Sunteți pe pagina 1din 152

1

Note de curs
Dreptul (i etica) comunic"rii sociale
Sem. II - an univ. 2010-2011
Prof. univ. dr. Alexandru Virgil VOICU

Introducere
Scopul acestui curs este acela de a pune la dispoziia celor interesai, !i nu numai studeni -
cuno!tinele necesare nsu!irii unei culturi juridice de specialitate indispensabile unei comunic#ri
sociale, corecte, eficiente, legale, operative &i responsabile, crend astfel cadrul necesar pentru
abordarea &i n(elegerea drepturilor &i obliga(iilor persoanei, autorit#(ii publice, agentului media, a
comunicatorilor n general. Este tot mai evident c# familiarizarea cu setul de drepturi &i libert#(i
oferite actorilor din cmpul media (!i nu numai n.n. Voicu, A.V.) este un prim pas c#tre
normalitate... n materia comunic#rii
1
, normalitatea constnd, dup# p#rerea noastr# (Voicu. A. V.),
n principal, n iniierea unui demers de juridicizare a domeniului. Elaborarea acestui curs nu ar fi
fost posibil# f#r# studiul unor valoroase lucr#ri aparinnd autorilor preocupai de rolul, importana
!i responsabilitatea comunic#rii n viaa social# !i pe care i vom cita n notele de la subsol cu
gndul c# problematica expus# va putea fi aprofundat# pe felii de interes profesional. Se va avea n
vedere c# actualitatea acestui curs este dependent# de dreptul pozitiv n materie elaborat pn# la
data de 03. 05. 2011. Termenul comunicare provine de la latinescul communis care nseamn# a
pune n comun, a mp#rt#&i, a mp#r(i communicare poart# semnificaia de contact !i legtur,
creatoare de comuniune !i comunitate
2
. *i ne vom putea pune o ntrebare ntru totul fireasc#
Comunic#m pentru a informa, a ne informa, a nelege, a ne nelege
3
.
Autorul Edgar Morin explic# relaiile dintre informare !i cunoa!tere, accepiunile date, n
acest context, verbelor a explica !i a n#elege pentru ca, pn# la urm#, !i pentru a nl#tura
dificult#ile fiec#rui nivel de comunicare, s# invoce importana demersului c#tre comprehesiune la
nelegerea sensurilor comunic#rii, recunoa!terea paradigmelor, structurilor de gndire care ne
guverneaz# !i care i guverneaz# !i pe ceilali numite de Masao Maruyama mind scapes sau
pasaje mentale. Se afirm# faptul c#, peisajele mentale n interiorul c#rora ne afl#m nu comunic#

1
Valeric# Dabu, Dreptul comunic#rii sociale, Edi(ia a VI-a rev#zut# &i completat# n raport de actele normative
intrate n vigoare pn# la data de 30.08. 2008, ,coala Na(ional# de Studii Politice &i Administrative, Facultatea de
Comunicare &i Rela(ii Publice David Ogilvy, Bucure!ti, 2008, p. 9, cu trimitere la Kent Middleton, Robert Trager,
Bill F. Chamberlin,.Legisla(ia comunic#rii publice. Editura Polirom Ia&i, 2001, p.11.
2
Prutianu, *t., Tratat de comunicare !i negociere n afaceri, Editura Polirom, Ia!i, 2008, p. 340.
3
Edgar Morin, Obiectivele comunicrii umane, n Philippe Cabin, Jean-Francois Dortier (coordonatori),
Comunicarea, Editura Polirom, 2010 (colecia Collegium), Ia!i, 2010, p. 25.
2

absolut de loc unele cu altele realiznd astfel integibilitatea neinteligibit#ii n raporturile umane,
punct de pornite pentru a nelege c# comprehesiunea este posibil# doar n interiorul aceleia!i
paradigme: o paradigm# asimilat# ne poate permite s#-i nelegem pe cei care nu ne neleg fapt,
care ne permite s# nu fim condu!i de structuri de gndire n leg#tur# cu care suntem total ne!tiutori.
Acesta poate fi demersul construciei meta-punctului de vedere.
4
Numai astfel vom putea accepta
faptul c#, comunicarea nu este numai un fenomen specific !i limitat, ci poate constitui (este) un
fenomen integrator care ne-ar ajuta s# regndim raporturile dintre individ !i societate, dintre
sociatate !i cultur#.
5

De regul#, comunicarea scap# ncerc#rilor de a o defini - este dificil de a exprima sintetic o
accepiune atotcuprinz#toare !i satisfac#toare pentru toi. Totu!i, putem desprinde o definiie cu
impact pentru acest curs, atribuit# lui Warren Weawer, relevent# mai ales prin nota sa pragmatic#:
Comunicarea este totalitatea proceselor prin care o minte poate s influen#eze pe alta de!i
informatician, Warren Weaver define!te comunicarea uman# altfel dect pe aceea dintre ma!ini
evit# s# o conceap# n absena unor subieci, care o pot con!tintiza sau nu.
6
De aici putem desprinde
!i nelege importana funciilor tuturor comunicatorilor
7
(medici, preoi, p#rini, pedagogi,
psihologi, antrenori, sportivi, manageri, comunicatori ai !tiinei, actori, arti!ti, avocai, magistrai
etc.) inclusiv a mijloacelor de informare n mas# care, nu de puine ori, vizeaz# funcia de control
social, surs# de presiune social# asupra individului.
8


Fundamentul teoriei spiralei tcerii se afl# n una din funciile opiniei publice - o form# de control social, o
surs# de presiune social# asupra individului. Controlul se manifest# ca urmare a faptului c# oamenii sunt inzestrai cu
capacitatea de a simi care sunt opiniile dominante n jurul lor la un moment dat. Aceste opinii influeneaz# !i
modeleaz# comportamentele - opinia public reprezint# un organ sensibil al corpului social, care protejeaz# societatea -
spirala tcerii este un mecanism prin care se formeaz# !i se difuzeaz# opinia public#. Teoria spiralei tcerii a iniiat un
proces de redirecionare a ateniei c#tre efectele pregnante ale mass-mediei asupra opiniei publice.

Odat# cu apari(ia &i dezvoltarea noilor tehnici comunica(ionale cum ar fi po&ta, telefonul,
telegraful, internetul - comunicarea este perceput# ca fiind un transfer de date &i informa(ii, un
proces activ n care fiecare individ sau grup implicat emite un mesaj &i n acela&i timp recepteaz#
mesajul transmis de interlocutori tr#im, a!adar, ntr-o lume a comunic#rii !i comunicailor. A&a-

4
Ibidem, p. 28-30.
5
Yves Winklin, Ctre o antropologie a comunicrii?, n Philippe Cabin, Jean-Francois Dortier (coordonatori),
Comunicarea, Editura Polirom, 20010 (colecia Collegium), Ia!i, 2010, p. 91-92.
6
Prutianu, *t., op. cit., p. 339.
7
De pild#, a se vedea Martine Fournier, Formatorii %i comunicarea interviu cu Philippe Meirieu, n Philippe Cabin,
Jean-Francois Dortier (coordonatori), Comunicarea, Editura Polirom, 20010 (colecia Collegium), Ia!i, 2010, p. 198-
201; cel mai bun medic comunicator - http://www.i-medic.ro/stiri/tudor-ciuhodaru-cel-mai-bun-comunicator-medic;
8
Elisabeth Noelle-Neumann, Spirala T#cerii. Opinia public# inveli!ul nostru social, Editura Comunicare.ro.,
Bucuresti, 2004.
3

numita er# tehnologic# a revolu(ionat comunicarea, facilitnd schimbul de informa(ii &i oferind o
mai mare mobilitate virtual# actorilor implica(i n acest proces. Prin r#spndirea interna(ional# a
civiliza(iei sale tehnice, la care aspir# aproape to(i oamenii chiar &i n (inuturile sale cele mai
ndep#rtate, influen(a Europei a c#p#tat o dimensiune necunoscut# n istoria de pn# acum, ns#
aceast# influen(# nu mai poate fi controlat# &i dirijat#. Ea a dislocat toate popoarele P#mntului din
tradi(iile lor, atr#gndu-le ntr-un proces dinamic de dezvoltare, a c#rui desf#&urare nu poate fi
anticipat#.
9
Aceast# etap# marcheaz# ntr-adev#r trecerea la o nou# zodie a comunic#rii, n care
internetul a f#cut posibil# comunicarea direct# ntre oameni avnd istorii culturale &i lingvistice
diferite. Satul global al lui Marshall McLuhan implic# mai mult dect un mall global &i un nexus de
unelte electronice, convingerea acestuia fiind c# ostilit#(ile nr#d#cinate n diferen(e culturale ar
disp#rea n mod natural printr-un dialog facilitat de tehnologie
10
. Cu toate acestea, r#zboaiele &i
nen(elegerile dintre na(iuni la ora actual# transform# idealul n mitul conform c#ruia bunul sim( &i
interesele comune ar face r#zboiul de neconceput. Tehnologia poate face posibil# comunicarea, dar
nu poate (ine piept for(elor culturale care separ# oameni &i popoare. Comunicarea nu se rezum# la
tehnic#, ea are o dimensiune politic#, dar !i o condiionare cultural#. n acest sens trebuie promovat#
coabitarea ntre sisteme de culturi diferite - coabitarea cultural o unitate ntr-adev#r n
diversitate mai eficient# dect o multiculturalitate privit# ca un dat al unui stat-naiune.
11
Puterea
Europei, diferit de statul-naiune Statele Unite al Americii, ar trebui s# rezide n diversitatea ei, fiind
astfel necesar# o unificare a diferen(elor, iar con(inuturile culturale care apar(in acestei civiliza(ii
au fost n mare m#sur# uitate, chiar &i n Europa. Ele ar trebui con&tientizate din nou &i folosite la
capacit#(ile lor actuale. Idealul Europei este ast#zi n toate aspectele sale mai actual dect
niciodat#.
12
.
Indiferent de mijloacele &i formele folosite, comunicarea are ast#zi un impact extraordinar
asupra form#rii &i model#rii sociale. Nefiind doar un simplu proces n care indivizii produc a&a-

9
Kraus, W., Urmele paradisului - Editura Funda(iei Culturale Romne, Bucure&ti 1997, p. 132.
10
[(Global Village is a term closely associated with Marshall McLuhan, popularized in his books The Gutenberg
Galaxy: The Making of Typographic Man (1962) and Understanding Media (1964). McLuhan described how the globe
has been contracted into a village by electric technology and the instantaneous movement of information from every
quarter to every point at the same time. In bringing all social and political functions together in a sudden implosion,
electric speed heightened human awareness of responsibility to an intense degree. Today, the term "Global Village" is
mostly used as a metaphor to describe the Internet and World Wide Web. On the Internet, physical distance is even less
of a hindrance to the real-time communicative activities of people, and therefore social spheres are greatly expanded by
the openness of the web and the ease at which people can search for online communities and interact with others that
share the same interests and concerns. Therefore, this technology fosters the idea of a conglomerate yet unified global
community. Due to the enhanced speed of communication online and the ability of people to read about, spread, and
react to global news very rapidly, McLuhan says this forces us to become more involved with one another from
countries around the world and be more aware of our global responsibilities. Similarly, web-connected computers
enable people to link their web sites together. This new reality has implications for forming new sociological structures
within the context of culture) - http://en.wikipedia.org/wiki/Global_village_(term)]
11
Sylavain Allemand, Pentru o coabitare...cultural interviu cu Dominique Wolton, n Philippe Cabin, Jean-Francois
Dortier (coordonatori), Comunicarea, Editura Polirom, 2010 (colecia Collegium), Ia!i, 2010, p. 294-297..
12
Kraus, W., op. cit., p. 132.
4

numitele acte de vorbire cu ajutorul limbajului, ea presupune &i activarea unui anumit
comportament n func(ie de nuan(a mesajului transmis sau receptat, intrnd astfel n strns# leg#tur#
cu cultura. In acest context este edificatoare defini(ia dat# culturii pentru a demonstra condi(ionarea
comportamentului &i implicit a comunic#rii de c#tre aceasta. Conform autorilor de Kroeber &i
Kluckholn, culture consists of patterns, implicit and explicit, of and for behaviour, acquired and
transmitted by symbols, constituting the distinctive achievement of human groups, including their
embodiment in artifacts; the essential core of culture consists of traditional (i.e. historically derived
and selected) ideas and especially their attached values; culture systems may, on the one hand, be
considered as products of action, on the other as conditioning elements of further action
13
.
Iat# de ce, n func(ie de backgroundul cultural al fiec#ruia, dar &i de gradul de toleran(#,
comunicarea poate fi creativ sau distructiv, schimbnd destine n lumin# sau ntunecime. Prin
apari(ia institu(iilor att de influente ale comunic#rii printre care controversata mass-media
contemporan#, asist#m la producerea unei realit#(i secundare prin diferitele interpret#ri date lumii &i
evenimentelor. Aceast# distorsionare a realit#(ii trece cu vederea scopul ini(ial al comunic#rii, cel
conform c#ruia se dorea conlucrarea, celebrarea opiniilor diferite n ideea extinderii universului
perceptiv propriu &i solu(ionarea posibilelor divergen(e. Integrnd valorile &tiin(ifice &i artistice n
via(a social#, deci insernd cultura n spa(iul existen(ei cotidiene, lu#m parte la apari(ia unei culturi
de mas n care valorile sunt definite de publicitate &i de interesele sociale. Din partener de dialog,
omul a devenit un consumator al mijloacelor de comunicare, renun(nd la o viziune proprie asupra
lumii &i l#sndu-se corupt de interese materiale. Ideologiile promovate &i justificate de acest tip de
cultur# duc la rupturi n interac(iunile umane, rezultnd ntr-o fals# comunicare &i ra(ionaliznd
anumite comportamente selectate. F#cnd legatura ntre ideologii &i comunicarea distorsionat#,
profesorul Andrei Marga f#cea urm#toarea remarc#: Ideologiile sunt, pe de o parte, un produs al
limit#rii comunic#rii n ceea ce prive&te preten(ia de validitate a normelor, care nu este abordat#
discursiv; ele sunt, pe de alt# parte, generatoare de presta(ii n sensul perpetu#rii situa(iilor de
comunicare limitat#. n acest fel, fiind efect al comunicrii distorsionate
14
, ideologiile concur# de
ndat# la stabilizarea acesteia
15
.
Indiferent de evolu(ia (sau poate mai bine spus involu(ia) comunic#rii, nu trebuie omis faptul
c# ea r#mne fundamentul cultural, social care condi(ioneaz# bunul mers al rela(iilor interumane. E
necesar, astfel, un demers retrospectiv al sensurilor primordiale ale comunic#rii, pentru mai buna

13
Kroeber, A. L. & Kluckholn, C., Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions, New York: Vintage
Books, 1963, p. 181. A se vedea Prutianu, *t., op. cit., p. 345: noua logic# a comunic#rii a c#rui protagonst este
filosoful Paul Watlawick, membru al Colegiului invizibil care nu ofer# o definiie a comunic#rii n materie clasic#, ci
construiesc un set de 7 legi sau principii supreme pe care le numesc axiomele comunicrii ....
14
A se vedea: Marga, A., Filosofia lui Habermas, Ia&i, Editura Polirom, 2006, p. 218-222.
15
Marga, A. n introducere &i Marga, D., J-rgen Habermas, Joseph Ratzinger Dialectica seculariz#rii. Despre ra(iune
&i religie, Editura Apostrof, Cluj-Napoca, 2005.
5

organizare a vie(ii &i experien(elor &i transmiterea lor genera(iilor viitoare - n forma lor autentic#. n
acest sens, proiectele Uniunii Europene n plan educa(ional, printre care Declara(ia de la Bologna se
cere men(ionat# cu acest prilej, ncurajeaz# comunicarea intercultural# &i urm#resc instruirea n
scopul form#rii competen(elor comunica(ionale indispensabile constituirii unui spa(iu social &i
cultural comun: A Europe of Knowledge is now widely recognised as an irreplaceable factor for
social and human growth and as an indispensable component to consolidate and enrich the
European citizenship, capable of giving its citizens the necessary competences to face the
challenges of the new millennium, together with an aware of shared values and belonging to a
common social and cultural space. The importance of education and educational cooperation in the
development and strengthening of stable, peaceful and democratic societies is universally
acknowledged as paramount (Bologna Declaration, 1999). Astfel, comunicarea fiind receptat#
ca un fenomen social notabil nu se poate abate de la un demers iminent al propriei juridicizri.

[Cunoa&terea comportamentelor indivizilor, a scopurilor c#tre care acestea se ndreapt#, a atitudinilor care
formeaz# con&tiin(e &i care cristalizeaz# valori, organizarea activit#(ilor indivizilor &i coordonarea lor spre realizarea
idealurilor comune, identificate, recunoscute, declarate &i practicate prin Drept, n Societatea civilizat, constituie o
permanent# preocupare a juri&tilor, politologilor, sociologilor, psihologilor (medicilor, pedagogilor, prelailor n.n.
Voicu, A. V.) istoricilor &i nu n ultimul rnd al jurnali&tilor. Fiecare dintre cei exempli gratia enumera(i particip# la
via(a societ#(ii folosind modalit#(i specifice: 1. juri#tii ca formatori &i coordonatori de comportamente prin intermediul
normelor de drept (al legilor); 2. jurnali#tii ca stimulatori &i formatori de atitudini prin intermediul aducerii la
cuno&tin(# public#, la momentul oportun, a acelor evenimente, activit#(i, informa(ii care converg c#tre n&tiin(area cu
informa(ii a cet#(eanului &i structurarea a ceea ce numim opinie public#, dar f#r# a considera c# este vorba despre
formarea unui spirit nivelator"].
16
Istoria culturii &i civiliza(iei dovede&te c# Dreptul este acela care poate organiza &i
coordona eficient Societatea ntruct &i constituie esen(a din chiar comportamentele &i activit#(ile din societate &i se
afl# n interferen(# cu celelalte sisteme normative - morala, religia, cutumele, tradi(iile. Ast#zi sunt la fel de valabile
adagiile &i maximele din Dreptul Roman care afirmau: ubi societas ibi jus (acolo unde exist# societate este necesar
dreptul) &i ubi jus ib societas (unde exist# drept el este alc#tuit numai pentru societate). Sistemul normativ al societ#(ii,
n ntregul s#u, se exprim# prin normele de drept pentru c# acestea nglobeaz# celelalte reguli &i ntruct sistemul juridic
dispune de claritate, precizie, publicitate, amplitudine, concizie, respectiv ntruct comandamentul juridic, dac# este
cazul, poate fi adus la ndeplinire pe cale de constrngere. Pentru ca Dreptul s# se impun#, pentru a fi realizabil, este
necesar# recunoa&terea colectiv# astfel nct Societatea se va organiza prin for(a Dreptului &i a principiilor &i valorilor
juridice, fiind exclus# posibilitatea dreptului for(ei". Men(inerea echilibrului de tip institu(ional &i organiza(ional se
realizeaz# n statele democratice (demos = popor, cratos = putere) prin punerea n balan(# att a intereselor &i scopurilor
colective cu cele individuale dar &i prin punerea n valoare a activit#(ilor din acele structuri ale societ#(ii care
organizeaz# institu(iile ori care asigur# circula(ia informa(iei publice (de ex. activitatea jurnalistic#)].
1716
Mihail-Constantin Eremia, Daniel Mihai Dragnea, Universitatea din Bucure&ti, Facultatea de Jurnalism &i ,tiin(ele
comunic#rii, curs de Dreptul comunic#rii publice, Bucure&ti, 2009, p. 5 &i urm.
17
Ibidem.
6

Studierea fenomenului social comunicare, n vederea responsabiliz#rii sale juridice !i etice
(n contextul realit#(ilor social-politice ale vremii - mpov#rat de necesitatea adopt#rii mentalit#(ilor
generate de globalizare &i de distorsiunile provocate de unele grupuri de interese), asemenea altor
fenomene sociale notabile, cum ar fi de pild# fenomenul administrativ, fenomenul cultural !i de ce
nu? - cel sportiv - presupune n(elegerea prealabil# !i raportarea la unele accepiuni atribuite unor
no(iuni &i concepte, cum ar fi de pild#: societate !i globalizare, sistem social, stat, cultur#, politic#,
deontologie, drept, drepturi !i libert#i, valori sociale, grupuri de interese etc. Avnd n vederea
complexitatea domeniului n care se vizeaz# profesionalizarea &i ancorarea acestuia n societatea
modern# ne propunem, ca pe parcursul elabor#rii cursului, s# prezent#m &i accep(iunile altor
no(iuni - din perspectiva abord#rii sistemice a problematicii tratate precum &i dezvolt#ri ulterioare
ale celor prezentate. *i toate acestea pentru c#... etica presei este la noi n (ar# privit# nc# cu
suspiciune de presa ns#&i, mai ales la nivelul cel mai nalt", al patronilor de trusturi n plin# expan-
siune &i al managerilor, fie ei ziari&ti sau nu. Dimpotriv#, tinerele genera(ii de studen(i, unii dintre ei
confruntndu-se nemijlocit cu nenum#rate probleme n ce prive&te judecata moral#,
responsabilit&ile &i iresponsabilit&ile organismelor de pres#, ca angaja(i ori doar colaboratori, par
din ce n ce mai interesa(i n a-&i forma o viziune concret# &i coerent# n domeniul eticii. E cu att
mai firesc, dar &i mai ncurajator, r#spunsul lor angajant cu ct timpul pe care l-am str#b#tut din
1989 &i pn# azi nu a fost, pentru pres#, nici linear, nici scutit de confuzii
18
. *i apoi comunicarea
este atributul nu numai al jurnali(tilor ci (i al altor comunicatori de mas - comunicarea
condiioneaz# dezvoltarea societ#ii omene!ti fiindc# totul depinde de organizarea comunic#rii
eficiente n vederea socializ#rii societ#ii globale.

18
Runcan Miruna, Introducere n etica !i legislaia presei, Editura All Educational, Bucure!ti, 1998, p. 9.
7


1. Comunicarea i sociabilitatea sa
1.1. Comunicare, societate (i societate global
Societatea este un mod organizat de existen(# n sfera fenomenelor vie(ii. Societatea
presupune existen(a comunitar# a unor indivizi articula(i n ansambluri mai mult ori mai pu(in
persistente, a&adar ea este proprie nu numai lumii umane dar, n grade diferite, &i multor specii din
lumea animal#. Definirea conceptului de societate subsumeaz# dou# categorii de sensuri:
cristalizri specifice de rela&ii ntre indivizii umani #i institu&ii (societate capitalist#, societate
rural# etc.); caracterul de unitate (entitate) pe care l dobndesc rela&iile sociale relativ hotrnicite
(societatea romneasc, german, european). Conceptul de societate, n limbajul comun (joc de
societate, om de societate) nu-&i realizeaz# opera(ionalizarea analitic# dect sub forma altor
concepte precum: sistem social, structur social, comunitate. De regul, se folose'te termenul de
societate pentru a desemna ntregul cmp de ac)iune uman: sistemul social, organismul
comportamental, personalitatea individului, mediul fizic-organic &i sistemul cultural sunt
principalele subsisteme ale societ#(ii. Termenul de societate este explicitat n sociologie &i n
filosofia social#
19
, ca ansamblu de persoane care au n comun o aceea&i cultur# &i un teritoriu
comun (cu excep(ia societ#(ilor nomade) - ea nu serve&te doar intereselor conserv#rii biologice a
individului, dar &i promov#rii &i satisfacerii nevoilor sale culturale
20
. Bineneles c# tratarea unei
probleme att de complexe, precum ar fi necesitatea responsabiliz#rii etice !i juridice a
comunicatorilor de mas# implic# cu necesitate !i referiri la unele concepte filozofice cum ar fi:
necesitate &i libertate, determinismul sub diferitele sale aspecte, leg#tura cauzal# dintre fenomene,
cauz# &i condi(ie etc.
21
De asemenea, datorit# faptului c#, prin natura sa, comportamentul uman se
desf#&oar# numai ntr-un mediu social, ntr-o societate, tratarea conceptului de r#spundere juridic#
nu poate fi disociat# de anumite implica(ii sociologice. Astfel, trebuie s# recunoa&tem c# exist# un
poten(ial conflict ntre elementele preprogramate ale comportamentului uman &i interesele
comunit#(ii n care tr#ie&te
22
. Dar, societatea este un fapt natural, un dar al naturii, determinat de
nevoia pe care o are omul de semenii s#i... Aristotel afirma c#, omul, pentru a tr#i izolat, n afara
societ#(ii, ar trebui s# fie un animal sau un Dumnezeu, adic# ceva mai pu(in sau mult mai mult
dect un om - astfel, prin natura sa, omul, fiind a&a cum este, are nevoie de a se asocia, de a apar(ine
unei societ#(i -acest lucru, se ntmpl# de fapt chiar de la na&tere, nu prin voin), ci din necesitate

19
Enciclopedie de filosofie &i &tiin(e umane, Editura AII Educa(ional, Bucure&ti, 2004, p. 1024-1027.
20
Craiovan, I., Filosofia dreptului sau dreptul ca filosofie, Editura Universul Juridic, Bucure!ti, 2010, p. 274-276.
21
Bobo&, Gh., Vl#dica Ra(iu, G., R#spunderea, responsabilitatea &i constrngerea n domeniul dreptului, p. 6, Editura
ARGONAUT, Cluj-Napoca,1996.
22
Irenaus Eibl-Eibesfeldt, Agresivitatea uman#, Editura Trei, 1995, p. 35 &i urm., p. 138 &i urm.
8

cnd devine con&tient de sine se g#se&te nglobat ntr-o re(ea multipl# de rela(ii sociale - att
instinctele egoiste, ct &i cele altruiste, l men(in n societate
23
- chiar cele 10 porunci se
mpotrivesc naturii umane, nu n globalitatea ei, ci mpotriva manifest#rilor s#lbatice n sensul de
nedomesticite ale naturii preumane, pentru c# omul este &i natur# &i cultur#
24
. Poruncile au o
valoare moral#, se ndreapt# mpotriva naturii nestrunite, necivilizate a omului. Ele reflect# eforturi
foarte frecvente &i opuse efortului de civilizare la momentul formul#rii lor
25
- poruncile nu vizeaz#
prelungirea firescului, ele completeaz# educa(ia moral# a oamenilor. Originea dreptului, precum a
comunic#rii de mas#, este social#. La baza ideii de drept este nevoia de a tr#i n colectiv. Petre
Andrei considera c# o m#sur# a comunicabilit&ii, al#turi de limbaj, o constituie #i dreptul
Dreptul ca &i limbajul, este un produs al unei trebuin(e de colaborare a indivizilor. Dreptul face
echilibrul social, originea dreptului este social#, pentru c#, pentru individul izolat nu exist# drepturi
&i nici datorii. Ideea de drept este n#scut# din convie(uirea laolalt#
26
. Preocuparea de a se ocroti pe
sine &i pe cei care-l nconjoar#, nu numai datorit# motivelor mai sus enun(ate este un atribut al
omului, fie c# este religios sau nu
27
. Omul ca fiin(# ra(ional#, ca noumen
28
, &i d# sie nsu&i legi, de
aceea orice cet#(ean este, pentru stat, un scop &i un purt#tor al dreptului
29
. n procesul socializ#rii,
printre normele lui de conduit#, pe care &i le-a impus, func(ioneaz# &i a&anumitele norme ale
responsabilit#(ii sociale. Sursa normativit#(ii n drept se afl# n autoritate. Ea este singura care poate
realiza o scar# a valorilor juridice, chiar dac# valoarea juridic# nu este identic# cu realitatea
juridic#
30
. Petre Andrei evocndu-l pe Kant sesizeaz# c# totu&i, dreptul vrea s# stabileasc# un
principiu moral, vrea s# fie un minimum etic &i, pentru acest motiv, valoarea juridic" tinde
c"tre valoarea moral" - valoarea juridic# are un caracter praxiologic, ntruct vizeaz# structura
esen(ial# a ac(iunilor umane (individuale &i de grup), modul de eficientizare a acestor ac(iuni
31
.
Giorgio Del Vecchio afirma c# acolo unde lipse&te constrngerea lipse&te &i dreptul cele dou#
concepte, de coercibilitate &i de drept sunt, din punct de vedere real &i logic, inseparabile
32
.

23
Giorgio Del Vecchio, Lec(ii de filosofie juridic#, dup# edi(ia a IV-a a textului italian, Editura Europa Nova, 1997,
p. 267.
24
Henri Wald, Confesiuni, Editura Hasefer, Bucure&ti, 1998, p. 156. A se vedea, Voicu L#scu!, Natura uman# !i
condiia ei social cultural# Dialoguri cu Nicolae M#rgineanu, Editura Genesis, Cluj-Napoca, 1997 cu trimitere
special# la Nicolae M#rgineanu: Psihologia persoanei, Editura Institutului de Psihologie a Universit#ii din Cluj, 1941,
p. 574; Condiia uman#. Aspectul ei bio-psiho-social !i cultural, Editura *tiinific#, Bucure!ti, 1973, p. 392.
25
Henri Wald, op. cit., p. 156.
26
Andrei Petre, Opere sociologice, vol. IV, Editura Academiei, Bucure&ti, 1983.
27
Mircea Eliade, Sacrul &i profanul, Gallimard, Coll. Idees, Paris, 1965.
28
Andrei Petre, Prelegeri de istorie a filosofiei. De la Kant la Schopenhauer, Editura Polirom, Ia&i, 1997, p. 50 &i urm.
Kant consider# c# n lumea fenomenal# predomin# cauzalitatea, nl#n(uirea de cauze &i efecte, determinarea continu# a
fenomenelor; omul este nu numai fenomen supus cauzalit#(ii, ci el este, prin ra(iunea sa, chiar noumen, lucru n sine;
omul este &i noumen, c#ci el se poate ridica deasupra fenomenelor, le poate st#pni; ca noumen, omul are libertate,
pentru c#, libertatea exist# numai n lumea inteligibil#, n lumea numenelor.
29
Ibidem, p. 61.
30
Andrei Petre, Filosofia valorii, Editura Polirom, Ia&i, 1997, p. 131.
31
Ciuc#, M. V., Lec(ii de sociologia dreptului, Editura Polirom, Ia&i, 1998, p. 295.
32
Giorgio Del Vecchio, op. cit., p. 224.
9

Societatea, potrivit concep(iei naturalismului social, este un fapt natural care se na&te din
snul naturii si din socialitatea instinctiv# a omului. Ea nu este o simpl# sum# a voin(elor
individuale, ci este totalitatea superioar# c#reia indivizii i apar(in ca membri. Binele comun al
societ#(ii - binele comun - este indivizibil &i nu coincide cu suma binelui individual al fiec#rui
membru societatea civil# exist# pentru binele tuturor !i, pentru ca legea uman# s# poat# avea un
veritabil caracter de lege, ea trebuie s# ndeplineasc# trei condiii: s# fie conform# Legii eterne, s#
respecte legea natural# (care nu e de fapt dect expresia proprie f#pturilor create de a participa la
Legea etern#, s# aib# drept scop utilitatea general# - Toma d'Aquino
33
. Conform
contractualismului - r#spndit n secolele XVII-XVIII - societatea nu este un fapt natural, ci o
ordine artificial#, rezultat al acordului dintre indivizi care stau la baza ei. Ea este a&adar, o liber#
asociere n cadrul c#reia indivizii i cedeaz# unei ter(e persoane dreptul de a utiliza for(a pentru a
ob(ine n schimb, ordine &i siguran(# n raporturile sociale (T. Hobbes, J.J. Rousseau). Odat# cu
na&terea sociologiei, tentativele de definire a societ#(ii &i clasificarea formelor &i structurilor
acesteia s-au multiplicat. Spencer, exponentul sociologiei evolu(ioniste, interpreta societatea ca pe
un organism asem#n#tor celor animale &i, prin urmare supus legilor evolu(iei. Prevaleaz#, de regul#,
tendin(a de a considera societatea ca fiind un sistem de indivizi afla(i n intrac(iune reciproc# prin
intermediul unei re(ele de rela(ii sociale observabile ntre membrii unei anumite colectivit#(i. La
sfr&itul secolului al XlX-lea. F. Tonnies face distinc(ia dintre societate &i comunitate. Comunitatea
este tot ceea ce, la nivelul interac(iunilor, este instinctiv, natural, spontan: rela(iile familiale &i
tradi(ionale. Societatea este, dimpotriv#, ansamblul a ceea ce este artificial, arbitrar, reflex,
impersonal &i schimb#tor: rela(iile mediate de pia(# sau bazat pe un contract. Jurgen Habermas
propune considerarea societ#(ii att ca sistem, ct &i ca lume vital#", recunoscnd c# buna
func(ionare a societ#(ii se bazeaz# pe autonomia reciproc# &i pe complementaritatea ac(iunii
orientate c#tre realizarea scopurilor &i c#tre mplinirea ei nse&i. De reinut este conceptul de sfer#
public# definit ca fiind: ...un domeniu al vieii noastre sociale n care se poate forma ceva precum
opinia public#...este interpretabil# ca o comunicare a c#rei form# de maxim# simplitate este discuia
mediile n care aceasta se realizeaz# sunt medii ale comunic#rii; opinia public# ce ine de sfera
public# dispune cel puin n societatea modern#, de mijloace organizate de susinere, precum ziare,
reviste, radio, televiziune, care sunt ast#zi mediile opiniei publice.
34

Eforturile statului nostru de a se (re)defini ca un stat de drept, necesit# armonizarea legisla(iei
interne la standardele impuse de societatea global#. Compatibilizarea institu(iilor juridice (ideal ar fi
!i aceea a instituiei r#spunderii juridice n totalitatea formelor sale) va impune &i o "standardizare"
la nivel global a criteriilor de valorizare n procesul de elaborare a normelor de drept, proces

33
Stere, E., Din istoria doctrinelor morale, Editura Polirom, Ia!i, 1998, p. 137 !i urm.
34
Marga, A., Filosofia lui Habermas, Editura Polirom, Ia!i, 2006, p. 112-113.
10

complex, dificil &i datorit# faptului c# aceste "criterii de valorizare depind de optica valoric# a
membrilor unei anumite societ#(i"
35
cu toate c#, ns#&i no(iunea de adev#r, la care apeleaz# orice
demers n planul cunoa&terii, nu poate fi conceput# &i nici explicat# n cadrele perspectivei
individuale, ci n limitele unei perspective sociale
36
- ceea ce impune, chiar din aceast# perspectiv#
logic# abstract#, raportarea dreptului la cadrul social
37
- ca instrument normativ n lumea global#,
dreptul se g#se!te sub semnul a trei modele: naional, planetar (global) !i universal.
38
Dreptul a
devenit materie de schimb - el dep#!e!te frontierele ca un produs de export. Se infiltreaz#, uneori
f#r# viz#, dintr-o sfer# naional# la alta. Din ce n ce mai mult, regulile care organizeaz# viaa
noastr# comun# vor fi concepute n alt# parte, iar cele concepute aici vor servi la rndul lor la
construcia dreptului din alte #ri...aceast# mobilitate a dreptului a crescut considerabil n ultimii ani
ntruct s-a extins n spaiu, ea nu mai const# doar n reglarea disputelor ntre vecini, ci !i n
organizarea circulaiei bunurilor, serviciilor, capitalurilor !i informaiilor dintre continente. Aceasta
deoarece generalizarea raporturilor ntre spaiile economice, sociale !i culturale cu avantaje !i
dezavantaje necesit# reguli, sau cel puin proceduri pentru a securiza noul flux de schimburi !i
preveni riscurile care le genereaz#. Aceasta este dimensiunea funcional# a globaliz#rii.
39

A. Gidens a re(inut faptul c# termenul de societate nu vizeaz# doar o colectivitate care este n
mod necesar situat# ntr-un spa(iu &i timp nchise" strict localizate, ci &i a uneia care se define&te pe
baza sistemului de reguli &i a identit#(ii prin care se aseam#n# membrii s#i. Se (ine astfel cont de
expansiunea spa(io-temporal# a rela(iilor sociale, evocndu-se schi(at imaginea unei societ#(i
globale; N. Elias propune s# se porneasc# de la conceptul de mpletitur#" de re(ea, pentru a
n(elege societatea ca un sistem de tensiuni care men(in oamenii n strns# leg#tur#, nu doar n ceea
prive&te sarcinile utile social, ci pentru tot ceea ce confer# un caracter de umanitate substan(ei lor
animale. ntre ipostazele semnificative ale termenului de societate, am mai putea re(ine: Societatea
civil#, ca sfer# a raporturilor sociale dotat# cu forme &i principii proprii, diferit# de stat; Societatea
de mas#, n(eleas# n genere, ca o societate n care popula(ia particip# majoritar att la activit#(i de
produc(ie, distribuire &i consum de m#rfuri &i servicii, ct &i la diferitele forme de activitate politic#
&i cultural#; Societatea industrial#, ca ansamblu de structuri sociale &i culturale bazate, n bun#
parte, pe industrie, structuri care pot fi ntlnite, cu caracteristici analoage, &i n societ#(ile diferite

35
Bobo&, Gh., Teoria general# a dreptului - note de curs, Universitatea Independent# "Dimitrie Cantemir", Facultatea
de Drept Cluj, Cluj-Napoca, 1995. p. 184-185.
36
Edmond Goblot n Traite de Logigue, Edi(ia a V-a, Colin, Paris, 1929, p. 33 arat# c# adev#rul nseamn#
universalitatea &i impersonalitatea gndirii, chiar &i n cazul unui subiect care se izoleaz# &i se ascunde pentru a-&i urma
scopurile cu totul individuale.
37
Biri&, I., op. cit., p. 8.
38
Craiovan, I., Filosofia dreptului sau dreptul ca filosofie, Editura Universul Juridic, Bucure!ti, 2010, paragraf 3 -
Dreptul global !i statutul universal al judec#torului. p. 281 282.
39
Julie Alard, Antoine Garapon, Judec#torii !i globalizarea. Noua revoluie a dreptului, Editura ROSETTI
Educational, Bucure!ti, 2010, p. 7-8.
11

de cele capitaliste; Societate postindustrial#, ca societate n care marea parte a for(elor de munc#, a
venitului na(ional &i a diverselor raporturi sociale sunt n strns# leg#tur# cu sectorul ter(iar, cu
serviciile, volumul de produc(ie r#mnnd crescut. D. Bell apreciaz# c# societatea postindustrial# se
caracterizeaz# prin dep#&irea punctului maxim al industrializ#rii, c#ruia i urmeaz# o nou# faz# a
dezvolt#rii n care activitatea industrial# devine periferic#. Predominan(a sectorului secundar -
industria - este astfel substituit# de ceea a sectorului ter(iar - transporturi, servicii publice -,
quaternar - comer(, asigur#ri, finan(e - &i de cel de ordinul al cincilea - asisten(# medical#, cercetare,
educa(ie, timp liber. Societatea informa%ional" n care cele mai importante avantaje sociale,
economice &i de produc(ie se leag# de prelucrarea informa%iilor &i de comunica%ii
40
.
Nucleul unei societ#(i este ordinea normativ comportamental prin care via(a unei popula(ii
este organizat# n mod colectiv. Ca ordine, ea conine valori &i norme att diferen(iate ct &i
particularizate, toate cernd referine culturale pentru a fi semnificative &i legitime. Ca o
colectivitate, ea manifest# o concep(ie delimitat# despre calitatea de membru, care face distncie
ntre acei indivizi care apar(in &i care nu apar(in de ea.
41
Problemele implicnd jurisdic&ia
sistemului normativ pot face imposibil# o coinciden(# exact# ntre statutul de supunere fa(# de
obliga(ii normative &i statutul de membru al colectivit#(ii, din cauz# c# aplicarea unui sistem
normativ pare a fi indisolubil legat# de controlul sanc(iunilor exercitate (de exemplu prin func(ia
politic#) de c#tre &i mpotriva oamenilor locuind realmente n cadrul unui teritoriu
42
. Dac# aceste
probleme nu devin critice colectivitatea social# poate ac(iona efectiv ca o unitate atunci cnd se
cere, la fel ca &i diferitele sale sub-colectivit#(i. Societatea este constituit# att dintr-un sistem
normativ de ordine, ct !i din statusuri, drepturi &i obliga(ii apar(innd membrilor, care pot varia
pentru diferite subgrupuri n cadrul comunit#(ii. Pentru a supravie(ui &i a se dezvolta comunitatea
social# trebuie s# men(in# integritatea unei orient#ri culturale comun mp#rt#&ite (general, dar nu n
mod necesar uniform &i unanim) de membrii s#i, ca baz# pentru identitatea social#. Totu&i, ea
trebuie s# satisfac#, de asemenea, exigen(ele condi(ionale privind integrarea membrilor s#i (&i
rela(iile lor cu mediul fizic) &i a personalit#(ilor. To(i ace&ti factori sunt n mod complex
interdependen(i, totu&i fiecare este un focar pentru cristalizarea unui tip distinctiv de mecanism
social.
O problem# important# ce poate fi pus# n discu(ie n acest context este aceea a legitim#rii
ordinii normative a societ#(ii. Este ndeob&te recunoscut faptul c# sistemele de legitimare definesc
cadrul pentru drepturile membrilor &i pentru prohibi(iile bazate pe ele. Mai presus de orice,
folosirea puterii cere legitimare. Conceptul modern al legitim#rii necesit# implicarea adjectivului

40
Ibidem, p. 274-276.
41
Ioan Alexandru, Administra(ia public#. Teorii. Realit#(i. Perspective,, Editura Lumina Lex, Bucure&ti, 1999, p. 44.
42
Ibidem, cu trimitere la Talcot Parsons, Reflections on the Place of Force in Social Problems, 1964.
12

moral.
43
Este de observat, de asemenea, c# men(inerea unei ordini normative presupune existen(a
unui conformism - de cele mai multe ori incomplet - cu a&tept#rile comportamentale stabilite prin
norme &i valori. Condi(ia unui asemenea conformism este internalizarea valorilor &i normelor unei
societ#(i de c#tre membrii ei, c#ci o asemenea socializare sus(ine baza consensual# a oric#rei
comunit#(i. Aceasta este nt#rit# atunci cnd paleta de interese proprii ale membrilor societ#(ii se
bazeaz# pe solidaritate: credin)e &i obliga)ii internalizate. Dincolo de consens &i de ntrep#trunderea
intereselor, mai exist# nevoia unui mecanism de constrngere, nevoie legat# de necesitatea unei
interpret#ri autoritare a obliga(iilor normative institu(ionalizate. Prin urmare, toate societ#(ile au
cte un tip de procedee legale, cu ajutorul c#rora se poate decide ce este just sau nejust. f#r# a se
recurge la violen(# &i cu ajutorul c#ruia p#r(ile considerate c# gre&esc pot fi constrnse s# nu
ac(ioneze asupra interpret#rilor, intereselor sau sentimentelor n detrimentul altora. Habermas
cercetnd modelele propuse pentru legitimarea normelor porne!te de la premisa potrivit c#reia
necesarul de motivaie n societatea actual# poate fi satisf#cut numai dac# se asigur# legitimarea
normelor aceast# legitimare poate favoriza producerea de motivaii doar dac# este raportat# la
adev#r cere motivarea raional# a adev#rului problema legitim#rii const# n solicitarea
recursului la normele de baz# ale discursului raional n discursurile practice, cadru al
legitim#rii normelor.
44

Sensul primar al sintagmei societate global#", sugerat etimologic de n)elegere a societ)ii n
ntregul ei, este fertil, dar comport# numeroase explicit#ri &i nuan(#ri. ncercnd cteva considera(ii
pe aceast# tem#, putem releva c#, ntr-un anume sens, cu diferen(e de grad &i de calitate, procesul de
globalizare este inerent socializ#rii &i evolu(iei umane.
45
O enumerare limitativ# &i eclectic# ar putea
re(ine, ntre altele, ca factori de globalizare": migra(ia natural#, comer(ul, r#zboiul, formarea
imperiilor coloniale, industrializarea, postindustrializarea, economia de pia(# mondial#, societ#(ile
transna(ionale, fluxurile financiare interna(ionale, extinderea sistemelor de transport &i
comunica%ionale, a unor concep(ii, precum cele privind drepturile omului, moduri de via(# comune
generate de societatea de consum &.a. Tehnologia contemporan# deschide perspective noi n
dezvoltarea comunic#rii, ridicnd ns# n acela&i timp o serie de probleme &i riscuri. Op(iunea pentru
un viitor n care s# se creeze condi(ii pentru optimizarea sistemelor de comunicare n interiorul
na(iunilor sau ntre na(iuni depinde n larg# m#sur# de un efort de luciditate, de un demers de
coabitare cultural, de un proces de con&tientizare !i de responsabilizare, precum &i de raportul
for(elor sociale.

43
Ibidem, cu trimitere la S. Mennel, Sociological Theory. Uses and Unites, New York, Washington Praeger
Publishers, 1974. p. 124.
44
Marga, A., op. cit., p. 128-129.
45
Craiovan, I., op. cit., 2010, p. 275.
13

Imaginea societ#(ii globale a secolului XXI ofer# ns# o fizionomie calitativ# distinct#,
pregnant#, agresiv#. Societatea uman# - a&a cum s-a spus - a devenit un sat global". Distan(ele ntre
diferite locuri ale planetei noastre s-au comprimat. Timpul istoric este tot mai accelerat.
Conexiunile, interferen(ele, interdependen(ele ntre diverse fenomene naturale &i sociale s-au
intensificat &i acutizat. Marshall McLuhan vorbea despre ideea satului global al ntregii omeniri
ca form# de societate c#tre care ne ndreapt# mijloacele moderne de comunicare, specifice erei
electronice. Societ#(ile moderne trec printr-o revolu(ie sub efectul mass-media electronice care-&i
extind puterea asupra ntregii planete (de unde &i imaginea de sat global). Pot fi constatate fluxuri
de particularizare &i universalizare, descentralizare &i centralizare, fragmentare &i integrare,
diferen(iere &i omogenizare. Justi(ia &i implicit cunoa&terea juridic# sunt marcate profund &i
nregistreaz# muta(ii cardinale. n fa(a suprasolicit#rilor multiple actuale reac(ia dreptului
46
- ca
sistem normativ specific - a devenit ad-hoc, inadecvat#, mereu dep#&it# de realit#(i. S-a apreciat c#
dreptul este n criz#, c# teoria dreptului trebuie s# renun(e la dogmatism, s# promoveze dreptul
deschis, flexibil, anticipativ, multiplicitatea nivelurilor juridice, pluralismul ordinilor juridice,
multiculturalismul, transgresiunea &i integrarea. Dreptul emigr#rii, dreptul mediului, dreptul
comunic#rii sociale - al societ#(ii informa(ionale n genere, au devenit domenii de prim plan
47
. Este
puternic solicitat# dimensiunea &i gestionarea juridic# a schimb#rii, crizei, conflictului, a
problemelor globale. n termenii modernismului &i postmodernismului s-a relevat c# Dreptul trebuie
s# p#r#seasc# o imagine reductiv#, iluziile modernit#(ii, accesul clar &i distinct la temeiuri, la
autolegitimare, la progres nentrerupt &i programat, la ipostaza de sistem nchis &i autonom.
Condi(ia postmodern# solicit# constatarea multitudinii de alternative incomensurabile, a
imposibilit#(ii de a ntemeia noncontigent categorii precum morala, adevrul sau dreptatea, luarea
n calcul a unor criterii a c#ror aplicativitate este adecvat# doar la nivel local &i contingent. Se
produce astfel un impact major asupra identit#(ii indivizilor &i asupra limitelor conduitei umane.
Cunoa&terea postmodern# rafineaz# sensibilitatea noastr# la diferen(e &i ne nt#re&te capacitatea
noastr# de a suporta incomensurabilul
48
. Acest tip de cunoa&tere, ridic#, ntre altele, problema
condi(iei de coexisten(# pozitiv# a unor mul(imi legitimate diferit, a existen(ei, a pluralit#(ii de
grupuri cu puteri specifice care se opun tendin(elor hegemonice, a rolului unor structuri sociale
intermediare, precum familia, biserica, asocia(iile-contra etatismului &i a pericolului
individualismului exacerbat. Valorificarea contribu(iei postmoderniste n abordarea dreptului nu
trebuie minimalizat#, dar nici exagerat#. Ea nu nseamn# acceptul cu privire la un drept

46
Ibidem.
47
Ibidem, cu trimitere la W. Twining, General Jurisprudence, Law and Justice in a Global Society, Universidad de
Granada, Mayo 2005, p. 609-644.
48
Ibidem, cu trimitere la J.F. Lyotard, Condi(ia postmodern#. Raport asupra cunoa&terii, Editura Babel, Bucure&ti,
1993, p. 15-17.
14

delegitimizat, inapt s# se configureze n jurul unui proiect, relativizat pn# la nebulos &i patologic.
Refuzul unui proiect general uman conceput mecanicist, linear, nu nseamn# obligativitatea absen(ei
oric#rui proiect general uman. Un asemenea proiect contemporan dinamic, flexibil, configurat &i
reconfigurat relativ, dar nu mai pu(in precis &i opera(ional - a&a cum sus(ine, de pild#, Habermas -
este de dorit. El ar trebui s# includ#, n mod imperativ, ceea ce conteaz# pentru umanitate, s#
respecte condi(ia negativ# a neafect#rii vie(ii genera(iilor de azi &i de mine, s# ofere solu(ii pentru
rezolvarea problemelor globale. n al(i termeni, el trebuie s# se polarizeze n jurul valorilor comune
- cum ar fi de pild# drepturile omului -, s# respecte identit#(ile, s# vizeze coexisten(a &i armonia
valorilor. n rela(ie cu dreptul, reflec(ia propus# trimite la lumea filosofiei, la dimensiunea
axiologic# a dreptului, la concertarea constela(iei de valori juridice.
Calea convergen(ei armonice minimale se impune ca un imperativ categoric" al societ#(ii
globale. Entit#(ile esen(iale ale societ#(ii globale nu pot promova conflictul major n rela(iile dintre
ele f#r# riscul pieirii tuturor. R#mne ca unic# alternativ# viabil# calea recunoa&terii identit#(ii
celorlal(i, a accept#rii, corel#rii, toleran(ei &i cultiv#rii ac(iunii &i speran(ei comune. Unitatea global#
ntr-o diversitate, minimal m#car, armonic#. Toate resursele societ#(ii globale trebuie valorificate n
acest sens. Dreptul, din perspectiva abord#rilor lui Kant - coreleaz# libert#(ile &i constrnge n
numele unui principiu universal al libert#(ii. Un drept care are diverse ipostaze, la nivel na(ional,
regional sau global. Un drept care, nu de pu(ine ori, trebuie s# conexeze &i s# integreze na(ionalul,
regionalul, globalul, s# inoveze.
49

1.2. Stat, puterea de stat (puterea politic), societetea civil, statul de drept
1.2.1. Statul
Statul poate fi privit dintr-un ntreit punct de vedere: juridic, politic &i social-economic.
50
Din
punctul de vedere al altor autori, statul - fenomen social complex - este studiat din diverse
perspective de c#tre politologie, sociologie, filosofie, &tiin(ele juridice etc. Problematica statului
ntrege&te, interfereaz# cu problematica juridic#, cele dou# fenomene sociale - statul &i dreptul -sunt
indisolubil legate, se ntrep#trund, fiind consubstan(iale. Aceast# situa(ie l-a f#cut pe M. Djuvara s#
afirme c# realitatea, desigur cea mai puternic 'i cea mai interesant n drept, cea mai pasionant
de studiat, este statul.
51
Statul este ast#zi, afirma un autor contemporan, forma normal de
organizare a societ)ii politice.
52


49
Craiovan, I., op. cit., 2010, p. 275 &i urm.
50
Ioan Alexandru, Introducere n teoria administraiei publice, Editura Sylvi, Bucure!ti, 1997, p. 21 !i urm.
51
Craiovan, I., Tratat de teoria general# a dreptului, Ediia a II a, rev#zut# !i ad#ugit#, Editura Universul Juridic,
Bucure!ti, 2009, p. 201 cu trimitere la Djuvara, M., Teoria general# a dreptului, Bucure!ti, Editura Libr#riei
SOCEC, 1930, p. 105.
52
Ibidem, cu trimitere la Ardant, Ph., Institutions Politiques et Droit Constitutionneol, Paris, 1990, p. 16.
15

A. Conceptul juridic
53
al Statului l ntlnim n formul#rile unor gnditori de seam#. Astfel,
Savigny vedea n Stat: reprezentarea material# a poporului" sau prive&te forma(iunea Statului ca o
"form# a crea(iunei dreptului". Bluntschi. n "Thorie gnrale de l`Etaf, define&te Statul ca
"personificarea poporului" sau "persoana politic organizat#, a unei na(iuni. ntr-o (ar# determinat#",
Kant, n "Metapshysische Anfangsarunde der Rechtshehre". define&te Statul ca "gruparea
oamenilor supu&i regulilor de drept". Jelhinek, n "Das Recht des modernen States", l concepe ca o
"unitate final#" sau ca o "unitate asociativ#" sau ca un "ansamblu al uniunilor umane". Esmein, n
"Droit constitutionnel", define&te Statul ca "personificarea juridic# a na(iunii". Carr de Malberg,
n "Contributions 0 la thorie gnrale de l`Etat" prive&te Statul ca o "fiin(# de drept n care se
rezum# n mod abstract colectivitatea na(ional#". Hauriou, n lucrarea sa "Prcis de droit
administratif et le droit public genral", formuleaz# o defini(ie abstract#: "Statul nu este dect
organizarea raional# a umanit#(ii publice". De&i introduce n formula sa asupra Statului noiunea
umanit#(ii publice, defini)ia aceasta are un caracter abstract-ra)ional 'i nu realist-politic.
Importan(a conceptului abstract &i juridic al Statului este necontestat#. Cu ajutorul lui se pot explica
rela(iile &i situa(iile multiple care se stabilesc ntre Stat - persoan# juridic# - subiect activ &i pasiv,
subiect de drepturi &i obliga(iuni &i celelalte grup#ri sociale, sau ntre Stat &i persoanele fizice -
indivizii, se poate analiza con(inutul propriu al regulilor juridice ale Statului. Problema
personalit#(ii juridice a Statului, att de complicat# &i multdiscutat#, este un aspect de re(inut n
acest cadru al conceptului juridic asupra Statului; de asemenea, ideea de comand#, "imperium",
Herrschaft - dreptul de constrngere (coerciie), element dominant n organizarea de Stat, este un alt
aspect important, nf#(i&at n conceptul juridic al Statului, ca o tr#s#tur# esen(ial#. Cu ajutorul
conceptului abstract-juridic al Statului se l#muresc structurile n care se poate g#si Statul-de(in#tor
al unui domeniu public sau al unui omeniu privat, contractnd, ca atare, fa(# de persoanele
particulare, drepturi !i obliga(ii; se l#muresc &i se interpreteaz# atribu(iile Statului, se eviden(iaz#
capacitatea lui de a face acte juridice ca orice particular. Se formuleaz# conceptul Statului de drept:
adic# pe ideea de autolimitare a drepturilor statului, acesta &i reglementeaz# activitatea, &i
st#vile&te excesul &i arbitrarul, &i fixeaz# lui nsu&i norme de conduit#.
B. Conceptul politic
54
asupra Statului l ntlnim n formul#rile unor gnditori cu privire la
originea &i formarea Statului, evolu(ia lui &i n(elesul s#u actual, n func(ie de realit#(ile politice.
Duguit &i dup# el Jeze &i Bonnard concep Statul n mod realist: ansamblul serviciilor publice.
Explica(ia realist-politic# a Statului este interesant#. Grup#rile sociale denumite State se
caracterizeaz# printr-un acela&i fenomen de dominare, de constrngere exercitat# fie pe cale

53
Ioan Alexandru, Administraia public teorii, realit#i, perspective, Editura Lumina Lex, Bucure!ti, 1999, p. 49 !i
urm.
54
Ibidem, p. 50 !i urm.
16

material#, fie spiritual#, moral#, religioas#, economic# sau pur politic#. Grupul celor tari domin# pe
cei slabi. For(a unui om, a unei categorii sociale, a unei clase, a unui num#r restrns de indivizi,
for(a num#rului sau grup#rilor sociale, organizate n cadrul Statului democrat - iat# faptul de
domina(ie, acela&i, manifestat n decursul istoriei. n momentul n care se produce o diferen(iere
ntre cei tari &i cei slabi, n sensul c# cei tari impun voin(a lor celor slabi, avem un Stat. Puterea
public o constituie nsu&i acest fapt de dominare cu forme &i elemente variabile n evolu(ia lui. Ch.
Turgeon formuleaz#, de asemenea, un concept realist-politic. Statul este na(iunea ns#&i. n for(ele,
tendin(ele &i drepturile ei, este organismul politic, reprezentarea oficial#, agen(ia conduc#toare,
"sindicatul intereselor generale ale na(iunii". Este ansamblul puterilor publice, n scopul satisfacerii
intereselor de moment &i ideealului social &i politic al unei na(iuni. "Este ansamblul puterilor
publice constituite n vederea promov#rii drepturilor, intereselor &i aspira(iunilor grupului na(ional".
Novicov concepe Statul ca pe un organism viu, n care se stabilesc curente de voli(iuni &i de
con&tiin(e cu caracter economic, politic, intelectual, religios, moral. n care se produc manifest#ri de
via(# social#, care fac s# presupunem ca absolut necesar# con&tiin(a superioar# a unui macrocosmos.
Oppenheimer concepe Statul ca pe un organism politic. El l define&te att din punctul de vedere al
originii, ct &i din punctul de vedere al ncheg#rii &i naturii lui, n primele stadii ale existen(ei ca o
organiza(ie social# impus# de c#tre un grup nving#tor, organiza(ie al c#rei unic scop este de a
reglementa domina(ia primului asupra celui de-al doilea, ap#rnd autoritatea sa contra revoltelor
interioare &i atacurilor din afar#. ,i aceast# domina(ie niciodat# nu a avut alt scop dect exploatarea
economic# a nvinsului de c#tre nving#tor. Iar, mai departe, Oppenheimer, deosebind mijlocul
economic (schimbul echitabil al muncii personale cu munca altuia) de mijlocul politic, prin care
n(elege apropierea f#r# nici o compensa(ie a muncii altuia, spune: "Statul este organiza(ia
mijlocului politic. Un Stat nu poate s# ia na&tere dect atunci cnd mijlocul economic a adunat o
anume cantitate de obiecte, destinate satisfacerii nevoilor &i susceptibile de rapt cu minile
narmate". n sfr&it, dup# Gumplovicz, "Statul este organiza(ia st#pnirii minorit#(ii asupra
majorit#(ii". Nendoielnic c#, n toate defini(iile politice expuse, ntlnim faptul de diferen(iere ntre
conduc#tori &i condu&i, ap#rut, ntr-o viziune sociologic#, atunci cnd unii membri ai grupului au
fost n stare s# fac# anumite servicii celorlal(i membri ai grupului. Acest fapt politic contureaz#
conceptul Statului: pe de o parte for(a conduc#toare, puterea public# posedat# de o anumit# grup#
social# n scop de a guverna, pe de alt# lupt# continu# &i aprig# de a cuceri puterea &i a o men(ine.
C. Conceptul social-economic
55
al Statului. Ludwig Stein, n "La question sociale au de vue
philosophique", scrie: "noi vedem n Stat, mai ales n Statul civilizat modern, un solid sistem de
organizare a nestabilei subordon#ri &i ordon#ri a indivizilor &i grupelor sociale din el, n scop de a

55
Ibidem, p. 52 !i urm.
17

stabili un echilibru de interese ntre nevoile personale legitime ale particularilor &i interesele ob&tei
n coliziune cu acestea din urm#, mai nti ale na(iunii &i apoi ansamblului umanit#(ii". Gabriel
Hanotaux, n "La dmocratie et le travail", arat# c# func(ia esenial# a Statului este de a men(ine
limita ntre nelini&tile particulare &i stabilitatea general# - "nainte de toate instrument de echilibru".
Schaefle, n "Bau und Leaben des socialen Korpers" &i Lilianfeld n "Gedanken uber eine
Socialwissenschaft der Zukunft", privesc Statul nu ca abstrac(iune comod#, ci ca pe o realitate,
nvedernd elementul social predominant al forma(iunii &i con(inutului s#u. O abordare modern#, cu
totul aparte, a conceptului de Stat, o realizeaz# Georges Riero n "Rflexions dsordonnes sur
l`Etat (n Revue Droit public - T. C. no. 2). Astfel, dup# ce formuleaz# o serie de ntreb#ri, cum ar
fi: "Statul este ve&nic, venit din epoci str#vechi &i destinat s# dureze fiind, oarecum, cosubstan(ial cu
omul ?"; "Este oare Statul, contingent, deci perisabil, un moment n istoria omului?"; "Este Statul,
ntre formele sale monstruoase &i aspectele sale viabile, destinat unui viitor promi(#tor sau este
agonizant, minat de detractorii s#i ...? (p. 311). Apoi comenteaz# (p. 361 ): "Statul este. deci. o
necesitate rezonabil#, pesimismul actual nu mai puin, l calific# printr-o terminologie extrem de
peiorativ#: monstruos,ndep#rtat, inuman, rece. indiferent (...)". n final, Georges Riero conchide (p.
362): "Odat# constituit, acest Stat func(ioneaz# ca un sistem. El se reproduce, reproducnd
raporturile de domina(ie; el dispune de o putere de constrngere nelimitat# asupra cet#(enilor; el
poate, de aceea, s# paralizeze toate ini(iativele lor. Nu exist# stat bun"; ast#zi, orice Stat nu poate s#
ating# acest fini& logic: modul de produc(ie statal". "Curente &i re(ele afective parcurg n profunzime
corpul statului: la suprafa(#, nu se v#d dect regulamente, texte, rutin# &i conformism. Eroare:
aceast# manier# afectiv# care str#bate Statul constituie" substan(a sa &i nu accesorii; aceast#
"transversalitate pasional#" nu este un supliment de suflet, ci sursa ns#&i a ac(iunii &i expansiunii
Statului ... Aceste re(ele pasionale sunt realmente transversale n raport cu ierarhiile administrative.
n ac(iune, ele func(ioneaz# ca re(ele de inteligen(# &i, uneori, de complicitate ... &i aceasta la toate
nivelurile Statului, de la baz# la vrf...Atunci Statul nseamn# via(#?". A&adar, exist# o diversitate
de concep(ii asupra Statului datorit#, desigur, n mare m#sur#, ideilor personale ale diferi(ilor autori
asupra originei &i evolu(iei Statului, dar, mai ales, asupra Statului ideeal. n tot cazul, aceste defini(ii
date Statului nvedereaz# dou# tendin(e fundamentale: una abstract#, alta realist#. Una preocupat#
de a face din Stat o fiin(# a lumii juridice, un subiect activ &i pasiv de drepturi, alta de a cerceta
realit#(ile care au format Statul, care l men(in &i care l conduc n viitor. Am mai putea obiecta c#
unele defini(ii sunt prea nguste, altele prea largi, c# unele confund# societatea cu Statul, c# altele
sunt pur ra(ionaliste, c# unele cuprind elemente care, la rndul lor, au nevoie s# fie definite, c# altele
definesc Statul n func(ie de atribuirea unui rol limitat etc. Dup# Ardant Ph., termenul de stat
18

cunoa&te mai multe accep(iuni
56
: statul este mai nti puterea central# prin opozi(ie cu colectivit#(ile
locale (regiuni, departamente, ora&e etc); statul desemneaz# de asemenea guvernan(ii, pentru a-i
diferen(ia de guverna(i, el evoc# puterile publice n ansamblul lor, ca de pild#, n formularea Statul
este responsabil de men(inerea ordinii". n acest sens statul se distinge de societatea civil# - termen
rezervat particularilor &i grup#rilor private; statul desemneaz# o societate politic# organizat# (ex.
statul francez, spaniol, japonez etc). Sintetic, statul poate fi definit ca o putere organizat asupra
unei popula)ii, pe un anumit teritoriu.
57
Toate cele trei elemente constitutive ale statului: puterea,
popula&ia, teritoriul sunt esen(iale pentru fiin(area unui stat. Elementul cel mai caracteristic l
reprezint# ns# puterea de stat, denumit# uneori mai mult sau mai pu(in impropriu puterea politic,
sau puterea public.
1.2.2. Puterea de stat, societatea civil#, institu(iile publice
1.2.2.1. Puterea de stat
Din punctul de vedere al lui Ioan Alexandru (1999), probabil sinteznd definiiile atribuite
lui Ardant Ph. !i Fr. Rigaux, termenul de Stat desemneaz# o colectivitate uman", situat" pe un
teritoriu )i supus" unei autorit"%i suverane. Statul desemneaz#, de asemenea, un aparat de
institu(ii, care i permite s# comande &i s# ac(ioneze. Toate cele trei elemente constitutive ale
statului: puterea, popula&ia, teritoriul sunt esen(iale pentru fiin(area unui stat.
Elementul cel mai caracteristic l reprezint# ns# puterea de stat, denumit# uneori mai mult
sau mai pu(in impropriu puterea politic#, sau puterea public#. Puterea este un fenomen legat de
autoritate, care se caracterizeaz# prin posibilitatea de a comanda, de a da ordine &i obliga(ia celui
care le prime&te de a se supune acestei comenzi. La nceput ea a fost personificat# n &eful
colectivit#(ii umane respective (gint#, trib etc) care &i impunea autoritatea prin calit#(ile sale. Cu
timpul autoritatea s-a desprins instituindu-se ca o realitate distinct# de persoana celui care de(inea
puterea sau o exercita. S-a constituit a&adar un aparat, s-a creat un sistem de organizare mai
complex. n felul acesta autoritatea s-a organizat ca o institu(ie de sine st#t#toare, devenind ceea ce
ast#zi numim stat. Termenul de stat a ap#rut mult mai trziu (sec. XVI). De aceea, n literatura
occidental# (de exemplu, cea francez#) se folose&te denumirea de stat numai pentru statele ap#rute
dup# sec XVI, pentru statele din antichitate folosindu-se termeni ca cetate, republic roman,
despo&ii orientale.
58
Puterea de stat este denumit (i putere politic. Conceptul de politic# are
multiple accep(iuni unele controversate. n general, Politica este denumit# &tiin(a guvern#rii
statelor, reprezint# tot ceea ce se refer# la arta de a guverna un stat. Fenomenul politic fundament
care trebuie studiat n leg#tur# cu statul &i puterea politic# l reprezint# distinc(ia ntre guvernan(i &i

56
Ibidem, p. 17.
57
Ibidem, cu trimitere la Rigaux, Introduction a la science du droit, Editions vie oureire, Bruxelles, 1974, p. 34.
58
Craiovanu, I., op .cit., 2009, p.202.
19

guverna(i ntre cei ce de(in puterea, care comand# &i cei care sunt condu&i - care se supun acestei
conduceri.
59

Politica este o component# a practicii sociale ini(iat# de agen(i specifici, c#l#uzi(i de
strategii proprii, de programe politice, care urm#resc s# domine &i s# conduc# oamenii,
sociogrupurile, s# guverneze macrosistemul social utiliznd n acest scop puterea, anumite
instrumente specifice politicului, crend o ordine socioeconomic# &i cultural - spiritual# convenabil#
intereselor lor. Politica este un element al sistemului social global, al subsistemelor sale, fiind
responsabil# de utilizarea puterii n vederea cre#rii unei ordini interioare prin legalizarea domina(iei
unor for(e sociale, de asigurarea continuit#(ii vie(ii comunitare, a cre&terii capacit#(ii acesteia de a-&i
satisface trebuin(ele crescnde &i n continu# diversificare printr-o ra(ionalizare progresiv# a tuturor
activit#(ilor sociale. n sfera politicii se realizeaz# de multe ori conlucrarea &i cooperarea dintre
oameni; de tot attea ori apar conflicte, lupte ntre tabere adverse. n politic#, dup# cum scria A. - P.
Iliescu, exist# &i consens (par(ial) dar &i conflict; solidaritate, ntrajutorare, dar &i competi(ie
necru(#toare. Politica este &i coordonare, armonizare, dar &i efort de dominare, de impunere, de
exercitare a for(ei."
60
Politologia are ca obiect de cercetare via(a politic#, propunndu-&i s# studieze
&i s# explice natura &i esen(a politicului, geneza &i dinamica lui, locul &i func(iile politicii n
colectivit#(ile umane. Scopul politologilor este acela de a desprinde legile vie(ii politice, de a
explica mecanismul de func(ionare a politicului, cauzele care determin# schimb#rile sistemelor
politice pentru a g#si metode, c#i, direc(ii de ac(iune n sensul sporirii eficien(ei practicii politice
att la scara societ#(ii globale, ct &i la nivelul subunit#(ilor acesteia, a perfec(ion#rii conducerii
societ#(ii, a cre#rii unei ordini sociale care s#-i mul(umeasc# pe ct mai mul(i oameni. Primele idei,
explica(ii referitoare la fenomenele politice au ap#rut odat# cu statul &i dreptul, cu raporturile dintre
conduc#tori &i condu&i. La nceput, n cadrul ordinii socio-juridice de tip sclavagist, astfel de
cuno&tin(e erau fragmentare &i nglobate n scrieri cu caracter religios, literar, filosofic, istoric, etc.
ncepnd cu Herodot, Platon &i Aristotel o serie de gnditori &i-au focalizat reflec(iile &i c#ut#rile
asupra puterii politice &i, n special, asupra statului, crescnd de la un secol la altul gradul de
specializare a cunoa&terii &i a cercet#rilor. Ca &tiin(# social# pozitiv#, cu un corp de explica(ii, legi,
ipoteze, tehnici de testare a adev#rurilor specifice, cu un limbaj specializat, cu (inte pragmatice
evidente, politologia s-a dezvoltat n ultima jum#tate de secol. Termenul de politologie, provenit din
cuvintele grece&ti "polis" = cetate, stat &i "logos" = &tiin(#, se pare c# a fost introdus prin deceniul al
VI-lea al secolului XX de c#tre germanul Eugen Fischer Bailing &i francezul Andr Thrive pentru
a folosi un sinonim al expresiei "&tiin(# a politicii", cu sensul de &tiin(# despre stat, despre

