Sunteți pe pagina 1din 14

Şef-departament

Investiții şi activitate bancară


prof.univ., dr. SRATULAT Oleg
a

TEMATICA
proiectelor de an și tezelor de licență pentru studenţii anului II (zi, FR) și III (FR)
în anul universitar 2021-2022 secţia frecvenţă la zi, frecvență redusă, departamentul Investiții şi activitate bancară

N
PROIECT DE AN
TEZA DE LICENȚĂ
STRATULAT Oleg, dr., prof.univ.
1.
Analiza creditării bancare a sectorului agrar
Dezvoltarea creditării bancare a sectorului agrar
2.
Analiza portofoliului de credit al băncii
Consolidarea portofoliului de credit al băncii
3.
Analiza portofoliului de depozite bancare
Optimizarea portofoliului de depozite al băncii
4.
Analiza activității de creditare bancară
Dezvoltarea creditării bancare în condițiile actuale
5.
Analiza activității de depozitare bancară
Ajustarea depozitării bancare la conjunctura curentă
6.
Analiza activităților organizațiilor de creditare nebancară
Dezvoltarea activităților organizațiilor de creditare nebancară la etapa actuală
7.
Analiza utilizării cardurilor bancare
Impulsionarea plăților cu cardurile bancare
8.
Analiza prestării serviciilor de plată de bancă
Dezvoltarea prestării serviciilor de plată de bancă
9.
Analiza activității de creditare a băncii pe segmentul retail
Perfecționarea activității de creditare a băncii pe segmentul retail
10.
Analiza activității de creditare pe segmentul corporate
Perfecționarea activității de creditare pe segmentul corporate
HÎNCU Rodica, dr. hab., prof. univ.
11.
Stimularea activităților investiționale în sectorul agricol
Stimularea activităților investiționale în sectorul agricol
12.
Investiții străine directe și impactul acestora asupra dezvoltării sectorului serviciilor
Investiții străine directe și impactul acestora asupra dezvoltării sectorului serviciilor din Republica Moldova
13.
Capitalul uman și impactul investițiilor asupra dezvoltării acestuia
Investiții în capitalul uman în contextual edificării societății cunoașterii în R. Moldova
14.
Influența investițiilor asupra dezvoltării sectorului autohton al întreprinderilor mici și mijlocii
Finanțarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din R. Moldova în vederea dezvoltării acestora
15.
Diversificarea surselor de finanțare a proiectelor investiționale prin utilizarea capitalului de risc
Importanța diversificării surselor de finanțare a proiectelor de investiții în vederea atenuării riscurilor aferente
16.
Climatul investițional și factorii de influență asupra acestuia
Rolul climatului investițional în sporirea atractivității investițiilor străine în economia Republicii Moldova
17.
Piața serviciilor bancare din Republica Moldova
Dezvoltarea pieței serviciilor bancare din Republica Moldova
(pe baza materialelor ....... S.A.)
18.
Creditele de consum ca componentă importantă a creditării bancare
Dezvoltarea pieței serviciilor de creditare bancară din Republica Moldova(pe baza materialelor ....... S.A.)
19.
Piața de capital și importanța acesteia în dezvoltarea economică
Importanța pieței de capital în dezvoltarea economiei Republicii Moldova
20.
Valorile mobiliare de stat ca componentă importantă a instrumentelor financiare
Contribuția valorilor mobiliare de stat în soluționarea problemelor din economia autohtonă
SECRIERU Angela, dr. hab., prof. univ.
21.
Perfecţionarea structurii organizatorice a băncii
Perfecţionarea organizării activităţii bancare în Republica Moldova
22.
Îmbunătăţirea poziţiei financiare a băncii
Eficientizarea gestiunii profitului în băncile din Republica Moldova
23.
Creşterea rentabilităţii financiare a băncii
Rentabilizarea financiară a băncilor din Republica Moldova
24.
Îmbunătăţirea structurii resurselor atrase ale băncii
