P. 1
Teza-dr. de Servitute

Teza-dr. de Servitute

5.0

|Views: 938|Likes:
Published by delia_d

More info:

Published by: delia_d on Mar 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Drept Cu titlu de manuscris CZU 347.

26 (043.2)

RADU ŢURCANU DREPTUL DE SERVITUTE
Teză de doctor în drept
Specialitatea 12.00.03 – Drept privat (civil)

Conducător ştiinţific: BĂIEŞU Sergiu, doctor în drept, conferenţiar universitar

Autor: ŢURCANU Radu

Chişinău - 2005

Introducere…………………………………………………………………………………………..4 Capitolul I. Consideraţii generale privind dreptul de servitute………………………………...13 Secţiunea 1. Servitutea – dezmembrămînt al dreptului de proprietate……………………………13 Secţiunea a 2-a. Noţiunea, istoricul apariţiei şi evoluţia dreptului de servitute... .……………....19 §.1 Noţiunea dreptului de servitute. Consideraţii generale……………….………………...19 §.2 Istoria apariţiei dreptului de servitute. Evoluţia lui…………………..………………....27 §.3 Caracterele juridice ale dreptului de servitute…………………………………………..37 3.1 Dreptul de servitute este un drept real principal………………………………………………...37 3.2 Dreptul de servitute este o sarcină impusă unui imobil în favoarea altui imobil şi nu în favoarea şi în sarcina unei persoane....………………………………………………………………………..42 3.3 Pentru crearea unei servituţi se cer două imobile aparţinînd a doi proprietari .................……...44 3.4 Caracterul accesoriu…………………………………………………………………………….47 3.5 Caracterul perpetuu………………………………………………………….………………….47 3.6 Servitutea este indivizibilă……………………………………………………………………...48 3.7 Servitutea nu poate greva un bun al domeniului public………………………………………...49 3.8 Dreptul de servitute presupune o sarcină…………………………………….………………….51 Secţiunea a 3-a. Clasificarea servituţilor……………………………………….………………….53 §.1 Generalizări privind clasificarea servituţilor………………………….………………...53 §.2 Servituţile aparente şi neaparente……………………………………………………….55 §.3 Servituţile continue şi necontinue…………………………………….…………………57 §.4 Servituţile pozitive şi negative…………………………………………………………..58 Capitolul II. Servituţile stabilite prin fapta omului………………………….………………….59 Secţiunea 1. Prezentarea generală privind servituţile stabilite prin fapta omului………………..59 §.1 Distincţia dintre servituţile stabilite prin fapta omului şi îngrădirile dreptului de proprietate. Domeniul de aplicare…………………………………………………………………..62 §.2 Obiectul servituţilor stabilite prin fapta omului. Modurile de stabilire………………....65 Secţiunea a 2-a. Natura juridică a celor mai frecvente servituţi stabilite prin fapta omului…….67 §.1 Servitutea privind distanţa pentru construcţii, lucrări şi plantaţii……………………….67 §.2 Servitutea de vedere……………………………………………………………………..69 §.3 Servitutea de trecere ……………………………………………………………………72 Secţiunea a 3-a. Deosebirile dintre servituţile stabilite prin fapta omului şi uzufruct, uz şi abitaţie personală…………………………………………………………………………………................77

2

Capitolul III. Constituirea, exercitarea şi stingerea dreptului de servitute……………………80 Secţiunea 1. Constituirea servituţilor……………………………………………………………...80 §.1 Constituirea servituţilor prin destinaţia stabilită de proprietar……………………….…81 §.2 Constituirea servituţilor prin act juridic (titlu)………………………………………….85 §.3 Constituirea servituţii prin uzucapiune (Controversa privind admisibilitatea constituirii servituţilor prin uzucapiune).………………………………………………………………………..87 Secţiunea a 2-a. Exercitarea servituţii……………………………………………………………..91 §.1 Exercitarea dreptului de servitute…………………………………………………….…91 §.2 Drepturile şi obligaţiile proprietarului terenului dominant………………………….......93 §.3 Drepturile şi obligaţiile proprietarului terenului aservit………………………………...98 Secţiunea a 3-a. Stingerea servituţilor............……………………………………………………105 §.1 Cauzele legale de stingere a dreptului de servitute…………………………………….105 1.1 Consolidarea, atunci cînd ambele terenuri ajung să aibă acelaşi proprietar......106 1.2 Renunţarea proprietarului terenului dominant………………………………...108 1.3 Expirare a termenului (ajungerea la termen)…………………………..............108 1.4 Răscumpărarea………………………………………………………………...108 1.5 Imposibilitatea de exercitare…………………………………………………..108 1.6 Neuzul pentru o perioadă de 10 ani…………………………………………...109 1.7 Dispariţia oricărei utilităţi a lor………………………………………………..112 1.8 Exproprierea terenului aservit, dacă servitutea este contrară utilităţii publice căreia îi va fi afectat bunul expropriat……………………….…………….....................................112 §.2 Stingerea servituţii în caz de indiviziune………………………………………………113 §.3 Distincţia dintre stingerea servituţilor prin fapta omului şi stingerea celorlalte dezmembrăminte ale dreptului de proprietate……………………………………………………..114 Concluzii…………………………………………………………………………………………..115 Bibliografie………………………………………………………………………………………..127 Lista abrevierilor..............................................................................................................................131 Lista actelor normative folosite în teză............................................................................................131 Adnotare...........................................................................................................................................133

3

este a dreptului de servitute. analiza ştiinţifică a dreptului de servitute în cadrul tezei de doctorat este nu numai actuală în plan teoretic şi practic. Astfel. A apărut astfel. care pune noi sarcini în faţa legiuitorului în vederea reglementării raporturilor dintre proprietarii unor imobile învecinate. examinarea sistemului socialist al dreptului nu ar da nimic referitor la studiul dreptului de servitute. fiind limitaţi în exploatarea deplină a proprietăţii ce le aparţine. o dată cu trecerea pămîntului în proprietate privată. Abordarea acestei instituţii de drept civil este condiţionată de dezvoltarea pieţei imobiliare.Introducere Lucrarea de faţă. Diversificarea raporturilor de proprietate şi intensificarea lor pun noi probleme în faţa celor care le reglementează. existente într-un număr impunător ca şi cel al situaţiilor dificile pe care le înglobează. În ceea ce priveşte ponderea servituţilor. instituţia servituţii continua să se dezvolte în sistemele juridice ale altor ţări. dar şi necesară. Prin efectul naţionalizării mijloacelor de producţie şi al colectivizării agriculturii. care au fost elaborate şi de diverşi autori în lucrări de specialitate. Ulterior. Unul dintre aceste mijloace este servitutea. după cum am văzut. s-a creat o situaţie de inexistenţă a unui mecanism juridic. În schimb. proprietatea exclusivă a statului asupra majorităţii bunurilor imobile . intenţie ilustrată şi de titlul „Dreptul de servitute”. . au fost adoptate acte normative pentru reorganizarea terenului şi folosirea în colectiv a pămîntului.a exclus temeiurile apariţiei unor relaţii a căror reglementare necesită aplicarea servituţii. liberă de sarcinile constituite anterior. resurse naturale etc. Numărul situaţiilor care nasc din raporturile de vecinătate este în continuă ascensiune. necesitatea reintroducerii în legislaţie a unei instituţii precum este dreptul de servitute. încearcă să trateze o serie de aspecte teoretice în domeniu. uneori suferind chiar modificări considerabile datorită schimbării relaţiilor sociale în genere şi a celor din domeniul utilizării terenurilor în special. Raporturile de vecinătate. care se impune. proprietarii vecini sînt nevoiţi să suporte diferite situaţii nefavorabile. deoarece. Legiuitorul trebuie să reacţioneze cu promptitudine. Din acest punct de vedere. s-au stins drepturile reale asupra bunurilor. de preîntîmpinare şi soluţionare a litigiilor apărute. Prin urmare. În exercitarea drepturilor asupra bunurilor lor. ea s-a redus pe măsura edificării societăţii socialiste de producţie. O astfel de problemă. Aceste situaţii reprezintă deseori cauza litigiilor dintre proprietarii vecini sau a altor consecinţe nefavorabile societăţii în ansamblu. fapt ce a condus la dispariţia servituţii. finalizează deseori cu conflicte. care au devenit proprietate socialistă. menit să lichideze inconvenientele raporturilor de vecinătate. între deţinătorii de terenuri şi de alte imobile vecine. adoptînd norme de drept privind mijloacele de înlăturare a unor astfel de situaţii.pămînt. prezentare teoretică a servituţilor. 4 .

Codul civil este racordat la doctrinele actuale în materie de drept civil. la tendinţele jurisprudenţei europene. implementarea reformei economice s-au aflat la baza noii legislaţii moldoveneşti. lucru foarte important acum. ar aduce noi argumente în atestarea adevăratelor servituţi. iar. nu vor fi ignorate în studiul nostru. lucrările şi comentariile ştiinţifice efectuate în domeniu. 5 . care fac parte din sistemul de drept francez şi care au o orientare puţin diferită de reglementările dreptului ţărilor cu sistem de drept german (în special reglementările dreptului Federaţiei Ruse). în studiul nostru ne vom baza şi pe cercetările ştiinţifice efectuate în alte ţări. Pentru prima dată materia servituţii şi-a găsit reglementarea în Codul civil.Din acest considerent. în baza acestor date. Adoptarea Constituţiei. o dată cu adoptarea Codului civil al Republicii Moldova nr. sînt importante orice investigaţii în domeniu care. Reforma economică necesită existenţa unor instituţii care să stimuleze relaţiile de proprietate. Mai mult decît atît. la nivelul experienţei statelor cu democraţii consolidate şi cu economie de piaţă eficientă. a legilor despre privatizare şi proprietate. vom fi nevoiţi să efectuăm un studiu comparativ al experienţei altor ţări. 1107-XV din 6 iunie 2002 (în continuare – Codul civil). a Codului funciar. exprimînd specificul naţional şi tradiţia reglementării raporturilor de drept în Republica Moldova. a Republicii Moldova. ţinîndu-se cont de laturile negative ale reglementărilor dreptului de servitute examinate. în curs de dezvoltare. De aceea. pe lîngă faptul că ar facilita înţelegerea esenţei lor. crearea unui model optim pentru legislaţia civilă. Relaţiile social-economice din ultimii 10-15 ani din Republica Moldova au făcut obiectiv necesară crearea unei baze legislative dezvoltate care să le reglementeze adecvat. care ar permite delimitarea lor de alte fenomene similare. însă a căror analiză ne va ajuta să elucidăm esenţa servituţilor mult mai explicit. Astfel. pentru a avea o viziune mai largă asupra reglementării servituţilor în lume. În special. de asemenea. Sperăm că şi prezenta lucrare va contribui la acest lucru. exercitare şi stingere a servituţilor. definirea dreptului de servitute. Deosebit de important pentru teoria şi practica din domeniu. care. bazate mai mult pe dreptul comun. ne-am referit pe scurt la practica şi la reglementările existente în Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie. care se deosebeşte de dreptul continental. Problema servituţilor nu a fost studiată în detaliu în literatura juridică moldovenească de specialitate. fapt ce va da participanţilor la circuitul civil posibilitatea de a-şi realiza interesele în cadrul unei economii de piaţă moderne. de a determina caracterele esenţiale ale servituţilor. ne propunem să elucidăm reglementările dreptului de servitute din ţările care cunosc institutul de drept. la baza studiilor vor sta reglementările din dreptul României şi cel al Franţei. Acest studiu va permite. stabilirea modului de constituire. În aceste condiţii.

Dacă dreptul civil se întemeia pe ideea de libertate. Revenirea la proprietatea privată asupra terenurilor a condiţionat inevitabil repunerea în sistemul legislaţiei civile a servituţii. După 1989 însă. aceste vechi drepturi reale bucurîndu-se în timp de o mare aplicabilitate. este o traducere literală a cuvîntului latin servitus din care francezii au făcut servitude. inclusiv în instituţia servituţii. Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere O dată cu adoptarea şi intrarea în vigoare a Codului civil. Cuvîntul servitudine. înregistrează modificări în ultimii ani. dreptul civil suferind şi el schimbări socio-economice. astfel. servitutea a însoţit îndeaproape evoluţia proprietăţii. servitutea are menirea de a spori confortul terenului dominant. după trecerea terenurilor în proprietate privată. comercială şi cea de procedură civilă. pe lîngă multe lucruri necunoscute pînă la acest moment legislaţiei noastre. ca urmare a abolirii proprietăţii private. de asemenea. Servitutea. Am constatat. au dispărut şi servituţile. inclusiv pentru dreptul de servitute. odată cu alte instituţii. fie prin acte juridice ori prin uzucapiune. fiind una dintre cele mai vechi drepturi reale. consecinţă a unei aplicabilităţi practice limitate. 6 . una dintre care este servitutea. o amplificare a practicii judecătoreşti în materia raporturilor de vecinătate. pe posibilitatea contractării şi posedării unei proprietăţi private. s-a revenit şi la reglementările tradiţionale. alături de proprietate. precizarea că dreptul de trecere pe proprietatea altuia poate izvorî fie prin destinaţia stabilită de proprietar. Unul dintre cele mai eficiente raporturi de proprietate şi de vecinătate. rezultînd din destinaţia lui economică. a fost creată ca urmare a utilităţii ei practice. un motiv în plus pentru a aborda această temă. Se impune. considerat în literatura juridică de specialitate din ultimii ani ca avînd o pondere foarte redusă. deşi lent. Constatăm cu părere de rău că autorităţile publice tratează această problemă ca pe una secundară. de la început.Un factor important al dezvoltării raporturilor de vecinătate îl constituie protecţia proprietarilor vecini. legislaţia civilă. Cu toate acestea. revenirea la vechile valori a determinat şi revigorarea instituţiei servituţilor. excluse în timpul sovietic. datorită utilităţii lor în valorificarea dreptului de proprietate. În perioada socialistă. în socialism aceste valori au fost răsturnate. Reintroducerea terenurilor (cu excepţia celor aparţinînd domeniului public al statului) în circuitul civil general a redeşteptat interesul pentru dezmembrarea dreptului de proprietate. Din perspectiva istoriei. reglementarea intereselor proprietarului terenului dominant şi ale proprietarului terenului aservit. folosit în diferite coduri civile.

analiza diferitelor procedee de constituire şi exercitare a servituţilor. Scopul şi obiectivele tezei Actualitatea problemei dreptului de servitute şi exercitării lui condiţionează scopul prezentului studiu: analiza servituţilor şi clasificarea lor în doctrină. la folosirea mai raţională şi mai eficientă a pămîntului. cu atît mai mult că. În industrie. Servituţile au o importanţă deosebită în reglementarea raporturilor de vecinătate. această instituţie serveşte tradiţional drept un factor stabilizator în circuitul civil. se poate determina cu certitudine rolul şi locul servituţii în structura ei economico-socială. Reintroducerea servituţilor necesită elucidarea esenţei lor prin definirea şi evidenţierea caracterelor acestei instituţii. În genere. servitutea contribuie la organizarea teritoriului. Ca drept real. Examinînd legislaţia Republicii Moldova în materie. ele neavînd atributele necesare exploatării lor normale. în agricultură. În ţările cu economie de piaţă. analiza reglementărilor legislative. Prin urmare. diferitele relaţii de vecinătate teritorială reclamă deseori stabilirea unor servituţi. fie de utilitate privată. apariţiei şi caracterelor juridice ale dreptului de servitute în Republica Moldova şi în alte ţări. instituţia juridică a servituţii este absolut necesară unei economii agrare ca cea a Republicii Moldova. Rolul ei sub acest aspect este cu atît mai important cu cît dimensiunile terenurilor aflate în proprietate sînt mai mici. naturii juridice a servituţii. Utilităţile menţionate au determinat legiuitorul să reglementeze această specie de drepturi. de asemenea. În teoria dreptului civil.Amintim în acest sens că. instituirea lor este fie de utilitate publică. precum şi responsabilităţilor lor. motiv în plus de abordare a problemei. Cînd este vorba de garantarea unui drept. Prin urmare. a drepturilor şi intereselor proprietarului terenului aservit şi ale proprietarului terenului dominant. În condiţiile economiei de piaţă. nu numai cea a relaţiilor aferente delimitării grevării unor imobile de către proprietarii vecini. servitutea garantează persoanei în folosul căreia este stabilită apărarea împotriva posibilelor acte arbitrare ale proprietarului imobilului grevat. în soluţionarea conflictelor generate de situaţiile dificile în care se află proprietarii de imobile vecine. 7 . un mijloc de garantare a disciplinei dreptului de servitute. importanţa servituţii creşte substanţial datorită consolidării dreptului de proprietate privată. a unor terenuri în genere. în egală măsură. Servitutea ridică valoarea economică a imobilelor. servitutea oferă o apărare juridică durabilă şi flexibilă în stabilirea relaţiilor de folosire a imobilelor. nu există elaborarea ştiinţifică a problematicii dreptului de servitute. stabilirea drepturilor şi obligaţiilor proprietarului terenului dominant şi al celui aservit. determinarea rolului şi importanţei. acest dezmembrămînt al dreptului de proprietate are menirea de a spori utilitatea şi agrementul unor fonduri. servitutea afectează şi sfera economică.

dobîndirea servituţii prin uzucapiune. stabilirea unor limite şi condiţii în care aceste drepturi să fie exercitate şi. Scopul lucrării constă aşadar în elucidarea reglementărilor referitoare la dreptul de servitute al ţărilor care cunosc acest institut de drept. uzul etc. ţinînîndu-se cont de laturile negative ale reglementărilor referitoare la dreptul de servitute. totodată.apariţia şi evoluţia dreptului de servitute.clasificarea servituţilor (clasificare controversată în literatura de specialitate). . făcînd comparaţie cu practica unor alte state. în analiza lucrărilor şi comentariilor ştiinţifice în domeniu. în determinarea caracterelor esenţiale ale servituţilor. uzufructul. dreptului de servitute în genere. în special.definirea şi generalizarea caracterelor juridice. . Instituţia servituţii dă proprietarilor de teren posibilitatea soluţionării independente a problemelor apărute în procesul exploatării imobilelor. cum ar fi: servitutea.Servituţile ridică valoarea economică a imobilelor. Actualitatea lucrării este determinată şi de abordarea ştiinţifică a dreptului de servitute. este necesară reglementarea detaliată a drepturilor titularilor lor. corelarea drepturilor diferiţilor titulari. sporind.exercitarea servituţii. . .constituirea servituţii prin destinaţia imobilului stabilită de proprietar. propunerea variantei accesibile pentru Republica Moldova. convenabile părţilor. Pentru prima dată în legislaţia modernă a Republicii Moldova îşi găsesc reglementarea un şir de drepturi reale. creează un modus vivendi între fondurile vecine. a particularităţii situaţiei terenurilor aflate în apropiată vecinătate. Analizînd legislaţia şi realitatea. ceea ce ar permite delimitarea lor de alte fenomene similare. 8 .caracteristica drepturilor proprietarului terenului dominant. Deoarece aceste drepturi limitează drepturile proprietarului. . crearea unui model optim pentru legislaţia civilă în curs de dezvoltare a Republicii Moldova. lucru deosebit de important în procesul actual de punere în aplicare a Codului civil. elaborarea unor propuneri de modificare efectivă a legislaţiei la acest capitol. Servitutea oferă o apărare juridică durabilă şi flexibilitate în relaţiile de folosire a imobilelor.caracteristica şi temeiurile de stingere a servituţii. . . precum şi posibilitatea ca bunul să satisfacă interesele publice fără a fi retras din proprietate şi fără intervenţia autorităţilor publice. . valoarea economică a unui fond din contul altuia. am stabilit următoarele obiective ale prezentei lucrări: . stabilirea cerinţelor şi a procedurii de stingere. Prezentul studiu va permite.definirea servituţii.

Federaţia Rusă. pe baza sistematizării normelor legale şi analizei creative a fenomenelor juridice. Deşi Codul civil consacră servituţilor un capitol. teoretic şi practic al acestei analize. În calitate de bază metodologică în cercetări autorul a utilizat analiza comparativă. În procesul de sintetizare a lucrărilor ştiinţifice din ţările menţionate. autorul a utilizat şi metodele dialectice. constituirea servituţii prin destinaţia stabilită de proprietar de la art. de analiză şi sinteză logică structural-sistematică. 2. În procesul investigaţiilor. de argumentare a concluziilor şi recomandărilor. cel mai efectiv procedeu de sintetizare a noţiunilor şi fenomenelor. deoarece. Totodată. procesul de reglementare şi detaliere a institutului de servitute în Republica Moldova. de analiză comparativă. pe lîngă faptul că prezenta lucrare este una de pionierat în literatura juridică autohtonă. există o opinie majoritară. în cadrul raporturilor de vecinătate. lucrarea conţine recomandări pentru optimizarea raporturilor de vecinătate. de altfel şi în literatura de specialitate. elaborarea unor propuneri de modificare a legislaţiei. . ori referitor la care sugerează idei de modificare a unor dispoziţii legale. 9 . în ea se propune operarea unui şir de modificări menite să perfecţioneze legislaţia. Noutatea ştiinţifică constă în analiza complexă a legislaţiei şi a relaţiilor de servitute. Lucrarea aduce un suflu nou prin reflectarea noţiunii de servitute ca apărare juridică durabilă şi flexibilă a drepturilor reale în relaţiile de folosire a imobilelor. se accentuează omisiunile. sociologică (analiza documentelor). Astfel. care să corespundă noilor relaţii. reglementările greşite conceptual la capitolul servituţii. nu s-a ţinut cont de unele propuneri importante. O primă intervenţie ar viza eliminarea confuziei ce se naşte între îngrădirile legale de drept privat şi servituţi. reglementările lui sînt insuficiente. Reprezentînd o încercare de a elucida.constatarea lacunelor din legislaţia Republicii Moldova. fapt ce implică necesitatea unor modificări. la adoptare. ceea ce a permis autorului să examineze dreptul de servitute sub diverse aspecte. 1. juridico-comparativă. istorică. date fiind reglementările cunoscute în domeniul dreptului din Republica Moldova. Referitor la adoptarea unor modificări în acest cod. alte metode de cunoaştere ştiinţifică.calcularea termenului de neuz. 432 din Codul civil este foarte limitată. din ţările comunităţii europene. în caracterul mixt.. România. condiţionate de schimbările survenite în structura economicosocială. relevă o serie de probleme cărora le dă soluţii interpretative. s-au determinat principalele teze şi concluzii înaintate spre susţinere.

. Meйер Д. Nacu C. Domberger G.. Îngrădirile legale de drept privat ar putea fi definite ca mod de a fi al proprietăţii. Rau C.. O serie de legi referitoare la diferite forme de proprietate instituie „servituţi legale” (Legea nr. adică o sarcină impusă asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea unui alt imobil aparţinînd unui alt proprietar. Alexandresco Dimitrie. 5.. Stătescu Constantin etc. Berthelemy M. Reglementarea servituţilor stabilite prin destinaţia proprietarului are ca scop asigurarea folosinţei şi utilităţii unui fond de către proprietarul acestuia. Alunaru Cristian. să înstrăineze una dintre aceste proprietăţi în favoarea unui terţ. Ambroise Colin. Filipescu Ion. Rosetti-Bălănescu I. acţiunile care decurg din servituţi.. 6. 7. Putem spune că el înţelege să facă un act de posesiune a dreptului de servitute. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării o constituie lucrările autorilor moldoveni. Bassenge Peter. Jacota Mihai. atîta timp cît ele nu impun proprietarului de teren aservit obligaţia unui fapt personal şi nu sînt contrare ordinii publice.. Carbonnier J. problemele pe care le ridică servitutea şi proprietatea pe cote părţi. germani. ce izvorăşte fie din situaţia naturală a locului. români. Manoliu Julieta. Costin Mircea. francezi. proprietarul terenului înfundat face un act de folosinţă asupra terenului vecin. 4. dar care reglementează mai mult raporturile de vecinătate. Urmează a fi prevăzută şi situaţia cînd unicul proprietar a două proprietăţi rurale. Ionaşcu Aurelian. care este necontinuă şi neaparentă cînd nu există un drum vizibil. Mureşan Mircea. Aubry C. Baieş Sergiu. SaftaRomano Eugeniu.136-XlV din 17 septembrie 1998 cu privire la gaze. dintre care una este grevată cu obligaţie (aparentă) pentru utilizarea sau utilitatea alteia. Roşca Nicolae. fie din situaţia impusă de lege.3. Побeдоносцeв K.. Суханов Е. Georgean. Legea nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică etc.... deoarece. 10 . Necesitatea unor completări în materia servituţilor este impusă şi de noile realităţi în ceea ce priveşte proprietatea. Art. Deak Francisc. prin exercitarea servituţii. Deleanu Ion. Lucrarea pune în discuţie o serie de aspecte din materia servituţilor stabilite prin destinaţia proprietarului: distincţia acestora de îngrădirile legale de drept privat. Hamangiu. Crişu Constantin. S-ar putea dobîndi o servitute de trecere necontinuă prin uzucapiune. N. Hовицкий И.). Legea nr. ruşi: Adam Ioan.. Durac Gh.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică. Nu numai Codul civil conţine norme referitoare la acest drept real. Pop Liviu. Bîrsan Corneliu. 442 reglementează răscumpărarea servituţii de trecere. Краснов О. modalităţile de stabilire. Aramă Elena.. Lupan Ernest.. Barbieri.

În prima secţiune sînt examinate abordările doctrinale ale noţiunii de servitute-dezmembrămînt al dreptului de proprietate. Capitolul II.Cercetările au ca bază normativă Constituţia Republicii Moldova. Codul civil.984 din 21 septembrie 1998 cu privire la unele măsuri pentru urgentarea procesului de împroprietărire. se propune modificarea unor norme sau completarea legislaţiei cu norme noi.1217-XII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998. deosebirile dintre servitutea stabilită de proprietar şi uzufruct.1030 din 12 octombrie 1998 despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile.61 din 29 ianuarie 1999 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea bunurilor imobile. Conţinutul lucrării Lucrarea este compusă din trei capitole. Ea are la bază analiza teoretică a noţiunilor şi prevederilor legale.136-XlV din 17 septembrie 1998 cu privire la gaze. distincţia între aceste servituţi. domeniul de aplicare şi obiectul acesteia.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică. nr. consacrat analizei „Servituţilor stabilite prin fapta omului”. studiul fiind axat pe analiza comparată a legislaţiilor care au o asemenea instituţie. ca cea mai veritabilă servitute. cunoscute în legislaţia naţională şi în cea străină. a practicii de aplicare. Secţiunea a doua este dedicată naturii juridice a celor mai frecvente servituţi stabilite prin fapta omului. prevederile legislaţiei în vigoare. divizat în trei mari secţiuni. Capitolul are trei secţiuni.137-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică. nr. Hotărîrea Guvernului nr. Primul capitol. a III-a. legile: nr. este arătată metodologia de 11 . intitulat „Consideraţii generale privind dreptul de servitute”. divizate în secţiuni şi paragrafe. Secţiunea a doua este consacrată noţiunii de servitute. de la istoricul apariţiei şi pînă în prezent. istoricului şi caracterelor juridice ale dreptului de servitute. În prima secţiune se face prezentarea generală a constituirii servituţilor de către proprietar.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului. Aceeaşi secţiune este consacrată. reprezintă examinarea prevederilor legale cu privire la constituirea servituţii stabilite de proprietar.360 din 18 aprilie 1997 despre aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajării lor. este dedicată clasificării servituţilor. Hotărîrea Guvernului nr. nr. a prevederilor legale privind dreptul de servitute. are un caracter teoretic.1543-XIII din 25 februarie 1998 privind cadastrului bunurilor imobile. Hotărîrea Guvernului nr. uz şi abitaţie personală. Hotărîrea Guvernului nr. nr. Sînt examinate modurile de instituire a servituţii. se consemnează şi îngrădirile dreptului de proprietate. nr. de asemenea. Următoarea secţiune.

găsindu-şi loc. prin act juridic şi prin uzucapiune. materializînd unele argumente pragmatice prin practica judiciară: franceză. . pentru prima dată în legislaţia naţională. . Unele aspecte ale acestei instituţii au fost abordate pentru prima dată şi pot servi drept informaţie utilă în activitatea practică a notarilor. Aprobarea rezultatelor cercetării se rezumă în felul următor: . În genere. reprezintă un studiu al procedurilor. indicînduse principiile ce urmează a fi respectate la elaborarea actelor normative. a fost creată ca urmare a utilităţii ei practice.cercetare.au fost elaborate propuneri de modificare şi completare a noului Cod civil. capitolul este axat în jurul acestor probleme. avocaţilor şi judecătorilor. conţinutul şi căile de exercitare a acestui drept. înglobînd şi îmbinînd aspecte teoretico-istorice ale instituţiei date.a fost propus spre elaborare un set normativ pentru dezvoltarea acestei instituţii. derivînd din servituţi. relevînd stingerea servituţilor în caz de indiviziune şi a servituţilor stabilite de proprietar. sînt formulate concluzii principale şi propuneri în vederea perfecţionării instituţiei de servitute şi a dreptului de servitute în genere. acte normative etc. de constituire. Sînt arătate atît modalităţile de constituire. Secţiunea întîi conţine consideraţiuni generale privind constituirea servituţilor prin destinaţia dată de proprietar. Secţiunea a treia. reglementează cauzele legale de stingere a acestui drept. posibilele acţiuni. română. prevăzute de legislaţie. exercitarea şi stingerea dreptului de servitute”. Lucrarea are o construcţie conceptuală de studiu monografic. 12 . Ideea fundamentală este că servitutea. Se propun modificări ce ar facilita soluţionarea litigiului apărut. Secţiunea a doua tratează posibilele drepturi şi obligaţii atît ale proprietarului terenului dominant. germană. cît şi ale proprietarului terenului aservit. se face o comparaţie între servituţile prediale şi cele personale. „Stingerea servituţilor”.lucrarea poate fi folosită ca sursă teoretică şi practică în procesul didactic din învăţămîntul superior şi mediu de specialitate. sînt analizate temeiurile apariţiei dreptului subiectiv de servitute. precum şi la elaborarea unor lucrări ştiinţifice. într-un act de o asemenea anvergură cum este Codul civil. Astfel. Capitolul III. . rusă. în instanţa de judecată. unul dintre cele mai vechi drepturi reale. alături de proprietate. „Constituirea. principii deduse din practica unor alte ţări la acest capitol. cît şi controversele privind admisibilitatea servituţilor prin uzucapiune. dobîndire şi exercitare a dreptului de servitute. relevîndu-se esenţa şi specificul celor prediale.concluziile făcute în lucrare pot servi drept suport la modificarea atitudinii faţă de instituţia servituţii în ţară. În încheiere.

Drepturile reale accesorii însă au scopul de a garanta unele drepturi de creanţă. Aceştia pot exercita doar unele din atributele dreptului de proprietate. fiind obligat să nu aducă atingere exercitării libere a acestor drepturi. vor putea face obiectul celorlalte drepturi reale principale. În prezent. Consideraţii generale privind dreptul de servitute Secţiunea 1. inclusiv al dreptului de servitute [82. cel mai important este dreptul de proprietate. p. Prin aceasta se realizează o restrîngere. Atîta timp cît titularii dreptului de proprietate privată sînt egali din punct de vedere juridic. alte servituţi sînt create în beneficiul proprietarului unui lucru. de uz. Doctrina atribuie categoriei de drepturi reale accesorii: dreptul de gaj. deoarece conferă titularului deplinătatea puterilor incluse în cele trei atribute ale sale: posesiunea. de uzufruct. p. 291]. De o asemenea putere. Dintre drepturile reale principale. 160]. proprietatea este dreptul de care proprietarul se bucură de posesie. După cum s-a menţionat. Sînt drepturile reale principale acele drepturi care au o existenţă de sine stătătoare. dreptul de proprietate nu se desfiinţează. motiv pentru care existenţa lor este dependentă de existenţa dreptului garantat [82. care include şi ipoteca. Codul civil reglementează doar dreptul de gaj. pe durata constituirii dezmembrămintelor. Dezmembrămintele dreptului de proprietate se împart în două categorii: unele dezmembrăminte sînt recunoscute unei persoane determinate. este un drept complet asupra unui lucru avînd cele trei atribute: usus. ele existînd în interesul fondului (de exemplu. folosinţă şi de dispoziţie asupra unui bun în mod exclusiv şi absolut. terenurile. este lipsit de plenitudinea exercitării celor trei atribute pe care le conferă dreptul de proprietate. 315 din Codul civil.Capitolul I. Servitutea – dezmembrămînt al dreptului de proprietate În cartea a doua a Codului civil îşi găseşte reglementarea regimul drepturilor reale. Din această categorie fac parte drepturile: de proprietate. însă în limitele determinate de lege. Aceasta se realizează în situaţia în care 13 . p. dreptul de ipotecă şi privilegiile. 160]. rar totodată. fructus şi abuzus. de abitaţie. deplină. servituţile reale) [64. independentă de existenţa unor alte drepturi. Drepturile ce se pot constitui asupra bunurilor dintr-un patrimoniu sînt reale sau personale. nu beneficiază titularii celorlalte drepturi reale principale. fiind în circuit civil. Conform prevederilor art. dezmembrămintele dreptului de proprietate se constituite şi se dobîndite indiferent de titular. de servitute şi de superficie. o limitare a dreptului de proprietate. în sensul că titularul lui. folosinţa şi dispoziţia. Prin separarea atributelor sale.

adică drepturi asupra unui lucru acre este proprietate a unei alte persoane [72. asupra acelui lucru decît un drept de proprietate scăzut. p. inclusiv proprietarului. astfel că se ajunge la dezmembrarea dreptului de proprietate. Revocarea dreptului poate avea loc numai cu titlu de sancţiune şi trebuie dispusă obligatoriu. precum şi cele neaparente şi pozitive. Proprietarul lucrului asupra căruia se exercită un drept real nu are. p. p. servituţi stabilite prin fapta sau destinaţia omului. iar celelalte două. toate celelalte drepturi reale. dezmembrămintele dreptului de proprietate au în comun faptul că se raportă la materialitatea lucrului şi permit titularului să profite de avantajele acestuia. în condiţiile legii [1. În acest mod. art. Există situaţii în care unele atribute. la drepturi concurente asupra aceluiaşi bun: dreptul de proprietate şi un alt drept real [73. posesiunea şi folosinţa. 251]. la rîndul său. (1). 185] . ale proprietarului sînt desprinse din conţinutul juridic al dreptului său. Dezmembrămintele dreptului de proprietate sînt „acele drepturi reale principale derivate asupra bunurilor altuia. 185]. Dezmembrămintele dreptului de proprietate pot lua naştere în cele mai diverse moduri: a) prin voinţa omului – convenţie sau testament – (uzufruct. 14 . 155]. b) prin uzucapiune (servituţile continue şi aparente. Astfel. abitaţie. (Codul civil. principale sau accesorii. sînt exercitate de alte persoane. se exercită asupra unui lucru ce aparţine unei alte persoane decît titularului de drept real: ele sînt jura in re aliena. în sensul că atributul dispoziţiei revine întotdeauna la proprietar. pentru că dreptul său este îngrădit printr-un drept real. p. superficie). de către instanţa de judecată. 315. p. Oricît ar fi de diferite. Explicaţia în acest caz constă în faptul că între proprietar şi titularul dreptului real dezmembrămînt al dreptului de proprietate se nasc raporturi de drept civil.atributele dreptului de proprietate sînt exercitate de titulari diferiţi. se ajunge la o dezmembrare a dreptului de proprietate. Dreptul de folosinţă a terenurilor agricole se stabileşte prin lege. 496]. 50]. atributele dreptului de proprietate asupra unui bun sînt exercitate de persoane diferite. alin (5). care se constituie sau se dobîndesc prin desprinderea ori limitarea unor atribute din conţinutul juridic al dreptului de proprietate” [30. Spre deosebire de proprietate. Ele se disting astfel de drepturile reale accesorii sau de drepturile de garanţie care vizează valoarea pecuniară a lucrului [11. recunoscute de lege. moment evidenţiat în Codul civil. al cărui titular îl exercită asupra lucrului [70. în care părţile au întotdeauna o poziţie de egalitate juridică [73. alcătuind un alt drept real principal [2. art. uz. 54]. superficia). 183-185]. opozabile tuturor. p. p. în cadrul unui proces. p. 433 alin.

legile prevăd însă o serie de excepţii.c) prin destinaţia proprietarului (servituţile stabilite prin fapta omului). şi anume că dezmembrămintele dreptului de proprietate sînt compatibile numai cu dreptul de proprietate privată. Posibilitatea naşterii dezmembrămintelor dreptului de proprietate prin convenţie sau testament a generat problema dacă părţile. pot dobîndi dezmembrăminte ale dreptului de proprietate.02. reprodusă de Henri Capitant. 1991. ar putea părţile. Altfel spus. Dalloz. p. 1 Curtea de Casaţie a Franţei. unităţile administrativ-teritoriale. statul. care nu pot fi înstrăinate un anumit termen [33. decizia Caquelard contra Lemoine din 13. Dezmembrămintele pot exista în cazul proprietăţii private. În acelaşi rînd. cu excepţia bunurilor inalienabile. cum sînt terenurile atribuite în cadrul constituirii dreptului de proprietate privată. d) prin lege (dreptul de abitaţie. prin voinţa lor. ad validitatem. imprescriptibile şi insesizabile. 9 edition par Francois Terre et Ives Lequette. ar putea crea şi alte drepturi reale dezmembrăminte ale dreptului de proprietate decît cele prevăzute de lege [93. Constituţia Republici Moldova. la art. forma autentică aşa cum este cazul contractului de donaţie. superficia). alin (4) şi Codul civil la art. în care acestea se pot constitui şi asupra domeniului public. neputînd fi înstrăinate prin actul de voinţă al deţinătorului sau al statului. Rezultă. aşadar. 296. Ed. să descompună atributele dreptului de proprietate şi într-o altă manieră decît cea prevăzută de lege? Dezbaterea acestui subiect a cunoscut un moment de vîrf cînd Curtea de Casaţie a Franţei a pronunţat o decizie prin care. Prin separarea atributelor dreptului de proprietate. 127. iar altul fructele pomilor de pe acelaşi teren. persoanele juridice prin care se administrează bunurile din domeniul privat. consfinţesc că bunurile proprietate publică sînt inalienabile. a dispus că unul poate culege iarba. şi nu cu dreptul de proprietate publică. Fac excepţie convenţiile pentru care legea cere expres. dreptul de proprietate nu se desfiinţează. servituţile naturale şi cele legale. Dezmembrămintele dreptului de proprietate pot fi constituite şi dobîndite.1834. Sub aspectul regimului juridic. indiferent de titular. societăţile comerciale cu capital de stat. inclusiv cu cel al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale asupra domeniului lor privat. p. În: Les grands arrets de la jurisprudence civile. Paris. Acest drept de proprietate poate fi dezmembrat prin crearea unor servituţi stabilite prin fapta omului. Se impune o ultimă precizare. adică al titularului şi nici urmărite de creditori. recunoscînd calitatea de coproprietari ai părţilor. 114]. 254]. cu titlu de drept real1 . prin voinţa lor. p. că ele sînt scoase din circuitul civil. respectiv al organului local. 15 . 253.

majoritatea cuprinse în Codul civil. sarcini ale proprietăţii. în unele legi şi în alte acte administrative. 146]. fie ca şi „restrîngeri”. în sensul larg al cuvîntului. p. în altă formulare. pe care le vom prezenta atunci cînd vom analiza servitutea . Definirea tuturor celorlalte drepturi reale se face exclusiv prin raportare la dreptul de proprietate. ci doar îl restrîng. posesiune. 91]. în 1921. caracterul exclusiv al dreptului deplin de proprietate” [21. dreptul de proprietate este considerat „izvorul necesar şi temeiul naşterii şi existenţei” lor. adică de toate cele trei atribute. Proprietarul. 517]. deoarece este îngrădit prin exercitarea dreptului real” [80. 110]. fiindu-i opozabile. p. p.Prin alte dispoziţii legale. unele atribute ale acestui drept se exercită de către o altă persoană. atributele acestui drept sînt nu numai depline. Sau. uz. în privinţa unor atribute. Cantacuzino: „Toate aceste drepturi in re aliena nu pot constitui. p. ci ”un mănunchi de prerogative din conţinutul dreptului de proprietate. Conform unor definiţii. ele nu exprimă un raport de stăpînire a bunurilor. Toate celelalte drepturi reale principale. în cazul dezmembrării proprietăţii. Deosebirea dintre dreptul de proprietate şi alte drepturi reale principale constă în faptul că aceste drepturi poartă asupra lucrului altuia (jura in re aliena). în sensul că proprietarul este lipsit de exerciţiul unora din atributele acestui drept” [30. (uzufruct. abitaţie. întrucît ele ştirbesc. 183-185]. folosinţa şi dispoziţia [77. servitute propriu-zisă. p. 39]. 399]. p. în afară de cazurile cînd proprietatea este dezmembrată. 16 . în virtutea caracterului deplin al dreptului său. şi Matei B. 241]. „prototipul drepturilor reale” astfel. Ideea ştirbirii caracterului exclusiv al dreptului de proprietate prin constituirea unor drepturi reale asupra bunului altuia este susţinută şi în dreptul civil german [104. superficie) [73. 185]. p. „proprietarul lucrului grevat de un drept real are un drept de proprietate micşorat. este bine ilustrată şi reglementată maniera în care această disociere poate avea loc. împărtăşite pe scară largă de doctrina contemporană. dezmembrămintele dreptului de proprietate sînt „drepturi reale rezultate din separarea atributelor componente ale dreptului de proprietate [103. La fel susţinea. cuprinse într-o singură categorie. fie ca „dezmembrămînte rezultate prin despicarea atributelor proprietăţii”. p. „sarcini” sau „prelungiri” ale acestui drept.dezmembrămînt al dreptului de proprietate. pe temeiul unui alt drept real principal derivat din dreptul de proprietate. „ci şi independente de orice putere a unei alte persoane asupra bunului respectiv. În virtutea caracterului exclusiv al dreptului de proprietate. Nu desfiinţează dreptul de proprietate. pe care proprietarul le concede unor terţe persoane sub forma unor drepturi reale” [45. se bucură de plena potestas. p. încît celelalte drepturi reale sînt considerate dezmembrăminte „ale lui” [91.

în aceeaşi persoană. o grevare a 17 . cu titlu de drept real principal. Natura unui drept nu depinde de frecvenţa sa de raritatea sa [54. atunci dreptul de proprietate este deplin şi nedivizat” [53. iar celuilalt. comparativ cu dreptul de proprietate. explică în acelaşi fel formarea şi existenţa dezmebrămintelor dreptului de proprietate. Totodată. de aceea au fost numite dezmembrăminte ale dreptului de proprietate. p. fiecare drept real mărginit (limitat) este în acelaşi timp un drept real mărginitor. aşadar. autorii Codului civil comentat menţionează „Dreptului de proprietate. este sarcină. Codul civil general austriac (ABGB). Acest nou drept real este independent. în marea sa parte. 114]. la paragraful 357. Sensul termenului „dezmembrămînt” sugerează anume această realitate a exercitării unora dintre atributele dreptului de proprietate. p. la care ar fi avut dreptul dacă legea nu i-ar fi interzis. o putere limitată. conferită de dreptul real limitat asupra unui bun. Mecanismul formării acestor drepturi reale constă. în ceea ce priveşte conţinutul. Ele conferă. interdicţie stabilită în interesul fondului vecin. dreptul exclusiv al folosinţei aceluiaşi lucru. respectiv. al doilea proprietar al folosinţei [53. i se opun drepturile reale limitate. p. în faptul că din conţinutul juridic al dreptului de proprietate sînt desprinse unele atribute recunoscute de lege proprietarului şi cu ele se constituie un alt drept real principal în favoarea unei alte persoane decît proprietarul. p. cu dreptul folosinţei acelui drept. precum şi etimologia termenului. 117]. Mazeaud susţine că „celelalte drepturi reale principale (în afara dreptului de proprietate) nu conferă titularului lor decît o putere restrînsă: ele nu conferă decît unele dintre atributele dreptului de proprietate. atunci dreptul de proprietate este divizat şi pentru amîndoi incomplet. De aici numele de servitute dat dreptului real care aserveşte lucrul asupra căruia poartă” [64. lipseşte din conţinutul dreptului de proprietate asupra bunului proprietăţii [48. inclusiv proprietarului. de către o altă persoană decît proprietarul. Într-un asemenea caz.428-442 din Codul civil al Republicii Moldova au toate caracterele. pentru a-l împiedica pe proprietar să facă un act asupra bunului său. două drepturi concurente se exercită asupra aceluiaşi lucru: dreptul de proprietate şi un alt drept real. 292]. ca cel mai cuprinzător drept real. în nota introductivă la Cartea a treia „Drepturile reale” (Sachenrecht). p.Astfel. Doctrina franceză. 88]. opozabil tuturor. Dacă însă unuia nu îi revine decît dreptul asupra substanţei lucrului. astfel încît dreptul de proprietate este limitat. Primul se numeşte proprietar principal. 322]. Sarcinile stabilite la art. Întrucît această putere. prevede: „Dacă dreptul asupra substanţei unui lucru se reuneşte. pe lîngă un drept asupra substanţei. Astfel.

care constă în proprietatea liberă de sarcini. Numai examinînd regimul juridic al sarcinilor în cauză putem descoperi calificarea lor juridică. în primul rînd.Faptul acesta însă este caracteristic servituţilor negative. unele pretinse servituţi legale impun diverse prestaţii active contrare principiului care interzice servituţile în faciendo. Este o limitare a folosinţei proprietăţii. celui căruia îi profită dispoziţia legală (terenul înfundat la dreptul de trecere. constituind dreptul comun. se instituie prin derogare de la reglementarea de drept comun printr-o convenţie particulară.2 În acest sens. stabilită în interesul unui teren vecin: acest lucru este specific servituţilor. nu le poate schimba natura juridică. V. Dreptului vecinătăţii legiuitorul a dedicat în Codul civil un întreg capitol. lucrări şi plantaţii (Cod civil. terenul superior pentru scurgerea apelor etc. o circumstanţă particulară care. 2 18 . trebuie să invocam. (de exemplu. observîndu-se că. cel care suportă sarcina. distanţa pentru construcţii. Pentru a răspunde la întrebarea dacă aceste restricţii sînt servituţi veritabile. din titlul III intitulat Proprietatea. Prin urmare.) şi un teren aservit. unor restricţii cu caracter excepţional [76. unul sau altul dintre terenuri joacă simultan rolul de teren dominant şi de teren aservit (astfel. mai ales cînd este vorba de o servitute (spre exemplu o servitute de vedere). Or. Amintim că. 431 din Codul Civil). la fel ca şi universalitatea acestor restricţii. 168]. regimul normal al proprietăţii funciare. Reciprocitatea unor servituţi reprezintă un caracter. unele consecinţe ale lor pot fi încadrate în fiecare dintre cele două concepţii opuse [75. 389). aşa cum este reglementat în doctrină. referitor la obligaţiile reciproce privind servitutea de vedere. p. argumentul conform căruia ele sînt impuse tuturor proprietarilor privaţi. În ceea ce priveşte reciprocitatea. ceea ce nu constituie decît o circumstanţă particulară care nu îi schimbă natura. Aceste consideraţii i-au determinat pe unii autori să vadă în servituţile legale nişte obligaţii reale propter rem. dar care ar putea fi supusă. Faptul acesta adevărat. 105]. se poate constata că reglementarea legală ajunge să stabilească între proprietarii vecini raporturi juridice analoge celor care există în urma constituirii unei servituţi prin act juridic (art. în regimul lor juridic. art. În doctrina franceză s-a propus a se recunoaşte servituţilor legale o natură juridică hibridă. p. Se poate considera că există teren dominant. din raţiuni de oportunitate. noţiunea de servitute implică o derogare de la dreptul comun. nu se consideră aservite fondurile grevate cu asemenea sarcini. se poate vorbi de o servitute de vedere dacă proprietarul consimte la o deschizătură de vedere în zidul comun care îi desparte proprietatea de proprietatea vecină). Termenul servitute evocă ideea unei proprietăţi libere în mod natural.

utilitatea poate consta într-o sporire a confortului terenului dominant ori poate rezulta din destinaţia economică a acestuia. la art. 377-394). Consideraţii generale Pentru prima dată Codul civil (cartea a doua. istoricul apariţiei şi evoluţia dreptului de servitute §. pentru a o deosebi de altele. Cu toate acestea. la o servitute şi impusă proprietarului terenului aservit şi nu poate fi stipulată decît în favoarea sau pentru exploatarea imobilului. este o simplă consecinţă a calităţii sale de proprietar sau posesor al fondului. „Alte drepturi reale”. „Drepturile reale”.dreptul asupra lucrului altuia. (2) din Codul civil. conform art. care numeşte servitutea drept de folosire limitată de un teren străin. deoarece beneficiul pe care stăpînul fondului îl are din exercitarea servituţii. p. Art. romanii numeau servitutea „iura in re aliena” . 428-442) şi nu în ultimul rînd dreptului de vecinătate (art. ca uzufructul. 1543 din 25 februarie 1998 privind cadastrul bunurilor imobile3. art. 428 alin. deoarece ştim că o definiţie trebuie să cuprindă caracterele esenţiale ale noţiunii definite. titlul IV. servitutea ia fiinţă pentru „utilitatea şi comoditatea unui fond” [82. După cum am menţionat. În acest sens. 216). Neindicînd natura acestei folosiri. 186]. Această obligaţie. p. chiar dacă este accesorie.1 Noţiunea dreptului de servitute. Sarcina constituie o servitute atunci cînd este perpetuă sau cînd ea profită proprietarului fondului dominant. Tot ca sarcină poate fi şi obligaţia de a face ceva [74.Secţiunea a 2-a. 44-46 19 . în care o persoană are dreptul de a se folosi de pămîntul unei alte persoane. nr. Servitutea nu are un caracter personal. uzul şi abitaţia se constituie în favoarea unei persoane. putem confunda servitutea cu altă situaţie. 195]. O astfel de definiţie conţine şi Legea Republicii Moldova nr. Din prevederile alineatului menţionat s-a văzut că. Noţiunea. (1) din Codul civil defineşte servitutea ca fiind „o sarcină care grevează un imobil (terenul aservit) pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar (terenul dominant)”. poate fi conexată. în vreme ce uzufructul. 3 „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. Capitolul III „Servitutea”) consacră un număr suficient de dispoziţii acestui dezmembrămînt al dreptului de proprietate (art. formularea romană a fost preluată ca o definiţie şi este folosită şi astăzi în legislaţia rusă (Codul civil al Federaţiei Ruse. 428 alin. Aceasta este departe de a fi o definiţie. 1998. 2.