59
Ibidem.
60
Iovan, M., Introducere n !tiina politicii, p.25, cu trimitere la A. - P. Iliescu, Introducere n politologie", ALL,
Bucure&ti, 2002, p. 34

20

guvernarea colectivit#(ilor umane, despre exercitarea puterii pentru a crea o ordine socioeconomic#
ct mai bine adaptat# nevoilor &i aspira(iilor oamenilor. Prelund &i valorificnd, n tot mai mare
m#sur#, metodele &i procedeele de cercetare care au dat bune rezultate n sociologie, psihologie,
pedagogie, cibernetic# sau teoria comunic#rii, politologia a devenit o reflec(ie sistematic#,
esen(ializat# &i coerent# asupra organiz#rii politice a societ#(ilor contemporane, l#sndu-&i
concluziile expuse oricnd spre a fi testate sub aspectul valorii lor de adev#r &i de utilitate. n acest
fel investiga(iile din domeniul politologiei au condus la extinderea volumului de informa(ii veridice
referitoare la puterea politic#, institu(iile politice, agen(ii politici &i practicile lor, rela(iile politice,
societatea civil# n raport cu societatea politic# &i cu elitele politice, valorile &i cultura politice,
tipurile de regimuri &i tehnicile de guvernare, dezvoltarea &i progresul politice, tradi(ia &i
modernitatea n func(ionarea sistemelor politice etc. Prin urmare, politologia ofer# ast#zi un
cuantum de informa(ii &tiin(ifice utile perfec(ion#rii activit#(ilor de guvernare, adncirii democra(iei,
func(ion#rii statului de drept prin raportare la standardele de performan(e politice existente n
democra(iile avansate, prevenirii &i eradic#rii conflictelor sociale &i, nu n ultimul rnd, asigurrii
ordinii 'i disciplinei tuturor categoriilor de agen)i ai practicii sociale corespunztor criteriilor de
legitimitate, constitu&ionalitate &i legalitate. Delimitarea obiectului de studiu al politologiei nu a
r#mas n afara disputelor. Acestea au fost marcate de modul n care era definit# &i n(eleas# politica
ns#&i. O linie de gndire a considerat politotogia ca fiind 'tiin)a statului, a guvern#rii. Aderen(ii la
acest punct de vedere au fost, n cea mai mare parte, juri&ti. Ei au invocat printre argumente
etimologia termenului politologie (polis = stat, cetate). Prin urmare, statul, mecanismele de ac(iune
ale organelor statului, menite s# creeze ordinea &i coeziunea, justi(ia &i pacea social# dezirabile, ar
trebui s# constituie obiectul &tiin(ei politice (Aristotel, Bodin, Machiavelli, Montesquieu, Kelsen,
M. Djuvara etc.). Dar acestei pozi(ii i s-au adus critici emanate din caracterul ei restrictiv: ea a
limitat politica la una dintre modalit#(ile posibile de organizare a societ#(ilor umane, ntruct exist#
societ#(i care tr#iesc f#r# stat, dar nici una nu func(ioneaz# f#r# politic#. n fond, via(a politic# a
societ#(ii are o extindere mult mai mare dect perimetrul activit#(ilor organelor statului. O a doua
linie de gndire a considerat c# obiectul politologiei l constituie exercitarea puterii, respectiv
modurile de a o cuceri, a-i realiza func(iile, a o conserva, ap#ra &i nt#ri (H. Lasswell, W. Robson,
R. Aron, G. Burdeau, M. Duverger, C.J. Friedrich etc.). n acest sens, politologia studiaz# rela(iile
dintre guvernan(i &i guverna(i, dintre conduc#tori &i condu&i, modul n care se constituie elitele
politice, natura, fundamentele, obiectivele &i efectele puterii n societate. Dup# G. Burdeau, obiectul
politologiei const# n cunoa&terea universului politic care graviteaz# n jurul puterii politice. Un
asemenea punct de vedere se dovede&te a fi prea larg, el tinznd s# dilueze politica n multitudinea
de rela(ii sociale. Sub acest aspect putem fi de acord cu M. Hastings, care scria c# "puterea nu este
caracteristic# doar rela(iei politice. Ea trimite la alte situa(ii-familie, &coal#, ntreprindere-unde
21

exist#, &i aici o putere, dar care nu poate fi calificat# drept politic#"
61
. Evident, cele dou# linii de
abordare a obiectului &tiin(ei politice au un caracter fie prea restrictiv, fie prea extensiv (facem
abstrac(ie de faptul c#, n numeroase cazuri, autorii &i-au propus, n mod deliberat, s# abordeze
politicul doar dintr-o perspectiv# bine conturat# reu&ind astfel s# realizeze contribu(ii pre(ioase la
dezvoltarea acestei &tiin(e): una constrnge nepermis obiectul ac(iunii politice, cealalt# l dilueaz#
sau caut# manifest#ri de via(# politic# acolo unde ele nu exist#. Ca reac(ie la aceste situa(ii au ap#rut
pozi(ii intermediare, nuan(ate, de analiz# a structurii &i dinamicii vie(ii politice n toat#
complexitatea ei. n astfel de analize &i c#ut#ri demersul inter 'i multidisciplinar a devenit o
necesitate metodologic de care depinde profunzimea explica(iilor privind geneza, structura,
func(iile, dezvoltarea &i perspectivele politicului n societate, legile vie(ii politice, posibilit#(ile de
interven(ie a speciali&tilor, a guvernan(ilor pentru a ameliora mecanismele de func(ionare a
sistemului politic sau pentru a spori eficien(a practicii politice contemporane.
Pentru ca puterea politic# s# nu r#mn# s#lbatic#, spontan# si imprevizibil#, pentru a fi
utilizat# raional si dup# criterii de eficien# corespunz#tor voinei societ#ii, dup# standarde !i
reguli stabilite prin consens sau cu acordul majorit#ii oamenilor, ea va trebui s# fie legitim#, s#
mbrace o form# instituionalizat#, s# fie completat# de autoritate.
62
Esen(ial pentru a cunoa&te
caracterul puterii este a cunoa&te cine de(ine puterea, cum o dobnde&te (cucere&te) &i cum o
exercit#. Aceasta depinde de structura economico-social# a societ#(ii, de condi(iile istorice,
ideologice etc.
Puterea politic determin# conducerea societ#(ii n direc(ia politicii preconizate de for(e
politice-sociale care se afl# la guvernare, care de(in puterea. Puterea de stat este o putere
organizat (institu)ionalizat) n sensul c# ea se desprinde de persoana care o exercit#.Puterea de
stat este o putere de comand, ea instituie norme obligatorii, dispoziii obligatorii, fie sub forma
normelor generale, fie sub forma dispozi(iilor concrete. Suveranitatea puterii de stat - desemneaz#
caracterul puterii de stat de a fi suprem# n interiorul statului, de a nu recunoa&te nici o alt# putere
deasupra sa &i de a fi independent# n exterior n raport cu alte state. Un stat suveran este statul care
pe teritoriul s#u de(ine puterea &i edicteaz# ordinea de drept, iar n exterior nu prime&te dispozi(ii de
la nimeni, nu este subordonat unei fore externe. Aceast# tr#s#tur#, mai ales n societatea
contemporan# nu trebuie absolutizat# da nici minimalizat#. Astfel suveranitatea poate fi voluntar
limitat# prin aderarea la unele tratate interna(ionale. Dat fiind problemele vitale ale societ#(ii
omene&ti contemporan interesele ei generale (pacea, salvarea mediului ambiant etc.) se afirm# tot

61
Iovan. M., Introducere n !tiina politicii, p. 10, cu trimitere la Michel Hastings, "Abordarea &tiin(ei politice",
Institutul European, 2000, p.5.
62
Iovan, M., op. cit., p. 39.
22

mai mult autoritatea dreptului interna(ional, preeminen(a acestuia fa(# de dreptul intern
63
. Puterea
de stat are voca&ia globalit&ii, n sensul c# ea se aplic# n societarea respectiv# asupra tuturor
aspectelor, n toate domeniile vie(ii, ea singur# &i stabile&te limitele. A&adar statul este o institu(ie
politic# cu o personalitate juridic# deosebit#, puterea politic# este institu(ionalizat# prin stat &i n
felul acesta statul exercitndu-!i puterea sa suveran# determin# organizarea societ#(ii potrivit unei
anumite concepii, conform unei anumite ordini de drept n societate, asigur# ap#rarea acesteia.
Statul nu poate fi conceput f#r# popula&ie, puterea statal# exercitndu-se asupra unei
colectivit#(i umane, de regul# o na(iune. ntre stat &i fiecare individ al colectivit#(ii statale se
stabilesc rela(ii specifice, drepturi &i obliga(ii reciproce cuprinse n statutul cet#(eanul fiec#rui stat.
Puterea statului nu se limiteaz# numai la cet#(enii respectivi, ea se exercit# ntr-un mod specific &i
asupra cet#(enilor str#ini sau f#r# cet#(enie afla(i pe teritoriul (#rii. Teritoriul este un element
definitoriu al statului, el reprezentnd spa(iul delimitat prin frontiere n care acesta &i organizeaz#
activitatea &i &i exercit# competen(ele sale. Ca institu(ie politic#, statul este constituit dintr-un
sistem de organe &i organisme integrate ntr-un mecanism, prin intermediul c#ruia el &i exercit#
rolul &i func(iile n societate. De-a lungul istoriei, mecanismul de stat s-a constituit n func(ie de
realit#(ile social - economice, politice, ideologice dintr-o societate sau alta. n epoca modern#, n
condi(iile luptei mpotriva absolutismului feudal, caracterizat prin arbitrar, abuzuri, s-a c#utat s# se
g#seasc# o form# de organizare a statului care s# nl#ture abuzurile de putere, domina(ia nelimitat# a
celor ce de(in puterea. n acest context, a ap#rut n Anglia, prin John Locke (1632-1704) teoria
separa)iei puterilor, dezvoltat# apoi, de c#tre Montesquieu (1689-1755) n Fran(a. "Teoria
separa)iei puterilor a fost considerat# ca reprezentnd concep(ia cea mai avansat# &i potrivit# a
puterii de stat. Potrivit acestei concep(ii n stat exist# trei puteri: puterea legiuitoare, puterea
executiv 'i puterea judectoreasc. Montesquieu ar#ta c# pentru ca s# se poat# abuza de putere,
trebuie n a&a fel organizate lucrurile nct puterea s# opreasc# puterea (s# devin# abuziv#). De
aceea, cele trei puteri sunt gndite de a&a natur# nct ele, pe de o parte s# exercite anumite atribu(ii
specifice, iar pe de alt# parte, s# colaboreze &i s# se controleze ntre ele. Astfel, pentru edictarea
legilor se constituie o putere anume destinat# acestui scop, organe distincte, care sunt organele
legislative. Pentru executare, pentru traducerea n via(# a hot#rrilor puterii legislative se constituie
organele executive n care intr# &eful statului, &eful guvernului (primul ministru) &i guvernul. Pentru
rezolvarea conflictelor ce apar n societate &i asigurarea respect#rii legilor, restabilirea ordinii de
drept se constituie organe distincte, numite organe jurisdic)ionale sau judiciare. Este esen(ial ca
organele legislative &i executive s#-&i ndeplineasc# fiecare atribu(iile, dar s# se afle ntr-o
interdependen(#, s# existe un control reciproc dar aceasta s# nu duc# la subordonarea uneia dintre

63
A se vedea: Ph. Ardant, op. cit., p. 24-25.
23

puteri de cealalt#, necesitatea unui echilibru fiind obiectiv#. Unii autori consider# c# au un caracter
politic numai puterile legislativ# &i executiv#, puterea judec#toreasc# nu are caracter politic, ea
aplicnd legea n caz de apari(ie a litigiilor. Pentru puterea judec#toreasc# deosebit de important
este ca aceasta s# fie independent# de celelalte dou# puteri, adic#, sub nici un motiv, nici
legislativul, nici executivul s# nu poat# interveni n solu(ionarea unor litigii de c#tre instan(a de
judecat#. Realizarea acestui comandament impune luarea m#surilor care s# asigure independen(a
judec#torilor, mergndu-se pn# acolo, nct magistra(ii s# nu fac# parte din partidele politice.
A&adar, pentru buna func(ionare a aparatului de stat este hot#rtoare asigurarea unui echilibru
ra(ional al elementelor sale mergndu-se de la o separa(ie mai strict# - de exemplu, regimul
preziden(ial n S.U.A., unde pentru prima dat# s-a aplicat acest principiu - pn# la o separa(ie supl#
(exemplu, n Fran(a, Anglia). Analiznd organizarea puterii de stat, pornind de la separa(ia puterilor
n statele moderne se poate afirma: a) sunt regimuri politice care au nc#lcat acest principiu, (n mod
deosebit n cazul regimurilor autoritare, de dictatur#); b) n regimurile socialiste principiul n-a fost
recunoscut mergndu-se pn# la concentrarea puterii n minile partidului unic de guvern#mnt.
Afar# de organele legislative, executive &i judec#tore&ti exist# un aparat de stat alc#tuit nu
numai din persoane alese sau numite de c#tre persoanele alese, un aparat de specialitate menit s#
asigure realizarea activit#(ii de stat. Distingem n acest sens, aparatul chemat s# apere ordinea de
drept - aparatul poli)ienesc care este subordonat executivului &i prin aceasta legislativului &i care
reprezint# de fapt, instrumentul cu ajutorul c#ruia la nevoie, se recurge la aplicarea for(ei coercitive
(statale). Pentru ap#rarea frontierelor, a integrit#(ii teritoriale - iar n unele state pentru cucerirea de
noi teritorii - exist# armata care este o parte a mecanismului de stat. ntruct acest aparat trebuie s#
ndeplineasc# anumite sarcini n conformitate cu legea, cu ordinea de drept, ntr-un regim
democratic, se consider# c# el trebuie s# fie independent de un partid sau altul (membrii aparatului
de stat nu trebuie s# fac# politic# activ#). n aparatul administrativ sunt atra&i speciali&ti, exper(i n
diverse domenii. Ceea ce s-a observat n dezvoltarea statului contemporan este cre&terea num#rului
&i ponderii acestui aparat administrativ. n ultimul timp, au fost promova(i speciali&ti din industrie,
din domeniul tehnic, aparatul lund denumirea de aparat tehnocratic, iar membrii s#i fiind numi(i
tehnocra)i. n leg#tur# cu acest aparat tehnocratic, problema care se pune este aceea de a se limita
cre&terea sa, supradimensionarea tehnocra(iei, urm#rindu-se ca acesta s# nu preseze asupra
cet#(eanului, ci s# func(ioneze n interesul s#u. Statul nu este un scop n sine, ci un instrument
pentru organizarea &i conducerea societ#(ii, n serviciul for(elor sociale, politice, care de(in puterea.
Deci, statul este o organiza)ie a puterii, prin intermediul creia se asigur organizarea,
conducerea societ)ii, n conformitate cu voin)a, interesele puterii de stat. Rolul &i func(iile statului

evolueaz# de-a lungul istoriei - n societ#(ile antice, feudale, statul &i a manifestat rolul &i ac(iunea n
conformitate cu principiile de organizare &i valorile sociale specifice acelor societ#(i. n statul
24

modern contemporan democrat, unde puterea apar(ine poporului, statul este folosit n interesul
omului, al satisfacerii binelui comun, a drepturilor &i libert#(ilor cet#(ene&ti.
n general, prin func&ii ale statului n&elegem activit&ile fundamentale ale statului, la
realizarea crora particip ntregul mecanism de stat. Putem distinge func&iile interne 'i func&iile
externe ale statului.
Astfel, n perioada contemporan#, n societ#(ile democratice, n cadrul func&iilor interne
distingem o func)ie politico-juridic chemat# s# asigure conducerea social#, elaborarea actelor
normative &i f#urirea unei anumite ordini juridice, care are drept corolar promovarea drepturilor &i
libert#(ilor fundamentale la nivelul standardelor interna(ionale. O alt# func(ie este func)ia social-
economic. Latura economic# a acesteia se manifest# n mod diferen(iat n statele contemporane,
dup# concep(ia economic# n care este condus# economia na(ional#. n principiu, n economiile
liberale, bazate pe pia(a liber# &i pe libera concuren(#, pe proprietatea n forme diferite, n primul
rnd pe proprietatea privat#, aceast# func(ie s-a accentuat dat# fiind complexitatea vie(ii economice,
ca urmare a revolu(iei tehnico-&tiin(ifice contemporane, a necesit#(ii protec(iei sociale a cet#(enilor,
n ceea ce prive&te locul &i condi(iile de munc#, existen(a &omajului, s#n#tatea, instruc(ia &i educa(ia
&.a.
Pe plan extern statul contemporan democratic ac(ioneaz# pentru dezvoltarea rela(iilor cu alte
state pe baza principiilor dreptului interna(ional, ct &i pentru participarea la organismele
interna(ionale, pentru rezolvarea problemelor proprii, na(ionale, dar &i pentru rezolvarea
problemelor generale globale ale omenirii. Aceste func(ii trebuie privite n interdependen(a lor, ele
contribuind la realizarea scopului fundamental pe care l are statul, democratic, de a promova &i
ap#ra drepturile &i libert#(ile fundamentale ale cet#(enilor.
1.2.2.2. Societatea civil

n noua sa configura(ie, societatea contemporan# de tip democratic pare s# instaureze un soi
de complementaritate ntre civic &i politic (termeni n ultim# instan(# echivalen(i etiologic). Dac#
sfera politicului acoper# azi n totalitate ac(iunile coerente bazate pe proiect ideologic, sfera
civicului tinde s# opere acele ac(iuni - egal de con&tiente &i de liber asumate - care nu se
subordoneaz# direct &i distinct nici unui asemenea proiect, nici vreunui discurs anume provenit din
el; civismul nu exclude &i nu aneantizeaz# exerci(iul politic, ci i se opune ca un soi de strat protector
al societ#(ii, n contact direct cu aceasta &i r#spunznd intereselor &i nevoilor ei spontane, uneori
difuze, alteori punctual definibile. Sfera ac(iunii civice acoper#, deci, cel pu(in n acest moment,
[acele func(ii ale organismului social care sunt, pentru o vreme mai lung# sau mai scurt#,
ntructva independente sau indiferente fa(# de proiectul ideologic, ori greu ncadrabile ntr-o
generalizare ideologic#. n mod evident ac(iunea civic#, ca manifestare individual# &i de grup, nu
25

poate &i nu dore&te s# se adreseze globalit#(ii", ,maselor", ntregului organism social, ci are ca (int#
buna func(ionare a raporturilor interumane &i reprezentarea intereselor individuale imediate, afectate
direct de politicile tranzitorii. Al#turi de principiul deleg#rii con&tiente a puterii prin jocul politic,
modelul democratic asumat de cultura participativ# &i adaug#, ca un corolar, &i sistemele
complementare de ac(iune direct# a individului nl#untrul societ#(ii, pentru reprezentarea,
organizarea &i ob(inerea acelor beneficii &i utilit#(i care nu pot fi gestionate prin macro-structura
statal#]
64
. Societatea civil#", potrivit Mirunei Runcan, ar putea fi deci definit# ca fiind suma
cet#(enilor v#zu(i ca individualit#(i con&tiente de drepturile &i ndatoririle lor, &i capabili de
exerci(iul politic, ns# nenregimenta(i politic n mod asumat &i permanent; societatea civil# &i
organizeaz# - prin mecanisme asociative - propriul sistem de reprezentare a sferei civice n fa(a
sferei politicului, de la organiza(ii sindicale ori profesionale la asocia(ii cu (inte precise pe termen
limitat (minorit#(i etnice, religioase, grupuri de influen(are a opiniei publice pe o problem# sau alta
etc) - Societatea civil# cuprinde forme asociative de tip apolitic &i care nu sunt p#r(i ale unei
institu(ii fundamentale a statului sau ale sectorului de afaceri. Astfel, organiza(iile
neguvernamentale - asocia(ii sau funda(ii, sindicatele, uniunile patronale, sunt actori ai societ#(ii
civile, care intervin pe lng# factorii de decizie, pe lng# institu(iile statului de drept pentru a le
influen(a, n sensul ap#r#rii drepturilor &i intereselor grupurilor de cet#(eni pe care i reprezint# (Ce
este societatea civil#? http://www.fdsc.ro/ro/map/index.html).
65

Societatea civil# este deci reprezentarea, simultan#, a competen(ei politice fire&ti, prescris#
constitu(ional, &i a competen(elor non-subordonabile proiectelor ideologice reprezentate de politic.
n mod firesc, comunicarea mediat# (&i presa ca organizare institu(ionalizat# a acestei comunic#ri),
va func(iona n mod necesar ca un filtru, ca o diafragm# ntre putere &i societate, sau, &i mai precis
spus, nl#untrul modelului democratic, ca diafragm#-filtru ntre societatea civil# &i sfera politicului
n exerci(iu. De elasticitatea, de fine(ea acestei diafragme-filtru depinde n cele din urm#, dialogul
s#n#tos ntre institu(iile statului, ntre institu(ii &i societate, ntre majoritate &i minorit#(i, ntre
indivizi &i grupuri. Purt#toare de mesaje dinspre clasa" politic# spre societatea civil#, presa este,
ntr-o &i mai covr!itoare m#sur#, atunci cnd modelul democratic func(ioneaz# corect, purt#toare
de mesaje a societ#(ii civile c#tre gestionarii treburilor publice. Dubla ei subordonare e ns#&i
condi(ia sa de existen(#, iar libertatea ei nu poate fi definit# dect n raport direct cu ambii termeni
ai ecua(iei
66
.

64
Miruna Runcan, op. cit., p. 70-71.
65
A se vedea, Muresan, M., Duu, P., Societatea civil#-Actor nonstatal major, Editura Universit#(ii Na(ionale de
Ap#rare Carol I, Bucure!ti, 2006.
66
Miruna Runcan, op. cit., p. 72.
26

1.2.2.3. Institu#iile publice
Sub institu&iile politice exist institu&ii administrative - ele permit sistemului s# func(ioneze
&i s# satisfac# nevoile comune ale grupului, conform deciziilor care se degaj# din jocul institu(iilor
publice. Dup# cum vom vedea, institu(iile administrative sunt cele care fac fa(# sarcinilor,
necesit#(ilor de fiecare zi, care sunt din ce n ce mai complexe. n toat# lumea, organele
administrative se dezvolt#, se multiplic# &i se complic#. Termenul de institu(ie provine din
limba latin#, "institutia" a&ez#mnt, ntemeiere, nfiin(are, dar &i obicei, regul# de purtare,
deprindere
67
. Prin instituire, o na(iune, o colectivitate uman# trecea de la starea de component al
naturii, de la ac(iuni individuale, spontane &i uneori egoiste &i agresive, la starea social#, la
organiza&ii create de o autoritate exterioar intereselor individuale, dar recunoscut# ca necesar#
pentru satisfacerea acestor interese, pentru men(inerea unei colectivit#(i sociale durabile. n limbajul
cotidian, cuvntul institu(ie p#streaz# sensul ini(ial, juridic, desemnnd organiza(iile care au un
statut, reguli de func(ionare stabilite prin acte normative, avnd rolul de a satisface anumite nevoi
sociale. Dac# vom accepta definirea organiza(iei ca fiind o form# ra(ional#, institu(ionalizat# de
inter-ac(iune a unui grup de persoane, justificat# de interesul (sau pretextul) atingerii unui scop
comun
68
, - vor trebui eviden(iate rutinele &i managementul gndirii colective dintr-o perspectiv#
sistemic#
69
. Exemplul tipic de institu(ie n acest sens este statul cu organiza&iile sale administrative,
politice, militare etc. Problema clasific#rii structurilor organizatorice este destul de dificil#. o
importan(# esen(ial# avnd-o criteriul utilizat
70
. Institu(ia define&te regulile de influen(are &i control
social al comportamentelor individuale, modelele specifice &i stabile de organizare &i desf#&urare a
interac(iunilor dintre indivizi &i grupuri sociale orientate spre satisfacerea unor nevoi de baz#, valori
&i interese cu importan(# esen(ial#, strategic#, pentru men(inerea colectivit#(ilor sociale.
Scopurile unei institu(ii sunt definite n raport cu anumite valori. Ansamblul valorilor &i
scopurilor, precum &i normele existente, caracterizeaz# finalitatea institu(iei - cmpul axiologic.
Autonomia unei institu(ii este cu att mai ampl# cu ct competen(a de care ea dispune, n stabilirea
propriului cmp axiologic, este mai mare. Competen(a axiologic# atinge nivelul cel mai mare in
societ#(ile globale, unde este exprimat# prin independen(# &i suveranitate. n estim#rile unor
sociologi profilarea unei societ#(i globale, sau cel puin europene
71
, tinde s# reduc# suveranitatea la

67
Ioan Alexandru, op. cit., p. 71 cu trimitere la C. Zamfir, I. Vl#sceanu !i colab., "Dicionar de sociologie, Editura
Babel, Bucure!ti, 1993, p. 30.
68
Preda, M., Comportament organiza(ional. Teorii, exerci(ii &i studii de caz, Editura Polirom, Ia&i, 2006, p. 17.
69
A se vedea: Chiric# Sofia, Inteligen(a organiza(iilor. Rutinele &i managementul gndirii colective, Editura Presa
Universitar# Clujean#, Cluj-Napoca, 2003, p. 127-158.
70
A se vedea: Mielu Zlate, Tratat de psihologie organiza(ional-managerial#, Volumul al II-lea, Editura Polirom, Ia&i,
2007, p. 36 &i urm.
71
http://europa.eu/lisbon_treaty/countries/index_ro.htm. A se vedea Tratatul de la Lisabona - semnat oficial de &efii
statelor membre la data de 13 decembrie 2007, Tratatul de la Lisabona a intrat n vigoare la 1 decembrie 2009. Acesta a
fost ratificat de toate statele membre, conform unei proceduri care a variat de la o (ar# la alta, n func(ie de sistemul
constitu(ional.
27

nivelul unei simple autonomii.
Activit)ile unei institu)ii sunt de ordin material sau informaional !i ele intervin n mediul
nconjur#tor n vederea modific#rii acestuia n conformitate cu scopurile sale. Se pot distinge trei
categorii de activit#i la nivel societal: a.activit&i realizatoare - prin care sunt atinse scopurile
sistemului; transform# mediul &i realizeaz# obiectivul institu(iei; fac obiectul conducerii;
b.activit&i de conducere - asigur# convergen(a activit#(ilor realizatoare n vederea atingerii
scopului. Au un caracter auxiliar n raport cu cele anterioare (se numesc chiar activit#(i indirect
productive), chiar dac# agen(ii sau organele care le exercit# sunt ierarhic superioare acelora ce
exercit# activit#i realizatoare. Activit#ile de conducere sunt nemateriale. Ele constau n tratarea
informa(iei. Sunt deci activit#(i semantice nefinale, sau mai exact, intermediare, deoarece ele nsele
sunt conduse &i controlate de c#tre activit#(ile axiologice; c. activit&i axiologice
72
- sunt legate de
cunoa&terea valorilor &i de determinarea scopului, de finalitatea institu(iei. Sunt, de asemenea, de
natur# informa(ional#, fiind activit#(i semantice ini(iale (caracterul ini(ial este legat de sistemul
considerat). Au caracter esen(ial: chiar dac# activit#(ile conduse traduc ideea n act, ele nu-&i au
sensul dect n raport cu finalitatea instituiei.
Structura unei institu(ii reprezint# o re(ea relativ stabil# n spa(iu &i timp &i se poate defini
printr-un num#r de elemente &i rela(ii: func(iunile diferitelor organe &i leg#turile existente ntre
acestea, condi(iile diviziunii muncii &i repartizarea autorit#(ii. Diferitelor tipuri de activit#(i le
corespund principalele grupe de organe: de realizare (direct productive), de conducere (indirect
productive) &i de reglementare (organe axiologice).
Scopul ncerc#rii de a defini no(iunea de institu(ie
73
este acela de a contrui un cadru teoretic
al interven(iei organiza(ionale orientate spre cre!terea eficien(ei acesteia (se refer# la scopuri,
deoarece ntr-o institu(ie social# se ncepe prin a formula scopurile - activit#(ile constau n a exercita
autoritatea, a comanda - arhi nseamn# n grece&te att nceput, ct &i comand#).
74
Eficien(a nu
poate fi c&tigat# odat# pentru totdeauna, adic# prin efectuarea unei sarcini stabile n lumina unui
scop stabil. O institu(ie este eficient# cnd este "capabil#" s#-&i restructureze orient#rile s#-&i
redefineasc# sarcinile n fa(a unui mediu n schimbare. Exist# mai multe modalit#(i conven(ionale
de a descrie o institu(ie. Ea poate fi definit# ca: structur#, grup, politic#, agent, cultur#, sistem.
Institu%ia ca structur". De&i vom aborda pe larg aceast# problematic#, anticip#m ar#tnd c#
structuralismul, ca teorie sociologic#, este centrat dou# no(iuni cheie: structur &i func)ie.
Identificarea func(iilor latente &i manifeste ale institu(iilor analiza determinan(ilor structurii &i

72
Axiologie (Axiologie). Compus din cuvintele grece&ti axios + logos. ,tiin(a valorilor (mai ales morale sau etice).
(Gilles Ferreol, Philippe Cauche, Jean-Marie Duprez Nicole Gadrey, Michel Simon, Dicionar de sociologie, SC
,tiin(# & Tehnic#" S.A. Bucure&ti; Editura Polirom, Ia!i, 1998 - p. 24.
73
Ioan Alexandru, op. cit, 1999, p. 72, cu trimitere la Sofia Chiric#, Psihologie organizaional#, Editura Studiul
Organiz#rii, Cluj-Napoca, 1996, p. 32-37.
74
Ibidem, p. 72.
28

interac(iunea dinamic# a structurii &i func(iei sunt teme abordate n studii de referin(#. Dubla
centrare pe structur &i func)ie a condus la sesizarea problemei identit#ii &i flexibilit#(ii structurale
n leg#tur# cu dezvoltarea organiza(ional# ori la analiza &i alc#tuirea tipologiilor structural-
func(ionale. n acest cadru teoretic, o interven&ie organiza)ional, definit# ca fiind asisten&a
procesului de adaptare la schimbare, are ca obiect schimbarea structurii, sau restructurarea, ca
r#spuns la modific#rile mediului relevant. Din punct de vedere al interven(iei, adaptarea
organiza(ional# se refer# la modalit#(ile n care membrii institu(iei sunt capabili s# opteze pentru
structuri care r#spund mai eficient la condi(ii schimbate ale mediului sau s# creeze un mediu mai
prielnic. Avnd n vedere faptul c# omul este produsul mediului n care tr#ie!te, prezumia de baz# a
acestor studii este aceea c# schimb#rile structurii vor antrena schimb#ri n calitatea funcion#rii
sistemului. Discu(ia pe tema schimbrilor organiza&ionale constituie deja un leit-motiv al lucr#rilor
care trateaz# comportamentul organiza&ional.
75

Institu%ia ca sistem. A&a cum a fost definit anterior conceptul de sistem social, termenul de
sistem este central n cibernetic# &i teoria informa(iei. Aplicarea acestui termen institu(iilor a avut
dou# consecin(e pentru studiul lor: definirea institu(iilor ca entit#(i cu autoreglare &i eviden(ierea
constrngerilor reciproce dintre componentele sau subsistemele institu(iei. A privi institu(iile ca
sisteme nsea#n#, n primul rnd, a le considera entit#(i cu autoreglare, entit#(i care &i men(in
constante anumite caracteristici de baz#, prin intermediul unor cicluri de ac(iune n care erorile sunt
detectate &i corectate natural. De&i erorile pot apare natural, ca urmare a constrngerilor reciproce
dintre componentele sistemului institu(ional, detectarea &i corectarea lor, de c#tre membrii
institu(iei, nu se dezvolt# la fel de natural. Ele (in de anumite competen(e ale membrilor, n special
ale managementului, de a crea o lume comportamental# (un subsistem) care s# favorizeze detectarea
&i corectarea erorilor.
Institu%ia ca grup. Din perspectiva psihologiei sociale institu(iile sunt grupuri de persoane
care interac(ioneaz# n baza unor reguli sau norme &i care au o identitate colectiv#. Cu toate c#, n
ultimii ani, referirile la aceast# abordare sunt mai frecvente, integrarea problematicii grupului social
n context organiza(ional este, n general, mai evident# n domeniul comportamentului grupului n
rela(ie cu alte grupuri.
Institu%ia ca politic". Atunci cnd rela(iile dintre grupuri iau forma unor jocuri de interese
contradictorii, cu puteri asociate acestor interese, institu(ia se reveleaz# ca politic#. Grupurile se
confrunt# pentru a ob(ine controlul resurselor, teritoriilor, informa(iei, canalelor de comunicare, te-
melor din "ordinea de zi" sau din agenda discu(iilor de grup. Confrunt#rile de tip politic, de lupt#
pentru dobndirea controlului, sunt favorizate de incertitudinea unui mediu n schimbare, de

75
A se vedea, de pild#: Gary Johns Comportament organiza(ional. n(elegerea &i conducerea oamenilor n procesul
muncii, Editura Economic#, Bucure&ti, 1998, p. 524 &i urm.; Preda Marian, op. cit., p. 124 &i urm.
29

ambiguitatea scopurilor sau de deciziile intempestive. Institu(iile sunt alc#tuite din p#r(i
contradictorii &i pentru a le n(elege comportamentul trebuie s# n(elegem natura conflictelor interne
&i externe, distribu(ia puterii ntre grupuri &i procesele prin care conflictele de putere au ca rezultat
dominarea, supunerea, compromisul etc.
Institu%ia ca agent.
76
Prin termenul de agent institu(ia este perceput# ca instrument de
realizare a scopurilor sociale. De&i nu exist# institu(ie tar# o lectivitate de indivizi, ea nu poate fi
redus# la suma membrilor s#i &i nici iar la interac(iunile dintre ei. Institu(ia este, ea ns#&i, un
subiect receptiv, activ, inteligent &i orientat spre un scop. Aceasta este o perspectiv# instrumental# &i
ra(ional# totodat#. n efortul de a-&i realiza scopurile, institu(ia selecteaz# cele mai judicioase &i
potrivite mijloace. Studiile dezvoltate n acest cadru se centreaz# pe dobndirea &i aplicarea de
cuno&tin(e utile realiz#rii eficiente a sarcinilor organiza(ionale, lumea organiza(ional# fiind
considerat# ca fundamental cognoscibil# &i controlabil# prin mijloace !tiin(ifice.
Temele predilecte ale studiilor sunt comunicarea &i luarea deciziilor. ntruct institu(ia
func(ioneaz# prin deciziile luate de indivizii afla(i n roluri cheie, interven(ia organiza(ional# este
n(eleas# ca o instruire a managerului n "ra(ionalitate instrumental#" &i management. Pentru a putea
ndeplini eficient func(iile sale organiza(ionale (planificarea obiectivelor, analiza sarcinilor, selec(ia
&i instruirea personalului, controlul prin administrarea recompenselor &i sanc(iunilor) managerul
trebuie preg#tit s# vad# designul muncii &i realizarea acestuia de c#tre subordona(i ca o problem# de
inginerie. Observarea &i experimentarea sunt metodele &tiin(ifice de design al postului de munc# &i
de instruire a lucr#torului. Alt# categorie de studii are ca obiect calitatea activit#(ii de decizie.
n(eleas#, la nceput, ca o activitate ra(ional#, decizia este, ulterior, studiat# sub aspectul condi(iilor
de incertitudine &i de stress n care managerul trebuie s# ia decizii eficiente. Designul muncii a
evoluat spre considerarea percep(iilor &i sentimentelor muncitorilor fa(# de munca pe care fac, iar
ra(ionalitatea deciziei spre condi(iile subiective (incertitudine, stress, euristici
77
) n care decizia se ia
efectiv. Dintr-o perspectiv# a interven(iei organiza(ionale, teoriile ra(ionale ale managementului
evolueaz# spre o teorie organiza(ional# a ac(iunii, ce poate fi studiat# prin mijloacele psihologiei.
Este necesar# definirea conceptelor de organ de stat" &i de institu(ie statal#". n opinia lui
Ioan Vida, organul de stat reprezint# o reminiscen(# de ordin terminologic a regimului comunist, n
cadrul c#ruia toate autorit#(ile publice erau considerate organe de stat, indiferent de subordonarea
acestora sau de apartenen(a lor la organele centrale sau locale ale administra(iei publice. n zilele
noastre, o multitudine de reglement#ri juridice utilizeaz# denumirea institu(ie" pentru desemnarea
unor autorit#(i publice de ordin constitu(ional sau extraconstitu(ional, uneori ajungndu-se la

76
Ibidem, p. 74.
77
Euristic = 1. Care serve!te la descoperirea unor cuno!tine noi. 2. Metod# de studiu !i de cercetare bazat# de fapte noi;
arta de a duce o disput# cu scopul de a descoperi adev#rul (DEX, op. cit., 1998, p. 352.).
30

desemnarea serviciilor publice organizate n subordinea ministerelor sau a altor autorit#(i ale
administra(iei publice.
78
Potrivit regulilor dreptului constitu(ional &i ale dreptului administrativ,
conceptul de institu(ie public# are o valoare care dubleaz#, dar &i excede sfera autorit#(ilor publice.
Din punct de vedere constitu(ional, autorit#(ile publice se bucur# de competen(a prev#zut# de Legea
fundamental#, n virtutea c#reia &i ndeplinesc rolul &i func(iile sociale. Institu(ia public# poate fi
definit# ca o alternativ# la autoritatea public#, n m#sura n care aceasta este nzestrat# cu atribu(ii
bugetare &i financiare. n principiu, orice autoritate public# are un buget propriu &i, ca atare, dispune
de mijloacele financiare necesare pentru ndeplinirea atribu(iilor sale. Cu alte cuvinte, orice
autoritate public care este ordonator de credite este #i institu&ie public.
79

O problem# distinct# este cea care vizeaz# componentele economice ale statului, respectiv
organiza(iile care administreaz# averea privat# sau public# a acestuia. n rndul acestor organiza(ii
intr# societ#(ile comerciale cu capital privat de stat, regiile autonome, societ#(ile &i companiile
na(ionale etc. care, ntr-o form# sau alta, gestioneaz# bunuri care apar(in propriet#(ii publice sau
private a statului sau a unit#(ilor administrativ-teritoriale. Desigur, aceste organiza(ii pot fi
considerate institu(ii publice, far# ca prin aceasta s# le fie conferite, implicit, &i atribu(ii de autoritate
public#.
80


1.3. Statul de drept defini)ii #i trsturi definitorii

Analiznd determin#rile statului de drept, profesorul Ion Deleanu remarc# evalu#rile diverse,
surprinz#toare &i contradictorii ale statului de drept, trecnd n revist# numeroase percep(ii
doctrinare" ntre care
81
: statul de drept corespunde unei necesit#(i antropologice" (H. Ryffel); el
este un mit, un postulat &i o axiom#, o veritabil# dogm#; (J.

Chevallier); un pleonasm, un nonsens
juridic (H. Kelsen); un concept inutil care mutileaz# de factur# arbitrar# alte dou# concepte" (A.
Hauriou) &.a. Asemenea evalu#ri sunt expresia unor abord#ri din perspective diferite ale premiselor
&i mecanismelor fenomenului statal n corela(ie cu fenomenul juridic care au condus la sesizarea
unor multiple semnifica(ii ale conceptului stat de drept". Iat# cteva dintre acestea: statul de drept
semnific# subordonarea statului fa(# de drept (J. Gicquel); este un sistem de organizare n care
ansamblul raporturilor sociale &i politice sunt subordonate dreptului (J. P. Henry); statul n care
puterea e subordonat# dreptului, toate manifest#rile statului fiind legitimate &i limitate prin drept

78
Vida, I., Art. 61 - Rolul !i structura, n Constituia Romniei comentariu pe articole, coordonatori I. Muraru !i E.
S. T#n#sescu, Editura C. H. BECK, Bucure!ti, 2008, p. 594.
79
Ioan Alexandru, op. cit, 1999, p. 32-37.
80
Ibidem.
81, Ibidem, p. 210 cu trimitere la Deleanu, I., Drept constitu(ional &i institu(ii politice, Tratat, Editura Nova,
Bucure&tii 1996, p. 100-101.
31

(M. J. Redor); statul de drept nseamn# garan(ii fundamentale libert#(ilor publice, protec(ia ordinii
legilor (J. L. Quermonne); statul de drept implic# existen(a regulilor constitu(ionale care se impun
tuturor (G. Duhamel); este statul n m#sur# s# concilieze libertatea &i autoritatea (M. Miaille); statul
de drept este ordinea juridic# ierarhizat# &i sistematizat# (J. Dabin)
82
&.a. n condi(iile
contemporane, ale r#sturn#rii &i nl#tur#rii regimurilor totalitare, comuniste care au durat cteva
genera(ii &i care au introdus modific#ri radicale n toate structurile societ#(ii - economice, politice,
ideologice, culturale - &i n via(a oamenilor, reorganizarea acestor societ#(i pe baze democratice a
reactualizat n mod deosebit conceptul statului de drept care s# orienteze evolu(ia fostelor (#ri
socialiste n conformitate cu valorile sociale autentice din statele democrate dezvoltate. n aced
context &i n doctrina juridic# romneasc#, s-au propus diverse defini(ii care, ntr-a formulare sau
alta, ncearc# s# releve nucleul conceptual al statului de drept. Astfel, ntr-o opinie statul de drept
este un concept politico-juridic ce define&te o form# a regimului democratic de guvern#mnt din
perspectiva raporturilor dintre stat &i drept, dintre putere &i lege prin asigurarea domniei legii &i a
drepturilor &i libert#(ilor fundamentale ale omului n exercitarea puterii"
83
.
Tudor Dr"ganu remarc# organizarea statului de drept pe baza principiului separa(iei puterilor
statului, n aplicarea c#ruia justi(ia dobnde&te o real# independen(# &i urm#rind; prin legisla(ia sa
promovarea drepturilor &i libert#(ilor inerente naturii umane, asigur#: respectarea strict# a
reglement#rilor sale de c#tre ansamblul organelor de stat n ntreagalor activitate
84
.
Referindu-se la caracteristicile statului de drept, Paul Cosmovici sintetizeaz# c# acesta trebuie
s# ac(ioneze pe baza &i respectnd forma dreptului, ca expresie a voin(ei generale. Tr#s#turile sale
caracteristice se aseam#n#, de altfel, ideilor esen(iale ale unui regim juridic democratic din
societ#(ile moderne, &i anume: suveranitatea poporului care &i g#se&te expresia n alegeri libere &i
un sistem politic pluralist, separa(ia puterilor &i limitarea prerogativelor preziden(iale, independen(a
judiciarului, egalitatea cet#(enilor n fa(a legii, libertatea de opinie &i deexpresie, dreptul de asociere
etc. adic# promovarea &i protec(ia drepturilor omului"
85
.
Sofia Popescu, ntr-o prestigioas# monografie consacrat# dezbaterilor &tiin(ifice contemporane
referitoare la statul de drept, semnaleaz# &i analizeaz# diferite aspecte dedicate acestei problematici
apar(innd unor cunoscu(i speciali&ti din diferite (#ri ale lumii, identificnd n acest sens aspecte
semnificative la peste 100 de autori doar n aria analizei conceptuale &i a tr#s#turilor definitorii ale

82
lbidem, p. 114-115.
83
Ibidem, cu trimitere la Ceterchi, I., Actualitatea conceptului statului de drept, Statul de drept &i economia de pia(#;
simpozion, Cluj, octombrie 1991.
84
Ibidem, cu trimitere la T. Dr#ganu, Introducere in teoria &i practica statului de drept, Editura Dacia, Cluj Napoca,
1992, p. 9-10.
85
Ibidem, cu trimitere la Paul Cosmovici, Les Communauts europennes et l'Etat de droit, n Revue roumaine des
sciences juridiques nr. 1-2/1991, p. 6.
32

statului de drept, fapt ce remarc#, ntre altele, complexitatea &i importan(a acestui subiect
86
. De
pild#, n concep(ia autorului belgian Francois Rigaux, tr#s#turile definitorii ale statului de drept
sunt: subordonarea puterii fa(# de drept; structurarea piramidal# a puterii &i difuzarea ei unui num#r
mare de organisme; garantarea drepturilor &i libert#(ilor fundamentale ale individului; participarea
cet#(enilor la exercitarea puterii prin dou# modalit#(i: a) controlul jurisdictional al respect#rii
dreptului de c#tre organele statului, prin recursul jurisdictional mpotriva actelor ilegale ale
autorit#(ii &i b) controlul de natur# politic#, exercitat prin adun#ri alese; limitarea fiec#reia dintre
cele trei puteri: legislativ#, executiv# &i judec#toreasc# de c#tre celelalte dou#. Statul de drept a fost
definit chiar ca separare &i divizare a puterilor; ierarhizarea puterii executive &i a puterii
judec#tore&ti care s# permit# controlul ntre autorit#(ile existente n sistemul aceleia&i puteri
87
.
S-a remarcat, de asemenea, n cadrul analizelor post-totalitare dedicate statului de drept
necesitatea instaurrii sau restaurrii societ&ii civile ca o condi(ie sine qua non a realiz#rii
statului de drept. S-a relevat c# societatea civil# implic# asigurarea circula(iei nestnjenite a
informa(iei, promovarea libert#(ii de exprimare &i a libert#(ii con&tiin(ei, schimbul de idei &i luarea
de atitudini, la nivel colectiv, spontan &i neinstitu(ionalizat, existen(a &i ac(iunea social# a unor
organiza(ii voluntare, asocia(ii independente, mi&c#ri sociale, organiza(ii regionale &i profesionale
care nu sunt controlate direct de institu(iile statale. Orientarea c#tre un stat de drept mai nseamn#
reconsiderarea rela(iilor dintre societate &i stat, limitarea posibilit#(ilor de penetrare a statului n
via(a societ#(ii, suprema(ia societ#(ii civile asupra statului, reducerea rolului statului la o ac(iune
minim# de men(inere a echilibrului social, de sprijinire a indivizilor n satisfacerea propriilor
interese, precum &i renun(area, din partea statului, la rolul s#u de stat activist", specific
totalitarismului.
Una dintre condi(iile statului de drept este considerat# autonomia dreptului, respectarea
statutului contemporan al dreptului &i, n general, a ceea ce poate fi, ct poate fi &i pn# unde poate
fi dreptul. Din aceast# perspectiv# se relev# primatul dreptului, emanciparea &i independen(a sa
relativ# n raport cu statul, individualizarea dreptului ca fiin(# social# distinct#. n contextul acestei
interpret#ri, dreptul nu mai este un simplu instrument subordonat interese lor politice care s#
contureze spa(iul legalit#(ii" ci un fenomen relativ autonom fundamentat pe legitimitate,
interdependent cu lumea moral#, punndu-&i problema scopurilor &i valorilor urm#rite, a finalit#(ilor
sale
88
. Pe aceste coordonate, dreptul, n contextul statului de drept, trebuie s# asigure previzibilitatea
&i securitatea, fiind un drept demn de ncredere, optimizator pentru rela(iile sociale, cu norme
juridice clare, stabile, durabile, cunoscute publicului, generale &i neretroactive, coerente &i

86
Craiovan, I., op. cit., 2009, p. 211 cu trimitere la Popescu Sofia, Statul de drept n dezbaterile contemporane,
Editura Academiei Romne, Bucure&ti, 1998, p. 36-108.
87
Fr. Rigaux, Introduction 0 la science du droit , Edition Ouvri2res, Bruxelles, 1974, p. 35-36.
88
Craiovan, I., Introducere n filosofia dreptului, Editura ALL Beck, Bucure!ti, 1998, p. 13.
33

susceptibile de supunere fa(# de ele, elaborate de c#tre cei autoriza(i de lege s# le investeasc# cu
for(# de constrngere, obligatorii pentru to(i cet#(enii sau func(ionarii publici. n acest fel, dreptul
nseamn# nu numai validitatea formal#, ci &i un con(inut care s# favorizeze persoana uman#. O alt#
tr#s#tur# definitorie a statului de drept relevat# n literatura de specialitate este regimul
constitu(ional. Nu este ns# vorba de orice regim constitu(ional, de o constitu(ie pur declarativ# care
s# instituie o legalitate aparent#, ci de consacrarea constitu(ional# a unor principii, cum sunt:
separarea puterilor, distinc(ia dintre puterea constituant# &i puterile constituite, guvernarea
reprezentativ#, controlul constitu(ionalit#(ii legilor, acesta din urm# avnd un rol decisiv n a
garanta valorile consacrate, n promovarea constitu(ionalismului n sensul s#u deplin
89
. Corolarul
statului de drept trebuie s l constituie consacrarea, garantarea 'i promovarea drepturilor omului
la nivelul standardelor interna)ionale, realizarea climatului favorabil manifestrii 'i valorificrii
persoanei umane, ca un criteriu fundamental de moralitate care s releve n ce msur statul 'i
dreptul sunt, n mod efectiv, pentru om.
90

Ast#zi mai mult ca oricnd sunt de actualitate cuvintele lui Leon Duguit
91
: Statul, f#cnd legea,
este obligat s# o respecte att timp ct ea exista. El o poate modifica sau abroga; dar atta timp ct
ea exist#, el nu poate face un act contrar, un act administrativ sau jurisdic(ional dect n limitele
fixate prin aceast# lege, &i astfel statul este un stat de drept. Statul, n virtutea acelea&i idei este
justi(iabilul propriilor sale tribunale. El poate fi parte ntr-un proces; el poate fi condamnat de
proprii s#i judec#tori &i este (inut ca un simplu particular de a executa sentin(a prezentat# mpotriva
sa."
92

Respectarea legii implic# &i ideea de r#spundere a statului pentru eventualele acte de
nesupunere. Sau, n exprimarea contemporan# a judec#torului constitu(ional romn: Caracterul
obligatoriu erga omnes al deciziilor Cur(ii Constitu(ionale prin care se constat#
neconstitu(ionalitatea unei legi sau a unei ordonan(e implic# existen(a r#spunderii juridice n cazul
nerespect#rii acestor decizii. Sub acest aspect exist# echivalen(# cu situa(ia n care nu este respectat#
o lege adoptat# de Parlament ori o ordonan(# emis# de Guvern. Sau, n termeni mai generali, este
vorba despre problema identific#rii r#spunderii juridice atunci cnd una dintre autorit#(ile statului
refuz# s# pun# n aplicare m#surile stabilite, n limitele competen(elor atribuite prin Constitu(ie, de
c#tre o alt# autoritate a statului. ntr-o asemenea situa(ie identificarea r#spunderii juridice decurge
din caracterul imperativ al dispozi(iilor art. 1 alin. (3) din Constitu(ie, potrivit c#rora Romnia este

89
Craiovan, op. cit., 2009, p. 212, cu trimitere la M. Troper, Pour une thorie juridique de l'Etat, P.U.F., Paris, 1994,
p. 203.
90
Craiovan, I., op. cit, 1999, p. 13.
91
Cu privire la opera lui Duguit recomand#m: Nicu-Aureliu Steihardt, Principiile clasice !i noile tendine ale
dreptului constituional critica operei lui Duguit (Addenda: Dreptul social), M#n#stirea Rohia, Polirom, 2008.
92
Muraru, I., T#n#sescu, E. S., Art. 1 Statul romn, n Constituia Romniei comentariu pe articole, coordonatori
I. Muraru !i E. S. T#n#sescu, Editura C. H. BECK, Bucure!ti, 2008, p. 8. Pentru dezvoltare recomand#m: Craiovan, I.,
Filosofia dreptului sau dreptul ca filosofie, Editura Universul Juridic, Bucure!ti, 2010, p. 293-301.
34

stat de drept (...)". Altfel, s-ar ajunge la nl#turarea de c#tre una dintre puterile statului a acestui
principiu constitu(ional fundamental, ceea ce este inadmisibil. De asemenea, n lumina dispozi(iilor
art. 11 &i art. 20 din Constitu(ie, r#spunderea juridic# pentru nerespectarea unei decizii a Cur(ii
Constitu(ionale poate consta, n m#sura n care sunt ndeplinite condi(iile prev#zute de Conven(ia
pentru ap#rarea drepturilor omului &i a libert#(ilor fundamentale, n pronun(area unei hot#rri a
Cur(ii Europene a Drepturilor Omului mpotriva statului romn" (D.C.C. nr. 169/1999). Ca orice
concept juridic &i cel de stat de drept a cunoscut amplific#ri &i perfec(ion#ri. F#cndu-se cuvenitele
diferen(ieri ntre statul legiuitor, statul administrator &i statul judec#tor, trebuie s# re(inem c# statul
de drept nu se confund# &i cu principiul legalit#(ii, el este mai mult dect att. Statul de drept
r#mne o simpl# teorie dac# nu este constituit dintr-un sistem de garan(ii, inclusiv jurisdic(ionale,
care s# asigure reala ncadrare a autorit#(ilor publice n coordonatele dreptului. A&a cum preciza &i
Curtea Constitu(ional# ntr-un stat de drept repararea unui act injust nu se poate realiza dect prin
recurgerea la procedee legale, care s# nu contravin# dispozi(iilor constitu(ionale &i obliga(iilor ce
decurg din tratatele &i documentele interna(ionale pe care statul romn &i le-a asumat &i a c#ror
respectare este obligatorie, conform dispozi(iilor art. 11 &i art. 20 din Constitu(ie" (D.C.C. nr.
234/1999). Statul de drept trebuie s# se autolimiteze efectiv prin drept, n toate cele trei ipostaze n
care poate apare. Ca atare statul de drept are un con(inut complex &i n acest sens se consider# c#
suntem n prezen(a unui stat de drept acolo unde: domnia dreptului este evident#; con(inutul acestui
drept valorific# la dimensiunile lor reale drepturile &i libert#(ile cet#(ene&ti; se realizeaz# echilibrul,
colaborarea &i controlul reciproc al puterilor publice (autorit#(ilor publice); se realizeaz# accesul
liber la justi(ie. n plan juridic, statul de drept, c#ruia i s-a ad#ugat &i atributul de na(ional ncepnd
cu a doua jum#tate a sec. al XlX-lea, constituie punctul culminant al constitu(ionaliz#rii sistemului
politic, n cadrul s#u ntregul aparat de stat fiind controlat prin instrumente juridice.
93


93
Muraru, I., T#n#sescu, E. S., Art. 1 Statul romn, n Constituia Romniei comentariu pe articole, coordonatori
I. Muraru !i E. S. T#n#sescu, Editura C. H. BECK, Bucure!ti, 2008, p. 7-8.
35

2. Drept, sistem de drept
2.1. No)iunea dreptului
Problema dreptului &i a justi(iei nu a fost inventat# n mod artificial. Ea a corespuns unei nevoi
constante &i naturale ale spiritului uman. Fenomenul "drept" a fost, &i este, obiect al preocup#rilor
speciali&tilor n domeniu, al oamenilor de rnd, al cet#(enilor, pentru c# "dreptul a avut &i are cele mai
complexe interferen(e cu libertatea &i interesele omului n societatea organizat# ca stat"
94
. Primele
reflec(ii &i elabor#ri teoretico-explicative asupra fenomenului "drept" au ap#rut nc# din antichitate, mai
ales, n operele &i scrierile unor filosofi
95
, mp#ra(i sau juri&ti
96
ai Greciei antice
97
&i Romei
98
. Ele au fost
continuate n operele filosofice &i politico-juridice ale Evului mediu
99
, mai cu seam# n perioada
renascentist#, iluminist# &i a revolu(iilor burgheze, urmnd ca n epoca modern# &i contemporan#
cunoa&terea dreptului s# se dezvolte considerabil, "constituindu-se complexul sistem al &tiin(elor
juridice, ca o ramur# distinct# a &tiin(elor socio-umaniste"
100
. Pn# n secolul al XIX-lea cnd &tiin(a
dreptului se va constitui ca o ramur# distinct# a &tiin(elor, explica(ia fenomenului "drept" era realizat#
din perspective diferite, ale filosofiei, moralei, eticii, politicii, istoriei etc., de unde &i marea diversitate
de n(elesuri &i defini(ii date acestui termen
101
.

94
Aceste preocup#ri ne sunt semnalate nc# din sec. XVIII- lea .e.n., n Codul lui Hammurabi (regele Babilonului din
acea perioad#), unde se arat# c# legea este destinat# s# asigure binele poporului, nl#turnd putin(a celui tare de a-l
v#t#ma pe cel slab (A se vedea: Boar, Ana, op. cit., Elemente de Teoria dreptului, Editura SERVO-SAT, Arad, 1996, p.
22).
95
Giorgio del Vecchio, n Lec)ii de filosofie juridic, (traducerea lucr#rii Philosophie du Droit, Dalloz, Paris, 1953),
Editura Europa Nova, Bucure&ti, p. 305 arat# c# nc# din antichitate, fenomenul juridic a constituit obiect de preocupare
pentru filosofie, diferite curente, idei &i &coli preocupndu-se de a defini dreptul n universalitatea lui logic#, de a-i
cerceta originile &i caracterele generale ale dezvolt#rii, "prin raportare la un ideal de justi(ie".
96
Printre ace&tia se cuvine a aminti contribu(ia jurisconsul(ilor romani Cicero, Gaius, Ulpian, a c#ror oper# de
interpretare a dreptului a fost att de prestigioas# nct avea aceea&i valoare a invoca n fa(a magistratului un text de lege
sau o interpretare dat# de ace&tia. Dac# romanii nu au fost n mod deosebit teoreticieni ai dreptului, ci mai ales
practicieni n c#utare de solu(ii concrete unor probleme practice, trebuie amintit# opera lui Cicero, avocat &i orator
celebru, care a mijlocit trecerea dintre gndirea greac# &i cea latin#. Scrierile sale Despre republic &i Despre Legi sunt
profund influen(ate de conceptele fundamentale ale filosofiei grece&ti. El preia de la Aristotel ideea c# deasupra legilor
exist# o justi(ie absolut#, un drept natural care trebuie s# orienteze conduita uman# cnd legile nu se pronun(#. (A se
vedea: Boar, Ana, op. cit. p. 16, 28 &i urm). De asemenea, Georgio del Vecchio (n op. cit., p. 347-350) spunea c# "ntre
dreptul natural &i cel pozitiv exist# o leg#tur# foarte strns#. Prin intermediul unei norme apar(innd dreptului pozitiv,
dreptul natural &i asigur# func(ia sa de ap#rare sau de ocrotire a fiin(ei umane fa(# de abuzurile sau tirania
guvernan(ilor".
97
De referin(# sunt ideile (cunoscute prin referirile f#cute la ele mai ales de Platon n opera sa Dialoguri) lui Socrate
(care a tr#it la Atena ntre 469 &i 399 .e.n.) care considera legile scrise sau nescrise, ca fiind impuse oamenilor de zei,
orice nc#lcare a lor reprezentnd o nesocotire a n(elepciunii Divine. De asemenea, elocvente sunt, n acest sens, trei
dintre Dialogurile lui Platon, precum &i concep(ia despre justi(ie &i despre drept expuse, n principal, n dou# din cele
mai importante opere ale lui Aristotel (a tr#it ntre anii 384 &i 322 .e.n., a fost timp de 20 de ani elev al lui Platon, iar
apoi preceptor al lui Alexandru cel Mare), Politica &i Etica.
98
A se vedea: Hanga, V., Drept privat roman, Editura Didactic# &i Pedagogic#, Bucure&ti, 1978, p. 15 &i urm.
99
n acest sens amintim contribu(ia profesorilor de drept ai Universit#(ilor din Italia (Padova, Bologna) cunoscu(i sub
numele de "glosatori" denumi(i astfel dup# metoda pe care o foloseau, prin adnot#ri sau glose pe marginea textelor.
Ideile &i metodele lor s-au r#spndit n Fran(a, Germania &i Anglia.
100
Sida, A., Introducere n Teoria general a dreptului, Universitatea Cre&tin# "Dimitrie Cantemir", Facultatea de
Management Turistic &i Comercial, Cluj-Napoca, 1997, p. 1.
101
Dreptul nu este un fenomen static, el poart# amprenta epocilor &i societ#(ilor pe care le reglementeaz#. n afara
36

Cuvntul drept
102
este utilizat n accep(iuni diferite
103
, de la cele de maxim# generalitate,
precum fenomenele &i conceptele filosofice, care s-au conturat treptat, pornind de la ideile lui Aristotel
&i Platon sau Toma dAquino
104
, n(elese n sensul de juste(e, echitate, de dreptate, pn# la cele de strict#
specialitate &i concrete(e (de pild#, cele care se refer# la dreptul statului de a percepe impozite, la dreptul
proprietarului de a-&i nsu&i fructele produse de bunul s#u etc.).
n prezent
105
, pentru a ne situa n domeniul &tiin(ei juridice, no(iunea de drept trebuie n(eleas#,
n principal, prin trei mari accep&iuni &i anume:
1. ntr-o prim" accep%iune, prin drept n(elegem ansamblul (totalitatea) regulilor sau
normelor juridice care reglementeaz conduita oamenilor ntr-o colectivitate politice'te determinat
106
,
norme obligatorii, impuse prin for(a coercitiv# a statului tuturor resortisan(ilor s#i.
n acest sens distingem, de exemplu, dreptul romn de dreptul francez sau de dreptul altui stat.
De asemenea, tot n aceast# accep(iune folosim no(iunea de drept &i atunci cnd vorbim de sistemul &i de

modelului societ)ilor primitive, n teoria dreptului au mai fost identificate modelul legalist-liberal, corespunz#tor unei
economii industriale &i urbane, "al c#rei arhetip este reprezentat de societ#(ile occidentale moderne &i un model
normativ-tehnocratic care presupune o societate postindustrial#, n care statul se angajeaz# tot mai mult ntr-un
interven(ionism sub forma redistribuirii, planific#rii, subsidiilor etc." A se vedea Boar, Ana, op. cit. p.13.
Dac# aceste modele corespund unei abord#ri istorice, cronologice, din punctul de vedere al con(inutului &i formei de
exprimare a lui, n teoria dreptului comparat sistemele de drept au fost grupate n mai multe "familii", dup# cum
urmeaz#: a) sistemul romano-germanic, sau continental, mo&tenitor al tradi(iei dreptului roman &i caracterizat prin
forma de exprimare predominant prin legi &i tendin(# de codificare - dreptul francez, german, spaniol, dar &i, prin tradi(ii
care sunt ast#zi reluate, dreptul romnesc; b) sistemul de common-law drept comun, specific pentru Anglia, S.U.A. &i
(#rile care s-au inspirat din exemplul englez, caracterizat prin preponderen(a jurispruden(ei, a precedentului judiciar ca
izvor de drept. Dac# n sistemul romano-germanic practica judec#toreasc# nu face dect s# completeze principiile
impuse prin lege, n cel anglo-american acestea sunt impuse de jurispruden(# &i doar completate prin lege. Explica(ia
const# n nencrederea englezilor n legea scris#, "pe care o consider# un mijloc u&or de a se ajunge la tiranie, n vreme
ce practica judec#toreasc# &i obiceiul sunt considerate a fi o fort#rea(# sigur# mpotriva acesteia"; c) n a treia familie
era inclus dreptul socialist, din care s-a inspirat &i Romnia (n acest sistem legea se transformase n principalul
instrument de opresiune) care, n prezent face eforturi de a redeveni un stat de drept, "premisa revenirii n cadrul marii
familii romano-germanice c#reia i apar(ine prin tradi(ie; d) n sfr&it, "mai exist# o grupare a sistemelor filosofice sau
religioase de drept, din care fac parte dreptul islamic, cel indian &i cel chinez, impregnate puternic de ideologia specific#
acestor civiliza(ii &i a c#ror n(elegere este dificil#, f#r# o cunoa&tere a principiilor religioase &i filosofice care le anim#,
ns# nu mai pu(in interesante pentru studiul dreptului ca fenomen (pentru aceast# clasificare a sistemelor de drept, a se
vedea David, R., 1Les grands systemes de droit contemporains, Editura a IX-a, Editura Dalloz, Paris, 1988).
102
Etimologia cuvntului drept provine de la termenul latin directum. n paralel, romanii au creat un corespondent
semantic al termenului "drept", &i anume, termenul "jus" - "jusum" (cu n(eles, la nceput, de "porunc#", "a porunci"),
care n diferite formul#ri &i asocieri cu al(i termeni, exprima exigen(e distincte din sfera dreptului, ca de exemplu: un
ansamblu de norme sau legi dintr-un anumit domeniu - "jus gentium" (dreptul gin(ilor); "jus publicae" (dreptul public);
"jus privata" (dreptul privat) etc., sau, exprima activitatea de nf#ptuire a dreptului - "justi(ia", "jurisprudentia" etc.; sau,
exprima denumirea unor institu(ii sau persoane legate de aplicarea sau interpretarea dreptului - "jurisconsult", "juris",
"justi(ia" etc. Tot de la romani vine &i cuvntul "Lex" (lege), "n n(elesul ei de norm# de drept, ca element concret,
determinat al dreptului" (Sida, A., op. cit. p. 2).
103
Mure&an, M., Drept Civil. Partea General#, Note de curs, Universitatea de Vest Vasile Goldi&, Arad, Editura
S.C. Cordial Lex SRL, Cluj-Napoca, 1992, p. 5.
104
Reprezentan(ii scolasticii, n special Sf. Toma din Aquino au preluat de la juri&tii romani concep(ia dreptului natural,
c#reia i-au dat o baz# teologic# socotind-o superioar# oric#rei legi pozitive.
105
n literatura juridic# interbelic# s-a considerat c# dreptul nu este dect un ansamblu de reguli de conduit# impuse de
puterea public#, menite s# asigure ordinea n societate (Dongoroz, V., Drept penal, Bucure&ti, 1939, p. 8) sau ca un
sistem de norme de ac(iune social#, ra(ional armonizate &i impuse de societate (Speran(ia, E., Principii fundamentale de
filozofie juridic#, Cluj, 1936, p. 8). Ca o variant# a acestei ultime defini(ii, se consider# c# dreptul este un sistem
deductiv de norme sociale destinate, ca printr-un maximum de justi(ie realizabil#, s# asigure un maximum de socialitate
ntr-un grup social determinat (Speran(ia, E., Introducere n filosofia dreptului, Cluj, 1946, p. 373) .
106
Mure&an, M., op. cit. pag. 6.
37

ramurile dreptului unei anumite (#ri, mp#r(ind de pild#, totalitatea normelor juridice ale Romniei, n
norme de drept constitu)ional, de drept penal, de drept administrativ 'i contraven)ional, de drept civil,
de dreptul familiei, de dreptul mediului etc.
Normele de drept, de&i eman# de la colectivitatea constituit# n stat a oamenilor ca subiec(i de
drept, au o existen(# obiectiv, n sensul c# norma de drept exist ca atare independent de aplicarea ei
n practic de ctre unul sau altul dintre subiec)ii de drept supu'i reglementrii ei
107
. Acestei prime
accep(iuni a no(iunii i corespunde no(iunea de drept obiectiv
108
(n limba englez# Law) sau
pozitiv
109
.
2. ntr-o a doua accep%iune, prin drept n(elegem o anumit# facultate (posibilitate, un anumit
prerogativ) recunoscut de dreptul obiectiv unei persoane de a adopta o anumit conduit juridic
110

