Sunteți pe pagina 1din 51

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA

FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE


MASTERAT: SPECIALIZAREA CONTBILITATE ŞI AUDITUL
AFACERILOR ŞI ADMINISTRAŢIILOR PUBLICE

LUCRARE DE DISERTAŢIE

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC, ABSOLVENTĂ,


Prof. Univ. Dr.Traian Nicolae Ioniţã Camelia

CONSTANŢA
2009

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA

FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE


MASTERAT: SPECIALIZAREA CONTBILITATE ŞI AUDITUL
AFACERILOR ŞI ADMINISTRAŢIILOR PUBLICE

Particularitãţi privind contabilitatea activitãţii de service


electrocasnice şi prezentarea situaţiilor financiare la
S.C. „DIMOS IMPEX” S.R.L.

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC, ABSOLVENTĂ,


Prof. Univ. Dr. Traian Nicolae Ioniţã Camelia

CONSTANŢA

2
2009

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I CONTABILITATEA STOCURILOR PRIVIND ACTIVITATEA


DE SERVICE

1.1 IAS 2 “ Stocuri ” ………………………………………………………………. 6


1.2 Monografie contabilã privind evidenţ
eviden a contabilã a stocurilor……………. 7
- Aprovizionare
- Vânzare şi încasare client
- Scãderea din gestiune
1.3 Model cerere înlocuire produs ……………………………………………... 12

CAPITOLUL I I CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR


ACTIVITATII DE SERVICE

2.1 IAS 18 “ Venituri ”……………………………………………………….… 14


2.2 Prezentarea SC DIMOS IMPEX SRL ………………………………….. 15
2.3 Veniturile şi cheltuielile activitatii de service ……………….…………. 17
2.4 Determinarea profitului impozabil şi al impozitului pe profit ……….... 25

Capitolul III IMPOZITE ŞI TAXE AFERENTE ACTIVITĂŢ


ACTIVITĂ II DE SERVICE

3.1 Impozite plãtite cãtre Bugetul de Stat şi Bugetul Asigurãrilor sociale conform
ştatului de salarii ………………. …………………………………..............…. 29

3.2 Taxa pe valoare adãugatã …………………………………………….. ….. 30

3.3 Impozite şi taxe plãtite cãtre bugetul local ……………………………….. 31


3
3.3.1 Taxa asupra mijloacelor de transport

3.3.2 Impozit pe cladiri

3.3.3 Impozit pe teren

3.3.4 Taxa de linişte

3.3.5 Impozit pe dividende

Capitolul VI PREZENTAREA SITUAŢ


SITUA IILOR FINANCIARE LA 31.12.2008 LA
SC <<DIMOS IMPEX SRL>>

3.1 Prezentarea Bilanţului ………………………………………………….. 33


3.2 Prezentarea Contului de Profit şi Pierdere …………………………… 35
3.3 Date informative …………………………………………………………. 38
3.4 Exemple de calcul şi analizã a principalilor indicatori
economico – financiari ………………………………………………………. 43

Concluzii

Bibliografie

4
INTRODUCERE

Ştiinţa contabilităţii reprezintă un sistem coerent de obiective şi principii


fundamentale, legate între ele, susceptibil să conducă la definirea de norme solide privind
construirea şi comunicarea informaţiilor privitoare la situaţia netă şi financiară a patrimoniului
precum şi la rezultatele obţinute.

Sfera de acţiune a contabilităţii o reprezintă unitatea patrimonială. O societate


comercială are obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie a patrimoniului.
Pe parcursul desfăşurării activităţii societatea comercială intră în relaţii cu terţe persoane,
relaţii care generează o mare varietate de venituri şi cheltuieli precum şi achiziţii de stocuri.
Astfel societatea comercială are obligaţia să-şi organizeze o contabilitate a acestor venituri si
cheltuieli, care este şi tema acestei lucrări.

Această lucrare sintetizează cunoştintele teoretice acumultate de-a lungul anilor de


studii şi cunoştinţele practice acumulate în cadrul SC “DIMOS IMPEX” S.R.L. Lucrarea de
faţă înglobează cunoştinţele mele despre tema aleasă, temă care a fost elaborată în urma
consultării bibliografiei.

Lucrarea abordează elemente ce se referă la standardele internaţionale de


contabilitate, la ordonanţele şi hotărârile Ministerului Finanţelor accentuând că organizarea
contabilităţii se face potrivit Legii 82/1991.

Scopul acestei lucrări este de a prezenta informaţii referitoare la contabilitatea


veniturilor şi determinarea rezultatului precum şi la modalităţile de întocmire a situaţiilor
financiare la SC Dimos Impex SRL.

Străduinţa şi eforturile mele nădjduiesc să fie apreciate pentru obţinerea cu succes a


diplomei de masterat.

5
CAPITOLUL I CONTABILITATEA STOCURILOR PENTRU ACTIVITATEA DE
SERVICE

Conform IAS 2 “ Stocuri”, un activ este o “resursa controlatã de o întreprindere, ca rezultat al


unor evenimente trecute şi care se aşteaptã sã genereze beneficii economice viitoare cãtre
întreprindere”. Activele trebuie sã fie recunoscute când:
1) este posibil sã genereze benificii economice viitoare cãtre sau dinspre întreprindere;
2) elementul are un cost sau o valoare care pot fi evaluate în mod credibil.

Stocurile1 sunt active:


a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfãşurãrii normale a activitãţii;
b) în curs de producţie pentru a fi vândute în perioadele urmãtoare;
c) sub formã de materii prime şi materiale consumabile, folosite pentru producţia unor
bunuri sau pentru realizarea unor servicii.
Valoarea realizabilã netã este preţul de vanzare estimate a fi obţinut pe parcursul desfãşurãrii
normale a activitãţii, mai puţin costurile estimate pentru finalizarea elementului de stoc, precum şi a
costurilor asociate vanzãrii.

IAS 2 afirma cã “stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai micã dintre cost şi valoarea
realizabilã netã.
Costul stocurilor trebuie sã cuprindã toate costurile de cumparare, costurile de conversie,
precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în starea şi în locul în care se gasesc in
prezent.
Costurile de achiziţie a stocurilor cuprind: preţul de cumparare, taxele de import şi alte taxe
(cu excepţia acelora pe care entitatea le poate recupera ulterior de la autoritãţile fiscale), costurile de
transport, manipulare şi alte costuri care pot fi atribuite direct achiziţiei de produse finite, materiale şi
servicii.
IAS 2 recomandã ca toate discount-urile de care a beneficiat întreprinderea ca urmare a plãţii
imediate a facturilor pentru stocuri trebuie considerate ca “alte elemente similare” şi deduse din
costurile stocului.
Costurile de conversie a stocurilor includ costurile direct aferente unităților produse, cum ar
fi costurile cu manopera directă. De asemenea, ele includ și alocarea sistematică a regiei de
producție, fixă și variabilă, generată de transformarea materialelor în produse finite. Regia fixă de

1
Traian Nicolae, Contabilitate Internaţionalã, Ed. Ex Ponto, 2007, pg 153
6
producție constă în acele costuri indirecte de producție care rămân relativ constante, indiferent de
volumul producției, cum sunt: amortizarea, întreținerea secțiilor și a utilajelor, precum și costurile cu
conducerea și administrarea secțiilor. Regia variabilă de producție constă în acele costuri indirecte
de producție care variază direct proporțional sau aproape direct proporțional cu volumul producției,
cum sunt materialele indirecte și manopera indirectă.
Alte costuri sunt incluse în costul stocurilor numai în măsura în care reprezintă costuri
suportate pentru a aduce stocurile în starea și în locul în care se găsesc în prezent. De exemplu,
poate fi adecvată includerea în costul stocurilor a regiilor generale, altele decât cele legate de
producție, sau a costurilor proiectării produselor destinate anumitor clienți.

Urmatoarele costuri nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli
ale perioadei în care sunt suportate:
(a) pierderile de materiale, manoperă sau alte costuri de producție înregistrate peste limitele normal
admise;
(b) costuri de depozitare, cu excepția cazurilor în care astfel de costuri sunt necesare în procesul de
producție, anterior trecerii într-o nouă fază de producție;
(c) regii generale de administrație care nu participă la aducerea stocurilor în starea și în locul în care
se găsesc în prezent; și
(d) costuri de vânzare.

Costul stocurilor unui prestator de servicii

În măsura în care prestatorii de servicii au stocuri, ei le evaluează la costurile lor de producție.


Aceste costuri constau, în primul rând, în manoperă și în alte costuri legate de personalul direct
angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea, precum și în
cheltuielile de regie de atribuit. Manopera și alte costuri legate de vânzare și de personalul angajat în
administrația generală nu se includ, ci sunt recunoscute drept cheltuieli în perioada în care sunt
suportate. Costul stocurilor unui prestator de servicii nu include marjele de profit sau cheltuielile de
regie neatribuibile, care sunt adesea facturate la prețurile impuse de prestatorii de servicii.