530 „La servitumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueno”. Ст. Fondul grevat. Paris. sarcina impusă nu constituie o obligaţie personală apărută între cei doi proprietari. şi Codului civil spaniol7 la art. 6 Cod civile belge.. art. se llama predio dominante. qui appartient a une outre propriétaire”. La fel defineşte servitutea şi Codul civil belgian6 la art. se numeşte fond servant. Codul civil român şi Codul civil francez dau servituţii definiţii similare. însă prevede grevarea terenului şi altor imobile. 2) Codurile civile ale altor ţări consideră servitutea un drept ce aparţine proprietarului imobilului dominant şi îi oferă acestuia posibilitatea de a folosi terenul aservit într-un mod sau altul. El inmueble a cuyo favor esta constituida la servidumbre. La aceste observaţii putem adăuga şi altele care sînt rezultatul nerelevării a caracterelor servituţii.5 Spre deosebire de cel român. 2000. 274 ГК Российской Федерации: «Собственник недвижимого имущества (земельного участка. defineşte servitutea ca „sarcină impusă asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea altui imobil. Astfel.» 5 Cod civil. iar cel ce profită – fond dominant [36. dar prevăd că terenul aservit se grevează cu o sarcină şi că raportul juridic de servitute leagă proprietarii terenurilor prin drepturi şi obligaţii. а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута). 576 din Codul civil român. Art. texte officiel complet et mis à jour 1968. art. 530. Codul civil francez mai indică faptul că fondurile trebuie să fie vecine. 637. 637 „Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à une autre propriétaire” 7 Codigo Civil: Titulo VII art.. servitutea putînd greva numai imobilele. 255]. 637. p. Articolul 227 din codul rus menţionat prevede că “servituţile pot fi constituite şi asupra construcţiilor”. другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участках. predio serviente. aceste definiţii sînt incomplete: la romani nu se indica natura lucrului. el que la sufre. Codul civil al Federaţiei Ruse (art. din conţinutul acestor articole rezultă clar că servitutea leagă proprietarii imobilelor prin drepturi şi obligaţii corelative4. dar ea rezultă dintre cele două fonduri. Cu toate acestea. Analizînd articolele consacrate definirii servituţii din codurile civile ale ţărilor indicate mai sus. avînd un alt stăpîn”. 2001 Nouvelle édition. putem constata: 1) Unele din codurile civile prevăd direct instituirea unui raport juridic între imobile de unde doctrina deduce că „. 274-277) eludează definirea directă a servituţii. iar din formularea Codului civil rus reiese că servitutea se poate constitui numai asupra pămîntului. iar art. 3) Codurile civile ale altor ţări nu definesc direct servitutea.Mai mult ca atît.. 637 din Codul civil francez prevede că servitutea este: „une charge impose a une immeuble (fond servant) pour le service d’un immeuble voisin (fond dominant). Les codes pour tous. 4 20 . care suportă sarcina. Prat Edition.

De aici însă părerile se împart în două grupe. constituie limitele normale ale dreptului de proprietate. dar nu îi exprimă esenţa sau. p. Majoritatea autorilor români şi francezi definesc servitutea ca un drept real. 557. după cum prevede Codul civil român la art. stabilesc regimul lor normal. p. pentru că din dezmembrare va lipsi un drept care rămîne întotdeauna al proprietarului. între terenul (sau un alt imobil) aservit şi terenul (un alt imobil) dominant există un raport de vecinătatea. care ar fi dezmembrat proprietatea. care prevăd sarcini asupra fondurilor şi obligaţii ale proprietarilor. afirmă că. Faptul că nu se indică natura acestei sarcini a dus la extinderea noţiunii de servitute şi asupra unor alte fenomene. ci sînt prelungiri ale acestuia în folosul unei proprietăţi şi restricţii aduse proprietăţii grevate [56. 21 . ca Vareilles-Sommieres. dacă această teorie ar fi exactă. generînd situaţia în care exploatarea optimă a unuia este imposibilă sau evident ineficientă fără folosirea într-un mod sau altul a celuilalt.a. proprietarului îi revine proprietatea nudă a lucrului. ceea ce nu se întîmplă. după cum spune profesorul H.. p. Avantajul acestor definiţii constă în afirmaţia că servitutea se poate constitui numai asupra imobilelor. iar normele administrative şi cele imperative. care nu sînt veritabile servituţi.De fapt. în doctrina franceză figurînd şi servituţile administrative sau publice. Unii autori. Asemenea definiţii există şi în doctrină [62. să aibă ca rezultat recompunerea ei. Servituţile naturale şi legale. şi anume dreptul de nudă proprietate (prin urmare titularul unei servituţi de trecere al unei servituţi de vedere sau de apeduct etc. Similară este şi situaţia dreptului de servitute. că aceste imobile aparţin unor proprietari diferiţi. Micescu ş. Servituţile constituie o instituţie de drept civil. Potrivit acestor autori. 277]. care nu poate trece asupra unui alt titular fără înstrăinarea proprietăţii [13. drepturile reale (şi servituţile) nu sînt dezmembrăminte ale dreptului de proprietate. Însă raportul dintre aceste două imobile este un raport de fapt şi nu de drept sau. „terenul este acel mediu care face să coincidă dreptul adevăratului proprietar”.) Chiar dacă drepturile reale posibile se creează în favoarea unor alte persoane. 300]. Unii susţin că acest drept real este un dezmembrămînt al dreptului de proprietate. Dernburg. 90]. Titularul unei servituţi de trecere şi cel al unei servituţi de vedere sau de apeduct îşi prelungesc dreptul de proprietate cu o suplimentare a atributului de folosinţă. alţii cred că nu este. Acest raport poate fi calificat doar ca un factor obiectiv principal ce condiţionează necesitatea constituirii unei servituţi prediale. pe care acesta nu îl avea şi care există sub forma unei restricţii aduse dreptului de proprietate al altuia. proprietatea dezmembrată nu ar mai exista ca atare. este o situaţie naturală a lucrurilor. iar adunarea drepturilor reale.

concomitent cu titularul servituţii. permiţînd să se creeze între două imobile o situaţie ce se constituie ca o sarcină pentru unul dintre ele (fond aservit). accentuăm că servituţile se formează în folosul unui fond şi nu a proprietarului. dreptul proprietarului nu se stinge.Calificarea în sens activ sau pasiv depinde de poziţia din care sînt privite servituţile. pentru a fi utilizat raţional. proprietarul se consideră limitat în folosirea bunului său numai în măsura în care nu ar leza folosirea servituţii de către primul. p. care beneficiază de servitute numai datorită faptului că este deţinător al imobilului dat. pentru uzul şi utilitatea celuilalt fond (fond dominant) ce aparţine unui alt proprietar [17. considerăm însă că este mai potrivită părerea care explică existenţa drepturilor reale ca prelungire a atributului de folosire. De aceea. . ci se limitează numai în privinţa proprietarului nu şi a terţelor persoane [94. proprietarul îşi păstrează dreptul asupra bunului ce serveşte ca obiect al dreptului de servitute. p. 22 . . ca Mazeaud Henri şi Larroumet Christian. deşi susţin teoria dezmembrămintelor dreptului de proprietate.faţă de terţele persoane. p. 90]. Д. deoarece nu se poate vorbi de o dezmembrare a proprietăţii atîta timp cît. pentru că ar împiedica exerciţiul dreptului de servitute. De aici decurg următoarele concluzii: . menţionează că servituţile nu fac parte din ele. Nu putem discuta despre toate părerile apărute ca reacţie la teoria dezmembrămintelor dreptului de proprietate. p. Caracteristica fondului dominant constă în faptul că impune deţinătorului său. prezenţa unei servituţi de trecere îl va opri pe proprietarul fondului să dea terenului său o întrebuinţare care să îl facă impropriu trecerii. în cazul constituirii unei servituţi. 380]. pe care proprietarul fondului dominant le dobîndeşte asupra fondului aservit şi. 214]. Cercetătorul rus Gambarov menţionează că. prelungire a dreptului de proprietate pentru fondul dominant sau restricţii ale dreptului de proprietate pentru fondul aservit [22. Dreptul de servitute este o respingere a dreptului de folosinţă (în situaţia proprietarului fondului aservit).încetarea dreptului de servitute duce la returnarea tuturor puterilor fără vreun act special. Meier menţiona că servituţile nu reprezintă drepturi asupra proprietăţii unui alt titular.faşă de titularul dreptului de servitute. dreptul de proprietate nu se dezmembrează. ci limitări ale ei [98. o servitute de trecere pe care o are un vecin pe teritoriul unei alte persoane nu împiedică pe aceasta să folosească drumul sau poteca (cărarea) de pe terenul său în acelaşi scop de trecere. Astfel. 203]. Cercetătorul rus. p. în pofida prezenţei dreptului real care grevează dreptul subiectiv de proprietate. În acest caz. necesitatea folosirii fondului vecin [72. 35]. Alţi autori. concomitent. ca restricţii pe care trebuie să le suporte proprietarul fondului aservit.

“la realizarea servituţii. 147]. în afară de aceea ce. conform căruia. stingerea drepturilor reale care o grevează avînd ca rezultat eliberarea proprietăţii de o sarcină [22. după voia lui şi sub rezerva de a nu atinge dreptul altuia. Dacă însă fondul care constituie proprietatea unei persoane este grevat cu drepturi reale. 387]. deoarece constituirea servituţii se face cu acordul proprietarului. poate constitui asupra lui drepturi reale în beneficiul unor alţi titulari sau îl poate înstrăina. persoana împuternicită trebuie să respecte interesele proprietarului terenului 23 . De exemplu. trecînd pe teren: cel care are o servitute de vedere nu îşi va putea schimba nici extinde dreptul. în cazul acesta fiind vorba de excepţii. cu ipotecă etc. p. Spre deosebire de alte drepturi reale. pe cînd titularii celorlalte drepturi reale nu pot face nimic în afară de aceea ce le îngăduie dreptul său” [91. p.Distincţia dintre puterile juridice ale titularului dreptului de proprietate şi cele ale titularilor de alte drepturi reale devine evidentă prin sublinierea limitelor dintre ele. 392]. Există deosebiri între situaţia unei proprietăţi negrevate cu servitute şi situaţia proprietăţii grevate cu un astfel de drept. fie în beneficiul unei alte persoane. dreptul de servitute poate greva perpetuu proprietatea. poate face orice cu obiectul dreptului său. El nu va putea opri trecerea vecinului pe terenul grevat cu servitutea de trecere şi nu va putea împiedica exerciţiul servituţii de vedere al vecinului. un fond poate fi grevat cu o servitute de trecere. Ar fi o eroare să credem că diferitele grevări ale dreptului de proprietate ar duce atingere principiului libertăţii dreptului de proprietate. principiu stipulat în Codul civil la art. 388]. Titularul servituţii de trecere nu va putea face altceva decît să uzeze de această servitute. p. îi este oprit. Titularii celorlalte drepturi reale nu vor putea întreprinde nimic peste limitele drepturilor lor [58. de dreptul său. grevîndu-le cu alte drepturi reale sau înstrăinîndu-l. prin excepţie. p. (1). fie în favoarea altui fond. care are dreptul să privească asupra fondului grevat cu această servitute. Proprietarul. dreptul de proprietate se vede diminuat în exerciţiul lui de prezenţa acestor drepturi. în afară de limitele legale sau convenţionale care îi afectează proprietatea [57. 213]. orice doreşte cu obiectul dreptului sau îl poate folosi personal. 429 alin. Proprietarul unui bun imobil liber de orice servituţi poate face. Astfel. p. Tot proprietarul poate extrage toate fructele bunului. cu uzufruct. dar nici în acest caz principiul libertăţii proprietăţii nu este lezat. Vlahide afirmă: „Titularul dreptului de proprietate poate face totul. în principiu. El însă va dispune în continuare. cu o servitute de vedere. în pofida acestor grevări. Proprietarul este obligat să respecte drepturile reale care apasă asupra proprietăţii sale. sau îl poate închiria [57. Orice constituire de drepturi reale asupra proprietăţii este temporară. ci se va limita la ceea ce îi permite servitutea al cărei titular este.

Prin urmare. servitutea după cum am amintit mai sus a apărut. derivat. Faptul că nu puteau extrage toate foloasele din terenurile deţinute dovedeşte numai nivelul lor de dezvoltare limitat. perpetuu şi indivizibil. fiind folosite în comun pentru satisfacerea necesităţilor vieţii. servituţile nu puteau să apără înainte de instituirea proprietăţii. 260]. pentru uzul şi utilitatea altui imobil. la anumite perioade. sau încetarea servituţii.aservit”. acesta poate cere despăgubiri. Noile posibilităţi măresc valoarea economică a proprietăţii. numit fond dominant. deoarece triburile ce duceau un mod de viaţă nomad nu foloseau de deplin pămîntul. în urma descompunerii dreptului de proprietate funciară a obştii şi apariţiei proprietăţii private asupra unor terenuri mici. articolul menţionat. Esenţial pentru dreptul de servitute este proprietatea. p. Din faptul utilizării limitate a pămînturilor nu se poate concluziona că triburile nomade foloseau terenurile în baza dreptului de servitute. Dacă existenţa unei servituţi aduce prejudicii proprietarului fondului aservit. conform căreia dreptul de servitute. ci numai anumite proprietăţi ale lui. Probabil. O altă definiţie mai completă aparţine lui Ion Dogaru şi Teodor Sîmbrianu: „Servitutea e un drept real principal. Circulă ideea că servituţile ar fi existat înainte de apariţia proprietăţii. p. o recompensă (despăgubire) proprietarului terenului aservit”. în conformitate cu care proprietarul are dreptul de a-şi greva bunul cu alte drepturi reale. ca Liviu Pop definesc dreptul de servitute ca: „fiind un drept real principal. care se limitează în urma instaurării acestui drept [102. iar pentru că aparţineau tuturor folosirea lor nu putea fi limitată. În literatura juridică rusă din secolul al XIX-lea există însă o altă părere. prevede la alin. numit dominant. Acesta este un rezultat al libertăţii dreptului de dispoziţie. instituit printr-un act unilateral sau bilateral de voinţă care conferă proprietarului unui imobil. p. 363]. Descoperirea unor noi posibilităţi de folosire a terenurilor este rezultatul progresului economic. (2) că în asemenea situaţii “proprietarul terenului dominant poate fi obligat să plătească. adică îşi exercitau drepturile în volumul ce caracterizează servituţile contemporane. Mai mult decît atît. imobile ce aparţin la proprietari diferiţi” [72. unele prerogative asupra imobilului 24 . Din cele menţionate se observă că dreptul de servitute este strîns legat de dreptul de proprietate şi nu ne imaginăm că poate fi altfel. perpetuu şi indivizibil constituit asupra unui fond imobil. nu a dreptului de proprietate. nu este legat de dreptul de proprietate [101. p. 164]. Unii autori români. nu schimbă însă natura juridică şi conţinutul dreptului de proprietate. fiind chemată să ridice valoarea lor economică [36. în genere. numit fond aservit sau dominant. 147].

sarcina grevează efectiv nu imobilul aservit. avem de a face. În acest sens este şi redacţia art. care îi revine proprietarului imobilului aservit. care este deţinătorul titlului de proprietate al imobilului dominant. impersonal atît al dreptului subiectiv de servitute. p.numit fond aservit. numit fond dominant. este un ansamblu de norme ce reglementează o anumită categorie de relaţii omogene. Concluzionînd asupra celor relatate din legislaţia unui şir de state europene. putem afirma că. Utilitatea poate consta într-o sporire a confortului terenului dominant ori poate rezulta din destinaţia lui economică. indivizibil. în materie de servitute. rezultă din caracterul alienabil. În lumina celor expuse. servitutea este un ansamblul de norme juridice care reglementează relaţiile dintre proprietarii a două terenuri sau alte imobile. indiferent de faptul cine este unul sau altul în persoană [84. numit fond aservit de o sarcină. or. Din această definiţie rezultă: servitutea. ca instituţie juridică în sens obiectiv. cît şi al obligaţiei. real şi absolut al raportului juridic în care sînt antrenate aceste subiecte [53. perpetuu. p. 187]. de regulă învecinate. ci titularului dreptului de proprietate asupra acestuia. Caracterul alienabil. cu norme de drept care nu ne putem permite ambiguităţi. Ca instituţie juridică. 174]. considerăm necesară definirea servituţii în speranţa de a evita situaţia cînd se spune una. ce se constituie asupra unui imobil. este obligat să tolereze şi să suporte actele materiale concrete de folosire a imobilului său de către titularul dreptului subiectiv de servitute. p. 25 . în interesul şi pentru utilitatea altui imobil. Obiectul reglementării îl constituie relaţiile dintre proprietarii a cel puţin două terenuri sau altor imobile. în vederea obligării proprietarului unui teren (terenului aservit) să permită proprietarului unui alt teren (terenului dominant) folosirea terenului aservit într-un mod sau altul pentru utilitatea sau sporirea confortului folosirii terenului dominant. Anume el. nu atît în utilitatea imobilului dominant. propriul avantaj sau confort. care aparţine proprietarului imobilului dominant. Din caracterele examinate vom defini dreptul de servitute ca un drept real principal. din doctrină şi chiar asupra unor cazuri din practică. instituit printr-un act unilateral sau bilateral de voinţă. proprietarul imobilului aservit. 428 din Codul civil. altele decît ceea ce reprezintă limitări normale ale dreptului de proprietate de ocrotirea unui interes social şi asigurarea bunei vecinătăţi” [35. cît în propria sa utilitate. Sarcina revine nu imobilului. cu definiţii ştiinţifice care trebuie să reflecte exact şi adecvat fenomenul definit. dar se subînţelege alta. de regulă învecinate. 87]. ci dreptul de proprietate asupra lui.

Subiectele sînt deţinătorii titlurilor de proprietate asupra terenurilor sau altor imobile vecine. de folosire a terenului (imobilului) aservit în utilitatea sau în sporirea confortului folosirii terenului dominant.02.M. opozabilitatea acestui drept subiectiv faţă de terţi apare în momentul înscrierii lui în registrul bunurilor imobile. Dat fiind faptul că în calitate de obiect apare un imobil. Terenul dominant este acela dreptul de proprietate asupra căruia este ameliorat cu o autorizaţie ce îi extinde exercitarea într-un mod sau altul şi asupra terenului aservit. Terenul aservit este acela dreptul de proprietate asupra căruia este grevat cu o sarcină ce îi limitează într-un mod sau altul deplina exercitare. inclusiv proprietarului imobilului aservit. perpetuu.05. adică unui cerc nedeterminat de persoane. un drept subiectiv real şi absolut. servitutea este un raport juridic real şi absolut dintre proprietarii a două terenuri sau altor imobile. ce ia naştere în cadrul raportului juridic de servitute. 26 . 44-46 p. 431 alin. După natura sa juridică. art. garantată prin lege. Caracterul absolut se manifestă prin faptul că este opozabil oricui. Caracterul alienabil denotă calitatea impersonală a dreptului subiectiv de servitute. Ca raport juridic. adică de a nu aparţine unei anumite persoane şi de a putea fi transmis unor persoane în temeiurile prevăzute de lege. I. dreptul subiectiv de servitute este un drept subiectiv civil. iar altuia (proprietarul terenului dominant) îi aparţine dreptul subiectiv de a exercita actele materiale concrete. Caracterul real denotă că dreptul subiectiv de servitute are în calitate de obiect un lucru (res reales) şi că titularului său i se asigură libertatea efectuării anumitor acţiuni asupra obiectului în mod direct. al R. 318). cît şi obligaţia corelativă. a proprietarului terenului (imobilului) dominant de a exercita din propria voinţă în mod liber anumite acte materiale concrete de folosire a terenului (imobilului) aservit în sporirea utilităţii sau confortului folosirii terenului (imobilului) dominant pe un termen nelimitat.1998 nr.1998 (M. conform căruia unuia dintre ei (proprietarul terenului aservit) îi revine obligaţia de a suporta anumite acte materiale concrete de folosire a terenului (imobilului) aservit. Ca drept subiectiv. 1543-XIII din 25. (3) din Codul civil şi cu Legea cadastrului bunurilor imobile nr. un drept subiectiv alienabil. Elementele definitorii sunt cele expuse mai sus. din 25. nemijlocit şi din propria voinţă. dreptul de servitute reprezintă posibilitate.O. ci ca titulari ai dreptului de proprietate asupra imobilelor (terenurilor) respective. în conformitate cu art. Caracterul alienabil al dreptului subiectiv de servitute face ca atît el. cu titlu oneros sau gratuit. aparţin participanţilor la acest raport nu ca persoane concrete.

obligaţia este şi ea alienabilă. cum le spunea romanii Am adăugat cuvîntul „îndatorire” pentru a sublinia că anume în acest sens utilizăm în cazul de faţă termenul „obligaţie”. că sarcina (obligaţia) urmează terenul aservit nu pentru că aparţine acestui teren. servitutea a însoţit îndeaproape evoluţia proprietăţii. şi de aceea ea aparţine fondului său. Conţinutul acestei obligaţii este determinat de conţinutul dreptului subiectiv de servitute. Ca obligaţie (ca sarcină. dreptul de proprietate cedînd în faţă ei. să permită proprietarului terenului (imobilului) dominant exercitarea unor acte materiale concrete de folosire a terenului aservit.Faptul acesta înlătură necesitatea de a sublinia în mod expres că obligaţia (sarcina) nu poartă caracter personal. Rezultă aşadar. ca îndatorire)8. este o traducere literală a cuvîntului servitudo. şi mai radical. care rezultă din conţinutul subiectiv de servitute. Fiind corelativă unui drept subiectiv alienabil. Apariţia ei se datorează instituirii dreptului de proprietate privată asupra lucrurilor (res reales). din care francezii au făcut servitude. Cuvîntul servitudine. Această categorie de drepturi reale a fost bine cunoscută în dreptul privat roman. ci ca titular a dreptului de proprietate asupra imobilului aservit. Servitutea face parte din categoria aşa-numitelor drepturi reale asupra lucrurilor altuia sau. Terenul grevat cu o sarcină se numea fundus serviens (teren aservit). deşi în cazul coliziunii cu dreptul subiectiv de proprietate ea are un mai mare efect juridic. ci pentru că este accesoriu al dreptului subiectiv de proprietate asupra acestui teren. Am mai adăuga că. servitutea îl obligă pe proprietarul imobilului (terenului) aservit să suporte. Istoria apariţiei dreptului de servitute. obligaţia (sarcina) este un atribut secundar al dreptului de proprietate asupra terenului aservit. În acest sens. obligaţia nu este impusă imobilului aservit. impunîndu-i-se proprietarului terenului aservit nu ca persoană concretă. ci proprietarului imobilului aservit. Termenul servitute provine de la faptul că în conformitate cu legislaţia şi doctrina Romei antice. fiind una dintre cele mai vechi drepturi reale. un teren se întărea în servirea unui alt teren. nu în sensul de raport pe care îl mai are acest termen. fiind corelativă dreptului subiectiv de servitute.. Evoluţia lui Din perspectiva istoriei. că ea rezultă din raportul juridic dintre două fonduri. 8 27 . iar terenul în uzul sau utilitatea căruia era impusă sarcina se numea fuundus dominans (teren dominant). §2. folosit de diferite coduri civile.

79 a Legii române cu privire la expropriere din 1864 [78.durata vieţii titularului. În perioada cea mai veche a dreptului privat roman. iar altul – teren aservit (praedium serviens). aveau durată nelimitată în timp şi. Codul civil francez întrebuinţează cuvintele services fonciers. în cadrul cărora. Dreptul privat roman a cunoscut două mari categorii de servituţi: servituţile prediale şi servituţile personale. teren). un teren (fond) sau un alt imobil. latifundie. la fondarea Romei. graţie faptului că ele se referă la terenuri sau la alte imobile legate în mod durabil de acestea. servituţile au redevenit necesare o dată cu trecerea pămîntului din proprietate colectivă în proprietate privată. Despre ele se pomeneşte în tabla a VI-a din Legea celor XII table. al acesteia.antici. Titular al dreptului de servitute predială este proprietarul terenului dominant. iura in re aliena. Creaţie a dreptului roman. Denumirea de servituţi personale provine de la caracterul lor personal. uzul. personale şi prediale făceau parte din aşa-zisele dezmembrăminte ale dreptului subiectiv de proprietate. putea fi transmise altor persoane. 186]. termenul uzual este servitute [82. în calitate de obiect. indiferent cine este el şi către cine va trece acest drept în viitor. de regulă. Servituţile prediale erau alienabile. 119]. avînd termenul limită . abitaţia şi emfiteoza. şi altele erau incluse în categoria drepturilor reale asupra lucrurilor altuia (iura in re aliena) şi că ambele servituţi. Aceste terenuri nu aveau calităţile necesare pentru întrebuinţarea lor normală (nu aveau acces la 28 . servituţile prediale erau singura categorie de drepturi reale asupra lucrurilor altuia. Conform legendei. p. iar în calitate de obiect – lucruri mobile şi imobile. Particularităţile comune se manifestau prin faptul că şi unele. dacă ne gîndim la abuzurile feudalităţii. 23]. Denumirea de servitute predială provine de la cuvîntul predium (moşie. adică aparţinînd unor persoane concrete. Codul Caragea întrebuinţa cuvintele robirea lucrurilor. dat fiind faptul că acest drept nu este limitat în timp şi este transmisibil. fiind inalienabile. uzufructul. Apariţia şi evoluţia servituţilor ca instituţie juridică de drept se află în legătură directă cu instituţia dezvoltării dreptului de proprietate privată asupra pămîntului [96. iar Codul Calimach şerbirea lucrurilor. intră superficia. p. aveau un caracter impersonal. Raportul juridic în cadrul acestor servituţi apare între proprietarii a două terenuri. fiecare persoană a primit cîte un lot mic de pămînt. expresie care se găseşte şi în art. pentru că termenul servitude părea ”odios” după revoluţia franceză. vecine. în cadrul cărora relaţiile se reglementau doar prin normele sistemului ius civile. În prezent. Anterior acestui termen. p. unul dintre care se numeşte teren dominant (praedium dominans). alături de servituţile prediale.

etc. Astfel de probleme nu existau cînd pămîntul se afla în proprietatea colectivă a ginţii. Pentru a ieşi din această situaţie. alimentarea cu apă. pentru ei o servitute de trecere. fără intervenţia cuiva (ius in rem). păşune. dreptul roman a făcu ca dreptul să se deosebească de obiectul său numindu-l „iura in re aliena” (dreptul asupra unui lucru străin). 244]. p. Eficienţa acestui drept se exprimă prin caracterul său real. Servitutea. precum şi dreptul de a lua apă au fost considerate. iar mai tîrziu superficia şi emfiteoza. Drepturile asupra bunurilor erau privite ca o dominaţie nemijlocită asupra lucrului. dreptul de trecere cu piciorul pe pămînt străin. şi servituţile prediale erau confundate cu bunurile. echivala cu dreptul de proprietate asupra drumului respectiv [39. Unii autori susţin că anume dreptul comun al ginţii asupra pămîntului a servit drept temei pentru apariţia servituţilor [47. trebuia folosite terenurile vecinilor. aceste incomodităţi erau înlăturate prin înţelegerea cu vecinul care se obliga să permită trecerea. ceea ce a determinat grevarea fondurilor învecinate cu obligaţia permisiunii de trecere sau de alimentare cu apă. În perioada lui Justinian apar servituţile personale – uzufructul. aceste relaţii se bazau pe buna vecinătate şi era suficient ca ele să se destrame pentru ca proprietarul să interzică vecinului a se folosi de bunul său. De altfel. pe drept cuvînt.calea publică. Fiind independent de persoană. În epoca clasică. era o sarcină asupra terenului şi nu asupra persoanei. servituţile se puteau da în gaj [47. 361]. uzul. Romanii nu făceau distincţie între servituţile prediale rustice şi dreptul de proprietate. au creat dreptul de servitute. p. el se răsfrînge asupra bunului. Aceste obligaţii însă aveau caracter personal şi. îndreptată direct spre lucru. o dată cu vinderea imobilului sau moartea persoanei. 364]. 128]. în acest caz. Din această cauză. Aşa se explică denumirea servituţior 29 . p. continuînd să existe chiar şi după schimbarea proprietarului [83. romanii. partajarea terenurilor dintr-o masă succesorală a generat situaţii care impuneau constituirea servituţilor.). Astfel. iar ea tindea să-l folosească deşi aparţinea unei alte persoane (res aliena). La început. cu spiritul lor pragmatic. servituţile rustice puneau pe cel care exercita într-o situaţie identică. Pentru a le exploata normal. Mai mult decît atît. cu cea a proprietarului. Cu timpul. apă etc. abitaţia. singura categorie de drepturi reale în afară de proprietate era categoria servituţior prediale. În situaţia în care bunul nu aparţinea persoanei interesate. La începutul dreptului roman. cele mai vechi servituţi. deoarece noile loturi nu aveau acces direct la calea publică sau la sursa de apă. care nu avea nici un interes să permită cuiva să se folosească de proprietăţile lor. servitutea de trecere se confunda cu porţiunea de teritoriu ce forma cărăruşa. De exemplu. de exemplu. Trebuia să intervină o nouă înţelegere. p. de fapt. se pierdeau. Ei confundau dreptul de proprietate cu obiectul dreptului.

această libertate se prezuma. şi. deoarece nu erau legate de îndeletnicirile agricole. Fondul liber de orice servitute era „optimus maximus” (cel mai bun din toate). au început să fie privite ca nişte drepturi. şi de aceea posibilitatea practică a confuzei cu dreptul de proprietate a fost micşorată cu mult. Încadrarea servituţilor în categoria lucrurilor mancipi ne indică strînsa lor legătură cu agricultura. Trebuie menţionat faptul că nu avem nici un izvor de drept roman care ar conţine această definiţie. Consecinţele acestui fapt constau în ideea că proprietarul nu era obligat să dovedească libertatea proprietăţii sale. ci un drept de vedere. a însemnat începutul unei cotituri în această concepţie. Această definiţie nu trebuie să ne creeze iluzia că romanii considerau servituţile ca raporturi între două fonduri. Prin intermediul unor tranzacţii. p. Exerciţiul acestor servituţi nu necesita fapte actuale. 9 30 . 206]. După cum am menţionat. 10 Dreptul roman nu definea servitutea. Bunurile nec mancipi erau considerate mai puţin importante şi de aceea se înstrăinau uşor. Definiţiile din literatură sînt rodul investigaţiilor efectuate de savanţi în domeniu. titularul unei servituţi urbane de vedere nu putea spune: am o vedere. proprietarul nu putea avea un alt drept asupra bunului său decît cel de proprietate. Evoluţia societăţii însă i-a impus să deroge de la acest principiu şi. Bunurile mancipi erau considerate foarte valoroase. şi se depuneau mari eforturi pentru a fi ţinute în cadrul familiei. în cazuri excepţionale. în sensul că bunul nu se poate servi pe sine însuşi. cel puţin cele urbane. care era foarte complicată şi anevoioasă. Astfel. să admită unele limite. bunul nu poate servi proprietarului său. ocupaţia de bază a vechilor romani9. De aici şi atitudinea ostilă a romanilor faţă de orice limitare adusă dreptului de proprietate. în urma a numeroase discuţii 10. care însemna „înrobirea lucrului” sau „slujirea lucrului” (şerbire) şi se defineau ca sarcini impuse fondului aservit. p. ea fiind dedusă din toate caracterele pe care le aveau servituţile atunci. deoarece erau legate de exerciţiul agriculturii. În terminologia de atunci se folosea cuvîntul „servitute”. potrivit învăţăturii juriştilor romani. în realitate raportul fiind între doi proprietari ai fondurilor (deoarece un raport de Romanii divizau bunurile în res mancipi şi nec mancipi. ei au început să creeze drepturi asupra proprietăţii străine (temeiuri de folosire a proprietăţii străine) „servituţi”. pentru crearea anumitor avantaje de exploatare a fondului dominant [100. aceste limitări se făceau în cazuri excepţionale şi cereau temeiuri distincte. Apariţia servituţior urbane. De aici. considerate res nec mancipi. dar el putea admite ca alte persoane să aibă drepturi asupra acestui bun. Aceeaşi problemă o întîlnim şi în prezent – definirea servituţilor. orice limitare a proprietăţii trebuia dovedită. percepînd situaţia ca un serviciu (servitus) oarecare al lucrului său [47. Romanii înţelegeau prin proprietate o dominaţie exclusivă şi nelimitată a persoanei asupra bunului. De aceea. servituţile. adică drepturi asupra fondurilor. invers. pentru că. ca şi a celor prediale rustice.„iura praediorum”. 217]. de aceea înstrăinarea lor se putea face numai după o procedură specială numită mancipaţiune. ca regulă liberă de orice limite în esenţa ei.

titularul fondului dominant devenea coproprietar al fondului aservit. ca efect al vecinătăţii şi al indiviziunii. abitaţia. 132]. În ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile care nasc din exercitarea unei servituţi. p. în epoca veche nu erau precizate şi nu au cunoscut limitări [68. în situaţia în care. Termenul “fond” se foloseşte pentru a indica natura indivizibilă a servituţilor şi caracterul său real. servituţile de punere în cultură a ogoarelor. p. Astfel. Ulterior. menite să asigure o cît mai bună utilizare economică a imobilelor: servitutea de scurgere a apelor murdare. 102]. servituţile au devenit cunoscute o dată cu cucerirea ei de către romani. nu depind de proprietar. datorită naturii sale obişnuielnice. Iniţial. iar toate celelalte drepturi cu privire la bunuri se raportează la ea. În epoca clasică. singura categorie de drepturi reale. apar servituţile personale – uzufructul. într-un cuvînt. Cele mai vechi servituţi au fost cele de trecere. În dreptul privat roman. nu putem afirma că au existat în Dacia relaţii asemănătoarea cu servituţile. În perioada lui Iustinian. La începutul dreptului roman. titularul fondului dominant fiind doar coindivizar. să convină asupra unor reguli proprii de exercitare a dreptul de servitute. paralel cu obiceiurile locale [67. nu a lăsat practic nici o urmă. De la romani servituţile au fost preluate şi de alte popoare prin receptarea dreptului roman. în afară de proprietate. adică servituţile prediale rustice [47. După reconstituirea Romei incendiată de gali. ci se conserva. p. creînd servituţile personale (sec. În Dacia. romanii au extins sensul noţiunii de servitute şi asupra unor alte fenomene. 288]. iar mai tîrziu superficia şi emfiteoza. În dreptul roman. 219]. Servituţile prediale se divideau în 31 .drept poate fi constituit numai între persoane). astfel se are în vedere că servituţile se stabilesc în interesul proprietarului fondului dominant şi este suportată de proprietarul fondului aservit [47. apar servituţile urbane. Deoarece avem foarte puţine date despre dreptul geto-dac. acest drept fiind exercitat atît de prezentul proprietar al terenului dominant. cît şi cei viitori. de sprijinire a zidului unei construcţii pe cel al vecinului. părţile puteau. proprietatea reprezenta instituţia de referinţă în materie de jus rerum. III e. o dată stabilit. deoarece nu era o confuziune de proprietăţi.. cînd încep să se aplice norme de drept roman în materie. se conturează şi caracterul perpetuu al servituţii. de a scoate nisip sau var din ogoarele vecine. uzul. servitutea predială preconstituită nu se stingea. dreptul de a nu lua vederea sau lumina unui imobil vecin prin construcţii mai înalte.). erau servituţile prediale.n. care. de prelungire a picăturilor de ploaie pe terenurile limitrofe. p. la care se adaugă cele care dădeau dreptul de a lua apă. toate servituţile se numeau prediale (grevau imobile). la naşterea unei servituţi. de a paşte turmele pe ele etc. care.

spre deosebire de cele din 32 . pentru a împiedica dezvoltarea servituţior. Sîntem tentaţi chiar să presupunem că ele au dispărut în această perioadă. Vechile norme romane din materia servituţilor prediale continuau să fie aplicate. Această instituţie a servituţilor. dreptul de a trece se confunda cu fîşia de teren pe care se exercita. italian şi cel român. printr-o ficţiune. Peregrinii din Dacia aveau o proprietate reglementată de vechiul lor drept în măsura în care dispoziţiile acestuia fuseseră recunoscute de romani. aflîndu-se sub autoritatea patriarhului de la Bizanţ. Mai tîrziu. fiind supusă unor minime modificări sau completări. dar nu avem dovezi. În Dacia Romană. aceste servituţi se subclasificau în funcţie de obiectul sau de utilitatea lor imediată [26. Regimul proprietăţii cetăţenilor romani care locuiau în Dacia era reglementat de legile romane. calitatea de sol roman „ius italicum”. Servituţile în Dacia Romană aveau aceleaşi caractere ca la romani. Şi în această perioadă de formare a statelor româneşti există servituţi. după formarea statelor româneşti. apare un sistem de drept vecinal. pravilele se întocmeau numai după izvoarele canonice bizantine.servituţi urbane şi rurale. care au marcat începutul ideilor şi instituţiilor juridice romane aşa cum au fost adoptate în realităţile feudale ale Bizanţului. în perioada veche. ca dezmembrăminte ale dreptului de proprietate. dar şi un mod distinct de constituire. Biserica. după Gaius. apare obştea sătească. Ulterior. deoarece foarte puţinele izvoare nu furnizează vreo informaţie în acest sens. se facă încercări de a se emite norme de drept scris. La rîndul lor. Dacia a rămas fără administrare. În aceste condiţii. 845-847]. de dreptul belgian. Aceste idei. O particularitate a servituţilor în dreptul roman viza faptul că. Servituţile urbane au apărut mai tîrziu şi erau privite ca drepturi în cazul lucrurilor corporale. unde pămînturile aparţineau ei. nu aveau asupra fondurilor provinciale decît o posesiune sau un uzufruct. p. cît şi în dreptul românesc. prin convenţii. însă tot mai multe servituţi de trecere sau de a lua apă din fîntînă luau naştere ca urmare a acordului dintre proprietarii fondului. cu excepţia faptului că ei nu puteau avea în materie imobiliară adevărata proprietate romană numai dacă pămîntul coloniei romane nu primise. care îşi pierdeau importanţa. De exemplu. bisericile erau împuternicite să emită pravile. 83]. utilitatea lor impunîndu-le cu precădere în raporturile de vecinătate. ulterior creîndu-se un sistem nou de drept. această trăsătură a dispărut. fiind reglementate potrivit obiceiului. adevăratul proprietar fiind statul. clasificare ce se menţine şi în prezent atît în dreptul francez. dreptul geto-dac şi cel roman s-au aplicat paralel. În această perioadă. servituţile prediale apăreau ca un bun corporal. a fost preluată de dreptul francez prin Codul lui Napoleon. p. care aveau un caracter oficial şi se alcătuiau la porunca domnului şi pe cheltuiala sa [8. Cetăţenii romani. După retragerea romanilor.

33 . spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea. au fost adoptate acte normative mult mai complexe. Uzucapiunea de 10-20 de ani nu duce la dobîndirea acesteia. 163]. de asemenea. Implicit. printre alte modalităţi de dobîndire. În vreme ce Legiuirea de la 1818 prevedea că “cel ce fără tocmeală dobîndeşte robirea de 10 ani (se foloseşte de servitute timp de 10 ani) fără împotrivirea stăpînului lucrului. capitolul al 2-lea. Făurite cu elemente bizantine de către domnitorii români. cînd supune pe alta. deoarece structura socială şi politică a Principatelor era diferită de acea a Bizanţului. 344]. p. materia servituţilor era guvernată de acestea [18. lucrul rămîne slobod de robire” [18. este reglementată instituţia servituţilor. cînd intră în vigoare Codul civil. precum o casă. p. Totodată. Singurul izvor al dreptului în epoca feudală a fost obiceiul pămîntului. renumele autocraţilor bizantini. aceste legiuiri nu au găsit în Ţările Române mediu propice pentru a fi aplicate [43. sînt prevăzute şi modalităţi ale dreptului de servitute [89. dornici se egaleze. numai uzucapiunea de 30 de ani conduce la constituirea servituţii. constă în dobîndirea acestora.credinţă şi are just titlu. reintroducînd servituţile. p. relaţiile sociale de drept civil erau reglementate prin Condica lui Ipsilanti. nu este dovedită decît întrun număr mic de speţe. În partea a II-a. faţă de Codul civil. 59]. acela are să o dobîndească pentru totdeauna după împlinirea celor 10 ani” [5. în care servituţile şi-au găsit o reglementare detaliată. 86]. multe pămînturi trec în proprietate privată (în realitate în Principatele Româneşti relaţiile de proprietate aveau un caracter mult mai complex). adică dreptul care este stabilit în favoarea unui lucru prin care este aservit spre folosul lucrului”. Conform acestui cod. legislatori prin experienţă. ca să îi dea loc de drum. Legile Bizanţului şi Codurile locale de factură bizantină nu au putut constitui adevărate izvoare juridice. p. 154]. acesta a fost aplicat pînă în 1865. în Ţările Române se aplicau două categorii de norme: obiceiul şi vechiul drept bizantin. Ulterior. Dacă în cod se prevedea. iar la începutul secolului al XIX-lea este adoptat Codul Caragea [89. uzucapiunea.epoca romanizării. În secolele XV-XVIII. 56-57]. Autorii Codului Caragea au denumit servitutea robirea lucrurilor. Aplicarea legislaţiei romano-bizantine în practica de toate zilele. p. p. 77]. adică să treacă prin curtea sa. sau fereastră să vază şi altele. termenul este de 10 ani: „de se va slobozi lucru robit şi stăpînul robirii nu va preînnoi robirea 10 ani. dobîndesc noi funcţii. Referitor la stingerea servituţilor prin neuz. chiar dacă titularul ei este de bună . Revizuit şi completat de nenumărate ori. p. robirea lucrurilor reprezenta „dreptul care robeşte la oareşice un lucru spre folosul altuia. cel puţin în formă. O particularitate a Legiuirii Caragea în materia servituţilor. deoarece. fenomenul fiind numit „şerbire a lucrului” [18. În Ţara Românească.

roman. şerbiri orăşeneşti şi şerbiri ale zidurilor. a face acte pe care le-ar fi putut face dacă nu ar fi existat servitutea sau să nu facă ceva ce ar putea tulbura exercitarea servituţii. 685: „driturile cele personalice 34 . nu în ultimul rînd. Dreptul de servitute viza nu numai un bun imobil. ele purtînd denumirea de şerbiri ale lucrurilor. În ceea ce priveşte şerbirile pămîntului. p. O particularitate a acestei reglementări este dată de cauzele de stingere a servituţilor [78. este adoptat Codul Calimach. ]n reglementarea actuală dreptul de servitute este un drept imobil. Alături de pieirea lucrului. pentru folosul altui lucru. Art. astfel. în calitate de cauză de stingere apare şi moartea persoanei dacă servitutea s-a constituit pentru ea (art. la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. ci numai a lăsa altuia folosinţa unui drept sau „a nu face” ce ar avea voie ca proprietar”[78.119]. inspirat din dreptul austriac. în 1785. Această dispoziţie avea aplicare.În Moldova. Se făcea referire şi la „şerbire” în cazul coproprietăţii. Se face distincţie între şerbiri ale pămîntului şi şerbiri personale. Codul Calimach dispunea că „servituţile nu trebuie să se întindă. p. Adică. Art. reglementate servituţile prin fapta omului constituite prin titlu.119]. proprietarul este acela care se obligă să se abţină. 616-686 din Codul Calimach reglementa materia servituţilor. 126]. Se oferea o definiţie a servituţilor: „Dreptul şerbirii lucrurilor este acela prin care se îndatoreşte proprietatea unui lucru. cu precădere. a bunului aservit” [78. aplicîndu-se pînă la intrarea în vigoare a Codului civil Calimach [78. ci să se limiteze”. ca să rabde pentru folosul altui lucru sau să nu facă ceva din cele ce privesc către acest lucru. din articolele codului reies o serie de caractere esenţiale ale servituţilor. în prezent cunoscute sub denumirea de şerbiri rurale. p. 630 din Codul Calimach prevedea că „proprietarul fondului aservit se obligă „a face”. 629 prevedea: „Dreptul şerbirii asupra unui lucru străin poate fi cîştigat prin voie dată în scris de către proprietarul lucrului” (erau. adică şerbiri temporare care decurg din convenţiile dintre părţi. confuziune. iar „asupra lucrurilor mişcătoare se cîştigă prin chipul trădării”. p. Alexandru Mavrocordat dă „Sobornicescul hrisov”. aceasta fiind o caracteristică importantă a servituţii. În ceea ce priveşte limitele de exercitare a servituţilor. denumit şi „Codul civil al Principatului Moldova”. Se puteau constitui şerbiri neregulate. Art. în materia cheltuielilor privind menţinerea şi întreţinerea servituţii. şi anume: este un drept în favoarea unui lucru şi presupune existenţa a două lucruri ce trebuie să aparţină unor proprietari diferiţi. 122]. avînd în vedere natura lor şi scopul pentru care au fost constituite. Sînt prevăzute feluri de şerbiri: şerbiri moşiereşti. Acest drept este real şi împotriva proprietarului lucrului. iar la începutul secolului al XIX-lea. din obiceiurile juridice ale poporului român. ci şi un bun mobil. capitol la care ne vom referi ulterior). vechiul drept bizantin şi. în 1817. „trecerea termenului”.

în care servituţile şi-au găsit o reglementare detaliată. p. în Basarabia se aplică şi legislaţia rusă. Sobornicesu Hrisov 1875. servitutea este un drept perpetuu care nu se stinge la moartea titularului şi nici la moarea proprietarului fondului aservit. pe teritoriul ei (din 1919) s-a aplicat Codul civil român adoptat în 1964. E de menţionat că Hexabiblul era scris în limba greacă. definiţia servituţilor „prin dritul şerbirii lucrurilor se îndatoreşte proprietarul unui lucru ca spre folosul altuia să rabde sau să nu rabde sau să nu facă ceva din cele ce privesc către acel lucru” [78.-Петерсбург 1915. Astfel. în măsura în care relaţiile nu erau reglementate de legea locală. În literatura juridică de atunci se menţiona că prevederile dreptului greco-roman se aplicau în Basarabia în starea în care era prevăzut în Codul Calimach 11. care cauză în 1812. Dar acest cod de legi. În 1865 intră în vigoare actualul Cod civil român care consacră servituţilor cartea a II-a „Despre bunuri şi despre deosebitele modificări ale proprietăţii” din Titlul al IV-lea. 575-643. nu şi-a găsit aplicare şi pe teritoriul Basarabiei. prin care proprietatea privată imobilă a fost exclusă din circuitul civil [10. 22. C. Ele se împărţeau în servituţi prediale şi urbane. 189]. Servituţile erau traduse ca „служба” şi însemnau dreptul de folosire a lucrului altuia. 192]. În dreptul actual. iar dritul unei familii trece la toate mădulariile ei”). Basarabia a fost alipită forţat la URSS. 35 . Astfel. se reglementa modul de constituire şi de stingere a lor [10. 125]. c. Paralel cu acestea. au fost adoptate acte normative mult mai complexe. care mai apoi a fost declarată RSSM. conţinutul lui fiind cu mult denaturat. 11 Пергамент. Ulterior. О применении местных законов Арменопола и Донича в Бесарабии. prevederi destul de modeste despre servituţi conţinea numai Hexabiblul lui Armenopol. În 1825 a fost tradus în limba rusă. din păcate.asupra şerbirilor le curmă moartea îndrituitului şerbirii. Basarabia a fost anexată la Rusia. dacă se vor întinde anume şi la moştenitorii cuiva. manualul de Legi al lui Andronache Donici 1814. Codul lui Calimach. 616. Din toate aceste acte. care a intrat în vigoare în Moldova la 1 octombrie 1817. 113]. p. ale căruia prevederi privind servituţile le vom examina în continuare. Pe teritoriul Basarabiei se aplicau următoarele izvoare de drept: Hexabiblul lui Armenopol (o extragere din dreptul romano-bizantin). p. conţinea la art. respectiv art. în materia servituţilor se aplicau atît prevederile Hexabiblului lui Armenopol. La 28 iulie. RSS Ucraina a reprodus decretul RSFSR „Despre drepturile esenţiale de proprietate”. p. După unirea Basarabiei cu România. La 26 iulie 1922. Regulamentul din 1818 privind înfiinţarea regiunii Basarabia [10. cît şi prevederile cele ale codului civil rus „Свод законов”. În Transnistria se aplica legislaţia Ucrainei.

apele şi pădurile se află în proprietatea socialistă a statului şi se dau în folosinţă”. Poate să apară problema folosirii noţiunilor servitute şi drept de servitute. ca urmare a micşorării domeniului proprietăţii private în favoarea domeniului socialist şi înglobării în sistemul de economie dirijată. lucru care se poate face numai prin definirea şi evidenţierea caracterelor servituţii. nu înainte de a elucida problema de natură terminologică. Dacă dreptul civil se întemeia pe ideea de libertate. mai ales. înrobire”. şi asupra altor probleme ce ţineau de folosirea terenurilor.dreptul proprietarului fondului dominant de a beneficia de utilităţile fondului aservit în limitele stabilite. În perioada socialistă. dreptul civil suferind din cauza schimbărilor socio-economice. legislaţia ei civilă nu a cunoscut servitutea ca instituţie juridică graţie instituirii regimului socialist. Iniţial. . organele lor de conducere hotărau ele însele şi asupra aranjamentelor funciare interne. Este necesar aşadar să stabilim esenţa lor. schimbările constau în faptul că ea se aplica. Astfel. Trebuie însă să menţionăm că noţiunea „drept de servitute” are un sens mai larg.La 14 martie 1940. au dispărut şi servituţile de pe teritoriul Moldovei. pe posibilitatea de a se contracta şi de a avea proprietate. Din anul 1944 însă. Prezidiul Sovietului Suprem al URSS a emis un decret prin care permitea aplicarea temporară pe teritoriul RSSM a legislaţiei Ucrainei [10. a surselor de apă etc. După 1989 revenirea la vechile valori a determinat şi revigorarea acestei instituţii. în limba comună determinînd toate formele de dependenţă a cuiva sau a ceva. Din literatura de specialitate reiese că aceste două noţiuni sînt echivalente. 92 din Codul civil. o dată cu alte instituţii. extinzîndu-se ulterior şi asupra unor alte . subsolul. 217].totalitatea normelor juridice ce reglementează servituţile. şi a constituirii căilor de acces la fiecare teren şi a reţelelor de apeducte. Instituţia servituţii desemna două stări: bunuri. în perioada socialistă aceste valori au fost răsturnate. 36 de slujire a unui lucru starea personală a robilor. în vigoare pe teritoriul Moldovei de la 1 iulie 1965 pînă la 12 iunie 2003. art. În ceea ce priveşte servitutea. se ajunge la o schimbare a structurii dreptului privat. prevedea: „Pămîntul. servitutea numea sarcina impusă imobilelor. şi pînă la începutul anilor „90”. De exemplu. avînd drept principiu de bază instituirea proprietăţii de stat asupra pămîntului. cuprinzînd: . Cuvîntul „servitute” însemna „servire. Pămîntul fiind dat în folosinţă cooperativelor agricole de stat. o dată şi cu recunoaşterea dreptului de proprietate asupra pămîntului. p. în domeniul public.

