Sunteți pe pagina 1din 18

Elev:Vieru Marian Madalin

Clasa XII-E
Profesor Coordonator :Radu Aneta
Tema
Evenimente si tranzactii
privind capitalurile
Cuprins
Capitolul I: Prezentarea S.C. Impex S.R.L.
1. FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SI EMBLEMA SOCIETATII
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII
3. CAPITALUL SOCIAL
4. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII
5. REPARTIZAREA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR
6. DURATA, DIZOLVAREA SI LICHIRAREA SOCIETATII

Cuprins
Capitolul II: Contabilitatea Capitalurilor
1. DELIMITARI PRIVIND CAPITALURILE
2. CONTABILITATEA CAPITALURILOR
3. OPERATII PRIVIND CAPITALURILE

PREZENTARE S.C. IMPEX S.R.L.
Denumirea societatii este S.C. IMPEX S.R.L.,persoana juridica
Bacau, desemnata in cuprinsul prezentului act constitutiv si
cu termenul de societate. Se va constitui in forma juridica
de societate cu raspundere limitata (S.R.L.).
Sediul social al societatii va fi in Mun. Bacau, str. Bogdan
Dragos, bl. 1A, ap. 48, Jud. Bacau.
Societatea va avea in obiectul sau urmatoarele activitati:
5010 comert cu autovehicole; 5030 comert cu piese si
accesorii pentru autovehicole; 6023 transporturi terestre
de calatori ocazionale; intermedieri in comertul cu
amanuntul si comert cu ridicate.

Societatea se constituie cu un capital social subscris in
valoare de 200.000.000 lei.
Capitalul social este constituit integral din numerar.
Aportul in numerar la capitalul social a fost varsat integral
la data constituirii societatii.
Aportul asociatului unic la capitalul social al societatii nu
este purtator de dobanzi.
Capitalul social se divide in 2000 parti sociale, in valoare
de 100.000 lei fiecare si apartin asociatului unic in
totalitatea lor.

Administratorul societatii, avand calitatea de presedinte-
director general este asociatul unic, Zorila Ioan, caruia ii
revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate.
Administratorul societatii va avea puteri depline si le va
exercita in mod exclusiv.
Administratorul intocmeste, anual, bugetul de venituri si
cheltuieli al societatii si il aproba in calitate de asociat unic.

Asociatului unic ii revin toate beneficiile si suporta pierderile
acesteia. Stabilirea profitului net se va face in conformitate
cu dispozitiile legale, iar repartizarea si plata dividendelor
se va face in cursul anului sau la incheierea exercitiului
economico-financiar, potrivit hotararii asociatului unic.Durata societatii este nelimitata. Dizolvarea si lichidarea
societatii se face in situatiile si in conditiile stabilite de lege,
precum si cu procedura prevazuta de acesta.
CONTABILITATEA CAPITALURILOR
I.DEFINIREA CAPITALURILOR
CAPITALUL unei societati reprezinta sursele de finantare a
activului patrimonial investite intr-o societate in scopul
desfasurarii activitatii ei in conditii de eficienta.
CAPITALUL este o categorie economica ce exprima
sursa de provenienta a mijloacelor economice ce dau
expresia activului bilantier.
Modalitatile de constituire si titlurile care reprezinta capitalul
sunt reglementate prin lege in raport cu statutul juridic si
forma de proprietate a agentului economic.
Clasificarea capitalurilor in functie de stabilirea si modalitatea
lor de constituire:
a. Capitaluri proprii (pasiv intern):
Capital social
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Rezultatul reportat
Rezultatul exercitiului

b. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
c. Capitaluri straine (pasiv extern)

II.CONTABILITATEA CAPITALURILOR
Capitalul social reprezinta totalul sumelor puse la dispozitie, in
mod permanent de catre proprietarii sau asociatii unei
societati sub forma de participatie, exprimat in moneda
nationala.
Capitalul social se constituie la infiintarea societatii
comerciale, fiind o conditie a existentei si functionarii
acesteia. Actionarii sau asociatii care detin cote parti din
capitalul social, sunt considerati coproprietari ai
patrimoniului societatii. Constituirea societatilor comerciale
presupune formarea capitalului social, acesta fiind
elementul care le asigura desfasurarea activitatii proprii.


