Sunteți pe pagina 1din 21

TEST.

1 CONDITIILE GENERALE ALE UP


1.1 rolul active a organelor de urmarire penala
Organul de urmarire penala este obligat sa ea toate masurile prevazute de lg. pentru cercetatrea sub toate
aspectele , completa si obectiva , a circumstantelor cauzei pentru stabilira adevarului .
Oup este obligat sa adune probele atit in devavoarea cit si favoarea ,banuitului invinuitului .
Astfel oup trebuie sa aiba un rol active in procesu probatoriu stabilind toate circumsr=tantele la
examinarea plingerelor si denunturilor referitoare la infractiune, la explicarea dr. si oblg. Participantilor
la urmarirea penala, deasemenea la asigurarea securitatii in cadrul procesului.
Organelle de UP intocmesc ordonante care trebuie sa fie motivate a diferitor actiuni.
1.2 determinati cazurile UP efectuata de mai multi ofiteri de up
In cazul unor cause complicate sau de mari proportii, conducarorul organuluiUP, cu incuviintarea
procurorului,dispune efectuare UP de mai multi ofteri de UP care contribuie la descoperirea rapida si
deplina si eficienta a tuturor circumstantelor a unei cauze.
Deasemenea procurorul poate dispune efectuarea UP de mai multi ofiteri de UP din diferite organe de
UP . dispozitia cu privire la efectuare UP de mai multi ofiteri de UP se face prin ordonanta in care se
indica ofiterul care va conduce actiunele celorlanti ofiteri. Aceasta ordonanta se adunce la cunostinta
banuitului , invinuitului si altor participanti in process explicindulise dr de a face recuzare orcaruia din
ofiteri.
Ofiterul de UP numit conducator al grupului de ofiteri dirijeaza activitatea lor, le da indicatii orale
referitor la efectuarea anumitor procedee probatorii ,stabileste versinele ce urmaza a fi verificate, facind
propuneri de punere sau scoatere de sub invinuire.
Demersurile privind autorizarea unor masuri procesule de constringere sau a unor procedee probatorii
pot fi facute atiti de conducatorul grupului de UP cit de si orce ofiter UP din acest grup.
In unele cazuri cu multiple infr. Unde unele episoade sunt de competenta exclusive a procurorului ,
conform cpp procurorul ierarhic superior poate dispune efectuarea UP de un grup mixt de procurori si
ofiteri de UP, in acest caz un procurer va fi numit in calitate de conducator.
1.3 aprecieti importanta prelungirei termenului de UP de catre procuror
Precum ca cpp nu prevede termenul legal de urmarire penala , dar care urmeaza a fi efectuata intrun
termen rezonabil care se fixeaza de procurer prin ordonanta in functie de complexitatea cauzei si de
comportamentul participantilor la process. Termenul de UP fixat de procurer este obligatoriu pentru
ofiteri de UP si poate fi prelungit la solicitarea acestuia .
Prin urmare prelungirea termenului de UP se face numai inauntrul termenului de prescriptii.
In cazul cind este necesar a prelungi termenul UP ofiterul de UP intocmeste un demers motivate in acesr
sens il prezinta procurorului inainte de fixarea termelui fixat de acesta.
Fixarea termenului si prelungirea lui se dispune de procurer pina la inaintarea de catre ofiter de UP a
dosarului insotit de raport cu propunerea terminarei UP.
Importanta prelungirei UP poate consta in stabilirea a anumitor circumstante care nu erau cunoscute si
care au o importanta deosebita , au aparut noi probe care urmeaza a fi cercetate, deasemenea conduita
partilor a tergeversat UP .

Test2 competenta organelor de UP


1.1relatati despre felurile competentei organelor UP
Pentru asi putea indeplini atributiile in desfasurare activitatii de UP organelle de UP trebuie sa fie
competente a efectua acte de UP in fiecare cauza concreta. Prin competenta se intelege dr si oblg OUP
de a proceda la UP in anumite cazuri penale , deasemenea prin competenta intelegem reparizarea legala
a cauzei penale in cadrul atributiilor unui anumit organ. In functie de anumiti criterii mentionam
urmatoarele forme ale competentei OUP;
Competenta functionala, compet. Materiala ., comptenta personala , compt teritoriala , alternative ,
derogate
1.2stabiliti si caracterizati exceptiile de la competenta legala a oup
Ca excepti de la competenta OUP este conflictul de competenta care se solutioneaza de procurorul care
exercita controlul asupra UP sau dupa caz de procurorul erahic superior .
Procurorul poate sa dispuna , motivat , ca intro cauza in care UP trebuie efectuata de un anumit organ
UP sa fie efectuat de un alt organ similar . iar in cazul cind competenta de UP tine de mai multe organe
UP, chestinele legate tine de procurorul irahic superior.
In cazurile in care UP se exercita de procurer , acesta poate sa dispuna ca anumite actiuni de UP sa fie
efectuare de un alt organ de UP.
SE poate intimpla ca efectuare anumitor actiuni de UP sa nu poata fi aminate , dar posibilitatea de a le
efectua neitirziat sa o aiba nu organul caruia ii revine competenta, ci un alt organ de UP care nu are
aceasta competenta . Aplicarea riguroasa a regulilor de competenta ar putea compromite intreaga
desfasurare a a UP . aplicarea riguroasa a regulilor de compenta ar putea compromite intreaga
desfasurare a UP. Din aceste considerente lg procesuala oblige organul de UP necopeten sa efectueze
actiuni de UP. Care nu pot fi aminate. Obligatia opereaza indifferent daca este sau nu inceputa UP,
precum si in cauzile unde UP este in competenta exclusive aprocurorului. Procesu verbal privind
actiunele effectuate in asemenea cause se anexeaza la cauza respective si se remite procurorului care
conduce UP IMEDIAT, DAR NU MAI TIRZIU DE 3 zile, pentru a transmite organului de UP competent
sau dupa caz procurorului.
1.3apreceati consecintele nerspectarii anumitor feluri de competenta a OUP
TESTUL3 sesizarea organului de UP
11 definiti si caracterizati modalitatile de sesizare a organelor de UP.
Sesizarea constituie deci punctual de plecare fara a UP fara de care nu poate incepe
Sesizare presupune instiintarea completa sau mai putin completa a OUP despre savirsirea unei
infractiuni si obligarea lui la efectuarea activitatilor prevazute de lg. pentru realizarea obiectului UP.
OUP poate fi sesizat despre savirsirea infractiunei sau pregatirea savirsirei infraciuneu prin modalitatile
Plingere
Denunt
Autodenunt
Depistarea nemijlocita a infractiunei de OUP
Deasemenea in functie de parvenirea si producerea examinarii sesizarea se clasifica in ;
Sesizare oficiala despre infr savirsite
Sesizari neoficiale [anonime]
1.2 stabiliti garantiile primirei si examinarii sesizarilor privind savirsirea unor infractiuni
Organul de UP este obligat sa primeasca plingerele sau denunturile referitoare la infractiuni savirsite ,
pregatite sau in curs de pregatire chiar si in cazurile cind nu este de competenta lui. Persoanei carea a
depus plingerea I se ilebereaza un certificate despre acest fapt indicinduse persoana care a depus
plinderea sau denutul si timpul inregistrarii.
Primirea sesizarilor , indifferent de timpul si locul savirsirei infractiunei se efectueaza zilnic la orele de
lucru . sesizarea trebuie depusa in limba de stat sau in limb ape care o cunoaste.

