P. 1
Aryana-Havah-An-unnak-ki.

Aryana-Havah-An-unnak-ki.

|Views: 1,317|Likes:
Published by Raina Saguna

More info:

Published by: Raina Saguna on May 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

An.nunak.ki versus An.nunak.ki

De acelaqi autor

ARYANA HAVAH
Cristofor
Magul din Carpali

Viafa pe PimAnt... incotro? Viitorul omenirii qi Pdmdntului

Inuaki, reptilianul din mine
Cartea intdi Dezvdluiri tulburdtoare despre trecutul,

An.nunnak.ki versus An.nunnak.ki

prezentul qi viitorul Pdmdntului

Inuaki, reptilianul din mine
Cartea a doua DelaZamolxe la noua erd

Inuaki, reptilianul din mine
Edilie integrald
Vizitali
9i: ORFEU 2000 I

www.aryanahavah.ro

BUCURE$TI

Cope(a: With Loneline:;,s, on Your Own de Anna Ravliuc Consilier gtiinlific: G-ral dr. Emil Striinu

PREFATA
AMINTIzu DIN (I)REALITATEA iMEDIATA
Probabil cd nu aq fi scris niciodatd in stilul ce urmeazd aceastd prefald. Sunt de peste trei decenii un cercetdtor asiduu al ufologiei (fenomenului OZN) qi sunt familiarizat cu ceea'ce de reguld sunt numite teoriile ce Jin de SETIT 9i CETI,2 de contactanli, rdpiri, intdlniri de diverse grade, crash-uril. rzboaie cosnrice 5i catastrol'e mai mult sau mai pulin planelarel sau civilizalionale. Cunosc lucririle Aryanei Havah gi cu prilejuri anterioare mi-am exprimat pe larg pdrerile vizavi de ele, aga cd nu am sd revin asupra subiectului ci am sd incerc sd-i dau prezentei prefele o notd de (i)realism prin faptele ipotetice totu$i pe care urmeazd sd le descriu, de fapt am sd fiu chiar in tema cdrlii. . . Totul a inceput printr-un telefon. Ce a urmat apoi fiecare dintre dumneavostri, chiar gi eu putem avea ce pireri dorim. . .

Un alt fel de

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Rominiei HAVAH, ARYANA An.unnak.ki versus An.unnak.ki / Aryana Havah pref.: g-ral. dr. Emil Strainu. - Bucuregti

-... 1,'

1

rsBN 978-973-1 986-r 2-8

il (pref.)

'4n

7"7ro

I

De la expresia englezeasci: Search llxfratenestrial lntelligence

Cautarea civilizatiiilor inteli gente

2 De la cxpresia englezeasci : Communication Extraterrestrial tntelligcnce
3 Din englezi prdbugiri 4 Aluzie la lucrdrile lui lrrmanuel Velicovski, Cictcnireu

lunilor

g)

Sanuel Huntihgton

C i ocn i rcq C ivilizaIi

i

lot.

adormit in lbtoliu la biroLr in lata calcLrlatonrlui.ati prin Africa 9i America I_atina... dar in jrrr nu era nimeni. rlori sir in{elegc[i cA nu vreau sir lrrr ptrr.' ttrt ltrpt fostbil {ilretl rllT.cc rrllteirzil riil lc rclatez a. Cineva sunase de ntrrllc ori $i iusisla. La apropierea de Bucr-rregti ma$ina i-a sennalizat printr-un scnzor cA mai avea benzind pcntru doar caitiva zcci de kilometri. .ii . ObservAnd cd Ia intrarc erzr o cameri video l-a intlebat pe cel ce vindea la statie daci funcJiona dar acesla a rispuns in doi peri cd aceea carnera video este doar.i pe scaun slitea un si-i spunem . I)cntru a infelege ceea ce ur rncazd aur s..rrrrr \!tr \\.r l'cl de creasti ca o qopirli.. Pentru cI lucmrilc 5-11.) al scicnce-lictou-uhti sau al ozer.esus de orice lrinuiali de imposturi pe care crcd ci a-1i incerca-o lcgat clc istorisirea ce urneazi. ce pireau ci se ceartar sar-r disculd ceva lbarte aprins. ighc'z pe NIl1' pinar iu zori clncl qr obosit 5i torojril dc ciilctui arl. In mod crudat ma$ina llu avea nulnar de inmatricularc nici pe fata nici pe spate. perea iritat s-a urcat gi a dernarat in trorlbi.1.np clc data aceasta erau doi aga-zi.lr. Il cunosc lbarte bine $i pentru mine este mai pl.r subiect trebuie sA spull cil in dintineata cu pricina anticul t. Contrariat a ciutat s.rislicii.. bine regizati qi qi-a lclual drumul. ..lizirrrrrl lticlrllui punc( tle vederc ci doar un nalalor-ciit (lc cit obicctiv irl cvcuiulcntelor descrise. Cred ci suutcti de acord cn mine ci omul uostru eril totu$i frArrintat de contraclictoriul sau sd-i spuneln stranietatea intAmplirii. In economia f-aptelor. s-a dat jos din nraqini l-a plivit a scos ni.r \.r avea ochii galbeni cu pupilc verticale ca de pisical. nu s-a sinchisit cn nimic.00 metri iniltirre . lcgal . ...individ" in cizme dar care nu avcil haine ci era in totalitate acoperi[ de solzi verzi exact ca un clocodil ial pe cap avea ur..r!ll (l\.r.tlcr.czrt buimacit de tclclonul trobil care suna in nestire.trupe de comando".. iar ca plcgiitirc avca specializarea . orrrit aici: dupa cdtiva kilonetri a vdzut acclaqi "11 I Iummer tras pe dreapta cu toate patru u$i deschise qi la cAtiva metri de magini pe cir. Intr-iind ir.ir r.neu venea dintr-un scur. deci s-a orientat spre cca lnai apiopiata benzir. Conlomr relatdrii fiind ora 0500-0510 la bcnzirriiric nu inai cra nirneni altcineva care alirnenla ci unclcva latcral doar un llummcl kaki cu gerluri fumurii . ofiler superior din armata.r I{ctczat... de culoare verdc inchis.1n altuk ki rtrstr ltt trtttt.!rt unnuk ki iii Vrcau si suputr alentiei un alt l)Lrtct rle ir.tl Lt 'ln unnuk kiyersus.te sllnete asculite cdtre cineva din ma$ini. Mai mult nu cste un fal. Trecuse .tout terrain" pcntru rcluarea cdlStoriei. dcl..r dar.c. Dupi ce a alimental.90-2.i vadar dacd mai lusese lnartol cineva la eveniment dar a constatat cd era singur in parcarea staliei de benzini. rlc citcva ori in ultimii ani prin iadul din Lak qi Alganistau iar mai inainte avusese inci cel pu(in altc cinci misiuni de hrpli de dr-u..t concediu de Eaptc zilc cc-l licuse la munte solitar cu coflul uDdeva plir.i indivizi.. Dar cxisti qi ur. La ult lltontent dat pc la ?-l'1" nr-arn tr.lndividr-rl" s5-i spunem aqa l-zr observat. li'a o clirninca{i de iulie.ascnr sii nar.rdrie. .r'roltslrat..rd de momcntui de .i pr-cli. soarelc abia rirstlrisc fi ([rrouiai cirlclur-ii de pcste noapte nu putuscm sir tlornr . .torcea'' cu rnotorul pornit. Dar atunci a observat cd uga din dleptul qoferului de la Humnrer erur deschisi . .dc dccor"!' Trecdr. a plntit gi s-a indreptat spre lnagina sa un.al spun cd cel cc suna era un amic.. Cit timp amicul meu l-a privit a apreciat cd avea 1...pcrplcxitate" s-a gAndit ci ar putea fi vorba de o lhrsi. multc apc)uri cle la acclirgi numir.

rotal ncstinghcriri cirrtl . coada I cdr:or' in iimbclc scnsur.. clar arca 5i trn 1'el treit-o. La solitrl care ne conduce ar fi intclcsarrt dc..atat. ( ci d. cind de fapt cred ci suntenr niqtc sLrbchiriaEi in tranzit pc o planctd care uu ue-a apartinut niciodata gi trnJc Jc lrrpt nici rru . culoalc vcrclcl Nu am putut recolllpLlne nirnic din cccu cc a lirst lbtograliat.---i..i unici in mesajul ce il transnr ilc ! Partca tlagicd a poveqtii este cd la momcntul ajunger. Dupir citcva minLrtc (3-5 minule) conlbr...c au dispir-ut in tlornba isciurl . Iicranul era verde gi. Nici o imagiue! An..:ic\.creatrtri" clal. am chulirt al(i rrrlltoli clar lotul a fost marcat de r-ln e$ec 1otal.jurnalul" lllnrului ce vi l-a pregltit Aryana Ilavah in accasti carte ciuc cste deosebit de incitantir..r*.nai gdntlc5tc gi acum la intAnrplarea ciudati pe care a Dr..1n untt.i ai qol'cli liccau scmne spre .lim care nc cstc rrrerrilc.5 ccnrintctri decAt cclalalt $i liu avea cizme in picioarclc a ciiror labi serndna cu cea de qopirla cind pagea.r lirsl int. fbarte ciudat in mod singur:. NLr r lclr-r sl-r spun niuric de cele ce au rlrmat momen. Un lucru cste sigur..r r.n ci o cunoa$tem.trdirn intr-o Iunrc pc care numai clcclcr...tiut la ciue cs(c butonr. trrlrri nrlrii tlczatnigiri...:rrcuni cu el la reprezentanta llrutei ce trsigula servicc-ul telefbnului dar singur.ticipanti la tr.1.i pLobabil ci intre doud ambuscade se r..ri liril puterea de a o dc. nu a oi-.rttar cchri cle I'cnire spre Brrcurepri si cLr o i'ilczli rilrriloar.rttt .. aver. co m .!n-uttnok ki tersus.ul rhspuns a fbst cir a first lbtogralrati o sursd de lumin5 foarte puternici tlc.Olf '.. dar pot si vi spun ca limp de rloLrir slrptlrnini aru ascultat povestea de zeci de ori.ii la minc tclclirnul arita clar ci se licuserd 1l lbtogralii doar in locul pozelor ecranul rdminea verde la listarea lbtograliilor.rl .Delete" sau rllcar ccl . Dircctorul Ccntrului de Studii qi Cercetiri Psihotronicc qi Ufologice c mi ls t ru fo (a) gm ail..n o vagir implcsie ce suntem stipenii ei.rlc scr..alrc ArlicrLl nostru a rc\azut fotograliile clc pc tclcibnul rnobil gi a polnit glou! spre Bucuregti cu giindul si vini la mine pentru a ne stitui ce lacem cu 1btografiile cate eLaLl uLnitoarc. Pe qosea lreccarr multe camioane dovedi uraterial.rnricrrl rneu i-a iiltoglallal cu telelbnul mobil.. lv .. Alrricul ntctr cslc la aceastd ori undeva pe un teatru de operatii nriltatc .On" qi .l llriticii pc Soseit 5i zecr de injulzitur:i ale celorlalri par.tstrl cor.tli lil An trnnak ki ver. Dar.r..i "11 0 r. stinrati cititori accasti rclatlrc csle cloar .n rclltlirii cei doi s-alr sui( cahli in Iluntrner au intors s1.t. Emil Striinu .1n trnnrrk ki Unui dintre cl plrea mai inalt cu l0. atat.r Lt llitttctti.

care gi-a spus cd are misiunea de a ajuta Terra gi pe locuitorii acesteia. Am mai afirmat gi suslin in continuare ci cititorii acestui gen de literaturd sunt oameni ralionali qi cd informaliile pe care utmeazd sd vi le dau vor fi analizate gi filhate. in urmd cu vreo cdteva mii de ani. degi in prezcnt neoficiald. Acum ceva timp am fost contactatd de o persoand care m-a rugat si o ascult gi sd incerc sd inteleg.I Oricdt vi s-ar pirea de ciudatd relatarea pe cirre urmeazd. un imbold ascuns m-a fEcut sd fiu de acord. Disculia. cu un IQ care cu siguranld il depdqegte pe cei al pdmdntenilor. ceea ce avea sd imi spund. . cu o capacitate extraordinard de sintezi. De la el am aflat cd acegti anunna-kki. sd v-o expun. datoria mea morald de om md obligi sd fac acest lucru. IErd idei preconcepute. Aga cd m-am intAlnit cu respectivul. Degi mi s-a pdrut ciudatd aceastd rugdminte. Aceastd grupare. Se pare cd demult de tot. la inceput destul de banald. a lucrat milenii spre a u$ura soarta noastrd qi spre a ne ardta unele lucruri in viziunea realh. De asemenea vd sfrtuiesc sa ciutali veridicitatea celor afirmate gi sd le acceptafi doar in mdsura in care ele rezoneazd cu trdirile dumneavoastrd interioare. s-a desprins o grupare din rAndul lor. se supun pa(ial aceloragi legi plmdntene ca gi noi. cll argumente gtiinlifice care m-au flcut sd inteleg Ei sd pdtrund in anumite laturi ascunse ale vielii pe acest pdm6nt. care spre surpriderea mea s-a dovedit a fi un interlocutor erudit. respectiv ci tr[iesc intr-o lume duald gi cd qi la ei existd cei cu intenlii pozitive gi cei cu intenlii negative. a exacerbat cltre sfArgit intr-o expunere suslinutf.

ri cu aspcct de lorrrada.2000 de neultini produ. ci ulta cu inlegistriri ieqile dir. Va ii prdpid. X: Sunt dovedite qtiinjific. llri sa-{i laci vrcun riu qi fird si lase vr. ial zilele cle maxiu dc tcmperaturi. aer.lodelul Standarrl al particulclor' yi ir.al.lte) sir li juc:rt uu rol cheie in folmarea Universnlui. cnergii lbrmate din par-ticuie. ir.rilor lundamcntale. despre ridicarea con$tiintci de glup gi dcsple 1-aptLrl ci acum ne af'lim pe uftir.X: Da. Iar din picate aceste linor. care de pulin timp pot 1i cuantilicate gi vizule.irat cd vom avea ceva problenre dc oldin climatelic? Ncntrinii sr. Este acum ori niciodati.et sus An rnnuk ki 7 ldeea cic Ia care a plecat intalnirea noastri a fost una simpl.or inmulti.l .i in Soarc. r. $i binein{elcs cd gi soarcle are o marc iniluenli.lt-li bombardau'rcrrt clinratic Iard plecedent. ciStigitorul plemiuhLi Nobel gi echipa sa au lvut nevoie dc aproapc i0 dc ani pcntrl a (captura). pirdr"u i yor fi dislrr-rsc de fbc Ai culturi vor fl iitLr:tclaie.i anrure: sd sc relateze despre schirnbdrile care vor vcr.ra sutd de rnetri. A: Dar aceste lucruri sunt create cu intentie? Dl. iar accst bombarclament \/a cre$te in intensitate.'inccprnd clt \irrJ aceaslJ gi continuincl cu umdtolul an: vom fi supuqi Lu. $tii ci se zice cd in limp cc asculti accasti frazi.rtclaclilu.xperimentul a fbst prerrriat cu Premiul Nobel in 1988. spafiLl $i aproape nirnic nu le opleqte. Arl. dar sunt ascunse publi- cxpcrimcr.r continuar-e il voi nunti pc acest interlocutor Domnul X.nediu> teoretic <dispcmt> cu scopul dc a rczolva clczc- acest l1cru i din centrr-rl galaxiei. ci rAnd pe rAnd toate zonelc globului \.itii. vor ailct'na abcrant cu cele de minim. Vot fl incendii qi iuunr. rrrc-jorilatel Iiziciertilrtr J Irresul)us ri rtcrrllirtii rtrr rrr rlasd intrucAt nu s-an girsit inclicii dcspre masa lor. care sullt extrem dc mulli (ci dcpigesc ca uutlir Loate celelaltc particr-rlc de rlaterie cunoscr. ca tiincl r-Ln <r'er.-l. Aceste parlicule cilitorcsc in linic drcaptd prin stir. se da1 D. Eniisia lui este din ce in ce mai putcr. expr.r1 1r16[]. ciclonii se. deoarece legile conservdrii energiei gi conseruirii impulsului pircau distorsionale de reacliile nucleale.nicir. A: $i atunci de unde gtii cu atdta exactitate? Dl.neue nu rol Jl izolate. Sunlem ef-ectiv bornbarclati. in zone care ltu aveau ascmenea lbnomene. Ray Darvis. inlr-o minii din Dakota de SLtd. A: Dar ce sunt de fapt acegti neutrini'? Dl. . De-a lungul anilol. ca sd mi. trrce pr-in aceste 1'elomeue..X: in 1930. Ulterior s-a demonstrat laptul ci naLula liunizeazii cel pulin trei tipuri dilerite de neLrtrini. l)npa anii '90.'llrlttrl X: (.in cadrul unui experimcnt s-au observal primele semnale de ner-ririni $i 1ot atLxlci s-au ir.co urntd.im clar. Astfi:l au apiuut voci ale Lrnor oamer.registrat ciocnirile lor ocazionalc cu tr' alcria.r comun.rtc gi nisuritoli noi arr |-rmizat primele dovezi care suslineau iaptul ci neulrinri au masa. despre cataclisrle. Vor exista turtur. A: Te re ['eri la acei t.. crilui.i de $liinfd cale au incepr-lt si pund la indoiali valrditalea l\4oclelnlui Slandard al chilibml de energie din leacliile nucleare.ana: lJste ader. Wollgang Pauli postuleazi existenta r:nei noi particule. Nu va fi o I'ard nolnali. rcalizind o revolulie in N. LJn sfert de secol mai tirziu. L-.rci.ri.rentrini? Dl. numiti ulterior ncutlin.nt*. ce pilea a 1l invizibili. deja sute de trilioanc de neulrini trcc prin corpul t5r"r. un nulir mult mai mic decAt cel estirnat de calculcie tcorelice.X: Nu. api.r. Este posibil ca acesti neutrini.rnt capabili sA lraverseze intlegul Plm:int inlr-o liac{irure de secundi deoarece an o vitezd apropiatl cle cea a luminii.ki An unncrk ki t.6 ln tinok kiyersus An unndk. El credea cd oamenii de $tiintd nu vor putca fi niciodata capabili s[ dcrnonstrczc fizic existenla aceastei particule.

ine. acolo ullde a fost posibil. se va rupe placa Pacificnlui care va lace ca toate lirile situate in zona aceea si aibd problerne cu ldrmr. iar in prczent se exanineazi tipurilc clc ncutlini tri se Soare rol lbarte importanl in c61eva din cele mai impoflantc procese fizice din Univers. A: Te referi la cuitmure. Ncntrinii sunt pretutincleni. ap[rAnd fie ca neutrini eleclronici.) A: Bine. Irc care il culloa.. I'r'oblema majorA este datd de laptul cA au inceput sA lulccteze miezul planetei. dar llu intotdeauna ili ies. hr r-rltimii zece ani. dar daci nn ii sirntim. S-a reuSit ider. Dl. Acum sunten supuqi unui adevdrat bombardamcnt c. ci joacir un .ln unnak ki q lui..X: Da. care va I'ace ca insulele Kurile sa se sculunde parlial. qd in r:!oiembri. fie c:r neutlini nrrronici suu ncutrini tauonici. atmost'era.rtensifice gi si sporeascd in frecven{i.rtif-rcalea tipurilol cle ncutlini lirnctic clc sur.X: Ba ne afccteazi. Dac[ la inceput au erislat pc o qosea doar magini spor-t. insd in lnai anul ce r.. goseaua va 1l ir curind plinir cr-l toate aceste trei tipuri de vehicule. un nulnr"rr dc cxpcrimcntc au ciulat oscilatiile neutrinilor. Cutremure multe vor_[ gi in 20-lQ.X: Ce p()r sa ili spun. acesta se incilzeqte. ci se translbrma dintr-un tip in altul. Trebuie sd intelegi cstc nou qi pentru medinl gtiintific. in accclcratoarc de palticule.n ca fiind modclul tcolctic care explici lunclionarea Soalelui.. s-au rulat runumite programe.{ vor exploda mai mulli vulcani.1n unnuk Ii An unnuk ki versut . Ele au fcrst explicate prin analogia cu o magini sport care se schimbi intr-un ninivagon de mariii sau nn autobuz gi apoi rcapare ca maqind spoft la inulti kilometri mai depafte. Dupi cum spuneam.riJor'. reactorlrl sau accclclrtor-ul. A: Dar se $tie concrct ccva'J Nli rel-er la ce va veni.. cum ar fi reactiile nucleare c. slrLdiitrcl neutrini creaIi in soarc.tiintir an cmis o ipotezd confor'm cileia neutlinul clectronic ar putea . in atmosf'ela Pin:intulni. Oscilaliile neutrinilor sunt un efect cuanlic. iar acest tapt va lace ca anumite fenomenc si sc ir. De asemenea oamenii dc .I .laponiei. fapt care va ducc la imposibilitatea zborului cu avionul. S-au fhcut simuliri pe calculator.1n ttnnuk kit. evitind astl'el deteclarea 1ui in expelirnentul lui Davis. I)e tot globul va urma o perioadi de cutremure cle 6-7 ci totul incealcli iclcntificarea acestora departc dc srrrsu. nu a nai cxistat a$a ceva pdni acnn.X: Da. La totG: A: Dar existd dovezi qtiinlifice cd vor avea loc anurnite evenimente? DI. in rcacloare nuclcarc'sau mai nou. Ne modiflcd cimpul vibraliorrll. [n tinrp cc rretrrrinii cilatoresc plin materie qi sp:r1iu. Dl. neutrinii au capacitatea de a se transforma dintr-un tip in altLrl. in timpul zborului. iar nrilielrlc rlc ncrrtlitii trec prin liectrre persoand.sa carc ii ploduce: Soarcle. Chiar.disparca" transfbrmindu-sc irr alte particule. se perc ci in acL5t illl \il exista un cu1t'cmur n-raj or in zona . tot timpul qi ltrc trccst lucru neobscrvafi deoarece ci interactioneazit liltllc rirl cu alte forme de matcric. inseamni ci nu ne rrlccteazd.rr-c l'ac ca Soarele sd slriluceasci.lcl. Disparilia neutrinilor arc lcgitnri cu o proprictatc speciali a acestor palticule evazive: oscila{iile nentrir.trsut . Se po1 face presupuneri. Doar neutrinii cu rnasi nenuli pot siviir'gi accsti tlansformare gi de aceea m6surarea cletaliilor plocesului de oscilalc Ic pcrmite oamenilol de qtiinti si cleLermine dil'eren!a dc rnasl dintre cele tr-ei tipuri de neutrini.ii sub accsl aspcct. dar ce acest aspect va avca rm impact deosebit asupra culturilor din anul urrn[tor.L ace$ti neutrini $i se pare ci intensitatea lor cregte. dar existd gi cazuri in care totul este speculativ deoarecc nu sc $tic curl va evolua un anumit eveniment. vulcani? Dl. mai exact.rrile.

'frebuie sa seurna cd toaLi populalia rirmasir la nigla czitrc zona care \ lr rcprezenla atunci sudul.X: Cc sc qtic clal csle rirptul cir in 2012 \/oln aveil explozii solare.ral tercn in Patagor.tci clalele se schitnbii.a introduccrca tlalelor s-a tinut cont de contextul actual. dar asla nn mi f-ace sd subscriu modului lol de acliune qi gindire. cale nLl sc $tie cat va 1inc.strt . .. A: Spni <ei>. A: l)nl ccva concret.ohlcmc ca: intensificat-ca cuiletnttrclot. gindinJrr-rnr cd 5i el llcee plrtc Jirr acccari grupilrc. se . rupcri cle lblii. se picsttpuue cir in nrai la anui va iucepe totnl.riru ei gi lamiliile lor.ziilor vLtlerniec. Este adevirat cI dacd ar f-r si nri analizcze cineva din punct de vcdcrc cnergctic.X: Ba da. in Rominia vor tl culremure dar-nu vom avea schimbari gcogralice alc solului. Zarurile au fost aruncate $i nu nrai pot fi oprite.tu tnai lArziu...cr. Spanra..ti viala gindindu{e la apocalipsii.ria? De ce Cloroana Brilanicii lnvesteste in Romdnia? De ce toati zona muntoasi din Aiiica cstc vdndutir cdtre guverne gi parliculari? lti pot cla zeci de exempie.4rune cd pc undeva plir.c. eu sunt dif'erit lajir de voi . Un uric reiirgiu qi o r. Dc lapt. Ei au ln:rt mirsuri pcr. Er-r nu pot sta pasiv. t. i. lri trcbuic si se ajute singuri . Daci bombardatncntcle cncrgcticc se intensitrci sau scad. A: $i cAt va f ine? DI. dar accasti afituatic se bazeazi pc anumite modelc n ale pe sirlulator.ut Eansa sd .r'rici rezerui dc alimenle tru strici. Ei sunt asigurali. A: Putem 1'ace ceva'/ Dl. Dc cc sd ir. hitr--adevir este bine si ai un plan de rezervir.1n LutnLik ki 1i \ grade lninini.tie gi sd igi ia misnri. atlu.rre .tic'? l)l.ri in genere acest luclu nu este posibil in zoncic ii'iguiollsc. Ar trebui ca oarletiii si . iri dri . nici cdt va line Se prcsr. cLentuJr'cr erpl. l)e ce ar lacc ei astt-el de investifii ncrentabile? Am rAmas putin surprinsi clc lbrmularea <eiir.ri Ei . A: Am mai auzit varianta. AceEtia gtiu toate astea de rnult tirnp. cutrcmllr esle prost spus.rJrrl I rrropei s5 intle intro noui gl:rcialitrne. Dc ahl'el mic mi sc irare lotal nociv si iti triiic. spune mult. lndia 5i China vor 1l cel mai aiectate din p iiirctii vecier-e ai intcgritilii teritoriale. lluta aceasta llti-a$ cr-llrpara ceva in afar:t matilor ota. cJlll l. Oaurenii 1r-ebLiie si se hrirircascir Iii pLegntiJi.X: Nimeni nr"l $tic. miri alcs cf.i idcntic cu ei. cll nll sirnt asta.tiu cd nu mai avem timp. clin cc in cc rnai nultc voci sustin acclczrgi tcorii.. sprc a nu ti luali prin snlprindere.. lslauda.. teea cc^ne va lace si t iurittettt pentrlt citcva lturi llrd curent. Acum.il cc\il. nlri irre ct srrr rnli t. Dl. ['dnd spun lotul ni lcl'cr: la pr. Ca qr cind PirmAntul ar trcnura. dar ccea ce ne deosebeqle sunt intenfiile. Se pare cir va 1l ceva contiuuu. Se pare cit Turcia. dar de aici qi pini la a llisa totul.10 .rvesteqti rniliarde in buucile pi depozite subterane? De ce lamilia Bush gi-a cumpf. c calc lungi. Nu se cuno.X: Daca va fi aga sau nu vom vcdea. In prezct:t guvernele lucrcazi la -un aVer tizoi barc sa I-f emiti oprirea brusci Ei in-rediati a aprovizionirii cu curent electric in ideea salv.lrii translblnntolLelor. Nirleni nu gtie concret daci va ll sau nu ccva.lar contin ttu. Llaci insd plecim dc ia urocielul actual. $i eu sunt ca ci.1n urtnttk ki versu.X: Daci aq 1r in loct vostrrl. Acest lucru va f'ace ca n. tu nu e$ti din aceiaqi grupare? Dl. En qliu ce va ver. A1i ai. Ccrt cste cit oamenii trebuic si qtrc.rilc exact nici cand va incepe.. Explozia solari cc urmeazii va influenla in urod dccrsiv polaritatea Telrei gi va avca loc in tlod cer-t inversarea polilor uagnetici. Iar laptul ci acc$tia $i-au luat nrisuri.r n-riLi la anul.i si nu caute rdspnnsuri gi sustinere la guvemurli $i socielaten $tiinlilicar.v An trnnuk ki )n tnnttk ki t. dar nu gliu ce si zio. sd qtii.

qtiu ci iirn lrlrl-o 1rt.iaiizirt alcnt. care vin din zona Olion . iar marile fan'rilii regale gi cele nobrliare (qi nu nLrnrai) rLu Af)N-ul lor. l-am lr. rlul din pitcate accstea vor fi ca gi ir.ratura lor. A: Nu pot spune cir ccca cc inri sprri rrrr inti este cllllosclrt.. in delrirrcntul srrlietului. Am ri'imas r. Voi ma puteli crctlc stru nu. Ali licut in a. La l)umnezeul Suprem.. Dupi ce va trecc anul 2012.zr-it pradi capcanei lor: nraterialismul. geograflc. dar rtuvcmele sunl in contact direct cu 6 dintrc clc.a 1el incit copir vo$tri si lie atr':r. Dl.Limiti cle siguranla cLr cale vorbi:1.tk kt versur t rr l)umnezeu ne .rii igi vor schimba modr-rl de gindire.i cirre o lurne stalpinirai de instinctc.".rtem cei ce vI conduccm de milcnii. inainte de deznodirnintul tragic. iar in llecutul indepirtai al planetci. $iln ca esrc o misiune gru.rexistente. hazati pc rlte prilcrpii.rtul.ni place si creti cil in acel Lrltim rlinrrt.X: Anii ce vor veni vor 1l holardtori pentru umanitate. care sunt destul de paqr-rici.1-al).I indcpritluL ric ('r'cirlor. lntrc timp au evoluat $i ei. $tiu ci airr glcqil i:ti to{ii. iutt-n itscmenca situalie am o s(alc tlc rlisconlirrt. Davici mi-a explicat lirar.X: Da.: La I)unrnezeu.** 12 )tt itnn. intr-adevir existd aga-ziqi reptilieni. Pirr. iltbe. Ceea ce a mai riunas din pLrlerile lunii se vor intdlni ciutind solutii. dli ir.i bani. va lirce ca echilibrtil si sc irrtoarc[.n in :rl noualca ceas si vd lr-rali nrinirnc r. 1.i ci ne va mai da c.X: u\dic[ ia dumnezeul pe care vi l-am dat noi.olbea David. estc libcrlLl voslnl arbitt'u.A. cam la 2-3 ur. Semi{ii. I)l. polie .. care vine din Constela{ia Pistorului-Ar1ulus. Va 1l ncccsalir o r. iir.u snllt ur.te clar. l)zrr anunnakki este o denllmire giobala. urmitorul an va fi un an dc regnrpare q. dar rnenoria lui ancesttall l-a flcltt si ne rciateze despre ei a. $i a. ln timp oe vorbea. iar intcnliiie qi faptele lor nn rnai sunt flcute Ia vedere ci sunt camuflate qi ascunsc aclcsea sub maqtile prieleniei gi ale altruismului. trei din aceste rase au fbst cclc care .: i.i implicarea pc care le aliga.4.nis ir.ri clutrate.1n tnnde ki i3 sohimbali deznoclirniir.rdnlul va fi altfel din punct de vcdere geografic Ai oamct. Era ca gi cum buna intenlie afirmatd nu se potrivea cu ernanafia gAndului..ii-au adus aporlul la apalilia umanitdtii actuaic. Noi snr. econornic.a cum crau ci atunci in urmi cu ciiteva sute de n-rii de ani. Confom cu'sartina aotual. dc ilccarc rl|tir cintl sLrnt pus5.lrt ttnn.r:rsiunea .tr r :r li. dar cu acccaqi r. deqi ir. dar esre daroric rnea sd incerc. Dcci spccia iurunnakki a crcat orlul.t. degi nu rlcbordeazd de bundtate $i existl cei mari. ia CreatorDl.-!!d. ir.r mesagcr clir:r r iitor'.r timp s-a pelr. Arii ulnrdtori vor 1l cataclismici clin toatc prnctcle de vederc social. mea cste sd vd aiui sa iriceti clir riii muiT-i. insi pot alit-na cu lriria pe irirrd ci ceva din interiorul mcu imi spunea ci vibralia lui nu imi corespunde.X: La care Ei te rcltri? . dal ari ci.20 m.ners mai depana. care sunt agresivi pr-in insdqi r..rclucigarea cu pimdnlcnii. A: Printre care Ei aga-zigii reptilieni? Dl. l'otul se va schimba. nn itnpr-tls .ndsuri dc protectie L.i acegti Gri.X: De fapt existi 51 de rasc dc cxtratereqtri. Exista unii mici. tlltr rrr lolrtc astca simt . Acunr veli cr-rlegc roadcle muncii voiLstre. care vi. Despre acegtia i.t. cd Iloctc n\. czue dc iirpt sulrt 6 spccii.roui orirrJuire.i e1brt. ctr lcittc astea. doar doud rniliarde au viitorul r.\ h rJ rtt Stt tlnnr^ ^i .l -. lrste ca qi cLun ceea cc a lbst lrebuie tlistrus spre a se reciidi o nouii lurne. l)e lapt tu ce imi poli sprLne despre accgti t olonizatori din vecirime'? Dl. De lapt cxisti 3 rase care au intervenit: specia Nordici.ansi. Poate (:rtc doal inraginalia lnea.rsi micar acru.tc .i priorititilc. doar ci 1i ei sunt de mai multe tipuri.ne si vi spuui care a lbst cursul titnpului. de lploximativ 1. nriJ A: Nu.le iubire venit dc la El.

