Sunteți pe pagina 1din 2

Printele Nicoae Steinhardt despre Sfnta Cruce

http://sinaxa.wordpress.com/2014/09/14/parintele-nicoae-steinhardt-despre-sfanta-cruce/
Crucea, pentru Hristos, nu-i simplu i deradant instrument de tortur! i moarte. "
sf#nta cruce stropit! i sfin it! de scumpul i precuratul s#ne al $#ntuitorului nostru. " altar pe locul
sacru al suferin ei %e&ino&atului, al '!scum!r!rii omenirii i al ruperii (apisului ce ap!sa asupra noastr!
de la )dam *ncoace. +e cruce, ,-a s!&#r it Cel Care, ascult#nd de porunca -at!lui i pentru m#ntuirea
noastr!, ,-a de ertat de a ,a dumne(eire i a primit moartea i *nc! moarte pe cruce. +e cruce, s-a oficiat o
slu./! i o .ertf!, i un act de rea e(are a omenirii *n situa ia ei de necorup ie oriinar!.
Hristos fratele, prietenul, *nso itorul nostru, dar i Cel Ce i-a aflat sf#r itul pe lemnul /lestemat, su/
pri&irile ironice i /iruitoare ale unor du mani ne*ndupleca i, seto i de spectacolul (&!rcolirilor /ietului
trup sortit mor ii. Cel def!imat, *n&ins, prad! unui o/iect ne*nsufle it care- i *ndepline te - rece i dur -
roa(nica-i menire. i )cesta e Hristos. +e )cesta s!-0 trecem cu &ederea1
Cheno(a crucii e do&ada cea mai limpede i mai puternic! a totalit! ii i serio(it! ii *ntrup!rii lui
2umne(eu. ) fost ales un popor mic, s!rac i su/.uat, a fost preferat! familia modest! a unui teslar 3nu a
unui no/il, a unui /o!ta , a unui c!rturar, a unui preot4. 5a mai mult dec#t at#t: spre a da *ntrup!rii
caracterul ei ire&ersi/il, totalitar, autentic, cinstit, neprecupe it s-a recurs la moartea pe cruce, chin
cumplit, preun, supliciu ru inos i socotit /ltemat, infamie suprem!: spre a preface *ntruparea 2i&init! ii
*n acceptarea complet! a condi iei omene ti. +arc! s-a pre&!(ut cartea lui )ndr6 $alraux, Condi ia uman!
3acolo unde pri(onierii sunt a(&#rli i de &ii *n ca(anele locomoti&elor4 i tot irul de chinuri atroce
n!scocit pe durata eonilor de mintea in&enti&! a omului, nu mai pu in fertil! i sadic! dec#t a dracilor.
2omnul a inut s! cunoasc! *n deplin! realitate condi ia uman! *n forma ei cea mai necamuflat!,
maximal!, exasperat!. )de&!rul ade&!rat, Cap!tul nop ii. 7ar noi s! d!m uit!rii i s! trecem neaten i pe
l#n! acest fapt de iu/ire de ne*nchipuit i de p!rt! ie f!r! seam!n a nesulemenitei noastre incertitudini
omene ti8 C#t! nedreptate, nesim ire, inratitudine, *mpietrire, *n&#rto are i dispre ar fi din partea
noastr!8 Cum de ne-am *nfr! i cu to i acei care treceau cl!tin*ndu- i /!r/ile i r#n.ind sarcastic pe dealul
C!p! #nii1
,! t!!duim, s! uit!m, s! ne prefacem ne tiutori. 9are nu am de&eni ucenicii /!tr#nilor i c!rturarilor
care- i r#deau de chinul unui semen 3cum socoteau ei4 al lor, amestec#nd f! arnica mil! cu n!&alnica
/ucurie i rostind: s! ,e dea acum .os de pe cruce, ca s! &edem i s! credem1 ) nu pomeni crucea, a ne
feri de amintirea celor petrecute pe :olota e, parc!, tot una cu a minimali(a fapta lui 7isus, a o relea
printre alte .alnice am!nunte istorice, a &oi cu tot dinadinsul s! ui i un incident nepl!cut. )u mai fost
prooroci, *n&! !tori, filo(ofi i doctrinari de seam! care au predicat i au enun at lucruri frumoase,
*n!l !toare, minunate. 2ar care-i acela care i-a pus la /!taie trupul i s-a dat de /un! &oie unei mor i
*ndelunate i cumplite1 %ici unul nu s-a *n&oit s! moar! ;ca un c#ine;, aidoma eroului lui <af=a. i
tocmai caracteristica aceasta a lui Hristos s! fie refulat! *n ad#ncurile con tiin ei noastre suscepti/ile i
st!p#nite de ri.a *nrop!rii accidentelor 3sau, fie, erorilor4 sup!r!toare pentru chietudinea noastr!
