P. 1
Botanic A

Botanic A

|Views: 1,259|Likes:
Published by Cristina Todireanu

More info:

Published by: Cristina Todireanu on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE SILVICULTURĂ
Departamentul de Învăţământ la Distanţă

Prof. univ. dr. Climent HOREANU

BOTANICĂ FORESTIERĂ
-CURS PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ- EDIŢIE REVIZUITĂ -

- 2008 -

INTRODUCERE DEFINIŢIA ŞI OBIECTUL BOTANICII
Botanica este ştiinţa care studiază plantele sub multiple aspecte, aşa cum ar fi: morfologia externă şi internă, funcţiile, evoluţia, clasificarea, răspândirea lor pe glob, în timp şi spaţiu, gruparea lor în comunităţi de viaţa, cât şi posibilitatea de valorificare a acestora. Botanica reprezintă o ramură a biologiei care cerceteaza lumea plantelor, indiferent dacă sunt inferioare sau superioare, dacă în prezent au sau nu vreo utilitate practică, urmând în mod cert ca cercetările ulterioare să descopere noi întrebuinţări. Din seria infinită a exemplelor, edificator este să amintim banalele mucegaiuri, aparţinând genurilor Penicillium, Aspergillus, Streptomyces, neluate în seamă până în momentul descoperirii antibioticelor, căpătând astfel o însemnătate capitală. Plantele sunt răspândite pe întreg globul, îndeplinind un rol cosmic deosebit, fiind singurele organisme capabile să capteze energia solară şi în procesul de fotosinteză să producă din materie anorganică (CO2 şi H20), substanţe organice complexe în care înmagazinează o mare cantitate de energie potenţială, eliberând oxigenul atât de necesar vieţii. Botanica studiază plantele sub diverse aspecte, şi încă de timpuriu, a devenit dintr-o ştiinţă generală punctul de plecare şi de diferenţiere a mai multor discipline, cu obiect de studiu şi metode de cercetare proprii, cum ar fi: a.Morfologia plantelor este disciplina care studiază înfăţişarea externă şi structura internă a plantelor, ştiinţă din care s-au individualizat mai multe ramuri: morfologia externă sau organografia şi anatomia sau morfologia internă. Din anatomie s-au separat citologia - ştiinţa despre celulă şi histologia - ştiinţa despre ţesuturi. Cu studiul legilor de formare a organelor de înmulţire asexuata şi sexuată, a proceselor de fecundaţie şi de dezvoltare se ocupa embriologia. b.Sistematica plantelor sau taxonomia este disciplina care studiază asemănările, deosebirile, înrudirea şi originea plantelor, clasificându-le într-un sistem natural, bazat pe descendenţa unora din altele, făcând posibilă orientarea in complexa diversitate a organismelor vegetale. c.Geobotanica este ştiinţa care studiază învelişul vegetal al pământului, legile lui de distribuţie în strânsă legătură cu factorii de mediu, cât şi cu structura acestuia. Din această disciplină s-au diferenţiat: fitocenologia (fitosociologia), care are ca obiect de studiu legile de asociere ale plantelor în comunităţi (asociaţii); fitogeografia (geografie botanică), ce studiază distribuţia în spaţiu a plantelor şi a grupărilor vegetale şi ecologia care studiază condiţiile de viaţă ale plantelor şi adaptarea acestora la mediul extern. O ramură a fitocenologiei, cu un obiectiv precis care urmăreşte obţinerea unor concluzii practice necesare culturilor forestiere este tipologia forestieră. d.Fiziologia plantelor este disciplina care studiază procesele de viaţă ale plantelor şi stabileşte relaţiile dintre plantă şi mediul înconjurător. Strâns legate de fiziologie sunt: biochimia vegetală şi microbiologia. Sunt şi alte discipline desprinse din botanică şi se pot cita: fitopaleontologia (paleobotanica, cronologia), ştiinţă care studiază apariţia, dezvoltarea şi răspândirea plantelor în trecutul geologic al pământului, utilizând ca material de cercetare fosilele; filogenia se ocupă cu istoria dezvoltării plantelor ca unităţi sistematice (specie, gen, familie, ordin etc.), iar ontogenia studiază dezvoltarea individuală, începând de la faza de ou şi până la maturitate. Palinologia are ca obiect de studiu morfologia grăunciorului de polen. e.Fitopatologia este disciplina care studiază plantele ce produc boli speciilor spontane şi cultivate. În afara acestor ramuri ale botanicii, se individualizează discipline cu caracter mai restrâns, care studiază un anumit grup de plante sau chiar o singură specie. În această categorie se pot încadra: botanica forestieră sau dendrologia, care studiază plantele lemnoase sub aspectul caracterelor morfologice, al însuşirilor biologice şi al exigenţelor ecologice; botanica agricolă, ştiinţă aplicată la plantele de cultură agricolă; botanică farmaceutică, ocupându-se cu studiul plantelor medicinale; botanică horticolă, cea ornamentală etc.

2

PARTEA I MORFOLOGIA PLANTELOR CITOLOGIA GENERALITĂŢI
Citologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul celulei. Celula este o entitate morfo-funcţională elementară a tuturor organismelor procariote şi eucariote, reprezentând un prim nivel de organizare a materiei vii, cu reacţii biochimice care constau din două procese: asimilaţia şi dezasimilaţia. Aceste procese sunt înlănţuiri de procese enzimatice interrelate şi interdependente ce determină metabolismul celular, întreţinut permanent de schimbul de substanţe şi energie cu mediul ambiant. Funcţionează ca un sistem deschis, de tip biologic, caracterizat prin integralitate, echilibru dinamic şi capacitate de autoreglare. Organizarea celulară, proprie celor două regnuri, în decursul evoluţiei, s-a diferenţiat atât structural, cât şi funcţional. Specific celulei vegetale este peretele celular de natură celulozică, în timp ce celula animală are membrana de natură proteică. De structura celulozică a peretelui celular sunt legate punctuaţiunile şi plasmodesmele, formaţiuni care permit realizarea unor importante interrelaţii structuralfuncţionale. Prin creşterea celulei vegetale se dezvoltă vacuomul, care favorizează procesele osmotice de schimb, lucru care nu are loc în cazul celulei animale. Plastidele sunt organite care se întâlnesc numai în celulele plantelor, iar datorită cloroplastelor se sintetizează substanţe organice prin fenomenul de fotosinteză. În celula vegetală se găsesc o mare diversitate de substanţe de rezervă: amidon, paramilon, inulină, cristale proteice, picături de ulei ş.m.a. O altă particularitate a celulei vegetale este şi prezenţa unor cristale de săruri organice (oxalat de calciu) şi minerale (sulfat de calciu).

CONSIDERAŢII GENERAL MORFOLOGICE ŞI STRUCTURALE
Celula vegetală este înconjurată de un înveliş extern numit perete celular sau membrană celulară, de natură celulozică, acoperind o masă citoplasmatică în care se află: nucleul cu nucleolul, mitocondriile, ribozomii, dictiozomii, plastidele, vacuolele, reticulul endoplasmatic, incluziuni lichide şi solide. Celulele care au perete celular celulozic poartă denumirea de dermatoplaste, iar cele care au numai o peliculă subţire de natură proteică, se numesc gimnoplaste. Celulele nude pot executa mişcări de locomoţie prin schimbarea formei lor, aşa cum este cazul mix-amoebelor de la mixomicete, zoosporii multor alge, spermatozoizii plantelor superioare etc. Celulele bacteriilor şi algelor albastre nu au nucleu distinct morfologic şi se numesc anucleate. La majoritatea plantelor, celula prezintă un singur nucleu, fiind uninucleate. Există şi celule cu mai mulţi nuclei, numite plurinucleate sau cenocite. Când nucleii din citoplasmă provin din diviziunea unui nucleu, celula este numită plasmodiu, iar în cazul când iau naştere prin unirea mai multor celule uninucleate poartă numele de scinciţiu. Celulele mai mari care au în masa lor protoplasmatică numeroşi nuclei se numesc celoblaste.

FORMA ŞI DIMENSIUNILE CELULELOR
După originea şi funcţia pe care o îndeplinesc, celulele pot avea forme variate, şi anume: sferice, ovale, cilindrice, prismatice, fusiforme, tabelare şi stelate. După raportul dintre lungimea şi grosimea lor, celulele se pot împărţi în două grupe mari (Fig.l):parenchimatice - cu diametrele aproximativ egale (izodiametrice), aşa cum se întâlnesc în epidermă, scoarţă, mezofil şi măduvă; prozenchimatice - cu unul din diametre mai mare, alungite în sensul longitudinal al organului, de ex.: fibrele mecanice, vasele conducatoare etc. O formă particulară o au idioblastele, ca de exemplu celulele in forma de „T" din mezofilul frunzei de Thea sinensis (ceai), celulele secretoare din frunza de Laurus nobilis (dafin) etc. Dimensiunile celulelor variază în limite foarte mari, în general, fiind vizibile numai la microscop, 3

măsurând între 10 şi 100 µ. Celulele bacteriilor pot avea dimensiuni sub l µ, în timp ce cele ale parenchimurilor de rezervă pot atinge 2-3 cm, iar fibrele liberiene de la tei pot depăşi 10 cm sau cele de la Boehmeria nivea (ramie)pot atinge pâna la 50 cm.Laticiferele nearticulate pot avea dimensiuni de peste 2 m.

Fig.1.Diferite forme de celule: a-parenchimatice; b-prozenchimatice; c-stelate; d- idioblast

CONSTITUENŢII CELULEI VEGETALE (ORGANITE CELULARE)
Celula vegetală protejată de un perete celular, are un corp celular propriu-zis, reprezentat printr-o masă fundamentală semifluidă numită protoplast sau protoplasmă. Protoplastul celulei vegetale este alcătuit din componente protoplasmatice vii, cum sunt: citoplasma, nucleul, reticulul endoplasmatic, plastidomul, condriomul, dictiozomii, ribozomii ş.a., cât şi din componente protoplasmatice nevii: vacuomul şi incluziunile ergastice, care alcătuiesc paraplasma. Peretele celular sau membrana celulară, împreună cu cilii şi flagelii, alcătuiesc alloplasma (Fig.2).

CONSTITUIENŢII PROTOPLASMATICI CITOPLASMA
Masa fundamentală a celulei vii, în care sunt incluse toate celelate formaţiuni, este citoplasma, care este hialină, incoloră şi de consistenţă gelatinoasă, semifluida, puţin mai refringentă decât apa. La microscopul electronic citoplasma apare alcătuită din trei zone: hialoplasma, plasmalema şi tonoplastul. Hialoplasma este masa fundamentală în care se găsesc diversele organite şi incluziunile. Plasmalema sau membrana citoplasmatică, este o peliculă subţire de citoplasmă, mai consistentă decât hialoplasma, limitând-o pe aceasta la exterior, spre peretele celular. Tonoplastul sau membrana endoplasmatică, este tot o peliculă de citoplasmă care delimitează vacuola sau vacuolele. Fig.2.Schema organizării unei celule Aceste două pelicule citoplasmatice se mai numesc şi vegetale: 1-2 perete celular;3membrane plasmatice. punctuaţiune; 4 - membrană nucleară; Compoziţia chimică. Citoplasma, din punct de vedere 5 - reticul endoplasmatic; 6 - dictiozom; chimic, este un amestec în stare coloidală de subsţane proteice, 7- nucleu şi nucleol; 8 - proplastidă; lipidice şi soluţii cristaloide, putându-se afla în stare de gel şi 9- grăsimi; 10 – vacuolă; 11 - granul de ca sol. amidon; 12 - cloroplast; Analiza chimică elementară relevă prezenţa în mod 13 – mitocondrie; 14 - citoplasmă. constant a următoarelor elemente: C, H, 0, N, P, S, CI, Si, K, Na, Mg, Fe. Carbonul, hidrogenul, oxigenul şi azotul, constitue partea esenţială a substanţei uscate (aproximativ 98%), motiv pentru care mai sunt numite şi macroelemente. Restul de 2 % este alcătuit din celelalte 8 elemente cât şi din elemente aflate în stare de urme sau cantităţi infime (Cu, Al, B, Zn, I, Mn, Ti, 4

Ag, Au, Ra, Sr, Ru, Cr, Cs). Specificacitatea materiei vii nu constă atât în numărul elementelor ce participă în constituţia ei, ci în felul asocierii acestora în diferiţi compuşi. Substanţe organice. În metabolismul celular, un rol funcţional fundamental îl au compuşii organici complecşi. Dintre aceştia enumerăm: protidele, acizii nucleici, lipidele, glucidele, vitaminele şi enzimele. Protidele sunt constituienţii cei mai importanţi şi mai complecşi ai materiei vii, reprezentând 40 – 50 % din substanţa uscată şi sunt substanţe macromoleculare alcătuite din aminoacizi. Aminoacizii sunt substanţe organice azotate, solubile în apă, cristalizabile, ce au în molecula lor mai multe funcţii carboxilice (-C00H) şi una sau mai multe funcţii aminice (-NH2). Radicalul „R" poate avea caracter alifatic, aromatic sau heterociclic. Se comportă ca amfoliţi, disociind în soluţie apoasă, atât ca bază, cât şi ca acid, formând ioni dubli sau amfiioni. În prezenţa bazelor se comportă ca acizi, iar în mediu acid ca baze. Aminoacizii se pot combina între ei, formând peptide (-C0-NH). Legătura peptidică se poate realiza multiplu şi se formează lanţuri polipeptidice din ce în ce mai mari. La plante se cunosc peste 20 aminoacizi, iar aceştia au numeroase posibilităţi de cuplare, alcătuind o gamă extrem de variată de proteine din care unele sunt specifice pentru fiecare specie. Protidele au posibilitatea de a se asocia şi prin valenţe secundare, formându-se agregate de molecule numite micele sau particule. Polipeptidele şi protidele au caracter amfoter, formând combinaţii cu acizii şi bazele. Grupările anionice şi cationice ale protidelor permit variate comportări fiziologice în raport cu reaciţia mediului. Trăsătura esenţiala a materiei vii este determinată de permanenta schimbare şi reînnoire a macromoleculelor proteice. În citoplasma se întâlnesc două categorii de proteine: holoproteide (proteine simple), formate numai din aminoacizi, solubile în apă, aşa cum sunt gliadinele, globulinele sau gluteinele şi heteroproteide (proteine conjugate), care sunt alcătuite din aminoacizi şi o grupare neproteică. Din această ultimă categorie, frecvente la plante sunt: fosfoproteidele, glicoproteidele şi lipoproteidele. Un grup foarte important de heteroproteide îl reprezintă nucleoproteidele, alcătuite din proteine globulare şi acizi nucleici. Acizii nucleici sunt substanţe macromoleculare complexe, formaţi din nucleotizi, alcătuiţi dintr-o bază purinică (adenină, guanină) sau pirimidinica (citozina, timina, uracilul), legate prin intermediul unei riboze sau dezoxiriboze de acidul fosforic. Purtătorul informaţiei ereditare, prezent în nucleu şi alte organite celulare, este acidul dezoxiribonucleic (ADN), în compoziţia căruia participă dezoxiriboza şi bazele: adenina, guanina, citozina şi timina. Acidul ribonucleic (ARN), format în nucleu şi localizat în celulă, este alcătuit din riboză şi bazele: adenina, guanina, citozina şi uracilul. Lipidele (lipoidele), sunt esteri ai unor alcooli cu acizii organici, răspândite în proporţii variabile în constituienţii celulari. Lipidele pot fi: simple (gliceride, steride, ceride) şi complexe (fosfolipide, fosfoaminolipide), insolubile în apă, cu rol plastic. Dintre lipidele complexe, proprii numai plantelor, amintim: cutina, suberina şi sapropolenina. Glucidele sunt substanţe ternare, alcătuite din C, 0, H, fiind prezente în celulă în proporţie de 10 – 15 %. Pot fi reprezentate prin glicoproteide de constituţie a citoplasmei, fie prin metaboliţi de asimilaţie (glucoza) sau de rezervă (amidon), fie ca poliglucide de constituţie (celuloza, hemiceluloza, pectina, lignina etc.) şi ca substanţe de secreţie (nectarul). Glucidele din celula vegetală pot fi de tipul monozaharidelor (bioze, trioze, pentoze, hexoze), dizaharidelor (zaharoza, maltoza) şi poliglucidelor (holozidice: amidon, celuloză, glicogen, pectine, mucilagii, inulină, lignină, heterozidice: antociani, flavone, alcaloizi, nucleozide). Un rol important în desfăşurarea activităţii celulare îl au vitaminele, enzimele şi hormonii. Vitaminele pot fi hidrosolubile (B1, B2, B6, B12, PP, C) şi liposolubile (A, D). Dintre hormonii vegetali amintim: auxinele, kinetinele şi giberelinele. În celula vegetală se întâlnesc şi alţi produşi organici secundari, aşa cum ar fi: pigmenţii (carotenul, xantofila, fucoxantina, licopina, capsatina); alcaloizii (atropina, cafeina, chinina, vanilina ş.a); acizii organici (lactic, malic , citric , tartric etc.); antibioticele, fitoncidele, răşinile, latexurile, taninurile, uleiurile volatile ş.a. Substanţele anorganice. În celula vegetală se întâlnesc numeroase substanţe anorganice, absorbite din mediul extern şi apoi sunt integrate în moleculele organice, fie se întâlnesc în vacuole, solvite în apă sub 5

Schema procesului de coacervaţie: Dacă particulele coloidale pierd învelişul 1 – particulă coloidală puternic hidratată. depinzând de densitatea dipolilor. Moleculele proteice au cea mai mare capacitate de hidratare. Sistemul coloidal al citoplasmei se poate afla sub formă de hidrogel (solventul fiind cuprins în reţeaua macromoleculară) şi de hidrosol (macromoleculele sunt cuprinse între moleculele solventului). fenomenul se numeşte precipitare. molecule. de diverse mărimi. Mediul de dispersie este apa. în timp ce lipidele au grupări hidrofile şi hidrofobe. înglobând în corpul ei particule noi (asimilaţie). a citoplasmei. realizându-se o oarecare stabilitate a sistemului coloidal. fenomen mărit sau micşorat în funcţie de necesităţile fiziologice. Proprietăţile chimice ale citoplasmei. ele se contopesc mai multe la un loc iar 2 – cu hidratare micşorată.este o însuşire a materiei vii. Citoplasma are proprietăţi asemănătoare cu ale lichidelor. . este un element de structură. strat protector de apă care le fereşte de acţiunea neutralizantă a ionilor din citoplasmă. formol. Substanţele proteice şi acizii nucleici au grupări hidrofile. alcătuind complexe mari numite coacervate (Fig. fiind reţinută cu forţe mari de coloizii hidrofili ai citoplasmei. Proprietăţile fizice ale citoplasmei. Unele substanţe anorganice (SiO2. Sensul general al proceselor vitale depinde în mare măsura de interacţiunea dintre coloizi şi electroliţi.este proprietatea plasmalemei şi a tonoplastului de a nu lăsa să treacă prin ele decât apa.formă moleculară sau de ioni.în urma metabolismului citoplasma adaugă particule noi. Când micelele pierd complet apa de hidratare are loc fenomenul de coagulare. iar substanţele dizolvate în ea nu trec deloc sau numai într-o anumită proporţie. agregate. Fig. deci se face selectiv. Proprietatea apei cu cea mai mare însemnătate biologică este determinată de polaritatea moleculei. comportându-se ca un dipol. forme care depind de starea fiziologică a celulei.excitabilitatea . particule sau granule. sublimat corosiv. fiind reţinută de forţe mici şi serveşte la transportul şi schimbul de substanţe dintre celule. Apa liberă se întâlneşte în citoplasmă şi vacuole. Citoplasma reduce soluţiile de argint şi se colorează în negru. se hidratează. Celulele fără membrană evidentă (zoosporii. se poate deplasa uşor. Polaritatea moleculei de apă are un important rol şi în hidratarea particulelor coloidale încărcate electric. apos. Materia vie în stare activă conţine 70 – 80 % apă.însuşirea citoplasmei de a reacţiona diferenţiat faţă de excitanţi. o vâscozitate ridicată (6-24 ori mai mare ca a apei) şi este nemiscibilă în apă. un excelent solvent al substanţelor cristaloide şi dispergent al micelelor coloidale. Substanţele din structura citoplasmei se găsesc sub formă de ioni. CaCO3).nutriţia . 3 – coacervat. Un rol foarte important în dinamica materiei vii îl are apa. . prezintă şi are toate funcţiile fiziologice fundamentale şi anume: . 3.în procesul de metabolism este necesar oxigenul. prin faptul că este vie. Cu soluţia de iod se colorează în galben. a materiei vii. cât şi de particularităţile de structură a acestora. . astfel că se poate lega de alte molecule. iar din procesele biochimice din interiorul ei rezultă substanţe ce nu mai sunt necesare şi pe care le elimină (dezasimilaţie). cât şi în integrarea ionilor liberi. 6 . Apa în stare legată. . crescând în volum. pe care citoplasma îl primeşte din atmosferă. şi este ireversibil. Micelele coloidale ale citoplasmei au o mare afinitate pentru apă. În cazul când gradul de hidratare scade. pot participa la alcătuirea peretelui celular.respiraţia .mişcarea . Proprietăţile fiziologice ale citoplasmei. particulele coloidale se pot grupa mai multe la un loc.semipermeabilitatea .3).creşterea . . Reacţia chimică a citoplasmei este neutră sau bazică. de natura chimică a moleculelor şi micelelor. Coagulează ireversibil la temperaturi mai mari de 50°C şi precipită când este tratată cu alcool. Activitatea apei în celulă depinde şi de starea sub care se află în celulă. greu mobilă.citoplasma ca substanţă vie îndeplineşte un schimb continuu dintre ea şi mediul extern. alcătuind un sistem coloidal complex şi heterogen. Citop1asma.

B. membranele plasmatice (tonoplastul. În celulele meristematice numărul ribozomilor este mult mai mare faţă de cel din celulele ţesuturilor definitive.anterozoizii etc. în anul 1931. lipoproteide şi un număr însemnat de 7 .4. Este un corpuscul sferic. S-au emis mai unitare” (Robertson). A. lenticular sau sub formă de bastonaş.) execută mişcări. celulele sunt uninucleate. UItrastructura unei membrane elementare. A . În general. creştere. membrana nucleară. . plasmalema. Cercetările întreprinse cu ajutorul microscopului electronic au evidenţiat că citoplasma are aspectul unei reţele formate din microfibrile polipetidice şi că în ochiurile reţelei se află ribozomi simpli sau polizomi. cea mitocondrială etc. În nucleoplasmă. (Singer şi Nicholson). Dimensiunile nucleului depind de talia celulei şi variază de la câţiva microni până la 0. cu polii hidrofobi faţă în modelele Danielii şi Davson. fiind formată din câte 2 straturi monomoleculare de proteine globulare între care se află câte 2 straturi (bistraturi) Fig. pe lângă relaţiile dintre părţile componente ale celulei. antrenând cloroplastele şi contribuind la transportul substanţelor. descoperit de către R. 1961). oval. Citoplasma nu se prezintă cu o structură uniformă.4. E – modelul mozaicului fluid multe modele de organizare (Fig. înainte de cariogamie) sau plurinucleate (în cazul structurii cenocitice de la unele alge sau al vaselor laticifere). La microscopul electronic.înmulţirea . apar alcătuite din două pelicule separate de un spaţiu clar (Fig. la aerisire. unicelulare.în anumite faze ale dezvoltării. fapt pentru care se numesc acariote. înconjurat de membrana nucleară şi se numesc eucariote. protamine. D – modelul „membrane faţă şi cei hidrofili spre exterior. Obişnuit.A). toate procesele fiziologice se realizează în citoplasmă. citoplasma este capabilă să formeze unele părţi noi. Fiecare peliculă atinge o grosime de 70 . care sunt capabile de a reproduce un organism nou.C fosfoaminolipidice. vindecarea rănilor etc. se găsesc histone. UItrastructura citoplasmei.5 mm în oosfera de la Cycas.D). pe lângă nucleoproteide şi acizii nucleici (ADN şi ARN). La plantele superioare.C.). în timp ce la celulele cu perete celular. care tapisează reţeaua microfibrilară. nucleul nu este diferenţiat. proteine reziduale. de cicloză. de care se deosebeşte însă prin structură şi procentul ridicat de nucleoproteide. se stabilesc legături între celulele diferitelor ţesuturi şi organe prin intermediul plasmodesmelor. O astfel de peliculă biologică a fost numită membrană elementară sau unitate de membrană (Robertson. Plasmalema şi tonoplastul au un conţinut mai mare de lipide decât restul citoplasmei. citoplasma execută o mişcare continuă. este asemănătoare cu a citoplasmei. La plantele inferioare. La unele plante (cele inferioare). Compoziţia chimică. La majoritatea plantelor nucleul este individualizat. mai rar binucleate (cazul ciupercilor superioare. procariote sau protocariote. NUCLEUL Nucleul este un organit mai refringent decât citoplasma. Brown.80 Å. localizat central în celulele tinere şi spre margine la cele adulte. Se întâlnesc şi celule mature la care nucleul a dispărut în cursul diferenţierii (de exemplu: tuburile ciuruite).

fc – fibrile cromatice. 1 – cromonemă. b – nucleol. Cromozom heterobrachial. responsabile de transmiterea caracterelor ereditare. lipaze. i – perete celular. constanţi ca număr şi formă pentru toţi indivizii din aceeaşi specie. Fig. Nucleolii au formă sferică şi diametrul de l-3µ fără membrană.cu braţele egale. 3 – centromer. dt – dictiozomi. d . Uitrastructura unei porţiuni de celulă: a – nucleu. Fig. unul sau câţiva nucleoli. 4 – calimă. care sunt răspunzătoare de activitatea metabolică a nucleului. peptidaze.A – morfologie Fig.enzime. Membrana nucleară. b – spirale minore. enolaze. 6. esteraze. f – cloroplaste. în special ADN. h – vacuole. În funcţie de repartiţia cromatinei în nucleoplasmă se disting două tipuri de nuclei: cu structură reticulată şi cu structură areticulată. 6 – matrix. sunt formaţiuni ce se pot observa în cursul diviziunii nucleare. c – membrană nucleară. nucleul este alcătuit din membrană nucleară. După aspectul morfologic se disting trei tipuri de cromozomi: izobrachiali .7. ribonucleaze. Cromozom izobrachial în metafază: externă. ne apare dublă şi prevăzută cu pori.5). ca: aldolaze. cromatină şi nucleoplasmă. ARN-ul fiind totdeauna prezent (Fig. şi se prezintă ca un ansamblu de filamente care alcătuiesc o reţea cromatică falsă sub formă de aglomerări de granule (cromomere).2 – constricţie secundară. Cromozomii. j – plasmodesme. 2. cu compoziţie chimică complexă. 5. Structura nucleului. În interfază (perioada de „repaus"). fn – fibrile nucleoloase. 5 – centromer. numite cromocentre. a – spirale majore. 8 . Foiţa externă este în continuitate cu membranele reticulului endoplsamatic. e – mitocondrie.1 – satelit.B – structură internă: 1-cromonemă. g – aparat Golgi. dezoxiribonucleaze etc.cromomeră. 3 – cromatidă. fosfataze. Cromatina este bogată în nucleoproteide.citoplasmă. observată la microscopul electronic.

învelită de o peliculă fină. Saculii granari conţin pigmentul clorofilian. 10).6). După pigmentul elaborat. mp – perete celular. cu aspect de constricţie. împreună cu o parte din matrix alcătuieşte cromatida. cloroplastul apare alcătuit dintr-o membrană ce înveleşte un conţinut. favorizând schimbul de substanţe între citoplasmă şi carioplasmă. cât şi între celulă şi mediu. proteinoplaste). v – vacuolă. (amiloplaste. ciupercilor şi de la unele angiosperme parazite. vezicule şi tubuli sau canalicule fin ramificate şi anastomozate. În nucleu. numite stromatilacoide sau tilacoide stromatice. Cloroplastele plantelor superioare sunt mici (de 3 – 10 µ în diametru). oleoplaste. locul unde se face sinteza proteică. 9).). se numeşte centromer. dispus pe unităţi elementare numite cuantozomi. Ultrastructura cloroplastului este complexă şi constă din: o membrană dublă. Alte profile sunt lipsite de ribozomi şi alcătuiesc reticulul endoplasmatic neted. Faţa externă a membranelor elementare de la unele profile este tapisată cu ribozomi. fiind delimitate de o membrană elementară groasă de 75 Å (Fig. Fiecare cromonemă spiralată. ajungând până la 50 într-o celulă. Reticulul endoplasmatic are rol important în procesele de schimb celular. plastidele se clasifică în s – sacul. se numeşte granum (Fig. Locul de prindere al celor două braţe. prins de constricţia secundară (Fig. Fig. iar în ea se găsesc nişte granulaţii mici numite grana pe care se află clorofila. la diviziunea celulei şi la cicatrizarea rănilor. adesea conţinând pirenoizi. fructe şi seminţe necoapte etc. a. clorofila fiind asociată şi mscată de fucoxantină. fiind numite cromatofori. La algele brune plastidele sunt mici şi lenticulare. Fiecare cromozom este alcătuit din două filamente (cromoneme) spiralate. şi cu participarea nucleolului. Cu ajutorul microscopului fotonic.7). granatilacoide sau tilacoide granale (Fig. Plastidele lipsesc din celulele bacteriilor. alcătuind reticulul endoplasmatic granular sau ergastoplasmă. În nucleu se sintetizează ARN-m. participând la formarea şi îngroşarea membranei. 9 . proteine). care contribuie la sinteza proteică. având formă sferică sau ovală şi o consistenţă densă. care se deplasează în citoplasmă ducând cu el informaţia genetică a ADN-lui la ribozomi. stea. RETICULUL ENDOPLASMATIC Se observă numai la microscopul electronic şi este un complex de saculi. În lungul lor se dispun grupe de 2 – 20 saculi garanari. Unul din braţe se termină cu un mic corpuscul numit satelit. clopot. Rolul nucleului.cu braţe inegale şi cefalobrachiali. carotenoidoplaste (cromoplaste) şi leucoplaste p – plasmodesme. orientate paralel cu axul mare al organului. La algele verzi. În cazul algelor roşii clorofila este însoţită şi mascată de pigmentul roşu numit ficoeritrină. iv – invaginaţie. cu unul din braţe foarte scurt.Cloroplastele sau plastidele verzi sunt prezente în multe din celulele organelor verzi (frunze. ramuri tinere. de formă sferică sau ovoidă. iar pe ele se află granulaţii numite cromomere. formată din 2 pelicule cu un spaţiu liber între ele. Ansamblul format din granatilacoide şi porţiunile lamelelor stromatice care-i mărginesc. numită matrix. cloroplaste. tulpini ierboase.heterobrachiali .8).8. amidon) sau de acumulare (lipide. cu forme variate: de panglică. Reticulul endoplasmatic: t – tubul. discuri granare. Formaţiunile sunt înglobate într-o subştanţă fundamentală. Foiţa internă a membranei interne emite creste care se prelungesc în interiorul stromei sub formă de lamele stromatice. PLASTIDOMUL CELULAR (PLASTIDELE) Plastidele sunt organite vii care se întâlnesc în protoplasma celulelor vegetale. cu diametre cuprinse între 50 şi 200 Å. numit stroma. Ele au rol elaborator (de pigmenţi. plastidele sunt mari şi puţine(1-3) într-o celulă. denumită calima (Fig. Totalitatea plastidelor dintr-o celulă alcătuieşte plastidomul celular. se formează ARN-r şi ARN-t. Nucleul are rol important în metabolismul celular.

de culoare roşie. Ultrastructura granumului. licopina.3 şi 10 µ lungime. cu dimensiuni cuprinse între 0. iar totalitatea acestora dintr-o celulă formează condriomul celular. xantofila). mitocondriile apar limitate la exterior de o membrană elementară dublă.Carotenoidoplastele (cromoplastele) sunt plastide care conţin pigmenţi carotenoizi (carotina. filamente sau lanţuri de grăuncioare. prezentându-se sub forma unor granule sferice sau ovale. 13). Fig. mărind astfel suprafaţa internă a organitului (Fig. În stromă se mai află pigmenţi carotenoizi. excepţie făcând bacteriile. prin invaginare formează creste numite de G. c – carotenoidoplaste. cât şi în organele subterane (morcov). 11). dar independent de cea celulară. Privite la microscopul electronic. 12). Fig. Cloroplastul îndeplineşte o funcţie capitală. La majoritatea plantelor superioare în celule se întâlnesc mitocondrii cu criste lamelare. Carotenoidoplastele au formă sferică. poligonală sau aciculară (Fig. ADN plastidial. 9. pedunculaţi numiţi oxizomi. CONDRIOMUL CELULAR Condriozomii sau mitocondriile sunt organite vizibile la microscopul fotonic. Stroma sau matrixul are structura de forma unei reţele fibrilare fine. c.Fig. Forma. 10. Celulă din fructul de Carotenoidoplastele îşi au originea în leucoplaste sau Crataegus: cloroplaste îmbătrânite. ARN. Se înmulţesc prin diviziune. dimensiuni mici. Leucoplastele sunt plastide incolore. prezente în toate organele plantelor. b. 11. Sunt prezente în toate celulele. (Fig. Foiţa internă. iar la cele inferioare apar numai mitocondrii cu criste tubulare. în funcţie de 10 . mai ales în meristeme. Uneori pot apare ambele tipuri de criste în aceeaşi mitocondrie. celule sexuale. Cloroplastele îşi au originea în protoplastide. la nivelul lui realizându-se procesul de fotosinteză. epidermice etc. bogaţi în enzime cu rol în respiraţie. fără pigmenţi şi de n – nucleu. enzime. care prezintă din loc în loc ribozomi plastidiali sau plastoribozomi. a unor bastonaşe. numărul şi dispunerea cristelor este variabilă chiar şi în cadrul aceleaşi celule. care au câte un singur granum primar. Carotenoidoplastele sunt răspândite în celulele petalelor florilor. Palade (1959) – „criste mitocondriale”. în fructe. Cristele şi tubulii împart interiorul mitocondriei în care se află substanţa fundamentală sau matrixul în numeroase compartimente. portocalie sau galbenă. vitamine şi plastoglobuli. Ultrastructura cloroplastului. Aceste criste sunt tapisate la exterior de nişte corpusculi sferici.

alcătuind reticulul endoplasmatic granular sau liberi în citoplasmă. sinteza. B – tip tubulis. Mitocondriile se multiplică odată cu procesul diviziunii celulare. provenite din a – vezicule periferice (golgiene). unitate pe care se fixează aminoacizii în secvenţa dictată de codul genetic. numite şi aparatul lui Golgi. la alge. ferigi. multe vezicule mici. grăsimi. Fig. de 200 Å grosime. 14). 13.tub. enzime. Dictiozom: s – saculi. generarea şi regenerarea de endomembrane. transmiţându-se la celulele fiice.5 . limitaţi de o membrană elementară şi mai Fig. secreţia polizaharidelor necesare peretelui celular etc. Mitocondrie cu detalii ultrastructurale: A – secţiune prin mitocondrie. Infrastructural. Datorită echipamentului enzimatic pus în evidenţă. înmugurirea saculilor. 4 . unele gimnosperme. DICTIOZOMII Sunt formaţiuni reticulare. Ribozomii pot fi asociaţi cu reticulul endoplasmatic. golgiene. organite cu rol în curăţirea celulei de părţile moarte. lizozomii. veziculare sau sub formă de pachete de lamele lipoproteice care se întâlnesc în celulele plantelor şi ale animalelor. 11 .stadiul ontogenetic şi de condiţiile ecofiziologice. cuprinde două elemente: dictiozomul. rezervor de energie al celulei vii. Fig. 1 – foiţă externă. Ribozomii se pot asocia mai mulţi împreună formând poliribozomi. muşchi. acumularea şi transportul proteinelor. conţinând ADN. Mitocondriile sunt bogate în substanţe proteice. condriomul celular este considerat ca centru al respiraţiei celulare. formaţiuni implicate în oxidarea glicolaţilor şi microtubuli. de 50 – 200 Å.Cercetările efectuate au evidenţiat că dictiozomii plantelor îndeplinesc funcţii complexe. care se răspândesc în citoplasmă (Fig. B – criste cu oxizomi. constituite din ribonucleoproteide. legătura realizându-se printr-un filament de ARN-i. peroxizomii.creastă. RIBOZOMII Ribozomii sau granulele lui Palade au fost puse în evidenţă cu ajutorul microscopului electronic şi sunt formaţiuni sferice. 2 . Ultrastructura mitocondriei: A – tip crista. şi ARN.matrix. cu rol în sinteza peretelui celular. Alte organite puse în evidenţă cu ajutorul microscopului electronic în citoplasmă sunt: centrul celular (cintezom). format din 4-6 saculi aplatizaţi. 3 .foiţă internă. 12. 14. md – membrană dublă. aşa cum ar fi: sinteza şi transportul produşilor de secreţie. C – oxizomi.

fiind numite nisip de oxalat de calciu (în celulele de la soc). Dispoziţia straturilor poate fi concentrică sau excentrică. b. este numit suc vacuolar sau celular. iar scheletul capătă forma unui strugure ce se numeşte cistolit (Fig. INCLUZIUNILE ERGASTICE SOLIDE Acestea sunt formaţiuni de diferite dimensiuni înglobate în citoplasmă sau vacuole şi rezultă din activitatea metabolică a protoplasmei.Adeseori în vaculele celulelor se întâlnesc cristale minerale. cloruri). inulină). În celulele frunzei de Ficus elastica. cu aspect colţuros. Se formează de regulă plecând de la dilataţiile locale ale membranelor reticulului endoplasmatic. Reacţia sucului celular este acidă. (Fig. malic. VACUOMUL CELULAR Este alcătuit din totalitatea enclavelor (vezicule. numite macle. săruri minerale (fosfaţi. 15. rizomi. carbonat de calciu. carbonat de calciu sau de siliciu (SiO2). variată şi caracteristică pentru fiecare specie (Fig.la stejar. tartric. Granulele de Fig. în endoderm şi ţesuturile măduvei. Sunt numeroase şi mici în celulele meristematice. pungi).la cartof. de formă aciculară şi se numesc rafide (în frunzele de la ghiocel). mai puţin vâscos ca citoplasma. a. 2 – la porumb. 6 . Pot fi: organice (proteice şi glucidice) şi anorganice (cristale de oxalat de calciu).D). străbătându-se. alcaloizi. Amidonul se depune ca rezerve în seminţe. zaharoză.Granulele de amidon se formează în amiloplaste ca un granul înglobat în stroma lor. numite ursini (în celulele scoarţei şi măduvei de tei). din protoplasmă. pe un schelet celulozic se depune CaCO3. tuberculi. proteine. cât şi în latexuri. latex. 5. Conţinutul fluid. 1 – la grâu. oxalic). În celulele unor plante se pot forma cristale de gips (CaSO4). mai multe cristale sudate în partea lor mediană. în celulele adulte. 16): de prisme izolate sau unite câte două prin partea mijlocie. Compoziţia chimică a sucului vacuolar este foarte heterogenă şi variabilă: apă. prin depunerea straturilor subţiri de amidon în jurul unui punct de condensare numit hil. dioxid de siliciu). mai rar alcalină. dispuse mai multe în pachete.CONSTITUIENŢI PARAPLASMATICI (PARAPLASMA) Paraplasma este reprezentată de organite protoplasmatice nevii. limitat de tonoplast. Substanţele acumulate în sucul celular provin în urma schimburilor realizate de celulă cu mediul extern. mucilagii. Aceste cristale pot avea forme diferite. 16. Forma şi mărimea grăuncioarelor de amidon este 4 . acizi organici (citric. mari şi mai puţine (adesea una singură). uleiuri volatile ş. Diferite granule de amidon: amidon se pot asocia. fie sunt rezultate din procesele metabolice interne. Cel mai adesea cristalele de oxalat de calciu sunt mărunte.la Euphorbia. Sucul celular are un rol important în reglarea proceselor osmotice.a. formând un granul compus. 15).Cristale minerale. 12 . incluziuni apoase limitate de tonoplast. aşa cum sunt vacuomul şi incluziunile ergastice solide. sulfaţi. dintre care mai frecvente sunt cele de oxalat de calciu. 3 – la fasole. taninuri. capetele fiind libere. glucide (glucoză.

suberina.PERETELE CELULAR (MEMBRANA CELULARĂ) Protoplastul este limitat la exterior de un perete rigid. are rol protector. vizibile doar la microscopul electronic. formându-se peretele secundar sau membrana secundară. m2 – membrană secundară. Peretele celular se individualizează în ultima fază a diviziunii celulare. Schema infrastucturii peretelui celular: rg. pectaţi de calciu şi fosfor.a. săruri minerale etc. Peretele celular asigură o anumită formă celulei. În telofază. conturându-se astfel lamela mijlocie care separă complet cele două celule fiice.substanţe pectice. Peste aceste granulaţii veziculare. elastic.microfibrilă. firele fusului nuclear se contractă.molecula de glucoză. Cordoanele de micele se asociază în microfibrile cu un diametru de 100 – 200 Ǻ. ca membrană despărţitoare între cele două celule fiice. ci prezintă din loc în loc canalicule şi punctuaţiuni prin care pătrund plasmodesmele. Schema formării peretelui celular: a – granulaţii peptidice. care se grupează sub forma unei foiţe.M. saculi proveniţi din dictiozomi. Se mai adaugă şi substanţe de încrustare. sp. răşini. La locul de întâlnire a mai multor celule. rezistent la acţiunea unor factori chimici. 17. formând meaturi.diferite forme de cristale.micelă. fiind un produs de secreţie al protoplasmei. formând peretele primar (membrană primară) (Fig. elaborând granulaţii fine. Pătura celulozică a peretelui primar este alcătuită din lanţuri macromoleculare celulozice dispuse paralel iar acestea se grupează în micele. sintetizează straturi de celuloză. Depunerea de noi straturi de celuloză peste peretele primar se continua şi dupa încetarea creşterii prin întindere a celulei. D – cistoliţi în frunzele de Ficus elastica. 17. 18). mF. cit – citoplasmă Fig. 16. MS. se intercalează resturi de reticul endoplasmatic. alăturate. hemiceluloză ş. cimentate de către substanţele pectice. fizici şi biologici. alcătuind fragmoplastul. E – scheletul cistolitului Fig. format din substanţe pectice. B – ursini. iar dintre acestea menţionăm: ceara.membrană secundara. Originea şi formarea peretelui celular. taninuri. denumit perete celular sau membrană celulară şi este caracteristic celulelor vegetale. mc – membrană plasmatică. de 80 Å în diametru. Cristale minerale: A – rafide. Celulele fiice. cutina. Peretele celular este alcătuit dintr-un schelet (în principiu din celuloză) şi matrice sau matrix. lignina. lamela mediană se clivează. care participă la modificarea secundară chimică a peretelui. în regiunea ecuatorială a celulei. Microfibrilele sunt împletite într-o reţea foarte laxa. Fig. Lamela mijlocie şi peretele primar nu sunt continue. C. cât şi în procesele de osmoză. lm – lamelă mijlocie. peptidice. 13 .18. Fiecare pătura a peretelui secundar este alcatuită dintr-un fascicul de fibrile celulozice. m – membrană primară.

Creşterea prin apoziţie se face centripet.20). din loc în loc. Diferite frunze (1-4) ale ingroşării prin apoziţie lemn cu punctuaţiuni. O fibrila cuprinde un ansamblu de microfibrile. mărginită de peretele secundar care se îndepărtează. Cel intern reprezintă marginea orificiului din peretele celular. Sporirea conţinutului celular determină şi creşterea peretelui celular. Creşterea peretelui celular. m. participând la alcătuirea diferitelor ţesuturi. reticulate. microfibrilele (aproximativ 250) se asociază în fibrile. Acest tip de creştere este caracteristic peretelui primar şi face posibilă activitatea de mărire a volumului celulei. Creşterea în suprafaţă a peretelui celular are loc prin întindere sau extensibilitate şi prin intussucepţiune. celulele nou formate cresc şi se diferenţiază. care se grupează în fibre. au formă de lentilă. De asemenea. colenchim şi la vasele de lemn inelate. are loc şi centrifug. numită torus. peretele celulozic poate suferi însemnate schimbari structurale şi de compoziţie chimică. Punctuaţiunile areolate au o structură mai complexă şi sunt frecvente în pereţii traheelor şi traheidelor. Calităţile fibrelor vegetale sunt determinate de alcătuirea lor structurală. areolate şi semiareolate. În fenomenul de creştere intervin auxinele care măresc plasticitatea peretelui celular. cu spaţii intermicrofibrilare. Văzute din faţă apar ca două cercuri concentrice (Fig. scalariforme. 14 Fig. Această creştere în grosime are loc prin apozitie (Fig. numite modificări secundare . duritate şi rezistenţă. iar cel extern marginea zonei cu membrane îndepărtate.nucleu. uniform la celulele epidermice şi neuniform la grauncioarele de polen. Fig. neuniform la fibrele de a peretelui cellular al fibrelor de sclerenchim: n. Creşterea în suprafaţă poate fi uniformă la celulele parenchimatice şi neuniformă la cele prozenchimatice. şi este specifică peretelui secundar. care imprimă peretelui celular soliditate. .dispuse paralel cu suprafata celulei. 21 Cutinizarea membranei la celulele epidermice: 1 – cuticulă. cutină etc. uniform la fibrele de sclerenchim şi la vasele de Fig. porţiuni neîngroşate. iar fiecare este alcătuita dintr-un fascicol de lanţuri celulozice grupate în micele. adică intercalarea de noi micele de celuloză. În urma diviziunii. atât în suprafaţă cât şi în grosime. După ce celulele au ajuns la dimensiunile normale. rămân punctuaţiuni. cu aspect de streşini. În membranele secundare. prezintă o îngroşare suberoasă. în care pot pătrunde diferite substanţe ca: lignină.19).pături depuse. străbătute de plasmodesme.19. 2 – peretele necutinizat. îngroşându-se prin depunerea de noi straturi peste cele vechi. Microfibrilele sunt orientate paralel. iar presiunea osmotica a sucului vacuolar favorizează îndepărtarea microfibrilelor din perete. suberină. Pe parcursul diferenţierii şi specializării celulelor. Dintre aceste modificări. Punctuaţiunile pot fi: simple. mărimea ochiurilor reţelei şi intercalarea de noi microfibrile. Modificările secundare ale peretelui celular . În secţiune transversală. peretele celular continuă să crească. produse de citoplasmă. în ochiurile de microfibrile. Lamela milocie. ce străbate punctuaţiunea. În cazul fibrelor de sclerenchim. spiralate. 3 – perete cutinizat. 20 Schema punctuaţiunii areolate văzută din faţă şi în secţiune: t – torus.

Suberificarea se întâlneşte frecvent în celulele scoarţei arborilor. 6.Lignificarea constă în impregnarea peretelui celular cu o substanţă aromatică numită lignină.Lichefierea este procesul de dizolvare. 15 . menţionam: 1.Fig.suberificare. 6. 5. la plantele acvatice submerse cuticula lipseşte sau este subţire şi groasă la plantele care cresc în zone cu climat secetos (stepă. Hipersecreţia de produşi pectici (de gumă). C .Gelificarea constă în îmbibarea cu apă a peretelui pectocelulozic. pe tulpini. formare şi rolul peretelui celular. dioxid de siliciu etc. 22. se valorifică sub numele de guma arabica.cutinizare la celulele epidermice de la Dianthus. 7. şi de dispariţie a peretului celular. Pe frunzele unor palmieri. Astfel. Grosimea cuticulei variază în funcţie de mediul de viaţă al plantei. În cazul stejarului de plută şi a ulmului suberos în scoarţă se dezvoltă straturi puternice de suber (plută).Precizaţi structura unei celule vegetale şi evidenţiaţi particularităţile acestora faţă de celula anumală. devenind impermeabile pentru apă şi gaze (Fig.1. molid. cât şi celulelor scoarţei şi lemnului de la unele specii lemnoase (Prunus).Precizaţi rolul ribozomilor. D . membranele celulelor epidermice ale tulpinii gramineelor şi ciperaceelor se impregnează cu Si02. Ţesutul format din celule cu pereţii suberificaţi se numeşte suber (Fig. Membranele lignificate au o elasticitate redusă. C. impermeabilă pentru apă şi gaze. În mod frecvent.I. Coralina). 22 Modificările secundare ale peretelui celular: A . aşa cum se întâmplă în cazul tuburilor ciuruite şi la laticiferele articulate. 22. cum ar fi: oxalat de calciu. prune). care se pot colecta şi valorifica. dar o rigiditate şi rezistenţă mare. 7. aşa cum este cazul la Acacia. fiind caracteristică celulelor din albumenul seminţelor. lumenul lor fiind umplut cu aer. 21).Desenaţi şi descrieţi rolul condriomului celular. Pereţii vaselor lemnoase. cuticula celulelor epidermice pătrunde sub formă de creste. ceara se depune sub formă de plăci groase pluristratificate. mucilaginoasă. numită suberină.Explicaţi originea. TEST DE AUTOEVALUARE NR. Cerificarea se întâlneşte şi la fructe (struguri. 3. 4.Definiţi şi descrieţi nucleul şi reticolul endoplasmatic. 2. La plantele lemnoase. 8. B . B). ducând la transformarea acestuia într-o masă gelatinoasă. 22.)La fructul de Pyrus. 3. 4. formându-se astfel o cuticulă impermeabilă pentru apă şi gaze (Fig. 1. brad. La completa suberificare. pustiu) (Fig. 2. adesea.Mineralizarea este procesul de impregnare parţială sau totală a peretelui celular cu diferite substanţe minerale. O lignificare puternică suferă celulele epidermice şi cele hipodermale ale frunzelor de pin. carbonat de calciu. 5.galificarea membranei celulelor din tegumentul seminţelor. lignina depunându-se mai ales în pereţii vaselor lemnoase şi ai fibrelor. pe lângă că sunt lignificaţi. procesul de lignificare este caracteristic. se impregnează cu taninuri care le conferă o rezistenţă mai mare la putrezire. Cerificarea este procesul de depunere a unui strat sau mai multe straturi de ceară pe suprafaţa celulelor epidermice.Desenaţi si descrieţi rolul plastidomului celular. CaCO3 impregnează peretele celular în special la plantele acvatice (Chara.cerificare.Taninizarea.Cutinizarea care constă în acoperirea şi parţial împregnarea peretelui extern al celulelor epidermice cu o substanţă grasă numită cutină. sub acţiunea unor fermenţi. A) şi provine din activitatea felogenului (meristem secundar). caz în care se formează guma sau cleiul.Suberificarea constă în impregnarea peretelui celular cu o substanţă grasă bogată în acid felonic.Enumeraţi organitele celulare. celulele sunt moarte.

centriolii. În procesul de migrare a cromozomilor fii (a cromatidelor). metafaza. asterii.interfază. cât şi la unele celule pe cale de degenerare (celulele stratului tapetat din stamină) şi la unele celule canceroase. Tot acum. separarea completă a cromatidelor din fiecare pereche a unui cromozom.3 ore. începe formarea fusului acromatic. a ciclului mitotic este deţinută în interfaza. Fig. migrarea cromatidelor către polii fusului şi gruparea acestora la cei doi poli. de maturaţie. Procesul de înmulţire este universal. demarează cu finalizarea formării fusului acromatic. Diviziunea indirectă (mitoza):a . şi telofaza. sinteza aparatului mitotic (fus acromatic. La bob (Vicia faba). Faza se încheie prin separarea celor două cromatide ale fiecărui cromozom. Intervalul cuprins între două diviziuni succesive ale unei celule este denumit interfază. iar cromozomii.DIVIZIUNEA CELULARĂ Înmulţirea celulelor plantelor se face prin diviziune şi este precedată mai întâi de o creştere a lor. reducerea cromatică). b. formată din două cromoneme care în timpul perioadei de sinteză se separă şi serveşte ca model pentru geneza unei noi unităţi. continuată de individualizarea cromozomilor. ciclul mitotic durează 19. diviziune ecvaţională.Diviziunea indirectă (mitoza. Fig. Este tipul cel mai răspândit de diviziune la plante iar celulele rezultate în urma acestui proces prezintă acelaşi număr de cromozomi. egal cu al celulei mamă. I . Acest tip de diviziune se întâlneşte la unele plante inferioare cu nucleu morfologic individualizat. înfăşurate una în jurul celeilalte şi unite prin centromer. Dacă în prima parte a interfazei cromozomii sunt alcătuiţi din câte o cromatidă. 23. e-f .anafază. cromozomii). somatică sau tipică).Diviziunea directă (amitoza) constă într-o fragmentare a nucleului prin gâtuire. rămân legate numai prin centromer (Fig. Anafaza este marcată de următoarele procese: dedublarea centromerilor. urmând apoi o sugrumare a celulei în două celule fiice. Se cunosc 3 tipuri generale de diviziune: directă (amitoza). 23). Profaza (Fig. începe printr-o uşoară umflare a nucleului. se dispun la ecuatorul fusului acromatic. 23). dispar nucleolii şi membrana nucleară. homeotipică. clivaţi longitudinal.diviziune g-h – telofază. indirectă (mitoza. care spre final apar uşor clivaţi longitudinal. a. adică diviziunea tuturor organitelor citoplasmatice şi formarea peretelui despărţitor. Schema diviziunii reducţionale: (meioza) b . Metafaza. diviziunea ecvaţională. evidenţiindu-se placa ecuatorială. aşa cum sunt: sinteza principalelor componente cromozomiale (ADN şi histone). iar mitoza doar 2 ore. fiecare cu două cromatide (una veche şi una nouă).diviziune heterotipică. Mitoza cuprinde două procese: diviziunea nucleului existent în doi nuclei fii sau cariocineza şi diviziunea celulei existente în cele două celule fiice.24. c-d – metafază. un rol important îl are 16 . profaza. adică cromozomii se autoduplică. proces denumit citocineză. Partea cea mai însemnată (ca durată de timp). ciclul mitotic s-a împărţit în următoarele faze: interfaza. somatică sau tipică) şi reducţională (meioza. anafaza. se ajunge la sfârşitul interfazei la faptul că cromozomii vor fi dublaţi. Diviziunea propriu-zisă durează un timp scurt. Diviziunea mitotică este continuă şi pentru a fi uşurat studiul ei.profază. În interfază au loc procese pregătitoare pentru diviziune. II . sinteza ARN-ului şi se realizează energia necesară diviziunii.

Înainte de separare au loc schimburi de material genetic (crossing-over).diplofaza. deci se impune intervenţia meiozei ca numărul de cromozomi să rămînă constant. deci au loc două diviziuni. separaţi în anafază. formând perechi de bivalenţi. prima reducţională sau heterotipică şi a doua ecvaţională sau homeotipică (Fig. La cele mai multe plante inferioare. dar contribuie şi contracţia fibrelor cromozomice . La organismele care se înmulţesc pe cale sexuată. c. fiecare cu câte o garnitură echivalentă de cromozomi. iar la ferigi . gameţii proveniţi de la mamă si tată. La finele profazei dispare membrana nucleară şi se conturează fusul acromatic. formându-se doi nuclei haploizi. Profaza meiozei durează mai mult şi este mai bogată în modificări. se dispun unul lângă altul. Ulterior fiecare bivalent se separă în cele două jumătăţi care îl alcătuiesc. în timpul fecundaţiei.centromerul.Diviziunea reducţională (meioza). La demararea profazei cromozomii sunt dispersaţi în nucleoplasmă. diplofaza este reprezentată de zigot. Finalul telofazei coincide cu citocineza.2. 17 . În timpul diviziunii heteretipice au loc aceleaşi faze ca şi 1a mitoză. proveniţi de la tată şi mamă. numai că cromozomii se replică o singură dată. adică a haplofazei sau gametofitului cu cea a diplofazei sau sporofitului.debutează cu formarea celor doi nuclei fii. Spre deosebire de mitoză. diplofaza şi haplofaza au aproape aceiaşi importanţă. deci se formează perechi omoloage. egal cu al celulei mame din care provin. obligatoriu are loc o alternanţă de faze. La unele alege. celulele fiice nou formate au numai jumătate din numărul cromozomilor celulei mamă din care provin. Cromozomii alcătuiţi din două cromatide apropiate.I. reprezentată prin macrospor (sacul embrionar) şi microspor (grăunciorul de polen). Din acest moment începe diviziunea ecvaţională cu cele patru faze şi în final se formează patru celule haploide. adică gameţii şi sporii cu rol în înmulţire. aduc acelaşi număr de cromozomi şi că celulele noului organism născut din zigot trebuie să aibă 2n cromozomi. 3. 24). După cum se cunoaşte. refăcându-se reţeaua cromatică şi membrana nucleară. Din acest moment bivalenţii suferă un proces de îngroşare prin spiralizare şi se scurtează. prin îndepărtarea celor două centromere. dau impresia unei singure structuri. Meioza cuprinde de fapt o dublă diviziune a nucleului. anafaza şi telofaza meiozei. Fecundaţia şi meioza intervin ca procese compensatoare.Tipurile principale de diviziune celulară. cromozomii omologi. Telofaza . formându-se peretele despărţitor. În această fază. 1. cromozomii suferă modificări inverse. rezultând două celule fiice diploide.Prezentaţi diviziunea indirectă (ecvaţională sau mitoza) şi care este rolul acesteia. iar în etapele mai târzii. TEST DE AUTOEVALUARE NR. În continuare se desfăşoară metafaza. La muşchi predomină haplofaza. în meioză. fiecare având în nucleu 2n cromozomi. în timp ce la spermatofite haplofaza este mai redusă.Descrieţi meioza şi semnificaţia acesteia. Meioza se întâlneşte la plante în cursul formării sporilor. Semnificaţia meiozei. 2.

Celulele unui ţesut adevărat au cel puţin 3 trăsăsturi caracteristice. şi anume: -sunt legate între ele prin plasmodesme. după origine. particularităţile anatomo-fiziologice şi genetice. ŢESUTURI MERISTEMATICE (DE ORIGINE SAU FORMATIVE) Sunt ţesuturi tinere. îndeplinind aceiaşi funcţie. de depozitare. subordonate unităţii organismului din care fac parte. formând o unitate anatomică permanentă. În funcţie de prezenţa sau absenţa conţinutului viu din celule deosebim: ţesuturi vii şi moarte. Din ultima categorie se pot amintit suberul. -sunt interdependente. ţesuturile pot fi împărţite în umătoarele categorii: meristematice . prin împletirea de filamente la cele false şi prin diviziune plecând de la o celulă (zigot) sau mai multe celule iniţiale în cazul ţesuturilor adevărate.Con vegetativ la Sequoia sempervirens: i-celule iniţiale CLASIFICAREA ŢESUTURILOR Criteriile folosite în clasificarea ţesuturilor pornesc de la forma celulelor.Meristem la pin silvestru Fig. După gradul de diferenţiere a celulelor. şi ţesuturi definitive (specializate) . Fig. cât şi din punct de vedere al diferenţierii şi funcţiilor ce le îndeplinesc. Ţesuturile definitive secundare provin din activitatea meristemelor secundare şi numai unele din activitatea meristemelor primare. fie prin asocirea de celule libere. După origine se deosebesc ţesuturi primare şi secundare. cu caracter embrionar. vasele de lemn. prezenţa sau absenţa conţinutului viu. Ţesuturile primare provin din activitatea meristemelor primare. aerifere. atât din punct de vedere structural. structură şi origine. -sunt specializate la îndeplinirea unei anumite funcţii. Pe baza particularităţilor anatomo-fiziclogiee si genetice.formate din celule diferenţiate şi specializate. absorbante. alcătuite din celule tinere. cu proprietatea de a se divide necontenit. secretoare şi glandulare. gradul de diferenţiere.25. Prin ţesut vegetal definim o grupare de celule care au aceeaşi formă. elementele de sclerenchim etc. senzitive şi de mişcare. mecanice. În funcţie de forma celulelor care participă la alcătuirea ţesuturilor.26. acestea pot fi: parenchimatice şi prozenchimatice. 18 . Ţesuturile vegetale se formează în urma procesului de diferenţiere celulară. constituind o unitate fiziologică.HISTOLOGIA GENERALITĂŢI Histologia este acea parte a Anatomiei vegetale care se ocupă cu studiul ţesuturilor. ţesuturile se pot împărţi în ţesuturi de origine (meristematice sau formative). protectoare. asimilatoare. conducătoare şi de transfuzie. care îndeplinesc funcţia continuă de a produce celule noi ce se vor diferenţia.

ce rădăcină: d-dermatogen.Ţesutul meristematic este format din celule mici. al tulpinii şi al ramificaţiilor acestora.26). MERISTEME SECUNDARE La Gymnospermae şi la majoritatea dicotiledonatelor (mai ales la cele lemnoase).celulozici (Fig. MERISTEME PRIMARE Ele provin din activitatea meristemelor primordiale fiind situate în continuarea acestora şi sunt alcătuite din celule ceva mai mari decât pot fi: apicale. promeristemele au mai multe celule iniţiale. epidermă la tulpină şi în rizodermă la rădăcină. numite iniţiale de raza. bogate în citoplasmă.ealiprogenul ce va da naştere la caliptră(Fig. reprezentate prin: dermatogen care generează rizoderma. constituind conul vegetativ sau conul de creştere (Fig. . deci origine în ţesuturile embrionului. Meristemele primordiale şi primare determină creşterea în lungime a organelor. pe-periblem. care după unii autori constituie cele 3 foiţe histogene. Recunoaşte şi un al patrulea meristem .27). Meristemele primordiale sunt reprezentate prin celule iniţiale şi derivatelor lor cele mai apropiate. meristemul are forma de con. consideră că chiar celulele promeristemului din vârful rădăcinii se dispun în cele 3 foiţe histogene. strâns unite între ele . adesea şi fără vacuole. Meristemele . După gradul de dezvoltare a celulelor şi origine meristemeie sunt: primordiale. Acestea iau naştere din ţesuturi definitive ale căror celule redobândesc capacitateade a se divide. creşterea în grosime a rădăcinii şi tulpinii este asigurată de activitatea meristemelor secundare. consideră că meristemele primare se diferentiază mai spre vârf din foiţele histogene. formându-se pe seama procambiului secundar din parencnimul razelor medulare (cambiul interfascicular). În perioada de repaus sezonier meristemul îşi întreupe activitatea. -procambiul este alcătuit din celule alungite care prin diferenţire vor genera elementele ţesuturilor conducătoare şi mecanice. cu nucleu mare. În vârful organelor în creştere se găsesc meristeme apicale. muşchi şi ferigi. Celulele cambiale sunt de doua feluri: scurte. Hanstein. -meristernul fundamental este reprezentat prin masa fundamentală a vârfului vegetativ. La alge. periblemul care dă naştere la scoarţă şi pleromul ce generează cilindrul central. prin diviziune anticlinală şi diferenţiere se va transforma în pl-plerom. iar prin diviziune şi diferenţiere va genera ţesuturile fundamentale. MERISTEME PRIMORDIALE (PROMERISTEME) Acestea iau naştere în urma diviziunii celulei ou şi sunt cele mai tinere ţesuturi de la extremităţile organelor axiale. pil-pilcriză. În vârful rădăcinii. Meristemele îşi pot menţine capacitatea de diviziune pe tot parcursul vieţii plantei sau funcţionează o perioadă limitată de timp (cazul felogenului). ci-celule iniţiale. secundare sunt reprezentate prin cambiu şi felogen.27. cu pereţii celulari subţiri. promeristemele iau naştere dintr-o singură celulă iniţială.Formarea foiţelor histogene la -protodermul care este pătura externă a vârfului vegetativ. en-endoderm. care va genera razele de floem 19 .25). pc-pericielu. distingând: Fig. Haberiandt. La Gymnospermae şi la Angiospermae. intercalare şi laterale. primare şi secundare.fără plastide colorate. CAMBIUL Cambiul sau zona generatoare libero-lemnoasă are origine du-blă.

Schema diviziunii celulelor cambiale . cambiul îşi lărgeşte circumferinţa prin diviziuni radiare iar feno-menul poartă numele de dilatatie cambială. Obişnuit.2—iniţiale fusiforme. Lungimea iniţialelor fusiforme scade parale] cu gradul de evoluţie al plantelor. însă.liber raza. celulele vecine cu cele cambiale se suprapun neregulat şi are loc numita creştere prin lunecare. Felogenul nou se localizează spre interiorul organului.şi de xilem secundar. formând prin diviziu-nea tangenţială a iniţialelor fusiforme spre exterior liber secun-dar. astfel. în lungul organului. La majoritatea plantelor lemnoase epiderma are o durată scurtă. În organele tinere felogenul are aspectul de manşon iar la cele vârstnice sub formă de arcuri. numit periderm. cum ar fi celulele epidermice. Celule cambiale 1. format din: vase lemnoase. FELOGENUL Zona generatoare subero-felodermică se formează la periferia tulpinilor sau a rădăcinilor din ţesuturi diferentiate. denumite iniţiale fusiforme (Fig. cambiul formează un strat neîntrerupt. 2-4. fibre libriforme şi parenchim lemnos. La arbori pot apare succesiv mai multe strate de felogen. iar însecţiune are aspect de inel. că iniţialele de rază generează razele medulare secundare.28). ab-sorbanţi. de asemenea. ŢESUTURI MERISTEMOIDE Prin ţesuturi meristemoide se definesc acele ţesuturi care în cursul vieţii plantelor nu au o activitate de diviziune continuă. întâlni şi sub formă de benzi. cambiul nu este etalat. O caracteristică a cambiului de la plantele lemnoase este aceia că produce mai mult lemn decât liber. l-ini-ţiale de (haşurate) 1-3 . În urma creşterii în diametru prin depunerea lemnului secundar. glandulari.28.Se poate. ca un manşon. alcătuit din: vase liberene.La gimnosperme. adică în proporţie de 5/1 la gimnosperme şi de l0/l la angiosperme. fibre liberiene şi parenchim libe-rian.în timp ce la Robinia ating 200y.lemn secundar.localizate între liberul şi lemnul tulpinii unor plante ierboase sau chiar la frunze. iar spre interior dă naştere la lemn secundar. Prin faptul că la gimnosperme pereţii radiari ai celulelor cam-biale au o poziţie înclinată. ducând la o subţiere şi alunecare a lor.la Sequoia acestea ajung le 900y. Fig. Meristemoidele sunt localizate la nivelul ţesuturilor de protecţie şi din activitatea lor se formează perii tectori.iar la dicotiledonate evoluate el se dispune etajat şi cu iniţialele fusiforme dispuse reputat. fiind înlocuită de un ansamblu format din felogen şi derivatele sale. ci fazele de diviziune alternează cu cele de repaus.în secţiune radiara. Fig. cu activitate limitată în timp. Menţionăm. periciclul sau chiar ale zonei liberiene.II-III -formarea fragmoplastului. 20 . iniţialele fusiforme fiind dispuse neregulat. sub cel care şi-a încheiat activitatea. ale scoarţei. 3-fragmoplast secundar Cambiul activează bifacial (bipleuric).29. . stomatele şi hidatodele. Din activitatea felogenului rezultă mai mult suber (spre exterior) şi o cantitate mai redusă de feloderm (spre interior). altele lungi. etc.

la cele de apă etc). cerificaţi sau minerali-zaţi. elemente florale. Cal mai adesea epiderma este alcătuită dintr-un singur strat de celule. glandele nectarif ere. Celulele epidermice sunt vii. celulele stomatice. ŢESUTURI DE PROTECŢIE PRIMARE Ele iau naştere din activitataa ţesuturilor meristematice primordiale protoderm). cutinizaţi. Aceste celule sunt denumite celule stomatice. ACOPERIRE) Reprezintă ţesuturi definitive. 4. alcătuite din celule parenchimati-ce.Enumeraţi şi precizaţi rolul ţesuturilor meristematice. În cazul frunzei de la unele Coniferales. de exemplu: la leandru (Nerium oleander). Se cunosc şi cazuri când epiderma este multistratificat ă şi rezultă în urma diviziunii periclinale a protodermei. enumerate mai sus. Picea abies (molid). localizate la exteriorul organelor plantelor si îndeplinesc funcţia de protecţie a acestora faţă de factorii nefavorabili ai mediului. frunze. cât şi la unii lăstari. şi primare (dermatogen. alături de epidermă la funcţia de protecţie participă şi straturile următoare. numeroase leucoplaste şi mai rar chiar cloro-plaste (la plantele de umbră.Care sunt ţesuturile meristematice secundare şi cum funcţionează ele? ŢESUTURI DEFINITIVE În urma activităţii ţesuturilor meristematice primare şi secun-dare se formează ţesuturi definitive. iar cea de a doua cuprinde ţesuturile secundare cum sunt suberul şi ritidomul. strâns unite între ele. Ficus elastica. 3. mărind rezis-tenţa epidermei (Fig. uneori ondulaţi.30). 1. hidatodele. STOMATELE În sistemul ţesuturilor epidermele se găsesc celule al căror rol principal este de a înlesni schimbul de gaze dintre plantă şi mediul extern. 21 . papilele secretoare şi perii epidermici (tectori sau protectori şi cei secretori). Pereţii laterali sunt subţiri. cu pereţii externi îngroşaţi. de formă tabulară sau poliedrică. se pot clasifica în mai multe categorii. rizoderma.Ce este histologia? 2. cu pereţii îngroşaţi. încă nediferenţiate (meristemoide). adică hipoderma. Formaţiunile epidermice. glandele digestive. Bromeliaceae etc. Componentele generale ale epidermei sunt: celulele epidermice. la unele Begoniaceae. După origine ţesuturi-le de acoperire. fructe). o vacuolă mare.Definiţi şi clasificaţi ţesuturile vegetale. aici aparţinând epiderma. Celulele stomatice se formează prin diviziunea unor celule epidermale tinere. sau învelitoare se împart în două categorii: primare. EPIDERMA Este ţesutul care ia naştere din dermatogen sau protoderm şi se găseşte la exteriorul organelor cu structură primară (tulpină. de exemplu la Pinus şylvestris (pin silvestru). au citoplasmă dispusă spre periferie.3. care după funcţiile ce le îndeplinesc şi după origine. ŢESUTURI DE PROTECŢIE (DE APĂRARE. celulele secretoara.TEST DE AUTOEVALUARE NR.I. Abies alba (brad). exoderma şi endoderma. sunt modificări ale acesteia care concură la mărirea eficenţei de apărare a epidermei sau asigură schimbul de gaze dintre plantă şi mediu.

care are rol în micşorarea transpiraţiei. întunecoase.31. 1200 la cununiţă etc. La majoritatea plantelor frunzele sunt orientate mai mult sau mai puţin în plan orizontal faţa de tulpină şi stomatele se află numai în epiderma inferioară. 90-130 la pin.d-celule anexă. Şi la unele răşinoase (Abies caphalonica). Astfel. stomatele se întâlnesc pe ambele feţe si frunzele respective se numesc amfistomatice. 30. de a căror prezenţă este legat procesul de închiderea şi deschiderea stomatelor.Nivelul aşezării stomatelor: A-la Prunus: B-la Euonymus.mai subţiri şi celulozici. Pereţii celulelor stomatice dinspre ostiolă (ventrali).A şi D).C). Stomatele sa întâlnesc în epiderma tuturor organelor aeriene. stomatele sunt situate în cripte acoperite cu peri.3-cameră substomatică. 48 la dud.31. aride. Nivelul la care sunt dispuse celulele stomatice este variabil. 300-500 la stejar.A şi D). Numărul de stomate pa mm2 la câteva specii este următorul: 20-40 la molid.31. stomatele sunt dispuse pe ambele feţe şi în şiruri paralele. cu cameră suprastomatică (Fig. sunt mai groşi. Celulele stomatice conţin cloroplaste. ghiocel.Epiderma frunzei de Fagus sylvatica: A-privită din faţă. numită ostiolă. iluminat. astfel că numărul stomatelor este mai mic la plantele ierboase şi la cele care trăiesc în medii umede.31. c-ostiolă. a-celuie epidermice. înlesnesc şi degajarea vaporilor de apă.D-la Anemone. La leandru (Nerium oleander). Celulele învecinate stomatelor se numesc celule anexe. funcţionând ca parate regulatoare ale transpiraţiei. mal ales în frunze şi mai rar chiar pe rizomi. fapt pentru care organele respective sunt numite hipostomatice. La plantele acvatice cu frunze natante (nufăr). formându-se şi o cameră suprastomatică.C-la Pinus.stomatele sunt localizate numai pe faţa superi-oară a frunzei. Frunzele multor conifere au stomate de tip xerofit. în funcţie de condiţiile de viaţă ale plantelor. faţă de plantele lemnoase şi la acelea care veţuiesc într-un mediu uscat.atunci când fotosinteza scade ca intensitate sau este zero.O stomată este alcătuită din două celule stomatice reniforme sau halteriforme. dispuse faţă în faţă. Densitatea stomatelor pe suprafaţa frunzelor este diferită.iar cei dinspre celulele anexe(dorsali). Fig. a ostiolei. 4-cameră suprastomatică. acestea fiind denumite epistomatice. La plantele unde frunzele au o poziţie aproape verticală (stânjenel. graminee).B-în secţiune. 115 la plopul negru şi tisă. lăsând între ele o deschidere. au celulele stomatice scufundate sub ni-velul celor epidermice. 70-100 la frasin.b-celule sto-matice. Deobicei stomatele sunt deschise ziua şi închise spre seară sau în timpul nopţii. Stometele pe lângă că realizează schimbul de gaze al plantei cu mediul. Plantele adaptate la climate secetoase. au celulele stomatice dispuse la acelaşi nivel cu celulele epidermice iar stomatele au numai cameră substomatică (Fig. Fig. Sub celulele anexe se află o cameră substoatatică (Fig. fapt care are implicaţii în mecanismul închiderii şi deschiderii stomatelor.1-celule stomatice 2-ce-lule anexă. 22 . 100-150 la tel. plantele care cresc în condiţii normale de umezeală.

Multe din celulele rizodermei se transformă în peri absorbanţi. urticanti (Urtica dioica) etc. având forma unor tuburi (cei radiculari). ŢESUTURI DE APĂRARE SUBEROASE Din categoria ţesuturilor de protecţie fac parte şi ţesuturile suberoase primara.conici (la urzică).6). Examinând un păr vom deosebi: o parte bazală numită picior sau peduncul. 2-peri unicelulari la Ranunculus. în timp ce la alţii protoplastul se dezorganizează de timpuriu. secretori. îndeplinind funcţii protectoare. alcătuite din celule la care pereţii sunt suberificaţi. constituind peri unicelulari sau pluricelulari. 1. ţepii de pe cupa fructului de castan porcesc ( Aesculus hippocastanum). contra atacului unor dăunători (omizi.6-peri stelaţi la Elaegnus. separând-o pe aceasta de cilindrul central.continânduse cu o parte liberă.PERII SAU TRIHOMII Unele celule epidermice de la plantele superioare se alungesc Şi se diferenţiază.un toment. a perderilor de căldură în timpul nopţii. a transpiraţiei excesive. aceştia îndeplinind rolul de apărare contra insolaţiei.Aceştia din urmă sunt plini cu aer şi dau un aspect cenuşiu sau albicios organului pe care se găsesc. înfiptă în epidermă. bogate în cito-plasmă şi cu pereţii necutinizaţi. Rizoderma are o durată de viaţă scurtă. vilozităţile glandulare de la panseluţă (Viola) etc. 2.Fig. 3-peri pluricelu-lari la Stellariaj 4-5 peri ramificaţi la Quercus şi Platanus.nu-mită corpul sau capul părului.teiul alb (Tilia tomentosa).Perii unicelulari se formează prin alungirea celulelor epiderme-le. Pot fi simpli sau ramificaţi.de papile secreţoare de uleiuri volatile etc.de agăţare sau sunt decretori. Cutisul poate fi uni sau pluristratificat.Exodermă sau cutisul preia rolul rizodermei în regiunea aspră şi sa formează prin suberificarea straturilor de celule parenchimatice subrizodermale. Organele multor specii din regiunele stepice.32.în special pe organele tinere şi pot avea diferite forme (Fig. ierbivore). plopul alb (Populus alba) etc. mur.32. perii formează o pâslă. rolul de protecţie fiind preluat de exodermă sau cutis.Endoderma este un ţesut suberos primar. zmeur (Rubus)..eu aspect de disc. senzitivi. apoi pereţii radiari sa îngroaşă cu substanţe de natură lipidică şi lignină. insecte. chiar mineralizaţi.32. Car-nea fructului da la citrice este formată din emergente interne. aşa cum întâl-nim: spinii sau ghimpii protectori de la măceş (Rosa). îndeplinind rol protector.săl cii) etc. în transportul seminţelor (plopi. Perii pot fi unicelulari sau pluricelulari.2-5). unistratificat şi reprezintă ultimul strat al scoarţei. obişnuit alcătuit dintr-un singur strat de celule generate de protoderm. RIZODERMA Este un ţesut primar de apărare. l-papile pe petalele de Primula. Celulele rizodermei sunt vii. Adesea celula sau celulele unui păr au pereţii îngroşaţi şi Fig. perii tentaculari de pe frunzele de rouă cerului (Rosera). După funcţia pe care o îndeplinesc perii se clasifică în: agăţători. La stejarul pufos (Quercus pubescens). alpine sunt aco-perite cu o pâslă de peri.Diferite tipuri de peri. Perii pluricelulari sunt formaţi din şiruri de celule neramifi-eate. Celulele tinere ale endodermei au pereţii celulozici. ca la salcia mirositoare (Elaeagnus angustifolia. şi numai la unele celule bătrâne se adaugă un 23 . Unii peri îşi păstrează conţinutul celular viu o perioadă îndelungată. de mărimi diferite şi servesc la identificarea unor plante. acoperind regiunea piliferă a rădăcinii. Formaţiunile epidermice la a căror geneză participă şi unele straturi de celule subepidermice se numesc emergente.iar alteori pot fi solzoşi sau stelaţi. Perii tectori se întâlnesc aproape la toate plantele.

având diferite utilizări. Dezvoltarea suberului la Sambucus nigra: ep-epidermă. formează un suber mai subţi-re şi mai dur. Rolul endodermei este acela de a asigura rezistenţa şi de a proteja cilindrul central.. periciclului şi chiar liberului secundar. sporesc cali-tăţile protectoare ale acestui ţesut.33.cuticulă.33). La mesteacăn (Betula pendula). ct . în timp ce la jugastru (Acer campestre) şi ulm de câmp (Ulmus minor). pinul. La stejarul de plută (Quercus suber). cât şi pe: tuberculi. suberul se formează în straturile mai profunde ale scoarţei şi chiar în cilindrul central la agriş. Stejarul. îl înveleşte perfect. s-suber. f-felogen. Conţinutul celular al celulelor suberificate este înlocuit cu aer.pa . răşini (betulina la mesteacăn) şi taninuri. salcia.felogen. glădiţă. celulele conţinând betulină. ţu . În condiţiile când suberul ţine pasul cu creşterea în grosi-me a organului. ŢESUTURI DE PROTECŢIE SECUNDARE Ţesuturile apărătoare secundare iau naştere în urma activităţi meristernului secundar numit felogen. Lenticelă la salba râioasă (Euonymus verrucosus):ep-epidermă. La salba moale (Euonymus europaeus). salcâm etc. fg. Celulele suberificate mor. se formează un suber alcătuit din mai multe straturi. aşa nu mitul suber moale sau plută. în timp ce pe tulpină este albicios şi se datoreşte faptului că celulele conţin aer. cu aspect de brazde longitudinale neregulate.parenchim. impermiabil pentru apă şi gaze şi se întâlneşte pe trunchiuri. caz în care celulele mor.. tulpini. multistratificat. La dracilă. Suberul este un ţesut elastic. cu celule tabulare la care pereţii sunt îngroşaţi prin impregnarea cu suberină (Fig.feloderm . dispus sub forma a 4 muchii simetrice în lungul tulpinii şi ramurilor. care Fig. uşor. funcţia de schimb cu mediul înconjurător este preluata de unele întreruperi locale sau formaţiuni numite lenticele (Fig. suberul are o culoare brun-roşcată. suberul are o aşezare regulată. rădăcini mai bătrâne. ramuri. fd . SUBERUL Este un ţesut de protecţie secundar. Datorită faptului că suberul este impermiabil pentru apă şi gaze. fiind elastic şi flexibil. pe ramurile tinere. La plantele lemnoase. zada etc. suberul se formează la periferia organelor.strat de suberină. Fig. rezultat în urma diviziunii repetate a felogenului. rezultat din activitatea felogenului.34. numit suber tare. 24 . fd-feloderm.ţesut de umplere. Cel mai adesea. pa-parenchim. pe lujeri suberul se crapă de timpuriu. fiind înlocuite de suber.34). ţesuturile de apărare primare se exfoliază pe măsura îngrogării secundare a rădăcinii şi tulpinii. iar grosimea şi aspectul acestuia este diferită în funcţie de specie şi vârstă. nu au meaturi între ele şi sunt dispuse radiar. fructe. Pelogenul fiind meristem secundar ia naştere prin dediferenţierea celulelor definitive ale epidermei sau ale scoarţei primare.

plop. de depozitare. ca de exemplu: razele medu-lare secundare. adicăşi în unele rădăcini aeriene şi acvatice. Chenopodiaceae ş. salcie. TEST DE AUTOEVALUARE NR. sunt j grupate în: parenchimuri asimilatoare. rupândule. fibrile liberene şi lemnoase. soc. Ţesuturile. Picea abies ş. 1.I. aşa cum se întâlneşte la stejar (Quercus robur) şi exfoliabil. La marea majoritate a plantelor superioare frunza este organul specializat pentru fotosinteză şi conţine clorenchimuri.4. mesteacăn. măduvă. La conifere. 25 . fie sub formă de fâşii longitudinale la curpenul de pădure (Clematis vitalba) şi viţa sălbatică (Vitis sylvestris). ţesutul de umplere se suberifică la scurt timp după formare.35). Apiaceae. strate suberificate alternează cu celule nesuberificate. dispus între cel palisadic şi epiderma inferioară a frunzei (Fig.fie sub formă de inele la Betula pendula. ţesuturile de depozitare din fructe şi seminţe etc). La măr. celulele de umplere nu se suberifică. având funcţia principală de fotosinteză sau asimi-laţie clorofiliană. La speciile de conifere (Pinus sylves-triş. după funcţia pe care o îndeplinesc. ţesutul de umplere este format dintr-un suber pietros.Asteraceae. Ţesuturile parenchimatice provin fie din activitatea meristernului primar fundamental (scoraţă. Celulele vii de la exteriorul stratului de suber mor şi împre-ună eu cele de suber constituie ritidomul. mult mai eficent sub aspect protectiv. aderent toată viaţa plantei. CLORENCHIMURI) Parenchimurile asimilatoare sunt alcătuite din celule cu cloroplaste. cu pereţii mult cutaţi. Abies alba. având o structură histologică complexă.Precizaţi şi descrieţi ţesuturile de protecţie secundare. ŢESUTURI TROFICE SAU FUNDAMENTALE Parenchimurile sau ţesuturile fundamentale au o largă răspândire în organele plantelor. unele Euphorbiaceae din deserturi etc. de umplutură. stejar. ca de exemplu: cârcelul (Ephedra distachya). Prunus avium ete. salcâm. la fel şi la ramurile tinere ale plantelor lemnoase. scoruş. care pat fi de diferite forme. fiind formate din celule vii şi cu pereţi subţiri şi îndeplinesc rol trofic. tei pucios). Deci. par. Juneus. sub epidermă. rotunde cu pereţii suberificaţi sau nu. ŢESUTURI ASIMILATOARE (CLOROFILIENE. ţesuturile asimilatoare sunt prezente şi în tulpină. În funcţie de durată. având căpături adânci. RITIDOMUL La plantele lemnoase suberul de pe rădăcinile şi trunchiurile mai bătrâne este înlocuit de ritidom. în unele piese florale şi în fructele crude.Definiţi modul de formare al ritidomului şi rolul acestuia. numai tulpina conţine ţesuturi asimilatoare. 3.Lenticelele se formează acolo unde felogenul produce spre exterior un ţesut afinat.ritidomul poate fi: persistent. iar la fag.). În cazuri mai rare. care împinge straturile de deasupra. când frunzele sunt reduse sau metamorfozate. La unele conifere celulele asimilatoare sunt tabulare. localizate sub epiderma frunzei şi celulele parenchimatice care alcătuiesc ţesutul lacunar. multe Cactacee.a. de absorţie. mărindu-se foarte mult suprafaţa de asimilaţie şi rezistenţa mecanică. De asemenea. alcătuit din celule vii.a.ritidomul se exfoliază sub formă de solzi. în timp ce la alte specii (frasin.). la multe plante ierboase (Fam. ţesuturile asimilatoare se întâlnesc în toate organele principale ale plantelor.Care sunt ţesuturile de protecţie primare şi componentele lor generale? 2. prismatică. Cel mai răspândit tip de celule asimilatoare îl constituie celulele palisadice. din activitatea cambiului.acvifere şi aerifere. speciile de Cyperus. Lenticelele îndeplinesc acelaşi schimb cu mediul extern ca şi stomatele în structura primară. fie. trofice.. Sunt situate în regiunile periferice ale organelor aeriene. caracterizate printr-o formă cilindrică sau alungită.

epi-epider-mă inferioară. ŢESUTURI DE DEPOZITARE Parenchimurile de rezervă sunt ţesuturile în care se acumulează diferite substanţe organice şi sunt răspândite în toate organele plantelor (rădăcini. întâlnit la unele Qrchidaceae şi Araceae epifite. end-endoderm. seminţe).fructe ŢESUTURI DE ABSORŢIE Parenchimul absorbant se întâlneşte la nivelul rădăcinii si este reprezentat prin rizbdermă cu perişorii absorbanţi şi parenehimul scoarţei (Fig. bulbii. bogate în suc celular şi substanţe mucilaginoase. X-xilem.36. numit velamen sau velamen radicum. avide de a reţine o mare cantitate de apă.ep-epidermă superioară. cl-eloroplaste. Acest ţesut este caracteristic şi puternic dezvoltat la plantele suculente.37). iar în frunzele gramineelor este reprezentat de celulele buliforme.celule se comportă ca adevărate 26 . au pereţii subţiri.măduvă şi ţesu-turile dinseminţe. substanţele de rezervă se depun în scoarţă. cc-cordoanele lui Gaspary. parenchim liberian şi lemnos. situate sub epiderma superioară. bulbo. cu citoplasmă puţină şi vacuole mari.de ex: mugurii tuberizaţi la Cardamine bulbifera (colţişor). am-amidon. motiv pentru care se clasifiă în. Celulele ţesuturilor de depozitare sunt vii. al-aleuronă. frunze. ţl-ţesut lacunos.36). Parenehimul acvifer înmagazinează apa necesară plantei în perioada de uscăciune şi ocupă în corpul plantelor anumite poziţii. tulpini. izediiametrice sau alungite. Sempervivum si fam. care cresc în regiunile secetoase (de ex: specii de Sedum. B-fasole. Ţesutul acvifer extern se întîlneşte la plantele epifite tropicale. vacuolele mari.tuberculii sau tuberculii. Parenchim asimilator în frunza de Ranunculus:ct-cuti-culă. Fig. cu suc celular bogat în substanţe osmotic active. fructe.extern şi intern. mari. fără cloroplaste. (Fig.Fig. în vacuole. Aceste . muguri. rizomii.37. Parenehimul de absortie din rădăcină:pa-perişor absorbant. asigurând transmiterea din celulă în celulă a apei cu substanţele minerale până la vasele lemnoase din cilindrul central al rădăcinii. Celulele parenchimului de absorbţie sunt izodiametrice. La plantele lemnoase. organele în care se depozitează substanţe de rezervă sunt hipertrofiate şi metamorfozate. Tot în categoria ţesuturi-lor absorbante este inclus şi parenehimul absorbant. rzrizodermă. p-periciclu. ŢESUTURI ACVIFERE Parenchimul acvifer este alcătuit din celule vii. d-floem. ţp-ţesut palisadic. Cel mai adesea.Cactaceae). Fig. săgeţile indică drumul servei brute.Parenchim de depozitare în seminţe: Âgrâu.35. cu pe-reţii celulozici şi sub-stanţele de rezervă se acumulează în citoplas-mă. caracteristic rădăcinilor aeriene. sc-seoarţă.

B. Celulele colenchimului sunt vii. colenchimuri şi sclerenchimuri. aşa cum întâlnim la familiile Crassulaceae. fructe) şi a acţiunii unor factori de mediu (vânt.parenchim aerifer în tulpina de Sratiola offi-cinalis. Se întâlneşte frecvent în tulpina multor specii din familiile Apiaeeae. frunze. Colenchimul angular este alcătuit din celule care au pereţii îngroşaţi la colţuri (Fig. răspândit în special la plantele ierboase şi în frunzele plantelor lemnoase. cu pereţii îngroşaţi. COLENCHIMUL Este un ţesut mecanic caracteristic organelor în curs de creştere. Iridaeeae sau Liliaceae.secţiune transversală prin peţiolul frunzei nufăr .canal aerifer. numite ţesuturi mecanice. este alcătuit din celule cu pereţii tangenţiali (externi şi interni) 27 .). Colenchimul tabular (Fig. provenind din diferenţierea ţesutului meristematic primar. cu pereţii inegal îngroşaţi în urma depunerii de celuloză şi substanţe pectice. Hidatodele sunt formaţiuni prin care apa în aces din organele plantei este eliminată sub formă de picături. Colenchimul cel mai adesea se formează în tulpină. cât şi la menţinerea în poziţie verti-cală a organelor plantelor de apă. de formă prozenchimatică. cu pereţii subţiri. rezistenta necesară pentru greutatea propriilor organe (ramuri. iar când se dezhi-dratează îşi micşorează volumul. Cactaeeae. Parenchim aerifer: A . Ţesuturile mecanice pot fi primare şi secundare. Colenchimul are origine primară. ŢESUTURI MECANICE (DE SUSŢINERE) La plantele superioare. ploaie. este doar parţial asigurată de turges-celulelor şi de ţesutul conducător lemnos şi este completată în mare măsură de ţesuturi specializate. celulozi-ci şi cu spaţii mari între ele (lacune).a). mai adeseta din celule de formă stelată.rezervoare pentru apă.39. Ţesuturile mecanice sau setereomul sunt alcătuite din celule vii sau moarte. pline cu aer (Fig.38). flori. determinând răsucirea frunzei. celulele mecanice se grupează în. având conţinut celular. Chenopodiaceae. Aerul din spaţiile aerifere (lacune) esrte utilizat în procesele metabolice. Solonaceae. iar după modul de îngroşare a pereţilor.b). fapt care eixplică dace atunci când au loc pierderi mai mari de apă şi organele se ofilesc. ţesuturile mecanice sunt mai slab desvoltate. întindere. cu organite.de formă prozenchimatică sau parenchimatică. frunze şi unele piese florale. O categorie specială de ţesuturi acvifere externe o constituie hidatodele. Ţesutul acvifer intern se întâlneşte la plantele Suculente. acestea se îndoaie spre pământ.38. După modul de îngroşare a pereţilor celulari se disting trei tipuri de colenchim: angular.39.39). uneori şi cloroplaste.In pereţii canalelor aerifere din peţiolul frunzelor de la nufăr(Nympnaea)se găsesc unele celule ramificate numite sclerite. Fig. Amaryllidaceaei. Ţesuturile mecanice ating maximul de dezvoltare la plantele lemnoase. care exercită forţe de presiune. ŢESUTURI AERIFERE Parenchimurile aerifere sau aerenchimurile sunt alcătuite cel . care asigură men-ţinerea deschisă a canalelor.. Leamiaceae. tabular şi lacunar (Fig.s-sclerite. zăpadă etc. la micşorarea greutăţii specifice a cor-pului la plantele natante. La plantele ierboase.i. răsucire etc. la unele Euphorbiaceae. Spaţiile aerifere mai lungi şi mai largi sunt caracteristice pentru organele plantelor acvatice şi palustre. Ţesutul acvifer intern este situat între cele două epiderme ale frunzei.

Glechoma hederacea.mucilagii. colenchimul este situat în scoarţa tulpinii. b-colenchim angular la soc. fie ca un manşon continuu. c-colenchim afânat la susai.a şi b). iar cei radiari subţiri. întâlnite în scoarţa tulpinii arborelui de chinină (Cinchona) în peţiolul frunzelor şi pedunculul unor fructe (Pyrus). cât şi în tegumentul unor seminţe (Fig.cu pereţii puternic îngroşaţi şi li-gnificaţi. în macrosclereida în seminţele de tegumentul unor seminţe (Pinus sylvestris).asigurând pe lângă rezistenţă la rupere. SCLERENCHIMUL Este un ţesut mecanic format din celule moarte. Macrosclereidele sunt reprezentate prin celule alungite. SCLERENCHIMUL SCLEROS SAU SCLEREIDELE Celulele ce alcătuiesc sclerenchimul seleros sunt mai mult sau mai puţin izodiamterice. cu aspect de os.frasin (Fraxinus excelsior).b). După origine. mesteacăn (Betula Fig. Fig. ca la alun (Corylus avellana). Sclereidele sau celulele pietroase sunt moarte şi conţin taninuri.strâns unite între ele.stejar (Quercus robur) etc. în floemul din tulpina de la molid (Picea abies). macroselereide (Fig. străbătuţi de punctuaţii sub forma unor canalicule radiare uneori ramficate. cel mai adesea lignifieaţi.cristale de oxalat de calciu etc.osteosclereide şi sclereide ramificate Brachisclereidele (celulele pietroase). parenchimul lemnos. măduva organelor vegetative. cu pereţii uniform şi puternic îngroşaţi. sclerenchimul este de două felurii scleros sau sclereide şi fibros sau fibre sclerenchimatice.cât şi în carnea unor Vicia (b). fructe. sclerenchimul poate fi primar (provenit din procambiu) şi secundar (provenit din cambiu sau mai rar din felogen). se întâlnesc frecvent în scoarţa şi ritidomul unor plante lemnoase. Osteosclereidele sunt celule cilindrice sau prismatice care au capetele dilatate. În general. tegumentul seminal şi pericarpul fructelor.39. Colenchimul lacunar sau afinat (Fig. întâlninduse în tegumentul unor seminţe şi mezofilul frunzelor de la unele dicotiledonate. Colenchimul este un ţesut mecanic adaptat la funcţia de susţinere a organelor în creştere. în pericarpul unor fructe de Laburnum (a): uscate. După forma şi dimensiunea celulelor componente. ca de exemplu la soc (Sambucus nigra). o anumită elasticitate si flexibilitate. carpen (Carpinus betulus). a-colenchim tabular în scoarţa de curpen.40.40. fiind caracteristic pentru organele plantelor care şi-au încheiat creşterea. soc (Sambucus nigra) şi unele specii din familia Solonaceae. Salvia glutinosa).c) este alcătuit din celule cu pereţii îngroşaţi mai mult sau mai puţin uniform iar între celule rămân spaţii inţercelulare. stejar (Quercus robur).40. ca la iederă (Hedera helix). ca mănunchiuri în cazul multor specii de Apiaceae sau sub formă de coaste.39. permiţând în acelaşi timp alungirea organelor plantelor.. scoarţă primară. imediat sub epidermă.puternic îngroşaţi. Se sclerifică celule din epidermă.în dreptul muchiilor tulpinii la multe specii de Lamiaceae (Lamium album. Sclerenchimul primar este frecvent la Monocotiledonate şi mai rar la Dicotiledonate (în special în structura primară a tulpinii). 28 . Se disting patru feluri de sclereide: brachisclereide. Brachisclereide în scoarţa pendula).

Deci aici aparţin fibrele liberiene. zadă (Larix decidua)etc.41. După forma şi dimensiunile celulelor fibrele sclerenehimatice pot fi clasificate în: sclerenchim fibros si sclerenchim libriform. fie în cea internă la unele specii din familiile Apocynaceae şi Asclepiadaceae. scleren-chim periciclic. ca la ramie (Boehmeria nivea) sau se lignifică uşor la partea externă. reprezintă celule alungite. lemnul dur şi d-la alun. Seva brută.f iind bine reprezentat.5-3 mm.care însoţesc liberul secundar. stejar. Fibrele cu pereţii parţial lignificaţi prezintă importanţă pentru industria textilă. ascuţite la capete.a. salcie ş. lipsite de conţinut celular. La plantele superioare (ferigi. Acesta cuprinde două tipuri de ţesuturi conducătoare. Fibrele libriforme participă în mare proporţie la constituirea lemnului a-la fag.41).Sclerenchimul fibros este alcătuit din celule prozen-chimatice. secundar de la cele mai multe plante.). fusiforme şi cu pereţii lignificaţi. este bogat în fibre libriforme cu pereţii puternic lignificaţi şi sunt mai puţin îngroşa-ţi. iar indicele de elasticitate este comparabil cu a fierului for-jat sau cu oţelul.exceptându-le pe cele de libri-form. Fibrele textile provin din diferenţiere din periciclul pluristratificat sau din liberul primar şi apoi din cel secundar. circulaţia substanţelor nutritive este asigurată de celule alun-gite. aşezate cap la cap. până la 420 mm la ramie (Boehiaeria nivea). La plantele inferioare nu se întâlnesc ţesuturi conducătoare. Prezenţa cantitativă a sclerenchimului este dependentă de ritmul de circulaţie al apei în plante. de forma unor tuburi. b-la stejar. de exemplu la cânepă (Cannabis) sau Corchorus. gimnosperme şi angiosperme). corn etc). de regulă. cât şi lignificaţi în lemnul esenţelor moi (plop. Se întâlnesc fibre ale căror pereţi rămân celulozici. numite după locul de formare. rezistent de la esenţele tari (carpen.Sclereide ramificate se întâlnesc în mezofilul frunzelor multor plante xerofite şi în scoarţa tulpinii de la brad (Abies alba) . până la ţesutul asimilator din frunză se face prin intermediul ţesutului conducător lemnos. La plantele ce cresc în locuri umede cantitatea fibrelor libriforme este mai mică decât la cele care vegetează în locuri uscate. denumit ţesut conducător sau aparat conducător. sau grupate în mod caracteristic pentru fiecare spe-cie. a. care la arbori al-cătuiesc un sistem de vase.Diferite tipuri de butonieră. ŢESUTURI CONDUCĂTOARE Transportul apei şi al substanţelor minerale de la locul de absorbţie până la nivelul organelor asimilatoare.cu pereţii groşi prevăzuţi cu punctuaţiuni mici în formă de Fig. lungi de 0. Dimensiunele fibrelor variază în limite destul de largi.circulaţia soluţiilor nutritive de la o celulă la alta se reali-zează prin osmoză. dar sunt scurte şi puternic li-gnificate. La unele plante apar fibre în structura primară. Selerenchimul libriform sau fibrele lemnoase (Fig. cu pereţii mai mult sau mai puţin îngroşaţi şi lignificaţi. FIBRE SCLERENCHIMATICE Sunt celule prozenchimatice.cât şi a substan-ţelor hrănitoare în toate organele este asigurat de un ţesut spe-cializat. străbătuţi de punctuaţiuni simple şi oblice. medular sau cortical. fiind dis-puse împrăştiat e-la castan comstibil. Fibrele liberiene care însoţesc liberul secundar la tei formează pachete şi se pot extrage uşor. fibre libriforme . Indicele de rupere este apropiat de cel al argintului. de la câţiva mm (4-12 mm la tei). lemnoase. 29 . şi anume: ţesutul lemnos şi ţesutul liberian. acetă soluţie de săruri minerale luată din sol la nivelul rădăcinilor şi care circulă de jos în sus (ascendent). Rezistenta şi elasticitatea fibrelor de sclerenchim. este foarte mare.

Aceste elemente de vase se dispun cap la cap şi prin dispariţia pereţilor transversali reali-zează tuburi lungi de câţiva centimetri până la 1.42. de sus în jos (descendent). în timp ce o trahee este formată din suprapunerea mai multor celule diferenţiate.B(c).Fig.A şi B (a. se face prin intermediul ţesutului conducător liberian. sunt tuburi lungi care provin din fuzionarea mai multor celule prozenchimatice şi au pereţii relativ subţiri şi lumen mare.o lungime ce variază între175 şi 1900.5 m.44. 0 traheidă provine dintr-o singură celulă. b1.b).d-punctate. excepţie făcând unele unităţi sistematice mai primitive şi. În cazul când pereţii transversali dispar complet sau parţial se formează un tub deschis numit trahee sau vas perfect.Seva elaborată care este o soluţie de materii organice.b). Traheidele au formă prismatică sau cilindrică. plantele parazite la care se întâlnesc numai traheide.Terminatia traheidei de ferigă (A) şi tipuri Fig. Fig. tulpină şi frunze. Fig. Traheele sau vasele perfecte. lipsite de conţinut celular (moarte). Traheidele sau vasele imperfecte sunt elemente conducătoare care se întâlnesc la plantele vasculare mai puţin evoluate: feri-gi şi gimnosperme (fig. brute se face greoi (încet).b2-spiralate. c-la stejar. 43 Elemente de vase (a-b) şi traheide (cde traheide (B): a.42.42. d)izolate din lemnul de fag. a-inelate. numite elemente de vase (Fig.43). c-reticulate. deci la angiosperme. Aceasta poate fi simplă sau multiplă. Ţesuturile conducătoare sunt generate de meristemul primar (procambiu) şi de meristemul secundar (cambiu). Traheidele şi traheele au pereţii laterali puternic îngroşaţi prin depunerea de lignină.însă pot apare şi în lemnul unor angiosperme (Fig. în general.b-la pin. VASELE LEMNOASE Sunt constituite din celule prozenchimatice cu pereţii îngroşaţi şi lignificaţi. în mod 30 . capetele ascuţi-te sau rotunjite şi închise la capete. e-parenchim Traheele sunt vase lemnoase mai perfecţionate şi se găsesc la plantele mai evoluate. Elementele de vase au formă cilindrică sau prismatică. formată în ţesuturile asimilatoare şi care circulă. Lungimea traheidelor variază de la câţiva microni şi până la 2-3 cm iar lemnul are dimensiuni de 1-l0 y . încât ciruculaţia sevei .Tipuri de trahee.43.a. Când pereţii transversali se păstrează şi devin oblici avem a spune că vasul este "închis'' şi se numeşte traheidă sau vas imperfect. Resorbţia pereţilor transversali de la elementele de vase poartă numele de perforatie. Elementele conducătoare sunt dispuse în fascicule iar structura şi orientarea lor diferă la rădăcină.

fibre septate la care lumenul este împărţit de pereţi transversaii. lmfiecare specie şi poate fi utilizat acest caracter la identificarea lamela mijlocie.longitudinală. pt-peretele speciilor de conifere. frecvente mai ales la Gnetales. Vasele punctate au pereţii îngroşaţi uniform.Imaginea tilelor în vasele lemnoase de fiind în acelaşi timp mai rezistente decât celelate tipuri.uniform sau neuniform. Magnoliaceae şi Amentiferae. bp-baza punctuaţiei. traheidele predomină în ţesutul conducător lemnos. cu pereţii lignificaţi şi eu punctuaţiuni în formă de butonieră numite fibre lemnoase sau libriforme. Acestea sunt excrescenţe ale celulelor parenchimului lemnos. dar cel mai adesea se află în lemnul secundar al gimnospermelor şi dicotiledonatelor.45. după un anumit timp de funcţionare se astupă. punctuaţiunile au formă şi mărime caracteristică pentru dp-deschiderea punctuaţiei. adică celulele se păstrează vii. Elemente de parenchim pot însoţi vasele de lemn primar. La gimnosperme s-au individualizat traheide de tip areolat şi evoluţia s-a desfăşurat în sensul scurtării şi reducerii numărului de punctuaţiuni. vasele lemnoase. reticu-late.c. cu peretele subţire sau cu pereţii îngroşaţi şi cu punctuaţiuni simple. După aspectul lor s-a distins: fibre traheide cu punctuaţiuni tipice. Traheidele cu punctuaţiuni areolate formează în special lemnul Fig. vase mai bine adaptate la circulaţia cu viteze mari şi pe distanţe lungi. scalariforme. reprezentând elemente mecanice ce însoţesc numai lemnul secundar. Traheele au evoluat din traheide cu îngroşări scalariforme. În general. După felul ornamentaţiilor se disting vase inelate. şi anume la Psilophytales (Rhynia.44.(Fig.45. t-torus. alungite. l-sec. In asociere cu vasele lemnoase se mai pot întâlni şi celule alungite. Vasele reticulate au îngroşările dispuse sub forma unei reţele şi numai uneori apar şi la spermatofite. celulozici.Punctuatiune areolată în gimnospermelor (Fig. Fig. O astfel de formaţiune privită din faţă secţiune tangenţială la apare ca două cercuri concentrice şi la nivelul ei se face circulaţia traheidele din lemnul de pin: sevei.45). fapt ca a dus la mărirea rezistenţei vaselor. Vasele inelate au pereţii subţiri. la plantele acvatice şi cele parazite.transversală. fusiforme. întâlnite la plantele lemnoase şi pseudofibre. rămânând subţiri doar mici suprafeţe care alcătuiesc punctuaţiunile areolate. prevăzuţi din loc în loc cu îngroşări sub formă de inele. La familia Magnoliaceae. fibre libriforme cu punctuaţiuni încrucişate. Celulele parenchimului lemnos au rolul de a realiza legătura dintre vase şi de a înmagazina diferite substanţe de rezervă. Vasele spiralate au îngroşările pe-reţiilor laterali sub formă de spirală simplă sau dublă. alcătuit din celule vii. Vasele inelate si cele spiralate se întâlnesc în organele tinere.d). 2-sec. deci îndeplinesc şi rol de susţinere. cavitatea lor fiind închisă de formaţiuni numite tile. La unele plante. la Robinia pseudaeacia.b1-b2. Din punct de vedere evolutiv. dar amestecate cu tipuri de vase mai evoluate. Traheidele şi traheele sunt însoţite de parenchim lemnos. considerate ca cele mai primitive. iar cele reticulate şi punctate în organele care şi-au încheiat creşterea. Vasele punctate sau traheele cu punctuaţiuni areolate predomină în lemnul angiospermelor şi constituie elemente care permit o mai bună conducere a sevei brute. punctate etc. Vasele scalariforme prezintă îngroşările de lignină asemănătoare cu treptele unei scări şi sunt caracteristice pentru lemnul ferigilor. au apărut la pteridofitele fosile. nelignificaţi. traheidei. Asteroxylon) în timp ce la formele actuale predomină cele scalariforme. în curs de creştere. fiind frecvente la Dicotyledonatae. realizându-se adevărate ornamentaţii. traheidele inelate şi spiralate. spiralate. care pătrund prim 31 .a.

tuburile ciuruite au tendinţa să devină cilindrice şi să se suprapună unele peste altele.6-reticul endoplasmatic. 2-celulă anexă. cu pereţii terminali înclinaţi. tuburile ciuruite funcţionează o singură perioadă de vegetaţie. tuburile ciuruite devin anucleate. fapt care permite ca circulaţia sevei să aibă loc şi radiar. Celulele anexe iau naştere din diviziunea longitudinală a celulei iniţiale (procambiale sau cambiale). ŢESUTUL CONDUCĂTOR LIBERIAN (LIBERUL. în fiecare toamnă perforaţiile din plăcile ciuruite sunt astupate cu caloză care în primăvară se lichefiează şi permite reluarea circulaţiei.Infrastructura unei perforaţii din placa ciuruită simplă (b) şi multiplă (c): l-peliculă ciuruită:1-pseudovaeuolă. Alteori poziţia plăcilor este oblică şi prezintă mai multe câmpuri ciuruite. Vasele ciuruite bătrâne sunt singurele tipuri de celule vii fără nucleu. Tuburile ciuruite sunt alcătuite din celule prozenchimatice vii.45).4-placă ciuruită. La ferigi şi gimnosperme. Dacă placa ciuruită are poziţie orizontală şi perforaţiile dispuse într-un singur câmp. Obişnuit. Tilele împedică pătrunderea în vas a apei. având toţi pereţii ciuruiţi. aceasta se numeşte simplă. Plăcile ciuruite pot apare şi în pereţii longitudinali la Coniferae. favorizând o mai bună conservare. astupându-le (Fig. citoplasmatică. cu pereţii transversali persistenţi şi prezentând numeroase perforaţii. Pereţii laterali ai vasului rămân celulozici un timp apoi se îngroaşă. de parenchim liberian şi fibre liberiene. Cel mai adesea. lărgirea diametrului şi micşorarea ciururilor. În procesul evoluţiei speciilor se remarcă o scurtare a articulelor tuburilor ciuruite. La Angiosperme. 2-peliculă citoplasmatică. La tei tuburile ciuruite sunt active mai mulţi ani. tuburile ciuruite au forma de celule alungite.46).4-nodul median de caloză.47). Lemnul secundar care are multe tile este foarte valoros. La nivelul perforaţiilor se realizează o continuitate a reticulului endoplasmatic de la o celulă la alta (fig. dar sunt mai scurte decât acesta. tuburile ciuruite sunt dispersate. permitând circulaţia sevei în sens transversal. care îşi au originea în celulele procambiale sau cambiale. în care apare o singură vacuolă mare. longitudinală(a). Ţesutul conducător liberian la Angiosperme este însoţit de celule anexe.46. 3-lamelă mediană . cealată prin alungire va forma vasul liberian. Fig. 32 . una va da naştere la celula anexă. aerului şi hifelor unor ciuperci parazite. odată cu formarea tubului ciuruit. LEPTOMUL SAU FLOEMUL) Acest ţesut îndeplineşte rolul de a conduce seva elaborată şi poate fi constituit numai din tuburi ciuruite şi celule de parenchim liberian la Pteridophytae şi Gymnospermae sau mai cuprinde şi alte elemente cum ar fi celulele anexe şi fibrele liberiene la Angiospermae. deci nu sunt dispuse în şiruri longitudinale. 53-pseudovacuolă. deci o creştere a valorii tehnicea lemnului. după care mor şi se formează altele noi. încât la maturitate.Vas Liberian în sec.47. Celula meristematică printr-o diviziune longitudinală va da naştere la început la două celule egale. caloză periferică.placă Fig. formând aşanumitele plăci multiple (Fig.punctuaţiuni în interiorul vaselor lemnoase.

scalariforme. îndeplinind funcţia unuiţesut de rezervă. dleptocentric. Dacă din fascicul lipsesc fibrele liberie ne se numeşte leptom. In structura rădăcinii. TEST DE AUTOEVALUARE NR. cu o dispoziţie în alternanţă. având rol mecanic.d şi e). sunt vii. Primele tuburi ciuruite care se formează suînt cele de protofloem iar cele ce apar mai tîrziu alcătuiesc metafloemul.I. Când din fascicul lipsesc firele libfiforme (lemnoase). Fibrele liberiene se întâlnesc numai în liberul secundar şi reprezintă elemente de sclerenchim. cit şi după poziţia lemnului faţă de liber se clasifică în: -fascicule colaterale. ca de exemplu întulpina de la tei.De câte tipuri este ţesutul mechanic şi descrieţi alcătuirea acestuia. acestaeste închis (Fig. FASCICULE CONDUCĂTOARE Ţesuturile conducătoare. Tipuri de fascicule libero-lemnoase: a-colateral deschis. acestea sunt primare şi pot fi: fascicule lemnoase. Fig.5. atunci când ţesutul lemnos este înconjurat de jur împrejur de cel liberian şi leptocentrice. 1.Celulele anexe au formă prozenchimatică.Solonaceae. Lemnul primar sau xilemul este de două feluri: protoxilemul şi metaxilemul. precum şi îngroşări variate (reticulate. Fasciculele libero-lemnoase după prezenţa sau absenţa zonei cambiale intrafasciculare. iar în tulpină au o dezvoltare centrifugă şi o poziţie spre centrul organului (endarh). deci sunt celule alungite. având liberul central. fie Iiberiene. fascicule liberiene şi fascicule libero-lemnoase. sunt grupate în fascicule care pot fi de mai multe tipuri. fasciculele lemnoase şi cele liberiene rămân izolate. Tesutul conducător lemnos secundar îşi are originea în cambiu şi elementele sale au o structură legată de anotimpuri. Cucurbitaceae etc. fie lemnoase.48. parenchim liberian şi fibre liberiene. acesta poartă numele de hadrom. In rădăcină aceste vase sunt situate spre periferie (exarh). Fasciculele liberiene sau floematice sunt alcătuite din tuburi ciuruite. spiralate sau reticulate. înconjurat de lemn (Fig. -fascicule concentrice. 33 . Metaxilemul apare după încetarea creşterii în lungime a organului şi acest tip de vase lemnoase au lumen mai mare. parenchim lemnos şi fibre libriforme. purtând numele de floem. cu pereţii îngroşaţi. cu elemente la care diametrul este mai mic. fasciculul este colateral deschis sau când zona cambială este în întregime consumată odată cu diferenţierea. e-hadrocentric. Când fasciculele provin din activitatea procambiului. distingându-se un lemn de primăvară sau timpuriu. cu pereţi subţiri. c-bicolateral. 2. cât şi pereţii cu îngroşări inelate. Protoxilemul este alcătuit din primele elemente lemnoase care se formează în timpul creşterii în lungime şi au lumen îngust. -fascicule bicolaterale.48. iar când între lemn şi liber se află zona cambială.48. cu floemul de o parte şi xilemul de cealaltă parte. bogate în amidon.c) şi se întâlnesc la puţine dicotiledonate ierboase (Fam. deci sunt simple . bogate în citoplasmă iar pereţii subţiri sunt prevăzuţi cu punctuaţiuni şi astfel sunt legate prin plasmodesme de vasele liberiene.).a şi b). adică libero-lemnoase. la care lemnul este flancat de două zone liberene (Fig. b-colsteral închis. asucţite la capete. celule anexe. x-xilem. Fasciculele lemnoase sunt formate din trahei sau traheide. de câţiva centimetri lungime. In tulpină şi frunze fasciculele sunt mixte. punctate şi chiar spiralate). cb-cambiu.48.Ce rol au ţesuturile asimilatoare şi câte tipuri cunoaşteţi. alcătuit din elemente ce au lumen mai mare şi lemnul de toamnă sau târziu. constituind liberul tare. Parenchimul liberian este constituit din celule parenchimatice vii. care pot fi: hadrocentrice.

