Sunteți pe pagina 1din 2

C E N T R U L

NAłIONAL DE
EVALUARE ŞI
EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA SOCIOLOGIE

BACALAUREAT 2011

Pagina 1 din 2
Anexa nr. __ la OMECTS nr. ___/________

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA


SOCIOLOGIE

I. STATUTUL DISCIPLINEI
În cadrul examenului de Bacalaureat 2011, Sociologia are statutul de disciplină opŃională
fiind susŃinută la proba E. d), în funcŃie de filieră, profil şi specializare.

II. COMPETENłE DE EVALUAT


• Utilizarea adecvată a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de investigare sociologică în
analizarea unor fenomene şi procese sociale
• Analizarea rolului şi stadiilor socializării
• Identificarea şi analizarea unor comportamente şi probleme sociale
• Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o anumită problematică
sociologică

III. CONłINUTURI
1. Perspectiva sociologică asupra societăŃii. Metodologia cercetării sociologice
 Specificul cunoaşterii sociologice. Metode, tehnici, procedee, instrumente ale
investigaŃiei sociologice
2. Societatea şi viaŃa socială
 Structura socială: status şi rol; relaŃii sociale; grupuri sociale; grupuri mici
 InstituŃii şi organizaŃii sociale: familia, şcoala, biserica, statul; partidele politice, ONG-
urile
 Socializarea: rol, stadii
 Probleme sociale (discriminarea, infracŃionalitatea, conflictele sociale, corupŃia, sărăcia)

NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor


şcolare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza
prezentei programe şi nu vizează conŃinutul unui manual anume.

Pagina 2 din 2
Programa de examen pentru disciplina Sociologie
Bacalaureat 2011