8. ea nu se poate constitui: nimeni nu poate dobîndi o servitute urbană sau rustică dacă nu are teren şi nimeni nu poate fi grevat (cu servitute) dacă nu are teren. p. 12). 3)12.În baza servituţii. Un alt jurist al Romei antice. Din definiţia legii reies două caractere ale servituţii: că este un jus in re aliena şi un drept stabilit în favoarea unui imobil şi în sarcina unui alt imobil. ca servituţile personale. în a cărui virtute titularul exercită direct şi nemijlocit atributele asupra unui bun determinat. deoarece. servitutea profită unei persoane sau apasă asupra ei numai prin faptul că acea persoană posedă fondul. în a cărui favoare este stabilită. D.1 Dreptul de servitute este un drept real principal Codul civil al Republicii Moldova nu conţine o definiţie a dreptului real. 8. în favoarea sau în sarcina căruia există servitutea. fără a fi necesară intervenţia unei alte persoane 12 Digestele lui Iustinian. servitutea urmează terenul în cazul vinderii lui. Caracterele juridice ale dreptului de servitute Definirea dreptului de servitute (rezultatul final al oricărei cercetări). (Ulpianus. afirmînd că servitutea nu aparţine persoanei. p. se pronunţa mai concret. p. 3. dreptul real . 4. D 8. (Paulus. D.4. p. servitutea predială se numea servitute a terenurilor (fundibus). dacă asupra unui teren se constituie o servitute în favoarea unui alt teren. 20. 144]. de exemplu. Pompinius se pronunţă însă şi mai categoric. un imobil (cel aservit) se legalizează în servitutea altui imobil (cel dominant). §3. Acest din urmă caracter se află la temelia servituţii. 261]. 37 . Deşi servitutea este stabilită în favoarea unui imobil. ci terenului (Pompinius. 3. nu în favoarea unei persoane şi în sarcina uni alte persoane. Servitutea totuşi nu are un caracter personal. 261]. În doctrină. în lipsa acestora.1). ca uzufructul. de aceea juriştii romani priveau servitutea nu ca un raport juridic dintre proprietarii acestor imobile. 165-167. anume proprietarului sau posesorului de teren. deoarece beneficiul pe care stăpînul fondului îl are din exercitarea servituţii este o simplă consecinţă a calităţii sale de proprietar sau de posesor al fondului [42. afirmînd că. Conform consideraţiilor lui Ulpianus.este definit ca un drept subiectiv. ci ca un raport juridic dintre imobile. indiferent de identitatea proprietarului şi de strămutarea fondului din mînă în mînă [42.jus in re . este posibilă numai după determinarea caracterelor juridice care şi servesc drept criterii de distincţie a servituţilor de alte realităţi juridice [7. Paulus. în definitiv ea profită tot unei persoane.

[36, p. 326]. Din acest caracter rezultă şi denumirea jus in re. Această definiţie necesită două precizări explicative: a) s-a avut în vedere dreptul de proprietate cu cele trei atribute ale sale, cît şi posibilitatea dezmembrării lor, justificînd în felul acesta existenţa celorlalte drepturi reale; b) drepturile reale nu reprezintă, aşa după cum s-ar putea deduce din simpla lectură a definiţiei, un raport între titularii lor şi bunurile care constituie obiectul acestor drepturi ce justifică existenţa, ci un raport între oameni [52, p. 41]. Raportul juridic se stabileşte – cu privire la un bun determinat – între titularul unui drept real ca subiect activ şi celelalte persoane, ca subiecte pasive, de a se abţine a săvîrşi orice faptă care să îl împiedice pe titular să îşi exercite atributele asupra bunului. Reţinem, totodată, că orice drept real conferă titularului facultatea de a urmări un bun în mîinile oricui s-ar afla, precum şi posibilitatea de a-şi exercita prerogativele direct şi nemijlocit asupra bunului, fără intervenţia unei alte persoane [29, p. 129]. Drepturile reale se pot clasifica sau grupa avîndu-se în vedere următoarele trei caractere: existenţa lor independentă sau dependentă de drepturile de creanţă, în funcţie de categoria bunurilor care constituie obiectul lor; conţinutul lor complet, care vizează dreptul de proprietate, atunci cînd cele trei atribute sînt exercitate de acelaşi titular, celelalte drepturi reale formate în baza unuia dintre primele atribute ale dreptului de proprietate, - posesiunea sau folosinţa. Trebuie subliniat faptul că între drepturile reale principale şi drepturile reale accesorii lipseşte orice corelaţie în ceea ce priveşte existenţa lor [37, p. 174]. Independenţa şi dependenţa lor urmează a fi raportate la inexistenţa sau existenţa drepturilor de creanţă. În funcţie de existenţa lor independentă sau dependentă de drepturile de creanţă, drepturile reale se clasifică în drepturi reale principale şi accesorii, în sensul că se conferă titularilor lor puterea de a se servi în mod direct de bunurile materiale - mobile sau imobile - care le aparţin sau de a obţine, prin darea lor în folosinţă, a anumite profituri. Drepturile reale prezintă importanţă şi din punctul de vedere al rolului posesiunii şi al publicităţii existenţei lor. În ceea ce priveşte rolul posesiunii, sînt de reţinut următoarele: în cazul drepturilor reale mobiliare, posedarea bunurilor mobile – fondată pe o aparenţă conformă cu realitatea – prezumă existenţa dreptului de proprietate, iar în cazul drepturilor reale imobiliare, posesiunea este considerată doar un atribut al dreptului de proprietate [59, p. 642-648]. În funcţie de cumularea sau dezmembrarea celor trei atribute ale dreptului de proprietate, drepturile reale se clasifică în dreptul de proprietate drepturi reale asupra bunului altuia [40, p 279]. În literatura de specialitate, se consideră că drepturile reale reprezintă dezmembrări ale dreptului de proprietate [87, p. 79]. 38

Această clasificare astfel conturată impune, pentru înţelegerea ei, următoarea subliniere: existenţa drepturilor reale asupra bunului altuia se justifică pe baza unor raporturi juridice inevitabile între titularul dreptului de proprietate şi titularii celorlalte drepturi reale [88, p. 123]. Pentru a sublinia că, în cazul drepturilor reale, titularul exercită direct şi nemijlocit anumite prerogative asupra bunului obiect al dreptului, în literatura de specialitate se consideră că dreptul real este un raport între persoane cu privire la un bun determinat. Acest raport se stabileşte asupra unui bun determinat, între una sau mai multe persoane, ca subiect(e) activ(e), şi toate celelalte persoane ca subiect(e) pasiv(e) care au obligaţia generală de a nu stînjeni exercitarea liberă a dreptului de către titularul său. Din cele expuse rezultă caracterul de drept absolut, adică opozabil erga omnes, deci opozabil tuturor [61, p. 230]. Terţii sînt obligaţi să respecte drepturile reale, şi anume de a nu face nimic de natură să îngrădească exercitarea drepturilor de către titularii lor [3, p. 14]. Subiectele pasive au o obligaţie negativă, abstractă, fără valoare economică. Din caracterul absolut al drepturilor reale rezultă efecte specifice, şi anume dreptul de urmărire şi dreptul de preferinţă [79, p. 214]. În literatură există însă părerea că dreptul real este un raport de la persoană la lucru [41, p. 853-856], argumentul imposibilităţii unei relaţii de la lucru la persoană este folosit cu aparenţă de seriozitate, constituind o eroare involuntară în raţionament. Această relaţie dintre persoană şi lucru este dreptul real. O persoană are un lucru pentru că este al său şi lucrul nu poate fi al său decît cînd între persoană şi lucru există o relaţie de proprietate, care exclude de la acelaşi drept orice altă persoană [91, p. 148]. Pentru existenţa relaţiei de drept între persoană şi lucru, nu este necesară reciprocitatea, nu este nevoie ca lucrul material să aibă şi el drepturi şi obligaţii faţă de deţinătorul său [91, p. 150]. Nu putem fi de acord cu această părere, deoarece nu vorbim despre relaţiile ce apar în univers între toate corpurile, ci despre relaţiile reciproce care apar numai între oameni, iar în cazul drepturilor reale, despre relaţiile dintre oameni aferente exercitării puterii lor asupra unor anumite lucruri. Dreptul nu poate fi identificat cu relaţia, căci apare numai în cadrul unei relaţii dintre oameni. Această concepţie exista încă în perioada incipientă a dezvoltării dreptului roman. Astfel, Gaius, în calificarea bunurilor în corporale şi incorporale, atribuie dreptul de proprietate, dreptul de servitute la categoria celor corporale. „Eroarea reflectă o concepţie fetişistă, explicabilă nu numai prin resturile mentalităţii primitive, dar şi prin tendinţele cazuiste, pragmatice ale jurisconsulţilor romani în exercitarea fenomenului juridic” [43, p. 161]. Raportul dintre persoană şi bun este un simplu fapt material, raportul juridic însă se constituie doar între persoane. Dreptul real este un raport între persoane, dar cu privire la un lucru determinat. 39

Dreptul real este absolut şi perpetuu. Caracterul absolut al dreptului real a fost interpretat diferit în literatura de specialitate. La început el se referea numai la dreptul de proprietate, considerîndu-se că proprietarul poate face orice cu bunul său, dar în prezent o astfel de interpretare ar fi antisocială şi chiar ilegală [81, p. 233]. Dreptul de proprietate este prevăzut de lege şi exercitat în limitele prevăzute de ea şi, prin urmare nu este absolut nu este absolut [51, p. 231]. Alţii prin caracter absolut presupun plenitudinea libertăţii de dispoziţie asupra obiectului material şi juridic al acestui drept. Proprietarul poate să dispună de obiectul dreptului său (ceea ce implică posesiune şi folosinţa), consumîndu-l, avînd deci şi plenitudinea de dispoziţie asupra lui. Menţiunea “în limitele determinate de lege” sau “poate fi limitat prin lege” conform art. 315 alin. (3) din Codul civil, nu trebuie privită ca o contradicţie faţă de caracterul absolut, deoarece ea nu poate avea un alt sens decît cel de repetare a obligaţiei privind respectarea dreptului unei alte persoane, fiind de la sine înţeles că legiuitorul are libertatea de a stabili limitele folosirii oricărui drept [91, p. 223]. Astfel interpretat, caracterul absolut este conferit numai dreptului de proprietate [41, p. 853-856]. Sensul adevărat al acestui caracter constă în faptul că drepturile reale sînt opozabile erga omnes, presupunînd de la început un subiect activ determinat şi unul pasiv nedeterminat, format din celelalte persoane [91, p. 224]. Caracterul perpetuu este atribuit de unii autori, ca, de exemplu, P.C. Vlahide, numai dreptului de proprietate, celelalte drepturi reale avînd o existenţă temporară [91, p. 56]. Legiuitorul a prevăzut în mod expres acest caracter, la art. 315 alin. (2) al Codului civil, care se evidenţiază prin durată. Durata dreptului de servitute însă este determinată de existenţa bunurilor imobile care formează obiectul existenţei sale. În legătură cu caracterul perpetuu al dreptului de proprietate se impune precizarea că proprietatea asupra unui bun - mobil sau imobil - nu impune necesitatea apartenenţei sale continue la acelaşi titular [90, p. 300], putînd fi transmisă prin acte între vii sau pentru cauză de moarte, perpetuîndu-se astfelîn cadrul unui alt patrimoniu [52, p. 57]. Reţinem că ceea ce este specific caracterului perpetuu al dreptului de servitute este durata în timp a obiectului său, indiferent de patrimoniul din care face parte într-un anumit moment al existenţei sale. Caracterul perpetuu al dreptului de servitute nu se opune transmiterii bunurilor imobile care formează obiectul său, în patrimoniul unui alt titular. În ceea ce priveşte trecerea dreptului de servitute din patrimoniul unui titular, există cauze voluntare şi cauze forţate. Cauzele voluntare implică libera atitudine a proprietarului de a înstrăina sau de a abandona bunurile care formează obiectul dreptului de servitute. Transmiterea voluntară către un alt titular poate avea loc prin acte între vii. Abandonarea implică părăsirea bunului de către proprietarul lui, ceea ce înseamnă, renunţarea expresă sau tacită la dreptul de proprietate asupra lor. 40

Conform acestui concept.F. 41 . subliniem că servitutea nu se constituie asupra oricărui imobil. sau că moştenitorii au renunţat la succesiune ori nu au acceptat-o în temeiul legii [34. se indică numai participantul la raportul juridic căruia îi aparţine în acest raport dreptul subiectiv [103. dacă este temporar. 63-65]. care este dezmembrat. XX. XIX – începutul sec. Proprietarul imobilului asupra căruia se exercită servitutea suferă o scădere a dreptului său de proprietate. Astfel. p. prin ajungerea la termen. În concluzie.În cazul bunurilor imobile. după cum afirmă savantul rus G. unui alt concept teoretic în doctrina civilistă rusă. care a dominat în teoria dreptului pînă la sfîrşitul sec. Presupunem că anume acest concept a dat naştere. Ea a fost criticată opinîndu-i-se conceptul conform căruia şi drepturile subiective reale există doar în raporturile juridice respective numai prin care pot fi exercitate. nici dreptul subiectiv real nu există în 13 De remarcat că acest concept nu şi-a găsit adepţi nici în teoria generală a dreptului şi nici în teoria dreptului civil. Exercitarea normală a dreptului subiectiv real însă e posibilă doar în condiţiile respectării obligaţiei corelative ce îi revine persoanei sau persoanelor obligate din cealaltă extremă a raportului juridic. Prin urmare. abandonarea se consideră a fi asimilată sau redusă la succesiunile vacante [60. instituit de romanii. ci numai asupra anumitor imobile. se creează un loc de trecere în altă parte) sau prin nefolosirea ei. p. Un uzufruct se stinge prin încetarea din viaţă a titularului său. prin prescripţia rezultată din neuz. ci se dobîndeşte. p 190-193] sau. De aici provine. în cazul unui raport juridic real. 422-423]. în virtutea naturii lor. XX. care nu se stinge prin prescripţie. p. 574]. Considerăm. obligat să-l lase pe titularul servituţii a face acte de uz asupra fondului său şi să se abţină de la anumite acte de uz asupra propriului său fond. Raţiunea stingerii acestor drepturi reale constă în faptul că ele sînt grevări ale dreptului de proprietate. exemplificînd prin existenţa dreptului subiectiv de proprietate. o legătură nemijlocită de dominare deplină a titularului acestui drept asupra obiectului [99. loialitatea relativă a juriştilor romani şi a multor generaţii de urmaşi pe parcursul secolelor la personificarea (subiectizarea) terenului dominant prin proprietarul acestuia ca titular al dreptului subiectiv de servitute. pe la mijlocul sec. probabil.13 Fără îndoială. dreptul subiectiv real îi asigură titularului său un spaţiu liber de comportament nemijlocit faţă de obiectul acestui drept. proprietarul nu poate exercita plenar dreptul său de proprietate. dreptul subiectiv real instituie un raport juridic între subiect şi obiect. conform căruia drepturile subiective reale există şi se realizează în afara raporturilor juridice. Şerşevici. acte pe care le poate face dacă nu exista servitutea şi dacă nu ar trebui să se abţină de a tulbura exerciţiul servituţii. totodată că unul din factori principali care au contribuit la păstrarea stării de perpetuitate a definiţiei legale a servituţii prediale este conceptul „drepturi reale”. o servitute poate înceta prin inutilitatea ei (de exemplu. urmare a faptului că defunctul proprietar nu are moştenitori. Prin urmare.

Exercitarea servituţii constă în acte materiale de uz. alte imobile) nici între subiect şi obiect. Trebuie să facem distincţie între dreptul de a beneficia de o servitute şi dreptul de a utiliza un bun 42 . Imobilele asupra cărora se poate stabili o servitute sînt pămînturile şi clădirile. cît şi în cele obligaţionale. p. Art. p. stabileşte că servitutea este sarcina care grevează un imobil pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar. Chiar printre imobilele prin natură există o categorie asupra cărora nu se poate stabili servitute. care poate fi mobiliar sau imobiliar. servitutea este întotdeauna un drept imobiliar. ci doar între subiecte vizavi de obiecte. deci un bun incorporal. Dacă proprietarul se schimbă.afara raportului juridic. obligaţia avînd un caracter impersonal. deoarece nu poate fi stabilită decît asupra unui imobil [20. adică drepturile imobiliare. Adevărata servitute grevează fondul şi se face numai în interesul fondului. şi nu în favoarea şi în sarcina unei persoane Codul civil. spre deosebire de uzufruct. posibile doar asupra bunurilor corporale. în primul caz. p. Menţiunea că proprietarul profită de servitute exclude ideea că acest drept îl are şi orice deţinător legal al fondului respectiv [64. Servitutea. Servitutea profită unei persoane sau apasă asupra persoanei numai datorită faptului că ea are în proprietate imobilul. iar acesta nu apare între obiecte (terenuri. la art. este incompatibilă cu natura efemeră a arborilor [34. Din această caracteristică reiese că numai deţinătorii fondului dominant pot beneficia de servitute. alte persoane care doresc să folosească servitutea constituită deja va trebui să creeze o servitute aparte. 686 din Codul civil francez prevede şi interdicţia de a constitui o servitute în interesul unei persoane. 76]. Nu se pot stabili servituţi asupra bunurilor incorporale. Proprietarul fondului aservit va admite constituirea unei a doua servituţi dacă aceasta nu va leza drepturile deţinătorului primei servituţi (cazul servituţilor de trecere pe teritoriul aservit învecinat cu două terenuri înfundate). avînd un caracter de perpetuitate. 291]. b) imobilele prin obiectul la care se aplică. ceea ce nu este necesar din motivele indicate mai sus. dreptul de a beneficia de servitute trece la noul proprietar. 428. atît în cele reale. p. persoana beneficiind de ea numai ca proprietar [63. care poate fi stabilit asupra unui alt uzufruct. nu se poate stabili o servitute asupra unei servituţi. Spre deosebire de uzufruct. 3. şi anume arborii. adică imobilele prin natură. 262].2 Dreptul de servitute este o sarcină impusă unui imobil în favoarea unui alt imobil. 113]. Dat fiind faptul că servitutea însăşi este un imobil prin obiectul la care se aplică. Nu sînt deci susceptibile de servitute: a) imobilele prin destinaţie.

nr.specială (cu aplicarea unor astfel de instalaţii.dat în folosinţă publică. art. ИИД «Филинь». care se divizează în servituţi acvatice publice şi servituţi acvatice private 15. În conformitate cu servitutea privată acvatică. art. fiecare are dreptul de a se folosi de obiectele acvatice aflate în folosinţă comună dacă legislaţia nu prevede altfel. numindu-le servituţi acvatice. apele în Republica Moldova sînt proprietate de stat şi pot fi date numai în folosinţă.separată folosită de către beneficiari în temeiul hotărîrii autorităţilor publice. .comună din obiectivele ne atribuite în folosinţă separată. Москва. folosirea generală a apei nu este o servitute. în conformitate cu Codul apelor. Codul apelor. apele şi pădurile folosite în interes public…fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice”. folosinţa generală a apei din obiectivul acvatic. în baza hotărîrii instanţei de judecată sau contractului cu care a primit în folosinţă separată pe termen lung sau scurt. care afectează starea apei). pe cînd servitutea (poate fi creată numai de proprietar) se constituie în folosul unui fond şi de ea beneficiază numai deţinătorul acestui fond. pe cînd Constituţia. 1993. Astfel. atribuit în folosinţă separată poate interzisă ori autorizată de beneficiarul folosinţei separate în condiţiile stabilite de el. 127 stabileşte că „numai apele şi pădurile folosite în interes public…fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice. art. 43 .generală (fără aplicarea unor instalaţii şi dispozitive tehnice. care. În conformitate cu servitutea acvatică publică. În conformitate cu art. . la art. Codul apelor. deoarece este cert faptul că utilizarea acestui bun se face în temeiul legii şi nu reprezintă o servitute. sau unui număr nedeterminat de persoane. 29 din Codul apelor. cel puţin în măsura în care servitutea este confundată sau compatibilă cu natura şi destinaţia altor bunuri. Deşi bunurile din domeniul public sînt inalienabile.” Folosinţa apei poate fi: . Изд. Acest adevăr nu a fost luat în considerare la adoptarea Codului apelor din Federaţia Rusă. reglementează modalităţile de folosire limitată a apelor. Menţionăm totodată că art. Situaţia este mai dificilă cînd bunurile. 4 că „bogăţiile de orice natură ale subsolului. 1999. 21). totuşi se poate stabili asupra lor o servitute. pentru că autorizaţia se acordă unei persoane concrete. după natura lor. 287. 20)14. după caz. la art. 127 din Constituţia Republicii Moldova prevede la pct. 43. însă prin hotărîre a organului competent este acordată în folosinţă unei persoane. Astfel. drepturile ei sînt limitate în interesul unei alte persoane 14 15 Monitorul Parlamentului. . 10. Cборник кодексов российской федерации. Situaţia nu prezintă mari probleme. pot fi folosite de mai multe persoane.

stabilite după Revoluţia franceză. Unul. deşi îl grevează [84. servitutea personală este considerată drept de proprietate şi poate fi înstrăinată [84. Aceste caractere fac ca să se deosebească de servituţile existente în SUA. în favoarea căruia se exercită servitutea. În genere. servitutea personală nu poate fi înstrăinată încetînd o dată cu moartea sau încetarea existenţei titularului său. existentă şi astăzi. Legislaţia SUA prevede şi noţiunea de servitute personală. 2) servituţile acordă prerogative care nu pot depăşi nevoile şi interesele fondului dominant (fapt pentru care a şi fost constituită servitutea). suprimate de Revoluţia franceză. În legătură cu examinarea acestui caracter. răspîndite atît în dreptul roman. Deşi între dreptul de servitute şi celelalte drepturi reale există trăsături comune. p. 428 al Codului civil. Cele două terenuri. 142].interesate. drepturile la obţinerea profitului (profits). putem menţiona următoarele deosebiri care ne permit să le caracterizăm: 1) servituţile sînt perpetue. pe cînd drepturile constituite în folosul unei persoane pot avea ca obiect şi un lucru imobil. independent de faptul dacă ele sînt posesoarele terenului vecin [84. Acest text a fost suprimat pe bună dreptate de autorii Codului civil român ca fiind inutil. 137]. în al căror folos este stabilit. 638). p. servitutea personală nu aduce foloase nemijlocite imobilului. Autorii Codului lui Napoleon nu voiau să folosească expresii care aminteau de inegalitatea şi ierarhia funciară a vechiului regim. deoarece situaţia socială şi alcătuirea politică. a căror Terenul aservit se mai numeşte servient. fac imposibilă reînvierea inegalităţii funciare anterioare. referitor la persoanele fizice sau juridice. p. se numeşte teren dominant 16. numindu-se servituţi personale. conform căreia servituţile pot fi create şi în interesul unei persoane. Acest fenomen nu corespunde nici caracteristicii servituţilor care limitează o proprietate (adică dreptul de proprietate al titularului). este cazul să ne expunem şi asupra părerii. care dispunea că servitutea nu stabileşte nici o preeminenţă a unui fond asupra altuia. Codul civil francez şi cel român au evitat cît mai mult să întrebuinţeze termenii „aservit” şi „dominant”. de altfel ele s-ar numi pur şi simplu servituţi. se numeşte teren aservit. cît şi în conceptul multor jurişti contemporani. dreptul SUA cunoaşte multiple mecanisme juridice care stau la baza servituţilor: grevările (easements). şerbit etc. pe cînd drepturile instituite în folosul unei persoane pot acorda prerogative mult mai largi. De obicei. pentru uzul şi utilita căruia se exercită servitutea.3 Pentru crearea unei servituţi se cer două imobile aparţinînd a doi proprietari După cum rezultă din art. licenţele (lecenses) şi acordurile (covenants) ce reglementează relaţiile funciare. servitutea presupune existenţa a două imobile. pe cînd cele personale durează atît cît trăieşte titularul beneficiar. Astfel. celălalt. 3. 3) servituţile presupun existenţa a două mobile. 137]. În prezent. 16 44 . în multe jurisdicţii ale SUA. Teama de a vedea reînviind starea anterioară a condus autorii Codului lui Napoleon să înscrie un articol special (art.

legislaţia Suediei din sec. p. De exemplu. De acest lucru nu s-a ţinut cont la adoptarea Codului apelor al Federaţie Ruse. Cînd două fonduri aparţin aceluiaşi proprietar. Acest caracter face ca servitutea să se deosebească de alte drepturi de folosire limitată a bunurilor ce nu se află în proprietatea persoanei a cărei drepturi se limitează. De aceea.existenţă este necesară pentru instituirea servituţii. în temeiul art. dacă două persoane au un lot de pămînt în proprietate comună în devălmăşie nu se poate crea o servitute. Dacă două fonduri aparţin aceluiaşi proprietar. deoarece fiecare este proprietarul unei cote indivize. p. ci o eroare. conform art.89]. dreptul proprietarului se limitează. prin instituirea servituţii. p. este posibil ca acesta să tragă foloase dintr-un fond prin utilizarea celuilalt. Încă dreptul roman conţinea regula că bunul nu poate sluji proprietarului său (res sua servire non potest – lucrul nu se poate sluji pe sine însuşi) [47. Legislaţia franceză cere expres ca fondurile să fie vecine. (6) din Legea nr. adică să aibă un hotar comun. servitutea fiind un jus in re aliena. în conformitate cu care titularul dreptului de proprietate asupra a două terenuri învecinate. 6 alin. 336 şi 337 din acelaşi cod. De exemplu. 65]. servitutea de canalizare sau de apeduct poate lega şi fonduri îndepărtate. 360]. după cum nu poate exista un uzufruct în favoarea proprietarului asupra propriului său bun : nemini res sua servit [7. şi al dreptului de servitute. cum ar fi fost în cazul unei servituţi. trebuie să ne expunem asupra unor reglementări contradictorii din legislaţia Republicii Moldova. Această utilitate însă este o consecinţă a dreptului de proprietate. al XIX-lea prevedea o excepţie de la acest principiu. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică. Trebuie să remarcăm că aceasta nu este o excepţie de la principiul examinat. Astfel. ci să existe posibilitatea economică pentru fondul dominant de a extrage foloase de pe fondul aservit. “întreprinderile energetice care prestează servicii publice au dreptul de servitute 45 . în favoarea unui fond. Instituirea unei servituţi acvatice este posibilă în cazul cînd obiectul acvatic este deţinut cu titlu de proprietate şi. proprietarul comportîndu-se ca atare. nu ca titular de servitute. nu poate exista o servitute a unui fond asupra celuilalt. nu a unei servituţi. trebuie să aparţină unor proprietari diferiţi. În situaţia cînd unul dintre terenuri este înstrăinat. sîntem în prezenţa unei servituţi stabilite de fostul proprietar conform destinaţiei. putea să greveze un teren cu o servitute în folosul celuilalt teren [103. În legătură cu acest caracter. utilitatea din celălalt fond. ceea ce nu înseamnă că ele trebuie să fie limitrofe. pentru a garanta individualitatea lor economică. apare şi condiţia că fondurile trebuie să aparţină unor proprietari diferiţi (fondul dominant – imobilul în folosul căruia se constituie servitutea şi Fondul aservit – imobilul grevat de o servitute). Lucru acesta însă are loc în virtutea dreptului de proprietate. deoarece proprietarul are libertatea de a folosi după bunul său plac terenurile ce îi aparţin. Proprietarul a două fonduri diferite poate să tragă. Totodată.

Acest fapt nu corespunde caracterului examinat. În principiu. titularul de licenţă urmînd să repare daunele cauzate astfel proprietarului. terenul este folosit. Legea nr. 1998. De aceea. instalaţiilor electrotehnice şi utilajului gazifier. instalare a reţelelor şi a ţevilor. Aceste reglementări sînt corecte şi. întitulat “Dreptul de folosinţă a proprietăţii unor alte persoane”. de construcţie a obiectivelor. va trebui să încheie un număr mare de contracte pentru instituirea servituţilor necesare acestor lucrări. 19 Ibidem.488-XIV din 8 iulie 1999 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică19.asupra terenurilor. e). deoarece fondul dominant nu este determinat. Mai mult decît atît. Mai detaliat aceste prevederi sînt expuse în Legea cu privire la energia electrică şi în Legea cu privire la gaze 18. 46 . pentru efectuarea lucrărilor de marcare. de termoficare şi de canalizare. indiferent de tipul de proprietate. reţele de gazificare 17 18 Monitorul Oficial al R. de transportare şi distribuire a energiei electrice şi a gazului are dreptul de a folosi terenul din proprietatea unor alte persoane pentru executarea lucrărilor de pregătire. reţele de comunicare. de asemenea. întreprinderile respective pot obţine dreptul de a utiliza bunurile imobile pe un termen de cel mult 5 ani. că “amplasarea sistemelor de comunicaţie. Folosirea terenului unui alt proprietar poate avea loc numai în baza înţelegerii cu el. 42-44/311. În corespundere cu art. Ne pare corect faptul că ambele legi reglementează aceste lucruri fiecare în capitolul său IV. (1) lit. 111-113/679. Ibidem. În ele se menţionează că titularul licenţei de producţie. conductelor termice şi de gaze naturale. în baza unor înţelegeri particulare. nr. poate fi considerat fond dominant terenul în al cărui folos se fac aceste lucrări. de deservire profilactică a utilajului. de întreprinderea care furnizează energie electrică sau gaz. 5 alin. nr. 2000. Lucrările de marcare şi alte asemenea enumerate mai sus nu înseamnă însă servitute Folosirea proprietăţii unei alte persoane pentru exploatarea continuă a obiectivelor şi utilajului plasat se face. pentru construcţia şi exploatarea obiectivelor. numai în baza înţelegerii cu proprietarul. pentru a se asigura cu energie electrică şi gaz. dar proprietarul acestui fond. de alimentare cu energie electrică. stabileşte la art. independent de tipul de proprietate. de reparare a reţelelor electrice. Această reglementare stabileşte că întreprinderile vizate au dreptul de a utiliza fără vreun impediment terenurile. 50-51/366. în cazul necesităţii de a construi în cazuri particulare sisteme de canalizare. Moldova. folosind tehnicile respective” 17. cu apă şi gaz sînt considerate de utilitate publică”. dacă părţile nu convin asupra unui alt termen. 2 din legea menţionată. nr. pentru alte acţiuni. fapt ce înlesneşte mult activitatea ei şi contribuie la dezvoltarea sistemului energetic al ţării.

iar sarcina ce corespunde dreptului de servitute şi care grevează fondul aservit . şi anume: .regimul juridic al acestuia. de 47 . tot astfel sarcina de a suferi servitutea se transmite odată cu fondul aservit. 3. noului proprietar i se transmit beneficiile sau obligaţiile stabilite prin servitute.acordul despre instituirea servituţii să fie încheiat scris şi semnat de părţi. Astfel.5 Caracterul perpetuu Servitutea durează atîta timp cît durează imobilul şi cît se menţine situaţia din care a rezultat. fiind un drept real principal. Aşa cum dreptul de a exercita servitutea se transmite o dată cu fondul dominant. în favoarea adjudecatarului. De asemenea se impune şi sensul că dreptul de servitute e un drept real accesoriu. în cazul înstrăinării unuia dintre aceste imobile. 263]. În dependenţă de sistemul juridic. p.servitutea să fie înregistrată. sau în cazul adjudecării fondului. Servitutea se transmite o dată cu fondul chiar atunci cînd actul de înstrăinare a acestuia nu conţine o dispoziţie expresă relativă la ea. . precum şi sensul că servitutea este un accesoriu al fondului dominant. p. nu exclud necesitatea instituirii unei servituţi între proprietarii de fonduri vecine. pentru ca servitutea să nu îşi piardă forţa juridică în momentul transmiterii imobilului grevat. în favoarea achizitorului. deoarece are o existenţă de sine stătătoare. servitutea este o calitate a fondului [42. Servitutea se transmite nu numai în cazul înstrăinării proprietăţii depline a unui fond. cesionată.energetice. . dobînditorului şi uzufructuarului. . avînd. dar şi în cazul constituirii unui uzufruct sau a unui drept de uz: uzufructuarul şi uzuarul au dreptul să exercite servituţile stabilite asupra fondului supus uzufructului [42. urmărită sau ipotecată singură.părţile participante la servitute să îşi continue existenţa şi după actul de transmitere a imobilului (această cerinţă se referă la servituţile personale şi este caracteristică ţărilor care cunosc această instituţie). 263]. prin urmare soarta juridică a acestuia. dacă părţile nu stabilesc altfel. Există situaţii în care proprietarii celor două fonduri. 3. grevările sau beneficiile acordate de o servitute pot fi transmise numai o dată cu fondul dominant sau fondului aservit. altele asemenea.cumpărătorul imobilului grevat să fie preîntîmpinat despre existenţa acestei servituţii. După cum s-a menţionat. ar trebui respectate anumite condiţii. Pornind de la acest caracter. Ea nu poate fi despărţită de fondul principal pentru a forma un drept de sinestătător şi nu poate fi înstrăinată.4 Caracterul accesoriu Servitutea este întotdeauna un accesoriu al fondului.

un singur proprietar sau numai cîţiva dintre ei nu pot cauza stingerea servituţii. Cu alte cuvinte. o convenţie valabilă cu proprietarul fondului aservit pentru constituirea unei servituţi.6 Servitutea este indivizibilă Servitutea este indivizibilă în sensul că se constituie asupra întregului imobil aservit şi profită întregului fond dominant. (3) : “Dacă servitutea s-a exercitat benevol şi fără obiecţii în termen de cel puţin 3 ani. Profesorul Eugeniu Safta-Romano este de părerea că regula unanimităţii se aplică diferit. Faptul că servitutea este perpetuă prin natura ei nu împiedică însă părţilor să-i limiteze durata. 263]. Ea nu se poate stinge. p. exercitîndu-se în favoarea întregului fond dominant şi al fiecărei porţiuni din el. Cînd însă este vorba de constituirea unei servituţi. Acest caracter al servituţii care este legată de proprietatea fondului. Articolul 434. această modalitate de exercitare poate servi ca temei determinant la soluţionarea litigiului”. p. nu de esenţa sa. oricare coproprietar poate să încheie singur. Dacă fondul dominant se află în coproprietate. instituirea servituţii trebuie să se facă în contradictoriu cu toţi coproprietarii fondului aservit. odată cu moartea proprietarului fondului dominant sau cu moartea proprietarului fondului aservit [42. servituţile sînt perpetue numai dacă părţile nu şi-au exprimat intenţia de a le stabili temporar. este o consecinţă a naturii sale dependente şi accesorii. În această situaţie. ca uzufructul. Prin urmare. din Codul civil. 231]. în cazul apariţiei unor litigii între proprietari. Cînd un fond sau ambele aparţin mai multor proprietari în indiviziune. ci se stinge în întregime sau dăinuie în întregime [42. stabileşte la alin. nici nu poate dăinui numai în parte. caracterul perpetuu ţine de natura dreptului.comun acord. 263]. Şi viceversa: dacă un fond grevat anterior cu o servitute devine proprietatea indivizibilă a mulor proprietari. 3. nu se stinge. Pentru ca servitutea să se stingă se cere consimţămîntul tuturor coproprietarilor. În cazul cînd unul dintre cele două fonduri se divid (se împart). stabilindu-i un anumit termen. intitulat “exercitarea servituţii”. după cum proprietatea indiviză se raportă la fondul dominant sau la fondul aservit. servitutea este perpetuă numai dacă părţile nu şi-au exprimat intenţia de a le limita în timp [42. dreptul poate fi limitat sau stins prin convenţia proprietarilor celor două fonduri [36. p. Servitutea împrumută de la dreptul de proprietate caracterul de perpetuitate. regula unanimităţii acţionează în privinţa coproprietarului fondului aservit. Cu alte cuvinte. pot limita în timp servitutea. p. atunci. servitutea se datorează de întregul fond aservit şi de fiecare porţiune din fond. Cu alte cuvinte. Argumentul în susţinerea acestei păreri constă în faptul că servitutea profită tuturor coproprietarilor. iar 48 . Servitutea se datorează de întregul fond aservit şi profită întregului fond dominant. fără acordul celorlalţi. 263].

Pentru a face distincţie între proprietatea publică şi cea de stat. ulterior. bunurile din proprietatea lui pătrund în circuit civil ca valori de schimb. Necesităţile oamenilor sînt satisfăcute nu numai cu bunuri din proprietatea personală. tot mai des este susţinută opinia conform căreia proprietatea publică echivalează cu noţiunea de proprietate de stat. dar ele apar în alte raporturi juridice din societate. Problema este de o maximă importanţă pentru studiul nostru. că proprietatea de stat şi proprietatea publică sînt lucruri diferite şi urmează a fi tratate diferit. a cel puţin. deoarece actul profită tuturor. Distincţia dintre bunurile publice (rei publicae) şi bunurile statului (patrimonium fisci) a apărut încă la romani. 3. iar asupra la bunurilor de stat – statul. Astfel. În cazul în care statul îşi realizează cheltuielile sale şi intră în relaţii cu subiecte private. cît şi cele din proprietatea de stat sînt scoase din circuitul civil. pentru instaurarea servituţii.7 Servitutea nu poate greva un bun al domeniului public Acest caracter este pus într-o situaţie de incertitudine din cauza discuţiilor ce au loc în Republica Moldova asupra problemei apărute între noţiunea de proprietate privată şi noţiunea de proprietate publică. va avea importanţă: avem bunuri aflate în circuitul civil şi bunuri scoase din circuit. Ar fi bine ca. este necesar consimţămîntul tuturor coproprietarilor [44. Astfel. între coproprietari pot apărea litigii. ci de imposibilitatea aflării sale în proprietate individuală (personală). dreptul de servitute se stinge în privinţa celorlalte părţi. unuia dintre coproprietari. bunurile publice se caracterizează prin: 1) imposibilitatea de a fi obiect al proprietăţii individuale. fie asupra. mai facem o precizare. Există însă bunuri cărora nu le putem atribui regimul de stăpînire personală. Chiar şi în 49 . Atît bunurile din proprietatea publică. 2) capacitatea lor de a fi în serviciu întregii societăţi. cu titlu de iniţiativă legislativă. Fenomenul aceasta are loc prin raporturi de altă natură. subiect al dreptului asupra bunurilor publice este întreaga societate. p. Această observaţie este exactă dacă proprietarul fondului dominant nu cere o despăgubire. Unele subiecte nu sînt de acord. Ce ar însemna aceasta? Nu este vorba de interzicerea (vînzarea) nici de imposibilitatea folosirii lui.servitutea serveşte numai unor părţi din imobilul dominant ori se poate exercita numai asupra unor părţi din imobilul grevat. 147]. susţinînd. fie în favoarea lui. dar care ne satisfac anumite necesităţi. Dacă un bun este o coproprietate. ultimele însă numai pe perioada în care se află în posesiunea statului [92. Această distincţie se datora faptului că bunurile publice aparţineau întregii societăţi. În alte situaţii. atunci cînd se constituie o servitute în favoarea unui asemenea fond să se ceară consimţămîntul expres. 156]. Care este natura proprietăţii publice? Oare toate bunurile din proprietatea statului sînt în proprietate publică? În ultimul timp. p. care.

bunurile care aparţin statului sau unităţilor administrativ-teritoriale fac parte din domeniul privat dacă. Bunurile rei publicae nu pot fi în proprietate. nu pot fi obiectul convenţiilor. pe cînd bunurile rei publicae. De aceea. Ele se atribuiau. respectarea acestora. Bunurile domeniului public sînt inalienabile. unii jurişti exclud orice drept asupra lor. După cum am văzut însă. menirii de a servi necesităţilor esenţiale ale întregii societăţi. pe cînd bunurile de stat sînt folosite de toţi cetăţenii. nu sînt trecute în domeniul public. urmăreşte. 50 . 129]. 296 din Codul civil. în primul rînd. prin organele sale.literatura juridică anterioară anului 1989. iar această folosire este nu numai faptică. Statul stabileşte regulile de întrebuinţare. nu ca un proprietar. Caracterul juridic ale acestei folosinţe se manifestă. precum şi bunurile care. În acest caz însă nu poate fi vorba de un drept de proprietate. Ea este mai veche chiar şi decît categoria proprietăţii. Din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ . prin ocrotirea de către stat a relaţiilor de folosire a bunurilor din proprietatea publică. sînt de uz sau de interes public. în orice relaţie s-ar afla cu statul. statul reacţionînd ca un apărător al ordinii publice. au valoare de schimb. Un proprietar obişnuit are dreptul să se folosească de bunurile sale singur şi în interesul său. din timpuri străvechi. în aceste condiţii şi statului. bunurile res fisci fac parte din patrimoniul statului. folosirea bunurilor menţionate este foarte importantă. ci şi juridică. insesizabile şi imprescriptibile. Persoanele lezate în dreptul lor de a folosi bunuri publice se pot adresa în justiţie pentru a li se recupera prejudiciul. datorită caracterului lor natural. Caracterul juridic al relaţiilor de folosire a bunurilor publice se manifestă şi prin dreptul statului asupra lor. servind întregii societăţi. prin lege sau în modul stabilit de lege. Astfel. Prin urmare. Dreptul de proprietate asupra lor nu se stinge prin neuz şi nu poate fi dobîndit de terţi prin uzucapiune. Prin urmare. Categoria de rei publicae nu este o creaţie a vreunui drept. Toate acestea dovedesc netemeinicia părerii apărute în doctrina rusă că deosebirea dintre proprietatea publică şi cea privată nu ar avea importanţă juridică. conform prevederilor art. se făcea afirmaţia că dreptul de folosinţă este opozabil. aplică pedepse celor care le încalcă. ci şi pe cale civilă. deoarece caracterul său de a folosi întregii societăţi a apărut încă din comuna primitivă. la rei publicae. prin natura lor. dreptul de folosinţă asupra bunurilor publice este apărat nu numai pe cale penală şi administrativă. p. Interesul public implică afectarea bunului la un serviciu public sau la orice activitate care satisface nevoile colectivităţii fără a presupune accesul nemijlocit al acesteia la utilizarea bunului conform destinaţiei menţionate.teritoriale fac parte bunurile determinate de lege. importanţei lor deosebite. dezmembrînd dreptul de proprietate al statului asupra terenului [29. sînt lipsite de orice valoare economică.

parcuri. la art.Constituţia Republicii Moldova. Credem că bunurile publice trebuie folosite în strictă conformitate cu destinaţia lor. în conformitate cu destinaţia specială a acestor terenuri. invers. 3. 47 din Codul fiscal. pentru necesităţi ale gospodăriei comunale. care nu este proprietarul adevărat al acestor bunuri. în virtutea dreptului său. deoarece ar contraveni intereselor publice.proprietarul este nevoit să rabde acţiuni ale proprietarului fondului dominant pe care. În conformitate cu art. 51 . drumuri şi altele asemenea). p. 97]. Limitarea adusă proprietarului prin instituirea unei servituţi asupra bunului său constă în următoarele: . datorită specificului său. Pe terenurile publice se permite amplasarea construcţiilor şi amenajărilor capitale. Încă de la romani există regula conform căreia servitutea nu poate conţine obligaţia proprietarului fondului aservit de a face (servitus in facindo consistere non potest) [99. obligaţia de a permite exercitarea unor prerogative de acest tip proprietarilor prezenţi şi viitori ai fondului dominant.proprietarul se obligă a se abţine de la atare acţiuni pe care. pasaje. ar limita posibilitatea celorlalţi de ale folosi. Unii autori însă menţionează că această interdicţie ar trebui să existe numai în cazul în care constituirea unei servituţi încurcă folosirii sociale. Statul. bulevarde. Trebuie să identificăm situaţia cînd bunul. se consideră publice trenurile afectate căilor de comunicaţie (pieţe. le-ar fi putut înlătura. fără ca aceasta să fie în detrimentul terenurilor publice. străzi. 128]. 127. poate fi folosit de mai multe persoane. enumeră bunurile care fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice. Constatăm aşa dar că bunurile de uz public nu pot fi grevate cu servituţi. chioşcuri).8 Dreptul de servitute presupune o sarcină Sarcina este o obligaţie care apasă asupra tuturor proprietarilor prezenţi şi viitori ai fondului aservit: obligaţia de a nu exercita anumite prerogative inerente dreptului de proprietate sau. de aceea orice întrebuinţare a lor în acest sens nu va fi considerată servitute. lacuri. De la această regulă făcea excepţie “servitus oneris ferendi”. are dreptul să le facă. în virtutea dreptului său de proprietate. în celelalte cazuri servitutea nu trebuie interzisă. satisfacerii necesităţilor socialculturale ale populaţiei (grădini publice. precum şi a construcţiilor şi amenajărilor provizorii uşoare (gherete. . scuaruri). p. care obliga proprietarul fondului aservit de a repara suportul pe care se sprijină fondul dominant. plaje. ea urmînd să se constituie printr-un act administrativ al organului competent [15. nu poate admite constituirea de servituţi asupra lor.

Distincţia dintre drepturile reale şi creanţe. în a cărui bază B are dreptul de a instala pe terenul lui A o ţeavă. pentru ca toţi viitorii proprietari să cunoască existenţa ei. După expirarea unui an de la încheierea contractului. dreptul său de a exploata sistemul de aprovizionare cu apă va fi respectat de toţi proprietarii terenului aservit. Dacă C va vinde. însă. 2. fiind un drept real. în caz contrar rămîne fără apă. este de 99 de ani. Servitutea. iar încălcarea dreptului de servitute să fie contestată în instanţă de judecată.Acestea sînt caracteristicile esenţiale ale dreptului de servitute care permit determinarea lui de alte realităţi juridice similare. la rîndul său. unele contracte pot fi desfăcute în mod unilateral. terenul. acesta are dreptul să ceară în justiţie. O astfel de situaţie poate apărea în cazul arendării terenului pentru extragerea de bogăţii subterane sau pentru instalarea unor sisteme de canalizare. dacă servitutea împiedică proprietarului să-şi folosească bunul conform destinaţiei. 52 . utilizarea exclusivă a bunurilor arendate. În cazul servituţilor. pentru a se asigura cu apă. Mai mult decît atît.). în acest caz. problema se va repeta. Arenda. are forţă obligatorie pentru toţi deţinătorii terenului dominant şi ai celui aservit. fără intervenţia proprietarului şi fără dreptul acestuia de a utiliza bunul în perioada arendei. Dacă însă ţinem cont că termenul maxim prevăzut de legislaţia în vigoare. numai în privinţa părţilor contractante. de asemenea. şi anume cînd proprietarului este permis să utilizeze în paralel bunul arendat. B i-a plătit lui A o anumită sumă. conducte de gaz. Spre exemplu: 1. partea avînd obligaţia de a repara celeilalte părţi prejudiciile cauzate prin această desfacere. În această situaţie. arenda poate fi utilizată cu acelaşi succes ca şi servitutea. Contractul nu a fost înregistrat. Ei încheie un contract. B poate propune lui C să plătească din nou pentru utilizarea terenului. imobilul aservit continuă să fie utilizat în paralel de către proprietar. de obicei. Deosebirea dintre utilizarea contractului şi servituţi poate fi ilustrată prin următorul exemplu: A şi B sînt proprietarii a două terenuri vecine. de energie electrică etc. însă existenţa acestui drept. Arenda presupune. prin încheierii unor contracte. În anumite situaţii. Codul civil al Federaţiei Ruse prevede în acest sens că. Pentru acest drept. A vinde lui C terenul. similare servituţilor. Dacă B va institui însă o servitute. C îi cere lui B să scoată ţeava motivînd îi încurcă să construiască un obiectiv planificat. acordă drept de utilizare a bunurilor altuia. Unicul neajuns al arendei în acest caz constă în faptul că este limitată în timp. Crearea unei situaţii juridice. Drepturile ce nasc din contracte au valoare juridică. are o mare importanţă. (apeducte. ţine de o perioadă strict determinată. arenda poate acorda aceleaşi privilegii ca şi servitutea. încetarea servituţii. de obicei. Servitutea trebuia înregistrată. spre deosebire de servitute.

deoarece în teorie acest obiect poate varia la infinit şi. extragerea materialelor etc. p. p 264]. în practică numărul şi varietatea servituţilor nu este mare. Generalizări privind clasificarea servituţilor Clasificarea servituţilor se face după o serie de criterii care rezultă explicit sau implicit din prevederile Codului civil. legale şi prin destinaţia stabilită de proprietar (izvorîte din fapta omului). cu o anumită înălţime sau chiar într-un anumit stil. 389). prin dispoziţiile de ordine publică.Este aproape imposibilă definirea servituţilor prin obiectul lor specific concret. aparente şi neaparente. s-au făcut încercări de a clasifica servituţile. art. uzul şi utilitatea imobilului dominant (Codul civil. urbane şi rurale. care nu are alt obiect decît estetica străzii (Codul civil. este greu uneori să stabileşti deosebirile (de exemplu. Servituţile nu trebuie confundate cu anumite drepturi de uz sau de uzufruct restrîns. 2. p. pentru uzul pădurilor. 4.) Secţiunea a 3-a. În definitiv. Tot astfel. cunoştea diviziunea lor în: 53 . se pot crea cele mai variate servituţi. Este adevărat că. pe anumite străzi. Din timpuri străvechi. naturale. Clasificarea servituţilor §1. Trebuie să dăm sintagmei „utilitate şi confort al terenului” o interpretare largă. după nevoile particulare şi posibilităţile materiale [66. servitutea de a nu clădi decît după un anumit plan. Astfel. se impune proprietarilor urbani. este necesar să admitem că o servitute poate avea drept obiect simplul agrement al terenului dominant. În practică însă. este o adevărată servitute. care permite proprietarului fondului dominant să se bucure de o privelişte de care ar fi lipsit dacă proprietarul fondului vecin ar ridica o clădire. 5. De aceea. pozitive şi negative. 264]. continue şi necontinue. 214]. Legea însă nu mărgineşte obiectul posibil al servituţilor ci se mulţumeşte să identifice. Dreptul roman. pe care servituţile trebuie să le satisfacă sînt limitate şi se regăsesc peste tot mai mult sau mai puţin identice [42. căci necesităţile. 428). 3. deşi obiectul ei este mai mult confortul terenului dominant. art. după cum am amintit. chiar simplul agrement poate intra în noţiunea de utilitate. ca obiect general al tuturor servituţilor. lato senso [42. servitutea de a nu clădi. de fapt. Diferitele criterii de clasificare divid servituţile în: 1.

