Sunteți pe pagina 1din 62

Cuprins

Introducere.......................................................................................................................pag 1 Capitolul I:Considera ii generale privind analiza rentabilit ii.................................pag 3 1.1 Obiectivele i necesitatea diagnosticului rentabilit ii...............................................pag 3 1.2 Rentabilitatea expresie a eficien ei economice........................................................pag 7 1.3 Profitul - imagine fidel a rentabilit ii......................................................................pag 9 Capitolul II:Analiza rentabilit ii la S.C. Mor rit Panifica ie Roman S.A..............pag 12 2.1 Prezentarea societ ii S.C. Mor rit Panifica ie Roman S.A.......................................pag 12 2.1.1 Activitatea societ ii comerciale.......................................................................pag 12 2.1.2 Managementul i structura organizatoric ........................................................pag 14 2.2 Analiza soldurilor intermediare de gestiune...............................................................pag 15 2.3 Analiza structurii i dinamicii profitului....................................................................pag 25 2.3.1 Analiza dinamic a profitului............................................................................pag 26 2.3.2 Analiza structural a profitului..........................................................................pag 28 2.4 Analiza rentabilit ii prin rate.....................................................................................pag 30 2.4.1 Analiza ratelor de rentabilitate............................................................................pag 30 2.4.2 Analiza ratelor de profitabilitate.........................................................................pag 31 2.5 Analiza rezultatelor care exprim profitabilitatea activit ii firmei............................pag 39 2.5.1 Analiza factorial a profitului brut ....................................................................pag 39 2.5.2 Analiza factorial a rezultatului exploat rii.......................................................pag 41 Capitolul III: Valorificarea rezultatelor rentabilit ii la ntreprinderea studiat ....pag 44 3.1 Determinarea punctelor forte i slabe ale activit ii S.C. Mor rit Panifica ie Roman S.A.................................................................................pag 44 3.2 Posibilit i de mbun t ire a rezultatelor rentabilit ii la ntreprinderea analizat .....pag 46 Concluzii i propuneri.......................................................................................................pag 49 Bibliografie Anexe

Introducere

n condi iile actuale ale instabilit ii mediului de afaceri i a sensibilit ii pie elor, fenomen care se manifest printr-o profund criz economico-financiar , multe entit i economice se g sesc n st ri dificile, confruntndu-se cu probleme diverse precum sl birea activit ii economice, cu o diminuare drastic a cererii pentru produsele i serviciile sale, cu creteri ale costului creditelor, cu o volatilitate accentuat a cursului de schimb i cu blocaje financiare n lant. n acest direc ie, se impun modific ri substan iale la nivelul managementului i guvernatorul BNR, este necesar un diagnostic corect. macroeconomic, dar i individual, la nivelul fiec rei entit i economice, iar pentru tratamentul corect al crizei, a a cum apreciaz Cercetarea de fa are ca subiect analiza diagnostic a rentabilit ii unei ntreprinderi, care are drept scop efectuarea unei judec i cu privirea la eficien a activit ii unei entit i economice. Lucrarea de diserta ie este structurat pe trei capitole, dispuse ntr-o succesiune logic i care mbin , n mod echilibrat i firesc, aspectele teoretice cu problemele reale ntlnite n activitatea societ ii analizate. n cadrul capitolului I Considera ii generale privind analiza rentabilit ii am urm rit clarificarea n elesului sintagmei analiz diagnostic, prin precizarea obiectivelor acesteia, prin realizarea unei clasific ri dup diverse criterii a diferitelor tipuri de analiz diagnostic. De asemenea, tot n cadrul acestui capitol, am precizat care sunt etapele ce trebuie parcurse n elaborarea unui diagnostic economico financiar, care este structura acestuia, precum i care sunt informa iile necesare elabor rii unui diagnostic. Capitolul II Analiza rentabilit ii la S.C. Mor rit Panifica ie Roman S.A se constituie ntr-o analiz diagnostic a rentabilit ii ntreprinderii, realizat pe exemplul concret al unei societ i din industria mor ritului i panifica iei. n acest scop, am realizat o prezentare general a societ ii, att din perspectiva istoricului acesteia, ct i prin prisma activit ii sale generale, urmat de realizarea diagnosticului rentabilit ii, pe baza informa iilor oferite de contabilitate, n general pe baza Contului de Profit i Pierdere i a Bilan ului Contabil.

[1]

Capitolul III Valorificarea rezultatelor rentabilit ii la ntreprinderea studiat prezint punctele forte i slabe ale activit ii societ ii analizate precum i direc iile de urmat n vederea mbun t irii rentabilit ii. Unul dintre principiile fundamentale ale economiei de pia , i anume acel potrivit c ruia orice activitate trebuie s fie rentabil , justific aplicarea metodelor tiin ifice n studiul sistemelor economice reale, n analiza activit ii unei entit i economice, n vederea ob inerii unor solu ii optime n conformitate cu obiectivele propuse. Procedeele tiin ifice moderne de rezolvare a difficult ilor cu care se confrunt o entitate economic se bazeaz pe metode matematice, innd cont, ns , i de realitatea obiectiv . n concluzie, constatarea punctelor de disfunc ionalitate ale ntreprinderii impune adoptarea m surilor de corec ie, pornind de la originea acestora. Astfel se manifest rolul analizei diagnostic de identificare a cauzelor generatoare de dezechilibre i de furnizare a solu iilor.

[2]

Capitolul 1: Considera ii generale privind analiza rentabilit ii

1.1 Obiectivele i necesitatea diagnosticului rentabilit ii


Diagnosticul rentabilit ii, n practica evalu rii, are o pozi ie cheie, deoarece pe lng faptul c ofer informa ii despre situa ia prezent i trecut , ofer posibilitatea de a preciza viitorul activit ii ce constituie obiectul evalu rii.1 Diagnosticul rentabilit ii ocup un loc important n cadrul analizelor financiare realizate att de managerul financiar, ct Diagnosticul este precedat de analiz i de diverse institu ii specializate n aceast activitate. i reprezint fundamentul deciziilor financiare tactice i

strategice adoptate de ntreprindere. A adar, analiza i diagnosticul financiar nu pot fi separate; diagnosticul nu poate fi ntocmit f r analiz , iar analiza nu are sens dac nu este urmat de o etap de sintez i de interpretare, adic de diagnostic. Studiul rentabilit ii este necesar n primul rnd pentru cump r tor, dar i pentru vnz tor ct i pentru procesul privatiz rii. Cu ct afacerea este mai rentabil cu att valoarea ei, i implicit pre ul, va fi mai mare. n al doilea rnd, cercetarea rentabilit ii este necesar pentru aplicarea metodelor de evaluare bazate pe randament, indiferent de modul de exprimare a acestuia:profit net, dividend pe ac iune, flux de disponibilit i. Sursa principal de informare pentru diagnosticul rentabilit ii este Contul de profit i pierdere n care att veniturile ct i cheltuielile sunt structurate pe genuri de activit i: y activitatea de exploatare (de baz ); y activitatea financiar , cu referire la participa iile cu capital propriu la alte firme, folosirea capitalului mprumutat, veniturile i cheltuielile din diferen ele de curs valutar; y activitatea excep ional , veniturile i cheltuielile ce nu sunt legate de activitatea normal a ntreprinderii: opera ii de capital, desp gubiri i penalit i, perisabilit i i/sau lipsuri la inventar, dona ii, subven ii primite sau acordate, cedare de active.
1

W.P v loaia, D. P v loaia - Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, Ed. Tehno Press, Iai, 2006, pag.185

[3]

Diagnosticul financiar al rentabilit ii este un instrument utilizat cu succes de cei care doresc valorificarea rezultatelor i a poten ialului firmei fa de al i investitori. Diagnosticul financiar propune unele judec i asupra s n t ii financiare a firmei pornind de la situa ia punctelor forte i a punctelor slabe ale gestiunii financiare. Prin el se pot aprecia riscurile trecute, prezente i viitoare ce decurg din situa ia financiar , precum i performan ele acesteia, oferind acele solu ii pentru diminuarea riscurilor i mbun t irea rezultatelor. Diagnosticul rentabilit ii este scopul final al analizei financiare orientate spre utilizatorii s i : managerul firmei, salaria ii, investitorii, fiecare apreciind diferit riscurile, potrivit pozi iei sale n firm . Diagnosticul financiar are un rol deosebit n activitatea practic prin faptul c ofer o baz de date i informa ii cu diverse utiliz ri, cum ar fi:orientarea deciziilor de investi ii, de finan are i de distribuire a dividendelor; elaborarea previziunilor financiare; evaluarea rentabilit ii ateptate de firm ; evaluarea ac iunilor firmei pe pia a de capital; eviden ierea disfunc ionalit ilor sau elementelor nefavorabile n situa ia financiar i a performan elor firmei; arat perspectivele probabile de evolu ie a firmei i propune ac iuni de ntreprins pentru Pentru investitorii actuali ct i pentru cei poten iali , diagnosticul financiar este un mijloc prin care se poate realiza o cunoatere obiectiv , oportun , a modului cum sunt sau pot fi fructificate n viitor investi iile lor. Altfel spus, diagnosticul financiar are rolul de a verifica dac activitatea firmei este suficient de rentabil pentru a genera venituri care i vor permite remunerarea investi iilor de capital i rambursarea lor. Diagnosticul financiar, elaborat pe baza analizei financiare are urm toarele obiective generale:2 y eviden ierea disfunc ionalit ilor n situa ia financiar i a performan elor firmei; y identificarea cauzelor dificult ilor prezente sau viitoare; y prezentarea perspectivelor de evolu ie ale firmei i propunerea unor ac iuni pentru ameliorarea sau redresarea situa iei financiare a firmei. Obiectivele diagnosticului financiar sunt subordonate intereselor utilizatorilor, rolul analizei financiare fiind adaptat tipului de diagnostic, interior sau exterior. Diagnosticul financiar interior este angajat ntr-o ac iune de evaluare a expunerilor la riscurile semnificative, determinnd, n prealabil, punctele tari i punctele slabe ale activit ii de control intern. Astfel de situa ii apar n fundamentarea programului de activitate care se bazeaz pe un examen complex al evolu iei i st rii firmei.
2

ameliorarea sau redresarea situa iei i a perfoman elor firmei.

S. Petrescu - Analiz i diagnostic financiar-contabil.Ghid teoretico-aplicativ, Ed. CECCAR, Bucureti, 2006, pag.15

[4]

Obiectivele diagnosticului financiar interior vizeaz punctul de vedere al ac ionarilor i al participan ilor la via a firmei.Acest diagnostic abordeaz toate problemele privind dimensiunea, structura i utilizarea poten ialului intern, valoarea patrimonial , rentabilitatea etc., deoarece se bazeaz pe ntregul sistem de informa ii privind activitatea firmei. Diagnosticul financiar necesar managerului vizeaz r spunsul la patru ntreb ri esen iale: a) creterea: cum a evoluat activitatea firmei n perioada examinat i care a fost ritmul creterii n raport cu sectorul de activitate n care acesta func ioneaz ; b) rentabilitatea: dac rezultate ob inute au fost pe m sura mijloacelor folosite i n ce m sur creterea a fost nso it de o rentabilitate sufcient ; c) echilibrul: care este structura financiar a firmei i dac aceasta este echilibrat , n contextul raportului ntre masele de capitaluri pentru un suport financiar convenabil; d) riscurile:care sunt acestea, dac firma prezint puncte de vulnerabilitate i dac exist un risc de faliment sau nu. Cunoaterea rezultatelor ob inute de firm ntr-o anumit perioad permite evaluarea performan elor nregistrate care se reflect n echilibrul financiar. n acest sens, sunt urm rite ndeosebi : solvabilitatea i lichiditatea firmei: rentabilitatea economic i financiar de care se leag riscul economic i financiar; fluxurile financiare n timpul unuia sau mai mutlor exerci ii financiare. Rela ia dintre obiectivele diagnosticului financiar i mijloacele i instrumentele la care se recurge pentru realizarea lui sunt prezentate n tabelul de mai jos. Tabel nr. 1 : Mijloacele i instrumentele utilizate n analiza performan elor financiare ale firmei Orient ri ale analizei Studiul echilibrului financiar i al riscului de faliment Mijloace i instrumente utilizate de analiz Analiza Bilan ului i al Tabloului de fluxuri financiare ofer : - rela ia de trezorerie; - ratele Studiul performan elor financiare Analiza contului de rezultate permite: -m surarea soldurilor de gestiune; -analiza ratelor; - evolu ia volumului de activitate asupra rezultatului;

[5]

Diagnosticul exterior abordeaz

toate problemele legate de parteneriii externi:

investitori, ac ionari, creditori etc. Ei sunt interesa i de situa iile economico-financiare ale firmei, de cunoaterea performan elor sale i de riscurile pe care i le asum angajnd rela ii cu aceasta. De asemenea, institu iile bancare folosesc o astfel de analiz ca instrument de fundamentare a deciziilor de acordare a creditelor. Rentabilitatea i perenitatea firmei sunt cea mai bun garan ie a ramburs rii creditelor pentru b nci. Tabel nr. 2: Rolul analizei financiare n atingerea obiectivelor diagnosticului financiar exterior: Obiectivul Credite bancare Credit furnizori Descoperire bancar mprumut pe termen lung Utilizatorul Banca Furnizorul Banca creditoare Banca creditoare Analiza vizeaz Solvabilitatea-lichiditatea Echilibrul financiar pe termen scurt Echilibrul financiar pe termen scurt Echilibrul financiar pe termen scurt Planul de finan are previzional Introducere la burs Privatizarea firmei Statul, investitorii Ac ionarii Rentabilitatea poten ial pentru ac ionari Situa ia financiar actual Serviciile specializate ale b ncilor, analitii financiari Cabinete de audit.Servicii specializate ale b ncilor. Executantul Specialitii b ncii creditoare Departamentul specializat al furnizorului Serviciile specializate ala b ncii creditoare Serviciile specializate ala b ncii creditoare