Sesizarile si alte informatii parvenite in org . deUP sunt inregistrate in conformitate cu regulile stabilite
si raportate organului care stabileste ordinea solutionarii lor in termen rezonabil. Refuzul OUP de a de a
primi plingerea sau denunturile pot fi atacate la judecatorul de instructie , dar nu mai tirziu de 5 zile din
momentul refuzului.
Astfel organul sesizat face propuneri procurorului de a decide sau , dupa caz , cu acordul acestuia I
limitele competentei sale de a porni UP , neinceperea UP , prezentarea materialilor despre infr. Flagrante
si cele ce nu necesita un control special.
Prelungirea termenului sesizarii ofiterul de UP intocmeste un raport motivate in acest sens el il
prezinta conducatorului inainte de examinarea termenului fixat de acesta.
Dupa inregistrare sesizarei organul isi verifica competenta .
In concluzie putem mentiona ca ca examinarea plingerilor , denunturilor si a altor sesizari referitoare la
inftiuni include actiuni de completare , verificare a informatiilor primate pentru a confirma sau infirma
concordanta acestora cu realitatile faptice ale cauzei si adoptarea uneia din solutiile cuvenite
1.3apreciati importanta unor modalitati de sesizare
Putem mentiona ca modalitatile de sesizare au o importanta sporita pentru descoperirea infractiunelor si
acordarea garantiilor personelor care au pagubit in urma lor.
Opurtunitate plingerei o putem descrie prin faptu ca o pers fiz sau juridica
Caria I sau cauzat prejudicii prin infractiune poate sesiza OUP in scris desemnid acend fapta care
formeaza obectul al acesteia indicarea faptuitorului daca este cunoscut si a mijloacelor de proba fiind
raspunzatoare de declaratile facute care este un dret fundamental.
Denuntul deasemenea este instiintarea facuta de o pers fiz sau jur despre savirsirea unei infractiune , dar
spre deosebire de plingere unde este fauta de victima aci poate fi orce persoana care isi asuma rolul de
denuntator al infractiunei pentru costatarea infractiunei produse
Autodenuntarea fiind instiintarea benevola de producerea sau savirsirea de catre ea a unei infractiuni
are o importanta sporita deoarece prezentarea benevola a faptuitorului in fata OUP si instiintarea despre
tentative sau savirsirea infractiunei este o remuscare o parere de rau despre faptele produse..
Autosesizarea constituind o modalitate de sesizare cind OUP afla de savirsirea infractiunei din alte
surse decit victima sau denuntatorul, in baza unei infractiuni flagrante sau a unui denunt anonym. OUP
sint obligate sa ea masuri operative de investigatie, deasemenea sint abligate sa inregistreze in registrul 2
despre savirsirea infractiunei.
Importamta autosesizarei este depistarea tuturor infractinelor care atenteaza la viata si securitatea
populatii si a bunastarei lor.
TEST4 inceperea UP
11 TEMEIURILE DE INCEPERE A UP
Inceperea UP constituie un fapt juridic important ce marcheaza declansarea unui process penal si care
presupune ca organe competente de st ca au cunostinta de savirsirea unei infractiuni si se intreprind toate
masurele prevazute de lg.
Pentru inceperea UP sunt necesare urmatoarele conditii
1 din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare trebuie sa rezulte o banuiala rezonabila ca
a fost savirsit o infractiune.
2 sa nu existe vreuna din circumstantele care exclude UP
3 confiramarea actelor de incepere a UP de procurer
12determinati rolul ofiterului de UP si a procurorului la examinarea sesizarilor privind inceperea UP
In cazul in care OUP se autosesizeaza in privinta inceperei UP el intocmeste u process verbal in care
consemneaza cele constatate privitor la infractiune depistata , apoi prin ordonanta dispune inceprea UP .
ordonanta de incepere a UP se intocmeste de ofiterul de UP si contine urmatoarele; data si locul
intocmirei , numile si calitatea persoanei care o intocneste , descrierea faptei care a constituit obectul
sesizarii, rezultatele verificarei plingerelor sau a demersurilor, deasemenea dispozitia de incepere a UP
privind fapta savirsirei infractiunei cu idicare art di CP .

Ordonanta de incepere a UP , emise de organul de UP in termen de 24 ore de la data inceperei UP trebuie


confirmata de procurer care efectueaza conducerea activitatii de UP prezentinduise totodata si dosarul
respective , totodata se fixeaza si termenul UP acauzei respective.
In cazul cind procurorul considera ca lipsesc temeiuri pentru inceperea UP el nu va confirma ordonanta
de incepere a UP si pri ordonanta o va abroga.
De regula procurorul poate dispune inceperea UP si desine statator cind este sesizat direc in cazurile
plingere , demers, infractiuni savisite de resedintele tarii, in cadrul infractiunelor de audienta sesizare
de instanta de judecata.
13 proectati o ordonanta de incepere a UP la plingera prealabila a victemei
ORDONANTA
PRIVIND INCEPREA URMARIREI PENALE
Mun. CHISINAU

21 mai 2011

Organul de UP reprezentat de ofiterul de UP Costin Ion cps sectorul ciocana mun chinau locotenent in
politie . examined materialile inregistrate la REI la plingerea victemei Vieru Mihai
COSTAT
In luna ianuarie 2009 cetatianul vieru mihail sa adresat cu o plingere referitor la situtia ca la 16
decembri 2008 Vieru Mihai si cuzun Andrei au incheat un C de de LOCATIUNE aautomobilului BMW
pe o perioada de 2 saptamini. Dupa trecerea termenului C avind scopul insusirei ilegale a bunului
incredintat CUZUN A ndrei a instrainat illegal automobilul cauzind victemei un prejudiciu de 120000lei
Din care rezulta o banuiala rezonabila ca a fost savirsita o infractiune prevazuta de art .262-267 CP a
RM
DISPUN
1 INCEPEREA UP in cauza in baza art.195 al2 cp
2 despre inceperea UP de anuntat persoanele cointeresate
Ofiterul de urmarire penala
Costing ion------Conducator-----------------

TESTUL 5 . REFUZUL INCEPEREI UP


11RELATATI DESPRE PROCEDURA REFUZULUI INCEPREI UP
Daca din cuprinsul actului de sesizare rezulta o cauza care impedica UP , OUP inainteaza procurorului
actele intocmite cu propunerea de a nu incepe UP
In cazul in care procurorul refuza pornirea up el confirma faptul printro ordonanta motivate si anunta
despre aceasta persoana care a inaintat sesizarea. Acestea sunt cazurile cind procurorul considera ca
lipsesc temeiuri penrtu a incepe UP , el nu va confirma ordonanta de incepere a UP si prin ordonanta o va
abroga. Ordonanta de refuz a inceperei UP poate fi atacata prin plingeri in instanta judecatoreasca
12 clasificati temeiurile de refuz a inceperei UP
Ca temei de refuz a UP pot fi urmatoarele caracteristici;
1 nu exista fapta infractiunei acest temei include cind din eroare a fost sesizata faptul savirsirei unei
infractiuni costatinduse ulterior ca obectul presupus sustras sa gasit
2 Fapta nu e prevazuta de legea penala aici nici o persoana nu poate fit rasa la raspundere pentru o fapta
care la momentul savirsirei ei nu era prevazuta de legea penala.
3Fapta nu intruneste elementele infractiunei este un temei de neicepre a UP, faptei concrete ii lipsesc
anumite elemente sau semen care ar permite calificarea lor drept o infractiune

3A intervenit termenul de prescriptie sau amnistie


4 A INTERVENIT decesul faptuitorului este un impediment al desfasurarei UP datorita iposibilitatii
aplicarii pedepsei
5 Lipseste plingerea victemei in cajurile in care UP incepe numai in baza plingerei acesteia
6 In privinta unei personae exista o hotarire definitive in legatura cu aceiasi cauza sau prin care sa
constituit imposibilitatea UP pe aceiasi temeiuri
7 in privinta unei personae exista o hotarire neanulata de incepere a UP sau de incetare a UP , daca nu
sint intrunite conditiile de reluare a up
Daca aceste circumstante sunt depistate in etapa initiala , se va dispune neicepere UP, iar daca pe parcurs
UP se va dispune incetarea UP
13 proiectati un model de ordonanta privind refuzul de incepere a UP
ORDONANTA
DE REFUZ A INCEPEREI UP
Mun CHISINAU

17 august 2008

Procurorul sec ciocana mun Chisinau consilier juridic de rangul 3 grigoras S ergiu examinind
materialile inregistrate cu nr 421 cu privire la punerea in circulatie a unei bacnote de 100 lei care se
banuia a fi falsa si raportul ofiterului de UP din cadrul comisariatului de politie sec ciocana locotinent
in pollitie rusu ion cu propunerea de nu porni UP
CONSTATA
La data 01 09 08 inrtun magajin de alimentara GERMAN ILIE mutruc ion procurind produse
alimentare a iminatt vinzatoarei maria onofrei o bancnota de 100 lei. Cercetind vizual bancnota operatoru
magazinului Mria ONOFREI a ajun la concluzia ca bancnota este falsa sia sesizat imediat conisariatul de
polirie sec ciocana. In explicatiile sale maria onofrei a precijat ca banuitul lucreaza pe maxi taxi si ca
bancnota ea fost prezentata de o pesoana necunoscuta la achitarea calatorii
Bancnota a fost supusa expertizei sis a constatat ca este confectionata cu folosirea formelor de tipar
folosite pentru confectionarea banilor si nu e fasa.
Astfel din analixa materialului de control rezulta ca UP nu poate fi inceputa deoarece nu exista fapta
infractiunei. In conformitate cu art 274 275 CPP
DISPUN
1 a refuza inceperea UP in cazul sus mentionat din motive ca nu exista faptul infractiunei
2 restabilirea magazinului bancnota de 100 lei
3anuntarea operatorului Onofrei Maria pers care a inaintat sesizarea despre decizia luata
PROCURORUL GRIGORAS SERGEI
ORDONANTA MI-A FOST ADUSA LA CUNOSTINTA LA 17 AUGUST 2008 ONOFREI MARIA

TEST 6. DESFASURAREA SI PRELUAREA URMARIIREI


11 Desfasurarea UP
Desfasurarea UP constituie partea centrala a acestei faze si constitue efectuarea actelor procesuale si
procedurale necesare pentru realizarea obectului urmarit, motiv pentru care majoritatea activitatilor se
concentreaza srtingerei si administrartei probelor referitor la existenta infractiunei, la identificarea
infractorului si la stabilirea raspunderei acestuia in asa fel incit sa se poata decide daca este sau nu cazul
sa fie trimis in judecata
Astfel desfasurarea up cuprinde toate actunele ofiterului de up si ale procurorului imediat dupa inceprea
up si pina la timiterea acetora in judecata
In perioada desfasurarii up se emit ordonante de punere sub invinuire a persoamei , incetarea up, clasarea
cauzei penale , suspendarea conditonata a up

