P. 1
Comunicarea scrisa

Comunicarea scrisa

|Views: 313|Likes:
Published by Raicu Daniela

More info:

Published by: Raicu Daniela on Dec 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2015

pdf

text

original

Comunicarea, sub toate aspectele sale – verbală (orală şi scrisă), nonverbală şi paraverbală, constituie nucleul programelor şcolare în uz, accentul

punându-se, în demersul instructiv-educativ (şi nu numai) pe formarea elevilor că emiţători şi receptori eficienţi ai mesajelor transmise/receptate în diferite tipuri de contexte comunicative. Comunicarea scrisă Obiective vizate: obiectivele cadru 3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris şi 4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă, reflectate în obiective de referinţă, cu trimitere atât către procesul achiziţiilor fundamentale (în cazul ariei curriculare Limbă şi comunicare, scrierea), cât şi către aspecte particulare ale comportamentului elevului ca receptor, respectiv că emiţător (realizator) de mesaje scrise Conţinuturi: organizarea scrierii – elemente grafice (exersate în perioada preşcolară); litere; cuvinte; propoziţii; fraze; texte; scrierea caligrafică şi aşezarea corectă în pagină (spaţiul dintre cuvinte, titlul, alineatul etc.); ortografia – scrierea ortografică a cuvintelor care conţin diferite litere/grupuri de litere; scrierea cu majusculă în diferite situaţii; scrierea ortogramelor; punctuaţia – folosirea corectă a semnelor de punctuaţie; copierea

literelor/cuvintelor/propoziţiilor/frazelor/textelor; scrierea după dictare; organizarea textului scris; scrierea funcţională; scrierea imaginativă; scrierea despre textul literar; cartea – volum, copertă, foaie, pagină, numerotarea paginii, aşezarea textului în pagină; textul narativ; textul liric; textul nonliterar.

Modalităţi de abordare a acestor conţinuturi (a) Receptarea mesajului scris îmbracă forme particulare la începutul şcolarităţii, când elevul este iniţiat în tehnica cititului (prin parcurgerea triplei operaţii de percepere vizuală, pronunţare a cuvântului şi percepere auditivă, care conduce către înţelegerea sensului cuvântului citit) şi, ulterior abia, în tehnica lecturii unui text literar (şi nu numai):
  

în perioada preabecedară – pregătirea elevilor în vederea învăţării cititului/scrisului; în perioada abecedară – formarea capacităţii de citire/lectură; în perioada postabecedară – dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris; de

exemplu, folosirea unor componente ale lecturii explicative în abordarea textelor din ultima parte a

dispunerea în pagină a elementelor unei scrisori) etc. compoziţii” (introducere. lirice) şi nonliterare. afiş. respectiv liric. primul dintre aceste procese) şi în conţinuturile programei pentru ciclul primar referitoare la receptarea unui text narativ. redactarea într-un stil corespunzător temei şi. compunerea după un plan de idei. compunerea realizată cu ajutorul unor cuvinte/expresii date (de sprijin). elevul este familiarizat/deprins cu anumite tehnici de muncă intelectuală. respectarea convenţiilor de conţinut şi formă specifice unui anumit tip de scriere (de exemplu. astfel. de lucru cu cartea. cu precădere: reflectarea unui anumit conţinut. În ceea ce priveşte receptarea unui text literar (realizată în clasele primare mai ales ca formă de abordare a unui mesaj scris). interlocutorului/receptorului (în cazul unei scrieri funcţionale de tip scrisoare. funcţionale sau realizate pe baza unui text literar). Sau chiar compoziţii ale colegilor (scrieri imaginative. astfel. ci şi mesaje de tip bilet. reflectate (preponderent. a unui text literar. (2) mesaj scris tip scriere imaginativă: compunerea după o ilustraţie sau după un şir de ilustraţii sau benzi desenate. aceasta implică două procese: comprehensiunea şi interpretarea. bilet. elevul receptor de mesaje scrise poate. la un moment dat. compoziţii” corespunzătoare standardelor de performanţă şi. compunerea cu început dat.abecedarului are un dublu scop: înţelegerea mesajului unui text şi introducerea elevilor în învăţarea unor tehnici ale muncii cu cartea. cu o anumită manieră de abordare/descifrare/interpretare a diferitelor tipuri de texte literare (epice. Ca receptor de mesaje scrise. valorificarea corespunzătoare a punctuaţiei. realizarea de către aceştia a unor. *compunerea descriptivă (tip descriere-portret sau descriere-tablou – care prezintă o fiinţă sau un colţ de natură). pe de altă parte. cadrul didactic va facilita. reclamă etc. în particular. respectarea celor trei componente ale unei. . cu o anumită atitudine în raport cu ceea ce citeşte. într-o situaţie de comunicare didactică (aşa cum este cea care caracterizează demersul instructiv-educativ desfăşurat la şcoală) sau într-o situaţie de comunicare dată (asociată familiei. se vor urmări. la clasele I-IV. capacitatea de autoevaluare a unor astfel de scrieri. cuprins. compunerea pe baza unui şir de întrebări. cu diferite modalităţi de receptare (tehnici de lectură) şi decodare a unui text scris. încheiere). invitaţie etc. organizarea textului în pagină. grupului de colegi/prieteni. în general. compunerea narativă cu pasaje dialogate. pe de o parte. familiarizând elevii cu diferitele criterii de evaluare a unui mesaj scris. compunerea cu titlu dat. corectitudinea exprimării. interacţiunea emiţător – mesaj – receptor – context/situaţie de comunicare ia forma raportului receptor/cititor – text – context al lecturii. eventual. formarea capacităţii de creare şi transmitere a patru grupe de mesaje: (1) mesaj scris tip comunicare simplă. compunerea narativă liberă. scrisoare. decoda – critic (în măsura în care cadrul didactic îl formează în acest sens) – nu doar texte literare.). În cazul receptării mesajului scris şi. mass-mediei). (b) Emiterea de mesaje scrise presupune.

