Sunteți pe pagina 1din 46

MINISTERULLUCRRILORPUBLICE.

TRANSPORTURILORl
LOCUINEI

NORMEMETODOLOGICEDEAGREEREAPERSOANELOR
JURIDICE
IFIZICEPENTRUPROIECTARE,CONSULTAN,EVALUAREI
INSTRUIRENDOMENIULCALITIINCONSTRUCII
INDICATIVMP011
Elaboratede:INSTITUTUL NAIONALDECERCETAREDEZVOLTAREN
CONSTRUCII lECONOMIACONSTRUCIILORINCERC
LaboratorBAP
Directorgeneral:
DirectorDepartament:
eflaborator:
Responsabildelucrare:

dr.ing.RaduPascu
prof.dr.ing.AugustinPopescu
ing.VioletaAlboi
ing.MihailPachiac

Cucolaborarea:VERIROMCONSULTsrl
Director:
ing.OctavianRusu
Responsabildelucrare:
ing.MirceaLupan
Avizatede:DIRECIAAGREMENTE,ATESTRITEHNICEl GESTIUNEA
CALITII
Director:
ing.ConstantinAlexandru
Responsabildelucrare:ing.OlguaGuran

NORMEMETODOLOGICEDEAGREEREAPERSOANELOR
JURIDICElFIZICEPENTRUPROIECTARE. CONSULTAN.
EVALUARElINSTRUIRENDOMENIULSISTEMULUI
CALITIINCONSTRUCII

Indicativ
MP011

CAP.l PREREVEDERI GENERALE


1.1SCOP
1.1.1 Prezentele norme metodologice au ca scop stabilirea condiiilor i
criteriilor de agreere, precum i elementelor i fazelor procesului de agreere,
pentru persoanele juridice i fizice care presteaz servicii privind activiti
de proiectare, consultan, evaluare i instruire, n domeniul sistemului
calitiinconstrucii.
1.1.2 Agreerea persoanelor juridice i fizice, pe baza prevederilor
prezentelor norme metodologice, recunoate competena i probitatea
profesional a persoanelor respective, conferinduse acestora abilitatea de a
presta servicii de calitate in domeniul de activitate specificate la pct.1.2.1.2

din normele metodologice, .n conformitate cu art.26 b) din Regulamentul


privind conducerea i asigurarea calitii n construcii, aprobat prin H.G.
nr.766/1997.
1.2.DOMENIU
1.2.1Activitilecarefacobiectulprezentelornormemetodologice,icare
sencadreazngrupadeserviciicodificate7414din"Clasificarea
produseloriserviciilorasociateactivitilor"aprobatprinH.G.
nr.53/1999,publicatnM.O.nr.78bis/1999sunt:
a) elaborareadocumentelorSAC
b) consultannmanagementul calitii,constndn:
verificarea,analizareaimbuntireadocumentelorSAC,elaboratede
ageniieconomici,invedereapregtiriipentrucertificareasistemului
Elaboratede:INSTITUTULNAIONALDECERCETARE Aprobatede:MINISTRUL
DEZOLTARENCONSTRUCIIIECONOMIA
LUCRARILORPUBLICEl
AMENAJRIITERITORIULUI
cuordinulnr.204din22.092000

avizarea documentelor SAC


ale agenilor economici. n vederea
participriilalicitaiipentruachiziiii contractaredelucrrideconstrucii
aferenteinvestiiilor
asistenatehnicpentruimplementareaSAC
c) evaluareaSACprinaudituriexternedesecundparte
d) instruire i nvmnt n domeniul calitii prin organizarea de cursuri i
seminarii, pe baza prevederilor legii nr. 10/1995, a regulamentelor aferente i a
standardelorSRENISOfamilia9000iSRENfamilia45000.
1.2.2 Prevederileprezentelornormemetodologiceseaplicdectre:
a) Organele MLPTL ca autoritate care acord agreerea persoanelor
juridice i fizice pentru prestarea de servicii n domeniul sistemului calitii
nconstrucii.
b) Persoanele juridice (organizaii) care solicit acordarea sau meninerea
(rennoirea) agreerii, n vederea prestrii de servicii n domeniul calitii n
construcii, pentru activiti care constituie domenii de competen ale
agreeriiconformpct.1.2.1.
c) Persoanele fizice, care solicit acordarea sau meninerea (rennoirea)
agreerii n vederea prestrii de servicii n domeniul calitii n construcii,
pentru activitile de elaborare documente i de consultan specificate la
pct. 1.2.1 a i b. Aceste persoane pot presta servicii i cu privire la activiti
de evaluare i instruire, specificate la pct. 1.2.1 c i d, dar numai ca angajate
alepersoanelorjuridiceagreate.
1.2.3 Prevederile prezentelor norme metodologice se aplic i persoanelor
juridice i fizice care au obinut agreerea pe baza "Procedurii privind
agreerea persoanelor juridice i fizice, care elaboreaz documente tehnice
aferente sistemului de conducere i asigurare a calitii n construcii",
aprobat prin ordinul MLPAT nr.l0/N din 8.02.1996, publicat n Buletinul
Construciilor nr.7/1996, care la expirarea perioadei de valabilitate a
agreerii, i pot rennoi agreerea, numai pe baza prezentelor norme
metodologice.
1.2.4 Prezentele norme metodologice se aplic mpreun cu procedura privind
coninutul i forma de aplicare a prevederilor normelor metodologice, ambele
documentefiinddestinatesnlocuiascdocumentulanterior,menionatlapct.1.2.3,
acruivalabilitatenceteazodatcuintrareanvigoareaacestordocumente.

1.3.TERMINOLOGIE
1.3.1 Definiii
1.3.1.1
AGREERE: apreciere favorabil, acordat de ctre o autoritate
public sau un organism acreditat, prin care se recunoate ca o persoan
juridic sau fizic are competena necesar de a efectua anumite activiti i
prestaanumiteserviciintrundomeniudespecialitatedefinit.
1.3.1.2 LUCRRIDECONSTRUCII(DOMENIUL............ ):lucrrile
precizateprinHGnr.964/98.
1.3.1.3 Restul definiiilor, conform Glosar de termeni privind sistemul
calitiinconstrucii,INCERC,1998.
1.3.2 Prescurtri
AQ=Asigurareacalitii
DGTC=DireciaGeneralTehnicnConstrucii,dinMLPTL
MAC=ManualdeAsigurareaCalitii
MLPTL=MinisterulLucrrilorPublice,TransporturiloriLocuinei
PAD=ProceduraAdministrtiv.
PFS=Proceduraafuncieidesistem
PTS=Proceduratehnicspecific
SAC=Sistemuldeconducereiasigurareacalitii,aplicat.
1.4.DOCUMENTEDEREFERIN
1.4.1 Legeanr.10/1995privindcalitateanconstrucii
1.4.2 Regulament privind conducerea i asigurarea calitii n construcii,
aprobatprinH.G.nr.766/1997.
1.4.3 Procedur pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a
persoanelor juridice i fizice pentru proiectare, consultan, evaluare i
instruirendomeniulsistemuluicalitiinconstrucii
1.4.4 SRENISOfamilia9000
1.4.5 SRENISO10011
1.4.6 SREN45013
CAP.2 ELEMENTE ALE NORMEI METODOLOGICE DE
AGREERE
2.CONDIIIlREGULIGENERALEPRIVINDACIUNEADE
AGREERE
2.1.1 In baza definiiei de la pct. 1.3.1.1, esena aciunii de agreere const
n demersul necesar pentru atestarea de ctre o autoritate public sau un
organism acreditat, c anumite persoane juridice i fizice posed competena
i probitatea profesional, de a presta servicii n domenii de activitate
specificate,privindsistemulcalitiinconstrucii.
2.1.2 Obiectul agreerii l constituie activitile de proiectare, consultan,
evaluare i instruire, n domeniul calitii n construcii, conform precizrilor
delapct.1.2.1.
2.1.3 Sub aspectul coninutului, activitatea de agreere reglementat prin
prezentelenormemetodologicecuprindeurmtoareleelementeprincipale:

Precizareacondiiiloriregulilorgenerale
Stabilireacriteriilordeagreere
Moduldeatribuireaagreerii
Organizareaprocesuluideagreere
Atribuiileorganelordeagreere
Fazeleprocesuluideagreere.
2.1.4 Persoanele fizice i angajaii de specialitate ai persoanelor juridice
care solicit agreerea pentru prestri de servicii n domeniul activitilor
specificate, trebuie s ndeplineasc anumite condiii referitoare la pregtirea
profesional (studii), instruirea de specialitate, experiena, competena
tehnic i nsuirile personale, care trebuie dovedite prin ndeplinirea
criteriilordeagreere,stabiliteprinprezentelenormemetodologice.
2.1.5 Autoritatea public care confer persoanelor juridice i fizice
abilitatea de a presta servicii tehnice n domeniul activitilor specificate,
privind calitatea n construcii, este Ministerul Lucrrilor Publice,
Transporturilor i Locuinei n conformitate cu atribuiile stabilite prin
prevederile art.26 din Regulamentul privind conducerea i asigurarea
calitiiinconstrucii,aprobatprinH.G.nr.766/1997.
2.1.6 Recurgerea, de ctre agenii economici din construcii la serviciile
specificate, prestate de persoanele juridice i fizice agreate asigur. n
principal, proiectarea i implementarea unui sistem adecvat de conducere i
asigurare a calitii, n vederea unei certificri ulterioare a acestuia. ntrun
intervaldetimpraionalicuevitareaunorcheltuielisuplimentare.
2.2.CRITERIIPENTRUOBINEREAAGREERII
2.2.1 Clasificareacriteriilor
2.2.1.1Criteriile aplicate persoanelor juridice i fizice, n vederea agreerii
lor pentru prestarea de servicii in domeniul calitii in construcii se clasific
astfel:
a) duptipulpersoanelorsolicitante:
criteriipentrupersoanejuridice
criteriipentrupersoanefizice
b) dupnaturacriteriilor:
criteriieliminatorii
criteriideevaluare
2.2.1.2Criteriile eliminatorii sunt acele criterii, a cror ndeplinire, de c t r e
persoanele solicitante, constituie o condiie obligatorie sine qua non
pentruafiadmise,ncontinuare,inaciuneadeevaluarepentru agreere.
2.2.1.3Criteriile de e va lu a re propriuzise. sunt acele criterii care se iau n
considerare, prin punctare (notare), la calcul punctajului de evaluare, n
vedereaacordriiagreerii.
2.2.2 Criteriideagreerepentrupersoanelejuridice
2.2.2.1 Criteriileeliminatorii,careconstituiecondiiiobligatoriipentru
acordareaagreerii.sereferlaurmtoareleelemente:
statutuljuridic
obiectuldeactivitate
organizareaifuncionarea
sistemulpropriudeconducereiasigurareacalitii
personaluldespecialitate
activitileprestatedeserviciindomeniulcalitii

a) Statutul juridic. Organizaiile care solicit agreerea in baza prezentelor


norme metodologice, trebuie s fie persoane juridice romne, de drept
privat,
constituite
ca
asociaii
profesionale
independente,
nonguvemamenlale. sau societi comerciale, conform statutului i
actuluideconstituire,nregistratelaautoritilecompentente.
b) Obiectul de activitate al persoanelor juridice trebuie s cuprind
domeniile de activiti, pentru care se solicit agreerea, din cele
specificate la pct.l.2.1. Specificarea obiectului de activitate trebuie s
fie inclus n textul documentelor constitutive ale persoanelor juridice
solicitante.
c) Organizarea i funcionarea. Persoanele juridice solicitante trebuie s
dispun de o conducere i o structur administrativ i organizatoric,
concretizat n documentele constitutive, care s le confere
independena de decizie n afara oricror interese i imparialitate n
exercitarea atribuiilor legate de obiectul de activitate pentru care au
cerutagreerea.
d) Sistemul de conducere i asigurare a calitii (SAC) Persoanele juridice
solicitante trebuie s dispun de un sistem propriu de conducere i
asigurare a calitii, a crui existen se probeaz prin Manualul calitii
ilistaprocedurilor(PFS,PAD,P T Sdupcaz)
e) Personalul de specialitate. n vederea efecturii activitilor care fac
obiectul agreerii solicitate, persoanele juridice trebuie s dispun de
personal de specialitate cu studii superioare (permanent sau colaboratori
externi, angajai prin convenii civile), competent, instruit i cu
experien n domeniile de specialitate respective i far antecedente
penale.
Din personalul de specialitate trebuie s fac parte cel puin un
specialist agreat de MLPTL pentru prestri de servicii n domeniul
calitiinconstrucii,conformprezentelornormemetodologice.
f) Activitile prestate de servicii n domeniul calitii. Persoanele juridice
solicitante trebuie s probeze, eu documente, c au prestat n ultimii doi
ani, pentru cel puin un agent economic, servicii n domeniul calitii,
prin desfurarea activitilor aferente domeniilor de activitate
specificatelapct.1.2.1pentrucaresolicitagreerea.
2.2.2.2
Criteriiledeevaluarepentruagreere caresuntluaten
considerare la stabilirea punctajului, pe baza cruia se evalueaz n vederea
agreeriipersoanelejuridicesolicitante,sereferlaurmtoareleelemente:
stadiulimplementriiSACpropriu
activitilendomeniulcalitiidesfuratenultimii2ani
niveluldepregtire,deexperienprofesionalideontologic,al
personaluluiimplicatnactivitiledeprestrideserviciindomeniul
calitii.
a) Stadiul implementrii SAC propriu, n cadrul persoanelor juridice
solicitante,seevalueazpebazaurmtoarelordate:
Standardul de referin adoptat pentru SAC: SREN ISO 9001 sau 9002
Documentele SAC elaborate (prin forte proprii sau prin persoane
agreeate):
* PFS: ......................
* PAD: .....................
* PTS:......................
(se trec: numrul, titlurile procedurilor i modul de elaborare prin forte
propriisauprinpersoaneagreate)
Niveluldedocumentare/implementarealSAC:
(i) Sistemcompletdocumentat,implementatievaluatprinauditintern
sauauditexterndesecundpane(sevaindicadalaimplementrii,a
evaluriiidenumireaorganismuluideevaluare)

(ii) Sistemdocumentat,implementat,ncursdeevaluare(sevorindica
aceleaidate)
(iii)Sistemdocumentatiimplementat(sevorindicadataimplementrii
inumruldeactualizriefectuate)
(iv)Sistemdocumentat,ncursdeimplementare
b) Activitile de servicii n domeniul calitii prestate de ctre persoana
juridic solicitant. n ultimii 2 ani. se evalueaz pe baza urmtorilor
indicatori:
Domenii corespunztoare sistemului calitii n construcii (conform
legii nr. 10/1995), n care organizaia solicitant a desfurat activiti de
prestrideserviciipentruagenieconomici
Lucrri efectuate (documente elaborate) sau alte servicii prestate n
domeniile de activitate specificate la pct. 1.2.1 pentru care se cere
agreerea (cu specificarea denumirii lucrrilor, a agenilor economici
respectiviiaanului).
c) Nivelul de pregtire, de experien profesional i deontologic, ale
personalului de specialitate implicat n activiti de prestri de servicii
n domeniul calitii, se evalueaz pe baza urmtorilor indicatori:
numrultotaldepersonalcustudiisuperioare dincare:
personal cu studii n faculti tehnice cu specific de
construcii
personal cu studii tehnice superioare cu alt specific
numr de personal cu studii superioare, instruite prin cursuri de
specialitate n domeniul calitii organizate de organisme abilitate
numr de personal cu studii superioare, agreat de MLP'I'L, pentru
prestrideserviciindomeniulcalitiinconstrucii
existenaunuicoddeontologic.
2.2.3
Criteriideagreerepentrupersoanefizice
2.2.3.1 Criteriileeliminatorii,careconstituiecondiiiobligatoriipentru
acordareaagreeriisereferlaurmtoareleclemente:
pregtireageneraliinstruireadespecialitate
experienaprofesional(vechime)ndomeniullucrrilordeconstrucii
experienandomeniulcalitii
activiti(lucrri)efectuatendomeniulcalitfii
niveldecompetenireputaieprofesional
a) Pregtirea general i instruirea de specialitate se evalueaz prin:
studiitehnicesupeiioareabsolvite
absolvirea de cursuri de specialitate n domeniul calitii, organizate de
organismeabilitate
b) Experienaprofesionalandomeniitehnice:
personal cu studii in faculti tehnice cu specific de construcii: vechime
de minimum 5 ani n activiti tehnice (cercetare, proiectare, producie)
personal cu studii tehnice superioare cu alt specific: minim 10 ani de
activitatenlucrrindomeniulconstruciiprevzutenHGnr.964/98.
c) Experienandomeniulcalitii:
vechimedeminimum2ani,n activitispecificeinclusivCTC
d) Activiti(lucrri)efectuatendomeniulcalitiipentruageni
economici(directsauncadruluneiorganizaiipersoanjuridicdeprofil):
elaborareade documenteSAC,pentrucelpuinunagenteconomic
e) Niveldecompetenireputaieprofesional
Recomandri(referine)dinparteaacelpuin2organizaiisau
personalitirecunoscute
Rezultatulaudieriisolicitantului,ncadrulunuiinterviu
Declaraiecnuare antecedentepenale.
2.2.3.2

