Sunteți pe pagina 1din 28

1La punctul de pornire obligaţiile expeditorului sunt:

a)-să plătească preţul


-să aleaga mijlocul de transport
-să predea marfa
b)-să plătească preţul
c)-să plătească preţul
-să aleaga mijlocul de transport
a. a
b. b
c. c

ANS:A

2.Cărăuşul are la sosirea mărfurilor la destinaţie, următoarele obligaţii:


a. să respecte ordinea expediţiilor
b. să conserve marfa pe tot parcursul transportului
c. să identifice şi avizeze destinatarului

ANS:C

3.Convenţia dreptului mării de la Montego Bay, este din :


a. 1982
b. 1992
c. 2002

ANS:A

4.Navele se clasifică potrivit legislaţiei romăneşti în :


a)-nave categoria I
-nave categoria I
-nave categoria II
b)- nave categoria I
-nave categoria II
c)-nave categoria I
-nave categoria III
a. a
b. b
c. c

ANS:B

5.În contractul de navlosire tariful poartă denumirea de:


a. de redevenţă
b. de navlul
c. de prestaţie bănească

ANS:B

6.Gestiunea comercială are ca obiect:


a. echiparea şi armarea navei
b. aprovizionarea navei
c. plata echipajului
ANS:B

7.Transporturile se clasifică, în funcţie de mijlocul de transport, se clasifică în:


a)-terestre
-aeriene
b)-interne
-private
c) -terestre
-aeriene
-interne
-private
a. a
b. b
c. c

ANS:A

8.În faza precontractuală expeditorul trebuie să:


a)aleagă mijlocul de transport
b)-să predea marfa
-aleagă mijlocul de transport
c) -să plătească preţul transportului
-aleagă mijlocul de transport
a. a
b. b
c. c

ANS:A

9.Cauzele care înlătură caracterul illicit al faptei sunt:


a)-starea de necesitate
- exercitarea unui drept subiectiv
b)-dolul sau culpa gravă
-exercitarea unui drept subiectiv
c)exercitarea unui drept subiectiv
a. a
b. b
c. c

ANS:A

10.Documentul de transport internaţional de mărfuri, pe calea ferată, poartă denumirea de :


a. scrisoare de trăsură
b. conosament
c. scrisoare de trăsură internaţională

ANS:C

11.Autoritatea de stat în domeniul siguranţei navigaţiei(maritime) este :


a. Ministerul Transportului
b. ANR
c. ARR
ANS:B

12.Navele se identifică potrivit legislaţiei române prin:


a. un element
b. cinci elemente
c. şapte elemente

ANS:B

13.Varietăţi ale contractului de navlosire sunt:


a) -time-charter
-voyage- charter
-charter by demise
b)-voyage- charter
- charter by demise
c)charter by demise
a. a
b. b
c. c

ANS:A

14.Prin noţiunea de zi la calculul staliilor se poate înţelege:


a)-zi curgătoare sau consecutivă
-zi lucrătoare
-zi de lucru pe timp favorabil
b)- zi lucrătoare
- zi curgătoare sau consecutivă
c)zi de lucru pe timp favorabil
a. a
b. b
c. c

ANS:A

15.Prin aerodrom se înţelege:


a. numai suprafaţa de apă
b. numai suprafaţa de pământ
c. suprafaţa de pământ şi apă destinată sosirii, plecării şi manevrei la sol a aeronavelor

ANS:C

16.Contractul de transport este, în genere, un:


a. contract civil
b. contract comercial
c. contract special

ANS:B

17.Forma contractului de transport este cerută, în general:


a. ad validatem
b. ad probationem
c. ad solemnitatem
ANS:B

18.Drepturile cărăuşului asupra mărfurilor transportate sunt:


a)- drept de retenţie
- drept de sechestru
b) - drept de vânzare
- drept de retenţie
c)drept de sechestru
a. a
b. b
c. c

ANS:A

19.În categoria drumurilor publice intră:


a. drumurile naţionale
b. drumurile rurale
c. drumurile urbane

ANS:A

20.Pacheboturile sunt nave care transportă, în genere:


a. mărfuri
b. animale
c. persoane

ANS:C

21.Navele se individualizează prin :


a)-nume sau număr de înmatriculare
- port de localizare
b)port de localizare
c)-culoare
- înălţimea de suprafaţa apei
a. a
b. b
c. c

