Sunteți pe pagina 1din 55

UNIVERSITATEA AL. I.

CUZA IASI
FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

PROFIL ECONOMIC
SPECIALIZAREA – CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

PROIECT PRACTICA
IN CADRUL
S.C. IASITEX S.A.

Titulari,
Prof. Univ. Dr. DORINA BUBUGAN
Conf. Univ. Dr. GABRIELA MESNITA

Student: Chiributa Alexandru

C.I.G. AN II IDD

- 2007 –

CAP. I SCURTĂ PREZENTARE A FIRMEI S.C. IASITEX S.A.

1
1. Scurt istoric a S.C. IAŞITEX S.A.
S.C. IAŞITEX S.A. a fost înfiinţată prin H.G.R. nr. 1254/04.12.1990, având forma
juridică de societate pe acţiuni. Sediul acesteia se află în Iaşi, str. Primaverii nr. 2, tel.
0232/136760, fax 0232/135712.
Firma a parcurs de-a lungul timpului o serie de etape şi modernizări (1935, 1970,
1991) care au culminat cu amplu anul 1996, an în care societatea a demarat un program de
restructurare care a vizat majoritatea secţiilor unităţii, după cum urmează :
• 1978 – organizarea activităţii de confecţii textile;
• 1979 – înfiinţarea fabricii ŢESǍTORIA ŢIBǍNEŞTI cu o capacitate anuală de
10.000 mp. ţesături crude;
• 1986 – modernizarea şi dezvoltarea ţesătoriei şi finisajului, acţiune finalizată în
1992
• 1995 – începe aplicarea programului de restructurare şi redresare financiară sub
coordonarea Agenţiei de Restructurare;
• 2003 – societatea se privatizează prin vânzarea de către APAPS a pachetului de
51% de acţiuni către S.C. A2 IMPEX S.R.L. Ploieşti, membri ai grupului S.C.R.
La înfiinţare, capitalul social al firmei a fost de 805,1 milioane lei, divizat în 161.010
acţiuni nominative în valoare nominală de 5000 lei fiecare, subscris şi vărsat în întregime de
statul român. Societatea a participat la Programul de Privatizare în Masă şi este cotată pe piaţa
de capital, fiind o societate deschisă.
Capital social la 31.12.2006: 25.854.131,20 RON compus din 2.524.817 acţiuni cu o
valoare nominală de 10,24 RON fiecare, repartizate pe actionari astfel:
- 69,1580 % la S.C. „ A2 Impex” SRL reprezentând 17.880.192 RON compus
din 1.746.112 acţiuni cu valoare nominală de 10,24 lei fiecare.
-24,2025 % la Societatea de Investiţii Financiare MOLDOVA S.A.Iaşi
reprezentând 6.257.346,56 RON compus din 611.069 acţiuni cu valoare nominală de
10,24 RON fiecare.
- 3,9776 % la acţionari persoane fizice reprezentând 1.028.382,72 RON compusă
din 100.428 acţiuni cu valoare nominală de 10,24 RON fiecare
- 2,6619 % la AVAS reprezentind 688.210 RON compus din 67.208 actiuni cu
valoare nominala de 10,24 RON fiecare.

2
S.C. IASITEX S.A deţine titluri de participare la :
- SC NOVATEXTILE BUMBAC Piteşti 16.613.508 RON (100 %)
- AISA Piatra Neamt 14.930 RON (15 %)
- SC CAROMET Caransebes 13.834.379 RON (91 %)
IAŞITEX S.A. este una dintre firmele reprezentative pentru industria textilă din
Romania. Cu o îndelungată tradiţie, societatea a suferit multe transformări ajungând la actuala
structură de funcţionare, cu un numar de 1521 de angajaţi.
Experienţa de peste 90 de ani în industria textilă garantează clienţilor seriozitate şi
competenţă în relaţiile comerciale, produsele clasice şi noile creaţii înregistrând de-a lungul
timpului succese atât în România cât şi în peste 20 de ţări din toate continentele.
Obiectul de activitate
Prin statutul firmei (HGR numărul 1254/04.12.1990, prezentat în MO numărul 13 din
21.01.1991), se stabilesc drept obiect de activitate următoarele activităţi:
• producerea şi comercializarea de fire, ţesături din bumbac şi tip bumbac, confecţii
textile (reprezintă activitatea principală, identificată prin codul CAEN 1725);
• importul şi exportul prin societăţi specializate sau compartimente proprii;
• prestări servicii în domenii precum management, marketing, creaţie, cercetare şi
proiectarea produselor textile, proiectarea pieselor de schimb, a subansamblelor şi instalaţiilor
textile, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor textile, folosirea tehnicii de calcul în conducerea şi
desfăşurarea activităţii de producţie.
Obiectul de activitate a fost extins, principalele momente fiind în anii 1992, 1993,
1994, 1996, 1998, 1999, 2002, prin completarea cu:
• activităţi de import şi export cu produse de orice tip în toate formele uzitate şi/sau
reglementate pe plan intern şi internaţional, prin compartimente proprii sau societăţi
specializate, pentru nevoile proprii sau alţi agenţi economici, inclusiv prestări de servicii în
acest domeniu pe bază de comision;
• prestări servicii către alţi agenţi economici şi populaţie în următoarele domenii: edile-
construcţii, tinichigerie, automatizări, confecţii metalice, strungărie, bobinajeelectrice,
tâmplărie, reparaţii obiecte electrice şi electronice, reparaţii instalaţii electrice şi sanitare,
lucrări de copiat, multiplicat, dactilografiere, transport mărfuri;
• testarea aptitudinilor în cazul recrutării şi calificării forţei de muncă;

3
• întocmirea de studii de ergonomie industrială;
• comercializarea prin reţeaua de magazine a următoarelor: produse de galanterie,
mercerie, produse de încălţăminte din piele şi înlocuitori, produse de marochinărie, tricotaje
din bumbac, lână şi tip lână, confecţii din mătase şi tip mătase, bumbac şi tip bumbac, lână şi
tip lână, articole de mobilier din lemn şi plastic, articole de uz casnic şi gospodăresc, precum
şi articole de papetărie, şi alte bunuri achiziţionate de la alte societăţi din ţară şi străinătate pe
baza contractelor încheiate sau convenţiilor stabilite inclusiv în contraprtidă cu alte mărfuri;
• comerţ intermediar cu materii prime, textile şi cu semiproduse, precum şi comerţ cu
ridicata de zahăr, produse zaharoase, produse de panificaţie, produse chimice;
• transporturi rutiere de mărfuri;
• comercializarea cu amănuntul a bunurilor de ocazie prin magazine şi standuri în pieţe;
• fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat (activitatea de întreţinere şi reparaţii
a instalaţiilor de ridicat lifturi);
În vederea autorizării efectuării operaţiilor de import şi export, societatea Iasitex a
obţinut licenţe de operaţiune emise de Ministerul Industriei şi Comerţului- Direcţia
Administrare Comerţ Exterior. De exemplu, pentru importul cu fibră din bumbac firma are
Licenţa de operaţiune cu numărul 300126/12.01.2001, penru export de Bomul Licenţa de
operaţiune cu numărul 400106/12.01.2001.
După cum rezultă din actul constitutiv, sectorul de activitate în cadrul căruia
funcţionează este Ministerul Industriei şi Resurselor- Direcţia Generală Bunuri de Consum.

2. Structura organizatorică şi funcţională

2.1. Functiile întreprinderii şi compartimentele care le realizează


În cadrul firmei S.C. IAŞITEX S.A. se regăsesc următoarele funcţii:
• cercetare-dezvoltare,
• producţie,
• comercială,
• financiar-contabilă
• de personal.

4
Funcţia de cercetare-dezvoltare cuprinde activităţile de studiere, concepere şi
elaborare a cadrului tehnic şi tehnologic. Ea vizează aspecte cum ar fi proiectarea produselor,
asimilarea de produse noi, elaborarea planurilor şi previziunea activităţii. Obiectivele de bază
ale acestei funcţii sunt:
• creşterea gradului de flexibilitate al activităţii;
• creşterea condiţiilor pentru scăderea costurilor de fabricaţie;
• retehnologizare prin dotarea cu utilaje de mare productivitate.
Această funcţie este realizată în cadrul compartimentului creaţie-cercetare care
coordonează activitatea de proiectare produse conform cerinţelor pieţei interne şi externe
pentru prezent şi perspectivă; organizează activitatea de cercetare din cadrul unităţii în baza
obiectului de activitate al societătii.
Funcţia de producţie se referă la activităţile de bază ale întreprinderii şi include
acţiuni care contribuie la desfăşurarea normală a proceselor de producţie, inclusiv a celor
auxiliare. Obiectivele pincipale ale acestei funcţii sunt:
• creştera eficienţei proceselor reale şi implicit satisfacţia beneficiarilor;
• oferirea de confecţii textile de calitate;
• creşterea capacităţii de fabricaţie a confecţiilor textile.
Funcţia de producţie este realizată în cadrul compartimentului tehnic-plan-producţie
ce coordoneaza desfăşurarea activităţilor de producţie pentru realizarea obiectivelor stabilite
de conducerea societăţii şi răspunde de organizarea activităţii personalului din subordine şi de
antrenarea acestuia.
Funcţia comercială include totalitatea activităţilor care vizează relaţiile întreprinderii
cu exteriorul, respectiv activităţile de aprovizionare şi desfacere. În acest context,
preocupările agenţilor economici includ încheierea unor contracte economice avantajoase,
asigurarea aprovizionării ritmice, prezentarea produselor şi publicitatea, prospectarea pieţei.
Obiectivele funcţiei sunt:
• extinderea prezentei societăţii atât pe piaţa internă, cât şi externă prin
dezvoltarea posibilităţii de desfacere a produselor;
• lansarea de noi produse textile;
• ridicarea nivelului de competitivitate a produselor societăţii;

5
• identificarea celor mai bune oferte de aprovizionare privind raportul preţ –
calitate;
• păstrarea unor bune relaţii cu clienţii, furnizorii şi ceilalţi parteneri de afaceri.
Această funcţie este realizată în cadul compartimentului desfacere care răspunde de
activităţile de marketing şi derulare a comenzilor şi contractelor la intern, export direct şi
indirect pe articole, desene, poziţii coloristice, beneficiari, de la primirea contractelor şi până
la predaea mărfurilor clientului, organelor vamale sau intemediarului. Şi biroul aprovizionare
ajută la realizarea funcţiei comerciale, el răspunzând de:
• asigurarea la timp şi de calitate a resurselor tehnico-materiale necesare
realizării programelor de fabricaţie, a lucrărilor de revizii, reparaţii,
preîntâmpinarea formării de stocuri supranormative şi readucerea în circuitul
economic a celor disponibile;
• gospodărirea judicioasă a materiilor prime, materialelor, combustibililor şi
ambalajelor aflate în depozitele societăţii.
Funcţia financiar-contabilă înglobează activităţile de obţinere şi folosire raţională a
disponibilităţilor băneşti, controlul operaţiilor în care s-au investit fonduri băneşti, stabilirea
necesarului de mijloace financiare şi găsirea de noi surse de finanţare a activităţii. Ca obiective
ale acestei funcţii, pot fi enumerate:
• asigurarea solvabilităţii şi credibilităţii firmei;
• creşterea profitabilităţii;
• utilizarea eficientă a resurselor financiare ale firmei
Funcţia financiar-contabilă este realizată în cadrul compartimentului financiar-
contabil care răspunde de asigurarea fondurilor necesare societăţii comerciale; organizarea şi
funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii valorilor patrimoniale.
Funcţia de personal reprezintă un ansamblu de activităţi care urmăresc procesele la
care se supun resursele umane cum ar fi asigurarea întreprinderii cu forţă de muncă calificată,
recrutarea personalului, selecţionarea, încadrarea, promovarea, retribuirea salariaţilor,
pregătirea şi specializarea angajaţilor. De asemenea, în cadrul acestei funcţiuni sunt analizate
problemele sociale, de asistenţă medicală şi raporturile manager-salariaţi, şi sunt incluse
activităţi administrative, de secretariat şi protocol. Obiectivele principale ale acestei funcţii
sunt:

6
• instruirea şi dezvoltarea carierelor angajaţilor;
• creşterea initiaţivei şi creativităţii fiecărui membru al colectivului;
• realizarea unei metodologii de evaluare a eficienţei salariaţilor;
• stimularea forţei de muncă prin sistemul de salarizare şi cointeresare.
Această funcţie este realizată în cadul compartimentului resurse umane, care
răspunde de elaborarea şi implementaea strategiei şi politicii de personal, selecţionarea
angajaţiilor, perfecţionarea pregătirii pofesionale, organizarea şi normarea muncii, aplicarea
corectă a sistemului de salaizare.

2.2. Organizarea firmei


Structura organizatorică a unei firme este influenţată de o multitudine de factori de
natură economică, politică, tehnologică şi socială. În elaborarea structurii organizatorice,
echipa de analişti/manageri trebuie să aibă în vedere că nu există o organizare ideală şi nici
reguli universal valabile. Cea mai bună structură organizatorică este aceea care răspunde
necesităţilor curente ale firmei.
Structura organizatorică având un caracter dinamic, schimbările sunt nu numai
inevitabile, ci şi tipice. Adaptarea structurii se face în funcţie de necesităţile interne şi de
resursele umane pe care le are firma. Astfel, strucura organizatorică trebuie să fie orientată pe
activităţi-cheie pentru obţinerea rezultatelor-cheie.
Anexa 1.

