Sunteți pe pagina 1din 48

ORGANIZAREA

MONETARĂ

Oleg STRATULAT
prof.univ. dr.
CUPRINS

1. SISTEMUL MONETAR NAŢIONAL

2. SISTEMUL MONETAR INTERNAŢIONAL

3. SISTEMUL MONETAR EUROPEAN


1. SISTEMUL MONETAR NAŢIONAL

1. Sistemul monetar naţional.


1.1. Noţiune de sistem monetar.
1.2. Compoziţia sistemului monetar.
1.2.1. Componenta instrumentară.
1.2.2. Cadrul reglementoriu.
1.2.3. Cadrul instituţional.
1.3. Tipuri de sisteme monetare.
1.4. Sistemul monetar actual al R.Moldova.
BIBLIOGRAFIE

 Constituţia R.Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 // Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 1 din 1994.

 Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.95 // Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.56-57/624 din 12.10.1995

 Basno, C.; Dardac, N.; Floricel, C. Monedă, credit, bănci. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2003. –P…..
 Lucian C. IONESCU. Băncile şi operaţiunile bancare. – Bucureşti: Editura Economică, 1996. –
P…….
 Manolescu, Gh. Monedă şi credit. - Bucureşti: Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2003. -
P…...
 Turliuc, V.; Boariu, A.; Stoica, O. Monedă şi credit. - Bucureşti : Editura Economică, 2005.-
P…….
 Деньги. Кредит. Банки: учебник / Лаврушин O. И. (ред.), - 2-e изд. -Москва: Финансы и
Статистика, 2004. – C….
 Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов / Жукова Е. Ф., Зеленкова Н. М., Максимова Л.
М., - 2-e изд. -Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – C….
 Финансы. Денежное обращение. Кредит. / Под ред. Поляка Г. Б. - 2-e изд. - Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – C….
1. SISTEMUL MONETAR NAŢIONAL

Moneda şi circulaţia monetară în majoritatea


ţărilor s-a constituit istoric, având în
primele cinci secole pretutindeni caracter
sporadic şi haotic.
ORIGINEA
SISTEMULUI MONETAR

În sec. al VI-lea î. Hr., potrivit scrierilor lui Herodot, în


Lidia, ţară din Asia Mică, regele Cresus (a.a. 560 –
547) instituie primul sistem monetar naţional:
 stabileşte unităţile şi subunităţile monetare,
 fixează pentru fiecare conţinutul de metale nobile,
 determină raportul dintre aur şi argint,
 bate centralizat moneda,
 decide asupra regulilor de emitere şi circulaţie a banilor.
STATERI DE AUR ŞI ARGINT
EMIŞI DE CRESUS
EFECTELE CONSTITUIRII
SISTEMULUI MONETAR NAŢIONAL
 centralizarea şi unificarea baterii monedelor;

 aprobarea unităţii naţionale unice;

 stabilirea unui raport de valoare fixat între


monedele de aur şi argint egal cu 1 : 13 1/3.
RAPORTUL DE VALOARE DINTRE MONEDELE
DIN AUR ŞI ARGINT
½ DE STATER EMIS DE CRESUS
1/3 ŞI 1/6 DE STATER EMIS DE CRESUS
1/12 DE STATER EMIS DE CRESUS
1.1. NOŢIUNE DE SISTEM MONETAR NAŢIONAL

Evoluţia contemporană a sistemelor monetare


naţionale este marcată de procesele de
internaţionalizare a relaţiilor monetare, tendinţa de
aderare la sistemele monetare regionale, apariţia
noilor forme ale banilor, schimbare de fond a
conţinutului valoric al monedei.

Noţiunea de sistem monetar naţional îşi găseşte


reflectare în lucrările diferitor autori, care redau
esenţa acestei formaţii sub diferite aspecte.
OPINII
PRIVIND NOŢIUNEA SISTEM MONETAR

 Jucov E. F. afirmă: “Sistemul monetar este forma de organizare a circulaţiei monetare în


ţară, consfinţită de legislaţia naţională”;

 Poleac G. B. scrie : ““modul circulaţiei monetare din ţară, consfinţit de legislaţia naţională
reprezintă sitemul monetar”;

 Dardac Nicolae enunţă: ”Sistemul monetar este definit ca un anumit mod de organizare
şi reglementare a circulaţiei monetare dintr-o ţară, pe baza unor legi speciale ale statului
respectiv”.;