La Drosera rotundifolia (roua cerului). ŢESUTURI SECRETOARE Prin ţesuturi secretoare se înţelege ansamblul de elemente histologice. B.Ţesutul sau celulele cu secreţie externă.Glande digestive la Drosera rotundifolia: inflorescenţei de hamei. iar la speciile de arţari alcătuieşte un disc nectarifer localizat pe receptacul.50.Precizaţi elementele care alcătuiesc fascicolele conducătoare.Precizaţi structura şi funcţia ţesutului lemons. mirositoare. păr glandular. perii glandulari se află pe solzii protectori (catafile) ai mugurilor.51). alcaloizi.participând şi celule hipodermice şi sunt situaţi pe faţa superioară a frunzelor şi au forma unor tentacule (Fig. cut-cuticulă. perii glandulari sunt alcătuiţi din mai multe celule aşezate în formă de cupă. răşinele şi gumele astupă rănile produse sau alte substanţe mirositoare atrag insectele polenizatoare etc. cu secreţie internă. perii sunt emergente cu o structură complicată. celule sau grupe de celule care au capacitatea de a elabora anumite substanţe chimice complexe (uleiuri eterice. sunt structuri. e. fiind numite nectarine extraflorale. Unele din substanţele produse sunt eliminate din circuitul metabolic al plantei ca produse de excreţie. localizat pe sepale.B-glandă adultă:cs-celule A. b.m. 6.Care este rolul ţesutului conducător şi de câte tipuri este? 4. de origine epidermică.a. La tei. Unele substanţe de secreţie îndeplinesc roluri biologice importante ca de exemplu: substanţele cleioase când acoperă organele plantelor micşorează intensitatea transpiraţiei (Alnus glutinosa -anin). de exemplu: Rosa ap. Glandele nectarifere sau nectarinele. gume. pe stipele. Hidatodele pasive (Fig. balsamuri. d. elimină produşii elaboraţi la exterior şi din acesta categorie fac parte următoarele tipuri morfologice: a. ţesutul nectarifer. ţesutul secretor se poate clasifica în: ţesuturi cu secreţie externă. respectiv cu secreţie intercelulară şi cu secreţie intraceluiară. Lilium.50).extremitatea unui secretoare. Pe bracteele florilor femele de la hamei (Humulus lupulus). care secretă fermenţi proteolitici capabili să hidrolizeze substanţele proteice a animalelor capturate. Hidatodele sau stomatele acvifere. 5. Fig.Perii glandulari care provin tot din celule epidermice ale frunzelor. fiind caracteristice pentru multe specii de plante.Descrieţi ţesutul Liberian şi precizaţi rolul acestuia. taninuri. Viola.Perii glandulari pluricelulari de la plantele carnivore sau glandele digestive. tulpinilor şi au forme şi dimensiuni variate (Fig. fenomen numit gutaţie.uleiurile eterice şi alclaoizii apără plantele de unele insecte. 1. mult căutat de insecte. susţinută de un picior.49).perii glandulari pe frunză. Peri glandulari A-glandă tânără pe bracteele Fig. răşini. care au proprietatea de a acumula şi elimina apa sub formă de picături. altele pot fi reutilizate (produşii de secreţie). După locul unde se depun substanţele secretate. Syringa vulgaris. putând fi localizate în floare în cazul nectarine lor florale sau pe peţiolul frunzelor. Hidatodele sunt de două categorii: pasive sau stomate acvifere şi active sau închise.3. este reprezentat prin epiderma superioară. c. dar 34 . reprezintă formaţiuni la alcătuirea cărora iau parte celule epidermice de tip special. Gonvallaria majalis. Jasminum ş.49. sunt alcătuite din două celule acvifere asemănătoare celor stomatice.. Nectarinele elaborează un suc zaharat numit nectar.). mugilagii. nectar etc. La castanul porcesc (Aesculus hippocastanum).Papilele secretoare reprezentate prin celulele de formă conică din epiderma petalelor şi care excretă uleiuri volatile. secreţie (sec).

sunt constituite din mai multe celule care provin din diviziunea unei iniţiale şi îndepărtindu-se lasă meaturi unde se varsă produsul celulelor secretoare.Celule secretoare:A. tr . e-secţiunea longitudinală prin În canalul colector al canalelor se adună canalul rezinifer.epitem. transversală prin frunza de nalbă. care lasă între ele o deschidere permanentă. Apiaceae. prezentându-se sub formă de pungi secretoare şi de canale secretoare. de dafin. Sunt prezente mai ales la Cycadaceae. Fig. Fig. a. Hidatodă activă Hidatode active sau închise (Fig. Magnoliaceae .54. transversală prin frunza răspândite în difertele organe ale plantei. aşa cum se întâlnesc la plantele din familia Rutaceae (Citrus sp. mărginite de un strat de celule secretoare. Asteraceae. c. Sub stomată se află o cameră acviferă şi un ţesut acvifer numit epitem care vine încontact cu ultimele vase lemnoase (traheide) ale nervurilor frunzei. tulpini. căptuşite cu celule secretoare. prin care se elimină apa sub formă de picături.Fazele succesive în dezvoltarea unui canal Anacardiaceae etc. Pungile sunt localizate în ţesuturile mai profunde ale diferitelor organe (frunze.traneide. La răşinoase canalele rezinifere au poziţie verticală (în lungul tulpinii) sau orizontală când sunt situate în cuprinsul razelor medulare.52. se formează prin îndepărtarea celulelor. Canalele secretoare se pot întâlni în toate părţile plantei. astfel de celule secretoare putem cita: Lauraceae. 2. Hypericaceae etc. B-sec. Pinaceae. protejate la exterior de un ţesut mecanic (Fig.unele Asteraceae etc. ep.Canale secretoare sau rezinifere. sunt alcătuite din una sau mai multe celule epidermice transformate în peri. caracterizate prin păstrarea in interiorul celulei secretoare a substanţei secretate şi sunt Fig.sec. Myrtaceae.51.sCelulele secretoare interne produc celula secretoare. sau uleiuri şi răşini. iar dintre familiile ce au cm-celule mucilaginoase. fructe).Ţesuturi cu secreţie intracelulară. 3. La Rhus typhina (oţetar). Hidatodă pasivă: s . În frunzele de Laurus nobilis (dafin). deci schizogen. b. dispuse printre celulele ţesutului 35 . constituindu-se spaţii centrale de forma unor canale.Ţesuturi cu secreţie intercelulară.53.moarte.Pungi (buzunare) secretoare.52). diferite substanţe de secreţie (răşini.53). Acestea aparţin la ţesuturile secretoare interne şi reprezintă spaţii intercelulare mari.stomată acviferă. se găsesc celule cu ulei eteric. rezinifer la pin (a-d). Araceae. Fig.). uleiuri sau răşini. latexuri). în canale se poate găsi răşini. balsamuri.

Laticifere nearticulate se întâlnesc la plante din familiile: Apocynaceae..palisadic (Fig. 36 . aşezate cap la cap.B). Papaveraceae. Picea abies (molid). prezente în scoarţa unor plante lemnoase. ajungând la mai mulţi metri. nuc. (anini). La Ficus carica (smochin) si Carica papaya (arborele de pîine). formând tuburi cu latex. Moraceae. Laticiferele articulate se prezintă ca şiruri de celule plurinucleate (sinciţii). iar la nalbă (Althaea officinalis). Asclepiadaceae. (sălcii). În frunza de Ficus elastica se află celule cu cistoliţi. În categoria celulelor secretoare interne sunt cuprinse si celulele taninifere. se găsesc celule oxalifere. în nutriţie prin conţinutul de glucide si lipide. Urticaceae etc. La unele plante superioare se întâlnesc formaţiuni asemănătoare unor tuburi. provin dintr-o singură celulă care se alungeşte şi se ramifică. Alnus sp. au dispărut. Euphorbiaceae. de asemenea.Rhamnaceae.în scoarţa si măduva de la tei. celule mucilaginoase (Fig. Latexul are rol în apărarea plantei datorită alcaloizilor. Laticiferele nearticulate sau adevărate. laticiferele sunt împărţite în: articulate si nearticulate. aşa cum se întâlneşte la multe plante din familiileAsteraceae. la care pereţii despărţitori (transversali). Conţinutul acestor celule este latexul. se întâlnesc enzime peptonizante.care au mare însemnătate economică.numite si vase laticifere. Frangula alnus (cruşân). care secretă latexuri. Campanulaceae. Tot din această grupă fac parte speciile cauciucofere sau arborii de cauciuc (Hevea brasilensis. Ficus elastica) şi de gutapercă (Palaquium gutta). alcătuind tuburi.. Salix sp.54). În peţiolul frunzelor de la Prunus sp. cu numeroşi nuclei (structură cenocitică). La speciile din familia Tiliaceae . Manihot) etc. la unele Euphorbiaceae lemnoase (Revea. Quercus robur (stejar). se găsesc celule cu mucilagii. Urticaceae etc.54. Dupa origine şi alcătuire. ca de exemplu: Sambucus nigra (soc).

distingându-se un pol bazal şi altul apical. organele vegetative care alcătuiesc cormul. rădăcina îndeplineşte si funcţia de depozitare a substanţelor de rezervă. Plantele inferioare au corpul alcătuit din una sau mai multe celule. puse în condiţii prielnice de dezvoltare. Unele organe nu prezintă simetrie si sunt asimetrice (frunza la Ulmus minor). nediferenţiate însa în organe adevărate. La Gimnosperme şi la cele 37 . este o caracteristică comună a plantelor. . Rădăcinile adventive la butaşi se formează de regulă numai la bază (polul rizogen). alcătuind astfel un tal (Thallophyta). prin diferenţierea zigotului. îndeplinind toate funcţiile organismului respectiv. alcătuite din celule somatice. au apărut ramificaţii cu direcţie pozitivgeotropică. fie pot apare structuri mai complicate. asemănătoare. cu funcţie de nutriţie (rădăcina. originea rădăcinii este diferită la grupele mari de plante. tulpină sau frunză ..Regenerarea este proprietatea unor părţi de organe. orice plantă îşi are originea în embrionul din sămînţă. în care sunt conturate. aşa cum se întâlneşte la majoritatea frunzelor si la florile zigomorfe. Corpul plantelor superioare (Petridophyta si Spermatophyta). Din partea inferioară a tulpinii la ferigiile superioare. Filogenetic şi ontogenetic. bilaterală (împărţindu-se în două planuri). primele cormofite (Psilophytinele). de exemplu rădăcinile si tulpinile la Abies alba. care constituie rădăcinile. simetria. Picea abies etc. La plantele cu durată mai mare decât o perioadă de vegetatie. şi organe plagiotrope care cresc orizontal sau oblic faţă de forţa gravitaţiei. deci nu se întâlneau rădăcini şi frunze.ORGANOGRAFIA CONSIDERAŢII GENERALE Organografia este o ramură a morfologiei vegetale care studiaza morfologia. de exemplu: fragmente de rădăcină. iar în funcţie de direcţia de creştere deosebim organe ortotrope. Rădăcina prezintă un geotropism pozitiv. Organele vegetative şi reproducătoare au unele trăsături comune cum ar fi: polaritatea. specifică tulpinilor modificate de la Cactaceae. regenerarea. iar la alte plante are rol în regenerare. de a regenera un individ nou. . crescând ortotrop. apărute în silurian. dorsiventrală (cu un singur plan de simetrie). si anume: rădăcina. Ontogenetic. orientarea în spaţiu. numită telom. Frunzele provin din turtirea axelor sau prin diferenţierea unor mici emergente solziforme. deci o plantă care la maturitate va fi capabilă să se reproducă. specializat pentru a fixa plantele în sol si de a absorbi apa şi sărurile minerale.Simetria este posibilitatea pe care o prezintă organele de a putea fi împărţite în două sau mai multe părţi identice şi ea poate fi: radiară (cu mai multe planuri). originea si funcţiile organelor sau a părţilor componente ale plantei. cu rolul de a genera noi urmaşi prin celulele reproducătoare sexuate şi asexuate. nu produce frunze si are o structură anatomică proprie. tulpina si frunzele.tulpina şi frunza) şi organe de reproducere. alcătuită din complexe de ţesuturi si îndeplineşte una sau mai multe funcţii speciale. După funcţia pe care o îndeplinesc organele Cormofitelor sunt de două feluri: organe vegetative.Orientarea in spaţiu. întâlnită la organele cu formă cilindrică. ramificatiile din sol cu aspectul unor rizoizi sunt numite de Tahtadjian drept rizomoizi.numite butaşi. cu creştere drept în sus sau în jos. în decursul evoluţiei a urmat un proces de specializare ce are drept rezultat profunde diferenţieri morfologice şi fiziologice între diferitele părţi ale cestuia formându-se organe. RĂDĂCINA Rădăcina este organul plantei. de sus în jos. Prin organ se înţelege o parte componentă a unei plante care are formă caracteristică.Polaritatea constă în apariţia unor deosebiri morfologice si fiziologice între bază si vârf. Ontogenetic. prezentau o axă ramificată dichotomic. Primul organ apărut în evoluţia filogenetică a plantelor a fost tulpina. Un astfel de corp diferenţiat în organe reprezintă organizarea cea mai evoluată şi poartă numele de corm. adaptate la mediul terestru. structura. . .

pa-perisori meristemul primordial. (Fig. rădăcinele la unele gimnosperme (Picea abies.Piloriza. Rădăcinile plantelor parazite sunt lipsite de piloriză. Th.Organizarea vegetativ al rădăcinilor de la de la plantele acvatice este protejat de virfului rădăcinii:1 rizomitra.ce va da prin diferenţieri naştere la scoarţă şi măduvă iar procambiul în urma activităţii sale si a diferenţierii va da naştere la fasciculele conducătoare (liberiene şi lemnoase). In această regiune rădăcina are o structură definitivă iar pereţii celulelor rizodermei se suberifică. meristemul fundamental .occidentalis. din a cărui celule prin diferenţiere se va forma rizoderma. se întinde de la regiunea piliferă şi până la colet (locul de trecere de la structura rădăcinii la cea a tulpinii). prin radicele de diferite ordine.55). Membrana externă a perişorului absorbant este bogată în substanţe pectice care prin gelificare realizează un contact intim cu solul. La monocotiledonate si la unele dicotiledonate rădăcina embrionară ia naştere din ţesuturile interioare ale tulpinii (origine endogenă). de alungirea rădăcinii. De asemenea. Thuja orientalis. avînd o lungime de 2-10 mm şi corespunde cu zona de erestere. Bromeliaceae şi Araceae epifite..mai multe dicotiledonate. Ea corespunde. Lipsite de regiunea piliferă sunt şi rădăcinile unor Orchideae. La glădiţă (Gleditschia triacanthos). sunt unicelulari. sunt vii si bogate în amidon.Butomus umbellatus -roşăţea. timp după care mor.Cupressus sempervirens etc. Acelaşi fenomen îl suferă şi câteva straturi de celule ale scoarţei. iar locul lor este preluat de altele noi. Durata lor de viaţă este de 2-3 zile. derma-togenul. cu rolul de a proteja vîrful vegetativ. iar vârful Fig. regiunea netedă. Perişorii absorbanţi. nu au peri radiculari. au formă parenchimatică. alcătuind în ansamblu sistemul 38 . Celulele din straturile externe se exfoliază. -Regiunea piliferă. regiunea piliferă si regiunea aspră. Rădăcinile plantelor acvatice sunt lipsite de peri radiculari (Menyanthes trifoiliata . creşte şi devine rădăcina principală. rădăcinile adventive şi mugurii radicelari provin din periciclu (origine endogenă). încît în această zonă rădăcina are o structură primară. terţiare (de ordinul II) etc.cit si specializarea celulelor. -Regiunea aspră. rolul lor fiind preluat de micorize. La acest nivel are loc absorbţia apei şi a sărurilor minerale din sol. Numărul perilor radiculari pe mm2 este foarte mare. formându-se exoderma sau cutisul. a perilor radiculari sau absorbanţi se întinde pe o lungime de 0. embrionul prezintă o rădăciniţă individualizată sau un meristem localizat la polul bazai. RAMIFICAREA RĂDĂCINII Radicula sau rădăciniţa embrionară. rămînînd activi. In majoritatea cazurilor rădăcina se ramifică deasupra regiunii pilifere. . Suprafaţa acestei regiuni este aspră datorită urmelor lăsate de perii radiculari căzuţi. Celulele acestui manşon sunt dispuse în mai multe straturi. Vârful vegetativ. mai rar pînă la 20-30 de zile. Ramificaţiile rădăcinii. 2-regiunea netedă. Pinus sylvestris. conul de creştere sau apexul rădăcinii este scurt şi 3-regiunea piliferă. după germinare. ce devin rădăcini secundare (ramuri de ordinul I). Pe măsura creşterii rădăcinii se formează perişori noi spre partea dinspre regiunea netedă. din care se vor organiza cele trei foiţe histogene: absorbanti. cu rădăcini aeriene caracterizate prin prezenţa unui ţesut absorbant numit velamen radicum. în general. periblemul şi pleromul.55. foarte rar pluricelulari la unele plante si au o formă cilindrică.2-3 cm.trifoişte. si zonei meristemelor primare : protodermul. 4compus din celula sau celulele iniţiale ce formează promeristemui sau regiunea aspra. care la germinare va da naştere rădăcinii principale (origine exogenă). diferenţiaţi din celulele rizbdermei. încît se păstrează tot timpul o grosime constantă. de exemplu: la frasin 730 iar la stejar este de 880. pereţii se lignifieă şi perii pot trăi pînă la doi ani. Lemna minor -lintiţă etc). piloriza. formate în urma diviziu nii meristemelor apicale. -Regiunea netedă este situată deasupra caliptrei. MORFOLOGIA RĂDĂCINII La orice rădăcină tînără se disting următoarele regiuni sau zone: piloriza sau scufia. scufia sau caliptra are forma de coif sau degetar şi este alcătuită dintr-un ţesut de protecţie primar.).

din periciclu.B-C -stadii în formarea radicelelor numeşte izostihă iar în cazul cînd este dublu. 39 .iar radicelele de diferite ordine sunt mult mai mici. stejar (Quercus robur) etc. de exemplu: carpen (Carpinus betulus).longitudinală) .Fig. Tipuri de ramificare a rădăcinii:a-monopodial.d). a. La majoritatea plantelor ramificarea rădăcinii este monopodială (Fig.tiv.56. însoţită de diviziuni periclinale şi anticlinale. S-scoarţă. radicular sau rădăcina plantei. tei (Tilia cordata).m. (sec. d-fasciculată. La ferigile lemnoase fosile. Fig. se ramifică în acelaşi fel. În funcţie de gradul de dezvoltare a ramificaţiilor faţă de rădăcina principală se întâlnesc diverse forme de rădăcini. de exemplu: 2 la răşinoase.56.În acest caz.a). sub forma unui pivot sau ţăruş.Originea şi dezvoltarea radicelelor: Când numărul ortostihurilor este egal cu cel al A-sec.rădăcina are un tip de ramificare arhaic. c.Prx-protoxilem. ducând la formarea primordiului radicelar cu meristemele primare cunoscute şi pe măsura creşterii radicela străpunge ţesuturile corticale. Forme de rădăcini:a-pivotantă. primi. care la rândul lor. Formarea radicelelor începe cu alungirea radiară a celulelor periclclului situate în faţa fasciculelor lemnoase.gorun (Quercus Fig.b-c) sunt acelea la care ramificaţiile secundare (de ordinul I) ajung la aceliaşi dimensiuni cu pivotul. End-endoderm. 58.Per-periciclu. etc. transversală prin rădăcina cu structura fasciculelor lemnoase dispoziţia radicelelor se primară. numit dichotomic (Fig.58. acvatice şi aeriene. în şiruri longitudinale sau ortostihuri. TIPURI MORFOLOGICE DE RĂDĂCINI După mediul în care cresc rădăcinile pot fi: subterane.56. aceasta este diplostihă (Fam.a.Rădăcinile pivotante (Fig. M-meristem. b-c petraea).58. în mod mecanic. Radicelele au o anumită dispoziţie pe rădăcina principală. molid (Picea abies) ş.paltin (Acer pseudoplatanus). care se pot grupa în trei tipuri şi anume: pivotante.57). 8 la fag. b).Apiaceae). rădicelele iau naştere din endoderm. ORIGINEA RADICELELOR ŞI A RĂDĂCINILOR ADVENTIVE Radicelele la gimnosperme şi angiosperme au origine endogenă. b-dichotomic. Rădăcinile fibroase sau fasciculate sunt caracteristice monocotiledonatelor (Fig. rămuroasă. aşa cum întâlnim la brad (Abies alba). a) sunt acelea la care rădăcina principală se dezvoltă puternic.57. şi iese la exterior (Fig.Rădăcinile rămuroase (Fig.58). iar numărul lor este diferit şi legat de numărul fasciculelor lemnoase. si care constă în bifurcarea de la început a vârfului vegetativ în două ramuri egale. La Pteridofite. şi se caracterizează prin prezenţa unei rădăcini principale de pe care pornesc ramificaţii laterale. la unele din cele actuale (Lycopodium. b. Mugurii adventivi de pe rădăcini şi rădăcinile adventive se formează în acelaşi fel. care la rândul lor se pot ramifica asemănător. Selaginella).58. ramuroase şi fibroase sau fasciculate (Fig.

la care pe (ceapă). C . frecventă în pădurile de la noi.rădăcina embrionară se dezvoltă puţin sau moare de timpuriu. În cursul adaptării la mediu. ra – rădăcini. iar în locul ei se formează rădăcini adventive. crampoane ca la iederă Fig.de exemplu: Ailanthus altissima (cenuşeriu). rădăcinile pot fi: normale. în afara funcţiilor proprii. terţiare ş.prin care aerul atmosferic este condus la rădăcinile subterane. Rosa canina (măceş). helix -(iederă). Pinul (Pinus sylvestris). spini cu rol de protecţie (palmierul Acanthorrhiza). La plantele lemnoase. precum şi în locurile unde tulpinile au fost rănite (Fig.60). lungi şi subţiri. grupate ca un mănunchi sau fascicul. gradul de dezvoltare şi funcţiile pe care le îndeplinesc.F ziduri). Îşi au originea în radicula embrionară şi pe ea se nasc ramificaţiile secundare. fără a-i parazita).Hedera adventive iar cînd planta întâlneşte un suport (arbori.Rădăcini cu pneumatofori caracteristice unor specii lemnoase exotice ce cresc în mlaştini. Înmulţirea vegetativă a multor plante se bazează tocmai pe capacitatea acestora de a forma uşor rădăcini adventive.a. fie din muguri dorminzi (origine exogenă).mai frecvente sunt: 1. Rădăcinile adventive. bogate în aerenchimuri (Fig.cultivat şi la noi. Se cunosc numeroase specii lemnoase care produc drajoni.59. sistem la care ramurile secundare sunt la fel de dezvoltateca şi pivotul.59. aşa cum se întâlnesc la unele plante epifite (trăiesc pe trunchiurile arborilor şi arbuştilor.). când creşte pe nisip are un sistem radicular pivotant. Apar la noduri. sub formă de. cu care se răsucesc în jurul suportului (Vanilia. Adâncimea la care pătrunde sistemul radicular în sol depinde de specie.tei (Tilia sp.Polygonatum latifolium (pecetea lui tulpinile târâtoare se formează numeroase rădăcini Solomon). fenomen denumit metamorfozare. adică ramuri scurte. acestea rămân scurte servind la căţărarea şi Monstera deliciosa (filodendron). iar în locurile mlăştinoase are un sistem radicular trasant.Corylus avellana (alun). B . pe rizomi şi bulbi.generând lăstari aerieni numiţi drajoni. ramuri sau frunze şi care au particularităţi morfo-anatomice şi funcţionale asemănătoare cu a celor normale.Rădăcini cu muguri adiţionali de origină endogenă sau exogenă (cînd apar în zonele cu calus generat de felogen). 2. se are în vedere şi adâncimea de pătrundere în sol. cu funcţii mecanice.Rădăcini aeriene fixatoare. de condiţiile edafice şi climatice. tranşant (superficial) ramurile principale se dispun aproape de suprafaţa solului. plopi (Populus sp. Sunt rădăcini care apar pe tulpini. de exemplu: Taxodium distichum (chiparos de baltă). pe tulpinile târâtoare aeriene sau stoloni. fixarea ei. determinând modificări în morfologia sau anatomia organului.cu geotropism negativ.la Allium cepa (Fig.distingându-se următoarele categorii: pivotant (profund). Rădăcini adventive:A . 40 .(begonie). Dintre numeroasele tipuri de rădăcini metamorfozate. 3. cârcei. pe lângă mărime şi orientarea ramurilor faţă de rădăcina principală. la care rădăcina principală pătrunde profund în sol. Robinia pseudacacia (salcâm) ş. adică de sistemul de înrădăcinare. fiind variabil chiar la aceiaşi specie. După originea.59).a. funcţii care adesea devin predominante. unele rădăcini pot îndeplini şi alte roluri. adventive şi metamorfozate. pivotant-trasant.Zea mays (porumb):D . Rădăcinile normale.Begonia sp. Philodendron) . la care din rădăcinile aflate în miaştină se ridică pneumatofori. Rubus idaeus(zmeur). vârsta plantei. ele iau din perieiclu sau alte ţesuturi ale cilindrului central (origine endogenă).D). Obişnuit.Carpinus betulus (carpen). 3 . Acer negundo (arţar american).). Rădăcinile metamorfozate.

(lupoaie). La arborii tropicali din regiunile mlăştinoase.Corylus avellana. Rădăcini tuberizate: A . numite haustori. de exemplu: Vîscum album (vâsc).detaliu. 6.a.64). Rădăcini proptitoare la Ficus religiosa (rp). specifice unor specii de orehidee şi aracee epifite ecuatoriale şi tropicale. 5. la care pe ramificaţiile rădăcinii apar nodozităţi (umflături) prin proliferarea celulelor parenchimului cortical indusă de pătrunderea celulelor bacteriene simbiotice (Fig. Rizoderma rădăcinilor aeriene este pluristratificată şi acumulează apă şi alcătueşte aşa-mumitul velamen radicum. mesteacăn .stejar .B-la vâsc.Rădăcini asimilatoare.Betulaceae.Quercus robur.Rădăcini proptitoare (Fig.Rizophora). rădăcinile aeriene se transformă în organe asimilatoare (Fig.B-radicele tuberizate la gherghină.63). fag . care au ca funcţie principală acumularea de substanţe de rezervă (la morcov .61). Fig.). întâlnite la unele plante unde părţile de rădăcini ce cresc la lumină dobândesc culoarea verde prin transfor-marea leucoplastelor şi cromoplas-telor în cloroplaste. având înfăţi-şarea unor stâlpi (specii de Ficus.tuberizarea rădacinii principale la morcov. 41 Fig.Rădăcini respiratoare: rr-pneumatofori. Fig. 7. caracteristice plantelor din familia Fabaceae. pin . întâlnite la multe specii lemnoase din pădurile noastre. La unele specii de orchidee epifite.Betula pendula. 10. ca de exemplu.62). A .. hst-haustori.Rădăcini cu nodozităţi. specifice plantelor parazite şi semiparazite (Fig. înfingându-se în sol. Elaeagnaceae ş. alun . Şi în acest caz este vorba de simbioză cu ciuperci.65). Rădăcini aeriene care înmagazinează apa.Bahlia variabilis.Pinus sylvestris.4. 8. trimiţându-şi în interiorul acestora nişte rădăcini modificate. 9. Rădăcini tuberizate (Fig.66).Daucus carota.Ranunculus ficaria ş.Rădăcini haustoriale:A-la cuscută. Orobanche sp. de pe ramuri se formează rădăcini adventive care se alungesc în jos.60.grâuşor . B-rădăcini adventive tuberizate la grâuşor. (Fig. Fig. molid -Picea abies.61. Acestea se fixează pe tulpinile şi raraurile altor plante. Lathraea squamaria (muma pădurii) etc. Rădăcini cu micorize. aglică . cu care sug hrana de la planta gazdă.63. B -aspect general.62.C-la aglică. Cuscuta europaea (cuscută).Filipendula vulgaris. . gherghină . cu rol de absorbţie şi de susţinere a coroanei rborilor respectivi.Fagus sylvatica etc. brad Abies alba.Rădăcini haustoriale (sugătoare).a.

Fig. h. STRUCTURA PRIMARĂ A RĂDĂCINII Se întâlneşte la toate plantele tinere. tuberculii sau bulbii (brânduşa de primăvară Crocus heuffelianus. D .66.65.) riz rizodermă.transv. Rădăcinile contractile pot fixa mai bine planta în sol (pecetea lui Solomon . care au însuşirea de a sescurta după termi-narea creşterii în lungime.ectomicoriză la rădăcina de stejar . Rădăcini contractile la brânduşă: A bulbul-tuberculul la suprafaţă (a -rădăcini contractile ) . B .endomicoriză la rădăcina de poroinic . Micorize: C .Rădăcini contractile (Fig.67.). ierboase sau lemnoase. fragment de rădăcină mărit (B). Fig. Rădăcini cu nodozităti (nod) la ghizdei Lotus cornieulatus (A). c. ce asigură creşterea în grosime datorită activităţii meristemelor secundare: cambiul şi felogenul.64.celule cu micelii.11.67).hife. Fig. deci la rădăcinile plantelor aflate în primele faze de vegetaţie. Fig.cât şi în vîrfurile vegetative de la rădăcinile plantelor mature.bulbul tras la adâncime. p. Rădăcini asimilatoare (ra) la Taeniophyllum zollingeri.Quercus robur.Colchicum autumnale etc.Polygonatum latifolium) sau trag în sol la o adîncime potrivită plantulele. ANATOMIA RĂDĂCINII În cursul dezvoltării sale rădăcina poate prezenta două structuri succesive: structura primară când rădăcina creşte în lungime şi în grosime pe seama meristemului apical din vârful vegetativ şi structura secundară.Orchis morio (sec. 42 . brânduşa de toamnă .mic .abs-perişori absorbanţi.

perişorii absorbanţi se formează şi din straturile de celule de sub rizodermă. deci vîrful vegetativ are o poziţie sub-terminală. px-protoxilem.scoarţa. Într-o secţiune transversală la nivelul regiunii pilifere se distinge cu uşurinţă structura primară deplin constituită. cutinizaţi la rădăcinile la care structura primară se menţine un timp îndelungat sau la rădăcinile aeriene. Fig. rz-rizoderma. Fig. B -fază iniţială în formarea structurii. scoarţa şi cilindrul central. pcpericiclu.69. m.lb-fascicul liberian. alcătuită.pr -floem precursor. carc intern decarnbiu.fascicul liberian. La unele specii de plante (Citrus).Cele mai multe celule ale rizodermei din regiunea piliferă se transformă în perişori absorbanţi. va genera ţesuturile definitive ale rădăcinii: rizoderma. C -structură deplin formată. protejat de piloriză.fascicul lemnos.măduvă. pcperieiclu. procambiul şi meristemul fundamental). sc -parenchimul cortical.mmăduvă.Ferigile actuale.xl . Structura primară a rădăcinii la molid (Picea abies): A . în mod obişnuit. Structura primară a rădăcinii la stejar: rrizodermă. fl. cu pereţii subţiri.exoderma. este învelişul exterior. ex. Din celula sau celulele iniţiale se formează meristemul primordial iar din activitatea acestuia iau naştere meristemele primare (protoderma.lib.Gimnospermele şi dicotiledonatele lem-noase au o structură primară doar temporară (în primele faze de vegetaţie).mx-metaxilem. strâns unite între ele. dintr-un singur strat de celule parenchimatice.Rizoderma.cilindru central. lm.exoderma. monocotiledonatele şi unele dicotiledonate ierboase anuale îşi păstrează întreaga viaţă structura primară.schemă.68. prin diferenţiere. În apexul radicular se află celula iniţială (la cele mai multe Pteridophytae) sau celulele iniţiale la unele Pteridophytae şi la toate Spermatofitele. sc.lb. Meristemele primare.end-endoderma.rm-rază medulară. cc .ex . en-endoderma. HISTOGENEZA ŞI DIFERENŢIEREA ŢESUTURILOR PRIMARE Ţesuturile care alcătuiesc structura primară a rădăcinii îşi au originea în eristemele aflate în apexul rădăcinii. 43 . ORGANIZAREA INTERNĂ A RĂDĂCINII 1.

localizate în apropierea periciclului. Myrtaceae etc. situate sub rizodermă. parenchimul cortical şi endoderma. de pasaj. La cele mai multe plante scoarţa este diferenţiată în trei subzone: exoderma.69.La plantele epifite (Orchidaceae. alcătuind aşa numitul floem precursor (Fig. Smilax) şi dicotiledo-nate ca la stejar . fiind numite celule de pasaj sau de comunicaţie. Cel mai adesea.cu îngroşări 44 . Rosaceae. celuloza şi lignina depunându-se peste lamelele de suberină.68. fascicule conducătoare şi măduvă. Pe baza con-formaţiei particulare a peretelui celular s-a distins în dezvol-tarea endodermei trei faze dar care nu se succed întotdeauna la aceiaşi plantă. Fasciculele lemnoase sunt alcătuite din vase lemnoase cu îngroşări inelate şi spiralate. dispuse în dreptul fasciculelor conducătoare lemnoase. primele vase liberiene nu sunt specializate. vii. numit velamen.70. Periciclul lipseşte la pteridofitele tipice (Equisetum) sau este discontinu la Carex.alcătuită din celule parenchi-matice vii.69). cu celulele strâns unite. Unele celule ale cutisului rămân nesuberificate.iar la rădăcinile ce cresc la lumină se găsesc cloroplaste. strâns unite între ele şi cu pereţii cutinizaţi. celule de parenchim liberian.Scoarţa este pluristratificată (Fig.). Perieiclul este alcătuit dintr-un singur sau câteva strate de celule. celulozici şi cu spaţii intercelulare între ele..în dreptul fasciculelor lemnoase se menţin celule cu pereţii neîngroşaţi.numite celule de pasaj. este alcătuit din fascicule de liber şi fascicule lemnoase.sprijinite de periciclu. celule anexe (numai la angiosperme) şi. unele monocotiledonate (Agave. mugurii adventivi. La gimnosperme. celulele periciclului îşi menţin caracterul embrionar.striaţiunile sau cordoanele lui Caspary (Fig. Spre limita superioară a regiunii pilifere.B). Celulele endodermei terţiare sunt moarte iar printre ele se menţin celule neîngroşate vii. specii de salcie .68. Ţesutul conducător (stelul în sens restrâns-). dispuse în alternanţă cu celulele endodermei. rolul ei protector fiind preluat de exodermă sau cutis. în formă de potcoavă. dispuse alternativ şi radiar. rareori stratificat (la Smilax).bogate în amidon. 70. Fasciculele liberiene sunt alcătuite.c) este reprezentată prin celule la care îngroşarea pereţilor celulari se face uniform sau ne uniform. Endoderma terţiară (Fig.68. Endoderma este stratul cel mai intern al scoarţei. lipsindu-le pereţii ciuruiţi. fiind alcătuită din celule cu toţi pereţii uniform şi centripet îngroşaţi. cambiul. CILINDRUL CENTRAL (STELUL) Reprezintă zona centrală sau axială a rădăcinii şi este format din: periciclu.Pe pereţii radiari ai celulelor endodermice se depune o substanţă chimică asemănătoare suberinei. (Fig. spre periciclul aflandu-se primele vase liberiene sau de protofloem iar spre centrul organului metafloemul. de unde şi numele de teacă amiliferă. Exoderma sau cutisul reprezintă primul sau primele 2-5(5) straturi de celule. Endoderma terţiară se întâlneşte în special la monocotiledonatele xerofite şi epifite.69).Araceae). cu pereţii subţiri.69). uneori. dud -Morus alba. Parenchimul cortical este alcătuit din mai multe straturi de celule bogate în substanţe nutritive de rezervă. îndeplinind un rol impor-tant în circulaţia apei şi a sărurilor minerale. castan comestibil-Castanea sativa. Dracaena. perrniţînd schimbul de gaze şi apă cu mediul exterior. Endoderma secundară apere în porţiunile mai bătrâne ale rădăcinii. a-b). Endoderma primară este alcătu-ită din celule cu pereţii radiari îngro-şaţi şi în secţiune transversală prin rădăcină au aspectul unor îngroşări eliptice numite benzile. îndeplinind funcţie mecanică sau protectoare. endoderma poate lua parte uneori la formarea radicelelor. reprezentând protoxilemul şi din vase culumen mai mare. Prin dedtiferenţiere. din tuburi ciuruite.Salix sp. adesea cu modificări speci-ale. Din loc în loc. separate între ele prin raze medulare (Fig.Quercus robur.ţesut de apărare specific regiunii aspre. elemente conducătoare.68. în timp ce restul celulelor au rol protector şi mecanic. 2. Paricidul pluristratificat se întâlneşte la gimnosperme. mici. laticiferele sau un ţesut pluristratificat cu rol protector numit poliderm (la fam. generând radicele. rizoderma se exfoliază. Liberul se diferenţiază înaintea lemnului şi dezvoltarea are loc centripet (exarh). cu lumen mic. rizoderma este pluristratificată şi transformată într-un ţesut absorbant special.

pe cele două feţe ale lor. alteori în centru se găseşte un singur vas despărţit de restul ţesutului condu-cător prin parenchim. care prin diferenţiere se vor transforma în lemn secundar. Vasele de protoxilem se formează primele. celule ce prin diferenţiere vor forma elemente ale ţesuturilor secundare. de exemplu: un canal în partea centrală la brad. Parenchimul medular se prelungeşte şi între fasciculele con-ducătoare. La monocotiledonate măduva se păstrează.rezultând o pătură continuă de cambiu. regulă. La conifere numărul perechilor de fascicule variază. îngroaşă rădăcina şi presează asupra cambiului. end-endodermă. de contur sinuos. locul ei fiind ocupat de vasele de metaxilem. care împinge păturageneratoare şi liberul primar spre exterior. Lemnul secundar depus an de an în straturi. alteori înmagazi-nează substanţede rezervă. Şi în cazul elementelor conducătoare lemnoase dezvoltarea are loc tot centripet (exarh). mx-metaxilem.C).pin sil-vestru (Pinus sylvestris). Cambiul funcţionează bifacial numai atunci când are un contur circular. Liberul primar fiind împins spre periferie. din loc în loc. rmsecundare. începutul formării structurii secundare La dieotiledonatele ierboase şi unele a rădăcinii: c .68. numai arcuri cambiale în exteriorul xilemului şi spre interiorul floemului. peste cel primar. La unele plante metaxilemul ocupă complet centrul rădăcinii.reticulate sau cu punctuaţiuni areolate. structură diarhă (cîte două) la multe pteridofite (ferigi).generând spre exterior suber iar spre interior feloderm. constituind metaxilemul. numai liber secundar. De. p-periciclu.m-măduvă. Pe măsura îngroşării. ph-floem. împreună forâmd peridermul sau scoarţa secundară.cele două. cambiul generează raze medulare secundare. 71. STRUCTURA SECUNDARĂ A RĂDĂCINII La gimnosperme şi dicotiledonatele lemnoase structura primară se păstrează un timp scurt. flsmonocotiledonate se întâineşte. lucru explicat prin faptul că produce mai întâi celule fiice spre interior. în secţiune transversală (Fig. numite secundare. La multe plante.felogenul îşi încetează activitatea iar mai în profunzime se va forma un nou felogen. xs-lemn secundar.71). Măduva şi razele medulare (mai ales la monocotiledonate). uneori chiar din liber. în dreptul fasciculelor de liber primar. iar spre interior celule ce vor forma lemnul secundar. Numărul fasciculelor de lemn în rădăcină este egal cu cele de liber.Ophioglossum. salcâm (Robinia pseudacacia). Cambiul ia naştere prin dediferenţierea parenchimului medular de la faţa inter-nă şi laterală a fasciculelor de liber şi din periciclu aflat la limita laterală a fascicu-lelor de lemn primar.cambiu. rădăcina îngroşânduse parţial. scoarţa primară sau chiar din rizodermă. Fig. cîte unul lîngă protoxilem la molid şi numeroase în liberul primar la Araucaria. pături generatoare funcţionează bifacial. La unele specii de Ranunculus seformează raze medulare. deci după încetarea creş-terii în zona respectivă. Din acest stadium cambiul începe să funcţioneze bifacial şi produce spre exterior celule ce vor forma liberul secundar. mai ales la monocotiledonate. Măduva lipseşte de la rădăcinile la care diferenţierea lemnului primar s-a terminat. ocupă partea centrală a rădăcinii şi de regulă este alcătuită din celule parenchimatice. triarhă (cîte trei) la molid (Picea abies). Şi felogenul funcţionează bifacial. Felogenul are de la început formă de inel sau cilindruşi ia naştere din peri-ciclu. în timpul creşterii rădăcinii în lungime şi apoi metaxilemul. care se va divide şi radiar.este strivit şi eu timpul dispare. tetrarhă sau pentarhă la stejar (Quercus robur). La unele răşinoase în cilindrul central apar canale rezinifere. 45 . care prin diviziuni repetate dau naştere la noi ţesuturi definitive.alcătuite din câteva şiruri de celule. dar diferit la grupele de plante: monarhă la Selaginel la. de regu-lă.octarhă (cîte 8) la fag (Fagus sylvatica) şi poliarhă la monoco-tiledonate şi castan comestibil (Castanea sativa). după un anumit timp (câţiva ani). generând. încât încă din primul an rădăcinile încep să se îngroaşe în urma activităţii a două zone generatoare (cambiu şi felogen). între 2 şi 7. formând razele medulare. cel mai adesea caracteristice ca număr şi poziţie. Măduva. structura primară sau se pot forma doar unele ţesuturi px-protoxilem. se pot sclerifica. având forma unor arcuri cu concavitatea spre exteriorul cilindrului central (Fig. Ulterior se formează cambiu şila faţa externă a fascicu-lelor lemnoase. care prin diviziune va genera elemente conducătoare se-cundare.

cu toate că nu are un ţesut conducător caracteristic.epicotil. pf-primordii foliare. ca organ cu structură anatomică determinată. Fig.Descrieţi structura primară a rădăcinii. alcătuiesc ritidomul. Fig. şi obişnuit. ele crapă şi se exfoliază. cu simetrie radiară. 46 . sub forma unui ax fundamental. 1. Ep .72. numit telom. dar asemănându-se cu plantele vasculare prin modul de reproducere.hipocotil.protofile. alcătuită din noduri şi internoduri şi prezintă un vârf vegetative care nu este protejat de o formaţiune specială ca la rădăcină. de pe un rizom orizontal. florilor şi mai tîrziu a fructelor. împreună cu resturile de ţesuturi primare dintre ele. tulpina. TEST DE AUTOEVALUARE NR. Tulpina este un organ articulat. M . 2.Prezentaţi tipurile morfologice de rădăcini. cu geotropism negativ. cu creştere terminală. TULPINA GENERALITĂŢI Tulpina este organul vegetativ axial. 4. Ccolet. de înmulţire vegetativă.Dezvoltarea uneiplantule de fag (I. de depozitare a unor substanţe de rezervă.f -frunze în diferite stadii de dezvoltare.Prin formarea suberului este împedicată hrănirea ţesuturilor împinse spre exterior. care se leagă prin baza sa cu rădăcina.Descrieţi morfologia şi funcţia rădăcinii. Tulpina îndeplineşte două funcţii principale: conducerea sevei brute şi ela-borate şi funcţia de producere şi susţinere a frunzelor.cotiledoane.muguraş.IV): Hy .Schema mugurelul terminal: a-vârful vegetativ. de apărare etc.6. 3. Co . a apărut la cormofitele arhaice. Totalitatea peridermelor formate succesiv.Prezentaţi structura secundară a rădăcinii. Fp.III. diferenţindu-se şi diversificându-se pentru funcţiile principale.I. Pe lânga aceste funcţii. tulpina poate îndeplini: rol asimilator.II. Din punct de vedere filogenetic. Primul grup de plante la care se constată existenţa unei tulpiniţe.73. Rp -rădăciniţă. îl constituie încrengătura Bryophyta. r-primordiile mugurilor axilari.

la subsoara cărora se formează primordiile mugurilor axilari. Cornus sanguinea . Mugurii se găsesc şi în axilafrunzelor MUGURII Mugurul este partea apicală.).74). mugurii sunt protejaţi de o pâslă deasă de peri. când sunt dispuşi în linie verticală. plop negru. tulpina îşi are originea în tigela şi gemula embrionului seminţei. epicotilul (Fig. La unele plante mugurii axilari se pot tuberiza.73). Mugurii suplimentari sunt cei situaţi în plus lângă mugurii axilari şi pot fi: colaterali. din tigelă ia naştere. când se numesc pedicelaţi. reprezentând seg-mentele mai lungi dintre noduri. unii deasupra celorlalţi. mod de dispunere pe ax. Rămân vii şi re prezintă o rezervă importantă de regenerare la multe specii lemnoase(stejar. La o plantula imediat după germinare se pot distinde. în axila frunzelor.formă şi organele pe care le generează.MORFOLOGIA TULPINII Originea ontogenetică şi părţile tulpinii. sunt generaţi de periciclu. adică porţiuni mai umflate.sânger). cireş (Prunus avium. Lateral.a. pe frunze şi chiar pe rădăcini.la Robinia pseudacacia (salcâm).72). purtând numele de bulbile (Cardamine bulbifera). care reprezintă prelungirea axei hipocotile şi ţine de la locul de inserţie a cotiledoanelor şi până la primele frunze adevărate sau protofile. carpen (Carpinus betulus). internodurilor. carpen. Mugurii adventivi. Mugurii dorminzi sau preventivi. caprifoi (Lonicera xylosteum). După poziţie mugurii. alcătuită din noduri.ca de exemplu la porumbar (Primus spinosa). După natura organelor pe care le formează mugurii pot fi: foliari. sunt mugurii care nu se dezvoltă în acelaşi ritm cu toţi mugurii axilari. la noduri..dârmox. putând rămîne nedezvoltaţi mai mulţi ani. peţiolului frunzei este modificată caun coif şi protejează mugurii. Obişnuit. mugurii sunt ascunşi la subsoara frunzei iar la platan (Platanus hybridus). nedezvoltată şi embrionară a tulpinii şi a ramificaţiilor ei. determinând creşterea în lungime a tulpinii (Fig. sălcii etc. florali şi micşti. se diferenţiazădin straturile de celule externe primordiile foliare. adică porţiunea cuprinsă între baza radiculei (colet) şi cotiledoane.). iar din gemulă (muguraş). ca la plop (Populus sp. ca la nuc (Juglaris regia). asociate cu altele(numărul solzilor. cambiu sau felogen şi apar la nivelul nodurilor.de la bază spre vârf (acropetal). -muguri axilari sau aterali. mugurii sunt dispuşi câte unul la subsuoara frunzei. numiţi şi muguri adormiţi. avînd un important rol biologic în regenerare. se pot identifica speciile lemnoase pe timp de iarnă. deci sunt solitari şi pot fi fixaţi direct pe ramuri. baza. hipocotilul. Gleditschia triacanthos (glădiţă) ş. Tulpina este un organ articulat.dispuşi în lungul tulpinii sau al ramurilor. La Frangula alnus (cruşân). deci un lăstar embrionar pe care se găsec numeroase frunzişoare curbate ce se acoperă reciproc. După unele din aceste caracteristici. Forsythia ş.m. CLASIFICAREA MUGURILOR Mugurii se clasifică după origine.a. cu rolul de a proteja vârful vegetativ sau conul de creştere în care se află celulele iniţiale: şi meristemele primare(Fig.). se pot grupa în următoarele categorii: -muguri terminali sau apicali situaţi la vârful ramurilor şi al tulpinei. culoare. părozitate etc. epicotilul sau axul epicotil. 47 .a. castan porcesc (Aesculus hippocastanum) ş. pe care se prind frunzele şi internoduri. reprezentând zonaîn care are loc trecerea dela structura rădă-cinii lacea a tulpinii. următoarele componente: hipocotilul sau axa hipocotilă. seriali. fie numai axa mugurelul şi se numesc tuberule (Ranunculus fiearia) sau numai frunzişoarele mugurelul. caz în care se numesc sesili sau prezintă un picioruş. La plantele superioare. Ultimul internod se termină cu un mugure terminal. coletul este regiunea care face legăturaîntre baza tulpinii şi baza rădăcinii. La majoritatea plantelor lemnoase mugurii sunt protejaţi de solzi sau catafile şi numai rareori sunt nuzi ( Viburnum lantana . adică dispuşi în linie orizontală.

75.Fraxinus etc. 3. b-muguri laterali.Syringa vulgaris. D . b-muguri florali. r-ramuri.). aşa cum ar fi la ghiocel.ramură de Acer pseudoplatanus: a-mugure terminal. dorminzi şi adventivi. 75. iar alungirea în 48 . denumită pseudodichotomie sau dichotomie falsă. de dispoziţia frunzelor pe tulpină şieste un caracter ereditar şi specific. având ca rezultat constituirea sistemului tulpina: 1-dichotomic.B .Salix: a-parte distrusă de îngheţ. întâlnită la unele pteridofite (Cl. formându-se două ramuri egale. a-mugure adormit. care la rândul lor se bifurcă în acelaşi mod. Acest tip de ramificare este specific multor genuri de plante lemnoase.2). ma-mugure axilar.3. moare sau se transformă în floare. Tipuri de muguri:A .Tipuri de ramificare la ordinulI.ramură de Prunus avium: a-muguri foliari.este o formă rimimitivă.vâsc -Viscum album).se caracterizează prin faptul că mugurele terminal al tulpinii principale după un anumit timp îşi încetează activitatea. prin creşterea mugurilor axilari. Fig. castan porcesc -Aesculus hippocastanum. La majoritatea plantelor. se formează ramuri care în raport de axul principal pot fi de Fig.III etc. RAMIFICAREA TULPINII În natură se întâlnesc puţine plante ale căror tulpini nu se ramifică.1).II. ccicatricele bracteelor. Larix. ramificarea este asemănătoare cu cea dichotomică. Ramificarea simpodială (Fig. mai scurte diecât tulpina principală. ca de exemplu: Abies. iar ramurile egale în lungime apar din cei 2 muguri axilari subterminali şi este o variantă a ramificării simpodiale. Fagus. C ramură de Aesculus hippocastanum: mt-mugure terminal. mî-mugure de înlocuire. Macroblast (A) şi microblas t 2. Principalele tipuri de ramificare întâlnite la plantele lemnoase sunt: 1.Ramificarea monopodială (Fig. Pinus. numită monocaulă. formată numai din axul principal. tulpina principală creşte în lungime prin mugurele terminal. Acer.75.a. Quercus. 2-monopodial caulinar. : palmieri ş.Fig. In acest caz mugurele terminal îşi încetează activitatea.Lycopodiatae) şi constă în bifurcarea conului vegetativ. Picea. rămânând simplă.75.Ramificarea dichotomică (Fig. ccicatrice foliară.76.74. La unele specii cu muguri opuşi (liliac .. Ramificarea tulpinii se datoreşte în primul rând 3-simpodial. condiţiilor de mediu şi depinde de prezenţa sau absenţa mugurilor suplimentari.(Galanthus nivalis). constă în faptul că (B) la fag. iar din cei axilari se dezvoltă ramuri laterale.

cu ramuri numeroase şi întinse lateral. ramurile prezinte creşteri anuale inegale.cât şi trunchiul gros.76. După mediul în care trăiesc plantele. clasificându-se după modul de organizare. Lăstarii lacomi apar din muguri proventivi. având creşteri anuale reduse. anuale normale. deci îmbracă o formă forestieră. în strânsă dependenţă cu factorii de mediu. astfel. mai scurt. reprezentând partea de ramură cu frunze şi flori. cu ramuri mai puţine. ramuri scurte. După înfăţişarea coroanei putem deosebi arbori cu coroană piramidală. luând înfăţişarea de tufă. caracteristici ce îi conferă o anumită înfăţişare. În practica forestieră se foloseşte în mod frecvent numirea de lujer.Calamusul. subterane şi acvatice. pline sau goale. asemanător cu culmul. Betula. arborii din aceiaşi specie. Arborii izolaţi sau rari de la limita superioară a pădurii au portul uneori modificat în urma acţiunii vântului dominant. ce pornescde la baza tulpinii. ramificate (Fig. TIPURI DE RAMURI La unele specii lemnoase. cu numeroase cicatrice (urme ale mugurilor din anii trecuţi). Ramurile inferioare lipsite de lumină se usucă şi cad progresiv iar acest fenomen de curăţire naturală a tulpinii poartă denumirea de elagaj natural. Sub influienţa factorilor de mediu. tulpinile pot fi: articulate şi nearticulate. adesea au ramurile. habitusul poate fi variabil. cununiţă. grupate spre vârf iar trunchiul mai lung.).aspect numit formă specifică.acest tip este caracteristic pentru familia Poaceae (Gramineae). pendentă etc.columnară. A). iar dintre acestea enumerăm: -Culmul sau paiul. cu internodii pline sau goale. sferică. macroblaste sau dolichoblaste.76. de aceiaşi mărime. de orientare şi dispunere a ramurilor. Tilia. ramificată. forma secţiunii. Acest tip de ramificare este frecvent întâlnit la foioasele din pădurile noastre (Salix. globulară. măceş ş. -Caulul sau caulisul este o tulpină ierboasă. noduri dese şi internodii foarte. mai rar cu măduvă. agriş. crescută în ultimul an.Pinus sau flori la Malus. adică după habitusul sau portul lor. Tulpina şi ramurile sunt constituite dintr-o suprapunere de segmente de un ordin din ce în ce mai mare. Scirpus.B). cu nodurile mai umflate şi internoduri fistuloase. turtită. A. (mur. microblaste sau brachiblaste (Fig. consistenţă. . Fiecare specie lemnoasă are un anumit mod de ra-mificare.continuare a axelor se realizează de către un mugure axilar subterminal. purtând frunze la Larix. orientarea în spaţiu. scurte. În raport cu modul de organizare. care au creşteri. dar se deosebeşte prin nodurile neumflate şi internodurile pline cu măduvă spongioasă. un arbore crescut izolat are o coroană largă. durata vieţii etc. tulpinile pot fi: aeriene .Pyrus etc. luând aspectul în formă de drapel.). Arbuştii cu ramificare simpodială. de exemplu speciile de Juncus. formată pe parcursul evoluţiei. Tulpinile articulate sunt alcătuite din noduri şi internoduri. noduri rare şi intenoduri lungi. tulpina prezintă o mai mare varia-bilitate morfologică cauzată în primul rând de influenţa diverşilor factori ai mediului. TIPURI MORFOLOGICE DE TULPINI Spre deosebire de rădăcină. Factorul hotărîtor pentru multe specii cu aspect forestier este lumina. au coroana strânsă. Se mai foloseşte şi termenul de lujer de doi sau trei ani pentru segmentele crescute în anii precedenţi. deosebindu-se două categorii principale: ramuri lungi. HABITUSUL ARBORILOR Speciile de arbori se pot distinge după aspectul (înfăţişarea) exterior al coroanei faţă de trunchi. care este o tulpină neramificată. zmeur.a. Malus. fiind tipul 49 . mai scurte. TULPINI AERIENE Sunt cele mai răspândite şi cele mai variate. In masiv..

cu peri în formă de cârlige la Galium aparine (turiţă). -tulpinile procumbente. de exemplu: fam.79. aşa cum 50 Fig.77). 78).(l) şi Hedera helix (2). întinse pe pămînt.2) ori cu ajutorul peţiolului frunzei alungit ca la Clematis vitalba .77. purtând la vârf florile (Galanthus. S. -geniculate. Lysimachia nummularia .tulpinile ascendente au baza tulpinii paralelă cu suprafaţa solului. -urcătoare sau scadente.. cu geotropism negativ şi sânt de mai multe feluri: -drepte sau erecte.curpen de pădure (Fig. fixate de suport cu ajutorul rădăcinilor adventive.). fie prin intermediul cârceilor de origine caulinară la Vitis sylvestris (Fig.anin verde etc. S. Apiaceae ş. un microblast cărnos.Campis radicans. -Scapul este o tulpină alcătuită dintr-un internod alungit. la vârf cu un buchet de frunze (palmieri). Taraxacum ş. Dintre tulpinile nearticulate amintim: caudexul care este o tulpină cărnoasă. . Primula. cu creştere erectă. . Lamiaceae. aşa cum întâlnim la Campis radicans .sâlnic.gălbejoară. Salvia nutans)..a.3).). tulpinile aeriene pot fi: 1.Tulpini plagiotrope. fixate de suport cu ajutorul rădăcinilor adventive.cel mai răspândit.trâmbiţă (Fig. -tulpinile prostrate. 2. la care tulpina are un ţesut mecanic slab dezvoltat şi pentru păstrarea poziţiei verticale caută un suport.iar restul arcuit în sus.79. apoi făcând un genunchi obtuz (Alopecurus geniculatus). fixată cu ajutorul lawsoniana.Tulpini ortotrope. Bilderdykia dumetorum .hrişcă deasă. având însă vârfui aplecat în jos (Chamaecyparius Fig.reticulata etc. Asteraceae (Compositae). Tulpini agăţătoare prin cârcei de origine: caulinară la Vitis sylvestris (1).a.cu internodurile inferioare în poziţie orizontală sau oblică. După orientarea în spaţiu. La rândul lor aceste tulpini pot fi: agăţătoare. dar cu vârful ramurilor îndreptat în sus (Cytisus procumbens). tulpină neramificată.79. -nutante. ce cresc vertical. Sempervivum) şi stipesul.1) sau foliară la Bryonia alba – mutătoare (Fig. de exemplu la Humulus lupulus . întâlnite la majoritatea plantelor şi au un stereom dezvoltat.retusa. rădăcinilor adventive. 79. culcate pe sol.Ficus sp. Ficus sp. Din această categorie amintim: -tulpinile târâtoare sau repente.întinzânduse pe sol. răsucite în jurul suportului. şi ele au stereomul nu prea bine dezvoltat. neramificat şi cu o rozetă de frunze la bază (Agave. foliară la Bryonia alba (2) şi prin peţiolul frunzei alungit la Clematis vitalba (3).78. Fig. Alnus viridis .). fără frunze.Hedera helix (Fig. volubile. întâlnite la sălciile pitice (Salix herbacea.hamei. alipite de sol şi la noduri cu rădăcini adventive (Glechoma hederacea .

reprezintă microblaste subterane. măcriş iepuresc . tulpinile metamorfozate pot fi: 1. reprezentând tulpini lăţite.Polygonatum latifolium. turtite.Cynodon dactylon etc. ş.Oxalis acetosella etc. adaptate la depozitarea unor substanţe de rezervă. de exemplu la ghimpe Ruscus aculeatus.Ramuri transformate în cârcei. De pe ei se dezvoltă tulpini florifere. care sunt ramuri lăţite cu aspect de frunză.81).80. pentru înmulţirea vegetativă sau servesc ca organe de rezistenţă. aşa cum este cazul la Vitis sylvestris.81. Equisetum la Ruscus aculeatus.cîrcel cladodii la Genista sagrţtalZis. Tulpini subterane.b-filocladii Ephedra distachya. porţiune care este lignificată. Tulpini asimilatoare. muchiate. glădiţă -Gleditschia triacanthos etc. 3. 2. (Fig. sunt microblaste scurte şi cărnoase.bulb de Lilium. unde ramurile au aspectul unor nuiele. La sagotier (Metroxylon) se tuberizează tulpina în întregime iar la Orchidaceae numai un internod.Tulpini aeriene metamorfozate :afrunze reduse. Ramificarea rizomilor poate fi monopodială. TULPINI SUBTERANE Acestea sunt adaptate pentru depozitarea unor substanţe de rezervă.). 3. protejând mugurii în timpul iernii iar partea superioară rănîne nelignificată şi moare în fiecare an). ca la dalac ..Corydalis sp.tubercul de -Bulbii. Polygonatum.hypoglossum (Fig. -Bulbo-tuberi. R. acoperită de suber. arbuşti (cu înălţime sub 7 m)şi subarbuşti (cu înălţime de până la 1 m şi tulpina ramificată numai la bază. Din această categorie amintim: filocladiile. mături – Cytisus scoparius. c.Prunus spinosa. 2. cu creştere definită.Iris sp. După funcţiile pe care le îndeplinesc.a. modificări care se numesc metamorfoze. cărnoase şi lemnoase. cladodiile. sp. aşa cum întâlnim la . simple sau ramificate. cu internoduri lungi şi au rol în înmulţirea vegetativă (pir târâtor . având la noduri cicatricele unor frunze reduse (rudimentare).80. fără frunze cum ar fi la grozamă Genista sagittalis (Fig. frunzele fiind parţial sau total reduse.Agropyron repens. şi simpodială. TULPINI AERIENE METAMORFOZATE La multe plante. -Tuberculi.Tulpini tuberizate..c). tulpini virgate sau juncoide. Parthenocisus quiquefolia (viţă de Canada). Cactus sp. scvamiforme. Prin modul lor de organizare. cu Fig. bogate în substanţe de rezervă (Allium sp. cu creştere indefinită. tulpinile subterane pot fi de mai multe tipuri: -Rizomii. lăcrămioară . Lilium sp.a. tulpinile pot fi: ierboase.spini la Crataegus.Crataegus monogyna (Fig.81).întâlnim la jneapăn (Pinus mugo).80. porumbar . lăcrămiţă .). cu frunze Corydalis.b).rizom de brebenei . cum ar fi la păducel . cu rol de aparare. II. pir gros . Plantele lemnoase se împart în arbori (cu înălţime mai mare de 7 m).80.După consistenţa lor. microblaste subterane protejate de frunzişoare subţiri (brânduşa de toamnă .1.ş. 4. reprezintă ramificaţii ale rizomilor. (Fig.Convallaria majalis. a). sunt microblaste îngroşate. -Stoloni.Colchicum 51 . cărnoase. muguri şi rădăcini adventive.Maianthemum bifolium. de exemplu la Fig.. tulpinile îndeplinesc şi alte funcţii nespecifice. aşa cum întâlnim la pecetea lui Solomon .Ramuri transformate în spini.Paris quedrifolia. stânjenei . care conţin clorenchimuri ce îndeplinesc funcţia de fotosinteză.

determinând creşterea în grosime a tulpinii. adică plutesc pe suprafaţa apei. Ţesuturile definitive ale structurii secundare sunt generate de cambiu şi felogen. STRUCTURA PRIMARĂ A TULPINII Pentru explicarea structurii şi funcţionării meristemului apical al tulpinii sau emis mai multe teorii. are un caracter tranzitoriu.). Teoria "histogenelor" (H a n s t e i n. corpusul. şi apoi.cu rol în formarea primordiului florii sau al inflorescenţei. se individualizează şi un inel procambial. care consideră că toate apexurile tulpinilor s-ar forma dintr-o singură celulă iniţială. structura primară se menţine tot timpul vieţii lor spre deosebire de plantele lemnoase la care structura primară a tulpinii este de scurtă durată. Teoria "tunica . spre faţa internă. zona apical-centrală. scoarţa şi cilindrul central. a parenchimurilor corticale şi medulare. 2.autumnale. Vallisneria etc. prin diviziuni periclinale şi anticlinale. Teoria este discutată întrucât limita dintre cele trei foiţe histogene nu este uşorde stabilit în apexul tulpinii. Teoria "inelului iniţial" (Plantefol. pleacă de la faptul că apexul tuturor angiospermelor prezintă o zonă externă . mai întâi liberul primar. alcătuită din celule meristematice care va genera frunzele şi scoarţa tulpinii. care ar da naştere la cilindrul central iar la unele plante şi la o parte din scoarţă. cu aspect continuu. completată la unele plante şi de meristemul intercalar. 1948.). Se întâlnesc plante adaptate atât la mediul acvatic cât şi la cel aerian şi se numesc amfibii (limbariţa Alisma plantago-aguatica . Diferitele părţi ale meristemelor terminale ar avea ca punct de plecare o serie de celule iniţiale. La plantele monocotiledonate şi la unele dicotiledonate ierboase. explică modul de organizare al apexului tulpinii şi se poate aplica la cele mai multespermatofite.Lemna minor.corpus" (Schmidt. rezultând fascicule libero-lemnoase deschise la gimnosperme şi angiospermele dicotiledonate. 1952). care pleacă de la ideea că apexul tulpinii este constituit din trei zone: a. alcătuit din mai multe straturi de celule.iniţiale unice" (Naege1i. La dicotiledonatele care prezintă îngroşări secundare. dintre care amintim: 1. procambiul din fasciculele primare va deveni cambiu intrafascicular şi va genera elemente secundare. procambiul şi meristeraul fundamental).). TULPINI ACVATICE Tulpinile plantelor adaptate la mediul acvatic prezintă aerenchimuri dezvoltate şi pot fi: natante. situat în partea centrală a conului. Prin dezvoltarea vârfului vegetativ. Buvat.a.Polygonum amphibium ş. iar la monocotiledonate fasciculele sunt colateral închise (celulele procambiale sunt consumate în întregimela diferenţierea elementelor conducătoare).a.tunica (formată din unul sau câteva straturi de celule). şi. 1868-1870). Ultimele două teorii. formată din celule care se divid mai puţin activ . muşchi şi unele ferigi. Procambiul va genera spre exterior. Teoria "celulei apicale . 4. din care în zona de diferenţiere celulară se vor forma ţesuturile definitive primare: epiderma. b. 52 . La scurt timp după diferenţierea epidermei cu formaţiunile sale. alcătuit din cordoane. din care se va forma măduva. troscotul de baltă . zona periferică (inel iniţial). care generează epiderma şi o parte din scoarţă. se formează regiunile meristema-tice primare (protoderma. Hoffmeister. 1862). foarte apropiate la plantele lemnoase. ANATOMIA TULPINII Ţesuturile definitive ale structurii primare iau naştere din activitatea meristemuiui apical. elaborată pentru explicarea organizării vârfului rădăcinii şi extinsă şi la tulpină. meristemui medular. apropiate ca idee. c. 1924). 1845. pestişoara -Salvinia natans şi submerse. elementele lemnului primar. Gladiolus imbricatus ş. Această teorie se verifică numai la algele brune. fără a fi fixate (lintiţa . 3. scufundate în apă (Utricularia.

cât şi sclerenchimul pot apare sub formă de teci continui (Ranunculus) sau sub formă de cordoane (la Lamiaceae).83. 53 .a. Majoritatea plantelor superioare au în tulpină un singur cilindru central şi se numesc monostelice. scoarţa şi cilindrul central (Fig. celule secretoare izolate (Lauraceae). format dintr-un singur strat de celule strâns unite.. La unele plante..Cilindrul central (stelul) cuprinde toate ţesuturile din centrul tulpinii (fasciculele conducătoare libero-lemnoase.83. ce1ule şi canale cu mucilagii (la Malvaceae). Ultima etapă este cea a eustelului de la gimnosperme şi dicotiledonate. continuat cu sifonostelul unor ferigi actuale (Filicinae). 1.82). Monostelul plantelor superioare este rezultatul unui îndelung prooes de evoluţie.scoarţa . 2 .4). La Equisetum. alcătuit din fascicule dispuse ordonat pe un cerc.sifonostel. la tulpinile plantelor acvatice şi la multe plante lemnoase. Aceste inele sunt străbătute la Coniferales. celulele endodermei conţin grăuncioare de amidon. Ultimul strat al scoarţei este endoderma.. Prima etapă în evoluţia steiului este protostelul. de raze medulare înguste. răşini etc. 5 .83.protostel. cu pereţii externi îngroşaţi (cutini-zaţi. alcătuit dintr-o coloană centrală. având pereţiisubţiri. având celulele asemănătoare cu ale endodermei de la rădăcină. iar celulele din straturile interne pot acumula diferite substanţe de rezervă (taninuri. La tulpinile tinere. Endoderma este vizibilă îndeosebi la rizomi. La pteridofite şi unele specii de Primula.Evoluţia stelului: 1 . caz în care tulpinile se numesc polistelice. In straturile mai profunde se formează un sclerenchim (mai ales la Monocotiledonatse). alcătuind hipoderma. m-măduvă cloroplaste. individualizarea frunzelor etc. limita dintre scoarţă şi cilindrul central se face mai greu. deosebim trei zone. latexuri. liliac etc. continuă de xilem. a tulpinii: 2.Schema structurii primare află stomate. Selix ş. despărţite de raze medulare (Fig. se pot întâlni sclereide izolate.eustel. Obişnuit.83. procambiul de la început are forma de inel continuu iar liberul şi lemnul primar au aspect de inele. în scoarţă se întâlnesc laticifere ramificate.dictyostel. lignificaţi. cu e-epiderma. Acer.Scoarţa este alcătuită dintr-un parenchim pluristratificat.3). 6 . 4 . Într-o secţiune transversală printr-o tulpină tânăra (cu structură primară). Când inelul de procambiu devine cambiu. pungi cu uleiuri eterice (la Apiaceae). În decursul evoluţiei sale filogenetice stelul a parcurs mai multe etape iar cauzele care au declanşat şi întreţinut evoluţia stelului au fost: creşterea volumului plantei. începând de la periferie spre centru.83. razele medulare şi măduva). fiecare fascicul are o endoderma proprie. iar limita dintre ţesuturile primare şi cele secundare se evidenţiază greoi.diferenţierea organului axial în tulpină şi rădăcină. Fig. deci nu există cilindru central. caz numit astelie.2). La unele specii din familia Moraceae. şi anume: epiderma. sc . îrifaşurată de o teacă de floem (Fig. Lipseşte sau este foarte rară în tulpina coniferelor. libero-lemnos. f-fasc.atactostel O altă etapă este actinostelul (le Asteroxylom). canale rezinifere (la răşinoase). cu raze medulare înguste.82. acesta va genera liber şi lemn secundar tot inelar. la nivelul epidermei se Fig. primul sau primele straturi de celule ale scoarţei se transformă în elemente mecanice. urmând dictiostelul ferigilor mai evoluate şi constă din întreruperea manşonului de liber şi lemn datorită ieşirii vaselor ce trec în ramuri (Fig. Atât hipoderma. 3. cerificaţi sau mineralizaţi).La tei. iar printre ele se află peri tectori şi secretori. uleiuri eterice. pot apare mai mulţi cilindri centrali (fiecare cu endodermă praprie). Atunci când endoderma lipseşte. la care apare o coloană de măduvă în centrul xilemului (Fig. 3 .5).). caracteristic ferigilor primitive (Rhynia). prin colenchimatizare. motiv pentru care se numeşte teacă amiliferă sau endodermoid. celule oxalifere. celulozici şi spaţii intercelulare. ccCel mai adesea primele straturi de celule ale scoarţei conţin cilindrucentral. În scoarţă.la care xilemul este lobat (Fig.actinostel.1).83.Epiderma este un ţesut primar. celule mari.

iar la monocotiledonate de tip colateral închise sau leptocentrice. alcătuit dintr-un strat sau mai multe straturi de celule. alcătuita din celule parenchimatice. ca de exemplu la multe specii de Ranunculaceae. atunci ele se rup şi lasă în centrul tulpinii un speţiu gol. Cilindrul central începe cu periciclul. TIPURI DE STRUCTURĂ PRIMARĂ 1.ca-celule procambiu. Epiderma este unistrată. derivând din eustel si consta din fascicule dispuse pe două cercuri sau împrăştiateîn măduvă.La majoritatea monocotiledonatelor şi la unele dicotiledonate.84). Procambiul generează spre interior metaxilem alcătuit din mai multe şiruri de traheide cu lumen larg. cilindrul central este de tip atactostel (Fig. La familiile Myrtaceae. La stejar şi unele monocotiledonate. lb-liber. 54 .Fascicul libero-lemnos colateral deschis: pfFig. sclerificarea are loc numai la periferia floemului. Periciclul prin diferenţiere poate da naştere la canale secretoare (la Apiaceae) sau laticifere (la Asteraceae). periciclul este sclerificat total. Structura primară a tulpinii la pin: eparenchim fundamental. p.scl-sclerenchim. Solonaceae. În fasciculul colateral.85.Structura primară la pin (Pinus sylvestris)(Fig. Endoderma lipseşte. urmând apoi protoxilemul cu un număr redus de vase. Cucurbitaceae etc. încât se poate considera că cilindrul central începe cu primele elemente de liber deoarece şi periclclul lipseşte. rm-rază medulară. Ţesuturile conducătoare se dispun sub forma unui manşon.cf-cambiu fascicular. străbătut de raze medulare înguste.iar tulpinile se numesc fistuloase.. formându-se fibre periciclice. plm-parenchim lemnos. Între liberul şi lemnul primar se află procambiul care are formă de inel continuu.pcparenchim liberian. m-măduvă.xl-xilem.v-vase lemnoase. tc-tub ciuruit. Cele mai multe fascicule sunt înconjurate de arcuri de sclerenchim. formată din celule poliedrice şi cu canale rezinifere.83. iar cea a xilemului centrifug. uneori şi felogenul. care adesea se pot sclerifica.. sc-scoarţă. Centrul tulpinii este ocupat de măduvă. de tip colateral deschis la gimnosperme şi dicotiledonate (Fig. Scoarţa apare pluristratificată.6). iar la altele (tei). protofloemul fiind dispus spre exterior. numit canal medular sau lacună. Fig. cu pereţii subţiri sau sclerificaţi (Ruscus).85). Din perieiclu se formează mugurii şi rădăcinile adventive.cr-canal rezinifer. Apiaecae. Lamiaceae etc. cu rol mecanic. anexe. protoxilemul aflându-se lângă măduvă iar metaxilemul lângă procambiu sau liber. diferenţierea floemului are loc centripet. La tulpinile fără endodermă şi periciclul lipseşte. fasciculele sunt bicolaterale (xilemul este încadrat de un liber extern şi unul intern). Fasciculele conducătoare sunt mixte (libero-lemnoase). Când celulele parenchimului medular nu ţin pasul cu dezvoltarea restului celulelor din ţesuturile înconjurătoare. Ţesutul parenchimatic ce se află între fasciculele vasculare alcătuieşte razele medulare primare. alcătuită din celule cu pereţii cu-tinizaţi.libepidermă.84.

numite urme foliare. iar altele îşi continuă cursul în lungul tulpinii. întrerupt din loc în loc de celule parenchimatice.87.m-măduvă.lb-floem.(Fig.Structura primară a tulpinii de stejar. dispuse parţial sau total în zona de sclerenchim la sparanghel (Asparagus officinalis ). Cilindrul central este format dintr-un ţesut sclerificat.parenchim sclerificat.Mersul urmelor foliare: Atulpină cu Frunze alterne. .C-la monocotiledonate. diversele fascicule se ramifică în diferite moduri.Endoderma nu este distinctă. având primele straturi de celule mai mici şi colenchimatizate (hipoderma).xl-xilem.86. Scoarţa este pluristratifi-cată. prelungindu-se printre fascicule.mx-metaxilem. Măduva ocupă partea centrală a tulpinii. la care există numai o zona externă de parenchim sclerificat. Fasciculele de la periferie sunt mai mici.endodermă. Structura tulpinii la Ruscus aculeatus: schemă (A) şi detaliu (B): e-epiderma. la nivelul nodurilor. Liberul primar este dispus spre exteriorul procambiului. . Plecarea urmelor foliare. Fig.începutul diferenţierii scoarţă. organe care au aceiaşi origine.86. Măduva este bine dezvoltată şi se prelungeşte spre exterior cu razele medulare care străbat manşonul libero-lemnos. B .pc-procambiu. cc-cilindru central. fl felogenului. 3. iar spre interiorul acestuia şi în imediata vecinătate se afiă metaxilemul. diferenţiat însă de protoxilemul care este situat central. Endoderma nu este distinctă.Fig. MERSUL FASCICILELOR CONDUCĂTOARE ÎN TULPINĂ Fasciculele conducătoare ale tulpinii şi frunzei. f. Cilindrul central începe cu periciclul multistratificat. ps . B-opuse.Structura primară a tulpinii de stejar (Quercus robur). rm-rază medulară. Locul pe unde iese din cilindrul central urma foliara se numeşte lacună foliara. px-protoxilem.schemă. sc scoarţă. Epiderma este unistratificată iar scoarţa este alcătuită din mai multe şiruri de celule parenchimatice. în care sunt împrăştiate numeroase fascicule libero-lemnoase colaterale închise. ep . se face în 55 Fig.h-hipodermă..87.B) Epiderma este alcătuită dintr-un singur strat de celule cu cuticulă dezvoltată iar stomatele sunt mici şi foarte rare. sunt destinate frunzelor.detaliu.xilem. La fiecare nod.liber.B).88. comunică între ele în mod direct. scA .A. p-periciclu. având celulele sclerificate. 2.A.epiderma. din care unele. care reprezintă o continuarea razelor medulare. xl . cu liberul orientat spre exterior.Structura primară a tulpinii de ghimpe (Ruscus aculeatus-Monocotyledonatae) (Fig. alcătuind razele medulare. e .

zona de tranziţie este localizată în hipocotil iar la plantele cu cotile-doane hipogee zona de trecere poate cuprinde şi câteva internodii ale epicotilului. Celulele cambiale rămân vii toată viaţa plantei. numărului. unde se unesc cu fasciculele caulinare. Cercetările ontogenetice au evidenţiat că la gimnosperme şi dicotile-donate. fără plăci ciuruite.doua la Lamiaceae. Au formă cilindrică sau prismatică şi pereţii cu punctuaţiuni areolate. în razele medulare se întâlnesc şi traheide orizontale. numite traheide de rază (Fig. par-curg în jos câteva internoduri. trei la Clematis sau mai multe la Apiaceae.) inelul cambial se constituie din racordarea cambiilor intrafaseiculare. STRUCTURĂ SECUNDARĂ A RĂDĂCINII La Gymnospermae şi Dicotyledonatae. de inel.90). La ferigi şi conifere lemnul este alcătuit din vase de tipul traheidelor iar cel al angiospermelor lemnoase din trahei. În noduri lemnul este alcătuit numai din traheide. 89). Traheidele formează cea mai mare parte din masa lemnoasă secundară (90-95%) a gimnospermelor. la Rubus idaeus de 15 cm şi la Quercus robur de 57 cm. Lungimea traheelor este variabilă de la o specie la alta. Sectorul de carabiu intrafascicular va genera elemente conducătoare secundare iar cel interfascicular va da naştere la razele medulare. urmele foliare pătrund adânc în tulpină. 56 . curbânduse apoi spre periferie. Lemnul unor Magnoliaceae primitive (Drymis) este alcătuit numai din traheide iar cel al unor gimnosperme evoluate (Gnetales) prezintă şi trahee. urmele foliare pătrund în tulpină aproape orizontal şi se unesc cu fasciculele caulinare de la acelaşi nod.moduri diferite. La unele plante dicotiledenate (Aristolochia. Chauveaud. După G. de exemplu la Corylus este de 11 cm. cu xilemul (protoxilemul) endarh. dar care pot pleca din una sau mai multe lacune. La plantele lemnoase. Cambiul sau zona generatoare libero-lemnoasă. TRECEREA FASCICULELOR CONDUCĂTOARE DIN RĂDĂCINĂ ÎN TULPINĂ Rădăcina şi tulpina nu prezintă aceiaşi structură primară. Din activitatea bifacială a cambiului rezultă liber secundar. la răşinoase. ajungându-se astfel. La plantele cu frunzele opuse (Clematis). mărimea. lemn secundar şi raze medulare secundare. mărimei şi direcţiei urmelor foliare. diferenţiate din parenchimul razelor medulare(Fig. provenite din pătura procambială a fasciculelor libero-lemnoase primare. generând liber secundar şi inele de lemn. Abies). Aici are loc trecerea de la dispoziţia alternă (caracteristică rădăcinii). fibre libriforme (lemnoase) şi parenchim lemnos. străbat în jos unul sau mai multe internoduri şi se racordează. După prezenţa. La gimnosperme şi dicotiledonate cu Frunze alterne. Clematis etc. Secţiunea transversală a traheelor poartă numele de por. cambiul provine din procambiu şi are formă circulară. iar liberul din celule scur-te. lucru datorat prezenţei. mai ales dispoziţia fasciculelor conducătoare iar trecerea de la o structura la alta are loc în regiunea de trecere numită colet. forma şi modul de asociere al porilor cu alte elemente se poate identifica specia de la care provine lemnul. O urmă foliara poate avea un singur fascicul (Thuja. La monocotiledonate. la o dispoziţie suprapusă în tulpină. care a elaborat teoria desmogenezei în regiunea de tranziţie are loc formarea succesivă a xilemului intermediar şi suprapunerea acestuia de o parte şi alta a celui altern care între timp suferă un proces de resorbţie. Din celulele generate de cambiu spre interior se diferenţiază lemn secundar alcătuit din: vase lemnoase. Pe lângă traheide dispuse vertical. specifică tulpinii. de la dispoziţia alternă a fasciculelor din rădăcină. 1a cea suprapusă a lemnului şi liberului. urmele foliare pătrund oblic în tulpină. creşterea în grosime a tulpinii este asigurată prin funcţionarea a doua zone generatoare secun-dare şi anume: cambiul şi felogenul. în zona temperată activând din primăvară şi până în toamnă. cu cambiile interfasciculare. Structura nodurilor este mai complicată şi diferită de a internodu-rilor.

ct-cuticulă.insule etc. constituind elemente de rezistenţa ale lemnului. 57 . dispersat în toată grosimea inelului anual şi numai unele celule aflându-se în vecinătatea vaselor. rol pe care îl îndeplinesc traheidele la gimnosperme. Thuja. depozitează substanţe de rezervă şi el lipseşte aproape total la răşinoase.90. ca la Magnolia (magnolie). Juniperus.ta-teacă amiliferă. mai ales la foioase.trahee. epidermă. subţiri. Fig. cb.89. transversală (A). În masa lemnului.ph-floem. fibrele libriforme pot fi separate prin pereţi transversali. cr-canal rezinifer.px -protoxilem. B -sec. Lemnul secundar la tei. format din celule vii. Robinia (salcâm) etc.l. distingându-se trei tipuri t .(sălcii).periciclu sclerenchimatic. La multe plante dicotiledonate.Lemnul secundar de pin în secţiune Aristolochia durior:A . Fibrele lemnoase se întâlnesc numai la angiosperme. ascuţite la capete şi prezintă punctuaţiuni simple. dispoziţie care apare la puţinele gimnosperme cu parenchim lemons ( Larix.i. fundamental. fibrele pot avea o dispoziţie uniformă sau sunt grupate în modalităţi diferite (sub formă de benzi.int-cambiu interfascicular.) şi concentrate la unele specii în lemnul târziu.epinel anual.vt-vas de lemn târziu.end-endodermă. anumită constanţă. localizate la noduri.vp-vas de lemn timpuriu. principale: a)Parenchim lemnos terminal.-rază medulară.r – raze medulare. b)Parenchim difuz sau metatraheal. radiară (B) şitangenţială (G): l.x-xilem.m. Diospyros (abanos) etc. cb. Secţiune angenţială Localizarea parenehimului lemnos prezintă o (A) şi radiara (B): f . dispuse oblic (Fig.m-măduvă. pe lângă trahee. La unele specii exotice.sc p-scoarţă parenchimatica.col-colenchim.Fig. Quercus.sector schematic. Fibrele cu pereţii subţiri servesc la depozitarea unor substanţe de rezervă.traheide. sub p . Sequoia) şi la unele angiosperme. Formarea structurii secundare a tulpinii de Fig.pf-parenchim r.fibre.91).t-lemn târziu.sc col -scoarţă colenehimatizată.a-punctuaţiune areolată. în lemnul secundar apar şi traheide.acambiu intrafascicular.intrlemn timpuriu.parenchim lemnos. aşa cum întâlnim la Pyrus.p scl.91.ptransversală. Salix sp. formă de benzi sau linii la limita exterioară a inelului anual. v. Parenchimul lemnos.p. Fibrele libriforme sau lemnoase sunt lungi. Tsuga.

Fig. Denumirea provine de la faptul că straturile de lemn dezvoltate anual apar în secţiune transversală sub forma unor cercuri concentrice (Fig. b-vase liberiene cu celule anexe şi parenchim liberian (liber moale). pd -parenchim de dilatare.ia-inel anual.l2-liber secundar. lt-lemn târziu.Liberul secundar la tei: a-fibre liberiene. s-suber. Limita dintre lemnul de vară (târziu) şi cel de primăvară al anului următor formează.x1 . o linie clară care uşurează nu mărarea inelelor anuale. ca la Acer.f-felogen. o cantitate mai mare de fibre şi de parenchim lemnos. La conifere..x2-inele anuale. c-raze medulare. Lemnul care se formează primăvara.long. cambiul generează vase de lemn secundar cu lumen mai mic.): s-suber.l1-liber primar.Tile formate în vasele bătrâne: A secţ.secţ. fd-feloderm.pc-scoarţă primară. fiind numit lemn timpuriu. lemn de primăvară.95. m-măduvă.Structura secundară a tulpinii la pin (secţ. Ţesutul lemnos format din activitatea cambiului în decursul unei perioade de vegetaţie poartă numele de inel anual. Fig. Fig.. Fraxinus ş. Spre şfârşitul perioadei de vegetaţie.scp-scoarţă primară. în general.92.94.93).transv.92.cr-canal rezinifer. c-zona cambială. c-cambiu.a.93. Inele anuale. pe care le înconjoară parţial sau total. 58 Fig. datorită unei activităţi fiziologice mai intense.fl-fibre liberiene. lemn de toamnă.transv.92). denumit lemn târziu.t-tile. cl-colenchim.transv) ep-epiderma.c) Parenchim lemnos vasicentric sau paratraheal. pc-perciciu.B. iar în secţiune radiara ca nişte benzi longitudinale paralele şi în secţiune tangenţială sub forma unor suprafeţe cu contur curb. lp-lemn primar. este alcătuit din vase eu lumen mai larg şi dintr-o proporţie redusă de fibre. parabolic sau ondulat.lp-lemn de primăvară. inelele anuale se individualizează numai prin diferenţa de calibru a traheidelor şi prin modul de îngroşare a pereţilor acestora (Fig. f-felogn. grupat în vecinătatea vaselor.Structura secundară a tulpinii la tei (sect.măduvă. . ls-lemn secundar. u-ursini. m.l-lemn primar. rm-raze medulare.

inelele anuale au o grosime de 1-2 mm. Juglans ş. parenehim liberian şi fibre liberiene (Fig.a. taninuri etc.abanos. având lumenul obturat de tile (proeminenţe ale celulelor parenchimului lemnos care pătrund în vase prin punctuaţiuni) sau prin umplerea vaselor cu substanţe minerale şi organice (Fig. numit inimă roşie..95). ca la Pyrus. Celulele anexe lipsesc din lemnul coniferelor. Populus sp. în structura lemnului secundar se diferenţiază două zone: una periferică. liberul secundar ocupă un volum mult mai mic în raport cu cel deţinut de lemnul secundar. îngheţuri târzii). celule anexe. ALBUMUL ŞI DURAMENUL Pe măsura înaintării în vârsta. cu pereţii îngroşaţi.92. impregnarea acestora cu gome. separate de razele medulare largi. rezultă din activitatea cambiului spre faţa sa exterioară. de exemplu la pin între 20 şi 30 ani..93. Deci. distribuţia lor fiind numită inelo-poroasă. Tuburile ciuruite (vasele liberiene) sunt alcătuite din cellule prozenchimatice. Acer sp. Fraxinus ş. de culaare mai închisă. cu pereţii celulari neîngroşaţi şi îndeplinesc funcţia de depozitare a substanţelor de rezervă.vasele sunt umplute cu o substanţa gumoasă colorată. cu pereţii transversali perforaţi formând plăci ciuruite simple ca la Fagus sylvatica (fag). lăţimea inelelor diferă în raport cu specia.94 ). In concluzie. La plantele lemnoase. Duramenificarea începe la vârste diferite.95). Parenchimul liberian este alcătuit din celule vii. la salcâm ia 5 ani. în timp ce la Betula. vârsta şi factorii de mediu. Influenţă au şi alţi factori: inegalitatea condiţiilor de nutriţie. ci şi de condiţiile climatice. Grosimea inelelor anuale depinde strict de raportul dintre gradul de dezvoltare a ansamblului de ramuri şi frunze. La plopi şi sălcii duramenificarea nu are loc. Picea etc.a. La esenţele cu lemnul moale (sălcii. iar la cele mai multe specii lemnoase inelele sunt înguste. stejar la 20. traumatismele etc. fie tranziţia de la lemnul de primăvară la cel târziu se face lent. La plantele lemnoase cu duramen de culoare închisă (Diospyros .). În unele cazuri (după defolieri. foarte strânse (portocal). de culoare albă. Grosimea inelelor anuale nu depinde numai de vârsta arborelui. cel mai adesea sunt reprezentate de celule fuziforme. Cornus mas (corn). formată din inelele cele mai tinere.Obişnuit. 59 . Vasele lemnoase din duramen îndeplinesc numai rol mecanic. Fagul formează un duramen fals. ce formează duramenul sau lemnul matur (inima lemnului). Popuius. mai lăţitecătre periferie. lemnul fiind moale şi cu longevitate mica. numită alburn sau albul lemnului (lemn cu sevă) şi o zonă centrală. se pot forma doua sau mai multe inele anuale false în decursul aceleiaşi perioade de vegetaţie.. celulele anexe şi parenchimul liberian alcătuiesc liberul moale (Fig. în lemnul secundar au loc o serie de transformări cum ar fi: îngroşarea pereţilor celulari. răşini. Fibrele liberiene secundare. distribuţia numindu-se în acest caz difuso-poroasă. cel mai adesea cu elementele grupate sub formă de cordoane liberiene. fiziologic inactivă. iar numărul acestora corespunde cu vârsta arborelui sau a părţii de ax. Există specii cu porii la fel de largi în toată grosimea inelului. Vasele liberiene. frasin la 40 ani etc.Swietenia . plopi). Dispoziţia diferitelor elemente ale lemnului condiţionează venaţia (desenul). proces denumit duramenificare. Fagus sylvatica.în special în canalele rezinifere. Juglans regia (nuc). La răşinoase rar se formează tile. ca la Betula pendula.a.. La numeroase specii lemnoase porii din lemnul timpuriu sunt aşezaţi inelar.duramenul este numai cu puţin închis la culoare faţă de alburn. caracteristică foarte importantă a lemnului utilizat pentru mobila. În anii secetoşi se formează inele mai înguste decât în anii bogaţi în precipitaţii. Liberul secundar.. Tilia cordata etc.acaju ş.. ca de exemplu la Quercus. în fiecare an se formează câte un inel anual. Liberul secundar este alcătuit din tuburi ciuruite. iar un inel subţire unei creşteri insensibile a suprafeţei foliare. Robinia pseudacacia (salcâm) sau multiple cum se întâlnesc la Corylus avellana (alun). activă fiziologic. încât un inel gros corespunde unei suprafeţe foliare totale considerabile. la multe specii lemnoase.

din straturile mai profunde ale scoarţei. Felogenul lucrând bifacial produce spre exterior suber.92. stejar.Anomalii datorate funcţionării anormale a cambiului. după care este înlocuit de un altul mai profund. subero-felodermică. dar pot apare şi celule moarte. motiv pentru care în liberul secundar nu se disting inele anuale. pe parcurs mai multe zone de felogen. In unele cazuri cambiul poate forma pe alocuri mai mult liber decât lemn.viţă de vie etc.a. Felogenul sau zona generatoare. Astfel. salcâm. fag. alungite în sens radiar.). Pe lângă liberul normal la unele dicotiledonate poate să apară şi un liber situat la periferia măduvei. în timp ce cele secundare se formează pe intervalul câtorva inele (Fig. Sub influenţa dezvoltării lemnului secundar. producând numai suber. din ţesuturi definitive prin dediferenţiere. Durata funcţionării elementelor conducătoare liberiene este mai scurtă în comparaţie cu cea a lemnului. straturi de suber. La majoritatea speciilor lemnoase apar. Asclepiadaceae. fascicule. tei. etc. cu rol în conducerea apei.. Când razele medulare se lăţesc spre periferia liberului poartă denumirea de parenchim de dilatare.suberificate. numite traheide transversale. Suberul şi felodermul alcătuiesc scoarţa secundară sau peridermul. anual se formează 2-3 fascicule de fibre liberiene. Ritidomul. aşezate în serii regulate. ţesutul generat se numeşte feloid. tei etc. deci apar succesiv şi au formă de arcuri care se sprijină prin partea terminală. se formează ritidomul. 2. vii. iar dacă alternează cu straturi de suber este denumit felem. Ritidomul este caracteristic pentru fiecare esenţă lemnoasă şi se utilizează drept criteriu de identificare a lor. format din celulele generate de felogen spre in teriorul tulpinii. felogenul activează o perioadă mai scurtă. La Tilia. însă. Apare mai târziu decât cambiul. liberul este strivit. ca la coacăz. Felodermul. aşa cum este cazul la Bignonia (vanilie sălbatică). unde pot fi dispuse vertical şi orizontal. molid. Există plante la care pot să apară insule de liber intralemnos. Pe lângă fibre liberiene se pot întâlni şi sclereide izolate. feloderm şi uneori chiar liber secundar. soc etc. Liberul pinului este lipsit de ţesuturi mecanice. iar spre interior feloderm. dispunându-se radiar. castan comestibil numai unul. alcătuit din resturi de scoarţă primară şi epidermă. este alcătuit din celule vii. La unii arbori tuburile ciuruite nu funcţionează decât un sezon de vegetaţie iar laaltele poate rămâne funcţional timp de câţiva ani.. care prezintă conuri liberiene adâncite în păturile de lemn secundar. uneori cu clorofilă şi substanţe de rezervă. cu aspect de pachete.Liber perimedular. Fibrele liberiene alcătuiesc liberul tare.). Suberul este alcătuit din celule moarte.dispuse izolat sau grupate în pachete. La tei. Felogenul format din straturile periferice ale scoarţei rămâne funcţional mai mulţi ani sau toata viaţa plantei iar scoarţa este netedă. aşa cum este cazul la tei (Fig. din endodermă sau periciclu. sub forma unor şiruri de celule parenchimatice.93). stejar ori în grupe la fag. iar la arţar unul la doi ani. Salix etc. Când straturile de celule rămân celulozice. scoarţa este netedă şi se datoreşte faptului că se formează un unic felogen care activează în acelaşi ritm cu cambiul. generând ţesuturi secundare care înlocuiesc epiderma. crăpînd în diferite feluri sau se exfoliază în urma presiunii create prin îngroşarea tulpinii. Pentru răşinoase caracteristic este prezenţa canalelor rezini fere în scoarţă şi mai ales în lemn. Se întâlnesc plante la care felogenul lucrează monofacial. la stejar. mai multe pături de liber tare alternează cu cel moale. ANOMALII DE STRUCUTRĂ ALE TULPINII 1. La Carpinus betulus. plop şi multiseriate la paltin. Gentianaceae. Razele medulare secundare îşi au originea în iniţialele de rază ale cambiului. scoruş). Razele medulare primare ţin de la primul inel anual (chiar din măduvă) şi până în scoarţă. din primul strat al scoarţei (carpen. Corylus avellana ş. ulm. formând mici insule în faţa lemnului primar şi dă naştere fascicolelor bicolaterale. Fagus sylvatica. Solonaceae. Cel mai adesea. îndeplinind funcţiuni mecanice. iar în urma activităţii sunt generate ţesuturi care sunt împinse spre exterior şi mor în lipsa hranei şi apei. Razele medulare sunt uniseriate la brad. Se poate diferenţia din epidermă (salcie. iar în locul lui se formează altele. Liberul perimedular este caracteristic multor familii dintre gamopetale (Apocynaceae. ca la frasin. mesteacăn. 60 . 93).

limb şi anexe foliare.Prezentaţi structura secundară a tulpinii FRUNZA Cel de al treilea organ vegetativ al plantelor este frunza. înmulţire vegetativă etc.7. La unele gimnosperme (Welwitschia. Frunza este un organ cu structură dorsiventrală.Precizaţi funcţiile tulpinei. zona intercalară este localizată la bază şi frunza creşte pe seama ei toată viaţa. iar în cazuri speciale (la frunzele metamorfozate) mai îndeplineşte şi alte funcţii cum ar fi cele de protecţie. ulterior şi în limb. De asemenea. plecând de la grupe de celule meristematice situate la periferia inelului iniţial al apexului tulpinii. cu creştere limitată.Descrieţi tipurile principale de tulpini aeriene. care reprezintă o expansiune laterală a tulpinii. Syringa ş.a.TEST DE AUTOEVALUARE NR. adică cele mai tinere primordii iau naştere spre vârf. La cele mai multe dicotiledonate formarea limbului este precedată de diferenţierea peţiolului şi a nervurii mediane. fie de la vârf spre bază. Deosebirea esenţială dintre frunză şi tulpină constă în dispoziţia aparatului conducător. Creşterea în lungime a limbului poate avea loc într-o zonă situată la vârfui primordiului foliar la pteridofitet Ginkgo biloba. sub formă de primordiu. Creşterea în grosime a limbului se datoreşte unui meristem subepidermal şi se limitează numai la nervura mediană. 4. se formează frunze palmat-compuse.I. care la frunză are lemnul orientat spre faţa superioară şi liberul spre cea inferioară. MORFOGENEZA FRUNZEI Frunza se dezvoltă pe seama meristernului apical al tulpinii. 61 .Când creşterea în lăţime persistă mai mult timp la baza primordiului rezultă frunze de contur cordiform sau reniform.prin diferenţiere acropetală ca la Pteridophyta. rezultă frunze cu limb spatulat. Pinus etc). metamorfozate şi cele subterane. excepţie făcând unele Pteridophytae şi Welwitschia dintre gimnosperme. 1. La pteridofite frunza ia naştere dintr-o singură celulă iniţială iar la Spermatophytae ca urmare a diviziunilor periclinale. formând împreună lăstarul. ramificare şi mugurii. Dosera roturuffifolia (roua cerului). de nutriţie carnivoră. locul şi rolul acesteia fiind preluat de un meristem intercalar. În lungul apexului primordiile foliare apar în mod acropetal.). fie din partea lui mijlocie la unele specii lemnoase (Populus. Diferenţierea morfologică a limbului se face treptat. Dinţii sau lobii se formează în urma faptului că în anumite puncte are loc o încetinire timpurie a creşterii marginale. înmagazinare de substanţe nutritive de rezervă. transpiraţia şi schimbul de gaze. Dacă creşterea în lăţime persistă mai mult timp la mijlocul primordiului rezultă frunze eliptice. După formarea primordiului foliar se trece la diferenţierea lui în peţiol. Creşterea începe de la baza primordiului şi se deplasează în anexele foliare. Frunzele palmierilor au limbul plisat încă în primordiu iar la maturitate apare divizat în fâşii sau pinule şi se datoreşte resorbţiei ţesutului de legătură şi dezorganizării meristemului din muchiile pliurilor. 3. Când încetinirea creşterii marginale din anumite puncte are loc chiar în primordiile tinere se formează frunze penat-compuse iar atunci când creşterea marginală se opreşte în anumite puncte de la baza primordiului.m. din straturile lui superficiale.Descrieţi structura primară a tulpinei şi daţi exemple. Creşterea în lăţime este rezultatul creşterii marginale şi a celei în suprafaţă. de solzi sau de umflături circulare etc.primordiul transformându-se fie începând de la bază spre vârf. simetrie bilaterală. 2. La cele mai multe plante activitatea acestei zone este de scurtă durată. morfologia. iar când este localizată spre vârf. numit filogen. Primordiile foliare au forme variate: de negi. La majoritatea angiospermelor frunzele cresc în lungime pe seama a două sau mai multe meristeme intercalare. are o durată scurtă de viaţă şi îndeplineşte funcţii importante: fotosinteza. de absorbţie.prin diferenţiere bazipetală la multe specii ierboase de angiosperme.

La Monstera deliciosa perforaţiile din limb se datoresc încetarii complete a creşterii în anumite puncte.

TIPURI DE FRUNZE SUB RAPORT ONTOGENETIC ŞI FUNCŢIONAL
1.Cotiledoanele sunt primele frunze care se formează în viaţa plantei în urma diferenţierii embrionului. Ele pot fi subţiri sau îngroşate, bogate în substanţe de rezervă. La plantele cu germinaţie epigee (Fig.96), cotiledoanele sunt scoase din sol, au cloroplaste şi îndeplinesc rol asimilator în primele faze, apoi se usucă şi cad, de exemplu la Carpinus betulus (carpen), Fagus sylvatica (fag), Malus sylvestris (măr pădureţ), Pyrus pyraster (păr pădureţ) etc. La plantele cu germinaţie hipogee cotiledoanele ramân în sol, fiind groase, bogate în substanţe nutritive şi nu au cloroplaste, ca la Quercus sp.(stejari). La plantele parazite (Cuscuta,Orobanche),semiparazite (Viscum album) şi la Orchidaceae, cotiledoanele lipsesc din embrion. Numărul cotiledoanelor este de 2-15 la gimnosperme, 2 la dicotiledonate şi unul la monocotiledonate. 2.Catafilele se formează din segmentul inferior al primordiilor foliare şi au rol protector, caduce la muguri şi persistente la bulbi, rizomi etc. 3.Nomofilele, frunze tipice sau mijlocii (normale), verzi cu rol

Fig.96.Plantulă de fag: r-rădăcină;cl-colet; h-hipocotil;epicotil, f-protofile;mg-muguraş; ccotiledoane.

Fig.97. Hipsofile la Quercus pedunculiflora - stejar brumăriu (a); Galanthus nivalis - ghiocel (b) şi Calla aethiopica - cală (c). principal în fotosinteză, respiraţie şi transpiraţie. Nomofilele sunt împărţite în protofile ( adică frunzele primare care se formează după cotiledoane sau după catafile) şi metafile (frunze ce apar mai târziu, la plantele mature). Uneori se foloseşte termenul de "frunze de tinereţe" pentru acelea care apar până la înflorire (la Hedera helix frunzele lobate sunt nomofile din tinereţe), iar cele întregi ar fi nomofile mature (tot cazul iederei). 4.Hipsofilele, ultimele organe foliare, incomplet dezvoltate, care se formează la înflorirea plantei. In general, hipsofilele se întîlnesc la Angiospermae (Fig.97),fiind organe de protecţie pentru floare sau inflorescenţă. Tot hipsofile sunt considerate bracteele în axila cărora se formează flori sau inflorescenţe , elementele involucrului şi ale involucelului de la Apiaceae, Asteraceae, glumele de la Poaceae, spata ce înveleşte inflorescenţa unor Araceae, bractea care însoţeşte floarea de la Galanthus nivalis, bracteele ce formează cupa de la stejari (Quercus sp.), castan comestibil (Castanea sativa),fag (Fagus sylvatica) etc.

ORIGINEA FILOGENETICĂ A FRUNZEI
Frunza apare prima dată la Pteridophyta şi are la bază grupul psilofitinelor, cu maximă dezvoltare în devonian,adică la acele plante vasculare care erau formate din axe dichotamic ramificate, lipsite de frunze şi rădăcini. 62

Pe baza datelor de paleobotanică s-au emis teorii care încearcă sa explice procesul de formare a frunzei.Dintre cele mai importante teorii amintim: 1.Teoria cladodificaţiunii sau a telomului care susţine că frunzele de la majoritatea cormofitelor ar proveni din ramuri care s-au lăţit şi foliarizat, denumite telomi primordiali, caracteristici pentru unele psilofitine fosile (Pseudosporonchus). Microfilele pteridofitelor fosile (Sigillaria) şi actuale (Lycopodium), după această teorie, ar proveni din lăţirea capetelor neramificate ale ramurilor dichotomice şi unirea lor, trecând prin mai multe forme intermediare. Macrofilele de la unele peteridofite şi cele ale spermatofitelor ar fi provenit tot din turtirea şi lăţirea ramificaţiilor dichotomice ale telomilor şi care au crescut ulterior în direcţie laterală,foliarizându-se, cât şi o concreştere a acestora, ajungându-se la un organ asemănător cu frunza. Poziţia orizontală a devenit mai avantajoasă pentru fotosinteză, determinând în evoluţie structura dorsiventrală a frunzei de la majoritatea plantelor. 2.Teoria enaţiunii susţine că frunzele ar avea tot origine axială, diferenţindu-se sub formă de emergente sau enaţiuni în formă de solzi sau scvame, din axele fără frunze ale psilofitinelor primitive. După ambele teorii, frunza are origine caulinara, lucru ce poate fi dovedit şi la angiospermele actuale prin ramificaţiile laterale etamorfozate, cu aspect de frunză asimilatoare. Evoluţia frunzei a urmat două căi: una microfilă (Lycopodium) şi alta macrofilă la unele ferigi şi la Angiospermae.

Fig.98. Formele fundamentale din care derivă forma limbului la plantele superioare: I - forma circulară; II - forma eliptică; III - forma ovală; a,b transversala; d,e - mediana.

Fig.93. Forme de limb foliar: 1-rotundă (Populus tremula); 2-romboidală (Betula pendula); 3-reniforma (Asarum europaeum); 4-cordată (Tilia cordata); 5-triunghiulară (Populus robusta); 6-eliptică (Fagus sylvatica); 7-ovată (Syringa vulgaris); 8-obovată (Viburnum lantana); 9-deltoidă (Populus nigra); 10-lanceolată (Salix fragilis); 11-oblanceolata; 12-aciculara (Pinus sp.); 13-subulată(Juniperus communis ) ; 14-liniară (Brachypodium sylvaticum).