12stabiliti cazurile si conditiile reluarii UP


UP poate fi reluata dupa pronuntarea urmatoarelor solutii in faza UP, de incetare a UP de clasare a cauzei
de scoatere de sub UP. Deasemenea alte modalitati de de reluarea a UP SINT REsTITUIREA cauzei
procurorului de catre inst de judecata la demesula acestuia privind efectuarea up privin o alta infractiune
savirsirta de infractor
Prezentrea probelor suplimentare in faza judecarii cauzei , reluarea up in cazul suspendarei conditionate a
up
Reluarea up dupa clasarea cauzei dupa incetarea up sau dupa scoaterea persoanei de sub invinuire se
dispune de procurorul irahic superior pin ordonanta daca, ulterior se constata ca nu a existat in fapt cauza
care determina luarea acestor masuri sau ca au disparut circumstante pe care se intemeiaza incetarea up.
Reluarea up poate fi dispusa si de judecatorul de instructie in cazul admiterei plingerei depunse
impotriva ordonantei procurorului de incetare a up ori clasare sau scoaterea pers de sub invinuire.
Reluarea up poate fi luata doar daca apar fapte noi recent descoperite ori un viciu fundamental in cadrul
up precedente , urmarire nu poate fi preluata mai tirziu de 1 an de la intrarea in vigoare a ordonantei de
incetare a up,
Deasemenea ca un temei de reliare a up este interpretarea gresita a lg. ordonanta de reluare a up trebuie sa
fie motivate in sensul mentionarii erorilor de fapt.
13 ordonanta motivate de reluare a up

ORDONANTA
PRIVIND RELUAREA UP
MUN CHISINAU

22 mai 2009

PROCURORUL IN PROCURATURA SEC BUICANI mun Chisinau C onstantin moraru, examinind


marerialile cauzei penale 3323 si constatind fapul ca finisarea urmarire penala efectuata de procurorul
MIHAIL COPTILET nu este intemeiata
CONSTATA
La data de 03 11 2003 afost pornita up nr 3323 in baza art 186 cp rm in urma faptului ca la data30 10
2003 in urma cercetarei la fata locului a fost gasit la domiciliul cet. MERIACRE ION bunuri care
apartineau cet Casapu Vitali in valoare de 300 lei si un mobi .
In urma controlului efectuat sa constat ca bunurile aflate la domiciliul cet Meriacre Ion nu este
sufficient pentru costituirea infractiunei. Astfel faptele comise de catre Casapu Vitali nu intrunesc
elementele infractiunei 186 cp fiind clasata UP. Reesind din cele expuse conducinune de art. Prev
art.286 cpp
Dispun
1 reluarea UP in privinta banuitului casapu vitali pe cauza penala 343243
2despre decizia primita a se informa procurorul mihail coptilet
Test 7 .PUNEREA SUB INVINUIRE
11RELATATI DESPRE IMPORTANTA PUNEREI SUB INVINUIRE
Ofiterul de UP face propunerea de punere sub invinuire cind considera intrunite conditiile
Faptuitorul este identificat , in sensul ca exista date despre vinovatia sa , exista probe suficiente care
justifica oportunitatea si teminicia tragerei la raspundere in sensul ca sunt stabilite toate cicunstantele
laturei obective a unei componente de infr.
Raportu cu materialile cause se imineaza procurorului. In dependenta de circumstantele cauzei punerea
sub invinuire se va efectua in timp de 72/24 ore 10 zile 3, sau6 luni.
Procurorul care conduce UP pentru a pune sub invinuire o persoana apreciaza probele prezentate ofite
UP conform proprii convingeri. Ordonanta de punere sub invinuire este actul prin care pers se considera
invinuita.
12 determinati particularitatile ordonantei de punere sub invinuire in raport cu richizitoriul

Ordonanta de punere sub invinuire nu este sucesibila de afi atacata la judecatorul de instructie in mod
special pentru motivul neintemeiat sau illegal,datorita faptului ca ulterior materialile cauzei vor fi
inaintate instantei de judecata cu rechizitoriul.
Ordon. Poate fi modificata de procurorul irarhic superior. Ordonanta de punere sub invinuire este actul
prin care se cosidera invinuirea stabilita fata de o persona.
Rechizitoriul este actul procedural prin care se sesizeaza instanta de judecata care detemina limitele
judecarii cauzei. Rechizitoriul constituie o totalitate a tuturor materialilor urmarirei penale privind toate
faptele si episoadele savirsite de catre toti invinuitii cercetati intro cauza penala cu dispozitia de
trimitere in judecata in raport cu ordonanta de punere sub invinuire care constata savirsirea unei infr . de o
pesoana care este invinuita.
13ordonanta de punere sub invinuire
ORDONANTA
DE PUNERE SUB INVINUIRE
MUN CHISINAU
2 MAI 2010
Procurorul in procuratura sect centru min Chisinau , C morraru , examinind cauzele materiallelor penale
nr345465567
A CONSTATAT
Popovici Vsile A a comis fapta prejudiciabila prev de lg penala ca infractiune si pasibila de pedeapsa
penala in urmatoarele circumstante /
La 05 04 2010 cet POpovici Vasile fiind in stare de ebreetate in urma unui conflict verbal cu cet Iurir
Alexei , in cadrul caruia sau numit reciproc cu cuvinte murdare necinzurate , din motiv de razbunare
stiind cu certitudine ca ii va provoca victemei moarte intentionat cu un cutit de bucatari ea aplicat lui
cetIurie Alexei o lovitura in regiune gitului insa nu sia dus intentia pina la capat deoarece in momentul
atacului a fost imobilizat de cet cretu ion . conform expertizei medico legale plaga taiata a regiunei
cevicale care se califica ca leziuni corporale usoare
Astfel prin actiunele sale ilegale cet Popovi Vasile a savirsit o infr prev. art 27 145 cp
Reesind din cele expuse art 52 ,255, 281 cpp
DISPUN
A pune sub invinuire pe cet. Popovi Vasile anul nasterei 02 10 54 domicliat pe str mircea cel batrin , in
present fiind fara seviciu, incriminindui savirsira infr,27 si 145 cp
A adduce la cunostinta cet Povici Vsile prezenta ortonanta
Procurorul
Sec . centru
CORDONAT
Procurorul sectorul centru

M MORARI
N. GERU

TEST 8 SCHIMBAREA SI COMPLETAREA ACUZARII


11CARACTERIZATI DIFERITE FORME DE ACUZAinaintrea acuzarei se face in prezenta
aparatorului , lipsa aparatorului la inaintarea acuzarei atrage nulitatea acestui act . in cazul inaintrei
acuzarei unui minor participa obligatoriu reprezentantul legal un pedagog sau psiholog
Acuzarea inaintata isi pastreaza forta jur pe parcursul UP daca nu se dispune completarea acesteia ,
scoaterea de sub UP sau incetarea UP
12stabiliti rolul ofiterului de up si a procurorului modificarea acuzrei
Daca in cursul UP apar temeiur pentu schimbarea acuzarei sau completarea ei, procurorul este obligat
sa inainteze invinuitului o nou acuzaresau sa o completeze pe cea anterioara
Schimarea acuzarei poate acea loc atunci cin din probele accumulate razulta o alta calificare juridica a
faptei atit in sensul agravare cit si a atenuarei. Scimbarea acuzarei in legatura cu recalificarea faptei se
face in baza ordonantei noi de punere sub invinuire emisa de procurer di oficiu la propunerea ofit de UP ,
cind pe parcursul urmarirei se constata ca invinuitul a mai savirsit o infractiune. O modalitatea de
schimbare a acuzarei prin scoatere pers invinuire p de sun UP partioal

13
Ordonanta de schimbare de scimbare a acuzari pri atenure
Test 9 SCOATERE DE SUB URMARIRE PENALA
11 definiti institute scoaterei de sub UP
SCOAteraea de sub up a invinuitului banuitului constituie o hotarire prin care se reabiliteaza aceast
persoana , daca solutia se refera la toate capetele de acuzare. Persoana reabilitata are dr sa inainteze o
actiune privind repararea prejudiciului moral si material pricinuite de actiunele ilicite aleOUP
12TEMEIURILE SCOATERE DE SUB UP
Temei de scoatere de sub UP sin
Fapta nu a fost savisita de banuit infractiunea a fost savirsita de o alta pesoana si se exclude faptul
participarii banuitului, cind nu sint probe suficiente de a pune pers banuita sub invinuire,nu exista faptul
infractiunei, fapta nu e prevazuta de lg penala ca infractiune, fapta nu intruneste elementele infractiunei
fapta e savirsita in conditii de extrema necessitate
Ofiterul de UP are obligatia sa inainteze procurorului propunerea de scoatere de sub invinuire si UP ,
procurorul dispune prin ordonanta scoatrea de sub up daca din probele acumulare rezulta solutia data
13
Ordonanta de scoater de sub UP

