Sunteți pe pagina 1din 57

AGENTIA PENTRU

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ~I PROGRAMELOR PENTRUINTREPRlNDERI MICI ~[ MljLOCnCuprins

1. Introducere 3

2. Ce trebuie sa stii ~i sa faci pentru a dernara 0 afacere in cornert ....... .... 5

3. Comerciantul ~i activitatea de comercializare .. 9

4. Cerinte ~i criterii necesare desfasurarii activitatii comerciale 11

5. Constituirea unei societati comerciale - inregistrareasi autorizarea

functionarii .. 15

6. Tehnici de vanzare ~i structurile de vanzare 18

7. Practici comerciale ~i reguli de comercializare 20

8. Principalele reguli privind anunturile publicitare de reduceri de

preturi, clauze abuzive 29

9. Principalele reguli generale de comercializare a produseIor ~i

serviciilor 44

10. Inforrnarea consumatorilor ~i protectia intereselor economice

ale acesrora.. 46

11. Legislatie eu aplicabilitate in cornert 48

1

1. INTRODUCERE

Cornertul cu produse §i servicii de piata este 0 veriga esentiala intre producator §i consumator si constituie un sector al economiei in care initiativa §i dinamisrnul s-au rnanifestat intotdeauna cu pregnanta.

Performantele acestui sector Influenteaza viata cetatenllor si pune la dispozitie 0 diversitate de marfuri §i servicii, contribuie la imbunatatirea calitatii vietii, iar relatia continua dintre cornercianti §i consurnatori permite primilor sa se adapteze cererii de produse §i servicii, sa contribute la promovarea utilizarii cu eficienta a resurselor §i in consecinta sa incurajeze dezvoltarea durabila,

Comertul ell produse §i servicii de piata impune :

Intarirea sistemului de supraveghere a pietei produse1or §i servlciilor §i arrnonizarea acesruia cu practicile comurutare in domeniu.

Existenta unui cadru legislativ §i institutional pentru protejarea Inrereselor consumatorilor.

Existenta unor structuri de vanzare care prornoveaza tehnici §i tehnologii moderne de comercializare, a. un or structuri specifice de distribuire a produselor agroalimentare.

3

Siifii comerciant presupune 0 pricepere deosebita ~i irnpune sa fii in acelasi timp :

Cumparator ceea ce inseamna sa ~tH sa-ri alegi furnizorii, sa-ti selectezi sortimentul de marfuri ~i servicii, sa fii la curent cu evolutia cererli de rnarfuri,

Vanzator respectiv sa fie profesionistul capabil sa primeasca clientii, sa-i asculte, sa dea cele rnai bune sfaturi, sa ofere 0 gama diversificata de servicii,

Gestionar / administrator sa stie sa faca alegerea potrrvita in randul oportunitatilor de afaceri existente pe piata, sa elaboreze 0 politica comerciala adecvata ~i dinarnica, sa. evalueze costul demararii unui proiecr,

Sii devil comerciant inseamna sii fact ategerea potrivitii in rdndul oportunitdttlor de afaceri existente pe pialii, sa elaborezi 0 politicd comerciald adecuatd !ji dinamicd; sa evaluezi costut demardrii unui project.

Prezentul ghid ofera un minimum de cunostinte strict necesare pentru a pregati pe viitorul comerciant §i pentru a-l inforrna despre ce trebuie sa stie §i sa faca, pentru a demara 0 afacere in cornert, modalitatile de reglernentare a infiintarii~i autorizarn unei activitati, practicile comerciale ~i regulile de comercializare, tehnicile §i tipologia structurilor de vanzare, legislatia cu aplicabilitate in comert.

Ghidul are la baza prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind cornercializarea produselor §i serviciilor de plata, republicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 608 din 31 august 2007 cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, act normativ care a pre1uat §i adaptar realitatilor.

4

2. CE TREBUIE SA $TII $1 SA FACIPENTRU ADEMARAO AFACEREiN COMERT

Fixeazii-!i obiectinelet

• Care va fi activitatea firmei tale ~i ce cunostlnte sunt necesare?

• Cinevor fi consumatorii/clientii?

• Cinevorfifurnizorii?

• Ce produse ~i/sau servicii vor fi comerclalizate?

• Care este locul de amp las are a structurti de vanzare?

• Carevafi valoarea proiectului/finantare/ costuri?

• Care sunt rezultatele previzibile?

Ai cuno§tinfele necesare ?

• Personalitatea ~i experienta sunt clemente esentiale in alegerea activitatii,

• Trebuie sa fii pasionat de comer! ~i sa imparti pasiunea cu clientii.

• Trebuie sa cunostt dimensiunea, structura ~i ciclul de viata a.1 ptetei precurn ~i tendinrele acesteia.

• Trebuie sa ~tii ca nu pori vinde imbracaminte, fructe, bijuterii, bicic1ete ~i calculatoare in acelasi loco

ifi cunQ§ti clientii?

Comportamentul consumatorului, respectiv deciziile ~i actrunile persoanelor implicate in cumpararea de bunuri de consum ~i servicii este complex ~i multidimensional ~i de aceea trebuie sa cunosti :

• Trasaturile demografice, sociale ~i psihologice ale consumatorilor;

• Atitudinile fata de produse, marci , magazine;

• Comportamentul anterior de cumparare precum ~i eel de viitor:

• De fiecare data dod un consumator / client achizitioneaza un bun sau

5

serviciu, foloseste procesul de dectzie. A te adresa tuturor clientilor poate constitui un esec. in anumite zone trebuie avut ca obiectiv, cucerirea clientilor locali §i stabilite criteritle care pot contribui la aceasta, Efeetuarea unor studii de plata §i eapacitatea de comunieare eu clientii sunt elemente esentiale ale unui marketing strategic.

Ce servicii pori oferi?

• Trebuie sa oferi clientilor ceea ce ei asteapta de la tine, nu ceea ce iti place tie sau itl sugereaza a vinde furnizorii .

• Sortimentul trebuie constituit din referinte care au cea mai mare sansa de a fi pe placul viitorilor clienti,

• Indiferent de activitatea aleasa trebuie adoptata 0 strategie de diversificare; trebuie sa demonstrezi clientilor in mod dar ca esti diferit ~i ehiar mai bun decat aite structuri de vanzare.

• Oferta sa fie personallzata prin utilizarea unor mijIoace cum ar fi: asortimentul (mal mult sau mal putin specializat), produseIe (de marca, ealitate, originalitate), servicii (proximitate, consiliere, informare, confortul magazinului, facilitati de stationare, livrari la dorniciliu, carti de fidelitate).

Care var fifurnizarii 1

• Relatia eu furnizorii constituie un aspect primordial.

• Un cornerciant trebuie sa stie ce vinde ~i ce curnpara .

• Trebuie sa§tii dacaapelezi la grosisti, importatori san prcducatori.

• Sa analizezi posibilitatea de a te integra intr-un lant de distributie fara a-ti pierde independenta.

6

Care este locul de implantare a structurii de vilnzare?

• Magazinul trebuie ales ell grija in functie de localizarea sa in oras, cartier, pasa], vecinatate, de concurenta, proiecte de constructii in curs, planuri de arnenajare cuprinse in planul urbanistic general sau zonal, poslbilitati de implantare a parcarilor,

• Trebuie avut in vedere ca Iocalizarea in apropierea unor magazine perforrnante, "locomotive cornerciale", este de cele mai multe ori profitabil,

• Trebuie avut in vedere cuantumul taxelor locale, aile impuneri fiscale, precum si facilitatile de care poti beneficia.

Cum vafiamenajatmagazinul 'I Magazinul vafi arnenajatastfel incat: • Sa atraga clientii din exterior.

• Sa cucereasca clientii prin punerea In valoare a marfurilor ;;;i prin ambianta creata,

• Sa asigure securitatea produselor (spatii Jrlgorifice, instalatii de proba) ;;;i conditii de stocare a marfurilor in cazul structurilor de vanzare cu suprafata mare.

• Sa. respecte regulile de urbanism ~i criteriile de amplasare.

La deschiderea magazinului se poate organiza 0 manifestare de atractie §i publicitatea necesara.

Care vafi ualoarea proiectului/finanfare/costuri 'I

• Proiectul trebuie sa fie rentabil §i de aceea trebuie estimat un cost, avandu-se in vedere urmatoarele:

- costuri de achizittonare a spatiului;

- costuri de achizitlonare a materialelor, utilajelor, mobilierului;

- costuri privind inregtsrrarea ~i autorizarea functionarii;

- eosturi de modernizare a locatlei;

- cheltuieli privind achitarea chiriilor si alte costuri administrative

7

- cheltuieli pentru asigurarea unui stoc de marfuri;

- costuri privind salariile .

• Pentru evaluarea resurselor trebuie avut in vedere : cuantumul aportului personal;

cuantumul eventualelor imprumuturi bancare; subventli ~i facilitati,

Care sunt rezultatele previzibile? in comer! poate Ii vorba de a previziona volumul vanziirilor intrun prim an de exploatare a structurii de oanzare ~i a estima profitut.

• Pentru acesta este nevole:

- sa cunosti urmatoarele costuri:

- achizitionarea de marfuri;

- eheltuieli eu personalul;

- corizatii sociale;

- impozite ~i taxe;

- chirii, cheltuieli administrative;

- cheltuieli de asigurare;

- cheltuieli de publici tate;

- dobanzi la imprumuturi bancare;

- cheltuieli diverse, cum ar fi ambalajele,

mobilierul de pre zen tare ~i conservare a produselor;

- sa estimezi nivelul vanzarilor.

Vanzarlle vor fi apreciate in baza unui studiu de piata, care va indica tinand cant de concurenta ?i pozitionarea structurii de vanzare, care este cifra de afaceri pe care 0 puteti realiza,

In absenta unui stu diu de piata se poate face referire la 0 serie de indicatori de caracterizare a structurilor de vanzare existente deja pe prata: vanzari medii Imp, productivitatea muncii, cifra de afaceri, valoarea capitalului circulant s.a.

Toate elementele enumerate rnai sus vor permite 0 perceptie globala asupra unei afaceri in cornert ~i pot fi folosite In elaborarea unui plan de afaceri.

8

3. COMERCIANTUL $1 ACTIVITATEA DE COMERCIALIZARE

Exercitiu. comercial: una sau mai rnulte activita~i de comercializare cu ridicata, cu amanuntul, de tip cash and carry, de alimentatie publica, precurn ~i a serviciilor desfasurate de un cornerciant.

Comerciant: persoana fizica sau juridica autorizata sa desfasoare activitatl de cornercializare a produselor ~i servicillor de plata,

Consumator final- orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii care curnpara, dobandeste, utilizeaza ort consuma produse sal! servicii in afar a activitatii sale profesionale.

Activitatile de comercializare :

• Comer! eu ridieata/ de gros - activitatea desfasurata de comerciantii care curnpara produse In cantitatl mari in scopul revanzarii acestora in cantitati mai mici altar comercianti sau utilizatori profesionali ~i colectivi . • Comert cu amiinuntul / de detail - activitatea desfasurata de cornerciantii care vand produse, de regula, direct consurnatorilor pentru uzul personal al acestora.

Exercitarea de activitati de corner] cu ridicata §i comert ell arnanuntul in aceiasi structura de vanzare, respectiv suprafata de vanzare se sanctioneaza eu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei :;;i eu interzicerea uncia dintre cele doua activltati - art. 73 din O.G. Of. 99/2000 privind cornercializarea produseIor §i serviciilor de plata, republicata in Monitorul Oficial Parte a I Of. 608 din 31 august 2007 ell modificarile §i completarile ulterioare .

Agentii economici care efectueaza atat activitati de vanzare cu amanuntul, cat :;;1 cu ridicata vor organiza respectivele activitati in spatii comereiale separate, cu gestiuni distincte pentru fiecare activitate, iar in contabilitate operatiunile vor fi reflect ate corespunzator (art. 4 alin. (1) din H.G .. Of. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.u.G. nr .. 28/1999 privind obligatia ageritilor econornici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale) cu modificarile ~i co mpletarile ulterioare.

9

Comer! de gros cash and carry/forma de comert, cu autoseruire pe bazii de legittmatie de acces - activitatea desfasurata de comercianti care vand marfuri prin sistemul de autoservire catre persoane juridice sau persoane fizice autorizate §i asociatii familiale autorizate conform legii, inreglstrate in baza de date a vanzatorului, in scopul revanzarii si/sau prelucrarii precurn ~i a utilizarii acestora ca produse consumabile,

Comer! ambulant - aetivitatea de eomereializare ell amanuntul realizata prin trecere dintr-un loc in altul, in rulote mobile, standuri mobile, chioscurt mobile sau in vehicule special amenajate.

