Sunteți pe pagina 1din 12

'54

11'

f
,

fir

r
%AN

"41 41-11:LIWU ,ip

*4 Mk 11** 4111111111111011111**....

Iasi
-a-moor

dna%

\411Kit

MAIORESCU.

Titble ,dragS, Du uitaz


ctomplimente Liii

MO!
i 7,

1"1":7

www.dacoromanica.ro

/
111111.1191,

I.

tag a

ALI

IMO Oh:

III Amu Al !NOWA

mos ..

;?:.,:' ; .;

-Itimaikek.

isiit.,414,4,

-14510illit: 4

witessaamea.
rilillalilla

--

i.

,.,

_,

....

-,

.- ....

----:,k, -,

,1111111011

1,..

..)

,..,

'

,.

Si
,,,;,,.,4,1)4,-;:i;,-.1,0;:12,,,1".."
's.k..:0

4,,,,,,,,,,,,,,,717.:7,z,e'.
,.

",

,,,'''`gst'..Wi

PUrE

' '''' `` ''''''


,Z;,"
';',7'''
'4'.'4''.."
: l'U 'IMki4g,
,

,.1...!, 3

\It

'

AMIIIIIIIIMIIINMIIIINIIIIIIII

':,?.tig,,t,.,.0;:.0.,$3,,,,,,,,..,7.,,,-

,_---`

,:

N st .,> 1. : '

II-*-1467:11:

AIM

tiii i

1w'

*" ISOM e A
1-1',. ' 1

'

.'

PALATU

omplimente

(i:/-1..'

IM'a biltk'.

I tillW

AO S ti' % k` R All***
A

: , *Kagabl.

."4

'

ae

,,,,
lzii. Teilt%iiii.a..,

a raga, uu uliat

.,

",
vaim t.

.,_

..

4.641 l',
MINI '',,

..,

410k.

AT -V1#1111110116, ,
ak Mt 1 IOU
SitilialiNo::'
..

Lui NAI6eilk--,scsci.

't:

YTh

i / ',

All

4. -di,

"

,F4816

04 1104,t0.6
'..".- ,, i,,..r.
. ..
,,

Ii

113
r

411:111-111::16

k.3

--

,_}

Aarvui,

NEL.,..,.Titi.i..e,

PLMNREA
I' 111111111111
!WIT

_........,

<

"..

,----

4
.4..,,

,
-f,-,,,,

betts

AP14114101r---

07

FURNICA

11144

.4.

131t9OittiE
..

nul din aceste ministere, sag vedem


Aceasta'i singura explicare a atitupe d. I. G. Duca , deoarece dare a- dinei mele ... politice ! ? Fac aceastd
ceste doila specialitati s'a indrumat declaratie, pentruca nu cumva bail
exclusiv activitatea tinarului minis- cititori rAutacioei sa'ei inchipue ea
tru!: scriind remarcabile articole de menajez pe ministrul de Interne fipolitica externals o gazeta cotidiana indca am de gand sA 'nfig sonde in
ei fiind director al BAncilor Populare fondurile secrete ale departamentului
deci in diplomatie sail finante isi va- d-sale, ori ea ma iau bine pe tango
lora aptitudinile sale. CAnd colo, ne ministrul Industriei Minded am intenpomenim cu d. Duca ministru al In- tiea sA deviu ei eu un cavaler de industrsuctiei ei Cultelr.
trie, ea alti bravi confrati ! ...
In loc de departamentele Emililor,
*
i s'a dat sa administreze fondul mi- ,-'
lelor ! Singura indicatie pentru ca (-. chestie importantA care se discutA
in lumea politica este ei aceasta:
d-lui Duca sa i se dea portofoliul aCum e posibil ca in actualul
costa , ar fi numai faptul cA odata 'n
Camera', conu Petrake Carp, supdrat guvern sa nu intre d. VintilA Bratianu?!:
PentrucA a lAmurit cineva la
eA junele salt adversar il lua cam
prea de sus intr'un discurs, 'i a rt.- Capp VintilA nu e de acord cu frapostat in hilaritatea generalA cu ur- tele sAu Ionel in pyivinta-expreprierei.. ---: Vintila nu'i pentru expropriere ?!
matoarea zeflemea : .Cat despre d-ta,
9.
Cu oarecare rezerve ... VintilA,
elevule Duca, iti pun note trei la con- ,
duitA, ei te rog sa firla lam]. D-tale ! de cand cu accidentele tranivaielorAcum, in ciuda conului Petrake, ele- g S. T. B.D cari au caleat si Inset bevul s'a rAzbunat punindu-se in frun- tegt pe viatA 0 sumA de persoane, a - _
tea tuturor ecoalelor din RomAniea , dovedit cA e mai mult pentru... es-

n numele cArciumarilor romtini, multumim doctorului Mamulea care, in


1 sffirsit, a permis Regelui.nostru su-

ferind, dace nu o schimbare de regim

alimentar, eel putin o sehimbare de


regim politic.

Am zis in numele cArciumarilor,

nAci aceetiea vor trage cele mai multe


foloase de pe urma noului guvern. In

adevar, subt cabinetul actual se vor


face, intr'un singur an, in tara noestra, nici mai mult nici mai putin deeft trei alegeri generale : primele i-

medieat dupA constituirea guvernului,

pentru a pregAti constituanta necesara reformelor anuntate, apota data


()aril alegeri pentru ConstituantA, in
fine a treia ()aril alegeri spre a se alnatal parlamentul eu care d. Bratianu
,

va incepe in mod normal sA guverneze.