cea carc a tbst prezenlli aici.rtru a se indcphrta omul de pirnant.r. pc 'l'erra.uai exact doar o par. numar. iar acest -fEcLrte T6atexunt CIL cr.ri.X: Daci reugim.stts An tmnak ki 15 struciure.X: Vom vcdca. iar acest lucru ne va ajuta sf. A: Adici'l . A: lncearcd. dar r. numcrologiei.lin punct de vcdere ceorroriric. Acum se pune in aplicare in contbrmitatc cu etapele car:e trebuiesc urlnate. dar aga imi vine. Dacd vom reuqi sd tleccnr de iulic 20li. Mai ales ccca cc va vcr. l)e la etajul trei in sns scade icgitura cu'lerra. ridicirn Terra fiird prca rnari pagnbe. daci nu.n cci ce aLl r. ln prezent sc incearca montarca ur.ln unnttk ki . clinci la a trcia. Asta cstc pArcrca tr]ca. Tu gtii ci in 1998 s-a licut plima marc pace galacticS? A: Nu. vo e este scopul? Ei vor si pistreze e la modil-rcarea ADN-ului.e.o sl arerrr o colrcrirrnc cu elrergi:r anceslrali. A: $i daci reugim? Dl.noterapici. Sur. daci ii pot nurni aga. t I i t . genereazd o energie. !l acca explozie solari..rJclc atAla Dl.ri . Ei nu vor schimbarea.X: Exisla anurnite date cheie.i dc accca nu pot accepta A: $i totuqi timp'? $i-au p[strat ritualurile. repiilc'? Dl. scoitterea in alala lcgii a tratar. tu $tii ca tot zrtilia oameni intri gi clacd casele ar fi pe sol? Per. lacem sf. Au lbst ibarte boinavi. Ei sur. Asta este motivul pentru care qi celelaltc specii s-au intors. dar au qi ceva dc la insecte. viitorul arati altf-el. Ei sunt aici de mult schimbarea. r.ln. Jpui rrrrii lLr pleclt.rcntelor alternaLive. Accsta esLe $i motivul pentru care se inceatcd ciderea in derizoriu a astrologici. Aceslc tl ei specii care au colonizat 'l. care deja cxista.X: Tu qtii cn qi in prezent se sivArgcsc ritualuri clc sacrificiu? Ci tot ceea ce ne inconioari esLe dominat de simbolismul nostru $i ca noi $tim cd orice fblmi. La itrccput au oolaborat cu lolii.lti utnak ki tlucc. culoare.X: Sunt un hibrid. credir.r. De ce crezi ci s-a construit pe verticald? A: Pentru spaJiu. ctc. inrplementarca idcii clc medicamente vitale. Dl. A: I)ar sunt urnanoizi. Ccva intre ulnrnoizi Ei rcptile. A: Eu nu cred ci vol reugr. $i cr-uu si vi.r. Dl. Llnnitoarele etape vot fi: inler'zicerea produselor din plante.X: O si ii adormim la loc. crol. cea a Invititorilol va vcni pe Tcna sprc a vd da Clunoa$lerea Universald. A: Dar asta e un lucru bun. Dl. oamcnii au irtccput sa 5e lrelcascit. Ei vor sA plcvini accst lucrll.ir indepiltali de ele? Pr-in penibilizarea lor gi a celor cale clcd sau apclcazi la accste plactici.rtem o spccic sr"rperioali deoalecc a\rem iltglobat in noi toate n. etc.Ilit A: $i cale cste scopul accslei rcvenirilr Dl.1 An unnttk ki vet sus . mai putin una. l3i au avut mari problcmc ill trecut.rodelelc dc viu.r rnul1i ani in un.X: Pe naiba.raj orita tea.1. Dc lapt asta esle ntal. pcntru ci noi qtim ca acestea sunl lormele leale clc manifestarc a matclici qi dc epropicre de Crealie.rI ircr ll rLr rcr.X: Plancta se alli in prcuiml unci catastrolc globaie.-*Dacf.ctra au lbst dc thpt o delegalie a celor 5 i de spccii.ea batalie care se tirnp. Vor ca Terra si intre in rnatea Conl'cderalie Galactici. etc. $tiu ci te surprinde laptul cir volbesc cind la persoana intAia. $i celclalte spccii sunt de acord'l Dl. ver. r. atunci o altir spccie.te din acegtia.ror scuturi u4aq.iirs aici. De unde si gtiu? A anuntat cineva? Dl.X: Da. horneopatiei. i. dar nrr r or lerrpi. crisLaloterapiei.

anl aiturs . in limp cc la tclcvizor vi vor Il lllczcntate clin ce in cc rnai multe rcclame cu thrlilii i'cricite. Nir.r sinu. Cu clit aceastd prlpastie se var adinci. copii zb'.ttttlici cLt rr. La toate astea sc aclaug:i gi inten{ia lor de a crea o noud ordirre rrondiali.-Ei au cilnd a fost pornit accelcratorul Ei l-iru del'ectat.rici. $i de asenrcnenea existi o flotilir dc sntc clc^ -fcrrei rnici nave. baricra spa{iu-tintp ar putca li spartd. cam de 12.ligantici navd.adicir o natalitate crescutir. A: Adici noi ne invdrtim acuur iutr-un cerc lcmporal'J l)cci nu mai avetn nicio 5lttlsill I)l.nic nu va rnri ll cum a lbst.r auzite. dttl llLl irrll intbrmalii . I-a toate astea se adaugi insA inleresul lor clc a sabota e conomia lnondiala.1n unnak. Nicl cLl llrl alr acccs de la un rrnurlit nivel in sus.rl'... dar carc csle scclp'.nomentul in care viitorul vi va fi pecetluit $i nu va mai exista o cale de salvare.rtt . mincarea sc va strica in lafluri. dar c rcllir. ma5ini la superolcr-ti.r r.. clar voi vcti sul'eri dc lbame.kiversus tltt uttnttk ki 1l DLX: O si fie dcrapai ecou()rric la nivcl glohal T'otul r a explocla.nanrl popLr lalici.ror-ri vibratie rrcniti si vir schit. este o explicaqie copilircascd. pcntru cri onrnenii nu vor mai aYciL cr. bcnzina sc va scun. Ei qtin cd fir:a voi nu pot supravieltti -Noi ne .r orq11!41 . corect. A: De cc'.i.lcln clc a'uir thcc si vi inJupnrt.. se adaugd gi dolrinalia Di nu vol sd vi dca rllumr .ric rnai mult dir.r cc si iqi plitcasca rlirile. cu atat $allsa l'oastri de a lace saltul se va diminua. sir vi nioclillce strllcturil r.X: Dupi cLu.4t lunok ki .. Accst luclu a thcut ca gi consumul sd creascir. . . cate c interesul lor''l Dl. A: Dar dc ce toate acestea.000 kntp.. cu aceleagi legi qi acciaqi conducitori. acum instl . itrseatltlit t .n spuneam. pini ir.1n ttnnttk ki t'ersus .rdei lor.i echilibr-at f-ac_ e_ latl schimbiirii.ttt'' .-!*.. la un momcllt clat a lbst un baby-boor.X: Ba cla. ritiirtitilc vor fi co5r.X: 'lbatc accstca all ur. [)aci r'-ati lilncli cu totii la acest lrtcru.r -julul $i sc intorc dill illlelvcllil plitna oar:'t e rind in cind la nava mamd. A.X: Da.rperimentul-i ieLrgit.rrdalnici. Dc cc clczi ci blusc qi dintr<rdati a aparut crizn? A: llxistir o explicatic.n. Distorsiunca nu c corrpatibilii cu vibratia nou-i gr clcci dacd sunlcti distorsionali vi vcfi indcpilta tot mai rnult de Sursir. Nurrai ur. in prezer. La toate astca s-a adiugat si luusrrl r:r'rcrlt cle ulctlinlc Ai rlti. Se incealcir ctcatea ultci bucle tcnrporale in .itiintificc.. Std dour'$i aSternli. ciici 11u vd \ cti pelurite si o cumpilati. cu o sinsuri monccld. t)l. Cici vLri putcti lnce orice. natalitatea cste in scildcre globalir.rgd respcctarea agcr.) Dl.iblationald.X: Pe ldr. Accclcratorul a 1'oii fornit Cled cn .t. etc.l( nour cn('r'tlic.rl scop: lr. Pc ile alt[ parte daca sttuLclll intr-o bucli. rcspectiv zr llobalizdrii. clin Univcr s vine o r.r rccle cataclisme t'tLl vor t ctti. r'acante clc lux.rbe.rt aceasti genclalie se indreapt5 cu pagi repezi citre pensic. care lttt cott.rpi pcslc rloaptc.) Dl. rrre si vd invArtiji pe vccie. Apnr (amentele sc vor ieliini. Vl1l ca 9i cum tririli acelaqi .lc parliiule. iar acest hlclu a licut ca balanfa si se dezcchilibreze. care survolcazd ir. I6 . A: lltnc. Nu Stitrr cc e5te ctl cil si ttici ce rntgn{ii are. din cit qtiu eu.iruajla s^d schimbai.

iu ()nl carc nu arc cc pr-ure pc nrasir. llsh-nrir. I)aci totu-l ciccur-ge (roulbrnl viitorului actr"ral.etc.rrlilt rr: ./.rtir 'pi urritrrrii. nlrita tot. 3\ cr Ii. lu\.ri cc sLiill in lrlala Lnar rlol ora5e.. cir ncrgc la c LrISUri esotcricc. rtrl 'iiirniv'ictimc 5i cel nrai rr. .'lirul l'(rt:u A: Ca in Sccrctul? I)l. Dl. Subliniez: rerltlr..ri rii itrr.izLrt viitorul planetci. etc..-. ci dacar nu scipati clin robic.'' i:. tcID qi lirri vlagir Dcqi figula lLri cra zArnbitoare..i tltnpor'ali.u ci atr-lnci cincl veti irlingc acea slarc veli rcaliza cinc sunteli $i cc putere avcti. sarnaltxtc. imi pirea ca $i eur. ascnrinritoa. rititelti rireitt. t.000 dc ani? A: $i cam cc am putca lilcc'? Dl. li . A: $i dc cc sar l1u ajungcrll'l Dl.r i. ccva ce ercd cd rnir va face si plirtcsc cu viata.'l \ r'i trr'trttit sa \.r inccpttl \ii su c. eu am \'.X: Asla cstc altd urallilulale carc lc-a iegit.1 8 lt.scantu-cli_iq caz rle cataclisnr r or rlur. clar.\ccls1a ' . s-au giinclit ce pot lircc si ii controlcze 'i utur.re cu nrailasea broa5tci. l.rjrll i.X: lla lor \ cni.X: 'l u nu intclogi ci accasta cstc ultima \ oastri sansi. I:iciart clin voi csle oglinda ccluilalt.X: Poatc. Toti piimdnlenii vor'li .ln unnuA Ai t cr..isurr sl-r vi schinrblti soarta'l Voi.n privirca lui era lipsita de viata. Noi vi clirnr .Vazlnd ci oarneni clin ce in cc mlri nLlrncro$i sc indrcaltth citre l)Lrterea intcrioalir.rt.. Nrr 1to{i inilut-nta r-ln ()nl in\'altilt sal gincleesciil I)cei crccic-lniL catitclisnrelc \. Hai.s ln unntA Ai . Atat lc s l)t nccesari C'. ccca cc va mai rartrine rlin populalia Telrei.X: Da.)r'\eu. \.'\dicd te l'ncc sri Le disociczi tle colcclir.t I)rr'.-r crlt rnai mUlti cu atat utai grcu de rn:inipulrt.. l. []iserica estc a noaslri! Noi suntcm biscr ica. dal se va duce cirtrc biserici qi sc va fuga! Dl. Tu nu intelegi cd voi sin3uli sr-rntc!i in tr.. va Il o tlCimE.lli-uiit. L. e\is(a li prcoti a(lc\'au a!i ! Cale :ru har cale nr-r suut dominali cle ir.r stlrlc h tlrc ei nrr ror cu rrri sa rrjLrngcti. Lc trcb'ria ccra Drirl aarc sii \'a abati dc ia crLle 1i :ru g:isit cca nriri Lrunri uretodi. ccce ce il va facc sir se adinccasca 5i mai tarc in clepresie.calci cl ar-r inlercs sii \iini llstc nrLrli nrlri Ll.i ii r espccti.oI Si controlezi o lt Lrilne rlin popultrf ic.r sau tclelbn.i noi o concluccnr A.lul cltrr:r Ir r. a. dar acc. Voi LrLi sLrntcti rrnull Asta tr-cbLrie si Numai iurPreunir "stiti .. []c iti spunc Sccrctul'/ Si iti (lorc$ti pcntru tir.cti da seatna . trn ilis opac.r lrre-. . Spun/inil aceste cuvintc.J1tntc!i 1r r uti plrtca rvca oricc lil de vialir gi de viiior. ci laccala degajatd dc cr. l. l.logrrlicii si r. cltrc criz:r ur. I'otodati alilll)ra mca intcrioari ..ie in r. Dl. nraqini.? A: Nu. Lrnntl: ki t tt :tt.ijlr(lu-Dri.re siar.rtunci vir r. cirnria nu ii ajLrng banit sir plcce in vacanti. Abia atunci.a cs1c.i sigur prcotul ii var spune ca pkil(-fte pcntlu propliilc 1apLe. Mintile clcslrrpalc luLr iru cc r.i se ioacli doal cll ulintcii volslu..rrll c.or dc conc{us. adrcii oameni siurplr.rvciiTtir:tar...l (inc! . clczi ci sc r:incicqtc la ctolutie spirituala].rii ritr' .i cic adcvirrata noastri ltaturl:r.ttrt In trttnok ki I9 Dl.. fi i1r ciar ._. '. Ei \a erclzl o rcrrlitrrlc lr.rstincte ataviccl $i lumca ii .rc: bani.iatir c.ar Yor line prizonicri inca 26. carc nll irrc cu ce i$i plalli lirctluile. -i.'r'Liliri.X: Am sir ili spun acum un lrilrc secret.ru culoarea a lbst cca crre ln-a 1i'agrat.lia sunt pr-ltirli $i intotdeaLlna rnulgir:rlizati Acegtia nu contcazd.X: Pcnlr.rci au vcnit cu rdeca dc ar indrc'|ta Ii)r'ta creal()arc tot L rrlr-e rnatcrialisrn.i qtic.. in 2015. cind privirile noastrc se intahliral am rcalizat ca ocilii lui avc:lu o culorrc ciudatal. \.i rrr..tir.l. ciu'uia copiluI ii pliingc cri \rrcu o noui biciclcL. Noi arn cliclit-o. clar . I)upir cunr \puneam. am sinrlit un llor recc pc fila spinalii.r se 1a sliir'pi.i vi luiinr povcrilc clc pc unrcli.i.:iruta.nrrretli rhr'. doar cf. interlocutortLl mcu trra privi rrtldnc.

poate exista sirrrultan intr-un univers paralel. de evolulie spirituald. menitd sd vd ducd de aici cdtre o altd lume. Cred cd ar avea rezultate mult mai bune dacd ar aproviziona supravieluitorii cu alimente gi medicamente. citegti o carte. oamenii ar fi speriali gi vulnerabili. adicd la nivel subatomic. La Universitatea California din Santa Ilarbara s-a fhcut o demonstralie qtiinlificd prin care s-a rrli(at ci un obiect pe care-l vezi in fa\d.2014 se va deschide o poarte stelar[. dar intr-un alt univers. Cercetdtorul Andrew Cleland. Al. Este singura voastrd qansd de a supravielui.unnqk. Eu am venit sA vd spun sd treceli. dar intr-o altd dimensiune. Aceasta este de fapt planeta care va face trecerea. griji. iar referitor la teoria { lrriversurilor paralele. tunelul Einstein-Rosen. Totuqi.ki versw An.X: Tu nu cunogti teoria universurilor paralele? A: Ba da.0'1 . a avut ideea de a aplica acelaqi principiu al electronului unui atom gi in cazul unui obiect vizibil cu ochiul liber. Trebuie sir gdndegti in termeni mici. de fapt ceea ce a mai rdmas din ele.ki 21 morli de foame gi decimafi de boli. una plind de pace gi brindtate. fari boli.ki yersus An. acolo unde particulele atomice nu se pot menline. Intenlia conteazd. nu exist6 d ovezi clare. doar cAnd mdsurdm pozilia unui electron pe care il forfdm sd aibd o anumitd pozilie specificd.X: Este greu de perceput cu mintea actuald. care va scufunda Terra in iarni nucleard pentru cAteva zeci sau sute de ani. A: Adicd pe o alti Terra? Dl. nu ar avea rost folosirea unor asemenea metode.X: Experimentul a pornit cu o bucatd de metal lirarte sublire. A: Este un lucru imposibil! Dl. qtiinlifice. sunt greu (lc captat deoarece se rotesc cu viteze diferite in acelaqi tir. Le veJi vedea pe cer. se vor gAndi si profite de avantajul armelor nucleare rdmase gi vor face uz de acestea. acea planeta care vd va oferi suportul pentru a deveni universali.X: Sd zicem cI tu in Bucuregti te duci la cumpirituri. aceasta este noua Terra.X: Ba existd. A: $i cei ce trec unde vor ajunge? Dl. Ceea ce trebuie sd faceli este sd vd ducefi intracolo. Cdteva guveme. lilectronii. Cu siguranld ci umanitatea rdmasd le-ar fi recunoscdtoare. si-a observat cd frrul respectiv de metal se migcd. care se invdrl in nucleul unui atom. Doar o micd parte din oameni va supravielui ascunzdndu-se in peqteri.unnak. cel care a r-calizat experimentul. Acest lucru se poate int6mpla. universul . O Terra evoluatd. deqi stirtca nemiqcat in acelagi timp. Asta arald cd ipotetica cr'rlitorie in timp este posibili. A: Am mai auzit teoria.ki An.unnqk. Nu cred in ea gi mai ales ce guvern ar face uz de arme nucleare gi de ce? Oricum daca e sd fie aga ceva.X: Ce puteJi face? Eu qtiu cd pe data de 25. s-a scos aerul pentru a sc climina vibraliile gi apoi a fost apucati cu un diapazon. A: Dar portalul se va deschide intr-un anume loc? Dl. Va incepe un rdzboi nuclear.unnak.20 An. lipsuri.X: Pe Tena. de dimensiunea unui fir de pdr. A: $i cum s-ar traduce acest experiment? Dl. dar din cele afirmate inleleg cd o Terra lr'rmdne aici gi va fi pustiitd de iarna nucleard gi o altd 'lcrra va prelua o parte din popula{ie. presupundnd cd ar fi aga ce putem face? DI. Din pdcate cei care au avut acces la aceastd cale din viitor au fost foarte pulini. o gaurd de vierme.r-rp. populaJia va fi decimatd. PoarIa vd va fi deschisd sau va veni la voi. Aceasta a lost rAcite intr-un frigider special. A: $i cum s-a demonstrat acest lucru? Dl.X: Vor fi mai multe simultan. De asemenea aceastd teorie spune cd pe timpul observaliei. spirituald.

X: La aceasti intrebare nu ifi pot rdspunde. care vd va aduce stiiri de dezandejde 9i depresie. Este singura voastrd $ansa. A: Altceva mai trebuie sl spun? Dl. Reiese cd noi suntem in acela$i timp in doud sau mai muite localii 9i putem avea doud sau mai multe activitdli paralele.a? Dl.X: Importantd? Glanda pineal[ funcjioneazd in lcclagi ritm cu hipotalamusul. Nimic. ce trebuie sd fac cu aceasti informalie? Nu ili ascund cd am mai auzit-o gi din altd sursi.X: Da.' A. La asta se va adaugd gi bombardarnentul energetic venit din cosmos. Dl.X: Da. dtmul biologic qi procesul de imbdtrAnire. La tl 1. sete. O stare de panicd va cuprinde oamenirea gi mulli vor fi cei care vor cAuta scAparea in medicamente.X: Da. Adic[ dacd ne uitdm in acest univers la o pasdre care $i-a luat zborul.ki An. Ea secretd melatorrina in stare de relaxare qi are capacitatea de a varia lirnclie de energia electromagneticd. A: $i nu este a.X: Sn o dai oamenilor. sinucidere. Este activatd de lumind qi eontroleazd varialiile bioritmului natural al organismului. Voi vedeli timpul ca fiind real.X: Da. De fapt timpul nu existd. cu asemenea forle sunt con$tienfi de aceste aspecte. Cei ce lucreazS.22 An. A: Asta inseamni cd s-a inventat ceva cu care te poli deplasa in viitor 9i in trecut? Dl. sociald. intotdeauna va exista un univers. iar atunci cdnd va vcni timpul sd faceli trecerea. nimic nu va putea fi redresat. A: $tiu cd se spune cd este foarte important5.X: Vremurile care vor veni vor fi foarte tulburi. A: $i referitor la tunelul ce se va deschide pe 25-07. Atata tot.l(llca. si gtie.1 13 Herzi rezonanta Schuman se deschide ru a asoclat-o cu cu locatra exacta a Manr Plramlde. A: Adicd acea gaure de vierme de care vorbeai s-ar deschide sigur in viitor? Dl. climatericA.X: Nu. iar hipotalamusul coordorrcazd reacliile legate de foame. Totul va Ii haotic $i va continua aga pAnd cdnd va incepe derularea cvenimentelor de care !i-am vorbit. Este doar o unitate de mdsurd pdmanteand. sA poatd lua decizii in cunogtinld de canz6. Timpul poate fi strdbdtut in toate direcliile qi inainte qi inapoi.2014. Cam aga ceva. Md refer la situalia cconomic5... l:ste singura salvare! Tu nu inlelegi ca vibratia Terrei se l. S-au fEcut cercetdri .AdrsA-rQZAlAEB lgh"-ari? Dl. I)l. dar puJin probabil.annak.. A: Dar plecdnd de la ideea cd ar fi posibil. sexualitate. Oamenii vor fi din ce in ce mai dezorientaJi. ki versus An.wnak kiversus An unnak. tlisperate. cdci el nu este doar liniar. in alt univers ea poate deja sd se fr aqezat pe o creangd. o dimensiune in care istoria sau viitorul ar rdm6ne identice. Pentru voi curge intr-un singur sens. l)ar toate aceste sunt date spre evolujie $i de aceea trcbuie sd le suportali cu incredere. politic5. Dl. care rnirrimea unui bob de mazdre gi este Nimic nu va mai fi cum a fost gi in ciuda eforturilor irlc:EEid-Ien-iiGGlitotodatd conline o hartd completd a t irrpului vintal al acestuia. atunci poate exista cineva care poate manipula istoda? Dl.ki 23 inghea!6 Si nu putem vedea decat o realitate. Ar fi posibil. $i pe de altA parte existd anumite legi pe care trebuie sd le respecli. A: Este foarle greu de infeles. bduturd sau mai rau. Poli face diferite activitdji in acela$i timp.unnak.

j afuri. La Vatican existd in Curtea Conului o statuie ce are forma unui con de brad. zeul babilonian line in mdnd un con. iar acest lucru face ca al treilea ochi sb se deschidd. Ldngi ea se afld un sarcofag. doar manipulabili. oamenii. la baza cdnia se afld inscriplii cuneiforme.i Iisus v-a spus: . pentru ca nimic sd nu vd afecteze rLrtina.. cAci este prestabilit.. Dar este tlltoritd vou5. dar acum este bine ca oamenii sd fie informali gi sd gtie anumite lucruri. ci copiii nogtri vor avea un avantaj dacd noi ne sacrilicdm. Asta vA a$teaptd! Dar pAnd acolo mai aveli un pic de infruntat. A: $tiu.unnak. Este o mdsurd de autoprotecjie 5i sd gtii cd nu ii pot condamna.SJ. Pane. X: Cd odatd cu trezirea energiei kundalini gi a glandei pineale. Dl. stdri contradictorii. Thamus. inccndii. omul iqi poate modifica starea de congtienli gi congtiinld $i cA poate avea acces la toate informaJiile Universului. pdzitorul lumii de dincolo are in v6rfu1 ldncii. $i mie imi este greu sd le accept. Aceste teorii apocaliptice ne rdstoarnd egafodajul. Omul este supus acestor schimbdri. Problema este cd voi nu lreli sd le vedeli. Din pacate acest lucru nu este cunoscut. Omul iqi pierde identitatea de sine gi devine universal. Vd arr. un con.. este societatea in care trdim gi pe care o cunoa$tem.acestea vA sunt date fi la nivelul terie. A: Muribunde sau nu. ir. stdnd calmd pe canapea gi mdncAnd floricele? A: Eu nu mi mai uit la qtiri. Existd reprezentdri antice..ki yersus An. Este o teorie noud. irrtotdeauna in relatare apare cuvAntul normal. $i astfel omul poate accesa forme inalte de congtiinla.p3l. Eu nu gtiu cine sau de cc are impresia cd toli sunlem idiofi. asemdndtor glandei pineale. or sa apare migene. cecrezi?. Exista informalii peste tot. dureri de cap. iar atunci cAnd o fac vcritic informafia. Consider cd este de datoria mea sd impdrtdqesc Iumii aceste informalii. Osiris este desenat lin6nd un qarpe in mdnd. fi eu caut argumente care sA rAstoame aceste presupurrcri..ki An.rafi in continuare de ultimele zvacniri ale unei societili niuribunde. La fel gi cu Icnomenele extreme care au apArut in ultima perioadd. Voi vd doriJi ca gtirea sd fie una exhemd. Tu nu te uili la qtiri despre crime. Dionisius. DI. Este greu sA accepli un viitor ipotetic. de evitat nu se poate. este faptul cd in momentul in care cineva vine cu o teorie prin care oamenilor li se rrlati. Dacd va ii ochiul tdu curat.Luminitorul trupului este ochiul.unnqkki versus An.X: Noud? Se qtie din vechims. Este chiar pcnibil. V-a1i gdndit ce inseamnd toate Oare inaintagii voqtri woiau sd vd lransmitd ceva? A: $i ce vroiau sd ne transmitd? acestea? Dl.24 An. iar lAngd acesta un leu asemandtor Sfrnxului. tllr totugi normald. violuri. reprezentdnd energia kundalini care urcd spre glanda pineali. etc. Sumedenii au fbcut reprezent5"ri ale anunnakkilor care apar avand in varful coifului un con de brad.X: Da. Pdnd sd ajungeli acolo. Dl. A: Asta este gi motivul pentru care am inceput sd scriu.rtotdeauna am triit cu speranla cd mAine va fi trai bine. Cred cd Asta este motivul pentuu care mulli refuzd sd accepte aceste informalii. tot trupul tdu va fi luminat".ki 25 dar cea mai spectaculoasd schimbare va ADN-ului. Noi.unnak.X: Nu sunteli idiofi. . Ceea ce am constatat clar. tefi orbi qi progti. ce va veni sar o sutd se il contrazicd. omul va deveni mai sensibil. chiar dacd este zugravit in roz.''. simJurile se vor asculi. zeita distrugerii in hinduism are pdrul sub forma unui con. Shiva.. Este foarte simplu sd ili dai sema cine .unnak.