Criteriiledeevaluarepentruagreerecaresuntluaten

considerare la stabilirea punctajului, pe baza cru ia se evalueaz. n vederea


agrecrii.persoanelefizicesolicitante,sereferlaurmtoareleelemente:
experienaprofesionalndomeniullucrrilordeconstrucii
experienandomeniulca lit ii
activitile(lucrrile)efectuateindomeniulcalitii
activitiletehnicotiinific
condiiiledeontologice
a) Experiena profesional n domeniul lucrrilor de construcii
Numrul suplimentar de ani vechime n activiti din domeniul
lucrrilor de construcii (cercetare, proiectare, producie) peste
vechimeaminimobligatorieconformpct.2.2.3.l.b
b) Experienandomeniulcalitii
Cunoaterea standardelor SR ISO EN familia 9000 (dovedit n cadrul
unuiinterviu)
Numrul suplimentar de ani vechime n activiti specifice (inclusiv
CTC).pestevechimeaminimobligatoriede2ani.
c) Activitile (lucrrile) efectuate n domeniul calitii pentru ageni
economici:
Numrul suplimentar de ageni economici pentru care sau elaborat
documente SAC, peste minimul obligatoriu de un agent economic, precum
i modul cum sau valorificat la implementarea/certificarea SAC" la acei
agenieconomici.
d) Activitateatehnicotiinificdeprofil
apartenenalaasociaiiprofesionalendomeniul calitii
participrilareuniunitehnicotiinificedeprofil(simpozioane,
conferineetc)
publicaiideprofil
e) Condiiideontologice
Luarealacunotinisemnareacoduluideontologic(anexa4)
2.3.CRITERIIPENTRUMENINEREA(RENNOIREA)AGREERII
2.3.1
Criterii
pentru
meninerea
agrecrii
persoanelor
juridice
2.3.1.1 Pentru meninerea agrecrii. la expirarea acesteia, persoanele juridice
agreate, trebuie s probeze c. n decursul perioadei de valabilitate a
certificatuluideagreereobinut,pelngrespectareacondiiiloricriteriiloriniiale,
avute n vedere la acordarea agreerii, au ndeplinit i o serie de
criteriisuplimentarecaresereferlaurmtoareleelemente.
desfurareauneiactivitiminimedeprestrideserviciindomeniile
decompetenpentrucareaobinutagreerea
aplicareaiactualizareadocumentelorSACpropriu
actualizareacunotinelorndomeniulcalitiipentrupersonalulde
specialitate
respectareaprevederilorcoduluideontologicpentrupersonalulimplicat
2.3.1.2 Activitatea de prestri de servicii n domeniul c a l i t i i ,
n decursul celor trei ani de valabilitate a agreerii anterioare,
cuprind, pentru fiecare domeniu de competen i pentru fiecare
efectuate pentru cel puin doi ageni economici, prezentnduse
probatorii,nacestsens.

desfurat
trebuie s
an, lucrri
documente

2.3.1.3 Aplicarea i actualizarea documentelor SAC propriu se evalueaz pe


baz de documente corespunztoare, care probeaz efectuarea de audituri i
analize ale conducerii persoanei juridice, privind documentele SAC, n
perioadadevalabilitateaagreeriianterioare.

2.3.1.4 Actualizarea cunotinelor personalului de specialitate in domeniul


calit ii n decursul perioadei de valabilitate a agreerii anterioare, se
evalueaz pe baz de dovezi obiective care atest participarea specialitilor
persoane juridice la activiti tehnicotiinifice care contribuie la
mbuntirea cunotinelor in domeniul calitii ale sp ecialitilor respectivi
(cursurideinstruire,simpozioane,semnriietc).
2.3.1.5 Respectarea prevederilor codului deontologic de ctre personalul de
specialitateimplicat,severificprinsondaj.
2.3.2
Criterii
pentru
meninerea
agreerii
persoanelor
fizice
2.3.2.1 Pentrumeninereaagreerii,laexpirareaacesteia,persoanelefiziceagreate
trebuie s probeze c, n decursul perioadei de valabilitate a
certificatului de agreere obinut, pe lng respectarea condiiilor iniiale,
avute n vedere la acordarea agreerii, au ndeplinit i o serie de criterii
suplimentare,caresereferlaurmtoareleelemente:
desfurareauneiactivitiminime,deprestrideserviciindomeniile
decompetenpentrucareaobinutagreerea
actualizarea cunotinelor n domeniul calitii
respectareaprevederilorcoduluideontologic.
2.3.2.2
Activitatea de prestri de servicii desfurat n decursul celor
trei ani de valabilitate a agreerii anterioare, trebuie s cuprind, pentru
fiecare domeniu de competen i pentru fiecare an. cel puin o lucrare
efectuat, pentru un agent economic (direct sau n cadrul unei organizaii
persoan juridic de profil), prezentnduse documente probatorii, n acest
sens.
2.3.2.3
Actualizarea cunotinelor n domeniul calitii, n decursul
perioadei de valabilitate a agreerii anterioare, se evalueaz pe baza de dovezi
obiective, care s ateste participarea persoanei fizice agreate, la activiti
tehnicotiinifice, care contribuie la mbuntirea cunotinelor proprii n
domeniulcalitii(cursurideinstruire,simpozioane,seminaliietc).
2.3.2.4
Respectarea
prevederilor
codului
persoanafizicagreatverificprinsondaj.

deontologic,

de

ctre

2.4.PUNCTAREACRITERIILORDEEVALUARE
2.4.1 n vederea aprecierii modului de ndeplinire, de ctre persoanele
solicitante, a criteriilor de evaluare pentru obinerea agreerii (conform
specificaiei de la punctele 2.2.2.2 i 2.2.3.2) i a celor pentru meninerea
agreerii (conform specificaiei de la punctele 2.3.1 i 2.3.2), criteriile de
evaluarerespectivesepuncteazconformindicaiilordemaijos:
2.4.1.1Punctareacriteriilordeevaluare,pentruobinereaagreeriidectrepersoane
juridice.
Punctajmaximrecomandat
StadiulimplementriiSACpropriu ........
30puncte
Activitiledeserviciindomeniulcalitiiprestate
nultimiidoiani...........................................
40puncte
Niveluldepregtire,deexperienprofesionalideontological
personaluluidespecialitateimplicatnactivitiledeservicii
ndomeniulcalitii.............................................30puncte
Totalmaxim

100puncte

2.4.1.2 Punctarea criteriilor de evaluare, pentru obinerea agreerii de ctre


persoanefizice
Punctajmaximrecomandat
Experienaprofesionalndomeniitehnice
(vechimeconformpct.2.2.3.l.b) .............................................20puncte
Experienandomeniulcalitii(vechimepeste2ani)..........25puncte
Activitile(lucrrile)efectuatendomeniul calitiipentru
ageniieconomici. ..................................................................35puncte
Activitateatehnicotiinificdeprofil ................................10puncte
Condiiiledeontologice .......................................................10puncte
Totalmaxim.......................100puncte

2.4.1.3 Punctareacriteriilordeevaluarepentrumeninereaagreeriipentru
persoanejuridice
Punctajmaximrecomandat
Activitideserviciindomeniul calitii prestatenultimii3ani
........ ...................................................................................40puncte
AplicareaiactualizareadocumentelorSACpropriu......25puncte
Actualizareacunotinelorpersonaluluidespecialitate
ndomeniulcalitii.................................. .....................25puncte
Respectareaprevederilorcoduluideontologicde
ctrepersonaluldespecialitateimplicat ...........................10puncte
Totalmaxim .............100puncte

2.4.1.4 Punctareacriteriilordeevaluarepentrumeninereaagreeriipentru
persoanefizice
Punctajmaximrecomandat
Activitideserviciindomeniulcalitiiprestateinultimii3ani
................................................................................................60puncte
Actualizareacunotinelorndomeniulcalitii..............20puncte
Respectareaprevederilorcoduluideontologic..... ...........20puncte
Totalmaxim................100puncte

2.4.2 In cazul unor criterii exprimate prin mai muli indicatori (aa cum
rezult din descrierea criteriilor respective), se recomand
urmtorulprocedeudepunctare:
punctarea separat pentru fiecare indicator, cu un punctaj
cuprinsntre0ipunctajulmaximalcriteriuluirespectiv
punctajul final al fiecrui criteriu, rezult ca medie
aritmetic a punctajelor pariale acordate indicatorilor care compun criteriul
respectiv
Punctajul maxim total, care se poate acorda unui solicitant este de
100puncte.
2.4.3 Obinerea sau meninerea agreerii pentru unul sau mai multe domenii,
specificate la pct. 1.2.1 este determinat de condiiile de difereniere conform
tabeluluiurmtor.
Nr. Domeniul
Crt. agreere

1.
2.

de

Condiii
difereniere
SAC
propriu
conform
pct.2.2.2.2.a
(i)
n (ii)

de
Minimum
de
puncte
obinute
(punctaj
90
80

EvaluareSAC(1.2.1
Consultan
managementul
Instruireinvmnt (iii)
3.
80
n
Elaborare
documente (iv)
4.
75
SAC
(1.2.1.a)
Domeniul de agreere acordat poate fi cel mult cel corespunztor
condiieidedifereniereminimendeplinite.
Pentru persoane fizice condiia privind SAC propriu va fi nlocuit
de rezultatul interviului privind cunoaterea standardelor SR ISO EN familia
9000.
2.5.MODUL DE ATRIBUIREI MENINERE A AGREERII
2.5.1 Agreerea pentru prestare de servicii n domeniul calitii n construcii,
se acord persoanelor juridice i persoanelor fizice, care ndeplinesc
criteriile specificate n paragraful 2.2. al prezentelor norme metodologice.
Aceast agreere se acord la solicitarea persoanelor juridice i a persoanelor
fizice, n urma aplicrii regulilor de procedur descrise n procedura de
aplicare a prezentelor norme metodologice, numai persoanelor solicitante
carendeplinesccondiiileicriteriilespecificate.
2.5.2 La baza acordrii agreerii se aplic evaluarea i verificarea
documentelor probatorii, a informaiilor i referinelor prezentate de ctre
persoanele solicitante, ntrun dosar tehnic, anexat la cererea de agreere, n
conformitate cu formularele i indicaiile din mapa de documente
informative(anexaA).
2.5.3Acordarea agreerii este concretizat prin eliberarea unui certificat de
agreere a persoanelor juridice sau a persoanelor fizice. Persoana juridic sau
persoana fizic i va confeciona o tampil purtnd denumirea persoanei
juridice, respectiv numele persoanei fizice domeniul conform pct. 1.2.1
precum i numrul de cod acordat, conform modelului din anexa 5c.
tampilaseaplicpetoatedocumenteleemisedepersoanaagreat.

