Sunteți pe pagina 1din 6

Conditii obligatorii de validitate a contractului individual de munca

1. Definiia contractului individual de munc i reglementarea acestuia n legislaia romn


Pe masura ce munca salarizata a devenit o practica tot mai des intalnita se simtea din ce in ce mai mult nevoia reglementarii contractelor de munca, astfel in 1929 a fost adoptata prima lege in acest sens, urmata apoi de Codul Muncii din 1950 si din 1972. Astazi, contractul individual de munca este reglementat in principal prin dispozitiile Codului Muncii in vigoare ! nr. 5"#200"$, respectiv titlul %% art. 10 & 107$, dar si prin alte prevederi speciale de e'emplu legea nr. 1"0#1999 ce reglementeaza masuri privind protectia persoanelor incadrate in munca $. Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se o(liga sa presteze munca pentru si su( autoritatea unui anga)ator, persoana fizica sau )uridica, in sc*im(ul unei remuneratii denumite salariu.

2. Conditii de fond
Conditiile de fond pentru validitatea contractului individual de munca sunt cele precizate de art. 9+, Cod Civil si constau in capacitatea legala a partilor, connsimtamantul vala(il, o(iectul licit si moral si cauza actului )uridic 2.1 Capacitatea juridica a partilor Capacitatea juridica a salariatului %n conformitate cu art. 1" din Codul Muncii, persoana fizica do(andeste capacitatea de munca la implinirea varstei de 1- ani. Persoana fizica poate inc*eia un contract de munca in calitate de salariat si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite pentru dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala. 1

%ncadrarea in munca in locuri de munca grele, vatamatoare sau periculoase se poate face dupa implinirea varstei de 1, ani. aceste locuri de munca se sta(ilesc prin /otarare a 0uvernului. 1ste interzisa incadrarea in munca a persoanelor su( 15 ani si a persoanelor puse su( interdictie )udecatoraesca. Incompatibilitati Prin incompati(ilit23i se 4n3eleg 5acele limit2ri sau restrangeri ale capacit23ii )uridice reglementate 4n mod e'pres 6i restrictiv de lege 4n scopul ocrotirii persoanei sau al ap2r2rii unor interese generale ale societ23ii7. %nadmisi(ilitatea ocup2rii unei func3ii, a prest2rii unei anumite munci de c2tre o persoan2 are 4n vedere ocrotirea acesteia sau a unor interese generale, a6a cum este definit2. A6adar aceste incompati(ilit23i sunt cu referire la v8rst2, la m2surile de protec3ie ale tinerilor 6i femeilor, 4n scopul ap2r2rii avutului pu(lic sau privat, e'ercitarea unor func3ii ce presupun ca cei ce le ocup2 s2 se (ucure de o deose(it2 autoritate moral2, interdic3ia de a ocupa o func3ie de natura celei de care s9a folosit condamnatul pentru s2v8r6irea unei infrac3iuni, incompati(ilit23i cu referire la demnitatea func3iei pu(lice. :e e'emplu 4n cazul inadmisi(ilit23ii referitoare la v8rst2; pentru func3ia de gestionar 6i gardian pu(lic, se cere v8rsta minim2 de 21 ani. pentru func3ia de gardian pu(lic se cere v8rsta ma'im2 de +0 ani. Capacitatea juridica a angajatorului :e regul2 anga)atorul este o persoana )uridic2, e'cep3ia fiind constituit2 de anga)atorul persoan2 fizic2. Conform art. 1+ din Codul Muncii, prin anga)ator se intelege persoana fizica sau )uridica ce poate, potrivit legii, sa anga)eze forta de munca, pe (aza de contract individual de munca. Persoana )uridica poate inc*eia contract individual de munca, in calitate de anga)ator, din momentul do(andirii personalitatii )uridice. Persoana fizica poate inc*eia contracte individuale de munca, in calitate de anga)ator, din momentul do(andirii capacitatii depline de e'ercitiu.

2.2 Consimtamantul partilor Prin defini3ie contractul individual de munc2 este un act )uridic sinalagmatic 6i consensual ceea ce 4nseamn2 c2 pentru 4nc*eierea acestui tip de contract este necesar consim32m8ntul p2r3ilor. Pentru a fi vala(il, consimtamantul tre(uie sa indeplineasca urmatoarele conditii ; s2 provin2 de la o persoan2 cu discern2m8nt. Persoana fizic2 cu capacitate de e'erci3iu deplin2, se consider2 c2 are discern2m8ntul )uridic necesar pentru a 4nc*eia acte )uridice & 4n cazul nostru un contract individual de munc2 . s2 fie e'primat cu inten3ia de a produce efecte )uridice . consim32m8ntul tre(uie s2 fie e'teriorizat, condi3ie necesar2 6i suficient2 pentru vala(ilitatea actului )uridic, 6i totodat2 tre(uie s2 4m(race forma scris2, av8nd la (az2 principiul conform c2ruia t2cerea nu ec*ivaleaz2 cu consim32m8ntul e'teriorizat o modalitate special de exteriorizare a consimmntului o constituie jurmntul - personalul silvic, cadre medicale, judectori, avocai) ; sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant. %n conformitate cu prevederile art. 95"99-1 din Codul Civil, sunt vicii de consimtamant eroarea, dolul si viclenia. Eroarea este falsa reprezentare a realitatii la inc*eierea unui act civil. Cu privire la contractul individual de munca, eroarea poate e'ista in situatiile in care salariatul are o reprezentare atat de gresita a clauzelor esentiale ale contractului incat, daca ar fi cunoscut sau inteles sensul acestor clauze, nu ar fi consimtit sa inc*eie contractul respectiv. Dolul sau viclenia este acel viciu de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mi)loace violente sau dolosive, pentru a o determina sa inc*eie un act )uridic. %n esenta, deci, dolul este o eroare provocata si nu spontana, ca eroarea propriu9zisa. %n ceea ce priveste contractul de munca, dolul poate avea loc, de e'emplu, cand salariatul prezinta acte false cu privire la studii sau calificarea profesionala.