Comer! in. zone publice - activit ate a de cornercializare a produselor §i serviciilor, desfasurata permanent sau sezonier in piete, targuri, oboare, pasaje publice, porturr, aeroporturi, gari, autogari, drumuri publice §i strazl sau orice zona de alta natura destinata folosintei publice.

- prevederile art. 7 din KG. or. 348/2004 privind privind exercirarea cornertului eu produse §i servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile §i cornpletarile ulterioare.

Tipurile de plete ce pot fi organizate in zone publice sunt: a) piete agroalimentare;

bj targuri;

c) balciuri;

d) piete mixte;

e) piete volante;

f) talciocuri.

10=============================

• Serviciu de alimentatie publica - activitatea de pregatire, preparare, prezentare ~i servire a produselor ~i a bauturilor pentru eonsumul acestora in unitati speeializate sau la domiciliul/Iocul de munca al consumatorilor.

• Serviciu de pia,ii - orice actiune sal] prestatie, care face obiectul vanzant - cumpararii pe piata ~i care nu are drept consecinra transferul proprietatii asupra unui bun corporal, efectuata in scopul satisfacerii unor necesita ti ale consumatorilor.

• Pietele de gros pen agricole §i agroalimentare, sunt structuri de vanzare, altele dedit cele eu amanuntul, care asigura conditiile necesare pentru comercializarea legumelor ~i fructelor proaspete, a unor produse agroalimentare, precum ~i produse industriale specifice, cum ar fi unelte ~i eehipamente agricole, in eonformitate eu reglementarile legale in vigoare.

4. CERINTE $1 [1,.'

CRITERII UJ

NECESARE . Exercitarea de activitati comerciale

DESFA$URARII cu produse din sectorul alimentar ~i de

T, TAT: alirneritatie publica necesita cunostfnte

AC'lVI , II. de speciaHtate ~i se efectueaza cu

COMERCIALE personal ealificat.

=============== 1.1

Personalul angajat in efectuarea de activitati cornerciale en produse din sectorul alimentar ~i de altmeritatie publica, trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele cerinte profesionale:

a) a absolvtr un curs de specialitate pentru comercializarea produselor alimentare ~i /sau de alimentatie publica, organizat conform legislatiei 'in vigoare;

b) a desfasurat eel putin 2 ani activitate profesionala de cornercializare de produse alimentare §i/sau de alimentatie publica §i a absolvit un curs de notiuni fundamentale de igiena, organizat in eonformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Ocupatiile pentru care persorialul angajat in efectuarea de activitat] comerclale ell produse din sectorul alimentar ;;i de alimcntatie publica trebuie sa indeplineasca in termen de un an de la intrarea in vigoare a D.G. or. 99/2000 privind comerciaIizarea produselor §i serviciilor de piata, republicata in Monitorul Ofictal Partea I nr. 608 din 31 august 2007 cu modiflcarile ;;i completarile ulterioare denumita in continuare ordonanta, una din cerintele profesionale prevazute la art. 5 alin. (3) din ordonanta, sunt :

a) pentru comert cu amanuntul §i alimentatie publica: sef de magazin; vanzaror produse alimentare, vanzatori ambulanti ~i asimilati; vanzatori la domiciliul clientului sau la cornanda prin telefon; macelar; §ef de unitate de alimentatie publica ;;i sef de sala; ospatar; barman; barmanospatar; bucatar; carmangier; cofetar: patiser; cofetar - patiser,

12=============================

b) pentru cornert Cll ridicata: sef depozit; gestionar,

Cunostintele de specialitate ale personalului angajat in efectuarea de activitati comerciale cu produse din sectorul alimentar §i de alimentatie publica, pot fi dovedite eu unul dintre urrnatoarele documente:

a) diplorna/certificatul de absolvire a unei institutii de invatarnant preuniversitar, eliberat/a) in conditiile legiiI;:;

b) diplorna/cer tificatul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala pentru una sau, dupa caz, mai multe , organizata eu respectarea prevederilorart. 16 din ordonanta;

c) diploma/certificatul de absolvire a unei forme de prcgatire profesionala eliberatra) de un organism acreditat in una din tarile membre ale Uniunii Europene;

d) un document legal prin care se atesta exercitarea actlvitatri de eel putin 2 ani in meseria respectiva, in conditiile legii, in cazul in care persoana a lucrat intr-o tara membra a Uniunii Europene, impreuna cu 0 diploma/certificat de absolvire a unui curs de notiuni fundarnentale de igiena, organizat in conformitate cu legislatia nationala in vigoare;

e) document care sa ateste veehimea angajatului in conformitate en prevederile Codului Muncii;

f) diploma/certificatul de absolvire eliberatfa) de angajatorii care organizeaza programe de pregatire profesionala pentru angajatii proprii; in acest caz, diplornele/certificatele de absolvire vor fi recunoscute conform legislatiei in vigoare.

ORARE DE FUNCTIONAREALE STRUCTURUOR DEVANZARE

Structurile de vanzare cu amanuntul ~i cele in care se presteaza servicii de plata pot fi deschise publicului in toate zilele saptamanii. Fieeare comerciant i~i stabileste orarul de functionare cu respectarea prevederilor inscrise inlegislatla muncii si ell conditia respectarit reglementarilor in vigoare privind Iinistea :;;i ordinea publica :;;i in conformitate cu solicitarile autoritatilor adrninistratiei publice locale privind continuitarea unor activitati comerciale sau de prestari servicii, in functre de necesitaule consumatorilor.

Orarul de functionare se afiseaza la intrarea in unitate, 'in mod vizibil din

===============13

exterior, cornerciantul fiind obltgat sa asigure respectarea acestuia.

Strucrurile de vanzare cu arnanuntul din sectorul alimentar nu pot fi inchise mal mult de doua ziJe consecutive, cu exceptla unor cauze objective de nefunctionare,

Pentru continuitatea unor acttvltap comerciale sau de prestari servicii, in functie de necesiratile consurnatorilor, consilinl local poate stabili orare de functionare prin regulamentele elaborate pentru exercitarea actlvitatilor de comercializare in zone publice.

In cazul centrelor comerciale orarul de functionare este stabilit de administratorul centrului, in functie de necesitatile consumatorilor {ii cu consultarea comerciantilor care l§i desfasoara activitatea in acestea,

In masura in care cornerciantul este de acord, orarul de functionare pentru unitatile de alimentatie publici in care sunt organlzate evenimente poate fi depasir 1a solicitarea clientilor, cu respectarea prevederilor legale privind linistea {ii ordinea publica. In cazul in care localul respectiv este rezervat in totalitate pentru astfel de evenirnente, cornerciantul este obligat sa afiseze vizihil, Ilnga orarul de functionare, anunrul "REZERVAT" eu indicarea perioadei de rezervare.

In situatia aprovizionarii structurii de vanzare in timpul prograrnului de functionare, este interzisa intreruperea servirri consumatorilor si/sau inchiderea strucrurli de vanzare, dad. acest lucru nu este mentionat in orarul de functionare afisat.

Ur matoare le si tuat ii pot co ns t itu i cauze o b ie ctive de nefunctionare:

a) decesul asociatului unic, adrninistratorului, managerului, sefului structurli de vanzare cu amanuntul sau al altui angajat care lucreaza in aceasta, du pa caz.

b) concediul personalului angajat in structura de vanzare respectiva.

c) inventar.

d) inchiderea structurii de vanzare pentru lucrari de igienizare, reparatii, reamenajari sau modificari ale conditiilor de exploatare ale acesteia, dupa

14:: ==============

caz.

e) schimbarea profilului structurii de vanzare, suspendarea sau inlocuirea unei activitati cornerciale desfasurate in acea structura,

f) incetarea deflnitlva a activitatit comerciantului in structura de vanzare respectiva.

g) intreruperea activitatii comerciale sezoniere in structura de vanzare respectiva.

11) suspendarea activitatii ca urmare a deciziel organelor de control abilitate.

i) cazuri de forra majora.

Cornerciantii sunt obligati sa anunte consumatorilor motivul ~i perioada irrchtderi].

Strueturile de vanzare eu amanuntul din sectorul alimentar care nu pot fi inchise mai mult de doua zile consecutiv sunt magazinele specializate in care se cornercializeaza produse alimentare, precum ~i magazinele nespecializate in care se cornercializeaza predominant produse alimentare,

5. CONSTITUIREA UNEI SOCIETAfl COMERCIALE iNREGISTRAREA $1 AUTORIZAREA FUNCrlONARl1

Un cornerciant poate opta pentru una din urrnatoarele forme de organizare a afacerti:

Persoana fizica autorizata; intreprtnderi individuale sau intreprinderi familiale

Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuate §i intreprinderiie familiale cetateni romani sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene §i ai celorlalte state apartinand spatiului economic european, pot desfasura activitliti econornice pe teritoriul Romaniei in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autor izate,

=============================15

intreprinderrle individuate ~i intreprinderile familiale.

Societatea comerciald: se constitute ca persoana juridica, conform Legit nr, 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, prin asociere intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, pentru a efectua acte de comert, Societatea cornerciala dobandeste personalitate juridica de la data inregistrarii in Registrul Comertului, Societatile cornerciale se pot constitui in una din urrnatoarele forme juridice:

a. societate innume coiectiv(SN.C.).

b. societate in cornandita simpla (S.C.S.).

c. societate pe actiuni (S_A_), constituita prin una din urmatoarele modalitati:

• subscriere integrala ~i simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv (societate pe actluni inchisa):

• subscriptie publica (societate pe actiuni deschisa). d. societate in comandita pe actiuni (S.C.A.).

e_ societate cu raspundere Iimitata(S.R.L)_

Societatea in comandita simpla ~i In comandita pe actiuni se caracterizeaza prin existenta a doua categoril de asocrati:

• cornanditati asociatii care administreaza societatea ~i raspund nelimitat ~i solidar pentru obligatiile societatii.

• comanditari asociatii care raspund numai pana la concurenta capitalului subscris,

Filiate: sunt societati comerciale cu personalitate juridica care se infiinteaza intr-una din formele de societate enumerate mai sus. FilialeIe vor avea regimul juridic al formei de societare in care s-au constituit.

Sedii secundare: 0 societate cornerciala poate sa deschida in ace easi localitate cu sediul principal sau in al te lo caltta ti, dezrnernbraminte sub diferite forme: sueursale, depozite, magazine, agentit, etc.

Firma este numele sau denumirea sub care un cornercrant i~i exercita cornertul ~i sub care sernneaza, Terrnernrl "firma" utilizat in legislatia romana este echivalent ell .nurne cornercial" din legislatiile altar state.

16==========================:::

Emblema este semnul sau denumirea care face deosebirea intre cornercianti.

Regimul juridic al firmei/emblemei. Firma ~i emblema reprezlnta drepturi de proprietate industriala. Dreptul de folosinta exclusiva asupra firrnei ~i ernblemei se dobandeste prininscrierea acestora in Registrul Comertului.

Firma ~i emblema sunt incluse in fondul de comert,

itlregistrarea sernnifica inmatricularea ~i inscrierea mentiunilor in Registrul Cornertului si la organul fiscal competent. Solicitarea efectuarii inregistrarii in Registrul Cornertului se face la biroul unic din eadrul oficiului registrului comertulul de catre fondatorul principal, adrninistratorul sau reprezentantii acestora, preeum ~i de orice persoana interesata, in conditiile legii, prin intocmirea cererii de inregistrare,

Inregistrarea comerciantilor se face eu indeplinirea procedurilor prevazute in Ordonanta de Urgenta or. 75/2004 pentru modificarea ~i completarea Legti nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice asociatiilor familiale {>i persoanelor [uridice , inregistrarea fiscala a acestora , precum {>i la autortzarea functionarii persoanelor juridice, denurnita in eontinuare lege.

La inmatriculare solicitantilor Ii se elibereaza certificatul de inregistrare continand numarul de ordine din registrul cornertului §i codul unic de inregtstrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice, insotit de incheierea judecatorului dele gat, precum ~i de aite acte prevazute de lege.

Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare §i, dupa caz , a certificatnlui de inseriere de mentiuni este de 3 zile, respectiv 5 zile, ealculat la data inregtstrarii cererii potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila , dad judecatorul delegat nu dispune astfel.

Autorizarea func!ioniirii comercianpitor se face eu indeplinirea procedurii prevazute de lege ~i de aetele normative speciale, arrnonizate ell prevederile legii.

:::::::::::::::::::::::::::::::17

Prin autorizarea functionaril, in sensul Iegii, se intelege asumarea de catre solicitant a responsabilitatilor privitoare la legalitatea desfasurarii acttvttatrlor declarate, Activitatilc cu impact semnificativ asu pra mediului vor fi autorizate din punct de vedere al protectiei mediului de catre autoritatile competente de protectia mediului la sedille acestora.

Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale §i intreprinderile famfltale se autorizeaza in conformitate cu prevederile aUG nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizlce autorizate, inrreprinderile individuate §i intreprinderile familiale.

6. TEHNICI DE VANZARE$I STRUCTURILE DEVANZARE

Avand in vedere functia esentiala a distributiei, de a vind.e §i de a livra un produs consumatorului final, se disting doua mari categorii ale tehnicii de vanzare:

Intre vanzator §i clientul sau, care se desfasoara in structuri de vinzare sau in afara acestora, astfel :

• in structuri de vanzare :

Struetura de vanzare - spatiul de desfasurare a unuia sau mai multor exercitii cornerciale.

Struetura de viinzare eu suprafalii micii - structura de vanzare, avand 0 suprafata de vanzare de pana la 400 mp inclusiv.

Strueturd de viinzare cu suprafa!ii medie - strucrura de vanzare avand 0 suprafata de vanzare cuprmsa intre 400 - 1.000 mp inclusiv

Srructurii de viinzare cu suprafa!ii mare - structura de vanzare avand 0 suprafata de vanzare mal mare de 1.000 m'.

Centru comerciat: structura de vanzare ori perimetrul comercial ell

18=============================

suprafata medie sau mare, in care se desfasoara activitati de eomereializare eu amanuntul de produse, servicii de piata §i de alimerrtatie publica, uttlizdndu-se 0 infrastructura comuna ~i utilitati adeevate; suprafata de vanzare a unui centru cornercial este rezultata din surna suprafetelor de vanzare eu arnanuntul de produse ~i servicii de plata §i de

alimentatie publica cuprinse in acesta;

Supermagazin: structura de vanzare cu amanuntul, cu suprafata de pana la 2.500 mp, reprezentativa pentru cornertul cu rnarfuri alimentare, avand drept caracteristici: autoservirea, plata marfurilor la casele de marc at amplasate la iesire, constructia, de obicei, pe lin singur nivel, arnplasarea, de regula, in zonele de locuinte;

Htpermagazin: structura de vanzare eu arnanuntul, eu suprafata de peste 2.500 rnp, care comercializeaza un mare sortiment de marfuri alimentare ~i nealimentare §i are caracteristice: prezenta ruturor raioanelor, inclusiv a celor eu vanzatori, case de marc at amplasate la iesirea din fluxul de autoservire, sector de alimentatie publica reprezentat prin mai rnulte sali de consumatie, constructia, de obicei, pe un singur nlvel, amp las area in zonele periferice ale orasului sau in rnarile centre cornerciale, un mare numar de locuri de parcare.

Piafade gros structuri de vanzare de produse agricole §i agroalimentare.

Tehnicile de vanzare In comer! au cunoscut un progres continuu, fiecare inovatie in acest domeniu generand aparitia unor tipologii specifice structurilor de vanzare: supermagazinul ~i hiperrnagaztnul, depozitul cash and carry, centrul comercial, magazinul hard discount s.a.m.d.

• in afara structurflor de vanzare

Aceste vanzari se realizeaza. conform reglernentarilor specifice, prin intermediul vanzatorilor directi Ia dorniciliul eonsumatorului, in timpul unei deplasari organizate de comerciant in afara spatiilor sale comerciale, la locul de munca at consumatorului, in orice alte locuri publice.

in lipsa prezentei simuttane a consurnatoruiui $i a comerciantuiui. Un astfel de tip de viinziiri sunt vanziirile la distanfii in care se utilizeazii exctusiu

___ tehnici de comunicatie La distan!ii (cataioage, telefon, pO$tii eiectronicd, teleuiziune teteshoping, radio, etc).

VANZARICU PRET RED US

7. PRACTICI COMERCIALE ~I REGULI DE COMERCIALlZAR.E

a) vanzart de lichidare;

b) vanzari de soldare;

e) vanzari efectuate in structuri de vanzare denumite magazin de fabrica sau depozit de fabrica;

d) vanzarl promotionale:

e) vanzari ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorilor dupa ee evenirnentul a trecut ~i este evident ca produsele respective nu mai pot fi vandute in conditii cornerciale normale;

f) vanzari ale produseIor care intr-o perioada de trei luni de la aprovizionare nu au fost vandute;

g) vanzari accelerate ale produselor susceptibile de 0 deteriorare rapida sau a carer conservare nu mai poate fi asigurata, pana la limita terrnenului de valabilitate;

h) vanzarea unui produs la un pret aliniat la cellegal practicat de ceilalti comercianti din aceiasi zona comerciala, pentru acelasi produs, deterrninat de mediul concurential;

i) vanzarea produselor eu caracteristici ideritice ale caror preturi de reaprovizionare s-au diminuat,

A. VANzAllI

DE LICHIDARE

• Ce suntvanzartle de lichidare?

Prin vanzare de lichidare se intelege orice v anz are precedata sau insotita de publici tate ~i anuntata sub denumirea de "Ilchidare" ~i care, printr-o reducere de preturl, are ca efect vanzarea accelerata a totalitatii sau numai a unei parti din stocul de produse dintr-o structura de vanzare ell amanuntul, in una dintre urmatoarele situatii:

a) incetarea definitiva a activitatii cornerciantului, inclusiv in cazul schirubarii proprietarului, chiriasului, locatarului sau mandatarului, dupa caz, care exploateaza structura de vanzare, cu exceptia cazurilor In care

20============================

aceasta este vanduta, cedata sau inchirtata unei persoane juridice administrate de vechiul proprietar (utilizator) sau in care acesta este actionar,

b) incetarea din proprie initiativa a activitatii comerciantului in strucrura de vanzare respectiva sau ca urrnare a anularii contracrului de inchiriere, locatie sau mandat, in baza unei hotarari judecatoresti ramase definitive sau in baza unei hotaran judecatoresti de evacuate silita.

c) intreruperea activitatii cornerciale sezoniere pentru 0 perioada de eel putin S Iuni dupa terminarea operatiunilor de Iichidare.

d) schimbarea profilului structurii de vanzare, suspendarea sau inlocuirea unei activitati cornerciale desfasurate in acea structura; modificarea conditiilor de exploatare a suprafetei de vanzare, daca Iucrarile de transformare ja amenajare depasesc 30 de zile §i sunt efectuate in interiorul acesteia, structura de vanzare fiind inchisa in toata aceasta perioada, ori modificarea conditiilor de exercitare a activitatii in cazul incheierii sau anularii unui contract de distributie avand 0 clauza de aprovizionare exclusiva,

e) vanzarea stocului de produse de catre mostenitorli legali ai comerciantului defunct.

f) deteriorarea grava, din cauza unor calamitati sau acte de vandalism, a unei parti sau, dupa caz, a intregului stoe de produse, exdusiv cele alirnentare .

• Vanzartle anuntate sub denumirea de Iichidare/Iichidari sau 0 alta denumire echivalenta cum ar fi: "inchidere definitiva - totu! trebuie sa dispara rnari reduceri de preturi", se definesc prin desfacerea accelerata, la pret redus, a totalitatii sau a unei parti din marfurlle dintr-o structura de vanzare ell amanuntul, precedata sau insotita de publicitate, nurnai in una din situatiile mentionate in ordonanta.

• Va.nzarile de Iichidare pot fi cfcctuate pentru totalitatea san numai pentru 0 parte a marfurilor noi sau folosite dintr-o structura de vanzare cu amanuntul.

• Vanzarile de Ilchtdare sunt supuse noriftcarfi in baza unui inventar detaliat al marfurilor de Iichidat intocmit de comerciant, care este obligat sa justifice eu documente legale provenienta produselor respective.

===============21

Notificarea se face la primaria localitani in a carei raza teritoriala este amplasata structura de vanzare sau, dupa caz, la primariile sectoarelor Municipiului Bucuresti, en eel putin 15 zile inainte de inceperea vanzarilor de Iichidare in situatiile prevazute la lit. a), d)?i e) ~i eel putin 5 zile inainte de inceperea vanzarilor de Iichidare in situatiile prevazute la lit. b), c), f) ~i g).

Perioada peritru care se notifica vanzarile de lichidare este de maximum:

a) 90 de zile pe an pentru cazurile prevazute la Iit, a) ~i f);

b) 60 de zile pean pentru cazurile prevazute la lit. b), d), e)§ig);

c) 15 zile pe anpentrucazurile prevazute la lit, c).

Pot face obiectul vanzarllor de Iichidare numai produsele care fac parte din stoeul structurii de vanzare §i a caror eontravaIoare a fost achitata de comerciant la data depunerii/transmiterii norificarii sau a emiterii hotararii judecatoresti, prevazute Ia lit. b), sau la data evenimentelor prevazute la lit. g) din ordonanta .

• in afara cazurilor prevazute la lit b )§i g), ale art 20 din ordonanta, orice vanzare de Iichidare trebuie sa alba loe in structura de vanzare in care produsele au fost vandute in mod obisnuit (detalu conform prevederilor art. 20 ~i art. 23 din O.G. nr. 99/2000 privind cornercializarea produselor ~i serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial Partea I nr, 608 din 31 august 2007 cu modificarile ?i completarile ulterioare §i prevederilor pet. 18·20 dinHG. nr. 333/2003).

B. VANzARI DE SOLD ARE

printr-o reducere de preturi, are ca efect vanzarea accelerata a stocului de marfurt sezoniere dintr-o structura de vanzare eu amanuntul.

• Vanzartle de soldare se pot efeetua numai in cursul a doua perioade pe an ell 0 durata maxima de cate 4S de zile fiecare, eu conditia ea

22==============

produsele propuse pentru soldare sa fie achitate furnizorului de catre cornerciant cu eel putin 30 de zile inaintea datei de debut a perioadei de vanzari de soldare ~i oferite spre vanzare in mod obisnuit inaintea acestei date.

• Stocul de produse propus pentru soldare trebuie sa fie constiruit in prealabil in structura de vanzare respectiva, in spatiile de vanzare ~i depozitele structurii de vanzare, precum ~i, dupa caz, in unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu eel putin 15 zile inainte de data de debut a vanzaril de soldare, ~i nu va fi reinnoit dupa constituire sau in cursul vanzarilor de soldare,

• Pot fi supuse operatiunilor de soldare numai produsele nealimentare a caror desfacere are caracter sezorrier. In aceasta categorie se incadreaza grupe de produse cum ar fi, dar fara a se Iimita la: confectii incluslv blanarle, pielarie, produse de marochinarie §i galanterie, tricotaje, tesaturi, incaltarninte, articole sport-turism, cosmetice, aparate de incalzire §i climatizare, ventilatoare, precum §ialte produse similare.

• Marfurile ce fac obiectul soldarii vor fj depozltate separat de celelalte produse ~i vor fi vandute, fie in raioane/spatii special amenajate pentru aceasta operatiune, fie in cadrul acelorasi raioane, caz in care vor fi bine individualizate.

• Vanzarea de soldare trebuie sa aiba loc in structurile de vanzare in care produsele respective erau vandute in mod obtsnuit.

• Documentele legale justificative care atesta ca stocul de prod use propus pentru soldare a fast constituit eu eel putin 15 zile inainte de data de debut a vanzarii de soldare §i achitat cu eel putin 30 de zile inainte de aceasta data vor fi pastrate pentru a putea fi prezentate, ori de cate ori este nevoie, organelor de control abilitate. Dovada achitarit contravalorii produselor supuse vanzarii de sold are rezulta din examinarea actelor contabile.

• Perioadele de soldari se stabilesc de comerciant i'ntre urmatoarcle limite:

- perioada 15 ianuarie - 15 aprilie indusiv, pentru produsele de toamnaiarna:

- perioada 1 august - 31 octornbrie incluslv, pentru produsele de primavaravara,

• Comerclantli au obltgatia sa notifice la prlmarta in a caret raza teritortala i~i desfasoara activit ate a perioada in care

============================23

efecrueaza vanzarfle de soldare eu eel putin 15 zile inainte de ineeperea oper-atiunjlor.

• Este interzis sa se anunte 0 vanzare de soldare in alte cazuri §i conditii decat cele reglementate .

• Orice anunt sau alta forma de publicitate privind soldarea trebuie sa specifice obligatoriu data de debut a vanzant de soldare ~i durata acesteia, precum §i sortimentul de rnarfuri supus soldarii in cazul in care operatiunea de soldare nu se refera la totalitatea produselor din structura de vanzare (in conforrnitare cu prevederile art. 27 . 30 din O.G. nr. 99/2000,inconformitatecu prevederile pct. 26 dinH.G. nr, 333/2003).

C. VANzARI EFECTUATE iN STRUCTURI DE VANZARE DENUMITE MAGAZIN DE FABRICA SAU DEPOZIT DE FABRIC4

..

..., 11i},'_.

