UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE SILVICULTURĂ
Departamentul de Învăţământ la Distanţă

Prof. univ. dr. Climent HOREANU

BOTANICĂ FORESTIERĂ
-CURS PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ- EDIŢIE REVIZUITĂ -

- 2008 -

INTRODUCERE DEFINIŢIA ŞI OBIECTUL BOTANICII
Botanica este ştiinţa care studiază plantele sub multiple aspecte, aşa cum ar fi: morfologia externă şi internă, funcţiile, evoluţia, clasificarea, răspândirea lor pe glob, în timp şi spaţiu, gruparea lor în comunităţi de viaţa, cât şi posibilitatea de valorificare a acestora. Botanica reprezintă o ramură a biologiei care cerceteaza lumea plantelor, indiferent dacă sunt inferioare sau superioare, dacă în prezent au sau nu vreo utilitate practică, urmând în mod cert ca cercetările ulterioare să descopere noi întrebuinţări. Din seria infinită a exemplelor, edificator este să amintim banalele mucegaiuri, aparţinând genurilor Penicillium, Aspergillus, Streptomyces, neluate în seamă până în momentul descoperirii antibioticelor, căpătând astfel o însemnătate capitală. Plantele sunt răspândite pe întreg globul, îndeplinind un rol cosmic deosebit, fiind singurele organisme capabile să capteze energia solară şi în procesul de fotosinteză să producă din materie anorganică (CO2 şi H20), substanţe organice complexe în care înmagazinează o mare cantitate de energie potenţială, eliberând oxigenul atât de necesar vieţii. Botanica studiază plantele sub diverse aspecte, şi încă de timpuriu, a devenit dintr-o ştiinţă generală punctul de plecare şi de diferenţiere a mai multor discipline, cu obiect de studiu şi metode de cercetare proprii, cum ar fi: a.Morfologia plantelor este disciplina care studiază înfăţişarea externă şi structura internă a plantelor, ştiinţă din care s-au individualizat mai multe ramuri: morfologia externă sau organografia şi anatomia sau morfologia internă. Din anatomie s-au separat citologia - ştiinţa despre celulă şi histologia - ştiinţa despre ţesuturi. Cu studiul legilor de formare a organelor de înmulţire asexuata şi sexuată, a proceselor de fecundaţie şi de dezvoltare se ocupa embriologia. b.Sistematica plantelor sau taxonomia este disciplina care studiază asemănările, deosebirile, înrudirea şi originea plantelor, clasificându-le într-un sistem natural, bazat pe descendenţa unora din altele, făcând posibilă orientarea in complexa diversitate a organismelor vegetale. c.Geobotanica este ştiinţa care studiază învelişul vegetal al pământului, legile lui de distribuţie în strânsă legătură cu factorii de mediu, cât şi cu structura acestuia. Din această disciplină s-au diferenţiat: fitocenologia (fitosociologia), care are ca obiect de studiu legile de asociere ale plantelor în comunităţi (asociaţii); fitogeografia (geografie botanică), ce studiază distribuţia în spaţiu a plantelor şi a grupărilor vegetale şi ecologia care studiază condiţiile de viaţă ale plantelor şi adaptarea acestora la mediul extern. O ramură a fitocenologiei, cu un obiectiv precis care urmăreşte obţinerea unor concluzii practice necesare culturilor forestiere este tipologia forestieră. d.Fiziologia plantelor este disciplina care studiază procesele de viaţă ale plantelor şi stabileşte relaţiile dintre plantă şi mediul înconjurător. Strâns legate de fiziologie sunt: biochimia vegetală şi microbiologia. Sunt şi alte discipline desprinse din botanică şi se pot cita: fitopaleontologia (paleobotanica, cronologia), ştiinţă care studiază apariţia, dezvoltarea şi răspândirea plantelor în trecutul geologic al pământului, utilizând ca material de cercetare fosilele; filogenia se ocupă cu istoria dezvoltării plantelor ca unităţi sistematice (specie, gen, familie, ordin etc.), iar ontogenia studiază dezvoltarea individuală, începând de la faza de ou şi până la maturitate. Palinologia are ca obiect de studiu morfologia grăunciorului de polen. e.Fitopatologia este disciplina care studiază plantele ce produc boli speciilor spontane şi cultivate. În afara acestor ramuri ale botanicii, se individualizează discipline cu caracter mai restrâns, care studiază un anumit grup de plante sau chiar o singură specie. În această categorie se pot încadra: botanica forestieră sau dendrologia, care studiază plantele lemnoase sub aspectul caracterelor morfologice, al însuşirilor biologice şi al exigenţelor ecologice; botanica agricolă, ştiinţă aplicată la plantele de cultură agricolă; botanică farmaceutică, ocupându-se cu studiul plantelor medicinale; botanică horticolă, cea ornamentală etc.

2

PARTEA I MORFOLOGIA PLANTELOR CITOLOGIA GENERALITĂŢI
Citologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul celulei. Celula este o entitate morfo-funcţională elementară a tuturor organismelor procariote şi eucariote, reprezentând un prim nivel de organizare a materiei vii, cu reacţii biochimice care constau din două procese: asimilaţia şi dezasimilaţia. Aceste procese sunt înlănţuiri de procese enzimatice interrelate şi interdependente ce determină metabolismul celular, întreţinut permanent de schimbul de substanţe şi energie cu mediul ambiant. Funcţionează ca un sistem deschis, de tip biologic, caracterizat prin integralitate, echilibru dinamic şi capacitate de autoreglare. Organizarea celulară, proprie celor două regnuri, în decursul evoluţiei, s-a diferenţiat atât structural, cât şi funcţional. Specific celulei vegetale este peretele celular de natură celulozică, în timp ce celula animală are membrana de natură proteică. De structura celulozică a peretelui celular sunt legate punctuaţiunile şi plasmodesmele, formaţiuni care permit realizarea unor importante interrelaţii structuralfuncţionale. Prin creşterea celulei vegetale se dezvoltă vacuomul, care favorizează procesele osmotice de schimb, lucru care nu are loc în cazul celulei animale. Plastidele sunt organite care se întâlnesc numai în celulele plantelor, iar datorită cloroplastelor se sintetizează substanţe organice prin fenomenul de fotosinteză. În celula vegetală se găsesc o mare diversitate de substanţe de rezervă: amidon, paramilon, inulină, cristale proteice, picături de ulei ş.m.a. O altă particularitate a celulei vegetale este şi prezenţa unor cristale de săruri organice (oxalat de calciu) şi minerale (sulfat de calciu).

CONSIDERAŢII GENERAL MORFOLOGICE ŞI STRUCTURALE
Celula vegetală este înconjurată de un înveliş extern numit perete celular sau membrană celulară, de natură celulozică, acoperind o masă citoplasmatică în care se află: nucleul cu nucleolul, mitocondriile, ribozomii, dictiozomii, plastidele, vacuolele, reticulul endoplasmatic, incluziuni lichide şi solide. Celulele care au perete celular celulozic poartă denumirea de dermatoplaste, iar cele care au numai o peliculă subţire de natură proteică, se numesc gimnoplaste. Celulele nude pot executa mişcări de locomoţie prin schimbarea formei lor, aşa cum este cazul mix-amoebelor de la mixomicete, zoosporii multor alge, spermatozoizii plantelor superioare etc. Celulele bacteriilor şi algelor albastre nu au nucleu distinct morfologic şi se numesc anucleate. La majoritatea plantelor, celula prezintă un singur nucleu, fiind uninucleate. Există şi celule cu mai mulţi nuclei, numite plurinucleate sau cenocite. Când nucleii din citoplasmă provin din diviziunea unui nucleu, celula este numită plasmodiu, iar în cazul când iau naştere prin unirea mai multor celule uninucleate poartă numele de scinciţiu. Celulele mai mari care au în masa lor protoplasmatică numeroşi nuclei se numesc celoblaste.

FORMA ŞI DIMENSIUNILE CELULELOR
După originea şi funcţia pe care o îndeplinesc, celulele pot avea forme variate, şi anume: sferice, ovale, cilindrice, prismatice, fusiforme, tabelare şi stelate. După raportul dintre lungimea şi grosimea lor, celulele se pot împărţi în două grupe mari (Fig.l):parenchimatice - cu diametrele aproximativ egale (izodiametrice), aşa cum se întâlnesc în epidermă, scoarţă, mezofil şi măduvă; prozenchimatice - cu unul din diametre mai mare, alungite în sensul longitudinal al organului, de ex.: fibrele mecanice, vasele conducatoare etc. O formă particulară o au idioblastele, ca de exemplu celulele in forma de „T" din mezofilul frunzei de Thea sinensis (ceai), celulele secretoare din frunza de Laurus nobilis (dafin) etc. Dimensiunile celulelor variază în limite foarte mari, în general, fiind vizibile numai la microscop, 3

măsurând între 10 şi 100 µ. Celulele bacteriilor pot avea dimensiuni sub l µ, în timp ce cele ale parenchimurilor de rezervă pot atinge 2-3 cm, iar fibrele liberiene de la tei pot depăşi 10 cm sau cele de la Boehmeria nivea (ramie)pot atinge pâna la 50 cm.Laticiferele nearticulate pot avea dimensiuni de peste 2 m.

Fig.1.Diferite forme de celule: a-parenchimatice; b-prozenchimatice; c-stelate; d- idioblast

CONSTITUENŢII CELULEI VEGETALE (ORGANITE CELULARE)
Celula vegetală protejată de un perete celular, are un corp celular propriu-zis, reprezentat printr-o masă fundamentală semifluidă numită protoplast sau protoplasmă. Protoplastul celulei vegetale este alcătuit din componente protoplasmatice vii, cum sunt: citoplasma, nucleul, reticulul endoplasmatic, plastidomul, condriomul, dictiozomii, ribozomii ş.a., cât şi din componente protoplasmatice nevii: vacuomul şi incluziunile ergastice, care alcătuiesc paraplasma. Peretele celular sau membrana celulară, împreună cu cilii şi flagelii, alcătuiesc alloplasma (Fig.2).

CONSTITUIENŢII PROTOPLASMATICI CITOPLASMA
Masa fundamentală a celulei vii, în care sunt incluse toate celelate formaţiuni, este citoplasma, care este hialină, incoloră şi de consistenţă gelatinoasă, semifluida, puţin mai refringentă decât apa. La microscopul electronic citoplasma apare alcătuită din trei zone: hialoplasma, plasmalema şi tonoplastul. Hialoplasma este masa fundamentală în care se găsesc diversele organite şi incluziunile. Plasmalema sau membrana citoplasmatică, este o peliculă subţire de citoplasmă, mai consistentă decât hialoplasma, limitând-o pe aceasta la exterior, spre peretele celular. Tonoplastul sau membrana endoplasmatică, este tot o peliculă de citoplasmă care delimitează vacuola sau vacuolele. Fig.2.Schema organizării unei celule Aceste două pelicule citoplasmatice se mai numesc şi vegetale: 1-2 perete celular;3membrane plasmatice. punctuaţiune; 4 - membrană nucleară; Compoziţia chimică. Citoplasma, din punct de vedere 5 - reticul endoplasmatic; 6 - dictiozom; chimic, este un amestec în stare coloidală de subsţane proteice, 7- nucleu şi nucleol; 8 - proplastidă; lipidice şi soluţii cristaloide, putându-se afla în stare de gel şi 9- grăsimi; 10 – vacuolă; 11 - granul de ca sol. amidon; 12 - cloroplast; Analiza chimică elementară relevă prezenţa în mod 13 – mitocondrie; 14 - citoplasmă. constant a următoarelor elemente: C, H, 0, N, P, S, CI, Si, K, Na, Mg, Fe. Carbonul, hidrogenul, oxigenul şi azotul, constitue partea esenţială a substanţei uscate (aproximativ 98%), motiv pentru care mai sunt numite şi macroelemente. Restul de 2 % este alcătuit din celelalte 8 elemente cât şi din elemente aflate în stare de urme sau cantităţi infime (Cu, Al, B, Zn, I, Mn, Ti, 4

Ag, Au, Ra, Sr, Ru, Cr, Cs). Specificacitatea materiei vii nu constă atât în numărul elementelor ce participă în constituţia ei, ci în felul asocierii acestora în diferiţi compuşi. Substanţe organice. În metabolismul celular, un rol funcţional fundamental îl au compuşii organici complecşi. Dintre aceştia enumerăm: protidele, acizii nucleici, lipidele, glucidele, vitaminele şi enzimele. Protidele sunt constituienţii cei mai importanţi şi mai complecşi ai materiei vii, reprezentând 40 – 50 % din substanţa uscată şi sunt substanţe macromoleculare alcătuite din aminoacizi. Aminoacizii sunt substanţe organice azotate, solubile în apă, cristalizabile, ce au în molecula lor mai multe funcţii carboxilice (-C00H) şi una sau mai multe funcţii aminice (-NH2). Radicalul „R" poate avea caracter alifatic, aromatic sau heterociclic. Se comportă ca amfoliţi, disociind în soluţie apoasă, atât ca bază, cât şi ca acid, formând ioni dubli sau amfiioni. În prezenţa bazelor se comportă ca acizi, iar în mediu acid ca baze. Aminoacizii se pot combina între ei, formând peptide (-C0-NH). Legătura peptidică se poate realiza multiplu şi se formează lanţuri polipeptidice din ce în ce mai mari. La plante se cunosc peste 20 aminoacizi, iar aceştia au numeroase posibilităţi de cuplare, alcătuind o gamă extrem de variată de proteine din care unele sunt specifice pentru fiecare specie. Protidele au posibilitatea de a se asocia şi prin valenţe secundare, formându-se agregate de molecule numite micele sau particule. Polipeptidele şi protidele au caracter amfoter, formând combinaţii cu acizii şi bazele. Grupările anionice şi cationice ale protidelor permit variate comportări fiziologice în raport cu reaciţia mediului. Trăsătura esenţiala a materiei vii este determinată de permanenta schimbare şi reînnoire a macromoleculelor proteice. În citoplasma se întâlnesc două categorii de proteine: holoproteide (proteine simple), formate numai din aminoacizi, solubile în apă, aşa cum sunt gliadinele, globulinele sau gluteinele şi heteroproteide (proteine conjugate), care sunt alcătuite din aminoacizi şi o grupare neproteică. Din această ultimă categorie, frecvente la plante sunt: fosfoproteidele, glicoproteidele şi lipoproteidele. Un grup foarte important de heteroproteide îl reprezintă nucleoproteidele, alcătuite din proteine globulare şi acizi nucleici. Acizii nucleici sunt substanţe macromoleculare complexe, formaţi din nucleotizi, alcătuiţi dintr-o bază purinică (adenină, guanină) sau pirimidinica (citozina, timina, uracilul), legate prin intermediul unei riboze sau dezoxiriboze de acidul fosforic. Purtătorul informaţiei ereditare, prezent în nucleu şi alte organite celulare, este acidul dezoxiribonucleic (ADN), în compoziţia căruia participă dezoxiriboza şi bazele: adenina, guanina, citozina şi timina. Acidul ribonucleic (ARN), format în nucleu şi localizat în celulă, este alcătuit din riboză şi bazele: adenina, guanina, citozina şi uracilul. Lipidele (lipoidele), sunt esteri ai unor alcooli cu acizii organici, răspândite în proporţii variabile în constituienţii celulari. Lipidele pot fi: simple (gliceride, steride, ceride) şi complexe (fosfolipide, fosfoaminolipide), insolubile în apă, cu rol plastic. Dintre lipidele complexe, proprii numai plantelor, amintim: cutina, suberina şi sapropolenina. Glucidele sunt substanţe ternare, alcătuite din C, 0, H, fiind prezente în celulă în proporţie de 10 – 15 %. Pot fi reprezentate prin glicoproteide de constituţie a citoplasmei, fie prin metaboliţi de asimilaţie (glucoza) sau de rezervă (amidon), fie ca poliglucide de constituţie (celuloza, hemiceluloza, pectina, lignina etc.) şi ca substanţe de secreţie (nectarul). Glucidele din celula vegetală pot fi de tipul monozaharidelor (bioze, trioze, pentoze, hexoze), dizaharidelor (zaharoza, maltoza) şi poliglucidelor (holozidice: amidon, celuloză, glicogen, pectine, mucilagii, inulină, lignină, heterozidice: antociani, flavone, alcaloizi, nucleozide). Un rol important în desfăşurarea activităţii celulare îl au vitaminele, enzimele şi hormonii. Vitaminele pot fi hidrosolubile (B1, B2, B6, B12, PP, C) şi liposolubile (A, D). Dintre hormonii vegetali amintim: auxinele, kinetinele şi giberelinele. În celula vegetală se întâlnesc şi alţi produşi organici secundari, aşa cum ar fi: pigmenţii (carotenul, xantofila, fucoxantina, licopina, capsatina); alcaloizii (atropina, cafeina, chinina, vanilina ş.a); acizii organici (lactic, malic , citric , tartric etc.); antibioticele, fitoncidele, răşinile, latexurile, taninurile, uleiurile volatile ş.a. Substanţele anorganice. În celula vegetală se întâlnesc numeroase substanţe anorganice, absorbite din mediul extern şi apoi sunt integrate în moleculele organice, fie se întâlnesc în vacuole, solvite în apă sub 5

Cu soluţia de iod se colorează în galben. Apa liberă se întâlneşte în citoplasmă şi vacuole. a citoplasmei. Substanţele din structura citoplasmei se găsesc sub formă de ioni. 3 – coacervat. prin faptul că este vie. fiind reţinută cu forţe mari de coloizii hidrofili ai citoplasmei. 6 .este o însuşire a materiei vii. Sistemul coloidal al citoplasmei se poate afla sub formă de hidrogel (solventul fiind cuprins în reţeaua macromoleculară) şi de hidrosol (macromoleculele sunt cuprinse între moleculele solventului). realizându-se o oarecare stabilitate a sistemului coloidal. alcătuind complexe mari numite coacervate (Fig. fenomenul se numeşte precipitare.nutriţia .respiraţia . 3. particulele coloidale se pot grupa mai multe la un loc. un excelent solvent al substanţelor cristaloide şi dispergent al micelelor coloidale. este un element de structură. de natura chimică a moleculelor şi micelelor. Schema procesului de coacervaţie: Dacă particulele coloidale pierd învelişul 1 – particulă coloidală puternic hidratată. În cazul când gradul de hidratare scade. Sensul general al proceselor vitale depinde în mare măsura de interacţiunea dintre coloizi şi electroliţi. cât şi în integrarea ionilor liberi. Reacţia chimică a citoplasmei este neutră sau bazică. crescând în volum. Proprietăţile fizice ale citoplasmei. alcătuind un sistem coloidal complex şi heterogen. depinzând de densitatea dipolilor.însuşirea citoplasmei de a reacţiona diferenţiat faţă de excitanţi.în urma metabolismului citoplasma adaugă particule noi. . . Coagulează ireversibil la temperaturi mai mari de 50°C şi precipită când este tratată cu alcool. pot participa la alcătuirea peretelui celular. Unele substanţe anorganice (SiO2. Materia vie în stare activă conţine 70 – 80 % apă. o vâscozitate ridicată (6-24 ori mai mare ca a apei) şi este nemiscibilă în apă. fenomen mărit sau micşorat în funcţie de necesităţile fiziologice. particule sau granule. forme care depind de starea fiziologică a celulei. comportându-se ca un dipol. şi este ireversibil.excitabilitatea . strat protector de apă care le fereşte de acţiunea neutralizantă a ionilor din citoplasmă. apos. deci se face selectiv. .3). Apa în stare legată. de diverse mărimi.creşterea . Proprietăţile chimice ale citoplasmei. Fig. Proprietatea apei cu cea mai mare însemnătate biologică este determinată de polaritatea moleculei. CaCO3). se poate deplasa uşor. iar din procesele biochimice din interiorul ei rezultă substanţe ce nu mai sunt necesare şi pe care le elimină (dezasimilaţie). în timp ce lipidele au grupări hidrofile şi hidrofobe. greu mobilă. agregate.în procesul de metabolism este necesar oxigenul. formol. .semipermeabilitatea . . Substanţele proteice şi acizii nucleici au grupări hidrofile. Activitatea apei în celulă depinde şi de starea sub care se află în celulă.citoplasma ca substanţă vie îndeplineşte un schimb continuu dintre ea şi mediul extern.mişcarea . sublimat corosiv. înglobând în corpul ei particule noi (asimilaţie). prezintă şi are toate funcţiile fiziologice fundamentale şi anume: . Un rol foarte important în dinamica materiei vii îl are apa. Micelele coloidale ale citoplasmei au o mare afinitate pentru apă.formă moleculară sau de ioni. Proprietăţile fiziologice ale citoplasmei.este proprietatea plasmalemei şi a tonoplastului de a nu lăsa să treacă prin ele decât apa. Polaritatea moleculei de apă are un important rol şi în hidratarea particulelor coloidale încărcate electric. Citop1asma. a materiei vii. molecule. Citoplasma reduce soluţiile de argint şi se colorează în negru. iar substanţele dizolvate în ea nu trec deloc sau numai într-o anumită proporţie. Celulele fără membrană evidentă (zoosporii. ele se contopesc mai multe la un loc iar 2 – cu hidratare micşorată. Mediul de dispersie este apa. fiind reţinută de forţe mici şi serveşte la transportul şi schimbul de substanţe dintre celule. Citoplasma are proprietăţi asemănătoare cu ale lichidelor. se hidratează. astfel că se poate lega de alte molecule. pe care citoplasma îl primeşte din atmosferă. Când micelele pierd complet apa de hidratare are loc fenomenul de coagulare. cât şi de particularităţile de structură a acestora. Moleculele proteice au cea mai mare capacitate de hidratare.

în anumite faze ale dezvoltării. Se întâlnesc şi celule mature la care nucleul a dispărut în cursul diferenţierii (de exemplu: tuburile ciuruite). Dimensiunile nucleului depind de talia celulei şi variază de la câţiva microni până la 0. Cercetările întreprinse cu ajutorul microscopului electronic au evidenţiat că citoplasma are aspectul unei reţele formate din microfibrile polipetidice şi că în ochiurile reţelei se află ribozomi simpli sau polizomi. protamine. citoplasma este capabilă să formeze unele părţi noi.anterozoizii etc. localizat central în celulele tinere şi spre margine la cele adulte. Brown. În nucleoplasmă. La majoritatea plantelor nucleul este individualizat. plasmalema. fapt pentru care se numesc acariote. toate procesele fiziologice se realizează în citoplasmă. pe lângă relaţiile dintre părţile componente ale celulei. S-au emis mai unitare” (Robertson). membrana nucleară. de cicloză.) execută mişcări. celulele sunt uninucleate.5 mm în oosfera de la Cycas. lenticular sau sub formă de bastonaş. NUCLEUL Nucleul este un organit mai refringent decât citoplasma.C fosfoaminolipidice. lipoproteide şi un număr însemnat de 7 . A . A. La plantele superioare. O astfel de peliculă biologică a fost numită membrană elementară sau unitate de membrană (Robertson. unicelulare.înmulţirea . pe lângă nucleoproteide şi acizii nucleici (ADN şi ARN).). vindecarea rănilor etc. înainte de cariogamie) sau plurinucleate (în cazul structurii cenocitice de la unele alge sau al vaselor laticifere). care tapisează reţeaua microfibrilară. antrenând cloroplastele şi contribuind la transportul substanţelor. procariote sau protocariote. mai rar binucleate (cazul ciupercilor superioare. În general. cea mitocondrială etc. (Singer şi Nicholson). La unele plante (cele inferioare). Plasmalema şi tonoplastul au un conţinut mai mare de lipide decât restul citoplasmei. care sunt capabile de a reproduce un organism nou. Obişnuit.C. se stabilesc legături între celulele diferitelor ţesuturi şi organe prin intermediul plasmodesmelor. descoperit de către R. D – modelul „membrane faţă şi cei hidrofili spre exterior. Citoplasma nu se prezintă cu o structură uniformă. fiind formată din câte 2 straturi monomoleculare de proteine globulare între care se află câte 2 straturi (bistraturi) Fig. de care se deosebeşte însă prin structură şi procentul ridicat de nucleoproteide. înconjurat de membrana nucleară şi se numesc eucariote. UItrastructura unei membrane elementare.4. este asemănătoare cu a citoplasmei. apar alcătuite din două pelicule separate de un spaţiu clar (Fig. În celulele meristematice numărul ribozomilor este mult mai mare faţă de cel din celulele ţesuturilor definitive. în anul 1931. citoplasma execută o mişcare continuă. în timp ce la celulele cu perete celular.D). oval. creştere.4. .80 Å. Este un corpuscul sferic. nucleul nu este diferenţiat. la aerisire. 1961). se găsesc histone. La plantele inferioare. membranele plasmatice (tonoplastul. UItrastructura citoplasmei. La microscopul electronic.B.A). cu polii hidrofobi faţă în modelele Danielii şi Davson. E – modelul mozaicului fluid multe modele de organizare (Fig. Fiecare peliculă atinge o grosime de 70 . Compoziţia chimică. proteine reziduale.

cromatină şi nucleoplasmă. 8 . observată la microscopul electronic. i – perete celular. Fig. unul sau câţiva nucleoli. ca: aldolaze. dezoxiribonucleaze etc.1 – satelit. d . numite cromocentre. c – membrană nucleară. După aspectul morfologic se disting trei tipuri de cromozomi: izobrachiali . În funcţie de repartiţia cromatinei în nucleoplasmă se disting două tipuri de nuclei: cu structură reticulată şi cu structură areticulată.2 – constricţie secundară. peptidaze. 6. sunt formaţiuni ce se pot observa în cursul diviziunii nucleare.7. h – vacuole.5). 3 – centromer. ne apare dublă şi prevăzută cu pori. fosfataze.cu braţele egale. fn – fibrile nucleoloase. 6 – matrix. Uitrastructura unei porţiuni de celulă: a – nucleu.cromomeră. 1 – cromonemă. j – plasmodesme. b – spirale minore. fc – fibrile cromatice. enolaze. Structura nucleului. Fig. ribonucleaze. Cromozom heterobrachial. Nucleolii au formă sferică şi diametrul de l-3µ fără membrană. care sunt răspunzătoare de activitatea metabolică a nucleului. 3 – cromatidă. Cromozom izobrachial în metafază: externă. ARN-ul fiind totdeauna prezent (Fig. e – mitocondrie. 2. Cromatina este bogată în nucleoproteide. 5. Cromozomii. şi se prezintă ca un ansamblu de filamente care alcătuiesc o reţea cromatică falsă sub formă de aglomerări de granule (cromomere). f – cloroplaste. responsabile de transmiterea caracterelor ereditare. lipaze. nucleul este alcătuit din membrană nucleară. 4 – calimă. b – nucleol. Membrana nucleară. esteraze.citoplasmă. constanţi ca număr şi formă pentru toţi indivizii din aceeaşi specie. cu compoziţie chimică complexă.enzime. Foiţa externă este în continuitate cu membranele reticulului endoplsamatic. În interfază (perioada de „repaus").B – structură internă: 1-cromonemă. 5 – centromer. dt – dictiozomi. a – spirale majore. în special ADN.A – morfologie Fig. g – aparat Golgi.

Fig. Locul de prindere al celor două braţe. Formaţiunile sunt înglobate într-o subştanţă fundamentală. Cu ajutorul microscopului fotonic. se numeşte granum (Fig. fiind numite cromatofori. plastidele se clasifică în s – sacul. clopot. Ansamblul format din granatilacoide şi porţiunile lamelelor stromatice care-i mărginesc. învelită de o peliculă fină. Totalitatea plastidelor dintr-o celulă alcătuieşte plastidomul celular. mp – perete celular. la diviziunea celulei şi la cicatrizarea rănilor. se formează ARN-r şi ARN-t. Reticulul endoplasmatic are rol important în procesele de schimb celular. numită matrix. cloroplaste. granatilacoide sau tilacoide granale (Fig. alcătuind reticulul endoplasmatic granular sau ergastoplasmă. favorizând schimbul de substanţe între citoplasmă şi carioplasmă. orientate paralel cu axul mare al organului. În nucleu se sintetizează ARN-m.8). La algele verzi. cu unul din braţe foarte scurt. proteine). cu diametre cuprinse între 50 şi 200 Å. RETICULUL ENDOPLASMATIC Se observă numai la microscopul electronic şi este un complex de saculi. a. 9).Cloroplastele sau plastidele verzi sunt prezente în multe din celulele organelor verzi (frunze. Alte profile sunt lipsite de ribozomi şi alcătuiesc reticulul endoplasmatic neted. vezicule şi tubuli sau canalicule fin ramificate şi anastomozate. În nucleu. stea. adesea conţinând pirenoizi. În cazul algelor roşii clorofila este însoţită şi mascată de pigmentul roşu numit ficoeritrină. împreună cu o parte din matrix alcătuieşte cromatida. Rolul nucleului. La algele brune plastidele sunt mici şi lenticulare. Plastidele lipsesc din celulele bacteriilor.6). Ultrastructura cloroplastului este complexă şi constă din: o membrană dublă. Ele au rol elaborator (de pigmenţi. locul unde se face sinteza proteică. oleoplaste. Cloroplastele plantelor superioare sunt mici (de 3 – 10 µ în diametru). denumită calima (Fig. dispus pe unităţi elementare numite cuantozomi. se numeşte centromer.7).heterobrachiali . Fiecare cromonemă spiralată. care contribuie la sinteza proteică.). PLASTIDOMUL CELULAR (PLASTIDELE) Plastidele sunt organite vii care se întâlnesc în protoplasma celulelor vegetale. v – vacuolă. tulpini ierboase. prins de constricţia secundară (Fig. iar pe ele se află granulaţii numite cromomere. cu aspect de constricţie. Unul din braţe se termină cu un mic corpuscul numit satelit. numit stroma.8. fructe şi seminţe necoapte etc. proteinoplaste). carotenoidoplaste (cromoplaste) şi leucoplaste p – plasmodesme. ajungând până la 50 într-o celulă. 9 . Reticulul endoplasmatic: t – tubul. ramuri tinere. fiind delimitate de o membrană elementară groasă de 75 Å (Fig. 10). având formă sferică sau ovală şi o consistenţă densă. Fiecare cromozom este alcătuit din două filamente (cromoneme) spiralate. Saculii granari conţin pigmentul clorofilian. Faţa externă a membranelor elementare de la unele profile este tapisată cu ribozomi. În lungul lor se dispun grupe de 2 – 20 saculi garanari. clorofila fiind asociată şi mscată de fucoxantină. cu forme variate: de panglică. care se deplasează în citoplasmă ducând cu el informaţia genetică a ADN-lui la ribozomi. numite stromatilacoide sau tilacoide stromatice. cloroplastul apare alcătuit dintr-o membrană ce înveleşte un conţinut. Nucleul are rol important în metabolismul celular.cu braţe inegale şi cefalobrachiali. După pigmentul elaborat. Foiţa internă a membranei interne emite creste care se prelungesc în interiorul stromei sub formă de lamele stromatice. de formă sferică sau ovoidă. iv – invaginaţie. formată din 2 pelicule cu un spaţiu liber între ele. (amiloplaste. discuri granare. plastidele sunt mari şi puţine(1-3) într-o celulă. ciupercilor şi de la unele angiosperme parazite. amidon) sau de acumulare (lipide. participând la formarea şi îngroşarea membranei. cât şi între celulă şi mediu. iar în ea se găsesc nişte granulaţii mici numite grana pe care se află clorofila. şi cu participarea nucleolului.

Leucoplastele sunt plastide incolore. 10. Ultrastructura granumului. Palade (1959) – „criste mitocondriale”. b. la nivelul lui realizându-se procesul de fotosinteză. Carotenoidoplastele au formă sferică. numărul şi dispunerea cristelor este variabilă chiar şi în cadrul aceleaşi celule. Fig. vitamine şi plastoglobuli. Foiţa internă. mai ales în meristeme. La majoritatea plantelor superioare în celule se întâlnesc mitocondrii cu criste lamelare. Celulă din fructul de Carotenoidoplastele îşi au originea în leucoplaste sau Crataegus: cloroplaste îmbătrânite. prezente în toate organele plantelor. Uneori pot apare ambele tipuri de criste în aceeaşi mitocondrie. în funcţie de 10 . xantofila). Sunt prezente în toate celulele. de culoare roşie. Forma. c – carotenoidoplaste. Cloroplastul îndeplineşte o funcţie capitală. Aceste criste sunt tapisate la exterior de nişte corpusculi sferici. 11. (Fig. Privite la microscopul electronic. bogaţi în enzime cu rol în respiraţie.Fig. prin invaginare formează creste numite de G. Cristele şi tubulii împart interiorul mitocondriei în care se află substanţa fundamentală sau matrixul în numeroase compartimente.Carotenoidoplastele (cromoplastele) sunt plastide care conţin pigmenţi carotenoizi (carotina. 9. care prezintă din loc în loc ribozomi plastidiali sau plastoribozomi. ADN plastidial. excepţie făcând bacteriile. c. dimensiuni mici. în fructe. În stromă se mai află pigmenţi carotenoizi. epidermice etc. ARN. cât şi în organele subterane (morcov). poligonală sau aciculară (Fig. dar independent de cea celulară. Fig.3 şi 10 µ lungime. cu dimensiuni cuprinse între 0. Se înmulţesc prin diviziune. filamente sau lanţuri de grăuncioare. 13). iar totalitatea acestora dintr-o celulă formează condriomul celular. portocalie sau galbenă. 12). Ultrastructura cloroplastului. celule sexuale. fără pigmenţi şi de n – nucleu. CONDRIOMUL CELULAR Condriozomii sau mitocondriile sunt organite vizibile la microscopul fotonic. Cloroplastele îşi au originea în protoplastide. care au câte un singur granum primar. Stroma sau matrixul are structura de forma unei reţele fibrilare fine. enzime. licopina. pedunculaţi numiţi oxizomi. Carotenoidoplastele sunt răspândite în celulele petalelor florilor. prezentându-se sub forma unor granule sferice sau ovale. iar la cele inferioare apar numai mitocondrii cu criste tubulare. mărind astfel suprafaţa internă a organitului (Fig. a unor bastonaşe. mitocondriile apar limitate la exterior de o membrană elementară dublă. 11).

înmugurirea saculilor. provenite din a – vezicule periferice (golgiene). de 200 Å grosime. cuprinde două elemente: dictiozomul. sinteza. Fig. md – membrană dublă. peroxizomii.foiţă internă. organite cu rol în curăţirea celulei de părţile moarte. de 50 – 200 Å. unele gimnosperme. constituite din ribonucleoproteide. conţinând ADN. rezervor de energie al celulei vii. 12.5 . Ultrastructura mitocondriei: A – tip crista. 4 . formaţiuni implicate în oxidarea glicolaţilor şi microtubuli. 13. lizozomii. 2 . DICTIOZOMII Sunt formaţiuni reticulare. Ribozomii se pot asocia mai mulţi împreună formând poliribozomi. care se răspândesc în citoplasmă (Fig. 11 . Mitocondriile se multiplică odată cu procesul diviziunii celulare. numite şi aparatul lui Golgi. unitate pe care se fixează aminoacizii în secvenţa dictată de codul genetic. Ribozomii pot fi asociaţi cu reticulul endoplasmatic. şi ARN. Datorită echipamentului enzimatic pus în evidenţă. 3 . 14. Mitocondriile sunt bogate în substanţe proteice.Cercetările efectuate au evidenţiat că dictiozomii plantelor îndeplinesc funcţii complexe.creastă. veziculare sau sub formă de pachete de lamele lipoproteice care se întâlnesc în celulele plantelor şi ale animalelor. enzime. cu rol în sinteza peretelui celular. aşa cum ar fi: sinteza şi transportul produşilor de secreţie. B – tip tubulis. alcătuind reticulul endoplasmatic granular sau liberi în citoplasmă. multe vezicule mici. Dictiozom: s – saculi. C – oxizomi.stadiul ontogenetic şi de condiţiile ecofiziologice. secreţia polizaharidelor necesare peretelui celular etc. golgiene. limitaţi de o membrană elementară şi mai Fig. generarea şi regenerarea de endomembrane. format din 4-6 saculi aplatizaţi. muşchi. Fig. Mitocondrie cu detalii ultrastructurale: A – secţiune prin mitocondrie. grăsimi.matrix. acumularea şi transportul proteinelor. legătura realizându-se printr-un filament de ARN-i. la alge. ferigi. B – criste cu oxizomi. Infrastructural. Alte organite puse în evidenţă cu ajutorul microscopului electronic în citoplasmă sunt: centrul celular (cintezom). transmiţându-se la celulele fiice. 14). 1 – foiţă externă. RIBOZOMII Ribozomii sau granulele lui Palade au fost puse în evidenţă cu ajutorul microscopului electronic şi sunt formaţiuni sferice. condriomul celular este considerat ca centru al respiraţiei celulare.tub.

tartric. mari şi mai puţine (adesea una singură). străbătându-se. numite macle. proteine. mai puţin vâscos ca citoplasma. alcaloizi.Granulele de amidon se formează în amiloplaste ca un granul înglobat în stroma lor. mucilagii. mai multe cristale sudate în partea lor mediană. 1 – la grâu. Compoziţia chimică a sucului vacuolar este foarte heterogenă şi variabilă: apă. este numit suc vacuolar sau celular. cât şi în latexuri. 2 – la porumb. limitat de tonoplast. capetele fiind libere. dioxid de siliciu). Substanţele acumulate în sucul celular provin în urma schimburilor realizate de celulă cu mediul extern. prin depunerea straturilor subţiri de amidon în jurul unui punct de condensare numit hil. acizi organici (citric. Conţinutul fluid. VACUOMUL CELULAR Este alcătuit din totalitatea enclavelor (vezicule. incluziuni apoase limitate de tonoplast.CONSTITUIENŢI PARAPLASMATICI (PARAPLASMA) Paraplasma este reprezentată de organite protoplasmatice nevii. 12 . aşa cum sunt vacuomul şi incluziunile ergastice solide. variată şi caracteristică pentru fiecare specie (Fig. inulină). 6 .D).a. Sunt numeroase şi mici în celulele meristematice. Se formează de regulă plecând de la dilataţiile locale ale membranelor reticulului endoplasmatic. fie sunt rezultate din procesele metabolice interne. Forma şi mărimea grăuncioarelor de amidon este 4 . 16): de prisme izolate sau unite câte două prin partea mijlocie. în endoderm şi ţesuturile măduvei. uleiuri volatile ş. Diferite granule de amidon: amidon se pot asocia. din protoplasmă. rizomi. latex. pungi).la Euphorbia. Cel mai adesea cristalele de oxalat de calciu sunt mărunte. 3 – la fasole. săruri minerale (fosfaţi. tuberculi.la cartof. glucide (glucoză. pe un schelet celulozic se depune CaCO3.Cristale minerale. numite ursini (în celulele scoarţei şi măduvei de tei). dispuse mai multe în pachete.la stejar. INCLUZIUNILE ERGASTICE SOLIDE Acestea sunt formaţiuni de diferite dimensiuni înglobate în citoplasmă sau vacuole şi rezultă din activitatea metabolică a protoplasmei. carbonat de calciu sau de siliciu (SiO2). 15). de formă aciculară şi se numesc rafide (în frunzele de la ghiocel). Amidonul se depune ca rezerve în seminţe.Adeseori în vaculele celulelor se întâlnesc cristale minerale. zaharoză. (Fig. în celulele adulte. oxalic). taninuri. 5. fiind numite nisip de oxalat de calciu (în celulele de la soc). Pot fi: organice (proteice şi glucidice) şi anorganice (cristale de oxalat de calciu). 15. mai rar alcalină. malic. Sucul celular are un rol important în reglarea proceselor osmotice. b. iar scheletul capătă forma unui strugure ce se numeşte cistolit (Fig. Aceste cristale pot avea forme diferite. În celulele frunzei de Ficus elastica. cu aspect colţuros. a. 16. cloruri). sulfaţi. Dispoziţia straturilor poate fi concentrică sau excentrică. carbonat de calciu. Reacţia sucului celular este acidă. formând un granul compus. dintre care mai frecvente sunt cele de oxalat de calciu. Granulele de Fig. În celulele unor plante se pot forma cristale de gips (CaSO4).

C. denumit perete celular sau membrană celulară şi este caracteristic celulelor vegetale. se intercalează resturi de reticul endoplasmatic. conturându-se astfel lamela mijlocie care separă complet cele două celule fiice. suberina. alăturate. Originea şi formarea peretelui celular. lm – lamelă mijlocie. elastic.membrană secundara. peptidice. formând meaturi. Schema infrastucturii peretelui celular: rg.molecula de glucoză. are rol protector. săruri minerale etc. Microfibrilele sunt împletite într-o reţea foarte laxa. Cordoanele de micele se asociază în microfibrile cu un diametru de 100 – 200 Ǻ. alcătuind fragmoplastul. E – scheletul cistolitului Fig. Lamela mijlocie şi peretele primar nu sunt continue. cit – citoplasmă Fig. Peretele celular este alcătuit dintr-un schelet (în principiu din celuloză) şi matrice sau matrix. 18). 16. Pătura celulozică a peretelui primar este alcătuită din lanţuri macromoleculare celulozice dispuse paralel iar acestea se grupează în micele. Peretele celular se individualizează în ultima fază a diviziunii celulare. lamela mediană se clivează. Celulele fiice. 17.PERETELE CELULAR (MEMBRANA CELULARĂ) Protoplastul este limitat la exterior de un perete rigid. Schema formării peretelui celular: a – granulaţii peptidice. Peste aceste granulaţii veziculare. cât şi în procesele de osmoză. în regiunea ecuatorială a celulei. D – cistoliţi în frunzele de Ficus elastica. În telofază. firele fusului nuclear se contractă.microfibrilă. m – membrană primară. formându-se peretele secundar sau membrana secundară. fizici şi biologici.18. saculi proveniţi din dictiozomi. sintetizează straturi de celuloză. vizibile doar la microscopul electronic. răşini. Depunerea de noi straturi de celuloză peste peretele primar se continua şi dupa încetarea creşterii prin întindere a celulei. ci prezintă din loc în loc canalicule şi punctuaţiuni prin care pătrund plasmodesmele.micelă. Cristale minerale: A – rafide. formând peretele primar (membrană primară) (Fig. sp.substanţe pectice. iar dintre acestea menţionăm: ceara. cutina.diferite forme de cristale. elaborând granulaţii fine. rezistent la acţiunea unor factori chimici. Peretele celular asigură o anumită formă celulei.M. fiind un produs de secreţie al protoplasmei. mF. Fiecare pătura a peretelui secundar este alcatuită dintr-un fascicul de fibrile celulozice. ca membrană despărţitoare între cele două celule fiice. La locul de întâlnire a mai multor celule. lignina. hemiceluloză ş. cimentate de către substanţele pectice. B – ursini. Fig. MS. de 80 Å în diametru. Se mai adaugă şi substanţe de încrustare.a. m2 – membrană secundară. 13 . taninuri. care se grupează sub forma unei foiţe. care participă la modificarea secundară chimică a peretelui. format din substanţe pectice. mc – membrană plasmatică. pectaţi de calciu şi fosfor. 17.

ce străbate punctuaţiunea. iar cel extern marginea zonei cu membrane îndepărtate. atât în suprafaţă cât şi în grosime. reticulate. străbătute de plasmodesme. numită torus. colenchim şi la vasele de lemn inelate. Punctuaţiunile pot fi: simple. produse de citoplasmă.nucleu. numite modificări secundare . 20 Schema punctuaţiunii areolate văzută din faţă şi în secţiune: t – torus. prezintă o îngroşare suberoasă. spiralate. De asemenea. peretele celular continuă să crească. scalariforme. . rămân punctuaţiuni. Modificările secundare ale peretelui celular . m. 3 – perete cutinizat. În fenomenul de creştere intervin auxinele care măresc plasticitatea peretelui celular. neuniform la fibrele de a peretelui cellular al fibrelor de sclerenchim: n. care se grupează în fibre. Pe parcursul diferenţierii şi specializării celulelor. areolate şi semiareolate. În urma diviziunii. Creşterea peretelui celular. cu spaţii intermicrofibrilare. Văzute din faţă apar ca două cercuri concentrice (Fig. O fibrila cuprinde un ansamblu de microfibrile. Creşterea în suprafaţă poate fi uniformă la celulele parenchimatice şi neuniformă la cele prozenchimatice. cu aspect de streşini. Dintre aceste modificări. mărginită de peretele secundar care se îndepărtează. adică intercalarea de noi micele de celuloză. În secţiune transversală. În membranele secundare. participând la alcătuirea diferitelor ţesuturi. 21 Cutinizarea membranei la celulele epidermice: 1 – cuticulă. Punctuaţiunile areolate au o structură mai complexă şi sunt frecvente în pereţii traheelor şi traheidelor. cutină etc.19). Această creştere în grosime are loc prin apozitie (Fig.19. Creşterea prin apoziţie se face centripet. Sporirea conţinutului celular determină şi creşterea peretelui celular. au formă de lentilă. în ochiurile de microfibrile. suberină. După ce celulele au ajuns la dimensiunile normale. din loc în loc. celulele nou formate cresc şi se diferenţiază. iar presiunea osmotica a sucului vacuolar favorizează îndepărtarea microfibrilelor din perete. uniform la fibrele de sclerenchim şi la vasele de Fig. are loc şi centrifug. microfibrilele (aproximativ 250) se asociază în fibrile. uniform la celulele epidermice şi neuniform la grauncioarele de polen. În cazul fibrelor de sclerenchim. Acest tip de creştere este caracteristic peretelui primar şi face posibilă activitatea de mărire a volumului celulei. îngroşându-se prin depunerea de noi straturi peste cele vechi.dispuse paralel cu suprafata celulei. şi este specifică peretelui secundar. Cel intern reprezintă marginea orificiului din peretele celular. 14 Fig. iar fiecare este alcătuita dintr-un fascicol de lanţuri celulozice grupate în micele. Calităţile fibrelor vegetale sunt determinate de alcătuirea lor structurală. porţiuni neîngroşate. 2 – peretele necutinizat.pături depuse. Creşterea în suprafaţă a peretelui celular are loc prin întindere sau extensibilitate şi prin intussucepţiune. Diferite frunze (1-4) ale ingroşării prin apoziţie lemn cu punctuaţiuni. mărimea ochiurilor reţelei şi intercalarea de noi microfibrile. Lamela milocie. Fig.20). care imprimă peretelui celular soliditate. duritate şi rezistenţă. Microfibrilele sunt orientate paralel. peretele celulozic poate suferi însemnate schimbari structurale şi de compoziţie chimică. în care pot pătrunde diferite substanţe ca: lignină.

şi de dispariţie a peretului celular. dioxid de siliciu etc. 21). 22.Precizaţi rolul ribozomilor. cum ar fi: oxalat de calciu. La plantele lemnoase. B . CaCO3 impregnează peretele celular în special la plantele acvatice (Chara. D .Taninizarea. La completa suberificare. 5. 8.Enumeraţi organitele celulare.Lignificarea constă în impregnarea peretelui celular cu o substanţă aromatică numită lignină. A) şi provine din activitatea felogenului (meristem secundar). 22. Ţesutul format din celule cu pereţii suberificaţi se numeşte suber (Fig. se valorifică sub numele de guma arabica. membranele celulelor epidermice ale tulpinii gramineelor şi ciperaceelor se impregnează cu Si02.I. adesea. formându-se astfel o cuticulă impermeabilă pentru apă şi gaze (Fig. mucilaginoasă. formare şi rolul peretelui celular. ceara se depune sub formă de plăci groase pluristratificate. Cerificarea este procesul de depunere a unui strat sau mai multe straturi de ceară pe suprafaţa celulelor epidermice. Hipersecreţia de produşi pectici (de gumă). 6.Gelificarea constă în îmbibarea cu apă a peretelui pectocelulozic. 2.suberificare. 22.Definiţi şi descrieţi nucleul şi reticolul endoplasmatic. Coralina). numită suberină. procesul de lignificare este caracteristic. 6. aşa cum se întâmplă în cazul tuburilor ciuruite şi la laticiferele articulate. pe tulpini. Grosimea cuticulei variază în funcţie de mediul de viaţă al plantei. 22 Modificările secundare ale peretelui celular: A . 4. cuticula celulelor epidermice pătrunde sub formă de creste. cât şi celulelor scoarţei şi lemnului de la unele specii lemnoase (Prunus). B). ducând la transformarea acestuia într-o masă gelatinoasă. În cazul stejarului de plută şi a ulmului suberos în scoarţă se dezvoltă straturi puternice de suber (plută). C. prune). lignina depunându-se mai ales în pereţii vaselor lemnoase şi ai fibrelor. pe lângă că sunt lignificaţi. 3. Pe frunzele unor palmieri. O lignificare puternică suferă celulele epidermice şi cele hipodermale ale frunzelor de pin. 2. Membranele lignificate au o elasticitate redusă. la plantele acvatice submerse cuticula lipseşte sau este subţire şi groasă la plantele care cresc în zone cu climat secetos (stepă. 7. 1. devenind impermeabile pentru apă şi gaze (Fig. Suberificarea se întâlneşte frecvent în celulele scoarţei arborilor.Fig.galificarea membranei celulelor din tegumentul seminţelor. se impregnează cu taninuri care le conferă o rezistenţă mai mare la putrezire. sub acţiunea unor fermenţi.cerificare. dar o rigiditate şi rezistenţă mare. 7.Cutinizarea care constă în acoperirea şi parţial împregnarea peretelui extern al celulelor epidermice cu o substanţă grasă numită cutină. C .Desenaţi şi descrieţi rolul condriomului celular. fiind caracteristică celulelor din albumenul seminţelor. Cerificarea se întâlneşte şi la fructe (struguri. 4. Pereţii vaselor lemnoase. celulele sunt moarte. menţionam: 1. pustiu) (Fig. 5. În mod frecvent.)La fructul de Pyrus. brad.Mineralizarea este procesul de impregnare parţială sau totală a peretelui celular cu diferite substanţe minerale. 15 . carbonat de calciu.Lichefierea este procesul de dizolvare. impermeabilă pentru apă şi gaze.Desenaţi si descrieţi rolul plastidomului celular.Suberificarea constă în impregnarea peretelui celular cu o substanţă grasă bogată în acid felonic. lumenul lor fiind umplut cu aer. care se pot colecta şi valorifica. Astfel. TEST DE AUTOEVALUARE NR. aşa cum este cazul la Acacia.cutinizare la celulele epidermice de la Dianthus.1. 3. molid. caz în care se formează guma sau cleiul.Explicaţi originea.Precizaţi structura unei celule vegetale şi evidenţiaţi particularităţile acestora faţă de celula anumală.

b. proces denumit citocineză. începe formarea fusului acromatic.interfază.profază.24. a ciclului mitotic este deţinută în interfaza.Diviziunea indirectă (mitoza. Partea cea mai însemnată (ca durată de timp). fiecare cu două cromatide (una veche şi una nouă). înfăşurate una în jurul celeilalte şi unite prin centromer. ciclul mitotic s-a împărţit în următoarele faze: interfaza.diviziune g-h – telofază. migrarea cromatidelor către polii fusului şi gruparea acestora la cei doi poli.3 ore. evidenţiindu-se placa ecuatorială. indirectă (mitoza. a. Faza se încheie prin separarea celor două cromatide ale fiecărui cromozom. dispar nucleolii şi membrana nucleară. formată din două cromoneme care în timpul perioadei de sinteză se separă şi serveşte ca model pentru geneza unei noi unităţi. În interfază au loc procese pregătitoare pentru diviziune. centriolii. demarează cu finalizarea formării fusului acromatic. rămân legate numai prin centromer (Fig. Tot acum. un rol important îl are 16 . Fig. c-d – metafază. Mitoza cuprinde două procese: diviziunea nucleului existent în doi nuclei fii sau cariocineza şi diviziunea celulei existente în cele două celule fiice. adică diviziunea tuturor organitelor citoplasmatice şi formarea peretelui despărţitor. Acest tip de diviziune se întâlneşte la unele plante inferioare cu nucleu morfologic individualizat. se ajunge la sfârşitul interfazei la faptul că cromozomii vor fi dublaţi. asterii. clivaţi longitudinal. Diviziunea propriu-zisă durează un timp scurt. În procesul de migrare a cromozomilor fii (a cromatidelor).diviziune heterotipică. cât şi la unele celule pe cale de degenerare (celulele stratului tapetat din stamină) şi la unele celule canceroase. urmând apoi o sugrumare a celulei în două celule fiice. începe printr-o uşoară umflare a nucleului. Fig. Intervalul cuprins între două diviziuni succesive ale unei celule este denumit interfază. somatică sau tipică). Dacă în prima parte a interfazei cromozomii sunt alcătuiţi din câte o cromatidă. Schema diviziunii reducţionale: (meioza) b . cromozomii). de maturaţie. Anafaza este marcată de următoarele procese: dedublarea centromerilor. 23).Diviziunea directă (amitoza) constă într-o fragmentare a nucleului prin gâtuire. I . Diviziunea mitotică este continuă şi pentru a fi uşurat studiul ei. metafaza. care spre final apar uşor clivaţi longitudinal. Se cunosc 3 tipuri generale de diviziune: directă (amitoza). anafaza. e-f . 23. somatică sau tipică) şi reducţională (meioza. Este tipul cel mai răspândit de diviziune la plante iar celulele rezultate în urma acestui proces prezintă acelaşi număr de cromozomi. reducerea cromatică). II . profaza. Diviziunea indirectă (mitoza):a . La bob (Vicia faba). ciclul mitotic durează 19. adică cromozomii se autoduplică. iar mitoza doar 2 ore. homeotipică.anafază. separarea completă a cromatidelor din fiecare pereche a unui cromozom. iar cromozomii. Profaza (Fig. Procesul de înmulţire este universal.DIVIZIUNEA CELULARĂ Înmulţirea celulelor plantelor se face prin diviziune şi este precedată mai întâi de o creştere a lor. continuată de individualizarea cromozomilor. se dispun la ecuatorul fusului acromatic. diviziune ecvaţională. sinteza ARN-ului şi se realizează energia necesară diviziunii. aşa cum sunt: sinteza principalelor componente cromozomiale (ADN şi histone). egal cu al celulei mamă. diviziunea ecvaţională. şi telofaza. Metafaza. sinteza aparatului mitotic (fus acromatic. 23).

formându-se doi nuclei haploizi. în meioză.2. Finalul telofazei coincide cu citocineza. deci au loc două diviziuni. 2. În timpul diviziunii heteretipice au loc aceleaşi faze ca şi 1a mitoză.debutează cu formarea celor doi nuclei fii. formând perechi de bivalenţi. rezultând două celule fiice diploide. Ulterior fiecare bivalent se separă în cele două jumătăţi care îl alcătuiesc. Spre deosebire de mitoză. Înainte de separare au loc schimburi de material genetic (crossing-over). TEST DE AUTOEVALUARE NR. obligatoriu are loc o alternanţă de faze.diplofaza. Meioza se întâlneşte la plante în cursul formării sporilor. numai că cromozomii se replică o singură dată. 24). c. La cele mai multe plante inferioare. se dispun unul lângă altul. cromozomii suferă modificări inverse. La finele profazei dispare membrana nucleară şi se conturează fusul acromatic. 17 . Din acest moment bivalenţii suferă un proces de îngroşare prin spiralizare şi se scurtează. diplofaza şi haplofaza au aproape aceiaşi importanţă.Descrieţi meioza şi semnificaţia acesteia. Cromozomii alcătuiţi din două cromatide apropiate. aduc acelaşi număr de cromozomi şi că celulele noului organism născut din zigot trebuie să aibă 2n cromozomi. La demararea profazei cromozomii sunt dispersaţi în nucleoplasmă. prin îndepărtarea celor două centromere. După cum se cunoaşte. în timp ce la spermatofite haplofaza este mai redusă. refăcându-se reţeaua cromatică şi membrana nucleară. deci se impune intervenţia meiozei ca numărul de cromozomi să rămînă constant. prima reducţională sau heterotipică şi a doua ecvaţională sau homeotipică (Fig.centromerul.I. Profaza meiozei durează mai mult şi este mai bogată în modificări. În continuare se desfăşoară metafaza. adică gameţii şi sporii cu rol în înmulţire. dau impresia unei singure structuri. cromozomii omologi. separaţi în anafază. diplofaza este reprezentată de zigot. Telofaza . reprezentată prin macrospor (sacul embrionar) şi microspor (grăunciorul de polen). iar în etapele mai târzii. La muşchi predomină haplofaza. Meioza cuprinde de fapt o dublă diviziune a nucleului. adică a haplofazei sau gametofitului cu cea a diplofazei sau sporofitului. dar contribuie şi contracţia fibrelor cromozomice . iar la ferigi . Fecundaţia şi meioza intervin ca procese compensatoare. La organismele care se înmulţesc pe cale sexuată. În această fază. fiecare având în nucleu 2n cromozomi. fiecare cu câte o garnitură echivalentă de cromozomi.Prezentaţi diviziunea indirectă (ecvaţională sau mitoza) şi care este rolul acesteia. 1. La unele alege. anafaza şi telofaza meiozei. gameţii proveniţi de la mamă si tată. egal cu al celulei mame din care provin.Tipurile principale de diviziune celulară. celulele fiice nou formate au numai jumătate din numărul cromozomilor celulei mamă din care provin. formându-se peretele despărţitor. proveniţi de la tată şi mamă. în timpul fecundaţiei. deci se formează perechi omoloage. 3. Semnificaţia meiozei.Diviziunea reducţională (meioza). Din acest moment începe diviziunea ecvaţională cu cele patru faze şi în final se formează patru celule haploide.

26. ţesuturile pot fi împărţite în umătoarele categorii: meristematice . Celulele unui ţesut adevărat au cel puţin 3 trăsăsturi caracteristice. cu caracter embrionar. Prin ţesut vegetal definim o grupare de celule care au aceeaşi formă. fie prin asocirea de celule libere. Pe baza particularităţilor anatomo-fiziclogiee si genetice. Ţesuturile vegetale se formează în urma procesului de diferenţiere celulară. secretoare şi glandulare.Con vegetativ la Sequoia sempervirens: i-celule iniţiale CLASIFICAREA ŢESUTURILOR Criteriile folosite în clasificarea ţesuturilor pornesc de la forma celulelor. Ţesuturile definitive secundare provin din activitatea meristemelor secundare şi numai unele din activitatea meristemelor primare. -sunt specializate la îndeplinirea unei anumite funcţii.HISTOLOGIA GENERALITĂŢI Histologia este acea parte a Anatomiei vegetale care se ocupă cu studiul ţesuturilor. absorbante. mecanice. şi ţesuturi definitive (specializate) . În funcţie de prezenţa sau absenţa conţinutului viu din celule deosebim: ţesuturi vii şi moarte. vasele de lemn. de depozitare. care îndeplinesc funcţia continuă de a produce celule noi ce se vor diferenţia. subordonate unităţii organismului din care fac parte. conducătoare şi de transfuzie. elementele de sclerenchim etc. îndeplinind aceiaşi funcţie. prezenţa sau absenţa conţinutului viu. formând o unitate anatomică permanentă.formate din celule diferenţiate şi specializate. Din ultima categorie se pot amintit suberul. ŢESUTURI MERISTEMATICE (DE ORIGINE SAU FORMATIVE) Sunt ţesuturi tinere. prin împletirea de filamente la cele false şi prin diviziune plecând de la o celulă (zigot) sau mai multe celule iniţiale în cazul ţesuturilor adevărate. ţesuturile se pot împărţi în ţesuturi de origine (meristematice sau formative). Fig. Ţesuturile primare provin din activitatea meristemelor primare. particularităţile anatomo-fiziologice şi genetice. protectoare. şi anume: -sunt legate între ele prin plasmodesme. După origine se deosebesc ţesuturi primare şi secundare. acestea pot fi: parenchimatice şi prozenchimatice. senzitive şi de mişcare. asimilatoare. alcătuite din celule tinere. cu proprietatea de a se divide necontenit. atât din punct de vedere structural.Meristem la pin silvestru Fig. -sunt interdependente. constituind o unitate fiziologică.25. După gradul de diferenţiere a celulelor. aerifere. 18 . structură şi origine. gradul de diferenţiere. după origine. cât şi din punct de vedere al diferenţierii şi funcţiilor ce le îndeplinesc. În funcţie de forma celulelor care participă la alcătuirea ţesuturilor.

pe-periblem. CAMBIUL Cambiul sau zona generatoare libero-lemnoasă are origine du-blă. muşchi şi ferigi. -meristernul fundamental este reprezentat prin masa fundamentală a vârfului vegetativ. cu pereţii celulari subţiri. formându-se pe seama procambiului secundar din parencnimul razelor medulare (cambiul interfascicular). Haberiandt. MERISTEME PRIMORDIALE (PROMERISTEME) Acestea iau naştere în urma diviziunii celulei ou şi sunt cele mai tinere ţesuturi de la extremităţile organelor axiale. epidermă la tulpină şi în rizodermă la rădăcină. ci-celule iniţiale. În perioada de repaus sezonier meristemul îşi întreupe activitatea. al tulpinii şi al ramificaţiilor acestora.Ţesutul meristematic este format din celule mici. consideră că chiar celulele promeristemului din vârful rădăcinii se dispun în cele 3 foiţe histogene. intercalare şi laterale. În vârful organelor în creştere se găsesc meristeme apicale. consideră că meristemele primare se diferentiază mai spre vârf din foiţele histogene. creşterea în grosime a rădăcinii şi tulpinii este asigurată de activitatea meristemelor secundare. adesea şi fără vacuole. promeristemele iau naştere dintr-o singură celulă iniţială. secundare sunt reprezentate prin cambiu şi felogen. În vârful rădăcinii. cu nucleu mare.celulozici (Fig. constituind conul vegetativ sau conul de creştere (Fig.25). Meristemele . ce rădăcină: d-dermatogen. distingând: Fig. La alge. iar prin diviziune şi diferenţiere va genera ţesuturile fundamentale. Hanstein. . meristemul are forma de con. Meristemele îşi pot menţine capacitatea de diviziune pe tot parcursul vieţii plantei sau funcţionează o perioadă limitată de timp (cazul felogenului). promeristemele au mai multe celule iniţiale.fără plastide colorate. strâns unite între ele . MERISTEME PRIMARE Ele provin din activitatea meristemelor primordiale fiind situate în continuarea acestora şi sunt alcătuite din celule ceva mai mari decât pot fi: apicale. prin diviziune anticlinală şi diferenţiere se va transforma în pl-plerom.27. care după unii autori constituie cele 3 foiţe histogene. La Gymnospermae şi la Angiospermae. periblemul care dă naştere la scoarţă şi pleromul ce generează cilindrul central. Meristemele primordiale sunt reprezentate prin celule iniţiale şi derivatelor lor cele mai apropiate. Acestea iau naştere din ţesuturi definitive ale căror celule redobândesc capacitateade a se divide. -procambiul este alcătuit din celule alungite care prin diferenţire vor genera elementele ţesuturilor conducătoare şi mecanice. Celulele cambiale sunt de doua feluri: scurte. pc-pericielu. Meristemele primordiale şi primare determină creşterea în lungime a organelor. en-endoderm. MERISTEME SECUNDARE La Gymnospermae şi la majoritatea dicotiledonatelor (mai ales la cele lemnoase).Formarea foiţelor histogene la -protodermul care este pătura externă a vârfului vegetativ.26). care va genera razele de floem 19 . pil-pilcriză. reprezentate prin: dermatogen care generează rizoderma. numite iniţiale de raza.ealiprogenul ce va da naştere la caliptră(Fig. bogate în citoplasmă. primare şi secundare. Recunoaşte şi un al patrulea meristem . După gradul de dezvoltare a celulelor şi origine meristemeie sunt: primordiale.27). deci origine în ţesuturile embrionului.

celulele vecine cu cele cambiale se suprapun neregulat şi are loc numita creştere prin lunecare.28). Obişnuit. Din activitatea felogenului rezultă mai mult suber (spre exterior) şi o cantitate mai redusă de feloderm (spre interior). fibre liberiene şi parenchim libe-rian. fibre libriforme şi parenchim lemnos. Menţionăm. format din: vase lemnoase. periciclul sau chiar ale zonei liberiene. etc. La arbori pot apare succesiv mai multe strate de felogen.28. Felogenul nou se localizează spre interiorul organului.2—iniţiale fusiforme.şi de xilem secundar. iar spre interior dă naştere la lemn secundar. ale scoarţei. numit periderm. ducând la o subţiere şi alunecare a lor. 2-4. glandulari. La majoritatea plantelor lemnoase epiderma are o durată scurtă. O caracteristică a cambiului de la plantele lemnoase este aceia că produce mai mult lemn decât liber. iniţialele fusiforme fiind dispuse neregulat. Celule cambiale 1. adică în proporţie de 5/1 la gimnosperme şi de l0/l la angiosperme. l-ini-ţiale de (haşurate) 1-3 . cu activitate limitată în timp. Fig.localizate între liberul şi lemnul tulpinii unor plante ierboase sau chiar la frunze.Se poate. alcătuit din: vase liberene. sub cel care şi-a încheiat activitatea. formând prin diviziu-nea tangenţială a iniţialelor fusiforme spre exterior liber secun-dar.lemn secundar. FELOGENUL Zona generatoare subero-felodermică se formează la periferia tulpinilor sau a rădăcinilor din ţesuturi diferentiate. în lungul organului. întâlni şi sub formă de benzi. stomatele şi hidatodele. 3-fragmoplast secundar Cambiul activează bifacial (bipleuric). că iniţialele de rază generează razele medulare secundare. cum ar fi celulele epidermice.II-III -formarea fragmoplastului. ŢESUTURI MERISTEMOIDE Prin ţesuturi meristemoide se definesc acele ţesuturi care în cursul vieţii plantelor nu au o activitate de diviziune continuă. altele lungi. de asemenea. fiind înlocuită de un ansamblu format din felogen şi derivatele sale.liber raza. însă.La gimnosperme. . iar însecţiune are aspect de inel. cambiul nu este etalat.29. cambiul formează un strat neîntrerupt. Schema diviziunii celulelor cambiale . ab-sorbanţi. astfel. În urma creşterii în diametru prin depunerea lemnului secundar.iar la dicotiledonate evoluate el se dispune etajat şi cu iniţialele fusiforme dispuse reputat. Prin faptul că la gimnosperme pereţii radiari ai celulelor cam-biale au o poziţie înclinată.în secţiune radiara. ci fazele de diviziune alternează cu cele de repaus. denumite iniţiale fusiforme (Fig. Lungimea iniţialelor fusiforme scade parale] cu gradul de evoluţie al plantelor. În organele tinere felogenul are aspectul de manşon iar la cele vârstnice sub formă de arcuri.la Sequoia acestea ajung le 900y. Meristemoidele sunt localizate la nivelul ţesuturilor de protecţie şi din activitatea lor se formează perii tectori. cambiul îşi lărgeşte circumferinţa prin diviziuni radiare iar feno-menul poartă numele de dilatatie cambială. Fig.în timp ce la Robinia ating 200y. ca un manşon. 20 .

Aceste celule sunt denumite celule stomatice.Definiţi şi clasificaţi ţesuturile vegetale. 1. numeroase leucoplaste şi mai rar chiar cloro-plaste (la plantele de umbră. uneori ondulaţi. Ficus elastica. glandele digestive. celulele stomatice. Pereţii laterali sunt subţiri. În cazul frunzei de la unele Coniferales. hidatodele. 4. aici aparţinând epiderma. exoderma şi endoderma. cu pereţii externi îngroşaţi. EPIDERMA Este ţesutul care ia naştere din dermatogen sau protoderm şi se găseşte la exteriorul organelor cu structură primară (tulpină. iar cea de a doua cuprinde ţesuturile secundare cum sunt suberul şi ritidomul. cât şi la unii lăstari.30). la unele Begoniaceae. Se cunosc şi cazuri când epiderma este multistratificat ă şi rezultă în urma diviziunii periclinale a protodermei.I. au citoplasmă dispusă spre periferie. Bromeliaceae etc. Componentele generale ale epidermei sunt: celulele epidermice. fructe). Cal mai adesea epiderma este alcătuită dintr-un singur strat de celule.Care sunt ţesuturile meristematice secundare şi cum funcţionează ele? ŢESUTURI DEFINITIVE În urma activităţii ţesuturilor meristematice primare şi secun-dare se formează ţesuturi definitive. rizoderma. ŢESUTURI DE PROTECŢIE PRIMARE Ele iau naştere din activitataa ţesuturilor meristematice primordiale protoderm). Picea abies (molid). papilele secretoare şi perii epidermici (tectori sau protectori şi cei secretori). cu pereţii îngroşaţi. frunze. de formă tabulară sau poliedrică. După origine ţesuturi-le de acoperire. Celulele stomatice se formează prin diviziunea unor celule epidermale tinere. se pot clasifica în mai multe categorii. care după funcţiile ce le îndeplinesc şi după origine. 3. cutinizaţi. sunt modificări ale acesteia care concură la mărirea eficenţei de apărare a epidermei sau asigură schimbul de gaze dintre plantă şi mediu. de exemplu la Pinus şylvestris (pin silvestru). strâns unite între ele.Enumeraţi şi precizaţi rolul ţesuturilor meristematice. o vacuolă mare. de exemplu: la leandru (Nerium oleander). elemente florale. localizate la exteriorul organelor plantelor si îndeplinesc funcţia de protecţie a acestora faţă de factorii nefavorabili ai mediului. Abies alba (brad). sau învelitoare se împart în două categorii: primare. ACOPERIRE) Reprezintă ţesuturi definitive. STOMATELE În sistemul ţesuturilor epidermele se găsesc celule al căror rol principal este de a înlesni schimbul de gaze dintre plantă şi mediul extern. adică hipoderma. alături de epidermă la funcţia de protecţie participă şi straturile următoare. Celulele epidermice sunt vii. Formaţiunile epidermice.Ce este histologia? 2. enumerate mai sus. 21 . şi primare (dermatogen. glandele nectarif ere. cerificaţi sau minerali-zaţi. mărind rezis-tenţa epidermei (Fig.3. alcătuite din celule parenchimati-ce. ŢESUTURI DE PROTECŢIE (DE APĂRARE. celulele secretoara. încă nediferenţiate (meristemoide).TEST DE AUTOEVALUARE NR. la cele de apă etc).

Celulele învecinate stomatelor se numesc celule anexe.A şi D). întunecoase. mal ales în frunze şi mai rar chiar pe rizomi. Deobicei stomatele sunt deschise ziua şi închise spre seară sau în timpul nopţii. lăsând între ele o deschidere. numită ostiolă. plantele care cresc în condiţii normale de umezeală. 115 la plopul negru şi tisă. Nivelul la care sunt dispuse celulele stomatice este variabil. ghiocel. Celulele stomatice conţin cloroplaste. c-ostiolă.31. dispuse faţă în faţă.iar cei dinspre celulele anexe(dorsali). Stometele pe lângă că realizează schimbul de gaze al plantei cu mediul. cu cameră suprastomatică (Fig.B-în secţiune. Şi la unele răşinoase (Abies caphalonica). 70-100 la frasin. 30. 300-500 la stejar. sunt mai groşi.1-celule stomatice 2-ce-lule anexă.31. graminee). 90-130 la pin. Frunzele multor conifere au stomate de tip xerofit. faţă de plantele lemnoase şi la acelea care veţuiesc într-un mediu uscat. Sub celulele anexe se află o cameră substoatatică (Fig. în funcţie de condiţiile de viaţă ale plantelor. 48 la dud. 1200 la cununiţă etc. La majoritatea plantelor frunzele sunt orientate mai mult sau mai puţin în plan orizontal faţa de tulpină şi stomatele se află numai în epiderma inferioară.3-cameră substomatică. de a căror prezenţă este legat procesul de închiderea şi deschiderea stomatelor. Pereţii celulelor stomatice dinspre ostiolă (ventrali). 4-cameră suprastomatică. înlesnesc şi degajarea vaporilor de apă.mai subţiri şi celulozici.C-la Pinus. formându-se şi o cameră suprastomatică.O stomată este alcătuită din două celule stomatice reniforme sau halteriforme.D-la Anemone. a ostiolei. a-celuie epidermice. Stomatele sa întâlnesc în epiderma tuturor organelor aeriene. funcţionând ca parate regulatoare ale transpiraţiei.Nivelul aşezării stomatelor: A-la Prunus: B-la Euonymus. Astfel.b-celule sto-matice.A şi D). Fig. La leandru (Nerium oleander).C).d-celule anexă.31. care are rol în micşorarea transpiraţiei. 100-150 la tel. Fig. au celulele stomatice dispuse la acelaşi nivel cu celulele epidermice iar stomatele au numai cameră substomatică (Fig. fapt pentru care organele respective sunt numite hipostomatice. au celulele stomatice scufundate sub ni-velul celor epidermice. iluminat. aride. stomatele se întâlnesc pe ambele feţe si frunzele respective se numesc amfistomatice. Plantele adaptate la climate secetoase. stomatele sunt situate în cripte acoperite cu peri.stomatele sunt localizate numai pe faţa superi-oară a frunzei. La plantele unde frunzele au o poziţie aproape verticală (stânjenel. La plantele acvatice cu frunze natante (nufăr).Epiderma frunzei de Fagus sylvatica: A-privită din faţă. stomatele sunt dispuse pe ambele feţe şi în şiruri paralele. astfel că numărul stomatelor este mai mic la plantele ierboase şi la cele care trăiesc în medii umede. Numărul de stomate pa mm2 la câteva specii este următorul: 20-40 la molid. acestea fiind denumite epistomatice.atunci când fotosinteza scade ca intensitate sau este zero. Densitatea stomatelor pe suprafaţa frunzelor este diferită.31. fapt care are implicaţii în mecanismul închiderii şi deschiderii stomatelor. 22 .

Celulele tinere ale endodermei au pereţii celulozici. zmeur (Rubus). de mărimi diferite şi servesc la identificarea unor plante.de agăţare sau sunt decretori.nu-mită corpul sau capul părului. senzitivi. separând-o pe aceasta de cilindrul central. 2-peri unicelulari la Ranunculus. Perii pot fi unicelulari sau pluricelulari. alcătuite din celule la care pereţii sunt suberificaţi.teiul alb (Tilia tomentosa). alpine sunt aco-perite cu o pâslă de peri.Endoderma este un ţesut suberos primar. având forma unor tuburi (cei radiculari).2-5). După funcţia pe care o îndeplinesc perii se clasifică în: agăţători. aşa cum întâl-nim: spinii sau ghimpii protectori de la măceş (Rosa).Fig. chiar mineralizaţi. a transpiraţiei excesive.un toment. l-papile pe petalele de Primula. secretori. înfiptă în epidermă. La stejarul pufos (Quercus pubescens).32.săl cii) etc. 1. Organele multor specii din regiunele stepice. aceştia îndeplinind rolul de apărare contra insolaţiei. Pot fi simpli sau ramificaţi. constituind peri unicelulari sau pluricelulari.continânduse cu o parte liberă.32. vilozităţile glandulare de la panseluţă (Viola) etc. Multe din celulele rizodermei se transformă în peri absorbanţi.eu aspect de disc.Diferite tipuri de peri. în transportul seminţelor (plopi. Cutisul poate fi uni sau pluristratificat.. perii formează o pâslă.conici (la urzică). 2. Celulele rizodermei sunt vii.32.iar alteori pot fi solzoşi sau stelaţi. îndeplinind rol protector. plopul alb (Populus alba) etc.Perii unicelulari se formează prin alungirea celulelor epiderme-le. Formaţiunile epidermice la a căror geneză participă şi unele straturi de celule subepidermice se numesc emergente. ierbivore).Aceştia din urmă sunt plini cu aer şi dau un aspect cenuşiu sau albicios organului pe care se găsesc. mur. contra atacului unor dăunători (omizi. insecte. rolul de protecţie fiind preluat de exodermă sau cutis. ca la salcia mirositoare (Elaeagnus angustifolia.PERII SAU TRIHOMII Unele celule epidermice de la plantele superioare se alungesc Şi se diferenţiază. Rizoderma are o durată de viaţă scurtă.de papile secreţoare de uleiuri volatile etc. unistratificat şi reprezintă ultimul strat al scoarţei.6). bogate în cito-plasmă şi cu pereţii necutinizaţi. 3-peri pluricelu-lari la Stellariaj 4-5 peri ramificaţi la Quercus şi Platanus. şi numai la unele celule bătrâne se adaugă un 23 . perii tentaculari de pe frunzele de rouă cerului (Rosera). obişnuit alcătuit dintr-un singur strat de celule generate de protoderm. ŢESUTURI DE APĂRARE SUBEROASE Din categoria ţesuturilor de protecţie fac parte şi ţesuturile suberoase primara.6-peri stelaţi la Elaegnus. urticanti (Urtica dioica) etc. RIZODERMA Este un ţesut primar de apărare. Perii pluricelulari sunt formaţi din şiruri de celule neramifi-eate. în timp ce la alţii protoplastul se dezorganizează de timpuriu. îndeplinind funcţii protectoare. Perii tectori se întâlnesc aproape la toate plantele.în special pe organele tinere şi pot avea diferite forme (Fig. acoperind regiunea piliferă a rădăcinii. Adesea celula sau celulele unui păr au pereţii îngroşaţi şi Fig. Unii peri îşi păstrează conţinutul celular viu o perioadă îndelungată. Car-nea fructului da la citrice este formată din emergente interne.Exodermă sau cutisul preia rolul rizodermei în regiunea aspră şi sa formează prin suberificarea straturilor de celule parenchimatice subrizodermale. apoi pereţii radiari sa îngroaşă cu substanţe de natură lipidică şi lignină. a perderilor de căldură în timpul nopţii. ţepii de pe cupa fructului de castan porcesc ( Aesculus hippocastanum). Examinând un păr vom deosebi: o parte bazală numită picior sau peduncul.

strat de suberină. suberul se formează în straturile mai profunde ale scoarţei şi chiar în cilindrul central la agriş. suberul are o culoare brun-roşcată. ct .34).feloderm . fd .parenchim. salcia. Conţinutul celular al celulelor suberificate este înlocuit cu aer. periciclului şi chiar liberului secundar. cu celule tabulare la care pereţii sunt îngroşaţi prin impregnarea cu suberină (Fig. fg. Cel mai adesea. rezultat din activitatea felogenului. cât şi pe: tuberculi. La stejarul de plută (Quercus suber). În condiţiile când suberul ţine pasul cu creşterea în grosi-me a organului. 24 . La plantele lemnoase.felogen. ŢESUTURI DE PROTECŢIE SECUNDARE Ţesuturile apărătoare secundare iau naştere în urma activităţi meristernului secundar numit felogen. nu au meaturi între ele şi sunt dispuse radiar. răşini (betulina la mesteacăn) şi taninuri. La salba moale (Euonymus europaeus). celulele conţinând betulină. fructe. fiind elastic şi flexibil. pa-parenchim. în timp ce la jugastru (Acer campestre) şi ulm de câmp (Ulmus minor). având diferite utilizări.ţesut de umplere. suberul are o aşezare regulată. Stejarul. Fig. rădăcini mai bătrâne. Rolul endodermei este acela de a asigura rezistenţa şi de a proteja cilindrul central. care Fig.33). îl înveleşte perfect. în timp ce pe tulpină este albicios şi se datoreşte faptului că celulele conţin aer. fiind înlocuite de suber. cu aspect de brazde longitudinale neregulate. Lenticelă la salba râioasă (Euonymus verrucosus):ep-epidermă. ţesuturile de apărare primare se exfoliază pe măsura îngrogării secundare a rădăcinii şi tulpinii. impermiabil pentru apă şi gaze şi se întâlneşte pe trunchiuri. La mesteacăn (Betula pendula). ţu . rezultat în urma diviziunii repetate a felogenului. s-suber. funcţia de schimb cu mediul înconjurător este preluata de unele întreruperi locale sau formaţiuni numite lenticele (Fig. La dracilă. zada etc. se formează un suber alcătuit din mai multe straturi. formează un suber mai subţi-re şi mai dur. Datorită faptului că suberul este impermiabil pentru apă şi gaze. multistratificat. glădiţă. tulpini. iar grosimea şi aspectul acestuia este diferită în funcţie de specie şi vârstă. f-felogen.33. Suberul este un ţesut elastic. numit suber tare. sporesc cali-tăţile protectoare ale acestui ţesut. pinul.. SUBERUL Este un ţesut de protecţie secundar. aşa nu mitul suber moale sau plută. Celulele suberificate mor. Pelogenul fiind meristem secundar ia naştere prin dediferenţierea celulelor definitive ale epidermei sau ale scoarţei primare.. caz în care celulele mor.cuticulă. ramuri. fd-feloderm. dispus sub forma a 4 muchii simetrice în lungul tulpinii şi ramurilor. Dezvoltarea suberului la Sambucus nigra: ep-epidermă. uşor. pe lujeri suberul se crapă de timpuriu. pe ramurile tinere.34.pa . salcâm etc. suberul se formează la periferia organelor.

măduvă. RITIDOMUL La plantele lemnoase suberul de pe rădăcinile şi trunchiurile mai bătrâne este înlocuit de ritidom.acvifere şi aerifere. La speciile de conifere (Pinus sylves-triş.fie sub formă de inele la Betula pendula.Lenticelele se formează acolo unde felogenul produce spre exterior un ţesut afinat. ţesutul de umplere se suberifică la scurt timp după formare. de depozitare. Abies alba. unele Euphorbiaceae din deserturi etc. având căpături adânci. 3. alcătuit din celule vii. ţesuturile asimilatoare se întâlnesc în toate organele principale ale plantelor. multe Cactacee. La marea majoritate a plantelor superioare frunza este organul specializat pentru fotosinteză şi conţine clorenchimuri. mesteacăn. dispus între cel palisadic şi epiderma inferioară a frunzei (Fig.ritidomul poate fi: persistent.4. după funcţia pe care o îndeplinesc. având funcţia principală de fotosinteză sau asimi-laţie clorofiliană. rupândule. fie. Cel mai răspândit tip de celule asimilatoare îl constituie celulele palisadice. mult mai eficent sub aspect protectiv. cu pereţii mult cutaţi.a. când frunzele sunt reduse sau metamorfozate. fibrile liberene şi lemnoase. ca de exemplu: razele medu-lare secundare. 1. aderent toată viaţa plantei. ţesuturile asimilatoare sunt prezente şi în tulpină. la fel şi la ramurile tinere ale plantelor lemnoase.I. de umplutură. prismatică. scoruş. Deci. iar la fag.).ritidomul se exfoliază sub formă de solzi. având o structură histologică complexă. la multe plante ierboase (Fam. în unele piese florale şi în fructele crude. sunt j grupate în: parenchimuri asimilatoare. rotunde cu pereţii suberificaţi sau nu. Celulele vii de la exteriorul stratului de suber mor şi împre-ună eu cele de suber constituie ritidomul.Care sunt ţesuturile de protecţie primare şi componentele lor generale? 2. ţesutul de umplere este format dintr-un suber pietros. speciile de Cyperus. Prunus avium ete. caracterizate printr-o formă cilindrică sau alungită. Picea abies ş. numai tulpina conţine ţesuturi asimilatoare. În cazuri mai rare. Apiaceae. adicăşi în unele rădăcini aeriene şi acvatice.Precizaţi şi descrieţi ţesuturile de protecţie secundare. fiind formate din celule vii şi cu pereţi subţiri şi îndeplinesc rol trofic. Chenopodiaceae ş. din activitatea cambiului. Lenticelele îndeplinesc acelaşi schimb cu mediul extern ca şi stomatele în structura primară..). 25 . soc. salcâm. strate suberificate alternează cu celule nesuberificate. În funcţie de durată. care pat fi de diferite forme. tei pucios).Asteraceae.Definiţi modul de formare al ritidomului şi rolul acestuia. mărindu-se foarte mult suprafaţa de asimilaţie şi rezistenţa mecanică. plop. TEST DE AUTOEVALUARE NR. localizate sub epiderma frunzei şi celulele parenchimatice care alcătuiesc ţesutul lacunar. La conifere. par. salcie. ŢESUTURI TROFICE SAU FUNDAMENTALE Parenchimurile sau ţesuturile fundamentale au o largă răspândire în organele plantelor. De asemenea. celulele de umplere nu se suberifică. ca de exemplu: cârcelul (Ephedra distachya). ţesuturile de depozitare din fructe şi seminţe etc). La măr.a. trofice. Sunt situate în regiunile periferice ale organelor aeriene. aşa cum se întâlneşte la stejar (Quercus robur) şi exfoliabil. în timp ce la alte specii (frasin. Ţesuturile parenchimatice provin fie din activitatea meristernului primar fundamental (scoraţă. Juneus.35). fie sub formă de fâşii longitudinale la curpenul de pădure (Clematis vitalba) şi viţa sălbatică (Vitis sylvestris). sub epidermă. La unele conifere celulele asimilatoare sunt tabulare. care împinge straturile de deasupra. stejar. Ţesuturile. de absorţie. CLORENCHIMURI) Parenchimurile asimilatoare sunt alcătuite din celule cu cloroplaste. ŢESUTURI ASIMILATOARE (CLOROFILIENE.

au pereţii subţiri. epi-epider-mă inferioară. seminţe).37). muguri. ţp-ţesut palisadic. Parenehimul acvifer înmagazinează apa necesară plantei în perioada de uscăciune şi ocupă în corpul plantelor anumite poziţii. X-xilem. cu citoplasmă puţină şi vacuole mari. organele în care se depozitează substanţe de rezervă sunt hipertrofiate şi metamorfozate. tulpini. substanţele de rezervă se depun în scoarţă. săgeţile indică drumul servei brute. bulbo. fructe. motiv pentru care se clasifiă în. rizomii. am-amidon. situate sub epiderma superioară.Fig. izediiametrice sau alungite. Fig. Sempervivum si fam. al-aleuronă.Cactaceae). ŢESUTURI DE DEPOZITARE Parenchimurile de rezervă sunt ţesuturile în care se acumulează diferite substanţe organice şi sunt răspândite în toate organele plantelor (rădăcini. care cresc în regiunile secetoase (de ex: specii de Sedum. d-floem.37. Tot în categoria ţesuturi-lor absorbante este inclus şi parenehimul absorbant. Parenehimul de absortie din rădăcină:pa-perişor absorbant.Parenchim de depozitare în seminţe: Âgrâu. sc-seoarţă. mari. numit velamen sau velamen radicum. frunze. Celulele parenchimului de absorbţie sunt izodiametrice. fără cloroplaste. Parenchim asimilator în frunza de Ranunculus:ct-cuti-culă. cl-eloroplaste. vacuolele mari. asigurând transmiterea din celulă în celulă a apei cu substanţele minerale până la vasele lemnoase din cilindrul central al rădăcinii. Celulele ţesuturilor de depozitare sunt vii. cu suc celular bogat în substanţe osmotic active.de ex: mugurii tuberizaţi la Cardamine bulbifera (colţişor). p-periciclu. bogate în suc celular şi substanţe mucilaginoase.ep-epidermă superioară. Fig. avide de a reţine o mare cantitate de apă. caracteristic rădăcinilor aeriene. parenchim liberian şi lemnos. Acest ţesut este caracteristic şi puternic dezvoltat la plantele suculente.măduvă şi ţesu-turile dinseminţe. (Fig.tuberculii sau tuberculii. Aceste .36).36. bulbii.35. întâlnit la unele Qrchidaceae şi Araceae epifite. Ţesutul acvifer extern se întîlneşte la plantele epifite tropicale. La plantele lemnoase.extern şi intern. cc-cordoanele lui Gaspary. cu pe-reţii celulozici şi sub-stanţele de rezervă se acumulează în citoplas-mă. B-fasole. rzrizodermă. end-endoderm. iar în frunzele gramineelor este reprezentat de celulele buliforme.fructe ŢESUTURI DE ABSORŢIE Parenchimul absorbant se întâlneşte la nivelul rădăcinii si este reprezentat prin rizbdermă cu perişorii absorbanţi şi parenehimul scoarţei (Fig. ţl-ţesut lacunos. Cel mai adesea. ŢESUTURI ACVIFERE Parenchimul acvifer este alcătuit din celule vii.celule se comportă ca adevărate 26 . în vacuole.

provenind din diferenţierea ţesutului meristematic primar. zăpadă etc. Colenchimul tabular (Fig.39. determinând răsucirea frunzei.de formă prozenchimatică sau parenchimatică.secţiune transversală prin peţiolul frunzei nufăr .In pereţii canalelor aerifere din peţiolul frunzelor de la nufăr(Nympnaea)se găsesc unele celule ramificate numite sclerite. colenchimuri şi sclerenchimuri. rezistenta necesară pentru greutatea propriilor organe (ramuri. numite ţesuturi mecanice. Ţesuturile mecanice sau setereomul sunt alcătuite din celule vii sau moarte. După modul de îngroşare a pereţilor celulari se disting trei tipuri de colenchim: angular. cu organite. Solonaceae. acestea se îndoaie spre pământ. Ţesutul acvifer intern se întâlneşte la plantele Suculente.). Ţesuturile mecanice ating maximul de dezvoltare la plantele lemnoase. Celulele colenchimului sunt vii. Iridaeeae sau Liliaceae. ŢESUTURI AERIFERE Parenchimurile aerifere sau aerenchimurile sunt alcătuite cel . iar când se dezhi-dratează îşi micşorează volumul. fructe) şi a acţiunii unor factori de mediu (vânt. uneori şi cloroplaste. ploaie. întindere. Amaryllidaceaei. Leamiaceae.b).i. celulele mecanice se grupează în. ţesuturile mecanice sunt mai slab desvoltate. La plantele ierboase.a).parenchim aerifer în tulpina de Sratiola offi-cinalis. care exercită forţe de presiune. iar după modul de îngroşare a pereţilor. cu pereţii inegal îngroşaţi în urma depunerii de celuloză şi substanţe pectice. Cactaeeae. Chenopodiaceae. frunze şi unele piese florale. cu pereţii subţiri. Spaţiile aerifere mai lungi şi mai largi sunt caracteristice pentru organele plantelor acvatice şi palustre. frunze. Aerul din spaţiile aerifere (lacune) esrte utilizat în procesele metabolice. cu pereţii îngroşaţi. tabular şi lacunar (Fig.38). mai adeseta din celule de formă stelată. la unele Euphorbiaceae.39). la micşorarea greutăţii specifice a cor-pului la plantele natante.rezervoare pentru apă.38. B. fapt care eixplică dace atunci când au loc pierderi mai mari de apă şi organele se ofilesc. Colenchimul angular este alcătuit din celule care au pereţii îngroşaţi la colţuri (Fig. Colenchimul are origine primară. aşa cum întâlnim la familiile Crassulaceae. Ţesuturile mecanice pot fi primare şi secundare.39. răsucire etc. ŢESUTURI MECANICE (DE SUSŢINERE) La plantele superioare. cât şi la menţinerea în poziţie verti-cală a organelor plantelor de apă. pline cu aer (Fig. este alcătuit din celule cu pereţii tangenţiali (externi şi interni) 27 .canal aerifer. Fig. flori. Parenchim aerifer: A . Colenchimul cel mai adesea se formează în tulpină. Ţesutul acvifer intern este situat între cele două epiderme ale frunzei.s-sclerite. O categorie specială de ţesuturi acvifere externe o constituie hidatodele. este doar parţial asigurată de turges-celulelor şi de ţesutul conducător lemnos şi este completată în mare măsură de ţesuturi specializate. având conţinut celular. de formă prozenchimatică. care asigură men-ţinerea deschisă a canalelor. răspândit în special la plantele ierboase şi în frunzele plantelor lemnoase. COLENCHIMUL Este un ţesut mecanic caracteristic organelor în curs de creştere. Se întâlneşte frecvent în tulpina multor specii din familiile Apiaeeae. celulozi-ci şi cu spaţii mari între ele (lacune).. Hidatodele sunt formaţiuni prin care apa în aces din organele plantei este eliminată sub formă de picături.

a şi b). întâlninduse în tegumentul unor seminţe şi mezofilul frunzelor de la unele dicotiledonate. sclerenchimul poate fi primar (provenit din procambiu) şi secundar (provenit din cambiu sau mai rar din felogen).cristale de oxalat de calciu etc.39. Fig. ca la alun (Corylus avellana).în dreptul muchiilor tulpinii la multe specii de Lamiaceae (Lamium album. Colenchimul lacunar sau afinat (Fig. macroselereide (Fig. mesteacăn (Betula Fig. scoarţă primară. cât şi în tegumentul unor seminţe (Fig.stejar (Quercus robur) etc. După origine. Brachisclereide în scoarţa pendula). Se disting patru feluri de sclereide: brachisclereide.strâns unite între ele. SCLERENCHIMUL SCLEROS SAU SCLEREIDELE Celulele ce alcătuiesc sclerenchimul seleros sunt mai mult sau mai puţin izodiamterice. imediat sub epidermă. ca de exemplu la soc (Sambucus nigra). fiind caracteristic pentru organele plantelor care şi-au încheiat creşterea. ca la iederă (Hedera helix).39. străbătuţi de punctuaţii sub forma unor canalicule radiare uneori ramficate.40.cu pereţii puternic îngroşaţi şi li-gnificaţi.40. 28 . o anumită elasticitate si flexibilitate. permiţând în acelaşi timp alungirea organelor plantelor. SCLERENCHIMUL Este un ţesut mecanic format din celule moarte..osteosclereide şi sclereide ramificate Brachisclereidele (celulele pietroase). colenchimul este situat în scoarţa tulpinii. fie ca un manşon continuu. în floemul din tulpina de la molid (Picea abies).40. Macrosclereidele sunt reprezentate prin celule alungite.mucilagii.puternic îngroşaţi. întâlnite în scoarţa tulpinii arborelui de chinină (Cinchona) în peţiolul frunzelor şi pedunculul unor fructe (Pyrus). carpen (Carpinus betulus). Sclerenchimul primar este frecvent la Monocotiledonate şi mai rar la Dicotiledonate (în special în structura primară a tulpinii). În general. stejar (Quercus robur). cu aspect de os. măduva organelor vegetative.b).cât şi în carnea unor Vicia (b). cu pereţii uniform şi puternic îngroşaţi. soc (Sambucus nigra) şi unele specii din familia Solonaceae. cel mai adesea lignifieaţi. Osteosclereidele sunt celule cilindrice sau prismatice care au capetele dilatate. sclerenchimul este de două felurii scleros sau sclereide şi fibros sau fibre sclerenchimatice. parenchimul lemnos.c) este alcătuit din celule cu pereţii îngroşaţi mai mult sau mai puţin uniform iar între celule rămân spaţii inţercelulare. fructe. b-colenchim angular la soc. tegumentul seminal şi pericarpul fructelor.asigurând pe lângă rezistenţă la rupere. în pericarpul unor fructe de Laburnum (a): uscate. c-colenchim afânat la susai. Sclereidele sau celulele pietroase sunt moarte şi conţin taninuri. Colenchimul este un ţesut mecanic adaptat la funcţia de susţinere a organelor în creştere. Se sclerifică celule din epidermă. După forma şi dimensiunea celulelor componente. ca mănunchiuri în cazul multor specii de Apiaceae sau sub formă de coaste. în macrosclereida în seminţele de tegumentul unor seminţe (Pinus sylvestris). a-colenchim tabular în scoarţa de curpen. Glechoma hederacea. se întâlnesc frecvent în scoarţa şi ritidomul unor plante lemnoase. Salvia glutinosa).frasin (Fraxinus excelsior). iar cei radiari subţiri.

ca la ramie (Boehmeria nivea) sau se lignifică uşor la partea externă. a. Se întâlnesc fibre ale căror pereţi rămân celulozici. de forma unor tuburi. 29 . fusiforme şi cu pereţii lignificaţi. aşezate cap la cap. La plantele inferioare nu se întâlnesc ţesuturi conducătoare. Seva brută. de la câţiva mm (4-12 mm la tei). Fibrele textile provin din diferenţiere din periciclul pluristratificat sau din liberul primar şi apoi din cel secundar. lemnoase. secundar de la cele mai multe plante. După forma şi dimensiunile celulelor fibrele sclerenehimatice pot fi clasificate în: sclerenchim fibros si sclerenchim libriform. dar sunt scurte şi puternic li-gnificate. b-la stejar. ascuţite la capete.care însoţesc liberul secundar. scleren-chim periciclic.f iind bine reprezentat. lemnul dur şi d-la alun. Fibrele liberiene care însoţesc liberul secundar la tei formează pachete şi se pot extrage uşor. Dimensiunele fibrelor variază în limite destul de largi. şi anume: ţesutul lemnos şi ţesutul liberian. străbătuţi de punctuaţiuni simple şi oblice. circulaţia substanţelor nutritive este asigurată de celule alun-gite. rezistent de la esenţele tari (carpen. lipsite de conţinut celular. La plantele superioare (ferigi. este foarte mare.Diferite tipuri de butonieră. Prezenţa cantitativă a sclerenchimului este dependentă de ritmul de circulaţie al apei în plante. La plantele ce cresc în locuri umede cantitatea fibrelor libriforme este mai mică decât la cele care vegetează în locuri uscate.Sclerenchimul fibros este alcătuit din celule prozen-chimatice. salcie ş. fiind dis-puse împrăştiat e-la castan comstibil. cu pereţii mai mult sau mai puţin îngroşaţi şi lignificaţi. Deci aici aparţin fibrele liberiene. reprezintă celule alungite. lungi de 0.cu pereţii groşi prevăzuţi cu punctuaţiuni mici în formă de Fig.Sclereide ramificate se întâlnesc în mezofilul frunzelor multor plante xerofite şi în scoarţa tulpinii de la brad (Abies alba) . cât şi lignificaţi în lemnul esenţelor moi (plop. medular sau cortical. zadă (Larix decidua)etc. este bogat în fibre libriforme cu pereţii puternic lignificaţi şi sunt mai puţin îngroşa-ţi.).exceptându-le pe cele de libri-form. iar indicele de elasticitate este comparabil cu a fierului for-jat sau cu oţelul. numite după locul de formare. sau grupate în mod caracteristic pentru fiecare spe-cie. Acesta cuprinde două tipuri de ţesuturi conducătoare. FIBRE SCLERENCHIMATICE Sunt celule prozenchimatice. acetă soluţie de săruri minerale luată din sol la nivelul rădăcinilor şi care circulă de jos în sus (ascendent). fibre libriforme . gimnosperme şi angiosperme). până la 420 mm la ramie (Boehiaeria nivea). până la ţesutul asimilator din frunză se face prin intermediul ţesutului conducător lemnos. stejar.circulaţia soluţiilor nutritive de la o celulă la alta se reali-zează prin osmoză.5-3 mm.a. Selerenchimul libriform sau fibrele lemnoase (Fig. Fibrele cu pereţii parţial lignificaţi prezintă importanţă pentru industria textilă. care la arbori al-cătuiesc un sistem de vase. Indicele de rupere este apropiat de cel al argintului. corn etc). fie în cea internă la unele specii din familiile Apocynaceae şi Asclepiadaceae. Fibrele libriforme participă în mare proporţie la constituirea lemnului a-la fag. La unele plante apar fibre în structura primară. denumit ţesut conducător sau aparat conducător. de regulă.41).41. Rezistenta şi elasticitatea fibrelor de sclerenchim. de exemplu la cânepă (Cannabis) sau Corchorus. ŢESUTURI CONDUCĂTOARE Transportul apei şi al substanţelor minerale de la locul de absorbţie până la nivelul organelor asimilatoare.cât şi a substan-ţelor hrănitoare în toate organele este asigurat de un ţesut spe-cializat.

c-reticulate.42. formată în ţesuturile asimilatoare şi care circulă.b). în mod 30 .b2-spiralate. Ţesuturile conducătoare sunt generate de meristemul primar (procambiu) şi de meristemul secundar (cambiu). de sus în jos (descendent). capetele ascuţi-te sau rotunjite şi închise la capete.Fig. lipsite de conţinut celular (moarte). sunt tuburi lungi care provin din fuzionarea mai multor celule prozenchimatice şi au pereţii relativ subţiri şi lumen mare. Lungimea traheidelor variază de la câţiva microni şi până la 2-3 cm iar lemnul are dimensiuni de 1-l0 y . Fig.42.B(c). 0 traheidă provine dintr-o singură celulă.A şi B (a.5 m. 43 Elemente de vase (a-b) şi traheide (cde traheide (B): a. Traheidele au formă prismatică sau cilindrică.a. Traheidele sau vasele imperfecte sunt elemente conducătoare care se întâlnesc la plantele vasculare mai puţin evoluate: feri-gi şi gimnosperme (fig. Aceasta poate fi simplă sau multiplă. în timp ce o trahee este formată din suprapunerea mai multor celule diferenţiate.b). brute se face greoi (încet). Când pereţii transversali se păstrează şi devin oblici avem a spune că vasul este "închis'' şi se numeşte traheidă sau vas imperfect. b1.Terminatia traheidei de ferigă (A) şi tipuri Fig. Traheele sau vasele perfecte. e-parenchim Traheele sunt vase lemnoase mai perfecţionate şi se găsesc la plantele mai evoluate. În cazul când pereţii transversali dispar complet sau parţial se formează un tub deschis numit trahee sau vas perfect. Resorbţia pereţilor transversali de la elementele de vase poartă numele de perforatie. Elementele conducătoare sunt dispuse în fascicule iar structura şi orientarea lor diferă la rădăcină. Elementele de vase au formă cilindrică sau prismatică. Traheidele şi traheele au pereţii laterali puternic îngroşaţi prin depunerea de lignină. numite elemente de vase (Fig. plantele parazite la care se întâlnesc numai traheide.43). Fig.Tipuri de trahee. se face prin intermediul ţesutului conducător liberian. d)izolate din lemnul de fag. deci la angiosperme. tulpină şi frunze. Aceste elemente de vase se dispun cap la cap şi prin dispariţia pereţilor transversali reali-zează tuburi lungi de câţiva centimetri până la 1.43. încât ciruculaţia sevei . excepţie făcând unele unităţi sistematice mai primitive şi. c-la stejar.însă pot apare şi în lemnul unor angiosperme (Fig.42.b-la pin. în general.Seva elaborată care este o soluţie de materii organice.o lungime ce variază între175 şi 1900.44. a-inelate.d-punctate. VASELE LEMNOASE Sunt constituite din celule prozenchimatice cu pereţii îngroşaţi şi lignificaţi.

lmfiecare specie şi poate fi utilizat acest caracter la identificarea lamela mijlocie. dar amestecate cu tipuri de vase mai evoluate. care pătrund prim 31 . La unele plante. Acestea sunt excrescenţe ale celulelor parenchimului lemnos. şi anume la Psilophytales (Rhynia. reticu-late. La gimnosperme s-au individualizat traheide de tip areolat şi evoluţia s-a desfăşurat în sensul scurtării şi reducerii numărului de punctuaţiuni.Imaginea tilelor în vasele lemnoase de fiind în acelaşi timp mai rezistente decât celelate tipuri. Vasele punctate sau traheele cu punctuaţiuni areolate predomină în lemnul angiospermelor şi constituie elemente care permit o mai bună conducere a sevei brute. dar cel mai adesea se află în lemnul secundar al gimnospermelor şi dicotiledonatelor. spiralate. traheidele predomină în ţesutul conducător lemnos. punctuaţiunile au formă şi mărime caracteristică pentru dp-deschiderea punctuaţiei. l-sec. realizându-se adevărate ornamentaţii. cu peretele subţire sau cu pereţii îngroşaţi şi cu punctuaţiuni simple. reprezentând elemente mecanice ce însoţesc numai lemnul secundar. 2-sec. fibre septate la care lumenul este împărţit de pereţi transversaii. punctate etc.transversală.uniform sau neuniform. În general.Punctuatiune areolată în gimnospermelor (Fig. după un anumit timp de funcţionare se astupă. alcătuit din celule vii.c. Din punct de vedere evolutiv. deci îndeplinesc şi rol de susţinere. Celulele parenchimului lemnos au rolul de a realiza legătura dintre vase şi de a înmagazina diferite substanţe de rezervă. traheidele inelate şi spiralate. fapt ca a dus la mărirea rezistenţei vaselor. cavitatea lor fiind închisă de formaţiuni numite tile. cu pereţii lignificaţi şi eu punctuaţiuni în formă de butonieră numite fibre lemnoase sau libriforme. întâlnite la plantele lemnoase şi pseudofibre. bp-baza punctuaţiei. scalariforme. traheidei. iar cele reticulate şi punctate în organele care şi-au încheiat creşterea. Vasele inelate si cele spiralate se întâlnesc în organele tinere. Asteroxylon) în timp ce la formele actuale predomină cele scalariforme. t-torus.a.45). Vasele punctate au pereţii îngroşaţi uniform. Traheidele şi traheele sunt însoţite de parenchim lemnos. După felul ornamentaţiilor se disting vase inelate. considerate ca cele mai primitive. O astfel de formaţiune privită din faţă secţiune tangenţială la apare ca două cercuri concentrice şi la nivelul ei se face circulaţia traheidele din lemnul de pin: sevei. După aspectul lor s-a distins: fibre traheide cu punctuaţiuni tipice.b1-b2. vasele lemnoase. La familia Magnoliaceae. în curs de creştere. Elemente de parenchim pot însoţi vasele de lemn primar. celulozici. au apărut la pteridofitele fosile. pt-peretele speciilor de conifere.longitudinală.44. fibre libriforme cu punctuaţiuni încrucişate. rămânând subţiri doar mici suprafeţe care alcătuiesc punctuaţiunile areolate. vase mai bine adaptate la circulaţia cu viteze mari şi pe distanţe lungi. frecvente mai ales la Gnetales. Vasele reticulate au îngroşările dispuse sub forma unei reţele şi numai uneori apar şi la spermatofite.45. adică celulele se păstrează vii. la Robinia pseudaeacia. Vasele inelate au pereţii subţiri. fiind frecvente la Dicotyledonatae.45. alungite. In asociere cu vasele lemnoase se mai pot întâlni şi celule alungite. Vasele spiralate au îngroşările pe-reţiilor laterali sub formă de spirală simplă sau dublă. Magnoliaceae şi Amentiferae. Traheele au evoluat din traheide cu îngroşări scalariforme. Fig. Vasele scalariforme prezintă îngroşările de lignină asemănătoare cu treptele unei scări şi sunt caracteristice pentru lemnul ferigilor. fusiforme.(Fig. la plantele acvatice şi cele parazite. nelignificaţi.d). Traheidele cu punctuaţiuni areolate formează în special lemnul Fig. prevăzuţi din loc în loc cu îngroşări sub formă de inele.

46. La Angiosperme. permitând circulaţia sevei în sens transversal. deci o creştere a valorii tehnicea lemnului.47. La nivelul perforaţiilor se realizează o continuitate a reticulului endoplasmatic de la o celulă la alta (fig.45). 32 . Tuburile ciuruite sunt alcătuite din celule prozenchimatice vii.47). de parenchim liberian şi fibre liberiene. formând aşanumitele plăci multiple (Fig.Infrastructura unei perforaţii din placa ciuruită simplă (b) şi multiplă (c): l-peliculă ciuruită:1-pseudovaeuolă. una va da naştere la celula anexă. Alteori poziţia plăcilor este oblică şi prezintă mai multe câmpuri ciuruite. tuburile ciuruite devin anucleate. astupându-le (Fig. La tei tuburile ciuruite sunt active mai mulţi ani.placă Fig. Plăcile ciuruite pot apare şi în pereţii longitudinali la Coniferae. Celula meristematică printr-o diviziune longitudinală va da naştere la început la două celule egale. cu pereţii terminali înclinaţi. tuburile ciuruite au forma de celule alungite. în care apare o singură vacuolă mare. LEPTOMUL SAU FLOEMUL) Acest ţesut îndeplineşte rolul de a conduce seva elaborată şi poate fi constituit numai din tuburi ciuruite şi celule de parenchim liberian la Pteridophytae şi Gymnospermae sau mai cuprinde şi alte elemente cum ar fi celulele anexe şi fibrele liberiene la Angiospermae. încât la maturitate. fapt care permite ca circulaţia sevei să aibă loc şi radiar. Obişnuit. în fiecare toamnă perforaţiile din plăcile ciuruite sunt astupate cu caloză care în primăvară se lichefiează şi permite reluarea circulaţiei. Vasele ciuruite bătrâne sunt singurele tipuri de celule vii fără nucleu. 2-celulă anexă.4-nodul median de caloză. Tilele împedică pătrunderea în vas a apei. longitudinală(a). În procesul evoluţiei speciilor se remarcă o scurtare a articulelor tuburilor ciuruite.Vas Liberian în sec. cu pereţii transversali persistenţi şi prezentând numeroase perforaţii. ŢESUTUL CONDUCĂTOR LIBERIAN (LIBERUL. după care mor şi se formează altele noi. tuburile ciuruite sunt dispersate. cealată prin alungire va forma vasul liberian. 2-peliculă citoplasmatică. 3-lamelă mediană . Cel mai adesea. Ţesutul conducător liberian la Angiosperme este însoţit de celule anexe. odată cu formarea tubului ciuruit. care îşi au originea în celulele procambiale sau cambiale. aerului şi hifelor unor ciuperci parazite. tuburile ciuruite funcţionează o singură perioadă de vegetaţie. favorizând o mai bună conservare. 53-pseudovacuolă. citoplasmatică. deci nu sunt dispuse în şiruri longitudinale. dar sunt mai scurte decât acesta. caloză periferică. Dacă placa ciuruită are poziţie orizontală şi perforaţiile dispuse într-un singur câmp. Lemnul secundar care are multe tile este foarte valoros. tuburile ciuruite au tendinţa să devină cilindrice şi să se suprapună unele peste altele. Fig. Celulele anexe iau naştere din diviziunea longitudinală a celulei iniţiale (procambiale sau cambiale).46). având toţi pereţii ciuruiţi.punctuaţiuni în interiorul vaselor lemnoase.6-reticul endoplasmatic. Pereţii laterali ai vasului rămân celulozici un timp apoi se îngroaşă. lărgirea diametrului şi micşorarea ciururilor. aceasta se numeşte simplă.4-placă ciuruită. La ferigi şi gimnosperme.

