Sunteți pe pagina 1din 14

SC SOCIETATE SRL

BUCURESTI
REGULAMENT
DE
ORDINE INTERIOARA
Cuprins
Capitolul 1
1. Dispozitii finale;
2. Organizarea muncii;
3. Obligatiile conducerii;
4. Drepturile si obligatiile salariatilor;
5. Norme de igiena si securitate a muncii;
6. Disciplina muncii si raspunderea disciplinara ( sanctiuni ;
!. "ecompense.
Capitolul 2
#anzarea
1. #anzarea cu bon de casa
2. #anzarea cu factura fiscala
Capitolul 3
$arfa
1. $arfa primita
2. $arfa retur catre depozit
3. $arfa retur de la client
Capitolul 4
%anii
Capitolul 5
&ctele ' &(iz de intrare
&(iz de iesire
)acturi fiscale
*+itante
N.,."
"egistru de casa
$onetar
-urnalul de (anzari
Capitolul 6
Dispozitii finale
Capitolul 1
1. Dispozitii !n!ral!.
.rezentul regulament cuprinde norme referitoare la organizarea muncii/ igiena si
securitatea muncii/ disciplina muncii si raspunderea disciplinara/ modul de organizare a
acti(itatii de (anzare si tinerea la zi a actelor legale.
Dispozitiile prezentului regulament se aplica tuturor anga0atilor societatii 1on
2ocietate 2"3 indiferent de pozitia sau calitatea pe care o au in cadru societatii/ si pot fi
completate prin decizii interne de ser(iciu pri(ind organizarea si disciplina muncii/
emise de directorul general al firmei.
2. Oranizar!a "un#ii.
.rogramul zilnic de munca e obligatoriu pentru personalul de la sediul central si de la
punctele de lucru ale acestuia. *onducerea are dreptul / respectand legislatia in (igoare/
sa modifice programul de lucru in functie de necesitati.
.ersonalul poate fi in(oit sa lipseasca de la ser(iciu/ in interes personal pe baza acordului
sefului de magazin care are obligatia de a comunica directorului.
.rogramarea concediilor de odi+na se face in scris pana cel tarziu la data de 31 mai anul
in curs. Ordinea efectuarii concediilor de odi+na (a fi stabilita esalonat in tot cursul
anului tinandu4se seama de buna desfasurare a acti(itatii dar si de interesele personalului.
2e pot acorda concedii pentru studii sau fara plata potri(it legii.
3. O$liatiil! #on%u#!rii.
.entru buna desfasurare a acti(itatii conducerea are urmatoarele obligatii5
2a ia toate masurile pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare ;
2a asigure buna desfasurare a acti(itatii in (ederea realizarii obiecti(elor si
atributiilor/ a(and dreptul sa stabileasca normele de disciplina muncii /
obligatiile personalului precum si raspunderea acestuia pentru incalcarea
atributiilor de ser(iciu;
2a asigure spatiu/ dotari si mi0loacele necesare desfasurarii acti(itatii pentru
fiecare anga0at in parte;
2a garanteze stabilitatea in munca a salariatilor/ contractul de munca
neputand inceta decat in cazurile pre(azute de lege si respectand procedurile
legale;
2a nu permita nici o discriminare pe criterii politice/ religioase/ entice/ de
se6/ stare materiale/ origine sociala;
2a asigure plata lunara a drepturilor banesti cu(enite personalului in
cuantumul/ la termenele si in conditiile pre(azute de lege;
2a creeze conditiile necesare perfectionarii pregatirii profesionale ale
salariatilor / promo(area lor in raport cu pregatirea si rezultatele obtinute.