MORFOLOGIA FRUNZEI
O frunză completă este alcătuită din limb sau lamina, peţiol şi teacă. Frunza este unul din organele cu o mare plasticitate ecologică şi părţile ei prezintă o mare diversitate de forme. 1.Limbul sau lamina este partea cea mai importantă a frunzei, principalu organ asimilator. După alcătuirea limbului frunzele sunt de doua categorii; simple şi compuse. În caracterizarea limbului se ţine cont de următoarele caractere: forma generală, baza, vârful, marginea,nervaţiunea etc. a)Forma limbului. La frunzele simple limbul are o mare diversitate de forme dar toate derivă din trei 63

forme de baza: eliptică, ovala şi circulară (Fig.98). Forma eliptică se întâlneşte la Fagus sylvatica (fag), Viburnum lantana (dârmox) ş.a.(Fig.99), caracterizându-se prin diametrul transversal mai scurt decât cel longitudinal, întretăierea lor având loc la mijlocul limbului. Forma ovala, întâlnită la Pyrus pyraster (păr pădureţ), Prunus avium (cireş păsăresc),Carpinus betulus (carpen), Syringa vulgaris (liliac) etc., prezintă tot diametre inegale numai că întretăierea lor are loc în treimea inferioară a limbului. Forma circulară sau rotundă, întâlnită la Populus tremula (plop tremurător), Celastrus orbiculata etc., are diamterele egale iar întretăierea se face la mijloc. Dintre formele derivate din primele trei mai frecvente sunt: cordata la Tilia cordata (tei); reniformă, ca la Asarum europaeum (pochivnic), Glechoma hederacea (sâlnic); romboidală ca la Betula pendula(mesteacăn); triunghiulară la Populus robusta; deltoideă ca la Populus nigra(plop negru); obovată la Cotinus coggygria (scumpie ) ; Fig.l00 ,Diferite forme ale bazei limbului:1otundă; 2-cordată; 3-sagitată; 4-hastată; 5-reniformă; oblanceolată la Salix cinerea (zălog); lanceolată ca la Salix alba (răchită albă);sagitată ca la Sagittaria 6-cuneată; 7- atenuată; 8-acută; 9-dilatata; l0sagittifoiia (săgeata apei);hastată la Rumex auriculată; ll-asimetrică

Fig.101.Vârful limbului:l-acut(Salix alba); 2Fig.102.Marginea limbului:A - cu inciziuni mici: 1acuminat (Prunus padus); 3-obtuz (Viscum întreagă;2-serată;3-dinţata;4-crenată; 5-sinuată. B album); 4-rotund (Cotinus);5-retezat (Coronilla); cu inciziuni mari:a-tipul penat:l-lobat;2-fidat;36-emarginat (Colutea);7-oncordat (Oxalis ) ;8partit; 4-sectat. b-tipul palmat. cuspidat (Verbascum); 9-mucronat (Vicia); 10spinos (Cirsium). acetosella (măcriş mărunt); spatulată ca la Bellis perennis (bănuţi); ensiformă la Iris germanica (stânjenel);lirata ca la Liriodendron tulipifera (arborele lalea), runcinate la Taraxacum officinale (păpădie); lineare la Gramineae (Poaceae); aciculare ca la Abies ,Picea, Pinus,Larix,Taxus etc; subulate (scurte , înguste ,ascuţite si rigide),la Juniperus communis (ienupăr) etc. b)Baza limbului prezintă numeroase forme, dintre care cităm: rotunda, la Pyrus piraster; cordată ca la Tilia cordata; reniformă la pochivnic; auriculată ca la Quercus robur (stejar); cuneată la Bellis perennis (bănuţi);acută la Salix alba;asimetrică la Ulmus minor (ulm de câmp) etc. (Fig.l00). c)Vârful limbului poate fi de mai multe feluri (Fig.101): ascuţit sau acut ca la Salix alba; acuminat la Syringa vulgaris, Tilia cordata; obtuz la Vâscum album (vâsc); rotunjit la Cotinus coggygria (scumpie ), Asarum europaeum (pochivnic); emarginat ca la Abies alba (brad); mucronat la Colutea arborescens (băşicoasă); obcordat ca la Oxalis acetosella (măcrişul iepurelui) etc. d)Marginea limbului poate fi (Fig.lo2): întreaga (Syringa vulgaris, Asarum europaeum); ondulata, cu inciziuni mici şi cu inciziuni mari. La limbul cu inciziuni mici, după forma dinţilor şi a inciziilor, se deosebesc următoarele tipuri: serate, cu inciziile mici şi dinţii ascuţiţi, ca la Tilia cordataţ Ulmus minor, Carpinus betulus ş.a.;crenate, cu dinţii rotunjiţi şi perpendiculari pe marginea limbului, de exemplu la Glechoma hederacea (silnic); dinţate,adică cu dinţii dispuşi perpendicular pe marginea limbului şi cu incizii rotunjite (Viburnum lantana - dârmox); sinuate, cu inciziile si dinţii rotunjiţi, ca la Populus tremula (plop tremurător). 64

Marginea frunzei cu inciziuni mari şi mai profunde poartă numele de lobată, iar segmentele se numesc lobi. Lobi pot fi dispuşi de o parte si alta a nervurei mediane la frunzele de tip penat sau la vârful peţiolului în cazul tipului palmat. După adâncimea inciziunilor deosebim: frunze bilobate (Ginkgo biloba); lobate, când inciziile nu ating adâncimea jumătăţii din jumătatea limbului, deci lobii sunt scurţi şi sinusurile puţin adânci, aşa cum întâlnim la Quercus robur (stejar), Q.petraea (gorun);penat-fidate unde inciziile depăşesc jumătatea distanţei dintre marginea limbului şi nervura mediană, de exemplu la Sorbus torminalis (sorb); penat-partite,caz în care adâncimea inciziilor depăşeşte mijlocul jumătăţii laminei dar nu ajung până la nervura mediană, ca la Crataegus Fig.l03.Dispoziţia nervurilor: A - uninervă;B fflonogyna (păducel) şi penat-sectate, inciziile ajung până la nervura mediană,ca la Valeriana officinaiis,(odolean). - dichotomica ; C - curbinervă;paralela (D); Frunzele palmat-lobate, după adâncimea lobilor, pot E -palmată; F - penată fi: palmat-sectate ca la Gannabis ruderalis (cânepă sălbatică);palmat-fidate la Ricinus communis (ricin); palmat-partite la Ranunculus acris (piciorul cocoşului) etc. e)Nervaţiunea (Fig.l03), adică modul de dispunere a nervurilor şi poate fi: dichotomica la Ginkgo biloba, uninervă la multe conifere (Pinus sylveştris, Picea abies ,Abies alba etc), arcuată la Polygonatum latifolium (pecetea lui Solomon),paralelă la graminee (Brachypodium sylvaticum –osiga de pădure), penată la multe specii lemnoase şi ierboase (fag, stejar,carpen etc), palmată la Platanus, Acer etc. Feţele limbului prezintă variaţii în legătură cu suprafaţa,culoarea sau părozitatea. Suprafaţa limbului Fig.104.Tipuri de frunze compuse: 1imparipenat-compuse; 2 - paripenat-compuse; poate fi: netedă, plisată, canaliculată. Frunzele care au aceiaşi culoare pe ambele feţe se 3 - dublupenat-compusă;4 - palmat-compusă; numesc concolore (Abies concolor), dar cel mai adesea au 5. - trifoliată. culori diferite discolore (Populus alba, Tilia argintea etc.).Obişnuit, frunzele sunt verzi, de aici şi denumirea de viridis, virens, virescens; uneori sunt colorate în: roşu (rubrum,sanguineum, purpurascens ,atrorubens), galben (luteum, flavum, aureum)etc. Când limbul frunzei prezintă 2-3 culori, acestea se numesc varietate. La multe plante limbul prezintă pe una sau pe ambele feţe peri şi pot fi: hirsute (cu peri lungi şi rigizi), scabre (peri rigizi), lanate (peri deşi şi lungi), pubescente (peri scurţi), tomentoase (cu peri deşi), glanduloase (cu peri glanduloşi) sau glabre (fără peri). Frunzele compuse. Prezinte mai multe foliole, peţiolulate, dispuse pe un rahis comun (Pig.l04). După modul de dsipunere a fo1ielelor pe rahis, frunzele compuse pot fi: a)Penat-compuse, foliolele fiind dispuse de o parte şi alta a rahisului. Rahisul se poate termina cu o foliolă şi frunzele se numesc imparipenat-compuse, ca de exemplu la Robinia psaudacacia (saleim), Rosa canina (măceş), Fraxinus excelsior (frasin), Sorbus aucuparia (scoruş de munte) etc. Când foliola terminală lipseşte, este transformată în setă sau cârcel, frunzele sunt paripenatcompuse,ca la Gleditschia triacanthos (glădiţă), Gymnocladus dioica (roşcov de Canada), Lathyrus vernus (pupezele),Vicia sylvatica (măzăriche) etc. b)Palmat-compuse, foliolele se prind direct de vârful rahisului. Acestea pot fi: trifoliate ca la Cytisus hirsutus (drob), Laburnum anagyroides (salcâm galben), Ptelea trifoliata, Melilotus officinalis (sulfină), Oxalis acetosella (măcriş iepuresc) ş.a., sau cu mai multe foliole sesile,ca la Aesculus hippocastanum (castan porcesc). 2.Peţiolul sau codiţa frunzei asigură susţinerea frunzei, orientarea limbului în poziţia cea mai 65

favorabilă faţă de lumină şi asigură circulaţia sevei elaborate spre tulpină şi a celei brute spre limb. Peţiolul are forme variate: cilindrică, turtită, canaliculată.De asemenea, poate fi umflat, aripat etc. La diferite specii de Acacia limbul este redus şi peţiolul devine foliaceu, îndeplinind funcţia de fotosinteză, fiind denumit filodiu. Obişnuit, peţiolul este monosimetric, rar poate fi torsionat sau imetric. Peţiolul poate lipsi şi frunzele se numesc sesile, fiind de mai multe feluri (Fig.l05): amplexicaule, la care baza limbului înconjoară parţial tulpina (Lamium amplexicaule-sugel); perfoliate, când baza limbului înconjoară complet tulpina iar cele două părţi concresc (Bupleurum rotundifolium, Thlaspi perfoliatum ( punguliţă); decurente, atunci când baza limbului se prelungeşte în lungul tulpinii (Symphytum officinale tătăneasă, Fig.l05. Frunze sesile: 1 - sesilă propriu- Verbaseum thapsiforme - lumânărică) şi conate în cazul când zisă; 2 - amplexicaulă; bazele a doua frunze opuse concresc (Lonicera caprifolium 3 - perfoliată;4- conată; 5-ecurentă. caprifoi). 3.Baza sau teaca frunzei este partea lăţită cu care frunzase prinde de tulpină şi poate o simplă dilataţie a părţii inferioare a peţiolului, ca la Ranunculus fiearia (grâuşor). Deseori, teaca sau vagina înconjoară tulpina pe o anumită lungime. Teaca este foarte voluminoasă şi umflată la Apiaceae (Angelica archangelica - angelică), lunga şi cilindrică la Cyperaceae, fie despicată la Poeceae, iar la Scirpus (pipirig), Juncus (rugina), unde frunza este redusă la teacă, funcţia de fotosinteză este îndeplinită de tulpină.

ANEXELE FOLIARE
La majoritatea plantelor lemnoase baza frunzei este însoţită de diferite formaţiuni anexe (Fig.l06).

Fig.l06. Anexele foliare: 1 - stipele înguste la fag; 2 - stipele concrescute laRosa; 3 - ochree; A - ligulă la Poa trivialis (firuţă). a)Stipelele sunt excrescenţe marginale ale frunzei, situate între peţiol şi frunză, adeseori caduce. Ele pot concreşte ca baza peţiolului (la Rosa), se pot transforma în cârcei (Smilax) sau în spini (Robinia pseudacacia). La Galium verum (sânziene), stipelele sunt interpeţiolare, asemănătoare cu frunzele. b)Ochrea provine din concreşterea stipelelor şi are forma unui manşon de natură membranoasa ce înveleşte baza internodurilor tulpinii.Această formaţiune este specifică familiei Polygonaceae. c)Ligula este o formaţiune membranoasă, situată între teacă şi limb, cu rol de a împedica pătrunderea apei între teacă şi tulpină şi este caracteristică familei Gramineae (Poaceae).

FILOTAXIA – DIVERGENŢA FOLIARĂ
Fig.107.Schema aşezării frunzelor pe tulpină:A-distihă; B-tristihă ;Cpentastihă;a-axul tulpinii-d-unghiul de divergentă. Studiul aşezării frunzelor pe tulpina şi ramuri se numeşte filotaxie. Frunzele sunt aşezate pe tulpină după o anumita legitate, determinată de forma şi aşezarea primordiilor în vârful vegetativ, corelat cu dezvoltarea ulterioară. Frunzele se prind la noduri câte una în cazul dispoziţiei 66

Quercus etc). 1/3 la aşezarea tristihă (anin)(mesteacăn). Fagus. cele două jumătăţi ale limbului sunt răsucite spre faţa superioară (Populus. Acer ş. Tipuri de foliaţie: 1. urmează o linie spirală (spirala generatoare). când cele două jumătăţi ale limbului sunt îndoite în lungul nervurii mediane (Rosa. 6 . Fig. Cele mai multe dicotiledonate au două elice foliare. Numărul elicelor este constant pentru fiecare specie. PREFOLIAŢIE ŞI FOLIAŢIE Fig. Rumex). câte doua. Se cunosc mai multe tipuri de prefoliaţie.d= divergenţa.imbricată.a. Prefoliaţie:1 .109. B 2 . Mozaicul foliar: A . 2/5 la cea pentastihă (stejar. Segmentul de spirală cuprins între două frunze consecutive de pe acelaşi oriostih este denumit ciclu.începând de la baza spre vârf..3/8 la cea octostihă. numite unghiuri de divergenţă. larg raspândită la plantele lemnoase.circinată. Ulmus. Corylus.l07).revolută.). Pyrus etc). 7 . În cazul dispoziţiei alterne. care se exprimă în grade sau porţiuni de circumferinţă.Pinus etc).echitantă Aesculus hippocastanum Prin perfoliaţie sau vernaţie se înţelege modul de aşezare a frunzelor în mugure. Frunzele sunt aşezate atât de regulat pe tulpină încât mediana frunzelor învecinate formează în mod succesiv unghiuri egale. rasucirea se face spre faţa inferioara (Primula. c = numărul spirelor unui ciclu şi o . 67 . conduplicată. în cazul frunzelor plane şi dispuse in faţă (Abies.contortă.plană. 4 .elaborează teoria elicelor foliare multiple şi contiguităţii. 5/13.alterne. care înconjoară axul de mai multe ori.gorun).110. Fig.Picea. plană. potrivit căreia frunzele se formează şi sunt dispuse la suprafaţa tulpinii după mai multe serii. În 1947. tei).plicata.valvată. care înaintează mereu în spirală. luate fiecare în parte. revolută. 2/18 etc. atunci când limbul este cutat de-a lungul nervurilor secundare (Carpinus. punectele de inserţie ale frunzelor. Plantele. Divergenţa rezultă prin adunarea numărătorilor şi a numitorilor celor două care o preced. ca nişte elice.numărul ortostihurilor..Hedera helix. 3 . 2 .conduplicată.convolută . încât frunzele suprapuse pot fi unite prin două sau mai multe linii verticale paralele numite ortostihuri (Fig. 5 .după formula: d= unde d =c/o. 3 . plicată. 108.4 . involută. Valorile divergenţelor la plante pot fi: 1/2 la aşezarea distihă (fag .involută. deci opus şi câte trei sau mai multe find numită dispoziţie verticilată.

frunza răsucindu-se în spirală. Frunzele pot îndeplini şi alte funcţii nespecifice. imbricată. Reprezintă o variantă a anisofiliei şi constă în faptul ce frunze de dimensiuni. Cycas).Frunze transformate în spini: A-Cirsiumvulgare.frunze de forme şi mărimi variate.cârcei din ultima foliolă ls mazăre .Dintre acestea amintim: Fig.111. deci sunt metamorfozate. contortă când frunzele se acopăr parţial iar mugurele privit de sus apare răsucit (Gentianaceae . Ranunculus auricomus. frunzele ciclului se ating între ele prin margini (iasomie).110). fără a se umbri una pe alta. R. Prin foliaţie sau estivaţie se înţelege modul de aşezare a frunzelor în mugur după un anumit raport unele faţă de altele.112.ca la Hedera helix. la niveluri diferite. Redera helix (Fig. Heterofilia sau polimorfismul foliar este însuşirea pe care o au unele plante de a forma.B-Berberis vulgaris. de la vârf spre bază (ferigi. ANIZOFILIE. Morus alba.6-peţioi si limb modificat în cârcei la Lathyruc aphaca.l09) poate fi: apertă ca la plop. unde frunzele unui ciclu se răsucesc independent una de alta. Foliaţia (Fig. La unele plante la acelaşi nod se întâlnesc frunze de forme şi mărimi diferite.Anizofilie. cârcei din peţiol la curpen (D). fenomen numit anisofilie (Atropa beladonna-mătrăgună). diferite sunt dispuse în a celaşi plan. valvata.cassubicus etc.E-stipele transformate în cârcei la Smilax. caz în care frunzele se acopăr ca solzii sau ţiglele (Fabaceae) şi echitantă. 68 . MAZAIC FOLIAR ŞI HERETOFILIE 1. frunzele mai vechi învelesc pe cele noi (stânjenei.Mozaic foliar. FRUNZE METAMORFOZATE Fig. ca de exemplu la Acer . 2. Convolvulaceae). ulm.Frunze cu rol de agăţare :A-cârcei la mutătoare. rogozuri).Aesculus.convoluta când limbul este răsucit de 1a o margine la alta (Convallaria majalis) şi circinată. 3.

lipicioşi şi sensibili.A). cunoscute pe glob. La Asarum europaeum (pochivnic). Sempervivum marmoreum (Fig.113. adaptate la reţinerea şi digerarea animalelor mici capturate. 3. 2.ll3. sunt lung peţiolate.Frunze cu rol protector(Fig. aşa cum se întâlnesc la Agave americana (Fig. A1oe arborescens (fig. frunzele fiind monociclice. In cazul coniferelor. primăvara fiind înlocuite de altele noi şi se numesc holociclice. Olea europaea (măslin). fie numai părţi de limb (Carduus . caracterizate printr-o mare dezvoltare a parenchimurilor acvifere. fie stipelele devin găunoase ca la specii de Acacia. toate frunzele sunt reduse la solzi. DURATA VIEŢII FRUNZELOR ŞI CĂDEREA LOR La majoritatea speciilor lemnoase durata vieţii frunzelor este doar o perioadă de vegetaţie.Nepenthes. întâlnite la specii de Acacia (Fig. frunzele cad după 2-15 ani.Frunzele plantelor carnivore (insectivore). frunzele dispuse într-o rozetă bazală. peţioluri lăţite cu rol asimilator.frunzele trăiesc un an întreg..113. Căderea frunzelor are loc prin formarea la baza peţiolului.turtă) sau doar stipelele la Robinia pseudacacia (salcâm).D).113. plantă carnivora. petiolul (Clematis vitalba . iar limbul circular prezintă pe margini şi faţa superioară numeroşi peri glandulari măciucaţi. La Drosera rotundifolia (Fig.Aloe (C). la Ilex aquifolium (laur). dar care nu străbate şi fasciculele conducătoare. Laurus nobilis (dafin) ş. Cirsium -pălămida. Un caz particular îl constituie Welwitschia miriabilis din încrengătura Pinophyta la care se află numai două frunze care cresc şi se păstrează toată viaţa plantei. rotundifolia.frunzele se menţin pe ramuri mai multe perioade de vegetaţie numindu-se sempervirescente sau pleiociclice. Plantele carnivore au frunzele cu modificări morfologice.La Tussilago farfara toate frunzele tulpinii florifere sunt reduse la solzi. eşalonat.Sarraceni). peţiolul şi limbul la Lathyrus aphaca.Frunze cu rol de agăţare (Fig.curpen de pădure)sau stipelele ca la Smilax aspera.112). care se racordează la 69 . prevăzută cu peri glandulari. solzi. Prin păstrarea zonei de meristem intern se va forma un suber de cicatrizare. Dionaea) sau în urne (Utricularia. a unei lame de meristem secundar. Cele mai multe specii de conifere.rouă cerului .B). e .filodii la Acacia.C).Metamorfoze foliare: A . cu rolul de a absorbi substanţele secretate de perii tentaculari.E). Neottia nidus avis (cuibuşor).1.Frunze suculente.111). Pinguicula şi Utricularia. 6.Frunze adaptate pentru simbioză cu furnicile. încât frunza se menţine doar prin ele si acestea vor ceda sub acţiunea curenţilor de aer.Brosera aparţinând genurilor Prosera. transformate în spini. frunze suculente la Agave (B). 5. Din cele peste 450 specii carnivore de plante. Filodiile.ll3. Une1e plante tropicale prezinte la baza limbului nişte proeminenţe găunoase. E . Fig. AIdrovanda. ultimele foliole la mazăre (Pisum sativum). 4. Frunza întreagă se transformă în cârcel la Bryonia alba (mutătoare).spin. Printre aceste tentacule glanduligere se găsesc şi o serie de perişori mai mici glandulari. la noi cresc doar 1o specii Sempervivum (D).a. perpendicular pe ax. La Berberis vulgaris întreaga frunza este transformata în spin. în care se adăpostesc furnicile (Toccca lancifolia).frunza mărita. Hepatica. încât ramurile şi coroana apare permanent îmbrăcată.113. Carlina . iar la Lathraea squamaria (muma pădurii) . Alte plante carnivore au frunzele transformate în capcane (Aldrovanda.

ANATOMIA FRUNZEI Frunza are o structură anatomică caracteristica. ph-floem. Cycas revoluta.115. end-endoderma. deosebim: epiderma. Mezofilul la gimnosperme este mai puţin omogen. . fiind diferenţiat în ţesut plaisadic şi lacunos la brad. În procesul de ontogeneză se pot dezvolta ambele feţe ale primordialul foliar rezultând frunze bifaciale sau numai faţa inferioară . ambele feţe ale limbului au valoare de faţa inferioară.h-hipoderma. numinduse hetrofaciale sau dorsoventrale. faţa de tulpina.116). end-endodermă. Squoia giganteea. Frunzele cu limbul dispus perpendicular sau oblic pe tulpină. tisa . Lumina este un factor important care a acţionat asupra structurii frunzei în decursul evoluţiei. ienupăr. molid. Distribuţia luminii pe cele două feţe ale limbului este condiţionată de orentarea lui în spaţiu. frunza având deci structură bifacială (Fig.114). dar diferită în cadrul genurilor şi speciilor prin conturul secţiunii transversale. m-mezofil. cu pereţii îngroşaţi şi cu o cuticulă groasă. scl-sclerenchim.116). în timp ce la frunza monofaciala. STRUCTURA FRUNZEI LA GIMNOSPERME Fig. 70 Fig. Frunza bifacială are o faţă superioară (adaxială. Structura frunyei la Picea abies: e-epidermă.cr-canal rezinifer. ph-floem. Stomatele sunt de tip xerofit. Într-o secţiune transversală prin frunză. se numesc eufotometrice si sunt cel mai bine luminate.115) şi cu întreruperi la Abies alba (Fig. continuă la Pinus sylvestris (Fig. ventrală) şi una inferioară (abaxială.x-xilem. Se întâlnesc şi frunze indfiferente faţă de lumină sau afotometrice. prin numărul canalelor rezinifere şi unele particularităţi strucurale. în general. La pin. formându-se frunze monofaciale. iar cele eufotometrice au structura mezofilului diferită pe cele două feţe. frunza are o formă aciculară. Sub epidermă se află unul sau mai multe straturi de celule îngroşate care formează hipoderma sclerenchimatică. Picea abies (Fig.suberul peridermic al ramurii. Ginkgo biloba. st-stomate. astfel evitându-se supraâncălzirea frunzei in timpul amiezii.x-xilem.114. adaptată pentru îndeplinirea funcţiilor specifice. stomatele sunt situate pe ambele fete iar la brad numai pe faţa inferioară. cr-canal rezinifer. m-mezofil.dorsală). fiind denumite ecvifaciale.st-stomată. La gimnosperme. Frunzele panfotometrice nu prezintă diferenţieri între cele două feţe ale limbului. dar mai puternic dezvoltată la colţurile frunzei. Structura frunzei la Pinus sylvestris:eepiderma.pp-ţesut de transfuzie.pp-ţesut de transfuzie scl-sclerenchim.h-hipoderma. paralel cu tulpina se numesc panfotometrice. mezofilul şi nervura cu fascicule libero-lemnoase. Epiderma este alcătuită dintr-un singur strat de celule. reflectând adaptări ecologice la condiţiile grele în care vieţuiesc (de xerofitism fiziologic). Frunzele cu limbul orientat vertical. scufundate în hipodermă sau mezofil şi au cameră suprastomatică.

117. ori numai în partea floemului la Larix decidua. 3 la jneapăn si pin strob.În mezofilul frunzelor de gimnosperme se găsesc canale rezinifere. l-ţesut lacunos .c-celule colectoare. La Ginkgo.2 la brad. Gnetum ş. mezofilul este omogen.x-xilem. Canalele rezinifere lipsesc din frunzele de Taxus baccata(tisă). În frunza de la Abies alba. phfloem. Celulele parenchimatice pot conţine răşini. prevăzută cu stomate si adesea cu peri. Ea înconjoară periferic limbul.dorsală).end-endodermă. delimitat de mezofil prin endoderma unistrată şi de tip primar. superioară (adaxiala.1-2 la molid. Sequoia.Ephedra distachya (cârcel).col-colenchim.5-12 la pin.. STRUCTURA FRUNZEI LA ANGIOSPERME Fig. deosebindu-se ce epiderma. Ţesutul de transfuzie poate înconjura xilemul la Araucaria sau este situat de ambele părţi ale fiecărui fascicul la Juniperus. pp.La pini şi alte câteva conifere.x-xilem.st-stomată. ct-cristale.ţesut de transfuzie. În secţiune prin limb distingem următoarele părţi: epiderma. se află câte două fascicule conducătoare. Ţesutul conducător este situat în unica nervura care străbate frunza.st-stomate. Structura frunzei la Abies alba (brad): e-epiderma.cr-canal rezinifer. cu cuticulă evidentă. p-ţesut palisadic. Thuja. 71 .p-ţesut palisadic. parenchimatice si din traheide cu punctuaţiuni areolate. Pinus sylvestris.a. h-hipoderma. de tipul ţesutului asimilator septat.epidermă. mezofilul şi ţesutul conducător localizat în nervuri. ţesutul conducător este localizat în numeroasele nervuri care străbat frunza. În jurul fasciculelor conducătoare se găseşte un ţesut de transfuzie. Larix decidua etc. Structura frunzei la Fagus sylvatica:e. Fig.scl-sclerenchim.116. cu xilemul orientat spre faţa superioara a frunzei (adaxial) şi cu floemul spre faţa inferioară (abaxial). l-ţesut lacunos. rar bi sau multistrată. alcătuit din celule vii.ph-floem. amidon. substanţe produse în decursul anului. ventrală) şi una inferioară (abaxială.. taninuri. Epiderma este unistratificată. diferite ca număr:1 la ienupăr.

spre epiderma inferioară. În cazul frunzelor bifaciale (hetrofaciale). adesea. P-la PIatanusj E-la În structura anatomică a limbului se întâlnesc numeroase Corylus.117). mezofilul este diferenţiat în ţesut palisadic şi ţesut lacunos (Fig.În ultimele ramificaţii ai liberul este redus. la plantele de umbră. Betula etc). nu există stomate iar frunzele sunt denumite astomatice. canale. parenchimatice. Uneori la nivelui fasciculului libero-lemnos pot apare formaţiuni secundare în urma activităţii unui cambiu redus la un simpla arc (Quercus).Parenchimul asimilator este de două feluri: palisadic şi lacunos. Rezistenţa limbului la zbârcire se datoreşte şi celulelor mecanice distribuite izolat în mezofil.).a ideoblastelor (Prunus lauro cerasus . Aparatul libero-lemnos.La majoritatea speciilor lemnoase (Quercus. 72 . Structura parenchimului asimilator la frunzele monofaciale este şi ea diferită.grâul).laurocireş. celulele epidermice au pereţii subţiri. Carpinus. Structura anatomică devine. întâlnim parenchim palisadic la ambele feţe ale epidermei. Nuphar) . Quercus. Palmae). steluţă). tot mai simplă în nervurile de ordin superior.B-la Salix.ceai ş. Ţesutul conducător al limbului este reprezentat prin nervuri. caracteristice majorităţii speciilor lemnoase. în celulele mezofilului se pot găsi cristale la diferite plante: A-la de oxalat de calc iu. F-la Alnus variaţii determinate de acţiunea factorilor de mediu.Nervura prinicipală proeminează mai puternic la faţa inferioară a limbului. astfel. bogate în cloroplaste. Mezofilul sau parenchimul limbului foliar este în totalitate sau în cea mai mare parte asimilator. stomatele sunt localizate în epiderma superioară şi frunzele se numesc epistomatice. stomatele se afla distribuite pe ambele feţe şi se numesc bistomatice. Legătura dintre fascicul şi mezofil este asigurată de endoderma unistrată. de tip lacunos la stânjenel (Iris) . fiind alcătuit din celule parenchimatice neregulate ca formă. cu floemul spre faţa inferioară şi xilemul spre cea superioară. parenchimul palisadic alcătuit dintr-un singur strat de celule scurte si cu spaţii mari între ele. Allium etc. dar mai sărace în cloroplaste decât celulele parenchimului palisadic. un număr mai mic de stomate. Fig. Fagus. tot mezofilul este alcătuit numai din celule izodiametrice. săbiuţă.). vâsc).în timp ce la plan tele a căror frunze au poziţie verticala (stânjenel. buzunare secretoare. La frunzele cu structură ecvifacială (eucalipt. găsindu-se numai câteva traheide. ţesutul mecanic reducându-se.Structura peţioIului La multe plante.). sclereide de Euonymus. Ţesutul palisadic este reprezentat prin unul sau câteva straturi de celule alungite perpendicular pe epiderma superioara. Ţesutul lacunos este localizat sub cel palisadic. relativ sărace în cloroplaste. La unele dicotiledonate şi la monocotiledonatele cu frunze lungi şi late. are un singur fascicul libero-lemnos. celulele conţinând cloroplaste.Poate fi omogenă. este însoţit de colenchim. fibre sclerenchimatice (ţesuturi mecanice).săbiuţă (Gladiolus) sau diferenţiată în ţesut palisadic sub epidermă şi ţesut lacunos spre centrul frunzei în cazul frunzelor fistuloase (Juncus. şi de regulă. La plantele acvatice submerse (Elodea. Myriophyllum etc. Thea sinensis . La plantele acvatice cu frunze natante (Nymphaea. Cyperacese. C-la diferite forme etc. frunzele fiind numite hipostomatice (Fig.118.117). garoafă. lasând între ele lacune aerifere. cordoanele mecanice sunt de natură sclerenchimatică (Poaceae. dispuse sub forma unor calote sau în jurul fasciculelor. măcris iepuresc. iar la frunzele cu structură omogenă (ferigi. La majoritatea plantelor dicotiledonate cordoanele mecanice sunt de natură colenchimatică şi se dezvoltă în special la faţa abaxială (inferioară) a limbului. stomatele sunt localizate în epiderma inferioară.a.

Rezistenţa peţiolului.Prezentaţi rolul frunţei şi originea filogenetică a acesteia. 1.Enumeraţi tipurile de Frunze metamorfozate. situat imediat sub epidermă şi de fascicule de fibre mecanice care însoţesc aparatul conducător. 3. Structura peţiolului se deosebeşte de a tulpinii prin monosimetrie şi polistelia frecventă. La peţiol. funcţioneaza un cambiu inelar care determină cresterea în grosime. 2. ţesuturile secundare nu se formează prea mult întrucât creşterea în grosime încetază odată ce frunza a ajuns la completa dezvoltare.susţinerea este asigurată de ţesutul colenchimatic. variabile ca număr (Fig.castan porcesc).I. Într-o secţiune transversală prin peţiol deosebim: epiderma. TEST DE AUTOEVALUARE NR.118).Prezentaţi structura anatomică a frunzei la gimnosperme şi angiosperme 73 .8. un parenchit cortical şi fascicule conducătoare liberolemnease colaterale închise. În peţialul frunzelor unor plante (Aescuius hippocastanum .Caracterizaţi frunza sub aspect morphologic şi enumeraţi principalele tipuri de frunze. 4.faţă de tulpină.STRUCTURA PEŢIOLULUI Ţesuturile peţiolului se diferenţiază în urma activităţii unui meristem intercalar situat la baza limbului sau mai rar la baza peţiolului.

unde nucleul nu este individualizat morfologic. fie prin spori.). prin înmulţire.Înmulţirea vegetativă naturala este frecventă la cormofite şi se realizează prin numeroase modalităţi. înmulţirea se realizează prin sciziparitate.ÎNMULŢIREA PLANTELOR Înmulţirea este una din însuşirile fundamentale ale materiei vii şi constă în capacitatea fiinţelor de a da naştere la urmaşi asemănători cu genitorii lor. Din punct de vedere morfologic se pot distinge trei moduri de înmulţire la protocariote: a) diviziunea celulelor în interiorul coloniei.În afară de acestea lichenii se pot înmulţii şi prin fragmente de tal sau prin formaţiuni speciale numite soralii.000. 5. La multe specii de Spermatophyta. tuberule). Prin înmulţirea organismelor vegetale se asigură perpetuarea speciilor şi permanenţa vieţii de pe planetă. ÎNMULŢIREA VEGETATIVĂ (ASEXUATĂ) Reprezintă însuşirea pe care o au unele plante de a produce un organism nou pornind de la un organ vegetativ.La Diatomeae. dar în natură nu exista niciodată toate condiţiile necesare înmulţirii infinite. brune (Phaeophyta) şi la algele verzi (Chlorophyta).000 la plopul alb (Populus alba). c) dispersia de elemente aflate în stare latentă (hormociste ca la Nostoc). înmulţirea vegetativă are loc prin înmugurire sau prin rizomorfe (mănunchiuri de micelii cu creştere nelimitată). şi se înmulţeşte prin sciziparitate. rezultă un număr mare de descendenţi capabili să repete ciclul de evoluţie al formelor parentale.La ciuperci talul este un miceliu format din hife iar înmulţirea vegetativă cea mai simpla este fragmentarea talului. ca la Armillaria mellea (ghebe). roşii (Rodophyta). 2. de la un grup de ţesuturi sau chiar de la o celulă.a. ca la drojdii (Saccharomyces). Dintr-un individ sau dintr-o pereche de indivizi. În cazuri mai rare.dintre care amintim: 1. prin fragmentarea talului la cele pluricelulare. caracteristică multor plante acvatice (Elodea.000 la traista ciobanului (Capsella bursa pastoris ) şi aproximativ 28. dar cel mai adesea prin celule specializate numite spori.Înmulţirea vegetativă are loc prin sciziparitate la algele unicelulare. tulpini subterane (bulbi. procedeu aplicat în cultura ciupercilor.(Bacteriophyta) şi alge albastre (Cyanophyta). a.Prin organe vegetative şi se realizează în diverse moduri:prin stoloni. imobili sau aplanospori la toate celelate ciuperci. 74 . având loc o diviziune indirectă şi o reprodu cere sexuată. numite propagule. si pot fi: flagelaţi sau zoospori la ciupercile inferioare. 4. Înmulţirea vegetativă este un proces normal.La lichenialga din componenţă nu manifestă sexualitate.La muşchi (Bryophyta). nucleul este individualizat. ÎNMULŢIREA VEGETATIVĂ LA PLANTELE INFERIOARE 1. alge galben-brune (Chrysophyta).tuberculi. lăstari. numărul seminţelor produse de un individ este foarte mare: loo la păpădie (Taraxacum officicinale). Gama formelor de înmulţire în lumea plantelor este de o mare diversitate. de la un fragment de organ. ÎNMULŢIREA VEGETATIVĂ LA PLANTELE SUPERIOARE Regenerarea la plantele superioare poate avea loc prin înmulţire vegetativă naturală (spontană) şi artificială. larg răspândit în lumea plantelor. toate părţile organismului sunt capabile sa formeze organe speciale de înmulţire vegetativă.rizomi).Fragmentarea. motiv pentru care acest tip de înmulţire mai este numit şi regenerare . circa 38. 2. muguri tuberizaţi (bulbi. Ciuperca se înmulţeşte sexuat şi asexuat. drajoni. Lemna ş. b) dispersia de celule sau fragmente de colonii (hormogonii ca la Oscillatoria). Sporii se întâlnesc la toate grupele de ciuperci. 3. putând fi grupata în două categorii principale: înmulţirea asexuată (vegetativă) şi înmulţirea (reproducerea) sexuata.Salvinia.La bacterii .

REPRODUCEREA SEXUATĂ În urma procesului de unire (fecundaţie) a două celule de sex contrar (gametul mascul şi cel femel). ci conţinutul nediferenţiat al gametangilor plurinucleaţi se fuzionează. amintim: endosporii. Sporii pot fi haploizi (cu ''n" cromozomi) şi diploizi (cu ''2n" cromozomi).altoirea cu ramură detaşată (prin copulaţie . dar cele mai frecvente sunt: altoirea prin apropiere sau alipire. ca de exemplu ascosporii de la Ascomycetae. Metodele de altoire sunt numeroase şi variate. uneori şi cu organite de mişcare.După formă. asemănătoare (izogameţi). exosporii. fecundaţia se numeşte oogamie. sporii pot fi: izospori (egali ca formă şi mărime) şi heterospori. se formează o celulă specializată. dar cu formă exterioară. motiv pentru care fecundatia se numeşte sifonogamie. Pteridophyta şi la unele Gymnospermae mai puţin evoluate. Din gama largă a modalităţilor de înmulţire vegetativă artificială cităm: butăşirea (frecvent utilizată în silvicultură.Somatogamia constă în faptul că conţinutul a două celule vege-tative copulează şi se întâlneşte la ciupercile superioare (Basidio-mycetes). microgametul sau anterozoidul. prevăzuţi cu cili sau flageli (frecvenţi la plantele inferioare).Gametangiogamia este un tip particular de fecundatie. care constă în unirea a doi gameţi de sexe diferite. mărime şi strutură. 4. denumită portaltoi).Izogamia. despicătura. la muşchi.b. 1. Dintre numeroasele tipuri de spori. Când gameţii sunt identici sub aspect morfologic se numesc izogameţi iar când sunt inegali din punct de vedere morfologic se denumesc heterogameţi sau anizogameţi. TIPURI DE FECUNDAŢIE După forma şi dimensiunile gameţilor se disting mai multe tipuri de fecundaţie. Gameţii se formează în celule speciale numite celule mame sau gametangi. cel femel fiind mai mare. La spermatofite grăuncioarele de polen. Fecundaţia constă din fusionarea protoplasmelor celor doi gameţi (plasmogamie) şi apoi contopirea celor doi nuclei sau cariogamia. spori imobili. unde gameţii femeli sunt mai mari şi imobili. lipsiţi de flageli sau cili (la ciupercile superioare. adică inegali. întâlnită la Fucus. iar sacul embrionar este macrospor. licheni.Când macrogametul (oosfera) este imobilă şi închisă în gametange. muşchi. deci celulele sexuale sunt haploide. sporii mobili (zoosporii). macrogametul sau oosfera este mai voluminos şi imobil faţă de gametul mascul. caz în care nu se formează gameţi. 75 . care este mai mic. Obişnuit. Vaucheria dintre alge. gametul femel. cu nucleu.Heterogamia (anizogamia). numită ou sau zigot. ferigi. în urma meiozei.formaţi într-o anumită etapă a dezvoltării individuale a organisemelor şi care în condiţii favorabile de mediu formează noi plante.Înmulţirea vegetativă artificială este făcută de om şi se bazează pe capacitatea de regenerare a plantelor. 3. ferigi etc. mobil sau imobi1. diploidă. iar cei masculi mai mic. Sporii pot fi obligatorii pentru desfăşurarea ciclului evolutiv al plantei (la multe ciuperci. pomicultură ş1 horticultura) . La gymnospermele evoluate si la angiosperme microgameţii sau sper-matiile ajung la oosferă prin intermediul tubului polenic. citoplasmă. f iind numit spermatie. mobil sau imobil. care se formează la exteriorul unor celule sau organe (bazidiosperii şi conidiile de la ciuperci). sporii de la speciile de Mucor (mucegai) şi sporii de la muşchi ori ferigi. iar microgamstul (anterozoidul sau spermatozoidul) este imobil. reprezentând încheierea ciclului de dezvoltare parental şi începutul celui filial. ÎNMULŢIREA ASEXUATĂ PRIN SPORI Sporii sunt celule germinative izolate. pe o plantă care are rădăcini.) sau facultativi (sporii de rezistenţă la bacterii etc). formaţi în interiorul unor celule sau al unor organe sporogene. la Bryophyta.marcotaiul şi altoirea (procesul de grefare a unui butaş sau mugure numit altoi. întâlnită la plantele mai evoluate. sunt microspori. sub coajă) şi altoirea cu mugure detaşat. 2.

în timp ce începând cu briofiţele ciclul de dezvoltare va fi haplodiplofazic. fiind numită şi gameto-fit. cât şi o specializare din ce în ce mai crescută a procesului de fecundaţie si a derulării ciclului dezvoltare. unde planta este diploidă (2 n) iar faza haploidă este redusă la gameţi.reprezentând planta adaptată la viaţa terestră. 2. Acest ciclu de dezvoltare hapiefazic se întâlneşte la unele alge şi la ciupercile inferioare.Plante diplobionte. Pe măsura avansării pe scara evolutivă are loc o tendinţă de reducere a gametofitului şi o creştere a duratei sporofitului. ferigi şi sperrnatofite . Zigotul este dipioid.ALTERNANŢA DE FAZE (GENERAŢII) În ciclul de dezvoltare al plantelor cu sexualitate au loc două fe-nomene importante: fecundatia. din care prima fază halpoidă (gemetofitul) şi reprezintă acea parte a plantei care este purtătoare de gameţi. Acest ciclu se întâlneşte la plantele mai evoluate: alge brune muşchi. care începe cu meioza şi se încheie cu fecundatia. La talofite se întâlnesc toate tipurile de cicluri de dezvoltare. numită încă şi spo-rofit. 76 . care dublează numărul de cromozomi al speciei si meioza. reprezentând partea plantei care are celule le cu nucleu diploid şi care poartă şi celule speciale care au suferit meioza. spori ce vor genera o nouă planta haploidă. 3. deci cu două faze vegetative. Meioza urmează imediat după fecundatie şi din zigotul dipioid se forează patru spori care dau naştere la indivizi haploizi. formânduse. faza diploidă sau diplofaza (2n). iar cea de a doua fază este diplofaza sau sporofitul. Acest tip de ciclu se întâlneşte la algele unicelulare (Diatomeae).Plante haplobionte. la cele pluricelulare (Fucus) şi la drojdii. fază în care se formează gameţi. organismele pot fi clasificate în: 1. În cursul evoluţiei plantelor se evidenţiază un progres evolutiv sub aspectul structurii generale şi morfologiei. şi respectiv.Plante haplo-diplobionte.Aceste fenomene împart ciclul vital în două faze distincte: faza haploidă sau harlofaza (n). cu o alternanţă regulata între faza haploidă şi faza diploidă. f orma şi modul de organizare al celor două faze la diferite grape de plante. provenind din unirea celor gemeţi. ce începe cu fecundatia şi se încheie cu meioza. în urma căreia se reduce la jumătate numărul de cromozomi. Cele două faze se succed în mod regulat iar procesul se numeşte alternanţă de faze sau de generaţii. cu aparatul vegetativ haploid şi starea diploidă redusă la zigot. După durata. formându-se spori.

Taxus.Înteriorul grăunciorului de polen este ocupat de o ce1ulă mare. 2.C-solz secţ. 3.prin stamină.119) se găsesc la vârful unor ramuri. delimitându-se astfel doi saci cuaer. br-bractee. s.care sufera meioza. Florile femele (Fig. grupate în inflorescenţe simple. Florile mascule la pin: Fig. nudă. dispuse la extremitatea ramurilor. Conul are o structură complexă. polenici deschişi.s.se prezintă structura florii la pin (Pinus sylyestris).120) sunt grupate în conuri.p cameră polenică. şi dioice (pe indivizi diferiţi) ca la Cycas. 2.prim-endosperm primar. celulă vegetativă. lipită de două celule protaliene.br-bractee.Descrieţi alternanţa de generaţii. Reprezentanţii actuali ai gimnospermelor sunt arbori sau arbuşti. numită celulă vegetativă şi de o celula generativă (anteridială). B-floare masculă. REPRODUCEREA LA GYMNOSPERMAE Gymnospermele sunt plante evoluate care au flori şi sămânţa dezvelită.vnuc-nucelă. numiţi grăuncioare de polen.în timp ce la Taxus sunt 5.c-solz carpeler.c. 1.E-ovul.9.Ce este reproducerea sexuată ş ice tipuri cunoaşteţi.prin floarea masculă. La baza florilor se găsesc bractei protectoare . Ginkgo etc. . micropil. .dispuşi în spirală.a.ovtransv. D-stamină cu saci carpelar cu ovule.m.TEST DE AUTOEVALUARE NR. ca nucleu voluminos. cu flori unisexuate.long.s-sac i polenici. 1.la Cucressus 2-4. În interiorul sacilor polenici se diferentiază un arhesporiu (celule mame ale grauncioru lui de polen). cu referiri şi la alte gimnosperme.a-saci cu aer. a-axa ovul. Picea. sub care se află camera polenică.la Juniperus 4-6. dublaţi la exterior de bractei (solzi sterili). În interiorul ovulului se găseşte un ţesut trofic numit nucelă. Grăunciorul de polen are un perete dublu (exina şi intina).Hi-micropil. fiecare cu un integument. Celula anteridială la Cycadales şi ginkgoales dă naştere la anterozoizi ciliaţi. Fiecare floare mascula prezintă un ax pe care se dispun în spială solzi (stamine).end. omolog eu sacul embrionar de la angiosperme.-celule protaliene.B-inflorescenţă în secţ. formându-se tetraspori haploizi (microspori). astfel pe un ax se găsesc numeroşi solzi fertili (carpele). Florile pot fi unisexuat monoice la Pinus.arh-arhegon.n. care în părţile laterale sunt îndepărtate una de alta. Florile femele la pin: A-inflorescentă A-Inflorescenţa masculă.în care prin meioză. îtrerupt la partea superioară de o deschidere numită.c.p.g—celulă generativă . Fig. Larix ş.119. Abies.long.F-grăuncior de polen.D-bractee şi carpelă în secţ .c.Florile bărbăteşti la pin (Fig. Pe faţa superioară solzi carpelari poartă câte doua ovule. cu frunze aciculare şi persistente.Definiţi şi explicaţi tipurile de înmulţire a plantelor. Cfemelă (con). I.120. În cele ce urmează. în general. La pin pe faţa inferioară a solzului se găsesc doi saci polenici (microsporangi). numite amenţi sau conuri. La completa 77 . inflorescenţei.E-secţ. transv. plecînd de la o celula subepidermică a ucelei se vor forma patru macrospori din care trei se resorb iar cel inferior se dezvoltă şi va genera endospermul primar.

din care se va dezvolta unul singur. La finele celui de al doilea an. în timp ce la Taxus trei verticile de carpele învelesc un singur ovul terminal. adică în intervalul de 1-5 luni de la polenizare. care înveleşte sămânţa de la Taxus baccata. va fi împins în endospermul primar. iar la Gnetales floarea este alcătuită dintr-un ovul fără arhegoane diferenţiate.. formând tubul polenic care avansează prin nucelă până la gâtul arhegonului. Formarea endospermului primar la pin: nuc-nucelă. urmate de diferenţierea pereţilor celulari. cu câte o mică aripioară. reprezentat de planta însăşi. tintegument. La pin. larice etc. Din cele patru primordii embrionare vor rezulta patru embrioni (poliembrionie vegetativă). formând un ţesut nutritiv. cele două spermatii sunt inegale şi oosfera este fecundată de spermatia cea mai voluminoasă. mai multe cotiledoane şi un muguraş. duşi de vânt şi ajung prin micropil în camera polenică.Polenizarea ai fecundatia.121. structură complexă şi durată lungă. Alternanţa de faze. 4. molid. fiecare alcătuit din câte o oosferă mare şi un număr de celule ale gâtului. end-endosperm primar. i-celula mamă a endospermului primar. formându-se macroprotalul pluricelular sau endospermul primar (Fig. care se resoarbe. scufundate în ţesutul protalian (endospermic). 6-arhegoane. În faza iniţială din diviziunile zigotului se formează patru etaje de celule suprapuse. se formează în urma proliferării celulelor inferioare ale tegumentului seminal. La Abies balsamea şi Ephedra campylopoda. un fel de endosperm secundar (caz de dublă fecundaţie). brad. iar arilul roşu (formaţiunea cărnoasă). 78 . m-micropil. care prin diviziuni ulterioare dă naştere la oosferă. Sporofitul are dimensiuni mari. fiind împrăştiate de vânt. sunt apte în acest stadiu de dezvoltare pentru fecundaţie. La Abies. La Cycas embrionul are 1-2 cotiledoane. iar la Pinus până la 12 cotiledoane. 5. Se aseamănă cu sacul embrionar de la angiosperme prin faptul că macrosporul. fecundaţia are loc după maturarea oosferei. Conurile cu solzii lignificaţi de la pin. La Araucaria şi Taxus. Arhegoanele rudimentare. al primordiilor embrionare. Aici germinează. tulpiniţă. La pin se găsesc două arhegoane. Fig. La Ginkgo floarea femelă are două carpele cu câte un ovul ortotrop. iar celălat se resoarbe. se menţine în cuprinsul nucelei şi sunt persistente învelişurile exo. la Gnetales şi Taxus 2. 1-7 faze în dezvoltarea endospermului primar. iar cealaltă se uneşte cu celula superioară (ventrală). încă de la început se formează numai un singur embrion. conturat.şi endosporului. cele cărnoase de la ienupăr. Fecundaţia este o sifonogamie simplă (gameţii masculi sunt imobili). una din spermatii fecundează oosfera. care domină aproape întreg ciclul vital. Embrionul este alcătuit din: rădăciniţă. La polul micropilar al endospermului.dezvoltare endospermul primar are o alcătuire mai complicată dar se recunoaşte evident structura gametofitului femei de la ferigile heterosporee (Selaginella). Grăunciorii de polen la maturiritate prin crăparea sacilor polenici sunt puşi în libertate. Pseudotsuga. Gimnospermele sunt plante haplodiplo bionte.121). vârful tubului polenic se gelifică iar unul dintre gameţi ajunge la oosferă cu care se uneşte şi formează zigotul. Din zigot ia naştere embrionul iar din ovul sămînţa. se îndepărtează şi seminţele se desprind de pe solzi. din care etajul inferior. Larix. Picea. În interiorul macrosporului au loc mai multe diviziuni libere.Glametofitul mascul este reprezentat prin grăunciorii de polen iar cel femel prin macrospori şi protal (endosperm primar) în care se găsesc arhegoanele. Celula spermatogenă prin diviziune dă naştere la două celule spermatice sau gameţi. suferind o diviziune din care rezultă: celula mamă a gâtului şi celula centrală. La contactul cu gâtul arhegonului. 3.Transformări post fecundaţie. unele celule ale acestuia devin celule mame ale arhegoanelor. la pin. sunt interpretate ca organe fructiforme. În timpul formării tubului polenic celula vegetativă se consumă iar celula generativă se divide dând naştere la o celulă spermatogenă şi una dislocatoare. solzii carpelari lignificaţi.

ranunculaceele etc. Corylus. Carpinus. care au flori mari. ALCĂTUIREA FLORII Florile angiospermelor sunt unisexuate sau bisexuate (hermafrodite). din care: unele sterile (transformate în petale şi sepale) şi altele fertile (specializate pentru reproducerea sexuată: stamine şi carpele). Fagaceae. care aveau flori hermafrodite. Parkin. Warning. Această teorie are însă o circulaţie mai redusă. Plantele cu flori unisexuat monoice au pe acelaşi individ atât flori mascule. dispuse spirociclic. După teoria telomică. cu flori unisexuate şi inflorescenţe amentiforme (fam. CONCEPŢII ASUPRA ORIGINII FLORII Asupra originii florii s-au emis mai multe teorii. bazate pe dovezi fitopaleontologice. provenit din concreşterea carpelelor.susţinută de Bessey.m. calea urmată a constat în: micşorarea receptaculului. După această teorie cele mai primitive angiosperme sunt magnoliaceele. trioice şi poligame.TEST DE AUTOEVALUARE NR. Hallier.10. I. hermafrodite.). Juglans ). consideră că floarea este un con modificat. . De asemenea. care emite teoria foliară. Plantele cu flori unisexuate pot fi: monoice. 79 . formatoare de gameţi. dioice. în formă de con şi au periant. De asemenea. Un alt argument de primitivitate este prezen. Marea majoritate a angiospermelor (75-78 %) au flori hermafrodite. 1. cât şi flori femele (Alnus. Sporofitul este foarte dezvoltat şi domină aproape întreg ciclul vital iar gametofitul este mai redus decât la gimnosperme.Care sunt modificările post fecundaţie? REPRODUCEREA LA ANGIOSPERMAE Angiospermele sunt cele mai evoluate plante şi au rol preponderent în alcătuirea învelişului vegetal al pământului. Teoria euanţiei sau a florii adevărate. După această teorie plantele lemnoase apetale. stamine şi carpele.a. floarea ar fi alcătuită dintr-un complex de axe lăţite si modificate. Organele reproducătoare.Descrieţi florile mascule şi graunciorul de pollen de la pin. pro tejate de învelişuri. Quercus. Engler.Explicaţi pilenizarea şi fecundaţia la gimnosperme. petale. Printre caracteristicele cele mai importante ale angisospermelor relevăm faptul că ovulele sânt închise în ovar. În evoluţia florii primitive. floarea ar fi un lăstar neramificat şi metamorfozat. 4.Descrieţi florile female la pin şi prezentaţi alcătuirea ovulului 3. consideră că floarea angiosperme lor derivă din simplificarea inflorescenţei unor gimnosperme evoluate (Gnetales) considerându-se stamina şi carpela omoloage cu o floare apetală. Teoria pseudanţiei sau a florii false (Wettstein. Wieland ş. reducerea numărului pieselor florale şi trecerea la dispoziţia ciclică a acestora. sunt localizate într-o structură caracteristică numită floare. 2. iar frunzele în sepale. ş.) ar fi cele mai primitive. un progres evolutiv este şi apariţia ovarului inferior. Plantele lemnoase apetale sunt considerate ca angiosperme evoluate iar simplificarea florii ar fi ceva secundar. după fecundaţie. Juglandaceae etc. la care vârful axului s-a transformat în receptacul. ovarul se transformă în fruct iar ovulul în sămânţă. După această teorie floarea angiospermelor ar deriva din cea a gimnospermelor primitive (Beainettitales). După Goethe. Arber. mai mult discutate fiind cea a euanţiei şi cea a pseudanţiei.a. Fagus. întotdeauna închisă în fruct. de unde şi denumirea de Angiospermae dată acestui grup de plante. specializat pentru formarea spoirilor şi gameţilor iar elementele florii ar reprezenta frunze modifocată. cel mai adesea. cu un număr mare de stamine şi carpele.ţa traheidelor în lemnul magnoliaceelor. Betulaceae.

Plantele cu flori unisexuat dioice au florile mascule pe unii indivizi şi cele femele pe alţi indivizi, ca la Salix, Humulus (hamei). Urtica (urzică) . Plantele trioice au florile mascule pe unii indivizi, florile femele pe alţi indivizi şi cele hermafrodite pe a treia categorie de indivizi, ca de exemplu la Saponaria officinalis (săpunariţă), Silene (guşa porumbelului) etc. Plantele poligame au pe acelaşi individ flori mascule, flori femele si flori hermafrodite, aşa cum întâlnim la Veratrum (ştirigoaie), Garex (rogoz). O floare tipică (Fig.122) are următoarea alcătuire: receptacul, învelişuri florale şi organe reproducătoare. Receptaculul sau axul florii reprezintă partea umflată a pedunculului pe care se însera în sens acropetal 5 sau 4 verticile de frunze modificate (sepale, petale, stamine şi carpele). Învelişurile florale sunt reprezentate prin sepale care alcătuiesc caliciul şi petale a căror totalitate formează corola. Organele de reproducere sunt reprezentate prin stamine care alcătuiesc androceul şi carpele ce formează gineceul. Când din floare lipseşte unul sau mai multe verticile, acestea se numesc incomplete Dispoziţia pieselor florale este caracteristică pentru anumite grupe de plante şi se disting trei tipuri de flori: spirociclice, la care toate părţile florale sunt dispuse pe receptacul după o linie spirală ca la Magnoliaceae şi unele Ranunculaceae; hemiciclice, la care învelişul floral este dispus Fig.122. Schema organizări unei flori la în verticil iar organele reproducătoare în spirală, aşa cum se angiosperme :r-receptacul; Sp-sepale; întâlneşte la unele Ranunculaceae (Caltha, Ranunculus, pet-petale; a-antere; ov-ovar; o-ovul; Trollius etc.) şi ciclice ca la majoritatea speciilor de p-polen; tp-tub polenic;st-stil; sgangiosperme, când părţile florale se dispun pe mai multe cercuri stigmat. concentrice. După numărul ciclurilor dintr-o floare, acestea pot fi: monociclice (Salix, Fraxinus), diciclice,trieiclice (Acer), tetraciclice(Ligustrum, Euonymus s.a. ).pentaciclice (Geranium),Ultimele două categorii sunt foarte frecvente la angiosperme. După numărul pieselor florale ce alcătuiesc un ciclu florile pot fi: dimere, trimere, tetramere, pentamere, hexamere şi polimere. Simetria florilor poate fi; radiară, florile numindu-se actinomorfe, tipul predominant la angiosperme; bilaterală (Bicentra spectabilis) şi monosimetrică, caz în care florile sunt zigomorfe, ca la fam. Fabaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae etc.Rar se pot întâlni şi flori asimetrice,ca la Canna incica. Ontogenetic ,părţile florale se diferenţiază din primordiile unui mugure floral.

INFLORESCENŢE
Dispoziţia florilor pe tulpină, în general, constituie un caracter constant în cadrul grupelor sistematice şi depinde de tipul de ramificare al tulpinii. Florile pot fi solitare în cazul când tuplinile sunt neramificate (Galanthus, Tulba, Narcisus ş.a.) sau grupate mai multe împreună, formând inflorescenţe simple ori compuse. După modul de creştere în lungime a axei principale, prezenţa sau absenţa pedicelilor florali, se deosebesc inflorescenţe monopodiale, racemoase sau nedefinite şi simpodiale, cimoase sau definite. a.Inflorescenţe monopodiale (Fig.123). Axul principal are creştere continuă, iar axele laterale mai puţin dezvoltate se termină cu o floare şi îflorirea are loc succesiv de la baza axului spre vârf, precum şi în mod centripet. Dintre inflorescenţele monopodiale simple larg răspândite sunt: Spicul,alcătuit dintr-un ax lung, pe care se dispun flori sesile(Plantago). Spicul cu axa principală flexibilă, pendentă şi cu flori unisexuate se numeşte ament sau mâţişor,aşa cum întâlnim la Salix, Populus, Betula, Corylus, Quercus, Juglans ş.a. Racemul, pe axul principal se dispun flori pedunculate, înserate altern şi la diferite niveluri (la Prunus padus - mălin, Robinia pseudacacia - salcâm, Capsella bursa pastoris - traista ciobanului etc). Corimbul este asemănător cu racemul numai că florile au pedicelii de lungimi diferite şi ajung să fie 80

aproape la acelaşi nivel, de exemplu: Prunus mahaleb (vişin turcesc), Pyrus pyraster (păr pădureţ), Spiraea ulmifolia (cununiţă) ş.a.

Fig.123. Inflorescenţe monopodiale (A) şi simpodiale (B): l-spic; 2-racem; 3-corimb; 4-umbelă; 5 - spadice; 6-capitul; 7-calatidiu; a-dicaziu; b1 şi b2-monocaziu; c-pleiocaziu. Spadixul, se aseamănă cu spicul, numai că axa principală este puternic îngroşată şi pe ea se însera flori sesile, unisexuate, protejate de o frunză modificată (hipsofilă) numită spată, ca la Calla palustris, Arum macuiaturn (rodul pămîntului), Typha (papură). Tot spadice este considerat şi ştiuletele (inflorescenţa femelă) de la porumb, dar care este învelit de mai multe hipsofile numite pănuşi. Umbela se caracterizează prin faptul că pedunculii florali de aceiaşi lungime, înseraţi în acelaşi loc, dispun florile la acelaşi nivel. Bracteile de la baza florilor alcătuiesc involucrul, de exemplu: Cornus mas (corn), Prunus avium (cireş păsăresc), Primula (ciuboţica cucului) etc. Capitulul are axa scurtă, îngroşată, globuloasă sau disciformă, uneori cu un involucru la bază, pe care se dispun flori sesile sau scurt pedicelate, ca la speciile de Trifolium, Eryngium, Scabiosa etc. Calatidiul (antodiul) este asemănător cu capitulul, dar axa lăţită are formă disciformă sau convexă şi totalitatea bracteilor alcătuiesc involucrul. Calatidiu convex întâlnim la Matricaria (muşeţel), iar sub formă de disc la Taraxacum officinale (păpădia), Bellis perennis (bănuţi) şi la alte multe specii de Asteraceae. Inflorescenţele monopodiale pot fi şi compuse (homotactice),caz în care axa principală se ramifică de mai multe ori iar florile sunt purtate de axele secundare, adică sunt formate din inflorescenţe simple de acelaşi tip. Dintre cele mai principale amintim; racemul compus ca la Vitis sylvestris, corimbul compus la Sorbus aucuparia (scoruş de munte), umbelă compusă la majoritatea speciilor din fam.Apiaceae, calatidiu compus la Leontopodium alpinum (floarea de colţ), spic compus ca la Agropyron repens (pir), Hordelymus europaeus (orz pădureţ) etc. Când spiculeţele sunt lung pedunculate inflorescenţa se numeşte panicul, ca de exemplu: Agrostis stolohifera (iarba câmpului), Cala-magrostia arundinacea (trestioară), Avena fatua (odos), specii de Bromus (obsidă), de Festuca (păiuş) ş,a. b.Inflorescenţe simpodiale (Fig.l23,B). Axul principal are o creştere definită, se termină cu o floare şi la fel şi axele secundare. Apariţia florilor se face succesiv, de la vârf spre bază şi centrifug. Frecvent se întâlnesc trei tipuri de inflorescenţe simpodiale simple: monocaziul sau cima unipară, dicaziul sau cima bipară şi pleiocaziul sau cima mulţipară. Monocaziul se caracterizează prin faptul că ramificaţiile apar unilateral, terminându-se cu o floare şi prezintă mai multe variante: cima scorpioidă la fam.Boraginaceae. cima helicoidală la Gladiolus (săbiuţă), cima în evantai la speciile genului Iris (stânjenei) şi cima secere sau drepaniul la fam.Juncaceae. Dicaziul are axa principală terminată cu o floare, iar sub ea, de la primul nod pornesc două ramuri opuse, mai lungi ca axa principală, terminate cu o fioare, ramificare care se continuă în acelaşi mod, deci apare o falsă dichotomie. Acest tip de inflorescenţă se întâlneşte la fam. Caryophyllaceae (Stellaria holosteia). 81

Pleiocaziul se caracterizează prin faptul că sub axa principală se dezvoltă mai multe ramuri secundare, dispuse în verticil şi care se pot ramifica la fel, ca de exemplu la Fam.Euphorbiaceae, Crassulaceae, Butomaceae etc. Inflorescenţele simpodiale pot fi şi compuse sau homotactice: cincin compus la Heliotropium europaeum (vanilie de câmp), dicaziu compus (Silene, Saponaria). pleiocaziu compus la Sambucus ebulus (boz). În natură se întâlnesc şi inflorescenţe compuse, mixte, polimorfe sau , heterotactice,alcătuite din diferite tipuri de inflorescenţe sim-ple, simpodiale sau monopodiale. Spre exemplificare, cităm: racem de umbele la Hedera helix, racem de calatidii la Petasites hybridus (captalan), corimb de calatidii la Achillea millefolium (codiţa şoricelului), umbelă de spice ca la Cynodon dactylon (pir gros), panicul de alatidii la Artemisia absinthium (pelin alb), dicazii de monocazii la Tilia tomentosa (tei argintiu), spice de dicazii ca la Carpinus betulus (carpen), amenţii de dicazii la speciile de Alnus şi Betula etc.

REPREZENTAREA GRAFICĂ A FLORII
În scopul uşurării studiului comparativ al organizării florii la diferite grupe de plante s-a introdus reprezentarea grafică prin formule şi diagrame.

Fig.124. Tipuri de diagrame florale:1 - la Ranuculus; 2 - Pyrus pyraster; 3 - Corydalis; 4 - la Liliaceae.

Fig.125.Tipuri si forme de caliciu: 1- dialisepal; 2- gamosepal şi infundibuliform; 3- caliciu din perişori; 4- caliciu acrescent; gr- campanulat; 6- urceolat; 7- globulos a.Formula florală este reprezentarea grafică a organizării florii cu ajutorul unor litere, cifre şi diferite semne convenţionale. Prin litere sunt notate ciclurile de piese florale (K=caliciu, C=corola, A=androceu, G=gineceu, P=perigon), iar prin cifre se notează numărul pieselor dintr-un ciclu. Semnul ,,∞" se foloseşte în cazul când numărul pieselor dintr-un ciclu este nedeterminat. Două cicluri de acelaşi fel se leagă între ele prin semnul „ + '', iar lipsa cu „ o ''. Elementele concrescute din cadrul aceluiaşi ciclu se pun între paranteze obişnuite „()'', iar verticilele concrescute între ele se închid cu paranteze mari ,,[]''. În cazul florilor actinomorfe, în faţa formulei florale se pune o steluţă „*",iar când sunt zigomorfe se pune semnul „%''. Dacă ovarul este inferior, deasupra cifrei ce reprezintă numărul de carpele se pune o liniuţă, iar în cazul celui superior, liniuţa se pune sub cifre. Dispoziţia spirociclică a părţilor florale se notează prin semnul „<@>. În cazul florilor bisexuate se foloseşte semnul „o", iar pentru cele unisexuate semnele :♂= masculecule,♀ = femele. Pentru exemplificare redăm în continuare câteva formule florale: tei *K5C5A∞G(5) măr pădureţ *K5C5A∞G(5) ; nuc 82

- P2+2A6-20,P2+2G(2); lemn câinesc *K(4)C(4)A2G(2) ; salcâm %K(5)C5A(9)+1 ; Lamium maculatum (urzică moartă) %K(5)C(5)A2+2G(2) ;Liliaceae: *P3+3A3+3G(3). b.Diagrama florală este proiecţia schematică a florii într-un plan perpendicular pe axul florii,piesele florale fiind redate prin diferite semne convenţionale. Ţinându-se cont de simetria florii, de dispoziţia şi numărul părţilor florale, în cazul florilor cu piese dispuse ciclic se figurează punctat atâtea cercuri câte cicluri există; la floarea cu piese dispuse spirociclic se figurează o spirală (Fig.124).Pe cicluri sau pe spirală se figurează părţile florale şi numărul lor,începând de la exterior, cu sepalele şi se continuă spre interior. Axul florii se figurează printr-un cerculeţ deasupra diagramei, iar bracteea sau hipsofila sub diagramă. Sepalele se reprezintă prin arcuri carenate, petalele prin arcuri necarenate, staminele prin secţiuni transversale schematice ale anterei iar carpelele prin secţiuni transversale schematice ale ovarului, evidenţindu-se numărul carpelelor, al locurilor şi tipul de placentaţie. In cazul unor părţi rudimentare se figurează prin puncte, iar pentru cele dispărute se pune semnul „x”. Concreşterea diferitelor piese florale se indică prin arcuri de legătură.

MORFOLOGIA ŞI ANTOMIA FLORII
Axa florii este un microblast cu creştere definită, având extremitatea superioară umflată, lăţită, alungită , scobită şi numită receptacul, iar internodul situat sub floare, când există se numeşte peduncul sau pedicel floral. Receptaculul poate avea diferite forme: de cupă, numit şi hipanţi (Rosa canina, Prunus avium), de disc (Fragaria vesca), de butelie (Galanthus nivalis), conic (Ranunculus) sau este plat (Spiraea) etc. Pe receptacul se dispun tocate elementele florale. Periantul sau învelişurile florale, cuprinde de obicei două cicluri de piese florale distincte: caliciul (totalitatea sepalelor) şi corola (totalitatea petalelor), caz în care se numeşte dublu. În cazul când elementele periantului sunt asemănatoare, numite tepale, acestea formează perigonul sau periantul simplu. Perigonul poate fi: petaloid (Galanthus, Convallaria, Scilla etc.), sepaloid (Luzula, Rumex, Urtica ş.a.). Tepalele perigonului pot fi libere (Scilla bifolia, Lilium martagon) sau concrescute între ele ca la Convallaria majalis (lăcrămioară), Muscari racemosum (ceapa ciorii), Polygonatum latifolium (pecetea lui Soloaon) etc. La unele plante perigonul este alcătuit din frunzişoare înguste şi păroase ,fie din peri lungi (cazul speciilor de Eriophorum - bumbăcariţă), iar la alte specii lipseşte complet (Salix, Fraxinus etc). Caliciul (Fig.125), reprezintă totalitatea sepalelor, care sunt frunze modificate, obişnuit verzi şi localizate în verticilul periferic. Sepalele pot fi, la unele plante, reduse la perişori, dinţi sau ţepi, iar la altele sunt viu colorate (caliciu petaloid ca la Tulipa,Iris). Sepalele pot fi libere între ele iar caliciul este numit dialisepal ca la Brassicaceae, Ranunculaecae, Rosaceae, Apiaceae etc., ori concrescute şi se numeşte gamosepal, aşa cum este cazul fam. Campanulaceae, Gentianaceae, Lamiaceae, Primulaceae, Solonaceae ş.a.

Fig.126. Tipuri de corolă: l-dialipetală; Fig.127. Morfologia unei stamine: 2-gamopetală şi campanulată; f-filament staminal; an-anteră;cn-conectiv; 3-hipocrateriformă . şl-şanţ lateral; şm-şanţ median;th-teca. Caliciul gamopetal poate fii tubulos (Manthus),infundibuliform (Primula),campanulat (Gentiana), urceolat (Hyosciamus niger -măsălariţă), globulos (Silene) etc. După tipul de simetrie, caliciul este actinomorf (ex. la fam. Primulaceae , Boraginaceae ) sau 83

zigomorf (fam. Fabaceae, Lamiaceae), iar după durată poate fi: caduc în timpul înfloririi, după fecundaţie sau persistent pe fruct până la maturarea acestuia (Pomoideae, Solonaceae), mai rar acrescent, învelind fructul ca la Physalis alkekengi (păpălău). În cazuri mai rare sepalele sunt dispuse pe două verticile, cel extern numindu-se calicul (la Fragaria, Malva, Potentilla). Corola (Fig.126), este al doilea verticil al periantului, alcătuită din frunzişoare viu colorate, numite petale.Culorile atât de variate se datoresc antocianilor din vacuole sau pigmenţilor din carotenoidopiaste. Corola alcătuită din petale libere se numeşte dialipetală, frecventă la Ranuncuiaceae, Rosaceae, Brassicaceae, Apiaceae etc, iar când petalele sunt concrescute poartă numele de gamopetală (ex.fam.Asteraceae, Boraginaceae,Lamiaceae, Primulaceae, Solonaceae ş.a.). Corola gamopetală cu simetrie actinomorfă poate fi: tubuloasă (Primula), campanulată (Campanula), infundibuliformă (Convolvulus), urceolata (Vacciniuro). rotată (Solanum tuberosum), hipocrateriformă (Syringa vulgaris), iar cea cu simetrie zigomorfă poate fi: bilabiată (Salvia glutinosa), ligulată (Taraxacum) etc. Se întâlnesc şi flori apetale sau ahalamideice la Juglans, Alnus, Betula, Carpinus, Fagus, Quercus etc. În cazul florilor „bătute'' (involte), numeroasele petale provin cel mai adesea din stamine transformate (staminodii) şi numai rar din carpele (Paeonia, Rosa). Organele de reproducere sau părţile reproducătoare ale florii angiospermelor sunt staminele (microsporofilele) şi carpelele (macrosporofilele). 1.Androceul este alcătuit din totalitatea staminelor dintr-o floare. O stamină este alcătuită din două părţi: una sterilă, filamentul şi alta fertilă, antera (Fig.127), iar regiunea în care antera se însera pe filament se numeşte conectiv. Filamentele au formă cilindrică sau lăţită, pot fi simple sau ramificate (bifurcate la Corylus avel1ana), egale ca lungime, mai rar de lungimi diferite.

Fig.128. Tipuri de androceu: 1-dialistemon; 2-gamostemon; 3-4-monadelf; 5-diadelf. Atunci când filamentele staminelor dintr-o floare sunt inegale, deosebim: androceul didinam, caz în care două filamente sunt mai lungi şi două mai scurte, precum şi androceul tetradinam, adică patru din cele şaşe stamine au filamentele mai lungi. Androceul didinam se întâlneşte la fam. Lamiaeeae (Labiatae) şi la unele Scrophulariaceae , iar cel tetradinam este caracteristic plantelor din fam.Brassicaceae (Crucifereae). În funcţie de relaţia dintre stamine, androceul poate fi dialistemon (Fig.l28), când staminele sunt libere sau gamostemon, caz în care staminele sunt unite, în special prin filamente. Androceul gamostemon poate fi: monadelf atunci când staminele formează un singur mănunchi ca la Cytisus (Sarothamnus) scoparius (mături); diadelf, caz în care staminele sunt concrescute în două mănunchiuri ca la Robinia pseudacacia (salcâm); triadelf, din trei mănunchiuri la Hypgrieaceae sau poliadelf Ia Citrus limon (lămâi). In unele cgzuri concreşterea are loc numai între antere, fenomen danumit sinanterie, fiind frecvent la plantele din fam. Asteraceae Obişnuit, staminele se înseră pe receptacul, dar există şi cazuri de concreştere prin filamente cu tubul corolei gamopetale ca la fam. Solonaceae, Frimulaceae, Lamiaceae etc. Filamentul staminal are o structură anatomică asemănătoare cu a peţiolului frunzelor şi constă dintrun fascicul conducător liberolemnos, cu puţine elemente liberiene. Antera este partea fertilă a staminei, alcătuită în mod obişnuit din două loje sau tece , fiecare cu doi saci polenici (microsporangi).La Tiscum album antera are patru loje (tetraloculară). După dispoziţia anterelor pe filament, acestea pot fi: introrse, cu sacii polenici spre interiorul florii,ca la speciile genului Mentha; extrorse, cu sacii polenici spre exteriorul 84

Fabaceae) sau din mai multe carpele: bicarpelar (la fam. Dprin deschiderea anterei.va da naştere la doi gameţi masculi imobili. antera are forma unui mic mamelon.131. grăuncioarele de polen sunt puse în libertate alcătuiesc cele trei straturi.paracarp. ca la Brachypodium sylvaticum (obsigă de pădure). prin anteră. Pe seama celulelor hipodermice din cele patru colţuri ale trapezului. 5-la stejar 3.Gineceul reprezintă partea femeiască a florii şi este alcătuit din totalitatea carpelelor (macrosporofilelor) din floare. dar sunt caracteristice pentru ap-epidermă. mărimea şi diferitele ornamentaţii ale peretelui isp-iniţiale ale sacilor polenici . C-celule parietale care La maturitate.130.cu nuclei haploizi. polenici.129.Forme de grăuncioare de polen: Fig.n-nucleu. stratul tranzitoriu şi stratul tapet. Prin diviziune tangenţială.iar dezvoltarea anterei:A-anteră tânără.celula vegetativa.l30.129). t-strat tapet. parietale.Stadii succesive în naştere la o tetradă de microspori sau grăuncioare de polen. 1-la plop. sporogenă.omoloagă ca anteridiul.sm-strat mecanic. Dezvoltarea şi structura anterei (Fig.B). evoluţia lor ulterioară se numeşte dezvoltarea gametofitului nediferenţiată.viziuni repetate dă naştere ţesutului sporogen sau arhesporului.csp-celule sporogene.cvcelulă vegetativă. Un grăuncior de polen matur este alcătuit dintr-un înveliş dublu (exina şi intina). fiecare iniţială dă naştere la o celulă externă parietală şi la una internă . în secţiune transversală de contur trapezoidal.sp-spini. alcătuit din stratul mecanic sau endoteciu. Fig. 4-lisicarp.A). Celula sporogenă.int-intină. Boraginaeeae.transv. A. alcătuit din celulemame ale grăuncioarelor de polen. Forma. B-iniţialele ascilor mascul.Apiaceae. omoloagă cu protalul mascul şi alta mai mică . Diferenţierea anterei are loc pe seama dezvoltării primordiului din conul de creştere al axului floral. Asteraceae. Într-o fază ulterioară se schiţează forma anterei prin apariţia şanţului median şi a celor laterale. 2.l30. Într-o fază incipientă. prin meioză.cg-celulă generativă. fenomen uşurat de structura stratului secţ. care prin diviziune. dă Fig. 4-la carpen. B-structura grăunciorului de polen: ex-exină. 2-la tei.celula generativă (Fig. prin mai multe di. fiecare specie (Fig. 3-la anin. alcătuit dintr-o singură carpelă (fam. rezultând peretele anterei. grăuncioarelor de polen variază mult. prin diviziuni tangenţiale se diferenţiază ţesuturile definitive ale anterei. Mai întâi apar 4 celule iniţiale ale sacilor polenici. E1 poate fi monocarpelar.Tipuri de gmeceuri: l-apocarp. 85 . În interior se disting două celule inegale. din care: una mare . Fiecare celulă-mamă diploidă a ţesutului sporogen. Celula parietală se divide de două ori succesiv. protejat de epidermă sau exoteciu.florii (Iris) şi oscilante. cp-celule mecanic.2-eusincarp. alcătuită dintr-un ţesut omogen meristematic. Lamiaceae etc). prinse de filament printr-un singur punct. numiţi spermatii.

n2-celulă centrală Uneori stilul lipseşte (Papaver) sau este redus (Ranunculus. În floare carpelele pot fi libere şi gineceul se numeşte apocarp (Fig. alcătuit dintr-o epidermă calotă. Gineceul monocarpelar este şi monolocular. ovarul fiind pluricarpelar şi monolocular.Boraginaceae).131).tricarpelar (fam. pe care sunt aşezate ovulele se numeşte placentă. împărţind cavitatea acestuia în atâţia loculi câte carpele participă. în cazul stilelor inegale fenomenul se numeşte heterostilie (Primula). integument intern. infer şi semiinfer (Fig. Tulipa).134. prinzându-se pe recetacul în partea lui mediană. 2-axilară (la Aquilegia). Fig. Crassulaceae.132). gineceul cenocarp poate fi: eusincarp. sin. penicelat. un ţesut parenchimatic şi un ţesut conducător. Ovarul super este situat pe receptacul deasupra locului de inserţie a periantului iar florile cu astfel de ovar se numesc hipogine (Ranunculaceae. externă.Ranunculaceae. Ovarul este partea bazală a gineceului.132.e-integument extem. Primulaceae) şi pluricarpelar la Ranunculaceae şi la multe Rosaceae.La ovarul eusincarp ovulele se prind în jurul axului ovarului şi placentaţia este Fig. ch-chalază. ca la reprezentanţii fam.nuc-nucelă. formând o cavitate numită ovar cu rol de protecţie a ovulelor.lemn. lobat. disciform. una internă. 3-centrală (La Primula). cel pluricarpelar poate fii monolocular (Primula. În cazul gineceului eusincarp concreşterea are loc până în centrul ovarului. o-oosferă. uni sau pluriloculară. alteori este foarte lung (Zea mays). Stigmatul este partea terminală a gineceului. La florile cu stile egale le numim homostile.f-fasc. numinduse ginobazic (fam. ovarul poate fi: super.i. pentacarpelar (Caryophyllaceae. filiform şi lung. placentaţia fiind parietală.ant-antipodă.Dacă ovarul ocupă o poziţie intermediară.int. Când ovarul este fixat sub nivelul de inserţie al învelişurilor florale se numeşte infer. măciucat. Părţile componente ale gineceului sunt: ovarul.a. În unele cazuri stilul se însera lateral pe ovar (Fragaria) sau chiar la baza acestuia.ovulele se prind de coloana h-hil. stilul şi stigmatul (Fig. În evoluţie.Iridaceae. se numeşte semiinfer iar florile perigine. Brassicaceae..122).centrală şi placentaţia este centrală. cu rol de captare a grăuncioarelor de polen. iar la cel lisicarp. Tulipa etc.). Fabaceae. Tipuri de placentatie: l-parietală (la Viola).133. prevăzut cu o cavitate inetrioară (cavitate ovariană). Viola) sau plurilocular (Lilium.Poziţia ovarului în floare:l-ovar super. După modul de concreştere a carpelelor. m-micropil. angiosperme:fun-funicul.iar florile sunt epigine (Malus.).sc-sac embrionar. paracarp şi lisicarp.Rosaceae sau sunt unite între ele (la majoritatea angiospermelor).lib. dar cu o coloană de ţesut placentar în centru.l33). Zona internă a peretelui ovarului. având forme variate: foliaceu şi colorat. plumos etc.2ovar semiinfer .Are lungimi diferite. La cel paracarp carpelele concresc prin marginale lor. la cel paracarp ovulele se însera pe pereţi: ovarului.clStilul este o prelungire a ovarului. Pyrus etc.3-ovar infer.iar gineceul este numit cenocarp sau sincarp. După poziţia pe care o ocupă pe receptacul şi raportul cu celelate verticile florale. Liliaceae). iar sinergidă.).Structura ovului la axilară (Fig. Liliaceae ş. .iar modul de dispunere placentaţie. gineceul a luat naştere prin răsucirea şi concreşterea carpelelor.int. având suprafaţa acoperită parţial sau total de papile secretoare de 86 Fig. Gineceul lisicarp are ovarul tot pluricarpelar şi monolocular.

formării sacului embrionar: l-ovul tânăr. campilotrope. Fabaceae etc). care vor reţine şi hrăni microsporii.iar celulele învecinate sunt cele două sinergide.7-11 dezvoltarea sacului embrionar. int. din apropierea micropilului. chalazial se află trei celule. care la partea superioară lasă o mică deschidere.substanţe. s-sinergide. tip la care nucela sa curbează în aşa fel încât micropilul se află lângă hil şi chalază. Celula sporogenă se divide reducţional şi apoi ecvaţional. adesea însă se dezorganizează. rezultând patru celule haploide (macrospori). suprapuse în şir longitudinal.6-ovul cu macrosporul fertil. Fig. un orificiu. După forma lor şi orientarea faţă de placentă. din care cea din mijloc este oosfera (gemetul femeiesc).3-prima diviziune a iniţialei. din care se păstrează numai cea inferioară şi devine sac embrionar (gametofitul femeiesc).-macrospor fertil. Câte un nucleu de la fiecare pol se îndreaptă spre partea centrală şi formează nucleul secundar (diploid) sau celula central. m-micropil.a-antipode. 2-iniţială mărită. Macrosporogeneza sau dezvoltarea sacului embrionar. adică micropilul. Ovulele sau macrosporangii iau naştere din primordii. Locul de prindere a funiculului pe ovul se numeşte hil. se formează sacul embrionar tipic. ovulele pot fi: ortotrope. care vine de la placentă şi se ramifică la baza nucelei. în locul denumit chalază.4-formarea calotei din celula a şi a macrosporilor din b. La polul micropilar se găseşte aparatul oosferai.cal-calotă.n. se formează un ţesut nutritiv (parenchimatic) numit nucela.e şi int. anatrope. numită şi arhespor.nc-macrospori sterili.care posedă 8 nuclei. care cuprinde oosfera cu două sinergide. mai întâi. Schema. hilul şi micropilul fiind apropiaţi (Ricinus). numit micropil şi prin el va pătrunde tubul polenic în timpul fecundatiei. Juglans ş.o-oosferă. În nucelă.pnuclei polari. La polul opus. grupaţi câte patru la cei doi poli opuşi.ns-celula centrală (nucleu secundar). Restul nucleilor rămân haploizi şi se înconjoară de citoplasmă şi o membrană.i -integumente.i-celula iniţială .. Din dezvoltarea primordiului. plecându-se de la o celulă iniţială. fiind frecvent la dicotiledonate (Brassicaceae. În acest ţesut nutritiv se formează sacul embrionar.dând naştere la o calotă (Amentiflore). caz în care ovulul este răsturnat. se formează sacul embrionar.135.). Din nucleul haploid al sacului embrionar tânăr prin trei diviziuni succesive. 87 . format din 3 celule. subepidermică. Celula parietală mai este numită şi iniţiala calotei. care alcătuiesc antipodele. Arhesporul se divide transversal în două celule: una parietală (superioară) şi celula sporogenă sau celula mamă a macrosporilor. trei anti.5-un macrospor creşte şi devine sac embrionar . legându-se de placenta ovarului printr-un peduncul numit funicul.a.pode şi în centru o celulă centrală (nucleul secundar. pe carpele.f. chalaza şi funiculul se află pe o linie verticală (ca la Platanus. în jurul lui diferenţindu-se două integumente. Prin el trece un fascicul conducător libero-lemnos. diploid). Ovulul tânăr conţine o nucelă cu celulele diploide sau macrosporangele.m. atunci când se divide succesiv.

Polenizarea directă sau autogamă se întâlneşte la plantele cu flori bisexuate. realizată de insecte. stigmatele sunt plumoase sau penicelate. la altele noaptea. a obţinerii unor hibrizi cu calităţi deosebite (rezistenţi la ger.). cum ar fi: anterele în vecinătatea stigmatelor. Sophora. omul etc. La plantele acvatice. La plantele anemofile polenul este transportat de vânt şi au florile mici. florile nu se deschid decât în timpul înfloririi (Viola) etc.) sau după înfrunzire (Tilia. indirectă. la baza staminelor ca la Brassicaceae sau la baza ovarului.). Prunug mahaleb ş. staminele cu ţesut senzitiv la bază (Berberis).). florile bisexuate au anumite adaptări. La unele plante florile se deschid ziua. I. Robinia s. insectele. În vederea realizării autopolenizării. secetă. cât şi la cele cu flori bisexuate.a. polenizarea se realizeză de către apă.tc. Pulmonaria ş. 4.a. H.). Maximul die specializare la polenizarea entomofilă este atins la fam. permiţând polenizarea şi fecundarea. Scilla bifolia. de asemenea la plantele autosterile (Orchidaceae) sau la plantele cu heterostilie (Primula.Lamiaceae. cele perene înfloresc în fiecare an. cu formaţiuni secretoare de nectar şi substanţe mirositoare. Laburnum. Polenizarea este transportul polenului de la anteră pe stigmat şi poate fi: directă şi încrucişată. Ţesutul nectarifar poate fi situat în recptacul (la Rosaceae)în pinteni nectariferi (la Viola). Crocus banaticus (brînduşa de banat) etc. Un număr mare de specii înfloresc primăvara de vreme (Hepatica transsilvanica. Toamna înfloresc mai puţine specii.cu papile secretoare de lichid vâscos. Juglandaceae) sau în spice la Poaceae. Plantele cu polenizare entomofilă. 1. fie simultan cu înfrunzirea (Fagus. boli e. Polenizarea încrucişată. Sambucua. au florile mari şi viu colorate. polenul greu şi cade pe stigmat. Majoritatea plantelor înfloresc primăvara. Quercus. Prunus aerasifera. la care părţile reproducătoare ajung în acelaşi timp la maturitate (flori homogame). heterogamă sau alogamă. Daphne mezereum ş. păsările. Plantele anuale şi bienale înfloresc în timpul vieţii numai o dată. se reali -zează cu polen străin.Descrieţi alcătuirea florii şi precizaţi inflorescenţele.). Scrophulariaceae . Ulmua etc.Descrieţi macrosporangiile. Polenizarea indirectă are loc la florile la care organele de reproducere se maturează la epoci diferite (dihogame).a. Cornus. În scopul sporirii producţiei. la Vitis. ieşite din fioare.triloba. La speciile lemnoase înflorirea are loc după un anumit număr de ani. deci este hidrofilă.staminele au antere oscilante. Fagaceae. 5. ÎNLORIREA ŞI POLENIZAREA Înflorirea este fenomenul de desfacere a învelişurilor florale printr-o creştere inegală. fără înveliş colorat şi produc mari cantităţi de polen. apa.m. 88 . altele se închid pe timp ploios şi noaptea dar se deschid când timpul este favorabil.Precizaţi principalele teorii asupra originii florii. 3.Descrieţi prganele de reproducere.Precizaţi principalele tipuri de ovar şi placentaţie.11. polenizarea este efectuată de om şi se numeşte polenizare artificială. Anemone. iar dintre acestea cităm: Bederea helix. 2. înaintea înfrunzirii (Salix. şi anume: vântul. provenit de pe un alt individ şi este specific atât plantelor cu flori unisexuate. fie că plantele au dispozitive morfologice ce fac imposibil transportul polenului (hercogame). Transportul polenului poate fi făcut de diferiţi agenţi. Crocus pallasii (brînduşa de toamnă dobrogeană). La multe Orchidaceae (în special tropicale).Unele flori se deschid o singură dată.m.TEST DE AUTOEVALUARE NR. Colchicum autumnale (brînduşa de toamnă). Gleditschia. polenizarea este ornitofilă.a. Corydalis. iar florile sunt grupate în amenţi (Betulaceae.

doane şi muguraş. formânduse tubul polenic. La majoritatea angiospermelor. I. rezultaţi din diviziunea proembrionului (embrionii de gamet). La majoritatea angiospermelor embrionul ia naştere din zigotul provenit din unirea gameţilor de sexe diferite (amfimixie). 4. Nymphaeaceae etc. ca la Betula. de peri sau de substanţele cleioase. fenomen numit apomixie. 1. fenomen numit porogamie.12. apoi are loc diferenţierea unor meristeme ce. Se întâlneşte şi un tip intermediar de endosperm. unde prima diviziune a zigotului aceesoriu are loc inegal. Unul din gameţi se uneşte cu oosfera şi astfel se formează oul sau zigotul.Există şi cazuri de degradare a sexualităţii. Al doilea gamet se uneşte cu celula secundară a sacului embrionar care este diploidă şi rezultă o celulă triploidă. parcurgând etapele de cvadrant. antipode sau celule ale nucelei (embrionii de metamorfoză). care pătrunde prin ţesuturile stigmatului şi stilului către ovar. înainte de formarea embrionului. din zigotul diploid ia naştere embrionul iar din cel accesoriu albumenul.Precizaţi transformările post fecundaţie. apogamia. va da naştere la embrion. începe imediat după fecundare. După un timp scurt.se îndreaptă spre sacul embrionar. când embrionul se formează din oosfera nefecundată. Mai rar pătrunderea are loc prin chalază. La angiosperme. dar mai întâi se formează endospermul secundar. Din celula apicală se formează în urma multiplicărilor radicula embrionului şi suspensorul care va împinge celula bazală în albumen.Ce este înflorirea şi când are loc la diversele plante? 2.Explicaţi fenomenul de fecundaţie.Ce este polenizarea şi câte tipuri cunoaşteţi? 3. din care ia naştere embrionul. rezultând astfel doi gameţi masculi imobili sau spermatii. cei doi zigoţi încep să se dividă. rezultând o masă de nuclei care umple spaţiul sacului embrionar.). atunci când embrionul rezultă din celule ale nucelei sau integumentului. unde datorită fenomenului de chimiotactism.fie din sinergide. tulpiniţă. Corylias. suplimen. În urma acestor modificări profunde. embrionul formându-se fără fecmndaţie. octant. numit helobial. cotile. 89 . tari. cu mai multe forme: partenogeneză. celula vegetativă se resoarbe iar cea generativă se divide. Celula bazală se divide după mai multe planuri. Transformări postfecundaţie. Dezvoltarea endospermului secundar (albumenului). Juglans sau lateral prin integumente (mezogamie) la Ulmus laevis. Roascaceae. TEST DE AUTOEVALUARE NR. apare un perete transversal şi apoi cele două celule inegale se înmulţesc prin diviziuni nucleare libere (la Hanuncuiaceae. În timpul creşterii şi înaintării tubului polenic spre sacul embrionar. Se cunosc cazuri când în sămânţă se formează embrioni supranume rari. embrionul dezvoltându-se din sinergide sau antipode şi aposporia. După un anumit interval de la fecundaţie.FECUNDAŢIA Polenul ajuns pe stigmat este reţinut pe suprafaţa papiloasă a acestuia. adică chalazogamie. are loc crăparea exinei şi conţinutul protejat de intină proeminează. zigotul accesoriu divizându-se de mai multe ori. ovul sa transformă în sămânţă iar ovarul în fruct. alcătuit din radiculă. Carpinus. grăunciorul de polen germinează. tubul polenic pătrunde în ovul prin micropil. care prin diviziune dă naştere endospermului secundar sau albumenului. mucilaginoase secretate . zigotul diploid îşi formează un perete celulozic şi începe să se dividă. fecundaţia este dublă. numită zigot accesoriu. Zigotul se divide la început în două celule: una apicală şi alta bazală. La scurt timp de la feeundatie. Pereţii despărţitori se pot forma în timpul diviziunii nucleilor la albumenul de tip celular sau la sfârşitul diviziunii la albumenul de tip nuclear.

micropilul.4-testa. subţiri.embrion şi endosperm secundar (albumen). Hafa se prezintă ca o dungă longitudinală proeminentă şi ţine de la hil până la chalază. Carunculul se prezintă ca o proemineţă care obturează micropilul (Euphorbia). Seminţele pot fi foarte mici. celulozici. circulară la sămânţa de Aesculus hippocastanum. rafa şi diferite anexe cărnoase (Fig. Anexele tegumentului seminal: A . dar porneşte din regiunea micropilului şi înveleşte toată sămânţa (Euonymus europaeus. 7-albumen. Santalaceae). care corespunde cu testa. piriformă. Hilul se prezintă ca o mică adâncitură şi reprezintă locul de detaşare a seminţei de funcicul.l36). Arilul se dezvoltă din funicul. peri sau la unele plante este lăţit sub formă de aripioară. C .3-cristale de Structura tegumentului cu toate că este variabilă la diferite specii. Fig. 90 . La tei (Fig. aşa cum întâlnim la la teiul pucios: l-cuticulă.caruncul la toporaşi (c). 2-straturi rostopască (Chelidonium majus). iar datorită orientării transversale a microfibrilelor se conturează linia luminoasă. ariloidui. B . adesea cu cristale de oxalat de calciu şi unele hife de ciuperci saprofite. periferice. Ariloidul se aseamănă cu arilul.137.cu pereţii puternic îngroşaţi. Ea este alcătuită din celule alungite radiar. cu pereţii neângroşaţi. Urmează tegmenul. Aesculus hippocastanum. ca la Orchidaceae sau mari ca de exemplu la Juglans regia. moarte.cu rol în dezorganizarea stratului mecanic.termen. reprezintă o mică ridicătură terminată cu un por şi pe aici va ieşi radicula în timpul germinării.aril la tisă (ar). O sămânţa este constituită din: tegument.E. două zone: una externă numită testa şi alta internă . reniformă. oxalat de calciu. ovoidă.6-tegmen. La unele plante semiparazite (Loranthaceae. Pe suprafaţa tegumentului se pot distinge: nilul. alcătuit din 4-5 şiruri de celule izodiametrice.carunculul şi strofiola. abia vizibile cu ochiul liber. Seminţele pot avea formă sferică. Fig. 5-linia întotdeauna se prezintă pluristratificată şi adesea diferenţiată în luminoasă. Forma şi mărimea seminţelor este un criteriu utilizat în determinarea speciilor.carancul la ricin.136. pornind din vecinătatea nilului şi apare ca un fiveliş moale în formă de cupă (Taxus baccata).SĂMÂNŢA Provine din ovul în urma procesului de fecundatie. deasupra testei se întâlnesc 4-6 straturi de celule cu pereţii celulozici. Tegumentul seminal reprezintă un înveliş protector şi provine din integumentul sau integumentele ovulului şi poate fi: neted. D.137). urmate de alte câteva strate de celule turtite ce vin în contact cu albumenul. Tegmenul este alcătuit din mai multe straturi de celule. Cocos nucifera şi chiar foarte mari (cântărind 5-7 Kg). Endospermul secundar sau albumenul este un ţesut de rezervă din care se va hrăni embrionul în timpul germinării seminţei.Structura tegumentului seminal Strofiola este o expansiune a rafei. comprimată lateral. lignificaţi (macrosclereide). alcătuită din celule cu pereţii îngroşaţi.verrucosus). Micropilul.la palmierul Lodoicea sechellarum. au asperităţi. eliptică etc. situat lângă hil sau opus. Testa este dură.ariloid la salba râioasă (arld). vizibil ca o pată mare.tegumentul lipseşte.cum sunt: arilul.

provenit din mezofilul carpelei.crescut mult în grosime.baza corolei şi a androceului (la Malus. Euphorbiaceae.aleuronic (la Fabaceae).. endocarpul este format din celule mari.e-cotiledoane. D . La teiul pucios (Fig.care proeminează în locul ovarului. epicarpul este format din celule poliedrice. ca la Citrus şi constituie partea comestibilă a fructului. Fructele provenite dintr-un ovar monocarpelar sau pluricarpelar sincarp. Endocarpul se dezorganizează de timpuriu.cornos-hemicelulozic (Coffea).ea la Morus.endospermul secundar sau albumenul .l40). Corylus.a). endocarp.stilul şi stigmatul (la Quercus). adăpostind una sau mai multe seminţe care provin din ovul sau ovule. aşa ca la filia. străbătut de nervuri cu vase conducătoare. e-embrion.cu perisperm.per-perisperm. întregul periant. care au delimitat lojele. alungite. Obişnuit. Physalis. După prezenţa sau absenţa endospermului secundar se disting două categorii de seminţe: albuminate şi exalbuminate. iar substanţele de rezervă sunt conţinute în cotiledoane.albumen cu perisperm.Fyrus). mai există un ţesut de rezervă suplimentar (resturi ale nucelei). Se întâlnesc si plante la care seminţele au numai perisperm.caliciul. numit perisperm (ax.caliciul nu participă direct la formarea fructului ci este ataşat de acesta. Niymphaea. Clematis vitalba curpen de pădure)}. Quercus.138). fructele provin din florile unei inflorescenţe şi rămân legate. caliciul. ca la Fragaria. din care unele au generat peri stelaţi. Fagus.). Fructele care provin din mai multe părţi ale florii se numesc şi antocarpii. Piper etc. provenit din epiderma internă a carpelei.).Hedianthus). cu pereţi subţiri. ca la Pătura stramonium (ciumăfaie). acesta poate fi: amilaceu (Poaceae.139). la fel şi septele ovarului eusincarp. fiind cărnos sau uscat şi bogat în ţesuturi mecanice.stejar (Fig. numeşte pericarp şi provine din peretele ovarului. B . Mezocarpul apare alcătuit din 7-8 straturi de celule uşor colenchimatizate şi mai spre interior dintr-un ţesut cu celule turtite tangenţial. Solonaceae ş.După natura chimică a substanţelor de rezervă pe care le conţine endospermul. mezocarp.exalbuminată.endendosperm. La unele plante. adică din ţesuturile carpelei sau carpelelor concrescute. pe lângă endosperm. Tot aici apar şi celule sclerificate (brachisclereide).138. stigmatul (Papaver). La unele plante. C . Physalia. mezocarpul ghindei are o hipodermă sclerificată iar stratele interne se menţin la maturitatea fructului.la exterior.) sau la cârlige. receptaculul. Fig.ca la Canna indica.având un ţesut special de rezervă . Învelişul care constituie fructul se. subţire sau îngroşat şi sclerificat Prunoideae). Tipuri de seminţe: A . pericarpul este diferenţiat în: epicarp sau exocarp. Epicarpul. suculente. cu peretele exterior cutinizat. pe lângă ovar pot participa şi alte piese florale: stilul (la. Seminţele albuminate sunt frecvent întâlnite la Monocotiledonatae şi la unele Picotiledonatae (Apiaceae. împreună cu câteva straturi de mezo. asemănător unei pieliţe sau sclerificat (Corylus). Menţionăm faptul că la Fragaria. care devin groase ( la fam. La formarea fructului. Acer etc. Juglans etc). sau sunt concrescute între ele (Lonicera) şi sunt numite cenantocarpii. Clasificarea fructelor.carp pot da naţştere la aripi (Ulmus. o1eaginos (Linum.rezultat în urma dublei fecundaţii ( Fig. FRUCTUL Îşi are originea în ovar şi este o formaţiune specifică angiospermelor. La Quercus robur .albuminată.Ficus carica etc. Seminţele exalbuminate sunt acelea care la maturitate nu au endosperm.Uneori.Dianthus. Quercus.Fabaceae.Fagus. fie neted sau cu ţepi la castan porcesc.. deci 91 .

b-bacă la Ligustrum. 2 –mezocarp colenchimatizat. de exemplu la Vitis silvestris. cutinizat sau cerificat şi mezocarp cărnos. 2-mezocarp sclerificat 3-mezocarp cu nervuri. mai frecvente sunt: achena. conţinând una sau mai multe seminţe.indehiscente şi dehiscente. .capsulă dehiscentă la Aesculus. Olea europaea etc. Capsula drupaceae. Dintre fructele uscate indehicante. se caracterizează prin epicarp subţire. fruct cărnos dar dehiscent prin mai multe valve de ex.: a-drupă (Prunus padus a1-fructe. pot fi cărnoase şi uscate.a. bl-sâmbure).Structura periearpului la teiul pucios: 1 epicarp. capsulă (n-Euonymus . Fig.fdisamară la Acer. d. Aesculus hippocastanum. m-siliculă (Lunaria). se numesc fruct simple. Juglans sau fibros la Cocos nucifera. numit sâmbure.). 3-mezocarp intern cu nervuri. 6-nervură. c-drupă dehiscentă la Juglans.Fructe cărnoase.bfoarte gros.l41). 5-endocarp.142) au pericarpul în întregime dur sau cornos şi pot fi.7-sclereide Fig. mai mult sau mai puţin uscat ca la Amygdalus. Vacciniuau Atropa ş. după consistenţă.g-foliculă. adăpostind o singură sămânţă. Ribes. Fructele simple.c-Carpinus).iColutea):1-silicvă. păstaie (h-fiobinia. Fructele simple uscate (Fig. Fig. la care pericarpul (membranos sau 92 Fig.4yona int a mezocarpului. Fructele simple cărnoase (Fig. 141.din fiecare floare se formează un singur fruct.o-Syringa).Fructe uscate: achenă (a-Quercus.140.Structura ghindei:1-epicarp. 5-nervură.139. Ligustrum.4-braehisclereide. e-Ulmus).142. Baca care are pericarpul în întregime cărnos. iar mezocarpul poate fi cărnos (Prunoideae. bFagus.samară (d-Fraxinus. Drupa are endocarpul sclerificat.

Maclura. silicula. Fig. După modul cum îşi răspândesc fructele şi seminţele. Carpinus. Fig.la care achenele sunt împlântate în cupa receptaculară (Rosa). Ulmus etc. nu esete concrescut cu sămânţa (ex. formând o aripă (Betula. ca de exemplu la Platanus.pseudodrupa la Viburnum. drupa dehiscentă (pseudodrupă). ca la pepene. fraga la Fragaria. 5. de regulă.ca la Fomoideae (măr. provenită dintr-o carpelă şi se deschide după linia de sudură a acesteia (ex. 14 5. 3 . la Acer fructul este o disamară şi păstăia indehiscentă. numeroase seminţe. Ananas sativa etc. 2 Ranunculus acris. Longit prin smochină la Ficus carica. dovleac.poliachenă la Fig.pseudodrupă dehiscentă la nuc (Juglans (zmeur). jirul la Fagus etc. plantele sunt grupate în două mari categorii: 1.măsălariţă). E .).polifoliculă la . ghinda la Quercus. iar dintre tipurile cele mai frecente. polifolicula (la Helleborus.poama la Malus (măr).la Platanus. Fructe multiple: A . este o silicvă scurtă şi lată (Lunaria rediviva -lopăţea} Gapsella bursapastoris). dar la formarea lor participă prin concreştere şi alte piese florale (Fig.măcieşa la Rosa. Magnolia. Fructele false provin din ovar. cariopsa.polidrupa la Rubus idaeus (agriş). Din acesta mare categorie amintim: poama.polifoliculă la pseudobaca la Ribes uva-crispi Helleborus. care provine dintr-un gineceu monocarpelar şi se deschide de la vârf spre bază.a.144). silicva. Fraxinus.B . cităm: folicula. cu sămânţa strâns lipită de pericarp (Poaceae).polidrupa la Rubus caesius regia) (mur).144. C . Fructe false: 1 .2-soroză la Morus. unde drupa este învelită de o peliţă receptaculară. la care pericarpul este lăţit.lemnos). măceaşa.gutui).Plante autochore.).143). Bigitalis) şi loculicidă (Datura. D . paponida.ca la Juglans regia. ca la Ceratonia siliqua. Helleborus etc.la cea septicidă (Lilium. Fructele care provin dintr-o întreagă inflorescenţă se numesc compuse (Fig. Spiraea ş.provine dintr-un gineceu pluricarpelar şi se poate deschide prin linii longitudinale la capsula valvicidă (Colchicum). Fructele uscate dehiscente conţin.fraga la Fragaria. samara. 4 Paeonia peregrina. capsula. polidrupa (Rubus) etc. tipul foarte răspîndit .unde achenele sunt împlântate în receptaculul cărnospseudobaca la Ribesi uvacrispi.păstăia.). RĂSPÂNDIREA FRUCTELOR ŞI SEMINŢELOR Ajunsa la maturitate fructele şi seminţele se răspândesc sau sunt răspândite la distanţe relativ mari faţă de planta mamă.4-ananas la Amnas sativa.143. Fructe compuse: 1. Euphorbiaceae) sau prin mai multe orificii la capsula poricidă (Papaver). în două valve. Brassicaceae).păr. Păstăile leguminoaselor la 93 . care îşi răspândesc seminţele prin mijloace proprii.unde cea mai mare parte a fructului provine din dezvoltarea receptaculului. Morus. Fructele provenite dintr-o floare cu ovar pluricarpelar apocarp (liberei) se numesc multiple (Fig.l45).pe linia de sudură a carpelei şi pe linia nervurii mediane (La Fabaceae). la multe Ranuculaceae şi la unele Rosaeeae.fie printr-un căpăcel în cazul pixidei (Hvosciamus niger . Din această categorie menţionăm: poliachena. Arachis hypogea (alune de pământ). Paeonia.fruct bicarpelar cu perete fals provenit din placente şi se deschide de la bază spre vârf (ex.3asincona şi 3b-secţ. Ficus.).

3. ia lichidul aflat sub presiune ţâşneşte prin orificiu.Descrieţi ovulul la angiosperme şi cum este fecundaţia.a. Arctium lappa (brusture). care se răsucesc în spirală iar seminţele sunt aruncate la 1-2 m. Fructele şi seminţele pot fi răspândite de animale în mod activ sau pasiv şi plantele se numesc zoochore. Plantele hidrochore au fructele şi seminţele ou adaptări speciale.). 2. seminţe aripate (Catalpa).Lappula sgarrosa (Lipici).).Cocos nucifera (cocos). Veveriţa răspândeşte alunele. 94 . salcâm şi castan porcesc? 7. La unele plante fructele au cârlige.Ce fel de înmulţire este butăşirea şi marcotajul? 8. aerenchim dezvoltat etc. capsula suculentă se desface brusc în 5 valve. ţepi încovoiaţi. unele păsări mânâncă fructele de Viscum album şi seminţele rămân pe cioc. Betula. seminţele fiind aruncate până la 25 m de plantă. Populus.Ce tipuri de seminţe cunoaşteţi? 4. I.Cum se realizează răspândirea fructelor şi seminţelor? TEST DE AUTOEVALUARE PE SEMESTRUL I 1.uscăciune se deschid brusc în două valve ce se răsucesc şi astfel seminţele sunt aruncate la oarecare distanţă. fie întraga plantă este ruptă şi rostogolită de vânt (rostogolul Eryngium campestre) ş. jirul. La Ecbalium elaterium (plesnitoare) fructul cuărnos matur se detaşează de peduncul.Enumeraţi fructele simple uscate şi cărnoase.Ce deosebiri remarcaţi la următoarele funze: fag. ghinda. stejar.m. Fraxinus. Corydalis.Din ce este alcătuit un grăuncior de pollen şi un ovul la gimnosperme? 9. 6.Precizaţi modul de formare şi rolul fructului.Prin ce se deosebeşte ţesutul assimilator palisadic de cel lacunar? 4. Typha (papură).a. Ulmus etc.agăţându-se de blana animalelor şi de îmbrăcămintea omului şi astfel sunt răspândite la distanţe mari. TEST DE AUTOEVALUARE NR. 10.Din ce provine sămânţa şi care este structura ecsteia? 2. ca de exemplu: Daucus carota (morcovul sălbatic). Plantele care îşi răspândesc fructele şi seminţele cu ajutorul vântului sunt numite anemochore. apă.Explicaţi cum se formează structura secundară a tulpinii.stuf) etc.seminţe sferice ce se rostogolesc pe sol (Fabaceae. având adaptări cum ar fit seminţe uşoare şi mici (Orchidaceae.Din ce se formează sămânţa ş ice structură are? 11. Chelidonium majus. cum ar fi:pericarp şi tegument impermiabil pentru apă. Populus. Furnicile consumă anexele cărnoase ale seminţelor de Scilla bifolia.care îşi răspândesc fructele şi seminţele cu ajutorul unor agenţi străini: vânt. 1.Din ce este alcătuit cilindrul central al rădăcinii ş ice fel de fascicole conducătoare are? 5. are o bractee însoţitoare ca la Tilia.întreaga inflorescenţă.Descrieţi principalele tipuri de fructe. Caryophyllaceae). paltin. Xanthium strumarium (cornuţi) ş. Phragmites astraiis (trestie. La Hura crepitans. cu o coroană de peri la un capăt (Salix.Din ce este alcătuită o celulă şi care sunt organitele celulare? 2. cu fructele respective.Ce este felogenul şi la ce fel de ţesuturi dă naştere? 3. antrenând şi seminţele.Plante allochore. 5. capsula se deschide brusc şi cu zgomot.Enumeraţi anexele seminţei. fructe aripate (Acer. 6. Şalix. Ericaceae etc. La slăbănog (Impatiens noli tangere).13. Dintre numeroasele plante care îşi răspândesc fructele şi seminţele cu ajutorul apei amintim: Trapa natanas (cornaci). Epilobium). animale.