11M' •. ~

Ce sunt vanzartle prin magazin sau prin depozit de fabrlca ? • Vanzarile efectuate in structuri denumite magazin de fabrica sau depozit de fabrica sunt vanzarile din productia proprie, efectuate direct consumatorilor de catre producatori, acestia indeplinind obligatiile ce revin oricarui comerciant care desfasoara comert cu amanuntul, Vanza.rile cu pret redus prin magazin sau depozit de fabrica nu sunt supuse notificarii.

• In cadrul acestor vanzarr, cu exceptia produselor aliment are, producatorii pot practica vanzar! cu pret redus pentru ace a parte din productia lor care indeplineste urrnatoarele conditii asupra carora consurnatorii au fost inforrnati:

a) nu a fost anterior oferita spre vanzare din cauza defectelor de fabricatie;

b) face obiectul retururilor din reteaua cornerciala;

c) reprezinta stocul din productia sezonului anterior dimas nevandut,

• Vanzarile sub denumirea de .magazin de fabrica" sau .depozlt de fabrica" se refera la vanzarile realizate de producatorii industriali pentru produsele care nu sunt oferite spre vanzare prin refeaua comerciala.

• Vanzarile efectuate sub una dintre aceste denumiri sunt realizate de producatori care desfac produsele lor direct catre consumarori, in absenta

24==========================:::

unui intermediar, Produsele viz ate sunt cele care nu au fost anterior oferite spre vanzare din cauza defectelor de fabricatie, cele care fac obiectul retururilor din reteaua cornerciala, precum ~i stand din productia sezonului anterior ram as nevandut.

• Dad vanzarile sunt efectuate in magazinele de prezentare §i desfacere ale producatorului, deschise publicului, stocul de marfuri vandut sub aceste denumiri trebuie sa fie bine individualizat, produsele respective flind comercializate in raioane/spatii special amenajate, separat de celelalte produse oferite consumatorilor. In acest caz, producatorul trebuie sa indeplineasca obligatiile care ii revin orrcarui comerciant cu amanuntul.

• Producatorii pot organiza astfel de vanzari ~i in depozitele san spatiile special amenajate in acest scop din cadru! unitatilor de productie, co conditia ca acestea sa fie deschise publicului, in masura in care vanzarlle nu sunt organizate nurnai pentru angajatii producatorului,

• In ambele cazuri, consumatorii trebuie sa fie inforrnati in limba rornana, corect, cornplet §i fara echivoc despre natura produselor oferite spre vanzare, respectiv in ce categorie se incadreaza acestea in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

• Orice prcducator care vinde cu pret redus 0 parte a productiei sale, este obligat sa puna la dispozitia organelor de control abilitate toate documentele legale care justifica originea ~i data fabricatiei produselor care fac obiectul acestorvanzari.

D. V.ANzARI PROMOTIONALE

vanzartle promorioriale sunt vanzarile cu amanuntul /vanzarile cash and carry/ prestarile de servicii de plata, care pot avea loc in orice perioada a anului, fara sa faca obiectul notificarii, ell conditia ea:

a) sa nu fie efectuate in pierdere;

b) sa se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile, precum §i la servicii vandute sau, du pa caz, prestate in mod curent;

c) produsele ~i serviciile promovate trebuie sa existe la vanzare pe durata intregii perioade anuntate a vanzarilor prornotionale sal! cornerciantul va inform a consumatorii ca oferta este valabila numai in limit a stocului disponlbil,

==============25

• Nu sunt considerate vanzar! promottonale.

- actiunile de prornovare efectuate de producatori;

- actiunile de lansare de produse/servicli noi pe plata;

• In cazul produselor, vanzartle promotion ale pot avea Ioc in tot timpul anului §i se deruleaza in mod liber, tara sa faca obiectul notificarii, daca sunt indeplinite urmatoarele conditih

a) vanzarile sa se faca la pre! redus, dar nu in pierdere;

b) sa nu tinda Ia 0 vanzare accelerata a unui stoe de marfuri pe care comerciantul nu il va mai reaproviziona ca in cazul lichidarilor sau soldarilor,

c) sa se refere la produse disponibile sau care pot fi reaprovizionate; cornerciantul care doreste sa relanseze vanzarile dintr-un raion sau sa promoveze intr-o anumita perioada de tirnp 0 categorie de produse, trebuie sa-§i reinnoiasca stocul §i sa-l reasorteze in scopul satisfacerii cererilor consurnatorilor pe intreaga perioada anuntata sau sa informeze consumatorii ca oferta este valabila numai in limita stocului disponibil.

• In cazul prornovarii prestarilor de servicii, aces tea trebuie sa fie disponibile pe durata intregii perioade anuntate ca "vanzare promotionala" .

• in situatia in care cornerciantul nu anunta consumatorii despre practicarea unor "vanzari prornotionale" san preturi reduse pentru anumite produse/servicit, acestea pot fi efectuate in orice perioada a anului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

E. VAiVzARI ALE PRODUSELOR DESTINATE SATISFACERII UNOR NEVOI OCAZIONALE

ALE CONSUMATORULUI, DUPA CE EVENIMENTUL A TRECUT $1 ESTE EVIDENT cA PRODUSELE RESPECTIVE

NU MAl POT FI VANDUTE iN COND/Tll COMERe/ALE NORMALE

• Sum considerate produse destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale, produsele care se cornercializeaza cu ocazia unor sarbatori, cum ar fi, dar tara a se Iimita la: judirii tematice, globuri, ornamente sau artificii, pentru pomul de Craciun; martisoare sau alte produse persona!izate pentru ziua de 1 Martie sau 8 Martie; iepurasi §i oua de ciocolata sau alte produse

26============================

specifice sarbatorilor de Pasti ~i alte asernenea eazuri ori eu prilejul unor manifestari eulturaIe, expozitionale sau sportive, cum ar fi, dar fara a se limita la: ccnfectii §i tricotaje rnscriptionate cu diverse Inscrisuri ~i/sau insemne care fac referire la acea manifestare.

F. VAlvzARl ALE PRODUSELOR CARE iNTR-O PERIOADA DE 3 LUNI DE LA APROVIZIONARE NU AU FOST VANDUTE

G. VANZARI ACCELERATE ALE PRODUSELOR SUSCEPTIBILE DE 0 DETERIOHARE IlAPIUJ. SAU A cAROR CONSERVARE NU MAl POATE FI ASIGURAT~.f, PANA LA lIMITA TERMENULUI DE VALABILITATE

• In aceasta categorie intra:

- produsele agroalimentare ~i produsele horticole, inclusiv serninte, atunei cand acestea sunt amenintate de 0 alterare rapida, datorita apropierii datei de depasire a termenului de valabilitate sau, dupa caz, a datei durabilitatii minimale, precum ~i produsele agroalimentare perisabile cum ar fi, dar fara a se limit a la: carne ~i preparate din carne, peste §i fructe de mare, lapte ~i preparate din lapte, unt, oua, produse de cofetarie-patiserie si preparate culinare care necesita pastrarea in vitrine, alte spatii frigorifice sau sisreme de climatizare, a caror conservare nu mai poate fi asigurata pana la Iimita termenului de valabilitate, datorita defectarii din cauze obiective, independente de vointa cornerciantului sau a personalului din structura de vanzare respectiva, a spatiilor frigorifice in care acestea sunt pastrate.unele produse nealimentare, cum ar fi, dar tara sa se limiteze Ia: lacurisi vopsele, atunci cand acesteasunt susceptibile de 0 deteriorare rapida datorita apropierii dater de expirare a termenului de valabilitate.

H. VANZAREA UNUI PRODVS LA UN PRE! ALINIAT LA GEL LEGAL PRACTICAT DE CEILALTI COMERelANTI DIN AGEIA$I ZONA COMERelALA, PENTRU ACELA$I PRODUS, DETERMINAT DE MEDIVL CONCURENTIAL

• .,zona cornerciala" poate fi asirnilata unei arii geografice in care functioneaza structuri de vanzare asernanatoare in ccnditii de concurenta re1ativ omogene.

=============================27

I. VANZAREA PRODUSELOR CD CARACTERISTICIIDENTICE ALECARORPRETURIDEREAPROVIZIONARE

S-AU DIMINUAT

ATENTIE!

• In cazul vanzarllor en pret redus asa cum sunt definite prin O.G. nr. 99/2000 privind comerdalizarea produselor ~i serviciilor de piata, republrcata in Monitornl Oficial Partea I nr. 608 din 31 august 2007 en modiflcartle ~i completarfle ulterioare, este interzis ortcarul comerclant sa ofere san sa yanda produse in pierdere ~i in cazul produselor aflate in pachete de servicii.

In categoria produselor aflate in pachete de servicii intra: palnea san apa mlnerala oferite gratuit consumatorilor, in cazul serviciilor de altmentatie publica, telefonnl oferit gratnit consumatorilor, in cazul pachetelor de servicii telefonice san alte asemenea cazuri.

• Prin vanzare in pierdere, se intelege orice vanzare Ia un pret egal san inferior costului de achlzitle, asa cum acesta este definit in reglementarlle legale in vigoare.

• Costul de achlzhle al uriul produs este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheituielile de transport aprovizionare ~i alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utili tate sau intrarea in gestiune a produsului respectiv.

• In cazul vanzarilor de Ilchfdare ~i de soldare, atund cand acestea se efectueaza in pierdere, conform prevederilor art. 17, costul de achizitie este deductibil din punct de vedere fiscal in conformitate en prevederIle art. 80 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor ~i serviciilor de plata, republjcata in Monitorul Oficial Partea I nr, 608 din 31 august 2007 cu modtflcartle ~i completartle ulterioare.

28=============================

8. PRINCIPALELE REGULI PRIVIND ANUNTURILE PUBLICITARE DE REDUCERlDE PRETURI, CLAUZE ABUZIVE

• Atunci cand consumatorii sunt anuntati despre 0 reducere de preturl care comporta 0 cornparatie exprfrnata in clfre, se supun ur'matoarelor reguli de fixare ~i publicitate a preturtlor.

• Or ice comerciant care anunta 0 reducere de pret trebuie s-o raporteze Ia pretul de refertnta practicat in acelasl spatlu de vanzare pentru produse sau servicii identice. Pretul redus trebuie sa fie inferior pretului de refertnta, Pretul de refeninta repr-eztnta eel mai scazut pr-et pracricat in acelast spatfu de vanzare in perioada ultimelor 30 de zile, inainte de data aplfcarfi pretului redus.

• Grice anunt de reducere de preturi, indlferent de forrna.modul de publicitate ~i motivatia reducerri, trebuie sa se adreseze ansarnblului consumatorilor ~i sa indice in cifre 0 reducere in raport cu preturile de referinta, exceptie facand:

- publicitatile comparative de prel;

- anunrurile publici tare exclusiv literare, care nu contin cifre;

- anunturile de pre~ de lansare a unui nou produs pe plata;

- anuuturile publicttare orale efectuate exclustv in interiorul

magazlnului pentru reduced de preturi la un anumit raion, pentru 0 foarte scurta perioada a unei zile de vanzare,

• Publicitatea prin catalog ~i ofertele de reducere de preturi, lansate de cornerciantii care practica vanzarea prin corespondents, pot fi valabile numai pana la epuizarea stocurilor, eu condltia ea aceasta menriune sa figureze vizibil ~i lizibil in catalog.

• Grice anunt de reducere de pret exprimata in valoare absoluta sau in procent trebuie efectuat vizibil, lizibil ~i fara echivoc pentru fiecare produs sau grupa de prod use identice:

- fie prin mentionarea noului pret langa pretul anterior, barat;

- fie prin mentiunile "pret nou", "pret vechi" ling a sumele corespunzatoare;

=

- fie prin meruionarea procentului de reducere §i a pretuiui nou care apare ldnga pretuianterior barat

• Se interzice ca 0 redueere de pret pentru un prod us si/sau serviciu sa fie prezentata consumatorilor ca 0 oferta gratuita a unei parti din produs ~i/sau serviciu,

• Toate doeurnentele justificative legale care atesta veridicitatea pretului de referinra trebuie sa fie pasrrate pentru a putea fi prezentate ori de cate ori este nevoie organelor de control abilitate.

• Orice anunt de reducere de preturi ce nu corespunde reducerii practicate efectiv in raport eu pretul de refcrinta este considerat o forma de publicitate inselatoare ~i este sanctionat conform reglernentarilor legale in vi go are .

• Aceste reguli nu se aplica atunci cand redueerile de prer pe produs rezulta din cresterea cantitatii de produs continuta in ambalajul utilizat in mod uzual in cornercializarea acestora sau din cresterea numarului de produse identice oferite spre vanzare intr-un ambalaj colectiv .