2.5.4Durata de valabilitate a agreerii este de trei ani, perioad n care


persoanele agreate sunt supuse unei aciuni de supraveghere. Rezultatul
supravegherii poate conduce la meninerea agreerii, prin ndeplinirea
criteriilor specificate n paragraful 2.3 al prezentelor norme metodologice
saulamodificareastatutuluiagreerii.
2.5.5 Utilizarea abuziv de ctre persoanele agreate, a certificatului de
agreere, prin meniuni incorecte n materiale publicitarecomportri
neadecvate n activitile desfurate pentru prestarea de servicii n
domeniul calitii, care sunt contrare condiiilor i criteriilor care au stat la
baza acordrii agreerii (nerespectarca reglementrilor referitoare Ia
activitile ce formeaz obiectul agreerii nerespectarea codului deontologic
folosirea agreerii, n perioadele de ncetare a valabilitii acesteia, sau pentru
prestare de servicii n alte domenii de activitate, dect cele pentru care sa
acordatagreereacomitereadedelictepedepsitedelegeetc,potducelaavertismente
scrise sau modificri n statutul agreerii, din partea autoritii
care a acordat agreerea (suspendarea temporar sau retragerea definitiv a
agreerii).
2.5.6 Orice modificare aprut n statutul agreerii, ca urmare a situaiilor
artate, trebuie adus, de ctre autoritatea care a acordat agreerea, la
cunotin tuturor factorilor interesai, prin publicaii. Persoanele juridice i
persoanelefiziceimplicatepotfacecontestaii,
2.6

ORGANIZAREAACIUNIIDEAGREERE

2.6.1 Aciunea de agreere a persoanelor juridice i a persoanelor fizice,


pentru prestarea de servicii tehnice n domeniul calitii n construcii, se
desfoarncadrulMLPTL,prin:
DireciaGeneralTehnicnConstrucii(DGTC),caorganismde aprobare
Comisiadeagreere
2.6.2 DGTC aprob componena Comisiei de agreere, precum i acordarea
sau respingerea agreerii dup caz modificrile n statutul agreerii
rezolvrileprivindcontestaiile.
2.6.3 Comisia de agreere este format din 5 membri, avnd urmtoarea
componen:
preedinte
secretar
3 membri, specialiti n domeniul calitii n construcii, avnd
calificrirecunoscute.
Comisia de agreere are rolul de a instrumenta i evalua, n vederea
agreerii, solicitrile persoanelor juridice i ale persoanelor fizice, pe baza
documentelor prezentate de acestea, n conformitate cu prevederile acestor
normemetodologiceiaproceduriideaplicare.
2.7

DREPTURIIOBLIGAIIALEPERSOANELOR
AGREATE

2.7.1 Persoanele juridice i persoanele fizice care au obinut agreerea n baza


prezentelornormemetodologiceauurmtoareledrepturi:

a) S fie incluse n "Lista persoanelor juridice i persoanelor fizice agreate


pentru prestare de servicii n domeniul calitii n construcii" publicat
nBuletinulConstruciilor.
b) S desfoare activitile de prestri de servicii n domeniul calitii n
construcii, pentru care au obinut agreerea, n conformitate cu
prevederileprezentelornormemetodologice.
c) S fie informate, n mod regulat, despre modificrile efectuate n
documentele de agreere, care pot avea implicaii n desfurarea
activitilordeprestrideserviciindomeniilespecificate.
d) S fie audiate nainte de luarea unor decizii (suspendare sau retragere a
agreerii).
c)Spoatfacecontestaiiladeciziileprivindstatutulagreerii.
f) S fac cerere pentru modificarea agreerii prin extindere sau restrngere
a domeniilor de competen, precum i pentru acordarea unei noi
agreeri, n urma pierderii, prin renunare sau retragere a agreerii iniiale,
sau pentru meninerea agreerii, la expirarea acesteia, n condiiile
prevederilorprezentelornormemetodologice.
g) Saibacceslatoateinformaiileaferenteprocesuluideagreere.
2.7.2 Persoanele juridice i persoanele fizice agreate n baza prezentelor
normemetodologiceauurmtoareleobligaii:
a) S furnizeze Comisiei de agreere toate datele, informaiile i dovezile
aferente, necesare obinerii, modificrii sau meninerii agreerii, conform
prevederilorprezentelornormemetodologice.
b) S asigure condiiile necesare pentru verificarea i evaluarea de ctre
Comisia de agreere a ndeplinirii condiiilor i criteriilor specificate,
necesare acordrii agreerii, supravegherii n perioada de valabilitate,
precumimenineriiagreerii.
c) S utilizeze agreerea n mod corect i s fac referire la aceasta, numai
pentru domeniile de competen, pentru care a obinut agreerea i s
asigure utilizarea, n mod adecvat, a tampilei de persoana agreat,
evitndfolosireaabuzivaagreeriiiatampilei.
d) Dup ncetarea agreerii, oricum a fost stabilit (expirare, renunare,
suspendare,retragere)snumaifacreferire,nniciunfel,laaceasta.
e) S transmit Comisiei de agreere datele i informaiile necesare, cu
privire la activitile de prestri de servicii desfurate i la documentele
elaboratesauavizate,ncursulperioadeidevalabilitateaagreerii.
2.8

CONTESTAIIIRECLAMAII

2.8.1 Persoanele juridice i persoanele fizice pot face contestaii la orice


decizieaComisieideagreereprivindaciuneadeagreere
De asemenea pot fi fcute reclamaii, n legtur cu agreerea sau
consecinele acesteia, de ctre alte organisme, factori interesai sau persoane
implicate.
2.8.2 Contestaiile i reclamaiile privitoare la agreerea persoanelor juridice
i persoanele fizice, care presteaz servicii n domeniul calitii n
construcii, se trateaz conform procedurii pentru aplicarea prezentelor
normemetodologice.
2.9

SANCIUNI

2.0.1 Persoanele juridice i persoanele fizice, care utilizeaz agreerea n mod


abuziv, prin prestarea de servicii n alte domenii dect cele pentru care au
obinut agreerea sau prin utilizarea competenei de agreere n perioadele de
ncetare a acesteia (expirare, renunare, suspendare, retragere), pot fi excluse

definitivdeladreptuldeobinereaagreeeriinviitor.
2.9.2 In cazuri grave de utilizare abuziv a agreerii de ctre persoanele
juridice sau persoanele fizice, care poate aduce prejudicii materiale sau
morale MLPTL sau terilor, MLPTL poate aciona n justiie persoanele
respective.
2.10PUBLICAII
2.10.1DGTC asigur informarea persoanelor juridice i persoanele fizice
agreate i a altor factori interesai, asupra sistemului de agreere pentru
prestarea de servicii n domeniul calitii n construcii i asupra activitilor
desfurate, precum i asupra tuturor modificrilor intervenite n
metodologiadeagreere.
2.10.2n scopul ndeplinirii acestor obligaii, DGTC public periodic, n
Buletinul Construciilor sau n alte publicaii din domeniul construciilor,
dateiinformaiiactualizateca:
a)Sistemuldeagreereimetodologiaaplicat
b) Condiiileicriteriilegeneraledeacordareimeninereaagreerii
c) Descriereadrepturiloriobligaiilorpersoaneloragreate
d) Lista persoanelor juridice i persoanelor fizice agreate i domeniul lor
de competen, inclusiv eventualele modificri intervenite n statutul
agreeriiacestora.
e) Lista persoanelor juridice i persoanelor fizice crora li sa suspendat
sauretrasagreereasauaurenunatlaagreere.
2.10.3 Pentru pregtirea i documentarea aciunii de agreere, sau de
rennoire a agreerii, DGTC public n Buletinul Construciilor mapa de
documente informative (anexa A) al crei coninut ofer toate informaiile
privind datele i documentele necesare solicitanilor pentru nceperea i
desfurareaaciuniideagreere.
CAP.3PROCESULDEAGREERE
3.1FAZELEPROCESULUIDEAGREERE
3.1.1 Procesul de agreere a persoanelor juridice i persoanelor fizice pentru
prestarea de servicii n domeniul calitii n construcii, cuprinde
urmtoarelefaze:
a) iniiereaagreerii
b) evaluareapreliminar,verificareandepliniriicriteriiloreliminatorii
c) determinareandepliniriicriteriilordeevaluarepentruagreere
d) deciziadeagreereieliberareacertificatuluideagreere
e) supraveghereapersoanelorjuridiceifiziceagreate
f) modificrinstatutulagreerii
3.1.2 Iniiereaagreerii
3.1.2.1Pe baza informaiilor obinute din mapa de documente informative
(anexa A), persoanele juridice i persoanele fizice care doresc s obin sau
si rennoiasc agreerea, depun la secretariatul Comisiei de agreere cererea
de agreere i dosarul tehnic cu formularele completate, nsoite de
documentele probatorii (conform specificrilor din mapa de documente
informative).