În luna decembrie 2008, SC Dimos Impex SRL a avut urmãtoarele înregistrãri contabile
privind stocurile:

1) S-au cumparat piese de la SC Whirlpool Romania SRL pentru repararea electrocasnicelor


în garanţie, în baza facturii 247510686/ 5.12.2008, în valoare de 3.257 lei, TVA inclus:

7
% = 401. 265 3257,00
Whirlpool furnizor
3024.6 2736,97
Piese Whirlpool
4426 520,03
TVA Deductibilã

2) S-au cumparat piese de la LG Electronics Romania SRL pentru repararea produselor


electronice, în baza facturii 900512 / 7.12.2008, în valoare de 1.765 lei, TVA inclus:

% = 401.LGE 1765,00
LG Furnizor
3024.3 1483,19
Piese electronice
4426 281,80
TVA decuctibilã

3) S-au cumparat piese de la BSH Housegerate din Germania, conform facturii 5713221/
8.12.2008 în valoare de 573 EURO, curs de schimb 1Euro = 3,8545 lei, cu taxare inversã:

3024.1 = 401.BSH 2208,63


Piese electrocasnice Bosch Furnizor

4426 = 4427 419,63


TVA Deductibilã TVA Colectatã

4) S-au cumparat produse încorporabile de la SC Electrolux Romania SRL, conform facturii


951095/ 10.12.2008, în valoare de 5355 lei, TVA inclus, în vederea vânzãrii :

% = 401.ELX 5355,00
Electrolux Furnizor
371 4500,00
Mãrfuri
4426 855,00
TVA Dedutibilã

5) Se primesc piese de la SC Micadan – Comexim SRL în valoare de 3215 lei pe


baza avizului de expediţie 95163 / 12.12.2008:

% = 408.MICADAN 3215,00
Micadan – avize
3024.560 2701,86
Piese Micadan
4428 513,34
TVA neexigibilã

8
6) Se vinde un motor pentru o maşina de spãlat, unui client persoanã fizicã – Cristea Ion, cu
factura fiscalã 16511/11.12.2008 în valoare de 356 lei, şi se încaseazã cu acelaşi numãr de
chitanţã (se face transferul piesei din gestiunea piese în gestiunea marfã, la preţul de intrare
al piesei – 230 lei fãrã TVA, la care se adaugã 30% adaos comercial) :

371 = 3024.1 230,00


Mãrfuri Piese electrocosnice

4111.530 = % 356,00
Cristea Client
707 299,15
Mãrfuri
4427 56,85
TVA colectatã

371 = % 126,00
Mãrfuri
378 102,06
Diferenţe de preţ
4428 23,94
TVA Neexigibilã

5311 = 4111.530 356,00


Casa in lei Cristea client

7) Se vinde produse încorporabile cãtre SC Dimos Profesional SRL, conform facturii fiscale
16512/11.12.2008 în valoare de 5890 lei, încasându-se 5000 lei cu chitanţa 16512, diferenţa
încasandu-se prin bancã, cu ordinul de platã nr. 235/11.12.2008:

4111.DMS = % 5890,00
Dimos Profesional client
707 4500,00
Mãrfuri
4427 1390,00
TVA Colectatã

% = 4111.DMS 5.890,00
Dimos Profesional Client
5311 5.000,00
Casa în lei
5121.BTRL 890,00
Banca Transilvania

8) La sfârşitul lunii, în baza contractului de service încheiat între SC Dimos Impex SRL şi
Whirlpool România SRL, se factureazã valoarea pieselor folosite în garanţie, precum şi
9
manopera aferentã acestor lucrãri, conform facturii 16.632/30.12.2008, în valoare de 4.500 lei,
TVA inclus:

4111.312 = % 4.500,00
Whirlpool Client
704 3645,00
Venituri din prestari serv
4427 855,00
TVA Colectatã

9) Se descarcã gestiunea de piesele facturate:

6024 = 3024.6 2.506,00


Ch cu piesele de schimb Piese whirlpool

10) Se descarcã gestiunea de piesele electronice EBR 36954501, EBR 369221701,


piese folosite în post - garanţie conform raportului de service nr. 351 / 02.12.2008:

6024 = 3024.3 436.59


Ch cu piesele de schimb Piese electronice

11) Se descarca gestiunea de marfurile vandute, cu ajutorul coeficientului K:

607 = 371 4.500,00


Ch pv mãrfurile Mãrfuri

12) În baza ordinului de compensare 804532 / 17.12.2008 în valoare de 9990, se


compenseazã factura de manoperã emisã de Dimos Impex, cu facturile de piese
emise de Whirlpool Romania astfel:
581 = 4111.312 9990,00
Viramente interne Whirlpool client

401.265 = 581 9990,00


Whirlpool furnizor Viramente interne

13) Se primeşte factura de retur piese nr 190012/ 12.12.2009 de la Ariston Thermo Romania
în valoare de - 1013,42 lei cu TVA, facturã emisã în baza rebuturilor trimise de SC Dimos
Impex SRL:
% = 401.Ariston - 1013,42
Ariston Furnizor
3024.1 - 851,61
Piese ecelctrocasnice
4426 - 161,81
TVA Deductibilã

10
SC DIMOS IMPEX SRL COMANDA SERVICE Serie service:
Tel Dispecerat DIMOS Serie CG: 1059586
690277; 692417 NR _351_ Data 02.12.2008 ORA ____ Serie aparat: 711MANJ3D591
Marca Aparat ______LG_______ Factura Nr: 0121563
Tip Aparat ______PLASMA________ Data achiziţie: 20-Mar-2008
Model Aparat __42PC52-ZD________ Magazin: DOMO
TG: [ ] PG [ X ]
Nume client __BENGHEA AURELIAN__ Piese folosite:
Localitate ___CONSTANŢA_________Str __ELIBERARII___ EBR 36954501
Nr _10_ Bl ___ Sc ____ Et ____ Ap____ Interfon ____ EBR 369221701
Tel __0721857646__ Pret : 599.76
Descrierea defectiunii NU ARE IMAGINE Pret 170.24
Semnalate:
Descrierea defeţiunii
Constatate: Modul X – EBR 36921701; Modul Y EBR 36954501

Data reparatiei: __15.12.2008__ Depanator __ENIS__ Numai cu acest document puteţi


ridica aparatul. Neridicarea
Descrierea ÎNLOCUIT MODUL X + Y aparatului în 30 zile de la data
reparaţiei: anunţãtii reparaţiei absolvã
societatea noastrã de orice
Produsul s-a predat in buna stare de functionare. Data _15.12.2008_ rãspundere, produsul fiind
considerat abandonat. Verificarea
Nume dispecer service _CRISTINA_ Nume client _____________ produsului se va face contra cost,
Semnãtura …………………………. conform preţurilor afişate.
Am luat la cunostinţã …………..
Achitat suma de __770____ lei
Cu factura nr__16281_______
Si chitanta nr ___16281_____

11
CERERE RETUR PRODUSE DEFECTE ( NEGAŢIE )

Dealer: LG
Detalii achiziţie: Magazin: ALTEX
Numãr facturã achizitie: 2619
Data vânzare cãtre client: 25.06.2008
Numãr certificat de garanţie: 0827000

Nume Client: MANURA CLUDIU


Adresa: Constanţa, STR Sulmona NR.2
Detalii Client: Telefon: 0723/507.899
Email:

Model: DR 7400
Detalii produs: Serie: 504SHCN000043

Nume unitate: SC DIMOS IMPEX SRL


Persoana Contact: ALI ENIS
Telefon: 690277
Unitate service:
Data intrare în service: 13.12.2008
Data solicitare negaţie: 29.12.2008

Descriere defect: NU FUNCŢIONEAZÃ – NECESAR LECTOR OPTIC

Produsele trebuie sã fie într-o condiţie foarte bunã, “ca noi”, ambalate corespunzator, cu toate
accesoriile incluse. Orice produs primit de LGE RO care nu îndeplineşte criteriile menţionate va fi
returnat companiei dumneavoastrã.
Este foarte important ca produsul şi accesoriile sã fie disponibile pentru transport.

Decizie service: Solicitare înlocuire:


Cu psãtrarea produsului in Fãrã pãstrarea produsului în
service: [ X ] service:

Aprobat înlocuire Respingere înlocuire:


Motiv:
Decizie LG Romania: [X]

12
FACTURA
Furnizor: Ariston Thermo România SRL
Nr ord. reg. com./an: J13/247/1993 Cumparator: Dimos Impex SRL
C.I.F.: RO 14390493 Nr ord. reg. com./an: J13/1219/1992
Sediul: Str Giacomo Puccini nr 8A C.I.F.: RO 1871622
Judetul: Bucuresti, sector 2 Sediul: Constanţa, Str. Bucureşti, nr 26A
Capital social: Judetul: Constanţa
Contul: RO79RZBR0000060003436748 Contul: RO88BTRL01401202716860XX
Banca: Raiffeisen Bank Bucureşti Banca: Banca Transilvania

Cota T.V.A. Nr facturii: 190012


19% Data: 12.12.2008

Nr. Preţul unitar Valoare


Denumirea produselor sau a Valoarea
Crt. U.M. Cantitatea (fara TVA) T.V.A.
serviciilor - lei -
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5 6

1 Termometru 65103943 BUC -1 29.01 - 29.01 - 5.51

2 Placã electronicã 65100729 BUC -2 362.74 - 725.48 - 137.84

3 Sondã NTC 65105079 BUC - 1 41.33 - 41.33 - 7.85

4 Sondã temperaturã 998458 Buc - 3 18.36 - 55.08 - 10.46

Scadenţa: 12.02.2009
Marfa a fost livratã şi recepţionatã cantitativ şi calitativ conform legii.

Date privind expediţia Total din care - 851.62 - 161.80


Semnatura şi ştampila Numele delegatului: Cargus accize X
furnizorului B.I./C.I……… eliberat……… Semnãtura de Total de plata
Mijloc de transport nr……… primire (col 5+ col 6):
Expedierea s-a efectuat in
Dan Stancu prezenţa noatrã la data de
1790626400038 12.12.2008 ora 14.00 - 1.013.42

Semnãturile…………..

