Sunteți pe pagina 1din 4

1

Diagnosticul rentabilitatii
Curs 6
FABBV, ASE- Bucuresti
2011
Prof. Laura Obrej a
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si riscului
Diagnosticul financiar urmrete
identificarea eventualelor stri de dezechilibru
identificarea originii i a cauzelor care le-au generat
stabilirea msurilor de redresare.
Diagnosticul financiar are ca obiective:
msurarea rentabilitii capitalurilor ntreprinderii
aprecierea condiiilor de echilibru economic i financiar
evaluarea gradul de risc (economic, financiar i de faliment) al
ntreprinderii
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si riscului
Diagnosticul rentabilitii capitalurilor se realizeaz prin
rate de rentabilitate economic;
rate de rentabilitate financiar i rate de dobnd.
Mrimea acestor rate i descompunerea pe factori de influen ofer
informaii utile pentru aprecierea rentabilitii firmei.
Diagnosticul riscului urmrete
msurarea variabilitii rezultatelor ntreprinderii la modificarea unor
factori (a cifrei de afaceri i a structurii cheltuielilor ei fixe i variabile, a
gradului de ndatorare)
msurarea variabilitii solvabilitii ntreprinderii, a capacitii acesteia
de a-i onora, la scaden, obligaiile asumate fa de teri.
n ansamblul activitii ei, ntreprinderea comport trei riscuri:
de exploatare (economic);
de finanare (de ndatorare);
de insolvabilitate.
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si riscului
Situaia ntreprinderii va fi apreciat ca fiind favorabila, dac, n urma
diagnosticului ei financiar, rezult o rentabilitate satisfctoare
pentru riscurile pe care investitorii (acionari i mprumuttori) i le-
auasumat prinalocareacapitalurilorlor n activelentreprinderii.
Diagnosticul financiar al rentabilitatii
Msura rentabilitii este dat de un sistem de rate explicative de eficien,
determinate ca raport ntre efectele economice i financiare i eforturile
depuse pentru obinerea lor
Acest sistem cuprinde
rate de marj (a)
rate de rotaie (b)
rate de structur a capitalurilor (c)
prin care se explic din punct de vedere cantitativ i calitativ rentabilitatea
capitalurilor investite.


structura de rata
rotatie de viteza marja de rata
investit Capital
Activ
Activ
CA
CA
zultat Re
investit Capital
zultat Re
Efort
Efect
e ntabilitat Re


Analiza financiara pe baza ratelor
Utilizarea ratelor, in al caror calcul se considera informatiile cuprinse in
bilant, cont de profit si pierdere si tabloul fluxurilor de trezorerie,
permite analiza comparativa privind evolutia in timp a performantelor
unei companii (time-series analysis) sau privind performantele unei
companii fata de alte companii din acelasi sector de activitate (cross-
sectional analysis).
In aprecierea performantelor unei intreprinderi trebuie tinut cont de:
situatia firmelor concurente / a sectorului de activitate
de eforturile investitionale necesare obtinerii acestei performante
2
Analiza financiara pe baza ratelor - clasificare
Rata un raport; astfel, pot fi create nenumarate rate, dar este important
mesajul continut de acestea
Clasificarea ratelor Mesajul continut
Rate privind activitatea Eficienta activitatii si a managementului activelor
Rate de lichiditate Capacitatea firmei de a-si onora obligatiile pe
termen scurt
Rate de solvabilitate Capacitatea firmei de a-si onora obligatiile pe
termen lung
Rate de profitabilitate Capacitatea firmei de a genera profit si crestere
dupa acoperirea costurilor
Rate ale CF Capacitatea firmei de a genera CF
Rate de piata Modul de evaluare de catre piata a firmei
Diagnosticul financiar al rentabilitatii
(a) rate de marj
Reprezinta raportul dintre marja (diferenta dintre anumite categorii de venituri si
cheltuieli) si anumite venituri (de regula, cifra de afaceri)
Rate de marj a - FIRMA
R(VA) 80,29%
R(EBE) 71,53%
R(Rez.exploatare) 53,72%
R(Rez.curent) 58,10%
R(Rez.brut) 58,39%
R(PN) 49,05%
R(EBITDA) 82,04%
R(EBIT) 64,23%
R(EBIT-impozit) 54,89%
R(PN) 49,05%
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si riscului
(b) rate de rotaie (rateprivind activitatea) reflectamodul zilnic derealizarea
activitatii operationale; prezintainformatii privind capitalul delucru, respectiv stocurile,
creantele-clienti, furnizorii.
Firmeledeproductieau stocuri dematerii prime, produsein curs deexecutie, produse
finite; firmeledecomercializareau stocuri demarfuri; fiecaredin acestecategorii
necesitaun management aparte.
Viteza de rotatie Durata de rotatie
Stocuri de
materii prime
Stocuri de
produse in curs
de executie
Stocuri de
produse finite 360
amortizare salarii are aprovizion . ch
finite produse de mediu stoc