(de a s#vr&i un act ori un fapt determinat, sau de a pretinde altei persoane ndeplinirea unei obliga(ii
determinate etc.).
n acest sens ne referim de exemplu: la dreptul la nume, la dreptul de proprietate, la dreptul la
munc, la dreptul de a dispune prin testament etc.
ntruct, n aceast# accep(iune, ne referim la facultatea recunoscut# de dreptul obiectiv unei
persoane privite ca subiect de drept, vom folosi cnd este necesar, pentru a evita o posibil# confuzie cu
no(iunea de "drept obiectiv", expresia de drept subiectiv (n englez# Right, expresie ce nu se refer# la
sensul filosofic sau psihologic al calificativului de subiectiv, ci la sensul lui juridic care, ne indic#
apartenen(a dreptului la un anumit subiect de drept.
n acest context preciz#m c#, sunt des uzitate &i expresiile de "drept substan)ial" sau "drept
material" &i respectiv de "drept procesual" sau "drept procedural". Prin drept substan)ial sau material
n(elegem ansamblul acelor categorii juridice care au un con(inut normativ propriu-zis, adic#
"normeaz#", stabilesc conduite, fapte, ac(iuni ale subiec(ilor ntr-un raport juridic, n timp ce prin
categoria normelor juridice care cuprind n con(inutul lor proceduri, modalit#(i, mijloace prin care se
aplic# normele dreptului substan(ial sunt exprimate termenii de "drept procesual" sau "procedural".
3. ntr-o a treia accep%iune, prin cuvntul drept n(elegem studiul sau 'tiin)a dreptului
111
, adic#

107
Ibidem
108
n acest context men(ion#m c# atributul "obiectiv" nu are nimic comun cu accep(iunea filosofic# a acestui termen. n
filosofie prin termenul "obiectiv" se n(elege o existen(# ce este independent# de voin(a sau ac(iunea subiectului uman.
n limbaj juridic, termenul "obiectiv" n asociere cu termenul "drept" exprim# doar faptul c# ansamblul sau totalitatea de
norme juridice din societate constituie o existen(# independent# de voin(a sau dorin(a unora din subiec(ii sociali.
109
Prin "drept pozitiv" n(elegem totalitatea normelor juridice n vigoare, termen care face posibil# distinc(ia ntre
categoriile de norme care au ie&it din vigoare &i care nu se mai aplic# (trecute n "arhiva" istoric# a dreptului) &i,
categoria normelor care sunt n vigoare.
110
Mure&an, M. op. cit. pag. 6.
111
Dreptul roman, monument juridic al societ#(ii antice, are o importan(# deosebit# &i din punctul de vedere al &tiin(ei
juridice. Dreptul roman a creat alfabetul juridic, adic literele juridice, acele elemente simple cu ajutorul crora
regulile 'i principiile dreptului dobndesc formularea concret ce ngduie punerea lor n aplicare. Pentru o dezvoltare
mai ampl# a problemei &tiin(ei dreptului, a se vedea: Hanga, V, Drept privat roman, Editura Didactic# &i Pedagogic#,
Bucure&ti, 1978 &i Bobo&, Gh., op. cit.
38

acea ramur# a nv#(#mntului &i a cercet#rii &tiin(ifice care se ocup# de cunoa'terea dreptului obiectiv 'i
drepturilor subiective, n contextul general al cunoa'terii umane
112
. Dreptul (dirigere, directum), scria
profesorul Dimitrie Alexandresco, este &tiin(a legilor &i a regulilor date omului spre a se crmui n
raporturile sale cu semenii s#i, n a&a mod nct s# nu vateme pe altul (ars boni et aequi)
113
. ,tiin(a
dreptului face parte din &tiin(ele socio-umane. Ea are ca obiect cercetarea, explicarea &i interpretarea
ansamblului de norme juridice &i a activit#(ii legate de elaborarea &i aplicarea dreptului. n acest sens
vorbim de Facultatea de drept, de Cursul de drept civil, de Cursul de dreptul familiei &i protec(ia
copilului, ca &i de 'tiin)a dreptului (n general) sau a dreptului civil, penal, procedural etc. (n
particular). 4innd seama ns# de distinc(ia f#cut# mai sus ntre normele dreptului substan)ial &i a
dreptului procesual, n limbajul de specialitate juridic# se consider# c# prin "&tiin(a dreptului" s-ar avea
n vedere doar sfera sau categoria normelor dreptului substan)ial (material) iar prin termenul de "&tiin(e
juridice" s-ar cuprinde att ansamblul normelor dreptului material ct &i a dreptului procesual, precum
&i ansamblul de activit#(i &i institu(ii din sfera dreptului cum ar fi, de pild#, ansamblul institu(iilor &i
activit#(ilor legate de elaborarea &i aplicarea sau realizarea dreptului.
114

Rezult# c# spre deosebire de termenul de drept, termenul juridic are o sfer# mai larg# de
cuprindere - juridicul fiind un fenomen complex care func(ioneaz# obiectiv pe un fundal social
115

(reflectnd socialitatea existen(ei umane). n acela&i mod trebuie n(elese, n limbaj juridic, &i expresiile
frecvent utilizate ca alternative sau sinonime, ca de pild#: norm de drept - norm juridic; raport de
drept - raport juridic; fapt sau act de drept - fapt sau act juridic, rspundere juridic etc.
2.2. Sistemul de drept $i elementele sale structurale
n teoria general# a cunoa&terii &tiin(ifice a fost introdus# &i consacrat# o nou# categorie, aceea
de sistem. Ea apar(ine ca o achizi(ie relativ recent# etapei actuale a revolu(iei &tiin(ifice &i tehnice
contemporane. Pe baza ei s-a constituit o nou# ramur# a &tiin(elor teoretice fundamentale &i anume
Teoria general a sistemelor. Aceast# teorie a fost inspirat# de descoperirea &i formularea n sfera
&tiin(elor naturii, mai precis a biologiei, a existen(ei, &i respectiv concep(iei despre sistemul biologic.
Prin generalizarea observa(iilor &i concluziilor stabilite n sfera sistemelor vii, ale biologiei, s-a ajuns la
descoperirea &i formularea concep(iei sau teoriei generale a sistemelor, dezv#luindu-se prezen(a unor
principii, propriet#(i &i legit#(i cu caracter sistemic n toate celelalte sfere ale existen(ei - natur#, societate
&i gndire. Prin aceasta, cunoa&terea &tiin(ific# a dobndit o nou# perspectiv# att n ceea ce prive&te
orizontul ct &i n profunzimea investiga(iei, a posibilit#(ii unific#rii dar &i a diversific#rii limbajului &i a

112
Mure&an, M., op. cit., pag. 7.
113
Alexandresco, D., Explica(iunea teoretic# &i practic# a dreptului civil romn, vol. I, Romnia Nou#, Bucure&ti,
1926, p. 46
114
Sida, A., op. cit., p. 5
115
Popa, N., Teoria general# a dreptului, Edi(ia 3, Editura C. H. Beck, Bucure&ti, 2008, p. 30 &i urm.
39

metodologiilor de cunoa&tere, a posibilit#(ii model#rii, a constituirii &i reconstituirii modelului.
Defini(ia conceptului sau a categoriei de sistem nu este general acceptat#. Ca &i majoritatea
defini(iilor &i aceea a sistemului a r#mas nc# n sfera controverselor doctrinare sau a unghiurilor de
abordare &i formulare diferite
116
. Astfel, categoriei de sistem i s-au atribuit mai multe defini(ii.
Consider#m c# este relevant# defini(ia formulat# de nsu&i ntemeietorul Teoriei generale a sistemelor -
Levi von Bertalanffy (n General System Theory, n vol. General Systems, 1956, I, p.1) potrivit c#ruia
"sistemele sunt complexe de elemente aflate n interac(iune". Defini(ia dat# de S. L. Optner este &i ea
edificatoare prin detalierea ei: "Sistemul este un ansamblu de obiecte &i un ansamblu de rela)ii ntre
aceste obiecte &i atributele lor. Obiectele sunt parametrii sistemelor adic# datele, procesul, rezultatele,
controlul prin reac(ie &i constrngere. Atributele sunt propriet#(ile obiectelor. O proprietate este
manifestarea exterioar# a procesului din care un obiect este cunoscut, observat sau introdus n procesul
sistemului. Rela)iile sunt leg#turile care conexeaz# obiectele &i atributele n interiorul sistemului. Ele
sunt prezente n toate elementele sistemului, ntre sistem &i subsistemele din care se compune &i ntre
dou# sau mai multe subsisteme. Atunci cnd anumite rela(ii sunt func(ional necesare pentru celelalte
rela(ii, ele se numesc rela(ii de prim ordin"
117
. F#r# s# mai dezvolt#m no(iunea general# de sistem n
teoria cunoa&terii, apreciem c# dreptul ca sistem nu este &i nu poate fi conceput ca o simpl# transpunere
mecanic# a propriet#(ilor generice ale sistemului la sistemul concret al dreptului. Dac# accept#m
defini(ia sistemului, iar dac# prin drept accept#m c# se n(elege n general, ansamblul normelor juridice
dintr-o societate organizat# ca stat, problema care se pune este, n esen(#, aceea de a stabili n primul
rnd dac# n acest ansamblu normativ exist# sau nu elemente structurale, propriet#(i &i func(ii de tip
sistemic. Abordarea sistemic# a dreptului este pe deplin posibil#, justificat# &i benefic# pentru procesul
de cunoa&tere &i definire a dreptului. Aceasta, datorat# faptului c# dreptul, considerat ansamblul
normelor juridice, nu constituie o simpl# acumulare a unui material normativ, o sum# de norme juridice
existente la un moment dat ci, apare #i exist ca un sistem de reglementri juridice ale raporturilor
sociale dintr-o societate.
Caracterul sistemic al dreptului rezult#, n primul rnd, din faptul c# normele juridice
reglementeaz# raporturi sociale care ele nsele au un caracter sistemic, &tiut fiind c# societatea ns#&i nu
este o sum# de rela(ii sau raporturi ci un sistem de asemenea rela(ii. n consecin(#, normele care vor
reglementa asemenea raporturi, vor avea n mod virtual, implicit, un caracter sistemic. n al doilea rnd,
caracterul sistemic al dreptului mai rezult# &i din con(inutul &i caracterul &tiin(ific al elabor#rii &i
adopt#rii reglement#rilor juridice, &tiut fiind c# n acest proces &tiin(a &i practica juridic# &i politic#
realizeaz# nu doar o sum# sau o cantitate de material normativ ci, un ansamblu de norme coerente,

116
Sida, A., op.cit., p.52
117
Optner, S.L., n "L'analyse des systems et les problemes de gestion", Paris, Dumond, 1968 (traducere n volumul
"Caiet documentar" - Acad. ,t. Gheorghiu, Bucure&ti, 1970, nr.7, p.25 &i urm.
40

corelative, interdependente, deci, un sistem normativ. Astfel, caracterul sistemic al dreptului este
determinat &i de substan(a cunoa&terii &tiin(ifice pe care se ntemeiaz# elaborarea, dezvoltarea &i
aplicarea dreptului. n(elegerea dreptului ca sistem nu trebuie s# conduc# la confundarea acestuia cu
"tehnica legislativ#" prin care se asigur# sistematizarea, unificarea &i coordonarea legisla(iei, precum &i
con(inutul &i forma juridic# adecvate pentru fiecare act normativ
118
dup# anumite criterii logico-formale
&i de cunoa&tere a acestora. Este unanim acceptat# ideea c# specificul sau particularitatea sistemului
drept este posibil a fi reflectat# n modul cel mai adecvat n func(ie de con(inutul &tiin(ific al elementelor
sale structurale - norma juridic, institu)ia juridic, ramura de drept. Sistemul dreptului este rezultatul
unit#(ii ramurilor &i al institu(iilor dreptului sistemul dreptului apare ca o unitate obiectiv determinat#,
pe cnd sistemul legisla)iei reprezint# o organizare a legisla(iei pe baza unor criterii alese de legiuitor
119

2.2.1. Norma juridic#
A.No(iune. Elementele componente ale sistemului juridic sunt n primul rnd normele juridice.
Norma juridic este elementul sau structura fundamental# a oric#rui sistem de drept este legat# de
sistem, este m#sura sa inerent#, deriv# din schema sa &i implic# func(ia pe care o va juca sistemul ca
atare - sistemul dreptului dreptului constituie generalul, n raport cu norma de drept, care constituie
individualul
120
. Sub aspectul tehnicii de redactare &i elaborare, norma juridic# apare ca un text concis,
formulat fie sub forma unui articol, fie al unui grupaj de articole prin care se reglementeaz# anumite
raporturi sociale sau conduite umane. n(eleas# &i explicat# din optic# sistemic#, norma juridic# este
elementul sau structura fundamental# a sistemului drept n care se reflect# adecvat propriet#(ile generice
ale structurilor sistemice
121
. ntre norma juridic# (n n(elesul ei restrns de "text-articol" singular) &i
raportul social sau conduita reglementat# printr-o asemenea norm# nu este ntotdeauna un corespondent
direct, n sensul c# nu ntotdeauna o asemenea norm# singular# poate rezolva reglementarea integral# a
unui raport social complex. De regul#, pentru conduite sau raporturi sociale mai complexe, mai bogate
n con(inut &i implica(ii sunt necesare mai multe texte-articol adic# un grupaj conex &i unitar de texte
normative relativ distincte prin ns#&i obiectul relativ distinct pe care l reglementeaz#. Normele de drept
nu pot exista n sine, rupte de via(a material# pe care o reflect# &i la care se aplic#. Ele se refer#, sub
forma unor modele abstracte a conduitei pe care o pretind, la rela(iile cele mai stabile dintre oameni,
prev#znd anumite drepturi &i obliga(ii n diferite situa(ii concrete. La rndul lor rela(iile sociale,

118
Art. 2 al Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic# legislativ# pentru elaborarea actelor normative, republicat# n
M. Of., Partea I, din 21 aprilie 2010: (1) Tehnica legislativ# asigur# sistematizarea, unificarea &i coordonarea legisla(iei,
precum &i con(inutul &i forma juridic# adecvate pentru fiecare act normative; (2) Normele de tehnic# legislativ# definesc
p#r(ile constitutive ale actului normativ, structura, forma &i modul de sistematizare a con(inutului acestuia, procedeele
tehnice privind modificarea, completarea, abrogarea, publicarea &i republicarea actelor normative, precum &i limbajul &i
stilul actului normativ.
119
Popa, N., op. cit., 2008, p. 64.
120
Ibidem.
121
Djuvara, M., Teoria general# a dreptului, Drept ra(ional, izvoare &i drept pozitiv, Editura ALL, Bucure&ti, 1995,
p.40-56.
41

interumane vizeaz# anumite valori materiale sau spirituale. Elaborarea normelor de drept are ca scop
ocrotirea anumitor valori pe care sistemul social economic respectiv le promoveaz#. Nu toate valorile
pot fi puse pe acela&i plan. Se pot distinge valori ideealuri &i valori bunuri, valorile lucrurilor &i valorile
persoanelor, valori fundamentale &i valori derivate. Trecnd la realitatea social#, trebuie s# admitem c# -
criteriile de valorizare depind de optica valoric a membrilor societ)ii. n procesul de elaborare a
normelor de drept, valorizarea reprezint# o opera(ie complex# al c#rei rezultat depinde de pozi(ia pe
care se situeaz# legiuitorul. Legiuitorul n procesul de elaborare a normelor de drept selecteaz# din
multitudinea de rela(ii sociale pe acelea dintre ele pe care le consider# valori &i deci au nevoie de a fi
protejate prin norme de drept &i, n acela&i timp, izoleaz#, ngr#de&te cu ajutorul normelor de drept acele
fapte sociale pe care le consider# nonvalori. Valorizarea rela(iilor sociale din punct de vedere juridic are
o mare nsemn#tate n stabilirea rezultatului pe care l urm#re&te legiuitorul prin reglementarea juridic#.
Normele juridice reprezint# reguli de conduit# ce sunt instituite sau sanc(ionate de stat, a c#ror aplicare
este asigurat# prin con&tiin(a juridic# iar la nevoie prin for(a coercitiv# a statului. Normele juridice nu
sunt simple indica(ii ci reprezint# dispozi(ii obligatorii. Obligativitatea normelor juridice asigur# ordinea
de drept n societate, imprimnd rela(iilor sociale stabilitatea necesar#. Astfel, norma juridic# urm#re&te
o coordonare, o limitare reciproc# a comportamentului oamenilor n societate. Normele orienteaz#
conduita, ac(iunile indivizilor n conformitate cu valorile acceptate de societatea respectiv#, furniznd un
anumit tip de motiva(ie ac(iunii acestora.
B.Caracterele normei juridice. Se apreciaz# c# cele mai relevante caracteristici ale normei
juridice ar fi: caracterul prescriptiv, caracterul bilateral, caracterul general &i impersonal, obligativitatea,
posibilitatea de a se realiza numai trecnd prin con&tiin(a oamenilor, caracterul volitiv, posibilitatea
normei juridice de a prevedea &i reglementa apari(ia, stingerea sau modificarea unor raporturi sau efecte
juridice etc. Aceste caractere sunt atribuite normei juridice din urm#toarele considera(iuni:
1. Norma juridic# are un caracter prescriptiv, ea nu descrie realitatea, ci impune sau autorizeaz#
o anumit# conduit# pentru destinatarii s#i, o prescrie
122
; 2. Spre deosebire de regulile moralei, care au un
caracter unilateral, n sensul c# ele confrunt# mai multe ac(iuni posibile ale aceluia&i subiect, norma
juridic# este n mod esen(ial bilateral, punnd ntotdeauna n raport dou# subiecte. n cadrul raportului
reglementat prin norma juridic#, unuia dintre subiecte i se impune o anumit# obliga(ie, o ndatorire, n
timp ce celuilalt i se atribuie sau recunoa&te un drept subiectiv, o posibilitate, o prerogativ# corespunz#-
toare; 3. Norma juridic# are un caracter general &i impersonal, n sensul c# ea nu corespunde unei
anumite situa(ii concrete, stabilite ntre anumite persoane n leg#tur# cu anumite ac(iuni ale lor, ci
vizeaz# un num#r nedeterminat de cazuri. Drepturile &i obliga(iile prescrise de norm# au aplicabilitate
repetat# la un num#r nelimitat de persoane &i pentru toate situa(iile de acela&i gen. Ea urmeaz# s# se

122
Boar, Ana, op.cit. p.123.
42

aplice ori de cte ori vor fi reunite condi(iile pe care le prevede pentru a impune sau a autoriza o anumit#
conduit#, indiferent de cte ori se va putea aceasta realiza. Prin caracterul general &i impersonal al
normelor juridice se mai n(elege c# norma de drept se constituie ca o unitate de m#sur# egal# pentru
"to(i" subiec(ii acelei conduite, chiar dac# ace&tia sunt diferi(i ca indivizi. De asemenea, caracterul
general al normei juridice mai are n vedere &i urm#toarele: normele juridice se aplic#, n principiu, n
mod repetat la un num#r de cazuri de acela&i gen; conduita general# impus# de norma juridic# urmeaz#
s# fie realizat# n condi(iile prescrise de norma respectiv#; prevederea acelei norme se aplic# atta timp
ct norma respectiv# este n vigoare; norma juridic# se aplic# ori de cte ori sunt ntrunite condi(iile
prev#zute n ipoteza ei (dac# aceste condi(ii nu se ivesc, norma nu se aplic#). Caracterul impersonal al
normei juridice, de a nu se adresa unei sau unor persoane anume determinate constituie &i o garan(ie
mpotriva oric#rei discrimin#ri personale pentru realizarea principiului egalit#(ii tuturor n fa(a legii.
Acest principiu reprezint# chiar fundamentul caracterului obligatoriu al normei de drept, obliga(ia
cet#(enilor de a se supune legii fiind justificat# tocmai de caracterul ei egal. Dar, egalitatea tuturor n fa(a
legii nu nseamn# uniformizare, nu nseamn# c# legea va fi aplicat# n mod identic tuturor, deoarece
exigen(ele principiului de justi(ie impun tratarea diferit# n drept a cazurilor care sunt diferite n fapt
123

(nu se va putea aplica de exemplu acela&i tratament din punct de vedere juridic celui care fur# pentru a
nu-&i l#sa copiii s# moar# de foame ca &i celui care fur# pentru a-&i procura b#uturi alcoolice). Caracterul
impersonal nu exclude ns# existen(a unor norme juridice care s# se adreseze doar anumitor categorii de
persoane: norme care privesc statutul func(ionarilor publici, asisten(ilor sociali, cadrelor didactice &i
pedagogilor sociali, norme care privesc protec(ia &i promovarea drepturilor copiilor etc. Astfel,
observ#m c# normele juridice pot avea grade diferite de generalitate, n sensul c# se adreseaz# unor
categorii mai largi sau mai restrnse de persoane. Ele &i p#streaz# ns# caracterul impersonal abstract. n
mod similar, normele care stabilesc anumite competen(e, de pild# pentru Pre&edintele Republicii, pentru
Prim-ministrul, Procurorul General etc. au un caracter general, deoarece ele nu au n vedere anumite
persoane care ocup# aceste func(ii, ci vizeaz# reglementarea institu(iei respective, indiferent de
persoanele care n mod temporar exercit# competen(ele respective; 4. Un caracter esen(ial al normelor
juridice este obligativitatea lor n sensul c# norma juridic# nu este o simpl# recomandare, ci un
comandament, un imperativ, dreptul ordon# sau interzice, pedepse&te sau permite anumite conduite.
Faptul c# norma juridic# are un caracter obligatoriu nu exclude posibilitatea ca ea s# lase o anumit#
libertate de ac(iune destinatarilor s#i. Astfel, n special n materia contractelor, al#turi de norme care sunt
obligatorii, imperative, exist# &i unele la care p#r(ile, prin voin(a lor comun# se pot ndep#rta. Exist# &i
anumite norme juridice care stabilesc principii generale sau defini(ii ale unor concepte juridice, n care
conduita obligatorie nu apare n mod direct. A&a de exemplu, n Titlul I al Constitu%iei Romniei
124
,

123
Boar, Ana, op. cit., p.126.
124
Constitu(ia Romniei, n forma ini(ial#, a fost adoptat# n &edin(a Adun#rii Constituante din 21 noiembrie 1991, a
43

Principii generale, art. 1, pct. (1) statul romn este definit un stat na(ional, suveran &i independent,
unitar &i indivizibil. Obligativitatea normei juridice nu trebuie identificat# sau redus# neap#rat la
exercitarea constrngerii statale care i garanteaz# n ultim# instan(# aplicabilitatea. Constrngerea
exercitat# prin sanc(iunea prev#zut# de norm# constituie f#r# ndoial# una din dimensiunile cele mai
relevante ale obligativit#(ii, dar o obliga(ie poate fi realizat# &i f#r# ac(iunea efectiv# a unei constrngeri.
Obligativitatea mai poate exprima &i faptul c# norma de drept are o aplicabilitate imediat#, direct#,
continu# &i necondi(ionat#
125
, atta timp ct este n vigoare &i ori de cte ori sunt ntrunite condi(iile
aplic#rii ei; 5. De asemenea, un alt caracter al normei juridice este acela c# ele se pot realiza numai
trecnd prin con'tiin)a oamenilor. Astfel, norma juridic#, de&i se adreseaz# fiin(ei umane n general, ea
produce efecte directe &i depline numai fa(# de persoanele cu capacitate juridic#. Aceasta presupune n
primul rnd ca persoana vizat# de norma juridic# s# dispun# de discern#mnt, adic# de con&tiin(#,
ra(iune &i voin(#, neafectate sau viciate de cauze independente de persoana respectiv#. Conduita uman#
este subordonat# voin(ei, iar voin(a este un fapt de con&tiin(#. Cnd voin(a unei persoane urmeaz# s# se
concretizeze ntr-o anumit# conduit#, persoana respectiv# trece prin filtrul propriei con&tiin(e fapta &i
trebuie s# prevad# consecin(ele s#vr&irii acesteia. De aceea, r#spunderea juridic# pe care o prevede
norma nu opereaz# n raport cu persoanele lipsite de discern#mnt, fie din cauza vrstei, fie din alte
cauze care i fac iresponsabili pentru nc#lcarea normelor juridice (a se vedea art.48 &i 50 din Codul
penal); 6. Normele juridice au un caracter volitiv, la originea elabor#rii lor g#sindu-se voin(a uman#,
aceasta, spre deosebire de legile naturii care au un caracter obiectiv, manifestndu-se independent de
voin(a &i ac(iunea oamenilor. Caracterul volitiv al normelor juridice nu nseamn# c# ele reprezint# bunul
plac al legiuitorului sau c# ele ar fi rezultatul arbitrariului acestuia. Dimpotriv#, caracterul volitiv al
normelor juridice exprim# faptul c# ele sunt elaborate sau consacrate de oameni investi(i cu puterea de a
emite norme obligatorii, (innd totodat# seama de existen(a &i cerin(ele legilor obiective ale naturii &i
societ#(ii, de realit#(ile existen(ei sociale, contribuind n acest fel la crearea unui echilibru n societate; 7.
F#r# s# epuiz#m gama caracterelor ce le sunt atribuite normelor juridice, consider#m c# n anumite
situa(ii, normele juridice pot s prevad 'i s reglementeze apari)ia, stingerea sau modificarea unor
raporturi sau efecte juridice, care sunt consecin(a unor evenimente ce se produc independent sau relativ
independent de voin(a oamenilor cum sunt de pild# decesul, na&terea, accidentele, calamit#(ile naturale,
mplinirea unui termen etc. Fiind prev#zute n normele de drept, apari(ia unor asemenea evenimente vor
produce efectele juridice stabilite prin normele respective. Trebuie re(inut ns# faptul c# n unele din

fost publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 223 din 21 noiembrie 1991 &i a intrat n vigoare n urma
aprob#rii ei prin referendumul na(ional din 8 decembrie 1991. Constitu(ia Romniei 2003, este forma republicat# a
Constitu(iei Romniei din 1991, revizuit# prin Legea nr. 429/2003, aprobat# prin referendumul na(ional din 18-19
octombrie 2003, confirmat prin Hot#rrea Cur(ii Constitu(ionale nr. 3 din 22 octombrie 2003, cu actualizarea
denumirilor &i renumerotarea articolelor. Textul Constitu(iei Romniei a fost publicat n M. Of. al Romniei, Partea I,
nr. 767 din 31 Octombrie 2003.
125
Popa, N. Teoria general# a dreptului, Editura Actami, Bucure&ti, 1996, p.157-159.
44

aceste situa(ii realizarea efectelor juridice nu este n mod absolut independent# de manifestarea de voin(#
din partea oamenilor n producerea sau desf#&urarea evenimentului respectiv (de exemplu accidentele,
na&terea, suicidul, stabilirea scaden(ei unui termen etc.).
2.2.3. Institu&ia juridic#
Institu&iile juridice sunt grupe sau ansamble de norme juridice care au acela&i obiect de
reglementare, o anumit# categorie de rela(ii sociale, &i acelea&i func(ii. Diferit de limbajul curent, n care,
termenul sau expresia de institu(ie juridic# are accep(iunea de unitate sau structur# de organizare social#
- public# constituit# n temeiul normelor de drept &i avnd ca obiect desf#&urarea unor activit#(i cu
caracter juridic
126
, n limbajul de specialitate (juridic) prin institu(ie juridic# se n(elege, a&a cum am
ar#tat nainte, o grupare unitar#, relativ distinct# de norme prin care se reglementeaz# o anume categorie
de raporturi sociale sau conduite. n acest sens, putem vorbi de: "institu(ia propriet#(ii" care este
constituit# din grupajul de norme care reglementeaz# raporturile de proprietate; "institu(ia familiei" care
este constituit# din grupajul de norme care reglementeaz# raporturile de familie; "institu(ia contractelor"
care este constituit# din grupajul de norme care reglementeaz# rela(iile contractuale etc. De asemenea, n
aceea&i accep(iune, n acela&i sens trebuie n(elese &i no(iunile sau expresiile: "institu(ia pedepsei" sau
"institu(ia r#spunderii" etc. Se observ# c# unele din aceste categorii de institu(ii, au o sfer# mai larg# n
sensul c# n cadrul lor pot fi delimitate subgrupe de institu(ii relativ distincte. De pild#, n institu(ia
propriet#(ii pot fi delimitate dup# anumite criterii, unele institu(ii distincte ca de exemplu, dup# criteriul
titularului propriet#(ii - institu(ia propriet#(ii private &i institu(ia propriet#(ii publice sau, dup# criteriul
bunurilor care fac obiectul propriet#(ii - n "institu(ia propriet#(ii mobiliare" &i respectiv "institu(ia
propriet#(ii imobiliare" etc. De asemenea, "institu(ia familiei" poate fi subdivizat# n institu(ii precum:
institu(ia "c#s#toriei", a "divor(ului", a "adop(iei" etc. Institu(ia juridic# eviden(iaz# conexiunea de tip
sistemic a dreptului. Ea se constituie ca o component# structural# &i func(ional# cu calitatea de subsistem
n raport cu sistemul dreptului ca ntreg &i ca sistem n raport cu normele care compun institu(ia
juridic#
127
- !i n acest context, trebuie s# menion#m c# institu)ia rspunderii jurdice este cea mai
important# instituie juridic# a unui sistem de drept
2.2.4. Ramura de drept
Ramura de drept este considerat# ca fiind elementul de structur# cu cea mai mare relevan(#

126
n aceast# accep(iune sunt considerate institu(ii juridice: Parlamentul, Ministerul Public, Ministerul Justi(iei, organele
judec#tore&ti, organele de urm#rire penal#, avocatura etc.
127
Aceasta chiar dac# delimitarea institu(iei juridice n func(ie de criteriul obiectului de reglementare a normelor care o
compun (criteriul naturii sau caracterului raporturilor sociale sau al domeniului supus reglement#rii) nu poate fi riguros
&i strict aplicat deoarece raporturile sociale ns#&i sunt n marea lor majoritate de natur# complex# n care se mpletesc &i
integreaz# elemente specifice unor sfere distincte ale existen(ei sociale: patrimoniale, nepatrimoniale, administrative,
organizatorice, procedurale. De aceea, delimitarea strict# &i riguroas# a unor institu(ii juridice dup# criteriul naturii
raporturilor sociale supuse reglement#rii acelor norme nu este ntotdeauna posibil# &i comport# un anumit grad de
relativitate (a se vedea Sida, A., op.cit., p.61, 62).
45

pentru definirea sistemului "drept". ntr-o concep(ie mai larg acceptat#, ramura de drept este constituit#
dintr-un ansamblu mai larg de norme &i institu(ii juridice delimitate ntr-o entitate structural# relativ
distinct#, delimitare realizabil# n func(ie de un grupaj de criterii. Principalele criterii de delimitare a
ramurilor de drept sunt ns# obiectul &i metoda reglementrii.
Obiectul de reglementare al unei ramuri de drept este constituit dintr-un anumit grup de rela(ii
sociale care au anumite tr#s#turi specifice, distincte fa(# de alte categorii de asemenea rela(ii
128
. De
pild#, ansamblul rela(iilor care se formeaz# n leg#tur# cu constituirea, repartizarea &i utilizarea
mijloacelor b#ne&ti ale statului sunt reglementate de dreptul financiar. Dreptul familiei, la rndul lui,
reprezint# totalitatea normelor juridice care reglementeaz# raporturile personale &i patrimoniale care
izvor#sc din c#s#torie, rudenie, adop(ie &i din alte raporturi asimilate de lege, sub unele aspecte,
raporturilor de familie. Prin metoda de reglementare se n(elege modul, calea utilizat# de c#tre normele
juridice pentru a interveni asupra rela(iilor sociale respective, modul n care a conceput legiuitorul s# le
reglementeze. n acest sens, legiuitorul poate utiliza fie metoda autoritarismului prin care acea
reglementare devine imperativ# (onerativ# sau prohibitiv#), fie metoda recomand#rii prin care indic#,
recomand#, f#r# a fi obligatorie acea conduit#, fie metoda autonomismului prin care acea reglementare
las# la latitudinea subiec(ilor sau p#r(ilor s#-&i aleag# conduita pe care o doresc, fie metoda egalit#(ii
juridice a subiectelor, fie metoda subordon#rii subiectelor.
Exist# dou# mari diviziuni generale ale dreptului &i anume "dreptul public" &i "dreptul privat". n
mod tradi(ional, dreptul pozitiv (dreptul obiectiv) este divizat n dou# mari ramuri fundamentale: pe de o
parte, dreptul public, care reglementeaz# raporturile dintre stat &i particulari, iar pe de alt# parte dreptul
privat care reglementeaz# raporturile dintre particulari. F#r# ndoial#, diviziunea aceasta nu este
absolut#, iar distinc(ia dintre raporturile de drept public &i cele de drept privat nu este chiar att de net# &i
tran&ant#. Aceasta datorit# faptului c#, pe m#sur# ce raporturile (sociale n general &i juridice n special)
dintre oameni devin tot mai complexe, n orice raport juridic dintre particulari intervine &i o component#
de drept public
129
, (innd de interesul mai mult sau mai pu(in pregnant al statului de a (ine sub control
aceste raporturi (fie &i numai pentru a men(ine ordinea public# &i a mpiedica instaurarea anarhiei), iar pe
de alt# parte, n multe dintre raporturile juridice de subordonare statornicite ntre stat &i particulari
intervin adesea, elemente specifice dreptului privat, n care statul &i pierde privilegiul de de(in#tor al
puterii &i revine pe picior de egalitate cu simplul particular (fie &i numai pentru a mpiedica sau ngr#di
abuzurile).
Dinamica vie(ii sociale, rea!ezarea sistemelor de drept !i globalizarea dreptului au impus

128
Boar, Ana, op.cit., p.98.
129
De pild#, statul poate fi subiect att pentru raporturi de drept public ct i pentru raporturi de drept privat, la care nu
particip# n calitate de de(in#tor al puterii, ci pe pozi(ie de egalitate cu celelalte subiecte, cum este de exemplu cazul n
care ncheie contracte care au ca obiect bunuri din domeniul s#u privat. Simetric, persoanele fizice pot fi subiecte de
drept public, de pild#, atunci cnd &i exercit# drepturile electorale.
46

statuarea unor subramuri ale !tiinei dreptului n noi ramuri de drept, ca de pild# dreptul mediului,
dreptul comunicrii sociale, dreptul sportului etc. n acela!i timp suntem martori statu#rii unor
ramuri de drept n discipline juridice, corespondente unor subramuri a !tiinei dreptului
130
.
n afara diviziunii generale n drept public &i drept privat, o alt# important# distinc(ie este aceea
ntre dreptul intern, cuprinznd normele aplicabile n rela(iile interne n cadrul unui anumit stat &i
dreptul interna)ional, cuprinznd normele aplicabile rela(iilor dintre state. Normele apar(innd dreptului
interna(ional au un caracter consensual, formndu-se n principal prin acordul statelor, care sunt apoi &i
destinatarii lor, sau pe cale cutumiar# ca de exemplu, uzan(ele diplomatice. n afara acestui drept
interna)ional public exist# ns# &i un drept interna)ional privat care este o ramur# a dreptului intern a
statului care reglementeaz# situa(ia juridic# &i capacitatea persoanelor fizice sau juridice str#ine, care nu
au cet#(enia respectiv na(ionalitatea statului respectiv
131
.
Sistemul dreptului
132
include n cadrul celor dou# diviziuni generale (drept public &i drept
privat) ramuri de drept
133
care grupeaz# norme juridice dup# criteriile enun(ate anterior. Astfel, n cadrul
dreptului public sunt cuprinse urm#toarele ramuri: dreptul constitu(ional, dreptul administrativ, dreptul
financiar, dreptul penal, dreptul procesual penal, dreptul procesual civil &i dreptul interna(ional public. n
cadrul dreptului privat sunt cuprinse urm#toarele ramuri: dreptul civil, dreptul familiei (pn# la intrarea
n vigoarea a Noului Cod Civil Legea nr. 287/2009), dreptul comercial, dreptul muncii, dreptul
interna(ional privat
134
.
Avnd in vederea complexitatea &i dinamica reglement#rilor care se refer# la institu(iile
dreptului comunic#rii sociale, atunci cnd vom considera necesar, &i asupra altor ramuri n leg#tur# cu
aceste institu(ii - n principal dreptul constitu(ional, dreptul civil, dreptul penal, drept comunitar
european etc.

130
Voicu, A.V., Reglementarea vie#ii familiale n Noul Cod Civil, n Scientia Iuris nr. 1/2011, Editura Status, Cluj-
Napoca, p. 49-126.
131
Sida, A., op. cit., p.101
132
n configurarea sistemic# a dreptului n norme-institu(ii-ramuri de drept opiniile nu sunt unitare. De pild#, Djuvara,
M., n op. cit., p. 43-56 a introdus &i un alt criteriu metodologic &i anume, conceptul de "diviziuni generale ale
dreptului" n n(elesul de structuri configurative-perechi, cu o sfer# de generalitate mai larg# dect "ramurile de drept"
precum, drept intern-drept extern, drept privat-drept public etc., fiecare dintre aceste diviziuni fiind compus# din ramuri
specifice acelei diviziuni. Criteriile acestor diviziuni macrostructurale sau de clasificare general# a dreptului sunt: sfera
sau domeniul na(ional-intern &i cel extern (interna(ional); cel al con(inutului &i formei imperativit#(ii juridice; &i cel al
calit#(ii subiectelor raporturilor juridice respective.
133
Ramurile dreptului &i denumirea lor nu sunt unitar constituite &i formulate n toate sistemele na(ionale ale dreptului.
Exist# n diversele sisteme na(ionale cteva ramuri care, le identific#m unitar formulate (ca de pild#, dreptul civil,
dreptul penal, dreptul constitu(ional, dreptul administrativ etc.), cu toate c#, de la sistem la sistem, exist# n con(inutul
concret al normelor &i institu(iilor care le compun, diferen(e uneori notabile.
134
Diferitele institu(ii juridice care sunt cuprinse n una sau alta din ramurile dreptului se pot grupa &i desprinde apoi ca
ramuri distincte. A&a s-a ntmplat n cazul dreptului comercial, desprins din dreptul civil, dar &i a unor ramuri mai
recent constituite ca, dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul asigur#rilor sociale. Despre aceste din urm# ramuri s-a
men(ionat c# ele mbin# tr#s#turi de drept public &i de drept privat. Procesul de desprindere a noii ramuri de drept
continu# (ca urmare a dinamicii &i nevoilor vie(ii sociale actuale) prin constituirea, de exemplu, a dreptului ecologic sau
dreptului mediului.
47

2.2.5. Dreptul comunic#rii (sociale)
2.2.5.1. No#iune

Nu ne propunem elaborarea unui curs, asemenea altor autori
135
, care s# abordeze dreptul la
informa(ie n sens larg, cum de altfel nici un curs care ar trata acest drept numai n sens restrns. De
aceea credem c# un drept al comunic#rii sociale, ar presupune o abordare, mai eficient# prin prisma
rolului &i scopului institu(iilor juridice ale comunic#rii sociale n rela(iile publice. Astfel, am
achiesat &i noi la denumirea dat# acestei discipline, respectiv Dreptul comunic#rii sociale
136
, cu
toate c# Legea nr. 8/1996, a!a cum vom observa din textul legii modificate, folose&te sintagma
"dreptul de comunicare public#" n sensul unui drept exclusiv, al autorului unei opere de a autoriza
comunicarea c#tre public a operei sale consider#m c# acest drept vizeaz# numai un aspect al
comunic#rii sociale.
137
Dreptul comunic#rii sociale este definit de profesorul francez Emmanuel
Darieux ca fiind comunicarea n ansamblu a modalit#(ilor de mediere: de la suporturile mesajului
(hrtia, banda magnetic#, pelicula etc.) la con(inutul informa(ional transmis, personalul de
specialitate (actorii comunic#rii), &i efectele produse de comunicarea public#. Valeric# Dabu
consider# c# aceast# defini(ie este mai degrab# a comunic#rii sociale &i nu a dreptului comunic#rii
sociale - Dreptul n general este o totalitate de norme juridice concept care nu se poate confunda cu
"lan(ul comunica(ional": emi(#tor-canal-mesaj-receptor. Prin dreptul comunicrii sociale, n
accep&iunea cursului n&elegem totalitatea normelor juridice care reglementeaz rela&iile sociale
ce se formeaz n cadrul comunicrii directe #i indirecte ntre oameni, respectiv individ, agentul
media, autoritatea public #i societatea, n realizarea celorlalte drepturi #i libert&ii inclusiv al
dreptului la informa&ie. Al(i autori vorbesc de dreptul multimediei". Ace&tia sus(in c# prin
media" se n(elege toate mijloacele de expresie, inclusiv vocea &i gestul. Fracis Balle, define&te
media" ca un echipament tehnic care permite oamenilor sa comunice expresia gndirii lor,
indiferent care ar fi forma &i finalitatea acestei expresii"
138
. Valeric# Dabu, prelund criticele la
aceast# definiie formulate de la autorul Dan Claudiu D#ni&or arat# c# prin media se n(elege nu
doar mijlocul tehnic al comunic#rii ci &i comunicarea ns#&i ca &i institu(iile sociale care intervin n
acest proces
139
. Multimedia este o combina(ie de mai multe media, cum ar fi: filme, video, muzic#
etc. a&a cum arat# Dic(ionarul electronic Wesbster
140
. Ca atare, socotim ca dreptul multimedia

135
Dabu, V., op. cit., 2008, p. 66.
136
Dabu, V., op. cit., 2008, p. 66: Pentru o alt# denumire a se vedea Dr. Dumitru Titus Popa, Dreptul comunic#rii,
Editura Norma, Bucure&ti, 1999.
137
Ibidem.
138
Fracis Balle, Media et societe, Montchrestien, 1990.
139
Dan Claudiu D#ni&or, Drept constitu(ional &i institu(ii politice, Editura &tiin(ific#, Bucure&ti, 1997, p. 102.
140
Dabu, V., op. cit., 2008, cu trimitere la Micu Alina Livia, Sistemul autorit#(ilor publice n Romnia &i media,
Editura Sibila,Craiova, p.262.

48

exprim# mai degrab# drepturile subiectelor active n comunicarea social#, ceea ce ar fi incomplet
pentru ce ne propunem s# studiem la disciplina dreptul comunicrii sociale, curs care trebuie sa
cuprind# &i drepturile consumatorilor de informa(ie. Comunicarea, a&a cum am v#zut, este
transmiterea unei informa(ii de la emi(#tor la receptor. Comunicarea social# presupune rela(iile de
comunicare individ-individ, precum &i comunicare individ-autoritate, individ-societate.
Comunicarea individ - individ presupune respectarea unor reguli speciale pe lng# cele generale ale
comunic#rii. n aceste rela(ii de comunicare, un rol important l are media care este o interfa(#
calificat# ntre cet#(ean, societate &i autorit#(i. n patrulaterul cet#(ean, societate, autoritate &i media
apare un complex de rela(ii sociale care se desfa&oar# dup# reguli deontologice, reguli morale &i
reguli juridice. Astfel, pentru anumite rela(ii sociale, s-au instituit drepturi &i obliga(ii n norme cu
valoare juridic# (respectiv a c#ror respectare este asigurat# prin sanc(iuni juridice) pentru fiecare din
cei patru actori principali ai comunic#rii sociale (persoan#, societate, agentul media &i autoritatea).
Deci obiectul Dreptului comunic#rii sociale l constituie rela&iile sociale considerate cele mai
importante de transmitere a informa&iilor ntre individ, societate, autoritate #i agentul media, care
necesit o reglementare juridic. Aceast# ramur# a dreptului este situat# de doctrin# n Dreptul
public" &i ca atare metodele de studiu folosite de &tiin(a Dreptului comunicrii sociale sunt, n
principal: logic#, istoric#, sociologic#, cantitativ# &i comparativ#.
Rela(iile de comunicare s-au dezvoltat enorm sub impactul marilor transform#ri din &tiin(# &i
tehnic# &i o dat# cu ele au ap#rut reglement#ri juridice na(ionale &i interna(ionale n acest context
apare necesitatea delimit#rii unui drept distinct, ceea ce presupune eviden(ierea acelor tr#s#turi
specifice care-l diferen(iaz# de alte ramuri de drept. Acest demers este temerar avnd n vedere
domeniile care au fost invadate de comunicare &i interferen(ele cu reglement#rile care apar(in
altor ramuri de drept tradi(ionale. Dreptul comunic#rii este un drept tn#r, el este n curs de formare,
att din punct de vedere al teoriei, ct &i al normelor &i principiilor sale. Profesorul francez
Emmanuel Derieux sus(inea c#: Dac# ne ndoim de un drept al comunic#rii n calitate de ansamblu
coerent de reguli &i practici, ast#zi nu ne putem ndoi de existen(a unei discipline &tiin(ifice de
nv#(#mnt &i de cercetare..." n opinia acestui autor, dreptul comunic#rii trebuie s# dobndeasc#
coeren(# punnd accent mai mult pe elementele care l unesc, dect pe cele care l separ# &i anume
comunicarea public#, fie c# este vorba de materiale tip#rite, de internet sau multimedia.
141

Regimurile juridice ale diferitelor activit#(i de comunicare, care au fost la nceput distincte, tind n
prezent s# se apropie, ceea ce permite nchegarea treptat# a unui drept al comunic#rii publice unitar.
Presa s-a dezvoltat la nceput sub regimul libert#(ii de a ntreprinde. n schimb, audiovizualul s-a
n#scut ntr-un regim al monopolului de stat. Aceast# particularitate se explic#, n primul rnd,

141
N#stase-Georgescu Maria, Curs de dreptul comunic#rii, UEB, 2009, p. 5, cu trimitere la Emmanuel Derieux,
Droit de la communication", L.G.D.J., 1999, p. XIII.
49

datorit# monopolului statului asupra telecomunica(iilor, dar &i preocup#rii statului de a p#stra
controlul asupra acestui puternic mijloc de formare a opiniei publice. Cu timpul au ap#rut noi
mijloace tehnice care au permis apari(ia unei mari diversit#(i de ntreprinderi. n afar# de aceasta,
liberalizarea telecomunica(iilor a condus &i c#tre privatizarea audiovizualului. Pe de alt# parte,
opinia public# nu a mai suportat influen(a &i monopolul statului asupra informa(iei. n ceea ce
prive&te Internetul, tehnica a devansat juridicul la un moment dat. Totu&i, de&i interna(ionalizarea
re(elei de comunicare pe Internet face controlul dificil, acesta intr# ncet, ncet sub influen(a
dreptului. Unele particularit#(i privind apari(ia &i evolu(ia unor mijloace de comunicare nu justific#
denumirile utilizate de unii cercet#tori, cum ar fi, drept al presei, drept al informa(iei sau drept
al media, care sunt oarecum conven(ionale, a!a cum am ar#tat, potrivit autorului E. Derieux. Ele nu
modific# cu adev#rat obiectul &i ntinderea materiei; ele sunt mai restrictive &i cu att mai
contestabile. De asemenea, se mai folosesc denumirile dreptul audiovizualului, sau dreptul
comunic#rii audiovizuale sau dreptul multimedia. Unul din inconvenientele majore const# n
faptul c# se izoleaz# o tehnic# sau un suport de comunicare ca &i cnd ele nu ar putea fi supuse
acelora&i reguli. n felul acesta se atinge unitatea dreptului comunic#rii.
142
Dreptul, n general, este
un ansamblu de norme de conduit# &i principii adoptate sau recunoscute de autorit#(ile publice,
sanc(ionate &i garantate de stat, care reglementeaz# rela(iile sociale esen(iale la un moment dat, n
scopul asigur#rii ordinii sociale &i a determin#rii libert#(ilor &i drepturilor membrilor comunit#(ii n
raport cu puterea politic#. n societ#(ile cu organizare democratic#, ordinea social# tinde s# realizeze
un echilibru ntre autoritate &i libertate, ntre interesele generale &i drepturile &i libert#(ile
individuale.
143
Defini(ia dat# dreptului comunic#rii sociale, precum &i unele preciz#ri de termeni o
reg#sim !i n lucr#rilor altor autori.
144
Dreptul comunic#rii reglementeaz# &i garanteaz#, n primul
rnd, con(inutul mesajelor transmise public n temeiul drepturilor fundamentale ale omului privind
libertatea de exprimare &i accesul la informa(ie. Prin urmare, o prim caracteristic a acestui drept
const# n faptul c# reglementeaz# aspectele publice ale comunic#rii, indiferent de formele &i
mijloacele prin care se transmite &i recep(ioneaz# (tip#rire, afi&aj, internet, multimedia). Aceast#
tr#s#tur# se poate sugera mai bine prin sublinierea c# difuzarea public# nu are caracterul unei

142
Ibidem, p. 2.
143
Profesorul Nicolae Popa apreciaz# c#, dreptul este ansamblul regulilor asigurate &i garantate de stat, care au ca scop
organizarea &i disciplinarea comportamentului uman, n principalele rela(ii din societate, ntr-un climat specific
coexisten(ei libert#(ilor, al ap#r#rii drepturilor esen(iale ale omului &i statornicirii spiritului de dreptate", n Teoria
general# a dreptului. Ediia 3, Editura C.H.Beck, Bucure!ti, 2008, p. 73.
144
N#stase-Georgescu Maria, op. cit., p. 6, cu trimitere la Dabu, V., Dreptul comunic#rii sociale, S.N.S.P.A., Buc.,
2000, p. 15-16. Ibidem, cu trimitere la Charles Debbasch, Herv Isar, Xavier Agostinelli, autori care apreciaz# c#
Dreptul comunic#rii reglementeaz# toate formele de difuzare a ideilor, a informaiilor, a cuno!tintelor prin scris, prin
imagine, prin sunet, sau prin orice alt# tehnic# destinat# unui public nedeterminat, n Droit de la communication,
Dalloz, 2002, p. 1. Potrivit autoarei N#stase-Georgescu Maria, informa(iile pot fi considerate conven(ional entit#(i care
subsumeaz# cuno&tin(e, convingeri, idei, opinii, sentimente, sugestii care ncorporeaz# mesaje, n domenii diverse, cum
ar fi cel politic, comercial, cultural, educaional, de divertisment etc.
50

coresponden(e private. Exist# unele dificult#(i pentru a distinge comunicarea public# de cea privat#,
ntruct unele mijloace tehnice moderne pot avea utiliz#ri variate. Internetul de ex., poate folosi att
comunic#rii publice, ct &i celei private. Pentru a stabili caracterul public sau privat al comunic#rii,
este necesar s# se (in# seama n fiecare caz de mai multe elemente, cum ar fi, natura locului unde se
desf#&oar#, formele &i condi(iile de utilizare a unui mesaj sau a suportului s#u, inten(ia diferi(ilor
subiec(i etc. O alt# subliniere legat# de caracterul public al comunic#rii const# n faptul c# nu se
confund# cu locul n care se face recep(ia informa(iilor. Aceasta se poate realiza n locuri deschise
pulicului sau n locuri private. n comunicarea public# conteaz# n special destina(ia informa(iilor
care se poate face prin mijloace tehnice care permit &i recep(ia individual# n locuri care nu sunt
publice. Totu&i, defini(ia dat# comunic#rii publice de Legea dreptului de autor
145
, cu toate c#
reflect# unele mbun#t#(iri, dup# ce a fost modificat#, pune accent n special pe locurile deschise
publicului. n art.15 (1) al Legii dreptului de autor se precizeaz#: Se consider# comunicare public#
orice comunicare a unei opere, realizat# direct sau prin orice mijloace tehnice, f#cut# ntr-un loc
deschis publicului sau n orice loc n care se adun# un num#r de persoane care dep#&e&te cercul
normal al membrilor unei familii &i al cuno&tin(elor acesteia, inclusiv reprezentarea scenic#,
recitarea sau orice alt# modalitate public# de execu(ie ori de prezentare direct# a operei, expunerea
public# a operelor de art# plastic#, de art# aplicat#, fotografic# &i de arhitectur#, proiecia public# a
operelor cinematografice &i a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de arta digital#,
prezentarea ntr-un loc public, prin intermediul nregistr#rilor sonore sau audiovizuale, precum &i
prezentarea ntr-un loc public, prin intermediul oric#ror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De
asemenea, se considera public# orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau f#r# fir,
realizat# prin punerea la dispozi(ie publicului, inclusiv prin internet sau alte re(ele de calculatoare,
astfel nct oricare dintre membrii publicului s# poat# avea acces la aceasta din orice loc sau n orice
moment ales n mod individual. (Alin. (1) a art. 15 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din
Legea nr. 329 din 14 iulie 2006, publicat# n M. Of., Partea I, nr. 657 din 31 iulie 2006), urmnd ca
n alin 2 al art. 15 s# se prevad# c# Dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea public#
sau punerea la dispozi(ia publicului a operelor nu se consider# epuizat prin nici un act de
comunicare public# sau de punere la dispozi(ia publicului. (Art. 15 a fost modificat de pct. 12 al art.
I din Legea nr. 285 din 23 iunie 2004, publicat# n M. Of., Partea I, nr. 587 din 30 iunie 2004.
O a doua caracteristic a dreptul comunic#rii const# n faptul c# reglementeaz# aspectele
publice ale comunic#rii din perspectiva con(inutului mesajului informa(iei transmise &i recep(ionate.

145
Textul ini(ial al Legii nr. 8/1996 a fost publicat n M. Of., Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996. Legea a fost modificat#
!i completat# ulterior de: Legea nr. 146 din 24 iulie 1997; Legea nr. 285 din 23 iunie 2004; O.UG. nr. 123 din 1
septembrie 2005; O.U.G. nr. 190 din 21 noiembrie 2005; Legea nr. 329 din 14 iulie 2006; Decizia nr. 571 din 29 aprilie
2010; Legea nr. 202 din 25 octombrie 2010. Cuprins# n anexa acestui curs.

51

n comunicarea public#, ndeosebi con(inutul mesajului pe care-l implic# informa(ia a fost &i este n
centrul preocup#rilor care reclam# dreptului s# permit# o libertate de comunicare mai larg# sau mai
restrns#, s# stabileasc# m#sura libert#(ii de comunicare &i limitele ei. Societ#(ile democratice
actuale, avnd n vedere unele experien(e ale trecutului &i evolu(ia mijloacelor de comunicare n
mas#, au ncredin(at monitorizarea con(inutului mesajelor unor autorit#(i publice de reglementare
astfel nct acestea s# nu fie supuse nici presiunii monopolului statului, nici subiectelor care asigur#
difuzarea &i care func(ioneaz# n general dup# principiile economiei de pia(#. n (ara noastr# o astfel
de autoritate este Consiliul Na(ional al Audiovizualului, autoritate public# autonom# sub control
parlamentar, garant al interesului public n domeniul comunic#rii audiovizuale. n exercitarea
acestei atribu(ii, aceast# institu(ie, printre altele, a adoptat &i un Cod de reglementare a con(inutului
audiovizualului iniial prin Decizia membrilor Consiliului Na(ional al Audiovizualului nr.
187/2006 privind Codul de reglementare a con(inutului audiovizual, publicat# n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 338 din 14 aprilie 2006, cu modific#rile &i complet#rile ulterioare, abrogat
prin prevederile art. 145 al noului Cod de reglementare a continutului audiovizualului din 24
februarie 2011 (adoptat prin Decizia Consiliului Na(ional al Audiovizualului nr. 220/2011 publicat#
n M. Of., Partea I, nr. 174 din 11 martie 2011 cu dat# de intrare n vigoare 11 martie 2011). n
domenii ale comunic#rii mai sensibile, cum ar fi Presa &i Internetul, exist# unele rezerve referitoare
la introducerea unor reglement#ri juridice sau cu privire la interven(ia unor autorit#ti publice n
monitorizarea mesajelor transmise, datorit# preocup#rilor de a nu a afecta libertatea de exprimare &i
implicit accesul la informa(ie n aceste zone mai complexe. Pe plan interna(ional &i na(ional se
avanseaz# timid norme deontologice &i de autoreglementare, a c#ror for(# juridic# este ns# redus#.
Prin urmare, din perspectiva dreptului comunic#rii transmiterea &i recep(ionarea informa(iei
se ntemeiaz# n primul rnd pe libertatea de comunicare care este un drept fundamental al omului..
n art. XI al Declara(iei drepturilor omului din Fran(a
146
din 1789 se afirma c# Comunicarea liber#
a gndurilor !i opiniilor este unul din drepturile cele mai de pre ale omului; orice cet#ean poate
deci s# vorbeasc#, s# scrie !i s# tip#reasc# liber, n afara cazurilor prev#zute prin lege, n care va
trebui s# r#spund# de folosirea abuziv# a acestei libert#i. Libera comunicare a gndurilor, a
opiniilor este unul din drepturile cele mai pre(ioase ale omului".
Libertatea de comunicare corespunde celor dou# aspecte complementare ale dreptului la
informa(ie. Este vorba mai nti de libertatea de a informa, care cuprinde att difuzarea ct &i
con(inutul mesajului. n al doilea rnd, mai presupune &i posibilitatea de a primi f#r# nici o piedic#
mesajul informativ.
147
Consacrarea acestui principiu reprezint# fundamentul &i sinteza drepturilor &i

146
Cuprins# n anexa acestui curs
147
N#stase-Georgescu, M., op. cit., p. 8, cu trimitere la Jean-Marie Auby, Robert Ducos-Ader, Droit de linformation,
Dalloz, 1982, p. 6.
52

libert#(ilor afirmate de-a lungul timpului n domeniul comunic#rii. Dreptul &i n acela&i timp
principiul libert#(ii de exprimare a fost revendicat al#turi de alte drepturi fundamentale n societ#(ile
care au evoluat spre o organizare democratic#. Ele au fost mai nti valori poten(iale care sau
afirmat treptat n raporturile cu puterea. Con(inutul libert#(ii de comunicare n toate ipostazele lui, a
fost variabil n timp, ceea ce ndrept#(e&te afirma(ia potrivit c#reia, libertatea comunic#rii, ca &i a
celorlalte libert#(i trebuie s# fie o cucerire permanent#".
148

Din cele men(ionate mai sus rezult# o dinamic# a dreptului comunic#rii care, ntr-o societate
dat#, este expresia sub form# de norme a unei anumite concep(ii a comunic#rii, a rolului s#u, a
gradului de libertate care i se acord#.
149
Pe de alt# parte, reflectnd din perspectiva esen(ei dreptului
n general, care are menirea s# exprime experien(ele dobndite &i s# r#spund# conduitelor posibile
prezente &i viitoare, mp#rt#&im afirma(ia autorilor J. M. Auby &i R. Ducos-Ader, care ar#tau c#
libertatea general# de informa(ie cuprinde toate procedeele actuale sau viitoare de
ac(iune".
150
Avnd n vedere c# nu exist# libertate de comunicare absolut#, dreptul comunic#rii prin
normele &i principiile sale are menirea s# realizeze un echilibru ntre exigen(e contradictorii, s#
asigure respectarea drepturilor &i obliga(iilor &i, la nevoie s# restabileasc# ordinea social#,
remediind, nl#turnd sau reprimnd abuzurile. Libertatea comunic#rii publice se exercit# n prezent
potrivit reglement#rilor juridice interne &i interna(ionale &i a principiilor de drept, n limitele &i
restric(iile statornicite expres de ele.
2.2.5.2. Principiile dreptului comunicrii
Principiile dreptului comun &i al fiec#rei ramuri de drept sunt repere valorice exprimate ntr-
o form# sintetic#, abstract#, generalizat# care orienteaz# legiuitorul n adoptarea normelor juridice,
pe cei care interpreteaz# &i aplic# legea, precum &i pe cei c#rora li se aplic# legea. Dac# principiile
au o anumit# continuitate n timp, ceea ce asigur# o anumit# autonomie dreptului n raport cu
societatea &i puterea n mi&care, n schimb aplicarea lor depinde uneori de natura sistemului social-
politic. Din acest punct de vedere exist# unele diferen(e &i n sistemele democratice (pluraliste sau
liberale), n func(ie de interven(ia mai mult sau mai accentuat# a statului n unele domenii, de natura
&i impactul mijloacelor de comunicare asupra publicului. Principiile sunt exprimate n documente
interna(ionale, n dispozi(iile constitu(ionale sau legislative; ele sunt formulate fie expres, fie decurg
din esen(a sau con(inutul acestora.
1. Pluralismul )i impar%ialitatea - Constitu(ia Romniei consider# pluralismul o condi(ie &i
o garan(ie a democra(iei. Pluralismul presupune admiterea existen(ei unei deosebiri ntre oameni, &i
a unei diversit#(i de concep(ii &i convingeri filozofice, religioase, politice etc. ntr-o societate

148
N#stase-Georgescu, M., op. cit., p. 9, cu trimitere la Charles Debbasch, Herv Isar, Xavier Agostinelli, op. cit., p. 3.
149
Ibidem, cu trimitere la E. Derieux, op. cit., p. 15.
150
Ibidem, cu trimitere la Jean-Marie Auby, Robert Ducos-Ader, op.cit. p. 6.
53

democratic# pluralismul nseamn# acceptarea, manifestarea &i exprimarea acestora &i crearea
condi(iilor de coexisten(#. Libertatea de exprimare a credin(elor, convingerilor, concep(iilor,
opiniilor, apar(ine n egal# m#sur# tuturor persoanelor &i este una din condi(iile de realizare a
pluralismului.
151
Principiul pluralismului &i impar(ialit#(ii orienteaz# mai multe forme de
manifestare a comunic#rii publice, at#t din punct de vedere al con(inutului mesajului ct &i al
condi(iilor de difuzare &i recep(ie. Acest principiu const# n respectarea exprim#rii pluraliste a
ideilor &i opiniilor, n pluralismul surselor de informare, precum &i ncurajarea liberei concuren(e.
Astfel: Art. 11 - Libertatea de exprimare &i de informare, al Cartei Drepturilor fundamentale ale
Uniunii Europene
152
- intrat# n vigoare o dat# cu intrarea n vigoare a Tratatului de la Lisabona (la
data de 1 decembrie 2009, fiind ratificat de c#tre toate cele 27 state membre ale Uniunii Europene)
prevede: (1) Orice persoan# are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de
opinie &i libertatea de a primi sau de a transmite informa(ii sau idei f#r# amestecul autorit#(ilor
publice &i f#r# a (ine seama de frontiere; (2) Libertatea &i pluralismul mijloacelor de informare n
mas# sunt respectate; Legea nr. 504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului
153
, cu semnificaie major#
n domeniul comunic#rii, cuprinde mai multe prevederi care ilustreaz# principiul enun(at - printre
acestea men(ion#m: Prin difuzarea &i retransmisia serviciilor de programe se realizeaz# &i se
asigur# pluralismul politic &i social, diversitatea cultural#, lingvistic# &i religioas#, informarea,
educarea &i divertismentul publicului, cu respectarea libert#(ilor &i a drepturilor fundamentale ale
omului."; Pentru a proteja pluralismul &i diversitatea cultural#, concentrarea propriet#(ii &i
extinderea cotei de audien(# n domeniul audiovizualului sunt limitate la dimensiuni care s# asigure
eficien(a economic#, dar care s# nu genereze apari(ia de pozi(ii dominante n formarea opiniei
publice." - art. 44 (1). De asemenea, din perspectiva accesului la informa(ie, potrivit acelora!i
prevederi ale art. 44 (1) principiul presupune un raport echilibrat ntre sursele de difuzare na(ionale,
regionale &i interna(ionale, att din punct de vedere teritorial, ct &i al con(inutului tematic.
Reglement#rile juridice au asimilat acest principiu n mai multe domenii n care are loc
comunicarea public#; n Codul de reglementare a con&inutului audiovizualului se prevede: n
virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale
trebuie s# respecte urm#toarele principii: a) asigurarea unei distinc(ii clare ntre fapte &i opinii; b)

151
Ibidem, p. 10 autoarea n nota de subsol nr. 1: Consiliul Constitutional din Frana, ntr-o Decizie care se refer# la
pluralismul cotidienelor de informatie politic# !i general#, consider# c# libera comunicare a gndurilor !i opiniilor n-ar
fi efectiv# dac# publicul c#ruia i se adreseaz# aceste cotidiene n-ar dispune de un numar suficient de publicaii cu
tendine !i caracteristici diferite, ntruct nu s-ar putea exercita liber optiunile potrivit Declaraiei din 1789 nota
autoarei: Vezi Decizia Consiliului Constituional din 10-11 oct. 1984.
152
Publicat# n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 14.12.2007, C 303/5. Cuprins# n anexa acestui curs.
153
publicat# n M. Of., Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, intrat# n vigoare n 22 iulie 2002, cu modific#ri !i complet#ri
ulterioare aduse de Legea nr. 591 din 29 octombrie 2002; LEGEA nr. 402 din 7 octombrie 2003; Legea nr. 510 din 17
noiembrie 2004; O.U.G. nr. 123 din 1 septembrie 2005; O.U.G. nr. 3 din 9 februarie 2006; Legea nr. 197 din 22 mai
2006; Legea nr. 364 din 21 decembrie 2007; Legea nr. 116 din 19 mai 2008; O.UG. nr. 181 din 25 noiembrie 2008
153
);
Legea-Cadru nr. 330 din 5 noiembrie 2009; Legea nr. 333 din 11 noiembrie 2009; O.U.G. nr. 19 din 23 februarie 2011)
54

informarea cu privire la un fapt sau un eveniment s# fie corect#, verificat# &i prezentat# n mod
impar(ial &i cu bun#credin(# - art. 64 (1). n acest context se nscrie &i respectarea regulii celor trei
p#r(i n prezentarea programelor de &tiri ale radiodifuzorilor &i care se refer# la modul n care este
repartizat timpul de exprimare a opiniilor reprezentan(ilor puterii, opozi(iei art. 69 (1) n
programele de &tiri radiodifuzorii trebuie s# asigure o prezentare echilibrat# a reprezentan(ilor
puterii &i opozi(iei, (innd cont de ponderea partidelor parlamentare, de importan(a temelor aflate n
dezbatere &i, dup# caz, de reprezentarea partidelor la nivel local. (2) n emisiunile de dezbatere
num#rul reprezentan(ilor puterii &i ai opozi(iei trebuie s# fie egal;
2. Informarea obiectiv", corect" )i cu bun" credin%" - acest principiu se aplic# tuturor
formelor de comunicare public#. Constitu&ia Romniei, n art. 31- Dreptul la informaie n alin. 4
referindu-se la mijloacele de comunicare n mas#, publice &i private, consacr# faptul c#, sunt
obligate s# asigure informarea corect# a opiniei publice". Subiectele poart# r#spunderea pentru
informarea incorect#, f#cut# cu rea credin(# n diferite forme &i cu diferite scopuri. Prin urmare,
respectarea acestui principiu presupune verificarea corectitudinii informa(iilor, respingerea
informa(iilor ndoielnice, a zvonurilor sau folosirea unor informa(ii pentru manipulare. n cazul
presei scrise sau audiovizuale, legiuitorul permite confiden(ialitatea surselor de informare, n
schimb cernd asumarea r#spunderii pentru corectitudinea informa(iilor furnizate:
Confiden(ialitatea surselor de informare oblig#, n schimb, la asumarea r#spunderii pentru
corectitudinea informa(iilor furnizate - art. 7 (4), precum !i protecia furnizorilor de informaii !i
jurnali!tilor: Persoanele care, prin efectul rela(iilor lor profesionale cu jurnalistii, iau cuno&tin(# de
informa(ii de natur# s# identifice o surs# prin colectarea, tratarea editorial# sau publicarea acestor
informa(ii, beneficiaz# de aceea&i protec(ie ca jurnali!tii - art. 7 (5); Dezv#luirea unei surse de
informare poate fi dispus# de instan(ele judec#tore&ti numai dac# aceasta este necesar# pentru
ap#rarea siguran(ei na(ionale sau a ordinii publice, precum &i n m#sura n care aceasta dezvaluire
este necesar# pentru solu(ionarea cauzei aflate n fata instan(ei judec#tore&ti, atunci cnd: a) nu
exist# sau au fost epuizate m#suri alternative la divulgare cu efect similar; b) interesul legitim al
divulg#rii dep#&e&te interesul legitim al nedivulgarii art. 7 (6); n Codul de reglementare a
con&inutului audiovizualului sunt stabilite o serie de reguli n cadrul emisiunilor cu caracter
informativ pentru prezentarea corect# a faptelor &i evenimentelor. n emisiunile de &tiri &i
dezbateri, radiodifuzorii trebuie s# respecte urm#toarele reguli: a) rigoare &i acurate(e n redactarea
&i prezentarea &tirilor; b) ntre subiectul tratat &i imaginile ce nso(esc comentariul s# existe o
conexiune real#; c) titlurile &i textele afi&ate pe ecran s# reflecte ct mai fidel esen(a faptelor &i
datelor prezentate; d) n cazul difuz#rii unor reconstituiri s# se men(ioneze n mod clar acest lucru;
e) n cazul prezent#rii de nregistr#ri provenind din surse externe redac(iei, s# se precizeze acest
lucru; f) n enun(area unor ipoteze sau a unor rela(ii de cauzalitate privind producerea unor
55

eventuale catastrofe, s# se solicite &i punctul de vedere al autorit#(ii publice abilitate art. 65. ntr-
o apreciere cu caracter general, cuprins# n art. 32 al Codul de reglemetare a con(inutului
audiovizualului, se prevede c#: (1) Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat ntr-un mod
excesiv &i nerezonabil, contrar bunei-credin(e, n scopul de a v#t#ma sau de a p#gubi pe altul ori
profitnd de ignoran(a sau de buna-credin(# a persoanelor; (2) Nu orice interes al publicului trebuie
satisf#cut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica nc#lcarea dreptului la via(#
privat#; (3) Dreptul la propria imagine nu trebuie s# mpiedice aflarea adev#rului n probleme de
interes public justificat. n literatura de specialitate se menioneaz# !i o alt# conotaie a acestei
prevederi !i anume n afar# de aceea a protej#rii vie(ii private a persoanei &i care este legat# de
buna credin(# a emi(#torilor, are n vedere &i responsabilitatea acestora n ceea ce prive&te
satisfacerea unor curiozit#(i primitive, degradante ale unor categorii de public
154
.
3. Independen%a libert"%ii de comunicare - este necesar ca subiectele comunic#rii, fie n
calitate de emi(#tori, fie n calitate de receptori, s# fie independente n raport cu autorit#(ile publice,
cu centrele de putere economic# sau politic#. Interzicerea cenzurii s-a impus o dat# cu libertatea de
exprimare n constitu(iile democratice &i ntr-o serie de documente interna(ionale care au promovat
drepturile omului. Astefl, autorit#(ile publice sunt inute nu numai s# opreasc# apari(ia unor
publica(ii, dar sunt npiedicate ca s# le &i controleze. Constitu&ia Romniei interzice cenzura de
orice fel art. 30 (2), iar libertatea presei implic# &i libertatea de a infiin(a publica(ii". art. 30 (3).
De asemenea, Legea fundamental# prevede: Nici o publica(ie nu poate fi suprimat#." - art. 30 (4.)
n prezent, de&i n societ#(ile democratice, statul nu mai exercit# monopolul asupra unor mijloace de
comunicare, totu&i datorit# impactului acestora, exist# anumite forme de control prealabil, n special
de natur# tehnic#. n art. 6 al Legii audiovizualului din Romnia se prevede: Cenzura de orice fel
asupra comunic#rii audiovizuale este interzis#; (2) Independen(a editorial# a furnizorilor de servicii
media audiovizuale este recunoscut# &i garantat# de prezenta lege; (3) Sunt interzise ingerin(e de
orice fel n con(inutul, forma sau modalit#(ile de prezentare a elementelor serviciilor media
audiovizuale, din partea autorit#(ilor publice sau a oric#ror persoane fizice sau juridice, romne ori
str#ine; (4) Nu constituie ingerin(e deciziile &i instruc(iunile avnd caracter normativ, emise de
Consiliul Na(ional al Audiovizualului n aplicarea prezentei legi &i cu respectarea dispozi(iilor
legale, precum &i a normelor privind drepturile omului, prev#zute n conven(iile &i tratatele ratificate
de Romnia; (5) Nu constituie ingerin(e prevederile cuprinse n codurile de conduit# profesional# pe
care jurnali&tii &i furnizorii de servicii media audiovizuale le adopt# &i pe care le aplic# n cadrul
mecanismelor &i structurilor de autoreglementare a activit#(ii lor, dac# nu contravin dispozi(iilor
legale n vigoare. Totu&i n Conven&ia european de aprare a drepturilor omului #i a libert&ilor

