Sunteți pe pagina 1din 25

ETAPELE PRINCIPALE ALE IMPLEMENTARII SMQ 1. Diagnosticul economico-financiar 2. Auditul de preevaluare 3.

Stabilirea RMC i a responsabililor cu calitatea pe principalele compartimente . !nstruirea managementului de v"rf# a managerilor de la nivel mediu cu privire la sistemul de management al calit$%ii i standardele !S& '. !nstruirea tuturor salaria%ilor cu privire la cerin%ele standardelor i a SM( ). !dentificarea proceselor i a interac%iunilor dintre acestea *. +colari,area auditorilor -. .laborarea documenta%iei sistemului de calitate/ asisten%$ pentru elaborarea politicii i obiectivelor calit$%ii# elaborarea Manualului calit$%ii# asisten%$ 0n elaborarea procedurilor i instruc%iunilor de lucru# 1. !mplementarea sistemului de calitate i evaluarea conformit$%ii acestuia cu cerin%ele Standardului !S& 1221/22212.Definirea ac%iunilor corective# asisten%$ la anali,a de management i auditul intern de constatare a implement$rii SM( Reali,area acestor activit$%i a permis Consiliului 3ocal s$ invite organismul de certificare 0n vederea ob%inerii Certificatului de calitate. 12. Certificarea/ - scrisoare adresat$ organismului de certificare ales# 0mpreun$ cu documenta%ia4 - vi,it$ de constatare din partea organismului de certificare4 - auditul e5tern de constatare i certificare.

Deci,ia Managementului Sugestii din partea consilierilor 7umirea unui repre,entant al Managementului Deci,ia asupra standardului in care se dorete certificarea / !S&/1221 Contractarea unor specialiti pentru preg$tirea dosarului de certificare 8regatirea documentatiei referitoare la Sistemul de Management al Calit$%ii 8reg$tirea documentelor SM( 8regatirea unor auditori interni penturu calitate !mplementarea documenta%iei referitoare la SM( &rgani,area documentelor Aducerea la cunostinta tuturora a noilor optici / !S&/1221 Asigurarea ca documentele au fost elaborate in etapa potrivita

!nceperea auditului intern i punerea accentului pe actiunile preventive si corective !nvitarea unor organisme de certificare pentru anali,a SM( Alegerea organismului de certificare 8reg$tirea pentru preauditare 9studiul documentatiei: 8reg$tirea pentru negocierea;renegocierea unor aspecte cu organismul de certificare Acordarea Certificatului !S&1221 7eacordarea Certificatului !S&1221

Sc6ema nr. 2 .tapele implement$rii SM(

Metodologia de implementrii SMQ ntr-o primrie de ora: - Diagnosticul economico-financiar CHESTIONAR L !IA"NOSTIC#RII $% In&orma'ii () (ara(ter *eneral a: Statutul <uridic al organi,a%iei# respectiv forma de proprietate4 b: &biectul de activitate4 c: Structura capitalului . +% In&orma'ii &inan(iare a: .volu%ia cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani4 b: .volu%ia capitalului4 c: .volu%ia profitului net4 d: Solvabilitatea4 e: .volu%ia activele fi5e din categoria ec6ipamentelor i instala%iilor de lucru4 f: .volu%ia investi%iilor4 g: Situa%ia resursele umane4 6: Aspecte ale activit$%ilor de aprovi,ionare i de desfacere etc ,% In&orma'ii () pri-ire la re.)r.ele )mane a: 7um$rul de salaria%i pe categorii de calificare# v"rst$# gen4 b: .volu%ia i cau,ele intr$rilor i ieiri lor de salaria%ii 0n ultimii 3 ani /% !e.(rierea a(ti-it'ilor de apro-i0ionare i de de.&a(ere
b: 8rincipalii furni,ori i criteriile de selectare4

c: 8rincipalii beneficiari i caracterul rela%iilor cu acetia Str)(t)ra raport)l)i de dia*no.ti(are a (alit'ii )nei or*ani0a'ii scopul - obiectivele urm$rite prin diagnosticare4 scurt istoric al apari%iei i de,volt$rii organi,a%iei4 forma <uridic$ de constituire4 patrimoniul - activele de care dispune4 pre,entarea sistemului de management al calit$%ii4 anali,a resurselor umane4 situa%ia financiar-patrimonial$4 deficien%ele constatate 0n urma anali,ei activit$%ilor organi,a%iei4 anali,a costurilor calit$%ii4 conclu,iile i propunerile analistului.