ANS:A

22.Gestiunea comercială are ca obiect:


a. echiparea şi armarea nave
b. aprovizionarea navei
c. plata echipajului

ANS:B

23.Contrastaliile odată începute curg:


a. cu întrerupere
b. fără întrerupere
c. nu mai pot fi intrerupte

ANS:B
24.Documentul de transport folosit în transportul aerian de mărfuri poartă denumirea de :
a. scrisoare de trăsura
b. conosament
c. scrisoare de transport aerian

ANS:C

25.Părţile contractului de transport sunt:


a)- chiriaşul
- expeditorul
b)- expeditorul
- cărăuşul
c)cărăuşul
a. a
b. b
c. c

ANS:B

26.La punctul de pornire obligaţiile cărăuşului sunt:


a)-să accepte cererea de transport
-să elibereze documentul de transport expeditorului
b)să verifice solvabilitatea expeditorului
c)-să preia marfa de transport
-să elibereze documentul de transport expeditorului
a. a
b. b
c. c

ANS:C

27.În zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice se interzice:


a)-orice fel de lucrări
-amplasarea oricăror construcţii
-plantarea de pomi
b)-amplasarea oricăror construcţii
-plantarea de pomi
c)plantarea de pomi
a. a
b. b
c. c

ANS:A

28.Certificarea şi omologarea vehiculelor rutiere se face de:


a. Ministerul Transportului
b. ARR
c. Guvernul României

ANS:B

29.Membrii echipajului trebuie să posede în mod obligatoriu:


a. carnetul de conducere
b. cartea de identitate
c. carnetul de marinar

ANS:C

30.Conosamentul poate fi emis sub formă :


a)-de titlu nominativ
-la purtător
-de îmbarcare
b)-la purtător
-de îmbarcare
c)de îmbarcare
a. a
b. b
c. c

ANS:A

31.Gestiunea comercială are ca obiect:


a. echiparea navei
b. aprovizionarea navei
c. plata echipajului

ANS:B

32. Prin aerodrom se înţelege:


a. numai suprafaţa de apă
b. numai suprafaţa de pământ
c. suprafaţa de pământ şi apă destinată sosirii, plecării şi manevrei la sol a aeronavelor

ANS:C

33.Cum califică Codul Civil contractul de transport:


a. locatio operis faciendi
b. locatio operarum
c. locatio rei

ANS:A

34.La punctul de pornire obligaţiile cărăuşului sunt:


a)-să accepte cererea de transport
-să preia marfa de transport
b)să verifice solvabilitatea expeditorului
c) -să preia marfa de transport
-să elibereze documentul de transport expeditorului
a. a
b. b
c. c

ANS:C

35.Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâşiile de teren în limită de:
a. 20 m situate de o parte şi de alta căii ferate
b. nici un raspuns corect
c. 50 m situate de o parte şi de alta căii ferate

ANS:B

36.Caracteristica esenţială a exercitării transportului maritim este:


a. in afara limitelor suveranităţii statatelor
b. în limita suveranităţii statelor
c. sub controlul unui grup de state

ANS:A

37.Sunt considerate nave:


a)-docuri plutitoare
-platforme de foraj
-ambarcaţiuni mici şi de agrement
b)-platforme de foraj
-ambarcaţiuni mici şi de agrement
c)ambarcaţiuni mici şi de agrement
a. a
b. b
c. c

ANS:A

38.Staliile sunt considerate ca fiind:


a. durata de timp în care nava parcurge o anumită distanţă
b. timpii de descărcare
c. timpul încărcării şi descărcării vasului
d. timpul de încãrcare

ANS:C

39.Potrivit Codului aerian român operaţiunile aeriene civile se clasifică în:


a. operator de transport aerian public
b. nici un raspuns corect
c. operator de transport privat

ANS:A

40.Efectele contractului de transport constau numai în:


a. drepturile părţilor
b. obligaţiile părţilor
c. drepturile şi obligaţiile părţilor

ANS:C

41.Pe parcursul transportului cărăuşului este considerat:


a. proprietar al mărfurilor
b. detentor( posesor precar)
c. posesor propriu-zis

ANS:B
42.Zona de protecţie cuprinde terenuri în limita:
a. 50 m de o parte şi de alta a axei căii ferate
b. 100m de o parte şi de alta a axei căii ferate
c. 200m de o parte şi de alta a axei căii ferate

ANS:B

43.Prin personalul navigant român se înţelege:


a. persoanele care au cetăţenie română
b. persoanele care au cetăţenie română şi posedă un brevet sau un certificat de capacitate
c. persoanele care sunt la bordul navei

ANS:B

44.Prin navlul se înţelege:


a. o sumă de bani
b. denumirea unei părţi din contractul de navlosire
c. o parte dintro navă