Obiectivele diagnosticului financiar sunt diferite n func ie de subiectul pe care-l evalueaz , acordndu-se prioritate unui aspect sau altuia care s caracterizeze situa iile financiare ale firmelor.
Etapele parcurse n elaborarea diagnosticului financiar-contabil sunt urm toarele:

y y y y y

prelucrarea informa iilor contabile, prin corec ii i regrup ri n vederea realiz rii bilan ului financiar; identificarea caracteristicilor diagnosticului i calculul indicatorilor financiari; interpretarea i aprecierea indicatorilor din punct de vedere al echilibrului, st rii, gestiunii i eficien ei activit ii; stabilirea punctelor tari i a punctelor slabe ale activit ii ntreprinderii, a oportunit ilor i riscurilor; stabilirea premiselor privind activitatea viitoare a ntreprinderii. [6]

1.2 Rentabilitatea expresie a eficien ei economice


n general, no iunea de rentabilitate reflect capacitatea unei ntreprinderi de a genera rezultate. Nu putem vorbi despre rentabilitate n absen a unor rezultate. n dic ionarul limbii romne contemporane no iunea de rentabilitate este definit astfel: rezultatul financiar al unei activit i economice, concretizat n ob inerea unor venituri care dep esc cheltuielile3. No iunea de rentabilitate este legat , n general, de cea de profit, reprezentnd aptitudinea unei ntreprinderi de a degaja un rezultat exprimat n unit i monetare. Ob inerea regulat de rezultate favorabile confer ntreprinderii economice avantaje, iar pe termen lung duce la performan economic . Reflexul rentabilit ii poate fi enun at astfel: c tigul adus de un plasament de fonduri ntr-o ntreprindere trebuie s fie mai mare dect costul capitalurilor. Acest c tig poate fi evaluat prin rezultatele ob inute nainte de deducerea cheltuielilor financiare determinate de ndatorarea permanent la care se adaug impozitele, divizate prin capitalurile proprii plus ndatorarea permanent (sau prin imobiliz ri plus nevoia de fonduri de rulment). n ceea ce prive te costul capitalurilor, acesta poate fi asimilat cu costul mediu al mprumuturilor. Importan a rentabilit ii pentru orice ntreprindere, agent economic deriv , n mod deoesebit, din felul n care aceasta este urmarit de participan ii la procesul economic. Astfel: - ac ionarul, proprietarul factorului capital, este interesat ca prin imobilizarea capitalului n ac iuni n cadrul unei anumite societ i, rentabilitatea acesteia s -i creeze posibilitatea ob inerii unor dividende mai mari dect sumele pe care le-ar fi ob inut n cazul n care i-ar fi p strat capitalul respectiv ntr-un depozit ntr-o banc . Altfel spus, ac ionarul este interesat ca rata rentabilit ii ntreprinderii respective sa fie mai mare dect rata medie a dobnzilor practicate pe pia a financiar bancar . - banca, creditorii, fiind cei care acord credite fie pentru o serie de investitii, fie pentru exploatare, sunt direct interesate de nivelul rentabilit ii ntreprinderii ce solicit creditul, pentru a stabilii capacitatea acestuia de rambursare viitoare a datoriei; - partenerii de afaceri urm resc rentabilitatea firmelor cu care intr n contact pentru ca aceasta le poate da deseori garan ia credibilit ii i ncrederea n vederea derul rii unor contracte viitoare; - gestionarul (conduc torul ntreprinderii) urm re te cu prec dere rentabilitatea exploat rii, desf urarea ntregii activit i a ntreprinderii este orientat n acest sens.4
3

4V.

M. Niculescu Diagnostic global strategic vol.I,Editura Economic , Bucure ti, 2003, pag.279; Robu, N. Georgescu Analiza economico-financiar , Editura Economic , Bucure ti, 2004, pag.13-14;

[7]

Rentabilitatea constitue una dintre formele de exprimare a eficien ei economice, anume o form sintetic realizat cu ajutorul categoriilor valorice. Calculele de rentabilitate se pot efectua utiliznd ca rezultat nu numai profitul net, ci ntregul venit net, deci profitul brut. Abordarea rentabilit ii se integreaz logic n investigarea eficien ei i eficacit ii activit ii unei ntreprinderi, privilegiind o evaluare finaciar a performan elor. Aceast optic financiar poate p rea insuficient , deoarece, la prima vedere, minimalizeaz realiz rile ntreprinderii care nu cap t o exprimare financiar . Conceptul de rentabilitate are un caracter relativ. Aptitudinea de a degaja rezultate monetare nu poate fi judecat independent de mijloacele angajate pentru a le ob ine. De aceea, analiza rentabilit ii nu se limiteaz la investigarea indicatorilor ei absolu i, ci i a celor relativi, ob inu i prin raportarea rezultatelor la mijloacele angajate sau consumate pentru desf urarea activit ii respective. Rentabilitatea, privit n mod sintetic, reprezint capacitatea de a realiza un profit care s asigure n primul rnd remunerarea capitalului, i care s permit dezvoltarea viitoare a ob in ntreprinderii. Orice ntreprindere, pentru a putea supravie ui i a se dezvolta trebuie s

profit, s fie rentabil . ntr-o economie de pia nu rezist concuren ei dect firmele rentabile. 5 Performan a ntreprinderii reprezint abilitatea ntreprinderii de a avea acces la resurse, de a le aloca i utiliza optim n scopul asigur rii unei remuner ri suficiente pentru a acoperi riscul asumat. Perfoman a const dezvoltare a ei. Rentabilitatea este una din formele cele mai sintetice de exprimare a eficien ei ntregii activit i economico-financiare a ntreprinderii, respectiv a tuturor mijloacelor de produc ie utilizate i a for ei de munc , din toate stadiile circuitului economic: aprovizionare, produc ie i vnzare. Eficien a economic reprezint cea mai general categorie care caracterizeaz rezultatele ce decurg din diferite variante preconizate pentru utilizarea (consum productiv, consum individual, vnzare) sau economisirea unor resurse (umane, materiale sau financiare) intrate sau neintrate n circuitul economic. Rentabilitatea se poate m sura cu ajutorul profitului i a venitului net n suma absolut , ct i cu ajutorul ratelor rentabilit ii ca m rimi relative. Ratele i ceilal i indicatori folosesc la stabilirea diagnosticului financiar al ntreprinderii. Ratele (rapoartele) sunt necesare att pentru gestiunea intern a ntreprinderii pentru compararea cu alte ntreprinderi, ct i pentru aprecierea structurii financiare i stabilirea diagnosticului financiar n vederea orient rii pe termen scurt i pe termen lung. Ele exprim tendin ele n
5

n eficien a i eficacitatea cu care sunt consumate resursele i

generalizate rezultatele (efort-efect) care s -i asigure o continuitate a activit ii i o extindere,

I. Gheorghe

Analiza diagnostic a firmei, Editura Tribuna economic , Bucure ti, 2006, pag.82;

[8]

evolu ia ntreprinderii, starea s n t ii economico-financiare, capacitatea sa de autofinan are i finan are, ct i dezvoltarea ntreprinderii. Pe baza ratelor se ob ine imaginea situa iei financiare a ntreprinderii, pozi ia sa pe pia ct i pozi ia fa de clien i, furnizori, creditori, ac ionari. Ratele se determin pe baza unor indicatori privind activele i pasivele ntreprinderii. Ratele de rentabilitate sunt construite ntr-o manier general prin raportarea unui rezultat fie la un flux de activitate, fie la un stoc. Exist numeroase posibilit ii de a construi modele de analiz a rentabilit ii. n gneral, putem men iona c att la num r torul ct i la numitorul raportului din care rezult rata rentabilit ii se poate opera cu indicatorii care s reflecte ntregul efect sau efort, sau o parte din el.

1.3 Profitul - imagine fidel a rentabilit ii


Rentabilitatea desemneaz capacitatea unei ntreprinderi de a ob ine profit. Profitul este indisolubil legat de rentabilitate, adic de modul n care firma utilizeaz resursele materiale, umane i financiare ce au ca finalitate ob inerea rezultatelor scontate. Rentabilitatea este o m rime relativ , care exprim gradul n care capitalul n ntregul s u, capitalul permanent sau capitalul propriu, aduce profit. n ansamblu analizei economico-financiare, rata rentabilit ii se situeaz printre cei mai sintetici indici de eficien a activit ii ntreprinderii. n literatura de specialitate sunt p reri avizate ale unor economi ti (precum Humphrey H. Nash, Alfred Rappaport, John Myers, Stern Stewart) care afirm c studiul profitului trebuie s fie dedicat n continuare numai unor obiective precum men inerea integrit ii financiar patrimoniale a firmei i de constituire a bazei de calcul a impozitului pe profit. Datorit acestor deficien e profitul contabil i-a pierdut i calitatea de indicator de baz a performan elor economico financiare ale firmei, fiind nlocuit de concepte cum sunt valoarea ad ugat economic (VAE), valoarea adaugat a ac ionarilor (VAA) sau valoarea ad ugat sub form de cash flow (CVA). Unele dintre aceste concepte au la baz principiul corec iilor contabile aplicate profitului contabil, pentru a-l face mai pretabil pentru analize i compara ii (cazul valorii ad ugate economice). Alte concepte propun renun area complet la profit i propun solu ii bazate pe cash flow-ul de exploatare sau pe cash flow-ul global, n cazul valorii ad ugate sub form de cash flow i a valorii ad ugate a ac ionarilor.

[9]

Profitul ndepline te mai multe func ii6: - func ia de stimulare a activit ii economice. Ob inerea celui mai mare profit constituie un obiectiv fundamental pentru to i agen ii economici, determinndu-i s - i asume toate riscurile pe care le implic organizarea i desf urarea activit ii; - func ia de cre tere economic , ndeplinit de profit ntruct acesta reprezint una dintre principalele surse ale acumul rii destinate investi iilor n vederea cre terii economice, inclusiv de creare de noi locuri de munc ; - func ia de control asupra activit ii agen ilor economici. Nivelul i dinamica profitului nsu it constituie un adev rat barometru al calit ii activit ii agen ilor economici; - func ia de surs a finan rii ac iunilor cu caracter social, deoarece profitul serve te la formarea veniturilor bugetare din care sunt finan ate ac iunile guvernamentale ce stau la baza finan rii nv mntului, culturii, s n t ii, administra iei publice i altele similare; - func ia de amplificare a bog iei. Indiferent dac e utilizat pentru dezvoltare sau consum, cu ct e mai mare profitul cu att o parte crescnd din el poate fi utilizat pentru m rirea avu iei (capitalului) firmelor sau avu iei personale a agen ilor economici i a unei p r i tot mai importante din rndul popula iei. Profitul se identific ca orice c tig, ca orice surplus, din orice activitate, ac iune, opera iune, s-au conturat dou sensuri de abordare i apreciere a profitului. Un prim punct de vedere are un sens de prioritate, profitul fiind considerat un avantaj, un c tig nsu it de o persoana fizic sau juridic , f r ca aceasta s aib vre-o contribu ie la atingerea lui. ntr-o astfel de viziune, profitul presupune, prin defini ie, cre terea economic , progres social, ceea ce nseamn c nsu irea lui depinde de caracterul creator, ra ional i eficient al activit ilor, ac iunilor i opera iunilor economice. Maximizarea averii ac ionarilor, respective cre terea valorii de pia a unei firme, nu se mai bazeaz pe profitul contabil ci pe a a numi ii indicatori financiari ai rentabilit ii (mai ales rezultatul brut de exploatere, rezultatul brut global, rezultatul trezoreriei de exploatare i rezultatul global al trezoreriei). Astfel, maximizarea profitului poate fi nlocuit cu maximizarea excedentului brut de exploatare. n acest mod se va oferi o orientare foarte bun a activit ii managerilor, deoarece acest obiectiv reflect punctul pn la care trebuie extins produc ia. Dac se produce mai pu in nu se va putea atinge rezultatul maxim posibil, iar dac produc ia trece de punctul n care venitul marginal este egal cu costul marginal, veniturile suplimentare care se vor ob ine vor fi dep ite de costurile suplimentare. i dezvolt rii

itan, E.,B cescu- C rbunaru, A., Ghi , S. - Statistic macroeconomic , Editura Meteora Press,Bucure ti, 2001, pag. 301.

[10]

n acest context se impune i redefinirea rentabilit ii drept capacitatea unei firme de a realiza un rezultat economic, respectiv de a ob ine venituri de pe urma vnz rii produc iei care s depa easc costurile i nu cheltuielile ocazionate de activitatea sa. Caracteristicile profitului: y avantaj, c tig sub form baneasc realizat dintr-o opera iune, din exercitarea unei activit i umane legitime; y y y y y forma de venit ce recompenseaz factorul de produc ie capital ntr-o economie de pia ; venit atribuit unei persoane pentru aportul ei cu capital la desfa urarea activit ii; diferen a ntre ceea ce efectiv ob in i ceea ce a teapt utilizatorii factorilor de produc ie; surplusul de venit ob inut de firme, de unit ile economice; venit net al unei unit i economice (ntreprindere, banc , magazin, firm etc.) indiferent de forma sa de proprietate, pentru func iile ndeplinite de aceasta.7 Profitul este legat n foarte mare m sur de rentabilitate i rata acesteia. Situa ia unei firme va fi apreciat ca satisf c toare dac rentabilitatea pe care o ofer ac ionarilor s i compenseaz riscul pe care l implic sub toate dimensiunile (riscul exploat rii, financiar i al falimentului).