48. scalariforme. fasciculele lemnoase şi cele liberiene rămân izolate. punctate şi chiar spiralate). adică libero-lemnoase. îndeplinind funcţia unuiţesut de rezervă. cu pereţi subţiri.48. fie lemnoase. alcătuit din elemente ce au lumen mai mare şi lemnul de toamnă sau târziu.Solonaceae. e-hadrocentric. constituind liberul tare. fie Iiberiene. Tesutul conducător lemnos secundar îşi are originea în cambiu şi elementele sale au o structură legată de anotimpuri. dleptocentric. asucţite la capete.48. de câţiva centimetri lungime.48. 1. care pot fi: hadrocentrice. Fibrele liberiene se întâlnesc numai în liberul secundar şi reprezintă elemente de sclerenchim. fascicule liberiene şi fascicule libero-lemnoase.). spiralate sau reticulate. cu elemente la care diametrul este mai mic. TEST DE AUTOEVALUARE NR.5. având rol mecanic. cit şi după poziţia lemnului faţă de liber se clasifică în: -fascicule colaterale. ca de exemplu întulpina de la tei. Când din fascicul lipsesc firele libfiforme (lemnoase). c-bicolateral. bogate în citoplasmă iar pereţii subţiri sunt prevăzuţi cu punctuaţiuni şi astfel sunt legate prin plasmodesme de vasele liberiene. Fasciculele liberiene sau floematice sunt alcătuite din tuburi ciuruite.Celulele anexe au formă prozenchimatică. 2. cât şi pereţii cu îngroşări inelate. iar în tulpină au o dezvoltare centrifugă şi o poziţie spre centrul organului (endarh). cu pereţii îngroşaţi. atunci când ţesutul lemnos este înconjurat de jur împrejur de cel liberian şi leptocentrice. purtând numele de floem. cb-cambiu. iar când între lemn şi liber se află zona cambială. Primele tuburi ciuruite care se formează suînt cele de protofloem iar cele ce apar mai tîrziu alcătuiesc metafloemul. fasciculul este colateral deschis sau când zona cambială este în întregime consumată odată cu diferenţierea. având liberul central. FASCICULE CONDUCĂTOARE Ţesuturile conducătoare. Dacă din fascicul lipsesc fibrele liberie ne se numeşte leptom. deci sunt celule alungite. 33 . -fascicule concentrice. Protoxilemul este alcătuit din primele elemente lemnoase care se formează în timpul creşterii în lungime şi au lumen îngust.a şi b). In tulpină şi frunze fasciculele sunt mixte. parenchim lemnos şi fibre libriforme. distingându-se un lemn de primăvară sau timpuriu. deci sunt simple . precum şi îngroşări variate (reticulate. Metaxilemul apare după încetarea creşterii în lungime a organului şi acest tip de vase lemnoase au lumen mai mare. bogate în amidon.De câte tipuri este ţesutul mechanic şi descrieţi alcătuirea acestuia.I. cu floemul de o parte şi xilemul de cealaltă parte. Fasciculele lemnoase sunt formate din trahei sau traheide.d şi e). x-xilem.c) şi se întâlnesc la puţine dicotiledonate ierboase (Fam. acestaeste închis (Fig. sunt vii. In structura rădăcinii. sunt grupate în fascicule care pot fi de mai multe tipuri. Când fasciculele provin din activitatea procambiului. acesta poartă numele de hadrom. b-colsteral închis. Lemnul primar sau xilemul este de două feluri: protoxilemul şi metaxilemul. -fascicule bicolaterale. Cucurbitaceae etc. parenchim liberian şi fibre liberiene. acestea sunt primare şi pot fi: fascicule lemnoase. Tipuri de fascicule libero-lemnoase: a-colateral deschis. Parenchimul liberian este constituit din celule parenchimatice vii.Ce rol au ţesuturile asimilatoare şi câte tipuri cunoaşteţi. înconjurat de lemn (Fig. Fig. In rădăcină aceste vase sunt situate spre periferie (exarh). cu o dispoziţie în alternanţă. la care lemnul este flancat de două zone liberene (Fig. Fasciculele libero-lemnoase după prezenţa sau absenţa zonei cambiale intrafasciculare. celule anexe.

perii glandulari se află pe solzii protectori (catafile) ai mugurilor. sunt alcătuite din două celule acvifere asemănătoare celor stomatice.Perii glandulari care provin tot din celule epidermice ale frunzelor. fiind numite nectarine extraflorale. Fig.Precizaţi structura şi funcţia ţesutului lemons. păr glandular. cut-cuticulă. Pe bracteele florilor femele de la hamei (Humulus lupulus).uleiurile eterice şi alclaoizii apără plantele de unele insecte.perii glandulari pe frunză. răşini. b. pe stipele. susţinută de un picior. La Drosera rotundifolia (roua cerului). secreţie (sec).50. După locul unde se depun substanţele secretate.50). fiind caracteristice pentru multe specii de plante.Ţesutul sau celulele cu secreţie externă. respectiv cu secreţie intercelulară şi cu secreţie intraceluiară. Nectarinele elaborează un suc zaharat numit nectar. ŢESUTURI SECRETOARE Prin ţesuturi secretoare se înţelege ansamblul de elemente histologice. de exemplu: Rosa ap.m. ţesutul nectarifer.B-glandă adultă:cs-celule A. Jasminum ş. taninuri. Peri glandulari A-glandă tânără pe bracteele Fig. localizat pe sepale. Hidatodele sau stomatele acvifere. fenomen numit gutaţie. Unele din substanţele produse sunt eliminate din circuitul metabolic al plantei ca produse de excreţie. cu secreţie internă.a. mult căutat de insecte.. e. nectar etc. iar la speciile de arţari alcătuieşte un disc nectarifer localizat pe receptacul. Hidatodele pasive (Fig.Glande digestive la Drosera rotundifolia: inflorescenţei de hamei. gume. dar 34 .51). balsamuri. La tei. perii glandulari sunt alcătuiţi din mai multe celule aşezate în formă de cupă. tulpinilor şi au forme şi dimensiuni variate (Fig. Gonvallaria majalis.Care este rolul ţesutului conducător şi de câte tipuri este? 4. Lilium.49. sunt structuri.participând şi celule hipodermice şi sunt situaţi pe faţa superioară a frunzelor şi au forma unor tentacule (Fig. mugilagii. Glandele nectarifere sau nectarinele.49). B. celule sau grupe de celule care au capacitatea de a elabora anumite substanţe chimice complexe (uleiuri eterice. elimină produşii elaboraţi la exterior şi din acesta categorie fac parte următoarele tipuri morfologice: a.Precizaţi elementele care alcătuiesc fascicolele conducătoare. ţesutul secretor se poate clasifica în: ţesuturi cu secreţie externă. Viola.).3. este reprezentat prin epiderma superioară. perii sunt emergente cu o structură complicată. putând fi localizate în floare în cazul nectarine lor florale sau pe peţiolul frunzelor. reprezintă formaţiuni la alcătuirea cărora iau parte celule epidermice de tip special. de origine epidermică. 6. 1. care secretă fermenţi proteolitici capabili să hidrolizeze substanţele proteice a animalelor capturate. d. mirositoare.Papilele secretoare reprezentate prin celulele de formă conică din epiderma petalelor şi care excretă uleiuri volatile.extremitatea unui secretoare. Unele substanţe de secreţie îndeplinesc roluri biologice importante ca de exemplu: substanţele cleioase când acoperă organele plantelor micşorează intensitatea transpiraţiei (Alnus glutinosa -anin). 5. La castanul porcesc (Aesculus hippocastanum). c. Syringa vulgaris. care au proprietatea de a acumula şi elimina apa sub formă de picături. Hidatodele sunt de două categorii: pasive sau stomate acvifere şi active sau închise. răşinele şi gumele astupă rănile produse sau alte substanţe mirositoare atrag insectele polenizatoare etc.Perii glandulari pluricelulari de la plantele carnivore sau glandele digestive. altele pot fi reutilizate (produşii de secreţie).Descrieţi ţesutul Liberian şi precizaţi rolul acestuia. alcaloizi.

Canale secretoare sau rezinifere. Apiaceae.Pungi (buzunare) secretoare. transversală prin frunza răspândite în difertele organe ale plantei. transversală prin frunza de nalbă. ep. Hidatodă pasivă: s . în canale se poate găsi răşini.51.54. aşa cum se întâlnesc la plantele din familia Rutaceae (Citrus sp. Fig. de dafin. Canalele secretoare se pot întâlni în toate părţile plantei. tr . se găsesc celule cu ulei eteric. prezentându-se sub formă de pungi secretoare şi de canale secretoare. rezinifer la pin (a-d). e-secţiunea longitudinală prin În canalul colector al canalelor se adună canalul rezinifer. latexuri).stomată acviferă. căptuşite cu celule secretoare.52). se formează prin îndepărtarea celulelor.moarte. dispuse printre celulele ţesutului 35 . astfel de celule secretoare putem cita: Lauraceae. constituindu-se spaţii centrale de forma unor canale. care lasă între ele o deschidere permanentă. mărginite de un strat de celule secretoare.traneide. uleiuri sau răşini. Hypericaceae etc.52. Sub stomată se află o cameră acviferă şi un ţesut acvifer numit epitem care vine încontact cu ultimele vase lemnoase (traheide) ale nervurilor frunzei. Magnoliaceae . Pungile sunt localizate în ţesuturile mai profunde ale diferitelor organe (frunze.). Asteraceae. caracterizate prin păstrarea in interiorul celulei secretoare a substanţei secretate şi sunt Fig. a. sunt constituite din mai multe celule care provin din diviziunea unei iniţiale şi îndepărtindu-se lasă meaturi unde se varsă produsul celulelor secretoare. Fig. Acestea aparţin la ţesuturile secretoare interne şi reprezintă spaţii intercelulare mari. tulpini.53).unele Asteraceae etc. sau uleiuri şi răşini. protejate la exterior de un ţesut mecanic (Fig. Fig.sCelulele secretoare interne produc celula secretoare. 2. balsamuri. Hidatodă activă Hidatode active sau închise (Fig.sec. La răşinoase canalele rezinifere au poziţie verticală (în lungul tulpinii) sau orizontală când sunt situate în cuprinsul razelor medulare.Celule secretoare:A.Fazele succesive în dezvoltarea unui canal Anacardiaceae etc. La Rhus typhina (oţetar). Sunt prezente mai ales la Cycadaceae. b. B-sec.53. prin care se elimină apa sub formă de picături. diferite substanţe de secreţie (răşini. Myrtaceae. iar dintre familiile ce au cm-celule mucilaginoase. 3. c.epitem. Pinaceae.Ţesuturi cu secreţie intercelulară.Ţesuturi cu secreţie intracelulară. fructe). deci schizogen. În frunzele de Laurus nobilis (dafin). Araceae. sunt alcătuite din una sau mai multe celule epidermice transformate în peri.

provin dintr-o singură celulă care se alungeşte şi se ramifică. (sălcii). au dispărut. la care pereţii despărţitori (transversali). nuc.54. Latexul are rol în apărarea plantei datorită alcaloizilor. se întâlnesc enzime peptonizante. Salix sp. În peţiolul frunzelor de la Prunus sp. ajungând la mai mulţi metri. ca de exemplu: Sambucus nigra (soc). Urticaceae etc. La unele plante superioare se întâlnesc formaţiuni asemănătoare unor tuburi. Laticiferele nearticulate sau adevărate.. în nutriţie prin conţinutul de glucide si lipide.Rhamnaceae.palisadic (Fig. Moraceae.numite si vase laticifere. Frangula alnus (cruşân).B). formând tuburi cu latex.54). În categoria celulelor secretoare interne sunt cuprinse si celulele taninifere. se găsesc celule cu mucilagii. laticiferele sunt împărţite în: articulate si nearticulate. se găsesc celule oxalifere. Asclepiadaceae.. Urticaceae etc. Papaveraceae. Laticiferele articulate se prezintă ca şiruri de celule plurinucleate (sinciţii). În frunza de Ficus elastica se află celule cu cistoliţi. Dupa origine şi alcătuire. Tot din această grupă fac parte speciile cauciucofere sau arborii de cauciuc (Hevea brasilensis. Manihot) etc. Picea abies (molid). de asemenea. (anini). La Ficus carica (smochin) si Carica papaya (arborele de pîine). Campanulaceae. 36 . alcătuind tuburi. care secretă latexuri.care au mare însemnătate economică. Conţinutul acestor celule este latexul. Quercus robur (stejar). Alnus sp. Laticifere nearticulate se întâlnesc la plante din familiile: Apocynaceae. Euphorbiaceae. La speciile din familia Tiliaceae . iar la nalbă (Althaea officinalis).în scoarţa si măduva de la tei. la unele Euphorbiaceae lemnoase (Revea. Ficus elastica) şi de gutapercă (Palaquium gutta). cu numeroşi nuclei (structură cenocitică). celule mucilaginoase (Fig. aşa cum se întâlneşte la multe plante din familiileAsteraceae. prezente în scoarţa unor plante lemnoase. aşezate cap la cap.

nu produce frunze si are o structură anatomică proprie. originea rădăcinii este diferită la grupele mari de plante. alcătuite din celule somatice. nediferenţiate însa în organe adevărate. alcătuită din complexe de ţesuturi si îndeplineşte una sau mai multe funcţii speciale. rădăcina îndeplineşte si funcţia de depozitare a substanţelor de rezervă. La Gimnosperme şi la cele 37 .tulpina şi frunza) şi organe de reproducere. Din partea inferioară a tulpinii la ferigiile superioare. de exemplu rădăcinile si tulpinile la Abies alba. Rădăcina prezintă un geotropism pozitiv. si anume: rădăcina. cu rolul de a genera noi urmaşi prin celulele reproducătoare sexuate şi asexuate. . Frunzele provin din turtirea axelor sau prin diferenţierea unor mici emergente solziforme. Corpul plantelor superioare (Petridophyta si Spermatophyta). orientarea în spaţiu. întâlnită la organele cu formă cilindrică. prin diferenţierea zigotului. RĂDĂCINA Rădăcina este organul plantei. deci o plantă care la maturitate va fi capabilă să se reproducă.Simetria este posibilitatea pe care o prezintă organele de a putea fi împărţite în două sau mai multe părţi identice şi ea poate fi: radiară (cu mai multe planuri). tulpina si frunzele. Primul organ apărut în evoluţia filogenetică a plantelor a fost tulpina. în decursul evoluţiei a urmat un proces de specializare ce are drept rezultat profunde diferenţieri morfologice şi fiziologice între diferitele părţi ale cestuia formându-se organe. specializat pentru a fixa plantele în sol si de a absorbi apa şi sărurile minerale. Rădăcinile adventive la butaşi se formează de regulă numai la bază (polul rizogen). Ontogenetic. Picea abies etc. structura. ramificatiile din sol cu aspectul unor rizoizi sunt numite de Tahtadjian drept rizomoizi. este o caracteristică comună a plantelor. care constituie rădăcinile. Ontogenetic. orice plantă îşi are originea în embrionul din sămînţă. şi organe plagiotrope care cresc orizontal sau oblic faţă de forţa gravitaţiei. de exemplu: fragmente de rădăcină. adaptate la mediul terestru. . iar în funcţie de direcţia de creştere deosebim organe ortotrope. prezentau o axă ramificată dichotomic. Filogenetic şi ontogenetic. După funcţia pe care o îndeplinesc organele Cormofitelor sunt de două feluri: organe vegetative. distingându-se un pol bazal şi altul apical. Plantele inferioare au corpul alcătuit din una sau mai multe celule. originea si funcţiile organelor sau a părţilor componente ale plantei. cu funcţie de nutriţie (rădăcina. primele cormofite (Psilophytinele).numite butaşi. deci nu se întâlneau rădăcini şi frunze.Regenerarea este proprietatea unor părţi de organe. alcătuind astfel un tal (Thallophyta). asemănătoare. simetria. de sus în jos. îndeplinind toate funcţiile organismului respectiv. specifică tulpinilor modificate de la Cactaceae. . Organele vegetative şi reproducătoare au unele trăsături comune cum ar fi: polaritatea. puse în condiţii prielnice de dezvoltare.ORGANOGRAFIA CONSIDERAŢII GENERALE Organografia este o ramură a morfologiei vegetale care studiaza morfologia.Polaritatea constă în apariţia unor deosebiri morfologice si fiziologice între bază si vârf. Unele organe nu prezintă simetrie si sunt asimetrice (frunza la Ulmus minor). fie pot apare structuri mai complicate. iar la alte plante are rol în regenerare. de a regenera un individ nou. aşa cum se întâlneşte la majoritatea frunzelor si la florile zigomorfe. Prin organ se înţelege o parte componentă a unei plante care are formă caracteristică. tulpină sau frunză . în care sunt conturate. cu creştere drept în sus sau în jos. Un astfel de corp diferenţiat în organe reprezintă organizarea cea mai evoluată şi poartă numele de corm.. au apărut ramificaţii cu direcţie pozitivgeotropică. bilaterală (împărţindu-se în două planuri). . apărute în silurian. regenerarea. La plantele cu durată mai mare decât o perioadă de vegetatie.Orientarea in spaţiu. numită telom. crescând ortotrop. organele vegetative care alcătuiesc cormul. dorsiventrală (cu un singur plan de simetrie).

creşte şi devine rădăcina principală.Organizarea vegetativ al rădăcinilor de la de la plantele acvatice este protejat de virfului rădăcinii:1 rizomitra. de alungirea rădăcinii. -Regiunea aspră. Acelaşi fenomen îl suferă şi câteva straturi de celule ale scoarţei. alcătuind în ansamblu sistemul 38 . a perilor radiculari sau absorbanţi se întinde pe o lungime de 0. sunt unicelulari. MORFOLOGIA RĂDĂCINII La orice rădăcină tînără se disting următoarele regiuni sau zone: piloriza sau scufia. La acest nivel are loc absorbţia apei şi a sărurilor minerale din sol. embrionul prezintă o rădăciniţă individualizată sau un meristem localizat la polul bazai. Ramificaţiile rădăcinii. Ea corespunde. care la germinare va da naştere rădăcinii principale (origine exogenă). regiunea piliferă si regiunea aspră. cu rădăcini aeriene caracterizate prin prezenţa unui ţesut absorbant numit velamen radicum. cu rolul de a proteja vîrful vegetativ.55). Numărul perilor radiculari pe mm2 este foarte mare. în general.Cupressus sempervirens etc. Bromeliaceae şi Araceae epifite. nu au peri radiculari. după germinare. (Fig. Rădăcinile plantelor parazite sunt lipsite de piloriză. foarte rar pluricelulari la unele plante si au o formă cilindrică.ce va da prin diferenţieri naştere la scoarţă şi măduvă iar procambiul în urma activităţii sale si a diferenţierii va da naştere la fasciculele conducătoare (liberiene şi lemnoase).Butomus umbellatus -roşăţea. Rădăcinile plantelor acvatice sunt lipsite de peri radiculari (Menyanthes trifoiliata . derma-togenul. De asemenea. mai rar pînă la 20-30 de zile.cit si specializarea celulelor. din care se vor organiza cele trei foiţe histogene: absorbanti. se întinde de la regiunea piliferă şi până la colet (locul de trecere de la structura rădăcinii la cea a tulpinii). regiunea netedă. rădăcinile adventive şi mugurii radicelari provin din periciclu (origine endogenă). conul de creştere sau apexul rădăcinii este scurt şi 3-regiunea piliferă.).trifoişte. In această regiune rădăcina are o structură definitivă iar pereţii celulelor rizodermei se suberifică. încît în această zonă rădăcina are o structură primară.55. Durata lor de viaţă este de 2-3 zile. au formă parenchimatică. Lemna minor -lintiţă etc).Piloriza. La monocotiledonate si la unele dicotiledonate rădăcina embrionară ia naştere din ţesuturile interioare ale tulpinii (origine endogenă). Pe măsura creşterii rădăcinii se formează perişori noi spre partea dinspre regiunea netedă. Vârful vegetativ. Lipsite de regiunea piliferă sunt şi rădăcinile unor Orchideae. Perişorii absorbanţi. formându-se exoderma sau cutisul. Th. scufia sau caliptra are forma de coif sau degetar şi este alcătuită dintr-un ţesut de protecţie primar. încît se păstrează tot timpul o grosime constantă. iar locul lor este preluat de altele noi. meristemul fundamental . Suprafaţa acestei regiuni este aspră datorită urmelor lăsate de perii radiculari căzuţi. periblemul şi pleromul. diferenţiaţi din celulele rizbdermei. Thuja orientalis. iar vârful Fig. pereţii se lignifieă şi perii pot trăi pînă la doi ani. prin radicele de diferite ordine.pa-perisori meristemul primordial. formate în urma diviziu nii meristemelor apicale. de exemplu: la frasin 730 iar la stejar este de 880. timp după care mor. -Regiunea piliferă. din a cărui celule prin diferenţiere se va forma rizoderma. ce devin rădăcini secundare (ramuri de ordinul I). rădăcinele la unele gimnosperme (Picea abies. . 4compus din celula sau celulele iniţiale ce formează promeristemui sau regiunea aspra.mai multe dicotiledonate. RAMIFICAREA RĂDĂCINII Radicula sau rădăciniţa embrionară. sunt vii si bogate în amidon.. avînd o lungime de 2-10 mm şi corespunde cu zona de erestere. Membrana externă a perişorului absorbant este bogată în substanţe pectice care prin gelificare realizează un contact intim cu solul. rolul lor fiind preluat de micorize. In majoritatea cazurilor rădăcina se ramifică deasupra regiunii pilifere. Pinus sylvestris. Celulele din straturile externe se exfoliază. rămînînd activi. piloriza. si zonei meristemelor primare : protodermul.occidentalis.2-3 cm. La glădiţă (Gleditschia triacanthos). terţiare (de ordinul II) etc. 2-regiunea netedă. -Regiunea netedă este situată deasupra caliptrei. Celulele acestui manşon sunt dispuse în mai multe straturi.

TIPURI MORFOLOGICE DE RĂDĂCINI După mediul în care cresc rădăcinile pot fi: subterane. c. radicular sau rădăcina plantei. b.57). Formarea radicelelor începe cu alungirea radiară a celulelor periclclului situate în faţa fasciculelor lemnoase. aşa cum întâlnim la brad (Abies alba). Selaginella). S-scoarţă.Originea şi dezvoltarea radicelelor: Când numărul ortostihurilor este egal cu cel al A-sec. Rădăcinile fibroase sau fasciculate sunt caracteristice monocotiledonatelor (Fig.paltin (Acer pseudoplatanus). si care constă în bifurcarea de la început a vârfului vegetativ în două ramuri egale. rădicelele iau naştere din endoderm. ducând la formarea primordiului radicelar cu meristemele primare cunoscute şi pe măsura creşterii radicela străpunge ţesuturile corticale.58. care la rândul lor se pot ramifica asemănător.56. care la rândul lor. în mod mecanic. se ramifică în acelaşi fel. La Pteridofite. La majoritatea plantelor ramificarea rădăcinii este monopodială (Fig. transversală prin rădăcina cu structura fasciculelor lemnoase dispoziţia radicelelor se primară. a. b). de exemplu: 2 la răşinoase. (sec. acvatice şi aeriene. însoţită de diviziuni periclinale şi anticlinale.58).58.56.a.gorun (Quercus Fig. sub forma unui pivot sau ţăruş. molid (Picea abies) ş.tiv. În funcţie de gradul de dezvoltare a ramificaţiilor faţă de rădăcina principală se întâlnesc diverse forme de rădăcini.longitudinală) .b-c) sunt acelea la care ramificaţiile secundare (de ordinul I) ajung la aceliaşi dimensiuni cu pivotul. stejar (Quercus robur) etc. 8 la fag. tei (Tilia cordata). Forme de rădăcini:a-pivotantă. M-meristem.m. aceasta este diplostihă (Fam.57. la unele din cele actuale (Lycopodium. Mugurii adventivi de pe rădăcini şi rădăcinile adventive se formează în acelaşi fel. End-endoderm. b-dichotomic. b-c petraea). 58.Fig. de exemplu: carpen (Carpinus betulus). ramuroase şi fibroase sau fasciculate (Fig.În acest caz. d-fasciculată. şi iese la exterior (Fig.Apiaceae). numit dichotomic (Fig. primi. care se pot grupa în trei tipuri şi anume: pivotante.rădăcina are un tip de ramificare arhaic. 39 .Prx-protoxilem. ORIGINEA RADICELELOR ŞI A RĂDĂCINILOR ADVENTIVE Radicelele la gimnosperme şi angiosperme au origine endogenă. Tipuri de ramificare a rădăcinii:a-monopodial.Rădăcinile rămuroase (Fig. rămuroasă. iar numărul lor este diferit şi legat de numărul fasciculelor lemnoase. şi se caracterizează prin prezenţa unei rădăcini principale de pe care pornesc ramificaţii laterale. Radicelele au o anumită dispoziţie pe rădăcina principală. în şiruri longitudinale sau ortostihuri.58.B-C -stadii în formarea radicelelor numeşte izostihă iar în cazul cînd este dublu.a). etc.d). La ferigile lemnoase fosile. a) sunt acelea la care rădăcina principală se dezvoltă puternic.56.Rădăcinile pivotante (Fig. din periciclu.iar radicelele de diferite ordine sunt mult mai mici.Per-periciclu. Fig.

Begonia sp. funcţii care adesea devin predominante. sistem la care ramurile secundare sunt la fel de dezvoltateca şi pivotul. unele rădăcini pot îndeplini şi alte roluri. pe lângă mărime şi orientarea ramurilor faţă de rădăcina principală. fixarea ei.Rădăcini cu muguri adiţionali de origină endogenă sau exogenă (cînd apar în zonele cu calus generat de felogen). 2. 40 . la care pe (ceapă). Pinul (Pinus sylvestris). sub formă de. 3 . lungi şi subţiri. Rosa canina (măceş). adventive şi metamorfozate.cultivat şi la noi. de exemplu: Taxodium distichum (chiparos de baltă). Înmulţirea vegetativă a multor plante se bazează tocmai pe capacitatea acestora de a forma uşor rădăcini adventive. iar în locul ei se formează rădăcini adventive.cu geotropism negativ. ra – rădăcini. cu care se răsucesc în jurul suportului (Vanilia. fără a-i parazita).59). Rădăcinile metamorfozate. precum şi în locurile unde tulpinile au fost rănite (Fig. determinând modificări în morfologia sau anatomia organului.rădăcina embrionară se dezvoltă puţin sau moare de timpuriu. Rădăcini adventive:A .60). bogate în aerenchimuri (Fig. vârsta plantei. ele iau din perieiclu sau alte ţesuturi ale cilindrului central (origine endogenă). Apar la noduri. grupate ca un mănunchi sau fascicul.a. tranşant (superficial) ramurile principale se dispun aproape de suprafaţa solului. Sunt rădăcini care apar pe tulpini.Rădăcini aeriene fixatoare. cu funcţii mecanice. Robinia pseudacacia (salcâm) ş. adică de sistemul de înrădăcinare. gradul de dezvoltare şi funcţiile pe care le îndeplinesc. rădăcinile pot fi: normale.D). În cursul adaptării la mediu. pivotant-trasant.Zea mays (porumb):D . când creşte pe nisip are un sistem radicular pivotant.). la care din rădăcinile aflate în miaştină se ridică pneumatofori. Rubus idaeus(zmeur). crampoane ca la iederă Fig.a.(begonie).Polygonatum latifolium (pecetea lui tulpinile târâtoare se formează numeroase rădăcini Solomon). Obişnuit. fenomen denumit metamorfozare.). C . Philodendron) . Se cunosc numeroase specii lemnoase care produc drajoni.Carpinus betulus (carpen). iar în locurile mlăştinoase are un sistem radicular trasant. se are în vedere şi adâncimea de pătrundere în sol. de condiţiile edafice şi climatice. plopi (Populus sp. Dintre numeroasele tipuri de rădăcini metamorfozate.prin care aerul atmosferic este condus la rădăcinile subterane.F ziduri).de exemplu: Ailanthus altissima (cenuşeriu).la Allium cepa (Fig. B .Corylus avellana (alun). terţiare ş. adică ramuri scurte. fie din muguri dorminzi (origine exogenă).59.Rădăcini cu pneumatofori caracteristice unor specii lemnoase exotice ce cresc în mlaştini. ramuri sau frunze şi care au particularităţi morfo-anatomice şi funcţionale asemănătoare cu a celor normale.Hedera adventive iar cînd planta întâlneşte un suport (arbori. La plantele lemnoase. la care rădăcina principală pătrunde profund în sol. aşa cum se întâlnesc la unele plante epifite (trăiesc pe trunchiurile arborilor şi arbuştilor. Rădăcinile normale. Îşi au originea în radicula embrionară şi pe ea se nasc ramificaţiile secundare. pe tulpinile târâtoare aeriene sau stoloni.mai frecvente sunt: 1. Acer negundo (arţar american). pe rizomi şi bulbi. helix -(iederă). spini cu rol de protecţie (palmierul Acanthorrhiza).59. 3.distingându-se următoarele categorii: pivotant (profund). frecventă în pădurile de la noi. Adâncimea la care pătrunde sistemul radicular în sol depinde de specie. în afara funcţiilor proprii. cârcei.generând lăstari aerieni numiţi drajoni. acestea rămân scurte servind la căţărarea şi Monstera deliciosa (filodendron). fiind variabil chiar la aceiaşi specie. După originea. Rădăcinile adventive.tei (Tilia sp.

întâlnite la unele plante unde părţile de rădăcini ce cresc la lumină dobândesc culoarea verde prin transfor-marea leucoplastelor şi cromoplas-telor în cloroplaste.B-radicele tuberizate la gherghină.a. . molid -Picea abies.66). Rizoderma rădăcinilor aeriene este pluristratificată şi acumulează apă şi alcătueşte aşa-mumitul velamen radicum.63). 41 Fig. aglică .Bahlia variabilis. hst-haustori. 10.Rizophora).63.Betula pendula.tuberizarea rădacinii principale la morcov. caracteristice plantelor din familia Fabaceae.Quercus robur.C-la aglică. specifice plantelor parazite şi semiparazite (Fig.Corylus avellana. care au ca funcţie principală acumularea de substanţe de rezervă (la morcov .(lupoaie).Pinus sylvestris. întâlnite la multe specii lemnoase din pădurile noastre.Daucus carota. Rădăcini aeriene care înmagazinează apa. ca de exemplu. 5.Rădăcini asimilatoare. rădăcinile aeriene se transformă în organe asimilatoare (Fig. La arborii tropicali din regiunile mlăştinoase. mesteacăn .stejar . Orobanche sp.Rădăcini haustoriale (sugătoare)..grâuşor . de exemplu: Vîscum album (vâsc). B-rădăcini adventive tuberizate la grâuşor. specifice unor specii de orehidee şi aracee epifite ecuatoriale şi tropicale. Rădăcini tuberizate: A .Ranunculus ficaria ş. Fig. de pe ramuri se formează rădăcini adventive care se alungesc în jos. B -aspect general. pin . trimiţându-şi în interiorul acestora nişte rădăcini modificate. Rădăcini tuberizate (Fig.detaliu. 8. La unele specii de orchidee epifite. Şi în acest caz este vorba de simbioză cu ciuperci. Fig. cu care sug hrana de la planta gazdă. Elaeagnaceae ş. Rădăcini cu micorize.Rădăcini proptitoare (Fig.Filipendula vulgaris.Rădăcini respiratoare: rr-pneumatofori.Rădăcini cu nodozităţi. 7. având înfăţi-şarea unor stâlpi (specii de Ficus.a. A . (Fig. fag . Lathraea squamaria (muma pădurii) etc. 6. cu rol de absorbţie şi de susţinere a coroanei rborilor respectivi.Rădăcini haustoriale:A-la cuscută.64).61). înfingându-se în sol. Acestea se fixează pe tulpinile şi raraurile altor plante. gherghină .62).62. numite haustori.B-la vâsc. brad Abies alba. Rădăcini proptitoare la Ficus religiosa (rp). alun .60.61.4.Betulaceae. 9.65). Fig.).Fagus sylvatica etc. Cuscuta europaea (cuscută). la care pe ramificaţiile rădăcinii apar nodozităţi (umflături) prin proliferarea celulelor parenchimului cortical indusă de pătrunderea celulelor bacteriene simbiotice (Fig.

Rădăcinile contractile pot fixa mai bine planta în sol (pecetea lui Solomon .hife. Rădăcini cu nodozităti (nod) la ghizdei Lotus cornieulatus (A). ierboase sau lemnoase.Rădăcini contractile (Fig.67.cât şi în vîrfurile vegetative de la rădăcinile plantelor mature.67). p.65. B .66. Fig. ANATOMIA RĂDĂCINII În cursul dezvoltării sale rădăcina poate prezenta două structuri succesive: structura primară când rădăcina creşte în lungime şi în grosime pe seama meristemului apical din vârful vegetativ şi structura secundară. Rădăcini contractile la brânduşă: A bulbul-tuberculul la suprafaţă (a -rădăcini contractile ) .64. Rădăcini asimilatoare (ra) la Taeniophyllum zollingeri. 42 . c. STRUCTURA PRIMARĂ A RĂDĂCINII Se întâlneşte la toate plantele tinere. brânduşa de toamnă .ectomicoriză la rădăcina de stejar . Fig.transv. fragment de rădăcină mărit (B).) riz rizodermă. ce asigură creşterea în grosime datorită activităţii meristemelor secundare: cambiul şi felogenul. Fig.11. tuberculii sau bulbii (brânduşa de primăvară Crocus heuffelianus.abs-perişori absorbanţi.Polygonatum latifolium) sau trag în sol la o adîncime potrivită plantulele.celule cu micelii. D .mic . care au însuşirea de a sescurta după termi-narea creşterii în lungime. Micorize: C . Fig.Quercus robur.Colchicum autumnale etc.).bulbul tras la adâncime.endomicoriză la rădăcina de poroinic . h.Orchis morio (sec. deci la rădăcinile plantelor aflate în primele faze de vegetaţie.

mx-metaxilem. Într-o secţiune transversală la nivelul regiunii pilifere se distinge cu uşurinţă structura primară deplin constituită.scoarţa. en-endoderma. ex. Structura primară a rădăcinii la stejar: rrizodermă.pr -floem precursor. va genera ţesuturile definitive ale rădăcinii: rizoderma.lb-fascicul liberian. procambiul şi meristemul fundamental). În apexul radicular se află celula iniţială (la cele mai multe Pteridophytae) sau celulele iniţiale la unele Pteridophytae şi la toate Spermatofitele. sc. rz-rizoderma.rm-rază medulară. B -fază iniţială în formarea structurii. cutinizaţi la rădăcinile la care structura primară se menţine un timp îndelungat sau la rădăcinile aeriene.Cele mai multe celule ale rizodermei din regiunea piliferă se transformă în perişori absorbanţi. sc -parenchimul cortical. Meristemele primare. Fig.Gimnospermele şi dicotiledonatele lem-noase au o structură primară doar temporară (în primele faze de vegetaţie). HISTOGENEZA ŞI DIFERENŢIEREA ŢESUTURILOR PRIMARE Ţesuturile care alcătuiesc structura primară a rădăcinii îşi au originea în eristemele aflate în apexul rădăcinii. este învelişul exterior. lm.ex . deci vîrful vegetativ are o poziţie sub-terminală.perişorii absorbanţi se formează şi din straturile de celule de sub rizodermă. în mod obişnuit. cu pereţii subţiri. pcperieiclu.măduvă.exoderma.mmăduvă. C -structură deplin formată.lib. px-protoxilem. pcpericiclu.end-endoderma.Ferigile actuale. La unele specii de plante (Citrus). prin diferenţiere. alcătuită.xl . protejat de piloriză. scoarţa şi cilindrul central.fascicul liberian. m.68. Din celula sau celulele iniţiale se formează meristemul primordial iar din activitatea acestuia iau naştere meristemele primare (protoderma.exoderma. strâns unite între ele.cilindru central. carc intern decarnbiu.69. fl. monocotiledonatele şi unele dicotiledonate ierboase anuale îşi păstrează întreaga viaţă structura primară. cc . Structura primară a rădăcinii la molid (Picea abies): A . Fig. ORGANIZAREA INTERNĂ A RĂDĂCINII 1. 43 .Rizoderma.schemă.lb. dintr-un singur strat de celule parenchimatice.fascicul lemnos.

alcătuită din celule parenchi-matice vii. situate sub rizodermă.Araceae). laticiferele sau un ţesut pluristratificat cu rol protector numit poliderm (la fam. Fasciculele lemnoase sunt alcătuite din vase lemnoase cu îngroşări inelate şi spiralate. spre periciclul aflandu-se primele vase liberiene sau de protofloem iar spre centrul organului metafloemul. CILINDRUL CENTRAL (STELUL) Reprezintă zona centrală sau axială a rădăcinii şi este format din: periciclu. vii.68. endoderma poate lua parte uneori la formarea radicelelor. Endoderma terţiară se întâlneşte în special la monocotiledonatele xerofite şi epifite. rizoderma este pluristratificată şi transformată într-un ţesut absorbant special.ţesut de apărare specific regiunii aspre. celule anexe (numai la angiosperme) şi. rizoderma se exfoliază. îndeplinind un rol impor-tant în circulaţia apei şi a sărurilor minerale. în timp ce restul celulelor au rol protector şi mecanic.). La cele mai multe plante scoarţa este diferenţiată în trei subzone: exoderma. generând radicele. dispuse în alternanţă cu celulele endodermei. dispuse în dreptul fasciculelor conducătoare lemnoase. cu lumen mic. în formă de potcoavă. reprezentând protoxilemul şi din vase culumen mai mare. numit velamen. 2.iar la rădăcinile ce cresc la lumină se găsesc cloroplaste. de pasaj. Din loc în loc. Myrtaceae etc. Cel mai adesea. strâns unite între ele şi cu pereţii cutinizaţi. Parenchimul cortical este alcătuit din mai multe straturi de celule bogate în substanţe nutritive de rezervă. (Fig. cu pereţii subţiri. lipsindu-le pereţii ciuruiţi. specii de salcie .68. separate între ele prin raze medulare (Fig. Endoderma terţiară (Fig. Pe baza con-formaţiei particulare a peretelui celular s-a distins în dezvol-tarea endodermei trei faze dar care nu se succed întotdeauna la aceiaşi plantă. Liberul se diferenţiază înaintea lemnului şi dezvoltarea are loc centripet (exarh). cu celulele strâns unite. Paricidul pluristratificat se întâlneşte la gimnosperme.striaţiunile sau cordoanele lui Caspary (Fig. din tuburi ciuruite.68. Unele celule ale cutisului rămân nesuberificate. perrniţînd schimbul de gaze şi apă cu mediul exterior.în dreptul fasciculelor lemnoase se menţin celule cu pereţii neîngroşaţi.sprijinite de periciclu. îndeplinind funcţie mecanică sau protectoare. a-b).bogate în amidon. Perieiclul este alcătuit dintr-un singur sau câteva strate de celule.La plantele epifite (Orchidaceae.Pe pereţii radiari ai celulelor endodermice se depune o substanţă chimică asemănătoare suberinei. celulele periciclului îşi menţin caracterul embrionar. de unde şi numele de teacă amiliferă.Scoarţa este pluristratificată (Fig.68. celuloza şi lignina depunându-se peste lamelele de suberină. Smilax) şi dicotiledo-nate ca la stejar .69). rolul ei protector fiind preluat de exodermă sau cutis. este alcătuit din fascicule de liber şi fascicule lemnoase.c) este reprezentată prin celule la care îngroşarea pereţilor celulari se face uniform sau ne uniform.70. fiind alcătuită din celule cu toţi pereţii uniform şi centripet îngroşaţi.cu îngroşări 44 . Spre limita superioară a regiunii pilifere. fascicule conducătoare şi măduvă. parenchimul cortical şi endoderma. 70.69. mici. Rosaceae. adesea cu modificări speci-ale.69). cambiul. rareori stratificat (la Smilax).. unele monocotiledonate (Agave.B). castan comestibil-Castanea sativa.numite celule de pasaj.Quercus robur. Periciclul lipseşte la pteridofitele tipice (Equisetum) sau este discontinu la Carex. Prin dedtiferenţiere. primele vase liberiene nu sunt specializate. dispuse alternativ şi radiar. celulozici şi cu spaţii intercelulare între ele. Endoderma secundară apere în porţiunile mai bătrâne ale rădăcinii. localizate în apropierea periciclului.69). alcătuind aşa numitul floem precursor (Fig.Salix sp. celule de parenchim liberian. uneori. Ţesutul conducător (stelul în sens restrâns-). Endoderma este stratul cel mai intern al scoarţei. mugurii adventivi. dud -Morus alba. Dracaena. fiind numite celule de pasaj sau de comunicaţie. La gimnosperme. Endoderma primară este alcătu-ită din celule cu pereţii radiari îngro-şaţi şi în secţiune transversală prin rădăcină au aspectul unor îngroşări eliptice numite benzile. elemente conducătoare. Exoderma sau cutisul reprezintă primul sau primele 2-5(5) straturi de celule. Celulele endodermei terţiare sunt moarte iar printre ele se menţin celule neîngroşate vii. Fasciculele liberiene sunt alcătuite.

triarhă (cîte trei) la molid (Picea abies). care se va divide şi radiar. în dreptul fasciculelor de liber primar. mx-metaxilem.m-măduvă. Pe măsura îngroşării.71). numai arcuri cambiale în exteriorul xilemului şi spre interiorul floemului. constituind metaxilemul. îngroaşă rădăcina şi presează asupra cambiului.rezultând o pătură continuă de cambiu.alcătuite din câteva şiruri de celule. STRUCTURA SECUNDARĂ A RĂDĂCINII La gimnosperme şi dicotiledonatele lemnoase structura primară se păstrează un timp scurt. structură diarhă (cîte două) la multe pteridofite (ferigi). de exemplu: un canal în partea centrală la brad. La unele plante metaxilemul ocupă complet centrul rădăcinii. de regu-lă. Măduva şi razele medulare (mai ales la monocotiledonate). Vasele de protoxilem se formează primele. Numărul fasciculelor de lemn în rădăcină este egal cu cele de liber. Cambiul funcţionează bifacial numai atunci când are un contur circular. Fig. pe cele două feţe ale lor. de contur sinuos. rădăcina îngroşânduse parţial. flsmonocotiledonate se întâineşte. după un anumit timp (câţiva ani). La conifere numărul perechilor de fascicule variază. locul ei fiind ocupat de vasele de metaxilem.cambiu. Felogenul are de la început formă de inel sau cilindruşi ia naştere din peri-ciclu. numai liber secundar. Cambiul ia naştere prin dediferenţierea parenchimului medular de la faţa inter-nă şi laterală a fasciculelor de liber şi din periciclu aflat la limita laterală a fascicu-lelor de lemn primar. Şi felogenul funcţionează bifacial. numite secundare. rmsecundare.pin sil-vestru (Pinus sylvestris). împreună forâmd peridermul sau scoarţa secundară. peste cel primar. care împinge păturageneratoare şi liberul primar spre exterior. având forma unor arcuri cu concavitatea spre exteriorul cilindrului central (Fig. ocupă partea centrală a rădăcinii şi de regulă este alcătuită din celule parenchimatice. în timpul creşterii rădăcinii în lungime şi apoi metaxilemul. Ulterior se formează cambiu şila faţa externă a fascicu-lelor lemnoase. La monocotiledonate măduva se păstrează. generând. De.68. Liberul primar fiind împins spre periferie. Măduva. La multe plante. salcâm (Robinia pseudacacia). uneori chiar din liber. între 2 şi 7. care prin diferenţiere se vor transforma în lemn secundar. care prin diviziuni repetate dau naştere la noi ţesuturi definitive. celule ce prin diferenţiere vor forma elemente ale ţesuturilor secundare. mai ales la monocotiledonate. deci după încetarea creş-terii în zona respectivă.Ophioglossum. Măduva lipseşte de la rădăcinile la care diferenţierea lemnului primar s-a terminat. xs-lemn secundar. se pot sclerifica. alteori în centru se găseşte un singur vas despărţit de restul ţesutului condu-cător prin parenchim.cele două. lucru explicat prin faptul că produce mai întâi celule fiice spre interior. cel mai adesea caracteristice ca număr şi poziţie.generând spre exterior suber iar spre interior feloderm. scoarţa primară sau chiar din rizodermă. care prin diviziune va genera elemente conducătoare se-cundare. pături generatoare funcţionează bifacial. Lemnul secundar depus an de an în straturi. dar diferit la grupele de plante: monarhă la Selaginel la. începutul formării structurii secundare La dieotiledonatele ierboase şi unele a rădăcinii: c . încât încă din primul an rădăcinile încep să se îngroaşe în urma activităţii a două zone generatoare (cambiu şi felogen). iar spre interior celule ce vor forma lemnul secundar. ph-floem.reticulate sau cu punctuaţiuni areolate. Parenchimul medular se prelungeşte şi între fasciculele con-ducătoare. în secţiune transversală (Fig. structura primară sau se pot forma doar unele ţesuturi px-protoxilem. cambiul generează raze medulare secundare. 45 . p-periciclu. Şi în cazul elementelor conducătoare lemnoase dezvoltarea are loc tot centripet (exarh).C). Din acest stadium cambiul începe să funcţioneze bifacial şi produce spre exterior celule ce vor forma liberul secundar. end-endodermă.octarhă (cîte 8) la fag (Fagus sylvatica) şi poliarhă la monoco-tiledonate şi castan comestibil (Castanea sativa). La unele specii de Ranunculus seformează raze medulare. alteori înmagazi-nează substanţede rezervă.este strivit şi eu timpul dispare. 71.felogenul îşi încetează activitatea iar mai în profunzime se va forma un nou felogen. formând razele medulare. cîte unul lîngă protoxilem la molid şi numeroase în liberul primar la Araucaria. tetrarhă sau pentarhă la stejar (Quercus robur). regulă. La unele răşinoase în cilindrul central apar canale rezinifere. din loc în loc.

împreună cu resturile de ţesuturi primare dintre ele.muguraş. şi obişnuit. Totalitatea peridermelor formate succesiv.epicotil. Fig. diferenţindu-se şi diversificându-se pentru funcţiile principale. de depozitare a unor substanţe de rezervă. Pe lânga aceste funcţii. r-primordiile mugurilor axilari. Din punct de vedere filogenetic.II. florilor şi mai tîrziu a fructelor. sub forma unui ax fundamental.hipocotil.6. de pe un rizom orizontal. cu creştere terminală.f -frunze în diferite stadii de dezvoltare. Co .73.Prezentaţi tipurile morfologice de rădăcini. Primul grup de plante la care se constată existenţa unei tulpiniţe. Rp -rădăciniţă. tulpina. 2. cu geotropism negativ. 4. Ep . Tulpina îndeplineşte două funcţii principale: conducerea sevei brute şi ela-borate şi funcţia de producere şi susţinere a frunzelor. numit telom. 46 . îl constituie încrengătura Bryophyta. cu toate că nu are un ţesut conducător caracteristic. TULPINA GENERALITĂŢI Tulpina este organul vegetativ axial.III.72. a apărut la cormofitele arhaice. cu simetrie radiară.Descrieţi morfologia şi funcţia rădăcinii.cotiledoane.I. alcătuită din noduri şi internoduri şi prezintă un vârf vegetative care nu este protejat de o formaţiune specială ca la rădăcină.protofile. M . Fp. care se leagă prin baza sa cu rădăcina.IV): Hy . dar asemănându-se cu plantele vasculare prin modul de reproducere. tulpina poate îndeplini: rol asimilator. alcătuiesc ritidomul. 3. ca organ cu structură anatomică determinată. TEST DE AUTOEVALUARE NR. de înmulţire vegetativă. Fig. Tulpina este un organ articulat.Dezvoltarea uneiplantule de fag (I.Prin formarea suberului este împedicată hrănirea ţesuturilor împinse spre exterior. pf-primordii foliare. 1.Prezentaţi structura secundară a rădăcinii.Descrieţi structura primară a rădăcinii.Schema mugurelul terminal: a-vârful vegetativ. Ccolet. de apărare etc. ele crapă şi se exfoliază.

epicotilul (Fig. din tigelă ia naştere. reprezentând zonaîn care are loc trecerea dela structura rădă-cinii lacea a tulpinii. tulpina îşi are originea în tigela şi gemula embrionului seminţei. După unele din aceste caracteristici.a. la noduri. unii deasupra celorlalţi. reprezentând seg-mentele mai lungi dintre noduri. carpen (Carpinus betulus). numiţi şi muguri adormiţi.. La majoritatea plantelor lemnoase mugurii sunt protejaţi de solzi sau catafile şi numai rareori sunt nuzi ( Viburnum lantana . nedezvoltată şi embrionară a tulpinii şi a ramificaţiilor ei. mugurii sunt dispuşi câte unul la subsuoara frunzei. seriali. iar din gemulă (muguraş). deci sunt solitari şi pot fi fixaţi direct pe ramuri. internodurilor.dârmox. avînd un important rol biologic în regenerare. mugurii sunt ascunşi la subsoara frunzei iar la platan (Platanus hybridus). se pot grupa în următoarele categorii: -muguri terminali sau apicali situaţi la vârful ramurilor şi al tulpinei. sunt mugurii care nu se dezvoltă în acelaşi ritm cu toţi mugurii axilari. ca la nuc (Juglaris regia). Ultimul internod se termină cu un mugure terminal.74). Cornus sanguinea . Gleditschia triacanthos (glădiţă) ş. Obişnuit.). când se numesc pedicelaţi. care reprezintă prelungirea axei hipocotile şi ţine de la locul de inserţie a cotiledoanelor şi până la primele frunze adevărate sau protofile. culoare.a. asociate cu altele(numărul solzilor. Tulpina este un organ articulat. mod de dispunere pe ax.72). Mugurii suplimentari sunt cei situaţi în plus lângă mugurii axilari şi pot fi: colaterali.la Robinia pseudacacia (salcâm). peţiolului frunzei este modificată caun coif şi protejează mugurii. părozitate etc. La unele plante mugurii axilari se pot tuberiza. plop negru. pe care se prind frunzele şi internoduri.a. Mugurii se găsesc şi în axilafrunzelor MUGURII Mugurul este partea apicală. Mugurii dorminzi sau preventivi. carpen. cu rolul de a proteja vârful vegetativ sau conul de creştere în care se află celulele iniţiale: şi meristemele primare(Fig. se diferenţiazădin straturile de celule externe primordiile foliare. alcătuită din noduri.73). ca la plop (Populus sp. următoarele componente: hipocotilul sau axa hipocotilă. După natura organelor pe care le formează mugurii pot fi: foliari. în axila frunzelor. caz în care se numesc sesili sau prezintă un picioruş. adică porţiunea cuprinsă între baza radiculei (colet) şi cotiledoane. La plantele superioare. cireş (Prunus avium. coletul este regiunea care face legăturaîntre baza tulpinii şi baza rădăcinii. La o plantula imediat după germinare se pot distinde.m. Forsythia ş. putând rămîne nedezvoltaţi mai mulţi ani.MORFOLOGIA TULPINII Originea ontogenetică şi părţile tulpinii. caprifoi (Lonicera xylosteum).sânger).de la bază spre vârf (acropetal). fie numai axa mugurelul şi se numesc tuberule (Ranunculus fiearia) sau numai frunzişoarele mugurelul. se pot identifica speciile lemnoase pe timp de iarnă. mugurii sunt protejaţi de o pâslă deasă de peri. baza. epicotilul sau axul epicotil. cambiu sau felogen şi apar la nivelul nodurilor.ca de exemplu la porumbar (Primus spinosa). La Frangula alnus (cruşân).formă şi organele pe care le generează. adică porţiuni mai umflate. sunt generaţi de periciclu.la subsoara cărora se formează primordiile mugurilor axilari.dispuşi în lungul tulpinii sau al ramurilor.). adică dispuşi în linie orizontală. sălcii etc. deci un lăstar embrionar pe care se găsec numeroase frunzişoare curbate ce se acoperă reciproc. pe frunze şi chiar pe rădăcini. castan porcesc (Aesculus hippocastanum) ş. determinând creşterea în lungime a tulpinii (Fig. 47 . După poziţie mugurii. Rămân vii şi re prezintă o rezervă importantă de regenerare la multe specii lemnoase(stejar. -muguri axilari sau aterali. Mugurii adventivi. Lateral. când sunt dispuşi în linie verticală. florali şi micşti. CLASIFICAREA MUGURILOR Mugurii se clasifică după origine.). purtând numele de bulbile (Cardamine bulbifera). hipocotilul.

întâlnită la unele pteridofite (Cl.Salix: a-parte distrusă de îngheţ. RAMIFICAREA TULPINII În natură se întâlnesc puţine plante ale căror tulpini nu se ramifică. prin creşterea mugurilor axilari. 75.Fig. formată numai din axul principal. formându-se două ramuri egale. Acer. care la rândul lor se bifurcă în acelaşi mod.a.75. Quercus.1). Fig.75.Ramificarea dichotomică (Fig. D .Lycopodiatae) şi constă în bifurcarea conului vegetativ. Picea.Ramificarea monopodială (Fig.Fraxinus etc.76.se caracterizează prin faptul că mugurele terminal al tulpinii principale după un anumit timp îşi încetează activitatea. Acest tip de ramificare este specific multor genuri de plante lemnoase. mî-mugure de înlocuire. 3. r-ramuri. : palmieri ş.74.. La majoritatea plantelor. Tipuri de muguri:A .75. b-muguri laterali.3. Macroblast (A) şi microblas t 2. ma-mugure axilar. Ramificarea simpodială (Fig. dorminzi şi adventivi. Larix. Principalele tipuri de ramificare întâlnite la plantele lemnoase sunt: 1.ramură de Prunus avium: a-muguri foliari. ccicatricele bracteelor. castan porcesc -Aesculus hippocastanum. iar din cei axilari se dezvoltă ramuri laterale. moare sau se transformă în floare. Ramificarea tulpinii se datoreşte în primul rând 3-simpodial. ccicatrice foliară. In acest caz mugurele terminal îşi încetează activitatea. rămânând simplă.ramură de Acer pseudoplatanus: a-mugure terminal. denumită pseudodichotomie sau dichotomie falsă. 2-monopodial caulinar.Tipuri de ramificare la ordinulI. aşa cum ar fi la ghiocel.B . C ramură de Aesculus hippocastanum: mt-mugure terminal. Fagus. iar ramurile egale în lungime apar din cei 2 muguri axilari subterminali şi este o variantă a ramificării simpodiale. Pinus. ramificarea este asemănătoare cu cea dichotomică. de dispoziţia frunzelor pe tulpină şieste un caracter ereditar şi specific. b-muguri florali.(Galanthus nivalis).este o formă rimimitivă. a-mugure adormit. având ca rezultat constituirea sistemului tulpina: 1-dichotomic.vâsc -Viscum album). iar alungirea în 48 . numită monocaulă.II.). constă în faptul că (B) la fag. condiţiilor de mediu şi depinde de prezenţa sau absenţa mugurilor suplimentari. se formează ramuri care în raport de axul principal pot fi de Fig.Syringa vulgaris. mai scurte diecât tulpina principală.III etc. tulpina principală creşte în lungime prin mugurele terminal. La unele specii cu muguri opuşi (liliac .2). ca de exemplu: Abies.

noduri dese şi internodii foarte. forma secţiunii. grupate spre vârf iar trunchiul mai lung. agriş.). scurte. noduri rare şi intenoduri lungi. care este o tulpină neramificată. Arborii izolaţi sau rari de la limita superioară a pădurii au portul uneori modificat în urma acţiunii vântului dominant.). Lăstarii lacomi apar din muguri proventivi. Acest tip de ramificare este frecvent întâlnit la foioasele din pădurile noastre (Salix.acest tip este caracteristic pentru familia Poaceae (Gramineae). un arbore crescut izolat are o coroană largă. sferică. adesea au ramurile. adică după habitusul sau portul lor. iar dintre acestea enumerăm: -Culmul sau paiul.B). de aceiaşi mărime. formată pe parcursul evoluţiei. După înfăţişarea coroanei putem deosebi arbori cu coroană piramidală. ramificate (Fig.Pyrus etc. asemanător cu culmul.. pline sau goale. consistenţă. tulpina prezintă o mai mare varia-bilitate morfologică cauzată în primul rând de influenţa diverşilor factori ai mediului.Calamusul. A. arborii din aceiaşi specie. În practica forestieră se foloseşte în mod frecvent numirea de lujer.76. Tilia. Malus. mai rar cu măduvă. ramuri scurte. cu ramuri mai puţine. reprezentând partea de ramură cu frunze şi flori. Betula. durata vieţii etc. ramificată. In masiv. mai scurte. luând aspectul în formă de drapel. luând înfăţişarea de tufă. cu ramuri numeroase şi întinse lateral. măceş ş. În raport cu modul de organizare. de exemplu speciile de Juncus.aspect numit formă specifică. astfel. mai scurt. microblaste sau brachiblaste (Fig. TIPURI DE RAMURI La unele specii lemnoase.76.Pinus sau flori la Malus. habitusul poate fi variabil. HABITUSUL ARBORILOR Speciile de arbori se pot distinge după aspectul (înfăţişarea) exterior al coroanei faţă de trunchi. Se mai foloseşte şi termenul de lujer de doi sau trei ani pentru segmentele crescute în anii precedenţi.cât şi trunchiul gros. Factorul hotărîtor pentru multe specii cu aspect forestier este lumina.columnară. cu internodii pline sau goale. deosebindu-se două categorii principale: ramuri lungi. cu nodurile mai umflate şi internoduri fistuloase. care au creşteri. -Caulul sau caulisul este o tulpină ierboasă. fiind tipul 49 . TIPURI MORFOLOGICE DE TULPINI Spre deosebire de rădăcină.continuare a axelor se realizează de către un mugure axilar subterminal. globulară. Tulpinile articulate sunt alcătuite din noduri şi internoduri. turtită. cu numeroase cicatrice (urme ale mugurilor din anii trecuţi). în strânsă dependenţă cu factorii de mediu. de orientare şi dispunere a ramurilor. Arbuştii cu ramificare simpodială. pendentă etc. (mur. TULPINI AERIENE Sunt cele mai răspândite şi cele mai variate. macroblaste sau dolichoblaste. dar se deosebeşte prin nodurile neumflate şi internodurile pline cu măduvă spongioasă. clasificându-se după modul de organizare. anuale normale. crescută în ultimul an. având creşteri anuale reduse. ramurile prezinte creşteri anuale inegale. Ramurile inferioare lipsite de lumină se usucă şi cad progresiv iar acest fenomen de curăţire naturală a tulpinii poartă denumirea de elagaj natural. . orientarea în spaţiu. purtând frunze la Larix. După mediul în care trăiesc plantele. ce pornescde la baza tulpinii. Tulpina şi ramurile sunt constituite dintr-o suprapunere de segmente de un ordin din ce în ce mai mare. deci îmbracă o formă forestieră. Fiecare specie lemnoasă are un anumit mod de ra-mificare. A). tulpinile pot fi: articulate şi nearticulate. au coroana strânsă. zmeur.a. Scirpus. Sub influienţa factorilor de mediu. subterane şi acvatice. tulpinile pot fi: aeriene . cununiţă. caracteristici ce îi conferă o anumită înfăţişare.

Taraxacum ş.78.). alipite de sol şi la noduri cu rădăcini adventive (Glechoma hederacea . -nutante. Apiaceae ş. dar cu vârful ramurilor îndreptat în sus (Cytisus procumbens). După orientarea în spaţiu.). de exemplu la Humulus lupulus .a. -tulpinile prostrate.Hedera helix (Fig. Bilderdykia dumetorum . întâlnite la majoritatea plantelor şi au un stereom dezvoltat. Din această categorie amintim: -tulpinile târâtoare sau repente. având însă vârfui aplecat în jos (Chamaecyparius Fig. Tulpini agăţătoare prin cârcei de origine: caulinară la Vitis sylvestris (1). un microblast cărnos. răsucite în jurul suportului. aşa cum 50 Fig.hamei.tulpinile ascendente au baza tulpinii paralelă cu suprafaţa solului. fără frunze. apoi făcând un genunchi obtuz (Alopecurus geniculatus). -geniculate. 78).curpen de pădure (Fig. tulpină neramificată. S. foliară la Bryonia alba (2) şi prin peţiolul frunzei alungit la Clematis vitalba (3). la care tulpina are un ţesut mecanic slab dezvoltat şi pentru păstrarea poziţiei verticale caută un suport. cu peri în formă de cârlige la Galium aparine (turiţă). . 79. neramificat şi cu o rozetă de frunze la bază (Agave. fixate de suport cu ajutorul rădăcinilor adventive.Ficus sp. la vârf cu un buchet de frunze (palmieri).cel mai răspândit.sâlnic. Lamiaceae.iar restul arcuit în sus.întinzânduse pe sol. Sempervivum) şi stipesul. tulpinile aeriene pot fi: 1.gălbejoară.79. şi ele au stereomul nu prea bine dezvoltat. -urcătoare sau scadente.reticulata etc.Tulpini ortotrope. Lysimachia nummularia . volubile.79. cu geotropism negativ şi sânt de mai multe feluri: -drepte sau erecte. întâlnite la sălciile pitice (Salix herbacea.. Alnus viridis . întinse pe pămînt. de exemplu: fam.retusa. La rândul lor aceste tulpini pot fi: agăţătoare.2) ori cu ajutorul peţiolului frunzei alungit ca la Clematis vitalba . ce cresc vertical. Asteraceae (Compositae).a.trâmbiţă (Fig. Fig. -tulpinile procumbente.Campis radicans. fixate de suport cu ajutorul rădăcinilor adventive.. -Scapul este o tulpină alcătuită dintr-un internod alungit. cu creştere erectă. S. Primula. fixată cu ajutorul lawsoniana.77). Ficus sp. purtând la vârf florile (Galanthus.77.79. culcate pe sol. Dintre tulpinile nearticulate amintim: caudexul care este o tulpină cărnoasă. 2.Tulpini plagiotrope.(l) şi Hedera helix (2).cu internodurile inferioare în poziţie orizontală sau oblică.1) sau foliară la Bryonia alba – mutătoare (Fig. Salvia nutans).hrişcă deasă.anin verde etc. rădăcinilor adventive.3). aşa cum întâlnim la Campis radicans .). . fie prin intermediul cârceilor de origine caulinară la Vitis sylvestris (Fig.

tulpinile pot fi: ierboase. cum ar fi la păducel .ş. Lilium sp.b).bulb de Lilium. 3. 3. microblaste subterane protejate de frunzişoare subţiri (brânduşa de toamnă .rizom de brebenei . acoperită de suber. porţiune care este lignificată..întâlnim la jneapăn (Pinus mugo).Ramuri transformate în spini..Polygonatum latifolium.Ramuri transformate în cârcei. pentru înmulţirea vegetativă sau servesc ca organe de rezistenţă. Tulpini subterane. cărnoase.Iris sp.80.Cynodon dactylon etc.tubercul de -Bulbii. muchiate.Colchicum 51 .a. care sunt ramuri lăţite cu aspect de frunză. -Tuberculi.Convallaria majalis.80. sunt microblaste îngroşate. R. simple sau ramificate. a). După funcţiile pe care le îndeplinesc. turtite.hypoglossum (Fig. Cactus sp. având la noduri cicatricele unor frunze reduse (rudimentare). sp.Prunus spinosa.După consistenţa lor. protejând mugurii în timpul iernii iar partea superioară rănîne nelignificată şi moare în fiecare an).Tulpini tuberizate.a. TULPINI SUBTERANE Acestea sunt adaptate pentru depozitarea unor substanţe de rezervă.80. tulpini virgate sau juncoide. stânjenei . aşa cum este cazul la Vitis sylvestris. muguri şi rădăcini adventive. cu creştere indefinită.Tulpini aeriene metamorfozate :afrunze reduse. mături – Cytisus scoparius. De pe ei se dezvoltă tulpini florifere. Parthenocisus quiquefolia (viţă de Canada). care conţin clorenchimuri ce îndeplinesc funcţia de fotosinteză. Tulpini asimilatoare. ş.). cu creştere definită. cu frunze Corydalis. măcriş iepuresc . ca la dalac . cu internoduri lungi şi au rol în înmulţirea vegetativă (pir târâtor .81. frunzele fiind parţial sau total reduse. -Bulbo-tuberi. aşa cum întâlnim la . de exemplu la ghimpe Ruscus aculeatus.).Oxalis acetosella etc.81). şi simpodială. Polygonatum. arbuşti (cu înălţime sub 7 m)şi subarbuşti (cu înălţime de până la 1 m şi tulpina ramificată numai la bază. reprezintă ramificaţii ale rizomilor.Maianthemum bifolium. scvamiforme. II.80.Corydalis sp.Agropyron repens. reprezentând tulpini lăţite. sunt microblaste scurte şi cărnoase. cu Fig.b-filocladii Ephedra distachya. 4. 2. tulpinile metamorfozate pot fi: 1. unde ramurile au aspectul unor nuiele.81). 2. modificări care se numesc metamorfoze. cu rol de aparare.Crataegus monogyna (Fig. fără frunze cum ar fi la grozamă Genista sagittalis (Fig. (Fig. Din această categorie amintim: filocladiile. Prin modul lor de organizare.Paris quedrifolia. -Stoloni. pir gros .c). cărnoase şi lemnoase. tulpinile îndeplinesc şi alte funcţii nespecifice. La sagotier (Metroxylon) se tuberizează tulpina în întregime iar la Orchidaceae numai un internod. reprezintă microblaste subterane.cîrcel cladodii la Genista sagrţtalZis. lăcrămioară . aşa cum întâlnim la pecetea lui Solomon . lăcrămiţă . c. cladodiile. Equisetum la Ruscus aculeatus. bogate în substanţe de rezervă (Allium sp. de exemplu la Fig. Plantele lemnoase se împart în arbori (cu înălţime mai mare de 7 m). adaptate la depozitarea unor substanţe de rezervă. glădiţă -Gleditschia triacanthos etc. (Fig. tulpinile subterane pot fi de mai multe tipuri: -Rizomii. porumbar . TULPINI AERIENE METAMORFOZATE La multe plante.spini la Crataegus.1.. Ramificarea rizomilor poate fi monopodială.

şi. Teoria este discutată întrucât limita dintre cele trei foiţe histogene nu este uşorde stabilit în apexul tulpinii. pestişoara -Salvinia natans şi submerse. completată la unele plante şi de meristemul intercalar. alcătuit din mai multe straturi de celule. Se întâlnesc plante adaptate atât la mediul acvatic cât şi la cel aerian şi se numesc amfibii (limbariţa Alisma plantago-aguatica . care ar da naştere la cilindrul central iar la unele plante şi la o parte din scoarţă.cu rol în formarea primordiului florii sau al inflorescenţei. ANATOMIA TULPINII Ţesuturile definitive ale structurii primare iau naştere din activitatea meristemuiui apical. situat în partea centrală a conului. La dicotiledonatele care prezintă îngroşări secundare. scoarţa şi cilindrul central. Teoria "tunica . zona apical-centrală. STRUCTURA PRIMARĂ A TULPINII Pentru explicarea structurii şi funcţionării meristemului apical al tulpinii sau emis mai multe teorii.corpus" (Schmidt. formată din celule care se divid mai puţin activ . mai întâi liberul primar.). elementele lemnului primar. Această teorie se verifică numai la algele brune. 3.Polygonum amphibium ş. Teoria "histogenelor" (H a n s t e i n. alcătuită din celule meristematice care va genera frunzele şi scoarţa tulpinii. Diferitele părţi ale meristemelor terminale ar avea ca punct de plecare o serie de celule iniţiale. din care în zona de diferenţiere celulară se vor forma ţesuturile definitive primare: epiderma. elaborată pentru explicarea organizării vârfului rădăcinii şi extinsă şi la tulpină. meristemui medular. 1948. 4. troscotul de baltă . din care se va forma măduva. muşchi şi unele ferigi.). explică modul de organizare al apexului tulpinii şi se poate aplica la cele mai multespermatofite. care generează epiderma şi o parte din scoarţă. determinând creşterea în grosime a tulpinii. La scurt timp după diferenţierea epidermei cu formaţiunile sale. care pleacă de la ideea că apexul tulpinii este constituit din trei zone: a. cu aspect continuu. 52 . iar la monocotiledonate fasciculele sunt colateral închise (celulele procambiale sunt consumate în întregimela diferenţierea elementelor conducătoare). scufundate în apă (Utricularia. Procambiul va genera spre exterior. zona periferică (inel iniţial). pleacă de la faptul că apexul tuturor angiospermelor prezintă o zonă externă . a parenchimurilor corticale şi medulare. Teoria "inelului iniţial" (Plantefol. TULPINI ACVATICE Tulpinile plantelor adaptate la mediul acvatic prezintă aerenchimuri dezvoltate şi pot fi: natante.a. b. se formează regiunile meristema-tice primare (protoderma. 1924).). corpusul. apropiate ca idee. fără a fi fixate (lintiţa . dintre care amintim: 1. Buvat. spre faţa internă. 1952). procambiul din fasciculele primare va deveni cambiu intrafascicular şi va genera elemente secundare. Gladiolus imbricatus ş.Lemna minor. structura primară se menţine tot timpul vieţii lor spre deosebire de plantele lemnoase la care structura primară a tulpinii este de scurtă durată. 1868-1870). rezultând fascicule libero-lemnoase deschise la gimnosperme şi angiospermele dicotiledonate. Teoria "celulei apicale . care consideră că toate apexurile tulpinilor s-ar forma dintr-o singură celulă iniţială. 2. foarte apropiate la plantele lemnoase. are un caracter tranzitoriu.a. Prin dezvoltarea vârfului vegetativ. se individualizează şi un inel procambial. Vallisneria etc. adică plutesc pe suprafaţa apei.autumnale. Ţesuturile definitive ale structurii secundare sunt generate de cambiu şi felogen.tunica (formată din unul sau câteva straturi de celule). prin diviziuni periclinale şi anticlinale. Hoffmeister. c. 1845. alcătuit din cordoane. şi apoi. Ultimele două teorii. procambiul şi meristeraul fundamental). 1862). La plantele monocotiledonate şi la unele dicotiledonate ierboase.iniţiale unice" (Naege1i.

m-măduvă cloroplaste. cu raze medulare înguste. libero-lemnos. îrifaşurată de o teacă de floem (Fig.82). pungi cu uleiuri eterice (la Apiaceae). ce1ule şi canale cu mucilagii (la Malvaceae).4). Fig. 3 .82. Obişnuit. alcătuit dintr-o coloană centrală.scoarţa .Schema structurii primare află stomate.protostel. f-fasc. urmând dictiostelul ferigilor mai evoluate şi constă din întreruperea manşonului de liber şi lemn datorită ieşirii vaselor ce trec în ramuri (Fig. La unele specii din familia Moraceae.Scoarţa este alcătuită dintr-un parenchim pluristratificat.). 53 .a. 5 . In straturile mai profunde se formează un sclerenchim (mai ales la Monocotiledonatse). La tulpinile tinere. cât şi sclerenchimul pot apare sub formă de teci continui (Ranunculus) sau sub formă de cordoane (la Lamiaceae). În scoarţă. la tulpinile plantelor acvatice şi la multe plante lemnoase. celulele endodermei conţin grăuncioare de amidon. iar printre ele se află peri tectori şi secretori. Ultima etapă este cea a eustelului de la gimnosperme şi dicotiledonate. caz în care tulpinile se numesc polistelice.. 2 . la nivelul epidermei se Fig. sc . iar limita dintre ţesuturile primare şi cele secundare se evidenţiază greoi. uleiuri eterice. Acer. la care apare o coloană de măduvă în centrul xilemului (Fig. continuat cu sifonostelul unor ferigi actuale (Filicinae). se pot întâlni sclereide izolate. Prima etapă în evoluţia steiului este protostelul. primul sau primele straturi de celule ale scoarţei se transformă în elemente mecanice. liliac etc. 4 . individualizarea frunzelor etc. prin colenchimatizare. Într-o secţiune transversală printr-o tulpină tânăra (cu structură primară). continuă de xilem. având celulele asemănătoare cu ale endodermei de la rădăcină. caz numit astelie. 3. Când inelul de procambiu devine cambiu. deci nu există cilindru central.la care xilemul este lobat (Fig. lignificaţi. cu pereţii externi îngroşaţi (cutini-zaţi.3). Majoritatea plantelor superioare au în tulpină un singur cilindru central şi se numesc monostelice. ccCel mai adesea primele straturi de celule ale scoarţei conţin cilindrucentral. răşini etc.Epiderma este un ţesut primar..La tei. celule secretoare izolate (Lauraceae). pot apare mai mulţi cilindri centrali (fiecare cu endodermă praprie). La Equisetum.Cilindrul central (stelul) cuprinde toate ţesuturile din centrul tulpinii (fasciculele conducătoare libero-lemnoase. despărţite de raze medulare (Fig. a tulpinii: 2. deosebim trei zone.83. scoarţa şi cilindrul central (Fig. La unele plante. canale rezinifere (la răşinoase). În decursul evoluţiei sale filogenetice stelul a parcurs mai multe etape iar cauzele care au declanşat şi întreţinut evoluţia stelului au fost: creşterea volumului plantei.83. La pteridofite şi unele specii de Primula. latexuri.1). în scoarţă se întâlnesc laticifere ramificate. Monostelul plantelor superioare este rezultatul unui îndelung prooes de evoluţie. Aceste inele sunt străbătute la Coniferales. acesta va genera liber şi lemn secundar tot inelar. şi anume: epiderma. iar celulele din straturile interne pot acumula diferite substanţe de rezervă (taninuri. celule mari.83.5). format dintr-un singur strat de celule strâns unite. razele medulare şi măduva).Evoluţia stelului: 1 .83. procambiul de la început are forma de inel continuu iar liberul şi lemnul primar au aspect de inele.83.sifonostel.eustel. având pereţiisubţiri. Atât hipoderma. celulozici şi spaţii intercelulare. alcătuit din fascicule dispuse ordonat pe un cerc. 1. cerificaţi sau mineralizaţi)..diferenţierea organului axial în tulpină şi rădăcină. Ultimul strat al scoarţei este endoderma. alcătuind hipoderma.atactostel O altă etapă este actinostelul (le Asteroxylom). fiecare fascicul are o endoderma proprie.dictyostel. caracteristic ferigilor primitive (Rhynia). 6 . Selix ş. limita dintre scoarţă şi cilindrul central se face mai greu.83. Endoderma este vizibilă îndeosebi la rizomi. începând de la periferie spre centru. de raze medulare înguste. Lipseşte sau este foarte rară în tulpina coniferelor. motiv pentru care se numeşte teacă amiliferă sau endodermoid. Atunci când endoderma lipseşte.2). celule oxalifere.actinostel. cu e-epiderma.

La familiile Myrtaceae. încât se poate considera că cilindrul central începe cu primele elemente de liber deoarece şi periclclul lipseşte. Apiaecae. străbătut de raze medulare înguste. Când celulele parenchimului medular nu ţin pasul cu dezvoltarea restului celulelor din ţesuturile înconjurătoare.v-vase lemnoase. Periciclul prin diferenţiere poate da naştere la canale secretoare (la Apiaceae) sau laticifere (la Asteraceae).85. sc-scoarţă. atunci ele se rup şi lasă în centrul tulpinii un speţiu gol.. La stejar şi unele monocotiledonate.xl-xilem.La majoritatea monocotiledonatelor şi la unele dicotiledonate. Procambiul generează spre interior metaxilem alcătuit din mai multe şiruri de traheide cu lumen larg.83. TIPURI DE STRUCTURĂ PRIMARĂ 1. Lamiaceae etc. alcătuita din celule parenchimatice. Cele mai multe fascicule sunt înconjurate de arcuri de sclerenchim. care adesea se pot sclerifica. La tulpinile fără endodermă şi periciclul lipseşte. iar la monocotiledonate de tip colateral închise sau leptocentrice. Cilindrul central începe cu periciclul. Ţesuturile conducătoare se dispun sub forma unui manşon. Fasciculele conducătoare sunt mixte (libero-lemnoase). numit canal medular sau lacună. formându-se fibre periciclice. Fig. fasciculele sunt bicolaterale (xilemul este încadrat de un liber extern şi unul intern).6). Endoderma lipseşte. formată din celule poliedrice şi cu canale rezinifere. cu rol mecanic. Structura primară a tulpinii la pin: eparenchim fundamental. ca de exemplu la multe specii de Ranunculaceae. anexe. sclerificarea are loc numai la periferia floemului. cilindrul central este de tip atactostel (Fig. alcătuită din celule cu pereţii cu-tinizaţi. 54 .85). plm-parenchim lemnos. uneori şi felogenul.iar tulpinile se numesc fistuloase.scl-sclerenchim. m-măduvă.84. Cucurbitaceae etc. rm-rază medulară. Epiderma este unistrată. diferenţierea floemului are loc centripet. protofloemul fiind dispus spre exterior.pcparenchim liberian.ca-celule procambiu. lb-liber. Între liberul şi lemnul primar se află procambiul care are formă de inel continuu. de tip colateral deschis la gimnosperme şi dicotiledonate (Fig. alcătuit dintr-un strat sau mai multe straturi de celule. periciclul este sclerificat total. tc-tub ciuruit.Fascicul libero-lemnos colateral deschis: pfFig. p..84). Centrul tulpinii este ocupat de măduvă. În fasciculul colateral. Scoarţa apare pluristratificată. iar la altele (tei). Ţesutul parenchimatic ce se află între fasciculele vasculare alcătuieşte razele medulare primare. cu pereţii subţiri sau sclerificaţi (Ruscus). iar cea a xilemului centrifug. Solonaceae. urmând apoi protoxilemul cu un număr redus de vase. protoxilemul aflându-se lângă măduvă iar metaxilemul lângă procambiu sau liber. Din perieiclu se formează mugurii şi rădăcinile adventive. derivând din eustel si consta din fascicule dispuse pe două cercuri sau împrăştiateîn măduvă.cf-cambiu fascicular.cr-canal rezinifer.Structura primară la pin (Pinus sylvestris)(Fig.libepidermă.

Mersul urmelor foliare: Atulpină cu Frunze alterne.detaliu. Măduva ocupă partea centrală a tulpinii. xl . scA .. B .xl-xilem.88. comunică între ele în mod direct.mx-metaxilem. Epiderma este unistratificată iar scoarţa este alcătuită din mai multe şiruri de celule parenchimatice. e .endodermă. B-opuse. 3.pc-procambiu. având celulele sclerificate.schemă.Fig. la nivelul nodurilor. numite urme foliare. Locul pe unde iese din cilindrul central urma foliara se numeşte lacună foliara.xilem.C-la monocotiledonate. în care sunt împrăştiate numeroase fascicule libero-lemnoase colaterale închise.(Fig. Măduva este bine dezvoltată şi se prelungeşte spre exterior cu razele medulare care străbat manşonul libero-lemnos. ep . Fasciculele de la periferie sunt mai mici.A.începutul diferenţierii scoarţă. Endoderma nu este distinctă. se face în 55 Fig. Scoarţa este pluristratifi-cată. MERSUL FASCICILELOR CONDUCĂTOARE ÎN TULPINĂ Fasciculele conducătoare ale tulpinii şi frunzei.Structura primară a tulpinii de stejar.86. dispuse parţial sau total în zona de sclerenchim la sparanghel (Asparagus officinalis ). Plecarea urmelor foliare. având primele straturi de celule mai mici şi colenchimatizate (hipoderma). diversele fascicule se ramifică în diferite moduri. la care există numai o zona externă de parenchim sclerificat. întrerupt din loc în loc de celule parenchimatice. p-periciclu. rm-rază medulară. Cilindrul central este format dintr-un ţesut sclerificat.Endoderma nu este distinctă. alcătuind razele medulare. cc-cilindru central.Structura primară a tulpinii de ghimpe (Ruscus aculeatus-Monocotyledonatae) (Fig. iar altele îşi continuă cursul în lungul tulpinii. organe care au aceiaşi origine. f. fl felogenului.B). Liberul primar este dispus spre exteriorul procambiului. Cilindrul central începe cu periciclul multistratificat.B) Epiderma este alcătuită dintr-un singur strat de celule cu cuticulă dezvoltată iar stomatele sunt mici şi foarte rare. px-protoxilem.87. iar spre interiorul acestuia şi în imediata vecinătate se afiă metaxilemul.Structura primară a tulpinii de stejar (Quercus robur).A.parenchim sclerificat. sunt destinate frunzelor.h-hipodermă. Structura tulpinii la Ruscus aculeatus: schemă (A) şi detaliu (B): e-epiderma. cu liberul orientat spre exterior. La fiecare nod. .87. sc scoarţă. diferenţiat însă de protoxilemul care este situat central.86. care reprezintă o continuarea razelor medulare. .m-măduvă. 2.liber. prelungindu-se printre fascicule.lb-floem. din care unele. ps . Fig.epiderma.

în zona temperată activând din primăvară şi până în toamnă. Clematis etc. cu cambiile interfasciculare. de exemplu la Corylus este de 11 cm. După prezenţa. Traheidele formează cea mai mare parte din masa lemnoasă secundară (90-95%) a gimnospermelor. TRECEREA FASCICULELOR CONDUCĂTOARE DIN RĂDĂCINĂ ÎN TULPINĂ Rădăcina şi tulpina nu prezintă aceiaşi structură primară. care a elaborat teoria desmogenezei în regiunea de tranziţie are loc formarea succesivă a xilemului intermediar şi suprapunerea acestuia de o parte şi alta a celui altern care între timp suferă un proces de resorbţie. După G. specifică tulpinii. 56 . Abies). numărului. O urmă foliara poate avea un singur fascicul (Thuja. iar liberul din celule scur-te. mărimei şi direcţiei urmelor foliare. STRUCTURĂ SECUNDARĂ A RĂDĂCINII La Gymnospermae şi Dicotyledonatae. La monocotiledonate. ajungându-se astfel. Din activitatea bifacială a cambiului rezultă liber secundar. diferenţiate din parenchimul razelor medulare(Fig. de la dispoziţia alternă a fasciculelor din rădăcină. urmele foliare pătrund adânc în tulpină. 89). urmele foliare pătrund oblic în tulpină. Celulele cambiale rămân vii toată viaţa plantei. La unele plante dicotiledenate (Aristolochia. în razele medulare se întâlnesc şi traheide orizontale. lemn secundar şi raze medulare secundare.) inelul cambial se constituie din racordarea cambiilor intrafaseiculare. la răşinoase.moduri diferite. la Rubus idaeus de 15 cm şi la Quercus robur de 57 cm. cu xilemul (protoxilemul) endarh. forma şi modul de asociere al porilor cu alte elemente se poate identifica specia de la care provine lemnul.doua la Lamiaceae. Lungimea traheelor este variabilă de la o specie la alta. urmele foliare pătrund în tulpină aproape orizontal şi se unesc cu fasciculele caulinare de la acelaşi nod. fără plăci ciuruite. provenite din pătura procambială a fasciculelor libero-lemnoase primare. Lemnul unor Magnoliaceae primitive (Drymis) este alcătuit numai din traheide iar cel al unor gimnosperme evoluate (Gnetales) prezintă şi trahee. străbat în jos unul sau mai multe internoduri şi se racordează. Cercetările ontogenetice au evidenţiat că la gimnosperme şi dicotile-donate. curbânduse apoi spre periferie. La plantele cu frunzele opuse (Clematis). la o dispoziţie suprapusă în tulpină. creşterea în grosime a tulpinii este asigurată prin funcţionarea a doua zone generatoare secun-dare şi anume: cambiul şi felogenul. La plantele lemnoase. unde se unesc cu fasciculele caulinare. În noduri lemnul este alcătuit numai din traheide. dar care pot pleca din una sau mai multe lacune. 1a cea suprapusă a lemnului şi liberului. Pe lângă traheide dispuse vertical.90). mărimea. numite traheide de rază (Fig. fibre libriforme (lemnoase) şi parenchim lemnos. La ferigi şi conifere lemnul este alcătuit din vase de tipul traheidelor iar cel al angiospermelor lemnoase din trahei. Structura nodurilor este mai complicată şi diferită de a internodu-rilor. mai ales dispoziţia fasciculelor conducătoare iar trecerea de la o structura la alta are loc în regiunea de trecere numită colet. Sectorul de carabiu intrafascicular va genera elemente conducătoare secundare iar cel interfascicular va da naştere la razele medulare. La gimnosperme şi dicotiledonate cu Frunze alterne. trei la Clematis sau mai multe la Apiaceae. Chauveaud. Aici are loc trecerea de la dispoziţia alternă (caracteristică rădăcinii). cambiul provine din procambiu şi are formă circulară. Cambiul sau zona generatoare libero-lemnoasă. Secţiunea transversală a traheelor poartă numele de por. Au formă cilindrică sau prismatică şi pereţii cu punctuaţiuni areolate. Din celulele generate de cambiu spre interior se diferenţiază lemn secundar alcătuit din: vase lemnoase. par-curg în jos câteva internoduri. zona de tranziţie este localizată în hipocotil iar la plantele cu cotile-doane hipogee zona de trecere poate cuprinde şi câteva internodii ale epicotilului. de inel. generând liber secundar şi inele de lemn. lucru datorat prezenţei.

l.pf-parenchim r.p. cr-canal rezinifer. B -sec. Fibrele lemnoase se întâlnesc numai la angiosperme. Diospyros (abanos) etc. Tsuga. Robinia (salcâm) etc. în lemnul secundar apar şi traheide. formă de benzi sau linii la limita exterioară a inelului anual.a-punctuaţiune areolată.r – raze medulare.ptransversală. subţiri. anumită constanţă. La multe plante dicotiledonate. La unele specii exotice. v.px -protoxilem.91. În masa lemnului. mai ales la foioase. Thuja.epinel anual.ct-cuticulă.col-colenchim.sc col -scoarţă colenehimatizată.Lemnul secundar de pin în secţiune Aristolochia durior:A . dispersat în toată grosimea inelului anual şi numai unele celule aflându-se în vecinătatea vaselor. sub p .end-endodermă.parenchim lemnos. Quercus.trahee. Fig. fibrele pot avea o dispoziţie uniformă sau sunt grupate în modalităţi diferite (sub formă de benzi.traheide.ph-floem.89. Secţiune angenţială Localizarea parenehimului lemnos prezintă o (A) şi radiara (B): f . Parenchimul lemnos. epidermă.ta-teacă amiliferă. format din celule vii. fundamental.m.int-cambiu interfascicular. rol pe care îl îndeplinesc traheidele la gimnosperme. Lemnul secundar la tei.m-măduvă. b)Parenchim difuz sau metatraheal.insule etc.(sălcii). localizate la noduri. ca la Magnolia (magnolie). depozitează substanţe de rezervă şi el lipseşte aproape total la răşinoase. dispoziţie care apare la puţinele gimnosperme cu parenchim lemons ( Larix.) şi concentrate la unele specii în lemnul târziu. constituind elemente de rezistenţa ale lemnului. transversală (A).vt-vas de lemn târziu.Fig.-rază medulară.p scl. dispuse oblic (Fig. 57 . fibrele libriforme pot fi separate prin pereţi transversali.periciclu sclerenchimatic. Fibrele cu pereţii subţiri servesc la depozitarea unor substanţe de rezervă.acambiu intrafascicular.91). Fibrele libriforme sau lemnoase sunt lungi. principale: a)Parenchim lemnos terminal. Sequoia) şi la unele angiosperme. radiară (B) şitangenţială (G): l. pe lângă trahee. Juniperus. Salix sp. Formarea structurii secundare a tulpinii de Fig.sector schematic.sc p-scoarţă parenchimatica. cb. aşa cum întâlnim la Pyrus.t-lemn târziu.intrlemn timpuriu.x-xilem.90.i. cb. ascuţite la capete şi prezintă punctuaţiuni simple. distingându-se trei tipuri t .vp-vas de lemn timpuriu.fibre.

lp-lemn de primăvară. parabolic sau ondulat.a. inelele anuale se individualizează numai prin diferenţa de calibru a traheidelor şi prin modul de îngroşare a pereţilor acestora (Fig.l-lemn primar.transv.ia-inel anual.l1-liber primar. 58 Fig. denumit lemn târziu. o linie clară care uşurează nu mărarea inelelor anuale.pc-scoarţă primară.l2-liber secundar. s-suber. o cantitate mai mare de fibre şi de parenchim lemnos.. ls-lemn secundar.secţ.măduvă. fiind numit lemn timpuriu. .scp-scoarţă primară. Limita dintre lemnul de vară (târziu) şi cel de primăvară al anului următor formează.transv.B. u-ursini.long.93. ca la Acer. Fig. este alcătuit din vase eu lumen mai larg şi dintr-o proporţie redusă de fibre.Liberul secundar la tei: a-fibre liberiene. în general. b-vase liberiene cu celule anexe şi parenchim liberian (liber moale). lt-lemn târziu. c-zona cambială.f-felogen. m. m-măduvă.. Inele anuale. Fig. f-felogn.fl-fibre liberiene. Lemnul care se formează primăvara.Structura secundară a tulpinii la pin (secţ. Fraxinus ş. rm-raze medulare.92.x1 .93). datorită unei activităţi fiziologice mai intense. iar în secţiune radiara ca nişte benzi longitudinale paralele şi în secţiune tangenţială sub forma unor suprafeţe cu contur curb. fd-feloderm. La conifere. cl-colenchim.t-tile. grupat în vecinătatea vaselor. Ţesutul lemnos format din activitatea cambiului în decursul unei perioade de vegetaţie poartă numele de inel anual. lemn de primăvară. Spre şfârşitul perioadei de vegetaţie.Tile formate în vasele bătrâne: A secţ.transv) ep-epiderma.92.c) Parenchim lemnos vasicentric sau paratraheal.92). pc-perciciu. c-raze medulare.Structura secundară a tulpinii la tei (sect. Denumirea provine de la faptul că straturile de lemn dezvoltate anual apar în secţiune transversală sub forma unor cercuri concentrice (Fig. Fig. pe care le înconjoară parţial sau total.94. cambiul generează vase de lemn secundar cu lumen mai mic. lp-lemn primar.95.): s-suber. lemn de toamnă.cr-canal rezinifer. c-cambiu.x2-inele anuale. pd -parenchim de dilatare.

de exemplu la pin între 20 şi 30 ani. celulele anexe şi parenchimul liberian alcătuiesc liberul moale (Fig. La plantele lemnoase cu duramen de culoare închisă (Diospyros . mai lăţitecătre periferie. taninuri etc..a. separate de razele medulare largi. Liberul secundar este alcătuit din tuburi ciuruite.... formată din inelele cele mai tinere. numită alburn sau albul lemnului (lemn cu sevă) şi o zonă centrală.). în timp ce la Betula. plopi).în special în canalele rezinifere. la multe specii lemnoase. distribuţia numindu-se în acest caz difuso-poroasă. ca la Pyrus.abanos. cu pereţii celulari neîngroşaţi şi îndeplinesc funcţia de depozitare a substanţelor de rezervă.. în lemnul secundar au loc o serie de transformări cum ar fi: îngroşarea pereţilor celulari. Există specii cu porii la fel de largi în toată grosimea inelului. Duramenificarea începe la vârste diferite. Vasele liberiene. Fibrele liberiene secundare. cel mai adesea cu elementele grupate sub formă de cordoane liberiene.93. Grosimea inelelor anuale nu depinde numai de vârsta arborelui. La răşinoase rar se formează tile. Juglans ş. iar la cele mai multe specii lemnoase inelele sunt înguste. lemnul fiind moale şi cu longevitate mica.94 ). la salcâm ia 5 ani. numit inimă roşie. liberul secundar ocupă un volum mult mai mic în raport cu cel deţinut de lemnul secundar. Cornus mas (corn).95). impregnarea acestora cu gome. cu pereţii îngroşaţi. La plantele lemnoase. fiziologic inactivă. frasin la 40 ani etc. Juglans regia (nuc). încât un inel gros corespunde unei suprafeţe foliare totale considerabile. Tuburile ciuruite (vasele liberiene) sunt alcătuite din cellule prozenchimatice. îngheţuri târzii). Fraxinus ş. Grosimea inelelor anuale depinde strict de raportul dintre gradul de dezvoltare a ansamblului de ramuri şi frunze. caracteristică foarte importantă a lemnului utilizat pentru mobila. celule anexe.duramenul este numai cu puţin închis la culoare faţă de alburn. Acer sp. Celulele anexe lipsesc din lemnul coniferelor. având lumenul obturat de tile (proeminenţe ale celulelor parenchimului lemnos care pătrund în vase prin punctuaţiuni) sau prin umplerea vaselor cu substanţe minerale şi organice (Fig. In concluzie. activă fiziologic. 59 . răşini. În anii secetoşi se formează inele mai înguste decât în anii bogaţi în precipitaţii. ALBUMUL ŞI DURAMENUL Pe măsura înaintării în vârsta. inelele anuale au o grosime de 1-2 mm. foarte strânse (portocal). Dispoziţia diferitelor elemente ale lemnului condiţionează venaţia (desenul). ca la Betula pendula. parenehim liberian şi fibre liberiene (Fig. rezultă din activitatea cambiului spre faţa sa exterioară. proces denumit duramenificare.a. La numeroase specii lemnoase porii din lemnul timpuriu sunt aşezaţi inelar. Fagus sylvatica. distribuţia lor fiind numită inelo-poroasă. cu pereţii transversali perforaţi formând plăci ciuruite simple ca la Fagus sylvatica (fag). se pot forma doua sau mai multe inele anuale false în decursul aceleiaşi perioade de vegetaţie. Liberul secundar.92. Populus sp. cel mai adesea sunt reprezentate de celule fuziforme. Robinia pseudacacia (salcâm) sau multiple cum se întâlnesc la Corylus avellana (alun). La esenţele cu lemnul moale (sălcii.a.acaju ş.95). Picea etc. În unele cazuri (după defolieri. iar numărul acestora corespunde cu vârsta arborelui sau a părţii de ax. Popuius. în fiecare an se formează câte un inel anual. lăţimea inelelor diferă în raport cu specia. de culoare albă. ci şi de condiţiile climatice. ca de exemplu la Quercus. vârsta şi factorii de mediu. Deci.vasele sunt umplute cu o substanţa gumoasă colorată.. fie tranziţia de la lemnul de primăvară la cel târziu se face lent. de culaare mai închisă. Vasele lemnoase din duramen îndeplinesc numai rol mecanic. Tilia cordata etc. în structura lemnului secundar se diferenţiază două zone: una periferică. Fagul formează un duramen fals.Obişnuit. Parenchimul liberian este alcătuit din celule vii. stejar la 20.Swietenia . traumatismele etc. Influenţă au şi alţi factori: inegalitatea condiţiilor de nutriţie. iar un inel subţire unei creşteri insensibile a suprafeţei foliare. La plopi şi sălcii duramenificarea nu are loc. ce formează duramenul sau lemnul matur (inima lemnului).

straturi de suber. Când razele medulare se lăţesc spre periferia liberului poartă denumirea de parenchim de dilatare. crăpînd în diferite feluri sau se exfoliază în urma presiunii create prin îngroşarea tulpinii. ulm. feloderm şi uneori chiar liber secundar. ca la coacăz. La Tilia. Liberul pinului este lipsit de ţesuturi mecanice. Când straturile de celule rămân celulozice. în timp ce cele secundare se formează pe intervalul câtorva inele (Fig. Ritidomul este caracteristic pentru fiecare esenţă lemnoasă şi se utilizează drept criteriu de identificare a lor.92. cu aspect de pachete.). Felodermul. deci apar succesiv şi au formă de arcuri care se sprijină prin partea terminală. salcâm. Razele medulare primare ţin de la primul inel anual (chiar din măduvă) şi până în scoarţă. dispunându-se radiar. dar pot apare şi celule moarte. ANOMALII DE STRUCUTRĂ ALE TULPINII 1. aşezate în serii regulate. pe parcurs mai multe zone de felogen.). se formează ritidomul. iar la arţar unul la doi ani. este alcătuit din celule vii. Fagus sylvatica. unde pot fi dispuse vertical şi orizontal. uneori cu clorofilă şi substanţe de rezervă. din primul strat al scoarţei (carpen. generând ţesuturi secundare care înlocuiesc epiderma. subero-felodermică. aşa cum este cazul la tei (Fig. producând numai suber. din ţesuturi definitive prin dediferenţiere. La tei. Felogenul lucrând bifacial produce spre exterior suber. aşa cum este cazul la Bignonia (vanilie sălbatică). Razele medulare sunt uniseriate la brad. ca la frasin. felogenul activează o perioadă mai scurtă.. 93). din endodermă sau periciclu.. la stejar.93). scoarţa este netedă şi se datoreşte faptului că se formează un unic felogen care activează în acelaşi ritm cu cambiul. Razele medulare secundare îşi au originea în iniţialele de rază ale cambiului. Suberul este alcătuit din celule moarte. format din celulele generate de felogen spre in teriorul tulpinii. iar spre interior feloderm. scoruş). Salix etc. Cel mai adesea.Anomalii datorate funcţionării anormale a cambiului. Fibrele liberiene alcătuiesc liberul tare. alcătuit din resturi de scoarţă primară şi epidermă. castan comestibil numai unul. iar dacă alternează cu straturi de suber este denumit felem. tei.suberificate. cu rol în conducerea apei. formând mici insule în faţa lemnului primar şi dă naştere fascicolelor bicolaterale. stejar. iar în urma activităţii sunt generate ţesuturi care sunt împinse spre exterior şi mor în lipsa hranei şi apei. 2. Pentru răşinoase caracteristic este prezenţa canalelor rezini fere în scoarţă şi mai ales în lemn. La unii arbori tuburile ciuruite nu funcţionează decât un sezon de vegetaţie iar laaltele poate rămâne funcţional timp de câţiva ani. Solonaceae. etc. Liberul perimedular este caracteristic multor familii dintre gamopetale (Apocynaceae. ţesutul generat se numeşte feloid. însă. liberul este strivit. fascicule. numite traheide transversale. Felogenul format din straturile periferice ale scoarţei rămâne funcţional mai mulţi ani sau toata viaţa plantei iar scoarţa este netedă. sub forma unor şiruri de celule parenchimatice. fag. La majoritatea speciilor lemnoase apar. plop şi multiseriate la paltin. Se poate diferenţia din epidermă (salcie.Liber perimedular. Durata funcţionării elementelor conducătoare liberiene este mai scurtă în comparaţie cu cea a lemnului. care prezintă conuri liberiene adâncite în păturile de lemn secundar. îndeplinind funcţiuni mecanice. La Carpinus betulus. după care este înlocuit de un altul mai profund. Se întâlnesc plante la care felogenul lucrează monofacial.viţă de vie etc. Pe lângă liberul normal la unele dicotiledonate poate să apară şi un liber situat la periferia măduvei. Apare mai târziu decât cambiul. Sub influenţa dezvoltării lemnului secundar. din straturile mai profunde ale scoarţei.a. stejar ori în grupe la fag. anual se formează 2-3 fascicule de fibre liberiene. mai multe pături de liber tare alternează cu cel moale. Astfel. Pe lângă fibre liberiene se pot întâlni şi sclereide izolate. soc etc. Există plante la care pot să apară insule de liber intralemnos. molid. motiv pentru care în liberul secundar nu se disting inele anuale. Suberul şi felodermul alcătuiesc scoarţa secundară sau peridermul. 60 . Ritidomul. Asclepiadaceae. alungite în sens radiar. Gentianaceae. tei etc. mesteacăn. vii. In unele cazuri cambiul poate forma pe alocuri mai mult liber decât lemn. iar în locul lui se formează altele.dispuse izolat sau grupate în pachete. Felogenul sau zona generatoare. Corylus avellana ş.

limb şi anexe foliare.). numit filogen. La majoritatea angiospermelor frunzele cresc în lungime pe seama a două sau mai multe meristeme intercalare. La pteridofite frunza ia naştere dintr-o singură celulă iniţială iar la Spermatophytae ca urmare a diviziunilor periclinale. 3. Creşterea în lăţime este rezultatul creşterii marginale şi a celei în suprafaţă. La unele gimnosperme (Welwitschia. 4. are o durată scurtă de viaţă şi îndeplineşte funcţii importante: fotosinteza. locul şi rolul acesteia fiind preluat de un meristem intercalar. Syringa ş.prin diferenţiere bazipetală la multe specii ierboase de angiosperme.primordiul transformându-se fie începând de la bază spre vârf. transpiraţia şi schimbul de gaze. sub formă de primordiu. fie din partea lui mijlocie la unele specii lemnoase (Populus. După formarea primordiului foliar se trece la diferenţierea lui în peţiol. cu creştere limitată.m. înmagazinare de substanţe nutritive de rezervă. de nutriţie carnivoră.Descrieţi structura primară a tulpinei şi daţi exemple. simetrie bilaterală. formând împreună lăstarul. iar în cazuri speciale (la frunzele metamorfozate) mai îndeplineşte şi alte funcţii cum ar fi cele de protecţie. 61 . care la frunză are lemnul orientat spre faţa superioară şi liberul spre cea inferioară. iar când este localizată spre vârf. metamorfozate şi cele subterane. fie de la vârf spre bază. MORFOGENEZA FRUNZEI Frunza se dezvoltă pe seama meristernului apical al tulpinii.Când creşterea în lăţime persistă mai mult timp la baza primordiului rezultă frunze de contur cordiform sau reniform. se formează frunze palmat-compuse. Dacă creşterea în lăţime persistă mai mult timp la mijlocul primordiului rezultă frunze eliptice. adică cele mai tinere primordii iau naştere spre vârf. La cele mai multe plante activitatea acestei zone este de scurtă durată. La cele mai multe dicotiledonate formarea limbului este precedată de diferenţierea peţiolului şi a nervurii mediane. Creşterea în lungime a limbului poate avea loc într-o zonă situată la vârfui primordiului foliar la pteridofitet Ginkgo biloba. Creşterea în grosime a limbului se datoreşte unui meristem subepidermal şi se limitează numai la nervura mediană. Primordiile foliare au forme variate: de negi. din straturile lui superficiale. care reprezintă o expansiune laterală a tulpinii. 1. Frunzele palmierilor au limbul plisat încă în primordiu iar la maturitate apare divizat în fâşii sau pinule şi se datoreşte resorbţiei ţesutului de legătură şi dezorganizării meristemului din muchiile pliurilor. excepţie făcând unele Pteridophytae şi Welwitschia dintre gimnosperme. de absorbţie. ulterior şi în limb. Dinţii sau lobii se formează în urma faptului că în anumite puncte are loc o încetinire timpurie a creşterii marginale. În lungul apexului primordiile foliare apar în mod acropetal.TEST DE AUTOEVALUARE NR. zona intercalară este localizată la bază şi frunza creşte pe seama ei toată viaţa. plecând de la grupe de celule meristematice situate la periferia inelului iniţial al apexului tulpinii. Deosebirea esenţială dintre frunză şi tulpină constă în dispoziţia aparatului conducător. Dosera roturuffifolia (roua cerului). Frunza este un organ cu structură dorsiventrală. De asemenea.prin diferenţiere acropetală ca la Pteridophyta.a. Pinus etc). înmulţire vegetativă etc. rezultă frunze cu limb spatulat.I.Descrieţi tipurile principale de tulpini aeriene. morfologia. Creşterea începe de la baza primordiului şi se deplasează în anexele foliare.Precizaţi funcţiile tulpinei. Diferenţierea morfologică a limbului se face treptat.7. de solzi sau de umflături circulare etc. ramificare şi mugurii.Prezentaţi structura secundară a tulpinii FRUNZA Cel de al treilea organ vegetativ al plantelor este frunza. 2. Când încetinirea creşterii marginale din anumite puncte are loc chiar în primordiile tinere se formează frunze penat-compuse iar atunci când creşterea marginală se opreşte în anumite puncte de la baza primordiului.

La Monstera deliciosa perforaţiile din limb se datoresc încetarii complete a creşterii în anumite puncte.

TIPURI DE FRUNZE SUB RAPORT ONTOGENETIC ŞI FUNCŢIONAL
1.Cotiledoanele sunt primele frunze care se formează în viaţa plantei în urma diferenţierii embrionului. Ele pot fi subţiri sau îngroşate, bogate în substanţe de rezervă. La plantele cu germinaţie epigee (Fig.96), cotiledoanele sunt scoase din sol, au cloroplaste şi îndeplinesc rol asimilator în primele faze, apoi se usucă şi cad, de exemplu la Carpinus betulus (carpen), Fagus sylvatica (fag), Malus sylvestris (măr pădureţ), Pyrus pyraster (păr pădureţ) etc. La plantele cu germinaţie hipogee cotiledoanele ramân în sol, fiind groase, bogate în substanţe nutritive şi nu au cloroplaste, ca la Quercus sp.(stejari). La plantele parazite (Cuscuta,Orobanche),semiparazite (Viscum album) şi la Orchidaceae, cotiledoanele lipsesc din embrion. Numărul cotiledoanelor este de 2-15 la gimnosperme, 2 la dicotiledonate şi unul la monocotiledonate. 2.Catafilele se formează din segmentul inferior al primordiilor foliare şi au rol protector, caduce la muguri şi persistente la bulbi, rizomi etc. 3.Nomofilele, frunze tipice sau mijlocii (normale), verzi cu rol

Fig.96.Plantulă de fag: r-rădăcină;cl-colet; h-hipocotil;epicotil, f-protofile;mg-muguraş; ccotiledoane.

Fig.97. Hipsofile la Quercus pedunculiflora - stejar brumăriu (a); Galanthus nivalis - ghiocel (b) şi Calla aethiopica - cală (c). principal în fotosinteză, respiraţie şi transpiraţie. Nomofilele sunt împărţite în protofile ( adică frunzele primare care se formează după cotiledoane sau după catafile) şi metafile (frunze ce apar mai târziu, la plantele mature). Uneori se foloseşte termenul de "frunze de tinereţe" pentru acelea care apar până la înflorire (la Hedera helix frunzele lobate sunt nomofile din tinereţe), iar cele întregi ar fi nomofile mature (tot cazul iederei). 4.Hipsofilele, ultimele organe foliare, incomplet dezvoltate, care se formează la înflorirea plantei. In general, hipsofilele se întîlnesc la Angiospermae (Fig.97),fiind organe de protecţie pentru floare sau inflorescenţă. Tot hipsofile sunt considerate bracteele în axila cărora se formează flori sau inflorescenţe , elementele involucrului şi ale involucelului de la Apiaceae, Asteraceae, glumele de la Poaceae, spata ce înveleşte inflorescenţa unor Araceae, bractea care însoţeşte floarea de la Galanthus nivalis, bracteele ce formează cupa de la stejari (Quercus sp.), castan comestibil (Castanea sativa),fag (Fagus sylvatica) etc.

ORIGINEA FILOGENETICĂ A FRUNZEI
Frunza apare prima dată la Pteridophyta şi are la bază grupul psilofitinelor, cu maximă dezvoltare în devonian,adică la acele plante vasculare care erau formate din axe dichotamic ramificate, lipsite de frunze şi rădăcini. 62

Pe baza datelor de paleobotanică s-au emis teorii care încearcă sa explice procesul de formare a frunzei.Dintre cele mai importante teorii amintim: 1.Teoria cladodificaţiunii sau a telomului care susţine că frunzele de la majoritatea cormofitelor ar proveni din ramuri care s-au lăţit şi foliarizat, denumite telomi primordiali, caracteristici pentru unele psilofitine fosile (Pseudosporonchus). Microfilele pteridofitelor fosile (Sigillaria) şi actuale (Lycopodium), după această teorie, ar proveni din lăţirea capetelor neramificate ale ramurilor dichotomice şi unirea lor, trecând prin mai multe forme intermediare. Macrofilele de la unele peteridofite şi cele ale spermatofitelor ar fi provenit tot din turtirea şi lăţirea ramificaţiilor dichotomice ale telomilor şi care au crescut ulterior în direcţie laterală,foliarizându-se, cât şi o concreştere a acestora, ajungându-se la un organ asemănător cu frunza. Poziţia orizontală a devenit mai avantajoasă pentru fotosinteză, determinând în evoluţie structura dorsiventrală a frunzei de la majoritatea plantelor. 2.Teoria enaţiunii susţine că frunzele ar avea tot origine axială, diferenţindu-se sub formă de emergente sau enaţiuni în formă de solzi sau scvame, din axele fără frunze ale psilofitinelor primitive. După ambele teorii, frunza are origine caulinara, lucru ce poate fi dovedit şi la angiospermele actuale prin ramificaţiile laterale etamorfozate, cu aspect de frunză asimilatoare. Evoluţia frunzei a urmat două căi: una microfilă (Lycopodium) şi alta macrofilă la unele ferigi şi la Angiospermae.

Fig.98. Formele fundamentale din care derivă forma limbului la plantele superioare: I - forma circulară; II - forma eliptică; III - forma ovală; a,b transversala; d,e - mediana.

Fig.93. Forme de limb foliar: 1-rotundă (Populus tremula); 2-romboidală (Betula pendula); 3-reniforma (Asarum europaeum); 4-cordată (Tilia cordata); 5-triunghiulară (Populus robusta); 6-eliptică (Fagus sylvatica); 7-ovată (Syringa vulgaris); 8-obovată (Viburnum lantana); 9-deltoidă (Populus nigra); 10-lanceolată (Salix fragilis); 11-oblanceolata; 12-aciculara (Pinus sp.); 13-subulată(Juniperus communis ) ; 14-liniară (Brachypodium sylvaticum).

