Sunteți pe pagina 1din 63

Aprobat de

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


cu Nr.36

15

41

14.07 .1999

STELA BERCIU

CAIET DE MUNCA INDEPENDENTA


PENTRU ACTIVITAil
MATEMATICE
,

- grupa

pregititoare

EDITURA PETRION
Bucuregti
C.P. 1-310, Cod 70700
Str. Calea Plevnei nr.124
E-mail: petrion@starnets. ro
Tel.: 637.23.34. Fax: 312.45.25

OBIECTIVUL NR. I - sI formeze grupe dupi 1-3 criterii considerate simultan.


Figa nr. l: Formeazd grupa uneltelor grddinarului. Coloreazd grupa fructelor
de toamnd
culoarea galbend. Taie cu o linie grupa legumelor de toamnd de culoare
rogie.

ffi

G
F
-{
B*,4

a
l:l

l=l
@

0
o&

care

au

Figa

nr.

2zFormeazd grupa produselor cizmarului. Coloreazd grupa fructelor mari. Taie cu o


linie grupa fructelor mici'

N,ffiffi
b@ %"@

@rc

N@_

lffi@ w

0
W
d

ffiy
,\ou
--l
(-) & o

vws

Fiqa nr. 3: Formeazi


croitorulu

fr

ru

ffi

Figa nr' 3: Formeazd grupa produselor croitorului. Coloreazd legumele.


Taie cu o linie uneltele
croitorului.

Figa nr. 4z Coloreazd grupa florilor de primivard care nu au culoarea a1ba. Taie cu o linie floarea
qi pasdrea care vestesc primdvara. Formeazd grupa pdsdrilor care zboard gi nu sunt
pdsdri domestice.

\[t ))
It/
l.r.ii

ut,

Figa nr. 5: FormeazE

linie grr,rr

Figa nr. 5: Formeazd grupa uneltelor zidarului. Coloreazd grupa uneltelor tAmplarului. Taie cu o
linie grupa produselor t6mplarului.

Fiqa nr. 6: Formeazd grupa pieselor de aceeagi formd gi grosime. Coloreazd triunghiurile
groase. Taie cu o linie cercurile groase gi mari.

mici

50

o\-.
v
O

06O

qi

Figa nr. 7: Priveqte gnryn


parte din gnm
parte din grupe

p
(rv/

FiSa nr. 7: Priveqte grupurile formate. Corecteazd gregelile. Explicd ce figurd geometricd nu poate face
parte din grupa respectivd. Folosegte o slgeati pentru a ardta ce figuri geometrice nu fac
parte din grupe. Stabile$te criteriul dupd care au fost formate grupele.

ntr
Fp

8O

rE
ilZA

Figa nr. 8: a) Uneqte figurile geometrice din mijloc cu cele de aceeagi formd qi grosime. Coloreazd
cu albastru pdtratele subliri qi mari.
b) Unegte figurile geometrice din mijloc cu cele de aceeagi formd gi grosime. Coloreazd
cu ro$u grupa figurilor geometrice de formd dreptunghiulard mici gi groase.

n aO

il^O
\E
\o/\
7A
\O
9E

a a

VA

llo
ao
l0

Fiqa nr. 9: Separ5 din


cele subliri
geometrice
Denumeqte

FiSa nr. 9: Separi din grupele de pdtrate gi cercuri pe cele mari de cele
mici gi pe cele groase de
cele subliri. Deseneazd in diagramele din partea de jos: in partea st6ngi figurile

geometrice groase mici, iar

in

partea dreaptd figurile

g"o*.tri""

Denumegte gi coloreazd grupa figurilor geometrice care au rdmas.

&
dQO
Y\()\/

mari

li rit1i.i.

D-n o OcO

t1

Figa nr. 10: a) Unegte figurile geometrice din mijloc cu cele de aceeali formi gi groeime. Coloreazi
cu galben grupa figurilor geometrice cu forml de triunghi mici gi subliri.
b) Uneqte figurile geometrice din mijloc cu cele de aceeagi formi gi grosime. Coloreazd cu albastru grupa figurilor geometrice cu formd de pdtrat gi mici.

A.)

O
O

rc
od
\

oLu]Q

Omrq
t2

OBIECTNAI.
multe obieteFiga nr.

ll:

Csl,sre-d

OBIECTML NR. 2 - si

multe obiecte.
FiEa

nr. I 1: Coloreazd

recunoascl pozifii qi relafii spafiale intre

doul sau mai

desenele din partea de sus a imaginii. incercuiegte desenele din partea de jos.