Ele au apărut mai tîrziu o dată cu 54 . Aşadar. . ce înseamnă proprietate funciară (lot de pămînt. Aceste servituţi sînt cele mai vechi. actus dreptul de a trece cu animalele.personale – servituţi ce se constituiau în folosul unor persoane. numit servitute.dreptul de a lua apă etc. avînd termenul limitat la durata vieţii tirularului şi putînd avea în calitate de obiect orice lucru. incomodităţi şi chiar prejudicii proprietarului terenului folosit pentru trecerea sau pentru construirea unui apeduct şi. subiect şi termen. clădiri. Servituţile prediale se împărţeau la rîndul lor în: .).rustice (rurale) – constituite în folosul unui lot de pămînt (iter-dreptul de trecere. Apărute mai întîi în localităţile rurale asupra terenurilor. Cu alte cuvine. servitutea personală se deosebeşte de cea predială prin obiect. aquaeductus . via-dreptul de trecere cu căruţa. .). ele fiind inalienabile.prediale – servituţi ce se constituiau în folosul unor imobile.servitutes urbanorum legate de terenuri şi de alte bunuri imobile ce se aflau în localităţile urbane. pe de o parte. pe de altă parte. Servitutea predială rustică. s-au pomenit izolate de drumuri sau de sursele de apă. Astăzi aceste fenomene există sub alte denumiri (uzufruct. neconsumptibil. apăreau coliziuni de interese care trebuiau aplanate în mod echitabil printr-un mecanism juridic. etc. de regulă.a. teren). în mod inevitabil. în baza legii sau actelor juridice. Importanţa vitală a prelucrării eficiente a terenurilor înfundate a generat necesitatea accesului acestora la drumurile publice şi la sursele de apă. aquae haustus . uz. Între proprietarii acestor două terenuri vecine. dreptul de a folosi acest imobil întrun mod sau altul (terenul dominant). favoruri) proprietarului de teren a cărui prelucrare necesită efectuarea unor astfel de lucrări. Denumirea provine de la caracterul personal al acestora. constituite în folosul unei construcţii.urbane . Denumirea provine de la termenul latin praedium. în urma aranjamentelor funciare. spre drumul public. abitaţie ş. servitutea predială.. Accesul însă era legat de folosirea terenului vecin într-un mod sau altul: de a trece peste el spre terenul propriu şi invers. de a instala în terenul vecinului un apeduct pentru irigarea terenului propriu. apare o dată cu trecerea societăţii umane la îndeletnicirea agricolă şi la instituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole. impusă de factori şi circumstanţele obiective ale vieţii sociale. Acestea nu erau considerate servituţi adevărate. avantaje (posibilităţi. fiind cea mai veche. care. are scopul de a echilibra în mod echitabil interesele proprietarului unui teren sau al unui alt imobil (terenul aservit) cu interesele altor persoane către care trece. Toate acestea creau. Servituţile prediale şi cele personale sînt unite prin faptul că şi unele şi latele fac parte din categoria drepturilor asupra lucrurilor altuia (ius in re aliena) şi că sînt incluse în aşa-numitele dezmembrăminte ale dreptului de proprietate.dreptul de a trage apă. servituţile s-au extinse mai tîrziu şi asupra altor imobile aflate în localităţi urbane.

Legislaţia noastră nu cunoaşte o reglementare detaliată la acest capitol.).2 Servituţile aparente şi neaparente După felul în care se manifestă. legea citează servitutea de a nu zidi sau de a nu zidi decît pînă la o înălţime 55 . 3) servituţi pozitive şi negative. de apeduct (cu condiţia ca apeductul să fie exterior) etc. legiuitorul român prin în art. servituţile sînt aparente şi neaparente. §. 430 din Codul civil: 1) servituţi aparente şi neaparente.acelea care nu se atestă prin astfel de semne. Această clasificare era importantă în dreptul roman. un apeduct. sînt deci aparente servituţile de vedere. Ca exemplu de servitute neaparentă. 621 din Codul civil român însă se numesc urbane servituţile stabilite în folosul clădirilor. căci nu atrage nici o consecinţă. servitus tigni immittendi – dreptul de sprijin de peretele străin. din cauza lucrărilor sau semnelor exterioare şi aparente. cloacae – dreptul de a face canalizare. adică ceea ce determină ca servitutea să poată fi văzută. doar cu excepţia prevederilor alin. (pe lîngă cea română şi franceză) distinge următoarele clasificări ale servituţilor conform art. Conform art. Conform alin. iar servituţile neaparente nu se manifestă prin astfel de semne şi lucrări. indiferent de faptul că aceste clădiri se află în oraş sau la ţară. Deşi cuvintele lucrări şi semne nu sînt sinonime. 622 dă ca exemplu de semne aparente: o uşă. 429. Cu alte cuvinte.dezvoltarea oraşelor (servitus protegendi – dreptul de a pătrunde cu acoperişul casei în spaţiul aerian străin. rezultă că. servituţile sînt urbane şi rurale. La acest capitol. credem că pentru delimitarea servituţilor în aparente şi neaparente. trebuie să se aibă în vedere semnele exterioare. şi se numesc rurale servituţile stabilite în folosul pămîntului. stilicidii – dreptul de scurgere a apelor de ploaie. necesare exercitării. sînt aparente servituţile care se cunosc prin semne exterioare. După obiectul lor. servituţile aparente sînt vizibile în exterior. o fereastră. ceea ce ar fi făcut legiuitorul nostru în Codul civil. Din definiţia dată de lege servituţilor neaparente. În dreptul actual ea îşi pierde din importanţă. (1) din articolul 430 al Codului civil. nu este nevoie de existenţa unor lucrări propriu-zise. destul de ambiguă ar putea fi eliminată din dreptul modern. ci este suficientă existenţa unor semne exterioare. Legislaţia civilă moldovenească. pentru ca o servitute să fie aparentă. 2) servituţi continue şi necontinue. servituţi de vedere etc. iar neaparente . Această clasificare. servituţi de lumină. unde servitutea constituită asupra unei construcţii ce se va edifica ori asupra unui teren ce va fi dobîndit se naşte numai la data edificării ori dobîndirii. (5) din art.

precum şi în aparente şi neaparente. Deci posesia unor astfel de servituţi este prin ipoteză viciată.determinată sau de a nu înălţa zidirea. iar cele necontinue neaparente. face din clasificarea în aparente şi neaparente o clasificare de sine stătătoare. servitutea este aparentă. în condiţiile legii. Dar alin. 2). În acest sens. mai ales din punctul de vedere al prescripţiei servituţilor. 623 din Cod civil român. prescripţia achizitivă este întemeiată pe o posesie neviciată. 433]. Însă la acea epocă ea se confunda cu clasificarea servituţilor în continue şi necontinue. este importantă. au importanţă la reglementarea modului de constituire. după cum vom vedea. Astfel sînt în genere servituţile negative. Potrivit art. (3) al aceluiaşi articol stabileşte că servituţile neaparente şi negative nu se pot dobîndi prin uzucapiune. aceste calităţi ale posesiei nu există în cazul exercitării unor servituţi necontinue şi neaparente. fără vreun semn. numai servituţile continue şi aparente se pot uzucapa. se pot dobîndi. cum este acea de a nu construi. numai servituţile continue şi aparente. În acelaşi sens are şi Codul Caragea (art. cum este acea de vedere. 4) servituţile necontinue şi neaparente. adică de circumstanţele de fapt [42. precum şi cele neaparente şi pozitive. ceea ce dă naştere la următoarele feluri de servituţi: 1) servituţi continue şi aparente. deci continuă şi publică. Astăzi. Clasificarea servituţilor în continue şi necontinue. În dreptul roman din lui Justinian orice servitute putea fi dobîndită cu bună-credinţă prin uzucapiune de 10-20 ani. or. ca acea de a nu clădi. servitutea este aparentă. Codul lui Napoleon este acela care. 4 partea. Potrivit art. 577 al Codului civil român impune ordinea în care acestea trebuie prezentate. de pildă. Putem adăuga că. 433 din Codul civil. servitutea este neaparentă. servitutea de apeduct: dacă apeductul este la suprafaţa pămîntului. dacă apeductul este îngropat în pămînt. aceeaşi servitute poate fi aparentă sau neaparentă după împrejurări. necultivat. exercitare şi stingere a servituţilor în general. Un alt exemplu este cazul unei servituţi de trecere. al XVIII-lea. Cînd trecerea se face pe o cărare sau pe un drum vizibil. aşa încît nu poate întemeia uzucapiunea. dacă trecerea are loc pe un teren neîngrădit. 3) servituţile necontinue şi aparente. 213]. sînt neaparente toate servituţile negative. Există servituţi al căror caracter aparent sau neaparent depinde de natura lor. Iar cît priveşte clasificarea lor. Clasificarea servituţilor în aparente şi neaparente au o origine recentă. prin uzucapiune. ci de felul cum se exercită. care sînt neaparente pentru că nu se pot manifesta prin lucrări exterioare [75. cum este acea de trecere pe o potecă. Deşi criticată. cap. Astfel. p. servituţile continue fiind în acelaşi timp aparente. clasificarea servituţilor în aparente şi neaparente se poate combina cu clasificarea în continue şi necontinue. pentru prima oară. 56 . p. Ceea ce face ca servitutea să fie aparentă sau neaparentă nu depinde de natura servituţii. în genere. cum este aceea de a păşuna. 2) servituţile continue şi neaparente. atunci servitutea este neaparentă. clasificarea servituţilor făcută la art. Iată. Ea nu exista în dreptul roman şi nu apare decît în dreptul francez abia în sec.

430 alin. scurgerea apelor. în lipsă acestora. 622 din Codul civil român dă ca exemplu de servituţi continue: “apeductul. o dată 57 . cu toată abstenţiunea actuală. 433]. conform obiectului locului. Dimpotrivă. iar prin necontinuă cînd se exercită cu întrerupere. este necesară intervenţia continuă şi actuală a omului. ca aceea de a nu clădi peste o anumită înălţime. o dată ce există. deoarece pentru a fi exercitată (pentru ca apa să se scurgă). Această posibilitate derivă din situaţia. în cazul servituţii de scurgere a apelor rezultate din ploi. deoarece nu impune fapta omului. o asemenea servitute este necontinuă chiar dacă apa s-ar scurge mereu. Astfel. fără a fi necesară fapta omului. fiindcă constau într-o situaţie de fapt a fondurilor. De asemenea. fără intervenţie. şi necontinue .servituţile pentru a căror existenţă şi exercitare este necesară fapta omului. p. sînt continue toate servituţile negative. ceea ce determină caracterul de continuitate este posibilitatea de a exercita servitutea şi de a profita de ea. 612 şi 613. servituţile al căror exerciţiu este sau poate fi continuu. Proprietarul terenului poate face orice construcţie numai cu respectarea unei distanţe minime faţă de linia de hotar. (2). în a cărei lipsă servitutea nu se exercită şi nu serveşte la nimic. trebuie să spunem că prin cuvîntul continuă nu se înţelege că servitutea se exercită neîntrerupt. ferestrele şi alte asemenea”. care creează un beneficiu pentru unul din fonduri şi care continuă prin ea însăşi. Pentru a evita unele confuzii. în doctrina juridică “servitutea continuă este acea care se exercită fără ca omul să fie obligat să facă acte succesive şi repetate de uz. în care este vorba de o servitute de scurgere a apei provenind dintr-o pompă mînuită de un om. art. Sînt continue. Servituţile continue şi necontinue Clasificarea servituţilor după modul de exercitare în continue şi necontinue este făcută în Codul civil la art. situaţie de aşa natură încît. Tot la această materie. a fondurilor. Servitutea de fereastră sau de vedere este aceea care dă dreptul de a stabili ferestre spre fondul învecinat la o distanţă mai mică de fond decît cea fixată în Codul civil român la art.§3. Servitutea de apeduct este aceea care dă dreptul de a duce apa prin conducte peste un fond străin. pe cînd servitutea necontinuă este aceea ce nu se poate exercita decît prin repetarea unor acte pozitive de uz de către titularul ei” [42. deşi exercitarea servituţii este întreruptă (nu plouă continuu). astfel încît să nu aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Servitutea de scurgere a apelor este aceea care dă dreptul să se scurgă apa de pe fondul dominant pe fondul aservit. servitutea se exercită singură. Să presupunem însă o altă situaţie. regulamentului de urbanism sau. conform legii. naturală sau stabilită de om. Nu continuitatea atribuie servituţii caracter continuu. Cu alte cuvinte. După cum s-a relevat pe bună dreptate. Toate aceste servituţi sînt continue. ceea ce determină caracterul de necontinuitate este nevoia intervenţiei neîncetate şi actuale a omului. ne vom afla în prezenţa unei servituţi continue.

pe care. fiindcă scurgerea o dată orînduită. servitutea de trecere este o servitute pozitivă. ci asigură exerciţiul normal al dreptului de proprietate. dacă nu ia apă. dreptul de a păşuna vitele. dreptul de a lua apă de la fîntînă. fiindcă titularul ei poate trece peste fondul aservit ca şi cum ar fi proprietarul acestui fond sau cea de a lua apă de la o fîntînă situată pe terenul dominant). fără vreo nouă intervenţie a proprietarului. Conform art. această servitute uneori este continuă. lumina pătrunde singură prin fereastră şi vederea subzistă singură cît timp nu este astupată. cînd se referă la apele de ploaie. servituţile pozitive dau titularului lor dreptul de a exercita asupra fondului unui alt proprietar anumite acte de uz. proprietarul fondului aservit este împiedicat să-şi exercite dreptul ori acest drept este supus unor restricţii (interdicţia de a nu construi etc. Se poate adăuga şi dreptul de a adăpa sau de a spăla pe fondul altuia. pentru că titularul ei poate trece peste terenul aservit ca şi cum ar fi proprietarul lui. dreptul de a extrage materiale dintr-un fond străin. Tot art. perpetuîndu-se fără intervenţia omului: apa curge singură pe conducte. Toate aceste servituţi nu procură nici un folos titularului lor. servitutea de scurgere este enumerată printre servituţile continue. Astfel. servitutea de trecere este o servitute pozitivă. Reglementate de Codul civil. În al doilea caz. este continuă. în mod direct. În primul caz. alteori necontinuă. titularul nu le-ar putea exercita. iar negative . uzul unei păduri sau al unui islaz etc. necesară la fiecare caz de scurgere.acele servituţi care impun proprietarului fondului aservit anumite restricţii în exerciţiul dreptului său de proprietate. Cînd însă scurgerea se referă la apa menajeră sau la apa dintr-o pompă. §. Prin urmare. 430 alin. în realitate însă. se efectuează de cîte ori plouă. Astfel. 58 . 622 din Codul civil român. Conform prevederilor art.stabilită. 622 din Codul civil român enumeră. (3) din Codul civil. Servituţile negative sînt. servituţile pozitive şi cele negative nu constituie adevărate dezmembrăminte ale dreptului de proprietate.). anumite acte de folosinţă pe fondul aservit. prin natura lor. dacă acesta nu face un act pozitiv de folosinţă. adică numai printr-o intervenţie a omului. dacă nu extrage materiale etc.4 Servituţile pozitive şi negative După conţinutul obiectul lor. de exemplu dacă nu trece peste fond. sînt pozitive servituţile care îndreptăţesc pe proprietarul terenului dominant să facă. servitutea este necontinuă. fiindcă apa nu se scurge decît dacă se aruncă apă menajeră sau se acţionează pompa. servituţile sînt pozitive şi negative. continue şi neaparente. ca exemplu de servituţi necontinue dreptul de trecere. dacă nu ar exista servitutea. servitutea dă proprietarului fondului dominant dreptul de a săvîrşi în mod direct anumite acte de folosinţă. pe fondul aservit (de exemplu.

cu condiţia de a nu încălca ordinea publică [82. stabilită prin convenţie.(1) şi articolul 432 din Codul civil reglementează constituirea servituţilor prin destinaţia stabilită de proprietar. 284]. constituite prin destinaţia stabilită de proprietar. 428 reiese că proprietarul unui teren sau al unei clădiri poate constitui prin acte juridice orice fel de servitute cu condiţia de a nu fi contrară modului economic. p. Prezentare generală privind servituţile stabilite prin fapta omului Este incontestabil faptul că adevăratele servituţi sînt stabilite prin fapta omului. pe de o parte. în vederea unei eventuale parcelări. literatura clasică de specialitate defineşte că servitutea stabilită prin fapta omului constituie o sarcina impusă asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea unui imobil aparţinînd unui alt proprietar.) nu sînt adevărate servituţi. în mod necesar. Din definiţia dată în Codul civil de art. principiul libertăţii de constituire a servituţilor. sau. prin uzucapiune. în acest sens. Ei sînt liberi să instituie orice servitute. Proprietarii celor două fonduri. testament. schimb). fiind considerată cea mai exactă şi cuprinzătoare. Astfel. Trebuie. p. donaţie). cît şi actele cu titlu gratuit (testament. stabilite prin voinţa omului. social şi politic ori regulilor de convieţuire socială. situaţia obişnuită a unor fonduri ce se găsesc în anumite condiţii. ce derivă. pot hotărî. să facă deschideri 59 . se poate permite vecinului să construiască ori să planteze la o distanţă mai mică decît cea prevăzută de lege. etc. articolul 431 alin. Servituţile stabilite prin fapta omului Secţiunea I. Conform art. motiv pentru care legiuitorul nu a enumerat servituţile. Adevăratele servituţi sînt servituţile convenţionale. Este de menţionat şi faptul că titularii de fonduri au posibilitatea de a deroga de la normele care reglementează servituţile legale (stabilite prin act juridic). Din aceste prevederi rezultă. ci limitare a exercitării dreptului de proprietate. Autorii Codului civil au atribuit servituţii stabilite prin fapta omului o deosebită importanţă. Totodată. din raporturile fireşti de vecinătate [24. Existenţa aşa-ziselor servituţi naturale şi legale reprezintă cazul normal. sau prin destinaţia proprietarului [3. “servitutea prin destinaţia stabilită de proprietar este constatată printr-un înscris al proprietarului de teren care. în virtutea dreptului lor de proprietate. 432. instituie imediat natura. iar pe de altă parte. 202]. scopul şi situaţia servituţii unei părţi din teren în favoarea altor părţi”. libertatea proprietarilor este nelimitată. Sub acest aspect. de asemenea. De exemplu.Capitolul II. dezmembrarea dreptului de proprietate. Noţiunea de titlu cuprinde. de comun acord. principiul constituirii servituţilor prin titluri. conform Codului civil. 177]. atît actele cu titlu oneros (vînzare. relevat faptul că nici servituţile stabilite prin acte juridice (legislative. p.

686 din Codul lui Napoleon conţine o restricţie. ele conţin totuşi un adevăr. anume proprietarului fondului dominant. în loc de a se transmite moştenitorilor. în special asupra art. Servitutea nu poate fi dobîndită de către uzufructuar sau chiriaş. în mod suficient. o servitute asupra unui fond. spre deosebire de celelalte restricţii şi modalităţi normale ale proprietăţii. p. categorică. Există anumite servituţi care atrag. De altfel. deoarece nu formează obiectul principal al servituţii. servitutea nu poate fi dobîndită. ci numai în favoarea unui fond. o excepţie de la prevederile art. în mod accesoriu. în mod valabil. Trebuie să admitem însă. 52]. Codul civil român nu a reprodus această ultimă dispoziţie deoarece. Legiuitorul moldav. 428 din Codul civil. Pentru a profita de servitute. adică o dată cu fondurile. să facă streaşina casei astfel încît apa rezultată din ploi să se scurgă de pe terenul său. în principiu. Făcînd un studiu comparat în materie. ci este un simplu accesoriu derivînd din natura servituţii. în formula Codul lui Napoleon. dacă este capabil de a dobîndi. Servitutea însăşi foloseşte unei persoane. Servituţile stabilite prin fapta omului sînt singurele care merită numele de servitute. Această obligaţie nu contravine prevederilor art. că o servitute profită unei persoane numai prin faptul că posedă imobilul dominant şi numai în această calitate. Pentru a stabili. în favoarea fondului dominant decît de către proprietarul lui. cel care instituie servitutea trebuie să fie proprietarul fondului aservit şi să aibă. după părerea noastră. necesar pentru a face posibil exerciţiul ei. numite servituţi naturale şi legale [42. De asemenea. această obligaţie accesorie la o servitute se deosebeşte de obligaţiile personale ordinare prin faptul că se transmite o dată cu servitutea. 686 din Codul Napoleon nu sînt exacte. orice drept profită unei persoane un drept în favoarea unui fond. cu respectarea condiţiilor stipulate în contractul de servitute. El poate să fie ţinut să întreţină lucrările necesare exerciţiului servituţii. care stabileşte. 285]. şi acest adevăr rezultă. dispunînd că nu poate constitui ca servitute obligaţia cuiva de a face un lucru personal şi nici nu se poate stabili cu titlu de servitute o obligaţie în favoarea unei persoane. care nu ar folosi unei persoane. 432 din Codul civil. persoana trebuie să 60 . a pornit anume de la ideea delimitării servituţilor de dreptul vecinătăţii. obligaţia proprietarului fondului aservit de a executa anumite prestaţii pozitive [49. independent de fonduri. nu este exactă [3. 432 din Codul civil. precum şi prin faptul că proprietarul aservit se poate elibera abandonînd fondul. capacitatea de a înstrăina. p.pentru vederi sub distanţă legală. Într-adevăr. art. 281]. în mod activ şi pasiv. din definiţia servituţii prezentată la art. p. în acelaşi timp. 428 în Codul civil al Republicii Moldova. se impune o remarcă: în această problemă. Dacă prevederile art. la adoptarea Codului civil. Totodată.

de altfel controversate. fie cu titlul de o simplă obligaţie pur personală. Confuzia dintre uzuri şi servituţile reale este atît de uşoară. deosebirea este. Anume în faptul acesta constă deosebirea dintre servitutea reală. şi anume că servitutea este legată de fond. Am văzut că. 196]. au fost trase diferite concluzii. şi anume dreptul de a lua pămînt pentru cultura ciupercilor sau pentru fabricarea cărămizilor. iar servitutea trebuie să prezinte o utilitate nu numai pentru proprietarul actual al imobilului. Ulpianus spunea: Nemo potest servitutem acquirere nisi qui habet praedium. în mod activ şi pasiv. Acest caracter al servituţii exista deja în dreptul roman. Între servitutea reală şi obligaţiile personale există o deosebire fundamentală. Această regulă derivă în mod logic din caracterul real al servituţii. ci şi pentru orice proprietar al lui prezent sau viitor. şi întronată egalitatea pămînturilor între ele. În Franţa în secolul al XVIII-lea. ce se rezolvă prin interpretarea convenţiei făcute de părţi. În fine. este fiindcă în Evul Mediu îşi făcuseră apariţia numeroase sarcini care. s-a susţinut ideea că dreptul de a vîna sau pescui pe un fond străin nu poate fi numit servitute. trebuie să existe un raport natural între fondul dominant şi servitute [47. Cu alte cuvinte. şi uzufruct. obligau totuşi proprietarul la îndeplinirea unor servicii personale pozitive şi perpetue. Astfel. admit că unui fond se poate impune cu titlul de servitute o sarcină folositoare funcţionării unei industrii instalate pe un fond vecin. pe de altă parte. Autorii Codului Napoleon. ca Mureşan şi Luţescu. stipulat în dreptul roman. Servitutea stabilită prin fapta omului poate avea acelaşi caracter. ar putea să reapară prin crearea unor servituţi reale avînd ca obiect obligaţii personale perpetue. de curînd abolită. ci numai ca cineva să sufere sau să nu facă ceva. o simplă chestiune de fapt. de a lua nisip pentru sticlărie. adesea. a căror consecinţă era inegalitatea şi ierarhia pămînturilor unele faţă de altele şi inegalitatea socială a proprietarilor acestor pămînturi. concomitent cu egalitatea între persoane. deşi stabilite asupra pămîntului. iar titularul poate exercita dreptul fără a fi proprietar. pentru că acest drept procură un agrement sau o utilitate personală. 428 din Codul civil). se temeau că inegalitatea feudală. De aici. Dacă legea a mai formulat-o în mod expres. p. Unii autori. încît unele folosinţe pot fi stabilite fie cu titlu de servitute.posede imobilul. Autorii susţin că natura servituţii nu constă în faptul ca cineva să facă ceva. servitutea este o sarcină care grevează un imobil (art. uz şi servituţile personale. ci uz. au fost suprimate toate aceste servituţi feudale. pe de o parte. fie cu titlu de drept real de uz. astfel încît se transmite tuturor dobînditorilor 61 . independent de posesiunea unui fond. el trebuie numai să nu îl tulbure pe titularul servituţii în exercitarea acestui drept. Proprietarul fondului sau terenului aservit nu are nici o obligaţie principală pozitivă. prin natura ei.

p. (5) din Constituţia Republicii Moldova dispune: “Dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului înconjurător şi asigurarea bunei vecinătăţi. la care sînt supuse toate fondurile. 281]. Sînt îngrădiri ale dreptului de proprietate: . un regim comun. prin natura sa. dar nu se transmite moştenitorilor proprietarilor de fonduri. dacă aceşti moştenitori nu dobîndesc fondurile [42. precum şi la respectarea celorlalte sarcini care. 381) . Domeniul de aplicare Vecinătatea a două proprietăţi creează o stare de fapt din care derivă anumite obligaţii ale unui proprietar faţă de altul şi anumite restricţii ale dreptului fiecăruia dintre ei.aceste fonduri. 377-394 din Capitolul V. o situaţie generală. art. astfel încît cantitatea sau calitatea apei să nu fie modificată în dezavantajul proprietarului unui alt teren (art. 382). p. 46 alin. precum şi restricţii normale ale dreptului de proprietate. . cel puţin teoretic [42. revin proprietarului”. dezmembrămînt al dreptului de proprietate. nu grevată şi dezmembrată. servituţile stabilite prin fapta omului sînt nelimitate în număr şi pot avea obiectele cele mai variate. O servitute profită unei persoane numai prin faptul că persoana posedă imobilul dominant şi numai în această calitate. art. Părţile pot cere orice servitute.1 Distincţia dintre servituţile stabilite prin fapta omului şi îngrădirile dreptului de proprietate. care este în genere. Servitutea. simple moduri de a fi ale proprietăţii funciare. izvoarelor (pînzelor freatice). care obligă fondul inferior să primească apele ce curg în mod natural de pe un fond superior (art.folosirea apelor. „Dreptul de vecinătate”. este legată de persoană şi o urmează. cu titlu universal sau particular. Îngrădirile legale reprezintă. De aceea. Astfel. dimpotrivă. Codul civil clasează aceste îngrădiri şi obligaţii în art. persoana trebuie să posede imobilul. 118]. Pentru a profita de servitute. 62 .scurgerea apelor. p. liberă şi deplină. astfel încît este independentă de fond şi se transmite în mod activ moştenitorilor. normală. care obligă pe proprietar în anumite cazuri să nu schimbe cursul unei ape. este. iar servitutea trebuie să prezinte o utilitate nu numai pentru proprietarul actual. în baza principiului libertăţii convenţiilor. ci pentru orice proprietar prezent sau viitor al imobilului (Codul civil german. o derogare de la ordinea normală a dreptului subiectiv de proprietate. 283]. §. Obligaţia.1018-1019) [48. potrivit legii.

214]. zăpada sau gheaţa să cadă exclusiv pe teritoriul proprietarului (art.. plantaţii sau garduri vii ori să le sădească la o anumită distanţă de hotarul cu fondul vecin. Starea de vecinătate a două fonduri îi obligă pe proprietari la orice restricţie generală. pe cînd servituţile sînt derogări de la regimul normal al acestui drept. 315]. stabilite în folosul şi în sarcina numai a unor terenuri.trecerea prin proprietatea străină. Proprietatea poate fi îngrădită şi prin convenţia dintre părţi. 63 . fiind impuse tuturor terenurilor ce se găsesc în această situaţie. p. pe cînd îngrădirile dreptului subiectiv de proprietate impun prestaţii pozitive [36. proprietarul în acest sens este ţinut numai prin faptul că are un fond aservit. care obligă pe proprietar a nu sădească arbori. cumpărătorul unui astfel de imobil poate renunţa la o parte din prerogativele dreptului său doar temporar.distanţa pentru construcţii. putînd fi eliberat prin a renunţa la fond sau a-l delăsa. regulamentului de urbanism sau. Ele nu sînt obligaţii personale ale unui proprietar faţă de altul. 393). să construiască în anumite condiţii de distanţă [46. 154]. . pe baza căreia orice proprietar poate obliga pe vecinul său să ia parte la instalarea unui hotar stabil de demarcare sau la restabilirea unui hotar deteriorat (art. lucrări şi plantaţii. Între servituţi şi îngrădirile ce derivă din vecinătate există următoarele deosebiri: 1) îngrădirile ce derivă din vecinătate constituie regimul normal al dreptului de proprietate. în lipsă. care obligă pe proprietar să construiască astfel acoperişul casei. un proprietar nu poate dărîma o casă sau nu poate face săpături fără a lua măsuri pentru a nu-l vătăma pe vecin) [4.instalarea liniei de demarcare a hotarului. încît apa. cît şi servituţile sînt drepturi reale. conform obiceiului locului. . 391). 2) servituţile sînt drepturi reale care nu impun niciodată prestaţii pozitive în sarcina proprietarilor imobilelor asupra cărora au fost constituite. ci se stabilesc asupra fondului. care obligă pe proprietar să lase pe proprietarul fondului înfundat să treacă pe teritoriul său (art. conform legii. pentru a înlătura starea de conflict care s-a crea dacă fiecare vecin ar exercita fără restricţie dreptul său de proprietar (de exemplu. p. astfel încît să nu aducă atingere drepturilor proprietarului vecin (art. 26-33] .picătura streşinii. Pentru ca o atare clauză de îngrădire să fie valabilă. Atît îngrădirile legale enumerate. p. Îngrădirile legale de interes privat nu constau numai din servituţi naturale şi legale [50. 386). 389). . Un proprietar îşi înstrăinează imobilul prin convenţie şi poate stabili împreună cu cumpărătorul ca dreptul de proprietate dobîndit de acesta prin convenţia încheiată să sufere anumite îngrădiri.

în cazul îngrădirilor convenţionale. pot hotărî dezmembrarea acestui drept. existînd în timp cît există cele două imobile. se pot constitui servituţi prin fapta omului dacă legea nu dispune altfel. în virtutea dreptului lor de proprietate. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale. (3) şi (4) din Codul civil. Din legile menţionate se desprinde ideea că “servituţile asupra bunurilor din domeniul public sînt valabile numai în măsura în care aceste servituţi sînt compatibile cu uzul şi interesul public căruia îi sînt destinate bunurile afectate”. în timp ce. dobîndirea comunităţii zidului unui edificiu public. Constituţia la art. Întrucît bunurile din domeniul privat al statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale (art. iar la art. îngrădirile pot exista asupra unui singur fond. dar fără a se aduce atingere destinaţiei fondului. sînt impuse de situaţia celor două fonduri. în cazul servituţii. persoanele juridice prin care se administrează bunurile din domeniul privat pot stabili servituţi prin fapta omului. Dacă servitutea presupune existenţa a două fonduri vecine. precum şi a Legii nr. 9 alin. străzile care primesc apele ce se scurg fireşte de pe proprietăţile private ale particularilor. proprietarii celor două fonduri. De exemplu. se impune o reglementare mai riguroasă a acestora din urmă. cumpărătorul unui imobil acceptă anumite restricţii în exercitarea dreptului său ca urmare a convenţiei între el şi vînzător. ca dezmembrăminte ale dreptului de proprietate. (2). dacă acestea nu vin în contradicţie cu interesele societăţii”. 127 alin. 981-XIV din 11 mai 2000 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor. 127 alin. (4) din Constituţie şi art. (1) stipulează că “proprietatea este publică şi privată”. 64 . Nu pot fi stabilite servituţi prin fapta omului asupra bunurilor din domeniul public. bunurilor declarate inalienabile conform art. amintind că bunurile din proprietatea privată sînt alienabile. statul. Prin prisma Legii nr. 296 alin. Prin urmare. Deoarece între îngrădirile dreptului de proprietate şi servituţi pot fi confuzii. vedem că asupra bunurilor din domeniul public al statului se pot constitui servituţi dacă ele se confundă cu natura şi destinaţia acestor bunuri. O altă distincţie constă în faptul că. unităţile administrativ-teritoriale. iar servituţile sînt perpetue. (2) că “statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular.O deosebire între îngrădirile convenţionale şi servituţi constă în faptul că primele au un caracter temporar şi se instituie pentru un interes legitim şi serios. există în cazul proprietăţii private. Servituţile stabilite prin fapta omului. 296 din Codul civil) sînt supuse dreptului comun.

prevederile contractuale sau obiceiul (cutuma). Utilitatea pentru fondul dominant determină. O dată cu creşterea necesităţilor fondului dominant. Proprietarii a două fonduri au posibilitatea ca. se are în vedere necesitatea din timpul constituirii. în teorie cel puţin. obiectul general al servituţii este uzul sau utilitatea imobilului dominant. implicit a-l dezmembra. La o analiză a modurilor de stabilire a servituţilor prin fapta omului. Faptul aceasta nu va conferi servituţii un caracter de folosinţă personală. Servitutea prin fapta omului are ca obiect folosinţa directă a fondului aservit de către proprietarul fondului dominant. nu impune o obligaţie personală şi nu contravine ordinii publice. pe proprietăţile lor sau în folosul proprietăţii lor.2 Obiectul servituţii stabilite prin fapta omului. 2) să nu impună proprietarului fondului aservit obligaţia unui fapt personal. proprietarii a două fonduri pot hotărî de comun acord dezmembrarea drepturilor lor. prin convenţie. se impun şi două restricţii referitoare la stabilirea servituţilor: 1) să nu contravină ordinii publice. pe cît timp aceste servituţi nu vor impune proprietarului fondului servient obligaţia unui fapt personal şi pe cît aceste servituţi nu vor fi contrare ordinii publice”. Din articolele 315-319 ale Codului civil.§. servitutea se restrînge la necesităţile fondului dominant. dacă este în folosul fondului. 428 din Codul civil. va creşte şi întinderea servituţii fără a situaţia proprietarului fondului aservit. întinderea ei nu poate fi depăşi limita convenită. în virtutea dreptului de proprietate. după necesităţile şi capacităţile materiale ale persoanei. dat fiind faptul că servituţile prin fapta omului pot fi stabilite prin convenţii. Potrivit dispoziţiilor Codului civil. să deroge de la normele ce reglementează servituţile în genere şi să stabilească o servitute contrară. Modurile de stabilire Potrivit art. şi întinderea dreptului de servitute. 65 . deoarece necesităţile pe care servituţile sînt chemate să le satisfacă sînt şi ele limitate. numărul şi varietatea acestor servituţi nu sînt chiar atît de mari. Noţiunile de “uz” şi “utilitate” apar în sensul cel mai larg. orice servitute vor găsi de cuviinţă. Potrivit dispoziţiilor generale. Totodată. obiectul poate varia la infinit. am menţiona că art. nici sub pretextul creşterii necesităţii fondului dominant. deoarece. Dacă întinderea servituţii nu este fixată. în genere. 620 din Codul civil român prevede: „Este iertat proprietarilor a stabili. libertatea lor este nelimitată. ea continuînd să rămînă o folosinţă reală în utilitatea imobilului fondului dominant. creînd posibilitatea celor mai variate servituţi. identice la un moment dat. În practică însă. se desprinde ideea că proprietarul este liber a înstrăina dreptul său. Dacă servitutea a fost stabilită prin titlu. Sub acest aspect.

proprietarul fondului aservit trebuie să întreţină fondul. legiuitorul punînd accent pe interdicţia de a nu se construi sau dobîndi servituţi care ar aduce atingere libertăţii individuale. 794]. utilitatea creată pentru proprietar devine o utilitate a fondului şi constituie servitute cînd. Această prohibiţie nu se raportă la obligaţia proprietarului fondului aservit de a executa anumite prestaţii pentru a putea fi exercitată servitutea. proprietarul fondului dominant dobîndeşte asupra fondului aservit o porţiune din dreptul de proprietate. încît servitutea să poată fi realmente exercitată. În acest sens servitutea are ca drept obiectiv folosinţa directă de către titularul ei a fondului aservit şi nu o prestaţie a lui personală. nu va fi validă convenţia prin care s-ar desfiinţa dreptul de trecere stabilit în favoarea fondului înfundat. Proprietarul fondului aservit nu are nici o obligaţie. Proprietarul fondului se poate elibera abandonînd fondul. servitutea profită unei persoane numai prin faptul că persoana posedă imobilul dominant. independent de posesiunea unui fond şi titularul unui asemenea drept îl poate folosi fără a fi proprietar) [6.De exemplu. servitutea se constituie pentru uzul şi utilitatea unui imobil. Utilitatea fondului este o utilitate pentru proprietarul fondului şi invers. dar procură folos şi proprietarului fondului dominant. nu însă un drept personal împotriva proprietarului fondului aservit. 605]. Dimitrie Alexandresco este de altă părere. După cum am afirmat. iar servitutea prezintă o utilitate pentru aceasta. fiindcă acest drept procură o utilitate pur personală. considerînd că servitutea nu trebuie să fie constituită în folosul unei persoane. este constituită în mod statornic. dreptul de a vîna sau pescui pe un fond străin nu poate fi stabilit cu titlu de servitute. Această obligaţie accesorie la o servitute se transmite o dată cu fondurile. În opinia noastră. p. p. Servitutea fiind un drept real şi direct asupra unui fond. Această condiţie este particulară servituţilor. 66 . ci numai cu titlu de uz. deoarece acest drept este înfiinţat în interes obştesc şi public [5. Deşi îi este impusă obligaţia unui fapt personal. În cazul servituţilor de trecere. şi nu moştenitorilor proprietarului independent de fond. A două prohibiţie este că prin servitute nu se impune proprietarului fondului aservit obligaţia unui fapt personal. În acest caz. trebuie să existe un raport natural între fondul dominant şi servitute. tradusă într-o sarcină asupra fondului aservit. ci a fondului (de exemplu. se consideră servitute stabilită prin fapta omului acordul prin care se permite vecinului să construiască sau să planteze la o distanţă mai mică decît cea legală ori să facă deschideri de vedere sub această distanţă legală. perpetuu. doar trebuie să-l lase pe titularul fondului dominant să-şi exercite dreptul de servitute.

În unele situaţii însă. prevede anumite obligaţii în folosul fondului vecin şi situaţia cînd legea prevede dreptul persoanei de a cere constituirea unei servituţi.Astfel. dar acestea nu vor fi servituţi. deoarece servituţile. legea poate consacra dreptul proprietarului viitorului fond dominant de a cere constituirea unei servituţi şi obligaţia proprietarului viitorului fond aservit de a accepta acest drept. după cum am mai menţionat. 274). soluţionate pe cale judiciară. nu prin lege. în literatura rusă veche. iar servituţile. aceea ce înseamnă că. Constituirea servituţii. a cărui proprietate a fost limitată. iar cealaltă persoană dacă se întrunesc condiţiile legale. pe cînd limitele se stabilesc prin act normativ. are dreptul să ceară de la proprietarul fondului vecin instituirea ei. Legea prevede strict cazurile şi scopurile cînd trebuie de instituită obligatoriu o servitute (cînd proprietarul imobilului nu are posibilitatea de a-l exploata decît cu folosinţa fondului vecin). ci doar raporturi obligaţionale. dar. proprietarul unui fond vecin care nimereşte în situaţia. legea poate da persoanei care are nevoie de servitute dreptul de a cere constituirea ei. fiind drepturi reale. 389 alin. este un act de voinţă al proprietarului. Trebuie să facem o distincţie între limitările normale şi servituţile obligatorii. Natura juridică a celor mai frecvente servituţi stabilite prin fapta omului §.1 Servitutea privind distanţa pentru construcţii. se numeau obligatorii. Aceste servituţi se constituie în temeiul legii. iar dacă acesta refuză. iar dacă nu. problema se soluţionează în justiţie. stabilind limitele dreptului de proprietate. creează obligaţia universal negativă a tuturor. ele nu se constituie prin faptul adoptării legii. (1) din Codul civil. Proprietarii sînt liberi să încheie între ei convenţii care le-ar garanta o astfel de posibilitate. limitele normale ale proprietăţii creează obligaţii numai pentru proprietar. lucrare sau plantaţie se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanţe minime faţă 67 . Aceste servituţi. Astfel. Servituţile se deosebesc de limitele normale aduse dreptului de proprietate prin faptul că constituirea lor se face la cererea persoanei. adică între situaţiile cînd legea. poate fi obligată la constituire. în care există necesitatea constituirii unei servituţi. dimpotrivă. foarte importante. „orice construcţie. lucrări şi plantaţii Conform prevederilor art. prevăzută de lege. Codul civil al Federaţiei Ruse prevede numai posibilitatea de creare a servituţilor obligatorii (art. ci este necesar ca ele să fie cerute şi acceptate. Secţiunea a 2-a. trebuie recunoscute de lege.

Iar dacă această servitute dispare sau încetează. 68 . conform legii. Cel îndreptăţit la rentă poate pretinde oricînd ca debitorul său să îi achite preţul terenului pe care s-a construit. Servitutea poate fi constituită şi de un mandatar al proprietarului. trebuie sădiţi la distanţa stipulată de lege. nu însă de un administrator al bunurilor altuia. renta etc. indicată în contract ori stabilită la înţelegerea părţilor.). care trebuie să fie constituită la o anumită distanţă. Pentru a stabili o servitute privind distanţa pentru construcţii. Servitutea de a avea construcţii. conform obiceiului locului. regulamentului de urbanism sau. dar care să nu fie mai mică de 2 metri de linia de hotar”. astfel încît sa nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin”. Compatibilitatea servituţilor stabilite pe acelaşi fond este o chestiune de fapt. De asemenea. (2) că „arborii. cît şi cel al fondului aservit. este necesar ca proprietarul fondului aservit să aibă capacitatea de a înstrăina cu titlu oneros sau gratuit. 389 din Codul civil reîncepe. constă în faptul că proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară scoaterea ori tăierea la înălţimea cuvenită a arborilor. atît proprietarul fondului dominant. lucrări şi plantaţii. de regulamentul de urbanism sau de obiceiul locului. plantaţiilor ori gardurilor pe cheltuiala proprietarului terenului pe care acestea sînt ridicate. arbori şi plantaţii la o distanţă inferioară se poate dobîndi fie prin titlu. fie prin prescripţie achizitivă. Sancţiunea pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute art.de linia de hotar. Renta trebuie să fie făcută în bani. plata unei sume de bani. Astfel. a plantaţiilor şi a gardurilor vii. cînd plantaţiile mor sau se scot. adică dreptul de a avea plantaţii sau construcţii la o distanţă inferioară. fie prin destinaţia proprietarului. pot încheia un contract de servitute privind distanţa pentru construcţii. cu excepţia celor mai mici de 2 metri. să taie şi să-şi oprească rădăcinile care au pătruns pe terenul său de pe terenul vecin. plătită anual. 389 alin. De la această reglementare imperativă. depozit de materii corosive etc. vecinul poate să ceară tăierea crengilor ce se întind peste terenul său. pot deroga proprietarii ambelor fonduri. chiar şi în cazul cînd plantaţiile sînt la o distanţă reglementară. convenţional sau legal. cu anticipaţie. imperiul art. Distanţa dispare cînd proprietarul terenului a obţinut servitutea contrarie. Cît priveşte distanţa şi lucrările intermediare pentru anumite construcţii. în lipsă acestora. învestit prin procură. în care să prevadă posibilitatea de a construi sau de a planta la o mai mică distanţă decît cea legală. însă cu respectarea unor condiţii sau clauze contractuale (de exemplu. sobă. stabileşte la alin. întrucît stabilirea unei servituţi presupune înstrăinarea parţială a proprietăţii. Proprietarul care a constituit o servitute asupra unui fond poate să instituie şi altele. (1) şi (2) din Codul civil. această limită se referă la un anumit tip de construcţii (cuptor. care se referă doar la dreptul vecinătăţii. lucrări şi plantaţii.). fierărie. Articolul menţionat.

Respectarea distanţelor stabilite de proprietarii fondului dominant şi aservit este obligatorie. Se vor putea însă crea deschideri care să servească numai pentru aerisirea şi iluminatul natural al imobilului (deschideri pentru aer şi lumină). (1) din Codul civil stabileşte: „Proprietarul poate cere interzicerea ridicării sau exploatării unor construcţii sau instalaţii despre care se poate afirma cu certitudine că prezenţa şi utilizarea lor atentează în mod inadmisibil asupra terenului său”. §. decît delăsînd fondul [42. reglementarea de la art. p. O dată stabilită servitutea de vedere asupra unei construcţii sau instalaţii. respectiv dreptul de a avea deschideri de vedere situate la o distanţă faţă de hotar mai mică decît cea prevăzută prin lege poate fi dobîndită prin titlu. normele de urbanism trebuie respectate de orice persoană fizică sau juridică ce construieşte un imobil care trebuie integrat planului de urbanism general din localitatea respectivă. Dar. prin moartea proprietarului fondului dominant sau al celui aservit. la un anumit termen. 379 alin. lucrări şi plantaţii este perpetuă prin natura sa. demolarea sau interzicerea exploatării acestora poate fi cerută doar în cazul în care afectarea inadmisibilă s-a produs în mod evident”. el nu are un alt mijloc de a se elibera. proprietarul fondului dominant nu poate cere interzicerea ridicării sau exploatării acestora. Spre deosebire de alte dezmembrăminte ale dreptului de proprietate.2 Servitutea de vedere Conform dreptului vecinătăţii. 200]. În cazul în care povara este prea grea. la orice înălţime şi distanţă faţă de fondul vecin. Perpetuitatea însă nu împiedică părţilor să mărginească durata servituţii. ca uzufructul. 263]. p. uzucapiune sau prin destinaţia proprietarului [71. Servitutea nu se stinge. Prin prisma acestor idei. Acţiunile în justiţie privind clauzele de nerespectare a distanţei pentru construcţii. Proprietarul fondului aservit duce povara servituţii (este grevat cu servitute). planului de amenajare a teritoriului etc. Într-adevăr. Dreptul de proprietate imprimă acestei servituţi perpetuitate. servitutea privind distanţa pentru construcţii. se menţionează: „Dacă construcţia sau instalaţia a fost ridicată respectîndu-se distanţa de la hotar stabilită de lege. Totodată. deoarece sînt un atribut al dreptului de proprietate şi nu aduc nici un prejudiciu vecinului. la alin. Se are în vedere că un proprietar poate ridica pe terenul vecinului un zid chiar pe 69 . (2) al aceluiaşi articol. lucrări şi plantaţii sînt de competenţa instanţei în a cărei rază teritorială se află acestea. atîta timp cît proprietarul fondului dominant nu renunţă la ea. servitutea contrară.