Botoşani). G. grîuşor.d. A. V.Jussieu. I. E.d. Szabo. Tr. În anul 1902. C. A. au adus contribuţii la cunoaşterea florei Transilvaniei. D. dând şi cea dintâi zonare a vegetaţiei. Fl. clasificate după un sistem parţial original. Herbich. iarba crucii.a.m. apoi o a doua ediţie în 1939. pe altele pentru faptul că le folosea pentru leacuri (dalac. MĂRII.m. Grinţescu. zorele etc. Înfiinţarea grădinilor botanice la Iaşi (1856). Un dicţionar etnobotanic care cuprinde toate numirile plantelor din flora noastră este publicat în 1968 de Al. Activitatea de cercetare în domeniul botanicii s-a intensificat după cel de al II-lea război mondial. iarba dragostei. Butură.d. toporaşi. Alte denumiri reflectă sentimentalismul şi gingăşia (ciuboţica cucului. Al.000 de numiri de plante spontane şi cultivate. obrântitoare. publică lucrarea "Enciclopedie de botanică românească" Despre o botanică ştiinţifică în România se poate vorbi abia din secolul al XIX-lea. elaborează prima hartă cu vegetaţia României. Georgescu. Brandză şi D. dar sunt impulsionate de înfiinţarea Şcoli Naţionale de Medicină şi Farmacie din Bucureşti (1856).Baumgarten (1816.friguroasă. inspirat după A. scop în care le-a botezat. şi I.încât trebuie considerat precursorul botanicii. Tr. M Fuss. publică în 1923 ediţia I-a din "Flora pentru determinarea şi descrierea plantelor ce cresc în România".m.spânz ş. date întregite de cercetările efectuate de Fr.d. iar lucrări asupra turbăriilor şi de paleobotanică publică Em Pop. a vegetaţiei sunt aduse de Al. Românul a fost preocupat să folosească plantele pentru alimentaţie . iar V. iar Knapp. ocupîndu-se de inventarierea şi răspîndirea plantelor din diferite regiuni ale ţării. Hurmuzachi. pufuliţă. F. Ştefureac ş.a. margeluşe. Morariu.m.). spinul lui Cristos etc. lăcrămioare. dându-le numiri proprii după graiul său. în special. Prima lucrare de sinteză asupra florei ţării noastre o datorăm botanistului D. În anul 1898. Preocupările botanice în Muntenia încep ceva mai tîrziu. Degen. Nyarady ş. Borbas. alături de cele populare româneşti. C. Brandză (născut la Viişoara. K. 95 .Czinhak. frăsinel. Ungar ş. L. Borză. a impulsionat cercetările botanice din România. a cunoscut şi a denumit plantele. Pe unele le-a botezat după anumite credinţe (iarba fiarelor. Panţu publică lucrarea "Plantele cunoscute de poporul român" unde enumera denumirile ştiinţifice. Săvulescu. Beldie. În anul 1898. publicându-se numeroase monografii asupra unor genuri de plante (Al. Simonkai.a. Începând cu primul deceniu al secolului al XX-lea preocupările pentru cercetarea florei şi vegetaţiei devin mai susţinute.publică în 1885 "Flora fanerogamă a fostului district al Năsăudului". în secolul al XIX-lea. În anul 1906. Procopianu-Propcopovici etc. Buia. ţăranul. postum Academia Română publică lucrarea "Flora Dobrogei" a aceluiaşi botanist. Ana Paucă. De atunci şi până în zilele noastre. fiind înserate 2100 specii de plante vasculare. Procopianu-Procopovici . C. ochiul lui Cristos.leacuri sau ornament. publică "Conspectul florei României" în care sunt cuprinse peste 2500 specii de plante.). Dintre numeroasele cercetări întreprinse între cele două războaie mondiale. Grecescu. Porcius. Zach. evidenţiem pe cele întreprinse de Iuliu Prodan. care publică între 1879-1883 "Prodromul florii române". care pe lângă mai multe monografii. Borza. G. luminiţă. măselariţă.iar dintre aceştia menţionăm: J.în 1979. Primele lucrări botanice aveau caracter floristic.1846). Grecescu. lăcrămiţa. Schur (1866). Contribuţii importante la etnobotanica românească au adus Florian Porcius. D. Tot în acest secol. precum şi pe cele germane şi franceze. publică date asupra florei din Bucovina. iarba SF. Bucureşti (1860) şi Cluj (1872). Numeroşi botanişti. poporul român. în dicţionarul limbii române s-au adunat peste 5.a.jud.SISTEMATICA PLANTELOR NOŢIUNI INTRODUCTIVE Scurt istoric al dezvoltării cercetărilor de botanică în România Încă din cele mai vechi timpuri. Guebhard şi J. Contribuţii însemnate la studiul florei. A. M Răvăruţ. flora Moldovei a fost studiată de J.

taxonomie experimentală.România". Rubus. Iaşi. Progresele înregistrate de fitopaleontologie. Specia este alcătuită din populaţii. anatomie. petraea (gorun) etc. Fagus. Q. Roşa. Ulmus. pubescens . alcătuirea şi reprezentarea unei clasificări bazată pe filiaţie (origine şi descendenţă). cerris (cer). embriologie.a). editează şi primul ierbar naţional "Flora Romaniae Exiccata".fragilis (salcie plesnitoare). GENERALITĂŢI Botanica sistematică de-a lungul timpului s-a îmbogăţit cu numeroase date informaţionale privind plantele. Încă din 1925. iar cele care sunt formate dintr-o singură specie se numesc monotipice (Ginkgo). Unităţile taxonomice superioare speciei se delimitează pe baza gradului de discontinuitate dintre grupele de taxoni sau unităţi de clasificare şi au rang mai mare decât specia. Lathyrus ş. serologie. S. chimie. S. rosmarinifolia (salcie de nisipuri). palinologie. structura. S. ecologie şi fitogeografie. ea rămâne mereu actuală. diferenţiată morfoanatomic şi genetic. Sistematica este definită ca studiul ştiinţific al diversităţii organismelor şi al raporturilor de înrudire dintre ele (G. Populus. purpurea (răchită roşie). Specia reprezintă un sistem de populaţii separate între ele prin discontinuităţi de variabilitate cauzate de variaţii genetice şi în care indivizii se pot încrucişa liber. Familia reuneşte mai multe genuri înrudite între ele. Acer. ca de exemplu: fam. răspândirea şi utilizarea raţională a resurselor vegetale de pe pământ. genetică. fiind un fundament pentru toate domeniile de cercetare fundamentală şi aplicativă care au drept scop cunoaşterea. CATETEGORII SISTEMATICE ŞI NOMENCLATURĂ Orice unitate de clasificare se numeşte taxon iar unitatea fundamentală în sistematică este specia. S. Quercus pedunculiflora (stejar brumăriu).babylonica (salcie plîngătoare)'.s-au intensificat şi studiile asupra vegetaţiei prin efortul cadrelor didactice şi cercetătorilor din principalele centre universitare ale ţării (Cluj. Q.Sub egida Academiei Române. stabilirea metodelor exacte şi practice de descriere şi determinare a plantelor în vederea recunoaşterii lor prin folosirea tuturor datelor de morfologie. Simpson). având aceiaşi structură genetică. Principalele obiective ale sistematicii sunt: elucidarea mecanismului şi direcţiei evoluţiei plantelor. anatomie vegetală.). ca de exemplu: Carpinus betulus (carpen) C. urmate de cele regionale. Salix alba. Pinaceae cu genurile 96 . citologie. Bucureşti etc. favorizând elaborarea unui sistem filogenetic natural. la care au contribuit botaniştii care au activat în această perioadă în centrele universitare ale României.(stejar pufos). originea. s-a editat monumentala lucrare "Flora R. Q. S. operă în 13 volume. capraea (salcie caprească). Botanica sistematică sau taxonomia are ca obiect de studiu delimitarea şi descrierea speciilor de plante pe seama înrudirii şi asemănării. care este o rasă geografică. dând descendenţi viabili şi fertili. Borza. funcţiile organelor vegetative şi cele reproducătoare. genetică. Genul grupează specii înrudite. Quercus robur (steriar). asemănători prin caracterele morfologice şi însuşirile fiziologice. Ribes. cu indivizi interfecunzi. Al. S. biochimie şi biogeografie.viminalis (mlaje). un escotop preferent şi un areal propriu.S. au permis stabilirea cu o mare precizie a raporturilor de înrudire dintre taxonii vegetali. Paralel cu cercetările floristice. Q.frainetto (gîrniţa). -biotipul este o populaţie locală elementară. -subspecia. S. Cu toate că botanica sistematică este una din cele mai vechi ramuri ale biologiei. În cadrul speciei se pot distinge subunităţi intraspecifice ca. -varietatea şi forma sunt considerate ca rase ecologice sau ecoforme ale unor populaţii locale. cu un genofond unitar din care se pot obţine soiuri noi sau cultivare.elaeagnos (răchită albă). Fraxinus. Descrierea completă a unei plante se numeşte diagnoză iar determinarea plantelor se face cu ajutorul cheilor dichotomice. izolată reproductiv de alte specii.Aceasta are o experienţă reală in natură şi reprezintă un nivel de organizare al materiei vii. în perioada 1952-1976. orientalis (cărpiniţă). Genurile care cuprind mai multe specii sunt numite politipice (. dar nu şi reproductiv.

În cazul familiei. având obârşia din algele străvechi. filogenetice ( Adanson. din care mai cunoscute sunt fam.phyceae (la alge . sunt incluse plantele are căror flori au două stamine (de. uneori cu o diferenţiere în rizoid. Subregnul Bryobionta cuprinde încrengătura Bryophyta (muşchi). iar nutriţia este. cât şi al celeilate unităţi. Lauraceae şi Berberidaceae. acelulare (virusuri) sau unicelulare. Ordinul Magnoliales cuprinde 9 familii. Celula are unul sau mai mulţi nuclei individualizaţi. Fagales este alcătuit din fam.aceae (Aceraceae. Al. Chlorophyta. Mulţi biologi actuali consideră că virusurile ar aparţine la un subregn aparte (Virobionta). Ginkgoaceae cu genul Ginkgo şi specia"Ginkgo biloba. D. denumirii genului se adaugă. Regnul vegetal cuprinde două grupe mari de plante. la rădăcina. fără nucleu individualizat. Ord. Bacillariophyta. Rosaceae. ciclul de dezvoltare. de diferite forme şi dimensiuni. se exprimă în limba latină. Cedrus etc. iar dintre acestea cel mai important rămâne sistemul elaborat de C. însă îndepărtate din punct de vedere filogenetic. autotrofă. Betulaceae cu genurile Alnuş. Chrysophyta.şopîrliţe din fam. biochimismul. medicinale. Subregnul Cormobionta include plantele cele mai evoluate. Bacteriophyta (Bacterii) şi Cyanophyta (Alge albastre). iar dintre botanişti români contribuţii mai importante au adus D. Dicotyledonatae. ş. Larix. Pinatae. Carpinus. Rhodophyta. Ştefureac. ornamentale şi sunt specifice perioadelor antichităţii şi evului mediu. Sistemul de clasificare elaborat de C. bazate pe unele caractere morfologice. Beldie. fam. Clasa reuneşte unul sau mai multe ordine apropiate şi denumirea clasei poate avea terminaţia opsida (Lycopsida.ales.d. Goniferopsida). Bryobionta şi Cormobionta. Ord. aşa cum sunt: pteridofitele. Monocotyledonatae). Pinus. Oleaceae. Linne s-a bucurat de mare popularitate şi abia mai târziu s-au întocmit o serie de clasificări naturale. gimnospermele şi angiospermele. Mycobionta. A.În clasa Diandra.a.În acest subregn sunt cuprinse încrengăturile: Cryptophyţa. Linne a introdus nomenclatura binară pentru aproximativ 10. Pseudotsuga. Au urmat sisteme de clasificare artificiale.Împărţite în 5 subregnuris Procaryobionţa. Tr. şi anume: plante inferioare (talofite) şi plante superioare (cormofite). Chadefeud şi L. I. heterotrofe sau autotrofe. în 1735. deci cuprinde mai multe clase înrudite filogenetic Denumirea încrengăturii poartă terminaţia . din fam.a. Pinophyta. Magnoliaceae. Betulaceae şi Fabaceae. Basidiomycetes). Phycobionta. Subregnul Procaryobionta grupează cele mai primitive organisme vegetale.viţelar din fam. Încrengătura sau filumul sunt taxoni care se bazează pe caractere comune mai generale şi mai îndepărtate ca origine. La baza clasificării filogenetice a regnului vegetal stau datele de morfo-anatomice comparată a corpului vegetativ şi a organelor de reproducere. Linne. Subregnul Phycobionta include plante cu talul uni sau pluricelular. sau atae (CI. Anthoxanthum . Tsuga. Ordinul grupează familii înrudite între ele iar numele poartă sufixul .) CLASIFICAREA PLANTELOR Primele sisteme de clasificare au fost cele empirice. Subregnul Mycobionta include încrengăturile: Myxophyta (mixomicete). afinităţile şi gradul de înrudire dintre plante. Betula. 97 . A1. în majoritate terestre. toxice.Abies. Grecescu. de ex: fam. I. în general.000 de specii de plante şi le-a grupat în 24 de clase. Euglenophyta. Juss ieu.Salicales are o singură familie (Salicaceae). Se întâlnesc şi familii monotipice. cu organizare morfostructurală simplă.liliac. Numele familiei.Prodan. Subregnul Procaryobionta cuprinde încrengăturile: Virophyta (Virusuri). Syringa vulgaris . Gnetatae. Fabaceae). Morariu. Emberger ş. Nyaraday. E. Phaeophyta.m. M. Tiliaceae. alcătuite în scopuri utilitare prin gruparea plantelor în alimentare. Scrophulariaceae. De Candolle. Veroniea . Borza. Brandză. Xanthophyta. L. cromatofori diferit coloraţi.phyta (Bryophyta. Poaceae). Picea. bazat pe alcătuirea androceului şi raportul său cu gineceul.). izolate sau coloniale.Chlorophyceae) şi mycetes (Ascomycetes. Corylus. cauloid şi filoid. ex. terminaţia . fie terminaţia . Spermatophyta etc. furajere. Mycophyta (ciuperci) şi Lichenophyta (licheni).

1. II.Încrengătura Pteridophyta (ferigi) cuprinde primele cormofite apărute pe uscat. în general lemnoase. 1.Care este obiectul de studiu al taxonomiei? 2. include gimnospermele.Precizaţi sistemele de clasificare în mod evolutiv. care au corpul diferenţiat. 98 . Încrengătura Pinophyta (Gymnospermatophyta). TEST DE AUTOEVALUARE NR. numit corm. 3. Încrengătura Magnoliophyta (Angiospermatophyta) include cele mai evoluate plante cu flori şi fecundaţie dublă.Enumeraţi şi explicaţi categoriile taxonomice. înmulţindu-se prin seminţe şi fecundaţie simplă. sămânţa fiind închisă în fruct. cunoscute ca fosile din Silurian.

în urma adaptării la un parazitism accentuat a microorganismelor celulare. patogene. spirili (de spirală). variolei etc). 1–genom viral. Clasificarea virusurilor. Adesea. 3 – peplos. folosind aparatul de sinteză al celulei infectate. numele fiind însoţit de un număr de ordine ( Ribes virus . Origine şi filogenie. protejată de o capsidă alcătuită dintr-un strat de molecule proteice.acelulare.147) : coci (sferice). vibrioni (de virgulă).1.SUBREGNUL PROCARYOBIONTA ÎNCRENGĂTURA VIROPHYTA (VIRUSURI) Cuprinde forme de viaţă primitive. Virusurile au o largă răspândire în natură şi sunt patogene. Virusurile au forme variate (cilindrice.cuprinzând ribovirusuri care produc fitoviroze. liniară sau circulară. S-a încercat introducerea unei nomenclaturi binare. de ac cu gămălie etc. turbării. producând boli numite viroze. Exista şi părerea că virusurile actuale au suferit o evoluţie regresivă. poliomelitei. rombice. Alte păreri susţin ideea că aceste forme de viaţă au la origine un genom celular. deci fără metabolism propriu. 2. bacili (de bastonaş). adaptate la un parazitism obligatoriu şi fără capacitate de multiplicare prin diviziune. prin biosinteza mai întâi a genomului viral şi apoi a învelişurilor exterioare. fără nucleu individualizat . fiziologice şi gazda parazitată.capabile de reproducere numai sub controlul propriului genom.5 şi 10µ şi forme foarte variate prin diviziune rezultă grupări de celule foarte variate (Fig. Până în prezent nu există o concepţie unitară. biochimice. Fig.1 etc).Subordinul Phytophagineae (virusurile plantelor). distruse prin liză. virusurile sunt denumite după planta gazdă parazitată. dar clasificările existente au la bază criterii morfologice.cuprinse între 0. Amphorophora rubi (virusul zmeurului) etc. Bacteriile au dimensiuni reduse.146) s-a putut distinge o zonă centrală numită genom viral.grupând dezoxivirusurile sau adenovirusurile care parazitează animalele şi omul (virusul gripei. mono sau bicatenară.2–capsidă. Rubus virus . spirocheţi (cu spire laxe). a dobîndit capacitatea de a se reproduce. 99 . 3. format dintr-o moleculă de ADN sau ARN.Subordinul Fhagineae (virusuri bacteriofage). Adesea se susţine descendenţa virusurilor dintr-un protovirus. Shema structuri virusurilor. Virusurile sunt entităţi infecţioase. în structura virusurilor (Fig. Capsida şi genomul viral alcătuiesc nucleocapsida. ea de exemplu: Acrogenus ribis (virusul agrişului). solitare sau grupate în colonii. Electronomicroscopic. rar hrănindu-se şi autotrof. care ajungând în citoplasmă. fie un cromozom.146. La virusurile mai complexe mai apare un înveliş exterior de natură proteică numit peplos. împărţit în 3 subordine: 1. ÎNCRENGĂTURA BACTERIOPHYTA (BACTERII) Bacteriile sunt organisme vii. grupează adenovirusuri parazite în celulele bacteriene. submicroscopice .) şi dimensiuni de 80 până la 2500 A. cubice. Multiplicarea virusurilor are loc numai în interiorul celulei vii gazdă.cel mai adesea cu nutriţie heterotrofă: saprofite sau parazite. prismatice.Subordinul Zoophagineae (virusurile animalelor) . unicelulare. Încrengătura Virophyta cuprinde numai ordinul Virales. fără echipament enzimatic.

ribozomi.diplococi.148). proteici. fie un smoc de peri monotriche. mezozomi (pachete de membrane vehiculare).Unele bacterii elaborează la exteriorul peretelui celular o masaă gelatinoasă ce formează capsula iar alteori masa gelatinoasă alcătuieşte o zooglee care înglobează mai multe bacterii într – o colonie. trăind saprofite pe substanţele organice în descompunere sau parazite pe organismele vii. 2 – amfitriche. Protoplastul este alcătuit din citoplasmă. l . g . m-formaţiuni mitocondriale.sareina (cenobii cu aspect de cuib) etc. n – nucleoid. mureină etc. 5 Fig. . fiind formată din compuşi celulozo – pectici. În cazul cocilor grupaţi se distinge.c . care înveleşte plastul.bacterii termogene. 2 -diplococi. la ambii poli – amfitrche. 4 – peritriche. aparat nuclear (nucleoid).bacterii de fermentaţie sau diastasiegene.149.5-stafilococi. p.bacterii cromogene.– se monotriche (Fig. I. Cele cu cili sunt mobile. numindu Fig.149). Se întâlnesc cazuri când aceiaşi specie se prezintă sub diferite forme. Bacteriile fără cili se numesc atriche şi sunt imobile. 100 . aşa numitele forme de involuţie. 3 sau cili la unul sau ambii poli – lofotriche şi cu cili pe toată suprafaţa – lofotriche. Bacteriile saprofite pot fi împărţite în următoarele grupe: . alcătuit dintr-o moleculă de ADN bicatenar si formează cromozomul bacterian. celulei – peritriche. Majoritatea bacteriilor sunt lipsite de pigmenţi asimilatori şi au nutriţie heterotrofă.coci. 9 –bacterii filamentoase. un aparat plastidial cu pigmenţi asimilatori (bacterioclorina şi bacteriopurpurina) şi incluziuni. de culoare diferită. streptobacili.Bacterii mobile: 1 . rigide cu care bacteriile se fixează de substrat. triplococi.cili.147. Extrapariental se întalnesc prelungiri citoplasmatice filamentoase numite cili sau flageli cu rol în mişcarea şi pili.Forme de bacterii. Nutriţia. cu pigmenţi. streptococi (ca şiragul de mărgele ) . stafilobacili etc. 8 -diplobacili. Mişcarea. Fig. Formele de bacili prin diviziune pot constitui cenobii de tipul. V. r – ribozomi.vacuole. perete celular. putând prezenta: un cil la unul din poli.X.corpusculi polifosfatic. prelungiri scurte. p . 6-sarcina.tetracoci. ca de exemplu: Rhizobium leguminosarum poate avea forme de L.148. 10 – vibrioni.Structura celulei bacteriene:c -capsulă. Orice celulă bacteriană are la exterior o membrană (perete celular) sau vagină. diplobacili. producătoare de lumină .spirili. Structura celulei (Fig.stafilococi (cenobii cu aspect de ciorcnine).De la aceste forme fundamentale prin diviziune rezultă grupări de celule foarte variate.c-membrană citoplasmatică. care produc fermentaţia substanţelor organice cu ajutorul enzimelor . Peretele celular sau vagina se află la exteriorul peliculei citoplasmatice. 4-streptococi.Y. 7 – bacili.11. f-picături de grăsime. m. producătoare de energie calorică. Nucleoidul este lipsit de membrană. tetracoci.bacterii fotogene.

mobile.Multiplicarea este rapidă dar limitată de factorii mediului. pasteurianum). 3. 4. N. Au un rol foarte important în natură prin faptul că descompun substanţele organice rezultate din moartea organismelor. II. iar la Escherichia eoli s-a pus în evidenţă fenomene de sexualitate prin conjugare.2. In categoria bacteriilor autotrofe intră cele chimiotrofe. Unele bacterii trăiesc în simbioză cu alte organisme. La plantele lemnoase se întâlnesc numeroase bacterioze.Urme de bacterii se cunosc din Precambrian. şi cele fototrofe. amoniac. fie fermentaţia butirică (Bacillus amylobacter) sau lactică (Bacterium lactis. cu pigmenţi asimilatori utilizând energia solară în sinteza substanţelor organice. celula împărţindu-se printr-un perete transversal în două celule fiice (sciziparitate). motiv pentru care la început au fost grupate în încrengătura Schizophyta. A. Dintre sistemele filogenetice mai importante amintim pe cel a lui A. cele producătoare de substanţe antibiotice (streptomicina. Înmulţire. Rhizobium).Ordinul Eubacteriales care cuprinde bacterii variate ca formă şi mod de viaţă. Rhizobium leguminosarum fixează azotul liber atmosferic. decolorări. Bacteriile chimiotrofe pot fi: nitrificante. sulfuroase. vizibile sub forma de cancere (Pseudomonas savastanoi). TEST DE AUTOEVALUARE NR. fiind anaerobe. sulfului etc. Thiocystis etc).. Bergey.a). Krasilnikov (1949) şi cel mai recent a lui D. din C02 şi H2O (Cromatium. acid sulfuric etc. saprofite sau parazite. actinomicina. 2. Bacillus putrifieans ş. Lactobacillus bulgaricus). saprofite sau parazite Treponema pallida este agentul sifilisului. lactice). 1. fosforului. oxidând compuşi feroşi până la compuşi ferici. cele care produc fermentaţia acetică (Acetobacter aceti. aureomicina ş. Modul principal de înmulţire al bacteriilor este diviziunea directă. Prin alcătuirea lor simplă. care folosesc pentru sinteza substanţelor organice energia rezultată din oxidarea compuşilor minerali. De activitatea bacteriilor depinde ciclul carbonului. Clasificarea bacteriilor. producând actinomicoze la om şi animale (Actinomyces bovis). putregaiuri.Ordinul Actinomycetales. în general ciclul geobiologic. izolate sau coloniale. 3. bacteriile ar reprezenta un grup intermediar între plante şi animale. formând nodozităţi. saprofite sau parazite.Clasificaţi bacteriile după modul de nutriţie. care împart bacteriile în mai multe ordine. Se consideră că mai întâi au apărut bacteriile chimiotrofe şi apoi cele saprofite şi abia mai târziu cele autotrofe. Proteas vulgaris.a. care transformă amoniacul din sol în acid azotos şi apoi în acid azotic.Ce sunt virusurile ş ice alcătuire au? 2. Origine şi filogenie. iar unele simbionte (Azotobacter. cuprinde bacterii în formă de spirală. Actinomicetele. include bacterii filamentoase ramificate şi unele în formă de bastonaşe. myxobacteriile şi chlamidobacteriile se înmulţesc prin spori. H. Ordinul Spirochetales. azotului. aşa cum se întâlneşte pe rădăcinile leguminoaselor. Bacteriile parazite se dezvoltă în organismele vii producând boli la plante şi animale.Precizaţi structura celulei bacteriene. Însematate prezintă bacteriile de fermentaţie (acetice. Unele bacterii folosesc în metabolismul lor oxigenul atmosferic şi sunt numite aerobe iar altele îl obţin în urma descompunerilor produse. fierului.Ce importanţă au bacteriile? 5. butirice. necroze etc.Ce fel de plante sunt algele albastre şi cum se realizează înmulţirea? 101 .descompun substanţele proteice în apă.Dintre bacteriile de fermentaţie amintim pe cele care secretă fermentul celulaza care prin hidroliză descompune celuloza (Bacillus celulosae). care oxidează hidrogenul sulfurat în sulf şi apoi în acid sulfuric şi cele feruginoase. C0o. . Au apărut din forme de viaţă acelulare şi sunt foarte vechi. Se crede că prin bacteriile actinomicete ar avea legături cu ciupercile inferioare iar mixomicetele prin modul de organizare se apropie de mixomicete. Importanţa bacteriilor. Prin modul de înmulţire se apropie de algele albastre. din care amintim: 1.

chr– (ficocianina. incluziuni.cenobiile sunt alcătuite din celule egale (izociste) şi numai în unele cazuri apar şi celule cu pereţii îngroşaţi. Unele cianoficee trăiesc în simbioză cu ciuperci şi formează licheni. cuprinde cianoficee filamentoase. Conţinutul celular este şi el diferenţiat în 2 zone: una centrală sau centroplasma. Frecvent pe soluri umede se întâlneşte Nostoc commune .Cianofitele filamentoase se înmulţesc prin hormogonie (fragmentarea talului la nivelul unui heterocist). filamentoase. Tot în condiţii neprielnice. aderentă de citoplasmă numită locula. 2. 102 .cleiul pămîntului (Pig. numit ficocianina. autotrofe.eare predomină faţă de ceilalţi pigmenţi asimilatori.l50. Prezenţa ficoeritrinei în celulele algelor albastre sugerează o posibilă înrudire cu algele roşii. în condiţii nefavorabile. Algele albastre sunt autotrofe datorită pigmenţilor asimilatori şi numai în anumite condiţii pot deveni saprofite. Culoarea algelor albastre este data de pigmentul albastru-verde. ca şi bacteriile. următoarea mai groasă.150.l). aşa cum este cazul unor specii de Oscillatoria. ficoeritina. clorofila a şi carotenoizii).ÎNCRENGĂTURA CYANOPHYTA (ALGE ALBESTRE) Algele albastre sunt plante unicelulare. Mişcarea. 1-Chroococaus turgidus. reprezintă un grup cu o evoluţie închisă.Alge albastre: A– structură:m–teacă gelatinoasa. alcătuieşte teaca gelatinoasă. Algele albastre nu au flageli şi sunt imobile. continuă sau întreruptă şi care este vagina. care Fig. 2). 3). Au evoluat paralel cu bacteriile şi au legături strânse în special cu cele fototrofe . iar altele fixează azotul atmosferic (Nostoc). celulele respective dau naştere la noi plante. Înmulţirea. având aspectul unor şiraguri cu celule sferice înglobate într-o masă gelatinoasă iar la uscăciune are aspect de crustă. Formele 2–Nostoc commune. În procesul asimilaţiei sintetizează amidonul de cianoficee. Algele albastre se înmulţesc prin diviziunea directă a celulei. după unii specialişti. Algele albastre.formează colonii de 2-4 celule. Chroococaus turgidus (Fig. rar heterotrofe. care cuprinde alge albastre uni sau adesea în colonii ce se înmulţesc prin bipartiţia celulei. de formă sferică sau alungită. c–centroplasmă. Înmulţire. oricare celulă de cianoficee îşi poate contracta conţinutul şi îngroşa peretele.A). aşa numitul fenomen de închistare iar când condiţiile devin favorabile. se face prin spori care se formează în sporociste. protoplastului. Origine şi filogenie. cu teacă gelatinoasă şi care se înmulţesc prin hormogonii. Clasificarea algelor albastre Acestea sunt repartizate la câteva ordine. Algele albastre sunt organisme primitive. Coloniile au formă variată: globuloase. iar cea externă. Talul în majoritatea cazurilor este acoperit cu un înveliş gelatinos.150. izolate sau reunite în colonii. din care amintim: 1. numite heterociste.apărute încă din Precambrian. alcătuită din citoplasmă şi particule nucleice.l50. filamentoase prezintă mişcări în urma contracţiei unor parţi ale 3– Oscilatoria princeps. asemănător cu glicogenul. lamelare etc. v– reprezintă nucleul difuz şi a doua periferică – cromoplasma. Peretele celular este celulozo-pectic şialcătuit din trei păturii una internă. care la întuneric şi în prezenţa substratului organic devin saprofite. foarte vechi.Ordinul Nostocalea (Hormogonaleş). Celula algelor albastre prezintă o membrană (perete celular). fără pigmenţi. formată din numeroase lamele pe care se dispun pigmenţii asimilatori vagină. precum şi anumite Cromoplasmă.Ordinul Chroococcales. Nutriţia.citoplasmă şi un nucleu difuz. În ape şi pe soluri umede trăiesc multe specii de Oscillatoria (Fig 150. Obişnuit. l–loculă. Structura celulei (Fig.

Ciclul de dezvoltare al algelor poate fi haplofazic când plantele sunt haplobionte. iar cele mai primitive sunt mixotrofe. incluziunile şi peretele celular. Unele alege pot fi heterotrofe (saprofite sau parazite). Pe baza caracterelor citologice. 2. infrastructurale şi a compoziţiei biochimice. micro şi macrofite. adică de la forme unicelulare solitare până la unicelulare coloniale (cenobiale) şi pluricelulare cu o morfologie şi anatomie complexă. Fecundaţia se petrece în mediul de viaţă. La acest grup predomină clorofila a şi b şi au ca produs de asimilaţie amidonul. Ipotezele asupra originii şi relaţiilor filetice sunt numeroase şi se sprijină mai mult pe studiul formelor actuale.Grupul clorofiţelor reprezintă linia evolutivă fundamentală.din cadrul acestuia s-au diferenţiat plantele terestre. cât şi prin cei indirecţi (meiospori). Se caracterizează printr-o mare diversitate structurală. Diferenţierea talului într-un rizoid. lipsa stadiilor cu flageli etc. învelişurile celulare particulare etc. numai zigotul fiind diploid sau diplohaplofazic la algele haplodiplobionte. obişnuit autotrofe. floridee ca produs de asimilaţie. dependent de gametofit.amintesc de gametangi. în special a ficoeritrinei. clorofila a şi d. Uneori se întâlneşte o asemănare izbitoare şi pe plan histologic cu cormofitele. Dintr-un strămoş sau grup apropiat. amidon de. adică sunt plante diplobionte. care corespund tot la atâtea trunchiuri filetice principale şi liniilor evolutive fundamentale. aşa cum ar fi prezenţa ţesuturilor adevărate şi chiar a meristemelor la Laminaria hyperborea. Componentele structurale ale celulei sunt diverse şi este suficient să amintim.Grupul cromofiţelor. 103 . amintind de briofite. reprezentând producătorii primari din mări şi oceane. algele au fost împărţite în 3 grupe mari şi mai multe încrengături. Deci zigotul şi generaţiile sunt independente. La Coleochaete. constituind un mare progres biologic. care au o mare diferenţiere histologică şi clorofiţele. iar produsul de asimilaţie este amidonul. Marea majoritate a algelor sunt autotrofe. verde-gălbuie. reprezentând un imens progres evolutiv. conferindu-le acestora valoarea unui nod filogenetic din care au evoluat plantele terestre autotrofe. Prezenţa ficobilinelor şi lipsa aparatului flagelar sugerează unele afinităţi între rodofite şi cianofite. cromatoforii. au clorofilă a şi c uneori şi e. respectiv de sporangi. la care predominanţa xantofilelor determină culoarea brună. La rodofite. cauloid şi filoid la unele alge reprezintă doar o divergenţă. Algele reprezintă un grup vechi cu fosile datând din Cambrian. De asemenea. verde. Oogonul şi anteridia de la Chara.care trăiesc cu predilecţie în mediul acvatic. galben-aurie. Cea asexuată se realizează prin spori direcţi (mitospori).Grupul rodofiţelor reprezintă o linie evolutivă închisă. Înmulţirea şi reproducerea îmbracă o mare diversitate de forme. caracterizată prin: predominarea ficobilinelor. autotrofe. 3. au derivat probabil şi cromofiţele. amintind fructificaţiile.SUBREGNUL PHYCOBIONTA (ALGOPHYTA) CARACTERE GENERALE Ficobiontele reprezintă un grup de eucariote cu o mare heterogenitate. În acest caz între un zigot şi altul alternează un individ diploid generat de meiospor. zigotul prin germinare generează carposporofitul.el devine liber. aparatul flagelar. este la fel o linie închisă. Toate aceste însuşiri aduc argumente plauzibile în favoarea descendenţei briofitelor şi cormofitelor din cloroficee. Ipoteza diferenţierii algelor din procariotele autotrofe pe calea evoluţiei progresive şi divergente are o largă circulaţie.formaţi în sporocişti. gametocistul împreună cu zigotul sunt învelite cu ramuri sterile. iar dintre cele specifice numai algelor: pirenoizii. Talul variază în limite foarte largi. gametociştii pluricelulari ai feofiţelor. având o mare variabilitate cantitative şi calitativă a pigmenţilor asimilatori. prezentând o mare diversitate. chiar dacă talul acestora are o capacitate slabă de fosilizare. Dispun de flageli heteroconţi. îndeplinind rol protector. 1. iar când zigotul se formează în gametocistul femei. nucleul. amintind de plantele terestre.

Plastidomul celular este reprezentat prin numeroşi cromatofori discoloidali. xantofilele şi ficobilinele.). N – nucleu. iar celălalt mai scurt şi pectinat. heteromorfi. salmastre şi marine.Pirenoizii sunt situaţi pe faţa ventrala.Celula are o simetrie dorsiventrală două şanţuri perpendiculare. spre periferie cu un periplast mai mult sau mai puţin rigid. peste tot în apă chiar şi pe zăpadă. pirenoid. situat în partea bazală. mod de viaţă. numite cingulum şi suculus. Răspândire. Dinofitele reprezintă un grup vechi de alge. Nucleul cumulează caractere de procariot şi de eucariot. împreună cu care au fost longitudinal ventral. uneori albastru-verzui şi chiar roşie trăiesc în ape dulci. iar la cele “nude” printr-un periplast. având aceiaşi pigmenţi ca şi criptofitele. cu morfologie caracteristică pentru un taxon dat. n – Origine şi filogenie. este reprezentat printr-o tecă celulozică la speciile numite “armate”. Diversitatea culorii se datorază variaţiilor cantitative a pigmenţilor asimilatori. pi– deosebesc de acestea prin prezenţa amidonului şi lipsa fucoxantinei.152). La unele specii se remarcă fenomenul de bioluminescenţă (Noctiluca miliaris). Majoritatea dinofitelor sunt autotrofe. desprins din trunchiul comun într-o fază apropiată de cea a separării divergente a rodofitelor şi cromofitelor. Distal se mai află o vacuolă pulsatilă. Criptofitele au urmat o evoluţie distinctă. ca la genurile Peridinium şi Ceratium (Fig . Ventral prezintă un şanţ longitudinal. pulsatilă. p – periplast. Nucleul este sferic-ovoid. Din vecinătatea acesteia pornesc 2 flageli inegali. Structura celulei (Fig. tr – încadrate în încrengătura Pyrrophyta de care se deosebesc prin anumite tichocişti. 1978).151). cu multe caractere primitive. La Cryptomonas (Fig. fiind bilobate. Uneori se semnalează şi copulaţie izogamă. brun-gălbui. cu un nucleol. Noctiluca milaris este o specie diplofazică.ÎNCRENGĂTURA CRYPTOPHYTA Criptofitele numără circa 70 specii şi sunt organisme unicelulare solitare. cele cu teca oblic. Înmulţirea.Asexuat se multiplică prin zoospori. fapt ce este interpretat că dinofitele ar constitui un 104 . Dinofitele sunt răspândite în toate regiunile geografice. inseraţi ventral. mai lung şi plumos. Teca este formată dintr-un număr definit de plăci. nucleu de tip particular şi înveliş celular caracteristic. posterior. l53. Reproducerea este izo sau anizogamă. cu simetrie dorsiventrală. Au unele asemănări cu rodofitele. Dinofitele cu periplast se divid transversal. La formele cocoide anterior. cr-cromatofor fa – flagel Înmulţire. ''Înfloriri'' puternice au fost semnalate şi pe litoralul Mării Negre (1976. Structura celulei. de culoare brună brun gălbui sau roşie. cum ar fi: clorofila a şi c. constituind un ram închis. doi flageli heteroconţi. Dinofitele când se dezvolta în masă produc ”înflorirea apei”. şlv – şanţ Prezenţa amidonului le apropie de dinofite. Origine si filogenie. care la capătul distal formează o criptă (invaginaţie). Unele sunt heterotrofe iar altele mixotrofe. solitare sau coloniale. pe partea Fig. fp – flagel înmulţirea are loc prin zoospori. characteristic. vp – vacuolă caractere biochimice şi citologice. ÎNCRENGĂTURA DINOPBYTA Dinofitele reprezintă un grup de plante cu tal unicelular. Au unele afinităţi cu crizofitele şi feofitele.Se nucleol. unul anterior. Învelişul celular. la Cryptomonas: cri–criptă. celula este eliptică sau reniformă.151. Pirenoidul este extraplastidial.Organizarea celulei ventrală a cromatoforului şi este acoperit de amidon. iar unele specii elimină toxine care provoacă moartea peştilor. constituind o structură unică în cadrul algelor. un sistem pulsar complex. Diviziunea are loc în plan longitudinal. uneori şi o stigmă Cromatoforul este dispus parietal. identificate încă din Permian. de culoare bruna. fapt care permite interpretarea că reprezintă un grup vechi.

Fig. preponderent unicelulare. 2 – Ceratium Fig. Celula prezintă doi cili heteroconţi. În partea bazală se află un globul de criaolaminarină. care maschează clorofila a şi c. fiind răspândite în ape continentale şi marine. 1 – Dinobryon. Organizarea celulei. fc – flagel cingular. tr – trihocist. 2 – Hydrurus. if – invaginare flavelară.suculus. B – porţiune mărită flagel anterior. spu – sistem pulsar. care este produsul principal de sinteză. pi – pirenoid. fp – flagel posterior. ÎNCRENGĂTURA CHRYSOPHYTA (FLAGELATE AURII) Criofitele numără circa l. însă se poate întâlni şi forme de tal mai complicate (chiar pseudoparenchimatic). Fig. su . Schema celulei de tip dinoficeu: eg –aparat Golgi. vp – vacuolă pulsatilă. fo – fotoreceptor. cr – cromatofor.153. cm – corpi muciferi. fa – palmedoidă. m – mitocondrii. Schema de organizare a celulei:ag – aparat Fig.Dinofite:1–Peridium.000 de specii. pres – presculus. o vacuolă pulsatilă. n – nucleu. l-2 cromatofori dispuşi parietal. nucleu cu nucleol. cig – cigulum. n – nucleol.grup de tranziţie. N – nucleu.152. gcrz – globul de crizolaminarină. aparat Golgi şi uneori o stigmă. asociată cu xantofila. protoplasma. pi – pirenoid.155. Au culoare galben-aurie datorită prezenţei în cantitate mare a fucoxantinei (75 % din toţi pigmenţii). un periplast flexibil. fs – flagel sulcar. cr –cromatofor. st – stigmă. A – colonie Golgi.154. Sub 105 .

Protoplastul are o structură asemănătoare cu cel de la crizoficee. ecologice. protoplastul creşte.ornamentaţie. Cromatoforii au culoare brună. Diatomeele sunt larg faţă. prin larga participare în componenţa planctonului. La altele învelişul extern este celulozic şi se numeşte lorică. pe soluri. intrând în compoziţia fitoplanctonului. poligonală. mod de viaţa şi importanţă. deci una din celule este mai mare. haploizi fiind numai gameţii. dar adaptate la anumite condiţii de viaţa. incluzând diatomeele cu simetrie bilaterală şi rafă (Havicula). Celulele fiice preiau tecile celulei mame. din care: unul central şi doi terminali.La formele loricate se divide doar protoplastul. iar în stadiul Fig. special. 106 . Majoritatea penatelor prezintă pe valvă 3 noduli. Înmulţirea sexuată este o izo. Sunt interpretate ca ascendenţi ai bacilariofitelor şi feofitelor sau cel puţin că ar avea o origine comună. Reprezintă un grup de alge puternic diferenţiat şi specializat. prezenţa sau absenţa rafei. Formele cu rafă au mişcări active. Crizofitele au rol important în viaţa ecosistemelor acvatice. după care îşi reface cele două valve. cât şi o crăpătură longitudinală.156). în ape dulci şi salmastre. ca la Dinobryon (Fig. tecile se îndepărtează puţin. unicelulare solitare şi coloniale. În urma diviziunilor repetate. modul de reproducere ete. r – rafă.155). celula fără flageli şi o mare diversitate în înmulţirea sexuată..156. privită lateral. una din celule părăsind lorica. ÎNCRENGĂTURA BACILLARIOPHYTA (DIATOMEAE) Diatomele sunt alge microscopice. B – privită din Răspândire. Înmulţire. de culoare brună. hpt – răspândite în mări. Grizofitele sunt răspândite în toate biotopurile acvatice.plasmalemă apar corpii nuciferi (Fig. sintetizându-şi o lorică nouă rezultând colonii. Se întâlnesc şi specii mixo sau chiar heterotrofe. apoi nucleul şi citoplasmă se divid. anizo sau oogamie. Prin aceste exigenţe noduli laterali. Multe diatomee secretă la exteriorul celulei mucilagii prin intermediul căruia aderă de substrat sau între ele formând colonii. Organizarea celulei (Fig. numeroase specii sunt indicatori biologici preţioşi pentru o – ornamentaţii. lanceolată) şi prezintă ornamentaţii fine (Naviecula). Peretele celular este reprezentat de o tecă de natură proteică şi mineralizată cu SiO2. Unele crizofite au fost identificate în Jurasic. fără rafă şi Pennatae (Pennatobacillariophycidae ). Strămoşii crizofiţelor se pare că nu erau prea îndepărtaţi de ai dinofitelor şi criptofitelor. reproducere. ziduri şi stânci hipoteca. totalizând peste 1000 de specii acvatice (planctonice şi bentonice). Se înmulţesc prin diviziune după un plan paralel cu valvele. mod de viaţă şi importanţa.muncesc Au importanţă majoră în viaţa ecosistemelor acvatice. Speciile monadoide se divid longitudinal. Înainte de diviziune. Diatomeele sunt încadrate la clasa Bacillariophyceae. n – nodul central . La Dinobryon celula fiică se fixează cu polul bazal la deschiderea loricii mame. formată din două părţi: hipoteca (mai mică) şi epiteca (mai mare). o parte din indivizi au dimensiuni mai mici şi pentru a se ajunge la dimensiunile normale. Speciile cu alte tipuri de tal se înmulţesc prin zoospori. se târăsc pe substrat şi sunt considerate bentonice. nl – umede. reproducere. cu un tip particular de perete celular. recunoaşterea precisă a gradului de poluare. Clasificare. sunt împărţite în două subclase: Centricae (Centrobacillariophycidae cuprinzând diatome cu simetrie radiară. Răspândire. care devin epiteci şi ulterior îşi elaborează hipoteca. protoplastul se eliberează din teci pentru a creşte. Sexualitatea se cunoaşte la puţine specii şi este reprezentată cel mai adesea prin igogamie. fiind preponderent autotrofe. filogenie. câte una de fiecare. numită rafa. format din scvame mineralizate cu Si02 sau CaCO3. Îmnulţire. dar fără aparat flagelar. iar după tipul de simetrie . Fiecare tecă sau valvă are o formă variată la diverse specii (circulară.Navicula viridis: A vegetativ toate diatomeele sunt diploide. ept – epiteca. Unele specii prezintă un înveliş extern. Origine.154).

reprezintă un grup de xantofite evoluate nu numai prin tipul de tal ci şi prin oogamie.microscopice. Ordinul Vaucheriales grupează specii sifonale.reproducere. filogenie. ca de exemplu: Macrocystis măsoară 400 m. Înmulţire. Ordinul Vaucheriales. rar macroscopice. rar sunt dulcicole. Xantofitele sunt răspândite pe tot globul şi în diferite biotopuri acvatice. caracteristică este structura cu "piese în H".. pe lângă ceilalţi constituenţi. ÎNCRENGĂTURA XANTHOPHYTA (HETEROKONTAE) Cuprinde forme unicelulare. Flagelul anterozoidului de la Centricae sugerează descendenţa dintr-un strămoş crisofit heterocont. fiind mai superioare prin formele cu tal sifonal. are unul sau mai mulţi cromatofori. Vegetativ. Anterozoizii sunt heteroconţi.157). Macrocystis ş. C . Prezenţa fucoxantinei şi relaţia acesteia cu xantofilele permit utilizarea de către feofite a radiaţiilor luminoase cu lungime scurtă de undă. când speciile marine au format considerabile depozite de diatomit. se multiplică prin diviziune şi fragmentarea talului asexuat prin zoospori. cu tal de culoare verde. cu o mare diversitate morfoanatomică. săruri de potasiu şi substanţe pectice. Vaucheria are specii terestre şi acvatice. conţin iod.cu pirenoizi pe faţa ventrală şi o singură vacuolă mare. macrofite. având apogeul în Cretacic şi terţiar. Oogoanele se dezvoltă ca evaginări saciforme ale filamentului. La speciile dulcicole. caractere prin care se aseamănă cu Fucus. manita. xantofile. Oricine. Ciclul este haplofazic. şi anteridie. filamentoase. Celula este uninucleiată cu cariochineză tipică. Vaucheria sessilis: A – tal.Origine. Feofitele au cromatofori discoidali.a. iar la formele filamentoase (Tribonema). Talul îmbracă o mare diversitate de forme: filamentos ramificat. în general dulcicole care se înmulţesc asexuat prin sinzoospori. iar sexuat prin izo sau oogamie. iar ca pigmenţi asimilatori: fucoxantina (de culoare brună). Clasificare. La formele pluricelulare peretele pecto-celulozic este mineralizat cu SiO2 CaCO3. 107 . Celula. şi anume: laminaria. La unele alge brune talul are o structură anatomică complexă. cauloid şi filoid. adaptare ce le permite să vegeteze la adâncimi variabile. fucosanul. filogenie. iar amidonul lipseşte. însă sunt mai evoluate prin talul sifonal şi au convergenţă cu clorofitele. Organizare. aşa ca la Laminaria. separat de restul talului printr-un perete despărţitor. fixat de substrat cu Fig. solitare . Trăiesc în mările şi oceanele reci. clorofila a şi c. Produsul de asimilaţie este diferit. picături de ulei. brom. cu 6 ordine. bandiform sau diferenţiat în rizoid. tubular. cît şi xantofilă. lamelare.sinzoospor Botrydium are tal vezioulos şi creşte în populaţii compacte pe soluri inundabile. de culoare verde. Răspândire mod de viaţă şi importanţă. Au evoluat paralel cu crizofiţele. De asemenea. cu urme probabile din Cambrian şi Carbonifer. cu tal sifonai. diferenţiindu-se în două zone: cortexul periferic şi corpul central sau medula. 157. putând atinge dimensiuni mari. Xantofitele s-au desprins de timpuriu de trunchiul cromofiţelor şi au evoluat paralel cu crizofitele. Diatomeele sunt foarte vechi. Unele sunt edafice iar altele sunt aerofite. ÎNCRENGĂTURA PHAEOPHYTA (ALGE BRUNE) Algele brune sunt cormofite pluricelulare. verde-gălbui. fiecare zoospor fiind biflagelat. B – oogon rizoizi incolori (Pig. răspândite în mediul acvatic. iar gametocistul mascul reprezintă partea distală a unui ram lateral. gametangii de sexe diferite se dezvoltă în imediata vecinătate. Xantofitele sunt grupate în clasa Xanthophyceae. pe sol şi în aer Xantofitele au aparat flagelar heterocont şi pigmenţi asimilatori formaţi din clorofila a şi e. iar numărul cromozomilor variază de la 8 la formele primitive până la 32 la formele evoluate.

Din loc în loc. Cauloidul prezintă şi o creştere în grosime în urma activităţii unui meristem secundar.cu peretele gros şi sunt bogate în cloroplaste. reproducere şi ciclu de dezvoltare. Uneori cele două generaţii sunt egale (izomorfe: la Dictyota) sau gametofitul este mult mai redus faţă de sporofit (la Laminaria). Unele specii se înmulţesc vegetativ prin propagule. numai că numărul ţesuturilor diferenţiate funcţional este mic. 3B. 1. gametociştii formandu-se în conceptacule. 4 – zigot. Meristemele şi ţesuturile definitive. determinând apariţia unor cavităţi pline cu aer. iod. 2B. Între cauloid şi filoid se află un meristem intercalar care determină creşterea în lungime a cauloidului şi generarea în fiecare an a filoidului. Feofitele sunt autotrofe şi conţin acid algina. Înmulţire. dar nu lipsesc nici din mările şi oceanele cu apă calda.Clasa Phaeophyceae care cuprinde cel mai mare număr de specii. Zoosporii şi gameţii au flageli.2D – formarea anteroiziilor. devin pelagice şi răspândite de curenţii marini în mările calde. 5 – 6 – germinarea şi dezvoltarea zigotului. . celulele medulei se îndepărtează. iar oogoanele au cate 8 oosfere şi de aceia ciclul de la Fucus poate fi interpretat ca s-ar asemăna cu acela de la angiosperme. adaptară datorată faptului că talul adesea este distrus de gheţari şi animale. adică oosferele ar corespunde embriomar cu 8 energide.3C – formarea oosferelor. deci cu rol în fotosinteză şi în susţinere. mod de reproducere şi ciclul de dezvoltare. La Fucus ciclul este diplofazic.3A. având tal heterotrih până la cel 108 . La Laminaria hyperborea. vitamine. cu rol în conducerea substanţelor nutritive. Reproducerea sexuată poate fi o izo. celulele haploide sunt libere şi funcţionează ca gameţi. fluitans care vegetează pe ţărmul american al Oceanului Atlantic. importanţă. cilindric. Răspândire mod de viaţă.158).Feofitele sunt marine. fia: sporofitul apare mai dezvoltat iar gametofitul este reprezentat doar prin gameţi. Clasificare. În raport cu gradul de organizare al talului.acumulându-se în cantităţi mari în zonele liniştite. numit meristoderm. ca furaj şi îngrăşăminte. anizo sau o oogamie. alcătuind "Marea Sargaselor".158. Cystoseira (Fig. Sargassum natans şi S. alginaţi. cauloidul este peren. Fucus vesiculosus. feofitele sunt grupate în trei clase. Situaţia nu este identică întrucât la Fucus.Cortexul este alcătuit din celule izodiametrice. mici. iar filoidul anual şi palmat-fidat. brom etc. numite aerocişti. Sunt folosite în alimentaţie (Laminaria).conceptacole cu anteridii şi oogoane. dar fără a atinge treapta de organizare a ţesuturilor conducătoare propriu-zise. acoperind zeci de Km2. Fig. Algele brune au o mare capacitate de regenerare. apropie algele brune de cormofite. 2A. Medula este alcătuită din celule alungite.2C. primare şi secundare. ciclul de dezvoltare: 1 – talcu conceptacole. rar dulcicole Vegetează exuberant în zonele reci şi temperate. ca la Fucus.

Din ordinul Laminariales amintim pe Laminaria hyperborea. iar zigotul generează un "embrion" ce va da naştere la sporofit. cauloid şi filoid (Fucus. Se deosebesc de feofite prin conţinutul ficobilinelor. Talul poate fi filamentos. 2. 4 – 6 – fecundaţia. Feofitele. sugerează legături probabile cu primele plante cormofite (Rhynia. Batrachospernum monilifere. Ordinele Dictyosiphonales şi Laminariales sunt cele mai importante. iar creşterea se realizează printr-o celulă iniţială monovalentă. fiind de formă lamelară. care maschează clorofila a şi d. ciclul de dezvoltare: 1 – fragment de tal. sunt coloraţi în roşu la formele marine. Origine. cu sporofit bine dezvoltat.uneori gigantic şi gametofit microscopic. 9 – 10 – formarea carposporilor. ÎNCRENGĂTURA RHODOPHYTA (ALGE ROŞII) Algele roşii sunt preponderent pluricelulare şi numai puţine pot fi unicelulare sau cenobiale. Natura pigmenţilor feoficeelor. filogenie. Asteroxylon etc.cu structură polistihă şi înmulţire izo până la oogamie. Formele cu sporofit dezvoltat (Laminaria. cât şi în ape dulcicole.Clasa Fucophyceae (Cyclosporeae) . 3 – carpogon. obişnuit. Fucus). Produsul de asimilaţie este amidonul de floridee (rodamilon). păstrându-se unele impresiuni încă din Silurian şi Devonian. Din această clasă amintim pe: Ectocarpus. lamelar sau diferenţiat în rizoid. Trăiesc în mări şi oceane. cu două straturi de celule corticale şi unul median. zoizii lipsesc. ulterior s-au specializat şi diferenţiat. Cromatoforii. Mitoza este de tip clasic. şi în violet sau oliv la cele dulcicole. ).Celula este uni sau plurinucleată. 109 . diferenţiat în rizoid. modul de organizare a gameţilor şi zoosporilor sugerează descendenţa din unele crizofite. constituind un grup filetic închis.ază feofite cu tal bandiform. Reproducerea fiind o oogamie. cu mai multe linii evolutive. Dictyota dichotoma are talul bandiform dihotomic ramificat. iar reproducerea şi ciclul de dezvoltare sînt de tip particular.Clasa Laminariophyceae (Heteroregeneratae). grupând feofitele cu talul diferenţiat în rizoid cauloid şi filoid.saccharina şi pe Macrocystis pyrifera 3. dominând ficoeritrina. 2 – spermatociste. cu însuşiri intermediare între amidon şi glicogen. De asemenea. Algele brune reprezintă un grup străvechi. grupe. Cystoseira). Fig. Cutleria şi Dictyota. Organizare.159. Uneori peretele celular este mineralizat cu CaCO3. Sphacelaria. 7 – 8 – gonimoblaste cu carpospori. L. care cuprinde feofite cu ciclu heteromorf. cauloid şi filoid. Peretele celular este celulozo-pectic şi se gelifică la periferie. discoidală sau sferică.

Citoplasma are o structură complexă şi consistenţă vâscoasă. Clasificare. se diferenţiază câte unul în sparmatocist şi respectiv carpogon. dă naştere la filamente pluricelulare ramificate. apar gametocişti. filogenie.microscopic. din care cea anterioară este mai mare şi localizată în vecinătatea ampulei de unde pornesc flagelii şi este numită vacuolă pulsatilă cu funcţie de osmoreglare şi excreţie. 2. Vegetează. cu unul sau doi flageli. de pe care pornesc flagelii. sunt cultivate şi utilizate în alimentaţie şi industrie. ale căror celule terminale devin carposporangi în care se formează câte un carpospor haploid ce regenerează un nou gametofit. Gelidium etc Origine. citoplasmă şi un înveliş numit periplast (Fig. din zigot se formează un sporofit diploid . La unele specii membrana celulară sau periplastul este subţire şi elastic. a gametociştilor şi ciclul de dezvoltare.Care sunt pigmenţii algelor roşii? 4. Nucleul este mare. Organizare. Zigotul. reuneşte rodofitele cele mai evoluate. mod de viaţă şi importanţă. Rodofitele se înmulţesc prin spori aconţi formaţi în monosporocişti. dependent de gametofit. numit carposporofit. Reproducerea este o trihogamie. articulat. fiind în conexiune şi cu nucleul. 1.159).159. Celula are un nucleu individualizat. descoperirea unor genuri intermediare. În citoplasmă se află cromatofori de forme şi dimensiuni variabile. Corallina. cu tal filamentos. ÎNCRENGĂTURA EUGLENOPHYTA Grupează plante unicelulare. 110 .Clasa Bangiophyceae. reproducere şi ciclu de dezvoltare. iar spre partea anterioară se găseşte o formaţiune granulară. rezultat în urma fecundaţiei. Pe carposporofit se formează carposporii care prin germinare dau naştere unui tal diploid tetrasporofit pe care se formează meiosporii ce reiau ciclul. pe substrat calcaros şi la adâncimi mari. numită ampulă sau rezervor. suferă diviziuni repetate (prima fiind reducţională).l60). La Batrachospermum moniliforme abundentă în apele de munte. Fosile certe se cunosc din Ordovician. iar anumiţi produşi metabolici. grupează alge roşii cu tal primitiv. Tot în partea apicală a celulei se găseşte blefaroplastul. Carpogonul are aspectul unei butelii. De aici.Clasa Floridophyceae.Ce alge brune cunoaşteţi şi care sunt pigmenţii asimilatori? 3.numit endozom. În ciclul de dezvoltare alternează trei generaţii morfologice: un gametofit (n) şi doi sporofiţi (2n). la noduri cu verticile de ramuri. le conferă rodofitelor importanţă economică.Ce grupe mari de alge cunoaşteţi în funcţie de pigmenţii asimilatori şi care este produsul de asimilaţie? 2. rotund. permiţând modificarea formei. Prezenţa ficocianinei. Majoritatea rodofitelor sunt autotrofe. numite gonimoblaste. Răspândire. respectiv spermatogonii cu o spermatie nudă şi pe alte ramuri carpogoane (Fig. În ea se găsesc vacuole.3.cu toate că înmulţirea. II. în special. deci ciclul este trigenetic haplo-diplofazic. Alga este haplobiontă. Polysiphonia). ca: agarul. TEST DE AUTOEVALUARE NR. sugerează înrudirea algelor roşii cu cele albastre. numită stigmă. iar unele specii ale genului Porphyra. cu tal foliaceu. în partea dilatată aflându-se oosfera iar în prelungirea numită trihogin un nucleu ce nu participă la copulare (Fig. lor evoluată ar putea sugera o legătură au unele cormofite. de culoare roşie. adică gameţii fără cili: spermatia şi oosfera. Ceramium. Algele roşii după gradul de diferenţiere al talului. La.) Prin fecundarea oosferei din carpogon de către o spermatie. se formează zigotul.Prezentaţi ciclul de dezvoltare al algelor roşii.ficobilinele fiind capabile să fixeze radiaţiile luminoase cu lungimi de undă scurte. tipul fundamental (Ceramium. Algele roşii sunt considerate ca o linie evolutivă închisă. agaroidul (de la Gelidium. cu un nucleol . aparţin la doua clase. Ceramium) şi o serie de vitamine. 1. menţionăm: Batrachospermum. Genul Bangia are specii marine şi dulcicole.care ies dintr-o adâncitură.Înmulţire. situată la partea anterioară a corpului. eliptic sau sferic.

clorofitele sintetizează amidonul adevărat. cit şi cu algele verzi. b şi carotenoizi) şi sunt autotrofe. Aparatul vegetativ este foarte variat. Încrengătura Chlorophyta este împărţită în trei clase Chlorophyceae. Euglenofitele îşi au originea în protofite. de culoare verde şi conţin clorofilă a şi b. clopot. gameţilor se formează pe acelaşi tip de tal. Vegetativ se înmulţesc prin diviziunea celulei sau la cele pluricelulare prin fragmentarea talului. stea etc. stigmă.161. Euglenofitele au pigmenţi clorofilieni (clorofila a. colonie matură Gametofitul poate fi homotalic. Înmulţire. Peretele celular cel mai adesea este celulozic. şi heterotalic. Clasificare. cit – citoplasmă. cu numeroşi reprezentaţi în mediul acvatic. p. prin produsul de asimilaţie (amidon). numită zoosporocist. bl – blefaroplast. iar la unele alge se cunoaşte şi înmulţirea prin conjugare (Spirogyra). ziduri).). dict – dictiozomi. Origine. uneori mai mulţi. argument în acest sens fiind prezenţa clorofilei a şi b. evoluând paralel cu protocariotele. pluricelulare filamentoase (simple sau ramificate) şi lamelare. st – sigma. pe solurile umede sau pealte substraturi (scoarţaarborilor. panglică. rar heterotrofe sau mixotrofe. algele verzi sunt considerate ca un nod principal în evoluţie. însă puţin diferenţiat în comparaţie cu cel al cormofitelor. asexuată şi sexuată. haplodiplobiontă şi diplobiontă. Înmulţirea asexuată are loc prin spori mobili. Coniugatophyceae 111 Fig. Euglena viridis : n – nucleu. cu cromatofori de formă variată (disc. Produsul de asimilaţie este paramilonul si picături de ulei. flagelaţi sau prin aplanospori (imobili). prin închistare. impregnat cu substanţe pectice şi amiloide.Algele verzi sunt reprezentate printr-o grupare polimorfă. cromatofori. Înmulţirea. vp – vacuolă pulsatilă.Algele verzi au zoosporii şi gameţii prevăzuţi cu doi sau patru flageli. filogenie. Nutriţia. Se înrudesc cu mai multe grupe de flagelate. vacuole. Înmulţirea sexuată se poate realiza prin izogamie.cp – paramilum. Prezenţa nucleului individualizat le situează pe o treaptă superioară de evoluţie. pirenoizi etc. adică ambele sexe ale cu colonii fiice. anizogamie şi oogamie. În condiţii nefavorabile. euglenele trec la o viaţă latentă. cs – cuticulă striată. din ele derivând toate celelalte grupe de plante verzi. Fig. În procesul de asimilaţie. După durata celor două faze (generaţii). În celulă se află citoplasmă. La unele specii se întâlneşte şi o înmulţire sexuata izogamă. chl – cromatofor. Euglena viridis este o specie frecventă prin lacuri şi bălţi. Algele verzi pot fi: unicelulare izolate sau în colonii. Se înmulţesc prin diviziunea directă a celulei. Organizare. În ciclul de dezvoltare există o alternanţă de faze: una producătoare de gameţi gametofitul şi alta pe care se formează zoosporii sporofitul.160. un nucleu (la unele mai mulţi). ch – cromozomi. care se pot forma în oricare celulă a talului sau într-o celulă specializată. se disting trei tipuri principale de alternanţă: haplobiontă. Clorofitele se înmulţesc pe cale vegetativă. Prin caracterele de organizare şi structură celulară. într-un plan longitudinal. phot – fotoreceptor. ÎNCRENGĂTURA CHLOROPHYTA (ALGE VERZI) . Volvex aureux.

Ordinul Chlorococcales (Protococcales).162.163. tetraflagelaţi. Coloniile de Volvox aureus (Fig.Cei de la polul anterior sunt specializaţi pentru nutriţie şi mişcare. legaţi între ei prin plasmodesme. lăsând impresia unui archegon. 112 . Celula are în citoplasmă un nucleu. având flageli egali. Înmulţirea asexuată are loc prin zoospori piriformi. Zoosporii şi gameţii au 2. disciforme. Înmulţirea sexuată este o izogamie. Un gamet mascul ajunge în oogon şi fecundează oosfera. Trăiesc în ape dulci (Chlorella. Fiecare celulă a talului are un cromatofor lamelar. Unele sunt mobile. Fig. cuprinde 6 ordine. 6 – zoospor. care se înmulţesc prin zoospori şi sexuat prin izo sau heterogamie. mări şi ape dulci. adeseori reunite în perniţe mici. scoarţa arborilor. anteridii şi oogoane.alcătuite dintr-un număr mare de indivizi înglobaţi într-o masă gelatinoasă. răspândite în ape dulci. În apele salmastre se întâlnesc speciile genului Ulva.161). Ulothrix zonata: Fig. formând un înveliş protector. fecundaţie. În apele dulci se întâlneşte alga Coleochaete pulvinata (Fig. grupează algele verzi propriu-zise. cât şi alge pluricelulare. 5 – oospor eliberând celulele mame ale 3. 4 sau mai mulţi flageli. cuprinde alge unicelulare izolate sau în colonii. Ordinul Ulotrichales. rezultând zigotul. după unii autori. rar poate fi şi oogamie.3' – copularea gameţilor. De pe tal se ridică filamente scurte ramificate pe care se formează gametociştii masculi şi oogoane. pe ziduri. unde participă la formarea planctonului. ca nişte peri.şi Charophyceae. solitare sau în colonii. prevăzut cu un pirenoid şi vacuole. latissima. neramificat şi fixată de suport printr-o celulă rizoidală. 2' – gamet. zoosporilor. din care în Marea Neagră trăiesc Ulva lactuca şi U. Această clasă.cu unele specii cultivate pentru obţinerea de substanţe proteice). care rămâne în oogon şi se înconjoară cu nişte filamente pluricelulare dezvoltate de celulele vegetative învecinate. 4 – oogon dupa 2 – gametangiu. care constau în faptul că oogonul are o formă deosebită. reuneşte alge cu tal filamentos şi lamelar.162). Înmulţirea volvocalelor se face asexuat prin zoospori (Chlamydomonas) sau prin gonidii la Volvox şi sexuat prin izo sau heterogamie. pe care se află pirenoizi. 4 – zigot.163). sunt sferice. 3 – anterozoizi. pe sol umed.1'– zoosporange.ca de exemplu Pleurococcus vulgaris (verzeala zidurilor).Clasa Chlorophyceae. din care amintim doar 5. răspândite în oceane. fără flageli. grupează alge verzi unicelulare solitare. cu talul pluricelular filamentos. prelungindu-se cu o parte subţire şi în el se află o oosferă voluminoasă. Ordinul Volvocales. unicelulare. Oogamia la Coleochaete pulvinata prezintă unele particularităţi. iar asexuat prin zoospori biflagelaţi sau aplanospori. este o algă frecventă în apele dulci. iar celulele au nişte prelungiri subţiri. mobile (Chlamydomonas) sau cenobiale (Volox). 1. Ulothrix zonata (Fig. Unele specii se înmulţesc prin diviziune. cu talul alcătuit din filamente ramificate. cu zoospori. Coleochaete pulvinata: 1 – 2 – porţiune de tal cu 1. un cromatofor în formă de clopot sau cupă.

conţine un singur nucleu.Pe cauloid se dezvoltă nişte porţiuni lăţite . Chara fragilis: 1 – porţiune de tal.Fig. f – foliole. Fig.164. e – celule corticate. având celula mare şi cu mulţi nuclei (celoblaste). Caulerpa polifera – tal . n – nucleu.165. fiecare cu mai mulţi nuclei iar talul are o creştere terminală şi ramificarea se face lateral. numite lâna broaştei. talul sifonal. numite filoide.164) are talul alcătuit dintr-un ax cilindric. 2 – conjugarea. care amintesc organele cormofitelor. Talul este ramificat şi fixat de substrat. Ordinul Cladophorales (Siphonocladales). z – zgot. grupează alge filamentoase. prezentând uneori porţiuni diferenţiate. fixat de substrat prin rizoizi ramificaţi.La unii reprezentanţi. Caulerpa prolifera (Fig. În celule se află unul sau mai mulţi nuclei şi cromatofori în formă de reţea. Ordinul Siphonales (Bryopsidales). răspândite cel mai adesea în ape dulci. în anumite stadii de dezvoltare. Alga trăieşte 113 Fig. Talul filamentos este ramificat sau nu şi se prinde de substrat prin rizoizi. simplu sau ramificat. 2 – ramură cu anteridii (a) şi oogoane (o) în formare. mai întâlneşte Enteromorpha cu talul tabular. Celulele talului sunt alungite. Cloroplastele sunt numeroase şi mici. Această alcătuire a dus la părerea că există o legătură cu cormofitele inferioare. 3 – axă secundară mărită cu anteridie (a) şi oogon (o). Spirogyra: 1 – celulă mărită. c – cornulă. grupează alge verzi cu tal unicelular.cr – cromatofor.Din acest ordin în lacurile sărate şi în Marea Neagră se.166. verzi. Genul Cladophora cuprinde numeroase specii. târâtor numit cauloid.

Algele verzi îşi au originea în euglenofitele autotrofe. iar unele Ulotrichales sunt considerate că ar sta la originea muşchilor şi ferigilor. iar aparatul vegetativ este alcătuit dintr-o axă verticală. pluricelular. Talul se fixează de substrat prin celule rizoidale. Din ele ar fi derivat algele din ord.Cum se înmulţesc clorofitele? 3.Ce fel de support vegetative au algele verzi? 2.Clasa Charophyceae. având corpul. Această alcătuire sugerează o asemănare cu arhegonul muşchilor şi ferigilor. volvocalele sunt cele mai primitive alge verzi.Daţi exemple de alge verzi. cu talul alcătuit din filamente libere. 4. formată din noduri şi internoduri. TEST DE AUTOEVALUARE NR II. 1. Origine. La germinarea zigosporului are loc reducerea cromatică iar planta formată este haploidă. cu talul pluricelular. Prin dezvoltarea sporofitului. fiind răspândită în Marea Mediterană şi în sudul Mării Negre. Se înmulţeşte sexuat prin oogamie. reuneşte alge verzi haplobionte. nefixate de substrat. Charoficeele deşi au atins un grad de organizare superior. fuzionând (cistogamie). Zigotul. Chara fragilis (Fig. astfel format. ovoide. în sensul formării talului filamentos. 3. Genul Spirogyra (mătasea broaştei). bălţi. care trăieşte în ape stătătoare.Origine. de culoare roşie-portocalie cu pereţii formaţi din 8 celule în formă de scut şi conţine anterozoizi ciliaţi. diviziunea celulei. Anteridiile şi oogoanele se formează pe ramurile scurte.în mările calde.emit câte o prelungire una spre alta. 114 .166). talul poate atinge 50 cm şi se aseamănă cu Equisetum (coada calului). Ulotrichales. care cade pe fundul apei şi iernează. Chlorococcales. filogenie şi importanţă sub aspect evolutiv. cu cromatofori sub formă de panglică. cit şi algele din ord. înmulţirea sexuată este o conjugare.l66). La fiecare nod se: dezvoltă câte un verticil de ramuri scurte (Fig. adaptate la mediul aerian şi fără flageli în stadiile adulte. care formează coronula. 2. au apărut probabil în Cambrian şi Silurian primele cormofite: (Psilophytinae). dar fără a avea legături de filiaţie.dispuşi spiralat. acoperite de 5 celule alungite şi răsucite în spirală. locul prin care pătrund anterozoizi. Nodurile sunt alcătuite din celule scurte iar internodurile din celule alungite. continuându-se cu alte celule scurte. 165).nu au dat naştere la nici un alt grup de plante. amintim genurile Closterium şi Cosmarium. reuneşte alge verzi uni sau pluricelulare. Ulotrichales este socotit ca nod de evoluţie pentru celelalte alge verzi. Sub fiecare oogon se găseşte câte o anteridie sferică. Evoluţia spre cormofite a presupus trecerea gradată de la talul primitiv spre talul evoluat al formelor terestre. dar de sexe diferite. filogenie. Conţinutul uneia trece în cealaltă. cu organizare complexă. Taiul la Chara fragilis are celulele impregnate cu CaC03 şi este fixat de substrat prin rizoizi. curgătoare. se înconjoară cu un înveliş gros şi se numeşte zigospor. cuprinde un număr mare de specii. iar sexuat prin conjugare (Fig. Oogoanele sunt mari. După unii autori. Dintre conjugatele unicelulare care trăiesc în apele dulci. În Marea Mediterană o largă răspândire are şi alga Acetabularia mediterranea. Speciile acestui gen trăiesc în ape dulci şi se înmulţesc vegetativ prin fragmentarea talului. Clasa Conjugatophyceae. brune. Conjugarea constă în faptul că două celule a două filamente apropiate.4. Flagelii lipsesc în toate stadiile. acoperit de doua valve. evidenţiind un înalt grad de evoluţie. în special chlamidomonadaceele. constituind un ram de evoluţie închis.

c – spori. ÎNCRENGĂTURA MYXOPRYTA (MIXOMICETE) Mixomicetele sunt plante. Uneori sunt considerate ca un grup de plante mai puţin evoluate. Acestea se comportă ca gameţi şi prin copulare formează zigoţi. în care se găsesc numeroşi nuclei. adică plasmodiul se înveleşte cu o membrană groasă. diferit colorat (roşu. în interior cu numeroşi mixospori şi elatere. Arcyria feruginea are sporangii pedunculaţi şi roşcaţi. varia: a – sporangi. 7 – corpuri sporifere. Fig. Ciclul de dezvoltare la mixomicete: 1 – Fig. are plasmodiu roşiatic şi sporangii sesili bruni. Cu toate că lichenii sunt plante autotrofe. cu plasmodiu de culoare brună şi are sporangi da circa 1 cm. 2 mixospor. heterotrofe saprofite. Organizare.SUBREGNUL MYCOBIONTA Cuprinde plante foarte diferite din punct de vedere al modului de organizare.).168. 8 . în păduri. În ciclul de dezvoltare se succed doua faze: una gametofitică. Lycogala epiderum (Fig. simbionte. fiind plasate după bacterii şi algele albastre. care ulterior îşi resorb flagelul. Mycophyta şi Lichenophyta. de culoare negricioasă. 5-6 – plasmodiu. Plasmodiul este alcătuit din citoplasmă. începând cu mixosporii continuând cu mixomonadele şi mixamoebele şi cea sporofitcă. care prin diviziunea nucleului. care fiind higroscopice au rol în împrăştierea sporilor (Fig. La maturitate se transformă în corpuri sporifere sau sporocarpii. Răspândire. Mixomicetele sunt răspândite prin locuri umede. mixomicetele sunt plasate pe diferite trepte ale evoluţiei regnului vegetal. Ca structură. au fost incluşi în acest subregn prin faptul că în constituţia lor intră şi ciuperci. plasmodiu şi sporocarpii. numită peridie. citoplasmă se diferenţiază în două zone: ectoplasma. Totalitatea elaterelor este numită capiliţiu.Stemonitis fusacorpuri b – elateră. Deci subregnul Mycobionta cuprinde: încrengăturile Myxophyta. cu structură granulară.168). formată din mixamoebozigoţi. dar cu un caracter comun nutriţie heterotrofă. Prin germinare mixosporii dau naştere la zoospori flagelaţi numiţi mixoflageli sau mixomonade. galben. Pe tulpini lemnoase putrede se întâlneşte Fuligo septica (floare tăbăcarilor). 3 – mixamoebe. 3 – Trichia 4 – mixamoezigoţi.cu talul de tip plasmodiu. 2 – mixomanadă. al planului de structură şi ca modalităţi de înmulţire. alb. pe substrat organic în descompunere. reface plasmodiul plurinucleat. hialină la exterior şi endoplasma. Mixomicetele sunt plante haplo-diplobionte. 1 – Lycogala epidendrum (sporangi). înmulţire şi ciclul vital. prin modul de viaţă şi ciclul de dezvoltare. în ea fiind înglobaţi nucleii. Pe trunchiuri putrede trăieşte Stemonitis fusca. sporifere. Plasmodiul provine din fuziunea celulelor la care au dispărut pereţii transversali. Trichia varia vegetează pe lemne putrede şi frunte căzuta.167. având plasmodiul de culoare galben-portocalie iar 115 . Arcyria feruginea (sporangi deschişi). Prin caracterele lor morfologice distinctive. brun etc. cu nucleu diploid (mixamoebozigoţi). cu un plasmodiu de culoare galbenă şi sporocarpiile galben-brune. iar alţii le consideră ea pe un grup de: ciuperci primitive.167). rezultând mixamoebe.

iar cele tari de scleroţi. FUNGI) Cuprinde un grup foarte mare de plante. celuloză.care au membrană. iar fiecare celulă are citoplasmă. fitogenie. extrem de variat. care se formează în sporociste sau sporangiospori. cu unele bacterii sau insecte. formaţi în asce (la Ascomycetae) şi sporii mucoraceelor.Talul ciupercilor poate fi unicelular sau pluricelular. altele sunt saprofite pe resturi organice. adaptate la mediul terestru. unicelulare. nucleoul şi un număr mic de cromozomi. deci heterotrofe :saprofite sau parazite. Hifele miceliene. Mulţi filogenişti le consideră ca un grup străvechi de plante. prin îngrămădirea lor. Ciupercile parazite atacă plantele cât şi animalele. unul sau mai mulţi nudei. vacuole şi unele substanţe de rezervă (glicogen. cât şi unele caractere ce le apropie de animale (mixamoebele. Exospori sau conidiile se formează la extremitatea unor hife. Se mai întâlnesc condriosomi. neagră etc. hemiceluloză etc. pot constitui. ramificat. Citoplasmă apare alcătuită din două straturi: hialoplasma şi citoplasmă granulară (spre interior). la bazidiomicete. numite conidiofori. numărând peste l00. pot fi unicelulare. ÎNCRENGĂTURA MICOPHYTA (CIUPERCI. Peretele celular este dublat la interior de membrana citoplasmatică. producând boli numite micoze. lipide ş. adică un miceliu tubular. Unele ciuperci trăiesc în simbioză cu algele (lichenii).mixosporii). atunci când atacă mai multe specii de plante. Conidiile. Sunt plante heterotrofe. Basidiomycetae). unicelular. Origine. prin înmugurirea celulei (blastospori) şi prin scleroţi. la majoritatea ciupercilor este de natură pectică şi se mai adaugă: cihitină. mixomonadele). Endospori se formează în organe sporogene. este denumit miceliu secundar. Poziţia filogenetică încă nu este pe deplin clarificată însă se admite că mixomicetele îşi au originea în flagelatele primitive. rar la cel acvatic Morfologie. Controversa generează şi faptul că mixomicetele au unele caractere de plante (plasmodiul. Înmulţirea. În citoplasmă se află unul. La ciupercile puţin mai evoluate (Phycomycetae).cum sunt: teliosporii (chlamidosporii la Ustilaginales) si 116 .a). corpul vegetativ se numeşte plasmodiu. Culoarea miceliului poate fi: albă. Tot exogen. când atacă o singură gazdă sau polifage. Ciupercile se înmulţesc vegetativ. numite plectenchimuri care când sunt moi poartă numele de strome. lipsite de clorofilă. înrudindu-se prin prezenţa sporocarpiilor şi a pigmenţilor. În funcţie de gradul de parazitism sau saprofitism. Nutriţia ciupercilor. corpul este alcătuit dintr-un miceliu format din hife septate. Se mai întâlnesc şi spori de rezistenţă. Structura. Miceliul format din hife cu câte un nucleu este numit miceliu primar. doi sau mai mulţi nuclei. La ciupercile inferioare. apropiat de ciuperci (Archimycetes). aşa cum ar fi: ascosporii. ciupercile pot fi obligat sau facultativ parazite sau saprofite.distingem: exospori şi endospori. celula poate fi lipsită de membrană şi este numită gimnoplast sau prezintă membrană (dermatoplast). În cazul ciupercilor superioare (Ascomycetae. din care au evoluat regresiv . iar cel cu doi nuclei (dicariotic). Peretele celular. Produsul de rezervă este glicogenul. bi sau pluricelulare şi sunt caracteristice ascomicetelor. Când în citoplasmă se află mai mulţi nuclei. fie numai într-un anumit stadiu sau pe tot parcursul vieţii. După modul de formare.Mucilago spongiosa (scuipatul cucului) are plasmodiul de culoare albă. Ciupercile pot fi monofage. asexuat şi sexuat. în organele sporifere sau la suprafaţă. iar clacă îşi dezvoltă anumite stadii pe plante diferite sunt heteroice. corpul vegetativ este un sifonoplast. din care unele parazite. ţesuturi false. brună. cenuşie. Înmulţirea asexuată are loc prin spori mobili (flagelaţi) sau imobili (aplanospori). neseptat şi plurinucleat. Ciupercile se pot dezvolta pe substrat şi se numesc ectoparazite sau în interiorul substratului şi sunt endoparazite.prin pierderea flagelilor şi o adaptare la viaţa saprofitică. Înmulţirea vegetativă se face prin fragmente de miceliu. pe anumite organe numite bazidii se. formează bazidiosporii. Dacă ciupercile îşi desfăşoară întreg ciclul de dezvoltare pe o singură plantă gazda se numesc autoice.La majoritatea ciupercilor talul este un miceliu alcătuit din celule numite hife.000de specii.

tipul de înmulţire. Rhizophydium pollinis parazitează grăunciorii de polen de la brad şi molid. heterotalice. prin pseudopode. Phytophtora fagi: 1 – conidiofor cu conidie. ciupercile se împart în 5 clase: Archimycetae. rezultând oul sau zigotul şi este specifică ciupercilor inferioare. Cuprinde ciuperci cu miceliul de tip sifonoplast. în general. Ciupercile inferioare. Phycomyeetae. iar Synehytrium endobioticum produce râia neagră a cartofului. . având corpul vegetativ un gimnoplast sau un plasmodiu.miceliu cu sporangi tineri. Deseori. După criterii filogenetice. aparatul vegetativ transformându-se în totalitate în corp sporifer. ascele şi bazidiile sunt protejate în corpuri sporifere. Mucor mucedo 1.4. c – sporangiofor. cu proprietatea de a se mişca amoeboid. La ciupercile inferioare fecundaţia se petrece într-un timp relativ scurt. aflate la capetele celor două hife miceliene. Archmicetele sunt ciuperci haplobionte.169. sunt homotalice iar cele superioare . Gametogamia are loc prin unirea gameţilor eliberaţi din organele sexuale. 6 – zigospor matur. Clasificare. Basidiomycetae şi Deuteromycetae. structura talului. Înmulţirea sexuată poate fi: gametogamie.germinarea zigosoporului cu formarea sporangelui de germinare. Gametangiogamia uneori este de tipul izogametangiogamiei iar la alte ciuperci de tipul heterogametangiogamiei. plasmogamia fiind urmată şi de cariogamie. căzuţi în apă.5 – gametangiogamia. cu rizoizi ca organe de fixare sau parazite. rezultând un zigot diploid care dă naştere bazidei. fiind numită şi cistogamie. Ascomycetae. Archmicetele sunt endoparazite pe plante şi se înmulţesc asexuat prin zoospori flagelaţi.teleutosporii (la Uredinales).170. 2 – zoospori emit tuburi germinative infectatate. Gametangiogamia se întâlneşte la majoritatea ciupercilor şi constă din contopirea conţinutului organelor sexuale. organele sexuale formându-se pe taluri diferite. 7 . alcătuite prin împletirea hifelor. Ciupercile din această clasă sunt saprofite. dicariofaza sau faza binucleiata. 2sporange de diseminare matur. 3. adică alcătuit din hife acelulare care conţin citoplasmă şi numeroşi nuclei. CLASA PHYCOMYCETAE Fig. în timp ce la cele superioare între plasmogamie şi cariogamie se interpune. emiţând 117 Fig. gametangiogamie şi somatogamie. iar meioza asigură revenirea la haplofază. Sexuat se înmulţesc prin izogameţi. CLASA ARCHIMYCETAE Grupează cele mai primitive ciuperci. Somatogamia este specifică bazidiomicetelor şi constă în copularea a două celule somatice. Cariogamia încheie procesul fecundaţiei şi face trecerea la faza diploidă.

care se formează în interiorul unor cavităţi afundate în substrat. rezultând zigosporul cu foarte mulţi nuclei haploizi şi prin copulare devin diploiti. sunt hialini sau gălbui. fixându-se cu ajutorul rizoizilor (Fig. În cazul când apare miceliul secundar. înmulţeşte prin izogametangiogamie . Plasmopara viticola (mana viţei de vie) ş. De pe miceliu apar ramuri verticilate. În general. Familia Peronosporaceae reuneşte numeroase specii. cu celulele aşezate cap la cap. rar parazite pe om şi animale înmulţindu-se asexuat. producând pagube însemnate la plante. Ordinul Zygomycetales reuneşte ciuperci saprofite. Rhizopus stolonifer (R. În urma fecundaţiei rezultă un zigot sau oospor. Formele de rezistenţă întâlnite sunt stroma (împletiri de hife laxe) şi scleroţii (ţesătură deasă de hife).de exemplu: Phytophtora infestans (mana cartofului). fie formează mai întâi zoospori biflagelaţi. Familia Saprolegniaceae. Se înmulţesc vegetativ prin porţiuni de hife.care se separă de restul hifei printr-un perete transversal. Sexuat se. rar saprofite. Phytophtora fagi (Fig. cuprinde specii saprofite pe resturi de plante şi cadavre de animale mici acvatice. organ de rezistenţă. Sporii au formă ovală sau sferică.l70). numită impropriu şi oogamie. prezintă unele afinităţi cu ascomicetele. Acestea se desprind şi în condiţii de umiditate. formaţi câte 4-8 sau mai mulţi într-o ască. produce mucegaiul negru şi miceliul prezintă "stoloni" lungi. rezultă 118 . Miceliul se dezvoltă intracelular în ţesuturile plantei gazdă.a. Sexuat ciuperca se înmulţeşte prin heterogametangiogamie (oogamie).). nigricans). răspândite în mediul aerian. Ficomicetele sunt împărţite în două ordine: Oomycetales şi Zygomycetales.Prin germinare. pe care din loc în loc apar cîte 3-4 sporangii. separate de pereţi transversali şi numai rar talul este unicelular (la drojdii). ciupercă saprofită cu un miceliu bogat. Prin resorbţia membranei la locul de contact. Prin stomate ies conidiofori izolaţi. scleroţi şi înmugurire (drojdiile).Zoosporii sunt biflagelaţi (Saprolegnia). Fiecare celulă are un singur nucleu. provoacă mana plantulelor de foioase şi răşinoase. hrănindu-se prin intermediul haustorilor. care reprezintă faza de lungă durată. lucru care explică de ce ficomicetele sunt haplobionte. oidii). în care se formează ascosporii. Conidiile se formează. în care iau naştere sporii imobili (aplanosporii). germinează direct. de sexe diferite. formaţi la capătul conidioforilor (miceliu primar) sau prin picnospori. devenind gametocişti (gametangii). Corpul vegetativ este un miceliu. sunt rezultatul unui proces sexual urmat de o diviziune reducţională. Ascosporii. formând după germinare noi micelii. cu câte o conidie de forma unei lămâi. ciclul biologicse desfăşoară astfel: prin germinarea ascosporilor.adică două filamente de pe micelii diferite ca sex îşi apropie capetele. nucleii diploizi suferă diviziunea reducţională şi se formează spori haploizi de sexe diferite. Ordinul Oomycetales se caracterizează prin ciuperci în majoritate parazite. ce formează pe substrat o pâslă. având loc plasmogamia şi apoi cariogamia. celulele sunt haploide binucleiate sau dicariote (Thaphrinales). din fam. de numita aşcogamie (Fig.haustorii pentru extragerea hranei din planta gazdă. capabili de germinaţie. alcătuind hifele miceliului primar. indicând legătura filogenetică dintre aceste două grupe. numite picnidii. CLASA ASCOMYCETAE Reuneşte ciuperci evoluate. sporangiofori pe care se găsesc sporangi.171). Cel mai important reprezentant din acest ordin este Mucor mucedo (mucegaiul alb). conţinutul unui gametangiu trece în celălalt. iar sexuat prin heterogametangiogamie. formând filamente de germinaţie care dau naştere la noi micelii. Se înmulţesc asexuat prin spori şi conidii. prin aplanospori şi sexuat prin izogametangiogamie. Unele genuri de zigomicete (Endomyces. Mucoraceae. Înmulţirea sexuată este o heterogametangiogamie specifică. în majoritate obligat parazite.169). septat. Înmulţirea asexuată are loc spori exogeni (conidii. pe conidiofori simpli sau ramificaţi şi au formă specifică. din care se formează micelii heterotalice. care la germinare se divide reducţional. care au ca organ caracteristic asca. Syncephalis etc. în special. care se înmulţesc asexuat prin conidii şi sexuat prin heterogametangiogamie.

5 – formarea filamentelor formându-se. La maturitate anteridiul fecundează ascogonul. iar nucleii sânt în perechi (dicarion).000 specii.Endomyces . 4 .Creşterea hifelor ascogene are loc prin celula terminală care duce la formarea ascelor. În anteridiu (anteridie). Ascospor + ->miceliu primar + -> anteridiu hife Ascospor . deci sunt descoperite. Ordinul Protascales.Ciclul de dezvoltare la (ascogena) ascomicete: 1 – micelii primare cu diplofaza (2n) haplofaza (n) ascogon (as) şi anteridiu (a).miceliu primar . trăiesc saprofite în scurgerile de sevă ale arborilor.micelii primare heterotalice (+ şi -). multe din ele fiind parazite pe plante şi animale. de scurtă durată.Unele din cele saprofite au importanţă industrială sau sunt comestibile. având loc mai întâi plasmogamia. având forma de butelii iar eliberarea ascelor are loc printr-un orificiu (osteolă) şi apotecii. ascomicetele sunt grupate în 2 subclase. asexuat prin ascospori şi sexuat prin izogamie sau chiar somatogamie. Ascomicetele numără peste 18. reuneşte ciuperci saprofite. fiind larg deschise.notată cu "C"). SUBCLASA GYMNOASCOMICETIDAE Cuprinde ciuperci la care ascele rămân la suprafaţa miceliului. Torula. un corp de fructificaţie sau ascofruct. în ciclul de dezvoltare al ascomicetelor au loc două faze distincte: haplofaza. cu o porţiune umflată şi un gât numit trichogin. Torulopsis . dermatoplast sau cu miceliu primar rudimentar. reprezentată prin miceliul primar şi diplofaza prin celula zigot între care se interpune dicariofaza (hifele ascogene). 119 . Ascogonul are forma unei butelii.ascospori Fig. prin diviziunea nucleului. iar nucleul suferă o diviziune reducţională (R) şi altele normale proces care va duce la formarea. cu rol de gameţi masculi.ascogon dicariofaza (n+n) haplofaza C celula zigot — asca ----------ascospori + ---------. 2 – Ascelea majoritatea ciupercilor din ceastă clasă se grupează ascogamia. peritecii. a 8 nuclei ce se înconjoară cu citoplasmă şi membrană. numite parafize. (Fig.cu talul unicelular. Clasificare ascomicetelor. În ascogon se află mai mulţi nuclei cu rol de oosfere. Himeniul cu ascele sunt protejate de parafize. cauzând pagube mari. se transformă în ască. După cum ascele sunt sau nu protejate de miceliul primar. 6 – 14 – formarea ascei După forma şi structura ascofructului. pluricelulare cu celule binucleiate şi reprezintă miceliul secundar de scurgă durată. într-un strat fertil sau himeniu. Printre asce se află filamente sterile 3 – ascogon fecundat. Din zigotul fecundat se formează hife ascogene.171. În această celulă are loc actul fecundării (cariogamia . ascogene. fără corpuri sporifere şi are două ordine.Această celulă zigot.în majoritatea cazurilor. Remarcăm că. Se înmulţesc vegetativ prin înmugurire. deosebim: cleistotecii cu ascospori. adică ascosporii. rezultă mai mulţi nuclei. rupere pereşilor corpului de fructificaţie.Pe unul din aceste miceilii. care au formă de cupă sau disc. iar pe celălalt gametocistul femei sau ascogonul. închişi în ască. dintr-o celulă se formează gametocistul mascul sau anteridiu.172) care sunt formaţiuni închise: iar ascele devin libere prin tr –trichogin.

173). iar sexuat prin somatogamie. În condiţii nefavorabile.4 – 2 – Penicillium. Asexuat. Înmulţirea sexuată are loc prin ascogamie. SUBCLASA CARPOASCOMYCETIDAE Grupează ascomicetele la care ascele sunt învelite în corpuri sporifere. Fig. proces în care ascogonul se împleteşte cu anteridiul.Saccharomyces cerevisiae: 1 chlamidosporilor se formează ascele cu 8 ascospori ( 4 cu + şi 4 cu . – Aspergillus. În unele cazuri pentru formarea ascei are loc copularea a două celule. apărând pe organul atacat sub formă de pulbere fină.5 – miceliu binucleiat. care prin germinare formează grupuri de conidii levuriforme. caracter după care sunt împărţite în ordine. asce cu ascospori.175. Ascosporii sunt puşi în libertate prin dezagregarea ascofructului. Hifele ciupercii se fragmentează în celule care constituie alte un chlamidospor binucleiat şi uninucleiat după cariogamie. măciucaţi sau ramificaţi (Fig. Conidiile de sexe diferite copulează şi rezultă un zigot 5 – Saccharomyces ellipsoideus. 2 – eliberarea ascosporilor. producând deformări ale organelor. cd – conidiofori. iar Taphrina cerasi produce "mătura vrăjitoarei" la cireş. produc mucegaiurile verzi pe diferite produse alimentare. 4 – ască.Sacoharomyces cerevisiae (drojdia de bere ). 3 – colonie -).2 – tal unicelular. grupează ciupercile cu miceliul filamentos. Înmulţirea sexuata se face prin ascogamie. Ordinul Perisporiales (Brysiphales). printr-un proces de fermentaţie alcoolică.173. 3. Ciupercile şi din acest ordin au ascele închise în cleistotecii.7 – chlamidospor. celulele drojdiei de bere se pot transforma partenogenetic în cîte o ască cu 4 ascospori. Ordinul Taphrinales (Exoascales). înmulţinduse. Din Penicillium chryspgenum se extrage penicilina. cleistoteciile fiind prevăzute cu apendici sau fulcre. 6 – c – conidii fructe atacate. având aspectul unor şiraguri de mărgele.Produc boli la plante numite "făinări". Ciclul de dezvoltare la Taphrina pruni : l – Fig.175). ramificat. Taphrina pruni (Fig.Celulele miceliului sunt binucleiate. Ordinul Plectascales. dicariotic care germinând dă naştere la un miceliu dicariotic. formată prin înmugurire. iar din P. Are un tal unicelular care prin îmugurire poate forma colonii (Fig. se înmulţesc prin conidii de tip Oidium.Ascele acestor ciuperci sunt învelite în cleistotecii. Saceharomyces ellipsoideus produce fermentaţia vinului. prin conidii dispuse în şiraguri pe sterigmele unor conidiofori simpli.174) produce la prun boala numită hurlupi sau cocoşei.147. Asexuat se înmulţesc prin conidii. Majoritatea ciupercilor din acest ordin sunt saprofite. adică hipertrofierea fructelor. descompune hexozele. fiind ectoparazite . 120 . Genurile Aspergilus (conidiofori simpli) şi Penicillium (conidiofori şi sterigme ramificate). care iau naştere prin fragmentarea unor conidiofori scurţi. Prin maturarea Fig. ciaviforme claviformina. copularea conidiilor. parazite intercelular. Taphrina epiphylla produce deformarea ramurilor şi maturi la anin.

) răni canceroase. Stratul himenial. Tuberaestivum. în care se află ascele. numite: trufe. Ordinul Discomycetales. T. Claviceps purpurea produce boala cunoscută sub numele de cornul secarei. având stromele de culoare portocaliu-roşiatică. Ordinul Tuberales. asemănătoare unor broboane şi se dezvoltă pe ramuri în curs de uscare.de tip periteciu. Fig. Grupează ciuperci saprofite şi micoritice ce.1). Reuneşte ciuperci parazite pe plante. Grupează ciuperci parazite sau saprofite. cireş etc. producând strome colorate în roşu. declanşează formarea inimii roşii sau a duramenului fals. farfurioară) şi de consistenţă tare sau cărnoasă. care au corpul de fructificaţie un apoteciu. Gyromitrat esculenta (zbirciog gras). galligena provoacă pe ramurile multor specii lemnoase (carpen. de culoare roşie coral. în care la maturitate se formează picnidii cu picnospori. cu ascofructul comestibil. prezentând numeroase alveole. asemănători cu tuberculi de cartof.simple sau ramificate (Fig..Peziza coccinea care are apotecii mari. N. din fam. Cuprinde ciuperci saprofite şi parazite. cleistoteciile având fulcrele ramificate.brumale etc. Sphaerotheca mors-uvae produce făinarea agrişului (Ribes uvacrispa). glădiţa. de culoare brună şi pedicelul scurt. Helotiasceae. Din fam. sunt mult apreciate pentru calităţile lor alimentare. fistulos.. iar Phyllactinia suffulta . bohemica. păr. la care ascele au formă de butelie. Phacidaceae. se.1 – Morchella esculenta. primă vara. creşte în pădurile de conifere şi are asecofructul globulos cu suprafaţa cutată. Din familia Pezizaceae. în pădurile noastre se întâlneşte. alun. CLASA BASlDIOMYCETAE În această clasă sunt grupate ciupercile cele mai evoluate. cu corpuri sporifere mari (Fig. fag. Din fam. Nectria cinabarina se instalează pe ramurile debilitate de fag. cu organul sporifer caracteristic. cupă.2 – ramură cu cancer.177).177. Hypoxilon varilosum are stromele brun-negricioase. Verpa bohemica creşte în păduri de foioase şi are ascofructul neconcrescut pe margini cu stipesul. 2 – Verpa 1. foarte comună pe frunzele acerineelor este Rhytisma acerium. întîlneşte Diatrype stigma. alcătuit din asce şi parafize. care susţine o căciulită de culoare brună. cu strome negre şi tari. Vegetativ se înmulţesc prin scleroţi (împletituri de hife) şi asexuat prin conidii sau picnospori. Pe ramurile în curs de uscare a unor specii lemnoase (fag).făinarea frasinilor şi a altor specii. T. Ascocarpii sunt globuloşi. Poate pătrunde prin răni în tulpinile de fag şi alături de alte ciuperci. care au drept organ sporifer bazidia pe care se formează bazidiosporii. Microsphaera abbreviata produce făinarea la stejari. de diferite forme (disc.176). Ordinul Pyrenomicetales. Uncinula aceris produce făinarea arţarilor. Dasyscypha willkommii: Fig. Morchella esculenta (zbârciogul). Familia Helvellaceae are ca reprezentanţi ciuperci saprofite. cu aspect de urechiuşe. care formează strome brun-negricioase.172. diferenţiat în picior de culoare albă. tei etc.176. cibarium. se dezvoltă în solul pădurilor de cvercinee. 3 – Gyromitra esculenta Dasyscypha willkommii (Fig. f – apotecii. căptuşeşte partea larg deschisă a apoteciului. 121 . produce cancere pe ramurile şi tulpinile de Larix decidua (zadă). Ordinul Sphaeriales. Hypocreaceae face parte Polystigma rubrum care ataca frunzele de prun.

care nu este altceva decât un miceliu secundar specializat. cîte o anză (cârlig) laterală. dicariotic. rezultând o celulă dicariotică.Fig. caz în care se numesc holobazidii sau septete.În ciclul de dezvoltare au un miceliu primar de scurtă durată. nucleii fiind separaţi prin pereţi despărţitori. formate din împletirea hifelor miceliene secundare. Cei doi nuclei din celuă se divid simultan. un miceliu secundar de lungă durată şi un miceliu terţiar. în ultima celulă a miceliului secundar are loc şi cariogamia (C). cu celule uninucleiate. Creşterea miceliului secundar la bazidiomicete 1. cea superioară printr-un perete. rezultând 2-4 nuclei haploizi. Capetele a două micelii primare (hife). dicariotic. care vor pătrunde în cele patru evaginaţii ale bazidei încât se formează 4 bazidiosporii de sexe diferite. rezultă micelii primare. Bazidiile se pot forma direct pe micelii. în urma unor modificări citologice. 122 .germinarea bazidiosporilor şi (1-6). asemănător hifelor ascogene. Corpul vegetativ este reprezentat printr-un miceliu secundar. Baziddile pot fi întregi.179. Creşterea miceliului secundar în timpul fiecărei diviziuni. se apropie şi are loc plasmogamia (P). ia naştere. După un timp. 8 – miceliu diocariotic. Anza se delimitează şi ea printr-un alt perete.secreţie. 9 – bazidie cu bazidiospori. În celulele terminale ale hifelor dicariotice are loc cariogamia şi procesul sexual se incheie.178.178).luând naştere un nucleu diploid sau zigotul. nucleul din anză ajunge în celula bazală. 4-7 – creşterea miceliului secundar. numite regiuni himeniale protejate da un corp de fructificaţie cunoscut sub numele de bazidiofruct. cu un singur nucleu este separată de. fiind denumita fragmobazidii. protecţie etc. unul la bază şi al patrulea pătrunde în anză (Fig. rezultând 4 nuclei. prin apropierea acesteia şi dizolvarea membranelor separatoare. fie în anumite zone fertile. din care doi migrează spre vârful celulei. de scurtă durată. pe substanţe organice în descompunere şi parazite pe plante şi animale. celule terminale. formarea bazidiei (7-8) şi a bazidiosporilor (9formarea miceliului primar. În bazidiofructe. Ciupercile: acestei clase pot fi: saprofite în sol. iau naştere miceliile terţiare cu celule specializate pentru anumite funcţii: transport. care prin creştere da naştere miceliului secundar. Prin germinarea bazidiosporilor de sexe diferite (Fig. Mai târziu. 2 . haploide. de lungă durată.179). depozitare.bazidiospori. urmată de alta normală. Celula zigot devine bazidie în urma unei diviziuni reducţionale (R). Ciclul de dezvoltare la basidiomicete: Fig. După forma bazidiei această clasă este împărţită în două subclase. iar partea bazală. 3 – coptlarea a două 10).

vb – velum parţiale.ciuciulete (Fig. Hydnum repandum . Familia Corticaceae. plop. p – pileus.1). formosa .1–Polyporus sulphureus. creşte în pădurile de foioase şi este mult apreciată. Toate speciile sunt comestibile (Clavaria aurea .3–Psalliota campestris:m–miceliu. 3 – Merulius lacrymans Fig. grupează ciuperci cu corpuri sporifere cărnoase având aspectul unei creste de cocoş sau de coral (Fig. pe care se dezvoltă o regiune fertilă. Stereum hirsutum trăieşte pe ramurile căzute de stejar. C.2–Polyphorus betulinus Fig. carpen.burete ţepos (Fig. Acest ordin numără circa 13. Familia Cantharellaceae cu reprezentanţi la care corpul sporifer este alcătuit din pălărie (pileus) şi picior (sţipes). Familia Hydnaceae se caracterizează prin faptul că regiunea himenială se prezintă ca nişte proeminenţe.SUBCLSA HOLOBASIDIOMYCETIDAE Reuneşte ciuperci saprofite micoritice şi parazite cu bazidia întreagă.181. 2 – Fomes fomentarius . Fig. ordinul este împărţit în mai multe familii. ramuri. şi produce putrezirea lemnului.000 specii. coralloides . Ordinul Hymenomycetales. din care două cuprind numeroşi reprezentaţi în flora ţării noastre. numită himeniu . Ciuperca Cantharellus cibarius .botrytis..1–Clavaria aurea. 1 – Polyporus hispidus.182.s– stipes. dinţi sau ţepi.l8o.183.unde se formează bazidiile cu bazidiosporii. trunchiuri căzute etc. mesteacăn. Familia Clavariaceae. în majoritate saprofite pe sol sau pe substanţe organice în descompunere: frunze.2–B. După modul de organizare a corpurilor sporifere.3).meloşel).180. fag etc. aparţinând la 4 ordine.1–Boletus edulis. din care mai importante sunt.2). 18o.lam–lame acoperite de himeniu.2–Hydnum repandum.184. iar regiunea himenială este situată pe nişte lamele care cad decurent pe pălărie şi picior. C. satana. Grupează ciuperci cu corpuri sporifere de diferite forme.barba ursului. cuprinde ciuperci care au corpurile sporifere de forma unei pelicule membranoase sau cruste. are 123 Fig. C. pe care se află bazidiile.

cu pălăria de culoare roşie şi solzi albi (Fig. în formă de copită pe care se vaă inelele anuale. Polyporus squamosus ( buretele păstrăv). producând putregaiul roşu. pitoancă). margini de păduri. Creşte izolat sau în grupuri pe diferite esenţe de foioase. hulubioare. ce creşte prin păşuni.182. Dintre speciile de ciuperci toxice. piperatus (iuţari . mult apreciată. cauzând putrezirea albă a lemnului.183.1).regiunea himenială gălbuie şi trăieşte în pădurile de foioase. 182. dispuse radiar. de culoare galbenăbrunie şi un picior umflat la bază (Fig. cu bazidiofructul alcătuit din pileus şi stipes. Boletus satans (hrib ţigănesc. phaloides (buretele viperei).181. are corpul sporifer peren. de culoare roşie-gălbuie. Familia Polyporaceae. Cuprinde ciuperci cu bazidiofructul cărnos diferenţiat în pileus (pălărie) şi stipes (picior). sub formă de copită.1). apoi devine dur. ulm. sylvatica . velum parţiale se rupe. iute (Fig. de culoare roşietică sau albă în tinereţe. cu bazidiofructele de culoare gălbuie. se mai întâlneşte Boletus 1ucidus .184. lăptuci). Prin creşterea ciupercii. comestibile. are pălăria de culoare roz-brunie (Fig. de culoare galbenă-portocalie şi cu cercuri concentrice mai închise pe pălărie. menţionăm pe: Amanita muscaria (muscariţă. tari. cu picior. Ciuperca este comestibilă şi creşte în luminişuri de păduri.181. Familia Agaricaceae. iar resturile sale se păstrează sub forma unui inel pe picior. include ciuperci care au corpuri sporifere de forme variate: consolă. de culoare cenuşie-cafenie cu solzi albi.lutens de culoare gălbuie. moi şi de culoare cenuşie. La unele specii la baza piciorului se află un fel de cupa.2). nuc etc.3).toamna se dezvoltă bazidiofructele. stejar etc.1). se mai întâlneşte o membrană sub velum universale. care înveleşte ciuperca în primele faze de dezvoltare. A. În stadiile tinere. Dintre ciupercile micoritice. văcălie).l80. Se dezvoltă pe fag.bureţi iuţi). enumerăm: Lactarius de1iciosus (râşcov. Psalliota campestris (ciupercă de bălegar). (burete de casă. are pălăria de culoare. are bazidiofructul în formă de evantai şi provoacă putrezirea lemnului de stejar. Pe aceste lamele se dezvoltă bazidiile.care elimină picături de apă (Fig. hrib veninos). are pălăria campanulată. pantherina (burete pestriţ). P. numită vo1va. 3). Boletus edulis (hrib.cit şi în ciupercării. crescând pe trunchiurile vii de mesteacăn. prezintă un bazidiofruct convex pe faţa superioară. pe partea superioară. cu bazidiofructul olivaceu şi B.cenuşie. moale şi gălbui în tinereţe. care la bătrâneţe se înnegreşte şi se lichefiază. în special pe arborii căzuţi. 124 . Famila Boletaceae. Comestibile sunt. L. Fomes fomentarius (iască. pe soluri grase. reprezentând un rest al membranei velum universale. zonată în inele anuale. are pileusul de culoare galben-verzui (măsliniu). Merulius lacrymans. Creşte prin păduri de foioase şi este foarte toxic (Fig. Reprezintă o familie bogată în genuri şi specii.185. Este o ciupercă comestibilă (Fig. asemănătoare cu o pălărie. pajişti. mămătarcă. produce putrezirea lemnului de construcţia duşumelelor din mediul umed. cărnoasă. producând putregaiul alb (Fig. ciupercă de pivniţă). prezintă corpuri sporifere cărnoase (Fig. formând pe suprafaţa acestuia un strat de miceliu ea o crustă. cu latex alb.2). alcătuind cortina. de culoare galbenă şi scvame pe pălărie. 1) şi creşte frecvent în paduri. apoi negricioasă. Este comestibilă în stadiul de tinereţe şi creşte prin grădini. carnea de culoare albă şi devine albăstruie în contact cu aerul. pratensis şi P. denumit annulus şi sub formă de franjuri pe marginea pălăriei. albă pe partea superioară şi roză pe cea inferioară. Genul Fomes are corpurile sporifere perene. 2). pâinea pământului). Polyporus betulinus (iasca de mesteacăn). otrăvitoare. de asemenea. Regiunea himenială este alcătuită din tuburi căptuşite cu bazidii ce se deschid prin pori. crustă sau pălărie cu picior. numită velum parţiale. unele pot fi micoritice şi mai rar parazite. Pe partea inferioară a pălăriei se află himeniul format din lamele. copită. la unele ciuperci. Coprinus atramentarius (popenchi). Russula vesca (vineţică. pita pădurii. Psalliota arvensis. De asemenea. cu rol de protecţie al regiunii himeniale. prezintă pălăriia bombată. trăind parazit sau saprofit pe trunchiurile arborilor. Majoritatea agaricaceelor sunt saprofite.. are pălăria de culoare brun . A. Ultima specie apare în grupuri numeroase. numai în păduri. căpătând o culoare neagră la maturitate.183). prezintă corpuri sporifere cărnoase. Polyporus sulphureus(Fig.183.184. Polyporus hispidus (Fig. 2). pălăria şarpelui). De pe rizomorfe . Armillaria (Clitocybe) mellea (ghebe).

