Sunteți pe pagina 1din 7

INTRODUCERE

Baptiştii sunt cei mai numeroşi dintre sectarii de la noi. Numele şi-l au de la
învăţătura lor despre botez, susţinând că botezul trebuie împărtăşit numai vârstnicilor,
prin scufundare, în apă curgătoare. “Sunt urmaşi ai Anabaptiştilor lui Toma Munzer din
Germania. Întemeietorul sectei este John Smith, din Anglia.” 1
„De la textul Sf. Evanghelist Marcu: “Cel ce va crede şi se va boteza se va
mântui”(Marcu 16, 16) baptiştii consideră că botezul se poate administra doar celor adulţi
care pot să exprime în mod conştient credinţa lor in Hristos.”2
“În cadrul mişcării baptiste există grupuri dizidente: Menoniţii (în special în SUA şi în
alte state occidentale), Baptiştii Vechi (care susţin predestinaţia), Baptiştii Liberi (care
susţin destinul absolut), Baptiştii Logişti sau "de sâmbătă" (care provin din negustorii
evrei şi susţin Sabatul şi alte sărbători evreieşti), Baptiştii celor şase porunci (care
urmează un cod religios cu principii mozaice şi neotestamentare), Biserica Discipolilor
lui Hristos (care susţin că Iisus Hristos nu este Dumnezeu!), Baptiştii Unitarieni (care
susţin că Duhul Sfânt nu este Dumnezeu!), Baptiştii Frăţietăţii (grupare a membrilor de
culoare din SUA), Baptiştii Femeilor purtătoare de mir (care au ierarhia feminină)”3
“In Romania prima comunitate baptista ia fiinţă la Salonta în 1875 fiind condusă de
pastorul Mihai Kornay. Acesta a întemeiat comunitaţi în judeţele Bihor, Arad si
Timişoara.”4
“În Transilvania prima biserică baptistă a fost de limba maghiară, organizată în anul
1875.”5
În 1948 au fost recunoscuţi drept cult de câtre Statul Roman, În 1950 publicându-se
“Statutul de organizare şi funcţionare a cultului creştin Baptist.”6

1
Prot. Dr. P. Deheleanu, Manual de sectologie, Tipografia Diecezana, Arad, 1948, p. 42
2
Ibidem, p. 42
3
http://www.zelea-codreanu.com/to%20root%20dupa%20aranj%20headings/r_Spiritualitate,
%20Pericolul_Sectelor/Baptistii.htm
4
Pr. Dr. Gheorghe Petraru, Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România, Editura
Universitaria, Craiova, 2006, p. 110
5
Diac. P. I. David, Sectologie, Editura Sfintei Arhiepiscopii a Tomisului, Constanţa, 1998, p. 45
6
Pr. Dr. Gheorghe Petraru, op. cit., p. 111

1
“Învaţăturile baptiştilor sunt multe, anume, toate cele ale Protestanţilor, cu câteva
deosebiri care le sunt proprii. Nu recunosc Sf. Tradiţie şi cele şapte taine; sunt împotriva
cinstirii Sfinţilor, a Sfintelor Icoane, a Sf. Cruci, a Sf. Moaşte, a rugăciunilor pentru
morţi, a jurământului, a postului. Botezul se dă numai vârstnicilor, el nu iartă păcatele şi
se savarseste printr’o singura cufundare. Fiecare are dreptul şi priceperea de a tâlcui Sf.
Scriptura. Nu au decât 3 sărbători : Crăciunul, Pastile şi Rusaliile.”7
Cultul propriu zis la baptişti constă în rugăciuni, cantări, citiri din Sfânta Scriptură si
predică. Serviciul divin este condus de un pastor, iar acolo unde nu este pastor, de un
membru al comunitaţii căruia i se acordă această încredinţare. Serviciul religios are loc
duminica dimineaţa şi seara, dar şi vineri sau sâmbăta seara. Odată pe luna se oficiază
Cina Domnului. Elemente folosite: pâine şi vin care nu simbolizează Trupul şi Sângele
lui Hristos, ci doar aduc aminte de ce a făcut Domnul pentru noi.8
Zidirea duhovnicească se face şi în grupuri mici, în case particulare sau în lăcaşul de
închinare, prin studiul Bibliei şi rugăciune.
“Botezul este pentru baptişti o declaraţie personală de apartenenţa la comunitatea
baptistă.”9 Candidaţii la botez sunt imbracati în haine albe.
“Baptiştii s-au remarcat în istorie prin lupta pentru libertatea religioasă a fiecărei fiinţe
umane.
Pentru baptişti, libertatea religioasă înseamnă libertatea de a crede şi de a mărturisi
credinţa; . ”10
Cuvântul "baptist" vine de la grecescul "baptizo" care înseamnă "afundare".