154
N#stase-Georgescu Maria, op. cit., p. 12.
56

fundamentale, n art. 10, alin. 1, se arat# c#, principiul libert#(ii ...nu mpiedic# statele s# supun#
ntreprinderile de radiodifuziune, de cinema sau de televiziune la un regim de autorizare". Principiul
independen(ei de comunicare nu este contrazis sau dezmin(it de un regim de sanc(iune a abuzului de
libertate; din contr#, reprezint# o garan(ie a acestuia, ntruct exist# &i limite ale libert#(ii de
exprimare care protejeaz# drepturile altor persoane.
4. Egalitatea n drepturi a emi%"torilor de a transmite informa%ii )i a persoanelor de a
le recep%iona - acest principiu rezult# &i din reglement#rile cu caracter general dar &i din normele
care se refer# la diferite aspecte &i condi(ii de realizare ale comunic#rii. De ex., Legea
audiovizualului recunoa&te &i garanteaz# dreptul de difuzare &i retransmisie a unor servicii de
programe tuturor radiodifuzorilor sau distribuitorilor de servicii care se afl# sub jurisdic(ia
Romniei n acelea&i condi(ii. Pe de alt# parte, acela&i act normativ, precizeaz# c#, orice persoan#
are dreptul de a primi informa(ii pe cale audio sau audiovizual# cu privire la orice problem# sau
eveniment de interes public. Pentru a permite accesul egal al tuturor persoanelor Legea permite
utilizarea extraselor n cadrul buletinelor informative. n acest scop ntinderea dreptului de
exclusivitate dobndit prin contract de un radiodifuzor primar este limitat# de dreptul oric#rui alt
difuzor secundar de a difuza extrase cu privire la un eveniment. n acest sens sunt prevederile: art.
83 al Legii audiovizualului (Cap. VI - Limitele dreptului de exclusivitate) Orice persoan# are
dreptul de a primi informa(ii pe cale audio sau audiovizual# cu privire la orice problem# sau
eveniment de interes public; Art. 84 (1) n acest scop ntinderea dreptului de exclusivitate
dobndit prin contract de un radiodifuzor, numit n continuare radiodifuzor primar, este limitat# de
dreptul oric#rui alt radiodifuzor, numit n continuare radiodifuzor secundar, de a difuza extrase cu
privire la eveniment, cu condi(ia s# nu l prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de
exploatare, dup# cum urmeaz#: a) prin nregistrarea semnalului unui radiodifuzor primar n scopul
difuz#rii unui extras; b) prin asigurarea de c#tre organizator sau de alte persoane ndrept#(ite a
accesului radiodifuzorului secundar la locurile n care se desf#&oar# evenimentul de interes public,
pentru realizarea propriilor nregistr#ri n scopul edit#rii unui extras; (2) Accesul prev#zut la alin.
(1) lit. b) garanteaz# libera alegere pentru radiodifuzori a unor scurte extrase din semnalul
radiodifuzorului care efectueaz# transmisia, cu identificarea cel pu(in a sursei, cu excep(ia cazului n
care acest lucru este imposibil din motive practice (Alin. 2 al art. 84 a fost introdus de pct. 59 al art.
1 din Ordonan(a de Urgen(# nr. 181 din 25 noiembrie 2008, publicat# n M. Of., Partea I, nr. 809
din 3 decembrie 2008); (3) Ca alternativ#, Consiliul poate stabili un sistem echivalent care s#
asigure accesul n condi(ii corecte, rezonabile &i nediscriminatorii prin alte mijloace (Alin. (3) al art.
84 a fost introdus de pct. 59 al art. 1 din Ordonan(a de Urgen(# nr. 181 din 25 noiembrie 2008. De
asemenea, un alt exemplu, selectat aleatoriu, se reflect# &i n eea ce prive&te pozi(ia legiuitorului fa(#
de evenimentele de importan(# major# care pot fi difuzate n exclusivitate dac# nu priveaz# o parte
57

important# a publicului din Romnia de a le urm#ri direct sau decalat.
155
Principiul egalit#(ii
presupune &i nediscriminarea. Att condi(iile de difuzare, ct &i con(inutul &i modul n care se face
transmiterea informa(iilor trebuie s# aib# n vedere excluderea oric#rei forme de discrimin#re
pozitiv# sau negativ#. Art. 11 al Codului de reglementare a con&inutului audiovizualului prevede:
Este interzis# orice referire peiorativ# sau discriminatorie la originea etnic#, na(ionalitatea, rasa ori
religia minorului, precum &i la un eventual handicap al acestuia".
5. Principiul transparen%ei n difuzarea public" a informa%iilor - Legea liberului acces
la informa&iile de interes public
156
cuprind prevederi care oblig# autorit#(ile publice &i institu(iile s#
creeze compartimente de rela(ii publice. Prin intermediul acestora se pun la dispozi(ia publicului o
serie de informa(ii referitoare la identificarea institu(iilor sau autorit#(ilor, precum &i cu privire la
activitatea lor. Aceast# lege precum &i alte legi, care reglementeaz# accesul la informa(ii, permit
numeroase forme de acces al publicului, ncepnd de la afi&are la sediul institu(ilor &i pn# la
folosirea unor forme de comunicare pe internet. n Raportul asupra implement#rii Legii 544/2001
privind liberul acces la informa(ii de interes public n anul 2006 - Jude(ul Vlcea, se men(iona
printre concluzii: Prin lege &i normele de aplicare a acesteia se urm#re&te transparen(a sporit# a
activit#(ii institu(iilor &i autorit#(ilor publice &i un control mai eficient al cet#(eanului contribuabil
asupra activit#(ii administra(iei publice."
157
Un pas nainte n ceea ce prive&te adncirea acestui
proces democratic l reprezint# Legea privind transparen(a n administra(ia public#. n primul articol
al acestei legi se prevede: Prezenta lege stabile&te regulile procedurale minimale aplicabile pentru
asigurarea transparen(ei decizionale n cadrul autorit#(ilor administra(iei publice centrale &i locale,
alese sau numite, precum &i al altor institu(ii publice care utilizeaz# resurse financiare publice, n
raporturile stabilite ntre ele cu cet#(enii &i asocia(iile legal constituite ale acestora." Titlul II -
Transparen(a n administrarea informa(iilor &i serviciilor publice prin mijloace electronice al Legii
nr. 161/2003
158
, prevede n art. 6 urm#toarele: (1) Prezentul titlu stabile&te obiectivele, principiile,

155
Legea audiovizualului - Art. 21 (1) Evenimentele de importan# major# pot fi difuzate n exclusivitate numai dac#
difuzarea nu priveaz# o parte important# a publicului din Romnia de posibilitatea de a le urm#ri n direct sau n
transmisie decalat# n cadrul unui serviciu de programe cu acces liber. Cuprins# n anexa acestui curs.
156
Legea nr. 544 privind liberul acces la informatiile de interes public din 12 octombrie 2001 - Textul iniial a fost
publicat in M. Of., Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001. n anexa acestui curs v# prezent#m legea actualizat# pn# la
data de 10 aprilie 2011, cu modificarile si complet#rile aduse de Rectificarea nr. 544 din 12 octombrie 2001; Legea nr.
371 din 5 octombrie 2006; Legea nr. 380 din 5 octombrie 2006; Legea nr. 188 din 19 iunie 2007.
156
N#stase-Georgescu, M., op. cit., p. 13.
157
LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizional# n administra(ia public# - Textul ini(ial a fost
publicat n M. Of., Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003. n anexa lucr#rii v# prezent#m forma actualizat# pn# la data de
10 aprilie 2011, cu modific#rile &i complet#rile aduse de Legea nr. 242 din 7 decembrie 2010.
158
Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele m#suri pentru asigurarea transparen(ei n exercitarea demnitatilor
publice, a func(iilor publice &i n mediul de afaceri, prevenirea &i sanc(ionarea coruptiei - Textul ini(ial a fost publicat n
M. Of., Partea I, Nr. nr. 279 din 21 aprilie 2003. n anexa acestui curs v# vom prezenta forma actualizat# a acestei legi
pn# la data de 10 aprilie 2011, cu modific#rile &i complet#rile aduse de Ordonan(a de Urgen(# nr. 40 din 20 mai 2003;
Legea nr. 114 din 7 aprilie 2004; Legea nr. 171 din 14 mai 2004; Legea nr. 280 din 23 iunie 2004; Legea nr. 359 din 8
septembrie 2004; Ordonan(# de Urgen(# nr. 92 din 10 noiembrie 2004; Ordonan(# de Urgen(# nr. 14 din 3 martie 2005;
Ordonan(# de Urgen(# nr. 31 din 19 aprilie 2006; Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006; Legea nr. 251 din 23 iunie 2006;
58

termenii &i condi(iile de utilizare a procedurii electronice de acces la informa(iile &i serviciile
publice &i furnizarea acestora, precum &i regulile generale de asigurare, prin mijloace electronice, a
transparen(ei informa(iilor &i serviciilor publice ca parte integrant# a reformei administra(iei publice.
(2) Autorit#(ile administra(iei publice vor furniza informa(iile &i serviciile publice prin mijloace
electronice concomitent cu procedurile tradi(ionale.";
6. Accesul liber la justi%ie - este o garan(ie a ap#r#rii drepturilor &i libert#(ilor, inclusiv din
domeniul comunic#rii.
159
Orice persoan# se poate adresa liber justi(iei pentru ap#rarea drepturilor, a
libert#(ilor &i a intereselor lor legitime. Se pot adresa instan(elor judec#tore&ti att persoanele fizice
ct &i cele juridice, n condi(iile &i n formele prev#zute de lege. Ap#rarea drepturilor &i intereselor
legitime din domeniul comunic#rii, prin folosirea altor mijloace de contestare a deciziilor unor
autorit#(i publice sau private nu exclude posibilitatea persoanei de a se adresa &i justi(iei. Nimeni nu
are dreptul s# mpiedice accesul cet#(enilor romni, str#ini sau f#r# cet#(enie la justi(ie. Accesul
liber la justi(ie nu se reduce numai la posibilitatea de a te adresa instan(elor judec#tore&ti. Subiectele
comunic#rii &i pot ap#ra drepturile adresndu-se Cur(ii Constitu(ionale - institu(ie independent# de
orice alt# autoritate &i care nu se nscrie n sistemul instan(elor judec#tore&ti. Jurispruden(a Cur(ii
Constitu(ionale din (ara noastr# n domeniul drepturilor legate de comunicarea public#, prin
excep(iile de neconstitu(ionale, este foarte bogat#. Aderarea (#rii noastre la Conven(ia European# a
creat posibilitatea persoanelor de a se adresa Cur(ii Europene a drepturilor omului, dup# epuizarea
c#ilor interne de atac, mpriva unor decizii considerate nedrepte. Conven(ia nu face nici o
diferen(# ntre persoanele care intr# sub sfera sa de protec(ie. Nu n ultimul rnd, Curtea
Constitu(ional# a Romniei a confirmat constitu(ionalitatea n dreptul romnesc a ac(iunii prin care
cet#(enii proprii se adreseaz# unor jurisdic(ii interna(ionale pentru invocarea altor standarde de
protec(ie a drepturilor omului dect cele na(ionale &i caracterul obligatoriu al hot#rrilor emise de
astfel de jurisdic(ii...n baza art. 25 &i art. 46 din Conven(ia pentru ap#rarea drepturilor omului &i a
libert#(ilor fundamentale, Romnia recunoa&te dreptul la recursul individual n fa(a Comisiei
europene a drepturilor omului &i jurisdic(ia obligatorie a Cur(ii europene a drepturilor omului n
privin(a drepturilor cuprinse n Conven(ia european# (...), pentru cauzele n care violarea drepturilor
garantate de aceste texte intervine dup# intrarea lor n vigoare pentru Romnia" (D.C.C. nr.
94/1996)
160
. n sistemul Constitu(iei Romniei, justi(ia a devenit una din garan(iile exercit#rii

Ordonan(# de Urgen(# nr. 119 din 21 decembrie 2006; Legea nr. 144 din 21 mai 2007; Rectificarea nr. 144 din 21 mai
2007; Legea-Cadru nr. 330 din 5 noiembrie 2009; Legea -CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010.
159
Constituia Romnie (prezentat# n anexa acestui curs) - Articolul 21- Accesul liber la justitie- (1) Orice persoan# se
poate adresa justitiei pentru ap#rarea drepturilor, a libert#tilor si a intereselor sale legitime. (2) Nici o lege nu poate
ngr#di exercitarea acestui drept. (3) P#rtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor ntr-un termen
rezonabil. (4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.
160
Muraru,.I., Ciobanu, V Art. 20 Constituia Romniei Tratatele internaionale privind drepturile omului n
Constituia Romniei comentarii pe articole (Coordonatori: I. Muraru E. S. T#n#sescu), Editura C.H. Beck,
Bucure!ti, 2008, p. 174 !i 175
59

efective a drepturilor &i libert#(ilor cet#(ene&ti. Acest rol se motiveaz# prin locul puterii judec#tore&ti
n sistemul puterilor publice &i prin func(iile sale. Justi(ia se nf#ptuie&te n numele legii, de c#tre
judec#torii care sunt independen(i &i se supun numai legii. Raportarea activit#(ii judec#tore&ti numai
la lege asigur# tocmai aplicarea necondi(ionat# a legii &i numai a legii. Func(iile justi(iei sunt de a
interpreta &i aplica legile la cazurile concrete, de a judeca &i aplica sanc(iuni, de a face dreptate.
Realizarea corect# a acestor func(ii este asigurat# de reguli de desf#&urare a activit#(ii de judecat#,
printre care men(ion#m publicitatea, oralitatea &i contradictorialitatea dezbaterilor, obliga(ia de
motivare a hot#rrilor, posibilitatea exercit#rii c#ilor de atac etc. Prin generalitatea formul#rii sale,
art. 21 permite oric#rei persoane accesul la justi(ie: cet#(ean romn, cet#(ean str#in sau apatrid. n al
doilea rnd, el permite accesul la justi(ie pentru ap#rarea oric#rui drept sau libertate &i a oric#rui
interes legitim, indiferent dac# acestea rezult# din Constitu(ie sau din alte legi. n(elegerea corect# a
con(inutului &i sensurilor art. 21 din Constitu(ie, implic# unele constat#ri. Astfel, termenul justi(ie
are dou# sensuri. ntr-un sens, prin justi(ie se n(elege sistemul organelor (instan(elor) judec#tore&ti,
iar ntr-un al doilea sens n(elegem activitatea de solu(ionarea a pricinilor civile, administrative,
comerciale, penale, de munc# etc, de aplicare de sanc(iuni, de restabilire a drepturilor &i intereselor
legitime nc#lcate (I. Muraru, M. Constantinescu, E.S. T#n#sescu, M. Enache, Gh. lancu, Inter-
pretarea Constitu(iei. Doctrin# &i practic#, p. 154). Aceast# constatare este de mare interes deoarece
Constitu(ia, sub art. 124-134, reglementeaz# Autoritatea judec#toreasc# ce cuprinde instan(ele
judec#tore&ti, Ministerul Public &i Consiliul Superior al Magistraturii. Or, puterea judec#toreasc#
este format# numai din nalta Curte de Casa(ie &i Justi(ie &i celelalte instan(e judec#tore&ti stabilite
prin lege (art. 126). Iar legile nominalizeaz# ca fiind instan(e judec#tore&ti: cur(ile de apel,
tribunalele &i judec#toriile. Ca atare, art. 21 din Constitu(ie se refer# numai la puterea
judec#toreasc#, deoarece numai aceasta nf#ptuie&te justi(ia, conform principiilor stabilite art. 124,
art. 127, art. 128 &i art. 129 din Constitu(ie.
161


2. 2. Izvoarele formale ale dreptului
2.2.1. No(iune
Privitor la n(elesul termenului de izvor de drept, n limbaj juridic se face distinc(ia ntre
izvoarele materiale (sociale sau izvoare reale) ale dreptului - care reprezint# - "voin(a clasei
dominante" n societate, determinat# de condi(iile materiale de existen(# social#
162
- &i izvoarele
formale ale dreptului, reprezentnd formele specifice n care se exprim# normele dreptului. n
general no(iunea de izvor al dreptului este pus# n leg#tur# cu activitatea de creare, de elaborare a

161
Ibidem, Art. 21 Accesul liber la justiie, p. 177-178.
162
Mure&an, M., Drept civil. Partea general#, Ed. Cordial LEX, Cluj-Napoca, 1996, p. 27.
60

dreptului, prin care puterea de stat fie c# formuleaz# direct, nemijlocit, normele sub forma unor acte
normative numite izvoare directe sau creatoare (categorie n care au fost incluse legea - legi,
decrete, hot#rri etc. emannd de la autoritatea public#, &i obiceiul sau cutuma creat# n mod
spontan n cadrul colectivit#(ii respective); fie c# recunoa&te aceast# valoare unor norme create,
formulate pe alte c#i - precedentul judiciar &i doctrina, numite izvoare indirecte. Distinc(ia trebuie
ns# nuan(at#, deoarece fie c# au fost n mod expres sau nu recunoscute ca izvoare de drept, att
jurispruden(a ct &i doctrina au avut &i au n continuare un rol, deloc neglijabil de creare a unor
norme juridice noi, concurnd prin aceasta autoritatea legii. Prin interpretare, elaborarea unor
principii, analogii etc. "acestea contribuie la adaptarea permanent# a dreptului, la evolu(ia rela(iilor
n reglementarea c#rora intervine, men(inndu-i un caracter dinamic ce ar putea fi pus n pericol
prin aplicarea mecanic# a unor texte considerate fixe, sacrosante"
163
.
Prin izvor formal (aspect care ne intereseaz# n acest curs) n(elegem forma specific pe care
o mbrac# norma juridic# elaborat# de un anumit factor competent al puterii. Izvoarele formale pot
fi clasificate dup# mai multe criterii: dup# criteriul ierarhiei organului de stat care emite norma;
dup# domeniul pe care l reglementeaz#; dup# ierarhia for(ei juridice a actului normativ respectiv
164
;
dup# procedura sau tehnica legislativ# prin care este elaborat#; etc. Potrivit doctrinei, izvoarele
formale ale dreptului impuse de evolu(ia de pn# acum a dreptului sunt urm#toarele: obiceiul
juridic, practica judec#toreasc# &i precedentul judiciar, doctrina, contractul normativ &i actul
normativ (juridic). n continuare vom aborda succind tratarea izvoarelor formale ale dreptului din
perspectiva form#rii culturii juridice a comunicatorilor sociali.
2.2.2. Legea n sens larg (actele normative)
Totalitatea legilor, decretelor, hot#rrilor &i ordonan(elor guvernului, regulamentele &i
ordinele mini&trilor &i ministerelor, deciziile &i hot#rrile organelor administrative locale - constituie
tot attea elemente ale sistemului actelor normative juridice. Elementele actelor normative juridice,
f#r# a nl#tura total cutuma, au devenit principala form# de exprimare a normelor juridice. Legea, n
accep(iunea ei de crea(ie deliberat#, con&tient#, a unor organe speciale (avnd astfel, un anumit
caracter tehnic), supus# publicit#(ii, cu aplicabilitate general# a existat din cele mai vechi timpuri
165
.
Din acele vremuri ndep#rtate ni s-a transmis o defini(ie dat# legii de filosoful stoic grec Crisip.
Acesta a definit legea ca fiind "regina tuturor lucrurilor divine &i umane, criteriul justului &i al
injustului; iar pentru cei care sunt chema(i de natur# la via(a civil#, adic# a cet#(ii, a comunit#(ii i

163
Ibidem.
164
A se vedea Eremia, M., Ierahia actelor juridice cu putere normativ n sistemul de drept al Romniei, n Revista de
drept public, nr. 2/2010.
165
Printre importantele monumente legislative ale antichit#(ii amintim: Legea sau Codul lui Hammurabi din Babilon
(sec. al XVIII-lea .e.n.), Legile lui Bokoris n Egipt (sec. VIII . e. n.) Legile lui Solon (sec. al VII-lea .e.n.), Legile lui
Moise la evrei, Legea celor 12 Table, n Roma antic# (sec. al V-lea .e.n.), Legile lui Dracon, n Grecia antic# (sec. al V-
lea .e.n.), Legile lui Manu, n India (sec. al III-lea .e.n.).
61

nva(# ceea ce trebuie s# fac# &i le interzice ceea ce nu trebuie s# fac#"
166
.
2.2.3. Legea n sens restrns
n categoria legii (n sens restrns)
167
, prin care n(elegem actele normative adoptate de
organul legislativ (Parlamentul), organ reprezentativ n societ#(ile democratice, constituit din
reprezentan(ii ale&i de c#tre cet#(eni, dup# o anumit# procedur#
168
, dup# criteriul ierarhiei organului
de stat care emite norma, distingem urm#toarele forme: legile constitu)ionale, legile organice, legile
ordinare, codurile de legi, actele cu putere de lege din care fac parte decretele-legi, ordonan(ele
guvernamentale &i unele acte interna(ionale (tratate, conven(ii, acorduri etc.) ratificate de organul
legislativ suprem.
Legile constitu%ionale - n legile constitu(ionale se ncadreaz# &i legile de revizuire a
Constitu)iei - art. 73 alin. (1) din Constitu(ia Romniei. Deosebirea esen(ial# ntre Constitu(ie &i
legile constitu(ionale - sub aspect formal - o constituie mprejurarea c# legile constitu%ionale (de
revizuire a Constitu(iei) sunt adoptate de c"tre Parlament, n timp ce Constitu%ia este adoptat"
de Adunarea Constituant". Constitu%ia Romniei (2003): Categorii de legi Art. 73: (1)
Parlamentul adopt# legi constitu(ionale, legi organice &i legi ordinare; (2) Legile constitu(ionale snt
cele de revizuire a Constitu(iei; (3) Prin lege organic# se reglementeaz#: a) sistemul electoral;
organizarea &i func(ionarea Autorit#(ii Electorale Permanente; b) organizarea, func(ionarea &i
finan(area partidelor politice; c) statutul deputa(ilor &i al senatorilor, stabilirea indemniza(iei &i a
celorlalte drepturi ale acestora; d) organizarea &i desf#&urarea referendumului; e) organizarea
Guvernului &i a Consiliului Suprem de Ap#rare a 4#rii; f) regimul st#rii de mobilizare par(ial# sau
total# a for(elor armate &i al st#rii de r#zboi; g) regimul st#rii de asediu &i al celei de urgen(#;
169
h)
infrac(iunile, pedepsele &i regimul execut#rii acestora; i) acordarea amnistiei sau a gra(ierii
colective; j) statutul func(ionarilor publici; k) contenciosul administrativ; l) organizarea &i
func(ionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instan(elor judec#tore&ti, a Ministerului Public

166
Giorgio del Vecchio, op. cit., p. 229.
167
Termenul de lege poate fi utilizat, a&a cum s-a ar#tat - ntr-un sens larg, n(elegnd prin acesta toate actele normative
care eman# de la autoritatea public# - legi, decrete, hot#rri, regulamente etc. ntr-un sens restrns, prin termenul de lege
se pot desemna doar actele normative adoptate de organul legislativ, Parlament. Distinc(ia dintre aceste dou# accep(iuni
motiveaz# clasificarea cea mai general# a actelor normative n legi &i acte normative subordonate legii.
168
Boar, Ana, op. cit., p. 142.
169
Potrivit prevederilor art. 1, 2, 3 ale Ordonan(ei de urgen(# a Guvernului nr. 1/1999 publicat# n M. Of. al Romniei
nr. 22, Partea I, 21 ianuarie 1999 (cuprins# n anexa acestui curs) - starea de asediu &i starea de urgen& sunt definite
ca fiind m#suri excep(ionale care se instituie n cazuri determinate de apari(ia unor pericole grave la adresa ap#r#rii (#rii
&i siguran(ei na(ionale sau democra(iei constitu(ionale ori pentru prevenirea, limitarea &i nl#turarea urm#rilor unor
dezastre. Starea de asediu reprezint# ansamblul de m#suri cu caracter politic, militar, economic &i social, care se
instituie n anumite zone sau pe ntregul teritoriu al (#rii, n scopul cre&terii capacit#(ii de ap#rare a (#rii, n situa(ia
iminen(ei unei ac(iuni ndreptate mpotriva suveranit#(ii, independen(ei, unit#(ii statului sau integrit#(ii teritoriale.
Starea de urgen& reprezint# ansamblul de m#suri cu caracter politic, economic, social &i de ordine public#, instituit n
ntreaga (ar# sau n anumite zone ori n unele unit#(i administrativ teritoriale, n ur#toarele situa(ii: 1. existen(a unei
amenin(#ri la adresa siguran(ei na(ionale sau democra(iei constitu(ionale, ceea ce face necesare ap#rarea institu(iile
statului de drept &i men(inerea sau restabilirea st#rii de legalitate; 2. iminen(a producerii ori producerea unor dezastre,
ceea ce face necesare prevenirea, limitarea &i nl#turarea efectelor acestora.
62

&i a Cur(ii de Conturi; m) regimul juridic general al propriet#(ii &i al mo&tenirii; n) organizarea
general# a nv#(#mntului; o) organizarea administra(iei locale, a teritoriului, precum &i regimul
general privind autonomia local#; p) regimul general privind raportul de munc#, sindicatele &i
protec(ia social#; r) statutul minorit#(ilor na(ionale din Romnia; s) regimul general al cultelor; t)
celelalte domenii pentru care, n Constitu(ie se prevede adoptarea de legi organice.
Constitu(ia sau legea fundamental#, implicit legile constitu(ionale, au for(a juridic#
superioar# tuturor celorlalte legi &i acte normative subordonate legii. Astfel, toate organele statului -
inclusiv parlamentul, &eful statului sau guvernul - sunt (inute s# respecte Constitu(ia iar modificarea
acesteia este posibil# numai n condi(iile &i cu procedurile stabilite de Constitu(ia ns#&i. TITLUL
VII Revizuirea Constitu%iei: Ini%iativa revizuirii Art. 150: (1) Revizuirea Constitu(iei poate fi
ini(iat# de Pre&edintele Romniei la propunerea Guvernului, de cel pu(in o p#trime din num#rul
deputa(ilor sau al senatorilor, precum &i de cel pu(in 500.000 de cet#(eni cu drept de vot. (2)
Cet#(enii care ini(iaz# revizuirea Constitu(iei trebuie s# provin# din cel pu(in jum#tate din jude(ele
(#rii, iar n fiecare din aceste jude(e sau n municipiul Bucure&ti trebuie s# fie nregistrate cel pu(in
20.000 de semn#turi n sprijinul acestei ini(iative. Procedura de revizuire Art. 151: (1) Proiectul
sau propunerea de revizuire trebuie adoptat# de Camera Deputa(ilor &i de Senat, cu o majoritate de
cel pu(in dou# treimi din num#rul membrilor fiec#rei Camere. (2) Dac# prin procedura de mediere
nu se ajunge la un acord, Camera Deputa(ilor &i Senatul, n &edin(# comun#, hot#r#sc cu votul a cel
pu(in trei p#trimi din num#rul deputa(ilor &i senatorilor. (3) Revizuirea este definitiv# dup#
aprobarea ei prin referendum, organizat n cel mult 30 de zile de la data adopt#rii proiectului sau a
propunerii de revizuire. Limitele revizuirii Art. 152: (1) Dispozi(iile prezentei Constitu(ii privind
caracterul na(ional, independent, unitar &i indivizibil al statului romn, forma republican# de
guvern#mnt, integritatea teritoriului, independen(a justi(iei, pluralismul politic &i limba oficial# nu
pot forma obiectul revizuirii. (2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi f"cut" dac" are ca
rezultat suprimarea drepturilor )i a libert"%ilor fundamentale ale cet"%enilor sau a garan%iilor
acestora. (3) Constitu(ia nu poate fi revizuit# pe durata st#rii de asediu sau a st#rii de urgen(# &i nici
n timp de r#zboi.
Legile organice - Legile organice constituie acea categorie de legi care n anumite sisteme
juridice ocup# un loc intermediar ntre legile constitu(ionale &i cele ordinare, datorit# obiectului lor
de reglementare &i a unei proceduri de adoptare diferit# de a legilor ordinare. Astfel, a&a cum reiese
din prevederile art. 73, intr# n categoria legilor organice acele legi care reglementeaz# sistemul
electoral, organizarea &i func(ionarea Autorit#(ii Electorale Permanente, organizarea, func(ionarea &i
finan(area partidelor politice, organizarea &i desf#&urarea referendumului etc. Potrivit art. 76 al
Constitu(iei, legile organice se adopt# cu votul majorit&ii membrilor fiecrei camere, n timp ce
legile ordinare &i hot#rrile se adopt# cu votul majorit&ii membrilor prezen&i din fiecare camer.
63

Constitu(ia Romniei - Adoptarea legilor )i hot"rrilor Art. 76: (1) Legile organice &i hot#rrile
privind regulamentele Camerelor se adopt# cu votul majorit#(ii membrilor fiec#rei Camere; (2)
Legile ordinare &i hot#rrile se adopt# cu votul majorit#(ii membrilor prezen(i din fiecare Camer#;
(3) La cererea Guvernului sau din proprie ini(iativ#, Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau
propuneri legislative cu procedur# de urgen(#, stabilit# potrivit regulamentului fiec#rei Camere.
Legile ordinare - legile ordinare sunt toate celelalte legi adoptate de organul legiuitor
suprem, dup# procedura stabilit# n Constitu(ie. Ele reglementeaz# diverse domenii &i raporturi
sociale, distincte de cele pe care le reglementeaz# Constitu(ia &i legile organice. Astfel, obiectul de
reglementare al legilor ordinare este constituit din acele categorii de raporturi sociale pe care
Constitu(ia sau legile organice le las# n seama legifer#rii prin procedura ordinar# sau pe care
legiuitorul le apreciaz# a fi "cele mai importante" &i de competen(a sa n temeiul calit#(ii sale de
organ legislativ suprem
170
.
n categoria legilor ordinare se ncadreaz# &i codurile de legi. Codurile grupeaz#, "ntr-o
form# sistematizat#, ntr-un singur corp, toate (sau ct mai multe dintre ele) reglement#rile
aplicabile unui anumit domeniu (indicat, de regul#, prin chiar denumirea codului)
171
precum: Codul
civil, Codul familiei, Codul comercial, Codul vamal, Codul muncii, Codul penal, Codul de
procedur# civil#, Codul de procedur# penal# etc. n leg#tur# cu demersul reformator al justiiei din
Romania trebuie menionate reglement#rile privind mica reform# a justiei
172
!i faptul c# suntem n
a!teparea ntr#rii n vigoare a noilor coduri civile !i penale precum !i codurile de procedur#
corespondente
173
.
2.2.4. Alte acte normative cu for&# juridic# echivalent# legii
Pe lng# categoriile men(ionate n accep(iunea restrns# a termenului de lege sunt cuprinse
&i cteva acte normative cu denumiri diferite dar cu putere de lege (cu for(# juridic# echivalent#
legii) care sunt elaborate ns# de alte structuri de putere dar nsu&ite &i adoptate ntr-o form# sau alta
de c#tre organul legislativ suprem. Acestea sunt: decretele-legi, ordonan)ele guvernamentale, unele
acte interna)ionale (tratate, conven)ii, acorduri) ratificate de organul legislativ (izvoarelor dreptului
comunitar european le vom acorda, n continuare, o secven(# separat#).
Decretul-lege - n anumite situa(ii excep(ionale (tranzitorii sau marcate de evenimente
deosebite datorate r#zboaielor, revolu(iilor, calamit#(ilor naturale etc.), cnd din anumite motive

170
Sida, A., op. cit. p. 152.
171
Mure&an, M., op. cit., p. 29
172
Legea nr. 202 din 25 octombrie 2010 privind unele m#suri pentru accelerarea solu(ion#rii proceselor, publicat# n M.
Of., Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, data intr#rii in vigoare 28 noiembrie 2010.
173
Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, publicat# n M.Of., Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009; Legea
nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, publicat n M. Of., Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009; Legea nr. 134 din 1
iulie 2010 privind Codul de procedur# civil#, publicat# n M.Of., Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, data intr#rii in
vigoare 18 ianuarie 2011; Legea nr. 135 din 1 iulie 2010 privind codul de procedur# penal# din 1 iulie 2010, publicat#
n M. Of., Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, data intr#rii in vigoare 18 iulie 2011.
64

organul legiuitor (parlamentul) nu a func(ionat n condi(ii normale &i nu s-a putut ntruni spre a
adopta legi (fie c# s-a g#sit n imposibilitatea de a legifera n procedura obi&nuit#, fie c# a fost
desfiin(at de cauze sau mprejur#ri speciale), pot constitui acte normative cu putere de lege cele
edictate de anumite organe executive (guvern, autorit#(i militare etc.) sau organe provizorii de
conducere a statului (ca de exemplu, Consiliul Provizoriu de Uniune na(ional# - C. P. U. N. - pn#
la alegerile din 1990). n general, aceste acte normative cu putere de lege poart# denumirea de
Decrete-legi. Recunoa&terea unei asemenea puteri de a legifera executivului poate fi justificat#
numai de circumstan(e excep(ionale care mpiedic# func(ionarea organului legislativ ales, atunci
cnd se impune cu necesitate luarea unor m#suri care intereseaz# ordinea public#, siguran(a sau
ap#rarea na(ional#, pentru c# este cunoscut faptul c# transformarea guvern#rii prin decrete-legi
"ntr-o situa(ie de durat#, cu caracter de permanen(# constituie o amenin(are pentru o societate
democratic#, un semn de instaurare a unui regim autoritar, dictatorial"
174
.
De regul# (mai ales acele care constituie o amenin(are, n sensul celor prezentate mai sus) au
o existen(# efemer#, fiind abrogate sau nlocuite cu legi ordinare de ndat# ce organul legiuitor se
poate ntruni &i poate legifera; altele ns# pot r#mne n vigoare timp foarte ndelungat (a&a cum sunt
de pild#, Decretul-lege nr. 319/1944 privind dreptul la mo&tenire al so(ului supravie(uitor, sau
Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozi(iilor privitoare la c#r(ile funciare).
Ordonan%ele guvernamentale - acestea sunt &i ele izvoare de drept de aceea&i natur# ca &i
decretele-legi dar de alt# origine &i mod de consacrare juridic#. Astfel, Parlamentul poate delega
executivului, pentru o anumit# perioad# determinat#, puterea de a adopta acte normative cu for(# de
lege, legea de abilitare trebuind s# stabileasc# n mod obligatoriu domeniul &i data pn# la care se
pot emite ordonan(e. Constitu%ia Romniei - Actele Guvernului Art. 108: (1) Guvernul adopt#
hot#rri &i ordonan(e; (2) Hot#rrile se emit pentru organizarea execut#rii legilor; (3) Ordonan(ele se
emit n temeiul unei legi speciale de abilitare, n limitele &i n condi(iile prev#zute de aceasta; (4)
Hot#rrile &i ordonan(ele adoptate de Guvern se semneaz# de primul ministru, se contrasemneaz# de
mini&trii care au obliga(ia punerii lor n executare &i se public# n Monitorul Oficial al Romniei.
Nepublicarea atrage inexisten(a hot#rrii sau a ordonan(ei. Hot#rrile care au caracter militar se
comunic# numai institu(iilor interesate; Delegarea legislativ" Art. 115; (1) Parlamentul poate
adopta o lege special# de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonan(e n domenii care nu fac
obiectul legilor organice; (2) Legea de abilitare va stabili, n mod obligatoriu domeniul &i data pn#
la care se pot emite ordonan(e; (3) Dac# legea de abilitare o cere ordonan(ele se supun aprob#rii
Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pn# la mplinirea termenului de abilitare.
Nerespectarea termenului atrage ncetarea efectelor ordonan(ei; (4) Guvernul poate adopta

174
Boar, Ana, op. cit. p. 149.
65

ordonan(e de urgen(# numai n situa(ii extraordinare a c#ror reglementare nu poate fi amnat#,
avnd obliga(ia de a motiva urgen(a n cuprinsul acestora; (5) Ordonan(a de urgen(# ntr# n vigoare
numai dup# depunerea sa spre dezbatere n procedur# de urgen(# la Camera competent# s# fie
sesizat# &i dup# publicarea ei n Monitorul Oficial al Romniei. Camerele, dac# nu se afl# n
sesiune, se convoac# n mod obligatoriu n 5 zile de la depunere sau, dup# caz, de la trimitere. Dac#
n termen de cel pu(in 30 de zile de la depunere, Camera sesizat# nu se pronun(# asupra ordonan(ei,
aceasta este considerat# adoptat# &i se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea n
procedur# de urgen(#. Ordonan(a de urgen(# cuprinznd norme de natura legii organice se aprob# cu
majoritatea prev#zut# la articolul 76 aliniatul (1); (6) Ordonan(ele de urgen(# nu pot fi adoptate n
domeniul legilor constitu(ionale, nu pot afecta regimul institu(iile fundamentale ale statului,
drepturile, libert#(ile &i ndatoririle prev#zute de Constitu(ie, drepturile electorale &i nu pot viza
m#suri de trecere silit# a unor bunuri n proprietatea public#; (7) Ordonan(ele cu care Parlamentul a
fost sesizat se aprob# &i se resping printr-o lege n care vor fi cuprinse &i ordonan(ele ale c#ror efecte
au ncetat potrivit aliniatului (3); (8) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa,
dac# este cazul, m#surile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a
ordonan(ei.
Actele interna%ionale - Unele tratate, conven(ii, acorduri etc. pot fi asimilate legilor din
perspectiva for(elor lor juridice, n acest sens, avnd acela&i grad cu legile ordinare, cu condi(ia ca
acestea s# fie ratificate de c#tre organul legislativ intern. Privitor la for(a juridic# a actelor
interna(ionale este necesar s# facem urm#toarea precizare: "... n privin(a statului ns#&i tratatele au
o for(# juridic# superioar#, ele neputnd fi modificate de unul din statele semnatare n mod
unilateral a&a cum poate fi modificat# o lege intern#. Aceasta este o consecin(# a dublului caracter al
tratatelor, care constituie n acela&i timp un contract, o conven(ie ntre state &i o lege, respectiv
aceea prin care a fost ratificat"
175
. n contextul tendin(elor actuale de integrare la diferite nivele
interna(ionale, unor norme juridice rezultate din tratate sau alte acte interna(ionale li se recunoa&te
chiar o for(# superioar# legilor interne ale statelor. Constitu%ia Romniei - Tratatele
interna%ionale privind drepturile omului Art. 20 (1) Dispozi(iile constitu(ionale privind
drepturile &i libert#(ile cet#(enilor vor fi interpretate &i aplicate n concordan(# cu Declara(ia
Universal# a Drepturilor Omului, cu pactele &i cu celelalte tratate la care Romnia este parte; (2)
Dac# exist# neconcordan(e ntre pactele &i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului,
la care Romnia este parte, &i legile interne, au prioritate reglement#rile interna(ionale, cu excep(ia
cazului n care Constitu(ia sau legile interne con(in dispozi(ii mai favorabile. Prezentnd o
nsemn#tate deosebit# pentru rela(iile dintre state, tratatele au format obiectul unei preocup#ri sus(inute n
cadrul dreptului interna(ional. S-a apreciat c# Dreptul tratatelor reprezint# unul dintre capitolele cele mai

175
Ibidem, p. 147.
66

importante ale dreptului interna(ional deoarece cuprinde principiile &i regulile esen(iale, de form#, &i de fond
care reglementeaz# tratatele interna(ionale, mijlocul principal prin care statele &i manifest# ast#zi voin(a de a
crea raporturi juridice"
176
. Dat# fiind extraordinara varietate a n(elegerilor interna(ionale prezint# importan(#
defini(ia stabilit# prin art. 2 al Conven(iei de la Viena, semnat# la 23 mai 1969 &i care a intrat n vigoare la 27
ianuarie 1980, dup# ratificarea ei de 35 de state, n conformitate cu care prin tratat se n(elege un acord
interna(ional ncheiat n scris ntre state &i guvernat de dreptul interna(ional, fie c# este consemnat ntr-un
instrument unic, fie n dou# sau mai multe instrumente conexe &i oricare ar fi denumirea sa particular#".
Exist# o mare varietate a tratatelor, n acest sens, al#turi de termenul generic folosit, se utilizeaz# termeni ca:
acord, conven(ie, declara(ie, protocol, act, act final, pact, cart#, concordat, agrement, aranjament,
memorandum etc. ntre ncerc#rile de clasificare n materie, amintim: tratate contracte" - prin care se
realizeaz# o opera(iune juridic# &i tratate legi" - care stabilesc reguli de drept; tratate bilaterale &i tratate
colective sau multilaterale, n func(ie de num#rul statelor participante; tratate propriu-zise &i acorduri n
form# simplificat# avnd n vedere diferen(ele de procedur# dar &i anumite domenii sau categorii de raporturi
interstatale &.a.
Tratatul interna(ional exprim# ntotdeauna acordul de voin(# al statelor &i nu un act unilateral.
Postura sa de izvor formal al dreptului poate fi re(inut# numai n m#sura n care el con(ine reguli generale
referitoare la o categorie nedeterminat# de persoane. Elaborarea &i perfectarea tratatelor interna(ionale
reprezint# un proces complex, ce se desf#&oar# pe parcursul mai multor faze, n cadrul c#rora intervin diferite
autorit#(i ale statului. n acest sens distingem: negocierea; redactarea, adoptarea &i semnarea tratatului;
ratificarea; nregistrarea. Astfel, f#r# a putea insista asupra acestui proces, relev#m importan(a &i semnifica(ia
ratific#rii (acceptare, aprobare, aderare), prin care se n(elege, dup# caz, actul interna(ional astfel denumit
prin care un stat stabile&te, pe plan interna(ional, consim(#mntul s#u de a fi legat printr-un tratat" - art. 2 lit.
b) din Conven(ia de la Viena.
Cu privire la efectele tratatelor interna(ionale, Conven(ia de la Viena prevede c# orice tratat n
vigoare leag# p#r(ile &i trebuie s# fie executat de ele cu bun# credin(#". O parte nu poate invoca dispozi(iile
dreptului s#u intern pentru a justifica neexecutarea unui tratat, excep(ie f#cnd n acest sens situa(ia
prev#zut# de art. 46 din Conven(ie, cnd consim(#mntul unui stat legat printr-un tratat a fost exprimat cu
violarea unei dispozi(ii a dreptului intern. Situa(ia mai sus amintit# constituie viciu de consim(#mnt &i atrage
nulitatea tratatului n cauz#. Alte vicii de consim(#mnt re(inute de Conven(ie &i care atrag aceea&i sanc(iune
sunt: eroarea, dolul, coruperea reprezentantului unui stat, constrngerea exercitat# asupra unui stat prin
amenin(area sau folosirea for(ei. De asemenea, este nul orice tratat care, n momentul ncheierii sale, este n
conflict cu o norm# imperativ# a dreptului interna(ional. n sensul prezentei conven(ii, o norm# a dreptului
interna(ional general este o norm# acceptat# &i recunoscut# de comunitatea interna(ional# a statelor -n
ansamblul ei, drept norm# de la care nu este permis# nici o derogare &i care nu poate fi modificat# dect
printr-o nou# norm# a dreptului interna(ional avnd acela&i caracter" (art. 53).
n Romnia, Legea nr. 590 din 22 decembrie 2003 privind tratatele, publicat# n M. Of.,

176
N. Ecobescu, V. Duculescu, Dreptul tratatelor, Ed. Continent XXI, Bucure&ti, 1995, p. 11.
67

Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2004 (intrat# n vigoare n 14 februarie 2004) stabile&te procedura
ncheierii tratatelor, negocierea tratatelor, intrarea n vigoare a tratatelor etc.
n Sec(iunea I a acestei legi sunt precizate defini(iile (legale) a unor termeni uzita(i: Potrivit Art. 1.
Pentru scopurile acestei legi prin: a) tratat se n(elege actul juridic, indiferent de denumire sau de
form#, care consemneaz# n scris un acord la nivel de stat, la nivel guvernamental sau la nivel
departamental, avnd scopul de a crea, de a modifica ori de a stinge drepturi &i obliga(ii juridice sau
de alt# natur#, guvernat de dreptul interna(ional public &i consemnat ntr-un instrument unic ori n
dou# sau n mai multe instrumente conexe; b) ncheierea tratatelor se n(elege succesiunea de
etape care trebuie urmate, ansamblul de activit#(i care trebuie desf#&urate, precum &i ansamblul de
proceduri &i reguli care trebuie respectate astfel nct tratatul s# intre n vigoare pentru Romnia; c)
parafare se n(elege aplicarea ini(ialelor numelor reprezentan(ilor p#r(ilor la negociere, n vederea
autentific#rii, cu caracter provizoriu, a textului convenit sau adoptat n urma negocierilor; d)
semnare ad referendum se n(elege etapa facultativ# a ncheierii tratatelor, care const# n semnarea
cu men(iunea ad referendum a unui tratat de c#tre reprezentan(ii p#r(ilor prezente la negociere, n
vederea fix#rii cu caracter provizoriu a textului convenit sau adoptat n urma negocierii; e) depline
puteri se n(elege documentul eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, semnat de ministrul
afacerilor externe &i nvestit cu sigiliul de stat, potrivit reglement#rilor &i practicii interna(ionale,
care consemneaz# aprobarea pentru participarea la negocieri, pentru semnarea tratatelor la nivel de
stat sau de Guvern ori pentru participarea delega(iilor romne la reuniuni interna(ionale; f)
ratificare se n(elege modalitatea de exprimare a consim(#mntului de a deveni parte la un tratat
care a fost semnat de partea romn#, prin adoptarea unei legi de ratificare de c#tre Parlament sau, n
condi(iile legii, prin ordonan(# de urgen(# a Guvernului; g) aprobare se n(elege modalitatea de
exprimare a consim(#mntului de a deveni parte la un tratat care a fost semnat de partea romn#,
prin adoptarea unei hot#rri de aprobare de c#tre Guvern; h) aderare se n(elege modalitatea prin
care se exprim# consim(#mntul de a deveni parte la un tratat multilateral care nu a fost semnat de
partea romn#; i) acceptare se n(elege modalitatea prin care se exprim# consim(#mntul de a
deveni parte la un tratat multilateral care nu a fost semnat de partea romn# &i care prevede expres
aceast# modalitate; j) rezerv" se n(elege declara(ia unilateral#, oricare ar fi con(inutul sau
denumirea sa, formulat# cu ocazia semn#rii, ratific#rii, aprob#rii, ader#rii sau accept#rii unui tratat
multilateral, prin care se urm#re&te modificarea sau excluderea efectelor juridice ale anumitor
prevederi ale acestuia pentru partea romn#, dac# tratatul nu interzice asemenea rezerve &i ele sunt
conforme dreptului interna(ional; pentru a produce efecte, rezervele formulate la semnare trebuie
confirmate la ratificare sau la aprobare; k) declara%ie se n(elege men(iunea formulat# cu ocazia
semn#rii, ratific#rii, aprob#rii, ader#rii sau accept#rii unui tratat multilateral, prin care se
interpreteaz# unele prevederi ale tratatului de c#tre partea romn# sau prin care partea romn#
68

efectueaz# notific#rile cerute de tratat; declara(iile formulate la semnare trebuie confirmate la
ratificare sau la aprobare; l) instrument de ratificare, aderare, acceptare sau aprobare se
n(elege documentul prin care se consemneaz# ratificarea, aderarea, acceptarea sau aprobarea
tratatelor; m) elemente de identificare a tratatului se n(elege, n cazul tratatelor bilaterale, titlul
acestora, data &i locul semn#rii, iar n cazul tratatelor multilaterale, titlul acestora, data &i locul
adopt#rii &i/sau deschiderii spre semnare; n) denun%are, renun%are, retragere se n(elege actul
unilateral prin care partea romn# &i manifest# voin(a de a nu mai fi legat# prin tratat, conform
dreptului interna(ional; o) contract de stat se n(elege o n(elegere ncheiat# de c#tre statul sau
Guvernul romn, precum &i de ministere sau alte autorit#(i ale administra(iei publice centrale cu alt
stat, guvern, organiza(ie interna(ional#, respectiv cu institu(ii financiare sau alte entit#(i ce nu au
calitatea de subiect de drept interna(ional n domeniul economic, comercial, financiar &i n alte
domenii &i care nu este guvernat# de dreptul interna(ional public.
2.2.5. Izvoarele dreptului comunitar
1. Izvorul primar sau originar l constituie tratatele constitutive (tratatul de la Paris &i
tratatele de la Roma) care au pus bazele Uniunii Europene; tratatele de aderare ale statelor membre
la Uniune; diferitele protocoale, conven(ii, documente anexe la aceste tratate, pe care Curtea le-a
caracterizat ca avnd aceea&i for(# imperativ#".
2. Izvorul derivat const# n actele institu(iilor comunitare. ntre acestea se reg#sesc: a)
Deciziile )i regulamentele - Deciziile generale &i regulamentele au caracter de generalitate &i
obligativitate. Deciziile generale &i regulamentele se public# n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
&i se impun n totalitatea dispozi(iilor lor institu(iilor comunitare, statelor membre, autorit#(ilor &i
cet#(enilor acestora. ntre aceste dou# categorii de izvoare exist# deosebirea c#, n timp ce deciziile
generale eman# numai de la Comisie, regulamentele pot fi emise fie de Consiliu, fie de Comisie; b)
Recomand"rile )i directivele - Articolul 14 CECA stabile&te c# Recomand#rile sunt obligatorii
pentru atingerea scopurilor pe care le desemneaz#, dar las# destinatarilor alegerea mijloacelor
proprii de atingere a acestor scopuri", iar art. 189 CEE &i art. 161 CEEA caracterizeaz# directivele
ca fiind actul ce leag# toate statele membre destinatare n ceea ce prive&te rezultatul de atins l#snd,
n acela&i timp, instan(elor na(ionale competen(a privitor la form# &i mijloace; c) Avizele nu oblig#
nici destinatarul, nici autorul, sc#pnd controlului jurisdictional. Totu&i, aceste avize, care eman# de
la Consiliu sau de la Comisie pot produce efecte juridice. Avizele motivate ale Comisiei sau avizele
conforme ale Consiliului produc astfel de efecte; d) Acte atipice, cum ar fi rezolu(ii ale Consiliului,
comunic#ri ale Comisiei, decizii ale reprezentan(ilor statelor membre n cadrul Consiliului,
declara(ii comune sub semn#tura pre&edin(ilor celor trei institu(ii - Consiliul, Comisia, Parlamentul.
3. Jurispruden%a este, la rndul ei, izvor de drept comunitar. Caracterul de izvor de drept al
69

jurispruden(ei se datoreaz# pozi(iei ocupate de Curte de asigurare a respectului dreptului comunitar,
faptului c# doar Curtea d# interpretare cu caracter autentic, fapt ce constituie premisa asigur#rii
omogenit#(ii &i coeren(ei sistemului &i construc(ia acquis"-ului comunitar.177.
Prioritatea (primatul) dreptului Uniunii Europene - Tratatele Uniunii Europene &i dreptul
derivat, adoptat de c#tre institu(iile europene, pe baza tratatelor au prioritate fa(# de dreptului
statelor membre. Principiul priorit#(ii dreptului comunitar al UE asupra dreptului na(ional al
Statelor membre a fost consacrat de c#tre jurispruden(a constant# a Cur(ii de Justi(ie a Uniunii
Europene, care 1-a definit, sistematic, drept un principiu fundamental inerent naturii particulare a
Uniunii Europene. Faptul c# principiul primatului nu a fost nscris n tratatele Uniunii Europene nu
modific# cu nimic existen(a acestui principiu fundamental instituit prin jurispruden(a n vigoare a
Cur(ii de Justi(ie, &i nscris, n sfr&it, n Tratatul de la Lisabona.
178

2.2.6. Acte normative subordonate legii
Activitatea legislativ# (de elaborare a legilor) nu poate acoperi (&i nici nu trebuie s#
cuprind#) integral sfera activit#(ilor normative. Raporturile, conduitele, ac(iunile, procedurile etc.,
altele dect legile mai sus men(ionate, sunt normate din punct de vedere juridic dar nu neap#rat prin
legi. Aplicarea n practic# a acestora implic# interven(ia &i a altor organe ale statului, care, potrivit
competen(ei ce le este stabilit# prin lege adopt# acte cu caracter normativ, pe baza &i n vederea
execut#rii legilor. n func(ie de sistemele juridice na(ionale, actele normative subordonate legii au
forme &i denumiri diferite. n Romnia, n func(ie de organul care le emite, aceste acte normative se
clasific# n: acte ale 'efului statului, numite de regul# decrete. Ele sunt n principiu acte concrete,
individuale, concretizate n numiri sau rechem#ri din func(ie, avans#ri n grad etc. Aceste acte pot
avea &i caracter general, impersonal; acte ale Guvernului, numite hotrri #i ordonan&e, acte ale
organelor centrale ale puterii executive, ministere, mini&tri, conduc#torii altor organe centrale etc.
numite ordine, instruc&iuni, decizii &i alte asemenea acte cu caracter normativ; acte normative
emise de autorit)ile administra)iei locale concretizate n hotrri ale consiliilor locale, dispozi&ii
ale primarilor, ordine ale prefec&ilor etc. Acestor categorii de izvoare ale dreptului le sunt
caracteristice tr#s#turi ce definesc urm#toarele cerin(e: s# fie n conformitate cu Constitu(ia &i legile,
n n(elesul de a nu cuprinde reglement#ri sau dispozi(ii contrare; s# nu aib# ca obiect de
reglementare domenii sau raporturi care sunt de domeniul legii; s# fie emise n limitele competen(ei
materiale &i teritoriale ale organului de stat respectiv; s# respecte ierarhia for(ei juridice a actelor
normative superioare; s# respecte procedura legal# a elabor#rii &i adopt#rii lor.
Trebuie s# men(ion#m c# intr# n categoria izvoarelor de drept numai actele cu caracter

177
Popa, N., Teoria General# a dreptului, Edi(ia 3, Editura C.H.Beek, Bucure&ti, 2008, p. 168 &i urm.
178
Voicu, M., Uniunea European# nainte &i dup# Tratatul de la Lisabona, Editura Universul Juridic, Bucure&ti, 2009,
p. 166 &i urm.
70

normativ, generice (numai cele care prin con(inutul lor stabilesc sau reglementeaz# conduite,
raporturi, drepturi &i obliga(ii etc. la modul generic &i nu de caz sau spe(#, concrete), subordonate
legii nu &i actele de aplicare individual# ale organelor respective.
2.2.7. Contractul normativ
Contractul normativ a constituit &i poate constitui un izvor de drept cu o sfer# mai restrns#
&i de aceea secundar#. Nu orice contract poate dobndi calitatea de izvor de drept ci, doar contractul
normativ, adic# acel acord prin care p#r(ile stabilesc conduite, ac(iuni, drepturi &i obliga(ii etc. cu
caracter generic &i nu concret determinate
179
. n aceast# categorie de izvoare pot fi cuprinse de
exemplu, contractul colectiv de munc (deosebit de contractul de munc# concret) dar &i alte forme
de contracte normative, ca de pild#: diversele conven(ii, acorduri, tratate interna(ionale dintre state
sau, n domeniul dreptului intern, diversele forme ale acordurilor, n(elegerilor sau conven(iilor
colective economice, politice sau de alt# natur# cu caracter normativ, ncheiate n temeiul legilor n
vigoare
180
.
2.2.8. Unele acte normative ale organismelor sau organiza&iilor nestatale
Validitatea normelor
181
, modul specific de a exista al acestora nu este ns# determinat# n
exclusivitate de acest criteriu formal al exprim#rii lor ntr-o form# acceptat# ca izvor de drept, ci
rezult# din mbinarea a trei elemente: cel formal, cel de efectivitate &i acela de legitimitate
182
. n
teoria modern# a dreptului se consider# c# "validitatea formal# a normei juridice face s# se nasc# o
prezum(ie de legitimitate &i de efectivitate, constituind un element hot#rtor pentru producerea
efectelor urm#rite de norma respectiv#"
183
. Astfel, &i actele cu caracter normativ, generice, emise de
organisme sau organiza(ii nestatale cum sunt asocia(iile, funda(iile, cluburile sportive, Clubul
Romn de Pres#, Comitetul Olimpic &i Sportiv Romn, societ#(ile, cultele etc. sunt izvoare de drept.
Organizarea &i activitatea acestor organisme sau organiza(ii nestatale se desf#&oar# de regul# n
temeiul unor acte normative proprii - acte de constituire, statute, regulamente etc., emise n baza &i
cu respectarea unor legi sau a altor acte normative statale. Din momentul n care actele
organiza(iilor sociale nestatale sunt recunoscute de puterea de stat - ob(innd astfel for(# juridic#,
ele devin norme juridice.
184

2.2.9. Alte izvoare ale dreptului. Practica judiciar# (i doctrina
n anumite sisteme juridice, practica judiciar# &i doctrina au constituit un important izvor de

179
Sida, A., op. cit. p. 157.
180
Potrivit art. 969 Cod Civil "Conven(iile legal f#cute au putere de lege ntre p#r(ile contractante"
181
Prin validitate se n(elege calitatea ata&at# normei de a satisface condi(iile necesare pentru a produce efectele juridice
urm#rite de autorii ei.
182
Boar, Ana, op.cit., p.119 - 123.
183
Ibidem, p. 136.
184
Ceterchi, I., Craiovean, I., Introducere n teoria general a dreptului, Editura ALL, Bucure&ti, 1998, p. 43.
71

drept (dreptul roman antic, dreptul medieval, dreptul anglo-saxon).
Practica judiciar sau precedentul judiciar (jurispruden(a) const# din realizarea n concret a
rela(iei de imputabilitate stabilit# n mod abstract, impersonal, prin norma general#. Ea const# n
acumularea de solu(ii date de instan(ele judec#tore&ti a c#ror valabilitate sau efecte se extind nu
numai asupra p#r(ilor n cauz# ci devin general - obligatorii &i deci izvoare de drept &i pentru alte
cauze similare ulterioare. nc#lcarea sau nesocotirea lor poate atrage, de pild#, casarea unei hot#rri
judec#tore&ti de c#tre instan(a superioar# pentru "gre&ita aplicare a legii"
185
. Precedentul judiciar &i
practica judiciar# au avut un rol important ca izvoare ale dreptului de-a lungul istoriei. Pornindu-se de la
considerentul c# instan(ele de judecat# cu ocazia solu(ion#rii unor cauze sunt puse n situa(ia de a preciza
sensul legii cnd acesta este ntunecat, sau de a completa &i suplini lipsa unor reglement#ri, n numeroase
sisteme de drept se admite c# o hot#rre judec#toreasc#, mai ales cnd este dat# de instan(ele superioare, s#
devin# obligatorie n solu(ionarea unor cauze similare viitoare, formndu-se n felul acesta o anumit# practic#
judiciar# numit# &i jurispruden(#. Uneori hot#rrile judec#tore&ti con(in al#turi de dispozi(iile de spe(# &i
dispozi(iile de principiu, cu caracter general, menite a orienta activitatea viitoare. n felul acesta judec#torii,
pe lng# activitatea de aplicare f#ceau &i opere de creare a dreptului, substituindu-se legiuitorului. Rolul
jurispruden(ei nu este acela&i n toate sistemele de drept. Avnd o pozi(ie important# ntre izvoarele dreptului
n antichitate &i feudalism, rolul ei se diminueaz# - urmnd acela&i drum ca la cutumei de care este de altfel
strns legat# -, pe m#sur# ce spore&te ponderea actelor normative, n epoca modern# n (#rile de pe
continentul european, n timp ce se men(ine ns# n sistemul dreptului anglo-saxon.
186

O pozi(ie deosebit de important# continu# s# aib# jurispruden(a ca izvor de drept n (#rile care au
adoptat sistemul de drept anglo-saxon (Anglia, Statele Unite, Canada &i numeroase (#ri fost colonii britanice,
membre ale Commonwealth-ului). n prezent, cu privire la practica judiciar# ca izvor de drept n (ara noastr#,
avnd n vedere c# potrivit dispozi(iilor constitu(ionale cuprinse n art. 124 alin. 2 Judec#torii sunt
independen(i &i se supun numai legii", sunt de re(inut cteva importante nuan(#ri. Astfel, art. 147 alin. 4 din
Constitu(ie men(ioneaz# c#: Deciziile Cur(ii Constitu(ionale se public# n Monitorul Oficial al Romniei. De
la data public#rii, deciziile sunt general obligatorii &i au putere numai pentru viitor". Dispozi(iile din legile &i
ordonan(ele n vigoare, precum &i cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitu(ionale, &i nceteaz#
efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Cur(ii Constitu(ionale dac# n acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, dup# caz, nu pun de acord prevederile neconstitu(ionale cu dispozi(iile
Constitu(iei. Pe durata acestui termen, dispozi(iile constatate ca fiind neconstitu(ionale sunt suspendate de
drept. A&adar, n m#sura n care Curtea Constitu(ional# ar decide c# o dispozi(ie legal# n vigoare ar fi
neconstitu(ional#, ea nu ar mai putea fi aplicat# de instan(ele judec#tore&ti pe viitor, ea fiind scoas# din
dreptul pozitiv, &i, la cererea p#r(ii interesate, nici n litigiul n care s-a invocat excep(ia de
neconstitu(ionalitate. De asemenea, n condi(iile prev#zute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, instan(ele judec#tore&ti pot anula un act administrativ cu caracter normativ, care nu ntrune&te

185
Mure&an, M., op. cit., p. 34
186
Craiovan, I., op. cit., 2009, p. 381.
72

condi(iile de legalitate.
n cazul recursului n interesul legii, dezlegarea dat# problemelor de drept judecate de c#tre nalta Curte
de Casa(ie &i Justi(ie este obligatorie pentru instan(e, f#r# ca solu(ia s# aib# efect asupra hot#rrilor examinate
sau asupra p#r(ilor din procesele n care au fost pronun(ate. n sfr&it, n caz de casare hot#rrile instan(ei de
recurs asupra problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru judec#torii fondului
187
.
Muta(ii calitative esen(iale cunoa&te jurispruden(a, ca izvor de drept n Romnia, odat# cu recunoa&terea
jurisdic(iei obligatorii a Cur(ii Europene a Drepturilor Omului" de c#tre (ara noastr# (Legea nr. 30/1994 cu
modific#rile !i complet#rile ulterioare cuprins# n anexa acestui curs)). n acest fel jurispruden(a C.E.D.O.
a devenit n dreptul romnesc n temeiul unor texte constitu(ionale, izvor de drept. Aceast# ratificare a
consacrat &i faptul c# este vorba de un izvor cu pozi(ie superioar# dat fiind principiul suprema(iei normelor
C.E.D.O. asupra dreptului intern. Curtea European# a Drepturilor Omului nu are competen(a de a anula o
lege intern#. O poate face pe aceasta inoperant#. n situa(ia n care C.E.D.O. constat# c# o norm# juridic#
intern# a nc#lcat un anumit articol din Conven(ia European# a Drepturilor Omului", ratificat# de c#tre
Romnia, statul romn are obliga(ia s# modifice norma respectiv#. De aceea, avnd n vedere c# importan(a
precedentului n elaborarea deciziilor Cur(ii este primordial#, jurispruden(a acesteia trebuie temeinic
cunoscut#, aspect cu privire la care un specialist de marc# afirma: Jurispruden(a Cur(ii Europene este direct
aplicabil# n sistemul romn de drept; are for(# constitu(ional# &i supra legislativ#. Ca atare, autorit#(ile
statale romne, confruntate cu aplicarea dispozi(iilor conven(iei &i ale protocoalelor sale adi(ionale, vor fi
obligate s# (in# seama &i s# aplice &i solu(iile jurispruden(iale ale organelor conven(iei generate de acestea,
indiferent dac# ele au fost pronun(ate n cauze privitoare la Romnia sau, de cele mai multe ori, n cauze
privitoare la celelalte state p#r(i ale conven(iei" (Corneliu Brsan -Judec#tor C.E.D.O.). Aspecte n leg#tur#
cu care, se remarc# nc#, greutatea cu care se renun(# la vechile mentalit#(i privind recep(ia acestui izvor de
drept n Romnia.
188
Pentru (#rile Uniunii Europene, avnd n vedere c#, sistemul normelor juridice
comunitare reprezint# o ordine juridic# proprie, integrat# sistemului juridic al statelor membre &i care se
impune jurisdic(iilor lor" (Curtea de Justi(ie de la Luxemburg), izvoarele dreptului comunitar reprezint#, a&a
cum am men(ionat, o categorie prioritar#.

Doctrina sau #tiin&a dreptului (opera speciali&tilor n drept, numi(i alt#dat# jurisconsul(i) a
constituit n anumite perioade un izvor direct de drept. Ast#zi doctrina este acceptat# cu totul
excep(ional ca izvor de drept (de pild# Codul civil elve(ian n art. 1 alin. 3 prevede c# judec#torul se
poate inspira din doctrin# n solu(ionarea unor cauze pentru care nu are text expres de lege). n mod
practic &i direct, "doctrina a ncetat s# constituie izvor de drept att n sistemul contemporan
romnesc ct &i a celorlalte sisteme juridice na(ionale"
189
.