7
1521
SC S.C.
IASITEX SA
IASITEX S.A.
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR TOTAL PERSONAL 1650
11.02.2005
31.12.2006 Muncitori
1370
1499
Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Maistri 28

Auditor intern 1 TESA 123


DIRECTOR GENERAL
Director Dept.
2 1
COMPARTIMENT Juridic
1
Juridic
1 Consilier
1
COMPARTIMENT 11 management
Resurse Umane 1 6
Organizare COMPARTIMENT
6
Prot.muncii., evid.mil., Managementul 1
aparare.civ., doc.secr. 1 Calitatii 5
Asistenti medicali 3
Muncitori 34
COMPARTIMENT 10
1 2
ADM-Paza-PSI 9 COMPARTIMENT
Muncitori 7 1
Pompieri civili 15 C.F.I.
Paza 12 1

Director Tehnic
1 Director Comercial 1 Director Economic 1 Director Mentenantã 1
si de Productie

COMPARTIMENT 5 COMPARTIMENT 9 8 Contabil


Tehnic-Creatie- Marketing-Vanzari- 1
COMPARTIMENT 1
1
Financiar- 1 Sef
Cercetare 4 Export 8
Salarizare 7
Muncitori 2 Muncitori 9 8 4
COMPARTIMENT COMPARTIMENT
1
COMPARTIMENT 7 COMPARTIMENT 4 3 Contabilitate Mecano-Energetic- 1
COMPARTIMENT 7
Normare- Aprovizionare- 1 Investitii
1 Tehnologia 1 3
Programare Transporturi 3 COMPARTIMENT 2
6 Informatiei 2
productie Muncitori 6 Analize 1
economice-Preturi 1

461 263 95 539 125 TOTAL


4 4 SECTIA 3 4 SECTIA 3 Pers. de conducere
SECTIA SECTIA SECTIA
3 3 Finisaj 3 5 Mecano- 1 Grup economic
Filatura 9 Tesatorie 4 5 Confectii 1 9 Maistri
Tesaturi Energetic
445 252 84 529 112 Muncitori
Atelier confectionat
Atelier flayer- ring

m ecano-energet.

m ecano-energet.

canal,gaze,statie
sc. TES ATO RIE
At. bataj, carde,

bobinaje, electro-
m ecano-energet.

m otoare,instr. de
P .S. intret. m ijl.
calcat, am balat

At.autom atizari,
sc. FILA TURA

A ct. fabricatie
confectionat I

A t. intretinere

At. intretinere
Atelier finisat

A ct. inst.apa
At. intretinere

de transport

Atelier Edile
At. vopsitorie

Atelier Croit
im prim erie,

sc. FINISAJ

preepurare
TESATUR I
preparatie
pieptanat,

vopsitorie
finisaj fire

tesatorie

tesatorie

incarcare
apretura
A t. albit,
lam inor

ajustaj

A telier

A telier
Atelier
Atelier

Act.

in fir

III

1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - - 1 Sef atelier
3 3 3 - 4 - 2 3 - - - 1 1 3 1 1 1 2 - Maistri
91 140 214 38 203 11 41 43 27 231 238 33 21 27 15 11 20 10 8 Muncitori

8
Din organigramă se poate observa că S.C. "IASITEX" S.A. laşi este condusă de un
DIRECTOR GENERAL, numit în condiţiile Legii nr. 31/1990, care pe lângă coordonarea întregii
activităţi a societăţii are în subordine directă şi Serviciul de Control Tehnic de Calitate şi de
Asigurare a Calităţii, Serviciul Resurse Umane, Oficiul Juridic, Biroul de Control Financiar
Intern, Serviciul Administrativ şi Pompieri Civili, Compartimentul de Protecţie a Muncii,
Apărare Civilă şi Pază, precum şi Serviciul Medical.
La data întocmirii studiului, activitatea Societăţii Comerciale "IASITEX" S.A.
laşi este STRUCTURATĂ PE 3 DIRECŢII (conform organigramei din anexa ):
Direcţia de Producţie, condusă de către un Director Tehnic şi de Producţie care asigura
conducerea activităţii de producţie a societăţii şi care are în subordine directă cele 4 secţii de
producţie: Secţia de Filatură, Secţia de Ţesătorie, Secţia de Finisaj Ţesături şi Secţia de Confecţii.
Direcţia de producţie mai cuprinde şi Secţia Mecano - Energetică care are menirea să
deservească cele 4 secţii de producţie. Subordonat acestei direcţii mai este şi Serviciul de
Restructurare care este condus de către un Inginer Şef responsabil cu restructurarea societăţii,
care are în subordine directă Biroul Mecano - Energetic şi de Investiţii. Tot în cadrul Direcţiei de
Producţie mai avem şi Serviciile de Plan, Producţie şi Proiectare Tehnologică, precum şi de
Creaţie - Cercetare;
Direcţia Comercială şi de Marketing, condusă de către un Director Comercial şi de
Marketing care asigură activitatea comercială şi de piaţă a societăţii şi care are în subordine
directă Serviciul de Desfacere - Export şi de Studiere a Pieţei, Biroul de Aprovizionare, precum şi
Compartimentul de Transporturi, asigurând activităţile legate de comenzi, contractare şi
desfacere. Subordonat Serviciului de Desfacere - Export şi de Studiere a Pieţei avem Biroul de
Comerţ cu Amănuntul;
Direcţia Economică, condusă de un Director Economic care asigură activitatea
financiară, de înregistrare, evidenţă şi raportare în unităţi monetare a activităţii de producţie şi
care are în subordine directă un Contabil Şef ce coordonează direct Serviciul Financiar, Serviciul
de Contabilitate precum şi activitatea pe linie financiară a secţiilor de producţie. Direcţia
economică mai cuprinde şi un Birou de Analize Preţ - Cost şi de Analize Economice, precum şi
Serviciul de Tehnologia Informaţiei;
ACTIVITATEA PRODUCTIVĂ a societăţii este organizată pe 4 secţii: Secţia de Filatură,
Secţia de Ţesătorie, Secţia de Finisaj Ţesături şi Secţia de Confecţii. Acestea sunt deservite de
Secţia Mecano - Energetic şi de Serviciile de Plan, Producţie - Proiectare Tehnologică, Atelierul

9
de Creaţie - Cercetare, Serviciul de Control Tehnic de Calitate, Serviciul de Tehnologia
Informaţiei, precum şi de Serviciile Economice. Toate acestea sunt coordonate de către
Directorul Tehnic şi de Producţie al societăţii, pe linie productivă şi de către Directorul
Economic, pe linie economico - financiară, conform organigramei prezentate în anexa cu nr. 1.
SECŢIA DE FILATURĂ, este organizată pe 4 ateliere (3 ateliere de producţie şi un atelier
de întreţinere mecano - energetic), care asigură realizarea de fire cardate şi pieptănate din bumbac
şi tip bumbac, cu o fineţe cuprinsă între Nm 20 şi Nm 140. Materia primă utilizată este formată
din baloturi de bumbac. Producţia de fire cardate este de aproximativ 70%. Secţia are o capacitate
de producţie în funcţiune de 3.650 To fire / an şi una în conservare de 1.350 To fire / an. Secţia
este dotată cu utilaje din ţară şi din import, specifice tehnologiilor de filare a firelor cardate şi
pieptănate. Faţă de alte filaturi, secţia mai are în dotare utilaje specifice operaţiei de gazat -
mercerizat, cu o capacitate de 720 To fire / an, destinată firelor pentru tricouri din bumbac de
mare fineţe, în perioada 1991 - 2001, Societatea Comercială "IASITEX" S.A. laşi, a demarat un
program de modernizare a tehnologiilor existente, corelat cu resursele sale financiare, concretizat
prin: achiziţionarea a 5 maşini de pieptănat Textima; modernizarea a 4 carde Unirea 4C;
modernizarea a 12 flayere şi echiparea tuturor maşinilor de bobinat cu dispozitive Splycer.
SECŢIA DE ŢESĂTORIE, organizată pe 4 ateliere (3 ateliere de producţie şi un atelier de
întreţinere mecano - energetic), care asigură pregătirea firelor în vederea ţeserii, vopsirea în fir a
acestora şi operaţiile propriu-zise de ţesere, livrând produse ţesute crude. Secţia are o caopacitate
de 15.200 mii mp / an ţesături din bumbac şi tip bumbac, cu o lăţime cuprinsă între 80 - 180 cm
şi este dotată cu 487 de maşini de ţesut STB
SECŢIA DE FINISAJ ŢESĂTURI, organizată pe 3 ateliere (2 ateliere de producţie şi un
atelier de întreţinere mecano - energetic), care asigură finisarea chimică a ţesăturilor prin
procedee de albire, apretare, vopsitorie în bucată, ajustare. Secţia este dotată cu utilaje specifice
operaţiilor de pârlit, fiert - albit, vopsit, imprimat, termofixat şi este corelată cu capacitatea de
ţesere a societăţii. Secţia a fost modernizată prin dotarea cu o maşină de imprimat Storck în 8
culori.
SECŢIA DE CONFECŢII TEXTILE, organizată pe 4 ateliere (un atelier de croit, 2 ateliere
de confecţionat şi un atelier de finisat, călcat şi ambalat), care asigură realizarea confecţiilor
textile, pornind fie de la ţesături, fie în sistem lohn. Secţia este specializată în confecţionarea
lenjeriei de pat, are dotare specifică acestui tip de confecţii pentru o producţie de cea. 1.000 mii
seturi / an. Clădirile în care se desfăşoară activităţile productive sunt bine întreţinute, deşi unele

10
au o durată de utilizare de peste 50 de ani. în anul 2001 gradul mediu de utilizare a capacităţilor
de producţie aflate în funcţiune a fost de cea. 87,9%.
SECŢIA MECANO - ENERGETICĂ, organizată pe 4 ateliere, care asigură gospodărirea
utilităţilor la nivelul întregii societăţi, desfăşoară activităţi complementare de reparaţii pe care
atelierele de întreţinere aflate în structurile secţiilor de producţie nu le pot efectua, precum şi
asigurarea proiectării şi fabricaţiei pieselor de schimb şi întreţinerea AMC-urilor. Societatea
Comercială "IASITEX" S.A. laşi dispune de toate unităţile necesare desfăşurării activităţilor de
producţie iar prin investiţiile făcute, începând cu anul 1996, îşi asigură independenţa
termoenergetică.
SC "IASITEX" S.A. laşi dispune de CAPACITĂŢI DE DEPOZITARE, pentru materia
primă şi pentru produsele finite, specifice activităţii.
Societatea Comercială "lASITEX" S.A. laşi are implementat un SISTEM DE ASIGURARE A
CALITĂŢII, introdus în anul 1998 şi revizuit în anul 1999 (revizia l) şi în anul 2001 (revizia II),
documentat conform cu ISO 9001 din 1994.

3.Organizarea compartimentului financiar-contabil şi relaţiile cu


celelalte compartimente
Direcţia economică
Directia economica asigura si raspunde de indeplinirea sarcinilor ce revin companiei in
domeniul financiar şi contabil.
În activitatea sa asigură:
- intocmirea bugetului de venituri si chetuieli si defalcarea lui pe sucursale;
- intocmirea bilantului contabil si a raportului de gestiune annual; supunerea lor spre aprobare;
- urmarirea costurilor de productie;
- evidenta patrimoniului companiei si asigurarea integritatii lui;
- gospodarirea eficienta a mijloacelor materiale si banesti;
- realizarea activitatii comerciale(aprovizionare, desfacere, marketing, compensari, etc);
- proiectarea, implementarea si derularea programelor informatice specifice domeniilor de care
raspunde;
- gestionarea documentelor, datelor si informatiilor potrivit destinatiilor lor;
- elaborarea proiectelor de acte normative, specifice domeniulu de activitate.

11
Directia economica are in principal atributii si raspunderi in urmatoarele domenii:
financiar, contabil si aprovizionare, desfacere.

Financiar
- efectueaza lucrari, studii, analize specifice activitatii economico- financiare(obtinerea de
credite, incasarea valorii productiei, lucrarilor si serviciilor, plata la termen a obligatiilor
societăţii, regulamente si instructiuni privind efectuarea compensarilor etc); decontarea
cheltuielilor specifice de protectie sociala, cheltiuelilor cu depozitarea si gestionarea productiei
- intocmeste statele de plata si alte drepturi salariale ale personalului din aparatul societăţii, al
membrilor A.G.A., comisiei de cenzori si consiliului de administratie;
- calculeaza si vireaza impozitul pe salarii pentru personalul din cadrul societăţii, A.G.A.,
C.A.,auditor;
- intocmeste fisele fiscale, declaratiile conform Legii nr. 19/2000 pentru personalul din cadrul
societăţii
Contabilitate
- intocmeste bilantul contabil, bugetul de venituri si cheltuieli anual si trimestrial, contul de profit
si pierderi, situatia rezultatelor financiare si a obligatiilor fiscale;
- organizeaza si coordoneaza operatiunile de reevaluare a imobilizarilor corporale aflate in
patrimoniu conform hotararilor de guvern aparute in monitoarele oficiale;
- conduce evidenta contabila sintetica si analitica la nivelul societăţii;
- exercita controlul asupra existentei si miscarii valorilor patrimoniale;
- intocmeste balante de verificare, dari de seama contabile si alte documente specifice
- asigura efectuarea lucrarilor privind inventarierea patrimoniului , emite instructiuni si stabileste
termene cu privire la inventariere si dispune masuri pentru realizarea lor;
- executa lucrari specifice care privesc valorificarea bunurilor patrimoniale, suportarea pe costuri
a unor lipsuri constatate, cu respectarea dispozitiilor legale(scazaminte, perisabilitati, etc.);
organizeaza actiuni de control cu character preventive pentru evitarea pierderilor patrimoniale;
- acorda asistenta de specialitate la licitatiile organizate de companie, cu respectarea prevederilor
legale, pentru achizitionarea sau vanzarea de bunuri.