sufleteasc!1 ,! elimin!m esen a, fapta capital!, neeala/il!, inimaina/il! pentru psihia noastr!, mai
presus de orice, autocomp!timitoare1
Crucea, eometric i sim/olic &or/ind, e semnul *ntret!ierii celor dou! planuri, e unirea dintre spiritual i
material, e metafora du/lei noastre naturi: duho&niceasc! i p!m#nteasc!. "a ne re(um!, ne recapitulea(!,
ne repre(int! rafic i cardinal, ne expune *n du/la - paradoxala, perpendiculara, fundamentala - noastr!
solemn! i deri(orie situa ie de f!ptur! care, deopotri&!, ine de lume i de cer.
2e ce, ne putem *ntre/a, a fost aleas! crucea drept mi.loc de tortur! i omor#re a >iului lui 2umne(eu1
+ro/a/il, pentru c! presupune o lun! aonie 3de natur! a mul umi ura, in&idia i tic!lo ia os#nditorilor ?
sili i totu i s! iu easc! spectacolul, ca s! nu-i apuce s#m/!ta i nu cum&a s! se r!(#ndeasc! dre!torul,
moti& pentru care a i fost solicitat ,imon din Cirene: u urea(!-se patima am!itorului, numai s!-0
&edem mort84@ apoi, pentru c! pre(enta un mod de executare ru inos, re(er&at, *n enere, scla&ilor i
1
t#lharilor. 0eea &eche, socotind sp#n(ur!toarea pe lemn a fi en de moarte /lestemat!, iar romanii, o
execu ie infamant! 3'!stie te-084. Ami *nchipui *ns! c! ade&!rata explica ie ad#nc!, psihanalitic!, ne-o
d! &erticalitatea ei: omul, fiin a *nduho&nicit!, /ipedul, sinura creatur! care p! e te mereu &ertical e
pedepsit prin aceast! *nsu ire a sa chiar: e pedepsit fiind expus oc!rii, /at.ocurii, *n.osirii@ el, fiin a cu
sim ul ru inii, pudoarei i demnit! ii, e despuiat *ntre 3/r#ul din .urul coapselor $#ntuitorului e o
fic iune pictural!4, e def!imat i luat *n r#s tocmai prin ceea ce *l define te i *l deose/e te de animale, i *l
separ!, *l *nno/ilea(!. " intuit 3el, fiin ! superioar!, no/il!, acti&!, slo/od!@ el, capa/il de a pri&i
firmamentul i pe Biditor fa ! c!tre fa !4 pe un nenorocit i *mpu it de lemn i l!sat s! moar! prin i din
*ns! i &erticalitatea sa: oranele intr! *n pto(!, setea de&ine chin atotst!p#nitor, e expus ol pri&irilor reci,
indiferente sau /at.ocoritoare ale semenilor 3nimeni nu ne spun "&anheliile c! a procedat ca /unii
cet! eni din Co&entrC c#nd a fost plim/at! oal! prin ora ul lor reina :odi&a: i-au *ntors fe ele c!tre
(idurile caselor4. 9mul r!stinit e distrus de ceea ce i-a fost podoa/a i unicitatea. %u i se adau! nimic
crucii. Chinul e pur, pro&ine din ce are omul mai propriu, mai &rednic de uimire i t!rie. Ce triumf pentru
&r!.ma , cu m#inile nep!tate de s#ne, a/sol&it de folosirea &reunui artefact8 +e cruce, omul nu e propriu-
(is chinuit: e numai scos din mi care i din li/ertte. Caracteristicile acesea ale fiin ei ? coordonatele sale
psihifi(ice ? sunt *ntoarse *mpotri&a sa. " ti &ertical1 Dertical &ei muri, din pricina *ns! i a &erticalit! ii
tale. " ti doar fixat, imo/ili(at, tel Euel. An deplina *nsinurare i intensificare a *nsu irilor tale
primordiale. 5at.ocura st! nu at#t *n oliciune i imo/ilitte, c#t *n parodierea celor dou! axe ? ori(ontal!
i &ertical! ? care descriu starea de tr!s!tur! de unire a coordonatelor uni&ersului, pref!c#nd-o *n
caricatur! de fiur! central! a durerii i a der#derii. 35iciuirea, cununa de spini, piroanele sunt, de altfel,
superfetatorii i de oriine roman!: fariseii i c!rturarii * i pot sp!la i ei m#inile: nu- i facem nimic, te
le!m de lemn i te l!s!m s! mori4.