187
Craiovan, I., op. cit., 2009, p. 383 !i urm., cu trimitere la V. M. Ciobanu, Tratat teoretic &i practic de procedur#
civil#, Editura Na(ional, Bucure&ti, 1996, vol. l, p. 166-167.
188
Ibidem, cu trimitere la M. Albiei, Romnia 'i justi)ia european, n revista Palatul de Justi(ie, nr. 9, 2005.
189
Sida, A., p. 158.
73

2.2.10. Obiceiul juridic sau cutuma
Obiceiul juridic sau cutuma este socotit a fi prima form# n care s-au exprimat normele
juridice. Sub forma unor tradi(ii, moravuri, datini etc., obiceiul a constituit principala modalitate de
ordonare a rela(iilor sociale. Ele s-au constituit n mod spontan ntr-un proces evolutiv, de durat# &i
au dobndit cu timpul, prin aplicarea lor repetat#, autoritate &i for(# general obligatorie. Cutuma a
constituit, pn# la apari(ia statului, principala form# a normelor descrise n temeiul c#rora se
desf#&urau via(a &i raporturile sociale.
Apari(ia statului &i apoi a scrisului a f#cut ca, o nsemnat# parte a normelor din sfera
obiceiului nejuridic, s# fie preluate &i consacrate de puterea de stat, investindu-le cu for(a sa de
constrngere. Prin aceasta, o parte din normele "obiceiului nejuridic" devin "juridice", fiind
desemnate prin termenul cutum. Aceast# evolu(ie de la obiceiul nejuridic la cel juridic a fost
caracteristic# societ#(ilor cu ritm lent de transformare
190
. Cutuma a reprezentat un izvor principal al
dreptului de-a lungul antichit#(ii &i Evului Mediu. n epoca modern#, datorit# procesului de
codificare, de sistematizare a normelor juridice n legi scrise, grupate pe diferite domenii, rolul ei s-
a redus considerabil, mai ales n Europa continental#. Ea a continuat ns# s# joace un rol important
n anumite domenii particulare precum: comer(ul interna(ional, ndeosebi n comer(ul maritim
interna(ional pentru care regulile juridice sunt cuprinse n a&a numitele "uzan(e", ca &i n dreptul
interna(ional n general. n dreptul penal, principiul legalit#(ii incrimin#rii
191
"a pus cap#t
recunoa&terii cutumei ca izvor de norme juridice penale"
192
.
Obiceiul continu# s# existe &i n societatea modern# &i contemporan# lund ns# forma
juridic# ntr-o form# foarte restrns#
193
. n societatea noastr#, azi, chiar n ramurile pentru care ea
este considerat# izvor de drept, cutuma este pe punctul de a dispare, sau "se men(ine cu titlu de
excep(ie"
194
, cu rol subsidiar, subordonat, n sensul c# se aplic# doar pentru a suplini sau completa
legea
195
.
2.2.11. Regulile convie&uirii sociale
O categorie de norme, asem#n#toare ntr-un fel cu obiceiurile, dar &i de normele morale o
formeaz# categoria normelor de convie(uire. Acestea includ normele protocolare, de polite(e, de

190
De pild#, primele legi scrise ale antichit#(ii, de exemplu Codul lui Hammurabi sau Legea celor XII Table, au fost
constituite n principal din culegeri de obiceiuri perpetuate timp ndelungat n colectivit#(ile n care au ap#rut.
191
Prin principiul legalit#(ii incrimin#rii, se n(elege acel principiu (al dreptul penal), conform c#ruia o fapt# nu poate fi
sanc(ionat# ca infrac(iune, dect n m#sura n care este astfel calificat# prin lege.
192
Boar, Ana, op. cit., p. 139.
193
Ceterchi, I., Craiovean, I., op. cit. , p. 38.
194
Sida, A., op. cit., p. 156.
195
De pild#, Codul civil romn (actual) face referiri la obiceiuri prin dispozi(iile art. 970, alin. 2: "Ele oblig# nu numai
le ceea ce este expres ntr-nsele, dar la toate urm#rile, ce echitatea, obiceiul, sau legea d# obliga(iei, dup# natura sa". De
asemenea, Constitu(ia Romniei face trimitere la obicei, atunci cnd se refer# n art. 44 (7) la protec(ia propriet#(ii
private, stabilind obliga(ia proprietarului: "...la respectarea sarcinilor la protec(ia mediului &i asigurarea bunei vecin#t#(i,
precum &i la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului".
74

curtoazie care pot contribui la ntre(inerea raporturilor interumane - n categoria acestor norme
sunt incluse diferite reguli de cultur#, igien# de bun#voin(# &i comportament civilizat, formate sub
presiunea grupului
196
. Normele deontologice sau de deontologie profesional sunt cuprinse &i ele
n aceast# categorie acestea depind de uzaje mai mult dect de moral# &i de drept, nu sunt o
crea(ie imediat# a unei organiza(ii, ci se formeaz# treptat spontan la un moment dat, ele pot fi
colectate &i nsu&ite de o manier# activ# printr-o instruc(iune anume, nscrise ntr-un statut etc.
197
.
Importan(a normelor de convie(uire social# reiese &i din faptul c# acestea pot constitui n anumite
situa(ii &i limite, ca &i normele cutumiare, izvoare indirecte &i subsidiare de drept - aceasta ns#
numai cnd legea se refer# expres la asemenea reguli
198
.
2.2.12. Dreptul canonic i alte sisteme juridice i tradi(ionale
Concep(ia pluralismului politic sprijinit# de rezultatele cercet#rilor din domeniul sociologiei
dreptului &i al antropologiei juridice "sus(ine existen(a unor prescrip(ii cu caracter juridic, n afara
celor impuse de autoritatea politic#, de stat"
199
. Aceste prescrip(ii sau norme &i au izvorul n diferite
acte cu caracter normativ, ca de pild# normele dreptului canonic.
De pild#, dreptul canonic instituit de biserica catolic# cuprinde dou# categorii deosebite de
reguli
200
: prima categorie, constituit# din a&a-numitul "drept divin", recuno&tea &i recunoa&te (n
concep(ia teologilor) anumite precepte izvorte din scriptur#, caracterul de norme juridice; a doua
categorie, "dreptul canonic uman", care de fapt este dreptul canonic propriu-zis a avut ca
principal# surs# "Opus juris canonici", o culegere de acte normative fundamentale ale bisericii
catolice - decrete sau decretalii ale papilor, canoane ale diferitelor concilii etc. Dreptul canonic are
ns# &i izvoare moderne, principalul fiind "Codex juris canonici" adoptat n 1917, care ia n
considerare transform#rile produse n modul de via(# al societ#(ii occidentale. Cu toate c# n toate
celelalte state catolice aceast# codificare are caracter pur canonic, n Vatican ea are un caracter
statal, aplicndu-se ncepnd cu anul 1929 ca drept principal
201
. Dreptul canonic a exercitat o
puternic# influen(# asupra dreptului laic, n special asupra dreptului civil, asupra regulilor
referitoare la proprietate, contracte &i reglementarea rela&iilor de familie
202
. n sistemul nostru de

196
Ceterchi, I., Craiovean, I., op. cit., p. 39.
197
Ibidem.
198
A se vedea sanc(ionarea unor contraven(ii privind "regulile de convie(uire social#", ordinea, lini&tea public# sau
bunele moravuri prev#zute de Ordonan(a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven(iilor, sau
dispozi(iile art. 321 ale Codului Penal Ultrajul contra bunelor moravuri &i tulburarea ordinii &i lini&tii publice: (1)
Fapta persoanei care, n public, s#vr&e&te acte sau gesturi, profereaz# cuvinte sau expresii, sau se ded# la orice alte
manifest#ri prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public ori se tulbur#, n alt mod,
lini&tea &i ordinea public#, se pedepse&te cu nchisoare de la unu la 5 ani; (2). Dac# prin fapta prev#zut# la alin. (1) s-au
tulburat grav lini&tea &i ordinea public#, pedeapsa este nchisoarea de la 2 la 7 ani.
199
Boar, Ana, op. cit. p. 156.
200
Ibidem.
201
Ibidem.
202
Ibidem.
75

drept s-au aplicat aceste norme de drept canonic iar n actualul sistem, parte a normelor
apar(in#toare dreptului canonic, le identific#m, preluate, n regulile de convie(uire social#,
considerate izvoare de drept.
Este necesar de a semnala existen(a sistemelor juridice &i tradi(ionale dreptul hindus,
islamic, ebraic sau dreptul cutumiar african. De asemenea, trebuie precizat c# n cadrul sistemelor
tradi(ionale nu toate normele juridice au caracter religios normele juridice sunt personale n
sensul c# se aplic# tuturor subiec(ilor de drept indiferent de statul ai c#ror resortisan(i sunt - &i
numai acestora.
203
Normele juridice apar(in#toare acestor sisteme reglementeaz# doar rela(iile de
familie, statutul persoanelor sau la succesiuni.

203
A se vedea Craiovan, I., op. cit., 2009, p. 74 &i urm.
76

3. Izvoarele formale ale dreptului comunic#rii n sistemul
dreptului romn

Constitu&ia este un izvor de drept principal avnd n vedere drepturile fundamentale pe care
se ntemeiaz# comunicarea, ct &i principiile &i valorile care guverneaz# toate ramurile de drept.
Constitu(ia consemneaz# o suit# de drepturi &i obliga(ii desemnate ntr-o form# general#, cum ar fi,
libertatea con&tiin(ei, libertatea de exprimare, dreptul la informa(ie. Evident, c# realizarea acestor
drepturi este condi(ionat# &i de alte prevederi constitu(ionale sau de alte acte normative. Constitu(ia
poate s# fie &i este n anumite mprejur#ri izvor de drept direct. Cu toate acestea, exist# rezerve din
partea unor instan(e judec#tore&ti n acest sens, invocndu-se caracterul prea general al prevederilor
constitu(ionale. n schimb Curtea Constitu(ional# &i ntemeiaz# deciziile, prin for(a lucrurilor, pe
reglement#rile Legii fundamentale. Legile de modificare a Constitu(iei pot fi izvoare ale dreptului
comunic#rii dac# au un con(inut referitor la obiectul acestuia. n Constitu(ia Romniei, republicat#,
se precizeaz# c# nici o revizuire nu poate fi f#cut# dac# are ca rezultat suprimarea drepturilor &i a
libert#(ilor fundamentale ale cet#(enilor sau garan(iilor acestora" - Art. 152 (2). Este evident, c#
precizarea include &i drepturile referitoare la comunicare. Consider#m c# aceast# prevedere nu
mpiedic# adoptarea unor legi de revizuire care mbog#(esc con(inutul acestor drepturi sau mai cu
seam# garan(iile lor.
Legile - ca acte juridice al Parlamentului - izvoare ale dreptului comunic#rii, sunt de o mare
varietate. Ele reflect# diversitatea rela(iilor sociale pe care le reglementeaz# &i ntr-o anumit#
m#sur# a domeniilor conexe. Unele legi constituie izvoare ale dreptului comunic#rii n exclusivitate.
Altele sunt izvoare de drept pentru mai multe ramuri. Unele apar(in unor ramuri de drept
consacrate, dar cuprind dispozi(ii referitoare &i la dreptul comunic#rii. O lege deosebit de
important# pentru reglementarea rela(iilor de comunicare o constituie Legea audiovizualului nr.
504/2001 (cuprins" n anexa acestui curs). Ea este n concordan(# cu standardele europene n
materie de comunicare. Aceast# Lege poate fi considerat# izvor de drept &i pentru alte domenii ale
comunic#rii, cum ar fi presa sris#, care nu sunt acoperite nc# de legisla(ie, sau pentru alte ramuri de
drept cum ar fi cel electoral.
O contribu(ie remarcabil# la realizarea efectiv# a dreptului la informa(ie prev#zut n
Constitu(ie este Legea nr. 544 privind liberul acces la informa%iile de interes public (cuprins# n
anexa acestui curs). De&i nu se refer# dect la sfera informa(iilor de interes public ea acoper# o parte
destul de important# a rele(iilor de comunicare public# &i ca atare reprezint# un aspect extrem de
important al demersului de transformare democratic# a societ#(ii prin aplicarea principiului
transparen(ei cu privire la institu(ii, autorit#(i, companii na(ionale, care administreaz# sau utilizeaz#
77

resurse financiare publice.
Legea nr. 161/2003 privind unele m"suri pentru asigurarea transparen%ei n
exercitarea demnit"%ilor publice, a func%iilor publice )i n mediul de afaceri, prevenirea )i
sanc%ionarea corup%iei (cuprins# n anexa acestui curs), reglementeaz# o serie de probleme pe care
ncearc# s# le solu(ioneze n spiritul principiului transparen(ei n administra(ia public# &i privat#,
reflect# preocuparea de a adapta mijloacele de comunicare electronic# n acest sistem &i de a le
folosi att n combaterea corup(iei ct &i n prevenirea &i combaterea criminalit#(ii informatice.
Aceast# lege conine norme care reprezint# izvoare (formale) de drept nu numai pentru dreptul
comunic#rii, dar &i pentru dreptul financiar, administrativ, constitu(ional &i penal. Printre titlurile
acesteia se pot enumera: reglement#ri generale privind prevenirea &i combaterea corup(iei;
transparen(a n informa(iilor referitoare la obliga(iile bugetare restante!; transparen(a n
administrarea informa(iilor serviciilor publice prin mijloace electronice; combaterea &i prevenirea
criminalit#(ii informatice; conflictul de interese &i regimul incompatibilit#(ilor n exercitarea
demnit#(ilor &i a func(iilor publice; etc. n titlul care se refer# la realizarea transparen(ei prin
mijloacele de comunicare electronice, Legea 161/2003, n primul articol men(ioneaz#: 1) Prezentul
titlu stabile&te obiectivele, principiile, termenii &i condi(iile de utilizare a procedurii electronice de
acces la informa(iile &i serviciile publice &i furnizarea acestora, precum &i regulile generale de
asigurare, prin mijloace electronice, a transparen(ei informa(iilor &i serviciilor publice ca parte
integrant# a reformei administra(iei publice; (2) Autoritatile administra(iei publice vor furniza
informa(iile &i serviciile publice prin mijloace electronice concomitent cu procedurile tradi(ionale."
Legea nr. 52/2003 privind transparen%a decizional" n administra%ia public" (cuprins#
n anexa acestui curs) surprinde un alt aspect al transparen(ei n comunicarea public# &i anume
stimularea particip#rii active a cet#(enilor n procesul de luare a deciziilor administrative &i n
procesul de elaborare a actelor normative.
Un alt izvor specific domeniului comunic#rii, care stabile&te statutul juridic al unor subiecte
ale raporturilor juridice de comunicare, precum &i a unor aspecte legate de con(inutul acestora este
Legea nr. 41 din 17 iunie 1994 privind organizarea )i func%ionarea Societ"%ii Romane de
Radiodifuziune )i Societ"%ii Romane de Televiziune, republicat# &i actualizat# (cuprins# n anexa
acestui curs).
Dreptul comunic#rii este interesat de aspectul public al comunic#rii crea(iilor de orice natur#
&i de stabilirea formelor r#spunderii jurdice n cazul n care aceasta ar putea fi angajat# urmare a
nc#lc#rii prevederilor legale n materie. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor )i drepturile
conexe este un important izvor de drept &i pentru dreptul comunic#rii (cuprins#, n forma
actualizat#, n anexa acestui curs).
A reprezentat izvor formal al dreptului comunic#rii &i Legea 677/2001 privind protec%ia
78

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal )i libera circula%ie a acestor
date
204
. Prezenta interes pentru dreptul comunic#rii, ndeosebi prin perspectiva obliga(iei de a nu se
aduce la cuno&tin(a public# date care privesc via(a intim#, familial# &i privat#, dect n condi(iile
prev#zute de lege.
Prevederile Legii nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal )i
protec%ia vie%ii private n sectorul comunica%iilor electronice transpune Directiva 2002/58/CE a
Parlamentului European &i a Consiliului privind prelucrarea datelor cu caracter personal &i protec(ia
vie(ii private n sectorul comunica(iilor electronice, publicat# n Jurnalul Oficial al Comunit#(ilor
Europene nr. L 201 din 31 iulie 2002 (Art. 15 - Transpunerea unor acte normative comunitare).
Legea publicit"%ii nr.148 din 26 iulie 2000
205
reglementeaz# o categorie specific# de
informa(ii &i mesaje. Ea este izvor de drept &i pentru alte ramuri de drept, dar este legat# direct &i de
un anumit tip de comunicarea public#.
Legea nr. 196/2003 privind prevenirea )i combaterea pornografiei
206
(cuprins# n anexa
acestui curs) prin pornografie nelegndu-se actele cu caracter obscen, precum &i materialele care
reproduc sau difuzeaz# asemenea acte (Art. 2. alin. 1).
Regimul juridic al cinematografiei este reglementat de Ordonan%a Guvernului nr. 39 din
14 iulie 2005 privind cinematografia (cuprins# n anexa acestui)
207
. Binen(eles c# acest izvor, ca de
altfel &i celelalte, sunt complementare cu reglement#ri din alte ramuri de drept, iar inciden(a cu
dreptul comunic#rii este legat# de con(inutul mesajelor &i condi(iile de difuzare public# a acestora,
care sunt par(ial prev#zute &i de Legea audiovizualului.

204
Abrogat# de prevederile art. 14, alin. 2 al Legii 506/242: (2) Pe data intr#rii n vigoare a prezentei legi se abrog#
Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal &i protec(ia vie(ii private n sectorul
telecomunica(iilor, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 800 din 14 decembrie 2001, cu modific#rile
ulterioare.
205
Textul ini(ial al legii a fost publicat n M. Of., Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001. Legea a fost abrogat# prin
dispoziiile art. 14 alin. 2 al Legii 506/2004: (2) Pe data intr#rii n vigoare a prezentei legi se abrog# Legea nr.
676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal &i protec(ia vie(ii private n sectorul telecomunica(iilor,
publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 800 din 14 decembrie 2001, cu modific#rile ulterioare.
Textul ini(ial al legii a fost publicat n M. Of., Partea I, nr. 359 din 2 august 2000. n anexa acestui curs este cuprins#
forma actualizat# a legii cu modific#rile &i complet#rile aduse de: Legea nr. 283 din 15 mai 2002; ordonan(a nr. 17 din
30 ianuarie 2003; Ordonan(a nr. 90 din 26 august 2004; Legea nr. 457 din 1 noiembrie 2004; Legea nr. 158 din 18 iulie
2008
206
Republicat# n temeiul art. II din Legea nr. 301/2007 pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea &i
combaterea pornografiei, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 784 din 19 noiembrie 2007, dndu-se
textelor o nou# numerotare. Legea nr. 196/2003 privind prevenirea &i combaterea pornografiei a fost publicat# n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 342 din 20 mai 2003, a fost rectificat# n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 531 din 24 iulie 2003, &i a mai fost modificat# prin Legea nr. 496/2004 pentru modificarea &i completarea
Legii nr. 196/2003 privind prevenirea &i combaterea pornografiei, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004.
207
Textul ini(ial al legii fost publicat n Monitorul official, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005. n anexa acestui curs
este cuprins# forma actualizat# pn# la data de 30 aprilie 2011, cu modific#rile &i complet#rile aduse de: Legea nr. 328
din 14 iulie 2006, Ordonan(a de urgen(# nr. 97 din 6 decembrie 2006; decizia nr. 227 din 13 martie 2007; Legea nr. 145
din 21 mai 2007; Legea nr. 174 din 12 iunie 2007; Ordonan(a de urgen(# nr. 7 din 13 februarie 2008; Legea nr. 303 din
3 decembrie 2008; Ordonan(a de urgen(# nr. 77 din 24 iunie 2009.

79

Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioas" )i regimul general al cultelor (cuprins#
n anexa lucr#rii) reglementeaz# libertatea de exprimare religioas#, asigurnd condi(ii de garantare a
normelor constitu(ionale &i a celor interna(ionale.
Exist# o serie de legi care sunt izvoare de drept principale pentru alte ramuri de drept; totu&i
ele cuprind o serie de norme care reprezint# izvoare &i pentru dreptul comunic#rii. De ex. n unele
legi cu con(inut constitu(ional exist# prevederi cu privire la obliga(ia autorit#(ilor &i radiodifuzorilor
de a face publice anumite informa(ii electorale pentru cet#(eni, de asemenea, exist# prevederi cu
privire anumite proceduri electorale care nu produc efecte juridice dect prin aducerea la cuno&tin(a
public# n diferite forme &i/sau prin publicare n Monitorul Oficial. Se pot men(iona n acest sens:
Legea nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputa%ilor )i a Senatului )i pentru
modificarea )i completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorit"%ilor administra%iei
publice locale, a Legii administra%iei publice locale nr. 215/2001 )i a Legii nr. 393/2004 privind
Statutul ale)ilor locali
208
; Legea nr. 14 din 9 ianuarie 2003 a partidelor politice
209
; sau Legea
nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea si desf")urarea referendumului
210
etc.
Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comer%ul electronic, republicat#
211
, este destinat#
n special dreptului comercial, totu&i, o serie de termeni &i defini(ii caracteristice societ#(ii
informa(ionale pot fi utiliza(i pentru diferite forme de comunicare electronic#.
Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului avnd obiect, potrivit art. 1 al legii,
reglementarea raporturilor juridice create ntre operatorii economici &i consumatori, cu privire la
achizi(ionarea de produse &i servicii, inclusiv a serviciilor financiare, asigurnd cadrul necesar
accesului la produse &i servicii, informrii lor complete #i corecte despre caracteristicile esen&iale
ale acestora, ap#r#rii &i asigur#rii drepturilor &i intereselor legitime ale consumatorilor mpotriva
unor practici abuzive, particip#rii acestora la fundamentarea &i luarea deciziilor ce i intereseaz# n

208
Textul ini(ial al legii fost publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008. Legea a suferit
modific#ri si complet#ri ulterioare aduse de: Ordonan(# de urgen(# nr. 66 din 28 mai 2008; Ordonan(a de urgen(# nr. 97
din 27 august 2008; Legea nr. 323 din 20 octombrie 2009; Decizia nr. 503 din 20 aprilie 2010. Legea este cuprins# n
anexa acestui curs.
209
Textul ini(ial a fost publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003. Legea a suferit modific#ri &i
complet#rile ulterioare aduse de Ordonan(a de Urgen(a nr. 20 din 27 februarie 2008. Legea este cuprins# n anexa
acestui curs.
210
Textul ini(ial a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000. Legea a suferit modific#ri si
complet#ri ulterioare aduse de: Ordonan(a de urgenta nr. 92 din 9 octombrie 2003; Legea nr. 551 din 18 decembrie
2003; Ordonan(a de urgenta nr. 99 din 14 iulie 2005 respins# de Legea nr. 243 din 22 iunie 2006; Decizia nr. 567 din 11
iulie 2006; Ordonan(a de urgenta nr. 27 din 25 aprilie 2007; Legea nr. 129 din 5 mai 2007; Ordonan(a de urgenta nr. 34
din 9 mai 2007; Decizia nr. 392 din 17 aprilie 2007; Ordonan(a de urgen(# nr. 103 din 30 septembrie 2009. Legea este
cuprins# n anexa acestui curs.
211
Republicat# n temeiul art. II din Legea nr. 121/2006 pentru modificarea &i completarea Legii nr. 365/2002 privind
comer(ul electronic, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 403 din 10 mai 2006, dndu-se textelor o
noua numerotare. Legiea nr. 365/2002 a fost publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 483 din 5 iulie
2002 &i a mai fost modificat#prin Legea nr. 161/2003 privind unele m#suri pentru asigurarea transparen(ei n exercitarea
demnitatilor publice, a func(iilor publice &i n mediul de afaceri, prevenirea &i sanc(ionarea coruptiei, publicat# n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003.

80

calitate de consumatori.
Dac# n domeniul audiovizualului exist# o lege care reglementeaz# n bun# m#sur# rela(iile
de comunicare, n schimb n domeniul presei scrise nu exist# reglement#ri juridice suficiente. Legea
presei nr. 3/1974 (republicat# n 1977) s-a men(inut pn# n anul 2000 cnd a fost abrogat# prin
Ordonan(a de urgen(# a Guvernului nr. 53/2000, care la rndul ei a fost abrogat# de art. 2 al
Ordonanei 34/2001. Ordonana 53/2000 a fost respins# prin articolul unic al Legii nr. 45/2002.
Prevederile Legii presei - republicate au fost abrogate implicit nainte de adoptarea acestei
Ordonan(e 53/200, prin dispozi(iile altor legi. De asemenea, prevederile declarate neconstitu(ionale
de c#tre Curtea Constitu(ional# nu s-au mai aplicat - aceast# lege nu a fost nlocuit# cu o alta.
212

R#spunderea n dreptul comunic#rii este prev#zut# n legi &i alte acte normative specifice, dar &i n
Codul penal, de ex., infrac(iunile de insult# &i calomnie.
Hot"rrile Guvernului, n cazul n care cuprind norme de reglementare n executarea
legilor care apar(in dreptului comunic#rii sunt izvoare ale acestuia. Un exemplu n acest sens este &i
Hot#rrea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informa(iile de interes public.
Deciziile cu caracter normativ ale autorit"%ilor publice - Consiliul Na(ional al
Audiovizualului este o autoritate public# autonom# sub control parlamentar &i garant al interesului
public n domeniul comunic#rii audiovizuale.
213
Potrivit Legii audiovizualului, Consiliul este &i o
autoritate unic# de reglementare n domeniul serviciilor de programe audiovizuale. Observ#m c#
este o institu(ie cu statut propriu, care elaboreaz# &i acte normative pe care le adopt# prin decizii. O
semnifica(ie deosebit# pentru acest domeniu o are, de pild# Decizia Consiliul Na%ional al
Audiovizualului nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a con%inutului
audiovizual (cuprins# n anexa acestui curs) care prin art. 145 a abrogat Decizia membrilor
Consiliului Na(ional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a con(inutului
audiovizual, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 338 din 14 aprilie 2006, cu
modific#rile &i complet#rile ulterioare.
Tratatele )i conven%iile interna%ionale - normele dreptului interna(ional n general &i ale
dreptului comunitar devin izvoare de drept din ce n ce mai importante n dreptul intern. Dreptul
comunic#rii nu face excep(ie de la aceast# tendin(#. O mare parte din normele interna(ionale sunt
de origine comunitar# european#. Ele trebuie s# fie integrate n dreptul intern &i sunt aplicate &i
interpretate de jurisdic(ii na(ionale &i interna(ionale. Constitu(ia Romniei n art. 11 prevede c#:
Statul romn se oblig# s# ndeplineasc# ntocmai &i cu bun#-credin(# obliga(iile ce-i revin din
tratatele la care este parte"; Tratatele ratificate de Parlament potrivit legii, fac parte din dreptul

212
Maria N#stase-Georgescu, op. cit., p. 22.
213
Ibidem, p. 24.
81

intern". Potrivit acestor dispozi(ii rezult# c# reglement#rile din documentele interna(ionale, inclusiv
n domeniul comunic#rii sunt izvoare de drept directe n realizarea dreptului. Acest lucru are ca
efect, printre altele, faptul c# pot fi invocate de particulari att n fa(a instan(elor interne, ct &i n
fa(a instan(elor interna(ionale, atunci cnd este prev#zut# aceast# posibilitate.
Declara%ia universal" a drepturilor omului, adoptat# de ONU n 1948, nu are valoare de
izvor de drept n sine, ntruct nu stabile&te obliga(ii cu caracter juridic ntre state. Romnia se
angajeaz# ns# prin Constitu(ie s# respecte drepturile &i libert#(ile fundamentale ale omului, printre
care se num#r# &i cele specifice comunic#rii. Astfel, Declara(ia devine indirect izvor de drept
ntruct Legea fundamental# afirm#, c# dispozi(iile constitu(ionale privind drepturile &i libert#(ile
cet#(enilor vor fi interpretate &i aplicate n concordan(# cu Declara(ia universal# a drepturilor
omului, cu pactele &i tratatele la care Romnia este parte." Aceast# dispozi(ie particularizeaz#
prevederea anterioar# referitoare la tratate n general, la sfera drepturilor &i libert#(ilor fundamentale
&i pune problema posibilit#(ii de interpretare &i aplicare diferit#. n Constitu(ia republicat# s-a
refomulat mai nuan(at, precizdu-se: Dac# exist# neconcordan(e ntre pactele &i tratatele privitoare
la drepturile fundamentale ale omului, la care Romnia este parte, &i legile interne, au prioritate
reglement#rile interna(ionale, cu excep(ia cazului n care Constitu(ia sau legile interne con(in
dispozi(ii mai favorabile." (Art. 20). Declara(ia universal# a drepturilor omului a fost completat# &i
tradus# ntr-o realitate juridic# prin Pactul interna(ional cu privire la drepturile economice, sociale,
culturale &i Pactul interna(ional relativ la drepturile civile &i politice. Acestea au fost ratificate de
Romnia; ele stabilesc obliga(ii juridice ntre statele membre. ndeosebi cel de-al doilea Pact
constituie un important izvor #i pentru dreptul comunicrii.
Unele reglement#ri din Conven%ia interna%ional" a drepturilor copilului, adoptat# de
Adunarea general# a Na(iunilor Unite, la 20 nov. 1989, ratificat# &i de Parlamentul Romniei, sunt
izvor de drept &i pentru dreptul comunic#rii. Am re(inut aceast# Conven(ie ntruct ea acord# pentru
prima dat# copilului libertatea de exprimare n leg#tur# cu problemele care-l privesc, dar &i ntr-o
perspectiv# care-i determin# statutul de persoan# activ# n comunitatea social#. n art. 13 se
precizeaz#: Copilul are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de a
c#uta, de a primi &i a r#spndi informa(ii &i idei de tot felul, f#r# considera(ii de frontiere, sub form#
oral#, scris# sau tip#rit# sau artistice, sau prin orice alt mijloc ales de copil".
Conven%ia de la Aarhus, din 25 iunie 1998, privind accesul la informa(ie
214
, participarea
publicului la luarea deciziei &i accesul la justi(ie n probleme de mediu, reprezint# izvor de drept al
comunic#rii n special din punct de vedere al accesului publicului la informa(ii privind calitatea

214
Ibidem, p. 26. Conven(ia de la Aarhus, a fost publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 224 din 22 mai
2000. A se vedea Directiva 89/552/CEE.

82

mediului.
Pe plan regional, Conven%ia european" de ap"rare a drepturilor omului )i a libert"%ilor
fundamentale, adoptat# de Consiliul Europei, intrat# n vigoare n 1953, reprezint# sistemul juridic
cel mai elaborat n ceea ce prive&te protec(ia interna(ional# a libert#(ilor fundamentale, inclusiv
drepturile &i libert#(ile care fundamenteaz# dreptul comunic#rii. Dispozi(iile Conven(iei beneficiaz#
de o autoritate complementar# legii &i uneori superioar# &i pot fi invocate n fa(a jurisdic(iilor
na(ionale direct. Pe de alt# parte, Conven(ia asigur# garan(ii jurisdic(ionale sporite, ntruct permite
particularilor s# se adreseze prin recurs Cur(ii Europene, instan(# consacrat# ap#r#rii drepturilor
omului.
Consiliul Europei a elaborat o serie de conven(ii &i acorduri care dezvolt# o serie de
prevederi ale Conven(iei europene pentru ap#rarea drepturilor &i libert#(ilor fundamentale ale
omului &i care constituie baza armoniz#rii legislative ntre diferite state membre. Printre acestea se
num#r# &i Conven(ia european# privind televiziunea transfrontier#, intrat# n vigoare n 1993; ea
constituie cadrul juridic care permite circula(ia peste grani(e a serviciilor &i programelor televizate,
garantnd libertatea de recep(ie &i retransmisie a acestor servicii pe teritoriul p#r(ilor contractante.
Statele trebuie s# respecte un ansamblu minimal de principii privind con(inutul programelor, dreptul
la replic#, publicitatea, sponsorizarea. Textul Coven(iei a fost modificat printr-un procol adi(ional la
1 octombrie 1998, pentru armonizarea dispozi(iilor sale cu Directiva televiziunea f#r# frontiere,
adoptat# de Uniunea European# n 1989.
De asemenea, se mai poate enumera printre izvoarele de drept interna(ionale &i Conven(ia
Consiliului Europei privind criminalitate informatic#, din 23/11/2001, ratificat# de Parlamentul
Romniei prin Legea 64/2004. Aceast# Conven(ie este n mare m#sur# un izvor de drept penal, cu
toate acestea aspectele publice ale comunic#rii privesc &i dreptul comunic#rii. F#r# preten(ia de a
epuiza izvoarele de drept de acest gen, mai men(ion#m &i Conven(ia european# pentru protec(ia
persoanelor n privin(a tratamentului automatizat al datelor cu caracter personal, n m#sura n care
anumite prevederi ale acesteia se refer# la comunicarea public#. Comitetul de mini&tri al Consiliului
Europei a adoptat o serie de recomand#ri care prev#d m#suri juridice &i politice referitoare la
diferite aspecte ale media, cum ar fi: protec(ia surselor de informare, media &i alegerile, pirateria
sonor# &i audiovizual#, transparen(a &i pluralismul media, drepturile exclusive pentru radiodifuzarea
evenimentelor majore etc. Apreciem c# aceste recomand#ri nu pot fi considerate izvoare de drept
care oblig#, dar pot s# influen(eze legiuitorul &i pe cei care aplic# legea n interpretarea ei.
Tratatele constitutive )i dreptul derivat al Uniunii Europene -constituie izvoare de drept
&i pentru dreptul comunic#rii.
215
Se impune mai nti precizarea, c# Tratatul de la Maastricht, care

215
Ibidem, p. 27.
83

este unul din tratatele constitutive cu o semnifica(ie special# pentru c# reune&te Comunit#(ile
anterioare n Uniunea European# ( 1992), &i nsu&e&te n ntregime Conven(ia european# pentru
ap#rarea drepturilor &i libert#(ilor fundamentale. Articolul 2 din Tratat precizeaz# c# Uniunea
respect# drepturile fundamentale a&a cum sunt garantate prin Conven(ia european# &i a&a cum
rezult# din tradi(iile constitu(ionale comune statelor membre". n ceea ce prive&te aderarea
Romniei la Uniunea European#, prevederile tratatelor constitutive ale acesteia, precum &i celelalte
reglement#ri comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fa(# de dispozi(iile contrare din legile
interne (art. 145, al.2, Constitu(ia Romniei, republicat#.) n afar# de tratatele &i acordurile
nterna(ionale mai exist# &i izvoare derivate ale dreptului comunitar, adoptate de institu(iile Uniunii
Europene. Printre acestea se num#r# regulamentul care este un act general obligatoriu n toate
elementele sale, se adreseaz# tuturor, este direct aplicabil n toate statele membre &i creaz# drepturi
&i obliga(ii pentru state &i particulari.Directiva se adreseaz# statelor membre &i le oblig# numai n
ceea ce prive&te rezultatul care trebuie atins. Statele membre au posibilitatea s# opteze pentru forma
&i mijloacele de realizare a obiectivelor. Spre deosebire de dreptul comunitar originar al tratatelor
constitutive directivele nu mpiedic# adoptarea unor reglement#ri juridice na(ionale dar impun
statelor membre obliga(ia s# adapteze dreptul la dispozi(iile comunitare. O alt# precizare se refer# la
con(inutul &i modul de aplicare al directivelor. Ele leag#, adic# oblig# orice stat membru cu privire
la rezultatul care trebuie atins, l#snd instan(elor na(ionale competen(a cu privire la form# &i
mijloace, ceea ce nseamn# c# directiva trebuie s# fie transpus# n dreptul intern dup# reguli
constitu(ionale proprii."
La baza Uniunii Europene stau tratatele constitutive. Prezent#m un scurt istoric. Astfel, la
ini(iativa Germaniei &i Fran(ei, statele europene au creat, succesiv, Comunitatea European# a
C#rbunelui &i O(elului (CECA), prin Tratatul de la Paris, iar apoi Comunitatea Economic#
European# (CEE) &i Euratomul, prin Tratatul de la Roma, 1957. Aceste comunit#(i au fuzionat n
1965. Ulterior, prin semnarea Tratatului de la Maastricht din 1992, acestea s-au transformat n
Uniunea European#, comunitate n care (#rile coopereaz# n materie politic#, economic#, monetar#.
Tratatul de la Nissa, care a modificat unele prevederi ale tratatelor, a intrat n vigoare la 1 feb. 2003.
La 29 oct. 2004, tratatul stabilind o Constitu(ie pentru Europa, a fost adoptat de statele membre, la
Roma. Pentru a intra in vigoare, textul tratatului trebuia ratificat de toate statele europene. Ca
urmare a unor referendumuri negative, desf#&urate n anul 2005 n Fran(a &i Olanda, Uniunea
European# a lansat o perioad# de reflec(ie cu privire la viitorul Europei. Conduc#torii europeni au
ajuns la un compromis &i s-au pus de acord cu privire la direc(iile mari ale unui nou tratat, pentru a-l
nlocui pe cel din 2004. O conferin(# interguvernamental# a redactat n iulie 2007 un nou proiect de
tratat de reform# a Uniunii Europene. El a fost semnat in decembrie 2007, de 27 de &efi de stat &i
poart# numele de Tratatul de la Lisabona.
84

Dac# avem n vedere c# aderarea Romniei la tratatele constitutive a presupus transferul
unor atribu(ii c#tre institu(iile comunitare, prcum &i exercitarea n comun cu celelalte state a
competen(elor prev#zute de aceste tratate, raporturile juridice care se nasc n acest proces sunt att
de drept interna(ional ct &i de drept constitu(ional, indiferent de con(inutul izvoarelor. Acest lucru
reiese evident din prevederea constitu(ional# potrivit c#reia Guvernul transmite celor dou# Camere
ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu nainte ca acestea s# fie supuse aprob#rii
de c#tre institu(iile europene. (Art. 145, al. 5.).
Acordul de asociere a Romniei cu statele membre ale Uniunii Europene, stabile&te n art.
69, c# o condi(ie de aderare n comunitate este armonizarea legislativ#. Directiva comunitar# are ca
obiectiv principal apropierea legisla(iilor na(ionale Vom ilustra cu unele exemple aplicabile
dreptului comunic#rii. Printre acestea se num#r#, Directiva Parlamentului European &i a Consiliului
din 22 mai 2001, privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor &i drepturile conexe n
societatea informa(ional#. De asemenea, Directiva 89/552/CEE din 3 octombrie 1989, care se refer#
la televiziunea f#r# frontiere. Ea are ca obiect coordonarea minim# a regulilor aplicabile n fiecare
stat membru al UE, n special n urm#toarele domenii: ca de difuziune &i de produc(ie a operelor
audiovizuale europene, publicitatea, sponsorizarea &i teleshoppingul, protec(ia dreptului copilului &i
dreptul la r#spuns. Principiul fondator invocat n directiv# este acela al libert#(ii de comunicare. Un
alt ex. este Directiva asupra comer(ului electronic ( 31/2000 din 8 iunie). Romnia a transpus
aceast# Directiv# n Legea privind comer(ul electronic. Men(ion#m &i o directiv# mai recent# &i
anume, Directiva Serviciilor Media Audiovizuale, nr. 18 din decembrie 2007, pe care Romnia a
aplicat-o sub forma unei Ordonan(e de Urgen(#. Am insistat asupra acestei probleme ntruct
comunicarea prin dimensiunea sa interna(ional# suscit# reflec(ii asupra modului de elaborarea &i
aplicare a normelor juridice. Se pune problema n ce m#sur# dreptul elaborat ntr-un cadru na(ional
poate s# reglementeze comportamentele ntro re(ea cu deschidere interna(ional#. Armonizarea unui
drept interna(ional originar, un drept derivat &i unul na(ional ar fi o solu(ie.
Hot"rrile Cur%ii Europene a Drepturilor Omului - aceast# institu(ie este o construc(ie
jurisdic(ional# original#. Statele p#r(i ale Consiliului Europei au acceptat un sistem de control
asupra modului de aplicare a drepturilor omului pe plan na(ional n cazul n care procedura este
ini(iat# de individ &i nu de stat. Hot#rrile Cur(ii Europene a Drepturilor Omului orienteaz# practica
judec#toreasc# &i din domeniul comunic#rii, n (#rile membre ale Consiliului Europei, f#r# s# fie
obligatorii; ele sunt practic izvoare de drept indirecte. Acest drept de recurs individual al
cet#(eanului nemul(umit, dup# epuizarea c#ilor de atac interne induce necesitatea reflect#rii asupra
solu(iilor care vor fi date n viitor de c#tre instan(ele na(ionale.
Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene - ea a fost proclamat# printre
institu(iile comunitare la Summitul de la Nice din 7 decembrie 2000 !i a intrat n vigoare odat# cu
85

data de intrare n vigoare a Tratatului de la Lisabona 1 dec. 2009. Carta prevede drepturile
civile, politice, economice &i sociale grupate n &ase capitole: demnitate, libertate egalitate,
solidaritate, drepturile cet#(enilor &i justi(ie. Aceste drepturi au la baz# drepturile fundamentale
recunoscute de Conven(ia european# &i tradi(iile constitu(ionale ale (#rilor din Uniunea European#.
n articolul 11 reproduce art.10, al.1 din Conve(ia european#, referitor la libertatea de exprimare.
Hot"rrile Cur%ii de Justi%ie a Uniunii Europene - Curtea de Justi(ie constituie o institu(ie
jurisdic(ional# comunitar#, care are rolul de a examina legalitatea actelor comunitare &i de a asigura
respectarea acestora, precum &i, o interpretare &i aplicare unitar#. Ac(iunile pot fi introduse direct
de c#tre persoanele fizice sau morale (juridice), precum &i de c#tre statele membre mpotriva unor
unor acte ale institu(iilor comunitare ai c#ror destinatari sunt sau care le privesc direct &i individual
sau atunci cnd aceste institu(ii se ab(in s# le statueze.
216
Ansamblul deciziilor pronun(ate constituie
jurispruden(a Cur(ii. Ilustr#m cu un ex. care se nscrie n sensul misiunii pe care &i-a asumat-o
Curtea de Justi(ie, &i anume, Hot#rrea n cauza C-275/06, n care se pronun(# cu privire la protec(ia
drepturilor de proprietate intelectual# n cadrul societ#(ii informationale. n Hot#rrea Cur(ii de
Justi(ie se men(ioneaz#: "Mai multe directive comunitare urm#resc ca statele membre s# asigure,
mai ales n cadrul societ#(ii informa(ionale, protecia efectiv# a propriet#(ii intelectuale &i, n
particular, a dreptului de autor. Cu toate acestea, o astfel de protec(ie nu poate aduce atingere
exigen(elor referitoare la protec(ia datelor cu caracter personal. Pe de alt# parte, directivele privind
protec(ia datelor cu caracter personal ofer# statelor membre posibilitatea de a prevedea excep(ii de
la obliga(ia de a garanta confiden(ialitatea datelor de transfer."
Jurispruden%a, n general, nu este recunoscut# ca izvor de drept n sistemul de drept romn,
ea fiind alc#tuit# din hot#rri judec#tore&ti care interpreteaz# &i aplic# legea la cazuri concrete.
Totu&i, &i n (ara noasr# apar situa(ii care pot fi socotite ca atare. De ex., n unele cazuri apar
conflicte de interpretare &i de aplicare a legii de c#re instan(ele inferioare. Potrivit Constitu(iei
revizuite, nalta Curte de Casa(ie &i Justi(ie asigur# interpretarea &i aplicarea unitar# a legii de c#tre
celelalte instan(e judec#tore&ti, potrivit competen(ei sale." (Art.126, al.3). Deciziile naltei Cur(i de
Casa(ie &i Justi(ie pot fi invocate &i n sistemul nostru de drept ca precedent judiciar
217
. Curtea
Constitu(ional# a adoptat numeroase decizii n probleme legate de comunicare, prin solu(ionarea
unor excep(ii de neconstitu(ionalitate. Deciziile Cur(ii Constitu(ionale, prezint# caracteristici ale
precedentului judiciar. Excep(ia de neconstitu(ionalitate cu privire la un text de lege se ridic# n fa(a

216
Maria N#stase-Georgescu, op. cit., p. 29, cu trimitere la Thomas Guillobez, L' Europe, droit europen, Editions
Foucher, 2008, p. 32.
217
Vezi, art. 27, al. 2,din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar# (republicat# !i actualizat# cuprins# n
anexa acestui curs), care arat#, Pre&edintele naltei Cur(i de Casa(ie &i Justi(ie poate ncuvin(a ca judec#torii s# se
informeze la sediul instan(elor asupra aspectelor privind aplicarea corect# &i unitar# a legii, f#cnd cunoscut#
jurispruden(a naltei Cur(i de Casa(ie &i Justi(ie, &i s# constate situa(ii care justific# propuneri de mbun#t#(ire a
legisla(iei."
86

unei instan(e de judecat# unde p#r(ile &i ap#r# un interes legitim. n aceste cazuri Curtea
Constitu(ional# se pronun(# n drept, nu solu(ioneaz# pe fond litigiul ntre p#r(i. Fiind obligatorii
erga omnes - preciza N. Popa
218
- deciziile Cur(ii sunt evocate ca precedente, ntruct un text de
lege o dat# declarat neconstitu(ional, pe temeiul ridic#rii unei excep(ii ntr-un proces, nu mai poate
face obiectul unei alte excep(ii". Curtea Constitu(ional# a adoptat mai multe decizii n leg#tur# cu
libertatea de exprimare. Men(ion#m Decizia nr. 162 din 18 ianuarie 2007 (cuprins# n anexa acestui
curs, referitoare la excep(ia de neconstitu(ionalitate a dispozi(iilor art. 1, pct. 56 din Legea
278/2006, pentru modificarea &i completarea Codului Penal, n leg#tur# cu insulta &i calomnia.


218
Ibidem, cu trimitere la N. Popa, Teoria general# a dreptului, Ed. Actami, 1998, p. 209-211.

87

4. Drepturile i ndatoririle fundamentale ale omului
4.1. No)iune $i istoric
La baza ideii de drept este nevoia de a tr#i n colectiv
219
pentru aceasta este necesar ca
subiec(ilor de drept, persoane fizice sau persoane juridice, s# nu li se aduc# ngr#diri n exercitarea
drepturilor &i libert#(ilor publice - originea dreptului este social". Drepturile omului sunt inerente
fiin(ei umane, luat# n mod individual, sau ca parte a unui grup social determinat
220
. Drepturile
omului sunt fundamentele naturii noastre - f#r# ele noi nu putem tr#i ca fiin(e umane. Lipsirea, sau
negarea acestor drepturi, fac ca omul s# nceteze de a mai tr#i ca o fiin(# uman# fac posibil# calea
spre dezordine politic# &i social#. Exercitarea, acestor drepturi, nengr#dit# poate fi realizat# numai
ntr-un sistem juridic de protec(ie, garantare &i implementare a drepturilor omului. n Preambulul
Declara)iei Universale a Drepturilor Omului (alin. 1) se consider# c# recunoa&terea demnit#(ii
inerente tuturor membrilor familiei umane &i a drepturilor lor egale &i inalienabile constituie
fundamentul libert#(ii, drept#(ii &i p#cii n lume.
Sunt numeroase accep(iunile date sintagmei drepturile omului. Dintre ele re(inem
urm#toarele: 1. o expresie introdus# n ordinea interna(ional# a epocii contemporane, care
echivaleaz# cu drepturile fundamentale ale omului - un ansamblu de prerogative bazate pe
demnitatea persoanei umane &i a c#ror respectare se n(elege a fi promovat# n folosul tuturor
oamenilor
221
; 2. acele prerogative conferite de dreptul intern &i recunoscute de dreptul
interna(ional fiec#rui individ, n raporturile sale cu colectivitatea &i cu statul, ce dau expresie unor
valori sociale fundamentale &i care au drept scop satisfacerea unor nevoi umane esen(iale &i a unor
aspira(ii legitime, n contextul economico-social, politic, cultural &i istoric al unei anumite
societ#(i
222
.
Drepturile omului trebuie privite n considerarea lor ca drepturi subiective. Astfel, drepturile
omului, pot fi definite ca prerogativele, facult#(ile sau posibilit#(ile recunoscute de dreptul obiectiv
unei persoane, privite ca subiect de drept, de a adopta o anumit# conduit# juridic# prin care s#-&i
exercite drepturile patrimoniale &i extrapatrimoniale considerate ntr-o anumit# etap# de evolu(ie a
societ#(ii libert)i fundamentale. Exercitarea lor, n condi(iile societ#(ii contemporane, confer#
persoanei calitatea de interlocutor valabil n via(a juridic# a cet#(ii - cetatea imens# care cuprinde
(sau ar trebui) toate statele-p#r(i ale tratatele &i conven(iilor interna(ionale privitoare la drepturile &i
libert#(ile fundamentale ale oamenilor. Fiind drepturi subiective, drepturilor omului le corespunde

219
Voicu, A.V., Capitol din Curs de drept !i legislaie n asisten# social#, cu trimitere la autorii citai n notele de
subsol, Facultatea de Sociologie !i Asisten# social#, Universitatea Babe!-Bolyai Cluj-Napoca, 2010.
220
Niciu, M. I., Drept interna(ional public, Editura SERVOSAT, Arad, 1997, p. 196.
221
Dictionnaire de la terminologie du droit international, Sirey, Paris, 1960, p. 240.
222
N#stase, A., Drepturile omului, religie a sfr&itului de secol, I. R. D. O. , Bucure&ti, 1992, p. 56.
88

obliga(ia corelativ# a statului &i a autorit#(ilor publice, a tuturor subiectelor de drept de a le respecta
&i de a nu le nc#lca
223
. Libert#(ile fundamentale ale omului sunt tot drepturi ale sale
224
potrivit
textului art. 17 al Declara(iei Universale a Drepturilor Omului, din anul 1948, Orice persoan# are
dreptul la libertatea de gndire, con&tiin(# &i religioas#. Omul este de(in#torul acestor drepturi prin
simplul fapt c# este b#rbat, femeie sau copil.
Este nevoie s" distingem, totu)i, din totalitatea drepturile subiective categoria
drepturilor omului. Una dintre problemele principale ale filosofiei drepturilor omului este cea a
naturii acestora. Ce reprezint# ele? Prin ce se deosebe&te un drept civil oarecare de pild#, dreptul
la despgubire, n caz de prejudiciu de oricare din drepturile omului ca de pild#, dreptul la
ocrotirea snt)ii, dreptul de asociere, dreptul de peti)ionare, dreptul persoanei vtmate de o
autoritate public de a ob)ine recunoa(terea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea
actului (i repararea pagubei?
225
Exist# ntre aceste drepturi o deosebire care s# ne determine a
aprecia c# drepturile omului sunt o categorie distinct# de drepturi subiective? Indiscutabil c#
drepturile omului nu sunt ni&te drepturi ca toate celelalte ele au o nc#rc#tur# politic#, social#,
emo(ional# care le particularizeaz# de toate celelalte drepturi subiective. Drepturile omului au fost
obiect de lupt#, de revendic#ri. La eforturile de institu(ionalizare ale acestora au avut un real aport
for(e care au n(eles direc(ia progresului umanit#(ii. Paternitatea acestora este invocat# de mi&c#ri
diferite - religiile monoteiste, n special a cre&tinismului, masoneriei, socialismului &i liberalismului.
Ele se caracterizeaz# &i prin aceea c# sunt recunoscute ntr-un chip special n principal, ele sunt
consacrate prin constitu(iile statelor calea cea mai sigur# pentru recunoa&terea lor. Recunoa&terea
drepturilor omului se poate face &i prin acte interna(ionale. Dac# n legisla(ia statelor, p#r(i ale
acestor acorduri, tratate, conven(ii etc., este recunoscut principiul self-executing care const# n
aplicarea direct# a n(elegerilor interna(ionale n legisla(ia intern# a statelor participante cu prioritate
fa(# de legisla(ia intern#, drepturile respective de g#sesc consacrate ipso-facto. Dac#, ns#, principiul
amintit nu este cunoscut de Constitu(ia unui stat, participarea la conven(ia sau tratatul ncheiat na&te
n sarcina statului obliga(ia de a consacra in legisla(ia intern# drepturile omului, recunoscute de
conven(ia sau tratatul n chestiune.
226
Problema se pune, oarecum diferit, avnd n vedere
intregrarea Romniei, n Uniunea European# toate acestea n considerarea primordialit#(ii
dreptului comunitar fa(# de dreptul intern al (#rilor membre, precum &i a consecin(elor ratific#rii, de
toate statele membre, a Tratatului de la Lisabona (Romnia a ratificat Tratatul de la Lisabona prin
Legea nr. 13/2008, la 4 februarie 2008, promulgat# prin Decret de Pre&edintele Romniei la 6

223
Ionescu, C., Drept constitu(ional &i institu(ii politice. Teoria general# a institu(iilor politice, Vol. I, Editura Lumina
Lex, Bucure&ti, 1997, p. 180.
224
Muraru, I., Drept constitu(ional &i institu(ii politice, Vol. I, Editura Actami, Bucure&ti, 1995, p. 208.
225
A se vedea art. 34, 40, 51, 52 ale Constituiei Romniei.
226
Zl#tescu, D., V., Zl#tescu-Moroianu, Irina, Repere pentru o filosofie a drepturilor omului, Institutul Romn Pentru
Drepturile Omului, Bucure&ti, 1996, p. 10-11.
89

februarie 2008 &i publicat# n Monitorul Oficial nr. 107, Partea I, din 12 februarie 2008).
Accep(iunea dat# no(iunilor de drepturi &i libert#(i fundamentale, de drepturi ale omului,
reflect# evolu(ia societ#(ii n ansamblul ei. Problematica &i ac(iunile n favoarea drepturilor omului
&i libert#(ilor civice nu sunt numai de data recent#. n Europa, conceptul de drepturi ale omului s-
a impus, mai ales ncepnd cu sec. XVIII-lea, o dat# cu teoria contractului social al lui Jean-
Jaques Rousseau. Dar, primele enun(uri juridice asupra drepturilor omului le ntlnim n diversele
carte britanice, cum ar fi Magna Charta Libertatum adoptat# n Anglia (semnat# de regele John la
Runnymede) la 15 iunie 1215
227
- aceasta reglementa raporturile dintre rege &i nobilii rebeli -
con(inea, n form# rudimentar#, interzicerea arest#rii arbitrare &i principiul legalit#(ii, devenite mai
trziu piatra de temelie a no(iunii de domnie a legii (Rule of Law). Carta prevedea c# nimeni nu
poate fi ridicat sau ntemni(at dect n urma unui proces legal corect, desf#&urat potrivit legii (#rii
228
;
Peti(ia drepturilor - The Petition of Rights din 1628; The Habeas Corpus Act (lege pentru
garantarea inviolabilit#(ii persoanei votat# n 1679); Legea drepturilor - Bill of Rights din
1689
229
.
De asemenea, identific#m &i n alt areal geografic, altul dect cel britanic, enun(uri juridice
privitoare la drepturile omului, ca de pild#: declara(iile adoptate de unele state americane la sfr&itul
sec. al XVIII-lea, ca Bill of Rights Declara)ia de independen) a S. U. A. din 1776, care
proclam# c# Noi consider#m adev#ruri evidente prin sine, c# to(i oamenii au fost crea(i egali, c#
sunt nzestra(i de creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, c# printre acestea se num#r# via%a,
libertatea &i c"utarea fericirii, precum &i Declara&ia Revolu&iei Franceze din 1789 asupra
drepturilor omului &i ale cet#(eanului. Drepturilor civile &i politice enun(ate n Declara%ia
Drepturilor Omului )i Cet"%eanului din 1789, nu erau numeroase. n cele 17 articole ale sale
Declara)ia din 1789 se referea, mai ales, la: dreptul la egalitate, libertatea de opinie &i gndire,
libertatea credin(elor religioase, dreptul la rezisten(# mpotriva represiunii, dreptul la vot, dreptul de
asociere &i ntrunire, dreptul la proprietatea particular# etc. Conceptul n sine de drepturi ale
omului a reprezentato generalizare &i abstractizare a tot ceea ce gndirea uman# a avut mai bun,
ridicnd pe trepte noi principiile filosofice umaniste, relund elemente din gndirea religioas# &i din
n#zuin(ele generale de libertate care se f#cuser# cunoscute cu atta vigoare n secolele XVII &i
XVIII
230
.
Suntem nevoi(i a recunoa&te c#, de-a lungul istoriei, unii oameni, unele organiza(ii, unele
guverne nu au ac(ionat n sprijinul ap#r#rii drepturilor fundamentale ale omului, implicit cele ale
copilului dect n momente de grea cump#n#, n timpul unor tragice evenimente sau, mai precis,

227
Andr Maurois, Istoria Angliei, Vol. I, Editura Politic#, Bucure&ti, 1970, p. 158 &i urm.
228
Craiovan, I., op. cit. 2009, p. 212.
229
Andr Maurois, op. cit., Vol. II, p. 110.
230
Duculescu, V., Protec(ia juridic# a drepturilor omului, Editura LUMINA LEX, Bucure&ti, 1994, p. 18.
90

atunci cnd se efectua bilan(ul acestora. Abia atunci, constrn&i, sau nu, se punea problema
r#spunderii sociale, n special a r#spunderii juridice, a r#spunderii individuale sau colective, a
motivelor care au determinat suferin(e oamenilor f#r# nici un temei logic. Gravele nc#lc#ri ale
drepturile omului, petrecute naintea &i n timpul celui de al doilea r#zboi mondial, au impus
adoptarea unui sistem de norme care s# previn# cauzarea de noi suferin(e oamenilor dar &i s# asigure
un sistem efectiv de protec(ie a drepturilor oamenilor (care existau deja &i erau reglementate de Liga
Na(iunilor
231
). Astfel, n cadrul Adun#rii Generale a Na(iunilor Unite au fost adoptate Carta
Na)iunilor Unite (1945 San Francisco) &i Declara)ia Universal a Drepturilor Omului (10
decembrie 1948). n ansamblul lor, prevederile Cartei O.NU. constituie, n perioada postbelic#,
punctul de plecare n adoptarea &i aplicarea unor reglement#ri interna(ionale care definesc, prin
con(inutul lor, institu(ia drepturilor omului n dreptul interna(ional contemporan sau ceea ce unii
numesc dreptul drepturilor omului
232
.
Prin con(inutul s#u, Carta O. N. U. interna(ionalizeaz# drepturile omului. Ele, de acum vor
deveni (elul, obiectivul comunit#(ii interna(ionale &i nu doar al reglement#rilor interne al
statelor
233
. Carta O. N. U. instituie obliga(ia de a promova (att n sarcina Organiza(iei Na(iunilor
Unite, ct &i n a statelor membre) ridicarea nivelului de trai, deplina folosire a bra(elor de munc#
&i condi(ii de progres &i dezvoltare economic# &i social#; rezolvarea problemelor interna(ionale n
domeniile economic, social, al s#n#t#(ii publice &i a altor probleme conexe &i cooperarea
interna(ional# n domeniile culturii &i educa(iei; respectarea universal# &i efectiv# a drepturilor
omului &i libert#(ilor fundamentale pentru to(i, f#r# deosebire de ras#, sex, limb#, religie.
Constitu(iile statelor lumii nu procedeaz# la o clasificare categorial# a drepturilor &i
libert#(ile cet#(ene&ti. ntre drepturile &i libert#(ile omului nu distingem deosebiri n ceea ce prive&te
valoarea lor juridic#. Fiecare drept sau libertate au, &i cuprind n sine, o valoare moral#. ncepnd cu
Declara&ia Universal a Drepturilor Omului, printre libert#(ile fundamentale ale omului, sunt
promovate &i drepturile privind participarea la via(a social#: dreptul la libertatea gndirii, de
con&tiin(# &i religie (art. 18); dreptul la libertatea opiniilor &i exprim#rii; libertatea de a avea opinii
f#r# imixtiune de afar#; libertatea de a c#uta, de a primi &i de a r#spndi informa(ii &i idei prin orice
mijloace &i independent de frontierele de stat (art. 19); dreptul la libertatea de ntrunire &i asociere

231
Ini(ial, protec(ia drepturilor copilului a fost obiect al preocup#rilor Organiza(iei Interna(ionale a Muncii. Aceste
preocup#ri au fost concretizate n Conven)ia O. I. M. nr. 6/1919 privind munca de noapte a copiilor n industrie
adoptat# la Conferin(a general# a OIM de la Washington de c#tre Guvernul SUA la 25 octombrie 1919, ratificat# de
Romnia prin legea promulgat# cu Decretul nr. 1990 din 9 mai 1921, publicat# n Monitorul Oficial nr. 34 din 17 mai
1921 &i prin Conven)ia O. I. M nr. 16/1921 privind examinarea medical obligatorie a copiilor 'i tinerilor ntrebuin)a)i
pe bordul vaselor adoptat# la Conferin(a general# a OIM de la Geneva la 25 octombrie 1921, ratificat# de Romnia prin
legea promulgat# cu decretul nr. 2511 din 26 mai 1923, publicat# n Monitorul Oficial nr. 46 din 2 iunie 1923.
232
Niciu, M., op. cit., p. 205 cu trimitere la Moca, Gh., Drept interna(ional public, Bucure&ti, 1993, p. 223.
233
Micu Doina, Garantarea drepturilor omului n practica Cur(ii Europene a Drepturilor Omului &i n Constitu(ia
Romniei, Editura ALL BECK, Bucure&ti, 1998, p. 6 &i urm.
91

pa&nic# men(ionndu-se totodat# c# nimeni nu poate fi silit s# fac# parte dintr-o asocia(ie (art. 20);
dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale (#rii sale, fie direct, fie prin reprezenta(i
liber ale&i, dreptul de acces egal la func(iile publice din (ara sa (art. 21); dreptul la securitatea
social (art. 22); dreptul la munc#, la libera alegere a muncii sale, la condi(ii echitabile &i
satisf#c#toare de munc#, precum &i la ocrotirea mpotriva &omajului (art. 23 pct. 1); dreptul la
salariu egal pentru munc# egal# (art. 23 pct. 2); dreptul la o retribuire echitabil# &i satisf#c#toare
care s#-i asigure att lui, ct &i familiei sale, o existen(# conform# cu demnitatea uman# &i
completat#, la nevoie, prin alte mijloace de protec(ie social# (art. 23 pct. 3); dreptul de a ntemeia
sindicate &i de a se afilia la sindicate pentru ap#rarea intereselor sale (art. 23 pct. 4); dreptul la
odihn# &i recrea(ie, inclusiv la o limitare rezonabil# a zilei de munc# &i la concedii periodice pl#tite
(art. 24); dreptul, oricrui om, la un nivel de trai care s-i asigure sntatea #i bunstarea lui #i
familiei sale, cuprinznd hrana, mbrcmintea, locuin&a, ngrijirea medical, precum #i
serviciile sociale necesare - el are dreptul de asigurare n caz de #omaj, boal, invaliditate,
vduvie, btrne&e sau celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzisten&, n urma unor
mprejurri independente de voin&a sa (art. 25 pct. 1); mama #i copilul au dreptul la ajutor #i
ocrotire deosebite to&i copiii, fie c sunt nscu&i n cadrul unei cstorii, sau n afara acesteia
se bucur de aceea#i protec&ie social (art. 25 pct. 2.); dreptul la nv#(#tur# (art. 26); dreptul de a
lua parte n mod liber la via(a cultural# a colectivit#(ii (art. 27).
Corelativ, se instituie, totodat#, &i ndatoririle persoanei fa& de colectivitate #i limitele
con&inutului drepturilor lor: orice persoan# are ndatoriri fa(# de colectivitate, deoarece numai n
cadrul acesteia este posibil# dezvoltarea liber# &i deplin# a personalit#(ii sale; n exercitarea
drepturilor &i libert#(ilor sale, fiecare om nu este supus dect numai ngr#dirilor stabilite prin lege,
exclusiv n scopul de a asigura cuvenita recunoa&tere &i respectare a drepturilor &i libert#(ilor altora
&i ca s# fie satisf#cute justele cerin(e ale moralei, ordinii publice &i bun#st#rii generale ntr-o
societate democratic#; drepturile &i libert#(ile nu vor putea fi n nici un caz exercitate contrar
scopurilor &i principiilor Organiza(iei Na(iunilor Unite (art. 29); nici o dispozi(ie a prezentei
declara(ii nu poate fi interpretat# ca implicnd pentru vreun stat, grupare sau persoan# dreptul de a
se deda la vreo activitate sau de s#vr&i vreun act ndreptat spre desfiin(area unor drepturi sau
libert#(i fundamentale enun(ate n prezenta declara(ie (art. 30).
Transformarea obliga(iilor de principiu a drepturilor omului, cu caracter economico-social
cuprinse n Declara&ia Universal a Drepturilor Omului, n obliga)ii juridice precum &i
implementarea acestora din urm# s-a petrecut abia dup# 18 ani fiind interna(ionalizate &i
institu(ionalizate n Pactul Interna&ional cu privire la drepturile Economice, Sociale #i
92

Culturale
234
(unele m#suri de protec(ie a drepturilor copiilor sunt obiect al prevederilor art. 10 &i
art. 13) adoptat simultan cu Pactul Interna&ional privind Drepturile Civile #i Politice
235
, &i care
cuprinde alte drepturi dect drepturile civile &i politice, ntre care distingem &i o abordare a
problematicii drepturilor copilului (art. 23, 24). Sistemul de control interna(ional privind
implementarea &i garantarea drepturilor economice, sociale &i culturale este diferit fa(# de sistemul
de control privitor la drepturile civile &i politice. Dat fiind faptul c# organele ndrituite cu
monitorizarea sistemului interna(ional de control nu pot face recomand#ri directe statelor cu privire
la mbun#t#(irea legisla(iei ori a practicii lor cu referire la drepturile economice, sociale sau
culturale, ele fiind abilitate s# fac# numai recomand#ri cu caracter general Adun#rii Generale O. N.
U. organul politic al Na(iunilor Unite, putem aprecia c# eficien(a m#surilor de implementare nu
este relevant#, dar nici lipsit# de sens avnd n vedere c# anumite institu(ii specializate ale acesteia
precum Organiza(ia Interna(ional# a Muncii, Organiza(ia Na(iunilor Unite pentru Educa(ie ,tiin(# &i
Cultur#, Organiza(ia Mondial# a S#n#t#(ii contribuie prin activitatea lor proprie &i conven(iile
interna(ionale pe care le-a adoptat sau la a c#ror adoptare au participat, la promovarea &i respectarea
acestor categorii de drepturi
236
. Activitatea (dinamica) promov#rii !i garant#rii drepturilor
fundamentale ale omului este concretetizat# !i prin elaborarea altor acte normative cu caracter
internaional, precum Conven#ia pentru aprarea drepturilor omului %i a libert#ilor
fundamentale
237
, Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene
238
.
Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene
239
este format# din Preambul &i 54
de articole, grupate n &apte Capitole: Preambulul dezvolt# obiectivul Uniunii Europene de a
promova o dezvoltare echilibrat# &i durabil# a Europei pe baza respect#rii valorilor indivizibile &i
universale ale demnit#(ii umane, libert#(ii, egalit#(ii &i solidarit#(ii, nt#rind printr-o cart# protec(ia
drepturilor fundamentale n spiritul evolu(iei societ#(ii, a progresului social &i a dezvolt#rilor
&tiin(ifice &i tehnologice. Titlul I Demnitatea: con(ine 5 articole ce statueaz# demnitatea uman#
dreptul la via(# (II-2), dreptul la integritate al persoanei(II-3), interzicerea torturii &i a pedepselor
sau tratamentelor inumane sau degradante (II-4), interzicerea sclaviei &i a muncii for(ate(II-5);
Titlul II Libert"%ile: dreptul la libertate &i la securitate (II-6), respectarea vie(ii particulare &i de
familie (II-7), protec(ia datelor cu caracter personal (II-8), dreptul de c#s#torie &i dreptul de
ntemeiere a unei familii (II-9), libertatea de gndire, de con&tiin(# &i religioas# (II-10), libertatea de