Fig. Specia cea mai caracteristică este Phallus impudicus (burete puturos). reunite în 4 ordine: Tremellales.185.2). Fig. Familia Sclerodermataceae reuneşte ciuperci eu peridia simplă.Prin tăieturi de pădure şi pajişti se întâlneşte Lycoperdum gemmatum (pufai).3). se recunoaşte după pălăria de culoare roşie-portocalie. care are corpul sporifer în primele faze subteran.186.186. Uredinales şi Ustilaginales. apoi exoperidia crapă şi rămâne ca volvă la baza piciorului iar acesta poartă la vârf gleba. 3 – Geaster hygrometruicus.pyriforme.186.1 – Russula sp. albe-brunii. 2 – A.Grupează ciuperci cu corpurile sporifere închise în formă de burduf sau stomac. Lycoperdum pyriforme (Fig186. care are corpurile sporifere sferice sau piriforme (Fig.2).Amanita caesarea (crăiţe. care execută mişcări higroscopice (Fig. Ordinul Gasteromycetales. de forma unei căciulite alveolate (Fig. Geaster hygrometricus (steaua pământului).5). de culoare măslinie şi miros de cadavru. Lycoperdon gemmatum. 3 – Cantharellus cibarius. 1 – Amanita muscaria.186. învelite într-o membrană numită peridie. Auriculariales. 2 – L. iar regiunea himenială şi piciorul de culoare galbenă. Familia Lycoperdaceae grupează ciuperci cu peridia dublă.4). 4 Scleroderma auratiacum. are corpul sporifer la început subteran. apoi iese la suprafaţă şi exoperidia se desface în 6-8 lobi. Scleroderma aurantium (buretele cerbilor).1).186. Fig. are corpul piriform. pergamentoasă şi tare.185. 2 – Lactarius piperatus.184. sub care se află o împletire de hife dicariotice gleba pe care se dezvoltă bazidiile. SUBCLASA PHRAGMOBASIDIOMYCETIDAE Cuprinde ciuperci la care bazidiile sunt septate. 125 . cu solzi albi în partea superioară (Fig. Familia Phallaceae. burete domnesc). are formă sferică şi emană un miros neplăcut (Fig. 5 – Phallus impudicus.caesarea.

cu bazidia septată. binucleiaţi.formate din miceliul primar. 188). 187.a) Dintre uredinalele parazite pe plantele lemnoase mai menţionăm: Melampsora pinitorqua. Teleutosporii formaţi în teleutosori. 5 – teleutospori. fel de pungi. Fig. Tipuri de spori la Uredinales: 1 – picnidie cu picnospori. Ciclul biologic al unor ciuperci se desfăşoară pe o singură plantă gazdă şi sunt numite autoice. ciupercă heteroică pe pin silvestru şi plop tremurător M. 4 – teleutosor cu teleutospori.din miceliul secundar. cinerea. Ordinul Ustilagineles. Tremella 1utescens are corpul sporifer de consistenţă gelatinoasă şi se dezvoltă pe trunchiurile arborilor. Cronartium ribicola. Ecidiosporii infectează aceiaşi plantă la speciile autoice sau alte specii de plante gazdă în cazul ciupercilor heteroice. tăciuni şi mălură. dar cu bazidiile septate. 2 – picnidie cu picnospori. 4 – uredospori.Primele două ordine se aseamănă cu himenomicetele. din familia Malampsoraceae (Fig. reprezintă sporii de rezistentă sau de iarnă şi sunt bi sau pluricelulari cu membrană groasă brun-cenuşie. ci doar organe de sporulaţie. infectând aceiaşi specie de plantă gazdă. numiţi şi spori de vară.187). heteroieă pe pin strob si coacăz etc. unicelulari şi de sexe diferite iar prin germinare generează micelii haploide + şi -. iernează şi în primăvară prin cariogamie devin diploizi. iar prin germinare dau miceliul secundar pe care se pot forma alte două tipuri de spori. 188. Este alcătuit din ciuperci obligat parazite care produc ruginile la plante şi sunt microscopice. fiind saprofite. în care pătrund nucleii diploizi ce se divid reducţional şi normal. cu diferite tipuri de spori. 6 – fragmobazidie cu bazidiospori. evonymi-capraearum. Bazidiosporii sunt haploizi. 3 .Ficnosporii se formează în picnidii.uredosor cu uredospori. formându-se 4 bazidiospori pe o bazidie septată. creşte pe ramurile bătrâne de soc şi are bazidiofructul în formă de urechi. Printre cele mai păgubitoare ciuperci heteroice este Melampsorella cerastii (mătura vrăjitoarei la brad). Ordinul Uredinales. Picnosporii sunt haploizi şi infectează numai specia gazdă pe care trăiesc. Auricularia sambucina. apoi germinează şi se formează probazidia. Ciupercile din acest ordin produc plantelor atacate boli numite. care prin fragmentare generează clamidospori 126 . fiind heteroice. Melampsorella cerastii: 1 – ramuraă de brad atacată. Uredpsporii se formează în uredosori (Fig. S. deci sunt dicariotici şi dispuşi în lanţuri. Ecidiosporii se formează în ecidii. Fig. 2 – ecidie cu ecidiospori. 5 – bazidie cu bazidiospori. 3 – ecidiospori. Aceştia căzând pe sol. un. În ciclul biologic predomină miceliul secundar. heteroică pe specii de Euonymus şi Salix caprae. Uredinalele sunt endoparazite. cu miceliul de culoare galbenă şi nu formează corpuri sporifere. Ceraştium ş. iar la altele pe doua sau mai multe specii de plante gazdă. fiind unicelulari. care parazitează pe brad iar cea de a doua gazdă o reprezintă speciile din familia Caryophy11aceae (Stellaria.heterotalie.

). Lichenii sunt plante de talie mică. Adepţii teoriei polifiletice consideră că cel puţin unele grupe de ciuperci ar fi evoluat din algele verzi (Siphonales). parazite pe plantulele de răşinoase Phoma (speciile parazitează lujerii. ÎNCRENGĂTURA LICHENOPHYTA (LICHENI) CARACTERE GENERALE Lichenii reprezintă un grup particular de talofite. având talul de forme variate. Din clasa Archimycetae s-au diferenţiat ficomicetele şi din acestea ascomicetele. După teoria monofiletică. puternic aderentă la substrat (Xanthoria parietina. menţionăm: Cytospora Fusarium. Unele ciuperci sunt micorizante. iar când sunt lungi şi subţiri se prezintă sub formă de filamente (Cladonia rangiferina. Cetraria islandica. 127 . Importanţa ciupercilor. urmând spre interior o zonă cu împletiri de hife mai laxe . Lichenii fruticuloşi sau tufoşi.modula.) De asemenea.189. CLASA DEUTEROMYCETAE (FUNGI IMPERFECŢI) Grupează un număr mare de ciuperci la care se cunoaşte numai înmulţirea asexuată iar împărţirea în unităţi sistematice se face. prinzându-se de substrat cu ajutorul rizinelor (Peltigera canina. în special. Dăunătoare sunt şi ciupercile otrăvitoare. Unele specii au în constituţia lor principii active. Anatomic. respectiv din algele roşii. spre exterior. Lichenii frunzoşi. pot fi dispuse uniform (în cazul talului homomer) sau diferenţiate în câteva straturi (la talul heteromer).1). ciupercile îşi au originea în flagelatele primitive iar cele mai vechi sunt arhimicetele. acele şi conurile de conifere).(teliospori) ce asigură propagarea ciupercii fiind în acelaşi timp organe derezistenţă. atît la partea superioară cât şi la cea inferioară. toxice. fiind utilizate în scop farmaceutic (Claviceps purpurea. Numeroase sunt speciile parazite determinând pagube economice însemnate. talul este alcătuit dintr-o împletire laxă de hife în care celulele algei. constituind un fel de scoarţă sau cortex. având aspectul unei tufe ramificate. Tăciunele porumbului este produs de Ustilago maydis iar mălura grâului de Tilletia tritici. La lichenii tufoşi talul are simetrie radiara iar medula prezintă o axa medulară. iar din altele se extrag antibiotice (Penicillium Aspergillus etc. unităţi simbiotice formate prin conveţuirea unei alge (verzi sau albastre) cu o ciupercă (ascomicetă sau bazidiomicetă).a.).a. o grupă de ciuperci cu pălărie (carpozoame) au importanţă alimentară şi sunt bogate în substanţe proteice. Dintre genurile frecvente şi mai cunoscute. În clamidospori are loc cariogamia şi prin germinare se va forma bazidia fragmentată cu 4 basidiospori haploizi ce vor infecta noi plante. au talul lamelar. simetrie dorsiventrală. Refacerea miceliului secundar are loc prin copularea directă a bazidiosporilor sau prin somatogamia dintre celulele micelilor primare formate din aceştia. Lichenii crustoşi au talul sub forma unei cruste. Polyporus officinalis ş. foliaceu. În ochiurile reţelei dinspre cortex se află celulele algei. vizibile cu ochiul liber. iar tăciunele îmbrăcat al orzului şi ovăzului de Ustilago hordei. cu rol de susţinere. Multe specii de ciuperci sunt folositoare şi au o importanţă economică deosebită. Structura. care alcătuiesc stratul gonidial. formată din hife strânse. asca şi bazidia fiind omoloage. se află un strat de hife strâns împletite. numite gonidii. Lobaria pulmonaria etc). Rhizocarpon geographicum). Origine şi filogenie. Usnea barbata ş. Bazidiomicetele ar fi legate filogenetic de ascomicete. Tăciunele zburător al grâului şi orzului este produs de Ustilago nuda. În cazul talului heteromer (Fig. după caracteristicele conidiilor.

Izidiile au forma unor mici excrescenţe ce apar pe suprafaţa talului. 4 – Xanthoria parietina. te – teciu. care numără peste 20. Peltigera).00 de specii. Clasificarea lichenilor. co parteneră. Lichenii se înmulţesc în mod frecvent pe cale vegetativă şi anume prin fragmentarea talului. la germinare.2). când ciuperca este o pirenomicetă şi Discolichenes. generând ascospori în asce. înconjurate de miceliul ciupercii. CLASA ASCOLICHENES Fig. ep – epiteciu. Ultima clasă are puţini reprezentanţi (ex. 1 – Cladonia rangiferina.Înmulţire. tot ciuperca este aceia care se înmulţeşte şi sexuat. Ascosporii. Această clasa este cea mai cuprinzătoare şi cu mulţi reprezentanţi în flora ţării noastre. Ciuperca din constituţia lichenului se poate înmulţi şi asexuat prin spori. B l89. zm – zonă medulară. secţiune prin apoteciu (2): A – scoarţă externă. E – rizine. Structura unui tal heteromer (1) şi un picioruş. ri – rizoizi. a – apotecii.2) la discolicheni şi peritecii la pirenolicheni. 3 – Centaria islandica. fiind alcătuite din hifele ciupercii şi câteva celule ale algei. iar ciuperca simbiontă este o ascomicetă. Pe talul unor licheni (Lobaria. C – medula. 128 . formează un lichen – zonă gonidială. propagare de soredii sau separare de izidii. din regiunile tropicale). 2 – Lecanora sp. grupate în apotecii (Fig. când ciuperca fiind o discomicetă.189. numit podeţiu sau de cupă pedicelata (Fig. 6 – Roccella tinctoria. se împart în două clase: Ascolichenes şi Basidiolichenes. 5 – Usnea barbata. Nostoc) şi se crede că joacă rol trofic. D – scorţă internă. observa nişte umflături cu aspect de gale. Apoteciile pot avea formă de disc susţinut de Fig. hi – nou numai în cazul când miceliul întâlneşte alga hipoteciu. Clasa este împărţită în două ordine: Pyrenolichenes. go – gonidii. Apoteciile se întâlnesc mai frecvent datorită largii participări a discomicetelor în constituţia lichenilor.190. numite cefalodii. După felul ciupercii din constituţie lichenii.189. Cora pavonia. Sorediile sunt grupe mici de alge.care au în constituţie alge albastre (Gleocapsa. se – cortex.

Altă specie frecventă este C. întâlnit în zona montană şi alpină şi abundent în tundră. Xanthoria parietina .190.mătreaţa brazilor (Fig. Usnea etc.m.cu tal fruticulos. De asemenea. Grupează majoritatea lichenilor.6). acizi organici.1). Talul lichenilor conţine numeroase produse de metabolism (lichenină. sunt şi indicatori precişi ai gradului de poluare. comun pe ziduri. 190. garduri. Ciadonia etc. este medicinal şi se întâlneşte pe solurile din zona montană şi alpină. enumerăm: Cladonia rangiferina .lichenul manei. servind ca hrană pentru reni. Usnea barbata . formează adăposturi pentru insectele dăunătoare sau prin invadarea pădurilor de conifere bătrâne. folosite ca principii colorante. ciuperca având corpul sporifer un apoteciu. are talul foliaceu. pyxidata. Alături de bacterii şi alge. are talul fruticulos.).3) . răspândite în toate mediile. Peltigera canina prezintă talul foliaceu şi vegetează pe solul din pădure. Importanţa lichenilor. 129 . ramnoza. trunchiuri de arbori şi prezintă apotecii portocalii pe talul galben. ramificat şi vegetează în special pe ramurile molizilor. histidine ş.. contribuind la formarea solului. l90. Dăunătoare sunt speciile.lichenul galben (Fig. manoza. Xanthoria parietina.a). Cetraria is1andica (Fig. acizi aminici. lichenii sunt pionerii stâncăriilor. se întâlneşte frecvent pe stânci de granit. în scop medicinal (Centraria islandica). l90. 190.Ordinul Discolichenes. care instalate pe scoarţa arborilor împiedică respiraţia. în alimentaţia omului şi animalelor (Lecanora escuienta . Rocela tinctoria (Fig. iar Lobaria pulmonaria trăieşte pe scoarţa arborilor.5).4). Parmelia. Rhizocarpon geographicum (lichen crustos).lichen de munte.lichenul renilor (Fig. Dintre cele mai frecvente specii. este un lichen fruticulos care se întâlneşte pe stâncăriile marine şi din el se extrage colorantul orceina.

mecanice. dar care pot fi grupate în două tipuri de bază: eutal şi tal cormoid. Protonema şi planta. de timpuriu. de scurtă durată şi dependentă de gametofit. partea vegetativă care începe cu un stadiu de tranziţie pro-nema. Gametangii.ori cormoidic (tulpiniţă cu frunzişoare) la cele superioare. se individualizează şi se generalizează ţesuturile adevărate. dar care formează tot spori. Briofitele sunt mai inferioare decât peteridofitele datorită particularităţilor celor două generaţii. Schema alternanţei de faze la trecerea la viaţa terestră. prin mitoze. numită corm. care reprezintă gametofitul. a sporangilor (capsula) şi Fig. prin meioză.191. Gametofitul. un parenchim asimilator şi un parenchim de îmagazinare. de pteridofite. briosporii care reiau ciclul. Zigotul prin diviziune dă naştere sporogonului. cu anteridii şi arhegoane (Fig. Gametofitul talos. Frunzişoare1e sunt simple. La pteridofite.191). generând planta. preponderente fiind în habitatele umede (mlaştini. Anteridia şi arhegonul. Anteridiile şi arhegoanele pot fi dispuse pe acelaşi individ în cazul speciilor monoice şi pe indivizi diferiţi la speciile dioice. conducătoare etc. cât şi de cormofite. axial. alcătuit din picior. se diferenţiază două zone una externă sau 130 .Tulpiniţa şi frunzişoarele de la muşchi nu sunt omoloage cu cele de la cormofite. reprezentate printr-un parenchim conducător. cu sau fără nervură. progresul constă în faptul că bigotul generează planta propriu-zisă. Protonema are o organizare diversă şi este caracteristică taxonilor de rang superior. Planta propriu-zisă se prezintă sub o multitudine de forme. Ciclul de dezvoltare. dependentă de partea vegetativă. Cuprinde plante autotrofe terestre şi numai secundar acvatice. deci rămâne un tal. inclusiv). tipice. Sporogonul (sporof itul). cât şi cel cormoidic. din celule monomorfe şi cresc prin activitatea definită a unei iniţiale bivalente. În anteridie se formează anterozoizi. cu corpul taloidic (din lame foliacee) la cele primitive. setă şi capsulă Capsula reprezintă partea terminală în care se formează brio-spcrii (meiosporii). chiar elemente conducătoare. pe care se dezvoltă planta propriu-zisă tăioasă sau cormoidică. La unele specii se poate diferenţia. iar la speciile la care apar elemente conducătoare îndeplinesc şi funcţia de absorbţie. Rizoizii. faţă de clorofite. amintind de protostelul rinialelor. alcătuit din picior setă şi capsulă. În ontogenia speciilor care se reproduc sexuat are loc o alternată a fazei gametofitice (meiospori până la gameţi. În capsulă se formează. Gametangii se dezvoltă pe suprafaţa talului şi sunt protejaţi de structuri specializate. Sporul (meiosporul) generează.amidon ca produs de asimilaţie iar anterozoizii au flageli izoconţi. câte doi dintr-o celulă mamă. în general. prevăzut cu rizoizi (formaţiuni filamentoase). Zigotul germinează în arhegon şi dă naştere unei structuri formatoare de spori. se formează pe tal şi sunt pedicelaţi. Muşchi vegetează în toate regiunile geografice. un muşchi diotic. Aparatul vegetativ al muşchilor nu prezintă rădăcină şi nici ţesuturi conducătoare. păduri etc.care îndeplinesc rolul rădăcinilor. La briofite.SUBREGNUL BRYOBIONTA ÎNCRENGĂTURA BRYOPHYTA (MUŞCHI) Caractere generale. numită spor o gem. uneori prin hidroide şi foarte rar prin leptoide la care reprezentanţii ordinului Polytrichales se întâlneşte structura cea mai complexă. rezultă din activitatea unei celule iniţiale. de origine epidermală. în special. cu cea sporofitică (zigotul până la formarea briosporilor) . diferenţiat în ţesuturi mecanice. independentă. Anatomic talul prezintă o epidermă slab diferenţiată. iar în arhegon o singură oosferă.). Cloroplastele au şi clorofila b. indicând o apropiere a briofitelor de clorofite.sporogonul. epidermă. creşterea terminală. În dezvoltarea ontogenetică a capsulei. În urma mai multor mitoze ce au în zigot se dezvoltă sporogonul (192). prezenţa gametangilor (anteridie şi arhegon). sunt fixate de substrat prin rizoizi.

variat ornamentat. l– scufie. 4 – apofiză. în timp ce la Bryatae se rupe transversal şi caliptra sau scufia acoperă vârful capsulei (urnei). CLASA HEPATICATAE (HEPATICAE) Cuprinde muşchi cu o organizare mai simplă. cu gametofitul taloidic lamelar şi cu simetrie dorsiventrală. ulterior are loc perforarea peretelui la Hepaticatae dar rămânând pe gametofit. Sporii au peretele bistratificat exospor şi endospor.192. Marchantia polymorpha este o specie dioică şi se întâlneşte pe substrat umed. Sporogonul la Polytrichum: A–tulpină cu sporogon.amfiteciu şi alta internă sau endoteciu. Ordinul Marchantiales reuneşte forme tăioase. Epiderma inferioară prezintă solzi pluricelulari şi rizoizi. prin sporogon. Fig.setă. amintind doar ordinul Marchantiales şi Jungermaniales . Gametangii se dezvoltă pe fragmente de tal metamorfozate. Clasificarea briofite1or.iar la Hepaticatae. gametangii. iar ca exemplu ne oprim la Marchantia polymorpha fierea pământului sau coada rândunicii (Fig. zonă în care se dezvoltă. respectiv arhegoniofori. prin arhegoniofor. transv.5– arhegon. s – stomate şi a – anteridii. 193). arhegoniofori cu arhegoane învelite în periant. 5. 2 – opercu. cu un ţesut asimilator alcătuit din filamente asimilatoare uniseriate. 7 – columela. capsula nu are columelă şi caliptră.7– elatere şi spori. prin anteridiofor. 6 – arhespor. 1 – tal mascul cu propagule (b) şi anteridiofori (a). asemănătoare unor bulbili. B–secţiune longit. În funcţie de modul de alcătuire şi dezvoltarea gametofitului şi sporofitului. ramificate. Fig. Cele peste l0. briofitele se împart în 3 clase: Anthoceratatae (cele mai primitive).8–secţ. Înmuţirea muşchilor pe cale vegetativă are loc prin fragmente de tal şi prin propagule (mici corpuscule. 2–secţiune long. terminaţi disciform. Marchantia polymorpha.000 de specii sunt grupate în 5 ordine. iar sub el se află un ţesut de înmagazinare a apei. numite anteridiofori. 131 . Amfiteciul dă naştere peretelui capsulei la majoritatea muşchilor iar endoteciul 1a arhespor.193. 3 – tal femel cu arhegoniofori (g). spori şi elatere.Talul este diferenţiat într-o epiderma superioară cu ţesut asimilator în formă de butoiaş. Hepaticatae şi Bryatae.6–capsulă deschisă. Sporogonul tânăr se dezvoltă în interiorul arhegonului. În arhespor la Bryate se formează spori şi elatere. Arhesporul dă naştere la spori şi elatere. 3 – urnă. Rizoizii sunt unice1uiari.

Dintre speciile genului Sphagnum (Fig. iar restul celulelor au formă îngustă şi conţin clorofilă clorociste. c – capsulă.000 de specii de briofite cu talul cormoidic. 1 – Dicratum scoperium. a – rest din arhegon. cu un singur gen . moarte. 4 – ps – pseudopodiu.În cazul genului Polytrichum după epidermă. cu tulpiniţe ascendente şi frunzişoare alterne decurente. ramuri şi frunze. Capsula este alcătuită din urnă. însă la maturitate este ridicată de un pedicel. Unele celule sunt mai mari şi hialine. se carbonizează. Pe marginea urnei se află dinţişori higroscopici. adesea se întîlneşte Plagiochila asplenioides. alcătuind peristomul. acutifolium. Sphagnum sp. setă şi capsulă. numit pseudopodiu. având simetrie radiară şi diferenţiat în tulpiniţă. transformându-se în turba. Polytrichidae şi Buxbaumidae .194. o – opercul. care are numeroase specii oligotrofe.Sphagnum. datorită mediului acid.: 1 – tulpină cu frunze şi Fig.hiroide.194). În structura anatomică a tulpiniţei muşchilor frunzoşi se disting 3 categorii de ţesuturi: unul extern. Prin pădurile umbrite de la noi. SUBCLASA SPHAGNIDAE Cuprinde numai familia Sphagnaceae. wulffianum. Hylocomium splendens. Muşchi frunzoşi se înmulţesc vegetativ prin propagule sau fragmente de tulpini. apoi un parenchim şi central se schiţează un ţesut conducător primitiv. sporogon. format din celule mecanice.Capsula sporogonului nu are setă. leptoide. mai răspândite în turbăriile de la noi sunt: S. frunzişoare.Ordinul Jungermaniales. numite hialociste. cuprinde forme cu gametofit cormoidic. mai dezvoltat la Pcalytrichaceae . formate din celule alungite cu pereţii îngroşaţi . iar spre exteriorul acestora se găsesc celule alungite cu pereţi subţiri. un parenchim şi central elemente conducătoare. iar în aninişurile dinspre marginea tinoavelor S. Frecvent capsula este protejată de caliptră sau scufie. cu rol în diseminarea sporilor. rizoid. turficole. S. terminată cu un căpăcel numit opercul. 132 . Bryidae . numite Fig. Sporogonul este diferenţiat în picior. La baza urnei la cele mai multe specii se află o porţiune mai mică şi globuloasa. numită apofiză. Clasa Bryatae este împărţită în 5 subclase: Sphagnidae. fără rizoizi şi cu frunzuliţe alcătuite dintr-un singur strat de celule. Andreaeidae. 2 – Funaria hygrometrica. 2 – sporogon mărit. Tulpiniţele cresc în fiecare an dar partea hazală. CLASA BRYATAE (MUŞCHI) Cuprinde peste 15. squarrosum etc. urmează ţesutul mecanic alcătuit din 2-3 straturi de celule.195. 3 – Mnium undulatum.

2 – capsulă cu scoarţa copacilor. Ecologie.1) şi Eurhynchium striatum. anterozoizii ciliaţi. cu capsula globuloasă şi seta flexuaosă. cu capsulă mare şi asimetrică. Briofitele au legături §i cu psilofitele. Prin pădurile de cvercinee de pe substrat acidofil şi prin jnepenisuri. Prin păduri cu soluri reavene. În sona montană larg răspândită este specia Andreaea rupestris. pe ramuri în descompunere. iar pe fundul unor bălţi şi prin pâraiele montane creşte Fontalis antipyretica etc. la mediul terestru. Sfagnetele. Multe specii cresc pe sol. Prin mlaştini adesea se gaseşte Climacium dendroides. sugerează ideea ca briofitele ar avea originea din algele verzi străvechi. adaptându-se. Celulele lamelor asimilatoare sunt bilamelate. răspândire şi importanţă. 195. SUBCLASA BRYIDAE Grupează majoritatea speciilor de muşchi. 3 – capsulă fără întâlnesc şi briofite ce trăiesc în mediul acvatic. iar capsula este 4-6 muchiată. Muşchi reprezintă un grup cu evoluţie închisă şi din ei nu au derivat alte plante fosile de briofite se cunosc din Carbonifer. SUBCLASA BUXBAUMIDAE Grupează muşchi dioici.196). întâlnindu-se pe substraturi variate. cu pH acid.196. Polytrichum pe glob. frecvent se întalneşte Atrichum undulatum. 133 . prin turba produsă în cadrul lor. moderat acide de pînă la acide. protonema filamentoasă cu cloroplaste. pe trunchiurile arborilor în curs de putrezire se întîlneşte Buxbaumia aphylla. Turba este folosită la prepararea nămolului terapeutic.SUBCLASA ANDREAEIDAE Cuprinde muşchi de talie mică specifici pentru rocile silicioase. Hylocomium splendens (Fig. în special în cele montane. Muşchi au o largă răspândire Fig. Polytrichum commune – muşchiul de pământ (Fig. frecvente sunt Rhytiadelphus triqueter.2). iar unii pe stânci. pe soluri argiloase. 195. În pădurile de foioase. 195. Briofiţele au un important rol ecologic. este dioic şi vegetează în locuri mlăştinoase. Cele mai multe specii cresc în commune: 1 – tulpină cu păduri. contribuind la formarea păturii de humus pe stânci.frânghiuţă (Fig. Se opercul.2). Pe sol şi pe riduri se întâlneşte Funaria hygrometrica . conservă grăuncioarele de polen. Prin pădurile de conifere. altele pe sporangi. cât şi la reţinerea unor importante cantitaţi de precipitaţii. pentru combustibil şi ca îngrăşământ. depuse de-a lungul timpului iar analiza polenului fosil constituie o metodă precisă pentru reconstituirea covorului vegetal ce a existat în trecutul îndepărtat. acoperită de o caliptră mare şi franjurată. SUBCLASA POLYTRICHIDAE Cuprinde muşchi cu structura anatomică cea mai diferenţiată. Predominarea gametofitului. Pe solurile uscate. Origine şi filogenie . Mnium undalatum (Fig. Frunzuliţele au pe partea superioară lamele asimilatoare. opercul. se întalneşte Polytrichum juniperum. răspândiţi în variate condiţii de mediu. steptice şi chiar pe trunchiurile arborilor se întâlneşte Syntrichia ruralis. de dimensiuni mici. în special cu cele fosile din familia Rhyniaceae.

Înmulţirea pteridofitelor are loc vegetativ prin rizomi. În ciclul de dezvoltare al ferigilor (Fig. cu ţesuturi conducătoare (lemnoase şi liberiene). Ele pot îndeplini numai rol de nutriţie. 2 – lob foliar cu sori. La pteridofiţele mature rădăcina principală (embrionară). grupate într-un cilindru central. Existenţa arhegonului pluricelular şi a embrionului reprezintă un mare progres evolutiv. cu dimensiuni de la câţiva centimetri. se succed obligatoriu două generaţii. cu care începe gametofitul. numit corm. fiind reprezentat mas. desprinse dintr-un strămoş algal. numit stel. care îşi duc viaţa independent una faţa de alta sporofitul şi gametofitul.ce prin dezvoltare devine plantulă. Fig. numite microfile (mai primitive ) si mari sau macrofile. numit corm.frunze şi rădăcină. în general. Cele peste 300. se formează sporangii izolaţi sau grupaţi. adaptate la viaţa terestră aparţin la 3 încrengături: Pteridophyta. Ciclul de dezvoltare la Dryopteris filixSporofitul este dominant. La maturitate pe planta 5 – protal cu organe de reproducere. numite trofofile fie numai în înmulţire saprofile sau pot îndeplini ambele funcţii . formându-se pe protale monoice sau dioice. Gametofitul este redus la un tal cormoidic – protal.. Pe protal se formează anteridiile şi arhegoanele. cu peretele ce înveleşte ţesuturile gametogene unistrat. 4 – sporange cu spori. 7 zigot. 1 – corm. fixându-se de substrat cu ajutorul rizoiziior. lipseşte. Pinophyta (Gymnospermatophyta) şi Magno1iophya (Angiospermatophyta ). Încrengătura PTERIDOPHYTA (Ferigi) Caractere generale Cuprinde primele plante apărute pe uscat. Ramificarea rădăcinilor şi a tulpinii este de tip dihotomic. care prin germinare generează embrionul. care prin 3 – secţ. de scurtă durată. Anteridiile şi arhegoanele sunt pluricelulare. prin planta însăşi şi începe cu zigotul (2n). iar prin 6a – anteridie cu anteroizi. uneori lemnoasă. Sporofitul se dezvoltă din zigotul format pe protal. producător de gameţi ce se dezvoltă pe solul umed.trofosporofile. cu corpul vegetativ vascularizat. cât şi sexuat. tuberculiform. cu vase lemnoase de tipul traheidelor lariforme. anteridie —» anterozoid F spor portal zigot—»embrion—plantă—sporange 134 .197. rar poate fi şi monopodială. Prin germinarea sporului se formează protalul de culoare verde şi poate avea forme variate: lamelar. 8 – plantulă pe protal. cel mai adesea fiind taloidic. muguri tuberizaţi.. Frunzele sunt de două feluri: mici. Corpul este diferenţiat în tulpină. tetrade de spori (n). Sporofitul reprezintă planta propriu-zisă: ierboasă şi cel mai adesea perenă. 197).SUBREGNUL CORMOBIONTA Caractere generale Cormobiontele grupează plantele cele mai evoluate. stoloni.00 de specii de cormofite de pe glob. prin sor. întrucât pe rizom se formează rădăcini adventive. Anterozoiziisunt ciliaţi şi ajung la oosferă şi în urma fecundaţiei ia naştere zigotul (2n). rar filamentos. sau pseudodicotomic. până la câţiva metri. Cormul are o structură morfoanatomică complexă. mitoză generează embrionul. 6b – arhegon cu diviziunea celulelor din sporange (2n) se formează oosferă.

pe care se găsesc frunze solzoase. 1 – Rhynia.1). La Rhynia (Fig. Formele cele mai primitive sunt izospore iar cele mai evoluate heterospore. fiind considerate drept strămoşi ai cormofitelor.2) posedă pe tulpini frunze mici. organizare şi particularităţile ciclului biologic. dispuse spiralat sau opus. Frunzele sunt de tip rnicrofil. Fig. subteran. uninervate. Ordinul Psi1otales însumează două genuri actuale. cunoscute ca fosile din Silurian. 199. Japonia. Dintre pislofitatele străvechi. Ordinul Rhynia1es.pteridofitele se împart în 4 clase: Psilophytatae. iar la vârful ramurilor se găseau sporangi alungiţi. iar de pe rizom plecau rizoizi. cu 10 specii arbustive. în simbioză au ciuperci micoritice. Ciclul de dezvoltare la Lyccopodium clavatum: 1 – planta cu spice de sporofile. ramificat cu protostel. actinostel şi sifonostel. frunze de tip microfil. Psilotum are două specii actuale răspândite în pădurile din Noua Zelandă. azi supravieţuiesc două genuri şi au mare însemnătate ştiinţifică. telomii ramificaţi dicotomie nu aveau frunze. întregi. tulpina şi frunze. Se înmulţesc prin izospori formaţi în sporangi uniloculari. 198. În structura tulpinilor de la speciile fosile s-au distins şi ţesuturi secundare intrafasciculare. sp – sporangi. Equisetatae şi Filicatae Clasa PSILOPHYTATAE (PSILOPHYTOPSIDA) Caractere generale Grupează cele mai primitive pteridofite reprezentând primele plante vasculare adaptate la mediul terestru. 198. eu ramificare dicotomică sau pseudodicotomică. Cuprinde primele pteridofite. Madagascar şi Florida. 2 – Asteroxylon. Hornea avea un rizom tuberculiform.2 – 135 . Sporangii sunt dispuşi pe sporofile (frunze fertile) în lungul ramurilor sau în spice terminale. Lycopodiatae. cu rizoizi în loc de rădăcină. care aveau tulpinile (telomii) ramificate dicotomie. Tulpina are un cilindru central primitiv de tip protostel. 198. majoritatea cunoscute numai din stare fosilă (Silurian Şi Devonian). Australia.arhegon —» oosferă gametofit sporofit Clasificarea pteridofitelor. situaţi în vârful ramurilor. care au corpul diferenţiat în rădăcină. rizom şi tulpini ramificate dicotomic. Clasa LYC0P0D1ATAE (LYCOPSIDA) Caractere generale Grupează pteridofite lemnoase sau ierboase. Fig. După gradul de evoluţie. Asteroxylon (Fig. rar bifide. Rinialele au o mare importanţă filogenetică. Protalul este cilindric.

199). La baza sporofilelor se află câte un sporange reniform în care se formează izospori. sempervirescentă . fixate de substrat cu ajutorul rădăcinilor adventive având ramificare dicotomică şi frunze mici.cu tulpina repentă şi cu microfile dispuse spiralat. Tot în zona montana se mai întâlnesc: Lycopodium annotinum. de formă tuberculiformă şi este incolor. dispuse spiralat. reavene până la reavăn jilave. intrând în alcătuirea pădurilor din acele timpuri. reprezentată de un protal monoic sau dioic. 3 – microsporange cu microspori. Selaginella helvetica: 1 – planta. Lyco podium alpinum se întâlneşte în etajul subalpin şi alpin. pe soluri oligotrofe şi Fig. din Silurian şi Devonian. indică humus de tip moder. (m). Se1aginellales.pedicuţă (Fig. acide până la moderat acide. cu mai multe specii la noi.Gener sporofilă cu sporange. Lycopodiam clavatum . cu anterozoizi bif1agelaţi şi arhegoanele cu oosfera. 4 – În macrosporange cu macrospori. 8 – arhegoane cu oosfere. astăzi supravieţuind doar 7 genuri. 200). derivând din rinialele străvechi (Asteroxylon).Lycopodiaceae. Grupează numai reprezentanţi fosili. f – tapet. După fecundare rezultă zigotul şi apoi embrionul. Huprezia selago. Din acest grup s-au desprins doua ramuri filogenetice: una izosporee (Ord Lycopodiales) şi alta heterosporee (Ord. Sporofilele pot fi grupate în spice sau dispuse la mijlocul ramurilor. complanatur n etc. L.10-11 – plantulă. reavăn jilave până la 136 . 201. saprofit. Din germinarea sporului se formează protalul monoic. 5 – protal. sesile. 4 – spor în curs de germinare. Au dominat Paleozoicul. este o plantă semilemnoasă. grupate în 5 ordine . Ordinul Proto1epidodendrenales. 3 – spor. 2 – spic puternic de sporofile cu macrosporangi (M) şi microsporangi acide. molidişuri. comună este Hurperzia se1ago cu sporofilele dispuse la mijlocul ramurilor (Fig. Legidodendronales şi Isoetales). 6 – anteridie cu aţia gametofitică anteroizi biflagelaţii. Pe protal se formează anteridiile. 200 Huperzia selego Fig.Pedicuţă este frecventă în pădurile montane indicând soluri puternic acide până la moderat acide. supra sau subteran. este 9 – zigot. cu humus de tip moder. În vârfurile ramurilor ascendente se găsesc frecvent 2 spice sporifere pedicelate. Ordinul Lycopodiales Cuprinde o singură familie . terminate într-o aristă fină. i – ligulă.

Diferenţierea sporofilelor şi reducerea protalului apropie pe: Selaginella de gimnosperme.jilav-umede. cu tulpini articulate având la noduri ramuri dispuse în verticil şi frunzele reduse.La baza spicului sporifer sunt localizate mascrosorofilele cu macrosporangele.Isoetaceae. cu 2 genuri actuale. Are tulpină ierboasă. Sporangii la ecvisetatele mai primitive sunt situaţi în vârful sporofilelor ramificate dicotomie. În urma germinării sporilor se formează protale dioice. iar la noi fiind cunoscute numai două specii. concrescute într-un manşon sau teacă. subalpină şi alpină. la vârf cu numeroşi dinţi. Sporofilele cu sporangii sunt grupate în spice. Clasa EQUISETATAE (SPHENOPSIDA) Caractere generale Grupează ferigi actuale ierboase şi fosile arborescente. Ordinul Lepidodendronales Cuprinde fosile arborescente din Carbonifer. având la bază o anexă solzoasă.20l).a.struţişor. numită ligulă. iar de la mijloc în sus microsporofilele cu microsporangii. ramificate dicotomie. Ordinul Se1aginellales Cuprinde pteridofite lemnoase în zona tropicală şi ierboase la noi. târâtoare. Selaginella helvetica . 137 . dispuse pe 4 rânduri (Fig . având câte un sporange. Ordinul Isoetales Are o singură familie . Familia Selaginellaceae. cu frunze de tip microfil. dintre care cităm: Lepidodendron Sigillaria ş. creşte pe stânci umede. reduse pe care se dezvoltă arhegoanele şi anteridiile. dispuse altern sau opus. pe glob însumează cea 600 de specii. iar la cele actuale sporofilele apar grupate în spice sporifere. cu frunze mici şi inegale. Structura morfoanatomică la formele fosile indică înrudirea cu rinialele străvechi. calcaroase din regiunea montană. de la noi fiind citată numai specia Isogtos lacustris. Spicele sporifere se află la vârful ramurilor şi sporofilele sunt ligulate.

Importanţă economica. prin fâneţe şi culturi.coada calului (Fig. 8 – zigot ăn dezvoltare.202). purtând în vârf un spic fusiform alcătuit din mai multe verticile de sporofile.ramosissimun etc .203). în vârf cu spic sporifer. anteridii. creşte frecvent prin locurile umede. lipsite de ramuri şi în vârful tulpinii cu un spic sporifer iar sporofilele peltat-pedicelate au contur hexagonal. sunt brunii şi neramificate. formând fitocenoze.Protalul femei poartă la baza lobilor arhegoane cu oosfera.Clasific are. sterile. Are. se formează la germinare 2 protale dioice. întâlnim la: Equisetum hiemale E. Equisetum telmatia: l – rizom cu adventive şi tulpină sterilă. 6 – anterozoid. În flora actuală se menţine numai ordinul Equisetales cu familia Equisetaceae şi un singur gen – Equisetum. Equsetu m arvense. Tulpinile asimilatoare. 7 – protal femel cu substanţe 4 – spori cu elatere strînse. Equisetum telematia . Tulpinile fertile se dezvoltă primăvara de pe un rizom gros. de asemenea. De pe rizom se dezvoltă tulpinile fertile. coada calului (Fig. 2 – tulpini sterile. mlăştinoase şi în pădurile umede din regiunea montană. indicând soluri cu exces de umiditate. Equisetum si1vaticum (ruşinea ursului ). 3 – sporofile cu sporangi. asimilatoare. Equisetum telmateia apare frecvent pe văile umbrite.La ambele specii. bospice de sporofile. tulpinile sterile se usucă şi în locul lor apar tulpini sterile. 5 – spor cu arhegoane. prinse de substrat prin rizoizi. pe terenuri nisipoase. Sporofitul are în sol un rizom articulat. creşte în lungul văilor umede. pe lingă izvoare pe soluri pseudogleizate. 2 – tulpini fertile cu tulpini fertile. După împrăştierea sporilor. O singură tulpină verde. palustre . tulpini fertile şi sterile. 3 – sporofilă cu tuberculi. Acestea poartă pe dos 8-5 sporangi sesili şi prin meioză se formează spori mici cu elatere şi începe generaţia gametofitică. apar mai târziu şi au ramuri verticilate. verzi. prin germinarea sporilor. nutritive de elatere desfăcute rezervă.202. Speciile lemnoase fosile au participat la formarea zăcămintelor de cărbuni. 4 – spori. E. diferenţiaţi pe sexe. Protalul mascul are forma unei lame verzi lobate si poartă în vârf anteridii care generează anteroizi pluriflagelaţi. Clasa FILICATAE (PTEROPSIDA) Caractere generale 138 . iar Equisetum arvense are întrebuinţări medicinale. cu rădăcini Fig. Equisetum arvense: 1 – Fig 203. 5 – protal mascul cu gaţi în sporangi.cu verticile de ramuri la noduri. are şi el tulpini sterile şi fertile.

întregi sau incizate. Aceştia. din care prin meioză se formează numeroşi spori. În decursul evoluţiei unele frunze s-au diferenţiat în trofofile iar altele în sporofile. steril. numită induzie (Fig. frunze. pluristratificat la ferigile primitive (eusporangiate) şi subţire. Embrionul format după fecundare din zigot. fosile.Plantele din această clasă sunt cunoscute sub numele de ferigi şi pot fi: anuale sau perene. fertil. spiciform cu sporangii grupaţi in sori. În păşunile montane şi alpine se întâlneşte Botrychium lunaria (iarba dragostei). 204). având formă de lamă foliacee.clasificare. prevăzut cu rădăcini adventive şi cu tecile frunzelor destrămate. asimilator şi altul gălbui. iar unele din cele tropicale sunt arborescente. Primofilicinele se cunosc din Devonian şi au avut o mare dezvoltare în Paleolitic. este hrănit de protal şi când plantula îl epuizează începe să crească autonom. Sporangii se găsesc pe trofosporofile. Frunzele sunt macrofile. având segmentul sporofil puternic ramificat iar cel trofofil lobat. în condiţii de umezeală şi de temperatură. dând naştere la protale monoice. La noi cresc numai ferigi ierbacee şi terestre. reprezentat prin spor şi protal. rar dioice la ferigile heterospore. peren. Înmulţirea vegetativă are loc prin butaşi de rădăcini. care apare prin pajiştile de munte. 139 . iar gametofitul este de scurtă durată. Secţiune printr-un sor la Dryopteris filix-max Subc1asa Primofilicidae Este reprezentată prin ferigi arhaice. Subclasa Eusporangiatae Grupează ferigi la care sporangele are peretele pluristratificat. În interiorul sporangelui se află un ţesut sporogen. germinează. sectate sau lobate. Descind din psilofitine şi sunt considerate drept strămoşii (Propteridium) ferigilor actuale. intrând la finele acestuia în declin. Sporangii sunt grupaţi în sori. unul verde. anual se formează o frunză cu 2 segmente. compuse. La noi se întâlnesc reprezentanţi din ordinul Ophioglossales. format dintr-o celulă epidermală. Sporangele are la exterior un perete gros. Răspândire. deci de scurtă durată. Cele peste 10. acoperiţi sau nu de o membrană. Subclasa Leptosporangiatae Reuneşte ferigile care au peretele sporangelui unistrat. stoloni subterani. 204.000 de specii de ferigi sunt grupate în 3 subclase. alcătuind sori. care aveau tulpinile ramificate dicotomie şi frunzele divizate. de pe rizom. Ophioglossum vulgatum (limba şarpelui). Fig. acoperiţi în multe cazuri de induzie. Ferigile arborescente şi epifite se întâlnesc în pădurile tropicale umede. unistrat la leptosporangiate. rar întregi şi în tinereţe cu vârful circinat. Pe protal se formează anterozoizi spiralaţi şi pluriflagelaţi. iar protalul este anual. bulbile epifile şi fragmente de protal. Sporangii se formează din una sau mai multe celule epidermale şi sunt grupaţi mai mulţi la un loc. Frunzele sunt de tip macrofil. Majoritatea ferigilor actuale prezintă un rizom. La ferigi sporofitul este dominant. verde şi pluristratificată. cât şi arhegoane cu oosferă. iar în sistemele mai noi în 8 subclase.

Prin structura sporangelui osmundaceele fac legătura dintre eusporangiate şi leptosporangiate . lemnoase şi erbacee. cu 2 genuri de ferigi străvechi. răspândite în zona tropicală şi temperată. Subclasa POLYPODIIDAE 140 .Ordinul Osmundales Cuprinde numai familia Osmundaceae.

pe soluri reavene până la jlave-umede. cresc Asplenium trichomanes (straşnic). cu un rizom gros si numeroase rădăcini adventive.Polipodiidele sunt izospore. Sporangii se formează la marginea şi pe dosul frunzei. acoperiţi de o induzie reniformă. Cele aproximativ 9. în majoritate ierboase. nuzi. În locuri stâncoase. acide. cu induzie rudimentară. Matteuccia struthiopteris (spata dracului).2-5 penatisectate. Drypteris filix-mas: este specia Dryopteris carthusiana. pe soluri superficiale se întâlneşte Polypodium vulgare . A. dispuşi pe 2 rânduri paralele. Ordinul Filicales. de la protostel şi pană la eustel. crescând pe soluri reavăn-jilave până la jilav-umede. în amestecuri. cu troficitate scăzută până la ridicată. se întâlneşte pe văi. pe dos cu sori rari. crăpături de stânci în pădurile umbrite. lamina lanceolată. Fig 206.Reuneşte ferigi. Dryopteris filix-mas . În făgetele montane.In pădurile noastre cresc numeroase specii.Prin zavoaile de la gurile Dunării. rotunzi şi confluenţi. (solzi). grupate în tufă. Sorii rotunzi sunt localizaţi de-a lungul nervurilor segmentelor secundare. În făgetele de pe povârnişuri şi chei.calcicolă (Fig 206. 1. amestecuri şi prin molidişe.sori cu induzie rasucita. se recunoaşte după frunzele mari. Cystopteris fragilis (feriguţa de stâncă). specie perenă.foliola cu sori.Năvalnicul este o specie mezohigrofită. cu rol în deschiderea sporangelui.ferigă (Fig 205). lungi de peste 1 m.000 de specii. pe humus de tip moder-mull şi moder. Frunzele sunt de tip macrof il. sori rotunzi şi 141 . cu sorii alungiţi. purtând pe dos sori rotunzi. are frunzele dublu penat sectate.Ciclul de dezvoltare al polipodiidelor este redat în Fig197. sectate . dublu penatisectată. care poate fi recunoscută după 1-planta.Specia este comuna în pădurile din zona colinară şi montană. l). acoperit cu rare palei 3. specifică Fig 205. limba cerbului). 2. Athyrium filix-femina (spinarea lupului). răspândita până în etajul subalpin. brun arămii Dryopteris disjuncta (Phegoteris dryopteris) are frunze triunghiulare. sunt grupate în 14 familii şi sunt răspândite pe tot globul. moderat acide pînă la neutre. prin păduri şi stâncării. Sporangele prezintă un inel mecanic incomplet. are 2.Specia este comună în pădurile montane.Are sori nuzi. stufărişuri se întâlneşte Dryopteris thelypteris (ferigă de baltă). peţiolul egal sau mai lung decât limbul frunzei.Polypodium vulgare Polystichum aculeetum (creasta cocoşului). iar la cele mai numeroase specii se întâneşte numai trofosporofile. cu structura cilindrului central variabilă.Specia se întâlneşte în pădurile din zona montană şi etajul subalpin. Pe stâncile umede şi mai însorite: creşte Ceterach officinarum (unghia ciutei).In aceliaşi condiţii ecologice. cu frunzele penatisectate şi sori mari. fără induziu. caracteristică este specia Phyllitis scolopendrium (năvalnic. moderat acide până la slab acide.iarbă dulce (Fig 306. cu frunze întregi şi sorii dispuşi ca nişte dungi paralele pe nervurile laterale ale limbului. s-sori. cel mai adesea ca specie caracteristică pentru zăvoaile de anin alb. fără induziu. 2). Dryopteris robertiana este o specie calco-filă. grupaţi în sori acoperiţi sau nu de induzie. rar întregi. este abundentă pe lângă cursurile de apă din zona montană.ruta muraria (ruginiţa).Phylitis scolopendium. 2-3 penatisectat.

Subclasa HYDROPTERIDIDAE 142 . frecventă este specia Pteridium aquilinum (ţolul lupului). rar în cea colinară.Se întâlneşte în feăgete şi molidişe. umede. În zona montană. pe soluri scheletice. pe soluri cu humus de tip moder. tăieturi de păduri. plantaţii şi în pajiştile montane.Formează buruienlişuri şi devine invadantă în rarişti. acide. afânate şi cu umiditate ridicată.acoperiţi de un induziu în formă de scut.

La aceasta subclasa aparţin ferigile acvatice şi palustre, deosebite prin morfologia aparatului vegetativ şi de reproducers faţa de cele terestre.

Ordinul Hydropteridaies
Grupează ferigi heterospore, de apa şi locuri mlaştinoase, cu peretele sporangeului unistratificat, fara inel mecanic. Sporangii sunt inchişi in sporocarpi, proveniţi din modificarea unor lobi foliari. Salvinia natans (peştişoara), este o feriga natanta (Fig 207) in balţi cu frunzele grupate câte 3 la nod, din care una transformata în firişoare cu rol absorbant. Printre filamentele absorbante se formeaza 38 sporocarpi sferici, scurt pedicelaţi, din care in unii se formeaza microsporangi iar in alţi sori cu macrosporangi.

Ordinul Marsileales
Cuprinde ferigi acvatice şi palustre, fixate de substrat cu ajutorul radacinilor.In sporocarp se află sori induziaji, bisexuaţi (conţinind macrosporangi şi microsporangi). În apele stagnante şi mlaştinile din zona de câmpie se întilneşte Marsilea quadrifolia (trifoiaş de baltă).

Fig 207 .Salvinia natans: 1-planta; 2-porţiune de tulpina cu doua frunze plutitoare şi una metamorfozata (fm); s - sporocarpi.

Originea şi filogenia pteridofitelor
Rhynia, Asteroxylon, Psilophyton ş.a., reprezinta cele mai vechi ferigi şi îşi au originea in algele verzi care traiau in zona litorală a marilor devoniene.Probabil, alge ca Coleochaete pulvinata, la care oogonul fecundat este protejat prin corticaţie, s-au adaptat la condiţiile vieţii terestre. Psilofitatele au evoluat in mai multe direcţii.Din ferigile de tipul Rhynia s-au desprins primofilicinele şi apoi celelalte filicate, cât şi primele spermatofite. Licopodiatele şi respectiv equisetatele au descins din tipul Asteroxylon şi Psilophyton, marcând alte doua direcţii paralele de evoluţie, ajungându-se la frunze de tip microfil.

Test de autoevaluare
Descrieţi ciclul de dezvoltare la muşchi. Ce muşchi cunoaşteţi din clasa Bryatae? De câte feluri sunt frunzele la ferigi? Prezentaţi ciclul evolutiv al ferigilor. Ce specii de Lycopodium cunoaşteţi? Câte feluri de tulpini întâlnim la genul Equisetum? Ce ferigi din clasa Filicatae cunoaşteţi?

Încrengătura PINOPHYTA (GYMNOSPERMATOPHYTA) Caractere generale
143

Încrengătura Pinophyta cuprinde cormofite evoluate, autotrofe, lemnoase (arbori, arbuşti, rar liane), cu gametofitul redus şi inclus în sporofit. Sunt plante haplo-dipoblionte, eusporangiate şi heterospore, cu sporangi împlântaţi în mezofil şi de sex diferit.Sporangii se formează pe sporofile specializate: microsporangii pe stamine şi macrosporangii pe carpele. Macrosporangele este învelit în integument, constituind un organ nou, numit ovul, din care după fecundare se formează sămânţa, neânchisă în carpele, de unde şi denumirea de Gymnospermae.La gimnosperme, primele diviziuni ale Bigotului sunt nucleare, formându-se un proembrion nediferenţiat cu cca 1.000 de nuclei, fară pereţi celulari. Pinofitele sunt antofite întrucât staminele sau carpelele se formează pe lăstari reproductivi care constituie flori, unisexuate monoice sau dioice. (Cycas, Ginkgo, Taxus) şi bisexuate doar la formele fosile din ordinul Bennettitales. Pinofitele fiind plante lemnoase au meristeme secundare, lemnul constituit din traheide areolate şi numai excepţional la cele evoluate apar trahei.Liberul este lipsit de celule anexe.Frunzele sunt aciculare, în general sempervirescente. Rădăcina, spre deosebire de pteridofite, se ramifică numai în plan vertical. Formele fosile (ord.Cordaitales) aveau ramificaţie dicotomică,în timp ce la formele actuale ramificarea este mono-podială (Ord. Pinales). La Pinatae, rădăcinile,obişnuit formează micorize.Taxodium emite pneumatofori (rădăcini respiratoare). Structura rădăcinii este endarhă şi creşte în grosime datorită meristemelor secundare. Tulpina este lemnoasă şi cu îngroşare secundară, ramificată dicotomic la Pteridospermales, monopodial la cl. Pinatae şi simpodial la Ginkgoatae. Tulpina este un stipes la Cyeadatae şi liană la Gnetatae.La Pinatae, în toate organele vegetative se găsesc canale rezinifere, formate schizogen (excepţie Taxus). Pinul, zada are macroblaste pe care apar microblaste.La Ephedra tulpina este virgată şi articulată, cu noduri şi internoduri evidente. Frunzele sunt aciculare (cl. Pinatae),scvamiforme: asimilatoare la Cupressaceae şi neasimilatoare la Ephedra, lăţite la Cordaites, Gnetum şi Podocarpus, bilobate la Ginkgo, penat-divizate la Cycadales, Bennettitales. Frunzele gimnospermelor sunt persistente, căzând pe rând, la 2-12 ani, uneori cu tot cu microblaste (Pinus).Nervaţiunea este uninervă la clasa Pinatae, dicotomică la Ginkgo, penată la Cycas, paralelă la Welwitschia,unde primele frunze persistă toată viaţa plantei (cca 2.000 de ani). Frunzele au o structură xeromorfă, cu epiderma cutinizate şi cerificată, iar stomatele sunt situate sub nivelul epidermei.Mezofilul apare bogat în cloroplaste şi la cele mai multe specii cu canale rezininifere. Floarea este constituită dintr-un lăstar scurt, terminal sau axilar, pe care se dispun spirociclic staminele sau carpelele, deoarece florile sunt unisexuate, rar bisexuate (Bennettitales). În evoluţia filogenetică, floarea - con a gimnospermelor este interpretată ca lăstar cu sporofile întrucât la Cycas, după formarea sporofilelor, conul continuă să crească, generând frunze penate, sterile. Florile unisexuate provin din una bisexuată,întrucât la reprezentanţi fosili din ord. Bennettitales şi la Welwitschia există flori bisexuate, iar la Larix apar cazuri teratologice de conuri femele cu solzi staminali la bază. Alcătuirea florii, ;polenizarea şi fecundaţia, cât şi alternanţa de faze s-au prezentat amănunţit la pag.133. Clasificare. Cele peste 10.000 de specii de gimnosperme cunoscute, din care astăzi trăiesc aproximativ 800 de specii, aparţin la 5 clase.

Clasa CYCAMTAE
Grupează gimnosperme fosile şi unele actuale, răspândite în zonele calde, cu tulpina neramificată, la vârf având un buchet de frunze penat-divizate, asemănătoare celor de la ferigi. Polenul nu are saci aeriferi şi anterozoizi sunt ciliaţi.

Ordinul Pteridospermales
144

Reprezintă un grup fosil ce a trăit din Devonian şi până în Cretacic.Se asemănau prin frunze cu ferigile, dar purtau ovule cu integument gros, nucelă şi endosperm primar, din care se formau seminţe. Zigotul nu evolua în embrion ci germina direct într-o piantală. Glossopteris era un arbust foarte răspândit în Carbonifer pe continentul Gondwana, având frunze întregi şi ovule cu integumentul incomplet sudat. Lyginoteris oldhamia era o liană cu tulpina volubilă şi frunze, mari penate.

Ordinul Cycadales
Reuneşte gimnosperme fosile încă din Per-mian, având şi emisari actuali: Cycas, Zamia, arbori cu port de palmieri, deci tulpina este un stipes, cu frunze penat-divizate, circinate în tinereţe ca la ferigi şi sunt plante dioice. Florile mascule sunt conuri cu starninele aşezate spiralat, pe dos cu numeroşi saci polenici, grupaţi ca sporii ferigilor. Florile femele constau din carpele cu partea terminală sectată ca la trofofile, iar cea inferioară purtând 8-2 ovule la Cycas, fie carpela este solzoasă cu cele 8-2 ovule şi grupate într-un con la Zamia.

Clasa BENNETTITATAE
Cuprinde gimnosperme fosile mezozoice care au dispărut în cretacic.

Ordinul Bennetittales
Adepţii teoriei euanţiei îi acordă o importanţă deosebită. Cuprinde arbuşti care aveau trunchiul ca un butuc, creşteau monopodial şi formau un con floral mare,bisexuat sau unisexuat. Fig. 208 .Secţiune prin floarea de la Cycadoidea ingens avea florile bisexuate, la exterior Bermettitales: p- periant; prezenta un fel de periant format din lacinii filamentoase şi păroase s-stamine;c- con central (Fig.208), care protejau un număr mare de stamine penate şi circinate, cât şi ovulele pedicelate dispuse pe un con central. Această alcătuire sugerează o asemănare cu floarea angiospermelor primitive (fam. Magno1i ac e ae). Se formau seminţe veritabile şi embrionul avea două cotiledoane.

145

Clasa GINKGOATAE
Numără cea 20 de specii, din care numai una este actuală, iar restul sunt fosile, cu ramificare simpodială, dioice şi cu frunze bilobate şi dicotomic nervate.

Ordinul Ginkgoales
Prezintă numai o specie actuală – Ginkgo biloba, arbore dioic, spontan în China, cultivat la noi în scop ornamental. Are frunzele bilobate, caduce, cu nervaţiune dicotomică. Florile mascule reprezentate prin stamine, fiecare cu un filament scurt şi 2 saci polenici penduli (Fig.209), sunt grupate amentiform şi dispuse în axila frunzelor. Florile femele sunt alcătuite dintr-un ax bifurcat, cu 2 ovule nude, terminale, înconjurate la bază de o proeminenţă(rest carpelar). Numai un ovul devine sămânţă (gălbulă), cu aspect de drupă, de culoare galbenă, cu tegumentul cărnos. Anterozoizii cu cili atestă înrudirea cu cicadalele.

Fig 209. Ginko biloba: 1-ramura cu Frunze si flori mascule; 2-3 stamine; 4-floare femela; 5ovul in sect.; 6-samanta; 7- anterozoid

Clasa PINATAE

Cuprinde gimnosperme cu tulpina ramificată monopodial, cu frunze mici, alterne, întregi, cel mai adesea uninerve.Florile unisexuate sunt formate din sporofile solziforme dispuse pe un ax sub formă de conuri. Polenul are saci aeriferi. Anterozoizii sau spermatiile sunt fără flageli. Protalul femel (endospermul primar), are două arhegoane.Ovulul fecundat devine sămânţă cu tegumentul sclerificat, la care aderă o aripă samaroidă, provenită din ţesutul superficial al solzului carpelar, fie un aril cărnos la Taxus sau chiar solzii carpelari devin cărnoşi (Juniperus).

Ordinul Cordaitales
Fig 210 Picea abies; 1-ramura cu con femel; 2-ramura cu con mascul; 3-frunza; 4-solz carpelar si solz steril 5solz carpelar cu seminte Reuneşte arbori fosili care în Carbonifer alcătuiau păduri întinse prin locurile umede. Cordaites avea frunze mari, lanceolate, cu nervaţiune dicotomică şi lemnul cu o structură asemănătoare cu a răşinoaselor actuale, adică cu canale rezinifere în razele medulare.Inflorescenţele mascule erau spiciforme iar cele femele din fascicule de ovule pedunculate.

Ordinul Pinales (conifere, răşinoase).
Cuprinde arbori sau arbuşti cu ramificare monopodiala şi canale rezinifere, excepţie făcând Taxus. Frunzele sunt aciculare sau solzoase, cel mai adesea persistente, rar caduce (Larix, Taxodium).Unele conifere au şi microblaste (Pinus, Larix). Florile sunt unisexuate, dispuse sub formă de conuri.Seminţele frecvent sunt aripate. Organele vegetative conţin celule, pungi sau canale rezinifere.Tulpina se îngroaşă datorită activităţii meristemelor secundare, iar în lemnul secundar predomină traheidele areolate.Prezintă adaptări xerofitice la uscăciunea fiziologică din timpul iernii. 146

Familia Pinaceae
Cuprinde conifere unisexuat monoice, lemnoase, cu largă răspândire pe cuprinsul ţării noastre, alcătuind pădurii întinse ce ating un procent mai mare de 30% din pădurile României. Picea abies - molid (Fig 210), este o specie montană care alcătuieşte arborete pure pe suprafeţe întinse în Carpaţii României, cât şi amestecuri cu alte răşinoase (brad, zadă, pin) sau foioase şi are o însemnătate economică foarte mare. Se recunoaşte după acele tetramuchiate, cu vârful pungent, fixate pe perniţe proeminente. Conurile sunt pendente şi solzii sterili sau bracteile sunt mici şi ascunse. Abies alba - brad (Fig 211).Poate fi recunoscut cu uşurinţă după acele lăţite, cu vârf emarginat şi baza disciforma, pe dos cu doua dungi paralele ceroase si albicioase. Conurile femele sunt erecte, iar solzii sterili liniari şi răsfrânti spre înapoi. Bradul formează arborete de amestec cu fagul şi molidul şi numai pe suprafeţe reduse prezintă arborete pure. Genul Pinus se recunoaşte prin acele grupate câte 2-5 pe brachiblaste, având numeroase specii pe glob dar la noi se întlnesc spontan numai: Pinus sylvestris, P.nigra ssp.banatica, P. mugo şi P.cembra. Pinus sylvestris - pin silvestru (Fig 212).Arbore din etajul coniferelor cu un ritidom roşietic care se exfoliază în plăci şi cu ace câte Fig 211. Abies alba: l-ramură cu conuri femele; 2-solzi două în teaca vaginată, inserată pe microblast. carpelari; se-solz steril; si solz fertil sau carpelar; 3Formează arborete pure, numite pinete, solzul carpeler purtând două seminţe (s) aripate (s); (a) uneori apare în amestec cu gorunul, însă pe ;4-seminţe. suprafeţe insulare, pe stâncării sau turbării. Pinus nigra ssp. banatica (pin negru de Banat) .Creşte pe stmcării şi uneori apare în amestec cu fagul şi bradul.Acele câte doua în teacă, rigide şi înţepătoare. Pinus mugo (jneapăn, jep, cătun).Arbust care formează tufărişuri întinse la limita superioară a pădurii, în etajul subalpin şi alpin inferio

147

4-sămînţă. 148 . cu frunze aciculare. 213 ) cea externă).4-con. dar numai câte una sau două.2-floare masculă.Arbore indigen cu frunze căzătoare. iar rădăcinile emit pneumatofori..tisă (Fig 215).asemănătoare cu ale pinului silvestru.flori mascule şi femele m distichum 2-con femel.In zona subcarpatică şi montană formează tufărişuri. familia Taxaceae. Juniperus communis -ienupăr (Fig 214). Familia Taxodiaceae Reuneşte arbori. îngrămădite spre vârful lujerului şi încovoiate ca o seceră. . 1-ramură cu frunze. ca si prin seminte cu sau fara aripa. . Conurile sunt mici şi ovoide. introdus la noi în scop decorativ.Cele femele sunt dispuse tot în axila frunzelor. Specia este ocrotită iar cea mai mare rezervaţie ştiinţifică se află la Poliţa cu crini din masivul Ceahlău.Florile mascule pot fi solitare sau grupate amentiform în axila frunzelor. cât şi prin faptul că cei doi solzi (fertil si steril) sunt concrescuţi Fig 212. Familia Cupressaceae Se individualizează prin frunzele obişnuit solzoase şi dispuse verticilat sau opus.nana.Din ordinul Taxales. specii din genul Thuja şi Cupressus.Arbore exotic. cât şi prin microsporiflele cu 3-5 saci polenici si macrosporofilele cu 1-20 ovule erecte. 3-con mascul.Sămânţa este înconjurată parţial sau total de un aril. la noi creşte spontan specia Taxus baccată . 5-6 chiparos de solz din con cu două seminţe (faţa internă şi baltă (Fig. pe ramuri nutante. cu frunze aciculare şi conuri mici. uneori gigantici. pungente. purtătoare a unui singur ovul erect. Larix decidua (larice.zadă). pe stâncării calcaroase. având acele grupate câte 30-40 în fascicule pe microblaste şi dispuse spiralat pe macroblaste.Acele sunt tot câte două în teacă.Vegetează la limita superioară a molidişurilor.3-flori femele. având unul sau mai mulţi solzi sterili care înconjoară carpela terminală.In etajul subalpin şi alpin inferior largă răspândire are J. este un arbust dioic. caduce şi dispuse pestimat. dispuse câte 3 în vesticii. În scop ornamental sunt introduse: Juniperus virginiana.Conurile femele sunt sferice cu carpelele cărnoase.Se deosebeşte de familia Pinaceae prin numărul mare de saci polenici (2-8) şi ovule (2-12). cu ace solziforme pe macroblaste şi liniare pe microblaste. cu frunze semipervirescente. Taxodium distichum: Taxodiu l-ramură cu conuri mascule şi femele. Clasa TAXATAE (TAXOPSIDA) Cuprinde plante lemnoase fără canale rezinifere.communis ssp. Pinus sylvestris: Fig 213. dispuse spiralat.

Din acest grup la noi se întâlneşte numai Sphedra distachya cârcel (Fig 2l6).Apare un început de ovar. Florile femele sunt câte două într-un înveliş comun. cu frunze variate ca formă. Tisa se întâlneşte sporadic în făgete (Tudora.ramura cu flori mascule. Taxus baccata: 1-ramura cu seminte. aparţinând familei Ephedraceae. 5-sect long. fiind singura parte netoxică. Clasa GNETATAE (GNETOPSIDA) Fig 216. motiv pentru care a fost exploatată încât astăzi specia este ocrotia de lege. Este un arbore dioic. prin floare femela. deci reprezintă giranosperme evoluate.tulpină de plantă femelă. prin sământa. fără canale rezinifere. Juniperus comunis: 1-ramura de pe planta femela. sunt caractere ce le apropie de angiosperme.Cele femele au carpela fertila (terminală). cu aspect de fruct roşu la maturitatea seminţei. la bază cu un periant rudimentar. cu un perigon redus. aşezate opus sau verticilat şi flori unisexuat dioice. uninerve . iar perechea superioară devine cărnoasă. Florile mascule sunt grupate în inflorescenţe glomerulare. 3.floare mascula. 4-floare femela Fig 215. 2-ramura de pe planta mascula 3-floare mascula. jud. 5 .4 floare femela. un tub micropilar de forma stilului şi stigmatului. rar liane. Tisa are un lemn foarte valoros. alcătuit din mai multe bractei. cu frunze aciculare . polenizarea prin insecte. din ordinul Ephedrales Este un arbust dioic.Fig 214. Cârcelul creşte pe dune nisipoase maritime şi continentale. fără canale rezinifere. formare a unui endosperm secundar. 3inflorescenţă masculă 4 -f 1oare masculă. 2. Florile mascule au staminele cu 5-9 saci polenici concrescuţi. Sămânţa este înglobată într-un aril sub formă de cupă roşie. in axila căreia se află câte o stamină pluriloculară. cu tulpini virgate (asimilatoare) şi frunze mici pieloase. jud.secţ iune prin sămânţă Include gimnosperme arbustoide. iar adepţii teoriei pseudanţiei le situează la originea angiospermelor. 2-2A .Vasele lemnoase sunt de tipul traheelor. început de dublă fecundatie. cărnoasă. fiecare floare cu câte o bractee. înconjurată de câteva perechi de solzi sterili. Vrancea). Botoşani) şi prin bradeto-făgete (de exemplu la Cenaru. 6sect long. 149 . Ephedra distachya: l-tulpina de plantă masculă.

a. sectate şi compuse. dar datorită vechimii lor se presupune că au provenit direct din pteridospermale.Progresul evolutiv este marcat şi de apariţia fecundaţiei duble. Orobanche ş. iar carpela s-a răsucit înconjurând ovulul. arbuşti.Primele gimnosperme au apărut în Devonian încât din Carbonifer se cunosc cca 5000 de specii iar în Jurasic ating apogeul. Lathraea. Magnoliofitele grupează plante lemnoase (arbori. cu o organizare particulară care constă în reducerea şi mai pronunţată a gametofitului (vezi Capit. cu cilindrul central un eustel până la atactostel. cât şi ierboase (anuale şi perene). dispuse pe tulpini altern. probabil chiar mai înainte. o au gnetatele.Pot fiŞ întregi. Din Pteridospermales provin ordinele Bennettitales. Organul de reproducere specific magnoliofitelor este floarea. opus sau în verticil. Prezentaţi clasa Taxatae şi Gneatatae. numai că au urmat căi diferite în procesul evoluţiei. Pinofitele cele mai vechi. In sprijinul ipotezei se aduc următoarele argumente: la unele specii din ordinul Magnoliales şi Trochodendrales lemnul este alcătuit din traheide cu punctuaţiuni areolate ca la gimnosperme. În Cretacic s-au înmulţit insectele polenizatoare. Frunzele au forme şi mărimi diferite.IV pag. floarea 150 . care sunt cele mai evoluate gimnosperme.şi leptosporangiate. din lipsa fosilelor mezozoice.formând fitocenoze. de asemenea se mai întâlneşte în Transilvania şi în partea sudică a silvostepei din Moldova. Descrieţi clasa Pinatae şi daţi exemple. Originea şi evoluţia angiospermelor Modificările climatice de la finele Jurasicului.Cambiul şi felogenul determina creşterea în grosime a tulpinilor. Cycadales.Tulpinile au ramificare monopodială şi simpodială. Majoritatea filogeniştilor accepta teoria euanţiei sau a florii adevărate. argumente în acest sens fiind. formele de tranziţie. Lemnul la majoritatea angiospermelor este alcătuit din trahei şi numai la cele mai primitive (Magnoliales) din traheide cu punctuaţiuni areolate. au determinat modificări morfo-anatomice. a ovarului şi a seminţei închise în fruct.). 136). susţinând că floarea primitivă a angiospermelor este cea bisexuata şi că ar proveni din floarea bisexuata a gimnospermelor de tip Bennettitales. Ginkgoalele au o poziţie intermediară între Cycadales şi Pinatae. liane). Origine şi filogenie.Neozoicul reprezintă era de expansiune şi de dominare a angiospermelor şi declinul gimnosperme lor. Test de autoevaluare Enumeraţi caracterele generale ale încrengăturii Pinophyta.000 de specii. protejândul dând naştere în evoluţie la pistil. Prin intermediul cordaitalelor au descins pinatele. Încrengatura MAGNCLIOPHYTA (ANGIOSPERMAPHYTA) Caractere generale Magnoliofitele sunt plantele cele mai evoluate. Din unirea a două stamine a unei gimnosperme străvechi a rezultat o nouă stamină cu 4 saci polenici. în majoritate autotrofe şi numai puţine cu nutriţie heterotrofa saprofită (unele specii de orchidee) sau parazită (Cuscuta. peste 10. pteridospermalele. Cordaitales. contribuind la accelerarea procesului de diversificare a plantelor cu flori. Rădăcinile pot fi pivotante. descind din ferigile străvechi de tipul primofilicidelor. din ovarul căruia a rezultat fructul. care au cea mai însemnată contribuţie la formarea învelişului vegetal al globului părnântesc. rămuroase şi fasciculate. lobate. ce au dus la desprinderea din gimnospermele străvechi a unei noi ramuri evolutive cu o plasticitate ecologică mai largă. evoluând paralel cu ferigile eu. păstrându-se până în prezent doar 800 de specii.O poziţie aparte.

de regulă peţiolată. cu cilindrul central de tip eustel. L. diferenţiat sau nu în caliciu şi corolă. Dilleniidae. reducerea numărului de elemente florale şi dispunerea în cicluri. drupe). achene. Tulpina este lemnoasă sau ierboasă. numărul mare de stamine. policarpelar. iar fasciculele libero-lemnoase sunt de tip colateral. Zimmerman n).G. atât pe baza materialului fosilcât şi pe baza conţinutului biochimic. bace. Dintre caracterele de primitivitate ale policarpicelor. Embrionul are două cotiledoane. obişnuit. adoptate şi de botanişti români. fiind componentele de bază ale ecosistemelor din zonele: temperată. După sistemele mai recente de clasificare (A. lemnoase şi ierboase.. cu vase de tip primitiv: traheide cu punctuatiuni areolate (Drimys). la alţii se menţine deschisă carpela până la înflorire (Degeneria). Obişnuit. 151 .sau hemiciclice. variabile ca număr.000 de specii de angiospreme de pe glob sunt grupate în 300-412 familii. De regulă.000 genuri cu aproximativ 300. Clasa Magnoliatae (Dicotyledonatae) grupează 6 subclase: Magnoliidae. Principalele ordine ale acestei subclase sunt: Magnoliales. cu 19 orine. Liliiadae şi Arecidae. cum ar fi: periantul diferenţiat în caliciu şi corolă.000 de specii lemnoase şi ierboase. solitară. apărute în Jurasic. Apar şi unele caractere mai evoluate în organizarea florii. magnoliidele sunt considerate ca un important centru genetic. apocarp. Aristolochiales. flori unisexua te. Subclasa MAGNOLIIDAE (POLYCARPICAE) Reuneşte angiospermele cele mai primitive. dispuse pe receptacul spiralat ca şi la Bennettitales. Hamamelidae. Piperales. Caryophyllidae şi Asteridae. rar zigomorfă. ovar sincarp inferior etc. Pe baza caracterelor morfo-anatomice. Reprezentanţii ordinului Magnoliales sunt consideraţi ca cele mai vechi angiosperme. la care fie s-a redus sau sunt concrescute. frecvent pe tipul 5 sau 4. raspândite pe tot globul. Clasa Liliatae (Monocotyledonatae) este împărţită în 3 subclase: Alismidae. cu numeroase petale libere. florile sunt diplochlamidee. rar 2. Cele cea 10. subtropicală şi tropicală. La acestea se adaugă şi prezenţa a numeroase carepele în floare care vor genera un fruct multiplu. biochimice. Takhtajianşi W. rar sincarp. Frunza este de forma variată. capsule . zigomorfe. respectiv încrengătura Magnoliophyta este împărţită în două clase. A. stamine şi pistile libere. Cuscuta etc. La unii reprezentanţi lipsesc celulele anexe de la tuburile ciuruite (Australobaileya). excepţie Panunculus ficaria şi unele specii de Nytaphaeaceae. cotiledoanele lipsesc. CLASA MAGNOLIATAE (DICOTYLEDONATAE) Grupează cea 171. Ranunculales. Ordinul Magnoliales Cuprinde plante lemnoase. cu un singur cotiledon. cu 58 de ordine. fructe de diferite tipuri (folicule.policarpicelor primitive este bisexuata. cu nervaţiune penata sau palmat-reticulată.Creşterea în grosime are loc pe seama meristemelor secundare (cambiul şi felogenul). au ramificaţie simpodială iar rădăcina este pivotantă sau rămuroasa şi numai la unii reprezentanţi rădăcina principală este înlocuită de rădăcini adventive. ciclice şi numai la grupele primitive spiro. angiospermele. serologice etc. Clasificare. Nymphaeales şi Papaverales. elementele florale dispuse spirociclic sau hernieiclic. menţionăm: periantul format din elemente libere. rar bicolateral şi dispuse concentric. polenizarea anemogamă la unii reprezentanţi. simetrie actinomorfă. Rosidae. gineceul. cu aspect de con (familia Magnoliaceae). din care au derivat celelate grupe de angiosperme.C ronquist. La Viscum.

M. unii din ei cultivaţi şi la noi. pe tipul 3. grandiflora. Florile sunt mari. lung peţiolate. nuculă sau bacă. piperul lupului (Fig 217). dintre care unele specii sunt cultivate în scop ornamental şi la noi. alterne.long. menţionam doar: Magnoliaceae şi Lauraceae. bogate în uleiuri volatile. iar din fructe se extrage uleiuri eterice.Fructul este o bacă sau drupă. Cinammonum care creştea în terţiar şi la noi este cunoscut prin speciile: Cinammonum. vii si semanături. Asarum europaeum . cu flori ciclice. A. nediferenţiat. dispuse spiralat pe un receptacul alungit. indicând un grad de superioritate.mărul lupului (Fig.). multispermă. cu dispoziţie ciclică. Formula florală este: *K3C3A3+3+3G(3). aromaticum (arbore de scorţişoară din China). cu formula florală*%P(3)A6+6 . cu 6 loje. apare în mod frecvent în pădurile de foioase si amestecuri.Acest ordin cuprinde o singură familie. având numeroase stamine şi carpele. Familia Nymphaeaceae Cuprinde plante de ape stătătoare sau lin curgătoare. genul Magnolia are numeroşi reprezentanţi.răspândit China.floare (secţ. natante sau 152 . C. de exemplu: Magnolia acuminata. fapt ce le apropie de magnoliale si ranunculale. camphora (arbore de camfor). Aristolochia pallida creşte sporadic prin pădurile teromifile si tufărişuri. 3+3G(6-4). Capsula este globuloasa.Dintre familiile cuprinse în acest ordin.Asarum e uropaeum:1. coriacee. rar lemnoase. pe soluri cu troficitate ridicată.Aristolochia elemaţitis: l-planta.Frunzele sunt mari cordate sau peltate.) lB. dar şi unele caractere apropiate monocotiledonatelor primitive.pochivnic.217. simple. Ordinul Nymphaeales Grupează plante acvatice care au florile hmiciclice. La reprezentanţii de la noi fructul este o capsulă. Fig. Laurus nobilis (dafin) este răspândit în regiunea mediteraneană şi are frunze persistente utilizate în scopuri condimentare. Japonia. Familia Aristolochiaceae include plante ierboase. slab acide pană la neutrere reavene pană la reavănjilave. cu humus de tip mull. cu rizomi şi rădăcini adventive. zeylanicum (arbore de scorţişoară din Siri Lanka) şi C. Prin parcuri şi în grădinile botanice se întâlneşte Liriodendron tulipifera (arborele de laiea). cu frunzele lobate în formă de lira şi flori asemănătoare cu laleaua. Familia Lauraceae Reuneşte numai plante lemnoase.a.actinomorfe sau zigomorfe.lAfloare (secţ.long. după formula florală: @P∞A∞G∞ . stipelate. clematitis . Din cele 200 de specii. cu frunze persistente.2-diagrama florală. capsulă. tufărişuri. Ordinul Aristolochiales Prin unele caractere morfoanatomice se aseamănă cu magnoliaceele şi cu ranunculaceele. bisexuate.fruct. Florile sunt mici. Familia Magnoliaceae Grupează arbori şi arbuşti spontani în regiunile tropicale şi subtropicale. Polenizarea este entomofilă iar fructele pot fi: foliculă. kobus ş. unisexuate sau bisexuate. cu înveliş colorat.213) se întalneste prin lizere. Au frunze mari. rar persistente. stelata. spontane în regiunile calde. Fig216. M. M. caduce.

sunt multiple. rar opuse (Clematis). formează fitocenoze întinse. actinomorfe sau zigomorfe (Aconium). spirociclie.plantă. N. de asemenea. Familia Ranunculaceae Este o familie cu numeroase specii. Tro11ius europaeus caliciu şi 1. heleborina etc. ocrotit. lotus). anemofilă rar ornitofilă.Clematis ). este mai frecvent decat cel alb. În serele grădinilor botanice de la noi se poate vedea Victoria regia. de mere efect peisagistic..La unele specii învelişul intern se transformă în nectarine sau la altele glandele nectarifere se găsesc la baza petalelor într-o gropiţă. băţile Crapina. apocarpie ş.In Delta Dunării. originar din bazinul Amazonului.Florile sunt mari. Staminele şi carpelele sunt numeroase. fie diferenţiat în Fig 219. variate ca formă.Ele mentele florale pot fi dispuse pe un receptacul alungit. 1A. un nufăr cu frunze foarte mari. Frunzele cu sau fără stipele. se întalnegte în apele stătătoare şi în cele curgătoare. Mulţi reprezentanţi conţin glicozide (adonitoxina. creste în apele calde. lotus var. 153 .Pe riantul poate fi un perigon petaloid. alterne. numita fovea. Floril e sunt viu colorate. Unii reprezentanţi (Podophyllum) au fascicule libero-lemnoase dispersate în tulpină ca la Liliatae. termale de langă Oradea (lacul si parîul Peţea) si este un relict terţiar.thermalis (dreţe. în majoritate ierboase (perene.Fructele de regulă. Ordinul Ranunculales Prin polimerie. simple sau compuse.) şi alcaloizi (aconitina.folicule. bianuale sau anuale) şi numai rar lemnoase (liane .Embrionul este mic si are doua cotiledoane. achene. Helleborus purpurescen Fig 220. iar formula florală este: *K5-4C∞-6A∞-6G(-3) Nymphaea alba (nufărul alb). fitocenoze.fruct corolă. cel mai adesea bisexuate. Nuphar luteuro (nufărul galben). dar prezintă caractere ce le deosebesc de acestea asa cum ar fi: lipsa rădăcinii principale. bisexuate. peţiolate sau sesile. se apropie si este înrudit cu magnolialele.Formula florală este: P3+3A ∞G∞ . K10-5C∞-5AG∞-1 Polenizarea este entomofilă. ciclic sau hemiciclic. a celulelor secretoare de uleiuri eterice si a celulelor anexe ale stomatelor etc.emerse.a. decozina. Jijila. în mod spiralat. Ordinul Ranunculales este considerat ca un important centru genetic pentru multe angiosperme şi cuprinde 2 familii: Ranunculaceae şi Berberidaceae. libere şi dispuse spiralat. alcătuind. bace.

În sudul ţării este răspandit Helleborus odorus.Flori relativ mari. frunze mari. anthora). cu flori odorante si periantul cu foliolele verzigalbene.Periantul este alcătuit din 5 foliole colorate.cu flori mari.). Helleborus purpurascens . cu însuşirea de buruieană se întalneşte Consolida regalis nemţişorul.Planta este ocrotită. purpuriuverzi la exterior si apar primăvara timpuriu. iar fructul este o bacă neagră. Speciile sunt legate numai de zona montană şi se întalnesc: pe văi umede. dar cele mai multe specii au florile albastre. pe stancării. galbene. pe langă pîraie şi zăvoaie.Ranunculus ficaria (3).Planta este toxică si se foloseşte în scop medicinal.1)este o specie vernală ce se întalneşte aproape în toate formaţiunile forestiere. liziera pădurilor. pe soluri cu troficitate ridicată. Subfarailia He11eboroideae. la folicule . cu humus de tip mull.Este caracteristică pentru făgete şi amestecuri cu fag. cordate si magini dintate. iar florile sunt zigomorfe. este răspandit în pădurile din zona colinară pană în cele montane. jnepenişuri.găinuşi (Fig 222..222. avand flori mici. avand periantul din 5 (rar 4-6) foliole romboidale.dezonina s. 3b-diagramă florală. prin locuri umede (Ponoare-Bosanci). Actaea spicata (orbalţul). Prin liziere. laetacalcea calului (Fig 221.bulbuci de munte (Fig 220. violete sau purpurii (A. 2-fruct multiplu Fig. laeta (1). mull-moder şi reavan-jilave. tauricum.Unele specii au flori galbene (A. Familia Ranunculaeeae are numeroşi reprezentanţi în flora ţării noastre şi este împărţită în 3 subfamilii. 1. se întalneste Trollius europaeus.Isopyrum ţhalictroides . Caltha palustris ssp.lucioase. are numeroase specii la noi. dispuse în raceme.). grupează ranunculaceele care au un număr mic de carpele (libere) şi fructele de tip folicule si simetrie actinomorfa sau zigomorfa. Isopyrum thalictroides. Prin locuri mlăştinoase. albe. se întalneşte Caltha palustris ssp. vulparia). 3 -Ane mona nemorosa.spanzul (Fig 219). A. cu Fig 221. Subfamilia Anemonoideae grupează specii cu periantul nediferenţiat si fructe multiple (polinucule). 2-Ane mona ranunculoides.1). moldavicum s. apare mai frecvent în subzona fagului. A. 3a-fruct multiplu.a. spor de umiditate (jilav-umede Genul Aconitum (omag). 154 . În pajistile montane. albe-galbene (A. neodorante. pepiniere şi în semănături. toxicum. indicand acumulare de humus. 2afucte.a. cu tepala superioară sub forma de coif sau cască.

adunate în inflorescenţe cimoase . bdiagrama.Cel mai reprezentativ este genul Ranunculus (piciorul co coşului).224.poliachena . albastre-violet. Multe specii sunt utilizate în scop medicinal. este o liană. apare Adonis vernalis (ruşcuţa de primăvară). se recunoaşte după frunzele trilobate.Se recunoaşte după frunzele bazale. Montana. u:ntisor (Fig.crucea voinicului (Fig 223. Genul Hepatica este cunoscut în flora noastră cu două specii vernale. se intalneste Pulsatilla alba (deditei). Aquilegia (căldăruşe).Frunzele tinere de Ranunculus fiearia sunt utilzate în scop alimentar. cu lacinii îngust liniare. prin chei.(omag). mari. tufărişuri. este o specie perenă. imparipenate. fiind frecventă în pădurile de foioase din zona colinară si montană inferioară. 155 . cu periant din 4 (rar 5) foliole. are frunze tot trilobate. frecvent este R. cu florile de culoare galbenauriu. Clematis vitalba (curpenul de pădure).Pe terenurile stancoase din etajul subalpin şi alpin. C. se întalneşte Clematis alpina (curpenul de munte). Prin locuri umede se întalneşte Ranunculus repens (piciorul cocoşului tarator). deci întalnim fenomenul de heterofilie. Consolida (nemţişor) etc.trei răi (Fig 223. avand formula florală: *K5C5A∞G∞ Ranunculus auricomus . Subfarnilia Ranuncu1oidae cuprinde specii ierboase la care învelişurile florale sunt diferenţiate în caliciu si corolă.2). ficaria grausor. Importanta ranunculaceelor. dintate iar cele tulpinale sunt sectate pană la bază. cordat sau reniform. lung peţiolate. cu lacinii liniare. se întalneşte prin pădurile din zona de campie şi pană în cele din subzona fagului. H.gălbinele de munte (Fig 224. Specia este frecventă prin păduri de foioase şi tufărişuri. În zona de munte. pe soluri cu troficitate mijlocie pînă la ridicată. altele sunt toxice pentru animale. iar prin păduri.Fig 223.3). începând din regiunea de campie şi pînă în zona montană. R. Hepatica nobilis . în condiţii ecologice similare cu specia precedentă. Ranunculus auricum (1). cu cate 3-9 foliole. cu rădăcini îngroşate în formă de tuberculi. terminale . galbene-aurii si frunze sesile. .3). transsilvanica . 1). Aco niturn sp.2). caracteristic pentru făgetele carpatine. cu flori mari. specie stoloniferă. viticella. cu florile mov-purpuriu. 2Ranunculus carpaticus: a. avand frunzele lobate şi florile albastre. amestecuri si sporadic poate apare în molidişuri. carpaticus . cu limb rotund. primăvara timpuriu.2). cu flori solitare. livezi. transsilvanica (2) Fig 224. cu frunze opuse. penat sectate.221. Hepatica nobilis (1) şi H. este un endemism carpatic. cu un verticil de 3 frunze.1).Creşte în pădurile de foioase si în cele de amestec. este o plantă perenă. peţiolulate.Specia este răs-pandită în pădurile montane.Achenele sunt prevăzute cu o prelungire păroasă.nemorosa . începand de la campie şi pană în zona montane. Anemon e ranuculoides păştiţa galbena (222. A.piciorul cocoşului (Fig. palmat-sectate. frecventă în toate pădurile. lung peţiolate. spre varful tulpinii şi cu o floare albă terminală.păştiţa albă (Fig 222.Flori albe sau verzui albe.Unii reprezentanţi: Clematis jackmannii. vernală. sunt cultivate în scop ornamental. însă lobii sunt din nou 3-5 lobaţi. În pajiştile uscate. iar in zona colinara prin poieni insorite si pajisti apare P.

c ramură cu spini.Creşte în special în etajul colinar. Caracterizaţi clasa Magnoliatae (Dicotyledonatae) Ce fel de plante cuprinde familia Magnoliaceae? Descrieţi speciile genului Magnolia. pe margini spinos dinţate şi bacele negre-brumate. Fasciculele libero-lemnoase sunt împrăştiate (atactostel) ca la monocotiledonate. imparipenatcompuse.Familia Berberidaceae Reuneşte plante lemnoase. este un arbust spinos. cu bace roşii şi lemn de culoare galbenă. Ce caractere specifice au plantele cuprinse în familia Ranunculaceae? Clasificaţi şi daţi exemple de plante din familia Ranunculaceae. d-diagramă florală.fructifera. Berberis vulgaris .225). cu frunze simple sau compuse. Se recunoaşte după frunzele persistente. rar ierboase. originară din America de Nord.225.Florile sunt actinomorfe . Ordinul Papavera1es 156 .dracila (Fig. K3+3C3+3A3+3G1 iar fructele bace sau capsule.ramură floriferă. Fig. b. Mahonia aquifolium (mahonie). caduce sau persistente. trimere .Berberis vulgaris: a . pe soluri calcaroase si în locuri afectate de eroziune. se cultivă frecvent prin parcuri şi spaţii verzi. de regulă arbuşti. alterne. Test de autoevaluare Prezentaţi caracterele generale ale Încrengăturii Magneliophyta.

şi embriologic. in special pe calcarele din zona montana. cu frunze alterne. rar indehiscent.Larg cultivată este specia P. cu frunze divizate. P. Corydalis bulbosa este o specie perenă (Fig. iar ca specie ornamentala se foloseşte P. lobate sau sectate. cu frunze alterne. frcvente sunt speciile Fumaria officinalis si F. sferic.diagramă. bisexuate si cu numar variabil de elemente.4G(oo -2 ) . la care petala superioara a ciclului extern formeaza pintenul si labiul superior. vernală. Genul Fumăria numără cca 50 specii cu fruct monosperm indehiscent. P.Caliciul este alcatuit din 2 sepale caduce sau reduse.rhoeas (mac roşu de camp). cu canale laticifere şi latex incolor. sunt mici. cat şi din punct de vedere biochimic. hybridum . Chelidonium majus .Chelidonium două mănunchiuri de cate trei. Florile sunt actinomorfe : *K2C2+2A oo . Fructul este o capsulă silicviformă. cu nectare şi staminele grupate în Fig.În padurile de foioasefrecvente sunt speciile de Corydalis (brebenei).226. Familia Fumariaceae Reuneşte plante ierboase fără laticifere. P. flori portocalii şi fructul o capsulă alungită. neutre Fig 227. Florile pot fi solitare sau grupate in onflorescente cimoase. Subclasa HAMAMeLIDAE (AMENTIFERAE) Grupează. Creşte frecvent pe langa garduri şi în liziere. colorat în alb sau portocaliu.Androceul 157 . Vaillantii (fumurita). frecventă în păduri.226). este o specie perenă. Florile grupate în inflorescenţe racemoase. compact şi o frunză 5-diagrama scvamiformo sub frunzele tulpinale iar bracteolele sunt mai lungi decat peţiolii florali si digitat incizate. fiind folosită în tratarea unor afecţiuni hepatice si gastrice. bisexuate la origine si prin avortare devin unisexuate.Fructul este o capsulă. dubium (mac alb). nigelariţă (Fig. pe soluri jilav-umede.buruieni segetale şi ruderale.Cuprinde în mod frecvent plante ierboase. lasand impresia a două majus a . stamine triramificate:%K2C2+2A2(X3)G(2) .Staminele sunt în număr mare iar gineceui este superior şi sincarp. cu flori ciclice. creşte prin locurile umbroase. folosită în scop medicinal şi alimentar.orientale (macul turcesc).rostopască. avand în organele vegetative laticifere articulate sau celule secretoare grupate în şiruri lungi. predominant. somniferum. stancoase. prin pînă la moderat acide.solida are tuberculul. reprezentanţi lemnoşi.Se înrudesc cu ranunculalele şi magnolialele prin structura florii.In pepiniere si lizire. fără stipele. iar corola consta din 2 cicluri de petale. capnoides. C. 2-stamina triramificata interior şi bracteolele florale întregi.Creşte în aceliaşi condiţii ecologice ca si precedenta. c u flori galbene şi numai în zona montană superioară. cu una sau două petale pintenate. Fructul este o capsulă valvicidă sau poricidă. zigomorfe. Corydalis bulbosa: 1-sect. Familia Papaveraceae Grupează plante bogate în alcaloizi. cu frunze sectate. bogat în chelidonină şi berberină. frecvente prin locuri cultivate si ruderale. 4.cu flori galbui-albe.Intreaga plantă conţine latex portocaliu. in general nestipelate. 3-fruct.sect prin tubercul C .227). actinomorfe sau zigomorfe.Se recunoaşte după tuberculul gol în floare. În flora spontana cresc : Papaver pyrenaicum. cu periant haplochlamideu (înveliş floral simplu) sau lipsă şi grupate în amenţi.

iar polenizarea este anemofilă. adesea simple si stipelate. rar haplo sau he-terochlamidee.este polimer pană la o singură stamină (Urticaceae). Familia Platanaceae Cuprinde un gen unic . cu lemnul secundar alcătuit din traheide cu punctuaţiuni areolate. iar florile sunt apetale.ulm de munte. occidentalis este introdus în scop ornamental. Ordinul Hamamelidales Este cunoscut încă din Cretacic şi situat la baza filiaţiilor din cadrul amentiferelor. Cheia etc. format dintr-un număr mic de carpele sau din una singură.Invelişul floral poate lipsi sau este simplu. Genul Ulmus se recunoaşte după frunzele pronunţat asimetrice şi are la noi mai multe specii.x hybrida (platan). specific pădurilor umbroase din zona colinară şi montană. Specia apare frecvent în cu samara păroasă şi pe margini ciliată. australis (sambovină).228). din 6-4 elemente. achenă. cu frunze alterne sau opuse. sepaloid. Familia Ulmaceae Grupează arbori şi arbuşti. cu fructul drupă. iar florile unisexuate se dispun în inflorescenţe globuloase. Introduse în scop ornamental. rar drupă. adesea asimetrice. răspîndit pe stîncăriile din Dobrogea (Macin. Formula florală este : *P6-4A6-4G(2). masculă. cu ritidom neted care se desface în placi mari. C. Frunzele sunt mari. ale cărui specii sunt arbori înalţi.Fructul cel mai adesea este o samară. cu frunze alterne. din care cităm: U.Florile sunt bisexuate sau unisexuate. răspândite în regiunile calde.Ţesuturile secretoare sunt reprezentate prin-canale laticifere nearticulate şi peri. Familia Moraceae Cuprinde numeroase specii. Ordinul Urticales Grupează plante lemnoase si ierboase acoperite cu peri aspri. Gineceul este apocarp pană la sincarp. lung pedunculate. cu Fig 228. monoici. Reuneşte arbori si arbuşti cu lemnul secundar alcătuit din trahee scalariforme sau traheide cu punctuaţiuni areolate. achlamidee. cu un număr variabil de stamine şi carpele. palmat-lobate. stipelate. Majoritatea reprezentanţilor acestei familii 158 .În scoarţă au fibre liberie ne lungi. glabra (montana) .Nu are reprezentanţi în flora noastră.Prezintă asemănări ce le apropie de magnoliacee. minor ulm de camp (Fig.Intre polenizare şi fecundaţie se menţine un decalaj mare ca şi la gimnosperme. Greci. Magnoliales. polimere pană la tetramere. cu 6-4 stamine şi 2-1 carpele concrescute.Polenizarea este anemofilă şi are loc cu mult înaintea maturării sacului embrionar. C. orientalis şi P. prin parcuri. Florile sunt mici.). Rîrşova. Ordinul Trochodendrales Cuprinde speciile cele mai primitive.Ulmus minor: periant persistent subcampanulat si aşezate cel mai des în 1-ramură cu florij 2. creşte în Banat şi Oltenia. P. 5-fioare fascicule (glomerule). păroase.Platanus .Ovarul este superior sau inferior. U.Ovarul este super şi fructul nuculă sau drupa. cat şi de rosacee. se întalneste Platanul occidentalis. unisexuate sau bisexuate.ramurg cu fructe şi frunze. cu samarele avand seminţele dispuse excentric şi frunzele sunt mai lung peţiolate. Florile sunt hermafrodite sau unisexuate. apropindu-se de ord. ciclice. grupate în inflorescenţe cimoase. Din cele peste 100 de specii răspândite pe glob la noi cresc: Celtis glabrata (sambovină).

ulterior şi în scop medicinal. cu sau fără periant şi androceul din 2-10 stamine. rar lemnoase. cu. Prin aparatamente. prin liziere. frecventă si abundentă este specia Urtica dioica (urzica mare). cu periant simplu: ♂P5-4A5-4 .au laticifere nearticulate. cat şi cultivat datorită utilizării inflorescenţelor femele la aromatizarea berii. Fructele sunt achene sau drupe înconjurate de periantul persistent. în stadiul tînăr fiind folosită ca legumă. frecvent se întalneşte Ficus elastica (ficus). întregi. Fructul . iar cele femele toamna. cu frunze caduce sau persistente (la speciile exotice). vii şi în scop ornamental. Familia Urticaceae Include plante ierboase. simple sau compuse. uneori protejate de un periant. la care participă perigonul (Morus).Periantul este alcătuit din 5 elemente. Fructele sunt de tipul samarei sau achenei. cu periant nediferenţiat. vegetative sunt acoperite cu peri urticanţi. fără laticifere. Familia Cannabinaceae Grupează plante ierboase. frecvent penat-lobate.Formula florală este: ♂P5A5 . alcătuit din 4-lacinii. cu frunze căzătoare mai rar persistente. Florile sunt unisexuate. se extrage fibre textile de mare rezistenţă. sporadic se cultivă Maclura aurantiaca (maclura). bogate în resturi organice.Florile femele sunt situate la varful axelor. răspândiţi cu predilecţie în emisfera nordică. Filogenetic. ♀P4(6-2)G(2) Fructele sunt achene mici sau drupe. este plantă perenă.Formulele florale sunt : ♂P4(6-2)A4(6-2) . formand amenţi. prevăzute cu o cupă. alterne. (păduri de luncă). conţinand lupulină.duda sau soroza .Polenizarea este anemofilă şi are loc cu mult înainte de maturarea ovulului. cu 2-3-6 carpele şi ovar infer. cu frunze simple sau compuse.Florile sunt unisexuat dioice. Florile mascule sunt dispuse în dicazii pe axe alungite.La speciile indigene înflorirea precede sau are loc odată cu infrunzirea. uneori concrescute . frunzele mari. În regiunile sudice ale ţării şi subspontan în Dobrogea se întalneşte Ficus carica (smochinul).Reuneşte arbori şi arbuşti. eu frunzele palmat-lobate si receptaculul în formă de pară.La ambele specii frecvent este fenomenul de polimorfism foliar. se presupune că fagalele. alterne. cu fibre textile iar organele. rar lipsă. obişnuit monoice. mult redus la cele femele. cele mascule dispuse in amenţi alcătuiţi din dicazii 159 . Ordinul Faga1es Este un ordin străvechi. la care exemplarele mascule anfloresc vara şi se maturează vara.este comstibil. pendule.Florile sunt unisexuat monoice. iar frunzele sunt folosite în hrana viermilor de mătasă. În sudul ţării. volubilă. Din Boehmeria nivea (ramie). ♀P5G(2) . rar arbuşti. cu fosile cunoscute din Cretacicul inferior şi cuprinde. dar cu glande secretorii puternic mirositoare. reunite în inflorescenţe cimoase. reunite într-un fruct fals şi compus. persistente.cu frunzele glabre pe faţa superioară şi M. Fructul este o achenă. Humulus lupulus (hamei). plantă tropicală. Familia Fagaceae Cuprinde arbori. reprezentanţi lemnoşi de mare importanţă forestieră. receptaculul sau axele inflorescenţei. tufărişuri. grupate în cirne sau raceme stranse. Florile pot fi unisexuat dioice sau monoice. alături de urticale şi celelalte amentifere evoluate ar fi derivat din urticalele lemnoase. stipelate. Pentru fibrele textile se cultiva pe suprafeţe apreciabile Cannabis sativa (canepa). dispuse altern. lobate şi creşte prin zăvoaie.La noi se cultivă şi cresc subspontan speciile:Morus alba (dud). Pe terenurile. întregi şi persistente. cu frunze simple. stipelate.Periantul este simplu. pentru garduri. ♀P5-4G(2). stipelate. plantaţii de salcam şi pe marginea pădurilor se întalneşte Cannabis ruderalis (canepa sălbatică). pe soluri cu troficitate ridicată. şi lemnul are multiple întrebuinţări. Florile sunt unisexuat monoice. În liziere. nigra (dud negru). închizand în interior numeroase nucule. avand faţa superioară a frunzelor scabră.

foliacei. orientalis (fag oriental. alcătuind făgete pure. poate fi recunoscut după apendiculi cupei.Inflorescenţele apar pe lujerii formaţi în anul respectiv. 160 . 2-floare mascula. fie numai la bază la Quercus sau în întregime la Fagus. F. Qeurcus petraea: spontane la noi floare mascula. în procesul evoluţiei. ♀P3+3G(3). Dintre speciile mai răspandite enumerăm: Quercus robur (stejar). înconjurate de o cupă lemnoasă. sporadic mai apare şi hibridul F.Florile mascule sunt dispuse în amenţi dicaziali pendenţi. capituliforme (Fig 229) şi cupe dehiscente în valve. inflorescenţe mascule globuloase. recunoscut după frunzele scurt peţiolate. glabre şi cu ghinda lung pedunculata. Larg răspandit. Din cele cea 900 de specii de fagacee cunoscute.Cupa provine din proliferarea receptaculul. marea lor majoritate cresc în regiunea holarctică şi sunt elementele de bază ale padrurilor de foioase. 3 floare fem hibrizi.Florile femele sunt grupate în cime cu puţine flori ori solitare. 31. 2. iar după alţii este dintr-o proeminenţă inelară a axului. eliberînd 2-1 achene (jir). liniari şi nepeţiolaţi. trimuchiate . În pădurile din sudul ţării. împreună cu periantul şi bracteetede la baza florii. Castanea. de caucaz). Genul Fagus (fag) se. Un alt gen foarte important din punct de vedere forestier este Qurecus. auriculate. Formula florală în general este : ♂P6-4A12-6 . caracterizează prin muguri fusiformi. atat dicaziile amenţilor masculi. cât şi cele ale amenţilor femeii au devenit uniflore. cât şi arborete de amestec cu alte foioase sau cu coniferele este Fagus sylvatica. cu apendiculii inferiori ai cupei foliacei.pauciflore.Cupele sunt larg deschise şi au la exterior solzi imbricaţi. sporadic în sudul ţării şi în Podişul Moldovenesc. Fagus sylvatica: 1Fig 330. prevăzută cu solzi sau ţepi. Fructele sunt achene. liniari şi spatulaţi. taurica. care are apendiculii cupei subulaţi.diagrama dicazului femel si cu numeroşi diagrama dicazului femel.floare femela. cu 7 specii şi 2 subspecii Fig 299.Prin simplificare.

Q. Q. iar cupa ghindei este acoperită cu solzi alungiţi. 6achene. amenţi tomentoşi. contraşi într-un varf scurt şi cei inferiori gheboşi. pe faţa inferioară fiind scurt şi fin tomentoase sau puberule cu peri fssciculaţi. iar cei femeli în anul înfloririi. Q. cat şi staminele ramificate.Corylus B. Betula. Castanea sativa (castanul comestibil). iar frunzele variabil sinuat lobate pînă la penat -fidate si pe ambele feţe tomentoase.ament femel. subspontan şi cultivat în sud-vestul ţării şi la Baia Mare. Genul Betula (mesteacăn). întalnit si la noi. susţinute de o bractee lobată la Alnus. concrescuţi. Florile mascule au doua stamine la Betula.Betula pendula. Q. sunt achene sau samare. cu frunze sempervirescente. cuprinde mai multe specii de arbori şi arbuşti. viridis (aninul verde) este o tufa lemnoasă. este un arbore mediteranean.Fig 231. con cu fructe. în special în turbării. 2. formează păduri rărite şi tufişuri în stepă şi silvostepă. cu stipelele caduce si dispuse altern. cerris (cerul) are mugurii prevăzuţi cu stipele filamentoase.3. în mlaştini oligotrofe masculi şi femeii. începand din zona de campie (Delta Dunării) şi pînă în cea colinara.petraea. cu lujerii glabri şi verucoşi. caracterizandu-se prin lujeri si muguri des cenuşiu-tomentoşi. iar la Carpinus achenele au o aripă. Ilex . pubescenţi. 2-dicazii mascul ş i fe me1 (4).ramură înflorită. provenit din concreşterea bracteii cu cele doua bracteole. Q. etajului subalpin. . prevăzută cu apendici ţepoşi. avand ramificare sirapodială. cu bacterii. creşte prin locuri umede. A.Alnus glutinosa: . cu lujeri anuali avellana. iar cele 1-4 ghinde cu un peduncul lung au solzii cupei lat-ovaţi. Florile sunt unisexuate şi corespund formulei florale:♀P2+2A2+2. Corylus sau la florile femele la Alnus. Frunzele sunt simple sau dublu marunt-incizate. Dintre speciile mediteraneene.gorun (Fig.230) se caracterizează prin frunze mai lung pedunculate.Se întalnesc genuri si specii la care învelişul perigonial lipseşte: la florile mascule de la Carpinus. relicte glaciare. ♂P2+2G(2) . recunoscandu-se după frunzele obovat emarginate. aşa cum 161 . În zona montană. Q. Alnus glutinosa anin negru (Fig 231). pubescens (stejarul pufos). coccifera etc. se mai întîlnesc două specii.pubescens (mesteacănul pufos). Q. 1 . amintim: Quercus suber (stejarul de plută). Genul Alnus (anin) cuprinde arbori şi arbuşti. În regiunea colinara şi de munte larg răspndit este Betula pendula -mesteacăn alb (Fig 232. caracteristica. Familia Betulaceae Este o familie ce grupează arbori şi arbuşti ale căror rădăcini formează micorize sau trăiesc în simbioză.3). frainetto (gîrniţa). neauriculate şi ghinde sesile. cu solzii cupei lat-liniar lanceolaţi si frunzele secundar lobate si păroase pe partea inferioară. 3. incana (aninul alb) are frunze acuminate şi este frecvent în luncile şi zăvoaile din zona colinara si cea montanaj A. care se recunoaşte după frunzele cordat-auriculate.Carpinus betulus. La Corylus achenele sunt înconjurate de un înveliş în forma de cupă. Betula. apare Fig 232. fructul comestibil fiind închis într-o cupă sferică. pedunculiflora (stejar brumăriu).Amentii masculi se formează din anul precedent. În Carpatii Orientali. cu creştere monopodială la care amenţii masculi şi cei femeii se formează din anul precedent. 2B-fruct.Fructele.

arbore cu ritidom brun întunecat. 2-floare mascula din faţă. maxima este cultivat prin parcuri.2). 6.floare femelă cu hipsofile (D. cu flori unisexuat monoice.Aluna este înconjurată de o cupă foliacee provenită din bracteole (Fig 232. Juglans regia . 162 . Pe suprafeţe reduse. afară ieşind doar stigmatele roşii. orierrtalis (cărpiniţă).7). Oltenia. alcătuite din 3-5 tepale concrescute cu bractea si cu cele două bracteole. raspandiţi în regiunile temperate ale emisferei nordice.este Betula humilis (mestecănaşul) şi B. nana (mesteacăn pitic). Ce specii cunoaşteţi din familia Moraceae? Ce fel de plante sunt grupate în familia Cannabinaceae? Care sunt genurile cuprinse în familia Fagaceae ş ice importanţă economică au? Descrieţi speciile de stejar ce cresc în România. a chalazogamiei şi prin structura florală. Florile mascule au 6-20 stamine şi sunt dispuse în amenţi gros i. dure.Polenizarea este anemofilă. la maturitate de culoare neagră. lobul median fiind mult mai mare. cu înveliş exterior cărnos indehiscent. Florile sunt mici şi au un periant rudimentar. care apar din muguii axilari ai anului anterior.nucul (Fig. Fig 233 Juglans regia: 1. cu frunze imparipenatcompuse.carpen (Fig 232. Test de autoevaluare Enumeraţi şi deosebiţi speciile genului Ulmus. dispuse altern. sud-vestul Transilvaniei şi în rest cultivat pentru lemnul de calitate superioară şi fructele comestibile.floare mascula văzută din spate.Florile femele au doua carpele şi ovarul infer. 3. Genul Corylus (alun) are florile mascule grupate în amenţi iar cele femele pe timpul înfloririi acoperite în muguri. specifică regiunilor sudice ale ţării şi se recunoaşte după achenele cu aripa întreagă. S1. S2 septuri Ordinul Juglandales Reuneşte plante lemnoase. în culturi forestiere şi prin parcuri s-a introdus J. iar cel mai cunoscut la noi este. 5drupe false. 25-3).1).aici având limita sudica a arealului mondial. spontan în Banat.sambure secţionat cu cotiledonul embrionului (6. rosidele ar constitui o unitate desprinsă din Magnoliidae. evoluand pe calea ciclizarii elementelor florale şi reducerea acestora la un număr constant.Ordinul Juglandales este situat între amentiferele evoluate pe baza tipului de inflorescenţă.Are flori unisexuate.b) şi perigon (I-III). frecvent în pădurile din zona deluroasă. uleiuri si substanţe aromatice.ramură cu flori femele şi amenţi masculi. Precizaţi principalele specii din familia Betulaceae. Corylus avellana (alun) este cel mai răspandit în zonele de deal şi de munte. C. iar C. Fructul este o drupa dehiscentă la care învelişul cărnos acoperă samburele (nuca).Speciile conţin taninuri. adanc brăzdat şi fructe sferice. Florile femele au stigmate purpurii şi sunt situate cate 1-4 la varful lujerilor formaţi în acelaşi an. fără stipele. nigra (nucul negru american). care se află în mlaştinile de la Luci si Lucina. C. betulus. 4. Subclasa ROSIDAE După unii filogeneticeni. avand achena cu o aripă trilobată. Familia Juglandacea Grupează reprezentanţi lemnosi. Genul Carpinus are la noi două specii: C. colurna (alunul turcesc) apare în pădurile de cvercinee din Banat.

aureum (cuişor) este cultivat prin parcuri şi grădinile ţărăneşti în scop ornamental.La noi se cunosc 6 specii spontane si cultivate. ce cresc pe stâncării şi prin locuri aride. latifolius. iar florile bisexuate au culoare verzuie sau roşcată. suculente.rubrum -coacăzul roşu (Fig. adesea redus la 2-1 cicluri. Florile sunt dialipetale. menţionăm: Seduro maximum (iarbă grasă. creste spontan în pădurile montane.Această subclasă reprezintă dicotiledonatele cele mai tipice. gros şi frunze cărnoase. cu gust neplăcut şi se întalneşte pe stancăriile montane. cu gust acrişor. prin locuri umbroase. solitare sau cate 23. R. Familia Grossulariaceae Cuprinde numai genul Ribes. cultivaţi în scop ornamental aparţinand genurilor Philadelphus si Hydrangea (Fig. are bacele roşii.Fructul este o bacă globuloasă. 2-R. gălbuie. Din genul Philadelphus frecvente sunt speciile: Ph.2).235). frecvent cultivat pentru bacele negre.Flori alburiu galbene-verzui.agriş (Fig. adesea fiind cultivat pentru fructele sale. uva-crispa: A-floare. rar concrescute (gamostemon) si gineceu 2-5 carpelar. cu caractere bine conturate. iarbă de urechi). R. Ph. cu androceul din mai multe verticile de stamine. Ordinul Saxifraga1es Reuneşte plante cu caractere variabile: flori bisexuate. R. pe stîncării. lamaiţă). cu peste 150 de specii arbustive. adesea pubescentă sau glandulos setoasă. 1-Ribes rubrum. Familia Hydrangeaceae Are reprezentanţi cu talie de arbuşti.aplpinum (coacăz de munte).234. se întalneşte prin pădurile şi tufărişurile montane. Ph. iar gineceul este alcătuit din numeroase carpele la unii reprezentanţi sau redus pana la o singură carpela la Fig 234.inodorus (iasomie. Familia Crassulaceae Grupează plante ierboase. R.petraeum (păltiorul) are bacele roşii şi acre.Se întalneste prin păduri şi tufişuri. văi umbrite şi umede în zona montană. cu un rizom napiforrn.Ramurile sunt spinoase. bogate în vitamina C.nigrum (coacăzul negru).umede si stancoase. bace roşii.234.Dintre reprezentanţii mai comuni. bisexuate si fructul folicula. obişnuit bisexuate. folosite în stare proaspătă sau preparate. Ribes uva-crispa .La fel. ramurile nespinoase şi creşte pe stancării. coronarius. răspândită este si specia Hydrangea opuloides (hortensii). cu ovar super sau infer. se întîlneşte prin pădurile montane.1). sau roşcată. pentamere. androceu cu stamine libere (dialistemon). 163 . R.