C. Racoceanu Analiza economico-financiar a profitului , Economic , Bucure ti, 2006, pag.57;

[11]

Capitolul 2: Analiza diagnostic a rentabilit ii S.C. Mor rit Panifica ie Roman S.A

2.1 Prezentarea societ ii S.C. Mor rit Panifica ie Roman S.A. 2.1.1 Activitatea societ ii comerciale
S.C. Mor rit Panifica ie S.A. Roman desf oar comercializare de produse de mor rit i panifica ie. Unitatea a luat fiin n anul 1991, n baza H.G. 1353/1990, prin divizarea fostei ntreprinderi de Mor rit i Panifica ie Neam . Capitalul social este de 4.560.600 mii lei din care 40% este de inut de Asocia ia Salaria ilor i conducerea societ ii, iar 60% este de inut de ac ionari. Conform statutului, S.C. Mor rit Panifica ie Roman S.A. desf oar urm toarele activit i de baz : y prelucrarea cerealelor; y fabricarea i comercializarea produselor de mor rit i panifica ie; y prest ri servicii: m cini, transport, iar ca activit i auxiliare: y comercializarea produselor zaharoase i expandate; y opera iuni de import, export, n activitatea proprie. Societatea i desf oar activitatea pe trei sec iuni principale: Mor rit, prin cele dou sec ii: Moara 1, Str. M gurei nr. 3, Moara 2, Str. Panait Donici; o activitate de produc ie i

[12]

Moara 1, avnd sec ie de mor rit i panifica ie, a fost construit pe vechiul schelet al vechii fabrici de pine din oraul Roman care a func ionat n perioada 1918-1989. Moara 2, avnd doar sec ie de mor rit, a fost construit ntre anii 1930-1936 i ulterior mbun t it dup 1986. ntre 1951-1970, s-a trecut la m rirea capacit ii de depozitare. Dup 1974 a avut loc o modernizare i o suplimentare a capacit ii de depozitare i de prelucrare a cerealelor , ct i la producerea de produse de panifica ie destinate popula iei prin realizarea unui siloz de cereale (1000 t), o moar de tip industrial, silozuri pentru depozitarea f inii i o fabric de pine. Spa iile de desfacere proprii au fost nfiin ate la parter de blocuri i n spa iile comune proprii sau nchiriate. Societatea are o remarcabil experien n ramura din care face parte. n prezent, firma ocup locul trei n topul celor mai profitabile ntreprinderi mici i mijlocii din jude ul Neam , clasament realizat de Camera de Comer i Industrie Neam . Principalele produse realizate sunt produse de mor rit, n propor ie de 30% din cifra de afaceri i produse de panifica ie, n propor ie de 70% din cifra de afaceri. Produsele de mor rit se folosesc n fabricile de pine proprii. Pentru produsele de panifica ie pia a de desfacere este oraul Roman i localit ile limitrofe. Materia prim de baz , gru, este asigurat din produc ia intern , de la produc torii particulari i societ i agricole. Furnizorii principali de materie prim sunt: y y y y y y SC Almos Neam Trimonex Trifeti SCTCE Trei Brazi Danubiana Roman Persoane fizice (achizi ii) Pakmaya Pacani - pentru gru; - pentru gru; - pentru gru; - pentru zah r; - pentru gru; - pentru drojdie. stabil , n uoar cretere fa de perioada anterioar cu

Societatea are o pia aproximativ 10 %.

Pentru produsele de panifica ie principalii concuren i sunt micii produc tori locali care fac o concuren neloial prin economia subteran pe care o practic . n ceea ce privete produsele de mor rit principalii concuren ti sunt morile mari din : Bac u, Constan a, Bucureti, care au o putere economic mult mai mare i care impun anumite politici att pe pia a desfacerii ct i pe ce a achizi iei de gru.

[13]

2.1.2 Managementul i structura organizatoric


Conducerea S.C. MOR RIT PANIFICA IE S.A. ROMAN este asigurat de urm toarele organe de conducere:  Adunarea General a Ac ionarilor;  Consiliul de Administra ie;  Directorul general: Ec. Vasile Lev rd ;  Conducerea executiv : Directorul economic : Economist Vasile Lev rd ; Directorul tehnic:Inginer Rusu Titi. Structura organizatoric a S.C. Mor rit Panifica ie Roman S.A. este o structur de tip func ional, fapt ce rezult i din organigrama societ ii (anexa nr. 3). Acest tip de structur are n vedere asigurarea urm toarelor func ii de baz ale ntreprinderii: func ia de produc ie, comercial , financiar-contabil , personal-salarizare i de conducere. Total ac iunilor societ ii este de 4.560.602 avnd valoarea nominal de 0, 1 Ron. Totalul ac ionarilor este reprezentat astfel: o Ac ionari persoane fizice=4329; o Ac ionari persoane juridice=1 Din cei 4329 ac ionari persoane fizice, 140 sunt salaria i sau fo ti salaria i, ce de in 80, 77 % din ac iuni. Fiind o societate pe ac iuni, Adunarea General a Ac ionarilor este organul suprem de conducere al societ ii care decide asupra activit ii i stabilete linia ei economico-financiar . Societatea este administrat de un Consiliu de Administra ie compui din membrii alei de AGA prin vot secret, iar componen a acestora este redat n contractul de societate. Presedintele acestui consiliu este i directorul general al ntreprinderii, n care calitate coordoneaz i conduce n mod curent activitatea societ ii, conform contractului de societate i legii 31/1990. Ac ionarii sunt informa i prin rapoarte semestriale i anuale ce sunt postate pe pagina de web a Bursei de Valori Bucure ti, unde firma este cotat . Num rul mediu de angaja i de la Mor rit Panifica ie Roman S.A. a oscilat ntre anii 1999 si 2008. Num rul mediu de angaja i a sc zut cu 155 persoane, adic cu 84,24%. Cei mai mul i angaja i au fost n anul 1999-num r persoane angajate:339.

[14]

Cei mai pu ini angaja i au fost n anul 2008- num r persoane angajate 1884. n ultimul bilan contabil num rul angaja ilor Mor rit Panifica ie Roman S.A., a sc zut cu 10 persoane, adica cu 5,43 %, fa de anul precedent.

2.2 Analiza soldurilor intermediare de gestiune


Pentru a se ajunge la o cuantificare global a rentabilit ii capitalului angajat n raport cu resursele proprii, se recurge la integrarea ansamblului de activit i dintr-o ntreprindere, la analiza global a rezultatelor. n acest sens, pe baza contului de profit i pierdere se pot determina o serie de indicatori valorici, care poart denumirea de solduri intermediare de gestiune sau marje de acumulare, indicatori ce se nscriu n gama indicatorilor de apreciere a performan elor economicofinanciare ale ntreprinderii. Soldurile intermediare de gestiune se determin prin diferen e succesive ntre dou sau mai multe valori, rezultnd n acest mod indicatori care, supui analizei, ofer detalii asupra provenien ei rezultatului exerci iului i asupra cauzelor care au generat rezultatul respectiv. Tabelul nr. 3 - Tabloul soldurilor intermediare de gestiune la S.C. Mor rit Panifica ie Roman S.A. Nr. crt Indicatori 2005 2.721.478 2.463.558 257.920 4.983.773 5.106.809 0 2006 2.946.351 2.693.168 253.183 5.457.764 5.229.466 0 Exerci iul financiar 2007 3.436.044 3.162.278 273.766 6.423.886 5.357.004 0 2008 3.469.827 3.188.615 281.212 7.207.733 5.466.008 114.329 2009 4.064.243 3.728.701 335.542 6.746.829 5.571.567 20.100

1. Vnzari de m rfuri ct.707 2. Costul m rfurilor vndute ct. 607 3. Marja comercial ( 1-2) 4. Produc ia vndut ct. 701-708 5. Varia ia produc iei stocate ct.711 6. Venituri din produc ia de imobiliz ri ct.721,722 7. Produc ia exerci iului (4+5+6) 8. Consumuri provenite de la ter i (11+12+13+25) 9. Valoarea adaugat (3+7-8) 10. Subven ii de exploatare 11. Chelt. cu taxele ,

10.090.582 10.687.230 11.780.890 12.788.070 12.338.496 6.146.027 4.202.475 72.634 68.271 6.060.701 6.775.457 4.879.712 0 83.591
[15]

7.043.920 6.025.362 0 132.167

6.910.800 5.763.238 0 126.386

5.279.199 0 107.120

impozitele si vars. Asimilate gr. 63 12. Cheltuieli cu personalul gr. 64 13. Excedentul / deficitul brut al exploat rii ( 9+10-11-12) 14. Alte venituri din exploatare (9+20+23+31) 15. Alte cheltuieli de exploatare 16. Chelt. de exploatare privind amortizarea i provizioanele (19+22+30) 17. Rezultatul exploat rii ( 13+14-15-16 ) 18. Venituri financiare 19. Cheltuieli financiare Rezultatul curent al exerci iului 20. (17+18-19) 21. Venituri extraordinare 22. Chelt. extraordinare 23. Rezultatul extraordinar al exerci iului (21-22) 24. Rezultatul brut al exerci iului (20+23) 25. Impozitul pe profit 26. Rezultatul exerci iului (24-25)

3.198.438 1.008.400 76.951 39.027 314.759

3.544.764 1.251.357 70.286 43.979 314.414

3.676.792 1.495.287 36.369 5.187 439.642

4.345.459 1.547.736 31.190 2.029 820.510

4.597.222 1.039.630 64.668 8.186 373.145

731.565 27.307 6.718 752.154 0 0 0 752.154 134.594 617.560

963.250 12.255 47.989 927.516 0 0 0 927.516 166.006 761.510

1.086.827 2.517 178.544 910.800 0 0 0 910.800 144.265 766.535

756.387 12.044 210.945 557.486 0 0 0 557.486 89.260 468.226

722.967 58.522 275.398 506.091 0 0 0 506.091 68.066 438.025

1. Marja comercial Marja comercial reprezint suplimentul de valoare adus de ntreprindere prin activitatea de de comercializare, fiind element al valorii ad ugate, i se determin cu ajutorul rela iei: Mc = Vnzari de m rfuri Costul m rfurilor vndute Pe parcursul celor 5 ani analiza i, aceasta a nregistrat cea mai mic valoare n anul 2006, cnd a sc zut cu 1.83%, i cea mai ridicat valoare n anul 2009, cnd a crescut cu 19.32 % fa precedent. Rata marjei comerciale arat ponderea veniturilor din vnzarea m rfurilor n cifra de afaceri: de anul

[16]

Rata marjei comerciale

Tabelul nr. 4 Marja comercial la S.C. Mor rit Panifica ie Roman S.A. Nr. crt 1 2 Cifra de afaceri Marja comercial Indicatori 2005 2006 Exerci iul financiar 2007 2008 2009

7.777.885 8.404.115 9.859.930 10.677.560 10.811.072 257.920 3,31% 253.183 3,01% 273.766 2,77% 281.212 2,63% 335.542 3,10%

Rata marjei comerciale

2. Analiza produc iei exerci iului Produc ia exerci iului include valoarea bunurilor i serviciilor fabricate de ntreprindere pentru a fi vndute, stocate sau utilizate pentru nevoile proprii. Deci produc ia exerci iului va include trei elemente: produc ia vndut , produc ia stocat i produc ia imobilizat . Produc ia vndut + Produc ia stocat (Sf - Si) + Produc ia imobilizat

Produc ia exerci iului Tabel nr. 5 - Produc ia exerci iului n perioada 2005-2009 Ind. 2005 2006 2007 2008 2009 Qe(lei) 10.090.582 10.687.230 11.780.890 12.788.070 12.338.496 Modific rile intervenite n m rimea produc iei exerci iului: Qe = Qe 2 0 0 9 Qe2008 = 12.196.777 12.788.070 = - 591.293 lei Qe% 2 0 0 9 / 2 0 0 8 = 100 =

100 = -3. 12 %

[17]

Pe parcursul anilor 2005-2008 se constat o evolu ie ascendent a produc iei exerci iului, acest trend ns fiind ntrerupt n anul 2009, cnd se nregistreaz o sc dere de 4,62% fa 2008. de anul anterior,

Fig. nr. 1:Evolu ia produc iei exerci iului n perioada 2005-2009 Produc ia exerci iului este un indicator inevitabil, dar ambiguu, deoarece este constituit din elemente foarte eterogene: unele sunt evaluate la pre de vnzare (produc ia vndut ), iar altele la cost de produc ie (produc ia stocat i produc ia imobilizat ). Mai mult, nivelul rezultatelor se poate modifica n func ie de metoda re inut pentru evaluarea stocurilor, fapt pentru care valoarea produc iei nu poate s reflecte o realitate financiar . Dup cum se observ din grafic, evolu ia produc iei exerci iului a avut un trend relativ cresc tor, singura sc dere nregistrndu-se n 2009, cu 3,12 %, an n care produc ia nregistreaz o uoar pierdere, veniturile din vnz ri sc znd cu 6,4 %. 3. Analiza valorii ad ugate Valoarea adaugat exprim creterea de valoare rezultat din utilizarea factorilor de produc ie, ndeosebi a for ei de munc i a capitalului, peste valoarea bunurilor i serviciilor provenite de la ter i, n cadrul activit ii curente a ntreprinderii.8 Valoarea adaugat reprezint ,de fapt, sursa de acumul ri b neti din care se face remunerarea participan ilor direc i i indirec i la activitatea economic a ntreprinderii. Valoarea ad ugat se ob ine dup formula:
8

Buc taru, D., Gestiunea financiar a ntreprinderii, Editura Junimea, Ia i, 2004, p. 208

[18]

Marja comercial +produc ia exerci iului - Consumurile provenite de la ter i Valoarea adaugat

Tabel nr.6 Valoarea ad ugat n perioada 2005-2009 Nr. crt Indicatori 2005 257.920 10.090.582 6.146.027 4.202.475 7.777.885 54,03% 2006 253.183 10.687.230 6.060.701 4.879.712 8.404.115 58,06% Exerci iul financiar 2007 273.766 11.780.890 6.775.457 5.279.199 9.859.930 53,54% 2008 281.212 12.788.070 7.043.920 6.025.362 10.677.560 56,43% 2009 335.542 12.338.496 6.910.800 5.763.238 10.811.072 53,30%

1. Marja comercial 2. Produc ia exerci iului 3. Consumuri provenite de la ter i 4. Valoarea adaugat Cifra de afaceri 5. Gradul de integrare 6. al ntreprinderii

Eficien a informa iilor furnizate de valoarea ad ugat

se bazeaz

ndeosebi pe o

interpretare prudent a indicatorului. De aceea, evolu ia acestui indicator va fi analizat cu mare aten ie, urmnd ca din calculele ce vor fi efectuate n continuarea lucr rii s se trag concluzii ct mai corecte, i s fie sugerate solu ii eficiente. Evolu ia valorii ad ugate are un trend cresc tor, cu excep ia anului 2009, cnd cunoate o uoar sc dere, cu 4,35%. Creterea constant a valorii adaugate este un semn al unei creteri uoare a performan elor comerciale ale ntreprinderii. Pornind de la nivelul valorii ad ugate se poate calcula gradul de integrare al ntreprinderii, raportnd valoarea adaugat la cifra de afaceri. Din calcule rezulta ca ntreprinderea i poate asigura ea ns i un num r mare de faze de fabrica ie, f r a recurge la serviciile altor ntreprinderi pentru a-i furniza anumite subansamble, gradul de integrare al ntreprinderii avnd o valoare relativ satisf c toare

[19]

Analiza factorial a valorii ad ugate pe baza modelului bazat pe influen a resurselor de munc : Qe CA VA   Np Qe CA

VA ! Np 

Tabel nr.7 - Indicatori utiliza i n analiza factorial Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Valoarea ad ugat Num r de personal Produc ia exerci iului Cifra de afaceri VA Np Qe CA Specifica ie Simbol 2005 2006 Perioada de analiz 2007 2008 6.025.362 219 2009 5.763.238 211

4.202.475 4.879.712 5.279.199 200 194 184

10.090.582 10.687.230 11.780.890 12.788.070 12.338.496 7.777.885 8.404.115 9.859.930 10.677.560 10.811.072 58.393,01 0,83 58476,28 0,87

7.