234
Pactul a fost ratificat de Romnia prin Decretul nr. 212 din 31 octombrie 1974 (B. Of. nr. 146 din 20 nov. 1974).
235
Ibidem.
236
Micu Doina, op. cit. p. 13.
237
Ratificat# prin Legea nr. 30/1994 (M. Of. nr. 135 din 13 mai 1994)
238
Publicat# n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 3003/1 din 14 dec. 2007.
239
Aceast# Cart# are deja valoare juridic# obligatorie - odat# cu ratificarea la data de 1 dec. 2009, de c#tre toate statele,
a Tratatului de la Lisabona; anterior ratific#rii, se preciza va deveni un instrument juridic constrng#tor odat# cu
intrarea n vigoare a acestuia (Murararu, I. !i T#n#sescu, Elena Simina S. & colectiv de autori, Constituia Romniei
Comentariu pe articole, Editura C.H.Beck, Bucure!ti, 2008, p. 1429 !i urm.)
93

exprimare &i de informare (II-11), libertatea de ntrunire &i de asociere (II-12), libertatea artelor &i
&tiin(elor (II-13), dreptul la educa(ie (II-14), libertatea profesional# &i dreptul la munc# (II-15),
libertatea de a desf#&ura o activitate comercial# (II-16), dreptul de proprietate (II-17), dreptul la azil
(II-18) si protec(ia n caz de evacuare, expulzare sau extradare (II-19); Titlul III Egalitatea:
egalitatea n drepturi (II-20), nediscriminarea (II-21), diversitatea cultural#, religioas# &i lingvistic#
(II-22), egalitatea ntre b#rba(i &i femei (II-23), drepturile copilului (II-24), drepturile persoanelor n
vrst# (II-25), integrarea persoanelor cu handicap (II-26); Titlul IV Solidaritatea: dreptul
lucr#torilor la informare &i la consultare n cadrul ntreprinderii(II-27), dreptul la negociere &i la
actiuni colective (II-28), dreptul de acces la serviciile de plasament(II-29), protec(ia n cazul
concedierii nejustificate (II-30), condi(ii de lucru corecte &i echitabile (II-31), interzicerea muncii
copiilor &i protec(ia tinerilor la locul de munc# (II-32), via(a de familie &i via(a profesional# (II-33),
securitatea social# &i asisten(a social# (II-34), asisten(a medical# (II-35), accesul la serviciile de
interes economic general (II-36), protec(ia mediului (II-37), protec(ia consumatorilor (II-38); Titlul
V Drepturile cet"%enilor: dreptul de a alege &i de a fi ales n Parlamentul European (II-39), dreptul
de a alege &i de a fi ales n cadrul alegerilor locale (II-40), dreptul la bun# administrare (II-41),
dreptul de acces la documente (II-42), Mediatorul European (II-43), dreptul de peti(ie (II-44),
libertatea de circula(ie &i de &edere (II-45), protec(ia diplomatic# &i consular# (II-46); Titlul VI
Justi%ie: dreptul de a apela efectiv &i de acces la o instan(# impar(ial# (II-47), prezum(ia de
nevinov#(ie &i dreptul la ap#rare (II-48), principiile legalit#(ii &i propor(ionalit#(ii infrac(iunilor &i
pedepselor (II- 49), dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit penal de doua ori pentru aceeasi
infrac(iune (II-50); Titlul VII Dispozi%ii generale care reglementeaz" interpretarea )i aplicarea
Cartei: domeniul de aplicare (II-51), ntinderea &i interpretarea drepturilor &i principiilor (II-52),
nivelul de protec(ie (II-53), interdic(ia abuzului de drept (II-54).
Potrivit prevederilor art. 20 al Constitu&iei Romniei (adoptat# de Adunarea Constituant# la
21 noiembrie 1991, modificat# &i completat# prin Legea de revizuire a Constitu(iei Romniei nr.
429/2003, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003,
intrat# n vigoare la data public#rii) cu privire la tratatele interna%ionale privind drepturile
omului Dispozi(iile constitu(ionale privind drepturile &i libert#(ile cet#(enilor vor fi interpretate &i
aplicate n concordan(# cu Declara(ia Universal# a Drepturilor Omului, cu pactele &i cu celelalte
tratate la care Romnia face parte (alin.1); Dac# exist# neconcordan(e ntre pactele &i tratatele
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romnia este parte, &i legile interne, au
prioritate reglement#rile interna(ionale, cu excep(ia cazului n care Constitu(ia sau legile interne
con(in dispozi(ii mai favorabile (alin.2 ). Dispoziiile art. 20 implic# consecine majore, att n
sarcina legiutorului care va trebui s#-!i ndeplineasc# obligaia permanent# de a verifica dac#
proiectele de legi pe care le discut# !i le adopt# se coreleaz# cu tratatele internaionale la care
94

Romnia face parte, ct !i n sarcina autorit)ilor publice competente a negocia, ncheia !i ratifica
tratatele internaionale care vor trebui s# manifeste o atenie sporit# n observarea corela)iei dintre
prevederile actului internaional !i dreptul romnesc, iar n situaii mai dificile de procedeele
rezervelor !i declaraiilor.
240

De asemenea, Curtea Constituional#, n calitatea sa de garant al supremaiei Constituiei,
trebuie s# manifeste o atenie sporit#, mai ales cnd va trebui s# se pronune asupra
constituionalit#ii tratatelor sau altor acorduri internaionale (art. 146 lit.b, Constituia Romniei)
cu att mai mult cu ct, n acest caz, controlul posterior nu este posibil dect dac cel anterior nu
fost exercitat (art. 147 alin. 3, Constitu#ia Romniei).
241

n Romnia, coninutul unor instituii din dreptul romnesc a fost regndit ca urmare a
influenei exercitat# de interpretarea prevederilor constituionale n conforrmitate cu tratatele
internaionale n materia drepturilor omului. Este important de remarcat !i faptul c# Curtea
Constituional# a Romniei a confirmat constituionalitatea n dreptul romnesc a aciunii prin care
cet#enii proprii se adreseaz# unor jurisdicii internaionale pentru invocarea altor standarde de
protecie a drepturilor omului dect cele naionale !i caracterul obligatoriu al hot#rrilor emise de
astfel de jurisdicii.
242

4.2. Drepturile fundamentale ale omului care stau la baza comunicrii
publice
Comunicarea este expresia unui drept fundamental recunoscut persoanei umane, apreciau
profesorii Diane de Bellescize &i Laurece Franceschini &i ar#tau c#: Ea este corolarul libert#(ii de
gndire, principiul esen(ial care inspir# marile reforme liberale &i democratice de la sfr&itul
secolului XVIII n Fran(a &i n America n special. Libertatea de exprimare a ideilor are ca o
consecin(# necesar# libertatea de comunicare cu altul..."
243
Undele hertziene sunt considerate din
ce n ce mai mult un bun public cu dimensiuni globale. Aceste opinii au n vedere faptul c#
libertatea de exprimare &i dreptul la informa(ie nu ar trebui s# fie ngr#dite de grani(e sau interese
comerciale. Din aceast# perspectiv#, n condi(iile tehnice actuale, drepturile comunic#rii ar putea s#

240
Murararu, I. !i T#n#sescu, Elena Simina S. & colectiv de autori, Constituia Romniei Comentariu pe articole,
Editura C.H.Beck, Bucure!ti, 2008, p. 173-175.
241
Ibidem.
242
Art. 3 al Legii nr. 30 din 18 mai 1994 privind ratificarea Conven(iei pentru ap#rarea drepturilor omului &i a
libert#(ilor fundamentale &i a protocoalelor adi(ionale la aceasta conven(ie (cu modific#rile !i complet#rile ulterioare):
n baza art. 25 &i 46 din conven(ia men(ionat#, Romnia recunoa&te dreptul la recursul individual n faa Comisiei
Europene a Drepturilor Omului &i jurisdic(ia obligatorie a Cur(ii Europene a Drepturilor Omului n privina drepturilor
cuprinse n Conven(ia european# a drepturilor omului, precum &i n Protocolul nr. 4 recunoscnd anumite drepturi &i
libert#(i, altele dect cele deja nscrise n conven(ie &i n primul Protocol adi(ional al conven(iei, Strasbourg, 16
septembrie 1963, &i n Protocolul nr. 7, Strasbourg, 22 noiembrie 1984, pentru cauzele n care violarea drepturilor
garantate de aceste texte intervine dup# intrarea lor n vigoare pentru Romnia.
243
Maria N#stase Georgescu, op. cit., p. 42, cu trimitere la Diane de Bellescize, Laurece Franceschini, Droit de la
communication, Presses Universitaires de France, 2005, p.2.
95

fie ncadrate n categoria drepturilor de solidaritate.
244
Printre primele documente care au
prefigurat unele drepturi &i libert#(i din domeniul comunic#rrii se num#r# &i Edictul de pacificare"
de la Nantes din 1598. Acesta a pus cap#t unei perioade de 36 de ani de tulbur#ri aproape continue
de natur# religioas#. De&i este un text contradictoriu, cu nuan(e tenden(ioase din partea cultului
dominant, cuprinde o serie de afirma(ii valoroase privind anumite drepturi &i limite n domeniul
comunic#rii. n preambulul acestui act se prevede c# subiectele religiei - pretins reformate- trebuie
s# beneficieze de garan(ii pentru exerci(iul religiei lor, libertatea con&tiin(ei &i siguran(a
persoanelor &i averilor". Din prevederile Edictului rezult# c# libertatea cultului protestant &i locurile
exerci(iului acestuia sunt precis delimitate. De asemenea, presa prestant# este supus# unui control
riguros. n art. 21 se arat#: C"r%ile referitoare la zisa religie pretins reformat# nu vor putea fi
tip#rite &i vndute public dect n ora&ele &i locurile n care exerci(iul public al a&a-zisei religii este
permis... Interzicem expres tip#rirea, publicarea &i vinderea oric#ror c#r(i, pamflete &i scrieri
def#im#toare, sub pedeapsa con(inut# n ordonan(ele noastre".
245

Declara(ia drepturilor care nso(ea Constitu(ia coloniei Virginia a fost prima editat# dup#
nceputul r#zboiului de independen(# american. Aceast# Declara(ie a fost utilizat# de Thomas
Jefferson, pentru a scrie prima parte a Declara(iei de independen(# american#. De asemenea, a
exercitat o puternic# influen(# asupra gndirii Adun#rii Constituante care preg#tea Declara(ia
drepturilor omului &i cet#(eanului din Fran(a.
n Declara(ia drepturilor Virginiei, n art. 12, se prevedea c# libertatea presei este unul din
cele mai puternice bastioane ale libert#(ii &i c# nu poate s# fie restrns niciodat# dect de guvernan(ii
despo(i". n ceea ce prive&te libertatea religioas# care este parte component# a libert#(ii de
exprimare, n art. 16 se ar#ta: ... to(i oamenii au un drept egal la exerci(iul liber al religiei, dup#
exigen(ele con&tiin(ei lor; &i c# este o datorie reciproc# pentru to(i de a practica toleran(a, dragostea
&i caritatea cre&tin# fa(# de aproape."
246
Declara(ia drepturilor omului &i cet#(eanului din Fran(a (din
26 august 1789) a fost adoptat# de deputa(ii Statelor Generale erija(i n Adunarea na(ional#
constituant#. Aceast# Declara(ie a elaborat texte fondatoare ale unei concep(ii moderne cu privire la
drepturile omului. Ea a fost n acela&i timp un text na(ional &i o proclama(ie cu influen(# general#
pentru c# s-a adresat tuturor oamenilor din prezent &i viitor n art. 10 se refer# la libertatea opiniilor,
inclusiv cele religioase &i afirm#: Nimeni nu trebuie s# fie ngrijorat pentru opiniile sale, chiar cele
religioase, cu condi(ia ca manifestarea lor s# nu tulbure ordinea public# stabilit# prin lege".Articolul
urm#tor anticipeaz# prin cuvntul comunicare" o rela(ie mai complex# care &i-a mplinit con(inutul
n timp, att datorit# dezvolt#rii societ#(ii, ct &i a dezvolt#rii tehnice. n art. 11 se men(ioneaz#

244
N#stase Georgescu Maria, op. cit., p. 48.
245
Ibidem.
246
Ibidem, p. 49.
96

astfel: Libera comunicare a gndurilor &i a opiniilor este unul din cele mai pre(ioase drepturi ale
omului; orice cet#(ean poate deci s# vorbeasc#, s# scrie, s# tip#reasc# liber, cu condi(ia s# r#spund#
atunci cnd abuzeaz# de aceast# libertate n cazuri determinate de lege". Dup# cum observ#m, este
formulat# &i o judecat# de valoare care stabile&te un loc esen(ial dreptului la comunicare n ierarhia
drepturilor omului.
247

[O militant# feminist# (Olymp de Gouges fiind apropiat# de girondini, ea a fost atacat#
violent de Marat &i Robespierre. A fost arestat# n timp ce i&i lipea afi&ele &i condamnat# la moarte
&i executat#) a ini(iat Declara&ia drepturilor femeii #i cet&enei, 1791. Declara(ia a trecut
neobservat# de mi&c#rile feministe din anii urm#tori &i cele din secolul XIX. Totu&i forma acestui
text este o declara(ie de drepturi, care este unic# n epoc# &i i confer# o for(# care va explica
succesul ei, de&i trziu, n a doua jum#tate a secolului XX. n art. 10 se prevede: Nimeni nu trebuie
s#-&i fac# griji pentru opiniile sale chiar fundamentale; femeia are dreptul s# urce pe e&afod, ea
trebuie s#-l aib# n mod egal pe acela de a urca la tribun#, cu condi(ia ca manifest#rile sale s# nu
tulbure ordinea public# stabilit# de lege". Articolul 11 al acestei Declara(ii avanseaz# cteva idei
ndr#zne(e n leg#tur# cu emanciparea femeii din punct de vedere al libert#(ii de exprimare n
calitatea ei de mam#. Con(inutul articolului este urm#torul: Libera comunicare a gndurilor &i a
opiniilor este unul din drepturile cele mai pre(ioase ale femeii, pentru c# aceast# libertate asigur#
legitimitatea p#rin(ilor fa(# de copiii lor. Orice cet#(ean poate deci s# spun# liber: eu sunt mama
unui copil care v# apar(ine, f#r# ca o prejudecat# barbar# s# o for(eze s# disimuleze adev#rul; cu
condi(ia s# r#spund# dac# abuzeaz# de aceast# libertate n cazurile determinate de lege."]
248

Constitu(ia din 1791 din Fran(a a avut un con(inut mai pu(in democratic stabilind o serie de
inegalit#(i. Totu&i, a p#strat libertatea presei &i a opiniilor. Mai mult chiar s-au pus ni&te accente,
care cel pu(in declarativ sunt mai avansate din punct de vedere democratic, dect n Declara(ia din
1789. Astfel, se afirm# garantarea de c#tre Constitu(ie a libert#(ii oric#rui om de a vorbi, de a scrie,
de a tip#ri &i publica gndurile sale, f#r# ca scrierile sale s# fie supuse nici unei cenzuri sau control
nainte de publicare, &i de a exercita cultul religios de care este ata&at." Observ#m c# este interzis#
cenzura. Constitu(ia Statelor Unite ale Americii din 1787 nu a cuprins o declara(ie de drepturi. Ea s-
a ad#ugat ulterior n 1791 (Bill of rights) sub form# de 10 amendamente. Primul amendament
afirm# caracterul absolut al libert#(ii de exprimare, interzicnd chiar Congresului de a face vreo lege
care s# limiteze exerci(iul religiei, libertatea cuvntului, libertatea presei, libertatea de asociere &i de
a peti(iona. Efectele acestei Declara(ii au fost limitate timp de 50 de ani, c#ci Curtea Suprem# n
virtutea Deciziei Marbury contra Madison din 1803, a hot#rt c# orice judec#tor putea s#
aprecieze constitu(ionalitatea legilor, iar n virtutea Deciziei Baron contra Baltimore n 1833 a

247
Ibidem.
248
Ibidem.
97

apreciat c# Bilul drepturilor nu se aplic# dect legilor statului federal. n secolul XIX, statele au
limitat considerabil libertatea presei. De ex. Carolina de Sud a interzis importarea presei din Nord
pn# la R#zboiul de Secesiune. Abia ncepnd din 1925, Curtea Suprem#, printr-o serie de decizii
date pn# n 1937, a impus statelor respectarea Bilului drepturilor, inclusiv n domeniul libert#(ii de
exprimare.
249
Constitu(ia Regatului Belgiei, din 1831, &i extrage r#d#cinile din ideile revolu(iei
franceze din 1789 &i din sistemul constitu(ional al Angliei. Sistemul monarhiei parlamentare pe
care-l consacr# a influen(at &i constitu(iile altor (#ri din Europa, cum ar fi: Spania (1837); Portugalia
(1838), ' Grecia (1844), Romnia (1866), Bulgaria (1879). Aceast# Constitu(ie a avut, de asemenea,
un rol de model n 1848, pentru numeroase mi&c#ri liberale din Europa. Constitu(ia Regatului
Belgiei proclam# un catalog de drepturi relativ extins. Ele sunt considerate drepturi-libert#(i &i nu
drepturi de crean(# urm#rind s# asigure individului o sfer# de autonomie la ad#postul ingerin(ei
puterii."1Printre alte drepturi, Constitu(ia garanteaz# ap#sat, libertatea fiec#rui cet#(ean de a-&i
manifesta public opiniile &i de a-&i exercita public credin(ele religioase. n art. 14 se men(ioneaz#:
Libertatea cultelor, aceea a exerci(iului lor public, ca &i libertatea de manifestare a opiniilor n
orice domeniu sunt garantate, cu excep(ia reprim#rii delictelor comise cu ocazia acestor libert#(i".
Iar n art. 18 se arat#: Presa este liber#, cenzura nu va putea s# fie niciodat# stabilit#"; nu se poate
cere cau(iune scriitorilor, editorilor sau tipografilor. Dac# autorul este cunoscut &i domiciliaz# n
Belgia, editorul, tipograful sau distribuitorul nu poate s# fie urm#rit. Articolul 21 al acestei
Constitu(ii prefigureaz# apari(ia unor reglement#ri privind viitoarele rela(ii publice, sector al
rela(iilor sociale care a nceput s# se configureze de abia n sec., XX. Astfel se prevede: Fiecare are
dreptul s# adreseze autorit#(ilor publice peti(ii semnate de una sau mai multe persoane". Iar n
alineatul 2 se men(ioneaz#: Numai autorit#(ile constituite au dreptul s# adreseze peti(ii n nume
colectiv.".
Un document cu o semnifica(ie aparte l reprezint# Constitu(ia Liberiei din 1847. Ea este
prima lege fundamental# african#, adoptat# ca urmare a proclam#rii independen(ei. Constitu(ia se
inspir# dup# modelul american &i francez. Constitu(ia Liberiei prezint# o anumit# particularitate &i
anume acord# libert#(ii presei atribute menite s# contribuie la consolidarea independen(ei statului.
Art. 15 prevede: Libertatea presei este esen(ial# pentru a asigura libertatea unui stat. n consecin(#,
ea nu va putea s# fie restrns# n aceast# Republic#. Presa va fi liber# pentru orice persoan# care-&i
propune s# examineze actele legislativului sau ale unui serviciu oarecare al guvernului, &i nici o lege
nu va fi f#cut# niciodat# pentru a restrnge aceste drepturi. Libera comunicare a gndurilor &i a
opiniilor este un drept inestimabil al omului &i fiecare cet#(ean poate s# vorbeasc#, s# scrie &i s#
tip#reasc# liber cu privire la oricare subiect, cu condi(ia s# r#spund# de abuzul acestei libert#(i. n

249
Ibidem, p. 50.
98

ceea ce prive&te urm#rirea datorit# public#rii scrierilor care pun n cauz# conduita oficial# a
func(ionarilor sau a persoanelor investite cu caracter public, proba faptelor invocate va putea s# fie
administrat#. n acuza(iile de calomnie juriul va putea s# stabileasc# dreptul &i faptele sub
ndrumarea cur(ii, ca &i n alte cazuri."
250

Dup# cum constat#m din con(inutul articolului men(ionat mai sus, sunt reglementate nuan(at &i alte
aspecte ale rela(iilor de comunicare, devansnd astfel prevederile unor constitu(ii moderne.
Constitu(ia francez#, a celei de-a doua republici (1848) nu aduce elemente noi n ceea ce prive&te
libertatea de exprimare. Cet#(enii au dreptul de a se asocia, de a se reuni pa&nic &i f#r# arme, de a
peti(iona, de a&i manifesta gndurile lor prin pres# sau altfel. Exerci(iul acestor drepturi nu are ca
limit# dect drepturile &i libertatea altuia &i securitatea public#. Presa nu poate n nici un caz s# fie
supus# cenzurii."
Mai multe state europene n#scute dup# primul r#zboi mondial au avut o orientare mai
democratic# exprimat# &i n legile lor fundamentale. Constitu(ia german# cunoscut# sub numele de
la Weimar (1919), are o semnifica(ie special# pentru Europa, avnd n vedere proclamarea unor
drepturi economice &i sociale. n ceea ce prive&te libertatea de exprimare, Constitu(ia cuprinde o
serie de reglement#ri inedite care surprind o serie de probleme pe care le ridic# noile mijloace
tehnice de comunicare. Astfel n art. 118 se men(ioneaz#: Orice german are dreptul, n limitele
legilor generale, de a exprima liber opiniile sale prin cuvinte, scrieri, tip#rituri, imagini sau n orice
alt# manier#, &i nimeni nu poate s#-l fac# s# suporte un prejudiciu pentru c# face uz de acest drept.
Nu va exista cenzur#; n acela&i timp, n ceea ce prive&te cinematografia, i se va putea aduce prin
lege derog#ri. De asemenea, lupta mpriva literaturii josnice &i pornografice, ca &i protec(ia
tineretului fa(# de expuneri &i reprezent#ri publice vor putea da loc la o reglementare legal#."
4.3. Tradi'ii constitu'ionale romne#ti privind libertatea comunicrii
251


4ara noastr# are tradi(ii constitu(ionale avansate ale c#ror nceputuri s-au manifestat de la
1848. n Proclama(iunea revolu(iunii din 4ara Romneasc#" care nu este o constitu(ie propriu-zis#,
ci o declara(ie cu con(inut constitu(ional, se afirm# libertatea de exprimare. Poporul romn - se
arat# n aceast# declara(ie de drepturi - decret# tipar liber, cuvntare liber#, adun#ri libere, pentru a
vorbi, a scri cele de folos, spre a ar#ta adev#rul. Adev#rul, ideile, cuno&tin(ele vin de la dumnezeu,
n folosul general al oamenilor, ca soarele, ca aerul, ca apa, &i prin urmare sunt proprietate
universal#; &i dac# se cuvine a fi respectat# ns#&i proprietatea particular#, cu att mai vrtos este
sacr# &i neatins# proprietatea universal#. A neca adev#rul, a stinge luminile, a mpiedica foloasele,

250
Ibidem, p. 51.
251
Ibidem, p. 54-56.
99

prin mpiedicarea tiparului, este o vnzare c#tre patrie, o apostasie c#tre Dumnezeu. Libertatea
tiparului nu poate p#gubi pe nimeni dect pe fiii ntunericului." Pe lng# con(inutul bogat n
semnifica(ii privind libertatea de exprimare, articolul citat se remarc# &i printr-o formulare poetic#.
Conven(ia pentru organizarea definitiv# a principatelor romne, semnat# la Paris n 1858, de&i are
un statut de Constitu(ie &i enumer# &i cteva libert#(i individuale, nu se refer# &i nici nu era de
a&teptat s# se refere la libertatea de exprimare.
Statutul dezvolt#tor al Conven(iei de la Paris, propus de Alexandru Ioan Cuza &i supus
plebiscitului aduce cteva modific#ri primei Conven(ii, dar nu n domeniul libert#(ilor individuale.
Constitu(ia din 1866 este o constitu(ie n adev#ratul sens al cuvntului, modern# &i democratic#.
Spre deosebire de alte constitu(ii din aceea&i perioad# istoric# are ncorporat n cuprinsul ei un
capitol consacrat drepturilor &i libert#(ilor fundamentale. Titlul II al acestei Constitu(ii se intituleaz#
Despre drepturile romnilor". Prevederile constitu(ionale privind comunicarea sunt detaliate. Este
surprinz#tor faptul c# este folosit chiar termenul de comunicare ntr-un sens mai larg &i mai concret
dect libertatea de exprimare. Art. 24 men(ioneaz#: Constitu(iunea garanteaz# tuturor libertatea de
a comunica &i publica ideile &i opiniile lor prin grai, prin scris, prin pres#, fiecare fiind r#spunz#tor
de abuzul cestor libert#(i n cazurile determinate prin codicele penal...". Alineatul continu# prin a
ar#ta c# urmeaz# s# se revizuiasc# Codul Penal, dar revizuirea nu poate s# restrng# dreptul n sine.
n acela&i articol se prevede c# delictele de pres# sunt judecate cu jurii. Constat#m c# nu este admis#
cenzura &i nici o alt# m#sur# preventiv# pentru apari(iunea, vinderea sau distribuirea oric#rei
publica(iuni". Nu numai c# nu este admis# cenzura, dar nu este nevoie nici de autoriza(iunea
prealabil# a autorit#(ii" &i nici nu se cere cau(iune de la ziari&ti, scriitori, editori, tipografi &i
litografi. O alt# prevedere extrem de modern# &i democratic# este urm#toarea: Presa nu va fi
supus# niciodat# sub regimul avertismentului. Nici un jurnal sau publica(iune nu vor putea fi
suspendate sau suprimate. Autorul este r#spunz#tor pentru scrierile sale, iar n lipsa autorului sunt
r#spunz#tori girantul sau editorul." Constitu(ia din 1866 declar# libertatea con&tiin(ei absolut# (Art.
21).
Constitu(ia din 1923 reglementeaz# detaliat diferite aspecte ale comunic#rii n articolele 24,
25, 26. Constitu(ia garanteaz# tuturor libertatea de a comunica &i publica ideile &i opiniile lor prin
grai, prin scris &i prin pres#, fiecare fiind r#spunz#tor de abuzul cestor libert#(i n cazurile
determinate prin Codul Penal, care nici ntr-un caz nu va putea restrnge dreptul n sine. Caracterul
democratic al acestei Constitu(ii este de remarcat &i datorit# urm#toarelor prevederi: Nici o lege
excep(ional# nu se va putea nfiin(a n aceast# materie"; Nici cenzura, nici o alt# m#sur# preventiv#
pentru apari(ia, vinderea sau distribuirea oric#rei publica(ii nu se va putea nfiin(a"; Nu este nevoie
de autoriza(ia prealabil# a nici unei autorit#(i pentru apari(ia oric#rei publica(ii". A&a cum rezult# &i
din cealalt# Constitu(ie, nu se urm#re&te frnarea libert#(ii de exprimare printr-o garan(ie material#.
100

Ca urmare se men(ioneaz# c# nu se va cere nici o cau(iune de la ziari&ti, scriitori, editori, tipografi,
litografi. De asemenea, nu se admit nici alte presiuni asupra presei, ntruct Constitu(ia prevede c#
nu va fi pus# niciodat# sub regimul avertismentului" &i nici un ziar sau publica(ie nu va putea fi
suspendat sau suprimat". Legea fundamental# stabile&te reglement#ri de detaliu privind identificarea
persoanelor care conduc &i r#spund. Orice publica(ie periodic# de orice natur# va trebui s# aib# un
director r#spunz#tor, iar n absen(a acestuia, un redactor r#spunz#tor. Directorul sau redactorul va
trebui s# se bucure de drepturile civile &i politice. Numele directorului &i numele redactorului vor
figura vizibil &i permanent n fruntea publica(iei". Constitu(ia din 1923 reglementeaz# &i
r#spunderea juridic#. Ea este stabilit# n cascad# cum a fost denumit# metaforic. n ceea ce prive&te
publica(iile neperiodice, r#spunz#tor de scrierile sale este autorul; n lipsa acestuia, editorul;
patronul tipografiei r#spunde cnd autorul &i editorul nu au fost descoperi(i". n ceea ce prive&te
publica(iile periodice, responsabilitatea o au: autorul, directorul sau redactorul n ordinea
enumer#rii" iar proprietarul n toate cazurile este solidar r#spunz#tor de plata desp#gubirilor civile.
Observ#m c# din punct de vedere al calific#rii faptelor &i al procedurii, delictele de pres# se
judec# cu jura(i. Anumite cazuri precis determinate se judec# de tribunale ordinare, potrivit
dreptului comun. Acestea sunt urm#toarele: 1. delictele care s-ar comite mpriva suveranilor (#rii &i
a membrilor familiei regale, precum &i a &efilor statelor str#ine &i a reprezentan(ilor lor; 2.
ndemnurile directe la omor &i rebeliune, n cazurile n care nu au fost urmate de executare"; 3.
calomniile, injuriile, difama(iile aduse particularilor sau func(ionarilor publici oricare ar fi, atin&i n
via(a lor particular# sau n cinstea lor personal#". O prevedere care particularizeaz# &i ea procedura
n domeniul delictelor de pres# const# n faptul c# arestul preventiv n materie de pres# este interzis.

4.4. Statutul constitutional #i garan'iile drepturilor #i libert'ilor
fundamentale ale comunicrii
4.4.1. Drepturile (i obliga&iile prev#zute n Constitu&ia Romniei
4.4.1.1. Raportul dintre reglementrile interne &i cele interna'ionale
Un criteriu important care determin# caracterul fundamental al unor drepturi l reprezint#
consemnarea lor n anumite izvoare de drept care le asigur# garan(ii superioare. Drepturile
fundamentale, dup# cum am v#zut ntr-un capitol anterior, pot fi consacrate de constitu(ii
252
, de
norme interna(ionale &i europene. Drepturile omului prev#zute n constitu(iile statelor democratice
sunt nt#rite &i completate de dispozi(iile unor tratate, pacte, conven(ii referitoare la acest

252
N#stase Georgescu Maria, op. cit., p. 58, cu urm#toarea not#: Prof. D. Chagnolaud (cu trimitere la op. cit., p. 70)
arat# c#, n Germania, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, (#rile Beneluxului, aceste drepturi au fost nscrise n constitu(ii
pentru a putea fi protejate. n Suedia Constitu(ia enun(# unele drepturi &i libert#(i care nu pot fi limitate f#r# revizuire
constitu(ional# prealabil#, altele pot face obiectul unei limit#ri pe cale legislativ# numai n anumite condi(ii".
101

domeniu.
253

Constitu(ia Romniei ntr-o prevedere cu caracter general, arat# c# tratatele ratificate de (ara
noastr# fac parte din dreptul intern. Prin revizuirea care a avut loc n anul 2003, la aceast# dispozi(ie
s-a ad#ugat: n cazul n care un tratat la care Romnia urmeaz# s# devin# parte, cuprinde dispozi(ii
contrare Constitu(iei, ratificarea lui poate avea loc numai dup# revizuirea Constitu(iei" (Art. 11, al.
2). ntr-o apreciere restrns# referitoare la drepturile &i libert#(ile cet#(enilor, Legea fundamental#
prevede c#, dispozi(iile constitu(ionale vor fi interpretate &i aplicate n concordan(# cu Declara(ia
Universal# a Drepturilor omului, cu pactele &i cu celelalte tratate la care Romnia este parte.
Prevederea este completat# de reglementarea situa(iei n care ar putea fi o neconcordan(# ntre
pactele &i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului &i legile interne, consacrnd c#
au prioritate documentele interna(ionale. Totu&i, n virtutea principiului suprema(iei Constitu(iei &i a
respect#rii spiritului reglement#rilor interna(ionale, prin revizuire s-a ad#ugat: cu excep(ia cazului
n care Constitu(ia sau legile interne con(in dispozi(ii mai favorabile." (Art. 20, al. 2). Prin urmare,
are loc o excep(ie n domeniul drepturilor omului, astfel nct prioritatea reglement#rii
interna(ionale nu se aplic# dac# n Constitu(ie sau n legea intern# solu(ia este mai favorabil#. Pn#
la revizuirea Constitu(iei din 2003 prioritatea reglement#rilor interna(ionale era sistematic# &i
necondi(ionat#; indiferent de con(inutul normativ al celor dou# tipuri de reglement#ri &i indiferent
care ar fi fost rezultatul unei eventuale compara(ii ntre ele n privin(a gradului de protec(ie pe care
l ofereau. Dat fiind dinamica posibil# n domeniul drepturilor omului, unde evolu(iile sunt nu doar
rapide ci &i spectaculoase, prin aplicarea acestei priorit#(i n mod automat exista oricnd riscul de a
se ajunge la pervertirea finalit#(ii reglement#rii. Tocmai de aceea constituantul derivat a impus
principiul lex mitior, preciznd c# prioritatea de aplicare a reglement#rilor interna(ionale este
valabil# numai dac# legile interne sau Constitu(ia Romniei nu cuprind prevederi mai favorabile n
materia protec(iei drepturilor omului; [Dispozi(iile art. 20, n perspectiva aplic#rii lor, implic#
consecin(e majore. O prim# consecin(# l prive&te chiar pe legiuitor, care va trebui ntotdeauna &i
obligatoriu s# verifice dac# proiectele de legi pe care le discut# &i le adopt# se coreleaz# cu tratatele
interna(ionale la care Romnia este parte. O a doua consecin(# prive&te autorit#(ile publice
competente a negocia, ncheia &i ratifica tratatele interna(ionale, care vor trebui s# manifeste o
aten(ie sporit# n observarea corela(iei dintre prevederile actului interna(ional &i dreptul romnesc,
iar n situa(ii mai dificile s# se foloseasc# de procedeele rezervelor sau declara(iilor. n fine, un rol
aparte revine Cur(ii Constitu(ionale care, n calitatea sa de garant al suprema(iei Constitu(iei, trebuie

253
Ibidem: Principiul suprema(iei Constitu(iei prevaleaz# cu att mai mult, dac# ne referim la dreptul comunitar derivat
(directive, rezolu(ii, decizii). Profesorul Chagnolaud preciza c# acest fond comun al drepturilor &i libert#(ilor
constitu(ionale ale (#rilor europene, trebuie s# vin# s# ntlneasc# drepturile constitu(ionale na(ionale. De altfel chiar
(#rile convertite la supraconstitu(ionalitate - ar#ta el - continu# s# admit# superioritatea con&tiin(ei lor asupra dreptului
comunitar derivat n materie de protec(ie a drepturilor fundamentale",
102

s# manifeste o exigen(# sporit#, mai ales cnd va trebui s# se pronun(e asupra constitu(ionalit#(ii
tratatelor sau altor acorduri interna(ionale [a se vedea art. 146 lit. b) din Constitu(ie], cu att mai
mult cu ct, n acest caz, controlul posterior nu este posibil dect dac# cel anterior nu a fost exercitat
[a se vedea art. 147 alin. (3) din Constitu(ie]
254
- protec(ia drepturilor omului este nt#rit# &i de
dispozi(ia constitu(ional# potrivit c#reia, nici o revizuire nu poate fi f#cut# dac# are ca rezultat
suprimarea drepturilor &i a libert#(ilor fundamentale ale cet#(enilor sau a garan(iilor acestora". (Art.
152, al. 2).
4.4.1.2. Libertatea con&tiin(ei
ntr-o accep(iune larg#, libertatea con&tiin(ei este posibilitatea cet#(eanului de a avea &i de a
exprima public o concep(ie a sa despre lumea nconjur#toare. Aceast# libertate este reglementat#
prin art. 29 din Constitu(ie. Ea comport# unele explica(ii din care s# rezulte mai ales con(inutul &i
denumirea sa, precum &i locul ce-1 ocup# n sistemul drepturilor &i libert#(ilor fundamentale.
Libertatea con&tiin(ei este una dintre primele libert#(i nscrise n catalogul drepturilor umane, pentru
c# mai ales libertatea religioas# (ca parte a acestei libert#(i) a avut o istorie a sa, ndelungat# &i
pres#rat# cu intoleran(# &i ruguri, cu excomunic#ri &i prejudec#(i, cu multe suferin(e &i dureri. n
decursul acestei istorii s-au formulat teorii &i exprim#ri juridice, rolul dreptului de factor civilizator
&i pacificator fiind aici incontestabil. n formularea conceptului juridic de libertate a con&tiin(ei &i
mai ales n n(elegerea exprim#rilor din art. 29 nu este lipsit# de interes men(ionarea celor trei
puncte de vedere care s-au sus(inut &i se mai pot sus(ine nc#. Astfel, dac# ntr-o concep(ie se
considera c# libertatea religioas# include &i libertatea con&tiin(ei, ntr-o alt# concep(ie se consider#
c# libertatea con&tiin(ei &i libertatea religioas# sunt dou# libert#(i distincte. n fine, teoria mai larg
acceptat# ast#zi este cea n sensul c#reia libertatea con&tiin(ei are o sfer# larg# cuprinznd n ea &i
libertatea religioas#. Mai mult, se consider# c# exist# &i libertatea cultelor ca libertate distinct#. Din
examinarea art. 29 din Constitu(ie rezult# c# libertatea con&tiin(ei este posibilitatea persoanei fizice
de a avea &i de a-&i exprima n particular sau n public o anumit# concep(ie despre lumea
nconjur#toare, de a mp#rt#&i sau nu o credin(# religioas#, de a apar(ine sau nu unui cult religios, de
a ndeplini sau nu ritualul cerut de acea credin(#. Libertatea con&tiin(ei, ca libertate fundamental#
cet#(eneasc#, are un con(inut complex, ea ncorporeaz# mai multe aspecte, mai multe libert#(i".
Aceste aspecte sunt &i trebuie analizate numai mpreun# pentru c# exist# &i se pot concretiza numai
mpreun# &i pentru c# ele configureaz# din punct de vedere juridic un singur drept, o singur#
libertate. Sunt interesante, n acest sens, &i formul#rile din Pactul interna(ional relativ la drepturile
civile &i politice care, n art. 18, consacr# dreptul persoanei la libertatea de gndire, de con&tiin(# &i
de religie, pe care l define&te ca implicnd libertatea persoanei de a avea sau de a adopta o religie

254
Muraru, I., T#n#sescu, E.S., Art. 20 Tratatele internaionale privind drepturile omului, din Constituia Romniei
comentariu pe capitole, op. cit., p. 173-174.
103

sau o convingere la alegerea sa, precum &i libertatea de a manifesta religia sau convingerea,
individual sau n comun, n public sau privat, prin cult &i rituri, practici &i nv#(#mnt. Libertatea
con&tiin(ei este o libertate esen(ial#, ea comand# existen(a &i con(inutul altor libert#(i, precum
libertatea cuvntului, libertatea presei, libertatea asocierii, pentru c#, n fond, aceste libert#(i sunt
mijloace de exprimare a gndurilor, religiei, opiniilor. Articolul 29 din Constitu(ie d# dreptul
fiec#rei persoane de a avea o concep(ie proprie despre lumea nconjur#toare. n general, concep(iile
despre lume sunt religioase sau laice. Con&tiin(a omului nu poate fi &i nu trebuie direc(ionat# prin
mijloace administrative, ci ea trebuie s# fie rezultatul libert#(ii acestuia de a gndi &i a-&i exterioriza
gndurile. Orice constrngere este o nc#lcare a acestui drept natural &i imprescriptibil, este o
schilodire a spiritului uman. De aceea Constitu(ia stabile&te c# nimeni nu poate fi constrns s#
adopte o opinie ori s# adere la o credin(# religioas#, contrare convingerilor sale. ntr-o clasificare
&tiin(ific# ce s-a impus deja n doctrin# exist# o grup# a libert#(ilor de opinie n care sunt incluse, n
primul rnd, libertatea con&tiin(ei &i apoi libertatea de exprimare, dreptul la informa(ie, libertatea
ntrunirilor, dreptul de asociere, secretul coresponden(ei (a se vedea !i Muraru, I. Protec(ia
constitu(ional# a libert#(ilor de opinie, p. 32, Pentru alte explica(ii privind libertatea con&tiin(ei, a se
vedea aceea&i lucrare, p. 36-66).
255

Constitu(ia (#rii noastre surprinde o serie de ipostaze ale acestei libert#(i. (Art. 29). n primul
rnd re(inem: libertatea gndirii &i a opiniilor precum &i libertatea credin(elor religioase nu pot fi
ngr#dite sub nici o form#". Constat#m c# prevederea exprim#, foarte general, trei categorii de
libert#(i din sfera spiritual#, a c#ror realizare presupune posibilitatea de manifestare n mod public
sau privat a persoanei.
256

Libertatea gndirii se poate exprima prin crea(ii &tiin(ifice, filozofice, artistice. Ea este
condi(ionat# &i de alte drepturi prev#zute de Constitu(ie, cum ar fi dreptul la nv#(#tur# (Art. 32).
De asemenea, accesul la cultur#, care se refer#, printre altele la libertatea persoanei de a-&i dezvolta
spiritualitatea &i de a accede la valorile culturii na(ionale &i universale" (Art. 33, al.2).
Libertatea opiniilor face posibil# manifestarea lor ntr-o multitudine de domenii, asigurnd
realizarea principiului pluralismului &i diversit#(ii. Libertatea opiniilor se conjug# &i cu alte drepturi
prev#zute de Constitu(ie, cum ar fi libertatea ntrunirilor, dreptul la asociere &i altele. Legea
fundamental# consacr# o dispozi(ie extrem de valoroas# prin con(inutul ei democratic &i anume,
faptul c# nimeni nu poate fi constrns s# adere la o opinie contrar# convingerilor sale (Art. 29, al.
1).
Libertatea credin&elor religioase este o parte component# a libert#(ii de gndire, c#reia

255
Muraru, I., Art. 21 Libertea con!tinei, din Constituia Romniei comentariu pe capitole, op. cit., p. 281-289.
256
n Conven(ia european# de ap#rare a drepturilor omului &i a libert#(ilor fundamentale se men(ioneaz#: libertatea de
a manifesta religia sau convingerea sa, singur sau n comun, att n public ct &i privat, prin nv#(#mnt, practici, cult &i
ritualuri." (Art. 18)
104

Legiuitorul constituant i consacr# reglement#ri mai detaliate. Cultele au dreptul de organizare
potrivit statutelor proprii n condi(iile legii. n rela(iile dintre culte sunt interzise orice forme,
mijloace, acte sau ac(iuni de nvr#jbire religioas#. Este recunoscut, de asemenea, dreptul de
autonomie al cultelor fa(# de stat. n acela&i timp, este stabilit# obliga(ia statului de a sprijini cultele
prin nlesnirea asisten(ei religioase n armat#, n spitale, n penitenciare, n azile, n orfelinate". Ca
&i n cazul libert#(ii de opinie, nimeni nu poate fi constrns s# adere la o credin(# religioas#, contrar#
convingerilor sale. Totu&i, p#rin(ii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri,
educa(ia copiilor minori a c#ror r#spundere le revine
257
. Legea privind libertatea religioas# &i
regimul general al cultelor, nr. 489/2006
258
prevede urm#toarele: Libertatea religioas# cuprinde
dreptul fiec#rei persoane de a avea sau de a adopta o religie, de a &i-o manifesta n mod individual
sau colectiv, n public sau n particular, prin practicile &i ritualurile cultului, inclusiv prin educa(ie
religioas#, precum &i libertatea de a-&i p#stra sau schimba credin(a religioas#."(Art. 2.alin.1) Legea
mai prevede, c# persoanele au deptul s#-&i manifeste credin(a religioas# n mod colectiv, conform
propriilor convingeri, att n structuri religioase cu personalitate juridic#, ct &i n structuri f#r#
personalitate juridic#. (Art.5, alin 1.) Este interesant de observat c# legiuitorul s-a preocupat &i de o
alt# dimensiune a garant#rii libert#(ii de comunicare religioas# referitoare la confiden(ialitatea
informa(iilor cu caracter religios. Ca atare Legea prevede: Este interzis# prelucrarea datelor cu
caracter personal legate de convingerile religioae sau de apartenen(a la culte, cu exceptia lucr#rilor
de recens#mnt na(ional aprobat prin lege sau n situa(ia n care persoana vizat# &i-a dat, n mod
expres, consim(#mntul pentru aceasta" (Art. 5, alin.5.). Obliga(iile corespunz#toare libert#(ii de
con&tiin(#, n toate ipostazele n care le-am prezentat, constau n manifestarea unui spirit de
toleran(# &i respect.
4.4.1.3. Libertatea de exprimare
Gndurile, credin(ele religioase, crea(iile spirituale de orice fel intr# n circuitul juridic
numai dac# sunt exteriorizate, comunicate, exprimate. Aceasta pentru simplu motiv c#, atta timp
ct r#mn n universul spiritual interior al omului, ele nu pot fi cunoscute de c#tre ceilal(i, gndirea
uman# r#mnnd nc# un domeniu protejat natural de indiscre(ia semenilor. A&a cum arat# Maurice
Duverger, ma&ina pentru citit gndurile nu a fost nc# inventat# &i de aceea libertatea gndirii
r#mne o libertate de exprimare a gndului sau o libertate de formare a gndirii. Interiorul

257
n Conven(ia european#, se consacr# libertatea de a schimba religia sau convingerea" (Art. 18), reglementare extrem
de important# att din acest unghi mai restrns al religiei, ct &i dintr-o perspectiv# mai larg#. Ea permite de ex. copiilor
care au fost educa(i ntr-o anumit# religie, s#-&i schimbe op(iunea la maturitate. De asemenea aceast# libertate este
valabil# &i pentru schimbarea altor convingeri dect cele religioase, ceea ce permite ca libertatea con&tiin(ei s# nu fie
ngr#dit# din lips# de mobilitate.
258
Legea nr. 489/2006 a fost publicat# n M.Of., Partea I, nr. 11/8.01.2007. Cuprins# n anexa acestui curs.
105

individului r#mne inviolabil (M Duverger, Droit public, p. 178).
259

Constitu(ia proclam# c#: Libertatea de exprimare a gndurilor, a opiniilor sau a credin(elor
&i libertatea crea(iilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau alte
mijloace de comunicare n public sunt inviolabile". (Art. 30, al. 1). Libertatea de exprimare este un
drept complementar libert#(ii con&tiin(ei, care pune accent ndeosebi pe caracterul public al
comunic#rii. Dispozi(iile constitu(ionale din Art. 30, pun n eviden(#, ndeosebi ipostaza n care
subiectul rela(iilor de comunicare se manifest# activ. n aceast# situa(ie are dreptul &i libertatea s#-&i
transmit# gndurile, opiniile, credin(ele, crea(iile sale. Sfera acestui drept este destul de larg#, dac#
avem n vedere &i precizarea care se refer# la crea(iile de orice fel" ( Art. 30, alin.1).
Strns legat# de libertatea con&tiin(ei, libertatea de exprimare consacrat# prin Constitu(ie
n art. 30 reprezint posibilitatea omului de a-#i exprima prin viu grai, prin scris, prin imagini,
prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare n public, gndurile, opiniile, credin&ele
religioase #i crea&iile spirituale de orice fel. A&a cum este reglementat# la nivel constitu(ional,
libertatea de exprimare are un con(inut complex. Ea este una dintre cele mai vechi libert#(i
cet#(ene&ti, o libertate de tradi(ie, cunoscut# fie sub aceast# denumire, fie sub denumirile diferitelor
aspecte ale sale, libertatea cuvntului sau libertatea presei. Constitu(ia define&te ce anume se poate
exprima liber &i prin ce forme &i mijloace se poate realiza acest lucru. Astfel, pot fi exprimate liber
gndurile, opiniile, credin(ele &i crea(iile de orice fel. Aceast# formulare larg# exprim# att
domeniul reglementat ct &i imposibilitatea nominaliz#rii prin Constitu(ie a tuturor crea(iilor
spirituale pe care mintea iscoditoare a omului le poate imagina &i realiza, fantezia uman# fiind
nem#surat# &i imprevizibil#. De aceea, prin formularea crea(ii de orice fel, textul constitu(ional
reu&e&te s# fie eficient &i cuprinz#tor. Ct prive&te formele &i mijloacele de exprimare, textul
constitu(ional este, de asemenea, cuprinz#tor: viu grai, scris, imagini, sunete, alte mijloace de
comunicare n public
260
. Legiuitorul Constituant prezint# modul n care se poate exercita libertatea
de exprimare &i anume: prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de
comunicare n public. n func(ie de mijloacele folosite subiectul libert#(ii de exprimare se poate
adresa unui num#r mai restrns sau mai mare de persoane. Astfel, se poate prezenta o expunere de
la catedr#, o comunicare &tiin(ific# ntr-un cadru restrns, o expozi(ie de art# etc. Pe de alt# parte,
libertatea de exprimare se poate manifesta prin mijloacele comunic#rii de mas#. Observ#m c#
exprimarea public# a unor idei, convingeri, opinii, credin(e, concep(ii, crea(ii poate fi nemijlocit#
sau mediat#. Avnd n vedere nivelul de dezvoltare al societ#(ii libertatea de exprimare este n
general mediat# de mijloace specializate &i aparatur# tehnic# complex#.
Presa este unul dintre cele mai vechi mijloace ale comunic#rii de mas#. Constitu(ia proclam#

259
Muraru, I., Art. 30 Libertatea de exprimare. din Constituia Romniei comentariu pe capitole, op. cit., p. 290.
260
Ibidem, p. 291.
106

libertatea presei &i n acela&i timp afirm# c# ea implic# &i libertatea de a nfiin(a publica(ii". Acestei
prevederi i corespunde o obliga(ie &i anume aceea c# nici o publica(ie nu poate fi suprimat#".
Subiectele acestei obliga(ii sunt ndeosebi statul &i autorit#(ile publice. O alt# obliga(ie care incumb#
n mare m#sur# autorit#(ilor publice este interdic(ia cenzurii de orice fel. Dup# cum rezult# din
Constitu(ie, ea se refer# la toate mijloacele &i formele de comunicare public# pentru c# este tratat#
ntr-un alineat separat. Legea fundamental# mai impune mijloacelor de comunicare n mas#
obliga(ia de a face public# sursa finan(#rii n condi(iile stabilite de lege. Libertatea de exprimare n
calitate de drept fundamental al omului nu este absolut#. Ea este nso(it# de obliga(ii corelative de a
respecta drepturi fundamentale ale celorlal(i, adic#, s# nu prejudicieze demnitatea, onoarea, via(a
particular#, &i nici dreptul la propria imagine a persoanei. Dac# primul grup de obliga(ii sunt
stabilite din perspectiva persoanei individuale, al doilea grup de obliga(ii au n vedere interese cu
caracter general. Ca atare, Constitu(ia interzice: def#imarea (#rii &i a na(iunii, ndemnul la r#zboi de
agresiune, la ur# na(ional#, rasial#, de clas# sau religioas#, incitarea la discriminare, separatism
teritorial sau la violen(# public#, precum &i manifest#rile obscene contrare bunelor moravuri".
Textul exprim# concis reperele de principiu ale obliga(iilor libert#(ii de exprimare, care sunt
detaliate n alte acte normative, care prev#d &i sanc(iuni corespunz#toale, dintre care unele sunt
prev#zute chiar de Codul penal. Libera exprimare, ca libertate fundamental# cet#(eneasc#, trebuie
realizat# n public. Exprimarea n public" este definitorie pentru con(inutul juridic al acestei
libert#(i, termenul public fiind desigur cel definit prin legi. Am men(iona astfel c# art. 152 C.pen.
261

define&te ce nseamn#, n sensul legii penale, o fapt# s#vr&it# n public
262
.
Cenzura Exprimarea gndurilor, opiniilor, credin(elor, posibilitatea de a crea &i 4 a
exprima crea(iile de orice fel, n istoria lor ca drepturi umane, au dus la formularea a trei mari
reguli: libertatea de exprimare; interzicerea cenzurii; responsabilitatea. Aceste reguli au avut o
istorie aparte, for(a libert#(ii de exprimare (mai ales libertatea presei) fiind, din p#cate, deseori
contracarat# nu prin inteligen(#, ci prin cenzur# sever# &i r#spundere exagerat#. Constitu(ia
Romniei interzice cenzura de orice fel. Este o prevedere constitu(ional# decisiv# pentru libertatea
de exprimare. De asemenea, este interzis# suprimarea publica(iilor. Suprimarea unei publica(ii, ca
sanc(iune, este exagerat#, ea vine, prin duritatea sa, n conflict cu ideea de respect a libert#(ilor
umane. Fa(# de art. 25 din Constitu(ia Romniei din anul 1923, Constitu(ia actual# nu interzice &i

261
Fapta s#vr&it# n public - ART. 152 - Fapta se consider# s#vr&it# "n public" atunci cnd a fost comis#: a) ntr-
un loc care prin natura sau destina(ia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar dac# nu este prezent# nici o persoan#;
b) n orice alt loc accesibil publicului, dac# sunt de fa(# dou# sau mai multe persoane; c) n loc neaccesibil publicului, cu
inten(ia ns# ca fapta s# fie auzit# sau v#zut# &i dac# acest rezultat s-a produs fa(# de dou# sau mai multe persoane; d)
ntr-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excep(ia reuniunilor care pot fi considerate ca au caracter de
familie, datorit# naturii rela(iilor dintre persoanele participante; e) prin orice mijloace cu privire la care faptuitorul &i-a
dat seama c# fapta ar putea ajunge la cunostin(a publicului. CODUL PENAL din 21 iunie 1968 republicat i
actualizat (aplicabil ncepnd cu data de 25 noiembrie 2010) este cuprins n anexa acestui curs.
262
Muraru, I., Art. 30 Libertatea de exprimare, din Constituia Romniei comentariu pe capitole, op. cit., p. 291.
107

suspendarea publica(iilor. Suspendarea unei publica(ii nu este o sanc(iune att de sever# ca
suprimarea. Faptul c# prin Constitu(ie ea nu este explicit interzis# nu poate fi interpretat n sensul c#
ea va trebui s# figureze n lege (legea presei, de exemplu). Legiuitorul va aprecia dac# o asemenea
sanc(iune trebuie s# figureze sau nu ntre sanc(iunile ce se pot aplica n domeniul presei.
263

Libertatea de a nfiin%a publica%ii Libertatea de exprimare ridic# &i probleme de ordin
material, fapt ce explic# prezen(a unor asemenea dispozi(ii n art. 30 din Constitu(ie. Libertatea de
exprimare are, a&a cum am mai ar#tat, un con(inut complex care cuprinde, pe de o parte, un aspect
spiritual &i, pe de alt# parte, un aspect material. Aspectul material care prive&te, de fapt, toate
libert#(ile de opinie are o importan(# aparte pentru libertatea presei, &tiut fiind c# aceasta nu se poate
realiza n afara existen(ei unor tipografii, edituri, stocuri de hrtie, mijloace de difuzare etc. De
aceea, prin Constitu(ie se arat# c# libertatea presei implic# &i libertatea de a nfiin(a publica(ii. De
aici rezult# permisiunea nfiin(#rii &i gestion#rii unor asemenea structuri care s# asigure baza
material# necesar#. Pentru a garanta libertatea de exprimare, se permite legii s# poat# impune
mijloacelor de comunicare n mas#, obliga(ia de a face public# sursa finan(#rii. Aceast# prevedere
constitu(ional# se interpreteaz# ca o garan(ie a acestei libert#(i &i, mai ales, a responsabilit#(ii att de
necesare n acest domeniu
264
.
Limit"ri ale libert"%ii de exprimare Libertatea de exprimare permite subiectelor de
drept s# participe la via(a politic#, social# &i cultural#, manifestndu-&i public gndurile, opiniile,
credin(ele etc. Dar aceast# libertate de exprimare nu poate fi absolut# &i, ca atare, este supus# unor
coordonate juridice. Aceste coordonate juridice trebuie s# fie ns# expres prev#zute de lege &i
necesare ocrotirii unor valori politice, economice, sociale, umane. Sub acest aspect este interesant
de remarcat c# Pactul interna(ional privitor la drepturile civile &i politice, prin art. 19 alin. (3),
stabile&te c# exerci(iul libert#(ii de exprimare comport# ndatoriri speciale &i responsabilit#(i
speciale &i c# poate fi supus anumitor restric(ii care trebuie s# fie expres stabilite prin lege &i sunt
necesare: respectului drepturilor sau reputa(iei altora; salvgard#rii siguran(ei na(ionale, ordinii
publice, s#n#t#(ii sau moralit#(ii publice. Tot acest Pact, prin art. 20, stabile&te c# legile trebuie s#
interzic#: propaganda n favoarea r#zboiului; apelarea la ur# na(ional#, rasial# sau religioas# care
constituie o incitare la discriminare, la ostilitate sau la violen(#. Rezult#, f#r# putin(# de t#gad#, c#
existen(a unor limit#ri n acest domeniu este deja consacrat#, pentru a se prentmpina abuzul n
exerci(iul libert#(ii de exprimare. Intr-o asemenea viziune juridic#, dispozi(iile constitu(ionale
interzic acele exprim#ri care urm#resc: prejudicierea demnit#(ii, onoarei, vie(ii particulare a
persoanei &i dreptul s#u la propria imagine; def#imarea (#rii &i a na(iunii, ndemnul la r#zboi de
agresiune, la ur# na(ional#, rasial#, de clas# sau religioas#, incitarea la discriminare, la separatism

263
Ibidem, p. 291-292.
264
Ibidem.
108

teritorial sau la violen(# public#; manifest#ri obscene, contrare bunelor moravuri. Din aceasta
rezult# ideea de protec(ie constitu(ional# a unor importante valori umane, statale, publice.
265

R"spunderea juridic" Existen(a unor coordonate juridice nl#untrul c#rora trebuie s# se
exercite libertatea de exprimare implic# &i r#spunderea juridic# pentru dep#&irea acestor limite,
altfel spus pentru abuzul n exercitarea acestei libert#(i a&a de importante. De aceea art. 30 stabile&te
formele r#spunderii &i subiectele r#spunderii. Astfel, n alin. (8) sunt stabilite explicit dou# forme
ale r#spunderii &i anume r#spunderea civil# &i r#spunderea penal#. Ct prive&te r#spunderea civil#,
textul constitu(ional stabile&te c# ea revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului
manifest#rii artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de
televiziune, n condi(iile legii. Prin exprimarea n condi(iile legii" se d# legiuitorului misiunea de a
stabili n detaliu condi(iile stabilirii r#spunderii, dimensiunile acesteia, repartizarea r#spunderii
civile, pe cei r#spunz#tori. Ct prive&te ordinea n care se r#spunde ea este cea stabilit# expres prin
textul constitu(ional, acesta urm#rind de fapt s# asigure responsabilitatea necesar# ntr-un domeniu
att de important. Privitor la r#spunderea pentru delictele de pres# (r#spundere penal#) ea va fi cea
stabilit# prin lege.
266
Constitu(ia reglementeaz# ntr-o form# foarte general# obliga(ia de
r#spundere civil# pentru subiectul care a adus la cuno&tin(a public# o informa(ie sau o crea(ie care a
nc#lcat drepturile altor persoane. Dispozi(iile constitu(ionale determin# ordinea n care r#spund
subiectele &i anume: editorul sau realizatorul, autorul, organizatorul manifest#rii artistice,
proprietarul mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau televiziune, n condi(iile legii.
Ultima precizare las# deschis# posibilitatea unor reglement#ri realizat# prin alte legi n func(ie de
natura comunic#rii. n contextul aceluia&i articol se consacr# expres c# delictele de pres# se
stabilesc prin lege. Cu toate c# prevederea constitu(ional# exist#, ea nu se aplic# ntruct nu exist#
nc# o nou# lege a presei.
4.4.1.4. Dreptul la informa)ie
Acesta are mai multe conota(ii. El const# n primul rnd, n dreptul de a primi idei,
cuno&tin(e &tiin(ifice, filozofice, religioase, artistice &i de orice natur#. Aceasta este ipostaza n care
alte subiecte contribuie la realizarea dreptului la informa(ie, cu alte cuvinte a dreptului de a fi
informat. Pe de alt# parte, a&a cum reiese expres &i din izvoarele de drept interna(ional exist# &i
ipostaza de a c#uta informa(ii &i idei de tot felul. n documentele interna(ionale pe care Romnia le-
a ratificat, cele dou# dimensiuni men(ionate mai sus sunt strns legate de libertatea de a r#spndi &i
comunica informa(ii. n Conven(ia european# pentru ap#rarea drepturilor &i libert#(ilor
fundamentale se men(ioneaz#: Orice persoan# are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept

265
Ibidem, p. 292-293.
266
Ibidem, p. 293.
109

cuprinde libertatea de opinie &i libertatea de a primi sau comunica informa(ii sau idei f#r# ingerin(a
autorit#(ilor publice &i f#r# considerente de frontiere..." (Art. 19). Dup# cum putem constata este
consacrat# ideea c# dreptul la informa(ie se conjug# cu libertatea de exprimare. Dac# subiectele nu
dispun de informa(ii, cuno&tin(e, idei ele nu realizeaz# pe deplin libertatea de exprimare, cu tot ceea
ce implic# aceasta pentru transpunerea n fapt &i a altor drepturi fundamentale din domeniul
economic, social &i politic. Constitu(ia Romniei proclam# n primul rnd dreptul persoanei de a
avea acces la orice informa(ie de interes public, care nu poate fi ngr#dit". Dreptul la informa(ie
este un drept receptat de Constitu(ia Romniei din instrumentele juridice interna(ionale n acest
domeniu. El este un adev#rat drept fundamental, deoarece dezvoltarea material# &i spiritual# a
omului, exercitarea libert#(ilor prev#zute prin Constitu(ie &i mai ales a acelora prin care se exprim#
gndurile, opiniile, credin(ele religioase &i crea(iile de orice fel implic# &i posibilitatea de a putea
recep(iona date &i informa(ii privind via(a social#, politic#, economic#, &tiin(ific# &i cultural#.
Con(inutul dreptului la informa(ie este complex, dimensiunile sale fiind n continu# dezvoltare.
Articolul 31 d# expresie juridic# unui con(inut complex &i dinamic, garantnd accesul persoanei la
orice informa(ie de interes public. Dac# privim n general, con(inutul dreptului la informa(ie
cuprinde: dreptul persoanei de a fi informat# prompt, corect &i clar cu privire la m#surile
preconizate &i mai ales luate de autorit#(ile publice; accesul liber la sursele de informa(ie public#,
&tiin(ific# &i tehnic#, social#, cultural#, sportiv# etc; posibilitatea persoanei de a recep(iona direct &i
n mod normal emisiunile de radio &i televiziune; obliga(ia autorit#(ilor guvernamentale de a crea
condi(iile materiale &i juridice pentru difuzarea liber# &i ampl# a informa(iei de orice natur#. Dreptul
la informa(ie presupune &i colaborare interna(ional#. Articolul 31 din Constitu(ie cuprinde dispozi(ii
privind: a) informa(iile n general, atunci cnd n alin. (1) folose&te exprimarea orice informa(ie de
interes public"; b) informa(iile despre evenimente sau ac(iuni hot#rte de c#tre autorit#(ile publice -
alin. (2); c) informa(ii cu caracter personal -alin. (2).
267

n Decizia Consiliului Na%ional al Adiovizualului nr. 220 din 24 februarie 2011 privind
Codul de reglementare a con%inutului audiovisual se precizeaz# ce se n(elege interes public
justificat, ar#tndu-se c#: ...sunt considerate a fi de interes public justificat orice probleme, fapte
sau evenimente care influen(eaz# societatea sau o comunitate, n special cu privire la: a) prevenirea
sau probarea s#vr&irii unei fapte cu inciden(# penal#; b) protejarea s#n#t#(ii sau siguran(ei publice;
c) semnalarea unor afirma(ii n&el#toare sau a unor cazuri de incompeten(# care afecteaz# publicul
(art.31). Se subliniaz# n continuare c#: (1) Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat ntr-
un mod excesiv &i nerezonabil, contrar buneicredin(e, n scopul de a v#t#ma sau de a p#gubi pe altul
ori profitnd de ignoran(a sau de buna-credin(# a persoanelor. (2) Nu orice interes al publicului

267
Muraru, I., Art. 31 Dreptul la informatie, din Constituia Romniei comentariu pe capitole, op. cit., p. 301-302.
110

trebuie satisf#cut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica nc#lcarea dreptului
la via(# privat#. (3) Dreptul la propria imagine nu trebuie s# mpiedice aflarea adev#rului n
probleme de interes public justificat (art. 32).
Legea fundamental# stabile&te &i subiectele obliga(iei de a informa. Printre acestea se
num#r# autorit#(ile publice, care potrivit competen(elor ce le revin, sunt obligate s# asigure
informarea corect# a cet#(enilor asupra treburilor publice" &i asupra problemelor de interes
personal". Existen(a unor coordonate juridice nl#untrul c#rora trebuie s# se exercite libertatea de
exprimare implic# &i r#spunderea juridic# pentru dep#&irea acestor limite, altfel spus pentru abuzul
n exercitarea acestei libert#(i a&a de importante. De aceea art. 30 stabile&te formele r#spunderii &i
subiectele r#spunderii. Astfel, n alin. (8) sunt stabilite explicit dou# forme ale r#spunderii &i anume
r#spunderea civil# &i r#spunderea penal#. Ct prive&te r#spunderea civil#, textul constitu(ional
stabile&te c# ea revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifest#rii artistice,
proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, n condi(iile legii.
Prin exprimarea n condi(iile legii" se d# legiuitorului misiunea de a stabili n detaliu condi(iile
stabilirii r#spunderii, dimensiunile acesteia, repartizarea r#spunderii civile, pe cei r#spunz#tori. Ct
prive&te ordinea n care se r#spunde ea este cea stabilit# expres prin textul constitu(ional, acesta
urm#rind de fapt s# asigure responsabilitatea necesar# ntr-un domeniu att de important. Privitor la
r#spunderea pentru delictele de pres# (r#spundere penal#) ea va fi cea stabilit# prin lege.
Garan%ii juridice Asigurnd dreptul la informa(ie, Constitu(ia stabile&te obliga(ii
corelative n sarcina autorit#(ilor publice: de a informa corect cet#(enii asupra problemelor de ordin
public dar &i de ordin personal; de a asigura prin serviciile publice dreptul la anten#; de a asigura
protec(ia tinerilor &i securitatea na(ional#. Trebuie s# subliniem c# dreptul la informa(ie (&i aceast#
subliniere marcheaz# exact dimensiunile acestui drept) prive&te numai informa(iile de interes public.
De aici rezult# c# acest drept nu implic# nici accesul la informa(ii cu caracter secret, nici obliga(ia
autorit#(ilor publice de a da asemenea informa(ii. Anumite informa(ii nu trebuie &i nu pot fi date,
cum ar fi de exemplu unele informa(ii cu caracter judiciar sau privind anchete parlamentare,
informa(ii privind ap#rarea na(ional# sau siguran(a na(ional# etc.
268

Mijloace de informare n mas" Avnd n vedere rolul aparte n realizarea dreptului la
informa(ie a mijloacelor de informare n mas#, n mod firesc Constitu(ia reglementeaz# principalele
obliga(ii ale acestora. n primul rnd, trebuie men(ionat dreptul la anten# care revine principalelor
grupuri sociale &i politice. Garantarea exercit#rii acestui drept revine serviciilor publice de radio &i
televiziune. Este o prevedere constitu(ional# de mare importan(#, pentru c# aceste servicii, fiind
autonome, ar fi putut s# refuze asigurarea unui asemenea drept. Desigur, s-ar putea pune problema

268
Ibidem, p. 300.
111

de a &ti ce sunt sau care sunt grupurile sociale &i politice importante. Constitu(ia, ca &i n alte cazuri,
nu a mers pn# la detalii, pn# la cataloage concrete. Este &i imposibil ca printr-o constitu(ie s# se
fac# o asemenea precizare. Este clar ns# c# for(ele sociale &i politice reprezentate n sistemul de
guvernare sunt cuprinse n aceast# formulare mai larg#. n plus, asemenea definiri &i detalieri se vor
face prin Legea electoral#, mai ales prin dispozi(iile legale privind campania electoral#, prin care se
vor determina toate aspectele privind durata &i num#rul timpilor de anten#. De altfel, chiar alin. (5)
face trimiterea la legea organic#. n al doilea rnd, mijloacele de informare n mas# au obliga(ia
constitu(ional# de a asigura informarea corect# a opiniei publice. Aceast# prevedere pune n valoare
marile imperative care trebuie respectate n materie de informa(ie &i anume: exactitatea, onestitatea,
discre(ia &i, desigur, corectitudinea.
269

Limit"ri Dreptul la informa(ie, ca toate drepturile &i libert#(ile de exprimare &i de
r#spndire a opiniilor, credin(elor, ideilor, comport# anumite coordonate juridice, anumite limite.
Este &i motivul pentru care prin alin. (3) se stabile&te c# prin exercitarea acestui drept nu se poate &i
nu trebuie s# se prejudicieze m#surile de protec(ie a tinerilor sau securitatea na(ional#. Ct prive&te
serviciile publice de radio &i televiziune, Constitu(ia a impus adoptarea unei legi organice relative la
organizarea lor &i controlul parlamentar al activit#(ii lor. Revizuirea constitu(ional# din 2003 a f#cut
mai mult dect o simpl# modificare de cosmetizare a textului atunci cnd a nlocuit termenul de
siguran(# na(ional# cu cel de securitate na(ional#, n cuprinsul alin. (3) al art. 31. Dincolo de
considerente legate de omogenitatea textului normativ &i simetrie terminologic# (aceea&i sintagm#
fiind nlocuit# &i n alte articole ale Constitu(iei), modificarea ilustreaz# &i o racordare a Romniei la
circuitul interna(ional n acest domeniu &i adaptarea legisla(iei sale la cerin(ele rezultate din
participarea activ# la organiza(ii interna(ionale de ap#rare comun#.
270

4.5. Garan'ii constitu'ionale
4.5.1. Curtea Constitu(ional#
Drepturile fundamentale sunt investite cu atributul suprema(iei, ca &i celelalte prevederi
constitu(ionale, ceea ce le confer# garan(ii suplimentare petru respectarea lor. Una din garan(iile
cele mai importante este controlul constitu(ionalit#(ii legii; altfel pozi(ia superioar# a Constitu(iei n
ansamblul sistemului de drept &i conformitatea legilor cu aceasta nu ar fi dect o afirma(ie lipsit# de
con(inut &i f#r# eficacitate. Instan(ele jurisdic(iei constitu(ionale protejeaz# drepturile fundamentale
ale omului.
271

Controlul constitu&ionalit&ii legilor este o activitate sistematic# de verificare a

269
Ibidem, p. 300-301.
270
Ibidem, p. 301.
271
Maria N#stase-Georgescu, op. cit., p. 69
112

conformit#(ii legilor cu constitu(ia. El presupune existen(a unor organe competente, o anumit#
procedur# &i posibilitatea adapt#rii unor m#suri pentru restabilirea constitu(ionalit#(ii. n pofida unor
confrunt#ri teoretice legate de nc#lcarea principiului legalit#(ii, a statului de drept, a separa(iei
puterilor n stat, controlul constitu(ionalit#(ii legilor s-a impus n practic#, sub diferite forme, n
(#rile democratice. Controlul constitu(ionalit#(ii legilor poate s# fie clasificat dup# mai multe criterii
n func(ie de institu(iile &i momentele n care se realizeaz#: a) control difuz sau control concentrat,
dup# felul n care problema constitu(ionalit#(ii poate s# fie ridicat# n fa(a judec#torului ordinar sau
n fa(a unei jurisdic(ii special instituit# cu acest scop; b) control a priori sau control a posteriori,
dup# cum problema constitu(ionalit#(ii este pus# n fa(a judec#torului nainte sau dup# ce legea a
intrat n vigoare; c) controlul abstract sau controlul concret, dup# cum problema constitu(ionalit#(ii
este pus# n afara oric#rui litigiu n fa(a unui judec#tor, sau, din contr#, cu ocazia unui astfel de
litigiu. Aceast# distinc(ie determin# la rndul s#u tipul de procedur#: controlul pe cale de ac(iune
(este legea ea ns#&i care este atacat#) sau controlul pe calea excep(iei (problema constitu(ionalit#(ii
este ridicat# ca un mijloc de ap#rare n cadrul unui proces)
272
. Curtea Constitu(ional# din
Romnia
273
este singura autoritate jurisdic(ional# constitu(ional# din (ara noastr# - !i are, potrivit
legii noastre fundamentale urm#toarea structur#: Constituia Romniei (2003) - Art. 142. Structura:
(1) Curtea Constitu(ional# este garantul suprema(iei Constitu(iei; (2) Curtea Constitu(ional# se
compune din nou# judec#tori, numi(i pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau
nnoit; (3) Trei judec#tori sunt numi(i de Camera Deputa(ilor, trei de Senat &i trei de Pre&edintele
Romniei; (4) Judec#torii Cur(ii Constitu(ionale aleg, prin vot secret, pre&edintele acesteia, pentru o
perioad# de 3 ani; (5) Curtea Constitu(ional# se nnoie&te cu o treime din judec#torii ei, din 3 n 3
ani, n condi(iile prev#zute de legea organic# a Cur(ii. Judec#torii Cur(ii trebuie s# aib# o preg#tire
juridic# superioar# &i o vechime de cel pu(in 18 ani n activitatea juridic# sau n nv#(#mntul juridic
superior. Judec#torii sunt independen(i n exercitarea mandatului lor; ei nu pot fi tra&i la r#spundere
pentru voturile exprimate n adoptarea solu(iilor. De asemenea, ace&tia sunt inamovibili pe durata
acestuia.
Pentru a defini natura juridic a Cur)ii Constitu)ionale vom consulta doctrina de
specialitate. Astfel, Din examinarea Constitu(iei rezult# consacrarea Cur(ii Constitu(ionale ntr-un

272
Ibidem.
273
Vezi Constitu%ia Romniei, republicat# &i - Legea nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea &i func(ionarea
Cur(ii Constitu(ionale, republicat" - Republicat# n temeiul dispozi(iilor art. V din Legea nr. 177/2010 pentru
modificarea &i completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea &i func(ionarea Cur(ii Constitu(ionale, a Codului de
procedur# civil# &i a Codului de procedur# penal# al Romniei, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
672 din 4 octombrie 2010, dndu-se textelor o nou# numerotare. Legea nr. 47/1992 a mai fost republicat# n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, iar ulterior a mai fost modificat# prin Legea-cadru nr. 330/2009
privind salarizarea unitar# a personalului pl#tit din fonduri publice, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Cuprinse n anexa acestui curs.