13
CAPITOLUL II CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
ACTIVITÃŢII DE SERVICE

Cadrul general al IASC - vol II din Ordinul Ministerului Finanţelor nr.94/2001 defineşte
veniturile ca fiind ‘creşteri ale beneficiilor înregistrate pe parcursul perioadei sub formă de intrãri sau
creşteri ale activelor sau descreşteri ale datoriilor care se concretizează în creşteri ale capitalului
propriu, altele decât cele rezultate din contribuţii ale salariaţilor’.
Veniturile includ atât venituri din activitatea curentă, cât și câștiguri. Termenul de venituri din
activitatea curentă se referă la acele venituri care apar în cursul desfăşurării activităților obișnuite ale
unei entități, termenul fiind regăsit și sub alte denumiri, precum vânzări, onorarii, dobânzi, dividende,
redevențe.
Conform Standardului IAS 18‚ “Venituri”, veniturile pot fi realizate din vânzări, onorarii,
dobânzi, redevente şi chirii. Venitul este fluxul brut de beneficii economice primite de o societate în
cursul activităţilor obişnuite ale acesteia, atunci când acest flux se materializează prin creşteri ale
capitalului propriu, altele decât creşterile datorate contribuţiilor din partea participanţilor la capitalul
propriu.
Recunoaşterea veniturilor trebuie făcută la momentul livrării bunurilor, prestării serviciilor
numai dacă valoarea acestora poate fi estimată în mod rezonabil. Dacă această estimare nu poate fi
fãcută, atunci veniturile trebuie recunoscute la momentul încasării contravalorii bunurilor.
Veniturile sunt recunoscute numai atunci când este probabil ca beneficiile economice asociate
tranzacţiei să fie generate pentru entitate. În anumite cazuri, acest lucru poate fi putin probabil până
în momentul primirii contraprestatiei sau până când este înlăturată o incertitudine. De exemplu, poate
fi incert faptul că o autoritate guvernamentală străină va acorda permisiunea de a remite
contraprestatia pentru o vânzare într-o tară străină. Când permisiunea este acordată, incertitudinea
este înlăturată si venitul este recunoscut. Cu toate acestea, în momentul în care apare o incertitudine
legată de colectabilitatea unei sume incluse deja în venituri, suma care nu poate fi colectată sau
suma a cărei colectare a încetat a mai fi probabilă este recunoscută mai degrabă ca o cheltuială,
decât ca o ajustare a valorii veniturilor recunoscute iniţial.
Tot Cadrul General al IASC – vol.II din Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr 94/2001
defineşte cheltuielile ca fiind, diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei
contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor sau creşteri ale datoriilor, care se
concretizează în reduceri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din distribuiri către
acţionari’.

14
Atât veniturile cât şi cheltuielile se regăsesc în structura contului de profit şi pierdere şi sunt
grupate, după natura lor în trei grupe : de exploatare, financiare, extraordinare. Conturile de venituri şi
cheltuieli indiferent de natura lor, nu prezintă sold la sfarşitul periodei de gestiune.
2.2. Prezentarea societãţii DIMOS IMPEX

Societatea Comerciala “DIMOS IMPEX” S.R.L. este înregistrată la Oficiul Registrului


Comerţului Judeţului Constanta sub nr. J3/1219/1992, cod fiscal nr. RO1871622 şi funcţionează din
1992, având sediul social în Constanta, strada Bucureşti nr. 26A.
Obiectul de activitate
Activităţile principale pe care le desfăşoară societatea comercială constau în prestări servicii
şi comerţ ce sunt clasificate în funcţie de codul CAEN, astfel:

5272 activităţi de reparaţii articole de uz gospodăresc:


electrocasnice mici (aspiratoare, mixere, fiare electrice de călcat, cafetiere, cuptoare cu microunde,
cuptoare cu aer cald, roboţi de bucătărie ,etc.); electrocasnice mari (aragazuri, maşini de spălat,
frigidere, congelatoare, boilere electrice, etc.), instalaţii de aer condiţionat; centrale termice, boilere
pe gaz, convectoare, etc; electronice(aparatura audio, radio, CD, televizoare, receptoare satelit, etc.);
4533 - Lucrări de instalaţii sanitare şi de încălzire centrală şi de montaj de echipamente şi utilaje
tehnologice la clădiri şi construcţii inginereşti;
5143 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc, piese de schimb electronice
şi electrotehnice, produse de întreţinere şi curăţenie, aparatură electrotehnică şi de uz gospodăresc,
produse profesionale pentru dotare baruri, bucătării, spălătorii, unităţi de alimentaţie publică, etc.;
5245 - Comerţ cu amănuntul al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc, piese de schimb
electronice, şi electrotehnice, produse de întreţinere şi curăţenie, aparatura electrotehnică şi de uz
gospodăresc, produse profesionale pentru dotare baruri, bucătării, spălătorii, unităţi de alimentaţie
publică, etc;
SC DIMOS IMPEX SRL şi-a început activitatea prin a fi reprezentantul de service pentru judetul
Constanţa al unor firme de renume, distribuitoare de produse electronice şi electrocasnice, şi anume:
RELCO – pentru produsele PHILIPS şi DAEWOO,
ROMANEL – pentru produsele LG,. THOMSON, TELEFUNKEN, NOKIA, MEGAVISION, HYUNDAI,
GRUNDIG;
Pe parcurs societatea a mai încheiat contracte de service cu alţi mari distribuitori de produse
electronice şi electrocasnice, pentru următoarele mărci:
WHILPOOL ROMANIA, ELECTROLUX ROMANIA, B.S.H. ELECTROCASNICE, LG ELECTRONICS
ROMANIA, GENCO TRADE, PECEF TEHNICA SRL – pentru CANDY, IBERNA, GORENIE, Produse
gastro,
- MICADAN SERVICE pentru produse brand: ARISTON, NDESIT,

15
- MEDA Oradea, BAXI ROMANIA, FRANKE, ALLTROM – produse JVC, MERLONI
TERMOSANITARI, ARCTIC, ORION
În activităţile ce au ca obiect de activitate vânzarea, montarea, service aparate de aer
condiţionat societatea este reprezentanta unor mărci de renume: Whirlpool, Vortex, Everest, Westen,
LG,etc.
Un domeniu deosebit de activitate îl reprezintă vânzarea, montarea şi asigurarea service-lui
pentru utilaje profesionale din industria hotelieră şi alimentaţia publică, precum şi pentru produse
electrocasnice încorporabile destinate bucătăriilor confecţionate la comandă.
Pentru toate produsele pe care le comercializeazã se asigură transport gratuit pentru
beneficiarii din judeţul Constanta, punerea în funcţiune a fiecărui aparat şi instructajul de rigoare.
În baza contractelor de service încheiate cu producătorii şi importatorii, asigurăm service pentru:
• Aprox. 80% din total vănzări produse electronice comercializate în judeţul Constanţa;

• 70% din total vânzări produse electrocasnice.


Obiectivele principale ale societăţii sunt orientate cu precădere pentru satisfacerea cerinţelor şi
aşteptărilor clienţilor săi, prin respectarea cerinţelor legale şi a reglementărilor în vigoare.
În luna decembrie a anului 2008, s-a inregistrat urmãtoarea situaţie cu privire la produsele
electrocasnice intrate în service:

TIP PRODUS INTRATE REZOLVATE RENUNTARE NEREZOLVATE


MAŞINA DE SPÃLAT 384 254 33 97
ARAGAZ 213 171 12 30
COMBINÃ FRIGORIFICÃ 197 113 16 68
CENTRALÃ TERMICÃ 140 96 4 40
AER CONDIŢIONAT 349 251 13 85
BOILER 11 6 0 5
PLITA 24 14 4 6
FRIGIDER 20 12 1 7
HOTÃ 9 5 0 4
CUPTOR 10 6 1 3
MAŞINÃ DE VASE 7 5 1 1
LADÃ FRIGORIFICÃ 4 1 1 2
USCÃTOR 3 2 1 0
ALTELE 21 10 1 10
TOTAL 1392 946 88 358

TOTAL LUCRÃRI PRIMITE ÎN LUNA DECEMBRIE 2008

16
NEREZOLVATE
26%

RENUNTARE REZOLVATE
6% 68%

SC DIMOS IMPEX SRL înregistrează în contabilitate în cursul anului 2008 urmãtoarele


cheltuieli:

1. Cheltuieli de exploatare

a) cheltuieli combustibil : 6022, ca urmare a facturii de la Rompetrol şi Luckoil;


b) cheltuieli cu piesele de schimb : 6024, piese de schimb primite de la principalii furnizori de
piese : Whirlpool Romania SRL, LG Electronics Romania SRL, Electrolux SA;
c) cheltuieli privind alte materiale auxiliare : 6028 pentru buna desfãşurare a activitãţii
(cabluri, şuruburi ) achiziţionate de la Electro Dovis SRL şi Triton SRL;
d) cheltuieli cu obiecte de inventar: 603 – se referă la obiectele de inventar aferente sediului
de lucru;
e) materiale nestocabile: 604, cont în care se înregistreazã facturile de biroticã de la SC
Arafura SRL (604.1) şi cheltuielile cu reparaţiile maşinilor (604.2);
f) cheltuieli cu energia şi apa : 605 : facturile lunare emise de Sc Enel Electrica, Raja şi
SC Electrocentrale SA
g) cheltuieli privind mărfurile:607, cont în care se înregistreazã valoarea mãrfurilor ieşite din
gestiune la preţ de înregistrare pentru showroom, facturi primite de la Whirlpool România SRL şi
Electrolux SA, descrãcarea de gestiune realizându-se conform coeficienului de repartizare K ;
h) cheltuielile cu redeventele, locaţiile : 612 ce cuprinde cheltuielile aferente chiriei plătite la
SC CONSACO în urma contractului de închiriere încheiat de aceasta cu societatea, facturile
emiţându-se conform contractului: lunar.
i) cheltuieli cu primele de asigurare: 613, aferente parcului auto din dotare. S-a incheiat un
contract cu BCR Asigurãri pentru poliţele RCA şi CASCO;
j) cheltuieli de protocol şi reclamã: 623.1 ce reprezintă partea din cheltuieli deductibilă în limita
unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul
cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu
impozitul pe profit; 623.2 - cheltuieli de protocol nedeductibile ca urmare a depăşirii cotei de 2%;