Figa nr. 12: Coloreazd cu ro$u lalelele aplecate spre dreapta, cu galben pe cele aplecate spre stdnga.
incercuiegte-le pe cele aplecate spre dreapta. Coloreazd cdnile care au coada in partea
stAngS. Coloreazd cu galben fluturii carc zboard spre dreapta, iar cu albastru pe cei care

Figa nr. 13: Coloreari

linie

desu-

obiecte-c,r.

zboard spre stdnga.

tr

W
t4

{=:

Fqa nr. 13: Coloreazd desenul din primul plan. incercuiegte desenul din planul al doilea. Taie cu o
linie desenul din planul al treilea. Formeazd grupa fructelor, grupa pdsdrelelor qi grupa
obiectelor de imbrdcdminte.

l5

Fiqa nr. 14: Coloreazd desenul care se afl6,,intre" alte desene. incercuiegte desenul care se afld in
partea dreapt[. Taie cu o linie desenul care se afl5 in partea stdng6. Deseneazd un
cercule{ in dreptul desenului care se afl5,,lAng[" alt desen. Stabilegte vecinii.

\'q-;
l6

Figa nr. 15: Deseneaz5


spate. Dest

desenul car:

Figa

nr. 15: Deseneazl buline pe obiectele care se afl6 in fa!a. Coloreazd

desenul care se afld in


spate. Deseneazd stelule pe obiectele care se afld ,,intre" alte obiecte. Taie cu o linie
desenul care se afl5,,sub". incercuiegte desenul care se afld,,deasupra".

t7

Fiqa nr. 16: Coloreazd pomul cel mai apropiat de lac. incercuiegte pomul cel mai depdrtat de lac.
Taie cu o linie pomul din mijloc. Deseneazd o steluld in dreptul obiectului care se afl6
,,intre". Deseneaz[ un cercule! in dreptul obiectului care se aflE,pe".

:q

\-.

/0 r'
,- y,
--t

"--6
-\ <p

-\-

-\

t8

-/

Figa nr. 17: Privegte in

partea drer

ciuperci l5
partea drea

Fxa nr. l7: Privegte imaginea qi denumeqte pozilia fiecirui obiect desenat. Deseneazd cogul casei in
partea dreaptd. Deseneazd doui ferestre pe partea laterald a casei. Deseneazl doud
ciuperci l6nga pomul din primul plan. Coloreazd vieEuitoarele care stau cu fala spre
partea dreaptS. Deseneazd trei flori 16ngi cdsu{d.

,-

/-eF
a_./

-'-

-,.

1"{YC

t9

OBIECTML NR. 3 - si
interiorul diagramei
Figa nr.

reprezinte grafic grupe qi

si

caracterizeze obiectele din

9i din afara ei.

Figa nr. 20: Stabile;te i

greqeli. I
pEtratelor

obiecte
18: Privegte grupele formate gi dacl pictorul a greqit, corecteazd-L, explicind care
sdgeati.
printr-o
lor
scoaterea
Arati
gmpa
respectivd.
din
parte
nu pot face
Formeazd gruPa fructelor-

6N
,

Fiqa

nr. 19: Formeazi grupa animalelor sdlbaitice qi grupa animalelor domestice' Formeazd
grupa u.,imalelor. Stabilegte asemdndrile qi deosebirile dintre cele doui grupe 9i
grupa nou formati.

,!
i/

20

Figa nr. 21: Taie cu o


nu pot aile

Figa nr. 20: Stabilegte criteriul dupi care au fost formate cele doul grupe. Corecteazl eventualele
gregeli. Formeazd grupa figurilor geometrice mici qi subfiri. Coloreazl grupa
pitratelor mici gi subliri.

r0
[]

lIr

Figa nr. 27: Taie cu o linie figurile geometrice care nu aparlin grupelor formate. Motiveazi de ce
nu pot apaprtine grupei. Formeazi grupa figurilor geometrice groase qi mici.

/ n\
,\N
4+
\IA
t

N/
/\--

l-//

/Im
[Ttr
21

,m
n
89 3A
4: u
OQ ilq A

Fiqa nr. 22: Privili grupele formate. Ardtali apoi printr-o sigeati (ca in model) din care grupd pot
face parte figurile geometrice din exteriorul diagramei. Coloreazl figurile grupei care
ili plac mai mult. Spune ce gtii despre formele acestei mul1imi.

ffi

E tr T A
T o
o- tr
o5 l

22

Fiqa nr. 23: Stabilegte c


(ca in mod
Coloreazi o

Fiqa nr. 23: Stabileqte criteriul dupd care au fost constituite grupele.