"

Violenta este acel viciu de consimtamant care consta in amenintarea unei persoane cu un rau care ii produce o temere ce o determina sa inc*eie un act )uridic, pe care altfel nu l9ar fi inc*eiat.

2.3

biectul contractului Conform art. 9-2 Cod civil, obiectul conven3iilor este acela la care p2r3ile se

o(lig2 iar 4n situa3ia contractului individual de munc2 este reprezentat de salariul pl2tit de patron 6i munca prestat2 de anga)at. Pentru a fi vala(il 4nc*eiat un contract, o(iectul s2u tre(uie s2 fie determinat, licit 6i moral. <n acest sens, art. 15 din Codul muncii prevede c2 este interzis2 su( sanc3iunea nulit23ii a(solute 4nc*eierea unui contract individual de munc2 4n scopul prest2rii unei munci sau unei activit23i ilicite sau ilegale. Plata sumei de (ani pe care o prime6te anga)atul este o(ligatorie, nu tre(uie s2 ai(2 un caracter ocazional, precar sau s2 se dea cu titlu de recompens2. =alariul reprezint2 pre3ul muncii prestate 4n temeiul unui contract individual de munc2 6i cuprinde ca elemente componente; salariul de (az2, adaosurile 6i sporurile la sariul de (az2. 2.! Cau"a contractului Prin cau"a scopul$ actului )uridic se 4n3elege o(iectivul urm2rit la 4nc*eierea acestuia. Cauza este o condi3ie esen3ial2, de validitate 6i general2 a actului )uridic care 4mpreun2 cu consim32m8ntul formeaz2 voin3a )uridic2. Cauza cotractului tre(uie s2 fie licit2 6i moral2, s2 e'iste altfel contractul este lovit de nulitate a(solut2.

3. Conditii de forma
Cu privire la condiiile de form alte contractului individual de munc2, literatura de specialitate este unanim2 4n a aprecia faptul c2 acest contract este guvernat de principiul consensualismului. +

Pentru evitarea unor litigii generate de interpret2ri aflate 4n opozi3ie, este recomanda(il ca toate contractele individuale de munc2 s2 4m(race forma scris, eviden3iind un con3inut clar, coerent, moral 6i licit. A6a cum prevede e'pres !egea nr. 1"0#1999, contractul individual de munc2 ce nu este 4nc*eiat 4n form2 scris2 nu poate fi 4nregistrat la %nspectoratul >eritorial de Munc2, aceast2 condi3ie vizand pro(a3iunea 6i nu validitatea conven3iei. %nc2lcarea unor asemenea prevederi nu se sanc3ioneaz2 cu nulitatea. =anc3iunile pot fi, de e'emplu amend2 contraven3ional2 dac2 contractul nu se 4nregistreaz2 4n termenul legal la %nspectoratul >eritorial de Munc2$, pro(a3iunea 4ngreunat2 dac2 contractul nu se 4nc*eie 4n form2 scris2$ etc. Art. , din !egea nr. 1"0#1999 sta(ile6te o(liga3ia anga)atorului ca 4n termen de 20 de zile de la data 4nc*eierii contractului individual de munc2, s2 prezinte toate e'emplarele contractului pentru a fi 4nregistrate la %nspectoratul >eritorial de Munc2 )ude3ean 4n raza c2ruia se afl2 sediul anga)atorului. <n practic2, se 4nc*eie contractul individual de munc2 4n dou2 e'emplare, la anga)atorii regiiautonome 6i institu3ii pu(lice deoarece nu au o(liga3ia de a 4nregistra contractele individuale de munc2 pe care le 4nc*eie$ 6i 4n trei e#emplare la to3i ceilal3i anga)atori. Cel de9al treilea e'emplar r2m8ne, dup2 4nregistrare, la %nspectoratul >eritorial de Munc2.

=P1>A
avem 2 parti; reclamantul & C?=>1! PA0@A?=@B si paratul & =C MACDA= C?E=>C@C> =C! reclamantul a lucrat in calitate de director te*nic o perioada de timp, fiind anga)atul firmei, insa aceasta nu i9a platit drepturile salariale 10 000 C?E $ F actioneaza firma in )udecata firma se apara sustinand ca intre parti nu a e'istat un inscris care sa ateste inc*eierea unui contract de munca, fiind doar o conventie de cola(orare cumulat &

instanta insa, prevede ca desi Codul muncii impune forma scrisa a contractului vezi art. -+ CC $, acesta are un caracter consensual, deoarece se inc*eie prin simplul acord de vointa al partilor, inscrisul fiind doar un mi)loc de pro(a usor de administrat din actele depuse la dosar rezulta ca intre parti au e'istat raporturi specifice de munca si nu raporturi de cola(orare, deoarece drepturile (anesti incasate de reclamant au fost trecute in evidentele conta(ile ale firmei cu titlul Gsalariu negociat7, iar functia pe care a ocupat9o a fost aceea de Gdirector te*nic7 instanta a decis ca firma sa9i plateasca lui Costel Pagu(osuB toate drepturile salariale