Ane1a nr%+ Sit)a'ia (ont)l)i de e1e()'ie al primriei - 2)&tea perioada +33,-+334 5.e *a.e.te in proie(t6 E1p)nere Scopul diagnostic$rii este evaluarea performan%elor organi,a%iei 0n domeniul calit$%ii# %in"nd seama i de conte5tul s$u economic# te6nic i social. Diagnosticare calit$%ii se reali,ea,$ prin anali,a tuturor proceselor desf$urate 0n organi,a%ie# de care depinde respectarea cerin%elor de fabrica%ie a produselor. Anali,a trebuie s$ eviden%ie,e performan%ele organi,a%iei prin raportarea la re,ultatele ob%inute 0ntr-o perioad$ de timp stabilit$ sau la performan%ele concuren%ilor# dar %in"nd seama de particularit$%ile organi,a%iei. =n general diagnosticarea calit$%ii unei organi,a%ii presupune parcurgerea urm$toarelor etape/ informarea pentru cunoaterea preliminar$ a organi,a%iei# anali,a situa%iei e5istente# evaluarea costurilor# 0ntocmirea raportului final al diagnostic$rii. 7e0i proie(t)l +% A)dit)l de (on.tatare Se pleac$ de la premisa c$ pentru reali,area unui sistem al calit$%ii viabil i uor de receptat i aplicat de c$tre 0ntregul personal# este util$ valorificarea e5perien%ei de<a e5istente 0n firm$. Ca urmare# obiectivele urm$rite 0n cadrul auditului de constatare sunt/ identificarea sistemului real de lucru i compararea acestuia cu cerin%ele standardului de referin%$4 identificarea elementelor te6nico-organi,atorice i a practicilor curente care pot constitui germenii viitorului sistem de calitate4 identificarea situa%iilor neconforme fa%$ de cerin%ele standardului de referin%$4 identificarea punctelor critice ale flu5ului de activit$%i# care pot provoca 0nt"r,ieri# deficien%e etc. i deci implica costuri suplimentare4 anali,a calit$%ii resurselor umane i materiale e5istente4 anali,a sistemelor de 0nregistrare i eviden%$ e5istente

Sleid />abelul cu anali,a S?&>4 diagramele polare

Legenda: 5.1 Angajamentul 5.2 Orientarea 5.3 Politica 5.4 Planificare 5.5 comunicare 5.! Anali"a #i$el

5_1 100% 5_6 80% 60% 40% 20% 0%


managementului

5_2

catre client referitoare la calitate

Responsabilitate autoritate si

5_5

5_3

efectuata de management actual %n &

5_4

@ig.nr.*.- Diagrama polara A detaliu pentru clau,a ' din !S& 1221 ##Responsabilitatea managementuluiB

,% Sta8ilirea RMC i a re.pon.a8ililor () (alitatea pe prin(ipalele (ompartimente 8rintr-o dispo,i%ie emis$ de directorul general# se numete directorul cu calitatea pe organi,a%ie. Acesta este unul dintre directori sau dintre membrii CA. - Situa%ia 0n AS./ 3a nivelul principalelor compartimente din organigram$# se numesc responsabili cu calitatea - Situa%ia 0n AS./

/% In.tr)irea mana*ement)l)i de -9r&: a mana*erilor de la ni-el medi) () pri-ire la .i.tem)l de mana*ement al (alit'ii i .tandardele ISO

;% In.tr)irea t)t)ror .alaria'ilor () pri-ire la (erin'ele .tandardelor i ale SMQ 4% Identi&i(area pro(e.elor i a intera('i)nilor dintre a(e.tea .5punere 1 =n standardul !S& 1221/222-# abordarea tip proces recomand$ organi,a%iilor s$ identifice# implemente,e# s$ conduc$ i s$ 0mbun$t$%easc$ permanent eficien%a proceselor care sunt necesare sistemului de management al calit$%ii i s$ conduc$ interac%iunea acestora 0n scopul 0ndeplinirii obiectivelor organi,a%iei A8ordarea tip pro(e. are ca %int$ 0ndeplinirea unui ciclu dinamic al 0mbun$t$%irii continue i permite c"tiguri semnificative pentru organi,a%ie. >otodat$# o asemenea abordare facilitea,$ focali,area c$tre clien%i i creterea satisfac%iei acestora# prin identificarea proceselor c6eie din organi,a%ie i de,voltarea lor ulterioar$ 0n direc%ia 0mbun$t$%irii continue. Re,ultatul dorit este aadar mai sigur i de un nivel superior dac$ activit$%ile desf$urate 0n acest scop se reali,ea,$ ca proces. !nterac%iunile activit$%ilor unei organi,a%ii sunt comple5e i generea,$ o re%ea de procese. Abordarea pe ba,$ de proces presupune tocmai identificarea acestor procese# pe care trebuie s$ le implemente,e# s$ le %in$ sub control i s$ le 0mbun$t$%easc$ continuu eficien%a. 3an%ul de procese include procese ale managementului# procese de reali,are a lucr$rilor i procese suport# precum i procese de monitori,are i de m$surare. Abordarea prin proces impune i folosirea ciclului 8DCA 9fig.1:# care este str"ns asociat cu planificarea# implementarea# controlul i 0mbun$t$%irea continu$ a e5ecut$rii presta%iilor# precum i a celorlalte procese din Sistemul de management al calit$%ii. Cererile cet$%enilor i a altor p$r%i interesate pot fi reali,ate numai prin func%ionarea corect$ a proceselor interne. Satisfacerea cerin%elor clien%ilor cu c6eltuieli minime se poate 0nf$ptui numai dac$ procesele sunt controlate astfel 0nc"t re,ultatele lor s$ fie adecvate de prima dat$. =n determinarea modului 0n care se poate reali,a controlul fiec$rui proces este necesar s$ fie parcurse urm$toarele etape/ - 0n%elegerea modelului de proces i aplicarea sa4 - 0n%elegerea factorilor care produc variabilitatea 0ntr-un proces# 0ntruc"t controlul variabilit$%ii repre,int$ calea de reali,are a unui produs conform4 - 0n%elegerea modului de identificare i controlare a proceselor4 - documentarea proceselor i a controlului 0n cadrul afacerii# permit operatorilor s$ se asigure c$ procesele sunt st$p"nite 0n mod efectiv.