ANS:A

45.Documentul încheiat pentru transportul aerian public poartă denumirea de :


a. scrisoare de trăsură
b. scrisoare de transport aerian
c. conosament

ANS:B

46.Modalităţile de închiriere a aeronavelor poartă denumirea de:


a)-dry-lease -fara echipaj
-wet- lease –cu echipaj
b)-charter-party
-time-charter
c)-wet- lease
-time-charter
a. a
b. b
c. c

ANS:A

47.Părţile contractului de transport sunt:


a)-chiriaşul
-expeditorul
-cărăuşul
b)-expeditorul
-chiriaşul
c)-cărăuşul
-expeditorul
a. a
b. b
c. c
ANS:A

48.La punctul de pornire obligaţiile cărăuşului sunt:


a)-să accepte cererea de transport
-să elibereze documentul de transport expeditorului
b)să verifice solvabilitatea expeditorului
c)-să preia marfa de transport
-să elibereze documentul de transport expeditorului
a. a
b. b
c. c

ANS:C

49.Trăsăturile contractului de transport sunt:


a)-oneros
-comutativ
-bilateral
b)-comutativ
-bilateral
c)-bilateral
-oneros
a. a
b. b
c. c

ANS:A

50.Marea teritorială reprezintă porţiunea de mare cuprinsă între:


a. tărmul mării – 10 mile marine
b. 12 mile marine de la liniile de bază
c. ţărmul mării – 12 mile marine

ANS:B

51.Sunt considerate nave:


a)-docuri plutitoare
-platforme de foraj
-ambarcaţiuni mici şi de agrement
-pacheboturile
b)-platforme de foraj
-ambarcaţiuni mici şi de agrement
-pacheboturile
c)-ambarcaţiuni mici şi de agrement
-pacheboturile
a. a
b. b
c. c

ANS:A

52.Membrii echipajului trebuie să posede în mod obligatoriu:


a. carnetul de conducere
b. cartea de identitate
c. carnetul de marinar

ANS:C

53.Părţile înt-run contract de navlosire sunt:


1)-navlositorul
-navlosantul
2)-navlul
-concedentul
3)-concedentul
-navlosantul
a. a
b. b
c. c

ANS:A

54.Gestiunea nautică are ca obiect:


a)-echiparea şi armarea navei
-aprovizionarea navei – gestiune comerciala !
b)-aprovizionarea navei
-cheltuielile necesare pentru escale, taxe –gestiune comerciala !
c)cheltuielile necesare pentru escale, taxe
a. a
b. b
c. c

ANS:A

55.Staliile sunt considerate ca fiind:


a. durata de timp în care nava parcurge o anumită distanţă
b. timpii de descărcare
c. timpul încărcării şi descărcării vasului

ANS:C

56.Spaţiu aerian naţional este alcătuit din trei componente:


a)-spaţiu de trafic aerian
-zone rezervate
-zone reglementate
b)-zone rezervate
-zone reglementate
c)zone reglementate
a. a
b. b
c. c

ANS:A

57.Forma contractului de transport este cerută, în general:


a. ad validatem
b. ad probationem
c. ad solemnitatem
ANS:B

58.Cărăuşul are la sosirea mărfurilor la destinaţie, următoarele obligaţii:


a. să respecte ordinea expediţiilor
b. să conserve marfa pe tot parcursul transportului
c. să identifice şi avizeze destinatarului

ANS:C

59.Cauzele care înlătură caracterul illicit al faptei sunt:


a. starea de necesitate
b. dolul sau culpa gravă
c. exercitarea unui drept subiectiv

ANS:A

60.Certificarea şi omologarea vehiculelor rutiere se face de:


a. Ministerul Transportului
b. ARR
c. Guvernul României

ANS:B

61. Zona contiguă reprezintă spaţiu maritim care nu poate depăşi:


a. 100 mile marine de la liniile de bază
b. 200 mile marine de la liniile de bază
c. nici un raspuns correct –bun 24 mile marine

ANS:C

62.Conducătorul echipajului este:


a. ofiţerul şef mecanic
b. căpitanul
c. comandantul

ANS:C

63.Prin navlul se înţelege:


a. o sumă de bani
b. denumirea unei părţi din contractul de navlosire
c. o parte dintro navă

ANS:A

64.Documentul încheiat pentru transportul aerian public poartă denumirea de :


a. scrisoare de trăsură
b. scisoare de transport aerian
c. conosament

ANS:B
65.Forma contractului de transport este cerută, în general:
a. ad validatem
b. ad probationem
c. ad solemnitatem