Intr-adever. . De aceea au creat un univers paralel. rr. dar sd nu uitiim .unnak.t cnalii pe care vi le-am relatat le vcti auzi dir. pentru a ajunge acolo trebuie se rerrrrrrfim la vechile paradigme gi cutume. Este unic in istoria Creatiei. ci ei au pierdut bitdlia.. Ceea ce v-am spus este sutd la suta adevdrat. etc. Numai ridicAndu-ne vibralia putem crca o rr.ki lrr caLc se An. Nu e greu. Nu luali de bun nimic ai nu uitali cd singurii r.r/ez ps niciun argument $tiinlific. din ce gtiu gi ce simt. Eu cred Pemantul. ba mai mult. dacA verifici din mai multe surse. nu mI lr. Ei au venit sd ne ajute. Pur qi simplu.unnak. ca si nu mai vorbim de Biblie. ci din contri atunci va incepe o lume noud. Nu md bazez pe nimic altceva decdt pe feeling-ul meu. restructurdri. Ei trebuie sd plece. pe care nu are sens sa il relatez.ki versus An.rs gi o noud umanitate. apropierea de Creator. Eu cred si revenim.' Din tot ce gtiu.rrrrintcsc doar cAliva: Nostradamus. Poate c5. Este ceva ce nu s-a mai jdcut $i de aceea suntem asistafi de diverse civilizajii extraterestre. ki versus An. Vanga. insi intervine o problemd cdci iqi dau seama c6 nu pot trdi fdr6 noi. de portaluri. nu \r(inr sd imi preluaJi ideile. ceci sd nu uit6m ce ace$ti anunnakki sunt experli rrr ir irnbina adevdrul cu minciuna. Dar adaugi gi prorocirile unor lrari ini1iali.r rrLr vdd de ce nu ar face-o $i acum.unnak. Fiecare din noi qi ri'1r ll un loc. ---R-estul disculiei a fost unul banal. Va fi o lume condusd tot de ei gi guvernatd tot de legile lor. in epoca spirirualitalii. Probabil cA aceste '. pierderi.. dar am fEcut-o cu un scop anume.26 An. Sundar Sing.. boli. Am sd vi spun gi ce cred eu despre aceastd intdlnire. dar nu pot interveni in liberul nostru arbitru. existd 1'or. mai ales cd sunt din r c in ce mai disperali.. etc.. totul este sd ili dai seama unde este realitatea gi unde este intervenlia umani. Oamenii se vor ridica vibrafional in trup. a pdcii gi a rrrbilii.r'opul final. dar cu siguranfd nicio iamd nucleard nu va veni in 2015.r ce in ce rnrri dcs. Ei sunt.I( nc pute[l salva suntem noi ingine. iar desprinderea .1rrrrrc inima. boli. Repet: ce cred eu. tunak. Eu gtiu cd Terra va trece printr-o mare schimbare.ibilitatea si mi ingel. lipsitn de griji. se afld pe o curbi ascendentd vibralional. Eu nu spun ca am dreptate. v-am spus 5i repet. dar cert nu este o lume in care noi si ne putem valorifica potenfele date de Creator. vom rrlra in Epoca de aur. ceea ce vd rog esle ca atunci r irn(l vcti auzi de anumite planuri de salvare. diu cale . au emolii. Au fEcut-o de milenii '. Iar daci vezi cA anumite persoane sau grupuri fac relatdri trunchiate sau eronate este bine si le evi1i. Cu sigurangd este o lume aparent bund. in care sperd sd arragA cAt mai multe suflete.r(crsta poate fi una grea gi dureroasl.rrrr lLln.ki 27 spune adevlrul sau nu. sA gandifi cu sufletul gi sd faceli ceea ce vi '. Irlgar Cayce.ceri. vom avea lipsuri.

rrrr licut descoperiri in astrologie gi astronomic. egiplcnii rnnrcau acest teriloriu sngr. :rc afld intre fluviile Tigru gi Eufrat actualmente zona lrlkului. mi-am plopus si aduc cAteva ldmuriri cu privire la tnblilele strmeriene. Babilon. pe care le-am avut. ca aqezare geograficd. Se pare cd .strdini cu fala neagrd". Sumerienii purtau inilial numele de 'rrrg-giga. literal insemnand poporul cu laJd neagrd.sumerian" este un nume dat de vechii locuitori ai Mesopotamiei de Sud qi succesorii acestora: rrkl<adienii semitici... cuvdntul ebraic era ginar.. ('rrvintul akkadian . Numele de . Fiecare or ag era vdzut ca un stat gi igi avea propriul rege. Ninive 9i Assur. dar nici rrrrul din ei nu a luat in stipAnire intregul Sumer. Istoricul babilonian Berossus spune ( ir sumerienii erau . Localizarea lor.leaglnul civilizalici" Sumerul a servit ca loc clc aparilie pentru unele dintre cele mai tirnpurii rrlcziri umane" Dezvoltalea acestora a fost pusd pe seama t . rrrr ini{iat primele schimburi comerciale cu alte popoare. Tot ei au fdcut plimele incercdri de irigalii sistematizate in agricultur6. printre care: Ur.Shumer" indici zona numitd de ei Srrnrerul de Sud.. Ei sunt cei ce au inventat scrierea cuneiformd qi rrrr construit primele orage civilizate. (lunoscut ca . inainte de a vd mai relata cAteva irrtilniri la limita credibilildlii. N ippur. iar hitilii sanhara.rccstc denumiri pot fi posibile variante ale cuvdntului Srrnrcr sau sumerian. Kig.TI in continualea c54ii. Istoria oficiald ne aratd cd sumerienii sunt unul din clc mai vechi popoare ale omenirii gi cd sunt inaintagii rrrcsopotamienilor.

civiliza{ia sumeriand a fbst absorbitd de citre cea babilonianl. in jurul anului 2000 i.ki versus An. ei foloseau nigte discuri de lut pentru a r'rrrnpdra diferite bunuri. in jurul rrrrului 3300 i. cum era cel din Ur.ianti. arta qi scrisul.r. iar altele de la biblioteca construitd de liL'gcle Assurbanipal al Asiriei din secolul 7 i. templele aveau forma unor piramide inalte dcnumite zigurate. Uruk.lrrt: Ur. matematica. Sumerienii aveau obiceiul de a conslrui un templu in centrul fiecdrui ora$-stat. Ultcrior. Poporul sulaerian s-a agczat pe teritoriul acesta gi au inceput sd locuiasci in zonele lertile irigate de rAurile Tigru qi Eufrat.rrnrcnilor invnlAndu-i pe oameni $tiinla. Primele infonna{ii despre aceasE civilizatie care ne-au rtmas pdnd in prezent. Tot din Sumer rrc-au parr. sandalele.rpci. Regele. urmat apoi de Eridu. Ritualul de inmormAntare era complex. lnfluen{a culturii sumeriene porne$te din cele douE rrrrri centre cultural-religioase: Eridu in Sud 9i Nippur in Norcl. laceau vase ij. morile. sistemele de irigajii. venind posibil din zona stepelor siberiene. Zigwatul era impf.inci. deoarece sumerienii credeau cd zeii coborau din cer in gapte zile..t.rll regald de la Ur au fost descoperite multe obiecte din .e lut colorate $i ornamentate cu figuri umane de animale qi pdsiri gi stdpdneau metoda topirii metalelor.unnak. zeiJa . Surnerienii fEceau corner{ in piele uriaqe. zeila . a construit atat un sistem de canale ciit gi prirr. Unele informatii vin de la biblioteca sumerirrnir din Nippur. Astfel au apdrut numeroase ora$e. '. astronomia.. Trebuie menlionat cd in Sumerul antic cr istau: scrierea. Umma. .y An.Hr.Hr.unnqk. ovine qi bovine.An unnak. pAnd in momentul in care descoperirile oficiale . Multe din obiceiurile qi caracteristicile ale popoarelor rrl'liadiene gi sumeriene le aflim din scrierile cuneiforme lrL care le gdsim tipdrite pe tAblile de ceramicd. In orice caz nu erau autohroni. sibiile.ki 30 An. Erau o populatie indoeuropoand vorbind o limbn aglurir.ru qi lapislazuli. Arheologii ne explici laptul ci aceasti cuhrrii sumeriani este continuititea celei dinlAi perioade a Ubaidului Timpuriu (5300-4700 i.. dalta. ivitd in zona pe la 3500 i. z\stl'el Eridu a avut-o pe EA.untak. care era qi mare preot. Zeila . Lagaq. etc.). se pot afla din sludierea operei sumeriene.renit qi primele date despre o religie politeistd.. piatrd. carul de luptl.llr.Hr.lrn " era principala responsabild de binecuvAntdli. ziduri.rele ora$e-cetdli ale omenirii. Nippur 'ic pare cA era cel mai imporlant centrul religios gi cultrrral al civilizaliei sumeriene. ascmdnltoare Iimbii turce vechi. $tim i ir liecare ora$-stat avca propriul lui zeu care era princi1'rrlrrl idol al oraqului.rlrclor curate terestre Ei de snb pirnAnt. in nec. inelele. qeile. roata olarulrri. oficia ceremonii religioase gi efectua sacrificii in templul situat in vdrful tumului.rrhcologice vor ardta cA au existat qi alte civilizalii mai r echi de $ase milenii. harponul. iar ENHIL a lbst zeul furtunii in Nippur.kiyersu. lurrnaqamentul cailor. de lirnbi semitd. obiecte de valoare care ne aratA credinla lor intr-o viald dupd moarte. Nu se cunoagtc cu exactitate locul apariiiei civilizaliei sumeriene. Creatori a cclei mai mari civilizatii regionale qi a celei dintai etape istorice.Hr. cuiele. ei puneau in mormdnt aldturi de cel decedat uneltc. Nipur. acul. Sumerienii erau un popor migrator. r\stl'cl..tit in gapte etaje. calenda- rclc. EA era prietena .o1'. Practicau agricultura gi cregLcau suine. armura.ki 3 1 civilizafia sunreriani.Hr. trebuie si acceptAm varianta cercetrrlor-ilor qi sd ii considerim pe sumerieni ca fiind primii rrrtcmeietori ai civilizalici pe Terra. Cunogteau lesutul Si oldritul. Sumerienilor li se atribuie descoperirea 1-aptului cd rotii olarului gi tehnologia prelucrdrii metalelor. Acestc indeletniciri au fbcut ca populajia sd creascd. roata. sumerienii au aparut in sudul Mesopotamiei pe la inceputul mileniului al IVlea i.

semitd. Existau qi alte temple pentru celelalte zeitAfi dar templul principal catacleriza zeitatea supremi din acel orag.el era ajutorul regilor $i un mare viteaz. \15-2279 i. astfel ci regele semit Sargon I (circa . Nu mai putin important a fost rcgcle Nammu din Ur. imbrdcdminte. puterea Sumerului dddea '. Aceste certuri dintre .rrrncriand. o va inlocui pe cea '. limba akkadianS.zeila apei.. etc. Dc acum inainte sunt cunosculi ca rrr singur popor. Hammurabi a unit aceste lrrruturi qi a infiiniat Imperiul Babilonian printr-o uniune '. Ora$ul Nippur nu gi-a impus hegemonia politicd ci a dominat spiritual celelalte ora$e. formAnd o singuri r rr ilizalie.kiversus An.r rrncrieno-akkadiani. L)in1re cele mai importante oraqe sumeriene amintim gi acltninistrativ-politice. r'l mai puternic Ai mai bogat . Arheologii au explicat cA toatd societatea cra construitl pe o culturd gi religie animistd. Temple inchinate zeilor erau intAlnite in toate oragele Sumerienilor. 'ril$ului l)cseori bdtdliile care se dddeau intre aceste ora.FIr. Ea . economic Ai religios. le . triburile sumeriene au existat ca popor in paftea de sud a vdii Eufratului.32 An unnak.e erau ilc ordin politic.unnak. fiecare ora$ avea un templu cu un mare preot. legume.cnrne vizibile de declin 9i nu se mai putea apdra de rrrvaziile strdine.zeul aerului . rege in frunte qi o zeitate supremi. Dupd cum am mai spus. Dupd sumerieni au urmat babilonienii carc au triit in jurul rAului Eufrat.'ra. Shamash . Oamenii aduceau uneori ca jertfi vegetale. Enlil . Este important de menfionat cd cosmologia lor suslinea cd pamantul a iesit de sub apele cele mari formdn l uscatul de azi.ri. inainte de a veni sumerienii cra un ora$ rcligios in care se venerau zei.e duCeau la un sincretism politic ai totodatA religios' Cirtre secolul XXIII i. unnqk. Aceste inscriplii arata cd acest oraS incd din timpuri foarlc vecl. cu o singuri limbd.rLlirclieni. Inanna . Eridu el'a un orag port gi avea astfel posibilitatea unei mai bune interacliuni cu celelalte popoare deoarece lbcea comer! cu ele.zeul soarelui . ceea ce il caracterizeazd ca un 'Iimp rr)parrat inlelept gi un br-ur conducdlol militaro-politic.zeifa f'ertililafii $i a dragostei.'Capitala rrrpcriului pe care l-a ridicat Sargon (2371-2316) a fost l. Istoricii afirmi cd aproximativ cu 3000 de ani inaintea cre$tinismului gi a civilizajiei cregtine. care a dat legi privitoare la orga. Putem spune cd sumerienii aveau peste 60 de zcitdli. l'rin anii 1958-1916 i.'izare qi administrare. supranutnit cel Mare.rrncstccatd din nou cu invadatorii va lua numele de .). parfumuri. cucereqte intreaga o transformd in 1. Ninhursag . precum zeul soarelui gi al apei. Inscriptiile Lugal-Zage-Si 9i Lugal-Kigub-Nidudu ne of'erd o perspectivi interesantA asupra acestei cetdli.zeila-mamd. Fiecare ora$ a avut propriul lui zeu suprem. Rugdciunile erau deseori inso{ite de sacrificii animale.ttnnak ki 33 Oarnenii din Eridu aveau astfel de la zeila EA un set de reguli care trebuia respectat de intregul orat.Hr. Hammurabi a fost regele care a oferit poporrrlrri uu set de reguli. ki An. . Anu era zeul cerului gi era considerat zeul-zetlor. Nanna(Sin) era zeul lunii.Hr.ki versus Art. iar lara se va numi Sumer-Akkad.rrii. ridicdnd astfel standardul vielii ( Ur.rrblbil oraqul Bagdad care era numit de Agade. . stabilegte noua capitald la Agade $i oraq al lurrii Populalia.

buni sau rii. care se v[d cu ochiul liber.ki . efectuate de Sir Lavard din Telloh. Mitologia sumeriand afirme ce au existat o serie de zei gi zei1e. atat din punct de vedere istoric. printrc consideranduJe neverosimile. care ui. Majoritatea acestora fac referire la situalia economicd. care a studiat ani la rind aceste texte $i care. dar degi au trecut peste 150 de ani de la aceste evenimente. Au dezvoltat aritmetica folosind numere diI-eri1e ficdnd calcule in baza 10 gi 6. ele continua sA fie ignorate gi excluse din istoria oficiald. Din pdcate nu s_au . De aceea arheologii afirma ci sumerienii sunt lea_ gdnul civilizaliei. pe care asirienii gi babilonienii o numeau Marduk. dar a cdrui interpretare corectd ar fi: cei care au venitjos. Cu toate cd anumite voci au afimrat ca ele sunt reale qi trebuiesc acceptate. ir i cele $i c i arheologice. Acest lucru se datoreazd faptului cd ele contravin versiunii oficiale.unnak. comunitatea gtiinlificd a respins aceste informalii intAlnite apoi in astronomia Greciei antice. Ceea ce este insi important Si interesant de aprofundat este Lista Sumeriand a Zeilor gi Zeilelor.Ele sunt considerate ca fiind ur. cei care au venit din cer pe pdmdnt. preponderent din lut gi piatrd. Sumerul a avut o mare influenli asupra celor. a Sumerului. cuvAnt al cdrui traducere uzuald este cea de uria$i. primelc 5 pla_ nete. Aceasta ar fi istoria oficiald.ki An. Sumerienii in ocazia acestor gantiere s-au g5sit aproximativ 250.unnak.ra din cele mai mari descoperiri arheologice din istoria afla intreaga istorie a Sumerului. religioasi Ei politice din acea perioadd. pe care se tradus decAt foarte pufine. Ei igi bazeazd argumenta{ia gi pe faptul cd conducdtorii sunt descrigi ca fiind zei sau nemuritori. sociald.in traducere. a ajuns la concluzia cd aceastd civilizatie sumeriand a fost un <dar al zeilor>.34 An.lalte cul_ umanitdlii. Cel mai important apdrAtor gi traducitor al acestor scrieri este reputatul savant Zecharia Sitchin. Au inventat formaliile niilitare gi au creat aga numitele infanterii.unnak.000 de ta-blifc ai cilindri. Nu putem sd nu facem o corelafie cu religia oficiald qi anume cu faptul cd in Genezd apar niqte personaje ce sunt numite Nefilimi. prczcntatd succint. Sitchin spune ci acegti zei au sosit de pe o pianetd numi6 Nibiru sau Planeta Incrucigdrii.ki yersus An.000 de ani. cAt qi religios. cavalerii gi divizia de arcagi. care au venit pe pimdnt gi au creat rasa umand. Aceastd listd se afli gravatd pe o multitudine de tdblile de lut qi sigilii de piatrd qi cuprinde o perioadd de aproximativ 400. istoric qi poliglot. poafii nume sumeriene. carc au 1bsr aceste inscrisuri sumeriene zeii sunt nurnili An.unnak ki versus An unnuk ki 35 de 1000 de ani Babilonul a dominat situalia in lumea dintre cele 2 riAuri gi chiar mai mult $i mai departe. in urma unor argumente coerente. datoritd lungii perioade pe care o acoperd.

czcntiu-i in care slmt desenate corect poziliilc. Acest cataclisrn cste descris in amdnunt pe cdteva tibli!e. In prezent s-a idcntificat un corp ceresc. Inilial au lbst 900 de colonizatori. Se pare ci ccntura de aslcroizi dintre Marle gi . Sitchin crede ci acegti zei aveau viafa foar. Scene cu muls dirl Tcmplul lui Ninhursag .ZU.runnakki cu cele ale baqtinaqilor. insi dr-rpir o perioadi. Se pare c5 in misiunea lor de a cduta aur ei au mai aterizat gi pe alte corpuri ceregti cum ar fi l.rr 600 s-atr strbilit pe Terta. Anunnakki aveall ca gi conducatori pe Enlil 9i Enik. Locuitorii de atr:nci ai zonei sumeriene au fost prilrlii carc au interaclionat cu ei $i tot ei au lost cei cdrora cle-a lungul timpului lc-au tbst dezviluile informa{ii privind sistemul solar.(c lulrgii. Enik implcuni cu Ninl-rursag sau Ninti sc pare ci au fost cei care i-au creat pe oameni.s )n unnak. dc pdui Ia 500. Ninti sau Ninkharsag cste descrisa ca avAnd vastc ctu'Io.rlbrrn calculelor acestora Nibiru tr. au conrbinat ADN-ul lor cu ccl al lui Homo Ercctus. ei avintl tiiblilc cu rcltrezenldri ale sistcnrului solar gi al planctclor. etc. care este situat dincolo de Pluto gi care se pare cA face parle din sistemr-rl nostru solar. dindu-q.600 de ani pdrndnteni gi ci orbita accstui astru ar incepe undeva intre Jupiter si Ma e $i s-ar extinde departe in spafiul cosmic. dar totoda.ltratia ci anunnakki au a.ccc prirr sistcnrul noslru solar odatn la 3.000 de ani pdmdnteni. canalizarc. planeta Nibiru ar li cauzat. distrugcrca unci planete nurlitd Tiamat. De aceca au vcnit aici.i6 An ttnnuk kiyersut /n unruft-kr An unuA At t'erttr. zond numitd de sumerieni AB.juns pe pdrnAnt cu 120 dc SAI{ inaintea potopului.ul argunlent care se poate aduce este 1'aptul cir surr. astronomia.i sciura ci nu pot lace munca. Asta ar insemna aproximativ 411. Tot cl spunc ca acc.tinte medicale $i apal'e deseori in reprezenldrilc sutneriene sub fonna unei po^tcoave cu ajuLorul careia sc tlia cordonul ombilical.Ai 37 credeau ca aceastA planete are o orbitd elipticd de 3. ba rnai mult. cre6nd astl'el Homo Sapicus. in truduccrea lui Sitchin.ei dc pc plancta lor.rcricnii avearr ample. 1'ac lef'erire la anumite recipientc in care au fost crcali eurbrionii. rcpr. agticultura.tea perioadd. numit Planeta X. nelireqti pentru r.. Tnblilele descriu modul in caic au fost combinate gcnele Ar.nite reprezentiri ea apare ca llind o femeie insit'cinatd.ahmtt (Marte) 9i Luna. Pe tnblile gisint alir. insi nu mai cxisti nicio o altd dovadi care si sustind aceasti ipotczij. degi Enlil s-a opus cu vehctnenfd. iar sumcricnii itu numit accasli perioadi uu SAR.tia au vcnit pe Terra cu scopul de a ciuta aur. au licut baze intlc actualele Iran gi Irak.c'l'iamat gi una din Lunile planetei Nibiru. Sc pzrrc ci aulul lc cra necesar la refacerea atmoslbr. oonstructia de olaqe. intrucAt aceasta se deteriorase.000 an j. au construi[ mine situate in priucipal in zrctualul Zim_ lrabwc. la inceputul lbrmiu ii sistemului solar.lupiter a apdrut ca urmare a ciocnirii clintt. Singur. Cor.600 de ani. dar tlo. In anur.irrca 1i orbitele acestota. Nihursag. rnir.td ueobi$nuite cuno$tiutc clc astronomie. care erau fii conducdtorului suprem al celor de pe Nibiru' numit Anu.

Sc i)are ca acesta a fbst declanqatorul uuui conllict tnajor ir-lre Er. oare erau fraii vitregi. Tiblilclc r. Barati. etc.a se facc cd au apdrut creatur:i cu diverse defecte sau hibrizi. iar daci nc gdndir. au descopelit formula corecti gi astl'el s-a niscut LU. Ace$tia siiteau in cerul lor gi venearr in vizita pe E. iar descopeliri recente arat[ ci Homo Sapiens a apdrut pentru prima oxril acoio.RI. dupi nrulte combinalii qi incerciri cquatc. in urma chreia a apirut I{omci Sapiens Sapiens. Se parc ca ruegri . primul Flon. 1'ot .nai descriu faptul ci oamenii au primit posibiliratea pr'ocrccrii.n . Astfel: tatdl zcilor se nurnea AN (cer) iar uizrma lor ANTU.DU doar rareori. si guvernezc pr'u.tiinla dcmonslreazi cd acum 115. conllict in care Enki a {inut partea rasei nou crelte. A. Tdblitele ne spun ci in thzele iniliale s-a incercat conbinare a ADN-ului zeilor cu l^eluritele vietiti existcnlc pe 'l'erra la acel rnoment. rivali. inapli in a muusi. asupra ADN-ului uman.ioi au lbst cei clrc i-att trrmis pe liliil qi Enik.An unnak ki ver.liica.ro Sapiens. Nagterca primului om. la fel de bruscd ca prima.rlil gi linki.yus An unnak ki An. Ulterior aceqtia au devenit din fia1i. in conlbrmitate cu textelc sumcricne [-ulu a avut ca mami o t-emeie din A.umtrk kiversus An unnak ki 39 ljiterior aceasta devine zeita lnarni $i o re-qasim in cliverse religii sub I-elurite rlume ca: regina Scmilanida. Pe tablilele sumericne apar numele gi ierarhia zeilor anunnakki. Dc altl'el atit legendele sumcrierre ci1 qi lcxtcle Vedicc povcstcsc dcspre cont'ilicte pennancntc ilr ldndul zcilor.000 de ani.nllriul. iar accst ilrcru a dus la o erplozie dernograticir. [itiinla confirmi cA noi am avut acela$i stritno$ teminin care a lriit in Africa acum 150-300.i la nilologia grcaca Isis. Se pot obseNa vasele de laborator gi Pomul Vielii . intr-m final.000 de trni s-a produs o noui intervenlie.LU.

nr aceea$i stare conllictuale la nivelul zeilor. Arlelacte aflatc la British Museum .ki 41 observf.ki An unnuk.10 An unnak kirersus An unnak.ki versus An unnuk. care exploda la cel mai mic incident.

Uneori sunt ununoizi. Apoi i-au dat 'l-dblija Divind care conlinea secretele Cerului gi ale PdmAntului. An unnak ki 43 Zeii sumerieni sunt descri$i ca avand mai multe infEtigiri. strdlucitori. spiritelor $i demonilor gi care locuia in cele mai inalte zone din cer. care se traduce din acadiand ca mlre!. ci DIN. stAnd in fata unei plante. Dacd suprapunem informaliile tlbli{elor peste cele din Biblie vedem cd anurnite idei corespund. adicd cei puri. Aceastd r-rltimd reprezentare apare in special in imaginile in care acegtia sunt descrigi ca iiind razboinici. pe parcursul a mai nulte sute de mii de ani. se regisesc numele aceloragi zeitdqi. Se pare cd a existat un potop care a verrit gi a distrus ceea ce creaserd anunnakki. El avea puterea crealiei gi puterea distrugerii. Ei i-au ardtat cum <sd vadd uleiul pe apdD gi multe alte secrete. Cel mai important zeu era Anu. Enlil gi Enik.GIR.12 An unnak. Nu are sens si intrdm in amanunt in aceste descrieri. in traducere cel venit din cer. textele sumeriene impart istoria in doud pdrli: inainte qi dupd Potop. Pe una din tiblije apare Enmedr. un prin! din Sippar. Aceste tipare sunt rcpetitivc qi se regdsesc pretutindeni. care a fost indrbgit de Anu. Este important de menlionat cf. alteori ar-r cap gi aripi de pdsdri $i adesea au aspect de reptilS.unnak ki An unnulLki versul. dumnezeu din cer. rege al zeilor. stdpAnul constelaliilor. Ei spun ci dupi ce apele s-au retras anurnakki au decis cd au fost prea mdreli (in sensul de buni) pentru umanitate. regdsindu-se in arnbele scrieri. Inflormaliile se gdsesc qi pot fi accesate. ki yersus An. pedepsindu-i astl'el pe cei rdi. Sumerienii nu i-au munit dumnezei pe anunnakki. El a fost latdl lui Anunnaku. Zeu cu gdleata de apd gi con Zeu sumerian cu gdleatd qi con. Termenul lblosit este ELU. Interesant este f'aptul cd in texul tAblilelor. El a lost adus de Shamas la adunarea zeilor. . Tot ei l-au invetat cum sd facd calcule matematice.rranki.

de la onr pinir ia r.rcea zoni geografica ploilc crau rare .r. Tot pe acestc tablilc grisim inlorrnafii cu privile la thptul cd sumerienii iEi vcclcar-r zeii ca flind buni gi puternici .nalii dcsprc to( lLlul dc conllictc cum ar fi ccl lupirut intre zeul bovinelol Lalral si sola lui. lriri crr scau'r:i rlc cind liii lui Dur.r a limas nurnai Noc qi cc cra cu cl in colabie Iar apa a crescLll u)elcu pc piuniut. $i a acopcrit alla to!i muntii cei inalti.i de aceea alribuiau e.i (nclilinti)." Potopul a !inu1 pc pimiint patruzcci de zilc 1i l.tnrti ki +i llr. iuciit a acopcrir toti muntii cci inalti. Geneza Dc altfel daca ar li sir ccrcctiiur lcgcndclc qi miturilc c\istelrte pe intr-eg phmintLrl am lcaliza cd pretutindeni lpare ideea de potop.rtul. In tnblilclc suurcLicne se po\'eslegle cum anunnakki au pii-iisit piinranlul in navclc lor in tinrlr ce intreg reritoriul ela acopclit dc apri llxista in prezenl dolezi geologice calc coutinnii cir acur. lii rrt . L)al l)orlnLrl DurnnezcLr a zis: .i tt.r liiii lui Durrrnczcu.o sulir cincizeci de $i aqa s-a slins loalal zilc. $i a crcscut apa utercu.I+. r-idicintlu-sc cu ciucisplczccc coti tlai sus c1e ei. Tot la sumcricni aparc idcca ca un copil se lla$te tlcja plcirtos gi ci orice sulbLinlir esle dari pe me|it qi ci tre buic mullnnit pcntnl cir.rundatii acestea elarr pr-lse pe seanla Lrnui der..rhrit. Virztintl insi l)ontnrrl I)trtlrriczcu cf.c 1. rilltatcil oalltcnilor s-a nrarit pc palutitlt li cil toate culielelc. care pe cine ii voit.ia.rrtoc 5i pinir la tillrloarc gi 1rilni la pdsdrile cent[Li. anirnalele. zeiia celelielor'.non care triia in Collirl Pcrsic qi calc sc rizbnna pc ei.i s-a innrultit I'ourle llrr.r!. 'l'oatc cclc tlc 1tt.iulli oalllenii pe llaullint li s-aLr [liscul llicc. \.. $i a zis Don.irrtu lLli. pentnl cli strnt nnnrai trLrp. $i a spolit apa pc pirntir.Pietde-voi de pe fa(a plimintului pe olnul pe carrc l-am litcLrtl De la om piiui la dobitoc qi clc la tilitoarc pilnir la pdsarilc cerului.Lrscat.i ii Iot piimir.i ci atunci cind ploLra .rr 1. tot voi picrdc.hrt.clulti cc tl inccput a se inn. loatc s-aLr stiirs .i uccasta s-. fiarelc. Ici colo lipar noi descopelili. tlovezi ale unor civilizatii avanslrtc.rt. calc erau sub cer.rt atet de mult. toate victrilile cc tr)i$Ullau 1tc piunint qr toli oamenii.i dor-inrelc inintii lol sLtnl itrrhclttatc Ia tiru iI toale zilejc. care a clistms roate agezdrile cxisteutc.n apioxinrativ I 1.rnul: .ll 1tt ututtk Ai t !t st!r tit unjtttii Ii 1l tr:'tt.rli. I)ccr zilclc lor si ntai ile o. l-a pirrut rau $i s-a ciit Dumnezeu cii a licur llc onr pc pdnidllt. Astl'et s-a rliscut crcdinla ca dacd iji dispretuiai sau jutlccai clurnnezeul acesra ili rLducea boli.rrzcci de nopli gi s-a inurLrllit apa gi a ridicat corabia . pc fcra s-a nroclus o catastloti. Surncricnii atribuiau calitilti r-rnxne zeilor gi astfel avcm inforr. dar care nu sunt luate in seami.r fiirtlrt cerc se al1it |i. pdnriint $i corabia sc puI1a ltc deasupra apci.cclrlilc q.:le prc pirrr.utezeu incepuscrir a intla la liicelc oatucnilor $i accstea inccpuserii a lc nagtc 1ii: accatia sunt r cstitii \ itcii Cin vcchime.xrLr. dor-llzcci dc ani!" ht vLenrca acccu s-au ivil pc pimlnt ur. citc aveau suflare de viatir in iriir"ilc lor arr nruiil irrillrt JcrrsrrPnr pirnt.rc .Nu va rdmdne Dubul N4cu prrrrrlca in ounrerrii acestia. c:lci Lni parc rdu ci lc-am licr. sufelir. su1f. .alzlltLl ci llicele oautcuilor sunt 1r'umolsc. dczaslrc.i apdrcau ir. Din scrieri alliln cd in .tal.i ncrcugitclc pcrsonalc ca liind rdsplata propliilol laptc.. 1i-aLr rlcs clirltrc clc solii. $i a rnnrit tot tntpul ce sc lllifcr pc llinrint: pirsirrile. .000 i.