4. Dr!pturil! si o$liatiil! salariatilor.
2alariatii au urmatoarele drepturi5
2a beneficieze de conditii corespunzatoare de munca/ de protectia muncii/ de
indemnizatia de asigurari sociale in cazul pierderii temporare a capacitatii de
munca / de pensie si alte drepturi sociale pre(azute de lege;
2a i se asigure stabilitatea in munca / raportul de ser(iciu sau munca
neputand sa inceteze sau sa fie modificat decat in cazurile pre(azute de lege;
2a primeasca pentru acti(itatea depusa drepturile salariale stabilite potri(it
legii / in raport cu pregatirea profesionala/ acti(itatea depusa si importanta
acesteia ;
2a li se asigure repaus saptamanalsi concediu de odi+na;
2a beneficieze de concediu pentru studii sau fara plata/ in conditiile legii;
2a beneficieze de egalitate de sanse si tratament/ conform legii.
Obligatiile salariatilor sunt5
2a4si indeplineasca cu profesionalism indatoririle;
2a se abtina de la orice fapta care ar putea sa aduca pre0udicii societatii;
2a respecte normele de conduita profesionala si ci(ica pre(azute de lege;
2a respecte programul de lucru stabilit si sa foloseasca cu eficienta timpul de
lucru. Daca intarzierea sau absenta de la locul de munca s4a datorat unei
situatii nepre(azute sau a unor moti(e independente de (ointa anga0atului/
salariatul are obligatia de a informa seful magazinului de lipsa sa.
2a respecte ordinea si disciplina la locul de munca / sa manifeste
colegialitate si toleranta in relatiile cu colegii de ser(iciu;
2a e6ecute intocmai si la timp obligatiile de ser(iciu ce le re(in sis a
cunoasca bine lucrarile ce le au de e6ecutat.
2a pastreze secretul de ser(iciu si confidentialitate / in legatura cu faptele /
informatiile sau documentele de care iau cunostinta in e6ecutarea atributiilor
de ser(iciu;
2a respecte normele de protectie a muncii si de pre(enire a incendiilor sau a
oricaror altor situatii care ar putea pune in prime0die cladirile / (iata si
integritatea corporala a sa sau a altor persoane.
2a instiinteze seful ierar+ic superior de indata ce au luat la cunostinta de
e6istenta unor probleme sau lipsuri.
2a4si perfectioneze pregatirea profesionala astfel incat sa corespunda
postului pe care il ocupa;
2a nu introduca / sa distribuie si sa nu consume bauturi alcoolice sau
substante +alucinogene.
5. &or"! %! ii!na si s!#uritat! a "un#ii
Drepturile si obligatiile salariatilor cu pri(ire la normele de igiena si securitatea muncii
sunt5
)iecare salariat are obligatia de a asigura aplicarea masurilor de securitate si
sanatate a sa precum si a celorlalti;
2a aduca la cunostinta conducerii orice defectiune te+nica sau alta situatie
care constituie pericol de accident sau imbolna(ire profesionala;
2a utilizeze corect ec+ipamentele te+nice din dotare. Dupa intoarcerea din
delegatii in interes de ser(iciu / anga0atii au obligatia de a preda mi0loacele
de transport curatate si in starea in care le4au primit ;
2a nu fumeze decat in spatiile special amena0ate in afara magazinului de
prezentare;
2a cunoasca pre(ederile in domeniul protectiei sociale;
2alariatele au obligatia de a anunta anga0atorul in scris asupra starii sale
fiziologice de gra(iditate si sa ane6eze un document medical eliberat de
medicul de familie sau medicul specialist;
&ceste salariate au dreptul la minim 42 zile concediu postnatal din durata
totala de 126 zile.
