Sunteți pe pagina 1din 28

Denumirea elementului

A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE TOTAL
II. IMOBILIZARI CORPORALE TOTAL
III. IMOBILIZARI FINANCIARE TOTAL
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI TOTAL
II.CREANTE TOTAL
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT TOTAL
IV. CASA I CONTURI LA BNCI
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
C. CHELTUIELI N AVANS
D. DATORII PE TERMEN SCURT TOTAL
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
G. DATORI PE TERMEN LUNG TOTAL
H. PROVIZIOANE TOTAL
I. VENITURI IN AVANS TOTAL
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
CAPITAL TOTAL
II. PRIME DE CAPITAL
III. REZERVE DIN REEVALUARE
IV. REZERVE
REZERVE TOTAL
V. REZULTATUL REPORTAT
VI. REZULTATUL EXERCIIULUI
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
TOTAL ACTIV
TOTAL PASIV
Indicatori din Bilant

Sold la
2010
1

2011
2

1,142,211,459
18,769,904,648
6,711,544,766
26,623,660,873

1,066,672,344
21,255,612,152
6,246,053,118
28,568,337,614

1,828,696,965
2,159,418,564
1,416,091,506
5,404,207,035
74,208,255
4,884,114,200
574,917,368
27,198,578,241
3,487,435,748
7,502,395,876
33,054,812

1,695,805,503
2,873,110,847
567,026,496
5,135,942,846
115,273,240
4,677,942,732
553,691,977
29,122,029,591
2,255,228,600
7,962,682,564
32,807,642

5,664,410,834
55,357,958

5,664,410,834
36,399,103

5,950,901,204
2,826,978,447
1,799,154,602
101,709,733
16,195,075,527
32,102,076,163
32,102,076,163

6,192,068,303
3,521,826,014
3,685,607,226
209,401,533
18,890,892,162
33,819,553,700
33,819,553,700

2010

2011

Total active imobilizate

26,623,660,873

28,568,337,614

Total active circulante

5,404,207,035

5,135,942,846

Stocuri

1,828,696,965

1,695,805,503

Casa si conturi

1,416,091,506

567,026,496

Creante

2,159,418,564

2,873,110,847

Capitaluri total

16,195,075,527

18,890,892,162

Capital social

5,664,410,834

5,664,410,834

Provizioane

7,502,395,876

7,962,682,564

Datorii total

8,371,549,948

6,933,171,332

Indicatori din Contul de Profit si Pierdere

2010

2011

Cifra de afaceri

13,953,092,655

16,565,465,973

Total venituri

15,539,741,666

17,717,609,335

Total cheltuieli

13,324,102,647

13,238,970,097

Profit brut

2,215,639,019

4,478,639,238

Profit net

1,799,154,602

3,685,607,226

25.176

22.052

Numar salariati
CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06)

Exercitiul financiar
2010
1

13,953,092,655

11,529,127,066

2,449,109,633

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)


Venituridindobnzinregistratedeentitileradiate
din Registrul general si caremai au in derulare
contracte de leasing (ct.766* )
Venituridinsubveniideexploatareaferentecifrei
de afaceri nete (ct.7411)
2. Venituri aferente costului produciei n curs de
execuie (ct.711+712)
Sold C

25,144,044

86,869,934

Sold D
3. Producia realizat de entitate pentru
scopurile sale proprii i capitalizat(ct.721+
722)
4. Alte venituri din exploatare
(ct.758+7417+7815)
-din care, venituri din fondul comercial negativ
VENITURIDINEXPLOATARETOTAL(rd.01+07-08
+ 09 + 10)

245,619,336

10

343,656,477

11

12

14,629,238,402

5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele


consumabile (ct.601+602-7412)

13

1,213,709,372

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

39,035,155

15

416,272,385

16

2,193,546,252

17

18

1,919,305,092

19

1,480,438,732

20

438,866,360

21

1,987,119,625

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

2,015,514,538

a.2) Venituri (ct.7813)