Ori, etim din experienta , ca alegeri lard buturica e ea o nunta Ora

lutari. Niciodatd alcoolismul n'a realizat in Romaniea mai mari progrese

tropiere !

ei a trecut in adevAr la loc... pe-o

ea in timpurile de propaganda ei operatiuni electorate. Aea find, trei

Anti! X. No. 20, Joi 16 lanuarit 4914i

bancA... dar ministeriald !

guvern ?
-7 Foarte simplu. Cand se discuta

In sfareit, in noila formatiune mi-

alegeri inteun an vor fi un enorm nisterial, mai vedem pe d. Al. Cons-

chilipir pentru cArciumarii noetri.


Dealtminteri, d. Ionel Bratianu, tinul din cei mai insemnati podgoreni

din lard, proprietar al viilor Florica

Piteeti si Simulescu DrAgAeani ,


ar fi dat dovezi de o scandaloasa lips

de spirit de corp, deed nu s'ar

fi

gindit ca in intiiul rind sA imbuedtAteascA soarta simpaticilor areiu.

mari romfini.

Ttelltt

'

n eeeace priveste impArtirea portofoliilor,, s'a procedat ei de data a,trt 1 ceasta" conform obiceiului pAmfintului':- edicts cofetarii ail fost insArcinati- sA faca ghete ei cismarii prAjituri.

nu'i aea ?

lista ministeriala, cineva a strigat cu

cedind portofoliul acesta

convingere : ,'''" --7

- ..

Andpodos kosmos! a exclamat probabil amicnl nostru Venizelos citincl


lista guvernului liberal.
'---

guvern ?

-.

---

-,:j--. -

1-

Pardon, astea trebuiea sa le spui 44.. -,,


ministrului de Domenii, nu mie ! .: ,,-: ,,
,-.- De ce ? !
,L2: ,." .
...,.`
,' ...'" ;!..rir..
.

--FlindcA, in chestie de rime, d,


Al. Constantinescu-P. este singtrrutrimAtor din guvern !

terne ei Al. Radovici dela Industrie ?


De ce ?...

..1

-.

.1

-.'

intre nouii ministri ati bagat de


seeing CA n'am tachinat numai
pe d-nii V. G. Mortun dela In-

''-'

- ministere... mistere...

-..

'

',

-"

,7'... -

-'-'

-- Iti raspund cu trei rime : Steno...

.-

.,-,'

vA9

, -,-,-.1*,

Si ce-a zis seal ?


:
A zis ei el tot aea : ba nu !
Bine... Dar cum se poate ea nici
d.
CosticA
Stere sa nu facd parte din
,

d-lui Victor Antonescu dela Banca


National, deci om de tifre, ori eel
putin presupus ca atare.
.,

*0*

Banu !

---,--

-''' ,

:,..

-,

... In hatarul unei scumpe el me-

'

lancolice aniintiri de tinerete, din vre-

-.:

. - '..' -.

::,

Kiriak Napadarjaa, ,

'....,

''..
--

:-

mea and ma trudeam zadarnic sd


'
InvAt a darita polka la balurile so- , j1)-nul Athanase Rapetti (Picollo),
-.
anu- n'a avut si nici nu 'are vreini amestee ,:!',.,47.
boiii, iar un medic, d. Dr. Anghelescu, cial-democrate ce se dati in
este pus sA condued departamentul lui noli la Eforie, si. cind debutant cu redactia sau adnfinistratia revistel '.",: ,
ageamin in exereitiile artei choreo- noastre. Furnica" intreaga en rare,
lucrArilor publice.
Despre numirea eelor doi Emili, grafice striveam, brutal bataturile exceptii e scrisa de d-nii George .
..
Em. Porumbiru la externe si Ern. ctovaraeilor de idei ai d-lor Mortun Ranetti si Nae D. Taranu.
'
Costineson la finante, n'avem nimic ei Radovici, cari pentru mine email
Spre exemplu, d. Ionel Bratianu,
care este inginer, e ministru de rAz-

care ca decan al baron-

lui de Ilfov s'ar fi impus la Justitie,

pi
,

tantinescu,

Dar, d. Banu, de ce n'a intrat in

.,..

de zis, decit CA ne aeteptam ea la u-

numai niste tovarAsi de dant.

-.,

Colegiul mile
-;

CancLeste vorba ea s'alegi sdpun,


O crem, padra
Atuncea este destul un

*--Colegifi!

-:'

E cert ca. votul tuturora


O sA se dea doar pentru .Flora, !
-

Un agent electoral
r

freferafi

VINURILE
_
POCNARD
tit
Cac/ sum' ce/e mao bane .6/ ce/e ma/ /77`tira/c

'" 1-"----"-,,,.......,

..'411T

iCTOR iE q7-TELEFONT3V53
Se RV1CiCJL LA DOMICILIU '-...

_.-

;
www.dacoromanica.ro

.:-?.i

taza

FURNICA

3
.

In vederea viitoarelor alegeri

DIN SPIRITUL ALTORA


Adaptari.

Intre confrati.
Castron, cunoscutul bard al cafenelelor de mane a doua, se plimba

fudul pe calea Victoriei, avand la butoniera panglicuta medaliei Bene Merenti clasa I-a, pe care decedatul guTern a binevoit sd'i o ofere pentru

meritele sale... capilare (se tunde la


un an odata).
Trecand prin dreptul unei cofetrii

un finer autor dramatic il cheama


cioednind in geam.
Castron intra.
Ce vrei ?
intreaba el voios.
Uite, vezi tu placinta asta cu
mere ?... nu aceea din tava , bucata pe

care o tiu in mana ?