Astfel. urmează instanţa de judecată să stabilească. Unele. pentru ca să fie admis consimţămîntul tacit. legiuitorul francez deosebeşte două feluri de deschideri într-un zid. restituire sau revendicare. ori. revendicate sau ca urmare a acţiunilor în constatare se numără şi servitutea de lumină. conform actelor normative în materie. la români. vues sau jours libres. În ceea ce priveşte aşa-zisele deschideri. el le îngăduie chiar într-un zid aflat la hotarul 70 . care au în vedere nu doar interesele celor ce revendică. neîndoielnic şi precis. lumini. Anume prin actul de dobîndire se poate dovedi că ei consimt în mod tacit să menţină servitutea şi să o continue. p. cum este numită servitutea de lumină în Franţa. Ţinînd seama de cele menţionate. este o înţelegere amiabilă între proprietarii celor două fonduri vecine. modificarea stării de fapt anterioare a imobilului. Proprietarii fondurilor sînt acei care ar stipula în mod expres. Or. însă în mod diferit. sînt deschideri prin care pătrunde nu numai aerul sau lumina. Or. dar care dau o vedere asupra fondului vecin. şi servitutea de vedere se manifestă în mod vădit. dacă deschiderile în cauză sînt pentru aerisire sau pentru vedere şi să dispună zidirea celor din urmă. care nu sînt mai puţin supărătoare pentru vecin. cum sînt numite în legislaţia românească. legiuitorul a considerat că vecinul pe a cărui proprietate se instituie servitutea de vedere nu s-ar simţi stingherit de posibilitatea celuilalt de a avea mereu vedere asupra fondului său ori alte comodităţi. în actul de dobîndire. Aşadar. Codul lui Napoleon a reglementat ambele feluri de deschideri. 293]. jours sau jours de souffrance. În caz de neînţelegere sau litigiu. 144]. ori vederi. Astfel. ceea ce nu se întîmplă decît atunci cînd starea de fapt pe care consimţămîntul o transformă în servitute se manifestă la exterior în mod neîndoielnic [42. Prin urmare. printre limitările aduse dreptului de proprietate asupra imobilelor restituite. că trebuie să suporte existenţa unor drepturi născute legal în beneficiul unor alte subiecte de drept [55. sînt deschideri ce procură o vedere spre vecin şi servesc pentru a aduce lumină. nu s-ar putea şti cu precizie dacă au înţeles noii proprietari să consimtă în cunoştinţă de cauză la ceva. în funcţie de dimensionare şi tip de construcţie. cu respectarea condiţiilor servituţii stabilite. instanţele judecătoreşti trebuie să verifice din oficiu. Este aceeaşi situaţie ca şi în cazul restituirii imobilelor trecute în proprietatea statului. cum sînt ferestrele obişnuite ce se pot deschide.hotarul fondului. Luminile. cu ocazia judecării acţiunilor în constatare. trebuie să reiasă în mod neîndoielnic din împrejurări. Astfel. p. ci şi protecţia socială a celor ce deţin – cu orice titlu – construcţia în litigiu. dacă proprietatea se prestează la o restitutio in integrum sau este necesară constatarea că aceasta este afectată de servituţi.

Primele sînt mai supărătoare pentru vecin decît ultimele. chiar dacă zidul în care sînt făcute aparţine în întregime proprietarului care le-a făcut. Anume aici este vorba de o servitute şi de o consecinţă a coproprietăţii zidului comun. Regula de la art. deosebirea dintre vederi şi lumini este o chestiune. vederile făcute într-un zid paralel cu hotarul fondului. luminile sau vederile pot fi drepte. dacă există pericolul prăbuşirii construcţiei de pe terenul vecin peste terenul său. 676 şi 677). art. Distanţa la care se pot deschide vederi variază. legea nevorbind decît de vederi. 379 „Atentarea inadmisibilă”. ce ar putea fi o suverană apreciere a instanţelor de fond. cu condiţia ca zidul să nu fie comun şi ca luminile să se afle la o anumită înălţime deasupra podelei camerei pe care o luminează (Codul lui Napoleon. indiferent de faptul că sînt făcute într-un zid sau într-un (gard) hotar comun. şi ca atare este de strictă interpretare. 379 din Codul civil se referă la dreptul vecinătăţii sau. se impune observarea unei distanţe la care sînt făcute şi limita proprietăţii vecine. ea nu poate întinde la lumini. Vederile. servitutea pe care am studiat-o este şi ea o simplă servitute. fiindcă procură o vedere mai comodă asupra fondului său. 379 se ocupă de vederi şi impune ca ele să fie la oricare distanţă de limita proprietăţii vecine. nu se pot face decît la o anumită distanţă de hotarul proprietăţii (art.proprietăţii. consideră unii autori. doar în dreptul vecinătăţii la art. Este de reţinut. unde legiuitorul a aplicat. că ori de cîte ori stabilesc prin convenţie alte distanţe decît cele legale. În orice caz. 380 din Codul civil. O dată stabilită servitutea de vedere. vederilor sau luminilor. toate deschiderile sau ieşirile analoage. părţile 71 . de asemenea. Sancţiunea acestei servituţi constă în dreptul vecinului de a cere închiderea deschiderilor făcute la o distanţă de fondul său mai mică decît distanţa legală. o excepţie de la caracterul absolut al proprietăţii. proprietarul fondului aservit poate să privească aşa cum vrea spre proprietatea vecinului său şi să deschidă ferestre asupra acestei proprietăţi. conform art. fiind generală. cum sînt ferestrele. de fapt. se aplică tuturor deschiderilor. De aceea. pentru vederile drepte. după cum vederile sînt drepte sau piezişe. în genere. în lipsă de text expres care să stabilească o distincţie. Prohibiţia de a avea vederi mai aproape decît la o anumită distanţă de vecin. asimilînd astfel luminile sau vederile. este o restricţie adusă dreptului de proprietate. vederile făcute într-un zid care este perpendicular sau oblic faţă de direcţia hotarului. Totodată. La stabilirea servituţii de vedere. proprietarul poate cere vecinului să ia măsuri pentru prevenirea acestui pericol. În realitate. art. care sînt mai supărătoare pentru vecin. şi piezişe. prin analogie. Astfel. Codul civil moldovenesc nu a reglementat în mod expres servitutea de vedere. balcoanele şi. o regulă identică aceleia pe care legea o prescrie pentru vederi. 678 şi 679).

se referă în unanimitate la dreptul vecinătăţii şi nu la o servitute de trecere clasică ce ar exista în acest sens. înseamnă că o servitute de trecere poate apărea şi în. şi tocmai această servitute contrarie se numeşte servitute de vedere propriuzisă. care. adică dreptul de a avea vederi la o distanţă mai mică. convenţie sau testament. acelaşi timp. precum şi trecerea prin proprietate străină. poate solicita de la vecinul său un drept de trecere la calea publică. poate fi efectuată sub formă de plată unică. Astfel. Articolele menţionate instituie o obligaţie tuturor vecinilor. 15-27]. p. cît şi a construcţiilor. (1). exista reieşind din prevederile legale expuse la Capitolul „Servitutea”. 391 şi 392 din Codul civil. Această servitute se creează pentru a permite proprietarului fondului înfundat accesul în vederea folosirii normale a proprietăţii sale [9. ci numai prin titlu sau destinaţia proprietarului. prin acordul părţilor. §3. Reglementarea juridică a servituţii de trecere în dreptul civil moldovenesc urmează a fi începută descriind prevederile art. amintim că accesul pe terenul altuia. pentru exploatarea propriului fond. O definiţie posibilă a unei astfel de servituţi ar consta în faptul că proprietarul al cărui loc este înfundat. vecinului al cărui teren este folosit pentru acces trebuie să i se plătească o justă şi prealabilă despăgubire. „servitutea de trecere poate fi răscumpărată de proprietarul terenului aservit dacă există o disproporţie vădită între utilitatea pe care o procură terenului dominant şi inconvenientele sau deprecierea provocată terenului aservit”. deoarece atare servituţi se dobîndesc nu prin posesiunea de 15 ani. obligîndu-se a-l despăgubi pentru inconvenientele cauzate astfel. fiind o servitute continuă şi neaparentă. conform prevederilor alin. Ea se naşte cînd un proprietar a dobîndit servitutea contrarie. Servitutea de trecere Pentru a nu se face o confuzie în acest sens. ea are cea mai mare aplicabilitate practică.trebuie să insereze aceasta într-un titlu. Deoarece servitutea de trecere se constituie prin titlu. Din moment ce legiuitorul a încadrat în Codul civil un astfel de articol. adică nu are o ieşire comodă la calea publică. 72 . şi anume de a permite utilizarea fondului său în cazurile prevăzute de această normă. Ea se poate constitui atît în favoarea terenurilor. cu toate condiţiile şi reglementările prevăzute la art. În cazul constituirii unei treceri în temeiul unei servituţi de trecere. 442 „Răscumpărarea servituţii de trecere” din Codul civil. iar prin titlu se înţelege orice act juridic cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.

folosirea fondurilor acestora pentru realizarea legăturii necesare. Direcţia drumului de necesitate şi cuprinsul dreptului de folosinţă al acestuia vor fi stabilite. al unui particular. Este justă opinia. Este imprescriptibilă şi oneroasă. fie pentru realizarea de operaţii de construire sau de lotizare. potrivit căreia. p. al comunei sau al unei alte persoane morale. § 917 BGB prevede: „1. „legea nefăcînd nici o deosebire. necesară unei folosiri legale. „Dreptul de trecere cu titlu de servitute există în dreptul civil german doar ca servitute stabilită „prin fapta omului”. cît şi pe terenurile care formează domeniul public (al statului sau al unităţilor administrativteritoriale). industrială sau comercială a proprietăţii sale. îngrădit sau neîngrădit. pentru că este vorba. 770]. care se pot stabili prin convenţie. dreptul de trecere la un loc înfundat nu constituie o servitute (nici măcar legală). Aici însă observăm că nu este vorba de o adevărată servitute de trecere.drum de necesitate) de Codul civil german de la 1896 (BGB). prin sentinţă. doctrina germană citînd. în schimbul unei indemnizaţii proporţionale cu prejudiciul pe care l-ar putea ocaziona” [32. p. Astfel. de un interes public mai presus decît cel privat” [6. Dacă unui fond îi lipseşte legătura cu drumul public. 200]. cît şi în cea română. 671253 din 30 iulie 1967. astfel cum a fost modificat prin Legea nr. pînă la înlăturarea neajunsului. Articolul similar (682) din Codul civil francez. p. fie pentru exploatarea agricolă. 2. este supus acestei servituţi. este îndreptăţit să reclame pe fondurile vecinilor săi o trecere suficientă pentru a asigura o deservire completă a fondului său. 230]. Vom aminti aici şi definiţia dată servituţii de trecere (Notweg.Definiţii similare întîlnim atît în legislaţia franceză. indiferent de faptul se află fondul înfundat în localităţi urbane sau rurale. Servitutea se va constitui. în special. 73 . orice loc. p. 233]. proprietarul acelui fond poate cere vecinilor să tolereze. în dreptul civil german. în cadrul titlului din cod care defineşte şi reglementează „Conţinutul dreptului de proprietate” (Inhalt des Eigentums). 482]. Vecinii peste ale căror fonduri trece drumul de necesitate trebuie despăgubiţi cu o rentă în bani” [84. şi servitutea de trecere” (Wegerechft) [84. fie el al statului. ci una din limitările aduse de lege exerciţiului dreptului de proprietate. dacă este necesar. p. Servitutea de trecere se poate constitui atît pe terenuri proprietate privată (indiferent de titular). pentru că proprietarul fondului aservit poate pretinde despăgubiri [82. cu importanta precizare că. tratează ceva mai complet şi anume: „Proprietarul ale cărui fonduri sînt înfundate şi care nu au nici o ieşire la calea publică ori au o ieşire insuficientă. printre servituţile propriu-zise.

în aceeaşi măsură.Găsim unele elemente definitorii ale enclavei şi la art. Tot astfel. înfundarea nu trebuie să fie străină de conduita proprietarului locului înfundat. Pentru a da loc unui drum (servitute) de trecere. existentă anterior. p. Noţiunea de „loc înfundat” indică imobil care se află în imposibilitate relativă de acces la calea publică. nu mai este loc înfundat terenul învecinat cu un altul. de interesele obiective şi subiective ale proprietarului fondului aservit. Literatura de specialitate foloseşte această sintagmă de „loc înfundat”. cum ar fi împărţirea unui loc ce nu era înfundat între mai mulţi proprietari. a unui partaj sau a oricărui alt contract. ori de cîte ori locul are ieşire la calea publică pe un drum care în anumite împrejurări. În cazul în care înfundarea este rezultatul faptului sau neprevederii proprietarului. este impracticabil. a unui schimb. considerăm că poate fi suplinit prin precizările aduse de comentatorii Codului civil în vigoare. trebuie să se ţină seama. 684 din Codul civil francez. 482]. Totuşi. ca şi de ale celui care solicită 74 . 442 din Codul civil oferă prea puţine elemente privind noţiunea de „teren” sau „loc înfundat”. Cuprinsul art. la stabilirea drumului de trecere. trecerea nu poate fi cerută decît pe terenurile care au făcut obiectul acestor acte. precum şi imobilul pentru care accesul ar prezenta inconveniente grave sau un pericol. 391 şi 392 din Codul civil nu îşi găsesc aplicarea. a fost înlăturată printr-o acţiune intenţionată a proprietarului. trecerea nu mai poate fi cerută vecinilor fondului ca în starea lui iniţială. asupra consecinţelor unor asemenea inconveniente şi greutăţi. menţionăm că obligaţia de tolerare a drumului de necesitate nu operează cînd legătura fondului cu drumul public. „de enclavă” ca element esenţial pentru justificarea recunoaşterii dreptului de servitute. 682 ar fi aplicabil” [32. în cazul cînd nu se poate stabili o trecere suficientă pe fondurile divizate. care are acces la calea publică şi care este dobîndit în proprietate de titularul primului teren. cel puţin în ceea ce priveşte definirea noţiunii de „loc înfundat”. din toate acestea rezultînd un loc înfundat. dispoziţiile art. Rămîne la latitudinea părţilor sau a instanţei să hotărască. art. dar care poate deveni practicabil cu unele cheltuieli. Caracterul lacunar al reglementării din Codul civil. în funcţie de situaţia de fapt. Această definiţie nefiind elocventă. Dimpotrivă. Ca urmare. astfel cum a fost modificat prin Legea din 20 august 1881: „Dacă enclava rezultă din divizarea unui fond ca urmare a unei vînzări. vînzarea fondului mai multor proprietari ori edificarea unei clădiri de-a curmezişul ieşirii.

(2): „În caz de neînţelegere între părţi. 151]. Totodată. respectarea ei de bună voie [69. proprietarul fondului aservit.sau reclamă trecerea. Astfel. La stabilirea preţului de răscumpărare. p. nici în fondul supus servituţii. va putea oferi proprietarului fondului dominant un alt loc de trecere. Dispoziţiile art. 127]. ori de cîte ori există ieşire la calea publică pe un drum impracticabil. îndeplinind formalităţile prevăzute de lege pentru schimbul de terenuri. dar care poate deveni practicabil cu anumite cheltuieli din partea 75 . 434 al Codului civil. pentru care servitutea a devenit prea împovărătoare. stabileşte la alin. nu va putea cuprinde pretenţia titularului fondului aservit de a i se acorda teren în compensaţie. nu poate schimba starea locurilor. acesta va putea oferi un loc cu aceiaşi înlesnire pentru exercitarea drepturilor proprietarului celuilalt fond. Servitutea de trecere nu este gratuită. pentru că numai astfel se poate garanta utilizarea netulburată a servituţii. la un preţ de circulaţie. Totodată. art. se impune de precizat şi faptul că. Mai mult decît atît. dar şi în sensul că trebuie să se ia în vedere gravitatea pagubelor ori a inconvenientelor ce s-ar pricinui la aservirea unui fond în comparaţie cu posibila aservire a unui alt fond învecinat. vreo schimbare împovărătoare celui dintîi fond. Totuşi. Cererea de despăgubiri. De asemenea. 442 din Codul civil trebuie interpretate în sensul că nu numai pe terenul aservit urmează a se face drumul ce ar prilejui cît mai puţină pagubă. Despăgubirea trebuie să acopere echivalentul lipsei de folosinţă a terenului ocupat de drumul de trecere din fondului aservit.” Referitor la exercitarea servituţii din art. fără a putea face. instanţa de judecată poate suplini consimţămîntul proprietarului terenului dominant. p. Titularul dreptului de servitute nu î1 poate exercita decît în limitele titlului său. Părţile însă pot recurge la o asemenea modalitate de despăgubire. care este prescriptibilă. Nici proprietarul fondului supus servituţii nu poate scădea sau face incomodă exercitarea servituţii de către titularul acestui drept [27. 442 din Codul civil privind răscumpărarea servituţii de trecere. nici strămuta exercitarea servituţii dintr-un loc în altul decît acela unde servitutea a fost din început stabilită. nici în fondul pentru care servitutea a fost înfiinţată. se poate spune că proprietarul fondului supus servituţii nu poate face nimic spre a-i scădea întrebuinţarea sau a o îngreuna. care nu va putea să refuze. instanţa va ţine cont de vechimea servituţii şi de schimbarea valorii celor două terenuri. servitutea de trecere va înceta dacă raţiunea pentru care a fost înfiinţată nu mai există. proprietarului fondului dominant revenindu-i obligaţia să-1 despăgubească pe proprietarul fondului aservit. fără ca acesta să î1 poată refuza. dacă acea stabilire primitivă a devenit mai împovărătoare proprietarului fondului supus sau dacă îl opreşte să efectueze reparaţii folositoare.

subliniem încă o dată faptul că. proprietarul terenului înfundat. încetează îndată ce. La stabilirea unei servituţi de trecere. noul cuprins al art. din toate acestea rezultînd un loc înfundat. trecînd mereu prin acelaşi loc în acelaşi mod timp de 15 ani. dreptul de trecerea nu mai poate fi solicitat. 685 din Cod civil francez răspunde afirmativ. Deoarece legea stabileşte că servitutea de trecere îşi are cauza în necesitatea fondul înfundat de a comunica mai uşor cu calea publică. printr-un mod oarecare. trebuie să hotărîm că această servitute. pentru parcelele înfundate cela care se află într-o asemenea situaţie este îndreptăţit să ceară stabilirea servituţii de trecere pe parcelele care. Astfel. poate să nu mai fie exercitată dacă fîntîna a secat din cauza lucrărilor de canalizare a străzii. prin partaj. chiar în lipsa unui text similar. fără a avea în vedere exclusiv interesul celui ce urmează să beneficieze de dreptul de trecere. fondul încetează de a mai fi înfundat [12. aceasta va fi posibil. p. În încheiere. 392 din Codul civil nu îşi va găsi aplicare. ieşirea la calea publică nu trebuie să fie străină de conduita proprietarului locului înfundat. Dacă titularul dreptului de servitute ar dori menţinerea servituţii din alte motive. În cazul în care un imobil nu are ieşire la calea publică şi aparţine ca proprietate comună pe cote-părţi mai multor persoane. art. 53]. adică locul pe unde se face şi felul în care se face (pe jos. instanţa de judecată ar trebui să ţină seama şi de interesul celui care urmează să suporte consecinţele ei. 76 . se vor interpune între fondul său şi drumul public. vînzarea fondului mai multor proprietari ori edificarea unei clădiri de-a curmezişul ieşirii. a unui loc ce nu era înfundat. fiecare dintre coindivizari are dreptul să exercite atributele proprietăţii asupra întregului imobil şi să ceară celorlalţi coproprietari respectarea acestui drept. aceasta va înceta. apare întrebarea: se poate dobîndi sau nu prin uzucapiune modul de exercitare a servituţii.proprietarului terenului dominant. Prin urmare. cu vehicule etc. Cînd situaţia imobilelor nu mai impune menţinerea servituţii de trecere. În cazul în care înfundarea este rezultatul faptului sau neprevederii proprietarului însuşi.)? În acest sens. ar trebui să dobîndească definitiv dreptul de trecere în acel mod şi pe acel traiect. cum ar fi împărţirea între mai mulţi proprietari. iar în cazul în care imobilul a fost partajat omiţîndu-se stabilirea căii de acces la drumul public. o servitute de trecere stabilită pentru a se ajunge la o fîntînă. În această situaţie. deoarece este conformă cu raţiunea juridică. Aceeaşi soluţie ar trebui admisă şi la noi. pentru a da naştere unui drept de trecere. iar umplerea fîntînii cu apă nu mai este posibilă. deoarece servitutea poate servi şi alt obiect decît cel pentru care a fost constituită.

întrucît acest drept nu are ca obiect utilitatea unui fond vecin. De altfel. iar ultimul servitute reală. după care nici servitutea. p. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul nu şi de a-l înstrăina”. nu se pot uzucapa cînd servitutea nu este în acelaşi timp continuă sau aparentă. flori. Dreptul de uz este un drept real de aceeaşi natură cu uzufructul. Ceea ce deosebeşte servituţile stabilite prin fapta omului de uzufruct sau de uz este întocmai caracterul folosinţei bunului. prin înstrăinarea celor două atribute ale uzufructului în favoarea unei persoane (uzus şi fructus).fără ca proprietarul fondului aservit să mai poată cere schimbarea locului prin care se face trecerea şi a felului ei 20. De exemplu. Această soluţie. dar numai pentru nevoile lui şi ale familiei. Uzufructul se poate stabili prin convenţii. Din cele menţionate se desprinde următoarea caracteristică: dreptul de uzufruct şi dreptul de uz se constituie în favoarea unei persoane. 390]. Autorii francezi se pronunţă însă împotriva instituirii unei astfel de servituţi [75. primele două dezmembrăminte ale dreptului de proprietate sînt numite în literatură servituţi personale. titularul acestuia dobîndind dreptul de a folosi şi de a culege fructele. ci un avantaj personal al proprietarului lui. însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. dreptul de a culege fructe. spre deosebire de dreptul de servitute care se constituie în favoarea unui fond. or. nici modul de a o exercita. personal în cazul dreptului de uzufruct şi uz şi real în cazul servituţilor. chiar dacă ar fi stipulat în folosul proprietarului unui fond vecin. servitutea de trecere este necontinuă. Deosebirile dintre servituţile stabilite prin fapta omului şi uzufruct. proprietarul păstrîndu-şi nuda proprietate. dar de o întindere mai mică. uz şi obligaţie personală Art. este totuşi în contradicţie cu regula admisă pentru servituţile stabilite prin fapta omului. nu constituie o servitute. 20 77 . 395 alin. Secţiunea a 3-a. Unii autori admit că proprietarului unui fond i se poate impune cu titlu de servitute o sarcină utilă pentru exercitarea unei industrii ce se află pe fondul vecin (de exemplu: dreptul de a lua pămînt pentru cultivarea ciupercilor sau pentru fabricarea cărămizilor). ci un drept de uz. (1) din Codul civil al Republicii Moldova arată că “uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei alte persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului. care este logică şi echitabilă. întocmai ca proprietarul.

obiectul dreptului real instituit. chiar dacă drepturile au fost cedate unei alte persoane. dacă nu a fost stipulat un termen. felul acestuia şi modalităţile de întrebuinţare.O altă deosebire esenţială priveşte caracterul temporar sau perpetuu al dreptului instituit. în genere. dreptul de a vîna pe fondul vecin nu necesită posesiunea acestuia). pe cînd dreptul de servitute necesită posesiunea imobilului de către cel în a cărui favoare este stabilită servitutea (de exemplu. Există şi posibilitatea ca proprietarii celor două fonduri. dreptul de uz. ceea ce înseamnă că va exista atîta timp cît cele două imobile există. de uz sau de servitute [28. se impune şi realizarea unei distincţii între servitute şi obligaţie. Pentru a şti dacă este vorba de o servitute sau de un drept de uz. pe cînd servituţile . se poate examina şi caracterul fondului. Mergînd pe aceeaşi linie a caracterelor celor trei dezmembrăminte ale dreptului de proprietate. proprietarul bunului. Menţionăm că această poziţie este discutabilă. un alt element distinctiv al servituţii constă în faptul că ea nu poate fi cedată independent de fond. avînd acest drept. respectiv a titularului dreptului de uz. se poate transmite. p. să limiteze în timp servitutea. avîndu-se în vedere însuşirile naturale. nu poate fi ţinut la o prestaţie pozitivă. Dreptul de uzufruct şi dreptul de uz sînt temporare. după cum nici servitutea reală nu poate avea ca obiect o prestaţie personală pozitivă. 501]. Prin urmare. Un alt element distinctiv apare în raport cu posesiunea imobilului de către beneficiarii de uzufruct. cum ar fi: necesitatea posesiunii unui imobil de către cel în a cărui favoarea s-a instituit dreptul real. vom constata că uzufructul şi uzul pot fi stabilite asupra unor bunuri mobile sau imobile. Astfel. în vreme ce dreptul de servitute. în cazul dreptului de uz. Întrucît folosinţa poate fi stabilită fie cu titlu de drept real de uz. fie cu titlu de obligaţie personală. p. implicit al folosinţei.numai asupra unor bunuri imobile. pentru a construi o servitute de trecere. Dreptul de uz nu poate fi transmis în mod pasiv moştenitorilor proprietarului fondului grevat. pentru o delimitare corectă a servituţii de dreptul de uz trebuie luate în vedere atît caracterele juridice. iar situaţia de fapt o impune (situaţia care a generat naşterea servituţii). Astfel. dar este inseparabil de fond [65. În ceea ce priveşte obiectul dreptului real. 78 . Dreptul de servitute este perpetuu. viitorul ei titular trebuie să aibă în posesiune fondului înfundat). există independent de posesiunea unui imobil de către uzuar (de exemplu. cît şi alte elemente. de comun acord. considerat un drept activ. aceste drepturi se sting la moartea uzufructuarului. 148]. posibilitatea transmiterii lui.

Uneori. să treacă. proprietarul fondului aservit este obligat numai să se abţină. în cazul servituţii. să facă sau să nu facă ceva.). Rezumînd aceste deosebiri dintre servitutea stabilită prin fapta omului şi uzufruct. Dreptul nu se transmite în mod pasiv moştenitorilor proprietarului grevat. Obligaţia există independent de posesiunea unui imobil. p. Aceste distincţii au fost necesare. Caracterul perpetuu al servituţii şi caracterul temporar al obligaţiei sînt şi ele elemente distinctive. etc. În ceea ce priveşte sarcinile impuse. independent de posesiunea unui imobil de către uzuar. 284]. ca şi dreptul de uz. Obligaţia se transmite în mod pasiv moştenitorilor debitorului şi în mod activ moştenitorilor creditorului. În cazul obligaţiei.Caracterele care fac să se deosebească constau în faptul că servitutea este un drept real stabilit asupra unui lucru în profitul unui alt lucru. iar obligaţia personală este un drept asupra unei persoane în profitul unei alte persoane. care nu moştenesc imobilul grevat. ar fi vorba despre o servitute. debitorul este dator să dea. dacă şi-ar rezerva dreptul să facă prestaţii. Spre deosebire de dreptul de uz. 79 . sau în mod activ. unul dintre proprietarii unor fonduri vecine s-ar putea să facă ceva în favoarea fondului vecin şi în acest caz. exercitată de creditor. Proprietarul imobilului lovit de acest drept însă nu poate fi ţinut la o prestaţie pozitivă. în care caz nu este necesar a fi proprietar. iar dacă ar conveni să construiască mai sus de o anumită înălţime. Servitutea este perpetuă prin natura sa şi nu poate fi cedată independent de fond [42. Servitutea reală. servitutea implică o ştirbire a dreptului de proprietate fără imixtiuni din partea proprietarului fondului dominant (de exemplu: de a nu construi mai sus de o anumită înălţime). Proprietarul fondului dominant poate să obţină dreptul de a face fapte pozitive asupra fondului aservit (de exemplu: să ia apă. deoarece. nu poate avea ca obiect principal o prestaţie personală pozitivă şi nu se transmite moştenitorilor proprietarului care nu iau în posesiune imobilul grevat. ne-am afla în faţa unui drept de uz. servitutea necesită ca beneficiarul să posede un imobil. ai imobilului. Ea poate avea drept obiect principal o prestaţie pozitivă. Dreptul de uz există. de asemenea. uz şi obligaţie personală. fără a se transmite dobînditorilor cu titlu particular fondurilor debitorului şi creditorului. vorbim de o simplă obligaţie personală sau. reiterăm că obligaţia există independent de posesiunea unui imobil de către creditor. prin convenţie. şi se poate transmite în mod pasiv. cu titlu universal sau particular. dar se transmite în schimb tuturor dobînditorilor.

170]. care indică asupra creării servituţii. Deseori. Asupra fondurilor provinciale. servituţile pot fi constituite prin fapte juridice. cînd alienatorul îşi reţinea dreptul de trecere pe fondul înstrăinat. ea totuşi se consideră stabilită. deoarece. De exemplu: A este proprietarul unui teren mare. servitutea se putea constitui fie direct (de exemplu. atît în cazul cînd privim servitutea ca un raport juridic. Constituirea. exercitarea şi stingerea dreptului de servitute Secţiunea 1. iar cele prediale urbane. Acest mod de constituire a servituţii este prevăzut şi de legislaţia României şi Franţei. fie rezultatul clar al unor atare servituţi. servituţile nu se puteau constitui în conformitate cu normele dreptului civil. p. Servituţile derivînd din fapta omului pot fi stabilite sau dobîndite în diverse moduri. De asemenea. servituţile puteau fi constituite printr-o adiudicatio făcută de un judecător într-o acţiune de partaj. ea are la baza apariţiei sale fapte juridice.Capitolul III. pe care le vom studia în prezentul capitol. chiar şi în cazul în care lipseşte intenţia de a crea o servitute. unde este numit “stabilirea servituţii după destinaţie”. pot fi calificate ca săvîrşite cu intenţia de a crea o servitute. a unor anumite sau acţiunilor părţilor. Constituirea servituţilor În dreptul roman. în dependenţă de sistemul juridic. iar stipulaţia – o întărire a exerciţiului servituţii prin adăugarea unor clauze penale. Servituţile se puteau constitui şi tacit. cu ocazia transferării unei proprietăţi. Pactul este contractul neformal de constituire a unei servituţi. prin in iure cesio [47. se utilizau aşa-zisele pacte şi stipulaţii. fie indirect. care punea servituţile prediale rustice în cadrul bunurilor mancipi. Uzucapiunea a fost un temei de constituire a servituţii. pe care l-a împărţit în două. la vînzarea terenului nu au stabilit în mod expres că se instituie o servitute. în instanţa de judecată. sau alte acţiuni ale persoanelor care. Ulterior. servitutea se creează în temeiul unei hotărîrii judecătoreşti. în cazul în care proprietarul unui fond îngăduia unui terţ folosinţa unei servituţi. Independent de faptul că A şi B. o parte este vîndută lui B. acţiunile de creare a unei servituţi sînt fie înţelegeri scrise sau verbale. De aceea. A spunea: “Afirm că am un drept de trecere pe fondul lui B”). Servituţile se creează ca urmare a acţiunilor proprietarilor de imobile. De asemenea. 80 . pînă la adoptarea legii Scribona. Terenul vîndut lui B nu are altă ieşire la drumul public decît pe terenul lui A. dat fiind faptul că A nu avea intenţia să vîndă lui B un teren care nu are acces la calea publică. considerate ca res nec mancipi. servituţile se constituiau prin mancipaţiune. cît şi ca un drept subiectiv. În dependenţă de sistemul juridic. Cînd se folosea mancipaţia sau in iure cesio.

Cît timp ambele fonduri aparţin aceluiaşi proprietar. anticipînd parcelarea imobilului său şi trecerea parcelelor în proprietatea diferitor persoane. Hamangiu defineşte “destinaţia proprietarului” ca fiind actul prin care proprietarul care stăpîneşte două fonduri. dacă fondurile ar aparţine a doi proprietari diferiţi. (1) din Codul civil: „servitutea poate fi constituită prin destinaţia stabilită de proprietar”. scopul şi situaţia unei părţi de teren în favoarea altei persoane sau altor părţi. sau instituind nemijlocit parcelarea printr-un testament. Articolul 432 din Codul civil stabileşte că “servitutea prin destinaţia stabilită de proprietar este constatată printr-un înscris al proprietarului de teren care. Servitutea stabilită prin destinaţia proprietarului îşi are originea în dreptul cutumiar francez [85. modurile de a stabilire a acestor servituţi sînt: a) prin destinaţia stabilită de proprietar. b) prin act juridic(titlu). c) prin uzucapiune. după natura sa. stabileşte imediat natura. este un act juridic unilateral şi se supune aceloraşi condiţii de fond şi de formă ca şi la servitutea constituită prin act juridic. Destinaţia proprietarului este un mod de stabilire a servituţilor. aparente sau neaparente. 431 din Codul civil. Modul de stabilire prin acte juridice este un mod general de dobîndire a servituţilor derivînd din fapta omului. Specificul însă constă în aceea că o asemenea servitute se constituie de către proprietarul unui teren în vederea unei eventuale parcelări. ca şi ea. este numai pentru servituţi continue şi aparente. instituie imediat natura. stabileşte între ele o stare de fapt care ar constitui o servitute. Destinaţia proprietarului nu este un mod de stabilire general ca şi prescripţia. Astfel. în vederea unei eventuale parcelări. 81 . de exemplu. Preluînd definiţia dată de la unii autori români în domeniul dreptului civil. Este de remarcat faptul că destinaţia stabilită de proprietar.Există trei moduri de stabilire a servituţii derivînd din fapta omului. §1. p. scopul şi situaţia servituţii unei părţi a terenului în favoarea altor părţi”. profesorul C. 37]. dar. conform prevederilor art. fie ele continue sau necontinue. Proprietarul. servitutea se naşte fără titlu sau prescripţie. Celelalte două moduri se aplică numai la anumite categorii de servituţi derivînd din fapta omului. starea de fapt nu constituie servitute. 431 alin. însă dacă cele două fonduri ajung în stăpînirea a doi proprietari diferiţi. Constituirea servituţilor prin destinaţia stabilită de proprietar Conform prevederilor art. deoarece se aplică la toate servituţile.

al căror cuprins este reprodus de art. publicată în “Culegerea de decizii din 1983”. întemeiată pe prevederile art. 293]. în mod expres. trebuie să decurgă în mod neîndoielnic din împrejurări. faptul se consfinţeşte într-un act juridic. 5) în ipoteza unei servituţi discontinue. 82 . neîndoielnic şi precis prin lucrări exterioare [42. p. Dacă. sintetizează excelent condiţiile necesare pentru dobîndirea servituţii prin destinaţia proprietarului. Existenţa servituţii îşi are. cu consecinţa că entităţile în discuţie vor aparţine unor proprietari diferiţi. 1989.Acest lucru s-ar explica prin faptul că un asemenea mod de constituire a servituţilor se bazează pe consimţămîntul tacit al părţilor ca lucrurile să rămînă în starea în care erau în momentul cînd fondurile au încetat să aparţină aceluiaşi proprietar. 692 şi următorul din Codul civil francez. va duce la naşterea servituţii. 1-er chapitre. dacă proprietarul originar al celor două fonduri nu a prevăzut o clauză contrară în convenţie sau testament. Această ultimă condiţie a fost stabilită şi prin decizia nr. 2) intenţia proprietarului de a stabili implicit o servitute între o parte a fondului său în profitul altei părţi trebuie să fie cert stabilită. pentru a fi admis. Starea de fapt trebuie să se manifeste în mod vădit. 4) numai servituţile aparente care se relevă printr-o amenajare exterioară vizibilă sînt susceptibile a fi stabilite prin destinaţia proprietarului 21. Dar acest consimţămînt tacit. Constituirea unei servituţi prin destinaţia proprietarului presupune reunirea mai multor condiţii: 1) fondurile divizate trebuie să fi aparţinut la origine aceluiaşi proprietar. 3) amenajarea constitutivă a servituţii trebuie să fi fost făcută de proprietarul originar sau. ca lucrurile să rămînă astfel. în momentul împărţirii fondurilor sau înstrăinării. O decizie adoptată în practica judiciară franceză. părţile au dispus. cel puţin ultimul proprietar comun trebuie să menţină amenajarea constitutivă a servituţii de la momentul separării fondurilor. întrucît nu sînt întrunite 21 Tribunalul de mare instanţă.. Franţa. 1371 din 28 iulie 1983 a Tribunalului Suprem Român. Aix-En-Provence. astfel. 625 şi următorul din Codul civil român. 2 nov. Această decizie dispune că dreptul de servitute nu poate fi stabilit cînd terenul pe care se află construcţia partajată se află în continuare în indiviziune între părţi. originea juridică în consimţămîntul tacit prezumat al noilor proprietari în vederea continuării ei. cel ce o invocă trebuie să probeze că actul de separare al fondurilor nu conţine nici o dispoziţie contrară menţinerii servituţii. Înstrăinarea sau moştenirea unuia dintre cele două imobile. dacă aceasta nu a fost stabilită de el însuşi.

În conformitate cu prevederile Codului civil al Federaţiei Ruse. art. amintim Decizia Secţiei civile a Curţii Supreme de Justiţie Române nr. servitutea luînd naştere în momentul despărţirii fondurilor”. dreptul de utilizare limitată a terenului vecin. potrivit căreia “destinaţia proprietarului poate ţine loc de titlu dacă are caracter permanent şi îşi are aplicare numai în cazul în care ambele imobile au constituit un singur fond. şi alte persoane (de exemplu. În practică însă. p. al Republicii Moldova. testament şi prin alte acte juridice valabile dintre părţi. drum de trecere pentru locul înfundat. starea de fapt să aibă caracter perpetuu. Prin prisma articolului 432 din Codul civil. proprietarul bunului imobil (teren sau un alt imobil) are dreptul de a cere proprietarul de teren vecin. în afară de proprietar. 642-648]. 83 . 783 din 6 iunie 196922. De asemenea. cele mai diverse cazuri vizează divizarea fondului de către proprietar. nu se pot constitui prin destinaţia proprietarului decît servituţile continue şi aparente. în favoarea acelui loc o servitute de trecere de care se va folosi. În articol sînt enumerate mai departe temeiurile de instituire a unei servituţi (de trecere.condiţiile pentru stabilirea acestui drept. după caz şi proprietarilor unor alte terenuri. prin semne vizibile. deoarece nu este vorba de două terenuri aparţinînd unor persoane diferite. 274. Servitutea se constituie în cazul necesităţilor a căror satisfacere este imposibilă fără instituirea ei. uzucapiune. pentru instalarea şi exploatarea diferitelor comunicaţii etc. Este necesar ca. 22 Culegeri de decizii ale Curţii Supreme de Justiţie pe anul 1969. după care înstrăinează proprietatea uneia dintre cele două parcele. Cod civil al Federaţiei Ruse la art. lăsînd prin semne vizibile drum de trecere pentru locul înfundat. stabileşte că servitutea poate fi constituită conform unei înţelegeri între solicitantul servituţii şi proprietarul fondului vecin. În cazul în care aceste persoane nu pot ajunge la o înţelegere în privinţa instituirii servituţii sau a condiţiilor ei. În acest sens. persoana care are dreptul de folosinţă nelimitată).(3). 19. Dreptul de a cere instituirea servituţii o au. va crea. dar şi-a păstrat proprietatea asupra unei porţiuni de teren. De aceea. 274 alin. litigiul urmează să fie soluţionat în instanţă de judecată. conform acţiunii intentate de solicitantul servituţii. Totodată. în cazul stabilirii servituţii prin destinaţia proprietarului. p. lăsînd. cînd proprietarul a scindat fondul în două terenuri. doctrina şi practica cea au statuat ca servitutea să fie aparentă şi nu continuă au recunoscut şi în aceste cazuri servituţi stabilite prin destinaţia proprietarului [59. aparţinînd aceluiaşi proprietar.). Astfel de servituţi pot fi constituite prin contract.

poate crea situaţii de conflict. în conformitate cu Legea nr. totodată. În acest caz.hotărîrea autorităţii administraţiei publice locale privind pămîntul care se află în proprietate publică. În situaţia cînd unul din hotarele terenului lui A este mărginit de un rîuleţ. reglementează modul de constituire. prin decizie a autorităţii publice. utilizare şi stingere a dreptului de servitute şi. Necesitatea trebuie să fie determinată cu rigurozitate în absenţa deplină a unor alternative. (art. Pentru înregistrarea servituţii se prezentă următoarele documente privind instituirea servituţii: . 1998. cu excepţia cazului cînd construcţia acestui pod îi va cauza cheltuieli considerabile. dacă imobilul asupra căruia se constituie servitutea este proprietate de stat. 84 . inclusiv Codul civil. (3)). A are alternativa de a construi un pod pentru a trece la drumul public şi nu are dreptul de a cere instituirea unei servituţi. Legislaţia Republicii Moldova. Prin hotărîre a instanţei de judecată servitutea se constituie în caz de necesitate. Exemplu: Persoana A este proprietarul unui teren. 1543-XIII din 25 februarie 199823 privind cadastrul bunurilor imobile. Caracterul considerabil al cheltuielilor se va determina în funcţie de venitul tuturor membrilor de familiei ai lui A. nr.prin hotărîre a instanţei de judecată. . 45 este stabilit că înregistrarea dreptului de servitute se efectuează fie în baza cererii depuse de proprietarul bunului imobil sau de persoana în folosul căreia se constituie dreptul de servitute. se consideră că A are necesitatea de a institui o servitute pe terenul lui B. fie în temeiul înştiinţării organului de stat în baza hotărîrii căruia a fost instituit dreptul de servitute. Construcţiile de pe terenurile vecine nu permit trecerea la drum cu automobilul.contractul încheiat în modul corespunzător. 44-46.hotărîrea instanţei de judecată. fie în existenţa unei posibilităţi. 23 „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. Astfel. stipulează că pentru existenţa servituţilor ele trebuie înregistrate în modul corespunzător de către organele cadastrale în registrul bunurilor imobile. 431 alin. la art. a cărui trecere la drumul public a fost închisă în urma exproprierii unei părţi din acest teren pentru construcţia unei şcoli. Determinarea necesităţii însă poate fi subiectivă şi de aceea. numai terenul lui B este liber şi numai pe el se poate institui o servitute de trecere. . dar a cărei exercitare duce la imposibilitatea folosirii bunului la destinaţie sau necesită cheltuieli considerabile.

prin act juridic sau titlu. ea fiind opozabilă numai după înscriere în registrul bunurilor imobile. În acest caz. actul juridic care serveşte la stabilirea lor. iar servitutea însă.§2. Art. orice servitute se poate stabili şi dobîndi prin titluri. Codul civil românesc declară. actul constitutiv va putea să fie sub semnătură privată.) sau a testamentului. Toate operaţiunile translative de drept comun pot servi ca mijloc de stabilire a unei servituţi. adică contracte. articolele 431-433 din Codul civil. Acesta. Prin urmare. sau unilaterale. ele depind de voinţa părţilor. este determinată de factorii şi necesităţile obiective ale proprietarilor imobilelor în cauză. încheierea lor se supune condiţiilor de fond şi de formă prevăzute la capitolele I. dacă este constituită pe cale de legat. încheiate în scris. avem în vedere operaţiunea juridică. poate îmbrăca forma convenţiei (vînzare . p. în afară de regulile de drept comun. Cît priveşte natura. 624 stipulează că servituţile continue neaparente şi cele necontinue şi neaparente nu se pot stabili decît prin titluri. Astfel. conţinutul şi formelor actelor materiale concrete de exercitare. convenţie. 431. Chiar dacă este cuprins într-un instrument probator. actul va fi supus tuturor regulilor testamentului. 285]. testament.1543/1998. legatul sînt astfel de titluri. se aplică regulile de drept comun în materie de formă a actelor. servitutea ea se va face printr-un act autentic. Codul civil menţionează. la art. Titlul prin care se stabileşte servitutea nu este supus nici unei reguli de o formă specială. 23. fie ele acte bilaterale. instrumentum. şi III ale Titlului III din Codul civil. Constituirea servituţilor prin act juridic (titlu) Cînd vorbim de constituirea servituţilor. În aceeaşi ordine de idei. Vînzarea. ca orice donaţie. titlul este valabil dacă este rodul voinţelor celor întru care se încheie. negotium. Deoarece aceste acte juridice se referă la bunurile imobile. nu înscrisul probatoriu. e o manifestare de voinţă a proprietarului. Orice servitute. poate fi stabilită prin titlu.cumpărare etc.35 şi 38 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. că servitutea poate fi constituită şi prin act juridic. II. 85 . dacă este constituită sub formă de donaţie între vii. iar unele servituţi nu se pot stabili decît în acest mod. în art. independent de actul probatoriu care le constată [42. că servituţile continue şi aparente se dobîndesc prin titlu sau prin posesiune de 30 de ani. cu titlu oneros ca vînzarea. care constată această operaţiune. dacă este constituită cu titlu oneros între vii. la art. ca testamentul. sau cu titlu gratuit ca donaţia. donaţia. 623. indiferent de natura ei. precum şi alte acte normative.

printrun act scris. în afara regulilor de drept comun. în termeni tehnici. În fine. (2) din Codul civil. 231 din Codul civil stabileşte că nerespectarea formei autentice atrage nulitatea actului juridic. Pentru celelalte părţi comune însă. “actul juridic prin care se constituie servitutea se încheie în formă autentică”. Actul de partaj creează. fiind suficient şi simplul acord de voinţă. indiviziunea nu mai este legală. 431 alin. care constituie o manifestare de voinţă a proprietarului. dacă aceasta pare a fi voinţa intrinsecă a părţilor. Conform alineatului următor. pot fi dovedite printr-un act de recunoaştere. Titlul nu este supus nici unei reguli de o formă specială. În acest caz. Servituţile care se pot stabili prin prescripţie sau destinaţia proprietarului se pot dovedi prin toate mijloacele ce stabilesc prescripţia sau destinaţia. adică servituţile continue neaparente. prin care proprietarul fondului aservit recunoaşte existenţa servituţii la care este supus. adevărul este că orice servitute. Titlul probatoriu pierdut nu poate fi înlocuit. Există cazuri în care mai mulţi proprietari vecini sînt obligaţi să rămînă în indiviziune asupra unor bunuri. servituţile care se pot stabili numai prin titluri nu pot fi dovedite decît prin titlu constitutiv sau (dacă titlul acesta este pierdut şi nu se poate aduce în faţa instanţei) printr-un act de recunoaştere emanînd de la proprietarul fondului aservit. servitutea de indiviziune asupra anumitor accesorii ale fondurilor (drumuri. adică să rezulte implicit din clauzele unui contract. fîntîni etc. o astfel de servitute ar putea fi dovedită în justiţie fie prin martori. în mod implicit şi tacit. stabilirea unei servituţi poate fi tacită. O servitute specială care rezultă din titluri şi care necesită scurte explicaţii este servitutea de indiviziune. ar fi necesar să se aplice regulile de drept procedural comun în materia probelor. chiar aceea care se poate dobîndi prin prescripţie. act recognitiv. Prin urmare. Or. fie prin simpla prezumţie. În acest caz ne aflăm în faţa servituţii negative de a nu crea partajul. fiindcă nimic nu împiedică părţile să constate. existenţa unei servituţi dobîndite prin prescripţie sau prin destinaţia proprietarului. schimbul) sînt valabile. S-ar putea crede că numai servituţile ce nu se pot dobîndi prin prescripţie. Titlul. poate fi dovedită printr-un act de recunoaştere. dar art. necontinue aparente şi necontinue neaparente. pentru a dovedi în justiţie existenţa servituţii. indiferent de forma în care se încheie. “servitutea constituită prin acte juridice este opozabilă după înregistrarea în registrul bunurilor imobile”. Astfel este comunitatea indiviză a unui drum. Dacă sînt stabilite 86 . Servituţile constituite prin convenţie cu titlu oneros (vînzarea-cumpărarea. poate îmbrăca forma convenţiei sau a testamentului.Conform prevederilor art. a unei fîntîni sau a despărţiturilor comune.). O servitute nu poate fi constituită în mod valabil verbal. decît printr-un act nou. Un asemenea act de recunoaştere se numeşte. aceasta va putea fi cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Cînd servitutea se constituie prin convenţie. stabilită prin fapta omului şi rezultînd din titlul de partaj al fondului primitiv între copărtaşii actuali.

precum şi cele neaparente şi pozitive se pot dobîndi prin uzucapiune. Ideea continuă la alin. actul va fi supus tuturor regulilor testamentului. servitutea se constituie şi prin uzucapiune. (1) din momentul înregistrării”. (1) din Codul civil. Se pune întrebarea: de ce legiuitorul român a suprimat prescripţia servituţilor neaparente şi a celor necontinue? În literatura de specialitate este criticată redactarea prevederilor art. în lipsa unor precizări exprese în titlul constatator al servituţii. de altfel criticată de jurisprudenţă de-a lungul timpului. servituţile trebuie să îmbrace forma autentică cerută de lege. servitutea de vedere). servitutea de vedere). altele nu. 432 alin. de exemplu. dreptul de proprietate se dobîndeşte în temeiul alin. Astfel. Dacă este constituită cu titlu oneros între vii. adică printr-o posesiune îndelungată. ci va trebui să o exercite în limitele unei folosinţe normale [6. unde. acesta devine proprietarul bunului respectiv ”. Astfel. 433 din Codul civil moldovenesc. fără să fi dobîndit dreptul de proprietate. dacă este constituită sub formă de donaţie între vii. 623 din Codul civil român. nu va putea agrava exerciţiul servituţii. 87 . 332 privind “Uzucapiunea imobiliară” din Codul civil stabileşte.prin titlu gratuit. Totodată. legislaţia română are cu totul o altă interpretare. (1): “Dacă o persoană. p. a posedat cu bună-credinţă sub nume de proprietar un bun imobil pe parcursul a 15 ani. p. fapt contrar dispoziţiilor art. în condiţiile legii”. (2). §. conform art. articolul 433 reglementează în mod expres regimul dobîndirii servituţii prin uzucapiune. Făcînd o analiză comparată în materia servituţilor dobîndite prin uzucapiune. respectiv aparente şi continue (ca. la alin.3 Constituirea servituţii prin uzucapiune (Controversa privind admisibilitatea constituirii servituţilor prin uzucapiune) Anumite servituţi se pot dobîndi prin prescripţie achizitivă sau uzucapiune. Potrivit art. 458]. Din prevederile art. ci numai cele continue şi aparente (de exemplu. 623 din Codul civil român. servituţile continue şi aparente se dobîndesc şi prin posesiune de 30 de ani. se prevăd limitativ servituţile care pot fi dobîndite prin uzucapiune. care stabileşte: “Dacă un bun imobil şi drepturile asupra lui sînt supuse înregistrării de stat. (1) din articolul menţionat: “servituţile continue şi aparente. 584]. În literatura de specialitate s-a statuat că titularul fondului dominant. art. dacă este constituită prin legat. servitutea se face printr-un act autentic. Conform alin. Aici se are în vedere uzucapiunea imobiliară. 623 şi 624 reiese că nu orice servitute poate fi dobîndită prin uzucapiune. actul constitutiv va putea fi sub semnătură privată [41. Cît priveşte sintagma “în condiţiile legii”.

neprecară. 287]. ci o posesiune exercitată astfel încît actele de folosinţă să nu fie despărţite prin intervale anormale în raport cu natura lucrului posedat. În ceea ce priveşte servituţile neaparente. Prin posesiune neîntreruptă nu trebuie să înţelegem o posesiune exercitată fără nici un interval între actele de folosinţă. cel care exercită un drept de trecere posedă acel drept şi ar trebui deci să îl prescrie. dacă posesorul face acte de posesiune la intervale normale. pentru a putea opera uzucapiunea. Dar. este necesar ca posesiunea. Proprietatea lor se poate dobîndi totuşi prin posesie îndelungată. ceea ce este adevărat pentru uzucapiunea proprietăţii. 2002. foarte numeroase. Justificarea dispoziţiilor legale este însă greşită atît pentru servituţile necontinue. sînt întrerupte şi ascunse. derivînd din simpla bunăvoinţă reciprocă dintre vecini. De exemplu. cît şi pentru cele aparente [42. conform art.Autorii mai vechi explicau dispoziţia legii moderne în modul următor: prescripţia achizitivă este întemeiată pe o posesiune neviciată. 430 din Codul civil al Republicii Moldova. sînt totuşi făcute la intervale normale în raport cu natura servituţii. 125. p. care. Pornind de la aceste condiţii. întocmai cum ar face un titular al servituţii. Chişinău. despărţite prin intervale de timp adesea lungi. prin ipoteză. în unele cazuri. neîntreruptă. aşa încît nu poate întemeia uzucapiunea. Pentru a putea opera uzucapiunea. posesiunea unor astfel de servituţi este. or. prin definiţie. 335 din Codul civil. pornindu-se de la servitutea de trecere”. existenţa lor nu este atestată de vreun semn vizibil de servitute24. înţelege să facă un act de posesiune a dreptului de servitute. nedînd loc decît la acte izolate şi mult sau mai puţin rare. corespunzător exerciţiului unei servituţi. deoarece actele de exercitare. 88 . Editura Cartea. netulburată. nu atrag uzurparea propriu-zisă a folosinţei fondului. prezumţia de precaritate poate fi conformă cu realitatea. Astfel. publică. Or. deşi necontinue prin forţa lucrurilor. este inexact să spunem că posesiunea lor nu poate fi continuă. adică la acele momente cînd le-ar face un proprietar. deci continuă şi publică. este falsă. 24 Art. Prescripţia unei servituţi necontinue ar trebui să fie posibilă cînd actele de folosinţă. S-a susţinut că “ceea ce împiedică prescripţia acestor servituţi este caracterul precar al actelor de folosinţă la care dau loc. să întrunească condiţiile de bază: să fie continuă. deci. aceste calităţi ale posesiunii nu există în cazul exercitării unor servituţi necontinue şi neaparente. pag. aceste acte se exercită mai mult cu titlu de toleranţă. viciată. păşunile nu sînt susceptibile decît de acte de posesiune necontinue. în alte cazuri. din moment ce exercită trecerea ori de cîte ori are nevoie. s-a căutat să se justifice prohibiţia legii referitoare la dobîndirea prin uzucapiune a servituţilor necontinue. În ceea ce priveşte servituţile necontinue. ar trebui să fie adevărat şi pentru uzucapiunea servituţilor. fiindcă cel care face un act de folosinţă asupra fondului vecin.