113

titlu distinct, cel de-al cincilea. Deci sediul materiei nu este nici n partea privitoare la autoritatea
legiuitoare (Titlul III, Capitolul I), nici n partea privitoare la autoritatea executiv# (Titlul III,
Capitolele II-1V), nici n partea privitoare la puterea judec#toreasc# (Titlul III, Capitolul VI).
Organizarea statal# a suveranit#(ii na(ionale prin Constitu(ie are un specific rezultat din mesajul
teoriei separa%iei puterilor &i exigen(ele unei guvern#ri bazate pe tehnici &i procedee &tiin(ifice.
Din a&ezarea n structura Constitu(iei rezult# o prim# constatare, &i anume c# aceast# autoritate
public# nu se integreaz# n niciuna din aceste puteri clasice. Atribu(iile Cur(ii, astfel cum sunt
configurate prin art. 146 din Constitu(ie, sunt &i ele n m#sur# s# motiveze ideea c# privesc att cele
dou# puteri clasice, ct &i cet#(enii. Aceste atribu(ii se nscriu n zona echilibrului &i controlului
reciproc. Un puternic argument de doctrin# este invocarea lui Louis Favoreau care ar#ta c#, ast#zi,
se consider#, n cele mai multe (#ri care au adoptat modelul Kelsenian, c# jurisdic(ia constitu(ional#
se situeaz# n afara celor trei puteri, ea fiind ns#rcinat# s# le fac# s#-&i respecte atribu(iile (L.
Favoreau, Les Cours constitutionnelles, p. 14). Procedurile prin care se realizeaz# atribu(iile Cur(ii
au, n mare parte, tr#s#turile procedurilor judec#tore&ti, iar n exercitarea atribu(iilor, judec#torii
sunt independen(i &i inamovibili. Dac# examin#m Legea 47/1992, republicat# (!i actualizat# n.n.
A.V.Voicu) vom putea observa c# acest statut aparte al Cur(ii rezult# att din art. 1 alin. (2) potrivit
c#ruia este unic# autoritate de jurisdic(ie constitu(ional# n Romnia", ct &i din art. 1 alin. (1) care
arat# c# este garantul suprema(iei Constitu(iei"
274
Dup# prezentarea mai multor opinii, potrivit
doctrinei de specialitate: ... Curtea Constitu(ional# trebuie caracterizat# ca o autoritate public#
politico-jurisdic(ional#. Caracterul politic este &i o consecin(# a controlului prealabil al
constitu(ionalit#(ii legilor care, evident, este un control politic din moment ce se realizeaz# n
procesul elabor#rii legii.Putem deci sintetiza urm#toarele tr#s#turi &i func(ii ale Cur(ii Constitu-
(ionale: a) nu este o alt# putere" n stat &i nici nu preia v reuna din func(iile celor trei puteri clasice;
b) ca autoritate public#, este garantul suprema(iei Constitu(iei. Curtea Constitu(ional# nu este
garantul Constitu(iei, categorie foarte larg# &i care caracterizeaz# func(ia &efului de stat [a se vedea
art. 80 alin. (2), care stabile&te c# Pre&edintele Romniei vegheaz# la respectarea Constitu(iei], ci
garantul suprema(iei acesteia; d) este autoritatea public# ce sprijin# buna func(ionare a puterilor
publice n cadrul raporturilor constitu(ionale de separa(ie, echilibru, colaborare &i control reciproc.
De aceea ea este independent# fa(# de orice alt# autoritate public# &i se supune numai Constitu(iei &i
legii sale organice. Aceast# func(ie a Cur(ii Constitu(ionale se motiveaz# prin aceea c# suprema(ia
Constitu(iei, al c#rei garant este, se fundamenteaz# &tiin(ific, dac# nu integral n orice caz
substan(ial, chiar pe puterea politic# n organizarea &i func(ionarea sa. Prin aceasta, Curtea sprijin#,
n fond, buna func(ionare a ntregului sistem politic; e) Curtea Constitu(ional# este protectorul

274
Muraru, I., Titlul V Curtea Constituional#, Art. 142 Structura, din Constituia Romniei comentariu pe
capitole, op. cit., p. 1374-1375.
114

libert#(ilor publice, activitatea sa fiind pus# n slujba cet#(enilor &i drepturilor lor. Aceasta este o
alt# func(ie a Cur(ii
275
.
Rolul Cur(ii Constitu(ionale [Rolul Cur(ii Constitu(ionale este acela de a fi garantul
suprema(iei Constitu(iei. Aceast# dispozi(ie a Legii de revizuire din noiembrie 2003 pune n
eviden(# pozi(ia supraordonat# a Constitu(iei n cadrul ierarhiei sistemului juridic, genernd o
organizare piramidal# &i, binen(eles, nt#re&te sistemul garan(iilor suprema(iei acesteia. Un
asemenea text era necesar, n lipsa altor dispozi(ii constitu(ionale care s# defineasc# func(iile Cur(ii
Constitu(ionale. Este adev#rat c# Legea de organizare &i func(ionare a Cur(ii Constitu(ionale (Legea
nr. 47/1992, republicat# !i actualizat#) prevede n art. 1 alin. (1) scopul Cur(ii, acesta fiind
garantarea suprema(iei Constitu(iei". Dar Parlamentul a apreciat c# o asemenea dispozi(ie este &i
trebuie s# fie de nivel constitu(ional. Suprema(ia Constitu(iei este acea calitate a Constitu(iei care o
situeaz# n vrful institu(iilor politico-juridice dintr-o societate organizat# n stat &i face din Legea
fundamental# baza tuturor reglement#rilor n domeniile economice, politice, sociale &i juridice. Ea
este o categorie politico-juridic# (I. Muram, E.S. T#n#sescu, Drept constitu(ional &i instituii
publice, vol. I, ed. A 12-a, p. 63). Suprema(ia Constitu(iei este o realitate juridic# &i nu o simpl#
teorie, fapt ce presupune consecin(e &i garan(ii. Consecin(ele suprema(iei Constitu(iei privesc:
adoptarea Constitu(iei; modificarea, suspendarea &i abrogarea Constitu(iei; deosebirile dintre
Constitu(ie &i legi; conformitatea ntregului drept cu Constitu(ia. Ct prive&te garan(iile juridice ale
suprema(iei Constitu(iei, ele sunt: controlul general al aplic#rii Constitu(iei; controlul
constitu(ionalit#(ii legilor. Dispozi(iile constitu(ionale introduse prin revizuirea din anul 2003
consolideaz# atribu(iile Cur(ii Constitu(ionale. Aceste dispozi(ii se coroboreaz# cu cele ale art. 1
alin. (5) potrivit c#rora n Romnia respectarea Constitu(iei, a suprema(iei sale &i a legilor este
obligatorie", precum &i cu cele ale art. 16 alin. (2) conform c#rora Nimeni nu este mai presus de
lege"]
276
.
Potrivit Constitu(iei Romniei, Titlul V - Curtea Constitu(ional#, Art. 146 - Curtea
Constituional# are urm#toarele atribu(ii: a) se pronun(# asupra constitu(ionalit#(ii legilor nainte de
promulgarea acestora; b) se pronun(# asupra constitu(ionalit#(ii tratatelor sau a altor acorduri
interna(ionale; c) se pronun(# asupra regulamentelor Parlamentului; d) h#r#&te asupra excep(iei de
neconstitu(ionalitate privind legile &i ordonan(ele ridicate n fa(a instan(elor judec#tore&ti sau
arbitraj comercial; excep(ie de neconstitu(ionalitate poate fi ridicat# &i direct de Avocatul Poporului;
e) solu(ioneaz# conflictele juridice de natur# constitu(ional# dintre autorit#(ile publice; f) vegheaz#
la respectarea procedurii pentru alegerea Pre&edintelui Romniei &i confirm# rezultatele sufragiului;
g) constat# existen(a mprejur#rilor care justific# interimatul &i exercitarea func(iei de Pre&edinte al

275
Ibidem, p. 1377-1378.
276
Ibidem, p. 1378-1379.
115

Romniei; h) d# aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din func(ie a Pre&edintelui
Romniei; i) vegheaz# la respectarea procedurii pentru organizarea &i desf#&urarea referendumului
&i confirm# rezultatele acestuia; j) verific# ndeplinirea condi(iilor pentru exercitarea ini(iativei
legislative de c#tre cet#(eni; k) hot#re&te asupra contesta(iilor care au ca obiect constitu(ionalitatea
unui partid politic; l) ndepline&te &i alte activit#(i prev#zute de legea organic# a Cur(ii.
Atribu(iilor prev#zute la art. 146 din Constitu(ie configureaz# competen(a Cur(ii
Constitu(ionale &i aceasta trebuie explicat# prin coroborarea art. 146 cu art. 142, conform c#ruia
Curtea este garantul suprema(iei Constitu(iei. De&i art. 146, cum este &i firesc, doar enumera
atribu(iile Cur(ii Constitu(ionale, acestea trebuie privite diferen(iat.
Aceste atribu(ii pot fi clasificate, pe criteriul con(inutului, n dou# mari grupe, &i anume: a)
cele care privesc controlul constitu(ionalit#(ii unor acte normative; b) cele care privesc verificarea
constitu(ionalit#(ii unor activit#(i, comportamente, atitudini.
Clasificare rezult# clar din examinarea dispozi(iilor constitu(ionale &i legale &i ea explic# &i
justific# problemele importante privind competen(a Cur(ii Constitu(ionale, ndeosebi ct prive&te:
subiectele de sezin#; procedurile; actele &i efectele lor juridice. Astfel, atribu(iile privind controlul
unor acte normative sunt cele de la art. 146 lit. a), b), c) &i d), iar cele care privesc verificarea
constitu(ionalit#(ii unor activit#(i, comportamente, atitudini, sunt cele de la art. 146 lit. 5), f), g), h),
i) &i k). Ct prive&te atribu(ia de la art. 146 lit. 1), aceasta va fi analizat# ntotdeauna n func(ie de
contextul concret.
ntr-o asemenea viziune &tiin(ific#, trebuie s# observ#m c# denumirea activit#(ii Cur(ii
Constitu(ionale este controlul de constitu(ionalitate &i nu controlul constitu(ionalit#(ii legilor, a&a
cum uneori se explic#. F#r# ndoial#, acest control s-a n#scut ca un control al constitu(ionalit#(ii
legilor, dar, firesc, competen(a tribunalelor constitu(ionale s-a consolidat &i diversificat n timp. Tot
n leg#tur# cu atribu(iile Cur(ii Constitu(ionale, trebuie observat c# ele nu se extind nici asupra
hot#rrilor de guvern &i nici asupra hot#rrilor hot#rrilor de guvern !i nici asupra hot#rrilor
judec#tore!ti. Precizarea este pertinent# deoarece unele tribunale constitu(ionale europene au
asemenea atribu(ii. F#r# ndoial#, aceast# precizare implic# multe alte considera(ii teoretice care
ns# exced comentariului de fa(#. Competen(a Cur(ii, ca unic# autoritate care este garantul
suprema(iei Constitu(iei, nu poate fi contestat# de nicio autoritate, Curtea fiind singura n drept s#
hot#rasc# asupra competen(ei sale. Ea este independent# fa(# de orice autoritate public#, se supune
Constitu(iei &i legii sale. Ca atare, nu poate exista vreun conflict, pozitiv sau negativ, de competen(#
cu alte autorit#(i. ndeplinirea atribu(iilor Cur(ii Constitu(ionale presupune utilizarea unor proceduri,
care vor trebui fi explicate la fiecare atribu(ie. Privitor la aceste proceduri, se impun ns# unele
reguli generale. A&a cum vom observa, exist# mai multe proceduri, diferen(iate pe tipuri de
activit#(i. Deocamdat# nu exist# un cod de procedur# pentru controlul de constitu(ionalitate.
116

Regulile rezult#, expres sau implicit, din dispozi(iile constitu(ionale, din Legea nr. 47/1992,
republicat# si actualizat#, din Codul de procedur# civil#. Trebuie amintit art. 14 din Legea nr.
47/1992, republicat# !i actualizat#, conform c#ruia procedura jurisdic(ional# prev#zut# de prezen(a
lege se completeaz# cu regulile procedurii civile, n m#sura n care ele sunt compatibile cu natura
procedurii n fa(a Cur(ii Constitu(ionale. Compatibilitatea se hot#r#&te exclusiv de Curte".
Procedura utilizat# la Curtea Constitu(ional# este o procedur# de drept public, nu este &i nu
are cum s# fie n realizarea unui interes privat, chiar dac# declan&area controlului se tace, uneori,
din iniiativ# privat# (p#rile n proces). n consecin(#, nu exist# c#i de atac mpotriva deciziilor, nu
se acord# cheltuieli de judecat#, cererile sunt scutite de taxe de timbru. Curtea Constitu(ional# &i
exercit# atribu(iile prin acte denumite decizii &i avize, la care Legea nr. 47/1992, republicat# !i
actualizat#, adaug# hot"rrile. Toate actele Cur(ii sunt rezultatul unui vot luat cu majoritate, trebuie
motivate, &i se public# n Monitorul Oficial.
277

Una dintre cele mai importante atribu(ii este controlul constitu(ionalit#(ii legilor &i al
tratatelor, care contribuie ntr-o m#sur# considerabil# la ap#rarea drepturilor cet#(enilor &i ale
persoanei n general. Controlul constitu(ionalit#(ii legilor &i al tratatelor interna(ionale prezint# un
interes special &i pentru dreptul comunic#rii, &i ca atare le acord#m un loc important n cadrul
cursului. Controlul constitu(ionalit#(ii legilor are loc, fie nainte de promulgarea lor de c#tre
Pre&edintele (#rii, fie dup# intrarea lor n vigoare. Controlul prealabil sau anterior promulg#rii
legilor se realizeaz# n intervalul dintre adoptarea legilor de c#tre Parlament &i promulgarea lor de
c#tre Pre&edinte. Controlul are loc prin procedeul denumit obiec(ia de neconstitu(ionalitate.
Ini(iativa sesiz#rii o pot avea: Pre&edintele Romniei; Pre&edintele celor dou# Camere ale
Parlamentului, Guvernul, nalta Curte de Casa(ie &i Justi(ie, Avocatul Poporului, un num#r de cel
pu(in 50 de deputa(i sau 25 de senatori. Curtea Constitu(ional# nu se sesizeaz# din oficiu, cu
excep(ia ini(iativei de revizuire a Constitu(iei. Ea se pronun(# asupra prevederilor men(ionate n
sesizare, dar &i asupra acelora care nu pot fi disociate.
Se consider# c# nu sunt constitu(ionale prevederile care ncalc# dispozi(iile sau principiile
Constitu(iei. Curtea nu modific# sau completeaz# prevederile legale supuse controlului. Ea se
pronun(# asupra n(elesului contrar Constitu(iei. Se consider#, de asemenea, c# poate s# interpreteze
legile n sensul principiilor &i dispozi(iilor Constitu(iei. Dezbaterea constitu(ionalit#(ii unor legi sau
a unor prevederi legale are loc n plenul Cur(ii. n urma deliber#rii cu votulul majorit#(ii
judec#torilor se adopt# o decizie care se public# n Monitorul Oficial al Romniei. n cazurile de
neconstitu(ionalitate care privesc legile, nainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat s#

277
Muraru, I., Titlul V Curtea Constituional#, Art. 146 Atribuiile, din Constituia Romniei comentariu pe
capitole, op. cit., p. 1395-1396.

117

reexamineze dispozi(iile respective pentru a le pune de acord cu deciziile Cur(ii Constitu(ionale.
Controlul posterior intr#rii n vigoare a legilor sau a ordonan(elor Guvernului efectuat prin excep(ia
de neconstitu(ionalitate. Acesta are loc dup# ce legea sau ordonan(a a intrat n vigoare. Se folose&te
excep(ia de neconstitu(ionalitate n contextul unui proces declan&at pentru solu(ionarea unei cauze.
Ea poate fi ridicat# la cererea unei p#r(i sau de instan(a de judecat# din oficiu, sau direct de
Avocatul Poporului. Curtea Constitu(ional# decide asupra unor legi sau asupra dispozi(iilor dintr-o
lege, de care depinde rezolvarea cauzei. n aceast# situa(ie se verific# constitu(ionalitatea legii din
perspectiva ap#r#rii unor drepturi subiective. Excep(ia de neconstitu(ionalitate este un procedeu
eficient de ap#rare a drepturilor &i libert#(ilor publice, este un procedeu defensiv n care a&tep(i ca
legea s# (i se aplice pentru a o ataca".
Constitu(ia revizuit# prevede c# legea intr# n vigoare la 3 zile de la data public#rii n
Monitorul Oficial sau la o dat# ulterioar# prev#zut# n textul ei. Sesizarea Cur(ii Constitu(ionale se
dispune de c#tre instan(a n fa(a c#reia s-a ridicat excep(ia de neconstitu(ionalitate printr-o ncheiere.
Dezbaterea are loc n plenul Cur(ii Constitu(ionale pe baza raportului prezentat de judec#torul
raportor, a ncheierii prin care este sesizat# Curtea, a punctelor de vedere prezentate de pre&edin(ii
celor dou# Camere ale Parlamentului &i de c#tre Guvern, a probelor administrate, a sus(inerii
p#r(ilor, cu citarea acestora &i a Ministerului Public. P#r(ile pot fi reprezentate de avoca(i cu drept de
a pleda la Curtea Suprem# a Justi(iei. Deciziile prin care se constat# neconstitu(ionalitatea unor legi
sau a unor ordonan(e sau a dispozi(iilor din acestea sunt definitive &i nu pot fi supuse recursului.
Dispozi(iile din legile &i ordonan(ele n vigoare constatate ca fiind neconstitu(ionale, &i nceteaz#
efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Cur(ii Constitu(ionale, dac# n acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, dup# caz, nu pun de acord prevederile neconstitu(ionale cu dispozi(iile
Constitu(iei. Pe durata acestui termen, dispozi(iile constatate ca fiind neconstitu(ionale sunt
suspendate de drept. O alt# atribu(ie a Cur(ii Constitu(ionale asupra c#reia atragem aten(ia, introdus#
prin revizuirea Constitu(iei, este aceea potrivit c#reia, aceasta se pronun(# asupra
constitu(ionalit#(ii tratatelor sau a altor acorduri interna(ionale, la sesizarea unuia din pre&edin(ii
celor dou# Camere, a unui num#r de cel pu(in 50 de deputa(i sau cel pu(in 25 de senatori." Din
textul art. 147(3) rezult# c# acesta e un control prealabil ratific#rii: Tratatul sau acordul
interna(ional constatat ca fiind neconstitu(ional nu poate fi ratificat." Din prevederile aceluia&i
articol rezult# c# e posibil &i un control pe calea excep(iei de neconstitu(ionalitate, respectiv dup#
ratificarea tratatelor sau acordurilor. Astfel, n textul aceluia&i articol se precizeaz#: n cazul n care
constitu(ionalitatea tratatului sau acordului interna(ional a fost constatat# potrivit articolului 146
litera b) (adic# printr-un control prealabil, nota N#stase-Georgescu Maria) acesta nu poate face
obiectul unei excep(ii de neconstitu(ionalitate". Prevederea men(ionat# ne duce la concluzia c# poate
avea loc &i un control posterior ratific#rii. Unele tratate &i acorduri interna(ionale sunt izvoare &i
118

pentru dreptul comunic#rii &i, prin urmare, prezint# interes &i n acest domeniu. Prevederea
constitu(ional# are o semnificatie special# pentru dreptul comunic#rii, ndeosebi pentru ap#rarea
drepturilor &i libert#(ilor fundamentale. Se pune problema n practic# n ce m#sur# un tratat sau
acord la care Romnia a aderat prin proceduri speciale poate fi pus n discu(ie printr-o excep(ie a
Cur(ii Constitu(ionale. n cazul legilor adoptate de Parlament excep(iile de neconstitu(ionalitate nu
mai pot fi invocate dect n cazul unor obiec(ii de neconstitu(ionalitate punctuale. Pe cnd n cazul
tratatelor sau acordurilor excep(iile nu se pot ridica dac# tratatul a fost declarat constitutional n
ntregime.
278

4.5.2. Avocatul poporului
279

Aceast# institu(ie este special constituit# pentru ap#rarea drepturilor &i libert#(ilor
persoanelor fizice, n raporturile acestora cu autorit#(ile publice (ART. 1 - (1) Institu(ia Avocatul
Poporului are drept scop ap#rarea drepturilor &i libert#(ilor persoanelor fizice n raporturile acestora
cu autorit#(ile publice) - inclusiv n domeniul comunic#rii. Avocatul Poporului este denumirea
constitu(ional# sub care s-a organizat &i func(ioneaz# n Romnia clasica institu(ie a
ombudsmanului. Ombudsmanul este de sorginte suedez# &i s-a r#spndit ndeosebi n Europa sub
denumiri diferite precum: comisar parlamentar; ap#r#torul poporului (Spania); ap#r#torul public;
mediatorul public, provedor de justi(ia (Portugalia); mediatorul republicii (Fran(a); avocatul
poporului; procuror parlamentar. Este &tiut c# n (#rile vest-europene, n afara ombudsmanilor cu
competen(# general#, exist# &i ombudsmani (mediatori, comisari parlamentari etc.) specializa(i pe
domenii precum: pentru protec(ia consumatorilor, pentru drepturile copilului, pentru protec(ia
persoanelor cu handicap, pentru pres#, pentru armat#, pentru pensii etc. n unele state, n afara
ombudsmanului na(ional exist# &i ombudsmani locali (Olanda). Exist#, de asemenea, &i unMediator
European ales de c#tre Parlamentul European. Ombudsmanii sunt reuni(i n asocia(ia Institutul
European al Ombudsmanului", n asocia(ia Institutul Interna(ional al Ombudsmanului" &i n
Asocia(ia Ombudsmanilor &i Mediatorilor Francofoni".
Ombudsmanul, de fapt, este o persoan# independent#, numit# de regul# de c#tre Parlament,
pentru a supraveghea administra(ia n rela(ia sa cu cet#(eanul. Ombudsmanul ncearc# s# deblocheze

278
N#stase-Georgescu Maria, op. cit., p. 66.
279
Legea nr. 35 din 13 martie 1997 privind organizarea )i func%ionarea institu%iei Avocatul Poporului
(republicat" i actualizat") - Textul republicat al legii a fost publicat n M. Of., Partea I, nr. 844 din 15 septembrie
2004. Textul legii a suferit modific#ri &i complet#ri aduse de: LEGEA nr. 258 din 14 decembrie 2010. Republicat# n
temeiul dispozi(iilor art. II din Legea nr. 233/2004 pentru modificarea &i completarea Legii nr. 35/1997 privind
organizarea &i func(ionarea institu(iei Avocatul Poporului, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 553
din 22 iunie 2004, dndu-se textelor o nou# numerotare. Legea nr. 35/1997 a fost publicat# n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 48 din 20 martie 1997 &i a mai fost modificat# &i completat# prin: Legea nr. 125/1998, publicat#
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 229 din 24 iunie 1998; Legea nr. 181/2002, publicat# n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002. Legea este cuprins# n anexa acetui curs.


119

conflictele cet#(ean-administra(ie public#, conflicte datorate ndeosebi birocratismului, care a fost &i
a r#mas o grav# maladie a administra(iei
280
.
Regimul juridic - Numirea Avocatului Poporului se face pentru o durat" de 5 ani.
Condi(iile pentru a fi numit Avocat al Poporului sunt stabilite prin Legea nr. 35/1997 [art. 6 alin.
(2)] astfel: Poate fi numit Avocat al Poporului orice cet#(ean romn care ndepline&te condi(iile de
numire prev#zute pentru judec#tori la Curtea Constitu(ional#". Iar, potrivit art. 143 din Constitu(ie,
aceste condi(ii sunt: preg#tire juridic# superioar#; nalt# competen(# profesional#; o vechime de cel
pu(in 18 ani n activitatea juridic# sau n nv#(#mntul juridic superior. Cu prilejul revizuirii
Consituiei (2003) s-a ad#ugat o nou# dispozi(ie, n sensul c#reia Avocatul Poporului va avea
adjunc(i specializa(i pe domenii de activitate, n ideea de a da o eficien(# sporit# activit#(ii institu(iei
&i a realiza o bun# corelare cu reglement#rile din alte (#ri unde este organizat &i func(ioneaz#
ombudsmanul. Detaliind dispozi(iile constitu(ionale, Legea nr. 35/1997, republicat# !i actualizat#,
prin art. 10 stabile&te c# (1) Avocatul Poporului este asistat de adjunc(i, specializa(i pe urm#toarele
domenii de activitate: a) drepturile omului, egalitate de &anse ntre b#rba(i &i femei, culte religioase
&i minorit#(i na(ionale; b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu
handicap; c) armat#, justi(ie, poli(ie, penitenciare; d) proprietate, munc#, protec(ie social#, impozite
&i taxe; (2) Adjunc(ii Avocatului Poporului ndeplinesc att atribu(iile ce le revin potrivit
domeniului de specializare, ct &i orice alte atribu(ii care le sunt ncredin(ate de Avocatul Poporului;
(3) Adjunc(ii Avocatului Poporului ndeplinesc, n ordinea stabilit# de Avocatul Poporului,
atribu(iile acestuia n caz de imposibilitate temporar# a exercit#rii func(iei; Domeniile de
specializare sunt conduse, potrivit art. 11, alin. 1 de adjunc(i... numi(i pe o durat# de 5 ani de
c#tre birourile permanente ale Camerei Deputa(ilor &i Senatului, la propunerea Avocatului
Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale celor dou# Camere ale Parlamentului. Condi(iile pentru
ocuparea func(iei de adjunct al Avocatului Poporului se stabilesc prin Regulamentul de organizare
&i func(ionare a institu(iei Avocatul Poporului.
281

Competen(a
282
- Atribu(iile Avocatului Poporului, n ap#rarea drepturilor &i libert#(ilor per-
soanelor fizice se reg#sesc formulate n Constitu(ie &i n Legea nr. 35/1997. Atribu(iile prev#zute n
Constitu(ie sunt cele de la art. 146, corelate cu atribu(iile Cur(ii Constitu(ionale. Astfel, potrivit art.
146 lit. a), Avocatul Poporului poate sesiza Curtea Constitu(ional# pentru a se pronun(a asupra
constitu(ionalit#(ii legilor, nainte de promulgarea acestora (controlul a priori, obiec(ie de

280
Muraru, I., Titlul II Drepturile, libert#ile !i ndatoririle fundamentale, Capitolul IV Avocatul Poporului, Art. 58
Numirea !i rolul, din Constituia Romniei comentariu pe capitole, op. cit., p. 572.
281
A se vedea, Muraru, I., Titlul II Drepturile, libert#ile !i ndatoririle fundamentale, Capitolul IV Avocatul Poporului,
Art. 58 Numirea !i rolul, din Constituia Romniei comentariu pe capitole, op. cit., p. 573.
282
A se vedea, Muraru, I., Titlul II Drepturile, libert#ile !i ndatoririle fundamentale, Capitolul IV Avocatul Poporului,
Art. 59 Exercitarea atribuiilor, din Constituia Romniei comentariu pe capitole, op. cit., p. 576-578.

120

neconstitu(ionalitate). Iar potrivit art. 146 lit. d) Avocatul Poporului poate ridica direct n fa(a Cur(ii
Constitu(ionale excep(ii de neconstitu(ionalitate (controlul a posteriori, sanc(ionator). Detalierea
acestor atribu(ii se va face la comentariul art. 146 din Constitu(ie. Legea nr. 35/1997 stabile&te
atribu(iile Avocatului Poporului dar &i limitele a&a cum prevede art. 59 alin. (1) din Constitu(ie. Ct
prive&te atribu(iile prev#zute de legea organic# a institu(iei, acestea se reg#sesc n art. 13: Avocatul
Poporului are urm#toarele atribu(ii: a) coordoneaz# activitatea institu(iei Avocatul Poporului; b)
decide asupra peti(iilor formulate de persoanele fizice lezate prin nc#lcarea drepturilor sau
libert#(ilor acestora de c#tre autorit#(ile administra(iei publice; c) verific# activitatea de rezolvare
legal# a peti(iilor primite &i solicit# autorit#(ilor sau func(ionarilor administra(iei publice n cauz#
ncetarea nc#lc#rii drepturilor &i libert#(ilor persoanelor fizice, repunerea n drepturi a peti(ionarului
&i repararea prejudiciilor; d) formuleaz# puncte de vedere, la cererea Cur(ii Constitu(ionale; e) poate
sesiza Curtea Constitu(ional# cu privire la neconstitu(ionalitatea legilor, nainte de promulgarea
acestora; f) poate sesiza direct Curtea Constitu(ional# cu excep(ia de neconstitu(ionalitate a legilor &i
ordonan(elor; g) reprezint# institu(ia Avocatul Poporului n fa(a Camerei Deputa(ilor, a Senatului &i
a celorlalte autorit#(i publice, precum &i n rela(iile cu persoanele fizice sau juridice; h) angajeaz#
salaria(ii institu(iei Avocatul Poporului &i exercit# dreptul de autoritate disciplinar# asupra acestora;
i) exercit# func(ia de ordonator principal de credite, atribu(ie pe care o poate delega cu respectarea
prevederilor legale privind finan(ele publice; i^1) poate sesiza instan(a de contencios administrativ,
n condi(iile legii contenciosului administrativ; j) ndepline&te alte atribu(ii prev#zute de lege; (2)
Avocatul Poporului poate delega exercitarea acestor atribu(ii adjunc(ilor s#i sau unor persoane cu
func(ii de conducere din cadrul institu(iei. Alte atribu(ii se reg#sesc fie n legea organic# a
institu(iei, fie n alte legi, ca de exemplu: prezentarea rapoartelor n fa(a Parlamentului - art. 5 alin.
din lege, care de fapt reia o dispozi(ie constitu(ional#: (1) Avocatul Poporului prezint#, n &edin(a
comun# a celor dou# Camere ale Parlamentului, rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele
trebuie s# cuprind# informa(ii cu privire la activitatea institu(iei Avocatul Poporului. Ele pot con(ine
recomand#ri privind modificarea legisla(iei sau m#suri de alt# natur# pentru ocrotirea drepturilor &i
libert#(ilor persoanelor fizice; (2) Raportul anual vizeaz# activitatea institu(iei pe un an calendaristic
&i se nainteaz# Parlamentului pn# la data de 1 februarie a anului urm#tor, n vederea dezbaterii
acestuia n &edin(a comun# a celor dou# Camere. Raportul anual se d# publicit#(ii. Unele atribu(ii,
ce revin mai ales conduc#torului institu(iei, le reg#sim n Regulamentul de organizare &i
func(ionare
283
. n acest sens, Avocatul Poporului: a) prezint# celor dou# Camere ale Parlamentului
rapoarte, anual sau la cererea acestora; semneaz# rapoartele, punctele de vedere, obiec(iile &i

283
Regulament din 29 octombrie 1997 de organizare &i func(ionare a institu(iei Avocatul Poporului Emitent Avocatul
Poporului - Publicat n: Monitorul oficial al Romniei, Partea I, nr. 347 din 9 decembrie 1997 - intrat n vigoare: 9
decembrie 1997

121

excep(iile de neconsti-tu(ionalitate, recomand#rile, precum &i orice alte acte necesare bunei
desf#&ur#ri a activit#(ii institu(iei; c) aprob# statul de func(ii &i fi&a postului pentru personalul din
institu(ie; d) aprob# organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul institu(iei; e)
nume&te, promoveaz#, elibereaz# din func(ie personalul, potrivit dispozi(iilor legale; f) aprob#
trecerea personalului dintr-un departament n altul; d) aprob# deplas#rile personalului n str#in#tate;
h) aprob#, ndrum# &i coordoneaz# programul de preg#tire &i formare profesional# a personalului de
specialitate; i) mputernice&te personalul de specialitate cu ndeplinirea unora dintre atribu(iile sale,
potrivit legii; j) aprob# planificarea &i efectuarea concediilor anuale de odihn#; k) aprob#
compensarea orelor prestate peste programul normal de lucru; 1) stabile&te &i aprob# programul de
audien(e; f) exercit# orice alte atribu(ii care i revin potrivit legii.
Actele )i faptele supuse peti%ionarii sunt supuse peti(ionarii actele &i faptele
administrative ale autorit#(ilor administra(iei publice, prin care s-au nc#lcat drepturile &i libert#(ile
garantate de Constitu(ie &i legi. Legea include n categoria actelor administrative care fac obiectul
activit#(ii Avocatului Poporului &i pe cele ale regiilor autonome. Sunt asimilate actelor
administrative att t#cerea organelor administra(iei publice, ct &i emiterea tardiv# a actelor.
Nu fac obiectul activit#(ii institu(iei Avocatul Poporului &i vor fi respinse f#r# motivare, potrivit art.
15 alin. (4): ...peti(iile privind actele emise de Camera Deputa(ilor, de Senat sau de Parlament,
actele &i faptele deputa(ilor &i senatorilor, ale Pre&edintelui Romniei, ale Cur(ii Constitu(ionale, ale
pre&edintelui Consiliului Legislativ, ale autorit#(ii judec#tore&ti, precum &i ale Guvernului, cu
excep(ia legilor &i ordonan(elor.
Categorii de cereri ce nu pot fi luate n considera%ie - intr# n aceast# categorie, potrivit
legii [art. 15 alin. (2)]. (2): peti(iile anonime, iar peti(iile ndreptate mpotriva nc#lc#rii drepturilor
&i libert#(ilor persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autorit#(ii administra(iei publice se adreseaz#
institu(iei Avocatul Poporului nu mai trziu de un an de la data la care aceste nc#lc#ri s-au produs
ori de la data la care persoana n cauz# a luat cuno&tin(# de ele. Este o condi(ie logic#, n spiritul art.
51 din Constitu(ie - Dreptul de peti(ionare - potrivit c#ruia Cet#enii au dreptul s# se adreseze
autorit#ilor publice prin petiii formulate numai n numele semnatarilor. Stabilirea unor termene
peste care implicarea Avocatului Poporului nu mai este posibil# este n concordan(# cu ideea
stabilit#(ii &i securit#(ii raporturilor juridice, precum &i cu filozofia prescrip(iei. ntr-un fel legea
sanc(ioneaz# dezinteresul manifestat de peti(ionar, care nu mai (ine cont de faptul c# un an de zile
nseamn# mult &i n sistemul probator. n leg#tur# cu cererile v#dit nefondate, solu(ia legii este
corect#, dar &i prudent#. Acestea, spune legea, vor fi respinse, dar motivat, sau pot fi completate cu
date suplimentare.
Competen%a Avocatului Poporului n solu%ionarea unor peti%ii care privesc autoritatea
judec"toreasc" - Autoritatea judec#toreasc# este reglementat# n Constitu(ie n Titlul III, 9
122

Capitolul VI &i include instan(ele judec#tore&ti, Ministerul Public &i Consiliul Superior al
Magistraturii. No(iunea de autoritate judec#toreasc#" este mai larg# dect cea de putere
judec#toreasc#" (pentru detalii, a se vedea &i (I. Muraru, M. Constantinescu, E.S. T#n#sescu, M.
Enache, Gh. lancu, Interpretarea Constitu(iei. Doctrin# &i practic#, pp. 151-194). Puterea
judec#toreasc# este format# numai din instan(ele judec#tore&ti. Puterea judec#toreasc# este una din
cele trei puteri din cadrul democra(iei constitu(ionale - legislativ#, executiv#, judec#toreasc# -,
puteri aflate, n temeiul art. 1 alin. (4) din Constitu(ie, ntr-o ecua(ie de separa(ie &i echilibru.
Instan(ele judec#tore&ti se afl# astfel n raporturi constitu(ionale particulare &i specifice cu celelalte
autorit#(i &i institu(ii publice care formeaz# statul. Acest specific prive&te &i raporturile cu institu(ia
Avocatul Poporului &i explic# pruden(a legii atunci cnd se refer# la peti(ii (cereri) care ar privi
nc#lc#ri semnalate n zona justi(iei. Potrivit art. 18 ale Legii 35/1977, republicat# !i modificat# n
cazul n care institu(ia Avocatul Poporului constat# c# solu(ionarea peti(iei cu care a fost sesizat#
este de competen(a autorit#(ii judec#tore&ti, se poate adresa, dup# caz, ministrului justi(iei,
Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public sau pre&edintelui instan(ei de judecat#,
care este obligat s# comunice m#surile luate. Perfec(ionarea textului acestui articol, s-a petrecut
prin prevederile actele normative care au modificat textul legii, ulterior republic#rii ei care a avut
drept efect - o corelare corect# cu dispozi(iile constitu(ionale (prin utilizarea terminologiei
autoritatea judec#toreasc#") &i a ad#ugat pre&edin(ii instan(elor judec#tore&ti, stabilind astfel
posibilitatea unei comunic#ri directe a Avocatului Poporului cu aceste autorit#(i. Justificarea
modific#rii este una simpl# dar solid#. Potrivit art. 6 parag. 1 al Conven(iei europene, orice persoan#
are dreptul la un proces echitabil, public &i realizat ntr-un termen rezonabil. Avocatul Poporului
primea destul de multe plngeri referitoare ndeosebi la tergiversarea exagerat# a judec#(ilor. Or,
aceast# tergiversare este, n fond, o fa(et# a birocratismului, aceast# boal# de tradi(ie &i incurabil# a
autorit#(ilor publice. Prin urmare, nu se reclamau fapte care s# pun# la ndoial# sau sub semnul
ntreb#rii independen(a judec#torului, ci numai administrarea judec#(ilor, iar tergivers#rile pot fi
cauzate ndeosebi de aparatul func(ional, administrativ al instan(elor. Interven(ia Avocatului
Poporului devenise deci necesar#, mai ales c# art. 58 din Constitu(ie nu distinge nc#lc#rile
drepturilor &i libert#(ilor n func(ie de autoritatea care le produce. Apoi, Avocatul Poporului nu se
adreseaz# direct judec#torului reclamat (deci cel care instrumenteaz# dosarul), ci pre&edintelui
instan(ei, care are &i atribu(ii administrative n buna desf#&urare a actului de justi(ie, sau, eventual,
ministrului justi(iei. Este &tiut c# n anul 2003 Constitu(ia Romniei a fost revizuit#. Cu aceast#
ocazie s-a introdus la art. 21 un nou alineat, alin. (3), potrivit c#ruia P#r(ile au dreptul la un proces
echitabil &i la solu(ionarea cauzelor ntr-un termen rezonabil". S-au valorificat, evident, regulile din
Conven(ia european# a drepturilor omului. Mai mult, modific#ri importante s-au adus &i
reglement#rilor privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu consecin(e importante privind rolul
123

ministrului justi(iei. Astfel, Consiliul Superior al Magistraturii este declarat garantul independen(ei
justi(iei". Rolul ministrului justi(iei este doar cel de membru, el nu are drept de vot atunci cnd
Consiliul ndepline&te rolul de instan(# de judecat#, el nu mai prezideaz# Consiliul, func(ia de
pre&edinte revenind, pentru un mandat de un an ce nu poate fi rennoit, unuia dintre magistra(ii
membri ai Consiliului. Legea Consiliului Superior al Magistraturii
284
, elaborat# n spiritul noilor
reguli constitu(ionale, stabile&te c# acesta asigur# respectarea legii &i a criteriilor de competen(# &i
etic# profesional# n desf#&urarea carierei profesionale a magistra(ilor [a se vedea art. 30 alin. (3)
din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat# !i actualizat#. Interes
prezint# &i Legea nr. 304/2004, organiz#rii judiciare, republicat# !i actualizat#, potrivit c#reia toate
persoanele au dreptul la un proces echitabil &i la solu(ionarea cauzelor ntr-un termen rezonabil, de
c#tre o instan(# impar(ial# &i independent#, constituit# potrivit legii (art. 10). Potrivit art. 46 din
lege: (1) Pre&edin(ii &i vicepre&edin(ii instan(elor judec#tore&ti iau m#suri pentru organizarea &i
buna func(ionare a instan(elor pe care le conduc &i, dup# caz, a instan(elor din circumscrip(iile
acestora, asigur# &i verific# respectarea obliga(iilor statuare &i a regulamentelor, de c#tre judec#tori
&i personalul auxiliar de specialitate; 2) Verific#rile efectuate personal de presedinti sau
vicepre&edin(i ori prin judec#tori anume desemna(i trebuie sa respecte principiile independentei
judec#torilor si supunerii lor numai legii, precum si autoritatea de lucru judecat; (3) Atribu(iile date
prin lege sau prin regulament in competenta pre&edin(ilor sau a vicepre&edin(ilor de instan(e nu pot
fi delegate colegiilor de conducere. Potrivit art. 49 din lege: (1) n cadrul fiec#rei instan(e
judec#tore&ti func(ioneaz# un colegiu de conducere, care hot#r#&te cu privire la problemele generale
de conducere ale instan(ei si ndepline&te atribu(iile prev#zute la art. 41; (2) Colegiile de conducere
sunt formate dintr-un num#r impar de membri si au urm#toarea componen#: a) la cur(ile de apel si
tribunale: pre&edintele si 6 judec#tori, ale&i pe o perioada de 3 ani in adunarea general# a
judec#torilor; b) la tribunale specializate si judec#torii: pre&edintele si 2 sau 4 judec#tori, ale&i pe o
perioada de 3 ani in adunarea general# a judec#torilor. (2^1) In cazul in care la judec#torii si
tribunale specializate num#rul judec#torilor este mai mic de 3, atribu(iile colegiului de conducere se
exercita de pre&edinte; (3) Hot#rrile colegiului de conducere se adopta cu votul majorit#(ii
membrilor s#i; (4) La &edin(ele colegiilor de conducere pot participa si pre&edin(ii de sec(ii; (5) La
cur(ile de apel si tribunale, cnd colegiul de conducere dezbate probleme economico-financiare sau

284
LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (republicat" i actualizat") - Textul
republicat al legii a fost publicat in M. Of., Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005. n anexa acestui curs este cuprins#
forma actualizat# a acestei legi - pn# la data de 2 mai 2011 - cu modific#rile si complet#rile aduse de: Ordonan(a de
Urgen(# nr. 27 din 29 martie 2006; Ordonan(a de urgen(# nr. 195 din 25 noiembrie 2008; Legea nr. 118 din 24 aprilie
2009; Odonan(# de urgen(# nr. 59 din 27 mai 2009; Legea nr. 36 din 21 martie 2011. Republicat# n temeiul art. VI al
titlului XV din Legea nr. 47/2005 privind reforma n domeniile propriet#(ii &i justi(iei, precum &i unele m#suri
adiacente, publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, dndu-se textelor o nou#
numerotare. Legea nr. 317/2004 a fost publicat# n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 599 din 2 iulie 2004, iar
ulterior a fost modificat# &i completat# prin Legea nr. 247/2005.
124

administrative, la &edin(ele acestuia participa si managerul economic al instan(ei, cu vot
consultative; (6) In func(ie de problemele supuse dezbaterii, la &edin(ele colegiilor de conducere ale
cur(ilor de apel, ale tribunalelor si tribunalelor specializate pot fi invita(i si judec#tori de la alte
instan(e, care nu au drept de vot; (7) Membrii ale&i ai colegiilor de conducere pot fi revoca(i de
adun#rile generale in cazul exercit#rii necorespunz#toare a atribu(iilor prev#zute de lege.
Ct prive&te sesizarea Ministerului Public, ea este fireasc#, deoarece Avocatul Poporului
prime&te, mai ales prin po&t#, plngeri legate de activitatea procurorilor. Acestea sunt retrimise
parchetelor competente, de regul# Procurorului General al Parchetului de pe lng# nalta Curte de
Casa(ie &i Justi(ie, spre competent# solu(ionare. R#mne obliga(ia acestuia de a comunica
Avocatului Poporului m#surile luate.
Fa(# de modific#rile constitu(ionale s-a propus ca, de lege ferenda, la o viitoare revedere a
Legii nr. 35/1997, s# se reintroduc# n text posibilitatea sesiz#rii Consiliului Superior al
Magistraturii.
285
(n.n. A.V. Voicu fapt care s-a !i petrecut n urma modific#rii art. 18 al legii de
pct. 17 al art. I din Legea nr. 258 din 14 decembrie 2010 publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr.
847 din 17 decembrie 2010: Art. 18 - n cazul n care institu(ia Avocatul Poporului constat# c#
solu(ionarea peti(iei cu care a fost sesizat# este de competen(a autorit#(ii judec#tore&ti, se poate
adresa, dup# caz, ministrului justi(iei, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public
sau pre&edintelui instan(ei de judecat#, care este obligat s# comunice m#surile luate.
Implicarea Avocatului Poporului n controlul de constitu%ionalitate - Ideea interven(iei
Avocatului Poporului n controlul de constitu(ionalitate s-a exprimat legislativ nc# din anul 2002.
Ca urmare a republic#rii !i modific#rii ulterioare a legii prin dispoziiile pct. 18 al art. I din Legea
nr. 258 din 14 decembrie 2010, art. 19 are urm#torul coninut: n cazul sesiz#rii privind excep(ia de
neconstitu(ionalitate a legilor &i ordonan(elor care se refer# la drepturile &i libert#(ile persoanelor
fizice, Curtea Constitu(ional# va solicita &i punctul de vedere al institu(iei Avocatul Poporului. O
prevedere similar# a fost introdus# &i n Legea nr. 47/1992 a Cur(ii Constitu(ionale republicat# (art.
30), cu observa(ia c#, potrivit acestei reglement#ri, Avocatul Poporului poate s# trimit# punctul s#u
de vedere (Art. 30 (1) Primind ncheierea prev#zut# la art. 29 alin. (4), pre&edintele Cur(ii
Constitu(ionale va desemna judec#torul-raportor &i va comunica ncheierea prin care a fost sesizat#
Curtea Constitu(ional# pre&edin(ilor celor dou# Camere ale Parlamentului, Guvernului &i Avocatului
Poporului, indicndu-le data pn# la care pot s trimit punctul lor de vedere. Prevederile art. 17
alin. (2) se aplic# n mod corespunz#tor. Aceast# completare legislativ# s-a dovedit inspirat# &i prin
ea s-a consolidat pozi(ia institu(iei Avocatul Poporului &i desigur, s-a ad#ugat un mijloc eficient n
realizarea func(iei de protec(ie a drepturilor omului. n leg#tur# cu acest aspect se impun dou#

285
A se vedea, Muraru, I., Titlul II Drepturile, libert#ile !i ndatoririle fundamentale, Capitolul IV Avocatul Poporului,
Art. 59 Exercitarea atribuiilor, din Constituia Romniei comentariu pe capitole, op. cit., p. 581-584.
125

observa(ii: 1. Curtea Constitu(ional# este obligat# s# solicite puncte de vedere; 2. Avocatul
Poporului este obligat s# comunice punctele de vedere. Este, deci, o reglementare diferit# de cea
privind solicitarea punctelor de vedere din partea pre&edin(ilor celor dou# Camere ale Parlamentului
&i Guvernului care pot s# comunice aceste puncte de vedere. Reglement#rile Constitu(ionale &i
legale pe care le-am nominalizat (I. Muraru) pun la ndemna institu(iei Avocatul Poporului noi
mijloace suplimentare pentru a putea ac(iona eficient n protec(ia drepturilor omului. Totodat#, ele
completeaz# gama de mijloace &i procedee de care institu(ia dispunea deja: primirea, examinarea &i
rezolvarea peti(iilor; efectuarea de anchete; emiterea de recomand#ri care nu pot fi supuse
controlului parlamentar &i nici controlului judec#toresc; posibilitatea de a se adresa, dup# caz,
ministrului justi(iei, Ministerului Public, Consilului Superior al Magistraturii sau pre&edintelui
instan(ei de judecat#, care sunt obliga(i s# comunice m#surile luate, n cazul n care Avocatul
Poporului constat# c# solu(ionarea cererii cu care a fost sesizat este de competen(a autorit#(ii
judec#tore&ti.

126

5. R#spunderea juridic# i responsabilitatea social#
5.1. Sistemul normelor sociale $i corela)ia normelor juridice cu normele
deontologice
Diversitatea rela(iilor sociale determin# existen(a unei multitudini de norme sociale &i, n
consecin(#, o varietate de forme prin care se influen(eaz# conduita oamenilor n cadrul acestor
rela(ii. Multitudinea de norme sociale nu se echivaleaz# nici un moment cu existen(a anarhic# a
acestora. Exist# dimpotriv#, o strns# rela(ie ntre diversele categorii de norme, numeroase forme de
colaborare ntre ele, determinate de faptul c# diversele seturi normative prezint# propriet#(i &i
corela(ii comune. Existen(a formelor variate de reglementare a activit#(ii oamenilor impune, pe
planul cercet#rii, necesitatea delimit#rii sistemelor normative - o delimitare n timp &i spa(iu -
precum &i examinarea tr#s#turilor lor determinante, fundamentale. Nu vom proceda la examinarea
tr#s#turilor &i a determina(iilor calitative specifice tuturor categoriilor de norme, ci vom analiza n
capitolul de fa(# doar corela(iile unor norme sociale cu normele de drept. Accentul va c#dea pe
analiza rela(iei dreptului cu morala, aspect larg &i ndelung cercetat n teoria dreptului. Sistemul
normelor sociale este alc#tuit din urm#toarele categorii de norme: normele etice, normele
obi&nuielnice, normele tehnice, armele politice, normele religioase, normele juridice. Aruncnd o
privire asupra procesului istoric de apari(ie a dreptului constat#m c# acesta s-a desprins treptat din
normele de moral# &i din obiceiuri. n acest sens, morala precede dreptului. Morala - scrie Guy
Durand - a servit totdeauna ca o proto-legisla(ie social#
286
". Pe verticala istoriei, evolu(ia dreptului
s-a f#cut n strns# leg#tur# cu cea a moralei. n planul cercet#rii, problema leg#turii dreptului cu
morala, a raportului dintre drept &i dreptate, a fundamentului &i a legitimit#(ii morale a
reglement#rilor juridice pozitive, au constituit aspecte centrale ale teoriei &i ale filosofiei dreptului -
un fel de Cap Horn" al filosofiei dreptului (R. von Jhering) sau un punct al furtunilor" (A.
Rava).
287
n general, toate genurile de activitate uman# sunt supuse, ntr-un fel sau altul, norm#rii, n
sensul c# ele nu se pot desf#&ura neorganizat, f#r# s# se subordoneze unor scopuri sau criterii,
prefigurate ntr-un sistem de principii &i norme. Vom spune deci c# orice proces de evolu(ie,
adaptare sau integrare n societate va avea loc ntr-un cadru organizat, normat, reglementat. Norma
social# este o propozi(ie prospectiv#, o propozi(ie universal# n care se subsumeaz# particularul &i
prin care se reglementeaz# conduita oamenilor, ntr-un sistem de ac(iune dat. Sistemele de norme
preexist# deciziei &i conduitei efective a individului. Din aceast# pa&i n explicarea independent# a
dreptului, n conceperea sa separat# de moral#, ntre preceptele dreptului se ntlnesc att principii

286
Popa, N., op. cit., 2008, p. 111, cu trimitere la G. Durand, Du rapport entre le droit et l'tique, Themis, vol. 20, m.
2, 1986, p. 285.
287
Popa, N., op. cit., 2008, p. 111.
127

morale - honeste vivere, neminem laedere, - dar &i principiul potrivit c#ruia prin drept trebuie s# se
dea fiec#ruia ceea ce este al s#u - suum cuique tribuere, principiu care (ine de func(ionarea justi(iei
(a justi(iei distributive)
288
. n general, n aprecierea raportului dintre drept &i moral# teoria juridic# a
evoluat pe dou# mari direc(ii, cea care a conceput dreptul ca un minim de moral# (Justi(ie prin drept
&i moral#") &i cea corespunz#toare pozitivismului juridic - statul este singurul temei al dreptului
(ordinea de drept f#r# moral#").
n cadrul primei orient#ri (concep(iile moraliste despre drept), dreptul &i morala sunt n(elese
ca dou# fa(ete ale unui fenomen: morala este etic# subiectiv#, iar dreptul apare ca etic# obiectiv#.
Morala - scrie M. Djuvara - are ca obiect aprecierea faptelor interne de con&tiin(# a inten(iunilor
omene&ti, pe cnd dreptul are de obiect aprecierea faptelor externe ale persoanelor, n rela(iile lor cu
alte persoane
289
". *coala dreptului natural concepea aflarea, cu ajutorul ra(iunii, a unui sistem de
reguli adecvat cerin(elor vie(ii, sistem derivat din preceptele morale fundamentale. Cnd regula
moral# comand# cuiva s# fie bun, i comand# o atitudine sufleteasc#, o inten(iune sincer#. ndat# ce
aceast# inten(iune s-a manifestat n afar# printr-un fapt n leg#tur# cu alt# persoan#, ndat# apare
fenomenul drept". Juristul francez Georges Ripert consider# c# nu exist# nicio diferen(# de
domeniu, natur# &i scop ntre regula moral# &i cea juridic#. Regula moral# p#trunde n drept n mod
facil prin intermediul concep(iilor etice ale legiuitorului sau ale judec#torului sau, n cel mai bun
caz, r#t#ce&te la frontierele dreptului pentru a p#trunde atunci cnd se ive&te prilejul (atunci cnd
legile juridice sunt lacunare sau cnd sunt contrare legii morale). Culegnd exemple din domeniul
dreptului civil, autorul francez indic# ntre obliga(iile morale legiferate: responsabilitatea civil#,
interzicerea mbog#(irii f#r# just# cauz#, executarea contractelor &i a echilibrului presta(iilor,
exercitarea cu bun#-credin(# &i neabuziv# a drepturilor conferite de lege
290
. Cnd legea nu mai e
conform# cu principiile morale va c#dea n desuetudine. Pentru Fr. Geny, elementele definitorii
pentru regula de drept, n compara(ie cu cea moral#, sunt: sanc(iunea din afar#, ideea de just &i
imperativul categoric pe care-1 implic# con(inutul normei juridice. Cu alte cuvinte, n prezen(a unor
leg#turi universale, elementele de demarca(ie dintre norma de drept &i cea moral# privesc att
finalitatea, ct &i sfera de aplicabilitate a celor dou# categorii de norme. Morala apare &i ca un
criteriu de verificare a coresponden(ei dreptului pozitiv cu dreptatea, dreptul pozitiv trebuind s# se
construiasc# n temeiul unor scopuri morale. Normele juridice care contrazic principiile morale sunt
injuste (lex injusta non est lex). Ori de cte ori exerci(iul strict al unui drept neglijeaz# aspecte de
umanitate (summum jus, summa injuria) intervine principiul moral de echitate.n aceast# ordine de

288
Ibidem, p. 112, cu trimitere la V. Hanga, Morala &i dreptul n concep(ia filosofilor greci, n Studia Napocensia,
Drept, Ed. Academiei, Bucure&ti, 1974, p. 7-25; Genoveva Vrabie, Politica, Morala &i Dreptul. Forme de reglementare
a conduitei umane, Bucure&ti, 1978.
289
Ibidem, cu trimitere la M. Djuvara, Teoria general# a dreptului, vol. I, Editura *tiinific#, Bucure!ti, 1930, p. 101.
290
Ibidem, cu trimitere la G Ripert, La r2gle morale dans les obligations civiles, ed. III, L.G.D.J., Paris, 1935, p. 35.
128

idei, s-a remarcat &i faptul c# exist# norme juridice c#rora principiile morale le sunt indiferente
291
,
astfel, regulile de circula(ie pe drumurile publice, normele economice care au un caracter pur
instrumental. Influen(a moralei asupra dreptului prive&te att procesul cre#rii dreptului, ct &i
procesul de aplicare a sa. ntr-un alt sens, la rndul s#u, legea juridic# reprezint# un important
mijloc de educare moral#. Legile - scrie Durand n sus-amintitul studiu - influen(eaz# mentalit#(ile
&i, pu(in cte pu(in, morala fiec#ruia". Hayek crede c# dreptul sus(ine morala nu prin aceea c# i
execut# comenzile, ci prin aceea c# i garanteaz# libera desf#&urare a puterii ei, ancorat# n voin(a
fiec#rui individ. n felul acesta, dreptul poate fi socotit ca &tiin(# a libert#(ii". El consider# c#
dreptul apare din necesitatea regulilor n societate. Aceste reguli au trecut de la simple obiceiuri
incon&tiente la afirma(ii articulate care au devenit, cu trecerea timpului, tot mai abstracte &i
generale. Dreptul are menirea de a-i permite individului s# ac(ioneze eficient pe baza propriei sale
cunoa&teri, alegnd condi(iile n care respect# prescrip(iile legale.
n cadrul celeilalte orient#ri, dreptul este desprins de orice alt# realitate, el este o construc(ie
n sine, singura realitate cu care se coreleaz# este statul. Statul este singurul temei al dreptului; n
lipsa statului ideea de drept este de neconceput. Autori binecunoscu(i n teoria dreptului - M.
Waline, Carre de Malberg, Kelsen - plecnd de la teze afirmate &i demonstrate n filosofie de c#tre
Hegel, ajung la concluzia c# &i normele de drept injuste constituie drept, ntruct sunt elaborate de
stat. Justi(ia - scrie Hans Kelsen - fiind o cerin(# a moralei, raportul dintre justi(ie &i drept este
inclus n raportul dintre moral# &i drept
292
". A afirma ns# c# dreptul este moral &i, n consecin(#,
esen(ialmente just, nseamn# a concepe existen(a unei singure morale valabile, a unei morale
absolute, tez# considerat# de Kelsen ca inacceptabil#. Valorile morale sunt relative &i nimeni nu
poate determina ceea ce trebuie considerat ca just n mod absolut. A spune c# dreptul este moral
nseamn#, cel mult, a afirma c# el este o norm# social# cu valoare moral# relativ# &i n aceast#
situa(ie raportul drept-moral# nu se refer# la con(inutul dreptului, ci la forma sa
293
Deci nu se poate
afirma c# dreptul trebuie s# fie moral, deoarece nu exist# moral# absolut#, o reglementare putnd fi
conform# cu un sistem de moral# &i contrar# altui sistem, astfel justificarea dreptului printr-o ordine
moral#.
Normele tehnice sunt regulile care conduc procesul productiv. Ele se statornicesc ntre
oameni n cadrul particip#rii lor la via(a economic# &i social-cultural#. Asemenea reguli exist# de
foarte mult# vreme &i nerespectarea lor se repercuteaz# n compromiterea rezultatului muncii sau cu
consecin(e p#gubitoare pentru cel care le ncalc#. Sporirea complexit#(ii proceselor economice
determin# o continu# specializare a activit#(ii productive &i o cre&tere substan(ial# a volumului de

291
Popa, N., op. cit., 2008, p. 112, cu trimitere la G. Durand, op. cit., loc. cit.
292
Popa, N., op. cit., 2008, p. 113, cu trimitere la H. Kelsen, Thorie pure du droit, Dalloz, Paris, 1962, p. 86.
293
Ibidem, cu trimitere la H. Kelsen, Thorie pure du droit, Dalloz, Paris, 1962, p. 89
129

cuno&tin(e a celor care particip# la aceast# activitate. Nerespectarea normelor tehnice (tehnologice)
determin# n numeroase cazuri &i consecin(e juridice. Se constat# chiar o invazie, n con(inutul
dreptului, a numeroase norme tehnice. Conducerea exemplar# a complicatelor procese tehnologice
implic# o maxim# profesionalitate &i responsabilitate. Multiplele varia(ii ale trebuin(elor colectivit#-
(ii determin# &i un proces de variabilitate a instrumentelor juridice. Societatea nu poate r#mne
descoperit# n fa(a unor erori de utilizare a proceselor tehnologice, cazuri n care urm#rile pot fi
grave, uneori extrem de periculoase (cazurile Cernobl !i Fukuyama sunt gr#itoare n acest sens).
Pentru acest motiv, consecin(ele juridice ale nerespect#rii normelor tehnice intervin tot mai frecvent
n procesul de organizare social#. Totodat#, expansiunea industrial# a determinat nmul(irea
accidentelor de munc# &i apari(ia teoriei riscului" n materia responsabilit#(ii delictuale. Ia
amploare ramura dreptului muncii &i securit#(ii sociale. Problema existen(ei unor norme tehnice se
pune &i n cadrul analizei complexului normativ juridic, n sensul c#, n cadrul diverselor
componente ale sistemului normelor juridice, exist# &i reguli tehnice sau cu un pronun(at caracter
tehnic. Astfel, regulile de elaborare normativ# cu un caracter metodologic sunt norme de tehnic#
juridic#. Majoritatea normelor de procedur# (civil#, penal#, administrativ#) au, de asemenea, un
caracter tehnic mai pronun(at. Spre exemplu: normele metodologice care conduc procesul elabor#rii
legilor (ini(ierea proiectului, avizarea acestuia, depunerea sa, dezbaterea sa, adoptarea, promulgarea,
publicarea); normele care privesc structura actului normativ; metodologia interpret#rii, a modific#rii
sau a abrog#rii actelor normative etc. De asemenea, regulile de procedur# care privesc, spre
exemplu, sesizarea instan(ei (prin ac(iune, plngere, rechizitoriu), ordinea audierii martorilor,
acordarea cuvntului n fond etc, toate acestea sunt norme tehnice juridice.
Atunci cnd ne referim la problematica eticii practice a deontologiei comunicatorilor, nu
avem cum s# nu ne referim &i la aspectele care privesc profilul moral al acestora. n unele cazuri, n
care con&tiin(a profesional# a comunicatorului nu este n acord cu imperativele responsabilit#(ii
profesionale parte a responsabilit#(ii sociale, poate s# se ajung# la o stare de conflict ntre presta(ia
profesional# &i normativitatea con&tiin(ei juridice. Formatorii de opinii, comunicatorii - trebuie s#
slujeasc# interesele cet#(ii trebuie s# fie buni cet#(eni. Credem c# accep(iunea sintagmei bun
cet#(ean cuprinde calitatea de interlocutor valabil n via(a material#, spiritual# &i juridic# a cet#(ii -
a societ#ii globale, coabitate cultural. Normele deontologice stabilesc unminimum de moral#
specific# cu privire la exercitarea unei profesiuni
294
.
Cele trei modalit#(i de rela(ionare a persoanei cu morala sunt: a. moralitatea, cea n care
persoana cunoa&te cerin(ele morale &i le respect#; b. imoralitatea, n care persoana cunoa&te cerin(ele
morale, dar nu le respect#; c. amoralitatea, n care persoana nu cunoa&te cerin(ele moralei &i ca urmare

294
Craiovan, I., Tratat de Teoria general# a dreptului, Edi(ia a II-a . rev#zut# &i ad#ugit#, Editura S.C. Universul
Juridic S.R.L., Bucure&ti, 2009. p. 189.
130

nu le respect#. Deontologia profesiunilor trebuie s# se fundamenteze pe un sistem de norme, reguli,
cerin(e, obliga(ii morale profesionale, precum &i pe reglement#ri de ordin juridic, administrativ &i
tehnico-profesional care orienteaz# activitatea acestora spre corectitudine &i eficien(# de altfel, n
accep)iunea actual, n deontologie se cuprind, pe lng# datoriile morale profesionale &i diferite
norme tehnice, cerin(e profesionale elementare, reguli administrative, norme juridice, care, n
structur#ri specifice fiec#rei profesiuni vor determina conduita deontologic profesional (sau
demersul deontologic profesional) definit# ca fiind un ansamblu de atitudini &i ac(iuni cerute de
normele profesionale &i cele tehnico-profesionale, f#r# de care nu este posibil# exercitarea
profesiunii la nivelul exigen(elor societ#(ii
295
.
Componentele demersului deontologic - n orice demers privitor la deontologie se
opereaz# cu termenii proprii moralei &i eticii
296
- rela(ionate cu dreptul: 1. Morala este, pe de o
parte o form# a con&tiin(ei sociale, iar pe de alt# parte ea este constituit# din totalitatea normelor,
regulilor, cerin(elor, preceptelor, datoriilor, ideilor etc. care reglementeaz# raporturile dintre oameni
morala reglementeaz# conduita oamenilor n toate domeniile sociale raporturi intense
interumane identific#m, n principal, n zona activit#(ilor profesionale, n cadrul muncii. Morala
muncii reglementeaz# conduita oamenilor n timpul muncii precum &i comportamentul fiec#ruia n
rela(ie cu propria activitate profesional#. Morala profesiunii are n vedere raporturile dintre
profesioni&ti &i dintre ace&tia &i obiectul profesiunii. (Raportul dintre morala profesiunii, morala
muncii &i moral# este ilustrat de fig. nr. 1); 2. Etica este &tiin(a despre moral# s-a dezvoltat n
cadrul filosofiei ulterior se afirm# ca &tiin(# de sine st#t#toare. S-a conturat &i afirmat deja &tiin(a
metaeticii - &tiin(# despre &tiin(a moralei. Etica muncii trateaz# problematica moralei muncii iar
etica profesiunii problematica moralei profesiunii. Raporturile dintre etic#, etica muncii &i etica
profesiunii sunt identice cu cele ale obiectului lor (vezi fig. nr. 2). Etica profesiunii se ocup# de
raporturile morale implicate n practicarea unei profesiuni al#turi de ea, deontologia profesiunii
adaug# &i alte tipuri de norme sociale imperative: normele juridice, normele administrative,
normele tehnico-profesionale (crea(ii ale oamenilor care reglementeaz# unele rela(ii dintre om &i
natura sa cu privire special# la instinctul de conservare a propriilor valori, n procesul complex de
producere a competen(elor profesionale) specifice profesiunii respective &i a c#ror respectare,
mpreun# cu normele moralei profesiunii de formator, este strict necesar# pentru realizarea corect# a
obiectivelor muncii profesionale (fig. nr. 3). Sfera no(iunii de etica profesiunii este cuprins# n
sfera no(iunii de deontologie profesional" (fig. nr. 4).