TEST 10 INCETAREA UP
11Inaintati despre diferite feluri de incetarea a UP
Incetarea UP are loc in cazurile ; plingerea prealabila a fost retrasa de catre partea vatamata sau partile
sau impacat, persoana nu a tins virta la care poate fit rasa la raspundere , persoana asavirsit o fapta fiind
in stare de iresponsabilitate si nu e necesar aplicarea masurilor de constringere cu character medical,
exista o hotarire difinitiva a organului de UP sau instanta in legatura cu acelas fapt sau prin care sa
constitui imposibilitatea UP
Incetarea UP are loc in orce moment al UP daca se constata existenta temeiurilor prevazute ea se
dispune de catre procurer prin ordonanta din oficiu sau la propunere organului de UP.
12 stabiliti deosebirele incetarii UP pe temei de rebilitare de scoaterea de sub UP
Incetarea UP , ca si scoatere de sub UP se realizeaza todeauna numai cu referire la o anumita persoana
certa determinata cu precizie . pornind de la la natura juridica , incetariiUP pot fi clasificate reabilitoare ,
care icuba obligatia de a emite solutia scoaterei de sub urmarire pen cu incetarea UP si temeiurile care
absolva persoana invinuita de raspundere penala, dar care nu sunt reabilitatatore , si respective impun
solutia incetarii UP si fara scoaterean persoanei de sub UP. In cazurile cind nu exista faptul infractiunea
si cazurile care inlatura caracterul penal al faptei sunt temeiuri de incetare UP si a scoatere de sub UP
Incetare UP de rabilitare presupune acordare timpului rezonabil pentru reabilitarea a invinuitului
banuitului , pe cind scoaterea de sub UP acorda persoanei rehabilitate prin actul de scoatere de sub up dr
sa inainteze o actiune privind repararea prejudiciului moral si material
1.3ordonanta de incetare a UP pe temei de nerabilitare
ORDONANTA
Mun. Chisinau

10 06 2010

Procurorul procuraturei sectorul Buicani, min Chisinau jurist de rangul 2 Radu Bordeien examinind
matreialile cauzei nr 235456
CONSTAT
UP in cauza nr21445 afosta inceputa de OUP al comisariatului de politie sectorul buicani in baza
semnelor prevazute de art 171 CP pe faptul violului savirsit de ION MORU cu Nirtea Tatiana minora
In cadrul UP sau consatat urmatoarele ca ION MORU a facut cunostinta cu Nirte Tatiana la cematograf
ION propunindui Tatianei sa faca o plimbare , in timpul plimbarii Tatiana ea comunica ca parintii ei nu
sint acasa sunt plecati la nunta. Ambii deplasiduse la doniciliul T N au intretinut un raport sexual
benevol. Dimineata ei au fost gasiti de parintii minorei care au sesizat despre aceasta comisariatul de
politie.
UP a fost inceputa in urma denunturilor parintilor NG , N V .
Partea vatama ta minora N .T a recunoscut ca la dus in eroare pe IM comunicindui ca are 19 ani , iar
in realitate avind 17 ani si ca raportul sexual intretinut era benevol
Actiunele lui ION MORU nu realizeaza latura obectiva a art 171 cp sub pretecxtul inexistentei
constringerei fizice sau psihice a minorei si necunoacind faptul ca e minora
DISPUN
INCETARE UP in prininta lui ION MORU nascut 12 30 89 dom mun chis , str Stefan cel matre
A adduce la cunostinta persoanelor interesate hotarirea luata si a modului si termenului de atac
TEST 11 CLASAREA CAUZEI PENALE
11CLASAREA CAUZEI PENALE IN RAPORT CU INCETAREA UP
Clasarea este o modalitate de incetare a UP in executare adica in privinta fapte nefiind stabilita nici o
persoana in calitate de banuit invinuit in cazul cind nu exista fapta prejudiabila sau fapta nu e prevazuta
de lg penala .
12 imortanta practica a clasarii cauzei
Calasarea cauzei fin efectuata din temeiul ca nu exista fapta infractiunii , fapta nu e prevazuta de lg
penala ca infractiune, fapta nu intruneste elementele infractiunei.
Din punct de vedere preactic, clasarea cauzei penale se intilneste in situatiile cind autorii infractiunei
ramin nedescoperiti, cind rezultatele produse nu pot fi imputate unei personae , in urama distrugerei de
bunuri in timpul calamitatilor naturale.
Clasarea este o institutie proprie UP neavind correspondent in faza judecatii , fiindca trimiterea in
judecata se face numai atunci cind este stbilita cu certitudine o persoana invinuita.
Clasarea se dispune de catre procurer din oficiu sau la propunerea OUP prin ordonanta motivate, copia
ordonantei se imineaza victemei care e in dr sa o atace.
Importanta acestei institute este preintimpinarea atragerei la raspundere pentru faprte care nu sunt
imputate de lg penala.
13

ORDONANTA
DE CLASARE A CAUZEI PENALE

MUN.CHISINAU
08 09. 2010
PROCURORUL IN procuratura sec centru mun Chisinau BOTEZATU ION , examinind
materialile cauzei penale nr35454
A CONSTATAT
LAdata de 03 11 2004 a fost pornita UP nr 35454 in baza art 186 cp pe faptul ca la data de 03 11
2004 aproximativ in jurul orelor 19 in urma cercetare la fata locului la domiciliul cet GRINIU
MAXIMA de pe str malina / mica 2//9 mun Chisinau au fost depistate bunuricare apartineu cet
CASAPU VICTOR in valore de 300 lei
In urna controlului efectuat sa constatat ca bunurile aflate la domiciliul cet GRINCIUC MAXIM nu
sufficient pentru a constitui o infractiune .
Astfel fapta comisa G.V nu intruneste elementele infractiunei prev de art 186 cp
Resind din cele spuse mai sus si conducinduma de art 52,286,275 cpp
DISPUN
1 clasarea cauzei penale in privinta banuitului G M pe cauza penala nr 35 454
2 despre decizia primita de a informa persoanele interesate

procurer in procuratura sec centru m Chisinau

BOTEZATU ION

TEST 14 REMITEREA CAUZEI PROCURORULUI CU PROPUNEREA DE TERMINARE A UP


11conditiile si raportu privind terminarea up
Constatind ca probele administrate sunt concludente si suficiente pentru a termina UP . OUP
inainteaza procurorului dosarul insotit cu un raport , in care consemneaza rezultatele UP si propunerea
solutii se UP
Raportul trebuie sa contina fapta care a servit drept temei pentru pornirea UP , informatii cu privire la
invinuit , incadrarea juridica a faptei si probele administrate. In cazul cind in UP sint indicate mai multe
personae raportul va contine informatii despre fiecare
Raportul trebuie sa contina , corpurile delicate si masurile luate in privinta lor, masuri asiguratoare luate
in cursul urmarirei
12 diversele solutii intreprinse de procurer in cazul primirei propunerei de UP
Procurorul in cel mult 10 zile la primirea dosarului trimis de OUP, verifica materialile dosarului si
actiunele procesuale effectuate pronuntindu-se asupra cestora .
Daca in termenu verificarei materialilor cauzei expira durata masurei preventive , procuporul va
prelungi masura preventiva si va inainta un demers in acest sens judecatorului de instructie
Deasemenea poare inainta urmatoarele solutii , atunci cind din materialile cauzei rezulta ca fapta exista ,
ca a fost constatat faptuitorul si ca acesta poarta raspundere penala
- pune sub invinuire faptuitorul daca acesta nu a fost pus sub invinuire in cursul UP , apoi intocmeste
rechizitoriul privind transmiterea cauzei in judecata
- prin ordonanta motivate dispune incetarea UP
13 proectati o situatie cind procurorul remite cauza OUP
Procurorul constata ca UP nu este copleta sau ca nu s foat respectate dispozitiile legale in desfsurarea
urmarirei cazului prevazut de art 188 cp tiharia in care organul de urmarire penala nu aindicat toate
circumstantele , procurorul restituie cauza organului care a efectuat UP sau trimite cauza altui organ .
Restituirea cauzei se face prin ordonanta in care, pe linga elementele se indica actiunele procesuale
care trebuie effectuate sau refacute in privinta faptelor si circumstantelor ce urmeaza afi contestate.
Organul caruia ea fost restituit cauza este obligat sa se pronunte , in modul prevazut de lg asupra
masurelor preventive
Ca temei de restituire a causei este insuficienta de probe pentru dispunerea unei solutii privind
terminarea UP , daca acestea pot fi reparate de procuror nu constitui temei de restituire a cauzei OUO.
Cind procurorul constata ca UP nu este completa sau nu a fost respectata dispozitiile legale , separa
din cauza penala materialile cu privire la unele fapte sau la unii invinuiti si le restitie pentru
completarea lor sau dupa caz pentru eliminarea incalcarilor in accest caz sau separarea materialilor nu
prevede inceperea unei noi UP . dupa ilaturarea najunsurilor dosarul se prezinta procurorului.
TEST 15 PREZENTAREA MATERIALILOR DE UP
11RELATATI DESPRE ORDINEA PREZENTAREI MATERIALILOR DE UP
Dupa verificare de procuror a materialilor cauzei si adoptarea unei solutii , procurorul comunica
invinuitului, reprezentantului, aparatorului , partiii vatamate despre terminarea UP
Materialile UP se aduc la cunostinta invinuitului arestat in prezenta aparatorului materialile se prezinta
numerotate in dosar si in borderou, penrtu luare cunostintei cu dosare voluminoase , procurorul printro
ordonanta un graphic pentru studiere.
12 conditiile limitarii dr de a lua cunostinta de dosarele penale
Termenul pentru a se lua cunostinta de materialile dosarului nu este limitat , insa in cazurile cind
persoanele care iau cunostinta abuzeaza , procurorul fixeaza modul si termenul acestei actiuni
In scopul asigurarii secretului de stat , commercial sau al atui secret ocrotit prin lege conform
demersului procurorului , poate fi limitat dr persoanei de a lua cunostinta de materialile dosarului. In
scopul protectii martorului si a altor personae la cererea acestora , procuroru prezinta spre luare de
cunostinta numai continutul acestora acestor declaratii din cadrul urmarirei. Procesul verbal al
prezentarii materialilor de up se semneaza de persoana care a luat cunostinta sau de aparator sau
reprezentant .