!dentificarea proceselor necesare Sistemului de management al calit$%ii i aplicarea acestora poate porni de la urm$toarele 0ntreb$ri/ Care sunt procesele necesare pentru sistemul de management al calit$%iiC .5ist$ procese subcontractate C Care sunt intr$rile i ieirile fiec$rui procesC Cine sunt clien%ii acestor procese i care sunt cerin%ele lorC .5ist$ un responsabil de proces C Determinarea interac%iunilor dintre procese se poate stabili pe ba,a r$spunsurilor la urm$toarele 0ntreb$ri/ Care este flu5ul general al proceselor 96arta proceselor:C Care sunt interfe%ele 0ntre proceseC Ce documenta%ie este necesar$ C 8entru stabilirea criteriilor i metodelor prin care se poate demonstra c$ at"t operarea# c"t i controlul asupra acestor procese sunt efective# trebuie s$ g$sim r$spunsul la urm$toarele 0ntreb$ri/ Care sunt caracteristicile re,ultatelor procesuluiC Care sunt criteriile pentru monitori,are# m$surare i anali,$C Cum pot fi incluse aceste criterii 0n sistemul de management al calit$%ii i 0n procesul de e5ecutare a lucr$rilor C Ce metode sunt adecvate pentru colectarea datelorC 8entru asigurarea resurselor i informa%iilor necesare spri<inirii oper$rii i monitori,$rii acestor procese recomand$m s$ se porneasc$ de la r$spunsul la urm$toarele 0ntreb$ri/ Care sunt resursele necesare fiec$rui procesC Care sunt canalele de comunicare C Cum se pot furni,a informa%ii despre proceseC Cum se ob%ine feedbacD-ul C Ce date trebuie colectate i ce 0nregistr$ri trebuie p$strateC M$surarea# monitori,area i anali,a proceselor se ba,ea,$ pe cunoaterea r$spunsurilor la 0ntreb$rile/ Cum se pot monitori,a performan%ele proceselor 9satisfac%ia clientului:C Ce m$sur$tori sunt necesare C

=n ce mod pot fi anali,ate cel mai bune informa%ii re,ultatele 9ce te6nici statistice se pot folosi: C Care sunt conclu,iile re,ultate din anali,eC !mplementarea ac%iunilor necesare pentru 0ndeplinirea obiectivelor planificate i 0mbun$t$%irea continu$# presupune s$ cunoatem/ Cum se poate 0mbun$t$%ii procesul C Ce ac%iuni corective sau preventive trebuie luate C Sunt aceste ac%iuni eficiente i se pot implementaC <% =(olari0area a)ditorilor Se face de c$tre organismele de certificare# ASR&# alte organisme abilitate +colari,area presupune participarea la cursurile acestor organisme# 0nsum"nd 2 de ore# 0n care se predau elemente de teorie i se pre,int$ studii de ca,. =n urma absolvirii acestui curs participan%ii primesc un certificat de auditor intern# valabil trei ani#dup$ care trebuie s$ fie recertificat. 8entru a ob%ine certificatul de auditor e5tern mai trebuie s$ participe la cinci contracte de certificare#0ntr-un organism de certificare# sub 0ndrumarea unui membru al acestuia. Eom reveni asupra cunotin%elor pe care trebuie s$ le de%in auditorii la cap. de pre,entare a auditului anual de men%inere. >% !OC MENTELE SISTEM L I !E ANA"EMENT AL CALIT#?II .laborarea documenta%iei sistemului de calitate presupune/ asisten%$ pentru elaborarea politicii i obiectivelor calit$%ii# elaborarea Manualului calit$%ii# asisten%$ 0n elaborarea procedurilor i instruc%iunilor de lucru.

Sistemul de Management al Calit$%ii

Documentatia referitoare la sistemul de Asigurare a Calitatii

Documenta%ia pe sec%iunii Manualul calit$%ii Manualul procedurilor !nstruc%iunile de lucru Modele Documente interne Documente e5terne Modele e5terne

Documentele active# in lucru

Documentele contractuale 91: Specifica%iile clientului

Documentele contractuale 92: Specificatiile clientului

Documentele contractuale 93: Specifica%iile clientului Documentele contracutale 9 : 8lanul de asigurare a calitatii

Re,ultatele referitoare la nivelul calit$%ii

Sc6ema nr.1

Comentari)