DOCTRINA

Deşi baptiştii au mai multe mărturisiri de credinţa, totuşi ezita in structurarea unei
doctrine unice. Au apărut mai multe mărturisiri de credinţă, dintre care una mai
importantă este cea din 1689. Mărturisirea de credinţă cuprinde 32 de capitole în care se
regăsesc în general liniile mari ale concepţiei teologice protestante.
7
Prot. Dr. P. Deheleanu, op.cit., p. 45
8
Pr. Dr. Gheorghe Petraru, op. cit., p. 126
9
Ibidem, p. 102
10
http://consultjuridic.blogspot.com/2010/12/statutul-de-organizare-si-functionare.html

2
„Alte mărturisiri de credinţă: mărturisirea de la Philadelphia(1707), sau mărturisirea de la
New-Hampshire(1832)”11

“Abia pe la 1900, s-au cristalizat câteva principii:


-autoritatea Bibliei
-necesitatea unei experienţe personale cu Dumnezeu pentru omul care devine membru al
comunităţii baptiste;
-administrarea botezului numai adulţilor care pot înţelege semnificaţia acestuia spre
deosebire de copii, care nu sunt conştienţi de primirea botezului.”12
Mărturisirea de credinţa a cultului Baptist- punctele doctrinare mai importante:
1.Scriptura este inspirată de Duhul Sfant , este cuvântul lui Dumnezeu scris.
2 Dumnezeu este creatorul , susţinătorul tuturor lucrurilor.
3 Omul este creat de Dumnezeu. El răspunde de faptele , vorbele şi gândurile lui.
4 Păcatul. Ademenit de diavol, omul nu a ascultat porunca lui Dumnezeu şi astfel au
intrat în lume păcatul şi blestemul.
5 Mântuirea este scăparea omului de sub urmările păcatului, omul nu se poate ascunde.
Nu-şi poate crea merite, prin fapte bune , ca să-şi acopere trecutul vinovat. Mântuirea se
dă prin HARUL lui Dumnezeu care este GRATUIT. Omul păcătos prin naştere se poate
mântui dacă îndeplineşte 2 condiţii: pocăinţa şi credinţa.
“Dintre marile rătăciri ale baptiştilor cea mai gravă este negarea Sfintei Taine a Preoţiei,
deoarece fără preot nu se pot săvârşi Sfintele Taine, iar fără acestea nu există mântuire,
pentru că: "Adevăr grăiesc vouă: Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi legate şi în Cer, şi
oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în Cer." (Matei, 18, 18; Ioan, 20, 22)”13

DESPRE MANTUIRE SI HARUL DIVIN

11
Pr. Dr. Gheorghe Petraru, op. cit., p. 113
12
Diac. P. I. David, Invayia sectelor- Coarnele fiarei apocaliptice in mileniul III, Editura “Crist-1”,
Bucureşti, 1997, p.105
13
http://www.zelea-codreanu.com/to%20root%20dupa%20aranj%20headings/r_Spiritualitate,
%20Pericolul_Sectelor/Baptistii.htm