+ +
prime materii de mediu stoc
are aprovizion . ch
360
are aprovizion . ch
prime materii de mediu stoc

executie de curs in produse de mediu stoc
) amortizare salarii ( 5 , 0 are aprovizion . ch + +
finite produse de mediu stoc
amortizare salarii are aprovizion . ch + +
360
) amortizare salarii ( 5 , 0 are aprovizion . ch
executie de curs in produse de mediu stoc

+ +
Analiza financiara pe baza ratelor
Pentru managementul creantelor-clienti secalculeazavitezesi duratederotatie
specifice:
Pentru managementul furnizorilor secalculeazavitezesi duratederotatiespecifice:
Pentru managementul imobilizarilor secalculeazavitezesi duratederotatiespecifice:
In general, pentru elementeledeactiv sau pasiv sepot calcula
medii clienti creante
credit pe vanzari din venituri
rotatie de viteza

= 360
credit pe vanzari din venituri
medii clienti creante
rotatie de durata

=
360
credit pe . aprov aferente . ch
medii furnizori
rotatie de durata =
medii furnizori
credit pe . aprov aferente . ch
rotatie de viteza =
medii i imobilizar
a amortizare . ch
rotatie de viteza =
360
a amortizare . ch
medii i imobilizar
rotatie de durata =
pasiv sau activ de element
CA
rotatie de viteza =
360
CA
pasiv sau activ de Element
rotatie de durata =
Analiza financiara pe baza ratelor
Astfel, durataderotatieafiecarui element deactiv sau pasiv sepoate
descompunein factori deinfluenta:
CA
CPP din componenta
360
CPP din componenta
pasiv sau activ de Element
360
CA
pasiv sau activ de Element
rotatie de durata
specifica rotatie de durata

|
|
.
|

\
|
=
=

Analiza financiara pe baza ratelor -exemplu
vit eze/durate de rot ati e (rate privind activitatea) - cazul FIRMA
stoc mediu de materii prime 70 furnizori medii 126
vit eza de rot ati e a st ocurilor de materii prime 2,36 vi teza de rotat ie a f urni zoril or 1,31
durat a de rotat ie a stocuril or de materi i pri me 152,73 durata de rotatie a furnizori lor 273,82
stoc mediu de produse finite 55 imobilizari medii 800
vit eza de rot ati e a st ocurilor de produse fi nite 6,13 vi teza de rotat ie a i mobil izaril or 0,15
durat a de rotat ie a stocuril or de produse finit e 58,75 durata de rotatie a imobi lizari lor 2360,66
creante-clienti medii 113 active medii 1145
vit eza de rot ati e a creantelor-client i 6,09 vi teza de rotat ie a acti vel or 0,60
durat a de rotat ie a creant elor-cli enti 59,12 durata de rotatie a act ivelor 601,75
3
Diagnosticul financiar rate de structura
(c) rate de structur a capitalurilor (ratedesolvabilitate; ratedeindatorare)
reflectacapacitateafirmei dea-si onoraobligatiilepetermen lung; acesterate
reprezintaponderearelativaacelor douatipuri definantarepetermen lung: capital
propriu si credite, sursedefinantareainvestitiilor petermen lung.
investitorii, actionari sau creditori, oferaresursein schimbul unor rentabilitati
anticipate, sub formaunor incasari periodice(dividendesau dobanzi)
pasiv
propriu capital
la patrimonia ate solvabilit
propriu capital
) lung termen pe ( financiare datorii
levier
pasiv
scurt / lung termen pe datorii
scurt / lung termen pe indatorare de ) gradul ( rata
=
=
=
Diagnosticul financiar rate de structura
-Rata de acoperire (Coverageratio) prezintainformatii privind resurselefirmei prin
carepot fi acoperiteobligatiilecontractuale(aferentedatoriilor sau aferentecosturilor
operationale)
- contracteledecredit genereazaobligatiaplatii dobanzii, astfel cao masuraacapacitatii
intreprinderii deaplati dobandaeste
O valoaresubunitaraaacestei rateesteexpresiaobtinerii depierdereprin platadobanzii
O variantaaacestei rateprin transformareanumaratorului si numitorului in valori monetare
O altavariantaaratei deacoperireseobtinedacatinemcont si deobligatiile aferenterambursarii
principalului
dobanzi . ch
EBIT
dobanzii a acoperire de rata =
dobanzii Plata
i impozitulu Plata dobanzii Plata loatare exp CF
dobanzilor platii a acoperire de rata
+ +
=
lui principalu a rambursare dobanzi . ch
EBIT
dobanzii a acoperire de rata
+
=
Analiza financiara rate de rentabilitate
Rentabi litatea aferenta capi taluril or propri i (rentabilitate financiara; return
on equity):
Acest calcul se poate face tinand cont de valoarea contabila sau de piata a capitalului
propriu; pentru evaluarea performantelor managementului, este adecvata utilizarea
valorii contabile,deoarece aceasta reprezinta resursele disponibile; din perspectiva
investitorilor, este adecvata utilizarea valorii de piata, deoarece rentabilitatea la nivelul
actionarilor depinde de pretul platit pentru cumpararea actiunilor, de dividend si de pretul
primit la vanzare.indatorare rotatie loatare exp profit finantare impozitare
indatorare rotatie itate profitabil
fin CPR
CPR
Activ
Activ
CA
CA
EBIT
EBIT
EBT
EBT
PN
CPR
Activ
Activ
CA
CA
PN
CPR
PN
ROE R R
=
=
= = =
Analiza financiara rate de rentabilitate
Rentabilitatea aferenta datoriilor (rata dobanzii ):
Rentabi litatea aferenta acti vului economic (rentabilitatea economica)
medie ponderata:
Rentabi litatea aferenta acti vului (ROA, return on assets)
financiare DAT
Dobanzi
R R
dob DAT