3.1.2.2 Preedintele Comisiei de agreere repartizeaz cererea de agreere i


dosarul tehnic aferent, depuse de solicitant, unui membru al comisiei de agreere,
care este numit "responsabil de lucrare", pentru instrumentarea
agreerii.
3.1.3
Evaluareapreliminar.Verificareandepliniriicriteriiloreliminatorii
3.1.3.1 Responsabilul de lucrare examineaz coninutul dosarului tehnic
depus de solicitant, cernd completri, dac este cazul i efectueaz o
evaluare preliminar a solicitrii de agreere, prin verificarea ndeplinirii
criteriilor eliminatorii, specificate n prezenta norm metodologic, pe baza
documentelor din dosar i a rezultatelor din eventualul interviu, cu persoana
solicitant.
3.1.3.2 Pentru solicitanii care ndeplinesc criteriile eliminatorii, Preedintele
Comisiei de agreere dispune continuarea aciunii de evaluare, pe baza
raportuluideverificarealresponsabiluluidelucrare.
3.1.4 Determinareandepliniriicriteriilordeevaluarepentruagreere
3.1.4.1 Operaiile din aceast faz ncep prin acordarea punctajelor pentru
criteriile de evaluare, conform indicaiilor din paragraful 2.4 din prezentele
normemetodologice.
3.1.4.2 Rezultatele punctrii sunt consemnate ntrun raport, ntocmit de
responsabilul de lucrare, privind ndeplinirea criteriilor de evaluare pentru
agreere, care este analizat de Comisia de agreere, ncheinduse un
procesverbal de evaluare final, cu propunerea de admitere sau respingere a
agreerii.
AcestraportestenaintatDGTC.
3.1.5 Deciziadeagreere
3.1.5.1 DGTC examineaz dosarul de agreere al solicitantului, raportul
coninnd i propunerile Comisiei de agreere i dosarul de agreere al
solicitantului n ansamblu i n cazul unei recomandri pozitive de acordare
a agreerii, acesta aprob eliberarea certificatului de agreere, care se
semneazdePreedinteleComisieideagreere.
3.1.6 Supraveghereapersoaneloragreate
3.1.6.1Inperioadadevalabilitateacertificatuluideagreere,persoanele
juridicesipersoanelefizicesuntsupuseuneisupravegheri,decatre Comisiade
agreerenscopulverificriifaptuluicacestepersoanese
conformeazncontinuarecondiiiloricriteriilordeagreere.
3.1.6.2Indecursulperioadeidesupraveghere,persoaneleagreateau
obligaiasraportezeComisieideagreere,rezultateleactivitiidesfurate,
privindprestareaserviciilorcareautcutobiectulagreeriiisaccepte
verificrialeComisieideagreere,privindrespectareacondiiilorde agreere.
3.1.7 Modificriinstatutulagreerii
3.1.7.1 Instatutul agreerii, pot interveni urmtoarele modificri, n cursulperioadei
devalabilitateaacesteia:
a)
Suspendarea agreerii pe o perioad determinat, pentru nlturarea unor
deficiene constatate n ndeplinirea criteriilor i condiiilor de agreere i a
obligaiilor asumate de ctre persoanele agreate, precum i n cazul
existentei unor reclamatii intemeiate referitoare la activitatea acestora.

b) Retragerea agreerii. provizorie sau definitiv. n cazul nendeplinirii


condiiilor i criteriilor stabilite, a confirmrii unor reclamaii grave
incompatibilecucoduldeontologicsaua u tilizr iiabuziveaagreerii.
c) Restrngerea agreerii, respectiv a domeniilor de competen acordate
iniial, privind cele pentru care sa constatat c nu exist posibilitatea
ndepliniriicriteriilorspecificate.
d) Extinderea agreerii la cererea solicitantului prin adugarea unor noi
domenii de competen care nu au fost acordate ini i a l i pentru care sunt
ndeplinitecriteriilespecificate.
c) Expirarea valabilitii agreerii, la sfritul perioadei de valabilitate a
acesteia,dacnusasolicitatmeninereaacesteia.
f) Meninerea (rennoirea) agreerii, solicitat de persoana agreat, la
expirarea valabilitii acesteia, cu ndeplinirea condiiilor i criteriilor
specificate.
g) Renunarealaagreere,lacerereapersoaneiagreate

3.1.7.2 Modificrile in statutul agreerii, menionate la pct. 3.1.7.1 se


efectueaz. n urma instrumentrii lor de ctre Comisia de agreere, cu
aprobareaDirectoruluiGeneralalDGTC.

3.1.8 Fazele procesului de agreere se desfoar n conformitate cu regulile


de procedur descrise n procedura de aplicare a prezentelor norme
metodologice.

CAP.4 DOCUMENTE l NREGISTRRI


4.1 Mapa de documente informative, pentru agreerea persoanelor juridice i
persoanelor fizice, n vederea prestrii de servicii n domeniul calitii n
construciicuprindedocumenteleconformanexeiA.
4.2 Pentru desfurarea activitilor privind agreerea i supravegherea,
documentele i nregistrrile sunt cele prevzute in procedura de aplicare a
prezentelornormemetodologice.

AnexaA
MAPADEDOCUMENTEINFORMATIVE
C U P R I N S
l.Pentrupersoanelejuridice
Cerereadeagreerepentrupersoanejuridice(anexal a)
Chestionar de informare si autoevaluare preliminar pentru persoane
juridice(anexa2a)
Listadocumentelordesusinereasolicitriideagreere(dosartehnic)
pentrupersoanejuridice(anexa3a)
Certificatdeagreerepentrupersoanejuridice(anexa5a)
Coninutul complet al dosarului de agreere pentru persoane juridice (anexa
6a)

A2.Pentrupersoanefizice
Cerereadeagreerepentrupersoanefizice(anexa1b)
Curriculumvitaepentrupersoanefizice(anexa2b)
Listadocumentelordesusinereasolicitriideagreere(dosartehnic)
pentrupersoanefizice(anexa3b)
Coddeontologic(anexa4)
Certificatdeagreerepentrupersoanefizice(anexa5b)
Modelpentrutampilapersoaneijuridicesaufiziceagreate(anexa5c)
Continutulcompletaldosaruluideagreerepentrupersoanefizice(anexa6b)

Anexala
CEREREDEAGREEREPENTRUPERSOANEJURIDICE

I.Datedeidentificare
Denumireaorganizaiei(persoanajuridic) .............................
Statutuljuridic ........................................................................
Sediul:Localitate...................................... cod potal....... ....
judeul/sectorul.................. str.................................................
....nr...........
telefon ...............................fax................................
Contbancar ............................................................
Persoanamputernicitsreprezinteorganizaia,nlegturcuagreerea:
Numeiprenume ......................................................................
................................................. funcia .....................................

........... telefon ..................................................


2.Obiectulcererii
Sesolicitagreereapentruprestareadeserviciindomeniulurmtoarelor
activiti(domeniidecompeten)privindcalitatean
construcii:*).....................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

3.Declaraiedeacceptareacerineloriobligaiilor
Conducereaorganizaiei,reprezentatprinDirectorgeneral ...... .........................
.....................................................................................................declaracaluat
cunotin de cerinele i obligaiile rezultate din documentele coninute n
Mapa de documente informative, cu care este de acord, asumndui
ntreagarspunderecuprivirelarespectareaacestorcerineiobligaii.
4.Anexelacerere:
Dosarul tehnic cu documentele de susinere .1 cererii de agreere (conform
Listeidinanexa3a)
Data ..........................

DIRECTORGENERAL
(prenume,nume,semnturistampila)

*) Se vor indica activitile selectate din cele specificate la pct. 1.2.1 din
Normelemetodologicedeagreere

Anexa2a
Pag.1

CHESTIONAR

DE INFORMARE
INIIALA

SI

AUTOEVALUARE

pentru persoane juridice care solicita ageerea in vederea prestrii de


serviciiindomeniulcalitiiinconstrucii
NOTAINTRODUCTIVA
Prezentulchestionarafostntocmitpebazacerinelorstandardelorin
domeniulcalitiiSRENISOfamilia9000,SRISO10011siSRENfamilia
45000,precumsitinandscamadeprevederilesicriteriilestabiliteprin
"Normelemetodologicedeagreereapersoanelorjuridicesifizicecare
elaboreazdocumenteaferentesistemuluideconduceresiasigurarea
calitiiinconstrucii".
Acestchestionar,completatcusinceritate,reprezintocartedevizitaa
persoanelorjuridice,constituindoinformareprivindmoduldesituarea
acestorafatadecerineleaferentedomeniilordecompetenta,careformeaz
obiectulagreeriisi n acelaitimp servetecabazadeplecarepentru
procesuldeagreereapersoanelorrespective.
Chestionarulsecompleteazdectrepersoanelejuridicesolicitante,care
siauexprimatinteniadeaobineagreereapentruprestaredeserviciiin
domeniiledecompetentapentrucareopteaz.
Rspunsurilelaintrebarilechestionaruluisidatelefurnizatetrebuiesafie
corecte,completesisafacreferirelasituaiireale,existenteladata
completriichestionarului,probate prindocumentevalabile.
Incazulntrebrilor,lacareserspundecu"DA"sau"NU",semarcheaz
cu"X,rubricacorespunztoaredindreptulintrebarii.
PersonalulMLPTLasigurapstrareasecretuluiprofesional,asupra
coninutuluichestionaruluicompletatdeorganizaiasolicitanta.