12
EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
Nr. INDICATORI FORMULA DE CALCUL 2005 2006
Crt. (%) (%)
A Indicatori de lichiditate
1. Lichiditatea generală (globală) = Active curente / Datorii curente (sub 1 an) 1.40 1.11
2. Lichiditatea imediată (test acid) = Active circulante – Stocuri) / Datorii curente (sub 1 an) 0.61 0.40

3. Rata solvabilităţii generale = Capitaluri proprii / Datorii curente x 100 336.9 292.0
4. Solvabilitatea = Capitaluri proprii / Total Pasive x 100 67.1 67.7
B Indicatori de echilibru financiar
1. Rata autonomiei financiare = Capitaluri proprii / Capital permanent 0.97 0.84
2. Rata datoriilor = Datorii totale / Active totale 0.33 0.32
3. Grad de îndatorare = Datorii totale / Capitaluri proprii x 100 0.49 0.47
4. Rata capitalului propriu faţă de active = Capitaluri proprii / Active imobilizate 0.93 0.91
imobilizate
C. Indicatori de rentabilitate şi profitabilitate
1. Rata rentabilităţii economice = Profit din exploatare / Total active x 100 4.85 3.28
2. Rata rentabilităţii financiare = Profit net / Capitaluri proprii x 100 3.11 3.40
3. Rata profitului (marja brută) = Profit brut / Cifra de afaceri x 100 3.95 4.08
4. Rentabilitatea capitalului social = Profit net / Capital social x 100 10.90 10.31
5. Rentabilitatea vânzărilor (marja netă) = Profit net / Cifra de afaceri x 100 3.44 3.58
D. Indicatori de activitate (gestiune)
1. Rotaţia stocurilor = Cifra de afaceri / Stocuri 3.89 3.95
2. Perioada de recuperare a creanţelor = Creanţe / Cifra de afaceri x 365 66.8 43.6
3. Perioada de rambursare a datoriilor = Obligaţii / Cifra de afaceri x 365 197.5 181.6
4. Rotaţia activelor = Cifra de afaceri / Total active 0.61 0.64
5. Rotaţia capitalului social = Cifra de afaceri / Capital social 3.17 2.88

13
Cap. II CADRUL LEGISLATIV CE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA
CONTABILĂ

Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată în ianuarie 2005


Conform Legii contabilitaţii nr.82/1991 societăţile comerciale , societăţile / companiile
naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare dezvoltare si celelalte persoane
juridice cu scop lucrativ au obligaţia sa organizeze şi să conducă contabilitate proprie respectiv
contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activităţii.
De asemenea conform legii, toate categoriile de societaţi trebuie sa asigure înregistrarea
cronologică şi sistematică , prelucrarea , publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la pozitia
financiară, performanta financiară şi fluxurile de trezorerie atat pentru necesităţile interne cât şi în
relatiile cu investitorii , creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice alţi
utilizatori cu mentiunea că indiferent de entitatea economică la care se face referire ,
contabilitatea se va tine în limba română si în monedă natională.
Legea precizeaza că persoanele prevazute au obligaţia sa conducă contabilitatea în
partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale.
Pentru persoanle juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu
directivele Comunităţii Economice Europene , situaţiile financiare anuale vor cuprinde :
- bilant
- cont de profit si pierdere
- situatia modificarilor capitalului propriu
- situatia fluxurilor de trezorerie
- politici contabile
- note explicative
Persoanele juridice sau fizice au obligaţia să menţină evidenţa tuturor tranzacţiilor
efectuate şi să înregistreze aceste tranzacţii în evidenţele lor contabile. Registrele
contabile obligatorii conform Legii contabilităţii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar
(pe baza inventarierii anuale a activelor şi pasivelor), şi Cartea mare (pe baza
informaţiilor contabile preluate din documentele-sursă sau Registrele-jurnal). Registrele şi
înregistrările contabile pot fi păstrate pe hârtie sau în format electronic şi pot fi folosite ca
dovezi în justiţie, putând face obiectul controalelor din partea autorităţilor fiscale şi

14
judiciare. Contabilii trebuie să întocmească anual balanţe de verificare pe baza
informaţiilor din Cartea mare, aceasta constituind baza pentru situaţiile financiare periodic
Ordinul Ministerul de Finanţe nr. 1752/2005
Începând cu 1 ianuarie 2006, OMF 1752/2005 prevede baza care trebuie aplicată şi este
însoţit de două reglementări:
* Reglementările contabile pentru conformitatea cu Directiva a 4-a a Comunităţilor
Economice Europene
* Reglementările contabile pentru conformitatea cu Directiva a 7-a a Comunităţilor
Economice Europene
OMFP 1752/2005 împreună cu reglementările contabile aferente abordează: formatul şi
conţinutul prescris pentru situaţiile financiare anuale, principiile contabile şi regulile de evaluare,
regulile pentru întocmirea, aprobarea, auditarea şi publicarea situaţiilor financiare statutare.
OMF 1752/2005 acoperă într-un singur act legislativ raportarea financiară aplicabilă
entităţilor de orice dimensiune, diferenţa fiind doar nivelul de prezentare a informaţiilor
referitoare aspecte legate de dimensiunea entităţii si de interesul public.

Legea 571/22 decembrie 2003 privind Codul fiscal


Legea 571/22 decembrie 2003 privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial
nr.927/23 decembrie 2003. Cuprinde dispoziţii referitoare la: persoanele juridice supuse sau
scutite de la plata impozitului pe profit, cheltuieli deductibile, cheltuieli nedeductibile precum şi
cele care au deductibilitate limitată, calculul impozitului pe profit, depunerea declaraţiei de
impozit pe profit, venituri impozabile şi venituri neimpozabile, impozit pe venituri de natura
salariilor şi caculul acestuia, contribuţii obligatorii, provizioane şi rezerve, contracte de leasing,
venituri din premii şi jocuri de noroc, venituri din investiţii, din activităţi independente, TVA,
teritorialitatea taxei pe valoarea adăugată, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, depunerea
decontului de TVA, impozit pe dividente, etc.

15
Legea nr.31/ 1990 modificata si completata prin Legea nr. 302 din
24/10/2005

Cuprinde normele legale referitoare la forma societăţilor, dispoziţii referitoare la statutul


sociatăţii, formalităţi cu privire la înmatricularea societăţilor şi la funcţionarea acestora,
modul în care acestea pot lua fiinţă, efectuarea aporturi în bani şi/sau natură, delimitări
referitoare la acţiuni, părţi sociale, la valoarea acestora, formalităţile necesare pentru sporirea
capitalului, prevederi referitoare la fuziunea societăţii, dizolvarea societăţii sau lichidarea
acesteia, etc.

16
17
CAP. III INREGISTRAREA CHELTUILILOR SI VENITURILOR

In cursul lunii decembrie 2006 au loc urmatoarele operatii economico- financiare :


prezentate in registrul jurnal
REGISTRUL-JURNAL LUNA DECEMBRIE 2006

---------------------------------------------------------------------------------
NR DATA DOCUMENTUL SIMBOL CONTURI
CRT INREG. NR.NOTA ---------------------
DEBITOARE CREDITOARE SUME
---------------------------------------------------------------------------------
6419 31.12.2006 6398 6588.040 167.020 1341.22
---------------------------------------------------------------------------------
6420 31.12.2006 6399 666.020 1682.010 2715.50
---------------------------------------------------------------------------------
6421 31.12.2006 6400 666.020 1682.020 6960.76
---------------------------------------------------------------------------------
6422 31.12.2006 6401 666.020 1682.030 42478.90
---------------------------------------------------------------------------------
6424 31.12.2006 6402 6588.040 1687.020 -38.06
---------------------------------------------------------------------------------
6425 31.12.2006 6403 6583.000 2111.000 614.38
---------------------------------------------------------------------------------
6426 31.12.2006 6404 6811.010 2812.000 90083.44
---------------------------------------------------------------------------------
6427 31.12.2006 6405 6811.010 2813.000 218289.93
---------------------------------------------------------------------------------
6428 31.12.2006 6405 6811.030 2813.000 3627.00
---------------------------------------------------------------------------------
6429 31.12.2006 6405 6811.040 2813.000 12870.00
---------------------------------------------------------------------------------
6430 31.12.2006 6406 6811.010 2814.000 4293.63
---------------------------------------------------------------------------------
6432 31.12.2006 6407 601.010 301.000 244763.80
---------------------------------------------------------------------------------
6433 31.12.2006 6407 601.020 301.000 278517.63
---------------------------------------------------------------------------------
6434 31.12.2006 6407 601.030 301.000 27436.03
---------------------------------------------------------------------------------
6435 31.12.2006 6407 601.040 301.000 1122566.49
---------------------------------------------------------------------------------
6436 31.12.2006 6407 601.050 301.000 230963.52
---------------------------------------------------------------------------------
6437 31.12.2006 6408 371.030 3021.000 173614.61
---------------------------------------------------------------------------------
6438 31.12.2006 6408 6021.000 3021.000 193690.39
---------------------------------------------------------------------------------
6439 31.12.2006 6409 6022.000 3022.000 6882.02
---------------------------------------------------------------------------------
6440 31.12.2006 6410 371.030 3024.000 2492.00
---------------------------------------------------------------------------------
6441 31.12.2006 6410 6024.000 3024.000 29724.58
---------------------------------------------------------------------------------
6442 31.12.2006 6411 6028.000 3028.000 668835.65
---------------------------------------------------------------------------------
6443 31.12.2006 6411 6582.120 3028.000 123.77
---------------------------------------------------------------------------------
6444 31.12.2006 6412 371.030 303.000 2102.23
---------------------------------------------------------------------------------
6445 31.12.2006 6412 603.000 303.000 5250.16

18
---------------------------------------------------------------------------------
6446 31.12.2006 6412 4282.010 303.000 30.00
---------------------------------------------------------------------------------
6447 31.12.2006 6413 711.010 331.000 5531671.03
---------------------------------------------------------------------------------
6448 31.12.2006 6414 3028.000 341.020 5117.00
---------------------------------------------------------------------------------
6449 31.12.2006 6415 711.010 345.010 140900.82
---------------------------------------------------------------------------------
6450 31.12.2006 6416 623.020 345.020 138.50
---------------------------------------------------------------------------------
6451 31.12.2006 6416 711.010 345.020 1643690.85
---------------------------------------------------------------------------------
6452 31.12.2006 6416 6582.140 345.020 53.40
---------------------------------------------------------------------------------
6453 31.12.2006 6417 381.000 345.030 7063.50
---------------------------------------------------------------------------------
6454 31.12.2006 6417 623.020 345.030 1304.40
---------------------------------------------------------------------------------
6455 31.12.2006 6417 711.010 345.030 4213827.87
---------------------------------------------------------------------------------
6456 31.12.2006 6417 6582.140 345.030 138.11
---------------------------------------------------------------------------------
6457 31.12.2006 6418 711.010 346.020 4102.00
---------------------------------------------------------------------------------
6458 31.12.2006 6419 711.010 346.030 6034.55
---------------------------------------------------------------------------------
6459 31.12.2006 6420 711.010 346.040 2432.59
---------------------------------------------------------------------------------
6460 31.12.2006 6420 6588.020 346.040 14.10
---------------------------------------------------------------------------------
6461 31.12.2006 6421 711.010 3485.000 -935397.06
---------------------------------------------------------------------------------
6462 31.12.2006 6422 378.010 371.010 898.45
---------------------------------------------------------------------------------
6463 31.12.2006 6422 607.010 371.010 13427.17
---------------------------------------------------------------------------------
6464 31.12.2006 6422 4428.010 371.010 2725.06
---------------------------------------------------------------------------------
6465 31.12.2006 6423 371.010 371.030 18988.44
---------------------------------------------------------------------------------
6466 31.12.2006 6423 378.030 371.030 -10695.09
---------------------------------------------------------------------------------
6467 31.12.2006 6423 607.010 371.030 11868.82
---------------------------------------------------------------------------------
6468 31.12.2006 6423 607.030 371.030 910634.89
---------------------------------------------------------------------------------
6469 31.12.2006 6423 623.020 371.030 107.49
---------------------------------------------------------------------------------
6470 31.12.2006 6423 6582.140 371.030 86.52
---------------------------------------------------------------------------------
6471 31.12.2006 6424 371.010 371.040 695.48
---------------------------------------------------------------------------------
6472 31.12.2006 6424 378.030 371.040 -457.38
---------------------------------------------------------------------------------
6473 31.12.2006 6424 607.030 371.040 2930.27
---------------------------------------------------------------------------------
6474 31.12.2006 6424 623.020 371.040 182.90
---------------------------------------------------------------------------------
6481 31.12.2006 6428 303.000 401.010 4951.78
---------------------------------------------------------------------------------
6482 31.12.2006 6428 308.000 401.010 231.60
---------------------------------------------------------------------------------
6483 31.12.2006 6428 371.030 401.010 25154.46

