Sunteți pe pagina 1din 12

Continut manual

1. Obiectiv
2. Politici si proceduri contabile - notiuni generale
2.1. Modificari in politicile contabile
2.2. Modificari in estimarile contabile
3. Organizarea si conducerea contabilitatii
4. Registrele de contabilitate
5. Situatiile financiare
6. Principiile contabile
7. Reguli generale de evaluare
7.1. Evaluarea la data intrarii in societate
7.2. Evaluari periodice
7.3. Evaluarea cu ocazia inventarierii
7.4. Evaluarea la inchiderea exercitiului financiar
7.5. Evaluarea la data iesirii din unitate
8. Evenimente ulterioare datei bilantului
9. Corectarea erorilor contabile
11. Termene de raportare
12. Trezorerie
13. Mijloace fixe
13.1. Generalitati
13.2. Imobilizari necorporale
13.2.1. Definitii, clasificari
13.2.2. Recunoasterea si evaluarea initiala
13.2.3. Evaluarea ulterioara recunoasterii initiale
13.2.4. Amortizarea imobilizarilor necorporale
13.2.5. Cedarea
13.2.6. Evaluarea la data bilantului
13.2.7. Prezentarea informatiilor
13.3. Imobilizari corporale
13.3.1. Definitii, clasificari
13.3.2. Recunoasterea initiala a imobilizarilor corporale
13.3.3. Cheltuieli ulterioare
13.3.4. Evaluarea ulterioara recunoasterii initiale
13.3.5. Amortizarea imobilizarilor corporale
Manual politici si proceduri contabile
1 SC EXEMPLU AGRICULTURA SRL
13.3.6. Cedarea si casarea
13.3.7. Deprecierea
13.3.8. Compensatii de la terti
13.3.9. Evaluarea la data bilantului
13.3.10. Reevaluarea imobilizarilor corporale
13.3.11. Prezentarea in situatiile financiare
13.3.12. Situatii statistice
13.3.13. Registrul bunurilor de capital
13.3.14. Leasing
13.4. Imobilizari financiare
13.4.1. Definitii, clasificari
13.4.2. Evaluarea initiala
13.4.3. Evaluarea la data bilantului
14. Politici contabile privind stocurile
14.1. Definitii, clasificari
14.2. Costul stocurilor
14.3. Produse finite
14.4. Marfuri
14.5. Evaluarea stocurilor
14.6. Descarcarea din gestiune
14.7. Valoarea realizabila neta
14.8. Recunoasterea drept cheltuiala
14.9. Prezentarea informatiilor
15. Creante
15.1. Definitii, clasificari
15.2. Evaluarea creantelor
15.3. Garantarea, cesionarea, factoring-ul
16. Instrumente de trezorerie
16.1. Generalitati
16.2. Evaluare
17. Investitii pe termen scurt
17.1. Definitii, clasificari
17.2. Evaluare
18. Datorii pe termen scurt
18.1. Definitii, clasificari
18.2. Evaluare
Manual politici si proceduri contabile
2 SC EXEMPLU AGRICULTURA SRL
19. Datorii pe termen lung
19.1. Definitii, clasificari
19.2. Evaluare
20. Politici contabile privind provizioanele
20.1. Definitii, concepte cheie
20.2. Recunoastere
20.3. Estimare
20.4. Prezentare si descriere
21. Politici contabile privind capitalul si rezervele
21.1. Capital
21.2. Rezerve din reevaluare
21.3. Alte rezerve
22. Politici contabile privind veniturile, cheltuielile, rezultatul
22.1. Venituri
22.1.1. Definitii, clasificari
22.1.2. Recunoasterea veniturilor
22.1.3. Evaluarea veniturilor
22.2. Cheltuieli
22.2.1. Definitii, clasificari
22.2.2. Recunoasterea cheltuielilor
22.2.3. Evaluarea cheltuielilor
22.3. Rezultat
23. Parti afiliate
23.1. Prezentarea informatiilor cu privire la tranzactiile derulate cu parti
afiliate
23.2. Necesitarea prezentarii informatiilor cu privire la partile afiliate
23.3. Prezentare in situatiile financiare
24. Angajamente si alte elemente extrabilantiere
24.1. Definitii, generalitati
24.2. Prezentarea informatiilor
25. Inventarierea
Manual politici si proceduri contabile
3 SC EXEMPLU AGRICULTURA SRL
8. Evenimente ulterioare datei bilantului
Definitie
Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc intre
data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.