ANS:B

66.Pe parcursul transportului cărăuşului este considerat:


a. proprietar al mărfurilor
b. detentor( posesor precar)
c. posesor propriu-zis

ANS:B

67.Membrii echipajului trebuie să posede în mod obligatoriu:


a. carnetul de conducere
b. cartea de identitate
c. carnetul de marinar

ANS:C

68.În contractul de navlosire tariful poartă denumirea de:


a. de redevenţă
b. de navlul
c. de prestaţie bănească

ANS:B

69.Prin armarea navei se înţelege:


a. încărcarea navei cu marfă
b. înzestrarea navei cu efectivul de oameni care să alcătuiască personalul navigant
c. aranjarea mărfurilor în cala navei

ANS:B

70.Documentul de transport internaţional de mărfuri, pe calea ferată, poartă denumirea de :


a. scrisoare de trăsură
b. conosament
c. scrisoare de trăsură internaţională

ANS:C
71.Marea teritoriaa reprezinta portiunea de mare cuprinsa intre:
a. ţărmul mării – 12 mile marine
b. 12 mile marine de la liniile de bază
c. tărmul mării – 10 mile marine

ANS:B

72.Navele se identifică potrivit legislaţiei române prin:


a. un element
b. cinci elemente
c. şapte elemente
ANS:B

73.Prin navlul se înţelege:


a. o sumă de bani
b. denumirea unei părţi din contractul de navlosire
c. o parte dintro navă

ANS:A

74.Staliile fixe se calculează pe:


a. ore
b. zile
c. minute

ANS:B

75.Documentul încheiat pentru transportul aerian public poartă denumirea de :


a. conosament
b. scrisoare de transport aerian
c. contract de transport

ANS:B

76.Transportul aerian în trafic internaţional este reglementat de:


a. Convenţia de la Montego
b. Convenţia de la Montreal
c. Convenţia de la Berna

ANS:B

77.Pe parcursul transportului cărăuşului este considerat:


a. proprietar al mărfurilor
b. detentor( posesor precar)
c. posesor propriu-zis

ANS:B

78. Nava comercială poate să aparţină :


a)-în totalitate unui singur proprietar
- să facă parte din patrimoniul mai multor subiecte de drept
b)-în totalitate mai multor proprietari
- să facă parte din patrimoniul mai multor subiecte de drept
c)-nu poate aparţine decât unui singur subiect de drept
- să facă parte din patrimoniul mai multor subiecte de drept
a. a
b. b
c. c

ANS:A

79.Nava comercială poate face şi obiectul unor măsuri de sechestrare menite a asigura recuperarea unei creanţe
împotriva deţinătorului navei, astfel putându-se institui:
a)-sechestrul judiciar
-sechestrul asigurător
b) sechestrul convenit de părţi
c)-sechestrul asigurător
-sechestrul internaţional
a. a
b. b
c. c

ANS:A

80.Contractul de împrumut maritim trebuie să fie întocmit în :


a)-formă scrisă
-să fie retransmis în registrele căpităniei
-să se efectueze adnotarea contractului de împrumut pe actul de naţionalitate a navei
b) -să fie retransmis în registrele căpităniei
-să se efectueze adnotarea contractului de împrumut pe actul de naţionalitate a navei
c) să se efectueze adnotarea contractului de împrumut pe actul de naţionalitate a navei
a. a
b. b
c. c

ANS:A

81. În cazul navlosirii time charter:


a) -gestiunea nautică rămâne în sarcina armatorului
-gestiunea nautică rămâne în sarcina proprietarului
-gestiunea comercială este preluată de navlositor
b) -gestiunea nautică rămâne în sarcina proprietarului
-gestiunea comercială este preluată de navlositor
c) -datoriile aferente pot fi valorificate prin sechestru judiciar faţă de datornicul în cauză
-gestiunea comercială este preluată de navlositor
a. a
b. b
c. c

ANS:A

82.Activitatea de navigaţie civilă este reglementată, cu titlu general, prin:


a. O.G. nr.43/!998 privind transportul naval
b. O.U.G. nr.42/1997 privind transportul naval
c. O.G. nr. 42/1997 privind transportul naval

ANS:C

83.Dreptul comun al transporturilor maritime îl constituie şi în prezent:


a. dreptul comercial
b. codul comercial
c. codul transporturilor

ANS:B

84Instituţia centrală a dreptului maritim este:


a. nava comercială
b. transportul maritim
c. transportul fluvial

ANS:A

85.Nava, spre deosebire de bunurile mobile obişnuite, este:


a. supusă mai multor jurisdicţii
b. trebuie sa aibă un stăpân declarat
c. este supusă înmatriculării