23

28,394,913

Produciavndut
(ct.701+702+703+704+705+706+708)
Venituridinvnzareamrfurilor(ct.707)

b)Altecheltuieliexterne(cuenergieiap)(ct.6057413)
c)Cheltuieliprivindmrfurile(ct.607)
Reduceri comerciale primite (ct. 609)
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:
a)Salariiiindemnizaii(ct.641+642+643+6447414)
b)Cheltuielicuasigurrileiproteciasocial
(ct.645-7415)
7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile
corporale i necorporale (rd. 22 - 23)

b)Ajustridevaloareprivindactivelecirculante(rd.
25 - 26)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

24

-55,896,914

25

158,293,562

26

214,190,476

27

4,199,456,511

28

2,921,242,828

29

783,469,106

30

494,744,577

Cheltuielicudobnzilederefinanarenregistratede
entitileradiatedinRegistrulgeneralsicaremaiauin
derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustriprivindprovizioanele(rd.33-34)

32

-485,002,623

33

288,891,212

34

773,893,835

35

11,427,544,855

36

3,201,693,547

37

38

202,280,861

-dincare,veniturileobinutedelaentitileafiliate

39

199,993,531

10. Venituri din alte investiii i mprumuturi


care fac parte din activele imobilizate(ct.763)

40

-dincare,veniturileobinutedelaentitileafiliate

41

11. Venituri din dobnzi (ct.766*)

42

121,888,606

-dincare,veniturileobinutedelaentitileafiliate

43

91,320,532

44

586,333,797

45

910,503,264

46

447,471,458

- Cheltuieli (ct.686)

47

759,223,252

- Venituri (ct.786)

48

311,751,794

13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418)

49

128,844,537

-dincare,cheltuielilenrelaiacuentitileafiliate

50

23,631,556

Alte cheltuieli financiare


(ct.663+664+665+667+668)

51

1,320,241,797

CHELTUIELIFINANCIARETOTAL(rd.46+49+51)

52

1,896,557,792

b.2) Venituri (ct.754+7814)


8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)
8.1.Cheltuieliprivindprestaiileexterne
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+62
6+627+628-7416)
8.2.Cheltuielicualteimpozite,taxeivrsminte
asimilate (ct.635)
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

- Cheltuieli (ct.6812)
- Venituri (ct.7812)
CHELTUIELIDEEXPLOATARETOTAL(rd.13la16-
17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)
- Pierdere (rd. 35 - 12)
9. Venituri din interese de participare
(ct.7611+7613)

Alte venituri financiare


(ct.762+764+765+767+768)
VENITURIFINANCIARETOTAL(rd.38+40+42+
44)
12. Ajustri de valoare privind imobilizrile
financiare i investiiile financiaredeinute ca
active circulante (rd. 47 - 48)

PROFITULSAUPIERDEREAFINANCIAR():
- Profit (rd. 45 - 52)

53

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

986,054,528

55

2,215,639,019

PROFITULSAUPIERDEREACURENT():
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)

56

15. Venituri extraordinare (ct.771)

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)


17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
ACTIVITATEA EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 57 - 58)

58

59

60

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

15,539,741,666

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

13,324,102,647

63

2,215,639,019

- Pierdere (rd. 58 - 57)

PROFITULSAUPIERDEREABRUT():
- Profit (rd. 61 - 62)
- Pierdere (rd. 62 - 61)
18. Impozitul pe profit (ct.691)
19. Alte impozite neprezentate la elementele de
mai sus (ct.698)
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A
EXERCIIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

64

65

416,484,417

66

67

1,799,154,602

68

2012
3
917,850,375
24,804,649,075
5,992,612,690
31,715,112,140
1,763,435,040
3,267,137,787
473,946,418
83,472,634
5,587,991,879
107,758,753
5,014,569,278
660,834,070
32,375,946,210
1,846,069,267
7,605,238,450
33,534,832

CAF
5,778,964,689
5,937,166,217
3,748,743,062

2012
2011
2010

18,983,366,110

6,311,086,810
7,298,850,071
3,850,620,876
213,550,945
22,911,450,945
37,410,862,772
37,410,862,772
2012
31,715,112,140
5,587,991,879
1,763,435,040
83,472,634
3,267,137,787
22,911,450,945
N/A
7,605,238,450
6,860,638,545