(ca

in model) din care grupd pot face parte

Coloreazi obiectele care i{i plac mai mult.

Arati cu ajutorul unei sigeli


obiectele din exteriorul diagramei.

Figa

Fiqa

nr. 24: Formeazl mullimea figurilor geometrice care nu sunt nici triunghiuri, nici cercuri, nici

nr. 26: Ardtali p

grupei cal

pdtrate. Coloreazd figurile geometrice care au form5 de cerc dar nu sunt subliri 9i mari.

O_\ E\O

ftTB
OOOO

Fiqa

Fiqa nr. 27: ArEtaf I

Formeazd grupa figurilor geometrice care nu sunt cercuri, nici dreptunghiuri, ntct
triunghiuri. Coloreazi figurile grupei care au formd de triunghi 9i sunt qi mari 9i groase
9i subliri qi mici.

nr. 25:

2
hffi-d
onhlM
a

24

geomcti(

Figa nr. 26: Ardtali pe etichetd cum sunt figurile geometrice din fiecare grup5. Coloreazi formele
grupei care sunt mici 9i subliri.

Figa

nr. 27: Ardtali pe

etichet5 cum sunt formele geometrice din fiecare grup5. Colorali figurile
geometrice care nu sunt gi nu au formd nici de triunghi, nici de p6kat.

25

Fiqa nr. 28: Formeazd qi coloreazd obiectele care alcdtuiesc grupa obiectelor dulci. Taie cu o linie
fructele care sunt dulci qi care in realitate au culoarea roqie. Deseneazl o steluld in
dreptul alimentelor obtinute din carne de porc. Numdrd gi spune cite sunt. Dacd pofi
sirie in eticheti cifra corespunzdtoare.

Figa

nr. 29:

OBIECTIVL L
clasificare.
Fiqa nr. 30: Ordone&r

floarea;i

Formeazi grupa mijloacelor de transport care merg pe apd. Formeazd grupa


mijloacelor de transport care merg pe uscat. Coloreazd acele mijloace de transport
care merg pe apa sau pe uscat, dar care transportd persoane.
etichetd cifra coresnunzdtoare numdrului.

Daci po{i, scrie

ffi

ffiLffi

ry
W

ffiru

26

pe

Figa nr.

3l:

Ordonee;

mai inali

OBIECTML NR. 4 - sI efectueze

opera{ii de triere, grupare, scriere, comparare,

clasificare.

Fiqa nr. 30: Ordoneazd, pe spagiul de sus, figurile geometrice dup[ lungimea coditelor florilor, de la
floarea cu coada cea mai scurtS, la floarea cu coada cea mai lungd. Spune ce gir ai format.

Figa nr. 31: Ordoneaz5, in spaliul dat, figurile geometrice dupi indllimea pomilor, de la pomul cel
mai inalt, la pomul cel mai scurt. Spune ce gir ai format.

T
A

l,lita

tl

u#W
27

Figa nr. 32: Continui desenul respectAnd ordinea dat5.

A \7

Figa nr. 34: Uneqte ce


ale eler-ulLu

ora

OoA
o@

Figa nr. 33: Continud desenul respectind ordinea dat6. Num5rd gi spune din c6te figuri geometrice
este alcituit fiecare desen. Denumeqte aceste forme.

Figa nr.35: Unege cu c


cu llvrro pE

A
n

28

Fiqa nr. 34: Unegte ce se potrivegte cu ajutorul unei


ale elerului,

linii. Coloreazd acele obiecte care sunt lucruri

tr@

Fiqa nr. 35: Unegte cu o linie ceea ce se potrivegte. Coloreazi cu ro;u pe cele care au forml de p5hat,
cu maro pe cele care au formd de cerc, iar cu albastru pe cele care au formi de triunghi.

Qa) H(

{#-,

NU
29

Figa nr. 36: Ordoneazd, in spa{iul dat, figurile geometrice dupd mirimea merelor, pornind de la
cel mai mic.

OBIECTT\'LL

Figa nr. 38: Recunoa-.rr


atitea pam-*
pentru c-eie
pe etichetE

m*

Ir-r

Fiqa nr. 37: Ajutd iepuraqul sd igi ordoneze morcovii in gir descresc[tor, de la cel mai gros morcov

la cel mai sublire.