*onducerea are urmatoarele obligatii5
2a asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre anga0ati a
pre(ederilor legale in domeniul protectiei muncii;
2a pre(ina e6punerea salariatelor gra(ide/ care au nascut recent sau care
alapteaza/ la riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea;
De a pastra confidentialitatea asupra starii de gra(iditate a salariatei si nu (a
anunta alti anga0ati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul
bunei desfasurari a procesului de munca;
,n cazul in care salariata desfasoara la locul de munca o acti(itate care
prezinta riscuri pentru sanatatea si securitatea sa ori cu repercusiuni asupra
sarcinii sau alaptarii/ anga0atorul e obligat sa ii modifice in mod
corespunzator conditiile si7sau orarul de munca sau sa o repartizeze la alt loc
de munca/ conform recomandarilor medicului;
Daca anga0atorul nu poate sa indeplineasca obligatiile de mai sus / salariatele
au dreptul la concediu de risc maternal/ in conditiile legii;
.entru anga0atele care desfasoara acti(itatea numai in pozitie ortostatica sau
in pozitia asezat/ conducerea are obligatia de a le asigura la inter(ale
regulate de timp/ pauze si amena0ari pentru repaus in pozitia sezand sau
pentru miscare;
&nga0atorul are obligatia de a acorda dispensa pentru consultatiile prenatale/
in cazul in care in(estigatiile medicale nu se pot efectua decat in timpul
programului de lucru;
2a asigure materialele igienico4sanitare specifice acti(itatii desfasurate
6. Dis#iplina "un#ii si raspun%!r!a %is#iplinara ' san#tiuni (
Orice actiune sau inactiune sa(arsita cu (ino(atie de anga0atii societatii/ prin care au fost
incalcate indatoririle de ser(iciu/ normele de conduita profesionala si ci(ica pre(azute de
lege/ regulamentul de ordine interioara / contractul indi(idual de munca si dispozitiile
sefilor/ constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform pre(ederilor prezentului
regulament.
*onstituie abatere disciplinara urmatoarele fapte5
a negli0enta repetata in rezol(area sarcinilor;
b desfasurarea altor acti(itati decat cele stabilite in fisa postului/ in timpul
orelor de program;
c refuzul ne0ustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de ser(iciu
d lipsa nemoti(ata de la ser(iciu sau intarzierea repetata
e parasirea locului de munca in timpul orelor de program fara ordin de
ser(iciu sau aprobarea sefilor.
,n raport cu gra(iditatea abaterii disciplinare comise/ sanctiunile ce se aplica sunt5
a mustrarea (erbala;
b a(ertismentul scris;
c diminuarea drepturilor salariale cu 189 pe o perioada de pana la 3 luni;
d diminuarea drepturilor salariale cu 389 pe o perioada de pana la 3 luni;
e desfacerea contractului de munca.
*onstatarea/ cercetarea/ aplicarea si contastarea sanctiunilor disciplinare se face in
conformitate cu pre(ederile *odului $uncii ( 3egea 537 2883 .
). R!#o"p!ns!
2alariatii care isi indeplinesc la timp si in bune conditii atributiile si sarcinile ce le re(in
si au o conduita ireprosabila / pot fi recompensati beneficiind de stimulente banesti in
conditiile pre(azute de lege.
Capitolul 2
*anzar!a
,mportant :
Nici un produs nu iese din magazin fara acte:
&ctele care insotesc marfa pot fi 5
1.%on de casa
2.)actura fiscala
3.&(iz de e6peditie
1.*anzar!a #u $on %! #asa
%onul de casa se emite la (anzarea produsului si se da clientului/ atasat
certificatului de garantie..e casa de marcat se tasteaza intotdeauna cantitatea 6 pret
/ nu (aloarea finala.
e65 18 sel.sams 6248.888 la raion componente / nu 2.488.888 la componente.
*orectitudinea bonului se (erifica inainte de apasarea tastei ;total</ astfel e6istand
posibilitatea corectarii e(entualelor greseli cu a0utorul tastei ;(oidare<.
,n cazul in care s4a emis un bon de casa gresit/ se face o dispozitie de plata
pe numele celui care a gresit bonul / pe suma de pe bon / la scopul platii trecandu4
se ;greseala casa de marcat<.bonul gresit se (a capsa de aceasta dispozitie si se (a
inregistra in registrul de casa; se emite un nou bon de casa corect pe produsele
(andute.
