Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Constantin Brâncoveanu

Facultatea de Management, Marketing in Afaceri Economice

Managementul calităţii
Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila

Student: Boboc Iuliana


Grupa:311 MSP
Lect.dr.: Culiţă Gica
Scurt istoric
 Unitatea funcţionează din anul 1981 având ca scop asigurarea asistenţei
medicale de urgenţă adulţi şi copii pentru cetăţenii municipiului şi judetului
Brăila, cât şi pentru judeţele limitrofe.
 Începând din anul 2002 au fost preluate doua secţii din cadrul Spitalului "Sf.
Pantelimon" (actualul Spital de Psihiatrie), iar din anul 2003 Spitalul Judeţean
a preluat în întregime Spitalul "Sf. Spiridon". În anul 2011 Spitalul de
Obstetrica-Ginecologie s-a reorganizat în cadrul Spitalului Judeţean rezultând
actuala structură a Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila:
• Pavilion A - Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila - sos. Buzăului, nr. 2
• Pavilion B - fostul Spital de Urgenţă "Sf. Spiridon" - str. Pietăţii, nr. 1

• Pavilion C - Secţia Boli Infecţioase - sos. Buzăului, nr. 2

• Pavilion D - fostul Spital de Obstetrică-Ginecologie - str. Independenţei, nr. 251

• Ambulatoriu
Structura Spitalului Judeţean de Urgenţă
 Sectii cu paturi (Secţii cu paturi, UPU, Spitalizare de zi)
 Secţii fără paturi (Compartimentul de internări, Laborator de analize
medicală, Laborator de radiologie şi imagistică medicală, Laborator de
radioterapie, Serviciul judeţean de medicină legală, Farmacie, unitatea de
transfuzie sanguină, laborator de recuperare, medicină fizică şi balneologie,
sterilizare, compartiment de endoscopie, sala de naşteri, serviciul de
evaluare şi statistică medicală)
 Ambulatoriu integrat
 Compartimente funcţionale ( serviciul managementul calităţii, secretariat,
registratură, serviciul runos, serviciul informatică, compartimentul audit,
biroul juridic, compartimentul patriarhal, serviciul de securitate a muncii,
PSI, protecţie civilă si situaţii de urgenţă, biroul de aparatură medicală.)
Serviciul Managementul Calităţii
 Pregăteşte şi analizează planul anual al managementului calităţii
 Coordonează activităţile de eliberare a documentelor sistemului de management al
calităţii:
 manualul calităţii
 Procedurile
 Coordonează şi impementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite pe baza
procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii în parte
 Coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor
 Colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a
managementului calităţii
 Implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite
 Asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în
scopul asigurării sănătăţii pacienţilor
 Asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii
Obiective ale managerului în domeniul
managementului calităţii

 Creşterea calităţii actului medical prin pregătire profesională continuă a


întregului personal
 Pacientul rămâne în permanenţă în centrul atenţiei
 Siguranţa pacientului
 Creşterea nivelului de comunicare între pacient şi personalul medical
 Colaborarea profesională între toţi angajaţii spitalului
 Eficientizarea actului medical
Obiective ale managerului în domeniul
managementului calităţii
 Creşterea gradului de utilizare a resurselor printr-o mai bună organizare a
activităţii
 Instruirea permanentă a personalului pentru asigurarea flexibilităţii acestuia
şi ridicarea nivelului de cunoştinţe
 Obţinerea satisfacţiei pacienţilor, a angajaţilor şi a tuturor părţilor interesate
prin calitatea serviciilor oferite
 Conformarea cu cerinţele legale aplicabile activităţii spitalului în domeniul
calităţii
Nucleul calităţii

 Nucleul calităţii are sarcina de a asigura monitorizarea permanentă a calităţii


serviciilor medicale furnizate asiguraţilor, prin urmărirea respectării
criteriilor de calitate.
 Se întruneşte lunar, la convocarea Preşedintelor, sau de ori câte ori este
nevoie, şi, va întocmi rapoarte trimestriale ce vor fi înaintate Managerului
 Activitatea membrilor se va consemna în Registrul de activitate al Nucleului
de Calitate de către Secretarul comisiei Serviciului Managementul Calităţii din
cadrul spitalului
Atribuţiile nucleului de calitate

 Rportează indicatorii de calitate, trimestrial, Casei de Asigurări de Sănătate


Brăila si Direcţiei de Sănătate Publică Brăila
 Coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii
 Cooperează cu reprezentanţii desemnaţi pentru monitorizarea externă a
activităţii
 Desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei
activităţilor medicale desfăşurate în spital
 Pregăteşte şi analizează planul anual al managementului calităţii
 Întocmeşte punctajul aferent criteriilor de calitate şi urmăreşte
reactualizarea periodică a acestuia
Atribuţiile nucleului de calitate
 Monitorizează calitatea îngrijirilor medicale în raport cu indicatorii activităţii
clinice şi financiare
 Prezintă conducerii spitalului propunerile de îmbunătăţire a calităşii
serviciilor medicale frunizate asiguraţilor
 Organizează anchete de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi a personalului,
anchete ce vor fi consemnate în Registrul de activitate al Nucleului de
Calitate
 Analizază sugestiilor pacienţilor tratatţi în spital, referitor la activitatea
medicală a spitalului
 Analizează numărul de infecţii nozocomiale şi frecvenţa infecţiilor
nozocomiale, evaluează factorii de risc.
 Coordoneză activitatea de analiză a neconformităţilor constatate şi propune
managerului/comitetului director acţiuni de îmbunătăţire sau corecţie
Vă mulţumesc!