Ordoneazi figurile geometrice

dupi

grosimea morcovilor,

respectdnd ordinea.

qq

ITF\

tr TO

l-1
30

.BIECTIVUL NR. 5 -

sr aprecieze cantit'{i globat prin


punere in perechi.
9i

Figa nr' 38: Recunoagt"


s3o-rhicd de pe rochilele fetileror. Deseneazd
tot atatea cercuri gi tot
atitea pdhatefry1u
cate triunghiuri are desenate
fetifa
oeseneazd
tot atatea baroane
-"hi1a.
pentru cele douS fetile din partea
dreapti, catsbaroane
r"r+
din
partea
st6ng5. Scrie
pe eticheti cifra corespunzdtoare
numdrului de baloane. "r"

Yo,3

,14

,:?
lol

l-D I

31

Fiqa nr. 39: Deseneazd pe vasele din partea st6ngi tot atitea obiecte cite sunt pe eticheta de la
mijloc. Verificd dacd sunt tot atitea. Deseneazd pe vasele din partea dreaptd cu unul
mai multe obiecte fatd de cele de pe etichetd.

Figa nr. 40: Deseneaz;i

sunt

cercuiete la

)z

dqser,,

Figa nr. 40: Deseneazi pe caseta din partea stAngi cu una mai pulin stelule fa!6 de liniulele care
sunt desenate in fiecare cdsu!5. Deseneazd pe fiecare balon cu unul mai multe
cerculete fa{i de liniulele care sunt desenate pe fiecare casetd a sa.

(,-\)\

Y/
t1
m
(

IIIIII
l

il11ililil

llll lil

JJ

Fiqa

nr.4l: in caseta din mijloc sunt desenate: o stelufd, un cerc, un pitrat, un dreptunghi, un
triunghi, o floricicI. Deseneazi in caseti tot atatea obiecte. Coloreazd cu roqu

run L

cercurile, cu albastru pdtratele, cu galben triunghiurile, iar cu verde dreptunghiurile.

ru
UB

Figa nr. 42: Deseneazd tot atitea pltrate cdte cercuri sunt. Deseneazd, mai pufine mere decdt
cercuri. Deseneazd mai multe cipquni dec0t cercuri. Deseneazi mai multe creioane
decit mere sunt. Deseneazd in caset6 obiecte ale grupelor care au ,,tot atitea"
obiecte.

Numiri

qi spune cAte sunt.

OBIECTI\-LL

Figa nr. 43: Formeq$


obiecle-t

iar cu'ne:
mulrirnii.-

fr?
!fr:

tG

Figa nr. 44: Formea-i :

re
spune c3:a

Preciz*:i:

L.g'S

lffi

34

Figa

OBIECTML NR. 6 - si numere corect de Ia 1 la 10.


nr.43: Formeazl mullimile posibile. Num6ri obiectele fiecirei mullimi.

Coloreazd cu rogu

obiectele mullimii cu qase obiecte, cu galben pe cele ale mullimii cu patru obiecte,
iar cu verde pe cele ale mullimii cu doud obiecte. Formeazd pereche intre obiectele

mul{imilor care

se potrivesc.

wrururuffi

^sk
4W

w
2'Nu-

Figa nr. 442 Formeazi mullimile obiectelor date. Num6rd obiectele fiecdrei mu[imi, denumegte-le gi
spune cite sunt. Coloreazd cu galben obiectele mu(imilor care au tot atitea obiecte.
Precizeazd numdrul acestor mullimi. Rdspunsul corect fiJ dI gdrgdrila de pe ultima paginS.

ffirfi

35

Fiqa nr. 45: Glsegte mullimile cu tot atitea obiecte. Indic5 numirul de obiecte corespunz[tor

Figa

nr. 46: Formeazi

mulfimilor. incercuiegte cifra corespunzdtoare, unind-o cu o linie de mulflmile respective.


Priveqte pe ultima paginl gi vezi daci ai lucrat corect. Melcul i.ti va arita rispunsul.

*v

***
**'*

*+*.
*+*"

maro multir

tr

Ttr

uI
t]T
Itr

I
1

fiecare mui

ff#ffiffi

Fiqa nr. 47:

Numiri srd
partea sting
cercule!

5
3

'/5\-=-H{(B)'-.

*o*

*,*

+*+
36

++f

rmi

Figa nr. 46: Forrneazd multimile qi deseneazd in caseti tot atAtea cerculete cite pdtrate sunt in
fiecare mullime. Unegte fiecare mullime cu cifra corespunzitoare. Coloreazi cu
maro mullimea cu noui pdtrate, iar cu rogu mullimea cu cele mai puline pdtrate.

rIT
r
trT

trtr tr TT
trTT
trtr 5I [ntr E= trT
trT
ur
trT
EE- trr
trtr
Ttr

t-r
t-t
l,t
t-t
t-t
I-t
14
23
78
9
6

10

Fiqa nr. 47: Numir5 stelutele din fiecare caseti gi spune cite sunt. Deseneazd, dejos in sus, in
partea stingi cu un cercule{ mai puJin fald de stelu}e, iar in partea dreaptl cu un
cercule! mai mult. Ce poli spune despre cele doui multimi?