.entru a fi scazute din gestiune produsele (andute cu bon de casa se trec in
calculator la clientul ;(anzare cu bon de casa< ; documentul rezultat se sal(eaza ca
;pac=ing list<.
,n cazul produselor de pe un bon de casa gresit/acestea se trec in calculator
de doua ori5
4o data normal/ dar cu pretul gresit de pe bon;
4a doua oara cu minus/ cu acelasi pret gresit.
2.*anzar!a #u +a#tura +is#ala
$arfa data cu factura fiscala poate fi ac+itata pe loc sau cu plata la termen.
*lientul caruia i se emite factura trebuie sa aiba datele complete ( nume
firma/ cod fiscal/adresa/ cont si banca/ date delegat .
)actura se (erifica inainte de inc+idere si tiparire.
,n cazul in care s4a tiparit o factura gresita/ toate cele trei e6emplare se
anuleaza si se pastreza in dosarul cu facturi (erzi.
,n calculator factura anulata se introduce din nou cu minus pentru reglarea
gestiunii.
Orice factura facuta de mana/ (din di(erse moti(e5 pana curent/ defectiune
calculator sau imprimanta se introduce si in calculator in aceeasi zi/ cu datele de
pe factura.
Capitolul 3
,ar+a
Important:
1.Orice marfa intrata sau iesita (a fi insotita de documente.
2.>oate produsele mai putin piesele( circuite integrate/ tranzistori/ diode/
condensatori/ rezistente au garantie un an si (or fi insotite de certificat de garantie.
3.?rmatoarele produse se testeaza in mod obligatoriu inainte de (anzare5
4 Difuzoare/ bo6e;
4 D(d/ sisteme 5.1/ amplificatoare/ receptor satelit/ mi6ere;
4 >elecomenzi;
4 &parate de masura.
1.,ar+a pri"ita
3a primire marfa se (erifica (izual. Daca e6ista colete sparte/ rupte sau ude/ se
atentioneaza transportatorul si pe loc se suna la directorul general al societatii =on
2ocietate srl inainte de a semna bonul contract4transport.
Dupa (erificarea coletelor se semneaza de primire. 2e desface marfa si se
confrunta cu a(izul si cu pac=ing4ul. Daca e6ista nereguli se completeaza si se
trimite ane6a nr. 5 prin fa6 la depozit si la magazinul din clu04 napoca la nr. 82644
5@@!58 in cel tarziu 24 ore de la primirea marfii.
$arfa se introduce in calculator conform a(izului in aceeasi zi in care a fost
primita.
2e intocmeste nir in 2 e6emlare.
Ailele in care se trimit comenzi pentru marfa sunt marti si (ineri. & doua
comanda se trimite doar dupa primirea produselor de pe prima comanda sau a
pac=ing4ului cu acele produse pe fa6 sau internet.
$arfa neprimita de pe o comanda se trece automat pe comanda urmatoare pana
la primirea ei.
.ana la implementarea sistemului de comenzi pe internet/ comenzile se trimit
prin fa6 pe categorii de produse.
2.,ar+a r!tur #atr! %!pozit
.rodusele care sunt in cantitati prea mari pe stoc precum si cele defecte se
returneaza la depozit pe baza de a(iz de e6peditie.
$arfa considerata defecta de client se testeaza la magazin/ se (erifica
certificatul de garantie si se sc+imba sau se trimite la bucuresti pentru reparatii/
dupa caz. .entru produsele defecte primite de la clienti se completeaza toate
rubricile tabelului //B(identa defecte ; ( inclusi( la telecomenzi .
.rodusele care se trimit la reparat sunt5
4 &mplificatoare;
4 D(d;
4 2isteme 5.1;
4 "eceptoare.
.rodusele care nu pot fi reparate in termen de 14 zile se sc+imba.
Nota. 3a bo6e se incearca sc+imbarea difuzoarelor defecte in cadrul punctului de
lucru. ,n cazul in care nu sunt difuzoarele respecti(e pe stoc/ se sc+imba bo6a.