Eficientizarea metodelor şi instrumentelor de gestiune a resurselor atrase în băncile din Republica Moldova
25.
Îmbunătăţirea calităţii activelor băncii
Imbunătăţirea gestiunii activelor în băncile din Republica Moldova
26.
Optimizarea lichidităţii bancare
Dezvoltarea tehnicilor şi mecanismelor de gestiune a lichidităţii bancare
27.
Optimizarea structurii activelor şi pasivelor bancare
Eficientizarea gestiunii activelor şi pasivelor în băncile din Republica Moldova
28.
Creşterea stocului de depozite bancare
Eficientizarea gestionării depozitelor în băncile din Republica Moldova
29.
Minimizarea riscului de creditare a băncii
Eficientizarea gestiunii riscului de creditare în băncile din Republica Moldova
30.
Reabilitarea creditelor neperformante în bancă
Eficientizarea gestiunii creditelor neperformante în bancă
31.
Raţionalizarea structurii de venituri ale băncii
Perfecţionarea gestiunii veniturilor în băncile din Republica Moldova
32.
Creşterea performanţelor bancare
Perfecţionarea gestiunii performanţelor în băncile din Republica Moldova
BELOBROV Angela, dr., conf. univ.
33.
Interpretarea balanței de plăți externe a Republicii Moldova. / Interpretation of the balance of external payments.
Politici privind gestionarea balantei de plati externe. / Balance of Payment Management Policies.
34.
Analiza factorilor determinanți ai cursului valutar în perioadă scurtă și medie. / Analysis of the short and long term exchange rate determinants.
Prognozarea evoluției cursului valutar. / Forecasting Exchange Rate Movements
35.
Analiza evoluției și tendințelor pieței valutare din Republuca Moldova. / Analysis of the evolution and trends of the foreign exchange market in the
Republic of Moldova.
Dezvoltarea pieței valutare în Republica Moldova. / Development of foreign exchange market in the Republic of Moldova.
36.
Evaluarea suficienței rezervelor valutare internaționale a RM. / Assessing Foreign-Exchange Reserve Adequacy of the Republic of Moldova.
Gestiunea rezervelor valutare internaționale. / Management of Foreign-Exchange Reserves.
37.
Analiza evoluției datoriei externe a Republici Moldova. / Analysis of the Republic of Moldova ‘s external debt.
Managementul datoriei externe. / External debt management.
38.
Analiza instrumentelor de politica monetară ale Bancii Nationale a Moldovei. / Analysis of the monetary policy instruments of the National Bank of
Moldova.
Perspectivele politicii monetare neconvenționale. / Perspectives of Unconventional Monetary Policy.
39.
Analiza tehnicilor de gestiune a riscului valutar la nivel macroeconomic. / Analisys of the exchange rate risk management technics at macroeconomic
level.
Gestiunea riscului de credit la nivel macroeconomic. / Exchange rate risk management at macroeconomic level.
40.
Analiza pieţei creditelor bancare în Republica Moldova. / Analysis of the bank credit market in the Republic of Moldova.
Gestiunea creditelor bancare. / Loan management in banks.
41.
Analiza pieţei depozitelor bancare din Republica Moldova. / Analysis of bank deposit market in the Republic of Moldova.
Gestiunea depozitelor bancare. / Bank Deposit Management.
42.
Analiza structurii portofoliului de credite a băncii X. / Analysis of loan portfolio structure in bank X.
Gestiunea portofoliului de credite a băncii X. / Loan portfolio management in bank X.
43.
Analiza creditelor neperformante în bancă. / Analysis of non-performan loans.
Gestiunea creditelor neperformante în banci. / Non-performing loan management.
44.
Proiectarea unui sistem de scoring pentru creditarea persoanelor fizice. / Designing a credit-scoring sistem for individuals.
Gestiunea riscului de credit în banci. / Credit risk management in banks.
BILOOCAIA Svetlana, dr., conf. univ.
45.