19
---------------------------------------------------------------------------------
6484 31.12.2006 6428 381.000 401.010 74532.16
---------------------------------------------------------------------------------
6485 31.12.2006 6428 3021.000 401.010 63712.32
---------------------------------------------------------------------------------
6486 31.12.2006 6428 3022.000 401.010 6697.92
---------------------------------------------------------------------------------
6487 31.12.2006 6428 3024.000 401.010 21484.44
---------------------------------------------------------------------------------
6488 31.12.2006 6428 3028.000 401.010 560401.51
---------------------------------------------------------------------------------
6489 31.12.2006 6428 4426.000 401.010 141695.56
---------------------------------------------------------------------------------
6490 31.12.2006 6428 5328.010 401.010 6302.52
---------------------------------------------------------------------------------
6491 31.12.2006 6429 408.000 401.020 81621.68
---------------------------------------------------------------------------------
6492 31.12.2006 6429 605.010 401.020 340123.22
---------------------------------------------------------------------------------
6493 31.12.2006 6429 605.020 401.020 232830.29
---------------------------------------------------------------------------------
6498 31.12.2006 6430 604.030 401.030 3636.08
---------------------------------------------------------------------------------
6499 31.12.2006 6430 611.020 401.030 3242.01
---------------------------------------------------------------------------------
6500 31.12.2006 6430 613.010 401.030 472.20
---------------------------------------------------------------------------------
6501 31.12.2006 6430 622.030 401.030 793.14
---------------------------------------------------------------------------------
6502 31.12.2006 6430 623.010 401.030 3375.95
---------------------------------------------------------------------------------
6503 31.12.2006 6430 623.020 401.030 2662.14
---------------------------------------------------------------------------------
6504 31.12.2006 6430 626.010 401.030 2529.76
---------------------------------------------------------------------------------
6505 31.12.2006 6430 626.020 401.030 454.03
---------------------------------------------------------------------------------
6506 31.12.2006 6430 628.040 401.030 3609.89
---------------------------------------------------------------------------------
6507 31.12.2006 6430 628.050 401.030 1137.98
---------------------------------------------------------------------------------
6508 31.12.2006 6430 628.060 401.030 14056.00
---------------------------------------------------------------------------------
6509 31.12.2006 6430 628.110 401.030 195.00
---------------------------------------------------------------------------------
6519 31.12.2006 6430 6582.100 401.030 8136.84
---------------------------------------------------------------------------------
6520 31.12.2006 6430 6588.030 401.030 417.22
---------------------------------------------------------------------------------
6521 31.12.2006 6431 621.000 401.070 6365.00
---------------------------------------------------------------------------------
6522 31.12.2006 6432 301.000 401.080 2525828.96
---------------------------------------------------------------------------------
6523 31.12.2006 6432 303.000 401.080 17958.81
---------------------------------------------------------------------------------
6524 31.12.2006 6432 308.000 401.080 10588.74
---------------------------------------------------------------------------------
6525 31.12.2006 6432 624.000 401.080 3000.41
---------------------------------------------------------------------------------
6526 31.12.2006 6432 628.010 401.080 24906.17
---------------------------------------------------------------------------------
6527 31.12.2006 6432 628.150 401.080 2227.50
---------------------------------------------------------------------------------
6557 31.12.2006 6441 605.030 408.000 43968.66

20
---------------------------------------------------------------------------------
6584 31.12.2006 6445 6588.030 4111.010 4.70
---------------------------------------------------------------------------------
6598 31.12.2006 6452 641.000 421.000 780635.00
---------------------------------------------------------------------------------
6614 31.12.2006 6464 6451.000 4311.000 188421.00
---------------------------------------------------------------------------------
6615 31.12.2006 6465 421.000 4312.000 75869.00
---------------------------------------------------------------------------------
6616 31.12.2006 6466 6453.000 4313.000 55671.00
---------------------------------------------------------------------------------
6619 31.12.2006 6468 6453.000 4315.000 7890.00
---------------------------------------------------------------------------------
6620 31.12.2006 6469 6452.000 4371.000 19593.00
---------------------------------------------------------------------------------
6623 31.12.2006 6472 6911.000 4411.000 143874.00
---------------------------------------------------------------------------------
6647 31.12.2006 6480 635.010 446.010 21053.00
---------------------------------------------------------------------------------
6648 31.12.2006 6481 635.020 446.020 27820.00
---------------------------------------------------------------------------------
6649 31.12.2006 6482 635.020 446.030 2486.00
---------------------------------------------------------------------------------
6650 31.12.2006 6483 303.000 446.050 -6.78
---------------------------------------------------------------------------------
6651 31.12.2006 6483 635.060 446.050 -450.33
---------------------------------------------------------------------------------
6654 31.12.2006 6484 635.080 446.080 189.00
---------------------------------------------------------------------------------
6655 31.12.2006 6485 635.130 446.120 528.00
---------------------------------------------------------------------------------
6694 31.12.2006 6502 613.010 5121.010 1215.27
---------------------------------------------------------------------------------
6695 31.12.2006 6502 613.020 5121.010 3580.00
---------------------------------------------------------------------------------
6696 31.12.2006 6502 627.020 5121.010 552.10
---------------------------------------------------------------------------------
6730 31.12.2006 6503 6582.090 5121.020 79800.00
---------------------------------------------------------------------------------
6731 31.12.2006 6503 6582.130 5121.020 1600.00
---------------------------------------------------------------------------------
6732 31.12.2006 6503 6588.030 5121.020 753.03
---------------------------------------------------------------------------------
6736 31.12.2006 6505 627.020 5121.040 35.00
---------------------------------------------------------------------------------
6748 31.12.2006 6507 627.020 5121.160 2.88
---------------------------------------------------------------------------------
6763 31.12.2006 6509 627.010 5124.020 1364.46
---------------------------------------------------------------------------------
6764 31.12.2006 6509 627.020 5124.020 2468.03
---------------------------------------------------------------------------------
6765 31.12.2006 6509 627.030 5124.020 21.01
---------------------------------------------------------------------------------
6766 31.12.2006 6509 665.010 5124.020 4755.92
---------------------------------------------------------------------------------
6767 31.12.2006 6509 665.030 5124.020 2776.59
---------------------------------------------------------------------------------
6770 31.12.2006 6510 665.010 5124.030 0.19
---------------------------------------------------------------------------------
6771 31.12.2006 6511 627.020 5124.060 84.50
---------------------------------------------------------------------------------
6795 31.12.2006 6516 604.030 5311.000 469.30
---------------------------------------------------------------------------------
6796 31.12.2006 6516 613.030 5311.000 21.00

21
---------------------------------------------------------------------------------
6797 31.12.2006 6516 614.000 5311.000 40.00
---------------------------------------------------------------------------------
6798 31.12.2006 6516 623.010 5311.000 58.40
---------------------------------------------------------------------------------
6799 31.12.2006 6516 625.040 5311.000 196.20
---------------------------------------------------------------------------------
6800 31.12.2006 6516 665.040 5311.000 91.97
---------------------------------------------------------------------------------
6946 31.12.2006 6625 4111.010 701.010 137327.93
---------------------------------------------------------------------------------
6947 31.12.2006 6625 4111.030 701.010 194.84
---------------------------------------------------------------------------------
6948 31.12.2006 6626 4111.010 701.020 1208160.61
---------------------------------------------------------------------------------
6949 31.12.2006 6626 4111.020 701.020 343026.10
---------------------------------------------------------------------------------
6950 31.12.2006 6626 4111.060 701.020 2095.10
---------------------------------------------------------------------------------
6951 31.12.2006 6627 4111.010 701.030 137181.31
---------------------------------------------------------------------------------
6952 31.12.2006 6627 4111.020 701.030 4072557.11
---------------------------------------------------------------------------------
6953 31.12.2006 6628 371.010 701.040 7401.07
---------------------------------------------------------------------------------
6954 31.12.2006 6629 4111.010 703.010 20217.91
---------------------------------------------------------------------------------
6955 31.12.2006 6630 461.010 704.010 13892.55
---------------------------------------------------------------------------------
6956 31.12.2006 6630 4111.010 704.010 4200.69
---------------------------------------------------------------------------------
6957 31.12.2006 6630 4111.030 704.010 2558.82
---------------------------------------------------------------------------------
6958 31.12.2006 6631 461.010 706.000 28826.24
---------------------------------------------------------------------------------
6959 31.12.2006 6632 4111.040 707.010 2703.21
---------------------------------------------------------------------------------
6960 31.12.2006 6632 5311.000 707.010 11638.48
---------------------------------------------------------------------------------
6961 31.12.2006 6633 4111.010 707.030 17406.55
---------------------------------------------------------------------------------
6962 31.12.2006 6633 4111.030 707.030 954907.35
---------------------------------------------------------------------------------
6963 31.12.2006 6634 461.010 707.040 2275.00
---------------------------------------------------------------------------------
6964 31.12.2006 6635 331.000 711.010 5541123.68
---------------------------------------------------------------------------------
6965 31.12.2006 6635 341.010 711.010 -7376.26
---------------------------------------------------------------------------------
6966 31.12.2006 6635 345.010 711.010 125348.64
---------------------------------------------------------------------------------
6967 31.12.2006 6635 345.020 711.010 1570890.72
---------------------------------------------------------------------------------
6968 31.12.2006 6635 345.030 711.010 4165266.22
---------------------------------------------------------------------------------
6969 31.12.2006 6635 346.020 711.010 4102.00
---------------------------------------------------------------------------------
6970 31.12.2006 6635 346.030 711.010 6034.55
---------------------------------------------------------------------------------
6971 31.12.2006 6635 346.040 711.010 2432.59
---------------------------------------------------------------------------------
6972 31.12.2006 6635 371.040 711.010 22.90
---------------------------------------------------------------------------------
6973 31.12.2006 6635 3485.000 711.010 -928750.83

22
---------------------------------------------------------------------------------
6974 31.12.2006 6636 341.020 711.020 -392708.82
---------------------------------------------------------------------------------
6975 31.12.2006 6637 2311.000 722.000 2667.05
---------------------------------------------------------------------------------
6976 31.12.2006 6637 2312.000 722.000 57343.26
---------------------------------------------------------------------------------
6977 31.12.2006 6638 445.000 7417.000 3131.00
---------------------------------------------------------------------------------
6978 31.12.2006 6639 421.000 7588.010 100.00
---------------------------------------------------------------------------------
6979 31.12.2006 6639 4282.010 7588.010 3984.83
---------------------------------------------------------------------------------
6980 31.12.2006 6640 345.020 7588.020 191.90
---------------------------------------------------------------------------------
6981 31.12.2006 6640 345.030 7588.020 8506.01
---------------------------------------------------------------------------------
6982 31.12.2006 6640 346.020 7588.020 -4102.00
---------------------------------------------------------------------------------
6983 31.12.2006 6640 346.030 7588.020 1264.68
---------------------------------------------------------------------------------
6984 31.12.2006 6640 346.040 7588.020 2071.20
---------------------------------------------------------------------------------
6985 31.12.2006 6641 167.010 7588.030 57444.47
---------------------------------------------------------------------------------
6986 31.12.2006 6641 401.010 7588.030 0.41
---------------------------------------------------------------------------------
6987 31.12.2006 6641 401.030 7588.030 0.90
---------------------------------------------------------------------------------
6988 31.12.2006 6641 401.140 7588.030 -0.01
---------------------------------------------------------------------------------
6989 31.12.2006 6641 401.160 7588.030 -0.19
---------------------------------------------------------------------------------
6990 31.12.2006 6641 404.020 7588.030 232368.98
---------------------------------------------------------------------------------
6991 31.12.2006 6641 4111.020 7588.030 8626.25
---------------------------------------------------------------------------------
6992 31.12.2006 6641 4281.010 7588.030 793.00
---------------------------------------------------------------------------------
6993 31.12.2006 6641 5124.020 7588.030 9857.48
---------------------------------------------------------------------------------
6994 31.12.2006 6642 346.020 7588.070 4116.78
---------------------------------------------------------------------------------
6995 31.12.2006 6643 401.080 765.010 213883.46
---------------------------------------------------------------------------------
6996 31.12.2006 6643 404.020 765.010 -165313.98
---------------------------------------------------------------------------------
6997 31.12.2006 6643 1621.010 765.010 11017.00
---------------------------------------------------------------------------------
6998 31.12.2006 6643 1621.020 765.010 25773.00
---------------------------------------------------------------------------------
6999 31.12.2006 6643 1621.030 765.010 1249306.00
---------------------------------------------------------------------------------
7000 31.12.2006 6643 4091.020 765.010 245.74
---------------------------------------------------------------------------------
7001 31.12.2006 6643 5124.010 765.010 11322.65
---------------------------------------------------------------------------------
7002 31.12.2006 6643 5124.020 765.010 1808.36
---------------------------------------------------------------------------------
7003 31.12.2006 6643 5124.030 765.010 6.27
---------------------------------------------------------------------------------
7004 31.12.2006 6643 5124.060 765.010 28.61
---------------------------------------------------------------------------------
7005 31.12.2006 6644 5124.010 765.030 306.10

23
---------------------------------------------------------------------------------
7006 31.12.2006 6644 5124.020 765.030 20.70
---------------------------------------------------------------------------------
7007 31.12.2006 6645 401.080 765.040 50165.81
---------------------------------------------------------------------------------
7008 31.12.2006 6645 404.020 765.040 97.62
---------------------------------------------------------------------------------
7009 31.12.2006 6645 419.020 765.040 160.73
---------------------------------------------------------------------------------
7010 31.12.2006 6646 5121.020 766.000 0.71
---------------------------------------------------------------------------------
7011 31.12.2006 6646 5121.030 766.000 1.65
---------------------------------------------------------------------------------
7012 31.12.2006 6646 5121.060 766.000 4.66
---------------------------------------------------------------------------------
7013 31.12.2006 6646 5121.100 766.000 1.39
---------------------------------------------------------------------------------
7014 31.12.2006 6646 5121.160 766.000 5.52
---------------------------------------------------------------------------------
7015 31.12.2006 6646 5124.010 766.000 50.14
---------------------------------------------------------------------------------
7016 31.12.2006 6646 5124.020 766.000 33.70
---------------------------------------------------------------------------------
7017 31.12.2006 6646 5124.030 766.000 0.91
---------------------------------------------------------------------------------
RULAJ LUNAR 98481819.95

24
CAP. IV LUCRARILE CONTABILE DE INCHIDERE A EXERCIULUI
FINANCIAR

Inventarierea generală a patrimoniului

Se consideră că în urma inventarierii generale a patrimoniului s-au constatat următoarele:


1. lipsa unui aparat de masura si control în valoare de 1.600 lei , amortizare înregistrată 1.400
lei. Se impută gestionarului, pret de imputare 200 lei , TVA 19%
2. lipsă materii prime 100 lei . S-a stabilit că lipsa nu se încadrează în normele legale de
perisabilităţi
3. plus de materiale consumabile 10 lei
4. plus de produse finite 40 lei
5. lipsă de marfuri care se impută la gestionare la preţ de vanzare cu amănuntul 158 lei
6. din analiza provizorie rezultă
a) provizionul pentru deprecierea marfurilor de 210 lei trebuie anulat deoarece a
devenit fară obiect
b) constituirea unui provizion pentru deprecierea produselor finite de 150 lei
7. ca urmare a unui litigiu cu un colaborator se constituie un provizion pentrui litigii de50 lei
8. din analiza cheltuielilor şi veniturilor rezultă:
a) suma de 240 lei înregistrată în contul 472 ,, Venituri înreg. în avans” reprezintă
venituri ale lunii curente astfel: 100 lei pentru lucrări si servicii , 140 lei pentru
studii si cercetări.
b) suma de 3.000 lei înregistrat în contul 622 reprezentând de fapt valoarea expertizei
tehnice pentru anul următor

Înregistrarea în contabilitate a operaţiilor de regularizare privind:


1. Diferenţe de inventar (plusuri şi minusuri)

1a
D C
% = 213 1.600
2813 1.400
6583 200
Înregistrat lipsa unui aparat de masura si control
în valoare de 1.600 lei, amortizare 1.400
1b

4282 = % 238
7583 200
4427 38
Înreg. imputarea gestionarului , pret de imputare
200 lei , TVA 19%
2a
601= 301 100 100
Înreg. lipsa de materii prime de 100 lei

25
2b

635 = 4427 19 19
Înreg. TVA aferent materiile prime stabilite lipsa
care nu se încadrează în normele legale de
perisabilităţi 3
302 = 602 10 10
Înregistrat lipsa de materiale consumabile

4a
345 = 711 40 40
Înreg. plus produse finite.
4b

348 = 711 4 4
Înreg. difernţe de preţ aferente produselor plus
inventar 0,1 * 40 = 4

5a
4282= % 155
7588 130
4427 25
Inreg. Imputarea gestionarului cu marfurile lipsa
5b
% = 371 155
607 100
378.AC 30
4428 25
Inreg. Descarcarea gestiunii cu marfurile lipsa
AC = (155 – 25)* 30/130=30
5c
4427 = 4423 82 82
Inreg.regularizarea TVA

Amortizarea imobilizarilor

Pentru aplicaţia considerată, valoarea de inventar a imobilizarilor corporale coincide cu


valoarea contabilă netă. Deci nu mai sunt necesare operatiuni de regularizare privind
amortizarea.