ki 47 Ashnar. Apare apoi o ceartA intre Emesh.4n unnak. zeul verii. De asemenea a existat ur. intr-un linal lui Nihursag i s-a {Ecul mila qi s-a intors sd il insdndtogeascd.unnqk. care era responsabil cu nagterile Ei roditul. Ea a creat opl divinitdfi care sd il vindece.46 An. ora$e $i ternple $i Eten. rAspunzdtor de flora. in traducclo doamna coastd. nurnit gridina divini qi ar fi declangat astfel luria zei[ei. Ea se numea Nin-Ti.i intre Enik qi Ninhursag (doamna care dd via[d). din care una a lbst ticutrl special pentru coasta bolnavd.ki versus An. Acesta se pare cd ar 1l mdncat opt plantq crescute intr-un loc special. clorindu-i ca opt pirli din corpul lui sd se imboindveascA.unnak kirersus . Una din zonele af'ectate a lbst o coasri. iar Enik s-a imbolndvit. zeul iernii. Aceasta la blestemat. Se pare cd acegti zei erau gelogi $i vroiau sA fie laudali in permanentA. Sd fie acesta oare o asemdnare cu biblica Eva? Basorelief aflat la British Museum . constluclii.r conflict .ki An unnak.

casci salc crr apa (sintbolizinil cirsrr llilsterii) /\l):.1tt trrrtttk ki -19 :.l l)ltrer171 qlj. l. l'r'cscu din crrpi'tl. giisital in i ll-.l$urilor.dzut cil ljilt(l nisl)Lln.srrr . I)csrrre N"iltLtr:.. l9(X)-235(l i.tli ki rtt '. .r-ziltl pe \ilrLrr.rn (lc lcLt !.\ccasla a tlcvcnit ullcr.uL se $lie cal u llut o liieii ._-FF +8 lit trttr.i irn liu crr ]:nr(.riu(lc in ghcarc .'iI e csle lel)rczcltlati ltnnlL-Lllt vLtllur crt c.u .iu.i tllllLlrllt rJr: lcuijititile t]tr(l..l Ir.its ltt t ttk Ai iit ttnntk Ai tet sus . Nihulsas cste nriniti pi N initi-ckrrrlrr rr \ ie tii s:ur \lrrrrrrni ..(.ior zcita p.eirlc./iitof dc llntani. iirr. l:a o r.Lri.:loi cci.epr. lialele ci pc ltLll'lc 1\iinLlrta a lbst r.

aa_ 1l [n rcprezentili [r.ittulrri sar-r al clominaliei..nerian ) cum sA iqi construiascl o barcil spl c a se sllvir pe cl .i cu accasta $i astt'el s-a r.000 i.riii.rttt . ficcarc av6nd uu rol binestabilit in ierarhia exis1eu1f.. pentru cd ar fi violat o fata pe ntrrne Ninlil. llnrk s-a inrprcunal i. Aici gisegte zdc[mintc dc aur gi realizeazi ci acestca pot li folosilc sprc a salva atmos['era planetei sale. imagine lbar'lc xscDrinitoare cu cea a li AND-ului uman $i cr.1n unnak kr 5l zeilol.prrrr . qi l-a invilat pc Ziusutlla ( Noc sur. Enlil cstc vazut ca fiind stlpinul p. apare adcsea reprczcn'. Anu il cletroneazd pe Alalu 9i ajrmge cu ajutorul unei nave pe Terra.i familia lr. in urma tradtrceri tablitelor. Tiblitcle :.r.1n ttnnul li An tunak kiver:.i tulLri.l rrrr zr'Lr trl v.1. care liolirdse sir dislr'ugl unianitatcar.I{r.50 '!tt ttnnttl ki vtr. Aceasta hrsi l-a r:rmat in pribegic ai i-a niscut patru copii..-ENGIJR-RA. )/ -. . Enlil estc descris t lr lirrr. pcnlru cir o vedca ca liind o creatie impcrf'ecti. Pc tabiile se allir 'femlrlul laptr-rl cir el a slidat Consiliul Conduciitor al Anrunakkilor'. simbol fblosit consernnat in prczcnt de mcdicina.1r1 dc doi ferpi care sc iucolicesc.ri. Sprt tleoscbilc dc liatclc siru Enik. lLri principal se nurlea I.\R. in traducere casa din strirlirnrlul apci sc al)a in Eridu. stabilitd de Sitchin. Sc nrai qtie despre Eriik ci a avul un copil cu llica sl cllc ir dat na$tcre unei l'ete pe nume Nikurra. Impor(ilnl cslc lirptul ci Iinik apare intotdeauna ca protector $i in\ irlrtr)r irl ortrcnirii 5i cste vdzut ca fiind crcatorul omului. \:. casa sumerienc rnai gisim rclatiri $i despre alte zeitafi.us . Atmosfera planetei Nibiru itrcepe si se deteriorezc ai dcvine astfel ostild viefii. o localitate situati in zona vilii liutl'a.VIUN.lrnAntLilui $i cstL.cutloscut ca fi ind invenlatolul ldrnicopnlui.prt tltrr rrl lr lirst tlrrnctit clin D]l. Consider ci este impofiant si amintim cronologia evenimentelor. in alhra acestor principali zei. in tiblilele Evenimcnte inaintc de Potop 450.:.l cea a caducculLli.rdscut Uttr.. Pcrioada domniei lui Enik sc inlindc pc 120 S. fi /i:.

Minereurile el. Ann este atacat de nepotul lui Alalr-r. Enik qi Ninhursag se decid sd pund noi conducitori in Shuruuppak.cnlrul Metalr. Fiicele oarnenilor care erau deosebit de fiumoase srult ravnitc de cdtre anunnakki. s[ ia PimAntr"rl in stapdnire. dar din categoria celor ce aveau pdrinli aml. grea pe care o depmeau puqi in Productia de aur incepe sd scadi.ral<ki se rdzvritesc dcoarece nu le convenca munca PimAntul incepe sd devind ospitalier datorit[ climei care devenise mai blAndd.000 in minc. 41 6. Enik este trimis in Africa.000 An unnak kiversus An. IIorno Sapiens a lbst creat avAnd posibilitatea procleerii qi de aceea a inceput si se innrulleasci. Acest htcm face ca viata sd regreseze. Pe Pdrnint estc atit de frig incit doar omui Cro-Magnon supravieluiegte. in acclaqi timp Enlil aduce lucrdtori primitivi irr Edin din Mesopotamia. Acest lucru il enen'eazd pe Enli[75. Dnlililii cdgtigd intr-un final rdzboiul impotriva zeilor. Amuurakki sosesc pe pdmant in numdr mare.000 Cerltrul de Contlol al Misiunii din Nippur \. care este fiul lui Anu. Enik Ei Ninhursag se vdci situa{ia de a gdsi alti rnuncitori. r\ce$tia au fbst prirnii Homo Sapiens. 400.000 0 noud cra glaciarai se abate asnpra Pdmdntului.rt puqi la nrunci in locul amrmrakkitor.000 Anur. care se hotdri$1e sd distrugd inlreaga populaJie. incdlzindu-se.Afiica cu ajutor:ul unor ltave.au hanspor[ate din . Anu hoterA$te ca exploatarea minierl s[ aibd loc in Afiica.unnqk kr An. Enlil. Acest lucm il infurie pe Enlil.000 in sudul Mesopotamiei existau gapte localilirti clczvoltate. cu intenfia de a extrage aur din Golful persic.000 300. Ea era doctor gi avea gi rang conducdtor. iar accst lucru il detcrmind pe Anu sir vind pe PdurAnt.000 Igigi il sprijind pe nepotul lui Alalu iar acesta incearci.rr. Totodatd il nume$te pe Ilnlil coordonator al misiunii Tena. pe orbita. De aici cra incdrcat ir. 200. 430. Ccle rnai importante erau: un port spatial in Sippar. Ei sunt conduqi de Enik. 380.52 445.alrnat gi apoi trirnis in sus. Ei ii aleg din rAndul oamenilor. 100 000 Clima incepe sI i"si 1syi61. Igigi erzr rispunzirkrr de trirniterea produsului f init. irnpreund cu el soseqte gi fiul lui. Odatd ajuns aici. Ei sunt condugi de sora vitrcgi a lui Enik. Ei sur.ttnnak k[ versus An ttnnak ki 53 Anunnakki aterizeazE pe Terra gi iqi stabilesc baza la Eridu. Acegtia incep si se cupleze cu ele. in momentul in care vroia sir pdriscascd Terra.000 Asqrra Pimintulni se abate o noul erd glaciard.i (. .rrgic din Shunupak. 49. Primi lucrdtoli oblinuli prin rnanipulare genetica au avut la baza ADN-ul unci fcmele de maimut5. Metalul cra r. De aceea se gdndesc s5 creezc lucritori.r navcle care soseau regulal de pe Nibiru.urakki.

Cu aceastd ocazie se construie$te oragul Uruk. cultive mai intAi in zonele inalte. Evenimentc dupl Potop Seth il captureazi pe Osiris. El ia peninsula Sinai qi Canaan-ul.000 Enlil ipi dd seama ce se va produce o catastrofE globald odatd cu trecerea planetei Nibiru prin apropierea Pdmrintului. care era nepoata lui Anu. ki yersus An. Unul dintre acestea se afla in Jericho. Enik nu poate respecta promisiunea gi 11.000 il invald pe Ziusudra cunl sd i$i construiascd o barcd sigurl. Anunnakki se hotlrdsc sd inliinleze din nou oragele zeilor in Sumer.Marduk igi pierde puterea. 10. viitorul Ierusalim. Anurnakki urmdresc intreaga scend de la bordul navei lor. Oamenii incep sf. ii a-iutd flcdnd stdvilare gi secdnd rdurile spre a le ol'cri teren Urmagii lui Enlil nu sunt de acord cu faptul cd descendentii lui Enik controlau toate zonele de zbor qi de aceea iniliazi un al doilea rlzboi al piramidelor. .ki versus An unnqk. dupd care il omoari tiindu-l in bucdli.780 Primul ndscut al lui Enik. Valul uriag ce urma si se plopage pe Tena avea sa ii ducd planul la bun sfdrqit. Ninurta.tlr. Se construie$te Heliopolisul. Este momentul in cate apare civilizalia. 3.6'10 i. unn ak. 9. ki 13. El ii pune pe anunnakki sd jure cd nu vor divulga oarnenilor aceastd informafie. Dupd ce apele au inceput sd se retraga. Conducerea Egiptului este preluata de urmaqii lui Thoth. Peninsula Sinai este transformatf.800 ferlil. Enik intervine 9i el. Primele orage construite sunt Eridu 9i Nippur. iqi rdzbund tatdl inifiind primul r[zboi al pirarnidelor. Ninhursag orgu'izeart o conf-erinfi de pace. Ninurta cdgtigd bdtdlia qi goleqte piramidele de echipament. IEcdnd valea Nilului cultivabild. fiul lui linik. pe nume Horus. Egiptul este condus de semizei.400 Este o perioadl a pdcii. irnparte domnia Egiptului intre Osiris gi Seth. Preia apoi rolul de conducdtor al Nilului. Anunnakki dezvdluie oamenilor noi cturogtinle. 8. Anunnakki consh'uiesc un Centru de Control pe muntele Moriah.unnak. Seth reuqeqte sA scape refugiindu-se in Asia. in port pentnr navele spatiale. Anu vine in vizite pe Terra. Dinastia Ra.970 Fiul lui Osiris. pe nume Ra/Marduck. iar templul acestui ora$ este inchinat zeilei Inamra.An. 8.s00 La por{ile facilitdlilor spafiale sunt construite turnuri de veghe. 7. unnak ki An. Enik ii invald cum sd dornesticeascd animalele. Apele se revarsi asupra pdmdntului.500 Descendenlii lui Ziusudra primesc lrei linuturi unde si igi desfEgoare activitatea. 8. Enlil accepti ca populafia rAmasd sd primeascd urelte qi semin[e. Este nomentul in care incepe perioada neolitici.

vrdnd sd stdpaneascd cele patru regiuni.dase pe Inanna este arestat gi apoi ucis din gregeald. cel care o tr6.poarta zcilor'. Marii amrnnakki atacd Agade.unnak. Ninr-uta face prima capitald la Kish. spre al convinge sd pdrdseascd Mesopotamia. 2. Acesta reu$e$te cu ajutorul Inannei sd intre in Egipt prin peninsula Sinai. Gudea este aj utat de Thoth sd construiascd un ziggurat in onoarea Ninurtei. 2. Acum are loc cunoscutul incident de la turnul din Babel. Enlil igi dd seama cd oamenii sunt din ce in ce mai greu de condus. 3450 Nannar/Sin preia conducerea in Sumer.371 Inanna se indrlgosteqte de Sham-r-Kin (Sargon). fratele lui Marduk. Civilizalia inainteazd ajungdnd in a doua regiune.ului. Thoth a fost dat jos de pe tron de cdtre Ra. gtergAndu-l de pe fala pAmantului.ki versus An unnak. 2. 100-3. Grupiri loiale lui Eniil gi Ninurta ocupd Sumerul qi Akkad. 2. in Nippur apare calendmul. cdruia Inanna ii dd putere peste a treia regiune. iar anunnakki reugesc sd anestece lirnbile oamenilor. . 2. Pleacd apoi in exil.220 2.. Acesta este momentul nagterii imperiului akkadian.unnak. care se sfdrgesc odatd cu instalarea unui faraon. ocazie cu care capitala se mutA.3 50 2. Mesopotamia.291 Tronul din Akkad este ocupat de Natam-Sin. Nanam-Sin sfideazi Nippurul.193 Este anul in care Terah. 3. dar reuqegte sd scape printr. Acesta i$i stabilegte capitala la Agade. Dumuzi. pleacd din Africa.. fratele lui Thoth. tat[l lui Abraham se nagte intr-o familie de inalli preoli.255 Inanna preia puterea in Civilizalia Sumerylui explodeazd graJie unor conducitori abili din Lagash. desa- cralizeazd pdmdntul Babilonului./Marduk.un tunel. Acesta cste momentul in care valea Indus incepe sd se ctvllizeze.650 Regatul Sumerului incepe sd se destrame.3r6 Sargon. Marduk este zidit de viu in marea piramida. Inanna reuqe$te sd scape.56 An. 2. Civilizalia incepe sd se rdspdndeascd gi in alara Sumer.900 Conducerea Sumerului este preluatd de Erech. Babilonul este proclamat de cdtre Marduk ca fiind . Conflictul dintre Inanna qi Marduk capAd amploare qi ia sfdrqit doar in momentul in care Nergal.ki yersus An unnakki An.ki 57 Regi pc 3'160 Plmint Oamenilor le-a fost datd conducerea. Sunt ani de haos.

Se decide ca Ur sd fie capitala noului imperiu. 2. ki yersus An. Nabu. Ur_ Amar-Sin.123 in Nippur 2. 2.048 Moare Slugi. Abraham le blocheazd accesul la intrarea in portul spafial. De Larsa elamililor in schimbul promisiunii ci vor servi ca legiune strdind. devine regele Urului. Abraham pleac5 in Egipt. El se indrdgostegte de Inana qi devine iubitul acesteia. de unde revine dupi cinci ani. _ Era decisivl 2. Elamitij " ajung la intrarea in peninsula Sinai 9i la portul spa{ial.130 _ Autoritatea incepe sd se deterioreze in Mesopotamia.024 Marduk intrd in Sumer gi se inscduneazi in Babilon. il inlocuieqte 2.180 A n. pdmdntul din Shem. Lupta se extinde cltre centrul Mesopotamiei. insolit de mai multe trupe.041 Amar-Sin. Fiul lui Marduk obfine adepJi. Abraham stdpdneqte peste sudul Canaanului.unnak.038 in timp ce imperiul se destramS. cunoscut din Biblie ca Amraphel.055 Nannar ii ordona lui Shulgi sd trimitd rrupe clamite pentru a stopa revolta din oragelc canaanire. 2.096 Ur-Nammu este ucis in rdzboi./Marduk au inceput sd facd presiuni asupra nordului ce se afla sub . Terah pleacd impreund cu f'amilia sa in Harran. fiind ajutat de o trupA de elitd. Oamenii sunt convingi cd omordrea lui a lbst aranjatl de Anr-r gi lurlil.ki 59 Egiptul se imparte in doud.080 Enlil ii incredinleazd lui Nannar. PdmAntul Prinfii din Theba.58 2. Shu-Sin pe Amar-Sin la tronul din Ur. care ii erau loiali lui Ra. pentru tathl sdu. vine in Ur sprc u i*h"iu o alianld cu curtea regald.unnqk. Inanna nu reuqeqte sd reziste la conducerea Erechului. formeazd coalilia regilor din est gi orguizeazd o expedifie militard in Canaan 9i Sinai. 2. din Asia de Vest.047 Nammu. Conducdtorul acesteia este elamitul Kledorla'omer.029 Ibbi-Sin il inlocuiegte pe Shu-Sin. Provinciile vestice sunt din ce in ce mai mult orientate cetre Marduk. 2-095 Shulgi vine la tron in Ur. Marduk se mutd in linutul hitililor. ghidat de Inanna. Tatll lui Abraham.unnak.ki An unnuk kiversus An. Mentuhotep I.113 se na$te Abraham. Terah. 2. Urmaqii lui Ra/Marduk rdmdn cu sudul iar faraonii obgin tronul Egiptului de jos. 2.se urcd pe tron gi devine protectorul Nippurului. 2. 2. Imperiul incepc si prospere. 2.

unnak. transcrieri ale textului strdvechi. tronul regal a fost coborAt din ceruri Drepturile au fost perfecfionate. Membrii au fost asigurati cd rezultatul va fi {bcut public. Tnblifa l: Dupd dorinlele lor. Numai ata vd veli putea forma o opinie corecta asupra trecutului nostru. al doulea Badtibira. dar se pare cd forle guvernamentale au interzis acest lucru.unnok. Fdrd si gtie exact despre ce este vorba.ki A n. oficiali sau neoficiald a istoriei. Vd recomand insd inainte de a accepta o versiune. au restaurat o tebhle. ordonantele divine au fost exaltate. sd analizali cdt mai multe suse. ki 6L Nu vreau sA spun mai multe. in acest mod. situat[ in sud-estul Bagdadului. Probabil ca asta a fost marea noastrd gansd de a afla de aceastd descoperire. cinci ora$e au fost construite: primul fiind Eridu.60 An. in locuri pure. AI cincilea orag a fost Shuruppak al cdrui rege am fost eu. un batalion de infanterie. . care avea ca sarcind supravegherea zonei petroliere de la Baza aviaticd din Talil.ki versus An unnak. Pentru a vedea despre ce descoperire era vorba aceasta a fost dusi la British Museum.023 in jurul datei de 12 iunie 2006. Ziusudra. unnak. 2. impreund cu guvemul american gi britanic. vd las sd trageli conclu- ziile singuri. a descoperit accidental o cutie de cupru in interiorul cdreia se aflau mai multe tdblile de lapisJazuli ce aveau gravate in ele simboluri ale scrierii cuneiforme. ki versus An. au aperut simultan in mai multe orage. Larak a fost an treilea gi Sippar al patrulea. Agenlia Nalionald de Securitate. Enervali acegtia au plecat cdtre British Museum spre a lua parte la proiect.

Belelili a venit.. niciodatd!. Din nou peste pdmdnturi. pe cdrdmizile arzdloate. la sursa marilor rduri trdim.dezastru.unnak. . O noud furtund se apropie.ki 63 Acestea au lbst centrele cultului. Ascunde-le.kr An.unnok.a Gihon. construieqte o barcl Lasd posesiunile.{scunde-te in imbrifigarea lui Nibiru. parte de in oragul celui mai puternic erou. Inspecteazi funda{iile.Un vuiet perturbat de zei. Admiri grddinile. a spus . Dupd ce oragele au fost distruse. CAnd am ajuns in acel loc de peste lumi.unnqk. in acele zile. pusd pe o trestie 9i pe crengi de pin gi liliac. Acum. gi s-au adunar in jurul ofrandei precum mugtele. zid reflectd Dijos coliba.cel de departe" vei face munca conducdtorului tdu EA. inundalia tr.62 Atr. lumea era incd Cdnd Enlil a adus uscase. intoarcerea iumimi in permanentul cerului.ki versus An. mdntul. .Tu". Cauta viata Renunld la bunurile lumeqti.Jur cd pe acest medalion albastru. Jine sufletul in viaJi. Cd nu o sd uit niciodati aceste zile. cdtre Utnapishtim. dar ploile nu urlf.Uiti{e la pdmAntul pe care il intrupeazL. Fii pregdtit qi pregAte$te-!i cruoile familiei Schimbd bucuria din sufletele oamenilor. Zid. imparre inlelepciunea. Ea {inea in aer un ornament in formd de muscf. Aceste cinci orafe au fost desemnate centrele cultului Un vuiet a iegit din aceste centre de cult. sub.. Enlil mi-a spus. Cdnd Enlil a ajuns. Acolo. Altd inundalie vine. Vei lua decizii pentru alta.care a viut ce a lost - ascuns.. toate locu- rile magnifice. . pdmAntul abia se Am fost dugi la locul de unde izvordsc mari rAuri.. in fali tdbliJele. Au mirosit mireasma. coliba roqie. centrele cultului au fost distruse dc asemenea. templele gi magazinele.. Coliba rogie. A fost (ilizibil) Sfarsitul tdblilei . o cu totul altd corabie' Scriele in tabletele din lapis lazuli Scrie-le in tabletele alese. distrugdtoarea vieJii.imisi si acopere tot pd_ -Dupd. C-dndva infelepciunea venea dintr-un zid de trestie. in acele timpuri. Cauti piatra din mijloc Uitdte nouA. imparte bogalia. aga vei face qi tu. Pishon. Apoi pune-le intr-o cutie de bronz.Y ezi cum straluce$te precum bronzul in soare? Urcd-te pe scdri. Tigris qi Euphrates. m-am adunat cu sofia mea in jurul zellor. ZidColiba roqie ascultd. pe care Anu il fEcuse in focul sdu interior.ki yersus An. I.unnqk. puse de cdtre cei 7 maegtri zidari (masoni. In acel loc indepdrtat trdim.

Enlil. Sippar gi Shuruppak (ilizibil) Primele orage au fost. An. Enil gi Ninhursag au trimis inainte mesajele divine Ninhursag a adus schimbarea inaintea lui Enki .unnqk.. .Invadatorii tului s-au luptat intre ei pentru hogAtiile pdman_ Pentru nectarul negru Zeii se uitau trigti la ce se intdmpld $i s-au consiliat intre ei Pentru un remediu (ilizibil) (ilizibil) (Ilizibil) Annuaki au fost trimiqi in fa{d Din ceruri Annuaki au fost trimigi cdtre crealia lor I 1' I (ilizibil) (ilizibil) (itizibil) (ilizibil) (ilizibil) In acest timp invadatorii au continuat Spre oripilarea martorilor. ki versus An. Enki gi Ninhursag creatorii oamenilor cu capete negre I i Fondatorii Eidu.raqiya. Bad-tibir4 larsa._ _f"nt* tlnat Peste mii de ani. unnak ki 65 Tnbfila II (ilizibil) $i soarta oamenilor a fost Din prima bduturd Cdnd a intrat pentru prima oarA sub manla nectarul negru al .64 A n. Acolo in Dilmun (Ilizibit) (ilizibil) (ilizibil) Marii zei s-au adunat Marii zei s-au adunat in Dilmun monii (lilzibil) Acestea au fost generaliile.oamenii pdmAntului au fost linufi prizonieri in propriile case (ilizibil) (ilizibil) Naliunile oamenilor se vor intoarce in pdntec in Nibiru. naliunile multitudinii.. ritualuri gi cerer . ki yersus An. ei au venit In cea mai violentd form5. acesta a fost predes_ . Aceastd multitudine de naliuni a curs din ceruri (ilizibil) Annuaki. unnak ki An. au venit $i au intrerupt cdile vechi pecetluitd Sfir$itul fragmentului Tdblifei III S-a stabilit cd nafiunile se vor intoarce (ilizibil) $i ..fondate C€nd a apdrut uratul semn in degert Uzurpatorii nu au luat de seamd (ilizibil) Acestea au fost pistrdtoarele naliunilor Putemicii oameni cunosculi care au dat afard Nephilimul $i au construit temple divine. ordine. unnak. etema mamd creatoare . invadatorii au continuat (ilizibl) An..

Adad lAngd Ninhursag Zeila mamd. Nici noapte. locurile de (ilizibil) pe calea spre ceruri Nafiunile.i-au luat zborul De pe pdmAnt. (ilizibil) infeleapta Mammi Acum praful sufld in acele locuri. nici zi.ki Ca An. Inanna gi Utu Enlil l6ngd Ninlil. dar pline de bucurie au a$teptat Tnblita IV Un nou potop a verrit Din ceruri un norr potop a venit Cu Dilmun pe dr. liliac qi pin ardeau in locurile predestinate Sub grija oamenilor cunoscuji. inghifind cerul. Prind cAnd nafiunile.eapta qi sacrul Eridu pe stinga Annuaki s-au adunat pimAnt. progeniturile antice Progeniturile antice ale lui Umal au administrat focurile La trei gi doud puncte (ilizibil) au fEcut (ilizibil) oarnenii infelepti fac o ofrandd pe pdmAnt Dupi ritualul cerc. In tinrp ce un munte de fbc a iegit din mare Curaj6nd pe cei necuraji.ki 67 Aqteptdnd intoarcerea lor. Belerili era prezentd Focurile ve$nice. Unde marile rduri curgeau cdndva Praful domnegte in acel loc. na{iunile qi triburile s-au refugiat La trei qi doui puncte. Ninki. monotonia ddinuia. uitata oeremonie veche Radiant cu mdinile curate std Ninhursag In fata Annunaki A administrat drepturile divine in lumina focurilor consacrate in timp ce zeiga pdntec.ki versus. Marduk a deschis uga 9i fiii lui Dilmun au mers inainte Fiii lui Dilmun Tinerii bravi ai acelui orag pur Cel mai luminat dintre orage Au venit in timp ce fiii lui Eridu pregdteau masa Recitau incantalia.ki versus An.teptat (ilizibil) Cu inimile grele. intunelic sau lumind. Umal. nimic sd nu se intdmple pe Sfdrgitul Tablilei TIbli{a V Sfiinta migraJie peste ceruri Annunaki Zeii din apus s-au adunat in locurile sacre vechi $i noi Ea. iicute din trestii pure.unnak.66 (ilizibil) 1n unnak. triburile de pe pdmdnt s_au pregdtit in timp ce patru oameni puternici lineau qi focurile gi vdnturile Naliunile lui Umal 9i triburile s-au spllat pe mdini Au invdlat cerernoniile Ei ritualurile in acele locuri (ilizibil) prin migra{ia sfdntd . creatorii oamenilor au a. naliunile alese gi triburile au zburat.unnak. triburile . intoarcerea copiilor.4n unnak.

4n unnqk. migralia sfAntl Bravii tineri din Dilrlun au administrat (ilizibil) Al doilea (ilizibil) urmatoarea (ilizibil). ilizibil) nu va merge.ki 69 in acele locuri. insi este bine sd avem o contra. care imi confirmd bdnuielile.unnqk. Eu simt ci trebuie sd fim unifi. asemeni mie. Eu nu gtiu dacd este adevdrat. trei puncte (ilizibil) Bravii tineri din Dilmun au pregdtit navele. Simt cu toati fiinta mea ci a sosit timpul sd ne ludm destinul in mdini qi si hotdrAm singuri ce este mai bine pentru noi.kiversus An. sd ne congtientjzdm potengele gi sd aciiondrn in legea iubirii.. Si nu uitali cd ei se hrdnesc cu zbalerile noastre. cd libertatea existd doar in mdsura in care respectem anumite reguli gi cd Forla Creatoare cale ne conduce nu este un dumnezeu gelos qi rizbundtor. locul chinului Iui Umal a fost plegdtit Abundenta a lbst ddruitd pdm6ntului Seminle. Haidefi si ne unim gi si diruim semenilor nogtri gi Teruei iubire. nafiunile pimdntului qi triburile Au fost licuti curali din nou in acele locuri Umal a fost {Acut curat intr-o baie purificatoare Scufundat total. Pentru (ilizibil) drum prin ceruri. dupd cum spunea cineva. Sd ne dorim ca rdnile sAngerAnde ale Mamei Terra sd se vindece.68 ln unnak. Majoritatea md intreabd ce sd facem. flora. Sd ne imagindm cd intreg PdmAntul este invdluit intr-o lumin[ caldd pldcutd. Am darul de a vedea dincolo de holograme gi cuvinte. nu sunt zeu sau supraom. Adevdr gi Iubire.. pomi fructiferi qi peqti de tot felul privire de ansamblu asupra intregii perioade. Zeii din Apsu. Am aldturi oameni dragi. sd vdrsdm o lacrimi pentru fiecare fiinjd ucisd. cd allii sunt cei cale au hotdrAt pentru noi. sd iubim fauna. Traducere din englezd de Crislian David Isdild Am fEcut aceasti scurtd c[l[torie intr-un trecut indepirtat al planetei noastre din dorinla de a va afage atenlia asupra faptului cd nu tot ceea ce este confirmat de mediul gliinlilic este adcvirat. consiliul qi annunaki au spus: Spre ceruri iqi va cduta Umal pdinea $i in ordonanfele divine igi va gdsi Umal dreptatea Unal nu va mai (ilizibil) in locurile desemnate. cu rdzboi. planificatele nave. ca aceste . sunt doar o fiinld care crede in Justilia Divind. dar asta nu md situeazd desupra niminui. Vreau doar sd vd spun cd aceste fiinle care ne conduc de milenii iSi bazeazd argumentalia pe faptul cd incd de la colonizare au existat doud factiuni. Eu. cu ure. care cred cu tirie in accste valori gi care au riscat mult ajutdndu-md. ilizibil. cereale.ki versus . ci din mirii Sub indrumarea lui Umal se va (ilizibil. care izvordgte din inimile noastre. $tiu doar cd noi am fost finu{i in ignoranld de-a lungul timpului. intreg Universul gi intreaga Crea{ie. Au fost pregdtite in acele locuri predestinate. La doud. Umal. Inscripfionate de Ut Napishtim dupd sfaturile lui Enlil din partea lui Ea. ma face deschizitor de drumuri. . una pro umanitate gi una contra umanirale. cu deznddejde qi de aceea vd rog ca schimbarea pe care cu tojii ne-o dorinr sd fie una paqnic5.ki An.unnak. locurile sacre. Primesc adesea intrebdri pe adresa redacliei. De aici incolo hecare este liber sI caute propriile adevdruri gi sd igi construiascf. Probabil cd realitatea nu o vom ounol$tc nicirlalir cu cxactilale. . noile nave. acesta a iegit curat Ca qi tinerii din Dilmun (ilizibil) Au pregdtit rrava noui. gi anume ci din ce in ce mai mulli oameni se trezesc. propria realitate.

din interiorul organizajiilor se fac auzite.org. ca iard5i va incepc o polemiclr cu pririrc Ia ce am lhcut noi sd meritim asta. nu inainte de a vd gAndi la bravii noEtri inaintagi. . Eu cred cu tirie cd. in continuare voi reproduce exact acest Lext: .rguri. qi cd cei ccrc se srcrilicau o llceau fiind conyrienli de acest lucru? Concluziile va l'og sa Ie trageri singuri.. o scrisoare desohisi organizaliei Project Carnelot..I 70 An untak ki verstts An unnak ki cuvinte sA fie aqezate $i tiptuite in cdrfi.. ba mai mult sunt anumite persoane abilitale. cinc sau de ce are interes sd ne inrobeascd. ci dacii fEceau sacrificii pentru ca sd lie ldsali in pace cle reptilieni. Mie personal mi se pare extrem de in.. din cind in cdnd.portanti aceastd dezviluire qi de aceea am hotirat se o reproduc in aceasli cane. . care a trimis in 2008.. Eu cred cd cei ce ne conduc qtiu ci anumite evenirnente najore urmeazi sd se inldmple pe Tena.. domnitori.rdsuri. Suntcm deja in 2010 qi ninleni nu sfrune nimic. fie spre a-gi linigti conr. linigtitoarc. V-arn lelatat insi toate acestea pentru a putea si trageli singuri concluziile qi pentlu a vi putea face singuri alegetile. Vd rog sd vd rdspundefi sir. Vi amintesc ci materialul original poate fi consultat pe site-ul lwlv. am sd vd spun un lucru pe care l-am auzit dc la un mare dacolog: -Tu gtii cd eristir dovezi care atesti. fie spre a ne avertiza.. voci. un popor care in viitor va fi liclia noii umanitili. cine sau de ce ne_a vAndut fara. $tiu cd rnulii vor rade la auzul acestor cuvinte.La scurl timp dupd ce am publicat un articol conlinand un ultim omagiu adus celei care a fost Benazir Bhutto. Una din aceste voci este gi cea a unui politician norvegian. Ei qtiu qi qi-au luat n. in care ne spune cd elitele mondiale iEi pregitesc buncire subterane pentru a scipa de evenimentele catastrolale din 2012.. schirnbdri climaterice. descoperiri gtiinlifice revolujionare. . despre intAlniri extratereste. Totugi. cine sau de ce are inlcres si rTe distrugi nalionalisrnul.. contracarAndu-i pe cei ce indriznesc sd enunte aceaste ipoteze. e1c. nu vrem mdrire. .projeclcamelot. III Daci va fi sau nu va ii ceva aceasta este o intrebare la care nu vi pot raspunde.i apropo de daci. care ne <linigtesc). insi pe noi ne lasd in ignoranld. acest popor este un popor himit de Creator. dar vA inlreb altfel. daci.tiinJa. cu aparentul scop de a nu crea panicf. vrem ca Adevhrul si fie auzit gi in{eles de cei cirora le corespunde gi de cei ce au in misiunea lor ridicarea natiei romAne. nu ne liudim cu aceste lucruri. la voievozi...linlic. site pe czue de altfel veli mai gdsi inlbnnaJii despre planurile diverselor oculte mondiale gi conspiraliile acestora... Noi nu dorim l. dAndu-ne totodatd f'alse arguncnte.