**,r,i

***
***

***

:F

:t

*:F,F)r

37

*x*r*

:lr

,.

,*

*****

OBIECTIVUL NR. 7 - si raporteze cantitata la numir gi numlrul la cantitate,

asociind cifrele.

care au 6.

Figa nr. 48: Coloreazd florile mullimilor care au at6tea flori


incercuiegte buchehrl de flori care are atAtea

flori

cit aratd cifrele din partea dreapti, jos.


cdt aratdcifra din partea sting5, sus.

de pe ulima pagin5, dar nu inainte de a lucra tu singur.

r.\

ffipffi73
''JJilil 2 4

Oolise6
38

mai muhe,

Fiqa nr. 49: Deseneazi pe etichetl atitea linii cite fructe care cresc in pom sunt in mullime.
Unegte printr-o linie mullimea cu cifra corespunzitoare. Rdspunsul 1il dn pipugica

,-+--

Fiqa nr. 50: Dessneazi

io

Fiqa nr. 51: Formea.d o

cu trei elea

mulgimii cu:

Fiqa nr. 50: Deseneazd, pe fiecare coloand atAtea obiecte cAt aratd cifra. incercuiegte mullimile
care au 6,8,9,5 obiecte. Coloreazd obiectele mullimii cu cele mai puline gi cu cele
mai multe obiecte. Numdr5 gi spune cite obiecte sunt in fiecare dintre ele.

$_
4

T)
\@

A
+
9

tr

E
8

o
10

Figa nr. 51: Formeazl mul{imi de obiecte c6t ifi arati cifra. Coloreazd cu roqu obiectele mullimii
cu trei elemente, cu verde obiectele mul(imii cu opt elemente, cu galben obiectele
mullimii cu noui elemente. incercuiegte mullimea cu zece obiecte.

GG@

ffi8ffiWffi
39

Fiqa nr. 52: Glsegte solulia astfel inc6t

si ai pe fiecare rind tot atAtea buline c6te indici cifra.


linii cAt ili aratd cifra, apoi cu una mai pufin.

Deseneazd in partea dreapt6, tot atitea

ooccoccoc
9

Fiqa

COCCCCOOC
COOCCCCOCC
OOCCCCCOCC
CCCCCCOCOOO
COCCCOCOC

nr.53:

Atageazi fiecirei mullimi cifra corespunzdtoare. incercuieqte mullimea cu cele mai


multe obiecte. Coloreazd obiectele mullimii cu cele mai pu{ine elemente. Pe ultima
pagini vribiula ili va arita dacd ai lucrat corect.

A
AAAA
trntrtrntrtrtrtr

nntnn
07

-^*f,\frd
{w@@

oooooo:
$$s$$$$$0 :
40

OBIECTI\'LL
concentrul
-.
Fi$a nr.54:

10.

lnvata:e:
ro5u fruc:r

OBIECTIVUL
concentrul

NR. 8 - si

formeze qirul numeric crescitor qi descrescitor in

10.

Fiqa nr. 54: invald fetila sd numere fructele, aritdndu-i prin linii ordinea crescdtoare. Coloreazd cu
roqu fructele grupei cu un obiect, iar cu galben obiectele grupei cu zece fructe.

ffi
.\cal

@&

4q\

$3

41

Figa

nr. 55: invali b[iatul sI

numere obiectele personale, arltdndu-i prin linii ordinea


descrescltoare de la l0 la 1. Coloreazd cu verde obiectele grupei cu trei obiecte, cu
maro obiectele cu qase obiecte, iar cu albastru obiectele grupei cu opt obiecte.
Spune ce grupi a uitat pictorul sd deseneze.

Figa nr. 56: Formeazi

celelalte gru

JD
(:,

q@a

7"

f-^

\c f=

k"*
,J

*j+

42

la 5 core

Figa nr. 56: Formeazi grupele qi, in partea de jos, desene azd pentru fiecare obiect o bulini de
la
I la 5 corespunz5tor numSrului de obiecte. Continud, ca in modelul dat, si aranjezi
celelalte grupe. Spune ce gir ai format.

ffi

w1)
@

TTHTI
43

Fiqa nr. 57: Formeaza grupele qi numlrd obiectele. Aranjeazd-\e in ordine, de la grupa cu cele
mai multe obiecte, la grupa cu cele mai puline. Deseneazi in casete, pistrind ordinea
pentru fiecare obiect al grupei, cite o stelu{d. Coloreazd cu verde grupa cu cinci
obiecte gi cu rogu grupa cu un obiect.