2. Provizioane pentru depreciere


6a
D C
397 = 7814 210 210
Înregistrat anulare provizion pentru deprecierea
marfurilor
6b

26
6814 = 394 150 150
Înregistrat .constituirea unui provizion pt.
Deprecierea produselor finite în valoare de 150
lei

3. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli


7
6812 = 1511 50 50
Inregistrat constituirea unui provizion pentru
litigii în valoare de 50

4. Diferenţe de curs valutar


Deoarece societatea comercială nu a efectuat operaţiuni în valută nu sunt necesare operaţiuni
de regularizare privind diferenţele de curs valutar.
5. Delimitarea în timp a cheltuielilor si veniturilor

472 = % 240
704 100
705 140
Inregistrat ,,Venturi înreg. în avans “ trecute de
la ,,Venituri din lucrari executate si servicii
prestate “ la ,, Venituri din studii si cercetare”.

471 = 622 3.000 3.000


Inregistrat ,,Chltuieli înreg. în avans “ trecute de
la ,,Cheltuieli privind comisioanelesi servicii
prestate “ la ,, Venituri din studii si cercetare”.

7.Înregistrarea variaţiei stocurilor


Inreg . abaterea produselor finite
3485=711 -5.186.587,33
711 = 3485 -4.950.728,48
Inreg productia netrminata a lunii dec. 2006
331 = 711 5.541.123,68
711= 331 5.531.671,05

8.Determinarea rezultatului contabil

27
INCHIDERE CLASA 7

REGISTRUL-JURNAL
--------------------------------------------------------------------------------
NR DATA DOCUMENTUL SIMBOL CONTURI
CRT INREG. NR.NOTA ---------------------
DEBITOARE CREDITOARE SUME
---------------------------------------------------------------------------------
6395 31.12.2006 6395 129.010 1061.110 73707.00
---------------------------------------------------------------------------------
6396 31.12.2006 6396 129.010 117.000 2532943.04
---------------------------------------------------------------------------------
6397 30.12.2006 6397 701.010 121.000 137522.77
---------------------------------------------------------------------------------
6398 30.12.2006 6397 701.020 121.000 1553281.81
---------------------------------------------------------------------------------
6399 30.12.2006 6397 701.030 121.000 4209738.42
---------------------------------------------------------------------------------
6400 30.12.2006 6397 701.040 121.000 7401.07
---------------------------------------------------------------------------------
6401 30.12.2006 6397 703.010 121.000 20217.91
---------------------------------------------------------------------------------
6402 30.12.2006 6397 704.010 121.000 20652.06
---------------------------------------------------------------------------------
6403 30.12.2006 6397 706.000 121.000 28826.24
---------------------------------------------------------------------------------
6404 30.12.2006 6397 707.010 121.000 14341.69
---------------------------------------------------------------------------------
6405 30.12.2006 6397 707.030 121.000 972313.90
---------------------------------------------------------------------------------
6406 30.12.2006 6397 707.040 121.000 2275.00
---------------------------------------------------------------------------------
6407 30.12.2006 6397 711.010 121.000 -128168.44
---------------------------------------------------------------------------------
6408 30.12.2006 6397 711.020 121.000 -392708.82
---------------------------------------------------------------------------------
6409 30.12.2006 6397 722.000 121.000 60010.31
---------------------------------------------------------------------------------
6410 30.12.2006 6397 765.010 121.000 1348077.11
---------------------------------------------------------------------------------
6411 30.12.2006 6397 765.030 121.000 326.80
---------------------------------------------------------------------------------
6412 30.12.2006 6397 765.040 121.000 50424.16
---------------------------------------------------------------------------------
6413 30.12.2006 6397 766.000 121.000 98.68
---------------------------------------------------------------------------------
6414 30.12.2006 6397 7417.000 121.000 3131.00
---------------------------------------------------------------------------------
6415 30.12.2006 6397 7588.010 121.000 4084.83
---------------------------------------------------------------------------------
6416 30.12.2006 6397 7588.020 121.000 7931.79
---------------------------------------------------------------------------------
6417 30.12.2006 6397 7588.030 121.000 309091.29
---------------------------------------------------------------------------------
6418 30.12.2006 6397 7588.070 121.000 4116.78

INCHIDERE CONTURI CLASA 6

---------------------------------------------------------------------------------
6853 30.12.2006 6532 121.000 601.010 244763.80
---------------------------------------------------------------------------------

28
6854 30.12.2006 6533 121.000 601.020 278517.63
---------------------------------------------------------------------------------
6855 30.12.2006 6534 121.000 601.030 27436.03
---------------------------------------------------------------------------------
6856 30.12.2006 6535 121.000 601.040 1122566.49
---------------------------------------------------------------------------------
6857 30.12.2006 6536 121.000 601.050 230963.52
---------------------------------------------------------------------------------
6858 30.12.2006 6537 121.000 6021.000 193690.39
---------------------------------------------------------------------------------
6859 30.12.2006 6538 121.000 6022.000 13226.54
---------------------------------------------------------------------------------
6860 30.12.2006 6539 121.000 6024.000 29724.58
---------------------------------------------------------------------------------
6861 30.12.2006 6540 121.000 6028.000 668835.65
---------------------------------------------------------------------------------
6862 30.12.2006 6541 121.000 603.000 5250.16
---------------------------------------------------------------------------------
6863 30.12.2006 6542 121.000 604.010 198706.56
---------------------------------------------------------------------------------
6864 30.12.2006 6543 121.000 604.030 4498.38
---------------------------------------------------------------------------------
6865 30.12.2006 6544 121.000 605.010 340123.22
---------------------------------------------------------------------------------
6866 30.12.2006 6545 121.000 605.020 232830.29
---------------------------------------------------------------------------------
6867 30.12.2006 6546 121.000 605.030 43968.66
---------------------------------------------------------------------------------
6868 30.12.2006 6547 121.000 607.010 25295.99
---------------------------------------------------------------------------------
6869 30.12.2006 6548 121.000 607.030 913565.16
---------------------------------------------------------------------------------
6870 30.12.2006 6549 121.000 608.010 61749.51
---------------------------------------------------------------------------------
6871 30.12.2006 6550 121.000 608.030 -11935.24
---------------------------------------------------------------------------------
6872 30.12.2006 6551 121.000 611.020 3242.01
---------------------------------------------------------------------------------
6873 30.12.2006 6552 121.000 612.020 625.87
---------------------------------------------------------------------------------
6874 30.12.2006 6553 121.000 613.010 1687.47
---------------------------------------------------------------------------------
6875 30.12.2006 6554 121.000 613.020 4089.00
---------------------------------------------------------------------------------
6876 30.12.2006 6555 121.000 613.030 165.05
---------------------------------------------------------------------------------
6877 30.12.2006 6556 121.000 614.000 40.00
---------------------------------------------------------------------------------
6878 30.12.2006 6557 121.000 621.000 6365.00
---------------------------------------------------------------------------------
6879 30.12.2006 6558 121.000 622.030 793.14
---------------------------------------------------------------------------------
6880 30.12.2006 6559 121.000 623.010 4038.38
---------------------------------------------------------------------------------
6881 30.12.2006 6560 121.000 623.020 4395.43
---------------------------------------------------------------------------------
6882 30.12.2006 6561 121.000 624.000 3000.41
---------------------------------------------------------------------------------
6883 30.12.2006 6562 121.000 625.040 196.20
---------------------------------------------------------------------------------
6884 30.12.2006 6563 121.000 626.010 2619.76
---------------------------------------------------------------------------------
6885 30.12.2006 6564 121.000 626.020 1475.43
---------------------------------------------------------------------------------

29
6886 30.12.2006 6565 121.000 627.010 3304.47
---------------------------------------------------------------------------------
6887 30.12.2006 6566 121.000 627.020 16134.84
---------------------------------------------------------------------------------
6888 30.12.2006 6567 121.000 627.030 784.96
---------------------------------------------------------------------------------
6889 30.12.2006 6568 121.000 628.010 81537.52
---------------------------------------------------------------------------------
6890 30.12.2006 6569 121.000 628.020 6053.47
---------------------------------------------------------------------------------
6891 30.12.2006 6570 121.000 628.030 4084.30
---------------------------------------------------------------------------------
6892 30.12.2006 6571 121.000 628.040 3609.89
---------------------------------------------------------------------------------
6893 30.12.2006 6572 121.000 628.050 1137.98
---------------------------------------------------------------------------------
6894 30.12.2006 6573 121.000 628.060 14056.00
---------------------------------------------------------------------------------
6895 30.12.2006 6574 121.000 628.090 16806.72
---------------------------------------------------------------------------------
6896 30.12.2006 6575 121.000 628.100 10000.00
---------------------------------------------------------------------------------
6897 30.12.2006 6576 121.000 628.110 1445.00
---------------------------------------------------------------------------------
6898 30.12.2006 6577 121.000 628.120 36738.63
---------------------------------------------------------------------------------
6899 30.12.2006 6578 121.000 628.130 5762.02
---------------------------------------------------------------------------------
6900 30.12.2006 6579 121.000 628.140 21425.00
---------------------------------------------------------------------------------
6901 30.12.2006 6580 121.000 628.150 2227.50
---------------------------------------------------------------------------------
6902 30.12.2006 6581 121.000 628.170 950.00
---------------------------------------------------------------------------------
6903 30.12.2006 6582 121.000 628.220 700.00
---------------------------------------------------------------------------------
6904 30.12.2006 6583 121.000 628.230 650.00
---------------------------------------------------------------------------------
6905 30.12.2006 6584 121.000 635.010 21053.00
---------------------------------------------------------------------------------
6906 30.12.2006 6585 121.000 635.020 30306.00
---------------------------------------------------------------------------------
6907 30.12.2006 6586 121.000 635.040 521.80
---------------------------------------------------------------------------------
6908 30.12.2006 6587 121.000 635.050 1972.00
---------------------------------------------------------------------------------
6909 30.12.2006 6588 121.000 635.060 -450.33
---------------------------------------------------------------------------------
6922 30.12.2006 6601 121.000 6582.030 67.00
---------------------------------------------------------------------------------
6923 30.12.2006 6602 121.000 6582.090 149630.00
---------------------------------------------------------------------------------
6932 30.12.2006 6611 121.000 6588.020 14.10
---------------------------------------------------------------------------------
6933 30.12.2006 6612 121.000 6588.030 1520.83
---------------------------------------------------------------------------------
6934 30.12.2006 6613 121.000 6588.040 1303.16
---------------------------------------------------------------------------------
6935 30.12.2006 6614 121.000 665.010 148651.15
---------------------------------------------------------------------------------
6936 30.12.2006 6615 121.000 665.020 45334.83
---------------------------------------------------------------------------------
6937 30.12.2006 6616 121.000 665.030 30188.11
---------------------------------------------------------------------------------

30
6938 30.12.2006 6617 121.000 665.040 135672.56
---------------------------------------------------------------------------------
6939 30.12.2006 6618 121.000 666.010 146344.18
---------------------------------------------------------------------------------
6940 30.12.2006 6619 121.000 666.020 52155.16
---------------------------------------------------------------------------------
6941 30.12.2006 6620 121.000 666.030 219.94
---------------------------------------------------------------------------------
6942 30.12.2006 6621 121.000 6811.010 312667.00
---------------------------------------------------------------------------------
6943 30.12.2006 6622 121.000 6811.030 3627.00
---------------------------------------------------------------------------------
6944 30.12.2006 6623 121.000 6811.040 12870.00
---------------------------------------------------------------------------------
6945 30.12.2006 6624 121.000 6911.000 143874.00

31
9. Determinarea profitului impozabil, a impozitului pe profit şi contabilizarea acestuia;
repartizarea profitului

