Sunteți pe pagina 1din 4

Avizat

Nr. Inreg. ………… / 2022 Responsabil comisie metodică,

Avizat
Director,
Institutia de învătământ : COLEGIUL NATIONAL RADU GRECEANU
Disciplina de studiu : CHIMIE
Numele şi prenumele cadrului didactic :POPESCU MIRELA
An şcolar : 2022-2023
Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu nr. 5099/09.09.2009
Clasa a XI-a, filiera teoretică/tehnologică, 1 oră pe săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
MODULUL I – 7 săptămâni
Nr. Unitatea de Competente specifice vizate Continuturi Nr. de Saptă- Obser
U.Î învatare ore mâna vatii
alocate
1. CLASIFICAREA1.2 1.1 Diferenţierea compuşilor organici în Recapitulare
COMPUSILOR funcţie de structura acestora; Compuşi cu grupe funcţionale monovalente:
3. 3.1Conceperea sau adaptarea unei strategii de
ORGANICI rezolvare pentru a analiza o situaţie
Compuşi halogenaţi. 1 S1(05.09-09.09)
3. 3.2 Formularea unor reguli, definiţii, Compuşi hidroxilici. Amine. 1 S2(12.09-16.09)
generalizări care să fie utilizate în studiul Compuşi cu grupe funcţionale di- si trivalente:
claselor de compuşi Compuşi carbonilici si compuşi carboxilici 1 S3(19.09-23.09)
3.3 3.3 Furnizarea soluţiilor la probleme care 1 S4(26.09-30.09)
Compuşi cu grupe funcţionale mixte: Hidroxiacizi. S5(03.10-07.10)
necesită luarea în considerare a mai multor 1
factori diferiţi/concepte relaţionate;
Aminoacizi. Zaharide
4.2. Utilizarea în mod sistematic, a Recapitulare pentru evaluarea modulului 1 S6(10.10-14.10)
S7(17.10-21.10)
terminologiei specifice, într-o varietate de Evaluarea modulului 1
contexte de comunicare.

MODULUL II – 8 săptămâni
Nr. Unitatea de Competente specifice vizate Continuturi Nr. de Saptă-mâna Obser
U.Î învatare ore vatii
alocate
2. TIPURI DE 1.1 1.1Clasificarea compuşilor organici în funcţie Reacţii de substituţie: Reacţii de halogenare. 5 S8(31.10-04.11)
de natura grupei funcţionale S9(07.11-11.11)
REACTII Importanţa compuşilor halogenaţi. Reacţii de S10
3.1 Rezolvarea problemelor
CHIMICE cantitative/calitative
nitrare. Reacţii de alchilare. S11
4.1 Procesarea unui volum important de Reacţii de adiţie: Aditia halogenilor. Aditia S12
informaţii şi realizarea distincţiei dintre hidracizilor.
informaţii relevante/irelevante si Hidrogenarea grăsimilor lichide.
subiective/obiective Reacţii de polimerizare. Aplicaţii ale reacţiei de
4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului S13
simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu
polimerizare
limbajul Reacţii de eliminare: Reacţii de eliminare
Comun, intramoleculară si intermoleculară
S14
5.1 Interpretarea critică a informaţiilor din Reacţii de transpoziţie : Reactii de izomerizare si
diverse tautomerizare S15
5.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de 1
interes general la care poate răspunde chimia
Randament: Probleme

Recapitulare pentru evaluarea modulului 1

1
Evaluarea modulului

MODULUL III – 6 săptămâni


Nr. Unitatea de Competente specifice vizate Continuturi Nr. de Saptă- Obser
U.Î învatare ore mâna vatii
alocate
3. IZOMERIA1.31.3 Explicarea comportării unor compuşi într- Clasificarea izomerilor 5 S16-S20
un context dat,
OPTICĂ 3.2 3.1Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la Izomeri optici:
probleme, Enantiomeri. Diastereoizomeri.
4.2Decodificarea şi interpretarea limbajului
simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu
Recapitulare pentru evaluarea modulului
limbajul comun. Evaluarea modulului

MODULUL IV – 6 săptămâni
Nr. Unitatea de Competente specifice vizate Continuturi Nr. de ore Saptă- Obser
U.Î învatare alocate mâna vatii
COMPUŞI 31. 1.3 Explicarea comportării unor compuşi într- Hidroxiacizi: Clasificarea şi denumirea 6 S21-S27
ORGANICI CU un context dat, hidroxiacizilor.
2.1 Stabilirea unor predicţii în scopul
FUNCŢIUNI evidenţierii unor caracteristici, proprietăţi,
Hidroxiacizi aromatici: acidul salicilic.
MIXTE relaţii Zaharide: Monozaharide.
2.2 Evaluarea măsurii în care concluziile Dizaharide.
investigaţiei susţin predicţiile iniţiale. Polizaharide
Aminoacizi: Denumirea aminoacizilor.
Clasificarea aminoacizilor. Proprietăţi
fizice.Proprietăţi chimice
Recapitulare pentru evaluarea modulului
Evaluarea modulului
Activități remediale sau de progres

MODULUL V – 9 săptămâni
Nr. Unitatea de Competente specifice vizate Continuturi Nr. de ore Saptă- Obser
U.Î învatare alocate mâna vatii
COMPUŞI CU 1.1 1.3 Explicarea comportării unor compuşi într- Proteine: definiţie, clasificare, hidroliză. 5 S28-S32
IMPORTANŢĂ un context dat Acizi nucleici: ADN si ARN S33
2.1 Stabilirea unor predicţii în scopul
BIOLOGICĂ evidenţierii unor caracteristici, proprietăţi,
S34
relaţii S35
2.2 Evaluarea măsurii în care concluziile S36
investigaţiei susţin predicţiile iniţiale Recapitulare pentru evaluarea modulului 1
3.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la
probleme,
4.1 Procesarea unui volum important de Evaluarea modulului 1
informaţii şi realizarea distincţiei dintre
informaţii relevante/irelevante si
subiective/obiective
Activități remediale sau de progress 1
4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului
simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu
limbajul RECAPITULARE FINALĂ 1
Comun,
5.1 Interpretarea critică a informaţiilor din
diverse
5.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de
interes general la care poate răspunde chimia