• Orice anunt de reducere de preturi, indiferent de: forma - afise pe vitrine, prospecte, anunturi in presa, radio, televiziune, sau orice alta forma;

30==============

modul de publicitate - sensa, orala, sau orice alt mod; motivatia reduceriisoldari, Iichidari, sau orice alta motivatie, care se adreseaza consumatorilor §i care cornporta 0 cornparatie exprimata in cifre, indiferent dad. acesta se realizeaza in afara sau in interiorul structurii de vanzare, trebule sa precizeze:

• reducerea efectiva in raport cu pretul de referinta care reprezinta eel rnai scazut pret practicat in aceeasi suprafata de vanzare, pentru produse sau servicil identice, in perioada ultimelor 30 de zile calendaristice inainte de data aplicarii p retu lui redus .

• produsele sau serviciile ori categoriile de produse sau servicii la care se refera anuntul publici tar.

• perioada pentru care produsele san serviciile respective sunt oferite la pret redus; in cazul Iichldarilor ~i soldarilor aceasta conditie poate fi inlocuita de mentiunea: "pana la epuizarea stocului". Aceasta mentiune poate fi folosita ~i in cazul vanzarilor prornotionale .

• Indicarea, respectiv marcarea sau, dupa caz, afisarea preturilor pentru produsele cu preturi reduse care intra sub incidenta prevederilor legale in vigoare ell privire la indicarea preturilor pentru produsele oferite consumatorilor spre vanzare, va indica pretul de referinta al produsului, pretul redus anuntat §i pretul pe unitatea de masura corespunzator pretului redus,

• Orice produs/serviciu comandat in perioada indicata in anuntul publici tar privind pretul sal! reducerea de prer trebuie sa fie livrat/prestat sau furnizat la pretul indicat 111 anuntul respectiv chiar dad Iivrarea/prestarea sau furnizarea se face dupa terminarea perioadei din anuntul publicitar respectiv.

• Nici 0 publicitate de pret sau reducere de pret care se adreseaza consumatorilor nu poate f1 efectuata pentru produse care nu sunt disponibile la vanzare sal! pentru servicii care nu pot fi prestate/furnizate in timpul perioadei la care se raporteaza aceasta publicitate, cu exceptia lichidarilor §i soldarilor, caz in care perioada de reduceri este considerata terminata la epuizarea stocului de rnarfurt declarat, in lirnita perioadei de reduceri anuntate §i notificate.

==============31

A)V.ANZAREA LA DISTANT.tf

este ace a forma de vanz ar e en amauuntul care se desfasoara in lipsa p r e z e n t e I fizice s l m u l t a n e a eonsumatorului .,i a eomerciantului, in urma unei oferte de vanzare efecruate de acesta din urrna care, in scopul lncheiertl contractului, utilizeaza exclusiv tehnici de cornunicatie la distants. Conditiile incheierli ~i executarii contractelor la distanta intre cornercianti ~i consumatori sum reglementate de nG. nr. 130/2000 republicata (3), privind protectia consumatorilor la incheierea ~i executarea contractelor la distanta.

• Contractulla distanta este conrracrul de furnizare de produse ~i servicii incheiat intre un comerciant §i un consumator, in cadru! unui sistem de vanzare organizat de catre cornerciant, care utilizeaza in mod exclusiv inainte ~i la incheierea unui contract, una sau mai multe tehnici de cornunicatie la distanta.

• Momentul incheierii contractului la distanta se stabileste prin conventia partilor, iar daca partile nu au convenit altfel, acesta coincide cu momentul primirii comenzii de catre cornerciant.

• Tehnicile de cornunicatie la distanta sunt cuprinse in Anexa I la O.G. nr, 130/2000 republicata (3), privind protectia consumatorilor Ia incheterea §i executarea contractelor la distanta,

• Comerdantul trebuie sa informeze consumatorul in timp util, corect ~i complet, inainte de ineheierea eontraetului la distanla asupra urrnatoarelor clemente:

- identitatea comerciantului §i, in cazul contractelor care

prevad 0 plata anticipata, ad res a acestuia;

- caracteristicile esentrale ale produsului sau serviciului;

- pretul Cll amanuntul al produsului sau serviciuluili;

-cheltuleltle de Iivrare, dacaeste cazul;

- modalitatile de plata, de livrare §i de prestare:

- dreptul de denuntare unilaterala a contractului, cu

exceptia cazurilor prevazute de art. 10 din O.G. nr, 130/2000 republicata (3), privind protectia consumatorilor la incheierea ~i executarea contracrelor la distants;

- costul utilizarii tehnlcii de comunicatie la distanta in cazul

32==============

in care acesta este calculat altfel de cat conform tarifului de baza; - perioada de valabilitate a ofertei sau a pretului.

• durata minima a contractului, in cazul contractelor care prevad furnizarea curenta sau periodica a unui produs sau serviciu.

• Scopul comercial al informatiilor trebuie sa rezulte fad echivoc, §i acestea vor fi comunicate in mod clar, usor de inteles de catre consumator, prin orice mijloc adaptat t.ehnicii de cornunicatie Ia dtstanta utilizate, tinand seama de principiile de buna practica cornerciala in tranzactii §i de principiile care guverneaza protectia persoanelor lip site de capacitate de exercitiu.

• Cornerciantul trebuie sa transrnita consumatorului in scris sau pe un alt suport de inforrnatie durabil, la dispozitia san accesibil acestuia 'in timp util in perioada executarii contractului urmatoarele: confirmarea informatlilor mentionate, conditiile ~i modalitatile de exercitare a dreptului de denuntare unilaterala a contractului la care are dreptul consumatorul 'in cazurile ~i conditiile prevazute de O.G. nr, 130/2000 republicata (3), prtvind protectia consumatorilor la incheierea §i executarea contractelor Ia distanta, sediul comerciantului la care consumatorul poate sa-§i prezinte reclamatia, informatii privind service-ul post garantie §i garantiile oferite, conditiile de denuntare unilaterala a contractului atunei cand acesta are 0 durata nedeterrninata sau 0 durata rnai mare de un an.

• Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, in termen de 10 zile fara penalitate ~i tara invocarea vreunui motiv, Singurele costuri care pot cadea in sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor,

• Comerciantul trebuie sa-§i indeplineasca obligatiile contractuale in termen de eel mult 30 de zile de la data Ia care consumatorul a transmis comanda, cu exceptia cazului in care partlle au convenit altfel.

• Cornerciantul in cazul in care nu poate executa contractul din cauza ca produsul sau serviciul nu este disponibil, trebule sa inforrneze despre aceasta Indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a varsat ca plata trebuie rambursate de catre comerciant in cel rnai scurt timp, dar nu mai tarziu de 30 de zile. In cazul exercitarii drepturilor de denuntare unilaterala a contractului de catre consumator, comerciantul are obligatia sa ramburseze sumele platite de consumator, fara a-i solicita acestura cheltuiellle aferente rambursarii sumelor. Rambursarea sumelor se va face

===========================33

in eel mult 30 de zile de la data denuntarii contractului de catre consumatori.

• Ccmerciantul poate Iivra consurnatorului un produs san un serviciu de o calitare §i pret echivalente cu cele solicitate numai dad acest lucru a fost prevazut inainte de incheierea contractului si/sau in contract, astfel in cat consumatorul sa fie informat in mod dar despre aceasta posibilitate.

Este interzisa livrarea de produse sau prestarea de servicii fara 0 comanda prealabila din partea consumarorului, dad aceasta livrare implica solicitarea efectuarii unei platt, in cazul Iivrarilor pentru care nu exista 0 comanda prealabila, consumatorul este exonerat de once contraprestatie, lipsa raspunsului neavand valoare de consimtamant.

este acea practica comerclala prin care produsele sau serviciile sunt desfacute de catre comerciant, direct consumatorilor, in afara spatiilor de vanzare cu amanuntul, prin intermediul vanzatorilor directi, care prezinta produsele ~i serviciile oferite sprevanzare.

B)VANZAREA DIRECTA

• Vanzarea prin retele (multilevel marketing) este 0 forma a vanzarii directe prin care produsele §i serviciile sunt oferite consumatorilor prin intermediul unei retele de vanzatori directi care primesc un comision atat pentru vanzarile proprii, cat §i pentru vanzarile generate de retelele de vanzatori directi pe care i-au recrutat personaL

34==============

C) VANzARl PIRAMIDALE / ETAJATE

Sunt considerate practici comerciale interzise:

- vanzarea plramidala, vanzarea practicata prin procedeul denumit "bulgare de zapada" sau orice alte proeedee similare care constau in special in a oferi produse/ servicii consumatorilor facandu-i sa spere ca le vor obtine fie cu titlu gratuit, fie la un pret redus fata de valoarea lor reala ~i conditionand vanzarile de plasarea contra plata de bonuri, tichete, cllpoane ori a altar titluri similare catre terti sau de coIectarea de adeziuni sau subscrieri.

- faptul de a propune unei persoane sa colecteze adeziuni sau sa se inserie pe 0 lista facand-o sa spere castiguri finaneiare rezultate din cresterca numarului de persaane reerutate sau inscrise

• in cazul retelelor de vanzare constimire prin recrurarea aderentilor sau afiliatilor este Interzis sa se solicite aderentului sau afiliatului retelei plata unei sume aferente dreptului de intrare in rete a, eu exceptia contravalorii materialelor sau a serviciilor de natura pedagogica, forrnativa, demonstrativa ori de vanzare sau a oricarui alt material sau serviciu similar.

• In eadrul aceleiast retele este, de asernenea, interzis sa se irnpuna unui aderent sau afiliat achizitlonarea unui stoc de produse destinat vanzarii ulterioare, fara obligatia ca stocul de prod use nevandute de aferent/afiliat sa fie reprimit de titularul retelei.

• Documentele legale care justifica originea §i data de fabricatie a produselor care fac obiectul acestor vanzari.

==========================:::35

D) VANzARl iN AFARA SPATIILOR COMBRe/ALE

sunt acele viinziiri directe realizate de

comercianti in urmdtoarele situatii:

- in timpul unei deplasari organizate de comerciant in afara spa ti ilor sale

comerciale:

- in timpul unei vizite efectuate de cornerciant, dad. aceasta nu a avut loc la solicitarea expresa a consumatorului;

- la locuinta unui consumator, unde pot fi ineheiate contracte ~j eu alte persoane prezente:

-la locul de munca at consumatorului sau in locul in care acesta se gaseste, chiar temporar, pentru motive de lucru, studiu sau tratarnentli;

- in orice alte locuri pub lice sau destinate publicului, in care cornerciantul prezinta 0 oferta pentru produse1e san serviciile pe care Ie furnizeaza, in vederea acceptarii acesteia de catre consumator.

• Cornerciantii care efectueaza vanzari in afara spatiilor comerciale raspund civil fata de efecte1e activitatii vanzatorilor directi.

• Comerciantii sunt obligati sa elibereze legitirnatii pentru vanzatorii directi, angajati in acest sistem de vanzare. Legitimatiile trebuie sa contina numele, prenumele §i fotografia vanzatorului, denumirea ~i sediul cornerciantului, sernnatura administratorului/directorului ~i vor fi viz ate trimestrial. Legitimatiile vor fi retrase imediat ce detmatorit acestora l§i pierd calitarea de vanzatori directi.

• Vanzatorii directi, angajati in acest sistem de vanzare, sunt obligati sa se Iegitimeze inaintea prezentaru produselor/servicnlor oferite, precum §i la solicitarea consurnatortlor;

O.G. nr, 106/1999 republicata care reglernenteaza contractele incheiate in afara spatiilor cornerciale intre un cornerciant care furnizeaza bunuri sau servicii §i un eonsumator.

Contractul trebuie sa fie intocmit in forma sensa, incheiat eel mai tarziu in mornentul Ilvrarii produsului sau serviciului ~i sa cantina eel putin datele complete de identificare a partilor contractante, obiectul ~i pretul contractului, data §i Iocul incheierii acestuia.

• Comereiantul este obligat sa inmaneze consumatorului un exemplar din contractu! incheiat ~i sa poata proba acest lucru in fata organelor de control.

• Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul, in termen de 7 zile lucratoare art. 9 din Legea nr. 60/2002 pentru aprobarea D.G. nr.

36=============================

106/1999 republicata care reglernenteaza contractele incheiate in afara spati ilor comerciale. Dad. cornerciantul a o mis sa informeze consumarorul despre dreptul de denuntare sau dad. informatia a fost incompleta ori greslta, astfel incat nu ar perrnite exercitarea unui asemenea drept, termenul prevazut la articolul 10 al O.G. nr. 106/1999 se prelungeste eu 60 de zile.

• Comerciantul este obligat sa prirneasca produsele returnate de consumator in termenele prevazute la art. 11 din O.G. nr, 106/1999 republlcata care reglernenteaza conrractele incheiate in afara spatiilor comerciale.