Calculul impozitului pe profit decembrie 2006


ELEMENTE DE CALCUL SUMA
I.CHELT NEDEUCTIBILE FISCAL
1.Chelt. de protocol
Venituri totale 82.628.159
Chelt. Totale – Ch protocol 79.588.561 10.
Venituri – Chelt (V- Ch) 3.039.598 Intocmirea
2% 60.792
chelt. Protocol efective - ct 623 18.928 balantei de
Chelt. Nedeductibile 0
verificare
2.Chelt cu actiunile sociale
Chelt cu salariile ( ct 641) 11.972.051 finale
2% 239.441
Chelt. Efective ( ct 658) 373.221
Chelt nedeductibile cu actiunile sociale 133.780
3.Chelt cu sponsorizarea (ct 6582.120) 82.363
4. Alte chelt. Nedeductibile 120.754
5. Amenzi si penalizari 23.661
Total chelt nedeductibile 360.558
II Calculul impozitului pe profit
PROFIT BRUT 3.039.598
VENIT DIN PROVIZIOANE
(cumulat in luna) 410.859
Total I 2.628.739
REZERVE 5% (din total I) 131.437
Total II ( Total I – Rezerve) 2.497.302
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE
(se aduna +) 360.558
PROFIT IMPOZABIL (Total II + Chelt.
Nedeductibile) 2.857.860
Impozit 16% 457.258
Chelt. Cu sponsorizarea (deductibile) 82.363
Impozit datorat 374.895

CAP. V LUCRARILE DE SISTEMATIZARE A DATELOR


IN SITUAŢIILE FINANCIARE

32
CAP. VI . STUDIUL APLICATIILOR INFORMATICE
SPECIFICE ACTIVITĂŢII FINANCIAR - CONTABILE

Sistemul informatic al S.C. IAŞITEX S.A. dispune de multe aplicaţii, dintre care
enumerăm: CONTABGEN, FURNIZORI, CLIENTI, MIFIX, OBINV, PRODFIN, EVMAT,
GESTOC, TREZOR.
Aplicaţia CONTABGEN realizează contabilitatea analitică şi sintetică a unităţii
economice având următoarele funcţiuni:
a) preluare documente primare;
b) generare note contabile din documentele culese, închidere TVA, închidere conturi
de venituri şi cheltuieli;
c) obtinerea Jurnalului de Vânzări / Cumpărări
d) obţinerea Registrelor Jurnal , a Balanţei sintetice şi analitice,a bilantului contabil ,
a Contului de profit si pierderi in luna si cumulat, a Fişei de cont analitic lunară
sau de la începutul anului până în luna în curs, a Registrului Cartea- Mare;
e) închiderea lunară cu salvarea documentelor culese şi arhivarea lor.
Aplicaţia FURNIZORI oferă suportul informatic pentru activitatea de aprovizionare din
cadrul departamentului comercial al întreprinderii. Ea gestionează toate documentele legate de

33
achiziţii (facturi, avize de însoţire a mărfii, declaraţii vamale de import şi alte documente
similare), intreţine nomenclatoarele specifice domeniului (furnizori, materiale etc.) şi oferă o
gamă largă de rapoarte privind situaţia aprovizionărilor şi a relaţiilor cu furnizorii.
Aplicaţia CLIENTI este orientată către satisfacerea necesităţilor de urmărire şi informare
legate de procesul de vânzare. Astfel, aplicaţia vine în sprijinul utilizatorilor cu interfeţe dedicate
generării şi urmăririi contractelor clienţi, comenzilor ferme, cererilor de ofertă şi a ofertelor,
gestionării cataloagelor de clienţi, a documentelor de ieşire (facturi, avize), precum şi cu o serie
de rapoarte parţial definibile de către utilizator.
Aplicaţia MIFIX este o aplicaţie prin care se ţine evidenţa mijloacelor fixe şi calculul
amortizãrii acestora. Se asigură astfel gestiunea intrărilor de mijloace fixe (achiziţie, donaţii,etc.)
şi ieşirilor (prin vânzare, casare, etc.).
Aplicaţia OBINV este o aplicaţie ce asigură suportul pentru activitatea de gestiune a
obiectelor de inventar în conformitate cu actele normative aplicabile. Aplicaţia permite:
anulari/stornări de documente/operaţii; întreţinerea nomenclatoarelor de materiale, gestiuni etc.;
generarea automata a notelor contabile, pentru a permite integrarea în sistemul de contabilitate.
Aplicaţia PRODFIN permite urmărirea uşoară a stocurilor de produse finite,
semifabricate chiar în faza operarii documentului de gestiune. De asemenea tot în momentul
operării, se poate verifica corectitudinea denumirii produsului pentru un anumit cod, cu
posibilitatea modificării eventualei neconcordanţe. Aplicaţia poate fi exploatata în vederea
obţinerii de rapoarte pentru compartimentului financiar-contabil, serviciul plan producţie şi
conducere.
Aplicaţia EVMAT este o aplicaţie care realizează ţinerea evidenţei la zi a stocurilor de
materiale precum şi prelucrarea automată a documentelor de mişcare materiale din gestiune.
Cu ajutorul aplicaţie GESTOC se realizează ţinerea la zi a stocurilor, precum şi
prelucrarea automată a documentelor de mişcare produse din gestiuni. Funcţiunile aplicaţiei sunt:
a) operarea tranzacţiilor de produse în fişierul de stocuri produse;
b) preluarea facturilor de produse emise;
c) vizualizarea, listarea stocurilor;
d) refacerea stocurilor în caz de incident;
e) închiderea la sfârşitul lunii;
f) pregătirea trecerii în luna următoare cu salvarea documentelor primare.
Aplicaţia PERSAL este o aplicaţie de evidenţă a personalului şi calculul drepturilor
salariale. Aceasta îndeplineşte următoarele funcţiuni:
34
• gestionarea datelor personale ale angajatului, a cărţilor de muncă, a datelor
privind repartizarea personalului pe funcţii, datelor privind persoanele în întreţinere, starea de
sănătate a persoanelor în întreţinere, starea de sănătate a personalului angajat, întreţinerea
nomenclatorului de funcţii, întreţinerea datelor privind structura organizatorică a unităţii;
• gestionarea pontajelor, a sporurilor, primelor şi altor drepturi salariale,
reţinerilor salariale (rate, popriri etc.), a informaţiilor privind concediile (de odihnă, medicale
etc.), tranşele de impozit lunare şi anuale, casele de asigurări sociale, cardul (pentru drepturile
salariale virate pe card).
Aplicaţia TREZOR include facilităţi pentru rezolvare plăţi furnizori, încasări debitori, plăţi
creditori, încasări clienţi , bacile in lei si devize , Casa in lei , Decontul privind cheltuielile.

Aplicaţia financiar – contabil

1. Produsul program CONTABIL contine 2 module :


- BALANŢA
- CONTABILITATE

2. Produsul program CONTABIL - este un program destinat activităţii Financiar -


Contabilitate, conceput să rezolve problemele legate de Contabilizare (Balanţa de verificare
a conturilor, urmărire furnizori interni, import, furnizori investiţii intern, import, obţinerea
jurnalelor conturilor - 401,404) şi problemele legate de Financiar (CASĂ, extras de bancă
intern, export, deconturi, rezolvarea problemelor de debitori/creditori) şi obţinerea multor
situaţii necesare controalelor efectuate de comisia de cenzori (situaţii ale furnizorilor la 30
de zile, peste 60 zile, peste 180 zile şi mai vechi de 1 an, situaţie TVA lunară şi
situaţie decontare TVA la o anumită perioadă).
roblemele financiar - contabil se rezolvă independent una de alta, dar având
suporturi comune.Ex: înregistrând registrul casă, automat se obţine şi plăţile prin casă la
furnizori, acţionând şi în deconturi şi debitori/creditori.La fel şi cu extrasul de bancă.
A. Modulul Balanţa - rezolvă problema obţinerii situaţiei finale “Balanţa de verificare a
conturilor” şi a situaţiile de bilanţ conform formularelor aprobate de Ministerul de
Finanţe.

35
B. Modulul Contabilitate este constituit pentru a acoperi următoarele domenii:
- Casă
- Bancă
- Furnizori
- Debitori/creditori
- Bancă export
- Deconturi cheltuieli
CASA - în acest domeniu sunt incluse facilităţi pentru rezolvarea plăţilor la
furnizori interni, încasări/plăţi la debitori/creditori, încasări clienţi, şi în final
obţinerea jurnalului contului (5311.000) - situaţie arhivată în Contabilitate având ca
document de bază registrul de casă întocmit la CASERIA unităţii şi apoi contat de
contabilul care răspunde cu contul 5311.

DECONT - acest domeniu rezolvă problemele legate de decontările cu cheltuielile


pe diverse activităţi (cheltuieli cu deplasarea, gospodăreşti şi întreţinere, protocol şi
deplasări în străinătate şi obţinerea jurnalului contului 542 pe tipurile de cheltuieli).
Contul 542 este organizat pe următoarele analitice:
- Cheltuieli deplasare - 542.010
- Cheltuieli gospodăreşti - 542.020
- Cheltuieli protocol - 542.030
- Cheltuieli străinătate - 542.040

Există un nomenclator cu toate aceste tipuri de cheltuieli (SUB.DBF).


Documentele de bază care stau la baza acestui domeniu sunt:
registrul de casă cu documentele aferente decontării:
- dispoziţie de plată (avans)
- dispoziţie de încasare (decontul)
- N.I.R. - notă de intrare de ieşire a materialelor necesare
cheltuielilor gospodăreşti
- chitanţele fiscale

36
BANCA EXPORT - acest domeniu rezolvă problemele legate de extrasul de bancă
în valută, (plăţile la furnizori din import, încasările clienţilor externi, plăţile la furnizori
investiţii de import şi Jurnalul contului 5124), arhivat în serv. Contabilitate.
Documentul de bază este EXTRASUL DE BANCĂ ÎN VALUTĂ. Prelucrarea
informaţiilor se face pe tipuri de valută existând un nomenclator cu valute.
Raportul final - JURNALUL CONTULUI 5124 se obţine în lei, folosind fişierul
de VALUTĂ al Băncii Naţionale Române (BNR.dbf).

BANCA - acest domeniu ca şi CASA - rezolvă problemele legate de plăţile la


furnizori interni, încasări/plăţi la debitori/creditori, încasări clienţi şi obţinerea în final a
Jurnalul contului 5121, raport arhivat în serv. Contabilitate având ca document de bază
EXTRASUL DE BANCĂ.
SC IAŞITEX SA lucrează cu mai multe bănci (BCR, BRD, ALPHA Bank , etc)
existând un nomenclator al băncilor care se încarcă la lansarea lucrării.
Fiecare bancă îşi are extrasul de bancă, astfel încât în final se obţine jurnalul
contului 5121 pe analitice.

Ex: 5121.010 - reprezintă contul B.C.R.


5121.020 - reprezintă contul B.R.D.
şi aşa mai departe.

FURNIZORI - acest domeniu de activitate rezolvă problemele legate de furnizori


(intrarea de materii prime, materiale de la furnizori şi achitarea lor, obţinerea jurnalului
contului 401 pe analitice, rapoartele finale de urmărire a furnizorilor, jurnalul de
cumpărări şi două rapoarte (decontare TVA şi liste cu solduri mai vechi de 30 zile,
60zile, 180zile, 1 an zile) necesare comisiei de cenzori.
Activitatea contului 401 (furnizori) este organizată pe mai multe analitice:
Furnizori interni - 401.010
Furnizori import - 401.080
Furnizori energie - 401.020
Furnizori prestări servicii - 401.030
Furnizori chioşc alimentar - 401.060
Furnizori manoperă - 401.090
37
Este creat un nomenclator cu codificarea acestor furnizori (SUB.DBF).

Debitori/Creditori - acest domeniu rezolvă probleme legate de debitori/creditori


întreprinderi, rezolvând conturile 461, 462, 426, 427, 4282.000
Fiecare cont de debitor/creditor este organizat pe analitice:
Ex: Contul 462 este organizat astfel:
Chirii mijloace fixe - 462.010
Garanţii licitaţie - 462.020
Creditori diverşi - 462.050, şi altele
Este creat un nomenclator cu toate analiticele conturilor de debitori/creditori.
În final se obţin rapoartele:
1. - Jurnalele conturilor de debitori/creditori pe analitice
2. - Situaţia de urmărire a debitorilor/creditorilor pe fiecare în parte
Raportul 1 este arhivat în serv. Contabilitate.
Raportul 2 este arhivat în serv. Financiar, în orice moment având o situaţie la zi
asupra unui debitor/creditor.
Documentele de bază sunt:
- Registrul de casă
- Extrasul de bancă
- Proces - verbal de compensare
- Note contabile
Toate documentele sunt controlate şi verificate de contabili responsabili cu aceste
conturi.
3. Suporţi de informaţie - documente de intrare sunt formularele tipizate comune
privind activitatea financiar contabilă:
- NIR - format: 14 - 3 - 1A
- registru de casă: 14 - 4 - 7A
- extrasul de bancă (conform BNR)
- CEC-uri
- factură format 14 - 4 -10A
Toate aceste documente justificative care stau la baza înregistrărilor în financiar -
contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat.

38
Conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, Ministerul Economiei şi a Finanţelor emite planul
de conturi general, modelele registrelor şi bilanţurilor contabile, formularele comune
privind activitatea financiară şi contabilă, normele metodologice privind întocmirea şi
utilizarea acestora.
4 . Bazele de date sunt specifice fiecărui modul.

5. Modulul balanţă
- fişiere comune : BAL. DBF
- fişiere proprii: NOTA. DBF
SAH. DBF
Configurare modul Balanţă.
Trebuie actualizate următoarele:
\LUC\BAL\OC0.DBF - numărul şi numele utilizatorului
Numele şi numărul utilizatorilor poate fi modificat cu menţiunea expresă de a
adăuga corespunzător pentru fiecare subunitate introdusă un subdirector OC1; OC2, maxim
10 utilizatori sub unitate principală.
Actualizarea fişierului BAL.DBF se face în momentul introducerii datelor, este un
fişier permanent.
Fişierul NOTA.DBF se obţine în momentul introducerii datelor şi este un fişier
lunar, golindu-se la fiecare început de lună.
Fişierul SAH.DBF - cuprinde imaginea fişierului NOTA.DBF, completându-se în
fiecare lună, ajungând la sfârşitul anului financiar, după care la început de an se goleşte,
fiind încărcat cu informaţiile anului curent şi este permanent tot anul.