8. 9. 10. 11.

Productivitatea Qe/Np 50.452,91 55.088,81 64.026,57 muncii Gradul de CA/Qe 0,77 0,78 0,83 valorificare a produc iei exerci iului Valoarea VA/CA 0,540 0,58 0,53 ad ugat la 1 leu cifr de afaceri Indice de INp 0,97 0,95 cre tere a Np Indice cre tere Qe/Np Indice cre tere CA/Qe Indice cre tere VA/CA de a de a de a IQe/Np ICA/Qe IVA/CA 1,09 1,01 1,07 1,16 1,06 0,92

0,56

0,53

1,19 0,91 1 1,05

0,96 1,00 1,05 0,94

[20]

Calculul abaterii absolute a valorii ad ugate n intervalul 2008-2009:

Factorii de influen

asupra valorii ad ugate, n cazul acestui model, sunt:

1.

Influen a modific rii num rului de personal: = = (211-219)* 58.393,01*0,83*0,56 = - 217.128,56 lei

2.

Influen a modific rii productivit ii muncii:

3.

Influen a modific rii gradului de valorificare a produc iei exerci iului:

=211*58476,28* (0,87-0,83)* 0,56=276.382,28 lei 4. Influen a modific rii valorii ad ugate la 1 leu cifr de afaceri:

[21]

=211*58476,28*0,87*(0,53-0,56)= - 322.034,72 lei

Tabel nr.8 Influen ele modific rii valorii ad ugate n perioada 2008-2009 Nr. crt. Specifica ie Simbol Perioada de analiz 2008-2009

1. 2. 3. 4. 5.

Modificarea VA datorit modific rii num rului de angaja i datorit modific rii productivit ii muncii datorit modific rii gradului de valorificare a Qe datorit modific rii VA la 1 leu CA n anul 2009 fa

(VA (Np (QeNp (CAQe 276.382,28 - 322.034,72 - 217.128,56

(VACA

de anul 2008, valoarea ad ugat a sc zut cu - 262.124 lei n m rimi

absolute, respectiv cu 4,35 % n valori relative. Aceast modificare se datoreaz :     sc derii num rului de angaja i cu 3,65 % (cu 8 persoane) fa ceea ce a determinat sc derea indicatorului cu 217.128,56 lei; mbun t irii productivit ii muncii cu 14 % fa de anul 2008, cu efecte pozitive de anul asupra valorii ad ugate, care a crescut cu 8166,52 lei; creterii gradului de valorificare a produc iei exerci iului cu 4,82 % fa sc derii valorii ad ugate la 1 leu cifr de afaceri cu 10, 47 % fa precedent, ceea ce a condus la creterea valorii ad ugate cu 276.382,28 lei; de anul anterior, cu efecte negative asupra indicatorului, care a sc zut cu 322.034 lei 4. Analiza excedentului brut al exploat rii Excedentul brut de exploatare exprim acumularea brut din activitatea de exploatare, acumularea fiind o resurs principal a ntreprinderii, cu influen hot rtoare asupra rentabilit ii economice i a capacit ii poten iale de autofinan are a investi iilor. Excedentul brut de exploatare exprim m sura resurselor degajate de exploatare pe baza c rora ntreprinderea exercit decizii strategice. Lund n calcul veniturile ncasabile i
[22]

de anul precedent,

cheltuielile platibile, indicatorul capata o semnificatie deosebita in termeni de resurse financiare (reprezinta fundamentul autofinantarii intreprinderii) si de trezorerie (masoara trezoreria potentiala degajata de exploatare si decalajele dintre scadenta incasarii creantelor si plata datoriilor). Valoarea adaugata + Subventii de exploatare + Impozite, taxe si varsaminte asimilate - Cheltuieli cu personalul EBE Tabel nr. 9 - Indicatorii folosi i pentru analiza EBE n perioada 2005-2009 Indicatori Valoarea ad ugat (lei) Subven ii din exploatare (lei) Impozite i taxe (lei) Cheltuieli cu personalul (lei) EBE (lei) 2005 4.496.557 72.634 68.271 3.198.438 1.302.482 2006 2007 2008 2009

5.180.438 5.780.062 6.380.475 5.763.238 0 83.591 0 107.120 0 132.167 0 126.386

3.544.764 3.676.792 4.345.459 4.597.222 1.552.083 1.996.150 1.902.849 1.039.630

Excedentul brut de exploatare a nregistrat o evolu ie relativ cresc toare n perioada 20052009, nregistrnd att creteri (n 2006, 2007), ct i descreteri (n 2008, 2009). Sporirea nregistrat de excedentul brut de exploatare a dat posibilitatea ntreprinderii de a-i rennoi imobiliz rile, de a acoperi riscurile din provizioanele constituite, diferen a fiind distribuit att statului ct i investi iilor. Avnd la dispozi ie un excedentul brut de exploatare n cretere, conducerea ntreprinderii a putut lua decizii strategice n activitatea acesteia de produc ie dar i n cea de investi ii. Sc derea excedentului brut de exploatare n 2008, s-a datorat creterii cheltuielilor cu personalul i a celor cu impozitele i taxele. 5. Rezultatul brut al exploat rii (RBE) este soldul intermediar de gestiune n termeni de rentabilitate i arat contribu ia exploat rii la formarea rezultatelor. Rezultatul exploat rii (profit sau pierdere) prive te activitatea de exploatare normal i curent a ntreprinderii. Exprim m rimea absolut a rentabilit ii activit ii de exploatare, ob inut prin
[23]

deducerea tuturor cheltuielilor (pl tibile i calculate) din veniturile exploat rii (ncasabile i calculate).9 Rezultatul exploat rii se poate calcula prin dou metode: prima metod cu ajutorul soldurilor intermediare de gestiune: RE (PBE) = EBE + Vpe + Ave Cpa Ace ; Vpe = venituri din provizioane de exploatare; Ave = alte venituri de exploatare; Cpa = cheltuieli cu provizioanele i amortiz rile de exploatare; Ace = alte cheltuieli de exploatare. a doua metod este cu ajutorul Contului de profit i pierdere: RE (PBE) = Ve Ce; Ve = venituri din exploatare; Ce = cheltuieli din exploatare. Penntru analiza noastr vom aplica a doua metod : RE (PBE)2005 = 731.565 lei RE (PBE)2006 = 963.250 lei RE (PBE)2007 = 1.086.827 lei RE (PBE)2008 = 756.387 lei RE (PBE)2009 = 722.967 lei Rezultatul din exploatare a nregistrat n perioada analizat o evolu ie relativ cresc toare i pozitiv n 2005-2009, cu excep ia anului 2008, cnd a nregistrat o sc dere semnificativ cu 330.440 lei fa de anul anterior, reprezentnd un procent de 30.40%. Aceast reducere s-a datorat sc derii valorii productiei, ca urmare a creterii costurilor, precum reducerii comenzilor. 6. Rezultatul curent (Rcrt) este rezultatul ob inut din opera iunile normale, obinuite ale firmei, prin luarea n considerare i a elementelor financiare. Rezultatul curent decurge din activitatea curent extraordinare. Rezultatul curent reprezint un indicator al activit ii economice i financiare a ntreprinderii, interesnd, n mod particular, proprietarii ntreprinderii. Rezultatul curent este determinat att de rezultatul exploat rii normale i curente, ct i de cel al activit ii financiare, cu alte cuvinte, rezultatul curent este rezultatul tuturor opera iunilor curente ale ntreprinderii. a ntreprinderii, excluznd opera iile RE (PBE) = Ve Ce unde: unde:

Georgeta Vintil

Gestiunea financiar a ntreprinderii, Didactic

i Pedagogic , Bucure ti, 2006, pag.89;

[24]

Rezultatul exploatarii + Venituri finaciare - Cheltuieli financiare Rezultatul curent Tabel nr. 10 - Indicatorii folosi i pentru calculul rezultatului curent Indicatori Rezultatul exploat rii (lei) Rezultatul financiar (lei) Rezultatul curent 2005 731.565 20.589 752.154 2006 2007 2008 2009

963.250 1.086.827 756.387 722.967 -35.734 -176.027 -198.901 - 216.876 557.486 506.091

927.516 910.800

Rezultatul curent a cunoscut o evolu ie sinusoidal , modific rile importante avnd loc n 2008 i n 2009, cnd a nregistrat o sc dere cu 38.79%, respectiv o cretere cu 37.14%. n 2006 i n 2007, rezultatul curent nregistreaz o valoare pozitiv , mai ridicat dect n ceilal i ani, datorit desf ur rii unui management de calitate, existen ei unui echilibru n politica financiar i nu n ultimul rnd, datorit faptului c rezultatul din exploatare nu este absorbit de cheltuielile financiare. Totodat , ntreprinderea desf oar activit i generatoare de lichidit i (stocuri reduse sau cu rota ie rapid , credite-clien i limitate sau inexistente), pentru care caut cele mai bune plasamente posibile, supraveghind n acelai timp expansiunea pie ei i gestiunea trezoreriei.

2.3 Analiza structurii i dinamicii profitului


Analiza dinamic sursele de provenien i structural a profitului ine seama de elementele componente i de

ale profitului, a a cum sunt ele prezentate n contul de profit i pierdere, i cheltuielile totale efectuate de c tre

astfel m rimea de impozitare a profitului (Rt), numit i profit brut (Pb), se determin ca diferen ntre veniturile totale, ob inute n perioada respectiv ntreprindere.

[25]

2.3.1 Analiza dinamic a profitului


Rt(Pb) = Vt Ct, unde: Vt = venituri totale; Ct = cheltuieli totale. Vt = Ve + Vf + Vex Ct = Ce + Cf + Cex Datele pentru calculul veniturilor i cheltuielilor totale le g sim n anexa nr.1, Contul de profit i pierdere. Vt2005 = 12.935.334 +27.307 + 0 =12.962.641 lei Vt2006 = 13.703.867+ 12.255+ 0 = 13.716.122 lei Vt2007 =15.253.303 +2.517 + 0 = 15.255.820 lei Vt2008 = 16.289.087 + 12.044 + 0 = 16.301.131 lei Vt2009= 16.467.407+ 58.522+ 0 = 16.525.929 lei Tabel nr. 11. Veniturile totale ale firmei n perioada 2005-2009 Indicator Vt (lei) Cht (lei) 2005 12.962.641 12.210.487 2006 13.716.122 12.788.606 2007 15.255.820 14.345.020 2008 16.301.131 15.743.645 2009 16.525.929 16.019.838

Putem aprecia c veniturile totale au avut , pe parcursul celor 5 ani un trend ascendent, n 2006 nregistrndu-se o cretere de 5,8% fa de anul 2005, n 2007 s-a nregistrat o cretere de 11.23 % fa de 2006, n 2008 creterea a fost de 6.85 procente, iar n 2009 de 1.38 procente. Din analiza structurii veniturilor, n dinamic constat m urm toarele: venitul din exploatare este preponderent n venitul total i are tendin a de a avea o pondere mai important de la un an la cel lalt, ceea ce nseamn c managerul este preocupat de asigurarea continuit ii activit ii. n structura veniturilor din exploatare predomin veniturile din vnz ri, ceea ce nseamn c probabilitatea de realizare efectiv a veniturilor prin ncasare este mai mare, n concluzie, cre te gradul de atractivitate al acestei afaceri pentru poten iali investitori.