imagini cu vieţuitoare. unei invitaţii etc. felicitarea. pornind de la o anumită temă) vizând o succesiune de întâmplări reale sau imaginare. piese de teatru. afişe. (4) mesaj scris tip scriere funcţională: tema. cea de-a doua – la nivelul formei. de exemplu. în ciclul primar. telegrama.. (1) Mesajul scris tip comunicare simplă este abordat uzual. impusă de anumite convenţii (specifice unui anumit tip de text – vezi.. reproduce/transforma un mesaj etc. întâmplări din poveşti (în succesiunea corectă sau nu). *transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă (a textului dialogat în text narativ).. încheiere). dialogul dintre două sau mai multe persoane aflate într-o anumită situaţie de comunicare. cartea poştală. invitaţia. conţinând reperele spaţio-temporale ale temei de abordat şi eventualele. în următoarele variante: (Şerdean 2002: 253-260..  stabilite în urma discuţiilor cu elevii.) şi/sau reflectare a mărcii personalizate pe care realizatorul unui mesaj scris o imprimă acestuia. obiecte. rezuma/povesti/(re) crea un context comunicativ. în ciclul primar accentul fiind pus pe corectitudinea scrierii şi pe aşezarea mesajului în pagină. elementele specifice unei scrisori. cu precizarea că textul scris trebuie organizat în funcţie de scopul comunicării. începutul compunerii poate fi dat de . a unui articol cu un anumit subiect etc.(3) mesaj scris tip scriere despre un text literar: povestirea unor scurte texte pe baza planului de idei. unui bilet. secvenţe din filme. părţile unei compuneri.  compunerea cu început dat – mai frecvent. Pentru că abordarea citit-scrisului se va constitui într-o componentă distinctă a prezentului suport de curs. fenomen/element al naturii. cuprins. respectând structura introducere – cuprins – încheiere şi rezultat al parcurgerii unei succesiuni logice de etape: etapă pregătitoare. respectând cele trei părţi componente ale unei compuneri (introducere. printr-un text scris putându-se transmite o informaţie. într-o măsură mai mare sau mai mică. vom avea în vedere aici principiile organizării textului scris în funcţie de scopul redactării. scrisoarea. rezumatul. videoclipuri etc. reclame. cere o informaţie. etapele realizării unui interviu/reportaj la radio sau la televiziune. narativ sau descriptiv. *jurnalul. în condiţiile în care scopul redactării unui text scris implică două coordonate ale analizei/proiectării: prima – la nivelul conţinutului. în varii contexte comunicative. desene animate. create de elevi etc. (2) Mesajul scris tip scriere imaginativă. trăsăturile fizice şi morale ale unei persoane/ale unui personaj. biletul. caracteristicile unui obiect. Crăciun 2003: 163-165)  compunerea după o ilustraţie sau după un şir de ilustraţii: tablouri de natură. recomandate din compunerea pe baza unui şir de întrebări (formulate de către cadrul didactic sau anumite reviste. cea de redactare propriuzisă şi cea evaluativă este realizată. în funcţie de diferitele coordonate ale situaţiei de comunicare. portrete. personaje”.  compunerea după benzi desenate – aduse de către cadrul didactic. personaje.