000 de oameni vor fi ldsali pur gi simplu sd moari neajutoraji in intuneric.unnak. ei vor fi ldsali sd moarA Si nu vor primi niciun fel de ajutor. etc. in zona Mosjoen. ki versus An. rAndul lor. (Sunt un politician norvegian $i doresc sA comunic tuturor celor care au urechi de auzit ch urmeazi o entru omeniie. douh milioane de norvegieni vor fi salva!i. Din datele pe care le am la dispozifie. cunosc lucrurile pe care eu vi le relev aici. rogu. considertn totu. Aceasti bazd este impdrlitd in sectoare de diferite culori. negtiind ce sd faci gi incotro sd se ducd. trenuri rapide fac legltura intre diferitele addposturi. ki versus An unnak.unnqk.E. Sunt foarte revoltat. pot aflrma cA in multe alte_1dri. toate sectoarele gi buncirele sunt conectate prin tuneluri. la ordinul guvernului.elitei". Taberele unde vom fi cazali au fost construite cu mult timp in urma. in addposturile sublerane. unde avem o bazi subterand militard de mari dimensiuni.72 A ntnnak. printre ciue gi Israelul.ki 73 am primit urmAtorul mesaj. Din cauza cataclismclor despre care se gtie ci umeazA sf. precum gi in alte localii din intreaga lard. Ele sunt izolate de ni$te porli gigantice. oameni de $tiinta. organizate deja de armata norvegiani. albastru 9i verde. se produca in aceastd perioadd. Oamenii care vor fi l[sali la suprafald vor muri cu siguranfd in cataclismele respective. pentru a nu fi compromise diferitele zone in cazul in care survin eventuale accidente catastrofale.A 9i U. cercetatori. Sunt mulli alli politicieni care imi impdrt5gesc opinia. Conform planurilor . membrii guvemului norvegian au inceput. incepAnd cu anul 200g 2.600. Eu am intrebat cdnd vor fi ierminate aceste construclii 9i mi s-a rdspuns cd ele vol 1i finalizate inainte de 201 I . Aceasta inseamnd cd 2. in Norvegia s-au construit gi incd se mai construiesc. Dacd sunl infebali de ce se constru_ iesc toate aceste addposturi subterane. inainte de anul 2012.U..i cA nu il putem trece sub tdcere.ki An. se depoziteze mari rezerve de hrand $i seminle la Svabald gi in zona arcticd de nord. rcprczentanlii guvernului rdspund cd ele sunt destinate prorcc{iei popu_ laliei din Norvegia. pentru cd noi gtim cu tofii ci atdt de mulfi oameni vor afla despre pericolele care ii pAndesc . numcroase baze subterane 5i buncdre. Pentru a se proteja de cataclismele prezise pentru perioada urmAtoare. Eu gtiu ci voi fi trimis. iar ceilalli vor muri. aleturi de cei considerali utili pentru a realiza o viitoare reconstruclie dupl aceste cataclisme: medici. doar cd ei nu vor sd le faci publice afirmdnd cA nu doresc sd producd panicd in rAndul populafiei. Planul politicienilor este sd ii salveze de aceste cataclisme doar pe membrii aga-zisei elite din care fac parte. Suedia Elvelia 9i au fost realizate addposturi similare. cu ajutor din partea S. DeSi nu putem garanta ade_ vdrul celor afinnate in acest mesaj.

am observat cd ali scris pe site-ul dumneavoastrd despre Benazir Bhutto. lar aceasta se poate vedea in ochii lor gi in modul in care le funcfioneazd mintea.ki An. ius4 nigte minciuni cu care politicienii vor sd v[ orbeasci. $i vd sugerez sd privili cu atenlie in jur: vefi observa cu siguran!5 cd se construiesc baze subterane gi buncdre peste tot. Acestea sunt. Moartea ei a fost una tragicd. trezili-vd! Dacd veli pune intrebiri despre aceste adlposturi subterane.Este doar un depozit pentru hrand" sau ceva similar.urtrtuk kiversus An. voi urmdri sd vd spun tot ceea ce $tiu despre implicarea Norvegiei in aceste planuri.unnak. E ca $i cum aceqtia ar fi controlali mental la nivelul fiec5rui gand. armata va face curSlenie printre supravieluitori. dupd cum vd puteli convingc singuri privind imaginile pe care vi le-am trimis. DupA aceea. Vd asigur ce aceste lucruri se vor petrece 100%. Observ. vd rog sd mi Ie adresali.unnak ki 75 avem la dispozilie doar patru ani pentru a ne pregdti pentru . gdsifi un loc in care sd vA putefi depozita hrana Ei unde putefi fi in siguranfd pentru o vreme.. de asemenea. fiecare dintre lineli minte cd aceia care se vor gisi in oragele mari sau in apropierea acestora in 2012 vor fi primii afectali $i vor muri primii. Am cunoscut-o pe Benazir... Dacd aveli intrebdri. Pentru mine este.ilor. destul de des. dar DUMNEZEU nu ne va ajura dacd noi ingine nu facem nimic. Din fotografii veli observa cd m-am intdlnit cu mulfi politicieni notabili 9i lideri mondiali. $i tot ceea ce spun este de fapt ceea ce li s-a spus sd zicd. De asemenea. OrganizaJi-vd in grupuri de supraviefuire. Pentru mine este limpede ce sunt $i ce nu sunt acegtia. respunsul oficial va fi probabil: . ci unii politicieni importanli din Norvegia nu sunt ceea ce spun ei cE ar fi.. Penlru ultimadatd md rog: . Numai dacA acfiondm..unnak ki versus An.DUMNEZEU si ne ajute pe toli". Deschideli ochii. evident cA existe numeroase semne ale prezenlei extrateregtr.sfarsitul lumii". avAnd ordin sd ii impugte pe toli aceia care opun rezistenld gi refuzi sd fie inchiqi in lagdre. in care planul este ca fiecare sd fie marcat cu un numdr gi etichetat.. Mai .74 An.

aqa cum fac eu acum.. atunci cand va sosi momentul.este important sd inJelegeji acest lucru. au fost selectate pentru a Ie vizita. Trebuie sd facem ceva. trebuie ca ei sd creasci gtiind cd pdrinlii lor au fEcut ceva pentru ei . ) sum.. i-am adresat nigte intrebdri . Vd rog sd inlelegeli cd eu nu cAgtig nimic dacf. fou. i.. aceastd scrisoare a fost scrisd gi trimisd de politicianul norvegian celor de la Project Camelot in 2008.. Am omis doar unele detalii concrete pentru a proteja identitatea autorului. In acest moment nu md gdndesc decdt la viitorul copiilor mei qi la viitorul tuturor celorlalli copii care vor cregte in aceastd <noud lume)) crue se prefigweazS.semenea. .. .u. Eu am ca Ls[ necesar sd spun publicului ce se petrece. In ultimul moment.. Ca argument suplimentar.76 An. existA o serie de simboluri.i ne-a oferit suficiente dovezi rn acest sens.rp".d".Luali-a. La punctele de verificare de la intrarea in frecare bazd se folosesc un fel de campuri specifice de energie prin care fiecare vizitator trebuie sd treacd. Pentru a clarifica diferite aspecte de interes ridicate de aceastd scrisoare. Cu tot respectul. unnok. triunghiuri portocalii. in Norvegia._ ca dacd vor spune ceva despre aceasta'vor Toti politicienii din Norvegia care fac pane sd. chipurile. Atunci cAnd va veni momentul. Vd rog sd faceli publice aceste informalii pe internet. Ele fac legdtura intre diferitele baze subterane. de exemplu.t" redus.ki 77 Publicul nu va fi informat deloc despre acesle cata_ nu doregte. i"U:t#i#LX'.ki vers s An. dar precizdm ci el ne_a spus numele . existand o refea de tuneluri speciale penhu aceste trenuri..uptim.'F^. la etrberali din functie 9i Ii se va refuza accesul diferitele baze subterane..:'"t^:Xt "al { i-vd for[ele cu rii..bru. Eu am fost un grup restrAns. Mijloacele de transport folosite in subteran sunt trenurile NOAH 12."*alo*. .di . . Cu sisuranta cer drn <elitd> cunosc aceste lucruri. Ne_am deplasat in subteran ct. <Am vizitat mai multe baze subterane. doar cd pe rdnd. dupd publicarea de cdtre acegtia a unui articol despre asasinarea lui Benazir Bhutto] cd. Acest lucru este deja cunoscut .ki An ulnak. Probabil nu voi avea decdt probleme datoritA acestor v[ . doar anumite persoane. guvemul FRP va prelua puterea gi Siv Jensen va fi ales Prim-ministru. voasrre. spun toate aceste lucruri.: Ir din a$a-zisa <elitd> cunosc existenpi adaposturilor subterane qi planurile de a salva numai o partt din poprtugiu No.r. dar lor le este frici si spund Oamenii se tem pentru viala lor.iiii". Redim in continuare rdspunsurif" u""rtuiu. .n nu_A. Uni lmpreuna pentru a rezolva nunreroasele probleme cu care vd veli confrunta. Anahzati istoria politicS recentd a Noruegiei gi veli vedea cd mereu aceiagi politicieni au condus !ara.. la alegerile din 2009. ilpr. care deline in totalitate controlul asupra lor."a"r" iOb"7" in sursele mele. Alegerile sunt toate trucate gi aceleagi persoane din elita puterii sunt alese de fiecare datd. pot sA vd spun de pe acum [aga cum rezulte de mai sus. de asemenea..ki versus Att unnqk.t. Echipa Project Camelot: vom respecta anonimatul autorului._ pe ceitalli oameni llsllll lt'tod"-l de a.n_ tare autorului ei. guvernul va dispdrea farn ili i le. oferindu-vd aceste informa!ii.unnak.. lizate de amatA. aqa cum ne-au parvenit. poate cd oamenii vor supravielui datorite informaliilor pe care le-au aflat de pe diferite site-wi de pe internet. Eu delin do'vezi'in sprijinul afirma{iilor pe care le fac. trenuri speciale.. ^intreagd ele sunt in principal utiIn prezent.. "onsiderut Nu imi este fricd de moarte sau de lucruri de genul acesta.ulpf. Am i".

... cA iformele cunoscute de noi.elo.urri"tuiJr.ce mai e mat mutte intrebari -^lr3::j^".. chiar inainte de a porni se puteau observa acele cristale mari...E.nur"u. deja protejafi.. din mijloc era de fapt o sageard orientard inspre :::^|.ii-'TX"'rH'# gi asta?" $i am fost cam speriat la inceput. ii'uu.... ::3:1. * Mai tArziu.u-ur.trnnak." .. Acestea erau mai rnari . de aceea m-am gdndit cd ele trebuie sd. Eu qi grupul meu am fost dugi de cei imbrdcaJi in uniforme negre intr-o altd Iocafie. dar erau suficient de clare penku a le vedea. dar Iiniile orizontale nu erau Iegale de cea venicalA ca 1a. . cdnd am u.3.. mea qi poate cd unii oameni vor"""u reugi ..care o cunosc pi in niciun caz in norvegiand. am fost rugali sd ne punem ni$te mdgti pentru ...ki An. Nu suntem. n.E. Am fost imparfiti in grupuri.ie. re... [pentru protecfia d epartamentul in care a am primit ordin sd mutdm itar. pulin TREABA. Mie slmbot mi s_a pdrut a fi asemdnelor cu litera.Ce este acesta?" El a rdspuns: . am vdzut cd in bazd erau oameni care lucrau la acele cristale albastre. pozi_ gionate in dreplul umdrului. Nu vreau sd induc in eroare pe nimeni.'i:?H# Fj iul . fiind in interiorul unui asemenea subteran uriag gi fiind pdzifi de atatea gdrzi inarmate? :l Apoi am fost invitali sd urcdm intr-un tren. Cel pu{in a$a parea...uu un "itTI crudat in interiorul lor. Md intrebam: .... insemnele nu erau foarte mari.a vlemulilot care vor urrna.. Fac in vileag . cele portocalii avrind un n triunghi verde. ... acolo fiind mult mai mulli militari inarmali. Cu tot respectul. Era ca intr-un film qtiinfifico-fantastic.musilel. .urnuir. Apoi am urcat gi l-am intrebat pe unul dintre gardieni: ." p"il. fie sursa de putere folositd pentru alimentarea trenului.." Mai rrirziu. Nu am vazut niciieri astfel de cristale care emit energie luminoasi.oi.ry* acest simbol lnrenor.a ... ) aceasta doar ca sd dau deasupra pieptului gi pe gepcile pe care le purtau. Mb g6ndeam. de culoare albastruviolet. am fost imbarcati ir camioane i" fil" *or'"si .. . pentru a ne pdzi qi a ne insoli. de . * Semnele nu erau. care iradiau o lumind de aceeagi culoare. cred.ki versus An unnak.ki versus An unnak.luii_ fica unele detalii. nu este o literd in nicio limba oe .. era un gemule! chiar in spatele lor gi. constltule rnlbrmatii suplimentare.ki 79 postdri.pentru propria noastrd proteclie". Md aflam pentru prima datd intr-o astfel de bazd. Am trecut de acele u$i imense.unntk." * In partea din fa{6 erau scaunele operatorilor.. Apoi am traversat un tunel lung de 500 m. aveau dimensiuni obignuite. oare. djn c6te imi iduc aminte.. domnule. primite ulterior..rr. dar care nu te orbea gi chiar era pldcut sA o privegti.E.proteclia noastrd". O sd urmdresc sd vd spun tot ce $tiu despre aceste trenuri. ..pecriva.up. am pus qi inro.. Funcfioneazi prin intermediul unor cristale albastre cu energie.T"to1: sursei dupd posrarea de mai sus. deoarece l"_am lrazut ere erau tn parlea stengA a unilormei negre..78 An. triunghiurile erau pozil ionate in jos..:lil":. Avea lorma unui .rirui Ianga"#T ..N Jeil i'. sau cel pulin a$a pfuea. . ..Nu trebuie sd gtifi acest lucru.lXfr paragratet. ceilalli colegi ai noqtri s-au deplasat in alta parte. ca un fel de piramiaa . CAnd am ajuns la capdtul tunelului.."lar. ::?r:i:. duna ce am pus o serie de intrebdri suplimenrare p"ntru u.

m-am gdndit: Existd gi . e 'fi.#. Atunci cAnd am ajuns in sta!.Pur .i mare. dar ni un . Am observat un ecran pe un perete. F. . uit"ru..al1ii" in afard de oameni?? * La punctul de control unde era acel cAmp energetic prin care trebuia sd treci se afla acel ecran despre care am menlionat inainte. Apoi am trecut prin acel cdmp de energie gi am ajuns intr-o altd camerd. dar nu loarte mare.ece era acelagi gen de lumind _ sau a$a mi s_a pdrut miei Dacd imi amintesc mai multe detalii... i. p..'.liangd r\e-am aproprat la aproximativ 20 m de ele.dar singurul lucru pe care am putut sd-l citesc a fost HUMAN .'i."nsu.T##..unnak.".ilj%"# r"'"i"a i..r_ii.... Am fost legali cu ..rau a$a cum pdrea. cd acele cdmpuri de energie nrin de a inlra ii baza..?ll: mativ 'j.""rura intoarcerea lor. ca ve spus sd ne indepdrldm de zona respectivd. ca acel <E> despre gare v-am povestit .i"rr""ril.unnak.ii"iji'ra :::::_1.PURE ..o mulllme de aslfel de trenuri. [Fiinle umane ."niiT:l ili:.**ri J"".r#. ..unndk ki 8l murt mai arbastre si oamenll purta! magti albe cu ochelari de protectie si rnoepanau de .NOT PURE. avea o formd ascufitA in f. in . mai degraba le concenfezi asupra propriului stomac cdnd te afli in interiorul unui astfel a" u*. Mi gdndeam ca nu aveam ce cduta acolo gi eram pulin speriat.l. pentru l0 persoane gi cabina opeiatorului. ni s-au dat ochelari de proteclie gi ni s-a cerut se trecem prin sistemul de verificare. Acolo erau gardieni inannali peste tot. Trenurile erau ase nelor de metrou. ".'rp"i.$i un spaliu pentru mar6. + Exista. nu am vdzut niciodatd nimic asemdndtor.NOT PURE.:tTrJ"T:*il: dinduntru.iJ:'.. ai. Unul dintre gardieni a spus ce a$a se petrece cu toli prima datd.ki versus An. gardienii ne-au spus ci vom crisrale cdnd erau sudbeiute de de acest fel de cristale.Impur] Dupd ce am ydzul aceasta. incAt vedeam doar o Cred cd ele funcfioneazd pe frecare. Nu puteam si vdd celelalte rorul se miecd ae" a.n.i..a" i".u ln Jur.u rusr p_rea mare $r ml s-a fAcut rdu dupi aceea.NOT HUMAN ..^ntr-un gen de "i tunel aspirator.ld i.'i."u-a"."# in lungime. Dedesubt mai era scris ceva.il..t. [Observafia celor de la Project Camelot: agteptdm clarificdri asupra acestui lucru] Gardienii ne-au oprit qi ne-au spus sd ne schrmbam hainele in altd camerd gi apoi si mergem cu ei.a f..ie. Tunelul acera de * ceea_cepermile "t'tt "t"tJ. cu litere ciudate. Apoi totul a devenit foarte ciudat. .. cea mai putemicd impresie a fost legatd de aceste trenuri: ele se migcd foarte repede.PURE .' . gi c fost destul de bine.arcursut cllitoriei. si [-.". pnve.NOT HUMAN .li.ki An. o .*:i*:. Dupa ce am fEcut ce ni s-a cerut.#. lumirJ s_a ". fird n n. repede.i. vd amintili cd v-am povestit despre acel cdmp de energie prin care trebuie sd treci.l". . . ne era rdu qi mie gi celorlalli colegi ai mei. ceea ce v-am povestit deja. Trenuriie _scaune se puteau conduce in ambele . Din prima cdl6torie.. pe care scria HUMAN . Nu am inJeles ce scria. . $.Fiinfe non-umane . dupd ce am intrat in politici.. '-'-'-' ?.ki versus An unnak. .. deoa. vagoa- circulau cu o vitezd ater de sftAfulgerare luminoasd."*:?:i Mai tdrziu.i.'. Nu mai vizusem aga ceva inainte.p. am aflat $i alte detalii despre ce se afla in restul bazei gi care era destinaJia ei.80 decAt cele An. Cdnd am ajuns afard. Pe ecran scria ceva intr-o limbd ciudatd.

care urmau sd ne ducd jos.elitei" mondiale se vor retrage in acele baze pe care le-au construit de-a lungul ultimilor 40-50 de ani. ceva se va petrece in anul 2012 gi pentru ca oamenii din elitd sd supraviefuiascd... iar recent au fost transmise primele publicului ceea ce se va petrece qi am fhcut tot ce am Nu doresc sd provoc panicd Vreau doar sd spun Cu tot respectul. deoarece aveam nevoie de mai multe rispunsuri. se vor folosi aceste adiposturi. Din nou. md gAndeam cd lumea nu cste ceea ce pare a fi gi cd multe lucruri sunt ascunse publicului.o . gi incd mai este? Apoi am fost dugi la un sistem de lifturi. cdnd am intrat in politicd. Dar ceea ce gtiu precis este cA.]> Project Camelot specificd cd nu existd date Stiinlifice u"*u"t"u in avertizarca pe care o face sursa' Informaliile . Dar am mers pe orizontald aproximativ 3 minute. cu scaune. nu mai aveam ceasul cu mine gi de aceea pot doar aproxima timpul petrecut acolo. din armatd qi de o parte privilegiatd din populalie. * In lift. cu vArlul in jos. fNurne furnizat. Guvernul cunoaqte acest lucru gi il Jine secret fald de public..rnci cAnd misiunea noastrd s-a incheiat.ki versus An. $tiu c[ existl l8 baze in Norvegia. cel pufin. Mai tdrziu. in jos.unnak.82 An unnqk. pentru a supraviefui in interiorul lor in cazul unor cataclisme.unnak ki versus An unnak ki 83 merge mai departe. deoarece nu sunt om de gtiinfd. Am aflat cd aceste baze sunt . sau. Oamenii de gtiin!6 au urmdrit evolulia acestei planete misterioase de mutia vreme. Tot ceea ce pot sd vi spun este cd.. imi amintesc cd am vdztt un alt sintbol . inainte de 2012.. a$a am crezut inifial.ki An.. cale vor fi folosite de cei din elitd. m-am intrebat: cat de mare este acest loc? Tocmai am parcurs kilometri intregi de-a lungul unui sistem feroviar.. am inceput sd cercetez mai in detaliu. Din tot ce am aflat pAnd acum. cred cd acest cataclism este legat de .literd" carc semdna cu simbolul folosit uzual pentru ci$tile audio. . dar orientat altfel. Acest lucru md revoltd gi deopotrivd md sperie. Va exista o ameninJare din exterior.arcele" de salvare ale guvernului. .Planeta X" (planeta Nibiru). Nu pot sd apreciez ce se va petrece exact gi care vor fi pericolele. atr. membrii . Deoarece imi ldsasem toate lucrurile la punctul de control..

ki 85 nu explicd exact cum sau de ce (planeta X> reprezintd o astfel de amenintare $i de asemenea. Semnatarul scrisorii spune doar ceea ce $tie $i nimic mai mulr. cu orice pret. Suntem cu toJii co-creatorii lumii in care trdim. Ne-a promis. Pentru mulli dintre ei aceste informa{ii nu erau noi. cdt gi Elvelia au baze subterane pentru a proteja intreaga populajie. fiind politician. ca mesajul sau sd se concentreze mai degrabd pe probleme sociopolitice decdt pe cele qtiinlifice. Mesajul sdu este foafie imporlant gi am hotdr6t sdJ publicdm in continuare. trezirea celor adormili gi pentru aducerea la lumind a adevdrului. Am primit confirmdri precise de la doi oameni de qtiinjd qi un fost colaborator al serviciilor secrete.ki An. Unii dintre ei ne-au oferit cdteva detalii interesante. Esre plauzibil. Pentru mai multe informalii despre <planeta X> 9i ceea ce s-ar putea produce. Project Camelot vd roagd si vizi_ cAtre allii) cd Telescopul de la polul ml). ci doar le confirmau informaliile pe care le aveau din alte surse. noi sperdm sincer ca prin rugdciunile gi intenliile noastre benefice sd ajutdm la stoparea evenimentelor catastrofale care se preconizeazd cd vor avea loc. Degi in acest documentar nu se menfioneazd. cAt gi cele negative. El este bine. Echipa de la project Camelot munce$te din greu la un documentar care va prezenta posibilele scenarii pentru viitorul umanitilii. Sud (http ://yowusa. Unul dintre corespondenJi a confirmat o mare pafte dintre aceste detalii. dar am citit cu atentie tot ceea ce am primit. cd aceste facilitdli existd gi ci atdt Suedia.ki versus An unnak. de asemenea. din motive lesne de inleles.ki versus An unnak. Pe toli cei care au pus intrebdri de bun-sim! despre autenticitatea lui (a politicianului norvegian) ii anr-mjdm cd am fEcut tot ceea ce am putut pentru a-i verifica identitatea $i autenticitatea gi suntem siguri cA el este exact cine spune ca este. nu existA nicio informafie clard. com/planetx/2006/planetx-2006-04a/ L sht a urmdri ceea ce Henry Echipa Camelot: In perioada care va urma pdnd in 2012 9i dupd aceea vor iegi la suprafall multe opinii diferite. atAt cele pozitive. a fost construit pentr-u numegte. in fiecare moment. cA va desena simbolurile extratere$trilor pe care le-a vizut gi ni le va trimite prin fax. Unii chiar au cerut sd ii punem in legiturd cu politicianul care a scris acel articol. in totalitate (omitdnd doar iniormaliile personale. De cAnd am postat scrisoarea primitd de la wr politician norvegian referitoare la bazele subterane qi la faptul cA (elita) din acea lard se pregdte$te pentru un viitor cataclism planetar. ne-am auzit cu sursa noastrd acum cAteva zile. cutia noastri de corespondenJd s-a umplut cu mesaje din intreaga lume. dacd se va considera necesar. Vd indemndm pe fiecare dintre voi si participali in mod congtient la co-crearea unui viitor pozitiv pentru umanitate qi sd colaboraJi cu noi pentru .al doilea Soare". dar doregte sd rimdnd discret. Dupd o sdptdmdnd de linigte. Ne-a invitat sd-i trimitem orice corespondenld relevantd primitd de noi de Ia allii 9i vom face aceasta prin selecfie.84 An unnak. referitoare la necesitatea de a merge in subteran.. prevestiri gi dezvdluiri din interior. Am luat legdtura cu mulli prieteni qi corespondenli din Norvegia gi Suedia. Am lost incapabili sd rdspundem la toate.unnqk. pentru a-l proteja de .

care a fost gi el acolo. Iatd in continuare mesajul corespondentului nostru: <Stimatd echipd Project Camelot. Mama a fost gi la altd bz\ in zona numitd Evje. de asemenea. $i eu sunt. fiindcd ajurat in faqa oficialitdlilor sd nu spund mai mult. in caz de urgenjd. provin dintr-o familie de militari qi qtiu de la mama mea. Ea mi-a spus $i alte lucruri interesante. a spus ea. dar acegtia creeazd diferite mArci. dar nu i-a fost permis sd intre in acele camere. Doar anumite persoane vor fi primite. exceplia Mama a relirzat sd-mi spund orice detaliu despre aceasta. gi o fotograhe cu o bazd aflati in Sorreisa gi mi-a spus cd aceasta este o altd bazd sublerand.ki An unnak kr versus An unnak ki 81 autoritAli). Cu o altd ocazie am reugit si port o disculie scufid cu un alt angaj at din armati. de asemenea. mama mi-a spus cd restului familiei noastre NU i se va permite sd intre acolo. care monitorizeazd o zond imensA. iar sferele sunt probabil nigte radare putemice. baza este uriagd gi cd are multe camere. ceva ce ei gtiu ce se va petrece curAnd. toate. Familia sa deline informalii asupra facilitdlilor pe care susa noastrd (politicianul norvegian) le_a rapofiat. desPr localia unei astfel de ba Este intr-un munte mare. cum ar fi cA marile corporalii ale lumii din domeniul electlonicii sunt. cu. El mi-a spus c5. A mai spus cA nu poate sd-mi spuni mai multe despre ceea ce se afld in interior sau cur1l arata aceasta. Trebuie sa recunosc cd am gAsit aceste informa{ii destul de fasci_ nante. mult mai rnare decAt cea de la Baneheia. Dar el a spus ca. fiind condus intr-o camerd speciali unde a lucrat cu computere conectate la sistemele militare. Cunosc deja a:ndnuntele despre depozitul de la Svalbard. cu cAJiva ani in urmd. dar nu este sigurd de dimensiunea ei. Am atagat poza aici. m-au ldcut sd md gdndesc cd trebuie sd existe un motiv special pentru aceasta. conduse in realitate de o m6nd de oameni. care a lucrat rrurr guvernamentale. cum ar fi ea gi diferite personaje din armatd precum gi alte persoane importante. politicieni.unnak. Mi-a dat.unnak. In aceastd foto se vede partea de la suprafald a bazei. oameni de Stiinld $i alli civili pe care acegtia ii consider5 impoftanli.86 An. evenimentele din preajma anului 2012 etc. in ceea ce privegte baza de la Baneheia. Acesta mi-a dat ceva mai multe detalii. nume gi ambalaje ale aceloragi produse care sunt definute de cdtre cei din . care atunci cdnd au fost ficut publice. iar aceast' bazd subteranA este foarte mare. din cAte a . faptului cd este creatA pentru o situatie de urgenl5. gi ea este o ferneie care se tine de cuvAnt. care conduc aceste corporaJii in totalitate. cianul norvegian gi inlormaJiile pe care vi le-a comunicat ?n scrisoarea lui cdtre voi. in oraqul unde m-am ndscut gi am locuit inainte de a pleca din Norvegia. Mi-a mai spus cd gtie de existenta unei baze qi in zona Stavanger. Locul se nume$te Baneheia. cu privire la bazele subterane. Tocmai am citil arlicolul dumneavoastrd despre politi.. cu diferite destinafii.elita" societdlii noastre. norvegian. h yersus An.