[26]

Fig. nr. 2 : Evolu ia veniturilor i cheltuielilor n perioada 2005- 2009

Ct2005 = 12.203.769+ 6.718+ 0 = 12.210.487 lei Ct2006 = 12.740.617+47.989 + 0 = 12.788.606 lei Ct2007 = 14.166.476+178.544 + 0 = 14.345.020 lei Ct2008 = 15.532.700+153.651 + 0 =15.743.645 lei Ct2009 =15.744.440 +275.398 + 0 =16.019.838 lei n urma rezultatelor din tabel observ m c n anul 2006 cheltuielile totale au crescut cu 4,73 % fa de anul 2005, n anul 2007 fa de 2006 au avut o cre tere de 12.17 %., n 2008 creterea a fost de 9.75 %, iar n 2009 de 1.75 %. Putem aprecia c evolu ia veniturilor i cheltuielilor pe cei trei ani este cresc toare i echilibrat . Rt(Pb)2005 =12.962.641 12.210.487 =752.154 lei Rt(Pb)2006 =13.716.122 12.788.606 = 927.516 lei Rt(Pb)2007 = 15.255.820 14.345.020= 910.800 lei Rt(Pb)2008 = 16.301.131 15.743.645= 557.486 lei Rt(Pb)2009 = 16.525.929 16.019.838 = 506.091 lei =927.516-752.154=165.362 =910.800-927.516=- 16.716 =557.486-910.800=-353.314
[27]

=506.091-557.486= - 51.395 Influen a factorilor asupra modific rii rezultatului total: 1 ) Influen a veniturilor totale:
Vt

= Vt 2 0 0 9 Vt2008 =16.525.92916.301.131 = 224.798 lei


Rt

2) Influen a cheltuielilor totale:


Ct

= (Ct2 0 0 9 Ct2008) =- 16.019.838 +15.743.645 lei = -276.193 lei


Rt

Pentru a ne verifica folosim rela ia:


2 Vt ,Ct

(
1 Rt

Rt ( P b ) = 224798 276.193 = -51.395 lei de perioada de baz ,

Putem aprecia c rezultatul total a sc zut n perioada curent , 2009 fa

2008 cu 51.395 lei. Aceast sc dere se datoreaz influen ei fiec rei categorii de venituri i cheltuieli.

2.3.2 Analiza structural a profitului

Analiza structural a profitului are rolul de a eviden ia ponderea i dinamica rezultatelor aferente celor trei categorii de activit i care se desf oar n cadrul unei ntreprinderi: de exploatare, financiar i excep ional . Evolu ia profitului i a elementelor componente ale acestuia n cadrul ntreprinderii analizate se prezint astfel: Tabel nr. 12 Evolu ia profitului i a componentelor acestuia Elemente Rezultatul din exploatare Rezultatul financiar Rezultatul excep ional Rezultatul brut Rezultatul net al exerci iului 2005 731.565 20.589 0 752.154 617.560 2006 963.250 -35.734 0 927.516 761.510 2007 1.086.827 -176.027 0 910.800 766.535 2008 756.387 -198.901 0 557.486 468.226 2009 722.967 -216.876 0 506.091 438.025

[28]

Fig. nr. 3 : Evolu ia profitului net n perioada 2005-2009 Rt(Pb) = Re + Rf + Rex = (Ve Ce) + (Vf Cf) + (Vex Cex) Rt2005 =731.565 +20.589 + 0 = 752.154 lei Rt2006 = 963.250-35.734 + 0 = 927.516 lei Rt2007 = 1.086.827 176.027+ 0 = 910.800 lei Rt2008 = 756.387 198.901+ 0 = 557.486 lei Rt2009 = 722.967 216.876 + 0 = 506.091 lei Observ m o cre tere important a rezultatului total al ntreprinderii n anul 2006 fa din anul anterior, n anii 2008 i 2009 nregistrndu-se ns valorile cele mai sc zute. n cadrul analizei putem calcula influen ele fiec rei categorii de rezultate asupra modific rii rezultatului total, acestea fiind: 1) Influen a rezultatului exploat rii asupra modific rii rezultatului total:
Re Rt

de anul

2005, chiar dac rezutatul financiar este pierdere, iar n anul 2007 rezultatul total este comparativ cu cel

= Re1 Re0 , unde:

0 anul de baz (2008); 1 anul curent (2009).


Re Rt

= Re2 0 0 9 Re2008 = 722.967 756.387 = -33.420 lei

2) Influen a rezultatului financiar asupra modific rii rezultatului total:


Re Rt

= Rf 2 0 0 9 Rf2008 = -216.876+ 198.901 = 17.975 lei


[29]

3) Influen a rezultatului extraordinar asupra modific rii rezultatului total:


Re x Rt

= 0, deoarece firma nu are rezultat extraordinar.

2.4 Analiza rentabilit ii prin rate


Indicatorii de rentabilitate i profitabilitate au la baz profitul net realizat i cifra de faceri ob inut de firm ntr-o anumit perioad de timp. Aceti indicatori pot fi sub dou forme: Rate de rentabilitate i rate de profitabilitate.

2.4.1 Analiza ratelor de rentabilitate


Ratele de rentabilitate rezult din raportarea unui indicator de rezultat la un indicator de efort care exprim fie fluxul global de activitate (CA), fie mijloacele utilizate pentru ob inerea rezultatului (capital economic, capital propriu, costuri). Ratele de rentabilitate de exprim prin urm toarele formule de calcul: Rata rezultatului net (R1)

, , .

Rata rentabilit ii exploat rii (R2)

Rata rentabilit ii economice (R3)

Rezultatele ob inute n urma calculului acestor rate sunt prezentate n tabelul urm tor: Tabel nr. 13 Calculul ratelor de rentabilitate Indicatori 1. Cifra de afaceri (CA) 2.Rezultatul din exploatare (Rexp) 3.Rezultatul net (Rnet) 4.Active totale 5. Rata rezultatului net (R1) 2005 7.777.885 731.565 2006 8.404.115 963.250 Exerci iul financiar 2007 2008 9.859.930 10.677.560 1.086.827 756.387 2009 10.811.072 722.967

617.560 3.579.864 7,94 %

761.510 5.761.378 9,06 %

766.535 6.514.458 7,77 %

468.226 6.448.513 4,38%

438.025 7.071.606 4,05%

[30]

6. Rata rentabilit ii exploat rii (R2) 7. Rata rentabilit ii economice (R3)

9,40 %

11,46 %

11,02 %

7,08 %

6,68 %

20,43 %

16,72 %

16,68 %

11,73 %

10,22 %

Din valorile calculate ale acestor rate putem constata urm toarele: 1. Rata rezultatului net nregistreaz o tendin profitului net comparativ cu cifra de afaceri. 2. Rata rentabilit ii exploat rii are o tendin de sc dere fa de anul 2006 datorit creterii cifrei de afaceri mai rapid dect rezultatul din exploatare. 3. Rata rentabilit ii economice a nregistreaz activelor totale. Rata rentabilit ii economice caracterizeaz eficien a cu care au fost utilizate elemente ale capitalului privat ca realitate (utilaje, materii prime, materiale, stocuri, crean e) format din active fixe i active circulante. pe tot parcursul perioadei analizate valori descresc toare ca urmare a creterii mai rapide a rezultatului exploat rii comparativ cu creterea de sc dere rezultat din valorile sc zute ala

2.4.2 Analiza ratelor de profitabilitate


Ratele de profitabilitate exprim capacitatea de dezvoltare a firmei i de rambursare a datoriilor.10 Principalele rate analizate sunt: Marja de profit brut Marja de profit net Marja de profit sau rentabilitatea vnz rilor exprim profitul ob inut de firm la fiecare unitate monetar . Rentabilitatea activelor totale (Return On Assets)

10

S. Petrescu, Diagnostic Economic-Financiar.Metologie. Studii de caz, Ed. Sedcom Libris, Ia i, 2004, p.266-268

[31]

Acest indicator exprim eficien a utiliz rii activelor sau capacitatea managerial de a ob ine profituri din activele pe care le are la dispozi ie. Tabel nr. 14 - -Calculul indicatorilor de profitabilitate Indicatori 1.Profit brut 2.Profit net 3. Cifra de afaceri 4.Active totale 5. Capital propriu 6.Capital permanent 7.Marja profitului brut 8.Marja profitului net 9.Rata activelor totale (ROA) 10.Rata rentabilit ii financiare (ROE) 2005 752.154 617.560 7.777.885 3.579.864 2.696.575 2.696.575 9,67 % 7,94 % 21,01 % 22,90 % 2006 927.516 761.510 8.404.115 5.761.378 3.017.068 4.517.068 11,03 % 9,06 % 16,09 % 25,24 % Exerci iul financiar 2007 2008 910.800 557.486 766.535 468.226 9.859.930 6.514.458 3.783.604 5.096.104 9,23 % 7,77 % 13,98 % 20,26 % 10.677.560 6.448.513 4.152.582 5.090.082 5,22 % 4,38 % 8,64 % 11,27% 2009 506.091 438.025 10.811.072 7.071.606 4.343.216 4.905.716 4,68 % 4,05 % 7,15 % 10,08 %

Din datele prezentate n tabel se desprind urm toarele concluzii: y Rata rentabilit ii economice nregistreaz o tendin de sc dere , amplificat n anii 2008 i 2009, datorit sc derii marjei de profit; y Rata rentabilit ii financiare nregistreaz n primii doi ani analiza i o tendin de cretere, avnd valori bune, care ns se njum t esc n ultimii 3 ani, fapt datorat sc derii rezultatului net , ceea ce are ca efect diminuarea capitalurilor investite i autofinan area firmei. Cauzele sc derii ratei rentabilit ii financiare const ntr-o cre tere mult mai lent a surselor proprii provenind din rezultatul net curent comparativ cu cre terea surselor proprii altele dect rezultatul net al exerci iului. Privit prin prisma modelului multiplicativ al ROE evolu ia nefavorabil a ratei rentabilit ii financiare sub forma ROE este cauzat de urm torii factori:  Diminuarea marjei profitului net pe toat perioada analizat , factor cu influen asupra ratei rentabilit ii financiare.
[32]

negativ

 Diminuarea vitezei de rota ie a activelor totale pe toat perioada analizat influen negativ asupra ratei rentabilit ii financiare.

factor cu

n limbajul anglo-saxon, rata rentabilit ii economice poart activ). unde: -profitul total brut;

denumirea de rata

rentabilit ii activului; de aceea, ea se prescurteaz prin ROA (Return on Assets, unde Assets =

-A- active economice [imobiliz ri corporale (Af) + active circulante (Ac)] sau total activ Tabel nr. 15 Calculul ratei rentabilit ii economice Explica ii Active imobilizate (Ai) Active circulante (Ac) Total activ (A) Venituri totale (V) Profit brut total ( ) 2005 1.803.171 1.776.693 2006 3.465.072 2.296.306 Perioada cercetat 2007 2008 3.916.621 3.503.751 2.597.837 6.514.458 15.255.820 910.800 2,34 5,97 2.944.762 6.448.513 16.301.131 557.486 2,52 3,41 2009 4.176.960 2.894.646 7.071.606 16.525.929 506.091 2,33 3,06

3.579.864 5.761.378 12.962.641 13.716.122 752.154 927.516 2,38 6,76

Viteza de rota ie 3,62 a activului (V/A) Rata 5,80 rentabilit ii veniturilor Rata 21,01 rentabilit ii economice

16,09

13,98

8,64

7,156

Dac efectu m un artificiu matematic, se poate folosi o form transformat a modelului n studiul ratei rentabilit ii economice (ROA): unde: -V-veniturile totale;

- viteza de rota ie a activului;


-

rata rentabilit

ii veniturilor;
[33]

rile dezvoltate se consider satisfacatoare ratele de rentabilitate economic cu valori peste

25%, ceea ce nseamn ca ntreprinderea i poate rennoi capitalurile angajate n maxim 4 ani, prin excedentul brut de exploatare. n cazul ntreprinderilor din Romnia o rat de rentabilitate de 10% este considerata ca adecvat .

Fig. nr 4 : Evolu ia indicatorilor: Marja profit brut, Marj profit net i Rata Activelor totale S.C. Mor rit Panifica ie Roman S.A. nregistreaz o rentabilitate economic n sc dere, de la 21,01% n anul 2005, la 7, 15% n anul 2009, acesta reflectnd o situa ie nefavorabil a ntreprinderii. Dac inem cont de faptul c activul total (economic) este finan at n mod integral din capitalurile proprii i mprumutate, avem:

Analiza ROA poate fi adncit prin raportarea acestor indicatori la marja de profit i vnz ri. Prin urmare: Marja de profit net * Viteza de rota ie Rentabilitatea economic (ROA) depinde de vnz ri i de marja de profit. Pentru a corecta trendul descendent firma trebuie s ac ioneze simultan att n sensul creterii att a marjei ed profit ct i a rota iei activelor. n practic aceast situa ie este dificil de realizat.
[34]

Analiza factorial a rentabilit ii economice Modelul utilizat n analiza factorial este urm torul:

Tabel nr. 16 Indicatorii necesari analizei ratei rentabilit ii economice Indicatori 2005 Cifra de afaceri Active imobilizate (Ai) Active circulante (Ac) Total activ (A) Profit brut total Viteza de rota ie a activului (C/A) Rata rentabilit ii comerciale (P/CA) Rata rentabilit ii economice 2006 Perioada cercetat 2007 2008 2009

7.777.885 8.404.115 9.859.930 10.677.560 10.811.072 1.803.171 3.465.072 3.916.621 3.503.751 4.176.960 1.776.693 2.296.306 2.597.837 2.944.762 3.579.864 5.761.378 6.514.458 6.448.513 752.154 927.516 910.800 557.486 2,17 9,67 % 21,01 % 1,45 11,04 % 16,09 % 1,51 9,24 % 13,98 % 1,65 5,22 % 8,64 % 2.894.646 7.071.606 506.091 1,52 4,68 % 7,15 %

n cazul acestui model, rata rentabilit ii economice combin efectul vitezei de rota ie a activului total, exprimat comerciale . de perioada precedent , 2008, se explic ca num r de rota ii , cu efectul ratei rentabilit ii

Modificarea ratei rentabilit ii economice din 2009, fa astfel: 7,15 8,64 = - 1,49 %

1. Influen a vitezei de rota ie a activului total: =(1,52 1,65) *5,22 = - 0,67 %

2. Influen a ratei rentabilit ii comerciale: 1,52 * (4,68-5,22)= - 0,82 %


[35]

Rata rentabilit ii financiare ROE (Return on equity) exprim capacitatea capitalurilor proprii de a crea un surplus, dup remunerarea capitalurilor mprumutate, care va permite remunerarea capitalurilor ac ionarilor (dividende) i autofinan area firmei. ROE Spre deosebire de ROA, ROE se concentreaz numai asupra randamentului capitalului investit de c tre ac ionari.
Analiza factorial a ratei rentabilit ii financiare se poate realiza pe baza urm torului model:

Modelul de analiza factorial este: Rf = Vt Pr At * * n * 100 Kp At Vt Vt viteza de rota ie a activului total At At factorul de multiplicare a capitalului propriu Kp Prn rentabilitatea net a veniturilor totale Vt Sistemul de factori care act ioneaz asupra ratei rentabilit ii financiare este: Vt At
Rf

unde:

At Kp
Prn Vt

Cuantificarea influen elor se realizeaz prin metoda substituirilor n lant. Pentru analiz se folosesc datele din urm torul tabel: Tabel nr. 17 - Indicatori necesari analizei ratei rentabilit ii financiare Elemente Venituri totale(Vt ) Active totale(At) Capitaluri proprii(Kp) 2005 2006 2007 2008 2009

12.962.641 13.716.122 15.255.820 16.301.131 16.525.929 3.579.864 5.761.378 6.514.458 6.448.513 7.071.606 2.696.575 3.017.068 3.783.604 4.152.582 4.343.216
[36]

Rezultatul net(Prn) Viteza de rota ie a activului total(Vt/At) Factorul de multiplicare al

617.560 3,62

761.510 2,38

766.535 2,34

468.226 2,52

438.025 2,33

1,32

1,91

1,72

1,55

1,62

capitalului propriu(At/Kp) Rentabilitatea net a veniturilor totale(Prn/Vt) Rata (Rf) rentabilit ii financiare 22,90 25,24 20,25 11,27 10,08 0,047 0,055 0,050 0,028 0,026

Sc derea ratei rentabilit ii financiare cu 1,19 % n anul 2009 fa poate explica prin influen a urm torilor factori:
a) Influen a modific rii vitezei de rota ie a activului total:

de anul anterior 2008, se

b) Influen a modific rii factorului de multiplicare a capitalului propriu:

c) Influen a modific rii rentabilit ii nete a veniturilor totale

[37]

30 25 20 15 10 5 0 2005
d)

Rata rentabilitatii economice (ROA) Rata rentabilitatii financiare (ROE)

2006

2007

2008

2009

Fig. nr 5 : Evolu ia ROA i ROE Pe fondul unei diminu ri generale ale ratelor de profitabilitate comercial rentabilitate economic i a ratelor de

i financiar , per ansamblu ncrederea pe care o genereaz societatea

analizat n ochii investitorilor de i este una semnificativ , aceasta se diminueaz n mod sistematic de la un an la altul. n ceea ce prive te nivelul de satisfac ie al ac ionarilor existen i acesta este unul n cre tere, datorat n principal unui nivel ridicat de remunerare a acestora prin dividende. Se remarc din nou politica de protec ie a vechilor ac ionari care ns nu duce la efectul scontat, acel de cre tere real a valorii entit ii. Societatea ar trebui s procedeze la acordarea unei remuner ri ai ac ionarilor prin dividende mai reduse i s i orienteze astfel sursele respective spre ob inerea unei rentabilit i economice i financiare superioare care s creasc ncrederea investitorilor n managementul entit ii prin cre terea pre ului de pia al ac iunilor societ ii.

[38]

2.5 Analiza rezultatelor care exprim profitabilitatea activit ii firmei 2.5.1 Analiza factorial a profitului brut
Rela ia de calcul a rezultatului este: Pb = Vt - Cht, unde: Vt venituri totale Cht cheltuieli totale Modelul de analiz este: Pb = Vt * (1 -

Cht ) = Vt * , p b Vt

unde p b rezultatul mediu brut la 1 leu venituri totale

pb =

g i * p bi i
100

unde gi = structura veniturilor totale pe tipuri de activit i

p bi = profitul brut la 1 leu venituri pe tipuri de activit i


Sistemul de factori care ac ioneaz asupra profitului brut este:
Vt Pb pb pbi

gi

Cuantificarea influen elor se realizeaz prin metoda substituirilor n lan .

Pentru analiz se folosesc datele din urm torul tabel: Tabel nr. 18 - Indicatori necesari analizei profitului brut Elemente Venituri din exploatare Venituri financiare Venituri excep ionale Venituri totale Cheltuieli de exploatare 2005 2006 2007 2008 2009

12.935.334 13.703.867 15.253.303 16.289.087 16.467.407 27.307 0 12.255 0 2.517 0 12.044 0 58.522 0

12.962.641 13.716.122 15.255.820 16.301.131 16.525.929 12.203.769 12.740.617 14.166.476 15.532.700 15.744.440
[39]

Cheltuieli financiare Cheltuieli excep ionale Cheltuieli totale Profitul brut al exerci iului Profitul din exploatare Profitul financiar Profitul excep ional Profitul mediu la 1 leu venituri totale Profitul la 1 leu venituri din exploatare

6.718 0

47.989 0

178.544 0

210.945 0

275.398 0

12.210.487 12.788.606 14.345.020 15.743.645 16.019.838 752.154 731.565 20.589 0 927.516 963.250 0 0 910.800 557.486 506.091 722.967 0 0

1.086.827 756.387 0 0 0 0

0,058

0,0676

0,0597

0,034

0,030

0,056

0,070 0

0,071 0

0,046 0

0,044 0

Profitul la 1 leu venituri financiare 0,753 Profitul la 1 leu venituri excep ionale 0

Modificarea profitului brut cu -51.395 mii lei (506.091 mii lei -557.486 mii lei) n 2009 fa de 2008 se explic prin: a) influen a modific rii veniturilor totale:
0,034= 14.708 mii lei

b) influen a modific rii profitului mediu la 1 leu venituri totale: - 66.103,716 mii lei

Modificarea profitului mediu la 1 leu venituri totale se explic prin: b1) influen a modific rii structurii veniturilor pe tipuri de activit i:

mii lei b2) influen a modific rii profitului brut la 1 leu venituri pe tipuri de activit i:
[40]

mii lei

(pb = (g + (pb = -16.525,929 -49.5766.103,7167,787 = - 66.103,716 mii lei Profitul brut a avut un trend negativ, excep ie facnd boom-ul din 2006, cnd a nregistrat o cretere cu 175.362 mii lei fa de 2005. Sporirea acestuia s-a datorat n principal influen ei favorabile a profitului mediu la 1 leu venituri totale, ca factor principal, i a profitului brut la 1 leu pe categorii de venituri ca factor secundar. 2.5.2 Analiza factorial a rezultatului exploat rii Acest diagnostic are menirea de a explica i eviden ia factorii ce au participat la modificarea rezultatului exploat rii de la o perioad la alta i astfel aceste elemente se pot valorifica de evaluatori n a prognoza m rimea acestuia n perioada urm toare. Pentru acest scop vom folosi urm torul model: , unde: - profitul exploat rii; N num rul de salaria i; Pe - produc ia exerci iului; Pv produc ia vndut ; Mf valoarea activelor fixe;

- gradul de nzestrare tehnic

randamentul mijloacelor fixe; - gradul de valorificare a produc iei exerci iului; -rata rentabilit
ii veniturilor;

[41]

Tabel nr. 19 Indicatori necesari analizei rezultatului exploat rii Perioada de timp Indicatori Num r personal(N) Mijloace fixe(Mf) Produc ia exerci iului(Q) mediu de 2005 200 1.713.587 2006 194 3.380.412 2007 184 3.831.961 11.780.890 15.253.303 1.086.827 20.825.875 2008 219 3.405.931 12.788.070 16.289.087 756.387 15.552.196 2009 211 4.630.010 12.338.496 16.467.407 722.967 21.943.175

10.090.582 10.687.230

Venituri din exploatare(V) 12.935.334 13.703.867 Rezultatul exploat rii(R) Gradul de 731.565 963.250 17.424.804

nzestrare a 8.567.935

muncii(Mf/N) Randamentul fixe(Q/Mf) Gradul de valorificare a produc iei(V/Q) Rentabilitate veniturilor 0,056 0,070 0,071 0,046 0,043 1,281 1,282 1,294 1,273 1,334 mijloacelor 5,888 3,161 3,074 3,754 2,664

din exploatare(Re/V)

Modificarea rezultatului exploatarii cu 33.420 mii lei n 2009 fa prin: a) Influen a modific rii num rului de personal: = = -8*15552.196*3.754*1.273*0.046= - 27.350,30 mii lei b) influen a modific rii gradului de nzestrare a muncii:

de 2008 se explic

mii lei
[42]

c)influen a modific rii randamentului mijloacelor fixe:

mii lei influen a modific rii gradului de valorificare a produc iei:

mii lei e)influen a modificarii rentabilit ii veniturilor din exploatare:

mii lei

=
Re Q V Mf +( +( + ( = - 27.350,30 + V. N Mf Q
)+ +( ) = 33.420

(Re = (N + ( (

Rezultatul din exploatare, n evolu ia din perioada analizat , a fost influen at de cele mai multe ori de rentabilitatea veniturilor din exploatare, fapt explicat prin creterea mult mai rapid a veniturilor fa de cheltuieli. Gradul de nzestrare a muncii i randamentul mijloacelor fixe sunt factorii care, dupa rentabilitatea veniturilor din exploatare, au urm torul cuvnt de spus n evolu ia rezultatului. Num rul de salaria i a cunoscut n general,valori apropiate, dar n ultimii doi ani a nregistrat o uoar sc dere, avnd efect negativ asupra rezultatului exploat rii. Creterea gradului de nzestrare a muncii pe aproape ntreaga perioada analizat , a avut efecte favorabile asupra rezultatului exploatarii.
[43]

Capitolul 3 Valorificarea rezultatelor rentabilit ii la firma studiat


3.1 Determinarea punctelor forte i slabe ale activit ii S.C. Mor rit Panifica ie Roman S.A.
n principal prin politica ntreprinderii s-a dorit cre terea gradului de preg tire profesional pentru personalul men inut, mbun t irea calit ii produc iei, l rgirea gamei de produse comercializate precum i a serviciilor oferite pentru a ob ine satisfacerea ct mai deplin a clien ilor. Situa ia economicofinanciar a societ ii pentru anii 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 este prezentat prin bilan ul contabil i contul de profit i pierdere. Analiza i propune s realizeze o imagine de ansamblu asupra situa iei economicofinanciare a ntreprinderii prin analiza patrimoniului respectiv rentabilit ii, eviden iind punctele tari i slabe ale ntreprinderii, precum i disfunc ionalit ile care apar n activitatea ei i cauzele lor. Scopul analizei rentabilit ii const n stabilirea performan elor proprii n ceea ce prive te capacitatea actual i n perspectiv de a genera profit, ca singura surs care poate asigura amplificarea activit ii. Firma a realizat profit de-alungul celor trei ani cunoscnd anumite fluctua ii care se datoreaz rezultatului din exploatare i rezultatului financiar. Pe perioada analizat se constat o cre tere a cheltuielilor, ns n concordan cu aceasta are loc i cre terea veniturilor, dar ntr-o propor ie peste nivelul cheltuielilor rezultnd un profit satisf c tor. Putem constata faptul c cifra de afaceri a urmat un trend ascendent pe parcursul perioadei analizate, cu creteri de 8,05 % n anul 2006 fa de 2005, 17,32% n 2006 fa de 2006, 8,3% n 2008 fa de 2007, iar cea mai redus cretere a avut loc n anul 2009, de doar

[44]

1,25%. Aceste creteri au avut loc n special datorit cre terii veniturilor din vnzarea m rfurilor, respectiv cre terii produc iei vndute. Valoarea ad ugat cunoa te o tendin de cre tere de la un an la altul. n ultimul an scade ns cu un procentaj de 4,35 % fa de anul precedent reflectnd o sc dere a bog iei create pe seama utiliz rii mai ales a resurselor umane i tehnice ale ntreprinderii. Randamentul cresc tor al valorii ad ugate n perioada 2005-2008 s-a datorat: ritmului de cre tere superior al elementelor de natura veniturilor fa men inerii relativ constante a ratei valorii ad ugate. Excedentul brut al exploat rii a crescut n primii 4 ani ai analizei, sc znd ns cu 32,83 % n anul 2009 fa de 2008. Acest lucru semnific o diminuare a poten ialului de autofinan are de degajat din activitatea de exploatare. Un alt indicator analizat este profitul brut de exploatare care a crescut n 2006 fa 2005 cu 23,31 %, apoi, n perioada 2006 -2009 nregistrnd un trend descendent.Aceast diminuare a profitului brut de exploatare de la un an la altul este un aspect negativ, reflectat n sc derea poten ialului brut de c tig din activitatea ntreprinderii. Acesta reprezentnd un interes deosebit pentru finan atori activit ii ntreprinderii. Marja comercial se nscrie pe o traiectorie ascendent , pe to i cei cinci ani ai analizei datorit faptului c ritmul de cre tere al veniturilor din vnzarea m rfurilor este mai accentuat dect ritmul de cre tere al cheltuielilor privind m rfurile. Aceast cre tere permite realizarea de profit. Produc ia exerci iului arat care este volumul de activitate pe perioada analizat 2009 fa de anul 2008. i se constat o cre tere a acesteia n primii patru ani analiza i, respectiv o sc dere cu 3,51 % n anul Ratele de rentabilitate financiare au fost mai mari dect cele economice, fapt ce accentueaz ideea c activitatea de exploatare nu este foarte bine gestionat . Analiza avantajelor, punctelor slabe, oportunit ilor con tientizare asupra punctelor tari i i a riscurilor permite o a punctelor slabe ale societ ii, puncte ce pot de cele de natura cheltuielilor;

influen a pozi ia actual a agentului economic i pot impune o anumit strategie a acestuia. De asemenea, prin acest mod se permite o pozi ionare a ntreprinderii pe pia .