13 cerere in calitate de aparator in care se ivoca prezentarea materialilor dosarului


Procuraturei sec centru
Mun Chisinau ,
Procurorului constantin moraru
cerere
Subsemnatul B. Vieru in calitate de aparator a partii vatamate in ocectul cauzei nr 8976 in baza art 186 al
2 cp si art 293 cpp
Solicit prezentarea materialilor dosarului nr 8776 de Up de alua cunostinta de toate circumstantele si
probele , si toate actele procedurale infaptuite de OUP
B Vieru

09 05 2011

Testul 17controlul procurorului irarhic superior in cauzele primate pentru confirmarea


rechizitoriului
11solutiile adoptate de procurorul irahic superior la verificarea cauzei
Procurorul irarhic superior este obligat in termen de 5 zile , sa examineze cauza primita sis a adopte in
privinta ei un din hotarirele
1 sa confirme prin rezolutia sa, rechizitoriul daca constata ca sunt temeiuri pentru a trimite cauza in
judecata ,
2 sa reia UP si sa restituie cauza persoanei care a efectuat urmarirea cu indicatiile scrise cu efectuarea
unei urmariri suplimentare
3 sa dispuna incetarea UP
Daca nu ete de accord cu rechizitoriul intocmeste unul nou
12 clasificati chestiunele solutionate de procurorul irarhic superior in cazurile primate cu rechizitoriu
Astfel primind dosarul pentru confirmarea rechizitoriului , procurorul irarhic superior este obligat sa
verifice
-existenta faptei imputate invinuitului si daca aceasta fapta constitue infractiune
-daca nu exista vreuna din imprejurarile care ipun incetarea UP
-daca UP a fost efectuata sub toate aspectele , complet si obectiv
- daca invinurea este confirmata cu probe din dosar
-daca invinuirea a fost inaintata pentru toate ifractiunele din dosar
-daca lg penala a fost apicata just faptelor savirsite
- daca masura preventiva aleasa a fost aleasa just
-daca sau clarificat cauzele si conditiile care au contribuit la savirsira infractiunei si daca sau luat masuri
pentru inlaturarea lor
Daca este de accord cu rechizitoriul procurorul irahic superor il confirma daca nu intocmeste un
rechizitoriu nou , cel intocmit ulterior fiind elimenat din dosar si fiind restituit procurorului ce la
efectuat cu indicarea greselelor constatate
Procurorul irahic superior are dr prin ordonanta sa scoata din rechizitoriu anumite capete de cerere sis a
aplice lg infractiunea mai usoara
13situatie cind peocurorul irarhic superior restituie rechizitoriul
In cazu omorului a MC de cate VB au fost constatate probele ca faptuitoru VB se afla in stare de
EBRIETATE si nu constinteza actiunele sa calificat ca circumstanta atenuanta , fapt care nu a fost
probat cu suficiente probe pe parcusul UP , pe parcursul controlui rechizitoriului procurorul irehic a
depistat ca urmarire penala nu fost efectuata calitativ si ca trebuie sa schimbe invinuirea in una mai
grava si resituie cauza procurorului pentru a se inainta o nou invinuire
TEST 19 PROCEDURA SUSPENDAREI CONDITIONATE A UP CU LIBERARE DE
RASPUNDERE PENALA

11 CONDITIILE SUSPENDARIII CONDITONATE


Conditiile suspendarei conditionate pot fi clasificate in
Conditii positive in privinta personae puse sub invinuire pentru o inf. Usoara sau mai putin grava ,
care isi recunoaste vinovatia , nu prezinta pericol social si poate fi reeducate fara pedeapsa, UP poate fi
suspendata cu liberarea ulterior de rapundere penala
Conditii negative pesona nu prezinta pericol social
Nu are antecedente penale , nu sint dependente de alcool, nu exista persona cu functie de raspundere care
a comis infractiunea
Conditii privind comportamentul post infractional
Sa nu paraseasca localitatea unde isi are domiciliu , sa comuniceOUP orce schimbare a doniciliului, sa nu
savirseasca infractiuni sau contraventii, sa continue lucrul sau studiile
12stabiliti rolul partii vatamate si partii civile in cazul suspendarei conditionate
Pentru respectarea prevederelor legii despre suspendarea conditionata a UP , PROCURORUL va
anunta partea vatamata , partea civila sau reprezentantii lor legali . concomitant , lor li se explica dr de a
primi gratuit, la solicitare, o copie de pe cerere de suspendare conditonata a UP ca si dr dea de a
constata aceasta hotarire.
1.3ordonanta de suspendare conditonata

TEST 20 PROCEDURA DE URMARIRE SI JUDECARE A UNOR INFRACTIUNI


FLAGRANTE
11CONDITIILE DE APLICARE AUNOR INFRACTIUNI FLAGRANTE
Se considera flagranta infractiunea descopeita in momentul savirsirei ei sau inainte ca efectele ei sa se fi
consumat , astfel infractiunea flagranta este o infractiune evidenta cazurile se aplica in cadrul
infactiunelor usoare si mai putin grave, si nu se apica in cazul copiilor minori se va efactua procedura
urgenta
12constatare si verificarea infractiunelor flagranteV
Constatarea infraciunii
(1) n cazul infraciunii flagrante, organul de urmrire penal ntocmete un proces-verbal n care
consemneaz cele constatate privitor la fapta svrit, declaraiile bnuitului, dac acesta accept s le
fac, i declaraiile celorlalte persoane audiate. Dup caz, pot fi administrate i alte probe care se
consemneaz n procesul-verbal.
(2) Procesul-verbal se ntocmete i se aduce la cunotin persoanelor audiate, conform
dispoziiilor art.260 i 261, i mpreun cu celelalte materiale se prezint procurorului imediat, dar nu mai
trziu de 24 ore de la momentul ntocmirii.
Verificarea materialelor de urmrire penal
(1) Procurorul, primind materialul de urmrire penal, verific corespunderea acestuia prevederilor
legale i, dac snt probe suficiente, pune fptuitorul sub nvinuire, conform dispoziiilor art.281 i 282,
fr ntocmirea rechizitoriului, dispunnd trimiterea cauzei n judecat.
(2) n cazul n care procurorul consider c nu snt suficiente probe de a pune persoana sub
nvinuire, el dispune continuarea urmririi penale, cu indicarea aciunilor care urmeaz s fie efectuate, i
fixeaz termene reduse necesare pentru aceasta, care nu vor depi 10 zile, cu excepia cazurilor n care
efectuarea actelor de urmrire penal necesit un termen de executare mai mare.
(3) Dac procurorul a dispus continuarea urmririi penale i fptuitorul este reinut, procurorul
decide i asupra aplicrii msurii preventive n condiiile prezentului cod.
13opurtunitatea procedurei simplificate in cadrul infractiune flagrante
OUP are mai multe probe care sunt concludente si pertinente, se efectueaza up mai repede si ea
este o procedura simplificata deoarece persoana este prinsa in flagrant si persoana se pune automat sub
invinuire si conform cpp se face fara intocmirea rechizitorului dispunind trimiterea cauzei in judecata de

catre procuror.Totoadata prevede o procedura urgenta prin care se reduce doar durata activitatii de
constatare a circumstantelor infractiunii si examinarii cauzei in instanta de judecatai.
Testul21 PROCEDURA REPARARII PREJUDICIULUI CAUZAT PRIN ACTIUNELE ILICITE
ALE ORGANULUI DE UP SI ALE INSTANTEI JUDECATORESTI
11natura juridica a repararii prejudiciului cauzat prin actiunele ilicite ale OUP si INST DE JUDECATA
Dr. la repararea prejudiciului este conditionata de existenta unor erori savirsite in procesul penal de OUP
si instantele de judecata . lg procesul penala acorda dr victimei in urma infractiunelor si abuzurilor de
seviciu dr la reparatia acestor fapte cu conditia ca eroarea sa se manifeste prin anumite actiuni
procesuale sau extraprocesuale sis a fie constatate printro hotarire
12 conditii si temeiurile repararii prejudiciului
Conditiile repararii prejudiciului sunt existenta erorii care se manifesta prin anumite actiuni procesuale
si extraprocesuale , orce abatere de la principiul legalitatii care urmeaja a fi reparat , deasemenea
caracterul illicit al actiunelor procesuale.
Temeiul repararii prejudiciului sunt retinerea ilegala , tinerea sub arrest, tragerei ilegale la raspundere,
condamnari ilegale , confiscari ilegale , efectuarea ilegala aperchezitiii, punerea ilegala sub sechestru ,
supunerei ilegale la arrest administrative, masurilor operative de investigatii, ridicarea ilegala a
documentelor contabile. Deasemenea repararea prejudiciului apare in situatile pronuntarei sentintei de
achitare , scoaterei persoanei de sub UP, adoptarii de catre instanta de judecata a hotarirei cu privire la
anularea sanctiunei
Prin urmare caracterul illicit al actiunelor effectuate in cursul UP sau a judecarii cauzei se constata prin
unul din actele mentionate
13proectati o cerere de reparare a prejudiciului in calitate de aparator
Judecatorii sec . ciocana
Judecatorul MB
Cerere
Subsemnatul S.D aparator al cet MS care a fosr prejudiciat in dreptul sau prin ridicarea ilegala a
documentelor contabile din cadrul istitutii mega for , fara temei legal , si cauzarea prejudiciului material
si moral , cerem reparearea prejudiciului si inapoierea documentelor ridicate