Rsolvab generale
5.452970963
4.877934221
3.834663397

2012
2011
2,010

2012
16,565,465,973
20,962,683,542
16,379,213,905
4,583,469,637

3,850,620,876
20.508

Exercitiul financiar
2011

2012
3

2
16,565,465,973

19,510,054,765

13,850,865,004

14,929,794,717
4,594,105,364
13,845,316

2,726,308,898
11,707,929
-

217,832,120

215,441,345
475,561,042

487,805,772

205,937,960
17,031,523,630
1,223,591,407

20,328,296,120
1,496,554,116

36,750,713

26,239,720

353,694,136

693.224

360,071,905
4,340,464,372
1,816,495

1,784,033,082

1,797,069,131

1,349,731,693

1,336,724,390

434,301,389

460,344,741

2,679,007,285

2,252,500,483
2,253,289,698
789.215

2,123,755,317
2,307,555,692
183,800,375

27,544,258

81,797,106

114,306,231
191,119,216
76,812,985

3,824,367,492

5,229,915,790

109,341,364

2,662,557,819

3,151,726,587

846,482,011
315,327,662
-182,857,276
716,022,978

-411,000,124
503,772,859
914,772,983

11,997,938,356

15,075,560,013

5,033,585,274

5,252,736,107

533,165,702

0
303,218,308
298,099,071
125,283,476

151,365,627

105,269,684

130,695,100

257,583,921

21,988,702

686,085,705

634,387,422

181,915,784

212,551,474

215,588,620
393,867,190
178,278,570

73,182,063

112,427,589

394,467,258

36,862,939
985,933,894
1,241,031,741

1,303,653,892

0
669,266,470

554,946,036
4,478,639,238

0
-

0
0
17,717,609,335
13,238,970,097
4,478,639,238
0
793,032,012

20,962,683,542
16,379,213,905
4,583,469,637
0
840,030,448

3,685,607,226
0

3,850,620,876
0

Bilant

AN 2010

AN 2011

ACTIV

32,102,076,163

33,819,553,700

A.Active imobilizate
I. Imobilizari necorporale
II. Imobilizari corporale
III.Imobilizari financiare

26,623,660,873
1,142,211,459
18,769,904,648
6,711,544,766

28,568,337,614
1,066,672,344
21,255,612,152
6,246,053,118

5,404,207,035
1,828,696,965
2,159,418,564
0
1,416,091,506

5,135,942,846
1,695,805,503
2,873,110,847
0
567,026,496

74,208,255

115,273,240

B.Active circulante
I.Stocuri
II.Creante

III.Titluri financiare
IV.Casa

C.Cheltuieli in avans

Calcul indicatori
1.Analiza pozitiei financiare
A) Situatia neta(SN)=Active totale - Datorii Totale
SN indica valoarea intreprinderii, rezultatul este >0 , deci avem un management financiar performant.

B) Fondul de rulment(FR)=Active circulante-Datorii<1 an


Rezultatul este pozitiv deci activele sunt suficiente pentru a acoperii (rambursarea datoriilor) nevoile companiei pe termen scurt, r
la nivelul firmei si o situatie favorabila din punct de vedere al solvabilitatii intreprinderii pe termen lung.
C) Nevoia de fond de rulment (NFR)=(Stocuri+Creante)-Datorii de exploatare
Nevoia de finantare a activelor ciclice se poate acoperi din fondul de rulment
D) Trezoreria Neta (TN)=Fondul de rulment (FR)-Nevoia de fond de rulment (NFR)

SN
FR
NFR
TN
CF

2010
23,730,526,215
520,092,835
-895,998,671
1,416,091,506

2011
26,886,382,368
458,000,114
-109,026,382
567,026,496
-849,065,010

AN 2012
37,410,862,772

Pasiv

31,715,112,140
917,850,375
24,804,649,075
5,992,612,690

D.Capitaluri proprii
E.Datorii pe o perioada mai mica de 1 an
1.Sume datorate institutiilor de credit
2.Avansul incasate in contul comenzilor
3.Datorii comerciale-furnizori (din exploatare)
4.Datorii din operatiuni de leasing financiar
5.Alte datorii , inclusive cele fiscal si CAS

5,587,991,879
1,763,435,040
3,267,137,787
473,946,418
83,472,634
107,758,753

F.Datorii pe o perioada mai mare de 1 an


1.Sume datorate institutiilor de credit
2.Alte datorii fiscal inclusive CAS
G.Provizioane
H.Venituri in avans

atoriilor) nevoile companiei pe termen scurt, reprezentand o stare de echilibru

erii pe termen lung.