/a{s*

6CFI@/

@@
#mp

Wn

W ffiffi

ffi/
/

TT E TN
44

Figa nr. 58: Formeezi


fiecare obir
cu

verde:r

Figa nr. 58: Formeazi grupele qi trece-le in casetele de jos, de la gase la zece, desenAnd pentru
fiecare obiect al grupei cdte un triunghi. Coloreazi cu galben grupa cu qase obiecte, iar
cu verde pe cea cu gase obiecte.

N\7

ffi
TTMTT
45

Fiqa nr. 59: Formeazd grupe. DeseneazS, pentru fiecare obiect al grupei, un pdtrat.

##@AsK} \])-\[yr/
$ffi%*ffiffiffi

bW

ffiffi^

N \,ffi

Mffi@

TTN
46

n
tr
n
tr

trn

Figa nr. 60: Deseneazd in ordine descrescdtoare obiectele grupelor. Coloreazd atitea pitrate cdte
ili arat6 cifra. incercuiegte cifrele care aratd vecinul mai mic al numerelor 1,3,5.
Deseneazl o steluli in dreptul cifrelor care reprezintl vecinul mai mare al numerelor

0,2,4.

01234

A'

OA
tr

43210

otr

Eotr
A=o n
^

OA

543210

troa
o

trfo

A=O

trA.EO

OnA=O

1234

47

Fiqa

nr.61:

Uneqte punctele
ordine ai urmat?

in ordinea numerelor. Denumeqte obiectul pe care l-ai desenat.

Ce

Figa nr. 63: Unind pn


veti obtirrc

;r2

Figa

nr. 62: Respecti

ordinea crescdtoare a qirului numeric qi vei obline un obiect. Cum se


numeqte acest obiect? Cite spile are el qtiind cd numdrul de spile din fa{i este egal
cu cel din spatele umbrelei, minus doud.

48

Fiqa nr. 64: UneqtE p


obiece I

Figa

nr' 63: Unind punctele gi respectdnd

ordinea descrescitoare a qirului numeric, de la l0 la


veli obline doui obiecte. Ale cui sunt aceste obiecte gi la ce forosesc?

8*7
L*..*a

l,

*s

"9

Figa nr. 64: Unegte punctele respectind ordinea descrescltoare a girului numeric.
Spuneli ce
obiecte a1i obfinut gi la ce folosesc.

*8

9',

Md
49

OBIECTIVUL NR. 9 - sI determine locul fiecirui numlr in girul numerelor

naturale invi{ate.

Figa

nr.66: a) Desene;:
iar

Figa nr. 65: Respectind drumul Albei-ca-ZIpada, coloreazi cu albastru imbricimintea primului
pitic, cu verde pe cea a celui de-al gaselea pitic, iar cu portocaliu pe cea a celui
de-al qaptelea pitic.

in:l:

b) Desera'
?4Pt!-:.

iar in e.

.f\rr

e
.e(

ffi *w
-&;"---

v4

{w
t\

..S

50

{t \N
\

Figa

nr.67: Desenearj

$aptea Pa:.

pe cea de-:

pind la

rk

Figa nr. 66: a) Deseneazdin primul dreptunghi o carte, in al doilea un bloc, in al treilea o fereastrl
iar in al patrulea o scard.

b) Deseneazd in primul pitrat un nasture, in cel de-al doilea o batist[, in cel de-al
qaptelea o casd, in al treilea o cani, in al cincilea o remorc6, in al gaselea un zmeu,

[][]EE
iar in al patrulea o cugci.

tr[trTtrTtr

Figa nr. 67: Deseneazl in cea de a doua vazl doui flori, in cea de-a cincea trei flori, in cea de-a
laptea patru flori, iar in cea de-a treia o floare. Deseneazd pe prima vazd un cerculet,
pe cea de-a doua doul cerculete, pe cea de-a treia trei cerculele qi tot aga mai departe
pini la ultima vazi.

51

Figa nr. 68:

A)

Coloreazd primul 9i ultimul creion cu rogu, pe cel de-al treilea cu galben, pe al


doilea cu albastru, al cincilea cu verde, al patrulea cu maro, al qaselea gi al optulea
cu portocaliu, al gaptelea gi al nouilea cu negru.

B) Coloreazl

qi

mingile cu aceleaqi culori ca gi creioanele.

cifoa con*-pcomPus.