The role of external and internal sources of financing in attraction of investment capital/Роль внешних и внутренних источников
финансирования в привлечении инвестиционного капитала
The influence of the capital market on investment activity in the Republic of Moldova/
Влияние рынка капитала на инвестиционную активность в Республике Молдова
46.
Investment financing through non-banking financial institutions/Финансирование инвестиций посредством небанковских финансовых
институтов
Perspectives of the equity market development in the Republic of Moldova based on the practice of UE countries/Перспективы развития рынка
акций в Республике Молдова, основываясь на опыте стран ЕС
47.
State investment policy: priorities and implementation tools/Государственная инвестиционная политика: приоритетные направления и
инструменты реализации
The role of government securities in the development of national economy/Роль государственных ценных бумаг в развитии национальной
экономики
48.
Main sources of financing for companies in developing countries/Основные источники финансирования компаний в развивающихся странах
Prospects for development of debt securities market in the Republic of Moldova based on EU countries experiences /Перспективы развития рынка
долговых финансовых инструментов в Республике Молдова, основываясь на опыте стран ЕС
49.
Capital market as a source of investment attraction/Рынок капитала как источник привлечения инвестиций.
The role of internal and external sources in financing of companies activity in the Republic of Moldova/ Роль внешних и внутренних источников
в финансировании деятельности компаний в Республике Молдова
50.
Shares: concept, types and fundamentals features/Общая характеристика и фундаментальные свойства акций.
The particularities of attraction of investment resources by the small and medium enterprises (SMEs) in the Republic of Moldova and in EU
countries /Особенности привлечения инвестиционных ресурсов малыми и средними предприятиями (МСП) в Республике Молдова и странах
ЕС
51.
Government securities: essence, types and role in the functioning of the financial market/Государственные ценные бумаги: сущность, виды и
роль в функционировании финансового рынка
The role of non-banking financial institutions in financing of investments in the Republic of Moldova / Роль небанковских финансовых
институтов в финансировании инвестиций в Республике Молдова
52.
Debt financial instruments, as a source of attracting investments in economy/Долговые финансовые инструменты, как источник привлечения
инвестиций в экономику
The role of investment policy in promotion of economic growth in the Republic of Moldova/ Роль инвестиционной политики в стимулировании
экономического роста в Республике Молдова
53.
Investors and issuers on the securities market./Инвесторы и эмитенты на рынке ценных бумаг
The features of strategies and tactical aspects in the price formation of the product according to its life cycle/Особенности стратегии и тактики в
формировании цен на товары в соответствии с их жизненным циклом
54.
The main aspects of price strategy and price tactics: types, characteristics, effects/Основные аспекты ценовой стратегии и ценовой тактики:
виды, характеристики, результаты
The influence of pricing on the companies profitability in the Republic of Moldova/Влияние ценообразования на прибыльность компаний в
Республике Молдова
BUNU Mariana, dr., conf. univ.
55.
Asigurarea financiară a procesului investiţional în cadrul întreprinderii (pe exemplul unei întreprinderi)
Analiza surselor de finanțare a procesului investiţional în cadrul întreprinderii (pe exemplul unei întreprinderi)
56.
Evaluarea eficienţei economice a investiţiilor în contextul proiectelor investiționale (pe exemplu real)