MORFOLOGIA FRUNZEI
O frunză completă este alcătuită din limb sau lamina, peţiol şi teacă. Frunza este unul din organele cu o mare plasticitate ecologică şi părţile ei prezintă o mare diversitate de forme. 1.Limbul sau lamina este partea cea mai importantă a frunzei, principalu organ asimilator. După alcătuirea limbului frunzele sunt de doua categorii; simple şi compuse. În caracterizarea limbului se ţine cont de următoarele caractere: forma generală, baza, vârful, marginea,nervaţiunea etc. a)Forma limbului. La frunzele simple limbul are o mare diversitate de forme dar toate derivă din trei 63

forme de baza: eliptică, ovala şi circulară (Fig.98). Forma eliptică se întâlneşte la Fagus sylvatica (fag), Viburnum lantana (dârmox) ş.a.(Fig.99), caracterizându-se prin diametrul transversal mai scurt decât cel longitudinal, întretăierea lor având loc la mijlocul limbului. Forma ovala, întâlnită la Pyrus pyraster (păr pădureţ), Prunus avium (cireş păsăresc),Carpinus betulus (carpen), Syringa vulgaris (liliac) etc., prezintă tot diametre inegale numai că întretăierea lor are loc în treimea inferioară a limbului. Forma circulară sau rotundă, întâlnită la Populus tremula (plop tremurător), Celastrus orbiculata etc., are diamterele egale iar întretăierea se face la mijloc. Dintre formele derivate din primele trei mai frecvente sunt: cordata la Tilia cordata (tei); reniformă, ca la Asarum europaeum (pochivnic), Glechoma hederacea (sâlnic); romboidală ca la Betula pendula(mesteacăn); triunghiulară la Populus robusta; deltoideă ca la Populus nigra(plop negru); obovată la Cotinus coggygria (scumpie ) ; Fig.l00 ,Diferite forme ale bazei limbului:1otundă; 2-cordată; 3-sagitată; 4-hastată; 5-reniformă; oblanceolată la Salix cinerea (zălog); lanceolată ca la Salix alba (răchită albă);sagitată ca la Sagittaria 6-cuneată; 7- atenuată; 8-acută; 9-dilatata; l0sagittifoiia (săgeata apei);hastată la Rumex auriculată; ll-asimetrică

Fig.101.Vârful limbului:l-acut(Salix alba); 2Fig.102.Marginea limbului:A - cu inciziuni mici: 1acuminat (Prunus padus); 3-obtuz (Viscum întreagă;2-serată;3-dinţata;4-crenată; 5-sinuată. B album); 4-rotund (Cotinus);5-retezat (Coronilla); cu inciziuni mari:a-tipul penat:l-lobat;2-fidat;36-emarginat (Colutea);7-oncordat (Oxalis ) ;8partit; 4-sectat. b-tipul palmat. cuspidat (Verbascum); 9-mucronat (Vicia); 10spinos (Cirsium). acetosella (măcriş mărunt); spatulată ca la Bellis perennis (bănuţi); ensiformă la Iris germanica (stânjenel);lirata ca la Liriodendron tulipifera (arborele lalea), runcinate la Taraxacum officinale (păpădie); lineare la Gramineae (Poaceae); aciculare ca la Abies ,Picea, Pinus,Larix,Taxus etc; subulate (scurte , înguste ,ascuţite si rigide),la Juniperus communis (ienupăr) etc. b)Baza limbului prezintă numeroase forme, dintre care cităm: rotunda, la Pyrus piraster; cordată ca la Tilia cordata; reniformă la pochivnic; auriculată ca la Quercus robur (stejar); cuneată la Bellis perennis (bănuţi);acută la Salix alba;asimetrică la Ulmus minor (ulm de câmp) etc. (Fig.l00). c)Vârful limbului poate fi de mai multe feluri (Fig.101): ascuţit sau acut ca la Salix alba; acuminat la Syringa vulgaris, Tilia cordata; obtuz la Vâscum album (vâsc); rotunjit la Cotinus coggygria (scumpie ), Asarum europaeum (pochivnic); emarginat ca la Abies alba (brad); mucronat la Colutea arborescens (băşicoasă); obcordat ca la Oxalis acetosella (măcrişul iepurelui) etc. d)Marginea limbului poate fi (Fig.lo2): întreaga (Syringa vulgaris, Asarum europaeum); ondulata, cu inciziuni mici şi cu inciziuni mari. La limbul cu inciziuni mici, după forma dinţilor şi a inciziilor, se deosebesc următoarele tipuri: serate, cu inciziile mici şi dinţii ascuţiţi, ca la Tilia cordataţ Ulmus minor, Carpinus betulus ş.a.;crenate, cu dinţii rotunjiţi şi perpendiculari pe marginea limbului, de exemplu la Glechoma hederacea (silnic); dinţate,adică cu dinţii dispuşi perpendicular pe marginea limbului şi cu incizii rotunjite (Viburnum lantana - dârmox); sinuate, cu inciziile si dinţii rotunjiţi, ca la Populus tremula (plop tremurător). 64

Marginea frunzei cu inciziuni mari şi mai profunde poartă numele de lobată, iar segmentele se numesc lobi. Lobi pot fi dispuşi de o parte si alta a nervurei mediane la frunzele de tip penat sau la vârful peţiolului în cazul tipului palmat. După adâncimea inciziunilor deosebim: frunze bilobate (Ginkgo biloba); lobate, când inciziile nu ating adâncimea jumătăţii din jumătatea limbului, deci lobii sunt scurţi şi sinusurile puţin adânci, aşa cum întâlnim la Quercus robur (stejar), Q.petraea (gorun);penat-fidate unde inciziile depăşesc jumătatea distanţei dintre marginea limbului şi nervura mediană, de exemplu la Sorbus torminalis (sorb); penat-partite,caz în care adâncimea inciziilor depăşeşte mijlocul jumătăţii laminei dar nu ajung până la nervura mediană, ca la Crataegus Fig.l03.Dispoziţia nervurilor: A - uninervă;B fflonogyna (păducel) şi penat-sectate, inciziile ajung până la nervura mediană,ca la Valeriana officinaiis,(odolean). - dichotomica ; C - curbinervă;paralela (D); Frunzele palmat-lobate, după adâncimea lobilor, pot E -palmată; F - penată fi: palmat-sectate ca la Gannabis ruderalis (cânepă sălbatică);palmat-fidate la Ricinus communis (ricin); palmat-partite la Ranunculus acris (piciorul cocoşului) etc. e)Nervaţiunea (Fig.l03), adică modul de dispunere a nervurilor şi poate fi: dichotomica la Ginkgo biloba, uninervă la multe conifere (Pinus sylveştris, Picea abies ,Abies alba etc), arcuată la Polygonatum latifolium (pecetea lui Solomon),paralelă la graminee (Brachypodium sylvaticum –osiga de pădure), penată la multe specii lemnoase şi ierboase (fag, stejar,carpen etc), palmată la Platanus, Acer etc. Feţele limbului prezintă variaţii în legătură cu suprafaţa,culoarea sau părozitatea. Suprafaţa limbului Fig.104.Tipuri de frunze compuse: 1imparipenat-compuse; 2 - paripenat-compuse; poate fi: netedă, plisată, canaliculată. Frunzele care au aceiaşi culoare pe ambele feţe se 3 - dublupenat-compusă;4 - palmat-compusă; numesc concolore (Abies concolor), dar cel mai adesea au 5. - trifoliată. culori diferite discolore (Populus alba, Tilia argintea etc.).Obişnuit, frunzele sunt verzi, de aici şi denumirea de viridis, virens, virescens; uneori sunt colorate în: roşu (rubrum,sanguineum, purpurascens ,atrorubens), galben (luteum, flavum, aureum)etc. Când limbul frunzei prezintă 2-3 culori, acestea se numesc varietate. La multe plante limbul prezintă pe una sau pe ambele feţe peri şi pot fi: hirsute (cu peri lungi şi rigizi), scabre (peri rigizi), lanate (peri deşi şi lungi), pubescente (peri scurţi), tomentoase (cu peri deşi), glanduloase (cu peri glanduloşi) sau glabre (fără peri). Frunzele compuse. Prezinte mai multe foliole, peţiolulate, dispuse pe un rahis comun (Pig.l04). După modul de dsipunere a fo1ielelor pe rahis, frunzele compuse pot fi: a)Penat-compuse, foliolele fiind dispuse de o parte şi alta a rahisului. Rahisul se poate termina cu o foliolă şi frunzele se numesc imparipenat-compuse, ca de exemplu la Robinia psaudacacia (saleim), Rosa canina (măceş), Fraxinus excelsior (frasin), Sorbus aucuparia (scoruş de munte) etc. Când foliola terminală lipseşte, este transformată în setă sau cârcel, frunzele sunt paripenatcompuse,ca la Gleditschia triacanthos (glădiţă), Gymnocladus dioica (roşcov de Canada), Lathyrus vernus (pupezele),Vicia sylvatica (măzăriche) etc. b)Palmat-compuse, foliolele se prind direct de vârful rahisului. Acestea pot fi: trifoliate ca la Cytisus hirsutus (drob), Laburnum anagyroides (salcâm galben), Ptelea trifoliata, Melilotus officinalis (sulfină), Oxalis acetosella (măcriş iepuresc) ş.a., sau cu mai multe foliole sesile,ca la Aesculus hippocastanum (castan porcesc). 2.Peţiolul sau codiţa frunzei asigură susţinerea frunzei, orientarea limbului în poziţia cea mai 65

favorabilă faţă de lumină şi asigură circulaţia sevei elaborate spre tulpină şi a celei brute spre limb. Peţiolul are forme variate: cilindrică, turtită, canaliculată.De asemenea, poate fi umflat, aripat etc. La diferite specii de Acacia limbul este redus şi peţiolul devine foliaceu, îndeplinind funcţia de fotosinteză, fiind denumit filodiu. Obişnuit, peţiolul este monosimetric, rar poate fi torsionat sau imetric. Peţiolul poate lipsi şi frunzele se numesc sesile, fiind de mai multe feluri (Fig.l05): amplexicaule, la care baza limbului înconjoară parţial tulpina (Lamium amplexicaule-sugel); perfoliate, când baza limbului înconjoară complet tulpina iar cele două părţi concresc (Bupleurum rotundifolium, Thlaspi perfoliatum ( punguliţă); decurente, atunci când baza limbului se prelungeşte în lungul tulpinii (Symphytum officinale tătăneasă, Fig.l05. Frunze sesile: 1 - sesilă propriu- Verbaseum thapsiforme - lumânărică) şi conate în cazul când zisă; 2 - amplexicaulă; bazele a doua frunze opuse concresc (Lonicera caprifolium 3 - perfoliată;4- conată; 5-ecurentă. caprifoi). 3.Baza sau teaca frunzei este partea lăţită cu care frunzase prinde de tulpină şi poate o simplă dilataţie a părţii inferioare a peţiolului, ca la Ranunculus fiearia (grâuşor). Deseori, teaca sau vagina înconjoară tulpina pe o anumită lungime. Teaca este foarte voluminoasă şi umflată la Apiaceae (Angelica archangelica - angelică), lunga şi cilindrică la Cyperaceae, fie despicată la Poeceae, iar la Scirpus (pipirig), Juncus (rugina), unde frunza este redusă la teacă, funcţia de fotosinteză este îndeplinită de tulpină.

ANEXELE FOLIARE
La majoritatea plantelor lemnoase baza frunzei este însoţită de diferite formaţiuni anexe (Fig.l06).

Fig.l06. Anexele foliare: 1 - stipele înguste la fag; 2 - stipele concrescute laRosa; 3 - ochree; A - ligulă la Poa trivialis (firuţă). a)Stipelele sunt excrescenţe marginale ale frunzei, situate între peţiol şi frunză, adeseori caduce. Ele pot concreşte ca baza peţiolului (la Rosa), se pot transforma în cârcei (Smilax) sau în spini (Robinia pseudacacia). La Galium verum (sânziene), stipelele sunt interpeţiolare, asemănătoare cu frunzele. b)Ochrea provine din concreşterea stipelelor şi are forma unui manşon de natură membranoasa ce înveleşte baza internodurilor tulpinii.Această formaţiune este specifică familiei Polygonaceae. c)Ligula este o formaţiune membranoasă, situată între teacă şi limb, cu rol de a împedica pătrunderea apei între teacă şi tulpină şi este caracteristică familei Gramineae (Poaceae).

FILOTAXIA – DIVERGENŢA FOLIARĂ
Fig.107.Schema aşezării frunzelor pe tulpină:A-distihă; B-tristihă ;Cpentastihă;a-axul tulpinii-d-unghiul de divergentă. Studiul aşezării frunzelor pe tulpina şi ramuri se numeşte filotaxie. Frunzele sunt aşezate pe tulpină după o anumita legitate, determinată de forma şi aşezarea primordiilor în vârful vegetativ, corelat cu dezvoltarea ulterioară. Frunzele se prind la noduri câte una în cazul dispoziţiei 66

. PREFOLIAŢIE ŞI FOLIAŢIE Fig. 5 . tei).110.imbricată. larg raspândită la plantele lemnoase. Fig.valvată. Acer ş. 5/13. potrivit căreia frunzele se formează şi sunt dispuse la suprafaţa tulpinii după mai multe serii. luate fiecare în parte. câte doua. când cele două jumătăţi ale limbului sunt îndoite în lungul nervurii mediane (Rosa. 6 . Tipuri de foliaţie: 1. involută.Hedera helix.contortă. Mozaicul foliar: A . urmează o linie spirală (spirala generatoare)..convolută . numite unghiuri de divergenţă. revolută.începând de la baza spre vârf. atunci când limbul este cutat de-a lungul nervurilor secundare (Carpinus. B 2 . plicată. 67 .alterne.echitantă Aesculus hippocastanum Prin perfoliaţie sau vernaţie se înţelege modul de aşezare a frunzelor în mugure. 2/5 la cea pentastihă (stejar.conduplicată. 1/3 la aşezarea tristihă (anin)(mesteacăn). 108. Quercus etc). Valorile divergenţelor la plante pot fi: 1/2 la aşezarea distihă (fag . Plantele. încât frunzele suprapuse pot fi unite prin două sau mai multe linii verticale paralele numite ortostihuri (Fig.4 . Frunzele sunt aşezate atât de regulat pe tulpină încât mediana frunzelor învecinate formează în mod succesiv unghiuri egale. 2 . care înconjoară axul de mai multe ori. în cazul frunzelor plane şi dispuse in faţă (Abies. În cazul dispoziţiei alterne.numărul ortostihurilor. c = numărul spirelor unui ciclu şi o .elaborează teoria elicelor foliare multiple şi contiguităţii. Ulmus.). Cele mai multe dicotiledonate au două elice foliare. Rumex).plicata.revolută. Pyrus etc). Fagus.circinată. care se exprimă în grade sau porţiuni de circumferinţă. 3 . punectele de inserţie ale frunzelor.3/8 la cea octostihă. Corylus.d= divergenţa. Fig. ca nişte elice. rasucirea se face spre faţa inferioara (Primula.involută.gorun).după formula: d= unde d =c/o. care înaintează mereu în spirală. cele două jumătăţi ale limbului sunt răsucite spre faţa superioară (Populus.a.plană. conduplicată. În 1947. deci opus şi câte trei sau mai multe find numită dispoziţie verticilată.Picea. Se cunosc mai multe tipuri de prefoliaţie.109. Divergenţa rezultă prin adunarea numărătorilor şi a numitorilor celor două care o preced. Numărul elicelor este constant pentru fiecare specie. 7 . Segmentul de spirală cuprins între două frunze consecutive de pe acelaşi oriostih este denumit ciclu.Pinus etc). 3 .l07). Prefoliaţie:1 . plană. 4 . 2/18 etc.

112. 3. frunzele ciclului se ating între ele prin margini (iasomie).cassubicus etc. Foliaţia (Fig. Ranunculus auricomus. La unele plante la acelaşi nod se întâlnesc frunze de forme şi mărimi diferite. ca de exemplu la Acer . frunza răsucindu-se în spirală.110).Anizofilie.Frunze cu rol de agăţare :A-cârcei la mutătoare.convoluta când limbul este răsucit de 1a o margine la alta (Convallaria majalis) şi circinată. ulm.cârcei din ultima foliolă ls mazăre . Morus alba. 2. imbricată. diferite sunt dispuse în a celaşi plan. rogozuri). unde frunzele unui ciclu se răsucesc independent una de alta.Frunze transformate în spini: A-Cirsiumvulgare.ca la Hedera helix.E-stipele transformate în cârcei la Smilax. Cycas). R. Heterofilia sau polimorfismul foliar este însuşirea pe care o au unele plante de a forma. Prin foliaţie sau estivaţie se înţelege modul de aşezare a frunzelor în mugur după un anumit raport unele faţă de altele. cârcei din peţiol la curpen (D). Redera helix (Fig.Aesculus. fără a se umbri una pe alta. 68 . ANIZOFILIE.111. FRUNZE METAMORFOZATE Fig. valvata.6-peţioi si limb modificat în cârcei la Lathyruc aphaca.l09) poate fi: apertă ca la plop. Convolvulaceae). caz în care frunzele se acopăr ca solzii sau ţiglele (Fabaceae) şi echitantă.frunze de forme şi mărimi variate. Reprezintă o variantă a anisofiliei şi constă în faptul ce frunze de dimensiuni.Dintre acestea amintim: Fig. de la vârf spre bază (ferigi. frunzele mai vechi învelesc pe cele noi (stânjenei. deci sunt metamorfozate. contortă când frunzele se acopăr parţial iar mugurele privit de sus apare răsucit (Gentianaceae .B-Berberis vulgaris. fenomen numit anisofilie (Atropa beladonna-mătrăgună). MAZAIC FOLIAR ŞI HERETOFILIE 1. Frunzele pot îndeplini şi alte funcţii nespecifice.Mozaic foliar. la niveluri diferite.

D). Prin păstrarea zonei de meristem intern se va forma un suber de cicatrizare. a unei lame de meristem secundar. sunt lung peţiolate. peţioluri lăţite cu rol asimilator. fie stipelele devin găunoase ca la specii de Acacia.Aloe (C). 5. e . 3. E .113.spin. dar care nu străbate şi fasciculele conducătoare. iar la Lathraea squamaria (muma pădurii) .frunzele se menţin pe ramuri mai multe perioade de vegetaţie numindu-se sempervirescente sau pleiociclice. frunzele dispuse într-o rozetă bazală.a. prevăzută cu peri glandulari. Căderea frunzelor are loc prin formarea la baza peţiolului. In cazul coniferelor.Frunze suculente. încât frunza se menţine doar prin ele si acestea vor ceda sub acţiunea curenţilor de aer. frunze suculente la Agave (B).. care se racordează la 69 . frunzele fiind monociclice. Alte plante carnivore au frunzele transformate în capcane (Aldrovanda. 6. perpendicular pe ax. Cirsium -pălămida. Neottia nidus avis (cuibuşor).filodii la Acacia. 4.Frunzele plantelor carnivore (insectivore). eşalonat.1. Frunza întreagă se transformă în cârcel la Bryonia alba (mutătoare). Carlina . Une1e plante tropicale prezinte la baza limbului nişte proeminenţe găunoase. frunzele cad după 2-15 ani. DURATA VIEŢII FRUNZELOR ŞI CĂDEREA LOR La majoritatea speciilor lemnoase durata vieţii frunzelor este doar o perioadă de vegetaţie. A1oe arborescens (fig. cu rolul de a absorbi substanţele secretate de perii tentaculari.ll3.Metamorfoze foliare: A .C).Frunze cu rol de agăţare (Fig.B).Sarraceni).113. Din cele peste 450 specii carnivore de plante.ll3. iar limbul circular prezintă pe margini şi faţa superioară numeroşi peri glandulari măciucaţi. Fig.frunzele trăiesc un an întreg. peţiolul şi limbul la Lathyrus aphaca. transformate în spini.A). 2. La Asarum europaeum (pochivnic).111). Hepatica. plantă carnivora. la Ilex aquifolium (laur).rouă cerului .113. lipicioşi şi sensibili.113. fie numai părţi de limb (Carduus . Cele mai multe specii de conifere.Brosera aparţinând genurilor Prosera. cunoscute pe glob.Frunze adaptate pentru simbioză cu furnicile. Laurus nobilis (dafin) ş. adaptate la reţinerea şi digerarea animalelor mici capturate. Olea europaea (măslin).E).Frunze cu rol protector(Fig. La Berberis vulgaris întreaga frunza este transformata în spin. întâlnite la specii de Acacia (Fig. toate frunzele sunt reduse la solzi. Pinguicula şi Utricularia. aşa cum se întâlnesc la Agave americana (Fig.112). Printre aceste tentacule glanduligere se găsesc şi o serie de perişori mai mici glandulari. în care se adăpostesc furnicile (Toccca lancifolia). Plantele carnivore au frunzele cu modificări morfologice. solzi. Un caz particular îl constituie Welwitschia miriabilis din încrengătura Pinophyta la care se află numai două frunze care cresc şi se păstrează toată viaţa plantei. petiolul (Clematis vitalba . Filodiile.La Tussilago farfara toate frunzele tulpinii florifere sunt reduse la solzi.Nepenthes. primăvara fiind înlocuite de altele noi şi se numesc holociclice. Dionaea) sau în urne (Utricularia. AIdrovanda. încât ramurile şi coroana apare permanent îmbrăcată. La Drosera rotundifolia (Fig.curpen de pădure)sau stipelele ca la Smilax aspera. ultimele foliole la mazăre (Pisum sativum).turtă) sau doar stipelele la Robinia pseudacacia (salcâm). Sempervivum marmoreum (Fig. la noi cresc doar 1o specii Sempervivum (D).frunza mărita. caracterizate printr-o mare dezvoltare a parenchimurilor acvifere. rotundifolia.

st-stomată. La gimnosperme. fiind denumite ecvifaciale. Structura frunzei la Pinus sylvestris:eepiderma. cu pereţii îngroşaţi şi cu o cuticulă groasă. end-endoderma. frunza având deci structură bifacială (Fig. adaptată pentru îndeplinirea funcţiilor specifice. Frunzele panfotometrice nu prezintă diferenţieri între cele două feţe ale limbului. Epiderma este alcătuită dintr-un singur strat de celule. ph-floem. Stomatele sunt de tip xerofit. numinduse hetrofaciale sau dorsoventrale. ienupăr. în general.115. ph-floem.x-xilem.pp-ţesut de transfuzie scl-sclerenchim. Frunzele cu limbul orientat vertical. m-mezofil.suberul peridermic al ramurii.x-xilem.116). în timp ce la frunza monofaciala. Se întâlnesc şi frunze indfiferente faţă de lumină sau afotometrice. fiind diferenţiat în ţesut plaisadic şi lacunos la brad. Frunzele cu limbul dispus perpendicular sau oblic pe tulpină. 70 Fig. dar mai puternic dezvoltată la colţurile frunzei. molid. În procesul de ontogeneză se pot dezvolta ambele feţe ale primordialul foliar rezultând frunze bifaciale sau numai faţa inferioară . faţa de tulpina. stomatele sunt situate pe ambele fete iar la brad numai pe faţa inferioară. Distribuţia luminii pe cele două feţe ale limbului este condiţionată de orentarea lui în spaţiu.115) şi cu întreruperi la Abies alba (Fig. tisa . Ginkgo biloba. dar diferită în cadrul genurilor şi speciilor prin conturul secţiunii transversale. astfel evitându-se supraâncălzirea frunzei in timpul amiezii.cr-canal rezinifer. . ANATOMIA FRUNZEI Frunza are o structură anatomică caracteristica. Frunza bifacială are o faţă superioară (adaxială. ventrală) şi una inferioară (abaxială. deosebim: epiderma. iar cele eufotometrice au structura mezofilului diferită pe cele două feţe. end-endodermă. formându-se frunze monofaciale. paralel cu tulpina se numesc panfotometrice. Într-o secţiune transversală prin frunză. Lumina este un factor important care a acţionat asupra structurii frunzei în decursul evoluţiei. cr-canal rezinifer. se numesc eufotometrice si sunt cel mai bine luminate. mezofilul şi nervura cu fascicule libero-lemnoase. STRUCTURA FRUNZEI LA GIMNOSPERME Fig. frunza are o formă aciculară. st-stomate. ambele feţe ale limbului au valoare de faţa inferioară. scl-sclerenchim.h-hipoderma. Mezofilul la gimnosperme este mai puţin omogen. Sub epidermă se află unul sau mai multe straturi de celule îngroşate care formează hipoderma sclerenchimatică.114).114.dorsală).116). Squoia giganteea. continuă la Pinus sylvestris (Fig. Cycas revoluta. scufundate în hipodermă sau mezofil şi au cameră suprastomatică. Picea abies (Fig. prin numărul canalelor rezinifere şi unele particularităţi strucurale. m-mezofil. La pin. reflectând adaptări ecologice la condiţiile grele în care vieţuiesc (de xerofitism fiziologic). Structura frunyei la Picea abies: e-epidermă.h-hipoderma.pp-ţesut de transfuzie.

ţesut de transfuzie. În jurul fasciculelor conducătoare se găseşte un ţesut de transfuzie. se află câte două fascicule conducătoare.c-celule colectoare. ţesutul conducător este localizat în numeroasele nervuri care străbat frunza. diferite ca număr:1 la ienupăr. deosebindu-se ce epiderma. l-ţesut lacunos . ori numai în partea floemului la Larix decidua. mezofilul şi ţesutul conducător localizat în nervuri. Ţesutul conducător este situat în unica nervura care străbate frunza. Structura frunzei la Fagus sylvatica:e. STRUCTURA FRUNZEI LA ANGIOSPERME Fig.La pini şi alte câteva conifere.1-2 la molid. Ţesutul de transfuzie poate înconjura xilemul la Araucaria sau este situat de ambele părţi ale fiecărui fascicul la Juniperus.x-xilem. Celulele parenchimatice pot conţine răşini.5-12 la pin. cu xilemul orientat spre faţa superioara a frunzei (adaxial) şi cu floemul spre faţa inferioară (abaxial). parenchimatice si din traheide cu punctuaţiuni areolate. Fig. pp. Sequoia. Ea înconjoară periferic limbul.col-colenchim.end-endodermă. prevăzută cu stomate si adesea cu peri. 71 . delimitat de mezofil prin endoderma unistrată şi de tip primar. Structura frunzei la Abies alba (brad): e-epiderma. de tipul ţesutului asimilator septat. p-ţesut palisadic.st-stomate.st-stomată.ph-floem.Ephedra distachya (cârcel).117. Epiderma este unistratificată.epidermă.dorsală). l-ţesut lacunos. taninuri. h-hipoderma. ventrală) şi una inferioară (abaxială. În frunza de la Abies alba. Thuja. La Ginkgo. superioară (adaxiala.x-xilem.116. Larix decidua etc.scl-sclerenchim.cr-canal rezinifer. phfloem.. Pinus sylvestris. substanţe produse în decursul anului.p-ţesut palisadic. cu cuticulă evidentă. mezofilul este omogen.În mezofilul frunzelor de gimnosperme se găsesc canale rezinifere. În secţiune prin limb distingem următoarele părţi: epiderma. amidon.. ct-cristale. Gnetum ş.2 la brad. 3 la jneapăn si pin strob. rar bi sau multistrată.a. alcătuit din celule vii. Canalele rezinifere lipsesc din frunzele de Taxus baccata(tisă).

Uneori la nivelui fasciculului libero-lemnos pot apare formaţiuni secundare în urma activităţii unui cambiu redus la un simpla arc (Quercus). Legătura dintre fascicul şi mezofil este asigurată de endoderma unistrată.117). Cyperacese. fiind alcătuit din celule parenchimatice neregulate ca formă. este însoţit de colenchim. La plantele acvatice submerse (Elodea. sclereide de Euonymus.). găsindu-se numai câteva traheide. vâsc). Ţesutul palisadic este reprezentat prin unul sau câteva straturi de celule alungite perpendicular pe epiderma superioara. întâlnim parenchim palisadic la ambele feţe ale epidermei. caracteristice majorităţii speciilor lemnoase. spre epiderma inferioară.118. În cazul frunzelor bifaciale (hetrofaciale).În ultimele ramificaţii ai liberul este redus. La frunzele cu structură ecvifacială (eucalipt.La majoritatea speciilor lemnoase (Quercus. măcris iepuresc. ţesutul mecanic reducându-se. relativ sărace în cloroplaste. şi de regulă. lasând între ele lacune aerifere. fibre sclerenchimatice (ţesuturi mecanice).). Quercus.laurocireş.B-la Salix. Rezistenţa limbului la zbârcire se datoreşte şi celulelor mecanice distribuite izolat în mezofil. Thea sinensis . tot mezofilul este alcătuit numai din celule izodiametrice. săbiuţă.grâul). Palmae). tot mai simplă în nervurile de ordin superior. Fagus.Parenchimul asimilator este de două feluri: palisadic şi lacunos. F-la Alnus variaţii determinate de acţiunea factorilor de mediu. bogate în cloroplaste. buzunare secretoare. dispuse sub forma unor calote sau în jurul fasciculelor. astfel. La plantele acvatice cu frunze natante (Nymphaea. Mezofilul sau parenchimul limbului foliar este în totalitate sau în cea mai mare parte asimilator.117). mezofilul este diferenţiat în ţesut palisadic şi ţesut lacunos (Fig.). cordoanele mecanice sunt de natură sclerenchimatică (Poaceae. iar la frunzele cu structură omogenă (ferigi.Nervura prinicipală proeminează mai puternic la faţa inferioară a limbului. de tip lacunos la stânjenel (Iris) . parenchimul palisadic alcătuit dintr-un singur strat de celule scurte si cu spaţii mari între ele.a. dar mai sărace în cloroplaste decât celulele parenchimului palisadic. Fig. Ţesutul conducător al limbului este reprezentat prin nervuri. parenchimatice.Structura peţioIului La multe plante. frunzele fiind numite hipostomatice (Fig. un număr mai mic de stomate.în timp ce la plan tele a căror frunze au poziţie verticala (stânjenel. la plantele de umbră.ceai ş. steluţă). Ţesutul lacunos este localizat sub cel palisadic. celulele epidermice au pereţii subţiri. canale. are un singur fascicul libero-lemnos. stomatele se afla distribuite pe ambele feţe şi se numesc bistomatice. Structura parenchimului asimilator la frunzele monofaciale este şi ea diferită. 72 . în celulele mezofilului se pot găsi cristale la diferite plante: A-la de oxalat de calc iu.a ideoblastelor (Prunus lauro cerasus . Betula etc). C-la diferite forme etc. La majoritatea plantelor dicotiledonate cordoanele mecanice sunt de natură colenchimatică şi se dezvoltă în special la faţa abaxială (inferioară) a limbului. Carpinus. Allium etc.săbiuţă (Gladiolus) sau diferenţiată în ţesut palisadic sub epidermă şi ţesut lacunos spre centrul frunzei în cazul frunzelor fistuloase (Juncus. Nuphar) . Myriophyllum etc. cu floemul spre faţa inferioară şi xilemul spre cea superioară. Structura anatomică devine. Aparatul libero-lemnos. La unele dicotiledonate şi la monocotiledonatele cu frunze lungi şi late. stomatele sunt localizate în epiderma inferioară. P-la PIatanusj E-la În structura anatomică a limbului se întâlnesc numeroase Corylus. adesea.Poate fi omogenă. garoafă. celulele conţinând cloroplaste. stomatele sunt localizate în epiderma superioară şi frunzele se numesc epistomatice. nu există stomate iar frunzele sunt denumite astomatice.

Într-o secţiune transversală prin peţiol deosebim: epiderma. Rezistenţa peţiolului. La peţiol. un parenchit cortical şi fascicule conducătoare liberolemnease colaterale închise. Structura peţiolului se deosebeşte de a tulpinii prin monosimetrie şi polistelia frecventă.Enumeraţi tipurile de Frunze metamorfozate.8.118). situat imediat sub epidermă şi de fascicule de fibre mecanice care însoţesc aparatul conducător.susţinerea este asigurată de ţesutul colenchimatic. variabile ca număr (Fig. 4.STRUCTURA PEŢIOLULUI Ţesuturile peţiolului se diferenţiază în urma activităţii unui meristem intercalar situat la baza limbului sau mai rar la baza peţiolului. TEST DE AUTOEVALUARE NR.Caracterizaţi frunza sub aspect morphologic şi enumeraţi principalele tipuri de frunze.faţă de tulpină. 1.Prezentaţi structura anatomică a frunzei la gimnosperme şi angiosperme 73 . În peţialul frunzelor unor plante (Aescuius hippocastanum .Prezentaţi rolul frunţei şi originea filogenetică a acesteia. funcţioneaza un cambiu inelar care determină cresterea în grosime. ţesuturile secundare nu se formează prea mult întrucât creşterea în grosime încetază odată ce frunza a ajuns la completa dezvoltare.I. 3.castan porcesc). 2.

ÎNMULŢIREA VEGETATIVĂ LA PLANTELE SUPERIOARE Regenerarea la plantele superioare poate avea loc prin înmulţire vegetativă naturală (spontană) şi artificială. Sporii se întâlnesc la toate grupele de ciuperci. tulpini subterane (bulbi. muguri tuberizaţi (bulbi. ÎNMULŢIREA VEGETATIVĂ LA PLANTELE INFERIOARE 1. dar în natură nu exista niciodată toate condiţiile necesare înmulţirii infinite. înmulţirea se realizează prin sciziparitate. c) dispersia de elemente aflate în stare latentă (hormociste ca la Nostoc). de la un grup de ţesuturi sau chiar de la o celulă. si pot fi: flagelaţi sau zoospori la ciupercile inferioare.Salvinia.(Bacteriophyta) şi alge albastre (Cyanophyta). drajoni. ca la drojdii (Saccharomyces).ÎNMULŢIREA PLANTELOR Înmulţirea este una din însuşirile fundamentale ale materiei vii şi constă în capacitatea fiinţelor de a da naştere la urmaşi asemănători cu genitorii lor. imobili sau aplanospori la toate celelate ciuperci. ca la Armillaria mellea (ghebe). larg răspândit în lumea plantelor. Prin înmulţirea organismelor vegetale se asigură perpetuarea speciilor şi permanenţa vieţii de pe planetă. b) dispersia de celule sau fragmente de colonii (hormogonii ca la Oscillatoria).La bacterii .). 2. La multe specii de Spermatophyta.dintre care amintim: 1.La Diatomeae. a. procedeu aplicat în cultura ciupercilor.000 la plopul alb (Populus alba). tuberule).a.000. Ciuperca se înmulţeşte sexuat şi asexuat. toate părţile organismului sunt capabile sa formeze organe speciale de înmulţire vegetativă. Dintr-un individ sau dintr-o pereche de indivizi. caracteristică multor plante acvatice (Elodea. lăstari. Înmulţirea vegetativă este un proces normal. şi se înmulţeşte prin sciziparitate. prin înmulţire. numărul seminţelor produse de un individ este foarte mare: loo la păpădie (Taraxacum officicinale).tuberculi. putând fi grupata în două categorii principale: înmulţirea asexuată (vegetativă) şi înmulţirea (reproducerea) sexuata. unde nucleul nu este individualizat morfologic. roşii (Rodophyta).La ciuperci talul este un miceliu format din hife iar înmulţirea vegetativă cea mai simpla este fragmentarea talului. dar cel mai adesea prin celule specializate numite spori. înmulţirea vegetativă are loc prin înmugurire sau prin rizomorfe (mănunchiuri de micelii cu creştere nelimitată). În cazuri mai rare. Lemna ş. nucleul este individualizat.000 la traista ciobanului (Capsella bursa pastoris ) şi aproximativ 28.La lichenialga din componenţă nu manifestă sexualitate. 74 . fie prin spori. 2.În afară de acestea lichenii se pot înmulţii şi prin fragmente de tal sau prin formaţiuni speciale numite soralii. brune (Phaeophyta) şi la algele verzi (Chlorophyta). alge galben-brune (Chrysophyta). având loc o diviziune indirectă şi o reprodu cere sexuată.Înmulţirea vegetativă naturala este frecventă la cormofite şi se realizează prin numeroase modalităţi.La muşchi (Bryophyta).rizomi).Înmulţirea vegetativă are loc prin sciziparitate la algele unicelulare. de la un fragment de organ. 3. 5.Fragmentarea. Din punct de vedere morfologic se pot distinge trei moduri de înmulţire la protocariote: a) diviziunea celulelor în interiorul coloniei. numite propagule. rezultă un număr mare de descendenţi capabili să repete ciclul de evoluţie al formelor parentale. circa 38. Gama formelor de înmulţire în lumea plantelor este de o mare diversitate. ÎNMULŢIREA VEGETATIVĂ (ASEXUATĂ) Reprezintă însuşirea pe care o au unele plante de a produce un organism nou pornind de la un organ vegetativ. prin fragmentarea talului la cele pluricelulare. 4. motiv pentru care acest tip de înmulţire mai este numit şi regenerare .Prin organe vegetative şi se realizează în diverse moduri:prin stoloni.

f iind numit spermatie. unde gameţii femeli sunt mai mari şi imobili. macrogametul sau oosfera este mai voluminos şi imobil faţă de gametul mascul.După formă. REPRODUCEREA SEXUATĂ În urma procesului de unire (fecundaţie) a două celule de sex contrar (gametul mascul şi cel femel).marcotaiul şi altoirea (procesul de grefare a unui butaş sau mugure numit altoi. sporii de la speciile de Mucor (mucegai) şi sporii de la muşchi ori ferigi. microgametul sau anterozoidul. numită ou sau zigot. motiv pentru care fecundatia se numeşte sifonogamie. Din gama largă a modalităţilor de înmulţire vegetativă artificială cităm: butăşirea (frecvent utilizată în silvicultură.Heterogamia (anizogamia). despicătura. La gymnospermele evoluate si la angiosperme microgameţii sau sper-matiile ajung la oosferă prin intermediul tubului polenic. La spermatofite grăuncioarele de polen.Izogamia. la Bryophyta. sunt microspori. ferigi etc. ferigi. Gameţii se formează în celule speciale numite celule mame sau gametangi. care constă în unirea a doi gameţi de sexe diferite. Metodele de altoire sunt numeroase şi variate. iar cei masculi mai mic. gametul femel. iar sacul embrionar este macrospor. mărime şi strutură. ca de exemplu ascosporii de la Ascomycetae. cu nucleu. reprezentând încheierea ciclului de dezvoltare parental şi începutul celui filial. întâlnită la Fucus. Dintre numeroasele tipuri de spori. Vaucheria dintre alge. sporii pot fi: izospori (egali ca formă şi mărime) şi heterospori. întâlnită la plantele mai evoluate. adică inegali.Când macrogametul (oosfera) este imobilă şi închisă în gametange. sporii mobili (zoosporii). Fecundaţia constă din fusionarea protoplasmelor celor doi gameţi (plasmogamie) şi apoi contopirea celor doi nuclei sau cariogamia. TIPURI DE FECUNDAŢIE După forma şi dimensiunile gameţilor se disting mai multe tipuri de fecundaţie. care se formează la exteriorul unor celule sau organe (bazidiosperii şi conidiile de la ciuperci). Sporii pot fi haploizi (cu ''n" cromozomi) şi diploizi (cu ''2n" cromozomi).Somatogamia constă în faptul că conţinutul a două celule vege-tative copulează şi se întâlneşte la ciupercile superioare (Basidio-mycetes). asemănătoare (izogameţi).) sau facultativi (sporii de rezistenţă la bacterii etc). licheni. care este mai mic. Obişnuit. pomicultură ş1 horticultura) .b. 75 . mobil sau imobi1. 1. Când gameţii sunt identici sub aspect morfologic se numesc izogameţi iar când sunt inegali din punct de vedere morfologic se denumesc heterogameţi sau anizogameţi.Înmulţirea vegetativă artificială este făcută de om şi se bazează pe capacitatea de regenerare a plantelor. fecundaţia se numeşte oogamie. pe o plantă care are rădăcini. prevăzuţi cu cili sau flageli (frecvenţi la plantele inferioare). la muşchi. amintim: endosporii. în urma meiozei. spori imobili. exosporii. dar cele mai frecvente sunt: altoirea prin apropiere sau alipire. 2. 4.formaţi într-o anumită etapă a dezvoltării individuale a organisemelor şi care în condiţii favorabile de mediu formează noi plante. ci conţinutul nediferenţiat al gametangilor plurinucleaţi se fuzionează. cel femel fiind mai mare. iar microgamstul (anterozoidul sau spermatozoidul) este imobil. muşchi. 3. Sporii pot fi obligatorii pentru desfăşurarea ciclului evolutiv al plantei (la multe ciuperci. lipsiţi de flageli sau cili (la ciupercile superioare. citoplasmă.Gametangiogamia este un tip particular de fecundatie. denumită portaltoi). formaţi în interiorul unor celule sau al unor organe sporogene. ÎNMULŢIREA ASEXUATĂ PRIN SPORI Sporii sunt celule germinative izolate.altoirea cu ramură detaşată (prin copulaţie . dar cu formă exterioară. uneori şi cu organite de mişcare. mobil sau imobil. se formează o celulă specializată. sub coajă) şi altoirea cu mugure detaşat. caz în care nu se formează gameţi. Pteridophyta şi la unele Gymnospermae mai puţin evoluate. diploidă. deci celulele sexuale sunt haploide.

fiind numită şi gameto-fit. numită încă şi spo-rofit. şi respectiv. în urma căreia se reduce la jumătate numărul de cromozomi. din care prima fază halpoidă (gemetofitul) şi reprezintă acea parte a plantei care este purtătoare de gameţi. care dublează numărul de cromozomi al speciei si meioza. cu o alternanţă regulata între faza haploidă şi faza diploidă.Aceste fenomene împart ciclul vital în două faze distincte: faza haploidă sau harlofaza (n). spori ce vor genera o nouă planta haploidă. fază în care se formează gameţi. Meioza urmează imediat după fecundatie şi din zigotul dipioid se forează patru spori care dau naştere la indivizi haploizi. 76 . deci cu două faze vegetative. formânduse. iar cea de a doua fază este diplofaza sau sporofitul.ALTERNANŢA DE FAZE (GENERAŢII) În ciclul de dezvoltare al plantelor cu sexualitate au loc două fe-nomene importante: fecundatia.reprezentând planta adaptată la viaţa terestră. ferigi şi sperrnatofite . unde planta este diploidă (2 n) iar faza haploidă este redusă la gameţi. la cele pluricelulare (Fucus) şi la drojdii.Plante diplobionte. Zigotul este dipioid. f orma şi modul de organizare al celor două faze la diferite grape de plante.Plante haplo-diplobionte. Acest ciclu de dezvoltare hapiefazic se întâlneşte la unele alge şi la ciupercile inferioare. reprezentând partea plantei care are celule le cu nucleu diploid şi care poartă şi celule speciale care au suferit meioza. Cele două faze se succed în mod regulat iar procesul se numeşte alternanţă de faze sau de generaţii. La talofite se întâlnesc toate tipurile de cicluri de dezvoltare. 3. organismele pot fi clasificate în: 1. Pe măsura avansării pe scara evolutivă are loc o tendinţă de reducere a gametofitului şi o creştere a duratei sporofitului. provenind din unirea celor gemeţi.Plante haplobionte. formându-se spori. faza diploidă sau diplofaza (2n). ce începe cu fecundatia şi se încheie cu meioza. 2. Acest tip de ciclu se întâlneşte la algele unicelulare (Diatomeae). După durata. Acest ciclu se întâlneşte la plantele mai evoluate: alge brune muşchi. care începe cu meioza şi se încheie cu fecundatia. cu aparatul vegetativ haploid şi starea diploidă redusă la zigot. cât şi o specializare din ce în ce mai crescută a procesului de fecundaţie si a derulării ciclului dezvoltare. În cursul evoluţiei plantelor se evidenţiază un progres evolutiv sub aspectul structurii generale şi morfologiei. în timp ce începând cu briofiţele ciclul de dezvoltare va fi haplodiplofazic.

prin stamină.s. Florile femele la pin: A-inflorescentă A-Inflorescenţa masculă. 3.m.120) sunt grupate în conuri.prin floarea masculă. formându-se tetraspori haploizi (microspori).long. Reprezentanţii actuali ai gimnospermelor sunt arbori sau arbuşti. omolog eu sacul embrionar de la angiosperme. dispuse la extremitatea ramurilor.E-secţ.9. îtrerupt la partea superioară de o deschidere numită. Florile femele (Fig. B-floare masculă. Celula anteridială la Cycadales şi ginkgoales dă naştere la anterozoizi ciliaţi.Înteriorul grăunciorului de polen este ocupat de o ce1ulă mare. În cele ce urmează. Florile pot fi unisexuat monoice la Pinus.Definiţi şi explicaţi tipurile de înmulţire a plantelor.a-saci cu aer. micropil.p cameră polenică. numită celulă vegetativă şi de o celula generativă (anteridială).se prezintă structura florii la pin (Pinus sylyestris). cu referiri şi la alte gimnosperme.la Juniperus 4-6. La baza florilor se găsesc bractei protectoare .s-sac i polenici. în general.dispuşi în spirală. Larix ş.D-bractee şi carpelă în secţ . ca nucleu voluminos. polenici deschişi. Conul are o structură complexă. Fig. La completa 77 . br-bractee.Hi-micropil. plecînd de la o celula subepidermică a ucelei se vor forma patru macrospori din care trei se resorb iar cel inferior se dezvoltă şi va genera endospermul primar.c-solz carpeler. Picea.vnuc-nucelă.Florile bărbăteşti la pin (Fig. 2. Abies.la Cucressus 2-4. inflorescenţei.în care prin meioză.end.E-ovul.Descrieţi alternanţa de generaţii.c.ovtransv.C-solz secţ.TEST DE AUTOEVALUARE NR. REPRODUCEREA LA GYMNOSPERMAE Gymnospermele sunt plante evoluate care au flori şi sămânţa dezvelită. lipită de două celule protaliene. cu frunze aciculare şi persistente.long. s. dublaţi la exterior de bractei (solzi sterili).prim-endosperm primar. La pin pe faţa inferioară a solzului se găsesc doi saci polenici (microsporangi). celulă vegetativă. Cfemelă (con).p.c. grupate în inflorescenţe simple. Taxus. În interiorul sacilor polenici se diferentiază un arhesporiu (celule mame ale grauncioru lui de polen).119) se găsesc la vârful unor ramuri.br-bractee. care în părţile laterale sunt îndepărtate una de alta. cu flori unisexuate.a. fiecare cu un integument. . Pe faţa superioară solzi carpelari poartă câte doua ovule. 2.c. numite amenţi sau conuri. transv. Grăunciorul de polen are un perete dublu (exina şi intina).arh-arhegon. Fiecare floare mascula prezintă un ax pe care se dispun în spială solzi (stamine). sub care se află camera polenică.-celule protaliene.care sufera meioza.B-inflorescenţă în secţ.Ce este reproducerea sexuată ş ice tipuri cunoaşteţi. a-axa ovul.în timp ce la Taxus sunt 5. Ginkgo etc.119. numiţi grăuncioare de polen. I.g—celulă generativă . .120.n. şi dioice (pe indivizi diferiţi) ca la Cycas. 1. În interiorul ovulului se găseşte un ţesut trofic numit nucelă. delimitându-se astfel doi saci cuaer. Florile mascule la pin: Fig.F-grăuncior de polen. 1. D-stamină cu saci carpelar cu ovule. nudă. astfel pe un ax se găsesc numeroşi solzi fertili (carpele).

121. solzii carpelari lignificaţi. fecundaţia are loc după maturarea oosferei. end-endosperm primar. Sporofitul are dimensiuni mari. La polul micropilar al endospermului. scufundate în ţesutul protalian (endospermic). 3. Fig. molid. La Abies balsamea şi Ephedra campylopoda. va fi împins în endospermul primar. În interiorul macrosporului au loc mai multe diviziuni libere. 6-arhegoane. care prin diviziuni ulterioare dă naştere la oosferă. La pin. Aici germinează. cele două spermatii sunt inegale şi oosfera este fecundată de spermatia cea mai voluminoasă. duşi de vânt şi ajung prin micropil în camera polenică. una din spermatii fecundează oosfera. din care se va dezvolta unul singur. Embrionul este alcătuit din: rădăciniţă. 4. La Abies. cele cărnoase de la ienupăr. În faza iniţială din diviziunile zigotului se formează patru etaje de celule suprapuse. urmate de diferenţierea pereţilor celulari. m-micropil. care domină aproape întreg ciclul vital. vârful tubului polenic se gelifică iar unul dintre gameţi ajunge la oosferă cu care se uneşte şi formează zigotul. la pin. se îndepărtează şi seminţele se desprind de pe solzi. 1-7 faze în dezvoltarea endospermului primar. sunt apte în acest stadiu de dezvoltare pentru fecundaţie. sunt interpretate ca organe fructiforme. formând un ţesut nutritiv. Conurile cu solzii lignificaţi de la pin. un fel de endosperm secundar (caz de dublă fecundaţie).şi endosporului. iar cealaltă se uneşte cu celula superioară (ventrală). se formează în urma proliferării celulelor inferioare ale tegumentului seminal. Alternanţa de faze. tintegument. Fecundaţia este o sifonogamie simplă (gameţii masculi sunt imobili). din care etajul inferior. iar arilul roşu (formaţiunea cărnoasă). i-celula mamă a endospermului primar. formându-se macroprotalul pluricelular sau endospermul primar (Fig. conturat.121).Transformări post fecundaţie. reprezentat de planta însăşi. Pseudotsuga. În timpul formării tubului polenic celula vegetativă se consumă iar celula generativă se divide dând naştere la o celulă spermatogenă şi una dislocatoare. La pin se găsesc două arhegoane. Larix.dezvoltare endospermul primar are o alcătuire mai complicată dar se recunoaşte evident structura gametofitului femei de la ferigile heterosporee (Selaginella).Glametofitul mascul este reprezentat prin grăunciorii de polen iar cel femel prin macrospori şi protal (endosperm primar) în care se găsesc arhegoanele. încă de la început se formează numai un singur embrion.Polenizarea ai fecundatia. Formarea endospermului primar la pin: nuc-nucelă. Grăunciorii de polen la maturiritate prin crăparea sacilor polenici sunt puşi în libertate. cu câte o mică aripioară. larice etc. Gimnospermele sunt plante haplodiplo bionte. iar celălat se resoarbe. 78 . La Cycas embrionul are 1-2 cotiledoane. fiecare alcătuit din câte o oosferă mare şi un număr de celule ale gâtului. formând tubul polenic care avansează prin nucelă până la gâtul arhegonului. Arhegoanele rudimentare. suferind o diviziune din care rezultă: celula mamă a gâtului şi celula centrală. Din cele patru primordii embrionare vor rezulta patru embrioni (poliembrionie vegetativă). tulpiniţă. care se resoarbe. La contactul cu gâtul arhegonului. fiind împrăştiate de vânt. mai multe cotiledoane şi un muguraş.. se menţine în cuprinsul nucelei şi sunt persistente învelişurile exo. care înveleşte sămânţa de la Taxus baccata. iar la Gnetales floarea este alcătuită dintr-un ovul fără arhegoane diferenţiate. structură complexă şi durată lungă. La finele celui de al doilea an. La Ginkgo floarea femelă are două carpele cu câte un ovul ortotrop. Celula spermatogenă prin diviziune dă naştere la două celule spermatice sau gameţi. iar la Pinus până la 12 cotiledoane. Picea. La Araucaria şi Taxus. 5. al primordiilor embrionare. unele celule ale acestuia devin celule mame ale arhegoanelor. Din zigot ia naştere embrionul iar din ovul sămînţa. Se aseamănă cu sacul embrionar de la angiosperme prin faptul că macrosporul. brad. în timp ce la Taxus trei verticile de carpele învelesc un singur ovul terminal. la Gnetales şi Taxus 2. adică în intervalul de 1-5 luni de la polenizare.

Care sunt modificările post fecundaţie? REPRODUCEREA LA ANGIOSPERMAE Angiospermele sunt cele mai evoluate plante şi au rol preponderent în alcătuirea învelişului vegetal al pământului. din care: unele sterile (transformate în petale şi sepale) şi altele fertile (specializate pentru reproducerea sexuată: stamine şi carpele). formatoare de gameţi.Descrieţi florile mascule şi graunciorul de pollen de la pin. în formă de con şi au periant. de unde şi denumirea de Angiospermae dată acestui grup de plante. mai mult discutate fiind cea a euanţiei şi cea a pseudanţiei. cu flori unisexuate şi inflorescenţe amentiforme (fam. Corylus. 79 . cu un număr mare de stamine şi carpele. După această teorie plantele lemnoase apetale. dioice. stamine şi carpele. întotdeauna închisă în fruct. Plantele lemnoase apetale sunt considerate ca angiosperme evoluate iar simplificarea florii ar fi ceva secundar. După Goethe. cel mai adesea. Arber.). Teoria euanţiei sau a florii adevărate. Marea majoritate a angiospermelor (75-78 %) au flori hermafrodite. În evoluţia florii primitive. dispuse spirociclic. I.ţa traheidelor în lemnul magnoliaceelor. 2. Plantele cu flori unisexuate pot fi: monoice. Organele reproducătoare. la care vârful axului s-a transformat în receptacul. ranunculaceele etc. Quercus.) ar fi cele mai primitive. Plantele cu flori unisexuat monoice au pe acelaşi individ atât flori mascule. după fecundaţie. Printre caracteristicele cele mai importante ale angisospermelor relevăm faptul că ovulele sânt închise în ovar.10. Hallier. Carpinus. CONCEPŢII ASUPRA ORIGINII FLORII Asupra originii florii s-au emis mai multe teorii. 1. De asemenea. După teoria telomică.Explicaţi pilenizarea şi fecundaţia la gimnosperme. Warning. Wieland ş. . care aveau flori hermafrodite. Engler. care au flori mari. reducerea numărului pieselor florale şi trecerea la dispoziţia ciclică a acestora.m. consideră că floarea angiosperme lor derivă din simplificarea inflorescenţei unor gimnosperme evoluate (Gnetales) considerându-se stamina şi carpela omoloage cu o floare apetală. cât şi flori femele (Alnus. Juglans ). sunt localizate într-o structură caracteristică numită floare. Fagus. consideră că floarea este un con modificat. provenit din concreşterea carpelelor. trioice şi poligame. ovarul se transformă în fruct iar ovulul în sămânţă. După această teorie cele mai primitive angiosperme sunt magnoliaceele. pro tejate de învelişuri.a. Betulaceae.a.susţinută de Bessey. De asemenea. Un alt argument de primitivitate este prezen.Descrieţi florile female la pin şi prezentaţi alcătuirea ovulului 3. bazate pe dovezi fitopaleontologice. Teoria pseudanţiei sau a florii false (Wettstein. Juglandaceae etc. Parkin. hermafrodite. petale. care emite teoria foliară. 4. După această teorie floarea angiospermelor ar deriva din cea a gimnospermelor primitive (Beainettitales). iar frunzele în sepale. Sporofitul este foarte dezvoltat şi domină aproape întreg ciclul vital iar gametofitul este mai redus decât la gimnosperme. ş. floarea ar fi alcătuită dintr-un complex de axe lăţite si modificate. Fagaceae.TEST DE AUTOEVALUARE NR. calea urmată a constat în: micşorarea receptaculului. un progres evolutiv este şi apariţia ovarului inferior. Această teorie are însă o circulaţie mai redusă. specializat pentru formarea spoirilor şi gameţilor iar elementele florii ar reprezenta frunze modifocată. floarea ar fi un lăstar neramificat şi metamorfozat. ALCĂTUIREA FLORII Florile angiospermelor sunt unisexuate sau bisexuate (hermafrodite).

Plantele cu flori unisexuat dioice au florile mascule pe unii indivizi şi cele femele pe alţi indivizi, ca la Salix, Humulus (hamei). Urtica (urzică) . Plantele trioice au florile mascule pe unii indivizi, florile femele pe alţi indivizi şi cele hermafrodite pe a treia categorie de indivizi, ca de exemplu la Saponaria officinalis (săpunariţă), Silene (guşa porumbelului) etc. Plantele poligame au pe acelaşi individ flori mascule, flori femele si flori hermafrodite, aşa cum întâlnim la Veratrum (ştirigoaie), Garex (rogoz). O floare tipică (Fig.122) are următoarea alcătuire: receptacul, învelişuri florale şi organe reproducătoare. Receptaculul sau axul florii reprezintă partea umflată a pedunculului pe care se însera în sens acropetal 5 sau 4 verticile de frunze modificate (sepale, petale, stamine şi carpele). Învelişurile florale sunt reprezentate prin sepale care alcătuiesc caliciul şi petale a căror totalitate formează corola. Organele de reproducere sunt reprezentate prin stamine care alcătuiesc androceul şi carpele ce formează gineceul. Când din floare lipseşte unul sau mai multe verticile, acestea se numesc incomplete Dispoziţia pieselor florale este caracteristică pentru anumite grupe de plante şi se disting trei tipuri de flori: spirociclice, la care toate părţile florale sunt dispuse pe receptacul după o linie spirală ca la Magnoliaceae şi unele Ranunculaceae; hemiciclice, la care învelişul floral este dispus Fig.122. Schema organizări unei flori la în verticil iar organele reproducătoare în spirală, aşa cum se angiosperme :r-receptacul; Sp-sepale; întâlneşte la unele Ranunculaceae (Caltha, Ranunculus, pet-petale; a-antere; ov-ovar; o-ovul; Trollius etc.) şi ciclice ca la majoritatea speciilor de p-polen; tp-tub polenic;st-stil; sgangiosperme, când părţile florale se dispun pe mai multe cercuri stigmat. concentrice. După numărul ciclurilor dintr-o floare, acestea pot fi: monociclice (Salix, Fraxinus), diciclice,trieiclice (Acer), tetraciclice(Ligustrum, Euonymus s.a. ).pentaciclice (Geranium),Ultimele două categorii sunt foarte frecvente la angiosperme. După numărul pieselor florale ce alcătuiesc un ciclu florile pot fi: dimere, trimere, tetramere, pentamere, hexamere şi polimere. Simetria florilor poate fi; radiară, florile numindu-se actinomorfe, tipul predominant la angiosperme; bilaterală (Bicentra spectabilis) şi monosimetrică, caz în care florile sunt zigomorfe, ca la fam. Fabaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae etc.Rar se pot întâlni şi flori asimetrice,ca la Canna incica. Ontogenetic ,părţile florale se diferenţiază din primordiile unui mugure floral.

INFLORESCENŢE
Dispoziţia florilor pe tulpină, în general, constituie un caracter constant în cadrul grupelor sistematice şi depinde de tipul de ramificare al tulpinii. Florile pot fi solitare în cazul când tuplinile sunt neramificate (Galanthus, Tulba, Narcisus ş.a.) sau grupate mai multe împreună, formând inflorescenţe simple ori compuse. După modul de creştere în lungime a axei principale, prezenţa sau absenţa pedicelilor florali, se deosebesc inflorescenţe monopodiale, racemoase sau nedefinite şi simpodiale, cimoase sau definite. a.Inflorescenţe monopodiale (Fig.123). Axul principal are creştere continuă, iar axele laterale mai puţin dezvoltate se termină cu o floare şi îflorirea are loc succesiv de la baza axului spre vârf, precum şi în mod centripet. Dintre inflorescenţele monopodiale simple larg răspândite sunt: Spicul,alcătuit dintr-un ax lung, pe care se dispun flori sesile(Plantago). Spicul cu axa principală flexibilă, pendentă şi cu flori unisexuate se numeşte ament sau mâţişor,aşa cum întâlnim la Salix, Populus, Betula, Corylus, Quercus, Juglans ş.a. Racemul, pe axul principal se dispun flori pedunculate, înserate altern şi la diferite niveluri (la Prunus padus - mălin, Robinia pseudacacia - salcâm, Capsella bursa pastoris - traista ciobanului etc). Corimbul este asemănător cu racemul numai că florile au pedicelii de lungimi diferite şi ajung să fie 80

aproape la acelaşi nivel, de exemplu: Prunus mahaleb (vişin turcesc), Pyrus pyraster (păr pădureţ), Spiraea ulmifolia (cununiţă) ş.a.

Fig.123. Inflorescenţe monopodiale (A) şi simpodiale (B): l-spic; 2-racem; 3-corimb; 4-umbelă; 5 - spadice; 6-capitul; 7-calatidiu; a-dicaziu; b1 şi b2-monocaziu; c-pleiocaziu. Spadixul, se aseamănă cu spicul, numai că axa principală este puternic îngroşată şi pe ea se însera flori sesile, unisexuate, protejate de o frunză modificată (hipsofilă) numită spată, ca la Calla palustris, Arum macuiaturn (rodul pămîntului), Typha (papură). Tot spadice este considerat şi ştiuletele (inflorescenţa femelă) de la porumb, dar care este învelit de mai multe hipsofile numite pănuşi. Umbela se caracterizează prin faptul că pedunculii florali de aceiaşi lungime, înseraţi în acelaşi loc, dispun florile la acelaşi nivel. Bracteile de la baza florilor alcătuiesc involucrul, de exemplu: Cornus mas (corn), Prunus avium (cireş păsăresc), Primula (ciuboţica cucului) etc. Capitulul are axa scurtă, îngroşată, globuloasă sau disciformă, uneori cu un involucru la bază, pe care se dispun flori sesile sau scurt pedicelate, ca la speciile de Trifolium, Eryngium, Scabiosa etc. Calatidiul (antodiul) este asemănător cu capitulul, dar axa lăţită are formă disciformă sau convexă şi totalitatea bracteilor alcătuiesc involucrul. Calatidiu convex întâlnim la Matricaria (muşeţel), iar sub formă de disc la Taraxacum officinale (păpădia), Bellis perennis (bănuţi) şi la alte multe specii de Asteraceae. Inflorescenţele monopodiale pot fi şi compuse (homotactice),caz în care axa principală se ramifică de mai multe ori iar florile sunt purtate de axele secundare, adică sunt formate din inflorescenţe simple de acelaşi tip. Dintre cele mai principale amintim; racemul compus ca la Vitis sylvestris, corimbul compus la Sorbus aucuparia (scoruş de munte), umbelă compusă la majoritatea speciilor din fam.Apiaceae, calatidiu compus la Leontopodium alpinum (floarea de colţ), spic compus ca la Agropyron repens (pir), Hordelymus europaeus (orz pădureţ) etc. Când spiculeţele sunt lung pedunculate inflorescenţa se numeşte panicul, ca de exemplu: Agrostis stolohifera (iarba câmpului), Cala-magrostia arundinacea (trestioară), Avena fatua (odos), specii de Bromus (obsidă), de Festuca (păiuş) ş,a. b.Inflorescenţe simpodiale (Fig.l23,B). Axul principal are o creştere definită, se termină cu o floare şi la fel şi axele secundare. Apariţia florilor se face succesiv, de la vârf spre bază şi centrifug. Frecvent se întâlnesc trei tipuri de inflorescenţe simpodiale simple: monocaziul sau cima unipară, dicaziul sau cima bipară şi pleiocaziul sau cima mulţipară. Monocaziul se caracterizează prin faptul că ramificaţiile apar unilateral, terminându-se cu o floare şi prezintă mai multe variante: cima scorpioidă la fam.Boraginaceae. cima helicoidală la Gladiolus (săbiuţă), cima în evantai la speciile genului Iris (stânjenei) şi cima secere sau drepaniul la fam.Juncaceae. Dicaziul are axa principală terminată cu o floare, iar sub ea, de la primul nod pornesc două ramuri opuse, mai lungi ca axa principală, terminate cu o fioare, ramificare care se continuă în acelaşi mod, deci apare o falsă dichotomie. Acest tip de inflorescenţă se întâlneşte la fam. Caryophyllaceae (Stellaria holosteia). 81

Pleiocaziul se caracterizează prin faptul că sub axa principală se dezvoltă mai multe ramuri secundare, dispuse în verticil şi care se pot ramifica la fel, ca de exemplu la Fam.Euphorbiaceae, Crassulaceae, Butomaceae etc. Inflorescenţele simpodiale pot fi şi compuse sau homotactice: cincin compus la Heliotropium europaeum (vanilie de câmp), dicaziu compus (Silene, Saponaria). pleiocaziu compus la Sambucus ebulus (boz). În natură se întâlnesc şi inflorescenţe compuse, mixte, polimorfe sau , heterotactice,alcătuite din diferite tipuri de inflorescenţe sim-ple, simpodiale sau monopodiale. Spre exemplificare, cităm: racem de umbele la Hedera helix, racem de calatidii la Petasites hybridus (captalan), corimb de calatidii la Achillea millefolium (codiţa şoricelului), umbelă de spice ca la Cynodon dactylon (pir gros), panicul de alatidii la Artemisia absinthium (pelin alb), dicazii de monocazii la Tilia tomentosa (tei argintiu), spice de dicazii ca la Carpinus betulus (carpen), amenţii de dicazii la speciile de Alnus şi Betula etc.

REPREZENTAREA GRAFICĂ A FLORII
În scopul uşurării studiului comparativ al organizării florii la diferite grupe de plante s-a introdus reprezentarea grafică prin formule şi diagrame.

Fig.124. Tipuri de diagrame florale:1 - la Ranuculus; 2 - Pyrus pyraster; 3 - Corydalis; 4 - la Liliaceae.

Fig.125.Tipuri si forme de caliciu: 1- dialisepal; 2- gamosepal şi infundibuliform; 3- caliciu din perişori; 4- caliciu acrescent; gr- campanulat; 6- urceolat; 7- globulos a.Formula florală este reprezentarea grafică a organizării florii cu ajutorul unor litere, cifre şi diferite semne convenţionale. Prin litere sunt notate ciclurile de piese florale (K=caliciu, C=corola, A=androceu, G=gineceu, P=perigon), iar prin cifre se notează numărul pieselor dintr-un ciclu. Semnul ,,∞" se foloseşte în cazul când numărul pieselor dintr-un ciclu este nedeterminat. Două cicluri de acelaşi fel se leagă între ele prin semnul „ + '', iar lipsa cu „ o ''. Elementele concrescute din cadrul aceluiaşi ciclu se pun între paranteze obişnuite „()'', iar verticilele concrescute între ele se închid cu paranteze mari ,,[]''. În cazul florilor actinomorfe, în faţa formulei florale se pune o steluţă „*",iar când sunt zigomorfe se pune semnul „%''. Dacă ovarul este inferior, deasupra cifrei ce reprezintă numărul de carpele se pune o liniuţă, iar în cazul celui superior, liniuţa se pune sub cifre. Dispoziţia spirociclică a părţilor florale se notează prin semnul „<@>. În cazul florilor bisexuate se foloseşte semnul „o", iar pentru cele unisexuate semnele :♂= masculecule,♀ = femele. Pentru exemplificare redăm în continuare câteva formule florale: tei *K5C5A∞G(5) măr pădureţ *K5C5A∞G(5) ; nuc 82

- P2+2A6-20,P2+2G(2); lemn câinesc *K(4)C(4)A2G(2) ; salcâm %K(5)C5A(9)+1 ; Lamium maculatum (urzică moartă) %K(5)C(5)A2+2G(2) ;Liliaceae: *P3+3A3+3G(3). b.Diagrama florală este proiecţia schematică a florii într-un plan perpendicular pe axul florii,piesele florale fiind redate prin diferite semne convenţionale. Ţinându-se cont de simetria florii, de dispoziţia şi numărul părţilor florale, în cazul florilor cu piese dispuse ciclic se figurează punctat atâtea cercuri câte cicluri există; la floarea cu piese dispuse spirociclic se figurează o spirală (Fig.124).Pe cicluri sau pe spirală se figurează părţile florale şi numărul lor,începând de la exterior, cu sepalele şi se continuă spre interior. Axul florii se figurează printr-un cerculeţ deasupra diagramei, iar bracteea sau hipsofila sub diagramă. Sepalele se reprezintă prin arcuri carenate, petalele prin arcuri necarenate, staminele prin secţiuni transversale schematice ale anterei iar carpelele prin secţiuni transversale schematice ale ovarului, evidenţindu-se numărul carpelelor, al locurilor şi tipul de placentaţie. In cazul unor părţi rudimentare se figurează prin puncte, iar pentru cele dispărute se pune semnul „x”. Concreşterea diferitelor piese florale se indică prin arcuri de legătură.

MORFOLOGIA ŞI ANTOMIA FLORII
Axa florii este un microblast cu creştere definită, având extremitatea superioară umflată, lăţită, alungită , scobită şi numită receptacul, iar internodul situat sub floare, când există se numeşte peduncul sau pedicel floral. Receptaculul poate avea diferite forme: de cupă, numit şi hipanţi (Rosa canina, Prunus avium), de disc (Fragaria vesca), de butelie (Galanthus nivalis), conic (Ranunculus) sau este plat (Spiraea) etc. Pe receptacul se dispun tocate elementele florale. Periantul sau învelişurile florale, cuprinde de obicei două cicluri de piese florale distincte: caliciul (totalitatea sepalelor) şi corola (totalitatea petalelor), caz în care se numeşte dublu. În cazul când elementele periantului sunt asemănatoare, numite tepale, acestea formează perigonul sau periantul simplu. Perigonul poate fi: petaloid (Galanthus, Convallaria, Scilla etc.), sepaloid (Luzula, Rumex, Urtica ş.a.). Tepalele perigonului pot fi libere (Scilla bifolia, Lilium martagon) sau concrescute între ele ca la Convallaria majalis (lăcrămioară), Muscari racemosum (ceapa ciorii), Polygonatum latifolium (pecetea lui Soloaon) etc. La unele plante perigonul este alcătuit din frunzişoare înguste şi păroase ,fie din peri lungi (cazul speciilor de Eriophorum - bumbăcariţă), iar la alte specii lipseşte complet (Salix, Fraxinus etc). Caliciul (Fig.125), reprezintă totalitatea sepalelor, care sunt frunze modificate, obişnuit verzi şi localizate în verticilul periferic. Sepalele pot fi, la unele plante, reduse la perişori, dinţi sau ţepi, iar la altele sunt viu colorate (caliciu petaloid ca la Tulipa,Iris). Sepalele pot fi libere între ele iar caliciul este numit dialisepal ca la Brassicaceae, Ranunculaecae, Rosaceae, Apiaceae etc., ori concrescute şi se numeşte gamosepal, aşa cum este cazul fam. Campanulaceae, Gentianaceae, Lamiaceae, Primulaceae, Solonaceae ş.a.

Fig.126. Tipuri de corolă: l-dialipetală; Fig.127. Morfologia unei stamine: 2-gamopetală şi campanulată; f-filament staminal; an-anteră;cn-conectiv; 3-hipocrateriformă . şl-şanţ lateral; şm-şanţ median;th-teca. Caliciul gamopetal poate fii tubulos (Manthus),infundibuliform (Primula),campanulat (Gentiana), urceolat (Hyosciamus niger -măsălariţă), globulos (Silene) etc. După tipul de simetrie, caliciul este actinomorf (ex. la fam. Primulaceae , Boraginaceae ) sau 83

zigomorf (fam. Fabaceae, Lamiaceae), iar după durată poate fi: caduc în timpul înfloririi, după fecundaţie sau persistent pe fruct până la maturarea acestuia (Pomoideae, Solonaceae), mai rar acrescent, învelind fructul ca la Physalis alkekengi (păpălău). În cazuri mai rare sepalele sunt dispuse pe două verticile, cel extern numindu-se calicul (la Fragaria, Malva, Potentilla). Corola (Fig.126), este al doilea verticil al periantului, alcătuită din frunzişoare viu colorate, numite petale.Culorile atât de variate se datoresc antocianilor din vacuole sau pigmenţilor din carotenoidopiaste. Corola alcătuită din petale libere se numeşte dialipetală, frecventă la Ranuncuiaceae, Rosaceae, Brassicaceae, Apiaceae etc, iar când petalele sunt concrescute poartă numele de gamopetală (ex.fam.Asteraceae, Boraginaceae,Lamiaceae, Primulaceae, Solonaceae ş.a.). Corola gamopetală cu simetrie actinomorfă poate fi: tubuloasă (Primula), campanulată (Campanula), infundibuliformă (Convolvulus), urceolata (Vacciniuro). rotată (Solanum tuberosum), hipocrateriformă (Syringa vulgaris), iar cea cu simetrie zigomorfă poate fi: bilabiată (Salvia glutinosa), ligulată (Taraxacum) etc. Se întâlnesc şi flori apetale sau ahalamideice la Juglans, Alnus, Betula, Carpinus, Fagus, Quercus etc. În cazul florilor „bătute'' (involte), numeroasele petale provin cel mai adesea din stamine transformate (staminodii) şi numai rar din carpele (Paeonia, Rosa). Organele de reproducere sau părţile reproducătoare ale florii angiospermelor sunt staminele (microsporofilele) şi carpelele (macrosporofilele). 1.Androceul este alcătuit din totalitatea staminelor dintr-o floare. O stamină este alcătuită din două părţi: una sterilă, filamentul şi alta fertilă, antera (Fig.127), iar regiunea în care antera se însera pe filament se numeşte conectiv. Filamentele au formă cilindrică sau lăţită, pot fi simple sau ramificate (bifurcate la Corylus avel1ana), egale ca lungime, mai rar de lungimi diferite.

Fig.128. Tipuri de androceu: 1-dialistemon; 2-gamostemon; 3-4-monadelf; 5-diadelf. Atunci când filamentele staminelor dintr-o floare sunt inegale, deosebim: androceul didinam, caz în care două filamente sunt mai lungi şi două mai scurte, precum şi androceul tetradinam, adică patru din cele şaşe stamine au filamentele mai lungi. Androceul didinam se întâlneşte la fam. Lamiaeeae (Labiatae) şi la unele Scrophulariaceae , iar cel tetradinam este caracteristic plantelor din fam.Brassicaceae (Crucifereae). În funcţie de relaţia dintre stamine, androceul poate fi dialistemon (Fig.l28), când staminele sunt libere sau gamostemon, caz în care staminele sunt unite, în special prin filamente. Androceul gamostemon poate fi: monadelf atunci când staminele formează un singur mănunchi ca la Cytisus (Sarothamnus) scoparius (mături); diadelf, caz în care staminele sunt concrescute în două mănunchiuri ca la Robinia pseudacacia (salcâm); triadelf, din trei mănunchiuri la Hypgrieaceae sau poliadelf Ia Citrus limon (lămâi). In unele cgzuri concreşterea are loc numai între antere, fenomen danumit sinanterie, fiind frecvent la plantele din fam. Asteraceae Obişnuit, staminele se înseră pe receptacul, dar există şi cazuri de concreştere prin filamente cu tubul corolei gamopetale ca la fam. Solonaceae, Frimulaceae, Lamiaceae etc. Filamentul staminal are o structură anatomică asemănătoare cu a peţiolului frunzelor şi constă dintrun fascicul conducător liberolemnos, cu puţine elemente liberiene. Antera este partea fertilă a staminei, alcătuită în mod obişnuit din două loje sau tece , fiecare cu doi saci polenici (microsporangi).La Tiscum album antera are patru loje (tetraloculară). După dispoziţia anterelor pe filament, acestea pot fi: introrse, cu sacii polenici spre interiorul florii,ca la speciile genului Mentha; extrorse, cu sacii polenici spre exteriorul 84

Prin diviziune tangenţială. Celula parietală se divide de două ori succesiv. dar sunt caracteristice pentru ap-epidermă.sp-spini.transv. Dezvoltarea şi structura anterei (Fig.130. A.2-eusincarp.sm-strat mecanic. Un grăuncior de polen matur este alcătuit dintr-un înveliş dublu (exina şi intina). 2.Stadii succesive în naştere la o tetradă de microspori sau grăuncioare de polen. fiecare specie (Fig. 85 .celula generativă (Fig.Forme de grăuncioare de polen: Fig. E1 poate fi monocarpelar. grăuncioarele de polen sunt puse în libertate alcătuiesc cele trei straturi. protejat de epidermă sau exoteciu.129. alcătuit din celulemame ale grăuncioarelor de polen. 2-la tei. t-strat tapet.Fabaceae) sau din mai multe carpele: bicarpelar (la fam.l30.Gineceul reprezintă partea femeiască a florii şi este alcătuit din totalitatea carpelelor (macrosporofilelor) din floare.florii (Iris) şi oscilante. prin diviziuni tangenţiale se diferenţiază ţesuturile definitive ale anterei. 1-la plop. numiţi spermatii.csp-celule sporogene.l30.cu nuclei haploizi.129). rezultând peretele anterei.cvcelulă vegetativă. fiecare iniţială dă naştere la o celulă externă parietală şi la una internă . Boraginaeeae. din care: una mare . stratul tranzitoriu şi stratul tapet. Pe seama celulelor hipodermice din cele patru colţuri ale trapezului. cp-celule mecanic.va da naştere la doi gameţi masculi imobili.paracarp. Fig. Diferenţierea anterei are loc pe seama dezvoltării primordiului din conul de creştere al axului floral. Într-o fază ulterioară se schiţează forma anterei prin apariţia şanţului median şi a celor laterale. 4-lisicarp. alcătuită dintr-un ţesut omogen meristematic. B-iniţialele ascilor mascul. în secţiune transversală de contur trapezoidal.Tipuri de gmeceuri: l-apocarp. Dprin deschiderea anterei.Apiaceae.131. alcătuit din stratul mecanic sau endoteciu. omoloagă cu protalul mascul şi alta mai mică .cg-celulă generativă. Celula sporogenă.int-intină. 4-la carpen.omoloagă ca anteridiul.n-nucleu. 3-la anin.celula vegetativa. sporogenă. alcătuit dintr-o singură carpelă (fam. C-celule parietale care La maturitate.iar dezvoltarea anterei:A-anteră tânără. care prin diviziune. prin anteră. prin meioză. grăuncioarelor de polen variază mult. 5-la stejar 3. polenici.A). B-structura grăunciorului de polen: ex-exină. Asteraceae.B). Fiecare celulă-mamă diploidă a ţesutului sporogen. evoluţia lor ulterioară se numeşte dezvoltarea gametofitului nediferenţiată. Mai întâi apar 4 celule iniţiale ale sacilor polenici. mărimea şi diferitele ornamentaţii ale peretelui isp-iniţiale ale sacilor polenici . Într-o fază incipientă. antera are forma unui mic mamelon. prinse de filament printr-un singur punct. parietale. Forma. fenomen uşurat de structura stratului secţ. prin mai multe di.viziuni repetate dă naştere ţesutului sporogen sau arhesporului. dă Fig. ca la Brachypodium sylvaticum (obsigă de pădure). Lamiaceae etc). În interior se disting două celule inegale.

cel pluricarpelar poate fii monolocular (Primula. plumos etc.sc-sac embrionar.La ovarul eusincarp ovulele se prind în jurul axului ovarului şi placentaţia este Fig. una internă.Boraginaceae).iar florile sunt epigine (Malus. ovarul poate fi: super.clStilul este o prelungire a ovarului. Ovarul super este situat pe receptacul deasupra locului de inserţie a periantului iar florile cu astfel de ovar se numesc hipogine (Ranunculaceae.Are lungimi diferite. o-oosferă. externă. dar cu o coloană de ţesut placentar în centru.132).Structura ovului la axilară (Fig.Ranunculaceae. Părţile componente ale gineceului sunt: ovarul.. La cel paracarp carpelele concresc prin marginale lor. prinzându-se pe recetacul în partea lui mediană. Gineceul monocarpelar este şi monolocular. n2-celulă centrală Uneori stilul lipseşte (Papaver) sau este redus (Ranunculus.Iridaceae.Rosaceae sau sunt unite între ele (la majoritatea angiospermelor). 2-axilară (la Aquilegia).ant-antipodă. având suprafaţa acoperită parţial sau total de papile secretoare de 86 Fig. disciform. ovarul fiind pluricarpelar şi monolocular. integument intern.ovulele se prind de coloana h-hil. formând o cavitate numită ovar cu rol de protecţie a ovulelor. stilul şi stigmatul (Fig.). filiform şi lung. Când ovarul este fixat sub nivelul de inserţie al învelişurilor florale se numeşte infer. În cazul gineceului eusincarp concreşterea are loc până în centrul ovarului. măciucat.134. Ovarul este partea bazală a gineceului.Dacă ovarul ocupă o poziţie intermediară. Pyrus etc. În floare carpelele pot fi libere şi gineceul se numeşte apocarp (Fig. pe care sunt aşezate ovulele se numeşte placentă.lemn. Liliaceae). uni sau pluriloculară. Tulipa).122). placentaţia fiind parietală. un ţesut parenchimatic şi un ţesut conducător. 3-centrală (La Primula). Brassicaceae. În evoluţie. numinduse ginobazic (fam. angiosperme:fun-funicul.iar modul de dispunere placentaţie.). sin.lib. Fabaceae.3-ovar infer. în cazul stilelor inegale fenomenul se numeşte heterostilie (Primula).int. având forme variate: foliaceu şi colorat. Gineceul lisicarp are ovarul tot pluricarpelar şi monolocular. La florile cu stile egale le numim homostile. Fig. alcătuit dintr-o epidermă calotă.Poziţia ovarului în floare:l-ovar super.2ovar semiinfer . Zona internă a peretelui ovarului. iar la cel lisicarp. În unele cazuri stilul se însera lateral pe ovar (Fragaria) sau chiar la baza acestuia.e-integument extem.133. m-micropil. Primulaceae) şi pluricarpelar la Ranunculaceae şi la multe Rosaceae. la cel paracarp ovulele se însera pe pereţi: ovarului. Stigmatul este partea terminală a gineceului. lobat. gineceul cenocarp poate fi: eusincarp.).centrală şi placentaţia este centrală.l33). cu rol de captare a grăuncioarelor de polen. pentacarpelar (Caryophyllaceae. ch-chalază. După modul de concreştere a carpelelor.a. iar sinergidă. prevăzut cu o cavitate inetrioară (cavitate ovariană).nuc-nucelă. infer şi semiinfer (Fig. Viola) sau plurilocular (Lilium. Tulipa etc. paracarp şi lisicarp. După poziţia pe care o ocupă pe receptacul şi raportul cu celelate verticile florale. gineceul a luat naştere prin răsucirea şi concreşterea carpelelor. Tipuri de placentatie: l-parietală (la Viola). se numeşte semiinfer iar florile perigine. alteori este foarte lung (Zea mays). împărţind cavitatea acestuia în atâţia loculi câte carpele participă.i. . Crassulaceae.132.131). ca la reprezentanţii fam. penicelat.int.iar gineceul este numit cenocarp sau sincarp.f-fasc.tricarpelar (fam. Liliaceae ş.

care vine de la placentă şi se ramifică la baza nucelei. Celula parietală mai este numită şi iniţiala calotei.5-un macrospor creşte şi devine sac embrionar .formării sacului embrionar: l-ovul tânăr. Fabaceae etc).a. campilotrope. care vor reţine şi hrăni microsporii.). numită şi arhespor. 87 . Câte un nucleu de la fiecare pol se îndreaptă spre partea centrală şi formează nucleul secundar (diploid) sau celula central. adesea însă se dezorganizează. legându-se de placenta ovarului printr-un peduncul numit funicul. La polul micropilar se găseşte aparatul oosferai. se formează sacul embrionar tipic.6-ovul cu macrosporul fertil. care cuprinde oosfera cu două sinergide.n.pode şi în centru o celulă centrală (nucleul secundar. Celula sporogenă se divide reducţional şi apoi ecvaţional. s-sinergide. grupaţi câte patru la cei doi poli opuşi.substanţe. Macrosporogeneza sau dezvoltarea sacului embrionar. ovulele pot fi: ortotrope. La polul opus. Din dezvoltarea primordiului. Ovulul tânăr conţine o nucelă cu celulele diploide sau macrosporangele. format din 3 celule. un orificiu. subepidermică.i-celula iniţială . Fig. fiind frecvent la dicotiledonate (Brassicaceae. hilul şi micropilul fiind apropiaţi (Ricinus).135.4-formarea calotei din celula a şi a macrosporilor din b.pnuclei polari.cal-calotă.-macrospor fertil. anatrope. din care se păstrează numai cea inferioară şi devine sac embrionar (gametofitul femeiesc). caz în care ovulul este răsturnat. plecându-se de la o celulă iniţială.iar celulele învecinate sunt cele două sinergide. se formează un ţesut nutritiv (parenchimatic) numit nucela. În acest ţesut nutritiv se formează sacul embrionar.. în jurul lui diferenţindu-se două integumente. Ovulele sau macrosporangii iau naştere din primordii. atunci când se divide succesiv. numit micropil şi prin el va pătrunde tubul polenic în timpul fecundatiei.7-11 dezvoltarea sacului embrionar. mai întâi. suprapuse în şir longitudinal.o-oosferă. m-micropil. trei anti. Prin el trece un fascicul conducător libero-lemnos. din care cea din mijloc este oosfera (gemetul femeiesc). chalaza şi funiculul se află pe o linie verticală (ca la Platanus. Arhesporul se divide transversal în două celule: una parietală (superioară) şi celula sporogenă sau celula mamă a macrosporilor. rezultând patru celule haploide (macrospori). din apropierea micropilului. adică micropilul.3-prima diviziune a iniţialei.care posedă 8 nuclei. diploid). care alcătuiesc antipodele.e şi int. chalazial se află trei celule. 2-iniţială mărită. int. tip la care nucela sa curbează în aşa fel încât micropilul se află lângă hil şi chalază. În nucelă. în locul denumit chalază. care la partea superioară lasă o mică deschidere. După forma lor şi orientarea faţă de placentă.i -integumente. se formează sacul embrionar.dând naştere la o calotă (Amentiflore). Locul de prindere a funiculului pe ovul se numeşte hil.ns-celula centrală (nucleu secundar).nc-macrospori sterili. Din nucleul haploid al sacului embrionar tânăr prin trei diviziuni succesive. pe carpele.m.f. Schema. Juglans ş. Restul nucleilor rămân haploizi şi se înconjoară de citoplasmă şi o membrană.a-antipode.

Scilla bifolia. de asemenea la plantele autosterile (Orchidaceae) sau la plantele cu heterostilie (Primula. cu formaţiuni secretoare de nectar şi substanţe mirositoare. I. ÎNLORIREA ŞI POLENIZAREA Înflorirea este fenomenul de desfacere a învelişurilor florale printr-o creştere inegală. 88 . fără înveliş colorat şi produc mari cantităţi de polen. Polenizarea directă sau autogamă se întâlneşte la plantele cu flori bisexuate.). a obţinerii unor hibrizi cu calităţi deosebite (rezistenţi la ger. deci este hidrofilă.). realizată de insecte.11. la Vitis. secetă. altele se închid pe timp ploios şi noaptea dar se deschid când timpul este favorabil.Unele flori se deschid o singură dată. la baza staminelor ca la Brassicaceae sau la baza ovarului. polenizarea este ornitofilă. Fagaceae. Cornus. stigmatele sunt plumoase sau penicelate. Transportul polenului poate fi făcut de diferiţi agenţi. La speciile lemnoase înflorirea are loc după un anumit număr de ani.Descrieţi macrosporangiile. florile nu se deschid decât în timpul înfloririi (Viola) etc. Prunus aerasifera.Precizaţi principalele tipuri de ovar şi placentaţie.m.). Sophora. La unele plante florile se deschid ziua. la care părţile reproducătoare ajung în acelaşi timp la maturitate (flori homogame). fie simultan cu înfrunzirea (Fagus. au florile mari şi viu colorate. În scopul sporirii producţiei.TEST DE AUTOEVALUARE NR.triloba. Plantele cu polenizare entomofilă.Precizaţi principalele teorii asupra originii florii. indirectă. iar florile sunt grupate în amenţi (Betulaceae. Polenizarea încrucişată. Prunug mahaleb ş.a. înaintea înfrunzirii (Salix. H.Descrieţi alcătuirea florii şi precizaţi inflorescenţele. ieşite din fioare. Plantele anuale şi bienale înfloresc în timpul vieţii numai o dată.cu papile secretoare de lichid vâscos. Laburnum. cele perene înfloresc în fiecare an. şi anume: vântul. 2. 3. cât şi la cele cu flori bisexuate. iar dintre acestea cităm: Bederea helix. Ţesutul nectarifar poate fi situat în recptacul (la Rosaceae)în pinteni nectariferi (la Viola). fie că plantele au dispozitive morfologice ce fac imposibil transportul polenului (hercogame). Daphne mezereum ş. florile bisexuate au anumite adaptări. boli e. Gleditschia. polenizarea se realizeză de către apă. Polenizarea indirectă are loc la florile la care organele de reproducere se maturează la epoci diferite (dihogame). În vederea realizării autopolenizării. polenul greu şi cade pe stigmat. omul etc. insectele. Pulmonaria ş. Anemone.).staminele au antere oscilante. Polenizarea este transportul polenului de la anteră pe stigmat şi poate fi: directă şi încrucişată.). polenizarea este efectuată de om şi se numeşte polenizare artificială. apa.Lamiaceae.tc. La plantele acvatice.a. păsările. cum ar fi: anterele în vecinătatea stigmatelor. Toamna înfloresc mai puţine specii. Corydalis. se reali -zează cu polen străin. 1. Robinia s. La multe Orchidaceae (în special tropicale). Maximul die specializare la polenizarea entomofilă este atins la fam. Scrophulariaceae . provenit de pe un alt individ şi este specific atât plantelor cu flori unisexuate. 4. la altele noaptea. Sambucua. Quercus. La plantele anemofile polenul este transportat de vânt şi au florile mici.a. 5.m. staminele cu ţesut senzitiv la bază (Berberis). Crocus banaticus (brînduşa de banat) etc. Majoritatea plantelor înfloresc primăvara. Crocus pallasii (brînduşa de toamnă dobrogeană).a. heterogamă sau alogamă. Ulmua etc. permiţând polenizarea şi fecundarea.Descrieţi prganele de reproducere. Juglandaceae) sau în spice la Poaceae. Colchicum autumnale (brînduşa de toamnă).) sau după înfrunzire (Tilia. Un număr mare de specii înfloresc primăvara de vreme (Hepatica transsilvanica.

antipode sau celule ale nucelei (embrionii de metamorfoză).doane şi muguraş. atunci când embrionul rezultă din celule ale nucelei sau integumentului. Din celula apicală se formează în urma multiplicărilor radicula embrionului şi suspensorul care va împinge celula bazală în albumen. apoi are loc diferenţierea unor meristeme ce.FECUNDAŢIA Polenul ajuns pe stigmat este reţinut pe suprafaţa papiloasă a acestuia. embrionul formându-se fără fecmndaţie. Al doilea gamet se uneşte cu celula secundară a sacului embrionar care este diploidă şi rezultă o celulă triploidă. numit helobial. Roascaceae. fenomen numit apomixie. Mai rar pătrunderea are loc prin chalază. care prin diviziune dă naştere endospermului secundar sau albumenului. mucilaginoase secretate . Celula bazală se divide după mai multe planuri. Pereţii despărţitori se pot forma în timpul diviziunii nucleilor la albumenul de tip celular sau la sfârşitul diviziunii la albumenul de tip nuclear. În timpul creşterii şi înaintării tubului polenic spre sacul embrionar. În urma acestor modificări profunde. tubul polenic pătrunde în ovul prin micropil. 89 . După un timp scurt. embrionul dezvoltându-se din sinergide sau antipode şi aposporia. octant. tari. ca la Betula. din zigotul diploid ia naştere embrionul iar din cel accesoriu albumenul. zigotul diploid îşi formează un perete celulozic şi începe să se dividă. ovul sa transformă în sămânţă iar ovarul în fruct.fie din sinergide.12. rezultând o masă de nuclei care umple spaţiul sacului embrionar.Există şi cazuri de degradare a sexualităţii.Ce este înflorirea şi când are loc la diversele plante? 2. La angiosperme. din care ia naştere embrionul. Transformări postfecundaţie. înainte de formarea embrionului. apare un perete transversal şi apoi cele două celule inegale se înmulţesc prin diviziuni nucleare libere (la Hanuncuiaceae. fecundaţia este dublă. rezultând astfel doi gameţi masculi imobili sau spermatii. tulpiniţă.Ce este polenizarea şi câte tipuri cunoaşteţi? 3. alcătuit din radiculă. Carpinus. cei doi zigoţi încep să se dividă. începe imediat după fecundare. La majoritatea angiospermelor. rezultaţi din diviziunea proembrionului (embrionii de gamet).). După un anumit interval de la fecundaţie. La scurt timp de la feeundatie. Se cunosc cazuri când în sămânţă se formează embrioni supranume rari. apogamia. grăunciorul de polen germinează. I. cotile. 4. formânduse tubul polenic. Juglans sau lateral prin integumente (mezogamie) la Ulmus laevis. La majoritatea angiospermelor embrionul ia naştere din zigotul provenit din unirea gameţilor de sexe diferite (amfimixie). zigotul accesoriu divizându-se de mai multe ori. parcurgând etapele de cvadrant. când embrionul se formează din oosfera nefecundată. fenomen numit porogamie. unde datorită fenomenului de chimiotactism.Precizaţi transformările post fecundaţie. adică chalazogamie. TEST DE AUTOEVALUARE NR. Dezvoltarea endospermului secundar (albumenului).Explicaţi fenomenul de fecundaţie. Nymphaeaceae etc. dar mai întâi se formează endospermul secundar. suplimen. numită zigot accesoriu. Se întâlneşte şi un tip intermediar de endosperm. unde prima diviziune a zigotului aceesoriu are loc inegal. va da naştere la embrion. care pătrunde prin ţesuturile stigmatului şi stilului către ovar. de peri sau de substanţele cleioase. 1. Unul din gameţi se uneşte cu oosfera şi astfel se formează oul sau zigotul.se îndreaptă spre sacul embrionar. Corylias. are loc crăparea exinei şi conţinutul protejat de intină proeminează. cu mai multe forme: partenogeneză. celula vegetativă se resoarbe iar cea generativă se divide. Zigotul se divide la început în două celule: una apicală şi alta bazală.

Hafa se prezintă ca o dungă longitudinală proeminentă şi ţine de la hil până la chalază. periferice. iar datorită orientării transversale a microfibrilelor se conturează linia luminoasă. vizibil ca o pată mare.4-testa. 5-linia întotdeauna se prezintă pluristratificată şi adesea diferenţiată în luminoasă. alcătuit din 4-5 şiruri de celule izodiametrice. La tei (Fig.la palmierul Lodoicea sechellarum.137.cum sunt: arilul. subţiri. Ea este alcătuită din celule alungite radiar. abia vizibile cu ochiul liber. Fig. ovoidă. Arilul se dezvoltă din funicul. celulozici. D. Anexele tegumentului seminal: A . Carunculul se prezintă ca o proemineţă care obturează micropilul (Euphorbia). B . oxalat de calciu.SĂMÂNŢA Provine din ovul în urma procesului de fecundatie. Seminţele pot fi foarte mici.E. La unele plante semiparazite (Loranthaceae. au asperităţi. piriformă.aril la tisă (ar). Testa este dură. ariloidui. Endospermul secundar sau albumenul este un ţesut de rezervă din care se va hrăni embrionul în timpul germinării seminţei. deasupra testei se întâlnesc 4-6 straturi de celule cu pereţii celulozici.137). circulară la sămânţa de Aesculus hippocastanum.carunculul şi strofiola. adesea cu cristale de oxalat de calciu şi unele hife de ciuperci saprofite. reniformă. lignificaţi (macrosclereide). comprimată lateral. Tegmenul este alcătuit din mai multe straturi de celule. micropilul. Micropilul.l36).cu rol în dezorganizarea stratului mecanic. situat lângă hil sau opus. 90 .ariloid la salba râioasă (arld). Tegumentul seminal reprezintă un înveliş protector şi provine din integumentul sau integumentele ovulului şi poate fi: neted. alcătuită din celule cu pereţii îngroşaţi. rafa şi diferite anexe cărnoase (Fig.carancul la ricin. Ariloidul se aseamănă cu arilul. pornind din vecinătatea nilului şi apare ca un fiveliş moale în formă de cupă (Taxus baccata).termen. două zone: una externă numită testa şi alta internă . urmate de alte câteva strate de celule turtite ce vin în contact cu albumenul. Fig.verrucosus). Seminţele pot avea formă sferică. O sămânţa este constituită din: tegument. aşa cum întâlnim la la teiul pucios: l-cuticulă. Aesculus hippocastanum. dar porneşte din regiunea micropilului şi înveleşte toată sămânţa (Euonymus europaeus.Structura tegumentului seminal Strofiola este o expansiune a rafei. moarte. care corespunde cu testa.cu pereţii puternic îngroşaţi. Forma şi mărimea seminţelor este un criteriu utilizat în determinarea speciilor. C .caruncul la toporaşi (c). cu pereţii neângroşaţi.3-cristale de Structura tegumentului cu toate că este variabilă la diferite specii.6-tegmen.embrion şi endosperm secundar (albumen). 2-straturi rostopască (Chelidonium majus).136. eliptică etc. Urmează tegmenul. reprezintă o mică ridicătură terminată cu un por şi pe aici va ieşi radicula în timpul germinării. Santalaceae). Pe suprafaţa tegumentului se pot distinge: nilul.tegumentul lipseşte. Cocos nucifera şi chiar foarte mari (cântărind 5-7 Kg). 7-albumen. Hilul se prezintă ca o mică adâncitură şi reprezintă locul de detaşare a seminţei de funcicul. ca la Orchidaceae sau mari ca de exemplu la Juglans regia. peri sau la unele plante este lăţit sub formă de aripioară.

endocarpul este format din celule mari. acesta poate fi: amilaceu (Poaceae. sau sunt concrescute între ele (Lonicera) şi sunt numite cenantocarpii. subţire sau îngroşat şi sclerificat Prunoideae). la fel şi septele ovarului eusincarp. Seminţele albuminate sunt frecvent întâlnite la Monocotiledonatae şi la unele Picotiledonatae (Apiaceae. mai există un ţesut de rezervă suplimentar (resturi ale nucelei).crescut mult în grosime. Epicarpul. aşa ca la filia. fructele provin din florile unei inflorescenţe şi rămân legate. asemănător unei pieliţe sau sclerificat (Corylus). stigmatul (Papaver).carp pot da naţştere la aripi (Ulmus. Fig. Se întâlnesc si plante la care seminţele au numai perisperm.a).Fagus. Seminţele exalbuminate sunt acelea care la maturitate nu au endosperm.Hedianthus).138).cu perisperm. mezocarpul ghindei are o hipodermă sclerificată iar stratele interne se menţin la maturitatea fructului. ca la Citrus şi constituie partea comestibilă a fructului. Endocarpul se dezorganizează de timpuriu. După prezenţa sau absenţa endospermului secundar se disting două categorii de seminţe: albuminate şi exalbuminate. Învelişul care constituie fructul se. Clasificarea fructelor.ca la Canna indica. ca la Fragaria. C . FRUCTUL Îşi are originea în ovar şi este o formaţiune specifică angiospermelor. deci 91 .stejar (Fig. Fructele provenite dintr-un ovar monocarpelar sau pluricarpelar sincarp. La unele plante.endospermul secundar sau albumenul .rezultat în urma dublei fecundaţii ( Fig.caliciul nu participă direct la formarea fructului ci este ataşat de acesta. care devin groase ( la fam. o1eaginos (Linum. B . pe lângă endosperm. Menţionăm faptul că la Fragaria. Fagus.exalbuminată.cornos-hemicelulozic (Coffea). fiind cărnos sau uscat şi bogat în ţesuturi mecanice.baza corolei şi a androceului (la Malus.) sau la cârlige. din care unele au generat peri stelaţi.aleuronic (la Fabaceae). Euphorbiaceae.ea la Morus. cu pereţi subţiri. Niymphaea.). numeşte pericarp şi provine din peretele ovarului. Quercus. suculente.l40).la exterior. e-embrion. epicarpul este format din celule poliedrice. D . La teiul pucios (Fig.139). endocarp.stilul şi stigmatul (la Quercus). Acer etc. pericarpul este diferenţiat în: epicarp sau exocarp. adică din ţesuturile carpelei sau carpelelor concrescute.. întregul periant. împreună cu câteva straturi de mezo. numit perisperm (ax. La formarea fructului.Dianthus.albumen cu perisperm.per-perisperm. Clematis vitalba curpen de pădure)}.Uneori.. mezocarp. Fructele care provin din mai multe părţi ale florii se numesc şi antocarpii.Fabaceae. Corylus.Ficus carica etc.După natura chimică a substanţelor de rezervă pe care le conţine endospermul. Physalia. fie neted sau cu ţepi la castan porcesc.endendosperm. caliciul. iar substanţele de rezervă sunt conţinute în cotiledoane.). La Quercus robur . care au delimitat lojele. adăpostind una sau mai multe seminţe care provin din ovul sau ovule. Solonaceae ş.care proeminează în locul ovarului. Tot aici apar şi celule sclerificate (brachisclereide). Tipuri de seminţe: A . Mezocarpul apare alcătuit din 7-8 straturi de celule uşor colenchimatizate şi mai spre interior dintr-un ţesut cu celule turtite tangenţial.având un ţesut special de rezervă . Juglans etc). Physalis. Quercus. La unele plante. străbătut de nervuri cu vase conducătoare.138.e-cotiledoane. Piper etc.albuminată. provenit din epiderma internă a carpelei. cu peretele exterior cutinizat. ca la Pătura stramonium (ciumăfaie). receptaculul.Fyrus). Obişnuit. alungite. provenit din mezofilul carpelei.caliciul. pe lângă ovar pot participa şi alte piese florale: stilul (la.

d.7-sclereide Fig. Capsula drupaceae. mai mult sau mai puţin uscat ca la Amygdalus. 6-nervură.l41).4yona int a mezocarpului. de exemplu la Vitis silvestris. după consistenţă. Fructele simple cărnoase (Fig. mai frecvente sunt: achena. Fig.Structura ghindei:1-epicarp. Fructele simple uscate (Fig. Ribes.o-Syringa). cutinizat sau cerificat şi mezocarp cărnos. Dintre fructele uscate indehicante.140.g-foliculă. Fig. iar mezocarpul poate fi cărnos (Prunoideae. Baca care are pericarpul în întregime cărnos.). fruct cărnos dar dehiscent prin mai multe valve de ex.din fiecare floare se formează un singur fruct.fdisamară la Acer. numit sâmbure. Ligustrum.capsulă dehiscentă la Aesculus. Juglans sau fibros la Cocos nucifera.4-braehisclereide. 3-mezocarp intern cu nervuri. se caracterizează prin epicarp subţire.b-bacă la Ligustrum.Fructe cărnoase. la care pericarpul (membranos sau 92 Fig. bl-sâmbure).a. e-Ulmus). Fructele simple. capsulă (n-Euonymus . bFagus.bfoarte gros.142) au pericarpul în întregime dur sau cornos şi pot fi.indehiscente şi dehiscente. 2 –mezocarp colenchimatizat.iColutea):1-silicvă. c-drupă dehiscentă la Juglans. Olea europaea etc.: a-drupă (Prunus padus a1-fructe. Vacciniuau Atropa ş. se numesc fruct simple. Aesculus hippocastanum.Fructe uscate: achenă (a-Quercus. păstaie (h-fiobinia.samară (d-Fraxinus. 5-endocarp. conţinând una sau mai multe seminţe. 141.c-Carpinus). m-siliculă (Lunaria). Drupa are endocarpul sclerificat. pot fi cărnoase şi uscate.Structura periearpului la teiul pucios: 1 epicarp. 5-nervură. 2-mezocarp sclerificat 3-mezocarp cu nervuri.139. adăpostind o singură sămânţă.142. .

la care achenele sunt împlântate în cupa receptaculară (Rosa). samara. 4 Paeonia peregrina.4-ananas la Amnas sativa. Fraxinus. 14 5.măcieşa la Rosa.polidrupa la Rubus idaeus (agriş).poama la Malus (măr).ca la Juglans regia.poliachenă la Fig. Longit prin smochină la Ficus carica. la multe Ranuculaceae şi la unele Rosaeeae. dar la formarea lor participă prin concreştere şi alte piese florale (Fig.144). Spiraea ş.măsălariţă). numeroase seminţe. cităm: folicula. provenită dintr-o carpelă şi se deschide după linia de sudură a acesteia (ex. cariopsa.la Platanus. 2 Ranunculus acris.polidrupa la Rubus caesius regia) (mur). Paeonia. silicva.polifoliculă la .144. la care pericarpul este lăţit. de regulă. plantele sunt grupate în două mari categorii: 1.). în două valve.a. D . E . Fructe multiple: A .unde achenele sunt împlântate în receptaculul cărnospseudobaca la Ribesi uvacrispi. măceaşa.păr. După modul cum îşi răspândesc fructele şi seminţele. nu esete concrescut cu sămânţa (ex. tipul foarte răspîndit .polifoliculă la pseudobaca la Ribes uva-crispi Helleborus. Fig. paponida.provine dintr-un gineceu pluricarpelar şi se poate deschide prin linii longitudinale la capsula valvicidă (Colchicum).).143.gutui). Arachis hypogea (alune de pământ).3asincona şi 3b-secţ. silicula. Ficus.unde cea mai mare parte a fructului provine din dezvoltarea receptaculului. ca la pepene. formând o aripă (Betula. drupa dehiscentă (pseudodrupă). Fig.B . este o silicvă scurtă şi lată (Lunaria rediviva -lopăţea} Gapsella bursapastoris). Fructele care provin dintr-o întreagă inflorescenţă se numesc compuse (Fig. unde drupa este învelită de o peliţă receptaculară. Magnolia.). RĂSPÂNDIREA FRUCTELOR ŞI SEMINŢELOR Ajunsa la maturitate fructele şi seminţele se răspândesc sau sunt răspândite la distanţe relativ mari faţă de planta mamă.lemnos). fraga la Fragaria. C . Fructele uscate dehiscente conţin. Fructe false: 1 .fie printr-un căpăcel în cazul pixidei (Hvosciamus niger . 3 . Ulmus etc. Fructele provenite dintr-o floare cu ovar pluricarpelar apocarp (liberei) se numesc multiple (Fig. Bigitalis) şi loculicidă (Datura. dovleac. 5. ca la Ceratonia siliqua. ca de exemplu la Platanus. Maclura. iar dintre tipurile cele mai frecente. Fructe compuse: 1.fraga la Fragaria.pe linia de sudură a carpelei şi pe linia nervurii mediane (La Fabaceae).la cea septicidă (Lilium. capsula.pseudodrupă dehiscentă la nuc (Juglans (zmeur).2-soroză la Morus. ghinda la Quercus. Carpinus.fruct bicarpelar cu perete fals provenit din placente şi se deschide de la bază spre vârf (ex. Morus. Euphorbiaceae) sau prin mai multe orificii la capsula poricidă (Papaver).). Din această categorie menţionăm: poliachena.pseudodrupa la Viburnum. Ananas sativa etc. Din acesta mare categorie amintim: poama.ca la Fomoideae (măr.Plante autochore. Brassicaceae). polidrupa (Rubus) etc. Păstăile leguminoaselor la 93 .l45). care îşi răspândesc seminţele prin mijloace proprii. cu sămânţa strâns lipită de pericarp (Poaceae). la Acer fructul este o disamară şi păstăia indehiscentă. Helleborus etc.143). jirul la Fagus etc. care provine dintr-un gineceu monocarpelar şi se deschide de la vârf spre bază. polifolicula (la Helleborus.păstăia. Fructele false provin din ovar.