17
k) cheltuieli cu transportul auto: 624, cheltuieli aferente expeditiei coletelor si corespondentei
catre furnizori, in baza contractului cu SC Fan Courier SRL;
l) cheltuieli cu deplasări, detaşări ale salariaţilor şi ale administratorului : 625 – pentru
deplasările în interes de serviciu atât în ţară cât şi în străinătate. S-au creat analitice 625.1 pentru
cheltuielile deductibile cu deplasarea si 625.2 pentru cheltuielile cu deplasarea care depasesc limita
legala;
m) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 626 – furnizori: Vodafone, Romtelecom,
RDS&RCS : telefon, cablu, internet etc;
n) cheltuieli cu serviciile bancare : 627: comisioanele ce se percep de către bănci fiecare
operaţiune dorită a se face de către unitate, comision de deschidere de cont, comision de administare
a contului precum şi comisionul lunar perceput de Banca Transilvania pentru serviciile BT Ultra;
o) cheltuieli cu serviciile executate de terţi : 628 ce includ tot ceea ce înseamnă serviciu :
servicii de contabilitate, servicii traduceri, cheltuieli pentru spãlarea autoturismelor unitãţii;
p) cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate :635, ce cuprinde impozitul pe teren,
pe clădiri, pe autoturisme, impozite, taxe datorate bugetului de stat etc.;
q) cheltuieli cu salariile datorate de unitate precum şi contribuţiile: 641 la asigurări sociale,
asigurări sociale de sănătate, fondul de şomaj atât ale salariatului cât şi ale unităţii, precum şi cele
suportate doar de unitate: comision ITM, fond concediu medical şi indemnizaţii, fond de accidente.
r) cheltuieli cu tichetele de masã: 642 reprezentând valoarea tichetelor de masã acordate
salariaţilor;
s) cheltuieli cu despăgubiri, amenzi, penalităţi 6581 include amenzile date de organele de
control precum şi penalităţi de întârziere, majorări etc.;
ş) cheltuieli privind activele cedate: 6583 reprezintã valoarea ramasã neamortizatã aferentã
maşinilor vandute (valoarea contabilã netã) ;
t) alte cheltuieli de exploatare: 6588. S-au creat analitice astfel: 6588.1, cont în care se
înregistreazã cheltuielile cu protecţia muncii şi PSI şi 6588.2 în care se înregistreazã alte cheltuieli din
exploatare (în anul 2008, cheltuielile din exploatare se referã la un client neîncasat, care a dat
faliment şi nu s-a mai putut încasa);
ţ) cheltuieli cu impozitul pe profit 691 reprezintă pentru agentul economic o cheltuială de
natură fiscală ce se are în vedere la determinerea profitului net. El se calculează trimestrial cu datele
cumulate de la începutul anului. Cheltuielile cu impozitul pe profit sunt suportate la nivelul întregii
activităţi a agentului economic.

2. Cheltuieli financiare

a) cheltuieli cu diferenţele de curs valutar : 665, diferenţa rezultatã din reevaluarea la 31


decembrie a datoriei în valutã, pe baza unui curs valutar superior celui din data emiterii facturii. In
18
ceea ce priveste banca în valutã, celelalte diferenţe de curs se actualizeazã doar la sfarşitul anului
conform OMFP 1752/2005, situaţie identificatã şi la linia de credit bancar contractat de la BCR.
b) chetuielile privind dobânzile : 666 include dobânzile plătite la bănci pentru creditele
acordate.
c) cheltuieli cu sconturi acordate: 667 pentru clientii fideli

3.Cheltuielile extraordinare şi a celor privind amortizările şi provizioanele

Unitatea nu a înregistrat în cursul anului 2006 cheltuieli extraordinare. Aceste cheltuieli se


referă la cheltuielile privind calamităţi şi alte evenimente similare, care nu sunt legate de activitatea
curentă, normalã a societăţii.
Cheltuielile extraordinare se contabilizează în contul 671.
Cheltuieli cu amortizarea 681, se înregistrează de unitate pentru toate mijloacele fixe aflate în
proprietatea sa. Cuantumul acestor cheltuieli se determină lunar în funcţie de valoarea lor, regimul de
amortizare precum şi perioada de timp în care se amortizează.

Veniturile înregistrate de societate îmbracă urmatoarele forme:

1. Venituri din exploatare

a) venituri din prestãri servicii: 704 reprezintã sumele primite ca urmare a emiterii facturii de
prestãri servicii şi reparaţii (intervenţii în garanţie pentru produsele electronice şi electrocasnice,
montaje aere condiţionate, punere în funcţiune centrale termice) furnizorilor de piese de schimb dar şi
facturile emise cãtre persoanele fizice pentru produsele aflate în perioada de postgaranţie.
b) venituri din vânzarea mãrfurilor: 707 reprezintã valoarea mãrfurilor electrocasnice vandute
(aere condiţionate, centrale termice, aragazuri, frigidere, dar şi a pieselor de schimb vândute)
c) venituri din subvenţii 741: reprezintã suma de bani primitã lunar de la AJOFM pentru
încadrarea absolvenţilor care nu au avut raporturi de muncã dupã data absolvirii şi data angajãrii;
d) venituri din despãgubiri, amenzi 7581 obţinute de societate de la BCR Asigurãri pentru
repararea unei maşini în urma unui accident;
e) venituri din vânzarea activelor: 7583 în urma vânzãrii unei maşini;
f) alte venituri din exploatare 7588

2. Venituri financiare

19
a) venituri din dobânzi : 766
b) venituri din sconturi obţinute :767

3. Societatea în decursul anului 2007 nu a înregistrat venituri extraordinare.

1. Se primeşte factura de la Rompetrol aferentã lunii noiembrie, în valoare de 4310 lei, TVA inclus,
în data de 02.12.2008:

% = 401.Rompetrol 4310,00
Rompetrol Furnizor
6022 3621,85
Ch. combustibil
4426 688,15
TVA Colectatã

2. Se cumparã un calculator pentru înlocuirea unui calculator vechi în valoare de 1.400 lei, cu TVA:

% = 401.Domo 1.400,00
Domo Furnizor
603 1.176,47
Ch ob. inventar
4426 223,53
TVA deductibilã

3. Se primeşte factura de la Andromeda Serv SRL pentru întreţinerea maşinilor din parcul auto al
societãţii, în valoare de 532 lei, TVA inclus:

% = 401.Andromeda 532,00
Andromeda Furnizor
604.2 447,06
Ch reparatii auto
4426 84,94
TVA Deductibilã

4. Se primeşte factura de la Raja în valoare de 3581.68 ron, TVA inclus

% = 401.RAJA 1813,93
Raja Furnizor
605 1524,31
Ch cu apa canal
4426 289,62
TVA deductibilã
20
5. Se primeşte factura de la BCR Asigurãri în valoare totalã de 5352,77 lei, cu TVA
% = 401.BCR 5352,77
BCR Asigurãri Furnizor
613 4498,13
Ch cu primele de asigurare
4426 854,64
TVA Deductibilã
6. În data de 01.12.2008 se oferã angajaţilor firmei o masã festivã la restaurant Colonadelor.
Valoarea facturii emise este de 7.530 lei, TVA inclus:

% = 401. COL 7530,00


Colonadelor Furnizor
623 6327,73
Ch protocol
4426 1202,27
TVA Deductibilã

7. Pentru serviciile de curierat rapid prestate de SC Fan Courier SRL firma plăteşte cu chitanţă
suma de 84,60 lei

% = 401.FAN 84,60
Fan Courier Furnizor
624 71,09
Ch transport auto
4426 13,51
TVA Deductibilã

8. Se acordã unui depanator ( Marcuş Lucian) diurna în valoare de 100 lei / zi, pentru deplasarea
acestuia la Ariston Thermo Romania SRL în vederea instruirii, pentru prestarea serviciilor de
calitate, conform standardelor ( cheltuiala deductibila pentru o zi este de 32,5 lei, diferenţa se
trece pe cheltuialã nedeductibilã) :

% = 5311 100,00
Casa in lei
625.1 32,50
Ch depl in limita legii
625.2 67,50
Ch depl peste limita legii

9. Se înregistrează factura de la Vodafone, pentru serviciile de telefonie mobilă în valoare de


1309.45 tva inclus, conform facturii 31158721 / 25.12.2008:

% = 401.VDFN 1309,45
Vodafone Furnizor
21
626 1100,38
Ch cu taxele postale
4426 209,07
TVA deductibilã

10. Se reţine de cãtre Banca Transilvania un comision bancar lunar în valoare de 50 lei pentru
serviciul on-line BT Ultra.

627 = 5121.BTRL 50,00


Comision bancar Banca Transilvania

11. Se primeşte factura 71245 / 01.12.2008 de la SC Perianu Audit Consulting SRL pentru serviciile
de consultanţã şi expertizã contabilã în valoare de 500 lei + TVA:

% = 401.PAC 595
Perianu Audit Consulting Furnizor
628 500
Ch cu alte lucr. exec cu tertii
4426 95
TVA Deductibilã

12. Se plãtesc penalizãri în valoare de 23,99 lei pentru neplata în timp legal a TVA – ului.

6581 = 5121.BCRO 23,99


Ch amenzi, penalitãţi BCR Ovidiu

13. Se vinde o maşinã cãtre un angajat în valoare de 6.000 lei + TVA, conform facturii nr 16763 /
13.12.2008 în urmatoarele condiţii:
- valoare de intrare 10.000 lei
- valoare amortizatã 3.000 lei
- valoare ramasã de amortizat 7.000 lei

461 = % 7.140,00
Debitori diversi
7583 6.000,00
Venituri pv activele cedate
4427 1.140,00
TVA Colectata
14. Se scoate din evidenţã mijlocul fix

% = 2133 10.000,00
Mijloce de transport
2813 3.000,00
Amortizarea mijloacelor fixe
6583 6.000,00
22
Alte cheltuieli din exploatare
6588.NED 1.000,00
Alte cheltuieli din expl neded.