0 vad. Trebue sd fie foarte buna.
Minunata ! Te-arn chemat sAtti
spui ea bucata aceasta de placinta e
4.)
mult mai cunoscuta de publicul citi-tor decit operile tale. ,!
-- Da 'alalalt cine-i, ma ?
Ei asi ! Si de ce ?
Ssst !... taci din gurA, ca anu-asta a dat pleasca paste noi : o s facem
FiindcA bucata asta de placinta alegerile cu boieru de vita care merge cu conu Vasilica la brat !
are toate foile taete, iar volumele
Desen de F. Sirato
tale de poezii, nu !
-

Lana ?... Lana serveste mai mult la

Scolare.

)1(

"
facerea... la facerea...
Client prevAziltor.
Prima
lectie
din
Ianuarie.
Dupd ultima vorba, Mucles a ramas
Nea Mache a petrecut ajunul Bobocu buzele caseate de par'ca un inditezei la efirciurna, iar spre Mild a porNici
n'a
apucat
sa
ispraveasca
bine
nevazut Ii virise pumnul in gurii.
nit-o chiuind prin mahala, cu lautarii
ei Mirelee se scoald in pi- ' vid
D-nul profesor, ea sal ajute :
dupa el. Din tare...ma a si racit ca catalogul
celui
cioare
,
din
bailed
Pantalonii tai din ce sunt facuti ?
un bulgare de gheata.
catedra :
niste pantaloni vechi ai1,tati.
Medicul, chenrat in graba, i-a pres- depe D-le
..
profesor, pe trimestrul I-iu : . - Din
,eris cloud prafuri.
si
lectie
numai
odata
m'ati
scos
la
*/ .;
Sari dai unul astaseard i unul mi-ati pus trei. Ae vrea sa'mi indrept
,
?..- i
!. ,;maine dimineatti , s'a adresat el, la note : va rog sh m'ascultati din nou. D'ale lui
r:...1/f
'
plecare, coanei Frosa, consoarta lui
Cum, rod, sa te-ascult cand Thai
Actualmente, Mitica e eel mai ocunenea Mache.
tu ? !
pat locuitor al Romaniei... dupd d-nul
Abia trecuse o ora dela inghi- porunceeti
Nu,
d-le
profesor
;
dar
am
repe;free primului praf i bolnarul incepe tat toata materia in vacanta Craciu- Ionel Brtianu. Ieri, de exempla, un
prieten al sau vazandu-I c'aproape
,
eft urle, lungit in pat :
nului i acum o etiu ca pe apa !
fuge pe stradd , striga dupa el :
Nevasta !... Fa nevasta !...
Bine. Sa ne spui, atunci, dintre
Un'te duci, ma ?
Ce e, Mache ? soseste speriata articolele cari le exporta Romaniea,
Monser,
Ii trimete Mitica o
-coma Frosa, care se afla in odaea de care se gseete in mai mare cantitate
bezea cu mana lasa-ma ca n'am
alaturi.
mult raspandit ?
timp : ma due la barbier, sa'mi rad
Nu mai pot! SA'mi dai ei prafu si e mai
Lana,
d le profesor. Campiile si barba!
Malt.
noetri sunt pline de turme inIn cazul asta, de ce n'o Iasi sa
Nu se poate, barbate : doftoru a muntil
tregi
de
or cari vara i iarna pasc... creased
?
zis sal iei maine, la seapte.
! Ori ti s'a Mout si tie foame ?
-- PA null spusei : fiindcA n'am
Pai tocmai d'aia, Froso : teama Zici Ho
lane e un articol de export. timp !
mi-e c mor peste noapte si nu vroi Exact.eaSA
ne spui, atunci, la ce se inNicollo Mascalzont
ia licheaua sa se laude c'am dat ortu trebuinteaza
lana- mai des ?
_
popi fiindca nu'i am urmat reteta!
.
Banchet pentrtt Al. Constantinesen
.

CHAMPAGNE

ARUTR;AS
S F

,..

SEC EXTRA DRY


DRAPEAU ROUMAIN

CUVEE SPECIALE

II

4.* 4

19:1

Restaurantul EUROPA"..

On

SOCIETATE ANONIMA

Bonvivant

<1
S'a deschis

gofig"..
..nigif

La Domenii deed vine


Al. C.-P. e semn ca'n fine t
.
Pestele se iefteneste
s
$i Antipa patimeste..
De aceea ea lui P.
,
Propun azi ca sal dam, bre,
C'a ieftenit crapul, cega,
Banchet la Mircea Bodega!

Pasagiul Roman, langa Calea Victoriel


Local modem, divizat-in 2 clase si Sala de berrie.
BUCATARIE ALEASA

Intrare separata la etaj. Preturi moderate.


<I

_' / --m
II
ID

11

c:El

www.dacoromanica.ro

11

FURNICA"*

Directori: G. RAPIETTI, Pl. D. TARANG

Abonamentul 10 tel pe an; 5 lei pe sease


luni platit Mainte.
Adresa : Revista FURPIICA"--Bucuroti

'
61

ii

SLUJNICI MODERNE
7 MT'

7.