• Cornerciantul in conforrnitate cu prevederile art. 16, alin, 1 din O.G. nr, 106/1999 republicata care reglementeaza contractele incheiate in afara spatiilor comerciale , in termen de 15 zile de la primirea cornunicarii de denuntare unilaterala, trebuie sa ramburseze consurnatorului toate sumele platite de acesta, precurn §i eventualele cheltuieli aferente,

E)LOTERIA PUBLICITARA

este acea practicd de promovare a produselor/seruiciilor care tinde sa stimuleze in randul participantilor speranta unui ca~tigprin tragere fa sorti.

Lotertile publicitare sunt admise numai in conditiile in care participantilor nu Ie este impusa in contrapartida nici 0 cheltuiala directa san indirecta, suplimentara achizitionarii produsului/serviciului.

• Cheltuielile efectuate de catre parricipanti pentru achizitionarea de efecte $i servicii postale $i pentru tarifele telefonice norrnale, referitoare la participarea la loteria publicitara, nu intra in categoria cheltuielilor mentionate mai sus.

• In privinta castigurtlcr puse in joe in cadrul unei loterii publicitare, anunturlle de prezentare a acesteia vor preciza natura, numarul ~i valoarea cornerciala a respectivelor castigurf, precurn ~i urrnatoarea mentiune: "regularnentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant". In acest scop se va mentiona adresa sau numarul de telefon Ia care solici tarea poate fi transmisa, respectiv facuta,

=============================37

• in regulament se va preciza obligatia organizatorului loteriei publici tare de a face pub lice numele castigatorilor si di~tigurile acordate .

• Regulamentul ?i/sau oriee alt document in baza caruia urmeaza sa se desfasoare loteria publici tara trebuie sa fie autentificat ~i depus la un notar public lnainte de inceperea operatrunii. in scopul prevenirii desfasurarii unor jocuri de noroc deghizate, organizatorul va depune un exemplar al regulamentului §i/sau al documentuLui autentificat, dupa caz, La Directia generala de administrare a veniturilor publice ~i a monopolurilor din Ministerul Finantelor Publice, pana la data inceperu Ioteriei pu blicitare.

• Pentru a verifies corecta desfasurare a loteriei publicitare respective reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Ministerului Pinantelor Publice ~i Ministerului Administratiei ~i Internelor pot solicita organizatorilor de loterii publici tare.

• Regulamentul de desfasurare a acestora, precum ~i un exemplar al anunturilor adresate publicului, caz in care organizator.ii vor prezenta aceasta documentatie in termen de 5 zile de la data solicitarii. Se considera publicitate Inselatoare acele fapte prin care organizatorul unei Ioterii publicitare sugereaza destirratarului, prin anuntul publicitar efectuat, ca:

a) a intrat in posesia marelui premiu, desi tragerea la sorti pentru atribuirea castigurilor se va desfasura ulterior;

b) a intrat in posesia unui castig important, in realitate fiind insa verba de un premiu de o valoare minima sau de un premiu de consolare.

• Nu sunt asimilate Ioteriei publicitare, concursurile in cadrul carora premiile sunt d§tigate exclusiv datorita abilitatii, cunostintelor ~i perspicacitatii participantilor, c~tigatorul Hind desemnat In functie de valoarea prestatie] sale.

• Nu este asimilata Ioteriei publicitare ~i este considerata pracuca comerciala perrnisa, alocarea de premii in mod aleator, inalnte de oferirea la vanzare a produselor/servicitlor ~i atribuirea castigurtlor la achtzitionarea produselor/serviciilor, chiar dad intrarea in posesie a premiilor are loc la 0 data ulterioara.

38==============

exceptional pentru cumpararea unui calculator

-

F) VANZAREA CD PRIME

este acea practicd comerciaid prin care ia odnzarea sau oferta de udsuzare de proause/seruicu se ojera consumatoruiui, cu titiu gra tu it, imediat sau fa un anumit term en, prime sub forma unor produse/seruicu.

• Este interzisa orice vanzare sau oferta de vanzare de produse sau orice prestare sau oferta de prestare de servicii facu ta. catre consumator, care da dreptul acestuia, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, la 0 prima sub forma unor produse/servicil, in afara cazurilor in care acestea sunt identice sortimental eu produsele/serviciile cumparate,

• Vanzarile eu prime sub forma unor produse/servicii identice sortimental eu produsele/serviciile cumparate sunt practiei cornerciale admise. Urrnatoarele practici ca §i alte cazuri slmilare constituie exemple de vanzari cu prime legale:

• "pentru un set de ciorapi cumparat prirniti gratuit 0 pereche".

• ,.,pentru 5 clocolate cumparate prirnitt 0 ciocolata".

• "pentru developarea a doua fil me foto §i eliberarea fotografiilor, oferim gratuit developarea unui al treilea film".

• Nu sunt considerate prime:

• ambalajele produselor;

• produsele sau serviciile indispensabile utilizarii norrnale a produsului sau serviciului cumparat;

• produsele sau serviciile a caror valoare este de pana la 10% din preturile de vanzare/tarifele produselorz'serviciilor achizitionate de catre consumatori;

• articolele personalizate, respecriv obiectele purtand mesaje publicitare, inscriptionate in mod vizibil §i care nu se regasesc ca atare in comert:

• serviciile postvanzare;

• facilitatile de stationare ofer ite de catre cornercianti consumatorilor,

• Nu sunt considerate prime ~i pot fi oferite eu titlu gratuit

===========================39

consurnatorilor:

. arnbalajele produselor: ambalarea produsului/produselor dupa ce acesta/acestea a(u) fostachitat(e) de consumator;

- produsele sau serviciile indispensabile utilizarti nonnale a produsului sau serviciului cumparat: CD-urile cu sistemul de operare a calculatorului, cablul de alimentare pentru un produs electrocasnic sau alte cazuri similare;

- produsele sau serviciile a carer valoare este de pana la 1.0% din preturrle de vanzare / tarifele produselor / serviciilor achizttionate de catre consumatorr. Valoarea produselor / serviciilor oferite gratuit consurnatorilor este reprezentata de preturile de vanzare / tarifele practicate in structura de vanzare respectiva, in cazul in care acestea sunt comercializate in acea structura, iar in cazul in care produsele / serviciile nu sunt comercializate in structura de vanzare respectiva §i sunt aprovizionate / furnizate de comerciant special pentru a fi oferite gratuit consumatorilor, valoarea acestora este reprezentata de costurile de achizitie ale produselor §i respectiv de tarifele serviciilor;

- articolele personalizate, respectiv obiectele purtand mesaje publici tare, inscriptionate in mod vizibil §i care nu se gasesc ca atare in corner]: tricouri, brichete sau pixuri inscriptionate cu rnarca producatorului ori a distribuitorului sau alte cazuri similare;

- servicii post-vanzare: transportul la domiciliu §i instalarea unei masini de spalat rufe, retusurile la un costum pentru barbati efectuate in cadrul structurii de vanzare, precum §i alte asernenea servicii;

- facilitatile de stationare oferite de catre comercianti consumatorilor: parcarea antoturismelor clientilor in locuri special amenajate de catre cornercianti, fa.ra plata taxei de stationare.

G)VANzARI CONDIT/ONATE

r

este interzisa conditionarea vanzartl di.tre consurnator a unui produs de curnpararea unei cantitati impuse sau de cumpararea concomitenta a unui alt produs sau serviciu, De asemenea, este interzisa prestarea unui serviciu catre consumator, conditionata de presta rea altui serviciu sau de cumpararea unui produs.

40==========================:::

• Nu sunt consideratevanzart conditionate:

• vanzarile la un pret global pentru produse sau servicii diferite, care constituie un ansarnblu, precum ~i pentru produse identice preambalate oferite llltr-un ambalaj colectiv, cu conditia ca:

- fiecare produs ~i fiecare serviciu sa poata fi achizittonat ~i separat la pretul practicat in cadrul aceleiasi suprafete de vanzare;

- cumparatorul sa fie informat despre aceasta posibilitate ;,>i despre pretul de vanzare aferent produsului salt serviciului;

• vanzarile de produse in loturi sau ambalaje consacrate de uzantele comerciale §i de nevoile de consum .

• Pretul global pentru un ansamblu de produse sau servicii, identice sau diferite, nu este obligatoriu sa fie egal cu suma preturilor individuale pentru fiecare produs sau serviciu component, vandut separat.

H)VA:NzARI FORTATE

Prin vanzare fortata se intelege:

• expedierea unui produs catre 0 persoana, rara 0 cerere prealabila din partea acesteia, solicitandu-i curnpararea acelui produs sau rerurnarea lui catre expeditor, chiar §i fira taxe, in cazul refuzului de cumparare;

• prestarea unui serviciu catre 0 persoana, fara 0 cerere prealabila din partea acesteia, solicitandu-i acceptarea acelui serviciu prin achitarea contravalorii.

• Orice vanzare fortata este Interzlsa. Expedierea unui produs sau prestarea unui serviciu catre 0 persoana se face nurnai in baza unei comenzi prealabile din partea acesteia,

• Nu sunt considerate vanzar! fortate ofertele efectuate in scopurt filantropice. In cazul acestor oferte, pe documentele insotitoare va fi inscriptionata, in mod clar §i vizibil, urmatoarea mentiune: "destinatarul nu are nici 0 obligatie de a plati sau de a. returna produsul".

l)REFUZUL DEAVINDE

este interzis a se refuza consumatorului fara un motiv justificat, conform prevederilor legale in vigoare, vanzarea unui produs sau prestarea unui serviciu.

==============41

in calitate de parte co n tr a c tan ta consumatorii pot refuza incheierea contractelor care cuprind clauze definite

ca abuzive, conform prevederile legale in vigoare.

• Pentru unele categorii de produse/servicii, in scopul asigurarii unui echilibru intre ohligatiile ~i drepturile partilor contractante ~i pentru a promova un mediu concurential normal, Guvernul poate stabili contracterip cu caraeter obligatoriu.

• Stipularea de catre comerciant de clauze abuzive in contractele incheiate eu consumatori este Interzfsa conform prevederilor Legii nr. 193/2000 republicata privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre cornercianti ~i consumatori; aceste prevederi sunt aplicabile tuturor contractelor incheiate intre comerciant ~i consumator, Inclusiv: bonurilor de cornanda sau bonurilor de livrare, tichetelorsi altora asernenea care contin stipulari sau referiri la conditii generale prestabilite.

• Cu ocazia controalelor efectuate de catre organe1e abllitate de lege, comerciantul are obligatia de a prezenta eontracte1e incheiate ell ccnsumatorii, in original, nefiind admise copii xerox de pe aceste contracte,

• legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modiftcarile ~i completarile ulterioare se aplica continutului materialelor publicitare ~i mesajelor publicitare, oricare ar fi mijlocul de comunicare, ce face posibil transferul

CLAUZE ABUZIVE

inforrnatiei.

• Legea interzice publicitatea care: a. este subliminala;

h. preiudlclaza respectul pentru demnitatea umaria ~i moral a publica;

c. include discriminari bazate pe rasa, sex, Iimba, origine, origine sociala, identitate etnica sau nationalitate;

d. atenteaza Ia convingerile religioase sau politiee;

e. aduce prejudicii imaginii, onoarei, demnitatii ;;i vietii particulare a persoanelor;

f. exploateaza superstitiile, credulitatea sau frica persoane1or;

g. prejudiciaza securitatea persoanelor sau incita la violenta;

h. incurajeaza un cornportament care prejudiciaza mediul inconjurator:

i. favorizeaza cornercializarea unor bunuri sau servicii care sun t produse ~i distribuite contrar prevederilor legale;

42=============================

j. publicitatea explicita pentru produsele din tutun difuzata in cadrul programelor de radiodifuziune §i televiziune sau pe biletele de calatorie pentru transportul public;

k. publicitatea explicita pentru bauturile alcoolice pe prima §i pe ultima coperta sau pagina din materialele tiparite in presa scrrsa sau pe biletele de calatorie pentru transportul public;

1. publicitatea pentru bauturile alcoolice §i pentru produsele din tutun in incinta unitatilor de invatamant ~i a unitatilor de asistenta medicala sau la 0 distanta mai mica de 200 metri de intrarea acestora, masurata pe drum public;

m. publicitatea pentru bauturi alcoolice §i pentru produsele din tutun nu este perrnisa in publicatii destinate in principal minorilor, in salile de spectacole inainte, in timpul ~i dupa spectacolele destinate minorilor;

fl. publicitatea substantelor stupefiante §i psihotrope:

o. publicitatea, in alte locuri de cat cele de comercializare, pentru ortce tip de arrne, munitii, explozivi, metode §i mijloace pirotehniee, cu exceptia arrnelor destinate vanatorii san sportului ~i a celor de panoplie;

• Publicitatti difuzate in cadrul programelor de radiodifuziune §i televiziune, transmise pe cale radioelectrica, prin cablu sau alt sistem tehnic (inclusiv teleshopingul care reprezinta in esenta un serviciu de cornercializare propus prin intermediul unui post de televiziune) Ii sunt aplicabile §i Legea audiovizualului nr. 504/2002 eu modiflcarile §i completarile ulterioare, precum §i norrnele ?i deciziile Consiliului National al Audiovizualului.