[45]

Performan a financiar a firmei pe baza contului de profit i pierdere este cea care demonstreaz rentabilitatea, profitabilitatea i stabilitatea economico-financiar a firmei. n acest sens s-a procedat la analiza rentabilit ii prin marje i prin rate de rentabilitate

Puncte tari ale activit ii y Existen a unor game diversificate de produse; y Existen a certific rii ISO privind managementul calit ii;; y Pozi ie solid pe pia a local a municipiului; y Pia a de desfacere bun ; y Re ea de distribu ie proprie; y Personal calificat cu experien n domeniu; y Management adaptat profilului de activitate; y n domeniul calit ii firma a f cut investi ii mari orientate spre dezvoltarea proceselor de fabrica ie; y Rezultatul pozitiv pentru ntreaga perioad reflect capacitatea societ ii de a ob ine profit; y Rezultatul este n cea mai mare parte reinvestit, ceea ce denot inten ia ferm a factorilor decizionali de a redresa societatea.

Puncte slabe ale activit ii y Concuren a mare din domeniu; y Lipsa activelor financiare; y Uzura fizic i moral ridicat a unora dintre echipamentele instalate;

3.2 Posibilit i de mbun t ire a rezultatelor rentabilit ii la ntreprinderea analizat


n condi iile n care criza economic afecteaz n continuare desf urarea normal a activit ii , trebuiesc stabilite anumite priorit i i m suri urgente anticriz care vizeaz n special: y Administrarea cu mare responsabilitate a bunurilor mobile i imobile prin respectarea strict a programului de mentenan ; y Gestionarea cu mare aten ie a utilit ilor (ap , gaz, energie); y Crea ia i inovarea n domeniul de activitate al firmei; y Perfec ionarea for ei de munc ;
[46]

y Eliminarea cheltuielilor neproductive; y Reorganizarea livr rilor i ncas rilor; y Completarea stocului de materii prime i materiale; y Politic de pre uri adecvat . Ast zi se discut despre afacerea din domeniul mor rit panifica ie utiliznd sintagme de genul brum de profit cu care patronii din acest sector sunt nevoi i s lucreze. n momentul de fa , n economia de pia , un loc important n activitatea unei ntreprinderi l ocup modul de realizare a produselor, a proceselor interne de transformare care au loc n cadrul ntreprinderii, viziunea i imaginea acesteia, gradul de satisfacere a cerin elor clien ilor, ntr-un cuvnt, aspectele intangibile ncorporate n produs. Fara aceasta, prezenta pe piata a oricarui agent economic este periclitata, iar existenta intreprinderii in viitor este pusa sub semnul intrebarii. Un exemplu concret pentru realizarea acestor sugestii viznd mbun t irea rezultatelor ntreprinderii este implementarea unui sistem integrat ERP (Enterprise Resource Planning). Un ERP este o aplica ie software complex multi - modular care integreaz procesele economice ale ntreprinderii cu scopul optimiz rii i cre terii eficien ei acestora. Din punctul de vedere al func ionalit ilor, un software ERP acoper urm toarele domenii de interes al unei afaceri:planificarea produc iei, gestiunea achizi iilor, gestiunea stocurilor, interac iunea cu furnizorii, gestiunea rela iilor cu clien ii, urm rirea comenzilor, gestiunea financiar , gestiunea resurselor umane. Un ERP realizeaz integrarea informa iilor utilizate de c tre func iile i departamentele unei companii: finan e, distribu ie, resurse umane, gestiunea calit ii, raportarea sau monitorizarea, structurndu-le ntr-un sistem coerent i unitar. Pornind de la premisa c ntregul este mai mult dect suma p r ilor, un ERP realizeaz integrarea i sincronizarea func iunilor ntreprinderii. Este un excelent mijloc de integrare i ordonare a informa iei, fluidiznd schimbul de date ntre departamente. Schimb rile tot mai rapide din mediul de afaceri i cre terea n complexitate a activit ilor din cadrul unei companii necesit o adaptare permanent , ntr-un ritm alert, care adeseori pune la ncercare capacit ile de efort i analiz ale factorului uman. Sistemele ERP (Enterprise Resource Planning) au fost create ca solu ie la aceste provoc ri, fiind capabile s proceseze un volum foarte mare de date i informa ii agregate n scopul optimiz rii i eficientiz rii proceselor. Un sistem ERP are ca i obiective: - strngerea rela iilor cu clien ii i furnizorii, prin realizarea unui lan eficicent; - reducerea costurilor produc iei i stocurilor;
[47]

- planificarea integral a resurselor ntreprinderii; - mbun t irea global a productivit ii; - maximizarea profitului prin flexibilitate i reactivitate sporit la cerin ele pie ei. Cifrele urm toare vorbesc de la sine despre avantajele unei solu ii ERP: reducerea stocurilor - 18%, reducerea costurilor cu materiale - 5%, reducerea costurilor adi ionale/salarii 8%, cre terea vnz rilor i a satisfac iei clien ilor - 12%, mbun t irea controlului financiar contabil - 16%. n m sura n care produc ia este cel mai important proces n lan ul valorii ntr-o ntreprindere produc toare, iar calitatea i competitivitatea pe pia procesul de produc ie este esen ial , se cere imperativ o eficien a produselor rezultate din a sistemului informatic de

gestiune a activit ii, tot mai sporit . Numai implementarea unei solu ii informatice perfect modelate pe specificul activit ilor unei ntreprinderi produc toare poate asigura premisele competitivit ii acesteia.

[48]

Concluzii i propuneri
Diagnosticul rentabilit ii, n practica evalu rii, are o pozi ie cheie, deoarece pe lng faptul c ofer informa ii despre situa ia prezent i trecut , ofer posibilitatea de a preciza viitorul activit ii ce constituie obiectul evalu rii. Diagnosticul rentabilit ii ocup locul central n cadrul analizelor financiare efectuate att de managerul financiar, ct i de diverse institu ii de specialitate. Diagnosticul este precedat de analiz i reprezint fundamentul deciziilor financiare tactice i strategice adoptate de i de ntreprindere. A adar, analiza i diagnosticul financiar nu pot fi separate; diagnosticul nu se poate realiza f r analiz , iar analiza nu are sens dac nu este urmat de o faz de sintez interpretare, adic de diagnostic. ntreprinderea analizat este S.C. Mor rit Panifica ie S.A. Roman, care desf oar o activitate de produc ie i comercializare a produselor de mor rit i panifica ie. ntreprinderea ocup locul 3 n topul firmelor mijlocii din jude ul Neam . Unitatea a luat fiin n anul 1991, n baza H.G. 1353/1990, prin divizarea fostei ntreprinderi de Mor rit i Panifica ie Neam . Capitalul social este de 4.560.600 mii lei din care 40% este de inut de Asocia ia Salaria ilor i conducerea societ ii, iar 60% este de inut de ac ionari. Principalele produse realizate sunt produse de mor rit, n propor ie de 30% din cifra de afaceri i produse de panifica ie, n propor ie de 70% din cifra de afaceri. Analiza i-a propus s realizeze o imagine de ansamblu asupra situa iei economicofinanciare a ntreprinderii prin analiza patrimoniului respectiv rentabilit ii, eviden iind punctele tari i slabe ale ntreprinderii, precum i disfunc ionalit ile care apar n activitatea ei i cauzele lor. Analiza soldurilor intermediare de gestiune ofer a imagine detaliat a rezultatelor i perfoman elor firmei. Structura valorii ad ugate eviden iaz m sura n care sunt remunera i participan ii la activitatea ntreprinderii, respectiv personalul angajat, statul, creditorii, asocia ii i ntreprinderea (prin autofinan are).
[49]

O situa ie normal este aceea n care se manifest o tendin impozitele datorate statului. Tabel.nr. 20 - Evolu ia structurii valorii ad ugate Specifica ie 2005 Cheltuieli cu personalul Impozite, taxe i v rs minte asimilate Cheltuieli financiare Dividende Profit Total
76,11 1,62 0,16 4,21 17,90

de cretere a ponderii dividendelor

i a autofinan rii n valoarea ad ugat i de reducere a ponderii cheltuielilor cu dobnzile i cu

2006
72,64 1,71 0,98 5,65 19,00

Exerci iul financiar 2007 2008


69,64 2,03 3,40 7,69 17,25 72,12 2,20 3,50 12,93 9,25

2009
79,77 2,19 4,78 4,48 8,78

100

100

100

100

100

n cazul S.C. Mor rit Panifica ie Roman, ponderea covritoare n privin a remuner rii o de ine personalul angajat (79,77% n anul 2009), cu valori asem n toare n cei 5 ani analiza i, aceast situa ie reflectnd o diminuare a consumului de munc . Cheltuielile cu salariile au crescut n toat perioada analizat , reflectnd o cretere a valorii acestora, precum i a num rului de personal, care a nregistrat o evolu ie relativ stabil . De asemenea se observ impozitelor datorate statului. Un alt aspect negativ este creterea cheltuielilor cu dobnzile, mai ales n ultimii 3 ani analiza i, acest indicator nregistrnd cea mai mare valoare n anul 2009. Remunerarea ntreprinderii prin autofinan are nregisteaz , n afar reducerea capacit ii ntreprinderii de a-i autofinan a activitatea. Activitatea fiec rei firme are ca un adev rat centru de orientare cifra de afaceri. Aceasta este pentru administrator dar i pentru poten ialii investitori indicatorul fundamental al activit ii desf urate. Performan a firmei este reflectat direct de realitatea pe care cifra de afaceri o reflect , iar neajunsurile i chiar eecurile tot de aceasta sunt ar tate. Cert este c cifra de afaceri este prima care atest performan a firmei i ajunge s fie cartea de vizit a acesteia n dialogul pie ei.
[50]

i o sporire a presiunii fiscale prin creterea nivelului

de anul 2006, valori

descresc toare, cea mai mic valoare de 8,78 % reg sindu-se n anul 2009, fapt ce reflect

Tabel nr. 21 : Analiza cifrei de afaceri


Nr.crt Indicatori 2005 2006 Perioada de referin 2007 2008 2009

1. 2. 3..

Cifra de afaceri (CA) Produc ia exerci iului (Qe) Num rul mediu de salaria i ( Ns )

7.777.885 8.404.115

9.859.930

10.677.560 10.811.072

10.090.582 10.687.230 11.780.890 12.788.070 12.338.496 200 194 184 3.831.961


64.026,57

219 3.405.931
58.393,01

211 4.630.010
58476,28

4.

Valoarea medie a activelor fixe productive (Afp)

1.713.587 3.380.412
50.452,91 100 % 8567,93 55.088,81

5.

Productivitatea muncii ( Wa =Qe/Ns) Indici

109,18 %
17424,80

116,22 %
20825,87

91,20 %
15552,19

100,14 %
21943,17

6.

nzestrarea tehnic a muncii (It=Afp/Ns)

7.

Eficien a activelor fixe (E=Qe/Afp)

5,88

3,16

3,07

3,75

2,66

8.

Gradul de valorificare a produc iei exerci iului (Gv=CA/Qe)

0,77

0,78

0,83

0,83

0,87

y Produc ia exerci iului a nregistrat valori cresc toare n toat numarului de angaja i.

perioada analizat ,

nregistrnd o valoare mai mic n anul 2009 comparativ cu anul 2008 datorit sc derii y Valoarea oscilant a num rului de salaria i, a avut efecte minime asupra valorii cifrei de afaceri, aceasta continund s creasc indiferent de diminuarea sau creterea num rului de angaja i. y nzestrarea tehnic a muncii a avut un trend pozitiv, sc derea sa cu 25,3 % n anul 2008 fiind determinat de creterea num rului de salaria i cu 35 de persoane. Creterea acestui indicator reflect preocuparea ntreprinderii spre investi ii menite a contribui la ob inerea de efecte. y Observ m c productivitatea muncii a nregistrat cea mai mare valoare n anul 2007, cnd s-a nregistrat cel mai mic num r al salaria ilor. y Eficien a utiliz rii mijloacelor fixe active m surat pe baza valorii medii a produc iei marfa fabricat la 1 leu mijloace fixe active nu s-a realizat comparativ cu perioada
[51]

anterioar , aceasta datorndu-se neatingerii parametrilor proiecta i ai utilajelor n perioada analizat . Analiza trebuie aprofundat din punct de vedere al depist rii unor eventuale situa ii, cum ar fi: gradul de noutate i de fiabilitate al utilajelor, randamentul acestora, siguran a n exploatare, etc. y Gradul de valorificare a produc iei marf fabricat a crescut, ceea ce a avut influen e benefice asupra evolu iei cifrei de afaceri. Situa ia se apreciaz n mod favorabil deoarece reflect o sc dere a ponderii imobiliz rilor n stocuri de produse finite i semifabricate destinate vnzarii. Pornind de la datele din acest tabel se poate observa o tendin de cretere stabil a cifrei de afaceri, putndu-se prognoza o evolu ie favorabil i stabil a acesteia i pentru urm torii ani. n ceea ce privete structura cifrei de afaceri, ea este format n propor ie de 62-65% din produc ia vndut iar 37-35% din vnz rile de m rfuri. Dac observ m evolu ia cifrei de afaceri comparativ cu cea a profitului, putem observa c n timp ce primul indicator are un trend permanent ascendent, al doilea nregistreaz n general o evolu ie descendent . Acest fenomen se explic prin faptul c rezultatele favorabile nregistrate de rezultatul din exploatare sunt diminuate considerabil de c tre rezultatul financiar, care n ultimii 4 ani a nregistrat un sold negativ datorit cheltuielilor financiare generate de creditele bancare ale firmei. La acestea se adaug i impactul negativ al creterii pre ului materiilor prime, n cazul fabricii fiind cel al f inii. n ceea de privete ratele de rentabilitate, nivelul lor este prezentat n tabelul urm tor: Tabel nr. 22 Evolu ia ratelor de rentabilitate Indicatori Rata rentabilit ii comerciale Rata rentabilit ii Economice (ROA) Rata rentabilit ii Financiare (ROE) 2005 7,94 % 21,01 % 2006 9,06 % 16,09 % Anii de referin 2007 7,77 % 13,98 % 2008 4,38 % 8,64 % 2009 4,05 % 7,15 %

22,90 %

25,24 %

20,26 %

11,27%

10,08 %

y Rata rentabilit ii comerciale a nregistrat cele mai mici valori n anii 2008, 2008, datorit nivelului sc zut al profitului pe aceti doi ani;

