http://www.noiscriem.

net

Aldehide si cetone
COMPUŞI CARBONILICI: ALDEHIDE şi CETONE Compuşii carbonilici reprezintă o clasă de substanţe organice care conţin în molecula lor grupa funcţională - carbonil:

în care un atom de carbon în stare de hibridizare sp2 este legat printr-o legătură dublă de un atom de oxigen. Gruparea carbonil determină existenţa a două funcţiuni organice: - funcţiunea aldehidică, în care gruparea carbonil este legată de un radical de hidrocarbură şi de un atom de hidrogen cu excepţia primului termen al seriei, aldehida formică

formula generală a aldehidelor

aldehidă formică

- funţiunea cetonă, în care gruparea carbonil este legată de doi radicali de hidrocarbură, identici sau diferiţi:

acetona dimetilcetona formula generală a cetonelor propanona

http://www.noiscriem.net

I. CLASIFICARE. NOMENCLATURĂ. IZOMERIE. Funcţie de tipul radicalului de hidrocarbură ce intră în componenţa acestor compuşi, putem face următoarea clasificare: compuşi carbonilici alifatici

şi compuşi carbonilici aromatici

După nomenclatura sistematică denumirea compuşilor carbonilici se formează în felul următor: - pentru aldehide, la numele hidrocarburii cu acelaşi număr de atomi de carbon se adaogă sufixul -al - pentru cetone, la numele hidrocarburii cu acelaşi număr de atomi de carbon se adaogă sufixul -onă şi poziţia grupei carbonil. De exemplu:

etanal sau aldehidă acetică;

propanal sau aldehidă propanoică;

http://www.noiscriem.net

butanal sau aldehidă butanoică;

aldehida benzoică;

propanonă sau acetonă, sau dimetilcetonă;

2-butanonă sau metiletilcetonă. Aldehidele prezintă izomeri ce ţin de ramificarea radicalului de hidrocarbură, iar cetonele - izomeri ce ţin de poziţia grupei carbonil. II. METODE DE PREPARARE Aldehidele şi cetonele pot fi obţinute prin mai multe metode: I. Metode oxidative: 1) oxidarea alcanilor:

metanal 2) oxidarea alchenelor:

http://www.noiscriem.net

cetonă 3) oxidarea alcoolilor:

acid

alcool primar

aldehidă

alcool secundar

cetonă

II. Metode de dehidrogenare: 1) dehidrogenarea alcoolilor primari:
(Cu, 250-3000C) CH3OH --------- CH2O+H2

2) dehidrogenarea alcoolilor secundari:

2-propanol

acetonă

http://www.noiscriem.net

III. Adiţia apei la alchine (reacţia lui Kucerov):
(t0,HgSO4) HC≡CH + H2O ------- CH3-CH=O

aldehida acetică

În urma adiţiei apei la celelalte alchine se formează cetone:

cetonă III. PROPRIETĂŢILE CHIMICE Pentru aldehide şi cetone sunt carateristice reacţiile de adiţie la legătura dublă a carbonilului şi reacţiile de oxidare. Vom cerceta reacţii comune aldehidelor şi cetonelor şi reacţii specifice. Reacţii comune pentru aldehide şi cetone: 1. adiţia hidrogenului:
CH3-CH=O + H-H  CH3-CH2-OH

etanol

acetonă

2-metilpropanol

2. adiţia acidului cianhidric (în mediu bazic) duce la formarea cianohidrinelor:

http://www.noiscriem.net

3. adiţia alcoolilor (la prima treaptă decurge cu formare de semiacetali, iar în continuare - cu formare de acetali):

semiacetali

acetali 4. adiţia hidracizilor:
CH3-CH=O + HI  CH3-CHI-OH

1-iodoetanol 5. halogenarea decurge la atomul de carbon învecinat mai greu ca la hidrocarburi:

α-bromoacetonă
R-CH2-CH=O + X2  R-CH X -CH=O + HX

Reacţii specifice: 6. oxidare: a) cu soluţie de KMnO4 în mediu acid:

http://www.noiscriem.net

(KMnO4) R-CH=O + [O] ---- R-COOH (acid carboxilic)

b) cu suspensie de Cu(OH)2, la încălzire:

2CuOH  Cu2O + H2O

roşie c) reacţia "oglinzii de argint" este o reacţie calitativă pentru aldehide:
CH3-CH=O + Ag2O  CH3COOH + 2Ag

acid acetic 7. oxidarea aldehidei formice decurge în două etape:

Descărcat de pe: www.ReferatScoala.com