237. Genul cel mai important şi cu multe specii la noi este Saxifraga. 164 . cu periant dublu.iarba surzilor (Fig 237) creşte prin locuri stancoase şi pietroase în zona montană. ruthenicum.Numai pe stancării calcaroase se întalneste S.Saxifraga paniculata. cu petale palid-galbene. 5. cu florile roşii. prinse cu ajutorul unor capcane sau peri glandulari. cuneifolia. pentamere. av and florile galbene.luteoviridis.Fig 235. 255).Sempervium montanum Fig.Florile sunt bisexuate.4-partit. cu o inflorescenţă corimboasă. pe stancării calcaroase creşte S. mai rar altern sau opus. stellaris si S. androceu din 5. paniculata.Obişnuit. Pe văile umbroase din pădurile colinare si montane se întalneşte Chrysosplenium alternifolium (splinuţa). cu un periant sepaloid. Ordinul Saracenia1es Grupează plante cu nutriţie mixtă. cu sepale lanceolate şi glandulos păroase şi 1216 petale rosii-violete pană la purpurii. prin păduri si stancării se întalneste S. S.rar 3-5 carpele. Fig 236. marmoreum. pe tipul Genul Sempervivum cuprinde specii perene. cu rozete de frunze grase. Numai pe stancăriile calcaroase creşte S. Familia Saxifragaceae Totalizează peste 800 de specii ierboase si lemnoase pe glob. frunzele sunt dispuse în rozete.3. încat formează mici pajigti pe stâncării.1-Philadelphus coronarius 2Hydrangea opuloides. Pe lînga paraile montane creşte S. În zona montană. Prin locurile umede si terenurile mlăştinoase din zona montană se întalneşte Farnasia palustris (floarea studentului sau şopîrliţă albă).verzişoara de munte (Fig. În etajul subalpin şi alpin.adesea unite. Pe stancării.Substanţele azotate le asimilează prin degradarea proteinelor de origine animală (insecte). în zona montană se întalneste Sempervivum montanum.10 stamine: sau cat dublul sepalelor şi gineceul din 2. cu petalele albe sau purpuriu punctate. cu petalele forilor de culoare roză. cuprinzînd 3-11 flori stelate. din mijlocul cărora pornesc tulpini florifere.Uneori de la subţioara frunzelor bazale pornesc stoloni.verde-gălbui. telephinum (fabaria). Toate speciile sunt foarte decorative.

persistent si corolă din 5 petale libere. 165 . Flori şi diagrame florale la rosaceae: 1. unicarpelare etc.Fructele sunt de tipuri variate: folicule. lemnoase şi ierboase.Polenizarea este entomofilă. care are o rozetă de frunze. Familia Rosaceae Grupează peste 300 de specii lemnoase şi ierboase. l.prin floare la Rosa.prin floare la Prunus. Fig 238. În Delta Dunării si unele lacuri sudice trăieşte natant specia Aldrovanda vesiculosa (otrăţelul). 2secţ. rar anemofilă. nucule. 4. secţ.secţ prin floare la Spiraea. în funcţie de axa florala.diagramă florală. iar prin apariţia zigomorfiei si a gineceului monocarpelar la unele unităţi se fece o legătură cu ordinul Fabales. 2.cicluri.diagramă. rotundifo1ia (rouă cerului).diagramă. bace. la noi are reprezentanţi numai familia Droseraceae. cu caliciu simplu sau dublu. cu androceul din mai multe verticile de stamine. -Sorbus. cu frunze alterne.Androceul este dispus: în cicluri de cate 5 stamine. prin floare. adesea reducandu-se la 2. 3. bisexuate. fructe multiple etc. simplesau compuse.eu poziţie variabilă. Fructele pot fi multiple. drupe. Ordinul Rosales cuprinde un număr mare de genuri şi specii.La formarea fructului participă adesea şi axa florală. bisexuate. care poate fi convexă. avand frunzele cu stipele perechi. În mlaştinile de turbă de la noi cresc cateva specii de Drosera.Florile sunt dialipetale. 4. acoperite cu peri glandulari. ordinul se apropie de policarpice.diagramă florală. stipelate. iar gineceul din numeroase carpele ajungandu-se pană la una.Din cele cateva familii existente pe glob. Ordinul Rosales Prin staminele numeroase. Flori actinomorfe. pentamere. false.238) .secţ.Fructele au seminţe cu endosperm slab dezvoltat sau lipseste. iar gineceul este polimer pană la 1 (Fig. dar cea mai cunoscută este D. concavă sau urceolată. policarpie şi apocarpie care se întalneşte la mulţi reprezentanţi.

ramura cu flori si fructe. familia se împarte în 4 subfamilii. 3. În parcuri se cultivă numeroase specii exotice. cu flori mici. prin floare.Fig 239.ramura cu Fig 242.văi şi stancării în zona montană şi are florile grupate în panicule mari. Spiraea (chamaedrifolia) ulmifolia (cununiţă). Rubus idaeus:1. 2. 3. 4. creste spontan pe stancăriile şi văile umede din zona montana. fiind foarte decorativa. vanhouttei se foloseşte foarte des pentru garduri vii. douglasii. actinomorfe şi cu receptacul plat sau uşor concav. dintre care mai frecvente sunt: S. Fructul este de tipul foliculei.cuprinde cel mai adesea arbuşti. Rubus hirtus : 1. albe.japonica etc.carpela cu stilul paros. Rosa canina: 1.sect. prin fruct Fig 240. S.diagrama. Subfamilia Spiraeoideae. creste prin locuri umede.sect prin floare. cu formula: *K5C5A10+10+10G5-2. 5.sect. tipul de gineceu şi fruct. Potentilla alba: Planta si fruct flori.ramura cu Frunze. Aruncus dioicus (vulgaris) .fragment de lastar. 2. dispuse în corimb.barba popii. Fig 241.receptacul cu caliciu persistent. Subfamilia Rosoideae este reprezentată prin specii arbustive si ierboase la care receptaculul florii 166 . Hibridul S. După forma receptaculului. 2. chei.

crescand pe soluri oligotrofice. cităm: R. în special în cele de cvercinee. 167 .Creste în pădurile termofile. Geum urbanum (cerenţel) este răspandit prin liziere.Cele mai multe specii cresc în parchete iar polidrupele se valorifică ca produs accesoriu al pădurii. Prin poieni şi în pădurile rărite de foioase frecvent se întalneşte P.fragul de pădure (Fig.Florile sunt mari.rivale (căltunul doamnei). putand fi recunoscuta după rizomul de culoare brun-roşie.viu colorate. Genul Rubus este unul din cele mai bogate în specii şi cuprinde arbuşti si subarbuşti ale căror ramuri au spini. arborete de stejar pufos şi de stejar peduncu-lat. galbene şi cel mai adesea solitare. Prin turbăriile si mlaştinile din zona montană creşte P. Dintre cele mai raspandite specii de Rosa ce cresc spontan la noi.Androceul şi gineceul sunt alcătuite din numeroase elemente libere. Rubus idaeus . G.. F. batătorite. în molidisurile subalpine. 3-multifoliate.243. R. Prin zăvoaie şi luncile raurilor. parchete. indicand soluri tasate. F. Genul Fragaria cuprinde specii stolonifere. lăţită în formă de vagină. cu fructele cilindrice şi alungite. montanum (cerenţel de munte).244). alba. deosebindu-se de F. aleppicum. 239).mur (Fig. cărnos (fraga) şi comestibil. se identifica după frunzele cu 5. cu frunze penat-compuse şi stipelele concrescute cu peţiolul. frunzele bazale ale tulpinilor aeriene cu o teacă membranoasă. în mod frecvent apare P. cu receptacul urceolat sau globulos în care este închis gineceul policarpelar. canina . Potentilla ternata este o specie frecventă în pajiştile de ţ-poşică (Nardus stricta).palustris (Comarum palustre) . înrădăcinandu-se de la noduri. Genul Potentilla. cu caliciul lipit. G. gallica (răsură). jnepenişuri şi în etajul alpin. Caesius (murul de zăvoi). margini de păduri. Genul Geum are caţiva reprezentanţi larg răspandiţi în formaţiunile forestiere. se recunoaşte după frunzele radicale cu trei foliole obovate iar cele tulpinale unifoliate şi petalele albe. foliole. Prin locuri umede.orimbifera. viridis prin: stolonii mai lungi. concrescută complet cu stipelele şi petalele brun-roşcate mai scurte decat sepalele caliciului interior. reptans (cinci degete) si se recunoaşte după stolonii lungi. fiecare foliolă avand marginile dinţate pană la sectate. cu frunze compuse. uneori prin culturi de paioese.Rostrul lung şi încovoiat al nuculelor este o adaptare la diseminarea zoochoră. cuprinde cu predilecţie specii ierboase. cu frunzele trifoliate. vesca.alpina (trandafirul de munte). iar fructele sunt poliachene dispuse pe un receptacul uscat.este convex sau urceolat şi caliciul adesea dublu.sclipeţi (Fig.este globuloasă. hirtus . Un alt gen bogat în specii este Rosa (măceş. spinossisima etc.240). făgete şi amestecuri. Planta creşte în pădurile xero-mezofile. abundă în tăieturile de pădure. mătăsos păroase şi florile albe.fraga. Fructele sunt poliachene sau polidrupe. se întalneşte R. alnete. palma te sau penate. la fel şi R. iar receptaculul este convex. pe dos dens alb tomentoase şi flori galbene. argentea (scrantitoare ) . P. trandafir). Fructul. florile au culoare brun roşcată. Pe văile şi stancăriile umede din zona montană create R.241). frunzele mai puţin păroase şi prin faptul că caliciul se desprinde de fragă.Numeroase sunt speciile si soiurile cultivate în scop ornamental. creşte în pajiştile din zona montană superioară şi etajul alpin. viridis (fragi sau căpşuni de camp) .Formula florală este următoarea: *K5. R. sunt specii ce apar în lungul parailor. putand fi recunoscută uşor după frunzele 5-7 foliolate. Potentilla micrantha (făgurel). 242). 5+5C5A G.măceş (Fig. acide. R.şapte degete. lanceolate. G.zemeurul (Fig. recunoscandu-se după tulpinile cu flori mari.Reprezentanţii acestui gen sunt arbuşti. avand flori galbene şi nuculele cu un rostru lung şi curbat la varf. creşte în toate pădurile din etajul forestier. apare frecvent în pădurile de silvostepă şi în pajişti.Fig. frecvent în toate pădurile din regiunea de campie şi pana în etajul montan inferior. alcătuind un fruct fals -măceaşa.

sylvestris. Pyrus (par).Fig 243. cu frunzele mai alungite. 168 . şi fructe false. cominunis (par). P. In silvostepa Dobrogei si în pădurile din sudul şi estul judeţului Galaţi se întîlneşte P. elaeagrifolia (păr argintiu).In scop ornamental sunt cultivate: Malus floribunda.245).care are fructele de culoare neagră . C. cu ramurile fără spini. avand ramuri spinoase şi frunzele mature glabre pe dos. drupacee. M prunifolia. spectabilis din China. argintiu tomentoase si fructele mai lignificate. roşii mai rar negre. P. M. la noi spontan si larg răspandit fiind M. Fragaria vesca: 1 -fruct. Genul Sorbus are reprezentanţi sub formă de arbori şi arbuşti. originar din Japonia. originar din Siberia. pyraster . 4.păducel sau gherghinar (Fig. Japonia etc. este larg răspandit în pădurile de foioase. cu fructul fals.247). are lujerii nespinoşi şi prezintă numeroase soiuri. Fragaria viridis plantă cu flori şi fruct Fig 244. numit poamă. pentagyna. la care cea mai mare parte a ţesutului cărnos provine din receptacul.246). domestica (măr) are origine hibridă.păr pădureţ (Fig. monogyna . cu ramurile spinoase. iar frunzele pot fi simple sau imparipenat compuse. Subfamilia Pomoideae (Maloideae) cuprinde reprezentanţi lemnoşi.măr pădureţ (Fig. 2. M.dinţii terminali foliolei mijloeii. creste spontan pe margini de păduri începand din zona de campie şi pana în zona subcarpatică.diagramă. 3-viridis. formand uneori fitocenoze împreună cu porumbarul.In pădurile din silvostepa sudică sporadic apare C. Fructul (para) conţine în pulpă sclereide. are florile albe iar staminele au snterele roşii şi nu galbene ca la Malus. 1 Genul Malus (măr) cuprinde 12 specii eurasiatice şi nord-americane.Formula florală se prezintă astfel: *K5C5A50-20G(5-2) . Genul Crataegus cuprinde specii arbustive.

Crataegus monogyna: Fig 248.ramură cu flori. 2-ramura cu fructe Genul Prunus are numeroase specii spontane şi cultivate.ramura cu flori. cu frunze imparipenat compuse.domestica. iar pe versanţii însoriţi şi stancăriile din zona colinară şi montană apare S. S.prin fruct Fig 249. torminalis (sorb). Malus sylvestris: ramura cu flori. 169 . şi lobate.248). fiind răspandit în toate pădurile de cvercinee din ţară.avand frunze simple.Fig 245.cu formula florală:* îCCt-A.Pyrus pyraster: 1.scoruş de munte (Fig. 3. Ovarul este scufundat într-un reeeptacul cupuliform (hipanţiu) sau tubulos dar cu care nu concreşte.B-ramură cu fructe prin fruct. 4-secţ.cireşul păsăresc (Fig. 2. este o specie pioneră în zona de munte şi sporadica în pădurile din regiunea de campie şi zona deluroasă.0 G-.aria. Fig 246 Prunus avium: l.Prunus padus: l-ramură cu flori. Prunus (Cerasus) avium .Se recunoaşte după frunzele imparipenat compuse şi mugurii tomentoşi. 2-fruct.Sorbus aucuparia: l-ramură cu flori.diagramă. Subfamilia Prunoidae. dublu serate pană la slab lobulate.Fructul este o drupa monospermă. întalneşte S. .fruct Fig 247.249).prin floare. 2-floare sectionata Fig 246. are frunzele simple. Sorbus aucuparia .secţ. grupează arbori şi arbuşti cu flori solitare sau grupate în inflorescenţe racemoase. importante din punct de vedere economic.2. se întalneşte diseminat în pădurile de foioase. 3-secţ A-ramură cu flori. Sporadic în pădurile sudicese.

formand deseori tufărişuri. cu frunze simple. 3) . obişnuit.Polenizarea este entomofilă.10-2G1.251). cuprinzand plante lemnoase si ierboase. verzui. cu frunze stipelate compuse. Gineceul este super. 2petale inferioare se extind peste peste cele laterale. cu peste 12. motiv pentru care este introdus în plantaţiile forestiere. iar fructul este o păstaie dehiscentă în doua valve. 3. domestica (prun). la noi. sugerează provenienţa leguminoaselor din rozacee. iar de la A. rezistent la seceta.Formula florală este: %K5-4C5-4. P.iar în silvostepa sudică. bisexuate şi pentamere.Mimosa.cerasifera var pissardii (corcoduş roşu). trifureaţi. cu staminele dispuse pe doua cicluri sau polistemon (Mimosaceae). sunt paripenant compuse. persica (piersic ). florile roz pana la purpuriu şi fructele roşii. Pe văiile montane se întalneşte P. cerasifera (corcoduş) etc.249).250. 3 .2).fragmente de inflores Reuneşte plante lemnoase şi ierboase tropicale. iar florile mici.Acacia .000 de specii raspandite pe glob. avand ramurile spinoase şi drapele globuloase.Porumbarul este larg răspandit în zona de campie şi în cea colinară.dispuse altern. unicarpelar.floare. cu funzele roşii. Cuprinde peste 10. Reducerea numărului de elemente florale. Frunzele. ∞G1. 2 . lungi si late. În poienile pădurilor de silvostepa se întalneşte P.Androceul este diplostemon.3. sunt zigomorfe. insiţitia (goldan). Genul Acacia are numeroase specii tropicale. Adesea în gardurile vii. P. În scop ornamental.a. este frecvent Prunus mahaleb (vişinul turcesc). iar ramura florifera. familii. se cultivă Cercis siliquatrum -arborele lui Iuda (Fig.cu spinimari. Ordinul Faba1es (Leguminosa1es) Este un ordin important. cu frunze simple sau dublu paripenat compuse. interesanta datorită mişcărilor seismonastice. rareori simple . fruticosa (vişinel) şi P. 4-5 mere.pastaie acestea parţial peste cea superioară (Fig.Diagrame florale: 1 .rar actinomorfe. mai rar indehiscentă. cu prefloraţie imbricat ascendentă (cele două Fig 251. senegal se extrage gumarabica. P. cu deosebire în Dobrogea. reniforme şi flori roz pînă la violaceu care apar pe tulpină si ramuri cauliflorie) înaintea frunzelor.Pastăile sunt mari. se cultivă Mimosa pudica. Rădăcinile formează nodozităţi cu bacteriile fixatoare de azot atmosferic. gamopetale (Fig. P.spinosa (porumbar).Ordinul Fabales cuprinde 3 Fig. Cercis siliquastrum:1-frunza. proveniţi din ramuri modificate. 170 .padus (Padus racemosa) .Cercis Familia Mimosaceae Fig 252 Gleditschia triacanthos 1-ramura cu flori mascule.0A5-4.252) . mai rar si Ceratonia siliaqua (roscovul). 250.000 de specii.Florile. este o specie cu port de arbust.au formula florala : *K5-4C5-4A54. hermafrodite sau poligame si dispuse în raceme. receptaculul cupuliform ş. la noi. Familia Fabaceae (Papilionaceae). P.250 1. amygdalus (migdal). Familia Cesalpinaceae Cuprinde numeroase specii lemnoase.cerasus (vis in). actinomorfe. Frunzele sunt compuse si stipelate. este frecvent cultivat în scop ornam. stipele modificate în spini etc. 2. P.Florile sunt uşor zigomorfe.mălinul (Fig. tenella (migdalul pitic). din care la noi se întalnesc 30 de genuri cu l03 specii lemnoase si ierboase. rar cultivate în zonele temperate. adesea metamorfozate : peţioli transformaţi în spini. P. prin liziere este cultivată specia nord-americană Gleditschia triacanthos glădiţă (Fig. arme niaca (cais). P. În sere. adesea grupate în raceme. În livezi si grădini sunt cultivate speciile: P.

foliola terminala se transforma în aristă sau carcei (Lathyrus. n-stigmat.Specia este frecventa prin poieni.Formula florală este: %K(5)C(5)A5+5.vexillum sau stindard le acoperă pe cele doua laterale . pilosa.Fabacee cu filamentele staminale libere si care sunt considerate ca cele mai primitive. frunzelor simple de la Genista. rar unisperma. japonica (salcam japonez) cu pastai strangulate între seminţe şi indehisceiite. ce creşte numai în partea sudică a Dobrogei (Hagieni.Fabacee cu androceu monadelf (filamentele celor 10 stamine unite). alterne şi flori galbene. Vicia). grupate în raceme terminale. sagittalis (grozamă) se recunoaşte după tulpinile aripate (cladodificate). La unii reprezentanţi frunzele sunt reduse şi rol asimilator îl au tulpinile si ramurile (Cytisus scoparius. 2-floare desfăcută. 255). poieni şi prin tăieturi. cuprinde specii arbustive. Sophora jauberti iar prin parcuri se cultivă S. Medicago.C. 1. Melilotus. a-alae.tufărişuri. este o specie perenă. G.sunt zigornorfe. numai în pădurea Babadag. asimilatoare. iar pe stincăriile şi grohotişurile calcaroase din sudvestul ţării se întîlneşte G. cu partea bazală lemnoasă şi frunze simple. iar acestea pe cele doua inferioare. nigricans – bobiţel.alae sau aripioare. caz în care 9 din cele 10 stamine concresc şi una rămane liberă. f-pistil. cu flori galbene si păstaia păroasă. Pastaia este polisperma. de păduri.carina (luntrită). In poienile pădurilor xeromezofile creşte G.Intră în alcătuirea şibliacului. formand un jgheab în care este situat gineceul monocarpelar.Creşte la margini.253 Floarea la Fabaceae: 1-în ansamblu.cat si prin reducere numai la foliola terminală în cazul . cu flori galbene aurii.Creşte prin locuri uscate. c-carina. arbust de pana la l. Januensis . subarbustive şi ierboase. k-caliciu.ste un arbust cu frunze trifoliate. Genul Cytisus are mai multe specii la noi. restul frunzei fiind metamorfozat în carcei. 171 .Dupa tipul de androceu fabaceele pot fi grupate in 3 categorii. Genista sagittalis). pentamere. tot cu frunze simple.254 Genista tinctoria 1. libere sau unite . grupate în racem terminal. Florile grupate în raceme. Genista tinctoria .Fig. rarişti de pădure si stancarii. cu estivatie imbricat descendenta. Este specie caracteristică pentru gorunetele acidofile. Din frunzele imparipenat compuse au derivat în decursul evoluţiei frunzele palmate de la Lupinus. cand staminele sunt concrescute prin filamente şi diadelf. v. sessilifolia este o specie calcicolă. La Amorpha (salcîmaş) corola este redusă la o petala. Androceul poate fi monadelf. începand din regiunea de campie şi pană la circa l000 m altitudine. cu frunze trifoliate pe dos argintii.vexillum. rar solitare . xerofită.Petala superioară . Fig.G. cele trifoliate de la Trifolium. hirsutus (drob) e.254).rar dialisepal. Polenizarea este entomofila.20 m. dintre care enumerăm: C. Dumbrăveni) si are frunzele trifoliate.(9)+1G1. Genul Genista are reprezentanţi care se caracterizează prin frunze simple sau trifoliate. Dintre acestea la noi creşte spontan.drobiţă (Fig.planta cu flori 2-pastai În cazul frunzelor penate. caliciu bilateral şi corolă galbenă. s-stamine. 2.Caliciul este gamosepal. Uneori stipelele sunt mari si asimilatoare. stancării şi tufărişuri. lemnubobului (Fig.

Prin păduri şi tăieturi creşte Astragalus glycyphyllos (unghia gaii) şi se recunoaşte după Fig.se întîlnegte în pădurile din subzona stejarului şi rar în făgete. cat şi frunzele cu 2-4 perechi de foliole.si mai tarziu albăstrui-verzui.2E-sămanţă. ierboase cu frunze paripenat compuse prin reducerea 2B-floare din profil.Se întalneste prin tufărişuri. flori si fructe.Genul Melilotus are la noi cateva specii din care mai frecvente sunt: M. ramură cu păstăile mari. cu flori galbene şi M. avand flori mici galbene şi păstăia mică. 2A -Trifolium Genul Lathyrus face parte din papilionaceele pratense. o substanţă toxica. avand frunze imparipenat compuse.Cytisus (Sarothamnus) scoparius (mături.lucerna galbene (Fig. Medicago .care la presare se înegresc. Genul Astragalus este bogat în specii.iar prin locuri bătătorite se întîlneşte T. corola avand numai vexil. are florile purpurii. Trifolium medium (trifoiul de pădure). creşte prin poienile padurilor din silvostepa si in pajistile xerofile. plantă cu flori. Lathyrus vernus (pupezele) . amorfă). L. niger (orăştică) poate fi recunoscut după frunzele '5-6 foliate. 2Dfoliolei terminale la o seta sau transformarea în carcel. asimilatoare (virgate).1B-păstăi. pratense (trifoiul roşu). M.Specia este o bună fixatoare a terenurilor afectate de eroziune. de culoare purpuriu-violetă. întrucat frunzele trifoliate cad de timpuriu. Medicago faleata . liniare si încovoiate. este un arbust cu ramuri 5-muchiate. L.Fig. 172 . cu păstaia monospermă (Fig.Obişnuit.albuş (sulfina albă). Fabecele cu androceu diadelf (9 filamente staminale unite şi unul liber). Dintre genurile ierboase cu frunze trifoliate citam: Trifolium. cu flori în raceme dese.256. repens.salcamas. reniformă. rachisul terminindu-se cu un carcel ramificat. tuberosus (oreşniţă) are frunzele cu o singură pereche de foliole. 2C-caliciu. drob).257.offieinalis (sulfină). pepiniere şi ca buruiană în culturile agricole.1).256 1A . cu flori albe. L. stipele. Prin parcuri si spaţii verzi este cultivat Laburnum anagyroides (salcamul galben japonez).256 ).Medicago falcata. Cultivată şi sălbăticită este Amorpha fruticosa (salcamul mic. Melilotus. lupulina (trifoi mărunt) este o specie frecvente în staţiunile umede. asemănător cu T. cuprind la noi numeroase specii. venetus are florile ceva mai mici şi este caracteristic pentru pădurile de foioase termofile.conţinand citizina.

O plantă lemnoasă. Glycine hispida (soia). care cuprinde plante lemnoase si ierboase desprinse de timpuriu din rozalele primitive sub forma unei linii la care gineceul a devenit sincarp. Descrieţi familia Fabaceae şi daţi exemple. glanduloase. Cicer arietinum (naut). Familia Fabaceae cuprinde si numeroase specii cultivate în scop alimentar. cu lujerii nespinoşi. bace. cu frunze întregi. drupe sau nucule. cu lujeri glanduloşi şi R. opuse rar altern şi persistente. Test de autoevaluare Precizaţi caracterele generale ale familiei Rosaceae.: Bruguiera şi Rhizophora. Lens culinaris (linte). de exemplu: Phaseolus vulgaris (fasole). cu uleiuri eterice. Dintre numeroasele familii care aparţin acestui ordin. Specia este o bună fixatoare a nisipurilor şi a terenurilor cu eroziune. 173 . Vicia faba (bob) etc. căţărătoare. Ordinal Myrtales Este un ordin heterogen. Familia Myrtaceae Grupează plante lemnoase. Florile pe tipul patru. Florile sunt albe. Lathyrus vernus: fructele pot fi capsule. iar ovarul inferior si cu un singur stil. cu flori albastre.Dintre genurile cele mai răspandite amintim.Introdus în plantaţii forestiere şi în scop ornamental. În scop ornamental mai sunt introduse: R. Florile sunt tetramere şi pentamere : * K4-5C4-5A∞ G(∞-2)deci androceul este alcătuit din numeroase stamine. mai cunoscute sunt: Familia Rhizophoraceae Cuprinde peste l00 de specii de arbori şi arbuşti sempervirescenţi. este Robinia pseudacacia (salcâm). uneori reunite în mănunchiuri. hispida.Are frunzele imparipenat compuse si stipelele transformate în spini. mirositoare. dar acoperiţi cu sete roşi. cât şi în alte organe se găsesc pungi secretoare (lisigene). Pisum sativum (mazăre). au elementele florale dispuse ciclic. Clasificaţi plantele din familia Rosaceae. iar Fig. Arachis hypogea (arahide sau alune de pămant). cultivata rar prin parcuri si grădini este Wistaria sinensis (glicină). cu rădăcini proptitoare şi pneumatofori. la noi.257.În mezofilul frunzelor. mirositoare. răspîndiţi pe litoralul mărilor şi oceanelor formând asociaţii de mangrove.viscosa (salcam roşu). dispuse în raceme pendente.Majoritatea reprezentanţilor 1-diagrama acestui ordin sunt tropicali.

pe faţa interioară galbene. pe soluri cu troficitate ridicată. Din această familie la noi cresc: Hippophae rharonoides (cătina albă) arbust spinos. o capsula alungită.Creşte spontan pe stancării. intermedia se întalneşte cu predilecţie în molidise iar C. Familia Onagraceae Grupează. in subzona fagului. E.4G1.de arbori gi arbuşti. dispuse în raceme simple. şleauri.Epilobium angustifolium: special.258). Prin locuri umede. Genul Epilobium este bogat în specii şi are fructul. hirsutum. (2) . în Fig 258. frunzele mijlocii ovat-eliptice si florile mai mici. iar bobocii florali sunt utilizaţi în scopuri alimentare. alpina spre limita superioară a acestora. prevăzute la unii reprezentanţi cu un smoc de peri. creşte în Indonezia şi Malayezia. E. larg răspândite sunt E.mocirloase. Creşte prin locuri umede şi pseudogleizate în zăvoaie. palustre etc. umbrite . 5-sămanţă.2C0A8. roşii purpurii şi grupate într-un racem terminal alungit. 2-fIoare. este o capsulă cu seminţe numeroase. Epilobium angustifolium . doborâturile. sau compuse. amygdalina). azotate. Fructul cel mai adesea. pe soluri calcaroase si bogate în substanţe 1-secţ. fiind acidofile.prin floare. avand florile cu două sepale. bogate în vitamine. malul paraielor montane şi în Delta Dunării. pentru garduri vii şi în scop 174 . se recunoaşte după tulpinile pubescente numai în partea superioară şi frunzele lanceolate sau liniar lanceolate Florile sunt mari. arbust mediteranean. montanum (pufuliţă). C. cu pedicelii păroşi. are florile cu 4 sepale. E. galbene şi creşte prin lunci şi pe nisipuri (Delta Dunării). în special.Formula florală este: *K4.(salcie mirositoare.are flori mici roşcate sau albe. Circaea lutetiana (tilişca). Florile sunt actinomorfe. ulei eteric folosit în combaterea tusei. specie invadante în tăieturile. cu frunze ovat-lanceolate.Prin sere si apartamente la noi se cultivă Myrtus communis. Oenothera biennsis (luminiţa) are flori mari.2A8. Elaeagnus angus tifolia. Capsulele sunt lungi de 4-3 cm. plante ierboase cu hipanţiul foarte alungit şi flori tetra pana la dimere. grupate în raceme sau solitare şi au următoarea formulă florală:* K4.Se plantează în perdelele de protecţie.Elaeagnaceae . Frunzele sunt simple.cu nodozităţi pe rădăcini. neutre pană la slab acide. de culoare argintie. Ordinul B1aeagna1es Cuprinde o f ami1ie mică .Fructele sunt comestibile. cu peri scurţi. Se deosebeşte de E. creste prin locuri u mede . globul osus este sursa principală de eucaliptoi.4G (4) . iar pe frunze cu peri peltaţi sau stelaţi. răscoage (Fig. arsurile recente de pădure si în plantaţiile din zona montană. sempervirescente şi fruct bacă.2C4. prin sirurile de peri de pe tulpină. Genul Eucalyptus are peste 600 de specii arborescente care pot atinge înălţimi de 150 m şi diametre de 10 m (E.Fructul este o drupa falsă. amestecuri.zburătoare. angustifolium. sălcioară ). Sizygium aromaticum (arborele de cuişoare). alterne sau opuse si prevăzute cu stipele mici.Se foloseşte pentru fixarea terenurilor afectate de eroziune (munţii Vrancei).Reprezentanţii acestei familii cresc în zonele calde tropicale şi subtropicale. dehiscentă longitudinal în 4 valve şi seminţele cu un smoc de peri.

Pte1ea trifoliata (ptelea). cu frunze simple sau compuse pe care pungile secretoare de uleiuri eterice apar ca nişte puncte transparente.Emană substanţe volatile şi are utilizări medicinale. cu canale rezinifere intraliberiene.Rhus typhina. Paradisii (grepfruit). 2.ornamental. plantă ierboasă ce creste prin locuri uscate şi marginea pădurilor xerofile. zigomorfe. spontan. Din acelaşi ordin face parte si familia Simaroubaceae.Se cultivăîn scop ornamental. iar la noi este cultivat şi sălbăticit Ailanthus altissima (cenuşerul sau oţetarul fals). Cotinus coggygria . este o specie arbustiva răspândită în pădurile de cvercinee termofile din silvostepa sudică şi cea nord-estică. actinomorfe. Familia Anacardiaceae Grupează specii lemnoase. Florile sunt grupate în raceme stranse si acoperite cu peri roşii. interes prezintă genul Citrus. Conţin pungi şi canale secretoare de uleiuri. a-floare.260. În scop medicinal se cultivă Ruta graveolens (virnanţ).avand samare asemănătoare cu cele de la ulm si Phellodendron amurense (arborele de plută de Amur). C. amintim: Magnifera indica (mango) şi Anacardium occidentale (acagiu).260 . solitare sau grupate în inflorescenţe. In alimentaţie sunt folosite fructele de Citrus limonium (lămai). iar formula florală este: *K5-2C5-2A5+5.2). prevăzute la partea externă cu pungi secretoare. Fig 260 . C. Are frunze imparipenat compuse. Frunzele sunt pieloase iar florile albe şi mirositoare. Ordinul Ruta1es Cuprinde plante lemnoase şi ierboase. ajungînd cu limita arealului în pădurea Ciornohald in judeţul Botoşani. bogate în tanin. Rhus toxicodendron are un suc foarte toxic. Familia Rutaceae Este reprezentată prin arbori. suculente şi bogate în vitamine (Fig.nobilis (mandarin) si C. are frunze imparipenat-compuse şi vase laticifere. cu frunze penatpartite şi fructul o capsula. Dintre rutaceele specifice regiunilor calde. aurantiacum (portocal).Florile sunt bisexuate şi unisexuate. arbuşti şi specii ierboase.1). Rhus typhina .Cotinus coggyria.oţetar (Fig. mai raspândite în zonele calde. care are fructele mari (bacă).1.scumpia (Fig. Dintre speciile valoroase cultivate în regiunile tropicale. roz-purpurii pană la albe. În scop ornamental sunt introduse : b-fructe. cu frunze fără stipele. flori mari.floare. se întalneşte numai Dictamnus albus (frăsinel).răşini şi balsam.2+2.(5-2) La noi. 175 . iar endocarpul este format din celule mari. Florile sunt tetra sau pentamere şi au un disc nectarifer dezvoltat.la care frunzele au peţiolul aripat. avand fructul o drupă cu cateva seminţe.G5-2.259).

caracterizate prin frunze opuse. flori galbene şi fructul capsulă veziculoasă. 2diagrama Fig. Acer campstre (jugastru) şi A. 4A5+5 . platanoides (arţar. 6Afruct. palmat-lobate. Familia Aceraceae Reuneşte două genuri: Acer şi Dipteronia. prevăzute ca si la rutale cu disc nectarifer. este introdus A.Aesculus hippocastanum. cu 2 genuri şi cca 13 specii de plante lemnoase. pseudoplatanus -frunză. 6-A. originar din Balcani. Fructul este samară. fructe şi frunze la Acer: l-floare masculă. au frunzele trilobate. Ordinul Sapindales ( Acera1es ) Grupează plante lemnoase cu flori actinomorfe sau zigomorfe. arbuşti şi liane.flori. secţ. de fapt disamară ce se desparte la maturitate. având frunze imparipenat compuse. în mod frecvent.cu înveliş floral heterochlamideu. stipele si flori mici. care se recunosc uşor dupa forma frunzelor si a fructelor. hippocastanum şi A. 4C5. negundo (arţar american).In spatiile verzi de la noi se cultivă Koelreuteria paniculata. este cultivat în scop ornamental si are florile albe. palmat-compuse.pavia.262). 7A-fruct. 3-floare bisexuala. 5A-fruct.262. în timp ce A. Familia Sapindaceae Cuprinde arbori. 1. 5~Acer platanoides . garduri vii şi în liziere. monspessulanum (jugastru de Banat).261 .frunză.4+4G(2). Flori.261). grupate în panicule erecte.prin floarea masculă. mici. Aesculus hippocastanum (castanul porcesc).262) La noi cresc spontan 5 specii de arţari. răspîndite cu predileţie în regiunile calde. cu frunze penat-compuse şi flori dioice. A. conţinand 1-2 seminţe bogate în saponine şi amidon.campestre -frunza. Formula florală se prezintă astfel :*K5. paltinde camp) se caracterizează tot prin frunze pentapalmat-lobate dar lobii sunt întregi şi lung acuminaţi.Fig. fiind un hibrid dintre A. poligame sau dioice (Fig. 176 . A. Florile sunt actinomorfe. Fructul este o capsula ce se deschide în lungul nervurilor mediane ale carpelelor. originară din China. iar formula florală este:% K5C45A5-8G(3). Familia Hippocastanaceae Este o familie mică. rar penat-compuse şi dispuse altern. ale căror specii sunt arbori şi arbuşti. 4-diagramă. tataricum (arţar tătarăsc) are frunzele întregi. cu frunze simple. zigomorfe. verzi-albăstrui pe dos şi lobii frunzei obtuzi pană la scurt acuminaţi. alungită la Acer sau rotundă la Dipteronia (Fig. fără. tetra sau pentamer. A.Prin parcuri. pe tipul 5 (Fig. 7-A. uneori lipsă.carnea are florile roz-carnee. pseudoplatanus (paltin) are frunzele penta-palmat-lobate.

Planta creste prin păduri. palamat-incizate sau penat-sectate. dintre care mai cunoscute sunt: O.Familia Staphy1aeaceae Are o singură specie arbustivă la noi. corniculata. stipelate. cu 1-2 seminţe în fiecare lojă.măcrişul iepurelui (Fig.La maturitate lojele se desfac. iar fructul o capsulă lung rostrată. 177 . acetosella . Familia Oxalidaceae Grupează specii ierboase.Stilele sunt lungi si formează împreună cu axul floral o coloană sub forma de rsotru alungit. pentamere. au flori galbene şi apar ca buruieni în culturi şi prin locuri ruderale. (ciocul berzei) are numeroase specii cu frunze plamat-lobate. Ordinul Geraniales Are asemănări din punct de vedere anatomic şi embriologic cu sapindalele şi este reprezentat cu predilecţie de familii de plante ierboase. Fig. bisexuate şi pentamere: *K5C5A5+5. lung peţiolate. Florile sunt bisexuate actinomorfe.263. stricta şi O. pentamere :*K5C5A5+5G(5). împreună cu o porţiune de rostru. care la deschidere aruncă seminţele la distanta.263). O. cu frunze imaparipenat-compuse. actinomorfe. cu frunze compuse. cu peri glandulari şi frunze stipelate. de jos în sus. Genul Geranium. cate una. mai rar zigomorfe (fam. plantă cu frunze trifoliate şi flori albe cu vinişoare roşii-violete. mari şi grupate în fascicule. Foliolele efectuează mişcări nictinastice. Fructul este o capsulă loculicidă.pe marginea drumurilor şi străzilor. ajutand la pătrunderea seminţelor în sol. flori albegălbui şi fructele capsule pergamentoase. care apare sporadic în pădurile de foioase şi anume: Staphylaea pinnata (clocoltici). Genul Qxalis cuprinde mai multe specii. Polenizarea este entomofilă.Florile sunt actinomorfe sau uşor zigomorfe. care se răsuceşte în spirală si în condiţii de umezeală această formaţie higroscopica se derulează. Florile sunt bisexuate. fiind ombrofilă si indicatoare de soluri acide. Familia Geraniaceae Grupează plante ierboase sau arbustive. Qxalis acetose11a: 1-secţiune prin fruct 2-diagrama . Zygophyllaceae).5+5+G(5).

Specia este răspandită prin poieni. livezi. Impatiens noli-tangere .diagrama 178 .265). fiecare floare avand o mărime de pîna la 3 cm în diametru. iar G.fiind frecventa în pepiniere si prin locuri ruderale. slab acide pînă la neutre. precum şi flori roşii. Slăbănogul creşte în formaţiile forestiere din zona colinară şi montană.năpraznic (Fig. are flori mici. este o plantă înaltă de. Impatiens nolitangere: 1. alungit cilindică.Planta emană un miros neplăcut. de culoare închis violetă.264). împrăştind seminţele. pînă la 120 cm. reavene pînă la reavăn-jilave.pălăria cucului (Fig. cu segmentele înguste şi florile mari. împrăştind seminţele.fruct Geranium phaeumb. slyvaticum (fratele priboiului) este abundent în etajul montan. au culoare galbenă aurie iar cele laterale şi posterioare sunt concrescute. moderat acida pană la neutre.264) este o plantă care preferă solurile cu troficitate ridicată. sanguineum se recunoaşte după frunzele palmat-sectate. Fig 264.slăbănog (Fig. G. Fructul este o capsulă cărnoasa.Geranium robertianum . Fructele sunt capsule cărnoase. phaeum . prezintă frunzele bazale mai mari. Planta este frecventă în luminişuri de păduri. cu frunzele întregi şi flori zigomorfe. indicînd soluri cu troficitate ridicată. pratense (ciocul berzei) şi se recunoaşte după numeroasele flori dispuse în corimbe.diagrama Familia Balsaminaceae Grupează plante ierboase. (muşcate). la margini de păduri. lung peţiolate şi 5-7 palmat-lobate iar cele tulpinale mai mici. macrorrhizum (priboi) are frunze mari (6-l0 cm în diametru) si palmat-partite. crescând cel mai adesea pe grohotişuri calcaroase în regiunea montană. Prin apartamente abundă numeroasele specii ale genului Pelargonium.umede si staţiuni umbrite. marginea acestora. roşii-roze.Petalele în număr de 5. Florile au 3 sepale. Erodium cicutarium (pliscul cocorului) are frunzele penat-divizate şi cercul extern de stamine transformat în staminodii. fiind răspîndită în păduri. luminişuri şi prin locuri umede. pe langă pîraie si în fîneţele umede. care crapă exploziv la atingere. G. ovate sau eliptice. G. Geranium robertianum a. cu nodurile umflate şi frunze alterne. tufărişuri. toate de culoare galbenă.Creşte pe soiuri bogate în substanţe azotate. cea posterioara mai mare si prelungită într-un pinten încovoiat. Florile sunt mai mari. Familia Linaceae Fig 265. pendulă. G. verde sau cafeniu dungata şi la maturitate se deschide prin cinci valve ce se răsucesc în spirală. pentamere: % K35C5A5G(5).

cu flori bisexuate. prin floare5. cu Tropaeolus majus (conduraş. având formula florala *K5-4C5-4A5-4G(2). adesea pentamere. Cornus mas: 1. tetramere. opuse sau alterne. cu flori actinomorfe. arbust spinos.floare vazuta din fata. asiatic. Ordinul Cornales.iedera (Fig. 2ramura cu fructe.Florile sunt mici. la noi. Cornus mas. Rutales.Buzău. aşa cum sunt la Hedera helix. Familia Cornaceae Cuprinde arbori şi arbuşti. Ordinul Araliales la baza lui se pare ca stau rosalele. pe marginea pădurilor. azuri. iar dintre acestea cităm: L. având Frunze opuse si flori tetraciclice. Din acelaşi ordin face parte si familia Tropaeolaceae. Descrieţi familia Hippocastanaceae. cu ovar infer si caliciu redus. iar ca buruiană pe solurile nisipoase se întalneşte Tribulus terrestris (coltul babei). Spontan. colţunaş ). cu flori mari. grupate în inforescente de tip umbela. pe terenuri sărăturoase. verzui. Celastrales. Grupeaza familii cu reprezentanţi ierboşi si lemnoşi. (in galben). iar prezenta discului nectarifer indica unlele apropieri cu ord. cu flori alb-verzui şi fructe negre-albastrui. hirsutum (in mare). dar numai la vulcanii noroioşi de la Policiori . originar din Peru. Genul Linum are mai multe specii la noi. creşte Zygophyllum fabago (castravetele de mare). se intalneste in toate padurile de foioase. Pe litoralul Mării Negre.Cuprinde mai multe specii ierboase. Familia Zygophyllaceae Este o familie care reuneşte specii lemnoase răspandite în stepe deserturi. raspandit în pădurile de silvostepa şi tufărişuri.Cheorghe. care se fixeaza de suport cu radacini adventive. pe tipul 5. dar mai frecvent in cele termofile şi se recunoaste usor dupa florile galbene si drupele rosii elipsoidale.se întalneşte L. cu peduncul articulat. halofil. Fructul este o drupa cu endocarp carnos. opuse si flori tetraciclice. în pajiştile din zona colinară si montana. actinomorfe. sanguinea (sânger) este un arbust si mai frecvent ca specia precedenta. cu frunze simple.flavum. în majoritate lemnoase si raspândite in diferite regiuni ale globului. pentamere. 4sect long. Iedera este o liana cu frnze semiperviscente. creşte Nitraria schoberi (gărdurariţa). cultivat în scop ornamental. si Rhamnales.diagrama Test de autoevaluare Ce steţi despre familia Aceraceae şi descrieţi principalele specii.ramura cu flori. prin pajişti se întalneşte L.corn (Fig 226). Letea.Infloreşte toamna şi fructele devin mature in aprilie-mai. cu frunze întrebi. 3. Grupează familii de arbori şi arbuşti. C. 267): *K5C5A5G(5) şi fructul este o baca. Familia Araliaceae Reuneste cca 800 de specii. 179 . Sf. Fig 266.catharticum (ineaţă) etc. cat şi specii ierboase. Care sunt speciile din familia Oxalidaceae şi gerniaceae ce se întâlnesc în covorul ierbaceu al pădurilor.

iar petalele adesea au un lobuşor îndoit spre interior. 3-floare.floare.fruct 180 . folosite in scop medicinal. 2-fruct 3. cu teaca dezvoltata si lamina penat sau palmat-sectată. originara din China. aici aflandu-se canalele secretorii (Fig.Seminţele au mult endosperm si embrionul mic.4-sect.alcaloizi etc. Fig 269. perena. la periferia inflorescenţei pot apare flori zigomorfe. . de culoare alba. în organele vegetative. cu radacini mari. 267.forma stilopodiului şi structura mericarpului. Hederea helix: l-ramura cu flori 2Fig.263). alcătuind stilopodiul.. rar întregi (Bupleurum).involucru şi involucel în cazul umbalulei (a umbelei compuse.268. uneori lipsesc.Panax Ginseng este o specie ierboasa.).Ovarul este bilocular.diagramă frunză. Fiecare mericarp prezintă coaste longitudinale şi între ele cu valecule. 5-diagrama Florile sunt grupate in inflorescenţe de tip umbelă simpla sau compusă. numit în cazul umbelei . Sepalele sunt mici. formând dicariopsa sau un fruct apocarpoid care se separă în două mericarpii (nucuşoare).Frunzele sunt alterne.Carpelele au stilele situate pe nişte perniţe nectarifere. oleo-renzine. cu rădăcini pivotante şi canale secretoare de uleiuri eterice. având la baza radiilor câte un verticil de frunze bracteiforme (hipsofile). prin floare. iar testa concregte cu pericarpul. Clasificarea apiaceelor se face dupa: tipul inflorescenţei. cu internodurile. amplexicaule. Familia Apiaceae (Umbelliferae) Este o familie mare de plante ierbacei. fără peţiol. 1.cu cate un ovul anatrop în fiecare locul. involucru. costate. Tulpinile sunt fistuloase. Sanicula europaea: a. prezenţa sau absenţa glandelor secretorii. temporar ataşate de axa mediană (carpofor). de regulă.. galbenă sau roză şi actinomorfe : *K5C5A5G(2)Ca o adaptare la polenizarea entomof ilă. Fig. Florile sunt entomofile şi au dimensiuni mici. articulate.involucel.

Fig 270. Fructele sunt ovoidale. adesea apare Heracleum sphondylium (branca ursului. Pe stâncăriile montane si la marginea pădurilor abundă Seseli libanotis (smeoaie). cu humus de tip mull. lung pedunculate şi inflorescenţa compusă din ambele capituliforme. Aegopodium podagraria: 1. A. Aegopodium podagraria . Astrantia major (stevie de munte) este o specie calcofilă.sylvestris (hăsmăciuca) şi A.270) este o plantă perenă . stejărete. răspîndită prin poienile pădurilor montane si în pajişti. largă răspândire are în toate pădurile T. hirsutum (asmătui sălbatic). rigide şi florile în capitule ovoidale. sylvestris.morcov sălbatic (Fig. are frunze 3-5 palmat-sectate flori poligame din care cele Fig 271.269). 2. uncinaţi. iar prin pădurile din zona colinară şi subcarpatică frecvent se întîlneşte A. Subfamilia Apioideae este foarte bogată în specii cu canale secretorii şi inflorescenţele de tip umbelă. Numai în zona montane. 5.radacina. 4. Prin fruct. în lungul pâraielor. Culoarea florilor este albă sau roşie. cu inflorescente compuse din umbele sau capitule grupate in dicazii. În staţiunile umede din zona colinară si montană abundă Chaerophyllum aromaticum (antonica).Genul Anthriscus are la noi 5 specii ce cresc în păduri.piciorul caprei (Fig. de exemplu: Cicuta virosa (cucuta de apa). cu ghimpi moi. grupeaza speciile de apiacee lipsite de canale secretorii. japoniea (hasmaţuchi).umbela. Unele umbelifere conţin alcaloizi toxici. slab acide pînă la neutre.Dintre speciile genului Torilis. long. cu un involucru alcătuit din numeroase foliole. 2diagrama.Pe margini de păduri si în liziere. umbelele mari cu 15-40 de radii muchiate. avînd frunzele dublu ternat sectate şi florile grupate în umbele mari.cu tulpina fistuloasă. 7.cu fructele ovate şi acoperite de ghimpi. se recunoaşte după frunzele spinoase. poieni şi în pajişti. creşte Angelica archangelica (angelică). pînă la umed-jilave. Planta este răspîndită în toate pădurile din zona de câmpie si pînă la limita superioară a făgetelor. Se recunoaşte după frunzele 3-7 palmat partite. iar numai în zona montană şi etajul subalpin frecventă este Ch. 3. cu un rizom pivotant si tulpina robusta. frecvent în pajişti si poieni. cu soluri slab acide pînă la neutre reavene până la jilav-umede. rostogol). înaltă de pînă la 1 m. Conium maculatum (cucuta de gradină). 6. planta monument al naturii.fruct. fără involucru şi involucel . crucea pamantului). reavăn-jilave. 181 .sect. Specia este frecventă în pădurile de şleau. făgete şi aninişuri. avand frunze 2-3 penat-sectate. Sanicula europaea -sânişoară (Fig. în liziere si tufarisuri. Daucus carota: 1.sect. indicînd soluri cu troficitate ridicată. crescînd în staţiuni cu troficitate ridicată.Subfamilia Sanculoideae. nitida (asmăţui de pădure) apar frecvent în toate pădurile.271) apare frecvent pe coaste însorite.portiune de tulpina cu frunze.fruct tanar.prin bisexuate sesile si cele mascule pedicelate. Daucus carota . Eryngium campestre (scaiul dracului.floare.deosebindu-se de speciile de Chaerophyllum care au cel puţin involucel.

Fructul este o drupă. Petroselinum hortense. 1 . 2). spinos dinţate sau întregi. Din această familie. Ane turn graveolens (mărar). (pătrunjel). alungit lanceolate sau ovat eliptice. răspîndite în regiunile tropicale şi temperate ale ambelor emisfere. la noi. G-sămînţă.: E. F-fruct.Prin pajişti creşte Carum carvi (săcărică. Specia se întîlneşte în pădurile şi tufărişurile din zona de cîmpie şi colinară pînă în etanul montan inferior (Fig. prin floare. creşte numai Ilex aquifolium . penta sau tetramere si cu disc nectarifer: *K5. cu 2-3 sâmburi. sativa (morcov).4C5. verzui. Familia Aquifoliaceae Reuneşte arbori sau. Apium graveolens ( ţelina). cu flori mici. Fig.4A5. etc. E-fruct secţionat si sămînţă. B.C. aproape rotunzi. se cultivă în scop alimentar. Fructul este o capsula. de culoare portocalie. uneori aripata. cu frunze simple. europaeus (salba moale. Familia Celastraceae Genul Euonymus cuprinde cca 176 specii răspândite pe întreg globul.Ilex aquifolium: A-ramură cu flori. voniceriu). Pastinaca sativa (păstîrnac). persistente si florile de culoare brun-purpurie. nana( voniceriu pitic) are frunzele liniare.2 . 182 . de regulă lobată. persistente. E-secţ.272. pieloase. F-diagramă. Ordinul Ce1satra1es Cuprinde plante lemnoase .B-fructe. cu frunze alterne.acoperiţi de numeroase verucozităţi închis brune. verrucosa. chimen). C-boboc floral.Euonymus europaeus: A-ramură cu flori.laur (Fig. prevăzuţi cu 4 aripi de suber şi frunze. Dintre speciile spontane de la noi. 272. Florile sunt mici verzui şi grupate în dicazii simple. cu 4-5 loji.D . iar Daucus caro ta ssp. menţionăm. E. şi anume: în rariştile făgetului de la "Dosul Laurului" comuna Zîmbru-Arad. Levesticum officinale (leuştean).272. arbuşti.4G(4-2). Specia este ocrotită. D-flon. Specia de origine atlantică este ocrotită ca ``monument al naturii``.flori. stejărete de luncă în zona colinară.. E. Creşte sporadic prin zăvoaie.(salbă rîioasâ) se recunoaşte după lujerii subţiri. arbust cu lăstarul tetramuchiat. In fiecare lojă se găsesc 1-2 seminţe învelite de un aril cărnos.1). cît şi în locuri umede de pe substrat dolomitic sau calcaros în molidişe. stipelate sau nestipelate.

Glandele rezinifere lipsesc iar androceul este epipetal şi monociclic. care dă renumitul lemn de santal.4G(4-2). grupate în cime compuse.4A5. mici. tetra sau pentamere. 183 . Familia Rhamnaceae Cuprinde specii de arbori şi arbuşti. c. la marginea pădurilor. acid santalic folosite în medicină. pe tipul 5 şi ovarul bicarpelar *K2C5A0+5G(2). În scop ornamental se cultivă Parthenocisus quinquefolia (viţă de Canada) şi P. Prin locuri stâncoase. răspîndit în India şi Malayezia. Paliurus spina-christi: a-ramura cu flori. cu frunze simple.Caliciul este rudimentar. pe tipul 5. galbene-verzui. plăcut mirositoare. având stipelele transformate in spini. uscate. obişnuit cu cţrcei. stipelate. celalalt fiind mai scurt si recurbat spre inapoi.cu flori pentamere .ce se întîlneşte prin zăvoaie. în special în pădurile de silvostepă se întâlneşte Rhamnus tinctoria (verigariu) si Rh. Dintre speciile ierboase. izolat se formează tufărişuri Paliurus spina-christi – spinul lui Christos. iar dintre acestea cităm: Santalum album.Fructul. cel mai adesea. cu formula florală:*K5. este o bacă drupacee. a discului nectarifer si alte caractere se înrudesc cu ord. b –floare. perigine (ovar infer) sau epigine (ovarul concrescut cu receptaculul). adesea stipelate.Fructul este uscat subglobulos comprimat. rar în sudul ţării se întîlneşte specia arbustivă Comandra elegans. Fig 273. catharticus (spinul cerbului). La noi. Fructul este o bacă suculentă.multe din ele fiind heterotrofe (parazite şi semiparazite.000 de soiuri şi este larg cultivată pentru struguri de masă şi de vin. Prin zăvoaie şi în silvostepa marină a Deltei Dunării se întîlneşte Vitis gylvestris (viţa sălbatică) care are florile galbene-verzui. cu flori pe tipul 4 şi drupele negre. Florile sunt mici. bisexuate. Ordinul Santalales Grupează familii de plante ierboase şi arbuşti. În stepa şi silvostepă dobrogeană. Rutales şi Sapindales.fructe Familia Vitaceae Este reprezentată prin cca 800 de specii de arboraşi sau liane. galbene verzui.Ordinul Rhamnales Include plante lemnoase şi ierboase care prin structura florii. mlaştini şi păduri umede. Florile sînt hermafrodite. Zizyphus jujuba este un arbust spinos.dispuşi opus frunzelor care sînt alterne. paţachină) este un arbust nespinos . V. Florile sunt mici.cultivat sporadic în Dobrogea şi are fructele comestibile. cu exocarp pielos şi sîmbure lemnos. din care se extrage terpene . frecvent bisexuate.tricuspidata (viţă japoneză). erect. actinomorfe. aldehide. poligame. Celastrales . cu o aripă circulară.răspîndiţi predominant în regiunile calde. arbuşti spinoşi. Familia Santalaceae Cuprinde şi specii arborescente. din care : unul oblic. actinomorfe. tetra sau pentamere. adesea palmat-lobate sau compuse. în dicazii axilare.4C5. începînd din regiunea de campie şi pană în zona montană.vinifera (viţa de vie) are peste 2. iar corola are laciniile concrescute in partea superioară ca o scufie şi cade la înflorire. Frangula alnus (crusîn. păliur (Fig 273).

fiind specie indicatoare de sol cu humus de tip mull.nicaaensis (stepposa). Fructul este o capsulă. actinomorfe. Fructul este o capsulă care la maturitate se desface în trei.Euphorbia amygdaloides: pseudanţiu. Androceul are 9-12 stamine. care alternează cu 5 glande nectarifere semilunare sau eliptice. Fructul este o baca falsă. Sunt plante monoice sau dioice. grupate în 3-diagrama unei cianţiu. arborescenţi în zonele tropicale. În corpul vegetativ au vase laticifere şi celule secretoare de mucilagii. Ciaţiul sugerează faptul că în decursul evoluţiei este posibil reunirea florilor unisexuate într-un Fig. În pajiştile din zona colinară şi montană abundă B. verzi. pe soluri cu troficitate ridicată se întâlneşte M.cu rizom şi tulpini în tufe.) Genul Mercurialis (trepadatoare) nu are latex şi se caracterizează prin flori dioice.larg răspândite. rolul lor fiind preluat de ramurile metamorfozate. tanin. Florile sunt unisexuate. cu suc cleios. ♀ P3-6G(2) . Se întâlneşte frecvent în pădurile de foioase şi amestecuri. Pe solurile erodate şi nisipoase abundă E. încât dupa unii ar deriva din geraniale. iar după alţii ar urma linia evolutivă celastrale-sapindale. Genul Euphorbia are reprezentanţi ierboşi la noi şi 2-diagrama a 3 cianţii. Loranthus europaeus (vâscul de stejar). Prin pădurile umbroase.semiparazite. cu periant dublu la unele specii tropicale. ce se întâlnesc la noi. iar acestea din 5 cime unipare masculine pedunculate. are frunzele caduce. amygdaloides (alior. perennis (breiul). iar în cele din zona silvostepei şi stepei E. Uneori staminele sunt ramificate (Ricinus). Rozeta terminală de frunze a tulpinii sterile persistă peste iarnă (Fig. Ciaţiul este înconjurat de 4-5 bractee (hipsofile periantiforme). Seminţele sunt prevăzute cu caruncul. înconjurat de discul nectarifer. pe tipul 4 sau 6. Sămânţa este prevăzută cu un caruncul. laptele cucului). Polenizarea poate fi anemofilă.semiparazite pe diferite specii de arbori şi au haustorii care pătrund în ţesutul plantei gazdă. dar şi specii cu frunzele reduse la spini. E.274. Ciaţiile au glande bicornute. adesea cu periant simplu sau lipsit şi gineceul tricarpelar. 0G(3). Ordinul Euphorbia1es Grupează plante ierboase. iar în 184 . Florile sunt mici. 0A-1. unisexuate sau bisexuate. îndeplinind la polenizare rolul biologic al florii bisexuate. rar zigomorfe. Familia Euphorbiaceae Cuprinde reprezentanţi lemnoşi şi ierboşi. este o specie perenă. ciaţii.carniolica are glandele ciaţiului eliptice şi capsula verucoasă. actinomorfe. entomofilă sau mirmecofilă. iar la Viscurn album (vâsc) nu sunt caduce. Filogenetic ar reprezenta un grup tânăr. cu periant trimer. iar alteori sunt suculente. 1-ciaţiu.amintim pe cele ale genului Thesium.cu flori unisexuate. seguieriana (laptele cucului. aşezate în jurul unei flori femele.cu frunze relativ mari. gălbui sau purpuri. ♀ P5-1 . Inflorescenţele sunt complexe. iar E. E. epithymoides are hipsofilele portocalii. super.274) .suculente sau lemnoase. Formula florală este: ♂ P5-1 . cactoide.iar la unele specii tropicale se crapă brusc aruncând seminţele la distanţă (Hura crepitans). iar gineceul este bicarpelar. Gineceul este situat pe ginofor.cyparissias . La ambele specii florile sunt dioice: ♂ P3-6A3-6 . fără corolă la Mercurialis sau întreg periantul lipseşte (Euphorbia). stipelate. asimilatoare.cu disc nectarifer interstaminal sau glande nectarifere ce alternează cu staminele. Familia Loranthaceae Reuneşte specii lemnoase. aşa cum este cazul la Euphorbia (Fig. unde pleiocaziile sunt alcătuite din ciaţii (inflorescenţe mici care imită o floare hermafrodită).274) şi în primăvară dau naştere la tulpini fertile.

Prin florile bisexuate. termofile.care apare în pajiştile xerofile din Dobrogea şi la Zău de Cîmpie (Transilvania). cu frunze divizate şi flori mari. Din acest ordin face parte familia Thymelaeaceae.răspândite cu predilecţie în regiunile calde. 2-diagrama. romanica (bujor românesc). Ordinul Theales Grupează arbori. Subclasa Dillenlidae Ordinul Dilleniales Se caracterizează prin reprezentanţi cu floarea primitivă şi fructul folicula. unicarpelar. având seminţele bogate în endosperm. dispuse parietal. liliac sălbatic). în flora noastră cu flori pe tipul 4: *K4C0A4+4G1. arbuşti. În scop ornamental se cultivă sub numeroase forme P . Genul Thea (Camellia) numară peste 80 de specii. derivă din ranunculale. Dilenialele. Familia Buxaceae Cuprinde numai plante lemnoase. roşii. având în organe canale şi glande secretoare de uleiuri eterice. sub formă de boschete şi de garduri vii Buxus sempervirens (merişor. Fig.blagayana (iedera albă). Ordinul Thymelaeales Se aseamănă cu mirtalele prin floarea tetrameră dar au gineceul.cu 3-secţiune prin floare frunzele adesea simple. cimitire. Th. ciclică şi bisexuate. în zona de stepă se întlâlneşte planta anuală -Thymelaea passerina. răspândit în pădurile din sudul ţării. Familia Theaceae Cuprinde arbori şi arbuşti cu frunze sempervirescente şi flori cu dispoziţie spirociclică. Pe stâncării calcaroase creşte Daphne cneorum (tulichina mirositoare) şi D. În partea sudică a ţarii. P. Prin pădurile umbroase din zona deluroasă şi montană creşte Daphne mezereurm (tulichina. peregrina var. sinensis 185 . bisexuate. cu reprezentanţi lemnoşi şi ierboşi. pentamere si gineceu sincarp conţinând numeroase ovule. fiind ocrotite ca "monumente ale naturii".pădurile sudice. uniovulat şi corola redusă sau lipseşte. cu unele cicluri polimere. considerate în sistemele de clasificare mai vechi ca subfamilie la Ranunculaceae datorită caracterelor de primitivitate. un arbust care are scoarţa şi drupele roşii toxice. având fructele capsule sau drupe.cişmir). Pe lângă familia Dilleniaceae. ovata. tenuifolia bujor cu frunzele puternic divizate şi lacinii înguste. se apropie de ordinul Dilleniales.officinalis. apare M. dintre care amintim: P. la acest ordin este ataşată şi familia Paeoniaceae. liane şi specii ierboase . La noi se cultivă prin parcuri. raspândite în Asia de est şi sud-est. adesea. cu frunze sempervirescente. cu flori ciclice. În structura lemnului au traheide scalariforme. Daphne mezereum: 1-ramură cu flori. se întâlnesc câteva specii de Paeonia (bujor).275. Fructul este o drupă sau o neculă. aprecindu-se că din ele au evoluat celelalte ordine ale clasei. actinomorfe. Grupează mai multe ordine de plante lemnoase şi ierboase. pieloase şi flori unisexuat monoice. în flora noastră spontană. Din familia Paeoniaceae.

Gineceul din 3 carpele unite. Viola reichenbachiana . perforatum (sunătoare. este o specie stoloniferă ce vegetează la marginea pădurilor. Florile au periant dublu. unilocular si placentaţie parietală. maculatum. la noi crescând numai 50 de specii şi numeroşi hibrizi. Formula florală este: %K5C5A5G(3). adesea stipelate. adică în etajul montan superior. pe lângă marginea pâraielor.toporaşi. Unele caractere anatomice şi alcătuirea florii indică asemănări cu Ord. cu frunzele opuse sau alterne. în cel subalpin şi alpin. japonica (camelia). numai ierboşi. colţunii popii (Fig. rarituri.(ceaiul chinezesc). terase. Această specie se întâlneşte în pădurile de foioase. este o buruiană foarte comună prin locuri ruderale.276. amintim: Hypericum hirsutum. bisexuate. liziere şi pepiniere. V. Majoritatea speciilor europene au florile zigomorfe. Familia Violaceae Cuprinde plante ierboase în regiunile temperate. pe tipul 4 sau 5. V. mai rar prin apartamente. 4-diagrama. Dilleniales. stipelate şi flori solitare. frecventă prin poieni. Th. se întâlneşte frecvent prin poieni. iar la noi. în păduri. Familia Tamaricaceae 186 . Familia Hypericaceae Grupează reprezentanţi lemnoşi. care se întâlneşte frecvent prin parchete şi tufărişuri. are flori albe. marginea pădurilor şi tufărişuri. parfumate şi se cultivă din vechime în India şi China. arvensis (trei fraţi pătaţi). Este frecventă în pădurile de foioase şi de amestec. recunoscându-se după tulpina hirsută. are flori mari. jenepenişuri. V. are tulpinile aeriene foliate si stipelele fimbriate. utilizate în scop medicinal şi H. Din cele 11 specii de Hypericum ce cresc la noi. este o specie ce apare pe soluri cu humus de tip moder. V. odorata (tămâioară). pe terenurile cultivate. răspândită prin locuri umede. Stigmatul este variat conformat şi constituie un caracter sistematic important. pajişti. hirta (toporaşi). tufărişuri. Genu1 Viola cuprinde cca 450 de specii. cu frunze alterne. Viola reichenbachiana:1-stipele. roşii şi se cultivă la noi în sere. Fig. în toată zona montană. cu ovarul superior. întrucât petala inferioară se prelungeşte într-un pinten care adaposteşte cei 2 apendici nectariferi ai staminelor ventrale. H. biflora (viorele galbene). 3-fruct. pojarniţă). actinomorfe sau zigomorfe şi dispoziţie ciclică.276). miriabilis (viorele) se recunoaşte după stipelele întregi şi peţiolii uniseriaţi păroşi. acide. având pedunculul floral prevăzut cu două bracteole. Ordinul Viola1es Reuneşte familii de plante lemnoase şi ierboase. 2-stigmat. V. Fructul este o capsulă care se deschide în trei valve.

sincarp. Pe prundişurile râurilor montane formează comunităţi sub formă de benzi sau pilcuri Myricaria germanica (catină mică). adesea salinizate.Capparaceae). Cele două stamine externe sunt mai scurte şi au la bază glande nectarifere. liniare. în sudul ţării şi în estul României. cu flori di până la tetramere şi mai rar lemnoşi (fam . Frunzele sunt alterne. se menţine un timp pe 187 . un element foarte important în determinarea speciilor. Ordinul Cappsralee este considerat ca un grup în plină evoluţie. cu aspect de sept membranos. peretele fals.277. Se foloseşte des în perdelele de protecţie. frunzele fiind scvamiforme sau mici.Brassicaceae) şi cu legături filogenetice cu ordinal Violales. creşte pe aluviuni nisipoase. bogat în specii (fam. cu gineceul superior.Reprezentanţii acestei familii. deci androceul este tetradinam. Tamarix ramosissima (cătina roşie). Fig.Cardaniine glanduligera: l-fruct.278. nestipelate şi florile grupate în inflorescenţe racemoase. având semiţe alungite. cel mai adesea sunt specii arbustive. pentru fixarea nisipurilor şi în scop ornamental. Familia Brassicaceae (Cruciferae) Grupează plante ierboase. În urma adaptării la asemenea condiţii ecologice a avut loc o reducere a suprafeţei foliare. Ordinul Capparales Reuneşte reprezentanţi ierboşi. cu frunze alterne.Cardamine bulbifera: bulbil La deschiderea fructelor. rar zigomorfe: *K2+2C4A2-4 G(2). rar arbustive. florile bisexuate. numit septum.Sunt actinomorfe. Florile sunt tetra sau pentamere şi grupate în inflorescence spiciforme. rezistente la condiţii de uscăciune şi chiar la un grad ridicat de salinizare. 2-diagrama Fig. Fructul este silicvă (mai lung decât lat) sau siliculă (cu ambele dimensiuni aproape egale). actinomorfe sau zigomorfe. Ovarul este bilocular ca urmare a dezvoltării unui perete fals. iar cele 4 interne sunt mai lungi. prevâzute la vârf cu o aristă acoperită cu peri lungi în partea superioară. fără bractei.

cu seminţele alipite de el si asigură susţinerea lor. fiind o specie caracteristică pentru fagetele carpatine şi cele de amestec. Fig.coltigor (Fig. amara (stupitui cucului). C. preferând staţiunile bogate în nitraţi.peduncul. bulbifera . Se recunoaşte dupa frunzele superioare simplu penate şi lacrimiile filiforme. care se recunoaşte după rizomul alb. 3-Thlaspi arvense: A-floare . D-samanţă. se întâlnesc idioblaste în formă de burduf conţinând miozină. Descurainia sophia (voinicica). din loc în loc cu solzi dentiformi şi tulpina foliată numai sub inflorescenţă. C.Brassicacee cu fructe dehiscente de tip silicvă: Aliiaria petiolata (usturoiţă). B-fruct C. B. dispuse în raceme. Planta este frecventă în pădurile de foioase. napus (napi). moderat acide până la neutre. rapa (rapita) etc. boschete. are florile albe. margini de păduri. cu bulbili axilari şi o corolă deschis violetă până la alburie. enzimă ce hidrolizează glicozidele în esenţa de muştar. După tipul de fruct şi modul de diseminare cruciferele se clasifică în: 1. rotund reniforme şi flori albe. dintre care amintim: C. are florile purpuriu-violete. Florile sunt mari. cu frunze lung peţiolate. reavene pâna la reavan-jilave. 1-Raphanus raphanistrum: A-floare.B-fruct.278). violet purpurii. orizontal. este o buruiana frecventă în liziere. Creşte pe soluri cu troficitate scăzută până la ridicată. grupate în raceme corimboase. în silvostepă şi prin pepiniere. 2-Sinapis arvensis: C-floare. are frunzele alterne. fiind comună în pădurile de foioase. frunzeIe tulpinale 5-7 foliate şi este caracteristică amestecurilor de fag cu gorun din zona colinară estică. 188 . Dintre speciile cultivate amintim: Brassica oleracea (varză).277).279.. tăieturi de pădure şi în tufărişuri. rizomii cu stoloni subţiri şi create prin locuri umede. În ţesuturile cruciferelor. este o plantă înaltă de până la 100 cm.quinquefo1ia. B. glanduligera (breabăn) (Fig. ca şi la resedaceae. cu frunze trifoliate. jilave. Genul Cardamine prezintă la noi mai multe specii.

comprimată şi aripată. tufariiguri şi liziere. orientale. aproape rotundă. apoi alungit după înflorire. cu flori mici. S. se recunoaşte după frunzele mijiocii şi superioare sesile. cu florile nude. Acest ordin cuprinde numai familia Salicaceae. Silicula este mare. care cuprinde specii ierboase. grupate într-un racem. de culoare viu-roşie sauvioletă şi silicula mare. membranoase şi septumul alb argintiu. care prin tipul de inflorescenţă. iar fructul o capsulă cu numeroase seminţe. Genul Salix (salcii) este reprezentat prin arbori şi arbuşti. fragiils (salcie plesnitoare). Androceul din 2-12 stamine.Florile sunt mici. Capsella etc. indehiscente. apare ca buruiană Reţeda lutea: (rechie) cu flori galben-verzui şi frunze penatfidate. Brasicacee cu fructe indehiscente: Raphanus raphanistrum (ridiche sălbatică) (Fig. Ce specii cunoaşteţi din familia Brassicaceae? Care sunt fructele caracteristice numai familiei Brassicaceae? Ordinal Salicales Grupează numai plante lemnoase. S. frecvent în pajişti. Prin pepiniere. Sinapis arvensis . are frunzele lirat penat lobate sau fidate. întâlnita prin locuri ruderale în zona de câmpie şi colinară. în scop ornamental. de ex.279. Cele mascule sunt reduse la două sau mai multe stamine iar cele femele la două carpele concrescute: c^p^A^^^^. alcătuirea gineceului. margini de pădure. prin locuri umbroase. alcătuind zavoaie. în emisfera nordică. S. Genul Sisymbrium are mai multe specii la noi. Specia este foarte comună prin culturi. cu florile alburiu-violete şi fruct silicviform indehiscent. Lepidium. fiind o buruiană comună. zigomorfe. din care amintim: S. lat-eliptică. cu 1-2 glande nectarifere. purpurea (rachită roşie). unisexuate. Brasicacee cu fructe dehiscente de tip silicula: Thlaspi arvense .: speciile genului Alyssum (ciucugoara). cu flori mari. amplexicaule şi florile albe adunate într-un racem des. S. Speciile acestui gen sunt răspăndite prin locuri umed-jilave. prezenţa glandelor nectarifere şi a seminţelor păroase. 2. Familia Salicaceae cuprinde două genuri cu circa 350 specii. Came1ina. Numărul cruciferelor cu fruct de tip silicul S este mare. Draba. mai frecventă în plantaţiile de salcâm şi tufărişurile din sudul ţării şi S. cu frunze alungit lanceolate. alcatuită din două articole suprapuse. cu septui alb sclipitor. cu lujerii fragili şi florile bistaminate. iar florile galbene-sulfurii adunate într-un racem globulos. Rapistrum perenne (ciurlan alb). palid galbui. ? P G. capraea (salcie căprească). Comune sunt speciile: Salix alba. Test de autoevaluare Prezentaţi caracterele generale ale familiei Apiaceae. cu lujerii tineri şi frunzele sericeu păroase. de culoare mov-violeta şi silicula alungit eliptică. creşte L. loeselii. rosmarinifolia (salecie de 189 .abundentă în tăieturi. în lungul pâraielor şi pe aluviuni. foarte turtită. 3.1). triandra. 279. răspândite.punguli^a (Fig. Bracteolele au marginile întregi. Specia este o buruiană frecventă în terenurile cultivate şi în cele ruderale.rapiţă. Specia se cultivă prin gradini.2). grupate în amenţi. Ce specii cunoaşteţi din familia Celastraceae? Prezentaţi caracterele generale ale familiei Euphorbyaceae. în special prin făgete. chei. Ovarul este unilocular. S. care creşte pe malul râurilor. liziere şi locuri ruderale.279.?^. Descrieţi sâniţoara (Sanicula europaea) şi piciorul caprei (Aegopodium podagraria). În pădurile din parţile sudice ale ţării se întălneşte Lunaria annua (pana zburătorului). sagitate. indică asemănări cu tamaricaceele. iar polenizarea este entomorilă. iar silicvele sunt lungi de cca 2 cm. având florile mascule cu 3 stamine. S. Din acelaşi ordin face parte şi familia Resedaceae.5). scurf peţiolafe. care se recunoaşte după lujerii roşii-purpurii. tufărişuri şi se recunoaşte după fructul de tip silicvă scurtă. având florile mari. muştar de câmp (Fig. strietissimum. Prezenţa unor formaţiuni glandulare în fiecare floare este interpretată drept periant redus. având valvele subţirl. pe soluri bogate în humus. lucios. lomntiform (gâtuit între seminţe). În pădurile montane. acoperite de peri fini. iar mugurii sunt acoperiţi de 2 soizi concrescuşi. coaste. în special. păroase. rediviva (lopăţica).

mutătoare. Echinocystis lobata .plopul tremurător (Fig. este frecvent cultivată în scop ornamental. invadant în tăieturi şi se recunoaşte după frunzele subrodunde. Genul Populus (plopi). este o plantă monoică. cu tulpina scadentă. unisexuate. pe tipul 5: ♂K(5)C(5)A5. deltoide. tremula . În lunci şi locuri umede. se întâlneşte numai în Dobrogea (pe liteoral). Ecballium elaterium (plesnitoare). cu tulpini târâtoare sau agaţătoare şi care au cârcei. nestipelate. 281. babylonica (salcie plângătoare). cu frunzele. Florile sunt gamopetale. lung pedunculate. sunt mici şi de culoare alba. Ordinul Cucurbita1es Fig.28o). abundenţă pe nisipuri etc. ramificată şi frunzele ovat cordate. Fructul este baciform. S. iar fructele sunt alungite şi globuloase. fiecare purtând câte o floare. Se întâlneşte frecvent în tufărişuri. alimentar şi furajer. Specia este frecventă în zavoaie şi prin tufărişuri. prevazută cu un disccupuliform(Fig. este o plantă urcătoare. împărătească (Fig. Bracteile sunt incizate.281. În pădurile din zona colinară şi montană se întâlneşte P. liziere şi pe gardurile din localitaţi.280). Androceul este alcătuit din 30-4 stamine. adică o Familia Curcubitaceae Reuneşte specii spontane şi cultivate în scop ornamental. fenomen numit dinamochorie. Frunzele sunt alterne.♀ K(5)C(5)G(3-5) . frecvent se cultivă plopii negri hibrizi.1).nisip). 2 ). cuprinde specii de arbori înalţi. veziculos umflate. Prin zăvoaie. Florile unisexual monoice.280.floare femelă peponidă. lung pedunculate. acoperite de spinişori îngro-şaţi la bază. Bryonia alba . sinuate sau palmat-lobate.bostănaş spinos (Fig. 190 . repede crescători. în regiunea de câmpie şi de dealuri se întâlneşte frecvent Populus alba (plopul alb). cu cârcei ramificaşi şi frunze 5-lo lobate. Cuprinde plante ierboase rar lemnoase. cu o adaptare interesantă. Florile sunt albe verzui şi fructul este o bacă neagră. în general. cu lobii inegal sinuat dinţaţi. 2. la desprinderea fructului matur seminţele sunt aruncate la distanţă. recunoscut uşor după frunzele palmat lobate şi alb-tomentoase pe faţa inferioară. Populus tremula: 1-floare masculă. iar mugurii au 3 solzi.

iar prin structura androceului cu asteralele. adesea întregi şi cu stipelele caduce. rar ierboase. Familia Tiliaceae Cuprinde specii lemnoase. Ciclul extern de stamine este transformat în staminodii.secţ. Bombacaceae ). cu ţesuturi bogate în celule mucilaginoase şi flori actinomorfe. cu caliciul dublu. formând un androceu poliadelf sau monadelf şi înconjoară ca o coloană gineceul sincarp (fam. Prin fruct cu o sămânţă.celelate fiind căzute Frecvent se cultivă Cucumis sativa (castravete).1. Echinoczstis lobata: a-floare masculă. bfloare femelă. pe tipul 5. iar polenizarea se face de către insecte. Formula florala este: *K5-4C5-4A0+∞G(∞2)ele sunt grupate în 5 sau lo fascicule. Florile sunt grupate în inflorescenţe cimoase şi axul principal al inflorescenţei este concrescut cu bractea membranoasă care contribuîe la raspândirea fructelor (Fig. curcubitaceele se înrudesc cu violalele prin tipul de placentaţie şi alte caractere. Malvaceae. c-floare femelă Fig 282. Filogenetic. Cucurbita maxima (dovleac alb sau turcesc).Fig. c-fruct.2). uneori cu un cerc extern de staminodii. În structura liberului secundar se găsesc fibre liberiene elastice.2.282. Fructul este o nuculă monospermă. iar cele de pe ciclul intern se multiplică prin despicare. b-floare masculă. Citrullus lanatus (pepene verde). C. Brzonia alba: a-racem fructifer. cu frunzele alterne.281. Ordinul Ma1va1es Reuneşte plante lemnoase şi ierboase. pepo (dovleac) etc. 191 . Cucumis melo (pepene galben). d.

Fig.282. 1- Diagrama florală la Malvaceae: k-caliciu extern; 2- Diagramă la Tiliaceae; a-inflorescenţă; b-fructe Din genul Tilia (tei), la noi cresc spontan speciile: Tilia cordata (tei pucios), T. tomentosa (tei argintiu) şi T. platyphyllos (tei cu frunza mare). Toate aceste specii au frunzele cordate, flori în dicazii concrescute cu o bracteie membranoasă şi cresc cu predilecţie în pădurile din regiunea de câmpie şi cea colinară. Tilia tome.tosa este mai termofil şi apare în pădurile de silvostepa, iar Tilis cordata avansează pe substrate calcaroase şi în etajul montan inferior. Genul Corchorus are specii furnizoare de fibre textile (iuta) iar Sparmannia africana (teiul de cameră) sunt răspândite în zonele calde.

Familia Malvaceae
Grupează reprezentanţi lemnoşi şi ierboşi, cu frunze simple, palmat incizate, alterne şi stipelate. Florile sunt pe tipul 5 şi au caliciu dublu (Fig.282,1), ceâl extern provenind din concreşterea braâcteelor superioare. Fructul la speciile noastre se desface la maturitate în segmente (mericarpii) monosperme, egale cu numărul carpelelor participante la alcătuirea gineceului. Genul Malva are caliciul extern din 3 foliole libere. M. sylvestris (nalba) se recunoaşte după florile mari albastre-mov (Fig.285.1) şi este o specie nitrofilă. M. neglecta - caşul popii (Fig.285.2) este

Fig.285. 1 - Malva sylvestris: a - secţiune prin floare; 2 - M. neglecta: A - fruct

frecventă prin curţi, locuri bătătorite, târle părăsite. Althaea officinalis (nalbă mare), are caliciul extern din 6-9 foliole, crescând prin locuri umede. Genul Hibiscus are specii lemnoase şi ierboase. H. syriacus (zămoşiţa de Siria), cu florile mari, albe până la roşii, se foloseşte pentru garduri vii şi ca arbust ornamental, iar H. rosa-sinensis ("trandafir" japonez) este larg răspândit în apartamente. H. trionum (zămoşiţa) este o buruiana frecventă în culturile de prăşitoare, iar H. esculentus (bame) are fructele alungite şi comestibile. Gossypium hirsutum (bumbacul) se cultivă în scop economic,având fructul o capsulă şi seminţele acoperite cu peri lungi până la 6 cm. Ordinul Malvales mai cuprinde şi familii tropicale, ca de ex.: fam. Bombacaceae, din care amintim pe Adansonia digitata (boababul) şi fam. Sterculariaceae, cu reprezentantui cel mai comun, Theobroma cacao (arborele de cacao), caracterizat prin cauliflorie.

192

Ordinul Erica1es (Bicorna1es)
Cuprinde arbuşti, subarbuşti şi numai foarte rar plante ierboase, obigat micoritice, având frunzele coriacei, cel mai adesea sempervirescente, nestipelate. Florile sunt tetra sau pentamere, gamosepale şi gamopetale. Anterele se deschid prin pori şi au doi apendici în formă de con. Grăunciorii de polen ramân în tetradă.

Familia Ericaceae
Reuneşte arbuşti şi subarbuşti, cu frunze sempervirescente sau caduce, răspândiţi prin tinoave, pădurile montane, în etajul subalpin şi alpin. Caliciul adesea este dialisepal şi corola gamopetală: *K5-4C(5-4)A5+5G(5-4). Fructul este o bacă sau capsulă, rareori drupă(Fig.284). În etajul subalpin şi alpin creşte Rhododendron kotschyi (smirdarul), cu frunze sempervirescente şi flori roşii, grupate în umbelă. Arctostaphyllos uva-crispi (strugurii Fig.284. Vaccinium mzrtillus: 1-ramură cu fructe; ursului) este o specie relictară, aflată în puţine 2-secţiune prin floare; 3-ramură cu flori; 4-diagramă; staţiuni, reprezentativă fiind cea de la RăchitişBenia din Bucovina. 5-stamină Este o plantă mică, târâtoare, puternic ramificată, lungă până la 250 cm, având frunze persistente, pieloase şi flori roşietice sau albe, cu corola urceolată. Fructul este o bacă sferică roşie. Bruckenthalia spiculifolia (coacăză) este un arbust scund, montan, cu frunze aciculare, verticilate şi flori mici roze, în raceme. Creşte pe soluri oligotrofe, extrem acidofile, pe stâncării şi în locul molidişelor defrişate. Calluna vulgaris (iarba neagră) are frunzele opuse şi florile roz deschise, crescând pe soluri oligotrofe, puternic acide, în toată zona montană. Genul Vaccinium are ovarul inferior şi fructul o pseudobacă. V. myrtillus - afin (Fig.284), se recunoaşte după ramurile muchiate şi frunzele caduce, iar fructele sunt negre-albastrui. Este răspândit în pajiştile şi pădurile din zona montană, până la etajul subalpin. V. vitis-idaea (merişor) are frunzele persistente, groase, lucioase, cu marginile răsfrânte. Creşte în toată zona montană până în cea alpină. V. gaultherioides creşte abundent în regiunea subalpină şi alpină. V. oxycoccos (răchiţele) este specific tinoavelor şi sfagnetelor.

Familia Empetraceae
Cuprinde specii încadrate uneori la fam. Ericaceae. Din această familie la noi cresc: Loiseleuria procumbens întâlnită în pajiştile alpine; Andromeda po1ifo1ia (ruginarea), specifică, tinoavelor şi Empetrum nigrum (vuitoarea), care are frunze liniare, aciculare, persistente şi creşte prin locuri pietroase, turboase din Carpaţi.

Familia Pyrolaceae
Este reprezentată prin specii răspindite în pădurile montane, florile având petalele uşor concrescute sau corola este dialipetală şi fructul o capsulă. Moneses uniflora (părăluţa de munte), are tulpină cu o singură floare, frunze sempervirescente, rotunde sau spatulate şi creşte în păduri umbroase, mai ales în molidişe, cât şi jnepenişuri. Orthilia secunda (perişor) este subfrutescentă iar frunzele sunt sempervirescente, ovate. Florile sunt galbene-verzui şi dispuse într-un racem unilateral. Creşte pe soluri bogate în humus, în pîdurile de foioase îi răşinoase, începând din zona colinară. 193

Pyrola rotundifolia (brăbănoi), tot cu frunze sempervirescente, ovate sau rotunde, scurt contrase într-un peţiol mai lung ca lamina. Florile sunt larg campanulate, albe pânî la roze, aşezate de jur împrejurul axei, în racem terminal. Se întâlneşte în păduri umbroase, tufărişuri de jnepeni şi smirdar. Monotropa hypopitys (sugătoare), trăieşte pe humus de tip moder şi are frunze reduse, solziforme.

Ordinul Ebena1es
Grupează plante lemnoase tropicale, cu lemn valoros, frumos colorat, aşa cum se întâlneşte la reprezentanţii familiei Ebenaceae: Diospyros ebenum (abanosul negru), D. chloroxylon (abanosul verde), D. rubra (abanosul roşu). La noi în parcurile dendrologice şi în grădinile botanice este introdus D. kaki cu fructele comestibile.

Ordinul Primu1a1es
Reuneşte plante ierboase şi lemnoase, în Europa numai specii ierboase, cu frunze opuse sau alterne şi flori pe tipul 5,iar fructui este o capsulă.

Familia Primulaceae
Reprezentanţii, specii ierboase, au frunze simple, nestipelate, adesea în rozete bazale şi tulpina floriferă un scap, cu florile grupate în umbelă. În cazul când frunzele apar pe tulpină, acestea sunt opuse sau alterne, rar verticilat. Florile sunt actinomorfe, pentamere, cu periant gamosepal şi gamopetal (Fig.285), iar androceul este redus la 5 stamine fertile, adeseori concrescute cu tubul corolei. Gineceul alcatuit din 5 carpele concrescute, unilocular, multiovulat şi cu placentaţie centrala. Heterostilia este frecventă. Fructul este o capsula, multisperma. Genul Primula are mai multe specii la noi, răspândite prin pajişti, poieni, tufarişuri şi liziere. Primula veris (ciuboţica cucului), are florile galbene aurii şi tubuloase. P. acaulis, creşte în tufarişuri şi pe coaste, având numeroase flori galbene, ce pleacă din mijiocul rozetei, înflorind adesea la sfirşitui lunii martie, introdusă prin gradini în scop ornamental. P. leucophylla este un endemism al Carpaţiilor Orientali, având frunzele pe dos suriu argintii sau alb tomentoase. P. minima, are talie foarte mică şi tulpina cu 1-2 flori roşii, fiind caracteristică rankerelor şi stâncăriilor acide din etajul alpin. În etajul montan şi alpin, prin păduri şi poieni, frecventă este Soldanella hungarica (degetarul), având flori cu corolă campanulată, albastru-violetă (Fig. 2.85). Genul Lysimachia, are mai multe specii la noi, cu frunzele alterne, opuse sau verticilate şi florile axilare sau grupate în spice racemoase sau corimbe paniculate. Lysimachia nummularia (gălbejoară) se recunoaşte dupa tulipinile repente, cu frunzele opuse şi florile galbene. Specia este Fig.285. Soldanella hungarica: 1- frecventă prin locuri jilav-umede. diagramă L. vulgaris (gălbinele) are tulpinile erecte şi este frecventă în lunci şi pe văile montane. În molidişurile de soluri pseudogleizate, cu humus de tip moder, aşa cum se întâlneşte la Ciumîrna, judeţul Suceava, creşte Trientalis europaea, plant rară, înaltă de 15-20 cm, cu un rizom orizontal, alb, la vârf tuberculat şi frunzele tulpinale obovat lanceolate. Florile de culoare albă, câte l-3, dispuse în axila frunzelor şi fructele de tipul capsulei globuloase, cărnoase, de culoare albastruie. Genul Androsace are 7 specii la noi, din care caracteristice substratului calcaros şi etajului subalpin, alpin, sunt: A. 1actaea(la tele stâncii) şi A. villosa. În zona montană şi etajul subalpin, în staţiunile umbrite, umede, creşte Cortusa matthioli (ciuboţica ursului), cu flori de culoare roză. 194

Prin apartamente se foloseşte Cyclamen purpurascens, Cuparencu, jud.Suceava).

uneori

sălbăticită

(Călineşti,

Subclasa CARYOPHYLLIDAE
Este o ramură evolutivă desprinsă din rozidele primitive sau din ranalele străvechi şi cuprinde plante ierboase, mai rar lemnoase,cu frunze simple, opuse sau alterne. Florile sunt actinomorfe, pentamere şi au elementele florale dispuse hemiciclic sau ciclic. În decursul evoluţiei s-a trecut de la ovarul pluricarpelar la cel sincarp cu ovule puţine sau chiar unul, dispus pe o placentaţie centrală.

Ordinul Caryophyl1a1es (Centrospermae)
Reuneşte familii cu reprezentanţi ierboşi, rar lemnoşi, cu tulpinile articulate, îngroşate la noduri, iar îngroşarea secundară este rezultatul straturilor cambiale succesive, fenomen considerat ca un caracter de primitivitate. Florile sunt actinomorfe, bisexuate sau unisexuate, cu periant simplu sau dublu şi ovarul, adesea, unilocular, rezultat din resorbţia pereţilor despâărţitori. Ovulele sunt campilotrope. Fructul poate fi capsulă sau nuculă, rar bacă.

Familia Caryophyllaceae
Cuprinde majoritar plante ierbacei, cu frunze întregi, opuse şi florile grupate în dicazii caracteristice (Fig.286). Cel mai adesea formula florală se prezintă astfel: *K5;(5)C5A5+5G(5-2) . La unele genuri şi specii, androceul are o structură mai simplificată, cu un singur ciclu de stamine sau corota poate lipsi. Fructul este o capsulă multispermă, dehiscentă prin dinţişori terminali. Dupe felul caliciului şi alte câteva caractere, această. familie se imparted în două subfamilii. Subfamilia Alsinoideae. Se caracterizează prin caliciu dialipetal, corolfi cu petale mici, albe şi ovarul lipsit de ginofor. Genul Stellaria are mai multe specii ce se pot recunoaşte după petalele profund despicate. Ste11aria holostea - iarbă moale, steluţă (Fig.286), poate fi recunoscută după tulpina 4-unghiulară, glabră şi este frecventă în şleaurile de câmpie şi deal. S. nemorum (steluţă, steaua feţii), are tulpinile rotunde ăi păroase, fiind răspândită pe malul pâraielor, prin pădurile montane. S. media (rocoină) este o buruiană larg răspândită pe margini de păduri, liziere, locuri ruderale şi terenuri cultivate. Myosoton aquaticum (plescaiţă), creşte pe lângă pâraie, aninişuri, formând fitocenoze şi are tulpina rotundă, glandulos păroasă numai în partea superioară. Frunzele sunt ovat-rotunde, lungi până la 8 cm şi florile albe, dispuse în dicazii rare, cu pedicelii florali Fig.286. Stellaria holostea: 1-petală; delicaţi, dens glandulos-păroşi. 2-fruct deschis; 3-sămânţă; 4Genul Cerastium (cornuţ) are mai multe specii, caracterizate diagramă prin petale mai puţin fidate şi capsula cilindrică sau conică, deschizându-se prin 10 dinţi erecţi sau recurbaţi. C. sylvaticum are frunzele mai mari decât la alte specii şi petalele albe, mai lungi decât caliciul. Specia creşte în pădurile umbroase, indicând o umiditate ridicată. Pe culmile alpine, mai ales pe stâncarii şi grohotişuri, creşte C alpinum, cu frunzele dens şi scurt păroase, având florile mari de cca 2 cm în diametru. 195

În pădurile umbroase se întâlneşte Moehringia trinervia şi se recunoaşte după frunzele cu trei nervuri evidente. În flora noastră spontană, din această subfamilie frecvente sunt speciile genurilor: Sagina, Minuartia, Arenaria, Spergula, Herniaria, Sc leranthus.

Subfamilia S i1enoideae
Caracterizată prin: caliciul gamosepal, cu lacinii foliacee; petale -variat colorate, emarginate, diferenţiate în unguiculă şi limb plan, adesea fidat. Genul Silene are numeroase specii, cu caliciul tubulos, 10-30 nervat şi capsula deschizându-se prin 6 dinţi. În special, pentru pădurile de cvercinee termofile, caracteristică este specia Silene nutans (miliţea). Pe stâncării apare şi în regiunea montană.

Fig.287. 1-Silene zawadzkii; 2-Lychnis coronaria; 3-Saponaria officinalis Si1ene (Me1andrium rubruni) dioica (opăiţă roşie) se întâlneşte în pădurile din zona colinară şi montană, iar S. alba, S. vulgaris apar frecvent pe margini de păduri, vai umede şi liziere. S. zawadarkii (Fig. 287,1), este o specie ce creşte numai pe stâncării calcaroase în etajul montan superior, subalpin şi alpin din Carpaţii Orientali. Lychnis coronaria - curcubeu (Fig.287,2), are florile mari, purpuriu-roze şi este caracteristică pădurilor de stejari termofili din silvostepa sudică a ţarii. Prin locuri umede, frecvent, creşte L. flos-cuculi (floarea cucului) şi se recunoaşte după petalele roze, 4-fidate. Saponaria officinalis (săpunăriţă) - Fig.287,3 - are florile albe sau roze, mirositoare şi dispuse în dicazii glomerate. Creşte pe marginea râurilor, pe vaile montane. Genul Dianthus (garofiţe) este bogat în specii, iar dintre acestea menţionăm: D. superbus ce se 196

are flori unisexuate. laciniate. D. grupate în inflorescenţe spiciforme. Forma tulpinilor poate fi colunmanară. pe lângă garduri. iar de aici prin sălbăticire. americana (cârmâz).8-3G(4-2). având flori actinomorfe. Familia Aizoaceae Cuprinde plante lemnoase şi sublemnoase. ovoidală. au periantul alcătuit din numeroase elemente dispuse spiralat. răspândite cu predilecţie în regiunile tropicale. iar capsula se deschide printr-un căpăcel. Florile. Fami1ia Cactaceae Se caracterizează prin faptul că plantele sunt suculente şi au frunzele reduse la spini. având petalele albe sau roze. răspândită în fâneţe. paniculatus sunt introduce sporadic în scop ornamental. Prezentaţi familia Ericaceae. iar caracterul principal de recunoaştere al reprezentanţilor este prezenţa ochreei. cât şi în cea transcarpatică. Cel mai comun este A.recunoaşte uşor după petalele albe sau roze. răspândite prin locuri ruderale şi pe terenurile cultivate. compactus se întâlneşte în pajiştile montane.. dintre care mai frecvente sunt: Opuntia ficus-indica (limba soacrei). semicilindrice. iar ornamental se cultivă în sere specii ale genului Mesembryanthanium. Descrieţi speciile de tei ce cresc în pădurile noastre. formând fitocenoze pe terenurile sărăturate. Florile sunt mici. atât în zona ciscarpatică. Salicornia europaea (brânca sau iarba grasă). iar R. abundă prin zavoaie şi parchete. D. R. sesile. ocrotită prin lege. persistent la Rumex. La noi se cultivă în scop ornamental Phytolacca esculenta şi Ph. s piculifo1ius.. fimbriate. Lithops etc. Fructul este o achena trimuchiată. laciniile bi sau trifide. Echinocactus. turtită. flageliformă etc. Cactaceele sunt specifice pentru degerturile de pe continental american. Genul Amaranthus (ştir) are mai multe specii răspândite prin locurile ruderale şi în cele cultivate. cu flori mici. liziere şi chiar marginea pădurilor. păduri de gorun şi stejar rărite. A. specifici staţiunilor halofile şi celor bogate în azotaţi. actinimorfe :*P5-1. cărnoase şi florile bisexuate. Suaeda maritima. fiind actinomorfe sau zigomorfe. Familia Chenopodiaceae Reuneşte reprezentaţii ierboşi. cu periant simplu. Rumex obtusifolius (ştevia). iar formula florală este : *P6-3A9. Pe nisipurile de la noi se întâlneşte Mollugo cerviana. Fructul este o bacă. cu frunze cărnoase şi sunt răspândite în regiunile aride ala Africii. Test de autoevaluare Caracterizaţi familia Salicaceae. bisexuate sau unisexuate. apartamente. are Cereus giganteus.0A5-1G(5-2) şi fructul achenă sau capsulă. globuloasă. Genurile Atriplex (lobodă) şi Chenopodium (spanac porcesc) sunt reprezentate la noi prin numeroase specii. iar numai pe stâncării calcaroase creşte D. cel mai adesea muchiate şi articulate. haplochlamidee. creşte şi formează fitocenoze în staţiunile halomorfe. adesea formează buruienişuri. callizonus (garofţ^a Petrii Craiului) este o specie endemică. retroflexus. Familia Amaranthaceae Este o familie care se înrudeşte cu chenopodiaceele. caudatus şi A. Familia Phytolaecaceae Grupează circa 150 de specii. Ordinul Polygonales Cuprinde numai familia Polygonaceae. Multe specii de cactuşi se cultivă la noi. Daţi exemple din familia Caryophyllaceae.m. specii de Phyl1ocactus. tulpinile şi ramurile articulate şi este o halofilă obligată. arifolius (măcriş ciobănesc) se întâlneşte spre limita superioară a 197 . funzele liniare. Tulpini lignificate şi înălţimi de până la 20 m.a. Epiphyllum truncatum (crăciuniţa) ş. în sere. are tulpinile ramificate. alpinus formează comunităţi întinse în jurul stânilor.

locuri pietroase. S.288) . încât fiecare petala este acoperită de precedenta.în regiunea montană şi subalpină. Subclasa ASTERIDAE Reprezintă linia filogenetică cea mai evoluată a clasei Magnoliatae. Frunzele sunt opuse. kotschyana.288) are un rizom noduros de pe care pleacă o tulpină înaltă până la loo cm. ciliata. alcătuit din 2 carpele. prin jnepenişuri.. Polygonum aviculare (troscotul) este o specie comună prin locuri bătătorite. Ordinul Plumbaginales Se caracterizează prin faptuţ că învelişurile florale sunt concrescute şi cuprinde numai familia Plumbaginaceae. adică în boboc petalele sunt răsucite. bistorta (răculeţ). Plumbago europaea este o specie foarte rară. toxifera (curara).molidişelor. glabră şi fistuloasă. stâlpilor de iluminat. Limonium.de culoare neagră violacee şi creşte prin turbării. cât şi în pădurile de fag.fiind o plantă de lumină până la semiumbra. superior. care creşte numai la Hagieni.sică). punctata au florile de culoare galbenă. Centaurium erythraea (fierea pământului) se întâlneşte prin pajiştile umede. G. răspândiţi în zona tropicală. introdusă în scop ornamental. opuse sau verticilate. au florile de culoare albastră. Ordinul Gentianales Reuneşte familii de plante lemnoase şi ierboase care au în cilindrul central fascicule bicolaterale. jnepenişuri şi ienuperete. tetra sau pentamere. G. Strychnos nux-vomica este o liana brazilieană ce conţine stricnină. iar la reprezentanţii mai evoluaţi concreşterea se face la nivelul anterelor (ord. Genţiana asclepiadea . Ghinţura galbenă este ocrotită prin lege. rar în cea colinară. Ovulele au un singur integument.zăvoaie. Frunzele sunt întregi. gamosepale şi gamopetale. Florile sunt pe tipul 5. având tulpina volubilă şi achena trigona complet învelită în perigonul aripat.289) şi G. pe vaile umede. Familia Loganiaceae Grupează reprezentaţii lemnoşi.cu corola campanulată. Swertia perennis are corola rotată.Speciile genului Gentiana cresc în zona montană. Bilderdykia dumetorum (hrişcă deasă) se întâlneşte prin tufărişuri. Gineceul poate fi superior rar semiinferior. verna. lanceolate. folosită de indieni la otrăvirea săgeţilor. frecvent este P. Familia Gentianaceae Cuprinde reprezentanţi ierboşi. crescând pe stâncării. iar Fructul poate fi: capsulă sau foliculă.solitare sau câte 2-5 în axila frunzelor superioare. volubilă. G. Se întâlneşte pe marginea pădurilor. Androceul este alcătuit din 5. concrescute cu tubul corolei. cruciata etc. Asterales). Genţiana lutea (Fig. turbării. cu flori bisexuate şi unisexuate. grupate în capitule la speciile de Armeria sau în cime la Statice. pentru decorarea chioşcurilor. care sunt pe tipul 4.lumânărica pământului (Fig. cu gineceul bicarpelar. B. Caracterele de superioritate constau în modul de organizare al florilor. judeţul Constanţa. G. Prefloraţia este contortă. sunt scurf pedicelate.4 sau 2 stamine. 198 . Ultimele doua genuri au numai specii halofile (Limonium gmelini . amestecuri de fag şi răşinoase. aubertii. este o specie lemnoasa. infudibuliformă sau tubuloasa (Fig. Florile sunt de tipul 5. iar placentaţia este parientală sau axilară. prin molidişuri.iar florile de culoare albastră azurie. Prin pajiştile montane.

având carpelele unite spre vârf într-un singur stil. Florile sunt besexuate. pieloase şi persistente. Longitudinală prin floareŞ 3-fruct. semipervirescente. liane sau suculente. liziere şi tufărişuri. Familia Asclepiadaceae Grupează plante ierboase. 199 . groase. Familia Apocynaceae Grupează plante ierboase şi lemnoase. gamopetale. pe stigmat se găsesc 2 filamente caudiculare. libere.288Gentiana asclepiadea: 1-diagramă Fig.cu frunzele alterne şi corola valvar-induplicata. 2secţ. 290) are frunzele mai subţiri. cu adaptări legate de polenizare. care creşte prin mlaştini şi Nymphoides peltata (plutica) ce populează apele stătătoare. numite translatori şi servesc ca loc de reţinere a tetradelor de pollen.cuprinzând plante ierboase. Adesea. aproape de stigmat. roze sau galbene şi frunze lanceolate. iar polenul este aglutinat în tetrade. Frunzele sunt simple. întâlnindu-se prin pajişti xerofile. Prin apartamente. sere. opuse. cu flori albe. cu flori solitare. mai frecvent în ţinuturile tropicale. arbustive. opuse. iar florile pe tipul 4-5 şi au corola contortă. caduce. pentamere. albastre şi frunze pieloase. Prin tufărişuri şi păduri de foioase se întâlneşte Vinca minor (saschiu). 4Gentiana verna Familia Menyanthaceae Este asemănătoare cu familia Gentianaceae. fiind mai heliofilă. Staminele sunt sessile. V. se cultivă în scop ornamental arbustul mediteranean Nerium oleander (leadrul).Mai larg răspândite sunt speciile: Menyanthes trifoliate (trifoişte de apă). herbacea (Fig.Fig. alcătuindă un gimnostemiu.289. cu stigmat globulos şi numai la fructifere se îndepărtează. cu frunze nestipelate. Gineceul este bicarpelar. cactoide. fructul separându-seîn două folicule fusiforme. iar multe din ele au laticifere articulate. Gentiana lutea: 1-ramură cu flori.

292). uşor arcuit. Florile pot fi grupate în inflorescenţe racemoase. pe stâncării.vinariţa (Fig.2).glicozide. având flori de culoare alburie. Sporadic este întrodusă în scop ornamental. flori de culoare palid roz şi o coronulă dublă. 200 . este frecventă în pădurile din zona de câmpie şi până în cea montană. Flori de culoare verziu-brună. glabră. uninervate. Genul Galium are numeroase specii în flora noastră. Apare frecvent pe dune nisipoase.1).mucronate . 1-Vinca herbacea: specii ierboase. Caraorman). ajunge până la 12cm. Conţine glicozidul asperulozida care se transformă în cumarină.actum are tulpină volubilă sau târâtoare.cu rizomi subţiri. laxe sau condensate. Unele rubiaceae au vase laticifere articulate.fruct. În silvostepa marină a Deltei Dunării (Letea.dintre care enumerăm: G. Prin apartamente se cultivă Hoya carnosa (floarea de ceară). campanulatăsau infundibuliformă şi florile adunate în cime laxe. sărături şi stufărişuri.lung repenţi şi tulpină 4-unghiulară. tanin şi substanţe tinctoriale. Speciile de la noi au flori actinomorfe. Apendici staminali sunt mai scurţi decât corola. odoratum . În organe are lacticifere şi este toxică. Cynanchum vincetoxicum – iarba fiarelor (Fig. Polenizarea este entomofilă. cu numeroase seminţe prevăzute cu un smoc de peri.Fructul cu 2 mericarpe sferice. Cultivată. 191.5-corola ventricil.Corola albă. fie capituliforme. la care stipelele sunt asemănătoare cu frunzele şi dispuse în 2-caliciu. Formula florală se prezintă astfel: *K(4)[C(4)A(4)]G(2).folosită la aromatizarea vinului şi tutunului.acoperite cu sete rigide. lung pedunculate. desfăcută. prin tufărişuri.290. iar frunzele dispuse în verticil (6-9). Fructul bifolicular. substanţă cu miros placut. tetramere.uncinate. este Asclepias szriaca (floarea albinelor) şi are flori roz. eliptice sau obovate.saponine.iar fructul capsulă şi numai la speciile tropicale şi subtropicale pot fi drupe (Coffea) sau bace (Rubia).4 . cu disc nectarifer bilobat şi corola infundibuliformă ori rotată. C. celule taninifere pungi secretoare şi rafide de oxalat de calciu. iar la noi prezintă numai Fig.Fructele sunt perechi de folicule. Familia Rubiaceae În zonele tropicale are reprezentaţi lemnoşi.Conţin alcaloizi. 291. uneori ca plantă meliferă. cu coronula staminală în format de cornet. cu corolă rotatăşi o corolă gălbuie. grupate câte 8-12 în cime laxe. cu tulpinile lungi până la 12 m şi frunze ovate. cât şi în zăvoaiele din lunca Dunării creşte liana Periploca graeca (Fig.

295).taurina (steluţă). 3-diagramă Vinăriţa se întâlneşte în pădurile din zona colinară şi până în etajul montan.are tulpini mai înalte. În poienile pădurilor de stejari termofili creşte A.cât şi asemănările de la unele Caprifoliaceae (Diervilla.iar în pădurile din sudul şi vestui ţării se întâlneşte A.sectate sau penate şi nestipelate.293.mirositoare şi creşte în pajişti şi tufărişuri. Ordinul Dipsaca1es Este înrudit cu ordinul Gentianales. Viburnuni) cu rubiaceele. Creşte pe soluri cu troficitate mijiocie până la ridicată.moderat până la slab acidofile. Familia Caprifoliaceae Grupează plante lemnoase. 2-floare. subcorimboasă.reavene pina la reavan— jalave. G.în special în fagete.pentamere:^TK/(.^[c/c^A(-]G/-?--?7'). caliciul redus.bogată şi extinsă. simple .cu o inflorescenţă terminală. G.292. Florile sunt actinomorfe sau zigomorfe. fiind foarte frecventă în pădurile de gleau. rar ierboase.cucută de pădure (Fig.cynanchica. Din ovar rezultă două bace concrescute .cu frunze opuse.lax ramificate. Galium schultesii: 1-porţiune de tulpină. cu seminţe puţine la Lonicera (caprifoi) sau o drupă cu 3(5) sâmburi monospermi la Sambucus 201 . Genul Asperula se deosebeşte de genul Galium. Galium odoratum: a-floare Fig.prin faptul că ultimele ramificaţii ale inflorescenţei au bractei şi bracteole. verum (sânzâiene sau drăgaica). şi anume prin: inflorescenţa capituliformă. schultesii . Cruciata laevipes (smântânica) se recunoaşte după frunzele trinervate şi dispuse câte 4 în verticil.Fig.are florile galbene.