 Turliuc V. menţionează că „sistemele monetare reprezintă forme de organizare a baterii


şi circulaţiei monedei într-o ţară sau alta, organizare realizată prin normele dictate de
stat, dar şi prin norme ce decurg din cutume”;

(După cum se observă, sistemul monetar naţional este sesizat de autori ca o configuraţie
sau procedeu al circulaţiei monetare reglementat strict de legislaţie. Abordarea
unilaterală a acestui fenomen complex nu este în favoare dezvăluirii profunde a esenţei
lui.)
ALTE OPINII PRIVIND SISTEMUL MONETAR

Kiriţescu Costin susţine că „Sistem bănesc. Termen generic pentru


ansamblul normelor legale şi instituţiilor care reglementează,
organizează, respectiv supraveghează relaţiile băneşti dintr-un stat.
Aceste norme şi instituţii servesc la realizarea obiectivelor politicii
economice, sociale, financiare şi de credit urmărite de fiecare stat”;

Stoica Victor afirmă că sistemul monetar este „un anumit mod de


organizare şi reglementare a circulaţiei monetare dintr-o ţară, pe
baza unor legi speciale ale statului respectiv;
TRATAREA ORIGINALĂ
A SISTEMULUI MONETAR NAŢIONAL

În formula noţiunii sistemului monetar naţional trebuie


incluse toate elementele constituente ale acestuia:
 instrumentarul monetar;
 cadrul reglementar;
 cadrul instituţional.
Sistemul monetar naţional
reprezintă organizarea funcţională a instrumentelor
de natură monetară în temeiul reglementărilor
juridice sub supravegherea autorităţii monetare
publice
ANSAMBLU MĂSURILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR
PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA
SISTEMULUI MONETAR NAŢIONAL ACTUAL
 alegerea valutei care îndeplineşte funcţia de măsură a valorii, de
etalon, de echivalent general, prin care se defineşte moneda naţională;
 stabilirea unităţii monetare, care, sub o anumită denumire, serveşte ca
etalon al valorii;
 alegerea instrumentelor efective de circulaţie şi de plată (monede
principale, bani divizionari, bancnote etc.);
 reglementarea tipăririi cupiurelor şi baterii monedelor divizionare
metalice;
 reglementarea emisiunii şi circulaţiei bancnotelor şi a altor semne de
valoare, precum şi a decontărilor fără numerar;
 organizarea aparatului instituţional care supraveghează şi sprijină
aplicarea sistemului monetar;
 stabilirea relaţiilor cu alte sisteme monetare.
1.2. COMPOZIŢIA
SISTEMULUI MONETAR
1.2.1. COMPONENTA INSTRUMENTARĂ
1.2.2. CADRUL REGLEMENTORIU
1.2.3. CADRUL INSTITUŢIONAL
1.3. TIPURI DE
SISTEME MONETARE

 Multiplele sisteme monetare naţionale cunoscute de


istoria monetară au fost originale şi unicale. Şi dacă
unele au avut trăsături comune, aceasta nu anihilează
individualitatea fiecărui sistem monetar.

 Cu toate acestea, istoric sau format diverse principii


privind constituirea sistemelor monetare naţionale, care,
fiind aplicate separat în fiecare ţară, generau formarea
sistemelor monetare asemănătoare. Aceasta permite
ale grupa potrivit anumitor criterii şi ale îngloba în
anumite grupe cu caracteristici comune.
POTRIVIT CARACTERULUI AUTORITĂŢII
CONSTITUANTE A SISTEMELOR MONETARE
SISTEMELE MONETARE
ANTICE ŞI MEDIEVALE

s-au caracterizat prin:

• fărâmiţare – descentralizarea baterii


monedei;
• simplitate – absenţa instrumentarului de
supraveghere, reglementare, etc.;
• deteriorare – uzura şi falsificarea monedei.
SISTEMELE
MONETARE MODERNE

Odată cu formarea statelor sistemele


monetare moderne şi-au asumat roluri
monetare:

 crearea monedei,
 definirea unităţii monetare,
 stabilirea parităţii metalice.
ÎN FUNCŢIE DE ELEMENTELE COMPONENTE
ALE SISTEMELOR MONETARE
TIPURI
DE SISTEME METALISTE
1.4. SISTEMUL MONETAR ACTUAL
AL R. MOLDOVA
 Circumstanţele necesare pentru instituirea sistemului monetar
naţional s-au conturat după obţinerea de către R. Moldova a
independenţei la 27 august 1991. La 15 decembrie 1992 este
adoptată Legea cu privire la bani nr 1232 – XII. Prin această
Lege a fost stabilită unitatea monetară naţională a R. Moldova -
leul moldovenesc, şi unitatea divizionară banul. Un leu
moldovenesc este egal cu 100 bani.