Cresterea numarului persoanelor conectate Ia Internet~i extinderea corespunz.atoare a aplicatiilor comerciaIe ale Internetului au favorizat

prornovarea unor operatiuni de distr ibutie, marketing, vanzare sau livrare de marfurt ~i servicii folosind mijloace electronice denumite generic comertul electronic sau e-comert,

Conceptul de comert electronic acopera realizarea prin intermediul INTERNET-ului a trei etape principale respect iv, etapa de reclarna ~i cautare, etapa de contractare ~i pfatasi etapa de livrare, comerciantll beneficiind astfeI de exploatarea avansata a datelor in cadrul tranzactiilor desfasurate on-line pentru un marketing mai bine

COMERTUL ELECTRONIC

==============43

orientat, mai agresiv ~i catre 0 baza de date de clienti mai ampla. Ei beneflciaza de economiile de dimensiune ~i arie pe care le permite Internet-ul,

Consumatorul beneficiaza de a oferta extinsa ea provenienta ~i sortiment, de compararea instantanee a preturilor oferite de agentii de curnparare sau de site-urile de rating al produselor, Pe langa inforrnarea cornplexa care-i ajuta sa gaseasca eu rapiditate eele mai convenabile marfuri ~i servicii, ei beneficiaza de simplificarea tranzactiilor comerciale ell vanzatori.

Aplicatiile standard ale Internetului inlocuiesc identificarea furnizorilor, identificarea produselor ~i serviciilor, a preturilor acestora, procesarea eomenzilor §i ca efeet aplicatiile e-comertului imbunatatesc substantial operatiunile din lantul de achizitie, distributie.

Astfel, magazinele traditionale sunt inlocuite de forme moderne mult mai eficiente de oferire a produselor consumatorilor pe pagini WEB :,>i cataloage electronice sau de magazine virtu ale pe Internet.

9. PRINCIPALELE REGULI GENERALEDE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR $1 SERVICIILOR

PROTECPA VIETH, SANATATII ~I SECURITATII CONSUMATORILOR

Producator+i ~i importatorii sunt obligatl sa Inrroduca pe piata rrumai produse sigure pentru v i a t a , s a n a t a t e a s I s e c u r I t a t e a consumator ilor;

Aceeas] obligatie revine ;;i ortcarui comerciant care, pe baza informatillor obtinute de la producator/importator §i a cunostintelor profesionale, trebuie sa se asigure ca produsele oferite spre comercializare sunt siguee ;;i sa informeze consumatorii asupra factorilor de rise in utilizarea/consumul acestora,

Se interzice introducerea pe p ia.ta a produselor, daca acestea nu sunt Insotite de documentele de angajare ale produditoruluij importatorului referitoare Ia calitatea ~i securitatea acestora, emise conform reglementartlor legale in vigoare.

44=============================

Produsul care este conform reglernentartlor cu caracter obligatoriu, prin care sunt definite caracteristicile de securitate ale acestuia ~i modalitatile de control al conforrnitatii ell caracteristicile parametrilor definlti, este considerat sigur,

Un produs va fi considerat sigur atunci cand, utilizat in condtrlt normale sau previzibile, nu preztnta riscuri pentru vlata, sanatatea ~i securitatea consumatorilor.

Pentru evaluarea securttatl! unui produs vor fi luate 10 considerare urrnatoarele clemente:

a) proprietatile produsului, inclusiv cornpozitia, instructiunile de montare si punere in functiune, de utilizare, de intretinere ~i de depozitare, service -ul necesar pe durata medie de utilizare a produsului; b) prezentarea produsului, informatiile furnizate de producator prin etichetare, marcare ~i/sau ambalajul acestuia, precum §i orice alta informatie furnizata de producator;

c) influenta produsului asupra altui produs sau produse, cand in mod justificat se presupune ca acesta va fi utilizat irnpreuna cu alt produs sau produse:

d) categoriile de utilizatori carora li se adreseaza, 0 atentie deosebita fiind acordata grupei de consumatori cu grad de rise major.

Distribuitorii ( cornercrantfl ) sun t obligati:

. sa se asigure ca produseJe oferite spre comercializare sunt sigure ~i respecta conditiile prescrise sau declarate;

- sa nu comercializeze produse despre care detin informatii sau considera ca pot fi pericul 0 ase;

- sa anunte, imediat, autoritatile publice cornpetente, precum ~i producatorul despre existenta pe plata a oricarui produs de care au cunostlnta ca este periculos;

- sa retraga de la cornercializare produsele Ia care organele abilitate de lege au constatat ca nu indeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate, dad aceasta constitute singurul mijloc prin care se pot elimina neconformitatile respective;

- sa asigure conditiile tehnice stabilite de producator, precum ~i conditiile igienlco - sanitare pe timpul transportului, manipuliirii, depozitarli ~i desfacerii, conform normelor in vigoare,

Produsele se cornerclallzeaza numai in cadrul termenului de valabilitate sau al datei durabilitatii rninimale stabilite de producator.

============================45

Se interzice modificarea terrnenului de valabilitate sau a dater durabilitatii minirnale Inscrise pe produs, pe eticheta, pe ambalaj sau in documentele insotitoare.

Termen de valabilitate - Iimita de timp, stabilita de producator, pana La care un produs perisabiJ sau un produs care in scurr limp poate prezenta un pericol imediat pentru sanatatea consumatorului i§i pastreaza caracteristicile specifice, dad au fast respectate conditiile de transport, rnanipulare, depozitare §i pastrare; pentru produsele alimentare acesta reprezinta data Iimita de consum.

Data durabilhatii minimale - data stabilita de producator pana La care un produs alimentar i~i pastreaza caracteristicile speciflce in conditii de depozitare corespunzatoare; produsele pentru care se stabileste data durabilitatii mlnimale nu trebuie sa fie periculoase nici dupa aceasta data.

10. INFORMAREA CONSUMATORILOR ~I PROTECPA INTERESELOR ECONOMICE ALE ACESTORA Reguli privind etichetarea ~i ambalarea

• Informarea eonsumatorilor §i protectia intereselor econornice ale acestora,

• La vanzarea produsului sau prestarea serviciului comerciantul sau, du pa caz, prestatorul trebuie sa aduca eu buna - credinta la cunostinta consumatorului, 1a solicitarea aeestuia pe langa informatiile furnizate prin etichetare, rnarcare §i ambalare ~i inforrnatii corecte §i utile privind caracteristicile produsului sau serviciului, conditiile de vanzare {ii modul de urilizare.

• Informatiile furnizate prin etichetare, rnarcare, ambalare vor respecta prevederiie legale referitoare la etichetare.

• Pentru unele categorri de produse, in scopul asigurarii protectiei consumatorilor ~i pentru mentinerea unui mediu concurential normal, Guver nul poate eIabora reglementarl specifice de etichetare.

• Pentru unele categorii de produse, in scopul asigurarti protectiei consumatorilor ~i pentru mentinerea unui mediu concurential normal, Guvernul poa te e1abora reglementari specifice de etichetare.

• Ambalajele produselor trebuie sa asigure integritatea ~i protectia calitatii acestora, sa fie usor de manipulat, sa promoveze vanzarea produselor, fiind totodata conforme prevederilor legale referitoare la

46==============

protectla muncii, rnediului §i a securitatii consumatorilor.

OBLIGATIA INDlcARII PRETURILOR

• Comerciantul care in reteaua de distributie ofera spre vanzare produse/servicii, trebuie sa indice pretul de vanzare/tariful practicat, pretul pe unitatea de masura, conform reglementarilor legale in vigoare.

• Preturile de vanzare, preturile pe unitatea de rnasura §i tarifele pracricate se indica in mod vizibil, lizibil §i rara echivoc prin marcare, etichetare §i/sau afisare.

• Cand livrarea produsului sau prestarea serviciului se face ulterior platii unui aeont, comerciantul este obligat sa elibereze consumatorului, la plata acontului, un document fiscal conform Iegislatiei in vigoare sau, du pa caz, un contract scris §i sa respecte conditiile contractu ale.

• Comerciantii care, potrivit legislatiei in vigoare, sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale vor elibera bonuri fiscale cumparatorilor de produse/servicii,

REGULI PRIVIND INDICAREA CANTITAlII

• In functie de tipul §i caracteristicile produsului, pe ambalajul acestuia se vor indica vizibil, lizibil §i fara echivoc dimensiunile sau numarul de articole (bucati) continute, cantitatea neta continuta, exprimata In unitati de masura recunoscute de autoritatea statului roman in materie de metrologie.

• Obligativitatea tndicarii acestor date revine producatorului, ambalatorului sau, dupa caz, importatorulut.

• In cazul vanzarilor la distants prin corespondenta, orice comerciant care inforrneaza consumatorul asupra oferrei sale de produse prin intermediul cataloagelor, brosurilor sau al altor publicatii tiparite este obligat ca pentru produsele preambalate sa mentioneze cantitatea neta continuta d.e fiecare arnbalaj, pretul de vanzare, preeum §i pretul pe unitatea de masura, conform dtspozitiilor legale in vigoare.

• Informatiile furnizate de aparatele de masura utilizate pentru determinarea cantitatii produselor vandute in vrac trebuie sa fie clare §i vizibile pentru consurnator.

• La cantarirea produselor cornercializate In vrac, vanzatorii sunt obligati sa scada greutatea materialelor utilizate penrru ambalarea produselor.

=============================47

11. Leglslatle ell aplicabilitate in cornert

• O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor §i serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 608 din 31 august 2007 ell modificarile ~i completarile ulterioare;

• H.G. nr, 333/2003 Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind cornercializarea produselor §i serviciilor de piata (M.O. nr.235/2003);

• H.G. rir, 348/2004, privind exercitarea cornertului ell produse §1 servicii de plata in unele zone publice ~ ell modificarile §i completarile ulterioare (M.O. nr. 269/2004);

• H.G. nr. 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate [a marfuri in procesul de cornercializare (M.O. nt.522/2004);

• H.G. nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare §i definirea tipologiei structurilor de vanzare (M.O. nr. 854/2004) .

Protectia consumatorilor.

• D.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata cu modificarile §i completarile ulterioare (M.O. nr, 208/2007);

• O.G. nr. 106/1999 privind regimul contractelor incheiate in afara spatiilor cornerciale (M.O. nr. 168/2008);

• Legea nr. 193/2000 privlnd clauzele abuzrve din contractele incheiate intre comercianti §i consumatori eu modificarile §i completarile ultertoare (M.O. nr. 560/2000);

• O.G. nr. 130/2000 privind regimul juridic al eontraetelor la distanta, cu modlflcarilc ulterioare (M.O. nr, 431/2000);

• Legea nr. 608/2001 republicata (3) privind evaluarea conformitatii (M.O. nr, 712/2001);

• H.G. rir, 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desernnarea ~i notifiearea nationals a Iaboraroarelor de incercari, preeum §i a organismelor de certificare §i de inspectie care realizeaza evaluarea conformltatii produselor din domeniile reglementate prevazute

48============================

in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conforrnitatii produselor (M.O. nr. 388/2002);

• H.G. fir. 71 republicata (3) pentru aprobarea Normelor metodologice privind modulele utilizate in diferite faze ale procedurilor de evaluate a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute in l&gea nr. 608/2001 privind evaluarea conforrnitatii produselor, republicata, ~i a regulilor de aplicare ~i utilizare a marcajului european de conformitate CE (M.o. nr. 313/2006);

• Ordin nr, 209/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea organismelor pentru evaluarea conforrnitatii aparatelor eu cerintele esentiale prevazute de Hotararea Guvernului nr. 497 /2003 ~i de Hotariirea Gllvernuilli nt. 88120Q3 (M.O. nr. 551/2003);

• Legea fir. 296/2004 republicata (3) privind Codul Consumului (M.O. nt.224/2008);

• Legea nr. 240/2004 republicata (3) privind raspunderea producatorilor peritru pagubele generate de produsele eu defect (M.O. nr, 313/2008);

• Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic at contraete1or de credit pentru consum destinate consumatorilor persoane fizice (M.O. nr. 319/2008);

• H.G. nr. 891/2004 privind stabilirea unor masur i de supraveghere a pietei produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produsetor (M.O. nr. 313/2006);

• Legea nr. 282/2004 privind protectia dobanditorilor eu privire la unele aspecte ale eontraetelor purtand asupra. dobandirii unui drept de utilizare pe durata limitata a unor bunuri imobiliare. (M.O. nr. 580/2004);

• H.G. fir. 511/2004 pentru modificarea si completarea nor mel or metodologice privind ettchetarea alimentelor prevazute in anexa nr. 1 la H.G. nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor (M.O. nr. 348/2004);

• Legea fir. 245/2004 republicata (3) privind securitatea generala a produsetor(M.O. nr. 360/2008);

• H.G. nr, 1553/2004 privind unele modalitati de incetare a practicilor ilicite in domeniul protectiei intereselor eoleetive ale eonsumatorilor ell rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare (M.O. nr, 902/2004).