15. Se înregistreazã amortizarea aferentã mijlocului fix:

681 = 2813 3.000,00


Ch amortizarea Amortiz. mijl de transport

16. Se plãteşte cãtre BSH Hausegerate facturile scadente la 18.12.2008 în valoare de 4850 lei cu
TVA, diferenţa de curs valutar fiind în valoare de 107,73:

401. BSH = % 4742.27


Bosch Furnizor
5121.BTRL 4850,00
Banca Transilvania
665 - 107,73
Ch diferente de curs valutar

17. Se reţine de BCR Mamaia dobânda pentru utilizarea liniei de credit în luna noiembrie, suma de
132,50 lei:

666 = 5121.BCRM 132,50


Ch cu dobânzile bancare BCR Mamaia

18. Se vinde marfã unui client persoanã fizicã, Panait Petricã în valoare de 4.800 lei, TVA inclus,
conform facturii de vânzare 9250 / 22.12.2008, factura ce conţine un scont în valoare de 15.91 lei
fãrã TVA:

4111.012 = % 4781.07
Panait client
707 4033,61
Venituri din vz marfã
667 - 15,91
Ch pv sconturile acordate
4427 763,37
TVA Colectatã

19. Se emite cãtre Whirlpool România SRL factura de prestãri servicii în garanţie (manoperã)
numãrul 16345 / 31.12.2008 aferentã lunii decembrie în valoare de 43.152 lei + TVA, în baza
centralizatorului de lucrãri :

4111.312 = % 51.350,88
Whirlpool Client
23
704 43.152,00
Venituri din prest. servicii
4427 8.198,88
TVA Colectata

20. În baza convenţiei încheiatã cu şomajul, conform articolului 80, Legea 76/2002 privind sistemul
asigurãrilor de şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca, şi în baza ştatului de salarii, se
înregistreaza venitul din subvenţie în urmatoarele condiţii:

- contribuţia unitãţii la ajutorul de şomaj = 482 lei


- suma plãtitã de şomaj cãtre societate conform convenţiei = 1076 lei
= > de recuperat de la şomaj suma de 1076 – 482 = 594 lei

4451 = 7414 1076


Subvenţii Venituri din subvenţii

4371 = 4451 419


Ajutor şomaj unitate Subvenţii

21. Se recupereazã de la BCR Asigurãri contravaloarea avariei autoturismului CT-21-DIM.

5121.BCRM = 7581 3250


BCR Mamaia Venituri din despãgubiri, amenzi

22. Se încaseazã în cont, conform extrasului de cont din 31.12.2008, suma de 25,73 lei
reprezentând venitul din dobânda aferentã numerarului din contul bancar deţinut la Banca
Transilvania:

5121.BTRL = 766 - 25,73


Banca Transilvania Venituri din dobânzi

23. Se primeste de la SC Whirlpool Romania SRL factura 24751438152 / 31.12.2008 reprezentand


scontul primit se societate pentru promovarea si vanzarea produselor Whirlpool pentru intreg anul
2008, in valoare de 42.081,63 lei + TVA:

% = 401.265 - 50077,14
Whirlpool Furnizor
767 - 42.081,63
Venituri din scont
4426 - 7.995,51
TVA Deductibilã

24
2.4 Aspecte privind determinarea profitului impozabil şi a impozitului pe profit

Profitul impozabil se calculeazã ca diferenţã între veniturile realizate din orice sursã şi
cheltuielile efectuate în scopul realizãrii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile
neimpozabile şi la care se adaugã cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în
calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

Conform calculelor din Registrul de Evidenţã Fiscalã la calculul impozitului pe profit pentru
anul 2008, s-au luat în considerare urmãtoarele :

În luna martie ( cumulat 01-03) avem:

Venituri = 813.255,8
Cheltuieli = 742.243,4
Profit brut = 71.012,41
Cheltuieli nedeductibile:
Cheltuieli de protocol 623.2 = 932,5
Profit brut = 71.012,41
Ch neded = 932,5
Profit impozabil = 71.944,91 * 16% = 11.511,19

ÎIn luna martie s-a înregistrat cheltuiala cu impozitul pe profit:

691 = 441 11.511,19


Ch cu impozit pe profit Impozit pe profit

25
În luna iunie ( cumulat 01 - 06) avem:

Venituri = 2.179.626,75
Cheltuieli = 1.958.221,98
Profit brut = 221.404,77
Cheltuieli nedeductibile
Cheltuieli cu deplasarea 625.2 = 13.253,27
Cheltuieli ajutor social 6459 = 4.096,14
Cheltuiala cu impozitul pe profit 691 = 11.511,19
Total cheltuieli nedeductibile = 28.860,6
Profit brut = 221.404,77
Cheltuieli nedeductibile 28.860,6
Profit impozabil = 250.265,37 *16% = 40.042,46

În luna iunie, cheltuiala cu impozitul pe profit s-a înregistrat astfel:


691 = 441 28531,27 ( 40042,46 – 11511,19 )
Ch cu impozitul pe profit Impozit pe profit

În luna septembrie (cumulat 01-09)

Venituri = 3.415.874,49
Cheltuieli= 3.133.299,16
Profit brut = 282.575,33
Cheltuieli nedeductibile
Cheltuieli cu deplasarea 625.2 = 14.065,77
Chelt ajutor social 6459 = 18.584,95
Cheltuiala cu impozitul pe profit 691 = 40.042,46
Total chelt nedeductibile = 72.693,18
Profit brut = 282.575,33
Ch nedeductibile = 72.693,18
Profit impozabil = 355.268,51 *16%=56.842,96

Deductibilitatea cheltuielilor sociale (6459) s-a calculat astfel :


6459 = 28198,75
641 = 480690 x 2% = 9631,8 (deductibile) => 28198,75 – 9631,8 = 18584,95 sunt nedeductile
Se înregistreazã cheltuiala cu impozitul pe profit:

691 = 441 16800,5 ( 56842,96 – 40042,46 )


Chelt cu impozitul pe profit Impozit pe profit

In luna decembrie (cumulat 01-12)

26
Venituri = 4 089 763,04
Cheltuieli = 3 890 887,05
Profit brut = 198 875,99
Cheltuieli nedeductibile
Cheltuieli cu deplasarea 625.2 = 15 764,36
Cheltuieli de protocol 623.2 = 6 809,16
Chelt ajutor social 6459 = 32 160,42
Cheltuieli cu amenzi, penalitati 6581.1 = 418
Cheltuiala cu impozitul pe profit 691 = 56 842,96
Total ch nedeductibile 111 994,90
Profit brut = 198 875,99
Cheltuieli nedeductibile 111 994,90
Profit impozabil = 310870,89 *16% =49739,34

Totalul cheltuielilor de protocol este de 12 166,88. S-a calculate deductibilitatea astfel:


Profit = 198 875,99 +
Chelt protocol = 12 166,88
Chelt cu impozitul = 56 842,96
TOTAL = 267 885,83 x 2 % = 5 357,72 (deductibile) => 12166,88 – 5357,72 = 6809,16 sunt
nedeductibile.
Se calculeaza deductibilitatea cheltuielilor sociale astfel:
- 6459 = 44670,20
- 641 = 625 489 x 2% = 12 509,78 (deductibile) => 44 670,20 – 12 509,78 = 32160,42 sunt
nedeductibile
Cheltuiala cu impozitul pe profit se inregistreaza astfel:

691 = 441 - 7103 (56842,96 – 49731,43)


Chelt cu impozitul pe profit Impozit pe profit
CAPITOLUL III IMPOZITE ŞI TAXE PLÃTITE DE
SC DIMOS IMPEX SRL LA 31.12.2008

La finele anului 2008, societatea a înregistrat şi a platit urmãtoarele impozite şi taxe:


- S-au înregistrat şi s-au plătit contribuţiile datorate atât de angajator cât şi de salariaţi
aferente unui fond de salarii de 48.210 lei – 31.12.2008

Calcul contribuţii

Contribuţia de asigurări sociale- angajat: 9.5% * 48.184 = 4.580 lei


Contribuţia individuală de asigurări şomaj : 0,5% * 48.184 = 244 lei
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate – angajat 5.5%* 48184 = 2.651 lei

27
Contribuţia de asigurări sociale – angajator 19.50%* 48.184 = 9396 lei
Contribuţia societăţii la asigurări şomaj 1%*48.184 = 482 lei
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate – angajator 5,5% * 48.184 = 2650 lei
Fond de accidente si boli profesionale 0,4% * 48.184 = 193 lei
Concediu medical = 0.85%*48.184 = 410 lei
Comision ITM = 0.75%* 48.184 = 361 lei
Fond creante salariale = 0,25% * 48184 = 120 lei

A) Se înregistrează salariile datorate


641 = 421 48.184
Ch remuneraţii personal Personal remuneraţii

B) Se reţin impozitele, contribuţiile


421 = % 12.198
Personal remuneraţii
444 4.723
Impozit pe salarii
4312 4.580
CAS salariaţi
4372 244
Şomaj salariaţi
4313 2.651
Sãnãtate salariţaţi
425 12.950
Av. acordate salariaţilor

C) Plata lichidării drepturilor salariale

421 = 5121.BTRL 23.036


Personal remuneraţii Banca Transilvania

D) Se înregistrează CAS, fond de accidente, şomaj,


CASS şi concediile medicale pentru angajator:

6451 = 4311 9.396


Ch CAS Unitate CAS Unitate

6451 = 447.1 193


Ch CAS Unitate Fond accidente şi boli profesionale

28
6452 = 4371 241
Ch ajutor şomaj Ajutor şomaj unitate

6452 = 4373 120


Ch ajutor şomaj Fd garantare creanţe salariale

6453 = 4313 2650


Ch fond sãnãtate Fd sãnãtate unitate

6453 = 4315 410


Ch fond sanatate Fond concedii medicale

F) Se înregistrează comision ITM 0.85%

635.2 = 447.2 361


Comision Camera de muncã Fond carţi de muncã societate

S-a plãtit la Bugetul de Stat (BS) impozitul aferent salariilor:

444 = 5121.BTRL 4723


Impozit pe salarii Banca Transilvania

S-a plãtit la Bugetul Asigurarilor Sociale (BAS) reţinerile salariale, atât pentru
angajator, cât şi pentru angajat :

% = 5121.BTRL 19.831
Banca Transilvania

4311 9.396
CAS Unitate
4313 2.650
Fond de sanatate unitate
4312 4.580
CAS Angajaţi
4372 244
Şomaj salariaţi
4314 2.651
Fond de sãnãtate salariaţi
447.1 190
Fond de accidente şi boli profesionale
4373 120
Fond creanţe salariale

29
Pentru luna decembrie s-a plãtit TVA în valoare de 14.499 lei, astfel:
- s-a colectat TVA în valoare de 35.652 lei
- s-a dedus TVA în valoare de 21.153 lei

4427 = 4423 14.499


TVA Colectatã TVA Deductibilã

4423 = 5121.BTRL 14.499


TVA de platã Banca Transilvania

S-a plãtit în lunile martie şi septembrie, impozitele şi taxele cãtre primãrie:

- taxa asupra mijlocului de transport


635.6 = 446.2 3.949
Alte chelt impozite, taxe Taxa mijl de transport

446.2 = 5121.BTRL 3.949


Taxa mijl. de transport Banca transilvania

- Impozitul pe clãdiri

635.6 = 446.3 8.718


Alte chelt. Impozite, taxe Impozit pe clãdiri

446.3 = 5121.BRTL 8.718


Impozit pe clãdiri Banca Transilvania

- impozitul pe teren

635.6 = 446.4 160


Alte chelt. Impozite, taxe Impozit pe teren

446.3 = 5121.BTRL 160


Impozit pe teren Banca Transilvania

- taxa de linişte

635.6 = 446.7 3.314


Alte chelt impozite, taxe Taxa linişte

446.7 = 5121.BTRL 3.314

30
Taxa linişte Banca Transilvania

În cursul anului s-a plãtit impozitul pe dividende:

446.1 = 5121.BTRL 40.965


Impozit dividende Banca Transilvania

CAPITOLUL IV “PREZENTAREA POZIŢIEI FINANCIARE ŞI


PERFORMANŢEI LA 31.12.2008 PE BAZA SITUAŢIILOR FINANCIARE”

BILANŢ PRESCURTAT
la data de 31.12.2008

Denumirea indicatorului SOLD LA:


01.01.2008 31.12.2008
A 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 0 0

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 682766 604831


III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3088 3088
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 685854 607919
31
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI 244816 318183
II. CREANŢE 328321 184970

III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 0 0

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 30165 23499

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 603302 526652


C. CHELTUIELI ÎN AVANS 25886 6557
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE
UN AN 705104 664130
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE
NETE -80735 -143417
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 605119 464502
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ
MAI MARE DE UN AN 84497 0
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI 0,00 0
I. VENITURI ÎN AVANS 19406 21011
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL, din care: 2000 2000
-capital subscris nevărsat (ct.1011) 0 0
-capital subscris vărsat (ct.1012) 2000 2000

Denumirea indicatorului
01.01.2008 31.12.2008
A 1
-patrimoniul regiei (ct.1015) 0 0
II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044) 0 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105) 215166 215166
IV. REZERVE (ct.106) 32840 32840
1. Rezerve legale (ct.1061) 32840 32840
2. Rezerve pentru acţiuni proprii (ct.1062) 0 0
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063) 0 0
V. REZULTATUL REPORTAT 0 0
Sold C (ct.117) 0 0
Sold D (ct.117) 0 0
VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI 256029 205981
Sold C (ct.121) 256029 205981
Sold D (ct.121) 0 0
Repartizarea profitului (ct.129) 0 0
TOTAL CAPITALURI PROPRII 506035 455987
Patrimoniul public (ct.1016) 0 0
TOTAL CAPITALURI 506035 455987

32
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

Denumirea indicatorului Realizări în perioada de raportare


01.01.2008 31.12.2008
1. Cifra de afaceri netă 3829070 3998895
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 2073570 2407158
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) 1755500 1591737
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 0 0
2. Variaţia stocurilor (ct.711) -Sold C 0 0
-Sold D 0 0
3. Producţia imobilizată (ct.721+722) 0 0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) 50626 21434
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 3879696 4020329

5.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412) 726108 817058


Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 104379 153633
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) (ct.605-7413) 23558 13008
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 1522728 1376845
6. Cheltuieli cu personalul 822182 909680
a) Salarii (ct.621+641-7414) 622340 686551
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 199842 223129

7.a) Amortizări şi provizioane pentru deprecierea im. corporale şi necorporale 132355 151220
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 1132355 151220
a.2) Venituri (ct.7813+7815) 0 0
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante 0 10587
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 0 10587
b.2) Venituri (ct.754+7814) 0 0
8. Alte cheltuieli de exploatare 223487 367606
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 156046 264505
33
Denumirea indicatorului Realizări în perioada de raportare

01.01.2008 31.12.2008
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 24880 30114
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate (ct.658) 42561 72987
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al 0
caror obiect de activitate il constituie leasingul ( ct. 666 ) 0
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli 0 0
- Cheltuieli (ct.6812) 0 0
- Venituri (ct.7812) 0 0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 3554797 3799637
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: 324899 220692
- Profit 324899 220692
- Pierdere 0 0
9. Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616) 0 0
-din care, în cadrul grupului 0 0
10. Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe ce fac parte din 0
activele imobilizate (ct.7611+7612) 0
-din care, în cadrul grupului 0 0
11. Venituri din dobânzi (ct.766) 239 205
-din care, în cadrul grupului 0 0
Alte venituri financiare (ct.7617+762+763+764+765+767+768+788) 6748 42097
VENITURI FINANCIARE - TOTAL Realizări6987
în perioada de 42302
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor 0
Denumirea indicatorului Raportare
financiare deţinute ca active circulante (rd.42-43) 01.01.2008 0 31.12.2008
-- Cheltuieli (ct.686)
Pierdere (rd.47-40) 0
21371 00
- Venituri (ct.786)
14. REZULTATUL CURENT: 0
303528 2557210
13. -Cheltuieli
Profit privind dobânzile (ct.666-7418) 18472
303528 5947
255721
-din care,
- Pierdere în cadrul grupului 00 00
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)
15. Venituri extraordinare (ct.771) 98860 13260
CHELTUIELI FINANCIARE
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) - TOTAL 283580 72730
REZULTATUL FINANCIAR
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR 213710 350290
- Profit (rd.40-47)
- Profit 213710 350290
- Pierdere 0 0
VENITURI TOTALE 3886683 4062631
CHELTUIELI TOTALE 3583155 3806910
REZULTATUL BRUT: 303528 255721
- Profit 303528 0
- Pierdere 0 0
18. IMPOZITUL PE PROFIT 47499 49740
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698) 0 34 0
20. REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR 256029 205981
- Profit 256029 205981
- Pierdere 0
DATE INFORMATIVE
LA 31.12.2008

35
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr.unităţi Sume
A 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 1 205981
Unităţi care au înregistrat pierdere

din care:
Total Pentru
II. Date privind plătile restante Pentru activit.
col.2+3 activit.
curentă
de investiţii
A 1 2 3
Plăţi restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care: 973 973 0
Furnizori restanţi - total (rd.05 la 07), din care: 973 973 0
- peste 30 zile 0 0 0
- peste 90 zile 0 0 0
- peste 1 an 973 973 0
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale –
total (rd.09 la 13), din care: 0 0 0
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de
angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 0 0 0
- contribuţii de la persoanele juridice sau fizice care
angajează personal salariat şi contribuţia persoanelor
asigurate la fondul asigurărilor sociale de sănătate 0 0 0
- contribuţia pentru pensia suplimentară 0 0 0
- contribuţii de la persoane juridice sau fizice care
utilizează munca salariată şi contribuţii pentru ajutorul
de şomaj de la salariaţi 0 0 0
- alte datorii sociale 0 0 0
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale 0 0 0
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 0 0 0
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul
de stat 0 0 0
din care:
Total Pentru
II. Date privind plăţile restante Pentru activit.
col.2+3 activit.
curentă
de investiţii

36
ACTIVE IMOBILIZATE
Elemente Valoarea brută
de active Sold la Creşteri Reduceri Sold la
01.01.200
8 31.12.2008
0 1 2 3 4=1+2-3
IMOBILIZĂRI NECORPORALE
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de
dezvoltare 0 0 0 0
Alte imobilizari 1.389 0 0 1.389
Avansuri si imobilizari necorporale in curs 0 5.818 5.818 0
TOTAL 1.389 5.818 5.818 1.389
IMOBILIZÃRI CORPORALE
Terenuri 136.000 0 0 136.000
Constructii 577.312 5.818 0 58.3130
Instalatii tehnice si masini 435.106 81.724 40.931 475.899
Alte instalatii, utilaje, mobilier 26.050 0 1.650 24.400
Avansuri si imobilizari corporale in curs 0
TOTAL 1.174.468 87.542 42.581 1.219.429
IMOBILIZÃRI FINANCIARE 3.088 0 0 3088
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 1.178.945 93.360 48.399 1.223.906