3
“Harul divin este energia, puterea sau lucrarea dumnezeiască necreată, care
izvorăşte din Fiinţa divină a celor trei ipostasuri, fiind nedespărţită de acesta şi care se
revărsă prin Duhul Sfant asupră oamenilor în scopul mântuirii şi sfinţirii lor.”14
Mântuirea la baptişti este strâns legată de libertate. Dumnezeu la lăsat pe om liber să
aleagă. Chiar şi după ce primul om a greşit, şi Hristos a murit ca să ispasească păcatul
neascultării noastre, Dumnezeu incă ne respectă libertatea de alegere.
“El a făcut totul ca să ne poată reprimi la Sine şi să reînceapă în noi programul Său de
formare a noastră pentru împarăţia cerurilor, dar aşteaptă ca noi să alegem să primim
oferta Lui sau să o respingem. Domnul Iisus ne spune: “Iată, Eu stau la uşa şi bat. Dacă
aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el , voi cina cu el şi el cu Mine”
(Apocalipsa 3, 20).”15 Din aceasta putem vedea ca Dumnezeu ii oferă omului posibilitatea
mântuirii, prin harul său, dar nu obligă pe nimeni să-L primească.
“Dumnezeu nu ne face creştini cu forţa. Iată de ce botezul copiilor mici, prin care aceştia
sunt “încredinţaţi” fară voia lor, nu se potriveşte cu principiul lui Dumnezeu referitor la
libera alegere a fiecărui individ. Botezul este lăsat sa aibă loc după ce copilul a crescut
mare şi după ce el însuşi acceptă să primească pe Domnul Iisus în viaţa lui proprie.”16

Tot baptişti consideră că mântuirea este o certitudine, şi că este greşit ceea ce zic
unii preoţi cum că nimeni nu poate şti dacă este mântuit pană nu moare. Apostolul Pavel
zice:”prin har aţi fost mântuiţi”(efeseni 2, 8). Baptiştii consideră că “prin Iisus Hristos au
fost deja împăcati cu Dumnezeu. Mântuirea, în sensul iertării de păcate şi al adoptării în
familia lui Dumnezeu, este un act deja realizat.”17
“Baptiştii au ca învăţătură specifică, siguranţa mântuirii. Asta înseamnă că cel îndreptăţit
prin credinţa în Jertfa şi Învierea Domnului Isus Hristos are viaţă veşnică din momentul
convertirii, respectiv al naşterii din nou. Credinciosul autentic are ca scop suprem al
vieţii, sfinţirea sau modelarea caracterului în asemănare cu Mântuitorul, prin manifestarea
plinătăţii Duhului Sfânt.”18
14
Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Teologie Dogmatica, Editura Renaşterea,
Cluj-Napoca, 2005, p.240
15
Iosif Ţon, Credinţa Adevărată, Societatea Misionară Română, 1988, p. 67
16
Ibidem, p. 67
17
Ibidem, p. 68
18
http://betel-tulcea.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=2:ce-credem&catid=1:despre-
noi&Itemid=5&lang=ro

4
“Baptiştii cred că mântuirea este darul lui Dumnezeu, oferit ca har tuturor celor ce se
întorc la El cu pocăinţă şi credinţă.
Creştinul face fapte bune nu ca să fie mântuit, ci pentru că a fost mântuit prin Isus
Hristos.”19
Acest dar al lui Dumnezeu este oferit la botez.
„Noi credem si mărturisim ca mântuirea este absolvirea omului de urmările călcării
legilor divine. Ea are de-a face cu natura omului şi cu faptele făcute de el.
Omul nu se poate mântui pe sine. El nu se poate spăla de păcatele sale, nu se poate
dezvinovăţi şi nici nu se poate ascunde de pedeapsa pentru păcat.
Omul nu-şi poate crea merite, prin fapte bune ca să-şi acopere trecutul vinovat şi să-şi
dobândească mântuirea.
Mântuirea e prin harul lui Dumnezeu. Ea este un har care ni se dă gratuit, fară să o
meritam. Faptele bune sunt roade ale mântuirii.(Tit 2. 11) “harul lui Dumnezeu…aduce
mântuire…” (Efes.2. 8,9) “prin har aţi fost mântuiţi…nu prin fapte.” (Fapte 15:11) “…
suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.” (Tit 3:5) “El ne-a mântuit, nu pentru faptele
făcute de noi.”
Aceasta mântuire savârşită pe cruce, care se poate primi în mod gratuit, e pentru toţi
oamenii, indiferent de rasă, naţionalitate sau clasă socială.
- credinţa înseamnă primirea de câtre păcătos a harului divin pe care îl oferă
Dumnezeu in Hristos, spre mântuire şi viaţă veşnică.”20