5.Ce deosebiri remarcaţi la următoarele funze: fag. apă. ca de exemplu: Daucus carota (morcovul sălbatic).Enumeraţi anexele seminţei. TEST DE AUTOEVALUARE NR. are o bractee însoţitoare ca la Tilia. La slăbănog (Impatiens noli tangere). paltin. Plantele care îşi răspândesc fructele şi seminţele cu ajutorul vântului sunt numite anemochore. capsula suculentă se desface brusc în 5 valve.Lappula sgarrosa (Lipici). Xanthium strumarium (cornuţi) ş. Ulmus etc. capsula se deschide brusc şi cu zgomot.Ce fel de înmulţire este butăşirea şi marcotajul? 8. seminţele fiind aruncate până la 25 m de plantă. Arctium lappa (brusture). La Ecbalium elaterium (plesnitoare) fructul cuărnos matur se detaşează de peduncul.Cocos nucifera (cocos). având adaptări cum ar fit seminţe uşoare şi mici (Orchidaceae.Din ce provine sămânţa şi care este structura ecsteia? 2. cu o coroană de peri la un capăt (Salix. Fraxinus. Dintre numeroasele plante care îşi răspândesc fructele şi seminţele cu ajutorul apei amintim: Trapa natanas (cornaci). 10. fie întraga plantă este ruptă şi rostogolită de vânt (rostogolul Eryngium campestre) ş.Din ce este alcătuit un grăuncior de pollen şi un ovul la gimnosperme? 9.întreaga inflorescenţă. Ericaceae etc. 94 .). La Hura crepitans. I. Fructele şi seminţele pot fi răspândite de animale în mod activ sau pasiv şi plantele se numesc zoochore. ţepi încovoiaţi. Epilobium).a.seminţe sferice ce se rostogolesc pe sol (Fabaceae.Ce tipuri de seminţe cunoaşteţi? 4. cu fructele respective. 1. salcâm şi castan porcesc? 7.uscăciune se deschid brusc în două valve ce se răsucesc şi astfel seminţele sunt aruncate la oarecare distanţă.Enumeraţi fructele simple uscate şi cărnoase. Veveriţa răspândeşte alunele. fructe aripate (Acer. unele păsări mânâncă fructele de Viscum album şi seminţele rămân pe cioc. 6. Furnicile consumă anexele cărnoase ale seminţelor de Scilla bifolia. 6.Cum se realizează răspândirea fructelor şi seminţelor? TEST DE AUTOEVALUARE PE SEMESTRUL I 1. antrenând şi seminţele. 3.Descrieţi ovulul la angiosperme şi cum este fecundaţia. Plantele hidrochore au fructele şi seminţele ou adaptări speciale. stejar.Din ce este alcătuit cilindrul central al rădăcinii ş ice fel de fascicole conducătoare are? 5. aerenchim dezvoltat etc.Din ce este alcătuită o celulă şi care sunt organitele celulare? 2. jirul. seminţe aripate (Catalpa).Plante allochore.Din ce se formează sămânţa ş ice structură are? 11. Chelidonium majus.Precizaţi modul de formare şi rolul fructului. cum ar fi:pericarp şi tegument impermiabil pentru apă. 2.). Caryophyllaceae). Populus. Corydalis. ia lichidul aflat sub presiune ţâşneşte prin orificiu.m.agăţându-se de blana animalelor şi de îmbrăcămintea omului şi astfel sunt răspândite la distanţe mari.Ce este felogenul şi la ce fel de ţesuturi dă naştere? 3. Şalix. Populus.Descrieţi principalele tipuri de fructe.Explicaţi cum se formează structura secundară a tulpinii. Betula. ghinda. La unele plante fructele au cârlige.stuf) etc. Phragmites astraiis (trestie.a. Typha (papură).care îşi răspândesc fructele şi seminţele cu ajutorul unor agenţi străini: vânt.13.Prin ce se deosebeşte ţesutul assimilator palisadic de cel lacunar? 4. animale. care se răsucesc în spirală iar seminţele sunt aruncate la 1-2 m.

spinul lui Cristos etc. Zach.SISTEMATICA PLANTELOR NOŢIUNI INTRODUCTIVE Scurt istoric al dezvoltării cercetărilor de botanică în România Încă din cele mai vechi timpuri. clasificate după un sistem parţial original.publică în 1885 "Flora fanerogamă a fostului district al Năsăudului". Numeroşi botanişti.a. alături de cele populare româneşti. Beldie.leacuri sau ornament. în special. Preocupările botanice în Muntenia încep ceva mai tîrziu. Primele lucrări botanice aveau caracter floristic.a.m. A. Înfiinţarea grădinilor botanice la Iaşi (1856). Un dicţionar etnobotanic care cuprinde toate numirile plantelor din flora noastră este publicat în 1968 de Al. iarba crucii. Bucureşti (1860) şi Cluj (1872). A.). a vegetaţiei sunt aduse de Al.jud. Tr. Al.1846). dar sunt impulsionate de înfiinţarea Şcoli Naţionale de Medicină şi Farmacie din Bucureşti (1856).în 1979. Georgescu. Procopianu-Procopovici . publică lucrarea "Enciclopedie de botanică românească" Despre o botanică ştiinţifică în România se poate vorbi abia din secolul al XIX-lea.Czinhak.Jussieu. În anul 1906. Pe unele le-a botezat după anumite credinţe (iarba fiarelor. care pe lângă mai multe monografii. Morariu. Alte denumiri reflectă sentimentalismul şi gingăşia (ciuboţica cucului. D. Nyarady ş. A. iar V.). Borbas. luminiţă.spânz ş. Szabo.m. Grinţescu. pe altele pentru faptul că le folosea pentru leacuri (dalac. zorele etc.d. 95 .000 de numiri de plante spontane şi cultivate. Borza. De atunci şi până în zilele noastre. Tot în acest secol. V. F. Schur (1866). Ana Paucă. Guebhard şi J. iar lucrări asupra turbăriilor şi de paleobotanică publică Em Pop. În anul 1898. Contribuţii importante la etnobotanica românească au adus Florian Porcius. a impulsionat cercetările botanice din România. În anul 1902. C. Românul a fost preocupat să folosească plantele pentru alimentaţie . apoi o a doua ediţie în 1939. care publică între 1879-1883 "Prodromul florii române". ocupîndu-se de inventarierea şi răspîndirea plantelor din diferite regiuni ale ţării. lăcrămioare. flora Moldovei a fost studiată de J.d. D.d. Grecescu. E. M Răvăruţ. Prima lucrare de sinteză asupra florei ţării noastre o datorăm botanistului D. Procopianu-Propcopovici etc. Ştefureac ş.Baumgarten (1816. Simonkai. C. Contribuţii însemnate la studiul florei. Porcius. în secolul al XIX-lea. şi I. Săvulescu. Începând cu primul deceniu al secolului al XX-lea preocupările pentru cercetarea florei şi vegetaţiei devin mai susţinute. MĂRII. Butură. frăsinel. obrântitoare. Ungar ş. toporaşi. evidenţiem pe cele întreprinse de Iuliu Prodan. ochiul lui Cristos. dându-le numiri proprii după graiul său.a. Dintre numeroasele cercetări întreprinse între cele două războaie mondiale. pufuliţă. în dicţionarul limbii române s-au adunat peste 5.a. G. Tr.iar dintre aceştia menţionăm: J. Fl. postum Academia Română publică lucrarea "Flora Dobrogei" a aceluiaşi botanist. precum şi pe cele germane şi franceze. iar Knapp. M Fuss. au adus contribuţii la cunoaşterea florei Transilvaniei.m. Degen. date întregite de cercetările efectuate de Fr. inspirat după A. elaborează prima hartă cu vegetaţia României. fiind înserate 2100 specii de plante vasculare. Buia. Herbich. I. dând şi cea dintâi zonare a vegetaţiei. În anul 1898.d. măselariţă. Grecescu.friguroasă. publică date asupra florei din Bucovina. lăcrămiţa. Brandză (născut la Viişoara. iarba SF. ţăranul. G. publică în 1923 ediţia I-a din "Flora pentru determinarea şi descrierea plantelor ce cresc în România". Activitatea de cercetare în domeniul botanicii s-a intensificat după cel de al II-lea război mondial. Borză. K. publică "Conspectul florei României" în care sunt cuprinse peste 2500 specii de plante.Botoşani).m. Hurmuzachi. iarba dragostei. L. a cunoscut şi a denumit plantele. C.încât trebuie considerat precursorul botanicii. grîuşor. Brandză şi D. Panţu publică lucrarea "Plantele cunoscute de poporul român" unde enumera denumirile ştiinţifice. scop în care le-a botezat. publicându-se numeroase monografii asupra unor genuri de plante (Al. poporul român. margeluşe.

s-a editat monumentala lucrare "Flora R. Al. palinologie. Bucureşti etc. ca de exemplu: fam. originea. petraea (gorun) etc. pubescens . cu un genofond unitar din care se pot obţine soiuri noi sau cultivare.viminalis (mlaje). S. Paralel cu cercetările floristice. GENERALITĂŢI Botanica sistematică de-a lungul timpului s-a îmbogăţit cu numeroase date informaţionale privind plantele. Cu toate că botanica sistematică este una din cele mai vechi ramuri ale biologiei. Sistematica este definită ca studiul ştiinţific al diversităţii organismelor şi al raporturilor de înrudire dintre ele (G. care este o rasă geografică. Roşa. alcătuirea şi reprezentarea unei clasificări bazată pe filiaţie (origine şi descendenţă). Descrierea completă a unei plante se numeşte diagnoză iar determinarea plantelor se face cu ajutorul cheilor dichotomice.s-au intensificat şi studiile asupra vegetaţiei prin efortul cadrelor didactice şi cercetătorilor din principalele centre universitare ale ţării (Cluj. purpurea (răchită roşie). Botanica sistematică sau taxonomia are ca obiect de studiu delimitarea şi descrierea speciilor de plante pe seama înrudirii şi asemănării. embriologie. serologie. cerris (cer). Q. asemănători prin caracterele morfologice şi însuşirile fiziologice. orientalis (cărpiniţă). funcţiile organelor vegetative şi cele reproducătoare.România".Aceasta are o experienţă reală in natură şi reprezintă un nivel de organizare al materiei vii.(stejar pufos). ecologie şi fitogeografie. -varietatea şi forma sunt considerate ca rase ecologice sau ecoforme ale unor populaţii locale. urmate de cele regionale.a). S. Q. fiind un fundament pentru toate domeniile de cercetare fundamentală şi aplicativă care au drept scop cunoaşterea. un escotop preferent şi un areal propriu. Specia reprezintă un sistem de populaţii separate între ele prin discontinuităţi de variabilitate cauzate de variaţii genetice şi în care indivizii se pot încrucişa liber. Simpson).fragilis (salcie plesnitoare). capraea (salcie caprească). anatomie. diferenţiată morfoanatomic şi genetic. editează şi primul ierbar naţional "Flora Romaniae Exiccata". -biotipul este o populaţie locală elementară. Borza. Încă din 1925. ca de exemplu: Carpinus betulus (carpen) C. cu indivizi interfecunzi. taxonomie experimentală.Sub egida Academiei Române. În cadrul speciei se pot distinge subunităţi intraspecifice ca. S. Principalele obiective ale sistematicii sunt: elucidarea mecanismului şi direcţiei evoluţiei plantelor. Salix alba.S. la care au contribuit botaniştii care au activat în această perioadă în centrele universitare ale României. Specia este alcătuită din populaţii. S. în perioada 1952-1976.frainetto (gîrniţa). stabilirea metodelor exacte şi practice de descriere şi determinare a plantelor în vederea recunoaşterii lor prin folosirea tuturor datelor de morfologie. operă în 13 volume.babylonica (salcie plîngătoare)'. rosmarinifolia (salcie de nisipuri). Genul grupează specii înrudite. Familia reuneşte mai multe genuri înrudite între ele. chimie.). citologie. Fraxinus. -subspecia. Ulmus. Unităţile taxonomice superioare speciei se delimitează pe baza gradului de discontinuitate dintre grupele de taxoni sau unităţi de clasificare şi au rang mai mare decât specia. iar cele care sunt formate dintr-o singură specie se numesc monotipice (Ginkgo). dând descendenţi viabili şi fertili. CATETEGORII SISTEMATICE ŞI NOMENCLATURĂ Orice unitate de clasificare se numeşte taxon iar unitatea fundamentală în sistematică este specia. Genurile care cuprind mai multe specii sunt numite politipice (. anatomie vegetală.elaeagnos (răchită albă). S. având aceiaşi structură genetică. răspândirea şi utilizarea raţională a resurselor vegetale de pe pământ. Iaşi. Ribes. Rubus. S. biochimie şi biogeografie. S. Fagus. Q. izolată reproductiv de alte specii. ea rămâne mereu actuală. au permis stabilirea cu o mare precizie a raporturilor de înrudire dintre taxonii vegetali. Quercus robur (steriar). genetică. Q. Quercus pedunculiflora (stejar brumăriu). genetică. favorizând elaborarea unui sistem filogenetic natural. Progresele înregistrate de fitopaleontologie. structura. Populus. Lathyrus ş. Pinaceae cu genurile 96 . dar nu şi reproductiv. Acer.

cauloid şi filoid. Bacteriophyta (Bacterii) şi Cyanophyta (Alge albastre).Prodan. Ordinul grupează familii înrudite între ele iar numele poartă sufixul . Regnul vegetal cuprinde două grupe mari de plante. ciclul de dezvoltare. medicinale. Emberger ş. Pinatae. Subregnul Mycobionta include încrengăturile: Myxophyta (mixomicete). Euglenophyta. Corylus. 97 . Subregnul Procaryobionta grupează cele mai primitive organisme vegetale. Subregnul Cormobionta include plantele cele mai evoluate. Syringa vulgaris . Gnetatae. Grecescu.a. în 1735. Morariu. Rosaceae. izolate sau coloniale. Beldie. Încrengătura sau filumul sunt taxoni care se bazează pe caractere comune mai generale şi mai îndepărtate ca origine. având obârşia din algele străvechi. La baza clasificării filogenetice a regnului vegetal stau datele de morfo-anatomice comparată a corpului vegetativ şi a organelor de reproducere. Linne s-a bucurat de mare popularitate şi abia mai târziu s-au întocmit o serie de clasificări naturale. cromatofori diferit coloraţi. Pinus. furajere. Basidiomycetes). gimnospermele şi angiospermele. acelulare (virusuri) sau unicelulare. biochimismul. din fam. Fabaceae).Împărţite în 5 subregnuris Procaryobionţa. Phycobionta. Goniferopsida).m. Chrysophyta. Bacillariophyta. Nyaraday.Abies. deci cuprinde mai multe clase înrudite filogenetic Denumirea încrengăturii poartă terminaţia . Ordinul Magnoliales cuprinde 9 familii. Ginkgoaceae cu genul Ginkgo şi specia"Ginkgo biloba.Chlorophyceae) şi mycetes (Ascomycetes. Betulaceae şi Fabaceae. Fagales este alcătuit din fam. cât şi al celeilate unităţi. bazate pe unele caractere morfologice. Mulţi biologi actuali consideră că virusurile ar aparţine la un subregn aparte (Virobionta). Anthoxanthum . Betula. Tsuga. Se întâlnesc şi familii monotipice. Betulaceae cu genurile Alnuş. Monocotyledonatae). Sistemul de clasificare elaborat de C. Borza. Phaeophyta. Ord. Spermatophyta etc. Subregnul Procaryobionta cuprinde încrengăturile: Virophyta (Virusuri). heterotrofe sau autotrofe. D. filogenetice ( Adanson. Pinophyta. Pseudotsuga.) CLASIFICAREA PLANTELOR Primele sisteme de clasificare au fost cele empirice. alcătuite în scopuri utilitare prin gruparea plantelor în alimentare. cu organizare morfostructurală simplă.viţelar din fam. Dicotyledonatae. Linne. Celula are unul sau mai mulţi nuclei individualizaţi. fam. Chlorophyta. uneori cu o diferenţiere în rizoid.phyta (Bryophyta. iar nutriţia este. şi anume: plante inferioare (talofite) şi plante superioare (cormofite).d.). Linne a introdus nomenclatura binară pentru aproximativ 10. iar dintre botanişti români contribuţii mai importante au adus D. se exprimă în limba latină. Magnoliaceae. ornamentale şi sunt specifice perioadelor antichităţii şi evului mediu. fără nucleu individualizat. Juss ieu. E. toxice. sunt incluse plantele are căror flori au două stamine (de. aşa cum sunt: pteridofitele. Lauraceae şi Berberidaceae. terminaţia . ş. A1. I. în general. Ştefureac. Al. Veroniea . Brandză. Subregnul Bryobionta cuprinde încrengătura Bryophyta (muşchi). ex. Xanthophyta. Cedrus etc. Bryobionta şi Cormobionta. Tr. Numele familiei. În cazul familiei. Rhodophyta. la rădăcina. denumirii genului se adaugă.phyceae (la alge . M.În acest subregn sunt cuprinse încrengăturile: Cryptophyţa. Tiliaceae.Salicales are o singură familie (Salicaceae). Scrophulariaceae. afinităţile şi gradul de înrudire dintre plante. de diferite forme şi dimensiuni.În clasa Diandra.ales. Au urmat sisteme de clasificare artificiale.şopîrliţe din fam. L. bazat pe alcătuirea androceului şi raportul său cu gineceul. Mycobionta. autotrofă. iar dintre acestea cel mai important rămâne sistemul elaborat de C. Carpinus. Oleaceae. Chadefeud şi L. în majoritate terestre.a. Larix. Clasa reuneşte unul sau mai multe ordine apropiate şi denumirea clasei poate avea terminaţia opsida (Lycopsida. din care mai cunoscute sunt fam. A.aceae (Aceraceae.000 de specii de plante şi le-a grupat în 24 de clase. Subregnul Phycobionta include plante cu talul uni sau pluricelular. Picea. Ord. De Candolle. I. Mycophyta (ciuperci) şi Lichenophyta (licheni).liliac. de ex: fam. însă îndepărtate din punct de vedere filogenetic. fie terminaţia . sau atae (CI. Poaceae).

Încrengătura Pteridophyta (ferigi) cuprinde primele cormofite apărute pe uscat. Încrengătura Magnoliophyta (Angiospermatophyta) include cele mai evoluate plante cu flori şi fecundaţie dublă. sămânţa fiind închisă în fruct. numit corm. II. 3. 1.Precizaţi sistemele de clasificare în mod evolutiv. în general lemnoase. cunoscute ca fosile din Silurian. Încrengătura Pinophyta (Gymnospermatophyta). care au corpul diferenţiat. TEST DE AUTOEVALUARE NR. înmulţindu-se prin seminţe şi fecundaţie simplă.Care este obiectul de studiu al taxonomiei? 2.Enumeraţi şi explicaţi categoriile taxonomice. include gimnospermele. 98 .1.

grupând dezoxivirusurile sau adenovirusurile care parazitează animalele şi omul (virusul gripei. fiziologice şi gazda parazitată. 3. Alte păreri susţin ideea că aceste forme de viaţă au la origine un genom celular. vibrioni (de virgulă).cuprinzând ribovirusuri care produc fitoviroze. Adesea se susţine descendenţa virusurilor dintr-un protovirus.1.SUBREGNUL PROCARYOBIONTA ÎNCRENGĂTURA VIROPHYTA (VIRUSURI) Cuprinde forme de viaţă primitive. rombice. dar clasificările existente au la bază criterii morfologice.) şi dimensiuni de 80 până la 2500 A. submicroscopice .146) s-a putut distinge o zonă centrală numită genom viral. fără echipament enzimatic. fără nucleu individualizat . care ajungând în citoplasmă. Virusurile sunt entităţi infecţioase. Fig. rar hrănindu-se şi autotrof. ea de exemplu: Acrogenus ribis (virusul agrişului). 99 . împărţit în 3 subordine: 1. numele fiind însoţit de un număr de ordine ( Ribes virus . bacili (de bastonaş). în urma adaptării la un parazitism accentuat a microorganismelor celulare. folosind aparatul de sinteză al celulei infectate. biochimice.147) : coci (sferice).cel mai adesea cu nutriţie heterotrofă: saprofite sau parazite. Amphorophora rubi (virusul zmeurului) etc. grupează adenovirusuri parazite în celulele bacteriene. 3 – peplos. Rubus virus . spirili (de spirală). Bacteriile au dimensiuni reduse.cuprinse între 0. prismatice. a dobîndit capacitatea de a se reproduce.capabile de reproducere numai sub controlul propriului genom. de ac cu gămălie etc. Shema structuri virusurilor. Virusurile au forme variate (cilindrice.146. patogene. în structura virusurilor (Fig. Exista şi părerea că virusurile actuale au suferit o evoluţie regresivă.Subordinul Fhagineae (virusuri bacteriofage). S-a încercat introducerea unei nomenclaturi binare. poliomelitei. Capsida şi genomul viral alcătuiesc nucleocapsida. adaptate la un parazitism obligatoriu şi fără capacitate de multiplicare prin diviziune.Subordinul Zoophagineae (virusurile animalelor) . turbării. Încrengătura Virophyta cuprinde numai ordinul Virales. Adesea. cubice. ÎNCRENGĂTURA BACTERIOPHYTA (BACTERII) Bacteriile sunt organisme vii. format dintr-o moleculă de ADN sau ARN. Virusurile au o largă răspândire în natură şi sunt patogene. Până în prezent nu există o concepţie unitară.Subordinul Phytophagineae (virusurile plantelor). Electronomicroscopic. distruse prin liză. Clasificarea virusurilor. prin biosinteza mai întâi a genomului viral şi apoi a învelişurilor exterioare. liniară sau circulară.1 etc). mono sau bicatenară. deci fără metabolism propriu.2–capsidă. producând boli numite viroze.acelulare. fie un cromozom. Multiplicarea virusurilor are loc numai în interiorul celulei vii gazdă. La virusurile mai complexe mai apare un înveliş exterior de natură proteică numit peplos. 2. 1–genom viral. variolei etc). unicelulare. virusurile sunt denumite după planta gazdă parazitată. solitare sau grupate în colonii. protejată de o capsidă alcătuită dintr-un strat de molecule proteice.5 şi 10µ şi forme foarte variate prin diviziune rezultă grupări de celule foarte variate (Fig. Origine şi filogenie. spirocheţi (cu spire laxe).

Peretele celular sau vagina se află la exteriorul peliculei citoplasmatice.147. r – ribozomi.corpusculi polifosfatic.bacterii cromogene. p . 8 -diplobacili. p.Bacterii mobile: 1 . f-picături de grăsime.– se monotriche (Fig. Structura celulei (Fig.De la aceste forme fundamentale prin diviziune rezultă grupări de celule foarte variate. Majoritatea bacteriilor sunt lipsite de pigmenţi asimilatori şi au nutriţie heterotrofă. Nutriţia. streptobacili. stafilobacili etc. ribozomi.bacterii termogene. la ambii poli – amfitrche.c . care produc fermentaţia substanţelor organice cu ajutorul enzimelor . mezozomi (pachete de membrane vehiculare).spirili. rigide cu care bacteriile se fixează de substrat.Unele bacterii elaborează la exteriorul peretelui celular o masaă gelatinoasă ce formează capsula iar alteori masa gelatinoasă alcătuieşte o zooglee care înglobează mai multe bacterii într – o colonie. aşa numitele forme de involuţie.149). m-formaţiuni mitocondriale. Protoplastul este alcătuit din citoplasmă.c-membrană citoplasmatică. Orice celulă bacteriană are la exterior o membrană (perete celular) sau vagină.Structura celulei bacteriene:c -capsulă. 9 –bacterii filamentoase. celulei – peritriche. alcătuit dintr-o moleculă de ADN bicatenar si formează cromozomul bacterian.bacterii de fermentaţie sau diastasiegene.bacterii fotogene.Forme de bacterii. fiind formată din compuşi celulozo – pectici. care înveleşte plastul. În cazul cocilor grupaţi se distinge. putând prezenta: un cil la unul din poli. . V. 4 – peritriche. mureină etc. g . 7 – bacili.Y.5-stafilococi. producătoare de lumină .149.11.tetracoci. cu pigmenţi.diplococi. Bacteriile saprofite pot fi împărţite în următoarele grupe: . Bacteriile fără cili se numesc atriche şi sunt imobile. proteici. 5 Fig.sareina (cenobii cu aspect de cuib) etc. de culoare diferită. 6-sarcina. un aparat plastidial cu pigmenţi asimilatori (bacterioclorina şi bacteriopurpurina) şi incluziuni. Se întâlnesc cazuri când aceiaşi specie se prezintă sub diferite forme. diplobacili. 3 sau cili la unul sau ambii poli – lofotriche şi cu cili pe toată suprafaţa – lofotriche. Fig. Formele de bacili prin diviziune pot constitui cenobii de tipul. numindu Fig. n – nucleoid. Cele cu cili sunt mobile. m. Mişcarea. 2 -diplococi.stafilococi (cenobii cu aspect de ciorcnine).cili.vacuole. I. ca de exemplu: Rhizobium leguminosarum poate avea forme de L. streptococi (ca şiragul de mărgele ) . Nucleoidul este lipsit de membrană. 10 – vibrioni.148). perete celular.X.148. tetracoci.coci. trăind saprofite pe substanţele organice în descompunere sau parazite pe organismele vii. fie un smoc de peri monotriche. prelungiri scurte. triplococi. 2 – amfitriche. l . 100 . 4-streptococi. Extrapariental se întalnesc prelungiri citoplasmatice filamentoase numite cili sau flageli cu rol în mişcarea şi pili. producătoare de energie calorică. aparat nuclear (nucleoid).

saprofite sau parazite. Se consideră că mai întâi au apărut bacteriile chimiotrofe şi apoi cele saprofite şi abia mai târziu cele autotrofe. . care împart bacteriile în mai multe ordine. II. formând nodozităţi. vizibile sub forma de cancere (Pseudomonas savastanoi). 4.Multiplicarea este rapidă dar limitată de factorii mediului. bacteriile ar reprezenta un grup intermediar între plante şi animale. De activitatea bacteriilor depinde ciclul carbonului. din care amintim: 1. 2. Thiocystis etc). iar la Escherichia eoli s-a pus în evidenţă fenomene de sexualitate prin conjugare. Bacillus putrifieans ş. Dintre sistemele filogenetice mai importante amintim pe cel a lui A. H. Bacteriile parazite se dezvoltă în organismele vii producând boli la plante şi animale. Importanţa bacteriilor. butirice. Rhizobium). din C02 şi H2O (Cromatium. Prin modul de înmulţire se apropie de algele albastre. Lactobacillus bulgaricus). acid sulfuric etc. în general ciclul geobiologic. N. cu pigmenţi asimilatori utilizând energia solară în sinteza substanţelor organice. Modul principal de înmulţire al bacteriilor este diviziunea directă.a.Ce importanţă au bacteriile? 5.. şi cele fototrofe. sulfuroase. sulfului etc. pasteurianum). Înmulţire.Ce sunt virusurile ş ice alcătuire au? 2. Însematate prezintă bacteriile de fermentaţie (acetice. aşa cum se întâlneşte pe rădăcinile leguminoaselor.a). producând actinomicoze la om şi animale (Actinomyces bovis). fosforului. cele producătoare de substanţe antibiotice (streptomicina. necroze etc. care oxidează hidrogenul sulfurat în sulf şi apoi în acid sulfuric şi cele feruginoase. Rhizobium leguminosarum fixează azotul liber atmosferic. care folosesc pentru sinteza substanţelor organice energia rezultată din oxidarea compuşilor minerali.2. care transformă amoniacul din sol în acid azotos şi apoi în acid azotic. A. fie fermentaţia butirică (Bacillus amylobacter) sau lactică (Bacterium lactis.descompun substanţele proteice în apă. include bacterii filamentoase ramificate şi unele în formă de bastonaşe. fiind anaerobe. lactice). amoniac. Proteas vulgaris. In categoria bacteriilor autotrofe intră cele chimiotrofe. motiv pentru care la început au fost grupate în încrengătura Schizophyta. TEST DE AUTOEVALUARE NR. Se crede că prin bacteriile actinomicete ar avea legături cu ciupercile inferioare iar mixomicetele prin modul de organizare se apropie de mixomicete. C0o. 1.Clasificaţi bacteriile după modul de nutriţie. Bacteriile chimiotrofe pot fi: nitrificante. fierului. myxobacteriile şi chlamidobacteriile se înmulţesc prin spori.Dintre bacteriile de fermentaţie amintim pe cele care secretă fermentul celulaza care prin hidroliză descompune celuloza (Bacillus celulosae). 3. oxidând compuşi feroşi până la compuşi ferici. Unele bacterii folosesc în metabolismul lor oxigenul atmosferic şi sunt numite aerobe iar altele îl obţin în urma descompunerilor produse. Au un rol foarte important în natură prin faptul că descompun substanţele organice rezultate din moartea organismelor. decolorări. Krasilnikov (1949) şi cel mai recent a lui D. 3.Precizaţi structura celulei bacteriene. aureomicina ş. Clasificarea bacteriilor. Prin alcătuirea lor simplă. Unele bacterii trăiesc în simbioză cu alte organisme. saprofite sau parazite Treponema pallida este agentul sifilisului. celula împărţindu-se printr-un perete transversal în două celule fiice (sciziparitate). actinomicina. izolate sau coloniale. Bergey. Ordinul Spirochetales. cuprinde bacterii în formă de spirală. Actinomicetele. cele care produc fermentaţia acetică (Acetobacter aceti. Au apărut din forme de viaţă acelulare şi sunt foarte vechi.Ordinul Eubacteriales care cuprinde bacterii variate ca formă şi mod de viaţă. La plantele lemnoase se întâlnesc numeroase bacterioze. saprofite sau parazite.Urme de bacterii se cunosc din Precambrian. mobile.Ce fel de plante sunt algele albastre şi cum se realizează înmulţirea? 101 . azotului.Ordinul Actinomycetales. iar unele simbionte (Azotobacter. putregaiuri. Origine şi filogenie.

izolate sau reunite în colonii. Algele albastre. numit ficocianina. v– reprezintă nucleul difuz şi a doua periferică – cromoplasma. Algele albastre se înmulţesc prin diviziunea directă a celulei.ÎNCRENGĂTURA CYANOPHYTA (ALGE ALBESTRE) Algele albastre sunt plante unicelulare. c–centroplasmă. Formele 2–Nostoc commune. alcătuieşte teaca gelatinoasă. 2. de formă sferică sau alungită. ca şi bacteriile.Ordinul Chroococcales. În procesul asimilaţiei sintetizează amidonul de cianoficee. formată din numeroase lamele pe care se dispun pigmenţii asimilatori vagină. Algele albastre nu au flageli şi sunt imobile. aşa cum este cazul unor specii de Oscillatoria. Chroococaus turgidus (Fig. Înmulţirea. următoarea mai groasă.A).l50. cuprinde cianoficee filamentoase. iar altele fixează azotul atmosferic (Nostoc).cenobiile sunt alcătuite din celule egale (izociste) şi numai în unele cazuri apar şi celule cu pereţii îngroşaţi. Celula algelor albastre prezintă o membrană (perete celular). ficoeritina. l–loculă.Ordinul Nostocalea (Hormogonaleş).l50. numite heterociste. care cuprinde alge albastre uni sau adesea în colonii ce se înmulţesc prin bipartiţia celulei. se face prin spori care se formează în sporociste. Înmulţire. 1-Chroococaus turgidus. 3). aderentă de citoplasmă numită locula. 2). Culoarea algelor albastre este data de pigmentul albastru-verde. oricare celulă de cianoficee îşi poate contracta conţinutul şi îngroşa peretele. reprezintă un grup cu o evoluţie închisă. care la întuneric şi în prezenţa substratului organic devin saprofite. rar heterotrofe. filamentoase prezintă mişcări în urma contracţiei unor parţi ale 3– Oscilatoria princeps. protoplastului.eare predomină faţă de ceilalţi pigmenţi asimilatori. Au evoluat paralel cu bacteriile şi au legături strânse în special cu cele fototrofe . în condiţii nefavorabile. autotrofe. precum şi anumite Cromoplasmă. chr– (ficocianina. Frecvent pe soluri umede se întâlneşte Nostoc commune . după unii specialişti. foarte vechi. celulele respective dau naştere la noi plante.Cianofitele filamentoase se înmulţesc prin hormogonie (fragmentarea talului la nivelul unui heterocist). din care amintim: 1. asemănător cu glicogenul. lamelare etc. clorofila a şi carotenoizii). Algele albastre sunt organisme primitive. având aspectul unor şiraguri cu celule sferice înglobate într-o masă gelatinoasă iar la uscăciune are aspect de crustă. Structura celulei (Fig. care Fig. filamentoase. Talul în majoritatea cazurilor este acoperit cu un înveliş gelatinos. aşa numitul fenomen de închistare iar când condiţiile devin favorabile. În ape şi pe soluri umede trăiesc multe specii de Oscillatoria (Fig 150.citoplasmă şi un nucleu difuz. Obişnuit. 102 . fără pigmenţi. Unele cianoficee trăiesc în simbioză cu ciuperci şi formează licheni. cu teacă gelatinoasă şi care se înmulţesc prin hormogonii.cleiul pămîntului (Pig. Mişcarea. Coloniile au formă variată: globuloase.150. Clasificarea algelor albastre Acestea sunt repartizate la câteva ordine.formează colonii de 2-4 celule. Prezenţa ficoeritrinei în celulele algelor albastre sugerează o posibilă înrudire cu algele roşii. Origine şi filogenie.l). Algele albastre sunt autotrofe datorită pigmenţilor asimilatori şi numai în anumite condiţii pot deveni saprofite.150.Alge albastre: A– structură:m–teacă gelatinoasa.apărute încă din Precambrian. iar cea externă. Tot în condiţii neprielnice. incluziuni. Peretele celular este celulozo-pectic şialcătuit din trei păturii una internă. Nutriţia. continuă sau întreruptă şi care este vagina. alcătuită din citoplasmă şi particule nucleice. Conţinutul celular este şi el diferenţiat în 2 zone: una centrală sau centroplasma.

Grupul rodofiţelor reprezintă o linie evolutivă închisă. obişnuit autotrofe. algele au fost împărţite în 3 grupe mari şi mai multe încrengături. cât şi prin cei indirecţi (meiospori). constituind un mare progres biologic. chiar dacă talul acestora are o capacitate slabă de fosilizare. Toate aceste însuşiri aduc argumente plauzibile în favoarea descendenţei briofitelor şi cormofitelor din cloroficee.Grupul cromofiţelor. Diferenţierea talului într-un rizoid. este la fel o linie închisă. numai zigotul fiind diploid sau diplohaplofazic la algele haplodiplobionte. reprezentând un imens progres evolutiv. amintind de briofite. reprezentând producătorii primari din mări şi oceane. cromatoforii. în special a ficoeritrinei. prezentând o mare diversitate. având o mare variabilitate cantitative şi calitativă a pigmenţilor asimilatori. Prezenţa ficobilinelor şi lipsa aparatului flagelar sugerează unele afinităţi între rodofite şi cianofite. Pe baza caracterelor citologice. lipsa stadiilor cu flageli etc. amidon de. gametocistul împreună cu zigotul sunt învelite cu ramuri sterile. Înmulţirea şi reproducerea îmbracă o mare diversitate de forme. iar cele mai primitive sunt mixotrofe. învelişurile celulare particulare etc. 3.el devine liber.din cadrul acestuia s-au diferenţiat plantele terestre. Oogonul şi anteridia de la Chara. În acest caz între un zigot şi altul alternează un individ diploid generat de meiospor. care corespund tot la atâtea trunchiuri filetice principale şi liniilor evolutive fundamentale. Fecundaţia se petrece în mediul de viaţă. 1. care au o mare diferenţiere histologică şi clorofiţele. Dispun de flageli heteroconţi. iar dintre cele specifice numai algelor: pirenoizii. amintind de plantele terestre. Ciclul de dezvoltare al algelor poate fi haplofazic când plantele sunt haplobionte. 103 . De asemenea. Algele reprezintă un grup vechi cu fosile datând din Cambrian. La Coleochaete. Talul variază în limite foarte largi. iar când zigotul se formează în gametocistul femei. cauloid şi filoid la unele alge reprezintă doar o divergenţă. Unele alege pot fi heterotrofe (saprofite sau parazite). dependent de gametofit. gametociştii pluricelulari ai feofiţelor. iar produsul de asimilaţie este amidonul. la care predominanţa xantofilelor determină culoarea brună. incluziunile şi peretele celular. Se caracterizează printr-o mare diversitate structurală. zigotul prin germinare generează carposporofitul. amintind fructificaţiile. Dintr-un strămoş sau grup apropiat. autotrofe. aşa cum ar fi prezenţa ţesuturilor adevărate şi chiar a meristemelor la Laminaria hyperborea. galben-aurie. floridee ca produs de asimilaţie. verde. 2. La acest grup predomină clorofila a şi b şi au ca produs de asimilaţie amidonul. Ipoteza diferenţierii algelor din procariotele autotrofe pe calea evoluţiei progresive şi divergente are o largă circulaţie. nucleul. Marea majoritate a algelor sunt autotrofe. adică de la forme unicelulare solitare până la unicelulare coloniale (cenobiale) şi pluricelulare cu o morfologie şi anatomie complexă. La rodofite. caracterizată prin: predominarea ficobilinelor.amintesc de gametangi. Ipotezele asupra originii şi relaţiilor filetice sunt numeroase şi se sprijină mai mult pe studiul formelor actuale. Deci zigotul şi generaţiile sunt independente. Uneori se întâlneşte o asemănare izbitoare şi pe plan histologic cu cormofitele. Componentele structurale ale celulei sunt diverse şi este suficient să amintim. conferindu-le acestora valoarea unui nod filogenetic din care au evoluat plantele terestre autotrofe.care trăiesc cu predilecţie în mediul acvatic. au derivat probabil şi cromofiţele.Grupul clorofiţelor reprezintă linia evolutivă fundamentală. aparatul flagelar. au clorofilă a şi c uneori şi e. respectiv de sporangi. infrastructurale şi a compoziţiei biochimice. adică sunt plante diplobionte.formaţi în sporocişti. clorofila a şi d. Cea asexuată se realizează prin spori direcţi (mitospori). verde-gălbuie. micro şi macrofite. îndeplinind rol protector.SUBREGNUL PHYCOBIONTA (ALGOPHYTA) CARACTERE GENERALE Ficobiontele reprezintă un grup de eucariote cu o mare heterogenitate.

''Înfloriri'' puternice au fost semnalate şi pe litoralul Mării Negre (1976. ÎNCRENGĂTURA DINOPBYTA Dinofitele reprezintă un grup de plante cu tal unicelular. Noctiluca milaris este o specie diplofazică. Origine si filogenie. desprins din trunchiul comun într-o fază apropiată de cea a separării divergente a rodofitelor şi cromofitelor. cu un nucleol. uneori albastru-verzui şi chiar roşie trăiesc în ape dulci. un sistem pulsar complex. Pirenoidul este extraplastidial. iar celălalt mai scurt şi pectinat. Ventral prezintă un şanţ longitudinal. fapt ce este interpretat că dinofitele ar constitui un 104 . pe partea Fig. posterior. de culoare bruna. mai lung şi plumos. este reprezentat printr-o tecă celulozică la speciile numite “armate”. Structura celulei (Fig. Au unele afinităţi cu crizofitele şi feofitele. solitare sau coloniale. celula este eliptică sau reniformă. tr – încadrate în încrengătura Pyrrophyta de care se deosebesc prin anumite tichocişti. iar la cele “nude” printr-un periplast. fapt care permite interpretarea că reprezintă un grup vechi. Au unele asemănări cu rodofitele. Teca este formată dintr-un număr definit de plăci. Înmulţirea. salmastre şi marine. pi– deosebesc de acestea prin prezenţa amidonului şi lipsa fucoxantinei.151. pirenoid. Învelişul celular. xantofilele şi ficobilinele. doi flageli heteroconţi. Criptofitele au urmat o evoluţie distinctă. cu multe caractere primitive. împreună cu care au fost longitudinal ventral. Nucleul este sferic-ovoid.Organizarea celulei ventrală a cromatoforului şi este acoperit de amidon. Structura celulei. characteristic. fiind bilobate.). cu morfologie caracteristică pentru un taxon dat. Diversitatea culorii se datorază variaţiilor cantitative a pigmenţilor asimilatori. 1978). Din vecinătatea acesteia pornesc 2 flageli inegali. Uneori se semnalează şi copulaţie izogamă. care la capătul distal formează o criptă (invaginaţie). Dinofitele cu periplast se divid transversal. constituind un ram închis.Asexuat se multiplică prin zoospori. La formele cocoide anterior. mod de viaţă.ÎNCRENGĂTURA CRYPTOPHYTA Criptofitele numără circa 70 specii şi sunt organisme unicelulare solitare. vp – vacuolă caractere biochimice şi citologice. de culoare brună brun gălbui sau roşie. cr-cromatofor fa – flagel Înmulţire. l53. Plastidomul celular este reprezentat prin numeroşi cromatofori discoloidali. p – periplast. cele cu teca oblic. nucleu de tip particular şi înveliş celular caracteristic. Răspândire. Dinofitele sunt răspândite în toate regiunile geografice. Nucleul cumulează caractere de procariot şi de eucariot. Reproducerea este izo sau anizogamă. Majoritatea dinofitelor sunt autotrofe. Dinofitele reprezintă un grup vechi de alge. spre periferie cu un periplast mai mult sau mai puţin rigid.Se nucleol. şlv – şanţ Prezenţa amidonului le apropie de dinofite. Diviziunea are loc în plan longitudinal. cu simetrie dorsiventrală. iar unele specii elimină toxine care provoacă moartea peştilor. fp – flagel înmulţirea are loc prin zoospori.152). Distal se mai află o vacuolă pulsatilă.Pirenoizii sunt situaţi pe faţa ventrala. La Cryptomonas (Fig. peste tot în apă chiar şi pe zăpadă. La unele specii se remarcă fenomenul de bioluminescenţă (Noctiluca miliaris). inseraţi ventral. brun-gălbui. n – Origine şi filogenie. ca la genurile Peridinium şi Ceratium (Fig . heteromorfi. numite cingulum şi suculus.Celula are o simetrie dorsiventrală două şanţuri perpendiculare. Dinofitele când se dezvolta în masă produc ”înflorirea apei”.151). la Cryptomonas: cri–criptă. constituind o structură unică în cadrul algelor. cum ar fi: clorofila a şi c. unul anterior. având aceiaşi pigmenţi ca şi criptofitele. uneori şi o stigmă Cromatoforul este dispus parietal. Unele sunt heterotrofe iar altele mixotrofe. N – nucleu. identificate încă din Permian. situat în partea bazală. pulsatilă.

N – nucleu. 2 – Hydrurus. if – invaginare flavelară. aparat Golgi şi uneori o stigmă. preponderent unicelulare. 1 – Dinobryon. Schema de organizare a celulei:ag – aparat Fig. asociată cu xantofila. protoplasma. ÎNCRENGĂTURA CHRYSOPHYTA (FLAGELATE AURII) Criofitele numără circa l.000 de specii.suculus. B – porţiune mărită flagel anterior. nucleu cu nucleol. 2 – Ceratium Fig. fp – flagel posterior. fs – flagel sulcar. gcrz – globul de crizolaminarină. În partea bazală se află un globul de criaolaminarină. tr – trihocist. pi – pirenoid. care maschează clorofila a şi c. fiind răspândite în ape continentale şi marine.154.grup de tranziţie. un periplast flexibil.153. fa – palmedoidă. m – mitocondrii. n – nucleol. cr – cromatofor. fc – flagel cingular. cm – corpi muciferi. Au culoare galben-aurie datorită prezenţei în cantitate mare a fucoxantinei (75 % din toţi pigmenţii). n – nucleu.152. l-2 cromatofori dispuşi parietal. cr –cromatofor. pi – pirenoid.155. însă se poate întâlni şi forme de tal mai complicate (chiar pseudoparenchimatic). A – colonie Golgi. cig – cigulum. Fig. su . care este produsul principal de sinteză. vp – vacuolă pulsatilă. spu – sistem pulsar. st – stigmă.Dinofite:1–Peridium. Fig. Sub 105 . o vacuolă pulsatilă. Organizarea celulei. fo – fotoreceptor. Celula prezintă doi cili heteroconţi. pres – presculus. Schema celulei de tip dinoficeu: eg –aparat Golgi.

106 . Protoplastul are o structură asemănătoare cu cel de la crizoficee. ziduri şi stânci hipoteca. numeroase specii sunt indicatori biologici preţioşi pentru o – ornamentaţii. Peretele celular este reprezentat de o tecă de natură proteică şi mineralizată cu SiO2. Crizofitele au rol important în viaţa ecosistemelor acvatice. hpt – răspândite în mări. Sunt interpretate ca ascendenţi ai bacilariofitelor şi feofitelor sau cel puţin că ar avea o origine comună. Fiecare tecă sau valvă are o formă variată la diverse specii (circulară. Majoritatea penatelor prezintă pe valvă 3 noduli. Se întâlnesc şi specii mixo sau chiar heterotrofe. unicelulare solitare şi coloniale. ÎNCRENGĂTURA BACILLARIOPHYTA (DIATOMEAE) Diatomele sunt alge microscopice. totalizând peste 1000 de specii acvatice (planctonice şi bentonice). Origine. Grizofitele sunt răspândite în toate biotopurile acvatice. r – rafă. lanceolată) şi prezintă ornamentaţii fine (Naviecula). nl – umede. protoplastul se eliberează din teci pentru a creşte. câte una de fiecare. Organizarea celulei (Fig. apoi nucleul şi citoplasmă se divid.. format din scvame mineralizate cu Si02 sau CaCO3. Sexualitatea se cunoaşte la puţine specii şi este reprezentată cel mai adesea prin igogamie. care devin epiteci şi ulterior îşi elaborează hipoteca. prezenţa sau absenţa rafei. Multe diatomee secretă la exteriorul celulei mucilagii prin intermediul căruia aderă de substrat sau între ele formând colonii. modul de reproducere ete. cât şi o crăpătură longitudinală. Speciile monadoide se divid longitudinal. intrând în compoziţia fitoplanctonului. sunt împărţite în două subclase: Centricae (Centrobacillariophycidae cuprinzând diatome cu simetrie radiară. dar adaptate la anumite condiţii de viaţa.La formele loricate se divide doar protoplastul. după care îşi reface cele două valve. una din celule părăsind lorica. ca la Dinobryon (Fig. reproducere. special.156). se târăsc pe substrat şi sunt considerate bentonice. n – nodul central . Celulele fiice preiau tecile celulei mame. celula fără flageli şi o mare diversitate în înmulţirea sexuată. La Dinobryon celula fiică se fixează cu polul bazal la deschiderea loricii mame. pe soluri. Înainte de diviziune.156. Diatomeele sunt încadrate la clasa Bacillariophyceae. din care: unul central şi doi terminali. Unele crizofite au fost identificate în Jurasic. fiind preponderent autotrofe.plasmalemă apar corpii nuciferi (Fig. haploizi fiind numai gameţii.ornamentaţie. Clasificare. privită lateral. B – privită din Răspândire. Înmulţirea sexuată este o izo. Se înmulţesc prin diviziune după un plan paralel cu valvele. Îmnulţire. incluzând diatomeele cu simetrie bilaterală şi rafă (Havicula). filogenie. Reprezintă un grup de alge puternic diferenţiat şi specializat. mod de viaţa şi importanţă. anizo sau oogamie. iar după tipul de simetrie . protoplastul creşte. reproducere. Cromatoforii au culoare brună. o parte din indivizi au dimensiuni mai mici şi pentru a se ajunge la dimensiunile normale. Unele specii prezintă un înveliş extern. fără rafă şi Pennatae (Pennatobacillariophycidae ). prin larga participare în componenţa planctonului. Formele cu rafă au mişcări active.Navicula viridis: A vegetativ toate diatomeele sunt diploide. cu un tip particular de perete celular. în ape dulci şi salmastre. deci una din celule este mai mare. Înmulţire. dar fără aparat flagelar. ecologice.muncesc Au importanţă majoră în viaţa ecosistemelor acvatice.154). Răspândire. La altele învelişul extern este celulozic şi se numeşte lorică.155). În urma diviziunilor repetate. de culoare brună. ept – epiteca. formată din două părţi: hipoteca (mai mică) şi epiteca (mai mare). Speciile cu alte tipuri de tal se înmulţesc prin zoospori. recunoaşterea precisă a gradului de poluare. Diatomeele sunt larg faţă. Prin aceste exigenţe noduli laterali. tecile se îndepărtează puţin. numită rafa. poligonală. sintetizându-şi o lorică nouă rezultând colonii. mod de viaţă şi importanţa. iar în stadiul Fig. Strămoşii crizofiţelor se pare că nu erau prea îndepărtaţi de ai dinofitelor şi criptofitelor.

pe lângă ceilalţi constituenţi. Talul îmbracă o mare diversitate de forme: filamentos ramificat. fiecare zoospor fiind biflagelat. separat de restul talului printr-un perete despărţitor. Prezenţa fucoxantinei şi relaţia acesteia cu xantofilele permit utilizarea de către feofite a radiaţiilor luminoase cu lungime scurtă de undă. Clasificare.. când speciile marine au format considerabile depozite de diatomit. Vaucheria are specii terestre şi acvatice. iar ca pigmenţi asimilatori: fucoxantina (de culoare brună).157). Vaucheria sessilis: A – tal. iar sexuat prin izo sau oogamie. verde-gălbui. lamelare. clorofila a şi c. Produsul de asimilaţie este diferit. ÎNCRENGĂTURA XANTHOPHYTA (HETEROKONTAE) Cuprinde forme unicelulare. Răspândire mod de viaţă şi importanţă. iar amidonul lipseşte. Vegetativ. putând atinge dimensiuni mari. în general dulcicole care se înmulţesc asexuat prin sinzoospori. Diatomeele sunt foarte vechi. tubular. săruri de potasiu şi substanţe pectice. fixat de substrat cu Fig. rar macroscopice. Trăiesc în mările şi oceanele reci. adaptare ce le permite să vegeteze la adâncimi variabile. ca de exemplu: Macrocystis măsoară 400 m. cu tal de culoare verde. cu o mare diversitate morfoanatomică.reproducere. xantofile. Organizare. Celula este uninucleiată cu cariochineză tipică. fiind mai superioare prin formele cu tal sifonal.microscopice. cît şi xantofilă. Ordinul Vaucheriales. La speciile dulcicole. brom. cu 6 ordine. Ciclul este haplofazic. picături de ulei. însă sunt mai evoluate prin talul sifonal şi au convergenţă cu clorofitele. conţin iod. cauloid şi filoid. de culoare verde. rar sunt dulcicole.a. B – oogon rizoizi incolori (Pig. Xantofitele sunt răspândite pe tot globul şi în diferite biotopuri acvatice. reprezintă un grup de xantofite evoluate nu numai prin tipul de tal ci şi prin oogamie. iar la formele filamentoase (Tribonema). iar numărul cromozomilor variază de la 8 la formele primitive până la 32 la formele evoluate. cu urme probabile din Cambrian şi Carbonifer. fucosanul. caracteristică este structura cu "piese în H". Xantofitele s-au desprins de timpuriu de trunchiul cromofiţelor şi au evoluat paralel cu crizofitele. Anterozoizii sunt heteroconţi. şi anteridie. aşa ca la Laminaria.sinzoospor Botrydium are tal vezioulos şi creşte în populaţii compacte pe soluri inundabile. Oricine. răspândite în mediul acvatic. bandiform sau diferenţiat în rizoid. La unele alge brune talul are o structură anatomică complexă. filogenie. se multiplică prin diviziune şi fragmentarea talului asexuat prin zoospori. solitare . Oogoanele se dezvoltă ca evaginări saciforme ale filamentului.Origine. Celula. iar gametocistul mascul reprezintă partea distală a unui ram lateral. cu tal sifonai. pe sol şi în aer Xantofitele au aparat flagelar heterocont şi pigmenţi asimilatori formaţi din clorofila a şi e. Xantofitele sunt grupate în clasa Xanthophyceae. 107 . Înmulţire. 157. ÎNCRENGĂTURA PHAEOPHYTA (ALGE BRUNE) Algele brune sunt cormofite pluricelulare. De asemenea. manita. filamentoase. Flagelul anterozoidului de la Centricae sugerează descendenţa dintr-un strămoş crisofit heterocont. Macrocystis ş. Feofitele au cromatofori discoidali. Ordinul Vaucheriales grupează specii sifonale.cu pirenoizi pe faţa ventrală şi o singură vacuolă mare. Unele sunt edafice iar altele sunt aerofite. Au evoluat paralel cu crizofiţele. macrofite. gametangii de sexe diferite se dezvoltă în imediata vecinătate. având apogeul în Cretacic şi terţiar. diferenţiindu-se în două zone: cortexul periferic şi corpul central sau medula. C . La formele pluricelulare peretele pecto-celulozic este mineralizat cu SiO2 CaCO3. are unul sau mai mulţi cromatofori. caractere prin care se aseamănă cu Fucus. şi anume: laminaria. filogenie.

2C. Unele specii se înmulţesc vegetativ prin propagule. Răspândire mod de viaţă. numite aerocişti. iar oogoanele au cate 8 oosfere şi de aceia ciclul de la Fucus poate fi interpretat ca s-ar asemăna cu acela de la angiosperme. ca la Fucus. brom etc. cilindric. Algele brune au o mare capacitate de regenerare. Situaţia nu este identică întrucât la Fucus. dar nu lipsesc nici din mările şi oceanele cu apă calda. 3B. iar filoidul anual şi palmat-fidat. determinând apariţia unor cavităţi pline cu aer. Între cauloid şi filoid se află un meristem intercalar care determină creşterea în lungime a cauloidului şi generarea în fiecare an a filoidului. Clasificare.3C – formarea oosferelor. 2A. devin pelagice şi răspândite de curenţii marini în mările calde.Clasa Phaeophyceae care cuprinde cel mai mare număr de specii. Sargassum natans şi S.Cortexul este alcătuit din celule izodiametrice. deci cu rol în fotosinteză şi în susţinere. Reproducerea sexuată poate fi o izo. Fig. Zoosporii şi gameţii au flageli. . La Laminaria hyperborea. 4 – zigot. Cystoseira (Fig. mod de reproducere şi ciclul de dezvoltare.Feofitele sunt marine. cauloidul este peren. având tal heterotrih până la cel 108 . În raport cu gradul de organizare al talului. dar fără a atinge treapta de organizare a ţesuturilor conducătoare propriu-zise. gametociştii formandu-se în conceptacule. La Fucus ciclul este diplofazic.2D – formarea anteroiziilor. iod. primare şi secundare. 1. alcătuind "Marea Sargaselor".3A. mici. Sunt folosite în alimentaţie (Laminaria). Feofitele sunt autotrofe şi conţin acid algina. 2B. Din loc în loc. celulele medulei se îndepărtează. rar dulcicole Vegetează exuberant în zonele reci şi temperate. numai că numărul ţesuturilor diferenţiate funcţional este mic. ca furaj şi îngrăşăminte. Medula este alcătuită din celule alungite. Meristemele şi ţesuturile definitive. importanţă.158). ciclul de dezvoltare: 1 – talcu conceptacole. alginaţi.acumulându-se în cantităţi mari în zonele liniştite. adică oosferele ar corespunde embriomar cu 8 energide. Fucus vesiculosus. reproducere şi ciclu de dezvoltare. numit meristoderm. fia: sporofitul apare mai dezvoltat iar gametofitul este reprezentat doar prin gameţi. 5 – 6 – germinarea şi dezvoltarea zigotului. anizo sau o oogamie. celulele haploide sunt libere şi funcţionează ca gameţi. vitamine.158. fluitans care vegetează pe ţărmul american al Oceanului Atlantic. apropie algele brune de cormofite. Înmulţire. Cauloidul prezintă şi o creştere în grosime în urma activităţii unui meristem secundar.conceptacole cu anteridii şi oogoane. adaptară datorată faptului că talul adesea este distrus de gheţari şi animale. acoperind zeci de Km2. Uneori cele două generaţii sunt egale (izomorfe: la Dictyota) sau gametofitul este mult mai redus faţă de sporofit (la Laminaria).cu peretele gros şi sunt bogate în cloroplaste. cu rol în conducerea substanţelor nutritive. feofitele sunt grupate în trei clase.

cu mai multe linii evolutive. 2 – spermatociste. 2. 9 – 10 – formarea carposporilor. Talul poate fi filamentos.uneori gigantic şi gametofit microscopic. Fig. care cuprinde feofite cu ciclu heteromorf. iar creşterea se realizează printr-o celulă iniţială monovalentă. Sphacelaria. diferenţiat în rizoid.Clasa Laminariophyceae (Heteroregeneratae). constituind un grup filetic închis. zoizii lipsesc. 4 – 6 – fecundaţia.Clasa Fucophyceae (Cyclosporeae) . 3 – carpogon. Cromatoforii. cât şi în ape dulcicole. Fucus). Reproducerea fiind o oogamie.ază feofite cu tal bandiform. Mitoza este de tip clasic. lamelar sau diferenţiat în rizoid. Produsul de asimilaţie este amidonul de floridee (rodamilon). ). păstrându-se unele impresiuni încă din Silurian şi Devonian. cu însuşiri intermediare între amidon şi glicogen. Peretele celular este celulozo-pectic şi se gelifică la periferie. care maschează clorofila a şi d. Organizare. Batrachospernum monilifere. cu sporofit bine dezvoltat. 7 – 8 – gonimoblaste cu carpospori. grupe. sugerează legături probabile cu primele plante cormofite (Rhynia. cauloid şi filoid (Fucus. dominând ficoeritrina.Celula este uni sau plurinucleată. sunt coloraţi în roşu la formele marine. fiind de formă lamelară. 109 . Dictyota dichotoma are talul bandiform dihotomic ramificat. Din ordinul Laminariales amintim pe Laminaria hyperborea. şi în violet sau oliv la cele dulcicole. iar reproducerea şi ciclul de dezvoltare sînt de tip particular. filogenie.cu structură polistihă şi înmulţire izo până la oogamie. grupând feofitele cu talul diferenţiat în rizoid cauloid şi filoid. Feofitele. modul de organizare a gameţilor şi zoosporilor sugerează descendenţa din unele crizofite. Cutleria şi Dictyota. Natura pigmenţilor feoficeelor. Algele brune reprezintă un grup străvechi. L. Din această clasă amintim pe: Ectocarpus. cauloid şi filoid. Uneori peretele celular este mineralizat cu CaCO3. obişnuit.saccharina şi pe Macrocystis pyrifera 3. iar zigotul generează un "embrion" ce va da naştere la sporofit. ulterior s-au specializat şi diferenţiat. ÎNCRENGĂTURA RHODOPHYTA (ALGE ROŞII) Algele roşii sunt preponderent pluricelulare şi numai puţine pot fi unicelulare sau cenobiale. Asteroxylon etc. cu două straturi de celule corticale şi unul median. ciclul de dezvoltare: 1 – fragment de tal. discoidală sau sferică. Formele cu sporofit dezvoltat (Laminaria. Se deosebesc de feofite prin conţinutul ficobilinelor. Ordinele Dictyosiphonales şi Laminariales sunt cele mai importante. Origine. De asemenea.159. Cystoseira). Trăiesc în mări şi oceane.

menţionăm: Batrachospermum. la noduri cu verticile de ramuri. Ceramium) şi o serie de vitamine. le conferă rodofitelor importanţă economică. suferă diviziuni repetate (prima fiind reducţională). iar spre partea anterioară se găseşte o formaţiune granulară. Clasificare. În ciclul de dezvoltare alternează trei generaţii morfologice: un gametofit (n) şi doi sporofiţi (2n).Prezentaţi ciclul de dezvoltare al algelor roşii. se diferenţiază câte unul în sparmatocist şi respectiv carpogon. aparţin la doua clase.159). deci ciclul este trigenetic haplo-diplofazic. În citoplasmă se află cromatofori de forme şi dimensiuni variabile. numit carposporofit. Algele roşii după gradul de diferenţiere al talului. Polysiphonia). La. Majoritatea rodofitelor sunt autotrofe. Nucleul este mare.care ies dintr-o adâncitură. cu unul sau doi flageli. de culoare roşie. numite gonimoblaste. 1. adică gameţii fără cili: spermatia şi oosfera.Care sunt pigmenţii algelor roşii? 4. Vegetează.ficobilinele fiind capabile să fixeze radiaţiile luminoase cu lungimi de undă scurte. din care cea anterioară este mai mare şi localizată în vecinătatea ampulei de unde pornesc flagelii şi este numită vacuolă pulsatilă cu funcţie de osmoreglare şi excreţie. dependent de gametofit. 110 . cu tal foliaceu. De aici. de pe care pornesc flagelii. cu un nucleol . reuneşte rodofitele cele mai evoluate. cu tal filamentos. Răspândire. În ea se găsesc vacuole.) Prin fecundarea oosferei din carpogon de către o spermatie. dă naştere la filamente pluricelulare ramificate. La unele specii membrana celulară sau periplastul este subţire şi elastic.Clasa Floridophyceae. II. apar gametocişti. Alga este haplobiontă. 2. rotund. ale căror celule terminale devin carposporangi în care se formează câte un carpospor haploid ce regenerează un nou gametofit. respectiv spermatogonii cu o spermatie nudă şi pe alte ramuri carpogoane (Fig. mod de viaţă şi importanţă. a gametociştilor şi ciclul de dezvoltare. descoperirea unor genuri intermediare. iar anumiţi produşi metabolici. Carpogonul are aspectul unei butelii. sunt cultivate şi utilizate în alimentaţie şi industrie.159. ca: agarul. în partea dilatată aflându-se oosfera iar în prelungirea numită trihogin un nucleu ce nu participă la copulare (Fig. din zigot se formează un sporofit diploid . articulat. citoplasmă şi un înveliş numit periplast (Fig. Gelidium etc Origine. Prezenţa ficocianinei. Zigotul. sugerează înrudirea algelor roşii cu cele albastre. TEST DE AUTOEVALUARE NR. Ceramium. Corallina. La Batrachospermum moniliforme abundentă în apele de munte. numită stigmă.3. iar unele specii ale genului Porphyra.Ce alge brune cunoaşteţi şi care sunt pigmenţii asimilatori? 3. Tot în partea apicală a celulei se găseşte blefaroplastul. agaroidul (de la Gelidium. Fosile certe se cunosc din Ordovician. pe substrat calcaros şi la adâncimi mari.Ce grupe mari de alge cunoaşteţi în funcţie de pigmenţii asimilatori şi care este produsul de asimilaţie? 2. tipul fundamental (Ceramium. Celula are un nucleu individualizat. Reproducerea este o trihogamie. situată la partea anterioară a corpului. Pe carposporofit se formează carposporii care prin germinare dau naştere unui tal diploid tetrasporofit pe care se formează meiosporii ce reiau ciclul. eliptic sau sferic. Genul Bangia are specii marine şi dulcicole. filogenie. rezultat în urma fecundaţiei.numit endozom. grupează alge roşii cu tal primitiv. reproducere şi ciclu de dezvoltare. se formează zigotul. în special. Algele roşii sunt considerate ca o linie evolutivă închisă. numită ampulă sau rezervor. 1.l60). Organizare.cu toate că înmulţirea. permiţând modificarea formei. ÎNCRENGĂTURA EUGLENOPHYTA Grupează plante unicelulare. Rodofitele se înmulţesc prin spori aconţi formaţi în monosporocişti. Citoplasma are o structură complexă şi consistenţă vâscoasă.microscopic. fiind în conexiune şi cu nucleul.Înmulţire.Clasa Bangiophyceae. lor evoluată ar putea sugera o legătură au unele cormofite.

stea etc. uneori mai mulţi. vp – vacuolă pulsatilă. st – sigma. pirenoizi etc. argument în acest sens fiind prezenţa clorofilei a şi b. euglenele trec la o viaţă latentă. din ele derivând toate celelalte grupe de plante verzi. panglică. Se înrudesc cu mai multe grupe de flagelate. După durata celor două faze (generaţii). Clasificare. ch – cromozomi. cu numeroşi reprezentaţi în mediul acvatic. Origine. Euglena viridis : n – nucleu. Produsul de asimilaţie este paramilonul si picături de ulei. Euglenofitele îşi au originea în protofite. Volvex aureux. flagelaţi sau prin aplanospori (imobili). Înmulţire. stigmă. Aparatul vegetativ este foarte variat. În celulă se află citoplasmă. pluricelulare filamentoase (simple sau ramificate) şi lamelare. un nucleu (la unele mai mulţi). clorofitele sintetizează amidonul adevărat. Înmulţirea asexuată are loc prin spori mobili. p. vacuole. asexuată şi sexuată. impregnat cu substanţe pectice şi amiloide.).Algele verzi au zoosporii şi gameţii prevăzuţi cu doi sau patru flageli.161. Peretele celular cel mai adesea este celulozic. şi heterotalic. ziduri).160. Prin caracterele de organizare şi structură celulară. ÎNCRENGĂTURA CHLOROPHYTA (ALGE VERZI) . care se pot forma în oricare celulă a talului sau într-o celulă specializată. Se înmulţesc prin diviziunea directă a celulei. phot – fotoreceptor. Înmulţirea sexuată se poate realiza prin izogamie. într-un plan longitudinal. În ciclul de dezvoltare există o alternanţă de faze: una producătoare de gameţi gametofitul şi alta pe care se formează zoosporii sporofitul. prin închistare. cu cromatofori de formă variată (disc. adică ambele sexe ale cu colonii fiice. b şi carotenoizi) şi sunt autotrofe. Coniugatophyceae 111 Fig. Vegetativ se înmulţesc prin diviziunea celulei sau la cele pluricelulare prin fragmentarea talului. iar la unele alge se cunoaşte şi înmulţirea prin conjugare (Spirogyra). pe solurile umede sau pealte substraturi (scoarţaarborilor. Euglena viridis este o specie frecventă prin lacuri şi bălţi. cit – citoplasmă. prin produsul de asimilaţie (amidon). dict – dictiozomi. În procesul de asimilaţie. chl – cromatofor. Euglenofitele au pigmenţi clorofilieni (clorofila a. Încrengătura Chlorophyta este împărţită în trei clase Chlorophyceae. cit şi cu algele verzi. Înmulţirea. clopot. bl – blefaroplast. Clorofitele se înmulţesc pe cale vegetativă. se disting trei tipuri principale de alternanţă: haplobiontă. Organizare. evoluând paralel cu protocariotele. rar heterotrofe sau mixotrofe. Algele verzi pot fi: unicelulare izolate sau în colonii. Prezenţa nucleului individualizat le situează pe o treaptă superioară de evoluţie.cp – paramilum.Algele verzi sunt reprezentate printr-o grupare polimorfă. Fig. cromatofori. haplodiplobiontă şi diplobiontă. gameţilor se formează pe acelaşi tip de tal. anizogamie şi oogamie. însă puţin diferenţiat în comparaţie cu cel al cormofitelor. La unele specii se întâlneşte şi o înmulţire sexuata izogamă. În condiţii nefavorabile. numită zoosporocist. Nutriţia. filogenie. algele verzi sunt considerate ca un nod principal în evoluţie. cs – cuticulă striată. colonie matură Gametofitul poate fi homotalic. de culoare verde şi conţin clorofilă a şi b.

163. care rămâne în oogon şi se înconjoară cu nişte filamente pluricelulare dezvoltate de celulele vegetative învecinate. mobile (Chlamydomonas) sau cenobiale (Volox).şi Charophyceae. răspândite în oceane.Cei de la polul anterior sunt specializaţi pentru nutriţie şi mişcare. disciforme. un cromatofor în formă de clopot sau cupă. Ordinul Chlorococcales (Protococcales). lăsând impresia unui archegon. Un gamet mascul ajunge în oogon şi fecundează oosfera.1'– zoosporange. este o algă frecventă în apele dulci. prevăzut cu un pirenoid şi vacuole. unde participă la formarea planctonului. ca nişte peri. prelungindu-se cu o parte subţire şi în el se află o oosferă voluminoasă. 4 – oogon dupa 2 – gametangiu. Oogamia la Coleochaete pulvinata prezintă unele particularităţi. reuneşte alge cu tal filamentos şi lamelar. tetraflagelaţi. Unele specii se înmulţesc prin diviziune. Ordinul Volvocales. cu zoospori. Această clasă.161). care constau în faptul că oogonul are o formă deosebită. cu talul pluricelular filamentos. 4 – zigot. Unele sunt mobile. pe care se află pirenoizi. cu talul alcătuit din filamente ramificate. Coloniile de Volvox aureus (Fig. după unii autori. mări şi ape dulci.Clasa Chlorophyceae. pe sol umed. rezultând zigotul. 4 sau mai mulţi flageli. iar celulele au nişte prelungiri subţiri. Celula are în citoplasmă un nucleu. pe ziduri.162). În apele dulci se întâlneşte alga Coleochaete pulvinata (Fig. fără flageli. cât şi alge pluricelulare.162. latissima. adeseori reunite în perniţe mici. zoosporilor. Înmulţirea volvocalelor se face asexuat prin zoospori (Chlamydomonas) sau prin gonidii la Volvox şi sexuat prin izo sau heterogamie. Ulothrix zonata: Fig. grupează algele verzi propriu-zise.cu unele specii cultivate pentru obţinerea de substanţe proteice). 112 . neramificat şi fixată de suport printr-o celulă rizoidală. Coleochaete pulvinata: 1 – 2 – porţiune de tal cu 1. Zoosporii şi gameţii au 2. cuprinde 6 ordine. Trăiesc în ape dulci (Chlorella. având flageli egali. În apele salmastre se întâlnesc speciile genului Ulva. 3 – anterozoizi. din care amintim doar 5. grupează alge verzi unicelulare solitare. sunt sferice.163). solitare sau în colonii. 6 – zoospor. 5 – oospor eliberând celulele mame ale 3. Ordinul Ulotrichales. anteridii şi oogoane.alcătuite dintr-un număr mare de indivizi înglobaţi într-o masă gelatinoasă. formând un înveliş protector. 2' – gamet.ca de exemplu Pleurococcus vulgaris (verzeala zidurilor). cuprinde alge unicelulare izolate sau în colonii. De pe tal se ridică filamente scurte ramificate pe care se formează gametociştii masculi şi oogoane. Înmulţirea sexuată este o izogamie. unicelulare.3' – copularea gameţilor. fecundaţie. Fiecare celulă a talului are un cromatofor lamelar. răspândite în ape dulci. legaţi între ei prin plasmodesme. iar asexuat prin zoospori biflagelaţi sau aplanospori. care se înmulţesc prin zoospori şi sexuat prin izo sau heterogamie. Înmulţirea asexuată are loc prin zoospori piriformi. scoarţa arborilor. Ulothrix zonata (Fig. din care în Marea Neagră trăiesc Ulva lactuca şi U. rar poate fi şi oogamie. 1. Fig.

Celulele talului sunt alungite. având celula mare şi cu mulţi nuclei (celoblaste). Talul filamentos este ramificat sau nu şi se prinde de substrat prin rizoizi. Alga trăieşte 113 Fig. grupează alge verzi cu tal unicelular. Caulerpa prolifera (Fig. fixat de substrat prin rizoizi ramificaţi. răspândite cel mai adesea în ape dulci. simplu sau ramificat.Din acest ordin în lacurile sărate şi în Marea Neagră se. z – zgot.164) are talul alcătuit dintr-un ax cilindric. f – foliole.Pe cauloid se dezvoltă nişte porţiuni lăţite .166. c – cornulă. numite filoide. Această alcătuire a dus la părerea că există o legătură cu cormofitele inferioare. grupează alge filamentoase.La unii reprezentanţi. Fig. talul sifonal. în anumite stadii de dezvoltare. Cloroplastele sunt numeroase şi mici. e – celule corticate. Spirogyra: 1 – celulă mărită. 2 – ramură cu anteridii (a) şi oogoane (o) în formare. 2 – conjugarea. fiecare cu mai mulţi nuclei iar talul are o creştere terminală şi ramificarea se face lateral. n – nucleu. Chara fragilis: 1 – porţiune de tal. Talul este ramificat şi fixat de substrat. În celule se află unul sau mai mulţi nuclei şi cromatofori în formă de reţea. Ordinul Cladophorales (Siphonocladales). prezentând uneori porţiuni diferenţiate. mai întâlneşte Enteromorpha cu talul tabular. Ordinul Siphonales (Bryopsidales).164. 3 – axă secundară mărită cu anteridie (a) şi oogon (o). Genul Cladophora cuprinde numeroase specii. numite lâna broaştei.165.Fig.cr – cromatofor. verzi. conţine un singur nucleu. târâtor numit cauloid. Caulerpa polifera – tal . care amintesc organele cormofitelor.

Clasa Charophyceae. Oogoanele sunt mari. acoperite de 5 celule alungite şi răsucite în spirală. pluricelular. evidenţiind un înalt grad de evoluţie. Anteridiile şi oogoanele se formează pe ramurile scurte. cu talul pluricelular. înmulţirea sexuată este o conjugare. Ulotrichales este socotit ca nod de evoluţie pentru celelalte alge verzi. Speciile acestui gen trăiesc în ape dulci şi se înmulţesc vegetativ prin fragmentarea talului. Evoluţia spre cormofite a presupus trecerea gradată de la talul primitiv spre talul evoluat al formelor terestre. Dintre conjugatele unicelulare care trăiesc în apele dulci. Origine.emit câte o prelungire una spre alta. care cade pe fundul apei şi iernează. Algele verzi îşi au originea în euglenofitele autotrofe. au apărut probabil în Cambrian şi Silurian primele cormofite: (Psilophytinae). filogenie. Din ele ar fi derivat algele din ord. 2.în mările calde. Zigotul.4. Această alcătuire sugerează o asemănare cu arhegonul muşchilor şi ferigilor. dar fără a avea legături de filiaţie. filogenie şi importanţă sub aspect evolutiv. diviziunea celulei. ovoide. Sub fiecare oogon se găseşte câte o anteridie sferică.Daţi exemple de alge verzi. fuzionând (cistogamie).Cum se înmulţesc clorofitele? 3. care formează coronula. astfel format. volvocalele sunt cele mai primitive alge verzi. bălţi. Conjugarea constă în faptul că două celule a două filamente apropiate. constituind un ram de evoluţie închis. având corpul. Taiul la Chara fragilis are celulele impregnate cu CaC03 şi este fixat de substrat prin rizoizi. reuneşte alge verzi uni sau pluricelulare. locul prin care pătrund anterozoizi. La fiecare nod se: dezvoltă câte un verticil de ramuri scurte (Fig. curgătoare. 4. se înconjoară cu un înveliş gros şi se numeşte zigospor. În Marea Mediterană o largă răspândire are şi alga Acetabularia mediterranea.dispuşi spiralat. de culoare roşie-portocalie cu pereţii formaţi din 8 celule în formă de scut şi conţine anterozoizi ciliaţi. iar sexuat prin conjugare (Fig. Nodurile sunt alcătuite din celule scurte iar internodurile din celule alungite.nu au dat naştere la nici un alt grup de plante. 3. nefixate de substrat. formată din noduri şi internoduri. în sensul formării talului filamentos. dar de sexe diferite. Conţinutul uneia trece în cealaltă.166). cu talul alcătuit din filamente libere. 114 . cu cromatofori sub formă de panglică. Se înmulţeşte sexuat prin oogamie. care trăieşte în ape stătătoare. reuneşte alge verzi haplobionte. cuprinde un număr mare de specii. Chlorococcales. Talul se fixează de substrat prin celule rizoidale. talul poate atinge 50 cm şi se aseamănă cu Equisetum (coada calului). 165). Clasa Conjugatophyceae.l66). continuându-se cu alte celule scurte. în special chlamidomonadaceele. brune. TEST DE AUTOEVALUARE NR II. 1. Flagelii lipsesc în toate stadiile. iar aparatul vegetativ este alcătuit dintr-o axă verticală.Origine. iar unele Ulotrichales sunt considerate că ar sta la originea muşchilor şi ferigilor. Chara fragilis (Fig. amintim genurile Closterium şi Cosmarium. acoperit de doua valve. Prin dezvoltarea sporofitului.Ce fel de support vegetative au algele verzi? 2. La germinarea zigosporului are loc reducerea cromatică iar planta formată este haploidă. fiind răspândită în Marea Mediterană şi în sudul Mării Negre. cit şi algele din ord. Charoficeele deşi au atins un grad de organizare superior. După unii autori. Ulotrichales. Genul Spirogyra (mătasea broaştei). adaptate la mediul aerian şi fără flageli în stadiile adulte. cu organizare complexă.

iar alţii le consideră ea pe un grup de: ciuperci primitive. reface plasmodiul plurinucleat.167). Prin caracterele lor morfologice distinctive. al planului de structură şi ca modalităţi de înmulţire. 2 – mixomanadă. Prin germinare mixosporii dau naştere la zoospori flagelaţi numiţi mixoflageli sau mixomonade. începând cu mixosporii continuând cu mixomonadele şi mixamoebele şi cea sporofitcă.167. 1 – Lycogala epidendrum (sporangi).168). În ciclul de dezvoltare se succed doua faze: una gametofitică. alb. cu plasmodiu de culoare brună şi are sporangi da circa 1 cm. Plasmodiul este alcătuit din citoplasmă. pe substrat organic în descompunere. care prin diviziunea nucleului. cu structură granulară. au fost incluşi în acest subregn prin faptul că în constituţia lor intră şi ciuperci. care fiind higroscopice au rol în împrăştierea sporilor (Fig. Arcyria feruginea are sporangii pedunculaţi şi roşcaţi. 2 mixospor. diferit colorat (roşu. fiind plasate după bacterii şi algele albastre. citoplasmă se diferenţiază în două zone: ectoplasma. dar cu un caracter comun nutriţie heterotrofă. Acestea se comportă ca gameţi şi prin copulare formează zigoţi. în ea fiind înglobaţi nucleii. 8 . 7 – corpuri sporifere. heterotrofe saprofite. c – spori. galben. Mycophyta şi Lichenophyta. Totalitatea elaterelor este numită capiliţiu. formată din mixamoebozigoţi. Plasmodiul provine din fuziunea celulelor la care au dispărut pereţii transversali. 3 – mixamoebe. Pe trunchiuri putrede trăieşte Stemonitis fusca. Organizare. ÎNCRENGĂTURA MYXOPRYTA (MIXOMICETE) Mixomicetele sunt plante. rezultând mixamoebe. Mixomicetele sunt plante haplo-diplobionte. Fig. în care se găsesc numeroşi nuclei. adică plasmodiul se înveleşte cu o membrană groasă. Răspândire. sporifere. 3 – Trichia 4 – mixamoezigoţi. mixomicetele sunt plasate pe diferite trepte ale evoluţiei regnului vegetal. plasmodiu şi sporocarpii. simbionte. care ulterior îşi resorb flagelul. cu nucleu diploid (mixamoebozigoţi). Uneori sunt considerate ca un grup de plante mai puţin evoluate.SUBREGNUL MYCOBIONTA Cuprinde plante foarte diferite din punct de vedere al modului de organizare. în interior cu numeroşi mixospori şi elatere.Stemonitis fusacorpuri b – elateră. La maturitate se transformă în corpuri sporifere sau sporocarpii. Arcyria feruginea (sporangi deschişi). în păduri. prin modul de viaţă şi ciclul de dezvoltare. Deci subregnul Mycobionta cuprinde: încrengăturile Myxophyta. hialină la exterior şi endoplasma. numită peridie. Trichia varia vegetează pe lemne putrede şi frunte căzuta. brun etc. Ciclul de dezvoltare la mixomicete: 1 – Fig. Lycogala epiderum (Fig.168. varia: a – sporangi. are plasmodiu roşiatic şi sporangii sesili bruni. Cu toate că lichenii sunt plante autotrofe. cu un plasmodiu de culoare galbenă şi sporocarpiile galben-brune. Mixomicetele sunt răspândite prin locuri umede. de culoare negricioasă. având plasmodiul de culoare galben-portocalie iar 115 .cu talul de tip plasmodiu. Pe tulpini lemnoase putrede se întâlneşte Fuligo septica (floare tăbăcarilor). înmulţire şi ciclul vital.). Ca structură. 5-6 – plasmodiu.

neseptat şi plurinucleat. pot fi unicelulare. Ciupercile pot fi monofage. iar cele tari de scleroţi. aşa cum ar fi: ascosporii. când atacă o singură gazdă sau polifage. prin înmugurirea celulei (blastospori) şi prin scleroţi. Nutriţia ciupercilor. fie numai într-un anumit stadiu sau pe tot parcursul vieţii. la bazidiomicete. Tot exogen. unul sau mai mulţi nudei. altele sunt saprofite pe resturi organice.000de specii. În funcţie de gradul de parazitism sau saprofitism. formaţi în asce (la Ascomycetae) şi sporii mucoraceelor. hemiceluloză etc. ciupercile pot fi obligat sau facultativ parazite sau saprofite. celuloză. care se formează în sporociste sau sporangiospori. Ciupercile se pot dezvolta pe substrat şi se numesc ectoparazite sau în interiorul substratului şi sunt endoparazite. apropiat de ciuperci (Archimycetes). După modul de formare. Citoplasmă apare alcătuită din două straturi: hialoplasma şi citoplasmă granulară (spre interior). formează bazidiosporii. ÎNCRENGĂTURA MICOPHYTA (CIUPERCI. Când în citoplasmă se află mai mulţi nuclei.Mucilago spongiosa (scuipatul cucului) are plasmodiul de culoare albă. Produsul de rezervă este glicogenul. lipsite de clorofilă. iar fiecare celulă are citoplasmă.a). Structura. corpul vegetativ este un sifonoplast. la majoritatea ciupercilor este de natură pectică şi se mai adaugă: cihitină.distingem: exospori şi endospori. cenuşie. La ciupercile inferioare. nucleoul şi un număr mic de cromozomi. Ciupercile parazite atacă plantele cât şi animalele. Hifele miceliene. pot constitui. bi sau pluricelulare şi sunt caracteristice ascomicetelor. iar clacă îşi dezvoltă anumite stadii pe plante diferite sunt heteroice. Dacă ciupercile îşi desfăşoară întreg ciclul de dezvoltare pe o singură plantă gazda se numesc autoice. deci heterotrofe :saprofite sau parazite. atunci când atacă mai multe specii de plante. adică un miceliu tubular. corpul vegetativ se numeşte plasmodiu. Înmulţirea vegetativă se face prin fragmente de miceliu. extrem de variat. cât şi unele caractere ce le apropie de animale (mixamoebele.care au membrană. ramificat. unicelular. înrudindu-se prin prezenţa sporocarpiilor şi a pigmenţilor. Mulţi filogenişti le consideră ca un grup străvechi de plante. cu unele bacterii sau insecte. numărând peste l00. asexuat şi sexuat. Controversa generează şi faptul că mixomicetele au unele caractere de plante (plasmodiul. numite plectenchimuri care când sunt moi poartă numele de strome. Se mai întâlnesc condriosomi. FUNGI) Cuprinde un grup foarte mare de plante. În citoplasmă se află unul. Conidiile. În cazul ciupercilor superioare (Ascomycetae. neagră etc. Înmulţirea. celula poate fi lipsită de membrană şi este numită gimnoplast sau prezintă membrană (dermatoplast). numite conidiofori. în organele sporifere sau la suprafaţă. producând boli numite micoze. Sunt plante heterotrofe. Basidiomycetae).cum sunt: teliosporii (chlamidosporii la Ustilaginales) si 116 . ţesuturi false. Peretele celular este dublat la interior de membrana citoplasmatică. Ciupercile se înmulţesc vegetativ. iar cel cu doi nuclei (dicariotic). Exospori sau conidiile se formează la extremitatea unor hife. Peretele celular.Talul ciupercilor poate fi unicelular sau pluricelular. brună. Înmulţirea asexuată are loc prin spori mobili (flagelaţi) sau imobili (aplanospori). din care unele parazite. corpul este alcătuit dintr-un miceliu format din hife septate. Miceliul format din hife cu câte un nucleu este numit miceliu primar.prin pierderea flagelilor şi o adaptare la viaţa saprofitică. La ciupercile puţin mai evoluate (Phycomycetae). mixomonadele).La majoritatea ciupercilor talul este un miceliu alcătuit din celule numite hife. Culoarea miceliului poate fi: albă. vacuole şi unele substanţe de rezervă (glicogen. Origine.mixosporii). este denumit miceliu secundar. Unele ciuperci trăiesc în simbioză cu algele (lichenii). prin îngrămădirea lor. doi sau mai mulţi nuclei. Poziţia filogenetică încă nu este pe deplin clarificată însă se admite că mixomicetele îşi au originea în flagelatele primitive. unicelulare. pe anumite organe numite bazidii se. din care au evoluat regresiv . Endospori se formează în organe sporogene. Se mai întâlnesc şi spori de rezistenţă. adaptate la mediul terestru. fitogenie. rar la cel acvatic Morfologie. lipide ş.

germinarea zigosoporului cu formarea sporangelui de germinare. CLASA ARCHIMYCETAE Grupează cele mai primitive ciuperci. La ciupercile inferioare fecundaţia se petrece într-un timp relativ scurt. Clasificare.169. Cariogamia încheie procesul fecundaţiei şi face trecerea la faza diploidă. Somatogamia este specifică bazidiomicetelor şi constă în copularea a două celule somatice. Phycomyeetae. Ciupercile din această clasă sunt saprofite.4. cu proprietatea de a se mişca amoeboid. iar Synehytrium endobioticum produce râia neagră a cartofului. în general. aflate la capetele celor două hife miceliene. având corpul vegetativ un gimnoplast sau un plasmodiu. dicariofaza sau faza binucleiata. c – sporangiofor. alcătuite prin împletirea hifelor.miceliu cu sporangi tineri. gametangiogamie şi somatogamie. 6 – zigospor matur. 3. în timp ce la cele superioare între plasmogamie şi cariogamie se interpune. rezultând un zigot diploid care dă naştere bazidei. Ciupercile inferioare. emiţând 117 Fig. După criterii filogenetice.teleutosporii (la Uredinales). sunt homotalice iar cele superioare . Înmulţirea sexuată poate fi: gametogamie. . aparatul vegetativ transformându-se în totalitate în corp sporifer. 2sporange de diseminare matur. Mucor mucedo 1. Ascomycetae.5 – gametangiogamia. ciupercile se împart în 5 clase: Archimycetae. 7 . Sexuat se înmulţesc prin izogameţi. Archmicetele sunt ciuperci haplobionte. Phytophtora fagi: 1 – conidiofor cu conidie. heterotalice. Gametogamia are loc prin unirea gameţilor eliberaţi din organele sexuale. structura talului. Basidiomycetae şi Deuteromycetae.170. plasmogamia fiind urmată şi de cariogamie. 2 – zoospori emit tuburi germinative infectatate. tipul de înmulţire. iar meioza asigură revenirea la haplofază. rezultând oul sau zigotul şi este specifică ciupercilor inferioare. adică alcătuit din hife acelulare care conţin citoplasmă şi numeroşi nuclei. cu rizoizi ca organe de fixare sau parazite. Gametangiogamia uneori este de tipul izogametangiogamiei iar la alte ciuperci de tipul heterogametangiogamiei. CLASA PHYCOMYCETAE Fig. Cuprinde ciuperci cu miceliul de tip sifonoplast. fiind numită şi cistogamie. ascele şi bazidiile sunt protejate în corpuri sporifere. organele sexuale formându-se pe taluri diferite. prin pseudopode. Archmicetele sunt endoparazite pe plante şi se înmulţesc asexuat prin zoospori flagelaţi. Gametangiogamia se întâlneşte la majoritatea ciupercilor şi constă din contopirea conţinutului organelor sexuale. căzuţi în apă. Rhizophydium pollinis parazitează grăunciorii de polen de la brad şi molid. Deseori.

alcătuind hifele miceliului primar. Prin resorbţia membranei la locul de contact. indicând legătura filogenetică dintre aceste două grupe. de sexe diferite. ciupercă saprofită cu un miceliu bogat. Unele genuri de zigomicete (Endomyces. nigricans). Ordinul Zygomycetales reuneşte ciuperci saprofite. produce mucegaiul negru şi miceliul prezintă "stoloni" lungi. rar parazite pe om şi animale înmulţindu-se asexuat. formaţi la capătul conidioforilor (miceliu primar) sau prin picnospori. Prin stomate ies conidiofori izolaţi.Prin germinare. cu celulele aşezate cap la cap. Formele de rezistenţă întâlnite sunt stroma (împletiri de hife laxe) şi scleroţii (ţesătură deasă de hife). răspândite în mediul aerian. cuprinde specii saprofite pe resturi de plante şi cadavre de animale mici acvatice. cu câte o conidie de forma unei lămâi. de numita aşcogamie (Fig. Cel mai important reprezentant din acest ordin este Mucor mucedo (mucegaiul alb). numite picnidii. din fam. fixându-se cu ajutorul rizoizilor (Fig. formaţi câte 4-8 sau mai mulţi într-o ască. Înmulţirea asexuată are loc spori exogeni (conidii. Rhizopus stolonifer (R. devenind gametocişti (gametangii). Acestea se desprind şi în condiţii de umiditate. din care se formează micelii heterotalice. Se înmulţesc vegetativ prin porţiuni de hife. înmulţeşte prin izogametangiogamie . formând filamente de germinaţie care dau naştere la noi micelii.171). care reprezintă faza de lungă durată. ce formează pe substrat o pâslă. având loc plasmogamia şi apoi cariogamia. septat. formând după germinare noi micelii. care se formează în interiorul unor cavităţi afundate în substrat. conţinutul unui gametangiu trece în celălalt.169). iar sexuat prin heterogametangiogamie. Mucoraceae. sporangiofori pe care se găsesc sporangi. De pe miceliu apar ramuri verticilate.care se separă de restul hifei printr-un perete transversal.). Ordinul Oomycetales se caracterizează prin ciuperci în majoritate parazite. Ficomicetele sunt împărţite în două ordine: Oomycetales şi Zygomycetales. Ascosporii. hrănindu-se prin intermediul haustorilor. capabili de germinaţie. pe care din loc în loc apar cîte 3-4 sporangii. Se înmulţesc asexuat prin spori şi conidii. separate de pereţi transversali şi numai rar talul este unicelular (la drojdii). Familia Peronosporaceae reuneşte numeroase specii. Familia Saprolegniaceae. Fiecare celulă are un singur nucleu. în majoritate obligat parazite. CLASA ASCOMYCETAE Reuneşte ciuperci evoluate. Conidiile se formează. În general. prin aplanospori şi sexuat prin izogametangiogamie. prezintă unele afinităţi cu ascomicetele. numită impropriu şi oogamie. celulele sunt haploide binucleiate sau dicariote (Thaphrinales). rezultând zigosporul cu foarte mulţi nuclei haploizi şi prin copulare devin diploiti. Sexuat se. Sporii au formă ovală sau sferică. producând pagube însemnate la plante. rar saprofite. nucleii diploizi suferă diviziunea reducţională şi se formează spori haploizi de sexe diferite.adică două filamente de pe micelii diferite ca sex îşi apropie capetele. provoacă mana plantulelor de foioase şi răşinoase. în care iau naştere sporii imobili (aplanosporii). care se înmulţesc asexuat prin conidii şi sexuat prin heterogametangiogamie. Phytophtora fagi (Fig. în special. Corpul vegetativ este un miceliu. în care se formează ascosporii.Zoosporii sunt biflagelaţi (Saprolegnia). Plasmopara viticola (mana viţei de vie) ş.de exemplu: Phytophtora infestans (mana cartofului). Sexuat ciuperca se înmulţeşte prin heterogametangiogamie (oogamie). sunt hialini sau gălbui. sunt rezultatul unui proces sexual urmat de o diviziune reducţională. oidii). Înmulţirea sexuată este o heterogametangiogamie specifică. ciclul biologicse desfăşoară astfel: prin germinarea ascosporilor. germinează direct. rezultă 118 . fie formează mai întâi zoospori biflagelaţi. lucru care explică de ce ficomicetele sunt haplobionte. care la germinare se divide reducţional. scleroţi şi înmugurire (drojdiile).l70).haustorii pentru extragerea hranei din planta gazdă. În cazul când apare miceliul secundar. Miceliul se dezvoltă intracelular în ţesuturile plantei gazdă.a. care au ca organ caracteristic asca. pe conidiofori simpli sau ramificaţi şi au formă specifică. organ de rezistenţă. Syncephalis etc. În urma fecundaţiei rezultă un zigot sau oospor.

dintr-o celulă se formează gametocistul mascul sau anteridiu. ascogene. a 8 nuclei ce se înconjoară cu citoplasmă şi membrană. închişi în ască. (Fig. iar nucleul suferă o diviziune reducţională (R) şi altele normale proces care va duce la formarea. fiind larg deschise. Printre asce se află filamente sterile 3 – ascogon fecundat. prin diviziunea nucleului.5 – formarea filamentelor formându-se.Unele din cele saprofite au importanţă industrială sau sunt comestibile. reuneşte ciuperci saprofite.Creşterea hifelor ascogene are loc prin celula terminală care duce la formarea ascelor. 6 – 14 – formarea ascei După forma şi structura ascofructului. Clasificare ascomicetelor.micelii primare heterotalice (+ şi -). cauzând pagube mari.172) care sunt formaţiuni închise: iar ascele devin libere prin tr –trichogin. Himeniul cu ascele sunt protejate de parafize. rezultă mai mulţi nuclei.miceliu primar .Această celulă zigot. deci sunt descoperite. 4 . un corp de fructificaţie sau ascofruct. fără corpuri sporifere şi are două ordine. având loc mai întâi plasmogamia. Torulopsis .Pe unul din aceste miceilii.ascogon dicariofaza (n+n) haplofaza C celula zigot — asca ----------ascospori + ---------. În anteridiu (anteridie). 2 – Ascelea majoritatea ciupercilor din ceastă clasă se grupează ascogamia. de scurtă durată.notată cu "C"). iar pe celălalt gametocistul femei sau ascogonul. deosebim: cleistotecii cu ascospori.000 specii. cu rol de gameţi masculi. care au formă de cupă sau disc. dermatoplast sau cu miceliu primar rudimentar. având forma de butelii iar eliberarea ascelor are loc printr-un orificiu (osteolă) şi apotecii. După cum ascele sunt sau nu protejate de miceliul primar. rupere pereşilor corpului de fructificaţie. SUBCLASA GYMNOASCOMICETIDAE Cuprinde ciuperci la care ascele rămân la suprafaţa miceliului. reprezentată prin miceliul primar şi diplofaza prin celula zigot între care se interpune dicariofaza (hifele ascogene). Ascospor + ->miceliu primar + -> anteridiu hife Ascospor . Se înmulţesc vegetativ prin înmugurire. se transformă în ască. cu o porţiune umflată şi un gât numit trichogin. într-un strat fertil sau himeniu. ascomicetele sunt grupate în 2 subclase. adică ascosporii. asexuat prin ascospori şi sexuat prin izogamie sau chiar somatogamie. Din zigotul fecundat se formează hife ascogene. Remarcăm că.Endomyces . numite parafize.cu talul unicelular. iar nucleii sânt în perechi (dicarion). Ascogonul are forma unei butelii. peritecii. Torula.în majoritatea cazurilor. Ordinul Protascales. în ciclul de dezvoltare al ascomicetelor au loc două faze distincte: haplofaza. În ascogon se află mai mulţi nuclei cu rol de oosfere. trăiesc saprofite în scurgerile de sevă ale arborilor. La maturitate anteridiul fecundează ascogonul. pluricelulare cu celule binucleiate şi reprezintă miceliul secundar de scurgă durată.Ciclul de dezvoltare la (ascogena) ascomicete: 1 – micelii primare cu diplofaza (2n) haplofaza (n) ascogon (as) şi anteridiu (a).171. Ascomicetele numără peste 18. În această celulă are loc actul fecundării (cariogamia .ascospori Fig. multe din ele fiind parazite pe plante şi animale. 119 .

Ciclul de dezvoltare la Taphrina pruni : l – Fig.173). Genurile Aspergilus (conidiofori simpli) şi Penicillium (conidiofori şi sterigme ramificate). 120 . fiind ectoparazite . iar Taphrina cerasi produce "mătura vrăjitoarei" la cireş. adică hipertrofierea fructelor.174) produce la prun boala numită hurlupi sau cocoşei.175). parazite intercelular. 3. Conidiile de sexe diferite copulează şi rezultă un zigot 5 – Saccharomyces ellipsoideus. ramificat. printr-un proces de fermentaţie alcoolică. formată prin înmugurire. Ordinul Perisporiales (Brysiphales). apărând pe organul atacat sub formă de pulbere fină. Taphrina epiphylla produce deformarea ramurilor şi maturi la anin. – Aspergillus. Taphrina pruni (Fig. Înmulţirea sexuata se face prin ascogamie. iar din P. Asexuat. 4 – ască. având aspectul unor şiraguri de mărgele. 6 – c – conidii fructe atacate. Ordinul Taphrinales (Exoascales). Ascosporii sunt puşi în libertate prin dezagregarea ascofructului. iar sexuat prin somatogamie. caracter după care sunt împărţite în ordine. Are un tal unicelular care prin îmugurire poate forma colonii (Fig. asce cu ascospori.147. descompune hexozele.Produc boli la plante numite "făinări". care iau naştere prin fragmentarea unor conidiofori scurţi. cleistoteciile fiind prevăzute cu apendici sau fulcre. produc mucegaiurile verzi pe diferite produse alimentare.4 – 2 – Penicillium. prin conidii dispuse în şiraguri pe sterigmele unor conidiofori simpli.Celulele miceliului sunt binucleiate.173. Fig. Ciupercile şi din acest ordin au ascele închise în cleistotecii. Majoritatea ciupercilor din acest ordin sunt saprofite.7 – chlamidospor. În unele cazuri pentru formarea ascei are loc copularea a două celule. Hifele ciupercii se fragmentează în celule care constituie alte un chlamidospor binucleiat şi uninucleiat după cariogamie. Asexuat se înmulţesc prin conidii. copularea conidiilor.Ascele acestor ciuperci sunt învelite în cleistotecii. dicariotic care germinând dă naştere la un miceliu dicariotic. ciaviforme claviformina. Prin maturarea Fig. cd – conidiofori. Înmulţirea sexuată are loc prin ascogamie. producând deformări ale organelor. grupează ciupercile cu miceliul filamentos.Sacoharomyces cerevisiae (drojdia de bere ). 2 – eliberarea ascosporilor. Ordinul Plectascales. Din Penicillium chryspgenum se extrage penicilina.5 – miceliu binucleiat. SUBCLASA CARPOASCOMYCETIDAE Grupează ascomicetele la care ascele sunt învelite în corpuri sporifere. În condiţii nefavorabile. se înmulţesc prin conidii de tip Oidium. proces în care ascogonul se împleteşte cu anteridiul. care prin germinare formează grupuri de conidii levuriforme.175. Saceharomyces ellipsoideus produce fermentaţia vinului.2 – tal unicelular. celulele drojdiei de bere se pot transforma partenogenetic în cîte o ască cu 4 ascospori. înmulţinduse.Saccharomyces cerevisiae: 1 chlamidosporilor se formează ascele cu 8 ascospori ( 4 cu + şi 4 cu . 3 – colonie -). măciucaţi sau ramificaţi (Fig.

1 – Morchella esculenta. Uncinula aceris produce făinarea arţarilor. CLASA BASlDIOMYCETAE În această clasă sunt grupate ciupercile cele mai evoluate. Cuprinde ciuperci saprofite şi parazite. Ordinul Pyrenomicetales. creşte în pădurile de conifere şi are asecofructul globulos cu suprafaţa cutată. Phacidaceae. Nectria cinabarina se instalează pe ramurile debilitate de fag. Verpa bohemica creşte în păduri de foioase şi are ascofructul neconcrescut pe margini cu stipesul. având stromele de culoare portocaliu-roşiatică. 2 – Verpa 1.2 – ramură cu cancer. cibarium. de culoare brună şi pedicelul scurt. farfurioară) şi de consistenţă tare sau cărnoasă.176. cireş etc. Reuneşte ciuperci parazite pe plante. Hypocreaceae face parte Polystigma rubrum care ataca frunzele de prun. sunt mult apreciate pentru calităţile lor alimentare. T. cu corpuri sporifere mari (Fig. care susţine o căciulită de culoare brună. în pădurile noastre se întâlneşte. foarte comună pe frunzele acerineelor este Rhytisma acerium. de diferite forme (disc. N. bohemica. Morchella esculenta (zbârciogul). Familia Helvellaceae are ca reprezentanţi ciuperci saprofite. Ordinul Discomycetales. din fam. care formează strome brun-negricioase. Vegetativ se înmulţesc prin scleroţi (împletituri de hife) şi asexuat prin conidii sau picnospori. Stratul himenial. în care la maturitate se formează picnidii cu picnospori. numite: trufe. Pe ramurile în curs de uscare a unor specii lemnoase (fag). Din familia Pezizaceae.) răni canceroase. cu ascofructul comestibil. producând strome colorate în roşu. de culoare roşie coral. tei etc. glădiţa. Sphaerotheca mors-uvae produce făinarea agrişului (Ribes uvacrispa).făinarea frasinilor şi a altor specii. Din fam. 121 . Tuberaestivum. alcătuit din asce şi parafize. cu strome negre şi tari. Ordinul Tuberales. iar Phyllactinia suffulta . declanşează formarea inimii roşii sau a duramenului fals. întîlneşte Diatrype stigma. produce cancere pe ramurile şi tulpinile de Larix decidua (zadă). care au drept organ sporifer bazidia pe care se formează bazidiosporii. primă vara.176). Ascocarpii sunt globuloşi. Grupează ciuperci parazite sau saprofite. Dasyscypha willkommii: Fig.172. Poate pătrunde prin răni în tulpinile de fag şi alături de alte ciuperci. Helotiasceae. Fig. asemănători cu tuberculi de cartof. galligena provoacă pe ramurile multor specii lemnoase (carpen. cleistoteciile având fulcrele ramificate. Din fam. cupă. se dezvoltă în solul pădurilor de cvercinee. alun. asemănătoare unor broboane şi se dezvoltă pe ramuri în curs de uscare. se.1). fistulos. 3 – Gyromitra esculenta Dasyscypha willkommii (Fig.. prezentând numeroase alveole. Ordinul Sphaeriales. T. cu organul sporifer caracteristic. Microsphaera abbreviata produce făinarea la stejari.de tip periteciu..177. păr. Hypoxilon varilosum are stromele brun-negricioase. cu aspect de urechiuşe.simple sau ramificate (Fig.brumale etc. Grupează ciuperci saprofite şi micoritice ce. Claviceps purpurea produce boala cunoscută sub numele de cornul secarei.Peziza coccinea care are apotecii mari. care au corpul de fructificaţie un apoteciu. f – apotecii. Gyromitrat esculenta (zbirciog gras). în care se află ascele. fag. la care ascele au formă de butelie. diferenţiat în picior de culoare albă.177). căptuşeşte partea larg deschisă a apoteciului.

rezultă micelii primare. 2 . pe substanţe organice în descompunere şi parazite pe plante şi animale. După un timp.178). urmată de alta normală. Capetele a două micelii primare (hife). unul la bază şi al patrulea pătrunde în anză (Fig. prin apropierea acesteia şi dizolvarea membranelor separatoare. numite regiuni himeniale protejate da un corp de fructificaţie cunoscut sub numele de bazidiofruct. protecţie etc. 3 – coptlarea a două 10). În celulele terminale ale hifelor dicariotice are loc cariogamia şi procesul sexual se incheie. După forma bazidiei această clasă este împărţită în două subclase.germinarea bazidiosporilor şi (1-6). celule terminale. care vor pătrunde în cele patru evaginaţii ale bazidei încât se formează 4 bazidiosporii de sexe diferite.bazidiospori. se apropie şi are loc plasmogamia (P). fiind denumita fragmobazidii. rezultând 4 nuclei. Celula zigot devine bazidie în urma unei diviziuni reducţionale (R). 8 – miceliu diocariotic. formarea bazidiei (7-8) şi a bazidiosporilor (9formarea miceliului primar. Cei doi nuclei din celuă se divid simultan. Creşterea miceliului secundar la bazidiomicete 1. Corpul vegetativ este reprezentat printr-un miceliu secundar.În ciclul de dezvoltare au un miceliu primar de scurtă durată. caz în care se numesc holobazidii sau septete. Baziddile pot fi întregi. depozitare. Bazidiile se pot forma direct pe micelii. un miceliu secundar de lungă durată şi un miceliu terţiar. iau naştere miceliile terţiare cu celule specializate pentru anumite funcţii: transport.179. care prin creştere da naştere miceliului secundar. ia naştere. rezultând 2-4 nuclei haploizi.178. asemănător hifelor ascogene. Mai târziu. nucleul din anză ajunge în celula bazală. în urma unor modificări citologice. nucleii fiind separaţi prin pereţi despărţitori. 9 – bazidie cu bazidiospori.secreţie. Creşterea miceliului secundar în timpul fiecărei diviziuni. Ciupercile: acestei clase pot fi: saprofite în sol. haploide. de lungă durată. Prin germinarea bazidiosporilor de sexe diferite (Fig. fie în anumite zone fertile. din care doi migrează spre vârful celulei. rezultând o celulă dicariotică. În bazidiofructe. în ultima celulă a miceliului secundar are loc şi cariogamia (C). dicariotic.Fig. cu celule uninucleiate. formate din împletirea hifelor miceliene secundare. cîte o anză (cârlig) laterală. Ciclul de dezvoltare la basidiomicete: Fig. 122 . Anza se delimitează şi ea printr-un alt perete.luând naştere un nucleu diploid sau zigotul. iar partea bazală. dicariotic.179). cea superioară printr-un perete. 4-7 – creşterea miceliului secundar. de scurtă durată. care nu este altceva decât un miceliu secundar specializat. cu un singur nucleu este separată de.

plop.2–Hydnum repandum. trunchiuri căzute etc. Familia Hydnaceae se caracterizează prin faptul că regiunea himenială se prezintă ca nişte proeminenţe. ordinul este împărţit în mai multe familii. pe care se află bazidiile. grupează ciuperci cu corpuri sporifere cărnoase având aspectul unei creste de cocoş sau de coral (Fig. dinţi sau ţepi. pe care se dezvoltă o regiune fertilă.183.000 specii. în majoritate saprofite pe sol sau pe substanţe organice în descompunere: frunze.burete ţepos (Fig. Grupează ciuperci cu corpuri sporifere de diferite forme. mesteacăn. C.1–Boletus edulis. Stereum hirsutum trăieşte pe ramurile căzute de stejar. formosa . satana.. După modul de organizare a corpurilor sporifere.lam–lame acoperite de himeniu. iar regiunea himenială este situată pe nişte lamele care cad decurent pe pălărie şi picior. Familia Cantharellaceae cu reprezentanţi la care corpul sporifer este alcătuit din pălărie (pileus) şi picior (sţipes).184.s– stipes. p – pileus. Toate speciile sunt comestibile (Clavaria aurea .1–Polyporus sulphureus.l8o. vb – velum parţiale. C. fag etc.3). numită himeniu . 2 – Fomes fomentarius . ramuri. cuprinde ciuperci care au corpurile sporifere de forma unei pelicule membranoase sau cruste.SUBCLSA HOLOBASIDIOMYCETIDAE Reuneşte ciuperci saprofite micoritice şi parazite cu bazidia întreagă.botrytis. şi produce putrezirea lemnului.2–Polyphorus betulinus Fig. Familia Corticaceae.barba ursului.1). Acest ordin numără circa 13. are 123 Fig. coralloides . 18o.2–B. Ciuperca Cantharellus cibarius .2).ciuciulete (Fig. Familia Clavariaceae.1–Clavaria aurea. Hydnum repandum . aparţinând la 4 ordine.3–Psalliota campestris:m–miceliu.182.meloşel).unde se formează bazidiile cu bazidiosporii. 3 – Merulius lacrymans Fig. Fig.181. din care două cuprind numeroşi reprezentaţi în flora ţării noastre. din care mai importante sunt. carpen. 1 – Polyporus hispidus. creşte în pădurile de foioase şi este mult apreciată. Ordinul Hymenomycetales. C.180.

A. mult apreciată. pitoancă). ulm. iute (Fig. prezintă un bazidiofruct convex pe faţa superioară. (burete de casă. prezintă corpuri sporifere cărnoase.1). hulubioare.lutens de culoare gălbuie.3). care la bătrâneţe se înnegreşte şi se lichefiază. ce creşte prin păşuni. Ciuperca este comestibilă şi creşte în luminişuri de păduri. stejar etc. ciupercă de pivniţă). de culoare roşietică sau albă în tinereţe. dispuse radiar. de asemenea. are pălăria de culoare roz-brunie (Fig. iar resturile sale se păstrează sub forma unui inel pe picior. de culoare roşie-gălbuie. apoi devine dur. are pileusul de culoare galben-verzui (măsliniu). Familia Agaricaceae. formând pe suprafaţa acestuia un strat de miceliu ea o crustă. 1) şi creşte frecvent în paduri. pajişti. Pe partea inferioară a pălăriei se află himeniul format din lamele. cu bazidiofructul olivaceu şi B. carnea de culoare albă şi devine albăstruie în contact cu aerul. pe soluri grase.. include ciuperci care au corpuri sporifere de forme variate: consolă. Familia Polyporaceae. în special pe arborii căzuţi. Prin creşterea ciupercii.184.1).181. pe partea superioară. pâinea pământului). Ultima specie apare în grupuri numeroase. comestibile. producând putregaiul roşu. Comestibile sunt. 2). Psalliota arvensis. Russula vesca (vineţică.183. margini de păduri. P. Dintre speciile de ciuperci toxice.182. alcătuind cortina. 2). Cuprinde ciuperci cu bazidiofructul cărnos diferenţiat în pileus (pălărie) şi stipes (picior). pita pădurii.bureţi iuţi). menţionăm pe: Amanita muscaria (muscariţă. Creşte izolat sau în grupuri pe diferite esenţe de foioase. La unele specii la baza piciorului se află un fel de cupa.1). Este comestibilă în stadiul de tinereţe şi creşte prin grădini. Se dezvoltă pe fag. moale şi gălbui în tinereţe. căpătând o culoare neagră la maturitate. cu latex alb. Regiunea himenială este alcătuită din tuburi căptuşite cu bazidii ce se deschid prin pori. Creşte prin păduri de foioase şi este foarte toxic (Fig. are bazidiofructul în formă de evantai şi provoacă putrezirea lemnului de stejar. cu bazidiofructul alcătuit din pileus şi stipes. 182. cărnoasă. crustă sau pălărie cu picior.184. L. phaloides (buretele viperei). prezintă corpuri sporifere cărnoase (Fig. văcălie). Pe aceste lamele se dezvoltă bazidiile. la unele ciuperci. sub formă de copită. De asemenea. enumerăm: Lactarius de1iciosus (râşcov. otrăvitoare. moi şi de culoare cenuşie. Polyporus sulphureus(Fig. prezintă pălăriia bombată. Reprezintă o familie bogată în genuri şi specii. Psalliota campestris (ciupercă de bălegar). Fomes fomentarius (iască. nuc etc. cu picior. Polyporus hispidus (Fig. pratensis şi P.cenuşie. Famila Boletaceae. producând putregaiul alb (Fig. trăind parazit sau saprofit pe trunchiurile arborilor. numită vo1va.toamna se dezvoltă bazidiofructele. are pălăria campanulată. numită velum parţiale. Dintre ciupercile micoritice. Genul Fomes are corpurile sporifere perene.2). A. numai în păduri. pălăria şarpelui).185. de culoare galbenă-portocalie şi cu cercuri concentrice mai închise pe pălărie. hrib veninos). Polyporus squamosus ( buretele păstrăv).care elimină picături de apă (Fig. albă pe partea superioară şi roză pe cea inferioară.2). reprezentând un rest al membranei velum universale.183).l80. sylvatica . zonată în inele anuale. 124 . se mai întâlneşte Boletus 1ucidus .183. cauzând putrezirea albă a lemnului. cu rol de protecţie al regiunii himeniale. care înveleşte ciuperca în primele faze de dezvoltare. denumit annulus şi sub formă de franjuri pe marginea pălăriei.cu pălăria de culoare roşie şi solzi albi (Fig. Boletus edulis (hrib. în formă de copită pe care se vaă inelele anuale. Majoritatea agaricaceelor sunt saprofite.cit şi în ciupercării. De pe rizomorfe . lăptuci). 3). se mai întâlneşte o membrană sub velum universale. crescând pe trunchiurile vii de mesteacăn. pantherina (burete pestriţ). Armillaria (Clitocybe) mellea (ghebe). are pălăria de culoare. de culoare galbenăbrunie şi un picior umflat la bază (Fig. unele pot fi micoritice şi mai rar parazite. de culoare cenuşie-cafenie cu solzi albi. Este o ciupercă comestibilă (Fig. tari. de culoare galbenă şi scvame pe pălărie. apoi negricioasă. cu bazidiofructele de culoare gălbuie. Polyporus betulinus (iasca de mesteacăn). asemănătoare cu o pălărie. În stadiile tinere. velum parţiale se rupe. are pălăria de culoare brun . Merulius lacrymans. produce putrezirea lemnului de construcţia duşumelelor din mediul umed. are corpul sporifer peren. Boletus satans (hrib ţigănesc. copită. piperatus (iuţari . mămătarcă. Coprinus atramentarius (popenchi).181.regiunea himenială gălbuie şi trăieşte în pădurile de foioase.