[52]

y Rata rentabilit ii economice a urmat un trend descendent, valoarea nregistrat n anul 2009 fiind mai mic de 3 ori dect cea din primul an de referin , 2005; y Rata rentabilit ii financiare a nregistrat valori bune n primii 3 ani analiza i, ns , valoarea sa din anul 2009 este mai mic cu 50 % fa de anul 2005. Aceaste valori n continu sc dere au fost afectate de crditele de modernizare preluate de ntreprindere i plata dobnzilor la acestea, spernd c odat cu achitarea integral a acestora se va reveni la valori mai mari. y Cauzele sc derii ratei rentabilit ii financiare const ntr-o cre tere mult mai lent a surselor proprii provenind din rezultatul net curent comparativ cu cre terea surselor proprii altele dect rezultatul net al exerci iului. n urma analizei rentabilit ii firmei SC Mor rit Panifica ie Roman S.A., se desprind urm toarele puncte forte i puncte slabe: Puncte forte y ntreprinderea nregistreaz profit pe to i anii analiza i; y Evolu ie ascendent a indicatorilor vnz ri de m rfuri i produc ia vndut ; y Cifra de afaceri are un trend ascendent pe to i anii analiza i; y Venituri mari realizate preponderent din activitatea de exploatare; y Indicatorul gradul de integrare al ntreprinderii nregistreaz valori de peste 50 % ceea ce semnific faptul c ntreprinderea i poate asigura ea ns i un num r mare de faze de fabrica ie; y Cretere constant a valorii ad ugate care este un semn al unei creteri uoare a performan elor comerciale ale ntreprinderii. y Ratele de rentabilitate nregistreaz valori pozitive i n general peste medie; y Produc ia exerci iului a nregistrat valori cresc toare pe toat perioada analizat ; y Creterea anual a gradul de valorificare a produc iei marf
[53]

Puncte slabe y Profitul a nregistrat valori descresc toare dei cifra de afaceri a crescut anual; Acest lucru s-a datorat cheltuielilor financiare generate de creditele bancare ale firmei. La acestea se adaug i impactul negativ al creterii pre ului materiilor prime, n cazul fabricii fiind cel al f inii. y Cheltuielile cu m rfurile i cu materiile prime au crescut de la un an la altul; y Cheltuieli financiare ridicate, mai ales n ultimii 2 ani, care au contribuit la formarea unui rezultat financiar negativ avnd impact direct asupra rezultatului final al ntreprinderii ; y Rentabilitate economic n sc dere, de la 21,01% n anul 2005, la 7, 15% n anul 2009, acesta reflectnd o situa ie nefavorabil a ntreprinderii. y Valoare descresc toare a ratelor de rentabilitate; y Rata rentabilit ii economice i rata rentabilit ii financiare urmeaz o evolu ie descendent ; y Cheltuieli salariale mari, cu valori cresc toare pe cei 5 ani analiza i, dei num rul acestora a fluctuat pe perioada

fabricat , ceea ce a avut influen e benefice asupra evolu iei cifrei de afaceri.

analizat ;

y Ratele de rentabilitate financiar au fost mai mari dect cele economice, fapt ce accentueaz ideea c activitatea de exploatare nu este foarte bine gestionat

Pe ansamblu, ntreprinderea nregistreaz economiei actuale, n continu

rezultate favorabile, ns , n condi iile optimizarea

sc dere. Rezultatele pozitive au avut la baz

activit ii n organiz ri interne, gestiunea stocurilor, calitatea produselor i serviciilor, gestiunii comerciale, corela ia bun dintre cererea pie ei i poten ialul productiv al firmei. n urma analizei realizate pe parcursul acestei lucr ri, se pot desprinde cteva sugestii referitoare la activitatea de viitor a ntreprinderii: y creterea veniturilor, respectiv a cifrei de afaceri, prin mbun t irea calit ii produselor, extinderea activit ii de comercializare, intensificarea ac iunilor de promovare, precum i prin creterea gradului de valorificare a produc iei exerci iului; y mbun t irea rentabilit ii veniturilor, deci i a eficien ei comerciale; y reducerea costurilor, f r a diminua calitatea produselor, prin creterea volumului produc iei i a productivit ii muncii; y mbun t irea activit ii financiare a firmei; y utilizarea eficient a creditelor ob inute; y creterea valorii activelor totale i a eficien ei utiliz rii acestora; y creterea eficien ei utiliz rii factorilor de produc ie, a capitalurilor, deci a rentabilit ii activului; y creterea ponderii produselor mai rentabile, respectiv cu o pierdere mai mic dect media pe ntreprindere, n acord cu cererea pe pia ; y mbun t irea necondi ionat a structurii capitalului permanent, n favoarea celui propriu, i folosirea eficient a celui mprumutat.

[54]

n general, maximizarea rentabilit ii financiare se poate realiza ac ionnd din trei puncte de vedere: y maximizarea rezultatului exerci iului pe seama cre terii volumului de activitate i a amelior rii marjelor. Realizarea acestor dou serviciilor, gestiunii comerciale etc.; y cre terea randamentului capitalurilor investite prin folosirea intensiv a imobiliz rilor corporale i reducerea necesarului de fond de rulment, n special prin reducerea stocurilor i crean elor; y minimizarea capitalurilor proprii angajate pentru un volum dat al capitalurilor investite. obiective se bazeaz pe optimizarea activit ii n domeniile: organiz rii interne, gestiunii stocurilor, calit ii produselor i

[55]

Bibliografie

1. Buc taru, D., Gestiunea financiar a ntreprinderii, Editura Junimea, Iai, 2006; 2. Buc taru, D.,Evaluarea ntreprinderii, Editura Junimea, Iai, 2006; 3. Bue, L., Analiz economico-financiar , Editura Economic , Bucureti, 2005; 4. Colasse, B., L'analyse financiere de l'entreprise, Editura La Decouverte, Paris, 2001; 5. Dorneanu, E., Diagnosticul financiar al firmei cotate pe pia a de capital, Editura Tipo Moldova, Iai, 2008; 6. Gheorghe,I., Analiza diagnostic a firmei, Editura Tribuna economic , Bucure ti, 2006; 7. Gheorghiu, A., Analiz economico- financiar la nivel microeconomic, Editura Economic , Bucureti, 2005; 8. Meunier, B., Le diagnostic financier, Edition d'Organisation, Paris, 2001; 9. Mironiuc, M., Analiz economico-financiar elemente teoretico-metodologice i aplica ii, Editura SedCom Libris, Iai, 2006; 10. Niculescu, M., Diagnostic global strategic vol.I, Editura Economic , Bucure ti, 2003; 11. Niculescu, M., Diagnostic financiar, Vol 2, Editura Economic , Bucureti, 2003; 12. P v loaia,W., P v loaia, D., Diagnosticul i evaluarea ntreprinderii, Editura Tehno Press, Iai, 2006; 13. Petrescu, S., Analiz CECCAR, Bucureti, 2006; 14. Petrescu, S., Diagnostic economic-financiar, Editura SedCom Libris, Iai, 2004; 15. Pileag, A., Diagnosticul financiar al ntreprinderii, Editura Matrix, Bucureti, 2002;
[56]

i diagnostic financiar-contabil. Ghid teoretico-aplicativ, Editura

16. Racoceanu, C-tin,Analiza economico-financiar a profitului , Editura Economic , Bucure ti, 2006; 17. Ramage, P., Analyse et diagnostic financier, Edition d'Organisation, Paris, 2001; 18. Robu, V., Georgescu, N., Analiza economico-financiar , Editura Economic , Bucure ti, 2004; 19. Solnik, B., Gestion financiere, Editura Dunod, Paris, 2001; 20. gtefura, G., Bugete publice i fiscalitate, Editura Universit ii Alexandru Ioan Cuza, Iai, 2007; 21. itan, E.,B cescu- C rbunaru, A., Ghi , S. Statistic macroeconomic , Editura Meteora

Press,Bucure ti, 2001; 22. Vlceanu, Ghe., Robu, V., Georgescu, N., Analiz Economic , Bucureti, 2005; 23. Vintil , G., Gestiunea financiar Bucure ti, 2006; a ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic , economico-financiar , Editura

[57]

Anexe
Anexa nr.1:Contul de profit i pierdere al societ ii Mor rit Panifica ie Roman S.A. pe anii 2005-2009 Denumirea indicatorului Nr. rd. B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Ani de referin 2005 2
7.777.885 4.983.773 2.721.478

2006 3
8.404.115 5.457.764 2.946.351

2007 4
9.859.930 6.423.886 3.436.044

2008 5
10.677.560 7.207.733 3.469.827

2009 6
10.811.072 6.746.829 4.064.243

A 1. Cifra de afaceri net (rd.02 la 05) Produc ia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708) Venituri din vnzarea m rfurilor (ct.707) Venituri din dobnzi nregistrate de entit ile al c ror obiect de activitate l constituie leasingul (ct. 766) Venituri din subven ii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 2. Varia ia stocurilor (ct.711) -Sold C i a produc iei n curs de execu ie -Sold D 3. Produc ia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat (ct.721+722) 4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09) 5.a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+6027412) Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) b) Alte cheltuieli externe (cu energie i apa) (ct.605-7413) c) Cheltuieli privind m rfurile (ct.607) 6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)

0 72.634 5.106.809 0

0 0 5.229.466 0

0 0 5.357.004 0

0 0 5.466.008 0

0 0 5.571.567 0

0 50.640 12.935.334

0 70.286 13.703.867

0 36.369 15.253.303

114.329 31.190 16.289.087

20.100 64.668 16.467.407

4.720.468 486.949 644.528 2.463.558 3.198.438

4.875.326 113.263 771.386 2.693.168 3.544.764

5.338.626 146.463 789.505 3.162.278 3.676.792

5.653.363 186.745 848.699 3.188.615 4.345.459

5.469.962 173.540 874.912 3.728.701 4.597.222

[58]

a) Salarii i indemniza ii (ct.621+6427414) b) Cheltuieli cu asigurarile i protec ia social (ct.645-7415) 7.a) Ajust ri de valoare privind imobiliz rile corporale i necorporale (rd. 19-20) a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) a.2) Venituri (ct.7813) b) Ajust ri de valoare privind activele circulante (rd.22-23) b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) b.2) Venituri (ct.754+7814) 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) 8.1. Cheltuieli privind presta iile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+ 624+625+626+627+628-7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i v rs minte asimilate (ct.635) 8.3. Cheltuieli cu desp gubiri, dona ii i activele cedate (ct.658) Cheltuieli privind dobnzile de refinan are nregistrate de entitate, al c ror obiect de activitate l constituie leasingul (ct. 666) Ajustari privind provizioanele (rd.3031) - Cheltuieli (ct.6812) - Venituri (ct.7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32) - Pierdere (rd.32-10) 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) -din care, venituri ob inute de la entit ile afiliate 10. Venituri din alte investi ii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) -din care, venituri ob inute de la entit ile afiliate 11. Venituri din dobnzi (ct.766) -din care, venituri ob inute de la entit ile afiliate Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)

16 17 18 19 20 21 22 23 24

2.426.531 771.907

2.715.735 829.029

2.840.023 836769

3.423.167 922292

3.589.482 1.007.740

262.137 262.137 0 26.311 26.311 0 401.380

314.414 314.414 0 0 0 0 428.296

439.642 439.642 0 0 0 0 613.170

820.510 439.642 0 0 0 0 489.309

373.145 373.145 0 0 0 0 526.958

25 26 27

294.082 68.271 39.027

300.726 83.591 43.979

500.863 107.120 5.187

355.113 132.167 2.029

392.386 126.386 8.186

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

0 0 26.311 26.311 12.203.769 731.565 0 0 0

0 0 0 0 12.740.617 963.250 0 0 0

0 0 0 0 14.166.476 1.086.827 0

0 0 0 0 15.532.700 756.387 0 0 0

0 0 0 0 15.744.440 722.967 0 0 0

0 0 27.307 0 0

0 0 12.133 0 122

0 0 1.263 0 1.254

0 0 9.299 0 2.745

0 0 52.631 0 5.891

[59]

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41) 12. Ajust ri de valoare privind imobiliz rile financiare i a investi iilor financiare de inute ca active circulante (rd.44-45) - Cheltuieli (ct.686) - Venituri (ct.786) 13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666-7418) -din care, cheltuieli n rela ia cu entit ile afiliate Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd.43+46+48) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR - Profit (rd.42-49) - Pierdere (rd.49-42) 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-3249) Pierdere (rd.32+49-10-42) 15. Venituri extraordinare (ct.771) 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: - Profit (rd.54-55) - Pierdere (rd.55-54) VENITURI TOTALE (rd.10+42+54) CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT : - Profit ( rd.58-59) - Pierdere (rd.59-58) 18. Impozitul pe profit (ct. 691) 19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET( ) AL EXERCI IULUI FINANCIAR: - Profit (rd.60-61-62-63) Pierdere (rd.61+62+63-60)

42

27.307

12.255

2.517

12.044

58.522

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

0 0 0 6.718 0 0 6.718 20.589 0

0 0 0 47.989 0 0 47.989 0 35.734

0 0 0 156.174 0 22.370 178.544 0 176.027

0 0 0 153.651 0 57.294 210.945 0 198.901

0 0 0 168.362 0 107.036 275.398 0 216.876

752.154 0 0 0

927.516 0 0 0

910.800 0 0 0

557.486 0 0 0

506.091 0 0 0

56 57 58 59 60 61 62 63

0 0 12.962.641 12.210.487 752.154 0 134.594 0

0 0 13.716.122 12.788.606 927.516 0 166.006 0

0 0 15.255.820 14.345.020 910.800 0 144.265 0

0 0 16.301.131 15.743.645 557.486 0 89.260 0

0 0 16.525.929 16.019.838 506.091 0 68.066 0

64 65

617.560 0

761.510 0

766.535 0

468.226 0

438.025 0

[60]

Anexa nr. 2 Organigrama societ ii Mor rit Panifica ie Roman S.A.

S-ar putea să vă placă și