Cu toate acestea. a fost crescut $i pregdtit ca se lucreze pentru guvern incl de la o vdlstd fragedl. acea locafie ar putea sd gdzduiascd cAteva mii de oameni gi cd era extrem de mare qi echipatd cu tehnologie permanent cu planeta Marte gi cd dispun chiar de anumite porli stelare (stargates) de acces la planeta Marte prin care pot cdldtori pAnd acolo in cAteva secunde.I 88 An unnak. Pot sd menlionez totuqi cd el a fost adoptat de mic Ai. unele dintre vechile buncdre qi sisteme subterane au ramas in continuare acolo.. Recent au inchis in mod oficial toate operaliunile militare in zona Girnlemoen gi au transformat-o in campus universitar. un ziar noruegian din oragul Kristiansand. In primul rAnd am sa vi prezint nigte hdrli gi fotografii ale zonei in care se afli aceastd bazd subterand despre care am mentionat anterior (de la Baneheia). Aceaste inforrnaqie a fost publicatd in Fedrelandsvennen. in loc sd foloseascd nave spajiale. El mi-a spus cd oamenii <elitei> sunt in contact de conform propriilor sale relatdri. aceasta insemnAnd a face posibild viala pe Marte pentru oameni. mi-a furnizat. gi cd el insugi a parlicipat la procesul de re-creale a unei nave spaliale pentru care s-a folosit simularea pe calculator qi mi-a aritat scheme complexe (generate pe calculator) precum qi ilustralii cu aceastd nav6. El era intr-adev[r un individ extrem de inteligent. de asemenea. care erau amplasate la o addncime foarte mare. Din pdcate. accesul persoanelor neautorizate liind interzis in acea perioadd. prietenul meu a dispdrut subit qi ?n ultimii ani nu am mai putut sd iau legdtura cu el. in acest moment.ki An.unnqk ki versus An nnakki 89 v6zut. am ajuns intr-o . din cauza inteligen{ei sale $i a altor <abilitdfi> pe care le avea. Mafte este o planetd mai mult sau mai pulin moartd la suprafale. in fotografia de mai sus apare zona Gimlemoen care a aparfinut armatei. La un moment dat. personal pot spune chiar genial. degi pare se existe ceva viald in subteran. Am fost acolo de mai multe ori. Unul dintre prietenii mei. cdnd mama incd lucra pentru ei.ki versus An unnak.egian pentru controlul qi supervizarea transportului feroviar) mai mulfi ani. pe care mi le-a arAtat gi despre care am discutat in mai multe ocazii. vArf De asemenea. in 2001. patru au murit de cancer. informalii uluitoare referitoare la bazele subterane gi la alte activitdli ale guvernelor. El mi-a confirmat faptul cd existd o mullime de baze subterane gi cd in unele dintre acestea au loc tot felul de experimente qi cercetAri ciudate legate de: cdldtorii in timp. gi lucra la materiale matematice gi gtiin{ifice extrem de complexe. El a sus{inut ci se lucreazi la <terra-formarea>> lui Marte. care a lucrat pentru NSA (Inspectoratul norr. cdldtorii in alte dimensiuni. tehnologie extrateresftA etc. Personal am vizital citteva dintre acestea. acest articol nu mai este disponibil pe internet. s-a aflat ce din $apte oameni care au lucrat impreun[ la unele proiecte in aceastd localie.

Vd daji seama cate sunt incd ascunse publicului larg? Nu trebuie sd ai o imaginalic apocalipticd pentru a realiza faptul cd ele au fost construite cu un anume scop. ) Am descoperit ceva care seamdni cu nigte gduri de ventilare. Dupd cum vedefi. cu o ugi imensd de fier. presdrate pe intreaga suprafa![ a Terrei. De fapt. Elvelia. cazul in care guvernanlii qtiu cu siguranli cd ceva cataclismic urmeazd se se petreace. deoareie ar-r o mullime de antene qi alte dispozitive ciudate pe acoperiq. cu lacuri deasupra. dar. De asemenea. care bdnuiesc cd asigurd pdtrunderea aerului in bazd. cu o intuilie blocatd gi cu o rali. este un munte uriag. Nu cred cd cineva qi-ar fi concentrat atenJia qi finanlele degeaba. organisme. Chiar dacd aceste informalii vi se par de domeniul S.i departe de orice drum. cd sunt baze militare sau depozite. Rusia.ru. Aceasla este un lucru ciudat. in mijlocul pidurii.unnak ki An unnak. Structura albd din dreapta reprezintd alte clidiri care probabil deservesc baza. Struc incadratd de cerc este intrarea care duce in munte. oameni care sunt implicafi atat de tare in aceastl teorie a conspiraliei. aga cum am menJionat mai sus. vd rog sd vd facefi propriile cercetdri gi si trageJi propriile concluzii. Aerisirile sunl plasate in zone inaccesibile . fiind desp[rtiti doar de apa rdului. Nu uitaJi ce se cunoa$te existenla unor adevdrate orage subterane.ki versus An. nu au voie spun cd Norvegia nu este ca Irakul qi nu are nevoie de astfel de baze subterane $i de control militar. VA dau dreptate. SUA are 130 de baze subterane qi un <buget negru> alocat acestui tip de activitate de aproximativ 1.unnak.F. Acestea sunt cele care se cunosc. pe sub rdu. Dacd exista vreo conexiune intre bazele din Gimlemoen gi Baneheia. Ceea ce vd pot spune cu siguranld este faptul cd lumea pe care o cunoagtem nu este ceea ce pare gi cd aceastd magindrie a dezinformdrii este bine pusd la punct. Aceasta a fost in Gimlemoen. China. nu am nicio idee. in afard de Probabil cd la prima vedere vi se va pdrea greu de crezut cd existd guverne. care avea pe ea o roate nr incuietori.une atit de pregnanti incdt s-a transformat in propriul nostru dugman. in partea superioard a acestui munte. ducAnd la acea camerf. astl'el incdt addncimea la care se afld baza in interiorul muntelui poate fi doar speculatd. Ce rost ar avea aceste addposturi care sc intind pe sute de hectare qi care sunt construite sub forma unor orage! cu locuinje avdnd surse . Am observat de mai multe ori personal mililar inarmat in fala intrdrii bazei menlionate.30 miliarde de dolari. in baza unor informafii precise. Franla.I 90 An. Ceea ce ne spun ei. Nu am putut sd deschid gtiu ce se afla in spatele ei. Aceste construclii gigantice sunt in administrarea armatei qi au fost construite sub directa supraveghere a acesteia.ki versus An unnqk ki 91 camerd mare.-ului. iar noi ceilalli nu $tim nimic. am gdsit un buncdr care merge mult in subteran. observali c6 munlii Gimlemoen gi Baneheia sunt foafte apropiali. De asemenea au apirut informalii despre existen{a unor asemenea baze subterane situate qi in alte localii cum ar h: Alaska. iar in camerd se afla apd de jumdtate de met. precum gi la poli. cu uga metalicd uriagd imposibil de deschis. sunt informalii menite sd ne adoarmd vigilenla. lumea in care trdim ne-a transformat in roboli bine structurali. deoarece Norvegia nu este o lard in care politigtii sau militarii sd aibd arme asupra lor.

canalizarc. Eu sunt nalionaliste. Dar dacd v-a!i uita in jur a1i vedea cd toate I mbardament informalional. cici traim intr-o mare informalionald in care totul se propagd asemeni unei unde gi a cdrei reverberalie se intoarce mai devreme sau mai tdrziu inapoi. Dacd emili grAnduri de iubire. o parte din teritoriu va fi acoperit temporar de apa. ci este bun qi drept. EL nu a dat anuuritor persoane dreptul de a liotdri in numele majoritilii gi Dici nu i-a licu1 stapani pe resurse $i bogalii. De aceea suntem astlzi aici. cale afirmd cd in urma prefacerilor. Am fost adesea acuzatd de nafionalism.ki An unndk. $tiu cd vi se par cuvinte mari. de unicirate dar in sensul meschin al cuvdntului. Nu am argumente care sd suslind aceastd ipotezd. dar lara mea este Terla gi md consider egala tuturor fiintelor de pe ea. Creatorul nostru nu este gelos gi rdzbundtor. sd ii atacdm. sd nu vd fie frici de ceea ce va veni. . Cred cu toatd tiria in bundtatea acestui popor. S_a I incercat prin toate mijloacele anihilarea unitdlii nalionale I 9i a istoriei. in misiunea lui. dar cl. inducerea ideii de a fi mai presus decdt celllalt. Numai infelegAnd acest aspect vom putea atinge desdvdrgirea. Eu consider ci a venit timpul sd ne fEurim propriul destin prin propriile potente. dar mili la nivel vibrafional. Frica nu este a noastrA a oamenilor. dacd suntefi oameni. care insd nu au amploarea celor din striinatate. Noi suntem divergi sub aspect fizic. dacd nu pentru a addposti la un moment dat un num6r finit de oameni. i ilor. ca in acest univers ceea ce semeni aceea vei culege.. Trebuie sd inlelegem odatd pentru totdeaund cd la nivel subtil noi toJi suntem o entitate gi formim un intreg. Creatorul ne-a fEcut egali gi ne-a dat spre desdvArgire un loc pe aceastd supelbd planete albasfA. El ne-a IEcut asemeni Lui gi ne-a dat cel mai minunat dar qi anume acela de a crea. Nu este suficient sd md programez pe mine ci strddania mea trebuie sd cuprindd intreaga lume. Vor veni in curdnd vremuri in care vom fi indemnali sd ne rdzbundm pe fralii nogtri. care deschide orice poartl este cheia iubirii. se ii asuprim. in spiritualitatea noastrd. $i mai cred cd tocmai de aceea Romdnia a I fost supus[ in ultimii ani devalizdrii gi distrugerii. Calea cdtre care ne indreptdm este cea de unicitate a conEtiinfei. valuri de iubire te vor invdlui qi vei fi apdrat de orice va veni. Se pare cd noi am ales. Deci. ea ne-a fost indusd de milenii pdnd cAnd a devenit una cu natura noastrd. Noi toli suntem frali in1o1i 9i strdluce$te aceiagi bucdficd de scdnteie divind. au fost construite pe vremea vechiului regim cu scop niilitar. EL nu ne_a impa4it pe nalii $i nici nu ne-a dat in st[pAnire parcele de pamant. gi da sunt nalionalistd. de control al teritoriului. I brlizarea unitdlii nalionale. climalizare. $i cel mai important lucru. dar intr-un mod diferit de ceea ce se intelege in mod normal prin aceastd afirmafie.unnak.reia universald.92 An unnqk-kiyersus An. Noi toli suntem pdrlicele din acelagi Creator. Din cate $tiu gi in Romdnia existd asemenea baze. sd ii batjocorim sau mai rlu si ii ucidem.ki versus An unnak ki 93 de curent proprii. sa cream haosul. din neptiinld sau sub falsi indrumare. L-rtotdeauna cdnd veJi fi pugi intr-o asemenea situalie sd ve gdndili ci ei sunt fra{ii noqtri gi cd toli avem acelagi pdrinte. etc.

magnificii.. Suntem un organism independent. Aryana: $tiu cd tu lucrezi in cercetare.Atori intrd in subteran. Vin din cAnd in cdnd spre a-mi vizita pdrinlii. bdnuiesc cA afi intuit ghilimelele. noastre. dar nu mai am de gAnd sA me intorc aici. R: Da. .ki versus. pe propriile-mi picioare gi de aceea consider cd acolo este locul meu. care $tie cam ce am frcut eu in ultimul timp gi care imi cunoa$te preocupArile. dar din cdte qtiu se incearcl captarea A: petrolului. in mdsura in care ili poli pdstra independenla in momentul in care primegti fonduri de la guvem. iesc cd gtii ca s-a produs un-eiEnlilcnt Da. BdnurrediaEutlcolo. Am auzit. pe care xrmezd sd viJ relatez l-am purtat cu o persoand care face parte din mediul qtiinlific $i care in prezent lucreazd in striindtate. Robert: Dupd cum gtii. gi noi in Ag. Este un vechi prieten. insd pe mine m-a dezamdgit.94 .4n. Problema pe care doresc sd o aduc in disculie este cea a dezastrului din Gloful Mexic. R: Se incearcd captarea. $tiu cd tu spui ca acesta este un pamant binecuvdntat qi cd va fi ferit de multe rele. Venit in vacanjd in Romania m-a contactat $i mi-a spus cd vrea sa imi povesteascd anumite evenimente cu care s-a confruntat in ultima perioadd. a alimentelor.. md rog. a solului. imaginali_vd cd IV Urmdtorul dialog.ln unnak. sd vedem cAt rezistd valva. Cu toate acestea simt cA am datoria de a spune oamenilor anumite adevdruri pe care le cunosc. eu nu mai am nicio legdturd cu RomAnia. Jara in care locuiesc mi-a dat posibilitatea de a trdi demn. bunii nogtri cond.tnnak. etc.ki toli minunalii. M-am angajat la o firmd care se ocupd cu cercetarea mediului.Am inleles cd s-a reu$it montarea unei valve care a qprit scurgerea.vrea sA vd propun un scenariu.

ki An unnqkkiversus An'unnakki 9'7 Plesiunea este uria$e. care se pare cd au ajuns la o adincime nemaiatinsi. Prima datd au forat ru$ii. De restul. de cAnd a explodat platforma 9i prine in prezent. Poate doar la evenimentul de la Valdez. Nimeni nu a mai lbst confruritat cu a$a ceva. in a1'ara celor din imediata apropiere. in prezent zonele afectate. pescuit. ceea ce ar duce la o catastro{E ecologicf.unnak. milioane de litri de Ji{ei s-au scurs zilnic in Golful Mexicului. scoici. viteza valului de lifei ar putea cre$te. de exploatare piscicolS gi de aceea impactul asupra acestei piele va fi enorm.i cicloni. insb firi sncces. Acum au incercat British Petroleum $i uite ce a iegit. insd diferd mult condiliile. dupa Alaska. Se pot face doar estimari. Este o catastrofE. In prezent nu se $tie exact nici mdcar cAte tone de 1i1ei s-au scurs. S-a incercat trimiterea unor submarine robotizate. turism. ki v ersus A n unna k. De scafandri nici nu poate fi vorba. stridii gi creveJi.De aici se oblineau cele rnai mari recolte de pegte. datoritd existente adAncimii mari la care se afli 9i a presiunii acolo.A fost o mare gre$eal5. $i asta nu este tot. Nu avem de-a face cu o cantitate finitd de produs sau cu o scurgere ce poate fi cuantificatd. Este pentru a doua oarA in istoria umanitAlii cAnd se incearci forarea la o addnc. dar nimeni nu gtie cdt va curge. Grav este cd s-a intAmplat intr-o zond instabild climatic Ai intr-o perioadd in care sunt a$teptate uragane .96 An. Sunt experli care avertizeazd cd in cazul unei noi erupfii. Este cea mai impofiante zond. respectiv ecosistem. A: Sd sperdm cd noua instalalie va !ine' problemA' R: $i dacA $ne. Aici vorbim despre o exploatare marind. sunt Louisiana qi Florida. care s-ar putea intinde pe zeci de ani qi care in cel mai riu scenariu ar putea fi globali.ime atat de mare. A: Dar pot rezolva problema? R: Din cAte vid nu. tot degeaba' A apirut o noud A: Care? tAqnegte R: Solul s-a crapat in dou6 locuri 9i petrolul va opn tn liber gi nestingherit pe acolo qi nu pare cd se rialele biolog bdteau caP in voci gi argum . Asta va amplifica gi mai mult efectul. nici nu mai poate fi vorba. Unde mai pui cd este gi sezonul in care peste golf trec zilnic milioane de pdsdri care se duc c5tre linutul Louisianei. Gandegte-te cd din 20 aprilie.

ki An unnqk. afirmAnd apoi ci petrolul este o substanld primordiali care vine de la mare addncime. petrolul ar lAgni cdtre suprafafe. A: Dar de ce sunt deranjaJi vesticii de teoria abioticd? t PdmAntului. Pe scurt. Bineinleles cd teoria este contestatd. prin care. Speriali au invadat partea de nord a Iranului. Dupd cel de-al doilea rizboi mondial. De aceea au investit masiv in cercetare. funclie dc materialul avut la bazdl qi mai existd: -teoria abiogend care are adepii pulini 9i care postu- in diverse zone. francezii gi britanicii nu ii vor ldsa sd opereze in zond gi cA intreaga lor atenlie trebuie sd se concentreze citre descoperirea de noi zacdminte in interiorul granilelor lor. dorind sd descopere originea petrolului.ki versus An. Rusia a ajuns la concluzia ci zdcdmintele petroliere sunt limitate gi ca cea mai mare rezervd de care dispunea se afla in zona Azerbaijanului. El a susfinut existenla unor falii la mare addncime. Aga au realizat cd americanii. la un congres de gtiin!6.ki 99 Trebuie si il amintesc Ai pe marele chimist rus Dimitri Mendeleev care a studiat ipoteza lui Lomonosov. in prezent exista doud leorii: -teoria biogend de formare a zdcimintelor de petrol care susline ca petrolul ia nagtere din organisme marine care dupd moarte s-au depus pe fundul mdrii.unnak. care a declangat tempelaturi ani. In 195 I . felul in care rezervele sunt generate qi modul optim de extracfie. cam prin 1946. dar ci Ei aici resur"ele se apropie de sffu$it. perioadd in care se susline cd ar fi avut loc in rdndurile florei gi faunei o mortalitate in masi.98 fie cealalti. sub influenJa unor presiuni 9i temperaturi ridicate se unesc Ai devin cunoscutul petrol. An. in anumite zone (dj fracturd>.ki versus An-unnak. Teroria modernd ruso-ucrainiand susfine in prezent cd petrolul este o substanfd primordiale.unnak.400 milioane de inceput in perioada Devoniand.i. fiind acoperite ulterior de sedimente. care are o migralie ascendentd' Existd mai multe tipuri de 1i1ei. 350 . iar conform acestei teorii perioada de formare a petrolului este de cca. . morlalitate explicatd prin teoria meteoritului uriaq care a cdzut in aceea perioad5 pe pdmdnt. ce nu are legdturd cu dinozauri gi peqti morfi. Nikolai Kudriavlev a postulat existenfa unui petrol abiotic. ipotezd suslinutd apoi qi de alli oameni de gtiintd ru. Formarea liieiului ar fi gene sunt denumite roci mamd a zdcimintelor de petrol Aceastd materie. care se afld la mare adAncime. dar nu au putut sta prea mult deoarece au fbst forlali de citre guvernul britanic si paraseasca zona.

iar in concentrafie ridicatd paralizeazd simlul mirosului qi nu poate fi detectat de om. ar vrea aga ceva? Mi se pare o utopie. Pot aduce modificdri genetice pe parcursul mai multor generatii. cine crezi $i cf. Benzenul iritd ochii. blocdnd formarea globulelor sangvine in aceasta. Atacd sistemul nervos. Poluarea este atat de mare incAt va afecta ecosistemul gi oamenii din zond zeci de ani. cA a fost o gregeald.cd existd grupuri a-9i atinge scopurile.u nnak. Hidrogenul sulfurat este extrem de toxic Ai uqor inflamabil. amestecul vaporilor sii cu aerul fiind exploziv. unii sd vrea sd ne forfeze sd A: aga ceva. Mai grav este faptul cd odatd cu lifeiul apar gi compu$ii chimici specifici. repet. iar zdcdmdntul este uriag. benzen $i clorura de metil. Este ca gi cum s-ar fi infepat o artera. se concentreazd in grdsimi gi in mdduva osoasd. cd nu se trage un semnal de alarmd cu privire la consecinle. In concentratie redusd are miros neplicut de oui clocite. Va fi o catastroid planetara. ki yersus An. R: Nu am informalii in acest sens. Totul va fi expus poludrii. Asta md frdmAntl. in funclie de concentralie $i de durata de expunere poate produce efecte cronice sau acute. A: Despre ce substanle este vorba? R: Despre hidrogen sulfirat.100 A n. Eu rimAn la pdrerea R: Eu nu cred mea. pentru care este toxic. Asta inseamnd cE lileiul va fi pufiat de curen(ii oceanici gi va ajunge in cateva luni in nordul Europei gi de acolo va inconjura intregul glob. Benzenul este o substanla extrem de inflamabili.ne$te cu fo4d maximd. plecdm la un anumit moment.ki versus An unnak ki 101 A: Fa eu cred. iar acegtia sunt toxici qi d neazd sandtdlii in moduri inimaginabile. iar la concentralii peste 0. Tofi stem in dar existd gi posibilitatea ca ^ Da. Din pecate se pare cA nu se va opri in curdnd. iar inghilirea sa .unnak. pielea gi clile respiratorii. A: Dar nu se poate sa curgI la nesfer$it! R: O sd curgA ateta timp cAt va exista petrol acolo. impiedicd absorblia oxigenului gi opregte respiraJia la nivelul celulelor. Iar daci nu se opreite va fi haos la nivel global. Odatd intrat in organism. Problema este ca nu se spune nimic. In zonele de iesire lifeiul fa. care ar face orice spre acelagi loc.1% poate ucide in cdteva secunde.unnak ki An. Nu am argumente gtiinlifice care sd susfind o astfel de teorie.

cd existd filtre care sa extragd substanfele R: Nu gtiu aceste vor inventa. h versus A n. sunt preluate de nori gi aduse apoi pe pdmAnt prin ploaie. Nimic nu dI rezultate. gtim. Dacd omul nu . a continud aga. In rest se vede neputinla pe fafa lor.unnak.ki versus An. in zone diferite. degi imi doresc sd nu fie a$a ceva. A: Deci nu existd nicio solulie practicd? R: in prezent nu. ce trebuie sd facem? R: Eu personal nu gtiu ce sd fac Ai incotro sd o iau. R: Nu mi se pare corect. De ce? A: Pentru cA cineva are interes sA nu panicheze lumea. o sd se ajungd la nu cel em cd erup{ia qi la nivelul vom avea probleme mari cu apa potabild. A: Bun. dar sunt doar teorii. Se sperd gdsirea unor metode prin care sd se astupe locurile. Crede-md cd s-a incercat tot ceea ce este omene$te posibil.unnak. adici i . A: Eu totugi nu pot crede cd nu exista o solulie. Cehia. dar poate se aerului $i nu se mai permite accesul. degi substanle care ies odatd cu petrolul. Daca acest ciclu este unul continuu. A: Dar la noi gazele nu vor ajunge? R: Ele sunt foarte pregnante in acea zond. atunci sd gtii cd R: S-ar putea si aibd dreptate. Fiecare sd faca ce crede de cuviinld. Bineinfeles ce ele sunt gi in atmosfer[.tie.102 An. nu i. in acea regiune. A: $i atunci ce ar trebui sd facd lumea? Sd gtii cd in urma cd4ilor mele mulli imi trimit mesaje spundndu-mi: Bine. dar nu o sa o putem bea! ticul gi corodeazd metalul. O sd fim inconjurali de apd. Din informaliile pe care le am chiar gi curdtarea zonei se face ftri prea mare tragere de inim[. Oricum t I Rom6nia are o pozilie geografici de exceplie. atunci clar va fi poluare masivd gi in alte pd4i de pe glob. ki 103 poate cauza pneumonii chimice gi corodarea mucoasei A: Dar cred din apd. Eu 1i-am spus toate astea nu pentru a te speria ci penru a le spune celorlalli.ki An. Este adevfuat ca am informaliile necesare. Eu nu cred cd s_ar crea panicd. la fel 9i I Ungaria.u nnak. In caz cd veli avea genul dsta de probleme sd gtili despre ce este vorba. Austria gi o buni parte din Rusia. poate intervenJia divind.unnak. Avem vreo soluJie? R: Nu qtiu. dizolvi plassA existe. dar nu am solufii. Dar dacd nu se face nimic.i erea. dar toxicitatea maximd o au acolo. R: In prezent nu existd nimic concret. Toatd lumea se mobilizeaziL cdnd apar televiziuni sau cAnd vine cineva de la guvern. Bdnuiesc cd aici nu prea ajung aceste informalii.

unnqk ki versus An. Eu cred cu tdrie ci Universul este o fiinla vie.on" uor-f. dar nu vdd legdtura dintre noi gi centura fotonici a pleiadelor. Universul este fomat din v-gllelwi energeticecare au o migcare centripeta. Aceastd zond a fost descoperitd in 1961 de cdtre o sondA spalial[. fotoni. Totul se migcd la unison gi toate energiile generate sunt similare.104 An. Totul are o logicd. jurul Soarelui? A: La fel cum Terra orbiteazd in R: Da. Ea a suscitat interes abia in momentul in care s-a constatat cd localia nebuloasei coincide cu proieclia orbitei Sistemului Solar. A: Bine. Un ciclu complet dureazd aproximativ' a$a numitd centurd de 1 . asta este ceea la ideea ci el gtie ceva.ki 105 i' I in sistemul nostru solar. denumita gi Soarele Pleiadeior. Nu s-a dat mare insemnitate acestei descoperiri. Vezi tu. dar noi parcurgem rotalia intr-un an de zile. totul este un intreg. Inifial s-a crezut cA este o nebuloasi formati din gaze cosmice sau praf. impreund cu Sistemul Solar ne invArtim in jurul centrului galaxiei. compacte.w|nak. Aceste vortexuri dau nagtere unoi oi6ite"naiwale. Aceastl centura fotonicd incercuieqte Sistemul Pleiadelor.unnak. Centrul constelaliei il reprezintd steaua Alcyone. Aici este vorba de mii de ani. demonstrate fizic. de unde gi numele.ki An. A: $i noi urmeazd sd ne intersectdm cu aceastd mas[? R: Da.000 de ani. Sistemul nostru Solar orbiteazd in jurul cen' trului galaxiei. Acest aspect are un impact major acli arfio sistem gi \ \ protej ate? R: Am auzit. R: Centura aceasta este formatd de fapt din benzi. A: $i centrul galaxiei unde se afld? R: El se afli in Constelalia Pleiadelor. care . preiG6ilite. Dar el s A: Da. Absolut totul se invdrte.-'-r 26.ki versus An unnak. ca o centurA. $i noi. c ile evenimente sa se produca gi cd anumite . la o distanli de aproximativ 400 de ani lumind.

A: Se spune ce intrarea in Centura Fotonicd va aduce lumii o noud spiritualitate. am auzit de asta.\ 106 An. Oamenii vor evolua prin ridicarea nivelului corytiinlei. care in loc sd se deplaseze la supratala mdrului o ia pe scurtdturd prin interior. Asta este o lume noui.ig! datorira radialiilor qi ui uG. Tot ceea ce a tbst se va duce lasdnd loc unui nou inceput..spec. a spafiului este o sulsd puter_ nicd de radialie electromagnetice ce poate fi detectaid atdt in spectrul vizibil c6t qi in cel il luminii de inaltd frccvenld gi al razelor X. A: $i dacd sunt posibile teoretic. unnak.unnak kiversus An unnqk. Asta inseamnd cd doar anumite zone vor putea fi ferlile gi deci locurbile. Nimic atiinlific. insd sunt solulii R: $tim cd aceastl zond. nu am auzit sd se fi deschis vreuna. A: Dar teoretic ele sunt posibile? R: Teoretic da. Gdurile de vierme sunt construc{ii matematice care leagi zone indepdrtate ale universului folosind o scurtdturd. A: Tu ai auzit de o poafta stelarA. Se presupune cd iegirea din capdtul gdurii ii apare observatorului drept un glob. Md rog. f'apt care va aduce cu sine fluorescenta tuturor corpurilor. la o viald mai bund.ki Ah ltn1ak. Nu existd do_ ambele emisfere.000 de ani a avut loc potopul lui Noe? poate fi Asta un argument? R: Poate fi. Se pare Je PaIg 94-vaglluenta tot viul. Dar de deschis. sunt teorii. sd se topeascl gheala 9i intreg Pimintul sd fie inundat. la o noud lume. . A: $i dacd totugi suntem in pragul intrArii in centurd? Prea multe voci fac referire la sihirnbare. R: Da.ki rersus An. Unde mai pui cd lipsa de ploaie datorati ghelii in exces va face ca radialiile sd creascd.Sunt ipoteze. de puntea EinsteinRosen. De asemenea se presupune cd cel ce ar cdldtori printr-o astfel de gaurd ar avea o vitezi superioard vitezei luminii.a rot ceea ce se in cheamd elec S_a demonstrat ci o 'ictivitaie int dica nivelul de exci_ talie a atomilor. care se va deschide la un anumit moment? R: Sunt aqa numitele gluri de vierme. dar este dificil de afirmat. de ce nu ar fi posibile 9i fizic? . l---^-:-rr-. Se face aceasti analogie cu un vierme. Este $aDSa noastrd sd ne schimbdm. insd ele sunt o solulii pentru ecua{ii fizice. dat nu tur lucru bun. teoretice pentru ecualiile teoriei generale a relativitdlii. care reflectd mediul inconjurator aflat la celalalt pol. Asta nu inseamnd cd sunt realizabile.ki 107 A: Asta ar fi un argument care sd sprijine afirmafia cd acum 11. existi gi teorii confbrm cdrora o Terra va intra intr-o noud dimensiune gi o altd 'ferra va rdmAne in aceastd dimensiune. Adicd viaJa va putea fi trAitd doar la Ecuator. Va fi ca o noud na$tere.