8rincipalele documente ale sistemului de management al calit$%ii i modul de 0ntocmire sunt pre,entate 0n standardul !S& >R 12213/ 2223 A F6id pentru documenta%ia sistemului calit$%ii. Referiri la documente se fac i 0n standardele !S& 1222 i !S& 1221. Aceste standarde acord$ o importan%$ mare elabor$rii i administr$rii documentelor specifice sistemului de calitate# deoarece documentele sunt o dovad$ tangibil$ c$ procesele au fost definite# procedurile au fost elaborate i aprobate# iar modific$rile sunt %inute sub control. De asemenea# e5isten%a acestor documente este obligatorie pentru aprecierea conformit$%ii sistemului calit$%ii cu standardul de referin%$ i confirmarea implement$rii efective a sistemului 9 este ca,ul# de e5emplu# a auditului intern de calitate:. Rolul documentelor pentru implementarea i aplicarea sistemului de calitate 0ntr-o organi,a%ie const$ 0n/ - ob%inerea conformit$%ii cu prevederile din referen%ialul# stasuri etc4 - asigurarea instruirii salaria%ilor pentru cunoaterea modului de aplicare a sistemului de calitate4 - asigurarea repetabilit$%ii i trasabilit$%ii4 - furni,ea,$ dove,i obiective cu privire la aplicarea sistemului calit$%ii. Amploarea documenta%iei pentru o organi,a%ie# difer$ 0n func%ie de m$rimea i obiectul activit$%ii# comple5itatea proceselor i interac%iunea acestora# preg$tirea personalului etc. Conform standardului !S& 12213# documentele unui sistem de management al calit$%ii sunt/ 8olitica i obiectivele referitoare la calitate Manualul calit$%ii 8rocedurile documentate 9de sistem: cerute de standardele de referin%$ 8rocedurile opera%ionale 9 de lucru: !nstruc%iunile de lucru 9formulare# planurile calit$%ii# specifica%ii etc.: =nregistr$ri =n fig. ).1 se pre,int$ documentele sistemului de management al calit$%ii 0ntr-o ierar6i,are piramidal$ # corespun,$tor cu importan%a acestora. Sld - 8iramida

Comentarii Politi(a i o8ie(ti-ele (alit'ii .ste o declara%ie 0n care se pre,int$ direc%iile i obiectivele ce vor fi urm$rite de c$tre organi,a%ie 0n domeniul calit$%ii. Declara%ia include i anga<amentul

managerului privind implicarea sa total$ 0n aplicarea sistemului de calitate# inclusiv prin asigurarea resurselor necesare. 8entru elaborarea politicii calit$%ii# Comitetul 11 al &rgani,a%iei .uropene pentru Calitate a elaborat o directiv$# care poate constitui un document orientativ foarte util pentru conducerile organi,a%iilor. Directiva prevede c$# 0n general# politica calit$%ii se elaborea,$ de sus 0n <os# pe ba,a politicii generale a organi,a%iei stabilit$ de managementul acestuia. Apoi se derulea,$ printr-un proces iterativ la toate nivelurile ierar6ice# unde managerii acestor niveluri o interpretea,$ i 0i formulea,$ obiectivele ce trebuie 0ndeplinite de fiecare compartiment# astfel 0nc"t politica i obiectivele generale ale organi,a%iei s$ fie reali,ate. Directiva men%ionea,$ i posibilitatea elabor$rii politicii calit$%ii de <os 0n sus. Aceasta depinde 0ns$ de cultura organi,a%iei# respectiv de nivelul de cultur$ i preg$tirea profesional$ a salaria%ilor# ca i de posibilit$%ile de instruire i de stimulare a acestora# pe care le poate oferi conducerea organi,a%iei. De asemenea# directiva preci,ea,$ c$ politic calit$%ii trebuie controlat$ pentru a fi actuali,at$ ori de c"te ori este necesar. =n acest scop pot fi luate 0n considerare re,ultatele auditurilor efectuate# ale anali,elor de management# sc6imb$rile de mediu etc. De regul$ politica calit$%ii se revede anual. 8olitica se pre,int$ 0n scris i trebuie s$ 0ndeplineasc$ urm$toarele cerin%e/ - s$ fie concis$ i uor de re%inut4 - s$ se defineasc$ ce se ateapt$ de la salaria%i4 - s$ fie global$# adic$ s$ se refere la toate aspectele fundamentale ale calit$%ii. Sl. 4 de facut Adoptarea sistemului de calitate 0n activitatea 8rim$riei s-a f$cut prin Dispo,i%ia nr. ))' din 23-12-222). Comisia de calitate 0n colaborare cu 8rimarul i ceilal%i membrii ai Consiliului 3ocal au stabilit politica i obiectivele calit$%ii/ :: S asigure satisfacii depline cetenilor pentru serviciile prestate i dezvoltarea economic, social i cultural a oraului la un nivel care s-l situeze pe primul loc ntre localitile judeului Ilfov. &biectivele calit$%ii sunt urm$toarele/ - 0ndeplinirea tuturor cerin%elor e5plicite i implicite ale comunit$%ii locale prin respectarea procedurilor de calitate stabilite4 - de,voltarea economic$ i 0ncura<area mediului de afaceri4 - 0mbun$t$%irea standardului de via%$ al cet$%enilor cu 6andicap ai oraului i instituirea unor m$suri de protec%ie social$4 - transparen%a procesului deci,ional# implicarea cet$%enilor# a societ$%ii civile 0n procesul de luare a deci,iilor4

- reali,area cadastr$rii oraului i a terenurilor e5travilane# re,olvarea tuturor cererilor legate de Registrul agricol4 - de,voltarea infrastructurii oraului - protec%ia mediului 0ncon<ur$tor.