 compunerea descriptivă – realizată sub forma unei descrieri-portret sau tablou. nume de locuri/obiecte/personaje reale sau imaginare etc..  compunerea dialogată – realizabilă iniţial ca transpunere/redare în scris a discuţiilor dintre două/mai multe persoane reale/imaginare (valorificate în cadrul jocurilor de rol). realistă etc. câmpuri. caracteristicile unui element real sau imaginar. fără raportare la textele-suport studiate. în etapa finală a activităţii putând fi discutate diferenţele generate de acest tip de demers). respectiv neimplicarea în acţiune) a unor personaje. în condiţiile în care elevii sunt împărţiţi pe grupe şi fiecare grupă va avea ca punct de plecare. conversaţia etc. intrarea sau ieşirea din. regionalisme. planul de idei poate viza o serie de acţiuni. ulterior ca exerciţii de creaţie realizate în scris de către elevi. Asupra unei succesiuni de întâmplări.. paronime. trăsăturile unei persoane etc. a unor întâmplări reale sau imaginare. de către elevi.  compunerea cu titlu dat (de învăţător sau ales. prin folosirea frecventă a substantivelor şi a adjectivelor cromatice şi/sau trimiţând către diferite stări de spirit etc. cât şi sugestia abordării unei anumite teme cu un grad relativ mare de libertate. . un. îşi pot scrie propriile..). amintiri” etc. antonime. asupra unei persoane etc.). de elevi. respectiv familii lexicale. schimbarea unora dintre reperele spaţio-temporale. o interogaţie asupra unui fapt. cuvinte polisemantice. pesimistă. ci şi unităţi lexicale aparţinând anumitor clase din masa vocabularului (arhaisme. o viziune de ansamblu asupra unui element descris (obiect. serii de sinonime.  compunerea pe baza unor cuvinte şi a unor expresii date (de sprijin) – selectate de învăţător sau alese/acumulate pe parcursul unei anumite perioade de timp de către elevi. de către elevi (din variantele propuse de aceştia se alege una care să se constituie în premisă de lucru pentru toţi elevii sau pot fi alese mai multe variante.. dintre cele propuse în cadrul etapei pregătitoare desfăşurate în clasă). omonime. respectiv figurat. la anumite repere spaţio-temporale). elevii pot crea. în principiu.  compunerea după un plan de idei – propus de către cadrul didactic sau conturat/stabilit în urma activităţii frontale cu elevii. pot fi valorificate nu doar cuvinte cu sens propriu. ca premisă pentru jocuri/dramatizări. neologisme. propriile poveşti. propriile legende.către învăţător sau construit. persoană etc.  compunerea cu sfârşit dat (de către cadrul didactic sau stabilit împreună cu elevii) – oferind o perspectivă optimistă. termeni de specialitate etc. idealistă. în realizarea compunerii. scenă” (implicarea. înfăţişând – prin imagini vizuale sugestive. aparţinând planului uman sau planului naturii. început” diferit de al celorlalte. un obiect sau un colţ din natură (raportate. astfel. coordonatele unui tablou de natură într-un anumit anotimp.. – O fiinţă. reflectând o anumită stare de spirit.  compunerea narativă (liberă) – ca modalitate de prezentare. în urma unei activităţi în care au fost valorificate metode ca brainstorming-ul. titlul implicând atât o perspectivă sintetică.