Geaster hygrometricus (steaua pământului).caesarea. Fig.2). reunite în 4 ordine: Tremellales. Lycoperdum pyriforme (Fig186.Amanita caesarea (crăiţe. albe-brunii. 2 – Lactarius piperatus.186.185. Lycoperdon gemmatum. Familia Sclerodermataceae reuneşte ciuperci eu peridia simplă. Specia cea mai caracteristică este Phallus impudicus (burete puturos).Prin tăieturi de pădure şi pajişti se întâlneşte Lycoperdum gemmatum (pufai). se recunoaşte după pălăria de culoare roşie-portocalie. 3 – Cantharellus cibarius. are formă sferică şi emană un miros neplăcut (Fig. 1 – Amanita muscaria. Auriculariales.186. Fig. învelite într-o membrană numită peridie. care execută mişcări higroscopice (Fig. 2 – A. 3 – Geaster hygrometruicus. are corpul piriform. care are corpul sporifer în primele faze subteran. apoi exoperidia crapă şi rămâne ca volvă la baza piciorului iar acesta poartă la vârf gleba. Fig.1 – Russula sp.pyriforme. burete domnesc).Grupează ciuperci cu corpurile sporifere închise în formă de burduf sau stomac.3). Familia Lycoperdaceae grupează ciuperci cu peridia dublă.186. de forma unei căciulite alveolate (Fig. 2 – L. cu solzi albi în partea superioară (Fig.1). Familia Phallaceae. Ordinul Gasteromycetales. iar regiunea himenială şi piciorul de culoare galbenă.184. de culoare măslinie şi miros de cadavru. care are corpurile sporifere sferice sau piriforme (Fig. Scleroderma aurantium (buretele cerbilor). Uredinales şi Ustilaginales. are corpul sporifer la început subteran.4). pergamentoasă şi tare. sub care se află o împletire de hife dicariotice gleba pe care se dezvoltă bazidiile. SUBCLASA PHRAGMOBASIDIOMYCETIDAE Cuprinde ciuperci la care bazidiile sunt septate. 4 Scleroderma auratiacum.186.5).2).186. apoi iese la suprafaţă şi exoperidia se desface în 6-8 lobi. 125 . 5 – Phallus impudicus.185.

infectând aceiaşi specie de plantă gazdă. un. cu diferite tipuri de spori. cinerea. Ecidiosporii infectează aceiaşi plantă la speciile autoice sau alte specii de plante gazdă în cazul ciupercilor heteroice. Teleutosporii formaţi în teleutosori.187). Tremella 1utescens are corpul sporifer de consistenţă gelatinoasă şi se dezvoltă pe trunchiurile arborilor. Picnosporii sunt haploizi şi infectează numai specia gazdă pe care trăiesc. ciupercă heteroică pe pin silvestru şi plop tremurător M. care parazitează pe brad iar cea de a doua gazdă o reprezintă speciile din familia Caryophy11aceae (Stellaria. cu miceliul de culoare galbenă şi nu formează corpuri sporifere.formate din miceliul primar. iar la altele pe doua sau mai multe specii de plante gazdă. Ordinul Uredinales. ci doar organe de sporulaţie. Ceraştium ş. 5 – teleutospori.din miceliul secundar. Fig.heterotalie. fiind heteroice. Tipuri de spori la Uredinales: 1 – picnidie cu picnospori. În ciclul biologic predomină miceliul secundar. fiind saprofite. 3 . Melampsorella cerastii: 1 – ramuraă de brad atacată. deci sunt dicariotici şi dispuşi în lanţuri. 2 – ecidie cu ecidiospori. 5 – bazidie cu bazidiospori. Bazidiosporii sunt haploizi. iar prin germinare dau miceliul secundar pe care se pot forma alte două tipuri de spori. Auricularia sambucina. 6 – fragmobazidie cu bazidiospori. fiind unicelulari. în care pătrund nucleii diploizi ce se divid reducţional şi normal. Fig. Printre cele mai păgubitoare ciuperci heteroice este Melampsorella cerastii (mătura vrăjitoarei la brad). care prin fragmentare generează clamidospori 126 . 188). din familia Malampsoraceae (Fig. Cronartium ribicola. fel de pungi. 4 – uredospori. formându-se 4 bazidiospori pe o bazidie septată. unicelulari şi de sexe diferite iar prin germinare generează micelii haploide + şi -.a) Dintre uredinalele parazite pe plantele lemnoase mai menţionăm: Melampsora pinitorqua. Este alcătuit din ciuperci obligat parazite care produc ruginile la plante şi sunt microscopice. 2 – picnidie cu picnospori. numiţi şi spori de vară. Uredpsporii se formează în uredosori (Fig. dar cu bazidiile septate.Primele două ordine se aseamănă cu himenomicetele. Ciclul biologic al unor ciuperci se desfăşoară pe o singură plantă gazdă şi sunt numite autoice. Uredinalele sunt endoparazite. reprezintă sporii de rezistentă sau de iarnă şi sunt bi sau pluricelulari cu membrană groasă brun-cenuşie. apoi germinează şi se formează probazidia. iernează şi în primăvară prin cariogamie devin diploizi. Ordinul Ustilagineles. evonymi-capraearum.Ficnosporii se formează în picnidii. Ciupercile din acest ordin produc plantelor atacate boli numite.uredosor cu uredospori. 4 – teleutosor cu teleutospori. binucleiaţi. 187. 3 – ecidiospori. heteroică pe specii de Euonymus şi Salix caprae. cu bazidia septată. 188. heteroieă pe pin strob si coacăz etc. tăciuni şi mălură. Aceştia căzând pe sol. creşte pe ramurile bătrâne de soc şi are bazidiofructul în formă de urechi. S. Ecidiosporii se formează în ecidii.

asca şi bazidia fiind omoloage. pot fi dispuse uniform (în cazul talului homomer) sau diferenţiate în câteva straturi (la talul heteromer). Rhizocarpon geographicum). iar când sunt lungi şi subţiri se prezintă sub formă de filamente (Cladonia rangiferina. CLASA DEUTEROMYCETAE (FUNGI IMPERFECŢI) Grupează un număr mare de ciuperci la care se cunoaşte numai înmulţirea asexuată iar împărţirea în unităţi sistematice se face. care alcătuiesc stratul gonidial. respectiv din algele roşii. Din clasa Archimycetae s-au diferenţiat ficomicetele şi din acestea ascomicetele. foliaceu. Bazidiomicetele ar fi legate filogenetic de ascomicete. fiind utilizate în scop farmaceutic (Claviceps purpurea. Usnea barbata ş. Adepţii teoriei polifiletice consideră că cel puţin unele grupe de ciuperci ar fi evoluat din algele verzi (Siphonales).). urmând spre interior o zonă cu împletiri de hife mai laxe . cu rol de susţinere. în special. toxice. parazite pe plantulele de răşinoase Phoma (speciile parazitează lujerii. iar din altele se extrag antibiotice (Penicillium Aspergillus etc. constituind un fel de scoarţă sau cortex. Lobaria pulmonaria etc). se află un strat de hife strâns împletite. Lichenii fruticuloşi sau tufoşi. La lichenii tufoşi talul are simetrie radiara iar medula prezintă o axa medulară. După teoria monofiletică.1). după caracteristicele conidiilor. 127 . Polyporus officinalis ş.). au talul lamelar. atît la partea superioară cât şi la cea inferioară.a. menţionăm: Cytospora Fusarium. Lichenii crustoşi au talul sub forma unei cruste. unităţi simbiotice formate prin conveţuirea unei alge (verzi sau albastre) cu o ciupercă (ascomicetă sau bazidiomicetă). Lichenii frunzoşi. talul este alcătuit dintr-o împletire laxă de hife în care celulele algei. Tăciunele zburător al grâului şi orzului este produs de Ustilago nuda. Importanţa ciupercilor. ÎNCRENGĂTURA LICHENOPHYTA (LICHENI) CARACTERE GENERALE Lichenii reprezintă un grup particular de talofite. Origine şi filogenie. Structura. Unele specii au în constituţia lor principii active.) De asemenea. ciupercile îşi au originea în flagelatele primitive iar cele mai vechi sunt arhimicetele. Refacerea miceliului secundar are loc prin copularea directă a bazidiosporilor sau prin somatogamia dintre celulele micelilor primare formate din aceştia. puternic aderentă la substrat (Xanthoria parietina. prinzându-se de substrat cu ajutorul rizinelor (Peltigera canina.(teliospori) ce asigură propagarea ciupercii fiind în acelaşi timp organe derezistenţă.modula. În clamidospori are loc cariogamia şi prin germinare se va forma bazidia fragmentată cu 4 basidiospori haploizi ce vor infecta noi plante. având aspectul unei tufe ramificate. Numeroase sunt speciile parazite determinând pagube economice însemnate. spre exterior.a. acele şi conurile de conifere). formată din hife strânse. Unele ciuperci sunt micorizante. iar tăciunele îmbrăcat al orzului şi ovăzului de Ustilago hordei. numite gonidii. având talul de forme variate. Multe specii de ciuperci sunt folositoare şi au o importanţă economică deosebită. Dintre genurile frecvente şi mai cunoscute. În cazul talului heteromer (Fig. simetrie dorsiventrală. o grupă de ciuperci cu pălărie (carpozoame) au importanţă alimentară şi sunt bogate în substanţe proteice. Lichenii sunt plante de talie mică. Dăunătoare sunt şi ciupercile otrăvitoare. vizibile cu ochiul liber.189. Anatomic. Tăciunele porumbului este produs de Ustilago maydis iar mălura grâului de Tilletia tritici. În ochiurile reţelei dinspre cortex se află celulele algei. Cetraria islandica.

zm – zonă medulară. ri – rizoizi.2). co parteneră. Clasificarea lichenilor. Ciuperca din constituţia lichenului se poate înmulţi şi asexuat prin spori. E – rizine. generând ascospori în asce. Structura unui tal heteromer (1) şi un picioruş.2) la discolicheni şi peritecii la pirenolicheni. Apoteciile pot avea formă de disc susţinut de Fig. CLASA ASCOLICHENES Fig. hi – nou numai în cazul când miceliul întâlneşte alga hipoteciu. înconjurate de miceliul ciupercii. se – cortex. când ciuperca este o pirenomicetă şi Discolichenes. go – gonidii. Ascosporii. la germinare. te – teciu. 4 – Xanthoria parietina. După felul ciupercii din constituţie lichenii. 3 – Centaria islandica. care numără peste 20. Clasa este împărţită în două ordine: Pyrenolichenes.00 de specii. Cora pavonia. D – scorţă internă.190. 6 – Roccella tinctoria. Apoteciile se întâlnesc mai frecvent datorită largii participări a discomicetelor în constituţia lichenilor. Izidiile au forma unor mici excrescenţe ce apar pe suprafaţa talului. 1 – Cladonia rangiferina.care au în constituţie alge albastre (Gleocapsa. 2 – Lecanora sp. a – apotecii. 5 – Usnea barbata. ep – epiteciu. B l89. formează un lichen – zonă gonidială. fiind alcătuite din hifele ciupercii şi câteva celule ale algei. iar ciuperca simbiontă este o ascomicetă.189. Această clasa este cea mai cuprinzătoare şi cu mulţi reprezentanţi în flora ţării noastre. numit podeţiu sau de cupă pedicelata (Fig.Înmulţire. Sorediile sunt grupe mici de alge. 128 . secţiune prin apoteciu (2): A – scoarţă externă.189. când ciuperca fiind o discomicetă. tot ciuperca este aceia care se înmulţeşte şi sexuat. Lichenii se înmulţesc în mod frecvent pe cale vegetativă şi anume prin fragmentarea talului. Nostoc) şi se crede că joacă rol trofic. din regiunile tropicale). grupate în apotecii (Fig. observa nişte umflături cu aspect de gale. propagare de soredii sau separare de izidii. C – medula. Pe talul unor licheni (Lobaria. Ultima clasă are puţini reprezentanţi (ex. Peltigera). numite cefalodii. se împart în două clase: Ascolichenes şi Basidiolichenes.

Importanţa lichenilor. Dăunătoare sunt speciile. Cetraria is1andica (Fig. Peltigera canina prezintă talul foliaceu şi vegetează pe solul din pădure. 129 . în scop medicinal (Centraria islandica). Talul lichenilor conţine numeroase produse de metabolism (lichenină. este un lichen fruticulos care se întâlneşte pe stâncăriile marine şi din el se extrage colorantul orceina. garduri. iar Lobaria pulmonaria trăieşte pe scoarţa arborilor. folosite ca principii colorante. are talul fruticulos. Rhizocarpon geographicum (lichen crustos).a). comun pe ziduri.m. ciuperca având corpul sporifer un apoteciu.cu tal fruticulos. care instalate pe scoarţa arborilor împiedică respiraţia. Ciadonia etc. întâlnit în zona montană şi alpină şi abundent în tundră. Dintre cele mai frecvente specii.Ordinul Discolichenes.. răspândite în toate mediile. manoza.lichenul galben (Fig. Alături de bacterii şi alge. este medicinal şi se întâlneşte pe solurile din zona montană şi alpină. Altă specie frecventă este C.1). histidine ş.3) . Usnea barbata . enumerăm: Cladonia rangiferina . Parmelia. ramificat şi vegetează în special pe ramurile molizilor. lichenii sunt pionerii stâncăriilor. 190. pyxidata. sunt şi indicatori precişi ai gradului de poluare. are talul foliaceu. formează adăposturi pentru insectele dăunătoare sau prin invadarea pădurilor de conifere bătrâne. ramnoza. în alimentaţia omului şi animalelor (Lecanora escuienta . contribuind la formarea solului.lichen de munte.lichenul renilor (Fig. se întâlneşte frecvent pe stânci de granit. acizi aminici. trunchiuri de arbori şi prezintă apotecii portocalii pe talul galben. De asemenea. acizi organici.4). Rocela tinctoria (Fig. Xanthoria parietina.lichenul manei. 190. l90. Usnea etc. Grupează majoritatea lichenilor. Xanthoria parietina . servind ca hrană pentru reni.).190.5).6). l90.mătreaţa brazilor (Fig.

Sporogonul (sporof itul). generând planta. Anatomic talul prezintă o epidermă slab diferenţiată. În anteridie se formează anterozoizi. se individualizează şi se generalizează ţesuturile adevărate. deci rămâne un tal. un muşchi diotic. Cuprinde plante autotrofe terestre şi numai secundar acvatice. epidermă.SUBREGNUL BRYOBIONTA ÎNCRENGĂTURA BRYOPHYTA (MUŞCHI) Caractere generale. În ontogenia speciilor care se reproduc sexuat are loc o alternată a fazei gametofitice (meiospori până la gameţi. Gametangii se dezvoltă pe suprafaţa talului şi sunt protejaţi de structuri specializate. faţă de clorofite. tipice. cât şi de cormofite. în special. din celule monomorfe şi cresc prin activitatea definită a unei iniţiale bivalente. cu sau fără nervură. în general. numită corm. Sporul (meiosporul) generează.Tulpiniţa şi frunzişoarele de la muşchi nu sunt omoloage cu cele de la cormofite. sunt fixate de substrat prin rizoizi. cât şi cel cormoidic. setă şi capsulă Capsula reprezintă partea terminală în care se formează brio-spcrii (meiosporii). pe care se dezvoltă planta propriu-zisă tăioasă sau cormoidică. Zigotul prin diviziune dă naştere sporogonului. La pteridofite. Gametangii. La briofite. Planta propriu-zisă se prezintă sub o multitudine de forme. Aparatul vegetativ al muşchilor nu prezintă rădăcină şi nici ţesuturi conducătoare. cu cea sporofitică (zigotul până la formarea briosporilor) . Muşchi vegetează în toate regiunile geografice. conducătoare etc. indicând o apropiere a briofitelor de clorofite. dar care formează tot spori. iar în arhegon o singură oosferă. Gametofitul talos. care reprezintă gametofitul.amidon ca produs de asimilaţie iar anterozoizii au flageli izoconţi. reprezentate printr-un parenchim conducător. În urma mai multor mitoze ce au în zigot se dezvoltă sporogonul (192). de timpuriu. câte doi dintr-o celulă mamă. independentă. de origine epidermală. În capsulă se formează. cu corpul taloidic (din lame foliacee) la cele primitive.191. creşterea terminală. de pteridofite. briosporii care reiau ciclul. iar la speciile la care apar elemente conducătoare îndeplinesc şi funcţia de absorbţie. prin meioză. axial. un parenchim asimilator şi un parenchim de îmagazinare. Gametofitul. uneori prin hidroide şi foarte rar prin leptoide la care reprezentanţii ordinului Polytrichales se întâlneşte structura cea mai complexă. păduri etc. prin mitoze. chiar elemente conducătoare. amintind de protostelul rinialelor. partea vegetativă care începe cu un stadiu de tranziţie pro-nema. Anteridiile şi arhegoanele pot fi dispuse pe acelaşi individ în cazul speciilor monoice şi pe indivizi diferiţi la speciile dioice.). Protonema are o organizare diversă şi este caracteristică taxonilor de rang superior. Protonema şi planta. Schema alternanţei de faze la trecerea la viaţa terestră. prevăzut cu rizoizi (formaţiuni filamentoase). alcătuit din picior. În dezvoltarea ontogenetică a capsulei. progresul constă în faptul că bigotul generează planta propriu-zisă.sporogonul. Rizoizii. rezultă din activitatea unei celule iniţiale. mecanice. alcătuit din picior setă şi capsulă. Frunzişoare1e sunt simple. La unele specii se poate diferenţia. Zigotul germinează în arhegon şi dă naştere unei structuri formatoare de spori. se formează pe tal şi sunt pedicelaţi. se diferenţiază două zone una externă sau 130 . cu anteridii şi arhegoane (Fig.care îndeplinesc rolul rădăcinilor. numită spor o gem. diferenţiat în ţesuturi mecanice.191). de scurtă durată şi dependentă de gametofit. inclusiv). Briofitele sunt mai inferioare decât peteridofitele datorită particularităţilor celor două generaţii. dar care pot fi grupate în două tipuri de bază: eutal şi tal cormoid. a sporangilor (capsula) şi Fig. Ciclul de dezvoltare.ori cormoidic (tulpiniţă cu frunzişoare) la cele superioare. prezenţa gametangilor (anteridie şi arhegon). Cloroplastele au şi clorofila b. Anteridia şi arhegonul. preponderente fiind în habitatele umede (mlaştini. dependentă de partea vegetativă.

Fig. 131 . Epiderma inferioară prezintă solzi pluricelulari şi rizoizi. CLASA HEPATICATAE (HEPATICAE) Cuprinde muşchi cu o organizare mai simplă. În funcţie de modul de alcătuire şi dezvoltarea gametofitului şi sporofitului. arhegoniofori cu arhegoane învelite în periant.000 de specii sunt grupate în 5 ordine. 4 – apofiză.iar la Hepaticatae. numite anteridiofori. prin arhegoniofor. ulterior are loc perforarea peretelui la Hepaticatae dar rămânând pe gametofit.amfiteciu şi alta internă sau endoteciu. l– scufie. în timp ce la Bryatae se rupe transversal şi caliptra sau scufia acoperă vârful capsulei (urnei). Hepaticatae şi Bryatae. B–secţiune longit. Cele peste l0. Gametangii se dezvoltă pe fragmente de tal metamorfozate. Clasificarea briofite1or.5– arhegon. briofitele se împart în 3 clase: Anthoceratatae (cele mai primitive). Rizoizii sunt unice1uiari.6–capsulă deschisă. 6 – arhespor. Marchantia polymorpha. Arhesporul dă naştere la spori şi elatere. prin anteridiofor. 2–secţiune long. 5. 3 – urnă. Ordinul Marchantiales reuneşte forme tăioase. asemănătoare unor bulbili. variat ornamentat. transv. Fig. prin sporogon. amintind doar ordinul Marchantiales şi Jungermaniales . 1 – tal mascul cu propagule (b) şi anteridiofori (a).Talul este diferenţiat într-o epiderma superioară cu ţesut asimilator în formă de butoiaş. 193). zonă în care se dezvoltă. În arhespor la Bryate se formează spori şi elatere. iar sub el se află un ţesut de înmagazinare a apei. cu un ţesut asimilator alcătuit din filamente asimilatoare uniseriate. 7 – columela. Sporii au peretele bistratificat exospor şi endospor. Sporogonul la Polytrichum: A–tulpină cu sporogon.7– elatere şi spori. iar ca exemplu ne oprim la Marchantia polymorpha fierea pământului sau coada rândunicii (Fig. s – stomate şi a – anteridii. cu gametofitul taloidic lamelar şi cu simetrie dorsiventrală. terminaţi disciform.8–secţ.192. gametangii. 2 – opercu. ramificate.193. Amfiteciul dă naştere peretelui capsulei la majoritatea muşchilor iar endoteciul 1a arhespor. spori şi elatere. 3 – tal femel cu arhegoniofori (g). Marchantia polymorpha este o specie dioică şi se întâlneşte pe substrat umed.setă. Înmuţirea muşchilor pe cale vegetativă are loc prin fragmente de tal şi prin propagule (mici corpuscule. Sporogonul tânăr se dezvoltă în interiorul arhegonului. capsula nu are columelă şi caliptră. respectiv arhegoniofori.

194). iar restul celulelor au formă îngustă şi conţin clorofilă clorociste. se carbonizează. cuprinde forme cu gametofit cormoidic. urmează ţesutul mecanic alcătuit din 2-3 straturi de celule. sporogon. mai răspândite în turbăriile de la noi sunt: S. turficole.hiroide. Unele celule sunt mai mari şi hialine. însă la maturitate este ridicată de un pedicel. SUBCLASA SPHAGNIDAE Cuprinde numai familia Sphagnaceae. 1 – Dicratum scoperium. cu un singur gen . iar spre exteriorul acestora se găsesc celule alungite cu pereţi subţiri.195. frunzişoare. transformându-se în turba.000 de specii de briofite cu talul cormoidic. Clasa Bryatae este împărţită în 5 subclase: Sphagnidae. S. numite hialociste. CLASA BRYATAE (MUŞCHI) Cuprinde peste 15. datorită mediului acid. Bryidae . ramuri şi frunze. moarte. leptoide. apoi un parenchim şi central se schiţează un ţesut conducător primitiv. Capsula este alcătuită din urnă. fără rizoizi şi cu frunzuliţe alcătuite dintr-un singur strat de celule. Sphagnum sp. iar în aninişurile dinspre marginea tinoavelor S. numită apofiză. wulffianum.Sphagnum. Polytrichidae şi Buxbaumidae . Hylocomium splendens. rizoid. Frecvent capsula este protejată de caliptră sau scufie.194. Sporogonul este diferenţiat în picior.Capsula sporogonului nu are setă. acutifolium.: 1 – tulpină cu frunze şi Fig. La baza urnei la cele mai multe specii se află o porţiune mai mică şi globuloasa. având simetrie radiară şi diferenţiat în tulpiniţă. adesea se întîlneşte Plagiochila asplenioides.În cazul genului Polytrichum după epidermă. a – rest din arhegon. Prin pădurile umbrite de la noi. mai dezvoltat la Pcalytrichaceae . 2 – Funaria hygrometrica. setă şi capsulă. squarrosum etc. Dintre speciile genului Sphagnum (Fig. o – opercul. cu tulpiniţe ascendente şi frunzişoare alterne decurente. 4 – ps – pseudopodiu. Muşchi frunzoşi se înmulţesc vegetativ prin propagule sau fragmente de tulpini. format din celule mecanice. 2 – sporogon mărit. c – capsulă. numit pseudopodiu. alcătuind peristomul. formate din celule alungite cu pereţii îngroşaţi . Andreaeidae. În structura anatomică a tulpiniţei muşchilor frunzoşi se disting 3 categorii de ţesuturi: unul extern. numite Fig. 132 . un parenchim şi central elemente conducătoare. 3 – Mnium undulatum. care are numeroase specii oligotrofe. Tulpiniţele cresc în fiecare an dar partea hazală. Pe marginea urnei se află dinţişori higroscopici. cu rol în diseminarea sporilor.Ordinul Jungermaniales. terminată cu un căpăcel numit opercul.

196). depuse de-a lungul timpului iar analiza polenului fosil constituie o metodă precisă pentru reconstituirea covorului vegetal ce a existat în trecutul îndepărtat. răspândire şi importanţă. Muşchi au o largă răspândire Fig. întâlnindu-se pe substraturi variate. Polytrichum commune – muşchiul de pământ (Fig. pentru combustibil şi ca îngrăşământ. moderat acide de pînă la acide. cât şi la reţinerea unor importante cantitaţi de precipitaţii. SUBCLASA BRYIDAE Grupează majoritatea speciilor de muşchi. pe ramuri în descompunere. altele pe sporangi. prin turba produsă în cadrul lor. sugerează ideea ca briofitele ar avea originea din algele verzi străvechi. SUBCLASA BUXBAUMIDAE Grupează muşchi dioici. protonema filamentoasă cu cloroplaste. frecvente sunt Rhytiadelphus triqueter. anterozoizii ciliaţi. de dimensiuni mici. cu capsulă mare şi asimetrică. la mediul terestru. Pe solurile uscate.frânghiuţă (Fig.196. Briofitele au legături §i cu psilofitele. 3 – capsulă fără întâlnesc şi briofite ce trăiesc în mediul acvatic. acoperită de o caliptră mare şi franjurată. Prin păduri cu soluri reavene. în special în cele montane. În sona montană larg răspândită este specia Andreaea rupestris. iar pe fundul unor bălţi şi prin pâraiele montane creşte Fontalis antipyretica etc. Muşchi reprezintă un grup cu evoluţie închisă şi din ei nu au derivat alte plante fosile de briofite se cunosc din Carbonifer.2). 195. răspândiţi în variate condiţii de mediu. adaptându-se. pe trunchiurile arborilor în curs de putrezire se întîlneşte Buxbaumia aphylla. cu pH acid. Sfagnetele. iar capsula este 4-6 muchiată. Ecologie. Celulele lamelor asimilatoare sunt bilamelate. pe soluri argiloase. Frunzuliţele au pe partea superioară lamele asimilatoare. contribuind la formarea păturii de humus pe stânci. conservă grăuncioarele de polen. 133 . Hylocomium splendens (Fig. Mnium undalatum (Fig. se întalneşte Polytrichum juniperum. Prin pădurile de conifere. Briofiţele au un important rol ecologic. este dioic şi vegetează în locuri mlăştinoase. Multe specii cresc pe sol.1) şi Eurhynchium striatum. opercul. Se opercul. Origine şi filogenie . SUBCLASA POLYTRICHIDAE Cuprinde muşchi cu structura anatomică cea mai diferenţiată. Prin mlaştini adesea se gaseşte Climacium dendroides. 195. iar unii pe stânci. 195. Predominarea gametofitului. Cele mai multe specii cresc în commune: 1 – tulpină cu păduri. 2 – capsulă cu scoarţa copacilor. în special cu cele fosile din familia Rhyniaceae.2).SUBCLASA ANDREAEIDAE Cuprinde muşchi de talie mică specifici pentru rocile silicioase. frecvent se întalneşte Atrichum undulatum. Turba este folosită la prepararea nămolului terapeutic. steptice şi chiar pe trunchiurile arborilor se întâlneşte Syntrichia ruralis. În pădurile de foioase. Polytrichum pe glob. Pe sol şi pe riduri se întâlneşte Funaria hygrometrica . Prin pădurile de cvercinee de pe substrat acidofil şi prin jnepenisuri. cu capsula globuloasă şi seta flexuaosă.

cu ţesuturi conducătoare (lemnoase şi liberiene). producător de gameţi ce se dezvoltă pe solul umed. Pe protal se formează anteridiile şi arhegoanele. 8 – plantulă pe protal. cu peretele ce înveleşte ţesuturile gametogene unistrat. tetrade de spori (n). 6b – arhegon cu diviziunea celulelor din sporange (2n) se formează oosferă. anteridie —» anterozoid F spor portal zigot—»embrion—plantă—sporange 134 . Frunzele sunt de două feluri: mici. iar prin 6a – anteridie cu anteroizi. Ciclul de dezvoltare la Dryopteris filixSporofitul este dominant. de scurtă durată. Prin germinarea sporului se formează protalul de culoare verde şi poate avea forme variate: lamelar. fixându-se de substrat cu ajutorul rizoiziior. mitoză generează embrionul. cel mai adesea fiind taloidic. Cele peste 300. se succed obligatoriu două generaţii. Pinophyta (Gymnospermatophyta) şi Magno1iophya (Angiospermatophyta ).. Ramificarea rădăcinilor şi a tulpinii este de tip dihotomic.. Încrengătura PTERIDOPHYTA (Ferigi) Caractere generale Cuprinde primele plante apărute pe uscat. La maturitate pe planta 5 – protal cu organe de reproducere. rar poate fi şi monopodială.197. Corpul este diferenţiat în tulpină. uneori lemnoasă. 1 – corm. care prin germinare generează embrionul. Fig. Sporofitul reprezintă planta propriu-zisă: ierboasă şi cel mai adesea perenă. Sporofitul se dezvoltă din zigotul format pe protal.frunze şi rădăcină. până la câţiva metri. prin sor. cât şi sexuat.trofosporofile. desprinse dintr-un strămoş algal. tuberculiform. Gametofitul este redus la un tal cormoidic – protal.00 de specii de cormofite de pe glob. grupate într-un cilindru central. stoloni. cu care începe gametofitul. Anteridiile şi arhegoanele sunt pluricelulare. lipseşte. Existenţa arhegonului pluricelular şi a embrionului reprezintă un mare progres evolutiv. 197). care prin 3 – secţ. se formează sporangii izolaţi sau grupaţi. numit corm. Cormul are o structură morfoanatomică complexă.ce prin dezvoltare devine plantulă. Anterozoiziisunt ciliaţi şi ajung la oosferă şi în urma fecundaţiei ia naştere zigotul (2n). La pteridofiţele mature rădăcina principală (embrionară). În ciclul de dezvoltare al ferigilor (Fig. 4 – sporange cu spori. Înmulţirea pteridofitelor are loc vegetativ prin rizomi. cu corpul vegetativ vascularizat.SUBREGNUL CORMOBIONTA Caractere generale Cormobiontele grupează plantele cele mai evoluate. fiind reprezentat mas. cu vase lemnoase de tipul traheidelor lariforme. întrucât pe rizom se formează rădăcini adventive. numite microfile (mai primitive ) si mari sau macrofile. adaptate la viaţa terestră aparţin la 3 încrengături: Pteridophyta. în general. 2 – lob foliar cu sori. sau pseudodicotomic. numit corm. care îşi duc viaţa independent una faţa de alta sporofitul şi gametofitul. Ele pot îndeplini numai rol de nutriţie. rar filamentos. numite trofofile fie numai în înmulţire saprofile sau pot îndeplini ambele funcţii . prin planta însăşi şi începe cu zigotul (2n). muguri tuberizaţi. 7 zigot. numit stel. cu dimensiuni de la câţiva centimetri. formându-se pe protale monoice sau dioice.

199. Ordinul Psi1otales însumează două genuri actuale. dispuse spiralat sau opus. rar bifide. rizom şi tulpini ramificate dicotomic. cu rizoizi în loc de rădăcină. Frunzele sunt de tip rnicrofil. subteran. azi supravieţuiesc două genuri şi au mare însemnătate ştiinţifică. tulpina şi frunze. Ordinul Rhynia1es. Ciclul de dezvoltare la Lyccopodium clavatum: 1 – planta cu spice de sporofile. Clasa LYC0P0D1ATAE (LYCOPSIDA) Caractere generale Grupează pteridofite lemnoase sau ierboase. situaţi în vârful ramurilor. cunoscute ca fosile din Silurian. Sporangii sunt dispuşi pe sporofile (frunze fertile) în lungul ramurilor sau în spice terminale. fiind considerate drept strămoşi ai cormofitelor. La Rhynia (Fig. care au corpul diferenţiat în rădăcină.1). sp – sporangi. Australia. Fig. Fig. uninervate. cu 10 specii arbustive. Japonia. în simbioză au ciuperci micoritice. 2 – Asteroxylon. Hornea avea un rizom tuberculiform. telomii ramificaţi dicotomie nu aveau frunze. iar la vârful ramurilor se găseau sporangi alungiţi.2 – 135 . 198. actinostel şi sifonostel. 1 – Rhynia. Equisetatae şi Filicatae Clasa PSILOPHYTATAE (PSILOPHYTOPSIDA) Caractere generale Grupează cele mai primitive pteridofite reprezentând primele plante vasculare adaptate la mediul terestru. Tulpina are un cilindru central primitiv de tip protostel. Rinialele au o mare importanţă filogenetică.2) posedă pe tulpini frunze mici. Formele cele mai primitive sunt izospore iar cele mai evoluate heterospore. iar de pe rizom plecau rizoizi. 198. În structura tulpinilor de la speciile fosile s-au distins şi ţesuturi secundare intrafasciculare. Se înmulţesc prin izospori formaţi în sporangi uniloculari.arhegon —» oosferă gametofit sporofit Clasificarea pteridofitelor. frunze de tip microfil. După gradul de evoluţie. Lycopodiatae. organizare şi particularităţile ciclului biologic.pteridofitele se împart în 4 clase: Psilophytatae. Psilotum are două specii actuale răspândite în pădurile din Noua Zelandă. care aveau tulpinile (telomii) ramificate dicotomie. pe care se găsesc frunze solzoase. Asteroxylon (Fig. 198. majoritatea cunoscute numai din stare fosilă (Silurian Şi Devonian). Madagascar şi Florida. Cuprinde primele pteridofite. întregi. eu ramificare dicotomică sau pseudodicotomică. Dintre pislofitatele străvechi. ramificat cu protostel. Protalul este cilindric.

dispuse spiralat. din Silurian şi Devonian. molidişuri. Ordinul Lycopodiales Cuprinde o singură familie . indică humus de tip moder. 200). derivând din rinialele străvechi (Asteroxylon). reprezentată de un protal monoic sau dioic. Din acest grup s-au desprins doua ramuri filogenetice: una izosporee (Ord Lycopodiales) şi alta heterosporee (Ord. sempervirescentă . este 9 – zigot. Ordinul Proto1epidodendrenales. După fecundare rezultă zigotul şi apoi embrionul. Pe protal se formează anteridiile. Huprezia selago. astăzi supravieţuind doar 7 genuri. reavene până la reavăn jilave. 8 – arhegoane cu oosfere.10-11 – plantulă.pedicuţă (Fig. 4 – În macrosporange cu macrospori. cu humus de tip moder. i – ligulă. Lyco podium alpinum se întâlneşte în etajul subalpin şi alpin. saprofit. În vârfurile ramurilor ascendente se găsesc frecvent 2 spice sporifere pedicelate.cu tulpina repentă şi cu microfile dispuse spiralat.199). Grupează numai reprezentanţi fosili. 201. de formă tuberculiformă şi este incolor. complanatur n etc. 200 Huperzia selego Fig. cu anterozoizi bif1agelaţi şi arhegoanele cu oosfera.Pedicuţă este frecventă în pădurile montane indicând soluri puternic acide până la moderat acide. 6 – anteridie cu aţia gametofitică anteroizi biflagelaţii. este o plantă semilemnoasă. 3 – spor. La baza sporofilelor se află câte un sporange reniform în care se formează izospori. intrând în alcătuirea pădurilor din acele timpuri. 5 – protal. 4 – spor în curs de germinare. terminate într-o aristă fină. Legidodendronales şi Isoetales). acide până la moderat acide. 2 – spic puternic de sporofile cu macrosporangi (M) şi microsporangi acide. Din germinarea sporului se formează protalul monoic. supra sau subteran. reavăn jilave până la 136 .Lycopodiaceae. (m). pe soluri oligotrofe şi Fig. Lycopodiam clavatum . fixate de substrat cu ajutorul rădăcinilor adventive având ramificare dicotomică şi frunze mici. Au dominat Paleozoicul. Tot în zona montana se mai întâlnesc: Lycopodium annotinum. Sporofilele pot fi grupate în spice sau dispuse la mijlocul ramurilor. L. comună este Hurperzia se1ago cu sporofilele dispuse la mijlocul ramurilor (Fig.Gener sporofilă cu sporange. f – tapet. 3 – microsporange cu microspori. sesile. cu mai multe specii la noi. Selaginella helvetica: 1 – planta. Se1aginellales. grupate în 5 ordine .

cu 2 genuri actuale. Ordinul Se1aginellales Cuprinde pteridofite lemnoase în zona tropicală şi ierboase la noi. reduse pe care se dezvoltă arhegoanele şi anteridiile. având câte un sporange.20l). subalpină şi alpină.La baza spicului sporifer sunt localizate mascrosorofilele cu macrosporangele. pe glob însumează cea 600 de specii. iar de la mijloc în sus microsporofilele cu microsporangii. Ordinul Lepidodendronales Cuprinde fosile arborescente din Carbonifer.Isoetaceae. Sporangii la ecvisetatele mai primitive sunt situaţi în vârful sporofilelor ramificate dicotomie. Diferenţierea sporofilelor şi reducerea protalului apropie pe: Selaginella de gimnosperme. Sporofilele cu sporangii sunt grupate în spice. Familia Selaginellaceae. Are tulpină ierboasă. Ordinul Isoetales Are o singură familie .a. iar la noi fiind cunoscute numai două specii. Selaginella helvetica . cu frunze mici şi inegale. numită ligulă. la vârf cu numeroşi dinţi. creşte pe stânci umede. cu tulpini articulate având la noduri ramuri dispuse în verticil şi frunzele reduse. dispuse pe 4 rânduri (Fig . 137 . Clasa EQUISETATAE (SPHENOPSIDA) Caractere generale Grupează ferigi actuale ierboase şi fosile arborescente. ramificate dicotomie. având la bază o anexă solzoasă. Structura morfoanatomică la formele fosile indică înrudirea cu rinialele străvechi. târâtoare.jilav-umede. În urma germinării sporilor se formează protale dioice. Spicele sporifere se află la vârful ramurilor şi sporofilele sunt ligulate. concrescute într-un manşon sau teacă.struţişor. de la noi fiind citată numai specia Isogtos lacustris. calcaroase din regiunea montană. iar la cele actuale sporofilele apar grupate în spice sporifere. dintre care cităm: Lepidodendron Sigillaria ş. dispuse altern sau opus. cu frunze de tip microfil.

Equisetum telmatia: l – rizom cu adventive şi tulpină sterilă. palustre . 6 – anterozoid. De pe rizom se dezvoltă tulpinile fertile. Tulpinile fertile se dezvoltă primăvara de pe un rizom gros. 4 – spori. lipsite de ramuri şi în vârful tulpinii cu un spic sporifer iar sporofilele peltat-pedicelate au contur hexagonal. 2 – tulpini sterile. 5 – protal mascul cu gaţi în sporangi. 2 – tulpini fertile cu tulpini fertile. tulpinile sterile se usucă şi în locul lor apar tulpini sterile. bospice de sporofile. 5 – spor cu arhegoane. anteridii. indicând soluri cu exces de umiditate. prinse de substrat prin rizoizi. 3 – sporofilă cu tuberculi. creşte în lungul văilor umede. pe terenuri nisipoase. sunt brunii şi neramificate. Importanţă economica. pe lingă izvoare pe soluri pseudogleizate.cu verticile de ramuri la noduri. Acestea poartă pe dos 8-5 sporangi sesili şi prin meioză se formează spori mici cu elatere şi începe generaţia gametofitică. Tulpinile asimilatoare. diferenţiaţi pe sexe. creşte frecvent prin locurile umede. Speciile lemnoase fosile au participat la formarea zăcămintelor de cărbuni. verzi. asimilatoare.Clasific are. 8 – zigot ăn dezvoltare. prin germinarea sporilor. iar Equisetum arvense are întrebuinţări medicinale. prin fâneţe şi culturi. în vârf cu spic sporifer. de asemenea. Equisetum telmateia apare frecvent pe văile umbrite. coada calului (Fig. tulpini fertile şi sterile. După împrăştierea sporilor. se formează la germinare 2 protale dioice. Are. Equisetum telematia .Protalul femei poartă la baza lobilor arhegoane cu oosfera.203). În flora actuală se menţine numai ordinul Equisetales cu familia Equisetaceae şi un singur gen – Equisetum.202.ramosissimun etc .202).coada calului (Fig. formând fitocenoze. Equisetum si1vaticum (ruşinea ursului ). sterile. are şi el tulpini sterile şi fertile. Clasa FILICATAE (PTEROPSIDA) Caractere generale 138 . nutritive de elatere desfăcute rezervă. întâlnim la: Equisetum hiemale E. O singură tulpină verde. mlăştinoase şi în pădurile umede din regiunea montană. cu rădăcini Fig. 7 – protal femel cu substanţe 4 – spori cu elatere strînse. 3 – sporofile cu sporangi.La ambele specii. Protalul mascul are forma unei lame verzi lobate si poartă în vârf anteridii care generează anteroizi pluriflagelaţi. apar mai târziu şi au ramuri verticilate. Sporofitul are în sol un rizom articulat. Equsetu m arvense. purtând în vârf un spic fusiform alcătuit din mai multe verticile de sporofile. Equisetum arvense: 1 – Fig 203. E.

reprezentat prin spor şi protal. 204). 139 . asimilator şi altul gălbui. alcătuind sori. germinează. În interiorul sporangelui se află un ţesut sporogen. Frunzele sunt de tip macrofil. spiciform cu sporangii grupaţi in sori. steril. stoloni subterani. Răspândire. având formă de lamă foliacee. Ferigile arborescente şi epifite se întâlnesc în pădurile tropicale umede. iar în sistemele mai noi în 8 subclase. iar gametofitul este de scurtă durată.000 de specii de ferigi sunt grupate în 3 subclase. care apare prin pajiştile de munte. compuse. prevăzut cu rădăcini adventive şi cu tecile frunzelor destrămate. acoperiţi în multe cazuri de induzie. La ferigi sporofitul este dominant. dând naştere la protale monoice. unistrat la leptosporangiate. În decursul evoluţiei unele frunze s-au diferenţiat în trofofile iar altele în sporofile. 204. Ophioglossum vulgatum (limba şarpelui). Aceştia. format dintr-o celulă epidermală. anual se formează o frunză cu 2 segmente. sectate sau lobate. deci de scurtă durată. Sporangii sunt grupaţi în sori. fertil. cât şi arhegoane cu oosferă. este hrănit de protal şi când plantula îl epuizează începe să crească autonom. Fig. frunze. din care prin meioză se formează numeroşi spori. Subclasa Eusporangiatae Grupează ferigi la care sporangele are peretele pluristratificat. care aveau tulpinile ramificate dicotomie şi frunzele divizate. Primofilicinele se cunosc din Devonian şi au avut o mare dezvoltare în Paleolitic. Secţiune printr-un sor la Dryopteris filix-max Subc1asa Primofilicidae Este reprezentată prin ferigi arhaice. pluristratificat la ferigile primitive (eusporangiate) şi subţire. Embrionul format după fecundare din zigot. având segmentul sporofil puternic ramificat iar cel trofofil lobat.clasificare. întregi sau incizate. Sporangii se formează din una sau mai multe celule epidermale şi sunt grupaţi mai mulţi la un loc. Înmulţirea vegetativă are loc prin butaşi de rădăcini. Frunzele sunt macrofile.Plantele din această clasă sunt cunoscute sub numele de ferigi şi pot fi: anuale sau perene. numită induzie (Fig. iar unele din cele tropicale sunt arborescente. unul verde. Sporangele are la exterior un perete gros. rar dioice la ferigile heterospore. La noi se întâlnesc reprezentanţi din ordinul Ophioglossales. în condiţii de umezeală şi de temperatură. Sporangii se găsesc pe trofosporofile. fosile. Subclasa Leptosporangiatae Reuneşte ferigile care au peretele sporangelui unistrat. Pe protal se formează anterozoizi spiralaţi şi pluriflagelaţi. În păşunile montane şi alpine se întâlneşte Botrychium lunaria (iarba dragostei). Majoritatea ferigilor actuale prezintă un rizom. verde şi pluristratificată. rar întregi şi în tinereţe cu vârful circinat. intrând la finele acestuia în declin. Descind din psilofitine şi sunt considerate drept strămoşii (Propteridium) ferigilor actuale. peren. acoperiţi sau nu de o membrană. Cele peste 10. iar protalul este anual. bulbile epifile şi fragmente de protal. de pe rizom. La noi cresc numai ferigi ierbacee şi terestre.

Subclasa POLYPODIIDAE 140 . Prin structura sporangelui osmundaceele fac legătura dintre eusporangiate şi leptosporangiate . cu 2 genuri de ferigi străvechi. lemnoase şi erbacee. răspândite în zona tropicală şi temperată.Ordinul Osmundales Cuprinde numai familia Osmundaceae.

Phylitis scolopendium.In aceliaşi condiţii ecologice. (solzi). pe soluri reavene până la jlave-umede. Pe stâncile umede şi mai însorite: creşte Ceterach officinarum (unghia ciutei).Ciclul de dezvoltare al polipodiidelor este redat în Fig197. rar întregi. răspândita până în etajul subalpin. Cystopteris fragilis (feriguţa de stâncă).iarbă dulce (Fig 306. în majoritate ierboase. pe dos cu sori rari. În făgetele de pe povârnişuri şi chei. 2). dublu penatisectată.Specia se întâlneşte în pădurile din zona montană şi etajul subalpin. În făgetele montane. lamina lanceolată. Fig 206.Polipodiidele sunt izospore. cu sorii alungiţi.calcicolă (Fig 206. nuzi. este abundentă pe lângă cursurile de apă din zona montană. iar la cele mai numeroase specii se întâneşte numai trofosporofile.Specia este comuna în pădurile din zona colinară şi montană. fără induziu.Specia este comună în pădurile montane.000 de specii. cu rol în deschiderea sporangelui. brun arămii Dryopteris disjuncta (Phegoteris dryopteris) are frunze triunghiulare.2-5 penatisectate.Are sori nuzi. Sporangele prezintă un inel mecanic incomplet. are 2. dispuşi pe 2 rânduri paralele. 1. cu frunze întregi şi sorii dispuşi ca nişte dungi paralele pe nervurile laterale ale limbului. sunt grupate în 14 familii şi sunt răspândite pe tot globul. acoperiţi de o induzie reniformă. are frunzele dublu penat sectate. purtând pe dos sori rotunzi. amestecuri şi prin molidişe. peţiolul egal sau mai lung decât limbul frunzei. specie perenă. limba cerbului). crescând pe soluri reavăn-jilave până la jilav-umede. care poate fi recunoscută după 1-planta. Drypteris filix-mas: este specia Dryopteris carthusiana. pe soluri superficiale se întâlneşte Polypodium vulgare .Reuneşte ferigi. rotunzi şi confluenţi. Frunzele sunt de tip macrof il. se întâlneşte pe văi. Matteuccia struthiopteris (spata dracului). Ordinul Filicales. sectate . se recunoaşte după frunzele mari. cu frunzele penatisectate şi sori mari. cu structura cilindrului central variabilă. 2. de la protostel şi pană la eustel. sori rotunzi şi 141 . crăpături de stânci în pădurile umbrite. acoperit cu rare palei 3. Cele aproximativ 9. Dryopteris filix-mas . specifică Fig 205.Prin zavoaile de la gurile Dunării. grupaţi în sori acoperiţi sau nu de induzie.sori cu induzie rasucita.ferigă (Fig 205). l). 2-3 penatisectat. cu un rizom gros si numeroase rădăcini adventive.Polypodium vulgare Polystichum aculeetum (creasta cocoşului). moderat acide până la slab acide. în amestecuri. pe humus de tip moder-mull şi moder. fără induziu. Dryopteris robertiana este o specie calco-filă. stufărişuri se întâlneşte Dryopteris thelypteris (ferigă de baltă). cresc Asplenium trichomanes (straşnic). grupate în tufă. cu troficitate scăzută până la ridicată. A.Năvalnicul este o specie mezohigrofită. lungi de peste 1 m.In pădurile noastre cresc numeroase specii. caracteristică este specia Phyllitis scolopendrium (năvalnic. acide. prin păduri şi stâncării.foliola cu sori. moderat acide pînă la neutre. cel mai adesea ca specie caracteristică pentru zăvoaile de anin alb. În locuri stâncoase.ruta muraria (ruginiţa). s-sori. Sporangii se formează la marginea şi pe dosul frunzei. cu induzie rudimentară. Athyrium filix-femina (spinarea lupului). Sorii rotunzi sunt localizaţi de-a lungul nervurilor segmentelor secundare.

Formează buruienlişuri şi devine invadantă în rarişti.Se întâlneşte în feăgete şi molidişe. acide. În zona montană. frecventă este specia Pteridium aquilinum (ţolul lupului). afânate şi cu umiditate ridicată. Subclasa HYDROPTERIDIDAE 142 . pe soluri scheletice. tăieturi de păduri. plantaţii şi în pajiştile montane. rar în cea colinară. pe soluri cu humus de tip moder. umede.acoperiţi de un induziu în formă de scut.

La aceasta subclasa aparţin ferigile acvatice şi palustre, deosebite prin morfologia aparatului vegetativ şi de reproducers faţa de cele terestre.

Ordinul Hydropteridaies
Grupează ferigi heterospore, de apa şi locuri mlaştinoase, cu peretele sporangeului unistratificat, fara inel mecanic. Sporangii sunt inchişi in sporocarpi, proveniţi din modificarea unor lobi foliari. Salvinia natans (peştişoara), este o feriga natanta (Fig 207) in balţi cu frunzele grupate câte 3 la nod, din care una transformata în firişoare cu rol absorbant. Printre filamentele absorbante se formeaza 38 sporocarpi sferici, scurt pedicelaţi, din care in unii se formeaza microsporangi iar in alţi sori cu macrosporangi.

Ordinul Marsileales
Cuprinde ferigi acvatice şi palustre, fixate de substrat cu ajutorul radacinilor.In sporocarp se află sori induziaji, bisexuaţi (conţinind macrosporangi şi microsporangi). În apele stagnante şi mlaştinile din zona de câmpie se întilneşte Marsilea quadrifolia (trifoiaş de baltă).

Fig 207 .Salvinia natans: 1-planta; 2-porţiune de tulpina cu doua frunze plutitoare şi una metamorfozata (fm); s - sporocarpi.

Originea şi filogenia pteridofitelor
Rhynia, Asteroxylon, Psilophyton ş.a., reprezinta cele mai vechi ferigi şi îşi au originea in algele verzi care traiau in zona litorală a marilor devoniene.Probabil, alge ca Coleochaete pulvinata, la care oogonul fecundat este protejat prin corticaţie, s-au adaptat la condiţiile vieţii terestre. Psilofitatele au evoluat in mai multe direcţii.Din ferigile de tipul Rhynia s-au desprins primofilicinele şi apoi celelalte filicate, cât şi primele spermatofite. Licopodiatele şi respectiv equisetatele au descins din tipul Asteroxylon şi Psilophyton, marcând alte doua direcţii paralele de evoluţie, ajungându-se la frunze de tip microfil.

Test de autoevaluare
Descrieţi ciclul de dezvoltare la muşchi. Ce muşchi cunoaşteţi din clasa Bryatae? De câte feluri sunt frunzele la ferigi? Prezentaţi ciclul evolutiv al ferigilor. Ce specii de Lycopodium cunoaşteţi? Câte feluri de tulpini întâlnim la genul Equisetum? Ce ferigi din clasa Filicatae cunoaşteţi?

Încrengătura PINOPHYTA (GYMNOSPERMATOPHYTA) Caractere generale
143

Încrengătura Pinophyta cuprinde cormofite evoluate, autotrofe, lemnoase (arbori, arbuşti, rar liane), cu gametofitul redus şi inclus în sporofit. Sunt plante haplo-dipoblionte, eusporangiate şi heterospore, cu sporangi împlântaţi în mezofil şi de sex diferit.Sporangii se formează pe sporofile specializate: microsporangii pe stamine şi macrosporangii pe carpele. Macrosporangele este învelit în integument, constituind un organ nou, numit ovul, din care după fecundare se formează sămânţa, neânchisă în carpele, de unde şi denumirea de Gymnospermae.La gimnosperme, primele diviziuni ale Bigotului sunt nucleare, formându-se un proembrion nediferenţiat cu cca 1.000 de nuclei, fară pereţi celulari. Pinofitele sunt antofite întrucât staminele sau carpelele se formează pe lăstari reproductivi care constituie flori, unisexuate monoice sau dioice. (Cycas, Ginkgo, Taxus) şi bisexuate doar la formele fosile din ordinul Bennettitales. Pinofitele fiind plante lemnoase au meristeme secundare, lemnul constituit din traheide areolate şi numai excepţional la cele evoluate apar trahei.Liberul este lipsit de celule anexe.Frunzele sunt aciculare, în general sempervirescente. Rădăcina, spre deosebire de pteridofite, se ramifică numai în plan vertical. Formele fosile (ord.Cordaitales) aveau ramificaţie dicotomică,în timp ce la formele actuale ramificarea este mono-podială (Ord. Pinales). La Pinatae, rădăcinile,obişnuit formează micorize.Taxodium emite pneumatofori (rădăcini respiratoare). Structura rădăcinii este endarhă şi creşte în grosime datorită meristemelor secundare. Tulpina este lemnoasă şi cu îngroşare secundară, ramificată dicotomic la Pteridospermales, monopodial la cl. Pinatae şi simpodial la Ginkgoatae. Tulpina este un stipes la Cyeadatae şi liană la Gnetatae.La Pinatae, în toate organele vegetative se găsesc canale rezinifere, formate schizogen (excepţie Taxus). Pinul, zada are macroblaste pe care apar microblaste.La Ephedra tulpina este virgată şi articulată, cu noduri şi internoduri evidente. Frunzele sunt aciculare (cl. Pinatae),scvamiforme: asimilatoare la Cupressaceae şi neasimilatoare la Ephedra, lăţite la Cordaites, Gnetum şi Podocarpus, bilobate la Ginkgo, penat-divizate la Cycadales, Bennettitales. Frunzele gimnospermelor sunt persistente, căzând pe rând, la 2-12 ani, uneori cu tot cu microblaste (Pinus).Nervaţiunea este uninervă la clasa Pinatae, dicotomică la Ginkgo, penată la Cycas, paralelă la Welwitschia,unde primele frunze persistă toată viaţa plantei (cca 2.000 de ani). Frunzele au o structură xeromorfă, cu epiderma cutinizate şi cerificată, iar stomatele sunt situate sub nivelul epidermei.Mezofilul apare bogat în cloroplaste şi la cele mai multe specii cu canale rezininifere. Floarea este constituită dintr-un lăstar scurt, terminal sau axilar, pe care se dispun spirociclic staminele sau carpelele, deoarece florile sunt unisexuate, rar bisexuate (Bennettitales). În evoluţia filogenetică, floarea - con a gimnospermelor este interpretată ca lăstar cu sporofile întrucât la Cycas, după formarea sporofilelor, conul continuă să crească, generând frunze penate, sterile. Florile unisexuate provin din una bisexuată,întrucât la reprezentanţi fosili din ord. Bennettitales şi la Welwitschia există flori bisexuate, iar la Larix apar cazuri teratologice de conuri femele cu solzi staminali la bază. Alcătuirea florii, ;polenizarea şi fecundaţia, cât şi alternanţa de faze s-au prezentat amănunţit la pag.133. Clasificare. Cele peste 10.000 de specii de gimnosperme cunoscute, din care astăzi trăiesc aproximativ 800 de specii, aparţin la 5 clase.

Clasa CYCAMTAE
Grupează gimnosperme fosile şi unele actuale, răspândite în zonele calde, cu tulpina neramificată, la vârf având un buchet de frunze penat-divizate, asemănătoare celor de la ferigi. Polenul nu are saci aeriferi şi anterozoizi sunt ciliaţi.

Ordinul Pteridospermales
144

Reprezintă un grup fosil ce a trăit din Devonian şi până în Cretacic.Se asemănau prin frunze cu ferigile, dar purtau ovule cu integument gros, nucelă şi endosperm primar, din care se formau seminţe. Zigotul nu evolua în embrion ci germina direct într-o piantală. Glossopteris era un arbust foarte răspândit în Carbonifer pe continentul Gondwana, având frunze întregi şi ovule cu integumentul incomplet sudat. Lyginoteris oldhamia era o liană cu tulpina volubilă şi frunze, mari penate.

Ordinul Cycadales
Reuneşte gimnosperme fosile încă din Per-mian, având şi emisari actuali: Cycas, Zamia, arbori cu port de palmieri, deci tulpina este un stipes, cu frunze penat-divizate, circinate în tinereţe ca la ferigi şi sunt plante dioice. Florile mascule sunt conuri cu starninele aşezate spiralat, pe dos cu numeroşi saci polenici, grupaţi ca sporii ferigilor. Florile femele constau din carpele cu partea terminală sectată ca la trofofile, iar cea inferioară purtând 8-2 ovule la Cycas, fie carpela este solzoasă cu cele 8-2 ovule şi grupate într-un con la Zamia.

Clasa BENNETTITATAE
Cuprinde gimnosperme fosile mezozoice care au dispărut în cretacic.

Ordinul Bennetittales
Adepţii teoriei euanţiei îi acordă o importanţă deosebită. Cuprinde arbuşti care aveau trunchiul ca un butuc, creşteau monopodial şi formau un con floral mare,bisexuat sau unisexuat. Fig. 208 .Secţiune prin floarea de la Cycadoidea ingens avea florile bisexuate, la exterior Bermettitales: p- periant; prezenta un fel de periant format din lacinii filamentoase şi păroase s-stamine;c- con central (Fig.208), care protejau un număr mare de stamine penate şi circinate, cât şi ovulele pedicelate dispuse pe un con central. Această alcătuire sugerează o asemănare cu floarea angiospermelor primitive (fam. Magno1i ac e ae). Se formau seminţe veritabile şi embrionul avea două cotiledoane.

145

Clasa GINKGOATAE
Numără cea 20 de specii, din care numai una este actuală, iar restul sunt fosile, cu ramificare simpodială, dioice şi cu frunze bilobate şi dicotomic nervate.

Ordinul Ginkgoales
Prezintă numai o specie actuală – Ginkgo biloba, arbore dioic, spontan în China, cultivat la noi în scop ornamental. Are frunzele bilobate, caduce, cu nervaţiune dicotomică. Florile mascule reprezentate prin stamine, fiecare cu un filament scurt şi 2 saci polenici penduli (Fig.209), sunt grupate amentiform şi dispuse în axila frunzelor. Florile femele sunt alcătuite dintr-un ax bifurcat, cu 2 ovule nude, terminale, înconjurate la bază de o proeminenţă(rest carpelar). Numai un ovul devine sămânţă (gălbulă), cu aspect de drupă, de culoare galbenă, cu tegumentul cărnos. Anterozoizii cu cili atestă înrudirea cu cicadalele.

Fig 209. Ginko biloba: 1-ramura cu Frunze si flori mascule; 2-3 stamine; 4-floare femela; 5ovul in sect.; 6-samanta; 7- anterozoid

Clasa PINATAE

Cuprinde gimnosperme cu tulpina ramificată monopodial, cu frunze mici, alterne, întregi, cel mai adesea uninerve.Florile unisexuate sunt formate din sporofile solziforme dispuse pe un ax sub formă de conuri. Polenul are saci aeriferi. Anterozoizii sau spermatiile sunt fără flageli. Protalul femel (endospermul primar), are două arhegoane.Ovulul fecundat devine sămânţă cu tegumentul sclerificat, la care aderă o aripă samaroidă, provenită din ţesutul superficial al solzului carpelar, fie un aril cărnos la Taxus sau chiar solzii carpelari devin cărnoşi (Juniperus).

Ordinul Cordaitales
Fig 210 Picea abies; 1-ramura cu con femel; 2-ramura cu con mascul; 3-frunza; 4-solz carpelar si solz steril 5solz carpelar cu seminte Reuneşte arbori fosili care în Carbonifer alcătuiau păduri întinse prin locurile umede. Cordaites avea frunze mari, lanceolate, cu nervaţiune dicotomică şi lemnul cu o structură asemănătoare cu a răşinoaselor actuale, adică cu canale rezinifere în razele medulare.Inflorescenţele mascule erau spiciforme iar cele femele din fascicule de ovule pedunculate.

Ordinul Pinales (conifere, răşinoase).
Cuprinde arbori sau arbuşti cu ramificare monopodiala şi canale rezinifere, excepţie făcând Taxus. Frunzele sunt aciculare sau solzoase, cel mai adesea persistente, rar caduce (Larix, Taxodium).Unele conifere au şi microblaste (Pinus, Larix). Florile sunt unisexuate, dispuse sub formă de conuri.Seminţele frecvent sunt aripate. Organele vegetative conţin celule, pungi sau canale rezinifere.Tulpina se îngroaşă datorită activităţii meristemelor secundare, iar în lemnul secundar predomină traheidele areolate.Prezintă adaptări xerofitice la uscăciunea fiziologică din timpul iernii. 146

Familia Pinaceae
Cuprinde conifere unisexuat monoice, lemnoase, cu largă răspândire pe cuprinsul ţării noastre, alcătuind pădurii întinse ce ating un procent mai mare de 30% din pădurile României. Picea abies - molid (Fig 210), este o specie montană care alcătuieşte arborete pure pe suprafeţe întinse în Carpaţii României, cât şi amestecuri cu alte răşinoase (brad, zadă, pin) sau foioase şi are o însemnătate economică foarte mare. Se recunoaşte după acele tetramuchiate, cu vârful pungent, fixate pe perniţe proeminente. Conurile sunt pendente şi solzii sterili sau bracteile sunt mici şi ascunse. Abies alba - brad (Fig 211).Poate fi recunoscut cu uşurinţă după acele lăţite, cu vârf emarginat şi baza disciforma, pe dos cu doua dungi paralele ceroase si albicioase. Conurile femele sunt erecte, iar solzii sterili liniari şi răsfrânti spre înapoi. Bradul formează arborete de amestec cu fagul şi molidul şi numai pe suprafeţe reduse prezintă arborete pure. Genul Pinus se recunoaşte prin acele grupate câte 2-5 pe brachiblaste, având numeroase specii pe glob dar la noi se întlnesc spontan numai: Pinus sylvestris, P.nigra ssp.banatica, P. mugo şi P.cembra. Pinus sylvestris - pin silvestru (Fig 212).Arbore din etajul coniferelor cu un ritidom roşietic care se exfoliază în plăci şi cu ace câte Fig 211. Abies alba: l-ramură cu conuri femele; 2-solzi două în teaca vaginată, inserată pe microblast. carpelari; se-solz steril; si solz fertil sau carpelar; 3Formează arborete pure, numite pinete, solzul carpeler purtând două seminţe (s) aripate (s); (a) uneori apare în amestec cu gorunul, însă pe ;4-seminţe. suprafeţe insulare, pe stâncării sau turbării. Pinus nigra ssp. banatica (pin negru de Banat) .Creşte pe stmcării şi uneori apare în amestec cu fagul şi bradul.Acele câte doua în teacă, rigide şi înţepătoare. Pinus mugo (jneapăn, jep, cătun).Arbust care formează tufărişuri întinse la limita superioară a pădurii, în etajul subalpin şi alpin inferio

147

4-con.2-floare masculă. cu frunze semipervirescente. Familia Taxodiaceae Reuneşte arbori. 5-6 chiparos de solz din con cu două seminţe (faţa internă şi baltă (Fig. ca si prin seminte cu sau fara aripa. 3-con mascul. Clasa TAXATAE (TAXOPSIDA) Cuprinde plante lemnoase fără canale rezinifere. familia Taxaceae. la noi creşte spontan specia Taxus baccată . uneori gigantici.Arbore indigen cu frunze căzătoare. purtătoare a unui singur ovul erect.In zona subcarpatică şi montană formează tufărişuri. specii din genul Thuja şi Cupressus. dar numai câte una sau două. pe stâncării calcaroase. Taxodium distichum: Taxodiu l-ramură cu conuri mascule şi femele. cu frunze aciculare şi conuri mici.nana. 4-sămînţă.Se deosebeşte de familia Pinaceae prin numărul mare de saci polenici (2-8) şi ovule (2-12). Larix decidua (larice. În scop ornamental sunt introduse: Juniperus virginiana..In etajul subalpin şi alpin inferior largă răspândire are J.Cele femele sunt dispuse tot în axila frunzelor.3-flori femele.Vegetează la limita superioară a molidişurilor. având unul sau mai mulţi solzi sterili care înconjoară carpela terminală.asemănătoare cu ale pinului silvestru. având acele grupate câte 30-40 în fascicule pe microblaste şi dispuse spiralat pe macroblaste.Sămânţa este înconjurată parţial sau total de un aril. pungente. este un arbust dioic.communis ssp.Arbore exotic.Conurile femele sunt sferice cu carpelele cărnoase. cu ace solziforme pe macroblaste şi liniare pe microblaste. îngrămădite spre vârful lujerului şi încovoiate ca o seceră. cu frunze aciculare. Pinus sylvestris: Fig 213. Familia Cupressaceae Se individualizează prin frunzele obişnuit solzoase şi dispuse verticilat sau opus. 213 ) cea externă). 1-ramură cu frunze.Din ordinul Taxales. .Acele sunt tot câte două în teacă.tisă (Fig 215). caduce şi dispuse pestimat. iar rădăcinile emit pneumatofori. pe ramuri nutante. dispuse spiralat. Conurile sunt mici şi ovoide. dispuse câte 3 în vesticii.zadă). 148 . cât şi prin faptul că cei doi solzi (fertil si steril) sunt concrescuţi Fig 212. Specia este ocrotită iar cea mai mare rezervaţie ştiinţifică se află la Poliţa cu crini din masivul Ceahlău.Florile mascule pot fi solitare sau grupate amentiform în axila frunzelor. Juniperus communis -ienupăr (Fig 214). . cât şi prin microsporiflele cu 3-5 saci polenici si macrosporofilele cu 1-20 ovule erecte. introdus la noi în scop decorativ.flori mascule şi femele m distichum 2-con femel.

cărnoasă.Apare un început de ovar. Ephedra distachya: l-tulpina de plantă masculă. motiv pentru care a fost exploatată încât astăzi specia este ocrotia de lege. iar perechea superioară devine cărnoasă. fără canale rezinifere.Vasele lemnoase sunt de tipul traheelor. Este un arbore dioic. înconjurată de câteva perechi de solzi sterili. 2. prin floare femela. jud. Sămânţa este înglobată într-un aril sub formă de cupă roşie. 3. fără canale rezinifere. Florile femele sunt câte două într-un înveliş comun. Tisa se întâlneşte sporadic în făgete (Tudora. in axila căreia se află câte o stamină pluriloculară. Clasa GNETATAE (GNETOPSIDA) Fig 216. jud. formare a unui endosperm secundar.Fig 214. Botoşani) şi prin bradeto-făgete (de exemplu la Cenaru. fiecare floare cu câte o bractee. iar adepţii teoriei pseudanţiei le situează la originea angiospermelor. cu tulpini virgate (asimilatoare) şi frunze mici pieloase. fiind singura parte netoxică. 5-sect long. rar liane. aparţinând familei Ephedraceae. Florile mascule au staminele cu 5-9 saci polenici concrescuţi. polenizarea prin insecte.4 floare femela. cu frunze variate ca formă. Cârcelul creşte pe dune nisipoase maritime şi continentale.floare mascula. Din acest grup la noi se întâlneşte numai Sphedra distachya cârcel (Fig 2l6). Taxus baccata: 1-ramura cu seminte.ramura cu flori mascule. Vrancea). 3inflorescenţă masculă 4 -f 1oare masculă. la bază cu un periant rudimentar. sunt caractere ce le apropie de angiosperme. uninerve . cu frunze aciculare .secţ iune prin sămânţă Include gimnosperme arbustoide. cu un perigon redus. Florile mascule sunt grupate în inflorescenţe glomerulare. 2-ramura de pe planta mascula 3-floare mascula. 4-floare femela Fig 215. prin sământa. cu aspect de fruct roşu la maturitatea seminţei.tulpină de plantă femelă. început de dublă fecundatie.Cele femele au carpela fertila (terminală). Tisa are un lemn foarte valoros. aşezate opus sau verticilat şi flori unisexuat dioice. din ordinul Ephedrales Este un arbust dioic. 149 . 2-2A . alcătuit din mai multe bractei. 6sect long. deci reprezintă giranosperme evoluate. Juniperus comunis: 1-ramura de pe planta femela. 5 . un tub micropilar de forma stilului şi stigmatului.

Test de autoevaluare Enumeraţi caracterele generale ale încrengăturii Pinophyta. Organul de reproducere specific magnoliofitelor este floarea.Primele gimnosperme au apărut în Devonian încât din Carbonifer se cunosc cca 5000 de specii iar în Jurasic ating apogeul.Cambiul şi felogenul determina creşterea în grosime a tulpinilor.a.O poziţie aparte. probabil chiar mai înainte. Din Pteridospermales provin ordinele Bennettitales. Orobanche ş. In sprijinul ipotezei se aduc următoarele argumente: la unele specii din ordinul Magnoliales şi Trochodendrales lemnul este alcătuit din traheide cu punctuaţiuni areolate ca la gimnosperme. cu o organizare particulară care constă în reducerea şi mai pronunţată a gametofitului (vezi Capit. care sunt cele mai evoluate gimnosperme. dar datorită vechimii lor se presupune că au provenit direct din pteridospermale. o au gnetatele. evoluând paralel cu ferigile eu. argumente în acest sens fiind. susţinând că floarea primitivă a angiospermelor este cea bisexuata şi că ar proveni din floarea bisexuata a gimnospermelor de tip Bennettitales.000 de specii. păstrându-se până în prezent doar 800 de specii. a ovarului şi a seminţei închise în fruct. Ginkgoalele au o poziţie intermediară între Cycadales şi Pinatae. ce au dus la desprinderea din gimnospermele străvechi a unei noi ramuri evolutive cu o plasticitate ecologică mai largă. cât şi ierboase (anuale şi perene). Originea şi evoluţia angiospermelor Modificările climatice de la finele Jurasicului. Origine şi filogenie.formând fitocenoze. iar carpela s-a răsucit înconjurând ovulul. rămuroase şi fasciculate.Tulpinile au ramificare monopodială şi simpodială. protejândul dând naştere în evoluţie la pistil. de asemenea se mai întâlneşte în Transilvania şi în partea sudică a silvostepei din Moldova. Prin intermediul cordaitalelor au descins pinatele. floarea 150 . 136).IV pag. Magnoliofitele grupează plante lemnoase (arbori. peste 10. Lemnul la majoritatea angiospermelor este alcătuit din trahei şi numai la cele mai primitive (Magnoliales) din traheide cu punctuaţiuni areolate. au determinat modificări morfo-anatomice. Încrengatura MAGNCLIOPHYTA (ANGIOSPERMAPHYTA) Caractere generale Magnoliofitele sunt plantele cele mai evoluate. descind din ferigile străvechi de tipul primofilicidelor. contribuind la accelerarea procesului de diversificare a plantelor cu flori. Frunzele au forme şi mărimi diferite. formele de tranziţie. În Cretacic s-au înmulţit insectele polenizatoare. Din unirea a două stamine a unei gimnosperme străvechi a rezultat o nouă stamină cu 4 saci polenici.Neozoicul reprezintă era de expansiune şi de dominare a angiospermelor şi declinul gimnosperme lor. în majoritate autotrofe şi numai puţine cu nutriţie heterotrofa saprofită (unele specii de orchidee) sau parazită (Cuscuta. sectate şi compuse.).şi leptosporangiate. pteridospermalele. care au cea mai însemnată contribuţie la formarea învelişului vegetal al globului părnântesc. din ovarul căruia a rezultat fructul. numai că au urmat căi diferite în procesul evoluţiei. Descrieţi clasa Pinatae şi daţi exemple. Rădăcinile pot fi pivotante. Pinofitele cele mai vechi. Cycadales. Majoritatea filogeniştilor accepta teoria euanţiei sau a florii adevărate. lobate. liane). opus sau în verticil.Progresul evolutiv este marcat şi de apariţia fecundaţiei duble. arbuşti.Pot fiŞ întregi. din lipsa fosilelor mezozoice. cu cilindrul central un eustel până la atactostel. Lathraea. Prezentaţi clasa Taxatae şi Gneatatae. Cordaitales. dispuse pe tulpini altern.

la care fie s-a redus sau sunt concrescute. diferenţiat sau nu în caliciu şi corolă. Subclasa MAGNOLIIDAE (POLYCARPICAE) Reuneşte angiospermele cele mai primitive. excepţie Panunculus ficaria şi unele specii de Nytaphaeaceae..C ronquist. A. cu cilindrul central de tip eustel. Pe baza caracterelor morfo-anatomice. atât pe baza materialului fosilcât şi pe baza conţinutului biochimic. Clasa Liliatae (Monocotyledonatae) este împărţită în 3 subclase: Alismidae.sau hemiciclice. policarpelar. Reprezentanţii ordinului Magnoliales sunt consideraţi ca cele mai vechi angiosperme. stamine şi pistile libere. Aristolochiales. angiospermele. obişnuit. elementele florale dispuse spirociclic sau hernieiclic. Ordinul Magnoliales Cuprinde plante lemnoase. numărul mare de stamine. rar sincarp. cotiledoanele lipsesc. reducerea numărului de elemente florale şi dispunerea în cicluri.000 genuri cu aproximativ 300. dispuse pe receptacul spiralat ca şi la Bennettitales. fiind componentele de bază ale ecosistemelor din zonele: temperată. menţionăm: periantul format din elemente libere. frecvent pe tipul 5 sau 4. De regulă. biochimice. CLASA MAGNOLIATAE (DICOTYLEDONATAE) Grupează cea 171. adoptate şi de botanişti români. Cele cea 10. respectiv încrengătura Magnoliophyta este împărţită în două clase.Creşterea în grosime are loc pe seama meristemelor secundare (cambiul şi felogenul). cu 19 orine. Rosidae. La Viscum.000 de specii de angiospreme de pe glob sunt grupate în 300-412 familii. rar zigomorfă. la alţii se menţine deschisă carpela până la înflorire (Degeneria). simetrie actinomorfă. capsule . cu 58 de ordine. apărute în Jurasic. Takhtajianşi W. solitară. La acestea se adaugă şi prezenţa a numeroase carepele în floare care vor genera un fruct multiplu. cu aspect de con (familia Magnoliaceae). iar fasciculele libero-lemnoase sunt de tip colateral. ciclice şi numai la grupele primitive spiro. apocarp. Principalele ordine ale acestei subclase sunt: Magnoliales. raspândite pe tot globul. achene. L. gineceul. rar 2. zigomorfe. bace. Clasificare. serologice etc. fructe de diferite tipuri (folicule. Dintre caracterele de primitivitate ale policarpicelor. subtropicală şi tropicală. Apar şi unele caractere mai evoluate în organizarea florii. au ramificaţie simpodială iar rădăcina este pivotantă sau rămuroasa şi numai la unii reprezentanţi rădăcina principală este înlocuită de rădăcini adventive. 151 . La unii reprezentanţi lipsesc celulele anexe de la tuburile ciuruite (Australobaileya). din care au derivat celelate grupe de angiosperme. După sistemele mai recente de clasificare (A. Obişnuit. Piperales. cu vase de tip primitiv: traheide cu punctuatiuni areolate (Drimys). Zimmerman n). flori unisexua te.G. Caryophyllidae şi Asteridae. cum ar fi: periantul diferenţiat în caliciu şi corolă. drupe). Tulpina este lemnoasă sau ierboasă. rar bicolateral şi dispuse concentric. cu nervaţiune penata sau palmat-reticulată.policarpicelor primitive este bisexuata. lemnoase şi ierboase.000 de specii lemnoase şi ierboase. Nymphaeales şi Papaverales. Embrionul are două cotiledoane. Dilleniidae. polenizarea anemogamă la unii reprezentanţi. ovar sincarp inferior etc. Liliiadae şi Arecidae. magnoliidele sunt considerate ca un important centru genetic. Ranunculales. cu un singur cotiledon. florile sunt diplochlamidee. Cuscuta etc. Hamamelidae. cu numeroase petale libere. variabile ca număr. Clasa Magnoliatae (Dicotyledonatae) grupează 6 subclase: Magnoliidae. Frunza este de forma variată. de regulă peţiolată.

rar lemnoase.Asarum e uropaeum:1. Laurus nobilis (dafin) este răspândit în regiunea mediteraneană şi are frunze persistente utilizate în scopuri condimentare. stelata. Fig216. unii din ei cultivaţi şi la noi. pe tipul 3. piperul lupului (Fig 217). lung peţiolate.floare (secţ. Familia Magnoliaceae Grupează arbori şi arbuşti spontani în regiunile tropicale şi subtropicale.mărul lupului (Fig. kobus ş. Au frunze mari.) lB. spontane în regiunile calde. având numeroase stamine şi carpele. caduce. coriacee.pochivnic. camphora (arbore de camfor). capsulă. cu dispoziţie ciclică. tufărişuri.long. natante sau 152 . grandiflora.Dintre familiile cuprinse în acest ordin. Familia Lauraceae Reuneşte numai plante lemnoase. Capsula este globuloasa. Familia Nymphaeaceae Cuprinde plante de ape stătătoare sau lin curgătoare. alterne.răspândit China. A. M. Florile sunt mici. La reprezentanţii de la noi fructul este o capsulă. bisexuate. multispermă.217. Aristolochia pallida creşte sporadic prin pădurile teromifile si tufărişuri.Fructul este o bacă sau drupă.lAfloare (secţ. cu frunze persistente. Asarum europaeum . pe soluri cu troficitate ridicată. Fig. slab acide pană la neutrere reavene pană la reavănjilave. după formula florală: @P∞A∞G∞ . dispuse spiralat pe un receptacul alungit. dar şi unele caractere apropiate monocotiledonatelor primitive. apare în mod frecvent în pădurile de foioase si amestecuri. M. genul Magnolia are numeroşi reprezentanţi. Prin parcuri şi în grădinile botanice se întâlneşte Liriodendron tulipifera (arborele de laiea).Frunzele sunt mari cordate sau peltate. rar persistente. cu frunzele lobate în formă de lira şi flori asemănătoare cu laleaua. nediferenţiat. de exemplu: Magnolia acuminata.Acest ordin cuprinde o singură familie. Formula florală este: *K3C3A3+3+3G(3). bogate în uleiuri volatile. stipelate.2-diagrama florală. Cinammonum care creştea în terţiar şi la noi este cunoscut prin speciile: Cinammonum. Familia Aristolochiaceae include plante ierboase.Aristolochia elemaţitis: l-planta. fapt ce le apropie de magnoliale si ranunculale. cu humus de tip mull. indicând un grad de superioritate.fruct. M. Florile sunt mari.213) se întalneste prin lizere. cu formula florală*%P(3)A6+6 . clematitis . cu flori ciclice.). Ordinul Aristolochiales Prin unele caractere morfoanatomice se aseamănă cu magnoliaceele şi cu ranunculaceele. cu înveliş colorat. menţionam doar: Magnoliaceae şi Lauraceae.actinomorfe sau zigomorfe. iar din fructe se extrage uleiuri eterice. Ordinul Nymphaeales Grupează plante acvatice care au florile hmiciclice. cu 6 loje. cu rizomi şi rădăcini adventive. vii si semanături. 3+3G(6-4). unisexuate sau bisexuate. Din cele 200 de specii. zeylanicum (arbore de scorţişoară din Siri Lanka) şi C. simple. Polenizarea este entomofilă iar fructele pot fi: foliculă. dintre care unele specii sunt cultivate în scop ornamental şi la noi.long. aromaticum (arbore de scorţişoară din China). Japonia. C. nuculă sau bacă.a.

se apropie si este înrudit cu magnolialele. bisexuate.) şi alcaloizi (aconitina. Mulţi reprezentanţi conţin glicozide (adonitoxina. a celulelor secretoare de uleiuri eterice si a celulelor anexe ale stomatelor etc.folicule. ocrotit. Floril e sunt viu colorate. lotus).Ele mentele florale pot fi dispuse pe un receptacul alungit. Ordinul Ranunculales este considerat ca un important centru genetic pentru multe angiosperme şi cuprinde 2 familii: Ranunculaceae şi Berberidaceae. N. Jijila. peţiolate sau sesile. libere şi dispuse spiralat.In Delta Dunării. în mod spiralat. heleborina etc.emerse. 1A. anemofilă rar ornitofilă.. bace. este mai frecvent decat cel alb.La unele specii învelişul intern se transformă în nectarine sau la altele glandele nectarifere se găsesc la baza petalelor într-o gropiţă. se întalnegte în apele stătătoare şi în cele curgătoare. de asemenea. actinomorfe sau zigomorfe (Aconium). Frunzele cu sau fără stipele. decozina.a.Clematis ). un nufăr cu frunze foarte mari.fruct corolă. creste în apele calde. bianuale sau anuale) şi numai rar lemnoase (liane . Nuphar luteuro (nufărul galben). alcătuind. dar prezintă caractere ce le deosebesc de acestea asa cum ar fi: lipsa rădăcinii principale. fie diferenţiat în Fig 219. cel mai adesea bisexuate. formează fitocenoze întinse.Embrionul este mic si are doua cotiledoane. în majoritate ierboase (perene. K10-5C∞-5AG∞-1 Polenizarea este entomofilă. simple sau compuse. alterne. sunt multiple. rar opuse (Clematis). fitocenoze. lotus var. Staminele şi carpelele sunt numeroase. termale de langă Oradea (lacul si parîul Peţea) si este un relict terţiar. 153 .Pe riantul poate fi un perigon petaloid. Tro11ius europaeus caliciu şi 1. Unii reprezentanţi (Podophyllum) au fascicule libero-lemnoase dispersate în tulpină ca la Liliatae. apocarpie ş. spirociclie. iar formula florală este: *K5-4C∞-6A∞-6G(-3) Nymphaea alba (nufărul alb).Florile sunt mari. băţile Crapina.Formula florală este: P3+3A ∞G∞ . În serele grădinilor botanice de la noi se poate vedea Victoria regia.Fructele de regulă. de mere efect peisagistic. achene. numita fovea. variate ca formă.thermalis (dreţe. Ordinul Ranunculales Prin polimerie. originar din bazinul Amazonului. Familia Ranunculaceae Este o familie cu numeroase specii. ciclic sau hemiciclic. Helleborus purpurescen Fig 220.plantă.

albe-galbene (A. 154 . Isopyrum thalictroides.bulbuci de munte (Fig 220. mull-moder şi reavan-jilave.Isopyrum ţhalictroides . 3b-diagramă florală. În sudul ţării este răspandit Helleborus odorus. Prin locuri mlăştinoase. 1. moldavicum s. galbene. dar cele mai multe specii au florile albastre. avand flori mici.Planta este toxică si se foloseşte în scop medicinal. violete sau purpurii (A.Flori relativ mari. purpuriuverzi la exterior si apar primăvara timpuriu. 2-fruct multiplu Fig. laetacalcea calului (Fig 221. este răspandit în pădurile din zona colinară pană în cele montane. toxicum.a. Familia Ranunculaeeae are numeroşi reprezentanţi în flora ţării noastre şi este împărţită în 3 subfamilii. tauricum.222.Este caracteristică pentru făgete şi amestecuri cu fag. cu humus de tip mull. cordate si magini dintate. grupează ranunculaceele care au un număr mic de carpele (libere) şi fructele de tip folicule si simetrie actinomorfa sau zigomorfa. pe stancării.găinuşi (Fig 222. la folicule . prin locuri umede (Ponoare-Bosanci). avand periantul din 5 (rar 4-6) foliole romboidale.. A. se întalneste Trollius europaeus. cu însuşirea de buruieană se întalneşte Consolida regalis nemţişorul. Prin liziere. 2afucte. dispuse în raceme. cu flori odorante si periantul cu foliolele verzigalbene. liziera pădurilor. iar fructul este o bacă neagră. apare mai frecvent în subzona fagului.).spanzul (Fig 219). frunze mari. Actaea spicata (orbalţul). 2-Ane mona ranunculoides.cu flori mari. Subfarailia He11eboroideae. cu tepala superioară sub forma de coif sau cască. neodorante. În pajistile montane. indicand acumulare de humus.lucioase. anthora).Unele specii au flori galbene (A.a.Ranunculus ficaria (3). Helleborus purpurascens .). Subfamilia Anemonoideae grupează specii cu periantul nediferenţiat si fructe multiple (polinucule). laeta (1).Planta este ocrotită. pe langă pîraie şi zăvoaie. spor de umiditate (jilav-umede Genul Aconitum (omag). vulparia). 3 -Ane mona nemorosa.1)este o specie vernală ce se întalneşte aproape în toate formaţiunile forestiere. jnepenişuri. A. cu Fig 221. 3a-fruct multiplu.Periantul este alcătuit din 5 foliole colorate. pepiniere şi în semănături. pe soluri cu troficitate ridicată. iar florile sunt zigomorfe. are numeroase specii la noi. se întalneşte Caltha palustris ssp. albe.1). Speciile sunt legate numai de zona montană şi se întalnesc: pe văi umede.dezonina s. Caltha palustris ssp.

Aquilegia (căldăruşe). cu florile de culoare galbenauriu. deci întalnim fenomenul de heterofilie.3). H. frecvent este R. începând din regiunea de campie şi pînă în zona montană. În zona de munte. Specia este frecventă prin păduri de foioase şi tufărişuri. se intalneste Pulsatilla alba (deditei). Genul Hepatica este cunoscut în flora noastră cu două specii vernale. cu florile mov-purpuriu. vernală. 2Ranunculus carpaticus: a.Flori albe sau verzui albe. 1). fiind frecventă în pădurile de foioase din zona colinară si montană inferioară.păştiţa albă (Fig 222. spre varful tulpinii şi cu o floare albă terminală. altele sunt toxice pentru animale.Unii reprezentanţi: Clematis jackmannii.Creşte în pădurile de foioase si în cele de amestec. Clematis vitalba (curpenul de pădure). se întalneşte prin pădurile din zona de campie şi pană în cele din subzona fagului. cu limb rotund.1).3). penat sectate. avand frunzele lobate şi florile albastre. Importanta ranunculaceelor. 155 . cu lacinii liniare.poliachena . este o plantă perenă.gălbinele de munte (Fig 224. transsilvanica (2) Fig 224. Subfarnilia Ranuncu1oidae cuprinde specii ierboase la care învelişurile florale sunt diferenţiate în caliciu si corolă. cu periant din 4 (rar 5) foliole. mari. cu flori mari.2). A.221. Hepatica nobilis (1) şi H.2). u:ntisor (Fig. însă lobii sunt din nou 3-5 lobaţi. tufărişuri. iar prin păduri. albastre-violet. lung peţiolate. dintate iar cele tulpinale sunt sectate pană la bază. imparipenate.Se recunoaşte după frunzele bazale. transsilvanica . specie stoloniferă. este un endemism carpatic. se recunoaşte după frunzele trilobate. este o specie perenă. are frunze tot trilobate. palmat-sectate. în condiţii ecologice similare cu specia precedentă. iar in zona colinara prin poieni insorite si pajisti apare P. ficaria grausor. Multe specii sunt utilizate în scop medicinal. primăvara timpuriu.crucea voinicului (Fig 223. cu un verticil de 3 frunze. bdiagrama. lung peţiolate. adunate în inflorescenţe cimoase . caracteristic pentru făgetele carpatine. avand formula florală: *K5C5A∞G∞ Ranunculus auricomus . Anemon e ranuculoides păştiţa galbena (222. începand de la campie şi pană în zona montane. Consolida (nemţişor) etc.(omag). Hepatica nobilis .trei răi (Fig 223.2).Achenele sunt prevăzute cu o prelungire păroasă. cu lacinii îngust liniare. amestecuri si sporadic poate apare în molidişuri.piciorul cocoşului (Fig. Aco niturn sp.224.Frunzele tinere de Ranunculus fiearia sunt utilzate în scop alimentar. livezi. este o liană. apare Adonis vernalis (ruşcuţa de primăvară). Montana. cordat sau reniform. sunt cultivate în scop ornamental. peţiolulate. prin chei. pe soluri cu troficitate mijlocie pînă la ridicată. R. terminale . galbene-aurii si frunze sesile. În pajiştile uscate. frecventă în toate pădurile. se întalneşte Clematis alpina (curpenul de munte).Cel mai reprezentativ este genul Ranunculus (piciorul co coşului). cu rădăcini îngroşate în formă de tuberculi. C. viticella. Ranunculus auricum (1). Prin locuri umede se întalneşte Ranunculus repens (piciorul cocoşului tarator).Fig 223. cu cate 3-9 foliole. cu flori solitare. . carpaticus .nemorosa . cu frunze opuse.Specia este răs-pandită în pădurile montane.Pe terenurile stancoase din etajul subalpin şi alpin.

d-diagramă florală. Test de autoevaluare Prezentaţi caracterele generale ale Încrengăturii Magneliophyta.225.Berberis vulgaris: a . Caracterizaţi clasa Magnoliatae (Dicotyledonatae) Ce fel de plante cuprinde familia Magnoliaceae? Descrieţi speciile genului Magnolia. rar ierboase. Berberis vulgaris .fructifera. de regulă arbuşti. b. K3+3C3+3A3+3G1 iar fructele bace sau capsule. Ce caractere specifice au plantele cuprinse în familia Ranunculaceae? Clasificaţi şi daţi exemple de plante din familia Ranunculaceae. trimere . Mahonia aquifolium (mahonie). Ordinul Papavera1es 156 . imparipenatcompuse.Creşte în special în etajul colinar.dracila (Fig. pe margini spinos dinţate şi bacele negre-brumate. c ramură cu spini. originară din America de Nord.Florile sunt actinomorfe . Fig. este un arbust spinos. pe soluri calcaroase si în locuri afectate de eroziune. caduce sau persistente. Se recunoaşte după frunzele persistente.ramură floriferă.Familia Berberidaceae Reuneşte plante lemnoase. cu bace roşii şi lemn de culoare galbenă. se cultivă frecvent prin parcuri şi spaţii verzi. alterne. Fasciculele libero-lemnoase sunt împrăştiate (atactostel) ca la monocotiledonate.225). cu frunze simple sau compuse.

Fructul este o capsulă. Corydalis bulbosa este o specie perenă (Fig.Creşte în aceliaşi condiţii ecologice ca si precedenta.sect prin tubercul C . Creşte frecvent pe langa garduri şi în liziere. compact şi o frunză 5-diagrama scvamiformo sub frunzele tulpinale iar bracteolele sunt mai lungi decat peţiolii florali si digitat incizate. avand în organele vegetative laticifere articulate sau celule secretoare grupate în şiruri lungi. stancoase. cu frunze sectate. Florile pot fi solitare sau grupate in onflorescente cimoase. bogat în chelidonină şi berberină. cu canale laticifere şi latex incolor. reprezentanţi lemnoşi. prin pînă la moderat acide.Larg cultivată este specia P. cu flori ciclice. cu una sau două petale pintenate. cat şi din punct de vedere biochimic. in special pe calcarele din zona montana. cu frunze divizate. lobate sau sectate. Corydalis bulbosa: 1-sect. frcvente sunt speciile Fumaria officinalis si F. colorat în alb sau portocaliu. c u flori galbene şi numai în zona montană superioară. sunt mici.Intreaga plantă conţine latex portocaliu. sferic. cu nectare şi staminele grupate în Fig. Familia Fumariaceae Reuneşte plante ierboase fără laticifere. bisexuate si cu numar variabil de elemente. frecventă în păduri. C. folosită în scop medicinal şi alimentar. 4.Se înrudesc cu ranunculalele şi magnolialele prin structura florii. Fructul este o capsulă silicviformă. frecvente prin locuri cultivate si ruderale. actinomorfe sau zigomorfe. in general nestipelate. capnoides. somniferum. şi embriologic.În padurile de foioasefrecvente sunt speciile de Corydalis (brebenei). Fructul este o capsulă valvicidă sau poricidă. nigelariţă (Fig.Cuprinde în mod frecvent plante ierboase.cu flori galbui-albe. rar indehiscent. flori portocalii şi fructul o capsulă alungită. neutre Fig 227.rhoeas (mac roşu de camp). lasand impresia a două majus a .Chelidonium două mănunchiuri de cate trei.diagramă. 2-stamina triramificata interior şi bracteolele florale întregi.orientale (macul turcesc).Caliciul este alcatuit din 2 sepale caduce sau reduse.In pepiniere si lizire. fiind folosită în tratarea unor afecţiuni hepatice si gastrice. 3-fruct.rostopască. Florile sunt actinomorfe : *K2C2+2A oo . stamine triramificate:%K2C2+2A2(X3)G(2) . P.Androceul 157 . pe soluri jilav-umede.solida are tuberculul. cu frunze alterne.227). vernală. dubium (mac alb).4G(oo -2 ) . Familia Papaveraceae Grupează plante bogate în alcaloizi. P. P. Chelidonium majus . la care petala superioara a ciclului extern formeaza pintenul si labiul superior. În flora spontana cresc : Papaver pyrenaicum. predominant. Vaillantii (fumurita). Florile grupate în inflorescenţe racemoase.Se recunoaşte după tuberculul gol în floare. Genul Fumăria numără cca 50 specii cu fruct monosperm indehiscent. iar ca specie ornamentala se foloseşte P. bisexuate la origine si prin avortare devin unisexuate.buruieni segetale şi ruderale. hybridum . cu frunze alterne.Staminele sunt în număr mare iar gineceui este superior şi sincarp.226). Subclasa HAMAMeLIDAE (AMENTIFERAE) Grupează. este o specie perenă. fără stipele. iar corola consta din 2 cicluri de petale.226. zigomorfe. cu periant haplochlamideu (înveliş floral simplu) sau lipsă şi grupate în amenţi. creşte prin locurile umbroase.

Polenizarea este anemofilă şi are loc cu mult înaintea maturării sacului embrionar. Reuneşte arbori si arbuşti cu lemnul secundar alcătuit din trahee scalariforme sau traheide cu punctuaţiuni areolate. C. U. Genul Ulmus se recunoaşte după frunzele pronunţat asimetrice şi are la noi mai multe specii. Ordinul Trochodendrales Cuprinde speciile cele mai primitive.228). P. Greci. masculă. Frunzele sunt mari.Fructul cel mai adesea este o samară. adesea simple si stipelate.În scoarţă au fibre liberie ne lungi. specific pădurilor umbroase din zona colinară şi montană. Familia Moraceae Cuprinde numeroase specii. răspîndit pe stîncăriile din Dobrogea (Macin.Ovarul este super şi fructul nuculă sau drupa. adesea asimetrice. apropindu-se de ord. rar haplo sau he-terochlamidee.Nu are reprezentanţi în flora noastră. C. 5-fioare fascicule (glomerule). din 6-4 elemente. iar florile unisexuate se dispun în inflorescenţe globuloase. creşte în Banat şi Oltenia.Platanus . cu ritidom neted care se desface în placi mari.Florile sunt bisexuate sau unisexuate. din care cităm: U. sepaloid. Ordinul Urticales Grupează plante lemnoase si ierboase acoperite cu peri aspri.este polimer pană la o singură stamină (Urticaceae). cu frunze alterne.Invelişul floral poate lipsi sau este simplu. orientalis şi P. minor ulm de camp (Fig. occidentalis este introdus în scop ornamental. Majoritatea reprezentanţilor acestei familii 158 . cu samarele avand seminţele dispuse excentric şi frunzele sunt mai lung peţiolate. format dintr-un număr mic de carpele sau din una singură. Familia Ulmaceae Grupează arbori şi arbuşti. iar florile sunt apetale.Ţesuturile secretoare sunt reprezentate prin-canale laticifere nearticulate şi peri. grupate în inflorescenţe cimoase. Familia Platanaceae Cuprinde un gen unic . păroase. monoici. cu 6-4 stamine şi 2-1 carpele concrescute.Prezintă asemănări ce le apropie de magnoliacee. ale cărui specii sunt arbori înalţi. cu frunze alterne sau opuse. palmat-lobate. rar drupă. cu lemnul secundar alcătuit din traheide cu punctuaţiuni areolate. lung pedunculate. ciclice. unisexuate sau bisexuate. Specia apare frecvent în cu samara păroasă şi pe margini ciliată.Ovarul este superior sau inferior. Ordinul Hamamelidales Este cunoscut încă din Cretacic şi situat la baza filiaţiilor din cadrul amentiferelor. polimere pană la tetramere. Rîrşova.Ulmus minor: periant persistent subcampanulat si aşezate cel mai des în 1-ramură cu florij 2. Cheia etc.ramurg cu fructe şi frunze.). achlamidee.Intre polenizare şi fecundaţie se menţine un decalaj mare ca şi la gimnosperme. cat şi de rosacee. Formula florală este : *P6-4A6-4G(2). prin parcuri. Din cele peste 100 de specii răspândite pe glob la noi cresc: Celtis glabrata (sambovină). cu fructul drupă.x hybrida (platan). achenă. iar polenizarea este anemofilă. cu un număr variabil de stamine şi carpele. Florile sunt hermafrodite sau unisexuate. stipelate. răspândite în regiunile calde. Florile sunt mici.ulm de munte. australis (sambovină). cu Fig 228. Gineceul este apocarp pană la sincarp. Magnoliales. Introduse în scop ornamental. se întalneste Platanul occidentalis. glabra (montana) .

reunite într-un fruct fals şi compus.Florile sunt unisexuat monoice. vegetative sunt acoperite cu peri urticanţi.Formula florală este: ♂P5A5 . ♀P5G(2) .Florile sunt unisexuat dioice. uneori concrescute . Pentru fibrele textile se cultiva pe suprafeţe apreciabile Cannabis sativa (canepa).Periantul este alcătuit din 5 elemente. iar frunzele sunt folosite în hrana viermilor de mătasă.Reuneşte arbori şi arbuşti. în stadiul tînăr fiind folosită ca legumă. cu sau fără periant şi androceul din 2-10 stamine. receptaculul sau axele inflorescenţei. bogate în resturi organice.La noi se cultivă şi cresc subspontan speciile:Morus alba (dud).este comstibil. În liziere. Florile pot fi unisexuat dioice sau monoice. cu fibre textile iar organele. ♀P5-4G(2). frunzele mari. se extrage fibre textile de mare rezistenţă. lobate şi creşte prin zăvoaie. Florile sunt unisexuat monoice. Fructele sunt de tipul samarei sau achenei. cat şi cultivat datorită utilizării inflorescenţelor femele la aromatizarea berii. reunite în inflorescenţe cimoase. şi lemnul are multiple întrebuinţări. pendule. întregi şi persistente. Familia Cannabinaceae Grupează plante ierboase. Florile sunt unisexuate. rar lemnoase. obişnuit monoice. cele mascule dispuse in amenţi alcătuiţi din dicazii 159 . prevăzute cu o cupă. frecvent se întalneşte Ficus elastica (ficus). grupate în cirne sau raceme stranse. mult redus la cele femele. este plantă perenă. volubilă.duda sau soroza . Familia Urticaceae Include plante ierboase. simple sau compuse. Pe terenurile. frecvent penat-lobate. Fructul . alterne. la care participă perigonul (Morus).Florile femele sunt situate la varful axelor. cu 2-3-6 carpele şi ovar infer. Ordinul Faga1es Este un ordin străvechi.Polenizarea este anemofilă şi are loc cu mult înainte de maturarea ovulului.Formulele florale sunt : ♂P4(6-2)A4(6-2) .La speciile indigene înflorirea precede sau are loc odată cu infrunzirea. Din Boehmeria nivea (ramie). pentru garduri. la care exemplarele mascule anfloresc vara şi se maturează vara. fără laticifere. alături de urticale şi celelalte amentifere evoluate ar fi derivat din urticalele lemnoase. Fructele sunt achene sau drupe înconjurate de periantul persistent. plantaţii de salcam şi pe marginea pădurilor se întalneşte Cannabis ruderalis (canepa sălbatică). conţinand lupulină. prin liziere. dispuse altern. avand faţa superioară a frunzelor scabră. reprezentanţi lemnoşi de mare importanţă forestieră. Florile mascule sunt dispuse în dicazii pe axe alungite. Filogenetic. pe soluri cu troficitate ridicată. întregi. cu periant simplu: ♂P5-4A5-4 . formand amenţi. Prin aparatamente. eu frunzele palmat-lobate si receptaculul în formă de pară. alterne. cu fosile cunoscute din Cretacicul inferior şi cuprinde.La ambele specii frecvent este fenomenul de polimorfism foliar. răspândiţi cu predilecţie în emisfera nordică. cu frunze caduce sau persistente (la speciile exotice). În sudul ţării. uneori protejate de un periant. persistente. cu. închizand în interior numeroase nucule. se presupune că fagalele. iar cele femele toamna. vii şi în scop ornamental.au laticifere nearticulate. cu frunze simple sau compuse. cu frunze simple.Periantul este simplu. Fructul este o achenă. alcătuit din 4-lacinii. cu frunze căzătoare mai rar persistente. stipelate. plantă tropicală. ulterior şi în scop medicinal. stipelate. Humulus lupulus (hamei). În regiunile sudice ale ţării şi subspontan în Dobrogea se întalneşte Ficus carica (smochinul). (păduri de luncă). nigra (dud negru). dar cu glande secretorii puternic mirositoare. rar arbuşti. cu periant nediferenţiat.cu frunzele glabre pe faţa superioară şi M. ♀P4(6-2)G(2) Fructele sunt achene mici sau drupe. Familia Fagaceae Cuprinde arbori. sporadic se cultivă Maclura aurantiaca (maclura). rar lipsă. stipelate. frecventă si abundentă este specia Urtica dioica (urzica mare). tufărişuri.

trimuchiate . Fructele sunt achene.pauciflore.Florile mascule sunt dispuse în amenţi dicaziali pendenţi. Qeurcus petraea: spontane la noi floare mascula. auriculate. inflorescenţe mascule globuloase. care are apendiculii cupei subulaţi. 160 . eliberînd 2-1 achene (jir). ♀P3+3G(3). orientalis (fag oriental. atat dicaziile amenţilor masculi. caracterizează prin muguri fusiformi. Dintre speciile mai răspandite enumerăm: Quercus robur (stejar). de caucaz). prevăzută cu solzi sau ţepi.floare femela. În pădurile din sudul ţării.Cupele sunt larg deschise şi au la exterior solzi imbricaţi. în procesul evoluţiei. 2-floare mascula.Florile femele sunt grupate în cime cu puţine flori ori solitare. marea lor majoritate cresc în regiunea holarctică şi sunt elementele de bază ale padrurilor de foioase. liniari şi nepeţiolaţi. sporadic în sudul ţării şi în Podişul Moldovenesc. cât şi cele ale amenţilor femeii au devenit uniflore. 31. glabre şi cu ghinda lung pedunculata. taurica. iar după alţii este dintr-o proeminenţă inelară a axului. F. Formula florală în general este : ♂P6-4A12-6 . înconjurate de o cupă lemnoasă. fie numai la bază la Quercus sau în întregime la Fagus.Cupa provine din proliferarea receptaculul. Un alt gen foarte important din punct de vedere forestier este Qurecus. cât şi arborete de amestec cu alte foioase sau cu coniferele este Fagus sylvatica. 2. 3 floare fem hibrizi. sporadic mai apare şi hibridul F.Inflorescenţele apar pe lujerii formaţi în anul respectiv. Castanea. Genul Fagus (fag) se. cu apendiculii inferiori ai cupei foliacei. cu 7 specii şi 2 subspecii Fig 299. alcătuind făgete pure. capituliforme (Fig 229) şi cupe dehiscente în valve. liniari şi spatulaţi. Din cele cea 900 de specii de fagacee cunoscute. foliacei. recunoscut după frunzele scurt peţiolate.diagrama dicazului femel si cu numeroşi diagrama dicazului femel. poate fi recunoscut după apendiculi cupei. împreună cu periantul şi bracteetede la baza florii. Fagus sylvatica: 1Fig 330. Larg răspandit.Prin simplificare.

susţinute de o bractee lobată la Alnus. amenţi tomentoşi. Q.Fructele. aşa cum 161 .ramură înflorită.Betula pendula. Betula. 6achene. cu frunze sempervirescente. etajului subalpin. 3.Amentii masculi se formează din anul precedent. Ilex . Q. A. frainetto (gîrniţa). subspontan şi cultivat în sud-vestul ţării şi la Baia Mare. pedunculiflora (stejar brumăriu). Q. Florile mascule au doua stamine la Betula. Genul Alnus (anin) cuprinde arbori şi arbuşti. caracteristica. 2B-fruct.pubescens (mesteacănul pufos). cu creştere monopodială la care amenţii masculi şi cei femeii se formează din anul precedent. sunt achene sau samare.ament femel. cuprinde mai multe specii de arbori şi arbuşti. 1 . iar frunzele variabil sinuat lobate pînă la penat -fidate si pe ambele feţe tomentoase. pubescenţi. 2. În Carpatii Orientali. se mai întîlnesc două specii. coccifera etc. Betula. Frunzele sunt simple sau dublu marunt-incizate. cu lujerii glabri şi verucoşi. Q.petraea. în mlaştini oligotrofe masculi şi femeii. Familia Betulaceae Este o familie ce grupează arbori şi arbuşti ale căror rădăcini formează micorize sau trăiesc în simbioză. fructul comestibil fiind închis într-o cupă sferică. amintim: Quercus suber (stejarul de plută).Se întalnesc genuri si specii la care învelişul perigonial lipseşte: la florile mascule de la Carpinus. În regiunea colinara şi de munte larg răspndit este Betula pendula -mesteacăn alb (Fig 232. Corylus sau la florile femele la Alnus. Q. în special în turbării. pubescens (stejarul pufos).Fig 231.Alnus glutinosa: .Corylus B. 2-dicazii mascul ş i fe me1 (4). Q. caracterizandu-se prin lujeri si muguri des cenuşiu-tomentoşi.230) se caracterizează prin frunze mai lung pedunculate. cu solzii cupei lat-liniar lanceolaţi si frunzele secundar lobate si păroase pe partea inferioară. întalnit si la noi.3). incana (aninul alb) are frunze acuminate şi este frecvent în luncile şi zăvoaile din zona colinara si cea montanaj A. contraşi într-un varf scurt şi cei inferiori gheboşi. neauriculate şi ghinde sesile. relicte glaciare. apare Fig 232. Florile sunt unisexuate şi corespund formulei florale:♀P2+2A2+2. cu bacterii. iar cupa ghindei este acoperită cu solzi alungiţi. pe faţa inferioară fiind scurt şi fin tomentoase sau puberule cu peri fssciculaţi. iar cele 1-4 ghinde cu un peduncul lung au solzii cupei lat-ovaţi. începand din zona de campie (Delta Dunării) şi pînă în cea colinara. con cu fructe. . La Corylus achenele sunt înconjurate de un înveliş în forma de cupă. avand ramificare sirapodială. În zona montană. concrescuţi. iar la Carpinus achenele au o aripă.Carpinus betulus. provenit din concreşterea bracteii cu cele doua bracteole. viridis (aninul verde) este o tufa lemnoasă.gorun (Fig. cat şi staminele ramificate. recunoscandu-se după frunzele obovat emarginate. cerris (cerul) are mugurii prevăzuţi cu stipele filamentoase. Q.3. Genul Betula (mesteacăn). Dintre speciile mediteraneene. ♂P2+2G(2) . Castanea sativa (castanul comestibil). creşte prin locuri umede. cu stipelele caduce si dispuse altern. formează păduri rărite şi tufişuri în stepă şi silvostepă. prevăzută cu apendici ţepoşi. este un arbore mediteranean. cu lujeri anuali avellana. Alnus glutinosa anin negru (Fig 231). iar cei femeli în anul înfloririi. care se recunoaşte după frunzele cordat-auriculate.

cu frunze imparipenatcompuse.floare mascula văzută din spate. la maturitate de culoare neagră. frecvent în pădurile din zona deluroasă. 162 . Ce specii cunoaşteţi din familia Moraceae? Ce fel de plante sunt grupate în familia Cannabinaceae? Care sunt genurile cuprinse în familia Fagaceae ş ice importanţă economică au? Descrieţi speciile de stejar ce cresc în România. sud-vestul Transilvaniei şi în rest cultivat pentru lemnul de calitate superioară şi fructele comestibile. rosidele ar constitui o unitate desprinsă din Magnoliidae. arbore cu ritidom brun întunecat.b) şi perigon (I-III). 25-3).aici având limita sudica a arealului mondial. orierrtalis (cărpiniţă). betulus. S2 septuri Ordinul Juglandales Reuneşte plante lemnoase. uleiuri si substanţe aromatice. Florile sunt mici şi au un periant rudimentar. nana (mesteacăn pitic). 6. S1. în culturi forestiere şi prin parcuri s-a introdus J. colurna (alunul turcesc) apare în pădurile de cvercinee din Banat. Precizaţi principalele specii din familia Betulaceae. iar C. Pe suprafeţe reduse. avand achena cu o aripă trilobată. Juglans regia . iar cel mai cunoscut la noi este. Corylus avellana (alun) este cel mai răspandit în zonele de deal şi de munte. care apar din muguii axilari ai anului anterior. care se află în mlaştinile de la Luci si Lucina. nigra (nucul negru american). Familia Juglandacea Grupează reprezentanţi lemnosi.ramură cu flori femele şi amenţi masculi.carpen (Fig 232. Genul Corylus (alun) are florile mascule grupate în amenţi iar cele femele pe timpul înfloririi acoperite în muguri.Ordinul Juglandales este situat între amentiferele evoluate pe baza tipului de inflorescenţă.Are flori unisexuate.Speciile conţin taninuri.2).este Betula humilis (mestecănaşul) şi B. dure. alcătuite din 3-5 tepale concrescute cu bractea si cu cele două bracteole. Fig 233 Juglans regia: 1.floare femelă cu hipsofile (D. C. Subclasa ROSIDAE După unii filogeneticeni.Florile femele au doua carpele şi ovarul infer. Test de autoevaluare Enumeraţi şi deosebiţi speciile genului Ulmus.7). a chalazogamiei şi prin structura florală. fără stipele. specifică regiunilor sudice ale ţării şi se recunoaşte după achenele cu aripa întreagă. Fructul este o drupa dehiscentă la care învelişul cărnos acoperă samburele (nuca). adanc brăzdat şi fructe sferice. spontan în Banat. 3. Genul Carpinus are la noi două specii: C.Polenizarea este anemofilă. cu înveliş exterior cărnos indehiscent. cu flori unisexuat monoice.nucul (Fig. dispuse altern. 2-floare mascula din faţă. evoluand pe calea ciclizarii elementelor florale şi reducerea acestora la un număr constant.sambure secţionat cu cotiledonul embrionului (6. 5drupe false. Oltenia. maxima este cultivat prin parcuri.Aluna este înconjurată de o cupă foliacee provenită din bracteole (Fig 232. lobul median fiind mult mai mare.1). 4. Florile femele au stigmate purpurii şi sunt situate cate 1-4 la varful lujerilor formaţi în acelaşi an. C. afară ieşind doar stigmatele roşii. raspandiţi în regiunile temperate ale emisferei nordice. Florile mascule au 6-20 stamine şi sunt dispuse în amenţi gros i.

umede si stancoase. bace roşii.Flori alburiu galbene-verzui. menţionăm: Seduro maximum (iarbă grasă.234. pe stîncării. pentamere. cu androceul din mai multe verticile de stamine. Familia Crassulaceae Grupează plante ierboase.Ramurile sunt spinoase.Se întalneste prin păduri şi tufişuri. iarbă de urechi). adesea pubescentă sau glandulos setoasă. 2-R. cu peste 150 de specii arbustive. Familia Grossulariaceae Cuprinde numai genul Ribes. adesea fiind cultivat pentru fructele sale. gălbuie.La noi se cunosc 6 specii spontane si cultivate. Ribes uva-crispa . se întalneşte prin pădurile şi tufărişurile montane. R. androceu cu stamine libere (dialistemon). gros şi frunze cărnoase. R.inodorus (iasomie. cu gust acrişor. se întîlneşte prin pădurile montane. cu gust neplăcut şi se întalneşte pe stancăriile montane. coronarius. suculente. văi umbrite şi umede în zona montană. bogate în vitamina C. are bacele roşii. cultivaţi în scop ornamental aparţinand genurilor Philadelphus si Hydrangea (Fig. frecvent cultivat pentru bacele negre. Florile sunt dialipetale. Din genul Philadelphus frecvente sunt speciile: Ph.aureum (cuişor) este cultivat prin parcuri şi grădinile ţărăneşti în scop ornamental. 1-Ribes rubrum. folosite în stare proaspătă sau preparate. cu ovar super sau infer. latifolius. iar gineceul este alcătuit din numeroase carpele la unii reprezentanţi sau redus pana la o singură carpela la Fig 234. ramurile nespinoase şi creşte pe stancării. obişnuit bisexuate. lamaiţă). cu caractere bine conturate. sau roşcată. R.La fel. 163 . Ph.aplpinum (coacăz de munte).Fructul este o bacă globuloasă. bisexuate si fructul folicula. Familia Hydrangeaceae Are reprezentanţi cu talie de arbuşti. adesea redus la 2-1 cicluri. R. solitare sau cate 23.Această subclasă reprezintă dicotiledonatele cele mai tipice.234.rubrum -coacăzul roşu (Fig.Dintre reprezentanţii mai comuni. rar concrescute (gamostemon) si gineceu 2-5 carpelar. uva-crispa: A-floare.agriş (Fig.nigrum (coacăzul negru). Ph.235).1). prin locuri umbroase.petraeum (păltiorul) are bacele roşii şi acre. creste spontan în pădurile montane. iar florile bisexuate au culoare verzuie sau roşcată. răspândită este si specia Hydrangea opuloides (hortensii). cu un rizom napiforrn. R.2). Ordinul Saxifraga1es Reuneşte plante cu caractere variabile: flori bisexuate. ce cresc pe stâncării şi prin locuri aride.