==============149

Concurenta, preturt

• Legea nr, 11/1991 privind combaterea concurente! neloiale eu modificarile ~i cornpletarile ulterioare (M.a. nr. 24/1991);

• Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati cornerciale ilicite, republicata (3) (M.a. nr, 291/2009);

• Legea nr. 21/1996 privind concurenta, republicata (3) (M.O. nr. 742/2005);

• H.G. nr. 947/2000 privind modalitatea de indicate a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare, republicata (M.a. nr. 524/2000);

• Legea nr. 205/2002 pentru a.probarea O.u.G. nr; 36/2001 privind regimul preturilor ~i tarifelor reglementate, ca.re se stabilesc cu avizul Oflciului Concurentei (M.O. nr, 275/2002).

Accize, impozit pe profit, TVA

• Legea nr. 617/2002 privind aprobarea O.U.G. nr, 117/2001 pentru modificarea ~i completarea O.G. nr. 27/2000 privind regimul produselor su puse accizelor $i instituirea unor masuri pentru diminuarea fenomenelor de frauda ~i evaziune fiscala in domeniul alcoolului ;;i al bauturilor aJcoolice (M.O. nr: 851/2002);

• Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul VI Taxa pe Valoare Adaugata, Titiul II, Impozitul pe Profit, Titlul VII - Accize eu modifidrile si completarile ulterioare (M.O. nr. 927/2(03);

• H.G. rir, 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr, 571/2003 prlvind Codul Fiscal Cll modificarile ~i completarile ulterioare.

Case de marcat

• O.V.G. nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcatfiscale, republicata G) (M.O. nr. 75/2005);

• H.G. nr, 479/2003 privind aprobarea Norrnelor rnetodologice pentru aplicarea Ordoriantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale republicata (3) (M.O. nr. 348/2005).

50:' ==============

Comert electronic

• Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica (M.O. nr. 429/2001);

• H.G. nr, 1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice ~i metodologice pentru aplicarea Legn TIr. 455/2001 privind semnatura electronidi (M. O. TIr. 847/2001);

• Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor eu privire la preluerarea datelor cu caracter personal ~i Iibera circulatie a acestor date cu modiflcarile ~i completarile ulterioare;

• Legea nr. 365/2002 privind cornertul electronic republicata (3) (M.O. or. 959/2006);

• H.G. nr. 1308/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 prrvind cornertul electronic (M.O. nr. 877/2002);

• Legea nr. 250/2003 pentru aprobarea O.u.G. or. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata (M.O. nr. 429/2003);

• H.G. nr, 1253/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sisternelor moderne de plata (MD. llf. 790/2003).

Publicitate

• Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu rnodificarile ~i completarile ulterioarc (Lege a nr. 283/2002 pentru modificarea ~i completarea Legii nr, 148/2000 privind publicitatea) (M.O. nr. 368/2002).

Irrregistrare ~i autorizare

• H.G. nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarli comerciantilor Cvl.O. nr. 414/2002);

• O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite ell rnodificiirile ~i cornpletarile ulterioare;

• Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice ~i a asociatiilor farniliale carre desfasoara activitati economice in mod independent (M.O. nr.576/2004);

=============================51

• O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor econorriice de catre persoanele fizrce autorizate, rntreprinderile individuale ~i intreprinderile familiale (M.O. nr. 328/2008);

• Legea nr. 359/2004 privind simpllflcarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertulul a persoanelor flzice, asociatiilor familiale ~i persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum ~i la autorizarea functionarii persoanelor juridice. (M.O. nr.839/2004);

• O.U.G. nr. 75/2004 pentru modifica.rea ~i completarea Legii or. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale ~i persoaneIor juridice, mregtsrrarea fiscala a acestora, preeum ~i la autorizarea functionarf persoanelor juridice. (M.O. nr. 932/2004).

Produse alimentare

• O.G. rir, 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, cu modificari ulterioare republicata (3) (M.O. nr.686/2005);

• H.G. nr. 385/2001 pentru actualizarea limitelor amenzilor contraventionale prevazute in Legea viei ~i vinului nr. 67/1957 (M.O. or. 211/2001);

• H.G. nr. 1020/2005 pentru aprobarea normelor tehnlce de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale (M.O. nr. 854/2005);

• H.G. nr. 559/2001 privind unele masuri de comercializare a produselor alimentare ~i nealimentare in stariunile turistice (M.O. nr, 335/2001);

• Ordin nr. 206/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la cornercializarea carnii de pasare (M.O. rir, 699/2002);

• Legea nr. 57/2002 pentru aprobarea O.UG. nr.97 /2001 privind reglernentarea productiei, circulatiei ~i comercializarii alimenrelor (M.O. nr.73/2002);

• H.G. nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, eu modificarile ~i cornpletarile ulterioare (M.O. nr. 147/2002);

• Legea nr; 244/2002 a viei ~i vinului in sistemul organizaril comune a pietei viticole republicata (3) (M.O. nr.633/2007);

• Ordin nr. 357/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu

52=============================

privire Ia acordarea, suspendarea, retragerea §i anularea Iicentelor de fabricatieagentilor economici care desfasoara activitati in dorneniul productiei de produse alimentare (M.O. nr. 404/2003);

• Ordin nr. 1225/2003 privind aprobarea Metodologlei pentru organizarea §1 certiflcarea instruirli profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundarnentale de igieria. (M.O. llf.49/2004);

• Ordinul rir, 232/4.034/2004 al rninistrului sanatarii ~i al Ministrului Educatiei $1 Cercetarii privind modificarea ~i eompletarea metodologiei pentru organizarea §i eertifiearea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentaIe de igiena aprobata prin ordinul Ministrului Sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.22 ;/5 .031/1/2003 (M.O. nr. 49/2004);

• H.G. nr, 415/2004 privind regimul de cornercializare a oualor. (M.O. nr. 296/2004);

• Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor st a hranei pentru animale, eu modiflcarile $i completarile ulterioare. (M.O. nr. 959/2006);

• H.G. nr. 1415/2009 privind organizarea §i functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Vererinare §i pentru Siguranta Alimentelor $i a unitatilor din subordinea acesteia. (M.O. nr. 834/2009).

Produse agroalimentare !jli piete de gros

• O.G. nr, 45/2,005 privind organizarea pietelor §i produselor agricole $i agroalimentare eu modificarile ~i completarile ulterioare (M.D. nr.745/2005);

• H.G. nr. 661/2001 privind proeedura de eliberare a certificatului de producator ell modificarile $i completarile ulterioare (M.O. nr, 436/2001);

• Ordin nr, 259/2003 pentru stabilirea coriditiilor mini me obligatorii la comercializarca produselor agricole ~i agroalimenta.re in pietele de gros (M.D. nr. 106/2004);

• Ordin nr. 260/2004 privind inf'iintarea Comitetului interinstitutional pentru pietele de gros de interes national (M.O. nr, 37/2004);

• Ordin nr. 591/2006 privind organizarea ~i functionarea Inspectiei de stat pentru controluI tehnic in produce rea ~i valorificarea

==============53

legumelor ~i fructelor, in vederea executarii controalelor de conforrnitate pentru fructe i?i legume proaspete (M.O. nr. 815/2006).

Bauturl alcoolice

• Ordin nr. 38/160/ 2001 pentru aprobarea unor masuri privind comercializarea bauturilor alcoolice distilate (M.o. nr. 151/2001);

• Ordin nr, 368/1160/212/2008 pentru aprobarea Normelor privind definlrea, descrierea, prezentarea ~i etichetarea bauturilor traditionale romanesti (M.O. nr.496/2008);

Tutun, tigari

• Legea nr. 151/2000 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5511992 pentru interzicerea publicitatii produselor din tutun 'in salile de spectacol §i interzicerea vanzarii produselor din tutun minorilor (M.O. nr. 354/2(00);

• Ordin nr, 318/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordoriantei Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea produselor din tutun (M.o. nr. 383/1999);

• Ordin nr, 91/1999 privind aprobarea formularului specific cu reglm special .Autorizatie de comercializare" pentru alcool, bauturi alcoolice, produse din tutun (M.O. nr. 72/1999);

• Legea nr, 349/2002 pentru prevenirea ~i cornbaterea efectelor consurnului produselor din tutun cu modificarile ~i completarile ulterioare;

• Legea nr. 379/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice (M.O. nr. 901/2004).

Bunuci de folostnta indelungata

• Legea nr, 449/2003 privind vanzarea produselor ~i garantiile asociate acestora republicata (3) cu modificarile ~i completarrle ulterioare (M.o. nr. 347/2008);

• H.G. rrr, 1132/2008 privind regimul bateriilorsi acumulatorilor si al deseurilor care contin baterii si acumulatoare (M .0. nr. 667/2008);

• H.G. nr. 40/2003 privind stabilirea criteriilor de acordare a

54=============================

etichetei ecologice pentru masinile de spalat rufe, de uz casnic (M.O. nr. 82/2003);

• H.G. nr, 1039/2003 privind stabilirea cerintelor referitoare Ia etichetarea ~i eficienta energetica a aparatelor frigoriflce de uz casnic pentru introdueerea lor pe plata republieata (3) co modificarile ~i completarile ulterioare (M.O. nr. 445/2007);

• H.G. nr, 527/2007 privind denumirea, marcarea cornpozitiei fibroase ~j etichetarea produselor textile (M.O. nr, 426/2007).

Produse textile Incalramlnte

• H.G. nr, 26/2002 privind stabilirea conditiilor de etichetare a materialeIor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de incaltaminte destinate vanzant catre consumatori, republicata (3) (M.O. nr, 650/2008);.

• Ordin nr, 837/2006 pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei~i comertului or. 39112003 privind marfurile supuse licentelor automate la export ~i import, cu modificarile ~i completarile ulterioare (M. O. nr. 1032/2006);

• H.G. nr. 254/2004 privind stabilirea Criteriilor acordate Ia etichetarea articolelor ecologice de Incaltaminte (M.O. nr. 185/2004).

Detergent], produse de curatare

• H.G. rrr, 253/2004 privind stabilirea criteritlor de acordare a etichetei ecologice pentru detergentii de rnasmi de spalat (M.O. nr. 185/2004);

• H.G. nr. 1530/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de prod use detergenti de vase pentru spalare manuala (M.O. nr, 908/2004);

• H.G. nr. 1058/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecolcgice pentru grupul de produse detergenti universali ~i detergenti pentru grupuri sanitare (M.O. nr. 755/2004).

Sticla, crista)

H.G. nr. 50/1999 privind marearea buteliilor din sticla

=============================55

refolosibile, utilizate pentru ambalarea substantelor ~i produselor periculoase (M.O. nr. 52/1999);

• H.G. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarca §i marcarea produselor din sticla cristal in vederea comerclalizarii acestora, republicata (M.O. nr, 650/2008);

Jucarii

• H.G. nr. 396/2003 privind securitatea utilizatorilor de jucarii (M.O. nr, 264/2003);

• Ordin nr. 393/2003 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele rornane din dorneniul securitatii utilizatorilor de jucarii care adopta standardele europene, arrnonizate (M.O. nr. 49/2004);

Piese schimb auto

• H.G. rir, 1219/2000 privind uncle masuri de protectie a intereselor consumatorilor la achizitionarea de piese de schimb auto, altele dedit ceIe care pot afecta siguranta circulatiei §i /sau protectia mediului(M.O. nr, 644/2000).

Materiale de constructll

• o.c. 5/N 78 1-147/2000 pentru aprobarea Regularnentului privind exercitarea controlului calitatii materialelor, elernentelor de constructie §i produsele destinate ccnstructiilor (M.O. or. 120/2000).

Diverse

• H.G. nr. 767/2001 privind regimul de comercializare a produselor in cornpozitia drora intra substante ell efect ebrionarcotic, produse denumite generic .aurolac'' (M.O. nr. 490/2001).

56==========================:::

lnforrnatli suplimentare

Adresa: Str. Poterasi Nr. 11, sector 4, Bueuresti Tel: 021-335.26.20; 021-335.28.80

Fax: 021-336.18.43; 021-335.75.66