Perspective de creștere a eficienţei economice a investiţiilor în sectorul real al economiei (pe exemplu real)
57.
Analiza oportunităților de finanţare a investiţiilor entităților economice
Analiza oportunităților de finanţare a proiectelor de investiţii realizate de ÎMM
58.
Finanţarea investiţiilor prin intermediul leasingului: analiza pieței din Republica Moldova
Perspective de dezvoltare a pieței leasingului din Republica Moldova
59.
Politica statului privind stimularea investițiilor în sectorul ”X” al economiei autohtone
Analiza instrumentelor politicii statului privind stimularea investițiilor în economia autohtonă
60.
Analiza riscurilor investiţionale în contextul evaluării climatului investiţional al Republicii Moldova
Perspective de ameliorare a climatului investițional al Republicii Moldova
61.
Analiza climatului investițional al unei regiuni de dezvoltare a R. Moldova (pe ex. unei regiuni)
Perspective de îmbunătățire în Republica Moldova a climatului investițional la nivel regional (pe ex. unei regiuni de dezvoltare)
62.
Analiza activității companiilor de leasing în finanțarea investițiilor în sectorul real al economiei (pe exemplu unei societăți)
Analiza activității investiționale a companiilor de asigurări din Republica Moldova (pe exemplu unei societăți)
63.
Analiza activității de investiții în cadrul unei Societăți pe Acțiuni
Perspective ale activității de investiții a Societăților pe Acțiuni pe piața de capital a Republicii Moldova
64.
Aplicarea guvernanței corporative în vederea creșterii atractivității investiționale a S.A.
Analiza atractivității investiționale a Societăților pe Acțiuni din Republica Moldova
CIOBU Stela dr., conf.univ.
65.
Analysis of legal persons crediting in the banks of the Republic of Moldova
Management of the loan portfolio of the banks in the Republic of Moldova.
66.
Analysis of the human resource market of the banking sector in the Republic of Moldova
Management of the human resources in the banks of the Republic of Moldova
67.
Analysis of the international gold market
Developments and challenges of international gold market
68.
Analysis if the current account of the balance of payments of the Republic of Moldova
Equilibration of the external balance of payments of the Republic of Moldova
69.
Analysis of the Savings and Credit Associations in the Republic of Moldova.
Perspectives of the Savings and Credit Associations in the Republic of Moldova.
70.
Organization of the International Monetary and Financial System
Challenges of the International Monetary and Financial System under the current conditions
71.
Analysis of external debt of the Republic of Moldova.
Improvement of the external debt management: international practice and the Republic of Moldova.
72.
Analiza pieţei depozitelor din Republica Moldova
Eficientizarea managementului depozitelor în băncile din Republica Moldova.
73.
Analiza pieţei creditului în Republica Moldova.
Perfecţionarea mecanismului de gestiune a riscului de credit în bancă.
74.
Analiza instituţiilor de microfinanţare din Republica Moldova.
Perspectivele instituţiilor de microfinanţare din Republica Moldova.
75.
Analiza pieţei cardurilor bancare în Republica Moldova
Dezvoltarea pieţei cardurilor bancare în Republica Moldova.
76.
Analiza inflaţiei în Republica Moldova.
Politica anti-inflaţionistă a Băncii Naţionale a Moldovei la etapa actuală.
COCIUG Victoria, dr., conf.univ.
77.
Analiza produse şi serviciilor bancare oferite peroanelor fizice.
Rolul pieţei de capital în finanţarea si dezvoltarea economiei.
78.
Studiu privind creditele acordate IMM- urilor
Rolul reglementării și supravegherii pieții de capital în evitarea crizelor financiare
79.
80.
Creditarea persoanelor fizice și implicaţiile sale în economie