Figa nr. 69: Deseneazi pe cel de-al treilea balon un cap de urs, pe al cincilea un cap de iepure, pe
cel de-al nouilea un cap de pisicS. Coloreazd al doilea qi al optulea balon cu rogu,
primul gi al qaptelea cu albastru, iar pe cel de-al patrulea gi al qaselea cu galben.

(a;
\t-\x

yr
52

OBIECTIYLL }
l0 cu diferenfe de I - 1
Figa nr.70: Compune ::

Fiqa nr. 7l: Deseffiai


crent-J;e-

OBIECTML NR. 10 - sI compunl


I - 2 uniti,ti.

gi

10 cu diferenfe de

sI descompunl numerele naturale de la 0 Ia

Fiqa nr. 70: Compune in caseta liberd numIrul dat de bulinele de pe fiecare domino. incercuiegte
cifra corespunzdtoare. Deseneaz[ o steluli in dreptul cifrei corespunzdtoare numdrului
compus.

10

9 8 710

56

ooo
ooo
6

Figa nr.

7l:

10

5 6 7 8 910

Deseneazi pe crengula de

jos a fiecirei ramuri toate frunzele de pe cele doui

crengule. Numird-le gi apoi incercuieqte cifra corespunzitoare numirului compus.

53

Fiqa nr. 72: Aratd pe numdrltoare doui posibilitlli de a descompune numerele date.

Fiqa nr. 74: a) Culege


gruPa :I

i1"...*,0
b)

Nurn^6-"i

desenea

Fiqa nr. 73: Deseneazd atitea stelule cdte

i{i arati cifra. Arati

cum po{i descompune num5rul.

incercuiegte cifra corespu nzdtoare.

Figa nr. 75: AranjeaeE

sus, cifia :

vas cifr: ;c
gi alte posii

,F{<*r<{<*{<***

****
{< {< :f

1234567

76854321
54

987654321

Figa nr. 74: a) Culege merele gi perele in acelaqi coq. Numir5-le gi spune din ce este compusd
grupa fructelor. Mai gisegte gi alte solulii de a compune acelagi numir de fructe.
incercuiegte cifra corespu nzdtoarc.
b) Numiri ciupercile din stdnga gi din dreapta mirului. incearcd, in caseta de jos, sd
desenezi pentru fiecare ciupercd o liniufd. Cite ciuperci are noua grupi compus5?

78910

Figa

nr. 752 Aranjeazd buchelelul de ghiocei in cele dou[ vaze.

incercuiegte, in partea stdngd de

sus, cifra corespunzdtoare numdrului de ghiocei din buchelel. incercuiegte pe fiecare


vas cifra corespunzdtoare numdrului de ghiocei. GAndeqte-te cI ai 3 4 vaze, incearcl
qi alte

posibilitili

de a aranja buchelelul de ghiocei.

123456789

55

OBIECTML NR. l l - si recunoascl simbolurile


de adunare qi scldere cu 1 - 2 unitlfi.
'

matematice gi

si

efectueze operatii

Fiqa

nr. 78: Privegte ima


simbolurlle
puigorul de

Figa nr. 76: in fructierl au fost cinci mere. Doud au fost stricate qi le-am dat jos. CAte mere au
rimas in fructieri? Rezolvd problema folosind simbolurile matematice qi apoi vezi pe
ultima pagini dacl ai rezolvat corect. in dreptul mdrului vei afla r[spunsul.

o o-]fr-o

{.:-="J
-<////)
/4

4--t
\\

Figa nr. 77: Pe o crenguld stau trei pisdrele. Din zbor mai vine o p5s6ric6. CAte pisdrele vor fi
acum pe crenguti? Mai intii rezolvi problema folosind simbolurile matematice. Apoi
vezi ce i{i arati crengula de la ultima paginl.

"{P

56

ri:.

)l

y's

cI i:r=
stradal".;-:

Fiqa nr. 79: $tiind

matematr:s.

Figa nr. 78: Privegte imaginea gi formuleazl (compune) o problemd. Rezolvd problema folosind
simbolurile matematice. Spune ce operalie ai efectuat. Rispunsul corect {i-l dd
puiqorul de la ultima pagind.

Fiqa

nr.79: $tiind

cd intrebarea problemei ce trebuie rezolvatd este,,Cd{i copii agteaptd sd traverseze


strada?", spuneli conlinutul problemei. Spuneli ce operalie efectuali. Folosili simbolurile
matematice. Rispunsul corect vi-l dd cdleluqul de la ultima pagini.