Autorizarea situatiilor financiare anuale reprezinta aprobarea acestora de catre un consiliu director,
administratori sau alte organe de conducere, potrivit organizarii entitatii, in vederea inaintarii lor spre
aprobare, conform legii.
Evenimentele ulterioare datei bilantului includ toate evenimentele ce au loc pana la data la care situatiile
financiare anuale sunt autorizate pentru emitere, chiar daca acele evenimente au loc dupa declararea publica a
profitului sau a altor informatii financiare selectate.
Pot fi identificate doua tipuri de evenimente ulterioare datei bilantului:
a) cele care fac dovada conditiilor care au existat la data bilantului. Aceste evenimente ulterioare datei
bilantului conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale; si
b) cele care ofera indicatii despre conditii aparute ulterior datei bilantului. Aceste evenimente ulterioare datei
bilantului nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale.
In cazul evenimentelor ulterioare datei bilantului care conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale, entitatea
ajusteaza valorile recunoscute in situatiile sale financiare, pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei
bilantului.
Exemple de evenimente ulterioare datei bilantului care conduc la ajustarea situatiilor financiare si care
impun ajustarea de catre entitate a valorilor recunoscute in situatiile sale financiare sau recunoasterea de
elemente ce nu au fost anterior recunoscute sunt urmatoarele:
a) solutionarea ulterioara datei bilantului a unui litigiu care confirma ca o entitate are o obligatie prezenta la
data bilantului. Entitatea ajusteaza orice provizion recunoscut anterior, legat de acest litigiu, sau recunoaste un
nou provizion. Ca urmare, entitatea nu prezinta o datorie contingenta;
b) falimentul unui client, aparut ulterior datei bilantului, confirma de obicei ca la data bilantului exista o
pierdere aferenta unei creante comerciale si, in consecinta, entitatea trebuie sa ajusteze valoarea contabila a
creantei comerciale;
c) descoperirea de fraude sau erori ce arata ca situatiile financiare anuale sunt incorecte.
In cazul evenimentelor ulterioare datei bilantului care nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale,
entitatea nu isi ajusteaza valorile recunoscute in situatiile sale financiare pentru a reflecta acele evenimente
ulterioare datei bilantului.
Un exemplu de eveniment ulterior datei bilantului care nu conduce la ajustarea situatiilor financiare
anuale este diminuarea valorii de piata a valorilor mobiliare, in intervalul de timp dintre data bilantului si data
la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.
Daca o entitate primeste, ulterior datei bilantului, informatii despre conditiile ce au existat la data bilantului,
entitatea trebuie sa actualizeze prezentarile de informatii ce se refera la aceste conditii, in lumina noilor
informatii.
Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului care nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale
sunt semnificative, neprezentarea lor ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor. In consecinta, o
entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de
Manual politici si proceduri contabile
26 SC EXEMPLU AGRICULTURA SRL
evenimente ulterioare datei bilantului:
a) natura evenimentului; si
b) o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
Procedura privind recunoasterea evenimentelor ulterioare care conduc la ajustarea situatiilor
financiare
Procedura privind recunoasterea evenimentelor ulterioare care nu conduc la ajustarea situatiilor
financiare
Procedura exemplificativa - creante clienti
Ipoteza. Societatea detine in sold, la sfarsitul exercitiului financiar N, creante in suma de 2.500.000 lei. Nu
au fost necesare ajustari pentru deprecierea creantelor, neexistand indicii in acest sens. In termen de doua
luni de la data de sfarsit a exercitiului financiar, dar inainte de data la care situatiile financiare sunt
autorizate pentru emitere, se obtine informatia potrivit careia pentru unul dintre clienti s-a inceput
procedura de faliment. Informatiile obtinute conduc la concluzia ca respectiva creanta nu va mai putea fi
incasata. Valoarea creantei in discutie este de 100.000 lei.
Aplicabilitate. Avand in vedere ca evenimentul a aparut dupa data de sfarsit a exercitiului financiar dar
inainte de data la care situatiile financiare au fost autorizate pentru emitere, informatia astfel obtinuta va
afecta situatiile financiare ale exercitiului financiar abia incheiat, prin recunoasterea unei ajustari pentru
depreciere, respectiv:
In aceste conditii, noua inregistrare va conduce la diminuarea in bilant a creantelor clienti si, concomitent,
la diminuarea rezultatului exercitiului financiar N. Aceste modificari vor fi reflectate si in notele la situatiile
financiare.