1.DATEGENERALEDEIDENTIFICARE
1.1. Denumireaorganizaiei(persoanajuridica): .......................
1.2Statutuljuridic .....................................................................
1.3Documentedeinfiintaresifunctionare*..................................
1.4Sediul(adresa):Localitatea............................................cod
postal ...............judeul/sectorul ..............................str............
............................ nr ...............telefon.......................... ,fax....
......................contbancar ........................... labanca ...............
...........................................codfiscal.......................................
1.5. Conducereaorganizaiei(funcie,nume,prenume,telefon):
Directorgeneral .....................................................................
.................... Directorexecutiv.............................................

...........................................Directoreconomic(Contabilef)
1.6. Persoane mputericite (funcie, nume, prenume, telefon) in legtura
cu:
a)obinereaagreerii ..................................................................
b) asigurareacalitii .................................................................

NOTA:
*)Se anexeaz la prezentul chestionar copii, semnate de conducerea
organizaiei, ale documentelor de infiinare (constituire) si funcionare :
Statut, Contract de asociere. Hotrre judectoreasca de funcionare, dovada
denregistrarelaOf.Reg.Com.etc.)

Anexa2a
Pag.2
2.OBIECTDEACTIVITATE
(Prezentarea obiectului de activitate, conform statutului si Indicarea
domeniilordecompetentapentrucaresecereagreerea):
.........................................................................................................................................
....
.........................................................................................................................................
....
.........................................................................................................................................
....
.........................................................................................................................................
....
.........................................................................................................................................
....

3.CONDUCERE,ORGANIZARESIFUNCIONARE*) _
Nr
R S P U N S U R I
crt.
N T R E B R I
DANUN/A**)
Observaiisicomentarii
0_______|__________________ 234___5
3.1. Dispune organizaia solicitanta de o conducere si structura
administrativacaresaiconfereindependentaindecizie
in afara oricaroi interese si imparialitate in exercitarea
atributuluiprivindactivitilepentrucarecere agreerea?
Daca rspunsul este afirmativ, a se indica intro nota
separata, anexata, componenta organismului propriu de
conducere.
3.2. Exista o organigrama a organizaiei, din care sa rezulte
structura
sa
organizatorica
si
compartimentele
(funciunile),corespunztoareobiectuluideactivitate'.'
Dacarspunsulesteafirmativ,aseanexaorganigrama
.................................................................................................................................
3.3. Sunt definite, prin documente aprobate de conducere,
atribuiile
si
responsabilitile
compartimentelor
si
persoanelor, care conduc, efectueaz sau verifica activi
tiledindomeniiledecompetentapentrucaresolicita
agreerea''
Daca rspunsul este afirmativ, a se anexa copii
semnate,dupdocumentelerespective
3.4. Conducerea si organizarea asigura condiiile necesare
pentrudesfurareaindependentaaprestrilorde

servicii in domeniile de competenta pentru care solicita


agreerea, tara controlul si influenta unor factori externi
sau presiuni comerciale, financiare, sau de alta natura,
carearputeaviciadeciziilesirezultateleinactivitile
solicitate?
NOTE :*) Se anexeaz la prezentul chestionar copii, semnate de
conducerea organizaiei, ale documentelor care stabilesc organizarea,
funciile de conducere si execuie si compartimentele respective, precum si
atribuiile si responsabilitile acestora (organigrama, ROF, fise de post). De
asemenea, notele sau documentele solicitate, in cadrul intrebarilor
chestionarului.
**)N/Anuareaplicare

Anexa2a
Pag.3
4.SISTEMULDECONDUCERESIASIGURAREACALITII
(SAC)
4.1.Documentelesistemului*)
4.1.1.StandarduldereferinaSRENISO,adoptatpentruSAC:
....................... 4.1.2.DocumenteleSACelaborate:
a)MAC : numrul de elemente (condiii), din standardul de referina, tratate
inmanual:
b)PFS:numruldeproceduridesistem*) ...............................
c)PAD:numruldeproceduriadministrative*)........................
d)PTS:numruldeproceduritehnicespecifice*).....................
4.2.StadiulimplementriiSAC
Nr
R S P U N S U R I
crt.
N T R E B R I
DANUN/A
Observaiisicomentarii
0_______|__________________ 234 _____5
4.2.1. SistemulSACesteevaluatprinauditextern?
Daca rspunsul este afirmativ, indicai organismul de
evaluaresidocumentulaferent.
4.2.2. Sistemulestein cursdeevaluare?
Daca rspunsul este afirmativ,
deevaluare.

indicai

4.2.3. Sistemulesteimplementatsiaplicat?
Dacarspunsulesteafirmativ,indicai:
*nr. de.audituriinterneefectuate
*nr.deanalizesiactualizriSACefectuate

organismul

4.2.4.Sistemulestedocumentatsiincursdeimplementare'.'
4.2.5.Sistemul este in curs
(elaboraredocumente)?

de

documentare

4.2.6.DocumenteleSACaufostelaborate:
prinforteproprii?
prinpersoaneagreate?
(aseindicanumelepersoanei)

NOTA:
*) A se anexa lista procedurilor elaborate (denumire si cod) semnata de
conducereaorganizaiei

Anexa2a
Pag.4
4.3.StructuraMAC*)
ElementeSACtratateinMACNr.paragrafcorespunztorCodul
procedurii
standardelePFS

din

..........................................................................................................................................
corespunztoare
Nr.cap.siDenumireaelementelor
paragrafconformMAC
900l9002
0
1
2
3
4
NOTA :*) Se anexeaz copie semnata de conducerea organizaiei, dup
MAC.
4.4. Cunoaterea si modul de aplicare a principalelor elemente SAC,
reflectateinMAC
Nr
R S P U N S U R I
crt.
N T R E B R I
DANUN/A
Observaiisicomentarii
0 _______! __________________ 234 _____5
4.4.1. Este definita in scris politica calitii asumata de
conducereaorganizaiei?
4.4.2.ExistaunresponsabilAQ?
4.4.3. Sunt
cunoscute
si
prelucrate
prevederile
documentelor SAC, de ctre personalul implicat in
activiticareauincidenaasupracalitii?
4.4.4. Exista un plan anual de instruire si testare a personalu
luifolositin activitateadeprestrideservicii
dindomeniilesolicitate?

4.4.5.Este
definita
politica
privind
prestrile
de
serviciiindomeniilesolicitate?
........................................................................................................................
4.4.6.Se
efectueaz
audituri
interne
ale
calitii
?
Cateauditurisauefectuat?
........................................................................................................................
4.4.7.Seiniiazaciunideprevenireaneconformitatilor?
........................................................................................................................
4.4.8.Sunt
stabilite
masuri
si
responsabiliti
pentru
tinerea
subcontrol adocumentelor?
........................................................................................................................
4.4.9.Sunt
identificate
si
efectuate
inregistrari
referitoare
activitateadeprestrideserviciiindomeniilesolicitate?
........................................................................................................................
4.4.10.Exista
si
se
aplica
contestaiilorsireclamaiilor?

prevederi

pentru

tratarea

la

Anexa2a
Pag.5
5. ACTIVITI DE PRESTRI DE SERVICII IN DOMENIUL
CALITII IN CONSTRUCII, DESFURATE IN ULTIMELE 12
LUNI
5.1. Domenii corespunztoare sistemului calit ii in construcii (conform
legii nr. 10/1995) in care solicitantul a desfurat activiti (vezi pct. 1.2.1
dinNormelemetodologicedeagreere)
......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
................................................
5.2. Lucrri efectuate (documente elaborate sau alte activiti prestate ) in
ult imii 2 ani pentru ageni economici, in domeniile de activitate, specificate
la pct. 1.2.1 din Normele metodologice de agreere pentru care se cerc
agreerea . (Se vor meniona denumirile tuturor lucrrilor, anul si agenii
economicipentrucaresauefectuatlucrrile): ..........................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
................................................................................
........................................................................................................................................
................................................................................
........................................................................................................................................
................................................................................
........................................................................................................................................
................................................................................
........................................................................................................................................
................................................................................
........................................................................................................................................
................................................................................

6.PERSONALDESPECIALITATEPENTRUPRESTRISERVICII
Nr
R S P U N S U R I
cit.
N T R E B R I
DANUN/A
Observaiisicomentarii
0_______|__________________ 234_____ 5
6.1. Sunt luate masuri pentru a asigura calificarea, compe
tentasiinstruireapersonaluluidespecialitate?