în zona montană se întalneste Sempervivum montanum.Substanţele azotate le asimilează prin degradarea proteinelor de origine animală (insecte). av and florile galbene. androceu din 5. Familia Saxifragaceae Totalizează peste 800 de specii ierboase si lemnoase pe glob. Numai pe stancăriile calcaroase creşte S. pe tipul Genul Sempervivum cuprinde specii perene.4-partit. mai rar altern sau opus.verzişoara de munte (Fig.adesea unite. Prin locurile umede si terenurile mlăştinoase din zona montană se întalneşte Farnasia palustris (floarea studentului sau şopîrliţă albă).Florile sunt bisexuate.verde-gălbui.iarba surzilor (Fig 237) creşte prin locuri stancoase şi pietroase în zona montană. cu un periant sepaloid. Ordinul Saracenia1es Grupează plante cu nutriţie mixtă. cu periant dublu. 255). 164 .1-Philadelphus coronarius 2Hydrangea opuloides. Toate speciile sunt foarte decorative.Fig 235.rar 3-5 carpele. cu o inflorescenţă corimboasă. cu petalele albe sau purpuriu punctate.Saxifraga paniculata.luteoviridis. ruthenicum. cu petale palid-galbene. Pe văile umbroase din pădurile colinare si montane se întalneşte Chrysosplenium alternifolium (splinuţa). cu rozete de frunze grase. frunzele sunt dispuse în rozete.Obişnuit.Sempervium montanum Fig. cuprinzînd 3-11 flori stelate. Fig 236. În zona montană. prin păduri si stancării se întalneste S. cuneifolia.Numai pe stancării calcaroase se întalneste S. Pe stancării. pe stancării calcaroase creşte S. cu petalele forilor de culoare roză. cu florile roşii. Genul cel mai important şi cu multe specii la noi este Saxifraga. marmoreum. încat formează mici pajigti pe stâncării.3. paniculata. S. din mijlocul cărora pornesc tulpini florifere.237. În etajul subalpin şi alpin. Pe lînga paraile montane creşte S. stellaris si S. prinse cu ajutorul unor capcane sau peri glandulari. telephinum (fabaria). 5. cu sepale lanceolate şi glandulos păroase şi 1216 petale rosii-violete pană la purpurii. pentamere.Uneori de la subţioara frunzelor bazale pornesc stoloni.10 stamine: sau cat dublul sepalelor şi gineceul din 2.

rotundifo1ia (rouă cerului).La formarea fructului participă adesea şi axa florală. 2secţ. secţ. Flori actinomorfe.prin floare la Prunus.secţ.Florile sunt dialipetale. -Sorbus. care poate fi convexă. unicarpelare etc.238) . acoperite cu peri glandulari.diagramă. 3. bisexuate. care are o rozetă de frunze.Polenizarea este entomofilă. adesea reducandu-se la 2. iar gineceul din numeroase carpele ajungandu-se pană la una. lemnoase şi ierboase. bace. În Delta Dunării si unele lacuri sudice trăieşte natant specia Aldrovanda vesiculosa (otrăţelul). Flori şi diagrame florale la rosaceae: 1. Ordinul Rosales Prin staminele numeroase. Fig 238.eu poziţie variabilă.secţ prin floare la Spiraea. l. pentamere. persistent si corolă din 5 petale libere. iar gineceul este polimer pană la 1 (Fig.diagramă florală. în funcţie de axa florala. cu frunze alterne. 4. policarpie şi apocarpie care se întalneşte la mulţi reprezentanţi. simplesau compuse. ordinul se apropie de policarpice. cu androceul din mai multe verticile de stamine.cicluri. fructe multiple etc. 2.diagramă. cu caliciu simplu sau dublu. dar cea mai cunoscută este D. prin floare. rar anemofilă. avand frunzele cu stipele perechi. drupe.Fructele au seminţe cu endosperm slab dezvoltat sau lipseste. false. nucule. Familia Rosaceae Grupează peste 300 de specii lemnoase şi ierboase. stipelate. 4. concavă sau urceolată.diagramă florală. bisexuate.Fructele sunt de tipuri variate: folicule. iar prin apariţia zigomorfiei si a gineceului monocarpelar la unele unităţi se fece o legătură cu ordinul Fabales.Androceul este dispus: în cicluri de cate 5 stamine. În mlaştinile de turbă de la noi cresc cateva specii de Drosera. Ordinul Rosales cuprinde un număr mare de genuri şi specii. Fructele pot fi multiple.prin floare la Rosa. la noi are reprezentanţi numai familia Droseraceae.Din cele cateva familii existente pe glob. 165 .

chei.receptacul cu caliciu persistent.fragment de lastar. Potentilla alba: Planta si fruct flori.văi şi stancării în zona montană şi are florile grupate în panicule mari. Fig 241. Hibridul S. 4. Subfamilia Spiraeoideae. albe.sect. Subfamilia Rosoideae este reprezentată prin specii arbustive si ierboase la care receptaculul florii 166 . Fructul este de tipul foliculei. cu formula: *K5C5A10+10+10G5-2.sect prin floare. dispuse în corimb.ramura cu flori si fructe. Rubus idaeus:1. creste spontan pe stancăriile şi văile umede din zona montana. 2. douglasii.ramura cu Fig 242.Fig 239. vanhouttei se foloseşte foarte des pentru garduri vii. S. creste prin locuri umede.diagrama. cu flori mici. În parcuri se cultivă numeroase specii exotice. 3.japonica etc. prin floare. Aruncus dioicus (vulgaris) . tipul de gineceu şi fruct. 2. 3. După forma receptaculului. Rubus hirtus : 1. actinomorfe şi cu receptacul plat sau uşor concav.carpela cu stilul paros.sect. familia se împarte în 4 subfamilii.cuprinde cel mai adesea arbuşti. 2. prin fruct Fig 240.barba popii.ramura cu Frunze. Rosa canina: 1. 5. dintre care mai frecvente sunt: S. Spiraea (chamaedrifolia) ulmifolia (cununiţă). fiind foarte decorativa.

Rostrul lung şi încovoiat al nuculelor este o adaptare la diseminarea zoochoră. creşte în toate pădurile din etajul forestier.alpina (trandafirul de munte).orimbifera.este globuloasă. jnepenişuri şi în etajul alpin. Caesius (murul de zăvoi). creşte în pajiştile din zona montană superioară şi etajul alpin. Genul Rubus este unul din cele mai bogate în specii şi cuprinde arbuşti si subarbuşti ale căror ramuri au spini.sclipeţi (Fig. montanum (cerenţel de munte). cuprinde cu predilecţie specii ierboase. recunoscandu-se după tulpinile cu flori mari. lanceolate. făgete şi amestecuri. alnete. Prin turbăriile si mlaştinile din zona montană creşte P. acide. abundă în tăieturile de pădure. 239). alcătuind un fruct fals -măceaşa. F. foliole. arborete de stejar pufos şi de stejar peduncu-lat. batătorite. iar receptaculul este convex. reptans (cinci degete) si se recunoaşte după stolonii lungi. apare frecvent în pădurile de silvostepă şi în pajişti.Cele mai multe specii cresc în parchete iar polidrupele se valorifică ca produs accesoriu al pădurii. Genul Fragaria cuprinde specii stolonifere. aleppicum.rivale (căltunul doamnei).măceş (Fig. 5+5C5A G. florile au culoare brun roşcată. putand fi recunoscută uşor după frunzele 5-7 foliolate. cu fructele cilindrice şi alungite. 167 . Geum urbanum (cerenţel) este răspandit prin liziere.Numeroase sunt speciile si soiurile cultivate în scop ornamental. înrădăcinandu-se de la noduri. P.Androceul şi gineceul sunt alcătuite din numeroase elemente libere. Potentilla micrantha (făgurel). în special în cele de cvercinee. fiecare foliolă avand marginile dinţate pană la sectate.240). Fructele sunt poliachene sau polidrupe. 3-multifoliate.mur (Fig. viridis prin: stolonii mai lungi.Formula florală este următoarea: *K5. cităm: R.243. trandafir). cu caliciul lipit. Genul Potentilla. concrescută complet cu stipelele şi petalele brun-roşcate mai scurte decat sepalele caliciului interior.Fig. gallica (răsură). uneori prin culturi de paioese.este convex sau urceolat şi caliciul adesea dublu. alba. iar fructele sunt poliachene dispuse pe un receptacul uscat. F.241). cu frunzele trifoliate.palustris (Comarum palustre) . se recunoaşte după frunzele radicale cu trei foliole obovate iar cele tulpinale unifoliate şi petalele albe. lăţită în formă de vagină. hirtus .şapte degete. 242). R.zemeurul (Fig. avand flori galbene şi nuculele cu un rostru lung şi curbat la varf. canina .Reprezentanţii acestui gen sunt arbuşti. galbene şi cel mai adesea solitare. R. Genul Geum are caţiva reprezentanţi larg răspandiţi în formaţiunile forestiere. sunt specii ce apar în lungul parailor. Prin poieni şi în pădurile rărite de foioase frecvent se întalneşte P. în mod frecvent apare P. cărnos (fraga) şi comestibil. mătăsos păroase şi florile albe.Florile sunt mari. Prin locuri umede. frunzele mai puţin păroase şi prin faptul că caliciul se desprinde de fragă. la fel şi R. cu frunze penat-compuse şi stipelele concrescute cu peţiolul. Un alt gen bogat în specii este Rosa (măceş. se întalneşte R. cu receptacul urceolat sau globulos în care este închis gineceul policarpelar. se identifica după frunzele cu 5. argentea (scrantitoare ) . Fructul.Creste în pădurile termofile. viridis (fragi sau căpşuni de camp) . Dintre cele mai raspandite specii de Rosa ce cresc spontan la noi. spinossisima etc. R.244). indicand soluri tasate.. Planta creşte în pădurile xero-mezofile. G. margini de păduri. G. G.fragul de pădure (Fig. Pe văile şi stancăriile umede din zona montană create R. Rubus idaeus . cu frunze compuse.fraga. putand fi recunoscuta după rizomul de culoare brun-roşie. Potentilla ternata este o specie frecventă în pajiştile de ţ-poşică (Nardus stricta). pe dos dens alb tomentoase şi flori galbene. palma te sau penate. parchete. frunzele bazale ale tulpinilor aeriene cu o teacă membranoasă. frecvent în toate pădurile din regiunea de campie şi pana în etajul montan inferior. în molidisurile subalpine. deosebindu-se de F. Prin zăvoaie şi luncile raurilor. crescand pe soluri oligotrofice. vesca.viu colorate.

sylvestris.care are fructele de culoare neagră . cominunis (par). cu fructul fals. roşii mai rar negre. pyraster . originar din Siberia.In scop ornamental sunt cultivate: Malus floribunda.246). elaeagrifolia (păr argintiu). M prunifolia. 3-viridis.diagramă.In pădurile din silvostepa sudică sporadic apare C. Genul Crataegus cuprinde specii arbustive. Fragaria viridis plantă cu flori şi fruct Fig 244. M.245). cu frunzele mai alungite. 4. monogyna . domestica (măr) are origine hibridă. P. 1 Genul Malus (măr) cuprinde 12 specii eurasiatice şi nord-americane. iar frunzele pot fi simple sau imparipenat compuse. este larg răspandit în pădurile de foioase.Formula florală se prezintă astfel: *K5C5A50-20G(5-2) . numit poamă.păr pădureţ (Fig. Fragaria vesca: 1 -fruct. formand uneori fitocenoze împreună cu porumbarul. argintiu tomentoase si fructele mai lignificate. Pyrus (par).247). şi fructe false. drupacee. la care cea mai mare parte a ţesutului cărnos provine din receptacul. are lujerii nespinoşi şi prezintă numeroase soiuri. Genul Sorbus are reprezentanţi sub formă de arbori şi arbuşti.Fig 243.păducel sau gherghinar (Fig. C. Japonia etc. In silvostepa Dobrogei si în pădurile din sudul şi estul judeţului Galaţi se întîlneşte P. Fructul (para) conţine în pulpă sclereide. are florile albe iar staminele au snterele roşii şi nu galbene ca la Malus. originar din Japonia. P. cu ramurile spinoase. creste spontan pe margini de păduri începand din zona de campie şi pana în zona subcarpatică.dinţii terminali foliolei mijloeii.măr pădureţ (Fig. avand ramuri spinoase şi frunzele mature glabre pe dos. Subfamilia Pomoideae (Maloideae) cuprinde reprezentanţi lemnoşi. M. 168 . la noi spontan si larg răspandit fiind M. spectabilis din China. cu ramurile fără spini. pentagyna. 2.

şi lobate.secţ. 3.Se recunoaşte după frunzele imparipenat compuse şi mugurii tomentoşi. .Sorbus aucuparia: l-ramură cu flori. S.aria.domestica. torminalis (sorb).Crataegus monogyna: Fig 248. 2.B-ramură cu fructe prin fruct. iar pe versanţii însoriţi şi stancăriile din zona colinară şi montană apare S.249). Subfamilia Prunoidae.prin fruct Fig 249.ramură cu flori.scoruş de munte (Fig.cireşul păsăresc (Fig. Sporadic în pădurile sudicese. se întalneşte diseminat în pădurile de foioase. Sorbus aucuparia . grupează arbori şi arbuşti cu flori solitare sau grupate în inflorescenţe racemoase. 4-secţ.prin floare.avand frunze simple.0 G-.cu formula florală:* îCCt-A. 2-ramura cu fructe Genul Prunus are numeroase specii spontane şi cultivate. Prunus (Cerasus) avium . 169 . 3-secţ A-ramură cu flori.Prunus padus: l-ramură cu flori. Fig 246 Prunus avium: l.diagramă. Ovarul este scufundat într-un reeeptacul cupuliform (hipanţiu) sau tubulos dar cu care nu concreşte. 2-fruct.2. dublu serate pană la slab lobulate.Fig 245. este o specie pioneră în zona de munte şi sporadica în pădurile din regiunea de campie şi zona deluroasă. importante din punct de vedere economic.248).Fructul este o drupa monospermă.ramura cu flori.fruct Fig 247. cu frunze imparipenat compuse. are frunzele simple. Malus sylvestris: ramura cu flori. fiind răspandit în toate pădurile de cvercinee din ţară. 2-floare sectionata Fig 246. întalneşte S.Pyrus pyraster: 1.

2.Florile. rareori simple . prin liziere este cultivată specia nord-americană Gleditschia triacanthos glădiţă (Fig. unicarpelar.3. tenella (migdalul pitic). cu funzele roşii.cerasus (vis in). cu deosebire în Dobrogea. senegal se extrage gumarabica. Reducerea numărului de elemente florale.cu spinimari. 3 . familii.cerasifera var pissardii (corcoduş roşu). Ordinul Faba1es (Leguminosa1es) Este un ordin important. 250. P.fragmente de inflores Reuneşte plante lemnoase şi ierboase tropicale. În livezi si grădini sunt cultivate speciile: P. P. arme niaca (cais).pastaie acestea parţial peste cea superioară (Fig. verzui.Cercis Familia Mimosaceae Fig 252 Gleditschia triacanthos 1-ramura cu flori mascule. În sere. 4-5 mere.Porumbarul este larg răspandit în zona de campie şi în cea colinară.Florile sunt uşor zigomorfe.padus (Padus racemosa) . la noi. trifureaţi.0A5-4. Frunzele sunt compuse si stipelate. În poienile pădurilor de silvostepa se întalneşte P.floare. mai rar indehiscentă.Formula florală este: %K5-4C5-4. 170 .251). rar cultivate în zonele temperate. cuprinzand plante lemnoase si ierboase. 2petale inferioare se extind peste peste cele laterale. Genul Acacia are numeroase specii tropicale. sugerează provenienţa leguminoaselor din rozacee. din care la noi se întalnesc 30 de genuri cu l03 specii lemnoase si ierboase.250. sunt zigomorfe. motiv pentru care este introdus în plantaţiile forestiere. obişnuit. receptaculul cupuliform ş. 2 .10-2G1.spinosa (porumbar). cu staminele dispuse pe doua cicluri sau polistemon (Mimosaceae). interesanta datorită mişcărilor seismonastice. stipele modificate în spini etc. P.249). avand ramurile spinoase şi drapele globuloase. adesea metamorfozate : peţioli transformaţi în spini. hermafrodite sau poligame si dispuse în raceme. Pe văiile montane se întalneşte P. florile roz pana la purpuriu şi fructele roşii.dispuse altern. reniforme şi flori roz pînă la violaceu care apar pe tulpină si ramuri cauliflorie) înaintea frunzelor.Acacia . P. se cultivă Mimosa pudica. Familia Cesalpinaceae Cuprinde numeroase specii lemnoase.252) . proveniţi din ramuri modificate. lungi si late. P. actinomorfe. fruticosa (vişinel) şi P. Adesea în gardurile vii. cu frunze stipelate compuse. este frecvent Prunus mahaleb (vişinul turcesc). P. Familia Fabaceae (Papilionaceae). 3. persica (piersic ). sunt paripenant compuse. iar fructul este o păstaie dehiscentă în doua valve. insiţitia (goldan). P. cu frunze simple.au formula florala : *K5-4C5-4A54. rezistent la seceta. se cultivă Cercis siliquatrum -arborele lui Iuda (Fig. este frecvent cultivat în scop ornam. 3) .Mimosa. bisexuate şi pentamere. este o specie cu port de arbust. Cercis siliquastrum:1-frunza.Polenizarea este entomofilă.2).iar în silvostepa sudică.Diagrame florale: 1 . domestica (prun). cu frunze simple sau dublu paripenat compuse.Ordinul Fabales cuprinde 3 Fig. iar ramura florifera.a.Pastăile sunt mari.rar actinomorfe. mai rar si Ceratonia siliaqua (roscovul).250 1. iar florile mici. iar de la A.000 de specii raspandite pe glob. Cuprinde peste 10. Frunzele. P. formand deseori tufărişuri.000 de specii. Gineceul este super. la noi.Androceul este diplostemon. cu peste 12. ∞G1. cerasifera (corcoduş) etc. gamopetale (Fig.mălinul (Fig. adesea grupate în raceme. cu prefloraţie imbricat ascendentă (cele două Fig 251. amygdalus (migdal). Rădăcinile formează nodozităţi cu bacteriile fixatoare de azot atmosferic. În scop ornamental.

cu estivatie imbricat descendenta.Fabacee cu filamentele staminale libere si care sunt considerate ca cele mai primitive.ste un arbust cu frunze trifoliate. c-carina. lemnubobului (Fig. Medicago. hirsutus (drob) e. xerofită. cu frunze trifoliate pe dos argintii. japonica (salcam japonez) cu pastai strangulate între seminţe şi indehisceiite. Pastaia este polisperma. 1.C. caz în care 9 din cele 10 stamine concresc şi una rămane liberă. arbust de pana la l. Genul Cytisus are mai multe specii la noi. restul frunzei fiind metamorfozat în carcei. grupate în racem terminal.Formula florală este: %K(5)C(5)A5+5. alterne şi flori galbene. f-pistil.Caliciul este gamosepal.254). Melilotus. libere sau unite . Fig. Androceul poate fi monadelf. caliciu bilateral şi corolă galbenă.vexillum sau stindard le acoperă pe cele doua laterale .vexillum.carina (luntrită). G. tot cu frunze simple. de păduri. subarbustive şi ierboase. iar acestea pe cele doua inferioare. In poienile pădurilor xeromezofile creşte G.Specia este frecventa prin poieni. s-stamine. Genista tinctoria . cu flori galbene aurii. frunzelor simple de la Genista.planta cu flori 2-pastai În cazul frunzelor penate. k-caliciu. a-alae.drobiţă (Fig. nigricans – bobiţel.Petala superioară . pilosa. n-stigmat. rarişti de pădure si stancarii. Din frunzele imparipenat compuse au derivat în decursul evoluţiei frunzele palmate de la Lupinus. Uneori stipelele sunt mari si asimilatoare.254 Genista tinctoria 1. v. 255). formand un jgheab în care este situat gineceul monocarpelar. cuprinde specii arbustive. rar unisperma. Polenizarea este entomofila. dintre care enumerăm: C. cele trifoliate de la Trifolium. Genul Genista are reprezentanţi care se caracterizează prin frunze simple sau trifoliate. foliola terminala se transforma în aristă sau carcei (Lathyrus. sagittalis (grozamă) se recunoaşte după tulpinile aripate (cladodificate). începand din regiunea de campie şi pană la circa l000 m altitudine.cat si prin reducere numai la foliola terminală în cazul . grupate în raceme terminale. pentamere. Dintre acestea la noi creşte spontan. cu flori galbene si păstaia păroasă. 171 . poieni şi prin tăieturi. Vicia). 2-floare desfăcută. 2.Dupa tipul de androceu fabaceele pot fi grupate in 3 categorii.Fig. stancării şi tufărişuri. numai în pădurea Babadag. ce creşte numai în partea sudică a Dobrogei (Hagieni. Sophora jauberti iar prin parcuri se cultivă S.20 m. cu partea bazală lemnoasă şi frunze simple. este o specie perenă. Florile grupate în raceme. La unii reprezentanţi frunzele sunt reduse şi rol asimilator îl au tulpinile si ramurile (Cytisus scoparius.253 Floarea la Fabaceae: 1-în ansamblu.Creşte la margini.(9)+1G1. Januensis . La Amorpha (salcîmaş) corola este redusă la o petala.sunt zigornorfe. rar solitare . asimilatoare.alae sau aripioare.G.tufărişuri.Fabacee cu androceu monadelf (filamentele celor 10 stamine unite). sessilifolia este o specie calcicolă.Creşte prin locuri uscate. Este specie caracteristică pentru gorunetele acidofile. iar pe stincăriile şi grohotişurile calcaroase din sudvestul ţării se întîlneşte G.Intră în alcătuirea şibliacului.rar dialisepal. Dumbrăveni) si are frunzele trifoliate. Genista sagittalis). cand staminele sunt concrescute prin filamente şi diadelf.

Fig.albuş (sulfina albă). liniare si încovoiate. L. 172 .256. cu păstaia monospermă (Fig.Genul Melilotus are la noi cateva specii din care mai frecvente sunt: M. ramură cu păstăile mari. cat şi frunzele cu 2-4 perechi de foliole. asimilatoare (virgate).256 1A . pepiniere şi ca buruiană în culturile agricole.Se întalneste prin tufărişuri. Melilotus.1B-păstăi.iar prin locuri bătătorite se întîlneşte T. are florile purpurii. amorfă).Obişnuit. Trifolium medium (trifoiul de pădure).256 ). venetus are florile ceva mai mici şi este caracteristic pentru pădurile de foioase termofile. Dintre genurile ierboase cu frunze trifoliate citam: Trifolium. o substanţă toxica. cu flori albe. lupulina (trifoi mărunt) este o specie frecvente în staţiunile umede. 2Dfoliolei terminale la o seta sau transformarea în carcel.2E-sămanţă. plantă cu flori. pratense (trifoiul roşu). Lathyrus vernus (pupezele) . reniformă.Prin păduri şi tăieturi creşte Astragalus glycyphyllos (unghia gaii) şi se recunoaşte după Fig.Medicago falcata.offieinalis (sulfină). drob). Fabecele cu androceu diadelf (9 filamente staminale unite şi unul liber).Cytisus (Sarothamnus) scoparius (mături. ierboase cu frunze paripenat compuse prin reducerea 2B-floare din profil. este un arbust cu ramuri 5-muchiate. Prin parcuri si spaţii verzi este cultivat Laburnum anagyroides (salcamul galben japonez). flori si fructe. cu flori în raceme dese. rachisul terminindu-se cu un carcel ramificat. cuprind la noi numeroase specii. niger (orăştică) poate fi recunoscut după frunzele '5-6 foliate. stipele. Medicago . avand frunze imparipenat compuse.si mai tarziu albăstrui-verzui.se întîlnegte în pădurile din subzona stejarului şi rar în făgete.care la presare se înegresc. L.1). întrucat frunzele trifoliate cad de timpuriu. tuberosus (oreşniţă) are frunzele cu o singură pereche de foliole. M. 2C-caliciu.257. Genul Astragalus este bogat în specii. cu flori galbene şi M. avand flori mici galbene şi păstăia mică. asemănător cu T. de culoare purpuriu-violetă.Specia este o bună fixatoare a terenurilor afectate de eroziune. creşte prin poienile padurilor din silvostepa si in pajistile xerofile.lucerna galbene (Fig. repens. corola avand numai vexil. L.conţinand citizina.salcamas. Medicago faleata . Cultivată şi sălbăticită este Amorpha fruticosa (salcamul mic. 2A -Trifolium Genul Lathyrus face parte din papilionaceele pratense.

Introdus în plantaţii forestiere şi în scop ornamental. Specia este o bună fixatoare a nisipurilor şi a terenurilor cu eroziune. uneori reunite în mănunchiuri. Lens culinaris (linte). Arachis hypogea (arahide sau alune de pămant). cu flori albastre. răspîndiţi pe litoralul mărilor şi oceanelor formând asociaţii de mangrove. Florile sunt albe. Familia Myrtaceae Grupează plante lemnoase. drupe sau nucule. dispuse în raceme pendente. Glycine hispida (soia). Cicer arietinum (naut). Dintre numeroasele familii care aparţin acestui ordin. au elementele florale dispuse ciclic. Lathyrus vernus: fructele pot fi capsule. O plantă lemnoasă. căţărătoare.Majoritatea reprezentanţilor 1-diagrama acestui ordin sunt tropicali.viscosa (salcam roşu). bace. cu rădăcini proptitoare şi pneumatofori. mirositoare. este Robinia pseudacacia (salcâm). Familia Fabaceae cuprinde si numeroase specii cultivate în scop alimentar. mai cunoscute sunt: Familia Rhizophoraceae Cuprinde peste l00 de specii de arbori şi arbuşti sempervirescenţi. mirositoare. cu lujeri glanduloşi şi R. de exemplu: Phaseolus vulgaris (fasole). hispida.: Bruguiera şi Rhizophora. dar acoperiţi cu sete roşi. la noi. Florile pe tipul patru. Test de autoevaluare Precizaţi caracterele generale ale familiei Rosaceae. cât şi în alte organe se găsesc pungi secretoare (lisigene).Dintre genurile cele mai răspandite amintim. Vicia faba (bob) etc. cu frunze întregi. În scop ornamental mai sunt introduse: R. iar ovarul inferior si cu un singur stil. cu uleiuri eterice. glanduloase. 173 . opuse rar altern şi persistente.În mezofilul frunzelor.257. Ordinal Myrtales Este un ordin heterogen. cultivata rar prin parcuri si grădini este Wistaria sinensis (glicină). Clasificaţi plantele din familia Rosaceae. iar Fig.Are frunzele imparipenat compuse si stipelele transformate în spini. Descrieţi familia Fabaceae şi daţi exemple. cu lujerii nespinoşi. Florile sunt tetramere şi pentamere : * K4-5C4-5A∞ G(∞-2)deci androceul este alcătuit din numeroase stamine. care cuprinde plante lemnoase si ierboase desprinse de timpuriu din rozalele primitive sub forma unei linii la care gineceul a devenit sincarp. Pisum sativum (mazăre).

Epilobium angustifolium: special. în Fig 258. neutre pană la slab acide.Fructele sunt comestibile. prin sirurile de peri de pe tulpină. cu pedicelii păroşi.de arbori gi arbuşti. Genul Epilobium este bogat în specii şi are fructul.2C4. bogate în vitamine. avand florile cu două sepale. sau compuse. Se deosebeşte de E. Sizygium aromaticum (arborele de cuişoare). globul osus este sursa principală de eucaliptoi. Din această familie la noi cresc: Hippophae rharonoides (cătina albă) arbust spinos.Fructul este o drupa falsă. cu frunze ovat-lanceolate. alterne sau opuse si prevăzute cu stipele mici. in subzona fagului. sempervirescente şi fruct bacă.Reprezentanţii acestei familii cresc în zonele calde tropicale şi subtropicale.4G1. C. alpina spre limita superioară a acestora.258). 2-fIoare.Se foloseşte pentru fixarea terenurilor afectate de eroziune (munţii Vrancei). Epilobium angustifolium . E. malul paraielor montane şi în Delta Dunării. prevăzute la unii reprezentanţi cu un smoc de peri. hirsutum. pe faţa interioară galbene.mocirloase. dispuse în raceme simple.prin floare. Circaea lutetiana (tilişca). roşii purpurii şi grupate într-un racem terminal alungit.2C0A8. sălcioară ). 5-sămanţă.Creşte spontan pe stancării. pe soluri calcaroase si bogate în substanţe 1-secţ. şleauri. Capsulele sunt lungi de 4-3 cm. Florile sunt actinomorfe. amestecuri. creste prin locuri u mede . Prin locuri umede. azotate. pentru garduri vii şi în scop 174 . amygdalina).Elaeagnaceae . creşte în Indonezia şi Malayezia. are florile cu 4 sepale. grupate în raceme sau solitare şi au următoarea formulă florală:* K4. intermedia se întalneşte cu predilecţie în molidise iar C. arbust mediteranean.(salcie mirositoare. Frunzele sunt simple. Genul Eucalyptus are peste 600 de specii arborescente care pot atinge înălţimi de 150 m şi diametre de 10 m (E. Elaeagnus angus tifolia. palustre etc. cu peri scurţi.Formula florală este: *K4. de culoare argintie. în special. iar bobocii florali sunt utilizaţi în scopuri alimentare.cu nodozităţi pe rădăcini.Prin sere si apartamente la noi se cultivă Myrtus communis. larg răspândite sunt E. frunzele mijlocii ovat-eliptice si florile mai mici. specie invadante în tăieturile. E. E. plante ierboase cu hipanţiul foarte alungit şi flori tetra pana la dimere. doborâturile. umbrite . se recunoaşte după tulpinile pubescente numai în partea superioară şi frunzele lanceolate sau liniar lanceolate Florile sunt mari. fiind acidofile. ulei eteric folosit în combaterea tusei. arsurile recente de pădure si în plantaţiile din zona montană. o capsula alungită. este o capsulă cu seminţe numeroase. iar pe frunze cu peri peltaţi sau stelaţi. montanum (pufuliţă).Se plantează în perdelele de protecţie.2A8. Creşte prin locuri umede şi pseudogleizate în zăvoaie. angustifolium. galbene şi creşte prin lunci şi pe nisipuri (Delta Dunării). (2) .4G (4) .are flori mici roşcate sau albe. Fructul cel mai adesea. Oenothera biennsis (luminiţa) are flori mari. pe soluri cu troficitate ridicată. Ordinul B1aeagna1es Cuprinde o f ami1ie mică . răscoage (Fig.zburătoare. Familia Onagraceae Grupează. dehiscentă longitudinal în 4 valve şi seminţele cu un smoc de peri.

Conţin pungi şi canale secretoare de uleiuri. roz-purpurii pană la albe. iar formula florală este: *K5-2C5-2A5+5. ajungînd cu limita arealului în pădurea Ciornohald in judeţul Botoşani. prevăzute la partea externă cu pungi secretoare.259). Dintre rutaceele specifice regiunilor calde. Paradisii (grepfruit). plantă ierboasă ce creste prin locuri uscate şi marginea pădurilor xerofile. Fig 260 .Rhus typhina. Din acelaşi ordin face parte si familia Simaroubaceae. Rhus toxicodendron are un suc foarte toxic. Cotinus coggygria .Cotinus coggyria.260 . iar endocarpul este format din celule mari. Frunzele sunt pieloase iar florile albe şi mirositoare.2). zigomorfe. Pte1ea trifoliata (ptelea). cu frunze fără stipele. bogate în tanin. amintim: Magnifera indica (mango) şi Anacardium occidentale (acagiu). C. interes prezintă genul Citrus.(5-2) La noi. cu frunze penatpartite şi fructul o capsula. solitare sau grupate în inflorescenţe. In alimentaţie sunt folosite fructele de Citrus limonium (lămai). C.avand samare asemănătoare cu cele de la ulm si Phellodendron amurense (arborele de plută de Amur). iar la noi este cultivat şi sălbăticit Ailanthus altissima (cenuşerul sau oţetarul fals). Florile sunt tetra sau pentamere şi au un disc nectarifer dezvoltat.scumpia (Fig. are frunze imparipenat-compuse şi vase laticifere. arbuşti şi specii ierboase. a-floare. cu frunze simple sau compuse pe care pungile secretoare de uleiuri eterice apar ca nişte puncte transparente. 175 .Emană substanţe volatile şi are utilizări medicinale. cu canale rezinifere intraliberiene.răşini şi balsam. flori mari.Se cultivăîn scop ornamental.Florile sunt bisexuate şi unisexuate. este o specie arbustiva răspândită în pădurile de cvercinee termofile din silvostepa sudică şi cea nord-estică. spontan.nobilis (mandarin) si C.oţetar (Fig.1). Rhus typhina .floare. Familia Anacardiaceae Grupează specii lemnoase. Ordinul Ruta1es Cuprinde plante lemnoase şi ierboase. care are fructele mari (bacă).la care frunzele au peţiolul aripat. aurantiacum (portocal). se întalneşte numai Dictamnus albus (frăsinel). În scop ornamental sunt introduse : b-fructe. actinomorfe. avand fructul o drupă cu cateva seminţe. Familia Rutaceae Este reprezentată prin arbori.2+2. Dintre speciile valoroase cultivate în regiunile tropicale. În scop medicinal se cultivă Ruta graveolens (virnanţ). suculente şi bogate în vitamine (Fig. Florile sunt grupate în raceme stranse si acoperite cu peri roşii. mai raspândite în zonele calde.1.G5-2.260.ornamental. Are frunze imparipenat compuse. 2.

arbuşti şi liane. grupate în panicule erecte. răspîndite cu predileţie în regiunile calde. fructe şi frunze la Acer: l-floare masculă.262) La noi cresc spontan 5 specii de arţari. poligame sau dioice (Fig. 4C5. Familia Hippocastanaceae Este o familie mică. pe tipul 5 (Fig. Familia Aceraceae Reuneşte două genuri: Acer şi Dipteronia.4+4G(2). Fructul este samară. în mod frecvent. paltinde camp) se caracterizează tot prin frunze pentapalmat-lobate dar lobii sunt întregi şi lung acuminaţi. 7-A.261 . 5~Acer platanoides . flori galbene şi fructul capsulă veziculoasă. 3-floare bisexuala. palmat-compuse. mici. conţinand 1-2 seminţe bogate în saponine şi amidon. Familia Sapindaceae Cuprinde arbori. uneori lipsă. Acer campstre (jugastru) şi A. platanoides (arţar. monspessulanum (jugastru de Banat). stipele si flori mici.campestre -frunza. 1. zigomorfe. A. garduri vii şi în liziere. A.261). de fapt disamară ce se desparte la maturitate.flori. 6Afruct. originar din Balcani. rar penat-compuse şi dispuse altern. 4A5+5 .262. hippocastanum şi A. prevăzute ca si la rutale cu disc nectarifer. negundo (arţar american). este introdus A.Aesculus hippocastanum.carnea are florile roz-carnee.prin floarea masculă. tetra sau pentamer. caracterizate prin frunze opuse.Fig. având frunze imparipenat compuse.Prin parcuri. Ordinul Sapindales ( Acera1es ) Grupează plante lemnoase cu flori actinomorfe sau zigomorfe. 7A-fruct. Flori.frunză. fiind un hibrid dintre A. este cultivat în scop ornamental si are florile albe. verzi-albăstrui pe dos şi lobii frunzei obtuzi pană la scurt acuminaţi.cu înveliş floral heterochlamideu. ale căror specii sunt arbori şi arbuşti. care se recunosc uşor dupa forma frunzelor si a fructelor. 176 . cu frunze simple. Florile sunt actinomorfe. 4-diagramă.In spatiile verzi de la noi se cultivă Koelreuteria paniculata. iar formula florală este:% K5C45A5-8G(3). Aesculus hippocastanum (castanul porcesc). A. Formula florală se prezintă astfel :*K5. pseudoplatanus (paltin) are frunzele penta-palmat-lobate. Fructul este o capsula ce se deschide în lungul nervurilor mediane ale carpelelor. au frunzele trilobate.262). tataricum (arţar tătarăsc) are frunzele întregi. 5A-fruct. în timp ce A. cu frunze penat-compuse şi flori dioice.pavia. pseudoplatanus -frunză. cu 2 genuri şi cca 13 specii de plante lemnoase. secţ. fără. 2diagrama Fig. palmat-lobate. originară din China. alungită la Acer sau rotundă la Dipteronia (Fig. 6-A.

cu peri glandulari şi frunze stipelate. stipelate. (ciocul berzei) are numeroase specii cu frunze plamat-lobate. lung peţiolate. O. dintre care mai cunoscute sunt: O. Qxalis acetose11a: 1-secţiune prin fruct 2-diagrama . mai rar zigomorfe (fam. stricta şi O.Familia Staphy1aeaceae Are o singură specie arbustivă la noi. fiind ombrofilă si indicatoare de soluri acide. care la deschidere aruncă seminţele la distanta. Florile sunt bisexuate actinomorfe. Familia Oxalidaceae Grupează specii ierboase. palamat-incizate sau penat-sectate. iar fructul o capsulă lung rostrată. cate una. care se răsuceşte în spirală si în condiţii de umezeală această formaţie higroscopica se derulează. plantă cu frunze trifoliate şi flori albe cu vinişoare roşii-violete. Fig. Fructul este o capsulă loculicidă. mari şi grupate în fascicule. împreună cu o porţiune de rostru. de jos în sus. corniculata. Ordinul Geraniales Are asemănări din punct de vedere anatomic şi embriologic cu sapindalele şi este reprezentat cu predilecţie de familii de plante ierboase. Genul Geranium. Genul Qxalis cuprinde mai multe specii.pe marginea drumurilor şi străzilor. Foliolele efectuează mişcări nictinastice. Polenizarea este entomofilă. Zygophyllaceae). Planta creste prin păduri. care apare sporadic în pădurile de foioase şi anume: Staphylaea pinnata (clocoltici). Florile sunt bisexuate.Florile sunt actinomorfe sau uşor zigomorfe. pentamere :*K5C5A5+5G(5).măcrişul iepurelui (Fig. pentamere.Stilele sunt lungi si formează împreună cu axul floral o coloană sub forma de rsotru alungit. Familia Geraniaceae Grupează plante ierboase sau arbustive.5+5+G(5).263). au flori galbene şi apar ca buruieni în culturi şi prin locuri ruderale. cu 1-2 seminţe în fiecare lojă.La maturitate lojele se desfac. bisexuate şi pentamere: *K5C5A5+5. cu frunze compuse. acetosella . 177 . actinomorfe. flori albegălbui şi fructele capsule pergamentoase. ajutand la pătrunderea seminţelor în sol. cu frunze imaparipenat-compuse.263.

Creşte pe soiuri bogate în substanţe azotate. lung peţiolate şi 5-7 palmat-lobate iar cele tulpinale mai mici.265). Geranium robertianum a. Florile sunt mai mari. ovate sau eliptice. phaeum . alungit cilindică. Fructele sunt capsule cărnoase. moderat acida pană la neutre. cu frunzele întregi şi flori zigomorfe. au culoare galbenă aurie iar cele laterale şi posterioare sunt concrescute.diagrama 178 . G.264) este o plantă care preferă solurile cu troficitate ridicată.năpraznic (Fig. împrăştind seminţele. verde sau cafeniu dungata şi la maturitate se deschide prin cinci valve ce se răsucesc în spirală. Fig 264. livezi.Geranium robertianum . sanguineum se recunoaşte după frunzele palmat-sectate. Florile au 3 sepale. împrăştind seminţele. de culoare închis violetă. Specia este răspandită prin poieni.fruct Geranium phaeumb.diagrama Familia Balsaminaceae Grupează plante ierboase. fiind răspîndită în păduri. marginea acestora. este o plantă înaltă de. slab acide pînă la neutre. pînă la 120 cm. G.pălăria cucului (Fig. prezintă frunzele bazale mai mari. cu segmentele înguste şi florile mari. care crapă exploziv la atingere.Planta emană un miros neplăcut. fiecare floare avand o mărime de pîna la 3 cm în diametru.umede si staţiuni umbrite. tufărişuri.fiind frecventa în pepiniere si prin locuri ruderale. pendulă. Erodium cicutarium (pliscul cocorului) are frunzele penat-divizate şi cercul extern de stamine transformat în staminodii. reavene pînă la reavăn-jilave. roşii-roze. Planta este frecventă în luminişuri de păduri. crescând cel mai adesea pe grohotişuri calcaroase în regiunea montană. Prin apartamente abundă numeroasele specii ale genului Pelargonium.264). luminişuri şi prin locuri umede. (muşcate). pe langă pîraie si în fîneţele umede. iar G.slăbănog (Fig. pratense (ciocul berzei) şi se recunoaşte după numeroasele flori dispuse în corimbe. Fructul este o capsulă cărnoasa. la margini de păduri. G. pentamere: % K35C5A5G(5). indicînd soluri cu troficitate ridicată. precum şi flori roşii. Impatiens noli-tangere . macrorrhizum (priboi) are frunze mari (6-l0 cm în diametru) si palmat-partite. toate de culoare galbenă. Impatiens nolitangere: 1. G. Slăbănogul creşte în formaţiile forestiere din zona colinară şi montană. slyvaticum (fratele priboiului) este abundent în etajul montan. cea posterioara mai mare si prelungită într-un pinten încovoiat. cu nodurile umflate şi frunze alterne. Familia Linaceae Fig 265.Petalele în număr de 5. are flori mici.

cu frunze simple. adesea pentamere. colţunaş ).Florile sunt mici. Din acelaşi ordin face parte si familia Tropaeolaceae. grupate în inforescente de tip umbela.corn (Fig 226). cu ovar infer si caliciu redus. C. în pajiştile din zona colinară si montana. Cornus mas. tetramere. Genul Linum are mai multe specii la noi. asiatic. opuse si flori tetraciclice. iar dintre acestea cităm: L. Descrieţi familia Hippocastanaceae. având Frunze opuse si flori tetraciclice. la noi. cu flori alb-verzui şi fructe negre-albastrui. cat şi specii ierboase. dar mai frecvent in cele termofile şi se recunoaste usor dupa florile galbene si drupele rosii elipsoidale.Buzău. Grupeaza familii cu reprezentanţi ierboşi si lemnoşi. Familia Araliaceae Reuneste cca 800 de specii. prin floare5. care se fixeaza de suport cu radacini adventive. creşte Zygophyllum fabago (castravetele de mare). cu flori bisexuate. halofil. Familia Cornaceae Cuprinde arbori şi arbuşti. Familia Zygophyllaceae Este o familie care reuneşte specii lemnoase răspandite în stepe deserturi. 267): *K5C5A5G(5) şi fructul este o baca.Cuprinde mai multe specii ierboase.floare vazuta din fata. si Rhamnales. cu peduncul articulat. Iedera este o liana cu frnze semiperviscente. Letea. Spontan. pentamere. pe marginea pădurilor. se intalneste in toate padurile de foioase. Pe litoralul Mării Negre. hirsutum (in mare).Infloreşte toamna şi fructele devin mature in aprilie-mai. aşa cum sunt la Hedera helix. cu frunze întrebi. cu Tropaeolus majus (conduraş. azuri. Ordinul Araliales la baza lui se pare ca stau rosalele. opuse sau alterne.catharticum (ineaţă) etc. 4sect long. Ordinul Cornales. cultivat în scop ornamental. sanguinea (sânger) este un arbust si mai frecvent ca specia precedenta. cu flori mari. verzui.se întalneşte L. iar ca buruiană pe solurile nisipoase se întalneşte Tribulus terrestris (coltul babei). iar prezenta discului nectarifer indica unlele apropieri cu ord. creşte Nitraria schoberi (gărdurariţa). raspandit în pădurile de silvostepa şi tufărişuri. Celastrales. originar din Peru. actinomorfe. 179 . Rutales.flavum. pe tipul 5. Sf. Grupează familii de arbori şi arbuşti. arbust spinos. Fig 266.ramura cu flori. cu flori actinomorfe. dar numai la vulcanii noroioşi de la Policiori . 2ramura cu fructe.diagrama Test de autoevaluare Ce steţi despre familia Aceraceae şi descrieţi principalele specii. 3. pe terenuri sărăturoase. Fructul este o drupa cu endocarp carnos. Care sunt speciile din familia Oxalidaceae şi gerniaceae ce se întâlnesc în covorul ierbaceu al pădurilor. în majoritate lemnoase si raspândite in diferite regiuni ale globului.iedera (Fig. (in galben).Cheorghe. având formula florala *K5-4C5-4A5-4G(2). prin pajişti se întalneşte L. Cornus mas: 1.

). Familia Apiaceae (Umbelliferae) Este o familie mare de plante ierbacei. articulate.Ovarul este bilocular. de culoare alba.cu cate un ovul anatrop în fiecare locul.floare.Panax Ginseng este o specie ierboasa. numit în cazul umbelei . fără peţiol.alcaloizi etc. 267.involucel. iar testa concregte cu pericarpul. iar petalele adesea au un lobuşor îndoit spre interior. 1. . amplexicaule. cu rădăcini pivotante şi canale secretoare de uleiuri eterice. prezenţa sau absenţa glandelor secretorii. 2-fruct 3. oleo-renzine. la periferia inflorescenţei pot apare flori zigomorfe.268. Tulpinile sunt fistuloase. temporar ataşate de axa mediană (carpofor). 3-floare. Florile sunt entomofile şi au dimensiuni mici. alcătuind stilopodiul.Frunzele sunt alterne. prin floare.Carpelele au stilele situate pe nişte perniţe nectarifere.Seminţele au mult endosperm si embrionul mic. costate. aici aflandu-se canalele secretorii (Fig. în organele vegetative.diagramă frunză. perena. Fig 269. 5-diagrama Florile sunt grupate in inflorescenţe de tip umbelă simpla sau compusă. de regulă. cu teaca dezvoltata si lamina penat sau palmat-sectată.. Fiecare mericarp prezintă coaste longitudinale şi între ele cu valecule. formând dicariopsa sau un fruct apocarpoid care se separă în două mericarpii (nucuşoare). Clasificarea apiaceelor se face dupa: tipul inflorescenţei.. având la baza radiilor câte un verticil de frunze bracteiforme (hipsofile). cu internodurile. folosite in scop medicinal. originara din China. Sanicula europaea: a.involucru şi involucel în cazul umbalulei (a umbelei compuse. Sepalele sunt mici.forma stilopodiului şi structura mericarpului. rar întregi (Bupleurum). cu radacini mari. Fig.263). Hederea helix: l-ramura cu flori 2Fig.4-sect. uneori lipsesc.fruct 180 . involucru. galbenă sau roză şi actinomorfe : *K5C5A5G(2)Ca o adaptare la polenizarea entomof ilă.

în liziere si tufarisuri.271) apare frecvent pe coaste însorite. uncinaţi.cu fructele ovate şi acoperite de ghimpi. rigide şi florile în capitule ovoidale. creşte Angelica archangelica (angelică). Culoarea florilor este albă sau roşie. Prin fruct.fruct tanar. Daucus carota . largă răspândire are în toate pădurile T. adesea apare Heracleum sphondylium (branca ursului. long. crucea pamantului). iar numai în zona montană şi etajul subalpin frecventă este Ch.sylvestris (hăsmăciuca) şi A. Conium maculatum (cucuta de gradină).portiune de tulpina cu frunze.umbela. Eryngium campestre (scaiul dracului. de exemplu: Cicuta virosa (cucuta de apa). are frunze 3-5 palmat-sectate flori poligame din care cele Fig 271. reavăn-jilave. 2diagrama.deosebindu-se de speciile de Chaerophyllum care au cel puţin involucel. se recunoaşte după frunzele spinoase. în lungul pâraielor. 6. înaltă de pînă la 1 m. 4. grupeaza speciile de apiacee lipsite de canale secretorii. crescînd în staţiuni cu troficitate ridicată. Planta este răspîndită în toate pădurile din zona de câmpie si pînă la limita superioară a făgetelor.radacina. lung pedunculate şi inflorescenţa compusă din ambele capituliforme. slab acide pînă la neutre. cu inflorescente compuse din umbele sau capitule grupate in dicazii. poieni şi în pajişti. cu un rizom pivotant si tulpina robusta. cu un involucru alcătuit din numeroase foliole.Dintre speciile genului Torilis. Aegopodium podagraria . 5.prin bisexuate sesile si cele mascule pedicelate. rostogol). stejărete. japoniea (hasmaţuchi). Aegopodium podagraria: 1. hirsutum (asmătui sălbatic).floare. cu soluri slab acide pînă la neutre reavene până la jilav-umede. 181 . 3.fruct. cu ghimpi moi. planta monument al naturii. iar prin pădurile din zona colinară şi subcarpatică frecvent se întîlneşte A. Daucus carota: 1. Se recunoaşte după frunzele 3-7 palmat partite. avînd frunzele dublu ternat sectate şi florile grupate în umbele mari. sylvestris. fără involucru şi involucel .cu tulpina fistuloasă. umbelele mari cu 15-40 de radii muchiate. avand frunze 2-3 penat-sectate. Specia este frecventă în pădurile de şleau.Pe margini de păduri si în liziere. făgete şi aninişuri.sect. pînă la umed-jilave.Subfamilia Sanculoideae.269).270) este o plantă perenă . Pe stâncăriile montane si la marginea pădurilor abundă Seseli libanotis (smeoaie). Sanicula europaea -sânişoară (Fig. Unele umbelifere conţin alcaloizi toxici.piciorul caprei (Fig. Fig 270.morcov sălbatic (Fig. 2. Numai în zona montane. indicînd soluri cu troficitate ridicată.sect. nitida (asmăţui de pădure) apar frecvent în toate pădurile. Subfamilia Apioideae este foarte bogată în specii cu canale secretorii şi inflorescenţele de tip umbelă. A. răspîndită prin poienile pădurilor montane si în pajişti. Fructele sunt ovoidale. Astrantia major (stevie de munte) este o specie calcofilă. În staţiunile umede din zona colinară si montană abundă Chaerophyllum aromaticum (antonica). 7.Genul Anthriscus are la noi 5 specii ce cresc în păduri. cu humus de tip mull. frecvent în pajişti si poieni.

acoperiţi de numeroase verucozităţi închis brune.Ilex aquifolium: A-ramură cu flori.4C5. D-flon. cu frunze alterne.D . Familia Celastraceae Genul Euonymus cuprinde cca 176 specii răspândite pe întreg globul. Specia este ocrotită. voniceriu). Specia de origine atlantică este ocrotită ca ``monument al naturii``.4A5. arbuşti. Din această familie. de regulă lobată.Prin pajişti creşte Carum carvi (săcărică. cu 4-5 loji. stipelate sau nestipelate.laur (Fig.1). uneori aripata. se cultivă în scop alimentar. pieloase. cu frunze simple. verzui. Dintre speciile spontane de la noi. verrucosa. Familia Aquifoliaceae Reuneşte arbori sau. nana( voniceriu pitic) are frunzele liniare. etc. spinos dinţate sau întregi. cît şi în locuri umede de pe substrat dolomitic sau calcaros în molidişe. de culoare portocalie. răspîndite în regiunile tropicale şi temperate ale ambelor emisfere. creşte numai Ilex aquifolium . cu 2-3 sâmburi. chimen). penta sau tetramere si cu disc nectarifer: *K5. F-diagramă. G-sămînţă. Florile sunt mici verzui şi grupate în dicazii simple.B-fructe. 2). arbust cu lăstarul tetramuchiat.. iar Daucus caro ta ssp. menţionăm. Ane turn graveolens (mărar).4G(4-2). Fructul este o drupă. şi anume: în rariştile făgetului de la "Dosul Laurului" comuna Zîmbru-Arad. B.2 . Pastinaca sativa (păstîrnac). Petroselinum hortense. E. la noi. Ordinul Ce1satra1es Cuprinde plante lemnoase .(salbă rîioasâ) se recunoaşte după lujerii subţiri. cu flori mici. 1 .272. E-secţ. In fiecare lojă se găsesc 1-2 seminţe învelite de un aril cărnos. prevăzuţi cu 4 aripi de suber şi frunze. persistente.Euonymus europaeus: A-ramură cu flori. alungit lanceolate sau ovat eliptice. E-fruct secţionat si sămînţă.C. Levesticum officinale (leuştean). Fructul este o capsula. Apium graveolens ( ţelina). Fig. prin floare. persistente si florile de culoare brun-purpurie. 182 .flori. europaeus (salba moale. (pătrunjel). aproape rotunzi. Specia se întîlneşte în pădurile şi tufărişurile din zona de cîmpie şi colinară pînă în etanul montan inferior (Fig. C-boboc floral. stejărete de luncă în zona colinară.: E. Creşte sporadic prin zăvoaie. 272. E.272. sativa (morcov). F-fruct.

în dicazii axilare. acid santalic folosite în medicină.dispuşi opus frunzelor care sînt alterne. c. cu exocarp pielos şi sîmbure lemnos. stipelate. La noi. în special în pădurile de silvostepă se întâlneşte Rhamnus tinctoria (verigariu) si Rh. izolat se formează tufărişuri Paliurus spina-christi – spinul lui Christos. iar corola are laciniile concrescute in partea superioară ca o scufie şi cade la înflorire. Fructul este o bacă suculentă. În scop ornamental se cultivă Parthenocisus quinquefolia (viţă de Canada) şi P. poligame. paţachină) este un arbust nespinos . rar în sudul ţării se întîlneşte specia arbustivă Comandra elegans. din care : unul oblic.cultivat sporadic în Dobrogea şi are fructele comestibile. având stipelele transformate in spini. Fig 273. 183 . bisexuate. actinomorfe. obişnuit cu cţrcei. Florile sînt hermafrodite. aldehide.răspîndiţi predominant în regiunile calde. tetra sau pentamere.vinifera (viţa de vie) are peste 2. mici. Frangula alnus (crusîn.000 de soiuri şi este larg cultivată pentru struguri de masă şi de vin. păliur (Fig 273). cu formula florală:*K5. din care se extrage terpene .Ordinul Rhamnales Include plante lemnoase şi ierboase care prin structura florii. perigine (ovar infer) sau epigine (ovarul concrescut cu receptaculul). Familia Rhamnaceae Cuprinde specii de arbori şi arbuşti. la marginea pădurilor. Ordinul Santalales Grupează familii de plante ierboase şi arbuşti.multe din ele fiind heterotrofe (parazite şi semiparazite. este o bacă drupacee. mlaştini şi păduri umede. care dă renumitul lemn de santal. plăcut mirositoare. începînd din regiunea de campie şi pană în zona montană.fructe Familia Vitaceae Este reprezentată prin cca 800 de specii de arboraşi sau liane. Prin zăvoaie şi în silvostepa marină a Deltei Dunării se întîlneşte Vitis gylvestris (viţa sălbatică) care are florile galbene-verzui. Prin locuri stâncoase.4G(4-2). cu frunze simple. Dintre speciile ierboase.4C5. cu o aripă circulară. Glandele rezinifere lipsesc iar androceul este epipetal şi monociclic. iar dintre acestea cităm: Santalum album. uscate. răspîndit în India şi Malayezia.Caliciul este rudimentar. celalalt fiind mai scurt si recurbat spre inapoi. actinomorfe. galbene-verzui.4A5. erect. Florile sunt mici. adesea palmat-lobate sau compuse. Paliurus spina-christi: a-ramura cu flori. Zizyphus jujuba este un arbust spinos.Fructul este uscat subglobulos comprimat. grupate în cime compuse.tricuspidata (viţă japoneză). pe tipul 5 şi ovarul bicarpelar *K2C5A0+5G(2). a discului nectarifer si alte caractere se înrudesc cu ord. b –floare.Fructul. Familia Santalaceae Cuprinde şi specii arborescente. V. frecvent bisexuate. pe tipul 5. arbuşti spinoşi. În stepa şi silvostepă dobrogeană. cel mai adesea. Rutales şi Sapindales.cu flori pentamere . tetra sau pentamere. catharticus (spinul cerbului).ce se întîlneşte prin zăvoaie. adesea stipelate. Florile sunt mici. Celastrales . cu flori pe tipul 4 şi drupele negre. galbene verzui.

cu frunze relativ mari. Filogenetic ar reprezenta un grup tânăr.274. arborescenţi în zonele tropicale. Fructul este o capsulă. cu periant trimer. 0G(3).larg răspândite. actinomorfe.cyparissias . E. unde pleiocaziile sunt alcătuite din ciaţii (inflorescenţe mici care imită o floare hermafrodită). ce se întâlnesc la noi. iar acestea din 5 cime unipare masculine pedunculate.cu rizom şi tulpini în tufe. cactoide. iar după alţii ar urma linia evolutivă celastrale-sapindale.iar la unele specii tropicale se crapă brusc aruncând seminţele la distanţă (Hura crepitans). tanin. amygdaloides (alior.274) . Ciaţiile au glande bicornute.carniolica are glandele ciaţiului eliptice şi capsula verucoasă. Florile sunt unisexuate. îndeplinind la polenizare rolul biologic al florii bisexuate. La ambele specii florile sunt dioice: ♂ P3-6A3-6 . E. Seminţele sunt prevăzute cu caruncul. actinomorfe.semiparazite pe diferite specii de arbori şi au haustorii care pătrund în ţesutul plantei gazdă. Florile sunt mici. ciaţii. Fructul este o capsulă care la maturitate se desface în trei. grupate în 3-diagrama unei cianţiu.nicaaensis (stepposa). Gineceul este situat pe ginofor. super. înconjurat de discul nectarifer. Loranthus europaeus (vâscul de stejar). cu suc cleios. Rozeta terminală de frunze a tulpinii sterile persistă peste iarnă (Fig. În pajiştile din zona colinară şi montană abundă B. pe soluri cu troficitate ridicată se întâlneşte M.Euphorbia amygdaloides: pseudanţiu. cu periant dublu la unele specii tropicale.cu flori unisexuate. iar în 184 . iar în cele din zona silvostepei şi stepei E. Inflorescenţele sunt complexe. Ciaţiul sugerează faptul că în decursul evoluţiei este posibil reunirea florilor unisexuate într-un Fig. perennis (breiul). 0A-1. verzi. fiind specie indicatoare de sol cu humus de tip mull. 1-ciaţiu.semiparazite.) Genul Mercurialis (trepadatoare) nu are latex şi se caracterizează prin flori dioice. iar gineceul este bicarpelar. Fructul este o baca falsă. gălbui sau purpuri. ♀ P3-6G(2) . adesea cu periant simplu sau lipsit şi gineceul tricarpelar. Ordinul Euphorbia1es Grupează plante ierboase. iar la Viscurn album (vâsc) nu sunt caduce. Sămânţa este prevăzută cu un caruncul. dar şi specii cu frunzele reduse la spini. Familia Euphorbiaceae Cuprinde reprezentanţi lemnoşi şi ierboşi. rolul lor fiind preluat de ramurile metamorfozate. În corpul vegetativ au vase laticifere şi celule secretoare de mucilagii. are frunzele caduce. care alternează cu 5 glande nectarifere semilunare sau eliptice. încât dupa unii ar deriva din geraniale. pe tipul 4 sau 6. Se întâlneşte frecvent în pădurile de foioase şi amestecuri. Polenizarea poate fi anemofilă. epithymoides are hipsofilele portocalii. Uneori staminele sunt ramificate (Ricinus). iar alteori sunt suculente. Genul Euphorbia are reprezentanţi ierboşi la noi şi 2-diagrama a 3 cianţii. aşezate în jurul unei flori femele. Familia Loranthaceae Reuneşte specii lemnoase. asimilatoare. aşa cum este cazul la Euphorbia (Fig. este o specie perenă. Sunt plante monoice sau dioice. Prin pădurile umbroase. rar zigomorfe. entomofilă sau mirmecofilă. Pe solurile erodate şi nisipoase abundă E. Androceul are 9-12 stamine. seguieriana (laptele cucului. stipelate. laptele cucului).amintim pe cele ale genului Thesium. Formula florală este: ♂ P5-1 . Ciaţiul este înconjurat de 4-5 bractee (hipsofile periantiforme).suculente sau lemnoase. fără corolă la Mercurialis sau întreg periantul lipseşte (Euphorbia).274) şi în primăvară dau naştere la tulpini fertile. iar E.cu disc nectarifer interstaminal sau glande nectarifere ce alternează cu staminele. unisexuate sau bisexuate. ♀ P5-1 .

cu frunze sempervirescente. unicarpelar. Pe stâncării calcaroase creşte Daphne cneorum (tulichina mirositoare) şi D. având fructele capsule sau drupe.răspândite cu predilecţie în regiunile calde. dintre care amintim: P.pădurile sudice. având în organe canale şi glande secretoare de uleiuri eterice. Daphne mezereum: 1-ramură cu flori.care apare în pajiştile xerofile din Dobrogea şi la Zău de Cîmpie (Transilvania). liliac sălbatic). Subclasa Dillenlidae Ordinul Dilleniales Se caracterizează prin reprezentanţi cu floarea primitivă şi fructul folicula. Pe lângă familia Dilleniaceae. liane şi specii ierboase . sinensis 185 . se apropie de ordinul Dilleniales. se întâlnesc câteva specii de Paeonia (bujor). peregrina var. Genul Thea (Camellia) numară peste 80 de specii. ovata. În structura lemnului au traheide scalariforme. considerate în sistemele de clasificare mai vechi ca subfamilie la Ranunculaceae datorită caracterelor de primitivitate. Prin florile bisexuate. răspândit în pădurile din sudul ţării.officinalis. Din familia Paeoniaceae. apare M. cu unele cicluri polimere. romanica (bujor românesc). la acest ordin este ataşată şi familia Paeoniaceae. Grupează mai multe ordine de plante lemnoase şi ierboase. Th. Dilenialele. cu frunze divizate şi flori mari. fiind ocrotite ca "monumente ale naturii". pentamere si gineceu sincarp conţinând numeroase ovule. tenuifolia bujor cu frunzele puternic divizate şi lacinii înguste. La noi se cultivă prin parcuri. raspândite în Asia de est şi sud-est. pieloase şi flori unisexuat monoice. Ordinul Theales Grupează arbori. În partea sudică a ţarii. actinomorfe. Prin pădurile umbroase din zona deluroasă şi montană creşte Daphne mezereurm (tulichina. ciclică şi bisexuate. Familia Buxaceae Cuprinde numai plante lemnoase. cu reprezentanţi lemnoşi şi ierboşi. Ordinul Thymelaeales Se aseamănă cu mirtalele prin floarea tetrameră dar au gineceul. în flora noastră cu flori pe tipul 4: *K4C0A4+4G1. cu flori ciclice. un arbust care are scoarţa şi drupele roşii toxice. având seminţele bogate în endosperm. aprecindu-se că din ele au evoluat celelalte ordine ale clasei. 2-diagrama. P. Fructul este o drupă sau o neculă. derivă din ranunculale. dispuse parietal.275. termofile. în zona de stepă se întlâlneşte planta anuală -Thymelaea passerina. Fig. adesea.blagayana (iedera albă). În scop ornamental se cultivă sub numeroase forme P . în flora noastră spontană. sub formă de boschete şi de garduri vii Buxus sempervirens (merişor. roşii. uniovulat şi corola redusă sau lipseşte.cu 3-secţiune prin floare frunzele adesea simple. Din acest ordin face parte familia Thymelaeaceae.cişmir). cimitire. bisexuate. Familia Theaceae Cuprinde arbori şi arbuşti cu frunze sempervirescente şi flori cu dispoziţie spirociclică. arbuşti.

perforatum (sunătoare.276). în cel subalpin şi alpin.276. este o buruiană foarte comună prin locuri ruderale. amintim: Hypericum hirsutum. actinomorfe sau zigomorfe şi dispoziţie ciclică. care se întâlneşte frecvent prin parchete şi tufărişuri. rarituri. Ordinul Viola1es Reuneşte familii de plante lemnoase şi ierboase. are flori albe.toporaşi. odorata (tămâioară). Viola reichenbachiana . maculatum. jenepenişuri. Florile au periant dublu. roşii şi se cultivă la noi în sere. recunoscându-se după tulpina hirsută. în păduri. la noi crescând numai 50 de specii şi numeroşi hibrizi. are tulpinile aeriene foliate si stipelele fimbriate. V. pe lângă marginea pâraielor. Această specie se întâlneşte în pădurile de foioase. are flori mari. V. miriabilis (viorele) se recunoaşte după stipelele întregi şi peţiolii uniseriaţi păroşi. adică în etajul montan superior. cu frunzele opuse sau alterne. frecventă prin poieni. H. este o specie ce apare pe soluri cu humus de tip moder. Din cele 11 specii de Hypericum ce cresc la noi. iar la noi. Th. arvensis (trei fraţi pătaţi). Familia Hypericaceae Grupează reprezentanţi lemnoşi. bisexuate. se întâlneşte frecvent prin poieni. 3-fruct. V. este o specie stoloniferă ce vegetează la marginea pădurilor. liziere şi pepiniere. V. Fructul este o capsulă care se deschide în trei valve. cu ovarul superior. parfumate şi se cultivă din vechime în India şi China. Este frecventă în pădurile de foioase şi de amestec. Majoritatea speciilor europene au florile zigomorfe. Gineceul din 3 carpele unite. terase. marginea pădurilor şi tufărişuri. Stigmatul este variat conformat şi constituie un caracter sistematic important. pojarniţă). Formula florală este: %K5C5A5G(3). cu frunze alterne. mai rar prin apartamente. având pedunculul floral prevăzut cu două bracteole. Genu1 Viola cuprinde cca 450 de specii. hirta (toporaşi). Viola reichenbachiana:1-stipele.(ceaiul chinezesc). pajişti. Familia Tamaricaceae 186 . stipelate şi flori solitare. japonica (camelia). pe terenurile cultivate. Familia Violaceae Cuprinde plante ierboase în regiunile temperate. colţunii popii (Fig. unilocular si placentaţie parietală. pe tipul 4 sau 5. tufărişuri. utilizate în scop medicinal şi H. numai ierboşi. Fig. Unele caractere anatomice şi alcătuirea florii indică asemănări cu Ord. în toată zona montană. adesea stipelate. biflora (viorele galbene). întrucât petala inferioară se prelungeşte într-un pinten care adaposteşte cei 2 apendici nectariferi ai staminelor ventrale. acide. răspândită prin locuri umede. 2-stigmat. 4-diagrama. Dilleniales. V.

se menţine un timp pe 187 . florile bisexuate. Fructul este silicvă (mai lung decât lat) sau siliculă (cu ambele dimensiuni aproape egale). sincarp. Se foloseşte des în perdelele de protecţie. deci androceul este tetradinam. frunzele fiind scvamiforme sau mici. Tamarix ramosissima (cătina roşie). Pe prundişurile râurilor montane formează comunităţi sub formă de benzi sau pilcuri Myricaria germanica (catină mică).277. Cele două stamine externe sunt mai scurte şi au la bază glande nectarifere. cu flori di până la tetramere şi mai rar lemnoşi (fam . numit septum.278.Cardamine bulbifera: bulbil La deschiderea fructelor. În urma adaptării la asemenea condiţii ecologice a avut loc o reducere a suprafeţei foliare. Ordinul Capparales Reuneşte reprezentanţi ierboşi.Sunt actinomorfe. Ovarul este bilocular ca urmare a dezvoltării unui perete fals. prevâzute la vârf cu o aristă acoperită cu peri lungi în partea superioară. Frunzele sunt alterne. rar arbustive. peretele fals. iar cele 4 interne sunt mai lungi. adesea salinizate. pentru fixarea nisipurilor şi în scop ornamental.Reprezentanţii acestei familii. liniare. rezistente la condiţii de uscăciune şi chiar la un grad ridicat de salinizare.Capparaceae). Fig. fără bractei. având semiţe alungite. Ordinul Cappsralee este considerat ca un grup în plină evoluţie. un element foarte important în determinarea speciilor. 2-diagrama Fig.Brassicaceae) şi cu legături filogenetice cu ordinal Violales.Cardaniine glanduligera: l-fruct. rar zigomorfe: *K2+2C4A2-4 G(2). bogat în specii (fam. actinomorfe sau zigomorfe. în sudul ţării şi în estul României. creşte pe aluviuni nisipoase. cu frunze alterne. nestipelate şi florile grupate în inflorescenţe racemoase. Familia Brassicaceae (Cruciferae) Grupează plante ierboase. cu gineceul superior. cu aspect de sept membranos. Florile sunt tetra sau pentamere şi grupate în inflorescence spiciforme. cel mai adesea sunt specii arbustive.

B.279.B-fruct. Se recunoaşte dupa frunzele superioare simplu penate şi lacrimiile filiforme. cu frunze lung peţiolate. ca şi la resedaceae. are florile albe. margini de păduri. reavene pâna la reavan-jilave. moderat acide până la neutre.peduncul. amara (stupitui cucului). este o buruiana frecventă în liziere. cu frunze trifoliate.. orizontal.278). rizomii cu stoloni subţiri şi create prin locuri umede. C. Descurainia sophia (voinicica). dintre care amintim: C. Genul Cardamine prezintă la noi mai multe specii. frunzeIe tulpinale 5-7 foliate şi este caracteristică amestecurilor de fag cu gorun din zona colinară estică. Fig.coltigor (Fig. jilave. bulbifera . dispuse în raceme.Brassicacee cu fructe dehiscente de tip silicvă: Aliiaria petiolata (usturoiţă). După tipul de fruct şi modul de diseminare cruciferele se clasifică în: 1. din loc în loc cu solzi dentiformi şi tulpina foliată numai sub inflorescenţă. 2-Sinapis arvensis: C-floare. Creşte pe soluri cu troficitate scăzută până la ridicată. cu seminţele alipite de el si asigură susţinerea lor. rotund reniforme şi flori albe. rapa (rapita) etc. B. napus (napi). D-samanţă. se întâlnesc idioblaste în formă de burduf conţinând miozină. 188 . C. tăieturi de pădure şi în tufărişuri. boschete. care se recunoaşte după rizomul alb. 1-Raphanus raphanistrum: A-floare. Dintre speciile cultivate amintim: Brassica oleracea (varză). fiind o specie caracteristică pentru fagetele carpatine şi cele de amestec.277). are frunzele alterne. 3-Thlaspi arvense: A-floare . în silvostepă şi prin pepiniere. cu bulbili axilari şi o corolă deschis violetă până la alburie. violet purpurii. B-fruct C. enzimă ce hidrolizează glicozidele în esenţa de muştar. Florile sunt mari. glanduligera (breabăn) (Fig. În ţesuturile cruciferelor. grupate în raceme corimboase. are florile purpuriu-violete.quinquefo1ia. Planta este frecventă în pădurile de foioase. preferând staţiunile bogate în nitraţi. fiind comună în pădurile de foioase. este o plantă înaltă de până la 100 cm.

? P G. Acest ordin cuprinde numai familia Salicaceae. care cuprinde specii ierboase. Numărul cruciferelor cu fruct de tip silicul S este mare. Genul Sisymbrium are mai multe specii la noi. mai frecventă în plantaţiile de salcâm şi tufărişurile din sudul ţării şi S. Cele mascule sunt reduse la două sau mai multe stamine iar cele femele la două carpele concrescute: c^p^A^^^^. păroase. alcatuită din două articole suprapuse. indehiscente. Draba. având florile mascule cu 3 stamine. Ce specii cunoaşteţi din familia Brassicaceae? Care sunt fructele caracteristice numai familiei Brassicaceae? Ordinal Salicales Grupează numai plante lemnoase. muştar de câmp (Fig. aproape rotundă. iar fructul o capsulă cu numeroase seminţe. iar florile galbene-sulfurii adunate într-un racem globulos. Test de autoevaluare Prezentaţi caracterele generale ale familiei Apiaceae. răspândite. cu frunze alungit lanceolate. 3. coaste. chei. care prin tipul de inflorescenţă. fiind o buruiană comună.: speciile genului Alyssum (ciucugoara). creşte L. S. foarte turtită. lomntiform (gâtuit între seminţe). rosmarinifolia (salecie de 189 . strietissimum. acoperite de peri fini. în emisfera nordică.5). 2. sagitate. apoi alungit după înflorire. Speciile acestui gen sunt răspăndite prin locuri umed-jilave. amplexicaule şi florile albe adunate într-un racem des. Comune sunt speciile: Salix alba. care se recunoaşte după lujerii roşii-purpurii. tufărişuri şi se recunoaşte după fructul de tip silicvă scurtă. tufariiguri şi liziere. având florile mari.rapiţă. întâlnita prin locuri ruderale în zona de câmpie şi colinară. Genul Salix (salcii) este reprezentat prin arbori şi arbuşti. S. cu lujerii fragili şi florile bistaminate. fragiils (salcie plesnitoare). de culoare mov-violeta şi silicula alungit eliptică. membranoase şi septumul alb argintiu. Came1ina. grupate într-un racem. rediviva (lopăţica).Florile sunt mici. pe soluri bogate în humus. S. Capsella etc. Lepidium. care creşte pe malul râurilor. zigomorfe.1). Descrieţi sâniţoara (Sanicula europaea) şi piciorul caprei (Aegopodium podagraria).279. Familia Salicaceae cuprinde două genuri cu circa 350 specii. S. Ce specii cunoaşteţi din familia Celastraceae? Prezentaţi caracterele generale ale familiei Euphorbyaceae. cu flori mici. de culoare viu-roşie sauvioletă şi silicula mare. În pădurile din parţile sudice ale ţării se întălneşte Lunaria annua (pana zburătorului). cu florile nude. scurf peţiolafe. se recunoaşte după frunzele mijiocii şi superioare sesile. în special. alcătuind zavoaie. alcătuirea gineceului. lucios. cu flori mari.punguli^a (Fig. Specia se cultivă prin gradini. iar silicvele sunt lungi de cca 2 cm. în special prin făgete. în scop ornamental. iar polenizarea este entomorilă. având valvele subţirl. cu lujerii tineri şi frunzele sericeu păroase. iar mugurii sunt acoperiţi de 2 soizi concrescuşi. Silicula este mare. margini de pădure. Sinapis arvensis . Din acelaşi ordin face parte şi familia Resedaceae. din care amintim: S. Specia este foarte comună prin culturi. purpurea (rachită roşie). S.2). Rapistrum perenne (ciurlan alb). cu florile alburiu-violete şi fruct silicviform indehiscent. capraea (salcie căprească). cu septui alb sclipitor. grupate în amenţi. Brasicacee cu fructe dehiscente de tip silicula: Thlaspi arvense . orientale. 279. comprimată şi aripată. indică asemănări cu tamaricaceele. loeselii. cu 1-2 glande nectarifere. prezenţa glandelor nectarifere şi a seminţelor păroase. prin locuri umbroase. unisexuate. apare ca buruiană Reţeda lutea: (rechie) cu flori galben-verzui şi frunze penatfidate. frecvent în pajişti. Prin pepiniere. S. Androceul din 2-12 stamine. liziere şi locuri ruderale. are frunzele lirat penat lobate sau fidate. Brasicacee cu fructe indehiscente: Raphanus raphanistrum (ridiche sălbatică) (Fig. Prezenţa unor formaţiuni glandulare în fiecare floare este interpretată drept periant redus. în lungul pâraielor şi pe aluviuni. de ex. triandra. Bracteolele au marginile întregi.abundentă în tăieturi.279. Ovarul este unilocular. palid galbui. În pădurile montane. Specia este o buruiană frecventă în terenurile cultivate şi în cele ruderale.?^. lat-eliptică.

Ordinul Cucurbita1es Fig. împărătească (Fig. cuprinde specii de arbori înalţi.bostănaş spinos (Fig. repede crescători. cu tulpina scadentă. recunoscut uşor după frunzele palmat lobate şi alb-tomentoase pe faţa inferioară. 190 .floare femelă peponidă. Se întâlneşte frecvent în tufărişuri. 281. 2. în regiunea de câmpie şi de dealuri se întâlneşte frecvent Populus alba (plopul alb).plopul tremurător (Fig.nisip). în general. sinuate sau palmat-lobate. sunt mici şi de culoare alba. cu o adaptare interesantă.mutătoare. Bryonia alba . invadant în tăieturi şi se recunoaşte după frunzele subrodunde. tremula . adică o Familia Curcubitaceae Reuneşte specii spontane şi cultivate în scop ornamental. liziere şi pe gardurile din localitaţi. frecvent se cultivă plopii negri hibrizi.1). Florile sunt albe verzui şi fructul este o bacă neagră. Fructul este baciform. Specia este frecventă în zavoaie şi prin tufărişuri. pe tipul 5: ♂K(5)C(5)A5. iar fructele sunt alungite şi globuloase. Androceul este alcătuit din 30-4 stamine. cu frunzele. Ecballium elaterium (plesnitoare). Bracteile sunt incizate. Florile unisexual monoice. Prin zăvoaie.280). iar mugurii au 3 solzi. lung pedunculate. unisexuate. În pădurile din zona colinară şi montană se întâlneşte P. nestipelate. Frunzele sunt alterne. cu lobii inegal sinuat dinţaţi. fiecare purtând câte o floare. fenomen numit dinamochorie. este o plantă urcătoare. deltoide. cu tulpini târâtoare sau agaţătoare şi care au cârcei. Florile sunt gamopetale. În lunci şi locuri umede. lung pedunculate. babylonica (salcie plângătoare). este frecvent cultivată în scop ornamental. Echinocystis lobata . cu cârcei ramificaşi şi frunze 5-lo lobate. se întâlneşte numai în Dobrogea (pe liteoral).281. alimentar şi furajer. ramificată şi frunzele ovat cordate.28o). Genul Populus (plopi). prevazută cu un disccupuliform(Fig.♀ K(5)C(5)G(3-5) . S. Populus tremula: 1-floare masculă.280. veziculos umflate. acoperite de spinişori îngro-şaţi la bază. abundenţă pe nisipuri etc. este o plantă monoică. la desprinderea fructului matur seminţele sunt aruncate la distanţă. 2 ). Cuprinde plante ierboase rar lemnoase.

c-fruct. pe tipul 5. d. iar prin structura androceului cu asteralele. Echinoczstis lobata: a-floare masculă. 191 . Prin fruct cu o sămânţă. curcubitaceele se înrudesc cu violalele prin tipul de placentaţie şi alte caractere. bfloare femelă. uneori cu un cerc extern de staminodii.celelate fiind căzute Frecvent se cultivă Cucumis sativa (castravete). Familia Tiliaceae Cuprinde specii lemnoase. Cucurbita maxima (dovleac alb sau turcesc).2. Citrullus lanatus (pepene verde). b-floare masculă. C.Fig. iar cele de pe ciclul intern se multiplică prin despicare. pepo (dovleac) etc. Ordinul Ma1va1es Reuneşte plante lemnoase şi ierboase. Cucumis melo (pepene galben).2). Formula florala este: *K5-4C5-4A0+∞G(∞2)ele sunt grupate în 5 sau lo fascicule. Brzonia alba: a-racem fructifer. Ciclul extern de stamine este transformat în staminodii. formând un androceu poliadelf sau monadelf şi înconjoară ca o coloană gineceul sincarp (fam. iar polenizarea se face de către insecte. Bombacaceae ). Filogenetic. Fructul este o nuculă monospermă.1. rar ierboase. c-floare femelă Fig 282. În structura liberului secundar se găsesc fibre liberiene elastice. Malvaceae. cu frunzele alterne.secţ. cu ţesuturi bogate în celule mucilaginoase şi flori actinomorfe. Florile sunt grupate în inflorescenţe cimoase şi axul principal al inflorescenţei este concrescut cu bractea membranoasă care contribuîe la raspândirea fructelor (Fig.281. cu caliciul dublu.282. adesea întregi şi cu stipelele caduce.

Fig.282. 1- Diagrama florală la Malvaceae: k-caliciu extern; 2- Diagramă la Tiliaceae; a-inflorescenţă; b-fructe Din genul Tilia (tei), la noi cresc spontan speciile: Tilia cordata (tei pucios), T. tomentosa (tei argintiu) şi T. platyphyllos (tei cu frunza mare). Toate aceste specii au frunzele cordate, flori în dicazii concrescute cu o bracteie membranoasă şi cresc cu predilecţie în pădurile din regiunea de câmpie şi cea colinară. Tilia tome.tosa este mai termofil şi apare în pădurile de silvostepa, iar Tilis cordata avansează pe substrate calcaroase şi în etajul montan inferior. Genul Corchorus are specii furnizoare de fibre textile (iuta) iar Sparmannia africana (teiul de cameră) sunt răspândite în zonele calde.

Familia Malvaceae
Grupează reprezentanţi lemnoşi şi ierboşi, cu frunze simple, palmat incizate, alterne şi stipelate. Florile sunt pe tipul 5 şi au caliciu dublu (Fig.282,1), ceâl extern provenind din concreşterea braâcteelor superioare. Fructul la speciile noastre se desface la maturitate în segmente (mericarpii) monosperme, egale cu numărul carpelelor participante la alcătuirea gineceului. Genul Malva are caliciul extern din 3 foliole libere. M. sylvestris (nalba) se recunoaşte după florile mari albastre-mov (Fig.285.1) şi este o specie nitrofilă. M. neglecta - caşul popii (Fig.285.2) este

Fig.285. 1 - Malva sylvestris: a - secţiune prin floare; 2 - M. neglecta: A - fruct

frecventă prin curţi, locuri bătătorite, târle părăsite. Althaea officinalis (nalbă mare), are caliciul extern din 6-9 foliole, crescând prin locuri umede. Genul Hibiscus are specii lemnoase şi ierboase. H. syriacus (zămoşiţa de Siria), cu florile mari, albe până la roşii, se foloseşte pentru garduri vii şi ca arbust ornamental, iar H. rosa-sinensis ("trandafir" japonez) este larg răspândit în apartamente. H. trionum (zămoşiţa) este o buruiana frecventă în culturile de prăşitoare, iar H. esculentus (bame) are fructele alungite şi comestibile. Gossypium hirsutum (bumbacul) se cultivă în scop economic,având fructul o capsulă şi seminţele acoperite cu peri lungi până la 6 cm. Ordinul Malvales mai cuprinde şi familii tropicale, ca de ex.: fam. Bombacaceae, din care amintim pe Adansonia digitata (boababul) şi fam. Sterculariaceae, cu reprezentantui cel mai comun, Theobroma cacao (arborele de cacao), caracterizat prin cauliflorie.

192

Ordinul Erica1es (Bicorna1es)
Cuprinde arbuşti, subarbuşti şi numai foarte rar plante ierboase, obigat micoritice, având frunzele coriacei, cel mai adesea sempervirescente, nestipelate. Florile sunt tetra sau pentamere, gamosepale şi gamopetale. Anterele se deschid prin pori şi au doi apendici în formă de con. Grăunciorii de polen ramân în tetradă.

Familia Ericaceae
Reuneşte arbuşti şi subarbuşti, cu frunze sempervirescente sau caduce, răspândiţi prin tinoave, pădurile montane, în etajul subalpin şi alpin. Caliciul adesea este dialisepal şi corola gamopetală: *K5-4C(5-4)A5+5G(5-4). Fructul este o bacă sau capsulă, rareori drupă(Fig.284). În etajul subalpin şi alpin creşte Rhododendron kotschyi (smirdarul), cu frunze sempervirescente şi flori roşii, grupate în umbelă. Arctostaphyllos uva-crispi (strugurii Fig.284. Vaccinium mzrtillus: 1-ramură cu fructe; ursului) este o specie relictară, aflată în puţine 2-secţiune prin floare; 3-ramură cu flori; 4-diagramă; staţiuni, reprezentativă fiind cea de la RăchitişBenia din Bucovina. 5-stamină Este o plantă mică, târâtoare, puternic ramificată, lungă până la 250 cm, având frunze persistente, pieloase şi flori roşietice sau albe, cu corola urceolată. Fructul este o bacă sferică roşie. Bruckenthalia spiculifolia (coacăză) este un arbust scund, montan, cu frunze aciculare, verticilate şi flori mici roze, în raceme. Creşte pe soluri oligotrofe, extrem acidofile, pe stâncării şi în locul molidişelor defrişate. Calluna vulgaris (iarba neagră) are frunzele opuse şi florile roz deschise, crescând pe soluri oligotrofe, puternic acide, în toată zona montană. Genul Vaccinium are ovarul inferior şi fructul o pseudobacă. V. myrtillus - afin (Fig.284), se recunoaşte după ramurile muchiate şi frunzele caduce, iar fructele sunt negre-albastrui. Este răspândit în pajiştile şi pădurile din zona montană, până la etajul subalpin. V. vitis-idaea (merişor) are frunzele persistente, groase, lucioase, cu marginile răsfrânte. Creşte în toată zona montană până în cea alpină. V. gaultherioides creşte abundent în regiunea subalpină şi alpină. V. oxycoccos (răchiţele) este specific tinoavelor şi sfagnetelor.

Familia Empetraceae
Cuprinde specii încadrate uneori la fam. Ericaceae. Din această familie la noi cresc: Loiseleuria procumbens întâlnită în pajiştile alpine; Andromeda po1ifo1ia (ruginarea), specifică, tinoavelor şi Empetrum nigrum (vuitoarea), care are frunze liniare, aciculare, persistente şi creşte prin locuri pietroase, turboase din Carpaţi.

Familia Pyrolaceae
Este reprezentată prin specii răspindite în pădurile montane, florile având petalele uşor concrescute sau corola este dialipetală şi fructul o capsulă. Moneses uniflora (părăluţa de munte), are tulpină cu o singură floare, frunze sempervirescente, rotunde sau spatulate şi creşte în păduri umbroase, mai ales în molidişe, cât şi jnepenişuri. Orthilia secunda (perişor) este subfrutescentă iar frunzele sunt sempervirescente, ovate. Florile sunt galbene-verzui şi dispuse într-un racem unilateral. Creşte pe soluri bogate în humus, în pîdurile de foioase îi răşinoase, începând din zona colinară. 193

Pyrola rotundifolia (brăbănoi), tot cu frunze sempervirescente, ovate sau rotunde, scurt contrase într-un peţiol mai lung ca lamina. Florile sunt larg campanulate, albe pânî la roze, aşezate de jur împrejurul axei, în racem terminal. Se întâlneşte în păduri umbroase, tufărişuri de jnepeni şi smirdar. Monotropa hypopitys (sugătoare), trăieşte pe humus de tip moder şi are frunze reduse, solziforme.

Ordinul Ebena1es
Grupează plante lemnoase tropicale, cu lemn valoros, frumos colorat, aşa cum se întâlneşte la reprezentanţii familiei Ebenaceae: Diospyros ebenum (abanosul negru), D. chloroxylon (abanosul verde), D. rubra (abanosul roşu). La noi în parcurile dendrologice şi în grădinile botanice este introdus D. kaki cu fructele comestibile.

Ordinul Primu1a1es
Reuneşte plante ierboase şi lemnoase, în Europa numai specii ierboase, cu frunze opuse sau alterne şi flori pe tipul 5,iar fructui este o capsulă.

Familia Primulaceae
Reprezentanţii, specii ierboase, au frunze simple, nestipelate, adesea în rozete bazale şi tulpina floriferă un scap, cu florile grupate în umbelă. În cazul când frunzele apar pe tulpină, acestea sunt opuse sau alterne, rar verticilat. Florile sunt actinomorfe, pentamere, cu periant gamosepal şi gamopetal (Fig.285), iar androceul este redus la 5 stamine fertile, adeseori concrescute cu tubul corolei. Gineceul alcatuit din 5 carpele concrescute, unilocular, multiovulat şi cu placentaţie centrala. Heterostilia este frecventă. Fructul este o capsula, multisperma. Genul Primula are mai multe specii la noi, răspândite prin pajişti, poieni, tufarişuri şi liziere. Primula veris (ciuboţica cucului), are florile galbene aurii şi tubuloase. P. acaulis, creşte în tufarişuri şi pe coaste, având numeroase flori galbene, ce pleacă din mijiocul rozetei, înflorind adesea la sfirşitui lunii martie, introdusă prin gradini în scop ornamental. P. leucophylla este un endemism al Carpaţiilor Orientali, având frunzele pe dos suriu argintii sau alb tomentoase. P. minima, are talie foarte mică şi tulpina cu 1-2 flori roşii, fiind caracteristică rankerelor şi stâncăriilor acide din etajul alpin. În etajul montan şi alpin, prin păduri şi poieni, frecventă este Soldanella hungarica (degetarul), având flori cu corolă campanulată, albastru-violetă (Fig. 2.85). Genul Lysimachia, are mai multe specii la noi, cu frunzele alterne, opuse sau verticilate şi florile axilare sau grupate în spice racemoase sau corimbe paniculate. Lysimachia nummularia (gălbejoară) se recunoaşte dupa tulipinile repente, cu frunzele opuse şi florile galbene. Specia este Fig.285. Soldanella hungarica: 1- frecventă prin locuri jilav-umede. diagramă L. vulgaris (gălbinele) are tulpinile erecte şi este frecventă în lunci şi pe văile montane. În molidişurile de soluri pseudogleizate, cu humus de tip moder, aşa cum se întâlneşte la Ciumîrna, judeţul Suceava, creşte Trientalis europaea, plant rară, înaltă de 15-20 cm, cu un rizom orizontal, alb, la vârf tuberculat şi frunzele tulpinale obovat lanceolate. Florile de culoare albă, câte l-3, dispuse în axila frunzelor şi fructele de tipul capsulei globuloase, cărnoase, de culoare albastruie. Genul Androsace are 7 specii la noi, din care caracteristice substratului calcaros şi etajului subalpin, alpin, sunt: A. 1actaea(la tele stâncii) şi A. villosa. În zona montană şi etajul subalpin, în staţiunile umbrite, umede, creşte Cortusa matthioli (ciuboţica ursului), cu flori de culoare roză. 194

Prin apartamente se foloseşte Cyclamen purpurascens, Cuparencu, jud.Suceava).

uneori

sălbăticită

(Călineşti,

Subclasa CARYOPHYLLIDAE
Este o ramură evolutivă desprinsă din rozidele primitive sau din ranalele străvechi şi cuprinde plante ierboase, mai rar lemnoase,cu frunze simple, opuse sau alterne. Florile sunt actinomorfe, pentamere şi au elementele florale dispuse hemiciclic sau ciclic. În decursul evoluţiei s-a trecut de la ovarul pluricarpelar la cel sincarp cu ovule puţine sau chiar unul, dispus pe o placentaţie centrală.

Ordinul Caryophyl1a1es (Centrospermae)
Reuneşte familii cu reprezentanţi ierboşi, rar lemnoşi, cu tulpinile articulate, îngroşate la noduri, iar îngroşarea secundară este rezultatul straturilor cambiale succesive, fenomen considerat ca un caracter de primitivitate. Florile sunt actinomorfe, bisexuate sau unisexuate, cu periant simplu sau dublu şi ovarul, adesea, unilocular, rezultat din resorbţia pereţilor despâărţitori. Ovulele sunt campilotrope. Fructul poate fi capsulă sau nuculă, rar bacă.

Familia Caryophyllaceae
Cuprinde majoritar plante ierbacei, cu frunze întregi, opuse şi florile grupate în dicazii caracteristice (Fig.286). Cel mai adesea formula florală se prezintă astfel: *K5;(5)C5A5+5G(5-2) . La unele genuri şi specii, androceul are o structură mai simplificată, cu un singur ciclu de stamine sau corota poate lipsi. Fructul este o capsulă multispermă, dehiscentă prin dinţişori terminali. Dupe felul caliciului şi alte câteva caractere, această. familie se imparted în două subfamilii. Subfamilia Alsinoideae. Se caracterizează prin caliciu dialipetal, corolfi cu petale mici, albe şi ovarul lipsit de ginofor. Genul Stellaria are mai multe specii ce se pot recunoaşte după petalele profund despicate. Ste11aria holostea - iarbă moale, steluţă (Fig.286), poate fi recunoscută după tulpina 4-unghiulară, glabră şi este frecventă în şleaurile de câmpie şi deal. S. nemorum (steluţă, steaua feţii), are tulpinile rotunde ăi păroase, fiind răspândită pe malul pâraielor, prin pădurile montane. S. media (rocoină) este o buruiană larg răspândită pe margini de păduri, liziere, locuri ruderale şi terenuri cultivate. Myosoton aquaticum (plescaiţă), creşte pe lângă pâraie, aninişuri, formând fitocenoze şi are tulpina rotundă, glandulos păroasă numai în partea superioară. Frunzele sunt ovat-rotunde, lungi până la 8 cm şi florile albe, dispuse în dicazii rare, cu pedicelii florali Fig.286. Stellaria holostea: 1-petală; delicaţi, dens glandulos-păroşi. 2-fruct deschis; 3-sămânţă; 4Genul Cerastium (cornuţ) are mai multe specii, caracterizate diagramă prin petale mai puţin fidate şi capsula cilindrică sau conică, deschizându-se prin 10 dinţi erecţi sau recurbaţi. C. sylvaticum are frunzele mai mari decât la alte specii şi petalele albe, mai lungi decât caliciul. Specia creşte în pădurile umbroase, indicând o umiditate ridicată. Pe culmile alpine, mai ales pe stâncarii şi grohotişuri, creşte C alpinum, cu frunzele dens şi scurt păroase, având florile mari de cca 2 cm în diametru. 195

În pădurile umbroase se întâlneşte Moehringia trinervia şi se recunoaşte după frunzele cu trei nervuri evidente. În flora noastră spontană, din această subfamilie frecvente sunt speciile genurilor: Sagina, Minuartia, Arenaria, Spergula, Herniaria, Sc leranthus.

Subfamilia S i1enoideae
Caracterizată prin: caliciul gamosepal, cu lacinii foliacee; petale -variat colorate, emarginate, diferenţiate în unguiculă şi limb plan, adesea fidat. Genul Silene are numeroase specii, cu caliciul tubulos, 10-30 nervat şi capsula deschizându-se prin 6 dinţi. În special, pentru pădurile de cvercinee termofile, caracteristică este specia Silene nutans (miliţea). Pe stâncării apare şi în regiunea montană.

Fig.287. 1-Silene zawadzkii; 2-Lychnis coronaria; 3-Saponaria officinalis Si1ene (Me1andrium rubruni) dioica (opăiţă roşie) se întâlneşte în pădurile din zona colinară şi montană, iar S. alba, S. vulgaris apar frecvent pe margini de păduri, vai umede şi liziere. S. zawadarkii (Fig. 287,1), este o specie ce creşte numai pe stâncării calcaroase în etajul montan superior, subalpin şi alpin din Carpaţii Orientali. Lychnis coronaria - curcubeu (Fig.287,2), are florile mari, purpuriu-roze şi este caracteristică pădurilor de stejari termofili din silvostepa sudică a ţarii. Prin locuri umede, frecvent, creşte L. flos-cuculi (floarea cucului) şi se recunoaşte după petalele roze, 4-fidate. Saponaria officinalis (săpunăriţă) - Fig.287,3 - are florile albe sau roze, mirositoare şi dispuse în dicazii glomerate. Creşte pe marginea râurilor, pe vaile montane. Genul Dianthus (garofiţe) este bogat în specii, iar dintre acestea menţionăm: D. superbus ce se 196

Cel mai comun este A. iar de aici prin sălbăticire. Familia Phytolaecaceae Grupează circa 150 de specii. bisexuate sau unisexuate. Ordinul Polygonales Cuprinde numai familia Polygonaceae. cu periant simplu. grupate în inflorescenţe spiciforme. Pe nisipurile de la noi se întâlneşte Mollugo cerviana. are tulpinile ramificate. haplochlamidee. Fructul este o bacă. specifici staţiunilor halofile şi celor bogate în azotaţi. răspândită în fâneţe. ocrotită prin lege. Multe specii de cactuşi se cultivă la noi. au periantul alcătuit din numeroase elemente dispuse spiralat. semicilindrice. formând fitocenoze pe terenurile sărăturate.. Genul Amaranthus (ştir) are mai multe specii răspândite prin locurile ruderale şi în cele cultivate. Salicornia europaea (brânca sau iarba grasă). având petalele albe sau roze. cel mai adesea muchiate şi articulate. callizonus (garofţ^a Petrii Craiului) este o specie endemică. cu frunze cărnoase şi sunt răspândite în regiunile aride ala Africii. iar R. Daţi exemple din familia Caryophyllaceae. atât în zona ciscarpatică.. având flori actinomorfe. Fami1ia Cactaceae Se caracterizează prin faptul că plantele sunt suculente şi au frunzele reduse la spini. Suaeda maritima. pe lângă garduri. s piculifo1ius. iar formula florală este : *P6-3A9. răspândite cu predilecţie în regiunile tropicale. D.8-3G(4-2). laciniate. globuloasă. flageliformă etc.recunoaşte uşor după petalele albe sau roze.a. laciniile bi sau trifide. Test de autoevaluare Caracterizaţi familia Salicaceae. creşte şi formează fitocenoze în staţiunile halomorfe. iar capsula se deschide printr-un căpăcel. turtită. abundă prin zavoaie şi parchete. cu flori mici. D. persistent la Rumex. arifolius (măcriş ciobănesc) se întâlneşte spre limita superioară a 197 . specii de Phyl1ocactus. are Cereus giganteus. Lithops etc. compactus se întâlneşte în pajiştile montane. tulpinile şi ramurile articulate şi este o halofilă obligată. adesea formează buruienişuri.m. Genurile Atriplex (lobodă) şi Chenopodium (spanac porcesc) sunt reprezentate la noi prin numeroase specii. paniculatus sunt introduce sporadic în scop ornamental. apartamente. alpinus formează comunităţi întinse în jurul stânilor. iar numai pe stâncării calcaroase creşte D. cărnoase şi florile bisexuate. retroflexus. Familia Chenopodiaceae Reuneşte reprezentaţii ierboşi. ovoidală. are flori unisexuate. A. Cactaceele sunt specifice pentru degerturile de pe continental american. R. Epiphyllum truncatum (crăciuniţa) ş. păduri de gorun şi stejar rărite. iar caracterul principal de recunoaştere al reprezentanţilor este prezenţa ochreei. Rumex obtusifolius (ştevia). Florile sunt mici. în sere.0A5-1G(5-2) şi fructul achenă sau capsulă. răspândite prin locuri ruderale şi pe terenurile cultivate. cât şi în cea transcarpatică. La noi se cultivă în scop ornamental Phytolacca esculenta şi Ph. iar ornamental se cultivă în sere specii ale genului Mesembryanthanium. sesile. Prezentaţi familia Ericaceae. fimbriate. Forma tulpinilor poate fi colunmanară. fiind actinomorfe sau zigomorfe. liziere şi chiar marginea pădurilor. Descrieţi speciile de tei ce cresc în pădurile noastre. funzele liniare. Familia Amaranthaceae Este o familie care se înrudeşte cu chenopodiaceele. Familia Aizoaceae Cuprinde plante lemnoase şi sublemnoase. Echinocactus. americana (cârmâz). actinimorfe :*P5-1. Tulpini lignificate şi înălţimi de până la 20 m. Fructul este o achena trimuchiată. caudatus şi A. Florile. dintre care mai frecvente sunt: Opuntia ficus-indica (limba soacrei).

Frunzele sunt opuse.de culoare neagră violacee şi creşte prin turbării.fiind o plantă de lumină până la semiumbra. adică în boboc petalele sunt răsucite.4 sau 2 stamine. cu gineceul bicarpelar. rar în cea colinară. infudibuliformă sau tubuloasa (Fig. aubertii. Ultimele doua genuri au numai specii halofile (Limonium gmelini . G. Asterales). Familia Gentianaceae Cuprinde reprezentanţi ierboşi. Prefloraţia este contortă. opuse sau verticilate. Florile sunt pe tipul 5. este o specie lemnoasa. grupate în capitule la speciile de Armeria sau în cime la Statice. tetra sau pentamere.sică). având tulpina volubilă şi achena trigona complet învelită în perigonul aripat. folosită de indieni la otrăvirea săgeţilor. Polygonum aviculare (troscotul) este o specie comună prin locuri bătătorite. Genţiana lutea (Fig. Se întâlneşte pe marginea pădurilor. glabră şi fistuloasă. cruciata etc. toxifera (curara).zăvoaie. au florile de culoare albastră. Frunzele sunt întregi.288) are un rizom noduros de pe care pleacă o tulpină înaltă până la loo cm. Genţiana asclepiadea . pentru decorarea chioşcurilor. G. prin jnepenişuri. introdusă în scop ornamental. judeţul Constanţa. ciliata. pe vaile umede. G..iar florile de culoare albastră azurie. S. bistorta (răculeţ). Androceul este alcătuit din 5.288) . cât şi în pădurile de fag. Bilderdykia dumetorum (hrişcă deasă) se întâlneşte prin tufărişuri. Ordinul Plumbaginales Se caracterizează prin faptuţ că învelişurile florale sunt concrescute şi cuprinde numai familia Plumbaginaceae.în regiunea montană şi subalpină. G. cu flori bisexuate şi unisexuate. prin molidişuri. răspândiţi în zona tropicală. turbării.lumânărica pământului (Fig. superior. concrescute cu tubul corolei. alcătuit din 2 carpele. Gineceul poate fi superior rar semiinferior.solitare sau câte 2-5 în axila frunzelor superioare. Strychnos nux-vomica este o liana brazilieană ce conţine stricnină. frecvent este P. locuri pietroase.289) şi G. Ordinul Gentianales Reuneşte familii de plante lemnoase şi ierboase care au în cilindrul central fascicule bicolaterale. sunt scurf pedicelate. gamosepale şi gamopetale. Ghinţura galbenă este ocrotită prin lege. volubilă.cu corola campanulată. Caracterele de superioritate constau în modul de organizare al florilor. 198 . care sunt pe tipul 4. jnepenişuri şi ienuperete.molidişelor. Ovulele au un singur integument. care creşte numai la Hagieni. Subclasa ASTERIDAE Reprezintă linia filogenetică cea mai evoluată a clasei Magnoliatae. kotschyana. Florile sunt de tipul 5. punctata au florile de culoare galbenă. Limonium. stâlpilor de iluminat. iar Fructul poate fi: capsulă sau foliculă. Plumbago europaea este o specie foarte rară. încât fiecare petala este acoperită de precedenta. Centaurium erythraea (fierea pământului) se întâlneşte prin pajiştile umede. amestecuri de fag şi răşinoase. Swertia perennis are corola rotată.Speciile genului Gentiana cresc în zona montană. lanceolate. Prin pajiştile montane. B. crescând pe stâncării. verna. iar placentaţia este parientală sau axilară. Familia Loganiaceae Grupează reprezentaţii lemnoşi. iar la reprezentanţii mai evoluaţi concreşterea se face la nivelul anterelor (ord.

cu frunzele alterne şi corola valvar-induplicata. întâlnindu-se prin pajişti xerofile. aproape de stigmat. cu adaptări legate de polenizare. V. 290) are frunzele mai subţiri. libere. opuse. fructul separându-seîn două folicule fusiforme. gamopetale. pieloase şi persistente. Familia Asclepiadaceae Grupează plante ierboase. având carpelele unite spre vârf într-un singur stil. Florile sunt besexuate. Staminele sunt sessile. herbacea (Fig. sere. Prin apartamente. roze sau galbene şi frunze lanceolate. caduce. Prin tufărişuri şi păduri de foioase se întâlneşte Vinca minor (saschiu). pe stigmat se găsesc 2 filamente caudiculare.cuprinzând plante ierboase. alcătuindă un gimnostemiu.Fig. care creşte prin mlaştini şi Nymphoides peltata (plutica) ce populează apele stătătoare.Mai larg răspândite sunt speciile: Menyanthes trifoliate (trifoişte de apă). albastre şi frunze pieloase. cu stigmat globulos şi numai la fructifere se îndepărtează. Frunzele sunt simple.288Gentiana asclepiadea: 1-diagramă Fig. 4Gentiana verna Familia Menyanthaceae Este asemănătoare cu familia Gentianaceae. opuse. cu flori solitare. Adesea. liane sau suculente. iar polenul este aglutinat în tetrade. cactoide. 199 . se cultivă în scop ornamental arbustul mediteranean Nerium oleander (leadrul). fiind mai heliofilă. iar florile pe tipul 4-5 şi au corola contortă. 2secţ. cu frunze nestipelate. liziere şi tufărişuri. mai frecvent în ţinuturile tropicale. arbustive. cu flori albe. semipervirescente. numite translatori şi servesc ca loc de reţinere a tetradelor de pollen. iar multe din ele au laticifere articulate.289. Gineceul este bicarpelar. Gentiana lutea: 1-ramură cu flori. pentamere. groase. Familia Apocynaceae Grupează plante ierboase şi lemnoase. Longitudinală prin floareŞ 3-fruct.

Cultivată.fruct. campanulatăsau infundibuliformă şi florile adunate în cime laxe. substanţă cu miros placut.4 .5-corola ventricil. având flori de culoare alburie.Fructele sunt perechi de folicule. sărături şi stufărişuri. 1-Vinca herbacea: specii ierboase.acoperite cu sete rigide. 291. uninervate. Speciile de la noi au flori actinomorfe.lung repenţi şi tulpină 4-unghiulară. Flori de culoare verziu-brună. flori de culoare palid roz şi o coronulă dublă. uneori ca plantă meliferă. Apendici staminali sunt mai scurţi decât corola.iar fructul capsulă şi numai la speciile tropicale şi subtropicale pot fi drupe (Coffea) sau bace (Rubia).vinariţa (Fig. odoratum . Formula florală se prezintă astfel: *K(4)[C(4)A(4)]G(2). cât şi în zăvoaiele din lunca Dunării creşte liana Periploca graeca (Fig. Conţine glicozidul asperulozida care se transformă în cumarină. cu tulpinile lungi până la 12 m şi frunze ovate.Corola albă.292).2). eliptice sau obovate. este Asclepias szriaca (floarea albinelor) şi are flori roz. Caraorman). la care stipelele sunt asemănătoare cu frunzele şi dispuse în 2-caliciu. pe stâncării. Genul Galium are numeroase specii în flora noastră. Prin apartamente se cultivă Hoya carnosa (floarea de ceară).saponine.Fructul cu 2 mericarpe sferice.uncinate. ajunge până la 12cm. fie capituliforme.actum are tulpină volubilă sau târâtoare.290. este frecventă în pădurile din zona de câmpie şi până în cea montană. cu corolă rotatăşi o corolă gălbuie.cu rizomi subţiri. prin tufărişuri. tanin şi substanţe tinctoriale. În organe are lacticifere şi este toxică. 200 . cu coronula staminală în format de cornet. C. desfăcută. Cynanchum vincetoxicum – iarba fiarelor (Fig. cu numeroase seminţe prevăzute cu un smoc de peri.dintre care enumerăm: G. 191. cu disc nectarifer bilobat şi corola infundibuliformă ori rotată. În silvostepa marină a Deltei Dunării (Letea. Florile pot fi grupate în inflorescenţe racemoase. tetramere. Unele rubiaceae au vase laticifere articulate. laxe sau condensate.Conţin alcaloizi.mucronate . Polenizarea este entomofilă. Apare frecvent pe dune nisipoase. uşor arcuit. iar la noi prezintă numai Fig. grupate câte 8-12 în cime laxe.1). glabră.glicozide.folosită la aromatizarea vinului şi tutunului. Sporadic este întrodusă în scop ornamental. Fructul bifolicular. celule taninifere pungi secretoare şi rafide de oxalat de calciu. Familia Rubiaceae În zonele tropicale are reprezentaţi lemnoşi. lung pedunculate. iar frunzele dispuse în verticil (6-9).

În poienile pădurilor de stejari termofili creşte A. caliciul redus. Din ovar rezultă două bace concrescute . schultesii .cât şi asemănările de la unele Caprifoliaceae (Diervilla. 3-diagramă Vinăriţa se întâlneşte în pădurile din zona colinară şi până în etajul montan.are tulpini mai înalte.lax ramificate. Genul Asperula se deosebeşte de genul Galium. Familia Caprifoliaceae Grupează plante lemnoase. şi anume prin: inflorescenţa capituliformă. fiind foarte frecventă în pădurile de gleau.mirositoare şi creşte în pajişti şi tufărişuri. subcorimboasă.sectate sau penate şi nestipelate. Florile sunt actinomorfe sau zigomorfe. Ordinul Dipsaca1es Este înrudit cu ordinul Gentianales. verum (sânzâiene sau drăgaica).pentamere:^TK/(. G.cynanchica. rar ierboase. cu seminţe puţine la Lonicera (caprifoi) sau o drupă cu 3(5) sâmburi monospermi la Sambucus 201 . G.reavene pina la reavan— jalave. Galium odoratum: a-floare Fig.taurina (steluţă).295).bogată şi extinsă.cu frunze opuse.Fig. simple .moderat până la slab acidofile. Viburnuni) cu rubiaceele.293.prin faptul că ultimele ramificaţii ale inflorescenţei au bractei şi bracteole. Cruciata laevipes (smântânica) se recunoaşte după frunzele trinervate şi dispuse câte 4 în verticil.în special în fagete.^[c/c^A(-]G/-?--?7'). Creşte pe soluri cu troficitate mijiocie până la ridicată. Galium schultesii: 1-porţiune de tulpină. 2-floare.iar în pădurile din sudul şi vestui ţării se întâlneşte A.are florile galbene.cu o inflorescenţă terminală.292.cucută de pădure (Fig.