6. Descrierea meniurilor orizontale şi verticale ale subaplicaţiei BALANŢA


Pentru a intra în aplicaţiile de contabilitate utilizatorul selectează firma şi anul pentru care
doreşte să efectueze înregistrări (efectuarea înregistrărilor se poate realiza doar în exerciţiul
curent, neputându-se efectua modificări asupra operaţiunilor înregistrate în perioadele anterioare,
pentru care s-a făcut închiderea) sau să vizualizeze anumite informaţii cuprinse în rapoarte.

39
După intrarea în programul de contabilitate, utilizatorul poate opta pentru următoarele
module: date generale, calcule, liste ecran, liste imprimantă, salvări sau stop. Modulul date
generale cuprinde jurnalele, conturile, rulajele şi dă posibilitatea de a căuta o anumită înregistrare
în notele de contabilitate. Alături de acestea se regăseşte în modulul date generale şi opţiunile
luna şi indexare. Modulele menţionate pot fi vizualizate în următoarea captură de ecran:

40
În modulul calcule se generează balanţa, Registrul Cartea Mare şi se preiau jurnalele.
După cum am menţionat şi în al doilea capitol al acestei lucrări, întreprinderea Iasitex ţine
contabilitatea după metoda jurnalelor.

Pe baza jurnalelor se realizează închiderea la finele exerciţiului, fiind obţinute o serie de


rapoarte. Se închid astfel şi conturile de venituri şi cheltuieli şi se obţine contul de profit şi
pierdere.
Pentru a vizualiza contul de profit şi pierdere de la finele anului 2006 alegem opţiunea
cont de profit şi pierdere în lei din modulul liste imprimantă.

41
Acest modul cuprinde, de asemenea, situaţia privind rezultatul financiar cumulat, jurnalul
contului 121, jurnalul cheltuielilor şi veniturilor sub denumirea jurnal cls. 6 şi 7 , Registrul
Cartea Mare, balanţa analitică, notele contabile întocmite în decursul exerciţiului financiar,
situaţia fluxurilor de trezorerie, centralizatorul cheltuielilor, registrul jurnal, precum şi contul de
profit şi pierdere cumulat.

42
În urma selectării opţiunii pentru contul de profit şi pierdere va apare ecranul cuprins în imaginea
anterioară.
JURNAL CLS 6 ŞI 7 - se listează jurnalul conturilor din clasa 6 şi clasa 7.
CARTEA MARE - se listează CARTEA MARE, formular conform Legii
contabilităţii.
BALANŢA ANALITICĂ - se listează situaţia “Balanţa de verificare a conturilor”
la ziua _____, luna _______, anul ____________, după formularul din Legea contabilităţii.
Listarea se face pe conturi, sintetic şi analitic.
NOTE CONTABILE - se listează notele contabile total sau opţional.
POST CALCUL LUNA - nu se activează.
POST CALCUL CUMULAT - nu se activează.
SIMULARE - cu două opţiuni: ECRAN
IMPRIMANTĂ
Meniul orizontal SALVĂRI cu două meniuri verticale - prin activarea sa se
fac salvările fişierelor şi variabilelor de memorie în funcţie de luna curentă selectată la
începutul lucrării.
La intrare în procedură se verifică dacă am schimbat luna decât cea afişată în
partea de jos a ecranului. Există 3 cazuri:
1. În cazul că luna selectată > luna afişată pe ecran apare mesajul:
“S-a schimbat luna !, Pentru continuare tastaţi <DEL> ..”
încadrat într-o fereastră în partea de sus a ecranului.
Se deschide fişierul SAH.DBF unde se adaugă datele din fişierul NOTA.DBF (a
luni curente), apoi se refac variabilele de memorie VENIT.MEM astfel:
Dacă este luna ianuarie variabila
VENITC = VENIT7
astfel:
VENITC = VENITC + VENIT7
unde această variabilă de memorie reprezintă venitul cumulat (de la începutul anului,
valoarea contului 11 cumulat) iar VENIT7 reprezintă valoarea contului 711 din lună
curentă.
Apoi goleşte fişierul NOTA.DBF urmând a fi încărcat cu informaţii legate de luna
selectată.

43
2. În cazul că luna selectată = lună afişată atunci dorim să vizualizăm informaţiile
din NOTA.DBF sau să adăugăm, modificăm sau să ştergem o anumită informaţie.

3. În cazul că luna selectată < luna curentă atunci sunt vizualizate datele din luna
precedentă celei curente din fişierul SAH.DBF (doar pentru vizualizare).
După verificarea lunii selectate cu cea afişată se trece la încărcarea propriu-zisă a
informaţiilor conform machetei din anexă.
t la adăugarea (introducerea datelor) dacă în fişierul BAL.DBF avem deschis un
cont cu analitice este obligatoriu şi datele trebuiesc introduse pe analitice.
Ex.: 401 are analitice 401.010; 401.020; 401.030, datele trebuiesc introduse pe
analitice acolo unde există, astfel apare mesajul:

”Contul are subanalitice … Rulajul este permis numai pe subanalitic”


şi ne opreşte în poziţia contului pe care trebuie reluată tastarea.

Pentru adăugarea contului în fişierul BAL.DBF se selectează funcţia ICON () în


care apare pe ecran un text în forma:
Cont Tip Denumire 1 ianuarie
Debit Credit

unde se introduce:
- contul
- tipul contului:
- Activ
- Pasiv
- Bifuncţional
- Sold i debit sau
- Sold i credit în funcţie de tipul contului.

CON_1 - în această procedură se modifică interactiv informaţiile


legate de conturile în fişierul BAL.DBF.
La execuţia comenzii BROWSE apare în partea superioară a ecranului numele
bazei de date active cu următorul mesaj:

44
“BALANŢĂ/ADĂUGARE <F4>, Ştergere <F5>, REVENIRE <F10>”
Acţionând tasta <F4> se poate adăuga un cont cu toate informaţiile (cod cont,
denumire cont, tip cont, sold iniţial la 1 ianuarie debit sau sold iniţial la 1 ianuarie
credit în funcţie de tipul contului.
Pentru tipul de cont activ - soldul iniţial trebuie să fie debitor.
Pentru tipul de cont pasiv - soldul iniţial trebuie să fie creditor.
Pentru tipul de cont bifuncţional - soldul iniţial va fi în funcţie de valoarea
obţinută.
Acţionând tasta <F5> - se poate şterge un cont cu toate informaţiile din fişierul
BAL.DBF.
Când dorim să ştergem o înregistrare din fişierul BAL.DBF se verifică dacă contul
respectiv se găseşte şi în fişierul NOTA.DBF, apărând pe ecran mesajul:
“Contul figurează în jurnale! Se va şterge mai întâi în fişierul NOTA.DBF”
Ştergerile se vor face mai întâi în fişierul NOTA.DBF şi apoi în BAL.DBF.
În cazul când contul are subanalitice este obligatoriu să ştergem mai întâi
subanaliticele şi apoi contul sintetic.

CON2
- prin această procedură se modifică rulajele cumulate la luna
precedentă.
Prin procedura de calcul al balanţei se modifică numai câmpurile de rulaj debit
precedent şi rulaj credit precedent astfel:
DLP = DLP + RULD
CLP = CLP + RULC
şi rulajele lunii curente:
- RULD devine egal cu valoarea câmpului sumă din fişierul NOTA.DBF
- RULC devine egal cu valoarea câmpului sumac din fişierul NOTA.DBF

45
CAP VII. CLASIFICAREA INFORMATIILOR ACTIVITĂŢII
FINANCIAR CONTABILE

Alături de resursele financiare, materiale, umane, informaţia contribuie, de asemenea, la


îndeplinirea obiectivelor urmărite şi la atingerea misiunii întreprinderii. Considerăm că dintre ele
informaţia ocupă locul principal, deoarece de ea depinde utilizarea eficientă a celorlalate resurse.
Securitatea informaţiilor constituie un factor de succes pentru orice organizaţie, motiv
pentru care este necesară realizarea unei clasificări a informaţiilor vehiculate în cadrul acestora.
Există astfel patru categorii de informaţii, şi anume: informaţii publice, informaţii interne,
informaţii confidenţiale, respectiv cele care au un caracter strict secret.
În cadrul firmei SC IASITEX SA se regăsesc toate cele patru categorii de informaţii.
Informaţiile publice pe care firma le oferă spre consultare tuturor celor interesaţi fac
referire la:
 Denumirea firmei, adresa, numărul de telefon, faxul, adresa de e-mail şi adresa paginii de
Internet la care poate fi contactată;
 Obiectul principal de activitate, precum şi ramura economică din care face parte firma;
46
 Evoluţia cifrei de afaceri pe ultimii cinci ani;
 Certificările, autorizările, licenţele obţinute de la organizaţiile acreditate în domeniu, pe
baza cărora sunt realizate produsele firmei;
 Secţiile de producţie şi echipamentele tehnice folosite în cadrul acestora;
 Portofoliul de produse, prezentat şi în formă grafică pentru a evidenţia ponderea fiecărei
categorii de produse în totalul producţiei;
 O serie de caracteristici tehnice ale produselor realizate;
 Serviciile oferite, caracteristicile tehnice şi de aplicare ale acestora;
 Toate informaţiile enumerate mai sus sunt prezentate şi pe site-ul firmei, având rolul de
instrument de marketing, de promovare a imaginii acesteia.
 Indicatorii financiari calculaţi pe baza situaţiilor financiare depuse de către firmă la
Ministerul Finanţelor Publice: totalul activelor imobilizate, totalul activelor circulante,
stocurile, disponibilităţile băneşti, creanţele, capitalurile, datoriile (calculaţi pe baza
Bilanţului Contabil), cifra de afaceri, veniturile şi cheltuielile totale, profitul/pierderea
brută a exerciţiului, profitul/pierderea netă (calculaţi pe baza Contului de profit şi
pierdere), numărul de salariaţi şi tipul de activitate (din Date Informative);
 Impozitele, taxele, contribuţiile şi redevenţele datorate de firmă;
Informaţiile prezentate anterior servesc, în principal, terţilor care intră în relaţii cu
întreprinderea. Dintre aceştia menţionăm creditorii, furnizorii şi eventual clienţii.
Pe baza acestor indicatori, institutele de statistică pot realiza o serie de clasificări.
 Numele si prenumele persoanelor din conducerea entităţii economice;
 Posturile vacante cu descrierea lor, a cerinţelor pe care trebuie să le îndeplinească
candidaţii, a ofertei salariale cu bonusurile şi beneficiile oferite, precum şi tipul de
formular ce trebuie completat;
 Evenimentele la care au participat reprezentanţii firmei (de exemplu tenis, grupa GFC);

În categoria informaţiilor interne se regăsesc următoarele:


 Avansări pe posturi superioare, aduse la cunoştinţa angajaţilor firmei. Dacă persoanele
interne nu îndeplinesc condiţiile solicitate de postul scos la concurs, informaţia va fi
făcută publică, existând posibilitatea angajării unor persoane din afara întreprinderii;
 Programul de apărare împotriva incendiilor şi planul de evacuare din clădire;
 Instructajul de protecţie a muncii, realizat de către inginerul cu protecţia muncii, în
47
momentul angajării sau al trecerii de la un post la altul , dar şi de un maistru, trimestrial;
 Traininguri de specializare, organizate şi suportate de către firmă, pentru angajaţi care
ocupă anumite posturi (spre exemplu, persoanele ce ţin evidenţa contabilă au urmat un
curs de utilizare a programului SAP);
 Organizarea de întruniri în afara programului de lucru (cu ocazia aniversării firmei, a
sărbătorilor legale sau a evenimentelor organizate la nivel de grup);
 Reţeaua internă de telefonie;
 Şedinţele ce au loc în cadrul firmei;
 Reviziile şi reparaţiile echipamentelor tehnice;
 Programul de lucru;
 Etapele procesului de producţie, prin care trec materialelele până în momentul în care
ajung la stadiul de produse finite;
 Anunţuri de la avizier;
 Informaţii referitoare la structura organizatorică;
Informaţiile confidenţiale existente în firmă sunt reprezentate de:
 Raport privind tratarea comenzii de produse/servicii-confecţii şi reparaţii
 Informaţiile din reţeaua Intranet, care pot fi accesate de către angajaţi pe bază de user
name şi parolă şi pe care aceştia nu trebuie să le divulge persoanelor din afara
organizaţiei;
 Listele de furnizori şi de clienţi. Precizăm că unii dintre parteneri au atât calitatea de
furnizor, cât şi de client. Aceste date sunt încadrate în această categorie şi nu sunt publice,
nici interne deoarece ele pot constitui o “atracţie” pentru angajaţi dar şi pentru terţi. În
acest sens, dacă angajaţii ar cunoaşte clienţii întreprinderii ar fi tentaţi să divulge
informaţiile concurenţei, în schimbul obţinerii unor beneficii. Listele cu furnizorii sunt
confidenţiale pentru protejarea relaţiilor cu aceştia.
 Clauzele contractuale sunt confidenţiale deoarece preţurile de vânzare, respectiv cele de
achiziţie, eventualele reduceri sau bonusuri sunt diferite de la un partener la altul.
 Salariile, recompensele, primele oferite salariaţilor;
 Date despre personal referitoare la: adresă, numărul de telefon personal, locurile
anterioare de muncă, recomandările primite, pregătirea profesională, starea de sănătate,
apartenenţa la un anumit grup religios;
 Răspunsurile la chestionarele trimise clienţilor;
48
 Conturile bancare ale firmei şi ale partenerilor de afaceri;
 Datele oferite de contabilitatea de gestiune privind calculaţia costurilor şi producţia în
general;
 Datele din documentele justificative şi informaţiile obţinute prin prelucrarea acestora,
cuprinse în diverse rapoarte;
 Tehnologia utilizată în aplicaţiile implementate, tipul de server şi softul instalat pe acesta,
sistemele de operare, numărul de staţii de lucru din fiecare birou. Păstrarea
confidenţialităţii asupra repartizării calculatoarelor a fost justificată ca fiind o măsură de
securitate împotriva atacurilor.
 Organigrama este confidenţială, scopul fiind acela de a preveni accesul neautorizat;
 Modul de organizare a procesului de producţie;
 Strategiile de atingere a obiectivelor pe care entitatea economică şi le-a propus;
 Nivelul investiţiilor realizate de firmă.
Dintre informaţiile strict secrete existente în firmă menţionăm:
 Parolele de logare ale angajaţilor. Acestea sunt considerate strict secrete deoarece s-au
întâmpinat probleme în trecut, iar firma a hotărât păstrarea confidenţialităţii parolelor.
Astfel nici un angajat nu poate intra pe contul altuia, în nici un scop.
 Serverul este protejat în mod special de către firmă, acesta fiind situat într-o cameră
separată, la care are acces doar administratorul de sistem;
 Parola de la server este cunoscută doar de administratorul de sistem şi de o altă persoană
din firmă;
 Planurile de viitor ale întreprinderii. Până în momentul în care se vor concretiza ele sunt
cunoscute doar de Directorul general şi de cel economic;
 Măsurile ce pot fi luate în caz de incidente, precum şi modalităţile de reconstituire a
datelor pierdute. Ne referim la acele cazuri de aflare a parolelor secrete, sau de deteriorare
a bazei de date care pot avea grave consecinţe asupra activităţii desfăşurate de firmă;
 Cooperările cu firme din străinătate în vederea modernizării fluxului tehnologic. Aceste
informaţii sunt cunoscute de Directorul general, Directorul economic şi, în unele cazuri,
de cel executiv şi sunt protejate pentru împiedicarea concurenţei neloiale.
 Rapoartele cererilor pentru certificare. Entitatea economică trimite cereri de certificare
organismelor acreditate, iar acestea, în cazul neacordării certificatelor, prezintă firmei un
raport ce conţine motivele ce au stat la baza refuzului;