>oate aceste obiective au fost 0nsuite la nivelul func%iilor principale din Consiliul 3ocal i reali,area lor va fi urm$rit$ riguros 0n anali,ele de management efectuate periodic. Documentele sistemului de management al calit$%ii au fost elaborate prin participarea direct$ a Comisiei de calitate constituit$# ceea ce a asigurat contienti,area personalului pentru respectarea cerin%elor sistemului de calitate i ataamentul pentru 0ndeplinirea politicii i obiectivelor calit$%ii propuse. !at$ c"teva e5emple de formulare a politicii calit$%ii pentru organi,a%ii economice i institu%ii publice/
POLITICA CALIT#?II LA @IRMA AEROA POLITICA CALIT#?II LA SC R LMENT L SA POLITICA CALIT#?II LA SC Romradiatoare

8olitica calit$%ii la AS. 8olitica calit$%ii la@acultatea de Management 8olitica calit$%ii la 3icester Gusiness Sc6ool De Montfort HniversitI/ Man)al)l (alit'ii omentarii ! .ste un document unic# specific fiec$rei organi,a%ii# 0n care sunt descrise standardul de referin%$ i sistemul de calitate implementat. De regul$# manualul calit$%ii are forma unui dosar# la care pe copert$ se trece titlul i obiectul manualului# iar 0n interior se pre,int$ con%inutul care include cuprinsul# unde se indic$/ num$rul i titlul capitolului# pagina# numele i semn$tura celui care a elaborat manualul# modific$rile efectuate# anga<amentul managementului i politica de calitate# obiectivele# referiri la proceduri. De asemenea# se face o scurt$ pre,entare a organi,a%iei# sunt pre,entate responsabilit$%ile i regulamentul de func%ionare# documentele de referin%$ pentru aplicarea

sistemului de calitate# se pre,int$ lista documentelor la care se fac referiri 0n manual dar nu sun cuprinse 0n acesta 9de e5emplu standardul:. Cuprinsul mai con%ine pre,entarea sistemului de management al calit$%ii# unde sunt descrise toate procesele reali,ate 0n organi,a%ie i interac%iunea dintre acestea# dispo,i%ii referitoare la anali,a# actuali,area i administrarea manualului calit$%ii# abrevieri# ane5e cu lista procedurilor i instruc%iunilor etc. =ntruc"t la efectuarea auditului de calitate# manualul este folosit ca document de anali,$ a modului 0n care au fost 0ndeplinite cerin%ele standardului de referin%$# este recomandat ca manualul s$ fie structurat pe capitolele din standard i s$ se arate cum se reali,ea,$ fiecare capitol.

Prezentarea structurii manualului calitii unei organizaii - Cuprinsul manualului Cap. !- Feneralit$%i =n cuprinsul acestui capitol se reg$sesc/ declara%ia managerului4 administrarea manualului calit$%ii4 lista de difu,are a manualului calit$%ii4 terminologie4 documente de referin%$4 fia de 0nregistrare a modific$rilor4 fia de eviden%$ a edi%iilor manualului calit$%ii4 Cap. !!- 8re,entarea organi,a%iei Cap.!!! A Descrierea sistemului calit$%ii politica 0n domeniul calit$%ii4 responsabilit$%i i autoritate 0n domeniul calit$%ii4 documentele sistemului calit$%ii4 organi,area activit$%ilor referitoare la calitate4 anali,a calit$%ii efectuat$ de conducerea organi,a%iei Cap. !E- .lementele sistemului calit$%ii corespun,$tor modelului ales ca referin%$. Ane5e/ - proceduri - instruc%iuni de lucru - alte documente ale calit$%ii

omentariu " @iecare capitol din manual este prefa%at de o pagin$ de gard$ semnat$ de conducerea organi,a%iei i de eful compartimentului ##CalitateB. Capitolul are un cuprins care indic$ codul i denumirea sec%iunilor. Capitolele sunt paginate separat# fiecare pagin$ fiind identificat$ prin num$r# edi%ie curent$ i data edi%iei. 8agina de gard$ a fiec$rui capitol se reface cu oca,ia modific$rilor care se fac 0n cuprinsul capitolului. De asemenea# pagina de gard$ a manualului i cuprinsul se reeditea,$ la fiecare modificare f$cut$ 0n manual. Redactarea i administrarea manualului calitii .ste recomandat ca manualul s$ fie elaborat de c$tre organi,a%ie cu for%e proprii. Aceast$ cale pre,int$ avanta<ul unei mai bune cunoateri a situa%iei din interiorul organi,a%iei# obiectivele pornesc din dorin%ele salaria%ilor i astfel va e5ista o mai bun$ motivare din partea personalului pentru reali,are acestora. Responsabilitatea redact$rii i administr$rii revine de regul$ efului compartimentului ##CalitateB =n situa%ia elabor$rii manualului de c$tre eful compartimentului ##CalitateB# acesta va re%ine originalul manualului i o copie pe care se vor face modific$rile pentru actuali,are. Celelalte copii sunt difu,ate# sub un control strict# compartimentelor interesate. Administrarea manualului calit$%ii se reali,ea,$ de compartimentul ##CalitateB prin revi,ii periodice. &rice modificare ulterioar$ este 0nscris$ 0ntr-un document de modificare aprobat de eful calit$%ii i de conducerea de v"rf a organi,a%iei. Modific$rile f$cute cu oca,ia revi,iilor periodice vor fi incluse 0n modific$rile re,ultate 0n urma revi,iilor anuale ale manualului. Sld.-- descriere Manual este