începînd de la cîmpie şI până în regiunea montană.cu tulpini ierboase. s-sepală. ovar cu stil şi stigmat 1).G enu l Sa mb ucu s se rec uno aşte uşo r dup ă fru nze le co mp use. ebulus (bozul).călinul (Fig. iar în tufărişurile subalpine şi pe stâncării L.2 sămânţă.295. b-coronulă.2-Periploca graeca: a-ramură cu flori.roşii (Fig.brumate. Prin floare.291. xylosteum (caprifoi). 5c-sămânţă g. Dirmoxul este mai răspândit în pădurile de silvostepă dar sporadic poate să apară până în zona montană. c-fruct.cel mai adesea.se recunoaşte după frunzele întregi.1.294.1)Specia este răspândită în subzona gorunului şi fagului. Numai în zona montană se întâlneşte S. V. (Fi floare.este o specie nitrofilă. racemosa (socul roşu).placut mirositoare . 4-fruct.e ste frecvent în păduri. o94. Prin făgete şi molidige se întâlneşte L.apoi galbene şi fructele. lantana (dîmox). 3-secţ longit.291. V.cu florile la început albe.pe dos tomentoase şi fructele negre.pe substrat calcaros.opulus: . S. cu bacele albastre. caerulea. Genul Lonicera are flori cucorola bilabiată şi prezintă câteva specii spontane la noi. 202 .ni gra soc Fig.grupate în inflorescenţe corimboase şi drupele negre. S.la care măduva ramurilor este roşcată.fructele au culoare roşie. a-petală. nigra cu bacele negrealbăstrui.fiind diseminat în toate pădurile.2) are frunzele 5-5 lobate şi fructele roşii. L.Cznachum vincetoxicum: 2Fig. Genul Viburnum are florile actinomorfe şi frunze simple.liziere şi are florile de culoare alb-gălbuie.

Diervilla florida. de culoare galbena-verzuie. 2-Adoxa moschatellina: a-floare Ca arbuşti ornamentali se cultivă Lonicera japonica (flori galbene şi frunze persistente). cu flori actonoforme.0[C(5-4)A4]G(2). Din ovarul tricarpelar numai o lojă este fertilă.simple sau penat sectate şi flori zigomorfe:%K(5). Valeriana officinalis – odolean (Fig. 1-Lonicera xylosteum: a-fructe. tripteris.cu frunzele opuse.296) este frecventă prin tufărişuri şi locuri umede.a. Symphoricarpus rivularis (hurmuz) ş.începind din zona de câmpie şi până la limita superioară a vegetaţiei forestiere.cucaliciul persistent sub forma unor dinţişori sau sub formă de papus. Organele vegetative conţin uleiuri eterice. V.prin locuri umbroase şi umede.296.vai umede şi stâncării. Specia se întâlneşte în păduri.prin păduri.295.trifurcat.cresc speciile:V.Fructul este o nuculă.294.. Florile sunt de culoare roşie-liliachie sau albe.grupate în dicaziu umbeliform. În zona montană. Valeriana officinalis: 2-3 floare.montana.acizi organici şi enzime. având frunzele imparipenat sectate sau Fig. 5-fruct fidate.Fig. 4-secţ. 203 . 1-Sambucus nigra: A-fructe. 2-Viburnum opulus: A-fructe Fig. Familia Valerinaceae Grupează plante ierboase la noi.grupate în capitul terminal. prin floare. Familia Adoxaceae La noi creşte o singură specie: Adoxa moschatellina.alcaloizi. bisexuate .

care se întâlneşte numai în regiunea montană. cu laciniile: alungite. Ordinul Oleales (Ligustrales) Se înrudeşte cu genţianalele prin forma inflorescenţei. Cephalaria pilosa .1) . Genul Scabiosa are câteva specii.cele centrale: de culoare albă iar cele periferice gălbui. Florile bracteate sunt grupate în inflorescenţe capituliforme.Foliolele involucrale sunt liniar subulate ..scaiul voinicului (Fig. Fig. Fig. Cephalaria pilosa: a-floare cu bractee.bicarpelar.în majoritate anuale.cu capitule mari şi flori liliachii-roşii.recunoscându-se după tulpina înaltă.floare şi prin dispoziţia frunzelor nestipelate. cu frunzele opuse şi flori bisexuate. muchiată şi spinoasă şi frunze sesile. iar fructul o achena coronată. c-secţ. P. lirate.V.Caliciul este gamosepal şi la maturitate formează un fel de papus.frecventă în toată ţara şi S.N [c fR^Al^^f^') . 1-Dipsacus sylvester: a-floare cu bractee. bb-fruct.ochroleuca (sipica) .pe vaile umede din păduri. Specia este comună pe văi. fiind buruieni. trans.serate şi florile în capitule. Gineceul este sincarp.scăius (Fig.inferior.mai lungi decât capitulul. cu flori liliachii sau albe.Specia este abundentă în partea sudică a ţări-i şi în silvostepa Moldovei. longifolia.sambucifolia.zîvoaie şi pe malul râurilor. Prin tufarişuri şi pajişti se întâlneşte Knautia arvensis (muşcatu dracului).scurt ghimpoasa având frunzele superioare la bază trifidate şi florile alburii sau albegălbui. laciniatus: (scaiete) prezintă frunzele unite la baza şi lobat crenate. Familia Dipsacaceae Grupeaza plante ierboase. C. transsilvanica are frunzele tulpinale penate.Florile au culoare liliachie. 204 . Genul Valerianella cuprinde mai multe specii.prezintă o tulpină viguroasă. iar pe marginea pîdurilor montane creşte K.liliachii sau albastre.apare prin tufărişuri.298. zigomorfe^|°K/(. Planta alcătuieşte buruienişuri prin zăvoaie.Pe corola tubuloasp se prind 4-5 stamine.cât şi pe marginea apelor. 297.297. lucida..298) . dintre care mai răspândite sunt: S. Prin fruct fruct Dipsacus Sylvester .înconjurate la baza de foliole inolucrale.

lunci şi zăvoaie.9). batat). poligame sau bisexuate. iar polenizarea entomofila.frasin (Fig. iar fructul este o capsulă. penat fidate şi florile albastre. în zavoaie. Calystegia sepium (cupa vacii). Szringa vulgaris: 1-secţ prin flare. în rest este cultivat. Jasminum fruticans (iasomie). pe coaste stâncoase şi tufărişurile din Dobrogea creşte C. frunzele trifoliate şi ramurile virgate. folosindu-se în scop alimentar 205 .Fig. 300.Inflorescenţa poate fi racem sau cima. Genul Fraxinus (frasini) se identifică dupa frunzele impanpenat cornpuse. pallisae (frasin pufos de baltă). ornus (mojdrean) are flori cu petale albe. Ligustrum vulgare (lemn câinesc). arbuşti. O buruiană comună în pepiniere. rar lemnoşi.con^inind 1-4 se. excelsior . pe substrat calcaros şi se recunoaşte după florile galbene. josikaea (lemnul vântului. Unele specii exotice sunt frecvent introduse în scop ornamental. are florile mari. cu frunzele alterne.299.v [C C/)A?] G/p s . la noi se întâlneşte numai Polemonium caeruleum (scara domnului). în fâneţele umede şi prin poienile umbroase din zona montană. crescând prin zăvoaie şi buruienişurile de pe marginea apelor. liane). F. iar în cele din Banat. dispuse într-o paniculă terminală. Se recunoaşte după frunzele alterne. 1-Fraxinus excelsior: a-ramură cu frunze şi fructe. utilizeazg frecvent pentru garduri vii. Prin locuri aride. Ordinul Polemonales Reuneşte familii cu reprezentanţi ierboşi.grupate in panicule terminale §i baca neagra. liliac transilvănean). c-floare masculă.simple sau compuse.cu flori albe:-galbui..300.liliac (Fig. în formă de pâlnie sau hipocrateriformă. Syringa vulgaris . este un arbust ce creţte numai în Dobrogea.300. se recunoaşte uşor după lujerii pufoşi şi frunzele pubescente. gamopetale. răspândită în subzona fagului. Florile hermafrodite au corola gamopetală.29. se întâlneşte în tufărişurile din partea sudică a ţării. Fructele pot fi: drupe (Qlea europaea . capsulă (Syringa). ori monoice şi samara la bază rotunjită.cu frunze nestipelate. este un arbust free vent intilnit In padurile de foioase. dispuse opus.Corola este campanulată sau hipocrateriformă (Fig. În scop ornamental se cultivă Phlox (brumpărele) şi Cobaea scadens. 2-Syringa vulgaris partea vestică a ţării. în Fig.l) se recunoaşte după florile fără periant.bisexuate sunt de obicei tetramere :^( K/. liziere şi în terenurile cultivate este Convolvulus arvensis (volbura). Florile actinomorfe. Phillyrea etc. cu frunze alterne şi flori tetra sau pentamere. verzi. fără stipele. muchiate. Fontanesia. volubili. crescând în staţiuni umede (Delta Dunării). 2-diagramă florală Familia Oleaceae Grupează plante lemnoase (arbori. C. Frasinul apare diseminat sau în pâlcuri prin păduri.. este o specie endemică. F. Familia Convolvulaceae Cuprinde reprezentanţi ierboşi şi lemnoşi. S. actinomorfe. ca de exemplu: Forsythia. cantabrica.măslin). grupate în panicule terminale şi este prezent în pădurile din zona de câmpie şi colinară.2 ). elegantissimus . b-floare bisexuată. Familia Po1emoniaceae Din cele 8 genuri şi circa 800 de specii de pe glob. F. mai ales pe substraturi calcaroase.Lemnul ciinesc se. samară (Fraxinus) şi bacă (Lingustrum). În zonele calde se cultivă Ipomea batatas (cartof dulce.min^e elipsoidale.

mai păroase. dispuse în cime gloemrulare. parchete şi zăvoaie. Inflorescenţa aste o cimă unipară (scorpioidă). cu circa 200 de specii. cu fornice subulate. simple.rădăcinile tuberizate şi bogate în amidon.303.302. Specia este frecventă în pădurile de foioase şi prin fâneţe. Gineceul are stilul ginobazic (pleacă de la baza ovarului) şi ovarul cu 4 camaruţe uniovulate. Dintre speciile răspândite în pătura ierboasă a pădurilor vom enumera câteva specii. Fraxinus. Corola este în formă de pâlnie. Fig. cu florile la început purpurii şi apoi albastre-albăstrui. officinale are florile de culoare alb-gălbui. campanulat şi persistent. umbelă falsă sau capitul umbeliform. are un rizom gros. Ulmus etc. având frunzele rozetelor erecte de formă eliptică sau cordat ovate. cu rol în polenizarea entomofilă (Fig. la care florile sunt mici. Symphytum officinale: 1-secţ. roşie sau roşie-violacee. C.Cuscuta. rezultate prin fragmentarea timpurie a color 2 carpele biovulate. creşte şi este caracteristicp pentru cvercinele termofile. pentamere. Genul Symphytum se distinge după corola tubulos campanulată. Crataegus. parazite. mollis. marginea pădurilor. spic. Familia Cuscutaceae Are un singur gen . Cuscuta lupuliformis (cuscută) vegetează pe speciile de Populus şi Salix. Florile. rar zigomorfe. 206 . crescând prin tufărişuri. la început au culoare roşie. Rosa. rubra (plămânăriţa). are florile constant roşii şi este caracteristică făgetelor şi molidigurilor. europaea este printer cele mai comune specii de cuscută sau torţel ce se întâlneşte pe buruienişurile de la marginea pădurilor. nestipelate. P. Caliciul este gamosepal. Prunus. Quercus. Lithospermum purpureo-caerulem (mărgeluşe). P. se deosebeşte de specia precedentă prin frunzele rozetei de formă eliptică sau lanceolată. Florile sunt galbene la speciile de pădure. Longit. iar corola tubuloasă.561). Florile sunt pentamere. apoi albastru-violacee. la intrarea în tub. actinoniorfe.) C. 2-corolă desfăcută Genul Pulmonaria (mierea ursului) nu are fornice în tubul corolei. tulpini înalte de până la 50 cm. monogyna parazitează diferite specii lemnoase (Acer. alterne. bisexuate: ^ K/r ^[C/. L. cât şi pe plantele ierboase însoţitoare. Prin Fig. în majoritate cu frunzele păroase. 5 fornice (proeminenţe). la ulte specii prezintă. Familia Boraginaceae Este o familie cu mulţi reprezentanţi ierboşi în flora noastra. iar înainte de cădere albastră-cerulee. officinalis (Fig. floare. Pulmonaria officinalis: 1-secţ. formându-se un fruct alcătuit din tetraachene monosperme . racem. Cotinus.^AJ G/^v. 302). P. Creşte prin tufărişuri şi păduri de stejar. 2-diagramă Prin floare.

tuberosum se recunoaşte după frunzele inferioare îngustate în peţiol. squarrosa (lipici). Solonaceele au fascicule bicolaterale şi conţin diferiţi alcaloizi. Atropa belladonna – mătrăguna (Fig. închisa complet în calciul acrescent. tuberosum (cartof) şi S. prin zăvoaie şi stufărişuri.. Din genul Lappula cităm numai specia L.505). având frunze alungit ovate sau eliptice şi flori solitare. tătăneasa (Fig. cu frunzele simple. pe tipul 5. rotată. la început verde şi apoi neagră. are florile roşii-violacei şi creşte prin locuri umede. solanina. cum ar fi: nicotina. este gamopetală. obişnuit actinomorfe:•^•K/cJc/(. întâlnindu-se în subzona stejarului şi a fagului. poate atinge o înălţime de până la 2 m. de culoare albă. lucitoare. liane sau epifite._p). având nuculele cu ghimpi glohidiaţi (asemanatori unei ancore). Androceul se reduce de la 5 la 4 şi 2 stamine. Ordinul Scrophu1aria1es (Personatae) Grupează plante ierboase. mlaştinoase. întregi sau sedate. rossicum. creşte ca liană la marginea Fig. nestipelate şi dispuse altern. creşte prin pădurile umbroase din regiunea montană. Physalis alkekengi . Genul Solanum are flori rotate. roşie portocalie. prin zăvoaie şi locuri stâncoase. liziere şi în locuri ruderale se întâlneşte Cynoglossum officinale (limba câinelui. Este o specie caracteristică pentru făgetele carpatine. 207 . Se recunoaşte după florile albe murdar şi fructul o bacă sferică. Prin tufărişuri. cu flori solitare sau grupate în cime. se întâlneşte prin poienile pădurilor de silvostepă şi în tufarişuri. S. S. În acelagi scop se mai cultivă: Lycopersicum esculentum (roşii). S. iar gineceul este superior şi bicarpelar. până la murdar galbenă. Solanum nigrum (irna) este o buruiană frecventă în culturi de 1-diagramă praşitoare şi prin locuri rude rale. Corola. rar câte doua la un loc. sunt frecvent cultivate în scop alimentar. sylvatica. marginea pădurilor din silvostepă. cu vinişoare violete. Genul Myosotis (nu mă uita) este bogat în specii. zigomorfe.Nicotiana tabacum (tutun). M. Creşte în staţiuni cu soluri fertile. hioscianina etc. cu pediceli glandulos pubescenţi. se recunoaşte după frunzele lungpedunculate şi cu baza adânc cordată. moderat până la slab acidifile. Echium vulgare (iarba şarpelui).504). officinale . arăţel).^AK"lG/c. dulcamara . scorpioides se întâlneşte frecvent prin locuri umede. Fructul este o bacă sferică.iarba lui Tatin. M. rar actinomorfe. albastre-azurii şi este o buruiană frecventă în pajişti şi pe prundişuri. pentamere. caracterizate prin faptul că tubul corolei este prevăzut cu 5 fornice în formă de invaginaţiuni. buruiană frecventă în liziere. 303). reavân jilave până la jilav-umede. lucioasă. de asemenea.păpălău (Fig.lăsniciorul (Fig. are florile zigomorfe.506). E. de marimea unei cireşe. iar fructul apocarpoid. cu florile roşii. Capsicum annuum (ardei). începând din zona de câmpie şi până în etajul subalpin. margini şi rarişti de pădure. la interior murdar brună. melongena (vinete). creşte prin tufărişuri. foarte otravitoare.Solanum dulcamara: tufărişurilor. iar gineceul bicarpelar are o poziţie oblică faţă de axul median al florii. atropina. zăvoaie şi stufărişuri. în păduri. Familia Solonaceae Cuprinde plante ierboase şi arbustive. multe din ele fiind buruieni ruderale şi segetale. Corola este campanulat tubuloasă. Reprezentanţii acestui ordin au flori gamopetale.S. persistent. iar pentru industria tutunului .304. La noi cresc 7 genuri si 13 specii de Solonaceae spontane. cordatum (brustur negru). Caliciul este gamosepal. cu 4 nucule netede. la exterior brun-violetă sau brun-roşcată. Genul Anchusa are numeroase specii. S. Fructul poate fi bacă sau capsulă. rar lemnoase. roză sau violetă.

este un arbust spinos. cu fruct fructe. B-caliciu deschis. este o plantă toxică care creşte în pădurile montane. Linaria: 4-floare în secţ.307.308. B-ramură diagramă. D-fruct.Fig. 2.Fig. în special în făgetele de pe surducuri.1).. 1-Scopolia carnioloca: A-fruct. fiind o specie. C-ramură fructiferă diagramă. 7-fruct spinoasă Mătrăguna creşte în păduri umbroase. ruderal. Prin floare. 5fructiferă nespinoasă. indicatoare de acumulări de nitraţi.cătina de garduri (Fig. Scopolia carniolica . cu flori roşietice sau roze. C-gineceu secţ. margini şi tăieturi de pădure. în special în pădurile montane. B-secţ longit. prin locuri umede. roşie.306.2). de semiumbră.307. Veronica: 6-floare. Fig. E-sămânţă Fig. Verbascum: 2Lycium barbarum: A-caliciu mărit. Atropa belladonna: A-ramură cu flori şi A-ramură fructiferă. pe soluri bogate.mutulică (Fig. cu utilizpri medicinale.307. iar fructul este o bacă elipsoidală. Lycium barbarum . Test de autoevaluare 208 .305. sunt specii nitrofile. 3-fruct. Datura stramonium (ciumăfaia) şi Hyosciamus niger (măselăriţa).. Physalis alkekengis: 1-planta cu flori. Scrophulariaceae: 1-floare.

iarbă neagră (Fig. Fig.1). Scrophularia şi 2 la Veronica. Scrofulariaceele conţin glicozide (digitalină. creşte în paăurile de foioase. Prin ovar. B-secţ prin gineceu. zigomorfia fiind dată de staminele inegale (Fig. cu florile galbene şi filamentele staminelor purpurii. 309. în zăvoaie şi tăieturi de pădure. Digitalis grandiflora: A-secţ prin floare. încât formula florală se prezintă astfel: +K ^ ^ [C ^ 5 ^A^^ G (^. crescând prin luminişuri şi păduri termofile de cvercinee. Caracterizaţi familia Boraginaceae. V. Fructul este capsulă sau bacă. pe soluri cu troficitate ridicată. Familia Scrophulariaceae Se distinge de Solonaceae prin lipsa fasciculelor bicolaterale şi prin dispunerea celor două carpele pe direcţia axului median al florii. sincarp. C-capsula. Descrieţi familia Solonaceae. E-sămânţă Fig. 310. Androceul este alcătuit din 5 stamine la Verbascum.coada mielului (Fig.) şi saponine. phoeniceum .309. Vesbascum phoeniceum: A-secţ. Tulpina este 4unghiulară.309. La Verbascum corola este radiară. Gineceul bicarpelar. are flori violete până la feruginoase. D-sămânţă Uneori baza tubului corolei se prelungeşte într-un pinten (Linaria).bubernic. jilav-umede.C-secţ. iar corola florilor are culoare brun-verzuie sau măsliniu-verzuie.Descrieţi familia Caprifoliaceae. 308). 4 la Digitalis. nearipata. Scrophularia nodosa . 209 . rinantosidă etc.2.l). cităm: Verbascum nigrum (lumânărica peştilor). Ce stiţi despre familia Oleaceae. B-rădăcină şi frunze bazale. Scrofulariaceele cu 4 stamine şi frunze opuse se întâlnesc frecvent în covorul ierbaceu a1 pădurilor. Dintre scrofulariaceele cu frunze alterne. D-fruct. pe văile umede. vegetând prin parchete şi rarişti de pădure. întotdeauna zigomorfă.1. are fiecare lojă câte două ovule anatrope. scutelarină. Prin floare. cu placentaţie parietală sau axilară.

2. galbene-sulfurii. este singura specie arborescentă introdusă la noi în scop ornamental. vernalis (iarbă neagră). creşte în făgetele colinare şi montane.Fig. tăieturi de pădure. abundentă în tufărişuri. rarişti şi tăieturi de pădure. cu o inflorescenţă spiciformă şi flori mari.2). Prin turbării şi mlaştini. Prin tulpină Fig.degetar galben (Fig. scopolii . începând din zona colinară şi până în cea montană.brânca porcului (fig.2).310. lung peţiolate şi flori mari. cu soluri afânate. cu frunze mari.309. cu tulpina în partea superioară lanată şi florile albe-galbui. iar D. creşte Pedicularis sceptrum carolinum (Darie). plăcut mirositoare. Dintre acestea menţionăm: E. B-secţ. Se întâlneşte în toate pădurile umbroase. E. Scrophularia scopolii: A-corolă întinsă. salisburgensis.31o. are florile galbene aurii şi bracteile inferioare asemănătoare cu frunzele tulpinale.1. are tulpina pubescentă în partea inferioară şi glandulos păroasă în rest. Florile sunt brun-roşietice. poieni şi fâneţele umede montane. frecventă în tufărişuri. M. începând din zona colinară şi până în etajul subalpin. lanata (degeţel lanat). iar pe stâncîriile calcaroase din regiunea montană se întâlneşte E. margini de pîdure şi pajişti în întreaga ţara. Specia apare frecvent în tufărişuri. rostkoviana. bihariense (sor cu frate). iar cele superioare azurii. S. Digitalis grandiflora .1). 210 . este specific pădurilor termofile şi tufarişurilor sudice. Genul Euphrasia are mai multe specii la noi şi sănt semiparazite. cu florile galbene şi tulpina glandulos păroasă. albastre-violacei. stricta (silur). Prin tulpină S. Genul Melampyrum cuprinde numai specii semiparazite. Scrophularia nodosa: A-secţ prin floare. umede.este frecvent în păduri.310. Paulownia tomentosa (Fig. Bsecţ. 311.

311. 1. cu corolă palid rozacee sau palid albăstruie. V. mai latî decât lungă şi este caracteristică pădurilor din etajul montan. montană .311. 211 . liziere.Paulownia tomentosa: Afruct. tenuiflora). Genul Veronica (şopârliţa) are corola cu limbul rotat. tinoave. V. Ordinul Lamiales M. officinalis (ventrilică) are tulpina păroasă de jur împrejur şi capsula alungită. fiind răspândite pe soluri acide. îngust sedate. cărnoasă. iar fructele sunt capsule.311. dispuse în raceme dese. Longit. are. 1-Veronica Montana. în scop ornamental câteva specii ale genului Catalpa şi liana Tecoma radicans (trâmbiţa piticilor).1) se recunoaşte după capsula comprimată. margini de păduri.Fig. de asmenea. acide până la moderat acide şi reavan-jilave până la jilavumede. maritime. Florile de culoare alb-roziu. Familia Orobanchaceae Cuprinde specii lipsite de clorofilă.2) este parazită. Genul Rhinanthus (clocotici). Familia Plantaginaceae Reuneşte specii cu frunzele bazale în rozetă şi inflorescenţe spiciforme. urticifolia – iarba şarpelui (Fig. V.indica) sau sărăturoase (P.2) se recunoaşte după tulpina cu două şiruri de peri şi este frecventă în pajişti. de preferinţă pe soluri acide. P. Utricularia vulgaris (otrăţel) creşte în ape liniştite şi are frunzele submerse. parazite pe rădăcinile fanerogamelor. 2Veronica chamaedrys: A-fruct 3Veronica urticifolia Familia Lentibulariaceae Cuprinde specii ierboase. Preferă păduri umede. sylvaticum (ciormoiag) se recunoaşte după corola galbenă -aurie. cu solzi distanţaţi. cu troficitate scăzută şi humus de tip moder. solziforme. tufărişuri. terenuri nisipoase (P.310. de culoare galbenă dau brunie. Speciile acestei familii sunt răspândite în pajişti (Plantago major. Creşte prin păduri.311. acoperit de soizi groşi. 4laciniat şi androceu din 2 stamine. lanceolata). unilaterale.muma pădurii (Fig. Florile sunt bisexuate şi unisexuate. Familia Bignoniaceae Grupează specii lemnoase exotice. Carpinus. Prin floare Fig. cu 22 specii la noi. ce creşte în pădurile din zona montană. Pinguicula vulgaris (foaie grasă) are talie mică şi se întâlneşte în pajiştile montane. parazitând pe rădăcinile de Alnus. P. chamaedrys -stejărel (Fig. P. insectivore. Este o specie. (Fig.311. având un rizom ramificat. 2-Lathraea squamaria: A-secţ. craracteristică pentru făgetele de amestec şi molidiguri. cu frunzele reduse.3) este o specie de talie mai înaltă. media. V. albi şi tulpină aeriana de culoare alba. Lathraea squamaria . poieni. umbroase. Coryllus etc. pe soluri cu troficitate mijiocie. Familia are un singur gen: Orobanche (lupoaie). din care sunt introduse la noi. Fagus. fiind bogat în specii. tetramere.şoplrliţa de munte. groasă. prevăzute cu vezicule mici. numai specii semiparazite.

bisexuate.Se înrudeşte cu ord. încă de la înflorire este împărţit în 4 loji. ' La genurile Ajuga. favorizându-i mişcarea. hispide şi glandulos păroase în partea superioară. Verbena officinalis (sporici) este o buruiană ce apare la noi în pajişti. Familia Verbenaceae Reuneşte specii de plante ierboase. Florile sunt mari. sunt simple. tot liber şi fixat în treimea superioară a corolei. cu frunze nestipelate. pe soluri cu troficitate moderată până la foarte ridicată. lung şi curbat. Funcţionează după principiul pârghiei. Frunzele opuse. iar florile pentamere. hybrida (verbenă) şi Vitex agnus-castus (mielărea) sunt cultivate în scop ornamental.p] G/^ ^. galbene. Lamiaceele au peri secretori de uleiuri volatile. iar altul posterior. cu tulpina în partea superioară glandulos-cleioasă şi frunzele cordat hastate. nestipelate. Florile roşii.configuraţie caracteristică: 'l° K/. opuse. rar unisexuate. reavăn-jilave până la jilav-umede.312. Stachys sylvatica . grupate în 2-8 verticile distanţate. Lamium galeobdolon . mai frecvent răspândite în ţinuturile calde. androceul este didinam. sunt scurt pedicelate. Din cele 123 de specii şi 32 de genuri de lamiacee existente în flora noastră menţionam doar câteva specii nemorale. Salvia glutinosa . plăcut mirositoare. 314). Teucriurm. liziere şi prin locuri ruderale. au o Fig. Prin avortarea unei stamina. unul anterior. V. Lamium galeobdolon: 1.urzică moartă galbena (Fig. formând faciesuri.^[C/r ^A? ^. moderat acide până la neutre.312) este una din cele mai comune specii în subzona fagului şi molidului.bălbisă (Fig.. întregi sau lobate. în vârf cu antera. ovat cordate şi crenat serate. 212 . 313) are tulpini înalte până la 120 cm. cinsteţ (Fig. Familia Lamiaceae (Labiatae) În flora noastră are numeroase genuri şi specii de plante ierbose care se recunosc după tulpinile: tetramuchiate. labiul superior lipseşte sau este redus. Gineceul bicarpelar. Se întâlneşte frecvent în păduri şi tufărişuri. pe soluri cu troficitate ridicată. mai scurt şi lăţit. arbustive şi arborescente. prevăzute în dreptul muchiilor cu colenchim angular. care la maturitate devin tetrachene. unde filamentul staminei are 2 braţe inegale. slab acide până la neutre şi jilav-umede. situat sub labiul superior. Specia este frecventă în pădurile din zona colinară şi montană. uneori redus la 2 stamine ca la diagramă Salvia. Scrophulariales prin structura organelor vegetative şi a florii.jale cleioasă.

se întâlnesc buruienişuri nitrofile formate de Ballota nigra (cătuşe. iar florile au corola albastră violetă.313.4-caliciu Meltis me1issophyllum . Stachys sylvatica: a-floare Fig. Salvia splendens (salvie roşie). în parchete. Salvia glutinosa: 1-porţiune de tulpină floriferă. cu baza atenuată şi flori mari cu corolă tubuloasă. Scutellaria altissima .dumbravnic (Fig. grandiflora (iarba neagră). Galeopsis speciosa (cânepiţa). Prin tufarişuri. abundă în parcehete şi pe văile din păduri. Melitis melissophyllum Fig. r o z ă s a u a l b ă . fiind răspândit pe marginea pădurilor. aromatic. marginea pădurilor şi pe malul apelor. Ocium basilicum (busuioc ). Rosmarinus officinalis (rosmarin). 315) se recunoaşte după tulpina hispidă. 2-frunză. Scutellaria altissima S e întâlneşte în subzona stejarului şi a fagului. G. 213 . Glechoma hedereacea (sâlnic) este prezentă în toate formaţiunile forestiere şi prezintă frunze cu marginea crenată.gura lupului (Fig. Satureja hortensis (cimbru). urzică moartă). creşte Prunella vulgaris (busuiocul de camp) şi P. în lungul pâraielor de munte. cu frunze peţiolate. Mentha piperita (mentă). Fig. alimentar amintim: Layandula angustifolia (levănţica).315.316. pubescens (zebră) are corols purpurie. ovate. În liziere şi pe marginea pădurilor din regiunea de câmpie şi deluroasă. Gura lupului se întîlneşte în pădurile de foioase şi este caracteristică silvostepei. Dintre lamiaceele cultivate în scop medicinal. de culoare p u r p u ri e . de cu1oare albastră violacee. cu baza trunchiată sau cordată.314.3-floare. 316) are tulpina în partea superioară glandulos păroasă şi frunzele ovate. acuminate.Fig. bilabiată. iar florile sunt dispuse în raceme unilaterale. cu tulpina umflată sub noduri şi corola galbenă.

Corola este alcătuită din 5 petale unite în diferite moduri şi poate fi: tubuloasă. carpatica. 318). dar prin avortare devin unisexuate sau sterile. alcătuind o inflorescenţă condensată.G/-yx şi prezintă adaptări variate. Florile sunt pentamere. sibirica cresc în pajişti. populează stâncăriile montane şi alpine etc. persicifolia. iar ovarul inferior. sub forma unei creste cu 5 dinţi sau transformat în peri. Genul Phyteuma (cărbune) are.317. pilniată şi ligulată. apar în pădurile de foioase. Genul Campanula are mai multe specii la noi: C. legate de polenizarea entomofilă. labiată. florile cu laciniile concrescute la vârf. Campanula abientina: ompactă. actinomorfe şi zigomorfe. inferior şi prevăzut cu un stil bifurcat în două stigmate. care alcătuiesc involucrul. răspândiţi în zona tropicală.floare tubuloasă. 2-capitul la Matricaria. Florile actinomorfe şi zigomorfe. Corola tubuloasă are o simetrie actinomorfă iar cea bilabiată aste zigomorfă. cu laticifere şi frunze simple. 1-diagramă Ph. La noi se cultivă în scop ornamental unele specii de Lobelia. răspândită în pădurile colinare şi montane. molidişuri şi jnepenişuri. sunt bisexuate. reunite într-o inflorescenţă Fig. Ordinul Asterales Cuprinde numai familia Asteraceae. capital (Leonto podium). alterne. Gineceul este tricarpelar la Campanulaceae şi bicarpelar la Lobeliaceae. 214 . Florile sesile sunt dispuse într-un număr mare pe un receptacul lăţit sau bombat. Inflorescenţe şi flori la dinţi şi una inferioară alcatuită din 5 petale unite. formând un tub ăn jurul stilului. 3floare ligulată. nestipelate. Familia Lobeliaceae Are reprezentanţi ierboşi şi lemnoşi. care la maturitate alcătuieşte papusul. având o buză superioară redusă la 2 Fig. 317) este răsptndită în amestecuri de fag cu raşinoase. numită calatidiu (Fig. iar restul Asteraceae: 1-calatidiu cu flori tubuloase este lăţit ca un limb. sesil sau susţinut de un rostru. fixate de floare tubuloasă cu bractee(paietă) tubul corolei şi anterele concrescute (sinanterie). Acesta este protejat la exterior de unul sau mai mlute rinduri de bractei. Gineceul este bicarpelar. C. înconjurată de un involucru. patula. C. spic (Cichorium). Caliciul este redus şI greu de distins.clopoţei (Fig. Corola ligulată are numai baza scurf tububasă.318. alpina. Calatidiile pot fi solitare sau grupate în inflorescenţe de tip racem. Fructul este o capsulă. gamopetale. trachelium. 5-6. tropicali. C. abietina . Florile pentamere: ^-K/r )C/K )Ai.Ordinul Campanulales Reuneşte plante ierboase şi unii reprezentanţi lemnoşi. 7. foarte mare şi bogată în specii. rar arbuşti mici. cu filamentele libere. tetramerum (puşca dracului) este o specie endemică. C. C. favorizând diseminarea prin vânt. Familia Campanulaceae Cuprinde plante ierboase. C. corimb (Achillea). Androceul are 5 stamine. spre deosebire de Campanula. în vârf cu 5(3) dinţi. indicând numărul la Arctium. cu infloresecenţle laxe sau condensate ca la asteracee. cu corola în formă de clopot. cu flori zigomorfe şi ovar bicarpelar.petalelor unite.

Tulpina la înflorire (prin martie-aprilie) are o 215 . Subfamilia Asteroideae Grupează specii la care calatidiile sunt alcătuite din flori tubuloase şi ligulate sau numai din flori tubuloase.221. dorio.Tripleurospermum inodorum. 3. 1-Erigeron Canadensis.Fushsii:1floare. cauciuc. pepinere. sub formă de populaţii relativ compacte. vulgaris (cruciuliţă) şi S. galbene.319). pe văile montane.). Ea se situiează în vârful arborelui filogenetic al clasei Magnoliatae şi este relativ tânără. În organele vegetative nu au laticifere. pe malul pâraielor. iar la unele se găsesc vase laticifere articulate. cu sau fără papus. Senecio nemorensis ssp.000 de genuri cu aproximativ 20. iar cele tulpinale elpitice până la lat lanceolate şi inflorescenţa un corimb compus. devenind abundentă pe văile montane şi în tăieturile de pădure.cruciuliţă parviflora. Latexul conţine substanţe amare (absintină. 3-diagramă Fig. Multe asteracee depozitează ca substanţă de rezervă inulina. astfel. brusture (Fig.319. fuchsii . este împărţită în 2 subfamilii. Este o specie care se întâlneşte începând din zona colinară şi în toată zona montană. Fig. molidişuri. fosilile fiind cunoscute din Terţiar. 2-Galinsoga Senecio nemorensis ssp.Formula florală este: Fructul este o achenă. răspândite pe tot globul. Petasites hybridus: a-floare femelă Fig. Nu toate genurile familiei au antodii cu flori ligulate. încât inflorescenţele sunt numite în general antodii. slab acide până la neutre.320) este frecvent şi abundent formând fitocenoze. în virf cu 3 dinţişori care indică numărul petalelor concrescute. S. pe aluviunile râurilor. uneori considerate ca familii. pârloage şi locuri ruderale. sunt buruieni frecvente în liziere. atenuate în peţ'iolul aripat. La asteracee fasciculele conducătoare sunt de tip bicolateral. Adesea florile marginale ale calatidiului sunt ligulate. vernalis (spălăcioasă). diferit colorate iar cele din interior tubuloase. Petasites hybridus . (Fig. dar produc uleiuri eterice. o floare. simulând. glicozide. taraxacină etc. brădete. prezintă o tulpină viguroasă şi frunzele bazale mari. humus de tip mull sau mull-moder. Familia Astersceae cuprinde circa l. amestecuri.captalan. rezine. bogate în ulei şi aleuronă. 2-fruct cu papus. Creşte în zona colinară şi montană. uleiur eterice. margini de păduri. iar seminţele sunt lipsite de endosperm. S. un polizaharid. lat ovate. unisexuat femele iar 4-Lactuca serriola cele din centrul calatidiului bisexuate. Familia Asteraceae Pe baza unui grup de caractere. reavan-jilave până la jilav-umede. alcaloizi.320. pe fundul văilor.000 de specii. prin făgete. creşte în staţiunile cu soluri care au troficitate ridicată. cu florile radiare. având florile ligulate galbene.

abundă Eupatorium cannabinum (cânepa codrului) şi se recunoaşte după frunzele palmat-compuse şi inflorescenţele roze. lappa. Creşte abundent la marginea pădurilor. se recunoaşte după frunzele bazale orbiculare. C-achenă 216 . rarişti şi tăieturi de padure. văi montane.înălţime de până la 40 cm şi este groasă. cu florile ligulate de culoare galbenă şi achenele glabre. rotundifolium. Chrysanthemum leucanthemum (margareta). tăieturi de pădure.322. millefolium (codiţa şoricelului). C. de 5-7 cm în diametru dispuse într-o inflorescenţă corimboasă. creşte prin tufărişuri şi păduri. caracteristică pentru molidişele carpatine şi endemism al Carpaţilor. lung peţiolate şi antodiul mare. cu florile ligulate de culoare albă. C. C. frunze mari. şi în parchete. atenuate în peţiol lung. La exemplarele numai cu flori femele. acestea sunt tubuloase. tăieturile de padure şi prin locurile ruderale din regiunea de câmpie şi colinară.). În aceleaşi condiţii creşte şi Tripleurosprrmum inodorum .1. neuniforme şi cordate la bază. 2-Carduus nutans: a-achenă Fig. Tussilago farfara (podbal). 1-Carduus acanthoides. pepiniere. E. Genul Arctium (brusture) are mai multe specii ruderale (A. Genul Achillea este reprezentat prin mai multe specii. care apar. Erigeron annuus (steluţe) este o buruiană frecventă pe margini de pădure. Solidago virgaurea (splinuţa). lungi şi înguste. Antodiile sunt mari. A. de până la 6 cm în diametru. de culoare roşiatică. Telekia speciosa (brusture galben) se recunoaşte după antodiile mari. pe margini de pădure.scai. arvense . Fig. iar florile sunt tubuloase.a.1) este o specie nitrofilă ce abundă în lizierele. pe marginea pădurilor. margini şi tăieturi de pădure. crispus. 321. Inula helenium (iarbă mare). este frecventă în pajişti. Ch. pe văile montane. acanthoides . Genul Cirsium are numeroase specii. Frunzele sunt mari.5). nutans .bătrâniş (Fig. are o tulpină înaltă până la 2 m. cu florile galbene. vulgare .2 ). de 5-6 cm în diametru. canadensis . Achenele au un papus alb murdar. distans ş. filiforme. văi umede. lat ovate. Genul Carduus are numeroase specii. Creşte prin locuri umede. începând din regiunea de câmpie şi până în zona alpină. locuri ruderale.323. iar cele tulpinale sunt sesile.romaniţă nemirositoare (Fig. acoperită de scvame. iar în zăvoaie şi tăieturi de pădure. A. 322. tomentosum).busuioc sălbatic (Fig. malul pâraielor. cu florile ligulate de culoare albă. iar mai frecvente în pajişti.ciulin (Fig. locuri ruderale.căpşunic etc. Galinsoga parviflora . fâneţe.2) abundă ca buruiană în culturi. cordate. 321. personata etc. Antodiile la exemplare hermafrodite sunt dispuse în racem. Cichorium intzbus: A-frunză inferioară. zăvoaie şi este medicinală. sunt: C. formând buruienişuri. iar din cele mai frecvente cităm: A. Bfloare ligulată. la vârf cu o coronulă.pălămida. raspândite prin culture.321. creşte pe rupturi şi râpe. iar florile ligulate numeroase. C. eliptice. parchete (C.

cicoarea (Fig. zigomorfe. Specia este endemica. poieni şi margini de pădure. Leontopodium alpinum (albumiţa. asper. serriola (321. sunt răspindite în toate formaţiunile forestiere.1). Leontodon autumnalis (capul călugărului) este comun în pajişti. Genul Hieracium este cel mai bogat în specii şi are numeroşi hibrizi. începând din zona făgetelor colinare şi până în etajul subalpin. tufărişuri. Genul Artemisia (pelin) are multe specii. 323) şi Taraxacum officinale (păpădie). absinthium (pelin alb) şi A.4). Hieracium rojorâtense (fig. sunt frecvente în pajişti. murorum creşte în toate pădurile montane. reavene până la reavan jilave. vulgaris (pelin negru). S.creşte în ppdurile umbroase.Centaurea (pesmă) este bogată în specii. aurantiacum (ruşuliţă). În stejărete se întâlneşte Lactuca quercina. iar comune prin liziere.2) este o specie calcofilă şi endemică pentru Carpaţii Orientali. iar organele vegetative conţin laticifere articulate. specie ce creşte numai pe muntele Pietrosul Broştenilor. neutre până la moderat acide. mai ales în făgete şi gorunete.crestată (Fig. tufărişuri. iar Bellis perennis (bănuţi) este frecvent în poieni şi pajişti. floarea de colţ) creşte pe stâncării şi este ocrotită ca "monument al naturii". pe malul apelor. Cichorium intybus . cu florile purpurii sau portocalii. iar H. iar Sonchus arvensis. se întâlneşte în fâneţe. Lapsana communis (zgrăbunţica) şi Mycelis muralis (susai de pădure). 217 . S. 325). Hieracium levitomentosum (Pietrosia levitomentosa) (Fig. Hieracium transsilvanicum (vulturica) este o specie caracteristică pentru molidişurile carpatice. în partea numită Pietrosul Bogolin” pe stâncării de şisturi cristaline. liziere. terminal cu un antodiu ce are florile ligulate de culoare galbenă . sunt: A. cu frunzele runcinat penat sectate şi scapul solitar. 324. Aposeris foetida . oleraceus (susai) apar ca buruieni în terenuri cultivate şi ruderale. în vârf cu 5 dinţişori. în general buruieni. tăieturi de pădure. H. Subfamilia Cichorideae Reuneşte reprezentanţi la care calatidiile sunt alcătuite numai din flori ligulate. pe soluri cu troficitate mijlocie până la foarte ridicată.324. iar în tufărişurile din silvostepă L. dar se întâlneşte şi în jnepenişuri.

cităm: Helianthus annuus (floarea soarelui).frunzele sunt simple. cu fascicule bicolaterale închise. Tagetes sp.sunt predominant plante ierboase (excepţie palmierii). CLASA LILIATAE (MONOCOTYLEDONATAE) Cuprinde plante ce se deosebesc de reprezentanţii clasei Magnoliatae prin urmatoarele caractere: . Test de autoevaluare Prezentaţi şi descrieţi speciile din familia Scrophulariaceae. . Chrysanthemum indicum (crizanteme).embrionul are un singur cotiledon. . trimere şi frecvent haploclamide (cu perigon). deseori fasciculate. . Gerbera ş. Prezentaţi caracterele generale ale familia Asteraceae.324. Caracterizaţi şi prezentaţi speciile din familia Lamiaceae. Cosmos sp. Calendula officinalis (filimica). . Lactuca sativa (salată). cu rădăcina primară (provenită din radicula embrionului) înlocuită de rădăcini adventive. Cfloare. Zinnia eIegans (cârciumărese). medicinal şi ornamental.Fig. Enumeraţi speciile de Asteraceae învăţate. 1-Hieracium levitomentosum: A. 2-Hieracium pojorâtense A-foliolă involucrală Dintre asteraceele cultivate în scop alimentar. B-fruct cu papus. Dahlia varisbilis (dalii). 218 . cu nervaţiune paralelă sau arcuată.325. iar îngroşarea se realizează rar prin meristeme secundare. având teaca dezvoltată. Aposeris foetida: a-achenă foliolă involucrală.cilindrul central este adesea atactostel.m.a. ramificate monopodial.florile sunt mici.Fig.

iar cele aeriene sunt lung pediculate. Clasa Liliatae. cu 3 sepale ovate.Hydrocharis morsus-ranae Familia Alismaceae Cuprinde nuimi specii acvatice. Subclasa Alismidae Grupează plante acvtice şi palustre ale căror flori au un număr mare de carpele apocarpe sau pseudosincarpe ca şi la Polycarpicae. cu frunze heteromorfe şi flori trimere. 3-floare. Fructele sunt folicule polisperme sau achene monosperme. 219 . se împarte în 3 subclase: Alismidae. hemiciclia şi carpelele apocarpe. lanceolate sau spatulate. verzi şi 3 petale alb sau palid roze. pe baza caracterelor evolutive. lacuri. natante. acvatice. Florile sunt trimere. Alisma plantago-aquatica: 1.326. iar ovarul din 6 carpele. Ordinul Alismales cuprinde specii ierboase.2-plantă. Creşte pe malul râurilor. cu gineceul polimer având carpelele sispuse în spirală. 5-diagramă Fig. Alisma plantago-aquatica . Liliidae şi Arecidae. seminţele exalbuminate.limbarişa (Fig. 326) care are frunzele inferioare sesile.327. Din cele 6 genuri. Frucul este compus din 6 folicule care se deschid prin sutura ventrală. lin curgătoare şi stufărişuri. ovat şi baza corodată. Familia Butomaceae Cuprinde plante acvatice şi palustre. cu gineceul apocarp şi fructul o achenă. sunt argumente care sugerează înrudirea cu ord.Caracterele enumerate. la noi se întâlneşte numai Butomus umbellatus (roşăţea). 4-fruct. trimere. bisexuate. de 2 ori mai lungi decât pistilele. Nymphaeales. cu limbul sagitat. Inflorescenţa are dimensiuni mari şi este paniculată. cu flori actinomorfe. numeroase de la unii reprezentanţi. Fig. lat liniare. Androceul are 5 stamine. iar cele aeriene sunt lung peţiolate. Androceul este alcătuit din 9 sau mai multe stamine. care creşte prin ape stagnante. cu circa 9 specii existente în flora globului. Sagittaria sagittifolia (săgeata apei) are frunzele submerse sesile. liniare. cu limbul mare. prin şanţuri şi mlaştini.

327). lalea pestriţă (Fig. plutitoare. submersă şi prezintă frunze reniforme. având frunzele întregi.)A. lung peţiolate. Ordinul Liliales Grupează plante ierboase.^. slab acidofile până la neutre reavăn-jilave până la jilav-umede. Allium ursinum (usturoi de pădure. Ruscus).G/. cu frunze reniforme. pe soluri bogate în humus.Potamogeton. rizom.^. cu perigon petaloid. superior. Familia Liliaceae Cuprinde specii ierboase. Familia Zosteraceae cuprinde tot plante submerse. Din familia Najadaceae.iarba broaştei (Fig. din 6 tepale şi gineceu tricarpelar.bibilica. pe tipul trei: ^P. formând fitocenoze întinse. coriacei. pe margini ondulat crispateşi mărunt dinţate. cu troficitate foarte ridicată. ciclice. Se recunoaşte uşor după frunzele plane. verde gălbui. bălţi şi prin apele lin curgătoare. sunt pentaciclice. zegrasul). pedunculul florii femele se retractă ca un arc şi maturarea fructului baciform are loc pe fundul apei. natantă. iar tulpina este înaltă până la 150 cm.\ . bisexuate şi grupate în spice terminale. cu frunzele alterne şi flori actinomorfe. provenită din concreşterea tecii celor doua frunze. La unii reprezentanţi fruzele sunt reduse. cu nuanţe roşiatice sau violacee. Florile au un perigom lat campanulat. Alcătuieşte fitocenoze în bălţi şi apele lin curgătoare. numiţi turioni care asigură înmulţirea vegetativă. Ambele specii sunt frecvente în lacuri. eliptice sau ovate. cu perigonul petaloid. amintim pe Najas marina (inariţa de mare). absorbante şi flori mici. unisexual monoice. În unele lacuri litorale (Sinoe) şi la ţărmul mării se întâlneşte Zostera marina (iarba de mare. bisexuate. Este o specie care creşte în pădurile din Dobrogea şi silvostepa sudică a Moldovei. Fructul este o bacă multisperma. iar fructul o achenă sau poliachenă multiplă. având frunzele liniare şi flori unisexual monoice. cu perigon sepaloid şi ovar inferior./. Elodea canadensis (ciuma apelor). Androceul este alcătuit din 6 stamine. Subclasa Liliidae Reprezentanţii acestei subclase vegetează în staţiuni variate şi pe diferite tipuri de soluri. Hydrocharis morsus-ranae . tubercul). 220 . rar arbuşti (în zonele tropicale) sau liane. creşte Fritilaria meleagris . este dioică. leurdă). iar fructul.. este o specie cu miros puternic de usturoi care creşte în pădurile umbroase din zona colinară şi până în făgetele montane. rolul de asimilaţie fiind îndeplinit de tulpinile metamorfozate (filocladiile de Asparagus. Ordinul Potamogetonatales Grupează plante ierboase submerse. cu frunze întregi. Florile sunt nude. tricarpelar. Nectaroscordium dioscorides are frunzele liniare. Florile. este o specie stoloniferă. Fructul este o capsulă sau bacă. plutitoare şi flori albe. 328. frecvent geofite (cu bulb. trimere. iar gineceul sincarp şi seminţele au endospermul dezvoltat. Dupfă fecundare. semicilindrice şi frunzele natante mari. cele tulpinale cu o teacă alungită. trimere. Ovarul este apocarp. Spre toamnă formează muguri de iernare. mai rar diferenţait în caliciu şi corolă.^. răspândită în apele sărate şi salmastre. Valisneria spiralis (sârmuliţă) are frunzele liniare. actinomorfe. sincarp. În pădurile de luncă şi prin pajiştile umede. Potamogeton crispus (broscăriţa). sincarp. cel mai adesea. crescând prin balţi şi ape lin curgătoare. iar P. este submersă şi dioică. liniare sau lanceolate şi florile bisexuate. se recunoaşte după frunzele lanceolate. natans (limba apei) are frunzele submerse liniare. Fig. adesea apetale.Ordinul Hydrocharitales Cuprinde numai familia Hydrocharitaceae cu reprezentanţi acvatici (hidrofili) la care florile sunt unisexuate. Familia Potamogetonaceae Are un singur gen . dispuse pe două cicluri. este o bacă. cu numeroase specii.

Genul Polygonatum (pecetea lui Solomon) are rizomi groşi. 1-Polygonatum latifolium: a-fruct.329). gorunete şi stejărete termofile. Fig. P. Fritillaria meleagris Prin stejăretele din silvostepă se întâlneşte F. moderat acide până la neutre.329.reavan-jilave până la jilav-umede şi se recunoaşte după frunzele liniare. axul terminându-se cu o floare tetrameră şi fructul o bacă neagră. pătate în formă de şah. reavăn-jilave până la jilav-umede. montana. în staţiuni cu troficitate scazută până la ridicată. moderat acidifile. articulari. Paris quadrifolia . 331. pe un fond purpuriu. 2-Polzgonatum verticillatum 221 .l). având frunze alterne şi foliolele perigoniale alungit eliptice. Planta este ocrotită ca "monument al naturii”. asemănătoare cu precedenta. Creşte prin păduri. verticillatum (Fig.2) este răspândit în pădurile montane. 330. Fig. dispuse în verticil. P. Allium ursinum: 1-diagramă Fig. în staţiuni cu troficitate mijlocie până la ridicată.1) seâ recunoaşte după cele 4 frunze dispuse în verticil.330. latifolium este o specie frecventă în pădurile de şleau. recunoscându-se după tulpina şi nervurile frunzelor pe dos scurt pubescente (Fig. 330.dalac (Fig. pe care se văd urmele cicatricilor tulpinilor florifere din anii trecuţi. cu pete brunii şi albe.328. dar frunzele sunt opuse.

albe.1 Maianthemum bifolium Fig.332).crinul de pădure (Fig.333. moderat acide până la neutre.331.Fig. cu florile nutante roze.332. punctate cu purpuriu închis.2). răspândită în toate pădurile de foioase. Prin fîneţele şi tufărişurile montane. grupate într-un racem terminal. atenuate într-un spin ascuţit. bruniu pătate. se întâlneşte prin poieni. mirositoare. dur.331. Erythronium dens . 333. cât şi florile mici. hypoglossum are cladodiile mai lăţite. fară spin şi creşte în aceleaşi condiţii. sporadic. plantă toxică. se întâlneşte Veratrum album (ştirigoaie). 222 . rigide.2. Scilla bifolia Fig. pe soluri cu troficitate ridicată. Înfloreşte primavara de timpuriu şi are frunzele peţiolate. Fig. în cele de pe substrat calcaros se întâlneşte Ruscus aculeatus (ghimpe). cu miros specific.Paris quadrifolia: aFig.Fig. se întâlneşte Lilium martagon . este răspândită prin păduri.2) este o specie vernală. Prin făgetele colinare şi montane. în special.măseaua ciutei (Fig. roşiatice sau violacee.2 Erythronium dens-canis Maianthemum bifolium (lăcrămiţa) . rărituri şi păduri. iar R. 333.333. Speciile de ghimpe sunt ocrotite.1 Lilium martagon fruct Scilla bifolia. În pădurile din sudul ţării. cu ramurile cladodificate.331. Convallaria majalis (lăcrămioara) este răspândită în toate pădurile de foioase.canis .1. în special în staţiunile cu soluri sărace în azot asimilabil şi se recunoaşte după rizomii subţiri şi tulpinile cu 2 rar 3 frunze cordate.1.viorea (Fig.

334.334. dispuşi etajat. aestivum (ghiocei bogaţi) . plicatus (Fig. una la bază şi alta la vârful foliolei. urcând până în etajul montan inferior (Fig. În scop ornamental sunt cultivate mai multe genuri: Amaryllis.5. graecus (Fig. A.ghiocel (Fig. Galanthus prin faptuş că are bulbul cu mai multe serii de solzi. cu flori brune până la negru-purpuriu. o specie prevernală şi criofilă (înfloreşte sub zăpadă). 2-gineceu. G. Genul Asparagus are mai multe specii la noi. Iris: 1-floare. În pădurile de stejari termofili. mai ales în regiunile tropicale. Genul Leucojum se deosebeşte de Fig. flexuoasă şi ramificată. ţepoase.335. sparanghel sălbatic). ovate. Aloe etc. nigrum. mai frecvent în sudul ţării. având nervaţiunea frunzei reticulată. tenuifolius (umbra iepurelui. având 2 macule verzi. Lilium candidum (crin). coprine). Familia Amarylidaceae Reprezentanţii acestei familii au flori asemănătoare cu cele de la Liliaceae dar au ovarul inferior şi fructul o capsulă falsă.a.graecus. înaltă până la 250 cm. Androceul este alcătuit din 5 stamine. 4-Leucajum vernum. de luncă. este răspândit în stejaretele de luncă. G. cu filocladiile grupate în verticile de câte 8-20. Creşte prin poieni. A.4). 334. distingându-se de celelate specii prin faptul că foliolele perigoniale interne au o maculă verde sub vârf. cu floarea solitară. Perigonul este petaloid.334 1-Galanthus nivalis. Narcisus.1). flori actinomorfe sau zigomorfe. având o tulpină lemnoasă.caracterizată prin frunze mari. Genul Galanthus în flora noastră are 3 specii. tufărişuri şi pădurile din zona de câmpie (excepţie Dobrogea) şi până în etajul montan superior.Fig. Familia Dioscoraceae Grupează specii de liane. Unele liliacee sunt cultivate în scop alimentar şi ornamental: Allium cepa (ceapă).3) este o specie caracteristică numai masivului păduros BabadagCiucurova şi se recunoaşte după marginile tecii îndoite pe dos (vernaţie replicată). 5-L. sesile şi flori alb-gălbui. cu florile dioice. porum (praz). Tulipa gesneriana (lalea). nivalis . iar A. Clivia. şi numai în partea superioară sau pe ramuri cu câte 1-5 filocladii subulate. cu plante ierboase perene. Narcisus stellaris (narcise. A. în amestecuri de frasin cu ulm şi are 2-8 flori. 334. grupate în cime unipare. Cel mai comun este G. verticillatus apare numai în pădurile şi tufărişurile din sudul ţării.2) este caracteristic pădurilor din silvostepa dobrogeană şi a Moldovei sudice. L. sativum (usturoi). apare V.2-G. În pădurile din sudul şi sud-vestui ţării se întâlneşte specia atlantico-mediteraneană Tamus communis (fluierătoare). Hyacinthus orientalis (zambilă). extracarpatice. 3-diagramă. concrescut la bază într-un tub. cu flori solitare. rar 2 sau 3 şi creşte în păduri umede. creşte în locurile depresionare din zona montană şi este ocrotită în unele zone. apare frecvent în pădurile de foioase din regiunea de câmpie şi colinară.aestivum Leucojum vernum are tulpini solitare.3-G.plicatus. Cuprinde numai familia Iridaceae. iar ovarul este 223 . Ordinul Iridales Fig. agăţătoare. 334. caracterizate prin frunze ensiforme. Polianthes ş.

adesea se întâlneşte Gladiolus imbricatus (săbiuşa) cu florile purpurii.. Floarea la Orchidaceae: 1-floare: a-bractee. alcătuind ginostemul. untul vacii). creşte. ruthenica. cu tepalele rozee. păduri rărite. C. Tot în rărişti de pădure. I. e-label. Polenul este lipicios şi aglutinat într-o polinie măciucată care este transportată de insecte. cu pinten nectarifer. frecvent numai cu o singură stamină concrescută cu stilul şi stigmatul. Formula florală este: 4' P^. cât şi în pajişti exceptând Dobrogea. Tepalele sunt dispuse pe 2 cicluri trimere. din care tepala mediana a ciclului intern are aspect de buză (Fig. labiate şi pintenate. 3-polinie cu caudicul (r) şi glandă lipicioasă (q) Genul Orchis are mai multe specii în flora noastră (16 specii). Genul Crocus are mai multe specii la noi. cu tuberculi globuloşi. apare în mod frecvent prin poieni. tricarpelar şi răsucit cu 180°. c-d-tepale. Genul Iris (stânjenei) are perigonul petaloid. având o inflorescenţă mare. Prin pajişti frecvent apare Orchis morio (poroinic. comun este I. 335). f-pinten. dar mai uscate primavara abundă C. întregi sau fidaţi. cu flori care au simetrie radiară.Fig. multifloră. cu flori deschis galbene. rar roze sau albe până la gălbui. FloriIe au culori variate şi au labeul. sincarp şi fructul o capsulă (Fig. sambucina (bozior). care adesea se continuă cu un pinten nectarifer. care au rădăcini adventive şi micotrofe. Din numeroasele specii ce cresc la noi amintim doar pe: Iris variegata (stânjenel pestriţ). În pădurile xeroterme şi până în făgetele montane se întâlneşte Platanthera bifolia (stupiniţă) . o-polinie.2A.. În staţiuni similare. cu florile deschis violet purpurii. g-ginostemiu. caracteristic pentru pinetele de pe stâncării calcaroase. k-lob median al stigmatului. cu flori mari. În fâneţele montane.p. Ordinul Orchidales Desprins din ordinul Liliales. 336). de obicei trilobat. margini de pădure. pseudacorus (stânjenel de baltă).. numită label. moesiacus (brânduşe galbene). tufărişuri.tricarpelar. plăcut mirositoare. de munte). Prin păduri. a evoluat în direcţia unor complexe adaptări la polenizarea entomofilă. tufărişuri. dispuse în racem îndesuit. frunze alterne întregi. adesea epifite. 2-ginostemiu: h-cavitate lipicioasă a stigmatului. în regiunea de câmpie şi deluroasă. Prin locuri mlăştinoase.336. întâlnit în pădurile rărite din silvostepă. Fructul este o capsulă. mai rar murdar purpurii sau roşii-carnee. întinsă şi lobată. inferior. a-bractee. O. cu vinişoare şi puncte brunii-roşietice. 224 . galbene. flori zigomorfe. ovarul inferior. cu un perigon colorat albastru-liliachiu. p-staminodii. b-ovar răsucit. purpurea. creşte O. pătate negricios-purpuriu. n-conectiv. Fig. având laciniile perigonului aurii. din 3 tepale externe reflecte şi 3 tepale intrene erecte şi stilul cu 3 lobi stigmatici lăţiţi. heuffelianus (brânduşe de primăvara. Familia Orchidaceae Grupează plante ierboase.KG/T^. tufărişuri.

fără clorofilă şi creşte în pădurile umbroase de foioase.G^). cu labeul sub formă de coif. adesea abundentă în covorul ierbaceu a pădurilor montane şi se recunoaşte după frunzele liniare. tendinţa de colectare. L.Fig. nepintenate. extrem acidifile până la moderat acidifile. răspândită prin păduri şi rarişti. Neottia nidus-avis (cuibuşor. cu tulpinile gălbui-brune şi frunze scvamiforme. 225 . creşte pe soluri cu troficitate foarte scazută.. Epipactis helleborine este o specie cu frunzele ovate sau eliptice. Apariţia sporadică în pădurile de foioase colinare şi în cele din etajul montan inferior. rubra are florile intens roze sau roşii-liliachii şi creşte prin pădurile de foioase. Platanthera bifolia: 1-diagramă Fig. începând de la câmpie până în zona montană şi are inflorescenţa cu 3-8 flori.^.337. C. fiind specifică pădurilor de foioase. multinervate şi tepale verzui.337. având 2 frunze lat ovate. iar specia este ocrotită ca monument al naturii. grupate într-un spic terminal. destul de rar. cordata este caracteristică pentru molidişuri şi se deosebeşte de precedenta prin frunzele cordatovate şi florile mult mai mici. Fig. luzuloides (mălaiul cucului) . iar florile sunt albe. ciliate pe margini iar cele superioare (bracteante) egale sau ceva mai lungi decât inflorescenţa. Ordinul Juncales Cuprinde numai familia Juncaceae reprezentată prin specii ierboase cu frunze liniare vaginate sau cilindrice şi flori trimere: ^. cu labelul ovoidal. cel mai adesea albe. Cephalanthera damasonium (căpuşnica). rozee. mari. lung pintenate. cu flori solitare. adesea cu rol indicator precis asupra condiţiilor de vegetaţie din acele staţiuni. prin pajişti.^A. creşte Nigritella rubra (sângele voinicului). multinervate şi flori gălbui-verzui. care prezintă doua frunze mari şi restul reduse la bractei. Luzula luzuloides: 1-floare. tâinji) este o orchidee saprofită. veziculos umflat în formă de papuc.. sunt argumente pentru care specia este ocrotită în etajul montan superior. Genul Luzula are la noi mai multe specii ce cresc în diferite formaţiuni forestiere. Cea mai frumoasă dintre orchideele spontane existente la noi este Cypripedium calceolus (papucul doamnei). rar în molidişuri. Listera ovata (buhai) creşte în pădurile din zona colinară şi montană. cu flori roze şi miros de vanilie. 338. rar câte 2-4. 2-diagramă L.P.388.

C. Genul Juncus prezintă frunze cilindrice. pipirig). effusus (rugină.2-floare bisexuată şi diagrama la Scirpus. Din aceat ordin face parte numai familia Cyperaceae.7-floarea masculă. 4. digitata. numită urticulă. se recunoaşte după frunzele bracteante mai scurte decât inflorescenţa iar restul frunzelor sunt lat-lanceolate. largă răspândire au speciile genului Eriophorum (bumbăcăriţa). cu tulpina trinuchiată şi frunze liniare. C. Fig. prevăzute cu o teacă vaginată. frecvent. iar pe grohotişuri şi roci silicioase din etajul subalpin şi alpin formează comunitaţi întinse Juncus trifidus. are tulpina lipsită de frunze. În evoluţia florii se remarcă o evidenta gradaţie. 5. Cyperalele au evoluat în direcţia simplificării florii şi anemogamiei. bisexuate sau unisexuate. în covorul aerbaceu predomină speciile: C. având reprezentanţi ierboşi hidrofili. numite glume şi grupate în spiculeţe. În pădurile de câmpie şi colinare. care îşi au originea în lilialele arhaice. Prezentaţi principalele specii din familia Liliaceae.bumbăcăriţă. situate în axila unor hipsofile. cu un singur ovul şi stilul se termină cu 3(2) stigmate paplioase (Fig. 339.339. mlăştinoase. frecvent. staţiuni cu umiditate ridicată. glabre şi are numeroase specii care cresc prin locuri umede. cu humus de tip mull-moder sau moder.6-floarea la Carex Fructul este o achenă învelită de o bractee (marginile unite. Prin zăvoaie. 4-7). gerardi. 339). Prezentaţi speciile de graminee frecvente în păduri Ordinul Cyperales Derivă din juncalele străvechi. plecând de la floarea bisexuată cu 6 sete perigonale persistente la Scirpus (Fig.montana etc. În formaţiunile forestiere. 226 . apar populaţii compacte de Scirpus sylvaticus. brizoides. sylvatica cu spicele nutante şi C. culminând cu florile simplificate. sylvatica (horşti). J. Periantul este slab dezvoltat sau lipsă. Pe sărături umede creşte J. cât şi dioice. Prin turbării şi bahne. Florile sunt mici. brevicolis. Test de autoevaluare Enumeraţi caracterele generale ale clasei Liliatae. iar J. C. cu inflorescenţă umbelată.l). Floarea la Cyperaceae: 1. indicând procese de gleizare a solului. pilosa.pendula. C. unisexuate la Carex (Fig. se mai întâlnesc: C. apogeu atins la genul Carex. iar androceul totalizează 3(2) stamine. cu măduvă continuă. Caracterizaţi familia Poaceae. Genul Carex (rogoz) are riumeroase specii monoice. care se poate recunoaşte cu uşurinţă după frunzele ligulate şi inflorescenţa mare şi ramificată. 3-diagrama la Eriophorum. Gineceul este constituit din 3(2) carpele unite. inflexus prezintă măduva întreruptă.L. ovarul fiind superior. plane şi este frecventă în pădurile montane (amestecuri cu fag şi molidişuri). unde diseminarea este zoochora. pilosa. alcatuită din celule stelate. fiind o specie indicatoare de soluri acide. unilocular. În făgete. cresc pe văile umede ale pădurilor umbroase. se întâlneşte L. adesea. la flori cu sete perigoniale lungi utile la diseminarea anemochoră la Eriophorum .

Familia Poaceae (Gramineae) Reuneşte plante ierboase cu rădăcini fasciculate şi tulpina alcătuită din noduri pline şi internoduri lacunare. bogată în genuri şi specii larg răspândite pe glob. îngust. extravaginali (la cele cu tufă rară) şi repenţi la cele la Poaceae: gl-glume. reprezentând perigonul sepaloid. 3 rar 6 sau 1 stamine şi un ovar superior cu două stigmate păroase. despicatâ în lung. Lăstarii de înfrăţire pot fi intravaginali (la speciile Fig.Ordinul Poales Are o singură familie. de mare însemnatate economică.340. Tulpina este plină la Zea mays sau lignificată la Bambusa. După modul de grupare a spiculeţelor se disting 5 tipuri de inflorescenţe: spic compus când spiculeţele sunt sesile. Spiculeţul are mai multe flori iar în cazul când sunt uniflore se datoreşte reducerii. numită culm sau pai. reunite în spiculeţe mici. Palea inferioară şi glumele sunt bractei florale. Familia Poaceae cuprinde cca 4.000 de specii pe glob. cel mai adesea. Schema spiculeţilui multiflor cu tufă deasa). Frunzele sunt liniare. multe din ele formând comunităţi întinse (pajişti şi fâneţe). adesea. 340). numită ligulă. iar mai sus de acestea se găsesc doua palei. În formaţiunile forestiere se întâlnesc numeroase specii. adică pericarpul este concrescut cu tegumentul seminal. Ovarul are un singur ovul ortotrop iar embrionul este situat lateral faţă de endospermul amidonos. din care unele sunt indicatoare ale calităţii unor factori edafici. inferioară. 227 . pi-palea cu stoloni. Palea inferioară prezintă o aristă dorsală sau apicală şi la subsoară floarea bisexuată (Fig. cu nervaţiune paralelă şi teacă vaginată. rar unisexuate (Zea mays) sau sterile. La baza fiecărui spiculeţ. care sunt apoi grupate în spice sau l-lodicule. sp. a-androceu panicule. alterne. g-gineceu. protejată de palea superioară sau internă. Fructul este o cariopsă. când spiculeţele sunt lung pedicelate. se gaseşte o formaţiune membranoasă. În axila paleii superioare se află 2 lodicule. se află două glume. redus. Poaceele au însuşirea de a genera lăstari de înfrăţire de la nodurile bazale. continuându-se cu un limb lung. panicul spiciform la spiculeţele sunt scurt pedicelate şi panicul. Florile sunt bisexuate. Între vagină şi limb.palea superioară. bicarenată.

are frunzele late şi vagina ciliată pe o margine.342. Brachypodium sylvaticum . în locul jnepenişurilor defrişate.341 Calamagrostis arundinacea: a-regiune ligulară. gigantea se recunoaşte după aristele flexuoase. epigeios (trestioara de câmp). F. din care unele răspândite în păduri. slab acide până la neutre. F. prezintă la noduri peri lungi. villosa. indicând soluri cu troficitate ridicată. formând fitocenoze. Genul Festuca are numeroase specii în flora noastră. adesea se instalează C.343. 341). fiind indicatoare de litosoluri. adesea abundentă în covorul ierbaceu este C. Abundă prin făgete. la bază cu un smoc de peri scurţi. iar spiculeţele liniare sunt dispuse într-un racem spiciform nutant. 342). Se întâlneşte în pădurile umbroase. altissima prezintă rizomul fără stoloni şi vagina pe margini neciliată. pe soluri acide. Festuca drymeia (păiuş de pădure.obsiga de pădure (Fig.Fig. este o specie perenă. Bracypodium sylvaticum: 1-floare Fig. lizierele şi pădurile rărite din silvostepă. 228 . b. pe soluri moderat acide. deşi şi moi. Millium efuusum Calamagrostis arundinacea – trestioara de pădure (Fig. Specie este comună în majoritatea formaţiunilor forestiere. În etajul subalpin. În tufărişurile.spiculeţ desfăcut Fig. cu inflorescenţă de tipul paniculului şi se recunoaşte după palea inferioară aristată. Este frecventă în formaţiile forestiere colinare şi montane. scradă).

ce le imprimă un aspect caracteristic. înconjurat de o hipsofilă. din ordinele Juncales. Prin pepiniere. Hordeum vulgare (orz). aind florile unisexuate. numit "palmier". fiind răspândită prin gorunete. dezvoltată şi denumită spată. cu fertilitate scăzută. 1-Dactylis polzgama: A-cariopsă. cu perigon sepaloid sau redus.Milium effusum meişor (Fig. Inflorescenţa este racem sau un panicul nutant. trimere. glumele brunroşcate sau violacei şi este răspândită prin pădurile umbroase din etajul colinar şi subzona fagului. Malica uniflora (mărgică) se recunoaşte după spiculeţele erecte. nutans are spiculeţele nutante.2). care au ovarul inferior şi perigonul tepaloid. numită spadice. Subclasa Arecidae (Spadiciflorae) Arecidele sunt o ramură evolutivă care provine din liliatele primitive.ssp. Cyperales şi Poales. regiunea ligulară. 344. făgete. dioice. Reprezentanţi au frunze mari. Florile sint mici. formând un covor ierbaceu continu în pădurile rărite din zona de silvostepă. iar fructul o drupă sau 229 . Zea mays(porumb) ş. adesea unisexuate. cu cite o singura floare fertilă.B(pirul gros). fiind răspândit. grupate într-o inflorescenţă caracteristică. 344. Oryza sativa (orez). 345). Din ordinul Liliales s-au desprins liliidele anemogame. buruieni greu de combătut sunt Agropyron repens (pirul târâtor) şi Cynodon dactylon Fig. Această familie cuprinde arbori care au tulpina un stip. fiind răspândită în majoritatea formaţiunilor forestiere alcătuite din foioase. în cele colinare şi de pe versanţi uscaţi din zona montană. care au flori mici. este şi ea comună prin păduri. fiind frecventă pe marginea pădurilor şi în tăieturi. P. tufărişuri şi stâncării. grupate în inflorescenţe dese.golomăţul de pădure (Fig. lignificată şi îngroşată prin tecile frunzelor căzute. nemoralis (firuţă). Bambusa arundinacea (bambus). Frunzele sunt penate sau palmat-divizate. Dactylis polygama . se recunoaşte după ligula scurtă şi frunzele setaceu conduplicate. androceul din 6 sfamine şi gineceul tricarpelar.p. Deschamrsia flexuosa (păiuş) are ramurile paniculului subţiri. prezintă paniculul răsfirat. pe soluri bogate în humus. dispuse în vârful tulpinii. Filogenia subclasei Liliidae. având perigonul redus.2-Poa pratensis:A-cariopsă O importanţă economică deosebită o au poaceele cerialiere: Triticum aestivum (grâu). putând ajunge la dimensiuni mari (până la 12 m). Pentru regiunile tropicale se adaugă: Saccharum officinarum (trestia de zahăr). pe soluri acide. Ordinal Areca1es (Palmales) Cu familia Arecaceae (Palmae). angustifolia este mult mai comună. cel mai adesea. zigomorf. începând din zona de câmpie şi până în cea montană. uniflore. M. Poa pratensis . molidişuri şi jnepenişuri. cel mai adesea în pădurile de foioase.1) apare frecvent în pădurile din zona colinară. sincarp. Cele mai primitive derivă din ordinul Alismales iar cele mai evoluate sunt liliidele entomogame din ordinele Iridales şi Orchidales. Secale cereale (secară). cu ramurile subţiri şi spiculeţe verzi. rar apocarp.firuţa de livadă (Fig. P. începând din regiunea de câmpie şi până în zona alpină în pădurile xerofile din Dobrogea abundă Hierochloe odorata (iarba sfintei Marii).a. ondulate.244.

de asemenea. Laptele uleios şi nutritiv (copra.346. Arum maculatum: 1-inflorescenţă cu spată. pe soluri bogate în humus. Moldova) şi se deosebeşte de A. c. sincarp. Familia Araceae Cuprinde reprezentanţi ierboşi cu frunze mari şi nervaţiune reticulată. are fructul o nucă uriaşă. Chamaerops humilis (palmierul pitic) creşte spontan în Europa şi la noi se culfivă frecvent prin apartamente. cu brazdă transversală evidentă. cu sau fărp periant. toate acoperite de spata (hipsofila) colorată.345.d-flori sterile. A. cu miros aromatic. cu un exocarp neted şi dur. Arum maculatum (rodul pământului) are spata de culoare purpurie pe margini şi frunzele sagitate (Fig. Fig. iar frunzele sunt maculate. cu un rizom orizontal puternic. lungi până la 60 cm. Floarea masculă are 6-2 stamine iar cea femelă este alcătuită dintr-un ovar superior. Creşte în pădurile din regiunea de câmpie şi de dealuri. orientale se întâlneşte în pădurile din silvostepa sudică (Dobrogea. lapte de cocos). 2-spadice: a-flori female. La Phoenix dacfylifera (curmal) fructul esfe o becă. iar florile sunt mici. se găseşte în endoapermul seminţelor tinere. se întâlneşte Acorus calamus (obligeana). de pe care pornesc rădăcini adventive cărnoase. iar între inflorescenţa femelă şi cea masculă se află 3-4 verticile de flori sterile. Au. 3545). Rizomul este tuberos. b-flori mascule. Muntenia. Ordinul Arales Spadicele are spata în formă de cornet. Cocos nucifera (cocotierul). spadicele cărnos pe care se dispun florile unisexual monoice la nivele diferite. iar la Elaeis guineensis (palmierul de ulei) drupa are mezocarpul uleios. un mezocarp gros. maculatum prin rizomul tuberos disciform sau globulos. Frunzele sunt ensiforme. Florile mici. bisexuate sunt îndesuite într-un spadice lung până la 11 cm. monoice.Calla palustris Prin balţi.achenă. format din 3-1 carpele. e-partea de sus a spadicelui Fig. fibros şi endocarpul pietros. locuri mlaştinoase. cilindric sau ovoidal. cu o frunză bracteantă de 2230 .

(spadice). prevăzut cu rădăcini mici. cu spatul adesea caduc. iar spatul este lung de 6-7 cm. alte ori din plante izolate. Larg răspindite sunt speciile Typha latifolia şi T. Spicul este cilindric. Sparganium erectum (buzdugan) este frecvent prin balţi şi ape lin curgătoare. grupate în verticile glomerulare. grupate în inflorescenţe alungite. Capitolul XI PLANTE INDICATOARE ŞI CATEGORII DE PLANTE INDICATOARE Valoarea indicatoare a plantelor din covorul ierbaceu Pentru practica silvică o însemnătate deosebită o are cunoaşterea exactă a plantelor din covorul ierbaceu al pădurii. 346). încă din Cretacic. Sapadicele are o lungime de până la 2. iar cele femele sunt nude. cu tulpina şi frunzele ensiforme spongioase. angustifolia. prin citirea unui profil de sol şi apelând la stratul ierbaceu. trisulca. Florile mascule sunt dispuse spre vârf. cu tuberculi amidonoşi şi Monstera deliciosa (filodendron). de lungă durată şi analize de laborator. la forme ierboase. iar formula florală este: ^P^A^ . corelate cu natura arboretului şi cu condiţiile staţionale. Covorul ierbeceu al pădurii este alcătuit din populaţii dese de plante. verzui la exterior şi alb la interior. Colocasia esculenta (taro). adesea formând comunitaţi întinse. lung peţiolate. umiditatea. învelite de un spat caduc. prin abundenţă şi vitalitate. alcatuind fitocenoze. este comună în apele stagnante. Cunoaşterea plantelor indicatoare şi interpretarea corectă a lor ne oferă chiar o caracterizare mai completă. cele de lumina. reflectă condiţiile edafice. cu frunze. Pe baza cunoştinţelor generale de pedologie. Orice schimbare a condiţiilor climatice locale sau în înşuşirile fizicochimice ale solului se manifestă evident în compoziţia floristică a păturii ierboase. Perigonul este redus la un smoc de peri fini. Familia Typhaceae Grupează specii palustre de papură (Typha). acvatice. Stratul arborescent şi cel arbustiv. coada smeului (Fig. brusc şi scurt acuminate. natante. Pentru cunoaşterea condiţiilor staţionale în care se dezvoltă o pădure sunt necesare cercetări complexe. lucru care este posibil. $ ^(D*. impun o cunoaştere a condiţiilor staţionale prin mijloace mai rapide. Pe baza cunoştinţelor asupra compoziţiei floristice a covorului ierbaceu. aparent în continuarea tulpinii. Fructul este o bacă roşie. Are un rizom viguros şi frunze numai bazele. ovat cordate sau reniforme. aparţinând la diferite specii. unisexual monoice. bracteate şi cu un pistil unicarpelar. cu floriIe femele spre bază şi cele mascule spre vârf. de asemenea. Lemna minor (liniţă) este comună în toate bălţile. Familia Lemnaceae Grupeaza plante mici. compact. care se dezvoltă în condiţiile oferite de solul forestier şi de complexa comunitate a ecosistemului forestier. gabba are o apariţie sporadică. L. s-a ajuns la cunoscutele clasificări tipologice. Evoluţia arecidelor a urmat cursul de la arbori cu tulpina un stip. având un perigon din 3 tepale verzi şi 3 stamine. se pot obţine informaţii preţioase asupra condiţiilor staţionale. pe un spadice. iar L. În scop ornamental sunt cultivate: Calla aethiopica (cală). reacţia . Speciile ce intră în alcătuirea păturii ierboase. nude şi aşezate până la vârf. oferite de arboretul analizat. Ordinul Typhales Cuprinde plante ierboase din mlaştini şi bălţi.tipul de humus. Nevoile practicii. cu spatul mare alb. Ordinul Arscales este cel mai primitiv şi derivă din Lilales. Filogenia arecidelor. În aninişul din mlaştina de la Dorna Arini se întâlneşte Calla palustris .5ori mai lungă. liană tropicală cu frunze cordat diivizate şi găurite. Această floră fiind expresia condiţiilor de vegetaţie (staţionale şi climatice). cu frunze liniare şi flori mici. sunt şi ele influenţate de către covorul ierbaceu prin faptul că 231 . decât analizele de laborator. 5 cm. cu flori mici. Familia Sparganiaceae Cuprinde plante ierboase palustre. adesea. cât şi în vitalitatea ei. cum ar fi: troficitatea solului. cu tulpina redusă la un disc plutitor. lucioase.cală sălbatică. cu frunze liniare şi flori nude sau cu perigon rudimentar.

Numeroase specii care au centrul de răspândire în Europa centrală şi sudică. Alte plante se întâlnesc pe mai multe tipuri de sol si de pădure. Din exemplele prezentate rezultă clar că valoarea indicatoare a unei plante este variabilă în cadrul arealului general de răspândite. Galium odoratum (vinariţa) în regiunea atlantică este legat de făgetele instalate pe soluri calcaroase. putând fi indiferentă faţă de variaţia unuia sau mai multor factori edafici. fiind maxim către limitele arealului. în molidişuri indică condiţii staţionale normale. ca de exemplu: Oxalis acetosella are o amplitudine largă faţă de aciditatea solului. calde şi uscate. Când o întâlnim pe soluri nisipoase. cu troficitate scăzută. în plină lumină. care joacă rol compensator. verzigalbene. prezintă frunze groase. Oxalis acetosella prin asociere cu alte plante net acidofile cum ar fi Vaccinium myrtillus (afin) şi diferite specii de muşchi. La câmpie se refugiază pe vai. de creştere al puieţilor. iar dacă se întâlneşte în acel pâlc Stachys sylvatica (bălbisă). având o amplitudine largă şi constituie grupul plantelor indiferente. sunt calcofile şi termofile (Galium odoratum). deci nu mai are valoare indicatoare. pe când în făgete şi gorunete devine indicatoare precisă de înrăutăţire a condiţiilor de sol. Asarum europaeum (pochivnic) este o specie tipică pentru soluri lutoase. În arealul general al optimului ecologic o specie nu are aceiaşi valoare indicatoare. subţiri. Plantele care alcătuiesc covorul ierbaceu al pădurii au valori indicatoare diferite şi pentru caracterizarea staţională rapidă şi exactă utilizăm numai acele specii care au mare valoare indicatoare. jilave. indicând numai un anumit grad de umiditate a solului şi o iluminare scăzută. Un făget care are covorul ierbaceu alcătuit din plante indicatoare de soluri cu humus de tip mull. Substratul calcaros devine compensator pentru lipsa apei din sol ca în cazul speciei Mercurialis perennis (trepădătoare) specie care creşte obişnuit în staţiuni umbroase. frecvente aici pe tot felul de substrate. În climatul continental excesiv al Rusiei. În condiţiile că în pâlcul de Oxalis acetosella apar şi exemplare de Maianthemum bifolium (lăcrămiţă). apare cu exemplare puţine având frunzele mici. fiind indicatoare pentru acumulări de humus şi umiditate moderată în sol. Rezultă că are valoare indicatoare maximă către limita inferioară a optimului ecologic. Luzula luzuloides (mălaiul cucului). solul este net acid şi cu troficitate scăzută. în climatul nordic. o specie nu vegetează în aceliaşi staţiuni pe întreg cuprinsul arealului şi valoarea indicatoare nu poate fo extinsă la regiuni mari. cu humificare superficilă bună şi dă indicaţii corecte numai atunci când se dezvoltă viguros. Unele specii de plante sau comunităţi de specii sunt strâns legate de anumite condiţii de sol şi apar în mod sistematic în anumite tipuri naturale de păduri şi se numesc specii caracteristice sau plante indicatoare pentru condiţiile respective. De asemenea.asigură mediul de germinare al seminţelor. cu cât o anumită plantă creste în condiţiile unui factor ecologic. pe lângă cursuri de apă. solul nu poate fi decât slab acid şi cu troficitate ridicată. devenind sensibilă şi indicatoare pentru un anumit factor limitativ spre limita arealului. dar putând creşte şi în etajul subalpin pe grohotişuri calcaroase. lucioase şi formează populaţii dese. cât şi pe cele puternic acide. Valoarea indicatoare a unei specii este strâns legată şi de altitudine. dar se dezvoltă normal numai în limita optimului ecologic. iar în zona balcanică creşte prin zăvoaie umbroase. verziîntunecate. Aceste plante pot să apară şi în alte staţiuni. încât informaţiile asupra valorii indicatoare pentru un factor nu sunt valabile şi pentru ţara noastră. indică soluri acide. 232 . la limitele arealului. deci acesta este un înregistrator sensibil şi permanent. Datorită intervenţei fenomenului de compensare a factorilor ecologici se constată că. cu atât planta devine mai exigentă faţă de alţi factori. corelat cu cunoaşterea precisă a ecologiei fiecărei specii componente. Orice schimbare a condiţiilor de sol în evoluţia pădurii se reflectă rapid şi în compoziţia covorului ierbaceu. O plantă într-o staţiune nu este indicatoare pentru toţi factorii de mediu. vegetând bine pe soluri slab acide. în celelalte condiţii vegetează lânced sau pier. cu valorii apropiate minimului. mai rece. vegetează numai în pădurile de răşinoase. Prin cercetarea florii indicatoare din covorul ierbaceu al pădurii se obţin date corecte numai atunci când cunoaştem structura întregii comunităţi de plante ce creşte în staţiunea respectivă.

usturoi de pădure). Beldie. Hierochloe repens. Sanicula europaea (sânişoară). Symphytum cordatum (brustur negru) ş. Cardamine bulbifera.jilave: Anemone ranunculoides. Arum maculatum. etc. C.specii care vegetează în staţiunile cu soluri uscate. La acestea se mai adaugă şi numeroşi muşchi cum ar fi: Hylocomium splendens. Cardamine bulbifera (colţişor). Vaccinium myrtillus (afin). Veronica chamaedrys. Mercurialis perennis (trepădătoare). Moderul este o formă de humus mai puţin humificat. uniflora. Specii indicatoare ale umidităţii solului: 1. Digitalis lanata. Silene otites. Vrebascum phoeniceum. în special în perioada de vară: Lychnis coronaria. Homogyne alpina (rotungioare). Lithospermum purpureo-caerulemn. Brachypodium sylvaticum. Dintre speciile caracteristice şi indicatoare de mull. Circaea lutetiana (tilişcă). Melica uniflora (mărgică). pe baza unor cercetări de lungă durată şi de mare complexitate au stabilit categoriile de specii indicatoare din covorul ierbaceu al pădurii în funcţie de gradul de troficitate. cu complexul adsortiv nesaturat. Paris quadrifolia (dalac). Mercurialis perennis. Isopyrum thalictroides (găinuşi). compactitate şi înţelenire.etc. Euphorbia amygdaloides. Asarum europaeum. Pentru cunoaşterea condiţiilor staţionale o importanţă capitală o are recunoaşterea formelor mai importante de humus din sol. celor de răişinoase de pe substrat cu roci bazice sau bogate în CaCO3.a. Lamium galeobdolon. Lamium galeobdolon (urzica moartă galbenă). C. Pe lângă intervalele de toleranţă faţă de acesti factori. uneori şi făgetelor montane. Mull sau humusul pământos reprezintă un stadiu avansat de humificare. Geranium robertianum. Xero-mezofite. Vinca herbacea. Chiriţă (1967). Indicaţiile negative completează pe cele pozitive. Poapratensis ssp. dar şi prezenţa în amestec a unor specii cu vitalitate mai redusă indică condiţii limită faţă de un anumit factor. fiind bogat în fragmente organice nedescompuse şi este specific pădurilor de raşinoase. A.a. Aegopodium podagraria. Euphorbia amygdaloides (alior. C. reacţie (valoarea pH-lui) şi umiditatea solului. 2.specii care cresc pe soluri uscat-reavene până la reavene: Asparagus tenuifolius. O importanţă deosebită în aprecierea valorii indicatoare a speciilor îl are vitalitatea plantelor. nigricans. 233 . Categorii de plante indieatoare Al. officinalis. Mezohigrofite . solida. acestea indică că staţiunea este suficient de umedă. menţionam: Actaea spicata (orbalţ). Vioa reichenbachiana. glanduligera. Ephedra distachya. Pulmonaria officinalis (mierea ursului). Deschampsia flexuosa (târsoc). Mezofite . Luzula luzuloides. Galium schultesii. Luzula sylvatica (horşti). mai indică că solul are un conţinut scheletic ridicat. Corydalis bulbosa. Milium effusum. se găseşte în mod cert pe un sol brun de pădure. Calluna vulgaris (iarba neagră). angustifolia. Melica nutans. Xerofite . Athyrium filix-femina. Lapsana communis. încât este obligatoriu să cunoaştem amplitudinea ecologică. Soldanella hungarica (degetăruţ). Glechoma hederacea. Cytisus hirsutus. 3. Polygonatum latifolium.plante de staţiuni cu soluri reavene până la reavăn . 4. Beldie şi C. Dacă într-un arboret covorul iebaceu este alcătuit din Oxalis acetosella cu Luzula luzuloides. Stellaria holosteia. Lathyrus vernus. D. Melica nutans. Campanula persicifolia.plante care cresc în staţiuni cu soluri reavan-jilave până la jilavumede : Actaea spicata. prezenţa humusului de tip mull. Vaccinium vitis-idaea (merişor) etc. M. Anemone sylvestris (păştiţa albă). iar aparţia unor exemplare răzleţe de Luzula luzuloides indică instalarea procesului de acidifiere. Athyrium filix-femina (spinarea lupului). laptele cucului). etc. Huperzia selago (brădişor). Allium ursinum (leurdă. Polytrichum commune ş. Calamagrostis epigeios . Mycelis muralis. Cardamine glanduligera (breabăn). Dryopteris filix mas. Symphytum tuberosum. Lycopodium clavatum (pedicuţă). 1960. dar cu pH acid şi când se mai adaugă şi Calamagrostis arundinacea (trestioara de pădure). au mai stabilit specii indicatoare pentru unele însuşiri ale solului ca structură glomerulară. Iris pumila . Rhytiadelphus triqueter. Allium ursinum. Lathyrus vernus (pupezele).disjuncata. Fragaria viridis. Al.vegetând bine. iar dintre speciile indicatoare amintim: Galium odoratum (vinariţă). cu complexul adsortiv al solului saturat şi este caracteristic pădurilor de foioase. Solurile cu humus de tip moder au troficitate scazută. V.

Festuca valesiaca. Mezotrofe. 2. Orthilia secunda. Festuca gigantea.55(5. Viola reichenbachiana etc. Nitrofile.plante cu amplitudine largă faţă de umiditate: Calamagrostis arundinacea. major. Poa pratensis ssp.plante de staţiuni moderat acide până la neutre sau 234 . Lysimachia nummularia. Calamagrostis arundinacea. P. Cytisus hirsutus. Calluna vulgaris. B. Deschampsia flexuosa. Melampyrum sylvaticum. Luzula luzuloides. Luzula sylvatica. Epilobium montanum.V. Poa nemoralis.filix-mas. Petasites hybridus. Pulmonaria officinalis. Carex brizoides.Acidifile . Impatiens noli-tangere. 4. D.cu gradul de saturaţie în baze (V). Rhytiadelphus trqgueter. Dryopteris carthusiana. sylvatica. vitis-idaea ş. Milium effusum. Symphytum cordatum. Homogyne alpina. Stellaria holostea. Circaea luetiana. Torilis japonica etc.major. Maianthemum bifolium.plante de staţiuni cu troficitate scazută până la mijiocie (V=15-70 %): Calamagrostis epigeios.Eurifite .Plante indicatoare de diferite valori ale reacţiei solului: 1. Moderat acidifile-neutrofile . etc. Carex pilosa.vitis-idaea. Stachys sylvatica. 3. C. Calluna vulgaris. 5. praecox. Euphorbia amygdaloides. C. C. Cardamine glanduligera. Salvia glutinosa. Mercurialis perennis. Descahmpsia flexuosa. Huperzia selago.Polytrichum commune. Filipendula ulmaria.a. V.pilosa. Mycelis muralis. D.juniperinum ş. Huperzia selago. Senecio nemorensis ssp.a.Vaccinium myrtillus. Geum urbanum. Luzula luzuloides.robertianum. Stellaria nemorum. Vaccinium myrtillus. vitis-idaea.rubra. Urtica dioica.plante de staţiuni cu soluri cu troficitate ridicată până la foarte ridicată (V=70(85)-100 %):Aegopodium podagraria. 2.sylvatica. Geranium phaeum. Paris quadrifolia. Soldanella hungarica ssp. C. squarrosum. S. Vaccinium myrtillus. Holcus mollis. Brachypodium sylvaticum. Asarum europaeum. Specii indicatoare de soluri compacte: Carex brizoides. 6. G. Carex pilosa. Hieracium transsilvanicum. Ranunculus auricomus. Rhytiadelphus triqueter etc. 3. Symphytum cordatum. Deschampsia caespitosa. Isopyrum thalictroides. Epilobium angustifolium. Soldanella hungarica ssp. Equisetum telmateia. Lamium galeobdolon. Potentilla alba. Lapsana communis.plante de staţiuni foarte bogate în azot: Alliaria Petiolata. Orthilia secunda. Veronica urticifolia. Polygonatum latifolium. Deschampsia caespitosa. Carex pendula. Eutrofe. V. Oxalis acetosella.. Genista sagittalis. 01igo-mezotrofe. cuprins între 4-50 %: Bruckenthalia spiculifolia. Ranunculus auricomus. Festuca drymeia. Paris quadrifolia. Dryopteris disjuncta.Valeriana officinalis ş.pseudovina. Lihospermum purpureo-caeruleum. Circaea luteliana. Dintre speciile indicatoare de regim alternant de umiditate enumerăm: Carex caryophyllea. E. Polygonatum verticillatum. Calluna vulgaris. Homogyne alpina. F. Veronica officinalis etc. Cytisus hirsutus.a. Solanum dulcamara.plante care cresc în staţiuni cu soluri jilav-umede până la umed-ude: Cardamine amara.plante de staţiuni cu soluri mijlociu bogate în substanţe nutritive (V= 25 (40) . C. Chrysosplenium alternifolium.pH =3. Hieracium transsilvanicum.plante de staţiuni cu soluri sărace în substanţe nutritive. Salvia glutinosa. Carex brizoides. Galium odoratum. juniperinum. Orthilia secunda. Dryopteris filix-mas.Cardamine impatiens. Convallaria majalis.85(100) %): Athyrium filix-femina.plante de staţiuni cu soluri moderatacide pH=5-6: Cardamine glanduligera.Plante producătoare de înţelenire: Bruckenthalia spiculifolia. P. Vaccinium myrtillus .Oligotrofe.5): Bruckenthalia spiculifolia. Campanula abietina. Ballota nigra. Sphagnum acutifolium. michelii. Plante indicatoare de diferite grade de troficitate a solului: 1. C. Carex brizoides. V.officinalis. Rubus hirtus. Veronica urticifolia.angustifolia.nigricans. Allium ursinum. Anthriscus caerifolium. P. Sanicula europaea. L. Soldanella hungarica. Veronica spicata. Luzula sylvatica. sylvatica.plante de staţiuni cu soluri acide. Polytrichum communae. 5. Moderat acidifile .fuchsii. C. Calluna vulgaris. Sanicula europaea . Higrofite.

Covorul ierbaceu are o alcătuire mai complexă. Festuca valesiaca. Cardamine bulbifera. 6. distingându-se câteva tipuri. platouri. 5-7. iar ca diferentiale: Genista tinctoria. caracteristice sunt: Aegopodium podagraria. Mycelis muralis. Tordylium maximum.Şleauri de câmpie. În funcţie de orografia terenului.sylvatica.a. L. pH==6. Milium effusum. C. Cerete. Artemisia austriaca.Anemone ranunculoides. C.Gorunete. Genista tinctoria. Bupleurum falcatum. Veronica spicata. Polygonatum latifoium. Cytisus nigricans. Lysimachia nummularia. Ranunculus auricomus. Polygonum hydropiper. Cytisus hirsutus. Alliaria petiolata. schultesii. Lycopus europaeus. Glechoma hederacea. rizomi şi stoloni: Cardamine bulbifera.de staţiuni cu soluri neutre până la alcaline. Covorul ierbaceu al şleaurilor de câmpie este alcătuit dintr-un amestec complex de specii eutrofe. Pulmonaria officinalis. Ruscus aculeatus. Solanum dulcamara. Filipendula vulgaris. Stejărete.5 (8): Aegopodium podagraria. Asarum europaeum. Geum urbanum. C. C. cităm: Lithospermum purpureo-caeruleum. mezofite. Sunt răspândite în podişuri. În covorul ierbaceu pătrund numeroase specii de pajişti xerofile. Poa pratensis ssp. Dintre cele mai frecvente specii. Pulmonaria officinalis. Galium aparine. Convallaria majalis . nemoralis. S-a distins mai multe tipuri de pătură vie. Inula ensifolia. Viola suavis. G. F. Caracteristice sunt: Arum orientale. Cytisus austriacus ş. Ruhus caesius. Glechoma hederacea.Plante care afânează solul (orizontul superior) prin rădăcini. Allium ursinum. Lysimachia nummularia. distingându-se numeroase tipuri de pătură vie. În stejăretele de terase joase şi lunci inundabile. Pulmonaria officinalis.Lithospermum purpureo-caeruleum. riparia.. terase. Adonis vernalis. Symphytum cordaturn ş.a. Poa pratensis ssp. Lithospermum purpureocaeruleum. Cardamine bulbifera.g1anduligera. Scutellaria galericulata. angustifolia. Lychnis coronaria. 4. Euphorbia amygdaloides. În covorul ierbaceu al zăvoaielor şi plopişurilor domină speciile de plante higrofite şi mezo-higrofite. Principalele tipuri de pătură vie pentru unităţile mai importante de vegetaţie forestieră din Romania 1. Fragaria viridis. Festuca valesiaca. Asperula cynanchica. Iris pseudacorus. 7. caracteristice sunt: Brachypodium sylvaticum. Agrostis stolonifera. R. Dactylis glomerata. gârniţete. Eupatorium cannabinum.Viola miriabilis etc. Stejărete de stejar brumariu.angustifolia. separându-se numeraese variante şi faciesuri. Mentha aquatica. Bothriochloa ischaemum. Lychnis coronaria. Zăvoaie. Geum urbanum. Eupatorium cannabinum. Fragaria viridjis.hypog1ossum ş. plopişuri. Solanum dulcamara. Dorycnium herbaceum. Iris pseudacorus. În stejaretele din câmpiile joase. Poa pratensis angustifolia. durata de inundaţie. Viola hirta ş. Ranunculus carpaticus. Arum maculatum. Senecio nemorensis ssp. Veronica incana. pH= 5-7. Carex pilosa. Lathyrus vernus.Stachys palustris. amestecuri de cer şi gârniţă. Lamium galeobdolon. Rubus caesius. Geranium phaeuia. 2. Bidens tripartita. Arborete de stejar pufos. Carex brizoides. R. pe terase şi platouri. Phragmites australis. Silene nutans. angustjfolia. pe versanţi moderat înclinaţi. Sedum maximum.a. considerate şi ca indicatoare diferenţiale. Symphytum officinale ş. Berteroa incana. Teucrium chamaedrys.alcaline. Polygonatum latifolium. 235 . Stachys germanica. pe versanţii puternic înclinaţi din zona subcarpatică şi etajul montan inferior. P.vulgaris.a. Arboretele sunt instalate în câmpii joase. Festuca valesiaca. Geranium robertianum. Leucojum vernum. Asperula cynanchica. Poa pratensis ssp. Lathyrus vernus. 3. Digitalis lanata. Stachys sylvatica. Carex riparia. Galium odoratum. Chrysopogon gryllus.2(8):Actaea spicata. caryophyllea. caracteristice humusului de tip mull. 5. cu numeroase elemente heliofile şi predominarea speciilor xerofite: Althaea cannabina. iar ca indicatoare diferenţiale: Symphytum officinale. Mycelis muralis. 4 Plante neutrofile. coaste din regiunea dealurilor şi pe lunci inundabile.a. Linaria genistifolia. cassubicus . Parietaria officinalis. fuchsii.Paris quadrifolia. vulgaris. Galium odoratum. Geum urbanum. Thalictrum minus. Teucrium chamaedrys. abundente sunt: Carex acutiformis. L. Lithospermum purpureo-caeruleum. În covorul ierbaceu pot f'i abundente şi dominante: Carex praecox.

Genista tinctoria. Dactylis polygama. se întâlnesc ca diferenţiale: Sanicula europaea. Molidişe. Euphorbia amygdaloides. Milium effusum. Spre limita superioară a vegetaţiei forestiere caracteristice devin: Qxalis acetosella. abundente sunt: Calamagrostis arundinacea. 9. Lathyrus vernus şi o serie de indicatoare diferenţiale ca: Allium ursinum. Mycelis muralis. Rhytiadelphus triqueter. Orthilia secunda. Symphytum cordatum. Vaccinium myrtillus. cu troficitate scăzută. Luzula luzuloides. Luzula luzuloides. Hederahelix. Polygonatum latifolium. motiv pentru care s-au distins mai multe tipuri. Luzula Luzuloides. Făgete montane pure şi amestecuri de fag cu raşinoase. Instalate pe soluri brune până cernoziomice-brune. Rhytiadelphus triqueter. Rubus hirtus. În covorul ierbaceu pot predomina speciile: Galium odoratum. Pleurozium schreberi. Sanicula europaea. Mycelis muralis. caracteristice sunt: Cytisus nigricans. caracteristice sunt: Oxalis acetosella. Geum urbanum. caracteristică este Carex pilosa. Poa nemorlais. Stellaria holostea. Lamium galeobdlon. Stellaria holostea. 10. Luzula luzuloides. La altitudini mai mici. Polytrichum communae etc.Pentru gorunetele din Podişul Tranailvaniei şi din dealurile subcarpatice ale Munteniei. Poa nemoralis. Lathyrus vernus. Majanthemum bifolium. Pulmonaria officinalis.bulbifera. Caractersitice sint: Galium oratum. Salvia glutinosa. Rubus hirtus. în timp ce Lithospermum purpureo-caeruleum indică soluri ceornoziomice. Rubus hirtus. Hylocomium splendens. Oxalis acetosella. În staţiunile cu soluri brune. deseori din plante razleţe. 11. Galium odoratum. iar pe versanţii inclinaţi. sunt caracteristice speciile: Asarum europaeum. Genista tinctoria. L. Veronica offiecinalis. iar pe solurile podzolite. în porţiunile mai luminate. Deschampsia caespitosa şi Vaccinimn myrtillus. distingându-se numeroase tipuri. Calluna vulgaris. Calamagrostis arundinacea. formate pe calcare. 8. pseudogleizate. Deschampsia flexuosa. major. 236 . cu troficitate relativ ridicată şi moderat acide. C. iar Poa nemoralis indică o troficitate mai scăzută. Făgete colinare. vernus. Luzula luzuloides. Vaccinium myrtillus. cu troficitate scăzută. Brachypodium sylvaticum. Carex pilosa. Glechoma hederacea. Hieracium transsilvanicum. Carex pilosa. Stellaria holostea. Pleurozium schreberi.Veronica officinalis. prezintă următoarele specii caracteristice: Asarum europaeum. Oxalis acetosella. Cardamine glanduligera. Melica uniflora. Asarum europaeum. Galium schultesii. acide până la moderat acide. Hieracium transsilvanicum. În treimea superioară a versanţilor. În pătura vie dominante pot fi: Galium odoratum. cu soluri scheletice. Epllobium montanum. Sardamine glanduligera. Pulmonaria rubra. Luzula luzuloides. Galium odoratum.Şleauri de deal fără fag. caracteristice sunt: Vaccinium myrtillus. Brădete pure şi păduri de amestec de răşinoase. Homogyne alpina. Cardamine glanduligera. prezintă un covor ierbaceu variabil. În condiţiile unui spor de umiditate.cu troficitate scăzută dominante sunt: Cytisus hirsutus. Etajul pădurilor de molid. Dryopteris filix-mas.Vaccinium myrtillus şi numeroase indicatoare diferenţiale. şleauri de deal cu fag şi goruneto-făgete. În staţiunile cu soluri acide . Soldanella hungarica ssp. Luzula sylvatica. Pătura vie este prezentă sub formă de plicuri. pe soluri brune-galbui. 12. Olteniei şi Banatului. Lathyrus niger. Hylocomium splendens. Dryopteris carthusiana. Athyrium filix-femina. Ranunculus carpaticus.

Fitocenoza reprezintă o asociere de plante. constituie parte integrantă a biocenozei. al răspândirii. una orizontală şi o alta temporală. având ca scop clasificarea (tipizarea) fitocenozelor.PARTEA A III FITOCENOLOGIE ŞI VEGETAŢIA ROMÂNIei Capitolul XII NOŢIUNI SUMARE DE FITOCENOLOGIE Obiectul şi definiţia fitocenologiei Fitocenologia este stiinţa care se ocupă de studiul complex al structurii şi funcţiilor fitocenozelor. cât şi sub aspectul cercetării comunităţilor (fitocenozelor) care participă la alcătuirea lui sau a vegetaţiei. Fitocenoza sau individul de asociaţie este o unitate omogenă şi concretă. înţeleasă ca o comunitate de plante.tipizării şi clasificării lor. de populaţii şi este parte constituientă a învelişului vegetal. de raporturile dintre fitocenoze. evoluţia. Pentru practică însemnatate deosebită are cunoaşterea caracteristicilor fitocenozelor şi tipul de fitocenoză. raporturile dintre componentele fitocenozei. Fitocenoza nu poate fi studiată decât în cadrul natural format de biocenoza şi ecosistem. precum şi prin anumite relaţii între plante şi între acestea şi mediu. Fitocenologia geografică se ocupă de studiul structurii învelişului vegetal. al aporturilor lor cu mediul abiotic şi biotic. Studiul covorului vegetal poate fi făcut sub aspectul inventarierii florei. Studiul fitocenozelor încă de la sfârşitul secolulul al XIX-lea s-a conturat într-o direcţie de cercetare numită fitocenologie sau fitosociologie. Fitocenologia ecologică are ca obiect de cercetare fitocenoza în cadrul biocenozei şi ecosistemului. tipizarea şi clasificarea fitocenozelor.Pe măsura acumulării de date s-a urmărit cunoaşterea caracteristilor sturucturale şi funcţionale ale fitocenozei. iar asociaţia este o unitate abstractă. cât şi de elaborarea principiilor şi procedeelor de folosire raţională şi conservare a fitocenozelor. Prin vegetaţie înţelegem totatitatea fitocenozelor ce apar într-un anumit teritoriu sau zonă. de funcţiile acestuia în biosferă.Fitocenoza are o structură verticală.dintre acestea şi celelalte învelişuri ale globului. 2. După Sukaciov. 237 .precum şi dezvoltarea. Fitocenologia astfel definită este împărţită în două direcţii de cercetare: 1. evoluţia şi stabilirea unităţilor teritoriale de vegetaţie. adică studiază structura. funcţiile.dintre celelalte grupe de organisme şi mediul abiotic . care se recunoaşte după prelucrarea datelor de teren şi identificarea speciilor caracteristice. dintre acestea. corelaţiile cu mediul abiotic. Fitocenoza. deci analitic. Obiectul principal al fitocenologiei este studiul fitocenozei. îndeplinind funcţia de acumulare a energiei solare şi de producere a biomasei şi este parte determinantă a ecosistemului. fitocenoza este o grupare de plante ce ocupă o suprafaţa ecologic uniformă şi se caracterizează prin compoziţie şi structuri omogene.

Adiantetea Br.Cl. prin stratificare. pentru zona temperată a Europei. Quercetum pubescentis Subasociaţia -etosum Carpino-Fagetum tiliosum Varianta fără term.Cl.Crithmo-Limonietea Br.1947 – comunităţi de depozite de tufuri. reflectat prin formele de viaţă componente.Thlaspetea rotundifolii Br. utilizând criterii diferite.Asplenietea rupestris Br. varianta şi faciesul. având grupe de specii caracteristice. adăugându-se la rădăcina denumirii un sufix propriu pentru fiecare unitate. Faciesul -osum Carpino-Fagetum asperulosum Numele unităţii de clasificare cuprinde obligatoriu numele autorului care a descris-o prima oară şi anul în care a fost publicată descrierea (Quercetum cerris Georgescu 1941. Rangul unităţii Terminaţia Exemple Clasa -etea Vaccinio-Piceetea.Cl. a dus la conturarea a numeroase asociaţii de mărimi diferite. aşa cum sunt: subasociaţia. cel mai folosit este cel al Şcolii Zurich-Montpellier (Braun-Blanquet.-B1. Fagetalia.Oberdorfer 1957 .Cl. prin lipsa speciilor caracteristice dar posedă specii diferenţiale (geografice sau ecologice). cu condiţii staţionale omogene şi fizionomie omogenă". 5.comunităţi de grohotişuri. 3. Orno-Cotinetalia Alianţa -ion Orno-Cotinion. Unităţile de clasificare superioare asociaţiei sunt: alianţa. Încadrarea unităţilor în sistem Pe baza gradului de organizare al fitocenozelor. motiv pentru care la Congresul de botanică de la Amsterdam (1935) să se adauge la definiţie următoarea precizare:"şi posedând una sau mai multe specii caracteristice.Koch et R.1964) şi se prezintă astfel: 1. 2.-B1. Faciesul cuprinde fitocenozele în care o specie predomină. Subasociaţia grupează fitocenoze care diferă într-o anumită măsură faţă de tipul asociaţiei.Cl. Carpino-Fagetum.-B1. Alianţa cuprinde asociaţiile floristic asemănătoare şi care conţin una sau mai multe specii caracteristice pentru alianţă. Fagion Asociaţia -etum Fagetum carpaticum. în timp ce cea rusească pe omogenitatea pronunţată în strânsă legătură cu biotopul.comunităţi de crăpături de stânci. Clasa reuneşte ordinele care au specii din grupa celor caracteristice pentru clasă. Şcoala ecologic floristică (Braun-Blanquet) insistă şi pe caracterul ecologic al unităţilor de clasificare. Ordinul grupează alianţe asemănătoare. asociaţia s-a definit ca fiind "o comunitate de plante cu compoziţie floristică determinată.Lemnetea W. Cei mai mulţi cercetători europeni au aceptat direcţia ecologic-floristică şi în concepţia acestei şcoli "asociaţia este o comunitate de plante ci compoziţie floristică determinată.1947 . Carpinion. 4. posedând una sau mai multe specii caracteristice şi diferenţiale".comunităţi de stâncării litorale. Querco-Fagetea Ordinul -etalia Alnetelia glutinosae. cu condiţii staţionale omogene şi fizionomie omogenă.ap. Conturarea mai multor şcoli şi direcţii de cercetare.Tuxen 1954.-Bl.-B1.1947 . În cadrul asociaţiei se disting şi subunităţi.comunităţi natante de lintiţă.Asociaţia şi untăţile cenotaxonomice Încă de la Congresul al Ill-lea de botanică de la Bruxelles (1910).Querco-Fagetea Br.1934 . Nomenclatura unităţilor de clasificare Numele ştiinţific este alcătuit din numele a una-două plante mai importante pentru unitatea respectivă. dintre numeroasele sisteme propuse. ordinul şi clasa. 238 .et Vlieger 1957). Varianta reuneşte fitocenozele care au o compoziţie floristică diferită sau unele specii au un rol important.