Test 22 SEDINTA PRELIMINARA


11chestiuni privind sedinta preliminara
Pentru aducerea cauzei in stare de judecata , inaintarea inceperei judecatii , se desfasoara o etapa
preliminara in termen de cel mul10 zile de la data la care cauza a fost repartizata pentru judecata ,
stdiind materialile procesului se fixeaza termenul pentru sedinta preliminara
Respectind conditiile generale de judecare a cauzei cu asigurarea prezentei partilor in sedinta
preliminara se solutioneaza o serie de aspecte de punere pe rol a cauzei
Solutionarea cererelor si demersurilor, lista probeleor ce vor fi prezentate de parti la judecarea cauzei,
fixarea termenului de judecata , masuri preventive de ocrotire
12 cazurile de suspendare a procesului in sedinta preliminara
Conditiile si modu de suspendare a procesului sunt cele generale prevazute de cpp
In cazurile cind se constata ca inculpatul sufera de o boala grava,care ii impedeica participarea la proces
la judecarea cauzei
Daca in cauza penala sunt mai multi inculpate unul din ei sa imbolnavit grav, procesul penal in privinta
aestuia se suspenda pina la insanatosire iar pentru ceilanti continua procesul
13apreciati importanta prezentarii listelor probelor din perspective dr la aparare, contradictorialitatea si
egalitatea armelor

Test 23 punerea pe rol a cauzei penale


1.
Pentru a asigura o judecat mai obiectiv i imparial, legislatorul a prevzut procedura de repartizare a
cauzelor penale. Cauza parvenit n instana, n termen de pn la 3 zile, se repartizeaz judectorului sau,
dup caz, completului de judecat de ctre preedintele sau vicepreedintele instanei, prin rezoluie
2. Pentru a asigura o organizare mai eficient a procesului de judecare a cauzei fr amnri
nejustificate a edinei de judecat, legislatorul a prevzut procedura edinei preliminare a instanei de
judecat n cadrul creia vor fi soluionate chestiunile privind cererile, demersurile i recuzrile, dac
acestea au parvenit la aceast faz; chestiunea prezentrii i examinrii listei probelor, precum i
chestiunile privind trimiterea cauzei n instana de judecat competent, suspendarea sau ncetarea
procesului dac este cazul ori numirea cauzei spre judecare i referitor la msurile preventive i de ocrotire.
n termen de cel mult 10 zile de la data la care cauza a fost repartizat de ctre preedinte sau
vicepreedinte, judectorul sau, dup caz, completului de judecat, studiaz materialele dosarului i
judectorul sau preedintele completului fixeaz termenul pentru edina preliminar.
edina preliminar n cauzele n care snt inculpai minori sau arestai se face de urgen i cu
prioritate, astfel ca cauza s fie judecat pe ct este posibil mai repede.
edina preliminar const n soluionarea, cu participarea prilor, a chestiunilor legate de punerea
pe rol a cauzei. Deci, pentru a desfura edina preliminar este necesar de a cita prile, iar dac
inculpatul este deinut n arest, se va dispune i aducerea lui n edina preliminar. edina preliminar se
ine cu respectarea condiiilor generale de judecare a cauzei, prevzute la capitolul I din prezentul titlu,
care se aplic n mod corespunztor
.3 Argumentai, prin prisma dreptului la un proces echitabil, repartizarea aleatorie a cauzelor penale.
Opinia proprie si se poate de facut tangenta cu principiul:
Articolul 26. Independena judectorilor i supunerea lor numai legii
(1) La nfptuirea justiiei n cauzele penale, judectorii snt independeni i se supun numai legii.
Judectorii judec cauzele penale pe baza legii i n condiii care exclud orice presiune asupra lor.
(2) Judectorul judec materialele i cauzele penale conform legii i propriei convingeri bazate pe
probele cercetate n procedura judiciar respectiv.
(3) Judectorul nu trebuie s fie predispus s accepte concluziile date de organul de urmrire penal
n defavoarea inculpatului sau s nceap o judecat de la ideea preconceput c acesta a comis o
infraciune ce constituie obiectul nvinuirii. Sarcina prezentrii probelor nvinuirii i revine procurorului.
(4) Justiia penal se nfptuiete fr careva imixtiune. Judectorul este obligat s se opun
oricrei ncercri de a exercita presiune asupra sa. Exercitarea de presiune asupra judectorului la
judecarea cauzelor penale cu scopul de a influena emiterea hotrrii judectoreti atrage rspundere
conform legii.
(5) Judectorul de instrucie este independent n relaiile cu celelalte organe de drept i instane
judectoreti i i exercit atribuiile numai n temeiul legii i n cadrul acesteia.

Test 24 limitele judecarii cauzei penale


1 Judecarea cauzei n prim instan are loc doar n privina persoanei puse sub nvinuire i numai n
limitele nvinuirii formulate n rechizitoriu, nvinuire n privina creia persoana a avut posibilitatea real
de a-i pregti aprarea. Modificarea nvinuirii n cadrul judecrii cauzei poate avea loc numai dac prin
aceasta nu se agraveaz situaia inculpatului i nu se lezeaz dreptul lui la aprare. Constituie agravarea
situaiei inculpatului orice modificare a nvinuirii care fie mrete volumul de nvinuire referitor la fapt
fr rencadrare a faptei n baza unei legi mai aspre, fie duce la rencadrarea aciunilor n baza unei legi
mai aspre, fie completeaz nvinuirea cu nite semne calificative care nu au fost puse persoanei sub
nvinuire sau n orice alt mod duce la agravarea situaiei inculpatului.
Orice modificare a nvinuirii n sensul agravrii situaiei inculpatului poate avea loc doar n
condiiile i n cazurile prevzute de art. 326

2. Procurorul care particip la judecarea cauzei penale n prim instan i n instana de apel este n
drept s modifice, prin ordonan, nvinuirea adus inculpatului n cadrul urmririi penale n sensul
agravrii ei dac probele cercetate n edina de judecat dovedesc incontestabil c inculpatul a svrit o
infraciune mai grav dect cea incriminat anterior, aducnd la cunotin inculpatului, aprtorului lui i,
dup caz, reprezentantului legal al inculpatului noua nvinuire. n asemenea situaie, instana, la cererea
inculpatului i a aprtorului lui, acord termen necesar pentru pregtirea aprrii de noua nvinuire, dup
ce judecarea cauzei continu. n instana de apel, procurorul poate modifica acuzarea n sensul agravrii
doar n cazul n care a declarat apel.
3. . Prezentarea probelor suplimentare
Instana de judecat, la cererea prilor, poate amna edina de judecat pe o perioad de pn la o
lun pentru ca acestea s prezinte probe suplimentare n cazul n care ele consider c probele prezentate
n instan snt insuficiente pentru confirmarea poziiilor lor. Probele prezentate suplimentar se cerceteaz
n edina de judecat n mod obinuit. Dac prile nu prezint probe suplimentare n termenul cerut,
instana soluioneaz cauza n baza probelor existente.
Articolul 328. Renunarea la probe
(1) Prile, n procesul judecrii cauzei, pot renuna la unele probe pe care le-au propus.
(2) Dup punerea n discuie a renunrii la probe, instana dispune neexaminarea acestora dac nu s-a
solicitat examinarea lor de ctre alt parte