Globalizarea pieţelor internaţionale de capital.


81.
Analiza produselor de economisire oferite de banca .......
Utilizarea instrumentelor financiare derivate în gestiunea riscurilor de piață
82.
Utilizarea analizei fundamentale în deciziile investiționale pe piața de capital din Republica Moldova

Evaluarea acțiunilor în vederea fundamentării deciziei de investire


83.
Utilizarea analizei tehnice în prognoza cursurilor activelor pe piața de capital

Rolul titlurilor de participare în finanțarea și dezvoltarea unei afaceri


84.
Analiza implicațiilor contractelor Futures la formarea prețurilor activelor bursiere
Evaluarea titlurilor de credit în vederea fundamentării deciziei de investire
85.
Utilizarea opțiunilor în tranzacții speculative și de hedjing

Rolul valorilor mobiliare de stat în finanțarea economiei


86.
Analiza pieței primare de capital în Republica Moldova

Indicii bursieri si utilizarea acestora în evaluarea eficienței pieței de capital


87.
Analiza tranzacțiilor bursiere efectuate în Republica Moldova

Rolul organismelor de plasament colectiv pe piata de capital


CÎRLAN Ana/BERDILĂ Ana, dr., conf. univ.
88.
Analiza cursului valutar al leului moldovenesc
Perspectivele cursului valutar al leului moldovenesc în perioadă scurtă și medie
89.
Analiza contului curent al BPE
Mecanisme de ajustare a BPE a Republicii Moldova
90.
Analiza pieței valutare la vedere
Perspectivele pieței valutare din Republica Moldova
91.
Analiza rezervei valutare a Republicii Moldova
Optimizarea rezervei valutare a Republicii Moldova
92.
Analiza contului financiar al BPE
Echilibrarea BPE a Republicii Moldova
93.
Analiza datoriei externe a Republicii Moldova
Perspectivele datoriei externe a Republicii Moldova
94.
Analiza masei monetare a Republicii Moldova
Optimizarea masei monetare a Republicii Moldova
95.
Analiza operațiunilor valutare a băncii
Dezvoltarea operațiunilor valutare a băncii
96.
Analiza riscului valutar în bancă
Gestiunea riscului valutar în bancă
97.
Analiza riscului valutar în BNM
Gestiunea riscului valutar în BNM
GOROBEȚ Ilinca, dr., conf. univ.
98.
Analiza riscului de credit în bancă
Facilitățile de finanțare ca instrument de politică monetară
99.
Analiza portofoliului de credite în cadrul băncii
Gestiunea portofoliului de credite în sistemul bancar autohton
100.
Analiza creditelor de consum acordate de bănci
Aspecte comparative ale creditelor de consum acordate de bănci vs OCN
101.
Analiza depozitelor bancare la vedere
Gestiunea depozitelor în cadrul băncilor
102.
Analiza capitalului bancar
Gestiunea capitalului bancar
103.
Analiza lichidității la băncile din Republica Moldova
Evaluarea riscului de lichiditate în bănci conform BASEL III
104.
Analiza operațiunilor bancare electronice
Evaluarea riscului de credite în cadrul băncii conform BASEL III
105.
Analiza ratelor dobânzii la depozite și credite în cadrul băncii
Operațiuni bancare cu monedă electronică
106.
Analiza creditelor ipotecare acordate de bănci
Rezoluția bancară în contextul manifestării riscului de solvabilitate bancară
107.
Analiza depozitelor bancare la termen
Aspecte comparative ale creditelFaor ipotecare acordate de bănci vs alte instituții financiare
GUMOVSCHI Ana, dr., conf. univ.
108.
Influenţa sistemului de impozite indirecte asupra preţurilor de comercializare
Impozitele indirecte şi influenţa acestora asupra preţurilor de comercializare: practici internaţionale şi naţionale
109.
Specificul formării preţurilor resurselor energetice
Mecanismul formării preţurilor resurselor energetice în Republica Moldova
110.
Specificul formării preţurilor la produsele farmaceutice
Mecanismul formării preţurilor la produsele farmaceutice în Republica Moldova
111.
Locul şi rolul politicii de preţuri în politica economică a statului
Reglementarea preţurilor şi tarifelor: practici internaţionale şi autohtone
112.
Investițiile în agricultură: specific și surse de finanțare
Politici de susținere a investițiilor în sectorul agrar: practici naționale și provocări la etapa actuală
113.
Investiții publice: particularități, forme, efecte economico-sociale
Finanțarea investițiilor publice prin Parteneriat Public-Privat: practici internaţionale şi naţionale
MISTREAN Larisa, dr., conf. univ.
114.
Analiza capitalului bancar
Gestiunea capitalului bancar
115.
Analiza resurselor depozitare ale băncii
Gestiunea resurselor depozitare ale băncii
116.
Analiza resurselor atrase ale băncii
Gestiunea resurselor atrase de bancă
117.
Analiza procesului de creditare bancară
Gestiunea procesului de creditare bancară
118.
Analiza operațiunilor active ale băncii
Gestiunea operațiunilor active ale băncii
119.
Analiza operațiunilor cu carduri efectuate de bancă
Gestiunea operațiunilor de plăți ale băncii
120.
Analiza operațiunilor de plăți ale băncii
Gestiunea portofoliului de credite al băncii
121.
Analiza portofoliului de credite al băncii
Gestiunea riscului de creditare în bancă
122.
Analiza credibilității persoanei juridice
Gestiunea lichidității bancare
123.
Analiza lichidității băncii
Gestiunea operațiunilor cu carduri efectuate de bancă

S-ar putea să vă placă și