a cadrului didactic în derularea activităţii respective). capacitatea de a sintetiza diferite conţinuturi facilitând prelucrarea informaţiilor de orice tip. scrisoare. respectarea blancurilor/pauzelor între cuvinte. în manualele alternative de limba şi literatura română pentru ciclul primar. se concretizează în: povestirea unor texte de mică întindere după un plan de idei. (4) Mesajul scris tip scriere funcţională este reprezentat. ordonat al scrisului etc. bilet. Tema scrisă presupune scrierea (eventual. se vizează. din diferite domenii de activitate. cultivarea unui aspect îngrijit. urmând compararea manierei în care elevii au îndeplinit cele două sarcini de lucru. ca exerciţiu de realizare a dramatizărilor). ca forme de. relaţia dintre cele două persoane (prietenie. de temă (includem aici şi transcrierea. de exemplu: un text poate fi transcris. caracterizarea – într-o manieră adaptată particularităţilor elevilor de vârstă şcolară mică (în condiţiile în care acest tip de scriere nu e prevăzut în programa pentru ciclul primar) – a unui personaj (prin raportarea la elementele portretului fizic şi ale celui moral. într-o măsură mai mare sau mai mică. ca formă de transmitere – prin comunicare scrisă – a unui mesaj de dimensiuni reduse.). telegramă. carte poştală. personaj real – personaj cu puteri supranaturale în basme. felicitare. transformarea textului dialogat în text narativ/transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă (şi invers. elevii pot primi sarcina de a rearanja/ordona elementele unui text scris (în versuri sau în proză – text studiat sau nu în cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare sau al altei arii curriculare din ciclul primar) etc. după un anumit interval de timp. în cazul unor texte accesibile. acelaşi text să fie dictat elevilor de către cadrul didactic. numele destinatarului. astfel. a anumitor conţinuturi. precum şi metode mai noi (de exemplu.) le implică în cazul abordării unui text epic. poate fi abordat începând cu clasa a doua. folosirea corectă a semnelor de punctuaţie. temă scrisă” – cu implicarea.. exerciţii de completare a unor . nivelul formal al textului scris: dispunerea lui în pagină. plasarea corespunzătoare a datei (dacă este cazul). elemente asociate diferitelor aspecte pe care lectura explicativă – prin etapele sale –. realizarea rezumatului etc. copierea de texte şi dictarea. Biletul. informaţia transmisă etc. data redactării.). în caiet. cu precădere. prin valorificarea opoziţiei personaj pozitiv – negativ. după dictare)/transcrierea/copierea de către elevi.(3) Mesajul scris tip scriere despre un text literar. a titlului. deşi programa nu prevede această situaţie. lectura anticipativă etc. de exemplu etc. colegialitate. realizarea rezumatului prin eliminarea elementelor de detaliu. conţinând: numele persoanei care scrie biletul. invitaţie şi jurnal. de către elevi. În cadrul demersului instructiv-educativ pot fi alternate diferitele tipuri de exerciţii pe care organizarea textului scris le implică în cadrul temei. elevii sunt familiarizaţi nu doar cu povestirea/rezumarea unui text literar studiat în clasă. urmând îndrumările cadrului didactic. valorificând anumite texte-suport. Prin astfel de activităţi. într-o primă etapă. rudenie etc. ci şi cu realizarea de fişe de lectură în cazul altor texte literare (şi nu numai). prin: exerciţii de redactare de bilete după model. pentru că ulterior. valorificarea justificată a alineatelor..