Alb

Al
71077701.617,

-f

7711116177
3

Opizeci de tel pe tuna?! Ceri prea mult ; unde mai pul ea ai bonnie pulina treaba
la bucatarie: not ne hranim aproape numai cu lapte.
In cazul asta, moral& fn loc de bucatareasa de ce nu angajall o vac6?
Desen de F. Strata

www.dacoromanica.ro

FURNICA

Anul X. No. 20, Joi 16 lanuarie 1914


UNTERYIEW TU D-NUL N1CU FILIPESCU

pun .

D-nul Bdddrdu a fost totdeauna


. .
. .

Mandstirea Dealului 'afirmA scurt :

.Pun .

. tea cu ajutorul cdreia parti-

. .

. .

. g do.yte !rtinjete conu Nicu.

Si cel mai de rand individ cand zanii sdi au trecut din opozitie deaDomnule,ridic eu tonul, revolii
iau
dreptul
in
bugetul
statului
!
tatnuli
... si trebue sA stii
tot last o urma de vaga tristete in eu vorba din gura , bucuros CA i-am cA d-nulpermit
BAddrau
e un barbat de stat
sufletul trecatorilor cu cari s'a intalnit ghicit intentia.
solid
...
cand erea dus la cimintir ; dar un guTinere ramolit , afiA den ziva de
Fie! sbarceste din nas d-nul
vern? Ce cregrete poate inspira un Filipescu.
A doua intrebare ?
azi, datorith progresului fAcut de
guvern care decedeazd la data fiat',
limp d-nul Bdddrdu a func- stiinta , aproape nu mai existA corp
-ea un simplu asasin condamnat la tionalCdt
ca ministru a luerdrilor publice, ' solid care sd nu se lichefieze.
,

moare, chiar daca nu are pe nimeni,

moarte ?

In acest scop am plecat la domiciliul d-lui Niculae Filipescu, fruntas


-conservator i fost ministru de razboi
in cabinetul Petre Carp. Voiam sag
d-nul BAddrAu, ea
intreb coat
unul ce i-a lost prieten bun si coleg
de Parlament Inca de la ruperea parFtidului in cloud. FAcusem planul sa
continua la fel cu fiecare ministru in
parte ; citind built cele de mai la vale,-

-yeti intelege usorspercauza care

m'a fAcut sa renunt la seria grandi.

-oaselor mele interviewuri. ,


D-nul Filipescu locueste 0 casA boeTeased, proprietatea ,sa , aproape, de

vfitorul palat al primariei Capitalei.


M'am suit sus, la etajul I-iu, pe o im-

pozantA scara de lemn sculptat artiStic

imediat un .fecion), ceremonios ca


un arhereu, m'a introdus in cabinetul
de lucru al stApfinului sAu.

4u.

Expunandu'i pentru ce am venit,


-d-nul Filipescu ma incurajeazA :
SA fii scurt, ca altfel ma pica.
.

cum si-a indeplinit slujba?

Pun . .

. .

Ce are aface?
Cu deosebire ca aceste corpuri ,
venind in conctact cu diferiti agenti
chimici se lichefiaza, pe catA vreme

surfid eu, incantat.

. dual !

Fie! se incruntA din non pretendentul la sefia conservatoare. Care

d-nul BAdArAu, tot un solid bArbat de

va sa zicA , s'a sfarsit ?


ExcelentA, nu gamma cuvinte

stat, cum vine in contact cu diferiti

Si ai sd'mi reproduci interviewul

intocmai ?

Aveti incredere . .
Pardon eu n'am incredere in
mernoria mea dar in a altora! Repeta, te rog, Aspunsurile mele, ca sA
vAd daca le tii minte exact.
Cu placere ! IatA, textual, cum
;

agenti
electorali, se licheliseazA !
Protestez ! D-nul BAdArAu e un
om demn
... de dat pe use afarA ! racneste d-nul Filipescu, arAtandu'mi cu
degetul directia in care se gAsea scara
pe care venisem.
M'am retras, multumind... lui Dum-

nezeu cd am scapat nebatut.

am 0' public articolul in gazeta:


.La prima intrebare : Care i rolul

adevarat pe care d-nul Beiddrduil joacd


in sdnul partidului din care face parte,
cD-nul NiculaeFilipescu,ex-ministru

Jocuri de societate
,

de razboi in cabinetul carpist, mi-a

Top barbatii nostri de Stat se intreabd

raspuns :

cu curiositate:
Untie va da noul guvern liberal aldAma.,

D-nul Bdddrdu a fost totdeauna

pun .

.1

. .
. . .

veal cu ajutorul cdruia partizanii sdi au trecut deadreptul din


sesti !
opozitie in bugetul statului ! imi reEu imi incep meseria :
Excelenta, numai douA intrebdri; teazA graiul Excelenta Sa. i acum,
si a mbele privitoare la sincerul d-voas- mai repede cu a doua chestiune, ea
't
'
tra arnie, d-nul Alexandru BadArAu. sunt grabit.
Inchid gura celni rAmAsese cAseatA,
Figura eminentului om politic se
pia- ca un polar prins cu leetia neinvAlumineazd brusc : Ratite
cute ii gonese sangele spre creer, in tata, silabisesc:
La a doua intrebare : Cat limp
treacAt inbujorandu'i obrajii.
d-nul Bdddrdu a functional ca ministru
Anume? ardent dansul:
Prima intrebare : Care-i rolul a- al lucrdrilor publice , cum 0-a indedevdrat pe care d-nul Baddrdu jotted plinit slujba?
cIntemeetorul scoalei militare dela
in thnulpartidului din care face parte ?

sul venirei sale la putere? La ce birt ?