financiare DAT CPR
profit pe impozit EBIT
financiare DAT CPR
Dobanzi PN
AE
financiare DAT
R
AE
CPR
R R R
dob fin ec AErotatie itate profitabil
Activ
CA
CA
) EBIT sau ( PN
Activ
EBIT
sau
Activ
PN
ROA
=
=
Analiza financiara rate de rentabilitate
Efectul de levier:
Daca rentabilitatea economica >(<) rata dobanzii, apare efectul
de levier pozitiv (negativ), astfel ca rentabilitatea actionarilor
devine superioara (inferioara) rentabilitatii firmei.


levier de efect
levier
dob ec ec fin
CPR
financiare DAT
) R R ( R R
Analiza financiara rate de rentabilitate
firma
neindatorat
firma
indatorata
firma
indatorata
fi rma
indatorata
firma
indatorata
firma
indatorata
40% 40% 70% 70% 70%
AE 10000 10000 10000 10000 10000 10000
CPR 10000 6000 6000 3000 3000 3000
DAT 0 4000 4000 7000 7000 7000
rata dobanzii 10% 35% 10% 35% 45%
EBIT 3000 3000 3000 3000 3000 3000
dobanzi 0 400 1400 700 2450 3150
EBT 3000 2600 1600 2300 550 -150
impozit pe profit 480 416 256 368 88 -24
PN 2520 2184 1344 1932 462 -126
EBIT-impozit 2520 2584 2744 2632 2912 3024
Rec 25% 26% 27% 26% 29% 30%
Rfin 25% 36% 22% 64% 15% -4%
efect de levier 0% 11% -5% 38% -14% -34%
4
Analiza financiara costul capitalului propriu
costul capitalurilor proprii: (.CAPM, Gordon-Shapiro)
Costul datoriilor financiare(ratadobanzii corectatacu economiadeimpozit
generatadech.cu dobanzile):
Costul mediu ponderat al capitalului (costul capitalurilor proprii):
CPR
PN
ROE R k
fin CPR

) 1 ( R
financiare DAT
dobanzi de generata fiscala Economia Dobanzi
k
dob DAT

AE
financiare DAT
k
AE
CPR
k cmpc k
dob fin AE

Tema seminar
Pentru FIRMA
Determinati ratele de
rentabilitate si
descompunerea acestora
Seminar - problema
2006 2007 2008 2009 2010
CA 1200 1400 1500 1750 2000
Profit net 80 100 130 180 230
Dividende 40 50 65 90 115
Activ 500 600 680 750 960
Capital propriu 0 400 450 500 600 690
Calculati ROE si ROA si determinati factorii
determinanti
Previzionati, in scenariul optimist si pesimist
ROE si ROA