Test 26 aminarea sedintei de judecata


1. 2.1 Caracterizai cazurile de amnare a edinei de judecat.
Articolul 331. Amnarea edinei de judecat
(1) n cazul n care cauza nu poate fi judecat din motivul neprezentrii n edin a uneia din pri
sau a martorilor ori din alte motive ntemeiate, instana, n urma consultrii prilor, decide amnarea
edinei i dispune prii obligate s prezinte probe s ia msurile respective pentru asigurarea prezenei
persoanelor care nu s-au prezentat i pentru asigurarea judecrii cauzei la data fixat de instan.
(2) Dac n procesul judecrii cauzei apare necesitatea de a administra noi probe sau de a modifica
nvinuirea adus inculpatului n sensul agravrii ei, precum i n legtur cu alte circumstane, instana, n
condiiile art.326 i 327, amn edina de judecat pe o perioad respectiv de timp, convenind cu prile
asupra datei continurii edinei. La luarea hotrrii privind amnarea edinei, preedintele numete data,
ora i locul edinei, iar prile i persoanele prezente la aceast edin snt obligate s se prezinte la data
numit fr a fi citate suplimentar. Totodat se aplic, n mod corespunztor, dispoziiile art.201.
(3) Hotrrea instanei privind amnarea edinei se adopt prin ncheiere motivat, care se consemneaz
n procesul-verbal al edinei
2. 2.2 Distingei amnarea edinei de judecat de suspendarea judecrii cauzei.
Articolul 330. Suspendarea i reluarea judecrii cauzei
(1) Suspendarea judecrii cauzei se dispune n cazul n care se constat c inculpatul sufer de o
boal grav care i mpiedic participarea la judecarea cauzei. Instana dispune suspendarea i reluarea
judecrii cauzei dup suspendare prin ncheiere motivat.
(2) Dac n cauza penal snt mai muli inculpai unul dintre care s-a mbolnvit grav, procesul
penal n privina acestuia se suspend pn la nsntoire, iar n privina celorlali inculpai judecarea
cauzei continu. Aprtorul inculpatului n privina cruia procesul a fost suspendat particip la judecarea
cauzei celorlali inculpai i l reprezint dac infraciunea a fost svrit cu participaie.
(3) Dup reluarea procesului suspendat n condiiile alin.(2), acelai judector sau, dup caz,
complet de judecat judec cauza i n privina inculpatului fa de care a fost reluat procesul. Pentru
aceasta, preedintele edinei de judecat prezint inculpatului materialele edinei de judecat n privina
persoanelor condamnate n aceast cauz pentru a lua cunotin de ele i a-i pregti aprarea. Pentru
inculpatul n privina cruia procesul a fost suspendat, procesul se reia din faza de judecat la care a fost
suspendat. Inculpatul i aprtorul su snt n drept s solicite repetarea oricror aciuni procesuale
efectuate n lipsa inculpatului dac acesta are de concretizat suplimentar anumite chestiuni.
[Art.330 modificat prin Legea nr.264-XVI din 28.07.2006, n vigoare 03.11.2006]
Articolul 331. Amnarea edinei de judecat

(1) n cazul n care cauza nu poate fi judecat din motivul neprezentrii n edin a uneia din pri
sau a martorilor ori din alte motive ntemeiate, instana, n urma consultrii prilor, decide amnarea
edinei i dispune prii obligate s prezinte probe s ia msurile respective pentru asigurarea prezenei
persoanelor care nu s-au prezentat i pentru asigurarea judecrii cauzei la data fixat de instan.
(2) Dac n procesul judecrii cauzei apare necesitatea de a administra noi probe sau de a modifica
nvinuirea adus inculpatului n sensul agravrii ei, precum i n legtur cu alte circumstane, instana, n
condiiile art.326 i 327, amn edina de judecat pe o perioad respectiv de timp, convenind cu prile
asupra datei continurii edinei. La luarea hotrrii privind amnarea edinei, preedintele numete data,
ora i locul edinei, iar prile i persoanele prezente la aceast edin snt obligate s se prezinte la data
numit fr a fi citate suplimentar. Totodat se aplic, n mod corespunztor, dispoziiile art.201.
(3) Hotrrea instanei privind amnarea edinei se adopt prin ncheiere motivat, care se consemneaz
n procesul-verbal al edinei
3.
Test 30deliberarea si adoptarea sentintei
2.1
1Sentinta treb sa fie legala.Legalitatea sentintei consta in faptul ca ea trebuie sa respecte intru
totul legea- incepind de la ceea ca completul de judexcata care adopta sentinta, trebuie sa fie legal
coinstituit si finisind cu aceea ca structura si forma sentintei trebuie sa respecte prevederile legale. Asadar
sentinta trebuie sa corespunda normelor legale material si procedural sub a caror incidenta cade.
Sentinta trebuie sa fie intemeiata. Temeinicia sentintei prevede concludenta intre imprejurarile si
probele examinate la cercetarea judecatoreasca cu argumentele expusein sentinta. Instanta poate pune la
baza doar acele probe care au fost recunoscute ca fiind pertinente, concludente ,utile, admisibile , certe si
suficiente.
Sentinta trebuie sa fie motivate. Motivarea sentintei inseamna ca fiecare concluzie din sentinta
trebuie sa fie argumentata, indicindu-se expres izvorul probant care confirma concluzia data. Motivarea
sentintei lipseste in instantele cu jurati, deoarece ei trebuie sa pronunte doar verdictul univoc pozitiv sau
negative, motivare ahotaririi fiind pusa in sarcina instantei clasice.
2.2 Articolul 385. Chestiunile pe care trebuie s le soluioneze
instana de judecat la adoptarea sentinei
(1) La adoptarea sentinei, instana de judecat soluioneaz urmtoarele chestiuni n urmtoarea
consecutivitate:
1) dac a avut loc fapta de svrirea creia este nvinuit inculpatul;
2) dac aceast fapt a fost svrit de inculpat;
3) dac fapta ntrunete elementele infraciunii i de care anume lege penal este prevzut ea;
4) dac inculpatul este vinovat de svrirea acestei infraciuni;
5) dac inculpatul trebuie s fie pedepsit pentru infraciunea svrit;
6) dac exist circumstane care atenueaz sau agraveaz rspunderea inculpatului i care anume;
7) ce msur de pedeaps urmeaz s fie stabilit inculpatului, lund n considerare i recomandrile
serviciului de resocializare, dac o asemenea anchet a fost efectuat;
8) dac msura de pedeaps stabilit inculpatului trebuie s fie executat de inculpat sau nu;
9) tipul penitenciarului n care urmeaz s execute pedeapsa nchisorii;
10) dac trebuie admis aciunea civil, n folosul cui i n ce sum;
11) dac trebuie reparat paguba material atunci cnd nu a fost intentat aciunea civil;
12) dac urmeaz s fie ridicat sechestrul asupra bunurilor;
13) ce trebuie s se fac cu corpurile delicte;
14) cine i n ce proporie trebuie obligat s plteasc cheltuielile judiciare;
15) dac urmeaz s fie revocat, nlocuit sau aplicat o msur preventiv n privina inculpatului;
16) dac n privina inculpatului recunoscut vinovat de comiterea infraciunii urmeaz s fie aplicat
tratament medical forat de alcoolism sau narcomanie.
(2) Dac inculpatul este nvinuit de svrirea mai multor infraciuni, instana soluioneaz chestiunile
artate n alin.(1) pct.1)-13) pentru fiecare infraciune n parte.
(3) Dac de svrirea infraciunii snt nvinuii mai muli inculpai, instana soluioneaz chestiunile
prevzute n alin.(1) referitor la fiecare inculpat n parte.
(4) Dac, n cursul urmririi penale sau judecrii cauzei, s-au constatat nclcri ale drepturilor
inculpatului, precum i s-a stabilit din vina cui au fost comise aceste nclcri, instana examineaz
posibilitatea reducerii pedepsei inculpatului drept recompens pentru aceste nclcri.
Clasificarea legala a sentintelor este una tripartite:

1sentinta de condamnare
2sentinta de achitare
3sentinta de incetare a procesului
2.3
SENTIN
DE ACHITARE N VIRTUTEA EXISTENEI CAUZEI CARE NLTUR CARACTERUL
PENAL AL FAPTEI
Dosarul nr._______
SENTIN
n numele legii

Data, luna, anul

Oraul ___

Judectoria (includei denumirea), n componena


preedintelui edinei de judecat, judector

Numele, prenumele

grefierului

Numele, prenumele

cu participarea
procurorului

Numele, prenumele

avocatului

Numele, prenumele

a judecat n edin public/ nchis (indicai) cauza penal privind nvinuirea lui
Includei numele, prenumele patronimicul nvinuitului, data i locul naterii, naionalitatea,
studiile, cetenia, statutul matrimonial, numrul copiilor minori i a persoanelor ntreinute (dac este
aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dac este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dac exist sau nu exist), cunoaterea limbii de stat,
nvinuit de svrirea infraciunii prevzut de articolul (numrul, alin., lit. articolului), Cod penal.
Procedura de citare legal executat.
Avocatul a pledat (indicai concret chintesena).
Procurorul s-a pronunat (indicai concret chintesena).
Asupra materialelor din dosar i a probelor administrate n edin, instana

CONSTAT:
Indicai nvinuirea pe baza crei cauza n privina nvinuitului a fost trimis n judecat.
.
Nevinovia inculpatului se ntemeiaz pe urmtoarele probe: ..