4-fruct. a-petală.fructele au culoare roşie. 5c-sămânţă g. Numai în zona montană se întâlneşte S.călinul (Fig.ni gra soc Fig. V. cu bacele albastre. iar în tufărişurile subalpine şi pe stâncării L.Cznachum vincetoxicum: 2Fig. Prin floare.294.fiind diseminat în toate pădurile.apoi galbene şi fructele.cu florile la început albe. (Fi floare. S. ovar cu stil şi stigmat 1).pe substrat calcaros.cu tulpini ierboase.placut mirositoare . lantana (dîmox). ebulus (bozul).G enu l Sa mb ucu s se rec uno aşte uşo r dup ă fru nze le co mp use.2) are frunzele 5-5 lobate şi fructele roşii. nigra cu bacele negrealbăstrui.pe dos tomentoase şi fructele negre. L. S.291. Genul Lonicera are flori cucorola bilabiată şi prezintă câteva specii spontane la noi. s-sepală. o94.2 sămânţă.brumate.este o specie nitrofilă. racemosa (socul roşu).grupate în inflorescenţe corimboase şi drupele negre. V. 202 . Dirmoxul este mai răspândit în pădurile de silvostepă dar sporadic poate să apară până în zona montană.291. caerulea. Genul Viburnum are florile actinomorfe şi frunze simple.opulus: .roşii (Fig. începînd de la cîmpie şI până în regiunea montană.la care măduva ramurilor este roşcată. c-fruct.liziere şi are florile de culoare alb-gălbuie.1)Specia este răspândită în subzona gorunului şi fagului. 3-secţ longit.1.cel mai adesea.2-Periploca graeca: a-ramură cu flori. Prin făgete şi molidige se întâlneşte L.295. xylosteum (caprifoi). b-coronulă.e ste frecvent în păduri.se recunoaşte după frunzele întregi.

Organele vegetative conţin uleiuri eterice. 1-Sambucus nigra: A-fructe.0[C(5-4)A4]G(2). 5-fruct fidate. V.simple sau penat sectate şi flori zigomorfe:%K(5).295.294.296) este frecventă prin tufărişuri şi locuri umede. Valeriana officinalis: 2-3 floare. 2-Viburnum opulus: A-fructe Fig.cucaliciul persistent sub forma unor dinţişori sau sub formă de papus.296.montana.Fig. 1-Lonicera xylosteum: a-fructe.grupate în dicaziu umbeliform. Diervilla florida.grupate în capitul terminal. având frunzele imparipenat sectate sau Fig. Familia Adoxaceae La noi creşte o singură specie: Adoxa moschatellina.trifurcat.cu frunzele opuse.Fructul este o nuculă. Din ovarul tricarpelar numai o lojă este fertilă. cu flori actonoforme.. Florile sunt de culoare roşie-liliachie sau albe. Familia Valerinaceae Grupează plante ierboase la noi. Specia se întâlneşte în păduri. Valeriana officinalis – odolean (Fig.cresc speciile:V. de culoare galbena-verzuie.a. În zona montană. 4-secţ.începind din zona de câmpie şi până la limita superioară a vegetaţiei forestiere. 2-Adoxa moschatellina: a-floare Ca arbuşti ornamentali se cultivă Lonicera japonica (flori galbene şi frunze persistente).vai umede şi stâncării.acizi organici şi enzime.alcaloizi. tripteris. Symphoricarpus rivularis (hurmuz) ş. prin floare.prin păduri.prin locuri umbroase şi umede. bisexuate . 203 .

N [c fR^Al^^f^') . lirate.cele centrale: de culoare albă iar cele periferice gălbui. iar pe marginea pîdurilor montane creşte K. Genul Valerianella cuprinde mai multe specii.frecventă în toată ţara şi S.sambucifolia.recunoscându-se după tulpina înaltă.mai lungi decât capitulul. transsilvanica are frunzele tulpinale penate. dintre care mai răspândite sunt: S.floare şi prin dispoziţia frunzelor nestipelate. lucida. Gineceul este sincarp.Foliolele involucrale sunt liniar subulate . Prin tufarişuri şi pajişti se întâlneşte Knautia arvensis (muşcatu dracului).1) . P. Cephalaria pilosa: a-floare cu bractee.inferior. Specia este comună pe văi. Ordinul Oleales (Ligustrales) Se înrudeşte cu genţianalele prin forma inflorescenţei.apare prin tufărişuri. c-secţ.Pe corola tubuloasp se prind 4-5 stamine.liliachii sau albastre. Florile bracteate sunt grupate în inflorescenţe capituliforme. Planta alcătuieşte buruienişuri prin zăvoaie.prezintă o tulpină viguroasă. cu laciniile: alungite..cu capitule mari şi flori liliachii-roşii.297.serate şi florile în capitule. cu frunzele opuse şi flori bisexuate. C. 1-Dipsacus sylvester: a-floare cu bractee.Caliciul este gamosepal şi la maturitate formează un fel de papus. Fig. Familia Dipsacaceae Grupeaza plante ierboase.scaiul voinicului (Fig.pe vaile umede din păduri. Fig. Prin fruct fruct Dipsacus Sylvester . iar fructul o achena coronată.ochroleuca (sipica) . muchiată şi spinoasă şi frunze sesile. laciniatus: (scaiete) prezintă frunzele unite la baza şi lobat crenate. 297.înconjurate la baza de foliole inolucrale. 204 .în majoritate anuale.bicarpelar.298) . bb-fruct.V.scăius (Fig. Cephalaria pilosa .Specia este abundentă în partea sudică a ţări-i şi în silvostepa Moldovei.298.. Genul Scabiosa are câteva specii. longifolia.cât şi pe marginea apelor. fiind buruieni. zigomorfe^|°K/(. cu flori liliachii sau albe.care se întâlneşte numai în regiunea montană.Florile au culoare liliachie. trans.scurt ghimpoasa având frunzele superioare la bază trifidate şi florile alburii sau albegălbui.zîvoaie şi pe malul râurilor.

Familia Convolvulaceae Cuprinde reprezentanţi ierboşi şi lemnoşi.l) se recunoaşte după florile fără periant. Florile actinomorfe.Inflorescenţa poate fi racem sau cima. rar lemnoşi. F. iar în cele din Banat.măslin).liliac (Fig.Corola este campanulată sau hipocrateriformă (Fig. are florile mari. în rest este cultivat. cu frunze alterne şi flori tetra sau pentamere. este o specie endemică. penat fidate şi florile albastre.simple sau compuse. Fontanesia. Prin locuri aride. Unele specii exotice sunt frecvent introduse în scop ornamental. b-floare bisexuată. liziere şi în terenurile cultivate este Convolvulus arvensis (volbura). poligame sau bisexuate. în zavoaie. crescând prin zăvoaie şi buruienişurile de pe marginea apelor. Jasminum fruticans (iasomie).cu frunze nestipelate.. c-floare masculă. excelsior . 2-Syringa vulgaris partea vestică a ţării. lunci şi zăvoaie. în Fig. este un arbust ce creţte numai în Dobrogea.Fig. pallisae (frasin pufos de baltă). 2-diagramă florală Familia Oleaceae Grupează plante lemnoase (arbori. grupate în panicule terminale şi este prezent în pădurile din zona de câmpie şi colinară.Lemnul ciinesc se. se întâlneşte în tufărişurile din partea sudică a ţării.300. Familia Po1emoniaceae Din cele 8 genuri şi circa 800 de specii de pe glob.grupate in panicule terminale §i baca neagra. răspândită în subzona fagului. utilizeazg frecvent pentru garduri vii. liane). batat). frunzele trifoliate şi ramurile virgate. 300.v [C C/)A?] G/p s . volubili.2 ). Se recunoaşte după frunzele alterne. pe substrat calcaros şi se recunoaşte după florile galbene.frasin (Fig. În scop ornamental se cultivă Phlox (brumpărele) şi Cobaea scadens. cu frunzele alterne. ornus (mojdrean) are flori cu petale albe. se recunoaşte uşor după lujerii pufoşi şi frunzele pubescente. la noi se întâlneşte numai Polemonium caeruleum (scara domnului). Florile hermafrodite au corola gamopetală. este un arbust free vent intilnit In padurile de foioase. F. muchiate. liliac transilvănean). josikaea (lemnul vântului.9). dispuse într-o paniculă terminală.bisexuate sunt de obicei tetramere :^( K/. în fâneţele umede şi prin poienile umbroase din zona montană. elegantissimus . fără stipele. în formă de pâlnie sau hipocrateriformă. În zonele calde se cultivă Ipomea batatas (cartof dulce. Calystegia sepium (cupa vacii).29.min^e elipsoidale. O buruiană comună în pepiniere. arbuşti. ca de exemplu: Forsythia. gamopetale. verzi. C. Frasinul apare diseminat sau în pâlcuri prin păduri. capsulă (Syringa). F. Syringa vulgaris .cu flori albe:-galbui. Ligustrum vulgare (lemn câinesc). 1-Fraxinus excelsior: a-ramură cu frunze şi fructe. folosindu-se în scop alimentar 205 . actinomorfe. crescând în staţiuni umede (Delta Dunării). dispuse opus. Phillyrea etc..300. pe coaste stâncoase şi tufărişurile din Dobrogea creşte C.299. Genul Fraxinus (frasini) se identifică dupa frunzele impanpenat cornpuse.con^inind 1-4 se. ori monoice şi samara la bază rotunjită. samară (Fraxinus) şi bacă (Lingustrum). iar polenizarea entomofila. mai ales pe substraturi calcaroase. iar fructul este o capsulă. Szringa vulgaris: 1-secţ prin flare. S. Ordinul Polemonales Reuneşte familii cu reprezentanţi ierboşi. cantabrica. Fructele pot fi: drupe (Qlea europaea .

Ulmus etc. rubra (plămânăriţa). 206 . Cotinus. formându-se un fruct alcătuit din tetraachene monosperme . officinale are florile de culoare alb-gălbui. are un rizom gros. Dintre speciile răspândite în pătura ierboasă a pădurilor vom enumera câteva specii. are florile constant roşii şi este caracteristică făgetelor şi molidigurilor. bisexuate: ^ K/r ^[C/. actinoniorfe. rezultate prin fragmentarea timpurie a color 2 carpele biovulate. Fraxinus. monogyna parazitează diferite specii lemnoase (Acer. P. creşte şi este caracteristicp pentru cvercinele termofile. umbelă falsă sau capitul umbeliform. marginea pădurilor. roşie sau roşie-violacee.303. Inflorescenţa aste o cimă unipară (scorpioidă). apoi albastru-violacee. spic. racem.rădăcinile tuberizate şi bogate în amidon. la care florile sunt mici. 5 fornice (proeminenţe). C. pentamere.302. Rosa. Creşte prin tufărişuri şi păduri de stejar. campanulat şi persistent. mai păroase. Florile.) C. Florile sunt pentamere. cu circa 200 de specii. Prunus. officinalis (Fig. cât şi pe plantele ierboase însoţitoare. Crataegus. la intrarea în tub. Pulmonaria officinalis: 1-secţ. Longit. Specia este frecventă în pădurile de foioase şi prin fâneţe. alterne. iar corola tubuloasă. mollis. având frunzele rozetelor erecte de formă eliptică sau cordat ovate. Cuscuta lupuliformis (cuscută) vegetează pe speciile de Populus şi Salix.^AJ G/^v. Familia Cuscutaceae Are un singur gen . cu rol în polenizarea entomofilă (Fig. Florile sunt galbene la speciile de pădure. Gineceul are stilul ginobazic (pleacă de la baza ovarului) şi ovarul cu 4 camaruţe uniovulate. Quercus.561). floare. Caliciul este gamosepal. L.Cuscuta. cu florile la început purpurii şi apoi albastre-albăstrui. Lithospermum purpureo-caerulem (mărgeluşe). iar înainte de cădere albastră-cerulee. Prin Fig. Corola este în formă de pâlnie. dispuse în cime gloemrulare. Genul Symphytum se distinge după corola tubulos campanulată. Familia Boraginaceae Este o familie cu mulţi reprezentanţi ierboşi în flora noastra. 2-corolă desfăcută Genul Pulmonaria (mierea ursului) nu are fornice în tubul corolei. rar zigomorfe. simple. parchete şi zăvoaie. în majoritate cu frunzele păroase. la ulte specii prezintă. 2-diagramă Prin floare. se deosebeşte de specia precedentă prin frunzele rozetei de formă eliptică sau lanceolată. Symphytum officinale: 1-secţ. Fig. la început au culoare roşie. 302). P. tulpini înalte de până la 50 cm. nestipelate. parazite. crescând prin tufărişuri. cu fornice subulate. europaea este printer cele mai comune specii de cuscută sau torţel ce se întâlneşte pe buruienişurile de la marginea pădurilor. P.

dulcamara . 303). iar gineceul bicarpelar are o poziţie oblică faţă de axul median al florii.304. este gamopetală. prin zăvoaie şi locuri stâncoase. Solonaceele au fascicule bicolaterale şi conţin diferiţi alcaloizi. pe tipul 5. atropina. solanina.Nicotiana tabacum (tutun). Ordinul Scrophu1aria1es (Personatae) Grupează plante ierboase. cu frunzele simple. roză sau violetă. moderat până la slab acidifile. buruiană frecventă în liziere. de culoare albă. squarrosa (lipici). mlaştinoase. Se recunoaşte după florile albe murdar şi fructul o bacă sferică. închisa complet în calciul acrescent. Corola este campanulat tubuloasă. se recunoaşte după frunzele lungpedunculate şi cu baza adânc cordată. Caliciul este gamosepal._p). 207 . pentamere. cu vinişoare violete. sylvatica. Echium vulgare (iarba şarpelui). S. persistent. Familia Solonaceae Cuprinde plante ierboase şi arbustive. are florile roşii-violacei şi creşte prin locuri umede. începând din zona de câmpie şi până în etajul subalpin. Fructul este o bacă sferică. zăvoaie şi stufărişuri. margini şi rarişti de pădure. arăţel).Solanum dulcamara: tufărişurilor. având nuculele cu ghimpi glohidiaţi (asemanatori unei ancore).504). de marimea unei cireşe. Creşte în staţiuni cu soluri fertile. lucioasă. Capsicum annuum (ardei). obişnuit actinomorfe:•^•K/cJc/(. cu 4 nucule netede. Prin tufărişuri. multe din ele fiind buruieni ruderale şi segetale. Atropa belladonna – mătrăguna (Fig. întregi sau sedate. rar actinomorfe.S. având frunze alungit ovate sau eliptice şi flori solitare.. iar pentru industria tutunului . cordatum (brustur negru). liane sau epifite. foarte otravitoare. marginea pădurilor din silvostepă. nestipelate şi dispuse altern. poate atinge o înălţime de până la 2 m. întâlnindu-se în subzona stejarului şi a fagului. S. rossicum.iarba lui Tatin. Genul Anchusa are numeroase specii.lăsniciorul (Fig. M. tătăneasa (Fig. tuberosum se recunoaşte după frunzele inferioare îngustate în peţiol. În acelagi scop se mai cultivă: Lycopersicum esculentum (roşii).506).505). iar gineceul este superior şi bicarpelar. iar fructul apocarpoid. Fructul poate fi bacă sau capsulă. cum ar fi: nicotina. creşte prin pădurile umbroase din regiunea montană. cu pediceli glandulos pubescenţi. scorpioides se întâlneşte frecvent prin locuri umede. albastre-azurii şi este o buruiană frecventă în pajişti şi pe prundişuri. Reprezentanţii acestui ordin au flori gamopetale. Androceul se reduce de la 5 la 4 şi 2 stamine. melongena (vinete). zigomorfe. Physalis alkekengi . are florile zigomorfe. cu flori solitare sau grupate în cime. rotată. hioscianina etc. La noi cresc 7 genuri si 13 specii de Solonaceae spontane. roşie portocalie.păpălău (Fig. M. cu florile roşii. prin zăvoaie şi stufărişuri. Corola. officinale . se întâlneşte prin poienile pădurilor de silvostepă şi în tufarişuri. liziere şi în locuri ruderale se întâlneşte Cynoglossum officinale (limba câinelui. creşte prin tufărişuri. Solanum nigrum (irna) este o buruiană frecventă în culturi de 1-diagramă praşitoare şi prin locuri rude rale. S. la început verde şi apoi neagră. la exterior brun-violetă sau brun-roşcată.^AK"lG/c. creşte ca liană la marginea Fig. reavân jilave până la jilav-umede. tuberosum (cartof) şi S. rar lemnoase. Din genul Lappula cităm numai specia L. rar câte doua la un loc. caracterizate prin faptul că tubul corolei este prevăzut cu 5 fornice în formă de invaginaţiuni. S. Genul Solanum are flori rotate. în păduri. de asemenea. sunt frecvent cultivate în scop alimentar. la interior murdar brună. până la murdar galbenă. E. lucitoare. Genul Myosotis (nu mă uita) este bogat în specii. Este o specie caracteristică pentru făgetele carpatine.

în special în făgetele de pe surducuri. 2. 3-fruct. în special în pădurile montane. Prin floare. este un arbust spinos.306.Fig. C-ramură fructiferă diagramă.Fig. B-secţ longit..307. de semiumbră. prin locuri umede. iar fructul este o bacă elipsoidală. 1-Scopolia carnioloca: A-fruct. 7-fruct spinoasă Mătrăguna creşte în păduri umbroase. 5fructiferă nespinoasă. indicatoare de acumulări de nitraţi. margini şi tăieturi de pădure. este o plantă toxică care creşte în pădurile montane.mutulică (Fig. D-fruct.1).2). cu utilizpri medicinale. Physalis alkekengis: 1-planta cu flori..307. Scopolia carniolica . Lycium barbarum . C-gineceu secţ. Verbascum: 2Lycium barbarum: A-caliciu mărit.305. Test de autoevaluare 208 . Scrophulariaceae: 1-floare. fiind o specie. E-sămânţă Fig.307. cu flori roşietice sau roze.cătina de garduri (Fig. Datura stramonium (ciumăfaia) şi Hyosciamus niger (măselăriţa). B-ramură diagramă. pe soluri bogate. roşie. ruderal.308. sunt specii nitrofile. Veronica: 6-floare. cu fruct fructe. Fig. Linaria: 4-floare în secţ. B-caliciu deschis. Atropa belladonna: A-ramură cu flori şi A-ramură fructiferă.

C-capsula. Caracterizaţi familia Boraginaceae. creşte în paăurile de foioase. iarbă neagră (Fig. Gineceul bicarpelar. D-sămânţă Uneori baza tubului corolei se prelungeşte într-un pinten (Linaria).309. E-sămânţă Fig. cităm: Verbascum nigrum (lumânărica peştilor). pe soluri cu troficitate ridicată. Descrieţi familia Solonaceae. B-secţ prin gineceu. vegetând prin parchete şi rarişti de pădure. La Verbascum corola este radiară. Fructul este capsulă sau bacă.coada mielului (Fig. 308). zigomorfia fiind dată de staminele inegale (Fig.1. phoeniceum . încât formula florală se prezintă astfel: +K ^ ^ [C ^ 5 ^A^^ G (^. cu florile galbene şi filamentele staminelor purpurii. rinantosidă etc. nearipata. are flori violete până la feruginoase. 4 la Digitalis. 310. Scrofulariaceele cu 4 stamine şi frunze opuse se întâlnesc frecvent în covorul ierbaceu a1 pădurilor. Familia Scrophulariaceae Se distinge de Solonaceae prin lipsa fasciculelor bicolaterale şi prin dispunerea celor două carpele pe direcţia axului median al florii. Prin floare. iar corola florilor are culoare brun-verzuie sau măsliniu-verzuie.bubernic. Tulpina este 4unghiulară. B-rădăcină şi frunze bazale. sincarp. D-fruct. Androceul este alcătuit din 5 stamine la Verbascum.309. jilav-umede. V. crescând prin luminişuri şi păduri termofile de cvercinee. Ce stiţi despre familia Oleaceae. 209 . Vesbascum phoeniceum: A-secţ.Descrieţi familia Caprifoliaceae. scutelarină.) şi saponine. are fiecare lojă câte două ovule anatrope.1). Digitalis grandiflora: A-secţ prin floare. Dintre scrofulariaceele cu frunze alterne. în zăvoaie şi tăieturi de pădure. pe văile umede. cu placentaţie parietală sau axilară. Scrofulariaceele conţin glicozide (digitalină.l). Fig. Prin ovar. 309. Scrophularia şi 2 la Veronica. Scrophularia nodosa . întotdeauna zigomorfă.C-secţ.2.

scopolii . B-secţ. stricta (silur). albastre-violacei. iar D. lung peţiolate şi flori mari. S. Dintre acestea menţionăm: E. E. Digitalis grandiflora . cu o inflorescenţă spiciformă şi flori mari. cu soluri afânate. începând din zona colinară şi până în cea montană. creşte în făgetele colinare şi montane.31o.degetar galben (Fig. abundentă în tufărişuri. M. lanata (degeţel lanat). plăcut mirositoare. Se întâlneşte în toate pădurile umbroase.2. Bsecţ. cu frunze mari. vernalis (iarbă neagră). începând din zona colinară şi până în etajul subalpin. Paulownia tomentosa (Fig.1. margini de pîdure şi pajişti în întreaga ţara. poieni şi fâneţele umede montane. Florile sunt brun-roşietice. este singura specie arborescentă introdusă la noi în scop ornamental.Fig.310. tăieturi de pădure. salisburgensis.1). 210 . cu tulpina în partea superioară lanată şi florile albe-galbui.2).2). cu florile galbene şi tulpina glandulos păroasă. rarişti şi tăieturi de pădure. galbene-sulfurii. Specia apare frecvent în tufărişuri. are tulpina pubescentă în partea inferioară şi glandulos păroasă în rest.310. bihariense (sor cu frate). 311. Prin turbării şi mlaştini. frecventă în tufărişuri.brânca porcului (fig. este specific pădurilor termofile şi tufarişurilor sudice. Prin tulpină Fig. Genul Melampyrum cuprinde numai specii semiparazite. creşte Pedicularis sceptrum carolinum (Darie). Genul Euphrasia are mai multe specii la noi şi sănt semiparazite. Prin tulpină S. Scrophularia nodosa: A-secţ prin floare. umede. iar pe stâncîriile calcaroase din regiunea montană se întâlneşte E. iar cele superioare azurii. are florile galbene aurii şi bracteile inferioare asemănătoare cu frunzele tulpinale.309. rostkoviana.este frecvent în păduri. Scrophularia scopolii: A-corolă întinsă.

1-Veronica Montana. fiind răspândite pe soluri acide. pe soluri cu troficitate mijiocie.Paulownia tomentosa: Afruct. maritime. Familia Bignoniaceae Grupează specii lemnoase exotice.3) este o specie de talie mai înaltă. media. iar fructele sunt capsule. din care sunt introduse la noi.311. tinoave. Genul Rhinanthus (clocotici). fiind bogat în specii. parazitând pe rădăcinile de Alnus. solziforme. dispuse în raceme dese. 2Veronica chamaedrys: A-fruct 3Veronica urticifolia Familia Lentibulariaceae Cuprinde specii ierboase. tufărişuri. cu troficitate scăzută şi humus de tip moder. cu solzi distanţaţi. Lathraea squamaria . parazite pe rădăcinile fanerogamelor. Carpinus.2) se recunoaşte după tulpina cu două şiruri de peri şi este frecventă în pajişti. P.Fig. liziere. în scop ornamental câteva specii ale genului Catalpa şi liana Tecoma radicans (trâmbiţa piticilor).311. sylvaticum (ciormoiag) se recunoaşte după corola galbenă -aurie. cu corolă palid rozacee sau palid albăstruie. acide până la moderat acide şi reavan-jilave până la jilavumede.311. umbroase. albi şi tulpină aeriana de culoare alba. officinalis (ventrilică) are tulpina păroasă de jur împrejur şi capsula alungită.311. Pinguicula vulgaris (foaie grasă) are talie mică şi se întâlneşte în pajiştile montane. acoperit de soizi groşi. 2-Lathraea squamaria: A-secţ. 211 . 311. tetramere. Utricularia vulgaris (otrăţel) creşte în ape liniştite şi are frunzele submerse. cărnoasă.şoplrliţa de munte. V. margini de păduri. tenuiflora). Longit. P. Prin floare Fig. Familia are un singur gen: Orobanche (lupoaie). unilaterale. Este o specie. (Fig. Speciile acestei familii sunt răspândite în pajişti (Plantago major. Ordinul Lamiales M. numai specii semiparazite.muma pădurii (Fig. Coryllus etc. chamaedrys -stejărel (Fig. Preferă păduri umede. Florile sunt bisexuate şi unisexuate. Florile de culoare alb-roziu. groasă. Familia Plantaginaceae Reuneşte specii cu frunzele bazale în rozetă şi inflorescenţe spiciforme. montană . cu 22 specii la noi. poieni. V. are. Creşte prin păduri.2) este parazită. 1. Genul Veronica (şopârliţa) are corola cu limbul rotat. urticifolia – iarba şarpelui (Fig. V. având un rizom ramificat. mai latî decât lungă şi este caracteristică pădurilor din etajul montan. Familia Orobanchaceae Cuprinde specii lipsite de clorofilă. P. craracteristică pentru făgetele de amestec şi molidiguri. terenuri nisipoase (P.310. ce creşte în pădurile din zona montană. de culoare galbenă dau brunie. Fagus. 4laciniat şi androceu din 2 stamine.indica) sau sărăturoase (P.1) se recunoaşte după capsula comprimată. îngust sedate. de preferinţă pe soluri acide. prevăzute cu vezicule mici. insectivore. cu frunzele reduse. lanceolata). de asmenea. V.

314). Din cele 123 de specii şi 32 de genuri de lamiacee existente în flora noastră menţionam doar câteva specii nemorale. ' La genurile Ajuga. pe soluri cu troficitate moderată până la foarte ridicată. Verbena officinalis (sporici) este o buruiană ce apare la noi în pajişti. hispide şi glandulos păroase în partea superioară. bisexuate. cinsteţ (Fig. grupate în 2-8 verticile distanţate. Florile roşii. Salvia glutinosa . Stachys sylvatica . Se întâlneşte frecvent în păduri şi tufărişuri. sunt scurt pedicelate.^[C/r ^A? ^.jale cleioasă.configuraţie caracteristică: 'l° K/. nestipelate. iar altul posterior. androceul este didinam. prevăzute în dreptul muchiilor cu colenchim angular. V. iar florile pentamere. Lamium galeobdolon . Teucriurm. care la maturitate devin tetrachene. în vârf cu antera. întregi sau lobate. uneori redus la 2 stamine ca la diagramă Salvia. galbene. Funcţionează după principiul pârghiei. Lamium galeobdolon: 1. labiul superior lipseşte sau este redus. tot liber şi fixat în treimea superioară a corolei. Florile sunt mari.Se înrudeşte cu ord. Specia este frecventă în pădurile din zona colinară şi montană. lung şi curbat. slab acide până la neutre şi jilav-umede. unul anterior. reavăn-jilave până la jilav-umede. 212 . plăcut mirositoare. situat sub labiul superior. încă de la înflorire este împărţit în 4 loji.312. mai frecvent răspândite în ţinuturile calde. 313) are tulpini înalte până la 120 cm.urzică moartă galbena (Fig. cu frunze nestipelate. moderat acide până la neutre. unde filamentul staminei are 2 braţe inegale. hybrida (verbenă) şi Vitex agnus-castus (mielărea) sunt cultivate în scop ornamental. sunt simple. Prin avortarea unei stamina. Lamiaceele au peri secretori de uleiuri volatile. Gineceul bicarpelar.bălbisă (Fig. ovat cordate şi crenat serate.312) este una din cele mai comune specii în subzona fagului şi molidului. liziere şi prin locuri ruderale. opuse. cu tulpina în partea superioară glandulos-cleioasă şi frunzele cordat hastate. rar unisexuate. favorizându-i mişcarea. mai scurt şi lăţit. Frunzele opuse. Scrophulariales prin structura organelor vegetative şi a florii. Familia Verbenaceae Reuneşte specii de plante ierboase. arbustive şi arborescente. au o Fig. pe soluri cu troficitate ridicată. formând faciesuri. Familia Lamiaceae (Labiatae) În flora noastră are numeroase genuri şi specii de plante ierbose care se recunosc după tulpinile: tetramuchiate..p] G/^ ^.

315) se recunoaşte după tulpina hispidă. aromatic.4-caliciu Meltis me1issophyllum . pubescens (zebră) are corols purpurie. Fig. în lungul pâraielor de munte. alimentar amintim: Layandula angustifolia (levănţica). abundă în parcehete şi pe văile din păduri. de cu1oare albastră violacee.316. 213 . Ocium basilicum (busuioc ). cu baza atenuată şi flori mari cu corolă tubuloasă. Satureja hortensis (cimbru). în parchete.dumbravnic (Fig. Dintre lamiaceele cultivate în scop medicinal. Gura lupului se întîlneşte în pădurile de foioase şi este caracteristică silvostepei. se întâlnesc buruienişuri nitrofile formate de Ballota nigra (cătuşe. urzică moartă). 2-frunză. Rosmarinus officinalis (rosmarin). Melitis melissophyllum Fig.Fig. cu tulpina umflată sub noduri şi corola galbenă. G. Galeopsis speciosa (cânepiţa). r o z ă s a u a l b ă . iar florile sunt dispuse în raceme unilaterale.gura lupului (Fig.3-floare. 316) are tulpina în partea superioară glandulos păroasă şi frunzele ovate. Stachys sylvatica: a-floare Fig. Glechoma hedereacea (sâlnic) este prezentă în toate formaţiunile forestiere şi prezintă frunze cu marginea crenată. Scutellaria altissima . bilabiată.315. cu baza trunchiată sau cordată.313. În liziere şi pe marginea pădurilor din regiunea de câmpie şi deluroasă. cu frunze peţiolate. Salvia splendens (salvie roşie). creşte Prunella vulgaris (busuiocul de camp) şi P. grandiflora (iarba neagră). fiind răspândit pe marginea pădurilor. Scutellaria altissima S e întâlneşte în subzona stejarului şi a fagului.314. de culoare p u r p u ri e . Salvia glutinosa: 1-porţiune de tulpină floriferă. Prin tufarişuri. acuminate. Mentha piperita (mentă). ovate. iar florile au corola albastră violetă. marginea pădurilor şi pe malul apelor.

foarte mare şi bogată în specii. 214 . tropicali. actinomorfe şi zigomorfe. în vârf cu 5(3) dinţi. pilniată şi ligulată. alcătuind o inflorescenţă condensată. 318). numită calatidiu (Fig. Corola tubuloasă are o simetrie actinomorfă iar cea bilabiată aste zigomorfă. Corola ligulată are numai baza scurf tububasă. cu filamentele libere. cu laticifere şi frunze simple. Genul Campanula are mai multe specii la noi: C. patula. Gineceul este tricarpelar la Campanulaceae şi bicarpelar la Lobeliaceae. populează stâncăriile montane şi alpine etc. cu flori zigomorfe şi ovar bicarpelar. cu corola în formă de clopot. cu infloresecenţle laxe sau condensate ca la asteracee.Ordinul Campanulales Reuneşte plante ierboase şi unii reprezentanţi lemnoşi. formând un tub ăn jurul stilului.317. florile cu laciniile concrescute la vârf. răspândită în pădurile colinare şi montane. tetramerum (puşca dracului) este o specie endemică. sunt bisexuate. indicând numărul la Arctium. 5-6. 2-capitul la Matricaria. iar restul Asteraceae: 1-calatidiu cu flori tubuloase este lăţit ca un limb. C. răspândiţi în zona tropicală. Acesta este protejat la exterior de unul sau mai mlute rinduri de bractei. Gineceul este bicarpelar. Familia Campanulaceae Cuprinde plante ierboase. Familia Lobeliaceae Are reprezentanţi ierboşi şi lemnoşi. Caliciul este redus şI greu de distins. corimb (Achillea).petalelor unite.clopoţei (Fig. având o buză superioară redusă la 2 Fig. gamopetale. C. alpina. capital (Leonto podium). 7. Florile pentamere: ^-K/r )C/K )Ai. favorizând diseminarea prin vânt. nestipelate. 1-diagramă Ph. sibirica cresc în pajişti. reunite într-o inflorescenţă Fig. Genul Phyteuma (cărbune) are. apar în pădurile de foioase. iar ovarul inferior.floare tubuloasă. Inflorescenţe şi flori la dinţi şi una inferioară alcatuită din 5 petale unite. Ordinul Asterales Cuprinde numai familia Asteraceae. Florile sesile sunt dispuse într-un număr mare pe un receptacul lăţit sau bombat. persicifolia.G/-yx şi prezintă adaptări variate. inferior şi prevăzut cu un stil bifurcat în două stigmate. care la maturitate alcătuieşte papusul. spic (Cichorium). care alcătuiesc involucrul. Calatidiile pot fi solitare sau grupate în inflorescenţe de tip racem.318. înconjurată de un involucru. Fructul este o capsulă. trachelium. carpatica. La noi se cultivă în scop ornamental unele specii de Lobelia. rar arbuşti mici. spre deosebire de Campanula. Corola este alcătuită din 5 petale unite în diferite moduri şi poate fi: tubuloasă. abietina . 3floare ligulată. C. labiată. sub forma unei creste cu 5 dinţi sau transformat în peri. Androceul are 5 stamine. Florile sunt pentamere. fixate de floare tubuloasă cu bractee(paietă) tubul corolei şi anterele concrescute (sinanterie). C. legate de polenizarea entomofilă. C. C. Florile actinomorfe şi zigomorfe. 317) este răsptndită în amestecuri de fag cu raşinoase. molidişuri şi jnepenişuri. Campanula abientina: ompactă. dar prin avortare devin unisexuate sau sterile. alterne. sesil sau susţinut de un rostru.

rezine. astfel. (Fig. fuchsii . Fig. cauciuc.320. alcaloizi.captalan.Fushsii:1floare.000 de specii.Formula florală este: Fructul este o achenă. 3-diagramă Fig. taraxacină etc. lat ovate. fosilile fiind cunoscute din Terţiar. 2-fruct cu papus. glicozide. pe fundul văilor. Petasites hybridus . dorio. prin făgete. sunt buruieni frecvente în liziere. uleiur eterice. unisexuat femele iar 4-Lactuca serriola cele din centrul calatidiului bisexuate. humus de tip mull sau mull-moder. bogate în ulei şi aleuronă. Familia Asteraceae Pe baza unui grup de caractere.cruciuliţă parviflora. o floare.319). slab acide până la neutre.000 de genuri cu aproximativ 20.319. devenind abundentă pe văile montane şi în tăieturile de pădure. cu sau fără papus. încât inflorescenţele sunt numite în general antodii. dar produc uleiuri eterice. în virf cu 3 dinţişori care indică numărul petalelor concrescute. pe malul pâraielor. 3. molidişuri.221. vernalis (spălăcioasă). iar seminţele sunt lipsite de endosperm. cu florile radiare. Adesea florile marginale ale calatidiului sunt ligulate. având florile ligulate galbene. diferit colorate iar cele din interior tubuloase. prezintă o tulpină viguroasă şi frunzele bazale mari. răspândite pe tot globul. brădete. S. uneori considerate ca familii. reavan-jilave până la jilav-umede. Ea se situiează în vârful arborelui filogenetic al clasei Magnoliatae şi este relativ tânără. simulând.). Creşte în zona colinară şi montană. pe aluviunile râurilor. Senecio nemorensis ssp. Petasites hybridus: a-floare femelă Fig. Nu toate genurile familiei au antodii cu flori ligulate. Familia Astersceae cuprinde circa l. La asteracee fasciculele conducătoare sunt de tip bicolateral. amestecuri. iar la unele se găsesc vase laticifere articulate. În organele vegetative nu au laticifere. Latexul conţine substanţe amare (absintină. brusture (Fig. pârloage şi locuri ruderale. vulgaris (cruciuliţă) şi S. iar cele tulpinale elpitice până la lat lanceolate şi inflorescenţa un corimb compus. creşte în staţiunile cu soluri care au troficitate ridicată. S. pe văile montane. sub formă de populaţii relativ compacte.320) este frecvent şi abundent formând fitocenoze. 1-Erigeron Canadensis.Tripleurospermum inodorum. 2-Galinsoga Senecio nemorensis ssp. un polizaharid. atenuate în peţ'iolul aripat. pepinere. margini de păduri. Este o specie care se întâlneşte începând din zona colinară şi în toată zona montană. Subfamilia Asteroideae Grupează specii la care calatidiile sunt alcătuite din flori tubuloase şi ligulate sau numai din flori tubuloase. galbene. este împărţită în 2 subfamilii. Multe asteracee depozitează ca substanţă de rezervă inulina. Tulpina la înflorire (prin martie-aprilie) are o 215 .

Genul Arctium (brusture) are mai multe specii ruderale (A. fâneţe. parchete (C. 322. pe margini de pădure. C. Chrysanthemum leucanthemum (margareta). tăieturi de pădure. este frecventă în pajişti. C. creşte pe rupturi şi râpe. A. vulgare .ciulin (Fig. pe marginea pădurilor. rarişti şi tăieturi de padure. frunze mari. Solidago virgaurea (splinuţa). crispus. 321. şi în parchete. millefolium (codiţa şoricelului). E. are o tulpină înaltă până la 2 m.a.pălămida. Genul Achillea este reprezentat prin mai multe specii.1.căpşunic etc.busuioc sălbatic (Fig. eliptice. iar mai frecvente în pajişti. Antodiile la exemplare hermafrodite sunt dispuse în racem. iar florile sunt tubuloase. Cichorium intzbus: A-frunză inferioară. Creşte prin locuri umede. de până la 6 cm în diametru. cu florile galbene. iar din cele mai frecvente cităm: A. Inula helenium (iarbă mare). Galinsoga parviflora . tomentosum). creşte prin tufărişuri şi păduri. A. Bfloare ligulată. iar cele tulpinale sunt sesile. rotundifolium. canadensis . zăvoaie şi este medicinală. Tussilago farfara (podbal).5). la vârf cu o coronulă. iar florile ligulate numeroase. lat ovate.2) abundă ca buruiană în culturi. cu florile ligulate de culoare albă. caracteristică pentru molidişele carpatine şi endemism al Carpaţilor. acanthoides . Ch. Genul Cirsium are numeroase specii. de 5-7 cm în diametru dispuse într-o inflorescenţă corimboasă. 1-Carduus acanthoides. Achenele au un papus alb murdar. acoperită de scvame. malul pâraielor. se recunoaşte după frunzele bazale orbiculare. Genul Carduus are numeroase specii. de culoare roşiatică. cordate.1) este o specie nitrofilă ce abundă în lizierele.2 ). locuri ruderale. Telekia speciosa (brusture galben) se recunoaşte după antodiile mari. începând din regiunea de câmpie şi până în zona alpină. 321. locuri ruderale.321. La exemplarele numai cu flori femele. C-achenă 216 . cu florile ligulate de culoare albă. lung peţiolate şi antodiul mare.323. pepiniere.scai. tăieturile de padure şi prin locurile ruderale din regiunea de câmpie şi colinară. Frunzele sunt mari.322.). nutans . distans ş. Erigeron annuus (steluţe) este o buruiană frecventă pe margini de pădure. neuniforme şi cordate la bază. pe văile montane. văi montane. Antodiile sunt mari. Creşte abundent la marginea pădurilor. iar în zăvoaie şi tăieturi de pădure. lungi şi înguste. C.bătrâniş (Fig. cu florile ligulate de culoare galbenă şi achenele glabre. arvense .romaniţă nemirositoare (Fig. acestea sunt tubuloase. lappa. margini şi tăieturi de pădure. formând buruienişuri. În aceleaşi condiţii creşte şi Tripleurosprrmum inodorum . Fig. de 5-6 cm în diametru. C. atenuate în peţiol lung. personata etc. raspândite prin culture. 2-Carduus nutans: a-achenă Fig. sunt: C. văi umede. filiforme. care apar. abundă Eupatorium cannabinum (cânepa codrului) şi se recunoaşte după frunzele palmat-compuse şi inflorescenţele roze.înălţime de până la 40 cm şi este groasă.

Specia este endemica. zigomorfe. tufărişuri. murorum creşte în toate pădurile montane. specie ce creşte numai pe muntele Pietrosul Broştenilor. În stejărete se întâlneşte Lactuca quercina. tăieturi de pădure. sunt răspindite în toate formaţiunile forestiere. serriola (321.cicoarea (Fig. Lapsana communis (zgrăbunţica) şi Mycelis muralis (susai de pădure). dar se întâlneşte şi în jnepenişuri. începând din zona făgetelor colinare şi până în etajul subalpin. tufărişuri. Hieracium transsilvanicum (vulturica) este o specie caracteristică pentru molidişurile carpatice. cu florile purpurii sau portocalii.creşte în ppdurile umbroase. mai ales în făgete şi gorunete. cu frunzele runcinat penat sectate şi scapul solitar. iar Bellis perennis (bănuţi) este frecvent în poieni şi pajişti. H. Leontodon autumnalis (capul călugărului) este comun în pajişti. în general buruieni. iar comune prin liziere. în partea numită Pietrosul Bogolin” pe stâncării de şisturi cristaline. Aposeris foetida .crestată (Fig. oleraceus (susai) apar ca buruieni în terenuri cultivate şi ruderale. floarea de colţ) creşte pe stâncării şi este ocrotită ca "monument al naturii". pe malul apelor. în vârf cu 5 dinţişori.Centaurea (pesmă) este bogată în specii. sunt: A. sunt frecvente în pajişti. 324. iar în tufărişurile din silvostepă L. pe soluri cu troficitate mijlocie până la foarte ridicată. poieni şi margini de pădure. S. terminal cu un antodiu ce are florile ligulate de culoare galbenă . Genul Hieracium este cel mai bogat în specii şi are numeroşi hibrizi. se întâlneşte în fâneţe. asper. iar organele vegetative conţin laticifere articulate. absinthium (pelin alb) şi A.1). 325). aurantiacum (ruşuliţă). Genul Artemisia (pelin) are multe specii.4). liziere. Hieracium levitomentosum (Pietrosia levitomentosa) (Fig. Subfamilia Cichorideae Reuneşte reprezentanţi la care calatidiile sunt alcătuite numai din flori ligulate. Cichorium intybus . 323) şi Taraxacum officinale (păpădie). Hieracium rojorâtense (fig.2) este o specie calcofilă şi endemică pentru Carpaţii Orientali. neutre până la moderat acide. 217 . vulgaris (pelin negru). iar H. iar Sonchus arvensis. reavene până la reavan jilave.324. S. Leontopodium alpinum (albumiţa.

Aposeris foetida: a-achenă foliolă involucrală. Tagetes sp. ramificate monopodial.embrionul are un singur cotiledon. cu fascicule bicolaterale închise. . cu rădăcina primară (provenită din radicula embrionului) înlocuită de rădăcini adventive. B-fruct cu papus. Cfloare. cităm: Helianthus annuus (floarea soarelui). 1-Hieracium levitomentosum: A. cu nervaţiune paralelă sau arcuată. Lactuca sativa (salată). Test de autoevaluare Prezentaţi şi descrieţi speciile din familia Scrophulariaceae. deseori fasciculate. . medicinal şi ornamental. .sunt predominant plante ierboase (excepţie palmierii). 218 . Dahlia varisbilis (dalii). Cosmos sp. trimere şi frecvent haploclamide (cu perigon). .324. CLASA LILIATAE (MONOCOTYLEDONATAE) Cuprinde plante ce se deosebesc de reprezentanţii clasei Magnoliatae prin urmatoarele caractere: . Chrysanthemum indicum (crizanteme). iar îngroşarea se realizează rar prin meristeme secundare. având teaca dezvoltată.a.m. Gerbera ş.frunzele sunt simple. 2-Hieracium pojorâtense A-foliolă involucrală Dintre asteraceele cultivate în scop alimentar. Caracterizaţi şi prezentaţi speciile din familia Lamiaceae.Fig. Calendula officinalis (filimica). Enumeraţi speciile de Asteraceae învăţate. Zinnia eIegans (cârciumărese).325.Fig. Prezentaţi caracterele generale ale familia Asteraceae.florile sunt mici.cilindrul central este adesea atactostel.

pe baza caracterelor evolutive. liniare. lacuri. 4-fruct. Fructele sunt folicule polisperme sau achene monosperme. iar cele aeriene sunt lung pediculate. Sagittaria sagittifolia (săgeata apei) are frunzele submerse sesile. cu 3 sepale ovate. Liliidae şi Arecidae. Clasa Liliatae. Din cele 6 genuri.327. cu limbul sagitat. Familia Butomaceae Cuprinde plante acvatice şi palustre. sunt argumente care sugerează înrudirea cu ord. Alisma plantago-aquatica: 1. 3-floare. Nymphaeales. Ordinul Alismales cuprinde specii ierboase.2-plantă. lat liniare. la noi se întâlneşte numai Butomus umbellatus (roşăţea). Inflorescenţa are dimensiuni mari şi este paniculată. trimere. 326) care are frunzele inferioare sesile. lanceolate sau spatulate. seminţele exalbuminate. natante. cu gineceul polimer având carpelele sispuse în spirală. iar ovarul din 6 carpele.Hydrocharis morsus-ranae Familia Alismaceae Cuprinde nuimi specii acvatice. Androceul este alcătuit din 9 sau mai multe stamine. Creşte pe malul râurilor. Subclasa Alismidae Grupează plante acvtice şi palustre ale căror flori au un număr mare de carpele apocarpe sau pseudosincarpe ca şi la Polycarpicae. prin şanţuri şi mlaştini. Alisma plantago-aquatica .326. Fig. verzi şi 3 petale alb sau palid roze. Florile sunt trimere. se împarte în 3 subclase: Alismidae. 219 .limbarişa (Fig. numeroase de la unii reprezentanţi. bisexuate. acvatice. iar cele aeriene sunt lung peţiolate.Caracterele enumerate. cu circa 9 specii existente în flora globului. Androceul are 5 stamine. care creşte prin ape stagnante. cu limbul mare. 5-diagramă Fig. cu frunze heteromorfe şi flori trimere. ovat şi baza corodată. cu flori actinomorfe. de 2 ori mai lungi decât pistilele. lin curgătoare şi stufărişuri. hemiciclia şi carpelele apocarpe. Frucul este compus din 6 folicule care se deschid prin sutura ventrală. cu gineceul apocarp şi fructul o achenă.

submersă şi prezintă frunze reniforme. liniare sau lanceolate şi florile bisexuate. natans (limba apei) are frunzele submerse liniare. 328. Fig. Se recunoaşte uşor după frunzele plane. 327). Potamogeton crispus (broscăriţa). Valisneria spiralis (sârmuliţă) are frunzele liniare. Subclasa Liliidae Reprezentanţii acestei subclase vegetează în staţiuni variate şi pe diferite tipuri de soluri. absorbante şi flori mici. 220 . cel mai adesea. formând fitocenoze întinse. cu nuanţe roşiatice sau violacee. cu troficitate foarte ridicată. este dioică. lung peţiolate. iar gineceul sincarp şi seminţele au endospermul dezvoltat. cu numeroase specii. este o specie stoloniferă. Fructul este o capsulă sau bacă. unisexual monoice. Ambele specii sunt frecvente în lacuri. tubercul). adesea apetale.. cu perigonul petaloid. Hydrocharis morsus-ranae .\ .iarba broaştei (Fig. zegrasul). cele tulpinale cu o teacă alungită. leurdă). este o specie cu miros puternic de usturoi care creşte în pădurile umbroase din zona colinară şi până în făgetele montane. crescând prin balţi şi ape lin curgătoare. este submersă şi dioică. Dupfă fecundare. cu frunzele alterne şi flori actinomorfe.^. actinomorfe. verde gălbui. rolul de asimilaţie fiind îndeplinit de tulpinile metamorfozate (filocladiile de Asparagus. coriacei.^. Ordinul Liliales Grupează plante ierboase. lalea pestriţă (Fig. eliptice sau ovate. cu frunze reniforme.bibilica. iar fructul. sincarp. Allium ursinum (usturoi de pădure. numiţi turioni care asigură înmulţirea vegetativă. dispuse pe două cicluri. Din familia Najadaceae. Alcătuieşte fitocenoze în bălţi şi apele lin curgătoare. Florile.^. creşte Fritilaria meleagris . La unii reprezentanţi fruzele sunt reduse. pe soluri bogate în humus. sunt pentaciclice. pe margini ondulat crispateşi mărunt dinţate. Familia Zosteraceae cuprinde tot plante submerse. semicilindrice şi frunzele natante mari. Florile au un perigom lat campanulat. bisexuate şi grupate în spice terminale. frecvent geofite (cu bulb. Ruscus). slab acidofile până la neutre reavăn-jilave până la jilav-umede. iar fructul o achenă sau poliachenă multiplă. având frunzele întregi. se recunoaşte după frunzele lanceolate. cu frunze întregi. Androceul este alcătuit din 6 stamine. sincarp.G/.Ordinul Hydrocharitales Cuprinde numai familia Hydrocharitaceae cu reprezentanţi acvatici (hidrofili) la care florile sunt unisexuate. bălţi şi prin apele lin curgătoare.Potamogeton. cu perigon sepaloid şi ovar inferior. plutitoare. răspândită în apele sărate şi salmastre. rar arbuşti (în zonele tropicale) sau liane. iar tulpina este înaltă până la 150 cm. cu perigon petaloid. Familia Liliaceae Cuprinde specii ierboase. amintim pe Najas marina (inariţa de mare). plutitoare şi flori albe. Fructul este o bacă multisperma. pedunculul florii femele se retractă ca un arc şi maturarea fructului baciform are loc pe fundul apei. Familia Potamogetonaceae Are un singur gen . Elodea canadensis (ciuma apelor). Florile sunt nude. este o bacă. Ordinul Potamogetonatales Grupează plante ierboase submerse. provenită din concreşterea tecii celor doua frunze. rizom. pe tipul trei: ^P.)A. În pădurile de luncă şi prin pajiştile umede. trimere. mai rar diferenţait în caliciu şi corolă. ciclice. tricarpelar. Spre toamnă formează muguri de iernare. În unele lacuri litorale (Sinoe) şi la ţărmul mării se întâlneşte Zostera marina (iarba de mare./. superior. având frunzele liniare şi flori unisexual monoice. Este o specie care creşte în pădurile din Dobrogea şi silvostepa sudică a Moldovei. Nectaroscordium dioscorides are frunzele liniare. natantă. din 6 tepale şi gineceu tricarpelar. Ovarul este apocarp. bisexuate. iar P. trimere.

330. Fig. verticillatum (Fig. moderat acidifile.reavan-jilave până la jilav-umede şi se recunoaşte după frunzele liniare.330. axul terminându-se cu o floare tetrameră şi fructul o bacă neagră. recunoscându-se după tulpina şi nervurile frunzelor pe dos scurt pubescente (Fig. 330.1) seâ recunoaşte după cele 4 frunze dispuse în verticil.l). P. în staţiuni cu troficitate scazută până la ridicată.329. pe un fond purpuriu. moderat acide până la neutre. Allium ursinum: 1-diagramă Fig.329). Planta este ocrotită ca "monument al naturii”. gorunete şi stejărete termofile. Paris quadrifolia . reavăn-jilave până la jilav-umede. 331. dar frunzele sunt opuse. având frunze alterne şi foliolele perigoniale alungit eliptice. în staţiuni cu troficitate mijlocie până la ridicată. Genul Polygonatum (pecetea lui Solomon) are rizomi groşi.2) este răspândit în pădurile montane. Fig. 2-Polzgonatum verticillatum 221 . cu pete brunii şi albe. Fritillaria meleagris Prin stejăretele din silvostepă se întâlneşte F. latifolium este o specie frecventă în pădurile de şleau. dispuse în verticil. pătate în formă de şah. articulari. P. montana. pe care se văd urmele cicatricilor tulpinilor florifere din anii trecuţi.328. asemănătoare cu precedenta. 1-Polygonatum latifolium: a-fruct.dalac (Fig. Creşte prin păduri.

333. Scilla bifolia Fig.Fig. 333. plantă toxică.2 Erythronium dens-canis Maianthemum bifolium (lăcrămiţa) . în special în staţiunile cu soluri sărace în azot asimilabil şi se recunoaşte după rizomii subţiri şi tulpinile cu 2 rar 3 frunze cordate. Înfloreşte primavara de timpuriu şi are frunzele peţiolate.Fig. se întâlneşte Lilium martagon .2.333. se întâlneşte Veratrum album (ştirigoaie).crinul de pădure (Fig. iar R.Paris quadrifolia: aFig. este răspândită prin păduri. atenuate într-un spin ascuţit. rigide. Prin fîneţele şi tufărişurile montane. în cele de pe substrat calcaros se întâlneşte Ruscus aculeatus (ghimpe).332). bruniu pătate.1 Maianthemum bifolium Fig.1.331.măseaua ciutei (Fig. albe. dur. În pădurile din sudul ţării. Fig. Speciile de ghimpe sunt ocrotite.canis . sporadic. mirositoare. pe soluri cu troficitate ridicată. cu miros specific. Convallaria majalis (lăcrămioara) este răspândită în toate pădurile de foioase. se întâlneşte prin poieni. Erythronium dens . cât şi florile mici. 222 . răspândită în toate pădurile de foioase. punctate cu purpuriu închis.1 Lilium martagon fruct Scilla bifolia.331. cu ramurile cladodificate.331.1.2) este o specie vernală.332. grupate într-un racem terminal.333. rărituri şi păduri. fară spin şi creşte în aceleaşi condiţii. hypoglossum are cladodiile mai lăţite. Prin făgetele colinare şi montane. moderat acide până la neutre.2).viorea (Fig. roşiatice sau violacee. cu florile nutante roze. în special.

având 2 macule verzi. mai ales în regiunile tropicale. Genul Asparagus are mai multe specii la noi.334 1-Galanthus nivalis. tufărişuri şi pădurile din zona de câmpie (excepţie Dobrogea) şi până în etajul montan superior.ghiocel (Fig. având o tulpină lemnoasă. Cel mai comun este G. tenuifolius (umbra iepurelui. Narcisus stellaris (narcise. apare V. iar ovarul este 223 . ovate. În pădurile din sudul şi sud-vestui ţării se întâlneşte specia atlantico-mediteraneană Tamus communis (fluierătoare). A. agăţătoare. 3-diagramă. Genul Galanthus în flora noastră are 3 specii. coprine). nigrum. una la bază şi alta la vârful foliolei. sesile şi flori alb-gălbui. Ordinul Iridales Fig. verticillatus apare numai în pădurile şi tufărişurile din sudul ţării.Fig. Familia Dioscoraceae Grupează specii de liane. graecus (Fig.335. dispuşi etajat.plicatus. În pădurile de stejari termofili. flexuoasă şi ramificată. mai frecvent în sudul ţării.5. Cuprinde numai familia Iridaceae.2-G. 4-Leucajum vernum. creşte în locurile depresionare din zona montană şi este ocrotită în unele zone.aestivum Leucojum vernum are tulpini solitare. nivalis . iar A. de luncă. Genul Leucojum se deosebeşte de Fig.3) este o specie caracteristică numai masivului păduros BabadagCiucurova şi se recunoaşte după marginile tecii îndoite pe dos (vernaţie replicată). grupate în cime unipare. Tulipa gesneriana (lalea). A. ţepoase. este răspândit în stejaretele de luncă. plicatus (Fig. 334. cu floarea solitară. Iris: 1-floare. Clivia. aestivum (ghiocei bogaţi) . flori actinomorfe sau zigomorfe. 334. Unele liliacee sunt cultivate în scop alimentar şi ornamental: Allium cepa (ceapă). extracarpatice. concrescut la bază într-un tub. urcând până în etajul montan inferior (Fig. Narcisus. Familia Amarylidaceae Reprezentanţii acestei familii au flori asemănătoare cu cele de la Liliaceae dar au ovarul inferior şi fructul o capsulă falsă. sativum (usturoi).a. cu flori brune până la negru-purpuriu. Perigonul este petaloid. porum (praz). Galanthus prin faptuş că are bulbul cu mai multe serii de solzi.334. rar 2 sau 3 şi creşte în păduri umede. Polianthes ş. caracterizate prin frunze ensiforme. cu plante ierboase perene. Androceul este alcătuit din 5 stamine. A. cu flori solitare. înaltă până la 250 cm.2) este caracteristic pădurilor din silvostepa dobrogeană şi a Moldovei sudice. Lilium candidum (crin). L. În scop ornamental sunt cultivate mai multe genuri: Amaryllis.graecus. cu filocladiile grupate în verticile de câte 8-20. G. Creşte prin poieni.4). cu florile dioice. 334. G. 334. şi numai în partea superioară sau pe ramuri cu câte 1-5 filocladii subulate. apare frecvent în pădurile de foioase din regiunea de câmpie şi colinară. Aloe etc. Hyacinthus orientalis (zambilă). având nervaţiunea frunzei reticulată. o specie prevernală şi criofilă (înfloreşte sub zăpadă).caracterizată prin frunze mari. 2-gineceu. distingându-se de celelate specii prin faptul că foliolele perigoniale interne au o maculă verde sub vârf. sparanghel sălbatic). în amestecuri de frasin cu ulm şi are 2-8 flori. 5-L.1).3-G.

păduri rărite. tufărişuri. cu tepalele rozee. purpurea. caracteristic pentru pinetele de pe stâncării calcaroase. 2-ginostemiu: h-cavitate lipicioasă a stigmatului. 336). I. În fâneţele montane. p-staminodii. Ordinul Orchidales Desprins din ordinul Liliales. ruthenica. Tepalele sunt dispuse pe 2 cicluri trimere. k-lob median al stigmatului. În pădurile xeroterme şi până în făgetele montane se întâlneşte Platanthera bifolia (stupiniţă) . În staţiuni similare. cu flori deschis galbene. din care tepala mediana a ciclului intern are aspect de buză (Fig. cu flori care au simetrie radiară. creşte O. întâlnit în pădurile rărite din silvostepă. comun este I. e-label.p. mai rar murdar purpurii sau roşii-carnee. cu un perigon colorat albastru-liliachiu. Prin pajişti frecvent apare Orchis morio (poroinic. având o inflorescenţă mare.. cu pinten nectarifer.336.. ovarul inferior. margini de pădure. care adesea se continuă cu un pinten nectarifer. frecvent numai cu o singură stamină concrescută cu stilul şi stigmatul. numită label.. dar mai uscate primavara abundă C. care au rădăcini adventive şi micotrofe. creşte. FloriIe au culori variate şi au labeul. moesiacus (brânduşe galbene). adesea epifite. C. frunze alterne întregi. tricarpelar şi răsucit cu 180°. 224 . Floarea la Orchidaceae: 1-floare: a-bractee.2A. plăcut mirositoare. Familia Orchidaceae Grupează plante ierboase. dispuse în racem îndesuit. de munte). de obicei trilobat. multifloră. O. tufărişuri. sambucina (bozior).Fig. a evoluat în direcţia unor complexe adaptări la polenizarea entomofilă. sincarp şi fructul o capsulă (Fig. untul vacii). din 3 tepale externe reflecte şi 3 tepale intrene erecte şi stilul cu 3 lobi stigmatici lăţiţi.KG/T^. cu flori mari. heuffelianus (brânduşe de primăvara. Polenul este lipicios şi aglutinat într-o polinie măciucată care este transportată de insecte. întregi sau fidaţi. Prin păduri. având laciniile perigonului aurii. cu vinişoare şi puncte brunii-roşietice. tufărişuri. inferior.tricarpelar. 3-polinie cu caudicul (r) şi glandă lipicioasă (q) Genul Orchis are mai multe specii în flora noastră (16 specii). c-d-tepale. 335). adesea se întâlneşte Gladiolus imbricatus (săbiuşa) cu florile purpurii. alcătuind ginostemul. o-polinie. în regiunea de câmpie şi deluroasă. întinsă şi lobată. Genul Crocus are mai multe specii la noi. apare în mod frecvent prin poieni. Prin locuri mlăştinoase. b-ovar răsucit. n-conectiv. Formula florală este: 4' P^. pseudacorus (stânjenel de baltă). cu florile deschis violet purpurii. rar roze sau albe până la gălbui. galbene. flori zigomorfe. Genul Iris (stânjenei) are perigonul petaloid. Din numeroasele specii ce cresc la noi amintim doar pe: Iris variegata (stânjenel pestriţ). cât şi în pajişti exceptând Dobrogea. pătate negricios-purpuriu. cu tuberculi globuloşi. f-pinten. Tot în rărişti de pădure. a-bractee. g-ginostemiu. labiate şi pintenate. Fig. Fructul este o capsulă.

care prezintă doua frunze mari şi restul reduse la bractei.^. destul de rar. cu flori roze şi miros de vanilie. 338.337. mari.^A. rar în molidişuri. Fig. 225 . grupate într-un spic terminal. ciliate pe margini iar cele superioare (bracteante) egale sau ceva mai lungi decât inflorescenţa.G^). răspândită prin păduri şi rarişti. Genul Luzula are la noi mai multe specii ce cresc în diferite formaţiuni forestiere. adesea abundentă în covorul ierbaceu a pădurilor montane şi se recunoaşte după frunzele liniare. 2-diagramă L. L. prin pajişti. fiind specifică pădurilor de foioase. cu labeul sub formă de coif. Cea mai frumoasă dintre orchideele spontane existente la noi este Cypripedium calceolus (papucul doamnei). Apariţia sporadică în pădurile de foioase colinare şi în cele din etajul montan inferior. adesea cu rol indicator precis asupra condiţiilor de vegetaţie din acele staţiuni. sunt argumente pentru care specia este ocrotită în etajul montan superior. creşte Nigritella rubra (sângele voinicului).388. luzuloides (mălaiul cucului) . cu tulpinile gălbui-brune şi frunze scvamiforme. tendinţa de colectare. veziculos umflat în formă de papuc.337. fără clorofilă şi creşte în pădurile umbroase de foioase. multinervate şi flori gălbui-verzui. Neottia nidus-avis (cuibuşor. Platanthera bifolia: 1-diagramă Fig. cel mai adesea albe. rar câte 2-4. Listera ovata (buhai) creşte în pădurile din zona colinară şi montană. rozee. lung pintenate. Epipactis helleborine este o specie cu frunzele ovate sau eliptice. extrem acidifile până la moderat acidifile... creşte pe soluri cu troficitate foarte scazută. rubra are florile intens roze sau roşii-liliachii şi creşte prin pădurile de foioase. începând de la câmpie până în zona montană şi are inflorescenţa cu 3-8 flori. nepintenate. iar specia este ocrotită ca monument al naturii. iar florile sunt albe. multinervate şi tepale verzui. cu labelul ovoidal. tâinji) este o orchidee saprofită.Fig. având 2 frunze lat ovate.P. Cephalanthera damasonium (căpuşnica). Ordinul Juncales Cuprinde numai familia Juncaceae reprezentată prin specii ierboase cu frunze liniare vaginate sau cilindrice şi flori trimere: ^. C. Luzula luzuloides: 1-floare. cu flori solitare. cordata este caracteristică pentru molidişuri şi se deosebeşte de precedenta prin frunzele cordatovate şi florile mult mai mici.

Fig. plane şi este frecventă în pădurile montane (amestecuri cu fag şi molidişuri). cât şi dioice. apogeu atins la genul Carex. În pădurile de câmpie şi colinare. brevicolis. pipirig). largă răspândire au speciile genului Eriophorum (bumbăcăriţa). fiind o specie indicatoare de soluri acide. Pe sărături umede creşte J.L. pilosa. iar androceul totalizează 3(2) stamine. C. 5. Test de autoevaluare Enumeraţi caracterele generale ale clasei Liliatae. sylvatica cu spicele nutante şi C. cu inflorescenţă umbelată. are tulpina lipsită de frunze. sylvatica (horşti). staţiuni cu umiditate ridicată. cu un singur ovul şi stilul se termină cu 3(2) stigmate paplioase (Fig. numită urticulă. În evoluţia florii se remarcă o evidenta gradaţie. inflexus prezintă măduva întreruptă. 226 . culminând cu florile simplificate. în covorul aerbaceu predomină speciile: C. Din aceat ordin face parte numai familia Cyperaceae. În formaţiunile forestiere. În făgete. care se poate recunoaşte cu uşurinţă după frunzele ligulate şi inflorescenţa mare şi ramificată.l).pendula. brizoides. Prezentaţi principalele specii din familia Liliaceae. plecând de la floarea bisexuată cu 6 sete perigonale persistente la Scirpus (Fig. având reprezentanţi ierboşi hidrofili. cu tulpina trinuchiată şi frunze liniare. 339. 339). iar J. Periantul este slab dezvoltat sau lipsă.2-floare bisexuată şi diagrama la Scirpus. se întâlneşte L.montana etc. se mai întâlnesc: C.7-floarea masculă. alcatuită din celule stelate. cu măduvă continuă. Caracterizaţi familia Poaceae. mlăştinoase. Florile sunt mici. Floarea la Cyperaceae: 1. unisexuate la Carex (Fig. 4. cresc pe văile umede ale pădurilor umbroase. 3-diagrama la Eriophorum. care îşi au originea în lilialele arhaice. Prezentaţi speciile de graminee frecvente în păduri Ordinul Cyperales Derivă din juncalele străvechi. unde diseminarea este zoochora. C. glabre şi are numeroase specii care cresc prin locuri umede. prevăzute cu o teacă vaginată. numite glume şi grupate în spiculeţe. bisexuate sau unisexuate. J. adesea. iar pe grohotişuri şi roci silicioase din etajul subalpin şi alpin formează comunitaţi întinse Juncus trifidus.6-floarea la Carex Fructul este o achenă învelită de o bractee (marginile unite. Prin turbării şi bahne. la flori cu sete perigoniale lungi utile la diseminarea anemochoră la Eriophorum . ovarul fiind superior. situate în axila unor hipsofile. pilosa. apar populaţii compacte de Scirpus sylvaticus. cu humus de tip mull-moder sau moder. Genul Juncus prezintă frunze cilindrice. Prin zăvoaie. gerardi. 4-7).bumbăcăriţă. frecvent. C. C. Cyperalele au evoluat în direcţia simplificării florii şi anemogamiei. frecvent. Genul Carex (rogoz) are riumeroase specii monoice. Gineceul este constituit din 3(2) carpele unite.339. digitata. se recunoaşte după frunzele bracteante mai scurte decât inflorescenţa iar restul frunzelor sunt lat-lanceolate. unilocular. effusus (rugină. indicând procese de gleizare a solului.

iar mai sus de acestea se găsesc doua palei. a-androceu panicule. reunite în spiculeţe mici. despicatâ în lung. redus. continuându-se cu un limb lung. extravaginali (la cele cu tufă rară) şi repenţi la cele la Poaceae: gl-glume. din care unele sunt indicatoare ale calităţii unor factori edafici. Între vagină şi limb. inferioară. Florile sunt bisexuate. Poaceele au însuşirea de a genera lăstari de înfrăţire de la nodurile bazale. pi-palea cu stoloni.palea superioară. când spiculeţele sunt lung pedicelate. protejată de palea superioară sau internă. bicarenată. Fructul este o cariopsă. cel mai adesea.340. În axila paleii superioare se află 2 lodicule. Palea inferioară şi glumele sunt bractei florale. Palea inferioară prezintă o aristă dorsală sau apicală şi la subsoară floarea bisexuată (Fig.Ordinul Poales Are o singură familie. adesea. Lăstarii de înfrăţire pot fi intravaginali (la speciile Fig. Spiculeţul are mai multe flori iar în cazul când sunt uniflore se datoreşte reducerii. bogată în genuri şi specii larg răspândite pe glob. numită ligulă.000 de specii pe glob. g-gineceu. alterne. Tulpina este plină la Zea mays sau lignificată la Bambusa. 340). Ovarul are un singur ovul ortotrop iar embrionul este situat lateral faţă de endospermul amidonos. panicul spiciform la spiculeţele sunt scurt pedicelate şi panicul. multe din ele formând comunităţi întinse (pajişti şi fâneţe). sp. După modul de grupare a spiculeţelor se disting 5 tipuri de inflorescenţe: spic compus când spiculeţele sunt sesile. se află două glume. cu nervaţiune paralelă şi teacă vaginată. 227 . Familia Poaceae cuprinde cca 4. Schema spiculeţilui multiflor cu tufă deasa). 3 rar 6 sau 1 stamine şi un ovar superior cu două stigmate păroase. rar unisexuate (Zea mays) sau sterile. Frunzele sunt liniare. se gaseşte o formaţiune membranoasă. de mare însemnatate economică. îngust. numită culm sau pai. Familia Poaceae (Gramineae) Reuneşte plante ierboase cu rădăcini fasciculate şi tulpina alcătuită din noduri pline şi internoduri lacunare. În formaţiunile forestiere se întâlnesc numeroase specii. La baza fiecărui spiculeţ. reprezentând perigonul sepaloid. care sunt apoi grupate în spice sau l-lodicule. adică pericarpul este concrescut cu tegumentul seminal.

villosa. scradă). În etajul subalpin.Fig. adesea abundentă în covorul ierbaceu este C. fiind indicatoare de litosoluri. F. Specie este comună în majoritatea formaţiunilor forestiere. formând fitocenoze. F. altissima prezintă rizomul fără stoloni şi vagina pe margini neciliată. prezintă la noduri peri lungi. din care unele răspândite în păduri. indicând soluri cu troficitate ridicată. iar spiculeţele liniare sunt dispuse într-un racem spiciform nutant. epigeios (trestioara de câmp). Genul Festuca are numeroase specii în flora noastră. Abundă prin făgete.obsiga de pădure (Fig. gigantea se recunoaşte după aristele flexuoase. În tufărişurile. Se întâlneşte în pădurile umbroase. pe soluri acide. b. Brachypodium sylvaticum . 342).spiculeţ desfăcut Fig. Millium efuusum Calamagrostis arundinacea – trestioara de pădure (Fig. slab acide până la neutre. are frunzele late şi vagina ciliată pe o margine. Bracypodium sylvaticum: 1-floare Fig.341 Calamagrostis arundinacea: a-regiune ligulară. pe soluri moderat acide. în locul jnepenişurilor defrişate. Este frecventă în formaţiile forestiere colinare şi montane. 228 . Festuca drymeia (păiuş de pădure. 341). deşi şi moi. este o specie perenă.343. lizierele şi pădurile rărite din silvostepă. cu inflorescenţă de tipul paniculului şi se recunoaşte după palea inferioară aristată.342. la bază cu un smoc de peri scurţi. adesea se instalează C.

cu fertilitate scăzută. începând din regiunea de câmpie şi până în zona alpină în pădurile xerofile din Dobrogea abundă Hierochloe odorata (iarba sfintei Marii). cel mai adesea. dispuse în vârful tulpinii. uniflore. având perigonul redus. pe soluri bogate în humus.golomăţul de pădure (Fig. glumele brunroşcate sau violacei şi este răspândită prin pădurile umbroase din etajul colinar şi subzona fagului. Hordeum vulgare (orz). 1-Dactylis polzgama: A-cariopsă. molidişuri şi jnepenişuri. numită spadice. ce le imprimă un aspect caracteristic.ssp. 344. 344. se recunoaşte după ligula scurtă şi frunzele setaceu conduplicate. dezvoltată şi denumită spată. zigomorf.2-Poa pratensis:A-cariopsă O importanţă economică deosebită o au poaceele cerialiere: Triticum aestivum (grâu). nemoralis (firuţă). rar apocarp. adesea unisexuate. nutans are spiculeţele nutante. Această familie cuprinde arbori care au tulpina un stip. este şi ea comună prin păduri. Zea mays(porumb) ş. în cele colinare şi de pe versanţi uscaţi din zona montană.a. cel mai adesea în pădurile de foioase. prezintă paniculul răsfirat. Secale cereale (secară). tufărişuri şi stâncării. Inflorescenţa este racem sau un panicul nutant.Milium effusum meişor (Fig. dioice. Reprezentanţi au frunze mari. iar fructul o drupă sau 229 . fiind frecventă pe marginea pădurilor şi în tăieturi. aind florile unisexuate. formând un covor ierbaceu continu în pădurile rărite din zona de silvostepă. fiind răspândit. cu perigon sepaloid sau redus. făgete. Cele mai primitive derivă din ordinul Alismales iar cele mai evoluate sunt liliidele entomogame din ordinele Iridales şi Orchidales. Oryza sativa (orez). Prin pepiniere. angustifolia este mult mai comună.firuţa de livadă (Fig. Bambusa arundinacea (bambus). androceul din 6 sfamine şi gineceul tricarpelar. Din ordinul Liliales s-au desprins liliidele anemogame. 345).244. fiind răspândită prin gorunete. buruieni greu de combătut sunt Agropyron repens (pirul târâtor) şi Cynodon dactylon Fig. putând ajunge la dimensiuni mari (până la 12 m). fiind răspândită în majoritatea formaţiunilor forestiere alcătuite din foioase.2). P. începând din zona de câmpie şi până în cea montană. care au ovarul inferior şi perigonul tepaloid. Ordinal Areca1es (Palmales) Cu familia Arecaceae (Palmae). regiunea ligulară. P. cu ramurile subţiri şi spiculeţe verzi. Malica uniflora (mărgică) se recunoaşte după spiculeţele erecte.1) apare frecvent în pădurile din zona colinară. M. ondulate. care au flori mici. Dactylis polygama . pe soluri acide. Subclasa Arecidae (Spadiciflorae) Arecidele sunt o ramură evolutivă care provine din liliatele primitive.p. lignificată şi îngroşată prin tecile frunzelor căzute.B(pirul gros). Pentru regiunile tropicale se adaugă: Saccharum officinarum (trestia de zahăr). Deschamrsia flexuosa (păiuş) are ramurile paniculului subţiri. Poa pratensis . Cyperales şi Poales. Frunzele sunt penate sau palmat-divizate. cu cite o singura floare fertilă. Filogenia subclasei Liliidae. numit "palmier". din ordinele Juncales. grupate în inflorescenţe dese. înconjurat de o hipsofilă. sincarp. grupate într-o inflorescenţă caracteristică. Florile sint mici. trimere.

Moldova) şi se deosebeşte de A. Arum maculatum (rodul pământului) are spata de culoare purpurie pe margini şi frunzele sagitate (Fig. toate acoperite de spata (hipsofila) colorată. de asemenea.d-flori sterile. se întâlneşte Acorus calamus (obligeana). Rizomul este tuberos.achenă. Muntenia. cu o frunză bracteantă de 2230 . Ordinul Arales Spadicele are spata în formă de cornet. iar frunzele sunt maculate. fibros şi endocarpul pietros. cu sau fărp periant. e-partea de sus a spadicelui Fig. Cocos nucifera (cocotierul). b-flori mascule. un mezocarp gros. Laptele uleios şi nutritiv (copra. pe soluri bogate în humus. Frunzele sunt ensiforme. Floarea masculă are 6-2 stamine iar cea femelă este alcătuită dintr-un ovar superior. lapte de cocos). A. spadicele cărnos pe care se dispun florile unisexual monoice la nivele diferite. Familia Araceae Cuprinde reprezentanţi ierboşi cu frunze mari şi nervaţiune reticulată.Calla palustris Prin balţi.345. se găseşte în endoapermul seminţelor tinere. cu un exocarp neted şi dur. iar la Elaeis guineensis (palmierul de ulei) drupa are mezocarpul uleios. Chamaerops humilis (palmierul pitic) creşte spontan în Europa şi la noi se culfivă frecvent prin apartamente. lungi până la 60 cm. iar florile sunt mici. La Phoenix dacfylifera (curmal) fructul esfe o becă. 2-spadice: a-flori female. orientale se întâlneşte în pădurile din silvostepa sudică (Dobrogea. Au. cu brazdă transversală evidentă. 3545). cilindric sau ovoidal. cu miros aromatic. locuri mlaştinoase. maculatum prin rizomul tuberos disciform sau globulos. iar între inflorescenţa femelă şi cea masculă se află 3-4 verticile de flori sterile. are fructul o nucă uriaşă. c. Arum maculatum: 1-inflorescenţă cu spată. sincarp. Florile mici. bisexuate sunt îndesuite într-un spadice lung până la 11 cm. de pe care pornesc rădăcini adventive cărnoase. monoice.346. format din 3-1 carpele. Creşte în pădurile din regiunea de câmpie şi de dealuri. cu un rizom orizontal puternic. Fig.

compact. Familia Lemnaceae Grupeaza plante mici. L. nude şi aşezate până la vârf. Perigonul este redus la un smoc de peri fini. (spadice). natante. grupate în inflorescenţe alungite. cât şi în vitalitatea ei. Covorul ierbeceu al pădurii este alcătuit din populaţii dese de plante. cum ar fi: troficitatea solului. Cunoaşterea plantelor indicatoare şi interpretarea corectă a lor ne oferă chiar o caracterizare mai completă. Colocasia esculenta (taro). încă din Cretacic. lucioase. Spicul este cilindric. corelate cu natura arboretului şi cu condiţiile staţionale. Pe baza cunoştinţelor generale de pedologie. cu flori mici. impun o cunoaştere a condiţiilor staţionale prin mijloace mai rapide. la forme ierboase. Evoluţia arecidelor a urmat cursul de la arbori cu tulpina un stip. brusc şi scurt acuminate. adesea. Ordinul Typhales Cuprinde plante ierboase din mlaştini şi bălţi. angustifolia. iar cele femele sunt nude. iar spatul este lung de 6-7 cm. cu frunze liniare şi flori mici. sunt şi ele influenţate de către covorul ierbaceu prin faptul că 231 . Florile mascule sunt dispuse spre vârf. de lungă durată şi analize de laborator. Familia Sparganiaceae Cuprinde plante ierboase palustre. Stratul arborescent şi cel arbustiv.5ori mai lungă. $ ^(D*. Filogenia arecidelor. 5 cm. cu frunze. coada smeului (Fig. oferite de arboretul analizat. Sparganium erectum (buzdugan) este frecvent prin balţi şi ape lin curgătoare. acvatice. Pe baza cunoştinţelor asupra compoziţiei floristice a covorului ierbaceu. reflectă condiţiile edafice.tipul de humus. cu floriIe femele spre bază şi cele mascule spre vârf. iar formula florală este: ^P^A^ . de asemenea. Pentru cunoaşterea condiţiilor staţionale în care se dezvoltă o pădure sunt necesare cercetări complexe. cu tuberculi amidonoşi şi Monstera deliciosa (filodendron). reacţia . În scop ornamental sunt cultivate: Calla aethiopica (cală). verzui la exterior şi alb la interior. Ordinul Arscales este cel mai primitiv şi derivă din Lilales. Larg răspindite sunt speciile Typha latifolia şi T. Lemna minor (liniţă) este comună în toate bălţile. trisulca. Speciile ce intră în alcătuirea păturii ierboase. aparţinând la diferite specii. prevăzut cu rădăcini mici. iar L. învelite de un spat caduc. gabba are o apariţie sporadică. pe un spadice. Capitolul XI PLANTE INDICATOARE ŞI CATEGORII DE PLANTE INDICATOARE Valoarea indicatoare a plantelor din covorul ierbaceu Pentru practica silvică o însemnătate deosebită o are cunoaşterea exactă a plantelor din covorul ierbaceu al pădurii. cele de lumina. Familia Typhaceae Grupează specii palustre de papură (Typha). decât analizele de laborator. adesea formând comunitaţi întinse. unisexual monoice. prin abundenţă şi vitalitate. Nevoile practicii. care se dezvoltă în condiţiile oferite de solul forestier şi de complexa comunitate a ecosistemului forestier. cu tulpina şi frunzele ensiforme spongioase. Această floră fiind expresia condiţiilor de vegetaţie (staţionale şi climatice). cu frunze liniare şi flori nude sau cu perigon rudimentar. ovat cordate sau reniforme. se pot obţine informaţii preţioase asupra condiţiilor staţionale. prin citirea unui profil de sol şi apelând la stratul ierbaceu. În aninişul din mlaştina de la Dorna Arini se întâlneşte Calla palustris . aparent în continuarea tulpinii. alcatuind fitocenoze. s-a ajuns la cunoscutele clasificări tipologice.cală sălbatică. Fructul este o bacă roşie. umiditatea. grupate în verticile glomerulare. Are un rizom viguros şi frunze numai bazele. Sapadicele are o lungime de până la 2. având un perigon din 3 tepale verzi şi 3 stamine. este comună în apele stagnante. cu spatul mare alb. 346). cu spatul adesea caduc. liană tropicală cu frunze cordat diivizate şi găurite. alte ori din plante izolate. lucru care este posibil. cu tulpina redusă la un disc plutitor. Orice schimbare a condiţiilor climatice locale sau în înşuşirile fizicochimice ale solului se manifestă evident în compoziţia floristică a păturii ierboase. lung peţiolate. bracteate şi cu un pistil unicarpelar.

În condiţiile că în pâlcul de Oxalis acetosella apar şi exemplare de Maianthemum bifolium (lăcrămiţă). În climatul continental excesiv al Rusiei. fiind indicatoare pentru acumulări de humus şi umiditate moderată în sol. în climatul nordic. la limitele arealului. apare cu exemplare puţine având frunzele mici. indică soluri acide. Prin cercetarea florii indicatoare din covorul ierbaceu al pădurii se obţin date corecte numai atunci când cunoaştem structura întregii comunităţi de plante ce creşte în staţiunea respectivă. De asemenea. cât şi pe cele puternic acide. Plantele care alcătuiesc covorul ierbaceu al pădurii au valori indicatoare diferite şi pentru caracterizarea staţională rapidă şi exactă utilizăm numai acele specii care au mare valoare indicatoare. care joacă rol compensator. verzigalbene. iar dacă se întâlneşte în acel pâlc Stachys sylvatica (bălbisă). Când o întâlnim pe soluri nisipoase. verziîntunecate. corelat cu cunoaşterea precisă a ecologiei fiecărei specii componente. deci nu mai are valoare indicatoare. Unele specii de plante sau comunităţi de specii sunt strâns legate de anumite condiţii de sol şi apar în mod sistematic în anumite tipuri naturale de păduri şi se numesc specii caracteristice sau plante indicatoare pentru condiţiile respective. dar se dezvoltă normal numai în limita optimului ecologic. Datorită intervenţei fenomenului de compensare a factorilor ecologici se constată că. Galium odoratum (vinariţa) în regiunea atlantică este legat de făgetele instalate pe soluri calcaroase. 232 . solul nu poate fi decât slab acid şi cu troficitate ridicată. devenind sensibilă şi indicatoare pentru un anumit factor limitativ spre limita arealului. Alte plante se întâlnesc pe mai multe tipuri de sol si de pădure. cu troficitate scăzută. cu cât o anumită plantă creste în condiţiile unui factor ecologic. ca de exemplu: Oxalis acetosella are o amplitudine largă faţă de aciditatea solului. cu atât planta devine mai exigentă faţă de alţi factori. indicând numai un anumit grad de umiditate a solului şi o iluminare scăzută. în plină lumină. având o amplitudine largă şi constituie grupul plantelor indiferente. prezintă frunze groase.asigură mediul de germinare al seminţelor. O plantă într-o staţiune nu este indicatoare pentru toţi factorii de mediu. pe lângă cursuri de apă. calde şi uscate. La câmpie se refugiază pe vai. iar în zona balcanică creşte prin zăvoaie umbroase. în celelalte condiţii vegetează lânced sau pier. Rezultă că are valoare indicatoare maximă către limita inferioară a optimului ecologic. cu humificare superficilă bună şi dă indicaţii corecte numai atunci când se dezvoltă viguros. Numeroase specii care au centrul de răspândire în Europa centrală şi sudică. vegetând bine pe soluri slab acide. Luzula luzuloides (mălaiul cucului). Substratul calcaros devine compensator pentru lipsa apei din sol ca în cazul speciei Mercurialis perennis (trepădătoare) specie care creşte obişnuit în staţiuni umbroase. Asarum europaeum (pochivnic) este o specie tipică pentru soluri lutoase. o specie nu vegetează în aceliaşi staţiuni pe întreg cuprinsul arealului şi valoarea indicatoare nu poate fo extinsă la regiuni mari. fiind maxim către limitele arealului. frecvente aici pe tot felul de substrate. pe când în făgete şi gorunete devine indicatoare precisă de înrăutăţire a condiţiilor de sol. cu valorii apropiate minimului. Valoarea indicatoare a unei specii este strâns legată şi de altitudine. În arealul general al optimului ecologic o specie nu are aceiaşi valoare indicatoare. Oxalis acetosella prin asociere cu alte plante net acidofile cum ar fi Vaccinium myrtillus (afin) şi diferite specii de muşchi. încât informaţiile asupra valorii indicatoare pentru un factor nu sunt valabile şi pentru ţara noastră. solul este net acid şi cu troficitate scăzută. subţiri. lucioase şi formează populaţii dese. putând fi indiferentă faţă de variaţia unuia sau mai multor factori edafici. Un făget care are covorul ierbaceu alcătuit din plante indicatoare de soluri cu humus de tip mull. Aceste plante pot să apară şi în alte staţiuni. deci acesta este un înregistrator sensibil şi permanent. dar putând creşte şi în etajul subalpin pe grohotişuri calcaroase. Din exemplele prezentate rezultă clar că valoarea indicatoare a unei plante este variabilă în cadrul arealului general de răspândite. jilave. Orice schimbare a condiţiilor de sol în evoluţia pădurii se reflectă rapid şi în compoziţia covorului ierbaceu. de creştere al puieţilor. vegetează numai în pădurile de răşinoase. sunt calcofile şi termofile (Galium odoratum). mai rece. în molidişuri indică condiţii staţionale normale.

Poapratensis ssp. se găseşte în mod cert pe un sol brun de pădure.jilave: Anemone ranunculoides. celor de răişinoase de pe substrat cu roci bazice sau bogate în CaCO3. etc. Huperzia selago (brădişor). nigricans. compactitate şi înţelenire.specii care vegetează în staţiunile cu soluri uscate. Categorii de plante indieatoare Al. Lathyrus vernus (pupezele). uneori şi făgetelor montane. glanduligera. Polygonatum latifolium. Aegopodium podagraria. Cardamine bulbifera (colţişor). Paris quadrifolia (dalac). fiind bogat în fragmente organice nedescompuse şi este specific pădurilor de raşinoase. Lycopodium clavatum (pedicuţă). Vioa reichenbachiana. Iris pumila . laptele cucului). Pulmonaria officinalis (mierea ursului). Pe lângă intervalele de toleranţă faţă de acesti factori. officinalis.etc. Indicaţiile negative completează pe cele pozitive.plante de staţiuni cu soluri reavene până la reavăn . 233 . Allium ursinum. Melica nutans. Deschampsia flexuosa (târsoc). Euphorbia amygdaloides. M.plante care cresc în staţiuni cu soluri reavan-jilave până la jilavumede : Actaea spicata. Digitalis lanata. Al. Cytisus hirsutus. 4. 3. mai indică că solul are un conţinut scheletic ridicat. Lapsana communis. Moderul este o formă de humus mai puţin humificat. Milium effusum. Vinca herbacea. O importanţă deosebită în aprecierea valorii indicatoare a speciilor îl are vitalitatea plantelor. Mycelis muralis. Luzula sylvatica (horşti). Fragaria viridis. etc. Mezofite . Beldie şi C. Cardamine bulbifera. Galium schultesii. Calamagrostis epigeios . Luzula luzuloides. Corydalis bulbosa. menţionam: Actaea spicata (orbalţ). Lamium galeobdolon.a. iar dintre speciile indicatoare amintim: Galium odoratum (vinariţă). Euphorbia amygdaloides (alior. reacţie (valoarea pH-lui) şi umiditatea solului. solida. La acestea se mai adaugă şi numeroşi muşchi cum ar fi: Hylocomium splendens. Dintre speciile caracteristice şi indicatoare de mull. Veronica chamaedrys. uniflora. V.vegetând bine. Chiriţă (1967). Cardamine glanduligera (breabăn). Mull sau humusul pământos reprezintă un stadiu avansat de humificare. Mercurialis perennis. Glechoma hederacea. Symphytum cordatum (brustur negru) ş. Pentru cunoaşterea condiţiilor staţionale o importanţă capitală o are recunoaşterea formelor mai importante de humus din sol. Xero-mezofite. Arum maculatum. dar cu pH acid şi când se mai adaugă şi Calamagrostis arundinacea (trestioara de pădure). Solurile cu humus de tip moder au troficitate scazută. Ephedra distachya. Dacă într-un arboret covorul iebaceu este alcătuit din Oxalis acetosella cu Luzula luzuloides. Lithospermum purpureo-caerulemn. Sanicula europaea (sânişoară). Isopyrum thalictroides (găinuşi). Dryopteris filix mas. au mai stabilit specii indicatoare pentru unele însuşiri ale solului ca structură glomerulară. Allium ursinum (leurdă. Homogyne alpina (rotungioare). cu complexul adsortiv nesaturat. D. Athyrium filix-femina. prezenţa humusului de tip mull.specii care cresc pe soluri uscat-reavene până la reavene: Asparagus tenuifolius. Soldanella hungarica (degetăruţ). Melica uniflora (mărgică). pe baza unor cercetări de lungă durată şi de mare complexitate au stabilit categoriile de specii indicatoare din covorul ierbaceu al pădurii în funcţie de gradul de troficitate. în special în perioada de vară: Lychnis coronaria. Lamium galeobdolon (urzica moartă galbenă). C.disjuncata. Mercurialis perennis (trepădătoare). A. dar şi prezenţa în amestec a unor specii cu vitalitate mai redusă indică condiţii limită faţă de un anumit factor. iar aparţia unor exemplare răzleţe de Luzula luzuloides indică instalarea procesului de acidifiere. Silene otites. C. angustifolia. acestea indică că staţiunea este suficient de umedă. Vrebascum phoeniceum. Polytrichum commune ş. Rhytiadelphus triqueter. Xerofite . Calluna vulgaris (iarba neagră). C. 1960. Mezohigrofite . Symphytum tuberosum. Specii indicatoare ale umidităţii solului: 1. Stellaria holosteia. Lathyrus vernus. încât este obligatoriu să cunoaştem amplitudinea ecologică. Anemone sylvestris (păştiţa albă). 2. usturoi de pădure). Vaccinium myrtillus (afin). Geranium robertianum. Vaccinium vitis-idaea (merişor) etc. Campanula persicifolia. Melica nutans. Beldie. Circaea lutetiana (tilişcă). Hierochloe repens. Brachypodium sylvaticum. cu complexul adsortiv al solului saturat şi este caracteristic pădurilor de foioase. Asarum europaeum. Athyrium filix-femina (spinarea lupului).a.

plante cu amplitudine largă faţă de umiditate: Calamagrostis arundinacea. Nitrofile. Isopyrum thalictroides.sylvatica. Higrofite.a. Festuca drymeia. Plante indicatoare de diferite grade de troficitate a solului: 1. Potentilla alba.Acidifile . Hieracium transsilvanicum.plante de staţiuni cu soluri cu troficitate ridicată până la foarte ridicată (V=70(85)-100 %):Aegopodium podagraria.Polytrichum commune. major.Plante producătoare de înţelenire: Bruckenthalia spiculifolia. Convallaria majalis.juniperinum ş. V. Sanicula europaea.plante de staţiuni cu soluri acide. Ranunculus auricomus. Pulmonaria officinalis. Maianthemum bifolium. Luzula sylvatica. Veronica spicata. Carex pilosa. Eutrofe. Luzula luzuloides. michelii. G.plante de staţiuni cu soluri moderatacide pH=5-6: Cardamine glanduligera. Milium effusum. Sphagnum acutifolium.pilosa.cu gradul de saturaţie în baze (V). V. Calluna vulgaris.angustifolia. Symphytum cordatum. Dintre speciile indicatoare de regim alternant de umiditate enumerăm: Carex caryophyllea. Veronica urticifolia.officinalis. Vaccinium myrtillus. Epilobium montanum. Carex brizoides. juniperinum.Oligotrofe. 6. Specii indicatoare de soluri compacte: Carex brizoides. Cytisus hirsutus. Sanicula europaea . Hieracium transsilvanicum. Lihospermum purpureo-caeruleum. Ballota nigra.major. Torilis japonica etc. Soldanella hungarica ssp. Oxalis acetosella. Poa nemoralis.plante de staţiuni moderat acide până la neutre sau 234 .pseudovina. 5. 3. Equisetum telmateia.plante de staţiuni cu troficitate scazută până la mijiocie (V=15-70 %): Calamagrostis epigeios. Festuca gigantea.plante care cresc în staţiuni cu soluri jilav-umede până la umed-ude: Cardamine amara.Vaccinium myrtillus.a. Deschampsia flexuosa. Veronica officinalis etc. Filipendula ulmaria.plante de staţiuni foarte bogate în azot: Alliaria Petiolata. Luzula luzuloides. Luzula sylvatica. Orthilia secunda. Cytisus hirsutus. C.V. Mezotrofe. Homogyne alpina. D. praecox. Homogyne alpina. D. C. Cardamine glanduligera.. Galium odoratum. Orthilia secunda. Senecio nemorensis ssp. Carex pilosa.85(100) %): Athyrium filix-femina. Impatiens noli-tangere. Petasites hybridus. C. Huperzia selago. Polygonatum verticillatum. Stellaria nemorum. 2. Holcus mollis. Polygonatum latifolium.nigricans. Melampyrum sylvaticum. Symphytum cordatum. Soldanella hungarica.5): Bruckenthalia spiculifolia. Genista sagittalis. Vaccinium myrtillus. Allium ursinum. Polytrichum communae. Dryopteris carthusiana. sylvatica. cuprins între 4-50 %: Bruckenthalia spiculifolia. Orthilia secunda. Lapsana communis. Descahmpsia flexuosa. sylvatica. Circaea luetiana. C.Cardamine impatiens. Ranunculus auricomus. Calluna vulgaris. Chrysosplenium alternifolium. Carex pendula. Dryopteris filix-mas. Moderat acidifile-neutrofile . vitis-idaea ş. Calluna vulgaris.plante de staţiuni cu soluri sărace în substanţe nutritive. 3. squarrosum. Epilobium angustifolium. 5.a. Rhytiadelphus trqgueter. Mercurialis perennis. Vaccinium myrtillus . Paris quadrifolia. V. Veronica urticifolia. Rubus hirtus. Huperzia selago. Salvia glutinosa. B.filix-mas.Eurifite . Paris quadrifolia. Lysimachia nummularia. Soldanella hungarica ssp. Euphorbia amygdaloides. Solanum dulcamara. Geum urbanum. Mycelis muralis. Calamagrostis arundinacea.robertianum. Moderat acidifile . Dryopteris disjuncta. etc.rubra. Deschampsia caespitosa.Plante indicatoare de diferite valori ale reacţiei solului: 1.55(5. C. E.plante de staţiuni cu soluri mijlociu bogate în substanţe nutritive (V= 25 (40) . Geranium phaeum.pH =3. C. Anthriscus caerifolium. Stachys sylvatica. Lamium galeobdolon. F. Campanula abietina. P. Viola reichenbachiana etc.fuchsii. Carex brizoides. Asarum europaeum. L. Circaea luteliana. Deschampsia caespitosa. Urtica dioica. 01igo-mezotrofe.Valeriana officinalis ş. Carex brizoides. C. Salvia glutinosa. vitis-idaea. Stellaria holostea. P. Calluna vulgaris. Brachypodium sylvaticum.vitis-idaea. Poa pratensis ssp. 4. 2. Festuca valesiaca. P. Rhytiadelphus triqueter etc. S.

Asarum europaeum. Ruscus aculeatus. Lysimachia nummularia. 3. Mycelis muralis. Milium effusum. Poa pratensis ssp. distingându-se câteva tipuri. Viola hirta ş. 5-7. Iris pseudacorus.a. durata de inundaţie. angustjfolia. Lithospermum purpureocaeruleum. R. caryophyllea. Linaria genistifolia.Stachys palustris. În stejăretele de terase joase şi lunci inundabile. mezofite. Stejărete. considerate şi ca indicatoare diferenţiale. platouri.de staţiuni cu soluri neutre până la alcaline. Eupatorium cannabinum.a. G. L. Geum urbanum. Cerete. Sunt răspândite în podişuri. Pulmonaria officinalis.hypog1ossum ş. Ruhus caesius. În stejaretele din câmpiile joase. iar ca indicatoare diferenţiale: Symphytum officinale.sylvatica. Teucrium chamaedrys. Cytisus hirsutus. Silene nutans. Carex pilosa. Festuca valesiaca. Fragaria viridis.a. Dactylis glomerata. Polygonum hydropiper. Bothriochloa ischaemum. Pulmonaria officinalis. Festuca valesiaca. amestecuri de cer şi gârniţă. Cardamine bulbifera. 4.alcaline.Lithospermum purpureo-caeruleum.Plante care afânează solul (orizontul superior) prin rădăcini. S-a distins mai multe tipuri de pătură vie. Berteroa incana. cassubicus . caracteristice humusului de tip mull. pe versanţi moderat înclinaţi. C. pe versanţii puternic înclinaţi din zona subcarpatică şi etajul montan inferior. C.angustifolia. Glechoma hederacea. Geum urbanum. Veronica incana.2(8):Actaea spicata.vulgaris. Asperula cynanchica. În covorul ierbaceu pot f'i abundente şi dominante: Carex praecox. cităm: Lithospermum purpureo-caeruleum. Polygonatum latifoium.a. Sedum maximum. Lathyrus vernus. gârniţete. Lysimachia nummularia. Senecio nemorensis ssp. Inula ensifolia. 5. Lamium galeobdolon. Agrostis stolonifera.Paris quadrifolia. pe terase şi platouri. Galium odoratum. Cardamine bulbifera. Viola suavis. Genista tinctoria. Parietaria officinalis. Geranium robertianum.Şleauri de câmpie. Veronica spicata. Polygonatum latifolium. Leucojum vernum. Thalictrum minus. rizomi şi stoloni: Cardamine bulbifera. R. Mentha aquatica.Gorunete. 235 . abundente sunt: Carex acutiformis. Rubus caesius. Mycelis muralis. Solanum dulcamara.. L. Geranium phaeuia. În funcţie de orografia terenului. Scutellaria galericulata. riparia. Poa pratensis ssp. Principalele tipuri de pătură vie pentru unităţile mai importante de vegetaţie forestieră din Romania 1. În covorul ierbaceu pătrund numeroase specii de pajişti xerofile. Zăvoaie. fuchsii.Viola miriabilis etc. Stachys germanica. Lychnis coronaria. Lithospermum purpureo-caeruleum. Poa pratensis angustifolia. Solanum dulcamara.a. Poa pratensis ssp. Dintre cele mai frecvente specii. Phragmites australis. Bidens tripartita. Dorycnium herbaceum. C. Alliaria petiolata. Cytisus nigricans. distingându-se numeroase tipuri de pătură vie. vulgaris. schultesii. Lycopus europaeus. Tordylium maximum. Covorul ierbaceu are o alcătuire mai complexă. Arum maculatum. Adonis vernalis. Teucrium chamaedrys. F. Chrysopogon gryllus. pH= 5-7. Glechoma hederacea. Carex riparia. Iris pseudacorus. separându-se numeraese variante şi faciesuri. caracteristice sunt: Brachypodium sylvaticum. Ranunculus auricomus. Eupatorium cannabinum. Covorul ierbaceu al şleaurilor de câmpie este alcătuit dintr-un amestec complex de specii eutrofe. iar ca diferentiale: Genista tinctoria. Arboretele sunt instalate în câmpii joase. Stachys sylvatica.Anemone ranunculoides. Galium aparine. Cytisus austriacus ş. Asperula cynanchica. Geum urbanum. Symphytum cordaturn ş. Artemisia austriaca. Lychnis coronaria. 6. Digitalis lanata. Pulmonaria officinalis.g1anduligera. nemoralis. Filipendula vulgaris. Convallaria majalis . angustifolia. 4 Plante neutrofile. Fragaria viridjis. caracteristice sunt: Aegopodium podagraria. terase. Bupleurum falcatum. Festuca valesiaca. 2. cu numeroase elemente heliofile şi predominarea speciilor xerofite: Althaea cannabina. Carex brizoides. Ranunculus carpaticus.5 (8): Aegopodium podagraria. P. Lathyrus vernus. pH==6. C. Stejărete de stejar brumariu. Allium ursinum. 7. Caracteristice sunt: Arum orientale. Arborete de stejar pufos. Galium odoratum. Symphytum officinale ş. plopişuri. În covorul ierbaceu al zăvoaielor şi plopişurilor domină speciile de plante higrofite şi mezo-higrofite. coaste din regiunea dealurilor şi pe lunci inundabile. Euphorbia amygdaloides.

caracteristice sunt: Vaccinium myrtillus. Instalate pe soluri brune până cernoziomice-brune. Rubus hirtus. Ranunculus carpaticus. cu soluri scheletice. Luzula luzuloides. C. 11. formate pe calcare. Rubus hirtus. Melica uniflora. Lamium galeobdlon. Sanicula europaea. iar pe versanţii inclinaţi. acide până la moderat acide. Galium schultesii. Galium odoratum. cu troficitate scăzută. Pătura vie este prezentă sub formă de plicuri. În covorul ierbaceu pot predomina speciile: Galium odoratum. Hieracium transsilvanicum. Galium odoratum. Cardamine glanduligera. Stellaria holostea. Salvia glutinosa. Dactylis polygama. Hylocomium splendens. Genista tinctoria. Luzula luzuloides. caracteristice sunt: Cytisus nigricans. Carex pilosa. sunt caracteristice speciile: Asarum europaeum. În pătura vie dominante pot fi: Galium odoratum. Carex pilosa. Rubus hirtus. Stellaria holostea. Rhytiadelphus triqueter. Vaccinium myrtillus. Făgete montane pure şi amestecuri de fag cu raşinoase. abundente sunt: Calamagrostis arundinacea. În staţiunile cu soluri brune. La altitudini mai mici. şleauri de deal cu fag şi goruneto-făgete. în porţiunile mai luminate. Dryopteris carthusiana. Pleurozium schreberi. vernus. În condiţiile unui spor de umiditate. L. Orthilia secunda. Mycelis muralis. Luzula sylvatica. Luzula luzuloides.Şleauri de deal fără fag. pseudogleizate. Olteniei şi Banatului. în timp ce Lithospermum purpureo-caeruleum indică soluri ceornoziomice. prezintă următoarele specii caracteristice: Asarum europaeum. Athyrium filix-femina. caracteristică este Carex pilosa. Majanthemum bifolium.bulbifera. Pulmonaria officinalis. iar Poa nemoralis indică o troficitate mai scăzută. Luzula Luzuloides. Rhytiadelphus triqueter. Soldanella hungarica ssp. Sardamine glanduligera. Deschampsia flexuosa. Luzula luzuloides. Deschampsia caespitosa şi Vaccinimn myrtillus. Cardamine glanduligera. Polytrichum communae etc. Hieracium transsilvanicum. deseori din plante razleţe.Veronica officinalis. 12. În staţiunile cu soluri acide . Hederahelix. 8. Caractersitice sint: Galium oratum.Vaccinium myrtillus şi numeroase indicatoare diferenţiale. se întâlnesc ca diferenţiale: Sanicula europaea.cu troficitate scăzută dominante sunt: Cytisus hirsutus. major. Spre limita superioară a vegetaţiei forestiere caracteristice devin: Qxalis acetosella. Lathyrus vernus. Veronica offiecinalis. iar pe solurile podzolite. Oxalis acetosella. Poa nemorlais. Genista tinctoria. caracteristice sunt: Oxalis acetosella. Oxalis acetosella. Symphytum cordatum. Etajul pădurilor de molid. Polygonatum latifolium. cu troficitate relativ ridicată şi moderat acide. prezintă un covor ierbaceu variabil. Asarum europaeum. Brachypodium sylvaticum. Luzula luzuloides. distingându-se numeroase tipuri. 10. cu troficitate scăzută. 9. Hylocomium splendens. Epllobium montanum. Stellaria holostea. Calluna vulgaris. Mycelis muralis. Geum urbanum. Dryopteris filix-mas. Lathyrus vernus şi o serie de indicatoare diferenţiale ca: Allium ursinum. În treimea superioară a versanţilor.Pentru gorunetele din Podişul Tranailvaniei şi din dealurile subcarpatice ale Munteniei. Lathyrus niger. Pulmonaria rubra. pe soluri brune-galbui. Pleurozium schreberi. Vaccinium myrtillus. Poa nemoralis. motiv pentru care s-au distins mai multe tipuri. Milium effusum. Glechoma hederacea. Făgete colinare. Homogyne alpina. Molidişe. 236 . Euphorbia amygdaloides. Calamagrostis arundinacea. Brădete pure şi păduri de amestec de răşinoase.

având ca scop clasificarea (tipizarea) fitocenozelor.precum şi dezvoltarea. Prin vegetaţie înţelegem totatitatea fitocenozelor ce apar într-un anumit teritoriu sau zonă. una orizontală şi o alta temporală. cât şi sub aspectul cercetării comunităţilor (fitocenozelor) care participă la alcătuirea lui sau a vegetaţiei.dintre acestea şi celelalte învelişuri ale globului. Obiectul principal al fitocenologiei este studiul fitocenozei. Studiul covorului vegetal poate fi făcut sub aspectul inventarierii florei. de raporturile dintre fitocenoze.tipizării şi clasificării lor. iar asociaţia este o unitate abstractă. funcţiile. Fitocenoza sau individul de asociaţie este o unitate omogenă şi concretă. precum şi prin anumite relaţii între plante şi între acestea şi mediu. Fitocenologia ecologică are ca obiect de cercetare fitocenoza în cadrul biocenozei şi ecosistemului. cât şi de elaborarea principiilor şi procedeelor de folosire raţională şi conservare a fitocenozelor. După Sukaciov. deci analitic. de funcţiile acestuia în biosferă. evoluţia. evoluţia şi stabilirea unităţilor teritoriale de vegetaţie.Fitocenoza are o structură verticală.dintre celelalte grupe de organisme şi mediul abiotic . tipizarea şi clasificarea fitocenozelor. adică studiază structura. fitocenoza este o grupare de plante ce ocupă o suprafaţa ecologic uniformă şi se caracterizează prin compoziţie şi structuri omogene. Pentru practică însemnatate deosebită are cunoaşterea caracteristicilor fitocenozelor şi tipul de fitocenoză.Fitocenoza reprezintă o asociere de plante. Fitocenoza nu poate fi studiată decât în cadrul natural format de biocenoza şi ecosistem. dintre acestea. corelaţiile cu mediul abiotic. Studiul fitocenozelor încă de la sfârşitul secolulul al XIX-lea s-a conturat într-o direcţie de cercetare numită fitocenologie sau fitosociologie.Pe măsura acumulării de date s-a urmărit cunoaşterea caracteristilor sturucturale şi funcţionale ale fitocenozei. raporturile dintre componentele fitocenozei. Fitocenoza. al răspândirii. înţeleasă ca o comunitate de plante. 237 . care se recunoaşte după prelucrarea datelor de teren şi identificarea speciilor caracteristice.PARTEA A III FITOCENOLOGIE ŞI VEGETAŢIA ROMÂNIei Capitolul XII NOŢIUNI SUMARE DE FITOCENOLOGIE Obiectul şi definiţia fitocenologiei Fitocenologia este stiinţa care se ocupă de studiul complex al structurii şi funcţiilor fitocenozelor. constituie parte integrantă a biocenozei. Fitocenologia geografică se ocupă de studiul structurii învelişului vegetal. Fitocenologia astfel definită este împărţită în două direcţii de cercetare: 1. de populaţii şi este parte constituientă a învelişului vegetal. îndeplinind funcţia de acumulare a energiei solare şi de producere a biomasei şi este parte determinantă a ecosistemului. 2. al aporturilor lor cu mediul abiotic şi biotic.

3.et Vlieger 1957).-B1.Asplenietea rupestris Br. dintre numeroasele sisteme propuse. Fagion Asociaţia -etum Fagetum carpaticum. Clasa reuneşte ordinele care au specii din grupa celor caracteristice pentru clasă.Tuxen 1954.1964) şi se prezintă astfel: 1.Asociaţia şi untăţile cenotaxonomice Încă de la Congresul al Ill-lea de botanică de la Bruxelles (1910). Faciesul -osum Carpino-Fagetum asperulosum Numele unităţii de clasificare cuprinde obligatoriu numele autorului care a descris-o prima oară şi anul în care a fost publicată descrierea (Quercetum cerris Georgescu 1941. Fagetalia. Alianţa cuprinde asociaţiile floristic asemănătoare şi care conţin una sau mai multe specii caracteristice pentru alianţă. a dus la conturarea a numeroase asociaţii de mărimi diferite. aşa cum sunt: subasociaţia. Varianta reuneşte fitocenozele care au o compoziţie floristică diferită sau unele specii au un rol important.Cl.comunităţi natante de lintiţă.-B1.-Bl.Thlaspetea rotundifolii Br. 5. Cei mai mulţi cercetători europeni au aceptat direcţia ecologic-floristică şi în concepţia acestei şcoli "asociaţia este o comunitate de plante ci compoziţie floristică determinată. Nomenclatura unităţilor de clasificare Numele ştiinţific este alcătuit din numele a una-două plante mai importante pentru unitatea respectivă. Quercetum pubescentis Subasociaţia -etosum Carpino-Fagetum tiliosum Varianta fără term.Koch et R. Orno-Cotinetalia Alianţa -ion Orno-Cotinion.Crithmo-Limonietea Br.Cl.Cl.comunităţi de grohotişuri. Încadrarea unităţilor în sistem Pe baza gradului de organizare al fitocenozelor. varianta şi faciesul.Cl. utilizând criterii diferite. Şcoala ecologic floristică (Braun-Blanquet) insistă şi pe caracterul ecologic al unităţilor de clasificare. 4.1947 . asociaţia s-a definit ca fiind "o comunitate de plante cu compoziţie floristică determinată. 238 . 2. posedând una sau mai multe specii caracteristice şi diferenţiale". Querco-Fagetea Ordinul -etalia Alnetelia glutinosae. prin stratificare.comunităţi de crăpături de stânci.1947 .ap. adăugându-se la rădăcina denumirii un sufix propriu pentru fiecare unitate.Oberdorfer 1957 .-B1. Carpino-Fagetum. Subasociaţia grupează fitocenoze care diferă într-o anumită măsură faţă de tipul asociaţiei. pentru zona temperată a Europei.1934 . prin lipsa speciilor caracteristice dar posedă specii diferenţiale (geografice sau ecologice). având grupe de specii caracteristice. cu condiţii staţionale omogene şi fizionomie omogenă. Rangul unităţii Terminaţia Exemple Clasa -etea Vaccinio-Piceetea. Unităţile de clasificare superioare asociaţiei sunt: alianţa. motiv pentru care la Congresul de botanică de la Amsterdam (1935) să se adauge la definiţie următoarea precizare:"şi posedând una sau mai multe specii caracteristice. În cadrul asociaţiei se disting şi subunităţi.Adiantetea Br.1947 – comunităţi de depozite de tufuri. în timp ce cea rusească pe omogenitatea pronunţată în strânsă legătură cu biotopul. Carpinion. Conturarea mai multor şcoli şi direcţii de cercetare.Cl. Ordinul grupează alianţe asemănătoare. ordinul şi clasa.comunităţi de stâncării litorale. cu condiţii staţionale omogene şi fizionomie omogenă". Faciesul cuprinde fitocenozele în care o specie predomină. reflectat prin formele de viaţă componente.Querco-Fagetea Br. cel mai folosit este cel al Şcolii Zurich-Montpellier (Braun-Blanquet.-B1.Lemnetea W.