MÂNTUIREA ŞI HARUL LA BAPTIŞTII VECHI

19
http://consultjuridic.blogspot.com/2010/12/statutul-de-organizare-si-functionare.html
20
http://timisoaraevanghelica.wordpress.com/2009/01/14/marturisirea-de-credinta-a-cultului-crestin-
baptist-din-romania/

5
Baptiştii vechi susţin predestinaţia. Aceştia susţin că „unii oameni şi îngeri sunt
predestinaţi, sau hotăraţi mai dinainte la viaţa veşnică prin Iisus Hristos(1 Timotei 5:21;
Matei 25:34), spre slava harului Său măreţ(Efeseni 1:5-6), alţii fiind lăsaţi să trăiască în
păcatul lor, spre osânda lor, spre slava justiţiei Lui glorioase.( Romani 9:22-23; Iuda 4)”21
„Pe aceia pe care Dumnezeu i-a predestinat la viaţa, la vremea care I S-a părut Lui de
cuviinţa, i-a chemat(Romani 8:30), prin Cuvântul Lui şi prin Duhul Lui, din starea de
păcat şi de moarte în care se afla prin natura lor, la har şi la mântuire prin Iisus Hristos;
luminându-le mintea pentru a putea înţelege în mod spiritual şi pentru mântuirea lor
lucrurile lui Dumnezeu , şi prin puterea Sa nemărginită determinându-i să facă binele,
efectiv atrăgâdu-i înspre Iisus Hristos (Efeseni 1:19); ei venind in mod liber.”22
„Dumnezeu încă cunoscând din veci pe cei ce vor primi harul şi vor lucra cu el, şi pe cei
ce nu-l vor primi, le-a pregătit loc din veci pentru unii la fericire şi pentru alţii la osânda
veşnică(Rom. 8, 29-30). Dar această „hotărâre dinainte” nu este arbitrară, căci e în
funcţie de hotărârea libera a omului pe care Dumnezeu o cunoaşte din veci. Aceasta
înseamnă preştiinţa lui Dumnezeu.”23 Preştiinţa nu înseamnă predestinare. Tot pentru a ne
explica mai bine ne dă un exemplu: „precum părinţii pot sa prevadă, fireşte foarte vag, ce
vor face copiii lor, dar prin aceasta părinţii nu predestinează în vreun fel pe copiii lor.”24

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

• BIBLIA sau SFANTA SCRIPTURA, Editura Institutului Biblic si de


Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 2002
21
http://www.voxdeibaptist.org /1689_londra.htm
22
ibidem
23
Prof. Dr. Iorgu D. Ivan, Îndrumări Misionare, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1986, p. 500
24
Ibidem, p. 500

6
• PETRARU Pr. Dr. GHEORGHE, Secte neoprotestante şi noi mişcări
religioase în România, Editura Universitaria, Craiova, 2006
• DEHELEANU Prot. Dr. P., Manual de sectologie, Tipografia
Diecezana, Arad, 1948
• DAVID Diac. P. I., Sectologie, Editura Sfintei Arhiepiscopii a
Tomisului, Constanţa, 1998
• IDEM., Invazia sectelor- Coarnele fiarei apocaliptice in mileniul III,
Editura “Crist-1”, Bucureşti, 1997
• TODORAN Pr. Prof. Dr. ISIDOR, Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean,
Teologie Dogmatica, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2005
• IVAN Prof. Dr. IORGU D., Îndrumări Misionare, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1986
• ŢON IOSIF, Credinţa Adevărată, Societatea Misionară Română, 1988
• http://www.zelea-codreanu.com
• http://consultjuridic.blogspot.com
• http://betel-tulcea.ro
• http://timisoaraevanghelica.wordpress.com
• http://www.voxdeibaptist.org