:'iT ilf. imagini n-"u ar avea legdturd cu realitatea existente "r.ki yenus An unnak. R: $i eu admit. dar trebuie si existe aplicabilitate.l. A: Dar porlile tarca? de trecere intre dimensiuni. avea int"res sa faca aceste manipuldri? A: Cei care nu vor sd ne scape din mAnd. aflat la capdtul tunelului.rupun"rn "a 3l:i ar fi foamere. nu poale fi rnanipulat? R: Curn adicd manipulat? . arunci cu siguranrd u.T:. A: SI presupunern ci cineva ar avea intenlia sd te facd sA treci prinlr-o asemenea gaurd.r1un" a.e adormi simrurire 3 si:n'ild. . Intri intr-o tiacfiune de secundd.ki An unnak ki versus An unnak. }. A: Asta este cea mai tare informafie! Habar nu aveam. cum cd in timp au existat intdlniri cu anumite forme de viafd spre r. haos.s. .. iardgi. dar de iegit nu iegi..u. unor bilirA R: Pentru ca gtiinta ac demonstreze practic ace viitol ne-am putea trezi a dar in prezent este imposib A: $i globul de care vorbeai. dar vei sta un infinit. R: $i cine sau de ce crezi cd a. S_ar uita in interior. Nu ar putea sa iti . A: Eu il vdd.qyfi. A: Adicd r[mdi blocat acolo? R: intr-un fel..."r4i rnuebarea este dacd ceea ce vad va fi gi realitate. Tu ili dai seama ce cantitate uriagd de energie ar fi necesard pentru a descompune un corp la nivel subatomic. Pentru tine timpul inceteazi sI mai existe."*i. A: Cum adicd? R: Simplu.Oricum eu vdd aici o hibi. A: Dar gi Vaticanul a admis intr-un mod voalat existenfa unor forme de viatd extraterestrd. a"-ie nJ'* . Adicd tu intri intr-o gaurd de vierme gi faptic rdmdi acolo. . Am auzit qi eu anumite zvonuri. Oricum prin gduri se poate circula in ambele sensuri? Adicd dacd intri p"f . asta nu inseamnd cd este demonstrat cd . doar cd tu nu realizezi. dar pe alte planete poate. .'.. in timp ce pe pdm6nt se scurg anii. dar sunt zvonuri. ^ iii"iiil"o"ii' extraterestre. R: Iardgi. tu stai prins in trecere. A: Pe Tena nu. put. . drsrrugere gi cd oamenii s_ar lnorepta cu incredere cdfe aceste portaluri..J. Nu iti ascund cd am primit informalii ci guvemele vor admite in curdnd faptul cd sunt in directd legdturd cu anumite civilizafii galactice. telepor- f.. sunt speculalii.. Dar repet. Teroria spune ch odatd intrat timpul capdtd altd dimensiune pentru cel in cauzd. Sd presupunem ca la un anumil momclrt pe r erra s-ar deschide asemenea gduri. dar in mintea ta tu te afli permanent in trecere..qi ar vedea o lume mirificd.i . nimic palpabil..u fi r. molecular.Totugi plecrind de la teoria trage cat mai multe suflete.d ".Ji'.. st[pdni gi realitatea? A. .Ei nu au logicd. Intri. rie..108 An unnak._ recteze anumite imagini care sd te atragd.J icolo? R d1. pdnd nu vid nu cred... R: Cam aga ceva.ri Daci srapdnesc rimpul gi . in teorie poli presupune orice. R: Toate exisrd in teorie. sunt consideralii teoretice.. Nimeni nu a iegit sd ne spund de aceste lucruri. apoi sd il teleportezi gi sd il remateriahzezi in alt loc? Nu existd aceasti energie pe Terra.1 asemenea posi_ gr de posibilitatea realizirii R: Teoretic da.. Sd p. Cei care ne conduc de milenii gi care au interes .ki 109 rostul.'p"_lm"rff*f.pu1irf .

prin '40? R: Oficial. A: Dar sunt poze. R: Pdi exact de asta i1i spun ci aceste obiecte zbur6toare sunt posibil pdmAntene. Probabil cd acea zona corespundea intereselor lor gi de aceea s-au hotdrAt sd revendice teritoriul gi si il numeascd Noul linut $vab. Este o posibilitate. Personal cred ca aveau mai mult interese pecuniare $i militare. nimic special.ki An. sigurd de experimentat pentru cd nu mulli puteau ajunge $i de asemenea era o zond. nazi$tii s-au concentrat in mod deosebit asupra unei zone din regiunea Queen Maud. au fost capturate de cdtre . Probabil cd acolo gdsiserd un loc bun pentru a-gi construi o bazFL mllitard. A: Dar dacd de fapt germanii descoperiseri. Dacd te gAndegti la Societatea Thule gi energia Vril.ki Yersus An unnqk ki 111 existd. nnqk kiversus An unnak. Acolo era o zon5. GAndeqte-te ce ei au cartografiat sute de mii de kilometri din Antarctica gi cd au descoperit teritorii imense care nu erau acoperite de gheald. pegteri. . Cdutau ceva cu care sd cdgtige rAzboiul. au inceput cam prin 1903.unnqk.T. . o energie speciali? Dach li se ardtaseri anumite secrete atunci cdnd au ajuns in Antarctica. nepopulatd gi deci nu exista riscul unor scurgeri de informatii. lacuri gi izvoare termale. insd abia in 1938. dar asta nu inseamnS.1l0 An. inainte de sfhrgitul celui de-al doilea rdzboi mondial. A: Ili dai seama cd nu degeaba armata americanA a pomit cu o intreagd flotild cdtre acea zond' Aveau ei ceva informalii! Poate chiar gtiau de un contact E. Daca sunt pdmAntene sau extratereste nu gtim. in urma interactiunii cu anumite forle extratereste. filmulete cu nave extratereste. primele expedilii germane cdtre Antarctica. atunci poli presupune cd sunt pamantene. R: Te ref'eri la Amiralul Byrd? A: Da. R: Sunt poze cu amrmite obiecte zburAtoare.

dar ele sunt interdependente yi deci nu trehue sa exageram. Nibiru' care .112 An. cd au fost coborAli in adAncul pemantului.. gi mi refcr la uflndtorii doi-trei ani ne va aduce rnari surprize. nu reprozrnta nirric special. unnak. prima problemd gravd o vom avea c:u explozrile solare. se intdmpld acum gi probabil cd sunt anumite batem caPul rd gAndim! -' dlemcnle care se srlprapun. ki An. Sunt tot legi ale fizicii. R: Putem plesupune orice. expulzie de materie. Tu vezi ci soarele a inceput s5 aiba un comportament ciudat? R: Eh.fost deja vazutd undeva dupd Pluto? se pare A. Faptul cd acum avem parte de anumite fenomene cumulate. vei avea un rdspuns in cealalti. in ce mai mult. gi deci nu puteau confirma sau infirma zvonurile. 9i va fi 9i mai intens acest bombardament ener- A I{ tarA. Tiebuie sd rAmanem ralionali. A. explozie sosl6bit.ki versus An'unnok ki 113 care le-au dezvlluit anumite secrete? Nu putem presupune cd la randul lor americanii au ajuns acolo $i intrand in contact cu aceleaSi fiinle au ajuns la concluzia ci decdt sA spuni adevdrul mai bine dau <vina> pe nernli. Dacd faci ceva intr-o parte. care oricum nu se puteau aplra. cdci scala fusese depa$rta. Este o reacJie la ceea ce se irrtdnrpla in llnivers. intr-un mod simPlist. ki versus An. ^-e. unn a k. prea se intdmpld toate acum. Mintea umand are darul de a face din lanlar armdsar. dar astea sunt supozifii. To ui u'tiit d" o noul planetd. A [Jrn rntbrmatiile pe care le delin gi care vdd cd se adeveresc din cc. dar cu toate astea existd anumite legi ale fizicii gi matematicii care nu p()1 ii anulate. intr-adevdr se intAmpld cd a. cd au zburat cu nave. Eu c:red cd timpul care va veni. Dupd furtuna solzrd drn rrorembne 2003. R: $tiinla este in continul expansiune. cd au fost iniliafi de cdtre reptilieni. Ceea ce era ipotetic cdndva se transformd in cetitudine. asta cu soarele se qtia mai de mult.unnak. instrumentele de mdsurd a activrtdlir solare au trehuit recalibrate. cdmp magnetic terestru fotuqi.. Eu vorbesc de ceea ce se qtie qi anume nazigtii aveau cercetdri in domeniu. t)a.

a cutremurelor? R: Da. Simtul de cercetator este stimulat continuu gi bdnuiesc cd nu sunt singurul.ki An. E clar cd se intAmpld ceva! R: Da. Soarele are un comportament aparte. . CAnd am fost eu acolo erau aproximativ 50 de antene. Adicd cam la 65-645 km distanld de suprafala Tenei. Aparent pare un proiect gtiinlific ce are ca scop imbundtAlirea comunicaliilor. insd ansamblul lrebuie sd cuprindi 360. sunt reale gi palpabile. po4iunea incdrcatd cu electricitate din jurul pdmdntului. A: Nu crezi cd ar putea fi 9i implicarea HAARP? R: Ba cred. Puerto Rico 9i Norvegia. Oficial HAARP adicl High Frequency Active Auroral Research Program se ocupd cu bombardarea atmosferei superioare numitd ionosferA. De altf'el am fost mai de mult la baza HAARP din Alaska gi am ceva informalii despre ceea ce se des{dqoard acolo. Din cate $tiu exista ceva similar in Rusia.114 An unnqk. Ji-am spus.unnak. aceste fenomene extreme la nivel climateric se petrec. A: $i este public acest lucru? R: Bineinleles cd nu. A: Totugi. trecem printr-un nor de energie. toate au o influenld. Undele electromagnetice sunt apoi reflectate cdtre Pdmant.unnak. El transmite unde care incdlzesc unele zone ale ionosferei cu scopul de a impinge masa in sus. se inlAmpld. aceastd invazie de descoperiri. A: $i cine coordoneazd proiectul? R: Departamentul de Apdrare al Armatei. o antend? R: Este un radiotelescop care are o antend care emite in loc sd primeascd.ki yersus An. A: Dar este un aparat. strapungand to(ul. A: $i se poate utiliza programul Haarp la influenlarea climei.unnak ki 115 personal mA bucur ce trAiesc aceste timpuri.ki yersus An.

Trecem printr-o perioadd nemaiintdlnitd pana in prezent $i este greu sd faci aprecieri. Eu aga consider cd este corect. cu pedepse divine. este rdspunderea mea. ki y ersus A n. A: $i cum putem gti dacd este HAARP so. dar o fac in cunogtinld de cauzd. Trebuie sd ne scoatem din cap chestia asta cu supranaturalul. unn ak.4n. R: Nu. Impofiant este sa asculte ambele tabere. cel pulin nu din postua in care ne aflnm. cu omul care este picAtos gi a produs cataclisme.: [. nn uk ki tt7 A: Deci armata e coordonatorul.R: Da. dar exista anumite calcule care se pot face. md refer la cea academicd gi la cea a cercetdtorilor independenfi. Eu personal cred ce este vorba de schimbdri la nivelul intregului Sistem Solar $i care se datoreazd interacliunii cu norul de energie. doar sd infelegem ci dcolo unde sunt fenomene naturale ele au o logicd fizic6. ki An.si echilibratd. iar acolo unde sunt nenaturale au o explicalie $tiinlificI. adicA centura de care i1i vorbeam. Sunt lucruri logice. DacI qtiu cd soarele emite radialii gi stau la plajA. A: Am mai putea transmite ceva cititorilor? R: Si se informeze permanent. dar clima se va altema aberant $i din ce in ce mai intens.sus.''t 116 An unn a k. Numai aqa igi pot face o opinie corectd . CAnd $i unde va acliona HAARP nu $tiu. ki v er. unnak.niversul? . . A: Solulii avem? R: Sd informdm lumea pentru ca si igi poatd face alegerile in cunoqtinld de cauzd. Oficial au spus cd acest proiect este un salt R: Nu putem $ti. A: ldeea e ca nu putem face nimic.

el a adus acestei minunate jdri RomAnia. In prezent el este stabilit in Suedia unde igi continud munca in domeniul cercetdrii gtiinfifice. 9i sd ajungem la o solulie de evitare a catastrofei finale. A: Dar care este motilr. Aryana: Tu cum percepi perioada in care trdim. 1i se pare normal6? Argus: Pentru orice om lucid este limpede cd traversdm o lume bulversatd. recunoa$tere internalionald. o entitate cu o misiune gi un destin foarte speciale. ci in primul rdnd sub aspect moral. lume care gi-a atins limita criticd a propriei existenle. abnegalia gi ddruirea sa. o fiinlA pentru care iubire. De-a lungul timpului. armonie. $i el este gi va rdmdne un cAutAtor al Adevirului. Acestea sunt unele din pufinele motive pentru care l-am rugat sd imi acorde un interviu. trebuie si admitem cd suntem . Este un om a cdrui formalie gtiinlificd il pune mai presus de orice dubiu. cum se doregte a se llsa impresia. mai ales sub aspectul diferenlei domeniului de interes pe care fiecare din noi il abodeazA. echitate.V Argus este un bun prieten. prin munca. nu doar sub aspect economic. disperatd. Ceea ce m-a frapat intotdeauna a fost comuniunea ideologicd gi similitudinea informaliilor. Eu am mare incredere in el datoritd imaginii de ansamblu pe care mi-a dovedit adesea cd o are asupra lumii. nu sunt doar cuvinte goale. moralitate. spiritual. derutati.rl. ci reprezint[ insdgi raliunea de a fi. cine este de vind gi cum putem injelege ceea ce se intAmpld? Argus: Dacd vrem sd inlelegem ceva din ceea ce ni se intdmpld in aceastd clipd. Aceastd crizd morald constituie cauza esenliald a momentului in care ne afl6m.

protectoare gi iertltoare a$a cum l-a infbligat Iisus 9i a. nevoia de iubire necondifionata a tuturor semenilor este o necesitate absolutA a conviefuirii in pace gi armonie. egoist. rdzbundtor qi agresiv cu semenii' Istoria sa este una a violenlelor. i s-a spus continuu cd este separat de Dumnezeu gi... o mare dezastrul unui rdzboi.adevdrul" coni'eclionat de cei ce au delinut puterea politicd gi economicd. Absolutismul religiei devenise la fel de crud ca. $i-a exacerbat orgoliul devenind individualist. nu-i poate veni decdt ascultAnd orbegte de reprezentanfii de pe pdmAnt ai unui Dumnezeu pedepsitor.ki versus An. treptat. Marea masd a fost totdeauna minlita. a crimelor gi a rdzboaielor. revelarea originii divine a tuturor oamenilor care decurge din condilia de fii ai aceluiaqi Tatd (Dumnezeu). demn mai degrabl de vremurile mitologice $i tribale decdt al rurei religii constituite ulterior. in mintea multor oameni stdruie o intrebare simpld: - meditat. omul s-a indepdrtat de un astfel de Dumnezeu $i s-a preocupat fie mai mult. indemnul de a sdvdrgi intotdeauna binele aproapelui . in loc de entitate izbdvitoare. manevratd. Invaleturile marilor spirite nu ne-au fost suficiente. cum putem schimba ceva? Argus: Cunoaqte adevdrul gi adevdrul te va face liber. fie exclusiv de condilia sa materiald decAt de cea spirituald. emnat decdt un cumul 9i festate de-a lungul isto- in u aga-zis pdrea lumea din Estul subvalorile Ceea ce estea' a regr- Pentru murilor comuniste a fost. l-a culpabilizat pentru aga zisul . a luptelor fraticide pentru acapaftrea de bunuri pentru dominaiie politici Si relig.pdcat" al Evei gi al lui Adam. dar ce putem face.unnak ki 121 aici datoritA gravelor erori pe care le-am comis de-a lungul timpului prin necunoagterea adevarului despre noi.unnak.a ium il relevd cunoaqterea actuald. politice gi nu numai a existat din vechime 9i existd ntuat. in loc sd se pund accentul pe latura divind din om. Sistemul occidental' cel mai ldudat. Mdntuirea.ki yersus An unqk. Cel ce a voit sd le releve oamenilor adevdrul. In numele acestui zeu. gi eu cred acela$i lucru. s-a excomunicat. ignordnd semnificalia simbolicd a legendei.120 An. indiferent. N-au putut realiza o masA criticd. dacd ar fi fost respectate. ar fi fost suficiente sd fericeascd lumea prin stingerea tuturor conflictelor intre oameni. i s-a spus. exploatatI $i linutd in ignoranti. omenirea ar fi fost astdzi cu 2000 de ani in avans. Dacd s-ar fi luatd in seamd doar cdteva din invdldturile lui Iisus.ioasd. religioaqi se. Totugi accentuarea prdpastiei economice.i cel politic. iertarea. A: Aqa este. s-a spanzurat gi s-a ars pe rug. in egald mdsurd iubili fErd nici o discriminare. dupd o clipd de eufbrie.unnok. Dumnezeu a fost transformat in inchizitor.ki An. Treptat. neindurdtor gi aspru.sunt chintesenle de adevdruri care. s-a schingiuit. a ajuns in colaps gi nimeni nu vrea si discute cauzele . a fost rdstignit. A dominat .

ki vers.ki 123 Argus: Contrar a ceea ce ne spune qtiinla oficiald. Nu a inleles cd totul este interconectat. am fEcut mult rlu ucigand. distrugAnd. jefuind.tmqk ki An. fiecare gAnd potrivnic semenilor nogtri. Este clipa confruntdrii a doi factori esenfiali: omul gi universul. ultimi ore nu se mai limiteazd la simple afirmalii ci aduce argumente de ordin qtiinlific 9i pragmatic demonstrAnd existenla unei surse spirituale inteligente. Aceasta a fost marea gregeald a filozofiei 9i a gtiinlei materialiste. ddndu-ni-se liberul cunoa$terea de arbitru. Existd acum o intreagd literaturd pe aceastA teme.unnak. . Legea de fiinfare gi de funclionare a universului este aceea de infiptuire a binelui. Nimic nu poate exista izolat. lumea este a$a cum o gAndim. neiertrind. sd ne controldm intreaga noastrd gAndire gi comportament fdcAnd pasul spre o radicald schimbare. este clipa confruntdrii dintre om gi Dumnezeu. nu am optat intotdeauna prin lunga noastrd odisee cosmici pentru bine ci am sdvArgit multe erori.utnqk ki versus An. Mintea noastrd insdqi este o pAfticice din marea minte a universului. Universul nu mai are ribdare. cd prin g6ndire noi ne credm propria noastrd realitate. prin mii de surse venite din univers. in acest moment s-a aj uns la capdtul funiei. Ne putem salva acum sau niciodatd. bine sau rau. Din nefericire. DacA nu ne place lumea in care trdim. cauzd prim5 a intregului Univers.122 An. fiecare gest distructiv au provocat $i continui. Dar dacd pdnd acum Universul a avut rdbdare cu noi. separat de intreg. cd tot ceea ce facem sau ni se face.$ An. Ni se cere doar sd facem uz de inlelepciunea care ne conecteazd la sursa noastra divine gdndind qi sdvdrgind binele. trebuie sd inlelegem cd ea nu este decdt rezultatul propriilor noastre erori. sd genereze mari dezechilibre $i la nivelul intregului univers pentru cd toate sunt legate intre ele qi interdependente. cd deci.unndk. evident. mai clar spus. Fiecare intenfie de a face rdul. Acum mai mult decdt oricAnd suntem chemali. influenleaze intregul univers.

. ne spun ca ne aflAm Ia sfrirsirui unui ciclu.!i*.. iri"a.". Universul. modificanJ "i.. Este suficient doar sd vrem.. va stabili un raport de rezonantd. Gralie acestui fenomen.unnah_ki verstt An unak ki An unnak ki versus An unnak. .. ori nu va fi deloc. o epoca a congrii. preg[tirea pentru noua lume va insemna qi un timp al puriticdrii prin multe incercdri catastrofe naturale. intreaga lume vie. Scdldat in noul cdmp energetic de inaltd frecvenld.... Cu alte cuvinte. ADN-ul uman va mai adduga. pimAntul.la marea sincron zare galacticd. agresivirate. ADN-ul uman ar fi avut 36 de spirale gi intr-un timp mai indelungat s-ar ajunge din nou acolo. Autori care par a fi bine informali ne spun cd prin gAndurile noastre noi putem influenla in sens benefic chiar qi cAmpul de energie din centrul Galaxiei noastre. A: Sd sperdm cA aceasta nou5 energie ne va invAlui pagnic qi cd schimbarea va veni ldrd pierderi gi ci toli vom apuca sI tr[im in aceaste noud lume.".upra:i^:19i."ritaiii activiralii solare gi scdderea magnitudinii cdmpului peo_ magnetic. din ce in ce mai cI ne aflAm la o rdscruce.a. foloseqte pentru cvenfd christicd"."i. A: Dar cum crczi cd putem reduce pierderile sau mdcar intArzia pufin. Avem deci aceasta $anse de a influenJa viitoarele evenimente cosmice in favoarea noastrd.r'. sub $i toate formele sale _ va deveni incompatiUif inalrd trecvengd qi va fi anihitar. irt. Toati zgura gdndurilor noashe acumulatd in mii de ani plutegte acum deasupra capetelor noastre .-".i.. cei ce vor supravielui vor suferi . nu molecular.ii. Argus: Din nefericire. f*. Ngua energie va insemna o noud epocd in existenla lumii gi a Cosnrosului. Nu! Secolul al XXI-lea va 1-r al spiritualitdlii.ki 125 A: intr-adevdr sunt voci care afirmd. nostru gi frecvenla noii energii care va scdlda plaaeta se Argus: Aga este. cum o numesc cercelalorii din domeniul spiriiualitalii.egoism....i.afectdnd cerul. cei vletut doar care igi ela comportamentui pe pe un registru de frecventi mai inalt. An. putem evita un sfArgit catastrofic numai prin schimbarea modului de gAndire.sau distructive ia adresa naturii ". Vezi tu.mane foarte pufini pi numai dintre aceia care vor fi capabili si inleleagd mesajul acestor vremuri.124 des.in evolulia sa $i la incepur O" . s-a spus ci secolul al XXIlea va fi al religiilor. boli incurabile. insd in plan energetic. dar majore vor fi cele nevdzute cu ochiul liber.oaa.irn? . Voi ...r... ori nu va fi deloc. Beneficiile vor fi imense. mari instabilitdli sociale $i dificultali economice. incd zece spirale pe lAngd cele doud existente. J.d. EI spune o-cosmic de acela in care a acum va fi o noui venire h in care invdfdtura sa va fi . Ca urmart .'A rnceput de. toate celulele "^. De noi depinde dacd va mai fi. razbunare . Din centrul Galaxiei noastre Tema flux de energie de inalti frecvenli "l O....Toate sursele care se refere la acest montent al universului. A: $i in ce crezi cd vor consta schimbdrile? Argus: Vor fi nenumdrate.. in consecinld qi vechile . Din cei mul1i. pdnd c6nd mai mulli se vor Eezi? Argus: Este momentul schimbdrii frrd de care nu se poate intra in viitor. *'r""" vor e cu o operd insemnatE in ifitualird{ii. "ou lenomen care va determinao mullime de transfJrmdri in u""..i timp al transformdrii.tei spirituatizaie. a viefii ". sunt modificdri care demonstreazd cre$terea "l. Se crede ci intr-o epocd..p. numit de cdtre unii "orrni"". s-o numim metaforic adamicd.. vor r5.." . Tot ceea gindi re negativd..i ..l..

ki 127 tsxrsra sulrclenre dovezi oferite de cei cu hrand exclusiv vegetariand. De aceea se crede cd hrdnirea camivori Ia om cdt qi la alte specii va fi -ar6t ". intr-o lume spiritualizatd. va fi cea care va domni in viitoarea societate umanA. o indumnezeire a omului care .unnak. de origine vegetald. propdvdduit prima oard de lisus.""i. Cel mai putin inpies fenomen din ordinea cosmicd 9i argument i. Nu are nici o gans[ in viitor.ki An.inour_ a originii noastre divine gi a rostului pentru care suntem aici.. marile averi? Argus: Atdt cat se poate prevedea acum. Modificarea comportamentului in acord cu legile sacru_ .mdndncdJ pe altul ca sd nu fii tu mdncat."..i .. Atenlie! Nu este citat Marxl A: Asta cred cd se aplicd mai mult in fostele {dri socialiste. ". Iui va elimina legea karmei din destinul uman qi ca urmare vor lua sfhr$it bolile gi suferinfele care erau explicate prin acest mecanism.. punerea sa in inferioritate sub orice formd. de huzur. pe care o vom incheia "a la ooflnla noastrd pentru a continua sd experimentdm in alti timpi. cum naiv considera Darwin gi if . Este total de neinleles cum. Braden sustine cd se va trece. proprietatea privatd se va plstra.. Cooperarea venitE din spiritul de intrajutorare. in numele politicii liberaliste se poate susline de cdtre oameni ce par a fi consumat in viala lor cdteva lecturi.""t i. dominantd astdzi. cA este normal gi moral ca unii indivizi sd aibe tot $i altii nimic.invinge ca sd nu fii invins" . n9u creier pi o noud biologie.ra transcende conditia sa animal5.. este contrard moralei divine.*1i" lr"a emulii lui actuali din interese foarte p.Viitorul model social nu va fi nici comunibt gi nici capitalist oricAt de mult este cidelnilatd economia capitalistd de piafd. Adams Smith spunea inci din secolul al XVIII-lea cA orice avere este un furt..". dincolo de valul care ne ilesparte acum cand ne afldm in cea cle a 3-a dimensiune. creierul uman va obtine capacitutea Je u penetra in invizibil. .li1t transformdri biologice care le va oferi o inldligare fizicd corespunzdtoare varstei de 33_35 de ani (aproximativ vdrsta lui Iisus). Dacd toate resursele unei comunitali au o limitd. prind la intelegerea sacruiui.126 An unnak ki versus An undk.il. pdntr-o moarte iminentd ca pdnd ucum._ vent de atei impotriva ideii de existenla a divinitaii. ConcurenJa este inumand gi imorald.. aanau_i_se u. bazatd pe concurenle.. specii cu alta. altfel spus. A: Adicd vor dispdrea proprietdjile private. doborArea partenerului de competi{ie. dar numai in limitele bunului sim!.. Va avealoc. A: $i probabil ce vom avea parte qi de un nou model social. . nu este clar cd ceea ce se adund intr-o parte se ia dinlr-alta? Orice avere in exces. A: $i toli vom beneficia de aceste schimbdri? Argus: Se crede cd toate fiinlele de pe Tena vor face un pas in dimensiunea urmdtoare. il constituie cruzimea constatatd in naturd prin nranii"u unei.tea la fen9m91 biologic inevitabil. adicd atdt cAt este necesar pentru o existenld decente. int-o lume sdraci este imorald. Evolulia este dirUatd de resorturi cosmice gi nu de intAmplare.ki versus An.. Voa. Are o conotalie strict darwinistd : . op*anau_r" adevdrului despre noi. Argus: Eu sper ca noul model social sd fie unul bazat pe principii divine. In dimensiunea a 4-a gi a 5_a la care G.unnqk. Vom inleiege vrala este doar o experienp. in alte forme gi in alte sfere de ^ **. ce se poate trdi foarte bine gi cu prot"irr"i. ua iirpur". conhard ideii de divinitate.. Obiectivul' esenlial al "un:ult:rii evoluliei il va constirui exrir)derea capacitarii O" tere a creierului..

. liri culturS. dar cu oameni onegti. societatea are nevoie de pres6. culmea.128 An. Sunt oameni de caracter. . noi venim dupd zeci de . gtiu gi eu mulli oameni din media dotali cu bun sim!.ki A n. {Iri scrupule dar cu multd rdutate gi ldcomie. care igi vdnd sufletul pentru cafva arginli. eu cred cA presa. Sd spunem cA a$a este.ki 129 un model util societdfii ci doar vedetele de carton care cad la prima ploaie. frrd nici un alt merit decdt acela de a-gi etala belciugul din nas. Dar cAnd cAinele turbeazi. responsabili. Argus: Sigur. O presd liberd inseamnd o lume liberd. de o mass-media putemicd. Eu cred ':i 2i de ani nu sunt suficienli pentru a ne maturiza. ki versus An unnak. De altfel presa liberd inseamni libertate de exprimare.. $i crede-md cd nu exagerez cu nimic cdnd spun asta. obrdznicia gi anatomia posteriorului.sponsabilitatea pe care o au.. A: Eu nu subscriu ideii. cinsti$ 9i care. Probabil cd cu timpul se va cerne. Noi . Din pdcate in presa bulevardierd ir-rtdlnim o grdmadd de indivizi amorali. A Trebure sd fii ingiduitor. profesionigti care sd inforrtrc-ze si nu si dezinformeze.unnak. corecli. .rr:. sigur de aici 9i pdnd la libertinaj este cale lungd. nu trebuie sd i se se pund botnild pentru a opri raul? A: Eu cunosc oameni de presd a ciror probitate morald este mai presus de orice indoial[. iubesc RomAnia qi poporul romdn. este o unealtd de nddejde a democrafiei. dar adesea se dovedegte contrariul. dupd cdgtig a ucis ultimul dram de bun simt din sufletul celor implicali in mass-media. de ccnzur6. Argus: Occidentul numegte presa cAinele de pazd al democraJiei. ftrd culturd. Poate par aga.unnak.hi verstrs An unqk. A: Si gtii cd ei acoperl un segment al cititorilor. Goana dupd audienfd. de mare calitate umand gi profesionald. conqtienfi de rr. lfugus: Sigur.