Pro(ed)ra 8rin procedur$ se 0n%elege un mod specific de a e5ecuta o activitate sau un proces. Documentul care con%ine procedura este denumit ##document de procedur$B. Rolul procedurilor 0n managementul calit$%ii este de a reglementa activit$%ile importante pentru calitate# astfel 0nc"t acestea s$ poat$ fi m$surabile i %inute sub control. Se poate aprecia c$ procedurile sunt i un instrument important prin care organi,a%iile 0i pot identifica situa%ia 0n domeniul calit$%ii i instrui salaria%ii pentru reali,area cerin%elor sistemului calit$%ii. 8rocedurile pot fi pre,entate 0n scris# c"nd sunt denumite pro(ed)ri .(ri.e .a) &)ndamentate i sunt folosite pentru descrierea proceselor care trec prin mai multe ,one de lucru 9deci prin mai multe activit$%i:. Cele ase proceduri documentate prev$,ute 0n standard sunt/ controlul documentelor4 controlul 0nregistr$rilor4 audituri interne4 controlul produsului neconform4 ac%iuni corective4 ac%iuni preventive. 8entru pre,entarea activit$%ilor care se desf$oar$ 0ntr-o singur$ ,on$ 9o singur$ activitate: se folosesc procedurile de lucru. 8rocedurile se mai clasific$ 0n proceduri de sistem# proceduri opera%ionale de 0ncercare# proceduri de inspec%ie etc @orma de pre,entare a procedurilor poate fi literar$# logigram$ etc.# 0n func%ie de specificul organi,a%iei i al procesului descris. 8rima pagin$ a unei proceduri con%ine# 0n general# urm$toarele informa%ii/ titlul# codul# numele i semn$tura celor care au 0ntocmit-o i au aprobat-o# num$rul e5emplarului# edi%ia i data acesteia. =n ceea ce privete cuprinsul# aa cum se recomand$ 0n standardul !S& 12213/2223# o procedur fundamentat trebuie s$ con%in$/ referiri la politica calit$%ii# scopul 9de ce a fost scris$:# obiectul 9descrierea domeniului pe care 0l acoper$:# responsabilit$%i# metode folosite# documente de referin%$# 0nregistr$ri# ane5e etc. =n procedur$ se definesc elementele de intrare-ieire i# foarte important# cum se m$soar$ caracteristicile elementelor de proces i indicatorii de performan%$ folosi%i 0n acest scop. De asemenea# se men%ionea,$ metodele de %inere sub control a proceselor i modul de identificare a documentelor# necesit$%ile organi,a%ie pentru resurse etc. Conform modelului de abordare ba,at pe proces# promovat de Standardul !S& 1221/222-# procesele sunt clasificate pe trei categorii/ - procese principale# sunt acele procese care adaug$ valoare direct clientului e5tern 9fig.nr.).2:
!ntr$ri 8roces se adaug$ valoare !eiri

@ig.nr.).2 - procese suport# care adaug$ valoare pentru clientul intern i a<ut$ la desf$urarea activit$%ii 9fig.nr.).3:. =ntocmirea unei proceduri de proces se ba,ea,$ pe fia procesului# al c$rei con%inut este pre,entat 0n tabelul nr. # iar 0n sc6ema ).1 se pre,int$ sub form$ de logigram$ un e5emplu de procedur$ de proces# care fundamentea,$ modalitatea de acordare a unui credit de c$tre o banc$.

!ntr$ri

Client

@urni,or

!ntr$ri !eiri

Client

Client

!eiri

@ig.nr.).3 - procese manageriale# care includ cerin%ele obligatorii ale standardului. >oate procedurile sunt g"ndite prin prisma ciclului 8-D-C-A 9fig.nr.). :

@ig.nr.).