Prin urmare. De aceea. chiar dacă a uzat de lumină timp de 15 ani [38. în plină zi. 292]. 2232 din Codul lui Napoleon. 89 . care dispune că “modul servituţii se poate prescrie ca şi servitutea cu acelaşi chip” [42. el face un act de pură facultate. servitutea de adăpat. Şi aici a fost căutată o justificare mai exactă. Adică nu trebuie confundată servitutea neaparentă cu servitutea exercitată în mod clandestin. 641 din Codul civil român. Este greu să admitem o prezumţie absolută şi generală de precaritate. de exercitare a unei simple facultăţi. dar nu este neclandestină. aşa încît dacă vecinul dobîndeşte ulterior coproprietatea zidului. o persoană uzează de drepturile sale. p. pentru toate servituţile neaparente. adică de a scoate apa dintr-o fîntînă. afirmîndu-se că actele de posesiune a unei servituţi neaparente sînt de cele mai multe ori acte de pură facultate. Pentru ca uzucapiunea să fie posibilă. 288]. menţinîndu-se în cadrul lor. Hamangiu afirmă arată că nu pot fi justificate a regulile din art. deoarece uzează de un drept pe care îl are. (3). prin urmare nu pot conduce la uzucapiune. conform prevederilor art. p. el poate obliga proprietarul să suprime lumina. însă care îi aparţine în mod exclusiv. Profesorul C. preluate din Codul lui Napoleon. şi acest act nu poate fonda o servitute de lumină împotriva vecinului. precum şi cele neaparente şi pozitive sînt singurele ce pot fi dobîndite prin uzucapiune. cînd un proprietar deschide o simplă lumină în zidul ce se află la limita fondului. Doar servituţile continue şi aparente. Se poate prescrie nu numai dreptul de servitute care se dobîndeşte prin uzucapiune. Astfel. 292]. prohibiţia uzucapiunii servituţilor neaparente nu se poate justifica prin clandestinitatea exerciţiului lor. p. Servituţile neaparente şi negative nu se pot dobîndi prin uzucapiune. făcînd asemenea acte. 623 şi 624 din Codul civil român. Această justificare se loveşte de aceeaşi obiecţie ca şi prezumţia de toleranţă pentru servituţile necontinue. Conform art. este neaparentă. sînt consecinţele unui drept care aparţine deja celui ce le face şi care nu implică încălcarea dreptului vecinului. este necesară încălcarea fondului vecin sau uzurparea drepturilor proprietarului fondului aservit [42. C. p. fără ca acesta să poată opune dobîndirea unei servituţi de lumină prin uzucapiune. căci servituţile sînt neaparente fără a fi clandestine. Evident. fapt elucidat în Codul civil la art. 31-41].Ar fi “inexact să spunem că sînt clandestine” [42. neîncălcînd dreptul altuia asupra fondului. Ce se înţelege prin acte de pură facultate? Acestea sînt acte de folosinţă ce decurg dintr-o stare juridică anterioară. Hamangiu propune ca legiuitorul român să admită uzucapiunea pentru toate servituţile. ai cărui autori au vrut să facă o diferenţiere între diferitele obiceiuri ale vechiului drept francez. supunînd posesiunea lor regulilor generale de continuitate şi neclandestinitate. Astfel. actele de pură facultate nu pot fonda o posesiune utilă şi. dacă persoana ia apă fără a se ascunde. ci şi modul de a-l exercita. nu le putem imputa neaparenţa ca un viciu de posesiune. căci ele pot să nu lase nici un semn exterior relativ la exercitarea lor şi să se exercite totuşi în văzul tuturor. 433 alin.

pe cînd uzucapiunea proprietăţii sau a uzufructului presupune detenţia. fiindcă dobîndirea unui mod mai larg decît prin titlul de a exercita servitutea. dacă o persoană are. un drept de trecere limitat la trecerea pe jos. De exemplu. dreptul de proprietate se dobîndeşte. Trebuie să insistăm asupra unui singur punct în relaţia cu o latură specială a neprecarităţii. netulburată. în temeiul Codului civil. posesiunea nu trebuie să fie viciată. la art. publică şi neprecară [42. Jurisprudenţa româneasca deduce că uzucapiunea de 10-20 de ani. fiindcă servitutea de vedere este continuă şi aparentă. (1). este de fapt. fiindcă servitutea de trecere nu este continuă. trece cu un mijloc de transport cu tracţiune animală. Nu avem nimic special de spus asupra acestor puncte. (1) din Codul civil stabileşte că. conform teoriei clasice. dacă o persoană. Astfel. deseori fără ca proprietarul acestui fond să sufere o daună reală. 291]. Dimpotrivă. art. 332 alin. dobîndirea servituţii întregi şi nu este posibilă decît dacă servitutea este susceptibilă de uzucapiune. Precarietatea se manifestă prin posesiunea exercitată asupra unui lucru al altuia. prin titlu. Uzucapiunea modului de a exercita servitutea nu poate exista decît numai pentru servituţile continue şi aparente. 90 . fără să fi dobîndit dreptul de proprietate. titularul servituţii dobîndeşte prin uzucapiune dreptul de a exercita servitutea în modul folosit de 15 ani. în realitate. dar în realitate deschide două ferestre. p. din momentul înregistrării. admisă pentru proprietate şi uzufruct în favoarea posesorului cu just titlu şi de bună-credinţă. prin uzucapiune. Codul civil român prevede. Însă dacă un bun imobil şi drepturile asupra lui sînt supuse înregistrării de stat. nu este admisibilă în materia servituţilor. prin titlu. dacă servitutea este stabilită într-un fel şi în anumite limite.Astfel. 623. folosirea a întregului fond din partea celui care invocă uzucapiunea fără ca proprietarul în contra căruia se prescrie să nu-şi dea seama de această uzurpare. se aplică regulile generale ale uzucapiunii şi ale posesiei. posesiunea trebuie să aibă ambele elemente esenţiale: corpus şi animus. Tot astfel. devine proprietarul bunului respectiv. prin simpla îngăduinţă a proprietarului său. făcînd acte de folosinţă mai largi decît avea dreptul să facă după actul constitutiv. deci trebuie să fie continuă. Motivul pentru care legea română în vigoare a exclus uzucapiunea de 10-20 de ani ar fi acela că servitutea. posesiunea de 30 de ani. În privinţa calităţii şi condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească posesiunea servituţii pentru a conduce la uzucapiune. art. ocupînd numai o parte a fondului aservit. Făcînd o analiză comparată în această ordine de idei. dar. dreptul de a avea două ferestre. nu poate dobîndi prin uzucapiune acest drept. o servitute de vedere. se poate exercita fără ca acesta să îşi dea seama. a posedat cu bună-credinţă sub nume de proprietar un bun imobil pe parcursul a 15 ani. ea poate dobîndi. constînd din dreptul de a deschide o fereastră. În ceea ce priveşte durata posesiunii necesară pentru împlinirea prescripţiei servituţilor. dacă o persoană are. 332 alin. însă titularul ei o exercită timp de 15 ani într-un mod şi în limite diferite.

Actele de folosinţă exercitate prin simpla îngăduinţă sau toleranţă a proprietarului se întîlnesc frecvent în raporturile dintre vecini şi se pot confunda. în favoarea vecinilor. nici o uzurpare a drepturilor proprietarului acestui fond? Şi nu este imposibilă uzucapiunea în acest caz? O mare parte din doctrina franceză decidea că este suficient ca lucrările să fie făcute pe fondul inferior. fără să fi dobîndit dreptul de proprietate.292]. oricît de neînsemnat. 642 alin. este necesară analiza drepturilor şi obligaţiilor ce revin proprietarilor celor două fonduri sau terenuri. pentru a păstra relaţii de bună vecinătate. Exercitarea dreptului de servitute Pentru a se analiza exercitarea dreptului de servitute. că dacă o persoană. la art. Exercitarea servituţii §1. Dacă ar fi în primejdie să vadă transformate în obligaţii şi servituţi orice acte pe care le îngăduie vecinului din spirit de toleranţă. Posedarea presupune automat şi exercitarea anumitor lucrări. Secţiunea a 2-a. p. atunci toţi proprietarii ar lua măsurile cele mai drastice pentru a-şi păzi fondurile şi nu ar mai îngădui nici un act de folosinţă. 25 Curtea de Casaţie franceză. considerînd că numai lucrările făcute pe fondul aservit constituie o încălcare a drepturilor proprietarului izvorului. Exercitarea de lucrări pe propriul fond nu constituie oare acte de pură facultate. iar în acest sens sînt şi lucrările pregătitoare ale Codului Napoleon. Jurisprudenţa franceză însă se pronunţă în sens contrar. de obicei. care nu produc o încălcare pe fondul superior. care a modificat şi completat cuprinsul anterior în sensul soluţiei jurisprudenţiale (noul Cod civil francez art. fiindcă legea nu specifică necesitatea de a fi făcute pe fondul aservit. Astfel. devine proprietarul bunului respectiv. 2) [42. controversa este stinsă în Franţa prin Legea din 8 aprilie 1898. a posedat sub nume de proprietar un bun imobil pe parcursul a 15 ani. 332. 91 . acesta le îngăduie. Cînd astfel de acte de folosinţă asupra fondului altuia sînt rare sau nu tulbură decît foarte puţin pe proprietarul fondului. şi că numai ele pot conduce la prescripţia unei servituţi asupra izvorului 25. cu exerciţiul unei servituţi. prin aparenţa lor. Hotărîrea din 5 iulie 1893. precum şi constatarea titlului prin care a fost instituită servitutea. Astăzi. autorii Codului civil moldovenesc au stabilit.

Convenţiile ce fixează întinderea servituţilor sînt de strictă interpretare. În acest şir de idei. Astfel. dar numai în cazul în care o astfel de transferare nu prejudiciază proprietarul terenului dominant. servituţile stabilite prin acte juridice. la art. 431 din Codul civil. În astfel de situaţii se pune următoarea condiţie: dacă servitutea s-a exercitat benevol şi fără obiecţii în termen de cel puţin 3 ani. pentru exercitarea dreptului de servitute. adică beneficiarul servituţii. să se abţină de la orice act care limitează ori împiedică exerciţiul servituţii. Modul şi limitele de exercitare a servituţilor dobîndite prin uzucapiune. are dreptul să se folosească de servitute. 92 . proprietarul terenului aservit este obligat conform prevederilor art. cheltuielile de transferare sînt suportate de către proprietarul terenului aservit. p. ceea ce ar echivala cu inexistenţa servituţii. Codul civil stabileşte. (2). 296]. 434). Servitutea poate consta şi din obligaţia proprietarului de a se abţine de la anumite acţiuni în favoarea proprietarului terenului dominant”. proprietarul fondului dominant. sînt determinate de felul şi întinderea actelor de folosinţă care au condus la uzucapiune. Întinderea servituţilor stabilite prin destinaţia proprietarului este determinată prin starea de fapt.(1): “Sarcina pe care o instituie servitutea asupra terenului aservit constă în obligaţia proprietarului de a permite efectuarea anumitor acţiuni pe terenul său. (4). adică drepturile şi obligaţiile proprietarului terenului dominant şi ale proprietarului terenului aservit. Legiuitorul fixează cîteva reguli generale privind întinderea şi modul de exercitare a servituţii. Acesta nu va putea schimba starea locurilor ori strămuta exercitarea servituţii în alt loc. Ceea ce este caracteristic în situaţia redată anterior constă în faptul că proprietarul terenului aservit poate indica. Articolului menţionat stabileşte la alin. cel care dobîndeşte un drept de trecere asupra fondului vecin are implicit dreptul de a face lucrările necesare întreţinerii sau construirii unui drum pe fondul vecinului pentru exercitarea trecerii în limitele stabilite [42. 434 alin. această modalitate de exercitare poate servi ca temei determinant în soluţionarea litigiului. sînt determinate de titlul constitutiv. deasupra acestuia sau sub pămînt. Întinderea şi modul de a exercita. precum şi situaţiei de fapt a fondurilor. (3). beneficiarul servituţii nu ar putea exercita servitutea în mod util. Astfel. atunci. întinderea şi modul de exercitare trebuie să fie conforme regulilor stabilite de lege (art. după cum dispune art.Limita şi modul în care poate fi exercitată servitutea variază în funcţie de natura şi modul ei de constituire. aşa cum a creat-o sau a menţinut-o proprietarul iniţial al celor două fonduri. că “servitutea se extinde asupra a tot ce este necesar pentru exercitarea ei”. iar dacă titlul nu face acest lucru. în cazul apariţiei unor litigii între proprietari. 434 alin. O dată apărut un astfel de litigiu. adică să facă asupra fondului aservit actele de folosinţă la care servitutea îi dă dreptul. 434 alin. o altă parte a terenului decît cea indicată la art. Un lucru este cert: dacă nu ar avea dreptul la aceste lucrări.

proprietarului terenului dominant îi aparţin următoare drepturi: 93 . Servitutea constituită de coproprietarul unui fond indiviz nu este validă în timpul indiviziunii dacă nu are consimţămîntul celorlalţi coproprietari. (6) din Codul civil. După împărţire. Proprietarul care a instituit o servitute asupra unui fond poate să mai instituie şi alte servituţi. dreptul de servitute al proprietarului terenului dominant trebuie să fie exercitat astfel. dar dacă nu a prescris. sînt stabilite prin lege sau de părţi şi indicate în actul de constituire. nu poate stipula o servitute în favoarea imobilului ce îi este ipotecat. Drepturile şi obligaţiile proprietarului terenului dominant Proprietarul terenului dominant are un complex de drepturi şi obligaţii. Pentru a stabili o servitute prin fapta omului este necesar ca proprietarul fondului aservit să aibă capacitatea de a înstrăina cu titlu oneros sau gratuit. conform art. nu afectează dreptul de servitute”. deoarece drepturile reale sînt temporare şi nu pot procura titularului lor nici interes. necesare exercitării normale a servituţii. 429 alin. iar el este singurul care are asupra fondului un drept permanent. 434 alin. servitutea va fi validă dacă fondul aservit va cădea în lotul coproprietarului care a instituit-o. Compatibilitatea între mai multe servituţi stabilite pe acelaşi fond este o chestiune de fapt. sau reies din natura. precum şi împărţirea terenurilor. Creditorul ipotecar. pentru că stabilirea unei servituţi reprezintă o înstrăinare. pentru că nu sînt proprietari. § 2. Conţinutul şi actele materiale concrete de exercitare a servituţii. Servitutea poate fi constituită de un mandatar al proprietarului. în dependenţă de originea acesteia. chiriaşul sau uzufructuarul nu pot constitui o servitute. (3) din Codul civil. nu însă de un administrator al bunurilor altuia. “schimbarea proprietarului terenului dominant sau al terenului aservit. scopul şi conţinutul servituţii. şi care variază de la caz la caz. persoana care poate constitui o servitute este proprietarul actual sau viitor al fondului aservit. în caz contrar. Legea nu se ocupă de acest lucru în mod expres. (6)). fără a aduce atingere drepturilor acestuia din urmă. În mod firesc. 436 din Codul civil. potrivit art. nici calitatea de a obţine un drept de servitute menit să folosească fondului. fiind chiar de bunăcredinţă. încît să creeze cît mai puţine dificultăţi proprietarului terenului aservit (art. nici legal. nici convenţional. nudul proprietar nu poate stabili o servitute fără acordul uzufructuarului.În schimb. servitutea nu poate fi exercitată decît după încetarea dreptului de uzufruct. În literatura de specialitate. Codul civil stabileşte cîteva reguli generale referitor la întinderea şi modul de exercitare a servituţii. întrucît stabilirea unei servituţi înseamnă înstrăinarea parţială a proprietăţii. Conform art. adică la drepturile şi obligaţiile proprietarului fondului dominant şi ale proprietarului fondului sau terenului aservit. învestit cu procură în acest sens. posesorul. dar. avînd numai un drept real. 429 alin. Astfel.

În aceeaşi situaţie se află şi uzufructuarul. 436 alin. 436 din Codul Civil). adică să facă asupra fondului aservit actele de folosinţă la care servitutea îi dă dreptul [42. creditorul ipotecar însă nu poate dobîndi o servitute în folosul fondului ce îi este ipotecat. După cum am văzut. servitutea profită acestuia în întregime. proprietarul terenului dominant poate lua toate măsurile şi poate face. posesorul fondului. proporţional avantajelor pe care le obţin. 320]. La art. iar servitutea este indivizibilă. pune cheltuielile lucrărilor în sarcina exclusivă a titularului servituţii. prin urmare profită coproprietarilor aflaţi în indiviziune. coproprietarul nu poate dobîndi singur o servitute pentru întregul fond. Pentru a dobîndi o servitute stabilită prin fapta omului. deoarece deţine doar o parte. acesta o poate dobîndi. beneficiarul servituţii. Cheltuielile de efectuare a acestor lucrări revin celor doi proprietari. p. un drept permanent. 296]. Astfel. în măsura în care lucrările efectuate pentru exerciţiul servituţii sînt necesare şi de ele profită inclusiv terenul aservit”. să conserve dreptul de servitute dacă contractul nu prevede altfel (art. 436 din Codul civil. În acest sens. proprietarul fondului dominant. are dreptul să se folosească de servitute. pe cheltuiala sa. Mandatarii legali sau convenţionali de asemenea pot dobîndi servituţi. iar servitutea are caracter perpetuu [86. cel care dobîndeşte un drept de trecere asupra fondului vecin are dreptul de a face lucrările necesare pentru întreţinerea drumului. dacă servitutea cade în lotul coproprietarului care şi-o doreşte. În consecinţă. b) Dreptul de a efectua pe cheltuiala sa pe fondul aservit lucrările necesare pentru a exercita şi conserva servitutea. pentru a putea exercita trecerea în limitele stabilite.a) Dreptul de a se folosi de servitute Proprietarul terenului dominant. 94 . p. După împărţirea fondului dominant. chiriaşul. Dacă beneficiarul nu ar avea dreptul să facă aceste lucrări. legislaţia românească în art. care poate dobîndi o servitute în folosul fondului său are un drept de dispoziţie. 630 din Codul civil. fie el şi de bună-credinţă. toate lucrările de exercitare şi conservare a servituţii. conform art. el nu ar putea exercita servitutea în mod util. să efectueze pe terenul aservit orice lucrare necesară exercitării dreptului de servitute. (2) se stabileşte că “în lipsa unor prevederi contrare. mai este necesar ca proprietarul să aibă capacitatea de a contracta (dacă este vorba de dobîndirea unei servituţi cu titlu oneros) sau de a primi cu titlul gratuit. Spre deosebire de proprietarul fondului dominant. are dreptul să facă toate lucrările necesare pentru a se putea servi de servitute sau pentru a o păstra. Cînd fondul dominant aparţine mai multor coproprietari în indiviziune. ceea ce ar echivala cu inexistenţa ei. deoarece are doar un drept real temporar. adică beneficiarul servituţii.

(3). în favoarea proprietarului dominant. p. acesta din urmă se va putea adresa instanţei care va decide26. Convenţia prin care se stabileşte că proprietarul fondului aservit va contribui la cheltuieli sau chiar le va suporta în întregime este licită. (2) este generală şi se aplică tuturor servituţilor. cînd exercitarea unei servituţi principale impune şi o servitute accesorie. încît să creeze cît mai puţine dificultăţi proprietarului terenului aservit. deoarece ea constituie o agravare a servituţii şi părţile sînt libere să fixeze întinderea ei. dreptul de servitute al proprietarului terenului dominant trebuie să fie exercitat astfel. colegiul civil. el fiind un atribut al proprietarului. nr. lăsînd fondul supus la dispoziţia proprietarului fondului dominant (art. 27 26 95 . 4387 din 1956. 1957. acesta nu va putea îngrădi servitutea. 436 este pusă. alin. el se va putea elibera de această obligaţie. decizia. „În: „Culegere de decizii pe anul 1970”. 761/1970. (2)). Însă. 436 alin. 4. proprietarul fondului aservit este ţinut să suporte cheltuielile. c) Dreptul la servitutea accesorie. cheltuielile lucrărilor de exercitare şi conservare a servituţilor revin proprietarului terenului aservit. pentru exercitarea dreptului de servitute. acesta se va putea exonera de obligaţie abandonînd în folosul proprietarului terenului dominant partea din terenul aservit necesară exercitării servituţii. în sarcina exclusivă a titularului servituţii. secţia Civilă. 503. Proprietarul terenului aservit poate indica. Cheltuiala lucrărilor despre care vorbeşte art. Regula de la art. în principiu. În această decizie s-a statuat că “dreptul de îngrădire recunoscut proprietarului nu are nimic comun cu servituţile. o servitute accesorie. Dacă proprietarul fondului aservit îl va împiedica pe proprietarul fondului dominant să execute lucrările necesare. În: „Legalitatea populară”. prin titlu. dacă aceasta din urmă este necesară pentru exercitarea servituţii principale [42. Prin derogare de la această regulă. ci numai titularului dreptului de proprietate 27. art. Cînd. o altă parte a terenului decît cea indicată la art.Pe lîngă faptul că prevede acest drept al proprietarului dominant. Cheltuielile aferente transferării sînt suportate de proprietarul terenului aservit. De aici rezultă că o servitute principală poate atrage. Tribunalul Regional Cluj. p. acelaşi alineat instituie şi o excepţie. 434 alin. 436. decizia nr. 435 stabileşte că în toate cazurile în care. 76. La rîndul său. acesta se va putea exonera de obligaţie. oricare ar fi modul lor de stabilire. şi face parte din dreptul acestuia de a se folosi în mod liber de fondul său”. De exemplu. Titularului fondului dominant nu îi sînt permise decît lucrările absolut necesare. conform contractului. întrucît dreptul de îngrădire nu îi a lui. Tribunalul Suprem Român. abandonînd în folosul proprietarului terenului dominant partea din terenul aservit necesară exercitării servituţii. nr. dar numai în cazul în care o astfel de transferare nu prejudiciază proprietarul terenului dominant.

se stinge o dată cu stingerea servituţii principale. 437 se desprinde şi ideea că proprietarului terenului dominant i se interzice să exercite servitutea peste cuprinderea fixată în titlu sau să facă. 437 face o aplicare a regulii după care servitutea nu poate fi agravată în paguba proprietarului aservit. fiecărui proprietar de teren dominant dacă legea sau actul prin care s-a constituit servitutea nu prevede altfel. . Pe lîngă drepturile atribuite proprietarului terenului dominant. Exercitarea abuzivă a servituţii va putea justifica. proprietarul fondului dominant nu are dreptul să exercite servitutea decît în limitele 297]. proporţional beneficiului. 437 din Codul civil reglementează regimul juridic şi natura obligaţiilor acestuia. fiindu-i interzis să facă vreo schimbare împovărătoare fondului aservit. Prin urmare. 96 în care a fost stabilită. solicitarea desfiinţării lucrărilor şi. deoarece. titularul servituţii nu poate exercita servitutea decît potrivit titlului. Servitutea accesorie trebuie exercitată în vederea şi în limitele strict indispensabile exercitării servituţii principale (de exemplu: servitutea de vedere atrage obligaţia de a nu construi decît în anumite limite de distanţă convenite). fie pe cel aservit. dacă dreptul de servitute este instituit în favoarea a doi sau mai mulţi proprietari de terenuri dominante. Astfel. proprietarul terenului dominant are următoarele obligaţii: a) Să întreţină construcţiile şi plantaţiile amplasate pe terenul aservit în măsura în care faptul acesta asigură interesele terenului aservit.p. Alin. altfel. făcînd-o mai oneroasă pentru acesta decît cum a fost stabilită [42. Servitutea accesorie. 296]. p. însă regula că o servitute nu se poate exercita peste limitele fixate prin constituirea ei este generală şi se aplică oricare ar fi modul prin care a fost stabilită. 629 din codul Civil român dă ca exemplu dreptul de a lua apă din fîntîna altuia. moment prevăzut la alin. Astfel. d) proprietarul terenului dominant poate înlătura toate construcţiile şi plantaţiile pe care lea amplasat pe terenul aservit. neavînd o existenţă proprie. vreo schimbare care să facă dificilă sarcina proprietarului aservit. care atrage dreptul de a trece pe fondul aservit. primul drept nu s-ar putea exercita. din partea titularului fondului aservit. şi trebuie să o facă la cererea proprietarului terenului aservit. fie pe fondul dominant. Art. Din art. (1) al articolului menţionat. Textul se referă numai la servituţile stabilite prin act juridic (titlu). în cazul necesităţii de a-l readuce la starea normală pentru exploatare. nu poate agrava servitutea în paguba proprietarului fondului aservit. Astfel. dacă este cazul. daune interese. obligaţia de întreţinere a construcţiilor şi plantaţiilor amplasate pe terenul aservit şi de reparare a daunelor cauzate proprietarului terenului aservit aparţine. (3) al art. prevederile art.

b) Proprietarul terenului dominant este obligat să repare daunele aduse proprietarului terenului aservit (art. dacă prin împărţirea fondului dominant se întîmplă ca servitutea să nu mai fie folositoare decît pentru unii dintre copărtaşi şi să devină inutilă pentru alţii. servitutea rămîne în starea şi în limitele ei anterioare. Regula aceasta este generală şi se aplică oricare ar fi modul prin care a fost stabilită servitutea. din partea titularului fondului aservit. deoarece a fost stabilită pentru întregul fond. servitutea va rămîne neschimbată în limitele ei. În principiu însă. printr-o înstrăinare. se înmulţesc proprietarii dominanţi. să solicite desfiinţarea lucrărilor şi. iar toate celelalte parcele rămîn libere. 298]. Exercitarea abuzivă a servituţii poate justifica. 437 alin. p. nu se subliniază expres că aceste daune sînt aduse prin exercitarea dreptului de servitute. atunci.Cu alte cuvinte. Astfel. c) Obligaţia de a nu face nimic de natură a agrava servitutea. pentru exercitarea servituţii este necesar să fie grevate parcelele fondului aservit împărţit. dacă drumul pe care se face trecerea cade în întregime într-o singură parcelă. Dacă însă servitutea se exercita doar pe o parte din fondul aservit. 97 . 306]. Condiţia ce se impune în acest sens este că toţi proprietarii vor trebui să treacă prin acelaşi loc. în cazul de faţă. acest fapt logic se prezumă. în toate cazurile cînd. la împărţirea fondului. se aplică. Deşi. atunci fiecare parcelă va suporta o servitute de trecere. Obligaţia de reparare a daunelor cauzate proprietarului terenului aservit poate fi distribuită între doi sau mai mulţi proprietari ai terenurilor dominante. fiecare dintre ei va putea trece peste fondul aservit. fiecare dintre noii proprietari se poate foloside servitute. chiar daune .interese [42. Regula neagravării servituţii prin împărţirea fondului. În caz de împărţire a fondului aservit. dacă. Astfel. ea nu va greva decît parcela sau parcelele din acea parte. de asemenea. dacă fondul aservit se împarte în aşa mod încît drumul pe care se făcea trecerea străbate toate parcelele. este de necontestat faptul că numai primii o vor putea exercita în viitor [42. servitutea de trecere sau de luare a apei va greva numai parcela care cuprinde drumul sau fîntîna. servitutea ar rămîne tot aceeaşi pentru fiecare parte. pentru a nu face dificilă sarcina fondului aservit. dacă servitutea a fost constituită în favoarea acestora. p. dacă fondul dominant se împarte între mai mulţi proprietari. De exemplu. Cît priveşte servitutea de trecere. Ea nu devine mai oneroasă pentru proprietarul fondului aservit prin faptul că în loc de un singur proprietar dominant sînt mai mulţi. dacă este cazul. în cazul unei servituţi de trecere. 2). Mai mult decît atît. adică în favoarea fondului dominant. fiecare parcelă va fi lovită de servitute. Dacă proprietatea pe care s-a stabilit servitutea s-ar împărţi.

decît numai dacă cea de-a doua ieşire poate fi utilizată în condiţii similare cu prima. dacă legea sau actul prin care s-a constituit servitutea nu prevede altfel. fiecare coproprietar nu va putea pretinde un alt loc de trecere) [42. Dacă servitutea este de natură a se exercita pe o parte din fondul aservit. nu şi a împărţirii fondului aservit. Decizia civilă nr.Atunci cînd fondul dominant are mai mulţi coproprietari. aparţine fiecărui proprietar de teren dominant în proporţie egală. p. Drepturile şi obligaţiile proprietarului terenului aservit În raportul juridic de servitute. Legislaţia română prevede în acest sens ipoteza împărţirii fondului dominant. 438. ca şi în orice alt raport juridic bilateral. “aceasta nu duce. în cazul în care proprietarul fondului dominant a dobîndit o a doua ieşire la drumul public. În: „Legalitatea populară”. drumul fiind stabilit astfel încît să străbată toate parcelele. 634 din Codul civil român dispune că proprietarul fondului aservit nu poate nici să strămute servitutea. deoarece prin crearea unei servituţi nu se pierde dreptul de proprietate. În principiu. obligaţia de întreţinere a edificiilor şi plantaţiilor plasate pe terenul aservit şi de reparare a daunelor. fiecare parcelă să fie afectată de servitute. proprietarul fondului aservit va 28 Tribunalul Regional Galaţi. dacă servitutea devine împovărătoare. iar celelalte parcele rămîn libere. § 3. nr. 9. stipulată la alin. Art. însă din contextul capitolului dat. Spre regret. drepturile proprietarului terenului dominant revin proprietarului terenului în calitate de obligaţii şi viceversa. la desfiinţarea dreptului de servitute. 98 . Totuşi. 1960. De exemplu. (3) al art. ea nu va greva decît parcela pe care este cuprins drumul. la împărţirea fondului. fiecare dintre aceştia va trebui să exercite astfel servitutea. reiese că drepturile proprietarului fondului aservit sînt următoarele: a) Dreptul de a dispune de dreptul său de proprietate asupra fondului. autorii Codului civil nu au prevăzut în mod expres o serie de drepturi şi obligaţii care sînt în sarcina proprietarului fondului aservit. 306]. atunci. în cazul unei servituţi de trecere. Cu atît mai mult. dar în acelaşi timp şi din teoria servituţilor. 123. în mod automat. Regula însă este aceeaşi. ceea ce nu este cazul atunci cînd a doua ieşire implică un ocol. p. Jurisprudenţa statelor care au o astfel de reglementare a hotărît ca. încît să nu împovăreze fondul aservit (de exemplu. dacă dreptul de servitute este instituit în favoarea a doi sau mai mulţi proprietari ai terenurilor dominante. 518 din 1959. nu se modifică locul servituţii. de natură a scădea valoarea imobilului” 28. fără ca prin aceasta să lezeze exercitarea normală a servituţii de către titularul ei. pentru exercitarea unei servituţi de trecere este necesar să fie grevate toate parcelele fondului aservit împărţit.

în favoarea titularului fondului dominant. Proprietarul fondului aservit poate să întrebuinţeze acest fond la toate serviciile pentru care servitutea a fost stabilită. Dreptul de a cere strămutarea exerciţiului servituţii aparţine proprietarului fondului aservit în condiţiile prevăzute de art. În cazul cînd dreptul de servitute este instituit în favoarea a doi sau mai mulţi proprietari de terenuri dominante. Ediţia a VI-a. în funcţie de valoarea prejudiciului real. contribuind. care poate admite strămutarea dacă locul oferit ar avea “aceeaşi înlesnire pentru exercitarea servituţii” 29. Editura ALL. de fiecare dată. (3) şi alin. b) Dreptul de a pretinde despăgubiri din partea titularului fondului dominant. p. Se are în vedere. Legislaţia română prevede şi dreptul de a renunţa la imobil. 429 alin (2) şi daunele indicate de art. 99 . pentru a se elibera de cheltuielile necesare păstrării şi exercitării servituţii atunci cînd 29 Art. p. 434. 434 din Codul civil şi nu proprietarului fondului dominant. 434 alin. 437 alin. 54. În cazul în care proprietarul fondului aservit ar solicita strămutarea locului pe unde se exercită servitutea în vederea interesului său (spre a vinde o parte din fondul aservit. 78]. poate scoate apă din fîntîna ce constituie obiectul unei servituţi) [97. Colecţia Juridica. 434 alin. de exemplu). se poate adresa instanţei de judecată. proprietarul terenului aservit are dreptul să pretindă repararea daunelor cauzate în proporţie directă cu avantajele care îi revin fiecăruia prin exercitarea servituţii. în acest caz. iar acesta nu va putea refuza. constau în faptul că. instanţa de judecată se pronunţă în acest sens [82. în caz contrar. astfel. pun părţile în situaţia anterioară. 634 Cod civil român. la cheltuielile necesare (de exemplu. valoarea şi ordinea achitării celor dintîi sînt determinate în actul de constituire a servituţii şi au. 206]. acesta nu poate să facă o ofertă în acest sens proprietarului fondului dominant în caz contrar. Cheltuiala făcută cu ocazia strămutării de bunăvoie a servituţii va fi în sarcina proprietarului fondului aservit pentru că ea se face în interesul său. moment stipulat la art. potrivit condiţiilor art. potrivit condiţiilor generale de la art. caracter dispozitiv. (5) din Codul civil. p. evident. daunele cauzate prin exercitarea servituţii propriu-zise ţi altor acţiuni sau inacţiuni aferente. iar valoarea daunelor se determină. Despăgubirile fiind stabilite pe cale amiabilă. pe cînd temeiul celor din urmă are caracter imperativ. Cheltuielile aferente transferării sînt suportate de proprietarul terenului aservit.putea oferi titularului acesteia un loc care ar avea aceeaşi înlesnire pentru exercitarea drepturilor sale. (6) din Codul civil. poate să treacă pe locul supus servituţii de trecere. (2) din Codul civil. Deosebirea dintre despăgubirile prevăzute la art.

Obligaţiile proprietarului terenului aservit sînt: a) Obligaţia prevăzută la art. (2). va ţine cont de vechimea servituţii şi de schimbarea valorii celor două terenuri. proprietarul aservit. cheltuielile lucrărilor de exercitare şi conservare a servituţii îi revin lui. c) Dreptul de a abandona partea terenului aservit necesară exercitării servituţii. în conformitate cu contractul. d) Dreptul de a indica o altă parte a terenului aservit pentru exercitarea servituţii decît cea supusă deja exercitării acesteia (art. 442 alin. proprietarul fondului aservit nu va putea schimba starea locurilor ori strămuta exercitarea servituţii în alt loc. Prevederile art. instanţa de judecată poate încuviinţa exercitarea acestui drept de către proprietarul terenului aservit. un accesoriu al servituţii. 435 statuează că. cheltuielile lucrărilor de exercitare şi conservare a servituţilor revin proprietarului terenului aservit. (5)). Această dispoziţie legală este consecinţa faptului că orice proprietar poate renunţa oricînd la dreptul său. proprietarul fondului aservit urmînd să suporte cheltuielile necesare dacă s-a obligat prin titlu. Însă. Exercitarea cestui drept este posibil sub două condiţii: o astfel de transferare nu prejudiciază proprietarul terenului dominant. La stabilirea preţului de răscumpărare instanţa. care nu este o obligaţie personală. art. cheltuielile aferente transferării sînt suportate de proprietarul terenului aservit. (1). Dispoziţia legii trebuie interpretată în sensul că proprietarul se va putea elibera abandonînd numai o parte din fond (de exemplu: partea de teren pe care se face trecerea) [42. În asemenea situaţii. art. 100 . Acesta se va putea exonera de obligaţie. 435 Cod civil prevede expres că proprietarul terenului aservit poate exercita acest drept în toate cazurile în care. fără a avea consimţămîntul proprietarului terenului dominant. abandonînd în folosul proprietarului terenului dominant partea din terenul aservit. prin exerciţiul dreptului de a dispune de terenul ce-i aparţine. necesară exercitării servituţii. Prin renunţare. 434. 632 din Codul civil român). 442 alin. în temeiul art. e) Dreptul la răscumpărarea dreptului servituţii de trecere. conform actului de constituire. p. În acest sens. Exercitarea acestui drept se pune sub condiţia existenţei unei disproporţii vădite între utilitatea pe care o dobîndeşte proprietarul terenului dominant şi inconvenientele proprietarului terenului aservit sau deprecierile cauzate terenului aservit în conformitate cu Codul civil. 299]. neavînd nici un drept real asupra fondului. nu rezultă că proprietarul terenului aservit nu poate abandona această parte din terenul aservit în alte cazuri. În cazul apariţiei unui litigiu între părţi. ci mai degrabă de natură reală. nu mai poate fi urmărit. 434 alin.prin titlu i s-a impus (art.

Secţiunea 3.b) Proprietarul fondului aservit are obligaţia de a nu face nimic de natură a leza exerciţiul normal al servituţii [82. că proprietarul terenului aservit trebuie să facă ori să nu facă ceva. cuprinde dispoziţii foarte generale cu privire la acţiunile civile care provin din dreptul de proprietate. dispune şi Curtea Supremă de Justiţie a României. Strămutarea se poate face prin buna înţelegere între părţi. ridicînd problemele de corelaţie în ansamblu a acestor norme şi de protecţie a intereselor nu numai a proprietarului terenului dominant dar şi celui aservit. c) Ca măsură a obligaţiei. împiedicîndu-i vederea. 207]. 438 din Codul civil. Obligaţia însă este accesorie servituţii şi nu poate fi stipulată decît în favoarea sau pentru exploatarea imobilului. publicată în revista “Dreptul” nr. Cartea a doua. 1. prin decizia nr. apare necesitatea analizei şi evaluării gradului de protecţie a intereselor fiecrei categorii de persoane antrenate în constituirea şi realizarea servituţii. iar dacă nu este posibil. oferind posibilitatea strămutării dacă servitutea stabilită iniţial a devenit prea împovărătoare sau îl împiedică pe proprietarul fondului aservit să facă reparaţii folositoare fondului său. În materia servituţilor însă nu este menţionată vreo dispoziţie referitoare la acţiuni. Dacă e să ne referim acţiunile derivînd din servituţi. 7-8/1991. proprietarul unui fond grevat cu servitute de trecere nu poate interzice proprietarului fondului dominant să nu treacă într-o anumită perioadă a anului sau proprietarul unui fond grevat de o servitute de vedere nu poate să aşeze un panou în faţa ferestrei proprietarului vecin. secţia civilă. 101 . După cum am arătat la drepturile proprietarului terenului aservit. în literatura de specialitate. proprietarul fondului dominant se poate adresa în instanţă. atunci Codul civil în Capitolul IV. proprietarul terenului aservit nu are nici un drept asupra construcţiilor şi plantaţiilor amplasate pe terenul său de proprietarul terenului dominant. moştenirea etc. d) Tot ca o obligaţie se prevede la art. 428 alin. Dat fiind faptul că la constituirea şi realizarea raportului juridic de servitute sînt aplicate norme de drept şi din alte instituţii juridice. această obligaţie putînd fi conexată la o servitute şi impusă lui. acţiune petitorie asemănătoare cu acţiunea în revendicare. condiţiile de fond şi de formă ale actului juridic. În acest sens. p. proprietarul fondului aservit se poate adresa în instanţă de judecată. De exemplu. Astfel.. În caz de neînţelegere între părţi. proprietarul fondului dominant are la îndemînă: • acţiunea confesorie de servitute. legiuitorul aduce o atenuare a acestei obligaţii. 1123 din 19 ianuarie 1990. Lucrul acesta îi revine doctrinei şi jurisprudenţei. precum este dreptul de proprietate. (2) din Codul civil. conform prevederilor art.

în principiu. jurisprudenţa a atenuat severitatea acestei reguli. Înalta Curte de Casaţie Română. Decizia din 26 februarie 1914. de altfel. Sub aspect probator. dar şi de cei care au drept real (uzufructuar. acţiunea posesorie pentru a înceta tulburarea ce se aduce. potrivit art. 2. stabileşte că “vor putea fi apărate pe calea acţiunii posesorii servituţile aparente şi continue”. 30 31 Tribunalul Suprem Român. Acţiunea confesorie. deoarece aceasta echivalează cu titlul” 31. O problemă care se poate de pune în faţa instanţei ţine de admisibilitatea acţiunii posesorii în cazul servituţii de trecere. Curtea de Casaţie română a hotărît. baza unui drept neîndoielnic [31. care. p. În: „Buletinul Curţii de Casaţie”. prin ea fiind apărat însuşi dreptul de servitute. 675 din Codul procedură civilă. Pentru a-şi proteja interesele sale. 102 . Secţia Civilă. p.• acţiunea posesorie în complîngere pentru servitutea aparentă şi continuă şi pentru servitutea necontinuă şi neaparentă cînd se sprijină pe titlu. 34]. 33]. decise că „acţiunea posesorie poate fi dată pentru o servitute necontinuă şi neaparentă cînd aceasta a fost constituită prin destinaţiunea proprietarului. p. fiind aparentă şi continuă. Decizia nr. acţiunii confesorii i se aplică aceleaşi reguli ca şi acţiunii în revendicare.48. poate apela la aceleaşi acţiuni ca şi proprietarul fondului aservit. Legislaţia română. în caz de tulburare adusă dreptului său de posesiune. titularul servituţii are posibilitatea de a reclama şi stabili în justiţie dreptul său. 1175/1971. Prin această acţiune reală şi imobiliară. corespunde acţiunii în revendicare. deoarece nu sînt susceptibile de posesiune utilă. Acţiunea posesorie nu poate fi exercitată pentru apărarea servituţilor neaparente sau necontinue. 1916. este o acţiune a proprietarului fondului dominant. acordînd acţiune posesorie şi servituţilor necontinue şi neaparente. Pe lîngă acţiunea confesorie. p. De exemplu.30 Totodată. va putea fi dobîndită prin uzucapiune şi poate fi apărată prin acţiunile posesorii. cînd acestea au fost stabilite prin titlu. uzuarul) [31. practica internaţională în materie a admis ca titularul servituţii să exercite acţiunea posesorie. 153-155]. În: „Culegere de decizii din 1971”. proprietarul fondului dominant. 94]. p. Secţia I. Justificarea juridică se găseşte în faptul că asemenea servituţi vor putea fi dobîndite prin uzucapiunea de 30 de ani. dar numai în anumite cazuri şi cu anumite restricţii [95.48. întrucît exercitarea lor este o adevărată posesiune. O astfel de acţiune poate fi introdusă nu numai de proprietarul fondului dominant. Proprietarul fondului aservit poate folosi: • • acţiunea negatorie prin care contestă existenţa servituţii [14. p. servitutea de a avea arbori plantaţi sub distanţa legală.

Instanţa supremă română a stabilit totuşi că atunci cînd servitutea de trecere se întemeiază pe titlu. Decizia nr. i se recunoaşte liberul exerciţiu al dreptului său de proprietate. Proprietarul fondului grevat cu o servitute are acţiuni pentru a se apăra şi a păstra integritatea dreptului său de proprietate. Pîrîtul este cel care trebuie să dovedească existenţa servituţii. fiind necontinuă şi aparentă. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti va fi dată de locul unde se află situat imobilul. exerciţiul servituţii fiind împiedicat pe viitor. o dată stabilit acest lucru. Înalta Curte de Casaţie Română. 103 . Secţia I. chiar dacă a menţinut-o pe calea unei acţiuni posesorii în complîngere. legea română cere: să nu fi trecut un an de la tulburare. Dacă proprietarul a dobîndit cîştig de cauză. În practica internaţională s-au conturat situaţiile: 1) O persoană face asupra fondului vecin acte de folosinţă corespunzătoare unei servituţi.147. înainte de tulburare. numită acţiune negatorie. În primul rînd. se urmăreşte respectarea conţinutului titlului în al cărui temei a fost constituită. ceea ce nu se întîmplă niciodată. deoarece o servitute nu poate fi exercitată decît asupra imobilelor. În: „Buletinul Curţii de Casaţie” 1914. Proprietarul fondului aservit are şi o acţiune posesorie pentru a înceta tulburarea ce i se aduce. fiindcă. se prezumă că proprietatea este liberă de servituţi prin fapta omului. ci este suficient să demonstreze că este proprietar. Proprietarul fondului dominant nu poate folosi acţiunea posesorie în reintegrare. Decizia din 26 februarie 1914. acţiunea este admisibilă.74. pentru a face să înceteze aceste acte de folosinţă.Aceasta din urmă. Culegere de decizii 1972. Proprietarul fondului aservit nu trebuie să facă dovada faptului că fondul său este liber de servituţi. reclamantul să fi posedat cel puţin un an. acesta are o acţiune petitorie pentru a înlătura exercitarea servituţii. astfel încît folosinţa nu va putea fi apărată pe calea acestei acţiuni 32. deoarece. introduce o 32 33 Tribunalul Suprem Român. 1143 din 17 septembrie 1969. Atît acţiunea negatorie. posesiunea să fie utilă. p. Este exclusă astfel posibilitatea dobîndirii ei prin uzucapiune.p.33 Pentru exercitarea acţiunii posesorii. arată că are un drept absolut şi exclusiv şi atunci pîrîtul trebuie să vină să facă dovada servituţii. putînd obliga pe pîrît chiar la plata unor daune. Proprietarul fondului aservit. prin promovarea ei. prin care tăgăduieşte existenţa servituţii. Secţia Civilă. deoarece aceasta presupune o deţinere materială a fondului aservit. Proprietarul fondului respectiv. se poate stabili numai prin act juridic. cît şi cea confesorie au un caracter imobiliar. dovedind dreptul său.

439 şi 446 Cod civil). După cum rezultă din cele indicate. 209]. Deoarece servitutea este opozabilă terţilor. astfel încît aceste drepturi nu pot fi exercitate concomitent. va putea promova acţiunea posesorie. vin în deplină concordanţă cu condiţiile generale de exercitare a drepturilor subiective şi de executare a obligaţiilor prevăzute în Codul civil la art. 104 . Dacă titularul fondului aservit o tulbură. Pentru apărarea intereselor sale legitime. la care proprietarul fondului aservit răspunde cu o acţiune negatorie. proprietarul fondului dominant va introduce o acţiune posesorie pentru a face să înceteze această tulburare. proprietarul terenului aservit are la dispoziţie. Pentru a reitera (a fi reintegrat în folosinţă). cît şi din cele ale altor instituţii juridice. 2) O persoană exercită asupra unui fond o folosinţă cu titlu de servitute. binelui tuturor persoanelor cointeresate (art. la care proprietarul fondului dominant răspunde printr-o acţiune confesorie. Aşadar. . proprietarul fondului aservit face o acţiune posesorie. protejarea intereselor acestora se realizează în felul următor: . Prin urmare. fiecare persoană îndreptăţită poate cere stabilirea unei ordini de exercitare care ar corespunde. pîrîtul va folosi acţiunea confesorie pentru constatarea existenţei unei servituţi în favoarea sa. 429 alin.acţiune posesorie. proprietarul fondului dominant promovează o acţiune posesorie. cît şi de alt gen. p.grevarea cu servitute a unui teren deja cu uzufruct sau cu superficie este posibilă doar cu acordul uzufructuarului sau al superficiarului (art. care va obliga pe pîrît să înceteze folosinţa. Regula sau concluzia este valabilă şi pentru acţiunea posesorie introdusă de posesorul fondului aservit. deoarece exploatează fondul. în mod echitabil. prin care trebuie să dovedească dreptul său de proprietate. chiar dacă este un posesor de bună sau reacredinţă. Problema care s-a pus este: posesorul neproprietar al fondului dominant poate recurge la o acţiune posesorie? S-a concluzionat că acest lucru este posibil [82. (6)). poate să introducă acţiune negatorie. 9 alin. atît de natură contractuală. Deci. Justificarea se găseşte în faptul că servitutea se constituie în favoarea unui alt fond. acţiunile care survin atît din normele servituţii. pentru a face să înceteze folosinţa servituţii. (1). Proprietarul fondului aservit. cel care foloseşte fondul dominant. modalităţile de protejare a intereselor proprietarului fundului aservit prevăzute de normele ce se referă la servitute. prezumat liber de servituţi pînă la proba contrară.în caz de concurenţă între drepturile de servitute ale mai multor persoane sau a dreptului de servitute al unei persoane cu drepturile reale de folosire a terenului ale altor persoane. nu a proprietarului fondului.