 Leul a fost introdus în circulaţie la 29 noiembrie 1993. În această


zi cursul valutar a fost stabilit de 3,8 lei pentru $1. Numerarul
aflat în circulaţie (banii de tip sovietic şi cupoanele) şi banii din
conturi au fost schimbaţi în proporţie de 1 000 pentru un leu.
LEUL MOLDOVENESC

(emisiunea mai 1994)


Caracteristici:
•Dimensiuni: 58 x 114 mm;
•Culori dominante, faţă-verso: galben, verde, cafeniu şi
ocru;
•Imprimată pe hîrtie specială, în masa căreia este inclus
un filigran ce reproduce portretul lui Ştefan cel Mare şi un
fir de siguranţă vertical metalizat complet încorporat;
CADRUL REGLAMENTORIU
AL SISTEMULUI MONETAR AL R. MOLDOVA

 Constituţia R. Moldova în art. 130 stipulează:


„... (2) Moneda naţională a Republicii Moldova
este leul moldovenesc. (3) Dreptul exclusiv la
emisia monetară aparţine Băncii naţionale a
Republicii Moldova. Emisia se efectuează
conform deciziei Parlamentului.”

 Legea cu privire la Banca Naţională a


Moldovei consacră monedei un capitol special
– capitolul VIII „Moneda
CADRUL INSTUTIŢIONAL AL SISTEMULUI
MONETAR NAŢIONAL

Instituţiile bancare din ţară:


 Banca Naţională a Moldovei, fiind autoritatea monetară publică, are rolul
central în organizarea circulaţiei monetare. Banca Naţională prin regulamentele
sale stabileşte valoarea nominală, dimensiunile, greutatea, designul şi alte
caracteristici ale bancnotelor şi monedelor metalice care sunt mijloc de plată în
R. Moldova. Banca Naţională organizează tipărirea bancnotelor şi baterea
monedelor metalice şi ia măsuri pentru păstrarea în siguranţă a celor neemise în
circulaţie. Banca Naţională are dreptul exclusiv de a emite în circulaţie bancnote
şi monede metalice ca mijloc de plată legale pe teritoriul R. Moldova.

 Băncile comerciale sunt sprijinul Băncii Naţionale în organizarea funcţionării


sistemului monetar naţional. Prin intermediul acestora are loc emisiunea
numerarului în circulaţie, retragerea cupiurelor şi monedelor deteriorate,
preschimbarea semnelor monetare, organizarea evidenţei şi statisticei monetare
(16).
2. SISTEMUL MONETAR
INTERNAŢIONAL

2. Sistemul monetar internaţional

2.2.1. Evoluţia sistemului monetar internaţional


2.2.1.1. Primele Uniuni Monetare
2.2.1.2. Crearea şi funcţionarea sistemului monetar
internaţional Breton- Woods
2.2.1.3. Constituirea şi evoluţia sistemului monetar
internaţional actual
2.2.2. Instituţiile monetare şi de credit internaţionale
2.2.2.1. Fondul Monetar Internaţional
2.2.2.2. Banca Mondială
2.2.3. Drepturile Speciale de Tragere – monedă internaţională
2.2.4.Colaborarea R. Moldova cu instituţiile monetare
şi de credit internaţionale
2. SISTEMUL MONETAR INTERNAŢIONAL

Dezvoltarea economică a condus la intensificarea


legăturilor economice dintre diferite ţări, inclusiv şi a
relaţiilor monetare. Până la sfârşitul celui de al II-lea
Război Mondial relaţiile monetare dintre ţări purtau,
de regulă, caracter bilateral. Totuşi trebuie de
menţionat că au existat încercări de o mai largă
colaborare în reglementările internaţionale a relaţiilor
monetare, care s-a realizat sub forma de uniuni şi
blocuri monetare.
2.2.1. EVOLUŢIA
SISTEMULUI MONETAR INTERNAŢIONAL
CARACTERISTICA SISTEMULUI MONETAR
INTERNAŢIONAL (SMI) DE LA BRETON-WOODS
PRINCIPII DE FUNCŢIONARE
ALE SISTEMULUI DE LA BRETON-WOODS