în ciclul primar. spaţiale a transmiterii unui anumit mesaj sub forma biletului etc. prin: activităţi de redactare de scrisori cu respectarea anumitor cerinţe..bilete lacunare. persoane oficiale. Paşte. într-o anumită măsură. concursuri etc.. etc. prietenilor. exerciţii de diferenţiere a mesajului transmis cu ocazia aceluiaşi eveniment... într-o măsură mai mare sau mai mică. să reconstituie conţinutul unei telegrame din cuvinte/expresii date. asocierea confecţionării unei felicitări (eventual. sau cu ordonarea/reconstituirea unor elemente ale mesajului etc.). prin care se adresează urări (de sănătate. jocuri de rol care să-i plaseze pe aceştia în ipostaze. eventual.). personalizate) cu alegerea/crearea mesajului corespunzător etc. din maximum zece cuvinte. locaţii diferite (la munte.. Invitaţia poate fi abordată. exerciţii de transformare a unui bilet în scrisoare şi invers etc. Jurnalul. ca formă scrisă personală. cu trenul. cu cei din clasa a patra) – . exerciţii de modificare a elementelor unei scrisori date (data. ca punct de plecare în realizarea unor astfel de mesaje. exerciţii de completare/ordonare/transformare etc. adresate. cadrelor didactice ale şcolii etc. A mesajului transmis. se pot realiza cu elevii. Pot fi avute în vedere. cu diferite ocazii (serbări. pe Planeta lui. în străinătate. zi onomastică. părinţilor/rudelor. mai ales că etapă ulterioară analizei/interpretării unor modele de invitaţii de diferite tipuri. ca relaţie cu persoana care scrie felicitarea etc. ca profesie. individuală de comunicare cu/despre/pentru sine.). informaţiile transmise etc. În ceea ce priveşte cartea poştală.). exerciţii de completare a unei scrisori lacunare. exerciţii de adaptare a unui anumit bilet la particularităţile destinatarului. exerciţii de ordonare a componentelor unei scrisori. cu elevii din ciclul primar (cu precădere. ca o scrisoare de dimensiuni reduse.. Foarte Bine” etc... aniversări.. să transforme un bilet/o scrisoare într-o telegramă şi invers etc. poate fi abordată. Scrisoarea este vizată. în acest sens.. relaţia expeditor – destinatar. să realizeze. astfel încât acesta să se poată constitui în conţinut al unei telegrame (eventual. localitatea. În vederea familiarizării cu telegrama. aniversări etc.). la mare. fericire) către diferite persoane (rude. cu ocazia anumitor evenimente (sărbători. Felicitarea apare. altul decât cel iniţial. în manualul de clasa a doua. cadrul didactic le poate cere elevilor: să completeze formularele date cu elementele necesare trimiterii unei telegrame scrise de. în oraşul natal. elevii putând fi îndrumaţi către redactarea de invitaţii (personalizate. colegi.. să elimine elementele care nu sunt absolut necesare într-un mesaj dat. exerciţii de modificare a perspectivei temporale. în ciclul primar: exerciţii de redactare a textelor unor felicitări asociate unor evenimente ca: zi de naştere..). prieteni. expeditorul.... Crăciun etc. cuprinzând un mesaj de felicitare/mulţumire/anunţare a unui eveniment etc. dar unor destinatari diferiţi (ca vârstă. în funcţie de coordonatele contextului comunicativ) adresate colegilor. în ciclul primar. mesajul unei telegrame de anunţare a sosirii la bunici pe data de. cu precizarea numărului maxim de cuvinte admis). destinatarul. cu modificarea mesajului – corespunzătoare schimbării unora dintre coordonatele situaţiei de comunicare.

punctuaţia: folosirea corectă a semnelor de punctuaţie (punctul. Se recomandă reluarea unor acte de comunicare exersate în clasa I. scrierea diftongilor. ca: plasarea titlului. despre reguli de circulaţie. . persoana care transmite o informaţie. Comunicarea scrisă. împrejurările.prin raportarea şi la modele din literatură. conjunctura în care se încadrează). persoana care primeşte informaţia. construirea de dialoguri în situaţii concrete (în familie. scrierea caligrafică. Se recomandă conţinuturi şi moduri de lucru despre comportarea civilizată. semnale scrise). propoziţia. informaţia propriuzisă (prin cuvinte. fără teoretizări). de jurnalul de lectură (în condiţiile în care elevii au realizat unul). ortografia: scrierea cu majusculă (fără referiri la terminologia gramaticală). ortografia: scrierea corectă a cuvintelor care conţin litera -m. folosirea aliniatelor. scrierea cuvintelor care conţin grupurile de litere.înainte de -p. fără teoretizări). proiectate în succesiunea lor firească pe clase: La clasa I Comunicarea orală: comunicarea. la şcoală. completate cu “povestirea unor fapte şi întâmplări după benzi desenate sau după ilustraţii”. Procesul scrierii: organizarea scrierii. literele mici şi literele mări de mână. gesturi. precum şi contextele de realizare (situaţiile. respectarea spaţiilor dintre cuvinte. li se adaugă elemente noi. ştiinţă etc.).sau -b-. dacă este cazul. elementele grafice învăţate în învăţământul preşcolar. Iată câteva exemple de conţinuturi în formarea capacităţii de comunicare orală şi scrisă. semnul întrebării). intonarea propoziţiilor.schimb de informaţii între oameni (fără teoretizări). convorbirea între două sau mai multe persoane. Conţinuturi ale formării capacităţii de comunicare Comunicarea cuprinde formele în care este introdusă în fiecare clasă. despre regulile de igienă sanitară etc. formularea mesajului oral (aplicativ. a celor care conţin diftongi. La clasa a II-a Comunicarea orală: formularea mesajului (aplicativ. circumstanţele. Comunicarea scrisă. Conţinuturilor şi acţiunilor prevăzute în clasa I care se reiau. Cuvântul – element de comunicare: propoziţia. dialogul. despărţirea cuvintelor în silabe (fără reguli). alfabetul. Şi prin diferenţiere. în mijloacele de transport în comun etc. aşezarea corectă în pagină. despre mediul şcolar.