AMORTIZARE LA
SITUAŢIA AMORTIZÃRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
SFÂRŞITUL ANULUI
Elemente de Sold la Amortizar Amortizare aferentã
imobilizãri e în cursul imobilizãrilor scoase din
anului evidenţã
01.01.200
8 31.12.2008
5 6 7 9=4-8
IMOBILIZARI
NECORPORALE
Cheltuieli de constituire şi
cheltuieli de dezvoltare 0 0 0 0
Alte imobilizari 1.389 0 0 1.389
TOTAL 1.389 0 0 1.389
IMOBILIZÃRI
CORPORALE
Terenuri 0 0 0 0
Constructii 207.605 11.299 0 218.904
Instalaţii tehnice şi
maşini 283.753 139.605 28.324 395.034
Alte instalaţii, utilaje
şi mobilier 344 316 0 660
TOTAL 491.702 151.220 28.324 614.598
AMORTIZÃRI TOTAL 493.091 151.220 28.324 615.987
Societatea are mijloace fixe în patrimoniu, la valoare brutã de 1.223.905 lei.
37
NOTA 2 - PROVIZIOANE

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI ÎN ANUL 2008


lei
Sold la
Transferuri **) Sold la sfârsitul
începutul
Denumirea provizionului exercitiului
exercitiului din
în cont financiar
financiar cont
0 1 2 3 4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti
0 0 0 0
incerţi

Provizioane pt pierderi
0 0 0 0
schimb valutar

În cursul anului 2008, nu s-au constituit provizioane pentru riscuri şi cheltuieli.

NOTA 3 - REPARTIZAREA
PROFITULUI

REPARTIZAREA PROFITULUI *) ÎN ANUL 2008


lei
DESTINAŢIA SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT: 205,981

rezerva legalã 0,00

acoperirea pierderii contabile 0,00

dividende, etc. 205,981

PROFIT NEREPARTIZAT : 0,00

Profitul net realizat a fost repartizat conform Hotãrârii AGA Ordinare sub formã de
dividende.

NOTA 4 - ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE ÎN ANUL 2008


38
lei
Exercitiu financiar
Denumirea indicatorului
Precedent Curent
0 1 2

1. Cifra de afaceri netã 3.892.070 3.998.895


2. Costul bunurilor vândute şi al
3.554.797 3.799.637
serviciilor prestate (3 + 4 + 5)
3. Cheltuielile activitãţii de bazã 3.554.797 3.799.637
4 Cheltuielile activitãtilor
0 0
auxiliare
5. Cheltuielile indirecte de
0 0
producţie
6. Rezultatul brut aferent cifrei de
274.273 199.258
afaceri nete (1 - 2)
7. Cheltuielile de desfacere 0 0
8. Cheltuieli generale de
0 0
administraţie
9. Alte venituri din exploatare 50.626 21.434
10. Rezultatul din exploatare
324.899 220.692
(6 - 7 - 8 + 9)

În anul 2008, cifra de afaceri a atins suma de 3.998.895 lei, mai mare în cifre absolute
faţa de anul precedent cu suma de 106.825 lei.
Comparativ cu anul precedent veniturile totate au crescut cu 102,74 % în timp ce
cheltuielile au crescut cu 103,23%, ceea ce reprezinãt un cost mai mare pentru realizarea
veniturilor.
Activitatea de exploatare se încheie cu un profit de 220.692 lei.
Veniturile din prestãrile de servicii deţin cea mai importanta pondere în cadrul cifrei de
afaceri (95.02%).

NOTA 5 - SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI


DATORIILOR

SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR


lei
39
Sold la Termen de
sfarşitul lichiditate
CREANŢE
exercitiului sub 1
peste 1 an
financiar an
0 1=2+3 2 3

Total, din care: 184.970 184.970 0


- creanţe comerciale (clienţi) 176.008 176.008 0
- impozit pe profit 7103 7103
-subvenţie guvernamentalã pt.
1.254 1.254 0
angajãri conf Art 80, L76/2002
- contribuţia la concedii medicale 605 605 0

Cheltuielile în avans sunt în sumã de 6.557 lei şi reprezintã asigurãri auto.

Sold la sfarşitul Termen de exigibilitate


DATORII *) exercitiului
financiar sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani
0 1=2+3+4 2 3 4
Total, din care: 664.131 664.131 0 0
- furnizori facturi nesosite 1.286 1.286 0 0
- datorii comerciale (furnizori) 232.570 232.570 0 0
- sume datorate grupului si
285.965 285.965 0 0
asociaţilor (dividende de platã)
- alte fonduri 554 554 0 0
-salarii personal angajat 23.036 23.036 0 0
- datorii la bugetul statului 37.996 37.996 0 0
- creditori diverşi 8.000 8.000 0 0
- salarii 23.036 23.036 0 0
- linie de credit BCR 74.178 74.178 0 0
-sumã in curs de clarificare 546 546 0 0

Societatea nu are datorii la bugetul statului sau la bugetele locale, datoriile înscrise in
bilanţ sunt cele aferente lunii decembrie 2008 cu termen de exigibilitate 25 ale lunii
urmãtoare.

NOTA 6 - PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE


CONTABILE

40
Nu s-au semnalat abateri de la politicile şi principiile contabile, au fost aplicate
reglementãrile în vigoare de la închiderea exercitiului financiar. Societatea are un credit
pentru activitatea curentã, contractat la BCR Sucursala Mamaia.

NOTA 7 – ACTIUNI ŞI OBLIGAŢIUNI

La 31.12.2008 capitalul social al societăţii este de 2.000 lei. Numãrul de pãrţi sociale
comune este de 200, valoarea nominalã a fiecarei acţiunii fiind de 10 lei, pãrţi sociale
distribuite astfel :

-CHIREA IULIAN - lei: 70 pãrţi sociale;


-CHIREA NICOLAE ANTON - lei: 50 pãrţi sociale.
-CHIREA DUMITRU PETRISOR - lei: 50 pãrţi sociale;
-DAVIDOIU GABRIEL FILIP - lei: 30 pãrţi sociale.

NOTA 8 - INFORMAŢII DESPRE SALARIAŢI ŞI


CONDUCERE

Societatea nu a acordat credite administratorilor.


Societatea a avut 44 salariaţi angajaţi.
- salarii platite sau de plãtit aferente exerciţiului financiar: 23.036lei
- cheltuieli cu asigurãrile sociale: 686.551 lei
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:0
- tichete de masa acordate salariaţilor: 82.124 lei

NOTA 9 EXEM PLE DE CALCUL ŞI ANALIZÃ


PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

41
1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditãţii curente


Active curente (Indicatorul capitalului
526.652
circulant) = = 0,79
Datorii curente 664.131

b) Indicatorul lichiditãţii imediate


Active curente - Stocuri (Indicatorul 526.652 320.771
= = 0.31
test acid) / Datorii curente 664.131

An 2006 = 505.920 / 619.747 = 0,82


An 2007 = 603.302 / 705.104 = 0,86

0,86
0,86
0,84
0,82
0,82 AN 2006
AN 2007
0,8 0,79
AN 2008

0,78
0,76
0,74
INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE

An 2006 = (505.920 – 161.671) / 619.747 = 0,56


An 2007 = (603.302 – 244.816) / 705.104 = 0,51
0,6 0,56
0,51
0,5
0,4 0,31 AN 2006
AN 2007
0,3 AN 2008

0,2
0,1
0
Indicatorul lichiditatii im m ediate

Lichiditatea se referă la disponibilităţile numerarului în viitorul apropiat, după luarea în


calcul a obligaţiilor financiare aferente acestei perioade.
Lichitatea imediatâ are în vedere numai acele active care prezintă un pronunţat
caracter de lichiditate: numerar, bani în cont, cecuri bancare, clienţi. Nu se iau în considerare
stocurile. Se apreciazã cã valoarea minimã admisã poate varia între 1,2 – 1,8. Mãrimea
companiei şi natura afacerii sunt elemente de care depinde aprecierea acestei rate ca bunã
42
sau rea. În general o valoare peste 2 este considerata destul de buna (arãtand faptul cã
datoriile curente ar fi acoperite chiar dacã valoarea activelor curente ar scãdea cu 50%).
Indicatorul lichidităţii curente este supraunitar, ceea ce indică o marjă confortabilă de
siguranţă pentru întreprinzător.
Coeficientul lichidităţii imediate înregistrat este considerat satisfăcător firma fiind
capabilă să-şi plătească obligaţiile curente în situaţia în care celelalte venituri obţinute din
vânzări ar înceta brusc. Nivelul indicatorului reflectã o bunã capacitate de platã, deci un risc
redus şi certifica faptul cã societea este capabilã sa-şi acopere datoriile pe termen scurt pe
seama creanţelor şi disponibilitãţilor bãneşti .