2012
30,550,224,227
573,422,601
16,003,549
557,419,052
-9,607,444

AN 2010

AN 2011

AN 2012

32,102,076,163

33,819,553,700

37,410,862,772

16,195,075,527
4,884,114,200
391,051,692
56,644,908
2,853,399,364
831,420,581
751,597,655

18,890,892,162
4,677,942,732
470,158,047
46,372,959
2,290,740,847
831,571,754
1,039,099,125
2,255,228,600
2,197,256,546
57,972,054
7,962,682,564
32,807,642

22,911,450,945
5,014,569,278
524,633,317
85,120,174
2,248,016,404
970,327,682
1,185,680,641
1,846,069,267
1,717,049,142
129,020,125
7,605,238,450

3,487,435,748
3,465,508,688
21,927,060
7,502,395,876
33,054,812

33,534,832

2012

2011

19,510,054,765

16,565,465,973

1,763,435,040
2,123,755,317
1,882,865,741

2,252,500,483

11,739,266,754

11,014,806,124

Cheltuieli cu personalul
Ch.cu impozite, taxe, varsaminte
asimilate

1,797,069,131

1,784,458,392

924,811,306

837,191,958

EBE (Excedentul brut din expl)

9,017,386,317

8,393,155,774

Venituri din cedare active

Cheltuieli cu active cedate


Venituri provizioane
Cheltuieli cu provizioane
Cheltuieli cu AMO

0
914,772,983
503,772,859
10,471,949,735

CA
Stocuri
Productia imobilizata
Consumuri externe

1)

2)

3)

VA (Val. Adaugata)

RE (Rez. Expl.)

5,252,736,107

1,695,805,503
1,614,036,256

0
716,022,978
533,165,702

7,998,290,645
5,033,585,274

Nivelul sau exprima marimea absoluta a rentabilita


prin activitatea sa.

4)

Venituri financiare
Cheltuieli financiare

634,387,422
1,303,653,892

690,461,816
1,283,964,369

RC (Rez. Crt.)

4,583,469,637

4,440,082,721

0
0

0
0

Venituri extraord.
Cheltuieli extraord.
5)

RB (Rez. Brut)
Ch. Cu Imp/Profit

6)

RN (Rez. Net)

4,583,469,637 Avem un profit brut pozitiv, deci vom putea remun


840,030,448

797,743,325

3,743,439,189

3,642,339,396

Capacitatea de autofinantare a intreprinderii (CAF)


I.

Metoda deductiva

CAF=EBE+Venituri fin. si extra. -Ch. fin si extra. -Imp/profit


II.

Metoda aditionala
CAF=PN+Cheltuieli nemonetare*-Venituri nemonetare*
CAF reprezinta potentialul monetar al intreprinderii, capabilitatea intrep. de a-si finanta actiunile viitoare,
dezvoltarea si exploatarea prin surse proprii interne degajate din operatiunile curente.
Este in stransa legatura cu profitul net reinvestit (cu cat PN reinvestit este mai mare, CAF este mai mare)

2.Analiza performantei financiare


A) Valoarea adaugata(VA)=Cifra de afaceri (CA)+ Prod. Stocata + Prod. Imob - Consumuri ext.
Reprezinta surplusul creat la nivelul firmei
B) Excedentul brut din exploatare(EBE)=Valoarea adaugata (VA)- Ch. Cupersonalul-Ch.cu impozite, taxe, varsaminte asimilate
EBE exprima acumularea bruta din activitatea de exploatare, luand in calcul operatiile legate de productia industriala, activita
sau de prestare a unor servicii.
C) Rezultatul exploatarii ( RE)=EBE + Venituri din Exploatare - Ch. De exploatare
Este pozitiv, deci avem un surplus generat de activitatea de exploatare normala si curenta a intreprinderii.
Nivelul sau exprima marimea absoluta a rentabilitatii activitatii de exploatare adica performantele realizate de intreprindere
prin activitatea sa.
D) Rezultatul curent (RC)= Venituri financiare - Ch.financiare
Inregistram un profit pe termen scurt
E) Rezultatul brut (RB)= Rezultatul curent + Rezultatul extraordinar
F) Rezultatul net (RN)= Rezultatul brut - Ch. Cu impozitul pe profit
Firma inregistreaza profit