a. dictări. de creaţie. s-au/sau. cu titlu dat. Contexte de realizare: scrierea funcţională (cu scop practic. care sugerează situaţiile. compuneri care înfăţişează o fiinţă sau un colţ din natură (descrierea). pentru a răspunde la întrebări). La clasa a IV-a Comunicarea orală abordează mediul prin care este transmisă informaţia: telefon. mimică). încheiere). ne-a/nea. se reiau compuneri din clasa a IV-a şi apar: compunerea pe baza unor cuvinte şi a unor cuvinte date. de solicitare. pe bază de plan de idei. formulele de prezentare. pe scopul redactării (pentru a transmite o informaţie. ne-am/neam.compunerea după un plan de idei. rezumatul. scrierea după imaginaţie. cât şi după criteriul solicitării spiritului creativ: compuneri libere. fiecare formă sau ţip de activitate este structurată gradual atât pe clase. Comunicarea scrisă: planul iniţial al compunerii. v-a/va. punctele de suspensie. compunerea cu un început dat. scriere după textul literar. cu început dat etc. ortografia şi punctuaţia: utilizarea ortogramelor: s-a/să. scrisoarea). scriere imaginativă. u-l/ul. dintr-o/dintr-un. transformarea textului dialogat în text narativ. radio. compunerea narativă liberă. după un şir de ilustraţii (benzi desenate).compunere după un şir de ilustraţii sau benzi desenate. după gradul de originalitate. două puncte. scrisoare (comunicarea scrisă) precum şi rezumatul oral în ideea creşterii ponderii comunicării orale. scrierea după un text literar. cu sfârşit determinat. televizor (comunicarea orală directă şi indirectă). i-au/iau. compunerea narativă în care se introduce dialogul ş. compunerea pe baza unui şir de întrebări. cu expresii şi cuvinte de sprijin. scrierea imaginativă (compuneri libere) . de identificare. cuprins. Contextele de realizare: scrierea funcţională (cartea poştală.apar elemente de noutate cum sunt: comunicarea non-verbală (gesturi.punctuaţia prevede în plus: semnul exclamării. s-a/să. . De asemenea. compuneri cu început dat. de utilitatea lor. utilizarea ortogramelor: într-o/într-un. împrejurările ce au în vedere gruparea lor pe trei categorii. cratimă. informativ) – copieri. linia de dialog. compunerea pe baza unor cuvinte de sprijin. Realizarea compunerilor scrise este circumscrisă în contexte de realizare. biletul. precum şi în funcţie de valenţele lor practice. La clasa a III-a Comunicarea orală . cu început dat. Comunicarea scrisă pune accente sporite pe organizarea textului scris. scriere funcţională. ortografia şi punctuaţia. n-ai/nai. părţile componente ale unei compuneri (introducere. virgulă (numai pentru enumerare şi în vocativ). de permisiune. Contextele de realizare: se continuă în forme noi scrierea după imaginaţie . bilet.