,coaterea lemnului crucii din loca urile de cult cre tin, e&itarea facerii semnului sfintei cruci, t!cerea *n
.urul .ertfei supreme sunt tot at#tea do&e(i de nerecuno tin ! flarant!, de ipocri(ie istoric! i de
complex! 3psiho-patoloic!4 &oin ! de a uita finalitatea &ie ii p!m#nte ti a lui Hristos, Care ne*ncetat i *n
cele mai di&erse prile.uri ,-a referit la moartea de care a&ea s! ai/! parte.
Fn cre tinism f!r! cruce este identic celui propus *ntr-una din cele mai teri/ile po&estiri ale $artorilor
+atimilor de :io&nni +apini. 3$arele ra/in ofer! +apei con&ertirea tuturor e&reilor cer#nd *n schim/
tererea din "&anhelii a episodului '!stinirii.4 +rin .ertfa ,a pe cruce, ,-a do&edit 7isus Hristos >iu al
lui 2umne(eu i >iu al 9mului. +entru aceasta 7 s-a dat puterea de a .udeca lumea, fiindc! a cunoscut-o
cum nu se poate mai temeinic, mai nemi.locit: prin suferin !, prin suferin a re(er&at! celor mai netre/nici
dintre oameni. ,ocrate, omul, a murit *ncon.urat de discipoli fideli, tratat cu deferen !, sor/ind din cupa
cu otra&! nedureroas!, filo(of#nd senin i demn: ca un (eu. Hristos-2umne(eu i-a ales partea cu t*lharii
i netre/nicii 3die :eGchteten4. ) murit p!r!sit de ai ,!i, expus ol, plin de r!ni, de &#n!t!i i de s#ne, pe
un d#m/ spurcat, luat *n der#dere, pro&ocat, aparent de-a pururi /iruit i compromis, exemplific#nd ?
&ertical i exasperat ? condi ia uman!.
Care nu e numai a ,a. " a noastr!, a tuturor. )coperind-o, ne min im pe noi *n ine, ne tr!d!m, ne lipsim
de lucrul acela prin care s-a *nf!ptuit m#ntuirea noastr!. $!re ia lui Hristos, spre deose/ire de mult
onora/ilul sf#r it al lui ,ocrate, este de a fi consim it s! moar! ca ultima dintre f!pturile ,ale, nem#n#iat,
cunosc!tor al de(n!de.dii 3 i ce ar fi suferin a omeneasc! lipsit! de sim !m#ntul de(n!de.dii altce&a dec#t
o pseudosuferin !14, (drean ! omeneasc! prins! *n cuie spre dispre ul, ocara i distrac ia ad&ersarilor ,!i
3sau a numero ilor amatori de spectacole tari4. ,ocrate moare ca un (eu, impertur/a/il i distins, Hristos,
ca r!uf!c!torul cel mai &ular. )ceasta e do&ada di&init! ii ,ale, a interalit! ii i interit! ii *ntrup!rii
,ale. >!r! de cruce i r!stinire, Hristos ar fi fost un mare i no/il propo&!duitor@ numai prin ele ,e
m!rturise te >iu al lui 2umne(eu, >iu al 9mului i 7(/!&itor.
) ne lep!da de cruce - chiar f!r! inten ii rele i hulitoare ? *nseamn! a nu *n elee misiunea p!m#nteasc!
a lui Hristos, &oin a ,a de a ,e identifica soartei omene ti, de a o cunoa te *n forma sa ce mai nepref!cut!.
"cce homo, &or/a aceasta a lui +ilat Al identific! pe >iul lui 2umne(eu cu omul i dest!inuie omului c#t
de mare a fost draostea Biditorului pentru f!ptura ,a. +e cruce, s-au unit dumne(eirea i omenire -
indisolu/il - i s-a pecetluit *ndumne(eirea f!pturii. ) e(#nd crucea la loc de cinste *n 5iseric! i *n cas!,
purt#nd-o su/ chip de cruciuli ! pe trupul sau pe &e mintele noastre, ne afirm!m, de fapt, con-
dumne(eirea, aducem prinos de cunoa tere condi iei omene ti care nu-i dec#t &rerea de teandrie.
H+!rintele %icolae ,teinhardt, Druind vei dobndi, "ditura 2acia, Clu.-%apoca, 2000, Capitolul 2ou evlavii ce
nu se cuvine a fi prsite: cinstirea Crucii i a Maicii Domnului, pp. 2IJ-2K2L.
2