6814
Cheltuieli de exploatare privind
ajustarile pentru deprecierea
activelor circulante
=
491
Ajustari pentru deprecierea
creantelor - clienti
100.000 lei
Procedura exemplificativa - creante clienti
Ipoteza. La data de sfarsit a exercitiului finaniciar N, societatea detine o datorie pe termen lung in suma
de 10 mil EUR, pe care o evalueaza si o recunoaste in bilant utilizand cursul de schimb de la data de sfarsit
a exercitiului financiar. Pana la data la care situatiile financiare au fost autorizate pentru emitere, moneda
locala sufera o depreciere semnificativa in raport cu moneda in care este contractat imprumutul (EUR),
generand astfel o suma de plata, raportata in moneda locala, semnificativ mai mare.
Aplicabilitate. Valoarea datoriei, in lei, la data de sfarsit a exercitiului financiar este reflectata corect,
utilizand cursul de schimb valabil la acea data. Deprecierea aparuta ulterior nu poate afecta nivelul datoriei
nu poate determina modificarea in bilant, insa va fi necesar a fi prezentate in notele la situatiile
Manual politici si proceduri contabile
27 SC EXEMPLU AGRICULTURA SRL
financiare cel putin urmatoarele elemente:
- natura evenimentelor;
- o estimare a impactului financiar generat de deprecierea valorii monedei locale, in cazul de fata diferenta
dintre cele doua cursuri de schimb raportate la nivelul datoriei.
Manual politici si proceduri contabile
28 SC EXEMPLU AGRICULTURA SRL
Procedura contabila privind casarea unui activ imobilizat
13.3.7. Deprecierea
Valoarea contabila a unei imobilizari corporale trebuie comparata cu valoarea sa recuperabila ori de cate ori
exista un indiciu de depreciere.
Daca valoarea recuperabila este mai mica decat valoarea contabila, elementul de imobilizari corporale respectiv
trebuie depreciat, respectiv valoarea sa contabila trebuie redusa la valoarea recuperabila. Aceasta reducere
este recunoscuta ca o pierdere din depreciere. Pierderea din depreciere se contabilizeaza ca o cheltuiala, cu
exceptia cazurilor cand, in prealabil, activul depreciat a facut obiectul unei reevaluari. In aceasta situatie,
deprecierea se inregistreaza pe seama diferentei din reevaluare.
Dupa recunoasterea unei pierderi din depreciere, cheltuiala cu amortizarea aferenta activului respectiv va fi
ajustata in perioadele viitoare, in vederea repartizarii valorii contabile revizuite a activului, in mod sistematic pe
toata durata de viata utila ramasa.
Procedura contabila privind amortizarea unui activ pentru care exista inregistrata o depreciere
Ipoteza. Un utilaj agricol se regaseste in contabilitate la costul istoric de 100.000 lei. Aferent primilor 4 ani
de amortizare, dintr-un total de 5 ani durata de utilizare, societatea a recunoscut o amortizare de 80.000
lei. Utilajul agricol este casat dupa cel de-al patrulea an de utilizare. Se inregistreaza costuri cu casarea
(prestarii terti) de 4.000 lei si se obtin, prin valorificarea pieselor de schimb recuperate, 7.000 lei.
Aplicabilitate. Se recunosc costurile cu casare, se inregistreaza piesele de schimb rezultate din casare, se
suplimenteaza amortizarea inregistrata cu rezultatul pozitiv din casare si, ulterior, se inregistreaza
scoaterea din evidenta a utilajului agricol.
- Inregistrarea cheltuielilor cu casare si a materialelor obtinute:
- Inregistrarea amortizarii suplimentare si a scaderii din gestiune a utilajului agricol:
6588
Alte cheltuieli de exploatare
=
401
Furnizori
4.000 lei
3024
Piese de schimb
=
7588
Alte venituri de exploatare
7.000 lei
6811
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizarilor
=
2813
Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport (...)
3.000 lei
% =
2131
Echipamente tehnologice
100.000 lei
2813
Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport (...)
83.000 lei
6583
Cheltuieli privind activele
cedate si alte operatii de capital
17.000 lei
Ipoteza. Un utilaj agricol se regaseste in contabilitate la costul istoric de 100.000 lei. Aferent primilor 2 ani
Manual politici si proceduri contabile
59 SC EXEMPLU AGRICULTURA SRL
Entitatea nu trebuie sa calculeze in fiecare an valoarea recuperabila a activelor sale pentru a determina daca
acestea trebuie sa fie depreciate. Testul de depreciere se efectueaza atunci cand exista indicii care sugereaza o
posibila pierdere de valoare. Aceste indicii pot fi:
- scaderea semnificativa a valorii de piata a activului;
- schimbari semnificative in mediul tehnologic, comercial si juridic al entitatii;
- cresterea semnificativa a ratei dobanzii;
- activul net al entitatii este mai mare decat capitalizarea bursiera.
