Sunteți pe pagina 1din 3

CHEMAREA IN JUDECATA A ALTOR PERSOANE

- oricare dintre parti poate sa cheme in judecata o alta persoana care ar putea sa pretinda pe calea unei cerei separate
aceleasi drepturi ca si reclamantul.
Specificul acestei cerei : tertul chemat in judecata poate sa pretinda aceleasi drepturi ca si reclamantul ( partile
initiale sau intervenientul principal, considera ca tretul ar putea sa pretinda aceleasi drepturi ca si reclamantul prin
intermediul unei cereri principale pe care ar formula-o pe cale separata.)
Concluzii :
1. Oricare dintre parti poate sa apeleze la chemarea in judecata a altei persoane
2. Cel chemat fortat in judecata dobandeste pozitia procesuala de reclamant, insa aceasta nu inseamna ca
dobandeste si calitatea procesuala de reclamant si ca el ar putea apela singur la aceasta forma de interventie
fortata.
3. Partile carora li se recunoaste dreptul de a chema in judecata in mod fortat un tert ce ar putea pretinde
acelesi drepturi cu ale sale, pot formula aceasta cerere de interventie pana la momente diferite , si anume :
1. Paratul : poate formula o astfel de cerere in termenul prevazut pt depunerea intampinarii inaintea
primei instante iar daca aceasta nu este obligatorie cel mai tarziu pana la primul termen
de judecata => prin urmare cererea de interventie fortata se depune inauntrul termenului
de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata si numai in mod
exceptional cererea poate sa fie depusa pana la primul termen de judecata. Daca
reclamantul isi modifica cererea, paratul poate sa formuleze o cerere de chemare in
judecata a altor persoane, cel mai tarziu cu 10 zile inaintea termenului fixat de instanta.
2. Reclamantul : poate formula o cerere de interventie fortata pana la terminarea cercetarii
procesului, in prima instanta.
3. Intervenientul principal : poate formula o cerere de interventie fortata pana la terminarea cercetarii
procesului, in prima instanta.
4. Se poate depune si in caz de rejudecare a fondului , in prima instanta sau dupa anularea sau
casarea hotararii, cu trimitere spre rejudecare la prima instanta
4. Sanctiunea nedepunerii cererii de interventie fortata a altor persoane la termenele stabilte nu se sanctioneaza
cu respingerea ei ca tardiva ci cu nuliatea acesteia.
Procedura de judecata
1. Fiind o cerere incidentala este de competenta instantei care judeca cererea principala
2. Forma cererii de interventie fortata nu trebuie sa aibe forma unei cereri de chemare in judecata ( este
suficient sa fie motivata, sa cuprinda argumente de fapt si de drept pe care partea isi intemeiaza aprecierea
privind faptul ca terul ar putea pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantul )
3. Se comunica partilor din proces cat si tertului chemat in judecata, aceasta deoarece trebuie asigurata
contradictorialitatea si dreptul la apararare, deoarece urmeaza a se discuta admisibilitatea in principiu a
acesteia. ( la exemplarul destinat tertului se vot atasa copii dupa cererea de chemare in judecata, dupa
intampinare si dupa inscrisurile existente la dosarul cauzei => nu i se vor comunica eventualele cerei
incidentale inregistrate deja in proces)
4. Instanta decide prin incheiere motivata daca cererea este admisibila sau nu dupa ce asculta pe cel ce a
formulat cererea de interventie, pe adversarii sai in proces si pe tertul ( pentru a se pronuntain acest sens
instanta face aceleasi verificari ca si in cazul interventiei voluntare si mai mult decat aceasta trebuie sa
stabileasca si faptul ca tertul ar putea pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantul.)
5. Incheierea de admitere in principiu a cererii de interventie poate fi atacata numai odata cu fondul.
6. Incheierea de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie poate fi atacata in termen de 5 zile , care
curge de la pronuntare pt partea prezenta si de la comunicare pentru partea lipsa, p0rin apel daca incheierea
este data in prima instanta si prin recurs la instanta ierarhic superioara daca a fost data in apel. (dosarul se
inainteaza in copie certificata pt conformitate cu originalul instantei competente sa solutioneze calea de atac

in termen de 24 de ore de la expirarea termenului. Intampinarea nu este obligatorie, iar apelul sau recursul
se judecata in termen de cel mult 10 zile de la inregistrare. In acest timp cererea principala se suspenda,
pana la solutionarea caiii de atac exercitate impotriva incheierii de respingere ca inadmisisbila acererii de
interventie)
7. Tertul dobandeste calitate in proces numai dupa admiterea in principiu a cererii de interventie fortata.
8. Cel chemat in judecata va prelua procedura in starea in care se afla in momentul admiterii interventiei dar
poate administra probe daca nu prin cererea de interventie cel mai tarziu pana la primul termen de judecata
ulterior admiterii cererii de interventie. Actele de procedura vor fi continuate si fata de el fara a putea
solicita refacerea actelor de procedura deja savarsite sau readminstrarea probelor.
9. Dupa admiterea cererii de inteventie fortata, instanta va stabili termen in care cel chemat in judecata va
trebui sa depuna intampinare.
10. Cel chemat in judecata dobandeste pozitia procesuala de reclamant si hotararea produce efecte si fata de
acesta ( el nu are calitatea de reclamant, deoarece nu a intervenit in proces din proprie initiativa, acesta stand
in proces numai prin vointa partii care a facut cererea de interventie, terul nefiind considerat obligat prin
raportul juridic dedus judecatii => cererea de chemare in judecata a altor persoane nu poate fi folosita
pentru a introduce in cauza alti parati, deoarece paratul nu ar putea pretinde aceleasi drepturi ca si
reclamantul
11. Tertul are calitatea procesuala de chemat in judecata si pozitia procesuala de reclamant , legea ii recunoaste
pozitia procesuala de reclamant, conferindu-i independenta procesuala a acestuia, adica dreptul de a savarsi
actele de procedura pe care le considera necesare pt a nu cadea in pretentii in procesul in care a fost introdus
fortat si dreptul ca cererea sa fie judecata chiar daca in privinta cererii principale sau a cererilor de
interventie voluntara litigiul s-a stins. El nu are calitatea procesuala de reclamant deoarece nu poate renunta
la judecarea cererii prin care a fost introdus fortat in proces, patand insa renunta la dreptul sau si putand
tranzactiona dreptul sau.
12. In cadrul acesteia, reclamantul care a formulat o cerere introductiva la instanta si isi da seama ca a atras in
proces o persoana care nu este obligata prin raportul juridic litigios, nu are posibilitatea sa renunte la
judecata fata de adeasta persoana si introduce in cauza un alt parat.
13. Legiuitorul permite ca paratul initial sa fie scos din judecata si inlocuit cu un altul , astfel incat solutia
asupra cererii de chemare in judecata sa fie pronuntata in contradictoriu cu o persoana care nu a figurat in
aceasta cerere in urmatoarele cazuri :
1. Cand paratul este chemat in judecata pt o datorie baneasca , recunoste datoria si declara ca vrea
sa o execute fata de cel caruia ii va fi stabilit dreptul pe cale judecatoreasca, el este scos din
proces cu conditia sa fi consemnat la dispozitia instantei suma datorata ( trebuie sa recunoasca
datoria si sa consemneze intreaga suma ). Declaratia paratului poate fi facuta verbal, caz in care
va fi consemnata in incheierea de sdinta sau in scris, nefiind obligatorie cuprinderea ei in
intampinare.
Cand paratul este chemat in judecata pt predarea unui bun sau a folosintei acestuia, va fi scos din
proces daca declara ca va preda bunul aceluia ce i se va stabili dreptul prin hotararea
judecatoreasca., bunul in litigiu fiind pus sub sechestru judiciar de instanta investita cu judecarea
cauzei. Declaratia paratului poate fi facuta verbal, caz in care va fi consemnata in incheierea de
sdinta sau in scris, nefiind obligatorie cuprinderea ei in intampinare.
2. In mod normal, paratul poate face aceasta declaratie la termenul la care este admisa in principiu
cererea de interventie daca este prezenta iar daca nu este prezent la primul termen la cre se
infatiseaza dupa admiterea in principiu a cererii, insa legiuitorul nu fixeaza o limita in timp ,
motiv pentru care paratul poate sa isi exprime aceasta optiune pana la deschiderea dezbaterilor pe
fond, in prima instanta deoarecea din acel moment presdintele deschide dezbaterile, partile
declarand ca nu mai au alte cereri de formulat, judecatorul constatand ca nu mai sunt alte
incidente procedurale de solutionat., dandu-se astfel cuvantul partilor pt ca fiecare sa isi sustina
cererile si sa isi sustina apararile formulate in proces.
3. Atunci cand li se da cuvantul in fond, atat reclamantul cat si tertul intervenient trebuie sa isi
sustina cererile si apararile formulate in proces in raport cu cele declarate de parat.
4. Partul poate face aceasta declaratie si in apel, aceasta neechivalnd cu o cerere noua ci fiind
considerata o exdplicatie a apararilor adresate primei instante.
5. Partul nu poate face aceasta declaratie in recurs, in contestatie in anulare sau revizuire.

6. Pentru ca instanta sa ia act de declaratia partului si sa il scoata din proces nu are nevoie de
acordul reclamantului ( instanta neavand drept de aprciere asupra acestui aspect si totodata textul
de de lege specificand ca judecata continua numai intre reclamant si cel chemat in judecata)
7. Avand in vedere solutiile pe care le poate da instanta si anume admiterea in intregime a cererii de
chemare in judecata sau a cererii de interventie formulata, admitere in parte a cererii de chemare
in judecata sau a cererii de interventie, hotararea data in urma judecatii dintre reclamant si cel
chemat in judecata se va comunica si paratului, deoarece aceasta ii este opozabila in raport cu
declaratia pe care a facut-o.
8. Paratul nu trebuie sa figureze in dispozitivul hotararii, aceasta fiindu-i opozabila in temeiul legii,
fiind suficient ca hotararea sa stabileasca faptul ca reclamantul sau cel chemat in judecata este
indreptatit sa primeasca suma de bani sau dreptul asupra bunului ce formeaza obiectul judecatii
pentru ca fata de declaratia ce a dus la scoaterea paratului din proces, acesta sa fie obligat la
executarea datoriei banesti sau la predarea bunului.
14. Cererea de interventie nu poate sa fie disjunsa si judecata separat de cererea cde chemare in judecata.
( deoarece tertul ar putea pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantul, nu exista nici o ratiune ca aceasta sa
fie disjunsa si judecata separat.
15. Solutiile pe care le poate pronunta instanta : .
1. Interventie fortata, formulata de reclamant :
- admite cererea principala va admite si cererea de interventie ( daca cererea de chemare in
judecata este intemeiata, se considera ca va fi intemeiata si cererea impotriva tertului care ar
putea pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantul.
- respinge cererea principala, va respinge si cererea incidentala
2. Interventie fortata, formulata de intervenientul principal ( un adevarat reclamant)
- admite cererea principala va admite si cererea de interventie ( daca cererea de chemare in
judecata este intemeiata, se considera ca va fi intemeiata si cererea impotriva tertului care ar
putea pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantul.
- respinge cererea principala, va respinge si cererea incidentala
3. Interventia facuta de parat :
- admite cererea principala va admite si cererea de interventie
- respinge cererea principala, va respinge si cererea incidentala