Ee,i tabelul =n sc6ema logigrama de e5pus Sl.1 - Alte do()mente ale .i.tem)l)i (alit'ii

Documentele pre,entate mai 0nainte sunt fundamentale 9p$r%i componente: pentru sistemul de management al calit$%ii. Dar# pentru func%ionarea corespun,$toare i mai cu seam$ pentru a putea demonstra conformitatea produselor cu cerin%ele specificate i a verifica eficien%a sistemului# este necesar$ %inerea la ,i i a unor documente de 0nregistrare a observa%iilor referitoare la calitate# cum sunt/ instruc%iuni de lucru# proceduri i instruc%iuni de inspec%ie# de 0ncercare# fie te6nologice# desene. =nregistr$rile se fac 0n leg$tur$ cu recep%ia produsului# serviciului# cu oca,ia inspec%iilor i 0ncerc$rilor# 0n leg$tur$ cu comportarea produsului 0n perioada de garan%ie i post-garan%ie i se p$strea,$ pe un termen stabilit pentru a se demonstra conformitatea cu cerin%ele beneficiarului i a faptului c$ sistemul calit$%ii implementat de organi,a%ie este func%ional. =nregistr$rile trebuie s$ indice conformitatea cu sistemul de calitate i cu cerin%ele specificate pentru produs. =nregistr$rile nu se revi,uiesc. .5isten%a tuturor acestor documente se concreti,ea,$ i 0ntr-o serie de avanta<e pentru organi,a%ie. Documentele repre,int$ o surs$ important$ de informa%ii fundamentate# cu privire la activit$%ile desf$urate 0n vederea asigur$rii calit$%ii# care pot fi pre,entate persoanelor interesate pentru a le asigura 0ncrederea c$ organi,a%ia posed$ abilit$%ile necesare reali,$rii produselor 0n conformitate cu cerin%ele utili,atorilor. De asemenea# documentele facilitea,$ comunicarea 0n interiorul organi,a%iei# 0n special cu privire la modul 0n care salaria%ii i-au 0ndeplinit sarcinile pentru 0mbun$t$%irea continu$ a calit$%ii i reali,area unui feed-bacD 0ntre conducere i anga<a%i. Aadar: - Etapele pro(e.)l)i de ela8orare a do()mentelor SMQ 8rincipalele activit$%i care se desf$oar$ pentru elaborarea documentelor sistemului de management al calit$%ii sunt/ - !nstruire pentru cunoaterea cerin%elor privind documentele sistemul de management al calit$%ii4 - ob%inerea informa%iilor despre sistemul de management al calit$%ii# procesele e5istente i interac%iunea dintre acestea4 - anali,a documentelor e5istente i adaptarea acestora la cerin%ele sistemului4 - instruirea personalului implicat 0n elaborarea documentelor4 - folosirea unor surse de documentare suplimentare 9 de e5emplu legisla%ia:4 - stabilirea structurii i formei de pre,entare a documentelor4 - elaborarea documentelor 9se elaborea,$ mai 0nt"i diagrama de flu5# respectiv sc6ema logic$ de desf$urare a procesului:4 - anali,a diagramelor# 0mbun$t$%irea i implementarea acestora4 - validarea documenta%iei printr-o implementare de prob$4

- finali,area con%inutului i formei documentelor4 - anali,a documenta%iei finale i aprobarea B% Implementarea .i.tem)l)i de (alitate i e-al)area (on&ormit'ii a(e.t)ia () (erin'ele Standard)l)i ISO B33$:+33> $3 Certi&i(area SMQ $$% A)dit)l intern

$3%!e&inirea a('i)nilor (ore(ti-e: a.i.ten' la anali0a de mana*ement i a)dit)l intern de (on.tatare a implementrii SMQ

$3% Certi&i(area: - scrisoare adresat organismului de certificare ales, mpreun cu documentaia# - vizit de constatare din partea organismului de certificare# - auditul e$tern de constatare i certificare.

S chema nr. 9.1

organizaia adrese comanda de cer!i"icare si com#$e!eaz ches!ionaru$ de iden!i"icare %i e&a$uare #re$iminar

'rganismu$ de cer!i"icare !ransmi!e con!rac!ua$ de cer!i"icare si documen!e$e in"orma!i&e

S e !ransmi! documen!e$e S( )manua$u$ ca$i!a!ii si #roceduri$e* Da ,e&izuirea documen!e$or Nu

+n$iza documen!e$or

Documen!e$e sun! c$a!e si com#$e!a.

-izi!a de e&a$uare #re$iminar )e!a#a 1* +udi!u$ de cer!i"icare )e!a#a 2* Da ."ec!uarea ac!iuni$or coerci!i&e necesare #en!ru e$iminarea necon"ormi!a!i$or cons!a!a!e S is!emu$ es!e in con"ormi!a!e cu re"eren!ia$u$ de e&a$uare/ nu e0is! necon"ormi!a!i

Nu

1uarea deciziei de ceri"icare a organiza!iei

.mi!erea cer!i"ica!u$ui de con"ormi!a!e cu re"erenia$u$ +udi!uri de su#ra&eghere

,ec!i"icare

$$% A)dit)l an)al de anali0 a &)n('ionrii SMQ n or*ani0a'ie


Ee,i sleidurile aici din AS.
Sleid 2

Ini'ierea a)dit)l)i 7umirea auditorului ef Ini'ierea a)dit)l)i 7umirea auditorului ef Definirea obiectivelor# domeniului i a criteriilor Definirea obiectivelor# Determinarea fe,abilit$%iidomeniului auditului i a criteriilor Determinarea fe,abilit$%ii Stabilirea ec6ipei de audit auditului Stabilirea ec6ipei deini%ial audit cu auditatul Stabilirea contactului Stabilirea contactului ini%ial cu auditatul

Anali0a do()mentelor Anali0a do()mentelor Anali,a documentelor semnificative ale sistemului de management# inclusiv a Anali,a documentelor semnificative ale sistemului de management# inclusiv a 0nregistr$rilor# i determinarea adecv$rii acestora. 0nregistr$rilor# i determinarea adecv$rii acestora.