3. ,ar+a r!tur %! la #li!nt
$arfa retur de la client poate fi de doua feluri5
a marfa retur (anduta pe bon fiscal ;
b marfa retur (anduta pe factura fiscala.
a ,n cazul marfii retur (andute cu bon fiscal se completeaza o dispozitie
de plata pe numele clientului care a returnat marfa la care se ataseaza
bonul fiscal care se anuleaza. Dispozitia de plata respecti(a se scrie in
registrul de casa.
b $arfa retur (anduta pe factura fiscala poate sa fi fost ac+itata sau nu.
Daca marfa retur a fost ac+itata e6ista doua modalitati5 fie se emite o factura retur
( (ezi facturi fiscale de catre noi/ fie de catre client/ in ambele cazuri #li!ntul
+iin% o$liat sa !li$!r!z! #-itanta pentru suma primita pentru marfa returnata.
Daca marfa nu a fost ac+itata se elibereaza o factura de retur catre client.
Capitolul 4
Banii
Operatiunile cu numerar se fac numai pe baza unor acte do(editoare/ nu se
incaseaza si nu se plateste nici o suma fara bon de casa/ c+itanta sau dispozitii de
plata sau incasare.
Capitolul 5
A#t!l!
1.A.iz %! intrar!
2e utilizeaza la primirea marfii.
Dupa introducerea datelor in calculator/ se (erifica suma ( trebuie sa coincida cu
cea de pe a(izul primit . ,nainte de inc+iderea documentului se introduce un
numar de N," in submeniul detalii.
3a a(izul de intrare se face o copie si/ impreuna cu un e6emplar din N," / se pune
in dosarul pentru contabilitate.
2. A.iz %! i!sir!
&(izul de iesire poate fi intern sau a(iz de insotire a marfii catre client.
&(izul intern contine preturile de ac+izitie al produselor/ pret care se selecteaza din
meniul detalii prin apasarea butonului pret de achizitie.&(izul intern (a contine
obligatoriu mentiunea ; &(iz intern .Nu se factureaza<( se introduce la detalii .
&(izul catre client trebuie obligatoriu urmat de factura in ma6im 3 zile. &cesta
contine numai pretul de (anzare al produselor fara t(a.
3./a#turi +is#al!
Bliberarea unei facturi se face obligatoriu la cererea clientului/ indiferent de suma
facturata.
,n cazul in care clientul returneaza marfa facturata anterior este obligatoriu sa se
elibereze factura de retur.
,n program / facturile de retur se intocmesc in modul urmator5 se desc+ide un
document nou ( factura fiscala / se selecteaza firma de la care se face returul si se
introduc produsele cu semnul // 4 ; la cantitate. ,n dreapta ( capat se acti(eaza
butonul de retur/ prin apasarea caruia se desc+ide o lista de documente din care se
selecteaza documentul cu care a fost eliberata marfa. 3a detalii se specifica //
)actura de retur la factura nrCCCC. din data CCCC.<
D .entru a reintroduce in gestiune un produs (andut cu bon de casa/ se
procedeaza in felul urmator5
4 se anuleaza bonul de casa ( (ezi // (anzarea cu bon de casa ;
4 se desc+ide un pac=ing list la clientul vanzare cu bon de casa cu numarul pac=ing
list4ului din ziua respecti(a / urmat de retur.
4 se introduce produsul cu minus la cantitate;
4 se selecteaza butonul de // retur< din dreapta4capat;
4 se selecteaza pac=ing list4ul corespunzator zilei in care a fost (anduta marfa.
DD ,n cazul produselor sc+imbate ( telecomenzi/ trf. / etc. se introduce in
acelasi document produsul iesit la acelasi pret cu produsul initial.
.entru facturile gresite se procedeaza asemanator cu deosebirea ca la numarul
documentului se trece numarul facturii gresite plus //anulare<.