1962 .1951-comunităţi de buruieni din culture de păioase.Litorelletea Br.. 14.comunităţi de plante suculente.Plantaginetea majoris R.-B1.Erico-Pinetea Horvat 1956 .-Bl.Festuco-Brometea Br.comunităţi primare arcto-alpine neutrofile-bazifile.comunităţi suculente halofile.C1.1955 .comunităţi de păduri de foioase bazifile.-B1. 29.Elyno-Seslerietea Br.Ruppietea maritimae J.Cl.Tx.Vaccinio-Piceetea Br.-B1. 33.1943 .Scheuchzerio-Caricetea fuscae Nordhagen 1936 – comunităţi arcto-alpine de mlaştini acide. iar această repetabilitate permite tipizarea fitocenozelor. 27. dinamica sezonală şi cea multianuală.Cl. 30. 22.comunităţi de dune litorale. 7.Cl.comunităţi de păduri de răşinoase şi tufărişuri acidifile.1960 .1950 . 39.1943 . 239 .comunităţi de pârloage.1947 .1943-comunităţi submerse de margini de iaz. 34.Cl.Cl.Chenopodietea Br.et Tx1943 .1950)Br.Cl.et Prsg.-Bl.Alnetea glutinosae Br.1964 – comunităţi de pajişti halofile.Epilobietea angustifolii R.Tx.-B1.-Bl. Pentru a stabili compoziţia fitocenozei este necesar să se cerceteze o anumită suprafaţă denumită arealul minim.Tx.1943 .comunităţi de păduri de foioase acidifile.Tx.1943 . reprezentând suprafaţa cea mai mică în care apar majoritatea speciilor proprii fitocenozei.1950 . 36.Secalinetea Br. 1942 .comunităţi halofile natante.Cl.Cl. Mărimea acestei suprafeţe are o corelaţie directă cu natura staţiunilor ocupate de o anumită fitocenoza.Juncetea Br.Corynephoretea Br.Cakiletea maritimae (R.-Bl. 32.1943-comunităţi de pajişti xerofile.comunităţi de pajişti halofile. Acest cenositem în mare parte este acceptat şi de fitocenologii romani. 16.Cl.et Beeft.Cl.CI.Cl.Caricetea curvulae Br. 25.-B1.-B1. 9.Cl.et Tx. 21.comunităţi de păduri de luncă cu anin.Juncetea maritimi Br.Spartinetea R.et R.comunităţi ruderale.Tx. 25. 11.-B1.Oxycocco-Sphagnetea Br.comunităţi anuale de pe nisipuri.Arrhenatheretea R.comunităţi de tinoave.Cl.et Tx.Cl.Querco-Fagetea Br.1948 .Potametea R.Montio-Cardaminetea Br.comunităţi halofile de plajă. 19. 35.1931 .-B1.Querco robori-petraeae Br.1943 .Cl.et R.Calluno-Ulicetea Br.Cl.comunităţi de apă salmastră. În aceliaşi condiţii de mediu o fitocenoză se repetă aproape similar.et Prsg.Tx.comunităţi de păduri de pin cu Erica.-Bl.Cl.1943 .Tx. 15.-B1.comunităţi de pajişti umede. Betulo -Adenostyletea Br. 37.1943 .Cl.-B1.Cl.comunităţi de răchite de mal. 20.1952 em. iar pentru structura orizontală se determină acoperirea realizată de toate plantele (gradul de încheiere).comunităţi de stuf şi rogozuri.1943. Pentru studiul şi caracterizarea unei fitocenoze se utilizează următorii indicatori: compoziţia.et Tx.-Bl.-Bl.Cl.1939 .Cl.Salicetea herbaceae Br.6.Cl.et Tx.-B1.1948 . 38.-Bl.1962 .-Bl. 12.Cl.1950 .Cl.1937 .et Vlieger 1937 .-Bl.Bidentetea tripartitii R.comunităţi cu Ericaceae.1962 .Asteretea tripolimi (Westh.Mo1inio. Salicetea purpureae Moor 1958 .Cl.comunităţi natante fixate.-Bl.Sedo-Scleranthetea Br.Cl.Tx.et R.comunităţi de pajişti îngrăşate. structura verticală şi orizontală.comunităţi de buruienişuri montane.comunitsii din tăieturi de pădure.Cl.et Prsg.et Tx.1942 .Cl.Cl. 17. 8.comunităţi din culturi de praşitoare.1961 26.1953 .comunităţi de pe aluviuni. 40.Tx.Cl. arealul minim şi suprafaţa de evidenţiere (mai mare decât arealul minim ).)Br.Salicornietea Br.Onopordietea Br.Cl.Prsg. Metode de cercetare a fitocenozelor şi procedee de separare şi descriere a asociaţiilor Relevarea structurii verticale a fitocenozelor se realizează prin stabilirea straturilor din care este alcătuită fitocenoza.et Prsg.Cl. 41. 28.-B1.Phragmitetea Tx.Tx.-Bl.Tx.et Prsg.comunităţi de zăcători de zăpadă.Cl.comunităţi de pâraie. 31.Cl. staţiunile ocupate şi ecotopul.-Bl.comunităţi pitice de rogoz. respectiv a ecosistemelor. 13. 42.Lohm.Isoeto-Nanojuncetea Br. 24.Ammophiletea Br.Zoosteretea marinae Pign.Cl.1947 .Tx. 18.. 10.et Tx.et R.comunităţi primare arcto-alpine acidofile.1948 .

regiune. zone. forme fitocenotice sau cenoforme (rolul speciilor la edificarea unităţilor de vegetaţie) şi după formele economice (importanţa economică). Cercetările de vegetaţie efectuate în timp pe teritoriul Europei au dus la stabilirea speciilor de recunoaştere ale alianţei. speciile caracteristice sunt fidele tipului respectiv de fitocenoza.care depinde de complexitatea vegetaţiei Perioadele cele mai favorabile pentru efectuarea releveurilor în cazul ţării noastre sunt: păduri de silvostepă şi gorunete în mai-iunie. în cele de deal. Apariţia speciilor diferenţiale în câteva asociţii apropiate indică înrudirea acestora şi permit reunirea lor într-o unitate de clasificare superioară asociaţiei. geografic sunt cele pe itinerar (cele mai expeditive) şi cele în staţionar (oferă date complete dar solicită un volum mare de muncă. La nivel de asociaţie. Cel mai adesea se lucrează pe suprafeţe mai mici. cele diferenţiale. Cercetările pe itinerar au avantajul rapidităţii. fiind denumite specii caracteristice sau de recunoaştere a asociaţiei. stâncării şi acvatice poate fi de 5-50m2. în iunie-iulie. a ierburilor. Pentru caracterizarea asociaţiei este necesar să stabilim următorii indicatori: constanţa speciilor. aparaturî şi un timp îndelungat). obţinându-se informaţii complete prin cunoaşterea bioformelor (adaptările speciilor la climat). omogenitatea. Cercetările asupra vegetaţiei unui teritoriu. Cunoaşterea asociaţiilor vegetale dintr-o anumită zonă. stabilindu-se trasee care să fie omogene din punct de vedere al reliefului. prelucrarea şi conturarea asociaţiilor şi caracterizarea sintetică a acestora. ordinului şi clasei. Cunoscând aceste date putem trece la studiul amănunţit al structurii populaţiilor şi fitocenozelor pe asociaţii alegând fitocenoze cât mai puţin influenţate de om. în cele subalpine şi alpine în iulie-august. molidişe în iulie-august. Pentru fiecare asociaţie (combinaţie de plante). cum ar fi: cele de sărături. a ecoformelor (cerinţele speciilor de plante faţă de factorii ecologici).5000m2 sau în cazul celor pluriene 10000m2 . 240 . notând întâi vegetaţia arborilor. astfel în cazul pădurilor echiene monodominante suprafaţa minimă este de 1000m2 . Compararea tabelelor fitocenozelor dintr-o regiune mai întinsă evidenţieaza că anumite specii sau grupe de specii sunt legate şi apar într-un anumit tip de fitocenoza sau asociaţie.iar în cazul celei de turbării. de 400-5 m2 . substratului. Caracterizarea asociaţiei se face prin cunoaşterea trăsăturilor proprii ale fitocenozelor componente. Mărimea ariei minime depinde de tipul vegetaţiei. adică optimul maxim de dezvoltare a plantelor. a elementelor fitogeografice sau floristice (tipul de areal).speciile de recunoaştere pentru asociaţie şi unităţile superioare. În anumite staţiuni. se realizează un număr minim de releveuri (descrieri complete). În asemenea condiţii se apelează la specii sau grupe de specii diferenţiale care pot să apară sau să lipsească numai din una sau câteva asociaţii apropiate. pajişti de stepă şi silvostepă în martie-mai. a arbuştilor. implică următoarele faze: recunoaşterea terenului. Făgete în mai-iulie. Pentru efectuarea releveurilor se aleg suprafeţe cât mai omogene sub aspectul fizionomiei vegetaţiei. cât şi inventarierea rapidă a resurselor vegetale. Pe suprafeţele mari de probă înregistrarea speciilor se face printr-o parcurgere a fitocenozei în zigzag. păduri pluriene – 2500m2 . Analiza compoziţiei asociaţiei (tipului de fitocenoza) se face în mod complex. păduri polidominante echiene . Principalele modalităţi de cercetare a vegetaţiei la nivel ecologic. al reliefului şi substratului.Fitocenozele cu o compoziţie şi structură asemanătoare alcătuiesc asociaţia. Pentru tufărişuri şi pajişti suprafaţa necesara este de 100m2. efectuându-se releveuri (descrieri). numărul mediu de specii.stâncăriile calcaroase sau mlaştinile. zăvoaie în iulie-august. în timp ce la păduri şi pajişti. culegerea materialului descriptiv pentru fitocenoze şi mediul lor. parcurgându-se terenul în diagonală. caractrul fitogeografic şi ecologic al asociaţiei. combinaţia caracteristică. permite întocmirea harţilor de vegetaţie (la diferite scari). a muşchilor şi litiera. pentru cele montane în iulie. acestea apar doar preferenţial. Se urmareşte să se surprindă perioadele vernale şi estivale. compoziţia floristică este mai bogată întrucât reuneşte toate speciile înregistrate în fitocenozele sale.

rolul edificator îl au arborii şi o contribuţie redusă îl au arbuştii. indicele de abundenţă-dominanţă şi compoziţia floristica.4 -consistenţă rară. Consistenţa se bazează pe gradul de acoperire a coroanelor după proiecţia lor pe cer. de exemplu într-o fitocenoză de molid . acoperire redusă.9-0. În cazul existenţei şi a altor straturi se slabileşte gradul de acoperire al coronamentului pentru fiecare. Înălţimea arborilor se apreciază vizual sau prin măsurători.troficitate etc. care are .aciditate. Dominantele. 0. arborii nu se înfluenţează între ei. arboretul destul de închis. golurile din coronament ajung la cel mult 0.cât şi pentru fiecare specie în parte. localizarea. până la 241 . nelăsând goluri în acoperirea coronamentului. cu toate că au o contribuţie mai redusă la edificarea fitocenozei. aprecierile se fac pentru fiecare strat în parte.1 -consistenţă foarte rară.6 trepte: + =exemplare puţine. Efectuarea releveurilor ( ridicărilor fitocenotice) cuprinde inventarierea speciilor intâlnite în suprafaţa de probă. luând ca unitate cifra 1 . Indicii de abundenţă-dominanţă. edificatoare.Contribuţia speciilor la elaborarea şi acumularea biomasei în fitocenoză este diferită. În stratul superior al arborilor aprecierile se referă la totalitatea arborilor. 0. coroanele se ating între ele. Speciile indicatoare. consistenţa arboretului (acoperirea vegetaţiei în cazul fitocenozelor ierboase). suprafaţa ridicării.3-0. de Fagus sylvatica . frecvenţă sau constanţă. se poate stabili în general sau pentru fiecare strat în parte. Stratificarea arborilor. 1 =mai multe exemplare.2 -consistenţă extrem de scăzută. altitudinea. încât cu uşurinţă vom distinge că unele specii au un rol fitocenotic major. 0.7 -consistenţă aproape plină. Speciile dominante şi edificatoare pot fi: monodominante (fitocenoze de Quercus cerris.).se aplică pentru fiecare strat în parte. cât şi stratul ierbaceu. oglindesc fidel acţiunea unor factori ecologici şi fitoistorici (umiditate. Cel mai adesea se utilizează scara de abundenţă-dominanţă (după BraunB1anquet). spre exemplu cazul fitocenozelor forestiere unde alcătuiesc principalul strat al fitoceoozei. înălţimea mijlocie a vegetaţiei. Obişnuit se utilizează următoarea scară pentru notarea consistenţei stratuluiui arborilor: 1 -consistenţă plină. acoperirea.3. Stabilirea acoperirii. În cazul fitocenozelor forestiere de amestec adesea se utilizează pentru clasificare valoarea economică. Scara de notare se dă cel mai adesea în zecimale. iar datele pot fi valorificate numai atunci când pot fi comparate cu datele înregistrate în alte ridicări.indicatoare şi specii însoţitoare. consemnându-se speciile de bază şi cele secundare sau ajutătoare. Metode de cercetare a fitocenozelor forestiere În cazul pădurilor. Pentru fiecare releveu se va nota: numărul releveului. privind de jos în sus. expoziţia. de Picea abies . Speciile dominante. înclinarea. După rolul speciilor la constituirea sau edificarea fitocenozei distingem: specii dominante. speciile caracteristice sau edificatcare reflectă în mod expresiv factorii mediului şi pe cei ecologici. dar suma acoperirii nu va depăşi nota 1 sau 100 %.1-0. prin cercetările pe itinerariu se urmăreşte cunoaşterea exactă a speciilor componente. Indicele de bază.molidişe. creind fitomediul. Grosimea arborilor sau diametrul trunchiului se face prin măsurători.6-0. utilizându-se aprecierile expeditive. Speciile însoţitoare au o participare variabilă. arboretul are luminişuri (goluri mari). dar cu acoperire redusă sau exemplare puţine cu acoperire mai mare. În cazul fitocenozelor în care se disting mai mult de un singur strat.adică când coronamentul acoperă tot cerul fără nici un luminiş. notată pe strate.fag sau de stejar. consistenţa se diminuează.de exemplu: CarpinusQuercus (carpen cu stejar). subdominante. la înălţimea pieptului. predomină în vegetaţia respectivă. fără a socoti şi stratul arbuştilor. arboretul este poienit sau degradat.făgete) sau polidominante (codominante). 0. un rol fitocenotic redus. unde întâlnim şi stratificarea cea mai complicată. diferenţiale. În cazul când coroanele sunt mai rare. neîncheiate şi apar luminişuri.

Litiera reprezintă resturile organice care acoperă solul. Stratul muscinal se notează şi apreciază în acelaşi mod cum s-a procedat la stratul ierbaceu. iar în cazul că unele specii nu se regăsesc în releveul anterior. se trec în continuarea 242 .apoi aceste fişe se reunesc pe categorii mai mari de vegetaţie cu caracter ecologic distinct.1). notându-se acoperirea generală şi pentru fiecare specie abundenţa-dominanţa.La fel procedam şi cu releveurile următoare. reprezintă totalitatea speciilor ierboase şi subarbustive.1/10 din suprafaţă. Tabelul brut este primul care se Întocmeşte şi prezintă două intrări: pe rânduri apar speciile. iar în dreptul fiecareia la coloana 1 care capătă numărul releveului respectiv se înscriu indicii corespunzători de abundenţî-dominanţă.0.halofile. 3 =acoperire de 1/4-1/2 din suprafaţă. dar cu acoperire de 1/10 până la 1/4 din suprafaţă. 5 =acoperire mai mare de 3/4. Se slabileşte prin numărarea inelelor anuale pe o secţiune executată cât mai aproape de sol sau prin proba de lemn extrasă cu burghiul Pressler.9 % 8 =acoperire de 64-80. Începem cu primul releveu.păduri de foioase mezofile.9 % 2 =acoperire de 4 . bazat pe grupele de specii diferenţiale Releveurile efectuate pe fişele de teren sau în carnet se selectează pe tipurile provizorii.pajişti mezofile.9 % 7 =acoperire de 49-65. de exemplu:păduri de răşinoase xerofile. Adeseori pentru stratul ierbaceu se foloseşte termenul de "pătură vie".abundenţa-dominanţa după aceiaşi scara indicată la fitocenozele forestiere.mezofile.1968: 0 =acoperire de 0 . 4 =acoperire de 1/2-3/4 din suprafţă.9 % 3 =acoperire de 9-15. iar gradul de acoperire se exprimă în procente şi se fac aprecieri asupra aportului favorabil sau nefavorbil instalării şi dezvoltării seminţişului.iar pe coloane abundenţa-dominanţa care caracterizează populaţiile acestora în fiecare releveu(tab. indiferent de numărul exemplarelor. În cazul transpunerii rezultatelor pe fişe perforate pentru a fi prelucrate la calculator se poate folosi scara cu mai multe trepte recomandată de Emberger şi col.xero-mezofile.astfel fişele se ordonează intr-o succesiune bazată pe asemănarea compoziţiei floristice. Stratul ierbaceu. Separarea asociaţiilor Procedeul de prelucare tabelară a releveurilor.arenarii etc.înscriind speciile aflate în compoziţie. fie se foloseşte experienţa comparaţiei cu alte măsurători. stabilite în faza de teren.9 % 4 =acoperire de 16-24.inmlaştinite. al grupelor cenologice sau procedeul tabelar. 2 =foarte multe exemplare.. Eventualele observaţii speciale se notează pe fişă la sfârşitul inventarului de specii. Stratul arbuştilor cuprinde totalitatea arbuştilor.9 % 5 =acoperire de 25-35.9 % 1 =acoperire de 1. Prelucrarea descrierilor pentru evidenţierea asociaţiei se face prin: procedeul analizei diferenţiale. Metode de cercetare a fitocenozelor ierboase În cazul vegetaţiei ierboase la efectuarea releveurilor se notează acoperirea generală a vegetaţiei.5.8.9 % 9 =acoperire de 81-loo % Vârsta arborilor. În cazul fitocenozelor aprecierea vârstei se face prin numărarea inelelor anuale la cioatele rămase de la tăierile ocazionale din parcela respectivă sau din apropiere.9 % 6 =acoperire de 56-43.xerofile. notându-se acoperirea generală şi apoi abundenţa-dominanţa pentru fiecare specie. Pentru posibilitatea de a lucra un tabel brut nu trebuie să conţină mai mult de 50-60 releveuri.

operaţiune pe care o continuăm până la epuizarea tuturor releveurilor.în care P este prezenţa.III =41-60. Tabelul de prezenţă se obţine prin transcrierea speciilor din tabelul brut în alt tabel. iar în ultima coloană numărul apariţiilor fiecarei specii în relevurile înscrise în tabel(prezenţa).Restul speciilor cu abundenţă-dominanţă ridicată într-un grup de releveuri le evidenţiem prin subliniere. În cazul folosirii suprafeţelor de mărimea arealului minim clasele de prezenţă sunt numite constanţă (K). ele reprezentând speciile difereaţiale. iar N este numărul total de releveuri. Specii 1 Arbori Quercus petraea Carpinus betulus Quercus robur Quercus petraea dalechampii Tilia cordata Tilia tomentosa Acer campestre Prunus avium Ulmus minor Acer platanoides Fraxinus excelsior Acer tataricum Pyrus pyraster Malus sylvestris Sorbus torminalis Arbuşti Cotinus coggygria Crataegus monogyna Euonymus verrucosus Ligustrum vulgare Viburnum lantana Rosa canina Cornus sanguinea Cornus mas Sambucus nigra Staphylea pinnata Ierburi Poa nemoralis Polygonatum latifoium Lithospermum purpureo-caeruleum Carex brevicolis Euphorbia amygdaloides Viola rechenbachiana 3 1 + + 1 + + + + 1 + + + + + 2 4 + + + + + + + + + + + + + + + 3 3 1 + + 1 + + + + + + + + 1 1 + + Tabel 1: Număr Releveu 4 5 6 7 8 9 1 0 2 2 + 1 + + + + + + + + + 2 + + 1 + 4 + + + + + + + + + + + + + 243 3 1 + 1 + + + + + + + 1 + + + + 4 + + + + + + + + + 1 + 1 + 2 1 1 + 1 + + + + 1 + + + 1 + 1 + + 3 + + + + + + + + 1 + + + + + + 1 + + 1 2 1 1 + + + + 3 + + + 1 + + + - 1 1 2 2 + 1 + + + 2 + + 1 + 1 + + + 1 2 3 + + 1 + + + 2 + + + + + + - 1 3 3 + + + 1 + 2 + + + + + + + - T 13 10 7 4 10 13 6 5 3 3 5 9 3 1 2 9 8 7 5 8 5 4 2 2 1 12 12 11 10 9 8 . în ordinea prezenţei lor descrescânde.listei floristice.II = 21-40. Lăsam de o parte speciile cu prezenţă mare (care apar în peste 60 % din releveuri)şi pe cele cu prezenţă mică (mai mică de l0 %). Prezenţa se calculează şi în procente după formula: P%=PX100/N . Trecem apoi la analiza tabelului de prezenţă în vederea stabilirii diferenţierilor floristice ale descrierilor.Valorile obţinute se grupează în 5 clase de prezenţa: I = 120. IV=61-80.V=81-100 %. Pe ultimul rând al tabelului se înscrie numărul de specii care apar în fiecare releveu.

.+ + + + + + + + 9 Asparagus tenuifolius ..+ + + 9 Corydalis solida ...+ .+ + + . Borza.+ + 8 Stellaria holostea 1 + ....+ .1970.8 Glechoma hederecea ssp.. Cu ajutorul speciilor diferenţiale repune în evidenţă grupele relativ omogene de releveuri.......+ .+ .+ 5 Cyanchum vincetoxicum .1 ..+ .+ ...+ .+ 6 Poa pratensis angustifolia ...+ ...+ .2 Melica altissima .+ + + .+ + ..+ + + .+ + ......6 Brachypodium pinnatum ..+ + + .+ .+ ..+ + ...+ ..+ ..+ + + + ....+ .4 Torilis japonica .+ + .+ .+ 5 Carex divulsa .+ + + ....+ + ....+ .. iar speciile se trec în tabel în ordinea descrescândă a constanţei şi a apartenenţei lor cenologice (tab2)..+ .+ + ..+ ...+ ...8 Galium odoratum + .+ + 7 Isopyrum thalictrodes + ..+ + ..7 Calamintha clinopodium . Tabelul de asociaţie.+ ..+ + 6 Anemone ranunculoides .+ ..+ + .+ ...+ + + 1 + + + 10 Scutellaria altissima ..1964-1973.+ + .+ ..+ + + + + + + 9 Galium aparine .5 Corydalis bulbosa .+ + + + + + + + + 10 Ballota nigra ...+ + ....+ + + .+ .+ .etc).+ ..+ ..+ + ..+ ...+ + ....+ 7 Alliaria petiolata + + .+ ..+ ......+ .+ .+ + ..+ + + + + 7 Campanula rapunculus ...+ + ...+ + .. Speciile de recunoaştere sau caracteristice pentru asociaţie.+ ......+ .+ + 1 + ...+ ..+ + 5 Campanula persicifolia ...2 Stachys sylvatica .+ 7 Mycelis muralis + + + ....+ .....+ + ..+ + 7 Melica uniflora + .+ 7 Prunella vulgaris ..+ .+ + 4 Anthriscus sylvestris .+ .......+ + + ....2 Allium ursinum .+ .+ 7 Melica nutans ..1 + .+ ..+ + .......+ + .+ 8 Bilderdykia dumetorum .+ + 3 Asarum europaeum .+ ...+ ..+ .+ ..+ 3 Milium effusum .+ + ..+ + ..+ .+ + ..1971..+ .1 Ajuga reptans .3 Scrophularia nodosa .+ + ....+ + .+ .2 Sedum maximum .+ + .+ ....+ .5 Agrimonia eupatoria .+ + + .2 Vicia sylvatica . hirsuta + .Dactylis polygama + ..+ + + .+ + ..1959....+ ...+ + .+ + 7 Cardamine bulbifera + .2 Tabelul parţial sau al diferenţalelor se alcătuieşte prin extragerea din tabelul de prezenţă a speciilor diferenţiale şi regruparea acestora şi a releveurilor.6 Geum urbanum .......+ .+ ...+ ..6 Pulmonaria officinalis ..+ .+ + ...+ .+ . După principiile şcolii floristic-ecologice asociaţiile trebuie să aibă una sau mat multe specii 244 .+ .+ + ...+ ......+ .+ ...+ .6 Lapsana communis + + . Apartenenţa sau valoarea cenotică este redată în unele determinatoare sau în lucrări de vegetaţie (Soo.....+ ..+ + .+ 3 Veronica chamaedrys .+ . Dihoru şi Doniţă.Boşcaiu.+ + .7 Lathyrus vernus + + .+ .

... Tabel de asociaţie Asociaţia Querco petraeae-Carpinetum Soo et Pocs 1957 Subasociaţia cotinetosum coggygriae Horeanu 1981 I Numărul releveului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 0 1 2 3 Expoziţia S N N S N ..S S . Legătura de fidelitate se constată numai după ce am comparat cu toate asociaţiile asemănătoare descrise în literatură.+ + 1 + + + I V M E Ulmus minor + .+ .+ + II I G Em Galium odoratum + . ...+ + .+ + ...caracteristice..5 0 5 Altitudinea (dm) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 1 2 3 1 0 2 3 4 3 2 3 Consistenţa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.. . ...5 5 .+ . K b. Ierbaceu(%) 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 0 5 5 0 5 0 0 5 0 5 0 5 0 Specii caracteristice pentru asociaţie M Em Quercus petraea 3 4 3 2 4 3 4 2 3 1 2 3 3 V M Em Carpinus betulus 1 + 1 2 .II Ch Eua Euphorbia amygdaloides + + .1 + .II M Em Acer platanoides .II I H E Cardamine bulbifera + .+ . În cazul utiilizării calculului similitudinii pe bază de prezenţă se ia prima pereche de releveuri..+ ..+ + ..I V H Eua Lathyrus vernus + + .. 7 8 7 7 8 7 7 7 6 6 7 7 7 Înălţimea arborilor (m) 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 4 2 0 5 2 2 0 2 0 0 2 Suprafaţa (dm ) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Acoperirea str.În calcul se poate utilize prezenţa sau şi participarea cantitativă.S S .+ + + + .+ + ..apoi se grupează releveurile care au similitudinea mai pronunţată. . . se numără speciile commune din ambele releveuri(c) şi cunoscându-se numărul total de specii din primul releveu(a) şi din al doilea(b) se calculează similitudinea după următoarea formulă: Sp%=2cX100/a+b ..Se calculează similitudinea fiecărei descrieri cu toate celelalte...1 + 1 ..+ . . în care se redau constanţa şi indicii de abundenţă-dominanţă.2 2 .+ I V Diferenţiale subasociaţie m Pm Cotinus coggygria . ....+ .+ .+ + II I 245 .+ ... legate exclusiv sau preferenţial de o asociaţie.+ + .+ . . iar comparaţiile se fac pe baza tabelelor sintetice de asociaţii. E.+ + + .S V E V E E V V E V Înclinarea în grade 5 2 2 1 5 . .+ II I Th Eua Alliaria petiolata + + ..+ + + .. .1 5 . . Procedeul analizei diferenţiale Se bazează pe similitudinea releveurilor stabilită pe cale matmatică.+ + 1 1 3 2 2 2 I V Speciile alianţei Carpinion M Em Tilia cordata + + .f.+ . .

.+ ...+ ...+ + ..+ + + .+ ..+ .+ + .+ ..H G H H G M M M H H Ch H H H H M M M M G H H G H G Th Th H G H H H H + + + .II I E Corydalis solida .+ .+ + + ...+ + + .+ + .+ II Eua Anthriscus sylvestris ...+ ...+ ....+ ...+ 1 + + 1 + + + V Em Poa nemoralis 1 + 1 2 + 1 + .+ .II E Pyrus pyraster .1 + ...I Specii commune claselor Querco-Fagetea şi Quercetea pubescenti-petraeae Eua Crataegus monogyna + + + + .+ .......+ + II I Eua Rosa canina ...+ .+ + .+ II I Em Melica uniflora + ..+ .+ + .II I Eua Geum urbanum .+ + + ..+ .+ ........+ + + ..+ ..I Speciile clasei Querco-Fagetea E Quercus robut + .....+ ..+ + + ....+ + .+ ...II I Eua Melica nutans ..+ + + + + + + + + I V Em Dactylis polygama + .+ .+ + .+ + ..I E Allium ursium ....+ + .........+ + .I Sm Carex divulsa ..+ ......I Eua Asarum europaeum .+ ....+ + + + + + + I V Em Viola reichenbachiana + + + .+ .+ + .+ ......+ .+ .+ + II Em Cornus sanguinea ..II I Em Glechoma hederecea hirsute + .+ + + ..+ .+ .+ + II I Em Fraxinus excelsior + ...II I Eua Pulmonaria officinalis .+ II I Em Milium effusum .+ .....+ .+ ...II Sm Polygonatum latofolium + + 1 + .+ ..+ ....+ ....+ ..+ ..+ .II Eua Vicia sylvatica .+ + .+ ..+ ..+ ......+ + II I Sm Isgpyrum thalictroides + .+ .+ ...+ + ..+ + .II Em Ajuga reptans ..+ ..1 + 1 + + V Cp Poa pratensis angustifolia .+ ..+ + .+ II 246 Em Mycelis muralis .+ II I Eua Bilderdykia dumetorum .+ II SM Ligustrum vulgare .+ + II Em Scrophularia nodosa .....+ ...+ + + 1 + + + I V Em Corydalis bulbosa .+ ..+ .+ ..+ .1 + .+ .+ + II I E Anemone ranunculoides ..+ .+ + .+ .+ .+ .II I Em Lapsana comunis + .+ + .+ + II I Eua Stachys sylvatica .+ ..

.+ + . B(Pn)-balcano-panonice.+ II I Alte specii Eua Galium aparine .l....0.+ + . Sedum maximum.. Ch-camefit.+ + + .II Eua Cynanchum vincetoxicum ...m-microfanerofit.+ ..+ + ...+ + ...+ ...... 1=5.+ .iar pentru a şi b..+ + . G-geofit.. Ct-continentale. B-balcanice. introducându-se în formulă în loc de 2 c suma valorilor medii de abundenţă-dominanţă....II I Em Cornus mas ..+ .. 5 =87.I V E Campanula rapunculus .II Eua Torilis japonica . Em-european mediu...+ + .+ . Staphylea pinnata.+ + + + + + I V Sm Carex brevicolis + + + 1 . pentru speciile comune celor două releveuri.. 4 = 62...5 ...+ + + + .......+ + II Speciile alianţei Quercion şi ordinului Quercetalia pubescenti-petraeae Ppn Acer tataricum .+ + + + ..+ ..+ . Forme biologice: M-macrofanerofit.+ + + .+ 1 + . 2=17..+ + ...+ .5 .+ + + + II I B Euonymus verrucosa + .... E-europene.II I E Agrimonia eupatoria .+ + + + 1 1 + 1 ...+ .+ ...+ + . T-terofit.....+ .+ .I Sm Sorbus torminalis ....I E Specii întâlnite într-un singur releveu: Malus sylvestris.+ 1 .+ ...+ . 3 = 37....+ .+ .+ + II E Sambucus nigra .sumele valorilor de abundenţă-dominanţă pentru toate speciile din cele două releveuri.+ I V Cp Calamintha clinopodium .II I Eua Brachypodium pinnatum ....+ .+ + + . Sm-submediteraniene..+ .5..+ II Ct Melica altissima .+ .+ + + + + + + + I V Eua Prunella vulgaris .+ + . H-hemicriptofit.....+ ..+ . Th-terohemicriptofit.+ + .5 %.+ ... În cazul similitudinii pe bază de prezenţe şi abundenţă-dominanţă se porneşte de la valoarea procentuală de abundenţă-dominanţă a fiecărei specii...+ + .Ppn-pontic-panonice...II I B Quercus petraea dalechampii .. Eua-eurasiatice..Ch M G Th H M m m M m M H Ch H H H H G Th H H T m Veronica chamaedrys . 247 .II Sm Asaparagus teunifolius .+ .I Speciile clasei Quercetea pubescenti-petraeae B Tilia tomentosa 1 + 1 + + 1 + 1 + + 1 1 1 V Sm Viburnum lantana .+ ..+ + + I V Pm Lithospermum purpureo-caeruleun + + ....+ .+ + + .+ . Transformarea indicilor abundenţă-dominanţă în valori procentuale se face astfel: + = 0.+ + ..I Sm Scutellaria altissima ..+ .+ . Elemente floristice: Cp-circumpolare..+ + + + + II I Eua Campanula persicifolia .+ .+ .

plante la care mugurii se găsesc în sol la adâncime mare. Caracterul ecologic al speciilor are în vedere următoarele adaptări: -biomorfe (forme biologice sau de viaţă).Hemikryptophyta (H).V.l-l0 %. După modul de iernare al organelor de regenerare şi înmulţire ale plantelor s-au stabilit 5 grupe: 1.Chamaephyta (Ch). 0 asociaţie se va deosebi de alta prin cel puţin 2-3 grupe cenologice. Caracterul corologic sau elementele foristice se redau după unele de terminatoare (Meusel şi col.ll-20%. între vestul oceanic şi estul continental al Europei. Prin caracterul cenotic al speciilor evidenţiem faptul că marea majoritate a speciilor aparţin la o unitate de clasificare (asociaţie.la fel şi pentru ecoforme. -trofomorfe . Thymus s p. Pentru analiză se întocmesc spectre ale formelor biologice şi ale elementelor floristice.iar părţile aeriene mor la venirea iernii.se alcătuieşte apoi o matrice.. 4.La această formă biologică aparţin cele mai multe plante ierboase de pădure şi de pajişti. adică la punctul de intersecţie a mai multor regiuni şi provincii floristice. Matricea se ordonează prin permutarea releveurilor astfel ca valorile mai mari ale afinităţilor să fie cât mai aproape de diagonală şi grupele cenologice devin evidente. deci caracterul cenotic. 21-30 %. Pentru stabilirea grupelor cenologice sunt necesare descrieri de vegetaţie (releveuri) identice cu cele folosite la conturarea asociaţiilor. Marea variabiltate a reliefului. 5.a.Lysimachia nummularia (gălbejoară) ş.a.tuberculi. 1965. 2. -acidomorfe .d.ca de exemplu: Vaccinium myrtillus (afin).în timp ce caracteristicile cenotice şi cele ecologice prezintă o variabilitate regională.adică gruparea plantelor în categorii după modul cum supraveţuiesc în anotimpul nefavorabil. Aici aparţin plantele care au rizomi.România este situată la o răscruce fitogeografică. iar prezenţa într-un anumit tip sau câteva tipuri de fitocenoza reflectă afinităţile de asociere. Capitolul XIII VEGETAŢIA ROMÂNIEI Prin poziţia sa geografică . alianţă. 3.organele de reînoire formându-se la nivelul suprafeţei solului.la care mugurii sunt departe de sol şi grupa este împărţită în două subunităţi: Megaphanerophyte (M) (arbori) şi Nanophanreophyte(N). 51 -60 % ş. a afinităţilor grupate pe clasele: 0 %.Phanerophyta (Ph). Caracterizarea corplogic-ecologic-cenotică a asociaţiilor pe baza speciilor componente Fiecare specie de plante are un anumit caracter ecologic şi unul corologic. bulbo-tuberculi şi rădăcini drajonante. Utilizarea procedeului solicită un număr mare de releveuri.categorii de plante după toleranţa faţă de aciditatea solului .clasă). Vinca minor (saschiu) . -hidromorfe .Soo 1964-1973). (cimbrişor).m. grupează plantele anuale.întrucât este necesar să cunoaştem întreaga combinaţie de plante şi indicii de abundenţă-dominanţă.bulbi. Caracterul corologic (elementul floristic) şi formele biologice sunt elemente constante.calculându-se pentru fiecare pereche de specii afinitatea de cohabitare.Therophyta (Th).Geophyta (G).vitis-idaea (merişor).(arbuştii).categorii de plante după cerinţele faţă de factorul apă (hidric). 248 . iar grupele cenologice se stabilesc pe straturi.41-50 %.m.protejaţi iarna de stratul de zăpadă.vitalitate) asemănătoare.categorii de plante după cerinţele faţă de factorul trofic. climei şi tipurilor de sol explică bogăţia floristică şi multitudinea comunităţilor vegetale .cuprinzând plante la care mugurii de regenerare se găsesc aproape de sol. ordin. Denumirea lor se face după una din speciile componente.cuprinzând plantele lemnoase.Procedeul grupelor cenologice Fitocenoza este alcătuită din câteva populaţii specifice care au caracteristici cenologice (abundenţădominanţă.

Borza (1947-1949).Provincia Baleano-moesiacă.063 specii şi 5o4 subspecii şi varietaţi.provincia baleano-moesiacă Subregiunea pontico-central asiatică: IV . 4.teritoriul României ar aparţine la două regiuni floristice şi anume: regiunea Europei centrale şi regiunea Pontico-sudsiberiană. Beldie (1977-1979) ar fi de 3. iar după Al.1965). spaţiul dintre Siret şi Carpaţi.339 specii de plante vasculare şi 539 hibrizi. Primele trei provincii aparţin subregiunii europeo-siberiană. localizată în împrejurimile Mangaliei. Podişul Bârladului şi Bucovina. Abies alba.în flora României cresc un număr de 3. regiuni.provincia central europeană est carpatică II . nordul Olteniei şi Muntenei. Borza (1960.Provincia Central europeană est-carpatică. (1965).pubescens.Fig.348). Meuse1 şi co1ab. 3. a Galaţilor şi cea a Dobrogei.Provincia Daco-ilirică. fiind împărţite în mai multe circumscripţii floristice. Picea abies. Al.Podişul getic din Oltenia şi Muntenia şi câmpia Găvanu-Burdea.348.caracterizată prin păduri de Quecus robur. După Al. cuprinzând păduri de Quercus cerris. Q.provincia ponto—sarmatica' Subregiunea mediteraneană: V . Fagus sylvatica. având origini geografice şi adaptări ecologice extrem de variate. arcto-alpin. altaic) 14% 249 . localizate în câmpiile Someşului.provincia euxinică VI .admite că în ţara noastră se întâlnesc trei subregiuni fitogeografice: subregiunea europeo-siberiană. Borza (1957). este necesar să cunoaştem înainte de toate speciile de plante care cresc în zona respectivă. Q.petraea. Q. După Al. 1.provincia daco-ilirică III . subarctic. Crişului şi Timişului. Provinciile floristice ale României (după Al.Provincia ponto-sarmatică se întinde în stepa Bărăganului.Borza) Subregiunea europeo—siberiana: I . Elemente floristice Pentru descrierea vegetaţiei sau a învelişului vegetal al unei zone. cuprinzând Transilvania fără câmpiile de vest.frainetto.Provincia euxinică. 2.luncii şi Deltei Dunătrii După H.reprezentată de silvostepă.Vegetaţia edafică din bălţile. 5.apartenenţa florei din România la marile tipuri de areal este următoarea: -nordic şi alpin (arctic. cea pontico-central-asiatică şi subregiunea mediteraneană. boreal.împărţind ţara noastră în cinci provincii floristice (Fig. cu mai multe provincii la noi.

ca de pildă: fâşia zonală a făgetelor de deal asociat cu carpenul sau făgetele montane pure şi fâşia pădurilor de fag în amestec cu bradul.din punct de vedere latitudinal (zonal) s-au distins următoarele unităţi de vegetaţie: 1. submediteranien. balcanic. Zonele şi subzonele de vegetaţie din România Pentru teritoriile joase ale României.-eurosiberian şi european 40% -sudic (tropical. sarmatic.Zona nemorală (a pădurilor de stejar): -subzona pădurilor de stejari mezofili (Quercus robur) -subzona pădurilor de stejari submezofili-termofili (Quercus cerris. Pe baza speciilor edificatoare de păduri.cum ar fi: procentul ridicat al speciilor nordice şi alpine. 3. subatlantic. ponto-panonic.iar faptul că ţara noastră este situată într-o zonă cu interpătrundere de climate se evidenţiază pregnant printr-o serie de particularităţi. atlantic-mediteranean 1% -endemic 4% -cosmopolit şi adventiv 1-3% După Al.Q. În acest interval altitudinal pot apare fâşii zonale care au ca edificator principal fagul. Etaje şi subetaje de vegetaţie Predominarea reliefului deluros-montan în care se resimte influenţa modificatoare a climei datorită altitudinii a permis delimitarea următoarelor etaje de vegetaţie. 1.asociat cu alţi edificatori.iar cele de fag şi amestecurile de fag cu răşinoase sunt situate între 600(700) şi 1300(1450) m.Zona silvostepei: -subzona silvostepei nordice. În acest etaj predomină molidişele pure.Etajul boreal este caracterizat de un climat mai rece şi cupride regiunea montană mijlocie. mediteranean) 8% -sud-estic (iliric. caueazic-anatolicerimean 10% -continental sau estic (pontic.apartenenţa la marile tipuri de areal se prezintă astfel: -circumpolar şi alpin 14% -eurasiatic şi European 29% -mediteranian 6% -sud şi sud-est European 18 % -continental şi pontic 21 % -atlantic 5% -endemic 4% -adventiv 2% -cosmopolit 3% Din datele prezentate rezultă că fondul florei României este rerezentat de elementele eurasiatice şi europene. Be1die (1977.Etajul nemoral. 2.al elementelor endemice şi a celor relictare etc.ponto-siberian. 2. -subzona silvostepei sudice.frainetto).alcătuit din păduri de foioase. cu un interval altitudinal de (1200)1300-1700(1850) m. cu un climat mai blând şi suficent de umed.dispuse într-un interval altitudinal cuprins între 300 (400) şi 1300 (1450) m. ponto-mediteranean) 20% -vestic (atlantic.1979). Pădurile de gorun ocupă o bandă altitudinală cuprinsă între 200 (300) şi 600(700) m .cu molidul sau cu ambele. moesiac. fiind relativ uniform.acest etaj a fost împărţit în subetaje: al pădurilor de gorun şi al pădurilor de fag şi de amestec fag cu răşinoase. -subzona stepei cu graminee şi dicotiledonate. caracteristic pentru altitudini mici şi mijlocii.Zona stepei: -subzona stepei cu graminee.distingându-se două benzi zonale: una cu molidişuri pure şi o alta cu molidişuri de limită 250 .

Ixan. La aceste condiţii se mai adaugă şi un anumit spectru de tipuri de areal al speciilor (Fig.. Plecând de la variantele de climat care apar în diferitele părţi ale ţării şi pe baza speciilor şi fitocenozelor de pădure N..Schema etajării vegetaţiei în sudice.1978) Învelişul vegetal în principalele unităţi geografice zonale Zona stepei Stepa în România ocupă un spaţiu restrâns în sud-estul ţării. Carpaţii României (după D. Fig.în 1978. Cea de a patra reprezintă o interferenţă cu influenţe estice şi Fig.caracterizat prin tufărişurile de jneapăn şi ienupăr.cât 251 . între 2000-2200 şi 2500 m. Loiseleuria procumbens şi pajişti scunde de Juncus trifidus.Etajul alpin se delimitează numai pe cele mai înalte culmi ale Carpaţiilor.diferenţierile vegetaţiei fiind datorate în special de regimul de precipitaţii ale diferitelor masive muntoase.349).1979) În cazul lanţului carpatic. relieful vălurat din nordul şi centrul Dobrogei. Bryas octopetala.alcătuită din patru diviziuni regionale.caracterizat prin tufărişuri scunde de Salix.349. În anumite situaţii locale se menţin rarişti de arbori alcătuite din molid.partea cea mai joasă din sudul Podişului Moldovenesc.zadă sau zâmbru.Etajul subalpin este situat la peste 1700-1850 m şi până la 2000 (2200) m altitudine. sudic şi vestic.Carex curvula.în care pe alocuri apare zada şi zâmbrul. 3. din care primele trei corespund la trei variante de macroclimat: estic.Doniţă şi col.350).pe alocuri şi cele de smirdar.au stabilit o regionalizare.şi anume: câmpia plană a Bărăganului de est.superioară. Pe alocuri se separă două subetaje: unul al rariştilor de arbori cu tufărişuri şi altul numai cu tufărişuri (Fig. 4.etajele de vegetaţie de pe macroversanţii externi sunt subdivizaţi în 4 subdiviziuni regionale. Regionalizarea vegetaţiei din România pe baza bioindicatorilor forestieri (după N.Doniţă şi col.350.

Festucetum valesiacae. aparţinând asociaţiilor: Salicetum albae-fragilis. Dintre tufărişuri se mai păstrează fitocenoze ale asociaţiei Paliuretum spina christi.calcare). Pe nisipurile din lungul malului drept al Buzăului. Querco-Ulmetum. S.în general. 351).este loessul.6°C în silvostepa nordică a Moldovei. sudul şi centrul Moldovei. în Oltenia.iar în Moldova Centrală să fie de 9. Siret. Substratul pedogenetic.Agropyretum pectiniformae ş.5° şi 11°C. Climatul este uscat.Climatul este temperat continental excesiv.centrul bazinului transilvănean. Fraxino-Ulmetum. marne. tufărişuri de cătină roşie (Galamagrosti-Tamaricetum ramosissimae) şi pajişti mezofile (Agrostetum stoloniferae). Puţinele vestigii ale vegetaţiei stepice indică existenţa unor complexe de asociaţii dominate de păiuşuri stepice şi colilii. dar mai puţin secetos decât în stepă (Fig. 252 . Suaedetum maritimae (comunităţi de iarbă de sărătură). reduse în prezent la mici insule.cu temperatura medie anuală de 10-11°C şi o cantitate anuală de precipitaţii ce oscilează între 350 şi 400 mm.pentru ca în sudul Moldovei să ajungă în jurul valorii de 10°C.şi podişul plan din sudul ei. În Dobrogea apar şi litosoluri. În Moldova mai apar nisipuri.cantonată în sud-vestul şi nordul Dobrogei. Altitudinea oscilează între 20-100 m în Bărăgan şi 100-200 m în Moldova şi Dobrogea. Banat şi Crişana. Munteniei şi Dobrogei oscilează între 10. În nordul Moldovei climatul de silvostepa se caracterizează printr-um regim termic mai scăzut dar şi cu trăsături continentale mai evidente.Călmăţuiului şi Ialomiţei existau în trecut păduri de stejar brumariu. Puccinelietum distantis (comunitate de iarbă de sărătură) etc.iar în Dobrogea apar şi suprafeţe cu roci mai dure (şisturi verzi. -Silvostepa nordică.cât şi păduri tufărite cu stejar pufos şi cărpiniţă.mai profunde în Bărăgan şi sudul Moldovei. În stepă predomină solurile de tipul cernoziomului. Doniţă (1960) împarte silvostepa României în două subdiviziuni mari: -Silvostepa sudică. Paşcovschi şi N. Loessul şi rocile loessoide alcătuiesc substratul caracteristic pentru majoritatea silvostepei.în staţiunile sărăturate se întâlnesc comunităţi halofile. Zona silvostepei Această zonă ocupă o mare parte din suprafaţa câmpiilor periferice ale Carpaţilor şi din podişurile Moldovei şi Dobrogei. Buzău. Vegetaţia primară a fost înlocuită aproape în întregime cu culturi agricole. Prut se întâlnesc asociaţii de luncă: zăvoaie şi păduri de luncă.reprezentate prin rendzine. scăzând la 8. Salsoletum sodae (comunităţi de săricică). şisturi verzi. Pe văile pâraielor cu puţină apă. Muntenia. Temperatura medie anuală pentru silvostepa Olteniei. roci eruptive.5°C. În luncile joase ale râurilor Ialomiţa. iar în Dobrogea se întâlnesc calcare. care cuprinde un spaţiu mai restrâns în nodul Moldovei. aşa cum ar fi: asociaţia Salicornietum europaeae (comunităţi de brâncă).Camphorosmetum annuae.aşa cum ar fi asociaţia Stipo (ucrainicae) .a. Obionetum pedunculatae.

În luncile râurilor din silvostepă se întâlnesc sălcete. Prunus spinqsa. Resturile de vegetaţie ierboasă întâlnite în pajiştile de silvostepă sunt alcătuite din comunităţi asemănătoare cu cele din stepă. cum ar fi: Lithospermum purpureo-caeruleuiii (mărgeluşe ). cât şi fitocenoze ale asociaţiilor Querco-Ulmetum (arborete de stejar pedunculat cu ulm). În silvostepa sudică în stratul arbuştilor se mai întâlneşte Crataegus pentagyna. Q. termofiii (Quercus pedunculiflora. Rhamnus cathartics. Din vegetaţia naturală a silvostepei s-au păstrat mici masive păduroase.pubescens.a. Fraxino-Ulmetum (arborete de ulm cu frasin). În silvostepa Dobrogei abundă elemente sudice. Solul zonal este cernoziomul slab până la puternic levigat.Cotinus coggygria (scumpie). constiuite din stejari sudici. Stratul ierbaceu bine dezvoltat şi dominat de: Poa nemoralis.Galio (dasypodi)-Quercetum pubesceatis. P. Pyrus elaeagrifolia (păr argintiu) etc. Cornus mas.a. Tot în silvostepă se întâlnesc şi cele mai mari suprafeţe cu nisipuri continentale. Bărăgan. Dintre fitocenozele lemnoase care Fig. Climadiagrame pentru zona silvostepei ocupă suprafeţe mai mari în silvostepă. Paeonia peregrina (bujor) ş. Zona nemorală Ocupă podişurile joase. angustifolia. Polygonatum latifolium. se întâlnesc specii xerofile. Pe marginile pădurilor abundă tufărişuri de porumbar cu păducel (as. Q. Prunus mahaleb (vişin turcesc). Euonymus europaeus. Acer campestre. Prunus tenella. Dactylis polygama.Celtis glabrata (sâmbovină). Aceri (tatarico)Quercetum roboris (stejăret pedunculat cu arţar tătărăsc).a. T.351. destul de mozaicat.Pruno spinosae-Crataegetum). pitic.Q. din Moldova de Nord.frainetto) în silvostepa sudică şi din stejar pedunculat (Quercus robur) în nordul Moldovei. Ligustrum vulgare. P.Valorile medii ale precipitaţiilor anuale se înscriu în jur de 500 mm. Lychnis coronaria (curcubeu).fruticosa. Stellaria holostea ş.aparţinând asociaţiei Salicetum albae-fragilis. iar în Dobrogea apar şi litosoluri. mai ridicate în Transilvania (550-600 mm). în mare parte fixate cu Robinia pseudacacia. Dobrogea). aşa cum ar fi: Carpinus orientalis (cărpiniţă ).cât şi piemonturile din Banat şi Crişana. cele de stejar pufos sunt caracteristice silvostepei sudice (sudul Moldovei.cerris. Ulmus minor. Q. Viola hirta. de nisip).cordata.sanguinea. E. iar în stratul arbuştilor abundă: Crataegus monogyna. amintim pe cele ale asociaţiilor: Aceri (tatarico)-Quercetum pubescentis (stejăret pufos cu arţar tăitărăsc). Câmpia joasă şi înaltă a Munteniei şi Olteniei.virgiliana.m.Cynanenum vincetoxicum (iarba fiarelor). În arboretele din silvostepă pe lângă speciile dominante frecvente sunt: Tilia tomentosa.verrucosa. C. centrul Transilvaniei şi sud-estul Dobrogei. iar din vegetaţia iniţială se mai păstrează fragmente ale asociaţiei Festucetum vaginatae (pajişte cu păiuş de nisip) şi asociaţiei Saliceto (rosmarinifoliae)-Holoschoenetum vulgaris (sălcet târâtor. pratensis ssp. Viburnum iantana. Carici (acutiformi)-Alnetum (ariniş negru cu rogoz). Frecvente sunt asociaţiile Medicagini-Festucetum valesiacae (pajişte de păiuş stepic). Stejăretele brumării. Artemisio (austriacae)-Poteum bulbosae (pajişte de firuţă bulboasă cu peliniţă stepică) ş. Prunus avium. iar în stratul ierbaceu. Bothriochloetum ischaemi (pajişte de bărboasă). fragmentate. Quercetum peduaculiflorae (stejăret brumăriu). 253 . Fraxinus ornus (morjdrean).

Climatul este mai rece şi mai umed în subzona cu stejari mezofili şi mai cald pentru subzona pădurilor de stejari submezofili şi termofili. Pe lângă speciile edificatoare (Quercus robur. abundente sunt: Carex caryophyllea.bulbosa (brebenei).Substratul geologic este variabil. mai rar Staphyllea pinnata (clocotiş ). jugastrul iar în exemplare răzleţe mărul pădureţ (Malus sylvestris).a. Viburnum lantana (dârmox). 254 . arţarul tătărăsc (Acer tataricum).Coronilla varia (coronişte). Koeleria pyramidata etc. extrazonal se întâlnesc gorunete edificate de Quercus petraea ssp. După caracteristicile pedoclimatice şi ale vegetaţiei zona nemorală se împarte în două subzone: a.Lathyrus vernus (orăştică).Subzona pădurilor de stejari mezofili.petraea).m. părul pădureţ (Pyrus pyraster).paţachină ). Carex pilosa (rogoz). Asarum europaeum (pochivnic). Glechoma hederacea (sâlnic). În stratul ierbaceu. Polygonatum latifolium (pecetea lui Solomon).frainetto (gârniţa). uşor podzolit până la pseudogleizat.petraea). Vicia cracca (măzăriche) . iar pe cei însoriţi apar arborete de stejar pufos.rupicola (păiuş).bihariense (sor cu frate) ş.. Viburnum opulus (călin) şi Frangula alnus (cruşin. iar cel ierbaceu alcătuit din specii adaptate la un regim atenuat de umiditate de pe solurile brun roşcate. M.polycarpa (gorun transilvănean). În stejăretele de tip mezofil solul este brun de pădure.m.petraea ssp. în arboret mai apar în proporţii variabile carpenul.nemorosa (păştiţă albă) ş. Lychnis coronaria.a. tataricum (arţar tătăresc ). Viola rechenbachiana (toporaşi). Corydalis solida. cea a pădurilor de stejari mezofili şi b. pseudogleizate şi vertisoluri. Querco robori-Carpineturn. Prunus spinosa (porumbar). Poa pratensis ssp. Convallaria majalis (lăcămioarg). Anemone ranunculoides (păştiţă galbenă). Brachypodium sylvaticum (obsigă de pădure). A.a. Poa nemoralis (firuţă). Chrysanthemum corymbosum. a. F. Scilla bifolia (viorele). Extrazonal mai apar fitocenoze ale asociaţiilor Querco petraeae-Carpineturn şi Luzulo-Quercetum petraeae.angustifolia (firuţă). b. cum ar fi: Acer campestre (jugastru). aparţinînd asociaţiei Lithospermo-Quercetum pubescentis. Euonymus europaeus (salbă moale). Stratul arbuştilor este bine reprezentat şi alcătuit din: Cornus sanguinea (sânger). Lonicera xylosteum (caprifoi). Melampyrum nemorosum. În cazul versanţilor umbriţi.a. Astfel. Lysimachia nummularia (rotunjoară). C. Rosa canina (măceş). C. A. Dactylis polygama (golomăţ). frecvente sunt: Stellaria holostea (iarbă moale). Q. În compoziţia floristică participă şi alte esenţe lemnoase. bogat în specii. Carpinus betulus (carpen) ş. Crataegus monogyna (paducel). Subzona pădurilor de stejari submezofili-termoflii Are ca specii edificatoare: Quercus cerris (cerul) şi Q. mai rar Fraxinus excelsior (frasin). cea a pădurilor de stejari submezofili-termofiii. alcătuit din roci loessoide. iar în anumite situaţii locale formează cerete (Quercetum cerris.Veronica chamaedrys (şopârliţă) ş. Primăvara devreme înfloresc Galanthus nivalis (ghiocel). Potentilla micrantha (făgurel) ş. Fragaria viridis (frag). Malus sylvestris (măr pădureţ). verrucosa (salbă rîioase ). cuprinde pădurile care au ca specie edificatoare stejarul pedunculat (Quercus robur) şi uneori chiar gorunul (Quercus petraea ssp. E. Prin poieni abundă gramineele: Festuca valesiaca.praecox (rogozuri). argile şi pietrişuri. Corylus avellana (alun). Stratul arbuşilor apare bogat în specii şi este bine reprezentat. Veronica chamaedrys (şopârliţă). Pyrus pyraster (păr pădureţ). Isopyrum thalictroides (găinuşi). iar dintre dicotiledonate:Primula veris (ciuboţica cucului). Sambucu 'nigra (soc). Cerul şi gârniţa formează amestecuri ce aparţin la asociaţia Quercetum frainetto-cerris. Cornus mas (corn). Suprafaţa pădurilor din zona nemorală a fost mult diminuată în vederea extinderii culturilor agricole. iar în nordul Moldovei se mai adaugă asociaţia Tilio-Carpin turn. luturi.a. Ligustrum vulgare (lemn câinesc). Solurile zonale sunt cenuşiu şi brun de pădure. Pulmonaria officinalis (mierea ursului). cireşul. iar regimul mediu al precipitaţiilor este de 500-600 mm. Carpino(orientalis)-Quercetum cerris) sau gârniţete pure (Quercetum frainetto). Asociaţiile reprezentative sunt cele de Quercetum roboris-petraeae. iar în condiţiile rocilor mai grele se întâlnesc soluri brune podzolite. Medicago lupulina (trifoi mărunt).

5°C şi un regim pluviometric anual de 750-ll00(1200) mm. Etajul nemoral Cuprinde păduri de foioase care diferă de cele din zona nemorală prin faptul că s-au format în urma etajării climatice. cu caracter oceanic. pe un relief fragmentat.Fâşia zonală a făgetelor montane. Solurile din etajul nemoral sunt brune de pădure tipice sau diferit podzolite. filite.5-9°C. cel al gorunului. Sambucus racemosa (soc roşu) etc. Fiecare grupă cuprinzând mai multe tipuri de comunităţi. Aceste arborete de fag sunt umbroase şi au un strat al arbuştilor slab reprezentat. cu mai puţine precipitaţii (550(600)-750(800) mm). În cazul amestecurilor de fag cu brad. 255 . cu veri răcoroase. Carex sylvatica (şovar). corespunzătoare la două subetaje. aparţin asociaţiei Festuco (valesiacae)-Poetum angustifoliae în sudul ţării. gneisuri. Climatul este relativ uniform. din centrul şi nordul ţării frecventă este asociaţia Querco petraeae-Carpinetum (gorun cu carpen). localizată între 700(800) şi l000(1300) m altitudine. Aremonio-Fagetum. reprezentat prin roci sedimentare (fliş. cum ar fi: Symphyto-Fagetum. cât şi prin speciile edificatoare. Al doilea subetaj.polycarpa. podzolice argiloiluviale.iar verile sunt suficent de calde. Asarum europaeum (pochivnic). Învelişul vegetal din acest subetaj este edificat de cele trei subspecii de gorun: Quercus petraea ssp. În tipologia forestieră. cuarţite). iar atunci când se întâlneşte este alcătuit din: Lamium galeobdolon (urzică galbena). 1. iar pe solurile mezotrofe se întâlneşte asociaţia Luzulo-Quercetum petraeae. De asemenea. Athyrium filix-femina (spinarea lupului). Dryopteris filix-mas (ferigă) ş. Făgetele cu floră de mull au cea mai mare răspândire şi cea mai bună productivitate. Pe solurile eutrofe. Oxallis acetosella (măcriş iepuresc) şi chiar Vaccinium myrtillus (afin). umede şi nebulozitate mai mare. cristaline (şisturi. Calamagrostis arundinacea (trestioară de pădure). cu lunci ceva mai bine dezvoltate. Fagul aici alcătuieşte făgete pure şi are mai multe asociaţii reprezentative.petraea. reprezentativă este asociaţia Pulmonario-Abieti-Fageturn. În zona de munte substratul geologic este variat. după caracterul florii ierboase. relativ umede şi iernile nu prea aspre. ssp. alcătuit din : Daphne mezereum (tulichină). Symphytum cordatum (brustur negru). Pe solurile cu troficitate mai scăzută. glanduligera (breabăn). Festuco-Fagetum. marne. Fraxino-Ulmeturn şi Alnetum glutinosae. Pe rocile eruptive apar soluri andice (pe calcare. predomină speciile acidofile.dalechampii şi ssp. Deschampsio-Fagetum. gresii. În luncile din zona nemorală se întâlnesc asociaţiile lemnoase aparţinând la Salicetum albae -f ragilis. Covorul ierbaceu este discontinu. În zona de dealuri predomină rocile sedimentare puţin consolidate. molid sau cu amebele. Geranium robertianum (năpraznic). Cardamine bulbifera (colţişor). Paris quadrifolia (dalac). beneficează de un climat suboceanic. cu temperaturi medii anuale de 7. Galium schultesii (cucuta albă de pădure). Subetajui inferior. Querco -Ulmetum. Sanicula europaea (sânişoară). Deschampsia flexuosa (păiuş de pădure.Pajiştile. iar în Banat urcă chiar la 1450 m. pietrişuri. Subetajul superior. Altitudinal acest etaj este situat în intervalul 200(300) şi 1300 (1450) m. al făgetelor şi amestecurilor de fag cu răşinoase este cantonat între 300(600) şi 1350(1450) m altitudine. Galium odoratum (vinariţă). făgete cu floră acidofilă şi făgete cu afin. calcare). Rubus idaeus (zmeur).a. dolomite. Veronica officinalis (ventrilică). aşa cum ar fi: Luzula luzuloides (mălaiul cucului). având ca principală specie edificatoare fagul (Fagus sylvatica) şi s-au distins patru fâşii zonale. având temperaturi medii anuale care oscilează între 4 şi 7. distingându-se două climate tipice. argile. iar în vest la asociaţia Danthonio-Chrysopogoneturn sau la Festucetum sulcatae-valesiacae. deci cantonat pe toate dealurile şi în partea mijlocie a munţilor. R. mai călduros. Euphorbia amygdaloides (alior de pădure). Circaea lutetiana (tilişca). calcare. în asociaţia Deschampsio-Fagetum. târsoc). C. aşa cum ar fi: nisipuri.rendzinele. Primul este cel al fagului. pe marne -pseudorendzinele). eruptive. al gorunetelor. Adoxa moschate11ina (fraguliţă). a. Pulmonaria rubra (opaiţă roşie). b. făgetele sunt împărţite în 3 grupe: făgete cu floră de mull.hirtus (rug). instalate în locul pădurilor. cea mai reprezentativă. Blechno-Fagetum etc. adesea pseudogleizate. este localizat între 200(300) şi 600(700) m altitudine. iar iernile nu sunt prea aspre. având o pătură ierbacee asemănătoare cu cea din făgetele pure. frecvente sunt şi solurile brune acide.

iar în subetajul fagului şi amestecurilor cu răşinoase la asociaţiile. Corylus avellana (alun). Asperulo (taurinae)-Carpinetum etc.a. Ligustrum vulgare. ca de exemplu: Lithospermum purpureum-caeruleum (mărgeluşe). Oryzopsis virescens. Genista tinetoria. Relieful este fragmentat.m. Pajiştile secundare cele mai reprezentative instalate în locul gorunetelor aparţin asociaţiei Agrostetum tenuis. Carex pilosa. cu versanţi puternic înclinaţi şi cu expoziţii variabile. pe soluri feritile de acumulare. Cynanchum vincetoxicum (iarba fiarelor).coriariaefolia). Hieracium transsilvanicum. Ligustrum vulgare (lemn câinesc). iar pe terase arborete pure de stejar pedunculat cu floră hidrofilă.hirsutus (drob). Euonymus verrucosa. cristaline şi eruptive. predominantă. Luzula luzuloides (mălaiul cucului). Festucetum rubrae. În gorunetele de pe solurile acide frecvent se întâlneşte Cytisus nigricans (lemnul bobului).dalechampii şi ssp. jugastru (Acer campestre). dominat de Carpinus betulus (carpen) şi Acer campestre (jugastru).hirsuta. se întâlnesc chiar păduri de stejar cu carpen (Querco robori-Carpinetum). frasinii (Fraxinus excelsior. C. Etajul boreal Ocupă partea mijlocie şi superioară a munţilor.Pe alocuri pot apare rendzine şi soluri hidromorfe. grupate în asociaţiile Tilio (tomentosae)-Carp-netum. mai apar doar puţine exemplare de Prunus avium (cireş) . aparţinînd asociaţiilor Caprino-Fagetum. gorunii se asociază cu cerul şi gârniţa. În stratul ierbaceu.platyphyllos şi T. Majanthemum bifolium (lăcrăiniţă) etc. În stratul arbuştilor frecvente sunt: Crataegus monogyna (păducel).a. apar şi fitocenoze de fag. Etajul subordonat este constituit din carpen (Carpinus betulus). Stratul arbuştilor apare bine evidenţiat şi alcătuit din: Crataegus monogyna. F. 256 . Cornus mas.dalechampii . Geum urbanum ş. cu specii arbustive şi ierboase aparţinând la diferite tipuri de areal şi cu însuşiri ecologice deosebite. În stratul ierbos se întâlnesc multe specii caracteristice pentru clasa Quercetea pubescenti-petraeae. pe lângă speciile amintite la făgete predominante sunt: Melica uniflora (mărgică). Tilia cordata (tei pucios) şi un al doilea etaj. Substratul prezintă şi el o mare variabilitate. tomentosa (codominant)). indică o înrăutăţire a condiţiilor de sol prin compactizare. În asociaţia central-europeană Querco petraeae-Carpinetum care are ca edificator principal pe Quercus petraea ssp. în asociere cu podzolurile tipice şi feriiluviale. Melica uniflora. Pădurile zonale de gorun au o pronunţată diversitate regională. La baza versanţilor. Climatul este rece şi umed. Vegetaţia lemnoasă. cu înălţime mai redusă. Nectaroscordo-Tiletum. Cornus sanguinea (sânger) ş.polycarpa. iar în etajul superior se mai adaugă cu o participare însemnată teii (Tilia cordata.petraea ce formează etajul superior al arboretului. este alcătuită din molidişuri care aparţin asociaţiilor Hieracio (transsilvanico)-Piceetum şi Chrysanthemo-Piceetum. dominat de roci sedimentare. Agrostidetum -Festucetum rubrae montanum. ca: Euphorbia amygdaloides. Pulmonaria offieinalis.În sudul ţării.pentagyna. Pe versanţii însoriţi din sudul şi vestul ţării. uscăciune şi acidifiere. Lapsana communis. Viola hirta). având ca principali edificatori Quercus petraea ssp. Clinopodium vulgare (apărătoare) sau pentru unele alianţe din această clasă (Nectaroscordium dioscorides. C. pe versanţi umbriţi. În subetajul gorunilor. Rosa canina etc. Solurile sunt brune podzolice şi criptopodzolice. în condiţiile unui climat mai uscat. indică soluri cu fertilitate bună. sorb (Sorbus torminalis) etc. Mercurialis ovata. Ranunculus cassubicus. F. Local pot apare fitocenoze de cer şi gârniţă (Quercetum cerris-frainetto). Rosa canina (măceş). mai umezi. iar apariţia speciilor Festuca heterophylla. Glechoma hederacea ssp. Mycelis muralis. Poa nemoralis (firuţă de pădure). alcătuind asociaţii de tipul Quercetum petraeae cerris. având ca limite altitudinale 1200(1300) şi l600(1700) m în nord şi 1300(1450)-1750 (1850) m în sud. cu temperaturi medii anuale de 4-2°C şi precipitaţii medii anuale de l0001200 mm. paltinul de câmp (Acer platanoideş). fiind alcătuite din diferite subspecii de gorun. Pentru asociaţia Tilio (tomentosae)-Carpinetum edificator este Quercus petraea ssp. Lathyrus niger. T. valesiaca.Festuco-Fagtum. Unele specii. apar asociaţii de păduri amestecate.

Polytriehuna communae. Călimani. cu temperaturi medii anuale de 2°şi -0. Trisetum ciliare.xylosteum (caprifoi). Populus tremula (plopul tremurător) şi Fagus sylvatica (fag). P.paltinul de munte (Acer pseudoplatanus).a. Rodnei.major (degetăruţ). alcătuit adesea din: Oxalis acetosella (măcrişul iepuresc). grohotişuri şi brâne. dar au fost defrişate în scopul extinderii pajiştilor iluzorii. Apar şi molidişuri pe soluri cu tendinţă de înmlăştinire.Campanulo-Juniperetum. Spre limita superioară a etajului subalpin apar tufărişuri de smirdar sau bujor de munte (as. Priroula minima.În Ceahlău. Spiraea ulmifolia (cununiţă) etc.disjuncta. Athyrium filix-femina (spinarea lupului). Soldanella pusilla. Ciucaş. Molidişurile sunt păduri masive. al graniţelor şi calcarelor. Retezat apar amestecuri de molid cu zimbru (as. fapt care explică slaba dezvoltare a speciilor ierboase. Bucegi. Homogyne alpina (rotungioare ) . Adenostylo-Doronicetum etc. a arbuştilor. printre care şi cele de la Cheile Bicazului. Arbuştii şi subarbuştii sunt rari.în covorul ierbaceu se întâlneşte: Doronicum columnae (cujdă). Juniperetum nanae. jneapănul şi ienupărul se amestecă cu rarişti de molid. Senecio nemorensis ssp.Cembreto-Piceetum abietis). Soldanella hungarica ssp. Aceste tufărişuri în deceniile anterioare formau un brâu continuu în toţi Carpaţii. Arborete mai însemnate de pin se întâlnesc în Carpaţii Orientali. caz în care în stratul muscinal predomină speciile genului Sphagnum. sub formă de plaiuri întinse sau sub formă de căldări glaciare. Parâng la limita superiopră a etajului se întâlnesc şi fitocenoze de larice (Laricetum carpaticae). Rodnei. Apuseni.Hieracium transsilvanicum (vulturică).cât şi ca fragmente în Ceahlău. Făgăraş. austriacum(iarba ciutei). Carex sempervirens (rogoz). Climatul este rece şi umed. Relieful este fragmentat. Asplenium distentifolium (ferigi). Moneses uniflora (părăluţă de munte). În molidişurile din staţiunile mai umede. Junipero-Bruckenthalietum). Betula pendula (mesteacăn). D. Ţarcu-Godeanu-Retezat). Vegetaţia zonală este reprezentată prin tufărişuri de jneapăn (as. Dryopteris dilatata.m. Solurile cele mai reprezentative sunt de tipul podzolurilor humico-feriiluviale dar nu lipsesc nici litosolurile. larice şi zâmbru. mai apare scoruşul (Sorbus aucuparia). reprezentaţi de: Lonicera n-gra.Lycopodium clavatum (brădişor). exemplare izolate de Pinus sylvestris.vitis-idaea (merişor).cât şi pajişti de păruşcă (Potentillo-Festucetum supinae). Pe grohotişurile umede cresc buruienişuri care aparţin asociaţiilor Carduueto (personatae)Heracleetum palmatae. D.Huperzia sellago (pedicuţă).Pinetum mughi carpaticum) şi ienupăr (as. dese şi monotone. Oxyria digyna ş. muşchii: Hylocomium splendens. Rosa alpina.fuchsii (cruciuliţă). Rhytiadelphus triqueter. Etajul alpin În Carpaţii româneşti apare numai acolo unde altitudinile depăşesc 2000 m în nord şi peste 2200 m în 257 . Orthilia secunda (perişor). Stratul ierbos este slab dezvoltat. iar precipitaţiile depăşesc o medie anuală de 1200 mm. V. Spre limita superioară a pădurii (molidişurilor). Substratul geologic predominant este cel al şisturilor cristaline .5° C. Adenostyles alliariae (ciucuraşi) şi ferigi. Temperaturile mai mari de 10°C nu totalizează mai mult de 50-60 zile. Bucegi. Calamintha baumgarteni. de ţepoşică (Nardetum strictae subalpinum) Pe stâncării şi grohotişuri apar mici pâlciiri sau fâşii de vegetaţie ierboasă şi în funcţie de natura substratului pot predomina speciile: Sesleria rigida (coada iepurelui).juniperinum etc.Rhodoreto-Vaccin turn). Saxifraga paniculata. L. Pe lângă molid. Parâng-Cindrel. iar în Călimani. Pinul în anumite situaţii locale formează mici arborete pure. Vaccinium myrtillus (afin). Etajul subalpin Este reprezentat în masivele cu altitudini mai mari de 1700-1800 m (Munţii Maramureşului. Spre limita inferioară a etajului în cuprinsul molidişurilor se poate întâlni Abies alba (brad). Ciucaş. Festuca amethistina.

5° până la .Loiseleuretum procumbentis) prin locurile expuse vânturilor puternice. formate pe aluviuni luto-nisipoase sau argiloase. climat şi de vegetaţie.Gheorghe sau izolate în grindurile Sahalin. Primula minima. tufărişuri de cătină roşie (as .de rugină alpină (Elynetum myosuroides). Thamnolia vermicularis etc. Delta Dunării este un complex de braţe. În spaţiile libere dintre stufăriş se întâlnesc asociaţii acvatice. Călimani. Godeanu-Tarcu sau granite în Retezat. versanţii sunt abrupţi. Tarcu-Godeanu-Retezat. pe care s-a instalat o vegetaţie lemnoasă caracteristică. Mai apar tufărişuri scunde de azalee pitică (as. Climatul foarte aspru.Festuca glacialis-Minuartia sedoides). iar vegetaţia hidrofilă care ocupă peste 60% din teritoriu este reprezentată prin stufărişuri (Scirpo-Phragmitetum). Phyteuma nanum. Făgăraş. numai că apar şi grupări cu anin negru (Alnus glutinosa). În lungul braţelor. Tufărişurile de subarbuşti scunzi sunt dominate de sălcii pitice (as.Salicetum albae-fragilis. iarba iepurelui (as. Juncus trifidus. un mozaic de comunităţi vegetale. Sf.Seslerietum coerulantis). Grohotişurile. Hydrochariti-Stratiotetum. Delta fluvio. aşa cum ar fi: Myriophyllo-Nupharetum. hornurile şi jgheaburile sunt abundente. care au o vegetaţie asemănătoare cu cea din Delta fluviatilă. Gindrel. ocupă circa 1/3 din suprafaţa Deltei şi se caracterizează prin prezenţa grindurilor nisipoase. Salicetum reticulatae) şi localizate în zăcătorile de zăpadă. Sărăturile. apar suprafeţe cu grinduri fluviatile. este caracterizat prin temperaturi medii anuale negative ( -0. Pe grohotişuri se înfiripează fitocenoze cu Geum reptans. Substratul geologic este alcătuit din şisturi cristaline în Rodnei. între ele şi mare. papurişuri şi comunităţi de rogoz. Caraorman. crestele înguste. iar pe baza deosebirilor de substrat. Salicetum triandrae). numită hasmac. grupate în insulele Letea. adică în Munţii Rodnei.marină. Zonale sunt şi pajiştile de pipiriguţ (as. Prin locurile afectate de eroziune eoliană se întâlnesc grupări de plante cu portul în perniţă (as. SagitarioSparganietum şi Glycerietum maximae.5°C) şi precipitaţii abundente (1300-1400 mm). Cladonia rangif erina.Calamgrosti-Tamariceturn). Oxyria digyna. canale şi ghioluri. Se deosebeşte de vegetaţia luncilor prin particularităţile structurale ale învelişului vegetal.a. Climatul este blând şi umed. Delta fluviatilă ocupă cea mai mare parte din Delta Dunării. Campanula alpina. de origine marină.Juncetum trifidi). canale. Pe spaţiile joase ale hasmacurilor. Caracteristică pentru grohotişurile calcaroase este comunitatea Papaver pyrenaicum-Festuca violacea. Trapetum natantis. având o vegetaţie asemănătoare cu cea din luncile râurilor mari. atribuită de mulţi autori la silvostepa marină.bogate în specii oligoterme ca: Sedum alpestre. Spirodello-Salvinietum. Gnaphalium supinum ş. Vegetaţia Deltei Dunării Delta Dunării constituie o unitate geografică cu o vegetaţie intrazonală. În hasmacurile cu umiditate mare întâlnim arborete de plopi cu stejari şi frasini.sud. Vegetaţia lemnoasă este reprezentată prin sălcete (as. Draba kotschyi ş.Salicetum herbsceae. japşe şi grinduri. Dintre lichenii cei mai frecvenţi cităm: Cetraria islandica. tufărişuri de subarbuşti scunzi. Vânturile sunt puternice iar solurile dominante sunt humicosilicatice. Făgăraş. Parâng-Gindrel.a. dintre dune.2. ce alternează cu vârful celor mai înalte dune. Vegetaţia acestui etaj este reprezentată prin ierburi scunde. Pe grindurile nisipoase s-a instalat o vegetaţie specifică. Trisetum alpestre. Relieful acestor culmi înalte este foarte fragmentat. din conglomerate şi calcare în Bucegi. Parâng. Pe locurile mai înalte dar suficent de umede se găsesc arborete de stejar cu sau fără frasini (as. Largă răspândire au pajiştile de coarnă (Caricetum curvulae).Quercetum roboris258 . aflate în continuă evoluţie. Insula Letea se caracterizează printr-o parte foarte joasă. teritoriul deltei este împărţit în două părţi. aparţinând în mare parte stepei. cu apă la suprafaţă se găsesc arborete de anin negru şi frasin de baltă (Fraxinus pallisae). Festuca versicoior.

Secali silvestri-Alyseturn borzaeani. facultative sau suportante şi accidentale. Suaeda maritima. Pe terenurile umede. Hyppophae rhamnoides şi Tamarix ramosissima. Vitis sylvestris.a. Lepidium cartilagineum ş. Dintre halofitele preferante putem cita: Atriplex littoralis. Salsola soda. Caracteristică numai săraturilor de pe litoral este asociaţia Halocnemetum strobilacei. Gypsophila panniculata. în staţiunile joase. Ephedra distachya.l. Vegetaţia arenicolă are un rol important în fixarea şi consolidarea nisipurilor. Juncetum acuti-maritimi. Ephedro-Caricetum colchicae. cu o concentraţie mai mică de săruri sunt frecvente grupări vegetale edificate de 259 . Secalinetum silvestris. ş. Artemisia arenaria ş. în timp ce pe dunele joase şi mijlocii se păstrează rarişti de plopi. iar pe vârful dunelor mai înalte se întâlnesc comunităţi de Elymus arenarius ssp.a. Convolvuletum persici etc. Convolvulus persicus.250 . Săraturile uscate sunt dominate de fitocenozele asociaţiei Camphorosmetum annuae. Pe nispiurile sărăturate se întâlnesc numeroase asociaţii halofile. Agrosti-Caricetum distantis ş. Alyssum borzaeanum. Constanţa şi Tuzla. stejari şi frasini.a.a. Helichrysum arenarium. Nisipurile marine se prezintă sub forma unor benzi. Carex colchica (ligerica) . cât şi Juncetum maritimi. Câmpia Română şi Moldova o are asociaţia de brâncă (Salicornietum europaeae). Carex colchica.500 g%. pe litoral. Hordelymus asper. Întinderi nisipoase mari apar în zona Valea lui Mihai-Carei şi în Depresiunea Braşovului. După adaptarea lor în raport cu gradul de salinitate.dintre care mai frecvente sunt: Aeluropo-Salicornietum. Lepidium latifolium. Pe vârfurile dunelor mai joase şi mijlocii se întâlnesc pajişti arenarii. Limonium gmelini. Seabiosa ucranica-Marrubium peregrinum. În rezervaţia de dune maritime de la Agigea-Constanţa s-au identificat următoarele asociaţii: Elymetum gigantei. Stachys maritima.sabulosus. Eryngium maritimum. Halocnemum strobilaceum. iar în luncile sărăturate din Moldova şi Muntenia se întâlneşte asociaţia Iridetum halophilae. plantele halofile pot fi: obligatorii. Pe nisipurile continentale cresc: Polygonum arenarium. se întâlneşte asociaţia Leuzeetum salinae. iar în Oltenia se întâlneşte asociaţia Mollugeto cervianae. Aster tripolium. Silene thymifolia. iar în Moldova la Hanu Conachi-Iveşti. pe suprafeţe mari apar tufărişuri de Salix rosmarinifolia. mai ales în zona de stepă şi pe litoral. edificate de Scabiosa ucranica. Bupleurum tenuissimum. Local. Vegetaţia de săraturi Pe teritoriul ţării noastre.pedunculiflorae). Flora şi vegetaţia acestui substrat prezintă particularităţi determinate de permiabilitatea substratului. iar cele mai întinse suprafeţe de dune maritime apar la Mamaia. Dintre halofitele obligatorii enumerăm: Salicornia europaea. Arguzia sibirica. Festucetum vaginatae. Puccinellia distans ş. relativ înguste de-a lungul întregului litoral. a Munteniei şi Olteniei). O notă particulară a acestor arborete este dată de abundenţa lianelor Periploca graeca. sabulosus. Pe unele săraturi cu mari concentraţii de săruri. apar ochiuri în care predomină solurile halomorfe. Pentru nisipurile continentale tipice sunt asociaţiile: Brometum tectori. Glematis vitalba şi Hedera helix. putând rezista la concentraţii care variază între 0. fiind mai bine reprezentate în Dobrogea. mobilitate şi textură. Dintre cele mai răspândite plante arenarii (psamofile) cităm: Elymus arenarius ssp. la suprafaţă. preferante.a. Crambe maritima. Nisipurile continentale au o răspândire mai largă în sudul ţării (în bazinul râurilor din Câmpia Română. O răspândire largă pe săraturile din Dobrogea. Plantele care vegetează pe asemenea soluri au o serie de adaptări condiţionate de concentraţia sărurilor din sol. Vegetaţia de nisipuri În România nisipurile ocupa suprafeţe realtiv reduse. Plantago indica. în Moldova. Secale silvstre. cât şi în bazinele unor râuri mai mari.

Epilobium hirsutum (pufuliţă). C. Nupharetum albae-lutae (comunitate de nufăr alb şi galben). Festuca pseudovina.Nymphoides peltata (plutniţa). Caricetum vulpinae. bahne şi tinoave. Utricularia vulgaris (otrăţelul de baltă).cruşin) etc. Alisma plantago-aquatica. L. Dosrea rotundifolia. C. Typha latifolia. T. Populus nigra (plop negru). În cuprinsul mlaştinilor se întâlnesc şi unele plante rare.incana (anin alb). Vegetaţia palustră a mlaştinilor şi zonelor cu exces de umiditate în principal este reprezentată de fitocenozeie asociaţiilor Scirpo-Phragmitetum. care accelerează procesul de acidifiere. Potamogeton natans (broscariţa). Carex acutiformis. Drosera anglica (roua cerului) etc.pendula (mesteacăn). stătătoare. Carici flavae-Eriophoretum ş. Stachys palustris (bălbisă). Vaccinium vitis-idaea. C. din aer. Juncus gerardi. Caricetum acutiformis-ripariae. care se depun odată cu apa de precipitaţii. Trapetum natantis (comunitate de ciulini de baltă) etc.Sphagneturn nemorei. Vegetaţia acvatică populează bazinele de apă. Symphytum officinale.a. Ligularia sibirica. Scirpus sylvaticus. Printre asociaţiile cele mai răspândite menţionăm: Lemnetum minoris (comunitate de lintiţă). Salix aurita şi exemplare de pinus sylvestris. Dintre plantele lemnoase prezente în mlaştini. triandra (salcie cu frunze de persic). S. În unele sfagnete mai apar speciile Calluna vulgaris (iarba neagră) şi Empetrum nigrum (vuitoare). Asociaţiile dominante. Eriophorum gracile (bumbăcariţă). aşa cum întâlnim la Nymphaea alba (nufărul alb). Marea majoritate a plantelor acvatice se fixează prin rizomi şi rădăcini în mâlul apei.a. P. Pe perinile de Sphagnum străpung din loc în loc exemplare de Vaccinium oxyccocos. Frangula alnus (paţachină. pipernicite (var.P. Andromeda polifolia. La fel deosebiri evidente se întâlnesc în cazul florei şi vegetaţiei din mlaştinile eutrofe şi cea din turbării.trsulca (lintiţă). Sparganium erectum (buzduganul de apa). B. S.Puccinellia distans Crypsis aculeata. Pe lângă perniţele de Sphagnum cresc şi unele plante cu flori. Pe lângă unele specii de ferigi. Glycerietum maximae. Iris pseudacorus (stânjenel de baltă). Glyceria maxima (mana apei). Carici stellulatae-Sphagnetum recurvi-palustris.cinerea (zălog ). riparia. Carici rostratum-Sphagnum recurvi. cum ar fi: Carex rostrata. menţionăm: Lemna minor.limosa.amintim: Salix alba (răchită albă).a. Vulpina. Rhynchospora alba.tremula (plop tremurător). Prin formarea stratului de turbă plantele nu mai ajung la sol şi trăiesc numai pe seama particulelor minerale.a. Alnus glutinosa (anin negru).limosa (rogoz). Hydrocharitetum morsus-ranae (comunitate de iarba broastelor). Juncus effusus. Heleochloa schoenoides şi Vegetaţia palustră şi acvatică Acoperă terenurile cu umiditate în exces din vecinătatea apelor curgătoare. se întâlnesc şi esenţe lemnoase. Caricetum gracilis.S. cum ar fi: Betlia humilis (mestecănaş). pe substrat silicios şi în regiuni bogate în precipitaţii. iar numai puţine specii sunt plutitoare. . purpurea (răchită roşie ). iar cea acvatică populează bazinele naturale de apă şi cele artificiale. S. Dintre speciile plutitoare. Wolffia arrhiza (lintiţă măruntă). Salvinia natans (peştişoara) ş. Nuphar luteum (nufăr galben). din tinoavele Carpaţilor româneşti sunt: Sphagnetum fusci . cum ar fi: Betula pubescens(mesteacănul pufos). având o floră săracă în specii. Sium latifolium (copiţel). S. Flora şi vegetaţia palustră de pe terenurile cu apă dulce se deosebeşte de aceea de pe suprafeţele mlăştinoase cu apă sărată. Trapa natans (ciulin de baltă) etc. Plantele fixate au obişnuit limbul frunzei mai mare şi plutitor la suprafaţa apei.fragilis (salcie plesnitoare). Catabrosa aquatica (lăcrămiţă) ş.turfosa) şi uneori Picea abies. Myrio-phyllo-Poatmetum (comunitate de broscariţa cu peniţa apei). Ranunculus repens. D. fără rădăcini. Eriophoro vaginati-Spahgnetum recurvi-palustris ş. viminalis (mlaje). Pe terenurile mlăştinoase din regiunea de câmpie şi colinară cele mai comune plante sunt: Phragmites australis. Scheuchezeria palustris.intermedia (roua cerului) etc. Dominante sunt speciile genului Sphagnum. 260 . A. Nymphoidetum peltatae (comunitate de plutniţă). dar luxuriantă. Polygonum lapathifolium (iarbă roşie ). Mlaştinile oligotrofe sau tinoavele se formează în ape sărace în substanţe nutritive. nefixate.angustifolia . Bolboschoenetum maritimi.

Ligustrum vulgare.Cum se înmulţesc bacteriile şi algele albastre? 2. Alnus glutinosa. iar în Delta Dunării şi Periploca graeca. Crataegus monogyna ş. În luncile râurilor mai mari apar şi esenţe tari. Vegetaţia ruderală gi segetală Buruienişurile sunt larg răspândite pe terenurile influenţate de activitatea umană. cât şi arbuştii: Cornus sanguinea. răspândire mai mare având as. F. S.Descrieţi florile unisezuat monoice de la pin.Ulmus minor.nigra. Carduuetum acanthoides (comunitate de spini). Care sunt etajele de vegetaţie din România? Ce zone de vegetaţie se întâlnesc în România? Test de autoevaluare 1. De-a lungul pâraielor montane. 5. abundă asociaţii cum ar fi: Polygonetum avicularis (comunitate de troscot). Echinochloo-Galinsogetum parviflorae (comunitate de busuioc sălbatic cu cos trei).a.Câte tipuri de fructe întâlniţi la familia Rosaceae? 8. Largă răspândire o are asociaţia Salicetum albae-fragilis şi Salicetum triandrae. 7.cinerea. Fraxinus excelsior. Test de autoevaluare Ce categorii de plante indicatoare cunoaşteţi? Care sunt metodele cercetare a fitocenozelor forestiere. Atriplicetum tataricae (comunitate de căpriţă). Speciile lemnoase cele mai răspândite sunt: Populus alba. Sambcetum ebuli (comunitate de boz). Descurainetum sophiae (comunitate de voinicică).Care este fructul characteristic pentru familia Fabaceae? 9. ca: Quercus robur. Salix alba.Deosebiţi speciile de arţari după frunză ş ice este fructu? 10. pur sau în amestec cu sălcii şi răchite. Pe terenurile bogate în substanţe organice din jurul aşezărilor omeneşti. sub formă de benzi. Echinochloa-Setarietum (comunitate de costrei şi mohor).se întâlneşte asociaţia Alnetum incanae (comunitate de anin alb). Dintre comunităţile segetale larg răspândite pe terenurile cultivate sunt fitocenozele asociaţiilor: Amarantho-Chenopodietum albi (comunitate de lobodă şi ştir). 6. pe terenurile bătătorite. Euonymus europaeus. Rumicetum alpini (comunitate de ştevie de munte). În alcătuirea acestui tip azonal de vegetaţie intră specii higrofile şi mezo-higrofile. S. Hordeetum murini (comunitate de orz şoricesc) ş.m. fragilis. prin locurile de staţionare a animalelor.Vegetaţia de luncă Acest tip de vegetaţie este caracteristic pentru terenurile cu umiditate ridicată. A. situate în lungul apelor. Onopordetum acanthoides (comunitate de saci măgăresc). Agropyretum repentis (comunitate de pir târâtor) etc. Vegetaţia zăvoaielor este alcătuită din Populus alba. S. pe marginea drumurilor. Urticetum dioicae (comunitate de urzică ).Care este tipul de fruct la familia Fagaceae şi de ce este protipul la fag şi stejar. Asociaţia Populetum albae se întâlneşte pe suprafeţe reduse.Din ce este alcătuită frunza la Apiaceae? 261 . adesea inundate.Prezentaţi caracterele generale ale clasei Magnoliatae. incana etc. P. În luncile joase frecventă este asociaţia Alnetum glutinosae (comunitate de anin negru). Dintre liane cităm: Vitis sylvestris. Arctio-Ballotetum nigrae (comunitate de brustur cu cătuşnică). iar pe văile umede din etajul subalpin Alnetum viridis (tufărişuri de anin verde). triandra.Ce pigmenţi întâlnim la alge şi unde sunt localizaţi în cazul algelor verzi? 3.a.Din ce organe este alcătuit corpul muşchilor ? 4. Salici-Populetum. formând fitocenoze antropofile.pallisae (frasin pufos) etc. Clematis vitalba.

Toma N..-Botanica generală şi sistematică. Bucureşti.Introducere în studiul covorului vegetal.Ce simetrie au florile plantelor din familia Lamiaceae.Care sunt zonele de vegetaţie din România? 22...Hodişan I. Ed. 1981. 19. Pop I.Ce fel de flori au speciile din familia Salicaceae şi care este tipul de înflorescenţă characteristic. Ed. . şi ped. Ed. Ed. did.Morfologia plantelor. 16.Descrieţi o floare de la graminee.. 3. 17.Ce fel de Frunze au speciile genului Fraxinus.Prezentaţi silvostepa.. Tome I..Ivan D.Fitocenologie şi vegetaţia Republicii Socialiste România.11.Ciobanu I. Ed. 1947-1949. Ed.Ultrastructura celulei vegetale. 8. Ceres.Flora indicatoare din pădurile noastre. Răvăruţ M.Citologie vegetală. Turcu Gh.Dicţionar etnobotanic.Pe ce tip este floarea la Brassicaceae şi precizaţi deosebirea între cilicvă şi siliculă.Câte tipuri de flori întâlnim la Asteraceae? 18. . partea a II-a.Anghel Gh.Anatomia plantelor.II. 15. 1979.Grinţescu I. 9. Doiniţa N. Şi ped. 13.Ed. 1975.Illustrierte Flora von Mittel-Europa.. Brezeanu A. 10.Emberger L. Bucureşti. 2. did. Ceres.Matienko B. Bucureşti. şi ped. Bucureşti. Chiriţă C.Ivan D. 1965. Agro-Silvică.Borza Al..Curs de geobotanică. şi ped.Flora indicatoare din pădurile noastre. 1973. 11. Chişinău . .Borza Al. 13.. Ed. 16. Academiei. Doniţa N.Beldie Al. Ed. şi enciclopedică. . Bucureşti. Bucureşti. . 1978. Academiei. 21.Curs de botanică generală.Ce tipuri de fructe întâlnim la familia Solanaceae.. 6. Mihai Gh..Enumeraţi caracterele clasei Liliatae. Academiei. Bucureşti. şi ped. . şt.Acatrinei Gh. 12.Hegi H. Agro-Silvică. 7.Parascan D.. Todor I. did. Bucureşti. Bucureşti. – Botanică sistematică.Morariu I. naţ. Ed.Tipogr. 14. Bucureşti. 1966.I-VII. . 1973. . did.Andrei M. Bucureşti. Bucureşti. 1975. 1960..Geobotanica.Morariu I. . – Botanică sistematică. 18. Bucureşti.Chadefaud M.Bucureşti. 21. 1965. 1979. 1976. . . 14. 1967.Trăite de Botanique. 1933. 262 .1960.Anghe1 I. Ceres.. 4. Carta Moldavska . dif. Ed.. 20. .Daţi exemple de plante din familia Lliaceae şi Amarylidaceae. 1971. Ed.. Munchen. Bucureşti. 1908-1931.Conspectus Florae Romaniae Regionumque Afinium.Anghe1 I.Burduja C. 17. 20. Iaşi.. .Enumeraţi speciile genului Symphytum..Morfologia şi fiziologiaplantelor lemnoase. 1928-1934.Metode practice pentru studiul ecologic şi geografic al vegetaţiei.Biologia celulei vegetale. Danciu M. 22.Uitrastructura plantelor. 5. Cluj.. . şi ped.Beldie Al. Ed. 1971.Borza Al. Ed. 1968. Cluj. . 15. Ed.. . 12. 19. . . Boşcaiu N. BIBLIOGRAFIE 1. did. Ed.

Bucuresti. . 1973..Răvăruţ M. Celelalte figuri provin din următoarele surse: Parascan D. I .Turenschi E.Botanică.. Danciu M. Jena. 1971. Lungu L.. şi ped.. Pazmany D. Hodişan I. Flora R.Curs de botanică generală.Botanica şi Fiziologia Plantelor. (1983).Toma N.S.. (1976-1981).Anghel I.116.. VEB G. 1985. did.Fischer Verlag.86.... 29.. Toma N. Bucureşti.. Peterfi Şt. Vignioli L.Sanda V.colab. I-IV. 27. Ciocîr1an V.. Anghe1 Gh. 39. 1980. University Press. 33. Şerbănescu-Jitariu Gabriela.23. 1976-1931.Cenotaxonomia şi corologia grupărilor vegetale din România. vol. Bucureşti. Turenschi E. ..114. Ed. Mititelu D.. 1964-1980.(1908-1931). Muz.I-V. Buia A l. (1964) Hegi... Academiei. Toma C. colab. 38. Mihai Gh...Tratat de algologie. 25. Ed.Păun M. did.Parascan D. H. Braşov.Botanică. 1964.colab. 35. Chirilă C. 1952-1976. did.115.I-XIII-Ed.... Turenschi E. did...Răvăruţ M. Mo1dovan I.. 30.Vignioli L. Bucureşti.Histologia.Strasburger E.Todor 1.Peterfi Şt. 31. Cristurean I.-Dendrologia. Morariu I.. (1975-1977). Ed.(1966). 1991. Toma C.. II – Structura organelor vegetative şi de reproducere.Anatomia plantelor. 32. Ed. 36.. colab.Coştiug Mihaela Ing. Pop I.. Desenele au fost executate de: Preparator Lucău-Dănilă Anca Ing. Mor1ova I. Bucureşti.. Bucureşti.117. Toma C. (1985) . Doniţă N.Paşcovschi S.Morfologia şi anatomia plantelor.Vegetaţia lemnoasă din silvostepa României.. (1983).. did. Brukenthal... 28.R.Şerbănescu-Jitariu G...Lehrbuch der Botanik. Academiei.Danciu M. .Negru Laurenţiu Cursul s-a analizat şi aprobat în şedinţa colectivului Catedrei de Silvicultură 263 . Răvăruţ M. Bucureşti. Iaşi.X X X Flora Republicii Socialiste România. Do1tu M. Edizioni Calderini.. 1980.... Ed. Popescu A.Pop I. -Sistematica delle piante inferiori.Danciu M. did.. (1971).. Anghel I. 37..Stănescu V.139 şi 140 sunt preluate după Parascan D.Toma C. şi ped. Provenienţa figurilor Fig. 26. 1983..85.vol. 24. (1967).Ştefureac Tr. Bologna. Academiei. 1967.. 1980. Răvăruţ M.. (1980). (1973).69. Ed..Evoluţia plantelor oglindită în operele recente de botanică fîlogenetică... şi ped. -Citologie vegetala. 1975-1977. ..63. Noll F. (1983). Sibiu. si com. vol. Nyarady A. Ed.I-XII (19521976). Ifteni L. Bucureşti. Cambridge. 1978.X X X Flora Europaea.. 34. Bucureşti.. .Botanică sistematică.137. Grigore S.Ionescu Al. Iaşi. 1967.colab. Popescu Gh. şi ped. şi ped. 1979.. Morariu I. Ed. şi ped.. Stud. Ionescu Al. Bucureşti..

..... Plastidomul celular...............5.. 5 1....4.....................4.....1......... 1... Meristeme primare............... Ţesuturi meristematice.... 19 1..4..... 1.. Generalităţi........1........................... Felogenul..... 35 2.......... 31 2............4 1....1.1............2.. Constituienţii celulei vegetale.....4..2.......4..3......3.............1..3. Condriomul celular.. 43 264 .2......7.. Meristeme primordiale......... Clasificarea ţesuturilor......... 2.................................. 1...........2..3.... 27 Capitolul II Histologia .. 20 1............. Constituienţi paraplasmatici................5..3............. Ţesuturi meristemoide..................1 Partea I MORFOLOGIA PLANTELOR Capitolul I Cito1ogia.. Gneralităţi.......4....4.. 30 2... Consideraţii general morfologice şi structurale........3...............................................3....4..........................1.... Ţesuturi de protecţie secundare.1....... Ţesuturi de protecţie primare...............3....... 1......................2....... 17 1... Peretele celular.CUPRINS Introducere.................... Dictiozomii.. Ţesuturi de protecţie. 1.......4.. Nucleul.........4................ şi dimensiunile celulelor..2.. 2.......1........2.........3..6.1...............1........................1.... 1. 34 2................. 40 2...1......13 .................. Re ticului endoplasmatic......................... 36 2..........................................4.3.3..... Meristeme secundare...... 36 2........ Forma........... 5 1.......................2.4........ Vacuomul celular...............................4.. 15 1...... Constituienţi protoplasmatici...............1... 30 2....... 1.... 35 2............. Incluziunile ergastice solide....1....4.1................4............. 11 1........2...... Cambiul.4......................... Citoplasmă....1.....2................4......... Ţesuturi definitive.. Ţesuturi trofice sau fundamentale.... Ribozomii............4...................4......1. Diviziunea celulei........... 18 1...................2..3. 1.. 33 2.....4... 2.. 31 2...

........ Structura primară a rădăcinii.......1.. Ţesuturi secretoare.. Morfogeneza frunzei........2........4...4............3.................2........ Structura secundară a tulpinii...5..5... Io6 3.. Colenchimul..2...3. 85 3.4.. 123 3..........................2........ Structura secundară a rădăcinii...... 120 3... 43 2.... lo9 3.4.....3...........2.....................................2..3...4.4.1........1....................1.2.. Frunze metamorfozate....4..... 72 3..................2. 121 3.2.............. 3. Tipuri de frunze sub raport ontogenetic şi funcţional..3...mozaic foliar şi heterofilie...3........2...4.......4... 64 3....................... Consideraţii generale.........2...4...4............1.......... 117 3....4.... 47 2. Ţesuturi asimilatoare....................................4....... 65 3..4.. Ţesutul conducător liberian.........3.3...1...2........ Structura frunzei la gimnosperme........4...3... Tipuri morfologice de tulpini... Sclerenchimul scleros sau sclereide.........3..4...4.... 81 3... Anatomia rădăcinii........ 66 3.....4. 63 3.3... Prefoliaţie şi foliaţie.................... Fascicule conducătoare....... Tulpini aeriene metamorfozate. 30 3... Tipuri de ramuri.........5.... Structura peţiolului.. 85 3...2. 50 2.............. Originea radicelelor şi a rădăcinilor adventive.......3..4. 110 3. 123 3... Filotaxia-Divergenţa foliară...3........... 45 2.. Anatomia frunzei..3..... 98 3.......2.........2..... Sclerenchimul..... 127 Capitolul IV înmulţirea plante" lor.........3.. 3......1...... 63 3.....4......5...............2.........2... 86 3......... Ramificarea rădăcinii....4.......4..1.......1...........1. Mugurii.........2........2.1. 43 2........... lo7 3...4....4.... 91 3..2........................... 58 Capitolul III 0 r g a n o g r a f i a.....................1..3.... 46 2.......4... 43 2....1.............. F r u n z a ................. I08 3...1.2.4... 73 3.. 54 2..4.....1.....2........ 67 3................ 80 3.......1. Structura primară a tulpinii...4........ 67 3....3....2..4............ Ţesuturi acvifere..... Ţesuturi aerifere............ 129 265 .....4.... Structura frunzei la ang io sperme.. Ţesuturi mecanice.....2..... 118 3...5........ Generalităţi........4..................2..... Ţesuturi cie absorbţie.... Durata vieţii frunzelor şi căderea lor....3......3.........4.....3.....2....... 119 3. Habituşul arborilor........ 3......."........ 56 2......2......2...1. Morfologia tulpinii..........2..4. Anatomia tulpinii............4.......3......3.......... 45 2. Ţesuturi de depozitare................. 125 3....4.2...........5....4...... Vasele lemnoase............2............5..... 46 2............. 80 3..4....2...............3.. Ţesuturi conducătoare..... Tipuri morfologice de rădăcini.4................ 3..2.. 49 2........2...3. Morfologia rădăcinii....4......... 44 2.3..2.1........ Anizofilie..2..................4............3... Morfologia frunzei.. 51 2.......2.. Ramificarea tulpinii..3...2............................. Fibre sclerenchimatice....2..1. T u 1 p i n a ... R ă d ă <s i n a.2..3.....4....... Originea filogenetică a frunzei.

.......................... 179 7....... încrengătura Pteridophyta......1.......... 143 4. 152 4........ 137 7... Concepţii asupra originii florii.Io .. încrengătura Cyanophyta (Alge. 139 4.............4.4..4.......................7.................................4........... Morfologia şi anatomia florii.1...........5...........................4..................4.....5.. 165 5.3..........1......... 197 1...... Reproducerea sexuată............2....... Scurt istoric al dezvoltării cercetărilor de botanică în România.... Reprezentarea grafică a florii... Tipuri de fecundat ie.. încrengătura Virophyta (Virusuri).............4....2...........................2..... Reproducerea la Gymnospermae.......... încrengătura Bryophyta. Clasificarea plantelor... încrengătura Mycophyta....2... 183 7.............. Generalităţi...2.3........ Reproducerea la Angiospermae.......... albastre).. 175 7.7................2.. 217 8...... 154 4...............2.......2................... 175 7......2.3. 218 Capitolul IX Subregnul BRYOBIONTA....... 228 266 ............1.....2...6.4.. 142 4. încrengătura Cryptophyta........... înmulţirea vegetativă la plantele inferioare........................ încrengătura Xaathophyta ...... 167 Capitolul VI Subregnul PROCARYOBIONTA.1.................. 188 Capitolul VIII Subregnul MYCOBIONTA............. 132 4..........9....... 182 7....................1.......... încrengătura Lichenophyta. 199 3..4...........2.. încrengătura Myxophyta.3...................3......................... încrengătura Dinophyta................... 133 4....... 166 5........4.....»....................... 228 10....4............2. 157 Partea II SISTEMATICA PLANTELOR Capitolul V Noţiuni introductive. 129 4.... Clasa Ascomycetae.. încrengătura Euglenophyta.1................. înmulţirea vegetativă la plantele superioare........ 174 Capitolul VII Subregnul PHYC0B10NTA (Algophyta)... încrengătura Bacteriophyta (Bacterii).................... 153 4.......... 170 6...... încrengătura Phaeophyta (Alge brune)......... Clasa Phyeomicetae............. 186 7. Alternanţa de faze (generaţii)... 165 5...... încrengătura Rhodophyta.............. 169 6..............1.......1.................... Clasa Deuteromycetae............2... 163 5*2....... 'Fecundatia.2.. încrengătura Chrysophyta (Flagelate aurii).......................... 199 2.... 2ol 4. 131 4....... 194 8.......... Clasa Archlmycetae....1.. 178 7.......... Alcătuirea florii...... 221 Clasa Hepaticatae................4...........1........3.......2.6... 137 4................ Caractere generale.. 180 7.......2...4........ 194 8e2....... 169 6........................ înmulţirea vegetativă (asexuată). 224 Clasa Bryatae.. 129 4...2.....8...3...........2.............................. înflorirea şi polenizarea..........................2............. 2o8 5.. 130 4.... 136 4....... Inflorescenţe.. Categorii sistematice şi nomenclatură.............. 177 7.. Sămînţa.. 221 9....... 138 4.. 225 Capitolul X Subregnul CORMOBIONTA..........1. Fructul..4....9.............încrengătura Chlorophyta..... încrengătura Bacillariophyta (Diatomeae). Clasa Basidiomyeetae. 131 4............

.......... Etaje şi subetaje de vegetaţie.............. Obiectul şi definiţia fitocenologiei..... Subclasa Hamamelidae..... 4o7 13... învelişul vegetal în principalele unităţi geografice zonale...... 231 Clasa Equisetatae...... Clasa Magnolia tae (Dicotyledonatae)......... Zonele şi subzonele de vegetaţie din România........... Metode de cercetare a fitocenozelor şi procedee de separare §i descriere a asociaţiilor...... 241 Clasa Cycadatae............1........ Nomenclatura unităţilor de clasificare.... 4o5 13..... 361 10... 244 Clasa Taxatae.. 39o 12.............................. Zona s-tepei . încrengătura Magnoliophyta.. Categorii de plante indicatoare.................. 4o3 12.......3......... Subclasa Asteridae.......2.. Valoarea indicatoare a plantelor din covorul ierbaceu.. 4o2 12...2..1............ 391 12...2...1..................... încrengătura Pinophyta........................... 250 10..... Asociaţia şi unităţile cenotaxonomice.1......4..............3.........5... 236 10...2.........1. 243 Clasa Pinatae......1...4.... 385 Partea III FITOCENOLOGIE §1 VEGETAŢIA ROMÂNIEI Capitolul XII Noţiuni sumare de fitocenologie....................1...................................... Subclasa Liliidae..... 248 10........... Subclasa Dilleniidae... 230 Clasa Lycopodiatae................ Subclasa Rosidae.3. 4o5 13....2.................... 271 10..4. 12.................3.. Separarea asociaţiilor...............2............... Clasa Liliatae (Monocotyledonatae ). 41o 267 ....3....3... Subclasa Magnoliidae..1.1.......... Zona silvostepei.1......... 248 Clasa Gnetatae.........3............................2.2.4..........4........... încadrarea unităţilor în sistem... Subclasa Arecidae......3................................. 325 lo.. 4o9 13... 12.2..................4..................3.......4........ 399 12......................... Subclasa Caryophyllidae.. 252 10.. 242 Clasa Bennettitae................2............ 234 Clasa Filicatae..3.... 359 10........1.............2.......... 243 Clasa Ginkgoatae........6.......................................... 251 10..3.4....... 379 11.........3.2............3.3........1.4...3...2...........4...... Procedeul grupelor cenologice............................... 358 10.....1..1............... 3o6 10... Subclasa Alismidae'......2...................... 393 12........ 320 10....... 263 10.......... Principalele tipuri de pătură vie pentru unităţile mai importante de vegetaţie forestieră din România.......... Elemente floristice...Clasa Psilophytatae. Procedeul analizei diferenţiale........... Caracterizarea corologic-ecologie—cenotică a asociaţiilor. 383 11......3.-3....................3........ 391 12..... 399 12............ 4o9 13.....1........ 4o3 Capitolul XIII Vegetaţia României... Procedeul de prelucrare tabelară a releveurilor bazat pe grupele de specii diferenţiale... 4o7 13........ 379 11..2. 376 Capitolul XI Plante indicatoare şi categorii de plante indicatoare...

....4..................13..4.......7....... Zona nemorată..1c Vegetaţia de săraturi..6.....12...9.......4.... Etajul alpin... 423 13...8.... 418 13... 414 13.3.. Etajul subalpin.......... 419 1%4... Vegetaţia palustră şi acvatică...4. 426 BIBLIOGRAFIE...........H.........................4........13...............................................4.... 412 13.... 422 13...... Vegetaţia de luncă.. 425 13...4............ Vegetaţia ruderală şi segetală........ Etajul boreal. Etajul memorai.....................4..... Vegetaţia Deltei Dunării....5.. 426 268 ........... 423 I3.....4.... Vegetaţia de nisipuri.........................4..4................ 421 13........... 420 13........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->