Fireste :
,

AngheLescu
Antonescu
Costlnescu
MOrtun
'.
PoRumbaru
RaDovici

1---

107

I Vinuri

e masa I

Vrnuri Oe

silerevele mai bune m

ite la Domiciliu

1.
i

'1

..
,

BrAtieAnu
DuKa

-i

(
ConstantinEscu
...Si iatA incA o grav problernd politic

rezolvatA

Radu Caltabos

4,Fampaqia

RIIE/P/ SEC

Tel

DEALUL ZORILOR1

Calea
Victoriei

Nditi Idlotu

1.

Azuya

15/69

Desseerd

'MOW. TV"

NM

CHAMPAGNE

PERRIEli]

HET
UP*

EXTRA DRY

La Marque de L'tlite

'

,
s
4

Nammiams,

0.

EPERNAY

Ater.:,"",

FRANCE
,

www.dacoromanica.ro

&FIGURA MARCA SUPERIOARA.


IMINCENA,I1ATURALA.

P.,

,......

PE
VALURILE POLITICE. .7 PLECtIREA LUI TAKE
......,.:,.
...

...

Rezultatuilvei null,' de cohborart Ult st'e'd (ful nostru a


e0t marit. iar parte al mickorat. Lin diseursul nail de

.,.

-1

. iOr.. ii,
$
4

b. ..

,..,IN

a.

.1

..

ei

k.

A
i

/i

.1 .112Ft
.0.

. ..

t.1

/iif

... if

f;1" 1`,. d-1 DitnitrOpol, la Camera.

..
.,

"

,,,

.,

-,...,- 7

'.

J.,

.
.A

Ra

Duc a. astea n'ar fi fost goale s

:.t

7g,
le la supraial, de mull ma iluceam la fund
Desen de A. Murnu
-

www.dacoromanica.ro

010.0-

1s.!

e--

...

j1

c:

- NOCTURNA
eeee.

'

(r

0.tt

"

.
*
ss

',AO

/4.t,!...

' <1,

II

,IP

4
".0".
7

Vad dublu ori mi se pare?... Una.:


s'o ti ascuns celelalle zece luni ale anului?!

www.dacoromanica.ro

: told, douti WO Dar unde dracu


Desen de A. Mural]

FURNICA

De la circul SidoliBucuresti
-)\

11110181r1---=

HONK
IN NOUL SAU, LOCAL
Ho. 11, CU VICIORIEI 110. 11

A SE VEDEA

NOILE SALE REIOANE


t

Tine... Alitaq cadoul ee voiam s a1 fac de Anul nou.


Elefantul.
Dacrt stapanul nostru, Cezar, nu lipsea cinci ani din Romania si in timpul
este te hranea (311 conserve Stirbey, ammo erai cat mine!

MANUSERIE

pentru domni i doamne

Desen de F. -5irato

BONETERIE
Va.zAnd tigarea terminate,

Vreti sa ye 'mbogatiti?
De cilnd cdzut-a Lucifer
Din Cer,

;=',

.
jumdtatelp
Am mai strigat odatd, scos din fire,
Un triplu of, of, of,, i 'n nesimtire ,
CAzul, uimit d'asa descoperire.
CAnd m'am desteptat,
Am rationat :
PM nu sunt prosti mel earl se due,
Sperind sd afle aurul buluc,
Prin California sail prin Klondike, Chid, consumind o halbd s'o ridiche
La berdrii,
Poti sd'l gdsesti tragind ciubuc t .
Cu cartoane

Ale mitologiilor pdgine


Ail fost inlocuite 'n calendare
Cu sfinti si sfinte ?

Si citl vor mai adea d'acum 'nainte

Din idolii de azi


.
De pe-a lor soclu
Trintiti de vfintul scepticismului modern ?
Doar tu nu cazi,
.
. ..,v.:
Numai pe tine Timpul-cioclu
i
Ce-asvirld mortdciunile 'n infern,
Numai pe tine, Aur, g. .,
1
..,.,..
Te crut'acest balaur!
!
Tu, Aur, ai ramas stdpfin etern
Tuturor,
Bogatuldi, saracului,
In vecil vecilor!
Cdci, tu esti ochiul Dracului,
Care pe toad lumen fascineazd !...
0, Aur, , Aur pentru tine -.
.....
Vestala se prostitueazd
Ministri 'si pierd orice rusine,
Un Golieseu 'si vinde tara .
Si versuri sem madam Smara! ...' .......- a
- 2IP :Toreadorul arse vieatd D'o,riscd 'n circ luptind c'un taur, ...*-,
'
OrVslujnica care-la pie*
Ne ford, sail in fine-acele
r
Sotii surprinse prin otele,
Se 'unbind nurnai tie, Aur, ,.
,
,
0 mare Writer de rele !

.s.

? --

-'

0 tigaretd .Pelisor,
Confectionata de Regie.
(Eh, dupd mask's_ Moral!)
CAnd de odatd,
.

JOCURI

OBIECTE de ARTA
-

MOBILE de FANTESIE

..

.
!

,.7,./

r.";.4>r:

.,...--.-

--.