57

Figa nr. 80: Interpreteazi desenele gi rezolvi problemele. Scrie semnele (adunare sau scddere)
care conduc la rezolvarea problemei. Formuleazl alte probleme pistrind aceeagi
acfiune. Dupd ce rezolvi problemele, verifici rezultatele cu cele de la ultima pagind.

,16

58

Figa nr. 81: Creeazd p:o:


Scrie serrn:

Figa nr.

8l:

Creeazd probleme

dupl imaginile

de mai jos. Scrie in caseta de sub imagine tot atatea

cercuri cdt indicl grupa. incercuiegte cifra corespunzltoare numirului de obiecte.


Scrie semnele care conduc la rezolvarea problemei. Vezi rdspunsul pe ultima pagind.

23

,f,T

EVALUARE SUMATIVA
Figa nr. 82: A) Deseneazd trei l5mii pe ramura din dreapta, doud pe cea din stinga, patru pe
ramura centralI. Coloreazd mullimea cu doud ldmAi.
B) Coloreazi cu albastru figura care nu este nici cerc, nici hiunghi, nici dreptunghi,
dar este mare gi groasi.
C) Deseneazi atdtea bile cit i{i aratd cifra.
D) Unegte punctele in ordinea crescitoare a girului numeric. Ce obiect ai oblinut?
Cine il folosegte?

&
\

nO

4
60

C)

Deseneaz

cifi-a- Fe

incercuie

fr

Fiqa nr. 83: A) Desenea-z


cu atrbastr
B) Rezolr 6 I

D)

Forrmeaz

cifrelor'5

Fiqa nr. 83: A) Deseneazi in partea stingi, sus, cu rogu, doul cercuri, cu galben patru kiunghiun,
cu albastru cinci dreptunghiuri, iar cu maro trei pitrate.
B) Rezolvd problema folosind simbolurile matematice.
C) Deseneazi pe crengulele laterale (dreapta, st6nga) atdtea frunzulile c6t ne aratd
cifra. Pe crengula din mijloc deseneazd at6tea frunze cdte au celelalte mullimi.
incercuiegte cifra corespunzdtoare.
D) Formeazd qirul crescdtor al numerelor, desenind cerculete. Coloreazi vecinii

cifrelor 5,7,9.

2345678910

61

Figa nr.

84:

A) Andrei

se

Figa

joacd. El are gapte pietricele gi doui mingi.

Spune cu c6tejucirii se

joacd Andrei. Rezolvd problema folosind simbolurile matematice. Pe ultima


pagind afli r[spunsul corect.
B) Unegte in partea dreaptS, sus, in ordinea crescdtoare a numerelor, cifrele de la 0
la 10, printr-o linie continui. Spune ce ai ob{inut.
C) Deseneazl in partea stingi, jos, pdtrate pentru a arlta vecinii cifrelor 9, 6, 3.
D) Din primul cerc deseneazd w cap de copil, din cel de-al doilea o minge, din al
treilea un balon. Coloreazd, pdlratele plstr6nd ordinea culorilor: verde, albastru,
maro, galben.

:
-t.10

--'

*0

OO
10 9

8 7 6 5 4 3 210
62

nr.85: A) Dentry
insctuq
B) Formeazl
numfu-u.l,u

C) incercui
folosite k
D)

Formndla

de

rnirgc

Vezi oe

Figa nr. 85:

A) Denumegte obiectele

redate in partea st0ngi, sus. Desparte cuvintele in silabe, apoi


incercuiegte cifra corespunzdtoare numdrului de silabe ale cuvintelor care le denumesc.

B) Formeazl o propozilie, reprezint-o grafic, apoi incerciuegte cifra care corespunde


numlrului de cuvinte ale propoziliei formate.
C) incercuiegte cifra corespunzitoare numirului de figuri geometrice care au fost
folosite la construclia vaporului. Deseneaazd-le pe etichetd.

D) Formula[i o problemd cu num5rul de mlrgele mari qi mici care alcdtuiesc qiragul


de mirgele. Rezolva{io folosind simbolurile matematice.
Vezi ce i1i spune r[spunsul de la ultima pagind (mdrgele).

6o

63

Ai lucrat corect?

ailbnpb/
oM *;o/**

coq,ect?

-)g
-2'=8

1,0

--*

:8-2=6
''10,

@.=,'ff&==3

+5-2=3

'Q 3 .ry!1
to
2+1=3 ,\/A+2=10

\....ls,--{a14

,yffu14
ffi 3+1=4

'_+

tB

4+2=6

6+2=8

+6

1q

.2+2=4

1a

3+1=4

15

4+1=5

L)

1o-1=e

#s
6-1=5