49
 Intenţia achiziţionării de know-how este, în primă fază, o informaţie strict secretă care
ulterior devine confidenţială;
 Modul de asigurare a securităţii sistemului.

CAP. VIII Politica de securitate privind accesul la staţiiile de lucru si la


informaţiile economico financiare din reteaua Intranet

Starea de fapt:
In firmă există un număr de 75 de calculatoare, repartizate în toate birourile, respectiv:
Departamentele contabilitate, financiar, salarizare, biroul de lansare şi urmărire a producţiei,
tehnologia informatiei, Biroul normare preţuri, Biroul aprovizionare, Biroul administrativ,
Departamentul calitate, Biroul desfacere marketing intern, Biroul desfacere marketing export,
Directorul General, Directorul Executiv, personalul din cadrul Secretariatului General şi al
Controlului finaciar intern care dispun, de asemenea, de staţii de lucru.
Toate calculatoarele sunt legate în reţeaua internă
Personalul are acces la staţiile de lucru doar în scop profesional, în timpul programului
normal de muncă, iar consultarea informaţiior din reteaua Intranet se poate realiza oricând prin
logare.
Scopul politicii:
Politica de securitate privind accesul la staţiile de lucru şi la informaţiile financiar
contabile din retea are drept scop protejarea informaţiilor vehiculate în firmă de accesul
utilizatorilor neautorizaţi, împotriva utilizării şi a modificării datelor în vederea prejudicierii
imaginii şi activităţii firmei.
De asemenea, prin intermediul acestei politici, este asigurată desfăşurarea în condiţii
optime a activităţii de introducere a datelor financiar contabile , de prelucrare a lor şi de citire sau
extragere a informaţiilor.
Autorul politicii:
Persoana responsabilă de elaborarea politicii în cauză este administratorul de reţea, care
răspunde de întreţinerea şi operarea reţelei întreprinderii. Tot în sarcina sa cade şi asigurarea
respectării regulilor de acces a calculatoarelor precum şi rezolvarea eventualelor probleme pe
care utilizatorii le pot întâmpina.
Actualizări:

50
Politica de securitate privind accesul la staţiiile de lucru din departamentele financiar-
contabil şi la informaţiile din retea se actualizează în situaţii precum:
o Accesarea contului altui angajat, sub diverse motive (preluarea unor date, listarea unor
rapoarte, ştergerea sau introducerea de noi date etc.);
o Modificarea stării de fapt – extinderea reţelei, modificarea topologiei de transmitere a
datelor, angajarea unui nou administrator de reţea;
o Înregistrarea unor evenimente de „spargere” a unor conturi de persoane din exteriorul
entităţii economice, care generează pierderi;
o Eventuale modificări ale modului de accesare a staţiilor de lucru (dacă intervine o nouă
condiţie în afară de user name şi parolă);
o Schimbarea administratorului de reţea.
Politica se revizuieşte o data pe an, moment în care se vor include şi eventualele
modificări aduse ei. Periodic se reamintesc prevederile politicii utilizatorilor.
Controlul respectării politicii de securitate:
Aprecierea gradului de respectare a acestei politici se realizează în mod eficient atunci
când se înregistrează anumite nereguli în acest sens.
Prin intermediul serverului, administratorul de reţea supraveghează zilnic logările, staţiile
de lucru ale angajaţilor pe care se face logarea şi perioada de conectare la reţea.
Controlul accesului la informaţiile din reteaua Intranet se realizează prin folosirea unor
parole multiple.
Consecinţele nerespectării politicii:
Neaplicarea corespunzătoare a politicii de securitate privind accesul la staţiile de lucru,
precum şi la informaţiile financiar contabile din reteaua Intranet poate avea următoarele
consecinţe:
o Accesul neautorizat la staţia de lucru, cu scopul modificării sau distrugerii de date;
o Sancţiuni pentru cei implicaţi, care pot consta în: tăieri din salariu, mutarea pe un alt post,
demiteri din funcţie, sau, în cazuri extrem de grave, denunţarea la organele abilitate etc.;
o Furt de informaţii cu diferite grade de importanţă, care de cele mai multe ori sunt vândute
ca ponturi concurenţei;
Situaţii de excepţie:

51
Fac excepţie de la aplicarea prevederilor acestei politici de securitate următoarele situaţii:
lipsa pe termen determinat sau nedeterminat a unor angajaţi (concedii de maternitate sau concedii
medicale), decesul unei persoane, încetarea temporară a activităţii firmei şi sărbătorile legale.
Recomandări:
Cine?
Accesul la staţiile de lucru este permis tuturor angajaţilor abilitaţi să utilizeze calculatorul
şi care au create conturi pe staţiile de lucru. Administratorul de reţea este persoana care poate
interveni pe o anumită staţie de lucru în momentul apariţiei eventualelor probleme
(nerecunoaşterea parolei, defecţiuni de tip hardware, blocarea contului unui utilizator etc.). O altă
categorie de utilizatori o constituie personalul de conducere.
În situaţia în care defecţiunile apărute nu pot fi remediate de cei care se ocupă cu
întreţinerea sistemului, entitatea economică poate apela la serviciile unor persoane din exterior.
Informaţiile de pe Intranet pot fi consultate atât de personalul din interiorul firmei, cât şi
de parteneri de afaceri.
Când?
Politica de securitate privind accesul la staţiile de lucru prevede posibilitatea utilizării
acestora în timpul programului normal de muncă, care începe de la ora 8 şi se încheie la ora 16,
însă, de cele mai multe ori, personalul este nevoit sa lucreze şi în afara acestor ore pentru a
finaliza sarcinile de lucru prevăzute (spre exemplu depunerea situaţiilor financiare sau a unor
declaraţii fiscale, inventarieri, actualizarea diferitelor situaţii).
Spre deosebire de staţiile de lucru accesul la informaţiile din reteaua Intranet este permis
tot timpul, neexistând o limitare în acest sens.
Cum?
Fiecare angajat are creat un cont de tip username şi parolă ce îi permite accesul la
calculatoare şi care separă mediul de lucru al utilizatorilor, prin prisma lucrarilor financiar
contabile care-i revin din fisa postului.
Folosirea parolelor asigură o bună securizare a informaţiilor, reducând riscul utilizării
neautorizate a acestora.
Prin intermediul conturilor se asigură identificarea unică a utilizatorilor în momentul în
care aceştia doresc să se logheze. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un cont constau
în:
o Conţine un mesaj de înştiinţare a logării, după ce s-a realizat identificarea şi autentificarea
utilizatorului;
52
o Imposibilitatea de logare în sistem după trei încercări nereuşite;
o Declararea invalidă a acelor conturi care nu au fost folosie timp de 30 de zile;
o Utilizatorii trebuie să folosească secvenţa de blocare a calculatorului sau să termine
sesiunea de lucru în momentul în care părăsec locul de muncă;
o Utilizatorilor li se interzice divulgarea conturilor personale altor colegi.
Tot personalul care utilizează staţiile de lucru trebuie să aibă parolă şi username unice şi
valide.
Angajaţii şi partenerii de afaceri au acces la Intranet tot pe bază de conturi personale.
Prima categorie are acces la o serie de informaţii suplimentare comparativ cu cea de-a doua, prin
folosirea unei tehnologii de parole în trepte multiple. Aceasta presupune că, dacă se doreşte
accesarea unor informaţii de natură confidenţială sau strict secretă, se va utiliza o nouă parolă.
Clienţilor li se oferă posibilitatea de a consulta datele referitoare la oferta de produse şi de
a realiza diferite comenzi, iar furnizorii pot trimite firmei prin intermediul Intranetului o serie de
oferte de materii prime, servicii, utilaje şi altele.
Drepturile de acces pot fi clasificate în următoarele două categorii:
o Dreptul la citire, care permite utilizatorului doar vizualizarea datelor, fără a avea
posibilitatea de a efectua modificări;
o Dreptul de scriere/modificare, vizează modificarea sau ştergerea datelor.
Angajaţii beneficiază de ambele drepturi menţionate anterior. Astfel, ei pot vizualiza
diferite informaţii interne, dar pot modifica doar datele de a căror gestionare răspund.
Partenerii de afaceri ai entităţii economice au, de asemenea, dreptul de a citi informaţiile
de pe Intranet, însă nu pot realiza modificări. Ei beneficiază doar de posibilitatea de a trimite
oferte firmei (furnizorii), iar clienţii pot trimite comenzi.
Prin supravegherea de către administratorul de reţea a logărilor se urmăreşte evitarea
pierderilor de informaţii prin accesul unor angajaţi pe conturi care nu le aparţin. În cazul realizării
unor proiecte mai ample, la care să participe personal din mai multe birouri, există posibilitatea
de a utiliza un cont de pe mai multe calculatoare, cu restricţia ca de pe contul respectiv sa fie
folosit doar acel document.
Administratorul de reţea are dreptul de a intra pe contul unui utilizator doar în situaţii
speciale.

53
Recomandări avute în vedere pentru situaţiile de excepţie
În cazul concediilor de maternitate, care presupun lipsa de la locul de muncă pe o
perioadă determinată, se va declara invalid contul respectivului angajat. Responsalibitatea
sarcinilor de lucru în ceea ce priveşte gestionarea datelor va fi preluată de un alt utilizator.
Dacă în firmă nu există o asemenea persoană, iar volumul de informaţii este mare, se va
proceda la o nouă angajare. Va fi necesară crearea unui cont pentru viitorul utilizator. Acestuia i
se va prezenta politica de securitate referitoare la accesul pe staţiile de lucru şi la informaţiile de
pe Intranet.
Gestionarea conturilor utilizatorilor revine administratorului de reţea, care se va asigura
că noul angajat nu va încălca prevederile politicii de securitate.
Regulile referitoare la perioada şi modul de acces la staţia de lucru şi la Intranet vor fi cele
menţionate anterior.
Lipsa pe o perioadă nedeterminată -concediu medical- a unor angajaţi se va trata astfel:
o Declararea invalidă a contului, în situaţia în care acesta lipseşte mai mult de 30 zile, cu
preluarea sarcinilor sale de către o altă persoană ;
o Dacă perioada este mai redusă, contul nu va fi închis, însă administratorul de reţea va
supraveghea ca nici un alt utilizator să nu acceseze datele.
În cazul în care angajatul lipseşte mai mult de 30 zile, dar revine la locul de muncă contul
acestuia va fi din nou valid şi îşi va desfăşura activitatea la fel ca în condiţile anterioare. Dacă
starea de sănătate nu îi va permite acest lucru, va beneficia de un program redus.
O altă situaţie de excepţie este reprezentată de decesul unei persoane. Se va proceda la
anularea contului de către administratorul de reţea şi la transferul accesului datelor către un alt
utilizator.
Încetarea temporară a activităţii implică măsuri diferite decât în cazurile menţionate. Dacă
este vorba despre o încetare a activităţii de producţie vor fi închise conturile utilizatorilor din
birouri precum: Departamentul calitate, Biroul de lansare şi urmărire a producţiei, Biroul
tehnologi, Biroul normare preţuri, Biroul aprovizionare. Angajaţii respectivi nu vor mai avea
acces la informaţii, acesta fiind transferat organelor superioare de conducere, care vor putea să le
consulte pe toată perioada în care se află în incinta unităţii.
Pe timpul sărbătorilor legale întreprinderea va fi închisă, iar utilizatorii vor putea să
acceseze doar datele de pe Intranet.
Defecţiunile în alimentarea cu energie electrică pot afecta funcţionarea serverului, ducând
astfel la imposibilitatea folosirii tuturor staţiilor de lucru.
54
Considerăm că, deşi majoritatea întreprinderilor au formulată o politică de securitate
privind accesul la staţiile de lucru şi la informaţiile de pe Intranet, există o mare posibilitate ca un
utilizator rău intenţionat să fie logat la sistem pe contul altui utilizator, fără să trezească
suspiciuni. Aceasta deoarece, în cele mai multe cazuri, angajaţii nu păstrează confidenţialitatea
parolelor.

55

S-ar putea să vă placă și