Sunteți pe pagina 1din 22

EXPERIMENTUL

- metodă de explorare directă a


realităţii
 EXPERIMENTUL este o metodă de explorare directă a
realităţii, folosit pe scară largă în predarea chimiei,
biologiei, fizicii, a ştiinţelor tehnice, constând într-o
observare provocată şi dirijată de anume ipoteze, ce
urmează a fi verificate experimental.

 Experimentul este metoda didactică prin care elevii


sunt puşi în situaţia de a provoca intenţionat un proces
sau fenomen biologic, sau de a modifica condiţiile normale
de desfăşurare a cestora prin introducerea unor noi
variabile, în scopul studierii lor.

 Metoda presupune cooperare şi activitate comună din


partea elevilor, pentru rezolvarea unor sarcini comune de
instruire ce implică activităţi de reconstituire şi modificare
a unor procese şi fenomene specifice lumii vii.
Obiectivele experimentului de
laborator
Fixarea şi consolidarea unor cunoştinţe
însuşite anterior de către elevi;

Însuşirea unor cunoştinţe noi pe baza


propriilor observaţii;

Formarea priceperilor şi deprinderilor de


mânuire a unor instrumente, aparate şi
materiale specifice laboratorului.
Tipurile de experimente
Experimentul demonstrativ
- calitativ
- cantitativ
Experimentul aplicativ (de aplicaţie)
Experimentul destinat formării deprinderilor
practice / motrice
Experimentul de cercetare
Experimentul frontal
Experimentul efectuat pe grupe
Experimentul efectuat individual
Experimentul bazat pe simulare
 Îndiferent de tipul de experiment, acesta
trebuie trebuie adaptat pentru fiecare nivel de
studiu şi diferenţiat pe grade de învăţre, în
funcţie de potenţialul fiecărui elev.
Factori care condiţionează
experimentul de laborator
Alegerea unei anumite forme de experiment este
condiţionată de mai mulţi factori:
- existenţa aparaturii şi a materialelor necesare pentru
efectuarea experimentului,
- ceea ce se urmăreşte a fi realizat prin efectuarea
experimentului în cadrul lecţiei,
- particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor,
- interesul manifestat pentru cercetarea naturii, dorinţa de
colaborare şi cooperare a elevilor.
Experimentul virtual
Pregatirea tinerilor pentru o Socieatate a Cunoasterii impune
utilizarea unor tehnologii didactice adecvate capabile sa
asigure:
integrarea informatiei intr-o maniera interactivă-
multimedia (foto, sunet, film);
conservarea informatiei prezentate ad-hoc - text si audio si
transpunerea ei pe suport electronic (note de curs integrate
in programe de prezentare realizate in Power Point,
utilizarea programului AEL);
vizualizarea on-line la nivelul unei sali de curs a informatiei
disponibile pe Internet (Laboratoare virtuale, biblioteci,
simulari, proiecte de cercetare, institutii de specialitate,
muzee etc.)
Interdisciplinaritatea
experimentului de laborator
Interdisciplinaritatea
experimentului de
laborator
 În procesul studierii biologiei, cunoştinţele elevilor
în diverse discipline şcolare se integrează sub diferite
aspecte, astfel ţinându-se cont de principiul
interdisciplinarităţii.

 Elevilor le este greu să integreze în mod individual


cunoştinţele obţinute la cîteva discipline de studiu,
pentru a-şi forma o viziune globală referitoare la
obiectele, fenomenele şi procesele examinate.

 Utilizarea legăturilor interdisciplinare face posibilă


înţelegerea esenţei concepţiei ştiinţifice despre lume,
perceperea ei integrală şi stabilirea cauzelor diferitelor
conexiuni existente în natură, studierea noului
material pe baza celui deja cunoscut, îmbogăţirea şi
consolidarea lui.
Între teorie şi practică
 Metoda lucrărilor de laborator şi a lucrărilor practice asigură
legătura strânsă dintre teorie şi practică. Unele lucrări practice şi
de laborator au ca bază exerciţiile şi se desfăşoară după modelul
acestora, iar altele după modelul tipurilor de experiment.

 În cadrul strategiei didactice analogice, predarea – învăţarea se


desfăţoară exclusiv cu ajutorul modelelor materiale şi modelelor
simbolice.

 Aplicatiilepractice in biologie reprezinta chintesenta insusirii


constiente si eficiente a notiunilor din disciplinele care compun
domeniul mentionat.

 Lucrarile practice de laborator sau de teren pentru biologie nu


numai ca sunt utile, dar au drept scop atragerea elevilor si
studentilor catre natura, determinandu-i să cunoască mai adânc
morfologia, structura şi funcţiile diverselor organe vegetale şi
animale, factorii ecologici (abiotici şi biotici), transmiterea
caracterelor ereditare şi alte fenomene genetice, să analizeze chiar
aspecte de bază ale evoluţionismului, ca diferentierea variabilităţii
genetice şi nongenetice.
Integrarea experimentul
de laborator în cadrul
lecţiei
Ca metodă didactică, experimentul de
laborator poate fi folosit în orice tip de
lecţie şi poate fi inclus în oricare etapă a
lecţiei:

Pentru verificarea cunoştinţelor;


Pentru captarea atenţiei;
Pentru transmiterea noilor cunoştinţe;
Pentru consolidarea cunoştinţelor;
Pentru evaluarea cunoştinţelor.
Grupul Şcolar Brătianu are în dotare un
laborator de biologie funcţional, în care
se desfăşoară toate lecţiile de biologie.
Metoda studiului pe
grupe
În concluzie, ...
 Chiar prin definiţia sa, experimentul de
laborator trebuie să constituie suportul
performanţei în procesul de predare-învăţare a
disciplinei biologie, astfel că elevul trebuie
inclus în chiar structura disciplinei, care nu
trebuie să-i definească ceea ce el intuieşte
sau foloseşte, ci să-l provoace să descopere
ceea ce îl înconjoară, ceea ce se întâmplă în
jurul său, pentru a găsi soluţii problemelor
cărora trebuie să le facă faţă.
VĂ MULŢUMESC
PENTRU
ATENŢIA
ACORDATĂ !!!