.teplin conetienr-de _T"1tl sa taJd de semeni..i Argus: Poate cel mai mare defect al celor care dau tonul in democralia occidentald este naivitatea cd pot exista astdzi oameni atAt de corecli. dar care ne oferd totodatd posibilitatea de a schimba banda in care acliondm.. Noi am generat situaliile respective....J viala cu legile universului.rrir"r. acesrel nalvltali sau poate nu al naivitAlii ci doar al unor area de anarhie sociali.ii*. in care intrd toate gdndurile gi trdirile noastre... sd observAm unde am ajuns noi ". p"t. n. A: $tiu.anarhie in Rom6nia.. Altfel Lrf ..r.ri reme. rdzboaie.].. noi cobordm. Chiar a inceput sd imi placi sd fac pe oracolul ! hirnicia gi coordonarea inielieentd"" a in ". regr runclronale. dar noi ne-am putea schimba soarta dacd am vrea! Soarta noastrd este data de o anumitd frecven{d pe care acfionim.. d. ordinea *.. .i" 1"-.lucreazd in presd gijustili. lhre nici un control din panea societdfii care trebuie si_gi apere interesele. _"rg"i'rrrll departe. noi suntem responsabili.de acljune totald.. acelasi timp. corecli.j viala. A: Dar tu cum vezi acest cAmp morfogentic? C: Eu il vld ca fiind o mare de energie.i.i". ditate pe care universul nu o mai tolercazd.. Asta inseamnd cd destinul este o construcfie de cdmpuri morfice care ne coordoneazd gi ne ghideazd.l.. Adicd. . De aceea apelez la el ori de cdte ori am informalii care trebuiesc cumva verificate.J a-. $t in.g"'.. A: Eu nu mi-ag dori o dcmocratie de tip chinezesct ^ Prefer una dar int bundtdf ild.unak. atunci vom acliona conform cu programul inscris in ea.i. dar cu toate astea cred cd existd qi o predestinare."..] O""alrnrl n-a lo ordine in pr"p....." rz"rd de o democrafie adevaratl... C: Tu qtii teoria mea! Indiferent de ceea ce urmeazd sd vin5.130 An.."ri'." i. vroiam sd te intreb dacd tu simli sau gtii de anumite evenimente care urmeazE sd se producd... a" on"qti in"at penrru cei care.t. care ..lp'l. cA toate instituliile existente 6..rnnak.jT::Y:11" cd viitorur om. * . " "ir".Ul rroenate. Argus: concruziu f:lTi Dunarea vor trebui sd fie radical modificate p"nt* .i to curningiria !f.i"ra Argus: Democralie? VI incercarea de a deslugi anumite previziuni sau scenarii l-am contactat pe Costin.i prin in """r." . dar care sunt dublate de o pregdtire tehnicd..i.. le opulaliei este pur 9i simolu la nivelul acestor institulii. cataclisme. etc.5t'i*. Dacd mai este nevoie de altc argumente pentru a vedea ce au insemnat 20 de ani Je democralie .ki am trecut de la dictaturd la democra{ie. cu siguranle. A: Iardgi am ajuns la tinel C: Vdd. C: Da.. Ei urcd. "".i comparabile cu cele americane gi sd aibe productivitate... D. etc. p. pe .. -occidentali. A: Am primit in ultima vreme o multitudine de informalii despre viitoare ristumdri de situalie. dacd noi rezondm cu o anumitd bandi vibratorie. conduc ar fi altruigti. 311. El este o persoani care are capacitdli extrasenzoriale. . J*i"u economiei au permis Chinei sd construiascdL .a s" uarn. "t. erupfii.kiversus An. gi aici md refer la intreaga crealie care a trdit vreodat5 pe acest pemdnt.

Ei au venit cu misiunea de a anula anumite suprasarcini. Pol Pot. in ambele cazuri insd. este resplata noastrd. Ele existd gi sunt reale. Stalin. dar menlionez i""a oAute. Odatd ce a atins masa critici ea incepe sd devini manifestd in plan frzic.ki 133 contdbuie la modelarea viitorului prin crearea unor cam_ puri morfice specifice. A: $i nu putem curala sau dezactiva acest cAmp? C: Existri o teorie conform cdreia se curdja gi singur. Asta inseamnd cd informalia. etc. Aga s-ar explica aparilia unor oameni ca Hitler. A: Mai clar. noi l-am fEcut manifest. trebuie sd vezi procesul ca fiind un proces de germinare. Jont generate de noi. dar daci el a existat in cAmpul informalional al universului. care a inceput sd creascd alimentatd de trdirile 9i gdndurile noastre. frica. insi pot fi create in baza unor informalii eronate. I A: Dar odatd creat acest camp morfic. A: Adici daci noi primim informalii apocaliptice asta inseamnd cd ele vin din egregorul unde se afl6 stocate acest gen de energii? C: Da.unnqk ki versus An. A: Asta inseamnd cd ele pot fi qi fals create? C: Da 9i nu. Ele sunt forme energetice de sine statetoare care sunt create qi alimentate de trdiri similare. gAndul care a stat la bazd este nereal. dar energia este manifestd. noi doar ne-am racordat la el gi l-am alimentat. noi am fEcut-o? A: Adici aga numitele egregoare? C: Da. Mai clar: universul ne-a trimis pe PdmAnt rdsplata! A: Extrapoldnd. noi am creat un egregor apocaliptic Ai noi il alimentdm? C: Dacd a fost creat de noi. de polaritatea acfiunilor.ki versus An.unnakki An. "i" A: Mai clar dacd va veni ceva catacl. poate fi modificati A: Terra are cdntp morfic? .unnak. Existd o sdmAnJd. da. De-a lungul timpului s-a mdrit gi a fost hrAnita de emisiile oamenilor. Dacd informalia existd acolo. corespunzetor unei frecvenfe. dacd se schimbd polii Si vor fi cataclisme. Este cam acelagi lucru.ismic. adicd devine vizibili. noi doar i-am dat putere.132 An rnnak.

134
C: Da.

An.unnok.ki versus An.unnak.ki

An. unn ak ki versus An. un nak.

ki

135

zice cd dupd ce vor inceta aceste dezastre, omenirea va intra intr_o erd a picii.
se.

A:.Dar

Itfel in logica lucrurilor. Dupd de echilibru. Ca sa se poaia trebuie sa primim inapoi ceea
_^_L: pozltlv, am putea anihila sau Ou, dacd noi tofi, adicd marea majoritate am gAndi
md.car

energie negativl?

i"."a."u u"?^ta

mental gi distructivi gi asta se refl rnconjuritor. Terra este o fiintd vie, mult mai putemicd si mai bdtriind deciit noi. S_o fi sdturat a" rni"ir.'ri.iaii .*l o distrug! Existd chiar studi Masaru Emoto, care aratd Ea le preia informaliile din c ziteazd in oceanul planetar rn permanenld de emisiile avem posibilitatea de a influenla gi modifica structwa apei. inseamnd c[ noi avem _Asta ;;;il;ii;r;;;*; 9i. infl uenla srructura crimputui r*roe"".ii"] rvrar clar. nor ne putem crea realitatea fizicd.in care-traim. $i realitat ea fizicd prezentd esre rnsplata noastri. .A: Adicd md refer la criza economicd, foamete, .erd;;;i;

sau un ciimp informafional, dar asta inseamni cI acea masd de oameni trebuie sd uiu" ga"auri 9i similare gi totodati trebuie sd aibd puterei anihila emisiile celor ce vor ramaoi i" "."ig"i"a i" " venld. Sd gtii ci totul este "ontinuu?";;;; Tot ceea ce emitem rdmdne intreaga creatie suntem un totul cu vibralia noastrd. distrugerea masivd a ultimi

C: Da. O mare masl de oameni va putea modifica un egregor

iaiJ

3:lif::

lumea a treia, poluarea cu petrol gi toate celelalte. $i cine gtie ce o mai veni! C: Cdmpul morfogenetic ne poate spune, dacd avem urechi sd il auzim. A: Cum? C: Sunt multe modalitagi. Cei cu capacitdli extrasenzoriale se pot racorda pur gi simplu la acest camp gi pot scoate informalii de o mare acuratele. Mai existd qi alte moduri, putin mai tehnice.Tu ai auzit de proiectul Webbot? A: Nu. C: Webbot este un program de calculator care a fost creat in l997de Cliff High gi George Ure, cu intenlia de a prezice fluctuatiile bursiere. Se vrea a fi un fel de magind de citit viitorul, dacd imi permili exprimarea. Interesant este faptul ca ace$tia doi au descoperit ci analizAnd algoritmii pot vedea gi alte evenimente ce urmeaze a se produce pe Terra. A: Dar cum funclioneazi? C: Programul cautd anumite cuvinte cheie, prestabilite in baza unui lexicon. El folosepte un sistem de monitorizare a tuturor informaliilor existente pe web, trimitand pe net spideri @Aiaru:jeni), care caute cuvine cheie. Atunci cAnd le intdlnesc ei extrag fragmentele de text in care sunt incluse gi le trimit cdte serverele mam6. Aici, informalia este stocatd, filtratd, concentratA gi prelucratd. in acest mod softul i;i dd posibilitatea de a aduna laolalti gAndurile a miliarde de oameni. intr-un fel acest program citegte cAmpul morfogenetic, adicd emisia gAndr.rilor oamenilor. Ei suslin cd sunt capabili sd examineze congtiinla colectivd, iar acest lucru le d[ posibilitatea si facd doud tipuri de aprecieri de scurti gi de lungd duratd, adici pe termen de maxim 90 de zile 9i pe termen de zece ani. Bineinleles cd ei spun cA pe termen scurt au o mai mare acwatele.

136

An unncrk.*i vers

s

An.unnak.ki

A n.

unnak. ki versts A n. un n ak. ki

137

A: $i ei pot iDterpreta toate aceste date? Da, cdci au cuvinte cheie care fu" _C: fart" dintr_o bazd uria$A de date, aproximativ trei sute a"rnii J".r"ir". Ei o"u!1rTi, inrreaga rerea. adicd,nuloritrt.u tiiri;;; '" ' uanoe$te_te cd noi stdm intr_o mare de informalie, in asemeni unor pe$ti. Sa specii, dar cd pe noi ne Dacd am crea ni$te ro_ ze, acegtia trimigi in adAncuri, pus sd caute, adici ntralie, etc. C: Ei ai o acuratele de 50_60%. Au spus unele lucruri care s-au dovedit a fi reale gi au fEcut in timp s-au dovedit a n nerbnaate. "i," S;;-:_.rnoir1; prezis atacurile asupra tumurilo, g"r"n.. a.rurtrui nu*_ tei Columbia, cutremurul ain O"""unuiinJ^;, Katrina, cdderea bursei, dezastrul p.oar. a" a"r".il.J de petrol, etc. A: $i cum au ales cuvintele cheie? C: Au luat cuvintele dominante. cele care apar prepon_

"p.;;;;i;;; ;;;;i

derent

.

in limbajul

lexicala care sa. conlina maj ori rarea to4a. emolionalii 9i tensiunea existenta tu niuetut poputu_ !iei, luatd ca un intreg. Este interesant cle {icut o remarcd.: majoritatea au un caracter preponderent .irrformaliilor negativ, degi programul nu cauti un urp."i unurrl.. Din punctul meu dc vedere asla inseamni Ja i".rr.air*""" care noi o trimitem catre congtiinfa negativd. Se nu re miri daci efeciul in unul rdu.

conrun. Astlel au creat

il" ;];;"

;:,_.i;;; ;;;;;

,"i".;;;i; .r;'#;

pl;;;,;';

A:

plinij

C:

$te-te dacd s-ar indear fi catastrofal I

A: $i datele pe care le oblin sunt puse in slujba guvernelor, sunt publice? C: Sunt date publice. Oricine poate avea acces la ele. Ei nu lucreaZd pentru nicio organizalie. A: $i scriu articole sau au emisiuni? C: Ei scot periodic rapoarte. Daci ai vedea ultimul raport. . . A: Ce spune? C: Chidr vrei sd qtii? A: Md gdndeam chiar sA il povestim. Eu consider ci este important ca oamenii sd gtie. Dacd nu va fi nimic, cu atAt mai binel Asta'este qi motivul pentru care te-am iontactal. Vroiani sA verific anumite infbrmalii legate de evenimente viitoare. Eu.cred cd este bine ca noi sd fim informafi. Nu este necesar si fii savant sau academician pentru ca se iJi dai seama ca se intampla ceva! Este suficient sd te uili pe geam sau Ia gtiri. Planeta a luat-o razna. Avem 3-4 cutremure pe sdptdmdnd de peste 6 grade, inundalii, incendii, uragane, furtuni anormal de puternice, ghea;a se desprinde de la poli, oamenii sunt nduci, animalele 9i mamiferele au probleme de orientare, pdsdrile migratoare au inceput sd plece cu trei luni mai devreme, avioanele cad, 1i{eiul erupe gi polueazd... qi nimeni nn vede nimic! C: Pdi e mai comod sd nu caufi explicalii. Dacd a1]i un rdspuns care nu iJi convine gi la un moment dat va exista o situalie in care i1i vei da seama cd trebuia sd iei de bun ceea ce gi s-a spus, ai avea mustrdri de congtiin{d. Aga stai in ignorantd qi in caz cd va fi ceva vei putea spune, p5i de ce nu ne-a anunfat nimeni? A: Da, este gi dsta un mod de grindire. $i cei de la Webbot ce spun cd va fi? C: Ei doar interpreteazl datele. Din ceea ce au cules se pare cd pAnb la s{brgitul anului acesta avem doud

138

An.unnqk.ki versus An.unnak ki

An.unnak ki versus An unnak ki

" 139

probleme majore. Una ar ti un rezboi care ar trebui sd porneasce undeva prin noiembrie $i care va fi precursorul unui rdzboi mondial, iar alta va fi clima. Totodatd ei vid cd vor 1i probleme cu alimentele. Se pare cd, acest lucru se va datora unei modificdri climatice care va incepe cu emisfera nordicd. Ierni geroase, inundagii extreme, asta insemnAnd revdrsdri de rduri, valuri uria$e, alunecdri de teren masive, se vor abate asupra acestor zone, iar populalia va fi obligatd sd i$i ia misuri sau sd migreze. in datele lor apare informalia cd Spania, nordul Italiei, Elvelia, Bavaria gi munlii centrali ai Europei vor deveni loc de refugiu. Aceasta se va intAmpla in iama-primavara aceasta. Populalia va cduta si igi stabileasca un nou cdmin in aceste zone inalte. Cdnd vor crede cl totul s-a lini$tit, in zonele muntoase vor apdrea noi fenomene nemaiintalnite: vant foarte putemic, a cdrui comportament iese din tiparele obisnuite, geruri extreme gi de duratd. in raport se vorbegte de vrint cu un caracter unic, necunoscut europenilor. A: Eu auzisem cd in zonele montane este bine, cA sunt locuri protejate. C: Eu nu auzisem asta. De fapt eu nu simt aga. A: Dar tu ce simfi? C: Eu cred cd trebuie si stai in zone unde ili vei putea cultiva mAncarea gi unde sd ai apa. A: Dar gi la munte este ape, po{i sta ldnga un izvor. C: Dacd izvorul va mai fi acolol A:Cum adicd? C: Hai si mergem pe scenariul meu, combinat cu informaliile de la webbot. Dacd iama va fi geroasi gi lungd, adici o sd se intindd pe 6-7 luni, vantul extrem de putemic, asta inseamnd cd nu vei putea cultiva nimic, animale sdlbatice nu vor fi, deoarece vor muri de foame sau vor inghela, fructe sdlbatice nici atAt, iar casa ar fi

la furtun6' cdci altfel bine sd fre fEcutd cu rezistenla mare un adipost' fErd ea. Ai o rezervi de hrani' ai i"-r"i continuare' daci i1i oblii hrana? in t" *iti*ua, asta va insemna ci izvoarele iqi vor 'Exista posibilitatea ca apa sE ajunga la "-"ifnl""rrt"f . sute de kilometri dePdrtare' A: Pdi 9i la ges iii va modiflca cursul! poli cultiva La C, r]"fi iolosi pdnza freatica' munte nu.

o*i irr tt"ei Ct

..iii".

l" i"t

f;:;;;;'

a

aiirba de hrana' Ei spun ca mode-

C: Da gi vor continua 9i I cu atenlia ca se va incerca manipularea sa ^"a"n"u'ut.ug iuiotui tutt-tediei 9i a presei care va incerca, ln.culon u"t"nu"r" aceste stari cataclismice' zugrdvindu-le incerca slabilirea sumbre. Prin aceasta se va *""fiterea increderii populaliei in guverne- Cu gi vor extsta mant"roi"iiil toate aceslea populalia se va revolta asemenea se festalii masivi la nivelul intregii Tene' De

;;;;t

140

An. unnak

ki

vers us An. unnak.

ki

A n.

unnak. ki v ersus An. unna

k.

ki

141

ne arate cA vom trai timpuri nemaiintalnite. A: Dar ret'eritor la climd, ce spun?

C: Ei spun cd oscilalii fierbinte-frig vor domina planeta incepAnd cu sfhrgitul lunii septembrie anul acesta ti cd acestea vor duce clar catre doud anotimpuri. Se pare cd $i soarele va avea o vir'd. Ei zic ce vom avea qi in Europa firtuni de gheald, ninsori abundente, etc., care vor afecta toate ldrile, inclusiv Germania, Elvelia, Italia, Franla, Austria, Cehia. A: $i de RomAnia nu zic nimic? C: Nu. Probabil cA nu contAm. Bineinleles ca se vor gdsi isteli care sd zicd cd dacd nu suntem pomenili inseamnd cA nu va fi nimic. Cam asta spun cei de la webbot. Oricum, pe scurt, din aceastd toamni evenimentele vor incepe sA se dezlAnfuie gi succesiunea lor va fi una rapidd gi dezastruoas6._Nu ne vom reveni dintr-unul ci vom da in altul. Vom avea cizd economicd, foamete,_ €ii'irplii vulcariice, cutremure, incendii, furtuni violente, lngliil'ffudifi c6ri"la'ilivelitl scoarlei tereste, piobleme cu
C: Ei zic cd gi anul acesta vor fi ceva probleme, insi cd din vara lui 2011, se va vedea clar cd soarele va avea .fniompo-offi enr-had'rii:ltf aikeiiltanirtoidlilearata? i cd Ceea ce am pilit cu soarele anul eputul minor al unor grave modificdri ce va avea loc la nivelul emisiilor acestui astru. Se pale cd tot soarele va face ca o serie de cutremure sd se abatd asupra Terrei. Ei spun ca evenimentele care apar la nivelul scoarJei terestre in 2011, vor avea ca rezultat modificarea geografiei solului, inclusiv la nivelul fundului
oceanului. A: PEi deja au inceput! C: Da, gi vor mai veni.

'

Ce este i C: Este un fel de detector de unde gravitationale. Acest lucru nu a fost realizat. in Germania. Echipa de savanli care lucreazi in cadrul proiectului a sesizat ca un zgomot a c5. se declan$eazd o razd laser printr-o oglindd pe jumdtate argintatd. nici mdcar lucrurile legate de Terra.ki An unnak. tu ai auzit de GEO 600? A: Nu. A: Eu nu pot crede ii lagi de izbeligte pe cei ce valabil mAine. Aceasta imparte lumina in doud fascicole.rui sursd era acesta? kHZ. trwfiita . Se i afla in apropiere de Sarsted. Razele luminii reflectate se recombind in separator qi creeazd un tipar de interferenld a luminii. A: Dar poate cd oamenii nu gtiu.ki 143 Nu am stat sd analizez. Va Eu mi-am gandit rezercd ai sd ili vor cere ajutorul. in schimb.142 An.wtnak.. Tu nu vezi cd apar informalii contradictorii. Orice schimbare de pozilie a acestor regiuni inseamnd o varia{ie a lungimii relative a traseelor.unnak. GEO 600 se pare a fi fEcut cea mai mare descoperire din istoria fizicii. declangate de obiecte astronomice super dense. ceea ce poate coincide cu prezenfa unei unde gravitalionale. lungi de c6te 600 metri. adicd a pulsafiilor din continuumul spatiu-timp.5 \ A: $i cum funcfioneazi acest C: Pentru a mdsura undele gravitalionale.ki versus An. ale instrumentului gi sunt reflectate inapoi.disttibuitor sau separator de razd"..rea undelor gravitationale. . C: Apropo de informatii gi de Terra: spune-mi. care trec prin brafele perpendiculare. 1 aparat? . cum ar fi gdurile negre sau stelele neutronice. El este capabil sd detecteze unde gravitalionale cu frecvenle cuprinse \ I intre 50 HZ 9i 1. sa ved poate mA convinge cineva sA nu fac.unnak.ki versus An. cd ce gtiam azi nu mai este Ii ii fi o c vele C: p nu md caute nimeni. A: $i c6nd a inceput acest experiment? C: Acest proiect a inceput in 1995 gi avea ca scop capta. sd intreb.. marcdnd astfel regiunile intunecate in care undele luminoase fie s-au anulat fie s-au potenlat reciproc.

unnak. Principiul holografic susline cd..ki versus An.. el va elimina toate teoriile gravitaliei cuantrce care nu conlin acest principiu.::1:1. Fizicd a particulelor din eama cd cei de la detector au entald a continuumului soatiu_ timp-. RdmAndnd pe principiul holografic. Craig Hogan.unnak..."ll lnsernnd sa constatam cd de fapt noi suntem intr-o studii in aceasti directie. nivelul de informalie tapetat la exterior trebuie sd se potriveascd numSrului de bili con{inu1i de volumul Universului.uru. Acest raport este cunoscut sub numele de scara metri."ril... ci informafional al unei gduri negre este proporiional cu raza sa de actiune. materialul spaliu-timp devine granulat gi format din unitdli minuscule asemendtoare pixelilor. de cuanrum spatio_temporal :ill^r. aga incdt nimeni nu a visat cdndva cd granulele din spaliu-timp ar putea fi weodati percepute.Ifli. A: $i asta aratd cd? C: Asta ne face si concluzionim cd: informalia 3D a unei stele precursoare poate fi complet incifratl in orizontul 2D al gdurii negre rezultate. gair n re n*a rn*"-l" nesre'u care pr.unnqk.i'. susskind.. Asra rua duce cu sandul tu a-"'"puri_ dox al gdurir negre>...fru3!ruTfiT i. Hogan a inleles acest aspect gi a afirmat cd: dacd continuumul spatiu-timp este o hologramd granulatd. Mdrimea Plank este imaginabild ca experiment. lumea din interior trebuie sd fie frcutd din granule mai mari decAt cele din scara Plank.. Aici apdrea insd o altd probleml. ki versus An. Jontinutul . dr'nrr-un ziar se fragmente'aza rn puncte atunci cand este miiritd.ki An. cdci volumul Universului sfedc este mult mai mare decdt suprafala sa exterioard. cert este cd dacd principiul holografic va ti confirrnat.d1lgs evalorarea lor rreptata :._) ...j:itca nol tralm si cd L. "on. a o forma dispare nclptul cA informatia nu Bekenstein. ea Evreiascd din Israel si doar cdteva cbiar ca. aceasta reprezintd suprafa{a teoreticd pe care o acoperd o gaurd neagrd gi marcheazd punctul din care nu mai existd intoarcere pentru materia sau lumina atrasd inspre nebuloasd. Ideca nu este noud.apruf A: Ce este aoesta. A: $i ce inseamni asta? C: Hogan spune GEO 600 estc supus unor .#'."ul."..ff .. Luni la rAnd s_au stua_ r.t crspantla.punctut in care spaliul $i mat comporte sub forma armonioasd descrisd d" Eir*t"i" gi incep sd se dizolve in. Nu te mai plictisesc cu amanunte.. dar de o sutd de miliarde de miliarde de ori mai mici decAt un proton...ki 145 cd experienfel neidentificate perturbd reactorul. f'otodat el va confirnra teoria st{ngurilor gi pe cea a 10-35 Plank qi se echivaleazd cu valoarea de !gj"c*tl"a a proceselor fizice carcau loc pe ..t5 .i grii dispare. toati informa_ peltnr.."scopice lntr_o holograj.144 An. fizician. suslinea a fel ca gi d.t?r"Ji. bidirnensionald aflata la distanfa. fiecare conlinAnd un bit de informa{ie... " i1i aui'r. urcqe Ti"r. insa toale explicatiile erau dat. atunci Universul poate fi imaginat ca o sferd a cirei suprafald exterioara este realizatd din porliuni la dimensiunea mdrimii Plank.na cosmice.sranule..unnak. Hogan a dedus cd pentru a avea un numdr egal de bili pe dinduntrul qi la suprafafa Universului.

li. Ili vor Zice ci tu eqti de vind cd trebuia sd petrece -'."liat.i. Noi trebuie si vedem sd ne uitdm la ce va veni. lau. dar le perccpi aga nalrsm.:: structura vibrafionald.pentru care eu nu spun la nimeni nimic gr. atunci de ce sA nu ii lagi in pace."fffr. tac. ugr'. iri exp a? alii il. lqrntgdg goqg q9lo1_dt4!AEgJ-Tjp. Noitrebuie sd ne modificam.. extrapoldnd. in curdnd pe Terra.?i?ffi l.T1 Aici cred cd ai dreptate. fie intr_un loc O. tu ca un om inlelept te tii de hotdrdrea lor? A: Nu.d_-" A: Dar ce re faci_cdnd unul credl L: lF vol raspunde cu o inhebare: 9i. dacd familia ta nu wea se se asigure. cei care au fost impotrivd iji vor repro$a tot Jie.irpriZ este raspunzator de soarra lui qi irpil."*." . vei insipi! de ei. A: Pofi spune ceva cititorilor mei? A: Dar tu crezi motivul ::1L.-.ki An.u.T. rrf"i"* "rfi."il..i.::.. $i nu va fi de bine.. 9. . C: Vezi..ki yersus An. ..liflro A: Nu. daga !q -q!!!. Vezi. C: Atunci. sd C: Pai gi de ce nu i1i iei mhsuri? avem responsabiliteti. chiar spre primavard....l dacd tu grii cd copilul teu vrea sd facd bungee_ium d veche ei uzatd ir. Universul a inceput sd ne arate adeve_ rata lui fa!e. Asta gtiu sigur. .. se intdmpld. simti.. C: $tii care este paradoxul? Cd daci se va intAmpla gi eu cred cd aga^va fi. fi.ki 147 matrixurilor..it u arf. Fiecare este rispunzdtor de acliunile sale qi fiecare va fi pus in situalia de a alege. Noi tofi suntem egali in fafa Creatorului.lismice. 9. r ar. p.OU vrea sd imi iau mdsuri. Iogic.. este problema lui... Dacd unul este mai delds[tor sau mai neincrezAlor.i' "'. Eu cred cd timpurite.. .' . Toli avem ganse egale gi toJi avem aceleagi informafii.jte!_ i l I I I I stai qi . i. dar preponderent la anul.unnak ki versus An.unnak.. "a'.146 An unnak.. nu crede. anumite fenomene vor incepe in iamd.unnak. . este dezinteresatd. cred cd ne indrepldm cdtre o schimbare torald."ir"ii I cd va veni cu adevdrat ceva? C: Da. ai informatii cd va veni ceva si nu iti iei mdsuri. J. A: Dar cam cdnd? C: Din ce simt eu.-Pe d-e alti pa!e.P3i aluncidoi-trei te giindegte! Evenrual poate te hoare$ri in weo aniJtu nu .evrt asrf'el de disculii..: . De ce sa pierd . E. deoarece i.. i1i spun cd eu cred cu . Eu simt asta. -lqlpldg a coniilor. dar nu gtiu incolro si o .

n ansamblu de elemente disparate din care au rezultat toate sciziunile sociale. nu este o fiinld izolat[. incendii gi inundalii peste tot. deci starca de echilibru a omului este influenlati de acliunile sale. ci percepe universul ca pe un flux continuu de energie in care toate elementele sunt interconectate. Cheia acestui rafionament este simpli: orice acliune individuald se rdsfrAnge asupra intregului. Avem c[lduli tropicale in I{ominia. Este suficient sd te uili pe geam sau si culegi inlbrnra(ii. vd spun ci nu am scris aceastd carte cu intenfia de a inspdimdnta sau a crea panici. Acest lucru ne face sa inlelegem cd omul nu este un accident al naturii. Clima a lualo razna. Asta inseamnd cd impasul in care ne alldm la ora actuald a fost generat de modul nostru defcctos de g6ndire. Dorinfa noastrd unanini esto aceea dc a trezi lumea. Viitorul model social trebuie sd fie unul bazal in mod obligatoriu pe legile iubirii qi echitdlii dil. va trebui sa ne ridicim congtiinJa de grup qi sd incepem sd ne condiliondm ac{iunile pe baza inlelepciunii. uragane. In incheiere weau sf. soarelc are anomalii .ine. Persoanele cu care am stat de vorbd sunt oameni de bazi ai acestei lumi gi au pus suflet in realizarea accstor' matcriale.Eu cred cd istoria universului gi a omului a fost scrisd de o sursd inteligentd. fizica cuantici nu mai percepe universul ca pe u. ci este in directd interacliune cu semenii sdi gi cu universul. Nu este ncvoic sI fii cercetdtor sau savzmt ca sd vezi cd tolul se schimbh. Eu cred ca singura cale de iegire este ref'accrea intregului mod de compoftament gi gdndire pe o bazd spirituald. Dacd vrem un viitor nou. de a trage un semnal de alarrnd. Astdzi. inghe! in Brazllia. ghefarii se topesc alarmant de repede.

Nu trebuie sd uitam ce noi toli suntem frali qi ci religiile. granilele.unnak. foametea. Noi tofi am purces la un anumit moment drn acelaqi loc Ai tot acolo ne vom intoarce cu tolii. ce suntem capabili si renunldm la dogme gi tipare invechite qi cd suntem dispusi si rre acceptdm noua con$tiinld universald. in baza unor idealuri gi valori eronate. care ne va aduce noi modele de gdndire 9i comportament. Nu trebui sd cddem pradd unui viitor rdzboi global. ne-au fost induse tocmai pentru a ne crea sentimentul de separa{ie.ki versus An. Sarcina noastrd este sd ne trezim gi sd congtientizdm schimbarea. sd lupte ei. Divide et impera! Aceasta este deviza lor.. noi trebuie sb optdm doar pentru calea blAndI sau anevoioasd. De aceea vd rog sd nu cddeli victime ale acestor pdcdleli.150 An. ctc nu vcr mai exista. crirna.trnnqk. Acest lucru se va datora in primul rand faptului cd creierul nostru va fi supus unui alt regim de frecvenld.ki An. Nu peste mult timp. dar este o iluzie. Omenirii i se pregdteqte ceva unic in istoria cosmosului gi noi suntem pugi in situalia de a ne alege calea pe care vrem sd o parcurgem.ki versus An. Schimbarea va veni oricum. sa vA luafl familia qi sa va pdstrali calmul gi echilibrul.unnak. Daci ei cred cu tlrie in asta. Noi credem cd prin ridicarea con$tiinlei de grup putem aplana dacd nu chiar anihila anumite fenomene ce urmeazA sA se producA pe Terra.unnah ki 151 comportamentale gi exemplele pot continua. vom cunoagte adevarul despre trecutul qi originile noastre. in care incearcd cu mrirgdvie sd ne atrag6. Ciind veli auzi de lucruri urate. noi. rele. rdutatea. cu rudele 9i copiii lor! Ei gtiu cd numai ficdndu-ne sA emantun energii negative ne pot stdpAni gi controla in continuare.ea acces in Pacea sd ne cdliuzeascd acliunile' . deznddejdea. Lumea care ni se oferi este o lume rninunatd in care ura. Sd afirmdm cd vrem sd facem parte din aceasE noud lume. avarili4 etc. ultra-nalionalismul. ei vor ca fratele si se ridice impotriva fratelui. Prin puterea gAndului noi voin ar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->