1)
2)
3)
4)

Marje de acumulare anglosaxone


EBITDA=CA - Ch. De exploatare platibile=EBE 9,017,386,317 Castigul inaintea platilor de salarii, taxelor asimilia
EBIT=EBITDA- CH. Cu amortizari si provizioane=RE
5,252,736,107 Castigul inregistrat inaintea impozitelor si taxelor,
EBT=EBIT - ch. financiare=RB
4,583,469,637 Castigul inregistrat inaintea aplicarii impozitului pe
NI=EBT-Ch. cu imp/profit=RN
3,743,439,189 Firma inregistreaza profit; acesta va fi redistribuit a

Prod stocata=

marja comerciala
productia vanduta
venituri din productia stocata
Venituri din producia de imobilizri
venituri din vanzarea marfii
costul marfii
cheltuieli cu materile prime
Cheltuieli cu energia i apa
Cheltuieli cu lucrri i servicii executate de
teri

2012
67,629,537

253,640,992
14,929,794,717
67,629,537

47,301,613
13,850,865,004
132,891,462

2,123,755,317
4,594,105,364
4,340,464,372
2,123,755,317
360,071,905

2,252,500,483

3,151,726,587

2,726,308,898
2,679,007,285
2,252,500,483
353,694,136
2,662,557,819

marimea absoluta a rentabilitatii activitatii de exploatare adica performantele realizate de intreprindere

pozitiv, deci vom putea remunera actionarii, firma si statul

nanta actiunile viitoare,

e, CAF este mai mare)

zite, taxe, varsaminte asimilate


e productia industriala, activitatea comerciala,

treprinderii.
tele realizate de intreprindere

latilor de salarii, taxelor asimiliate, impozitelor si amortizarilor


naintea impozitelor si taxelor, dupa onorarea platilor nemonetare
naintea aplicarii impozitului pe venit
profit; acesta va fi redistribuit actionarilor si firmei (sub forma reinvestirii profitului net)

*Ch/Ven. nemonetare=Ch./Ven cu AMO, PR

are=Ch./Ven cu AMO, PROVIZ., active cedate

CA
creante clienti
cheltuieli materiale
stocuri materiale
cheltuieli cu personalul
Ch. financiare
Ch. impozite
alti creditori din expl

2012
2011
19,510,054,765 16,565,465,973
11554968
11908275
1,496,554,116 1,223,591,407
1,763,435,040 1,695,805,503
1,797,069,131 1,784,033,082
1,303,653,892 1,241,031,741
924,811,306
837,191,958
2,248,016,404 2,290,740,847

alte ch. din exploatare

5,229,915,790

3,824,367,492

CF expl.

3,122,852,658
2,038,919,459

2012
2011

CF invest met. directa

2012
2011
-12,984,336,839 -9,256,881,681

CF de finantare
2,361,990,963
CF total
Cf total prin trezorerie directa
TN

Incasari vanzari
Plati furnizori
Plati salariati
Plata dobanzi
Plata impozite
Plati generate de alte active din exploatare

2012
19,510,408,072
1428924579
1797069131
1303653892
924811306
5187191347

CAF
NFR
Venituri financiare
Delta NFR

2012
Imo nete
Imo brute

Imo nete
Imo brute

3,146,774,526
13,618,724,261
2011
1,944,676,741
9,942,967,386

Venituri financiare
Imo nete
Amortizari
Ajustari prov
CPR
CPR
PN
Nr. Actiuni
Dividend
Ch. totale cu dividendele
PN reinvest.
Datorii
Datorii 2012

