Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza repartizarii profitului si utilizarea lui

Daca pornim de la ideia ca profitul reprezinta prosperarea intreprinderii pentru o perioada, atunci este necesar de a mentiona
repartuzarea acestuia si utilizarea lui cit mai eficienta in cadrul intreprinderii. Profitul reprezinta ratiunea activitatii de producere,
adica scopul si punctul de pornire a oricarei activitati.
Profitul Floare Carpet SA, format dupa achitarea tuturor impozitelor si taxelor, altor plati obliatorii, ramine la dispozitia societatii si
este utilizat pentru!
" acoperirea pierderilor din anii precedenti#
" formarea capitalului de rezerva#
" plata remunerarilor anuale membrilor consiliului societatii si membrilor comisiei de cenzori#
" plata dividendelor#
" reinvestirea#
" alte scopuri ce nu contravin leislatiei.
$otarirea privind distribuirea profitului net pe parcursul anului financiar este adoptata de catre consiliul societatii in limitele
normativelor, aprobate de adunarea enerala a actionarilor societatii.
Decizia cu privire la plata dividendelor anuale este adoptata de adunarea enerala a actionarilor societatii la propunerea consiliului
societatii.
Adunarea enerala a actionarilor societatii de asemenea aproba decizia cu privire la plata dividendelor anuale in marime care nu
poate depasi marimea dividendelor, propuse pentru a fi platite de catre consiliul societatii.
Dividendele se calculeaza pentru fiecare actiune indiferent de timpul cind a fost procurata si se platesc tuturor actionarilor inclusi in
lista actionarilor care au dreptul sa primeasca dividende.
%a plata dividendelor anuale in lista actionarilor, care au dreptul sa primeasca dividende, se includ actionarii si detinatorii nominali,
inreistrati in reistrul actionarilor nu mai tirziu de &' zile pina la tinerea adunarii enerale a actionarilor societatii.
(emenul de plata a dividendelor se stabileste de catre consiliul societatii, dar nu poate fi mai mare de ) luni din ziua adoptarii
deciziei despre plata lor.
Societatea plateste dividende in mi*loace banesti, iar prin decizia adunarii enerale a actionarilor societatii si cu acordul fiecarui
actionar in parte si+sau prin productia societatii.
,arimea dividendelor este declarata fara retinerea impozitului pe venit, dar dividendele se platesc cu retinerea impozitului.
-n baza hotaririi adunarii enerale a actionarilor pe anul .///, se propune de aprobat repartizarea profitului net obtinut pe perioada
anului .//0 in suma de 0/1200 lei, dupa cum este prezentat in tabelul nr.1.
Dinamica repartizarii profitului
(abelul nr.1
3r. Denumirea indicatorilor
Perioada precedenta
.///
Perioada curenta
.//0
Suma 4lei5
Ponderea
465
Suma 4lei5 Ponderea 465
0
.
)
&
'
Fondul de rezerva
Alte rezerve
Profit nereparizat
Pierdera neacoperita ai anilor precedenti
Corectia rezultatelor perioadei precedente
&7)2
"
'&/02
)8/0)
"
',//
"
'7
)2
"
'&1/
0/&).0
"
"
'
1'
"
"
6 Profit net 94769 - 109811 -
-n baza datelor prezentate in tabelul nr.1, putem mentiona directiile concrete de repartizare a profitului net obtinut de
intreprindere, directii care se stabilesc de Adunarea 9enerala a Actionarilor.
-n perioada de estiune a anului .///, profitul net obtinut in valoare de 1&781 lei a fost repartizat astfel! s"a format
fondul de rezerva in valoare de &7)2 lei, ceea ce constituie '6 din profitul net, au fost acoperite pierderile anilor precedenti, in
valoare de )8/0) lei, iar restul profitului, adica '&/02 lei trec la profitul nerepartizat al estiunii.
-n perioada curenta, profitul perioadei de estiune constituie 0/1200 lei.
S"a propus de format fondul de rezerva de ' 6 " '&1/ lei, restul a se utiliza pentru formarea profitului nerepartizat al
perioadei de estiune. %a momentul intocmirii lucrarii nu a fost luata decizia Adunprii 9enerale a Actionarilor intreprinderii privind
repartizarea profitului. Convocarea adunarii a fost prevazuta pentru luna mai, anul .//..
Dupa hotarirea adunarii actionarilor intreprinderii despre folosirea profitului net se scriu urmatoarele formule contabile!
Debit ))) Profit net al perioadei de estiune
Credit ).. :ezerve prevazute de statut la suma de '&1/ lei#
Debit ))) Profit net al perioadei de estiune
Credit )). Profitul nerepartizat al anilor precedenti.