B6emplu5 la factura gresita //@388111</ factura de anulare (a a(ea
numarul //@38811anulare<.
3a eliberarea unei facturi se mentioneaza obligatoriu modalitatea de plata
( c+itanta/ ordin de plata si termenul limita de plata ( aceste optiuni se gasesc in
meniul detalii .
4. C-itant!.
.e o c+itanta se completeaza numarul acesteia/ data eliberarii/ firma sau persoana
de la care s4au primit banii/ adresa/ suma in cifre si in litere. 3a mentiunea
reprezentand se completeaza // c( ff nr facturii 7 data facturii<
5.&IR
N,"4ul se intocmeste pentru orice marfa intrata pe stoc ( inclusi( marfa de pe
facturile de retur . &cestea se numeroteaza la inceputul lunii/ pornind de la 1/
urmat de luna aferenta ( e6. 6483/ al saselea N," din luna martie .
>iparirea N," se face in dublu e6emplar din meniul rapoarte.
6. R!istrul %! #asa.
2e completeaza la terminarea programului in ziua respecti(a sau cel tarziu/ a doua
zi dimineata/ in dublu e6emplar la indigo.
0. ,on!tar.
2e completeaza de asemenea la terminarea programului in ziua respecti(a sau cel
tarziu/ a doua zi dimineata/ in dublu e6emplar la indigo.
).1urnalul %! .anzari.
2e scoate zilnic utilizand meniul rapoarte jurnal de documente/ unde se
completeaza data si la tip companie se selecteaza client . 3a fiecare sfarsit de luna
se scoate raportul lunar de pe casa de marcat.
2. Casa %! "ar#at.
,n fiecare zi se scoate de pe casa de marcat raportul zilnic/ iar la sfarsitul lunii
raportul lunar.

ACTE DE TRI,IS LA CO&TABILITATE

Nr crt. >ip acte
1. )acturi si c+itante
2. "egistru de casa si raportul zilnic de la casa de marcat E
monetar
3. N," si copia dupa a(iz de intrare
4. &(iz de e6peditie ( e6emplarul rosu
5. "aportul lunar de pe casa de marcat
6. &ne6e
ARA&1AREA ACTELOR I& /IR,A
.entru o functionare optima/ organizarea actelor si documentelor presupune 6
bibliorafturi/ ce (or fi folosite dupa cum urmeaza5
BB1 3 "i#
a corespondenta ( fa6uri primite si trimise
b oferte primite
BB2 3 "ar!
4 facturi (erzi E cele anulate ( toate cele 3 e6emplare
BB3 3 "ar!
a a(ize (erzi ( trimise E a(ize anulate
b N,"
c %on ' transport ( nemo
d &(ize primite
BB4 3 "i#
a acte firma
b contracte de munca
c contracte furnizori
BB5 3 "ar!
4 0urnal de (anzari ( un dosar pe luna
BB6 3 "ar!
4 copie dupa a(ize E pac=ing meta(
Capitolul 6
Dispozitii +inal!
.rezentul regulament se completeaza cu pre(ederile legislati(e in (igoare pri(ind
organizarea muncii/ drepturile si obligatiile partilor/ igiena si securitatea muncii/
disciplina muncii si raspunderea disciplinara/ ci(ila si penala.
"egulamentul de ordine interioara a fost aprobat de FFFFFFFFFFFFFFFFFF si intra
in (igoare incepand cu data de FFFFFFFFFFF/ respectarea lui fiind obligatorie
pentru toti salariatii indiferent de functie.
2olutionarea a(izelor
$agazin FFFFFFFFFFFFFF .entruFFFFFFFFFFFFFF
3a a(iz nrCCCCC.din dataCCCC.; pac=ing nrCCCC. am constatat
urmatoarele nereguli5
4 marfa in minus5
4 marfa fara a(iz5
Data 2emnatura

S-ar putea să vă placă și