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare


Capital imprumutat 0
X 100 = X 100 = 0
Capital propriu 0

Capital imprumutat 0
X 100 = X 100 = 0
Capital angajat 0

An 2006 = 197.533 / 487.277 = 40,50%


An 2007 = 84.497 / 506.035 = 16,70 %

50
40,5
40
AN 2006
30 AN 2007
16,70 AN 2008
20

10

0
Indicatorul gradului de indatorare

În anul 2008, societatea nu a avut capital împrumutat ( credite )


Indicatorul gradului de risc aratã posibilitatea de acoperire imediatã a obligaţiilor pe
termen scurt. Se apreciazã cã valoarea admisã este mai mare sau egalã cu 1.
Aceastã ratã indicã posibilitatea de acoperire imediatã, cu activele cele mai lichide, a
obligaţiilor pe termen scurt, adicã situaţia în care socitatea s-ar afla dacã ar fi obligatã sã-şi

43
înceteze activitatea imediat şi sã-şi plãteascã datoriile cu scadenţa sub 1 an. Ea reprezintã
un test mult mai dur al lichiditãţii firmei, de aceea mai este denumit şi “testul acid . O altã
denumire este de “quick ratio”, deoarece aratã capacitatea companiei de a-şi plãti datoriile
curente cat mai curand ( quickly) posibil.
Nivelul gradului de îndatorare reflectă faptul că firma a obţinut credite sub nivelul
capitalului propriu. Prin urmare, gradul de îndatorare nu reprezintă pentru unitate o
ameninţare aceasta fiind capabilă să-şi onoreze obligaţiile ce se nasc precum şi să-şi
ramburseze ratele şi dobânzile aferente la termenele scadente.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor


Profit înaintea plãţii dobânzii şi impozitului pe
261.668
profit = = 44
Cheltuieli cu dobânda 5.947

An 2006 = (192.067 + 34.094 + 39.880) / 34.094 = 266.041 / 34.094 = 7,80 nr de ori


An 2007 = (256.029 + 18472 + 47.499) / 18.472 = 322.000 / 18.472 = 17,43 nr de ori

50 44

40
AN 2006
30 AN 2007
AN 2008
17,43
20
7,8
10

0
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor determinã de câte ori entitatea poate achita
cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai micã, cu atât poziţia entitãţii
este consideratã mai riscantã.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) -


furnizeazã informaţii cu privire la:

* Viteza de rotaţie a stocurilor;


* Capacitatea entitãţii de a controla capitalul circulant şi activitãţile comerciale de bazã ale
entitãţii;
44
* Viteza de rotaţie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeazã de câte ori stocul a fost rulat
de-a lungul exercitiului financiar

Costul vanzarilor 1.376.845


= = 0.43
Stoc mediu 3.184.970

Numãr de zile de stocare - indicã numarul de zile în care bunurile sunt stocate în
unitate
Stoc mediu 3.184.970
X 365 = X 365 = 844.33
Costul vânzãrilor 1.376.845

An 2006 = 1.776.424 / 161.511 = 11 nr de ori


An 2007 = 1.552.728 / 95.417 = 16,27 nr de ori

20
16,27

15
11 AN 2006
AN 2007
10 AN 2008

5
0,43
0
Viteza de rotatie a stocurilor

Viteza de rotaţie este un factor cheie în determinarea lichiditãţii. O vitezã de rotatie


mare permite afacerii sã facã mai multe operaţiuni fãrã sã işi sporeascã activele. O vitezã de
rotaţie a stocurilor mare semnificã faptul cã suma de bani blocatã in stocuri este micã, lucru
care imbunãtãţeşte lichiditatea.

* Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi

Sold mediu clienţi 254.629


X 365 = X 365 = 23.24
Cifra de afaceri 3.998.895

An 2006 = 266.812 / 3.090.954 x 365 = 31,50

45
An 2007 = 324.476 / 3.829.070 x 365 = 30,93

35 31,5 30,93
30
23,24
25
AN 2006
20 AN 2007
AN 2008
15
10
5
0
Viteza de rotatie a debitelor - clienti

Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi – arată cât de eficace este unitatea în ceea ce


priveşte încasarea creanţelor, exprimând numărul de zile până la data când debitorul îşi
achită datoriile. O valoare în creştere a indicatorului atrage atenţia asupra problemelor legate
de controlul creditului acordat clienţilor şi în consecinţă asupra creanţelor mai greu de
încasat. (clienţi rau platnici).
Pentru anul 2008 numãrul de zile pânã la data la care clienţii şi-au achitat obligaţiile
au fost de 23 de zile şi arată eficienţa firmei în colectarea creanţelor, termenul mediu de
încasare a creanţelor în economia de piaţă fiind de 30-45 de zile.

* Viteza de rotaţie a creditelor-furnizor

Sold mediu furnizori 321.546


X
Achizitii de bunuri (fãrã X 365 = = 85.24
1.376.845 365
servicii)

An 2006 = 318.002 / 1.776.424 x 365 = 65 zile


An 2007 = 363.195 / 1.552.728 x 365 = 87,06 zile

100 87,07 85,24


80 65
AN 2006
60 AN 2007
AN 2008
40

20

0
Viteza de rotatie a creditelor - furnizor

46
Evidenţiazã numarul de zile de creditare pe care societatea îl obţine de la furnizorii
sãi. Perioada de rambursare a datoriilor către furnizori, arată că societatea îşi achită aceste
datorii într-o perioadă de 85 zile, zile ce reprezintă termenul de creditare pe care firma îl
obţine de la furnizorii săi.

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri 3.998.895


= = 6,58
Active imobilizate 607.919

Viteza de rotaţie a activelor totale

Cifra de afaceri 3.998.895


= = 3,5
Total active 1.141.118

An 2006 = 3.090.954 / 615.590 = 5


An 2007 = 3.892.070 / 685.854 = 5,6

6,58
7
5,60
6 5
5
AN 2006
4 AN 2007
AN 2008
3
2
1
0
Viteza de rotatie a activelor im obilizate

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate evalueazã eficacitatea managementului


activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumitã cantitate
de active imobilizate.

4. Indicatori de profitabilitate - exprimã eficienţa entitãţii în realizarea de profit


din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintã profitul pe care îl obţine


47
entitatea din banii investiţi în afacere:
Profit inaintea plaţii dobânzii şi
263.393
impozitului pe profit = = 0,57
Capital angajat 464502

An 2006 = ( 192.067 + 34.094 + 39.880) / 487.277 = 266.041 / 487.277 = 0,55


An 2007 = ( 256.029 + 18.472 + 47.499) / 590.532 = 322.000 / 590.532 = 0,55

0,57
0,57
0,565
0,56 AN 2006
AN 2007
0,555 0,55 0,55 AN 2008

0,55
0,545
0,54
Rentabilitatea capitalului angajat

Rentabilitatea capitalului angajat (Rca) reprezintã profitul pe care îl obţine entitatea


din banii investiţi în afacere.

b) Marja bruta din vânzãri


Profitul brut din vanzãri 385.878 X
X 100 = = 9,64
Cifra de afaceri 3.998.895 100

An 2006 = 231.974 / 3.090.954 x 100 = 7,50


An 2007 = 303.528 / 3.829.070 x 100 = 7,93

9,64
10
7,5 7,93
8
AN 2006
6 AN 2007
AN 2008
4

0
Marja bruta din vanzari

O scădere a acestui indicator arată incapacitatea unităţii de a-şi controla costurile de


producţie sau de a obţine preţul optim de vânzare.
Unitatea în decursul anului 2008 a înregistrat o creştere a indicatorului cu aproximativ
două procente, fapt ce reflectă un bun control asupra preţurilor având în vedere segmentul

48
de piaţă vizat, principalii concurenţi, preferinţele consumatorilor din segmentul de piaţă vizat,
raportul calitate – preţ având în vedere nivelul de trai al potenţialilor clienţi (accesibile
tuturor).

NOTA 10 ALTE INFORMATII

Societatea înregistrează profit în decursul anului 2008, ce se datorează într-o


proporţie semnificativă veniturilor din vânzări, din prestarea serviciilor, precum şi a încasărilor
din vânzarea mãrfurilor casnice. Profitul urmează a se repartiza pentru dividende cuvenite
acţionarilor.

CONCLUZII

În 17 ani de activitate SC Dimos Impex SRL, înseamnând deja o tradiţie pe piaţa


constãnţeanã, s-a impus în domeniul prestãrilor de servicii, mai exact în repararea
produselor electronice şi electrocasnice. Consacrarea a venit ca urmare a modalităţii foarte
deschise de comunicare, a apropierii faţa de client şi căutării permanente a celor mai bune
soluţii pentru aceştia.

Societatea deţine poziţia de lider pe piaţa constãnţeanã în asigurarea service-ului şi


montajului de aere condiţionate pentru produsele marca Whirlpool. De asemenea, societatea

49
nu se laudã cu concurenţi solizi nici pentru celelalte produse, firma asigurând service mai
multor mãrci de produse (electronice, electrocasnice, montaj aere condiţionate), clienţii
optând astfel sã aleagã aceastã societate în asigurarea service-ului sau întreţinerii mai
multor categorii de produse.

În condiţiile în care vânzările de electrocasnice bat practic pasul pe loc din cauza
blocajului economic, tredul pieţei pentru activitatea desfaşuratã de Dimos este ascendend.
Astfel, cumpãrãtorii evitã în aceste condiţii sã cumpere electrocasnice noi, preferând sã
repare produsele pe care le deţin deja. În aceste conditii, furnizorii de piese au crescut preţul
pieselor de schimb iar societatea obţine caştig din vânzarea pieselor cu un adaos cuprins
între 30–100 % .

BIBLIOGRAFIE

1) Standardul internaţional de contabilitate IAS 2 “Stocuri”

2) Standardul internaţional de contabilitate IAS 18 “Venituri”

3) Traian Nicolae, Contabilitate Internaţionalã, Editura Ex Ponto 2007

4) Nicolae Mandoiu, Codul Fiscal Comparat 2008 – 2009, Editura Con Fisc,
2009

5) Ristea M., Contabilitate aprofundatã, Editura Universitarã, 2003


50
6) Feleaga N., Malciu L., Politici şi opţiuni contabile, Editura Economica,
Bucureşti, 2002

7) Ministerul Finanţelor Publice, Ghid practic de aplicare a Standardelor


Internaţionale de Contabilitate, Editura Economica, 2001

8) www.contabilul.ro

51