ANS:C

86.Traficul maritim internaţional este facilitat de:


a. Convenţia de la Londra, 1965
b. Convenţia de la Montego Bay, 1987
c. Convenţia de la Viena, 1968

ANS:A

87.Convenţia care a facilitat traficul internaţional are la bază încheierea de :


a. contracte de transport maritim internaţional
b. contracte de transport maritim intern
c. contracte de transport multinaţional

ANS:A

88.Un rol deosebit de important în cadrul transporturilor maritime internaţionale îl deţine, documentul de
transport, având denumirea specifică de:
a. scrisoare de trăsură
b. conosament
c. contrastalii

ANS:B

89 Conosamentul are o finalitate care este aceasta:


a. este o dovadă a existenţei contactului de transport
b. titlu reprezentativ al încărcăturii
c. ambele variante

ANS:C

90.În acelaşi timp în funcţie de condiţiile sale de transmisibilitate, conosamentul poate fi:
a. nominativ
b. la ordin
c. ambele variante

ANS:C

91.În activitatea de transport maritim internaţional se apelează în mod frecvent la contractul:


a. de transport maritim
b. de garanţie a obligaţiei asumate
c. de navlosire

ANS:C
92.În activitatea de navigaţie civilă prezintă interes delimitarea dintre:
a. zona contiguă şi zona economică
b. marea liberă şi marea teritorială
c. zona contiguă şi marea liberă

ANS:B

93.Marea teritorială se prelungeşte în sens opus cu:


a. zona contiguă
b. zona economică exclusivă
c. apele interioare

ANS:C

94.Convenţiile referitoare la marea liberă şi marea teritorială fac parte din:


a. dreptul internaţional privat
b. dreptul internaţional public
c. dreptul comun

ANS:B

95.Următoarea reglementare:” Marea liberă înglobează totalitatea părţilor mării care nu sunt cuprinse nici în
zona exclusivă, nici în marea teritorială sau în apele interioare ale unui stat…”, aparţine:
a. art 85 din Convenţia de la Montego Bay
b. art 84 din Convenţia de la Montego Bay
c. art 86 din Convenţia de la Montego Bay

ANS:C

96.Convenţia internaţională privind unificarea anumitor reguli privitoare la sechestrul asigurător asupra navelor
maritime a fost încheiată la:
a. Paris, 1954
b. Viena, 1987
c. Bruxelles, 1952

ANS:C

97.Potrivit art.8, Autoritatea Navală se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridică:


a. cu finanţare bugetară
b. cu finanţare extrabugetară
c. cu autoritate decizională şi execuţională

ANS:B

98.Orice mijloc de transport , terestru , naval sau aerian , se defineşte ca fiind un bun:
a. imobil propulsat
b. mobil autopropulsat
c. mobil propulsat

ANS:B

99.Deplasarea de persoane pe mare este realizată de:


a. navele roll-on
b. navele roll-of
c. pacheboturi

ANS:C

100. În trasporturile multimodale se folosesc:


a. navele roll-on, roll-of
b. pacheboturi
c. cargourii

ANS:A

101. Carnetul de marinar se eliberează în numele Guvernului, de către:


a. Ministerul Transporturilor prin A.N.R.
b. A.N.R
c. Min.Muncii prin A.N.R

ANS:A

102. Clasa de registru a navei exprimă:


a. calitatea navei
b. tonajul navei
c. proprietarul navei

ANS:A

103. Dacă societatea de clasificare a săvârşit o culpă gravă, cauza exoneratorie:


a. produce efecte
b. este nulă daca aşa s-a convenit
c. nu produce efecte

ANS:C

104. Clauzele de nerăspundere sunt ineficiente în domeniul:


a. dreptului comun
b. delictual
c. informaţional

ANS:B

105. Navele construite în România , arborează în perioada probelor de marş pavilionul:


a. statului care a comandat nava
b. pavilion internaţional
c. pavilion românesc

ANS:C

106. Obligaţia de livrare a navei se consideră îndeplinită:


a. când i-a fost predata beneficiarului
b. după lansarea la apă, indiferent de rezultate
c. după lansarea la apă, cu rezultate pozitive

ANS:C

107. Operaţiunile translative de drepturi asupra navelor trebuie înscrise :


a. în registrul teritorial
b. numai dacă se modifică naţionalitatea navei respective
c. numai în registrul teritorial central

