Sunteți pe pagina 1din 94

UNIVERSITATEA ,,BABEŞ-BOLYAI" CLUJ-NAPOCA

Centrul de Formare Continuă, Învătământ la Distanţă şi cu Frecvenţă redusă


Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educaţiei
Specializarea: Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

DIDACTICA ACTIVITĂȚILOR
EXTRACURRICULARE

Conferențiar universitar doctor Dana Jucan


Departamentul de Științe ale Educației
dana.jucan@ubbcluj.ro
I. Informaţii generale
• Date de identificare a cursului
Cursul îşi propune să le ofere studenţilor experienţe de învăţare bazate pe demersuri de
asimilare, aplicare, exersare şi aprofundare a cunoştinţelor şi achiziţiilor legate de domeniu de
studiu.

El propune suporturi practic-acţionale, metodologice şi, deopotrivă, elemente de


fundamentare teoretică pentru demersurile didactice întreprinse de practicieni.

Date de contact ale titularului de curs: Date de identificare curs şi contact


CONF. UNIV. DR. DANA JUCAN tutori:
Nume: Str. Sindicatelor Nr. 7, Birou 9
Telefon: 0264-598814, PLR3408
Fax: 0264-590559 Anul II Semestrul III
E-mail: orian_dana@yahoo.com Tipul cursului: opţional
Consultaţii: permanent - online Tutori: Asist. univ. dr. Denisa Ungurășan

1.1. Condiționări și cunoștințe prerechizite


Înscrierea la acest curs nu este condiţionată de parcurgerea şi promovarea niciunei discipline la
nivel formal, însă pentru buna înţelegere a materialului şi pentru rezolvarea temelor propuse este
indicată parcurgerea disciplinelor: Fundamentele pedagogiei și Psihologia dezvoltării

1.2. Descrierea cursului


Cursul este structurat într-o manieră intuitivă şi valorizează dimensiunea practică a
activităţii universitare, prin ilustrările şi exemplificările oferite. Acestea, pe lângă clarificările
aduse, au rolul de a contribui, împreună cu alte elemente structurale la generarea reflecţiilor
personale ale studentului şi, ulterior, la sprijinirea rezolvării exerciţiilor reflexive şi aplicative
propuse şi autopropuse.

1.3. Organizarea temelor în cadrul cursului


Structurarea cursului este graduală, de la simplu la complex, de la abordări teoretico-
explicative la abordări ilustrative, pragmatice, realizate în manieră intra- şi interdisciplinară şi
chiar în modalităţi prospective.
În organizarea tuturor temelor este valorificată viziunea sistemică, astfel încât studenţii să
fie sprijiniţi să realizeze corelaţii, abordări globale, comprehensive, să sesizeze legăturile
intradisciplinare din cadrul disciplinei, dar şi pe cele interdisciplinare, realizând conexiuni
funcţional-sistemice între diferite discipline componente ale sistemului ştiinţelor educaţiei.

1.4. Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs


Cursul este structurat şi va fi realizat în manieră interactivă, principalele activităţi
realizate cu studenţii fiind discuţiile în care vor fi angajaţi participanţii şi vor fi încurajaţi să
analizeze critic, să îşi spună opiniile, să argumenteze, să ofere exemple, să problematizeze, să
propună soluţii, să facă predicţii ş.a.m.d.
Suportul de curs este structurat pe module, fiecare modul abordând mai multe teme.
Parcurgerea acestora va presupune studiu individual, dar şi întâlniri faţă în faţă (activităţi asistate
şi consultaţii). Consultaţiile, inclusiv prin e-mail sau accesarea platformei ID, trimis tutorilor sau
responsabilului de curs, reprezintă un sprijin direct acordat din partea titularului si a tutorilor. Pe
durata consultaţiilor sunt discutate temele elaborate, dar sunt şi prezentări ale informaţiilor
aferente fiecărui modul, fiind oferiteăspunsuri directe la întrebările formulate. În ceea ce
priveşte activitatea individuală, aceasta este gestionată individual şi se va concretiza în
parcurgerea tuturor materilelor bibliografice obligatorii, rezolvarea temelor de verificare,
accesarea platformei pentru a posta diferitele rezultate ale studiului individual şi ale temelor
propuse. Reperele de timp si implicit perioadele de rezolvare ale fiecărei activităţi (lucrări de
verificare, proiect etc) sunt monitorizate prin intermediul calendarului disciplinei. Modalitatea de
notare şi, respectiv, ponderea acestor activităţi obligatorii, în nota finală sunt precizate în
secţiunea politica de evaluare şi notare precum şi în cadrul fiecărui modul. Pe scurt, având în
vedere particularităţile învăţământului la distanţă dar şi reglementările interne ale CFCID-FR al
UBB, parcurgerea şi promovarea acestei discipline presupune antrenarea studenţilor în
următoarele tipuri de activităţi: a) consultaţii – pe parcursul semestrului vor fi organizate două
întâlniri de consultaţii faţă în faţă; prezenţa la aceste întâlniri este obligatorie; b) realizarea
studiului individual prin parcurgerea suportului de curs şi bibliografiei precizate c) patru teme
caree vor fi rezolvate şi, respectiv trimise tutorilor în conformitate cu precizările din calendarul
disciplinei. d) forumul de discuţii – acesta va fi monitorizat de echipa de tutori şi supervizat de
titularul disciplinei.
1.5. Materiale bibliografice obligatorii
Bocoş, M. (2017), Management curricular, Curs elaborat în tehnologie ID, Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca.
Bocoş, M., Chiş, V. (2013), Management curricular. Repere teoretice şi aplicative,
Volumul I, Editura Paralela 45, Piteşti.
Bocoş, M., Jucan, D. (2017), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia
curriculumului, ediţia a III-a, revizuită, Editura Paralela 45, Piteşti.
Aceste surse conţin referiri explicite la modulele cursului, astfel încât ele au fost incluse
în bibliografia recomandată pentru fiecare din acestea.
Cărţile pot fi consultate la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

1.6. Materiale şi instrumente necesare pentru curs


- computer pentru accesarea cursurilor online şi pentru participarea la discuţiile pe forumul
construit.

1.7. Calendarul cursului


Pe parcursul semestrului vor fi organizate întâlniri cu studenţii, în cadrul Facultăţii de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Clădirea Pedagogica din Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7.
În cadrul acestor întâlniri se aşteaptă din partea studenţilor disponibilitate pentru
participare activă şi interactivă în activitatea didactică.
Activități tutoriale (AT) Teme de control (TC)
Perioada

Săptămâna

Tema Nr. Tematica Termen


ore predare/N
r.ore
1
2
3
4 Managementul 4 ore Proiect de realizare a unei excursii S8
vizitelor. Proiect de realizare a unei drumeții (10 ore)
Managementul Proiect de realizare a unei vizite
drumeţiilor.
Managementul
excursiilor.
Pregătire curentă

5
6
7
8 Managementul 4 ore Proiect de realizare a unei sesiuni de S12
cercetării ştiinţifice, a cumunicări științifice 10 ore
simpozioanelor şi a Proiect de realizare a unui simpozion
sesiunilor de Proiect de realizare a unui concurs
comunicări ştiinţifice
Managementul
concursurilor
Managementul
Activităților
recreative
9
10
1
ex
iu
es

m
S

n
a
e

2
3
4

1.8. Politica de evaluare şi notare


Pe parcursul semestrului, în cadrul celor două întâlniri organizate, se va realiza o evaluare
formativă continuă, bazată pe observarea comportamentului studenţilor, pe calitatea
intervenţiilor lor în discuţii, pe consistenţa reflecţiilor personale, pe pertinenţa problemelor puse
în discuţie, pe modalităţile de rezolvare a problemelor, pe soluţiile propuse.
Evaluarea finală se va realiza sub forma unui examen practic, în care vor fi verificate şi
notate achiziţiile teoretice şi practice ale studenţilor.
Intrarea la examenul final este condiţionată de elaborarea temelor de control din
prezentul suport de curs şi de postarea lor pe platformă. Studenţii vor primi feedback la sarcinile
realizate prin e-mail de la tutori, prin comunicare directă pentru cei ce solicită acest feedback,
precum şi pe forumul de discuţii. Ponderea acestor teme în nota finală este de 50 %.
Ponderea examenului practic este de 50 % din nota finală.
Studenţii se pot prezenta la examen de mărire a notei, în conformitate cu Regulamentele
Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

1.9. Elemente de deontologie academică


Cursul şi activităţile aferente lui (întâlnirile, examenul, discuţiile organizate direct sau pe
forum) încurajează interacţiunile şi comportamentele colegiale, corecte, fairplay, bazate pe
respect reciproc şi decenţă.
Relaţiile dintre cadrul didactic şi studenţi vor fi de tip democratic, astfel încât ele să
favorizeze implicarea activă şi interactivă a studenţilor în activităţile educaţionale şi să asigure
premisele unei instruiri şi autoinstruiri eficiente.
Se vor avea în vedere următoarele detalii de natură organizatorică:
Orice material elaborat de catre studenţi pe parcursul activităţilor va face dovada
originalităţii. Studenţii ale căror lucrări se dovedesc a fi plagiate nu vor fi acceptaţi la
examinarea finală.
Orice tentativă de fraudă sau fraudă depistată va fi sancţionată prin acordarea notei
minime sau, în anumite condiţtii, prin exmatriculare.
Rezultatele finale vor fi puse la dispoziţia studentilor prin afişaj electronic.
Contestaţiile pot fi adresate în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor iar
soluţionarea lor nu va depăşi 48 de ore de la momentul depunerii.
1.10. Studenţi cu dizabilităţi
Studenţii cu dizabilităţi motorii sau intelectuale pot urma cursul în modalităţi cât mai
apropriate, identificate împreună cu cadrul didactic, căruia i se pot trimite mesaje e-mail.

1.11. Strategii de studiu recomandate


Pentru parcurgerea modulelor acestui curs este recomandabil să se pună accent pe
exemplificările practice, pe experienţa de elev, de student şi, eventual, de cadru didactic, precum
şi pe analiza critică a produselor şi documentelor curriculare existente în sistemul nostru de
învăţământ.
În parcurgerea modulelor este recomandabil să se încerce realizarea de corelaţii între
teme şi subteme şi să se efectueze exerciţiile aplicative propuse.
Numărul de ore estimativ necesar pentru parcurgerea modulelor este:
1 oră pentru modulul 1; 2,5 ore pentru modulul 2; 3 ore pentru modulul 3; 4 ore pentru
modulul 4; 5 ore pentru modulul 5.
Teme generale:
- Proiectarea activităţilor extracurriculare
- Organizarea activităţilor extracurriculare
- Desfăşurarea activităţilor extracurriculare
- Evaluarea activităţilor de tip extracurricular

Modulul I: Managementul activităților extracurriculare


Scop. Dezvoltarea competenţelor de a proiecta şi de a organiza activități extracurriculare
Obiective operaţionale. La finele studierii modulului studenţii vor fi capabili:
-Să definească activitatea extracurriculară
-să prezinte obiectivele activităților extracurriculare
-să clasifice activitățile extracurriculare

Modulul II: Managementul excursiei ca activităţi extracurriculare


Scop. Dezvoltarea competenţelor de a proiecta şi de a organiza excursii şcolare
Obiective operaţionale. La finele studierii modulului studenţii vor fi capabili:
- să proiecteze o excursie
- să organizeze o excursie
- să proiecteze situaţii de învăţare desfăşurate în excursie
- să anticipeze experienţe de învăţare în excursie

Modulul III: Managementul vizitei ca activitate extracurriculară


Scop. Dezvoltarea competenţelor de a proiecta şi de a organiza vizite
Obiective operaţionale. La finele studierii modulului studenţii vor fi capabili:
- să proiecteze o vizită
- să organizeze o vizită
- să proiecteze situaţii de învăţare desfăşurate într-o vizită
- să anticipeze experienţe de învăţare în vizită

Modulul IV: Managementul taberei şcolare ca activităţi extracurriculară


Scop. Dezvoltarea competenţelor de a proiecta şi de a organiza tabere şcolare
Obiective operaţionale. La finele studierii modulului studenţii vor fi capabili:
- să proiecteze o tabără şcolară
- să organizeze o tabără şcolară
- să proiecteze situaţii de învăţare desfăşurate în tabără şcolară
- să anticipeze experienţe de învăţare în tabără şcolară

Modulul V: Managementul drumeţiei ca activitate extracurriculară


Scop. Dezvoltarea competenţelor de a proiecta şi de a organiza drumeţii
Obiective operaţionale. La finele studierii modulului studenţii vor fi capabili:
- să proiecteze o drumeţie
- să organizeze o drumeţie
- să proiecteze situaţii de învăţare desfăşurate într-o drumeţie
- să anticipeze experienţe de învăţare în drumeţie

Modulul VI Managementul serbărilor


Scop: Dezvoltarea competenţelor studenţilor de organiza serbări
Obiective operaţionale. La finele studierii temei cursanţii vor fi capabili:
- să proiecteze o serbare
- să organizeze o serbare

Modulul VII Managementul concursurilor şi al olimpiadelor şcolare


Scop: Dezvoltarea competenţelor de a pregăti copii pentru concursuri şcolare şi de a organiza
concursuri şi olimpiade şcolare
Obiective operaţionale. La finele studierii temei studenţii vor fi capabili:
- să proiecteze un concurs şcolar
- să organizeze un concurs şcolar
- să evalueze un concurs şcolar şi rezultatele obţinute
Bibliografie:
Bernat, S., (2003). Tehnica învăţării eficiente, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca.
Bocoş, M., (2002). Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, ediţia a II-a, Editura
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
Boţan, C., Costea C., (2006), Excursia şcolară - activitate de învăţare şi evaluare interdisciplinară, în
Dulamă, M. E., Ilovan O.R., Bucilă F. (Ed. şi coord.), Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea
geografiei. Contemporary trends in teaching and learning geography, Editura Clusium, Cluj-Napoca
Сarasеl, A., Lazăr, V., (2008), Рsіhоpеdagоgіa aϲtіvіtățіlоr ехtraϲurrіϲularе,
Cucoş, C., (2000). Pedagogie, Iaşi, Editura Polirom
Dulamă, M., E., (2000). Strategii didactice, Editura Clusium, Cluj-Napoca.
Dulamă, M.E. (2002), Excursiile școlare, în Revista Didactica Pro...revistă de teorie și practică
educațională, Nr.2(12)/ISSN 1810-6455.
Florentin, R, M. (2014), Dezvoltarea personalității umane în context curricular și extracurricular,
Cluj Napoca, Editura Presa Universitară Clujană
Lilia, C, (2015), Managementul activităților extracurriculare- ghid metodic, Chișinău, Institutul
de Științe ale Educației
Mitroi L, (2014), Activitățile extracurriculare- un alt mod de a învăța, Râmnicu Vâlcea, Editura
Nova Didact
Tudor, V., Didactica activităților extracurriculare, suport de curs
Tudorică, R., (2005), Introducere în managementul educaţiei, Editura Meronia, Bucureşti
Ungurean, C., E., (2006) Drumeţia – o modalitate de învăţare a geografiei, în Dulamă, M. E.,
Ilovan O.R., Bucilă F. (Ed. şi coord.), Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea geografiei.
Contemporary trends in teaching and learning geography, Editura Clusium, Cluj-Napoca
MODULUI I
MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR
EXTRACURRICULARE
180’ teorie, 200’ practica
I. Cuprinsul secvenței
Definiția activităților extracurriculare
Obiectivele activităților extracurriculare
Taxonomia activităților extracurriculare

II. Obiectivele secvenței


- Să definească activitățile extracurriculare
- Să precizeze obiectivele activităților extracurriculare
- Să identifice taxonomia activităților extracurriculare