De asemenea, o posibila pierdere de valoare pentru o imobilizare corporala poate fi indicata de:
- deterioararea si uzura morala a acesteia;
- schimbari semnificative in utilizarea actuala sau prevazuta (plan de restructurare sau abandonul activitatii);
- performante economice inferioare celor previzionate.
Valoarea recuperabila reprezinta valoarea maxima ce se poate obtine din activul respectiv:
- fie prin exploatarea sa pana la sfarsitul duratei de utizare (valoare de utilitate);
- fie prin cedarea sa (valoarea justa diminuata cu cheltuielile de cedare).
Valoarea de utilitate se obtine prin actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare ce se asteapta sa se obtina din
utilizarea imobilizarii corporale si vanzarea sa la sfarsitul perioadei de utilizare. Aceste fluxuri de trezorerie
trebuie sa se bazeze pe cele mai recente bugete sau previziuni aprobate de conducerea entitatii. Orizontul
acestor previziuni nu trebuie sa fie mai mare de cinci ani.
de amortizare, dintr-un total de 5 ani durata de utilizare, societatea a recunoscut o amortizare de 40.000
lei. La sfarsitul celui de-al doilea an s-a recunoscut o depreciere de 10.000 lei.
Aplicabilitate. Se inregistreaza amortizarea utilajului agricol, urmand a se recalcula amortizarea lunara
pentru perioada ramasa de utilizare. Amortizare ulterioara se calculeaza astfel:
Costul istoric: 100.000 lei;
Amortizarea calculata: 40.000 lei;
Valoarea ramasa de amortizat: 60.000 lei;
Ajustarea efectuata: 10.000 lei;
Valoarea neta contabila noua: 50.000 lei;
Amortizarea noua, lunara = 50.000 / 3 ani / 12 luni = 1.388,89 lei
- inregistrarea ajustarii pentru depreciere:
- inregistrarea amortizarii ulterioare:
6813
Cheltuieli de exploatare privind
ajustarile pentru deprecierea
imobilizarilor
=
2913
Ajustari pentru deprecierea
instalatiilor, mijloacelor de
transport, animalelor si
plantatiilor
10.000 lei
6813
Cheltuieli de exploatare privind
ajustarile pentru deprecierea
imobilizarilor
=
2913
Ajustari pentru deprecierea
instalatiilor, mijloacelor de
transport, animalelor si
plantatiilor
1.388,89 lei
Manual politici si proceduri contabile
60 SC EXEMPLU AGRICULTURA SRL
Produsele finite intra in categoria stocurilor si se supun regulilor specifice acestora. Alaturi de acestea,
prezinta importanta deosebita semifabricatele, produsele reziduale si productia in curs.
Costul de productie al unui bun cuprinde costul de achizitie a materiilor prime si materialelor consumabile si
cheltuielile de productie direct atribuibile bunului.
Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor, precum si costul de productie al imobilizarilor cuprind
cheltuielile directe aferente productiei, si anume: materiale directe, energie consumata in scopuri tehnologice,
manopera directa si alte cheltuieli directe de productie, costul proiectarii produselor, precum si cota cheltuielilor
indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora.
In costul de productie poate fi inclusa o proportie rezonabila din cheltuielile care sunt indirect atribuibile
bunului, in masura in care acestea sunt legate de perioada de productie.
Exemple de costuri care nu trebuie incluse in costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei
in care au survenit, sunt urmatoarele:
- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de productie inregistrate peste limitele normal admise,
inclusiv pierderile datorate risipei;
- cheltuielile de depozitare, cu exceptia cazurilor in care aceste costuri sunt necesare in procesul de productie,
anterior trecerii intr-o noua faza de fabricatie. Cheltuielile de depozitare se includ in costul de productie atunci
cand sunt necesare pentru a aduce stocurile in locul si in starea in care se gasesc;
- regiile (cheltuielile) generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor in forma si locul final;
- costurile de desfacere;
- regia fixa nealocata costului, care se recunoaste drept cheltuiala in perioada in care a aparut. Alocarea regiei
fixe asupra costurilor se face pe baza capacitatii normale de productie (activitate).
Regia fixa de productie consta in acele costuri indirecte de productie care raman relativ constante, indiferent de
volumul productiei, cum sunt: amortizarea, intretinerea sectiilor si utilajelor, precum si costurile cu conducerea
si administrarea sectiilor.