ANS:A

108.Contractul de împrumut maritim poate fi întocmit şi sub forma unui:


a. titlu nominal
b. titlu la ordin
c. titlu la purtător

ANS:B

109. Gajul supra navei poate fi întocmit şi sub forma unui :


a. titlu nominal
b. titlu la ordin
c. titlu la purtător

ANS:B

110. În cazul navlosirii în sistem bare boat, calitatea de debitor pentru datoriile aferente funcţionării şi
exploatării navei revine:
a. navlositorului
b. celui care işi asumă responsabilitatea
c. proprietarului

ANS:A

111. O navă nu poate fi sechestrată decât cu:


a. autorizaţia unei judecătorii
b. autorizaţia unei curţi de apel
c. autorizaţia unui tribunal

ANS:C

112. Transportul maritim se exercită :


a. in limitele suveranităţii unui stat
b. în afara limitelor suveranităţii unui stat
c. cu acordul expres al statului respectiv

ANS:B

113. Instituţia centrală a dreptului maritim este:


a. nava comercială
b. transportul maritim
c. transportul fluvial

ANS:A

114. Orarul si ruta in cadrul navigatiei de linie sunt:


a. negociabile
b. prestabilite
c. la aprecierea armatorului
ANS:B

115. Canalul Kiel face legatura intre:


a. Marea Nordului si Marea Baltica
b. Oceanul Atlantic si Oceanul Pacific
c. Marea Mediterana si Marea Rosie

ANS:A

116. Dupa exploatarea lor navele sunt?


a. nave de linie
b. nave de tranzit
c. nave de port

ANS:A

117.Dupa exploatarea lor navele sunt


a. nave tramp
b. nave mixte
c. nave de port

ANS:A

118.Dupa pavilionul arborat navele sunt?


a. nave sub pavilionul tarii armatorului
b. nave sub pavilionul tarii navlosantului
c. nave sub pavilionul tarii navlositorului

ANS:A

119. Dupa pavilionul arborat navele sunt?


a. de tranzit
b. nave sub pavilion de complezenta
c. nave mixte

ANS:B

120.Dupa zona de navigatie navele sunt?


a. nave de linie
b. nave de cabotaj
c. nave cu destinatie speciala

ANS:B

121. Dupa zona de navigatie navele sunt?


a. nave mixte
b. nave cu destinatie speciala
c. nave de cursa lunga

ANS:C

122. Dupa destinatia in exploatare navele sunt:


a. nave pentru transportul de marfuri (cargouri)
b. nave de cursa lunga
c. nave de tramp

ANS:A

123. O navă nu poate fi sechestrată decât cu:


a. autorizaţia unei judecătorii
b. autorizaţia unei curţi de apel
c. autorizaţia unui tribunal

ANS:C

124. În cazul navlosirii în sistem bare boat, calitatea de debitor pentru datoriile aferente funcţionării şi
exploatării navei revine:
a. armatorului
b. navlositorului
c. proprietarului

ANS:B

125.Gajul supra navei poate fi întocmit şi sub forma unui :


a. titlu nominal
b. titlu la ordin
c. titlu la purtător

ANS:B

126.Clauzele de nerăspundere sunt ineficiente în domeniul:


a. dreptului comun
b. delictual
c. informaţional

ANS:B

127.Dacă societatea de clasificare a săvârşit o culpă gravă, cauza exoneratorie:


a. produce efecte
b. este nulă daca aşa s-a convenit
c. nu produce efecte

ANS:C

128.Activitatea de navigaţie civilă este reglementată, cu titlu general, prin:


a. O.G. nr.43/!998 privind transportul naval
b. O.U.G. nr.42/1997 privind transportul naval
c. O.G. nr. 42/1997 privind transportul naval

ANS:C

129.Traficul maritim internaţional este facilitat de:


a. Convenţia de la Londra, 1965
b. Convenţia de la Montego Bay, 1987
c. Convenţia de la Viena, 1968
ANS:A

130. Convenţia internaţională privind unificarea anumitor reguli privitoare la sechestrul asigurător asupra
navelor maritime a fost încheiată la:
a. Paris, 1954
b. Viena, 1987
c. Bruxelles, 1952

ANS:C

131.Navlul este pretul pe care navlositorul il plateste:


a. armatorului
b. navlosantului
c. expeditorului

ANS:A

132.La cate zile se plateste navlul dupa incarcarea si semnarea conosamentului?


a. 5 zile
b. 7 zile
c. 3 zile

ANS:C

133.Contractul Bareboat Charter a fost utilizat in Romania pentru prima data , in anul?
a. 1989
b. 1990
c. 2000

ANS:B

134.In cadrul contractului Bareboat Charter:


a. armatorul pune la dispuzitie nava armata
b. armatorul pune la dispozitie nava nuda
c. navlosantul plateste reparatiile curente