 Alegerea liberă a etalonului monetar;


 Menţinerea stabilităţii parităţilor şi cursurilor de
schimb ale monedelor naţionale;
 Asigurarea convertibilităţii internaţionale a monedelor;
 Crearea rezervelor monetare oficiale şi asigurarea
lichidităţii internaţionale;
 Echilibrarea balanţelor de plăţi;
 Crearea instituţiilor financiar-monetare internaţionale.
2.2.2. INSTITUŢIILE MONETARE ŞI DE CREDIT
INTERNAŢIONALE
OBIECTIVELE FMI
FORMAREA ŞI UTILIZAREA
RESURSELOR FMI

FORMAREA RESURSELOR UTILIZAREA RESURSELOR


•cotele părţi ale ţărilor membre ale •mecanismul de creditare lărgit;
FMI;
•facilitatea pentru transformare
•dobânzile încasate; sistemică;

•cotizaţiile anuale ale ţărilor membre•facilitatea de finanţare


etc. compensatorie;

•finanţarea situaţiilor neprevăzute;

•finanţarea stocurilor regulatoare;

•facilitatea de ajustare structurală.


GRUPUL
BĂNCII MONDIALE
OBIECTIVELE
BĂNCII MONDIALE

 Promovarea dezvoltării economice şi


reformelor, în ţările în curs de dezvoltare;

 Acordarea de împrumuturi pe termen lung,


destinate finanţării proiectelor de investiţii şi
programelor de dezvoltare. Aceste împrumuturi
sunt dirijate spre domeniile infrastructurii:
şosele, căi ferate, sisteme de telecomunicaţii,
domeniul energetic.
2.2.3. DREPTURILE SPECIALE DE TRAGERE –
MONEDĂ INTERNAŢIONALĂ
2.4. COLABORAREA R. MOLDOVA CU
INSTITUŢIILE MONETARE ŞI DE CREDIT
INTERNAŢIONALE
 R. Moldova a devenit membru al FMI la 12 august 1992, după
achitarea cotei sale care constituie 90 mln DST;
 La 30 iunie 1995 Moldova a acceptat prevederile Articolului
VIII, Secţiunile 2, 3 şi 4 ale Statutului FMI, fapt care a permis
liberalizarea operaţiunilor valutare curente.
 Republica Moldova conform hotărârii Parlamentului din
28.07.92 a fost acceptată aderarea Moldovei la BIRD, CFI,
AID şi AMGI. Calitatea de membru al Republica Moldova la
MIGA a fost recunoscută la 9.06.93 după ce a fost achitată
cota capitalului subscris de 960 mii DST.
3. SISTEMUL MONETAR
EUROPEAN
 3.3. Sistemul monetar european
 3.3.1. Evoluţia sistemului monetar internaţional
 3.3.1.1. Crearea sistemului monetar european
 3.3.1.2. Funcţionarea sistemului monetar
european bazat pe ECU
 3.3.1.3. Constituirea şi funcţionarea uniunii
monetare europene actuale
 3.3.2. Banca Centrală Europeană
 3.3.3. EURO – monedă unică europeană
3.3.1. EVOLUŢIA SISTEMULUI
MONETAR EUROPEAN
Sistemul Monetar European (SME) a fost creat în 1979 pe
o perioadă de aproximativ 10 ani ca o zonă de stabilitate
monetară în cadrul ţărilor membre a CEE şi a avut drept
obiective:
1. Creşterea stabilităţii2. Îmbunătăţirea situaţiei
monetare în cadrul CEE, îneconomice a ţărilor membre a
mod deosebit dupăCEE, urmărindu-se în special
înregistrarea fluctuaţiilorcreşterea economică, mai
puternice ale dolarului SUA dinbuna utilizare a forţei de
acea perioadă muncă şi ameliorarea mediului
şi nivelului de viaţă

3. Stabilizarea relaţiilor economice şi monetare internaţionale


ETAPE TRECERII LA
UNIUNEA EUROPEANĂ (UE)
3.2. BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ

 BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ a fost


constituită în baza institutului monetar
european 1999.
 Funcţia de bază este promovarea politicii
monetare în zona EURO.
3.3. EURO - MONEDA UNICĂ EUROPEANĂ