Ca marime, capitalul social este egal cu valoarea nominala a
actiunilor sau partilor sociale (cu valoarea aporturilor in
numerar si/sau in natura) detinute de actionari sau
asociati.

Ca marime, capitalul social este definit la constituire in functie
de tipul de societate si anume:
1. La SNC si in comandita simpla (SCS) nu este stabilita prin
legislatie o limita minima a capitalului social si nici a
numarului de persoane ce o constituie, insa din punct de
vedere al continutului, aceasta poate fi formata din
numerar, aport in natura, cat si din drepturi de creanta

2. La societatile pe actiuni (SA) si in comandita pe actiuni
(SCA), limita minima a capitalului social este de 25
milioane lei, iar numarul actionarilor nu poate fi mai mic
de 5, conform legii nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, modificata prin OG nr. 32/1997. La
constituire, capitalul social varsat de fiecare actionar nu
poate fi mai mic de 30% din cel subsris, daca prin lege nu
se prevede astfel, restul de capital social va trebui varsat
in termen de 6 luni de la imatricularea societatii.
3. La societatile cu raspundere limitata (SRL), capitalul
social nu poate fi mai mic de 2.000.000 lei , din care
apotul in natura nu poate reprezenta mai mult de 60%
care obligatoriu se transmite in momentul constituirii
societatii, fara ca partile sociale sa poata fi acoperite prin
titluri negociabile, iar numarul asociatilor nu poate fi mai
mare 50. Societatea cu raspundere limitatta se poate
constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane.
Contabilitatea capitalului social se realizeaza cu ajutorul
contului 101 CAPITAL care tine evidenta capitalului social
subscris de catre asociati conform actelor de constituire ale
societatii, a celui varsat in bani si/sau in natura pe baza
documentelor justificative privind varsamintele de capital,
precum si marirea sau reducerea capitalului social.

Contul 101 Capital este cont de pasiv si inregistreaza:
1.In credit capital social subscris de actionari sau asociati in
natura si/sau numerar; rezervele utilizate pentru cresterea
capitalului social; profitul net realizat in exercitiile
anterioare destinat maririi capitalului social; primele de
fuziune sau de aport incorporate in capital social;
2.In debit capitalul retras de actionari sau asociati; pierderile
realizate in exercitiile precedente si dupa inchiderea
exercitiului financiar curent sau reduc capitalul social.
3.Prezinta sold creditor ce reflecta capitalul social, varsat sau
nevarsat.
CONTINUT ECONOMIC
456 - Capitalul social retras de - Capitalul social subscris de 456
catre actionari sau asociati actionari sau asociati in natura
si/sau in numerar
117, - Pierderile realizate in - Rezervele destinate maririi 106
121 exercitiile precedente si capitalului social
dupa inchiderea - Profitul net realizat in exercitiile 117
exercitiului curent, care precedente, destinat maririii
reduc capitalul social capitalului social
- Profitul net realizat la inchiderea 129
exercitiului precedent, destinat
maririi capitalului social
- Primele de fuziune si de aport 104
legate de capital, incorporate la
capitalul social
S.F.C. - Capitalul social subscris,
varsata sau nevarsat.
OPERATII PRIVIND CAPITALURILE

1.SUBSCRIEREA CAPITALULUI:
456 = 1011
Decontari cu act./as. privind cap. Capital subscris
nevarsat

2.VARSAREA CAPITALULUI:
% = 456
2133 Decontari cu act./as. pricind
capitalul
Mijloace de transport
5311
Casa in lei
3.TRECEREA DE LA CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS NEVARSAT LA
CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT:
1011 = 1012
Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat
MAJORAREA
CAPITALURILOR
MICSORAREA CAPITALURILOR
1. ADUCEREA DE NOI APORTURI.
5121 = 456 aport in cont
214 = 456 aport mobilier
2. SUBSCRIEREA DE NOI ACTIUNI.
456 = %
1041
1011

3. INCORPORAREA REZERVELOR, A
REZERVELOR DIN REEVALUARE, A
PRIMELOR DE CAPITAL, A PROFITULUI
curent sau reportat.
% = 1012
105
106
121
117

1.RETRAGEREA ACTIONARILOR
/ASOCIATILOR
456 = 5121
456 = 5311
1012 = 456
2. ACOPERIREA UNOR PIERDERI PRECEDENTE
SAU CURENTE
1012 = 121
1012 = 117