431 alin. (c) ajungerea la termen. au caracter perpetuu. 440 din Codul civil. (b) renunţarea proprietarului terenului dominant. cît şi normele din cadrul dreptului de proprietate. (f) neuzul pentru o perioadă de 10 ani. Secţiunea a 3-a. Considerăm că normele Codului civil în materie de servitute. se cunosc unele cazuri de stingere a lor. (e) imposibilitatea de exercitare. Aceste trei reglementări permit echilibrarea protecţiei intereselor tuturor persoanelor antrenate direct sau indirect în raportul de servitute. protejînd. rezolvarea. (h) exproprierea terenului aservit. Din dispoziţiile. Cauzele legale de stingere a dreptului de servitute Deşi servituţile. (g) dispariţia oricărei utilităţi a lor. neuzul timp de 30 de ani. superficie etc. Legea română prevede. trei cauze de stingere a servituţii: • • • imposibilitatea materială de a mai exercita servitutea. în mod echitabil. Stingerea servituţilor §1. intentarea acţiunilor relative la protecţia drepturilor şi intereselor legale ale acestora pot servi atît normele juridice din cadrul servituţii. interesele persoanelor antrenate direct sau indirect în relaţiile sociale în cauză. la acest capitol. reţinem că servituţile se sting prin radierea lor din registrul bunurilor imobile pentru următoarele moduri: (a) consolidarea. revocarea şi anularea dreptului celui care a constituit servitutea ori a titlului constitutiv). (3)). renunţarea. (d) răscumpărarea. dacă servitutea este contrară utilităţii publice căreia îi va fi afectat bunul expropriat.servitutea constituită prin acte juridice este opozabilă persoanelor terţe după înregistrarea în registrul bunurilor imobile (art. ale art. confuziunea. cuprinde în reglementările sale majoritatea aspectelor raportului juridic care se referă la dreptul de servitute. La aceste cauze. uzufruct. expirarea termenului. 105 . Codul civil român adaugă şi cauze de stingere a dreptului de servitute. exprese sau implicite. ca drepturi reale. atunci cînd ambele terenuri ajung să aibă acelaşi proprietar. Drept temei. ce decurg din dreptul comun: (pieirea fondului aservit.

276. Codul civil al Federaţiei Ruse prevede. De asemenea. iar neexecutarea acestei obligaţii nu poate leza deţinătorul dreptului de servitute. Ambele fonduri aparţin aceluiaşi proprietar sub un titlu oarecare: cumpărare. Consolidarea sau. iar exerciţiul servituţii devine atunci exerciţiul dreptului de proprietate.1 Consolidarea. art. din cauza servituţii. iar în situaţia cînd. deoarece obligaţia de a preîntîmpina cumpărătorul despre grevările existente asupra bunului vîndut aparţine proprietarului acestui imobil. Lit. ar fi stabilirea dreptului cumpărătorului de a cere fie reducerea preţului. Această soluţie o considerăm incorectă. schimb. are dreptul de a cere prin judecată stingerea servituţii.Codul civil român nu prevede procedura de stingere a dreptului de servitute. nu însă şi acceptarea sub beneficiu de inventar). după cum se mai numeşte această instituţie în materia servituţii. 638 din Codul civil român prevede că “orice servitute este stinsă cînd fondul către care este datorită şi acela ce o datoreşte cad în aceeaşi mînă”. moştenire (acceptarea pură şi simplă a moştenirii aduce confuziunea (consolidarea) cînd există un singur moştenitor. împărţeală. de asemenea. O soluţie. Autorii Codului civil moldovenesc. prin prisma lit. dacă cumpărătorul nu a fost informat de existenţa ei. Cu referirea mai exactă la cauzele legale de stingere a dreptului de servitute. potrivit principiului că nimeni nu poate avea o servitute asupra propriului lucru. fie desfacerea contractului. a) a articolului menţionat prevede cazul de “consolidare”. renunţare. a). ceea ce se produce de drept în momentul producerii condiţiei prevăzute de lege. În unele sisteme de drept. 106 . proprietarul. “confuziunea” constă în reunirea fondului dominant şi a celui aservit în mîinile aceluiaşi proprietar. că servitutea încetează la cererea proprietarului fondului aservit din motivul încetării necesităţii existenţei ei. menţionăm: 1. 440 din Codul civil dispune că: servitutea se stinge prin radiere din Registrul bunurilor imobile. în cazul înstrăinării fondului aservit. la art. în acest caz. atunci cînd ambele terenuri ajung să aibă acelaşi proprietar. servitutea încetează şi în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra fondului grevat. prevăzute de Codul civil al Republicii Moldova. au arătat situaţia în care servitutea se va stinge dacă proprietarul fondului dominant dobîndeşte şi fondul aservit sau proprietarul fondului aservit dobîndeşte şi fondul dominant sau un terţ dobîndeşte ambele fonduri. atunci cînd ambele terenuri ajung să aibă acelaşi proprietar Art. fondul aservit nu poate fi folosit după destinaţie.

Consolidarea este o cauză de stingere definitivă numai cînd nu încetează în virtutea unei cauze retroactive. servitutea continuînd să subziste. servitutea nu va fi stinsă. 302]. 627 din Codul civil român prevede însă o excepţie. atunci cînd “proprietarul a două proprietăţi. consolidarea. servitutea trebuie să se stingă prin consolidare. Servitutea renaşte. servitutea reînvie. În celelalte cazuri. consolidarea existînd numai în aparenţă. nici servitutea nu mai poate fi considerată că stinsă prin consolidare. p. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: fondurile să se întrunească în aceeaşi mînă. implicit. servitutea continuă să existe. Pentru ca această cauză de stingere a servituţilor să facă imposibilă exerciţiul ei. În cazul unei asemenea separaţii. dacă proprietarul fondului aservit a cumpărat fondul dominant. b) cînd consolidarea încetează numai pentru viitor. servitutea nu renaşte. De exemplu. 107 . dar această vînzare este anulată prin efectul unei acţiuni în anulare sau în revocare. sînt distruse retroactiv. 303]: a) cînd consolidarea (confuziunea) încetează în virtutea unei cauze retroactive. ci rămîne definitiv stinsă. consolidarea (confuziunea) este mai mult o cauză de suspendare a servituţii. În literatura de specialitate s-a apreciat că stingerea servituţilor prin consolidare nu este întotdeauna definitivă [42. servitutea reînvie oricare ar fi natura ei. fără ca contractul să conţină vreo convenţie atingătoare de servitute. întrunirea să fie irevocabilă. pentru că nu există imposibilitatea de a o exercita. fiindcă vînzarea şi. între care există un semn văzut de servitute. ea urmează a exista într-un mod activ sau pasiv în favoarea fondului înstrăinat sau asupra acestuia”.Dacă numai o parte din fondul aservit devine proprietatea aceluia căruia îi aparţine fondul dominant. întrunirea să fie perfectă. iar cînd încetează pentru viitor. înstrăinează una dintre proprietăţi. Atunci cînd fondurile se despart din nou şi aparţin iarăşi unor proprietari diferiţi. consolidarea fiind considerată inexistentă în trecut. servitutea stinsă prin consolidare nu mai renaşte. este definitivă numai în cazul servituţilor neaparente. Se disting următoarele cazuri [42. deoarece. Dacă proprietarul ce reunise în mîinile sale cele două fonduri înstrăinează unul dintre ele. Dacă servitutea ar înceta în virtutea unor cauze mai vechi şi necesare (de exemplu: revocarea sau anularea titlului de achiziţie) reunirea fondurilor în aceeaşi mînă ar fi ca şi cum nu ar fi avut loc. cu condiţia să fie o servitute aparentă. Art. p.

intervine o piedică materială. 1. Renunţarea se consemnează în Registrul bunurilor imobile. În schimb. 1. 1.3 Expirarea termenului (ajungerea la termen) Deşi este perpetuă. afară numai de a nu ar fi trecut în spaţiu de timp îndestulător spre a se putea presupune că s-a desfiinţat servitutea” prin neuz timp de 30 de ani. În caz de neînţelegere între părţi. e) din Codul civil rezultă însă că imposibilitatea de a exercita servitutea este o cauză de sine stătătoare. El poate renunţa cu titlu oneros sau gratuit. la un moment dat. 1. servitutea se stinge. la stabilirea preţului de răscumpărare.4 Răscumpărare Atît servituţile în genere. confuziunea (consolidarea) producea întotdeauna stingerea servituţii.5 Imposibilitatea de exercitare Art. iar art. cît şi cele de trecere vor putea fi răscumpărate de proprietarul terenului aservit cu condiţia de a exista o disproporţie vădită. Dispoziţiile art.La romani. Schimbarea valorii lor joacă un rol deosebit în acest sens. p.2 Renunţarea proprietarului terenului dominant Proprietarul terenului dominant renunţă expres sau tacit la servitute atunci cînd intenţia de a renunţa se deduce din circumstanţe neechivoce. Este foarte rar să întîlnim o servitute afectată de vreun termen sau de vreo condiţie. p. care face ca servitutea să nu mai poată fi exercitată. 440 lit. temeinică între utilitatea care o procură terenului dominant şi inconvenientele sau deprecierea provocată terenului aservit [25. Deoarece servitutea este un drept imobiliar. aceasta neputînd să renască decît prin voinţa testatorului sau prin stipulaţia expresă a părţilor contractante [23. încît servitutea nu se mai poate exercita”. Autorii codului au pornit de la ideea că. 325]. La împlinirea termenului sau a condiţiei. servitutea se poate constitui pe o perioadă determinată cînd părţile dispun în acest sens. 637 dispune că servituţile “renasc dacă lucrurile sînt restabilite într-un chip încît servituţile să se poată exercita. proprietarul fondului dominant trebuie să aibă capacitatea de a dispune. Această piedică 108 . instanţa de judecată va ţine cont de vechimea servituţii şi de schimbarea valorii celor două terenuri. pură şi simplă. 426]. 636 din Codul civil român dispune că ”servituţile încetează cînd lucrurile se găsesc în astfel de stare. numai instanţa de judecată va putea suplini consimţămîntul proprietarului terenului dominant.

p. această cauză de stingere se confundă cu stingerea prin dispariţie a fondului aservit. stingerea servituţii este imputabilă şi titularului. Nici în această situaţie nu putem vorbi de o cauză de stingere de sine stătătoare. art. atunci cînd imposibilitatea de a exercita servitutea din cauza unui obstacol material durează 30 de ani. Deşi lasă o atare impresie.6 Neuzul pentru o perioadă de 10 ani Art. obligîndu-l pe proprietarul fondului aservit să recunoască printr-un act existenţa servituţii. De exemplu. însă nu poate fi exercitată. Rezultă că. În acest caz. Dacă nu o face. indiferent că provin dintr-o întîmplare firească sau dintr-un fapt licit al unui terţ. În cazul în care casa se reconstruieşte. chiar dacă obstacolul dispare după împlinirea termenului indicat. dacă reclădirea s-a făcut înainte de împlinirea prescripţiei [42. se confundă cu stingerea prin neuzul timp de 10 ani. întrucît nu mai este nevoie a se aştepta 10 ani. Stingerea. Proprietarul fondului dominant nu poate cere restabilirea stării anterioare. se arată neglijent şi nu merită protecţie. Atunci cînd obstacolul material care determină imposibilitatea este definitiv şi iremediabil. imposibilitatea materială de a exercita o servitute poate apărea atunci cînd casa care avea o servitute de vedere este demolată sau fîntîna ce face obiectul unei servituţi a secat. f) din Codul civil prevede că “ servitutea se stinge prin neuzul pentru o perioadă de 10 ani”. De exemplu. servitutea de vedere renaşte fără a îngreuna fondul aservit. Acelaşi art. 440 lit. Prescripţia extinctivă este guvernată de reguli generale. servitutea încetează datorită schimbărilor aduse fondului aservit sau dominant.nu stinge propriu-zis servitutea. servitutea este stinsă în mod definitiv şi nu mai poate renaşte. deoarece nu are împotriva cui să exercite acţiunea. 637 din Codul civil român precizează că servituţile nu mai renasc cînd de la încetarea exercitării lor datorită piedicii materiale. continuînd să existe. servitutea nu se stinge. 109 . imposibilitatea de a exercita servitutea apare ca o cauză de stingere de sine stătătoare. căci acesta poate împiedica în orice moment curgerea prescripţiei. ci suspendă exerciţiul ei. 1. au trecut 30 de ani. în acest caz. În aceste cazuri. obstacolul material ar consta în “dispariţia” totală sau parţială a fondului aservit. în legislaţia Republicii Moldova acest termen s-a propus să fie de 10 ani (vezi Codul civil. prin expropriere. pe care s-a stabilit o servitute de trecere. 441 şi următorul). întrucît şi atunci cînd neuzul se datorează unui caz de forţă majoră. 301]. iar noua destinaţie a fondului nu face posibilă menţinerea servituţii. deci nu este o cauză de sine stătătoare.

cauza fiind indiferentă: fie că neuzul se datorează voinţei titularului servituţii. că art. p. Întreruperea sau suspendarea prescripţiei sînt guvernate de reguli generale. Legiuitorul a considerat că o servitute. servitutea s-ar reduce la limitele în care a fost exercitată. Pentru ca servitutea să se stingă. care nu poate să renască decît printr-o nouă constituire.277 din Codul civil dispun suspendarea şi întreruperea cursului prescripţiei extinctive. fie de către proprietar. că servitutea se stinge definitiv dacă timp de 30 ani nu este exercitată din cauza unei imposibilităţi materiale [19. Toate servituţile prin fapta omului se pot stinge prin neuz sau prescripţie extinctivă. neuzul trebuie să fie total şi absolut. Prescripţia poate fi întreruptă prin recunoaşterea servituţii de către proprietarul fondului aservit sau prin reluarea exerciţiului ei sau prin introducerea unei cereri în declarare de servituţi. p. Prescripţia va fi suspendată. 441 alin. O servitute de care titularul nu uzează timp de 10 ani se dovedeşte inutilă şi trebuie să dispară. (2) al aceluiaşi articol stipulează: “Exercitarea servituţii de către un coproprietar ori de către uzufructuar face să se întrerupă termenul faţă de ceilalţi coproprietari ori faţă de nudul proprietar”. un singur act de exercitare a servituţii ajunge pentru a întrerupe prescripţia şi asemenea acte pot fi dovedite prin martori. art. Astfel. Neuzul sau neîntrebuinţarea este o prescripţie liberatorie. nici între soţi în timpul căsătoriei. 636 şi 637 sînt o aplicaţie a acestei reguli. spre deosebire de proprietate. 275. stinge cu desăvîrşire servitutea. iar acesta lasă să treacă 30 de ani fără să fi scos apă din fîntînă sau fără să fi deschis fereastra de vedere). dovedirea neuzului incubă reclamantului. Legislaţia română stabileşte în acest sens. aparente sau neaparente. fie prin alţii în numele lui (chiriaş. se stinge prin neuz. Neuzul atrage stingerea servituţii cînd se prelungeşte timp de peste 10 ani. fie ele continue sau necontinue. Alături de condiţia ca neuzul să fie total şi absolut se impune şi cea a termenului: 110 . Legiuitorul a considerat că. se aplică reguli generale. 198]. prin al cărei efect fondul supus servituţii este liberat de sarcină. Neuzul pentru o perioadă de 10 ani. justificîndu-şi existenţa prin utilitatea pe care o procură titularului ei. “termenul de 10 ani va curge de la data ultimului act de exerciţiu al servituţilor necontinue ori de la data unui act contrar servituţilor continue” (art. nu va curge în contra minorilor sau interzişilor. (1)). Şi în ceea ce priveşte sarcina probei. căci dacă ar fi parţial şi stingerea ar fi parţială. arendaş) sau în numele fondului (uzufructuar sau posesor). fie că este datorat unei cauze independente de voinţa acestuia. prin natura ei trebuie să fie liberă.Servitutea. în literatură s-a considerat că proprietarul servituţii a renunţat tacit la ea [16. Servitutea se stinge prin neuz şi atunci cînd nu a fost întrebuinţată vreodată (de exemplu: prin convenţie se recunoaşte cuiva dreptul de a scoate apă din fîntîna altuia sau de a deschide o fereastră de vedere la o distanţă mai mică decît cea legală. În privinţa servituţilor necontinue. dezmembrămînt al dreptului de proprietate. Alin. 76].

mai restrîns decît fusese stabilit. Dispoziţiile art. p. întrebuinţarea din partea unuia popreşte prescripţia în privinţa celorlalţi”. făcînd următoarea distincţie: cînd neuzul parţial se datorează unui obstacol material. 642 care prevăd că “dacă proprietatea în folosul căreia s-a stabilit servitutea este a mai multor proprietari. cel puţin în materie de servituţi necontinue.neuzul trebuie să fie pentru o perioadă de 10 ani. Regula din acest articol nu o găsim în dreptul roman. iar pentru servituţile continue termenul curge de la data unui act contrar acesteia. chiar dacă uzul total nu este necesar. adică uzul parţial. exercitarea servituţii de către un singur titular. cînd neuzul parţial se datorează titularului servituţii. Ea poate fi proprietarul fondului aservit. Prescripţia poate să stingă nu numai servitutea în totalitatea ei. ci şi modalitatea în care ea se exercită. cum este cazul cînd o servitute de vedere nu se poate exercita din cauză că s-a zidit fereastra. unde uzul parţial păstra întreaga servitute iar jurisprudenţa franceză a încercat să o înlăture. Prevederea de la art. 111 . fie pe fondul dominat. Lucrarea contrară exercitării servituţii poate să fie făcută pe fondul aservit. independent de voinţa titularului. Pentru servituţile necontinue. stabilită prin titlu. făcînd distincţie între servituţile continue şi cele necontinue. 641 apare ca fiind inechitabilă. titularul servituţii sau o terţă persoană ori actul contrar poate să provină dintr-un act de forţă majoră (de exemplu: dărîmarea accidentală a zidului în care o fereastră de vedere fusese deschisă). art. 641 din Codul civil român dispune că “modul servituţii se poate prescrie ca şi servitutea şi cu acelaşi chip”. Prescripţia unei părţi din servitute are loc cînd se uzează de servitute numai în parte. 641 din Codul civil român sînt în contradicţie cu cele din art. Art. Pentru o servitute continuă. Articolul 441 se referă la calculul acestui termen. 307]. Prin urmare. În privinţa servituţilor continue se impune o precizare cu privire la punctul de plecare al prescripţiei şi anume. 641 nu se aplică. aşa încît uzul parţial păstrează servitutea în întregime în modul în care fusese stabilită [42. Articolul determină punctul de plecare al prescripţiei. Persoana care face actul contrar folosirii unei servituţi continue este indiferentă pentru începerea curgerii prescripţiei. o notificare a proprietarului fondului aservit prin care aduce la cunoştinţă titularului servituţii că nu mai înţelege ca fondul său să fie supus exerciţiului servituţii. prescripţia prin neuz începe să curgă din ziua cînd a fost constituită sau cînd putea să înceapă exercitarea ei. care nu a fost niciodată exercitată deoarece titularul ei nu a stabilit-o niciodată în fapt. păstrează întreaga servitute nemicşorată. cum este cazul cînd o servitute de a nu clădi nu se mai poate exercita din cauză că s-a ridicat o clădire pe fondul aservit. întrucît obligă titularul unui drept să uzeze de totalitatea dreptului său. prescripţia începe să curgă de la data ultimului act de exerciţiu. adică din momentul cînd folosinţa a fost oprită. servitutea aceasta se aplică.

36 Ibidem. Dar legea menţionată însă nu prevede modul de compensare a pierderilor cauzate de stingerea sau încetarea servituţii. Totodată. 29 alin. încetează toate drepturile reale asupra bunului expropriat. 9 alin. etc. prin prevederile art.1. trebuie să menţionăm atît art. Astfel. La art. în cazul exproprierii. 3. 123]. (2): “… servituţile prin fapta omului se sting în măsura în care devin 34 35 „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” 2000. 9). nr. Din alte drepturi reale. 241. (2) din aceeaşi lege. inclusiv servituţile. se menţionează în genere că despre expropriere este informat numai proprietarul bunului expropriat.34 care. În afară de cazurile tipice sau clasice pe care le-a arătat legiuitorul Codului civil în art. acest mod de stingere nu este frecvent. Titularul servituţii stinse din cauza dispariţiei oricărei utilităţi a ei are drept la o despăgubire care reprezintă valoarea folosinţei dispărute. servitutea se poate considera stinsă”. dacă servitutea este contrară utilităţii publice căreia îi va fi afectat bunul expropriat Cu această ocazie. art.). O altă cauză de stingere prevăzută de o lege specială românească este Legea nr. un asemenea caz se poate întîlni pentru servituţile stabilite asupra unei clădiri (casă. prevede şi “stingerea servituţilor în legi speciale”. 488-XIV din 8 iulie 1999 privind exproprierea pentru utilitate publică. 46 alin. la art. conchidem că. drept lege specială în materie se consideră Legea nr. (1) din legea menţionată stabileşte: ”În cazul în care părţile nu ajung la un acord asupra exproprierii în modul stabilit de art. exproprierea pentru cauză de utilitate publică nu poate fi făcută decît prin hotărîre judecătorească cu dreaptă şi prealabilă despăgubire”. partea I. zid.7 Dispariţia oricărei utilităţi a lor Servitutea se stinge pe cale de consecinţă cînd dispare utilitatea ei. 28 lin. care dispune. fac parte şi servituţile. 9-12.5 din art. 13 alin. Independent de faptul că din contextul următoarelor puncte ale aceluiaşi articol putem trage concluzia că înştiinţarea trebuie trimisă şi titularilor de alte drepturi reale asupra obiectului expropriat (pct. 112 . Publicată în „Monitorul României”. 42-44/311. 1. în România. legislaţia civilă a altor ţări. 1996. stabileşte că “expropriat poate fi şi deţinătorul altor drepturi reale asupra obiectului expropriat”. deoarece fondul aservit nu dispare uşor [88. p. cît şi Legea nr. partea I. Cu toate acestea. 107/199635 privind protecţia civilă care dispune. nr. dacă aceasta a fost abandonată timp de cel puţin 3 ani sau dacă menţinerea ei nu mai este necesară. la lucrările pentru care s-a prevăzut o servitute. nr. 33/199436 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. În practică. 139 . 4: ”În cazul în care. 440 şi 441.8 Exproprierea terenului aservit. Deci. în acest sens. 1994. inclusiv cea a României. această lacună va putea servi ca izvor de abuzuri în conservarea obiectului dat. (2) din Constituţia Republicii Moldova. la art.

643 din Codul civil român se referă la un caz de suspendare a prescripţiei şi aplică în acest caz regula indivizibilităţii servituţilor: “Dacă dintre coproprietari să găseşte unul în contra căruia prescripţia nu s-ar aplica. fondul este atribuit în întregime celui în a cărui favoare prescripţia nu va putea curge. 275 din Codul civil. servitutea fiind o consecinţă a principiului indivizibilităţii servituţilor. potrivit art. prescripţia a rămas întreruptă sau suspendată şi cu privire la ceilalţi coproprietari. 440 din Codul civil. după părerea specialiştilor. dînd astfel servituţilor. (2) din cod dispun că “exercitarea servituţii de către un coproprietar ori de către un uzufructuar face să întrerupă termenul faţă de ceilalţi coproprietari ori faţă de nudul proprietar”. potrivit art. Ori de cîte ori nu se poate stinge faţă de unul dintre coproprietari. ar însemna că. 441 alin. bunurile atribuite fiecărui soţ se consideră că aparţin de la început acestuia în mod exclusiv. Aplicînd acest text. pentru care consolidarea nu a avut loc. uzul unuia dintre aceştia împiedică prescripţia faţă de toţi. nu se poate păstra şi stinge în parte. soţul căruia îi este 113 . prin partaj. Prevederile art. de întrerupere sau suspendare începută în cursul indiviziunii. Aplicarea regulii de mai sus poate stîrni însă controverse în cazul partajului. acesta va continua să profite singur şi pentru întreaga indiviziune. raporturile obligaţionale dintre vechiul şi noul proprietar rămîn supuse dreptului comun”. Indiviziunea însă poate înceta prin partajul fondului dominant. după partaj. în cursul indiviziunii.incompatibile cu situaţia naturală şi juridică a obiectului urmărit prin expropriere. În cazul mai multor coproprietari. acela păstrează dreptul tuturor celorlalţi coproprietari”. § 2. dar servitutea fiind indivizibilă. servitutea nu se poate stinge faţă de nici unul dintre aceştia şi va exista în întregime. prescripţia se suspendă faţă de aceştia. Dacă proprietarul unuia dintre fonduri dobîndeşte numai o parte indiviză din proprietatea celuilalt fond. Art. Dacă. suspendarea va profita şi celorlalţi coproprietari majori sau capabili. din momentul în care nu se poate stinge faţă de ceilalţi proprietari indivizi. a profitat de o cauză de întrerupere sau de suspendare a prescripţiei ce exista în favoarea unui alt coproprietar. o încadrare juridică corectă. dacă a existat o cauză de întrerupere sau de suspendare a prescripţiei unei servituţi în favoarea unuia dintre coproprietari. Deoarece Constituţia Republicii Moldova nu reglementează regimul juridic al acestor categorii de legi. Potrivit regulii. Stingerea servituţilor în caz de indiviziune Unul din caracterele servituţilor constă în faptul că sînt indivizibile. cînd printre proprietarii fondului dominant se află un minor sau un interzis. precum un minor. legiuitorul a recurs la inserarea tuturor temeiurilor de stingere a servituţilor la art. Probleme apar cînd fondul este atribuit unui coproprietar. care. 372 din Codul civil. servitutea nu se va putea stinge nici măcar în parte. Prin analogie. Aceasta se aplică şi în caz de consolidare (confuziune). Astfel.

amintim uzucapiunea în favoarea unui terţ. deoarece servitutea este indiviză. Prevederile aceluiaşi articol sînt aplicabile şi dreptului de abitaţie. Dreptul de superficie se stinge prin aceleaşi moduri ca şi dreptul de proprietate. neuzul sau prescripţia extinctivă sînt comune cu cele prevăzute pentru stingerea dreptului de servitute. Moartea beneficiarului de uzufruct este o cauză caracteristică acestui dezmembrămînt al dreptului de proprietate. prevăzute de dreptul comun. în timp ce servitutea un drept perpetuu. 427 din Codul civil. care nu se stinge prin moartea beneficiarului ei. ci se perpetuează o dată cu fondul şi se transmite împreună cu proprietatea fondului. acesta stăpînind ca un proprietar. 880]. De asemenea. care ar prezenta vreo utilitate practică numai în rarele cazuri de indiviziune perpetuă [6.atribuit fondul nu poate să profite de întreruperea sau suspendarea care cursese în timpul indiviziuni în favoarea şi din cauza unui alt coproprietar şi de care profitase în cursul indiviziunii. terenul devenind liber de sarcinile cu care era grevat [51. §3. există cauze de stingere prevăzute de lege şi cauze care rezultă din dreptul comun. servitutea nu încetează la moartea proprietarului fondului aservit. În jurisprudenţa franceză se aplică în acest caz art. 786 din Codul civil român cu toată rigoarea sa. iar consolidarea în materie de uzufruct este ceea ce reprezintă confuziunea în materie de servituţi (adică situaţia în care aceeaşi persoană întruneşte atît calitatea de nud proprietar. s-ar reduce importanţa art. se stinge ca şi uzufructul. 46]. În cazul în care nu se mai poate exercita din cauza situaţiei imobilului. Dintre cauzele legale de încetare a uzufructului. Stingerea servituţilor nu se poate produce prin uzucapiunea unui terţ. 114 . În concluzie. 642 şi 643 din Codul civil român. servitutea încetează. p. în cazul fondurilor indivize între care există servitute. este un drept viager. Uzufructul. aceasta se stinge atunci cînd cauza de stingere operează în folosul tuturor părţilor indivize ale fondului aservit ori împotriva tuturor părţilor indivize ale fondului dominant. O altă cauză specială de stingere a uzufructului este abuzul de folosinţă. iar dreptul de uz. la care se adaugă situaţia cînd superficiarul dobîndeşte şi proprietatea asupra terenului sau proprietarul terenului dobîndeşte proprietatea construcţiei ori distrugerea integrală a construcţiei. deoarece uzufructul este un drept mobiliar sau imobiliar. asemeni dreptului de servitute. potrivit art. p. Dacă acest articol s-ar aplica în mod riguros. Distincţia dintre stingerea servituţilor prin fapta omului şi stingerea celorlalte dezmembrăminte ale dreptului de proprietate În privinţa dreptului de uzufruct. cît şi aceea de uzufructuar). articol preluat şi de autorii Codului civil moldovenesc. Dintre modurile specifice de încetare a uzufructului. prin natura sa.

s-a făcut o delimitare exactă şi argumentată. se relevă faptul că servitutea. Abordarea acestei instituţii de drept civil este condiţionată de dezvoltarea pieţei imobiliare.dreptul de proprietate. Prin prisma acestei lucrări. unul dintre cele mai vechi drepturi reale. 115 . În consecinţă.Concluzii 1) Sinteza rezultatelor obţinute Prezenta lucrare şi-a propus ca scop analiza ştiinţifică a instituţiei servituţii cu axarea. are tangenţă cu reglementările altor instituţii juridice. Această alegere a fost dictată de locul pe care îl ocupă servitutea în sistemul de drept civil moldovenesc şi de importanţa acestei instituţii pentru avansarea economică a statului. pentru care a trebuit să procedeze. fiind şi exponentul menţinerii tradiţionale a instituţiei servituţii în cadrul altor drepturi reale. caracterelor juridice şi clasificării servituţilor. s-a realizat o lucrare în care nu numai că se evidenţiază principalele probleme ce priveşte dreptul de servitute. în prealabil. dar şi s-au oferit soluţii şi recomandări care ar putea fi utile în activitatea de aplicare a dispoziţiilor legale şi de perfecţionare a cadrului legislativ. Rusia. autorul a considerat utilă comparaţia cu dreptul roman şi cu vechiul drept românesc. a caracterelor şi atributelor lui. De asemenea. de trecere şi servitutea privind distanţa pentru construcţii). Franţa România. De asemenea. Din cele menţionate. am relevat că regimul juridic al fiecărei categorii de servituţi este diferit. prin urmare are un caracter complex. Am atins obiectivul propus prin formularea reglementărilor juridice privind servitutea în funcţie de evoluţia legislaţiei naţionale şi de cele mai progresiste reglementări din astfel de ţări ca Germania. în special. că unele dintre vechile legiuiri au o valoare nu doar istorică. care nu constituie decît limitele normale în care trebuie să se înscrie exercitarea acestui din urmă drept. Analizînd fenomenul luat în studiu. autorul a considerat necesar să delimiteze dreptul de servitute de dreptul vecinătăţii. pe problemele constituirii ei. Olanda etc. Cu atît mai mult. un loc aparte le-a revenit şi celor mai frecvente servituţi stabilite prin fapta omului (servitutea de vedere. Intenţia autorului a fost efectuarea unei analize teoretice naturii juridice a dreptului de servitute. Lucrarea este elaborată într-o formă de analiză multilaterală a instituţiei servituţii faţă de pilonul real . ci şi practică. Deşi un loc central este atribuit analizei condiţiilor de apariţie. şi. care pune noi sarcini în faţa legiuitorului în vederea reglementării raporturilor apărute între proprietarii unor imobile învecinate. pentru explicarea originii şi naturii juridice a dreptului de servitute. la cercetarea amănunţită a dreptului de proprietate.

Lucrarea pune în discuţie o serie de aspecte din materia servituţilor prin fapta omului: distincţia acestora de îngrădirile legale de drept privat. De exemplu. lipsa unor prevederi legale. De asemenea. s-au creat diverse situaţii în care constituirea servituţilor a fost necesară. Legiuitorul ar trebui să fie mai receptiv la problemele societăţii. Au fost necesari 10 ani pentru ca în legislaţie să apară prevederi care să se refere cel puţin indirect la dreptul de servitute. dispoziţie) ce ar reglementa detaliat acest fenomen. Servituţile însă nu se referă numai la terenuri. Utilităţile menţionate l-au determinat pe legiuitor să reglementeze această specie de drepturi atît în Codul civil. Din prezenta lucrare ne-am convins despre importanţa dreptului de servitute. am constatat cu satisfacţie studiul analitic profund efectuat asupra instituţiei date. Scopul reglementării servituţilor. va aduce la o tensionare şi mai mare a relaţiilor din societate. instituirea acestora este condiţionată fie de utilitatea publică. problemele pe care le ridică servitutea şi proprietatea pe cote părţi. diferitele relaţii de vecinătate teritorială reclamă. Legea privind cadastrul bunurilor imobile reglementează modul de înregistrare a servituţilor. stabilirea unor servituţi. Prin urmare. conform cărora ele trebuie soluţionate. inclusiv acţiunile ce derivă din servituţi. văzut prin prisma lucrării de faţă. modalităţile de stabilire. constă în asigurarea folosinţei şi utilităţii unui fond. La analiza acestei lucrări. cît şi în alte acte normative. De asemenea. din lucrare decurge în mod logic concluzia conform căreia sînt posibile şi 116 . ci şi la alte imobile şi trebuie avut în vedere şi scopul constituirii servituţilor: a fi în favoarea uzului şi utilităţii unui imobil. deseori. analiza în esenţă a elementelor definitorii ale aceste instituţii. a fost creată ca urmare a utilităţii ei practice. Cunoaşterea dreptului de servitute şi a scopului reglementării lui se impune în prezent dacă avem în vedere implicaţiile adoptării şi unor alte legi în materia servituţii. în industrie. avîndu-se în vedere vidul existent în materie de drept civil. deşi nu există norme la nivel de lege sau subordonate legii (hotărîre. Amintim că în agricultură acest dezmembrămînt al dreptului de proprietate este menit să sporească utilitatea şi agrementul unor fonduri înfundate. fie de utilitatea privată. lipsa unor studii în domeniu care să analizeze în complex o problemă atît de arzătoare din societatea moldavă cum sînt dezmembrămintele dreptului de proprietate în perioada împroprietăririi cetăţenilor Republicii Moldova cu pămînt. În urma privatizării. Studiul efectuat este binevenit pentru practicieni. deoarece situaţiile de litigiu în relaţiile de vecinătate iau amploare. în genere. a unor terenuri. la apariţia unor alte consecinţe nefavorabile. ruptura de tradiţie şi lipsa de cultură în domeniu.alături de proprietate. Procesul privatizării a demarat în anul 1992. delimitarea ei de alte drepturi reale reglementate de Codul civil al Republicii Moldova. iar.

raţionale elaborarea şi completarea legislaţiei cu norme uniforme privind reglementarea dreptului de servitute. a doctrinei şi chiar a practicii judiciare de examinare şi soluţionare a litigiilor dintre proprietarii de imobile vecine. atît pentru studenţii facultăţilor de drept. exercitare şi stingere a acestui drept în conformitate cu legislaţia ţărilor ce cunosc instituţia servituţii. recomandîndu-le unele soluţii. la aprofundarea cunoştinţelor juridice în domeniu şi va servi o bună bază teoretică pentru alte cercetări. am considerat necesar să delimităm dreptul de servitute de celelalte restricţii impuse proprietarului. ţinînd cont de laturile negative ale reglementărilor actuale ale dreptului de servitute. să creăm un model optim pentru legislaţia civilă a Republicii Moldova ca stat independent în curs de dezvoltare. Structura tezei reprezintă un instrument util de studiu al instituţiei dreptului de servitute. respectiv în ce măsură constituirea servituţii ar contrazice caracterele specifice dreptului de proprietate. realizînd un studiu echilibrat şi util. generalizarea normelor care reglementează dreptul de servitute. Prin eforturile autorului s-a creat o imagine clară a naturii dreptului de servitute. Materialul expus va contribui la securizarea circuitului civil. care nu constituie decît limitele normale în care trebuie să se înscrie exercitarea acestui drept. Considerăm că studiul care s-a făcut ne va permite. Am făcut încercarea de a ilustra în ce măsură caracterele dreptului de servitute permit constituirea acestui drept real. Autorul nu s-a limitat la elaborarea unei teze teoretice. la practica judiciară sau la dreptul comparat. Considerăm că. Acest lucru este extrem de important 117 . expuse în secţiunea „Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute” din introducerea la prezenta lucrare. lucru de extremă necesitate. autorul a urmărit efectuarea unei analize a noţiunii dreptului de servitute. autorul a realizat un model optim al dreptului de servitute. 2) Concluzii şi recomandări În prezenta lucrare. Autorul nu a apelat frecvent la doctrină. participanţii la relaţiile imobiliare pot încheia contracte privind instituirea unei servituţi. Structurată astfel. modului de constituire. ci doar în cazul tălmăcirii unor legi naţionale. introducerea căreia este o necesitate şi pentru Republica Moldova o dată cu trecerea ei la economia de piaţă. Luînd ca bază legislaţia Republicii Moldova şi ţinînd cont de ideile şi recomandările făcute. a cercetat şi evidenţiat tezele pe care le înaintează spre susţinere. servituţile nu sînt reglementate suficient de legislaţia naţională. lucrarea reprezintă un instrument de lucru necesar pentru cunoaşterea şi aprofundarea acestei materii esenţiale a dreptului civil. ci a reflectat principalele probleme ce apar în faţa celor ce doresc să studieze în profunzime această instituţie. În procesul investigaţiilor. cît şi pentru practicieni. De asemenea.

1 alin. ar fi cea expusă în propunerea de legeferenda. art. p. dictate de condiţiile obiective ale vieţii sociale contemporane şi formulate de pe noile poziţii metodologice ale cunoaşterii fenomenelor juridice. 16 şi 46. dar nu ar fi în unison cu denumirea. adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 19 decembrie 1966. care nu ar repeta-o în mod dogmatic. 1. cer cu insistenţă reformularea definiţiei. (1). sociale şi culturale”. Cele expuse pot argumenta faptul că situaţia juridică reală în cadrul servituţii. cu privire la drepturile economice. Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi protocoalele 1-11. (1). cînd este în vigoare un nou Cod civil. 220 alin. camuflîndu-i-se astfel geneza. ci ar îmbogăţi-o cu idei noi. 38 Constituţia Republicii Moldova. raţionamentele doctrinare relative la acest fenomen juridic. precum şi metodologia analizei şi perceperii fenomenelor juridice din teoria generală a dreptului la etapa actuală. din care rezultă că proprietarul poate dispune de imobil. 1. În: ”Tratate internaţionale”. vol. 37 38 118 . expunînd art. şi politice. Definiţia propusă este compatibilă cu: a) conţinutul şi caracterul real al dreptului subiectiv de proprietate (Codul civil. în lumina celor expuse. la fel ca şi uzufructul (Codul civil. fondul) figurează în toate cazurile ca obiect atît al dreptului subiectiv de proprietate. 207. În: „Tratate internaţionale”. 9. (1) şi (2). 1998. O definiţie care ar reflecta geneza servituţii. Pactele internaţionale: „cu privire la drepturile civile. în vigoare pentru Republica Moldova de la 28 iulie 1990. 342-383. 315). (1) şi (2). 1. art. p. b) condiţiile de exercitare a drepturilor subiective şi de executare a obligaţiilor (Codul Civil. c) principiile fundamentale ale libertăţii personalităţii umane. Codul civil al Republicii Moldova. întemeiate pe recunoaşterea egalităţii participanţilor la raporturile Servitutea s-ar putea defini de pe poziţiile dreptului subiectiv. vol. 39 Vezi: Declaraţia universală a drepturilor omului. art.astăzi. 4. 428 alin. limitîndu-şi sau lărgindu-şi dreptul asupra lui. art. 15. 9). ediţie oficială. art. dar le-ar exprima recunoştinţă. care nu ar rupe firul înţelepciunii juriştilor romani. considerăm că avem temei suficient de a propune legiuitorului Republicii Moldova să modifice definiţia legală a servituţii. Considerăm că o nouă definiţie legală ar reflecta adecvat realitatea. consfinţite prin legislaţia internă şi acte internaţionale39. iar imobilul (terenul. adoptată la New York la 10 decembrie 1948. adoptată la 29 iulie 1994. 12-49. 1 alin. 395 alin. cît şi al celui de servitute. art. Utilitatea poate rezulta din destinaţia economică a imobilului (terenului) dominant ori din intenţia proprietarului de a spori confortul exercitării dreptului de proprietate asupra imobilului ce îi aparţine”37. pregătirea condiţiilor pentru ca ea să ilustreze faptul calitativ din evoluţia servituţii. art. (1) din Codul civil în următoarea variantă: „Servitutea este sarcina (obligaţia) care grevează dreptul de proprietate asupra unui imobil (teren aservit) în utilitatea sau sporirea confortului exercitării dreptului de proprietate asupra unui alt imobil (teren dominant). Prin urmare.

fiind în absolută coerenţă cu ordinea publică. să se concretizeze faţă de ce persoane este opozabilă servitutea (faţă de terţi sau faţă de proprietarul terenului aservit). creaînd astfel neclarităţi instanţelor de judecată în procesul de aplicare. 637 al Codului civil francez.juridice civile. art. factorul obiectiv (destinaţia economică a terenului dominant). art. Trebuie să menţionăm. Olandei etc. 496 şi 499. Soluţionarea problemei îşi poate găsi reglementare în Codul civil la art. persoana poate dobîndi orice drepturi şi asuma orice obligaţii. (1)). orice alte condiţii contractuale. conform cărora persoanele fizice şi juridice sînt libere să stabilească pe bază de contract drepturile şi obligaţiile lor.) care au formulat definiţia servituţii. precum şi factorul subiectiv (intenţia. Belgiei. în primul rînd. 431 alin. Dorim să adăugăm că definiţia legală propusă reflectă adecvat geneza servituţii prediale ca fenomen juridic. inspiraţi de prevederile art. inclusiv obligaţia dintr-o servitute. în care se prevede că servitutea constituită prin acte juridice este opozabilă după înscriere în registrul bunurilor imobile şi nu se face referinţă în nici o normă la opozabilitatea servituţilor care au la bază alte fapte juridice. 290. cu condiţia de a nu contraveni prevederilor legale şi bunelor moravuri şi de a nu fi prejudiciabile pentru onoarea şi demnitatea personalităţii umane contemporane. în virtutea aceleiaşi libertăţi. Considerăm că practica ne va atenţiona asupra lacunelor reglementărilor în vigoare ori asupra lipsei de coordonare între diferitele acte ale cadrului normativ. contribuind astfel şi la cristalizarea definirii doctrinare a servituţii. Spaniei. Concluzionînd asupra caracterelor definiţiei legale propuse legiuitorului Republicii Moldova. 1 alin. să se ajungă la concluzia că numai servituţile constituite prin acte juridice sînt opozabile terţilor din momentul înregistrării. Ar fi fost normal ca. iar în al doilea rînd. Totodată. că unele norme privind dreptul de servitute ar putea ridica probleme şi ar face dificilă perceperea esenţei servituţii. României. (3). 2. dacă nu contravin legii şi bunelor moravuri (Codul civil. considerăm că această definiţie ar fi convenabilă şi pentru codurile civile ale altor ţări europene (Franţei. păstrîndu-i-se identitatea milenară prin păstrarea denumirii şi cuvintelor . Prin urmare. dorinţa proprietarului terenului dominant) condiţionează necesitatea constituirii servituţii. egalităţi şi independenţe. Un exemplu de acest gen îl întîlnim în Codul civil la art. Nu în ultimă instanţă. (1) şi (2). 119 . Pentru cizelarea noţiunii de servitute în doctrina naţională şi perfecţionarea normelor acestei instituţii juridice din Codul civil al Republicii Moldova se cere o practică de îndelungată aplicare.cheie (teren aservit şi teren dominant). esenţa şi legăturile juridice apar efectiv între subiectele din cadrul servituţii. pornind de la prevederea acestui alineat. 9 alin.

3. În scopul reglementării detaliate a mecanismului dobîndirii servituţilor prin uzucapiune, prevăzut în Codul civil la art. 433, propunem completarea articolului dat cu un nou alineat, (4): „(4) Modul de exerciţiu al servituţii se dobîndeşte în aceleaşi condiţii ca şi dreptul de servitute”. Modificarea este făcută cu scopul de a detalia şi totodată de a arăta că modul în care se exercită servitutea este acelaşi şi întruneşte condiţii similare ca şi la dreptul de servitute. 4. Sînt posibile diferite variante de interpretare din partea subiectelor care aplică servitutea. Astfel, expresia „deasupra sau sub pămînt” din art. 434 alin. (1) este determinată de natura şi conţinutul servituţii. Aceasta, trebuie să recunoaştem, constituie doar una dintre posibilele interpretări. 5. Aranjarea nesistematică a ideilor din alineatele art. 434 creează premise pentru opinii contradictorii referitor la posibilitatea de a schimba locul de exercitare a servituţii din iniţiativa proprietarului terenului aservit. În această ordine de idei, relevăm că alin. (5) al art. 434 din Codul civil conţine ambiguităţi şi neclarităţi. Pentru a evita astfel de momente, propunem o variantă simplă, concordată la prevederile întregului articol. Astfel, considerăm necesară excluderea alin. (5) şi completarea alin. (4) cu următorul text: „Dacă are un interes serios şi legitim, proprietarul fondului aservit va putea schimba locul prin care se exercită servitutea în măsura în care exercitarea servituţii rămîne la fel de comodă pentru proprietarul fondului dominant”. 6. În capitolul III, „Servitutea”, din cartea a doua a Codului civil nu-şi găseşte reglementarea juridică situaţia în care ambele fonduri (dominant şi aservit) se împart şi nu este clar cum va putea fi exercitată servitutea. Considerăm necesar ca, după art. 434, să fie înserat un nou articol, care ar reglementa această situaţie, avînd următorul cuprins: „Art. 4341 . Condiţiile împărţirii terenurilor (1) Dacă terenul dominant se împarte, servitutea va putea fi exercitată pentru uzul şi utilitatea fiecărei părţi , fără a agrava situaţia terenului aservit. (2) Dacă terenul aservit se împarte, servitutea se poate exercita, pentru uzul şi utilitatea terenului dominant, pe toate părţile rezultate din împărţire, sub rezerva prevederilor art. 434 alin. (6). (3) Dacă servitutea este exercitată pentru uzul şi utilitatea exclusivă a uneia dintre părţile despărţite din terenul dominant ori nu se poate exercita decît pe una din părţile despărţite din terenul aservit, servitutea asupra celorlalte părţi se stinge.” 120

7. În scopul ajustării legislaţiei naţionale în materia dreptului de servitute la prevederile respective ale Codului civil, propunem completarea Codul apelor al Republicii Moldova nr.1532XII din 22.06.93 („Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, 1993, nr.10) cu două articole noi în materia dreptului de servitute, şi anume: „Articolul 421. Regimul de servitute (1) Beneficiarii de folosinţă a apei sînt obligaţi să acorde drept de servitute, avîndu-se în vedere zone anume stabilite de comun acord cu autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu, fără a percepe taxe, pentru: a) trecerea sau circulaţia personalului cu atribuţii de serviciu în gospodărirea apelor, în exerciţiul funcţiunii; b) amplasarea, în albie şi pe maluri, de borne, repere, aparate de măsură şi control, alte aparate şi instalaţii necesare executării de studii privind regimul apelor, precum şi accesul pentru întreţinerea lor; c) transportul şi depozitarea temporară de materiale şi utilaje pentru intervenţii operative de apărare împotriva inundaţiilor; d) transportul şi depozitarea temporară de materiale, utilaje, circulaţia acestora şi a personalului pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii. (2) În cazul în care, prin exercitarea acţiunilor prevăzute la alin. (1), se produc pagube, deţinătorii terenurilor riverane au dreptul la despăgubiri potrivit legii. Acestea se vor face din alocaţii bugetare, atribuite în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) şi din mijloacele persoanelor juridice care au produs pagubele, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) si d)”. Inserarea propusă se referă în exclusivitate la regimul de servitute şi nicidecum la dreptul de vecinătate. „Articolul 422. Regimul de expropriere (1) Pentru efectuarea unor lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice şi altor lucrări hidrotehnice de utilitate publică, cum ar fi: baraje şi lacuri de acumulare cu anexele acestora, hidrocentrale, derivaţii de debite între cursuri de apă, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv instalaţii de epurare şi anexele lor, regularizarea de rîuri, staţii şi platforme hidrometeorologice, sisteme de îmbunătăţiri funciare, corectarea torenţilor, pot fi expropriate pentru utilitate publică, cu o justă şi prealabilă despăgubire, sau ocupate temporar, contra plată, terenuri şi clădiri, în condiţiile legii. (2) Sînt scutite de servituţi permanente: clădirile, curţile, grădinile aferente locuinţelor, monumentele publice, bisericile şi cimitirele, parcurile declarate monumente ale naturii. (3) Dreptul de servitute, o dată stabilit, este o obligaţie opozabilă tuturor. 121

(4) Servitutea se consideră stinsă pentru lucrările prevăzute la alin. (1) dacă a fost abandonată cel puţin 3 ani sau dacă nu mai este necesară. (5) La crearea servituţii temporare sau permanente, despăgubirea este egală cu: a) valoarea de circulaţie a produselor, plantaţiilor, construcţiilor sau bunurilor mobile avariate sau distruse; b) pagube cauzate proprietarului la stabilirea servituţii pe zona respectivă, în raport cu foloasele ratate prin schimbarea destinaţiei temporare sau permanente a zonei”. S-ar părea că dreptul de uz şi de servitute atribuit cu titlu gratuit statului îngrădeşte dispoziţiile constituţionale referitoare la proprietatea privată, respinge exercitarea unor drepturi şi egalitatea cetăţenilor în faţa legii, iar, pe de altă parte, folosinţa gratuită a unei proprietăţi private înlătură obligaţia constituţională la despăgubirea integrală şi justă a persoanei lipsite de prerogativele depline ale dreptului de proprietate. Astfel, dispoziţiile de lege ferenda propuse nu încalcă nici principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor, deoarece modificările propuse nu instituie diferenţe de tratament juridic între persoanele aflate în aceeaşi situaţie, ci, dimpotrivă, obligaţiile şi restricţiile prevăzute sînt aplicabile tuturor proprietarilor persoane fizice. Analizînd jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului sub acest aspect, putem constata că statului i se lasă o marjă de apreciere, în funcţie de nevoia reală a comunităţii în adoptarea măsurii privative de proprietate. În cauza „James şi alţii împotriva regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei”, 1986, Curtea Europeană a statuat că nu poate fi vorba despre o încălcare a dispoziţiilor Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale dacă privarea de proprietate a fost făcută într-un anumit context politic, economic sau social, dacă răspunde unei „utilităţi publice”, aşa cum prevede art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, aparţinînd chiar şi unei categorii mai restrînse de persoane, deci şi în situaţia în care colectivitatea în ansamblul ei nu utilizează sau nu profită ea însăşi de bun. În vederea atingerii realizării scopului ei legitim, măsura privativă de proprietate trebuie să păstreze un echilibru just între exigenţele interesului general al comunităţii şi apărarea drepturilor fundamentale ale individului. Mai mult decît atît, ea trebuie să aibă loc în condiţiile prevăzute de legea internă, care trebuie să fie accesibilă, publică şi previzibilă, să cuprindă o procedură clară de aplicare. Or, în această materie, prin modificarea propusă, norma dată respectă exigenţele impuse de prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 8. Se poate afirma pe bună dreptate că normele Codului civil privind servituţile sînt compatibile şi cu normele, în vigoare la momentul adoptării lui, care fac referire la dreptul de servitute. Trebuie să recunoaştem însă că legislaţia în vigoare, cu excepţia Codului civil, face foarte 122

puţine referiri la dreptul de servitute. Cauza acestei situaţii constă în faptul că instituţia dată nu era reglementată în detalii, motiv pentru care nu erau suficient de clare efectele înserării unor astfel de norme în diferite contexte juridice. De aceea, un prim act care ar necesita modificări este Legea cu privire la gaze nr.136-XIV din 17 septembrie 1998, („Monitorul Oficial”, 1998, nr.111-113) care are o dată mai recentă de adoptare decît data punerii în aplicare a Codului civil. În lege se vorbeşte şi de servitutea de trecere. Pentru ajustarea normelor legii la prevederile Codului civil, propunem legiuitorului moldovenesc să opereze unele modificări la art. 19 din capitolul IV „Dreptul de folosinţă a proprietăţii unor alte persoane” din Legea nr. 136-XIV din 17 septembrie 1998, şi anume după alin. (4) din art. 19 să insereze un nou alineat, (5), cu următorul cuprins: „(5) Titularul de licenţă pentru transportul sau pentru distribuţia de gaze poate beneficia de dreptul de servitute privind trecerea subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru a instala reţele, conducte, linii sau alte echipamente aferente capacităţii şi privind accesul la locul lor de amplasare”. 9. Deoarece, după cum am subliniat, atît Legea nr.136-XIV din 17 septembrie 1998, cît şi Legea cu privire la energia electrică nr.137-XIV din 17 septembrie 1998 („Monitorul Oficial”, 1998 nr.111-113) tratează, la aceleaşi capitole IV, intitulate „Dreptul de folosinţă a proprietăţii unor alte persoane”, procedura şi mecanismul de folosire a proprietăţii unor alte persoane. Propunem ca şi în acest din urmă act să se facă modificările expuse anterior. 10. În această ordine de idei, propunem ca după art. 19 al acestor două legi să se introducă un nou articol: „Articolul 19 1. Exercitarea dreptului de servitute Dreptul de servitute asupra proprietăţilor afectate de capacităţile energetice se exercită cu titlu gratuit pe toată durata de existenţă a acestor capacităţi. Dacă, cu ocazia intervenţiei pentru retehnologizări, reparaţii, revizii, avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacităţilor energetice, titularii de licenţă au obligaţia să plătească despăgubiri în condiţiile prezentei legi.” 11. O următoare propunere pe care încercăm să o promovăm se referă la Legea nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 privind cadastrul bunurilor imobile („Monitorul Oficial”, 1998, nr.44-46.). Astfel, în art. 2, sînt definite noţiunile principale, printre care şi noţiunea de servitute.