Costurile indatorarii care sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau productiei unui activ cu ciclu lung
de fabricatie pot fi incluse in costul acelui activ. De exemplu, in costurile indatorarii pot fi incluse dobanda la
capitalul imprumutat pentru finantarea achizitiei, constructiei sau productiei de active cu ciclu lung de
fabricatie, precum si comisioanele aferente acestor imprumuturi contractate.
Inregistrarea in contabilitate a produselor finite se face la pret de vanzare.
Procedura privind recunoasterea in contabilitate a produselor finite
Procedura privind recunoasterea productiei in curs
Ipoteza. Societatea obtine din activitata agricola produse finite (cereale), evaluate la pret de vanzare de
50.000 lei.
Aplicabilitate. Societatea inregistreaza stocurile de produse, astfel:
345
Produse finite

711
Variatia stocurilor
OHL
Manual politici si proceduri contabile
80 SC EXEMPLU AGRICULTURA SRL
Reclasificarea produselor finite
Exista situatii in care destinatia produselor finite sa fie schimbata. Spre exemplu, o cantitate de cereale va fi
utilizata pentru uzul propriu, seminte pentru reinsamantare.
Procedura privind reflectarea in contabilitate a reclasificarii produselor finite
Ipoteza. Societatea infiinteaza o cultura de toamna pentru care acumuleaza, lunar, pana la sfarsitul
anului, costuri specifice, astfel: lucrari agricole: 50.000 lei, seminte: 15.000 lei, costuri de personal:
10.000 lei, alte costuri direct atribuibile: 5.000 lei, cheltuieli indirecte: 15.000 lei.
Aplicabilitate. Lunar se inregistreaza productia in curs. La sfarsitul anului, productia in curs a acumulat
costuri in suma de 95.000 lei.
La inceputul perioadei urmatoare, se inregistreaza reluarea productiei in curs, respectiv:
331
Produse in curs de executie
=
711
Variatia stocurilor
95.000 lei
711
Variatia stocurilor
=
331
Produse in curs de executie
95.000 lei
Ipoteza. Pentru o parte din produsele finite (grau) realizate, societatea decide utilizarea lor ca seminte
pentru reinsamantare, in valoare totala de 20.000 lei.
Aplicabilitate. In acest caz se face transferul bunurilor din categoria produselor finite in semintelor, astfel:
3025
Seminte si materiale de platat
=
345
Produse finite
20.000 lei
Manual politici si proceduri contabile
81 SC EXEMPLU AGRICULTURA SRL
21. Politici contabile privind capitalul si rezervele
21.1. Capital
Capitalul este reprezentat de capitalul social al entitatii.
Capitalul social subscris si varsat se inregistreaza distinct in contabilitate, pe baza actelor de constituire a
persoanei juridice si a documentelor jusrificatie privind varsamintele de capital.
Principalele operatiuni care se inregistreaza in contabilitate cu privire la majorarea capitalului sunt
subscrierea si emisiunea de noi actiuni, incorporarea rezervelor si alte operatiuni potrivit legii.
In notele explicative trebuie sa se prezinte separat propunerea de repartizare a profitului pe destinatii astfel:
- sumele repartizate la rezerve
- sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
- dividende
- alte repartizari
Proceduri contabile privind cresterile de capital social prin noi aporturi
Proceduri contabile privind cresterile de capital social prin operatiuni interne
Ipoteza. Societatea decide majorarea capitalului social prin emiterea de noi titluri de participare in suma
de 10.000 lei, reprezentand aporturi noi in numerar.
Aplicabilitate. Societatea va inregistra cresterea de capital social astfel:
La data decontarii capitalului social subscris se vor inregistra intrarile de numerar si se va recunoaste
capitalul social subscris varsat, astfel:
In cazul in care subcrierea se face in valuta, diferenta de curs (favorabila sau nefavorabila) realizata intre
data subscrierii si data decontarii se va recunoaste in conturile de venituri (765) si cheltuieli (665) si
afecteaza rezultatul exercitiului finaniciar curent.
456
Decontari cu actionarii /
asociatii privind capitalul

1011
Capital subscris nevarsat
OHL
5121
Conturi la banci in lei

456
Decontari cu actionarii /
asociatii privind capitalul
OHL
1011
Capital subscris nevarsat

1012
Capital subscris varsat
OHL
Manual politici si proceduri contabile
101 SC EXEMPLU AGRICULTURA SRL