2012
15,587,396,523
2,782,556,423
634,387,422
504,380,920

2011

2010

2,278,175,503

1,134,716,165

686,085,705

910,503,264

1,143,459,338

2012
2011
2010
686,085,705
634,387,422
31,715,112,140 28,568,337,614 26,623,660,873
10,471,949,735 7,998,290,645
-182,857,276
-411,000,124
22,911,450,945 18,890,892,162 16,195,075,527
4,020,558,783 2,695,816,635
3,850,620,876 3,685,607,226
56,644,108,335
0.028
1586035033
2264585843
6,860,638,545

6,933,171,332

-72,532,787 -1,438,378,616

8,371,549,948

CFD
Cfgest
Crestere economica

14,938,771,059
13,622,148,218

2012
1,316,622,841

2011
1,954,933,208
12,290,245,636
10,335,312,428

PN
AMO
Proviz
DOB
CPR
DAT
IMO brute
ACR nete

2012
2011
3,685,607,226
3,850,620,876
10,471,949,735 7,998,290,645
533,165,702
503,772,859
73,182,063
112,427,589
4,020,558,783 2,695,816,835
-72,532,787 -1,438,378,616
13,966,720,664 10,246,222,989
-344,572,446
89,089,439

ROA
ROE
RDOB

2012
2011
0.160075 0.177753
0.168065
0.1951
0.060901 0.03245

Regula de aur a GFI

2010
0.097954936
0.111092696
0.036945351

PN
DOB
AE
CPR
DAT TL
CA

Rata financiaraR ecRdobR inflatiei

RecRdob deci RfinRec rezulta efect de levier


Datoriile vor duce la cresterea rentabilitatii financiare;este oportuna contractarea de noi credite
Descompunerea DU PONT
RFIN=PN/CA*CA/AE*AE/CPR

0.168065344

Rec=(EBIT-Tax)/CA*CA/AE

0.203128516 0.160075

PN/CA
CA/AE
AE/CPR

0.197366
0.788046
1.080574

2012
3,850,620,876
112,427,589
24,757,520,212
22,911,450,945
1,846,069,267
19,510,054,765

2011

2010

3,685,607,226

1,799,154,602

73,182,063

128,844,537

21,146,120,762
18,890,892,162
2,255,228,600

19,682,511,275
16,195,075,527
3,487,435,748

16,565,465,973

13,953,092,655

De cate ori se reinnoiesc activele in CA

1.Indicatorii solvabilitatii
Riscul indatorarii
Levier

0.1833863 50%
0.0805 100%

2.Indicatori ai lichiditatii
Rata lichid.gen.
Rata rapida(test acid)
Rata imediata

1.1143513
0.762689
0.1111599

3.Riscul economic
CELE
CELC
CELF

0.2692323 Coeficientul efectuluide levier al exploatarii


0.1918723 Coeficientul efectului de levier confirmat
0.7126646 Coeficientul efectului de levier financiar

In urma analizei efectuate la nivelul intreprinderii s-a constatat ca exista un management financiar performant, firma avand o

2012
DAT
Pasiv
CPR
ACR
Dat curente
Stocuri
Creante
Lichiditati
RE
RN
CA

6,860,638,545

37,410,862,772
22,911,450,945
5,587,991,879
5,014,569,278
1,763,435,040
3,267,137,787
83,472,634
5,252,736,107
3,743,439,189

19,510,054,765

t financiar performant, firma avand o situatie normala.

2010

2011

13,953,092,655

9
11
3.6
6.09

16,565,465,973
2,038,919,459
10,932,308,694
1,318,221,909
14,289,450,062
17
19
3.2
5.79

Rata lichiditii curente

110

109

Rata lichiditii rapide

73.2

73.5

Rata lichiditii imediate

0.29

0.12

383.46

487.79

26
21.53

20
11.93

903,129,529

992,218,968
1,954,933,208

FR
NFR
TN
CA
CFexpl
CFinv
CFfin
CFtotal
ROA
ROE
Rdob
Rinfl

Rata solvabilitatii generale


Rata indatorarii generale
Levier
ACRnete
CFD

2012

19,510,054,765
3,122,852,658
14,601,108,086
2,361,990,963
20,085,951,707
16
17
6
3.4
111
76
0.11
545.29
18
8.05
647,646,522
1,316,622,841