ANS:B

135.Care este contractul de navlosire partiala?


a. BOOKING NOTE
b. BAREBOAT CHARTER
c. CHARTER PARTY

ANS:A

136.Care este contractul de navlosire globala?


a. BAREBOAT CHARTER
b. BOOKING NOTE
c. CHARTER PARTY

ANS:C

137.Contractul de navlosire cantitativa este ?


a. DE AFREIGHTMENT
b. DE AGENTURARE
c. DE PILOTAJ

ANS:A

138.Agentul navei intocmeste conosamentul :


a. in 3 exemplare originale negociabile
b. in 5 exemplare nenegociate
c. in 7 exemplare originale

ANS:A

139.Notice of Readiness reprezinta notificarea facuta de comandant ca nava este :


a. pregatita de plecare
b. gata de incarcare/descarcare din toate punctele de vedere
c. sub control vamal

ANS:B

140.Stalii reprezinta perioada de timp alocata operatiunilor de:


a. incarcare/descarcare cu penalizari
b. incarcare/descarcare fara penalizari
c. tramp

ANS:B

141.Suma de bani pe care armatorul o plateste navlositorului pentru tipul de stalii economisit, poarta denumirea
de:
a. despatch money-prima de celeritate
b. demurrage
c. bill of lading

ANS:A

142.Scrisoarea de trasura in domeniul feroviar se intocmeste in cate exemplare?


a. in 5 file
b. in 3 file
c. in 2 file

ANS:A

143.Obligatia de ridicare a marfurilor perisabile de catre destinatar in cadrul transportului aerian, trebuie
indeplinita in termen de:
a. 6 ore
b. 24 de ore
c. 12 ore

ANS:A

144.Reclamatia administrativa pentru despagubiri, insotita de scrisoarea de transport aerian , se adreseaza


transportatorului in termen de:
a. 6 luni
b. 30 de zile
c. 3 luni
ANS:A

145.In cazul transporturilor mixte carausul are obligatia de a rezolva si comunica raspunsul la reclamatia primita
in termen de :
a. 30 de zile
b. 60 de zile
c. 15 zile

ANS:A

146.La baza conditiilor pentru transporturile internationale de marfuri stau prevederile :


a. conventie de la Varsovia
b. conventiei de la Londra
c. conventia de la Hamburg

ANS:A

147.In caz de avariere a bagajelor , destinatarul trebuie sa adreseze transportatorului un protest, dupa
descoperirea pagubei , dar cel mai traziu in termen de :
a. 7 zile
b. 3 zile
c. 48 de ore

ANS:A

148.In contractul de transport cu navele de linie, nava :


a. nu se pune la dispozitia expeditorului
b. se pune la dispozitia expeditorului
c. se pune la dispozitie ca in contractul de navlosire

ANS:a

149.Din punct de vedere al expedierii marfii avem :


a. conosament “primit spre incarcare”
b. nominativ
c. la ordin

ANS:A

150.Din punct de vedere al starii marfii sau a ambalajului specificate in conosamnet , avem :
a. conosament “patat sau murdar”
b. conosament” incarcat la bord”
c. conosament nominativ

ANS:A

151.Potrivit art. 566 Cod comercial , orice conosament trebuie intocmit in cate exemplare?
a. 4 exemplare
b. 6 exemplare
c. 2 exemplare

ANS:A
152.Conosamentul a devenit un titlu reprezentativ al marfii, transmisibil prin:
a. cesiune de creanta
b. contract
c. gir

ANS:C

153. Contractul de navlosire care nu poate fi dovedit prin emiterea unui conosament au ca obiect:
a. mijlocul de transport pe mare
b. marfa specificata in conosament
c. marfa specificata in bill of loding

ANS:A

154. Conosamentul de preluare este echivalent in dreptul maritim al clauzei:


a. incoterms free alongside ship
b. incoterms free on board
c. incoterms free ship

ANS:A

155. Exemplarele de conosament negociabile sunt inmanate:


a. comandantului navei
b. armatorului
c. numai incarcatorului si destinatarului

ANS:C

156. Conosamentul nominativ desemneaza in cuprinsul sau :


a. pe incarcator
b. pe caraus
c. pe destinatar

ANS:C

157. camandantul navei exercita asupra incarcaturii , elementul :


a. animus
b. corpus
c. animo alieno

ANS:B

158. Elementul intelectual al posesie asupra marfii apartine


a. persoanei care a dobandit conosamentul prin cesiune
b. carausului
c. expeditorului