= .-.

t...-isi

Pota Redactiei
..-

___.___

MARQUINERIE de

-= ,,,',,

ARTICOLE de UTILITATE

Regretam, nu se poate.
Las:. Iasi.
Idem
Polldor, Ploesti,
.,

tpt felul

.)::,

UMBRELE si BASTOANE

:)

OGLINZI, PAPETARIE de LUX

,PANTERA"
Forme americane ; confortul, eleganta

ASORTDIENT CONSIDERABIL IN

;i.

durabilitate, neintrecute. Ofer


incaltmintea strein marca PANTERA
I
. care se gaseste pretutindeni,

erl

STATUETE

Urmind povata'mi, domnil mei,


....5
:::,..
Veti deveni nababi usor...
In cloud. veacuri cel mult trel
Jorj Delamizit
--, ...,;',--:.--,-..

JUCARII

Pelisor, !

ARTICOLE DE MENAGIU

La varf c'un cuid ascutit tare


-- Si, pe trotuare,
OH fa osea Wind plimbari,
Si stringeti mucuri de tigdri

..,

Si din parlit poti sa devil


Bogat cu lei sute de mii
Si s'aduni chiar i milioane!?
Fara sa pled

Ve daft deci sfatul urmAtor :


SA ye 'narmati toti cu bastoane

-----:;:f_-_-,

i CRISTALE

C'acei zevzeci

--A.-;

PORCELANUR

Departe peste noel marl si ri !

.....,..-

....

MARIREA REIOANELOR
DE PARFUMERIE

." -

Aurii,

FAceam aceastd, domnilor,


Amarnicd filozofie,
Pe cAnd fumam incetisor ,

''--; .'

LINGERIE
pentru domni <i doamne

.
Cuvintele-urmdtoare :
a Aur de doudzeci si cloud de curate si

Citl zei s'au prdbusit de pe altare,


, $i cite zane

....

pentru domni sI baeti

=.
Privesc cartonu'i i strig :tOf
,P'acest carton stail imprimate
Cu stove strdlucind ea razele de soare

. ,.

..

Reprezentant: MAX HRAINIK, Bucure#i.

www.dacoromanica.ro

ARTICOLE DE LUX
,)

CADOURI
44*,4Ppamehidlo4~40440,,a41.

,*

D'ALE, LUI MITICA


1

ity,

. ?

'. :,

--,,.
i Maiorescu! Neat: e poate singurul prim-ministru savant pe care .l'a avut

Ch"zu

Romania.

i
.

Ce savant, doamna? Eu liu mai mull decal el


.
De exemplu?
fatal: eu liu c Maiorescu exista, dar el nu cred sa Vie c eu, Mica, exist!
I

www.dacoromanica.ro

Desen ne F. $irato
i

FURNICA

10

TESTAMENTUL CONULUI IANCU

Pe lacul Cismigiu

Surprins tilhareste de Moarte,

care ca i Furnica, nu respect nimic


ineheie
si pe nimeni and e vorba
bietul
bilantul vietilor omenesti,
conu Iancu Kalinderu , serif' ziarele

serioase, n'a lsat nici-un testament


prin care set dispuie de averea sa ce

se ridica la vre-o 17 milioane de lei...


(late o same respectabild, chiar pentru
noi !)

Bucuriea rudelor ! Caci, dupa lege,

ele vor mosteni pe raposat, si nu

s'asteptati deloc la acest chilipir, dat


cu toate strafind Ca conu Iancu
lucitoarele virtuti ce'i atribuie panenu avea senlimentul
giristii
sal
,
familiei prea desvoltat, si in loe sa'si

inealzeasca families cu poll de aur,

avea de gind s'o trateze cu o raceala

polara! Bucuria rudelor, , prin urmare,


ea conu Ian cu n'a Moat testament ; dar

in acelas timp, i bucuriea noastra ,


caci printre alti norocosi mostenitori
figureaza i amicul nostru maiorul
Zizin Cantacuzino, un simpatic si valoros Miter , om de spirit si de caracter,
adica un scoff'. de cioara alba ce nu

Tomn Popescu, io iubesc foarte mult pa tine...


Si eu pe dumneata , frailein!
Gresesti, torn Popescu : io nu vorbeso de tumneata, abr de patine din

picior !

Desen de F. $irato

prea se 'ntilneste des astazi.