Aseindica,introanexaseparata,documenteleprobatoriialeacestei
aciuni
6.2. Sunt
meninute
inregistrari
cu
privire
la
calificarea,
instruireasitestareapersonaluluidespecialitate?
Dacarspunsulesteafirmativ,sasemenionezeintroanexaseparata
acesteinregistrari.
6.3. Este
asigurata
selectarea
si
recunoaterea
deevaluaresiauditare,utilizatdeorganizaie?Cum?
6.4. Exista si se aplica un cod deontologic pentru
despecialitate,implicatinprestareadeservicii?
Daca rspunsul este afirmativ a se anexa o
acestui document si dovezi pentru semnarea de
cunotinadectrepersonalulrespectiv.

personalului
personalul
copie
luare

a
la

Anexa2a
Pag.6
6.5.Structurapersonaluluidespecialitate :
a)Numaitotalpersonalcustudiisuperioare ..........................
din care:
ingineri............. (sevaindicavechimeainprofesie):
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
personalcustudiisuperioaredinaltedomenii.........(sevaindica
vechimeainactivitidindomeniullucrrilordeconstrucii).....
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

b)Numr personal cu studii superioare, instruit e prin cursuri de specializar


in domeniul AQ, organizate de organisme abilitate (se va indica natura
cursurilorabsolvitesidenumireaorganismuluiorganizator)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

c) Numr personal cu studii superioare, agreat de MLPTL pentru prestarea


de servicii in domeniul calitii in construcii (se va indica numele si
prenumelesinr.certificatuluideagreere):
.........................................................................................................................................

7. DATE SI INFORMAII PENTRU PERSOANELE JURIDICE, IN


VEDEREAMENINERII(RENNOIRII)AGREERII*)
7.1. Activiti desfurate in domeniile pentru care sa obinut agreerea, in
perioadadevalabilitateacertificatuluideagreere:
Domeniideactivitatesilucia n AnulAgenieconomicipentrucare
efectuate
sauefectuatlucrri
........................................................................................................................................
a).....................................................................................................................................
b)............................................................................................... ..................................
c)............................................................................................... .................................
d)............................................................................................... .................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

7.2.Aplicareasi actualizareaSACpropriu
a)Nr.deaudituriinterneefectuate ............................................
........................................................................................................................................
b)Nr.deanalizesiactualizriSACefectuate ............................
........................................................................................................................................
........................................
NOTA *) Aceste date se completeaz numai de ctre persoanele juridice
care solicita meninerea (rennoirea) ageerii, dup expirarea perioadei de
valabilitate.

Anexa3a
LISTA DOCUMENTELOR DE SUSINERE A SOLICITRII DE
AGREEREPENTRUPERSOANEJURIDICE(DOSARTEHNIC)
1. Cereredeagreere
2. Chestionardeinformaresiautoevaluarepreliminara
3.Documente

de

identificare

organizaiei

a)Actdeconstituire
b)Hotrrejudectoreascadenfiintare
c) Statul
d) Document de nregistrare la Oficiul Registrului comerului
4.DocumenteprivindorganizareasiFuncionareaorganizaiei
a)Organigrama
b) Regulamentdeorganizareifuncionare(ROF)
c)Fiedepostpentrupersonal
5.Documenteprivindsistemuldeconduceresideasigurareacalitii
(SAC)
a) Manualdeasigurareacalitii
b)Listaprocedurilordesistem
c)Listaproceduriloradministrative
d)Listaprocedurilortehnicespecifice

Anexa1b

CEREREDEAGREEREPENTRUPERSOANEFIZICE
1.Datedeidentificare
Nume.............................................. Prenume ..........................
Naionalitate.................................
Datanaterii ..................................Loculnaterii ....................
Adresadomiciliului:Localitate.........................codpostal......
judeul/sectorul............................. str .....................................
...nr..............
Telefon.........................................
Deprofesie ...................................angajatla............................
2.Obiectulcererii

Solicit agreerea pentru prestarea de servicii in domeniul urmtoarelor


activiti(domeniidecompetenta),privindcalitateainconstrucii :*)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

3.Declaraiadeacceptareacerinelorsiobligaiilor
Subsemnatul .......................................................... ,declarcaam
luat cunotina de cerinele si obligaiile rezultate din documentele coninute
in Mapa de documente informative, cu care sunt de acord si mi asum
intreagarspunderecuprivirelarespectareaacestorcerinesiobligaii.
4.Anexelacerere
Dosarul tehnic cu documentele de susinere, a cererii de agreere (conform
Listeidinanexa3b)
Data ............................

..........................................
(prenume,nume,semntura)

CtreMLPTLDGTC

*) Se vor indica activitile selectate din cele specificate la pct. 1.2.1 din
Normelemetodologicedeagreere

Anexa2b
Pag.l
CURRICULUMVITAE
pentrupersoanefizicecaresolicitaagreereainvedereaprestriide
serviciiindomeniulcalitiiinconstrucii
NOTAINTRODUCTIVA
Acestdocumentesteintocmitpebazacerinelorstandardelorindomeniul
calitti,adoptateinaranoastr(SRENISOfamilia9000,SRISO10011 si
SRENfamilia45000)sitinandseamadeprevederilesicriteriilestabilite
prin"Normelemetodologicedeagreereapersoanelorjuridicesifizicecare
elaboreazdocumenteaferentesistemuluideconduceresiasigurarei
calitiiinconstrucii",
Completareacusinceritatesirspundereadocumentuluioferainformaii
pertinenteasupraniveluluidesituareapersoanelorfizice,inraportcu
cerineleaferentedomeniilordecompetentacareformeazobiectulagreerii
siinacelaitimp servetecabazdeplecarepentruprocesuldeagreerea
persoanelorrespective,
Documentulsecompleteazdectrepersoanelefizicesolicitante,care siau
exprimatinteniadeaobineagreereapentruprestareadeserviciiin
domeniiledecompetentapentrucareopteaz .
Datelefurnizateprinacestdocumenttrebuiesfiecorecte,completesisa
facareferirilasituaiireale,existente,ladatacompletrii,probateprin
documentevalabile.
PersonalulMLPTLasigurapstrareasecretuluiprofesionalasupra
coninutuluidocumentuluicompletatdesolicitant.
I.DATEDEIDENTIFICARE
1.1.Numelesiprenumele: ........................................................
1.2.Naionalitate:......................................................................
1.3. Datanaterii ..............................Loculnaterii....................
1.4. Domiciliu(adresa):Localitatea .................................... cod

postal ...............judeul/sectorul...................... str .....................


............................ nr ...............
1.5.Telefon(acas)................................ laserviciu .................
......................1.6.Actdeidentitate ................................ seria..
......nr ..................................eliberatde ....................................
........anul ..................
2.PREGTIREGENERALASIINSTRUIREDESPECIALITATE
*
2.1. Institutdenvmntsuperiorabsolvit:
DenumireaInstitutului: ..........................................................
Facultatea(specialitatea):........................................................
Titlulobinut ...........................................................................
Nr.diplomei/anul................................. (seanexeazincopie)
2.2. niruiredespecialitateindomeniulcalitii:
Denumireaorganismuluiorganizator ......................................
Denumireacursuluiabsolvit/durata:......................................
Nr.certificatului/anul............................... (seanexeazincopie)

Anexa2b
Pag.2
3.EXPERIENAPROFESIONALA
3.1. Perioada:.....................................
Firma/adresa....................................
Profil ...............................................
Se completeaz in ordine cronologica inversa, incepand cu activitatea
prezenta,panalaprimaincadrarc
Posturi(funcii)deinute ..................
Naturaactivitii ................................
Realizrimaiimportante....................
3.2. Perioada
...................
...................
3.3. Perioada
...................
...................

4.EXPERIENAINDOMENIULCALITII
4.1. Perioada:..................................
Se completeaz in ordine cronologica inversa, incepand cu ultima
activitate,panalaprimaresponsabilitateindomeniu
Firma/adresa .................................
Naturaactivitii ............................
Funciideinute...............................
Realizrimaiimportante.................
4.2. Perioada
Se vor meniona funciunile indeplinite ca : responsabil AQ sau CTC,
inginercalitate,experttehnic,auditor,etc.
.............................
.............................
4.3. Perioada
.............................

5. ACTIVITI (LUCRRI) EFECTUATE IN DOMENIUL


CALITII
5.1. Lucrri efectuate si documente elaborate pentru agenii economici in
domeniile de activitate, specificate la pct.l.2.1.2, pentru care se cere
agreerea(sevormenionadenumirilelucrrilor,anulsiageniieconomici
pentrucaresauefectuatlucrrile):
........................................................................................................................................
.................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................

6. RECOMANDRI PRIVIND COMPETENTA SI REPUTAIA


PROFESIONALA
(Se menioneaz si anexeaz recomandri scrise, din partea unor organizaii,
asociaiiprofesionale,instituiisaupersonalitirecunoscute)

Anexa2b
Pag.3
7.ACTIVITATETEHNICOSTIITIFIC
7.1.Apartenenalaasociaiiprofesionaleindomeniulcalitii
Denumireaasociaiei..............................................................
......................Adresa .............................................................
......telefon...........................Datanscrierii ...........................
............................................................................. Nr.crtiide
membru,vizatapeanulincurs ..................................................
...............
7.2.Publicaii:
Crti (titlu,editura,anpublicaie): ........................................
.........................................................................................................................................
................................................. Articoleinreviste,comunicrila
reuniunitiinifice(titluarticol,denumirearevistei,localitate/anapariie):
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................