295
L#scu&, V., Deontologia pedagogului social, Editura Gewalt, Cluj-Napoca, 2002, p. cu trimitere la Du(escu, B.,
Etica profesiunii medicale, Editura Didactic# &i Pedagogic#, Bucure&ti, 1980.
296
Ibidem, p. 6-8.
131


Figura nr. 1 Figura nr. 2Figura nr. 3


Figura nr. 4
Ziaristul figur# central# a industriei media este purt#torul libert#(ii de exprimare &i al
dreptului la informa(ie. Avnd n vedere acest rol, activitatea jurnalistic# din presa scris# &i
audiovizual# nu este reglementat# nu numai de norme juridice, ci &i de norme deontologice (care
prev#d o anumit# conduit# moral# &i profesional#.)
132

n unele cazuri normele juridice fac trimiteri exprese la normele deontologice. Ele nu sunt
adoptate de autorit#(ile publice, ci de organiza(ii na(ionale &i interna(ionale ale ziari&tilor; n unele
cazuri reprezint# un fel de cutume statornicite de-a lungul timpului. 4ara noastr#, dup# cum am mai
ar#tat, nu beneficiaz# de o legisla(ie intern# care s# reglementeze acest domeniu. Pe de alt# parte,
mai multe organiza(ii ale ziari&tilor &i-au stabilit norme deontologice. Astfel, nsu&irea rezolu(iilor
Consiliului Europei referitoare la etica ziaristic#, de c#tre Parlamentul Romniei a fost binevenit#.

5.2. Rspunderea juridic, form specific a rspunderii sociale
297

5.2.1. Scurt istoric al institu&iei r#spunderii juridice
1. n comuna primitiv#, unde nu exista nici stat &i nici drept, nu exista nici r#spundere
juridic#. Existau, n schimb, credin(e mistice &i cutume, care trebuiau s# fie respectate.
2. n timpurile foarte dep#rtate ale dezvolt#rii statului roman, "atunci cnd popula(iunea era
pu(in civilizat# &i cnd moravurile erau ntr-o stare de quasi s#lb#ticie, exista, atunci cnd se
comitea un delict, numai vindicta privata"
298
. Cnd cineva era lezat, avea dreptul s# se r#zbune a&a
cum vroia n contra infractorului.
Mai trziu, &i aici apare o atenuare a r#zbun#rii private. Astfel, "s-a admis legea talionului -
o lege care nu este special# legisla(iunii romane, care se g#se&te &i n legile lui Moisi etc."
299
.
Conform acestei "legi", cel care a suferit un prejudiciu se r#zbuna, fapt care ntrunea
consim(#mntul grupului social din care f#cea parte. R#zbunarea era colectiv#, n sensul c# cel care
a suferit un prejudiciu avea dreptul s# se r#zbune nu numai mpotriva f#pta&ului, ci &i mpotriva
grupului social din care acesta f#cea parte.
Spre sfr&itul acestei perioade, problema r#spunderii cap#t# un aspect nou, n sensul c# victima se
putea n(elege cu f#pta&ul, acordndu-i iertare, n schimbul unei r#scump#r#ri a c#rei ntindere se
stabilea prin bun# n(elegere sau prin arbitri
300
. R#spunderea ia forma compozi(iei b#ne&ti
voluntare.
301

3. Spre deosebire de ornduirea primitiv#, ornduirea sclavagist# cunoa&te institu(ia statului
&i pe cea a dreptului. Pe m#sur# ce autoritatea statului cre&tea, o serie de probleme intrau n sfera de
atribu(ii a puterii publice. De la compozi(ia voluntar# s-a ajuns n acest fel la compozi(ia legal#, n
cadrul c#reia m#sura n care prejudiciul trebuia reparat, era fixat# de autoritate. Era normal, fire&te,

297
Voicu, A. V., R#spunderea civil# delictual# cu privire special# la activitatea sportiv#, Editura Lumina Lex,
Bucure!ti, 1999, cu trimitere la notele de subsol mai jos dispuse.
298
Stoicescu, C., Drept roman. Delictele. Edi(ia 2-a, Bucure&ti, 1919, litografiat (biblioteca U.B.B. Cluj-Napoca), Cap.
Istoricul delictelor, p. 71.
299
Ibidem, p. 72 &i urm.
300
Gionea, V, R#spunderea civil# a liberului profesionist (medic, avocat, arhitect), Bra&ov, 1942, p. 8.
301
Eliescu, M., R#spunderea civil# delictual#, p. 9., Editura Academiei R. S. R., Bucure&ti, 1972.
133

ca responsabilitatea s# fie reglementat# de stat, aceasta fiind o condi(ie primordial# pentru a se putea
institui &i men(ine "armonia social#"
302
. S-a consacrat astfel, pe plan juridic, rspunderea ca fapt
social; "fundamentul ei era obiectiv, simpla cauzare a unei pagube dnd na&tere dreptului la amenda
legal# stabilit#"
303
.
Cea mai veche &i mai important# lege roman#, ntocmit# de decemviri n anul 449 .e.n. &i
votat# de adun#rile populare centuriate - "Legea celor XII table" (care de fapt este o codificare
prelucrat# a dreptului cutumiar roman, c#ruia i s-au ad#ugat unele mprumuturi reduse la num#r, din
dreptul grec)
304
exprim# "interesele unei societ#(i sclavagiste incipiente care mai poart# nc# resturi
de rela(ii gentilice-patriarhale"
305
. A&a se explic# persisten(a talionului
306
al#turi de compozi(ia
voluntar# &i de cea legal#
307
. n dreptul roman, se f#cea o distinc(ie precis# ntre delictele publice &i
cele private. Delictele publice erau pedepsite de autoritatea public# cu pedepse mai ales corporale,
n schimb, n cazul delictelor private, victima se adresa autorit#(ii competente &i ob(inea satisfac(ie,
acordndu-i-se o desp#gubire sub form# de amend# aplicat# infractorului.
308
Victima avea ns#
posibilitatea de a se desp#gubi &i singur#, fie re(innd pe infractor, fie fixnd suma desd#un#rii. ,i
ntr-un caz &i n cel#lalt, desp#gubirea avea caracter de pedeaps#, iar nu de indemnizare, ca &i n
dreptul modern.
Epoca celor XII Table marcheaz# un stadiu intermediar ntre compozi(ia voluntar# &i cea
legal#. Dar ce este mai important, observ#m c# odat# cu apari(ia dreptului roman
309
, forma cea mai
evoluat# a lumii antice, asist#m la na&terea institu(iei r#spunderii juridice, la nceput penal#, apoi -
mult mai trziu, n epoca imperiului &i mai ales n aceea a lui Iustinian - la desprinderea din aceasta
a r#spunderii civile
310
.
n dreptul roman, lipsa unei demarc#ri ntre r#spunderea delictual# &i cea contractual# a
constituit mult# vreme o caracteristic# a r#spunderii civile (infrac(iunile &i r#spunderea civil# erau
sinonime ntre ele, r#spunderea civil# confundndu-se cu cea penal#). n cazul unui delict sau cvasi-
delict, victima faptului prejudiciabil avea dreptul s# cear# ca autorului s# i se aplice o pedeaps#, mai
trziu victima a dobndit &i dreptul la o ac(iune pentru repararea pagubei cauzate. Cnd r#zbunarea

302
Gionea, V., op. cit., p. 10.
303
Pop, L., Drept civil. Teoria general# a obliga(iilor. Tratat - edi(ia II-a, Editura Funda(iei Chemarea, Ia&i, 1997, p.
174.
304
Hanga, V., Drept privat roman, Editura Didactic# &i Pedagogic#, Bucure&ti, 1978, p. 67.
305
Ibidem.
306
Stoicescu, C., op. cit., p. 81: "Legea celor 12 table ne vorbe&te de ruperea unui membru, fapt care era pedepsit cu
talionul".
307
Hanga, V., op. cit., p. 393.
308
Gionea, V., op. cit., p. 10.
309
Pentru a justifica &i explica de ce este necesar# introducerea unor elemente de drept roman n con(inutul acestei
lucr#ri a se vedea: Stoicescu, C., op. cit. p. 12 &i urm. Autorul arat# c#: "ntr-adev#r deschiznd lucr#rile de drept civil
ale jurisconsul(ilor celebri, ca: Demolombe, La Rombiere, Salailles etc. vom g#si pe to(i vorbind despre materia
obliga(iunilor ... nu vom g#si pe nici unul zic, care s# nu fac# mai nti istoricul acestei cestiuni, f#r# s# nu pun# mai
nti n eviden(# principiile dreptului roman...".
310
Eliescu, M., op. cit., p. 10.
134

a fost nlocuit# cu pedeapsa privat#, obliga(ia la desd#unare apare ca o obliga(ie impus# de lege
autorului faptului prejudiciabil, drept r#scump#rare pentru faptul c# a fost sustras r#zbun#rii private
a victimei. Cnd sistemul compozi(iunii legale s-a generalizat, victima a avut numai calitatea de
creditor al dreptului la desp#gubire. Raportul juridic s-a transformat astfel ntr-un raport de la
creditor la debitor, s-a n#scut o obliga(ie ex delicto. Obliga(ia ex delicto era diferit# de cea n#scut#
ex contractu, deoarece cauza ei era un fapt activ al debitorului iar obiectul ei consta exclusiv ntr-o
dare, adic# o sum# de bani pe care debitorul trebuia s# i-o pl#teasc# creditorului s#u.(la obliga(ia
contractual# obiectul putea s# constea, deopotriv#, ntr-o dare sau facere).
Distinc(ia dintre r#spunderea contractual# &i delictual# a nceput s# se fac# abia dup# legea
Aquilia (aprox. anul 286 . e. n. anterior acesteia legea decemviral# reglementase cteva cazuri
particulare de daune"
311
), care pune bazele r#spunderii ce incumb# unei persoane pentru orice daun#
pricinuit# alteia n mod inten(ionat sau din culp#, lege care a reglementat delictul damnum iniuria
datum (paguba pricinuit# pe nedrept).
F#r# s# intr#m n disputele romani&tilor privitoare la faptul c# este lege sau plebiscit, sau c#
... "probabil c# legea trebuie localizat#, dup# hipoteza Dlui Girard, ceva mai nainte de secolul al
VII, cnd tr#ia Brutus, care dup# cum &tim cuno&tea aceast# lege
312
, ea pune bazele r#spunderii
civile delictuale. Ea a creat o bre&# n concep(ia anterioar#, care statua c# simpla cauzare a unei
pagube d# na&tere dreptului la amenda legal stabilit#. Legea Aquilia prevedea c# r#spunderea nu
poate fi admis# atunci cnd se ndreapt# mpotriva unor fiin(e lipsite de ra(iune, cum sunt copiii &i
nebuni, deoarece ele nu pot fi n culp#, consacrndu-se astfel, pentru prima dat#, concep(ia
subiectiv# asupra r#spunderii.
313

Legea Aquilia pune bazele unui nou sistem de r#spundere, perfec(ionat fa(# de Lex duodecim
tabularum &i cele care i-au urmat
314
. Dac# pn# la legea Aquilia se practica sistemul amenzilor fixe,
conjugat cu alte m#suri, aceasta, pentru prima dat#, ncearc# s# stabileasc# principiul conform
c#ruia: orice persoan# care a cauzat un prejudiciu prin culpa sa este (inut# de o obliga(ie fa(# de
victima acestui prejudiciu.
315

De&i textul citat are o valoare de principiu, legea nu d# nc# o reglementare de ansamblu, ci,
procedeaz# n capitolele sale la solu(ii cazuistice. De aceea dreptul posterior a perfec(ionat sistemul
instituit; el precizeaz# no(iunea culpei &i pune puternic n relief ideea c# r#spunderea nu poate
exista f#r# un prejudiciu rezultat dintr-o gre&eal#
316
.
Totu&i legea Aquilia a pus la baza r#spunderii rezultate ex delicto, culpa. Dar nu intereseaz#

311
Hanga, V., op. cit., p. 399.
312
Stoicescu, C., op. cit., p. 129.
313
Pop, L., op. cit., p. 174.
314
Hanga, V., op. cit., p. 377.
315
A se vedea, Beudant, Ch., Cours de droit civil francais, Editura Arthur Rosseau, Paris, 1906, p. 728.
316
Ibidem.
135

gradul de vinov#(ie al autorului prejudiciului. Cea mai u&oar# culp# se dovede&te a fi suficient#
pentru antrenarea r#spunderii: in Lex Aquilia et levissima culpa venit (fragment 44 Digestae-Ad
legem Aquilia)
317
.
Dac# fapta este inten(ionat# sau nu, nu intereseaz#. Chiar dac# delictul s-a cauzat prin
neglijen(#, culpa exist#, iar autorul s#u va fi obligat, a&a cum spunea Gaius, la un minimum necesar:
impunitus commissit
318
.
Ulpian, n completarea teoretic# a dispozi(iilor acestei legi, ocazionat poate de dezvoltarea
activit&ilor sportive, n Digeste 9, 2, 7, 4 arat# urm#toarele: "Si quis in colluctatione, vel pancratio,
vel pugiles dum inter se exercitur, alius alium occiderit, si quidem in publice certamine alius alium
occiderit, cessant Aquilia, quia gloriae causa et virtutis, non iniuriae gratia videtur damnum
datum", citat a c#rei traducere o prezent#m n dou# variante (n urma colabor#rii cu distinsul dr.
Durido Buia):
1."Dac cineva a omort o persoan, pe cnd se ntreceau ntre ei, ntr-o ntrecere sportiv sau n
pancrea)iu, sau la box 'i dac aceasta s-a ntmplat pe o aren public, nu se aplic legea Aquilia,
deoarece dauna a fost pricinuit nu din dorin)a de a face ru ci pentru glorie 'i succes";
2. " Legea Aquilia nu se aplic - deoarece se crede c 'i paguba nu este produs pe nedrept, ci n
scopul gloriei 'i virtu)ii - n cazul n care o persoan a ucis pe alta pe cnd ele fceau exerci)ii n
vederea deprinderii cu lupta, ori n lupte diverse, precum 'i n situa)ia n care un om l-a omort pe
cellalt n cadrul unei ntreceri (sportive) organizat ntr-un loc public".
Din prezentarea acestei "derog#ri" de la legea Aquilia, putem s# interpret#m neaplicarea legii ca o
cauz# exoneratorie de r#spundere civil# delictual#, primar#, privind prejudiciile cauzate n
activitatea sportiv.
Printre altele, legea Aquilia nu se aplic#:
1. n cazul n care paguba s-a produs de o fapt# sau ac(iune permis# de lege:
a) n exercitarea legitimei aprri (Gaius, D. 9, 2, 4; I. 4, 3,2);
b) pentru asigurarea puterii, gloriei 'i virtu)ii (op. cit. Ulpian, D., 9, 2, 7, 4)
2. n mprejurarea n care paguba s-a produs f#r# dol sau culp#. De pild#, un sclav aflat incidental pe
un turn anume destinat antrenamentului militar este ucis de un soldat care f#cea acolo exerci(ii de
lupt# (Gaius, I., 3, 211)
319
.
3. n ipoteza n care intervine culpa victimei
320
.
4. n situa(ia n care paguba asupra lucrurilor altuia se produce spre a evita prejudiciul asupra
propriilor bunuri: "Legea Aquilia nu se acord mpotriva aceluia care a drmat casa vecinului

317
Ibidem.
318
Ibidem.
319
Tomulescu, C. St., Drept privat roman, Bucure&ti, 1973, p. 335.
320
Jacot#, M. V., Dreptul roman, Ia&i, 1993, vol. II, p. 463.
136

spre a mpiedica incendiul s cuprind 'i casa lui" (Ulpian, D., 9, 2, 49, 1); "Legea Aquilia nu se
acord n contra aceluia care a aruncat n mare mrfurile strine ca s salveze pe ale sale"
(Ulpian, D., 19, 5, 14); "Legea Aquilia nu se aplic fa) de acela care a distrus lucrurile altuia ca
s poat supravie)ui"
321
.
n principiu legea Aquilia se putea aplica numai n cazul pagubelor suferite de lucrurile,
animalele sau sclavii unei persoane. ntruct se pare c# nimeni nu era socotit st#pnul membrelor
sale (dominus membrorum morum nemo videtur), legea Aquilia putea fi folosit# pentru daune
suferite de propriul corp, numai pe cale de ac(iune util#. Ideea r#spunderii delictuale a&a cum a fost
fundamentat# de legea Aquilia &i dezvoltat# de dreptul ulterior s-a transmis prin diverse filiere, fiind
preluat# de legisla(iile din Apusul Europei care aveau la baz# Digestele lui Iustinian.
5.2.2. No&iunea de r#spundere juridic#
Dup# scurta incursiune istoric#, n care am parcurs cteva etape privitoare la institu(iei
r#spunderii n general &i a celei delictuale n special (la care trebuie s# ad#ug#m observa(ia c#, dup#
cucerirea Daciei de c#tre romani &i transformarea ei n provincie roman#, fenomenele realit#(ii &i ale
institu(iilor juridice cunosc un proces de sintez# ale c#ror importante elemente se constituie din
spiritul justi(iar tradi(ional al geto-dacilor &i ra(ionalismul &i rigorismul normativit#(ii romane)
322
,
consider#m c# tratarea unei probleme att de complexe implic# cu necesitate referiri la unele
concepte filozofice cum ar fi: necesitate &i libertate, determinismul sub diferitele sale aspecte,
leg#tura cauzal# dintre fenomene, cauz# &i condi(ie etc.
323
De asemenea, datorit# faptului c#, prin
natura sa, comportamentul uman se desf#&oar# numai ntr-un mediu social, ntr-o societate, tratarea
conceptului de r#spundere juridic# nu poate fi disociat# de anumite implica(ii sociologice. Astfel,
trebuie s# recunoa&tem c# exist# un poten(ial conflict ntre elementele preprogramate ale
comportamentului uman &i interesele comunit#(ii n care tr#ie&te. Omul ca fiin(# ra(ional#, ca
noumen
324
, &i d# sie nsu&i legi, de aceea orice cet#(ean este, pentru stat, un scop &i un purt#tor al
dreptului
325
. n procesul socializ#rii, printre normele lui de conduit#, pe care &i le-a impus,
func(ioneaz# &i a&anumitele norme ale responsabilit#(ii sociale. Sursa normativit#(ii n drept se afl#
n autoritate. Ea este singura care poate realiza o scar# a valorilor juridice, chiar dac# valoarea

321
A se vedea C#tuneanu, I. C., Curs elementar de drept roman, Bucure&ti, 1927, p. 403, 404 nota 2.
322
Dr#ghicescu, D., Din psihologia poporului romn, Editura Albatros, Bucure&ti, 1996, p. 121.
323
Bobo&, Gh., Vl#dica Ra(iu, G., R#spunderea, responsabilitatea &i constrngerea n domeniul dreptului, p. 6, Editura
ARGONAUT, Cluj-Napoca,1996.
324
Andrei Petre, Prelegeri de istorie a filosofiei. De la Kant la Schopenhauer, Editura Polirom, Ia&i, 1997, p. 50 &i
urm. Kant consider# c# n lumea fenomenal# predomin# cauzalitatea, nl#n(uirea de cauze &i efecte, determinarea
continu# a fenomenelor; omul este nu numai fenomen supus cauzalit#(ii, ci el este, prin ra(iunea sa, chiar noumen, lucru
n sine; omul este &i noumen, c#ci el se poate ridica deasupra fenomenelor, le poate st#pni; ca noumen, omul are
libertate, pentru c#, libertatea exist# numai n lumea inteligibil#, n lumea numenelor.
325
Ibidem, p. 61.
137

juridic# nu este identic# cu realitatea juridic#
326
. Petre Andrei evocndu-l pe Kant sesizeaz# c#
totu&i, dreptul vrea s# stabileasc# un principiu moral, vrea s# fie un minimum etic &i, pentru acest
motiv, valoarea juridic# tinde c#tre valoarea moral# - valoarea juridic# are un caracter praxiologic,
ntruct vizeaz# structura esen(ial# a ac(iunilor umane (individuale &i de grup), modul de
eficientizare a acestor ac(iuni
327
. La rndul lor &i valorile juridice sunt susceptibile de a fi clasificate.
Cu referire la sfera dreptului, se consider# c# putem re(ine, ca func(ional# pentru aceast# sfer#,
vechea clasificare originat# n concep(ia lui Aristotel
328
conform c#reia exist# valori-scop, deci
valori autonome, care nu depind de altele, &i valori-mijloc, care ajut# la realizarea altora
clasificare care ne ajut# s# localiz#m raporturile juridice de constrngere n categoria valorilor-
mijloc, sau, a&a cum sunt denumite ele ast#zi, valori-instrumentale. Giorgio Del Vecchio afirma
c# acolo unde lipse&te constrngerea lipse&te &i dreptul cele dou# concepte, de coercibilitate &i de
drept sunt, din punct de vedere real &i logic, inseparabile
329
.
R#spunderea este perceput# ca fiind un fapt social
330
reprobabil, care se rezum# n reac(ia
trezit# de o ac(iune pe care societatea de la locul &i timpul s#v#r&irii acesteia o socote&te condam-
nabil#
331
. Pentru consecin(ele pe care individul le suport# ca rezultat al unei conduite, valorizat#
(evaluat#) ca neconform# cu normele sociale, se folosesc n special doi termeni: cel de rspundere
&i cel de responsabilitate.
n dic(ionare
332
&i n literatura de specialitate
333
nu se face ntotdeauna distinc(ia ntre cei doi
termeni - r#spundere &i responsabilitate - acestora atribuindu-li-se, n mod obi&nuit, sensul de
obliga(ie a unui individ sau colectivit#(i, care decurg din normele instituite n societate la un
moment dat, sau ntr-o anumit# colectivitate, de a efectua anumite ac(iuni sau de a se ab(ine de la
s#v#r&irea altora, precum &i obliga(ia acestora de a repara prejudiciile provocate prin conduita sa
(lor). n acest fel, termenii de rspundere &i responsabilitate se refer# la ac(iuni sau inac(iuni care i
se impun individului sau colectivit#(ii prin coerci(ie, din exterior &i nu privesc atitudinile proprii ale
acestora. Potrivit afirma(iilor lui Durkheim, coerci(ia este privit# ca o tr#s#tur# general# solidar# cu
exterioritatea faptului social &i cu obiectivitatea acestuia, n raport cu subiectivitatea individului,

326
Andrei Petre, Filosofia valorii, Editura Polirom, Ia&i, 1997, p. 131.
327
Ciuc#, M. V., Lec(ii de sociologia dreptului, Editura Polirom, Ia&i, 1998, p. 295.
328
Biri&, I., Valorile dreptului &i logica inten(ional#, Editura SERVO-SAT, Arad, 1996, p. 110 &i urm.
329
Giorgio Del Vecchio, op. cit., p. 224.
330
Paul Fauconnet, La responsabilite. Etude de sociologie, Paris, Librairie Felix Alcan, 1920, p. 3 &i urm., citat &i de
J. Carbonnier, Droit civil, tom. II, Les biens et les obligations, edi(ia a -V-a, Paris, Presses Universitaires de France,
1967, p. 577-578.
331
Eliescu, M., op. cit., Editura Academiei R.S.R., Bucure&ti, 1972, p. 5
332
Nouveau petit Larousse, Librarie Larousse, Paris, 1971, p. 802; Dic(ionarul enciclopedic romn, vol. 4, Editura
Politic#, Bucure&ti, p. 48-49; Dic(ionarul limbii romne moderne, Editura Academiei R.P.R., Bucure&ti, p. 695 &i 713.
Astfel, dic(ionarul Larousse acord# termenilor de responsabilitate &i responsabil mai ales un sens juridic. De asemenea,
nici dic(ionarele romne&ti nu fac distinc(ia dintre ace&ti doi termeni, ci, dimpotriv#, stabilesc echivalen(e celor doi
termeni, tot n sens juridic.
333
Paul Fauconnet, op. cit., p. 29-90.
138

n(elegnd c# e vorba de coerci(ie n sensul de obiectivitate care se impune, care este independent#
de con&tiin(a individului
334
. Printre normele care reglementeaz# comportamentul uman n societate,
f#r# ndoial# c# cele mai importante sunt normele juridice, susceptibile a fi aduse la ndeplinire prin
for(a de constrngere a statului.
No(iunea de r#spundere, omniprezent# n toate sferele vie(ii sociale, cap#t# caracterul cel
mai sever n cadrul normelor juridice. Indiferent de forma sa, r#spunderea juridic# implic# un raport
ntre societate &i individ, mai precis ntre autoritate &i individ, prin care acestuia i se impun anumite
obliga(ii independent de voin(a sa. Institu(ia r#spunderii, considerat#, n mod tradi(ional, institu(ia
central# a tuturor ramurilor dreptului, continu# s# de(in# aceast# pozi(ie &i n zilele noastre
335
.
Statul este deci subiectul care, prin normele de drept elaborate sau sanc(ionate de el, reglementeaz#
comportamentul uman prezent n diferite categorii de rela(ii sociale. De aceea, nu ntmpl#tor
nerespectarea normelor de drept face ca cele dou# expresii - rspundere &i responsabilitate - s# fie
utilizate mai ales n sensul lor juridic.
Pentru a distinge ntre acestea s-a ncercat definirea no(iunii de obliga)ie &i datorie. Dar,
no(iunea de obliga)ie nu prezint# nici un avantaj n raport cu acela de r#spundere, nu are un con(inut
mai delimitat
336
. n afar# de aceasta, n domeniul dreptului, termenul de obliga)ie exprim# un raport
juridic civil. Ct prive&te termenul de datorie, acesta are n special, "un con(inut etic bine
precizat"
337
, care nu se suprapune cu cel de responsabilitate. Consider#m c# elementul principal
care poate distinge ntre termenii de r#spundere juridic# &i responsabilitate este func)ia lor social.
n timp ce r#spunderea vizeaz# mai ales conservarea unui sistem social, responsabilitatea prive&te
ameliorarea sistemului social &i dezvoltarea lui.
Se cunoa&te c# antijuridicitatea sau ilicitatea unui fapt este precedat# de antisocialitatea lui.
Antisocialitatea face ca anumite fapte s# fie incriminate prin norme de drept. Antisocialitatea are &i
ea la baz# un comportament deviant de la anumite norme, dar de la anumite norme cu caracter mai
larg dect normele juridice: norme morale, politice religioase. Na&terea &i dezvoltarea r#spunderii
juridice nu pot fi cercetate &tiin(ific dect n leg#tur# cu locul &i mai ales cu timpul
338
. Ea s-a putut
deta&a de r#spunderea moral# numai ncepnd cu formarea statului &i dreptului, cu toate c#, odat# cu
dezvoltarea civiliza(iei &i culturii, dreptul are tendin(a de a se desprinde &i autonomiza tot mai mult
de normele morale, religioase, etice, politice. Valorile juridice sunt rezultatul voin(ei legiuitorului
care urm#re&te ca scop ultim realizarea valorii culturale prin dezvoltarea maxim# a

334
Biri&, I., op. cit., p. 118 &i urm.
335
A se vedea, Anghel, I.M., Deak, Fr., Popa, M. F., R#spunderea civil#, Bucure&ti, Editura ,tiin(ific#, 1970, p. 5.
336
Florea, M., Responsabilitatea ac(iunii sociale, Editura ,tiin(ific# &i Enciclopedic#, Bucure&ti, 1976, p. 83.
337
Bobo&, Gh., Vl#dica Ra(iu, G., op. cit. p. 12.
338
Eliescu, M., op. cit., p. 7.
139

personalit#(ii
339
. Kohler, la rndul lui, afirm# c# dreptul e relativ, ntruct e subordonat
postulatelor culturii
340
. Legile juridice &i au con(inutul din cultur# &i tind c#tre cultur#
341
fapt ce
se explic# prin influen(a reciproc# dintre drept &i cultur#
342
. Astfel, r#spunderea juridic# -
institu(ie a sistemului de drept - nu se poate nc# disocia &i izola total de rela(ia sa interdependent#
cu celelalte feluri de r#spundere social# &i anume cu cea moral#, etic#, politic# etc. De altfel,
legiuitorul cnd selecteaz# din multitudinea de rela(ii sociale pe acelea care consider# c# au nevoie
de protec(ie juridic#, porne&te de la premisa c# selec(ia n vederea valoriz#rii acestora s-a f#cut deja
n sfera rela(iilor morale, religioase, etice.
Dup# cele prezentate constat#m c#, defini(ia atribuit# acestei institu(ii de Mircea Costin, cel
pu(in la nivelul societ#(ii romne&ti, acoper# integral accep(iunea no(iunii: "r#spunderea juridic#
este complexul de drepturi &i obliga(ii conexe, care - potrivit legii - se na&te ca urmare a s#vr&irii
unei fapte ilicite &i care constituie cadrul de realizare a constrngerii de stat prin aplicarea
sanc(iunilor juridice n scopul asigur#rii stabilit#(ii raporturilor sociale &i al ndrum#rii membrilor
societ#(ii n spiritul respect#rii ordinii de drept"
343
. Definit# astfel, r#spunderea juridic# nu se reduce
&i nu se poate confunda cu sanc(iunea juridic#. Aplicarea sanc(iunilor juridice este doar consecin(a
final# a antren#rii r#spunderii juridice
344
. Astfel, pentru existen(a r#spunderii, se cere doar s# existe
ni&te norme cu caracter imperativ care s# fi fost nc#lcate de agentul f#ptuitor.
5.2.3. Formele r#spunderii juridice
Putem afirma, deci, c# r#spunderea juridic# &i sanc(iunea juridic# sunt dou# no(iuni diferite,
prima constituind cadrul juridic de realizare pentru cea de a doua. Rspunderea juridic este un raport
juridic de constrngere, iar sanc)iunea juridic reprezint# obiectul acestui raport. Sanc(iunea trebuie s#
intervin#, dup# opinia lui Mill, atunci cnd se ncalc# o obliga(ie bine definit# &i determinat# fa(# de
o alt# persoan# sau de alte persoane, ori cnd exist# o daun# precis# sau un risc de producere a unei
daune fa(# de alt individ sau fa(# de colectiv
345
.
Conduita ilicit reprezint# mprejurarea ce determin# na&terea raportului juridic de aplicare a
sanc(iunii, respectiv de constrngere. Ea constituie un fapt juridic ilicit
346
. Pentru a avea un caracter
ilicit, o anumit# fapt# trebuie s# constituie o nc#lcare a normelor juridice &i s# prezinte un grad mai

339
Andrei Petre, Filosofia valorii, op. cit., p. 134.
340
Ibidem.
341
Ibidem, p. 135 cu trimitere la M. E. Mayer, Rechtstnormen und Kulturnormen. Strafrechtlichen Abhandlungen,
Breslau, 1903, p. 24.
342
Ibidem.
343
Costin, M. N., O ncercare de definire a no(iunii r#spunderii juridice, n Revista Romn# de Drept, nr. 5/1970, p.
83.
344
Pop, L., op. cit., p. 158.
345
John Stuart Mill, Despre libertate, Editura Humanitas, Bucure&ti, 1994, p. 102-103.
346
Bobo&, Gh., Teoria general# a dreptului, Note de curs, Universitatea Independent# Dimitrie Cantemir, Facultatea
de Drept, Cluj-Napoca, 1992, p. 189.
140

mare sau mai mic de pericol social. Conduita ilicit# se s#vr&e&te prin ac(iuni &i inac(iuni.
Ac)iunea ilicit se concretizeaz# prin acte materiale care ncalc# norma juridic# ce interzice ceva.
Inac)iunea const# dintr-o ab(inere de la ac(iune a persoanei obligate s# ndeplineasc# anumite
fapte pozitive, ab(inerea (omisiunea) avnd aici un caracter con&tient &i voluntar n vederea realiz#rii
unor scopuri propuse (ilicite).
n func(ie de gradul de pericol social al conduitei ilicite, se stabilesc &i sanc(iunile ce se aplic#
pentru s#vr&irea diferitelor fapte ilicite. Gradarea pericolului social &i, n func(ie de aceasta, ierarhizarea
gravit#(ii consecin(elor ce decurg din atingerile aduse anumitor interese, este explicabil# din moment
ce recunoa&tem c# n societate exist# n mod obiectiv o ierarhie a valorilor
347
. Stabilirea valorii unui
interes social &i localizarea lui n ierarhia valorilor este, a&a cum s-a ar#tat, de competen(a legiuitorului.
n func(ie de natura lor, sanc(iunile se clasific# n: sanc(iuni penale, administrative, disciplinare,
sanc(iuni civile, fiscale, de dreptul mediului, de dreptul familiei etc.
348
De asemenea, n func(ie de
criteriile amintite putem stabili formele conduitei ilicite &i n raport de acestea, formele r#spunderii
juridice &i, nu n ultimul rnd, pentru a fundamenta problematica cumulului lor cu r#spunderea civil#
delictual# (incident# &i n practica activit#(ilor de comunicare). R#spunderea juridic# se manifest# sub
mai multe forme concrete, fiecare cu particularit#(ile ei, dar cu un fond de reguli comune &i o serie de
principii generale aplicabile tuturor acestor forme. Astfel, pentru a dezvolta formele r#spunderii juridice
este necesar de a prezenta, nainte de toate, formele conduitei ilicite:

347
Naschitz, A., Problema valorii &i a valorific#rii n drept, n Revista de filozofie nr. 5/1964; Pascadi, I., Idealul 'i
valoarea estetic, Editura Politic#, Bucure&ti, 1966, p. 47-76.
348
Iov#na&, I., n Dreptul administrativ &i elemente ale &tiin(ei administra(iei, Editura Didactic# &i Pedagogic#,
Bucure&ti, 1977, p. 34-35, arat# c# nu se poate g#si un criteriu unic de clasificare a formelor r#spunderii juridice,
distinc(ia urmnd s# fie f#cut# pe baza mai multor criterii cumulative. Astfel, un prim criteriu propus l constituie
caracterul sanc(iunii dup# care formele r#spunderii juridice n ansamblul lor se por clasifica n dou# mari grupe: a)
forme de r#spundere care constau n aplicarea unor ac(iuni represive; b) forme de r#spundere care instituie sanc(iuni cu
caracter reparatoriu. Cu toate c# distinc(ia dintre cele dou# categorii nu trebuie totu&i absolutizat#, n sensul c# unele ar
fi numai reparatorii, iar altele doar represive, clasificarea n aceste dou# categorii prezint# nu numai o utilitate teoretic#,
ci &i una practic#, n sensul c#, natura sanc(iunii determin# aplicabilitatea unor reguli comune tuturor formelor care fac
parte din aceea&i categorie. De pild#, principiul individualiz#rii &i grad#rii sanc(iunii este comun tuturor formelor de
r#spundere represiv#, la fel cum &i culpa se stabile&te dup# criterii subiective att n cazul r#spunderii penale, ct &i a
celei administrative sau disciplinare. Cu toate c# formele reparatorii de r#spundere (care se caracterizeaz# prin aceea c#
se aplic# ntotdeauna cnd a fost cauzat# o daun# material# sau moral# &i urm#resc restabilirea situa(iei anterioare
nc#lc#rii s#vr&ite) se deosebesc u&or de formele de r#spundere represiv# (penal#, administrativ#, disciplinar# care
constau ntr-o pedepsire a persoanei vinovate chiar dac# nu s-a produs o pagub# &i nu vizeaz# nemijlocit restabilirea
situa(iei anterioare), deosebirea dintre ele nu se poate face cercetnd doar natura lor, ci va trebui s# apel#m &i la alte
criterii cum ar fi, gravitatea consecin(elor, faptul c# anumite sanc(iuni sunt specifice numai r#spunderii penale, ori
numai r#spunderii disciplinare, administrative etc. Un alt criteriu l constituie natura raportului juridic nc#lcat care &i-a
g#sit consacrarea &i n practica judiciar# Decizia de ndrumare, nr. 13/1961, n Culegerea de decizii de ndrumare ale
Plenului Tribunalului Suprem n materie civil# pe anii 1952-1965, Editura ,tiin(ific#, Bucure&ti, 1966, p. 161
(referindu-se la deosebirea dintre r#spunderea civil# &i r#spunderea material# a angaja(ilor, suprema instan(# a statuat
c#: Ceea ce determin# felul r#spunderii este existen(a raportului contractual de munc# dintre cel care a a cauzat
paguba &i cel p#gubit!). Al treilea criteriu de clasificare a formelor r#spunderii juridice l constituie particularit#(ile &i
calificarea faptei. Criteriul faptei este des invocat n literatura de specialitate. De pild#, Dongoroz, V., Kahane, S.,
Oancea, I., Iliescu, N., n nlocuirea r#spunderii penale pentru unele infrac(iuni cu r#spunderea administrativ# sau
disciplinar#, Editura Academiei, Bucure&ti, 1957, p. 47 &i urm., arat# c# r#spunderea penal# este atras# de s#vr&irea
infrac(iunii, r#spunderea administrativ# de abaterea administrativ# etc.
141

.
5.2.3.1. Infrac*iunea
Infrac(iunea poate fi s#vr&it# att de persoanele fizice, ct !i de persoanele juridice. Ea este
forma conduitei ilicite cu cel mai nalt grad de pericol social (grad de antisocialitate). Potrivit art. 17
(alin. 1) din Codul penal
349
"infrac(iunea este fapta care prezint# pericol social s#vr&it# cu vinov#(ie &i
prev#zut# de legea penal#". Astfel c# reg#sim n acest text de lege aplica(iunea unui vechi adagiu latin
nullum crimen sine lege. Existen(a infrac(iunii este de neconceput n afara determin#rii exprese f#cut#
de lege. Infrac(iunea este singurul temei al r#spunderii penale art. 17 (alin. 2) Cod penal.
Prin lege penal# se n(elege orice dispozi(ie penal# care se afl# ntr-o lege sau decret
350
(art.
141 Cod penal), iar prin legisla(ie penal# se n(elege, totalitatea dispozi(iilor penale, indiferent de sediul
lor (Codul penal, sau legisla(ie penal# ori chiar nepenal#, dar cu dispozi(ii penale). Pentru stabilirea &i
aplicarea ei intervine, ca form# a r#spunderii juridice, rspunderea penal care poate fi definit# ca
fiind raportul juridic penal de constrngere n#scut din s#vr&irea unei fapte ilicite care constituie
infrac(iune, prin care se aplic# infractorului sanc(iunea prev#zut# de lege pentru acea infrac(iune &i se
realizeaz# punerea ei n aplicare.
Din punct de vedere al regimului sanc(ionator, acestei forme a conduitei ilicite i este proprie
pedeapsa penal (forma paradigmatic# a pedepsei), cea mai grav# dintre sanc(iunile juridice.
Individualizarea pedepsei, moment final al activit#(ii de aplicare a legii penale, nu se poate nf#ptui
dect n baza, n condi(iile &i n limitele stabilite de lege
351
. Pentru c# nu poate adapta el nsu&i pedeapsa
fiec#rui caz concret, legiuitorul fixeaz# anumite coordonate n cadrul c#rora urmeaz# a se realiza, de
c#tre judec#tori, opera(ia de stabilire &i aplicare a pedepsei concrete
352
coordonate care alc#tuiesc
mpreun# cadrul legal al individualizrii judiciare.
Cadrul legal n care se nf#ptuie&te individualizarea judiciar# a pedepsei l reprezint# nsu&i
cadrul general al pedepselor, care cuprinde enumerate ntr-o anumit# ordine, totalitatea pedepselor
aplicabile n dreptul nostru penal, precum &i limitele generale ale acestora
353
. Cadrul general de
pedepse, prev#zut n art. 53 Cod penal cuprinde trei categorii de pedepse principale, complimentare 'i
accesorii.

349
Codul penal din 21 iunie 1968 republicat !i actualizat, aplicabil ncepnd cu data de 25 noiembrie 2010 (cuprins n
anexa acestui curs).
350
Avnd n vedere c# decretele nu mai eman# de la organul legislativ ci de la pre&edintele Romniei (art. 99 al
Constitu(iei) &i c# ele nu au un con(inut propriu-zis normativ, prin ele nu se mai pot incrimina fapte ca infrac(iuni, astfel
c#, prin lege penal urmeaz# s# se n(eleag# numai dispozi(iile cu caracter penal cuprinse n legi organice (art. 72 lit. f
din Constitu(ie prin care se reglementeaz# infrac)iunile, pedepsele 'i regimul executrii acestora), iar cele cuprinse n
legile &i decretele anterioare adopt#rii Constitu(iei, r#mn n vigoare n m#sura n care nu contravin acesteia (n Pa&ca,
V., Consecin)ele adoptrii Constitu)iei din 1991 asupra Codului penal, Revista Dreptul nr. 3/1993, p. 21&i urm.).
351
Dane&, ,t., Papadopol, V., Individualizarea judiciar# a pedepselor, Editura ,tiin(ific# &i Enciclopedic#, Bucure&ti,
1985, p. 63.
352
Ibidem.
353
Ibidem.
142

Astfel, potrivit acestui cadru (art. 53 Cod penal) pedepsele sunt principale, complimentare &i
accesorii.
Felurile pedepselor aplicabile persoanei fizice - Art. 53 - Pedepsele sunt principale,
complementare &i accesorii. 1. Pedepsele principale sunt: a) deten(iunea pe via(#; b) nchisoarea
de la 15 zile la 30 de ani; c) amenda de la 100 lei la 50.000 lei; 2. Pedepsele complementare sunt:
a) interzicerea unor drepturi de la unu la 10 ani; b) degradarea militar#; 3. Pedeapsa accesorie
const# n interzicerea drepturilor prev#zute n art. 64, n condi(iile prev#zute n art. 71.
Felurile pedepselor aplicabile persoanei juridice - Art. 53^1 - Pedepsele sunt principale
)i complementare. Pedeapsa principal este amenda de la 2.500 lei la 2.000.000 lei. Pedepsele
complementare sunt: a) dizolvarea persoanei juridice; b) suspendarea activit#(ii persoanei juridice
pe o durat# de la 3 luni la un an sau suspendarea uneia dintre activit#(ile persoanei juridice n
legatur# cu care s-a s#vr&it infrac(iunea pe o durat# de la 3 luni la 3 ani; c) nchiderea unor puncte
de lucru ale persoanei juridice pe o durat# de la 3 luni la 3 ani; d) interzicerea de a participa la
procedurile de achizi(ii publice pe o durat# de la unu la 3 ani; e) afi&area sau difuzarea hot#rrii de
condamnare.
5.2.3.2. Contraven+ia
R#spunderea contraven(ional# (sau administrativ#). Potrivit legisla(iei n vigoare (vezi Ordonan(#
nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraven(iilor, actualizat# !i aplicabil# ncepnd
cu data de 25 noiembrie 2010 cuprins# n anexa acestui curs) contraven(iile sunt fapte ilicite cu un
grad de pericol social mai sc#zut dect infrac(iunile, fapte care intr# sub inciden(a legii penale. Ele
sunt reglementate prin acte normative din categoria legilor, ordonan(elor &i hot#rrilor de guvern,
hot#rri ale autorit#(ilor administra(iei publice locale (jude(ene, municipale, or#&ene&ti &i comunale).
n legisla(ia n vigoare (art. 1 al Ordonan(ei nr. 2 din 2001) se arat# c# Legea contraven(ional#
ap#r# valorile sociale care nu sunt ocrotite prin legea penal#. Constituie contraven(ie fapta s#vr&it#
cu vinov#(ie, stabilit# &i sanc(ionat# prin lege, ordonan(#, prin hot#rre a Guvernului sau, dup# caz,
prin hot#rre a consiliului local al comunei, ora&ului, municipiului sau sectorului municipiului
Bucure&ti, a consiliului jude(ean ori a Consiliului General al municipiului Bucure&ti".
Ca materializare a r#spunderii contraven(ionale, n art. 5 al Ordonan(ei men(ionate mai sus, sunt
stabilite categoriile de sanc(iuni contraven(ionale, astfel: 1. Sanc(iunile contraven(ionale sunt
principale &i complementare; 2. Sanc(iunile contraven(ionale principale sunt: a) avertismentul; b)
amenda contraven(ional#; c) prestarea unei activit#(i n folosul comunit#(ii; 3. Sanc(iunile
contraven(ionale complementare sunt: a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate n
contraven(ii; b) suspendarea sau anularea, dup# caz, a avizului, acordului sau a autoriza(iei de
exercitarea a unei activit#(i; c) nchiderea unit#(ii; d) blocarea contului bancar; e) suspendarea
143

activit#(ii agentului economic; f) retragerea licen(ei sau avizului pentru anumite opera(iuni ori
pentru activit#(i de comer( exterior, temporar sau definitiv; g) desfiin(area lucr#rilor &i aducerea
terenului n starea ini(ial#; 4. Prin legi speciale se pot stabili &i alte sanc(iuni principale sau
complementare; 5. Sanc(iunea stabilit# trebuie s# fie propor(ional# cu gradul de pericol social al
faptei s#vr&ite; 6. Sanc(iunile complementare se aplic# n func(ie de natura &i de gravitatea faptei;
7. Pentru una &i aceea&i contraven(ie se poate aplica numai o sanc(iune contraven(ional# principal#
&i una sau mai multe sanc(iuni complementare; Art. 7: (1) Avertismentul &i amenda
contraven(ional# se pot aplica oric#rui contravenient persoana fizica sau juridic#. (2) Prestarea unei
activit#(i n folosul comunit#(ii se poate aplica numai contravenientilor persoane fizice.

5.2.3.3. Formle rspunderii juridice cuprinse n Codul muncii
TITLUL XI - Raspunderea juridic" - CAP. I Regulamentul intern:
ART. 257 - Regulamentul intern se intocmeste de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau a
reprezentantilor salariatilor, dupa caz; ART. 258 - Regulamentul intern cuprinde cel pu(in
urm#toarele categorii de dispozi(ii: a) reguli privind protec(ia, igiena &i securitatea n munc# n
cadrul unit#(ii; b) reguli privind respectarea principiului nediscrimin#rii &i al nl#tur#rii oric#rei
forme de nc#lcare a demnit#(ii; c) drepturile &i obliga(iile angajatorului &i ale salaria(ilor; d)
procedura de solu(ionare a cererilor sau a reclama(iilor individuale ale salaria(ilor; e) reguli concrete
privind disciplina muncii n unitate; f) abaterile disciplinare &i sanc(iunile aplicabile; g) reguli
referitoare la procedura disciplinar#; h) modalit#(ile de aplicare a altor dispozi(ii legale sau
contractuale specifice; i) criteriile &i procedurile de evaluare profesional# a salaria(ilor;
ART. 259 - (1) Regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului si isi
produce efectele fata de salariati din momentul incunostintarii acestora. (2) Obligatia de informare a
salariatilor cu privire la continutul regulamentului intern trebuie indeplinita de angajator. (3) Modul
concret de informare a fiecarui salariat cu privire la continutul regulamentului intern se stabileste
prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, dupa caz, prin continutul regulamentului intern. (4)
Regulamentul intern se afiseaza la sediul angajatorului;
ART. 260 - Orice modificare ce intervine in continutul regulamentului intern este supusa
procedurilor de informare prevazute la art. 259.
ART. 261 - (1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile
regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau; (2) Controlul
legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta instantelor judecatoresti,
care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a modului de
solutionare a sesizarii formulate potrivit alin. (1).
144

ART. 262 - (1) Intocmirea regulamentului intern la nivelul fiecarui angajator se realizeaza in termen
de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului cod; (2) In cazul angajatorilor infiintati dupa
intrarea in vigoare a prezentului cod, termenul de 60 de zile prevazut la alin. (1) incepe sa curga de
la data dobandirii personalitatii juridice.

CAP. II - Raspunderea disciplinara
ART. 263 - (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit
legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere
disciplinara. (2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune
sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale,
regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil,
ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
ART. 264 - (1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul
savarseste o abatere disciplinara sunt: a) avertismentul scris; Litera b) a alin. (1) al art. 264 a fost
abrogat# de pct. 94 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicat# n MONITORUL
OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011; c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului
corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de
zile; d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; e) reducerea salariului de
baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%; f)
desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. (2) In cazul in care, prin statute
profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat
acesta. (3) Sanc(iunea disciplinar# se radiaz# de drept n termen de 12 luni de la aplicare, dac#
salariatului nu i se aplic# o nou# sanc(iune disciplinar# n acest termen. Radierea sanc(iunilor
disciplinare se constat# prin decizie a angajatorului emis# n form# scris#.
ART. 265 - (1) Amenzile disciplinare sunt interzise; (2) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate
aplica numai o singura sanctiune.
ART. 266 - Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii
disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: a) imprejurarile in care fapta a
fost savarsita; b) gradul de vinovatie a salariatului; c) consecintele abaterii disciplinare; d)
comportarea generala in serviciu a salariatului; e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior
de catre acesta.
ART. 267 - (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia celei prevazute la art.
264 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare
prealabile. (2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in
scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul,
145

data, ora si locul intrevederii. (3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile
prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara
efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. (4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul
are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei
imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare,
precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui
membru este.
ART. 268 - (1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma
scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii
disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. (2) Sub sanctiunea nulitatii
absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere
disciplinara; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul
individual de munc# sau contractul colectiv de munc# aplicabil care au fost nc#lcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii
disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 267 alin. (3), nu a fost
efectuata cercetarea; d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica; e) termenul
in care sanctiunea poate fi contestata; f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
(3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data
emiterii si produce efecte de la data comunicarii. (4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu
semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau
resedinta comunicata de acesta. (5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la
instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

CAP. III Raspunderea patrimoniala
ART. 269 (1) Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile
contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material
sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu
serviciul. (2) In cazul in care angajatorul refuza sa il despagubeasca pe salariat, acesta se poate
adresa cu plangere instantelor judecatoresti competente. (3) Angajatorul care a platit despagubirea
isi va recupera suma aferenta de la salariatul vinovat de producerea pagubei, in conditiile art. 270 si
urmatoarele.
ART. 270 - (1) Salaria(ii r#spund patrimonial, n temeiul normelor &i principiilor r#spunderii civile
contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina &i n leg#tur# cu munca lor;
(2) Salaria(ii nu r#spund de pagubele provocate de for(a major# sau de alte cauze neprev#zute &i
care nu puteau fi nl#turate &i nici de pagubele care se ncadreaz# n riscul normal al serviciului.; (3)
146

n situa(ia n care angajatorul constat# c# salariatul s#u a provocat o pagub# din vina &i n leg#tur#
cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o not# de constatare &i evaluare a pagubei,
recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul p#r(ilor, ntr-un termen care nu va putea fi mai mic
de 30 de zile de la data comunic#rii; (4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul p#r(ilor,
conform alin. (3), nu poate fi mai mare dect echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.
ART. 271 (1) Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se
stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producerea ei. (2) Daca masura in care s-a
contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, raspunderea fiecaruia se stabileste
proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si, atunci cand este cazul, si in functie
de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.
ART. 272 - (1) Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie.
(2) Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura
sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa suporte
contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileste potrivit valorii
acestora de la data platii.
ART. 273 - (1) Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile
salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata in munca.
(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi impreuna cu
celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza, jumatate din salariul respectiv.
ART. 274 - (1) In cazul in care contractul individual de munca inceteaza inainte ca salariatul sa il fi
despagubit pe angajator si cel in cauza se incadreaza la un alt angajator ori devine functionar public,
retinerile din salariu se fac de catre noul angajator sau noua institutie ori autoritate publica, dupa
caz, pe baza titlului executoriu transmis in acest scop de catre angajatorul pagubit. (2) Daca
persoana in cauza nu s-a incadrat in munca la un alt angajator, in temeiul unui contract individual de
munca ori ca functionar public, acoperirea daunei se va face prin urmarirea bunurilor sale, in
conditiile Codului de procedura civila.
ART. 275 - In cazul in care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare din salariu nu se poate face
intr-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de retineri, angajatorul se
poate adresa executorului judecatoresc in conditiile Codului de procedura civila.

CAP. IV - Raspunderea contraventionala
ART. 276 - (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte: b) incalcarea de
catre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei; Litera b) a alin.
(1) al art. 276 a fost modificata de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie
2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005; c) impiedicarea sau
147

obligarea, prin amenintari ori prin violente, a unui salariat sau a unui grup de salariati sa participe la
greva ori sa munceasca in timpul grevei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei; Litera c) a alin. (1)
al art. 276 a fost modificata de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie
2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005; d) stipularea in
contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale, cu amenda de la 2.000 lei
la 5.000 lei; Litera d) a alin. (1) al art. 276 a fost modificata de pct. 28 al articolului unic din
LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19
decembrie 2005; e) primirea la munc# a pn# la 5 persoane f#r# ncheierea unui contract individual
de munc#, potrivit art. 16 alin. (1), cu amend# de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoan#
identificat#; Litera e) a alin. (1) al art. 276 a fost modificat# de pct. 98 al art. I din LEGEA nr. 40
din 31 martie 2011, publicat# n MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011; e^1)
prestarea muncii de c#tre o persoan# f#r# ncheierea unui contract individual de munc#, cu amend#
de la 500 lei la 1.000 lei; Litera e^1) a alin. (1) al art. 276 a fost introdus# de pct. 99 al art. I din
LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicat# n MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie
2011; f) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 134 si 137, cu amenda de la 5.000 lei la
10.000 lei; Litera f) a alin. (1) al art. 276 a fost modificata de pct. 29 al articolului unic din LEGEA
nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie
2005; g) incalcarea obligatiei prevazute la art. 135, cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei; Litera g)
a alin. (1) al art. 276 a fost modificata de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 13
decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005; h)
nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
Litera h) a alin. (1) al art. 276 a fost modificata de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din
13 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005; i)
nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal, cu amenda de la 1.500
lei la 3.000 lei; Litera i) a alin. (1) al art. 276 a fost modificata de pct. 30 al articolului unic din
LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19
decembrie 2005; j) neacordarea indemnizatiei prevazute la art. 53 alin. (1), in cazul in care
angajatorul isi intrerupe temporar activitatea cu mentinerea raporturilor de munca, cu amenda de la
1.500 lei la 5.000 lei; Litera j) a alin. (1) al art. 276 a fost modificata de pct. 30 al articolului unic
din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19
decembrie 2005; k) incalcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amenda de la
1.500 lei la 3.000 lei; Litera k) a alin. (1) al art. 276 a fost modificata de pct. 30 al articolului unic
din LEGEA nr. 371 din 13 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19
decembrie 2005; l) nc#lcarea de c#tre angajator a obliga(iei prev#zute la art. 27 &i 116, cu amend#
de la 1.500 lei la 3.000 lei; Litera l) a alin. (1) al art. 276 a fost introdus# de pct. 100 al art. I din
148

LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicat# n MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie
2011; m) nerespectarea prevederilor legale privind nregistrarea de c#tre angajator a demisiei, cu
amend# de la 1.500 lei la 3.000 lei; Litera m) a alin. (1) al art. 276 a fost introdus# de pct. 100 al art.
I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicat# n MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie
2011; n) nc#lcarea de c#tre agentul de munc# temporar# a obliga(iei prev#zute la art. 100^1, cu
amend# de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoan# identificat#, f#r# a dep#&i valoarea
cumulat# de 100.000 lei; Litera n) a alin. (1) al art. 276 a fost introdus# de pct. 100 al art. I din
LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicat# n MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie
2011; o) nc#lcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amend# de la 1.500 lei la 2.000 lei. Litera o) a
alin. (1) al art. 276 a fost introdus# de pct. 100 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011,
publicat# n MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011; (2) Constatarea contraventiilor si
aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca. (3) Contraventiilor prevazute la alin. (1)
li se aplica dispozitiile legislatiei in vigoare.

CAP. V - Raspunderea penala
ART. 277 - Neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive privind plata salariilor in termen de
15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de catre partea interesata constituie
infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda.
ART. 278 - Neexecutarea unei hotarari judecatoresti definitive privind reintegrarea in munca a unui
salariat constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda.
ART. 279 - (1) In cazul infractiunilor prevazute la art. 277 si 278 actiunea penala se pune in miscare
la plangerea persoanei vatamate. (2) Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
ART. 279^1 - (1) Constituie infrac(iune &i se pedepse&te cu nchisoare de la 6 luni la un an sau cu
amend# penal# fapta persoanei care, n mod repetat, stabile&te pentru salaria(ii ncadra(i n baza
contractului individual de munc# salarii sub nivelul salariului minim brut pe (ar# garantat n plat#,
prev#zut de lege. (2) Cu pedeapsa prev#zut# la alin. (1) se sanc(ioneaz# &i infrac(iunea constnd n
refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munc# n oricare
dintre spa(iile unit#(ii sau de a pune la dispozi(ia acestora documentele solicitate, potrivit legii. (3)
Constituie infrac(iune &i se sanc(ioneaz# cu nchisoare de la unu la 2 ani sau cu amend# penal#
primirea la munc# a mai mult de 5 persoane, indiferent de cet#(enia acestora, f#r# ncheierea unui
contract individual de munc#. Art. 279^1 a fost introdus de pct. 101 al art. I din LEGEA nr. 40 din
31 martie 2011, publicat# n MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011. Art. 280 a fost
abrogat de lit. b) a art. 16 din LEGEA nr. 241 din 15 iulie 2005, publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005.
ART. 280^1 - (1) Incadrarea in munca a minorilor cu nerespectarea conditiilor legale de varsta sau
149

folosirea acestora pentru prestarea unor activitati cu incalcarea prevederilor legale referitoare la
regimul de munca al minorilor constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani.
(2) Cu pedeapsa prev#zut# la art. 279^1 alin. (3) se sanc(ioneaz# primirea la munc# a unei persoane
aflate n situa(ie de &edere ilegal# n Romnia, cunoscnd c# aceasta este victim# a traficului de
persoane. Alin. (2) al art. 280^1 a fost introdus de pct. 102 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie
2011, publicat# n MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011. (3) Dac# munca prestat# de
persoana prev#zut# la alin. (2) &i la art. 279^1 alin. (3) este de natur# s# i pun# n pericol via(a,
integritatea sau s#n#tatea, pedeapsa este nchisoarea de la 6 luni la 3 ani. Alin. (3) al art. 280^1 a
fost introdus de pct. 102 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicat# n MONITORUL
OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011. (4) n cazul s#vr&irii uneia dintre infrac(iunile prev#zute la
alin. (2) &i (3) &i la art. 279^1 alin. (3), instan(a de judecat# poate dispune &i aplicarea uneia dintre
urm#toarele pedepse complementare: a) pierderea total# sau par(ial# a dreptului angajatorului de a
beneficia de presta(ii, ajutoare sau subven(ii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene
gestionate de autorit#(ile romne, pentru o perioad# de pn# la 5 ani; b) interzicerea dreptului
angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achizi(ii publice pentru o perioad# de pn#
la 5 ani; c) recuperarea integral# sau par(ial# a presta(iilor, ajutoarelor sau subven(iilor publice,
inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorit#(ile romne, atribuite angajatorului pe o
perioad# de pn# la 12 luni nainte de comiterea infrac(iunii; d) nchiderea temporar# sau definitiv#
a punctului ori punctelor de lucru n care s-a comis infrac(iunea sau retragerea temporar# ori
definitiv# a unei licen(e de desf#&urare a activit#(ii profesionale n cauz#, dac# acest lucru este
justificat de gravitatea nc#lc#rii. Alin. (4) al art. 280^1 a fost introdus de pct. 102 al art. I din
LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011, publicat# n MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie
2011; (5) n cazul s#vr&irii uneia dintre infrac(iunile prev#zute la alin. (2) &i (3) &i la art. 279^1
alin. (3), angajatorul va fi obligat s# pl#teasc# sumele reprezentnd: a) orice remunera(ie restant#
datorat# persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remunera(iei se presupune a fi egal cu salariul
mediu brut pe economie, cu excep(ia cazului n care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi
contrariul; b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor &i contribu(iilor de asigur#ri sociale pe care
angajatorul le-ar fi pl#tit dac# persoana ar fi fost angajat# legal, inclusiv penalit#(ile de ntrziere &i
amenzile administrative corespunz#toare; c) cheltuielile determinate de transferul pl#(ilor restante n
(ara n care persoana angajat# ilegal s-a ntors de bun#voie sau a fost returnat# n condi(iile legii.
Alin. (5) al art. 280^1 a fost introdus de pct. 102 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011,
publicat# n MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 201; (6) n cazul s#vr&irii uneia dintre
infrac(iunile prev#zute la alin. (2) &i (3) &i la art. 279^1 alin. (3) de c#tre un subcontractant, att
contractantul principal, ct &i orice subcontractant intermediar, dac# au avut cuno&tin(# de faptul c#
subcontractantul angajator angaja str#ini afla(i n situa(ie de &edere ilegal#, pot fi obliga(i de c#tre
150

instan(#, n solidar cu angajatorul sau n locul subcontractantului angajator ori al contractantului al
c#rui subcontractant direct este angajatorul, la plata sumelor de bani prev#zute la alin. (5) lit. a) &i
c). Alin. (6) al art. 280^1 a fost introdus de pct. 102 al art. I din LEGEA nr. 40 din 31 martie 2011,
publicat# n MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2011. Art. 280^1 a fost introdus de pct.
75 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 65 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 576 din 5 iulie 2005.
5.2.3.4. Faptele ilicite civile &i sanc,iunile civile
Doctrina precizeaz# c# prin expresia de fapt ilicit civil trebuie s# n(elegem orice fapt# uman#
care cauzeaz# unei persoane un prejudiciu. Atunci cnd prejudiciul const# n violarea unui drept
subiectiv garantat de lege altei persoane, ne g#sim n prezen(a delictului civil, care d# na&tere
"rspunderii civile delictuale". Cnd prejudiciul este cauzat de nesocotirea unei obliga(ii personale legal
asumate prin conven(ie, ne g#sim n prezen(a faptului ilicit ce d# na&tere "rspunderii civile
contractuale".
Domeniul ilicitului civil nu se limiteaz# strict la nc#lc#rile viznd norme juridice care (in de
ramura dreptului civil, n n(elesul relativ restrns ce i se d# ast#zi n studiile de teoria general# a
dreptului, ci el nglobeaz# toate faptele prin care se ncalc# norme juridice de natur# civil#, adic# norme
edictate spre a reglementa raporturile patrimoniale n care p#r(ile figureaz# ca subiecte egale n
drepturi, raporturile personale nepatrimoniale n care se manifest# individualitatea persoanei, precum &i
condi(ia juridic# a persoanelor fizice &i a persoanelor juridice, n calitate de participan(i la raporturile
juridice civile
354
. Astfel, consider#m extrem de sintetic#, exact# &i complet# urm#toarea defini(ie dat#
no(iunii de sanc(iune de drept civil: Sanc(iunea de drept civil reprezint# orice consecin(# negativ#
(nedorit#), prestabilit# prin lege sau prin conven(ia p#r(ilor, pe care, n cadrul unui raport juridic de
constrngere (efectiv# sau poten(ial#), la cererea celui interesat, trebuie s# o suporte, n persoana sa, n
patrimoniul s#u ori n manifest#rile sale juridice obiectualizate, subiectul de drept civil care, cu sau f#r#
vinov#(ie, a s#vr&it un act juridic sau a ncheiat un act juridic, contrare prin ele nsele sau prin
urm#rile lor legii civile, ordinii social-politice, economice &i juridice ori regulilor de convie(uire
social# specifice raporturilor juridice civile
355
.
Obs. Vom aborda problematica r"spunderii juridice civile i penale ntr-o dezvoltare
ulterioar" ocazionat" de intrarea n vigoare a Noului Cod Civil (Legea nr. 287/2009) i a Noului
Cod Penal (Legea nr. 286/2009) n leg"tur" cu r"spunderea juridic" i etic" a comunicatorilor
sociali.

354
Mure&an, M., Chiric#, D., Contribu)ii la studiul conceptului de sanc)iune civil (I), n Studia Universitatis Babe&-
Bolyai, Iurisprudentia, nr. 2/1988, cu trimitere la Iona&cu, A., Drept civil. Partea general, Editura Didactic# &i
Pedagogic#, Bucure&ti, 1963, p. 3.
355
Mure&an, M., Chiric#, D., Contribu)ii la studiul conceptului de sanc)iune civil (II), n Studia Universitatis Babe&-
Bolyai, Iurisprudentia, nr. 1/1989, p. 11.
151

Introducere ..................................................................................................................................... 1
1. Comunicarea !i sociabilitatea sa .................................................................................................. 7
1.1. Comunicare, societate !i societate global# ........................................................................... 7
1.2. Stat, puterea de stat (puterea politic#), societetea civil#, statul de drept ............................... 14
1.2.1. Statul ........................................................................................................................... 14
1.2.2. Puterea de stat, societatea civil#, instituiile publice ..................................................... 18
1.2.2.1. Puterea de stat ....................................................................................................... 18
1.2.2.2. Societatea civil# .................................................................................................... 24
1.2.2.3. Instituiile publice ................................................................................................. 26
1.3. Statul de drept definiii &i tr#s#turi definitorii ................................................................... 30
2. Drept, sistem de drept .............................................................................................................. 35
2.1. Noiunea dreptului .............................................................................................................. 35
2.2. Sistemul de drept !i elementele sale structurale .................................................................. 38
2.2.1. Norma juridic# ............................................................................................................ 40
2.2.3. Institu(ia juridic# ......................................................................................................... 44
2.2.4. Ramura de drept .......................................................................................................... 44
2.2.5. Dreptul comunic#rii (sociale)....................................................................................... 47
2.2.5.1. Noiune ................................................................................................................. 47
2.2.5.2. Principiile dreptului comunic#rii ........................................................................... 52
2. 2. Izvoarele formale ale dreptului .......................................................................................... 59
2.2.1. Noiune ....................................................................................................................... 59
2.2.2. Legea n sens larg (actele normative) ........................................................................... 60
2.2.3. Legea n sens restrns .................................................................................................. 61
2.2.4. Alte acte normative cu for(# juridic# echivalent# legii .................................................. 63
2.2.5. Izvoarele dreptului comunitar ...................................................................................... 68
2.2.6. Acte normative subordonate legii ................................................................................ 69
2.2.7. Contractul normativ ..................................................................................................... 70
2.2.8. Unele acte normative ale organismelor sau organiza(iilor nestatale .............................. 70
2.2.9. Alte izvoare ale dreptului. Practica judiciar# &i doctrina ............................................... 70
2.2.10. Obiceiul juridic sau cutuma ....................................................................................... 73
2.2.11. Regulile convie(uirii sociale....................................................................................... 73
2.2.12. Dreptul canonic !i alte sisteme juridice !i tradiionale ................................................ 74
3. Izvoarele formale ale dreptului comunic#rii n sistemul dreptului romn .................................. 76
4. Drepturile !i ndatoririle fundamentale ale omului ..................................................................... 87
4.1. Noiune !i istoric ................................................................................................................ 87
4.2. Drepturile fundamentale ale omului care stau la baza comunic#rii publice .......................... 94
4.3. Tradi(ii constitu(ionale romne&ti privind libertatea comunic#rii ........................................ 98
4.4. Statutul constitutional &i garan(iile drepturilor &i libert#(ilor fundamentale ale comunic#rii 100
4.4.1. Drepturile &i obliga(iile prev#zute n Constitu(ia Romniei ........................................ 100
4.4.1.1. Raportul dintre reglement#rile interne &i cele interna(ionale ................................ 100
4.4.1.2. Libertatea con&tiin(ei........................................................................................... 102
4.4.1.3. Libertatea de exprimare ...................................................................................... 104
4.4.1.4. Dreptul la informa(ie ........................................................................................... 108
4.5. Garan(ii constitu(ionale .................................................................................................... 111
4.5.1. Curtea Constituional# ............................................................................................... 111
4.5.2. Avocatul poporului .................................................................................................... 118
5. R#spunderea juridic# !i responsabilitatea social# ..................................................................... 126
5.1. Sistemul normelor sociale %i corela#ia normelor juridice cu normele deontologice ............... 126
5.2. R#spunderea juridic#, form# specific# a r#spunderii sociale .............................................. 132
5.2.1. Scurt istoric al institu(iei r#spunderii juridice ............................................................. 132
5.2.2. No(iunea de r#spundere juridic# ................................................................................. 136
5.2.3. Formele r#spunderii juridice ...................................................................................... 139
152

5.2.3.1. Infrac(iunea......................................................................................................... 141
5.2.3.2. Contraven(ia ....................................................................................................... 142
5.2.3.3. Formle r#spunderii juridice cuprinse n Codul muncii ......................................... 143
5.2.3.4. Faptele ilicite civile &i sanc(iunile civile .............................................................. 150

S-ar putea să vă placă și