Gazetele cotidiane serioase pretind,
totusi ca conu Iancu Reuse un tes-

lipsit Academiea de-o mostenire de ocupa presa noastra zilnich, iar daca
v'om fi satinet din condeiti vreo vorba
cateva milioane.
Am putea s protestam si in numele nepotrivita cu tristetea imprejurarei,
tament prin care &Arnie cea mai mare
parte a averei sale in folosul Acade iei intereselor noastre personale, deoarece --.Dumnezeil s ne torte !
Contele de Tekirghiol
Routine , iar o alta buna parte o ha- persoane demne de taste inerederea
razea scoalei de fete orfane Otetele- ne-ail afirmat ca fericitul intru veciCum m'am %indent
seanuv, muzeul sail artistic il facea nice pomenire lsase prin acel tes.
cadoti comunei Bucuresti, at 'ai im- tament si un 1e-7t de leti.000 lei FurZafi, ajunsesem nevropat:
partea resturile bogatiei pentru di- nicei,, spre a ne minghia de pagubele
toti bdcanii m'am certati
ferite alte scopuri culturale sail uma- considerabile ce ne-a casun at, mai mult r, Cu
Intrand in mice bAcAnie,
cleat
oricui,
moartea
sa
neasteptata
;
nitare.
Me lira cu neurastenie!
Jima, ziee-se, in urma certei per- caci, e netagaduit, ea figura regreMe enervam, me necAjeam,
sonale ce conu Iancu a avut de curind tatului Kalinderu dadea re vistei noastre
Urlam, strigam i ocaram :
eu colegul sail de la Academie d. I. o deosebit nota de simpatie pe care
Ba ca'mi daft lueru ordinar,
Ba cd'me 'walla la dieter!.
Bianu, necjit, ar fi rupt testamentul anevoie o vom regasi cautind-o aiurea
Hei, stiti cum boala 'mi-a trecut?
sail in favoarea acestei solemne si si la altii.
Am tfirguit anal trecut
Dar, noi ne consolam cu ideea ea,
venerabile Morga Intelectuala, speDoar la Consumul eLa Mercur*;
rind bine inteles c puterile'i, destul eu loath neexistenta testamentului,
Taal nu mai tip, nu mai injur,
Furnica
va
fi
probabil
despagubita
de viguroase pentru un septuagenar, ,
Sunt todauna multumit,
ii vor ingadui sa scrie un al doilea de care vreunul din fericitii mosteniDe nervi deplin tmduit !
tori,
cari
desi
legea
noastrii
sue
cesoi
perfida
testament. Lovitura brutala
N. Ura Stanescu
vor cugeta cu
a mortei nu 'i. a permis sit 'nfaptuiasca raid nu ii oblige
pietate sa traduca in f apt adevarata
aceasta hotarire.
Daca asa stau lucrurile, protestam dorintA intima a decedatului in prienergic impotriva purtarei lipsite de vinta intrebuintarei milioanelor sale.
Acestea aveam de zis in chestiea
tact a d-lui Bianu fata de ilustrul
defunct, purtare nediplomatic ce a testamentului Kalinderu de care se
r.

LINGERIE

SOSONI
GALOSI
DIN .53 DiTCRiBUNG

LISOURI

DE LA 1 DECEMVRIE 1913

Atelierele noastre de lingerie sunt diriguite de

Doamna KRITZMAN
Renumita maestri de Lingerie, al Orel nume 1 este o perfecta garanlie ca clientela noastrA cea mai pretentioasa va putea fi servit dupA dorinta.

[ AU BON MARCHE ;ti...


(:)------1

MO.

poommilo.

*Lip.sCanei,6606

rz---40
www.dacoromanica.ro

..._.....,

SAL'IN MTH RAS,


TUNS SI FREZAT
I

STEFAN CONSTANTINESCU
Calea GrIvitel, No. 131

i
i

vend
0.10011111P43
Special In lurid de par. Se

dame.

cr. .

v.

FURNICA

UNA ALTA

f-

..

'ntelegem ca are .randevu..


Oh, iluzii ale unei tinereti pierduta
in neagra vecinicie !

deghizat.

Petitii netimbrate.

viitorul romin avearabdarea s'aprobe .1..,


din cap tarziu de tot, cand d-nul vi- ,'
..
,.ce-presedinte ramanea cu labele res- Viata pe roate.
....7.
.
.....
.operatia
firate in aer -7 zece mii
Dimineata. Tramvaiul electric fuge
-:-' se savarsea a la minut, spre mai marea satisfactie a -ambilor adversari. zazaind pe sinele inghetate , la fiecare
(Fara nici o aluzie, bineinteles, la d. statie marind treptat dividendele actiEconomu, din Craiova , takist sadea onarilor S. T. B.-ului liberal.
si lost vice-presedinte al Senatului.) ! D-nul conductor deschide sgomotos

Domnule Director,

.-

in urma d-voastra un om fericit :

subsemnatul. Si iota cum :

...i,

-.

Sunt unica odrasla a unui perinte


bogat dar aver. Tata-meu mi-a spus
cam de mull:
apucd-te de
treaba si nu mai umbla haimana. Cat'
timp nu vei isbuti s castigi muncind
hrana trebuincioasa ea oricami
mai, ioc mostenire!.
DomnuIe Director,, eram desperat;

.=

usile vagonului, vine sa ne _taxeze.


Unde mergi ? intinde el inane,
,
rssti ea se ia aer pe calea Victoriei. ,-.. ca cersetorii, Fpre primul pasager din
Doodad
un individ Ii salute' pane la dreapta.
.
f
nt.
pam
La Paint,.
...
-.'
raspunde, scurt, mi- : hotarasem chiar sa'mi dau duhul odafe
Eminentul om politic stiindu-se fara tocanul in cisme crate si cu neg in cu decedatul an 1911, &and' d-voastre
..
datorith nu stiu carei inspiratii fericite,
autoritate lipsa de slujba, lipsa de barbe.
se silt urit, banuind ca ; Frumoase relatii mai are si Majesta- _"- decretati ea .dela 1 Ianuarie, 1914,
influent
toate scrisorile inchise trimes6 in tara
trebue sa fie vreun agent electorul IiSa !
.,

Deundzi, stimabilul venise in Bucu-

N'

Ati pardsit Palatul Postelor lasand

"-'.

"

Seara : Codosul negru.

Sunt .cursex, cand vagonul electric


are aerul unei mici sucursale a caselor
de nebuni !

mii ?... Una ?...Doud ?... Cinci ?... Dace ? '-'""-.

din fate, exclame cu ifos :


.
Bence Nationale!
Un moment toti am crezut eft avem
aface cu insusi d. Vintile Bratianu,
.

.'1

Iar sdrentarosul de pe platforma

ne de ea se.

Hotel Bristol !

Spectecole.
Greseli de tipar observate la afisele
t Cancanus.
lipite pe zidurile Capitalei :
.Fruntas politic si lost vice-prese- .
- TEATRUL MODERN
dinte in Parlamentul defunctului gustern de colaborare. (Fie'i opozitia
Seara: A doua constiinta.
ward 1) Deviza lui, gesit gate si
Matineu':
A dona regatta.
adoptate ad literam, Mind : Tacerea e
de
aur!
Prin
semne,
muteste,
cand
i
Duminica viitoare :
se puea la vot iniptimantenirea unui
strein sau .recunoasterea. calitatei de Matineu: Ave Barb !
cetatean roman a fratilor nostri .ghe '
'. ' Seara : Are Maria!
-';--,'
...
ghincolo, Anorabilul depe fotoliul
..,.
presedintial se uita lung in ochii .canTEATRUL NATIONAL
, didatului. si'l intreba, ridicand unul ,'
Matineu: Corned negru.
dupe altul degetele manilor: .Cate
..,

--

'

bral care'si bate joe de el.


. ._
Individul cu salutul se 'ndreapte, 1 Un domn grog, enorm, instiinteaz :
i.indeas caciula pe cap, incepe tare: .i -.--- Oboru de vite !
:
------' No, ca nuli mai aduci aminte
Asta nu merge acolo, ii refuza'
..ikt mine ?... Eu sunt Avram Troaca, moneda conductorul. S va dati jos
le care v'a dat o mie de lei ea Sallz la prima statie si sa luati tramvaiul
,

'..

'vecunoasteti
Senat ! :,,,.- i :";
c'un cal, pentru Abatoriu.
4 Doar n'oi la
fi vrand ileum ca pen- i" Vecinii rid pe infundate. Domnul iktru mie de lei sa te recunosc de pachidermic scoate repede batista, o
indica dis- .- duce la gura, tuseste inecfindu-se cu
t e ori te intalnese ?
., eft
pretuitor din umeri ex-vice-presedin- propria'i respiratie. ..-.
_
--.
" e reluindu'si plimbarea.
...
;!.
si
0
doamna
in
van*
ii- Sunt nevoit sa reviu si se cer scuze
d-lui Economu, dace' multi, citind a- ,carpita ca o case veche pusa de van-

tel

..

ceste randuri, tot vor mai continua' zare, miorlae scotocind dupe bani
sa creadd ca despre dansul a fost intr'un saculet>> cat o traista de Mos-:
.

.).
p.i.

vorba.

;4...

-,

,.:.

..,:

Ajun :

, .-

vor fi taxate cu 10 bani in loc de 15 ,


cat se cerea pane' acme,
Eram salvat ! Dela 1 Ianuarie 1914,
zilnic scriu si expediez una sutd
sori inchise, avand adrese imaginare;
loc s pui pe liecare o march.postale de 15 bani
total 15 leie: be
efr'anchez>> c'o marca de 10

--

beil:1
tiziO

total 10 lei. Cu alte cuvinte,

cd$tig cinci lei. Multumita re (Ulna .fc-

d-voastra, scumpul meu perinte.; nu


va mai avea nici un molly ca se ma
desmosteneasce.

Primiti , domnule Director, stirna


ce ve pastreaza admirabila mea inteligenta ramaSe cu gura caseate in fata
genialului d-voastra spirit inventiv.
Nae Saltimbancu

..

.;

Spovedania mini crestin


.

ks,

Favorita Butorilor Cunoscatori


tant.t11. es

01181

SCH1MB
`1=`,=='Lt
Iciun co nu lips., fou
Ne't

t!

VAN!) 'ne7nrgs:;11:i's1r1;! teas,

. , TAW ,eielleseCI 4

tic

..................... a
toNrTA M PLE$EA. Crasova.

Cu Clasic-Cinematograf. !
Ortodoxide

THE POPULAR

II

posed se dpoilisal rnry 'mew.* estalots,


lu. ce.: woo. omeasal le more.

VANZARE en GROS

scrisor, Suoisiov at wrte

Isrerc teat de platt tale U. facie, esc

Props.

ocelot& 4e

>

nous

ti smut: maret

Te 'ndopi intr'una cu pilaf


Si cu tutun d'al bektemis
Dar eh nu schimb Ast paradis

MMMMM MUMS MMMMMMMM

SSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSS imams mmmmmmmmmmm a mmmmm mmmmmmansmsms.usamessmA.s.ses

OMAR o==":::,
011fatt enstsitme etch,

Glee in mitt la Mahoroet


Rahat Lukum ai "berechet,

BERE BRAGADIRU
41:014 ossoisusi

si mats
I owe sessuctle suci pellecl sat.< 40 0.-1

srodon

etlutoge.

Occc

DEPOZIT

ass

caw,-

.4

pfILIOATIE..
III1111111811.0

A PERI TI F I D EA L

DUBONNET
VIN CU QUINQUINA TONIC

Inst. de Arte Grace .CAROL GOBL S-r. I. St. Rasidescu

www.dacoromanica.ro

36.141

PE STRADA

"
ts'
e

r-

.;*

1.

'

..t

.1

N./

----..1,--<

.-

...,.
Maser, cum se face cA nu te mal veid pe la Wel un bat?
-Ce sa-mi mai pierd timpul de pomana? Am lost la inceputul carnavalulul de
doua ori i-a trebult sa ma intorc tot cu barbatu-meu acasA 1
. ..
www.dacoromanica.ro
Desen de F. Strato
,.

S-ar putea să vă placă și