selectiv. elementele de construcţie ale comunicării sunt mai restrânse. care asigură înţelegerea de către elevi a fundamentelor lingvistice de bază.Citirea textelor. împreună cu clasele a V-a şi a VI-a ale gimnaziului. . Alfabetul.Noţiuni de fonetică: corespondenţa dintre sunet şi literă. ua. deşi lapidare în formulare. cuvântul. gramatică. . orale şi scrise. .Noţiuni de fonetică. oferă front de lucru pentru tot anul şcolar: . atât orală cât şi scrisă. ie. Vocale. sunt grupate într-un ciclu curricular de dezvoltare. paronime. elementele de construcţie a comunicării: La clasa I Prevederile programei. Articularea vocalelor şi consoanelor (nu se vor utiliza termenii de vocale şi consoane).Citirea propoziţiilor. în mod gradual. despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând. . îndeosebi la clasele I şi a II-a. cu exerciţii care au în vedere şi alte categorii semantice: omonime. fără menţionarea terminologiei. La clasa a II-a . cu numeroase obiective şi conţinuturi comune. La clasele I şi a II-a. scrierea cu î şi â (fără cuvinte derivate cu prefixe de la cuvintele care încep . vocabular. silabă (noţiunile nu vor fi definite). a fundamentelor teoretice. cât pe cale intuitiv. . se asigură nu atât prin cunoaşterea teoriei lingvistice. oa. de ordin lingvistic. silabă. Se are în vedere faptul că aceste clase. La clasa a III-a .Conţinuturile învăţării cuprind şi elemente de ortografiere şi punctuaţie a căror cunoaştere. în continuare. pe care se bazează componentele de comunicare.Se reiau elementele de lexic din clasa a II-a. ce stau la temelia exprimării corecte. pe clase.Lexicul: cuvântul (grup de sunete cu un înţeles). în funcţie de necesităţile fiecărui segment al comunicării (învăţării).Propoziţia. mb. Apar situaţii speciale ca: grupurile de sunete ea. în timp ce la clasele a III-a şi a IV-a ele capătă niveluri. ia. Elementele teoretice sunt prezentate pe cele trei domenii ale lingvisticii: fonetică. presupune cunoaşterea de către elevi.Sunetele limbii române. scrierea cu mp.Citirea cuvintelor. Elemente de construcţie a comunicării (conţinuturi) Dezvoltarea capacităţii de exprimare corectă. contururi cu un grad accesibil de dificultate.practică. . consoane. Prezentăm.

părţi secundare de propoziţie care determină un substantiv. numărul.propoziţia dezvoltată – părţi secundare de propoziţie care determină un substantiv.Adjectivul – acordul adjectival în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. substantivul.Morfologia – verbul. . persoană.Predicatul – predicatul verbal. scrierea şi pronunţarea cuvintelor care încep cu e (pronume personale.cu î). subiect. . genul.Numeralul – recunoaşterea. funcţia sintactică. Acordul predicatului cu subiectul. . . parte secundară de propoziţie. La clasa a IV-a Sunt recomandate actualizări la fiecare structură lingvistică şi completări după cum urmează: . .Subiectul – simplu.Morfologia – cuvântul – parte de vorbire.Pronumele – pronumele personal. . proprii. funcţia sintactică. pronume personal). .Subiectul – simplu şi subiectul exprimat prin substantiv. . . dar cu sens diferit.Propoziţia – simplă – părţi principale de propoziţie.Propoziţia – comunicare cu un singur predicat. . . .Pronumele – pronumele personal. . . complement exprimat prin pronume (opţional). .Fonetică – actualizări.Substantivul – substantive comune. . complement exprimat prin substantiv. multiplu (opţional).Verbul . funcţia sintactică: subiect. probleme de ortografie şi ortoepie a verbelor a fi şi a lua.Numeralul – funcţia sintactică. . . probleme de ortografie şi ortoepie fără terminologie.Sintaxa propoziţiei – predicatul. predicatul verbal. parte secundară de propoziţie.persoană.Adjectivul – acordul adjectivului cu substantivul pe care îl determină.Atributul – parte secundară de propoziţie care determină un substantiv.Lexicul – cuvinte cu aceeaşi formă. verbul “a fi”). subiect. genul. părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul (substantiv. . silabe care conţin grupurile menţionate mai sus. . . predicatul verbal.Complementul – parte secundară de propoziţie care determină un verb.Sintaxa – cuvântul – parte de propoziţie. Atributul exprimat prin adjectiv. părţi secundare de propoziţie care determină un verb. prin pronume personal. . timpul.

ce se parcurge în clasele a III-a şi a IV-a. pe cale orală.Noţiuni precum propoziţia. ce poate fi stabilită la nivelul clasei I şi a II-a şi etapa gramaticală. silabă şi altele nu sunt definite. se evită situaţiile inaccesibile şcolarilor. . continuând pe tot ciclul curricular al claselor a V-a şi a VI-a. O asemenea abordare a elementelor de construcţie a comunicării atrage atenţia asupra a două etape: etapa pregramaticală. se operează cu ele în mod intuitiv. cuvântul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->