8.CODDEONTOLOGIC(luarelacunotinasisemnare):DA/NU
9. DATE
SI
INFORMAII.
IN
VEDEREA
MENINERII
(RENNOIRII)AGREERII*)
9.1. Activiti de prestri de servicii tehnice desfurate, in domeniile
pentru care sa obinut agreerea. in perioada de valabilitate a certificatului de
agreere:
........................................................................................................................................
..........................Domeniide activit at e silucrri(documente)elaborate
AnulAgenieconomicipentrucaresauelaboratlucrri(documente)
a)...............................................................................................
b)...............................................................................................
c) ...............................................................................................

d) ..............................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.....................................................................

9.2. Actualizareacunotinelorindomeniulcalitii:
a)Participarealacursurideinstruire
(Se va indica : denumirea cursului absolvit, organismul care a organizat
cursulsinumrulcertificatuluiobinut,caresevaanexaincopie):
b)Participarealaactivitiletchnicostiintificcindomeniulcalitii:
Denumireasimpozionuluiorganizatoranul: .........................
...................... Titlulcomunicrilorprezentate
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...............................................................................

9.3.Respectareacoduluideontologic
(meniuni:DA/NU)
NOTA : *) Aceste date se completeaz numai de catre persoanele fizice care
solicita meninerea (reinnoirea) agreerii, dup expirarea perioadei de
valabilitate.

Anexa3b
LISTA DOCUMENTELOR DE SUSINERE A SOLICITRII DE
AGREEREPENTRUPERSOANEFIZICE(DOSARTEHNIC)

1. Cereredeagreere
2. Curriculumvitae.
3. Diplomadestudiisuperioare(copielegalizata)
4.Certificatdeabsolvirecursuridespecialitateindomeniul calitii
5.Cartedemunca(copiexerox)
6.Declaraiepeproprierspunderecanuarcantecedentepenale
7. Recomandri scrise din partea unor organizaii, instituii profesionale sau
personalitirecunoscute

Anexa4
CODDEONTOLOGIC
Persoanele fizice si specialitii angajai sau colaboratori ai persoanelor
juridice, care solicita agreerea pentru prestri de servicii in domeniul calitii
dinconstrucii,seangajeazsarespecteurmtoarelecondiiisiobligaii.
1. Sa nu fie salariat sau acionar la agenii economici pentru care presteaz
serviciiindomeniile1.2.1.b.al.Isi1.2.1.c.
2. Sa desfoare activiti de prestri servicii doar in domeniile de
competentapentrucareafostagreat.
3. Sa nu accepte avantaje materiale sau de orice alta natura, din partea
agenilor economici, care iar putea pune la indoiala independenta de aciune
incursulprestriiserviciilorpentrucareafostagreat
4. Sa acioneze cu toata obiectivitatea, oricare ar fi presiunile din partea
unor persoane sau organizaii interesate in modificarea documentelor si
luciarilorcefacobiectul prestrilordesenicii.
5. Sadesfoareoactivitateonesta,imparialasilauninaltnivel
profesional.
6. Sasimbunteasccontinuucunotineleindomeniu.
7. Sasi asume intreaga responsabilitate pentru lucrrile efectuate si pentru
meninerea unei comunicri efective cu agenii economici pentru care
presteazservicii.
8. Sa pstreze confidenialitatea privind informaiile obinute de la agenii
economici,pentrucarepresteazsenicii.
9. Sa fie disciplinat si sa respecte regulile eticii profesionale. Sa nu recurg
la concurenta neloiala si la lipsa de obiectivitate in opiniile fata de prestaiile
altorpersoaneagreate.
10. Saasigurereparareaeventualelorprejudiciicauzatepartenerilor.

Anexa5a
ROMANIA
MINISTERULLUCRARILORPUBLICE
TRASPORTURILORSILOCUINEI
COMISIADEAGRREREINDOMENIUL
SISTEMULUICALITIIINCONSTRUCII

_____________ CERTIFICATDEAGREERE _________


In baza Regulamentului privim! conducerea i asigurarea calitii in
construcii i a Normelor metodologice de agreere a persoanelor
juridice iapersoanelorfizice.nurmacereriinregistratesub
nr................. din .............. seacorda
AGREEREA
Societii comerciale.....................................................
localitatea...................................str..............................nr........
nmatriculatlaRegistrulComerului
...
. . . . .
,
Nr..J .............................................. ca persoana juridica pentru atestarea de
servicii
privindcalitateainconstruciiinuimitoareledomeniide
competen...................
...................................

PREEDINTE
COMISIEDEAGREERE.
Nr ......... din ..............
Valabilpnia..........
Prelungitpnla ....

Anexa5b
ROMANIA
MINISTERULLUCRARILORPUBLICE
TRASPORTURILORSILOCUINEI
COMISIADEAGRREREINDOMENIUL
SISTEMULUICALITIIINCONSTRUCII

______________CERTIFICATDEAGREERE _________
In baza Regulamentului privim! conducerea i asigurarea calitii in
construcii i a Normelor metodologice de agreere a persoanelor
juridiceiapersoanelorfizice.nurmacereriinregistratesub
nr.......... ...... din........ .......... seacorda
AGREEREA
D............................................................. domiciliatn
........................................................................................................................
ca specialist, persoan fizic, pentru atestarea de servicii privind calitatea n
construcii,numtoareledomeniidecompeten........

PREEDINTE
COMISIEDEAGREERE
Nr ......... din..............
Valabilpnla..........
Prelungitpanla......

Anexa5c
MODELPENTRUTAMPILAPERSOANELORAGREATE

1AGREEREMLPTL
2 Prenumeleinumele
3 Codulatribuit
4 Domeniilepentrucareareagreerea
Diametrulexterior20mm

Anexa6a
CONINUTUL COMPLET AL DOSARULUI DE AGREERE
PENTRUPERSOANEJURIDICE
1.Cereredeagreere(anexala)
2.Chestionardeinformaresiautoevaluarepreliminar(anexa2a)
3.Documenteledesusinereasolicitriideagreere(conformanexa3a)
4.Documente ntocmite, in cursul procesului de agreere :
a)Raportdeverificareacriteriiloreliminatorii
b) Procesverbal al Comisiei de agreere privind eliminarea solicitantului
carenuindeplinesccriteriileeliminatorii(dacaecazul)
c)Fisededeterminareacriteriilordeevaluarepentruagreere
d)Raport al responsabilului de lucrare privind indcplinirca criteriilor de
evaluarepentruagreere
e) Proccsvcrbal al Comisiei de agreere pentru evaluarea finala a
solicitantului, cu recomandri pentru acordarea respingerea agreerii si aprobarea
DirectoruluiGeneralalDGTC
5.Certificatuldeagreere(anexa5a)
6. Angajament al persoanei agreate privind respectarea drepturilor si
obligaiilorsale.
7.Documentealefazeidesupraveghereapersoaneloragreate:
a) Rapoarte de activitate anuale ale persoanelor agreate privind
serviciileprestateinperioadadesupraveghere
b)Proccscverbale de verificare anuale ale Comisiei de agreere privind
respectarea condiiilor si criteriilor de evaluare pentru agreere sau
meninereaagreerii
8. Documente privind eventuale modificri in statutul agreerii (meninere,
suspendare,retragere,restrngere,extindere,expirare)
9.Documenteprivindtratareacontestaiilorsireclamatiilor
10.Coresponden'alegatadeprocesuldeagreere
11. Altedocumente,privitoarelaagreere(proceseverbale,noteetc.)

CONINUTUL COMPLET AL DOSARULUI


PENTRUPERSOANEFIZICE

DE

AGRERE.

1. Cereredeagreere(anexaIb)
2.Curriculumvitae(anexa2b)
3.Documentedesusinereacereriideagreere(conformanexei3b)
4.Documente inlocmile in cursul procesului de agreere :
a)Raportdeverificareacriteriiloreliminatorii
b)Procesverbal al Comisiei de agreere privind eliminarea solicitantului
carenuindeplineste criteriileeliminatorii(dacaecazul)
c) Fiscdedeterminarea criteriilordeevaluarepentruagreere
d)Raport al responsabilului de lucrare privind indcplinirea criteriilor de
evaluarepentruagreere
e) Procesverbal al Comisiei de agreere pentru evaluarea finala a
solicitantului, cu recomandri pentru acordarea respingerea agreerii si aprobarea
DirectoruluiGeneralalDGTC
5.Certificatuldeagreere (anexa6b)
6. Angajamentalpersoaneiagreate privind respectareadrepturilorsi
obligaiilorsale
7.Documentealefazeidesupraveghereapersoanelor agreate:
a) Rapoarte anuale ale persoanelor agreate privind serviciile prestate in
perioadadesupraveghere
b) Proceseverbale de verificare anuale, ale Comisiei de agreere priv inel
respectarea condiiilor criteriilor de evaluare pentru agreere sau meninerea
agreerii
8.
Documente privind eventuale modificri in statutul agreerii (meninere,
suspendare,restrngere,extindere,expirare,renunare)
9. Documenteprivindtratareacontestatiilorsireclamatiilor
10. Corespondentalegatadeprocesuldeagreere
11. Altedocumenteprivitoarelaagreere(proceseverbale,noteetc.)