Pre*tirea a(ti-it'ilor Pre*tirea a(ti-it'ilor =ntocmirea planului de audit =ntocmirea activit$%ilor planului de audit Reparti,area pe membrii ec6ipei Reparti,area activit$%ilor membrii ec6ipei 8reg$tirea documentelor depe lucru 8reg$tirea documentelor de lucru

E&e(t)area a)dit)l)i E&e(t)area a)dit)l)i Desf$urarea edin%ei de desc6idere Desf$urarea edin%ei de auditului desc6idere Comunicarea pe parcursul Comunicarea pe parcursul auditului Colectarea i verificarea informa%iilor Colectarea i verificarea informa%iilor Fenerarea constat$rilor de audit Fenerarea constat$rilor de audit 8reg$tirea conclu,iilor auditului 8reg$tirea conclu,iilor auditului Desf$urarea edin%ei de 0nc6idere Desf$urarea edin%ei de 0nc6idere

Pre*tirea: apro8area i di.tri8)irea raport)l)i de a)dit Pre*tirea: apro8area i di.tri8)irea raport)l)i de a)dit =ntocmirea raportului de audit =ntocmirea raportului de audit Aprobarea i distribuirea raportului de audit Aprobarea i distribuirea raportului de audit =ntocmirea raportului de audit =ntocmirea de audit Aprobarea i raportului distribuirea raportului de audit Aprobarea i distribuirea raportului de audit a)dit)l)i @inali0area @inali0area a)dit)l)i

E&e(t)area a)dit)l)i de )rmrire E&e(t)area a)dit)l)i de )rmrire

@ig.nr.*.1- .tapele procesului de audit al calit$%ii.

A(ademia de St)dii E(onomi(e din 2)()reti

PLAN !E A !IT

PA-ASE Nr%$C(od RRR !ata $;C$$C3>

Pa*%$C+
@AC LTATEATAT ! C!partament)l 5 (od)l RRR6 O8ie(ti-ele a)dit)l)i: 1% .valuarea conformit$%ii managementului calit$%ii cu standardul SR .7 !S& 1221/222- i cu celelalte documente de referin%$4 2.Anali,a eficien%ei SM( 0n reali,area obiectivelor calit$%ii pe 222-. 9verificarea documentelor SM(# re,olvarea neconformit$%ilor constatate la auditul intern precedent. Conducatorul ec6ipei de audit/8rof.dr. !.!. Auditori/ 8rof.C.7.# 8rof.dr. A>.# 8rof.dr. S.S. Repre,entantul compartimentului auditat 8rof.dr. M.C Documente de referin%$/ Standard SR .7 !S& 1221/222Manualul calit$%ii MC-21;8roceduri 8& A 2)- AS. Alte documente de referin%$ fa%$ de care se evaluea,$ conformitatea 1. SR .7 !S& 11211/2223 2. &rdin privind asigurarea calit$%ii serviciilor educa%ionale 0n institu%iile de 0nv$%$m"nt superior 923-11-222': 3. &H nr. *';222';12-2* privind asigurarea calit$%ii educa%iei . Jot$r"rea Giroului l$rgit al Senatului 22;11;222) 8erioada de audit/ 21-22;11;2Raport de audit/ Data estimat$ de predare/ 2)-11-2Difu,are e5. 1/ Departamentul de Management al calit$%ii Difu,are e5. 2/ Conducerea compartimentului auditat +edin%a de desc6idere cu conducerea Data i ora/ 21-;11;2-;12#224 compartimentelor auditate 3ocul 9sala:/ decanat Data i ora 21-1112 21-1;11 21.11 12#32 22.11 1#22 22-11 12#22 !ES@#= RARE A !IT Compartiment;.lementul SM( auditat Auditor Repre,entant auditat =edin'a de de.(Didere .c6ipa Conducerea compartimentului auditat Si.tem)l de mana*ement al (alit'ii 9aspecte generale# documenta%ia S.M.( A >.A .14 .24 .2.34 .2. : Re.pon.a8ilitatea mana*ement)l)i 5'.1c#d#e4 '. .14'.'.24 '.): !.! Mana*ement)l re.)r.elor 54%+%+6 S.S. =edin' intermediar% Com)ni(area re0)ltatelor repre0entant)l)i .c6ipa Repre,entantul compartimentului (ompartiment)l)i a)ditat auditat Pro(e.ele de n-'m9ntC(er(etare 9*.14 *.2: E-al)area: anali0a i m8)nt'irea re0)ltatelor 5>%+%$E >%,6 =edin'a de n(Didere +edin%a de 0nc6idere cu conducerea compartimentelor auditate
=e&)l (ompartiment)l)i a)ditat 5.emnt)ra6 =e&)l e(Dipei de a)dit 5.emnt)ra6

C.G. !.!. Conducerea compartimentului auditat

.c6ipa Data i ora/ 22;11;23ocul 9sala:/ Decanat

S-ar putea să vă placă și