Cl.Cl.et R.-Bl. 41.1950)Br.1947 .-B1.1950 .-Bl.comunităţi suculente halofile.CI.Juncetea Br.Tx.Cl.comunităţi de păduri de foioase acidifile. Metode de cercetare a fitocenozelor şi procedee de separare şi descriere a asociaţiilor Relevarea structurii verticale a fitocenozelor se realizează prin stabilirea straturilor din care este alcătuită fitocenoza.-Bl.Spartinetea R.et R.-B1. 21. 34.comunităţi de dune litorale. 35. 36.Montio-Cardaminetea Br.1953 .1964 – comunităţi de pajişti halofile.Tx. 20.Cl.1943 .Salicetea herbaceae Br.)Br.-B1.-B1.comunităţi de pârloage.Vaccinio-Piceetea Br.-B1.Cl. 25.et Tx.Cl.1960 . respectiv a ecosistemelor.Caricetea curvulae Br.1961 26.et Prsg.Sedo-Scleranthetea Br.1937 .et Tx.1943 .Tx.et Vlieger 1937 .Juncetea maritimi Br.1943 .Erico-Pinetea Horvat 1956 . 8.Cl.Cl.-B1.1952 em.Cl.comunităţi de buruienişuri montane. 37.et Prsg.comunităţi de răchite de mal.comunităţi anuale de pe nisipuri.comunităţi halofile natante. 14.Cl. 17. structura verticală şi orizontală. Betulo -Adenostyletea Br.1943 .Zoosteretea marinae Pign.1948 . reprezentând suprafaţa cea mai mică în care apar majoritatea speciilor proprii fitocenozei. dinamica sezonală şi cea multianuală. staţiunile ocupate şi ecotopul.Ruppietea maritimae J.Onopordietea Br. 30.Festuco-Brometea Br.1943 .-B1.et R.et Tx1943 .comunităţi de păduri de pin cu Erica.comunităţi de păduri de foioase bazifile.Litorelletea Br.Cl.Tx.Cl.comunităţi de pe aluviuni.Querco-Fagetea Br. 15.Cl. 25.comunităţi primare arcto-alpine acidofile..Cl.Mo1inio.Tx.1948 .-B1. 33.C1.comunităţi natante fixate.-Bl. Pentru studiul şi caracterizarea unei fitocenoze se utilizează următorii indicatori: compoziţia.1942 .Tx.-B1.comunităţi de pajişti umede. iar pentru structura orizontală se determină acoperirea realizată de toate plantele (gradul de încheiere).comunităţi de apă salmastră.comunităţi din culturi de praşitoare.-Bl.comunităţi de zăcători de zăpadă.Ammophiletea Br.-B1. Pentru a stabili compoziţia fitocenozei este necesar să se cerceteze o anumită suprafaţă denumită arealul minim.1955 . 38.comunităţi de păduri de răşinoase şi tufărişuri acidifile.et Prsg. 31.Tx. 39.Cl.-Bl. 12.-Bl.Corynephoretea Br.comunităţi de stuf şi rogozuri. 10.Chenopodietea Br.et Prsg.Cl.6.Tx. 40.Cl.Potametea R.1962 . 32.comunităţi de tinoave.Cl. 24.-Bl.Tx.Scheuchzerio-Caricetea fuscae Nordhagen 1936 – comunităţi arcto-alpine de mlaştini acide. În aceliaşi condiţii de mediu o fitocenoză se repetă aproape similar.Tx.comunităţi de pajişti îngrăşate. 29.Prsg.Plantaginetea majoris R.et Tx.comunităţi de plante suculente. Acest cenositem în mare parte este acceptat şi de fitocenologii romani.Tx.Asteretea tripolimi (Westh.Elyno-Seslerietea Br. 16.-B1. 239 . 1942 .1939 .Cakiletea maritimae (R.1950 .1950 .Cl.1943.Alnetea glutinosae Br.1962 .et Tx.et R.comunitsii din tăieturi de pădure.-Bl.comunităţi de pâraie.Cl.Cl.Phragmitetea Tx.Cl. 11.1931 .Cl.Arrhenatheretea R.Cl.-Bl. 18.Isoeto-Nanojuncetea Br. 42.comunităţi pitice de rogoz. Mărimea acestei suprafeţe are o corelaţie directă cu natura staţiunilor ocupate de o anumită fitocenoza.comunităţi primare arcto-alpine neutrofile-bazifile. iar această repetabilitate permite tipizarea fitocenozelor.-Bl.1943 .1943-comunităţi submerse de margini de iaz. arealul minim şi suprafaţa de evidenţiere (mai mare decât arealul minim ).et Beeft.-Bl. 28. 9.et Prsg.Cl.Epilobietea angustifolii R.Cl.1947 .Cl.Salicornietea Br.Cl. 19.Secalinetea Br.comunităţi halofile de plajă.et Tx.1948 .Bidentetea tripartitii R.1962 .Cl.-Bl.comunităţi ruderale.1943 .Lohm.Cl.Cl..Cl.Cl.1943-comunităţi de pajişti xerofile.Querco robori-petraeae Br.Cl. 7. 27.et Tx.comunităţi de pajişti halofile.1951-comunităţi de buruieni din culture de păioase. Salicetea purpureae Moor 1958 .Cl.-B1.comunităţi cu Ericaceae.Oxycocco-Sphagnetea Br.Calluno-Ulicetea Br.Tx. 22. 13.comunităţi de păduri de luncă cu anin.

care depinde de complexitatea vegetaţiei Perioadele cele mai favorabile pentru efectuarea releveurilor în cazul ţării noastre sunt: păduri de silvostepă şi gorunete în mai-iunie. Făgete în mai-iulie. în iunie-iulie. În anumite staţiuni.speciile de recunoaştere pentru asociaţie şi unităţile superioare. cât şi inventarierea rapidă a resurselor vegetale. substratului. a muşchilor şi litiera. al reliefului şi substratului. numărul mediu de specii. Apariţia speciilor diferenţiale în câteva asociţii apropiate indică înrudirea acestora şi permit reunirea lor într-o unitate de clasificare superioară asociaţiei. regiune. În asemenea condiţii se apelează la specii sau grupe de specii diferenţiale care pot să apară sau să lipsească numai din una sau câteva asociaţii apropiate. aparaturî şi un timp îndelungat). omogenitatea. zăvoaie în iulie-august.Fitocenozele cu o compoziţie şi structură asemanătoare alcătuiesc asociaţia. 240 . Pentru fiecare asociaţie (combinaţie de plante). Cel mai adesea se lucrează pe suprafeţe mai mici. a arbuştilor. geografic sunt cele pe itinerar (cele mai expeditive) şi cele în staţionar (oferă date complete dar solicită un volum mare de muncă. notând întâi vegetaţia arborilor. Caracterizarea asociaţiei se face prin cunoaşterea trăsăturilor proprii ale fitocenozelor componente. Cercetările pe itinerar au avantajul rapidităţii. Compararea tabelelor fitocenozelor dintr-o regiune mai întinsă evidenţieaza că anumite specii sau grupe de specii sunt legate şi apar într-un anumit tip de fitocenoza sau asociaţie. ordinului şi clasei. Pentru efectuarea releveurilor se aleg suprafeţe cât mai omogene sub aspectul fizionomiei vegetaţiei. parcurgându-se terenul în diagonală. adică optimul maxim de dezvoltare a plantelor. fiind denumite specii caracteristice sau de recunoaştere a asociaţiei. în cele subalpine şi alpine în iulie-august. implică următoarele faze: recunoaşterea terenului. Cunoaşterea asociaţiilor vegetale dintr-o anumită zonă. Pentru tufărişuri şi pajişti suprafaţa necesara este de 100m2. a ierburilor. Cunoscând aceste date putem trece la studiul amănunţit al structurii populaţiilor şi fitocenozelor pe asociaţii alegând fitocenoze cât mai puţin influenţate de om. acestea apar doar preferenţial. culegerea materialului descriptiv pentru fitocenoze şi mediul lor. efectuându-se releveuri (descrieri). astfel în cazul pădurilor echiene monodominante suprafaţa minimă este de 1000m2 . La nivel de asociaţie. forme fitocenotice sau cenoforme (rolul speciilor la edificarea unităţilor de vegetaţie) şi după formele economice (importanţa economică). caractrul fitogeografic şi ecologic al asociaţiei. Principalele modalităţi de cercetare a vegetaţiei la nivel ecologic.iar în cazul celei de turbării. prelucrarea şi conturarea asociaţiilor şi caracterizarea sintetică a acestora. stabilindu-se trasee care să fie omogene din punct de vedere al reliefului. Pe suprafeţele mari de probă înregistrarea speciilor se face printr-o parcurgere a fitocenozei în zigzag. pajişti de stepă şi silvostepă în martie-mai. Cercetările asupra vegetaţiei unui teritoriu. permite întocmirea harţilor de vegetaţie (la diferite scari). a elementelor fitogeografice sau floristice (tipul de areal). păduri polidominante echiene .stâncăriile calcaroase sau mlaştinile. combinaţia caracteristică. se realizează un număr minim de releveuri (descrieri complete). în timp ce la păduri şi pajişti. de 400-5 m2 .5000m2 sau în cazul celor pluriene 10000m2 . molidişe în iulie-august. speciile caracteristice sunt fidele tipului respectiv de fitocenoza. stâncării şi acvatice poate fi de 5-50m2. obţinându-se informaţii complete prin cunoaşterea bioformelor (adaptările speciilor la climat). Pentru caracterizarea asociaţiei este necesar să stabilim următorii indicatori: constanţa speciilor. Se urmareşte să se surprindă perioadele vernale şi estivale. Cercetările de vegetaţie efectuate în timp pe teritoriul Europei au dus la stabilirea speciilor de recunoaştere ale alianţei. cum ar fi: cele de sărături. Analiza compoziţiei asociaţiei (tipului de fitocenoza) se face în mod complex. pentru cele montane în iulie. în cele de deal. compoziţia floristică este mai bogată întrucât reuneşte toate speciile înregistrate în fitocenozele sale. Mărimea ariei minime depinde de tipul vegetaţiei. păduri pluriene – 2500m2 . cele diferenţiale. zone. a ecoformelor (cerinţele speciilor de plante faţă de factorii ecologici).

predomină în vegetaţia respectivă. speciile caracteristice sau edificatcare reflectă în mod expresiv factorii mediului şi pe cei ecologici. altitudinea. În cazul când coroanele sunt mai rare. arborii nu se înfluenţează între ei. încât cu uşurinţă vom distinge că unele specii au un rol fitocenotic major.fag sau de stejar.).9-0.troficitate etc. Stabilirea acoperirii. rolul edificator îl au arborii şi o contribuţie redusă îl au arbuştii. Metode de cercetare a fitocenozelor forestiere În cazul pădurilor. arboretul este poienit sau degradat. După rolul speciilor la constituirea sau edificarea fitocenozei distingem: specii dominante. Consistenţa se bazează pe gradul de acoperire a coroanelor după proiecţia lor pe cer. cu toate că au o contribuţie mai redusă la edificarea fitocenozei.Contribuţia speciilor la elaborarea şi acumularea biomasei în fitocenoză este diferită. Indicele de bază. de Fagus sylvatica . acoperire redusă. subdominante. se poate stabili în general sau pentru fiecare strat în parte. luând ca unitate cifra 1 . Speciile însoţitoare au o participare variabilă. indicele de abundenţă-dominanţă şi compoziţia floristica. localizarea. Stratificarea arborilor.cât şi pentru fiecare specie în parte.aciditate. acoperirea. golurile din coronament ajung la cel mult 0. neîncheiate şi apar luminişuri. notată pe strate. dar cu acoperire redusă sau exemplare puţine cu acoperire mai mare. Speciile dominante şi edificatoare pot fi: monodominante (fitocenoze de Quercus cerris.2 -consistenţă extrem de scăzută. 0. de Picea abies . Dominantele.7 -consistenţă aproape plină. consistenţa se diminuează. Speciile dominante. dar suma acoperirii nu va depăşi nota 1 sau 100 %. spre exemplu cazul fitocenozelor forestiere unde alcătuiesc principalul strat al fitoceoozei.4 -consistenţă rară. privind de jos în sus. Indicii de abundenţă-dominanţă. 0. edificatoare. 0.făgete) sau polidominante (codominante). consemnându-se speciile de bază şi cele secundare sau ajutătoare. Scara de notare se dă cel mai adesea în zecimale. 1 =mai multe exemplare. Pentru fiecare releveu se va nota: numărul releveului. Grosimea arborilor sau diametrul trunchiului se face prin măsurători. Speciile indicatoare. arboretul are luminişuri (goluri mari). la înălţimea pieptului. În cazul fitocenozelor forestiere de amestec adesea se utilizează pentru clasificare valoarea economică.3-0. coroanele se ating între ele.indicatoare şi specii însoţitoare. În cazul existenţei şi a altor straturi se slabileşte gradul de acoperire al coronamentului pentru fiecare. până la 241 . expoziţia.se aplică pentru fiecare strat în parte. În stratul superior al arborilor aprecierile se referă la totalitatea arborilor. nelăsând goluri în acoperirea coronamentului. 0. înclinarea.3. înălţimea mijlocie a vegetaţiei. consistenţa arboretului (acoperirea vegetaţiei în cazul fitocenozelor ierboase). oglindesc fidel acţiunea unor factori ecologici şi fitoistorici (umiditate.adică când coronamentul acoperă tot cerul fără nici un luminiş. Cel mai adesea se utilizează scara de abundenţă-dominanţă (după BraunB1anquet).molidişe. iar datele pot fi valorificate numai atunci când pot fi comparate cu datele înregistrate în alte ridicări. diferenţiale. Înălţimea arborilor se apreciază vizual sau prin măsurători. de exemplu într-o fitocenoză de molid .6-0.1 -consistenţă foarte rară. Efectuarea releveurilor ( ridicărilor fitocenotice) cuprinde inventarierea speciilor intâlnite în suprafaţa de probă. care are .de exemplu: CarpinusQuercus (carpen cu stejar). fără a socoti şi stratul arbuştilor. cât şi stratul ierbaceu. utilizându-se aprecierile expeditive. arboretul destul de închis. aprecierile se fac pentru fiecare strat în parte. frecvenţă sau constanţă.6 trepte: + =exemplare puţine. creind fitomediul. prin cercetările pe itinerariu se urmăreşte cunoaşterea exactă a speciilor componente. un rol fitocenotic redus. În cazul fitocenozelor în care se disting mai mult de un singur strat. unde întâlnim şi stratificarea cea mai complicată. Obişnuit se utilizează următoarea scară pentru notarea consistenţei stratuluiui arborilor: 1 -consistenţă plină.1-0. suprafaţa ridicării.

înscriind speciile aflate în compoziţie.xerofile. Începem cu primul releveu. notându-se acoperirea generală şi pentru fiecare specie abundenţa-dominanţa.inmlaştinite.0.iar pe coloane abundenţa-dominanţa care caracterizează populaţiile acestora în fiecare releveu(tab.8.apoi aceste fişe se reunesc pe categorii mai mari de vegetaţie cu caracter ecologic distinct. reprezintă totalitatea speciilor ierboase şi subarbustive.. bazat pe grupele de specii diferenţiale Releveurile efectuate pe fişele de teren sau în carnet se selectează pe tipurile provizorii. iar gradul de acoperire se exprimă în procente şi se fac aprecieri asupra aportului favorabil sau nefavorbil instalării şi dezvoltării seminţişului. fie se foloseşte experienţa comparaţiei cu alte măsurători.9 % 5 =acoperire de 25-35. al grupelor cenologice sau procedeul tabelar. Tabelul brut este primul care se Întocmeşte şi prezintă două intrări: pe rânduri apar speciile.xero-mezofile.9 % 9 =acoperire de 81-loo % Vârsta arborilor. se trec în continuarea 242 .1). 4 =acoperire de 1/2-3/4 din suprafţă.La fel procedam şi cu releveurile următoare. Litiera reprezintă resturile organice care acoperă solul.mezofile. 3 =acoperire de 1/4-1/2 din suprafaţă. Separarea asociaţiilor Procedeul de prelucare tabelară a releveurilor. În cazul fitocenozelor aprecierea vârstei se face prin numărarea inelelor anuale la cioatele rămase de la tăierile ocazionale din parcela respectivă sau din apropiere.abundenţa-dominanţa după aceiaşi scara indicată la fitocenozele forestiere. Stratul ierbaceu. 2 =foarte multe exemplare. Stratul arbuştilor cuprinde totalitatea arbuştilor. Metode de cercetare a fitocenozelor ierboase În cazul vegetaţiei ierboase la efectuarea releveurilor se notează acoperirea generală a vegetaţiei.9 % 7 =acoperire de 49-65. Adeseori pentru stratul ierbaceu se foloseşte termenul de "pătură vie". Se slabileşte prin numărarea inelelor anuale pe o secţiune executată cât mai aproape de sol sau prin proba de lemn extrasă cu burghiul Pressler.9 % 1 =acoperire de 1.pajişti mezofile. Stratul muscinal se notează şi apreciază în acelaşi mod cum s-a procedat la stratul ierbaceu. de exemplu:păduri de răşinoase xerofile. notându-se acoperirea generală şi apoi abundenţa-dominanţa pentru fiecare specie.arenarii etc.9 % 4 =acoperire de 16-24. stabilite în faza de teren.9 % 6 =acoperire de 56-43.9 % 3 =acoperire de 9-15. Eventualele observaţii speciale se notează pe fişă la sfârşitul inventarului de specii.1/10 din suprafaţă. iar în cazul că unele specii nu se regăsesc în releveul anterior.1968: 0 =acoperire de 0 .astfel fişele se ordonează intr-o succesiune bazată pe asemănarea compoziţiei floristice.5. dar cu acoperire de 1/10 până la 1/4 din suprafaţă.păduri de foioase mezofile. 5 =acoperire mai mare de 3/4.9 % 2 =acoperire de 4 . Pentru posibilitatea de a lucra un tabel brut nu trebuie să conţină mai mult de 50-60 releveuri.halofile. iar în dreptul fiecareia la coloana 1 care capătă numărul releveului respectiv se înscriu indicii corespunzători de abundenţî-dominanţă. Prelucrarea descrierilor pentru evidenţierea asociaţiei se face prin: procedeul analizei diferenţiale. În cazul transpunerii rezultatelor pe fişe perforate pentru a fi prelucrate la calculator se poate folosi scara cu mai multe trepte recomandată de Emberger şi col. indiferent de numărul exemplarelor.9 % 8 =acoperire de 64-80.

listei floristice. Pe ultimul rând al tabelului se înscrie numărul de specii care apar în fiecare releveu. Specii 1 Arbori Quercus petraea Carpinus betulus Quercus robur Quercus petraea dalechampii Tilia cordata Tilia tomentosa Acer campestre Prunus avium Ulmus minor Acer platanoides Fraxinus excelsior Acer tataricum Pyrus pyraster Malus sylvestris Sorbus torminalis Arbuşti Cotinus coggygria Crataegus monogyna Euonymus verrucosus Ligustrum vulgare Viburnum lantana Rosa canina Cornus sanguinea Cornus mas Sambucus nigra Staphylea pinnata Ierburi Poa nemoralis Polygonatum latifoium Lithospermum purpureo-caeruleum Carex brevicolis Euphorbia amygdaloides Viola rechenbachiana 3 1 + + 1 + + + + 1 + + + + + 2 4 + + + + + + + + + + + + + + + 3 3 1 + + 1 + + + + + + + + 1 1 + + Tabel 1: Număr Releveu 4 5 6 7 8 9 1 0 2 2 + 1 + + + + + + + + + 2 + + 1 + 4 + + + + + + + + + + + + + 243 3 1 + 1 + + + + + + + 1 + + + + 4 + + + + + + + + + 1 + 1 + 2 1 1 + 1 + + + + 1 + + + 1 + 1 + + 3 + + + + + + + + 1 + + + + + + 1 + + 1 2 1 1 + + + + 3 + + + 1 + + + - 1 1 2 2 + 1 + + + 2 + + 1 + 1 + + + 1 2 3 + + 1 + + + 2 + + + + + + - 1 3 3 + + + 1 + 2 + + + + + + + - T 13 10 7 4 10 13 6 5 3 3 5 9 3 1 2 9 8 7 5 8 5 4 2 2 1 12 12 11 10 9 8 . În cazul folosirii suprafeţelor de mărimea arealului minim clasele de prezenţă sunt numite constanţă (K). în ordinea prezenţei lor descrescânde. ele reprezentând speciile difereaţiale. Trecem apoi la analiza tabelului de prezenţă în vederea stabilirii diferenţierilor floristice ale descrierilor.III =41-60.Valorile obţinute se grupează în 5 clase de prezenţa: I = 120. iar N este numărul total de releveuri. Lăsam de o parte speciile cu prezenţă mare (care apar în peste 60 % din releveuri)şi pe cele cu prezenţă mică (mai mică de l0 %).în care P este prezenţa.II = 21-40. IV=61-80. Prezenţa se calculează şi în procente după formula: P%=PX100/N . operaţiune pe care o continuăm până la epuizarea tuturor releveurilor. Tabelul de prezenţă se obţine prin transcrierea speciilor din tabelul brut în alt tabel. iar în ultima coloană numărul apariţiilor fiecarei specii în relevurile înscrise în tabel(prezenţa).Restul speciilor cu abundenţă-dominanţă ridicată într-un grup de releveuri le evidenţiem prin subliniere.V=81-100 %.

.... Borza.....+ ...+ + + .etc)....+ + .+ .1964-1973.+ .+ + .+ + ..+ + 5 Campanula persicifolia ..+ ..+ + .1 Ajuga reptans ..+ ..+ + + 1 + + + 10 Scutellaria altissima .+ + . hirsuta + ...+ + + + .+ + + .+ .+ + 6 Anemone ranunculoides .+ ..2 Tabelul parţial sau al diferenţalelor se alcătuieşte prin extragerea din tabelul de prezenţă a speciilor diferenţiale şi regruparea acestora şi a releveurilor.1971..+ + .+ .+ + .+ + .+ ..+ ..+ .+ 7 Mycelis muralis + + + .+ .....+ .+ ....+ ..+ .+ + + + + + + 9 Galium aparine ..+ ....+ + .....+ .....+ .8 Galium odoratum + .+ + .6 Geum urbanum ..+ ...+ .+ + .+ ..+ .+ + ..+ ....3 Scrophularia nodosa ....+ + + ....+ .Boşcaiu.+ ..+ + .+ .+ .....+ .....+ 7 Melica nutans ....+ + 7 Cardamine bulbifera + .+ 6 Poa pratensis angustifolia .2 Allium ursinum .+ .+ + ..+ + .+ + + ..+ + ..+ .+ .+ ..+ + 4 Anthriscus sylvestris . Dihoru şi Doniţă.... iar speciile se trec în tabel în ordinea descrescândă a constanţei şi a apartenenţei lor cenologice (tab2)..+ .+ + ...+ + ...+ + ........+ .+ ..1970.+ + 3 Asarum europaeum ..+ + .+ + + + + + + + + 10 Ballota nigra . Speciile de recunoaştere sau caracteristice pentru asociaţie.+ ..+ + + ..+ ..7 Calamintha clinopodium .+ + + ..+ ..+ ...+ + 7 Melica uniflora + ...+ ....+ + .1959..+ ..7 Lathyrus vernus + + .+ + + 9 Corydalis solida .+ + .5 Corydalis bulbosa ...+ .Dactylis polygama + .+ 8 Bilderdykia dumetorum .+ + .+ + 8 Stellaria holostea 1 + .+ 3 Milium effusum .2 Stachys sylvatica .+ .+ 3 Veronica chamaedrys .+ ...+ .2 Sedum maximum ........+ + ..+ + .+ ..+ ...+ .+ .6 Lapsana communis + + ..+ + ........+ + + . Tabelul de asociaţie..2 Vicia sylvatica .+ ....+ .+ .5 Agrimonia eupatoria .+ + + .....6 Pulmonaria officinalis .+ .8 Glechoma hederecea ssp.+ + + + + + + + 9 Asparagus tenuifolius .+ ..+ + + + + 7 Campanula rapunculus ..+ + .+ 7 Prunella vulgaris ..1 ..1 + ...+ ......+ .+ + + .+ ....+ ... Cu ajutorul speciilor diferenţiale repune în evidenţă grupele relativ omogene de releveuri.+ 5 Carex divulsa . Apartenenţa sau valoarea cenotică este redată în unele determinatoare sau în lucrări de vegetaţie (Soo.+ .+ ....+ + 1 + ..+ ..+ ..+ 5 Cyanchum vincetoxicum ..+ + .2 Melica altissima .. După principiile şcolii floristic-ecologice asociaţiile trebuie să aibă una sau mat multe specii 244 ..4 Torilis japonica .+ + 7 Isopyrum thalictrodes + .+ .+ + ...6 Brachypodium pinnatum .+ 7 Alliaria petiolata + + ...+ + .

.+ .+ + + .+ . K b.1 + 1 .+ + . .+ + II I 245 ..2 2 ..S S . .+ ....... Tabel de asociaţie Asociaţia Querco petraeae-Carpinetum Soo et Pocs 1957 Subasociaţia cotinetosum coggygriae Horeanu 1981 I Numărul releveului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 0 1 2 3 Expoziţia S N N S N .+ .+ + + .+ . 7 8 7 7 8 7 7 7 6 6 7 7 7 Înălţimea arborilor (m) 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 4 2 0 5 2 2 0 2 0 0 2 Suprafaţa (dm ) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Acoperirea str. Procedeul analizei diferenţiale Se bazează pe similitudinea releveurilor stabilită pe cale matmatică. .+ II I Th Eua Alliaria petiolata + + .. în care se redau constanţa şi indicii de abundenţă-dominanţă. legate exclusiv sau preferenţial de o asociaţie.S S . . .Se calculează similitudinea fiecărei descrieri cu toate celelalte. ..În calcul se poate utilize prezenţa sau şi participarea cantitativă.. E.1 + .+ + .I V H Eua Lathyrus vernus + + .+ .. se numără speciile commune din ambele releveuri(c) şi cunoscându-se numărul total de specii din primul releveu(a) şi din al doilea(b) se calculează similitudinea după următoarea formulă: Sp%=2cX100/a+b . .. În cazul utiilizării calculului similitudinii pe bază de prezenţă se ia prima pereche de releveuri.+ .+ + .+ + + + . .+ I V Diferenţiale subasociaţie m Pm Cotinus coggygria ..1 5 ..+ + ....+ .II I H E Cardamine bulbifera + . . ..+ + 1 1 3 2 2 2 I V Speciile alianţei Carpinion M Em Tilia cordata + + ..+ + 1 + + + I V M E Ulmus minor + . .+ + II I G Em Galium odoratum + .apoi se grupează releveurile care au similitudinea mai pronunţată. ..+ + . Ierbaceu(%) 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 0 5 5 0 5 0 0 5 0 5 0 5 0 Specii caracteristice pentru asociaţie M Em Quercus petraea 3 4 3 2 4 3 4 2 3 1 2 3 3 V M Em Carpinus betulus 1 + 1 2 ...caracteristice.f. iar comparaţiile se fac pe baza tabelelor sintetice de asociaţii..S V E V E E V V E V Înclinarea în grade 5 2 2 1 5 ..+ ..5 0 5 Altitudinea (dm) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 1 2 3 1 0 2 3 4 3 2 3 Consistenţa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. Legătura de fidelitate se constată numai după ce am comparat cu toate asociaţiile asemănătoare descrise în literatură.II Ch Eua Euphorbia amygdaloides + + . .II M Em Acer platanoides .5 5 .+ .

+ ..+ + + .+ ...+ ..+ II SM Ligustrum vulgare ...+ + ....+ .II E Pyrus pyraster ..+ + II I Em Fraxinus excelsior + .+ + ..II Sm Polygonatum latofolium + + 1 + .II I Em Lapsana comunis + ....+ .+ .+ + ....+ + ..II I Eua Melica nutans ..1 + .H G H H G M M M H H Ch H H H H M M M M G H H G H G Th Th H G H H H H + + + ....+ .+ ...+ II I Em Melica uniflora + .I Eua Asarum europaeum .+ + .+ + II I Sm Isgpyrum thalictroides + .+ ..+ ..+ .+ + + ..+ + + ...+ .II I Em Glechoma hederecea hirsute + .......+ + ..+ ...+ + + .+ + .+ .+ .+ 1 + + 1 + + + V Em Poa nemoralis 1 + 1 2 + 1 + .+ .+ .+ .+ ..+ .+ .+ ....+ ...+ ......+ ..+ + + + + + + + + I V Em Dactylis polygama + .+ .+ .+ II I Em Milium effusum ....+ + ..+ ...+ ...1 + ..+ + .+ .+ .....I Speciile clasei Querco-Fagetea E Quercus robut + .I Sm Carex divulsa .II I Eua Pulmonaria officinalis ....+ + ..+ + II I Eua Stachys sylvatica .II I Eua Geum urbanum .I Specii commune claselor Querco-Fagetea şi Quercetea pubescenti-petraeae Eua Crataegus monogyna + + + + .+ .+ ..+ ..+ II Eua Anthriscus sylvestris ..+ .+ .+ + .+ .+ .+ .......+ ...+ ..+ ..+ + ...+ + ........+ II 246 Em Mycelis muralis .+ + + ..+ .+ .+ .+ + .+ + + ..+ + II I E Anemone ranunculoides .+ + II Em Scrophularia nodosa .+ + + 1 + + + I V Em Corydalis bulbosa .+ .+ .1 + 1 + + V Cp Poa pratensis angustifolia ...+ + + ..+ .+ + ....+ II I Eua Bilderdykia dumetorum ....+ ..+ + II Em Cornus sanguinea ..+ + .+ ..+ ..II Em Ajuga reptans .....+ + ...II Eua Vicia sylvatica ..+ .....+ + + + + + + I V Em Viola reichenbachiana + + + ...II I E Corydalis solida .+ .+ + II I Eua Rosa canina ..I E Allium ursium .+ ..

II Eua Torilis japonica . T-terofit.+ ...+ + + ..+ + .+ 1 .+ .+ ..+ ..+ ..II Sm Asaparagus teunifolius ..+ + .+ .+ .Ch M G Th H M m m M m M H Ch H H H H G Th H H T m Veronica chamaedrys .l.. În cazul similitudinii pe bază de prezenţe şi abundenţă-dominanţă se porneşte de la valoarea procentuală de abundenţă-dominanţă a fiecărei specii.5.+ + + .I Speciile clasei Quercetea pubescenti-petraeae B Tilia tomentosa 1 + 1 + + 1 + 1 + + 1 1 1 V Sm Viburnum lantana .+ + ..II I E Agrimonia eupatoria . Ct-continentale.+ + II E Sambucus nigra .+ . introducându-se în formulă în loc de 2 c suma valorilor medii de abundenţă-dominanţă...... H-hemicriptofit.+ ..+ + + + + II I Eua Campanula persicifolia .+ . Em-european mediu.+ I V Cp Calamintha clinopodium ...5 ..+ + + + .+ + + .+ .....+ + .+ .+ .+ + + I V Pm Lithospermum purpureo-caeruleun + + ...+ ... Transformarea indicilor abundenţă-dominanţă în valori procentuale se face astfel: + = 0.. 3 = 37.... Eua-eurasiatice.+ ... 4 = 62.. Elemente floristice: Cp-circumpolare.... Ch-camefit.+ + ..+ + II Speciile alianţei Quercion şi ordinului Quercetalia pubescenti-petraeae Ppn Acer tataricum .m-microfanerofit.+ + ..II Eua Cynanchum vincetoxicum .+ .0.+ .Ppn-pontic-panonice.+ + + .II I B Quercus petraea dalechampii .+ + . 2=17... E-europene..+ ...+ + + + . G-geofit.+ .I E Specii întâlnite într-un singur releveu: Malus sylvestris...II I Em Cornus mas ..5 .II I Eua Brachypodium pinnatum .+ + .+ + + + + + I V Sm Carex brevicolis + + + 1 .iar pentru a şi b. pentru speciile comune celor două releveuri..sumele valorilor de abundenţă-dominanţă pentru toate speciile din cele două releveuri.+ .. B-balcanice.5 %....+ II I Alte specii Eua Galium aparine ...+ .. Sm-submediteraniene. Forme biologice: M-macrofanerofit.+ + + + II I B Euonymus verrucosa + .+ ...+ ..... B(Pn)-balcano-panonice..... 247 ...+ + .+ ..+ + .. Th-terohemicriptofit.I Sm Scutellaria altissima .+ ....+ .I V E Campanula rapunculus . 1=5....+ + .+ 1 + .+ + + + + + + + I V Eua Prunella vulgaris .I Sm Sorbus torminalis ....+ + + + 1 1 + 1 ...... Staphylea pinnata.+ + .+ ..+ .+ ..+ .+ II Ct Melica altissima .. Sedum maximum.. 5 =87.

categorii de plante după cerinţele faţă de factorul apă (hidric).calculându-se pentru fiecare pereche de specii afinitatea de cohabitare.categorii de plante după cerinţele faţă de factorul trofic.tuberculi. 1965. Vinca minor (saschiu) . 248 . iar prezenţa într-un anumit tip sau câteva tipuri de fitocenoza reflectă afinităţile de asociere. grupează plantele anuale.cuprinzând plantele lemnoase. bulbo-tuberculi şi rădăcini drajonante. Matricea se ordonează prin permutarea releveurilor astfel ca valorile mai mari ale afinităţilor să fie cât mai aproape de diagonală şi grupele cenologice devin evidente.Chamaephyta (Ch).. -acidomorfe .vitis-idaea (merişor).Procedeul grupelor cenologice Fitocenoza este alcătuită din câteva populaţii specifice care au caracteristici cenologice (abundenţădominanţă.vitalitate) asemănătoare. -hidromorfe .Geophyta (G). a afinităţilor grupate pe clasele: 0 %.d.plante la care mugurii se găsesc în sol la adâncime mare. 21-30 %.întrucât este necesar să cunoaştem întreaga combinaţie de plante şi indicii de abundenţă-dominanţă. Caracterul corologic sau elementele foristice se redau după unele de terminatoare (Meusel şi col.ll-20%.Therophyta (Th). După modul de iernare al organelor de regenerare şi înmulţire ale plantelor s-au stabilit 5 grupe: 1. adică la punctul de intersecţie a mai multor regiuni şi provincii floristice. Caracterul ecologic al speciilor are în vedere următoarele adaptări: -biomorfe (forme biologice sau de viaţă).în timp ce caracteristicile cenotice şi cele ecologice prezintă o variabilitate regională.a.organele de reînoire formându-se la nivelul suprafeţei solului. Marea variabiltate a reliefului. 5. Utilizarea procedeului solicită un număr mare de releveuri.l-l0 %.41-50 %.adică gruparea plantelor în categorii după modul cum supraveţuiesc în anotimpul nefavorabil.cuprinzând plante la care mugurii de regenerare se găsesc aproape de sol. Caracterizarea corplogic-ecologic-cenotică a asociaţiilor pe baza speciilor componente Fiecare specie de plante are un anumit caracter ecologic şi unul corologic.protejaţi iarna de stratul de zăpadă.(arbuştii).Phanerophyta (Ph).Soo 1964-1973). Pentru stabilirea grupelor cenologice sunt necesare descrieri de vegetaţie (releveuri) identice cu cele folosite la conturarea asociaţiilor. ordin. climei şi tipurilor de sol explică bogăţia floristică şi multitudinea comunităţilor vegetale . 4.Hemikryptophyta (H). Aici aparţin plantele care au rizomi. deci caracterul cenotic. între vestul oceanic şi estul continental al Europei. alianţă.a.clasă).România este situată la o răscruce fitogeografică. 0 asociaţie se va deosebi de alta prin cel puţin 2-3 grupe cenologice.la care mugurii sunt departe de sol şi grupa este împărţită în două subunităţi: Megaphanerophyte (M) (arbori) şi Nanophanreophyte(N).se alcătuieşte apoi o matrice.ca de exemplu: Vaccinium myrtillus (afin). iar grupele cenologice se stabilesc pe straturi. -trofomorfe .iar părţile aeriene mor la venirea iernii. 2.la fel şi pentru ecoforme.La această formă biologică aparţin cele mai multe plante ierboase de pădure şi de pajişti. Pentru analiză se întocmesc spectre ale formelor biologice şi ale elementelor floristice. 51 -60 % ş. Caracterul corologic (elementul floristic) şi formele biologice sunt elemente constante.categorii de plante după toleranţa faţă de aciditatea solului . (cimbrişor). Prin caracterul cenotic al speciilor evidenţiem faptul că marea majoritate a speciilor aparţin la o unitate de clasificare (asociaţie. Thymus s p. Capitolul XIII VEGETAŢIA ROMÂNIEI Prin poziţia sa geografică .bulbi.V.m. Denumirea lor se face după una din speciile componente. 3.m.Lysimachia nummularia (gălbejoară) ş.

348). având origini geografice şi adaptări ecologice extrem de variate.provincia daco-ilirică III . localizată în împrejurimile Mangaliei. iar după Al.Provincia Central europeană est-carpatică.Provincia ponto-sarmatică se întinde în stepa Bărăganului.reprezentată de silvostepă.Borza) Subregiunea europeo—siberiana: I . Q.teritoriul României ar aparţine la două regiuni floristice şi anume: regiunea Europei centrale şi regiunea Pontico-sudsiberiană. regiuni. nordul Olteniei şi Muntenei. localizate în câmpiile Someşului. Primele trei provincii aparţin subregiunii europeo-siberiană. Podişul Bârladului şi Bucovina. 4. subarctic.provincia ponto—sarmatica' Subregiunea mediteraneană: V . Beldie (1977-1979) ar fi de 3.Vegetaţia edafică din bălţile. Borza (1960. 3.pubescens. Meuse1 şi co1ab. Abies alba. 2.apartenenţa florei din România la marile tipuri de areal este următoarea: -nordic şi alpin (arctic. Elemente floristice Pentru descrierea vegetaţiei sau a învelişului vegetal al unei zone.în flora României cresc un număr de 3. Borza (1947-1949).luncii şi Deltei Dunătrii După H. Q. cea pontico-central-asiatică şi subregiunea mediteraneană.împărţind ţara noastră în cinci provincii floristice (Fig. cuprinzând Transilvania fără câmpiile de vest.Fig. Borza (1957). cuprinzând păduri de Quercus cerris.Podişul getic din Oltenia şi Muntenia şi câmpia Găvanu-Burdea. este necesar să cunoaştem înainte de toate speciile de plante care cresc în zona respectivă.provincia baleano-moesiacă Subregiunea pontico-central asiatică: IV .Provincia Daco-ilirică.provincia euxinică VI .Provincia Baleano-moesiacă.339 specii de plante vasculare şi 539 hibrizi.caracterizată prin păduri de Quecus robur. spaţiul dintre Siret şi Carpaţi. După Al. arcto-alpin. Q. Crişului şi Timişului.1965). Fagus sylvatica. altaic) 14% 249 .admite că în ţara noastră se întâlnesc trei subregiuni fitogeografice: subregiunea europeo-siberiană. boreal. a Galaţilor şi cea a Dobrogei.petraea. Provinciile floristice ale României (după Al. 1.provincia central europeană est carpatică II . Picea abies. Al.Provincia euxinică. După Al. 5. fiind împărţite în mai multe circumscripţii floristice. cu mai multe provincii la noi. (1965).frainetto.348.063 specii şi 5o4 subspecii şi varietaţi.

mediteranean) 8% -sud-estic (iliric.frainetto). Pădurile de gorun ocupă o bandă altitudinală cuprinsă între 200 (300) şi 600(700) m . 2. caracteristic pentru altitudini mici şi mijlocii.iar faptul că ţara noastră este situată într-o zonă cu interpătrundere de climate se evidenţiază pregnant printr-o serie de particularităţi.ponto-siberian. -subzona silvostepei sudice. Etaje şi subetaje de vegetaţie Predominarea reliefului deluros-montan în care se resimte influenţa modificatoare a climei datorită altitudinii a permis delimitarea următoarelor etaje de vegetaţie.apartenenţa la marile tipuri de areal se prezintă astfel: -circumpolar şi alpin 14% -eurasiatic şi European 29% -mediteranian 6% -sud şi sud-est European 18 % -continental şi pontic 21 % -atlantic 5% -endemic 4% -adventiv 2% -cosmopolit 3% Din datele prezentate rezultă că fondul florei României este rerezentat de elementele eurasiatice şi europene. În acest interval altitudinal pot apare fâşii zonale care au ca edificator principal fagul.asociat cu alţi edificatori. 1. fiind relativ uniform. subatlantic. cu un interval altitudinal de (1200)1300-1700(1850) m. atlantic-mediteranean 1% -endemic 4% -cosmopolit şi adventiv 1-3% După Al. submediteranien.Etajul nemoral. caueazic-anatolicerimean 10% -continental sau estic (pontic.cu molidul sau cu ambele.-eurosiberian şi european 40% -sudic (tropical. Pe baza speciilor edificatoare de păduri. În acest etaj predomină molidişele pure.Zona stepei: -subzona stepei cu graminee. ponto-mediteranean) 20% -vestic (atlantic.iar cele de fag şi amestecurile de fag cu răşinoase sunt situate între 600(700) şi 1300(1450) m.din punct de vedere latitudinal (zonal) s-au distins următoarele unităţi de vegetaţie: 1.1979). -subzona stepei cu graminee şi dicotiledonate.acest etaj a fost împărţit în subetaje: al pădurilor de gorun şi al pădurilor de fag şi de amestec fag cu răşinoase. 3.alcătuit din păduri de foioase.cum ar fi: procentul ridicat al speciilor nordice şi alpine. moesiac. Zonele şi subzonele de vegetaţie din România Pentru teritoriile joase ale României. balcanic.ca de pildă: fâşia zonală a făgetelor de deal asociat cu carpenul sau făgetele montane pure şi fâşia pădurilor de fag în amestec cu bradul.distingându-se două benzi zonale: una cu molidişuri pure şi o alta cu molidişuri de limită 250 .al elementelor endemice şi a celor relictare etc. ponto-panonic. cu un climat mai blând şi suficent de umed.Zona silvostepei: -subzona silvostepei nordice.Zona nemorală (a pădurilor de stejar): -subzona pădurilor de stejari mezofili (Quercus robur) -subzona pădurilor de stejari submezofili-termofili (Quercus cerris.Etajul boreal este caracterizat de un climat mai rece şi cupride regiunea montană mijlocie. 2. Be1die (1977. sarmatic.dispuse într-un interval altitudinal cuprins între 300 (400) şi 1300 (1450) m.Q.

Pe alocuri se separă două subetaje: unul al rariştilor de arbori cu tufărişuri şi altul numai cu tufărişuri (Fig.350. relieful vălurat din nordul şi centrul Dobrogei.. Plecând de la variantele de climat care apar în diferitele părţi ale ţării şi pe baza speciilor şi fitocenozelor de pădure N.caracterizat prin tufărişuri scunde de Salix.şi anume: câmpia plană a Bărăganului de est.partea cea mai joasă din sudul Podişului Moldovenesc. sudic şi vestic.pe alocuri şi cele de smirdar. Bryas octopetala.Etajul alpin se delimitează numai pe cele mai înalte culmi ale Carpaţiilor.zadă sau zâmbru. 4.au stabilit o regionalizare..etajele de vegetaţie de pe macroversanţii externi sunt subdivizaţi în 4 subdiviziuni regionale. Loiseleuria procumbens şi pajişti scunde de Juncus trifidus.în 1978.Ixan. La aceste condiţii se mai adaugă şi un anumit spectru de tipuri de areal al speciilor (Fig. 3. Cea de a patra reprezintă o interferenţă cu influenţe estice şi Fig.cât 251 .caracterizat prin tufărişurile de jneapăn şi ienupăr. În anumite situaţii locale se menţin rarişti de arbori alcătuite din molid. Regionalizarea vegetaţiei din România pe baza bioindicatorilor forestieri (după N.1978) Învelişul vegetal în principalele unităţi geografice zonale Zona stepei Stepa în România ocupă un spaţiu restrâns în sud-estul ţării.alcătuită din patru diviziuni regionale.349).Etajul subalpin este situat la peste 1700-1850 m şi până la 2000 (2200) m altitudine.Doniţă şi col. din care primele trei corespund la trei variante de macroclimat: estic.Schema etajării vegetaţiei în sudice.350).diferenţierile vegetaţiei fiind datorate în special de regimul de precipitaţii ale diferitelor masive muntoase.349.Doniţă şi col.1979) În cazul lanţului carpatic. între 2000-2200 şi 2500 m.Carex curvula.superioară. Fig.în care pe alocuri apare zada şi zâmbrul. Carpaţii României (după D.

Temperatura medie anuală pentru silvostepa Olteniei. iar în Dobrogea se întâlnesc calcare. Muntenia.Climatul este temperat continental excesiv. S. Banat şi Crişana. Pe văile pâraielor cu puţină apă. Buzău. Paşcovschi şi N.este loessul. Obionetum pedunculatae. sudul şi centrul Moldovei. Pe nisipurile din lungul malului drept al Buzăului.6°C în silvostepa nordică a Moldovei. Doniţă (1960) împarte silvostepa României în două subdiviziuni mari: -Silvostepa sudică.în staţiunile sărăturate se întâlnesc comunităţi halofile. şisturi verzi.cantonată în sud-vestul şi nordul Dobrogei. Substratul pedogenetic. Dintre tufărişuri se mai păstrează fitocenoze ale asociaţiei Paliuretum spina christi.pentru ca în sudul Moldovei să ajungă în jurul valorii de 10°C.cu temperatura medie anuală de 10-11°C şi o cantitate anuală de precipitaţii ce oscilează între 350 şi 400 mm.Camphorosmetum annuae.5°C.Festucetum valesiacae. Puccinelietum distantis (comunitate de iarbă de sărătură) etc. în Oltenia. Munteniei şi Dobrogei oscilează între 10. Puţinele vestigii ale vegetaţiei stepice indică existenţa unor complexe de asociaţii dominate de păiuşuri stepice şi colilii.calcare). 252 .aşa cum ar fi asociaţia Stipo (ucrainicae) . Suaedetum maritimae (comunităţi de iarbă de sărătură). În Dobrogea apar şi litosoluri.şi podişul plan din sudul ei.mai profunde în Bărăgan şi sudul Moldovei. Siret.centrul bazinului transilvănean. care cuprinde un spaţiu mai restrâns în nodul Moldovei.Călmăţuiului şi Ialomiţei existau în trecut păduri de stejar brumariu.Agropyretum pectiniformae ş. Fraxino-Ulmetum.în general. Altitudinea oscilează între 20-100 m în Bărăgan şi 100-200 m în Moldova şi Dobrogea. 351). Climatul este uscat.a. aparţinând asociaţiilor: Salicetum albae-fragilis. dar mai puţin secetos decât în stepă (Fig.5° şi 11°C. roci eruptive. Querco-Ulmetum. marne. În Moldova mai apar nisipuri. aşa cum ar fi: asociaţia Salicornietum europaeae (comunităţi de brâncă).iar în Moldova Centrală să fie de 9. În stepă predomină solurile de tipul cernoziomului. În nordul Moldovei climatul de silvostepa se caracterizează printr-um regim termic mai scăzut dar şi cu trăsături continentale mai evidente.iar în Dobrogea apar şi suprafeţe cu roci mai dure (şisturi verzi. tufărişuri de cătină roşie (Galamagrosti-Tamaricetum ramosissimae) şi pajişti mezofile (Agrostetum stoloniferae). În luncile joase ale râurilor Ialomiţa. reduse în prezent la mici insule. -Silvostepa nordică. Loessul şi rocile loessoide alcătuiesc substratul caracteristic pentru majoritatea silvostepei. scăzând la 8. Salsoletum sodae (comunităţi de săricică). Prut se întâlnesc asociaţii de luncă: zăvoaie şi păduri de luncă.reprezentate prin rendzine. Zona silvostepei Această zonă ocupă o mare parte din suprafaţa câmpiilor periferice ale Carpaţilor şi din podişurile Moldovei şi Dobrogei.cât şi păduri tufărite cu stejar pufos şi cărpiniţă. Vegetaţia primară a fost înlocuită aproape în întregime cu culturi agricole.

Prunus tenella. Fraxinus ornus (morjdrean). amintim pe cele ale asociaţiilor: Aceri (tatarico)-Quercetum pubescentis (stejăret pufos cu arţar tăitărăsc). Zona nemorală Ocupă podişurile joase. Fraxino-Ulmetum (arborete de ulm cu frasin). Viburnum iantana. Stellaria holostea ş. pratensis ssp. cum ar fi: Lithospermum purpureo-caeruleuiii (mărgeluşe ). cele de stejar pufos sunt caracteristice silvostepei sudice (sudul Moldovei. În silvostepa Dobrogei abundă elemente sudice. fragmentate. Tot în silvostepă se întâlnesc şi cele mai mari suprafeţe cu nisipuri continentale. aşa cum ar fi: Carpinus orientalis (cărpiniţă ). Q. se întâlnesc specii xerofile. angustifolia. de nisip). Prunus avium. Climadiagrame pentru zona silvostepei ocupă suprafeţe mai mari în silvostepă.cât şi piemonturile din Banat şi Crişana.sanguinea. Prunus mahaleb (vişin turcesc).Cynanenum vincetoxicum (iarba fiarelor). iar în Dobrogea apar şi litosoluri. Q. Quercetum peduaculiflorae (stejăret brumăriu).351. Resturile de vegetaţie ierboasă întâlnite în pajiştile de silvostepă sunt alcătuite din comunităţi asemănătoare cu cele din stepă. Aceri (tatarico)Quercetum roboris (stejăret pedunculat cu arţar tătărăsc). Câmpia joasă şi înaltă a Munteniei şi Olteniei. Acer campestre. Bărăgan.Q.virgiliana.Galio (dasypodi)-Quercetum pubesceatis. În silvostepa sudică în stratul arbuştilor se mai întâlneşte Crataegus pentagyna. Artemisio (austriacae)-Poteum bulbosae (pajişte de firuţă bulboasă cu peliniţă stepică) ş. în mare parte fixate cu Robinia pseudacacia.a. constiuite din stejari sudici. Polygonatum latifolium. centrul Transilvaniei şi sud-estul Dobrogei. Cornus mas. T. P. Ligustrum vulgare. Bothriochloetum ischaemi (pajişte de bărboasă). C. Ulmus minor. Stratul ierbaceu bine dezvoltat şi dominat de: Poa nemoralis.a. pitic. cât şi fitocenoze ale asociaţiilor Querco-Ulmetum (arborete de stejar pedunculat cu ulm). Paeonia peregrina (bujor) ş.cordata.pubescens. iar din vegetaţia iniţială se mai păstrează fragmente ale asociaţiei Festucetum vaginatae (pajişte cu păiuş de nisip) şi asociaţiei Saliceto (rosmarinifoliae)-Holoschoenetum vulgaris (sălcet târâtor.frainetto) în silvostepa sudică şi din stejar pedunculat (Quercus robur) în nordul Moldovei. Viola hirta. destul de mozaicat.cerris. Dobrogea). Lychnis coronaria (curcubeu). Frecvente sunt asociaţiile Medicagini-Festucetum valesiacae (pajişte de păiuş stepic). mai ridicate în Transilvania (550-600 mm). Prunus spinqsa.a.fruticosa.Cotinus coggygria (scumpie). În luncile râurilor din silvostepă se întâlnesc sălcete. Din vegetaţia naturală a silvostepei s-au păstrat mici masive păduroase. E.Valorile medii ale precipitaţiilor anuale se înscriu în jur de 500 mm. termofiii (Quercus pedunculiflora. Dactylis polygama. În arboretele din silvostepă pe lângă speciile dominante frecvente sunt: Tilia tomentosa. Pyrus elaeagrifolia (păr argintiu) etc. Solul zonal este cernoziomul slab până la puternic levigat.verrucosa. iar în stratul ierbaceu. Q.m. Stejăretele brumării. P. Carici (acutiformi)-Alnetum (ariniş negru cu rogoz).Celtis glabrata (sâmbovină). 253 .Pruno spinosae-Crataegetum). iar în stratul arbuştilor abundă: Crataegus monogyna.aparţinând asociaţiei Salicetum albae-fragilis. Euonymus europaeus. Pe marginile pădurilor abundă tufărişuri de porumbar cu păducel (as. Rhamnus cathartics. Dintre fitocenozele lemnoase care Fig. din Moldova de Nord.

Lychnis coronaria. Melampyrum nemorosum. În cazul versanţilor umbriţi.Substratul geologic este variabil. Climatul este mai rece şi mai umed în subzona cu stejari mezofili şi mai cald pentru subzona pădurilor de stejari submezofili şi termofili. iar regimul mediu al precipitaţiilor este de 500-600 mm. b. Prunus spinosa (porumbar).petraea). Glechoma hederacea (sâlnic).polycarpa (gorun transilvănean). Euonymus europaeus (salbă moale). Carpinus betulus (carpen) ş. aparţinînd asociaţiei Lithospermo-Quercetum pubescentis. uşor podzolit până la pseudogleizat. mai rar Fraxinus excelsior (frasin). părul pădureţ (Pyrus pyraster). în arboret mai apar în proporţii variabile carpenul.m. Extrazonal mai apar fitocenoze ale asociaţiilor Querco petraeae-Carpineturn şi Luzulo-Quercetum petraeae. În compoziţia floristică participă şi alte esenţe lemnoase. Asociaţiile reprezentative sunt cele de Quercetum roboris-petraeae. Viburnum lantana (dârmox).angustifolia (firuţă).bulbosa (brebenei). mai rar Staphyllea pinnata (clocotiş ). Suprafaţa pădurilor din zona nemorală a fost mult diminuată în vederea extinderii culturilor agricole. cireşul.Lathyrus vernus (orăştică). Subzona pădurilor de stejari submezofili-termoflii Are ca specii edificatoare: Quercus cerris (cerul) şi Q. argile şi pietrişuri. După caracteristicile pedoclimatice şi ale vegetaţiei zona nemorală se împarte în două subzone: a. Carpino(orientalis)-Quercetum cerris) sau gârniţete pure (Quercetum frainetto). Pe lângă speciile edificatoare (Quercus robur.a. Koeleria pyramidata etc.petraea). E. Corydalis solida.paţachină ). Q. jugastrul iar în exemplare răzleţe mărul pădureţ (Malus sylvestris). C. Sambucu 'nigra (soc).. frecvente sunt: Stellaria holostea (iarbă moale). Cerul şi gârniţa formează amestecuri ce aparţin la asociaţia Quercetum frainetto-cerris. iar în nordul Moldovei se mai adaugă asociaţia Tilio-Carpin turn. Viola rechenbachiana (toporaşi). Brachypodium sylvaticum (obsigă de pădure). cea a pădurilor de stejari submezofili-termofiii. Solurile zonale sunt cenuşiu şi brun de pădure. Asarum europaeum (pochivnic). tataricum (arţar tătăresc ). Convallaria majalis (lăcămioarg). C.a.nemorosa (păştiţă albă) ş. Viburnum opulus (călin) şi Frangula alnus (cruşin. Potentilla micrantha (făgurel) ş.a. cum ar fi: Acer campestre (jugastru). Polygonatum latifolium (pecetea lui Solomon). abundente sunt: Carex caryophyllea. 254 . Pyrus pyraster (păr pădureţ). iar în anumite situaţii locale formează cerete (Quercetum cerris. M. Veronica chamaedrys (şopârliţă). În stratul ierbaceu. Lysimachia nummularia (rotunjoară). Fragaria viridis (frag). Ligustrum vulgare (lemn câinesc). Carex pilosa (rogoz). Crataegus monogyna (paducel). Vicia cracca (măzăriche) . Anemone ranunculoides (păştiţă galbenă). Isopyrum thalictroides (găinuşi). Prin poieni abundă gramineele: Festuca valesiaca. iar cel ierbaceu alcătuit din specii adaptate la un regim atenuat de umiditate de pe solurile brun roşcate.petraea ssp. Corylus avellana (alun). luturi. verrucosa (salbă rîioase ). Malus sylvestris (măr pădureţ). Pulmonaria officinalis (mierea ursului).frainetto (gârniţa). Scilla bifolia (viorele). Cornus mas (corn). arţarul tătărăsc (Acer tataricum). iar pe cei însoriţi apar arborete de stejar pufos. Chrysanthemum corymbosum. F. Stratul arbuşilor apare bogat în specii şi este bine reprezentat.rupicola (păiuş). extrazonal se întâlnesc gorunete edificate de Quercus petraea ssp. A. iar dintre dicotiledonate:Primula veris (ciuboţica cucului). Poa nemoralis (firuţă). Medicago lupulina (trifoi mărunt).a.praecox (rogozuri). Lonicera xylosteum (caprifoi).bihariense (sor cu frate) ş.Subzona pădurilor de stejari mezofili. În stejăretele de tip mezofil solul este brun de pădure. alcătuit din roci loessoide. Rosa canina (măceş). Poa pratensis ssp. bogat în specii. Primăvara devreme înfloresc Galanthus nivalis (ghiocel). iar în condiţiile rocilor mai grele se întâlnesc soluri brune podzolite. A.m. cuprinde pădurile care au ca specie edificatoare stejarul pedunculat (Quercus robur) şi uneori chiar gorunul (Quercus petraea ssp.Coronilla varia (coronişte).Veronica chamaedrys (şopârliţă) ş. Dactylis polygama (golomăţ). a. cea a pădurilor de stejari mezofili şi b. Astfel. Stratul arbuştilor este bine reprezentat şi alcătuit din: Cornus sanguinea (sânger). pseudogleizate şi vertisoluri. Querco robori-Carpineturn.a.

beneficează de un climat suboceanic. Galium odoratum (vinariţă). cât şi prin speciile edificatoare. al făgetelor şi amestecurilor de fag cu răşinoase este cantonat între 300(600) şi 1350(1450) m altitudine. cristaline (şisturi. alcătuit din : Daphne mezereum (tulichină). aşa cum ar fi: nisipuri. calcare). cel al gorunului. În tipologia forestieră. argile.5°C şi un regim pluviometric anual de 750-ll00(1200) mm. localizată între 700(800) şi l000(1300) m altitudine. aparţin asociaţiei Festuco (valesiacae)-Poetum angustifoliae în sudul ţării. R. calcare. cu mai puţine precipitaţii (550(600)-750(800) mm). pietrişuri. corespunzătoare la două subetaje. iar iernile nu sunt prea aspre. Oxallis acetosella (măcriş iepuresc) şi chiar Vaccinium myrtillus (afin). iar în Banat urcă chiar la 1450 m. predomină speciile acidofile. 1. adesea pseudogleizate.rendzinele. Solurile din etajul nemoral sunt brune de pădure tipice sau diferit podzolite. În cazul amestecurilor de fag cu brad. dolomite. De asemenea. iar în vest la asociaţia Danthonio-Chrysopogoneturn sau la Festucetum sulcatae-valesiacae. în asociaţia Deschampsio-Fagetum. filite. este localizat între 200(300) şi 600(700) m altitudine. Deschampsia flexuosa (păiuş de pădure. podzolice argiloiluviale. pe un relief fragmentat. În luncile din zona nemorală se întâlnesc asociaţiile lemnoase aparţinând la Salicetum albae -f ragilis. Cardamine bulbifera (colţişor). marne. al gorunetelor.5-9°C. Pe solurile eutrofe. Aceste arborete de fag sunt umbroase şi au un strat al arbuştilor slab reprezentat. instalate în locul pădurilor.Fâşia zonală a făgetelor montane. Pe rocile eruptive apar soluri andice (pe calcare. iar atunci când se întâlneşte este alcătuit din: Lamium galeobdolon (urzică galbena).a.polycarpa. ssp. târsoc). Fiecare grupă cuprinzând mai multe tipuri de comunităţi. glanduligera (breabăn). cu temperaturi medii anuale de 7. Querco -Ulmetum. Dryopteris filix-mas (ferigă) ş. Paris quadrifolia (dalac). din centrul şi nordul ţării frecventă este asociaţia Querco petraeae-Carpinetum (gorun cu carpen). molid sau cu amebele. Covorul ierbaceu este discontinu. În zona de munte substratul geologic este variat. distingându-se două climate tipice. cu lunci ceva mai bine dezvoltate.petraea. mai călduros.hirtus (rug). eruptive. Făgetele cu floră de mull au cea mai mare răspândire şi cea mai bună productivitate. Fraxino-Ulmeturn şi Alnetum glutinosae. cum ar fi: Symphyto-Fagetum. având ca principală specie edificatoare fagul (Fagus sylvatica) şi s-au distins patru fâşii zonale. pe marne -pseudorendzinele). Geranium robertianum (năpraznic). Euphorbia amygdaloides (alior de pădure). Aremonio-Fagetum. cea mai reprezentativă.iar verile sunt suficent de calde. Adoxa moschate11ina (fraguliţă). C. În zona de dealuri predomină rocile sedimentare puţin consolidate. Sanicula europaea (sânişoară). având temperaturi medii anuale care oscilează între 4 şi 7. după caracterul florii ierboase. relativ umede şi iernile nu prea aspre. Blechno-Fagetum etc. cu caracter oceanic.dalechampii şi ssp. aşa cum ar fi: Luzula luzuloides (mălaiul cucului). Festuco-Fagetum. a. Fagul aici alcătuieşte făgete pure şi are mai multe asociaţii reprezentative. făgetele sunt împărţite în 3 grupe: făgete cu floră de mull. Calamagrostis arundinacea (trestioară de pădure). cuarţite). umede şi nebulozitate mai mare. reprezentativă este asociaţia Pulmonario-Abieti-Fageturn. frecvente sunt şi solurile brune acide. Subetajui inferior. Climatul este relativ uniform. iar pe solurile mezotrofe se întâlneşte asociaţia Luzulo-Quercetum petraeae. reprezentat prin roci sedimentare (fliş. Subetajul superior. Galium schultesii (cucuta albă de pădure). Primul este cel al fagului. Symphytum cordatum (brustur negru). Sambucus racemosa (soc roşu) etc. Altitudinal acest etaj este situat în intervalul 200(300) şi 1300 (1450) m. cu veri răcoroase. având o pătură ierbacee asemănătoare cu cea din făgetele pure. deci cantonat pe toate dealurile şi în partea mijlocie a munţilor. Circaea lutetiana (tilişca). Athyrium filix-femina (spinarea lupului). 255 . gresii. Asarum europaeum (pochivnic). Veronica officinalis (ventrilică). Pulmonaria rubra (opaiţă roşie). gneisuri. Etajul nemoral Cuprinde păduri de foioase care diferă de cele din zona nemorală prin faptul că s-au format în urma etajării climatice. făgete cu floră acidofilă şi făgete cu afin. b. Pe solurile cu troficitate mai scăzută.Pajiştile. Rubus idaeus (zmeur). Carex sylvatica (şovar). Învelişul vegetal din acest subetaj este edificat de cele trei subspecii de gorun: Quercus petraea ssp. Al doilea subetaj. Deschampsio-Fagetum.

Mercurialis ovata. paltinul de câmp (Acer platanoideş). fiind alcătuite din diferite subspecii de gorun. pe lângă speciile amintite la făgete predominante sunt: Melica uniflora (mărgică). Etajul boreal Ocupă partea mijlocie şi superioară a munţilor. uscăciune şi acidifiere. se întâlnesc chiar păduri de stejar cu carpen (Querco robori-Carpinetum). C. Ranunculus cassubicus. frasinii (Fraxinus excelsior.coriariaefolia). ca de exemplu: Lithospermum purpureum-caeruleum (mărgeluşe). iar pe terase arborete pure de stejar pedunculat cu floră hidrofilă. iar apariţia speciilor Festuca heterophylla. mai apar doar puţine exemplare de Prunus avium (cireş) . Etajul subordonat este constituit din carpen (Carpinus betulus). iar în subetajul fagului şi amestecurilor cu răşinoase la asociaţiile. Local pot apare fitocenoze de cer şi gârniţă (Quercetum cerris-frainetto). iar în etajul superior se mai adaugă cu o participare însemnată teii (Tilia cordata. în asociere cu podzolurile tipice şi feriiluviale. Genista tinetoria. cu specii arbustive şi ierboase aparţinând la diferite tipuri de areal şi cu însuşiri ecologice deosebite. Hieracium transsilvanicum. alcătuind asociaţii de tipul Quercetum petraeae cerris. Pe versanţii însoriţi din sudul şi vestul ţării. Viola hirta). dominat de roci sedimentare.pentagyna. Carex pilosa. Melica uniflora. Ligustrum vulgare (lemn câinesc). pe soluri feritile de acumulare. La baza versanţilor. Asperulo (taurinae)-Carpinetum etc. Geum urbanum ş. Pajiştile secundare cele mai reprezentative instalate în locul gorunetelor aparţin asociaţiei Agrostetum tenuis. F. Luzula luzuloides (mălaiul cucului). jugastru (Acer campestre).dalechampii şi ssp. În stratul arbuştilor frecvente sunt: Crataegus monogyna (păducel). În gorunetele de pe solurile acide frecvent se întâlneşte Cytisus nigricans (lemnul bobului). cu temperaturi medii anuale de 4-2°C şi precipitaţii medii anuale de l0001200 mm. aparţinînd asociaţiilor Caprino-Fagetum. tomentosa (codominant)). Nectaroscordo-Tiletum. Solurile sunt brune podzolice şi criptopodzolice. este alcătuită din molidişuri care aparţin asociaţiilor Hieracio (transsilvanico)-Piceetum şi Chrysanthemo-Piceetum. valesiaca. Glechoma hederacea ssp. Pulmonaria offieinalis. Lapsana communis.Festuco-Fagtum. În asociaţia central-europeană Querco petraeae-Carpinetum care are ca edificator principal pe Quercus petraea ssp.petraea ce formează etajul superior al arboretului. Festucetum rubrae. Corylus avellana (alun). Rosa canina (măceş). F.dalechampii . ca: Euphorbia amygdaloides. grupate în asociaţiile Tilio (tomentosae)-Carp-netum. Agrostidetum -Festucetum rubrae montanum.În sudul ţării. apar şi fitocenoze de fag. Majanthemum bifolium (lăcrăiniţă) etc. Cornus sanguinea (sânger) ş. Poa nemoralis (firuţă de pădure). având ca limite altitudinale 1200(1300) şi l600(1700) m în nord şi 1300(1450)-1750 (1850) m în sud. Mycelis muralis. C. Lathyrus niger. cu înălţime mai redusă. dominat de Carpinus betulus (carpen) şi Acer campestre (jugastru). sorb (Sorbus torminalis) etc. Pădurile zonale de gorun au o pronunţată diversitate regională. Relieful este fragmentat. Ligustrum vulgare. Stratul arbuştilor apare bine evidenţiat şi alcătuit din: Crataegus monogyna.hirsutus (drob).platyphyllos şi T. Cornus mas. în condiţiile unui climat mai uscat. În stratul ierbaceu. În subetajul gorunilor.polycarpa. Pentru asociaţia Tilio (tomentosae)-Carpinetum edificator este Quercus petraea ssp. T.a. gorunii se asociază cu cerul şi gârniţa. Cynanchum vincetoxicum (iarba fiarelor).a.Pe alocuri pot apare rendzine şi soluri hidromorfe. mai umezi.hirsuta. În stratul ierbos se întâlnesc multe specii caracteristice pentru clasa Quercetea pubescenti-petraeae. Climatul este rece şi umed. apar asociaţii de păduri amestecate. Rosa canina etc. Oryzopsis virescens. pe versanţi umbriţi. Tilia cordata (tei pucios) şi un al doilea etaj. Clinopodium vulgare (apărătoare) sau pentru unele alianţe din această clasă (Nectaroscordium dioscorides. Unele specii. cristaline şi eruptive. indică soluri cu fertilitate bună.m. predominantă. Substratul prezintă şi el o mare variabilitate. Euonymus verrucosa. cu versanţi puternic înclinaţi şi cu expoziţii variabile. 256 . indică o înrăutăţire a condiţiilor de sol prin compactizare. având ca principali edificatori Quercus petraea ssp. Vegetaţia lemnoasă.

printre care şi cele de la Cheile Bicazului.Pinetum mughi carpaticum) şi ienupăr (as. Vegetaţia zonală este reprezentată prin tufărişuri de jneapăn (as.Cembreto-Piceetum abietis). Soldanella hungarica ssp.În Ceahlău. cu temperaturi medii anuale de 2°şi -0. Carex sempervirens (rogoz). Calamintha baumgarteni. Festuca amethistina. În molidişurile din staţiunile mai umede. Rodnei. Rodnei. grohotişuri şi brâne. Spre limita superioară a pădurii (molidişurilor). Betula pendula (mesteacăn). Pe lângă molid. Adenostylo-Doronicetum etc. Homogyne alpina (rotungioare ) . Spre limita superioară a etajului subalpin apar tufărişuri de smirdar sau bujor de munte (as. dar au fost defrişate în scopul extinderii pajiştilor iluzorii.fuchsii (cruciuliţă). Stratul ierbos este slab dezvoltat. Vaccinium myrtillus (afin). Rosa alpina. Spre limita inferioară a etajului în cuprinsul molidişurilor se poate întâlni Abies alba (brad).m.major (degetăruţ). Făgăraş. Etajul subalpin Este reprezentat în masivele cu altitudini mai mari de 1700-1800 m (Munţii Maramureşului. Dryopteris dilatata. Arbuştii şi subarbuştii sunt rari. Ţarcu-Godeanu-Retezat). al graniţelor şi calcarelor. Parâng-Cindrel.în covorul ierbaceu se întâlneşte: Doronicum columnae (cujdă). Ciucaş.xylosteum (caprifoi).paltinul de munte (Acer pseudoplatanus). Molidişurile sunt păduri masive. fapt care explică slaba dezvoltare a speciilor ierboase. Spiraea ulmifolia (cununiţă) etc. Populus tremula (plopul tremurător) şi Fagus sylvatica (fag). Asplenium distentifolium (ferigi).Campanulo-Juniperetum. Moneses uniflora (părăluţă de munte). Soldanella pusilla. Etajul alpin În Carpaţii româneşti apare numai acolo unde altitudinile depăşesc 2000 m în nord şi peste 2200 m în 257 .Huperzia sellago (pedicuţă).a. caz în care în stratul muscinal predomină speciile genului Sphagnum. Arborete mai însemnate de pin se întâlnesc în Carpaţii Orientali. dese şi monotone. de ţepoşică (Nardetum strictae subalpinum) Pe stâncării şi grohotişuri apar mici pâlciiri sau fâşii de vegetaţie ierboasă şi în funcţie de natura substratului pot predomina speciile: Sesleria rigida (coada iepurelui). D. Solurile cele mai reprezentative sunt de tipul podzolurilor humico-feriiluviale dar nu lipsesc nici litosolurile. V.Lycopodium clavatum (brădişor). Saxifraga paniculata. Ciucaş. Călimani. larice şi zâmbru.Hieracium transsilvanicum (vulturică). Pe grohotişurile umede cresc buruienişuri care aparţin asociaţiilor Carduueto (personatae)Heracleetum palmatae. L. Apar şi molidişuri pe soluri cu tendinţă de înmlăştinire. a arbuştilor. austriacum(iarba ciutei).5° C. Juniperetum nanae. Aceste tufărişuri în deceniile anterioare formau un brâu continuu în toţi Carpaţii. iar precipitaţiile depăşesc o medie anuală de 1200 mm. Bucegi. Orthilia secunda (perişor). sub formă de plaiuri întinse sau sub formă de căldări glaciare. Parâng la limita superiopră a etajului se întâlnesc şi fitocenoze de larice (Laricetum carpaticae). Temperaturile mai mari de 10°C nu totalizează mai mult de 50-60 zile.cât şi ca fragmente în Ceahlău. mai apare scoruşul (Sorbus aucuparia). Apuseni. Senecio nemorensis ssp. Trisetum ciliare. muşchii: Hylocomium splendens. reprezentaţi de: Lonicera n-gra. exemplare izolate de Pinus sylvestris.disjuncta. Retezat apar amestecuri de molid cu zimbru (as. Junipero-Bruckenthalietum).Rhodoreto-Vaccin turn). Pinul în anumite situaţii locale formează mici arborete pure. Oxyria digyna ş. Rhytiadelphus triqueter. Athyrium filix-femina (spinarea lupului). Bucegi.juniperinum etc. jneapănul şi ienupărul se amestecă cu rarişti de molid. iar în Călimani. Priroula minima. Relieful este fragmentat. D. P. Polytriehuna communae. alcătuit adesea din: Oxalis acetosella (măcrişul iepuresc).cât şi pajişti de păruşcă (Potentillo-Festucetum supinae).vitis-idaea (merişor). Climatul este rece şi umed. Substratul geologic predominant este cel al şisturilor cristaline . Adenostyles alliariae (ciucuraşi) şi ferigi.

Pe grohotişuri se înfiripează fitocenoze cu Geum reptans. Sf. care au o vegetaţie asemănătoare cu cea din Delta fluviatilă. din conglomerate şi calcare în Bucegi. formate pe aluviuni luto-nisipoase sau argiloase. Zonale sunt şi pajiştile de pipiriguţ (as. adică în Munţii Rodnei.5° până la . Tufărişurile de subarbuşti scunzi sunt dominate de sălcii pitice (as. Parâng.sud. Dintre lichenii cei mai frecvenţi cităm: Cetraria islandica. Substratul geologic este alcătuit din şisturi cristaline în Rodnei. Relieful acestor culmi înalte este foarte fragmentat.a.Gheorghe sau izolate în grindurile Sahalin. atribuită de mulţi autori la silvostepa marină. versanţii sunt abrupţi. Delta fluvio. Grohotişurile. Campanula alpina. climat şi de vegetaţie. Vegetaţia acestui etaj este reprezentată prin ierburi scunde. Phyteuma nanum. numită hasmac. Pe locurile mai înalte dar suficent de umede se găsesc arborete de stejar cu sau fără frasini (as. Parâng-Gindrel. Juncus trifidus. aşa cum ar fi: Myriophyllo-Nupharetum. ocupă circa 1/3 din suprafaţa Deltei şi se caracterizează prin prezenţa grindurilor nisipoase. tufărişuri de subarbuşti scunzi. Caracteristică pentru grohotişurile calcaroase este comunitatea Papaver pyrenaicum-Festuca violacea. Făgăraş. hornurile şi jgheaburile sunt abundente. Draba kotschyi ş. între ele şi mare.5°C) şi precipitaţii abundente (1300-1400 mm). grupate în insulele Letea. Gnaphalium supinum ş. Climatul foarte aspru.Salicetum albae-fragilis. Thamnolia vermicularis etc. Largă răspândire au pajiştile de coarnă (Caricetum curvulae). Mai apar tufărişuri scunde de azalee pitică (as. Se deosebeşte de vegetaţia luncilor prin particularităţile structurale ale învelişului vegetal.Loiseleuretum procumbentis) prin locurile expuse vânturilor puternice. Tarcu-Godeanu-Retezat. iar pe baza deosebirilor de substrat. tufărişuri de cătină roşie (as . Trisetum alpestre. aflate în continuă evoluţie. Sărăturile. În hasmacurile cu umiditate mare întâlnim arborete de plopi cu stejari şi frasini.Salicetum herbsceae. pe care s-a instalat o vegetaţie lemnoasă caracteristică.2. este caracterizat prin temperaturi medii anuale negative ( -0. Caraorman. În lungul braţelor.Seslerietum coerulantis). de origine marină. canale.a. Salicetum triandrae).Calamgrosti-Tamariceturn).Festuca glacialis-Minuartia sedoides). Pe spaţiile joase ale hasmacurilor. În spaţiile libere dintre stufăriş se întâlnesc asociaţii acvatice.Juncetum trifidi). dintre dune. aparţinând în mare parte stepei. iarba iepurelui (as. ce alternează cu vârful celor mai înalte dune. Trapetum natantis. apar suprafeţe cu grinduri fluviatile. Climatul este blând şi umed. japşe şi grinduri. teritoriul deltei este împărţit în două părţi. iar vegetaţia hidrofilă care ocupă peste 60% din teritoriu este reprezentată prin stufărişuri (Scirpo-Phragmitetum). Făgăraş. Vânturile sunt puternice iar solurile dominante sunt humicosilicatice.Quercetum roboris258 . Gindrel. Hydrochariti-Stratiotetum. Oxyria digyna. Pe grindurile nisipoase s-a instalat o vegetaţie specifică. canale şi ghioluri. Delta fluviatilă ocupă cea mai mare parte din Delta Dunării. Salicetum reticulatae) şi localizate în zăcătorile de zăpadă. Insula Letea se caracterizează printr-o parte foarte joasă. Călimani.bogate în specii oligoterme ca: Sedum alpestre. Prin locurile afectate de eroziune eoliană se întâlnesc grupări de plante cu portul în perniţă (as. Primula minima. SagitarioSparganietum şi Glycerietum maximae. Spirodello-Salvinietum. Vegetaţia Deltei Dunării Delta Dunării constituie o unitate geografică cu o vegetaţie intrazonală.de rugină alpină (Elynetum myosuroides). Cladonia rangif erina. Delta Dunării este un complex de braţe. cu apă la suprafaţă se găsesc arborete de anin negru şi frasin de baltă (Fraxinus pallisae). Festuca versicoior. având o vegetaţie asemănătoare cu cea din luncile râurilor mari. crestele înguste. papurişuri şi comunităţi de rogoz. Vegetaţia lemnoasă este reprezentată prin sălcete (as.marină. un mozaic de comunităţi vegetale. Godeanu-Tarcu sau granite în Retezat. numai că apar şi grupări cu anin negru (Alnus glutinosa).

Agrosti-Caricetum distantis ş. Hyppophae rhamnoides şi Tamarix ramosissima. apar ochiuri în care predomină solurile halomorfe. Plantago indica. În rezervaţia de dune maritime de la Agigea-Constanţa s-au identificat următoarele asociaţii: Elymetum gigantei. Convolvulus persicus. Secalinetum silvestris. Juncetum acuti-maritimi. Vegetaţia arenicolă are un rol important în fixarea şi consolidarea nisipurilor. preferante. edificate de Scabiosa ucranica. mobilitate şi textură. la suprafaţă. Pe vârfurile dunelor mai joase şi mijlocii se întâlnesc pajişti arenarii. Helichrysum arenarium.a. Vitis sylvestris. După adaptarea lor în raport cu gradul de salinitate. Glematis vitalba şi Hedera helix. fiind mai bine reprezentate în Dobrogea.dintre care mai frecvente sunt: Aeluropo-Salicornietum. iar în Oltenia se întâlneşte asociaţia Mollugeto cervianae. Festucetum vaginatae. Stachys maritima. Eryngium maritimum.500 g%. mai ales în zona de stepă şi pe litoral. Pe terenurile umede. Suaeda maritima. facultative sau suportante şi accidentale.a. cât şi în bazinele unor râuri mai mari. relativ înguste de-a lungul întregului litoral. Artemisia arenaria ş. Carex colchica (ligerica) . Alyssum borzaeanum. Nisipurile continentale au o răspândire mai largă în sudul ţării (în bazinul râurilor din Câmpia Română. ş. Flora şi vegetaţia acestui substrat prezintă particularităţi determinate de permiabilitatea substratului. Pe nispiurile sărăturate se întâlnesc numeroase asociaţii halofile. iar în Moldova la Hanu Conachi-Iveşti. pe litoral. Lepidium cartilagineum ş.l. Arguzia sibirica. Seabiosa ucranica-Marrubium peregrinum. Silene thymifolia.a. Ephedra distachya. în timp ce pe dunele joase şi mijlocii se păstrează rarişti de plopi. Pentru nisipurile continentale tipice sunt asociaţiile: Brometum tectori. cu o concentraţie mai mică de săruri sunt frecvente grupări vegetale edificate de 259 . Convolvuletum persici etc. Lepidium latifolium. putând rezista la concentraţii care variază între 0. Dintre halofitele obligatorii enumerăm: Salicornia europaea. Hordelymus asper.pedunculiflorae). în staţiunile joase. pe suprafeţe mari apar tufărişuri de Salix rosmarinifolia. Halocnemum strobilaceum. iar în luncile sărăturate din Moldova şi Muntenia se întâlneşte asociaţia Iridetum halophilae. Local. Ephedro-Caricetum colchicae. Săraturile uscate sunt dominate de fitocenozele asociaţiei Camphorosmetum annuae. Vegetaţia de săraturi Pe teritoriul ţării noastre. Dintre cele mai răspândite plante arenarii (psamofile) cităm: Elymus arenarius ssp. Secale silvstre. Dintre halofitele preferante putem cita: Atriplex littoralis. O notă particulară a acestor arborete este dată de abundenţa lianelor Periploca graeca.sabulosus. Pe nisipurile continentale cresc: Polygonum arenarium. Secali silvestri-Alyseturn borzaeani. Pe unele săraturi cu mari concentraţii de săruri. Constanţa şi Tuzla. Vegetaţia de nisipuri În România nisipurile ocupa suprafeţe realtiv reduse. Plantele care vegetează pe asemenea soluri au o serie de adaptări condiţionate de concentraţia sărurilor din sol. Gypsophila panniculata. Câmpia Română şi Moldova o are asociaţia de brâncă (Salicornietum europaeae). Carex colchica. iar cele mai întinse suprafeţe de dune maritime apar la Mamaia. Aster tripolium. Puccinellia distans ş. Bupleurum tenuissimum. sabulosus.a. Nisipurile marine se prezintă sub forma unor benzi. în Moldova. Caracteristică numai săraturilor de pe litoral este asociaţia Halocnemetum strobilacei. O răspândire largă pe săraturile din Dobrogea. plantele halofile pot fi: obligatorii. Întinderi nisipoase mari apar în zona Valea lui Mihai-Carei şi în Depresiunea Braşovului.250 . Salsola soda. se întâlneşte asociaţia Leuzeetum salinae. Limonium gmelini. Crambe maritima. iar pe vârful dunelor mai înalte se întâlnesc comunităţi de Elymus arenarius ssp. cât şi Juncetum maritimi. a Munteniei şi Olteniei).a. stejari şi frasini.

pe substrat silicios şi în regiuni bogate în precipitaţii. T.pendula (mesteacăn).tremula (plop tremurător). Salix aurita şi exemplare de pinus sylvestris. Vegetaţia palustră a mlaştinilor şi zonelor cu exces de umiditate în principal este reprezentată de fitocenozeie asociaţiilor Scirpo-Phragmitetum.P. iar cea acvatică populează bazinele naturale de apă şi cele artificiale. Carex acutiformis. Eriophoro vaginati-Spahgnetum recurvi-palustris ş. Symphytum officinale. stătătoare. Sium latifolium (copiţel). B. Caricetum acutiformis-ripariae. Epilobium hirsutum (pufuliţă). P. cum ar fi: Carex rostrata. Polygonum lapathifolium (iarbă roşie ). În cuprinsul mlaştinilor se întâlnesc şi unele plante rare. Marea majoritate a plantelor acvatice se fixează prin rizomi şi rădăcini în mâlul apei. care accelerează procesul de acidifiere. Dintre speciile plutitoare. S. S.Nymphoides peltata (plutniţa). În unele sfagnete mai apar speciile Calluna vulgaris (iarba neagră) şi Empetrum nigrum (vuitoare).a. Juncus effusus.cinerea (zălog ). La fel deosebiri evidente se întâlnesc în cazul florei şi vegetaţiei din mlaştinile eutrofe şi cea din turbării. Trapetum natantis (comunitate de ciulini de baltă) etc.S. Eriophorum gracile (bumbăcariţă). bahne şi tinoave. Wolffia arrhiza (lintiţă măruntă). Glyceria maxima (mana apei). pipernicite (var. Festuca pseudovina. Myrio-phyllo-Poatmetum (comunitate de broscariţa cu peniţa apei). având o floră săracă în specii. Hydrocharitetum morsus-ranae (comunitate de iarba broastelor).limosa (rogoz).limosa. Pe lângă unele specii de ferigi.turfosa) şi uneori Picea abies. Iris pseudacorus (stânjenel de baltă). S. Nuphar luteum (nufăr galben).a. Asociaţiile dominante.a. Dosrea rotundifolia. Pe terenurile mlăştinoase din regiunea de câmpie şi colinară cele mai comune plante sunt: Phragmites australis. viminalis (mlaje). Caricetum vulpinae.a.cruşin) etc. Andromeda polifolia. Caricetum gracilis. Carici flavae-Eriophoretum ş. Plantele fixate au obişnuit limbul frunzei mai mare şi plutitor la suprafaţa apei. iar numai puţine specii sunt plutitoare. Heleochloa schoenoides şi Vegetaţia palustră şi acvatică Acoperă terenurile cu umiditate în exces din vecinătatea apelor curgătoare.Sphagneturn nemorei. Dominante sunt speciile genului Sphagnum.amintim: Salix alba (răchită albă). Alnus glutinosa (anin negru). C. care se depun odată cu apa de precipitaţii. din tinoavele Carpaţilor româneşti sunt: Sphagnetum fusci . 260 . Vaccinium vitis-idaea. Utricularia vulgaris (otrăţelul de baltă). Trapa natans (ciulin de baltă) etc. Scirpus sylvaticus. se întâlnesc şi esenţe lemnoase. Carici stellulatae-Sphagnetum recurvi-palustris. aşa cum întâlnim la Nymphaea alba (nufărul alb). Glycerietum maximae. fără rădăcini. cum ar fi: Betula pubescens(mesteacănul pufos). Alisma plantago-aquatica. Flora şi vegetaţia palustră de pe terenurile cu apă dulce se deosebeşte de aceea de pe suprafeţele mlăştinoase cu apă sărată. Potamogeton natans (broscariţa). L. A. Frangula alnus (paţachină. triandra (salcie cu frunze de persic). Carici rostratum-Sphagnum recurvi. Sparganium erectum (buzduganul de apa). C. Drosera anglica (roua cerului) etc. Printre asociaţiile cele mai răspândite menţionăm: Lemnetum minoris (comunitate de lintiţă).Puccinellia distans Crypsis aculeata. dar luxuriantă. purpurea (răchită roşie ).incana (anin alb).angustifolia . Salvinia natans (peştişoara) ş. Scheuchezeria palustris. menţionăm: Lemna minor. Prin formarea stratului de turbă plantele nu mai ajung la sol şi trăiesc numai pe seama particulelor minerale. Ligularia sibirica. Vegetaţia acvatică populează bazinele de apă. nefixate. Mlaştinile oligotrofe sau tinoavele se formează în ape sărace în substanţe nutritive. Stachys palustris (bălbisă).intermedia (roua cerului) etc. Dintre plantele lemnoase prezente în mlaştini.fragilis (salcie plesnitoare). Bolboschoenetum maritimi. Nymphoidetum peltatae (comunitate de plutniţă). din aer. D. Populus nigra (plop negru). S. Catabrosa aquatica (lăcrămiţă) ş. Vulpina. Nupharetum albae-lutae (comunitate de nufăr alb şi galben). riparia. cum ar fi: Betlia humilis (mestecănaş).trsulca (lintiţă). Pe perinile de Sphagnum străpung din loc în loc exemplare de Vaccinium oxyccocos. Juncus gerardi. C. Ranunculus repens. Typha latifolia. Pe lângă perniţele de Sphagnum cresc şi unele plante cu flori. Rhynchospora alba. .

abundă asociaţii cum ar fi: Polygonetum avicularis (comunitate de troscot). Pe terenurile bogate în substanţe organice din jurul aşezărilor omeneşti. Atriplicetum tataricae (comunitate de căpriţă). Echinochloo-Galinsogetum parviflorae (comunitate de busuioc sălbatic cu cos trei). pe terenurile bătătorite. De-a lungul pâraielor montane. Crataegus monogyna ş. triandra. situate în lungul apelor.Ulmus minor. În luncile joase frecventă este asociaţia Alnetum glutinosae (comunitate de anin negru). S.Din ce organe este alcătuit corpul muşchilor ? 4. F. Vegetaţia ruderală gi segetală Buruienişurile sunt larg răspândite pe terenurile influenţate de activitatea umană.Cum se înmulţesc bacteriile şi algele albastre? 2. S. Largă răspândire o are asociaţia Salicetum albae-fragilis şi Salicetum triandrae. Rumicetum alpini (comunitate de ştevie de munte). Dintre comunităţile segetale larg răspândite pe terenurile cultivate sunt fitocenozele asociaţiilor: Amarantho-Chenopodietum albi (comunitate de lobodă şi ştir). În alcătuirea acestui tip azonal de vegetaţie intră specii higrofile şi mezo-higrofile.a. 7. ca: Quercus robur. Euonymus europaeus. răspândire mai mare având as. A. Urticetum dioicae (comunitate de urzică ).m. Asociaţia Populetum albae se întâlneşte pe suprafeţe reduse. Onopordetum acanthoides (comunitate de saci măgăresc). pe marginea drumurilor. Arctio-Ballotetum nigrae (comunitate de brustur cu cătuşnică). 5.Câte tipuri de fructe întâlniţi la familia Rosaceae? 8. În luncile râurilor mai mari apar şi esenţe tari. Alnus glutinosa.Care este tipul de fruct la familia Fagaceae şi de ce este protipul la fag şi stejar. Agropyretum repentis (comunitate de pir târâtor) etc. Ligustrum vulgare. formând fitocenoze antropofile. iar pe văile umede din etajul subalpin Alnetum viridis (tufărişuri de anin verde).nigra. cât şi arbuştii: Cornus sanguinea. iar în Delta Dunării şi Periploca graeca. Carduuetum acanthoides (comunitate de spini).a. adesea inundate.Din ce este alcătuită frunza la Apiaceae? 261 .Care este fructul characteristic pentru familia Fabaceae? 9.pallisae (frasin pufos) etc. Sambcetum ebuli (comunitate de boz).cinerea. P. Test de autoevaluare Ce categorii de plante indicatoare cunoaşteţi? Care sunt metodele cercetare a fitocenozelor forestiere. 6. Echinochloa-Setarietum (comunitate de costrei şi mohor).Ce pigmenţi întâlnim la alge şi unde sunt localizaţi în cazul algelor verzi? 3. Speciile lemnoase cele mai răspândite sunt: Populus alba. Care sunt etajele de vegetaţie din România? Ce zone de vegetaţie se întâlnesc în România? Test de autoevaluare 1. Salix alba. incana etc.Descrieţi florile unisezuat monoice de la pin. Dintre liane cităm: Vitis sylvestris. fragilis. S. Fraxinus excelsior.se întâlneşte asociaţia Alnetum incanae (comunitate de anin alb).Prezentaţi caracterele generale ale clasei Magnoliatae. sub formă de benzi. Hordeetum murini (comunitate de orz şoricesc) ş. Descurainetum sophiae (comunitate de voinicică). Salici-Populetum. Vegetaţia zăvoaielor este alcătuită din Populus alba. Clematis vitalba.Deosebiţi speciile de arţari după frunză ş ice este fructu? 10. pur sau în amestec cu sălcii şi răchite.Vegetaţia de luncă Acest tip de vegetaţie este caracteristic pentru terenurile cu umiditate ridicată. prin locurile de staţionare a animalelor.

.Borza Al. 1978.. 14. – Botanică sistematică.Beldie Al.Borza Al. Bucureşti.. Ed. Ed.Metode practice pentru studiul ecologic şi geografic al vegetaţiei. Academiei. 1960.Ciobanu I. 1968. 19. . naţ.Anatomia plantelor. 16.Câte tipuri de flori întâlnim la Asteraceae? 18. Chiriţă C. 15.Tipogr. Bucureşti.Biologia celulei vegetale.Daţi exemple de plante din familia Lliaceae şi Amarylidaceae. 2. Boşcaiu N. 11.Geobotanica..Morariu I. 8. Munchen. 1965. 17. . Ed. Chişinău ... 9. . 20.Ce fel de Frunze au speciile genului Fraxinus. Turcu Gh. şi ped. 1967. . .Ed.Pe ce tip este floarea la Brassicaceae şi precizaţi deosebirea între cilicvă şi siliculă. Ed.-Botanica generală şi sistematică.Hodişan I..Grinţescu I.Chadefaud M. ..Anghe1 I. partea a II-a.II. . . . şi enciclopedică. Ceres. 6. 16. 1966.Prezentaţi silvostepa. 13. 22. 1975. 1965. Ed. 1971. 12. şi ped. 1973. 1971.Anghel Gh. 1928-1934.Ce fel de flori au speciile din familia Salicaceae şi care este tipul de înflorescenţă characteristic. 7. şi ped. 15..Ivan D. 262 .Dicţionar etnobotanic. 1973. BIBLIOGRAFIE 1. Bucureşti. Tome I.Conspectus Florae Romaniae Regionumque Afinium. dif. Bucureşti.Curs de botanică generală. Ceres. Cluj. 21.Citologie vegetală. Ed. 1976.Descrieţi o floare de la graminee.Ce simetrie au florile plantelor din familia Lamiaceae. Bucureşti..Acatrinei Gh.Borza Al. did. Academiei.. 14. Agro-Silvică...Trăite de Botanique. Ed. 20. 10. şi ped.Enumeraţi caracterele clasei Liliatae. 1947-1949.Bucureşti. Şi ped. 21. Ed.Beldie Al.Burduja C. Bucureşti. 1975. Ed. 5. Ed. şi ped. – Botanică sistematică. .Flora indicatoare din pădurile noastre. 1981. 1933.Ce tipuri de fructe întâlnim la familia Solanaceae. Ed.Ultrastructura celulei vegetale.Emberger L. .11.Hegi H. Iaşi. Todor I. Ed. 4.Ivan D. Bucureşti.Fitocenologie şi vegetaţia Republicii Socialiste România....Morariu I.Andrei M.Morfologia plantelor.1960.Care sunt zonele de vegetaţie din România? 22. Cluj. Brezeanu A.Matienko B. 1979. . Bucureşti. 3. Ed. Academiei. . Carta Moldavska .Parascan D. Răvăruţ M. Bucureşti. Doiniţa N. Toma N. 18.I-VII. Mihai Gh. Ed.Anghe1 I. Agro-Silvică. 1979. 17.Enumeraţi speciile genului Symphytum. Pop I. Ceres.. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti.. . Bucureşti. . did. 1908-1931. did. şt. . 13.Flora indicatoare din pădurile noastre.Illustrierte Flora von Mittel-Europa.Uitrastructura plantelor. Bucureşti. Doniţa N.. ..Introducere în studiul covorului vegetal.Morfologia şi fiziologiaplantelor lemnoase. 19. Danciu M. did. Ed.Curs de geobotanică. 12. did..

Academiei.Vignioli L.116.colab. Do1tu M. Buia A l. 31. -Citologie vegetala. Turenschi E. Bucureşti.R. Noll F. Şerbănescu-Jitariu Gabriela.115. Mo1dovan I. Toma C.. Ed. Nyarady A. (1971).114. Provenienţa figurilor Fig. 1967.colab.Botanică. Pop I... 37.Botanica şi Fiziologia Plantelor.. Toma C.. 27. -Sistematica delle piante inferiori.. Desenele au fost executate de: Preparator Lucău-Dănilă Anca Ing..vol. Ionescu Al. II – Structura organelor vegetative şi de reproducere..Histologia. Bucureşti... vol..Danciu M. did. 1964-1980. Bucureşti. 1975-1977. 38. Toma N.Anghel I...I-V.139 şi 140 sunt preluate după Parascan D.Parascan D. (1983). Academiei. 32. Răvăruţ M. Morariu I. Bucureşti.. vol. Hodişan I. I-IV. .Anatomia plantelor. şi ped.. Popescu Gh. 36.Turenschi E. Bucuresti. 1971. Bologna. (1983). 1985. 1978. Mititelu D. (1983)..Negru Laurenţiu Cursul s-a analizat şi aprobat în şedinţa colectivului Catedrei de Silvicultură 263 .Curs de botanică generală...Coştiug Mihaela Ing. Danciu M. did.137.. Toma C. VEB G. Jena.X X X Flora Republicii Socialiste România.. Ed. . 29. Vignioli L.Lehrbuch der Botanik. 25..S.(1966).. H.Răvăruţ M.Sanda V. did. 1976-1931... 33.117.. Muz.. Flora R. 35. şi ped.I-XII (19521976).. . 1967. Mor1ova I. Stud...Pop I. (1980).69. University Press.. colab. Cambridge. (1967). Lungu L. I . (1976-1981). şi ped. şi ped. Peterfi Şt.Răvăruţ M... did. Celelalte figuri provin din următoarele surse: Parascan D.I-XIII-Ed. . .. 1980. Ed.Botanică.Cenotaxonomia şi corologia grupărilor vegetale din România.. Academiei. Bucureşti.Strasburger E.. Bucureşti. Morariu I.Tratat de algologie. Iaşi. Edizioni Calderini. colab. Grigore S. Pazmany D. 39.Şerbănescu-Jitariu G. Ciocîr1an V. Bucureşti. Mihai Gh.Evoluţia plantelor oglindită în operele recente de botanică fîlogenetică.. Ed..Stănescu V. did. did. Cristurean I.Fischer Verlag.. (1985) .. Ed. 1980.Păun M. (1964) Hegi..Toma N. Braşov. 30. (1973). 1991. 1973. 1964. (1975-1977).. Turenschi E.Toma C.Danciu M. Sibiu. 1952-1976..colab.Peterfi Şt. Bucureşti. 28.23. Bucureşti.85.Morfologia şi anatomia plantelor..(1908-1931).86.Todor 1. Anghe1 Gh. Anghel I.Ştefureac Tr.Botanică sistematică.63. 34.. 1983. Ed. Răvăruţ M. Popescu A. Iaşi. Doniţă N. 1980.X X X Flora Europaea. Ed... 24. Brukenthal.Vegetaţia lemnoasă din silvostepa României. şi ped..Ionescu Al.. Chirilă C..-Dendrologia.. Ifteni L. şi ped.. 1979. si com. Ed.. 26.Paşcovschi S...

.........3....3.......... Meristeme secundare......... Condriomul celular................. 2.. Ţesuturi de protecţie primare......1......1...... 5 1....... 35 2......1.. 15 1............ Clasificarea ţesuturilor............................4............5.........4.... 1..1...... 1.................................... 20 1............. Consideraţii general morfologice şi structurale. Vacuomul celular.......2. 30 2.1.................3............................. Ţesuturi de protecţie secundare..4....4...... 30 2........ Generalităţi..... 19 1.. 1.. Ţesuturi meristemoide....... 31 2.4...CUPRINS Introducere............... Constituienţi protoplasmatici........ 33 2..................................... 5 1.................1.........1.2.........5......................... Dictiozomii................. 34 2...........2... Ţesuturi definitive. Nucleul......... Ţesuturi de protecţie..3...3... 36 2. Cambiul..................2.... Plastidomul celular...................1.4. Ţesuturi trofice sau fundamentale. 31 2. 2........................1.......4............2....... 1............................................ 17 1...4.4.........................1.2.......................4.......... Felogenul......... 27 Capitolul II Histologia ............................. 1....... 11 1..1..1.....4. 1..2.....4.... Meristeme primordiale.............. Peretele celular.......4.....1 Partea I MORFOLOGIA PLANTELOR Capitolul I Cito1ogia.... Forma.........4. Gneralităţi............6...2... 18 1.............3... Citoplasmă... Constituienţii celulei vegetale......2.......4..... 1..4......4 1. Incluziunile ergastice solide. Ţesuturi meristematice.......2......3.... Re ticului endoplasmatic......7......4.3............ 1. Diviziunea celulei.......4....................1.............. 43 264 ........1............. 40 2............ şi dimensiunile celulelor...13 ................. Ribozomii.....................3.............4....... 2.1................2..1. 35 2.4....... Meristeme primare..........1.......3.............3..........3.................. Constituienţi paraplasmatici.... 36 2...

..1.2......5..4...3....... 123 3.. Fascicule conducătoare....3... 51 2.1..4.....3.3..4...4.. 45 2...3.................. Vasele lemnoase...3........2....1........ lo7 3.3..2.. Morfologia rădăcinii.. 43 2..............4.........2..... Mugurii..4. 54 2...3....1...................2.1......2....... Structura primară a rădăcinii........ 63 3.......5.........................4..3....... Colenchimul.. R ă d ă <s i n a.......... Habituşul arborilor... Tipuri de frunze sub raport ontogenetic şi funcţional....1.... 121 3. Fibre sclerenchimatice....2....4.3.............. 73 3.....2...... Morfologia frunzei.......4..... 3......1.....1........................ Ţesuturi aerifere.. Anatomia frunzei..............5.5............2.3...........2.........4.1.......4....2.1..............1..2............................1..2... 91 3.... 127 Capitolul IV înmulţirea plante" lor.1.............3.. 129 265 .......2... 67 3.. 46 2.........2.... 120 3...1.... Originea filogenetică a frunzei....2........ 44 2. Morfologia tulpinii..... Durata vieţii frunzelor şi căderea lor................ Tipuri morfologice de rădăcini............................................ 123 3....... 30 3.. 58 Capitolul III 0 r g a n o g r a f i a.2...... Io6 3...4... Structura frunzei la ang io sperme.4...2... Anatomia tulpinii......... T u 1 p i n a ...4......mozaic foliar şi heterofilie....3..2........ Sclerenchimul scleros sau sclereide.. 50 2... 3..4.... Structura frunzei la gimnosperme.. Ramificarea rădăcinii. 117 3. 85 3.... 46 2............3.....1.. Structura peţiolului.......... Sclerenchimul..2....2..4.... 43 2.....4...4.....2......................4... 63 3...... 47 2...... 49 2........ Anatomia rădăcinii.... 110 3.......4....3......2. Ţesuturi de depozitare..... Consideraţii generale.. Ţesuturi cie absorbţie..2.......................2..............................2.... Ţesuturi secretoare.3.....2... Ţesuturi asimilatoare...........4...2............... 125 3.....5.3.... Tipuri morfologice de tulpini...... Generalităţi.... 85 3... 3.........4..2..3... 3....3.... Ţesutul conducător liberian.......3..4. Ţesuturi conducătoare.4............. Ţesuturi mecanice.4. 43 2.4.....1........3..2................3..1...4.................... 64 3. Tipuri de ramuri...4... Structura secundară a rădăcinii.....4.... Ramificarea tulpinii......4...... Filotaxia-Divergenţa foliară.......4. I08 3................2...3......................2.. Tulpini aeriene metamorfozate..4. 81 3...... 86 3.. Anizofilie....... 118 3........ Originea radicelelor şi a rădăcinilor adventive.3. Ţesuturi acvifere.. lo9 3. Frunze metamorfozate. Structura primară a tulpinii................. Morfogeneza frunzei....... 72 3.4......2........4. 66 3.4..................... 119 3... Prefoliaţie şi foliaţie..3...................2.4..........4...........2.. 98 3...4..... 80 3.2..2................... 67 3........ 45 2...5......4.............................. F r u n z a ......................... 80 3...............1.........3................5..".............4....... 56 2..... Structura secundară a tulpinii... 65 3............1.3.2..2.............3..4...............2........

..........2.......2.. Reproducerea la Angiospermae............ 136 4........2..1....1....... 157 Partea II SISTEMATICA PLANTELOR Capitolul V Noţiuni introductive.. încrengătura Dinophyta..... 154 4.......7... încrengătura Virophyta (Virusuri).............. 130 4....1.......... 174 Capitolul VII Subregnul PHYC0B10NTA (Algophyta)............2........3.......... 143 4... 2o8 5........... 183 7... 137 4...... 152 4...2.....4......2.8..................... încrengătura Bryophyta....................... 180 7..1.. 131 4... încrengătura Pteridophyta...................9.....4...... 194 8...........2.. Morfologia şi anatomia florii............ Reprezentarea grafică a florii... 165 5..... 221 Clasa Hepaticatae... Alcătuirea florii.. încrengătura Euglenophyta...... Clasificarea plantelor.3.........încrengătura Chlorophyta.....2..... încrengătura Cyanophyta (Alge.... 'Fecundatia.....4......2...4....2..3. 217 8............3...... 129 4..................................................4.....2.................9............. 138 4...2... încrengătura Lichenophyta.......».............4..... înmulţirea vegetativă (asexuată).....4........ încrengătura Rhodophyta... înflorirea şi polenizarea....6..3........................................................2.........................4........... Fructul............4.............. 165 5....... 225 Capitolul X Subregnul CORMOBIONTA......... Clasa Archlmycetae..................... 2ol 4.... 170 6........ 218 Capitolul IX Subregnul BRYOBIONTA........ 178 7.....1.............. 132 4. înmulţirea vegetativă la plantele inferioare... Generalităţi... 221 9........ 129 4...............4....4.2................2.............. 228 266 .......... Caractere generale...4... încrengătura Bacillariophyta (Diatomeae).......Io ....... 142 4.......2...... Inflorescenţe......... 177 7.. 139 4......1...............3.... 199 2.... 169 6..................... Clasa Deuteromycetae............ 197 1...1..................5..... 199 3... Clasa Basidiomyeetae............. Categorii sistematice şi nomenclatură... Tipuri de fecundat ie............... Scurt istoric al dezvoltării cercetărilor de botanică în România. Clasa Phyeomicetae................1............ 186 7............................. încrengătura Phaeophyta (Alge brune)........... înmulţirea vegetativă la plantele superioare................ 153 4.......................... 137 7......7... încrengătura Xaathophyta ....... 175 7................ 179 7...2.. încrengătura Myxophyta.........4.........................1...1. 175 7.1. încrengătura Bacteriophyta (Bacterii).. 166 5......2............... Reproducerea sexuată......5.1... 224 Clasa Bryatae...... 182 7... 167 Capitolul VI Subregnul PROCARYOBIONTA.. 194 8e2........... încrengătura Cryptophyta. Clasa Ascomycetae...2....... Sămînţa. 188 Capitolul VIII Subregnul MYCOBIONTA....... Alternanţa de faze (generaţii)............ 169 6...................... 133 4......... 228 10.6...3. încrengătura Mycophyta. încrengătura Chrysophyta (Flagelate aurii)........ Reproducerea la Gymnospermae........ albastre)..4................ 163 5*2.... 131 4. Concepţii asupra originii florii...............

.......................... Clasa Magnolia tae (Dicotyledonatae)........... 250 10...... 359 10.... Subclasa Alismidae'........2....2......... Procedeul grupelor cenologice..... 234 Clasa Filicatae.1.. Subclasa Caryophyllidae..4.... Zonele şi subzonele de vegetaţie din România.......................... încrengătura Pinophyta.. Etaje şi subetaje de vegetaţie.................. 242 Clasa Bennettitae... 399 12... Elemente floristice.... Clasa Liliatae (Monocotyledonatae ).................3... Procedeul de prelucrare tabelară a releveurilor bazat pe grupele de specii diferenţiale....4.......... 376 Capitolul XI Plante indicatoare şi categorii de plante indicatoare.Clasa Psilophytatae....4.....1...................... 231 Clasa Equisetatae..2...........3.. 4o9 13.. 320 10.............1....... Subclasa Arecidae...3......... 4o2 12...............3..3........ 385 Partea III FITOCENOLOGIE §1 VEGETAŢIA ROMÂNIEI Capitolul XII Noţiuni sumare de fitocenologie..... Nomenclatura unităţilor de clasificare. 4o5 13.1..............1.. Principalele tipuri de pătură vie pentru unităţile mai importante de vegetaţie forestieră din România.....4.....1.3.....2.. 241 Clasa Cycadatae...3..1........ Subclasa Liliidae.2.........3...6.. învelişul vegetal în principalele unităţi geografice zonale.............................. încadrarea unităţilor în sistem.3. 248 Clasa Gnetatae.............. 325 lo.. Subclasa Rosidae........3....... Metode de cercetare a fitocenozelor şi procedee de separare §i descriere a asociaţiilor.......2..... 391 12.............4... 393 12..3.. Asociaţia şi unităţile cenotaxonomice..2.2.1.....4...2........ 251 10.4....2.. 230 Clasa Lycopodiatae....................... Zona s-tepei .. 252 10.....2.........2.......... 391 12.... 236 10.......................... 41o 267 ..5.3...... 4o9 13..4.................1........ Valoarea indicatoare a plantelor din covorul ierbaceu.................. Separarea asociaţiilor.................. 4o3 12.... 39o 12.............. Subclasa Asteridae.....-3........... Subclasa Magnoliidae....... 248 10................ 4o5 13.. 4o7 13. 4o3 Capitolul XIII Vegetaţia României. 263 10....... 4o7 13................................ Subclasa Hamamelidae........2.. 12.....................1.......................... 3o6 10.1........2............................1........ 243 Clasa Pinatae... 379 11..1.............. Obiectul şi definiţia fitocenologiei....................... 271 10.. 379 11...3.......... 361 10........... 399 12.1.......... Subclasa Dilleniidae.....3........ Categorii de plante indicatoare................... 243 Clasa Ginkgoatae.............. 244 Clasa Taxatae.3......................... Caracterizarea corologic-ecologie—cenotică a asociaţiilor.........4...........3........... încrengătura Magnoliophyta..........2.................... Zona silvostepei..... Procedeul analizei diferenţiale......4.....1.............................. 12........3............ 383 11........ 358 10........

.........4......1c Vegetaţia de săraturi........... 420 13................. Etajul boreal..4....4..6.9............4........4..8..... 423 I3.. 418 13............................................ 426 BIBLIOGRAFIE.4.. 419 1%4... Vegetaţia Deltei Dunării......... 426 268 .............. 414 13.....4...4.......H....5.. 425 13....4.......................7..............12... 423 13... Etajul subalpin........... Vegetaţia palustră şi acvatică................ Vegetaţia ruderală şi segetală...... Vegetaţia de luncă......3....... 421 13.4... Etajul alpin.. Etajul memorai....... Zona nemorată................ Vegetaţia de nisipuri..13..... 422 13............. 412 13............4..13........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful