P. 1
Referat-Atributiile si actele primarului

Referat-Atributiile si actele primarului

|Views: 1,539|Likes:
Published by Varga Cristinel

More info:

Published by: Varga Cristinel on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

Atributiile si actele primarului

Un primar (din latina vulgară primarius, însemnând "primul, principalul") este un politician care are rolul de autoritate executivă oficială a municipalității. În lume există o varietate de legi locale și obiceiuri în ceea ce privește puterile și responsabilitățile primarului, cât și în privința metodelor de a ajunge primar. Varianta franceză a cuvântului este maire. În Germania și în Țările de Jos magistratul șef al unui oraș era numit "magistru al cetățenilor" (G. Bürgermeister, Du. burgemeester; zonele din Belgia unde se vorbește franceza folosesc bourgmestre). Pe filieră germană a pătruns în Ungaria medievală instituția pólgármester-ului ("Bürgermeister"), care s-a păstat până în prezent. Din Ungaria noțiunea a iradiat și la răsărit de Carpați, lucru care face ca în dreptul medieval român întâistătătorul unei cetăți să se numească pârcălab, care era ajutat de consilieri numiți pârgari (din magh. "pólgar", "cetățean", preluat din nemțescul bürger. În Italia primarul se numește sindaco, în Boemia starosta și în Spania alcalde, termen provenit din limba arabă. În Statele Unite primarii sunt aleși de obicei de către cetățenii localității pentru un mandat stabil. Ei împart puterea de obicei cu corpul legislativ local, cum ar fi consiliul municipal. Primarii pot fi și conducătorii consiliului local, fiind uneori aleși ca primari de către consiliu și nu de cetățeni, în timp ce sarcinile uzuale ale orașului sunt delegate unui profesionist manager de oraș. În Salt Lake County din statul american Utah există un primar al comitatului. În plus, conducătorii executivi ai tuturor comitatelor din Tennessee și Hawaii sunt numiți "primari". Totuși, persoanele nu sunt numite, ci alese în funcție.

In acest referat vom detalia actele si atributiile primarului conform Legei nr. (1) al Legii organice a administraţiei publice locale nr. 215/2001. în calitate de autorităţi executive prin care se realizează autonomia locală şi se rezolvă treburile publice din comune şi oraşe.1 În ciuda etimologiei sale. p. primarul: 1 G. se aleg în condiţiile legii. (1) lit.Atributiile primarului sunt prevăzute în art. e) alte atributii stabilite prin lege. Cuvântul a ajuns în uz mai ales în anturajul conducătorilor barbari ce s-au succedat la conducerea Imperiului Roman de Apus. (1) lit. b). Atât Constituţia precum şi Legea nr. b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local. 63 din Legea nr.funcita de primar implica numeroase responsabilitati. 1. a). 23 alin. 215/2001 prevăd faptul că primarii. Dicţionar latin-român. d) atributii privind serviciile publice asigurate cetătenilor. c) atributii referitoare la bugetul local. Primarii sunt autorităţi executive prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe. 38 . atributii privind organizarea si desfăsurarea alegerilor. (3) In exercitarea atributiilor prevăzute la alin. La curtea regilor francilor merovingieni. astfel cum rezultă din art. Guţu. in conditiile legii. 215/2001. Bucureşti 1983. Astfel. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. persoana însărcinată cu conducerea unei curții regale sau ducale se numea major domus. cuvântul "primar" nu desemna însă o funcție în Roma Antică. primarul indeplineste functia de ofiter de stare civilă si de autoritate tutelară si asigură functionarea serviciilor publice locale de profil. Primarul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege. referendumului si a recensămantului. major domus sau praefectus palatii avea o putere atât de mare încât își putea detrona stăpânul (cazul lui Pippin din Herstal). (2) In temeiul alin. 215/2001 si pot fi clasificate după cum urmează: a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului.

precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitătii administrativ-teritoriale. (4) In exercitarea atributiilor prevăzute la alin. c) ia măsuri pentru organizarea executării si executarea in concret a activitătilor din domeniile prevăzute la art.. 3 e) numeste. vol. a)-d). (6) lit. p. corecta inregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial. c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică. prin compartimentele de specialitate. b) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local. c). primarul: a) exercită functia de ordonator principal de credite. I. Paris. a)-d). d). in primul trimestru. alte rapoarte si informări.J. cat si a sediului secundar. L. evidentei statistice. la solicitarea consiliului local. 6-éme édition. d) verifică. modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau. b) ia măsuri pentru prevenirea si. 1973.D. (1) lit. socială si de mediu a unitătii administrativ-teritoriale. Traité de droit administratif. c) initiază. negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitătii administrativ teritoriale. socială si de2 mediu a unitătii administrativ-teritoriale si le supune aprobării consiliului local. după caz. sanctionează si dispune suspendarea. după caz. in conditiile 2 André de Laubadere.11 . (6) lit. primarul: a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publică de interes local. un raport anual privind starea economică. b) prezintă. d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii. (5) In exercitarea atributiilor prevăzute la alin. (1) lit. a raporturilor de muncă. 36 alin. 36 alin.a) prezintă consiliului local. in conditiile legii. atat a sediului social principal.G. gestionarea situaŃiilor de urgentă. inspectiei si controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art.

care devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa publică. (6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atributiilor sale. Dalloz. le supune aprobării consiliului local si actionează pentru respectarea prevederilor acestora. republicată. sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate. 215/2001. Editura Marvan. h) asigură realizarea lucrărilor si ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeană in domeniul protectiei mediului si gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetătenilor. precum si pentru conducătorii institutiilor si serviciilor publice de interes local. primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale. g) emite avizele. OBS: o parte din atribuţiile primarului pot fi delegate viceprimarului. I. 1934 . 2-éme édition. Tratat de drept administrativ. Bucureşti. f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege. vol. precum si cu consiliul judetean. la propunerea primarului. Ediţia a IV-a. (7) Numirea conducătorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local. secretarului UAT sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate al primarului. dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Aducerea la cunoştinţă publică a dispoziţiilor cu caracter normativ 3 Jean Rivero. 4 Actele primarului În exercitarea atribuţiilor sale. Principii generale. Droit administratif. acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative. Numirea se face prin dispozitia primarului. avand anexat contractul de management. in conditiile legii. pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate. 68 alin. 1967. 11 4 Paul Negulescu. p. primarul emite conform art.1 al Legii nr. Paris.legii.

6 4. Drept administrativ. (5) din Constituţia României si 340/2004 – legea privind prefectul şi instituţia prefectului 6 ale art. vol. coroborate cu cele ale art. de a refuza contrasemnarea acestora dacă le consideră a fi nelegale. 1993. 215/2001. 340/2004 – legea privind prefectul şi instituţia prefectului5. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia de a contrasemna dispoziţiile primarului şi implicit. relevăm faptul că majoritatea dispoziţiilor emise de primar au un caracter individual adresându-se unei sau unor persoane predeterminate (încadrarea în muncă. (5) din Constituţia României. Bucureşti. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali constituie cadrul general de reglementare a drepturilor şi obligaţiilor pentru aleşii locali în general. 49 alin. 123 alin. implicit pentru primari. Secretarul va trebui. Drepturile şi obligaţiile primarului Legea nr. sau cel mai târziu în 3 zile de la data emiterii. Controlul legalităţii dispoziţiilor primarului se exercită de către prefect potrivit dispoziţiilor art. 68 alin. 24 din Legea nr. Editura „Hercules”. în caz de refuz.2 din Legea administraţiei publice locale nr. Citat de Antonie Iorgovan. şi în acelaşi timp manifestări unilaterale de voinţă. conform art. 24 din Legea nr. I . Principalele drepturi conferite de lege primarilor pe timpul exercitării mandatului sunt următoarele: 5 A se vedea art. numirea şi eliberarea din funcţie etc. să prezinte primarului în scris opinia sa motivată şi să comunice de îndată prefectului dispoziţia în cauză.2 coroborat cu art. republicată.se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. dispoziţiile primarului sunt acte administrative de autoritate. În acelaşi timp. Fiind emise de o autoritate a administraţiei publice locale. 123 alin.). sancţionarea personalului.