123

Servitutea are multe particularităţi comune cu dreptul de vecinătate. în cel al 124 . Structurată după un plan bine chibzuit. care se deosebesc de la ţară la ţară doar prin gradul diferit de detaliere a categoriilor respective de relaţii sociale.sarcină (obligaţie) care grevează un imobil (teren aservit) pentru uzul utilitatea sau sporirea confortului unui alt imobil (teren dominant). Concluzionînd asupra lucrării în întregime. 1018-1029). trecerii. propunem legiuitorului să substituie norma existentă cu următoarea formulă: „Servitute .În varianta actuală. aceste norme se realizează în mod firesc. În pofida unor particularităţi comune. ci şi în codul similar al altor state. particularităţile comune şi distinctive ale diferitelor dezmembrăminte ale dreptului de proprietate. Graţie faptului că nu numai în Codul civil al Republicii Moldova. pentru buna cunoaştere a normelor juridice de către public. prin a căror respectare conştientă. obiectul reglementărilor îl constituie relaţiile sociale dintre vecini. Lucrarea conţine multe idei noi referitor la definirea servituţii prediale. Toate aceste caracteristici sînt necesare şi binevenite. pe de o parte. lucrarea ne-a permis să analizăm această instituţie juridică şi să-i reflectăm evoluţia începînd cu dreptul privat roman şi terminînd cu reglementările din Codul civil în vigoare al Republicii Moldova. sînt clar formulate şi bine argumentate. instalării şi deservirii liniilor de comunicaţie etc. la baza reglementărilor servituţii se află principiile dreptului privat roman. şi în altul. Concluziile şi propunerile de lege ferenda survin în mod logic din conţinutul lucrării. În scopul unificării legislaţiei în materia dreptului de servitute.reprezintă un drept de folosinţă limitată (posibilitatea traversării. am analizat în plan comparat reglementările corespunzătoare ale acestei instituţii. am observa că dreptul de vecinătate cuprinde în reglementările sale o gamă mai largă de relaţii sociale decît dreptul de servitute. unele norme ale dreptului de servitute conţin elemente identice cu cele ale dreptului de vecinătate. pentru perceperea teoretică a acestei instituţii juridice şi pentru buna aplicarea normelor acesteia.) asupra unui bun imobil străin. Dacă ar fi să comparăm normele acestor două instituţii juridice. Şi într-un caz. accesului la obiectele de utilitate publică. la delimitarea ei de alte dezmembrăminte ale dreptului de proprietate şi la perfecţionarea unor norme juridice concrete din cadrul servituţii prediale ca instituţie juridică. Relaţiile privind servitutea mai ales detaliat sînt reglementate în Codul civil al Germaniei (art. servitutea şi dreptul de vecinătate sînt instituţii juridice diferite. servitutea . iar pe de alta. în acelaşi timp şi al ajustării normelor existente la prevederile Codului civil. au fost delimitate servituţile de fenomenele juridice ce poartă denumirea de drept al vecinătăţii. Au fost analizate conceptul dezmembrămintelor dreptului de proprietate. putem spune că studiul efectuat este un punct de cotitură în dezvoltarea gîndirii juridice autohtone în problema vizată. Este unul din tipurile de grevare. Mai mult decît atît.

aşa cum aceste întreprinderi încă nu au încheiat acorduri cu proprietarii sau cu deţinătorii de terenuri în baza unor alte drepturi asupra terenurilor. la determinarea cotei-părţi a fiecărui proprietar. care prevede că drepturile şi obligaţiile civile apar în temeiul legii. (1) din Codul civil. prevăzute prin legile respective. S-ar mai putea face uz şi de art. 376 alin. Dacă am lua în particular întreprinderile energetice şi de telecomunicaţie ca avînd dreptul la servituţi în baza legii. însă articolele respective nu se referă expres la apărarea dreptului de servitute.Franţei (art. De asemenea. de a sintetiza din ele raţionalul şi de a argumenta propriile concluzii. la dobîndirea servituţii prin uzucapiune. nici aici nu avem date concrete. putem spune că se află la început de cale şi este greu de a face prognoza aspectelor care ar fi mai frecvent abordate în practica examinării şi soluţionării acestei categorii de litigii. normele privind servitutea din Codul civil nu conţin nici o prevedere referitoare la apărarea dreptului de servitute. care prevăd expres dobîndirea servituţii în baza normelor sale şi care au fost adoptate înaintea elaborării. 125 . b). pentru a argumenta ideea că sursa servituţii poate fi şi legea. Din practica aplicării normelor privind servitutea în statele cu o tradiţie bogată în acest sens. (3) din Codul civil. În ceea ce priveşte practica aplicării legislaţiei privind servitutea în sistemul juridic al Republicii Moldova. la determinarea proporţiei dintre avantajele şi cotele părţi de participare la cheltuielile suportate de către proprietarul terenului dominant la efectuarea lucrărilor necesare exercitării şi conservării servituţii. Este vorba despre legile cu privire la toate categoriile de energie şi telecomunicaţie şi de regulamentele aferente. 637-710) şi în codurile unor alte ţări. Nu au fost eludate nici aspectele discutabile din doctrină. Dacă ar fi să ne referim la normele subordonate Codului civil. 289 conform căruia prevederile referitoare la bunurile imobile şi mobile se aplică în modul corespunzător şi drepturilor reale asupra acestor bunuri. 8 alin. la stingerea servituţii prin neuz. precum şi ale art. ne vedem siliţi să apelăm la art. pot fi evidenţiate unele aspecte care ridică deseori în faţa instanţelor de judecată probleme de interpretare a legii în procesul aplicării acesteia. adoptării şi punerii în vigoare a Codului civil. Pentru a confirma unele aspecte ale reglementărilor analizate. urmează a invoca normele privind proprietatea şi posesiunea. În această situaţie. relative la natura şi conţinutul servituţilor. vom fi nevoiţi să ne apelăm la prevederile art. în lucrare s-a făcut uz nu numai de un număr vast de surse doctrinare şi legislative. A fost analizată minuţios şi exprimată atitudinea autorului care a argumentat convingător propriile opinii. dar şi de practica judiciară din alte ţări. pentru a apăra un drept de servitute lezat. 11 lit. Ele se reduc la: caracterul gratuit sau oneros al servituţii. În asemenea situaţie. am releva faptul că la elaborarea unui act de o asemenea anvergură nu s-a ţinut cont de legislaţia în vigoare la acea perioadă. Acest lucru ne-a permis să extindem investigaţiile noastre asupra unui spaţiu mai vast de reglementări şi opinii doctrinare. În această situaţie.

(0. În: „Avocatul Poporului”. (0.). ŢURCANU.). (0.a. 126 . Constituirea servituţii prin uzucapiune. 2002.recenzent . Chişinău. În: „Ştiinţa universitară la începutul mileniului trei.a. (0.a. ŢURCANU. Chişinău. nr. p.64 c. (0. 12. 3-4. ŢURCANU. În: „Analele ştiinţifice ale Universităţii de Studii Umanistice din Moldova”. Servitutea – dezmembrămînt al dreptului de proprietate. 17-18 decembrie 1999”. nr. 5.Eugenia Cojocari. În: „Revista naţională de drept”. 9. RADU. (0. 1.un drept real principal. 37. ŢURCANU.35 c. RADU. (0. RADU. RADU. RADU. În: „Revista naţională de drept”. p. Anul II. Distincţia dintre servituţile stabilite prin fapta omului şi îngrădirile dreptului de proprietate. RADU. 9.a. RADU. p.) recenzent .41 c. Chişinău. 13.42 c. nr.a. 2002. 42. Drepturile şi obligaţiile proprietarului fondului dominant. 8. ŢURCANU. 2004. 7 (46). În: „Analele ştiinţifice ale Universităţii de Studii Umanistice din Moldova”. p. Chişinău. ŢURCANU. 8 (47). (0. Exercitarea servituţii. Simpozion ştiinţific internaţional”. În: „Avocatul Poporului”. Istoria apariţiei şi evoluţiei dreptului de servitute. Chişinău. 7. Stingerea servituţilor.(0. RADU. 10.). 7.37 c. p. 11.).50 c. Consideraţii generale privind noţiunea dreptului de servitute. p.a. p. 2002. nr. Analiza comparativă a noţiunii de ”teren lipsit de comunicaţie” în dreptul civil comparat prin prisma noului Cod civil al Republicii Moldova. 51. nr.). 2.Eugenia Cojocari. nr. 41. nr. p.).44 c. 41. 2004. nr. 52. RADU. p. RADU. 4.) .a.a.62 c. În: „Revista naţională de drept”.(0. 15 octombrie 2002. ŢURCANU. 6. (0.a.a. ŢURCANU. În: „Revista naţională de drept”. 2004. 10. RADU. (0. Servitutea de trecere în dreptul civil moldovenesc.). În: „Legea şi Viaţa”. 2003. Apărarea dreptului de proprietate privată prin intermediul acţiunii reale. RADU.70 c. ŢURCANU. ULIM. nr.).55 c. În: „Avocatul Poporului”. Anul I.38 c.a. ŢURCANU.49 c. 10 (154). p. În: „Rolul autorităţilor publice în garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale. Acţiunea în graniţuire prin prisma noului Cod civil al Republicii Moldova. ŢURCANU. p.PUBLICAŢII LA TEMA TEZEI 1. nr. Servitutea .a. 8. 9 (48). reglementată de Codul civil al Republicii Moldova. 2003. Materialele Simpozionului naţional practico-ştiinţific. 2. 20. 2001.). ŢURCANU. 42. p.) . 102. I.” 2003.Eugenia Cojocari. 2004. 3. 2004.recenzent .

AUBRY. Institutul European. CHELARU. . 11. BRĂDEANU. . 10. BRĂDEANU. ELENA. . CANTACUZINO. BĂIEŞU. RAU. CONSTANTIN. 127 .744 p. Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român. Droit civil. 4. 1944. . I.”. 1926. 67-69. Bucureşti. Drepturile reale principale. 1869. Cours de droit civil francais . ALEXANDRESCO.217 p. . 1927. p. ALBU. MARIA. Les biens. Bucureşti. Drept civil. 3. Vol. .277 p. 1992. C. IOAN. nr. În legătură cu dobândirea drepturilor reale imobiliare prin uzucapiune. Editura „Ceres”. AULAGNON. ALEXANDRESCO. 1983. în lumina prevederilor legilor nr. Bucureşti. Editura „All Beck”. 13. p. La perennite de la propriété. Ed. . Paris. 1993. 21. Paris. 2000. . Editura „Cartea Românească”. Tomul III. Partea I. Drept de proprietate. Proprietatea publică şi privată asupra imobilelor în România. PETRE. 18. BRĂDEANU.689 p. p. SALVATOR. „Reclama”.478 p. CRISTIAN. 32. 6. 26-33.127 p. Tomul IX. În: „Revu critique législative et jurisprudence. Bucureşti. În: „Revista Română de Drept”. nr. 1998. Ateliere Grafice Socec & Co. ALEXANDRESCO. Editura „All Beck”. . Editura „Toner”. MARICA. Istoria dreptului românesc. 1934.54 p. Bucureşti. Extinderea legislaţiei civile şi comerciale a Vechiului Regat în România de peste Carpaţi. IOAN. Editura „Cartea Românească”. . Teoria generală a drepturilor reale. 1980. 24. Ch. . CORNELIU. Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român în comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţii streine. 23. 3. Vol. ADAM. ATIAS. ALEXANDRESCO. Servitutea de trecere în dreptul civil român. 14. IOAN. 1993.50 p. În: „Revista română de drept”. GAITA. PIVNICERU. Regimul juridic al dobîndirii şi înstrăinării imobilelor-terenuri şi construcţii. MATEI B. JEAN-LOUIS. I. Elementele dreptului civil. Droit civil.BIBLIOGRAFIE 1. . SALVADOR. p. Billard et Co. IOAN. Regimul juridic al circulaţiei terenurilor. 3. în regimul de carte funciară (II).232 p. SALVADOR. BERGEL.215 p. 1909. DIMITRIE. SERGIU. Bucureşti. „Litec”. 2. Tipografia „Cartea Medicală”.492 p. .1968. Iaşi. Paris. 5. Tomul IV. 1914.426 p. Privire generală asupra raporturilor de vecinătate. C. Paris. Editura „Europa Nova”. ADAM. Troisième Edition. CĂTUNEANU. . 8. 1926. .177 p. Vol. Editura „Dacia Traiană ş. Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român în comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţii streine. Imprimerie et librairie generale de jurisprudence Marchal. BUGA. Bucureşti.533 p. Ediţia a II-a. III.276 p. 1984. ARAMĂ. Ediţia III. nr. Principiile dreptului civil.115 p. . BÎRSAN. 1997. Ateliere Grafice Socec & Co. de abitaţie şi de servituţi. . Bucureşti. DANIELA. C.200 p. 16. Drept civil. Chişinău. Le droit de biens. 1995. ADAM. JEAN. 19. Drept civil. Partea II.”. 8. 17. PĂUNESCU. Editura „Socec”. Editura „Europa Nova”. 1996. Chişinău. . În: „Revista Română de Drept”. Bucureşti.794 p. 15-27. 59/ 1974. Cluj-Napoca. 12. . Sibiu. În: „Revista Dreptul”. 15. 2000. EUGEN Curs de drept civil. 9. DIMITRIE. Bucureşti. DIMITRIE. 1998.194 p. DIMITRIE. ALUNARU. 22. Drepturile reale. 1977.605 p. . MONA MARIA. 58/1974 şi nr. Legislaţie. 7. 5.a. Curs elementar de drept roman. Paris. Ediţia a II-a. nr. Unele probleme privind dreptul de superficie. 20. 4. CARBONIER.

PETER. 42. IONAŞCU. Dicţionar de drept civil în 2 vol. . 44.375 p. II . 128 . Drepturi reale. ION. I. 1999. Cluj-Napoca. 40. – 360 p. . . 2001. 37. COSTIN. Drept civil. AURELIAN. Marile instituţii ale dreptului civil român. IONAŞCU. Tratat de drept civil. 1982. Paris. Universitatea „Regele Ferdinand I”. Editura „UNEX-AZ”. OTHMAR. ROSETTI-BĂLĂNESCU. Drept civil. MUREŞAN. I. EREMIA. VASILE. 1992. Legislaţie. I. URSA. JAUERNIG. 26. TEICHMANN. Cluj-Napoca. „Editura ALL”. AURELIAN. MIRCEA N. Vol. Les Presses Universitaire de France.Napoca. Complex universitar. . 1993. STURNER. Craiova. ION. Drepturile reale. 1996. ROMULUS. ROSETTI-BĂLĂNESCU. 1984-1985. I. Iaşi.174 p. BARASCH. 46.207 p. 49. Seria a III-a. Succesiuni. AL.. 1930. 33. ZLĂTESCU. 1997. Exercitarea şi apărarea dreptului de servitute în lumina practicii judiciare. Bucureşti. Tratat de drept civil român. 1980. Les personnes. . Droit civil. SALVATOR. Jurisprudence Générale. „Editura ştiinţifică şi pedagogică”. Drepturi reale. 31. Partea generală. H. Editura „Dacia”. AL. EUGEN. Cours élémentaire de droit civil francais. La copropriété d’un bien. SURDU. 1930. 10-eme édition. ELIESCU. JACOTA. Bucureşti. FILIPESCU. ELEONORA. Introduction. Vol. COSTIN. Bucureşti. Vol. 1946. Beck”. 28. Paris. Dalloz. 36. Paris. II. Ediţie revăzută şi completată. . 31-41. GIDRO.129 p.490 p. III. Paris. C. I. Editura „All Beck”. Vol. Cours de droit civil positif. AMBROISE. DEAK. BRĂDEANU. HAMANGIU. 34. „Editura ALL”. 1963. SAMBRIAN. ALEXANDRU. . Manual de drept privat roman. SCHLECHTRIEM. BAICOIANU.H. 1927.382 p. Montchrestien. I. VICTOR DAN. . 27. 1996. Code civil. Contracte speciale. Cluj-Napoca.. DALLOZ. „C.172 p. . Ed. . 1983. CAPITANT. Curs de drept civil român. 1974. Editura „Fundaţiei Chemarea”. Vol. „Tipografia Universitară”. CONSTANTIN. vol. 6. 1994. 47. Librairie Dalloz. 1967. FRANCISC. Servitutea de lumină în dreptul roman actual şi consecinţele ei. VLADIMIR. 1995. .796 p. anul XI. . 29-39. Drept civil.91 p. MIHAI.482 p.845 p. Cluj .25. Bucureşti.311 p. Tratat de drept civil român. FRANCISC. 1966. 41. nr. DEAK. COLIN. IONAŞCU.422 p. . . . 30. Editura „ACTAMI”. GEAMĂNĂ. Ed. CORNU. p. . . TRAIAN. ROLF. MIRCEA. TEODOR.501 p. ARNDT. p. Drept civil. „Editura Academiei RSR”. ION. 35. COSTIN. Elemente de drept civil. . ION. RUCĂREANU. . Bucureşti. DOGARU. YOLANDA. Bucureşti. Munchen. Circulaţia juridică a terenurilor. EUGEN. G. JOSSERAND. MIRCEA. BĂICOIANU. M. AURELIAN.428 p. VIRGIL. „Editura Didactică şi pedagogică”. MARIA IOANA. MIHAIL. nr. 43. VICTOR. Vol. 48.326 p.634 p. În: „Revista Dreptul”. LOUIS. 1994. Bucureşti. . Drept roman. I. CHELARU. Vol. EMINESCU. MAX. Editura „Scaiul”.358 p. 32. FILIPESCU. HAMANGIU. 9. Bucureşti. ECONOMU. Proprietatea şi alte drepturi reale. 38. IONAŞCU. Curs de drept civil. Drepturile reale. MIRCEA. C. Bucureşti. Quatre-vingt quatrième édition. COSMOVICI. Les biens. 29. În: „Revista română de drept”. GIONEA. Obligaţii. Bucureşti. Burgeliches Gesetzbuch mit Erlauterungen. Drept civil. „Cordial”. Teoria generală a obligaţiilor. 1998. S. CĂRPENARU. 45.327 p. Drept roman. „Editura ALL”. 2000.383 p. Edition Cinquième.151 p. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale. VOLLKOMMER. ROMAN. . 1991.220 p. HANGA. Bucureşti. 39.

Regimul juridic al circulaţiei terenurilor situate în intravilanul localităţilor. Bucureşti. „Editura Fundaţiei Chemarea”. Drepturile reale principale. Editura „Socec”. Regimul juridic al terenurilor destinate localităţilor. 1995. Paris. I. 74. 1993.306 p. M. . 1925. Les biens. TEOFIL.648 p. II. „Pichon”. Bucureşti. MAZEAUD. Drept civil. JEAN. . Iaşi.260 p. 70. drepturile reale.331 p. Théorie générale. ERNEST. RIPERT. Le droit reel considere comme une obligation passive universelle.291 p. Drept civil. 66.224 p. LIVIU. Paris 1900..50. ERNEST. MUREŞAN. DUMITRU. M. MANOLIU. POP. . LUPAN. 62. Droit civil. 58. 1996. 1930. . Dreptul civil rumân.388 p. MARCEL. Teoria generală. Drept civil. Cluj . 51. Ediţia a 6-a. Editura Librăriei „Leon Alcalay”. 1980. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale. Leçons de droit civil. Editura „SANVIALY”. ADRIAN. 71.280 p. Ed. GEORGE N. PĂTULEA. Editura „Dacia”. G. LARROUMET. LÉON. . Drept civil român. Dreptul de proprietate personală. Drept civil. 1993. Zivilrecht. 1996. „Editura ştiinţifică”. Obligations réels et servitudes en droit prive français. Partea generală. . 72. Cluj-Napoca. .627 p. Drept civil român. Teoria generală a drepturilor reale. PLANIOL.198 p. . Drepturile reale principale. RARINCESCU. Editura „Apollonia”. „Editura Fundaţiei Chemarea”. Drept civil. . GHEORGHE Drept civil. POP. 129 . 63. Bucureşti. Paris. Drept civil. Bucureşti. Traite de droit civil francais. Drept civil. GHEORGHE. LUPULESCU. MARGA. 57. 64. Bucureşti. Editions „Montchrestien”. . 1998. Editura „Lumina Lex”. POPESCU.Napoca. Droit civil. Bordeaux. WALTER. C. 1997. Editura „Manz”. Paris. Succesiuni. IONEL Drept civil. 1977. 60.175 p.218 p. Drept civil. Iaşi.249 p. Teză de doctorat. MIRCEA. AMALIA. 1937. BELEIU. JULIETA. Comparaţiune între Codul civil român şi Codul Napoleon. 2000. Facultatea de Drept. REGHINI. .206 p. 1947. Drepturile reale principale. Vol. DUMITRU. Cluj .319 p. LIST. 1947. Tome II. . Vol. MAZEAUD. 59. 54. 1997. GEORGES. Obligation. CHRISTIAN. C.Napoca. Editura „Calistrat Hogaş”. . Editura „Argonaut”. Universitatea „Dimitrie Cantemir”. 53. . Iaşi. LUPULESCU. 73.215 p. ERNEST. RAYNAND P. 76. DAN. Ed. LIVIU. Facultatea de Drept. . Cluj . MARTY G. LUŢESCU. DURAC. . Editura „Cordial Lex”. Tome deuxième. Drepturile reale principale. Ed. Das ABGB und die praktisch wichtigsten Rechtsvorschriften des Zivilrechts. 68. NACU. . Editura „Cordial Lex”. . ClujNapoca. drepturi reale. .523 p. 56. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale.Napoca. 1994. 1993. Paris. Les biens. Clasificarea bunurilor. 1996. LUPAN. Partea generală. TUB. Bucureşti. MICHAS. 1980. . POP. NACU. POP. 61. MANOLIU. 1996. Iaşi. 65. Teoria patrimoniului. Bucureşti. „Sirey”.176 p. Bucureşti. POP. 1997.272 p. Droits réels principaux. JUGLART. Editura „Lumina Lex”. A.419 p. 1975. MACOVEI. Editura „Lumina Lex”. . JULIETA. DUMITRU. Teză de doctorat. Subiectele dreptului civil. Biens. Tome III. . Viena. Troisième édition. VASILE. 75. LIVIU. LUPAN.255 p. HENRI.211p. Drept civil. Cluj-Napoca. . 69. 55. . 67. Bucureşti. Bucureşti. 1985.271 p. LEIK. Universitatea „Babeş-Bolyai”. Droit de propriété et ses démembrements. 1966.288 p. 1901. „Economica”.256 p. 52. .

Bucureşti. Ed. Москва.543 c. . Ф. Drept civil. Contractele civile. Cluj-Napoca. Б. STĂTESCU. Focşani. MATEI. Drepturile reale. Paris. . 94. SAFTA-ROMANO.239 c. C. 1997. 1912. OVID. Римское частное право. Persoana fizică. Repetiţia principiilor de drept. . NEDELCU NIC. „ТЕИС”. . 1970. Dreptul de proprietate privată şi publică în România. И. STĂTESCU. SÎMBRIAN. Vol. ROMOŞAN.О. 88. 1873. I. . ROŞCA. А.720 c. „Editura Imprimeriei de Vest”.90 c. 79. 1892. . . Полутом 1. Dobîndirea dreptului de proprietate personală asupra terenurilor cu sau fără construcţii. ГЕНКИН. P. Munchen. Universitatea din Bucureşti. 1972. Drept civil. 1937. Петербург. 78. Bucureşti. 96. Москва.272 p. 100. . Drepturile reale. Editura „Dacia”. . М. RĂDULESCU. PRUTTING. Курс германского права. Mocква.291 p. IOAN P.372 p. 1994. Editura „Mondan ’94”. ЭНЕКЦЕРУП. RĂDESCU. 130 . .647 p. 101. Б. BÎRSAN CORNELIU. CONSTANTIN. 83. 1958. В.155 c. CONSTANTIN.512 p. Editura Librăriei Universale „Alcalay & Co”.a. Persoana juridică.233 p. 102. AUREL. 2001. PIENESCU. „Editura Academiei Republicii Populare Române”.245 c. 1978. ILIESE. Editura „Vrantop”. Casa de Editură şi Presă „Şansa”. IOAN. 97. 86. 1961.146 p. . 1994.729 c.367 p. „Editura de Stat”. Chişinău. К. KОПЫЛОВ. 2000. ПОБЕДОНОСЦЕВ. Издательство иностранной литературы. adnotat cu jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie Română. instituţii şi texte celebre. 104. Editura „Dacia”. Ed. Bucureşti. CONSTANTIN. . „C. nr. Введение и общая часть. Е.200 p. STĂTESCU.220 p. 1991. . И. . . 90. . Курс гражданского права. EUGENIU. 99. 98. Перспективы развития законодательства о частной собственности на землю. B. . 89. IOAN. Русское гражданское право. Drept civil. „Graphix”. 1994. SAFTA-ROMANO. . Москва. . Mocква. 2000. Codul civil în vigoare în Ardeal şi Bucovina cu trimiteri la legile şi regulamentele speciale. 92. Г. STARCK. GEORGE. ANDREI ş. Изд. Principii fundamentale ale dreptului de proprietate. 1994. „Государство и право”. ALEXIANU. Д. UGO. Drepturile reale. . ZINVELIU. SERGIU. Drept roman. НОВИЦКИЙ. Вещные права на землю. NICOLAE. Sachenrecht. TARNAVSCHI. 103. ANTON.321 p. ШЕРШЕВИЧ. A. Mocква. 93. Oradea.399 p. 80. 25 Auflage. Bucureşti. 1970. Москва. Principii. Droit civil. 1997. ROSETTI-BĂLĂNESCU. Cluj-Napoca.346 p. Лекции о праве собственности. Учебник русского гражданского права. SACHELARIE. 91. Ediţie critică. 82. KARL HEINZ. . 1996. Principiile dreptului civil român. Mocква. Москва. Codul Calimach. 1997.356 p. 81. instrument de satisfacere a intereselor cetăţeneşti. МЕЙЕР. G.210 p. ГАМБАРОВ.H. . 84. СУХАНОВ.879 p. Ю. Editura „Europa Nova”. . Bucureşti.342 c. -544 c. TEODOR. Dicţionar de drept privat. Курс гражданского права. Bucureşti. 85. . VLAHIDE. Iaşi. Introduction. -255c. BÎRSAN CORNELIU. 1988. 1972. Римское право. 1993. „Юристь”.794 c. HANNS. КРАСНОВ. Право собственности в СССР. SCHWAB. EUGENIU. Д. Universitatea din Bucureşti. I. 5. 1947. Bucureşti. Л. Ассоциация „Гуманитарное знание”. . 1949.77. OCTAVIAN. „Editura Didactică şi Pedagogică”. 87. 1980. Dreptul de proprietate privată şi publică în România. НОВИЦКИЙ. DUMITRU.С. BAIES. 95. „Статут”. ZINVELIU. Teoria generală a drepturilor reale. И. Beck”. Часть1. Москва. Изд. Editura „ARC”.

Constituţie . 43.01. 1993.02. nr. 1997.10. Legea nr.93 privind protecţia mediului înconjurător.95 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor. În: „Monitor” nr.59-60.LISTA ABREVIERILOR Art. – издательство.97 cu privire la programul de stat de privatizare pentru anii 1997-1998. nr. În: „Monitorul Oficial”.107.01. Monitorul – Monitorul Parlamentului Republicii Moldova. Legea nr. Legea nr. În: „Monitorul”.93. Monitorul Oficial – Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Legea nr.06. 8.91cu privire la proprietate. Codul apelor nr.440-XIII din 27.91.10. 1994. Legea nr. nr. c. nr.828-XII din 25. nr. nr. 131 .2002. 1992. 1991.861-XII din 14.1107-XV din 06.1217-XIII din 25. 1997.82-86.06.1515-XII din 16. 1. – pagina. 7. lit. – articol. 2001.96 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului. nr. 5. 1995. nr. – literă.96 privind calitatea în construcţii. 25. C. – numărul. 2. 10.835-XIII din 17. rîurilor şi bazinelor de apă.Codul civil nr.459-XII din 22.страница LISTA ACTELOR NORMATIVE FOLOSITE ÎN TEZĂ 1.Constituţia Republicii Moldova. Alin. nr. nr. Legea nr. . Изд. În: „Monitorul Oficial”.04. În: „Monitorul Oficial” 2002.06.1532-XII din 22. civ. Codul funciar nr. 6.1. 9. În: „Monitorul”.05. În: „Monitorul Oficial”. Lege nr. – alineat.06. 1-2. p. 4.721-XIII din 02. 3. .12. În: „Monitorul Oficial”. 11.92 cu privire la arendă. 3-6. În: „Monitorul”. În: „Monitorul Oficial”. Notă: Codul Funciar a fost republicat în „Monitorul Oficial” nr. 1996.

2000. În: ”Monitorul Oficial”.98 cadastrului bunurilor imobile. nr. Legea nr.913-XIV din 30.02.360 din 18. Legea nr. 2003. 22. 50-51.31-32. În: „Monitorul Oficial”. 1998.718 din 20.98 cu privire la unele măsuri pentru urgentarea procesului de împroprietărire. 1999. nr.57-58.1308-XIII din 25.2000 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de oficiile cadastrale teritoriale. Legea nr.1525-XIII din 19. În: „Monitorul Oficial”.98 despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile.98 cu privire la proiectul individual de privatizare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic.07.1030 din 12. 24.01. 16. Legea nr.233-XIV din 23.07. Legea nr. 1997. 25.42-44.02. În: „Monitorul Oficial”. nr. În: „Monitorul Oficial”. 1998. nr. nr.09.03. Legea nr.04.10-11. nr. nr. nr. În: „Monitorul Oficial”. nr.12. nr.12. 1998. 132 .1353-XIV din 03. 13.2003 cu privire la energia electrică. 15.97 privind preţul normativ şi modul de vînzarecumpărare a pămîntului.111113. 2000 nr.10.90-91.97 despre aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor. În: „Monitorul Oficial”. nr.98 cu privire la energetică. 1998. 20. Hotărîrea Guvernului nr.1543-XIII din 25.2000 condominiu în fondul locativ. În: „Monitorul Oficial”. 1998.07.984 din 21.09.11. 2000. În: „Monitorul Oficial”. În: „Monitorul Oficial”.87-90. Hotărîrea Guvernului nr.03. nr. 17.130-132.14-15. Legea nr. Legea nr.1999 privind exproprierea pentru utilitate publică.136-XIV din 17.88-90. 2001.98 cu privire la gaze. Hotărîrea Guvernului nr.99 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea bunurilor imobile. În: „Monitorul Oficial”. În „Monitorul Oficial”. nr. Hotărîrea Guvernului nr.44-46.488-XIV din 08. 14. 18.61 din 29.19-21. 19. 23. 1999. 1997. Legea nr.2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier). 21. În: „Monitorul Oficial”. Hotărîrea Guvernului nr.96.137-XV din 20. În: „Monitorul Oficial”.

divizate în secţiuni şi paragrafe. Am atins obiectivul propus prin formularea reglementărilor juridice privind servitutea în funcţie de evoluţia legislaţiei naţionale şi de cele mai progresiste reglementări din astfel de ţări ca Germania. în soluţionarea conflictelor generate de situaţiile dificile în care se află proprietarii de imobile vecine. fiind limitaţi în exploatarea deplină a proprietăţii ce le aparţine. Analizînd fenomenul luat în studiu. servitutea oferă o apărare juridică durabilă şi flexibilă în stabilirea relaţiilor de folosire a imobilelor. are tangenţă cu reglementările altor instituţii juridice şi prin urmare poartă un caracter complex. a practicii de aplicare. Servituţile au o importanţă deosebită în reglementarea raporturilor de vecinătate. procesul de reglementare şi detaliere a institutului de servitute în Republica Moldova. Lucrarea este compusă din trei capitole. În prima secţiune sînt examinate abordările doctrinale ale 133 . existente într-un număr impunător ca şi cel al situaţiilor dificile pe care le înglobează. În exercitarea drepturilor asupra bunurilor lor. O astfel de problemă. Abordarea acestei instituţii de drept civil este condiţionată de dezvoltarea pieţei imobiliare. Franţa România. are un caracter teoretic. care se impune. Rusia. divizat în trei mari secţiuni. ele neavînd atributele necesare exploatării lor normale. ori referitor la care sugerează idei de modificare a unor dispoziţii legale. care pune noi sarcini în faţa legiuitorului în vederea reglementării raporturilor dintre proprietarii unor imobile învecinate. intitulat „Consideraţii generale privind dreptul de servitute”. a prevederilor legale privind dreptul de servitute. lucrarea conţine recomandări pentru optimizarea raporturilor de vecinătate.Adnotare la teza de doctor pe tema: „Dreptul de servitute” Raporturile de vecinătate. Noutatea ştiinţifică constă în analiza complexă a legislaţiei şi a relaţiilor de servitute. analiza ştiinţifică a dreptului de servitute în cadrul tezei de doctorat este nu numai actuală în plan teoretic şi practic. proprietarii vecini sînt nevoiţi să suporte diferite situaţii nefavorabile. am relevat că regimul juridic al fiecărei categorii de servituţi este diferit. Din acest punct de vedere. dar şi necesară. Olanda etc. Primul capitol. în caracterul mixt. Ea ridică valoarea economică a imobilelor. Cînd este vorba de garantarea unui drept. Lucrarea aduce un suflu nou prin reflectarea noţiunii de servitute ca apărare juridică durabilă şi flexibilă a drepturilor reale în relaţiile de folosire a imobilelor. pe baza sistematizării normelor legale şi analizei creative a fenomenelor juridice. relevă o serie de probleme cărora le dă soluţii interpretative. Rolul ei sub acest aspect este cu atît mai important cu cît dimensiunile terenurilor aflate în proprietate sînt mai mici. între deţinătorii de terenuri şi de alte imobile vecine. teoretic şi practic al acestei analize. Ea are la bază analiza teoretică a noţiunilor şi prevederilor legale. este a dreptului de servitute. Reprezentînd o încercare de a elucida. finalizează deseori cu conflicte.

cît şi ale proprietarului terenului aservit. Capitolul II. capitolul este axat în jurul acestor probleme. relevînd stingerea servituţilor în caz de indiviziune şi a servituţilor stabilite de proprietar. conţinutul şi căile de exercitare a acestui drept. domeniul de aplicare şi obiectul acesteia. să creăm un model optim pentru legislaţia civilă a Republicii Moldova ca stat independent în curs de dezvoltare. consacrat analizei „Servituţilor stabilite prin fapta omului”. înglobînd şi îmbinînd aspecte teoretico-istorice ale instituţiei date.noţiunii de servitute-dezmembrămînt al dreptului de proprietate. sînt analizate temeiurile apariţiei dreptului subiectiv de servitute. a III-a. în instanţa de judecată. materializînd unele argumente pragmatice prin practica judiciară: franceză. se face o comparaţie între servituţile prediale şi cele personale. este arătată metodologia de cercetare. este dedicată clasificării servituţilor. prin act juridic şi prin uzucapiune. română. deosebirile dintre servitutea stabilită de proprietar şi uzufruct. uz şi abitaţie personală. de la istoricul apariţiei şi pînă în prezent. Aceeaşi secţiune este consacrată. 134 . reprezintă examinarea prevederilor legale cu privire la constituirea servituţii stabilite de proprietar. exercitarea şi stingerea dreptului de servitute”. ţinînd cont de laturile negative ale reglementărilor actuale ale dreptului de servitute. Secţiunea a doua este consacrată noţiunii de servitute. de asemenea. În genere. posibilele acţiuni. se consemnează şi îngrădirile dreptului de proprietate. studiul fiind axat pe analiza comparată a legislaţiilor care au o asemenea instituţie. prevăzute de legislaţie. Secţiunea a treia. ca cea mai veritabilă servitute. Astfel. dobîndire şi exercitare a dreptului de servitute. Capitolul are trei secţiuni. Se propun modificări ce ar facilita soluţionarea litigiului apărut. Lucrarea are o construcţie conceptuală de studiu monografic. reprezintă un studiu al procedurilor. de constituire. relevîndu-se esenţa şi specificul celor prediale. reglementează cauzele legale de stingere a acestui drept. Sînt arătate atît modalităţile de constituire. Considerăm că studiul care s-a făcut ne va permite. derivînd din servituţi. „Stingerea servituţilor”. Secţiunea a doua tratează posibilele drepturi şi obligaţii atît ale proprietarului terenului dominant. Secţiunea întîi conţine consideraţiuni generale privind constituirea servituţilor prin destinaţia dată de proprietar. cunoscute în legislaţia naţională şi în cea străină. se propune modificarea unor norme sau completarea legislaţiei cu norme noi. germană. rusă. Următoarea secţiune. „Constituirea. cît şi controversele privind admisibilitatea servituţilor prin uzucapiune. Capitolul III. istoricului şi caracterelor juridice ale dreptului de servitute. În prima secţiune se face prezentarea generală a constituirii servituţilor de către proprietar. prevederile legislaţiei în vigoare. Secţiunea a doua este dedicată naturii juridice a celor mai frecvente servituţi stabilite prin fapta omului. distincţia între aceste servituţi. Sînt examinate modurile de instituire a servituţii.

to characterize the creation. The present work pursues the goal to elaborate. The approach of this institution of civil law is conditioned by the real estate market development.dismemberment of the right of ownership known in the national and foreign legislation. also emphasized by different specialty works that appeared in this field. These conflicts appear between the landowners or owners of other adjacent land plots. The work deals with a series of theoretical aspects concerning the servitudes domain. has a theoretical character. In the second section the notion of servitude is considered from the historical point of view. 135 . The diversification and intensification of ownership relations raise new problems as regards their regulation. The present work is a theoretical presentation of the servitudes. the notion of servitude right. The first Chapter. that imposes new tasks on the legislator to regulate the relations appeared between the owners of adjacent lands. “General Сonsiderations on the Right to Servitude”. the limits and the conditions in what these rights can be exercised and. by legal acts and by usucaption. it is needed a more detailed regulation of their titular rights. but it is aimed to reflect the essential problems that raise before those who want to study more closely this institute and to recommend some solutions. the correlation between rights of titulars of other real rights and the owner’s rights. that are quite various. use. The research intention is not limited to the elaboration of a theoretical thesis. etc. include in their sphere a great number of difficult situations that often end up with conflicts. The first section examines doctrinal approaches to the notion of servitude . in their turn. It were emphasized the servitudes that are set up by established destination of the owner. For the first time in the modern legislation of the Republic of Moldova there are regulated a series of real rights. such as . the judicial practice or comparative law. by particularities of the adjacent lands.servitudes. The actuality of this work is determined by scientific argumentation of the right to servitude.Summary The Doctor Degree Thesis on „The Right to Servitude” The neighbouring relations. practicing and methods of implementation of this right in compliance with other countries’ legislation that have such an institute in order to make a generalization of the legal provisions which regulate the right to servitude. usufruct. proved by its title “The Right to Servitude”. which. entitled. were divided in sections and paragraphs. in general aspects. In order to implement the enumerated objectives. It is divided in three big sections. the work was divided in three chapters. Because these real rights restrict the owner rights. particularly. since it emerged till present. For this reason we tried to avoid to address too often the doctrine.

to determine the scope of application and its subject. taking into consideration the negative futures of the regulations on the right to servitude at the actual phase. it is extremely important when the Republic of Moldova has adopted its new Civil Code. as well as emphasizes the ceasing of servitudes in case of indivisibility and in case of its establishing by the owner. 136 . analyses reasons of appearance of the legal right to servitude. by legal act and by usucaption. The second section of the above mentioned Chapter deals with the possible rights and obligations of the owner of dominant land. is divided in three sections. obtaining and exercising of the servitude right. content and methods of exercising this right. In present. and also of the owner of subservient land. as the most veritable servitudes. It this section there were also examined the methods of establishing the servitude. determines more clearly the essence and the particularity of inherited servitudes. The next Section is dedicated to the classification of servitudes. The first section contains general considerations regarding the establishment of servitudes by the owner destination. basing on the actual provisions of the legislation with the concretisation of its content and proposal to amend some provisions of the legislation. We consider that this research will allow. The Chapter II is focused on the analysis of “The Servitudes Established by Human Action” and the examination of legal provisions on the constitution of servitudes established by the owner. Generally. The second section was dedicated to the legal nature of the most frequent servitudes established by the human action. There were proposed amendments that might facilitate resolution the arisen litigation. the possible actions that result from servitudes in the Court. regulates the legal cases of extinction of this right. entitled.The same section is also focused on the historical and legal characters of servitude right. It also demonstrates the modalities of creation and the controversy concerning the admissibility of the servitudes by usucaption. to create an optimal model for civil legislation of the Republic of Moldova as an independent developing state. This Chapter also determines the methodology of the research. Exercising and Ceasing the Servitude Right” represents a study of procedures provided by legislation on creation. and also. The research was based on the comparative analysis of legislations that provide for such institute. The third section. use and the personal occupation. in its turn. entitled “The Ceasing of the Servitude”. “The Creation. this Chapter is focused on these issues. This Chapter. The first section is aimed to make a general presentation concerning the creation of servitudes by the owner. to make a distinction between these servitudes and the restrictions of the right of property. makes the comparison between the inherited and personal servitudes. The Chapter III. the differences between the established servitude of the owner and usufruct.

Автор работы не ограничился проведением теоретических исследований. пределов и условий осуществления этих прав. В первой части главы понятие сервитута рассмотрено с точки зрения доктрины как раздробление права собственности.Аннотация к докторской диссертации на тему "Право сервитута" Соседские отношения. касающихся права сервитута. Теоретический анализ понятий и положений законодательства сочетается в ней с практическим применением законодательных норм. нередко завершаются конфликтами. По этой причине автор попытался избежать слишком частого обращения к доктрине. подразделяются на части и параграфы. либо ограничены в полномерной эксплуатации своей собственности. Здесь же рассмотрены с исторической точки зрения правовые особенности права сервитута. о чем свидетельствует уже ее наименование. соседствующие собственники либо вынуждены переживать различные неблагоприятные ситуации. узуфрукт. кто желал бы изучить более подробно этот институт. Во второй части понятие сервитута рассмотрено с исторических позиций. начиная с его возникновения и по настоящее время. а рассмотрел основные проблемы. Так как эти вещные права ограничивают права собственника. и рассматривает целый ряд теоретических аспектов в 137 . в свою очередь. Актуальность работы обусловлена необходимостью научного обоснования права сервитута. известное в национальном и международном законодательстве. которые. Осуществляя права на свое имущество. возникающие у тех. в частности соотношения между правами обладателей этих вещных прав и правами собственника. которые отличаются большим разнообразием и предполагают множество сложных ситуаций. судебной практике или сравнительному праву. Данная данной области. пользование и другие. третьей части изложена классификация сервитутов. необходимо более детальное регулирование прав их обладателей. работа является теоретическим представлением сервитутов. Впервые в действующем законодательстве Республики Молдова регулируется целый ряд вещных прав. в которых предусмотрен такой институт. В последней. и предложил конкретные решения. В целях реализации перечисленных задач работа разделена на три главы. таких как сервитут. Первая глава – "Общие положения о праве сервитута" – имеет теоретический характер. Исследования основаны на сравнительном анализе законодательств.

устанавливаемым собственником. обремененного сервитутом. а также рассматривает вопросы прекращения сервитута в случае неделимости и в случае его установления собственником. но и противоречия. когда Республика Молдова приняла новый Гражданский кодекс. и узуфруктом. возможные иски. касающиеся допустимости сервитута вследствие приобретательной давности. В первой части главы представлена общая картина установления сервитутов собственником. содержания и порядка осуществления этого права. проведено сравнение между унаследованными и личными сервитутами. устанавливаемых действиями человека. В этой главе также изложена методология исследования. Вторая часть посвящена правовому регулированию наиболее часто встречаемых сервитутов. Во второй части рассмотрены возможные права и обязанности. которые могли бы облегчить разрешение возникшего спора. определены различия между этими сервитутами и пределами права собственности.Глава II – посвящена анализу . Глава III – "Установление. различия между сервитутом. позволит создать оптимальную модель для гражданского законодательства Республики Молдова как независимого развивающегося государства. устанавливаемые действиями человека". приобретения и осуществления права сервитута. определенному собственником. так и вследствие приобретательной давности. Третья часть – "Прекращение сервитута" – устанавливает законные основания прекращения этого права. что проведенное исследование. более четко определены сущность и специфика унаследованных сервитутов. как вследствие заключения сделки. 138 . так и собственника участка. Считаем."Сервитуты. Это крайне важно в настоящее время. с учетом отрицательных моментов регулирования права на сервитут на современном этапе. Кроме того. в этой главе проведен анализ оснований возникновения субъективного права сервитута. Здесь указаны не только порядок установления. как собственника доминирующего земельного участка. Рассмотрены порядок учреждения. Первая часть содержит общие положения об установлении сервитута по назначению. вытекающие из сервитута. определены сфера применения и предмет. в судебные инстанции. Предложены изменения. осуществление и прекращение права сервитута" – представляет собой исследование предусмотренных законодательством процедур установления.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->