Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în

Învăţământul Preuniversitar

Teza cu subiect unic pe semestrul I


Disciplina limba şi literatura română
Clasa a VlI-a Varianta 2

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I _________________________________________________ (60de puncte)

Citeşte cu atenţie textul dat:


Au plecat slujitorii ş i cercet â nd cu s â rg* prin sat ş i ora ş e, au str â ns to ţ i
cioplitorii, to ţ i c âţ i puteau s ă umble î n m â n ă cu dalta ş i ciocanul.
- S ă v ă î ncerca ţ i puterea, le-a poruncit uria ş ul. Ş i acela dintre voi care o s ă poat ă
ciopli din piatr ă rece un trandafir,
va primi ca r ă splat ă un col ţ i ş or de ţ ar ă ş i un sac plin de nestemate. Hei!...
Cuteza ţ i?...
Unii au dat din umeri, al ţ ii au spus pe fa ţă:
- Noi nu putem s ă facem lucrul acesta, uria ş ule.
- Un trandafir e via ţă ; ş i piatra este piatr ă ... Cum o s ă poat ă face un om din
piatr ă via ţă ?...
Al ţ ii au vrut s ă î ncerce, dar nu au izbutit s ă fac ă dec â t o form ă î nghe ţ at ă de
piatr ă , ce nu avea nici via ţă , nu avea nici mireasm ă .
- Mai porni ţ i î nc ă o dat ă ! a dat r ă cnet uria ş ul spre slujitori. C ă uta ţ i prin mun ţ i,
pustiuri, p ă duri, prin orice locuri c â t de ascunse. Ş i s ă nu cuteza ţ i a v ă î ntoarce, de
nu afla ţ i nici de ast ă dat ă pe omul ce ş tie s ă d ă ltuiasc ă * din piatr ă un trandafir cu
via ţă .
T â rziu, t â rziu, nu pot s ă v ă spun cam dup ă c â t ă vreme, iac ă t ă slujitorii se î ntorc.
Ş i aduc cu ei un t â n ă r frumos ş i sub ţ irel, doar cu o d ă lti ţă î n m â n ă .
- Cine e ş ti tu, b ă iete? ţ ip ă la el cu î ncruntare uria ş ul.
- Sunt cioplitor î n piatr ă , î i r ă spunde b ă iatul. M ă cheam ă Consul. Ş i am venit la
porunc ă , dup ă trimi ş ii t ă i... ^
- L-am aflat î ntr-un munte. Tr ă ia ascuns acolo ca o s ă lb ă ticiune. Dar ş tie s ă taie
î n piatr ă orice... Am v ă zut noi[...] cum d ă ltuia î ntr-o st â nc ă arbori, fire de iarb ă , flori
ş i vie ţ uitoare.
(Al. Mitru, Consul ş i Tai ţ a)
* cu s â rg, loc. adv. - în grabă, repede, imediat
* a d ă ltui, vb. - a ciopli cu dalta (unealtă de oţel în formă de pană, cu sau fără mâner,
folosită la cioplire, tăiere, scobire, crestare etc.)

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

A.
1. Desparte în silabe cuvintele: r ă cnet, cioplitor, s ă lb ă ticiune. 6 puncte
R: răc – net, cio – pli - tor, săl – bă – ti – ciu – ne

2. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format


cuvintele: dec â t, slujitor, col ţ i ş or. 6 puncte
R: „decât” s-a format prin compunere prin unire ( sudare);
„slujitor” s-a format prin derivare cu sufix;
„colţişor” s-a format prin derivare cu sufix.

3. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru sensul cuvintelor/


al grupurilor de cuvinte subliniate în textul citat. 6 puncte
R: plin – umplut; pe faţă – direct, deschis; spre – către.

4. Alcătuieşte un enunţ în care să apară un omonim al cuvântului subliniat


în fragmentul următor: - Noi nu putem s ă facem lucrul acesta, uria ş ule. 6 puncte
R: Mi-am cumpărat caiete noi.

5. Motivează folosirea virgulei în enunţul Sunt cioplitor î n piatr ă , î i r ă spunde b ă iatul.


6 puncte
R: Virgula separă vorbele personajului „băiatul” de vorbele naratorului.
B.

1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în
Învăţământul Preuniversitar

6. Transcrie un scurt fragment în care este sugerată o trăsătură morală a


personajului uria ş ul. 6 puncte
R: „ţipă la el cu încruntare uriaşul”

7. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul citat


aparţine genului epic/ unei opere epice. 6 puncte
R: Textul citat aparţine genului epic deoarece are acţiune şi personaje.

8. Formulează o idee principală din fragmentul marcat cu chenar. 6 puncte


R: Slujitorii îi spun uriaşului că tânărul găsit trăia singur, ascuns în munte, dar ştia să
dăltuiască minunat orice.

C.

Scrie, în 8 - 12 rânduri, rezumatul textului citat (Al. Mitru, Consul ş i Tai ţ a),
respectând regulile de alcătuire a unui asemenea tip de compunere. 12 puncte

Notă! Vei primi 8 puncte pentru conţinut şi 4 puncte pentru redactare. În vederea
acordării punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie să se încadreze în limita de
spaţiu cerută.

SUBIECTUL al II-lea 30 de puncte


^7
Scrie o compunere de 20 - 25 de rânduri, în care s ă descrii un tablou din natur ă (o
zi î nsorit ă
de toamn ă ). În compunere, trebuie: ^
• să formulezi un titlu expresiv/ personalizat al textului redactat de tine; 4 puncte
• să respecţi convenţiile specifice unei descrieri; 6 puncte
• să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate; ^ 12 puncte
• să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie. 8 puncte

Notă! Nu folosi nume proprii în descriere. În vederea acordării punctajului pentru


exprimare, ortografie şi punctuaţie, compunerea trebuie să se încadreze în limita de spaţiu
cerută.

S-ar putea să vă placă și