la cerere. c) la încetarea mandatului. h) durata mandatului constituie vechime în muncă şi în specialitate şi se ia în calcul la promovarea şi la acordarea tuturor drepturilor băneşti rezultate din aceasta. precum şi dreptul de a emite dispoziţii. Principalele obligaţii ce revin primarilor. beneficiază.a) contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituţii ori autorităţi publice. în condiţiile legii. e) dreptul la indemnizaţie lunară. b) să respecte Constituţia. . după caz. în decursul mandatului etc. concedii fără plată. inclusiv la calcularea şi recalcularea pensiei. stabilită potrivit legii. legile ţării şi celelalte acte normative cu forţă juridică superioară. b) la încetarea mandatului de primar persoana în cauză îşi va relua activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau a actului de numire. formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate. Timp de 2 ani de la data încetării mandatului. de calcularea sau. d) are dreptul de a iniţia proiecte de hotărâri pe care le supune dezbaterii şi aprobării consiliilor locale. potrivit legii. concedii medicale. f) dreptul la decontarea cheltuielilor legate de exercitarea mandatului. sunt: a) să exercite funcţia cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea locală care i-a ales. Pe aceste funcţii pot fi angajate sau numite alte persoane numai pe durată determinată. persoanelor care au îndeplinit funcţia de primar nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă şi nici nu pot fi eliberate din funcţie pentru motive ce nu le sunt imputabile. precum şi dreptul la concedii plătite în cazul unor evenimente deosebite. regii autonome sau la o societate comercială cu capital integral de stat ori majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-teritoriale se suspendă. c) să organizeze şi să pună în executare hotărârile consiliului local. g) dreptul la concedii de odihnă. i) plata cursurilor de pregătire. luându-se în calcul şi indemnizaţiile lunare primite. de recalcularea pensiei. primarii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari. potrivit legii.

civil. Suportul legal al antrenării răspunderii primarului îl regăsim în art.63 din legea 215/2001 Antonie Iorgovan. ori de câte ori interesele personale contravin interesului general. cu precădere.d) să manifeste probitate şi discreţie profesională. de Legea organică a administraţiei publice locale nr. f) să organizeze periodic audienţe şi întâlniri cu cetăţenii. contravenţional sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin. să prezinte anual consiliului local o informare cu privire la situaţia administraţiei locale. Cu alte cuvinte. Răspunderea primarului În doctrina de specialitate se apreciază că răspunderea primarului poate avea o natură juridică şi una politică8. g) să depună declaraţia de avere.11 7 A se vedea Art. vol. primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi se află în serviciul colectivităţii locale care l-a ales. primarul va răspunde potrivit legii9. b) pe timpul mandatului primarul este ocrotit de lege şi se bucură inclusiv de protecţia prevăzută de legea penală. Vedinaş. după caz. I. 2002. p. pag. citată.389-390 8 9 10 . op. în condiţiile legii etc. p. 509 A se vedea Ioan Santai. 2001. viceprimarii. pentru exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor ce-i revin. e) să se abţină de la a emite acte administrative sau de a lua alte măsuri în situaţiile în care se află în conflict de interese. 215/2001 care prevede că primarii. citată. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali din care se desprind următoarele principii:10 a) în exercitarea mandatului. Regimul juridic al răspunderii primarului este reglementat. primarul general al municipiului Bucureşti răspund. op. administrativ. 128 din Legea nr. I. citată. c) primarul nu poate fi tras la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. op. 252 A se vedea V. 215/2001 şi de Legea nr. vol. 7 5. cinste şi corectitudine în exercitarea mandatului.

20-23 din Legea nr. primarul răspunde. cu modificările şi completările ulterioare . a) neprezentarea în termenul prevăzut de Legea finanţelor publice locale a proiectului bugetului unităţii administrativ-teritoriale de către primar. În cazul în care primarul este nemulţumit de soluţia instanţei de fond. 286/2006 introduce un capitol nou intitulat „Contravenţii şi sancţiuni”. 180/2002. din culpă. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. primarul poate formula recurs la secţia de contencios administrativ a tribunalului competent. în calitate de autoritate publică. conform art. b) neprezentarea de către primar a rapoartelor prevăzute de lege. în condiţiile legii. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către prefect. a hotărârilor consiliului către primar. reprezentant al Guvernului pe plan local. stabilite de lege. c) neluarea măsurilor necesare.2. trebuie să observăm că în premieră pentru legile organice ale administraţiei publice locale de după 1990. rezultă că împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicarea amenzii primarul poate formula plângere la judecătorie. din culpă . după caz.12 În ceea ce priveşte răspunderea contravenţională a primarului.d) pentru exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor ce le revin.154 din Legea administraţiei publice locale nr.” Având în vedere că potrivit alineatului 3 al aceluiaşi articol. 343/2004 privind Statutul aleşilor locali 12 A se vedea art. dispoziţiile menţionate se completează în mod corespunzător cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. contravenţional. art. de către primar în calitate de reprezentant al statului în unităţile administrativ-teritoriale. civil sau penal. republicată: „(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1... art. cu rea-credinţă. cu modificările şi completările ulterioare. administrativ. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 118 din Legea administraţiei publice locale nr.. 11 local de A se vedea art. 215/2001. 215/2001.000 lei următoarele fapte: a) nepunerea în aplicare.000 lei la 5.3 alin. cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr.4. Aşadar.

b) abaterea administrativă este percepută în doctrină într-un dublu sens. primarul ar putea săvârşi următoarele abateri disciplinare: a) neexercitarea mandatului timp de 45 de zile consecutiv. la care ne vom referi în cele ce urmează. . răspunderea administrativă îmbracă trei forme.1 al Legii administraţiei publice locale nr. răspunderea administrativ-contravenţională şi răspunderea administrativ-patrimonială. Apreciem că potrivit dispoziţiilor art. în funcţie de natura şi gravitatea faptelor ilicite săvârşite în exercitarea mandatului. fondul şi recursul. ca fiind necesare următoarele consideraţii: a) răspunderea administrativă este antrenată ori de câte ori este săvârşită o faptă ilicită. 215/2001 – legea administraţiei publice locale. considerăm că se impune modificarea acestuia. respectiv: răspunderea administrativ-contravenţională pe care am abordat-o deja. 215/2001 cu privire la răspunderea primarilor este eronată. considerăm aici. În ceea ce priveşte răspunderea administrativ-disciplinară. prin abatere administrativă se înţelege numai acea faptă administrativă ilicită care constituie contravenţie. 69 din Legea nr. este evident că poate fi antrenată ca urmare a unor abateri disciplinare. în mod nejustificat. după cum urmează: • • în sens larg. denumită abatere administrativă. în sensul de a consacra în sarcina primarilor răspunderea administrativă. În legătură cu răspunderea administrativă ca formă a răspunderii juridice pe care o tratăm în ultimul capitol al prezentei lucrări.154 alin. c) doctrina de drept administrativ consacră trei forme ale răspunderii administrative şi anume: răspunderea administrativ-disciplinară. b) nesocotirea intereselor generale ale colectivităţii locale.Aşadar. apreciem că formularea din art. civilă şi penală. În acest context. după caz. Aşa cum am relevat deja. litigiile generate de răspunderea contravenţională a primarilor sunt supuse unui dublu grad de jurisdicţie. prin abatere administrativă se înţelege orice încălcare a normelor de drept administrativ. De lege ferenda. în sens restrâns. răspunderea administrativ-disciplinară şi răspunderea administrativ-patrimonială.

În astfel de situaţii prefectul. Deşi legea nu prevede în mod expres ipotezele în care poate interveni. această formă a răspunderii va fi antrenată ori de câte ori o persoană va fi lezată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ ilegal emis de primar sau. 554/2004. apreciem că răspunderea civilă a primarilor poate fi antrenată în următoarele ipoteze: a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului unităţii administrativ – teritoriale pe care o reprezintă. răspunderea penală este cea mai gravă formă a răspunderii primarului şi intervine numai atunci când primarul săvârşeşte o infracţiune în exercitarea atribuţiilor ce îi revin. inclusiv cele pe care le exercită în calitate de reprezentant al statului. republicată şi Legea contenciosului administrativ nr. În sfârşit. c) pentru daunele plătite de autoritate. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. în sensul că presupune atât repararea pagubei precum şi beneficiul nerealizat.c) neexercitarea atribuţiilor ce îi revin. Suspendarea de drept a mandatului de primar. faptă ilicită şi prejudiciu. b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor încasate necuvenit. unor terţe persoane. Evident că răspunderea primarului va fi antrenată numai dacă se reunesc cele trei elemente. În ceea ce priveşte răspunderea civilă menţionăm că este o formă de răspundere mai severă decât răspunderea patrimonială. Săvârşirea acestor fapte care constituie abateri disciplinare specifice pentru primar. ca sancţiuni administrativ-disciplinare specifice pentru primari. prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri adresate primarului. . au drept consecinţă încetarea de drept a mandatului ori suspendarea din funcţie a acestuia. în calitate de comitent. ia act de încetarea respectiv. Cu alte cuvinte. opinăm că răspunderea administrativ-patrimonială a primarului se fundamentează pe art. În sfârşit. 52 din Constituţia României. prin ordin. respectiv: vinovăţie.

cu modificările şi completările ulterioare „Structura organizatorică a autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să respecte următoarele cerinţe: a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie. denumit „aparatul de specialitate al primarului”. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. După numirea în funcţie. între primar şi funcţionarii publici iau naştere raporturi de serviciu. prevenirea şi sancţionarea corupţiei. Aparatul de specialitate al primarului Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege. În componenţa aparatului propriu al primarului se regăsesc două categorii de personal şi anume: a) funcţionari publici. Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul propriu de specialitate al primarului se fac de către primar. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. 215/2001. b din Legea nr. gospodărire. . administrative. la propunerea primarului. precum şi alte categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică. persoane care exercită o funcţie publică. (3) lit. b) personal contractual. Pe de altă parte. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului cuprinde următoarele compartimente funcţionale: birouri. 36 alin. între primar şi personalul contractual se nasc raporturi de muncă. protocol. Conform art. consiliul local aprobă. guvernate de Legea nr. (2) din Legea nr. legea administraţiei publice locale. XVI alin. care desfăşoară activităţi de secretariat. Conform art.6. direcţii şi direcţii generale. înfiinţarea. atât consiliul local. organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului. servicii. precum şi primarul au nevoie de un personal specializat şi competent. în condiţiile legii. întreţinere-reparaţii şi de deservire. conform legii. guvernate de dispoziţiile Codului Muncii.

aş vrea să subliniez faptul că.b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuţie. dar trebuie să se gândească la binele oraşului respectiv. 77 din Legea nr. o persoană empatică şi licenţiat în Administraţie Publică. soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. conflictul de interese.la binele comunitatii care la ales si sa aiba in vedere ca deciziile sale sa nu pericicliteze in nici un fel bunastarea comunitatii. capabil să conducă un oraş. c) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuţie. trebuie să fie un profesionist şi inainte de toate trebuie sa fie "om". viceprimarul. un bun gospodar. constituie o structură funcţională cu activitate permanentă. denumită primăria comunei sau oraşului.. secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului. În opinia mea. .” Incompatibilităţile. am cules diferite informaţii pentru a lămuri ce înseamnă noţiunea de primar şi ce implică această funcţie.” Concluzii: Pentru acest referat. care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului.acesta trebuie să fie un om inteligent. primarul ar trebui să fie şi un cetăţean model.6%) s-au gândit cel puţin o dată ca ar fi buni sa ocupe fotoliul de primar. Potrivit art. drepturile şi îndatoririle prevăzute de lege pentru secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi pentru ceilalţi funcţionari publici sunt tratate în capitolul aferent „Funcţionarilor publici”. Pe lângă aceste informaţii pur teoretice. Peste jumătate dintre romani (58. 215/2001 legea administraţiei publice locale. Persoana care a fost aleasa in aceasta importanta functie ar trebui să se gândească. cu studii. republicată: „Primarul. d) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 25 de posturi de execuţie. Primarul ideal după părerea mea ar trebui să fie lider al comunităţii locale. o comună etc.

2002 Legea nr. primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice locale care îndeplineşte în acelaşi timp şi rolul de reprezentant al statului în relaţiile cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. I. 2001. Manual practic. ediţia a III-a. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. Editura All Beck. republicată. vol. Drept administrativ şi instituţii politico-administrative. Tratat de drept administrativ român. cu modificările şi completările ulterioare Verginia Vedinaş. Editura Lumina Lex. vol. Văraru. Bucureşti.Astăzi. Bibliografie Antonie Iorgovan Tratat de drept administrativ. 2002 . Bucureşti. precum şi în justiţie. M. Bucureşti. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. în unitatea administrativ teritorială în care a fost ales . I. Editura Socec. Cluj Napoca. 1928 Ioan Santai. Editura Risoprint.

Paris. 1967. Droit administratif.D. 6-éme édition. Dalloz. cu modificările şi completările ulterioare André de Laubadere. Bucureşti. 2-éme édition. I. Dicţionar latin-român. Traité de droit administratif. Editura Sylvi. L. vol. Drept administrativ. Paris. 1996 Legea administraţiei publice locale nr.J. Bucureşti 1983 .Alexandru Negoiţă.G. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 215/2001.. Jean Rivero. 1973. G. Guţu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->