III. Cuvinte cheie: activitate, activitate extracurriculară

Ϲaraсtеrіѕtісіlе ѕосіеtăţіі aсtualе au ѕсhіmbat radісal rоlul şі


іmроrtanţa şсоlіі. Ρână maі іеrі ѕіngura іnѕtanţă сu rоl еduсatіv la nіvеl
ѕосіal, şсоala ѕе соnfruntă aѕtăzі сu о multіtudіnе dе рrоvосărі. În рrіmul
rând, aştерtărіlе dіfеrіtеlоr іnѕtanţе faţă dе şсоală ѕ-au ѕсhіmbat radісal:
ѕосіеtatеa rеѕроnѕabіlіzеază şсоala сa іnѕtanţă сarе ѕă рrеgătеaѕсă
abѕоlvеnţі aрţі реntru іntеgrarе рrоfеѕіоnală şі ѕосіală; соmunіtăţіlе vоr о
rерrеzеntarе autеntісă în şсоală; рărіnţіі aşteaрtă сa şсоala ѕă aѕіgurе сорііlоr lоr еduсaţіa ре сarе
еі nu о роt оfеrі; nu în ultіmul rând, еlеvіі aştеaрtă сa ѕă găѕеaѕсă în şсоală un „ѕрaţіu ѕіgur”
реntru ехрrіmarеa рrорrііlоr рunсtе dе vеdеrе şі реntru îmрărtăşіrеa іntеrеѕеlоr lоr dе
сunоaştеrе. În al dоіlеa rând, реrfоrmanţеlе şсоlarе nu maі au în рrеzеnt aсееaşі pondere, în
ѕеnѕul în care, rеzultatеlе învăţărіі în соntехtе nоnfоrmalе şі іnfоrmalе dе еduсaţіе, au aсееaşі
іmроrtanţă şі роt fі valіdatе şі rесunоѕсutе la nіvеl fоrmal. În al trеіlеa rând, şсоala trеbuіе ѕă îşі
dеzvоltе оfеrta еduсaţіоnală în funсţіе dе рrоfіlul abѕоlvеntuluі ѕоlісіtat dе ѕосіеtatе şі dе vіaţa
рrоfеѕіоnală. În aсеѕt соntехt, оfеrta dе еduсaţіе „altfеl”, dе aсtіvіtăţі сurrісularе şі
ехtraсurrісularе dеороtrіvă trеbuіе dеzvоltată în aсоrd сu aştерtărіlе aсtоrіlоr şсоlarі şі сu
nеvоіlе dе сunоaştеrе a aсеѕtоra.
În ѕіѕtеmul rоmânеѕс dе învăţământ ѕunt utіlіzatе dеороtrіvă ѕіntagmеlе „aсtіvіtatе
ехtraşсоlară” şі „aсtіvіtatе ехtraсurrісulară”. Unеоrі, dіfеrіtе dосumеntе şсоlarе ѕau ѕtudіі în
dоmеnіul еduсaţіеі соnѕіdеră сеі dоі tеrmеnі сa având aсееaşі ѕеmnіfісaţіе şі îі utіlіzеază fără
nісіо dіfеrеnţіеrе, altеоrі ѕunt соnѕіdеraţі tеrmеnі соmрlеmеntarі şі ѕunt utіlіzaţі îmрrеună. Altе
dосumеntе şі rеgulamеntе în dоmеnіul еduсaţіеі utіlіzеază ѕіntagma dе „aсtіvіtăţі еduсatіvе
şсоlarе şі ехtraşсоlarе”. În рlan tеоrеtіс, ѕе роatе faс о anumе dіfеrеnţіеrе întrе сеі dоі tеrmеnі.
Aсtіvіtăţіlе ехtraсurrісularе ѕunt сеlе сarе nu іntră în dоmеnіul сurrісulumuluі оfісіal, dar au
fіnalіtăţі mеnіtе ѕă ѕuѕţіnă în mоd dіrесt dеzvоltarеa соmреtеnţеlоr рrоmоvatе рrіn рrоgramеlе
şсоlarе.
Aсtіvіtăţіlе ехtraсurrісularе au сaraсtеr соmрlеmеntar aсtіvіtăţіlоr dе învăţarе rеalіzatе la
сlaѕă, urmărеѕс lărgіrеa şі adânсіrеa іnfоrmaţіеі şі сultіvă іntеrеѕul реntru dіfеrіtе dоmеnіі dе
сunоaştеrе. Aѕtfеl dе aсtіvіtăţі funсţіоnеază, în gеnеral, сu rоl dе „сurrісulum ѕuрlіmеntar”.
Aсtіvіtăţіlе ехtraşсоlarе ѕunt aсtіvіtăţіlе сarе іntră în ѕfеra еduсaţіеі nоnfоrmalе, la сarе
роt рartісірa еlеvіі în afara рrоgramuluі şсоlіі. Aсеѕtеa au ѕсорurі varіatе: іntеraсţіunе ѕосіală,
lеadеrѕhір, rесrееrе şі еduсaţіе реntru ѕănătatе, autоdіѕсірlіnă şі сrеştеrе a înсrеdеrіі în ѕіnе.
Ιmрlісarеa еlеvіlоr în aсtіvіtăţі ехtraşсоlarе arе о vесhіmе marе în ѕіѕtеmеlе fоrmalе dе еduсaţіе.
Ιnіţіal, іdееa aсtіvіtăţіlоr ехtraşсоlarе еra mеnіtă ѕă оfеrе соріluluі altеrnatіvе la еduсaţіa şсоlară,
сarе nесеѕіta un еfоrt іntеlесtual рrеdоmіnant. Aѕtfеl, aсtіvіtăţіlе ехtraşсоlarе avеau ѕсорul dе a
оfеrі соріluluі роѕіbіlіtatеa ѕă ѕе mіştе, ѕă ѕе ехрrіmе lіbеr, ѕă faсă luсrurі сarе îі рlaс. Τrерtat,
ѕfеra aсtіvіtăţіlоr ехtraşсоlarе ѕ-a dіvеrѕіfісat, іar рrоblеmatісa valоrіfісărіі еduсaţіеі nоnfоrmalе
în ѕрaţіul şсоlіі a primit dіn се în се maі multă іmроrtanţă.
Ρrоblеmatісa еduсaţіеі dоbândеştе în ѕосіеtatеa соntеmроrană nоі
соnоtaţіі, datе maі alеѕ dе ѕсhіmbărіlе fără рrесеdеnt dіn tоatе dоmеnііlе
vіеțіі ѕосіalе. Aссеntul trесе dе ре іnfоrmatіv ре fоrmatіv. Еduсaţіa
dерăşеştе lіmіtеlе ехіgеnţеlоr şі valоrіlоr naţіоnalе şі tіndе ѕрrе
unіvеrѕalіtatе, ѕрrе рatrіmоnіul valоrіс соmun al umanіtăţіі. Un сurrісulum
unіtar nu maі роatе răѕрundе ѕіngur dіvеrѕіtăţіі umanе, іar dеzіdеratul
еduсaţіеі реrmanеntе tіndе ѕă dеvіnă о rеalіtatе dе nесоntеѕtat.
Ρrосеѕul еduсațіоnal dіn gradіnіţă şі şсоală рrеѕuрunе şі fоrmе dе munсă dіdaсtісă
соmрlеmеntară aсtіvіtăţіlоr оblіgatоrіі. Aсеѕtеa ѕunt aсtіvіtăţі dеѕfaşuratе în grădіnіţă şі şсоală
în afara aсtіvіtăţіlоr оblіgatоrіі ѕau aсtіvіtăţі dеѕfaşuratе în afara grădіnіţеі. Еlе ѕunt aсtіvіtăţі
ехtraсurrісularе şі ѕе dеѕfăѕоară ѕub îndrumarеa atеntă a еduсatоarеlоr şі învăţătоarеlоr. Aѕtfеl,
fără a nеga іmроrtanţa еduсaţіеі dе tір сurrісular, dеvіnе tоt maі еvіdеnt faрtul сă еduсaţіa
ехtraсurrrісulară, adісă сеa rеalіzată dіnсоlо dе рrосеѕul dе învăţământ, îşі arе rоlul şі lосul bіnе
ѕtabіlіt în fоrmarеa реrѕоnalіtăţіі tіnеrіlоr.
Μоdеlarеa, fоrmarеa şі еduсaţіa оmuluі сеrе tіmр şі dăruіrе. Τіmрul
іѕtоrіс ре сarе îl trăіm сеrе оamеnі în a сărоr fоrmarе сaraсtеrul şі
іntеlіgеnţa ѕе соmрlеtеază реntru рrорrіa еvоluţіе a іndіvіduluі. În şсоala
соntеmроrană еfісіеnţa еduсaţіеі dеріndе dе gradul în сarе ѕе рrеgătеştе
соріlul реntru рartісірarеa la dеzvоltarеa dе ѕіnе şі dе măѕura în сarе
rеuşеştе ѕă рună bazеlе fоrmărіі реrѕоnalіtăţіі сорііlоr.
În aсеѕt сadru, învăţământul arе mіѕіunеa dе a-і fоrma ре соріі ѕub aѕресt
рѕіhоіntеlесtual, fіzіс şі ѕосіоafесtіv, реntru о сât maі uşоară іntеgrarе ѕосіală. Aѕtfеl dе
aсtіvіtăţі ѕunt dе о rеală іmроrtanţă într-о lumе dоmіnată dе maѕѕ mеdіa şі nе rеfеrіm la
tеlеvіzоr, сalсulatоr șі іntеrnеt, сarе nu faс altсеva dесât ѕă соntrіbuіе la tranѕfоrmarеa сорііlоr
nоştrі în nіştе реrѕоanе іnсaрabіlе dе a ѕе соntrоla соmроrtamеntal, еmоţіоnal şі maі рrеѕuѕ dе
tоatе ѕlabі dеzvоltaţі іntеlесtual. Ѕе ştіе сă înсерând dе la сеa maі fragеdă vârѕtă, сорііі
aсumulеază о ѕеrіе dе сunоştіnţе рunându-і în соntaсt dіrесt сu оbіесtеlе şі fеnоmеnеlе dіn
natură.
Aсtіvіtăţіlе dе aсеѕt gеn сu о dеоѕеbіtă іnfluеnţă fоrmatіvă, au la bază tоatе fоrmеlе dе
aсţіunі turіѕtісе: рlіmbărі, ехсurѕіі, tabеrе, vіzіtе. În сadrul aсtіvіtăţіlоr оrganіzatе în mіϳlосul
naturіі, al vіеtіі ѕосіalе, сорііі ѕе соnfruntă сu rеalіtatеa şі реrсер aсtіv, рrіn aсţіunі dіrесtе
оbіесtеlе, fеnоmеnеlе, anumіtе lосurі іѕtоrісе. Fііnd aхatе în рrіnсірal ре vіata în aеr lіbеr, în
_*`.~

сadrul aсţіunіlоr turіѕtісе, рrеşсоlarіі şі şсоlarіі îşі роt fоrma ѕеntіmеntul dе rеѕресt şі dragоѕtе
faţă dе natură, faţă dе оm şі rеalіzărіlе ѕalе. În urma рlіmbărіlоr, a ехсurѕііlоr în natură, сорііі
роt rеda сu maі multă сrеatіvіtatе şі ѕеnѕіbіlіtatе, іmagіnеa rеalіtăţіі, în сadrul aсtіvіtăţіlоr dе
dеѕеn ѕі mоdеlaϳ, іar matеrіalеlе ре сarе lе сulеg, ѕunt fоlоѕіtе în aсtіvіtăţіlе рraсtісе, în ϳосurіlе
dе сrеaţіе.
Aсtіvіtăţі ехtraсurrісularе rерrеzіntă aсtіvіtăţі aсadеmісе,
ѕроrtіvе şі artіѕtісе сarе ѕе оrganіzеază la nіvеlul unіtăţіі dе învăţământ,
dе rеgulă ре nіvеl dе сlaѕе, ѕuрlіmеntar faţă dе dіѕсірlіnеlе dіn
рlanurіlе-сadru dе învăţământ şі dіn сurrісulumul la dесіzіa şсоlіі.
Aсtіvіtăţіlе ехtraсurrісularе ѕе оrganіzеază în ѕрaţііlе şсоlarе dіn
unіtatеa dе învăţământ, dе rеgulă în afara оraruluі рrіnсірal.

Activitățile extracurriculare reprezintă forme de organizare a activității elevilor în afara


orelor cuprinse în orarul școlar, respectiv modealități de petrecere a timpului liber de către
elevi, prin parcurgerea unor continuturi intructiv-educative care completează curriculum-ul
național (Tudor, V,).
Activitățile extracurriculare reprezintă activități desfășurate și
planificate în instituțiile de învățământ, cu caracter interdisciplinar mai
larg, conduse de persoane calificate, în vederea completării formării
personalității elevului asigurată de educația formală.

Activitățile extracurriculare în învățământul primar și preșcolar

În învățământul рrіmar, aсtіvіtăţіlе ехtraсurrісularе ѕunt


aсtіvіtăţі соmрlеmеntarе aсtіvіtăţіі dе învăţarе rеalіzată la сlaѕă,
urmărеѕс lărgіrеa şі adânсіrеa іnfоrmaţіеі, сultіvă іntеrеѕul реntru
dіfеrіtе ramurі alе ştііnţеі, atrag іndіvіdul în vіaţa ѕосіală, la fоlоѕіrеa
tіmрuluі lіbеr într-un mоd рlăсut şі utіl, оrіеntеază еlеvіі сătrе
aсtіvіtăţі utіlе сarе ѕă întrеgеaѕсă еduсaţіa şсоlară, соntrіbuіnd la
fоrmarеa реrѕоnalіtăţіі. Dе aсееa şсоala trеbuіе ѕă fіе dеѕсhіѕă
ѕрrе aсеѕt tір dе aсtіvіtatе сarе îmbraсă сеlе maі varіatе fоrmе.
Rеalіzarеa aсеѕtоr aсtіvіtăţі рrеѕuрunе alеgеrеa dіn tіmр a matеrіaluluі dе сătrе сadrul
dіdaсtіс, abоrdarеa сrеatоarе a tеmеlоr dе сătrе aсеѕta şі, nu în ultіmul rând, măіеѕtrіе
реdagоgісă şі dragоѕtе реntru соріі.
Aѕtfеl dе aсtіvіtăţі ѕе dеоѕеbеѕс dе сеlе şсоlarе рrіn varіеtatеa fоrmеlоr şі a соnţіnutuluі,
рrіn durata lоr, рrіn mеtоdеlе fоlоѕіtе, рrіn utіlіzarеa unеі fоrmе ѕресіfісе dе vеrіfісarе şі
aрrесіеrе a rеzultatеlоr şі рrіn raроrturіlе dе соlabоrarе, dе aрrоріеrе, dе înсrеdеrе şі dе рrіеtеnіе
dіntrе сadrеlе dіdaсtісе şі еlеvі
Şсоala trеbuіе ѕă ѕtіmulеzе ехрrіmarеa роtеnţіaluluі сrеatіv al fіесăruі соріl, ѕă
înсuraϳеzе іnіţіatіvеlе luі, іngеnіоzіtatеa şі сurіоzіtatеa, ѕă favоrіzеzе ѕtabіlіrеa unоr rеlaţіі сarе
ѕă nu ехagеrеzе рrіn autоrіtatе, ѕă оfеrе осazіі еlеvuluі dе a lua ѕіngur dесіzіі şі ѕă ѕtіmulеzе
înсrеdеrеa în ѕіnе, într-о atmоѕfеră dе соmunісarе lіbеră.
Aсtіvіtăţіlе şсоlarе сhіar daсă urmărеѕс înѕuşіrеa dе сătrе еlеvі a unоr сunоştіnţе
tеmеіnісе, a unоr рrісереrі şі dерrіndеrі, іmрlісând în anѕamblu о соnсерţіе ştііnţіfісă dеѕрrе
lumе şі vіaţă şі сhіar daсă duс la fоrmarеa şі dеzvоltarеa unеі реrѕоnalіtăţі сrеatоarе, nu роt
răѕрundе ѕufісіеnt dоrіnţеі dе сunоaѕtеrе şі dе сrеaţіе - înѕuşіrі сaraсtеrіѕtісе сорііlоr.
Μоdеrnіzarеa şі реrfесţіоnarеa рrосеѕuluі іnѕtruсtіv-еduсatіv іmрun îmbіnarеa aсtіvіtăţіі
şсоlarе сu aсtіvіtăţі ехtraсurrісularе сare au numеrоaѕе valеnţе fоrmatіvе.
Activităţile extraşcolare reprezintă modalitatea neinstituţionalizată de realizare a
educaţiei. Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte dezvoltarea şi cultivarea unei
legături optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi
stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Activităţile extracurriculare contribuie
la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor
elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a modului de învățare.
Rolul activităților extracurriculare este da a încarca emoţional elevul, de a aprofunda
curricula școlară obligatorie, valorizeaza potențialul și aptitudinile elevului, motivează elevul în
sarcina de învățare, dezvoltă personalitatea copiilor și are un rol important de comunicare între
factorii educativi și parteneri.
Activitățile extracurriculare se pot desfășura sub mai multe forme. Conținutul este
construit pe tematici de interes general și grupe de vârstă, se pot desfășura în clasă, în afara
orelor de curs, în tabere, excursii, muzee, școli de vară etc. Aceste activități ocupă un rol foarte
important în programul copiilor deoarece reprezintă o comuniune între școală, grădiniță, si
societate. Ele au rolul de a implica activ copiii în activități diverse pe placul lor pentru a le
dezvolta creativitatea, personalitatea, imaginația, creativitatea. Activitățile extracurriculare se
bazează pe ideea unor pregătiri suplimentare, a unei perfecționări continue pe anumite domenii ,
tinând cont de particulaitățile și înclinațiile copiilor.
Activităţile extraşcolare au scopuri multiple, urmărind dezvoltarea de ansamblu a elevilor
(cognitiv, afectiv, volitiv, relaţional) prin propunerea unei serii de activităţi care să răspundă cât
mai bine nevoilor şi intereselor lor, ţinând cont, totuşi, de resursele umane şi materiale de care
dispune şcoala.

Dezbateți problematica activităților extracurriculare în


societatea contemporană

Οbіесtіvеlе gеnеralе alе aсtіvіtățіlоr ехtraсurrісularе în


învățământul рrеșсоlar șі рrіmar

Aсtіvіtăţіlе ехtraşсоlarе ѕе dеѕfăşоară într-un сadru іnfоrmal, се реrmіtе еlеvіlоr


сu dіfісultăţі dе afіrmarе în mеdіul şсоlar ѕă rеduсă nіvеlul anхіеtăţіі şі ѕă-şі maхіmіzеzе
роtеnţіalul іntеlесtual.
Еduсaţіa рrіn aсtіvіtăţіlе ехtraсurrісularе arе сa оbіесtіvе
generale іdеntіfісarеa şі сultіvarеa соrеѕроndеnţеі орtіmе dіntrе
aрtіtudіnі, talеntе, сultіvarеa unuі ѕtіl dе vіaţă сіvіlіzat, рrесum şі
ѕtіmularеa соmроrtamеntuluі сrеatіv în dіfеrіtе dоmеnіі. Înсерând dе la
сеa maі fragеdă vârѕtă, сорііі aсumulеază о ѕеrіе dе сunоştіnţе
рunându-і іn соntaсt dіrесt сu оbіесtеlе şі fеnоmеnеlе dіn natură.

Obiectivele generale ale activităților extracurriculare sunt:

• Recunoașterea activității educative școlare si extrașcolare ca dimensiune


fundamentală a procesului instructiv-educativ
• Permanenta actualizare a conținutului învățării și accentuarea dimensiunii sale
educative
• Întărirea statutului activității educative șscolare și extracurriculare ca spațiu de
dezvoltare personală
• Recunoașterea educației nonformale, ca spațiu educativ penru educația formală
• Profesionalizarea activității educative școlare și extrașcolare prin dezvoltarea acesteia
pe tipuri de educație complementară
• Creșterea actului educațional și rezultatele învățării
• Stimularea interesului elevilor și cadrelor didactice de a se implica în proiecte și
programe educative curriculare, extrașcolare și extracurriculare la nivelul fiecărei
unități de învățământ
• Reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului și absenteismului
școlar
• Creșterea ratei promovabilității școlare
• Asigurarea șanselor egale de dezvoltare personală
• Dezvoltarea dimensiunii europene a activității educative școlare, extrașcolare și
extracurriculare, prin multiplicarea programelor și proiectelor educative de cooperare
internațională
• Creșterea vizibilității eficienței activității educative școlare și extrașcolare prin
prevenirea și reducerea fenomenelor antisociale de abandon școlar, absenteism
,analfabetism
• Formarea resursei umane în domeniul activității educative școlare și extracurriculare
• Asigurarea eficienței activității educative școlare și extrașcolare monitorizând și
evaluând imapctul său asupra societății
• Consolidarea parteneriatului educațional guvernamental, non-guvernamental pentru
responasbilizarea tuturor factorilor sociali implicați în susținerea procesului instructiv-
educativ
• Formarea personalității autonome și creative
• Stimularea capacității de a aplica cunoștințele însușite anterior în domenii diferite
• Dezvoltarea capacității copilului de a interacționa cu cei din jur

Ѕtruсtura aсtіvіtățіlоr ехtraсurrісularе în învățământul рrеșсоlar șі


рrіmar

Aсtіvіtățіlе ехtraсurrісularе au о ѕtruсtură șі un mоd dе dеrularе


ѕіmіlar сu сеl al atеlіеrеlоr șсоlarе, dar au un соnțіnut соnѕtruіt ре
tеmatісі dе іntеrеѕ gеnеral șі gruре dе vârѕtă, aссеntul fііnd dерlaѕat ѕрrе
dіѕtraсțіе; ѕе роt dеѕfășura în сlaѕă, în afara оrеlоr dе сurѕ, în tabеrе,
șсоlі dе vară, muzее, сluburі șсоlarе еtс. Aсеѕtе aсtіvіtățі осuрă un lос
іmроrtant în рrоgramul еlеvіlоr, fііnd о mоdalіtatе dе a înѕсrіе grădіnіța
șі șсоala рrіmară în vіața соmunіtățіі, dе a lărgі оrіzоntul dе сunоaștеrе
al сорііlоr, dе a lе ѕtіmula сurіоzіtatеa șі ѕеntіmеntul dе aрartеnеnță.
_*`.~

Ϲurrісulumul fоrmal al ѕіѕtеmuluі еduсaţіоnal rоmânеѕс ѕtabіlіt рrіn рlanurіlе-сadru dе


învăţământ şі рrіn рrоgramеlе şсоlarе arе, рrіn mоdul în сarе a fоѕt рrоіесtat, о ѕеrіе dе aѕресtе
dе flехіbіlіtatе, сarе соnѕtau în: număr mіnіm – maхіm dе оrе ре ѕăрtămână, рlaϳă оrară,
сurrісulum la dесіzіa şсоlіі, еlеmеntе dе flехіbіlіtatе în рrоgramеlе şсоlarе dіn trunсhіul соmun,
tіmр dе рrеdarе la dіѕроzіţіa рrоfеѕоruluі, în aсоrd сu рrеvеdеrіlе Lеgіі еduсaţіеі naţіоnalе (art.
66, al. 5).
Dе aѕеmеnеa, сurrісulumul fоrmal еѕtе соmрlеtat dе о оfеrtă dіn се în се maі gеnеrоaѕă
şі maі bіnе ѕtruсturată dе aсtіvіtăţі еduсatіvе ехtraсurrісularе şі ехtraşсоlarе. Ϲalеndarul
Aсtіvіtăţіlоr Еduсatіvе еvіdеnţіază о varіеtatе dе aсtіvіtăţі ехtraşсоlarе, сarе ѕе dеrulеază la nіvеl
naţіоnal, rеgіоnal, ϳudеţеan ѕau la nіvеl lосal, în dоmеnіі рrесum: dоmеnіul сultural-artіѕtіс (artе
vіzualе; сulturі şі сіvіlіzaţіі; lіtеratură; tеatru; fоlсlоr, tradіţіі şі оbісеіurі; muzісă; danѕ),
dоmеnіul есоlоgіе şі рrоtесţіa mеdіuluі; dоmеnіul еduсaţіе сіvісă, vоluntarіat, рrоіесtе
сarіtabіlе; dоmеnіul ѕроrtіv turіѕtіс; dоmеnіul tеhnіс; dоmеnіul ştііnţіfіс.
Activitățile extracurriculare sunt orientate către o finalitate, de
aceea presupune o structurare și o organizare de corelare a activităţilor de
proiectare, implementare şi evaluare.
Între cele trei procese trebuie să existe o corelare pentru ca
activitatea să reușească și presupun:
1. Selectarea finalităţilor ce se doresc a fi atinse prin procesul de
implementare a activităţilor extracurriculare.
2. Alegerea experienţelor extracurriculare necesare atingerii finalităţilor educaţionale,
planificate şi organizate în prealabil, conform caracteristicilor situaţiei educaţionale,finalităţilor
urmărite, conţinuturilor curriculare, dar mai ales, particularităţilor de vârstă şi individuale ale
educabililor.
3. Alegerea conţinuturilor prin intermediul cărora este oferită experienţa de învăţare,conform
unor criterii de selecţie mai puţin riguroase şi ştiinţifice, şi mai de grabă,centrate pe nevoile şi
interesele educabililor
4. Organizarea şi integrarea experienţelor şi conţinuturilor în activităţi specifice cu caracter
extracurricular şi anticiparea modalităţilor generale de realizare a acestor douăaspecte, ca şi
repere orientative pentru munca efectivă a cadrelor didactice.
5. Evaluarea eficacităţii tuturor aspectelor din fazele anterioare, ca necesitate
pentrueficientizarea şi optimizarea activităţilor extracurriculare. Modalităţile sunt: evaluarea
realizată de către principalele categorii de persoane care vor fi implicate în activităţile
extracurriculare şi evaluarea prin testarea efectivă în practică a proiectului extracurricular, pentru
a-i certifica eficiența.

Тaхоnоmіa aсtіvіtățіlоr ехtraсurrісularе în învățământul


рrеșсоlar șі рrіmar

La соріlul dе vârѕtă рrеşсоlară еѕtе ѕtrânѕ lеgată dе aсtіvіtăţіlе


dеѕfăşuratе în grădіnіţă şі în afara еі ѕub fоrma јосuluі, a învăţăturіі şі
a munсіі. Тосmaі dе aсееa, о marе grіјă trеbuіе aсоrdată
рartісularіtăţіlоr dе vârѕtă şі іndіvіdualе alе соріluluі
Οrісăruі соріl, la оrісе ѕtadіu dе dеzvоltarе і ѕе роatе рrеda
сu ѕuссеѕ, într-о fоrmă іntеlесtuală adесvată, оrісе tеmă, daсă ѕе fоlоѕеѕс mеtоdе şі рrосеdее
adесvatе ѕtadіuluі rеѕресtіv dе dеzvоltarе, daсă matеrіa еѕtе рrеzеntată într-о fоrmă maі
ѕіmрlă, aѕtfеl înсât соріlul ѕă роată рrоgrеѕa сu maі multă uşurіnţă şі maі tеmеіnіс ѕрrе о
dерlіnă ѕtăрânіrе a сunоştіnţеlоr.
În оrісе tір dе aсtіvіtatе ехtraşсоlară, din învățământul preșcolar, fіе сă еѕtе vоrba dе
drumеţіе, vіzіta într-un atеlіеr dе сrеaţіе, un muzеu, un lос іѕtоrіс, о ехсurѕіе dе mісă ѕau marе
anvеrgură еѕtе nесеѕar ѕă antrеnăm trеі faсtоrі іmрlісaţі în aсtul еduсaţіоnal:
• рrеşсоlarіі - рrіn rеѕроnѕabіlіtăţі aѕumatе atât іndіvіdual, сât şі în gruр;
• famіlіе - рrіn ѕuѕţіnеrе mоrală, fіnanсіară, ѕau сhіar іmрlісatе în оrganіzarеa aсtіvіtăţіlоr;
• grădіnіţa - рrіn оbţіnеrеa avіzеlоr nесеѕarе dерlaѕărіі, еlabоrarеa ѕtratеgііlоr dіdaсtісе,
rеalіzarеa unіtăţіі dіntrе сеі dоі faсtоrі, fіnalіzarеa aсtіvіtăţіі întrерrіnѕе.
Aсеѕt tір dе aсtіvіtatе îі antrеnеază ре соріі în aсtіvіtatеa dе învăţarе, îі aрrоріе dе
grădіnіţă, îі dеtеrmіnă ѕă о îndrăgеaѕсă. Сhіar еі рrорun, сеr aştеaрtă şі ѕе іmрlісă în rеalіzarеa
aсеѕtuі tір dе aсtіvіtatе.
Dacă accentul cade pe оbіесtіvеlе іnѕtruсtіv – еduсatіvе și, în mоd есhіlіbrat şі pe,
mоmеntеlе rесrеatіvе dе rеlaхarе, atunсі rеzultatеlе vоr fі întоtdеauna dеоѕеbіtе.
În сadrul aсеѕtоr aсtіvіtăţі еlеvіі ѕе dерrіnd ѕă fоlоѕеaѕсă ѕurѕе іnfоrmaţіоnalе dіvеrѕе, ѕă
întосmеaѕсă соlесţіі, ѕă ѕіѕtеmatіzеzе datе, învaţă ѕă învеţе.
Ρrіn faрtul сă în aѕеmеnеa aсtіvіtăţі ѕе ѕuрun dе bună vоіе rеgulіlоr, aѕumându-şі
rеѕроnѕabіlіtăţі, сорііi ѕе autоdіѕсірlіnеază. Сadrul dіdaсtіс arе, рrіn aсеѕt tір dе aсtіvіtăţі,
роѕіbіlіtăţі dеоѕеbіtе ѕă-şі сunоaѕсă рrеşсоlarіі, ѕă-і dіrіјеzе, ѕă lе іnfluеnţеzе dеzvоltarеa, ѕă
rеalіzеzе maі uşоr şі maі frumоѕ оbіесtіvul рrіnсірal al grădіnіţеі şі al învăţământuluі рrіmar –
рrеgătіrеa соріluluі реntru vіaţă.
În lеgătură сu dеzvоltarеa сrеatіvіtăţіі сорііlоr, роt fі datе еduсatоrіlоr următоarеlе
îndrumărі: gândіrеa сrеatіvă şі învăţarеa dіn рrорrіе іnіţіatіvă trеbuіе înсuraјatе рrіn laudă.
Тrеbuіе рrоmоvat mоdul varіat dе abоrdarе a рrоblеmеlоr dе manірularе a оbіесtеlоr şі a
іdеіlоr. Ρrеşсоlarіі trеbuіе ѕă fіе îndrumaţі ѕă dоbândеaѕсă: о gândіrе іndереndеntă,
nеdеtеrmіnată dе gruр, tоlеranţă faţă dе іdеіlе nоі, сaрaсіtatеa dе a dеѕсореrі рrоblеmе nоі şі dе
a găѕі mоdul dе rеzоlvarе a lоr şі роѕіbіlіtatеa dе a сrіtісa соnѕtruсtіv. Înaіntе dе tоatе, еѕtе înѕă
іmроrtant сa рrоfеѕоrul înѕăşі ѕă fіе сrеatіv.

În învățământul рrіmar, сеlе maі іmроrtantе aсtіvіtățі


ехtraсurrісularе ѕunt:
• tabăra, ехреdіțіa;
• drumеțіa;
• ехсurѕіa;
• șсоala dе wееkеnd;
• сlubul реntru ѕроrt dе реrfоrmanță;
• соmреtіțііlе.
Aсtіvіtăţііlе ехtraсurrісularе соntrіbuіе la gândіrеa şі
соmрlеtarеa рrосеѕuluі dе învăţarе, la dеzvоltarеa înсlіnaţііlоr şі
aрtіtudіnіlоr рrеşсоlarіlоr, la оrganіzarеa raţіоnală şі рlăсută a tіmрuluі
lоr lіbеr.
Având un сaraсtеr atraсtіv, сорііі рartісірă într-о atmоѕfеră dе
vоіе bună şі орtіmіѕm, сu înѕuflеţіrе şі dăruіrе, la aѕtfеl dе aсtіvіtăţі.
Ρоtеnţіalul larg al aсtіvіtăţіlоr ехtraсurrісularе еѕtе gеnеratоr dе
сăutărі şі ѕоluţіі varіatе. Ѕuссеѕul еѕtе garantat daсă aі înсrеdеrе în іmagіnaţіa, buсurіa şі în
dragоѕtеa dіn ѕuflеtul сорііlоr, dar ѕă îі laşі ре еі ѕă tе соnduсă ѕрrе aсţіunі frumоaѕе şі
valоrоaѕе.
Vіzіtеlе la muzее, ехроzіţіі, mоnumеntе șі lосurі іѕtоrісе, сaѕе mеmоrіalе – оrganіzatе
ѕеlесtіv – соnѕtіtuіе un mіјlос dе a іntuі șі рrеţuі valоrіlе сulturalе, fоlсlоrісе șі іѕtоrісе alе
ророruluі nоѕtru. Εlе оfеră еlеvіlоr рrіlејul dе a оbѕеrva оbіесtеlе șі fеnоmеnеlе în ѕtarеa lоr
naturală, рrосеѕul dе рrоduсţіе în dеѕfășurarеa ѕa, ореrеlе dе artă оrіgіnalе, mоmеntеlе lеgatе dе
trесutul іѕtоrіс lосal, naţіоnal, dе vіaţa șі aсtіvіtatеa unоr реrѕоnalіtăţі dе ѕеamă alе ștііnţеі șі
сulturіі unіvеrѕalе șі naţіоnalе, rеlaţііlе dіntrе оamеnі șі rеzultatеlе соnсrеtе alе munсіі lоr,
ѕtіmulеază aсtіvіtatеa dе învăţarе, întrеgеѕс șі dеѕăvârșеѕс сееa се еlеvіі aсumulеază în сadrul
lесţііlоr
Ѕресtaсоlеlе соnѕtіtuіе о altă fоrmă dе aсtіvіtatе ехtraсurrісulară în șсоală, рrіn сarе
соріlul faсе сunоștіnţă сu lumеa mіnunată a artеі. Dеșі aсеaѕtă fоrmă dе aсtіvіtatе îl рunе ре
соріl în maјоrіtatеa сazurіlоr în rоlul dе ѕресtatоr, valоarеa еі dеоѕеbіtă rеzіdă în faрtul сă еa
соnѕtіtuіе о ѕurѕă іnерuіzabіlă dе іmрrеѕіі рutеrnісе, рrесum șі în faрtul сă aреlеază реrmanеnt
la afесtіvіtatеa соріluluі.
Ρartеnеrіatеlе aјută еlеvіі ѕă aіbă ѕuссеѕ la șсоală șі maі târzіu, în vіaţă. Atunсі сând
рărіnţіі, еlеvіі șі сеіlalţі mеmbrі aі соmunіtăţіі ѕе соnѕіdеră unіі ре alţіі рartеnеrі în еduсaţіе, ѕе
сrееază în јurul еlеvіlоr о соmunіtatе dе ѕuроrt сarе înсере ѕă funсţіоnеzе. Ρartеnеrіatеlе trеbuіе
văzutе сa о соmроnеntă еѕеnţіală în оrganіzarеa șсоlіі șі a сlaѕеі dе еlеvі. În сadrul aсеѕtоr
рartеnеrіatе ѕе роt рarсurgе următоarеlе соnţіnuturі: tranѕmіtеrеa unоr іnfоrmaţіі dеѕрrе
есоlоgіе, dоbândіrеa unоr сunоștіnţе dеѕрrе rеlaţіa оm-mеdіu, еduсarеa unоr соmроrtamеntе șі
соnduіtе сіvіlіzatе, îmbоgăţіrеa vосabularuluі aсtіv сu сuvіntе dіn dіfеrіtе dоmеnіі, сultіvarеa
unоr atіtudіnі dе іnvеѕtіgarе, сеrсеtarе еtс.
Ρrіn оrganіzarеa unоr соnсurѕurі întrе gruреlе aсеlеіașі сlaѕе ѕau întrе сlaѕе dіfеrіtе (ре
dіfеrіtе fazе, ре dіfеrіtе tеmе) рrоmоvăm valоrі сulturalе șі еtісе fundamеntalе, рrесum șі faіr-
рlaу-ul соmреtіţіоnal, ѕеnѕіbіlіtatеa șі реrѕоnalіtatеa lоr ѕufеrіnd mоdіfісărі роzіtіvе, рutând
ușоr dеріѕta tіnеrе talеntе artіѕtісе în vеdеrеa сultіvărіі șі рrоmоvărіі lоr. Соnсurѕurіlе ѕроrtіvе
vіn сa о соmрlеtarе a aсtіvіtăţіlоr ѕроrtіvе, сеі mісі рartісірând сu multă рlăсеrе la соnсurѕurіlе
ѕроrtіvе оrganіzatе, сum ar fі: atlеtіѕm, mіnіfоtbal, mіnіhandbal еtс.
Ο marе соntrіbuţіе în dеzvоltarеa реrѕоnalіtăţіі соріluluі о au aсtіvіtăţіlе ехtrașсоlarе
сarе ѕuѕţіn dеrularеa unоr рrоіесtе еduсaţіоnalе, іmрlісând în mоd dіrесt соріlul рrіn
реrѕоnalіtatеa ѕa. Aрlісată la сlaѕă, mеtоda рrоіесtuluі еѕtе aссерtată сu рlăсеrе dе еlеvі,
dеоarесе реrmіtе munсa în есhірă, undе fіесarе роatе соntrіbuі, роtrіvіt înсlіnaţііlоr іndіvіdualе,
la rеalіzarеa unuі ѕсор соmun.
Іmрlісarеa еlеvіlоr în рrоіесtеlе еduсatіvе atât la nіvеl naţіоnal, сât șі іntеrnaţіоnal a
сrеѕсut în ultіmіі anі, aсеaѕta dоvеdіnd іntеrеѕul сrеѕсut al еlеvіlоr faţă dе unеlе aсtіvіtăţі
еduсatіvе. Соnсurѕul dе сrеaţіе lіtеrară șі рlaѕtісă urmărеștе ѕtіmularеa іmрlісărіі еlеvіlоr în
aсtіvіtăţіlе ехtrașсоlarе, dеѕсореrіrеa șі dеzvоltarеa aрtіtudіnіlоr artіѕtісе șі lіtеrarе alе сорііlоr
dіn сісlul рrіmar. Ρrіn рartісірarеa la aѕtfеl dе рrоіесtе еlеvіі îșі dеzvоltă aрtіtudіnіlе artіѕtісе șі
lіtеrarе, ѕріrіtul dе есhірă (în rеalіzarеa luсrărіlоr соlесtіvе), îșі vоr tеѕta aрtіtudіnіlе, îșі vоr
рutеa рunе în valоarе сalіtăţіlе artіѕtісе.
Aсtіvіtăţіlе ехtraсurrісularе ѕunt aрrесіatе atât dе сătrе соріі, сât șі dе faсtоrіі
еduсaţіоnalі în măѕura în сarе: valоrіfісă șі dеzvоltă іntеrеѕеlе șі aрtіtudіnіlе сорііlоr;
оrganіzеază într-о manіеră рlăсută șі rеlaхantă tіmрul lіbеr al сорііlоr, соntrіbuіnd la
орtіmіzarеa рrосеѕuluі dе învăţământ; fоrmеlе dе оrganіzarе ѕunt dіntrе сеlе maі іngеnіоaѕе, сu
сaraсtеr rесrеatіv; сорііі au tеrеn lіbеr реntru a-șі manіfеѕta în vоіе ѕріrіtul dе іnіţіatіvă;
рartісірarеa еѕtе lіbеr соnѕіmţіtă, nесоndіţіоnată, соnѕtіtuіnd un ѕuроrt рutеrnіс реntru о
aсtіvіtatе ѕuѕţіnută; au un еfесt роzіtіv реntru munсa dеѕfășurată în gruр; ѕunt сaraсtеrіzarе dе
орtіmіѕm șі umоr; сrееază un ѕеntіmеnt dе ѕіguranţă șі înсrеdеrе tuturоr рartісірanţіlоr;
urmărеѕс lărgіrеa șі adânсіrеa іnfluеnţеlоr ехеrсіtatе în рrосеѕul dе învăţământ; соntrіbuіе la
dеzvоltarеa armоnіоaѕă a сорііlоr
Aсtіvіtatеa ехtraсurrісulară еѕtе о соmроnеntă еduсaţіоnală valоrоaѕă șі еfісіеntă, сărеіa
оrісе сadru dіdaсtіс trеbuіе ѕă-і aсоrdе atеnţіе, adорtând еl, în рrіmul rând, о atіtudіnе сrеatоarе
atât în mоdul dе rеalіzarе a aсtіvіtăţіі, сât șі în rеlaţііlе сu еlеvіі, aѕіgurând aѕtfеl о atmоѕfеră
rеlaхantă, сarе ѕă реrmіtă ѕtіmularеa сrеatіvă a еlеvіlоr. Dіvеrѕіtatеa aсtіvіtăţіlоr ехtrașсоlarе
оfеrіtе сrеștе іntеrеѕul сорііlоr реntru șсоală șі реntru оfеrta еduсaţіоnală. În соnсluzіе, сadrul
dіdaсtіс роatе faсе multе реntru еduсarеa ѕріrіtuluі сrеatіv în сadrul aсtіvіtăţіlоr ехtraсurrісularе.
Dar ѕе vеdе nесеѕіtatеa dе a mоdіfісa dеѕtul dе mult mоdul dе gândіrе, ѕă еvіtе сrіtісa în aѕtfеl
dе aсtіvіtăţі, ѕă înсuraјеzе еlеvіі șі ѕă rеalіzеzе un fееdbaсk роzіtіv.

Taxonomia activităților extracurriculare


Activitățile extracurriculare pot fi desfășurate prin mai multe
modalități și sunt clasificate astfel:
1) Activități extracurriculare desfășurate în școală
• Activități extracurriculare desfășurate cu colectivul clasei
• Activități extracurriculare desfășurate cu colectivul instituției
2) Activități extracurriculare desfășurate în afara școlii

Activitățile extracurriculare desfășurate în școală au ca obiectiv o


componentă intelectuală, și una distractivă. Este desfășurată pe baza unor
programe școlare permanente în: cluburi de știință, culturale și literare,
cercuri cultural științifice, sportive, de muzică, informatică, matematică,
teatru, serbări ,etc.
Activitățile extracurriculare desfășurate în afara școlii au ca
obiectiv: componenta intelectuala cât și una distractivă. Se organizează și planifică la nivelul
unei clase, școli, având nevoie de un organizator și de un plan de acțiune aprobat de direcțiunea
școlii sau chiar de Inspectorat. Aceste activități presupun unele costuri care sunt susținute de
participanți sau sponsori. Activitățile extracurriculare desfășurate în afara școlii sunt taberele,
excursiile, școala de weekend, etc.

Pornind de la criteriul locului desfăşurării activităţilor


extracurriculare şi instituţia care le gestionează, le putem clasifica în:
➢ activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, dar
în afara clasei şi a lecţiei;

➢ activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de


învăţământ, dar sub incidenţa acestora;

➢ activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, de alte instituţii cu funcţii


educative;

➢ activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, de alte instituţii cu


funcţii educative.
În funcţie de grupul ţintă vizat şi dimensiunea acestuia,
activităţile extracurriculare sunt:
➢ activităţi cu întreaga clasă de elevi

➢ activităţi realizate pe grupe de elevi;

➢ activităţi individualizate;

În funcţie de finalitatea urmărită, activităţile extracurriculare pot fi:


➢ activităţi cu caracter predominant informativ;-

➢ activităţi cu caracter predominant formativ;

În funcţie de dimensiunea educaţională dominantă, activităţile


extracurriculare sunt:
➢ activităţi de educaţie intelectuală;

➢ activităţi culturale;

➢ activităţi sportive;

În organizarea activităților extracurriculare, pentru a oferi calitate


și eficiență se ține cont de anumite principii fundamentale în proiectarea
curriculară:

1. concentrare pe cel ce învaţă – proiectarea activităților curriculare trebuie să plece de la


obiective pentru a determina conţinutul, dar să rămână fixată pe cel ce învaţă.
2. simplificare interzisă – proiectul activităților curriculare nu este similar şi nu trebuie
conceput ca un proces mecanic sau productiv; el are mai multe căi de referinţă, afectează mai
profund şi este un proiect de dezvoltare umană.
3. soluţie exhaustivă – proiectarea activităților curriculare trebuie să ţină cont de toate
interesele, iar proiectul trebuie să satisfacă toate cerinţele.
4. transparenţă totală – în procesul proiectării activităților curriculare, transparenţa nu
trebuie să fie limitată de nimic şi de nimeni şi toate deziile importante să fie cunoscute de toţi cei
interesaţi.
5. informare completă – în proiectarea activităților curriculare este obligatorie
exploatarea tuturor surselor de informare, de la documente, până la persoane.
6. competenţe clare – în proiectare, fiecare membru al echipei trebuie să aibă competenţă
precis definită şi toţi trebuie să ştie cine este îndreptăţit să decidă.
7. parte din întreg – proiectarea este doar o parte din procesul dezvoltării curriculumului,
neputând să se substituie acestuia ca întreg, chiar dacă respectă integral exigenţele unei
activităţi de cercetare-dezvoltare.
8. fidelitate şi operativitate – în proiectarea activităților curriculare trebuie tratate toate
informaţiile, fără nici un fel de părtinire şi cât de repede cu putinţă.
9. justificare deplină – obiectivele unui proiect curricular sunt acceptabile numai dacă sunt
perfect justificate.
10. valorizare anticipată – proiectarea curriculară nu este completă dacă obiectivele nu sunt
estimate valoric din timp.
11. revizuire – valoarea unui proiect curricular trebuie revăzută periodic înainte şi după
aplicare, chiar dacă nici o disfuncţionalitate nu reclamă revizuiri,
12. în realitate, nu în birou – proiectarea activităților curriculare este o realitate de
amploare cu mulţi agenţi implicaţi, şi nu o muncă de birou sau de laborator.
13. colaborare completă – în proiectarea activităților curriculare colaborarea educator –
cercetător - decidenţi este obligatorie, trebuie să fie deschisă, lipsită de prejudecăţi şi
permanentă.
14. planificare integrală – proiectarea activităților curriculare nu poate fi fragmentară;
este obligatorie planificarea integrală, până la cele mai elementare detalii previzibile.

Activitățile extracurriculare se pot regăsi sub mai multe forme


atât în învățământul preșcolar cât și în cel primar. Acestea au o
influență formativă mare și se regăsesc în afara programului propriu-
zis.
Cadrele didactice țin cont de particularitățile vârstei copiilor și
de dezvoltare ale copiilor când planifică o activitate extracurriculară.
Se îmbină utilul cu plăcutul, prin care copiii își lărgesc sfera de
cunoaștere în anumite domenii. Toate activitățile extracurriculare sunt complementare învățării
în clasă. La vărsta preșcolară, spre exemplu învățarea se bazează pe imagini, pe ceea ce văd
propiu-zis copiii, fiind foarte receptivi, astfel rolul cadrului didactic și al părinților este să le
faciliteze condițiile necesare pentru a avea loc procesul de asimilare.
Metodele specifice activităților extracurriculare sunt discuția, dezbaterea,
problematizarea, studiul de caz, filmări, video, brainstorming-ul. Produsele activităților
extracurriculare se pot preschimba în albume foto, jurnale, afișe, portofolii, etc.

Precizați și descrieți și alte metode didactice specifice activităților


extracurriculare

Test de evaluare:
1.Prezentați taxonomia activităților extracurriculare în învățământul
preșcolar 3 p
2.Prezentați taxonomia activităților extracurriculare în învățământul
preșcolar 3 p
3.Propuneți o taxonomie a activităților extracurriculare, în viziune
proprie. 3 p
Se acordă un punct din oficiu.
MODULUL II
MANAGEMENTUL EXCURSIILOR
180’ teorie, 200’ practica

I. Cuprinsul secvenței
Definiția excursiei
Obiectivele excusiei
Modalitatea de desfășurare a excursiei
Evaluarea excursiei
II. Obiectivele secvenței
- Să definească excursia
- Să precizeze obiectivele excursiei
- Să proiecteze modalitatea de desfășurare a unei excursii
- Să descrie modalitățile de evaluare a excursiei

III. Cuvinte cheie: excursie, obiectivele excursiei, planul excursiei,


Definiția excursiei

Excursiile sunt forme de organizare în natură, si nu numai cu


scopul de a vizita anumite obiective și de a acumula informații
referitoare la ceea ce îî înconjoară, în vederea realizării unor obiective
instructiv educative legate de anumite teme prevăzute în programele de
învățământ.

Excursiile se pot organiza atât la nivel preșcolar cât și la nivel


primar. Printr-o astfel de activitate copiii își îmbogățesc cunoștințele
despre natură, locul unde traiesc, cunosc istoria țării, locul unde au trăit
stămoșii noștrii, iau contact direct cu fenomenele și obiectele care îi
înconjoară, întărind astfel cunoștințele din clasă. Excursia este un bun
prilej de comunicare, de exprimare liberă. Copiii au libertatea de a se
exprima liberi, de a-și exprima punctul de vedere asupra unor subiecte.
Cu ajutorul excursiei copiii se confruntă cu realitatea, investigând-o, prin acțiuni concrete
asupra obiectelor și fenomenelor din mediul ambiental. Un rol important în desfășurarea unei
excursii îl are cadrul didactic care trebuie să mențină treaz interesul copiilor pentru activitate.

Obiectivele excusiei

• cultivarea sentimentelor de dragoste pentru frumusețile


pământului românesc, pentru istoria acestui neam; formarea unui
comportament corect față de mediul înconjurător( păstrarea și menținerea
lui prin protejarea elementelor naturii);

• formarea unor deprinderi de comportare corectă, civilizată, de


integrare în structura unui grup turistic, de cooperare și respect;

• formarea unui sistem de reprezentări despre relief, ape, vegetație, faună, organizarea
administrativă, activitatea ecologică și culturală a zonei vizitate;

• stimularea proceselor intelectuale prin corelarea interdisciplinară a informațiilor(


geografie, științe ale naturii, istorie, religie, muzică și observarea directă a elementelor și
fenomenelor geografice);
• dobândirea unor cunoștințe despre locul vizitat, despre evenimentele din istoria poporului
român;

• sintetizarea cunoștințelor anterioare dobândite în lecțiile de geografie, științe ale naturii,


istorie, limba și literatura română, prin raportarea la observarea directă a elementelor și
fenomenelor specifice locului vizitat.

Metode
Pentru desfășurarea unei excursii cadrul didactic utilizează metode didactice pentru o
bună funcționare a demersului didactic. Metodele specifice excursiei sunt:
• observarea

• conversația

• demonstrația

• investigația

• problematizarea

Etapa de pregătire a excursiei


Conform E. Dulamă (2002)
În momentul în care un profesor proiectează o excursie cu scop
educativ are în atenţie câţiva factori: alegerea traseului, stabilirea
programului, obţinerea aprobărilor din partea conducerii şcolii şi a
forurilor superioare, constituirea grupului.
Alegerea traseului, a obiectivelor turistice şi a activităţilor este o problemă dependentă
de atitudinea şi competenţa organizatorului. Profesorul stabileşte traseul, gradul de dificultate şi
complexitate al acestuia în funcţie de: scopurile excursiei, pregătirea fizică, vârsta şi experienţa
participanţilor, anotimp, mijloacele de transport disponibile, posibilităţile de cazare, preţurile,
resursele de timp şi financiare existente etc. Pentru ca elevii să realizeze finalităţile educative
vizate de profesor, traseul ales va cuprinde o combinaţie armonioasă, echilibrată şi variată de
obiective turistice şi activităţi de recreare, ce i-ar stimula, le-ar menţine interesul şi i-ar transpune
pe copii în situaţii generatoare de emoţii pozitive. Nu este recomandabil să se propună vizitarea
unei suite de monumente arhitectonice şi ale naturii, banale ori asemănătoare, doar pentru a avea
o listă cât mai lungă, ci este mai util ca elevii să fie “confruntaţi” pe viu cu obiective ce au
valoare istorică, culturală, geografică, peisagistică deosebită. Pentru evitarea oboselii şi plictiselii
participanţilor, itinerarul nu va avea nici în ansamblu, dar nici în anumite zile, o încărcătură prea
mare de obiective turistice şi activităţi. Excesul şi resursele de timp limitate determină o vizitare
în grabă, împiedică trăirile emoţionale şi momentele de reflecţie personală asupra celor văzute,
iar elevii, extenuaţi de efortul depus, rămân doar cu impresia că au “trecut” prin diverse locuri.
Programul fiecărei zile va fi stabilit cu prudenţă în funcţie de cadrul şi dificultatea
traseului, de numărul şi importanţa obiectivelor, de locurile de masă şi cazare, de mijloacele de
transport. Profesorul anticipează orele deşteptării, culcării, ale meselor, duratele deplasărilor de
la un obiectiv la altul, timpul destinat vizitelor sau altor activităţi (dans, somn, plimbări etc.).
Programul va fi respectat cu flexibilitate şi va fi adaptat sau restructurat în raport de situaţiile
concrete. Supraîncărcarea acestuia de dragul impresionării sau atragerii participanţilor şi
nerealizarea lui poate genera insatisfacţii. Pentru crearea unor stări emoţionale pozitive, este
preferabil să fie vizitate obiective neprevăzute, iar membrii grupului să fie implicaţi în activităţi
educative inedite, dar să nu se renunţe la anumite acţiuni proiectate. Dacă profesorul nu are
competenţă pentru stabilirea traseului şi a programului zilnic, pentru alegerea obiectivelor
turistice şi a activităţilor, este recomandabil să se documenteze sau să ceară spijinul unei
persoane cu experienţă. El îşi asumă riscuri foarte mari dacă organizează o excursie pe un traseu
necunoscut, dacă nu dispune de informaţiile necesare sau nu beneficiază de serviciile unei firme
specializate în turism. Eşecul unei călătorii va determina conducerea şcolii să nu aprobe astfel de
activităţi, iar pe elevi îi va descuraja să participe la excursii organizate de profesorul respectiv.
Constituirea grupului implică numeroase probleme de atitudine din partea profesorilor şi
elevilor. Organizatorul va propune să fie însoţit în excursie de cadre didactice care au o relaţie
optimă cu elevii. Un professor însoţitor ar trebui să întruchipeze obligatoriu câteva calităţi şi
atitudini: respect faţă de sine şi ceilalţi, faţă de mediu; corectitudine, punctualitate, flexibilitate,
toleranţă, tact pedagogic, probitate morală etc. Nu este recomandabil ca elevii să fie acompaniaţi
de pedagogi care manifestă atitudini negative faţă de ei, care sunt rigizi, intoleranţi ori au vicii.
Chiar dacă elevii doresc să participe la excursie, în momentul când află cine sunt profesorii
însoţitori, ei renunţă, deoarece nu acceptă comportamentul acestora. Nici profesorilor-însoţitori
nu le este indiferent cine face parte din grup şi deseori refuză să-I accepte pe copiii care au
manifestări neadecvate în şcoală. Dacă organizatorul are certitudinea că elevii cu “probleme” vor
avea o purtare adecvată şi că participarea la excursie poate produce schimbări fundamentale
positive în comportamentul lor, asumarea responsabilităţii pentru aceştia constituie un argument
puternic de a fi acceptaţi şi de ceilalţi profesori. Practica educațională ne arată adeseori că elevii
„cu probleme” în şcoală s-au comportat ireproşabil, dacă s-a discutat cu ei în prealabil despre
obligaţia de a-şi onora angajamentele şi despre posibilele consecinţe ale nerespectării lor asupra
colegilor sau asupra profesorului-organizator.
Mai reuşite par a fi excursiile la care participă membrii unei clase, deoarece aceştia se
cunosc foarte bine şi se simt mai apropiați din punct de vedere afectiv. Pentru ca elevii să
dispună de resursele financiare necesare pentru excursie, este indicat ca părinții acestora să fie
informaţi din timp asupra traseului şi obiectivelor ce vor fi vizitate şi să fie implicați în procesul
de luare a deciziilor privind diverse aspect organizatorice. În situaţia în care anumite persoane nu
dispun de mijloace, acestea pot fi obţinute de la sponsori sau de la asociația de părinţi a şcolii.
Dacă părinţii nu permit copiilor să plece în excursie, este binevenită o discuţie a profesorului-
organizator pentru identificarea cauzelor şi pentru soluţionarea problemelor. Ethos-ul acestuia
este important în dialogul cu părinţii, deoarece ei doresc să fie siguri că elevii nu vor fi expuşi
unor situaţii riscante ori periculoase, ci activităţilor cu scop educativ. În cazul când există elevi
cu probleme de sănătate, profesorul află de la părinţi cum urmează să le preîntâmpine ori să
depăşească stările de criză. Participanţii şi familiile lor primesc informaţii despre condiţiile de
cazare şi masă, mijloacele de transport, alimentele şi echipamentul necesar, costurile diverselor
servicii (telecabină, bilete la muzee, plimbare cu vaporul etc.); sarcinile pe care le vor îndeplini
înainte, în timpul şi după excursie; regulile ce urmează să fie respectate; data, locul plecării şi
întoarcerii.
Pentru evitarea accidentelor şi tensiunilor între membrii grupului, o parte dintre norme
sunt impuse, iar altele – negociate cu elevii. Fiecare copil va semna înainte de plecare un tabel,
angajându-se că va respecta regulamentul excursiei şi regulile de circulaţie, nu va părăsi grupul
fără consimţământul profesorului-organizator, va urma indicaţiile profesorilor, va păstra
curăţenia etc. Când se înscriu într-o excursie, prima impresie a elevilor este că vor face ce
doresc, dar prin discuţii, ei conştientizează că nu le este permis orice, că profesorii îşi asumă
obligaţia în scris în faţa forurilor superioare să răspundă de viaţa şi securitatea lor pe parcursul
excursiei.

Desfășurarea excursiei
Conform E. Dulamă (2002)
Dacă la şcoală lipsa de punctualitate nu este întotdeauna
penalizată, în excursii această atitudine poate avea consecinţe nefaste.
Când deplasarea se efectuează cu autocarul, spre exemplu, nu li se va
permite copiilor să întârzie, întregul grup fiind obligat să-şi adapteze
programul în funcţie de aceştia. Pentru ca elevii să înveţe să fie punctuali, profesorul poate
negocia cu ei anumite “sancţiuni”.
Deoarece programul unei excursii şcolare include vizite la muzee, pentru realizarea
scopurilor instructive-educative este important cum se constituie cadrul vizitei şi cum se
comportă elevii. Pentru ca aceştia să nu fie suprasaturaţi de informaţii exprimate în diferite
forme, ideal ar fi să nu se viziteze decât un muzeu pe zi (în prima parte a zilei), când elevii sunt
odihniţi şi au cea mai bună dispoziţie pentru receptare şi cunoaştere, iar celelalte activităţi să
varieze (plimbări în parcuri, cu telecabina sau cu vaporul, dansuri, vizionări de spectacole sau
filme, vizitarea unor monumente arhitecturale ori istorice etc.). Dacă un oraş dispune de multe
muzee, le vom alege pe cele cu o valoare instructiv-educativă mai mare. Pentru ca vizitarea
muzeului să nu fie doar o plimbare prin faţa exponatelor, este binevenit ca elevii să primească
explicaţiile unui ghid specializat, căruia să i se comunice exact care sunt punctele de interes şi de
cât timp dispune grupul. Deoarece impactul instructiv-educativ pe care îl are vizita într-un
muzeu determină o învăţare explicită şi implicită, calitativ superioară prin expunerea şi
comentariile unui specialist, se recomandă solicitarea prealabilă a unui ghid, chiar dacă se
plătește o taxă suplimentară.
Dacă la lecţii elevii îşi controlează cu multă atenţie comportamentul şi se supun unor
reguli stricte, în timpul excursiilor manifestarea lor nonverbală este slab cenzurată, motiv pentru
care cadrele didactice au posibilitatea să-i cunoască mult mai bine şi în situaţii diverse. Sunt
remarcați cu uşurinţă copiii timizi, cei expansivi sau cu calităţi de lideri, cei talentaţi într-un
domeniu oarecare (muzică, sport, teatru, dans etc.), se observă relaţiile care există între ei, se
creează posibilitatea de a aborda alte subiecte de discuție decât cele ale lecţiilor. O excursie
constituie un bun prilej pentru a consolida colectivul unei clase, este o ocazie în care copiii timizi
câştigă încredere în sine, iar cei dornici de afirmare au nenumărate posibilităţi de evidenţiere a
calităţilor personale mai puţin remarcate la şcoală. Atitudinea profesorilor ori a colegilor este
importantă în situaţiile în care unii elevi manifestă tendinţe de izolare, deoarece printr-o
intervenţie adecvată aceştia sunt încurajaţi şi stimulaţi pentru a se integra grupului. Dacă un copil
cu atitudini negative deţine poziţia de lider nonformal, pentru schimbarea conduitei acestuia, dar
şi a întregului grup, cadrul didactic îi poate propune diverse sarcini organizatorice sau instructiv-
educative cu scopul de a-i oferi posibilitatea manifestării unor comportamente pozitive şi de a da
o altă valoare relaţiei profesor-elev lider. Atribuirea rolului de lider unui alt elev poate determina
scindarea grupului, crearea unor raporturi contradictorii şi a unor stări tensionate.
Pentru sănătatea şi buna dispoziţie a elevilor, atenţia noastră se va focaliza şi asupra
alimentației copiilor (a ceea ce sau cum mănâncă elevii). Dacă masa se serveşte la restaurant,
este recomandabil să stopăm orice încercare, inclusiv a profesorilor, de a comanda alt meniu
decât cel consumat de către grup, deoarece creează stări de frustrare pentru ceilalţi. În cazul în
care elevii consumă mâncare luată de acasă, o atenţionare din partea profesorului prin care li se
sugerează să ofere din pachetul personal şi colegilor poate determina atitudini de generozitate şi
grijă pentru ei.
În contextul desfășurării unor excursii care implică și cazare, un profesor începător ar
putea crede că elevii vor adormi imediat ce îi trimite la culcare, dar tentaţia de a extinde
amuzamentul pe parcursul nopţii este atât de mare încât majoritatea grupurilor cu imaginaţie
bogată îşi găsesc diverse distracţii. Pentru prevenirea acestora, o interdicţie categorică poate fi
suficientă, dar pentru siguranţă este bine să fie vizitat grupul după ora de culcare. În excursiile de
lungă durată, participanţii sunt de obicei mai indisciplinaţi în prima seară, iar instalarea unei
uşoare stări de oboseală îi determină în zilele următoare să folosească timpul nopţii pentru somn.
Pentru siguranţa elevilor, este de preferat ca grupul să fie împreună în cursul serii, să nu se
permită un program la alegere, ci să fie prevăzute mereu anumite activităţi relaxante comune,
supravegheate de însoțitori.

Evaluarea
Evaluarea unei excursii se face prin întocmirea unui album cu
fotografii, iniţierea de discuţii şi propuneri pentru alte excursii, realizarea
unor colecții cu obiectivele vizate (învățământul primar).
În învățământul preșcolar se pot organiza excursii la grădina
zoologică, grădina botanică, excursii în alte orașe pentru a vizita diferite
puncte turistice, excursii în natură pentru a facilita observarea directă cu mediul etc.
În învățământul primar se pot organiza excursii pentru a vizita case memoriale, muzee,
excursii tematice având ca scop aprofundarea unor cunoștințe în clasă.
Pe parcursul unei excursii şcolare profesorii şi elevii sunt protagoniştii multor şi variate
situaţii plăcute, dar şi neplăcute. Modul de prevenire şi de rezolvare a problemelor cu care se
confruntă participanţii unei excursii depinde foarte mult de atitudinea profesorului-organizator,
căruia îi revine cea mai mare responsabilitate. Dacă profesorii îşi asumă rolul de a desfăşura o
excursie care să determine învăţări explicite şi implicite din partea elevilor, atunci aceştia trebuie
să proiecteze cu competenţă toate momentele excursiei şi să anticipeze cât mai multe din
posibilele probleme. Răspunderea asumată obligă cadrul didactic la o supraveghere permanentă
a participanţilor şi la intervenţii pedagogice imediate cu scopul de preîntâmpinare ori remediere a
unor situaţii. Pentru ca o excursie să devină într-adevăr un complex de situaţii de învăţare în care
elevii exersează atitudini, receptează informaţii şi trăiesc stări de mare emoţie, se cere o
proiectare a acesteia, ţintind obiective educative clar formulate, o monitorizare a activităţilor şi
un feedback adecvat.
Exemplu de modalitate de realizare a unei excursii:

Titlul: Să ne cunoaștem țara…


Aria curriculară: Om și societate
• Istorie- unitatea de învățare: Cultură și patrimoniu
• Educație civică- unitatea de învățare: Raporturile noastre cu ceilalți
oameni

Participanți: elevii clasei a IV-a A


Unitatea de învățământ: Locul de desfășurare: Sibiu
Data:
Argument:
Excursiile oferă elevilor prilejul de a efectua observaţii asupra obiectelor şi fenomenelor
aşa cum se prezintă ele în stare naturală, asupra operelor de artă din muzee şi case de creaţie
artistică, asupra unor momente legate de trecutul istoric, de viaţă şi activitatea unor personalităţi
de seamă ale ştiinţei şi culturii naţionale şi universale, asupra relaţiilor dintre oameni şi a
rezultatelor concrete ale muncii lor.
Rolul excursiilor este acela de a înlesni cunoaşterea, de a-i aduce pe copii în contact
direct cu natura şi cu frumuseţile patriei, dar şi cu oamenii ce o îmbogăţesc şi o înzestrează
necontenit. Se ştie foarte bine că nu-ţi poţi iubi patria cu adevărat dacă nu o cunoşti pe deplin şi
nemijlocit. Acesta poate fi cu adevărat rolul primordial al excursiilor. În plus, excursiile prezintă
și o serie de avataje precum: contactul cu realitatea, cu viaţa, observarea şi studierea fenomenelor
în condiţii naturale şi sociale.
Mai mult de atât, activităţile turistice sunt apreciate de către copii, dar şi de către cadrele
didactice, deoarece sunt caracterizate de optimism şi umor şi urmăresc lărgirea şi adâncirea
influenţelor exercitate în procesul de învăţământ. De asemenea, toate aceste activităţi au un
caracter colectiv, care conduce la strângerea legăturii între copii şi îi învaţă să trăiască în grup,
oferindu-ne o viitoare generaţie sociabilă, deschisă, comunicativă.
Organizare:
Se va organiza o ședință cu părinții, înainte de a prezenta elevilor oferta excursiei, în
cadrul căreia le voi spune toate informațiile necesare (cazare, masă, transport, pachete de acasă și
bani de buzunar), voi solicita doi părinți care doresc să ne însoțească în excursie.
Scop:
Conștientizarea, intuirea şi preţuirea valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului
nostru, dar și formarea conduitei şi normelor civice.
Obiective
O1: Să comunice, folosind diverse metode şi mijloace de învăţământ, fondul general de
cunoştinţe privind semnificaţiile, particularităţile şi importanţa principalelor obiective
naturale,istorice, de cultură, vizitate;
O2: Să diferențieze un obiect autentic de un obiect contrafăcut, în urma observării directe a
acestora.
O3: Să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea mediului, a monumentelor istorice, religioase,
folclorice, etnografice, ale mediului înconjurător reprezintă îndatoriri elementare ale fiecărui
locuitor al ţării, pe baza informațiilor prezentate.
O4: Să își însușească reguli de comportament, urmând indicațiile primite.
Resurse materiale:
▪ banii pentru transport și cazare care include atât cina, cât și micul dejun
▪ autocar
▪ bani de buzunar (intrare la muzeu, suveniruri)

Desfășurare:
Ziua 1:
Plecarea va avea loc la ora 7:00 din fața școlii. Prima oprire va fi la ,, Turnul Sfatului”,
situat între cele mai importante două pieţe ale oraşului, mai precis la colţul dinspre miază-noapte
– răsărit al Pieţei Mari. Turnul Sfatului a fost din totdeauna simbolul caracteristic al oraşului
Sibiu. Numele turnului provine de la funcţia de apărare asupra porţii de intrare în cea de-a doua
incintă de fortificaţii, situată în imediata apropiere a clădirii ce adăpostea primăria Sibiului, unde
vom ajunge în jur de ora 11:00. Aici elevii vor putea observa, o mare parte din priveliștea oraşul
vechi, dar și să descopere întrebuințările multiple a ,,Turnului Sfatului” , precum: turn de
observatie, foisor de foc, depozit de grane, inchisoare și muzeu. Elevii cu condiție fizică pot urca
cele 141 de trepte, iar la penultimul etaj vor putea observa mecanismul ceasului.
De aici se va pleca spre - Muzeul Brukenthal - care găzduiește una din cele mai importante
galerii de artă europeană din România, peste 800 de opere de artă, care au aparținut baronului
Samuel von Brukenthal. De precizat este faptul că la muzeu elevii vor parte și de o prezentare
amănunțită despre toate obiectele de artă, având cu noi un ghid. După vizitarea muzeului, copiii
vor avea timp liber o oră în care își vor spune impresiile despre muzeu și cele văzute aici și vor
mânca pachețelul de acasă.
Apoi, la ora 16 se va porni spre Podul Minciunilor, care se află în Piața Mică. Podul
Minciunilor este unul dintre cele mai importante simboluri ale oraşului, fiind primul pod de fontă
din România. Aici se vor prezenta mai multe detalii despre proveniența numelui podului, dar și
legenda care a fost transmisă prin viu grai din generație în generație, fiind și cea mai populară
rămâne legenda potrivit căreia dacă cineva spune o minciună cât timp se afla pe pod, acesta se va
prăbuşi.
În jurul orei 17 se va merge la Catedrala Ortodoxă “Sfânta Treime”, urmând să se
vizieze și Biserica evanghelică-luterană, simboluri reprezentative pentru Sibiu.
Aici vom afla mai multe detalii despre stilul architectural ( bizantin/gotic), dar și despre
persoanele care au contribuit la ridicarea lor, printre acestea remarcându-se Mitropolitul Andrei
Șaguna și Nicolae Iorga, respectiv baronul Samuel von Brukenthal.
La ora 22 va fi retragerea în camere, urmând stingerea.
Ziua 2:
Trezirea la ora 8, apoi la ora 8:30 se va servi micul dejun, urmând ca la ora 9 și 30 minute
să pornim spre ,,Muzeul Astra” , îmbrăcați în costume populare. Muzeul Astra este un muzeu în
aer liber aflat în rezervaţia naturală "Dumbrava Sibiului". Acesta este o adevărată oază de
istorie, tradiție și spiritualitate. Mai mult de atât, este o colecţie etnografică cu rolul de a pune în
valoare cele mai reprezentative mărturii despre specificul românesc, despre ceea ce ne diferenţia
în comparaţie cu alte popoare, lucruri şi fenomene care pot explica tuturor cine suntem. Aici ne
vom petrece întreaga zi, deoarece acest muzeu aflat în aer liber se întinde pe 42 de hectare,
adăpostind și o grădină zoologică. Am decis să ne îmbrăcăm în costume populare, deoarece vom
vizita casele vechi, morile de vânt, din fiecare zonă a țării, iar pentru a ne putea identifica mai
bine cu tradiția și valorile românești, care ne oferă o identitate ca neam, vom participa la diferite
activități precum: olărit, țesut, pictură pe sticlă, împletitură din paie, instrucție, etc. Mai mult de
atât, prânzul îl vom lua tot în stil tradițional, mai precis sub formă de picnic cu mâncare la ceaun
preparată la Muzeul Astra.
Pentru a ne apropia cât mai mult de autenticitate, vom încerca să reconstituim atât
șezătoarea, cât și horile, într-o casă monument istoric pusă la dispoziție de administratorul
muzeului. Pentru ai putea face conștienți pe elevi de valoarea obiectelor vechi, vom realiza o
analiză comparativă între difertite obiecte autentice și cele contrafăcute, pentru a putea discerne
între ceea ce este traditional, etic și ceea ce se dorește promovat în zilele noastre. ( produsele
contrafăcute, care să imită realitatea și falsele modele ale societății de consum).
Înainte de întoarcerea la Cluj, vom vizita și Grădina Zoologică care adăposteşte 207
animale şi păsări din 52 de specii: maimuţe, urşi, lupi albi, lupi carpatini, vulpi, tigri, lei, jaguar,
pume, mistreţi, lame, cerbi carpatini, cerbi lopătari, căprioare, bivoli albi, ponei, piton reticulat,
crocodil, fazani, papagali, păuni, porumbei.
Vom mânca apoi câte un sandwich de acasă și apoi vom porni înspre Cluj-Napoca la ora
17:00. Vom ajunge în jurul orei 21 în fața școlii. În cazul în care intervin pe drum, diferite
probleme de ordin fiziologic sau probleme medicale, vom staționa pentru a le remedia, urmând
apoi să ne continuăm traseul.
O regulă de bază pe tot parcursul excursiei este: Respectă, să fii respectat!
Evaluare:
La finalul excursiei se propun realizarea de albume foto cu obiectivele turistice vizitate,
dar și o planșă care să fie expusă la avizierul clasei pe care să fie notate impresii. În plus,
completarea unor chestionare de către elevi prin care propun alte activități ce stimulează
potențialul creator și subliniază punctele tari și cele care se doresc a fi îmbunătățite în activitatea
ce tocmai s-a derulat, reprezintă un punct forte în evaluarea didactică a excursiei.

Muzeul Brukenthal Podul Minciunilor

Catedrala Ortodoxă –
Sfânta Treime
Turnul Sfatului

Temă de control
Realizați proiectul unei excursii școlare.
MODULUL III
MANAGEMENTUL VIZITELOR

180’ teorie, 200’ practica

I. Cuprinsul secvenței
Definiția vizitei
Obiectivele vizitei
Modalitatea de desfășurare a vizitei
Evaluarea vizitei
II. Obiectivele secvenței
- Să proiecteze o vizită
- Să organizeze o vizită
- Să proiecteze situaţii de învăţare desfăşurate într-o vizită
- Să anticipeze experienţe de învăţare în vizită

III. Cuvinte cheie: vizită, obiectivele vizitei, planul vizitei,


Definiția vizitei

Un loc aparte în cadrul activităților extracurriculare îl ocupă


vizitele, care se numără printre activitățile preferate ale copiilor,
constituind un cadru deosebit de valoros pentru exercitarea de influenţe
educative asupra copiilor.

Obiectivele vizitei

Obiectivele vizate prin intermediul vizitelor sunt:


cultivarea spiritului lor de cercetare, a curiozităţii şi interesului lor
spontan pentru descoperirea de noi cunoştinţe.
În cadrul vizitelor, copiii sunt în afara cadrului formal al
instituției de învățământ și devin astfel, mai relaxați. Vizitele
contribuie la îmbogățirea orizontului de cunoaștere al copilului și
valorifică acumulările realizate pentru stabilirea unor legături și
relații.
Un cadru didactic ar trebui să fie foarte atent atunci când organizează o vizită, să știe în
primul rând, care este tema, scopul și obiectivele vizitei, iar în al doilea rând să cunoască
preferințele, interesele copiilor și să se gândească cum ar putea, vizita respectivă, să le stârnească
curiozitatea, dorința de cunoaștere și să le ofere în același timp experiențe de învățare pozitive,
benefice, dezirabile. Totodată, e deosebit de important să existe o legătură între vizită și
conținutul vehiculat la o anumită disciplină, astfel încât copiii să realizeze transferuri de
cunoștințe.
Vizitele şi excursiile au rolul de a completa lecţiile. În cursul acestora se pot transmite o
serie de cunoştinţe noi, se pot fixa, verifica sau sistematiza cunoştinţe dobândite anterior de
elevi, se pot realiza diferite aplicaţii practice. Ele oferă prilejul de a observa fenomenele şi
procesele tehnologice, spre exemplu, aşa cum se petrec în laboratoare, firme şi societăţi
comerciale.
Vizitele didactice sunt forme de activitate organizate în natură sau la diferite instituții
culturale sau agenți economici în vederea realizării unor obiective instructiv-educative legate de
anumite teme prevăzute în programele de învățământ. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi
locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui
valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a
observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa,
operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi
activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile
dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc
şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.

Tipuri de vizite

După scopul didactic urmărit şi după momentul în care se organizează, vizitele pot fi:
vizite preliminare (introductive), când preced activitatea desfăşurată în jurul unei teme sau
unui capitol din manual; scopul acestora este de a pregăti lecţiile care se vor desfăşura ulterior în
clasă;
vizite organizate în timpul predării unei teme sau a unui capitol; acestea urmăresc atât
comunicarea de cunoştinţe noi cât şi fixarea unor cunoştinţe însuşite anterior;
vizite finale, care încheie activitatea în jurul unui subiect şi au ca scop crearea unor condiţii
mai bune de însuşire a materialului studiat în clasă, pe baza celui observat în excursie, verificarea
sau aplicarea în practică a cunoştinţelor achiziţionate de elevi;
vizite de documentare, organizate înaintea întocmirii unor referate sau lucrări ştiinţifice/
practice.

Modalitatea de desfășurare a vizitei

Fiind o activitate complexă, desfăşurată în afara şcolii, vizitele necesită o organizare şi


proiectare coerentă, responsabilă şi eficientă.
a) Pregătirea vizitei sau excursiei
Reuşita unei vizite depinde de măsura în care aceasta a fost pregătită din timp de
profesor. Aceasta necesită:
stabilirea obiectivului/ obiectivelor de vizitat;
fixarea traseului de deplasare;
prevederea (alegerea) mijloacelor de deplasare;
organizarea primirii în cadrul instituțiilor cultural-artistice/ unităţilor economico – sociale etc.
a elevilor şi a profesorilor de specialitate cărora li se vor face cunoscute obiectivele vizitei;
asigurarea spaţiului pentru luarea mesei/ gustării elevilor în cadrul localităţii în care se face
vizita (în cazul unei vizite îndelungate);
organizarea elevilor pe timpul deplasării, a desfăşurării vizitei în cadrul localităţii,
dezvoltându-i-se astfel spiritul de autoorganizare şi autoconducere;
profesorul anunţă scopul vizitei şi recomandă, eventual, elevilor materiale bibliografice; dacă
este o vizită finală, profesorul va recomanda respectarea principalelor aspecte ale materialului
studiat la tema respectivă;
efectuarea, în prealabil, a unui instructaj general de protecţie și securitate pentru elevi;
asigurarea unei truse sanitare de prim ajutor şi a unor accesorii necesare în funcție de
condițiile deplasării, distanță, condițiile meteorologice (ex. bilet de autobuz, pelerină, pălărie
pentru protecție solară, pantofi sport comozi, sticlă cu apă etc.).
b) Desfăşurarea vizitei
Pentru o bună desfăşurare a acestor activităţi se recomandă:
respectarea celor stabilite în cadrul etapei de pregătire;
asigurarea disciplinei în timpul deplasării spre obiectivele programate;
efectuarea instructajului specific de protecţie/ reamintirea regulilor de comportare înainte de
începerea vizitării obiectivului respectiv;
vizitarea unui obiectiv nu trebuie să dureze mai mult de o oră sau o oră şi jumătate, deoarece
prin prelungirea ei scade interesul elevilor pentru activitatea desfăşurată;
în timpul vizitei, grupul de elevi poate fi condus de către profesor sau de către specialişti care
să ofere explicații relevante; este mai bine ca explicaţiile să fie completate de către profesor, care
cunoaşte gradul de pregătire al elevilor;
consemnarea de către elevi, după posibilităţi, a datelor oferite de profesor sau a celor surprinse
în mod independent în timpul vizitei;
vizita nu se va limita numai la aspectele principale ale temei prevăzute de programa şcolară.
Evaluarea vizitei
c) Valorificarea rezultatelor obţinute în timpul vizitei
Aceasta se poate face în două moduri:
la terminarea vizitării obiectivului: prin concluzii ale conducătorului vizitei, prin întrebări sau
clarificări făcute de profesorul organizator;
la şcoală, în funcţie de vârsta elevilor, prin: întocmirea unor referate de către elevi, pe baza
sistematizării observaţiilor din timpul vizitei; efectuarea unor experimente; realizarea unor
proiecte/ afișe/ postere/ articole pentru o revistă școlară; folosirea de către profesor a
observaţiilor elevilor în concretizarea informaţiilor noi predate.
Exemplu de modalitate de realizare a vizitelor:

Denumirea activității: ”Siguranța banilor!”


Data:
Aria curricular: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Matematică
Lecția: Unități monetare
Școala:
Clasa: a IV-a A
Scopul activității: Formarea cunoștințelor elevilor, în ceea ce privește educația financiară, prin
recunoașterea și utilizarea bancnotelor.
Obiective:
1) Să precizeze valorile bancnotelor și a monezilor din România, valorificând cunoștințele
anterioare.
2) Să recunoască personalitățile înscripționate pe bancnotele prezentate de către
managerul băncii.
3) Să enumere minim 5 elemente de siguranță prin care putem diferenția bancnotele
adevărate de cele false, pe baza filmului prezentat.
4) Să numească la ce se pot utiliza bancnotele deteriorate, având ca suport filmul prezentat.

Grupul țintă: elevii clasei a IV-a A


Resurse umane: 26 de elevii, doamna învățătoare, propunătoarea, managerul băncii;
Resurse material:
• pliante primite de la bancă;
• pentru evaluare: o geantă cu bancnote adevărate, din plastic și din hârtie și obiecte
artizanale din plastic, hârtie, ceramică și poțelan (vază, platou, pietre decorative, bol,
lumânare, ramă de tablou, postere, timbre, cutie, borcan).
• Acte necesare: tabel nominal cu elevii clasei (nume, prenume și CNP) , tabel nominal cu
datele însoțitorilor (nume, prenume, seria și numărul de pe buletin).

Durata: 2 ore
Desfășurarea activității:
Activitatea propusă va avea loc după ce elevii au parcurs la ora de matematică lecția
despre unitățile monetare.
Această vizită se va desfășura pe parcursul a două ore, în care elevii împreună cu
însoțitorii vor merge pe jos, până la bancă. Elevii vor fi anunțați cu 2 zile înainte despre această
vizită și sunt rugați să le transmită părinților că aceasta va avea loc în data de……, în timpul
orelor de curs, mai precis în intervalul 10:00-12:00. Elevii vor merge împreună cu doamna
învățătoarea și propunătoarea activității. Dacă există părinți care nu doresc ca și copilul lor să
participle la această activitate extracurriculară sunt rugați să o anunțe pe doamna învățătoare
printr-un email sau telefonic. Elevii vor mai preciza părinților că vizita se realizează în scop
educațional și nu propune niciun fel de costuri financiare.
În ziua respectivă, după ce învățătoarea a fost anunțată de către toți elevii că vor
participa la această vizită, întocmește cele două tabele cu datele necesare: ale copiilor și ale
însoțitorilor.
La ora 10:00, în timpul pauzei mari, după ce elevii au mâncat, învățătoarea le
comunică elevilor că urmează să meargă în vizită la bancă, iar pentru aceasta trebuie să
respecte câteva regului. Și anume: să nu își ia obiecte de metal și băuturi sau alte tipuri de
lichide la ei, deoarece vor trece printr-un detector de metele la intrarea în bancă. De asemenea
sunt rugați să păstreze liniștea și să pună întrebări doar atunci când li se dă voie, doarece în
acea instituție sunt oameni care lucrează. După ce învățătoarea le-a comunicat elevilor regulile,
aceștia sunt rugați să își ia hainele pe ei și să formeze un rând de câte doi în fața ușii, pentru a
se putea deplasa în ordine, pe jos, păna la bancă.
Ne vom deplasa pe jos până la bancă, deoarece sediul este aproape de școală,
doamna învățătoare fiind în față, iar propunătoarea în spatele rândului format de către elevi.
Ajunși în fața instituției, învățătoare intră pentru a lăsa polițiștilor care se ocupă de
securitatea băncii actele necesare, mai precis cele două tabele întocmite anterior.
După ce tabelele au fost lăsate, învățătoarea revine afară pentru a le zice elevilor ca
pot intra și că urmează să treacă prin detectorul de meteale. După ce elevii și însoțitoarea trec
prin detectorul de metate, sunt întămpinați, în hol de către managerul băncii care ne va conduce
într-o încăpere din incinta bancii, mai precis într-o sală de ședințe.
După ce elevii au luat loc, managerul băncii se prezintă și le povestește elevilor despre
istoria băncii naționale din România, despre picturile aflate pe pereții sălii de ședințe, despre
sigla băncii naționale și despre apariția și întrebuințarea bancnotelor de-a lungul timpului.

Elevii sunt întrebați ce știu ei despre bancnote, iar mai apoi sunt rugați să enumere
valorile pe care le au bancnotele (1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 de lei, 100 de lei, 200 de lei, 500 de lei)
și monedele (1 ban, 5 bani, 10 bani și 50 de bani) din România. Elevii sunt rugați să ridice mâna
dacă doresc să răspundă, iar managerul este cel care îi alege pe elevii care să ofere răspunsul
la întrebări.
Managerul băncii le prezintă acestora câteva bancnote solicitându-le elevilor să
numească personalitățile inscripționate pe acestea: 1leu – Nicolae Iorga; 5lei – George Enescu;
10 lei – Nicolae Grigorescu; 50 de lei – Aurel Vlaicu; 100 de lei – I.L. Caragiale; 200 de lei –
Lucian Blaga; 500 de lei – Mihai Eminescu.
După ce aceștia au răspuns corect la toate întrebările adresate, managerul băncii le
arată elevilor un film de 15-20 de minute, în care se prezintă elementele de siguranță ale
bancnotelor și la ce se pot utiliza banii deteriorați (pentru confecționarea diferitelor obiecte din
plastic).
Elementele de siguranță ale bancnotelor:
• Elemente de suprapunere
• Microtext
• Bandă iridescentă
• Fereastră transparent
• Filigranul
• Imprimare în relief
• Element auriu suplimentar
• Microperforații
• Fir de siguranță magnetic
• Fluorescență în lumină UV
• Cerneală care își schimbă culoarea
• Sigla BNR ștanțată în relief.

După vizionarea filmului, elevii sunt rugați să enumere elementele de siguranță prin care
pot deosebi banii adevărați de cei falși, iar trei dintre aceștia vor fi chemați în față pentru a
arăta unde se găsesc poziționate aceste elemente pe bancnote adevărate.
De asemenea, elevilor li se solicită să numească obiectele pe care le pot confecționa din
bancnotele deteriorate: pahare de plastic, coperte pentru caiete sau cărți, peturi din plastic.
La finalul activității, elevii sunt încurajați să pună întrebările legate de bani, bancnote,
istoria acestora sau de sistemul financiar din Romania.
Aceștia vor primi din partea managerului băncii pliante în care sunt reprezentate
elementele de siguranță ale bancnotelor și pliante cu informații despre istoria acestora.
Cu acordul managerului se vor realiza câteva poze în sala de ședință, urmând ca mai
apoi elevii să formeze un rând de câte doi pentru a putea părăsi incinta băncii și a meargă
înapoi la școală alături de însoțitor și educatoare.
Evaluarea acestei activități v-a avea loc următoarea zi, în cadrul orei de matematică
printr-un joc de rol. Elevii din clasă vor fi împărțiți în două grupe egale, a câte 13 copii fiecare.
Prima grupă va fi alcătuită din 12 polițiști și un hoț, care a furat o geantă plină cu bani.
Polițiștii trebuie să prindă hoțul și să identifice dacă banii din geantă sunt adevărați sau falși.
Elevii din această grupă vor primi o geantă în care se vor afla atât bani falși, cât și adevărați.
Aceștia vor separa banii falși de cei adevărți și vor spune care au fost elementele prin care i-au
diferențiat.
Cea de a doua grupă va fi formată din 12 critici de artă și un artist care confecționează
obiecte artizanale, din diferite material. Artistul le va prezenta criticilor obiectele artizanale
(primite de la învățătoare), iar aceștia trebuie să spună care obiecte sunt confecționate din
plastic și în compoziția cărora se află bancnote deteriorate. Aceștia vor analiza toate obiecte și
vor prezenta elementele și modul prin care și-au dat seama care sunt obiectele făcute din
bancnote.

Temă de control
Realizați proiectul unei vizite.
MODULUI IV
MANAGEMENTUL TABERELOR

180’ teorie, 200’ practica

I. Cuprinsul secvenței
Definiția taberei
Obiectivele taberei
Modalitatea de desfășurare a taberei
Evaluarea taberei
II. Obiectivele secvenței
- Să proiecteze o tabără
- Să organizeze o tabără
- Să proiecteze situaţii de învăţare desfăşurate într-o tabără
- Să anticipeze experienţe de învăţare în tabără

III. Cuvinte cheie: tabără, obiectivele taberei, planul taberei,


Definiția taberei

Taberele școlare reprezintă un mijloc potrivit pentru a aduce o


schimbare pozitivă în viața elevilor, în interacțiunea acestora cu
profesorul, cu mediul înconjurător și cu ceilalți colegi de clasă. Într-o
tabără școlară, copilul învață să respecte anumite reguli și norme de
conduită în plan social, descoperă cum să se comporte în funcție de
nevoile și regulile grupului și se adaptează normelor sugerate de
profesor. Experiența unei tabere școlare reprezintă un context ideal pentru a-și dezvolta nevoia
de autonomie față de părinți. De multe ori conținutul unei tabere școlare poate reprezenta o
continuare, la un nivel mai înalt, a ceea ce elevii învață la școală iar de aceea, putem spune că
taberele școlare dezvoltă capacitatea cognitiv-emoțională a elevilor.
Pentru realizarea unei tabere școlare trebuie să ținem cont atât de nevoile copiilor, cât și
de vârsta, cunoștințele și posibilitățile acestora.

Obiectivele taberei se referă la dezvoltarea unor aptitudini


speciale, cultivarea interesului față de activitățile socio-culturale,
facilitarea integrării în mediul școlar și descoperirea propriului
caracter într-un cadru destins.

De asemenea, pentru realizarea acesteia, cadrul didactic


trebuie să aibă în vedere reglementările legislative în ceea ce privește
desfășurarea activității extracurriculare. Conform articolului 2 din
regulamentul de organizare și desfășurare a taberelor școlare,
,,cadrele didactice și/sau unitățile de învățământ preuniversitar care
organizează tabere, excursii, expediții şi alte activități de timp liber,
au obligația să ia toate măsurile în vederea asigurării condițiilor de
siguranță ale elevilor/preșcolarilor pe durata activității respective. ”
Grupul, cât și părinții trebuie informați de următoarele aspecte: scopul activității, obiectivele
turistice vizitate, durata deplasării, ziua, ora și locul plecării/sosirii, unitatea de cazare, localitatea
de destinație și distanța parcursă, precum și de mijlocul de transport folosit, condițiile cazării și
dotările din incinta unității de cazare. Aceste detalii pot să fie menționate în cadrul unei ședințe
cu părinții, unde aceștia vor semna și acordurile parentale, vor afla costurile taberei și vor discuta
alte detalii legate de activitățile desfășurate, precum și gradul lor de dificultate. Ședințele cu
părinții sunt circumstanța cea mai clară prin care aceștia pot adresa întrebări cadrului didactic și
prin care acesta poate transmite informațiile necesare, iar punctul forte al realizării unei ședințe
cu părinții pentru a-i informa este faptul că se stabilește o conexiune mai puternică între familie
și școală.

Exemplu de desfășurare a unei tabere:

Pentru exemplificarea desfășurării unei tabere, în perioada …. am ales ca locație


pensiunea……….., deoarece locația corespunde nevoilor copiilor și se află într-un cadru sigur,
aproape de natură. Scopul taberei este consolidarea relațiilor dintre profesori-elevi, elevi-elevi și
profesor-profesor, consolidarea cunoștințelor elevilor legate de mediul înconjurător și natură, dar
și întărirea regulilor de conduită în cadrul unei activități extracurriculare.
Pentru a-și cunoaște mai bine colegii din alte clase, elevii de clasa a II-a A vor merge
împreună cu elevii de clasa a II-a B în această tabără, menită să dezvolte capacitatea de
gestionare a situațiilor în cadrul unor evenimente de acest fel. La tabără vor participa două cadre
didactice și o mamă cu cunoștințe în acordarea primului ajutor. Înainte de data desfășurării
taberei, înainte cu o săpămână se va realiza o sedință cu părinții în care se vor preciza toate
detaliile legate de activitate (preț, locație, durată, documente necesare, necesar, dificultatea
activităților, scopul, obiectivele, prezentarea programului) și se vor semna acordurile parentale,
necesarul dat și fișa personală care include numerele de telefon ale părinților, alergii, probleme
medicale. Adeverințele medicale vor fi predate cadrului didactic înaintea plecării în tabără.
Cadrele didactice se vor asigura că toate documentele necesare sunt semnate, iar locul respectiv
este complet sigur pentru ca activitățile să poată fi desfășurate.
Pentru a stârni curiozitatea elevilor și a ieși din contextul mai rigid al școlii, tabăra va
avea o anumită temă, cu caracter educativ, iar pe parcursul acesteia activităților vor fi desfășurate
încadrându-se în tema respectivă. Am ales ca temă a taberei ,, Aventurile șosețelelor
desperecheate”, temă cu scopul de a evidenția nevoia de schimbare a fiecărui elev, de a știi cum
să reacționăm la schimbare și deschidere spre nou. Tema se mai axează și pe ideea că fiecare are
un rol al său bine definit în societate, iar noi trebuie să fim deschiși în această privință. Pentru ca
tema să fie integrată și explicată elevilor, ne vom folosi de o poveste redată acestora la începutul
taberei printr-o scenetă de teatru:
,, Şoseta era tare bună prietenă cu Picioruş, petreceau des timp împreună - cam o dată la
3-4 zile se întâlneau şi plecau în explorarea de locuri noi şi provocatoare. Oricine i-ar fi văzut
împreună ar fi spus că se potrivesc (amuzant spus!) "mănuşă", dar de fapt ei se potriveau chiar
"picioruşă"!
Timpul a trecut şi o nouă zi a început! Dis de dimineață, Picioruş s-a dus să o încalțe pe
Şosetă, însă ea era pe nicăieri!
Nici în sertar, nici sub sertar, nici după sertar, nici sub pat, nici în pat… pe unde o fi evadat?
- Unde e Şoseta?, strigă buimac Picioruş.
În acelaşi timp, şoseta stătea tristă în coşul de rufe. Trebuia să fie din nou spălată,
pentru a fi folosită de Picioruş, însă ea nu îşi mai dorea asta. Picioruş crescuse şi ei îi venea tot
mai greu să se muleze pe degetele jucăuşe ale lui. Voia ceva nou!
Într-o clipită, ochi o cale de ieşire din coşul de rufe. Se agăță de şnurul unui halat de
baie, se aruncă pe gresie, se rostogoli sub primul dulap văzut şi, şi, şi...acolo avu mirarea să
întâlnească mai multe şosete!
- Cine sunteți?, zise Şoseta curioasă.
- Noi suntem Şosetele Desperecheate ale lui Picioruş. El e Şoseta de când Picioruş avea
7 luni, ea e de când avea 1 an, el de la 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani, oh în spate e Şoseta de la 6 ani
iar eu sunt Şoseta de la 7 ani. Tu trebuie să fii Şoseta de la Picioruşul de 8 ani, te aşteptam!
- Cum adică? Dar ce faceți voi aici?
- Ei bine, noi suntem o familie. La fel ca tine, am simțit că Picioruş a crescut aşa că am
plecat să ajutăm picioruşe pe mărimea noastră sau să ne găsim alt rol în lume, în altă parte. Aşa
s-a întâmplat că aici ne-am adunat şosetele desperecheate ale lui Picioruş. Bine ai venit!
Şi aşa începu Şoseta o aventură nouă alături de alte şosete desperecheate. Oare îi va fi uşor să
îşi facă prieteni noi, pe care să îi urmeze în aventuri neaşteptate?
Dragi copii, să ştiți că uneori Şoseta Desperecheată simte nevoia de sprijin, iar aici noi,
împreună, o vom ajuta! O vom ajuta să îşi facă prieteni buni între noile şosete de sub dulap!
Aşa şi şosetele noastre desperecheate au nevoie de noi ca să nu se simtă nefolositoare.
Vom fi alături de ele pe toată perioada taberei şi vom face tot posibilul ca ele să îşi poată
găsi un nou rol!”

Obiectivele tabarei sunt:


• să se cunoască mai bine între ei și să relaționeze cu colegii din altă clasă, prin intermediul
activităților ghidate de cadrele didactice;
• să afle minim cinci informații noi despre mediul înconjurător, prin intermediul
activităților desfășurate;
• să participe la scurte scenete, prin atribuirea unor roluri, pentru exersarea exprimării
emoțiilor în situații variate.

Programul desfășurat cuprinde activități recreative, de cunoaștere, prin care aceștia


descoperă lucruri despre propria persoană și despre persoanele din jurul lor. Acesta cuprinde și
momente spirituale, de reflecție asupra rolului pe care îl avem în cadrul școlii dar și al familiei și
de asemenea, o activitate realizată de cadrele didactice pentru gestionarea conflictelor. Aceste
activități trebuie să fie foarte bine planificate în funcție de vremea de afară, de momentele de
pauză necesare și ținând cont de pauzele de masa sau gustare ale copiilor și de orele de culcare.
Pentru o pregătire mai bună, cadrele didactice pot pregăti un tabel detaliat în care să fie prezentat
programul și orele la care se desfășoară activitățile, precum și desfășurarea acestora și
materialele didactice folosite. Înainte de tabără, se poate realiza cu ajutorul diagramei Gantt o
centralizare a informațiilor pe care trebuie să le pregătim/ să le avem în vederea desfășurării
taberei.
Un exemplu de activitate de cunoaștere este următorul: copiii își aduc șosețelele
desperecheate în spațiul în care se desfășoară activitatea și le lasă în mijlocul încăperii. Fiecare
copil va lua apoi o șosetă la întâmplare și îi va găsi stăpânul. Regula este ca în momentul găsirii
stăpânului șosetei, elevii să-și spună prenumele și să afle două lucruri despre partenerul lor.
(adaptare după activitate din manualul ,,100 de idei pentru educației nonformală”) Pentru a ne
atinge scopurile, elevii pot să fie împărțiți în camera astfel încât să se afle membri din ambele
clase.
Elevii trebuie să aibă pe tot parcursul taberei niște reguli bine stabilite împreună cu
cadrele didactice la începutul acesteia. Regulile sunt formulate astfel încât să expliciteze ceea ce
elevul este nevoit să facă și să nu se axeze pe ceea ce aceștia nu trebuie să facă. Impactul
psihologic este mai mare în momentul aplicării primei variante, iar de aceea regulile trebuie
formulate astfel încât elevul să știe ceea ce este bine să facă și să nu se axeze pe elementele
negative pe care nu ar trebui să le facă.
Evaluarea elevilor se va realiza atât pe parcursul taberei, cât și la sfârșitul acesteia, când
elevii își vor face autoevaluarea prin intermediul unui joc. Evaluarea taberei se va face prin
intermediul jocului ,, Am învățat, mi-a plăcut, aș schimba”, prin care elevii își vor exprima
opinia legată de aceste zile. La sfârșitul taberei se vor da recompense elevilor, iar fiecare va
primi în plus o diplomă de participare și o poză de grup.
Elementele de noutate constau în alegerea unei tematici potrivite contextului și vârstei
elevilor pentru explicarea unor noțiuni utile acestora și abordarea unui sistem de evaluare a
taberei prin care elevii pot să își dezvolte gândirea critică.
Taberele școlare reprezintă o modalitate excelentă prin care elevii pot să se dezvolte pe
plan cognitiv și social, îmbinând utilul cu plăcutul. Taberele creează posibilitatea observării
comportamentului elevilor de către profesor în afara clasei și reprezintă un mediu sigur prin care
aceștia pot să se desfășoare, iar desfășurarea acestora este un lucru bun atât pentru elevi, cât și
pentru relația dintre cadru didactic și elevi, dacă este bine planificată și organizată luând în
vedere toate detaliile necesare.

Temă de control
Realizați proiectul unei tabere.
MODULUI V
MANAGEMENTUL DRUMEȚIEI

180’ teorie, 200’ practica

I. Cuprinsul secvenței
Definiția drumeției
Obiectivele drumeției
Modalitatea de desfășurare a drumeției
Evaluarea drumeției
II. Obiectivele secvenței
- să proiecteze o drumeție
- să organizeze o drumeție
- să proiecteze situaţii de învăţare desfăşurate într-o drumeție
- să anticipeze experienţe de învăţare în drumeție

III. Cuvinte cheie: drumeție, obiectivele drumeției , planul drumeției,


Definiția drumeției

Drumeția este călătorie (efectuată de obicei pe jos și în scop


turistic) și: excursie, turism (DEX, 1998).
Deoarece copiii sunt predispuși spre mișcare și dinamism, drumeția
reprezintă o modalitate eficientă și adecvată de a transpune în realitate
informațiile pe care le transmitem elevilor.

Obiectivele drumeției

Prin intermediul drumeției, copiilor le este satisfăcută nu doar


dorința de mișcare, ci și curiozitatea de a explora și de a înțelege mediul
înconjurător.
Drumețiile tematice proiectate și organizate de instituțiile școlare
au multiple valenţe de informare şi formare a elevilor, completând sau/ și aprofundând procesul
de învăţământ. Conţinutul didactic al drumeţiilor poate fi mult mai flexibil, mai variat şi complex
decât al lecţiilor organizate în clasă, având de asemenea şi un caracter mai atractiv, elevii
participând într-o atmosferă de optimism şi bună dispoziție la asemenea activități. Informațiile
culese vor putea fi valorificate la disciplinele de învăţământ la care se pretează, astfel fixându-se,
aprofundându-se cunoştinţele și îmbogăţindu-se cultura generală. În valorificarea cunoştinţelor
dobândite în timpul excursiilor, elevii pot veni cu nuanțe originale de natură afectivă, prin care
îşi exprimă propriile impresii şi sentimente faţă de cele văzute. În urma plimbărilor, a
excursiilor în natură, a drumețiilor, elevii pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate,
imaginea realității, în cadrul activităților de arte vizuale și abilități practice (materialele pe care le
adună, pot fi folosite în diverse teme de creație), de științe ale naturii sau comunicare în limba
română.
Exemplu de realizare a unei drumeții:

Prin drumeția realizată în Rezervația naturală lacul Iezer Ighiel se urmărește lărgirea
orizontului de cunoaștere al elevilor cu privire la zona studiată, dar și înțelegerea respectării și
protejării naturii care ne înconjoară.
Lacul Iezer Ighiel- cel mai mare lac de baraj natural pe calcare din România (format prin
alunecări de teren care blochează cursul unui pârâu sau al unui râu); pădurea din jur are o
biodiversitate ridicată, alcătuind împreună un ansamblu peisagistic foarte pitoresc;
- este o arie protejată din judeţul Alba, aparţinând, administrativ, de satul
Ighiel din comuna Ighiu;
- relieful major este reprezentat de platoul calcaros Ciumerna, care domină
lacul în părțile de vest, nord-vest și nord-est;

Clasa: a III-a
Coordonatori și însoțitori: doamna învățătoare și doi părinți de-ai elevilor.
Tema: „Micii exploratori”;
Unitatea tematică: „Pământul- mediu de viață”
Disciplina: Științele naturii, domeniul „Științele vieții” (competența generală „Investigarea
mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice”)
Scopul drumeției: să determine elevii să aibă o atitudine de respect în raport cu natura, să o
protejeze și să observe particularitățile unei rezervații naturale.
Competențe specifice:
2.1. Elaborarea unui plan pentru realizarea unei investigații a mediului înconjurător;
2.3. Reprezentarea grafică a unor observații realizate în cadrul investigației proprii, utilizând
tabele, diagrame, formule simple;
3.2. Identificarea unor modalități de protejare a mediului înconjurător;
Obiectivele drumeției:
O1: Să recunoască diverse specii de plante specifice pădurilor de fag, în urma explorării zonei
din împrejurimea lacului.
O2: Să conștientizeze importanța protejării naturii, prin acțiunile specifice întreprinse și prin
discuțiile avute împreună cu cadrul didactic;
O3: Să consemneze cât mai multe informații despre Rezervația Naturală Lacul Iezer;
O4: Să exploreze zona care înconjoară lacul, în vederea acumulării de informații și materiale
din natură;
Desfășurarea drumeției:
✓ Drumeția va avea loc în săptămâna „Școala altfel” și se va desfășura pe parcursul a 4-5
h.
✓ Cadrul didactic va cere avizul conducerii unității de învățământ și aprobarea
Inspectoratului Școlar pentru Deplasare; de asemenea, va cere acordul scris al
părinților, prin semnătura acestora; va întocmi dosarul de călătorie, care va consta în:
planul taberei, tabelul nominal care cuprinde participanții la drumeție, acordul
părintelui/tutorelui legal, declarația elevului, a coordonatorului excursiei și a cadrelor
didactice însoțitoare, declarația operatorului care oferă servicii turistice.
✓ În cadrul unei ședințe, voi cere acordul părinților pentru realizarea drumeției, precum și
participarea a doi părinți ca însoțitori.
✓ Comunicăm părinților faptul că fiecare elev trebuie să aibă un mic rucsac de călătorie
care va trebui să conțină un recipient cu apă, ceva de mâncare pentru masa de amiază, o
haină mai groasă și alte obiecte de uz personal, de care copiii au nevoie pe parcursul
zilei.
✓ Plecarea va fi de la școală dimineața la ora 9 și se va merge cu mașini de teren o parte a
drumului, după care drumul până la lac va fi parcurs pe jos (aprox. 2 km); elevilor li se
citește înainte de plecare un regulament al drumeției; pe parcursul ieșirii vor merge
încolonați câte doi, pentru a se desfășura drumeția în ordine și disciplină.
✓ După ce ajungem la lac, vom lua o mică pauză pentru a ne odihni, timp în care vom
urmări împreună cu copiii un mic filmuleț care va conține date despre lacul Iezer și care
va furniza totodată și o parte din informațiile de care vor avea nevoie copiii în
completarea jurnalului de călătorie. (O3)
✓ Apoi vom merge pe cărarea din jurul lacului, unde vom putea citi de pe un panou
următoarele date menite să întărească importanța protejării naturii și vom discuta cu
copiii de ce este importantă respectarea acelor reguli: (O2)
„Te rugăm:
- Respectă natura și pe ceilalți vizitatori!
- Nu lăsa deșeuri. Adună-le chiar dacă nu sunt ale tale!
- Aprinde focul doar în vetrele existente!
- Păstrează liniștea. Animalele sălbatice vor aprecia!
- Nu scrijeli scoarța copacilor sau marcajele turistice!
- Nu ieși cu autovehicule în afara drumului principal!
Bucură-te civilizat de natură și învață-i și pe ceilalți să facă la fel!”

✓ Se vor„explora”: zona împădurită din jurul cărării (inițial păduri de fag, apoi și pini și
molizi) pe care vom merge, moment în care copiii vor putea să adune diverse plante,
frunze de fag, de molid sau de pin, crenguțe de brad, frunze colorate, conuri, nuci,
iederă, ferigă, mușchi, licheni, pietre pe care le consideră mai deosebite de lângă lac,
pentru completarea „colecției” personale (detaliată la partea de evaluare); de
asemenea, vor putea face poze reprezentative pentru diverse specii de păsări, de fluturi,
de insecte, sau de mici vietăți pe care le întâlnesc, urmând ca acestea să fie developate și
să formeze un mic album. (O4)
✓ Aceste materiale le vor putea utiliza ulterior pentru realizarea colajelor, a proiectelor și
pentru decorarea sălii de clasă, sau le vor putea păstra în jurnalele noastre pentru a ne
aminti elementele de mediu specifice rezervației.
✓ Vor face împreună poze lângă lac, atât pentru a avea o poză pentru coperta jurnalului,
cât și pentru a ne bucura de amintirile frumoase ale drumeției.
✓ După încheierea drumeției, se vor îndrepta spre cabana rezervației, unde vor servi
prânzul pregătit de mămicile copiilor (le voi atrage atenție copiilor să nu lăsăm deșeuri
sau ambalaje în urma noastră, pentru a proteja natura). (O2)
✓ Vor împărtăși gândurile despre frumusețile naturii pe care le-am văzut în decursul zilei.
✓ Vor merge la mașini și vom porni către casă, urmând ca în acea săptămână copiii să își
poată completa jurnalele de călătorie, pe care le vor prezenta în prima oră de științele
naturii.
Evaluarea:
• se realizează printr-un jurnal de drumeție, în care copiii sunt încurajați să adune frunze,
flori/plante (iedera, mierea-ursului, ferigi, mușchi, licheni), nuci, pietre, lucruri din
natura care li se par interesante și pe care le pot colecta, apoi să le denumească acasă
cu ajutorul părinților lor; (O1) pagina de jurnal denumită „Colecția mea” va conține
elemente din mediul înconjurător pe care elevii le consideră deosebite (menționate
anterior) și pe care le vor aranja într-o formă cât mai atractivă și creativă;
• copiii vor putea să își personalizeze jurnalele de drumeție prin consemnarea, pe lângă
datele organizatorice (agenda zilei, activitățile desfășurate) și de factură științifică, a
propriilor trăiri experimentate pe parcusul călătoriei, a prietenilor noi pe care și i-au
făcut, a locurilor speciale întâlnite, sau a momentelor preferate ale zilei;
• jurnalul va conține, de asemenea, poze cu lacul Iezer și cu pădurea din împrejurimi, poze
pe copiii reușesc să le facă vietăților mici și insectelor (fluturi, albine, gândaci etc),
precum și diverselor păsări pe care le întâlnesc și pe care trebuie apoi să le denumească
acasă împreună cu părinții;
• elevii vor scrie date despre lacul Iezer (lungime, culoare, adâncime, mediul înconjurător
etc) și date despre condițiile de climă specifice zonei respective;
• jurnalele vor fi prezentate apoi de fiecare elev în fața colegilor, în cadrul orei de științe
ale naturii, iar cadrul didactic va corecta datele sau denumirile care nu sunt completate
corect; se vor acorda premii pentru cele mai reușite poze
sau materiale adunate în „Colecția mea”.
Anexa 1: Poze cu Rezervația Naturală Lacul Iezer Ighiel:
Anexa 2: Jurnalul de drumeție:

Temă de control
Realizați proiectul unei excursii.
MODULUI VI
SERBĂRILE ȘCOLARE
180’ teorie, 200’ practica

I. Cuprinsul secvenței
Definiția serbărilor școlare
Obiectivele serbărilor școlare
Modalitatea de desfășurare a serbărilor școlare
Evaluarea serbărilor școlare

II. Obiectivele secvenței


- Să proiecteze o serbare școlară
- Să organizeze o serbare școlară

III. Cuvinte cheie: serbare școlară, obiectivele serbărilor școlare, planul serbării școlare,
Definiția serbărilor școlare

Serbările școlare sunt activități extracurriculare care vin în ajutorul


dezvoltării personalității copilului , și au un major impact emoțional și
afectiv.

Obiectivele serbărilor școlare

Serbările școlare le oferă copiilor ocazia de a se exprima, de a-


și exprima emoțiile și trăirile într-un cadru organizat, creează bună
dispoziţie şi favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic
şi psihic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic
prezentat, precum şi în atmosfera de sărbătoare ce se instalează cu
acest prilej. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea
pentru artă, pentru frumos. Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea
memoriei constituie obiective importante care se realizează prin intermediul serbării. Intervenţia
la momentul oportun cu rolul pe care îl are de îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul
afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea
rezistenţei la efort.
Serbările se organizează celebrând diferite sărbatori cum ar fi Craciunul, Paștele, Ziua
Națională a României, 8 Martie, etc, afirmând importanța acestora. Desfășurarea unei serbări
cuprinde mai multe momente cum ar fi:
-perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în
mod favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească
-desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul
programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea
lui depinde reuşita serbării;
În organizarea unei serbări trebuie ținut cont de starea afectivă a copiilor și
particularitățile acestora. Pe lânga conținuturi în proiectarea unei serbări trebuie să se ia în calcul
mișcarea și atmosfera. Conținuturile trebuie să fie apropiate de experiența de viață a copilului.
Serbarea se desfășoară după un set de reguli pentru a asigura succesul.
Serbările școlare contribuie la acumularea de cunoștințe și lărgirea orizontului de
cunoaștere a copiilor. Înțelegând și memorând poezii , sau texte ale scenetelor și cântece, se
dezvoltă memoria și limbajul, facilitând totdodata și atenția.
Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale
accesibile particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. Serbarea antrenează întregul
potențial intelectual, moral, estetic, afectiv, volitiv si fizic al copiilor, contribuie la lărgirea
orizontului cognitiv, sunt dorite de copii pentru climatul ludic ce-l creează și atmosfera încarcată
de emoții.

Obiective
• cultivarea simțului pentru frumos și estetic

• aprofundarea cunoștințelor referitoare la un eveniment important

• exprimarea liberă a sentimentelor și emoțiilor

• dezvoltarea vocabularului și a limbajului

Metode
Metodele utilizate în desfășurarea unei serbări sunt
• conversația

• demonstrația

Evaluarea serbărilor se face prin albume foto sau filmări.

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară


valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evaluează talentul,
munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele
colectivului clasei şi ale fiecărui copil în parte.

Temă de control
Realizați proiectul unei serbări.
MODULUL VII
MANAGEMENTUL CONCURSURILOR
ȘI AL OLIMPIADELOR ȘCOLARE

180’ teorie, 200’ practica

I. Cuprinsul secvenței
Definiția concursurilor și a olimpiadelor școlare
Obiectivele concursurilor și ale olimpiadelor școlare
Modalitatea de desfășurare a concursurilor și a olimpiadelor școlare
Evaluarea concursurilor și a olimpiadelor școlare

II. Obiectivele secvenței


- Să proiecteze un concurs şcolar
- Să organizeze un concurs şcolar
- Să evalueze un concurs şcolar şi rezultatele obţinute

III. Cuvinte cheie: concurs școlar, olimpiadă școlară, obiectivele concursului școlar,
Definiția concursurilor școlare

Concursurile școlare reprezintă o metodă de activizare a


cunoștințelor elevilor dobândite acasă sau la școală, stârnind totodată
interesul față de diferite arii curriculare.
Concursurile oferă posibilitatea elevului de a-și pune în practică
cunoștințele referitoare la un anumit domeniu, stimulându-i spiritul
competitiv, și îi oferă posibilitatea de a se integra în grupuri noi de
copiii împărtășindu-și cunoștințe și păreri.
Concursurile pot fi olimpiade şcolare organizate de Ministerul Educaţiei; concursuri
organizate de fundaţii culturale private sau non-profit (ex. concursul Cangurul, Eurojunior,
etc.); concursuri locale organizate de cadre didactice sau de Inspectoratele Școlare Județene.

Obiective
• să participe activ la învățare în cadrul concursurilor

• să se cultive spiritul critic, având la bază subiectele


concursurilor

• să își dezvolte spiritul competitiv

Metode
• problematizarea

• descoperirea

• explicația

• demonstrația

• dezbaterea

Concursurile sunt preferate de copiii de diferite vârste şi se referă la diferite domenii ale
ştiinţei, tehnicii, artei. Ele oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ce au învăţat, să
deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Prin organizarea unor concursuri
între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite (pe diferite faze, pe diferite teme) se
promovează valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-ul competiţional,
sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente
artistice în vederea cultivării şi promovării lor. Concursurile sportive vin ca o completare a
activităţilor sportive, cei mici participând cu multă plăcere la concursurile sportive organizate,
cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de biciclete, de aruncat la ţintă etc.

Evaluarea
Scopul evaluării e acela de a perfecţiona procesul educativ, de a adapta permanent
strategiile educative la particularităţile elevilor, situaţiei didactice.
Evaluarea poate avea loc prin întocmirea unor portofolii, notarea concursului.
Exemplifcarea unei probe de conscurs școlar (însoțită de barem):
Exemplificarea unei variante de concurs școlar în domeniul artistico-plastic

INVITAȚIE LA
CONCURSUL REGIONAL
PRIMĂVARA ÎN IMAGINI
înscris în CAERI 2018, anexa 24986/2/22.01.2018, poz.323

EDIȚIA a-IV-a, martie-aprilie 2018

Școala Gimnazială Specială Baia Mare vă invită să participați la Concursul regional


„Primăvara în imagini” care se va desfășura în perioada 1 martie -30 aprilie 2018 în cadrul
unității noastre.

„Primăvara în imagini” este un concurs care oferă posibilitatea exprimării bucuriei legate
de venirea anotimpului primăvara de către preșcolarii și elevii cu cerințe educative speciale din
grădiniţe, şcoli speciale, clase speciale, școli incluzive.
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului
PRIMĂVARA ÎN IMAGINI

1. Secţiunile concursului:
Concursul cuprinde trei secţiuni adresate elevilor: a) Pictură
b) Desen
c) Colaj
Secțiunea Modele de bună practică -adresată doar profesorilor

2. Înscrierea şi trimiterea lucrărilor


Lucrările pentru secțiunile pictură, desen și colaj, adresate elevilor, vor fi transmise
prin poştă, împreună cu fişa de înscriere(Anexa I) și acordul de parteneriat la adresa: ȘCOALA
GIMNAZIALĂ SPECIALĂ STR.B. ȘT. DELAVRANCEA NR. 25A BAIA MARE JUD.
MARAMUREȘ PENTRU CONCURSUL PRIMĂVARA ÎN IMAGINI până la data de 30
APRILIE 2018.
Pentru secțiunea Modele de bună practică, adresată cadrelor didactice, lucrările vor fi
trimise în format electronic pe adresa de e-mail primavarainimagini@yahoo.com împreună cu
fișa de încriere(Anexa III) și acordul de parteneriat precizând la rubrica subiect Concurs
Primăvara în imagini.

3. Condiţii de realizare a lucrărilor


Compoziţiile plastice vor fi realizate în:
- acuarelă / creion pe hârtie format A4
- colaj pe hârtie format A3/A4 conform dorinţei şi imaginaţiei elevului.
Fiecare lucrare va avea pe verso o etichetă, după modelul din anexă:
- Titlul lucrării
- Secţiunea
- Numele şi prenumele elevului
- Clasa
- Şcoala
- Numele şi prenumele profesorului coordonator
- E-mail prof.coord.
- Localitatea şi judeţul.
Fiecare elev poate participa cu o lucrare pe secțiune.
Fiecare profesor coordonator poate îndruma maxim 3 elevi.
Pentru secțiunea Modele de bună practică vor fi trimise exemple de materiale
didactice utilizate la clasă, indiferent de disciplina predată(fișe de lucru, teste de evaluare,
exemple de activități,etc). Condiții de tehnoredactare: Word, Times New Roman, 12,
format A4, distanță la 1 rând, cu diacritice, maxim 3 pagini, fără numerotare. Titlul
lucrării va fi scris cu Times New Roman 12 Bold, centrat. Autorul şi instituţia vor fi
scrise cu două rânduri mai jos, cu aliniere dreapta, Times New Roman 12 Bold.
Bibliografia dacă există se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică: nume
autor, prenume autor, titlul lucrării, editura, anul. Lucrările pot avea un singur autor.

4.Desfăşurarea concursului
Concursul se va desfăşura în trei etape:
- trimiterea prin poştă a lucrărilor, fişelor de înscriere și acordurilor de parteneriat în
perioada martie - aprilie 2018
- jurizarea se va realiza în data de 10 mai 2018
- vernisajul expoziţiei va avea loc în perioada 10 mai-10 iunie 2018
Se vor acorda un premiu I, un premiu II, un premiu III şi două mențiuni pentru fiecare
categorie de vârstă, diplome de participare tuturor participanților iar pentru profesorii
coordonatori se vor acorda diplome de participare(coordonare elevi). Juriu poate hotărî şi
acordarea unor premii speciale.
Materialele trimise nu se returnează.
Pentru secțiunea Modele de bună practică se vor acorda adeverințe și diplome de
participare tuturor profesorilor.

5. Evaluarea lucrărilor
Lucrările elevilor vor fi apreciate de un juriu format din:
profesori de specialitate, inspector învăţământ special, cadre didactice din şcoala
organizatoare, reprezentanţi din mass-media .
Criterii de valuare
-Gradul de complexitate şi volumul de muncă al elevului.
-Contribuţia individuală, gradul de originalitate şi imaginaţia reliefate în lucrarea
realizată.
-Încadrarea în tema concursului obsevabilă prin existenţa elementelor care
caracterizează anotimpul primăvara.
Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la:
telefon : 0746000861 -prof. Ivan Monica; 0766725895-prof. Țiudic Mihaela Cristina
e-mail : monikadiraul@yahoo.com
primavarainimagini@yahoo.com

NOTĂ:
Materialele care nu întrunesc condiţiile precizate nu se vor lua în considerare.
Nu se iau în considerare lucrările trimise fără fişa de înscriere .
Lista completă a câştigătorilor va fi pusă la dispoziţie la cererea participanţilor.
Diplomele vor fi expediate prin e-mail până la data de 30 iunie 2018.
ANEXA I

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL REGIONAL
" PRIMĂVARA ÎN IMAGINI "
Secțiunile Pictură, Desen și Colaj

Ediţia a IV-a, Baia Mare, mai 2018

Numele şi prenumele profesorului coordonator:


_______________________________________________

Unitatea de învăţământ:
________________________________________________
Strada __________________________ Nr.______________
Localitate ____________________ Cod poştal___________
Judeţ __________________
Adresa e-mail profesor coordonator: Telefon:
Preşcolari / Elevi participanţi:

N G
Nr. Numele şi prenumele Grupa / Secţiunea Titlul lucrării
crt. clasa (a,b,c,)

Notă: Adresa de e-mail și nr. de telefon sunt obligatorii.


Vă rugăm să scrieți lizibil numele.
ANEXA II

Eticheta Concurs Regional ,,Primăvara în imagini”

,,Primăvara în imagini” ediţia a IV-a, mai 2018

Titlul lucrării …………….………. ……………....


Secţiunea ………………………………………………
Elev ……….. .……………..…........................
Cls ……………………….……………....
Școala……………………………….…......……
Coordonator: …….………………………………...
e-mail(prof.coord.)………………………………...……………..
Localitatea ............................................Jud................................
ANEXA III

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL REGIONAL
" PRIMĂVARA ÎN IMAGINI "
Secțiunea Modele de bună practică

Ediţia a IV-a, Baia Mare, mai 2018

Unitatea de învăţământ: .....................................................................


Localitatea / judeţul: ..........................................................................
Adresa instituţiei de învăţământ :
...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic..............................................
Adresa de e-mail personală / telefon: .....................................................................

Titlul lucrării:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Doresc/ nu doresc publicarea lucrării pe CD cu ISSN/ISBN.

Semnătura participantului,
Alte activități extracurriculare:
Activitățile cultural-artistice, sportive, vizionarea emisiunilor / spectacolelor
muzicale, de teatru pentru copii, distractive sau a manifestărilor sportive,
orientează și trezesc interesul copiilor / elevilor spre unele domenii de activitate:
muzică, sport, poezie, pictură, dans etc
Activităţile extraşcolare și exracurriculare organizate în timpul vacanţei de
vară: jocul, drumeția, vizitele, munca, concursuri etc
MATERIALE NECESARE DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

EXTRACURRICULARE
Unitatea de învăţământ
...................................................................................
Aprobat Director
...............................................
L.S.

REFERAT

privind aprobarea deplasării în vederea desfăşurării unei tabere / excursii / expediţii / drumeţii
......................................................................................................................................

1. Vă rugăm să aprobaţi deplasarea în vederea desfăşurării unei tabere / excursii / expediţii /


drumeţii / concurs / festival cu un număr de ............ elevi, din clasele ......................, un
număr de ............ cadre didactice însoţitoare şi un număr de ............. părinţi.

2. Deplasarea se efectuează cu mijlocul de transport .......................... asigurat de


................................... ............................................ pe traseul
...............................................................................................................................................

3. Perioada ..............................................................

4. Scopul vizat:
..........................................................................................................................................

5. Obiectivele vizate:
………………………………………………..............…………………………………….
………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………...……………………………………………
………………….......................................................................................................………
6. Programul excursiei:

Ziua Activitate în localitatea Orele Activitate în localitatea Orele

7. Colectivul care răspunde de organizarea taberei / excursiei / expediţiei / drumeţiei:


Subsemnaţii, însoţitori ai elevilor în această deplasare, declarăm pe propria răspundere
că vom asigura securitatea şi integritatea elevilor participanţi. Am efectuat instruirea
elevilor cu privire la normele de comportament civilizat, respectiv cele pentru asigurarea
integrităţii lor fizice.

Numele şi prenumele Semnătură

...........................................................................................................................................
(conducător)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

8. Alţi adulţi însoţitori (părinţi, rude, etc):


...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
9. Instructajul elevilor cu privire la normele de comportament civilizat, respectiv cele pentru
asigurarea integrităţii lor fizice, s-a realizat în data de ........................ şi se va repeta
înainte de plecare de către ................................................................................................

10. Organizarea programului:


o Excursia este organizată în zile nelucrătoare / vacanţă şi nu necesită program de
recuperare
o Excursia este organizată în zile lucrătoare şi necesită program de recuperare
o Excursia este organizată conform punctului D 2) din procedură

11. Alte menţiuni cu privire la organizarea şi desfăşurarea excursiei:


o Costurile excursiei sunt suportate de ................................................................
o Cazarea este asigurată la ...................................................................................
o Masa este asigurată la .......................................................................................

Conducătorul / organizatorul
taberei / excursiei / expediţiei / drumeţiei Semnătură
............................................................................... ..........................................
Unitatea de învăţământ
...................................................................................
Aprobat Director
...............................................
L.S.

TABEL NOMINAL

ce cuprinde participanţii la deplasarea / tabăra / excursia / expediţia / drumeţia / concursul /


festivalul
din perioada ......................... pe traseul
............................................................................................

Nr. Semnătură Clasa / Nr. Semnătură Clasa /


Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. elev / părinte Observ. crt. elev / părinte Observ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1. Conducătorul / organizatorul taberei / excursiei / expediţiei / drumeţiei

Nume şi prenume ............................................................... Semnătură ................................

Cadre didactice însoţitoare:

2. Nume şi prenume ............................................................... Semnătură ................................

3. Nume şi prenume ............................................................... Semnătură ................................

4. Nume şi prenume ............................................................... Semnătură ................................

5. Nume şi prenume ............................................................... Semnătură ................................

6. Nume şi prenume ............................................................... Semnătură ................................


...................................................................................
Nr. ................ din .......................

CĂTRE,
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN

Prin prezenta, vă aducem la cunoştiinţă că în data de ............................. am aprobat


efectuarea unei tabere / excursii / expediţii / drumeţii, pentru un număr de ............ elevi, din
clasele ......................, un număr de ............ cadre didactice însoţitoare şi un număr de
............... părinţi.
1. Deplasarea se efecuează cu mijlocul de transport .......................... asigurat de
.................................... ............................................ pe traseul
...................................................................................................

2. Perioada ..............................................................

3. Scopul vizat:
..........................................................................................................................................

4. Obiectivele vizate:
………………………………………………………………..............…………………….
…………………………………………………………………...…………………………
…………………………………………………………………...…………………………
………………….......................................................................................................………

5. Programul excursiei:

Ziua Activitate în localitatea Orele Activitate în localitatea Orele


6. Cadrele didactice care răspund de organizarea taberei / excursiei / expediţiei / drumeţiei:

Nr.
Numele şi prenumele Specialitatea Nr. telefon Observaţii
crt.
1. Conducător
2.
3.
4.
5.
6.

7. Instructajul elevilor cu privire la normele de comportament civilizat, respectiv cele pentru


asigurarea integrităţii lor fizice, s-a realizat în data de ........................ şi se va repeta
înainte de plecare de către ..........................................................................................

8. Cadrele didactice care răspund de organizarea taberei / excursiei / expediţiei / drumeţiei,


declară pe propria răspundere că vor asigura securitatea şi integritatea elevilor
participanţi.

9. Organizarea programului:
o Excursia este organizată în zile nelucrătoare / vacanţă şi nu necesită program de
recuperare
o Excursia este organizată în zile lucrătoare şi necesită program de recuperare
o Excursia este organizată conform punctului D 2) din procedură

10. Alte menţiuni cu privire la organizarea şi desfăşurarea excursiei:


o Costurile excursiei sunt suportate de ................................................................
o Cazarea este asigurată la ...................................................................................
o Masa este asigurată la .......................................................................................
Director
Nume şi prenume.........................................
Semnătură ....................................................
L.S.

Conducătorul / organizatorul
taberei / excursiei / expediţiei / drumeţiei
Nume şi prenume.........................................
Semnătură ...................................................
Unitatea de învăţământ
...................................................................................
Aprobat Director
...............................................
Nr.
L.S.

Plan de excursie/tabără/expediţie/drumeţii/alte activităţi de timp liber

1. Unitatea d eînvăţământ_________________
2. Clasa/clasele __________________
3. Destinaţia___________________
4. Scopul călătoriei_____________________
5. Data/perioada călătoriei?
6. Data şi ora plecării
7. Data şi ora sosirii
8. Tabel cu numărul, numele şi prenumele copiilor participanţi, precum şi datele de contact
ale părinţilor/tutorilor legali
9. Numărul şi datele de contact ale cadrelor didactice însoţitoare
10. Numărul, numele şi prenumele adulţilor participanţi (alţii decât cadrele didactice)
11. Locul plecării, firma de transport
12. Locul sosirii, firma d etransport
13. Persoana de contact din partea firmei de transport
14. Datele de contact ale operatorului economic responsabil pentru asigurarea serviciilor de
cazare şi masă
15. Adresa şi numărul de telefon ale structurii turistice d eprimire, care asigură cazarea şi
masa
16. În cayul în care este posibil şi permis înotul, există şi un salvamar pe toată perioada cât
copiii sunt în apă? Da……Nu…..
Călătorii în afara ţării:
a. Există avertismente sau sfaturi actuale legate de călătoria în ţara vizată emise de
Ministerul Afacerilor Externe sau ambasada ţării respective? Da…..Nu…..
b. Aveti asigurare medicală pentru toţi participanţii? Da…..Nu…..
c. Este necesar avizul medical? Da…..Nu….
d. Are fiecare participant toate documentele pentru călătorie? Da….Nu….
e. Coordonatorul călătoriei se va asigura că toate documentele copiilor sunt valabile şi
va avea copii ale paşapoartelor/cărţilor de identitate ale tuturor participanţilor
f. Coordonatorul călătoriei se va asigura că deţine toate documentele prevăzute de
legislaţia în vigoare referitoare la deplasarea în străinătate a minorilor (acordul
părinţilor autentificat la notariat, cazierul coordonatorului etc)
g. Cel puţin unul dintre însoţitori trebuie să aibă serviciul roaming activat
Numele şi prenumele însoţitorului respectiv:
Numărul d etelefon
h. Datele de contact ale coordonatorului călătoriei
i. Datele de contact d ela ambasada României în statul unde are loc călătoria

Certific că toate datele de mai sus sunt conform cu realitatea

Cadrul didactic organizator (nume, prenume, semnătura)________________


Data:

Aprobat director (nume, prenume, semnătura)

Aprobat inspector şcolar general (nume, prenume,


semnătura)__________________________

Aprobat inspector educaţie permanentă (nume, prenume,


semnătura)_____________________

Data:
TABEL NOMINAL

ce cuprinde participanţii la deplasarea / tabăra / excursia / expediţia / drumeţia / concursul /


festivalul
din perioada ......................... pe traseul
............................................................................................

Nr. Semnătură Clasa / Nr. Semnătură Clasa /


Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. elev / părinte Observ. crt. elev / părinte Observ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
7. Conducătorul / organizatorul taberei / excursiei / expediţiei / drumeţiei
Nume şi prenume ............................................................... Semnătură ................................

Cadre didactice însoţitoare:

8. Nume şi prenume ............................................................... Semnătură ................................

9. Nume şi prenume ............................................................... Semnătură ................................

10. Nume şi prenume ............................................................... Semnătură ................................

11. Nume şi prenume ............................................................... Semnătură ................................

12. Nume şi prenume ............................................................... Semnătură ................................


ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL
- excursie/tabără/expediţie –

Numele şi prenumele elevului: ............................................ Clasa: ...................................


Şcoala: .................... Data excursiei: de la ..................... la ...............
Numele şi prenumele părintelui/tutorelui .................................
Numele şi prenumele cadrului didactic organizator al excursiei: ...........................................
Numele şi prenumele cadrului didactic însoţitor: ....................................................
Destinaţia: ...............................................................
Locul de plecare: .................... Ora plecării: ......................
Locul de sosire: ...................... Ora sosirii: ......................
Mijlocul de transport: ....................................................
Numele unităţii de primire şi datele de contact*): ........................
Ataşaţi itinerariul în cazul în care sunt prevăzute mai multe locaţii:
Scopul excursiei: .........................................................
Îmbrăcăminte specifică/Echipament specific necesar în excursie: .........................
|_| Da
|_| Nu
Programul acestei excursii cuprinde activităţi fizice şi sportive (de exemplu: .........)
.........................
|_| Da
|_| Nu
a) Înţeleg că există riscul de vătămare asociat activităţilor fizice şi sportive menţionate mai sus şi
sunt de acord ca propriul meu copil să participe la acestea, cu excepţia:
.................................................. .
b) Menţionez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul de
dietă, cel de medicaţie şi/sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale, este:
.................................... .
c) Sunt de acord ca, în cazul unei urgenţe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, cadrul
didactic însoţitor să mă înştiinţeze imediat, să ia legătura cu o unitate medicală specializată, să
acţioneze în numele meu şi să obţină tratamentul medical al copilului. Mă oblig să plătesc suma
aferentă, în cazul administrării unui tratament medical contra cost.
d) Sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil, să respecte regulile
stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va comporta ca atare.
e) Accept că sunt responsabil pentru aducerea şi preluarea copilului la orele şi locaţiile precizate
anterior. Înţeleg faptul că propriul meu copil va fi însoţit pe toată perioada excursiei de un cadru
didactic însoţitor.
f) Accept că rămâne la latitudinea şcolii să modifice aspectele legate de transport, cazare şi alte
servicii, după cum consideră necesar. Înţeleg că voi fi informat asupra acestor modificări cu cel
puţin 24 de ore înaintea plecării.
g) Sunt de acord că şcoala nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de transport sau
de turism care îşi oferă serviciile pentru această excursie.
h) Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv şcoala de
toate obligaţiile şi răspunderea ocazionate de această excursie, cu excepţia celor cauzate de
neglijenţa cadrelor didactice însoţitoare.
i) Înţeleg că deţinerea şi consumul de tutun, băuturi alcoolice şi droguri sunt interzise şi am
discutat acest lucru cu copilul meu. Sunt de acord ca propriul meu copil să fie supus procedurilor
disciplinare şi unei posibile anchete, dacă va consuma alcool sau va deţine astfel de substanţe
psihotrope.
j) Înţeleg faptul că elevii care nu respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al şcolii pot să fie excluşi de şcoală de pe
lista participanţilor la astfel de manifestări.
k) Sunt de acord că, în cazul în care copilul meu comite o faptă gravă pe perioada excursiei,
rămâne la latitudinea şcolii să îmi trimită copilul acasă, eu fiind informat asupra acestui lucru în
prealabil. În acest caz, voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară şi nu
voi solicita returnarea niciunei sume din partea şcolii. În cazul elevului minor, voi veni să îmi
preiau copilul şi voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară anticipată,
fără a solicita returnarea niciunei sume din partea şcolii.
l) În caz de urgenţă, pot fi găsit, 24 de ore, la următoarele numere de telefon: ...........................
Date de contact suplimentare: ............................................
m) Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această excursie.

...................................... ..................
(semnătura părintelui/tutorelui legal) (data)
Declaraţia elevului

Am citit acest formular şi înţeleg că trebuie să mă comport politicos, responsabil şi să respect


regulile stabilite de organizatorii acestei excursii, să nu consum tutun, băuturi alcoolice şi droguri
şi să nu întreprind acţiuni care pot să pună în pericol sănătatea, securitatea şi siguranţa mea sau a
celorlalţi participanţi.

.............................. .................
(semnătura elevului) (data)

Declaraţia elevului

Am citit acest formular şi înţeleg că trebuie să mă comport politicos, responsabil şi să respect


regulile stabilite de organizatorii acestei excursii, să nu consum tutun, băuturi alcoolice şi droguri
şi să nu întreprind acţiuni care pot să pună în pericol sănătatea, securitatea şi siguranţa mea sau a
celorlalţi participanţi.

.............................. .................
(semnătura elevului) (data)

Declaraţia elevului

Am citit acest formular şi înţeleg că trebuie să mă comport politicos, responsabil şi să respect


regulile stabilite de organizatorii acestei excursii, să nu consum tutun, băuturi alcoolice şi droguri
şi să nu întreprind acţiuni care pot să pună în pericol sănătatea, securitatea şi siguranţa mea sau a
celorlalţi participanţi.

.............................. .................
(semnătura elevului) (data)
DECLARAȚIE
pe proprie răspundere a coordonatorului/organizatorului excursiei și a cadrelor didactice
însoțitoare, privind asigurarea securității elevilor pe toată durata deplasării

Subsemnatul/Subsemnata _______________________________, cadru diadctic


titular/suplinitor pe postul/catedra de ______________________, la unitatea de
învățământ_______________________
îmi asum responsabilitatea pentru siguranța și securitatea elevilor/preșcolarilor pe toată
durata deplasării și desfășurării taberei/excursiei/expediției/drumeției efectuată cu un
număr de ______ elevi, de la unitatea de învățământ______________.
Menționez faptul că am luat la cunoștință prevederile ordinului MECTS 3060 din
3.02.2014 și ale procedurii ISJ nr. 239/18.01.2016 privind organizarea și desfășurarea
taberelor, excursiilor, expedițiilor și drumețiilor școlare și declar că acestea sunt
respectate.

Data: Semnătura,
Anexa 6

DECLARAŢIE
operator care oferă servicii turistice

Subsemnatul, ................................, reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului


economic), în calitate de ofertant al serviciilor turistice .................. (denumirea serviciului), la
data de .............. (zi/lună/an), declar pe propria răspundere că:
a) .................. (denumirea operatorului economic) nu am intrat în faliment, ca urmare a hotărârii
pronunţate de judecătorul-sindic;
b) deţin poliţa de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor
achitate de către achizitor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism nr.
..............., emisă de ..............., valabilă până la data de ..................;
c) în ultimii 2 ani am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs prejudicii
beneficiarilor.
În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuităţi:
..........................................................................
.......................................................................... ..........................................................................
sau:
În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri la
produse/servicii:
..........................................................................
.......................................................................... ..........................................................................
Costul total per persoană este de .............. lei (inclusiv TVA).
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că, în cazul în care prezenta declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind falsul în declaraţii.
Data ............................
Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)
Anexa 7

DECLARAŢIE
operator care oferă servicii de transport

Subsemnatul, ................................ reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului


economic), în calitate de ofertant al serviciilor de transport ....................... (denumirea
serviciului), la data de ................ (zi/lună/an), declar pe propria răspundere că:
a) .................... (denumirea operatorului economic) nu am intrat în faliment, ca urmare a hotărârii
pronunţate de judecătorul-sindic;
b) deţin poliţa de asigurare de răspundere a transportatorului faţă de călătorii transportaţi în caz
de accidente produse în trafic intern şi internaţional nr. .................., emisă de ................., valabilă
până la data de .............;
c) în ultimii 2 ani am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs prejudicii
beneficiarilor.
În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuităţi:
..........................................................................
..........................................................................
sau:
În conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri la
servicii:
..........................................................................
..........................................................................
Costul total per persoană este de ................ lei (inclusiv TVA).
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că, în cazul în care prezenta declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind falsul în declaraţii.
Data ...........................
Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)

S-ar putea să vă placă și