Audiat n edina de judecat, inculpatul vina nu a recunoscut-o, explicnd c aciunile sale sunt legale
i nu constituie o nclcare a legii (includei explicaiile nvinuitului). Declaraiile inculpatului instana de
judecat le apreciaz din punct de vedere al coroborrii lor ca probe puse la baza hotrrii de achitare.
Prin prisma probelor administrate, instana de judecat consider c infraciunea prevzut de art.
(numrul, alineatul, lit. articolului) Cod penal inculpatul nu a svrit-o i urmeaz a fi achitat, deoarece
exist cauza care nltur caracterul penal al faptei (indicai cauza care nltur caracterul penal al
faptei).
Relevante sub acest aspect sunt i prevederile art.37 Cod penal, unde se precizeaz, c nu constituie
infraciune fapta, prevzut de legea penal, care (indicai cauza care nltur caracterul penal al
faptei).
Vis-a-vis de temeiurile de drept relevate, se impune soluia de achitare a lui (numele, prenumele)
din motivul c exist o cauz care nltur caracterul penal al faptei.
n conformitate cu prevederile art. 384, 385, 390 alin.(1) pct.5), 392-394 Cod de procedur
penal, instana de judecat
H O T R T E:
Inculpatul (numele, prenumele, patronimicul) se achit de nvinuirea de svrire a infraciunii
prevzut de art. (numrul articolului) Codul penal pe motiv c exist cauza care nltur caracterul
penal al faptei (indicai cauza care nltur caracterul penal al faptei).
Indicai dispoziiile privind revocarea msurilor preventive (dac este cazul), dispoziii de revocare
a msurilor de asigurare a aciunii civile i a eventualei confiscri speciale, dac astfel de msuri au fost
luate.
Sentina cu drept de apel n termen de 15 zile la Curtea de Apel (includei denumirea).
Preedintele edinei, judector semntura

Numele, prenumele

Test31sentinta de incetare a procesului penal


2.1 Articolul 391. Sentina de ncetare a procesului penal
(1) Sentina de ncetare a procesului penal se adopt dac:
1) lipsete plngerea prii vtmate, plngerea a fost retras sau prile sau mpcat;
2) a intervenit decesul inculpatului;
3) persoana nu a atins vrsta pentru tragere la rspundere penal;
4) exist o hotrre judectoreasc definitiv asupra aceleiai persoane pentru aceeai fapt;
5) exist o hotrre a organului de urmrire penal asupra aceleiai persoane pentru aceeai fapt de
ncetare a urmririi penale, de scoatere a persoanei de sub urmrire penal sau de clasare a procesului
penal;
6) exist alte circumstane care exclud sau condiioneaz pornirea urmririi penale i tragerea la
rspundere penal; precum i
7) n cazurile prevzute n art.54-56 din Codul penal.
(2) n cazul prevzut n art.332 alin.(2), instana nceteaz procesul penal, cu aplicarea sanciunii
administrative prevzute n Codul contravenional

2.2 dispoz sentintei de incetare


H O T R T E:
A nceta procesul penal n cauza lui (numele, prenumele, patronimicul) care a svrit infraciunea
prevzut de art. (numrul, alineatul, lit. articolului) Cod penal n legtur cu mpcarea prilor.
Indicai dispoziiile privind revocarea msurilor preventive (dac este cazul), dispoziii de revocare a
msurilor de asigurare a aciunii civile i a eventualei confiscri speciale (dac astfel de msuri au fost
luate).
Sentina poate fi atacat cu apel n termen de 15 zile la Curtea de Apel (includei denumirea).

Preedintele edinei, judector semntura

Numele, prenumele

Sentinta de condamnare:
H O T R T E:
A-l recunoate vinovat pe (numele, prenumele, patronimicul) de svrirea infraciunii prevzut
de art. (numrul, alineatul, lit. articolului) CP, a stabili lui:
Conform art. 90 CP, de suspendat condiionat executarea pedepsei aplicat lui (numele,
prenumele, patronimicul), stabilindu-i un termen de prob de (numrul anilor) ani i obligndu-l s nu-i
schimbe domiciliul fr consimmntul organului competent.
Msura preventiv aplicat fa de inculpatul (numele, prenumele, patronimicul) - arest preventiv,
de nlocuit cu obligarea de a nu prsi localitatea, care se menine pn la intrarea n vigoare a prezentei
sentine, eliberndu-l imediat din starea de arest.
A-l recunoate vinovat pe (numele, prenumele, patronimicul) de svrirea infraciunii prevzut
de art. (numrul, alineatul, lit. articolului) CP, a stabili lui:
- numele, prenumele, patronimicul inculpatului indicai categoria i mrimea pedepsei aplicate
inculpatului, categoria penitenciarului n care trebuie s execute pedeapsa cel condamnat la nchisoare,
data de la care ncepe executarea pedepsei, dac exist concurs de infraciuni - de stabilit pedeapsa
definitiv prin cumulul pedepselor aplicate, dispoziii privind msura preventiv ce se va aplica
inculpatului pn cnd sentina va deveni definitiv.
Indicai dispoziiile privind confiscarea special, corpurile delicte i dispoziii referitoare la repartizarea
cheltuielilor judiciare etc.
Sentina cu drept de apel la Curtea de Apel (includei denumirea) n termen de 15 zile de la
pronunare, prin intermediul Judectoriei (indicai).
Preedintele edinei, judector semntura
Judector
semntura
Judector
semntura

Numele, prenumele
Numele, prenumele
Numele, prenumele

2.3
SENTIN
DE NCETARE A PROCESULUI PENAL N LEGTUR CU APLICAREA
ACTULUI DE AMNISTIE
Dosarul nr._____
SENTIN
n numele legii
Data, luna, anul

Oraul ___

Judectoria (includei denumirea), n componena


preedintelui edinei de judecat, judector Numele, prenumele
grefierului

Numele, prenumele

cu participarea
procurorului

Numele, prenumele

avocatului

Numele, prenumele

a judecat n edin public/ nchis (indicai) cauza penal privind nvinuirea lui
Includei numele, prenumele , patronimicul nvinuitului, data i locul naterii, naionalitatea,
studiile, cetenia, statutul matrimonial, numrul copiilor minori i a persoanelor ntreinute (dac este
aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dac este aplicabil), adresa de la
domiciliu, antecedentele penale (dac exist sau nu exist), cunoaterea limbii de stat,
nvinuit de svrirea infraciunii prevzut de articolul (numrul, alin., lit. articolului), Cod penal.
Procedura de citare legal executat.
Avocatul a pledat (indicai concret chintesena).
Procurorul s-a pronunat (indicai concret chintesena).
Asupra materialelor din dosar i a probelor administrate n edin, instana

CONSTAT:
Descriei fapta infracional comis i circumstanele cauzei, indicnd locul, timpul, modul svririi ei,
forma i gradul de vinovie, motivele i consecinele prejudiciabile ale infraciunii (latura obiectiv a
infraciunii).
Vinovia inculpatului se ntemeiaz pe urmtoarele probe: .
Audiat n edina de judecat, inculpatul nu i-a recunoscut vina (includei explicaiile inculpatului).

Evalund n ansamblu probele administrate, instana constat c vinovia lui (numele, prenumele)
este dovedit deplin, iar aciunile svrite se ncadreaz n articolul (numrul, alineatul, lit. articolului)
Cod penal ca (indicai denumirea infraciunii i coninutul acesteia), fapt confirmat prin (indicai probele
care demonstreaz vinovia inculpatului).
Totodat, instana de judecat respinge declaraiile inculpatului (numele, prenumele) privind
nevinovia sa, deoarece (indicai motivele respingerii). Instana conchide ca dei (numele, prenumele) a
svrit o infraciune, el nu poate fi pedepsit conform sanciunii art. (numrul articolului) Cod penal.
La (indicai data) a fost adoptat Legea nr. (indicai numrul) privind amnistia n legtur cu
(indicai ocazia adoptrii legii de amnistiere). Includei articolul din lege care prevede ncetarea
procesului penal privind anumite categorii de infraciuni svrite pn la data adoptrii legii respective.
Infraciunea incriminat inculpatului (numele, prenumele) a fost comis pn la adoptarea legii
sus-menionate. Prin urmare, fapta incriminat, ct i persoana inculpatului cade sub incidena legii
menionate, temeiuri anume pentru neaplicarea actului de amnistie instana nu a stabilit, astfel c procesul
n cauz urmeaz a fi ncetat.
Indicai orice prevederi privind aciunea civil (dac a fost naintat), revocarea msurilor
preventive (dac este cazul).
n conformitate cu art. 340, 391-194, 396 CPP, instana de judecat
H O T R T E:
n temeiul articolului (indicai numrul, alineatul, lit.) din Legea nr. (indicai numrul) privind
amnistia n legtur cu (indicai ocazia adoptrii legii de amnistiere), a nceta procesul penal n cauza lui
(numele, prenumele, patronimicul) care a svrit infraciunea prevzut de art. (numrul, alineatul, lit.
articolului) Cod penal.
Indicai dispoziiile privind revocarea msurilor preventive (dac este cazul), corpurile delicte,
dispoziii de revocare a msurilor de asigurare a aciunii civile i a eventualei confiscri speciale, dac
astfel de msuri au fost luate.
Sentina cu drept de apel n termen de 15 zile la Curtea de Apel (includei denumirea).
Preedintele edinei, judector semntura

Numele, prenumele