ANS:A

159. Conosamentul trebuie sa contina anumite indicatii obligatorii specificate in :


a. Conventia de la Hamburg 1978
b. Conventia de la Londra 1977
c. Conventia de la Paris 1998
ANS:A

160. Omisiunea rezervei privitoare la continutul conosamentului produce consecinte materiale grave pentru:
a. caraus
b. expeditor
c. beneficiar

ANS:A

161. Incalcarea obligatiei de corectitudine duce la sanctiuni patrimoniale fata de :


a. incarcator
b. caraus
c. expeditor

ANS:A

162. Exemplele scrisorii de trasura sunt:


a. 5 exemplare
b. 3 exemplare
c. 2 exemplare

ANS:A

163. In toate cazurile operatiunile de incarcare , distincte sub aspect juridic de luare in primire , cad in sarcina :
a. carausului
b. expeditorului
c. destinatarului

ANS:A

164. Daca nava pleaca neincarcata la capacitate expeditorul poate fi obligat la :


a. despagubiri deoarece se constata navlu mort
b. plata unor stalii
c. plata unor contrastalii

ANS:A

165. Pierderea marfurilor este prezumata daca acestea nu au fost livrate la portul de descarcare de catre caraus in
decurs de :
a. 60 de zile consecutive
b. 30 de zile consecutive
c. 45 de zile lucratoare

ANS:A

166. Prezumtia de pierdere a marfurilor are un caracter :


a. juris tantum
b. jurist et de jure
c. absolut

ANS:A

167. Lipsa notificarii in cazul intarzierii atrage :


a. decaderea din dreptul de a pretinde despagubiri
b. imposibilitatea de probare a intarzierii
c. imposibilitatea de a pune in executare a clauzelor

ANS:A

168. Se realizeaza in general prin contractul de navlosire:


a. navigatia de tramp
b. navigatia de linie
c. navigatia maritima

ANS:A

169. Contractul de transport maritim se poate:


a. suprapune pe un contract de navlosire
b. nu se poate suprapune pe un contract de navlosire
c. ca fara incheirea lui sa existe un contract de navlosire

ANS:A

170. In contractele de transporturi maritime prevaleaza normele:


a. imperative
b. consensuale
c. permisive

ANS:A

171. Contractele de navlosire beneficiaza in genere de reglementari:


a. dispozitive
b. speciale
c. imperative

ANS:A

172. Transmiterea dreptului de folosinta asupra navei comerciale in raporturile dintre armator si navlositor se
poate realiza in :
a. trei moduri diferite
b. doua moduri diferite
c. cinci moduri diferite

ANS:A

173. Gestiunea comerciala are ca obiect:


a. cheltuieli pentru taxe portuare
b. asigurarea navei -gestiune nautica
c. suportatea cheltuielilor de reparatii-gestiunea nautica

ANS:A

174. In cazul contractului de navlosire pentru una sau mai multe calatorii :
a. intreaga gestiune este asumata exclusiv de catre armator
b. gestiunea comerciala este asumata exclusiv de armator
c. gestiunea nautica este asumata exclusiv de catre armator
ANS:A

175. Prin armare se intelege:


a. dotarea navei cu mijloacele tehnice necesare
b. inzestrarea navei cu efectivul de oameni care sa alcatuiasca personalul navigant
c. asigurarea mijloacelor de aparare in caz de intemperii

ANS:B

176. Gestiunea comerciala este exercitata de catre:


a. navlositor
b. navlosant
c. armator

ANS:A

177. Inlocuirea comandantului sau a vreunui membru al echipajului revine :


a. in exclusivitate navlosantului
b. navlosantului
c. navlositorului

ANS:A

178. Atunci cand vorbim de navlosirea pe calatorie timpul curge :


a. in favoarea navlosantului
b. in defavoarea navlosantului
c. in defavoarea navlositorului

ANS:B

179.Navlositorul este tinut sa respecte in mod strict, durata de timp fixata prin :
a. charter- party
b. charter- ship
c. charter-by demise

ANS:A

180. Data inmanarii notificarii este cunoscuta sub denumirea de:


a. reporting day
b. notice of readiness
c. arreved ship

ANS:A

181. Clauza de calcul a staliilor determinabile este uniformizata prin definitiile de la :


a. Rio de Janeiro- 1977
b. Londra - 1987
c. Paris- 1976

ANS:A

182.Staliile fixe se calculeaza :


a. pe ore
b. pe zile
c. pe ani

ANS:B

183.Potrivit cazului staliilor calculate pe zi lucratoare , riscul este pus in sarcina :


a. navlositorului
b. armatorului
c. navlosantului

ANS:A