Sunteți pe pagina 1din 76

CUPRINS 1.PREZENTAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI CARACAL 1.1 Denumirea institutiei,profil,obiect de activitate profesionalapag.4 1.2 Baza legala de infiintare.pag.4 1.

3 Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitateapag.6 1.4 biectivele fundamentale urmarite pe urmatorii 2 ani..pag.! 1." #inister coordonator..pag.$ 1.6 %ontract de management,clauze,parti contractantepag.! 1.$#odalitati de organizare a activitatii in cadrul &rimariei #unicipiului %aracal.pag.! 2.ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA DE FINANTARE IN PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL 2.1 'naliza institutiei din punct de vedere economico(financiarpag.32 2.2 #odalitati de finantare a activitatii desfasurate,particularitati...pag34 2.3 &osibilitati de obtinere a unor resurse financiare din sponsorizari)continutul acordului de sponsorizare)e*emple...pag.3$ 2.4 +ivelul si structura c,eltuielilor si a veniturilor institutiei analizate in ultimii 2 ani.pag.3$ 2." -lu*urile proceselor de atragere a surselor e*terne.pag.3! 3.ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA IN PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL 3.1 &rezentarea activitatii de relatii publice,particularitati ale organizarii..pag.3. 3.2 &articularitati ale procesului de comunicare interna si e*terna in &rimaria #unicipiului %aracal. &ag.4/ 3.3 'naliza modului de aplicare a Legii "2021./1.2//3 privind transparenta decizionala in administratia publica1#onitorul ficial $/0/3./2.2//32si a Legii "44012./1.2//1 privind liberul acces la informatiile de interes public din #onitorul ficial 663023.1/.2//1('naliza raportului anual.pag.42 4.ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL..pag.4" 5.PREZENTAREA PROGRAMELOR SI PROIECTELOR DERULATE DE CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACALpag.4.

6.ACTE ADMINISTRATIVE.CIRCUITUL DOCUMENTELORpag."1 7.ASPECTE PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI IN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTIpag."" 8.RESURSELE UMANE IN PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL !.1 &rezentarea normelor reglementare in domeniul resurselor umanepag."! !.2 &roceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si de e*ecutie.pag.61 !.3 #odalitati de promovare si motivare a salariatilor,instrumente, mi3loace etc.pag.61 !.4 &roceduri de evaluare si control a personalului)instrumente,competente,forme,indicatori de performanta folositi sau care ar trebui folositi..pag.6" !." %ompartimente specializate in activitatea de personal)prezentarea detaliata a organizarii sale,incadrarii cu personal,activitati ce se deruleaza aici..pag.6" !.6 'precierea personala asupra stilului de lucru si a performantelor anga3atilor.pag.6" 9.ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA PRIMARIEI MUNICIPIULUI CARACAL ..1 &articularitati strategice ale institutiei publice analizate tinand cont de specificul domeniului de activitatepag.66 ..2 4dentificarea si caracterizarea factorilor de mediu si a variabilelor organizationale ce influenteaza procesele interne ale institutiei..pag.6! ..3 &rezentarea sistemului de obiective al &rimariei #unicipiului %aracal pentru perioada urmatoare 1(3 anipag.$/ ..4 #odalitati previzionate de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate..pag.$/ .." 5urse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice.pag.$1 ..6 6*emple de strategii,politici,programe,proiecte derulate si0sau in curs de derulare in institutia analizat..pag.$2 1 .ELA!ORAREA UNUI DIAGNOSTIC GLO!AL IN PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL 1/.1 &uncte forte,puncte slabe si cauzele care le(au generatpag.$" 1/.2 7ecomandarile..pag.$6

1.P"#$#%&'"#' P"()'"(#( M*%(+(,(*-*( C'"'+'1.1. Denumirea institutiei,profil,obiect de activitate profesionala


&ractica s(a efectuat la institutia publica &rimaria #unicipiului %aracal,care se afla pe strada &iata 8ictoriei nr 1/. 'ceasta este organizata si functioneaza pe principiile unei institutii publice. &rimaria #unicipiului %aracal este o institutie publica cu activitate permanenta, formata din primar ,viceprimari ,secretar si personalul din subordinea ierar,ica a primarului. 9nul dintre compartimentele structurii organizatorice a &rimariei #unicipiului %aracal, este Directia buget. D("#+&(' .*/#& are ca obiect de activitate coordonarea, in conditiile legii, a activitatilor de elaborare a bugetului local si asigurarea derularii in bune conditii a e*ecutiei bugetare, precum si indeplinirea, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare, a atributiilor ce revin organelor de specialitate ale autoritatilor locale in legatura cu intocmirea si e*ecutia bugetului local, constituirea si utilizarea fondurilor publice. Directia Buget este un compartiment de specialitate si are relatii de colaborare cu #inisterul -inantelor &ublice si #inisterul 'dministratiei si 4nternelor, cu celelalte compartimente din cadrul &rimariei %aracal si cu alte autoritati si institutii. Din punct de vedere al structurii organizatorice, Directia Buget este impartita in mai multe compartimente, enumerate mai 3os impreuna cu principalele lor atributii. 'tributii ale compartimentului Buget(e*ecutie: primeste si verifica indicatorii de fundamentare a proiectelor de buget prezentate de unitatile beneficiare de credite) anual, si ori de cate ori au loc corectii si rectificari de buget, intocmeste proiectul bugetului local si al activitatilor e*trabugetare, atat pentru activitatea proprie cat si pentru institutiile publice din subordinea %onsiliului Local %aracal, pe baza datelor prezentate de acestea si a indicatorilor fizici si valorici e*istenti) anual, si dupa rectificarile si corectiile efectuate la bugetul municipal ; daca au loc modificari( transmite bugetul aprobat fiecarei unitati beneficiare de credit) intocmeste detalierile la buget pentru capitolele bugetare) lunar primeste conturile de e*ecutie ale unitatilor, le verifica, le analizeaza si intocmeste e*ecutia pe ordonatori in vederea incadrarii in prevederea bugetara) trimestrial, pana la data de 2/ ale lunii urmatoare inc,eierii trimestrului, primeste darile de seama trimestriale ale unitatilor de subordonare locala) trimestial, pana la data de 2/ ale lunii urmatoare intocmeste ane*a 12 si ane*a 1/ la darea de seama contabila) verifica e*istenta rapoartelor ce insotesc conturile de e*ecutie bugetara ale unitatilor de subordonare locala) intocmeste contul de inc,idere a e*ercitiului financiar(bugetar pentru a fi supus aprobarii)

intocmeste zilnic situatia denumita la zi a veniturilor incasate si a platilor efectuate precum si situatia <limita de credit= necesara la trezoreria municipiului %aracal. intocmeste protocoale pentru diferite actiuni privind activitatea sportiv si de tineret precum si pentru culte religioase precum si conventii inc,eiate cu agentii economici producatori si distribuitori de energie termica) lunar, si ori de cate ori este nevoie, primeste cererile de alimentare a conturilor de la unitatile de subordonare locala, analizeaza structura acestora si propune alimentarea conturilor in functie de prevederea bugetara. redacteaza, ori de cate ori este nevoie, proiecte de ,otarari cu avizul compartimentului 3uridic, e*puneri de motive precum si rapoarte ale directiei) intocmeste zilnic dispozitii bugetare si ordine de plata pentru platile ce se efectueaza catre ordonatorii tertiari) propune desc,iderea si retragerea de credite si intocmeste documentatia necesara in acest sens) participa la actiuni de inventariere a mi3loacelor fi*e, materiale, obiectelor de inventar, mi3loacelor banesti ori de cate ori este nevoie) realizeaza zilnic puncta3ul la venituri si c,eltuieli intre situatia la zi realizata de biroul buget si e*ecutia trezoreriei municipiului %aracal si se confrunta cu e*trasele de cont pentru urmatoarele categorii de c,eltuieli) "1 <'utoritati e*ecutive= "$ <4nvatamant= "! <5anatate= ". <%ultura, religie, sport= 6/ <'sistenta sociala, alocatii, pensii, a3utoare si indemnizatii= 63 <>ospodarie comunala si locuinte= $2 < rdine publica si siguranta nationala= !! <Dobanzi aferente datoriei publice locale si alte c,eltuieli= ./ <7ambursari de imprumuturi= intocmeste notele 3ustificative privind solicitarea de subventii de la bugetul de stat pentru protectia sociala, solicitarea de sume din cote din impozitul pe venitul global, din cota de 16? de ec,ilibrare) elaboreaza si redacteaza corespondenta specifica repartizata compartimentului. 'tributii ale compartimentului financiar(contabil: efectueaza incasari si plati in numerar pentru persoane fizice si 3uridice pe baza de documente legal intocmite) efectueaza zilnic controlul operatiunilor de casa) urmareste si raspunde de e*ecutia bugetara din faza de anga3are a c,eltuielilor si pana la e*ecutie, conform prevederilor referitoare la anga3are, lic,idare, ordonantare si plata) intocmirea statelor de plata pentru salariati si consilieri locali, pe baza ponta3elor de prezenta si a referatelor de ore suplimentare si a altor drepturi salariale, in conformitate cu prevederile legale) calculul drepturilor banesti aferente concediilor de odi,na si a concediilor de boala pentru salariati, ori de cate ori este nevoie) verificarea e*istentei vizei de control financiar(preventiv pe toate documentele care stau la baza anga3arii platilor de catre institutie, precum si a altor documente care necesita aceasta viza)

intocmirea si predarea decontului privind ta*a pe valoarea adaugata in baza doumentelor legale, conform legii, care reglementeaza aceasta ta*a, virarea ei catre buget la termenul stabilit de lege) intocmeste si inregistreaza in evidenta contabila toate notele contabile in vederea intocmirii balantei de verificare lunare) intocmirea ordinelor de plata pentru efectuarea de plati catre furnizori) participarea la actiuni de inventariere a mi3oacelor fi*e, materialelor, obiectelor de inventar si a mi3loacelor banesti ori de cate ori este nevoie. &rimaria #unicipiului %aracal , ca institutie publica,are ca obiect de activitate: Dreptul si capacitatea efectiva de a rezolva si gestiona in nume propriu si sub responsabilitatea lor o parte importanta a treburilor publice ,in interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta) 'u initiativa si ,otarasc ,cu respectarea legii,in probleme de interes local,cu e*ceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice .4n acest sens ,institutia publica are urmatorele responsabilitati: 7espectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor) rganizarea si dezvoltarea localitatii:economico(sociala,urbanistica si de amena3are a teritoriului ,protectia mediului) >estiunea financiara si patrimoniala in baza principiilor de autonomie locala ,conform legii) 5ervicii publice locala) 'sistenta ,a3utor social si protectie a drepturilor copilului) Libera initiativa si concurenta loiala asigurand libertatea comertului) -unctionarea institutiilor de invatamant ,sanitare ,cultura ,tineret si sport,potrivit legii) rganizarea interna a &rimariei) 'sigurarea ordinii publice) 'sigurarea desfasurarii activitatilor stiintifice,culturale ,artistice,sportive si de agrement) &revenirea si limitarea urmarilor calamitatilor ,catastrofelor ,incendiilor ,epidemiilor sau epizotiilor) 'lte domenii corespunzatoare nevoilor colectivitatii locale aflate in sfera de competenta a autoritatilor administratiei publice locale ,in conformitate legea 21"02//1 si cu alte prevederi legislative in vigoare.

1.2. Baza legala de infiintare


&rimaria #unicipiului %aracal functioneaza in baza Legii administratiei publice locale nr. 21"023 aprilie 2//1 publicata in #onitorul ficial al 7omaniei nr. 2/4 din 23 aprilie 2//1 si a modificarilor aduse articolului 1/3, alin 112 prin Legea 216 023 aprilie 2//2 publicata in #onitorul ficial nr. 2!!02. aprilie 2//2.

1.3. Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea


&rimarul, 8iceprimarul, 5ecretarul municipiului %aracal, impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita &rimaria #unicipiului %aracal care aduce la indeplinire ,otararile %onsiliului local si dispoziiile &rimarului solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.
"

&rimarul este seful administratiei publice locale a municipiului %aracal si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si controleaza, conform: ( Legii 'dministra@iei &ublice Locale, nr. 21"02//11art.66 alin.12 7egulamentului cadru de organizare Ai func@ionare aprobat prin .>. nr. 3"02//2 1pentru aprobarea 7egulamentului %adru de rganizare Ai -unc@ionare a %onsiliilor Locale2 Legii 6$302//2, cu respectarea prevederilor Legii "202//3. Legii 16102//3 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in e*ercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei Legea nr. 1!!01..., privind 5tatutul -unc@ionarilor &ublici BotCrDrea nr. 12/.02//3 privind organizarea Ai dezvoltarea carierei func@ionarilor publici BotCrDrea nr. 121/02//3 privind organizarea Ai func@ionarea comisiilor de disciplinC Ai a comisiilor paritare din cadrul autoritC@ilor Ai institu@iilor publice En e*ercitarea atribu@iilor sale, primarul emite dispozi@ii care devin e*ecutorii dupC ce sunt aduse la cunoAtin@a persoanelor interesate. &rimarul deleagC 8iceprimarului e*ercitarea unora dintre atribu@iile ce(i revin, cu respectarea prevederilor art. $/ din Legea nr. 21"02//1, cu modificCrile Ai completCrile ulterioare.

1.4. Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani


&e parcursul urmatorilor doi ani, &rimaria #unicipiului %aracal are in vedere mai mult obiective si anume: imbunatatirea si dezvoltarea retelei de transport) spri3inirea si dezvoltarea infrastructurii de sanatata si asistenta sociala) dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de educatie) dezvoltarea turismului local,amena3area &arcului %onstantin &oroineanu,renovarea Bisericii si %urtea Domneasca #i,ai 8iteazul) dezvoltarea urbana durabila) noi spatii de 3oaca) imbunatatirea retelor de canalizare si apa) dotarea 5erviciului 4mpozite si Fa*e, 5erviciului 6laborare si 6*ecutie cu ec,ipamentul informatic necesar cresterii eficientei activitatii specifice desfasurate) inbunatatirea conditiilor de locuit 1construirea de locuinte noi, modernizarea celor e*istente, asimilarea de concepte noi in domeniul urbanismului, etc2 promovarea 4##(urilor, a initiativei private ) terminarea constructiei Liceului Feoretic #i,ai 8iteazul ) atragerea investitiilor.

1.5.

inister coordonator

&rimCriei #unicipiul %aracal este coordonata de #inisterul 'dministra@iei &ublice Ai 4nternelor, prin institu@ia &refectului Ai a %onsiliului Gude@ean.

#inisterul 'dministra@iei &ublice, minister de sintezC, asigurC aplicarea strategiei Ai &rogramului >uvernului Hn domeniul administra@iei publice locale Ai monitorizeazC, Hn numele >uvernului, elaborarea Ai aplicarea programelor de reformC de cCtre ministere Ai celelalte autoritC@i ale administra@iei publice centrale si locale.

1.!."ontract de management, clauze, parti contractante


+u e*ista un contract de mangement in cadrul &rimariei #unicipiului %aracal.

1.#. odalitati de organizare a activitatii in cadrul $rimariei "aracal

unicipiului

'paratul propriu al %onsiliului local al #unicipiului %aracal este organizat pe directii,servicii si compartimente,conform organigramei aprobata de %onsiliul local ,care face parte integranta din regulament. 4ntreaga activitate a primariei este organizata si condusa de catre primar ,directiile 1servicii si compartimente 2fiind subordonate direct primarului, viceprimarilor sau secretarului care raspund si asigura de realizarea atributiilor ce revin acestora in conditii de legalitate si eficienta. &rimaria #unicipiului %aracal se imparte pe directii,compartimente si servicii,astfel: I.D("#+&(' '0)(%(1&"'&(# ,*.-(+' -2+'-' +2)*%(+'"# ( 5erviciul administratie publica locala 3 4nvestitii si servicii publice ( 5erviciul Legislatie, %ontencios, 'dministrativ ( %ompartiment comunicare relatii publice ( %ompartiment acces liber la informatii ( 5erviciul autoritate tutelara ( %ompartiment scrisori,petitii,reclamatii ( %ompartiment stare civila ( %ompartiment registru agricol fond funciar ( %ompartiment 3uridic ( %ompartiment relatii asociatii locatari II.D("#+&(' +2%&"2( 5erviciul %ontrol 'ctivitati %omerciale si &restari 5ervicii ( Biroul 6videnta %ontraventii III.D("#+&(' #+2%2)(+' ( 5erviciul %ontabilitate, -inanciar ( 5erviciul Buget Local ( 5erviciul de 5alarizare, rganizare, &erfectionare

IV.D("#+&(' (%4#1&(&(( 1( 1#"4(+(( ,*.-(+# ( 5erviciul 4nvestitii 9rbane ( 5erviciul Licitatii, %ontracte ( Biroul 'utorizare 'genti 6conomici ( 5erviciul 'dministrativ, 'provizionare V.D("#+&(' *".'%(1)5')#%'6'"#' &#"(&2&(*-*( 5,"2&#+&(' )#0(*-*( ( 5erviciul urbanism ,amena3area teritoriului) ( Biroul Date si informatii urbane (5erviciul fond -unciar,%adastru (5erviciul documentatii,avize,acorduri (&rotectia mediului VI.C2),'"&()#%& "#1*"1# *)'%#. ( Biroul &rotectia #uncii, &rotectie %ivila VII.C2),'"&()#%& '*0(&. ( 5erviciul 'udit &ublic 4ntern al &rimariei %aracal ( 5erviciul 'uditare 4nstitutii 5ocio ; 6ducationale A&"(.*&((-# P"()'"*-*( M*%(+(,(*-*( C'"'+'&rimarul reprezintC autoritatea e*ecutivC Hn realizarea autonomiei locale, Hn rela@iile cu autoritC@ile publice, cu persoanele fizice Ai 3uridice romDne Ai strCine, precum Ai Hn 3usti@ie. &rimarul #unicipiului %aracal, actualmente >,eorg,e 'ng,el, indeplineste in conformitate cu prevederile Legii nr. 21"02//1 privind administratia publica locala, urmatoarele atributii: ( asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor %onstitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor &resedintelui 7omaniei, a ,otararilor si ordonantelor >uvernului) dispune masurile necesare si acorda spri3in pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a ,otararilor consiliului local) ( asigura aducerea la indeplinire a ,otararilor consiliului local. 4n situatia in care apreciaza ca o ,otarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect) ( prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a ,otararilor consiliului local)

( intocmeste proiectul bugetului local si contul de inc,eiere a e*ercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local) ( e*ercita functia de ordonator principal de credite) ( verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si c,eltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate) ( ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. 4n acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa e*ecute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre) ( asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, 3andarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii) ( indruma si supraveg,eaza activitatea gardienilor publici, conform anga3amentelor contractuale) ( ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica) ( controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu spri3inul serviciilor de specialitate) ( ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii) ( ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic zonal al sectorului si il supune spre aprobare consiliului local) asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu) ( asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza ,otararii consiliului local) ( asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii) ( e*ercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora) ( conduce serviciile publice locale) asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara) supraveg,eaza realizarea masurilor de asistenta si a3utor social) ( indeplineste functia de ofiter de stare civila) ( emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege) ( propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate) ( numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu e*ceptia secretarului) propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local) ( raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului) ( organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente)

( ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor mena3ere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. &rimarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local. 4n e*ercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in orasul in care a fost ales. 4n aceasta calitate primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, in conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ(teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate. A&"(.*&((-# V(+#,"()'"*-*( 8iceprimarul #unicipiului %aracal poate e*ercita, prin delegare de competenta, unele dintre atributiile care revin primarului din Legea nr. 21"02//1 si anume : ( indruma si supraveg,eaza activitatea gardienilor publici, conform anga3amentelor contractuale) ( controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu spri3inul serviciilor de specialitate) ( asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza ,otararii consiliului local) ( e*ercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora) ( raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului) ( organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente) ( ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor mena3ere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. ( indeplineste functia de ofiter de stare civila) A&"(.*&((-# 1#+"#&'"*-*( 5ecretarul #unicipiului %aracal este functionar public de conducere, numit de prefect la propunerea &rimarului. 5ecretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale: ( participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local) ( coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter 3uridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local)

1/

( avizeaza proiectele de ,otarare ale consiliului local, asumandu(si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand ,otararile pe care le considera legale) ( avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului) ( urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal) ( asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat) ( pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local) ( asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, in termen de cel mult 1/ zile, daca legea nu prevede altfel) ( asigura aducerea la cunostinta publica a ,otararilor si dispozitiilor cu caracter normativ) ( elibereaza e*trase sau copii de pe orice act din ar,iva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii) ( legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, in conditiile legii. 5ecretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, stabilite de primar. 5ecretarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar.

%tributiile directiilor,serviciilor si birourilor aparatului propriu de specialitatea al "onsiliului Local "aracal


I.D("#+&(' '0)(%(1&"'&(# ,*.-(+' -2+'-' +2)*%(+'"# S#"4(+(*- A0)(%(1&"'&(# P*.-(+' L2+'-' Atributiile serviciului, specifice fiecarei grupe in parte, sunt urmatoarele: a2 convoaca in scris in termenele si conditiile prevazute de lege consilierii municipiului la sedintele ordinare si e*traordinare ale %onsiliului local 1comunicand ordinea de zi, data, ora si locul desfasurarii2) b2 aduce la cunostinta locuitorilor #unicipiului %aracal prin presa locala sau prin alt mi3loc de publicitate ordinea de zi a sedintei) c2 primeste proiectele de ,otarari semnate de initiator insotite de referatele de specialitate din cadrul primariei si le inainteaza la %abinet secretar in vedera avizarii) d2 solicita avizele %omisiilor de specialitate ale %onsiliului local aferente proiectelor de ,otarari) e2 distribuie membrilor consiliului si e*ecutivului primariei cu cel putin " zile inaintea sedintei ordinare si cu cel putin 3 zile inaintea sedintei e*traordinare, materialele ce vor fi dezbatute conform ordinei de zi) f2 participa la sedintele %onsiliului local si intocmeste procesele(verbale ale acestora) g2 asigura inaintarea in termen de 3 zile a ,otararilor adoptate de %onsiliul local si a dispozitiilor &rimarului #unicipiului %aracal e*ercitarii controlului de legalitate) ,2 asigura transmiterea interpelarilor formulate de catre membrii %onsiliului local la serviciile de specialitate ale primariei)

11

i2 redacteaza si dactilografiaza procesul(verbal al sedintei de consiliu) 32 sigileaza procesul(verbal impreuna cu toata documentatia de pe ordinea de zi a sedintei intr(un dosar special) I2 primeste, inregistreaza si tine evidenta corespondentei adresata primariei si o prezinta conducerii in vederea repartizarii) l2 preia corespondenta avizata de conducere si o distribuie serviciilor din cadrul primariei) m2 asigura printr(o persoana desemnata in acest sens secretariatul la 5ala de consiliu) n2 inregistreaza, multiplica si difuzeaza ,ortararile %onsiliului local factorilor interesati, iar in cazul ,otararilor de interes general asigura aducerea la cunostinta publica) o2 asigura respectarea prevederilor referitoare la transparenta decizionala in administratia publica, conform Legii nr. "202//3 ) p2 inregistreaza, difuzeaza si ar,iveaza in original dispozitiile &rimarului #unicipiului %aracal) J2multiplica si difuzeaza Botararile %omisiei municipale de aplicare a Legii nr. 11201..") r2 intocmeste periodic informari privind e*ecutarea ,otararilor adoptate de %onsiliul local %aracal) I%4#1&(&(( 1( 1#"4(+(( ,*.-(+# Atributiile definitorii ale Directiei 4nvestitii si 5ervicii &ublice sunt: Kactioneaza pe baza unor programe de perspectiva cu privire la imbunatatirea dotarilor stradale, infrumusetarea teritoriului administrat, e*tinderea retelelor de elictricitate, a surselor de alimentare cu apa potabila, a retelelor de aductiune si a celor de canalizare, a drumurilor si a altor lucrari publice necesare municipiului %aracal) realizeaza K strategii si planuri de masuri pentru prevenirea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase 1 inundatii, inzapeziri, etc2 si pentru prevenirea degradarii mediului, Kurmareste utilizarea si conservarea domeniului public conform destinatiilor stabilite prin programul de sistematizare a teritoriului, prin dispozitii si ,otarari ale autoritatilor e*ecutive si deliberative ale administratiei locale) intocmeste K si urmareste derularea programelor de perspectiva cu privire la efectuarea studiilor de fezabilitate si a studiilor de amena3ari teritoriale si dotari de urbanism in localitate . C2),'"&()#%& 6*"(0(+ Atributiile definitorii ale Directiei Guridice sunt: reprezinta K &rimaria #unicipiului %aracal in fata instantelor 3udecatoresti, cu sustinerea intereselor acesteia si tine evidenta proceselor si litigiilor in care unitatea este parte) Kinregistreaza actele si faptele de stare civila petrecute pe raza #unicipiului %aracal 1nasteri, casatorii si decese2 in registrele de stare civila si efectueaza mentiunile pe actele de stare civila pe o perioada de 1// de ani) Kprote3eaza ; prin intermediul 5erviciului 'utoritate Futelara ; interesele persoanelor lipsite de capacitate de e*ercitiu 1copii minori si bolnavi psi,ic pusi sub interdictie 3udecatoreasca2 sau cu capacitate de e*ercitiu restransa 1copii minori intre 14(1! ani2,

12

precum si a persoanele care, desi au capacitate de e*ercitiu deplina, datorita unor cauze si impre3urari prevazute de lege, nu(ti pot apara interesele personale in mod satisfacator 1instituie tutela si curatele cand este cazul2) tine K evidenta si comunica compartimentelor interesate actele normative nou aparute privind admnistratia publica locala si probleme de interes general. S#"4(+(*- L#/(1-'&(#5 C2%&#%+(215 A0)(%(1&"'&(4 Atributii: a2 reprezinta in fata instantelor 3udecatoresti competente interesele administratiei publice locale 1Gudecatorii, Fribunale, %urti de apel, %urtea 5uprema de Gustitie2) b2 pentru o buna aparare a institutiei pe care o reprezinta formuleaza intampinari, note scrise, concluzii, ridica e*ceptii) c2 tine evidenta proceselor si litigiilor in care unitatea este parte si urmareste obtinerea titlurilor e*ecutorii pentru creantele unitatii) d2 comunica organelor de e*ecutare silita, titlurile e*ecutorii primite) e2 in baza unei delegatii speciale date de primar, poate fi*a pretentiile, renunta la pretentii, poate da raspunsuri la interogatoriu) f2 participa la formularea obiectiunilor precontractuale, daca se pun in discutie probleme de drept) g2 solicita relatii de la %omisia pentru aplicarea Legii nr.11201.." privind cererile depuse de petenti si modul de rezolvare a acestora) ,2 formuleaza raspunsurile la interogatorii in colaborare cu serviciile competente) i2 primeste plangerile din partea tertelor persoane si din partea diferitelor servicii si directii, raspunzand in termen legal si e*primandu(si punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate) 32 e*ercita caile ordinare si e*traordinare de atac impotriva ,otararilor nefavorabile) I2 isi e*prima punctul de vedere in scris 1referate2 privind nee*ercitarea cailor de atac) l2 promoveaza cereri de c,emare in 3udecata 1desfiintari de constructii, actiuni in pretentii, anulare acte administrative2 din dispozitia %onducerii &rimariei #unicipiului %aracal) m2 face cereri de interventii in dosarele aflate pe rol si in care &rimaria #unicipiului %aracal 3ustifica un interes) n2 asigura asistenta 3uridica compartimentelor institutiei, la audientele desfasurate in cadrul &rimariei #unicipiului %aracal, precum si persoanelor fizice si 3uridice care se prezinta la audientele Directiei Guridice) o2 tine evidenta succesiunilor vacante si intocmeste documentatia necesara initierii acestei activitati, prezentandu(se prin reprezentant la Birourile +otarilor &ublici) p2 colaboreaza la intocmirea proiectelor de ,otarari ale %onsiliului Local, regulamentelor, dispozitiilor, instructiunilor precum si a oricaror acte normative elaborate de %onsiliul Local %aracal sau de catre &rimar) J2 avizeaza la cererea conducerii orice alte acte care pot anga3a raspunderea patrimoniala a unitatii) r2 verifica si avizeaza proiectele de contracte intocmite de serviciile functionale si de specialitate)

13

s2 urmareste aparitia actelor normative si semnaleaza factorilor a caror activitate este vizata de aceste acte, sarcinile ce revin administratiei publice locale in domeniul de competenta) C2),'"&()#%& S&'"# C(4(-' Atributiile serviciului sunt urmatoarele : a2 inregistreaza actele si faptele de stare civila : nasteri, casatorii si decese in registrele de stare civila) b2 efectueaza mentiunile de stare civila in registrele e*istente pe o perioade de 1// ani. 6fectuarea mentiunilor se face pe baza: sentintelor 3udecatoresti, mentiunilor primite de la alte primarii si de la 4.>.&.( D.6.&. si pe baza actelor proprii emise in conditiile legii) c2 primeste si intocmeste dosarele de sc,imbare de nume pe cale administrativa si le inainteza spre aprobare 4.>.&. ( D.6.&., dupa care se fac cuvenitele modificari in actele de stare civila) d2 intocmeste si elibereaza certificate de stare civila in baza intocmirii actelor curente sau la solicitarea cetatenilor romani si straini, pe baza registrelor de stare civila din ar,iva proprie) e2 intocmeste documentatia pentru reconstituirea actelor de stare civila cand registrele sunt pierdute sau distruse, iar dupa obtinerea aprobarii se intocmesc noi acte) f2 intocmeste procesele verbale atunci cand la oficierea casatoriei se foloseste interpret autorizat) g2 intocmeste acte de adoptie) ,2 intocmeste, elibereaza si trimite 4.>.&. ( D.6.&.1 atunci cand este cazul 2, e*trase pentru uzul organelor de stat de pe registrele de stare civila la cererea acestora pentru cetatenii romani si straini ) i2 intocmeste si tine evidenta cererilor privind desc,iderea succesiunilor) 32 prin delegare de competenta acordata de primar, seful serviciului 5tare %ivila indeplineste functia de ofiter de stare civila) I2 transcrie actele cetatenilor romani inregistrate in strainatete prin intocmirea unor noi acte dupa obtinerea aprobari de la 4.>.&. ( D.6. &.) l2 intocmeste borderouri si inainteaza buletinele de identitate si livretele militare ale decedatilor, organelor de politie si centrelor militare ) m2 pentru actele de nastere, casatorie si deces se intocmesc buletine statistice pe care le inainteaza Directiei de 5tatistica) n2 intocmeste comunicari de modificari in baza actelor de nastere pentru copiii intre / ( 14 ani, precum si de comunicari de luare in evidenta si le inainteaza &olitiei #unicipiuli %aracal ( 5erv. 6videnta &opulatiei) o2 elibereaza in baza actelor de deces adeverinte de in,umare) p2 intocmeste procese verbale 3ustificative atunci cand se refuza inregistrarea unui act sau fapt de stare civila) J2 intocmeste opisuri alfabetice in 2 e*. dupa toate actele de stare civila) r2 intocmeste procese verbale de ardere a cotoarelor certificatelor eliberate, precum si a certificatelor scoase din uz) s2 gestioneaza certificatele eliberate si cele e*istente in stoc)

14

t2 se ocupa de in,umarea persoanelor decedate, neidentificate, nereclamate de familie sau fara sustinatori legali) u2 decalara aceste decese si se ocupa de inc,eierea formalitatilor pentru in,umare) S#"4(+(*- A*&2"(&'&# T*&#-'"' Atributiile serviciului sunt urmatoarele: a2 efectuarea de anc,ete sociale la cererea instantelor 3udecatoresti, in cauze care au ca obiect: divortul intre soti cu copii minori, stabilirea domiciliului copilului minor la unul dintre parinti, reancredintarea copilului unuia dintre parinti, declararea 3udecatoreasca a abandonului, alte cauze pentru care legea prevede ascultarea autoritatii tutelare) b2 intocmirea de anc,ete sociale la cererea politiei privind minorii care au comis fapte penale) c2 asistarea persoanei varstnice cu domiciliul in sectorul 2, la cereea acesteia sau din oficiu, in vederea inc,eierii unui act 3uridic de instrainare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor sale, in scopul intretinerii si ingri3irii sale, de catre un reprezentant al autoritatii tutelare) d2 efectuarea anc,etei sociale complete a copilului, in termen de 1/ zile de la sesizare si propune, dupa caz, masuri de e*ecutare legala a dispozitiilor inscrise in actul 3uridic inc,eiat) e2 efectuarea de anc,ete sociale la cererea unor persoane fizice, prin autosesizare, etc.) f2 asigura documentatia necesara promovarii in 3ustitie a unor actiuni precum: inregistrarea tardiva a nasterii, decaderea din drepturile parintesti, redarea e*ercitiului acestor drepturi, punerea sub interdictie a persoanelor cu alienatie sau debilitate mintala, etc.) g2 e*amineaza si soluitioneaza cereri si sesizari ale persoanelor fizice si 3uridice) ,2 redacteaza proiecte de dispozitii ale primarului privind: instituirea tutelei instituirea curatelei generale si curatelei speciale privind incuviintarea actelor 3urdice ale minorilor si bolnavilor interzisi) stabilirea numelui si prenumelui copiilor abandonati sau gasiti) aprobarea de dari de seama anuale si generale ale tutorilor si descarcarea de gestiune a acestora) i2 verifica periodic dosarele de tutela, mentinerea permanenta a legaturilor cu familiile celor ocrotiti si urmarirea situatiei acestora) 32 e*ecuta actiuni de control si indrumare asupra persoanelor care au in gri3a lor copii minori sau persoane ma3ore in dificultate. II.D("#&(' +2%&"2S#"4(+(*- C2%&"2- A+&(4(&'&( C2)#"+('-# 1( P"#1&'"( S#"4(+(( Atributiile serviciului sunt urmatoarele: a2 efectueaza controale la agentii economici si persoanele fizice care desfasoara activitati comerciale si de prestari servicii, pe baza de program sau operative la sesizarea

1"

cetatenilor, urmarind respectarea obiectului activitatii comerciale inscrise in autorizatia de functionare sau actul de infiintare, ori a conditiilor cuprinse in licente si brevete) b2 urmareste dezvoltarea ordonata a comertului si desfasurarea activitatilor comerciale in locurile autorizate de primarie) c2 constata contraventii la dispozitiile legale si aplica sanctiuni contraventionale date in competenta lor prin actele normative, pentru nerespectarea regulilor generale de comert, ocuparea domeniului public, igiena si sanatate publica, circulatie, transport si depozitare a produselor alimentare, a oricaror bunuri si produse care, in conditiile legii, constituie activitati de comert) d2 sesizeaza organele de politie si de cercetare penala in cazurile prevazute de lege) e2 sesizeaza organismele de control specializat in cazul constatarii unor aspecte ce depasesc sfera de competenta a serviciului) f2 participa la actiuni de control comune cu alte organisme abilitate 1 politie, 4nspectoratul de &olitie 5anitara si #edicina &reventiva, &olitia 5anitar( 8eterinara, ficiul pentru &rotectia %onsumatorilor, 'gentia pentru &rotectia #ediului, %orpul >ardienilor &ublici etc.2) g2 indeplineste orice alte atributii privind controlul comercial stabilite prin dispozitii ale primarului) ,2 intocmeste evidente statistice specifice activitatii serviciului ) i2 constata si sesizeaza apectele cu privire la orice actiune, activitate care lezeaza calitatea vietii cetateanului) 32 verifica, prin actiuni programate sau inopinat, la agentii economici din municipiu, e*istenta tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor solicitate de legislatia in vigoare, in legatura cu functionarea acestora pe teritoriul unicipiului) I2 colaboreaza cu toate serviciile de specialitate ale &rimariei #uncipiului %aracal, cu institutiile publice de interes local in vederea rezolvarii cat mai rapide a problemelor comunitatii locale din %aracal. !("2*- E4(0#%&' C2%&"'4#%&(( Atributiile biroului sunt urmatoarele: a2 inregistreaza procesele ; verbale de contraventie emise de inspectorii de specialitate imputerniciti din cadrul serviciilor functionale cu activitati de control asupra persoanelor fizice si 3uridice care nu respecta prevederile legale ) b2 inregistreaza ac,itarea amenzilor in 4! de ore, in baza c,itantei de plata eliberata de unitatile %.6.%.) c2 transmite procesele(verbale catre compartimentele specializate in urmarirea si incasarea creantelor, pentru care nu s(au depus contestatii in termenul legal reglementat prin legea care reglementeaza stabilirea si constatarea contraventiilor) d2 inregistreaza contestatiile la procesele ; verbale, depuse in termen sau tardiv 1 cu depasirea termenului legal de 1" zile de la primirea lor de catre contravenient, data postei pe plic2 ) e2 intocmeste intampinarile si completeaza, pentru fiecare proces(verbal contestat, un dosar, in colaborare cu serviciile functionale implicate, cu documente relevante in sustinerea cauzei primariei in instanta, solicitand : referate de specialitate, note de constatare in diverse faze de desfasurare a litigiului intre parti, fotografii cu stadiul

16

constructiilor neautorizate, copii dupa acte emise de primarie sau de alte institutii privind intrarea in legalitate sau inceperea diligentelor necesare intrarii in legalitate a faptelor contraventionale savarsite ) f2 inainteaza dosarul cu contestatia in original la Gudecatoria #unicipiului %aracal si al doilea e*emplar la 5erviciul %ontencios 'dministrativ, spre solutionare in instanta ) g2 tine evidenta centralizata pe computer a tuturor fazelor pana la solutionarea definitiva a procesului(verbal de contraventie, respectiv incasarea sumelor banesti sau desfiintarea lucrarilor neautorizate prin ,otarare 3udecatoreasca ) ,2 intocmeste si prezinta, la cererea conducerii sau a altor organisme abilitate, situatia cu incasarea amenzilor, precum si stadiul rezolvarii acestora la data solicitarii. III. D("#+&(' #+2%2)(+' Atributiile definitorii ale Directiei 6conomice sunt: Kasigura evidenta si gestionarea patrimoniului &rimariei in conformitate cu prevederile legale in vigoare) Korganizeaza si conduce evidenta contabila privind efectuarea c,eltuielilor prevazute prin bugetul de venituri si c,eltuieli, a gestionarii valorilor materiale, bunurilor de inventar, mi3loacelor banesti, a decontatilor cu debitorii si creditorii) Kasigura e*ercitarea controlului financiar preventiv pentru platile efectuate din bugetul autoritatilor e*ecutive ) Kelaboreaza si supune aprobarii %onsiliului Local proiectul bugetului de venituri si c,eltuieli al sectorului, situatia e*ecutiei bugetare si contul anual de e*ecutie al bugetului) Kasigura intretinerea spatiilor cu destinatie de cladiri administrative si se preocupa de realizarea reparatiilor necesare) Kia toate masurile pentru aprovizionarea ritmica cu materiale solicitate de serviciile primariei) Kasigura derularea procesului de licitatie si inc,eierea contractelor pentru bunuri, lucrari, servicii. S#"4(+(*- C2%&'.(-(&'&#5 F(%'%+('" Atributii: a2 intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de ,otarari initiate de diverse compartimente din cadrul &rimariei precum si de serviciile publice din subordinea acesteia) b2 organizeaza si conduce evidenta contabila privind efectuarea c,eltuielilor prevazute prin bugetul de venituri si c,eltuieli, a gestionarii valorilor materiale, bunurilor de inventar, mi3loacelor banesti, a decontarilor cu debitorii si creditorii) c2 elaboreaza proiectele de dispozitii ale primarului referitoare la activitatea financiar( contabila) d2 urmareste impreuna cu 5erviciul Legislatie %ontencios 'dministrativ e*ecutarea creantelor, avizeaza pentru legalitate procesele verbale de insolvabilitate a debitelor) e2 intocmeste darile de seama contabile privind activitatea din cadrul capitolelor: autoritatea e*ecutiva, protectie civila si %entrul militar) f2 verifica si centralizeaza darile de seama contabile ale serviciilor publice din subordine

1$

g2 pe baza informatiilor privind incasarea veniturilor, furnizate de Directia 8enituri Buget Local, intocmeste darea de seama contabila a %onsiliului Local asupra e*ecutarii bugetului de venituri si c,eltuieli. ,2 creeaza o baza de date care contine toate informatiile asociate unitatilor de patrimoniu) prin unitati de patrimoniu intelegem cladiri cu destinatia de locuinte, cladiri cu destinatia de spatii comerciale, cladiri cu alte destinatii, terenuri, instalatii, retele, alte mi3loace fi*e sau obiecte de inventar aflate in patrimoniul %onsiliului Local) i2 organizeaza si e*ecuta lucrarile necesare constituirii si utilizarii sistemului de evidenta a datelor referitoare la unitatile de patrimoniu) 32 gestioneaza si actualizeaza periodic baza de date a patrimoniului) I2 elaboreaza mecanismul si organizeaza activitatea de comunicare a datelor te,nice 1 termene de inc,iriere, concesionare, durate normate de viata a mi3loacelor fi*e, provenienta, regimul 3uridic, valoare, amplasamente,suprafete, etc.2 necesare compartimentelor de profil pentru calculul ta*elor si regularizarea lor, inc,eierea contractelor, urmarirea respectarii contractelor) l2 monitorizeaza si urmareste utilizarea eficienta a unitatilor de patrimoniu) m2 urmareste utilizarea si conservarea unitatilor de patrimoniu conform destinatiilor stabilite prin programele de utilizare si conform scopului pentru care au fost construite0ac,izitionate) n2 organizeaza activitatea de inventariere a patrimoniului &rimariei #unicipiului %aracal, propune masuri de casare, imputare, etc., si prezinta &rimarului raportul asupra actiunii) o2 intocmeste documentatia necesara in cazul in care se anga3eaza raspunderea civila a functionarului public sau raspunderea materiala a celorlalti anga3ati ) p2 intocmeste statele de plata salariilor personalul &rimariei, indemnizatiilor consilierilor, precum si a altor a3utoare banesti si indemnizatii cuvenite unor cetateni ai municipiului %aracal, conform legislatiei in vigoare) J2 intocmeste statele de plata pentru pentru activitatea membrilor unor comisii 1de licitatii, de concurs, tec.2 pe baza unor ponta3e sau note de fundamentare) r2 intocmeste fisele fiscale pentru personalul anga3at permanent sau temporar) s2 intocmeste ordinele de plata si efectueza viramentele catre beneficiari furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, pe baza de documente 3ustificative legale) t2 gestioneaza si distribuie tic,etele de masa pentru salariatii institutiei) u2 intocmeste dari de seama statistice) v2 centralizeaza darile de seama statistice pentru serviciile publice aflate in subordinea &rimariei si le inainteaza organelor superioare) L2 efectueaza prin casierie operatii de incasari si plati pe baza documentelor aprobate si supuse controlului financiar(preventiv. Responsabilitati: 1. raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a e*ecutarii atributiilor de serviciu) 2. raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios a indatoririlor de serviciu) se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca pre3udicii institutiei )

1!

3. raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce(i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse e*pres de catre conducerea institutiei, si de raportarea asupra modului de realizare a acestora) 4. raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si e*actitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite. ". raspunde de e*ercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului. Autoritate (competente&' 1. reprezinta si anga3eaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a mandatului care i s(a incredintat de catre conducerea acesteia) 2. se preocupa permanent de perfectionarea pregatirii profesionale) 3. propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a institutiei, in general) 4. semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, c,iar daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii. S#"4(+(*- !*/#& L2+'Atributii: a2 aplica controlul financiar preventiv si urmareste respectarea anga3amentelor bugetare si legale) b2 avizeaza contractele inc,eiate cu terte persoane 3uridice) c2 asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat in e*ercitiul bugetar curent informatii cu privire la : ( creditele bugetare disponibile) ( anga3amentele legale) ( platile fectuate in baza anga3amentelor legale la un moment dat) ( soldul anga3amentelor legale care mai trebuie platite pana la finele anului) ( datele necesare intocmirii M situatiei privind e*ecutia c,eltuielilor bugetare anga3ate la finele trimestrului=, situatie care este parte componenta din structuras Nsituatiei financiare= trimestriale si anuale ale institutiei publice. d2 coordoneaza activitatea de elaborare si stabilire a necesarului de credite bugetare) e2 elaboreaza si supune aprobarii %onsiliului Local proiectul bugetului de venituri si c,eltuieli al sectorului) f2 intocmeste periodic situatia e*ecutiei bugetare si urmareste incadrarea acesteia in limitele de c,eltuieli aprobate prin bugetul de venituri si c,eltuieli pentru autoritatea e*ecutiva , investitii apa(canal, servicii salubritate, %entrul #ilitar , &rotectie civila) c,eltuieli cu destinatie speciala efectuate de &rimaria #unicipiului %aracal) g2 intocmeste si prezinta %onsiliului Local contul anual de e*ecutie al bugetului #unicipiului %aracal) ,2 elaboreaza si supune aprobarii %onsiliului Local proiecte de ,otarari privind rectificarea bugetului de venituri si c,eltuieli al sectorului

1.

S#"4(+(*- 0# S'-'"($'"#5 O"/'%($'"#5 P#"7#+&(2%'"# Atributiile serviciului sunt urmatoarele: a2 analizeaza indicatorii de munca, salarizare si normare a muncii in vederea asigurarii eficientei economice si concordantei cu ceilalti indicatori si sectiuni ale bugetului in vederea stabilirii unui numar corespunzator de salariati si utilizarii rationale a fondului de salarii) b2 elaboreaza proiectul organigramei si statul de functii pentru aparatul propriu al &rimariei, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare) c2 intocmeste fisele de evaluare a posturilor, in conformitate cu obiectivele si prioritatile stabilite de &rimar pentru institutie) d2 elaboreaza, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor primariei, proiectul 7egulamentului de rganizare si -unctionare si a 7egulamentului de rdine 4nterioara al &rimariei #unicipiului %aracal, pe cel dintai supunandu(l spre aprobare %onsiliul Local) e2 elaboreaza sc,ema de incadrare si tine la zi evidenta modificarilor intervenite) f2 elaboreaza proiectele de dispozitii ale primarului referitoare la activitatea de organizare si salarizare a personalului) g2 elaboreaza proiectele de dispozitii ale primarului referitoare la activitatea de perfectionare a personalului) ,2 elaboreaza documente legate de organizarea, normarea personalului, intocmirea fiselor de post la nivel de institutie, colaborand cu celelalte compartimente) i2 urmareste respectarea legalitatii privind incadrarea, salarizarea si acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatia muncii pentru personalul din aparatul propriu al &rimariei #unicipiului %aracal si al personalului de conducere a unitatilor aflate sub autoritatea %onsiliului Local) 32 analizeaza datele si informatiile si elaboreaza programe, prognoze si strategii de dezvoltare 1in domeniul resurselor umane, al necesarului de servicii publice, al informatizarii proceselor tipice, etc.2 I2 asigura secretariatul activitatii de intocmire a fiselor de evaluare a performantelor salariatilor in vederea stabilirii salariului, acordarii de premii sau a promovarii) -8 stabileste cuantumul si urmareste modul de acordare a sporurilor 1de vec,ime, de noapte, de confidentialitate, de stabilitate, etc.2, indemnizatiilor, salariilor de merit si a altor drepturi acordate de legislatia muncii personalului aparatului propriu) m2 raspunde de elaborarea proiectului anual al programului de perfectionare a personalului din aparatul propriu a consiliului local) IV.D("#+&(' (%4#1&(&(( 1( 1#"4(+(( ,*.-(+# S#"4(+(*- I%4#1&(&(( U".'%# Atributiile serviciului sunt urmatoarele:

2/

a2 9rmareste realizarea programelor de perspectiva si anuale cu privire la retelele edilitare si de drumuri, a altor lucrari publice si a obiectivelor cuprinse in aceste programe) b2 9rmareste utilizarea si conservarea domeniului public conform destinatiilor stabilite prin programul de sistematizare a teritoriului si autorizatiilor eliberate de &rimaria #unicipiului %aracal, luand masuri corespunzatoare conform legii) c2 -ace propuneri conducerii primariei pentru imbunatatirea dotarii, infrumusetarii si utilizarii obiectivelor edilitar(urbane. d2 &ropune masuri de ameliorare a circulatiei in interiorul #unicipiului %aracal) e2 5olutioneaza cererile pentru eliberarea certificatelor de urbanism 1bransamente si racorduri2 la retelele edilitare 1apa, canal, gaze, electrice2) f2 &rezinta primarului, spre aprobare, autorizatiile intocmite si le elibereaza petentilor) g2 &ropune efectuarea studiilor de fezabilitate privind e*tinderea retelelor de apa potabila si canalizare a strazilor din sector) ,2 6laboreaza programul anual de investitii in domeniul edilitar(urban si il supune spre aprobare) i2 organizeaza si deruleaza etapele procedurii de licitatii0cereri oferte de pret necesare realizarii lucrarilor de investitii publice 1publicitatea, elaborarea documentatiei,intocmirea documentatiei pentru eliberarea si prezentarea ofertei,primirea si inregistrarea ofertelor, convocarea comisiilor, redactarea ,otararilor de ad3udecare,etc2 32 intocmeste si vinde caietele de sarcini sau specificatiile te,nice ale serviciilor ce urmeaza a fi ac,izitionate, in legatura cu investitiile urbane 1proiecte, studii, e*pertize, etc.2) I2 9rmareste derularea lucrarilor de investitii urbane din cadrul programelor de dezvoltare ale %onsiliului Local %aracal) l2 %onstata incalcarea legilor si aplica sanctiuni, conform legislatiei in vigoare. S#"4(+(*- L(+(&'&((5 C2%&"'+&# Atributiile serviciului sunt urmatoarele: a2 elaboreaza proiectul programului anual de investitii, estimarile pe urmatorii trei ani, privind c,eltuielile de capital, pe baza referatelor transmise de directiile primariei, pe care il supune spre aprobare) b2 intocmeste studii de prefezabilitate si face propuneri pentru efectuarea studiilor de fezabilitate) c2 indeplineste rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor privind ac,izitiile de bunuri si servicii, in conformitate cu legislatia in vigoare) d2 intocmeste si vinde caietele de sarcini sau specificatiile te,nice ale bunurilor sau serviciilor ce urmeaza a fi ac,izitionate, precum si pentru ocuparea domeniului public cu mobilier stradal) e2 redacteaza ,otararile de ad3udecare si comunica in scris factorilor implicati rezultatele licitatiilor) f2 face parte din comisia de licitatie sau de alegere a ofertelor de pret) g2 intocmeste si supune spre avizare conform legii, contractele te,nico(economice sau de asociere)

21

,2 urmareste graficul de realizare a contractelor inc,eiate, participa la efectuarea receptiilor si ia masurile necesare indeplinirii clauzelor contractuale. i2 organizeaza si deruleaza etapele procedurii de licitatii0selectii oferte necesare realizarii lucrarilor de investitii pentru obiectivele din reteaua de invatamant preuniversitar) !("2*- A*&2"($'"# A/#%&( E+2%2)(+( Atributiile biroului sunt urmatoarele : a2 primeste, analizeaza si propue autorizarea persoanelor fizice si asociatiile familiale care solicita sa(si desfasoare activitatea in municipiul %aracal) b2 primeste, analizeaza si verifica cererile agentilor economici ce functioneaza pe raza municipiului, in vederea eliberarii M rarului de functionare O ) c2 primeste, analizeaza si verifica cererile societatilor comerciale, ale persoanelor fizice autorizate si a asociatiilor familiale, de practicare a activitatilor comerciale ambulante, in conformitate cu legislatia in vigoare, da lamuririle necesare solicitantilor asupra criteriilor de urbanism comercial stipulate in actele normative, de e*ecutare a unui comert civilizat) d2 verifica in teren domeniul de activitate, amplasarea in zona a unitatii, in vederea propunerii spre aprobare a autorizatiei de functionare) e2 transmite catre institutiile abilitate documentatiile necesare in vederea inregistrarii si pentru obtinerea acordurilor si avizelor emise de acestea pentru autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale) f2 elibereaza aprobari pentru desfasurarea activitatilor comerciale sezoniere 1pentru vanzarea de martisoare, felicitari, alte produse specifice pentru sarbatorile de iarna sau primavara2) g2 preda trimestrial si ori de cate ori este nevoie Directiei 4mpozite si Fa*e Locale borderourile cu cererile avizate favorabil de &rimaria #unicipiului %aracal, inclusiv formularele de aprobare pentru ocuparea domeniului public completate cu datele necesare care stau la baza calculului si platii anticipate a ta*elor locale corespunzator prevederilor din actele normative) S#"4(+(*- A0)(%(1&"'&(45 A,"24($(2%'"# Atributiile serviciului sunt urmatoarele: a2 asigura intretinerea spatiilor cu destinatie de cladiri administrative si se preocupa de realizarea reparatiilor necesare) b2 gestioneaza bunurile mobile si imobile din patrimoniul primariei, precum si materialele aprovizionate) c2 inc,eie contracte de aprovizionare cu materiale consumabile si obiecte de inventar, precum si cu furnizorii de utilitati, si urmareste derularea acestora) d2 primeste, inregistreaza si tine evidenta corespondentei si a lucrarilor primite la cabinetul &rimarului si 8iceprimarului) e2 efectueaza legaturile telefonice si a celor prin statia de emisie(receptie pentru &rimar si pentru 8iceprimar) f2 asigura desfasurarea activitatii de secretariat si de protocol la cabinetele &rimarului si 8iceprimarului) g2 asigura efectuarea curateniei)

22

,2 organizeaza si asigura accesul persoanelor in sediul primariei si paza generala) i2 efectueaza inventarierile periodice) 32 asigura functionarea autoturismelor primariei, intocmeste foi de parcurs, gestioneaza bonurile de benzina) I2 asigura intretinerera spatiilor si se preocupa de e*ecutarea reparatiilor necesare fondurilor fi*e, urmareste realizarea acestora si participa la receptionarea lucrarilor) l2 intocmeste planul de aprovizionare cu materiale de intretinere, piese de sc,imb, materiale de uz gospodaresc si rec,izite si asigura aprovizionarea si depozitarea acestora, precum si distribuirea lor) m2 asigura e*ploatarea in conditii optime a centralei telefonice, masinilor de calcul si de scris, *ero*(ului si se preocupa de asigurarea service(ului) n2 urmareste starea fizica a tuturor mi3loacelor fi*e aflate in patrimoniul &rimariei) o2 evalueaza anual necesarul lucrarilor de reparatii curente ce urmeaza a se efectua la cladirile din patrimoniul &rimariei #unicipiului %aracal) p2 propune spre casare mi3loace fi*e iesite din uz) J2 estimeaza periodic necesarul de materiale consumabile si obiecte de inventar in vederea ac,izitionarii lor) r2 ia toate masurile pentru aprovizionarea ritmica cu materiale solicitate de serviciile primariei. s2 asigura periodic legarea ar,ivei permanente din cadrul primariei si ordonarea acestora in depozitele de ar,iva) t2 tine evidenta tuturor intrarilor si iesirelor de unitati ar,ivistice din depozit, intr(un registru special. u2 elibereaza copii de pe orice act din ar,iva institutiei, in afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii, aprobate de conducerea primariei. V.D("#+&(' *".'%(1)5')#%'6'"#' &#"(&2"(*-*( 5,"2&#+&(' )#0(*-*( Atributiile definitorii ale directiei sunt: Kmentinerea aspectului urban si modernizarea ar,itecturala a municipiului) Kelaboreaza proiectul regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de urbanism si amena3are a teritoriului) Kasigura avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism ) Ksolutioneaza cererile pentru eliberarea : Kcertificatelor de urbanism pentru constructii de orice fel si pentru instalatiile aferente acestora, impre3muiri, organizari de santier, constructii provizorii, firme si reclame, mobilier urban) Kautorizatiilor de construire pentru constructii de orice fel si pentru instalatiile aferente acestora, impre3muiri, organizari de santier, constructii provizorii, firme si reclame, mobilier urban) Korganizeaza si reactualizeaza baza de date referitoare la amena3ari urbanistice si cadastrale) Krezolva problemele de fond funciar si cadastru rezultate din aplicarea prevederilor Legii -ondului -unciar cu completarile si modificarile ulterioare ) Kemite 'cordul 9nic pentru racordarea la utilitati.

23

S#"4(+(*- U".'%(1) 1( A)#%'6'"#' T#"(&2"(*-*( Atributii: a2 verifica scriptic si pe teren respectarea prevederilor legale si a regulamentului de urbanism privind constructiile 1noi, e*tinderi, reparatii capitale, demolari2 de pe raza sectorului si elibereaza autorizatiile de construire pentru constructii de orice fel si pentru instalatiile aferente acestora, impre3muiri, organizari de santier, constructii provizorii, mobilier urban, firme si reclame) b2 solutioneaza cererile pentru eliberarea certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire pentru constructii de orice fel si pentru instalatiile aferente acestora, impre3muiri, organizari de santier, constructii provizorii, mobilier urban) c2 prezinta primarului spre aprobare autorizatiile intocmite si le elibereaza petentilor) d2 preda lunar si ori de cate ori este nevoie datele si documentele referitoare la eliberarea sau prelungirea autorizatiilor de construire ) e2 la eliberarea autorizatiilor de construire si a certificatelor de urbanism inainteaza 5erviciului Documentatii, 'vize, 'corduri un e*emplar din autorizatiile de construire, certificatele de urbanism si memoriul te,nic depus de solicitantul autorizatiei de constructie) f2 identifica posibilitati si face propuneri pentru dezvoltarea urbanistica a sectorului) g2 verifica terenurile libere, neamena3ate, ale domeniului public si face propuneri pentru amena3area lor) ,2 propune masuri de ameliorare a circulatiei in interiorul localitatii) i2 intocmeste propuneri de amena3are urbanistica si de intretinere a monumentelor care necesita investitii publice din partea administratiei publice locale) 32 avertizeaza proprietarii de terenuri intravilane, de constructii, asupra aspectului acestora si aplica amenzi pentru neancadrarea in normele ar,itecturale urbane) I2 elaboreaza proiectul regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de urbanism si amena3are a teritoriului) l2 intocmeste proiecte de ,otarari referitoare la activitatile serviciului . m2 supune aprobarii comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local toate solicitarile care prezinta interes, amplasate in zone prote3ate sau cu caracter special ) S#"4(+(*- D2+*)#%&'&((5 A4($#5 A+2"0*"( Atributiile serviciului sunt urmatoarele: a2 emite acord pentru racordarea la retelele de utilitati, si anume : alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, gaze naturale, alimentare cu energie termica, telecomunicatii, b2 emite acord unic pentru prestarea serviciilor de: salubritate, transport urban ) c2 emite avize pentru : prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului, sanatatea populatiei ) d2 propune ta*e speciale pe tipuri de lucrari, in conformitate cu prevederile legale) e2 elibereaza, odata cu certificatul de urbanism, fisele te,nice pe utilitati beneficiarului, spre completare cu datele necesare intocmirii acordului unic )

24

f2 analizeaza si verifica fisele te,nice in vederea intocmirii acordului unic ) g2 asigura relatia si colaboreaza cu %omisia de 'cord 9nic 1%.'.9.2 ) ,2 intocmeste acordul unic ) i2 asigura registrul de evidenta a acordului unic si elibereaza acordul unic. 32 primeste si inregistreaza documentatiile) a2 verifica si prezinta aceste documentatii directorului Directiei in vederea avizarii) b2 intocmeste referatele de prezentare in %.F.9.'.F.) c2 asigura secretariatul %omisiei) d2 programeaza sedintele %omisiei, convocarea membrilor si a invitatilor) e2 inainteaza avizele te,nice favorabile %omisiei de 9rbanism a %onsiliului Local %aracal pentru avizare si le include in proiecte) f2 intocmeste proiecte de ,otarari referitoare la activitatile serviciului. !("2*- D'&# 1( I%72")'&(( U".'%# Atributiile biroului sunt urmatoarele: a2 organizeaza si e*ecuta lucrarile necesare constituirii si utilizarii sistemului de evidenta a datelor urbane) b2 organizeaza si gestioneaza baza de date 1,arti, sc,ite, planuri cadastrale, documentatii si planuri de urbanism si amena3are a teritoriului2) c2 intocmeste evidenta terenurilor concesionate pentru constructia de locuinte, a terenurilor virane, a terenurilor libere si neamena3ate de pe domeniul public, a parcurilor si a altor zone verzi, si o actualizeaza lunar) d2 monitorizeaza certificatele de urbanism si autorizatiile de constructie eliberate de serviciul 9rbanism si 'mena3area Feritoriului) e2 elaboreaza mecanismul si organizeaza activitatea de comunicare a datelor te,nice 1 termene de valabilitate a autorizatiilor, suprafete, amplasamente, zone, etc.2 necesare compartimentului de profil pentru calculul ta*elor si regularizarea lor. f2 primeste de la 5erviciul 5.9.'.F. datele si documentele referitoare la eliberarea autorizatiilor de construire in vederea monitorizarii acestora 1evidenta centralizata, termene de e*pirare, termene de prelungire, de incepere a lucrarilor, de finalizare alucrarilor, de realizare a receptiei2. g2 comunica la 5erviciul Disciplina in %onstructii datele si documentele referitoare la situatia inceperii lucrarilor, finalizarea lucrarilor, realizare a receptiei. ,2 transmite zilnic sau ori de cate ori este cazul la Directia 8enituri Buget Local %aracal toate datele si informatiile necesare acestui serviciu pentru regularizarea ta*elor pentru eliberarea autorizatiilor de construire sau pentru impunere. i2 intocmeste si gestioneaza o baza de date cuprinzatoare a tuturor datelor si informatiilor despre autorizatiile de construire. 32 participa cu delegat1ti2 la comisiile de receptie preliminara la terminarea lucrarilor de e*ecutie, verifica e*istenta dovezii de ac,itare a ta*ei regularizate si consemneaza situatia in procesele verbale de receptie preliminara pe care le inregistreaza la registratura institutiei) I2 gestioneaza procesele verbale de receptie a lucrarilor.

2"

S#"4(+(*- F2%0 F*%+('"5 C'0'1&"* Atributiile acestui serviciu sunt urmatoarele: a2 primeste si repartizeaza pe categorii cererile de constituire si reconstituirea dreptului de proprietate) b2 verifica pe teren datele topografice 1suprafete, amplasament2 si culege informatii despre categoria de folosinta, clase de bonitare si investitii efectuate) c2 transmite compartimentelor implicate ca raspundere 1serviciul %ontencios 'dministrativ si serviciul 9rbanism, 'mena3area Feritoriului2 cererile aprobate din punct de vedere te,nic ( cadastral de catre %omisia de fond funciar) d2 intocmeste borderourile cu terenuri supuse spre aprobare &refecturii #unicipiului %aracal si a 5ectorului 'gricol lt) e2 organizeaza ar,iva serviciului si asigura evidenta statistica pe proprietar si categorii de folosinta) f2 realizeaza activitatii specifice geo(topo(cadastrale prin: masuratori topografice, calcule de suprafete si de coordonate la viran, realizarea unor sc,ite, planuri, prin diverse proiectii la scara a detaliilor topografice si completarea lor cu documentatiile topo( nimice, actualizarea1adaugarea, stergerea si modificarea2 registrelor de parcele si posesori si a inde*elor de posesori pe strazi si parcele, realizarea unor situatii specifice pe teren) g2 e*ecuta delimitari, preluari, comasari de terenuri) ,2 intocmeste proiecte de organizare teritoriala) i2 elibereaza documente de atestare a regimului 3uridic al terenurilor pentru persoane 3uridice sau fizice interesate) 32 tine la zi 7egistrul agricol ) I2 intocmeste diferite situatii statistice specifice obiectului de activitate. !("2*- P"2&#+&(' M#0(*-*( Atributii: a2 'sigura aducerea la indeplinire a sarcinilor, atributiilor si obligatiilor ce revin 'dministratiei &ublice Locale, pe linie de protectia mediului) b2 8erifica e*istenta acordului si0sau autorizatiei de mediu la agentii economici, indiferent de forma de proprietate si a activitatii desfasurate 1cu e*ceptia celor mentionate in Legea &rotectiei #ediului nr.13$01.."2) c2 4nformeaza lunar sau de cate ori este necesar, 'gentia de &rotectia #ediului a 3udetului lt, asupra aspectelor prevazute de Legea nr.13$01.." privind protectia mediului) d2 &ropune strategii, cai, mi3loace si metode in vederea educarii cetatenilor si a agentilor economici, in problemele privind protectia mediului) e2 En cazul sesizarilor primite de la cetateni si pe baza constatarilor facute de inspectorii de specialitate, legate de abaterile de la reglementarile privind protectia mediului, anunta ierar,ic despre situatiile in cauza) f2 &articipa la actiunile organizate de alte organisme abilitate pe probleme de protectia mediului)

26

g2 &articipa la sedintele de avizari de proiecte de investitii 1la 'gentia de &rotectia #ediului lt2 ce urmeaza a fi realizate pe raza municipiului %aracal, pentru eliberarea acordului si0sau autorizatiei de mediu) ,2 Entocmeste planul de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase a municipiului %aracal1reactualizat din 2 in 2 ani2) i2 9rmareste amena3area si buna intretinere a parcului si spatiilor de 3oaca pentru copii) 32 8erifica graficul de intretinere a curateniei in parc si spatiile de 3oaca pentru copii, precum si programul de infrumusetare prin plantari de arbori, arbusti si flori) I2 %onstata si sanctioneaza contraventiile la legislatia de mediu in vigoare) l2 Fine evidenta scrisorilor, face analize si verificari pe teren a situatiei, urmarind realizarea masurilor stabilite) m2 6laboreaza proiecte de ,otarari referitoare la activitatea de protectia mediului. VI.C2),'"&()#%& "#1*"1# *)'%# Atributiile definitorii ale Directiei 7esurse 9mane sunt: analizeaza si organizeaza functionarea aparatului propriu al &rimariei #unicipiului %aracal in scopul obtinerii eficientei ma*ime a activitatii acestuia) raspunde de selectionarea si recrutarea necesarului de personal pe nivele de pregatire, pe functii si specialitati, si corespunzator posturilor prevazute in statul de functii si organigrama) analizeaza datele si informatiile si elaboreaza programe, prognoze si strategii de dezvoltare 1in domeniul resurselor umane, al necesarului de servicii publice, al optimizarii si informatizarii proceselor2 asigura respectarea de catre salartiati a dispozitiilor legale privitoare la protectia muncii, paza contra incendiilor si protectia civila a personalului si bunurilor materiale in caz de razboi sau dezastre) asigura aplicarea principiilor de management al calitatii prevazute de standardele 45 seria ./// si controleaza respectarea aplicarii acestor principii. Atributiile serviciului sunt urmatoarele: a2 raspunde de selectionarea si recrutarea necesarului de personal pe nivele de pregatire, pe functii si specialitati si corespunzator posturilor prevazute in statul de functii si organigrama) b2 efectueaza lucrarile legate de incadrarea, promovarea, detasarea sau incetarea activitatii si a contractului de munca pentru personalul aparatului propriu al &rimariei) c2 raspunde de organizarea si functionarea potrivit legii, a %omisiei de e*aminare, organizeaza concursurile pentru anga3are si promovare si verifica indeplinirea de catre participanti a conditiilor prevazute de lege) d2 intocmeste fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul nou incadrat) e2 intocmeste formalitatile specifice anga3arii ; dispozitii de anga3are, contracte de munca, adrese catre ficiile -ortelor de #unca, adrese de transfer, etc. pentru personalul din aparatul propriu) f2 intocmeste si completeaza ori de cate ori este necesar dosarele personale ale salariatilor aparatului propriu al primariei si transmite periodic 'gentiei +ationale a -unctionarilor

2$

&ublici copii dupa dosarele personale ale salariatilor nou incadrati si darile de seama statistice referitoare la numarul de personal si fluctuatiile acestuia) g2 intocmeste si elibereaza legitimatii de acces in unitate, ecusoane, legitimatii de calatorie pe mi3oacele de transport in comun si elibereaza adeverinte privind calitatea de salariat, la cererea personalului) ,2 intocmeste, actualizeaza si gestioneaza baza de date cu privire la cererea si oferta de locuri de munca din sector, in vederea recrutarii de resurse umane pentru unitatile administratiei publice locale si a gestionarii eficiente a fortei de munca) i2 realizeaza anc,ete si analize referitoare la abaterile savarsite de salariatii primariei, in colaborare cu compartimentele implicate) 32 colaboreaza cu %entrul #ilitar %aracal in vederea asigurarii reprezentantilor in comisiile de recrutare ; incorporare) I2 intocmeste raportari statistice privind activitatea de personal ) -8 intocmeste carnetele de munca pentru salariatii nou anga3ati in aparatul propriu) )8 pastreaza si tine la zi carnetele de munca ale salariatilor din aparatul propriu, operand toate modificarile intervenite ca urmare a sc,imbarii locului de munca, functiei, clasei0treptei profesionale, modificarile salariului, etc.) %8 intocmeste contractele de munca si le inregistreaza in 7egistrul de evidenta a anga3atilor) 28 tine evidenta la zi a vec,imii in munca a salariatilor si comunica lunar modificarile sporurilor de vec,ime serviciului -inanciar) p2 efectueaza programarea ofiterilor de serviciu in unitate si tine evidenta recuperarii orelor efectuate de catre acestia) J2 tine evidenta prezentei la serviciu a tuturor salariatilor aparatului propriu al &rimariei, intocmind ponta3ele lunare, pe care le transmite serviciului -inanciar) r2 efectueaza programarea concediilor de odi,na ale tuturor salariatilor, tinand evidenta efectuarii acestora, a rec,emarilor, a retinerilor la serviciu, a reprogramarilor, a compensarilor, etc. !("2*- P"2&#+&(' M*%+((5 P"2&#+&(# C(4(-' Atributiile biroului sunt urmatoarele: a2 elaboreaza instructiuni proprii de aplicare a normelor de protectie a muncii, in functie de particularitatile procesului de munca) b2 se preocupa de realizarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii si pazei contra incendiilor pentru toate spatiile institutiei) c2 stabileste masurile te,nice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii, corespunzator conditiilor de munca si factorilor de mediu) d2 stabileste atributiile si raspunderea ce revine salariatilor in domeniul protectiei muncii si pazei contra incendiilor, corespunzator functiilor e*ercitate) e2 asigura si controleaza cunoasterea si aplicarea de catre toti salariatii a masurilor te,nice, sanitare si organizatorice stabilite) f2 se preocupa de asigurarea de materiale necesare informarii si educarii salariatilor 1afise, pliante, filme, etc.2)

2!

g2 intocmeste planuri de aprovizionare cu ec,ipamente individuale de protectie si materiale igienico( sanitare) ,2 intocmeste planuri de evacuare in caz de incendii si dezastre a personalului, bunurilor materiale si valorilor e*istente) i2 stabileste planuri de protectie civila a personalului si interventie la dezastre a ec,ipelor de interventie ) 32 intocmeste situatii si raportari privind mobilizarea personalului institutiei la locul de munca si le inainteaza centrelor militare ale sectoarelor ) I2 verifica si indruma personalul primariei in aplicarea masurilor de protectie civila: l2 tine evidenta spatiilor de adapostire si asigura functionarea sistemului de instiintare( alarmare a personalului) m2 organizeaza activitatea de asistenta medicala a personalului in timpul actiunilor de limitare si de inlaturare a urmarilor dezastrelor. VII. C2),'"&()#%& A*0(& Atributiile definitorii ale compartimentului : K%ertificarea anuala a bilantului contabil si al contului de e*ecutie bugetara ale &rimariei si 5erviciilor &ublice aflate sub coordonarea %onsiliului Local %aracal K6*aminarea legalitatii regularitatii si conformitatii operatiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor si, propunerea de masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati) K6*aminarea sistemului contabil si a fiabilitatii acestuia, ca principal instrument de cunoastere, gestiune si control patrimonial si al rezultatelor obtinute) K5upraveg,erea regularitatii sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control al indeplinirii deciziilor. S#"4(+(*- A*0(& P*.-(+ I%&#"% '- P"()'"(#( C'"'+'Atributii: a2 e*ercita auditul de sistem, care reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern din &rimaria #unicipiului %aracal, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora) b2 e*ercita auditul performantei, care e*amineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor din &rimaria municipiului %aracal sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele) c2 e*ercita auditul de regularitate, care reprezinta e*aminarea actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului &rimariei #unicipiului %aracal, sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice care le sunt aplicabile. d2 auditeaza, cel putin o data la trei ani, urmatoarele : Kanga3amentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare)

2.

Kplatile asumate prin anga3amente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare) Kvanzarea, ga3area, concesionarea sau inc,irierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitatilor administrativ(teritoriale) Kconcesionarea sau inc,irierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitatilor administrativ(teritoriale) Kalocarea creditelor bugetare) Ksistemul contabil si fiabilitatea acestuia) Ksistemul de luare a deciziilor) Ksistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme) Ksistemele informatice. e2 urmareste ca recomandarile cuprinse in toate rapoartele de audit elaborate sa fie implementate la termenele stabilite) f2 constata caracterul adecvat, eficacitatea si oportunitatea actiunilor intreprinse, in acest sens, de catre conducerea structurii auditate) g2 intocmeste fisele de urmarire a recomandarilor) ,2 solicita nota de informare cu privire la stadiul implementarii recomandarilor din 7apoartele de audit public intern ) i2 informeaza trimestrial, directorul Directiei de 'udit &ublic 4ntern cu privire la stadiul progreselor inregistrate in implementarea recomandarilor si totodata asupra nerespectarii termenelor de implementare. S#"4(+(*- A*0(&'"# I%1&(&*&(( S2+(2 9 E0*+'&(2%'-# Atributii: a2 e*ercita auditul de sistem, care reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern din Directia pentru &rotectia %opilului, Directia %reselor, Directia de &rotectie 5ociala, Directia >enerala pentru 'dministrarea &atrimoniului 4mobiliar., cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora) b2 e*ercita auditul performantei, care e*amineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor din Directia pentru &rotectia %opilului, Directia %reselor, Directia de &rotectie 5ociala, Directia >enerala pentru 'dministrarea &atrimoniului 4mobiliar sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele) c2 e*ercita auditul de regularitate, care reprezinta e*aminarea actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului Directiei pentru &rotectia %opilului, Directiei %reselor, Directiei de &rotectie 5ociala, Directiei >enerala pentru 'dministrarea &atrimoniului 4mobiliar, sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice care le sunt aplicabile. d2 auditeaza, cel putin o data la trei ani, urmatoarele : Kanga3amentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare) Kplatile asumate prin anga3amente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare) Kvanzarea, ga3area, concesionarea sau inc,irierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitatilor administrativ(teritoriale)

3/

Kconcesionarea sau inc,irierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitatilor administrativ(teritoriale) Kalocarea creditelor bugetare) Ksistemul contabil si fiabilitatea acestuia) Ksistemul de luare a deciziilor) Ksistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme) Ksistemele informatice.

2.A1,#+&# -#/'&# 0# '+&(4(&'&#' 0# 7(%'%&'"# (% (%1&(&*&(' '%'-($'&'


2.1. %naliza institutiei din punct de vedere economico(financiar
biectivul fundamental al managementului financiar(contabil este stabilirea permanentC a prioritC@ilor Ai c,eltuirea cu ma*imC eficien@C a banului public. &entru realizarea studiilor de diagnosticare se recomandC luarea Hn considerare a informa@iilor referitoare la situa@ia economico financiarC a institutiei publice Hn dinamicC, respectiv pe un interval de timp de minimum 2 ani, Hn vederea formulCrii unor concluzii pertinente sub forma punctelor forte, punctelor slabe Ai a recomandCrilor. Bugetul Local este alimentat prin Directia >enerala a -inantelor &ublice si subunitatile primariei, din impozite si ta*e locale 'stfel veniturile primariei au urmatoarele surse de constituire (5ume repartizate de la bugetul de stat ($6? (8enituri fiscale (13? (8arsaminte de la institutiile publice ($? (8enituri diverse (1,!? (8enituri din operatiuni de capital (!,"? -ormarea veniturilor se face, potrivit legii, prin contributia asociatiilor cu scop lucrative, a persoanelor fizice sau 3uridice, c,iar daca ele nu desfasoara activitate cu un astfel de scop. bligatiile contribuabililor sunt stabilite prin legi specifice.1legea impozitului pe profit, legea privind ta*a pe valoarea adaugata, legea impozitelor si ta*elor locale2 Legea bugetului adoptata anual mentioneaza in detaliu baza legal ce fundamenteaza veniturile incluse in buget in anul respective. 4n veniturile bugetului figureaza atat venituri fiscale, cat si venituri nefiscale. 9tilizarea veniturilor, respective efectuarea c,eltuielilor, se bazeaza pe norme de c,eltuieli si pe proceduri de c,eltuiala. 9tilizarea veniturilor si efectuarea c,eltuielilor presupun inventarierea nevoilor, cuantificarea lor, ierar,izarea, esalonarea in timp. &rimaria ofera servicii si produce bunuri publice care se distribuie, de regula, Hn mod gratuit, urmarind satisfacerea la un nivel ma*im posibil a cerintelor consumatorilor, sau la preturi accesibile consumatorilor. Bunurile publice corespund Hn mod direct cerintelor starii de optim social. &roducerea de bunuri publice este, de regula, obiectul de activitate al unei institutii publice.

31

De aceea, fiind legate din punct de vedere financiar de bugetul public, institutiile publice sunt organizate dupa principiul <nonprofit=. &entru producerea de bunuri Hn afara celor care definesc obiectul de activitate si pentru care primesc finantare bugetara, institutiile respective pot stabili preturi, tarife, deci Hncaseaza venituri denumite venituri e*trabugetare sau venituri proprii, dar care nu conduc la obtinerea de profit. %u alte cuvinte, o institutie publica nu poate sa obtina profit, iar daca obtine, acesta trebuie c,eltuit Hn scopuri investitionale Hn fiecare an financiar. &entru realizarea studiilor de diagnosticare se recomandC luarea Hn considerare a informa@iilor referitoare la situa@ia economico financiarC a institutiei publice Hn dinamicC, respectiv pe un interval de timp de minimum 2 ani, Hn vederea formulCrii unor concluzii pertinente sub forma punctelor forte, punctelor slabe Ai a recomandCrilor. 4n continuare sunt prezentate nivelul si structura veniturilor si c,eltuielilor institutiei conform bugetelor anilor 2//6 si 2//$: I%0(+'&2"( VENITURI 4. V#%(&*"( ,"2,"(( 1. 8enituri curente '. 8enituri fiscale B. 8enituri nefiscale 44. V#%(&*"( 0(% +',(&'444. S*.4#%&(( C:ELTUIELI C;#-&*(#-( +*"#%&# C;#-&*(#-( 0# ,#"12%'4. S#"4(+(( ,*.-(+# /#%#"'-# 44. A,'"'"#5 2"0(%# ,*.-(+' 1( 1(/*"'%&' %'&(2%'-' C;#-&*(#-( 0# +',(&'S*.4#%&(( 444. C;#-&*(#-( 12+('-3+*-&*"'-# 4nvatamant 5anatate %ultura, recreere si religie 'sistenta sociala Locuinte, servicii si dezvoltare publica &rotectia mediului Fransporturi 'lte actiuni 2 6 2 7 I%0(+#-# 0# 4'"('&(# 1/,!4 124,6 1/!,/1 11/,/$ !.$2 1//,. !1,$ 1/!,4! 1/",2/ 1/",23 13,14 2/,66 116,!2 14,"4 .,"$ .4,21 /./1 14,63 1,/$ .$,!" /,.2 16,64 1,3$ V'"('&(' ,"2+#%&*'-' (.!,16 24,6 !,/1 1/,/$ (.1,2! /,. (1!,3 !,4! ",2 ",23 (!6,!6 ($.,34 16,!2 (!",46 (./.43 (",$. (..,.. (!",3$ (.!,.3 (2,1" (..,/! (!3,36 (.!,63

"$.6$!,.4 31.2/",.4 "6.42.,12 "1.33.,42 "./!.,$/ 1.1.!,!2 "1,// "$.6$!,.4 41./3$,." 2$.!"!,$2 4.1/$,2. ."3,"/ 16.6/4,$. 11,// 32."./,$/ 2!./2/,6! 42",// !.6,// 3.24.,/2 1/.6"1,!. 2.262,"$ 6!6",6. 36,3/

62."$",// 3!.!..,// 6/.."1,// "6."1/,// 4.441,// 1.21/,// 414,// 62."$",// 43.1$",63 2..31$,!/ ".4//,// 1..$/,3/ 1..3..,3$ 16/,// 31.1.6,41 26.3..,2/ ",// 1.311,$1 3.4!/,"/ 1/.423,$6 2.1/6,./ 11.42$,63 "/,//

32

+ivelul veniturilor bugetului local pe anii 2//6 si 2//$ s(a stabilit in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare avandu(se in vedere ,otararile %onsiliului Local, privind impozitele si ta*ele locale, sumele comunicate de D>-& lt si %onsiliul Gudetean, sumele defalcate din F8' pentru finantarea invatamantului, pentru finantarea c,eltuielilor cu caracter social, pentru ec,ilibrarea bugetului local, cu destinatie speciala, cetele parti din impozitul pe venit conform Legii finantelor publice locale. Din datele prezentate mai sus reiese ca, c,eltuielile cu personalul se incadreaza in prevederile definitive ale bugetului local, in stricta concordanta cu veniturile realizate, incadrindu(ne in numarul de posturi stabilit prin organigrama aprobata de %onsiliul local. 4n acelasi timp, trebuie precizat ca s(au ac,itat toate viramentele reprezentind atat obligatiile anga3atilor cat si ale anga3atorului, fata de bugetul de stat.

2.2.

odalitati de finantare a activitatii de desfasurate

#odalitatile de finantare a activitatii desfasurate sunt stabilite in baza Legii nr.21"02//11Legea administratiei publice locale2. &otrivit acesteia, finantele oraselor se administreaza in conditiile prevazute de lege conform principiului autonomiei locale. 'utoritatile administratiei publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente, proportional cu competentele ce le revin potrivit legii, de care pot dispune in mod liber. %onsiliul Local al #unicipiului %aracal asigura veniturile orasului prin stabilirea de impozite si ta*e locale precum si prin alte surse stabilite potrivit legii. &rin regulamentul aprobat de %onsiliul Local al #unicipiului %aracal sunt determinate conditiile in care se pot percepe ta*ele speciale si de aprobare de catre locuitorii interesati, precum si modul de repartizare a acestora pe locuitor. 4nvestitiile publice realizate de autoritatile locale pot fi finantate in proportii variabile, prin intermediul urmatoarelor trei 1*"1# 0# 7(%'%&'"#< rezervele de trezorerie ale unei autoritati, respectiv soldul pozitiv net al incasarilor fata de c,eltuieli care apare in contul curent.'ceasta varianta nu este recunoscuta de legislatia romana, autoritatile locale neavand dreptul de dispunere asupra soldului pozitiv net. subventiile de investitii, astfel de subventii putand privi anumite proiecte conform criteriilor definite. imprumutul, prin emiterea unui imprumut sau prin alte forme de credit. &rincipalele categorii de c,eltuieli publice in primarie includ: actiuni economice si servicii publice1generale, ordine publica etc2, actiuni social(culturale, etc. &rincipalele surse de finantare pentru finantarea c,eltuielilor social(culturale sunt: fonduri bugetare, cotizatii sau contributii persoane fizice sau 3uridice, venituri ale unor institutii social(culturale din propria lor activitate, fonduri organizatii nelucrative1fundatii,organizatii neguvernamentale,etc2, surse e*terne din partea unor organizatii internationale, organisme regionale19niunea 6uropeana2 %,eltuielile publice pentru cultura au in vedere organizarea, functionarea si intretinerea institutiilor culturale.'ceste c,eltuieli reflecta politica statului. &rincipalele surse de finantare sunt: fondurile bugetare, donatii, sponsorizari. %,eltuielile publice pentru sanatate reflecta politica sanitara a statului. -inantarea se face din: fonduri alocate din buget, cotizatii de asigurari de sanatate, a3utoare e*terne1%rucea 7osie 4nternationala, rganizatia #ondiala a 5anatatii2

33

%,eltuielile publice pentru servicii publice generale sunt finantate din: buget, donatii, credite e*terne,etc. 8eniturile includ resursele financiare ale administratiei de stat, asigurarilor sociale. 8eniturile primariei sunt asigurate prin stabilirea de impozite si ta*e locale precum si prin alte surse stabilite potrivit legii. 8eniturile sunt structurate dupa continut economic,ritmicitate incasari,provenienta, nivel de referinta. ( veniturile fiscale sunt prelevari cu caracter obligatoriu din impozite directe ( stabilite pentru fiecare contribuabil, indirecte ; stabilite pentru consumul de bunuri si servicii 'ceste impozite sunt folosite la acoperirea c,eltuielior statului, pentru realizarea unor obiective 1altele decat cele fiscale2 ( venituri nefiscale ( imprumuturi publice pe termen mediu sau lung, sub forma obligatiunilor de stat sa credite preluate de la organisme financiare internationale ( venituri e*traordinare la care se reurge in situatii deosebite 4n ma3oritatea tarilor, autoritatile locale sunt libere sa(si aleaga propriile surse de creditare. 6*ista doua motive principale pentru care cea mai mare parte a tarilor aplica o reglementare stricta a imprumuturilor acordate autoritatilor locale: (pentru a limita cresterea c,eltuielilor publice (pentru a evita supraindatorarea autoritatilor locale Fotusi, in mod formal, autoritatile locale au posibilitatea, daca ele o doresc, sa imprumute de la orice institutie. De asemenea, au dreptul de a emite in mod direct titluri de imprumut, ele recurg rareori la aceste metode datorita competentelor e*trem de sofisticate in domeniul finantelor pe care le implica un asemenea e*ercitiu.

2.3 $osibilitati de obtinere a unor resurse financiare din sponsorizari)continutul acordului de sponsorizare)e*emple
&rimaria #unicipiului %aracal este finantata in principal din bugetul statului,dar primeste sponsorizari si contributii sau donatii si din alte parti.'ceste se acorda in vedere elaborarii anumitor proiecte ce sunt sustinute de anumiti sponsori sau investitori ce urmaresc sa(si promoveze firmele a3utand in acelasi timp la dezvoltarea economica ,sau diverse institutii din municipiu. 4n iunie 2//$ &rimaria #unicipiului %aracal a facut parte din &rogramul N5tiu si ma implicP=. 5copul proiectului N5tiu si ma implicP= l(a constituit intarirea capacitatii organizationale a organizatiei in vederea integrarii copiilor si tinerilor cu dizabilitati care se afla in ingri3irea familiilor prin cresterea participarii membrilor organizatiei la nivel local si atragerea autoritatilor locale ca parteneri.-inantatorul proiectului a fost 9said prin Qorld Learning.&rin implicarea in aceste proiect &rimaria a obtinut noi fonduri pentru copii cu dezabilitati. &rimarul #unicipiului %aracal pune foarte mult accent pe dezvoltarea local.4n februarie 2//$ au fost inscrise 4/ de orase pentru programul de dezvoltarea economica.4nitial au fost alese 2, dintre care face parte si #unicipiul %aracal.&rogramul se numeste >7'5& si este finantat de >uvernul 59' prin 9.5. 'gencR for 4nternational

34

Developmant195'4D2 Ai implementat de Development 'lternatives, 4nc. 1D'42 Hn colaborare cu 'cademR for 6ducational Development 1'6D2.'cest program demareaza procesul de planificare strategicC a dezvoltCrii economice a comunitC@ii ca parte componentC a proiect pilot de dezvoltare economicC localC 1D6L2.&rezentul proiect este inca in derulare.4nsa,planul principal pune accent pe crearea unui parteneriat permanent Hntre &rimCrie Ai comunitatea de afaceri, Ai implementarea unui program strategic de dezvoltare economicC Hn %aracal. En timpul derulCrii acestui program se vor realiza multiple documente, baze de date, proiecte Hn parteneriat, precum Ai alte activitC@i care vor contribui la HmbunCtC@irea climatului de investi@ii din %aracal astfel HncDt sC atragC noi investitori Ai sC permitC, de asemenea, dezvoltarea celor de3a e*isten@i. 8or fi de asemenea rezolvate Ai multe dintre problemele cu care se confruntC sectorul investitorilor mici Ai mi3locii. 4nfrastructura a fost identificatC ca fiind o trCsCturC comunC care determinC dezvoltarea economicC atDt pentru companiile mari, cDt Ai pentru investitorii mai mici. En aceeaAi mCsurC sunt importante dezvoltarea sistemului de alimentare cu apC potabilC Ai a celui de distribu@ie a gazului metan. DeAi resursele umane Ai for@a de muncC disponibilC nu au fost identificate ca fiind probleme cruciale, ele au fost tratate Hn cadrul a douC dintre problemele cruciale ; investi@ii strCine directeAi 4##(uri. De asemenea,printre proiectele si sponsorizarile de care a avut parte, &rimaria #unicipiului a mai primit sponsorizari pentru dezvoltarea urbana si protectia mediului din localitatea,conservarea parcului si amena3area lui.5(a amnea3at astfel lacul din centrul parcului,prin finantarii e*lusive din parte 5.% 7omanita. 5.'. 4ntre &rimarie 5i 5.% 7omanita 5.', s(a inc,eiat un contract de sponsorizare si anume : C2%&"'+& 0# 1,2%12"($'"# +r .21"1 din 1"./$.2//$ 4ntre 5.% 7 #'+4F' 5.' cu sediul in %aracal,str.8ornicul 9rec,e nr 2 ,telefon 31!642,cont de virament nr.2"1114107 L B%7,reprezentat prin D47.6%.#arian #agnea in calitate de sponsor si &rimaria #unicipiului ,reprezantat prin primarul >,eorg,e 'ng,el in calitate de beneficiar ,a intervenit in urmatorul contract: %ap. 4. biectul contractului: &rezentul contract are ca obiect sponsorizarea <4nfrumusetarea si amena3area &arcului %onstantin &oroineanu=(perioada 2(2../!.2//$ . %ap .44. 8aloarea si modul de e*ecutare a contractului: 5uma totala a sponsorizarii este de 1"///,//lei %ap. 444. biligatiile partilor: Beneficierul se obliga sa foloseasca sumele primite cu titlu de sponsorizare numai in scopul care face obiectul prezentului contract. La dorinta sponsorului ,beneficiarul va aduce la cunostinta publiculu sponsorizarea prin promovarea numelui , a marcii sau a imaginii sponsorului in cadrul activitatii respective. %ap. 48.'lte prevederi 4n cazul in care suma sponsorizata nu a putut fu c,eltuita pana la data .din motive independente de beneficiar,ea va fi restituita sponsorului . 4ncetarea sau modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor parti contractante.

3"

&rezentul contract a fost inc,eiat in conformitate cu prevederile legii 3201..4,Legea privind sponsorizarea ,modificata si completata prin rdonanta nr. 3601..$ si intra in vigoare imediat dupa semnarea lui de catre ambele parti. 4nc,eiat astazi 1"./$.2//$ in 2 e*emplare ,cate unul pentru fiecare parte.

2.4. +ivelul si structura c,eltuielilor si a veniturilor $rimariei unicipiului "aracal analizate in ultimii doi ani
+ivelul si structura veniturilor si c,eltuielilor &rimariei #unicipiului %aracal conform bugetelor anilor 2//6 si 2//$: I%0(+'&2"( VENITURI 4. V#%(&*"( ,"2,"(( 1. 8enituri curente '. 8enituri fiscale B. 8enituri nefiscale 44. V#%(&*"( 0(% +',(&'444. S*.4#%&(( C:ELTUIELI C;#-&*(#-( +*"#%&# C;#-&*(#-( 0# ,#"12%'4. S#"4(+(( ,*.-(+# /#%#"'-# 44. A,'"'"#5 2"0(%# ,*.-(+' 1( 1(/*"'%&' %'&(2%'-' C;#-&*(#-( 0# +',(&'S*.4#%&(( 444. C;#-&*(#-( 12+('-3+*-&*"'-# 4nvatamant 5anatate %ultura, recreere si religie 'sistenta sociala Locuinte, servicii si dezvoltare publica &rotectia mediului Fransporturi 'lte actiuni 2 6 2 7 I%0(+#-# 0# 4'"('&(# 1/,!4 124,6 1/!,/1 11/,/$ !.$2 1//,. !1,$ 1/!,4! 1/",2/ 1/",23 13,14 2/,66 116,!2 14,"4 .,"$ .4,21 /./1 14,63 1,/$ .$,!" /,.2 16,64 1,3$ V'"('&(' ,"2+#%&*'-' (.!,16 24,6 !,/1 1/,/$ (.1,2! /,. (1!,3 !,4! ",2 ",23 (!6,!6 ($.,34 16,!2 (!",46 (./.43 (",$. (..,.. (!",3$ (.!,.3 (2,1" (..,/! (!3,36 (.!,63

"$.6$!,.4 31.2/",.4 "6.42.,12 "1.33.,42 "./!.,$/ 1.1.!,!2 "1,// "$.6$!,.4 41./3$,." 2$.!"!,$2 4.1/$,2. ."3,"/ 16.6/4,$. 11,// 32."./,$/ 2!./2/,6! 42",// !.6,// 3.24.,/2 1/.6"1,!. 2.262,"$ 6!6",6. 36,3/

62."$",// 3!.!..,// 6/.."1,// "6."1/,// 4.441,// 1.21/,// 414,// 62."$",// 43.1$",63 2..31$,!/ ".4//,// 1..$/,3/ 1..3..,3$ 16/,// 31.1.6,41 26.3..,2/ ",// 1.311,$1 3.4!/,"/ 1/.423,$6 2.1/6,./ 11.42$,63 "/,//

36

2.5. -lu*urile proceselor de atragere a surselor e*terne


%apacitatea unui oraA de a atrage investi@ii strCine directe care sC creeze noi locuri de muncC 1<45D=2 este, din multe puncte de vedere, testul suprem al competitivitC@ii unei anumite societC@i. De oriunde ar proveni poten@ialul investitor, din 59', 6uropa occidentalC sau Gaponia, evaluarea de cCtre investitor a capacitC@ii oraAului(candidat de acoperire a necesitC@ilor va avea la bazC anumite preocupCri comune. &rimul nivel decizional se va concentra asupra unor probleme e*istente la nivel regional Ai na@ional, iar climatul de investi@ii e*istent la nivel na@ional, care nu poate fi influen@at Hn mod substan@ial de cCtre comunitC@ile locale. %u toate acestea, odatC ce s(a luat o ,otCrDre Hn favoarea unei anumite na@iuni, preocuparea investitorului se va concentra asupra oraAului unde va fi construitC Hntreprinderea, centrul de distribu@ie sau orice altC construc@ie. -iecare oras isi doreste sa atraga cat mai multe investitii straine.Din acest punct de vedere, #unicipiul %aracal este preintre cele norocoase,deoarece a reusit sa ia parte la mai multe proiecte de finantare e*terna,investitii straine. 9nele dintre necesitC@ile prioritare ale investitorilori, care si stau la baza deciziilor investitorilor, men@ionCm urmCtoarele: for@a de muncC educatC Ai calificatC, clCdiri Ai0sau alte loca@ii care oferC servicii complete, facilitC@i fiscale Ai financiare, climatul de afaceri din oraAul respectiv, aAa cum se reflectatC Hn atitudinea profesionalC Ai fle*ibilC a oficialitC@ilor publice, precum Ai calitatea vie@ii personalului din strCinCtate care se va muta Hn oraA. raAul %aracal s(a dovedit a fi o loca@ie competitivC pentru anumite investi@ii strCine directe, Hn special pentru activitC@ile din domeniul te*til. -or@a de muncC este relativ ieftinC, HnsC calificatC, Ai constituie un avanta3 comparativ, ca Ai atitudinea pozitivC a administra@iei locale Hn ceea ce priveAte noile investi@ii Ai disponibilitatea loca@iilor Ai clCdirilor e*istente. %u toate acestea, nivelul relativ ridicat al ta*elor de afaceri Ai lipsa utilitC@ilor, Hn special gazul natural pentru uz industrial, constituie tot atDtea nea3unsuri care trebuie abordate. biectivele convenite cu >rupul de Lucru 45D Hn cadrul HntDlnirii din ! februarie, Hn momentul Hn care vor fi implementate,vor contribui la creAterea Aanselor de succes ale oraAului %aracal. Dezvoltarea economicC este, Hntr(o mare mCsurC, o activitate de marIeting Ai comunicare importantC pentru deciziile investi@ionale la nivel local, precum Ai pentru investitorii strCini. biectivele &rogramelor,abordeazC problema importan@ei climatului de afaceri proactiv, care rezultC din prestarea unor servicii comerciale de cCtre un Departament al &rimCriei gestionat Hn mod profesional Ai bine organizat, care sC se bucure de respectul comunitC@ii de afaceri din %aracal Ai al liderilor politici. 5e evidentiaza de aemenea faptul ca se va asigura cC e*istC for@a de muncC bine instruitC Ai calificatC necesarC pentru noile locuri de muncC ce sunt create de cCtre investitorii locali Ai strCini Hntr(un mediu economic aflat Hn sc,imbare rapidC. 7ealizarea proiectelor cu investitii straine se realizeaza astfel : ( se evidentiaza in primul rand necesitatea investirii intr(un anumit program ( se consulta zilnic sursele de informatii referitoare la programele de finantare ( se desemneaza o persoana responsabila cu intocmirea propunerii de finantare ( se alege un grup de colaboratori ca sa tina legatura cu eventualii parteneri de proiect ( se analizeaza suma ma*ima si suma minima care poate fi solicitata ( se identifica termenul limita de depunere a proiectelor de finantare

3$

( se depune proiectul la adresa anuntata de finantator,inainte de data limita ( se analizeaza rezultatul licitatiei ,comunicat de catre finantator fiecarui solicitant in parte. ( pentru proiectul castigator,urmeaza implementarea prpriu(zisa a proiectului,prin semnarea contractului de finantare.

3. A1,#+&# ,"(4(%0 +2)*%(+'"#' 1( &"'%1,'"#%&' 0#+($(2%'-' (% P"()'"(' M*%(+(,(*-*( C'"'+'3.1.$rezentarea activitatii de relatii publice ,particularitatii ale organizarii
&rimaria #unicipiului %aracal, nu se afirma numai prin trasatura ei specifica ,ci si prin imaginea ei sociala de partener viabil si credibil in relatia cu alte organizatii si institutii. 4n aceasta situatie ,un rol esential revine imaginii sedimentare in mentalul colectiv,imaginii caracterizate de continuitate si consecventa.%omponentele institutionale ,serviciile acesteia trebuie sa raspunda asteptarilor cetatenilor si organizatiilor cu care coopereaza si relationeaza. 4n aceste conditii ,institutia publica analizata dialog,eaza si comunica cu toti partenerii ,prin intermediul structurilor specializate,iar strategiile de gestionare a imaginii,ca parti componente ale mangementului institutional ,fac posibile actiuni preventive care sa inlature sau sa diminueze pericolul ca institutia publica sa genereze situatii care pot induce imagini de natura sa impiedice realizarea propriilor interese ,conlucrarea cu alte institutii si organizatii . -ormularea unei strategii de imagine trebuie sa tina seama de factorii strategici care definesc starea de ansamblu a institutiei.situatiile favorabile care pot fi folosite de aceasta si elemente din mediul social care ii sunt potrivnice. %ei mai cunoscuti factori strategici cu implicatii ma3ore asupra imaginii institutiei ,sunt:punctele tari ale acesteia ,punctele slabe,prile3urile favorabile si amenintarile. &rin %ompartimentul de acces liber la informatie , compartiment intermediar Hntre administratia publica locala si cetateni, s(a realizat o mai buna comunicare Hntre acesti doi parteneri. %onform B.>. 1$2302//4, toti functionarii publici ai &rimariei care asigurarelatia directa cu cetatenii, au desfasurat un program de lucru cu publicul, mult mai mare decDt cel opt ore de program zilnic, dupa cum urmeaza: ( luni si vineri ( Hntre orele .(1$ ( marti, miercuri, 3oi ; Hntre orele .(1.. En cadrul acestui program: ( au fost informati direct, verbal, cu privire la serviciile oferite de primarie, Hn medie zilnic, un numar de 6/ cetateni) ( au fost oferiti fluturasi informativi) ( au fost puse la dispozitia cetatenilor formulare pentru fiecare cerere de eliberare a unui act de autoritate de competenta primariei sau a consiliului local1e*:cereri certificate de urbanism(2///, cereri autorizatii de construire ; 1"//,cereri certificate de nomenclatura stradala ;1///, 2
3!

( au fost realizate materiale informative pentru cetateni si anume: ( fluturasi cu actele necesare Hntr(un numar estimativ de "/.///, alte materiale informative pentru cetateni 1brosuri, comunicate, etc.2 Hntr(un numar estimativ de 3////. ( s(a acordat asistenta cetatenilor pentru rezolvarea problemelor de competenta &rimariei si %onsiliului Local, pentru completarea formularelor,e*plicarea pasilor necesari pentru rezolvarea problemei, Hndrumarea cetatenilor pe tot parcursul etapelor. 'tributiile %ompartimentului acces liber la informatii in ceea ce priveste relatiile cu publicul si registratura sunt urmatoarelor: asigura indrumarea si consilierea cetatenilor privind solicitarile acestora) pune la dispozitia solicitantilor formularele necesare solicitarilor) asigura primirea, inregistrarea si repartizarea corespondentei pe baza de curierat si semnatura daca sistemul informatic nu permite altfel1scanare documente, semnatura electronica etc2) asigura eliberarea si transmiterea documentelor catre solicitanti si tine evidenta confirmarilor de primire si a retururilor in registrul special sau informatic) asigura evidenta timbrelor si efectelor postale) colaboreaza cu alte compartimente la imbunatatirea imaginii primariei si popularizarea evenimentelor socio(culturale si a programelor primariei in mass(media, prin propuneri de pliante, diplome, brosuri, articole de ziar, conferinte de presa, reporta3e si pagini Leb, inclusiv la mentinerea0dezvoltarea relatiilor de colaborare si prietenie cu orasele infratite) asigura confidentialitatea corespondentei) colaboreaza, dupa caz, cu celelalte compartimente) furnizeaza rapoarte la solicitarea conducerii asupra gestiunii corespondentei si a modului de rezolvare a acestora) indeplineste alte sarcini, corespunzator pregatirii si compentei, stabilite de sefii ierar,ici.

3.2.$articularitati ale procesului de comunicare interna si e*terna in $rimaria unicipiului "aracal.


4n cadrul institutiei analizate, comunicarea interna se refera la sc,imbul de mesa3e ce se realizeaza in interiorul acesteia,atat pe verticala,cat si pe orizontala .6*ista comunicare formala,atunci cand mesa3ele sunt transmise pe canale prestabilite,si comunicare informala ,atunci cand informatiile circula prin canale ce nu se inscriu in sfera relatiilor de subordonare. %omunicarea formala se desfasoara in general pe trei directii principale:de sus in 3os ,de 3os in sus si pe orizontala . %omunicarea de sus in 3os este initiata de primar si este indreptata catre esaloanele subordonate.De obicei este folosita pentru transmiterea de dispozitii si directive ,pentru e*plicarea regulamentelor si practicilor specifice organizatiilor ,ca si pentru delimitarea responsabilitatilor functionatilor.%omunicarea de sus in 3os are ca scop si motivarea functionarilor publici ,ca si punerea lor periodica la curent cu rolul ,scopurile si strategia aleasa de institutie. %omunicarea de 3os in sus ,are ca emitatori functionarii publici si ca destinatari pe demnitari .-unctionarii isi comunica in acest mod parerile si masura in care au inteles

3.

comunicarea de sus in 3os ,fapt ce are rolul de a dezamorsa tensiunile emotionante si de a crea sentimentul de valoare personala. 4n acest sens ,demnitarul trebuie sa cantareasca foarte atent informatiile primite pe aceasta cale ,pentru ca tendinta fireasca a subordonatilor este de a filtra foarte puternic continutul mesa3ului pentru a aparea intr(o lumina cat mai favorabila in fata sefilor. %omunicarea pe orizontala se realizeaza fie intre oficialii aflati pe pozitii similare in interiorul institutiei publice ,fie intre persoanele din cadrul diverselor departamente. 'cest tip de comunicare are rolul de a realiza coordonarea activitatilor intre departamente. %omunicarea e*terna se refera la sc,imbul de mesa3e ce se realizeaza in e*teriorul institutiei ,prin intermediul relatiilor pe care &rimaria #unicipiului %aracal le are cu presa,dar si cu programul de televiziune local=9&%= .De(a lungul timpului ,dar si in prezent ,presa si televiziunea au fost intotdeauna martore la toate evenimentele care s(au petrecut in cadrul &rimariei.1>azeta de LF,2.De asemenea comunicarea e*terna se realizeaza si pe baza internetului , prin intermediul site(ului primariei. &rincipiile de rationalizare a structurii organizatorice sunt : principiul suprematiei obiectivelor principiul unitatii de decizie si actiune principiul apropierii managementului de e*ecutie 1reducerea nr de niveluri ierar,ice2 principiul permanentei managementului 1pt fiecare post de management trebuie sa fie prevazuta o persoana care sa poata inlocui titularul sau2 principiul interdependentei minime( definirea obiectivelor, competentelor, responsabilitatilor trebuie formulata astfel incat sa se reduca la minimum dependenta dintre el.%u cat dependenta dintre posturi si compartimente este mai mare, cu atat sarcinile, competentele si responsabilitatile sunt mai dispersate, conlucrarea mai confuza si autoritatea mai diluata principiul economiei de comunicatii ;volumul prea mare de informatii care parcurg circuitele informationale principiul definirii armonizate a posturilor si functiilor principiul concordantei cerintelor postului cu caracteristicile titularului principiul instituirii unor ec,ipe intercopartimentale principiul determinarii variantei optime 1structura organizatori( catrebuie elaborata in mai multe variante2 principiul reprezentarii structurii
-unc@ionarii transmit problemele cetC@enilor cCtre compartimentele de specialitate Ai urmCresc modul lor de rezolvare pentru a aduce la cunoAtin@a cetC@enilor toate demersurile care se fac pentru solu@ionarea problemelor lor.

En acest fel, cetC@enii vor Ati care sunt actele de care au nevoie, ce trebuie sC facC pentru ob@inerea documentelor Ai unde sC se adreseze atunci cDnd problema lor nu poate fi rezolvatC de &rimCrie sau %onsiliul Local. 'ctivitatea de zi cu zi a func@ionarilor din &rimCrie va fi vizibil HmbunCtC@itC la rDndul ei, Hn cadrul acestui sistem de comunicare coerent. 9n circuit organizat al informa@iei vine deci atDt Hn spri3inul, cetC@enilor cDt Ai al func@ionarilor. 4nformarea Ai asistarea cetC@enilor, Hn mod direct, prin telefon, Hn scris, prin intermediul 4nternetului Ai prin materiale informative pentru rezolvarea problemelor care sunt de competen@a administra@iei publice locale 1Hn conformitate cu prevederile Legii "4402//1 privind liberul acces la informa@iile de interes public2.

4/

Endrumarea cetC@enilor spre institu@iile care sunt abilitate sC le solu@ioneze problemele ce nu intrC Hn atribu@iile Ai competen@ele administra@iei publice locale.
Distribu@ia materialelor informative adresate cetC@enilor care vor cunoaAte Hn permanen@C activitC@ile derulate de administra@ie Hn municipiu. 6laborarea formularelor tip pentru simplificarea procedurilor de eliberare a actelor. 4mplicarea cetC@enilor Hn activitatea autoritC@ii publice, consultarea locuitorilor Hn privin@a proiectelor Ai ac@iunilor administrative.

3.3. %naliza modului de aplicare a Legii 52.21./1.2//3 privind transparen0a decizional1 2n administra0ia public1 3 .O. #/./3./2.2//3& 4i a Legii 544.12./1.2//1 privind liberul acces la informa0ii de interes public din .O. !!3.23.1/.2//1 5 %naliza raportului anual.
'ctivitatea persoanelor care e*ercitC o func@ie publicC trebuie sC fie desc,isC Ai accesibilC controlului public. &ersoana care e*ercitC o func@ie publicC trebuie sC(Ai HndeplineascC obliga@iile de serviciu impar@ial Ai conAtiincios. &ersoana care e*ercitC o func@ie publicC este obligatC sC declare apartenen@a sa la anumite partide sau organiza@ii. 'utoritC@ile publice trebuie sC asigure consecven@C Ai un grad Hnalt de transparen@C Hn procesul de solu@ionare a situa@iilor de conflict de interese. &entru facilitarea accesului la informatii de interes public,precum si pentru cresterea rapiditatii derularii activitatii de solutionare apetitiilor, au fost introduse noi cai de acces: 6(mail pmcSromanati.ro 5ite(ul LLL.pmc.romanati.ro. &articiparea activala site(ul LLL.pmc.romanati.ro,este considerat o necesitate in vederea asigurarii transparentei si comunicarii rapide a administratiei publice locale si a persoanelor responsabile cu informarea publica. &rin intermediul acestui site se faciliteaza accesul persoanelor fizice si 3uridice la informatiile de interes public. De asemenea,prin actualizarea sectiunii comunicate de presa,cei interesati au acces la informatii furnizate din oficiu. +umarul mare de solicitari si interventii primite pe aceasta cale demonstreaza cresterea reala a increderii cetatenilor in 'dministratia &ublica Locala, sustinerea de care se bucura proiectele si initiativelecare au dus la realizarile prezente. &entru a corespunde standardelor 45 .//102/// privind calitatea activitatii desfasurata in baza Legii "4402//1, necesitatea calificarii permanente a personalului este acoperita prin participarea la cursuri de perfectionare a personalului e*istent precum si prin asimilarea de noi cadre avand calificare superioara de specialitate. 5erviciul 7ela@ii &ublice asigurC accesul la informa@iile de interes public pe urmCtoarele cCi: Scris: La sediul institu@iei,prin cerere,conform ane*ei nr. 1 din +orma #etodologicC de aplicare a Legii"4402//1. &oAta, 6(mail., -a*., Verbal, La sediul institu@iei ,Felefonic. 6*istC doua departamente responsabile cu aplicarea ambelor legi :"4402//1 privind liberul acces la informatiile de inters public si "202//3 privind transparenta decizionala

41

in administratia publica, care se numesc <%ompartiment comunicare(relatii publice= si=%ompartiment acces liber la informatii=, ec,ipate Ai amplasate adecvat. En aceste cele mai solicitate birouri din &rimCrie personalul este suficient, Hnsa acoperC multe atribu@ii. &entru a men@ine o comunicare constantC Ai eficientC cu cetC@enii este desc,isC linia telefonicC cu program prelungit. &rin intermediul acestui serviciu ceta@enii au posibilitatea de a transmite propuneri,sesizCri,reclama@ii sau solicitCri de informa@ii. &entru a spori gradul de responsabilitate a primariei fata de cetC@ean, ca beneficiar al deciziei administrative se aplica urmatoarele: ( stimularea participarii active a cetC@enilor Hn procesul de luare a deciziilor Ai Hn procesul de elaborare a actelor normative) ( sporirea gradului de transparenta. ( 4nformarea Ai asistarea cetC@enilor, Hn mod direct, prin telefon, Hn scris, prin intermediul 4nternetului Ai prin materiale
informative pentru rezolvarea problemelor care sunt de competen@a primariei 1Hn conformitate cu prevederile Legii "4402//1 privind liberul acces la informa@iile de interes public2. ( Endrumarea cetC@enilor spre institu@iile care sunt abilitate sC le solu@ioneze problemele ce nu intrC Hn atribu@iile Ai competen@ele administra@iei publice locale.

( Distribu@ia materialelor informative adresate cetC@enilor care vor cunoaAte Hn permanen@C activitC@ile derulate de administra@ie Hn municipiu. ( 6laborarea formularelor tip pentru simplificarea procedurilor de eliberare a actelor. ( 4mplicarea cetC@enilor Hn activitatea autoritC@ii publice, consultarea locuitorilor Hn privin@a proiectelor Ai ac@iunilor administrative. ( &roiectele de ,otCrDre pot fi propuse de consilieri locali, de primar, de viceprimari sau de cetC@eni. ( Directia de comunicare isi e*prima desc,iderea fata de toti partenerii interesati in vederea unei informari obiective si corecte a cetateanului. 5e urmareste asigurarea cadrului, cailor si mi3loacelor pentru dezvoltarea si eficientizarea circuitelor de comunicare intre institutie si cetatean . %etatenii au nevoie de o abordare pozitiva si matura, capabila sa reorienteze opinia publica locala prin seriozitate catre discernamant si toleranta. En conformitate cu Legea "202//3 a Fransparen@ei Decizionale se organizeaza la nivelul &rimCriei sectorului 3 HntDlniri pentru dezbaterea publicC a proiectelor de ,otCrDre. En cazul unora dintre aceste proiecte, dezbaterile publice au fost solicitate &rimCriei de cCtre asocia@ii sau societC@i comerciale, restul HntDlnirilor fiind organizate la ini@iativa municipalitC@ii. 5unt supuse discu@iilor proiecte care se refera la buget, publicitate stradalC, ta*imetrie, circula@ia ve,iculelor de mare tona3, reabilitarea termicC a imobilelor, precum Ai o serie de planuri urbanistice. &e lDngC mediatizarea dezbaterilor prin afiAarea anun@urilor, publicarea acestora pe site(ul &rimCriei Ai Hn presa localC, sunt invitati Hn mod special la HntDlnirile publice persoanele fizice Ai organiza@iile direct interesate de subiectele discutate. La dezbateri participa Hn general peste o mie de persoane, o prezen@C numeroasC HnregistrDndu(se la discutarea bugetului Ai la dezbaterile referitoare la amplasarea teraselor , vDnzarea terenurilor cumpCrate Hn baza Legii 11201..", ta*imetrie, adoptarea unor mCsuri pentru reabilitare termicC. En cadrul dezbaterilor, precum Ai ca urmare a consultCrii de cCtre cetateni a proiectelor Hnaintate %onsiliului Local, Biroul 7ela@ii &ublice centralizeaza recomandCrile verbale Ai scrise, precum Ai mai multe observa@ii formulate pe marginea proiectelor.
42

En urma analizCrii acestora la nivelul e*ecutivului Ai a %onsiliului Local, propunerile sunt incluse Hn te*tele proiectelor Ai Hn ,otCrDrile adoptate. En ceea ce priveAte Aedin@ele Hn plen ale %onsiliului Local, Hn decursul anului toate Aedin@ele consilierilor au fost publice. De asemenea, nu e*ista cazuri Hn care primaria sC fie ac@ionatC Hn instan@C pentru nerespectarea prevederilor Legii "202//3. &arteneriatul &rimCriei cu cetC@enii Ai asocia@iile acestora s(a dezvoltat Hn continuare, prin rela@ia cu organiza@iile neguvernamentale Ai consiliile consultative de cartier. 'cestea din urmC sunt invitate la dezbaterile legate de proiectele cu impact asupra zonelor pe care le reprezintC, iar o serie de asocia@ii Ai funda@ii solicita organizarea de dezbateri publice Ai isi formuleaza punctele de vedere asupra proiectelor. &rimCria participa Hn parteneriat la proiecte ale unor +> 1tipCrirea de afiAe, editarea Ai distribuirea de g,iduri informative pentru cetC@eni etc2, prin care sunt promovate modalitC@ile de interven@ie Hn procesul de luare a deciziilor Ai sunt Hnlesnite accesul cetC@enilor la resursele de informa@ii publice. Deasemenea,prin actualizarea sectiunii comunicate de presa,cei interesati au acces la informatii furnizate din oficiu. +umarul mare de solicitari si interventii primite pe aceasta cale demonstreaza cresterea reala a increderii cetatenilor in 'dministratia &ublica Locala, sustinerea de care se bucura proiectele si initiativelecare au dus la realizarile prezente %omunicare rationala si economicoasa duce la cresterea transparentei tuturor activitatilor serviciilor din institutia primariei. 4mplicit se vor intensifica si optimiza relatiile cu reprezentantii societatii civile si cu presa. 5a urmarit dezvoltarea unui model interactiv si replicabil de implicare a mass(media in educatia civica a cetatenilor si in special a tinerilor. &rimaria #unicipiului %aracal se bazeaza pe sporirea importantei pe care o au mi3loacele de informare in masa in promovarea valorilor civice si in incura3area participarii cetatenilor la viata comunitatii. 'ctivitatea de zi cu zi a func@ionarilor din &rimCrie va fi vizibil HmbunCtC@itC la rDndul ei, Hn cadrul acestui sistem de comunicare coerent. 9n circuit organizat al informa@iei vine deci atDt Hn spri3inul, cetC@enilor cDt Ai al func@ionarilor. 4nformarea Ai asistarea cetC@enilor, Hn mod direct, prin telefon, Hn scris, prin intermediul 4nternetului Ai prin materiale informative pentru rezolvarea problemelor care sunt de competen@a administra@iei publice locale 1Hn conformitate cu prevederile Legii "4402//1 privind liberul acces la informa@iile de interes public2. Endrumarea cetC@enilor spre institu@iile care sunt abilitate sC le solu@ioneze problemele ce nu intrC Hn atribu@iile Ai competen@ele administra@iei publice locale.
Distribu@ia materialelor informative adresate cetC@enilor care vor cunoaAte Hn permanen@C activitC@ile derulate de administra@ie Hn municipiu. 6laborarea formularelor tip pentru simplificarea procedurilor de eliberare a actelor. 4mplicarea cetC@enilor Hn activitatea autoritC@ii publice, consultarea locuitorilor Hn privin@a proiectelor Ai ac@iunilor administrative.

%a avanta3e privind transparenta decizionala in administratia publica,si a legii "4402//1 putem afirma ca: ( Legea transparentei completeaza demersul legislativ inceput cu Legea nr. "4402//1 privind liberul acces la informatiile de interes public. ( %ontribuie la sporirea gradului de responsabilitate a administratiei publice fata de cetateni.

43

( 5timuleaza participarea activa a cetatenilor si a asociatiilor legal constituite ale acestora la procesul decizional.. ( %reaza conditiile legale pentru organizarea dezbaterilor publice asupra unor proiecte de acte normative. ( 4nclude in sfera sa de actiune toate autoritatile publice,asigurand prin prevederile sale cresterea controlului contribuabililor asupra asupra utilizarii banului public. Dificultati ( +esuficienta cunoastere a legii la nivel local. ( 7ezistenta la sc,imbare in implementarea legii. ( Dezinteresul cetatenilor ,asociatiilor oamenilor de afaceri si a organizatiilor oamenilor de afaceri.

4. A%'-($' 0'&#-2" 1&'&(1&(+# +* +'"# 2,#"#'$' (%1&(&*&(' '%'-($'&'


&entru a pune in evidenta datele statistice cu care lucreaza &rimaria #unicipiului %aracal, am luat mai multe e*emple si anume: persoanele defavorizate care au solicitat asistenta administratiei publice locale, natalitatea,sporul natural ,mortalitatea infantila si mortalitatea general, numarul copiilor si elevilor inscrisi in procesul de invatamant si numarul total de cadre didactice e*istente in municipiu.8om evidentia mai mult, persoanele defavorizate care au solicitat asistenta administratiei publice locale. 5istemul de protectie sociala are ca obiectiv sustinerea persoanelor, grupurilor sau comunitatilor care se afla in situatii dificile si care datorita lipsei resurselor proprii nu pot avea o viata la nivelul unor conditii minime de viata care sa le asigure o functionare normala in conte*tul social si cultural dat .'sadar, protectia sociala presupune un ansamblu de masuri si mi3loace de spri3in si asistenta. &entru o cat mai buna intelegere se impune o detaliere a acestora. 4n acest sens trebuie facuta o diferentiere clara intre beneficiile sociale financiare si serviciile sociale. Beneficiile sociale financiare presupun transferuri de bani sau bunuri catre persoanele care nu dispun de capacitatea de a(si asigursa prin eforturi proprii minimum de resurse financiare necesare unui trai decent. 'cestea sunt de doua tipuri: 1. beneficii sociale sub forma de pensii pentru limita de vDrsta, pensii pentru pierderea capacitatii de munca, a3utor de soma3, oferite conditionat si proportional Hn functie de participarea, respectiv marimea contributiei la un fond comun de asigurari sociale Hn perioadele active ale vietii) 2. beneficii sociale oferite persoanelor Hn nevoie fara conditionarea unei contributii prealabile sub forma de a3utor social, a3utor de urgenta, a3utor de deces, alocatii pentru copii, burse de studiu, reduceri sau subventii de preturi pentru locuinte sociale, c,irii, Hntretinerea locuintei, transport. Beneficiile sociale financiare care presupun o contributie in perioada activa a vietii sunt reunite sub termenul generic de '1(/*"'"( 12+('-#, iar cele care nu necesita o anume contributie sunt denumite '1(1&#%&' 12+('-'. S#"4(+((-# 12+('-# includ: 1'%'&'&#'5 (%4'&')'%&*- 1( '1(1&#%&' 12+('-'. 'cestea din urma ocupa un loc aparte in cadrul sistemului de protectie sociala si implica o mare

44

varietate de servicii oferite de comunitate, fara a presupune implicatii economice ma3ore. Daca beneficiile financiare suplinesc un deficit de resurse financiar, serviciile sociale se adreseaza unui deficit de capacitati. 6le intervin asadar pentru solutionarea unor situatii, de cele mai multe ori critice, in care se afla persoanele in nevoie. De regula, acestea nu dispun de parg,iile prin care sa(si poata modifica in bine starea in care se afla. 5erviciile de asistenta sociala au ca obiectiv refacerea si dezvoltarea capacitatilor persoanelor, familiilor, colectivitatilor de a constientiza natura problemelor cu care se confrunta, cauzele determinante ale acestora, de a identifica solutii optime pentru rezolvarea situatiilor problematice. 5erviciile de asistenta sociala pot imbraca doua forme: asistenta in mediul natural de viata 1familie, scoala, loc de munca2 si servicii in institutii de asistenta sociala 1camine pentru batrani, case pentru copiii abandonati, institutii pentru persoane cu dizabilitati severe2. 4n termeni generali asistenta sociala presupune o interventie specializata in sensul ameliorarii sau eliminarii deficitelor atat financiare cat si de capacitate si poate actiona la nivel individual, la nivel de grup si c,iar la nivel comunitar. 'naliza caracteristicilor socio(demografice ale persoanelor care compun grupul tinta al proiectului de fata reprezinta un prim si important pas in studiul nivelului de trai si calitatii vietii acestora. %aracteristicile esantionului au in vedere urmatoarele aspecte: ( se*ul respondentilor) ( repartitia pe grupe de vDrsta) ( solicitarea a3utorului social) ( tipul familiei careia Hi apartin) ( cauze ale e*istentei familiilor monoparentale0persoane singure) Din punctul de vedere al caracteristicii se* se constata ca numarul femeilor care solicita a3utor social este mai mare 1"3 din numarul persoanelor intervievate( !22 decat cel al barbatilor 12!2. 6*plicatia acestei <superioritati= este determinata de statutul asumat al femeii, mai ales in familiile defavorizate, conform caruia se presupune ca acestea se ocupa de treburile gospodaresti si de gestionarea veniturilor familiei. De asemenea, o alta e*plicatie ar fi aceea ca femeilor le vine mult mai usor sa intre in contact cu functionarii publici, fiind mai ,otarate si mai desc,ise in ceea ce priveste relatiile cu autoritatile.

4"

35%

65%

Femei

Barbati

7epartitia subiectilor in functie de varsta: ( Hntre 1!(2" de ani 1 3?2) ( Hntre 26(3. de ani 131?2) ( Hntre 4/(". de ani 13.?2) ( peste 6/ de ani 12!?2.
peste 60 ani 28%

18-25 ani 3% 18-25 ani 26-39 ani 26-39 ani 31% 40-59 ani peste 60 ani

40-59 ani 38%

5laba prezenta a grupei de varsta 1!(2" de ani se datoreaza faptului ca tinerii sunt intr(o mai mica masura informati asupra mecanismelor de lucru ale adiminstratiei publice locale. >rupa de varsta 4/(". de ani este cea mai afectata. 5unt incluse in aceasta grupa persoanele care disponibilizate, persoanele a caror capacitate de munca este afectata,

46

persoanele care sustin familii monoparentale, precum si cei care sustin familii cu multi compii. 4ntr(o situatie asemanatoare se afla si persoanele din grupa de varsta 2.(3. de ani. alta categorie de persoane puternic afectata de situatia economico(sociala actuala sunt persoanele peste 6/ de ani. 8eniturile modeste si izolarea sociala nu le permit acestora un trai decent, ceea ce ii determina sa apeleze la serviciile administratiei publice locale pentru a beneficia de diverse forme de a3utor. realitate general valabila pentru grupele de varsta mai sus mentionate este faptul ca, indiferent de varsta, in conditiile unei <insuficiente= generalizate specifica categoriilor defavorizate, este din ce in ce mai dificila o adaptare la solicitarile vietii cotidiene. 'stfel, in anul 2//6, in cadrul 5erviciului de asistenta sociala au fost inregistrate 3"46 de cereri si din acestea au fost solutionate un numar de 3234 de cereri. +atalitatea,sporul natural ,mortalitatea infantila si mortalitatea generala: +r.crt. 1 2 3 4 4ndicator +atalitate 5por natural #ortalitate infantila #ortalitate generala +ivel 2//41?2 6,$ (1,1 14,2 $,! anul +ivel 2//"1?2 $,/ (/,$ 1/,. $,$ anul +ivel anul 2//61pe . luni2 1?2 6,6 (/,$ 3,! $,3

+umarul copiilor si elevilor inscrisi in procesul de invatamant in municipiul %aracal: +r.crt. 1 2 3 4 " 6 $ Denumire %opii cuprinsi in gradinite 6levi clasele 4(48 6levi clasele 8(8444 6levi liceu 6levi scoala profesionala 6levi invatamant posliceal 5tudenti +umar 11.3 2414 31/6 "/2" 1/!/ "16 13"3

+umarul total de cadre didactice e*istente in %aracal in anul 2//4: +r.crt. 1 2 3 4 " 6 Denumire &ersonal didactic:( invatamant prescolar (invatamant primar si gimnazial (invatamant profesional (invatamant liceal (invatamant postliceal (invatamant universitar +umar .3 26/ 4 3"4 14 1

5.P"#$#%&'"#' ,"2/"')#-2" 1( ,"2(#+&#-2" 0#"*-'&# 0# +'&"#


4$

(%1&(&*&(' '%'-($'&'
P"2(#+&# "#'-($'&#< I).*%'&'&("#' (%7"'1&"*+&*"(( ,*.-(+# "#/(2%'-# 1( -2+'-#< 1.1.4mbunatatirea si dezvoltarea retelei de transport 1.1.1.%onstruirea si modernizarea retelei de drumuri regionale si locale: Fermen &4-:2//$ Buget:6.!//.///7 +. Fitlul proiectului :7eabilitare trecere la nivel peste calea ferata %aracal(Dragasani Fermen &4-:2//" Buget:2//.///7 +. 1.2.5pri3inirea si dezvoltara infrastructurii de sanatate si asistenta sociala 1.2.1.7eabilitarea infrastructurii serviciilor de sanatate Fitlul proiectului:Lucrari de renovare si racordare a centralelor termice aferente la reteaua de gaze a orasului a urmatoarelor spitale:5pitalul Gudetean lt ,5pitalul de boli contagioase. Fermen &4-:2//!. 1.3.Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de educatie 1.3.1.4mbunatatirea infrastructurii de baza si a dotarii scolilor ,in special din zonele rurale Fitlul proiectului:%onsolidare ,reabilitare si reamena3are functionala camin >rup 5colar 4ndustrial. Fermen &4-:2//$ Buget:din surse B64 si de la bugetul local ;utilitatile au fost reabilitate din fonduri de la bugetul local in valoare de 1$/.///.7 +. Fitlul proiectului:%onstructie sala de sport la Liceul #i,ai 8iteazul. Fermen &4-:2//$ Buget :1."//.///7 +. Fitlul proiectului:%onstructie sala de sport la 5coala >enerala nr.$. Fermen &4-:2//$ Buget :1."//.///7 +. Fitlul proiectului:'daptarea centralelor termice e*istente la functionarea pe gaze naturale. Fermen &4-:2//$ Fitlul proiectului:6c,iparea corespunzatoare a salilor de curs si a bibliotecilor.

4!

Fermen &4-:2//$ 1.3.2.4mbunatatirea dotarilor cu ec,ipamente 4F a scolarilor Fitlul proiectului:Dotarea corespunzatoare a cabinetelor de informatica si conectarea acestora la 4nternet. Fermen &4-:2//$ P"2(#+&# (% +*"1 0# 0#17'1*"'"#< +"(&(+#S+2"*- @% +'0"*- ,"2.-#)#( 1 2 8 5 3 7 6 4 1 3 5 4 L2+*"( 0# )*%+>=I%4#1&(?((

C2),'&(.(-(&'&#

S#+&2"*- ,"(4'&

F#$'.(-(&'&#

T#")#%#

I),'+&

N". C"&.

O.(#+&(4#=P"2(#+&

'.1.1. '.1.2. '.1.3. '.2.1. '.2.2. '.2.3. '.2.4. '.3.1. B.1.1. B.1.2. B.2.1. B.2.2.

Departament de Dezvoltare 2,!6 3,31 2,4/ 2,"/ 2,13 3 1652 6conomicC &rogram de Hncura3are a mediului 1553 2,6! 3,31 2,/. 2,4/ 2,1! 2,6! de afaceri 4 1353 4nforma@ii de afaceri on(line 2,22 3,4/ 2,/. 1,!1 1,"4 2,31 7 1452 &rogram de marIeting 2,63 3,31 2,13 1,!1 1,!6 2," 4 1458 Baza de date a spa@iilor 2,63 3,63 2,/. 1,!6 2,/. 2,". 9 1355 5timulente financiare 2,!1 2,". 2 1,./ 1,!1 2,4" 6 1358 %ooperarea cu '745 2,$2 3,22 1,!6 1,63 2,1! 2,22 3 &arteneriat pe pia@a locurilor de 1454 2,4" 3,22 2,/4 2 2,2$ 2," muncC din %aracal 8 %rearea 'socia@iei 1754 EntreprinzCtorilor din %aracal 3,/. 3,." 2,". 2,4/ 2,". 2,!6 8 1'4%2 5ervicii pentru HntreprinzCtorii 1457 2,63 2,." 2,36 2 2,2$ 2,"4 mici Ai mi3locii 5 %entru de informare pentru 1356 2,4" 2,1! 2,36 1,./ 2,31 2,4" oamenii de afaceri 5 LobbR la nivel 3ude@ean pentru 2,4/ 2,!1 2,/. 1,." 2,/. 2,36 1357 spri3inirea HntreprinzCtorilor
4.

T2&'-

2 5 19 12 6 18 15 1 1 8 17 16

S+2"

B.3.1. B.3.2. B.3.3. %.1.1. %.1.2. %.2.1. %.2.2. %.2.3. %.3.1. %.3.2

LobbR pentru agriculturC

2,". 3,22 2,/. 2,31 2,/. 2," 1,!1 1,$$ 2,/. 2,2$

1458 7

2 6 5 4 5 1 2 3 6 7

1352 2 5 1356 Bursa de mCrfuri 2,". 2,4" 1,!1 2,31 2,1! 2,31 17 5 &roiect de dezvoltare a sistemului 1452 2,6! 2,./ 2 2,2$ 1,./ 2," 11 de distribuire a apei 5 -inan@area sistemului de 2,63 3,4" 1,6! 2,13 1,$$ 2,"4 1452 13 distribuire a apei N>rup de lobbR pentru 1555 2,!1 3," 2,2$ 2,1! 2,36 2,4" 3 introducerea gazului metan= 7 Definirea proiectului pentru 1555 2,!1 3,63 2,!1 2,1! 1,$2 2,36 4 introducerea gazului metan 1 'tragerea investitorilor interesa@i 1455 Hn implementarea proiectului 2,$$ 3,1! 2,/4 2,22 1,./ 2,4" 9 6 pentru gaz metan &rogram pentru managementul 1359 2,4" 3,/4 2,/4 2 2 2,4/ 14 deAeurilor 3 'tragerea de investitori care sC 1351 implementeze programul pentru 2," 2,$2 1,./ 1,." 1,". 2,4" 21 1 managementul deAeurilor 'sisten@C te,nicC pentru agricultori 2,31 3

VI.A+&# '0)(%(1&"'&(4# .C("+*(&*- 02+*)#%&#-2".


4n cadrul &rimariei #unicipiului %aracal, 5erviciul Documentatii, 'vize, 'corduri're urmatoarele atributii a2 emite acord pentru racordarea la retelele de utilitati, si anume : alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, gaze naturale, alimentare cu energie termica, telecomunicatii, b2 emite acord unic pentru prestarea serviciilor de: salubritate, transport urban ) c2 emite avize pentru : prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului, sanatatea populatiei ) d2 propune ta*e speciale pe tipuri de lucrari, in conformitate cu prevederile legale) e2 elibereaza, odata cu certificatul de urbanism, fisele te,nice pe utilitati beneficiarului, spre completare cu datele necesare intocmirii acordului unic ) f2 analizeaza si verifica fisele te,nice in vederea intocmirii acordului unic ) g2 asigura relatia si colaboreaza cu %omisia de 'cord 9nic 1%.'.9.2 ) ,2 intocmeste acordul unic ) i2 asigura registrul de evidenta a acordului unic si elibereaza acordul unic. 32 primeste si inregistreaza documentatiile) a2 verifica si prezinta aceste documentatii directorului Directiei in vederea avizarii) b2 intocmeste referatele de prezentare in %.F.9.'.F.) c2 asigura secretariatul %omisiei) d2 programeaza sedintele %omisiei, convocarea membrilor si a invitatilor)

"/

e2 inainteaza avizele te,nice favorabile %omisiei de 9rbanism a %onsiliului Local %aracal pentru avizare si le include in proiecte) f2 intocmeste proiecte de ,otarari referitoare la activitatile serviciului. &e baza legilor: ( L6>6' "4402//1 privind liberul acces la informatiile de interes public ( Legea nr. 6$02//4 pentru alegerea autoritC@ilor administra@iei publice locale ( Legea nr. "202//3 privind transparen@a decizionalC Hn administra@ia publicC) ( BotCrDrea %onsiliului Local 5ector 3 nr. 14302//" pentru aprobarea 7egulamentului privind stabilirea procedurilor Ai modalitC@ilor de aducere la cunoAtin@a publicC a proiectelor Ai actelor administrative normative ale autoritC@ilor administra@iei publice locale ale sectorului 3 al #unicipiului BucureAti ( Legea nr. 21"02/1 privind administra@ia publicC1art.$1,alin112 ( BotCrDrea %onsiliului Local 5ector 3 nr. 14302//" pentru aprobarea 7egulamentului privind stabilirea procedurilor Ai modalitC@ilor de aducere la cunoAtin@a publicC a proiectelor Ai actelor administrative normative ale autoritC@ilor administra@iei publice locale ale sectorului 3 al #unicipiului BucureAti) ( Legea 'D#4+45F7'F464 &9BL4%6 L %'L6 '7F. 6! DISPOZITII privind: ( constituirea comisiei pentru vDnzarea spa@iilor comerciale sau de prestCri de servicii ( realizarea mCsurilor Ai activitC@ilor de protec@ie civilC ( reglementarea datei plC@ii salariilor la institu@iile Ai serviciile publice ( constituirea unei comisii de evaluare ( constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de ac,izi@ie produse: articole de mobilier ( privind realizarea mCsurilor Ai activitC@ilor de protec@ie civilC ( privind reglementarea datei plC@ii salariilor la institu@iile Ai serviciile publice din subordinea sau Hn finan@area %onsiliului Local 5ector 3 ( constituirea unei comisii de evaluare ( privind Hmputernicirea unor salaria@i ai %entrului Feritorial 8eterinar 5ector 3 de a constata contraven@ii Ai a aplica sanc@iuni ( Legea &rotec@iei %ivile nr. 1/601..6 Ai a rdonan@ei >uvernului 7omDniei nr.4$01..4 aprobatC prin Legea nr.12401..", privind apCrarea Hmpotriva dezastrelor Ai a rdinului &refectului #unicipiului BucureAti nr. .2. din 1$.12.2//2. 1#inisterul de 4nterne2 T Legea &rotec@iei %ivile nr.1/601..6 Ai rdonan@a >uvernului 7omDniei nr.4$01..4, aprobatC prin Legea nr.12401..", privind apararea Hmpotriva dezastrelor, modificate Ai completate prin rdonan@a de urgen@C nr.1$. din 26.1/.2///) 5trategia de 5ecuritate +a@ionalC a 7omDniei ( stabilitate democraticC, dezvoltare economicC durabilC Ai integrare euro(atlanticC01...) 5trategia militarC a 7omDniei, apCrare activC prin capacitate de ripostC, modernizare, parteneriat, integrare) %arta 'lbC a >uvernului ( reforma Ai integrare euro(atlanticC01...) ordinele, dispozi@iile Ai instruc@iunile #inisterului de 4nterne) ordinele, dispozi@iile Ai precizCrile %omandamentului &rotec@iei %ivile Hn vigoare. 3 criteriile suplimentare de atribuire Hn folosinta gratuita a terenurilor conform dispozitiilor Legii nr. 1"02//3

"1

4n cadrul &rimariei #unicipiului %aracal , in e*ercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. 'cestea devin e*ecutorii numai dupC ce sunt aduse la cunostintC publicC sau dupC ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupC caz,iar consiliul local adoptC ,otCrDri, cu votul ma3oritCtii membrilor prezenti, Hn afarC de cazurile Hn care legea sau regulamentul de organizare si consiliului cere o altC ma3oritate. Foate documentele care circula in si intre diferitele compartimente ale &rimariei #unicipiului %aracal vor primi un numar de inregistrare din cadrul &rogramului electronic de urmarire a cererilor. 5alariatii &rimariei #unicipiului %aracl care au sarcina de a opera in &rogramul de 9rmarire a cererilor au obligatia de a respecta intocmai instructiunile de utlizare a programului 1inregistrare, circulatie, e*pediere2, primite in scris. 4ntre diferite compartimente documentele vor circula pe baza de semnatura de predare0primire, intr(un registru sau borderou, in care se va specifica numarul si data inregistrarii documentului, data si ora primirii0predarii, numele si semnatura in clar a celui care a primit documentul. &entru a avea o evidenta corecta a circulatiei documentelor, acestea vor circula fizic in acelasi timp in care vor circula si electronic. 5e interzice trimiterea in operare a unui document pe calculator fara a fi trimis si fizic,sau invers. -iecare compartiment sau directie in parte va stabili care este circuitul normal al fiecarui tip de document, astfel incat sa se elimine pe cat posibil intarzierea ne3ustificata a rezolvarii unei probleme, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare. %ircuitul unui tip de document se poate modifica, in functie de necesitati, de catre fiecare compartiment sau directie in parte, prin stabilirea unor reguli interne, care vor fi aduse la cunostinta tuturor celor implicati in rezolvarea problemei respective. 5alariatii &rimariei #unicipiului %aracal au obligatia de a rezolva problemele specifice si de a raspunde solicitarilor petentilor in termenele de rezolvare precizate prin Dispozitia &rimarului nr. 1!"012./2.2//1. +otele interne, transmise intre diferite compartimente, au termen de raspuns 24 orede la data primirii. #anuirea si pastrarea sigiliilor care se aplica pe documente, folosite de %onsiliul Local al #unicipiului, Directiile si 5erviciile de specialitate si &rimarul #unicipiului %aracal, se va face numai de catre functionarii publici imputerniciti conform Dispozitiei de &rimar nr. 1$!6022./".2//2. 4nregistrarea documentelor se va face numai de catre salariatii special desemnati si instruiti in acest scop si cu respecatarea legilor. ( L6>6' "4402//1 privind liberul acces la informatiile de interes public ( Legea nr. 6$02//4 pentru alegerea autoritC@ilor administra@iei publice locale ( Legea nr. "202//3 privind transparen@a decizionalC Hn administra@ia publicC) ( BotCrDrea %onsiliului Local 5ector 3 nr. 14302//" pentru aprobarea 7egulamentului privind stabilirea procedurilor Ai modalitC@ilor de aducere la cunoAtin@a publicC a proiectelor Ai actelor administrative normative ale autoritC@ilor administra@iei publice locale ale sectorului 3 al #unicipiului BucureAti ( Legea nr. 21"02/1 privind administra@ia publicC1art.$1,alin112

"2

( BotCrDrea %onsiliului Local 5ector 3 nr. 14302//" pentru aprobarea 7egulamentului privind stabilirea procedurilor Ai modalitC@ilor de aducere la cunoAtin@a publicC a proiectelor Ai actelor administrative normative ale autoritC@ilor administra@iei publice locale ale sectorului 3 al #unicipiului BucureAti) ( Legea 'D#4+45F7'F464 &9BL4%6 L %'L6 '7F. 6! DISPOZITII privind: ( constituirea comisiei pentru vDnzarea spa@iilor comerciale sau de prestCri de servicii ( realizarea mCsurilor Ai activitC@ilor de protec@ie civilC ( reglementarea datei plC@ii salariilor la institu@iile Ai serviciile publice ( constituirea unei comisii de evaluare ( constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de ac,izi@ie produse: articole de mobilier ( privind realizarea mCsurilor Ai activitC@ilor de protec@ie civilC ( privind reglementarea datei plC@ii salariilor la institu@iile Ai serviciile publice din subordinea sau Hn finan@area %onsiliului Local 5ector 3 ( constituirea unei comisii de evaluare ( privind Hmputernicirea unor salaria@i ai %entrului Feritorial 8eterinar 5ector 3 de a constata contraven@ii Ai a aplica sanc@iuni ( Legea &rotec@iei %ivile nr. 1/601..6 Ai a rdonan@ei >uvernului 7omDniei nr.4$01..4 aprobatC prin Legea nr.12401..", privind apCrarea Hmpotriva dezastrelor Ai a rdinului &refectului #unicipiului BucureAti nr. .2. din 1$.12.2//2. 1#inisterul de 4nterne2 T Legea &rotec@iei %ivile nr.1/601..6 Ai rdonan@a >uvernului 7omDniei nr.4$01..4, aprobatC prin Legea nr.12401..", privind apararea Hmpotriva dezastrelor, modificate Ai completate prin rdonan@a de urgen@C nr.1$. din 26.1/.2///) 5trategia de 5ecuritate +a@ionalC a 7omDniei ( stabilitate democraticC, dezvoltare economicC durabilC Ai integrare euro(atlanticC01...) 5trategia militarC a 7omDniei, apCrare activC prin capacitate de ripostC, modernizare, parteneriat, integrare) %arta 'lbC a >uvernului ( reforma Ai integrare euro(atlanticC01...) ordinele, dispozi@iile Ai instruc@iunile #inisterului de 4nterne) ordinele, dispozi@iile Ai precizCrile %omandamentului &rotec@iei %ivile Hn vigoare. 3 criteriile suplimentare de atribuire Hn folosinta gratuita a terenurilor conform dispozitiilor Legii nr. 1"02//3 &rincipalele acte din cadrul &rimariei sunt: ( adresele interne ( adresele e*terne ( cereri 'dresele interne se desfasoara intre diverse compartimente din cadrul aceleiasi primarii. &entru a se inregistra fiecare adresa, a fost pus la punct programul 4nformatic cu a3utorul caruia fiecarui act i se atribuie un numar de registratura. 'dresele e*terne sunt acte care circula in afara institutiei, corespondenta cu persoane fizice, 3uridice. %ererile sunt rugaminti de rezolvare0punere la dispozitie a actelor si informatiilor necesare in diferite situatii persoanelor fizice sau 3uridice. 6le primesc un numar de inregistrare la departamentul de relatii cu publicul, ei sortandu(le si trimitandu(le spre rezolvare directiei din cadrul primariei careia ii este adresat.

"3

9n serviciu important in cadrul circuitului de documentelor il constituie serviciul de informatica care, printre altele, redirectioneaza documentele trimise gresit, corecteaza continuturile gresite. De asemenea, in cadrul acestui serviciu se analizeaza si se pune in practica 1daca este cazul2 necesitatea adaugarii de noi nivele ; directii, servicii, departamente sau a eliminarii unora dintre cele e*istente. 4ntocmesc situatii cu privire la circulatia documentelor, la cerere sau ocazional. 'sigura:asistenta operare la toate directiile, depanare softLare, ,ardLare, administrare servere, creare aplicatii pentru diverse compartimente si de asemenea au creat si actualizeaza in permanenta site(ul primariei.

7. A1,#+&# ,"(4(%0 +2%&"2-*- (% +'0"*- (%1&(&*&(#( '%'-($'&#


4n 3udetul lt,>uvernul numeste un prefect. &refectul este reprezentantul >uvernului pe plan local si conduce serviciile publice. %ontrolul legalitatii actelor administrative ale autoritatilor publice locale si 3udetene, sub controlul 3urisdictional al legalitatii din partea autoritatilor statale este realizat de catre reprezentantul >uvernului in 3udete, respectiv prin prefect. 'stfel prefectul poate ataca, in fata instantei de contencios administrativ, un act al consiliului 3udetean, al celui local sau al primarului, in cazul in care considera actul ilegal. 'ceasta este singura cale pe care o poate urma prefectul in #A#"+(&'"#' +2%&"2-*-*( de legalitate, dar acest control nu este un control ierar,ic, ci unul intern deoarece 1Legea nr. 6.01..12 intre prefecti, pe de o parte si consiliile locale, pe de alta parte, nu e*ista raporturi de subordonare. +u e*ista raporturi de subordonare nici intre administratia 3udeteana si cea locala, respectiv dintre consiliile 3udetene si consiliile din orase si comune. %ontrolul de legalitate e*ercitat de catre prefect este precedat de catre controlul de legalitate efectuat de personalul de specialitate din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, control care se efectueaza din oficiu si inainte de a se emite actul administrativ, iar in cazul in care se constata ca actul contine unele prevederi care contravin legii, ele sunt inlaturate. 6*igenta in efectuarea acestui control are drept consecinta emiterea unor acte legale si evitarea unor sesizari, reclamatii sau contestatii care pot conduce la nasterea unor litigii. 4n cadrul &rimariei #unicipiului %aracal, sunt organizate multiple forme de control, incepand de la cele din cadrul fiecarui serviciu sau compartiment, continuand cu cele efectuate de Biroul de 'udit &ublic 4ntern si %ontolul financiar preventiv, organizate prin decizie interna. A*0(&*- ,*.-(+ (%&#"% reprezinta o activitate functional independenta, si obiectiva , care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si a c,eltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice. '3uta entitatea publica sa( si indeplineasca obiectivele printr(o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere , bazat pe gestiunea riscului , a controlului si a proceselor de administrare.

"4

%ompartimentul de 'udit &ublic 4ntern este un compartiment de specialitate organizat ca directie in structura organizatorica, condus de un sef de birou si subordonat direct Directorului 6*ecutiv. 'uditul &ublic 4ntern se e*ercita asupra tuturor activitatilor desfasurate , inclusiv asupra activitatilor cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public N2&(*%#' 1( 1+2,*- +2%&"2-*-*( C2%&"2-*- este acea functie a administratiei prin care se realizeaza conformitatea activitatii adminitratiei cu prevederile legale si programul de activitate, cu respectarea cerintelor sociale si indeplinirea interesului general. Legea recunoaste necesitatea e*ercitarii unui control administrativ si financiar din partea statului, dar care trebuie sa se e*ercite in limitele si conditiile prevazute de lege. &rincipiul consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit este consacrat e*pres in dispozitiile articolului 2 din Legea nr. 21"02//1 si este completat de dispozitiile articolului 43, alin 2., care detalieaza in mod concret problemele care sunt discutate intotdeauna in sedinta publica si in legatura cu care primarul poate propune consultarea cetatenilor prin referendum. Botararile privind bugetul local, precum si cele ce stabilesc impozitele si ta*ele locale se adopta cu votul ma3oritatii consilierilor in functie din ma3oritatea membrilor prezenti ai %onsiliului Local. S+2,*- controlului este de a verifica modul in care institutiile controlate si(au indeplinit sarcinile, si(au realizat competentele in concordanta cu obiectivele generale ale administratiei publice. %ontrolul urmareste verificarea daca si cum se e*ecuta deciziile administratiei, iar prin propunerile pe care le face organul de control sa fie corectate actele administratiei, sa fie respectata legea, actiunile adminstratiei sa fie in conformitate cu realitatile sociale in dinamica evolutiei acestora. M20'-(&'&( 1( 72")# 0# +2%&"2M20'-(&'&( 0# +2%&"2biectul controlului il constituie verificarea actiunilor si inactiunilor autoritatilor administratiei publice sau a functionarilor acestora, modul in care si(au realizat atributiile incredintate, daca s(a respectat principiul legalitatii. rice element al activitatii administrative poate constitui obiectul unei aprecieri a controlului. 6*ista urmatoarele modalitati de control: a2 +2%&"2-*- 0# )'&#"('-(&'&# care priveste verificarea elementelor concrete, pentru care aprecierea se reduce doar la prezenta sau absenta factorilor masurabili. b2 +2%&"2-*- 0# "#/*-'"(&'&# ce consta in raportarea, confruntarea elementelor supuse controlului cu o norma 3uridica. %um normele 3uridice sunt interpretabile inseamna ca organul de control va cere e*plicatii celui controlat asupra considerentelor ce au stat la baza emiterii actelor sau realizarii faptelor administrative ori a operatiunilor financiare. c2 +2%&"2-*- 0# "#%&'.(-(&'&# 1( #7(+(#%&' utilizeaza cu precadere metode contabile si urmareste evaluarea costurilor administratiei in raport cu resursele umane si materiale folosite, deci o comparatie intre investitie si rezultat. 5e are in vedere verificarea modului de folosire a tuturor resurselor umane, financiare, materiale ale administratiei, daca au fost realizate atributiile administratiei si cerintele sociale, daca in general activitatea autoritatilor administratiei este eficienta. 'dministratia urmarind scopuri morale in beneficiul colectivitatii nationale sau locale, eficienta activitatii sale se masoara nu numai
""

prin raportare la costuri, ci in primul rand la rezultate, la realizarea cerintelor sociale. %osturile sunt importante, dar aceasta nu inseamna ca o anumita cerinta sociala importanta sa nu fie realizata datorita costului ridicat. F2")# 0# +2%&"2%ontrolul este o activitate comple*a care poate fi e*ercitata incepand cu seful ierar,ic al celui controlat pana la un control e*ercitat de &arlament, de organele de 3ustitie, folosindu(se diferite criterii. 4n raport cu momentul actiunii administratiei controlul poate fi: %ontrol prealabil sau preventiv) %ontrol concomitent) %ontrol posterior sau ulterior. Dupa natura sutoritatii care il realizeaza, pot fi retinute patru tipuri de control: %ontrolul e*ercitat de &arlament) %ontrolul e*ercitat de autoritati ale administratiei publice) %ontrolul e*ercitat de autoritatile 3udecatoresti) %ontrolul social prin presa etc. %ontrolul e*ercitat de autoritatile administratiei publice 6ste denumit si control administrativ si poate fi la randul sau intern sau e*tern. De asemenea, e*ista si o forma de 3urisdictie administrativa, realizata de organe specializate prevazute de lege. C2%&"2-*- '0)(%(1&"'&(4 (%&#"% se realizeaza de catre persoane sau de catre compartimente din interiorul organului administrativ. %ontrolul administrativ intern este un control ierar,ic care se realizeaza de catre seful ierar,ic superior asupra compartimentelor din subordine, de seful compartimentului asupra functionarilor din compartiment sau de compartimente specializate, precum cel financiar, denumit <controlul financiar intern=, de compartimentul 3uridic asupra actelor cu caracter 3uridic emise de alte compartimente. 'vanta3ele controlului intern consta in operativitate si costuri reduse ( Directia 'udit. C2%&"2-*- '0)(%(1&"'&(4 #A&#"% este un control ierar,ic specializat, de supraveg,ere generala sau tutela administrativa. %ontrolul ierar,ic se e*ercita de autoritatile ierar,ic superioare celei controlate, este un control tipic administrativ si are la baza regula ca autoritatea administrativa ierar,ic superioara are responsabilitate si pentru actele autoritatii ierar,ic subordonate. 'cest control este necesar pentru a mentine unitatea sistemului organelor administratiei publice. %ontrolul de supraveg,ere generala se realizeaza de catre >uvern cu a3utorul corpului sau de control sau a prefectilor, care sunt reprezentanti ai >uvernului in teritoriu ; %urtea de %onturi si %orpul de %ontrol sl &rimului #inistru. C2%&"2-*- '0)(%(1&"'&(4 1,#+('-($'& poate fi realizat de structuri administrative special constituite, cu un grad sporit de specializare, cu activitate permanenta sau temporara. 4n aceasta categorie de structuri administrative putem enumera urmatoarele: C2%&"2-*- #A#"+(&'& 0# 2"/'%# 1,#+('- +2%1&(&*(&# cum ar fi %urtea de %onturi sau >arda -inanciara) este un control foarte comple*. C2%&"2-*- #A#"+(&'& 0# I%1,#+&((-# 0# S&'& din cadrul ministerelor, ale altor organe centrale ale administratiei publice sau ale autoritatilor administrative autonome locale.

"6

C2%&"2-*- #A#"+(&'& 0# 2"/'%# '0)(%(1&"'&(4# +* +'"'+&#" 6*"(10(+&(2%'-5 cu prile3ul e*ercitarii cailor administrative de atac formulate de catre cei administrati. C2%&"2-*- 6*"(10(+&(2%'- '1*,"' '0)(%(1&"'&(#( este un control necesar care se realizeaza prin intermediul autoritatilor administrative cu competenta in domeniu, iar controlul 3udiciar prin contenciosul administrativ presupune e*clusivitatea autoritatii 3udecatoresti la actul de control, c,iar daca in multe situatii s(a desfasurat anterior procedura administrativ 3urisdictionala.

8.R#1*"1#-# *)'%# (% (%1&(&*&(' '%'-($'&'


6.1. $rezentarea normelor reglementare in domeniul resureslor umane
Domeniul resurselor umane isi desfasoara activitatea pe baza urmatoarelor legi : Legea nr. 1!!01... privind 5tatutul func@ionarilor publici Legea nr. "302//3 codul #uncii 7egulamentul de ordine interioarC Hn unitate ;7>1 Legea nr. 16402//1 privind pensiile functionatilor publici Legea nr. 1.02/// privind sistemul public de pensii Ai alte drepturi de asigurCri sociale Legea nr. 13!01... ; privind salarizarea Ai alte drepturi ale personalului militar din institu@iile publice de apCrare na@ionalC, ordine publicC Ai siguran@a na@ionalC, precum Ai acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institu@ii 5copul prezentelor legi Hl constituie asigurarea, Hn conformitate cu dispozi@iile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient Ai impar@ial, Hn interesul cetC@enilor, precum Ai al autoritC@ilor Ai institu@iilor publice din administra@ia publicC centralC Ai localC.

6.2. $roceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si de e*ecutie.


7ecrutarea func@ionarilor publici se face prin concurs organizat Hn limita func@iilor publice vacante prevCzute anual Hn acest scop prin planul de ocupare a func@iilor publice. En mod e*cep@ional, autoritC@ile sau institu@iile publice pot organiza ori, dupC caz, pot solicita organizarea concursului, Hn condi@iile prezentei ,otCrDri, Hn situa@ia Hn care func@iile publice se vacanteazC Hn cursul anului Ai nu au fost prevCzute ca func@ii publice vacante Hn planul de ocupare a func@iilor publice. Hn acest caz, concursul se organizeazC dupC promovarea, transferarea Ai redistribuirea func@ionarilor publici, Hn condi@iile legii. %oncursurile se organizeazC astfel: '8 de cCtre 'gen@ia +a@ionalC a -unc@ionarilor &ublici, pentru ocuparea func@iilor publice de conducere vacante, cu e*cep@ia func@iilor publice de conducere de Aef birou Ai Aef serviciu) .8 de cCtre autoritC@i Ai institu@ii publice din administra@ia publicC centralC Ai localC, pentru ocuparea func@iilor publice de e*ecu@ie, a func@iilor publice de conducere de Aef serviciu Ai Aef birou Ai, respectiv, a func@iilor publice specifice vacante) +8 de cCtre 4nstitutul +a@ional de 'dministra@ie, pentru admiterea la programele de

"$

formare specializatC Hn administra@ia publicC, organizate Hn scopul numirii Hntr(o func@ie publicC. %ondi@iile specifice de participare la concursul pentru ocuparea func@iilor publice generale se aprobC de 'gen@ia +a@ionalC a -unc@ionarilor &ublici, la propunerea autoritC@ilor Ai institu@iilor publice. %ondi@iile specifice de participare la concursul pentru ocuparea func@iilor publice specifice se stabilesc de autoritC@ile Ai institu@iile publice, cu avizul 'gen@iei +a@ionale a -unc@ionarilor &ublici. %ondi@iile de desfCAurare a concursului se publicC, prin gri3a autoritC@ii sau institu@iei publice organizatoare, Hn #onitorul ficial al 7omDniei, &artea a 444(a, cu cel pu@in 3/ de zile Hnainte de data desfCAurCrii concursului. %ondi@iile de participare Ai condi@iile de desfCAurare a concursului, bibliografia Ai alte date necesare desfCAurCrii concursului se afiAeazC la sediul autoritC@ii sau institu@iei publice organizatoare a concursului Ai, dacC autoritatea sau institu@ia publicC are paginC de 4nternet, se publicC pe aceastC paginC. La concursurile organizate pentru recrutarea func@ionarilor publici pot participa persoanele care Hndeplinesc condi@iile prevCzute de lege. &entru a participa la concursurile organizate pentru intrarea Hn corpul func@ionarilor publici, candida@ii trebuie sC HndeplineascC condi@iile minime de vec,ime Hn specialitatea studiilor necesare e*ercitCrii func@iei publice prevCzute Hn fiAa postului pentru care candideazC, astfel: '8 minimum " ani pentru func@iile publice de conducere, cu e*cep@ia func@iilor publice de Aef birou, Aef serviciu, secretar al comunei, precum Ai a func@iilor publice specifice asimilate acestora) .8 minimum 2 ani pentru func@iile publice de conducere de Aef birou, Aef serviciu, secretar al comunei, precum Ai pentru func@iile publice specifice asimilate acestora) +8 minimum " ani pentru func@iile publice de e*ecu@ie de grad profesional UsuperiorU) 08 minimum 3 ani pentru func@iile publice de e*ecu@ie de grad profesional UprincipalU) #8 minimum 1 an, ! luni, respectiv 6 luni, Hn func@ie de nivelul studiilor absolvite, pentru func@iile publice de e*ecu@ie de grad profesional UasistentU. &entru a participa la concursurile organizate pentru recrutarea func@ionarilor publici debutan@i, candida@ii trebuie sC HndeplineascC condi@iile prevCzute de art. 4. din Legea nr. 1!!01... privind 5tatutul func@ionarilor publici, cu modificCrile Ai completCrile ulterioare. %oncursul constC Hn 3 etape, dupC cum urmeazC: a2 selectarea dosarelor de Hnscriere) .8 proba scrisC) +8 interviu. En vederea participCrii la concurs, candida@ii depun un dosar de Hnscriere. &roba scrisC constC Hn redactarea unei lucrCri sau rezolvarea unor teste grilC Hn prezen@a comisiei de concurs. &romovarea probei scrise este obligatorie pentru sus@inerea interviului. %andida@ii declara@i admiAi sunt numi@i, Hn condi@iile legii, pe baza puncta3ului final ob@inut, Hn func@iile publice pentru care au candidat. En vederea numirii Hn func@ia publicC, candidatul declarat admis trebuie sC se prezinte, Hn termen de " zile lucrCtoare de la data e*pirCrii termenului prevCzut pentru contesta@ii, la autoritatea sau institu@ia publicC Hn al cCrei stat de func@ii este prevCzutC func@ia publicC vacantC. +eprezentarea candidatului Hn termen de " zile lucratoare Hn vederea numirii atrage

"!

decCderea din dreptul de a fi numit Hn func@ia publicC pentru care a candidat. En cazul neprezentCrii Hn vederea numirii, autoritatea sau institu@ia publicC organizatoare a concursului notificC urmCtorul candidat din lista cuprinzDnd puncta3ele finale ale concursului. En cazul Hn care urmCtorul candidat pentru func@ia publicC respectivC nu a ob@inut puncta3ul final minim de promovare a concursului, postul rCmDne vacant, urmDnd sC se organizeze un nou concurs Hn condi@iile legii. 6miterea actului administrativ de numire se face Hn termen de cel mult 1" zile lucrCtoare de la data la care candidatul a fost declarat admis. &rin e*cep@ie, actul administrativ de numire poate fi emis cu acordul conducCtorului autoritC@ii sau institu@iei publice, la solicitarea scrisC Ai motivatC a candidatului declarat admis, Hn cel mult 3/ de zile calendaristice de la data declarCrii acestuia ca admis. En vederea organizCrii Ai desfCAurCrii concursurilor pentru recrutarea func@ionarilor publici se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de solu@ionare a contesta@iilor, prin act administrativ al conducCtorului autoritC@ii sau institu@iei publice organizatoare a concursului, Hn condi@iile prezentei ,otCrDri. %alitatea de membru Hn comisia de concurs este incompatibilC cu calitatea de membru Hn comisia de solu@ionare a contesta@iilor. Desemnarea membrilor Hn comisia de concurs Ai Hn comisia de solu@ionare a contesta@iilor se face cu respectarea regimului conflictual de interese privind func@ionarii publici, prevCzut de lege. &reAedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solu@ionare a contesta@iilor, se desemneazC din rDndul membrilor, prin actul administrativ de constituire a comisiilor. +u pot fi membri Hn comisia de concurs sau Hn comisia de solu@ionare a contesta@iilor persoanele care au calitatea de: '8 demnitar) .8 so@, so@ie, rudC sau afin pDnC la gradul al 48(lea inclusiv cu oricare dintre candida@i. 5itua@ia de incompatibilitate poate fi sesizatC de persoana Hn cauzC, de oricare dintre candida@i, de conducCtorul autoritC@ii sau institu@iei publice organizatoare a concursului sau de orice altC persoanC interesatC. En acest caz persoana care are competen@a de numire a membrilor Hn comisia de concurs, potrivit prevederilor prezentei ,otCrDri, va constata situa@ia de incompatibilitate Ai va lua mCsuri de Hnlocuire, Hn termen de douC zile de la data sesizCrii, a membrului respectiv cu o altC persoanC care sC HndeplineascC condi@iile cerute. -iecare comisie de concurs, respectiv comisie de solu@ionare a contesta@iilor, are un secretariat a cCrui componen@C se stabileAte prin actul administrativ de constituire a comisiilor. 'ceastC activitate se realizeazC de cCtre func@ionari publici desemna@i din cadrul compartimentelor de resurse umane sau de cCtre func@ionari publici cu atribu@ii Hn acest domeniu, prevCzute Hn fiAa postului. &entru participarea la lucrCrile comisiei de concurs, precum Ai la cele ale comisiei de solu@ionare a contesta@iilor, membrii acestora au dreptul la o indemniza@ie reprezentDnd 2/? din salariul de bazC. &ersoanele care asigurC secretariatul comisiilor de concurs Ai de solu@ionare a contesta@iilor au dreptul la o indemniza@ie de 1/? din salariul de bazC. 4ndemniza@ia se plCteAte de cCtre autoritatea sau institu@ia publicC Hn al cCrei stat de func@ii este prevCzutC func@ia publicC pentru care se organizeazC concursul. 9n membru al comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solu@ionare a contesta@iilor, poate fi desemnat de organiza@iile sindicale reprezentative ale func@ionarilor publici, cu avizul 'gen@iei +a@ionale a -unc@ionarilor &ublici.

".

'utoritatea sau institu@ia publicC organizatoare a concursului pune la dispozi@ie candida@ilor interesa@i, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de solu@ionare a contesta@iilor, care sunt informa@ii de interes public. En cazul comisiei de concurs, obliga@ia apar@ine 'gen@iei +a@ionale a -unc@ionarilor &ublici, Hn urma transmiterii documenta@iilor de cCtre preAedin@ii comisiilor de concurs sau, dupC caz, ai comisiilor de solu@ionare a contesta@iilor. -ac e*cep@ie documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de solu@ionare a contesta@iilor, care con@in date cu caracter personal ale candida@ilor. rice candidat are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individualC redactatC Hn cadrul probei scrise a concursului. %oncursurile se organizeazC pe baza 7egulamentului de organizare Ai desfCAurare a concursurilor.

6.3. odalitati de promovare si motivare a salariatilor, instrumente,mi7loace etc.


4n anul 2//! ,functionarii publici incadrati in autoritati sau institutii publice pot promova pe un post vacant,intr(un grad profesional superior ,pe baza de e*ament sau concurs . %oncursul sau e*amenul va fi organizat la nivelul institutiei publice ,care are obligatia de a afisa la loc vizibil posturile vacante in vederea promovarii ,cu 1" zile inainte de data sustinerii e*amenului sau, dupa caz, a concursului ,si de a comunica 'gentiei +ationale a -unctionarilor &ublici rezultatul e*amenului sau concursului de promovare. %onditiile minime de vec,ime in vederea inscrierii la e*amenul sau ,dupa caz,la concursul de promovare sunt cele prevazute la punctul anterior . &osturile ramase vacante dupa promovarea functionarilor publici din autoritati sau institutii publice ,vor fi scoase la concurs in vederea ocuparii. 'vansarea in treapta de salarizare imediat superioare se face prin transformarea posturilor ocupate de cei care indeplinesc conditiile de avansare ,de regula dupa aprobarea bugetului ,la propunerea sefului compartimentului in care lucreaza functionarul public ,cu aprobarea conducatorului autoritatii sau institutiei publice. La avansarea in treapta de salarizare imediat superioara se tine seama de calitatile personale concretizate prin rezultatele obtinute in activitatea profesionala ,notate cu calificativul cel putin <bun= in anul precedent .8ec,imea minima pentru avansarea in treapta de salarizare imediat superioara este de 2 ani. 4n mod e*ceptional ,vec,imea minima de 2 ani poate fi redusa la un an de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice .

6.4.$roceduri de evaluare si control a personalului 'instrumente, competente, forme, indicatori de performanta care sunt folositi sau care ar trebui folositi
6valuarea performan@elor profesionale individuale ale func@ionarilor publici se face anual. &rocedura de evaluare are ca scop: a2 avansarea Hn gradele de salarizare)
6/

b2 retrogradarea Hn gradele de salarizare) c2 promovarea Hntr(o func@ie publicC superioarC) d2 eliberarea din func@ia publicC) e2 stabilirea cerin@elor de formare profesionalC a func@ionarilor publici. En urma evaluCrii performan@elor profesionale individuale func@ionarului public i se acordC unul dintre urmCtoarele calificative: Ue*cep@ionalU, Ufoarte bunU, UbunU, UsatisfCcCtorU, UnesatisfCcCtorU.#etodologia de evaluare a performan@elor profesionale individuale ale func@ionarilor publici se aprobC prin ,otCrDre a >uvernului, la propunerea 'gen@iei +a@ionale a -unc@ionarilor &ublici, dupC consultarea organiza@iilor sindicale ale func@ionarilor publici, reprezentative la nivel na@ional. &rocedura de evaluare a performan@elor profesionale individuale se aplicC fiecCrui func@ionar public, Hn raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite Hn baza atribu@iilor prevCzute Hn fiAa postului. 6valuarea performan@elor profesionale individuale ale func@ionarilor publici se realizeazC prin raportarea criteriilor de performan@C la gradul de Hndeplinire a obiectivelor individuale prevCzute pentru perioada evaluatC. biectivele individuale trebuie sC corespundC urmCtoarelor cerin@e: '8 sC fie specifice activitC@ilor care presupun e*ercitarea prerogativelor de putere publicC) .8 sC fie cuantificabile ( sC aibC o formC concretC de realizare) +8 sC fie prevCzute cu termene de realizare) 08 sC fie realiste ( sC poatC fi aduse la Hndeplinire Hn termenele de realizare prevCzute Ai cu resursele alocate) #8 sC fie fle*ibile ( sC poatC fi revizuite Hn func@ie de modificCrile intervenite Hn prioritC@ile autoritC@ii sau institu@iei publice. 7evizuirea obiectivelor individuale se poate face trimestrial. #odificCrile se consemneazC Hntr(un document semnat Ai datat de evaluator Ai de func@ionarul public care urmeazC sC fie evaluat. Documentul va fi ane*at la raportul de evaluare. %riteriile de performan@C pe baza cCrora se face evaluarea performan@elor profesionale individuale ale func@ionarilor publici se aprobC prin ordin al preAedintelui 'gen@iei +a@ionale a -unc@ionarilor &ublici. rdinul se publicC Hn #onitorul ficial al 7omDniei, &artea 4. %riteriile de performan@C pe baza cCrora se face evaluarea performan@elor profesionale individuale ale func@ionarilor publici pentru anul 2//6 sunt cele prevCzute Hn rdinul ministrului administra@iei publice nr. !02//2 pentru aprobarea %riteriilor de performan@C pe baza cCrora se face evaluarea performan@elor profesionale individuale ale func@ionarilor publici pentru anul 2//2.&erioada evaluatC este cuprinsC Hntre data de 1 decembrie a anului anterior evaluCrii Ai 1 decembrie a anului Hn curs. &erioada de evaluare este cuprinsC Hntre datele de 1 decembrie Ai 31 decembrie ale anului pentru care se evalueazC performan@ele profesionale individuale ale func@ionarilor publici. En mod e*cep@ional evaluarea performan@elor profesionale individuale ale func@ionarilor publici se face Ai Hn cursul perioadei evaluate, Hn urmCtoarele cazuri: '8 atunci cDnd pe parcursul perioadei evaluate raporturile de serviciu ale func@ionarului public HnceteazC, se suspendC sau se modificC, Hn condi@iile legii. En acest caz func@ionarul public va fi evaluat pentru perioada de pDnC la Hncetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu. La ob@inerea calificativului anual va fi avut Hn vedere, Hn func@ie de specificul atribu@iilor prevCzute Hn fiAa postului, Ai calificativul ob@inut Hnainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu)

61

.8 atunci cDnd, pe parcursul perioadei evaluate, raporturile de serviciu ale func@ionarului public care ocupC o func@ie publicC de conducere sau o func@ie publicC corespunzCtoare categoriei Hnal@ilor func@ionari publici HnceteazC, se suspendC sau se modificC, Hn condi@iile legii. En acest caz func@ionarul public de conducere are obliga@ia ca, Hnainte de Hncetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu ori, dupC caz, Hntr(o perioadC de cel mult 1" zile calendaristice de la Hncetarea sau modificarea raporturilor de serviciu, sC realizeze evaluarea performan@elor profesionale individuale ale func@ionarilor publici din subordine. %alificativul acordat se va lua Hn considerare la evaluarea anualC a performan@elor profesionale individuale ale acestora) +8 atunci cDnd, pe parcursul perioadei evaluate, func@ionarul public dobDndeAte o diplomC de studii de nivel superior Ai urmeazC sC fie promovat, Hn condi@iile legii, Hntr(o func@ie publicC corespunzCtoare studiilor absolvite. &entru a fi realizatC evaluarea anualC a performan@elor profesionale individuale, func@ionarul public trebuie sC fi desfCAurat o activitate de cel pu@in 6 luni Hn func@ii publice, cu e*cep@ia cazurilor prevCzute la alin. 132. 6valuarea performan@elor profesionale individuale ale func@ionarilor publici se face cu respectarea regimului 3uridic al conflictului de interese privind func@ionarii publici. 6valuarea performan@elor profesionale individuale ale func@ionarului public se realizeazC de cCtre evaluator. En sensul prezentei metodologii, are calitatea de evaluator: a2 func@ionarul public de conducere care coordoneazC compartimentul Hn cadrul cCruia HAi desfCAoarC activitatea func@ionarul public de e*ecu@ie sau care coordoneazC activitatea acestuia) b2 func@ionarul public de conducere ierar,ic superior potrivit structurii organizatorice a autoritC@ii sau institu@iei publice, pentru func@ionarul public de conducere) c2 primarul, pe baza propunerii consiliului local, pentru secretarul comunei, oraAului Ai al subdiviziunii administrativ(teritoriale a municipiilor. &rocedura de evaluare se realizeazC Hn urmCtoarele 3 etape: a2 completarea raportului de evaluare de cCtre evaluator) b2 interviul) c2 contrasemnarea raportului de evaluare. En vederea completCrii raportului de evaluare, evaluatorul: a2 analizeazC Hndeplinirea obiectivelor individuale fi*ate) b2 noteazC criteriile de performan@C Hn func@ie de importan@a acestora) c2 stabileAte calificativul final de evaluare a performan@elor profesionale individuale) d2 consemneazC rezultatele deosebite ale func@ionarului public, dificultC@ile obiective HntDmpinate de acesta Hn perioada evaluatC Ai orice alte observa@ii pe care le considerC relevante. +otarea obiectivelor Ai a criteriilor de performan@C se face parcurgDndu(se urmCtoarele etape: a2 fiecare obiectiv se apreciazC cu note de la 1 la ", nota e*primDnd gradul de Hndeplinire a obiectivului respectiv, din punct de vedere cantitativ, calitativ Ai al termenului Hn care a fost realizat) b2 pentru a ob@ine nota acordatC pentru Hndeplinirea obiectivelor se face media aritmeticC a notelor acordate pentru Hndeplinirea fiecCrui obiectiv) c2 fiecare criteriu de performan@C se noteazC de la 1 la ", nota e*primDnd aprecierea

62

Hndeplinirii criteriului de performan@C Hn realizarea obiectivelor individuale stabilite) d2 pentru a ob@ine nota acordatC pentru Hndeplinirea criteriilor de performan@C se face media aritmeticC a notelor acordate pentru Hndeplinirea fiecCrui criteriu. 5emnifica@ia notelor este urmCtoarea: nota 1 ( nivel minim Ai nota " ( nivel ma*im. %alificativul final al evaluCrii se stabileAte pe baza notei finale, dupC cum urmeazC: a2 Hntre 1,//(1,"/ ( nesatisfCcCtor) b2 Hntre 1,"1(2,"/ ( satisfCcCtor) c2 Hntre 2,"1(3,"/ ( bun) d2 Hntre 3,"1(4,"/ ( foarte bun) e2 Hntre 4,"1(",// ( e*cep@ional. 4nterviul, ca etapC a procesului de evaluare, reprezintC un sc,imb de informa@ii care are loc Hntre evaluator Ai func@ionarul public, Hn cadrul cCruia: a2 se aduc la cunoAtin@C func@ionarului public evaluat consemnCrile fCcute de evaluator Hn raportul de evaluare) b2 Hn cazul Hn care Hntre func@ionarul public evaluat Ai evaluator e*istC diferen@e de opinie asupra consemnCrilor fCcute, comentariile func@ionarului public se consemneazC Hn raportul de evaluare. 6valuatorul poate modifica raportul de evaluare dacC se a3unge la un punct de vedere comun) c2 se semneazC Ai se dateazC raportul de evaluare de cCtre evaluator Ai de func@ionarul public evaluat. 7aportul de evaluare se HnainteazC contrasemnatarului. En sensul prezentei metodologii, are calitatea de contrasemnatar: a2 func@ionarul public ierar,ic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autoritC@ii sau institu@iei publice. En mod e*cep@ional, Hn cazul Hn care, potrivit structurii organizatorice a autoritC@ii sau institu@iei publice, nu e*istC un func@ionar public ierar,ic superior evaluatorului, va fi desemnat contrasemnatar func@ionarul public care de@ine cea mai HnaltC func@ie publicC din autoritatea sau institu@ia publicC respectivC, iar atunci cDnd nu este posibil, contrasemnatar va fi ad3unctul conducCtorului autoritC@ii sau institu@iei publice) b2 prefectul, pentru secretarul comunei, oraAului Ai al subdiviziunii administrativ( teritoriale a municipiilor. 7aportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului Hn urmCtoarele cazuri: a2 aprecierile consemnate nu corespund realitC@ii) b2 Hntre evaluator Ai func@ionarul public evaluat e*istC diferen@e de opinie care nu au putut fi solu@ionate de comun acord. 7aportul de evaluare se aduce la cunoAtin@C func@ionarului public. -unc@ionarii publici nemul@umi@i de rezultatul evaluCrii pot sC Hl conteste la conducCtorul autoritC@ii sau institu@iei publice. %ontesta@ia se formuleazC Hn termen de " zile calendaristice de la luarea la cunoAtin@C de cCtre func@ionarul public evaluat a calificativului acordat Ai se solu@ioneazC Hn termen de 1" zile calendaristice de la data e*pirCrii termenului de depunere a contesta@iei. 7ezultatul contesta@iei se comunicC func@ionarului public Hn termen de " zile calendaristice de la solu@ionarea contesta@iei. -unc@ionarul public nemul@umit de modul de solu@ionare a contesta@iei formulate se poate adresa instan@ei de contencios administrativ, Hn condi@iile legii.

63

6.5. "ompartimente specializate in activitatea de personal 'prezentare detaliata a organizarii sale ,incadrari cu personal ,activitati ce se deruleaza aici
4n institutia publica analizata ,functioneaza ca, compatiment specializat in activitatea de personal ;compartimentul <7esurse 9mane=. 4n cadrul compartimentului <7esurse 9mane <isi desfasoara activitatea 3 anga3ati ,care au urmatoarele atributii ,competente si responsabilitati: 4ntocmeste documentatia de aprobare sau modificare a organigramei aparatului propriu de specialitate al %onsiliului Local ,a statului de functii si de personal ) rganizeaza concursuri pentru ocuparea functiilor publice vacante ,in conditiile legii) 4ntocmeste dispozitiile de incadrare ,detasare ,transfer,incetare a activitatii ,pensionare si orice alte modificare aparute in raporturile de munca) 4ntocmeste contractele de munca si tine evidenta fiselor postului ce cuprind sarcinile de serviciu ale fiecarui anga3at) %oordoneaza aplicarea inde*arilor ,ma3orarilor si oricaror modificari privind salarizarea personalului ) 6fectuarea operatiunilor privind incadrarea ,drepturile salariale si orice modificare intervenita pe parcursul desfasurarii activitatii pentru salariati ,in carnetele de munca) %oordonarea activitatii de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale salariatilor institutiei si de acordare a gradelor profesionale) Finerea evidentei cererilor de concedii de odi,na ,medicale ,de studii,fara plata de maternitate si intocmirea de comunicari catre compartimentul salarizare in vederea calcularii drepturilor banesti) 4ntocmirea darilor de seama statistice si altor situatii solicitate pe linie de personal &une in aplicare legislatia in vigoare corespunzatoare domeniului de activitate ) %olaboreaza cu toate compartimentele din cadrul institutiei privind indeplinirea programului de perfectionare a functionarilor publici.

6.!. %precierea personala asupra stilului de lucru si a performantelor anga7atilor


&e tot parcursul perioadei in care am efectuat practica de specialitate in cadrul serviciilor de 5ecretariat,Buget finante,Dezvoltare finante,%ompartiment 7esurse 9mane ,ale &rimariei #unicipiului %aracal am constatat ca stilul de lucru al personalului de aici este eficient si sporadic. %alificarea lui ca <performant= nu este neintemeiata si ea se datoreaza calitatilor si aptitudinilor anga3atilor. 'cestia au un dezvoltat spirit de lucru in ec,ipa care, alaturi de atentia si seriozitatea cu care trateaza fiecare problema, face ca renumele &rimariei sa fie binemeritat.

64

9.E-#)#%&# ,"(4(%0 1&"'&#/(' (%1&(&*&(#( '%'-($'&#


8.1 $articularitati ale strategiei in institutia publica analizata
E-'.2"'"#' 1&"'&#/(#( in administratia publica impune un amplu proces de modernizare si vizeaza o evaluare obiectiva a patru aspecte importante: 1. 'naliza misiunilor specifice ale administratiei si a modului de indeplinire a acestora) 2. 'naliza cadrului organizatoric e*istent al administratiei publice) 3. 'naliza eficacitatii sociale a activitatii specifice a administratiei publice) 4. 'naliza nivelului de democratizare a administratiei publice. 5trategia de dezvoltare a #unicipiului %aracal ,necesita regandirea politicii de dezvoltare a orasului si definirea unei restructurarii a actiunilor publice ,o <revolutie=a mentalitatii care necesita implicarea in primul rand a ,factorilor de decizie. R2-*- 1&"'&#/(#( #1&# 1> 27#"# < (o analizC preliminarC a situa@iei municipiului) (o prezentare a obiectivelor prioritare de dezvoltare) (o identificare a politicilor Ai mCsurilor adecvate pentru realizarea obiectivelor) (o enumerare a proiectelor prioritare pe termen scurt Ai mediu. 5trategia trebuie consideratC ca un document de lucru Ai un document previzional, desc,is Ai perfectibil, Hn care obiectivele Ai politicile devin obliga@ii pentru &rimar si &rimarie ; ca institu@ie e*ecutivC. 4n acelaAi timp, obiectivele, politicile Ai realizarea acestora trebuie sa fie constant monitorizate Ai corectate Hn aAa fel HncDt ele sC fie Hn cea mai apropiatC adecvare cu evolu@iile Ai realitC@ile constatate. 5trategia de dezvoltare a #unicipiului %aracal ; Hn prezenta redactare ; cautC sC respecte orientCrile generale enun@ate la 5ummitul #ondial de la 7io de Ganeiro din 1..2 ; respectiv gCsirea unui ec,ilibru Hntre creAterea economicC, ec,itatea socialC Ai protec@ia mediului. &entru #unicipiul %aracal, atDt defini@ia consacratC a dezvoltCrii durabile : N dezvoltarea care garanteazC satisfacerea necesitC@ilor actuale fCrC sC compromitC capacitatea genera@iilor viitoare de a(Ai satisface propriile necesitC@i N cDt Ai ideea de preocupare pentru N men@inerea vie@ii pe planetC N au o rezonan@C de ma*imC actualitate : %aracal se confruntC pe plan local cu un dezec,ilibru sever de dezvoltare economicC Ai socialC ( dezec,ilibru constatat pentru ma3oritatea localitC@ilor mici Ai medii. En acelaAi timp, nevoile de dezvoltare Ai obliga@iile de protec@ie a mediului genereazC obliga@ii la limita de suportabilitate financiarC. 'stfel, elaborarea unei strategii de dezvoltare durabilC Ai de eficientizare a eforturilor administra@iei locale, a mediului economic Ai a societC@ii civile reprezintC singura alternativC realistC de supravie@uire Ai dezvoltare a municipiului Ai a zonei. Datele de bazC care au stat la elaborarea prezentului document sunt datele publice referitoare la situa@ia municipiului Ai cele direct sau indirect furnizate de

6"

serviciile &rimCriei Ai de operatorii serviciilor publice. 6le permit o evaluare generalC a situa@iei Ai a tendin@elor precum Ai identificarea obiectivelor Ai ac@iunilor prioritare. 6ste preconizatC completarea prezentei strategii cu realizarea de analize diagnostic sectoriale Ai punctuale Ai cu elaborarea unui document global de sintezC. La finele fiecCrui an, trebuie a fi elaborat un document de evaluare Ai de amendare a strategiei 1feedbacI Ai adecvare2 Ai care sa fie supus spre consultare societC@ii civile Ai, apoi, spre aprobare %onsiliului Local. %onsiliul Local %aracal Ai institu@ia &rimCriei abordeazC problemele curente Ai de dezvoltare ale municipiului Ai ale zonei Hn perspectiva creAterii autonomiei Ai responsabilitC@ilor care le revin Ai din dorin@a Ai nevoia de a antrena toate for@ele ; administra@ia publicC, mediul de afaceri Ai antreprenorial, sindicatele, +>(urile Ai simpli cetC@eni ( Hn procesul de modernizare economicC, de ec,ilibrare socialC, de ameliorare a condi@iilor de via@C Ai de prote3are Ai prezervare a resurselor umane Ai de mediu. De asemenea, 5trategia de dezvoltare a #unicipiului %aracal, se aflC Hn concordan@C cu &lanul +a@ional de Dezvoltare 2//4(2//6 Ai cu &lanul de Dezvoltare 7egionalC, precum Ai cu &lanul Local de 'c@iune pentru #ediu Ai politicile 9niunii 6uropene Hn materie. M2&(4'&(( B( +2%0(&(( /#%#"'-# +ecesitatea elaborCrii unei strategii globale de dezvoltare pentru #unicipiul %aracal provine din zonele de constrHngeri Ai provocCri ma3ore : (situa@ia actualC localC 1economicC, socialC, financiarC, culturalC Ai institu@ionalC2, (situa@ia Hn conte*tul 3ude@ean, regional Ai na@ional, (situa@ia Hn conte*tul european Ai interna@ional. 'naliza realitC@ilor Ai evolu@iilor la nivel local, regional, na@ional Ai european aratC fCrC dubiu cC supravietuirea Ai dezvoltarea colectivitC@ilor locale, mai ales ale celor mici Ai medii cum este Ai cazul pentru %aracal, depind aproape e*clusiv Ai Hn egalC mCsurC de capacitatea %onsiliului Local de : (Hn@elegere a conte*telor economice Ai legislative Ai a fenomenului de globalizare, (identificare a obiectivelor Ai prioritC@ilor de ac@iune Ai dezvoltare, (anga3area reformelor necesare Ai proiectelor concrete, (atragere Ai motivare a societC@ii civile, (reabilitare Ai dezvoltare a infrastructurilor publice, a unui cadru institu@ional Ai a unui mediu de afaceri stimulant pentru HntreprinzCtorii Ai investitorii priva@i, (prote3are Ai valorizare a mediului Ai resurselor locale Ai zonale, (amena3are a spa@iul comunitar Ai de sporire a calitC@ii sale ambientale, (integrarea Hn structuri asociative intercomunitare 1Hntre %onsilii Locale limitrofe2. N#42(' *%#( '.2"0>"( (%&#/"'&# B( "2-*- 0# +'&'-($'&2" #+2%2)(+ B( 12+('- 'C2%1(-(*-*( L2+'abordare coerentC a problemelor Ai ac@iunilor de rCspuns nu poate fi fCcutC decD Hn cadrul unei analize globale Ai a unui proiect elaborat.

66

7esponsabilitatea de a elabora, adopta Ai respectiv de a aplica o strategie de dezvoltare pentru #unicipiul %aracal revine %onsiliului Local %aracal; respectiv &rimarului ; ca institu@ie e*ecutivC ; Hn conformitate cu atribu@iile lor legale. %reAterea nivelului de autonomie localC mCreAte atDt libertatea de decizie a %onsiliului Local cDt Ai responsabilitC@ile sale de mediator Ai catalizator al vie@ii economice Ai sociale Hn care este c,emat 1obligat2 sC 3oace un rol esen@ial, Hn strHns partenariat cu societatea civilC Ai cu mediul antreprenorial. 'ceastC nouC posturC a administra@iei locale conduce nemi3locit Ai la nevoia de mai multC transparen@C Ai profesionalism Hn rela@ia cu partenerii sociali Ai economici ; respectiv la modernizarea Ai eficientizarea propriului aparat. 5trategia ( Hn forma sa adoptatC de %onsiliul Local ( va implica : (analiza diagnostic a situa@iei actuale, (identificarea obiectivelor generale de dezvoltare, (definirea de <concepte < Ai politici, (identificarea obiectivelor Ai ac@iunilor prioritare 1 un plan anual Ai un plan multianual2, (stabilirea obliga@iilor Ai atribu@iilor de e*ecu@ie ce revin institu@iei &rimarului. &rimaria municipiului %aracal, ca autoritate publica de interes local are in vedere ca intreaga activitate pe care o desfasoara din punct de vedere atat al managementului, cat si al activitatii propriu(zise, sa fie permanent corelata cu factorul social, cu evolutia societatii la nivel local si general. 5e au in vedere permanent ca factori de influenta: situatia economica pe plan local situatia socio(profesionala si problemelecu care se confrunta cetateanul din acest punct de vedere resursele financiare de care dispune institutia si gestionarea lor in functie de prioritatile e*istente aparitia de noi domenii, situatii ce intra in sfera competentelor autoritatilor administratiei publice 4n functie de factorii mentinnati si avand in vedere scopul principal de a satisface nevoile cetatenilor, in paralel cu obiectivele ce vizeaza crearea cadrului de dezvoltare a intregii societati, institutia procedeaza la adoptarea de noi elemente care sa imbunatateasca activitatile desfasurate: se creeaza diverse compartimente in functie de situatia ce trebuie rezolvata se procedeaza la informatizare pentru cresterea randamentului institutiei eficientizarea activitatii compartimentelor e*istente.

8.2.9dentificarea si caracterizarea factorilor de mediu si a variabilelor organizationale ce influenteaza procesele interne ale institutiei.
-actorii de mediu care influenteaza procesele interne ale institutiei sunt: (factori naturali)
6$

(factori economici) (factori demografici) (factori socio(culturali) (factori politici) (factori de management) (factori te,nici si te,nologici) (factorii 3uridici.

I% +'&#/2"(' 7'+&2"(-2" %'&*"'-( 1# +*,"(%0 <+-()'5"#-(#7*-5','. %lima are un caracter continental cu veri calduroase, precipitatii moderate, in special sub forma de averse, si cu viscole in timpul iernii. 7adiatia solara variaza intre 12" si 12$ Ical0cmp0an. Femperatura medie anuala este de 11,"V %elsius si media anula a precipitatiilor este de "3/ mm0mp. 7elieful este caracterizat de doua grupe dominante: campia si raul lt,lunca Dunarii. %ea mai inalta altitudine este de 1$/ m, in partea nordica a 3udetului. I% +'&#/2"(' 7'+&2"(-2" #+2%2)(+( 1# +*,"(%0#<1(1&#)*- .'%+'"5,'"/;((-# #+2%2)(+237(%'%+('"#. 5istemul bancar este compus din ! unitatii bancare printre care:1 unitate B%7,2 unitati B'+%& 5F,2 unitati B7D,1unitate 7'4--'4564+,2unitatii %6%,1 F76W 76746. I% +'&#/2"(' 7'+&2"(-2" 0#)2/"'7(+( 1# +*,"(%0<%*)'"*- ,2,*-'&(#( 5,2%0#"#' ,2,*-'&(#( 2+*,'&#5,2,*-'&(' '+&(4' 5"'&' %'&'-(&'&((5"'&' )2"&'-(&'&((. #unicipiul 'le*andria insumeaza 3/.4.6 persoane.&opulatia activa este de 16."!. persoane ,din care 11."$/ persoane populatie ocupata si "/1. persoane populatie neocupata.&opulatia inactiva insuma 13../$ persoane ,fiind formata din elevi ,studenti,pensionari ,persoane casnice si persoane intretinute. I% +'&#/2"(' 7'+&2"(-2" 1'%'&'&((5(%4'&')'%&*-5+*-&*"'. 12+(23+*-&*"'-( 1# (%+-*0<2+"2&("#'

Din punct de vedere cultural in #unicipiul %aracal e*ista posibilitati de participare la evenimente artistice organizate ocazional sau permanent.6*ista de asemenea ,institutii de cultura care pot oferi populatiei servicii culturale diverse din care putem enumerea:(Biblioteca Gudeteana 8irgil %arianopol. 4nstitutiile de ocrotire a sanatatii din #unicipiul %aracal acopera necesarul de asistenta medicala ,atat pentru populatia orasului ,cat si pentru o buna parte din populatia 3udetului . I% +'&#/2"(' 7'+&2"(-2" 0# )'%'/#)#%& 1# +*,"(%0 <1(1&#)*- 0# 2"/'%($'"# ' #+2%2)(#( -2+'-#5)20'-(&'&(-# 0# +22"02%'"#.

6!

5ituatia economica a #unicipiului %aracal este strans legata de cea a economiei nationale,care se afla intr(o perioada restructurare se de reforme dar este influentate si de specificul local evolutia activitatii economice si sociale din ultimii ani influentand dinamica infiintarii societatior comerciale. I% +'&#/2"(' 7'+&2"(-2" &#;%(+( 1( &#;%2-2/(+( 1# +*,"(%0<%(4#-*- &#;%(+ '*&(-'6#-2" 0(1,2%(.(-# ,#%&"* +*),'"'"#5%*)'"*- 1( %(4#-*- -(+#%&#-2" 1( ."#4#&#-2" (%"#/(1&"'&#. I% +'&#/2"(' 7'+&2"(-2" 6*"(0(+( 1# +*,"(%0 <0(1,2$(&((-# ,"()'"*-*( 5;2&'"'"(-# +2%1(-(*-*( -2+'-. 4n cadrul &rimariei #unicipiului %aracal, in e*ercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. 'cestea devin e*ecutorii numai dupC ce sunt aduse la cunostintC publicC sau dupC ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupC caz,iar consiliul local adoptC ,otCrDri, cu votul ma3oritCtii membrilor prezenti, Hn afarC de cazurile Hn care legea sau regulamentul de organizare si consiliului cere o altC ma3oritate

8.3.$rezentarea sistemului de obiective al institutiei publice analizate pentru perioada urmatoare 1(3 ani'
(construirea si modernizarea retelei de drumuri regionale si locale) (imbunatatirea infrastructurii asistentei sociale) (imbunatatirea infrastructurii de baza si a dotarii scolilor ,in special si zonele rurale) (reabilitarea zonelor turistice ,renovarea patrimoniului istoric cultural ,protectia si valorificarea patrimoniului natural) (spri3inirea proiectelor integrate de dezvoltare a comunitatilior.

8.4. odalitati previzionate de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate.


#odalitatile previzionate de management sunt : (metoda diagnosticarii ) (sedinta ) (delegarea) (tabloul de bord. &entru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate ,&rimaria #unicipiului %aracal utilizeaza dintre modalitatile previzionate de management ,sedinta si delegarea. S#0(%&' este cea mai utilizata metoda manageriala ce consta in reunirea mai multor persoane 1primarul,viceprimarii,secretarul,consilierii etc.2 pentru o scurta perioada de timp in vederea solutionarii unor sarcini cu caracter decizional sau informational. D#-#/'"#' consta in atribuirea temporara de catre un manager a uneia din sarcinile sale de serviciu unui subordonat1viceprimari,secretar2 insotita si de competenta si responsabilitatea corespunzatoare.

6.

1/.! :urse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice


&entru realizarea optiunilor strategice ,&rimaria #unicipiului %aracal este finantata din urmatoarele surse: ( de %ompania +ationala de 'utostrazi si Drumuri +ationale Bucuresti ) (din surse B64 si de la bugetul local ;utilitatile vor fi reabilitate din fonduri de la bugetul local in valoare de * 7 +) ( din surse e*terne,investitii straine ( finantare &rin programe asigurate de 9.6

8.!;*emple de strategii ,politici,programe ,proiecte derulate si.sau in curs de derulare institutia analizata
Fitlul proiectului: 7eabilitare sistem rutier, amena3are varianta ocolitoare pe D+6 16$/2 ( biectiv specific: 7ealizarea unui drum care sa preia traficul de tranzit si sa ocoleasca zona centrala a orasului. ( 7ezultate 0 4mpact social si0sau asupra mediului : realizarea unui drum pe care sa devieze traficul de tranzit in afara zonei urban ducand la fluidizarea traficului si la reducerea poluarii sonore si cu no*e in oras realizare parte carosabil, trotuare, intrari in curti, spatii verzi colectarea si evacuarea apelor pluviale de la nivelul strazii ( Locatie: 5tr. 'l. >,ica pe tronsonul cuprins intre str. Bucuresti si str. Dr. 5tanca precum si str. Dr. 5tanca pe tronsonul cuprins intre str. 'l. >,ica si str. Dunarii, lungimea totala fiind de 2$26 m. ( Fermen &4-: 2//" ( Buget : 6.!//./// 7 +. Fitul proiectului: 7eabilitare sistem rutier, amena3are varianta ocolitoare pe D+"1 ( biectiv specific: Desfasurare in conditii optime a traficului rutier pe tronsonul cuprins intre str. 'l. >,ica si #estesugari din intersectia cu str. Bucuresti. ( 5ituatia te,nica: 6*ista un proiect te,nic de e*ecutie pentru reabilitarea tronsonului. ( 7ezultate estimate 0 4mpact social si0sau asupra mediului:reabilitare parte carosabil, trotuare, intrari in curti, spatii verzi colectarea si evecuarea apelor pluviale de la nivelul strazii. ( Locatie: 5tr. 'l. >,ica si str. #estesugari pe tronsonul cuprins intre str. Bucuresti si str. Dunarii ( Fermen &4-: 2//$ ( Buget estimat: 4.3///./// 7 +. Fitlul proiectului: Lucrari de renovare si de racordare a centralelor termice aferente la reteaua de gaze a orasului a urmatoarelor spitale: 5pitalul Gudetean lt, 5pitalul de boli contagioase,

$/

Fermen &4-:2//$ Fitlul proiectului: 'mena3area adapost pentru personae defavorizate1bloc $/ garsoniere ( str. Bucuresti nr. 1212 1Lucrari propuse pentru 3" de garsoniere: refacere ,idroizolatie, recompartimentare spatii, realizare tamplarie interioara si e*terioara, ec,ipare instalatii elctrice, sanitare si termice, refacere fatada2 ( 5ituatie te,nica: 6*ista proiect te,nic de e*ecutie ( Fermen &4-: 2//$ ( Buget estimat: 4//./// 7 + Fitlu proiectului: %onsolidare si refunctionalizare scoala cu clasele 4( 8444 nr 11Lucrari propuse:consolidarea si refunctionalizarea scolii generale nr.1 se realizeaza din surse B64, in cadrul &rogramului de 7eabilitare a 4nfrastructurii 5colare 1&74522 ( 5ituatie te,nica: 6*ista proiect te,nic de e*ecutie ( Fermen &4-: 2//$ ( Buget estimat: din surse B64 si din fonduri de la bugetul local ( utilitatile vor fi reabilitate din fonduri de la bugetul local in valoare de 3/./// 7 + Fitlul proiectului: %onsolidare, reabilitare si reamena3are functionala camin >rup 5colar 4ndustrial 1Lucrari e*ecutate :consolidarea, reabilitarea si refunctionalizarea >rupului 5colar 4ndustrial se realizeaza din surse B64, in cadrul &rogramului de 7eabilitare a 4nfrastructurii 5colare1&74522 ( Fermen &4-: 2//$ ( Buget :din surse B64 si de la bugetul local ( utilitatile au fost reabilitate din fonduri de la bugetul local in valoare de 1$/./// 7 + Fitlul proiectului: 7eabilitare Liceul 'gricol 1Lucrari propuse: consolidare si reabilitare structura de rezistenta, compartimentari, acoperis, instalatii elctrice, sanitare si termice2 (Fermen &4-: 2//$ (Buget estimat: 2."//./// 7 + Fitlul proiectului: %onstuctie sala de sport la 5coala >enerala nr. $ (Fermen &4-: 2//" (Buget: 1."//./// 7 + Fitlul proiectului: %onstructie sala de sport la Liceul #i,ai 8iteazul (Fermen &4-: 2//" (Buget: 1."//. /// 7 + Fitlul proiectului: 'daptarea centralelor termice e*istente la functionarea pe gaze naturale Fermen &4-:2//!.

$1

Fitlul proiectului: 'c,izitionarea si montarea de centrale termice la toate unitatile de invatamant Fitlul proiectului: 6c,iparea corespunzatoare a salilor de curs si a bibliotecilor Fermen &4-:2//6. Fitlul proiectului: 7eabilitarea retelelor de distributie apa potabila ( biectiv specific: %resterea calitatii apei furnizate cetatenilor din municipiul %aracal fara a afecta starea de sanatate a acestora. (7ezultate 0 4mpact social si0sau asupra mediului: (imbunatatirea functionarii retelei prin sporirea diametrelor si lungimilor de conducte) (aducerea retelei de distributie la nivelul e*igentelor de siguranta in e*ploatare, rezistenta si stabilitate la sarcini) cresterea gradului de confort urban. (Locatie: Lucrarile aferente obiectivului au fost e*ecutate in intravilanul municipiului 'le*andria. (Fimp &4-: Durata e*ecutiei lucrarilor a fost de 24 de luni. (Bugetul : $.6//./// 7 + 6ficienta:prin reabilitarea retelelor, parametrii de calitate ai apei potabile distribuite se incadreaza in normele igienico(sanitare in vigoare. reducerea costurilor de producere si distributie a apei. Fitlul proiectului: #odernizare statie de epurare ( biectiv specific: 'sigurarea parametrilor de calitate ai apei emisarului. (7ezultate estimate 0 4mpact social si0sau asupra mediului: (cresterea randamentului statiei de epurare) (asigurarea sanatatii personalului care e*ploateaza instalatiile) (cresterea gradului de siguranta in e*ploatare. (5ituatia actuala: 4n prezent statia de epurare dispune de o sc,ema te,nologica neperformanta si subdimensionata. 'stfel s(a realizat un proiect prevazandu(se o sc,ema te,nologica noua, cu instalatii pentru epurarea mecano(biologica si instalatii de tratare a namolului. (5ituatia propusa:#odernizarea statiei de epurare consta in lucrari prevazute pe iinia apei2. (Locatie: 5tatia de epurare este amplasata in sud(estul municipiului %aracal, la iesirea spre orasul %orabia. (Fimp &4-: Durata preconizata pentru realizarea obiectivului de investitii este de 42 luni (Buget estimat: 2$.///./// 7 + Fitlul proiectului: %ontorizare apa potabila ( biectiv specific: Dezvoltarea unui management eficient al resurselor de apa. (7ezultate estimate 0 4mpact social si0sau asupra mediului: (determinarea corecta a cantitatii de apa la consumator) (cresterea gradului de responsabilizare a cetatenilor din municipiul %arcal cu privire la consumul de apa)

$2

(reducerea pierderilor. (5ituatia actuala: %ontorizarea este realizata in proportie de cca 2/ ? din bransamente. 7ealizarea contorizarii la toate blocurile de locuinte 1la nivel de scara sau bloc, functie de bransament2 si la restul gospodariilor individuale. (Locatie : 4nvestitia se va realiza pe teritoriul administrativ al municipiului 'le*andria. (Fimp &4-: Durata e*ecutiei lucrarilor: perioada estimata este de 36 luni. (Buget estimat: 6//./// 7 + &rin realizarea acestui pro3ect se doreste eliminarea divergentelor intre furnizor si consumator privind consumul de apa potabila precum si continuitate in furnizarea acesteia. Fitlul proiectului: 4mbunatatirea alimentarii cu caldura 1Fransformarea a cinci puncte termice in centrale termice asigurandu(se imbunatatirea confortului termic, fle*ibilitatea sistemului termic precum si cresterea sigurantei in e*ploatare2 (5ituatie te,nica: +u e*ista proiect te,nic de e*ecutie (Fermen &4-: 2//! (Buget estimat: 1/.///./// 7 +. Fitlul proiectului: 7eabilitare si transformare centrala termica de zona pe gaze naturale (5ituatie te,nica: +u e*ista proiect te,nic de e*ecutie (Fermen &4-: 2//$ (Buget estimat: 2.1//./// 7 +. Fitlul proiectului: 7eabilitare retele termice primare si secundare in zona de sud a orasului. (5ituatie te,nica: +u e*ista proiect te,nic de e*ecutie (Fermen &4-: 2//. (Buget estimat: 11.///./// 7 + Fitlul proiectului: 7ete,nologizarea punctelor termice din zona de sud 1 11 puncte termice2 (5ituatie te,nica: +u e*ista proiect te,nic de e*ecutie (Fermen &4-: 2/12 (Buget: "."//./// 7 + Fitlul proiectului: %ontorizare energie termica la bransament. (Fermen &4-: 2//! (Buget: 2.///./// 7 +. Fitlul proiectului: 7eabilitare 5trand <5tadion #unicipal= 1reamena3are si acoperire bazin inot, terernuri sport si agrement, utilitati2 (Fermen &4-: 2//"$(Buget: 1."//./// 7 +

$3

1 . E-'.2"'"#' *%*( 0('/%21&(+ /-2.'- (% (%1&(&*&(' '%'-($'&'


1/.1.$uncte forte,puncte slabe,cauze care au generat puctele forte si punctele slabe
Diagnosticarea consta in investigarea institutiei si a componentelor sale cu a3utorul unui instrumentar specific, in vederea depistarii cauzale a principalelor disfunctionalitati si puncte forte si, pe aceasta baza, formularea de recomandari a*ate pe cauzele generatoare de puncte slabe si forte. Diagnosticarea globala trebuie sa cuprinda informatii referitoare la < 'specte de identificare a locului si rolului institutiei 1caracteristici tipologice, istoricul firmei etc.2 5ituatia veniturilor si a c,eltuielilor 12(3 ani2 5istemul de management si componentele sale 'naliza viabilitatii managerile &uncte forte si cauze ce le genereaza &uncte slabe si cauze ce le genereaza 7ela@iile interne din cadrul &rimariei sunt rela@ii dintre membrii institu@iei care Hn ultima perioadX au cunoscut o HmbunXtX@ire ce conduce la o bunX desfXAurare a activitX@ilor Ai la dezvoltarea lor cu succes. -iecare anga3at din cadrul &rimXriei este tratat ca ca participant la activitatea institu@iei iar conducerea institu@iei Hi permite sX ; Ai manifeste din plin spiritul inventiv, creator Ai personalitatea. I% +'0"*- P"()'"(#( M*%(+(,(*-*( C'"'+'-5am identificat urmatoarele puncte fort si puncte slabe,generate de asemenea de o cauza. &uncte forte 6*istenta 5trategiei de dezvoltare economico(locala &articiparea comunitC@ii la ac@iunile caritabile 6*isten@a pe pia@a muncii a unei for@e de muncC e*trem de calificatC Hn domeniul administra@iei publice %auze Dezvoltarea economica localca #unicipiului %aracal '3utorarea cetatenilor nevoiasi a

'bsolvirea programelor de perfectiomare in administratia publica

$4

%reAterea numCrului de construc@ii din %resterea veniturilor totale si cresterea municipiu surselor de finantare 7ealizarea a numeroase proiecte %resterea surselor de finantare

-olosirea unui numar ridicat de modalitati 4ndicarea activa si responsabila a previzionate de management conducerii de nivel superior 9tilizarea internetului pentru comunicatii cu alte institutii si cu cetatenii, avand ca rezultat o comunicare eficienta si in timp real 6fectuarea de cursuri de specializare periodice 'cces liber si rapid la informatie pentru cetateni

4mbunatatirea cunostintelor si performantelor anga3atilor prin tinerea la curent cu ultimele noutati din fiecare domeniu 7eamena3area si e*tinderea cladirii -aciliteaza accesul de la un departament la primariei, spatioasa si moderna altul #odernizarea si repararea mai multor 'sigurarea tuturor elevilor conditii de institutii de invatamant studiu moderne si propice asimilarii cunostintelor &uncte slabe 5caderea veniturilor de capital in ultimul an +emonitorizarea numarului participantilor la sedintele publice %ontracte, cu firme fara e*perienta sau care nu detin cele mai noi te,nici de realizare 7eamena3area lacului din centru &arcului %onstatntin &oroineanu 6*istenta la departamentul de informatica a mai multor programe care ruleaza in acelasi timp, cele vec,i fiind uzate Fermen relativ mare intre depunerea unei cereri si solutionarea ei 6*tinderea cat mai rapida la bransamentul de gaze 5tabilirea de strategii si politici nerealiste,
$"

%auze -onduri insuficiente cuparea timpului cu probleme de o importanta deosebita Lucrari facute de mantuiala si care nu au o durata de viata mare %ontributia la amena3area aspectului peisagistic,incetarea poluari,deoarece lacul este murdar,plin de deseuri 'c,izitionarea de te,nica moderna nu presupune si renuntarea la cea vec,e, ceea ce creaza dificultati in rularea programelor, deoarece te,nica mai vec,e nu accepta noile programe Datorita birocratiei multe acte trebuiesc intocmite, ele avand termene diferite de solutionare ceea ce incetineste foarte mult cetateanul in actiunile sale +ee*istenta gazelor in localitatea pana anul trecut Din dorinta de a se rezolva prea multe in

bazate pe cunostinte, si nu pe fapte

prea putin timp, toate lucrarile se fac superficial, fara studii aprofundate, cu finalitate indoielnica Lipsa unui sistem clar si modern de &ersonalul nu da dovada de ma*ima motivare a personalului competenat in toate domeniile,lipsa de motivare >radul de impadurire este redus , defrisari masive 1&arcul %onstantin &oroineanu si &adurea Deveselu de langa municipiu2,reprezentand principala sursa de o*igen din #unicipiu

1/.2.<ecomandari
6videntierea punctelor slabe si forte permit stabilirea unor recomandari de natura strategica si tactica pe baza careia se va interveni decizional si informational pentru imbunatatirea performantelor. 7ecomandarile trebuie sa vizeze toate domeniile, in masura in care intampina probleme sau pentru evitarea lor: ( cresterea in continuu a surselor de finantare si a veniturilor proprii. programele de perfectionare sa fie absolvite de cat mai multi functionari) ( mentinerea la acelasi grad si in perioada urmatoare 4 vederea realizarii cat mai multor proiect) ( cresterea gradului de realizare a obiectivelor. ( cresterea veniturilor proprii intr(o proportie cat mai mare. ( monitorizarea numarului participantilor, deoarece ofera un indicator important pentru evaluarea implementCrii Legii "202//3. ( reampadurirea . ( colaborarea cu celelalte servicii pentru obtinerea de informatii de interes public cerute de mass(media) ( redactarea si transmiterea comunicatelor si stirilor de presa in topuri informative catre agentiile de presa, ziare, radiouri, televiziuni) ( organizarea de conferinte de presa) ( la departamentul informatica sc,imbarea tuturor aparatelor de lucru vec,i si dotarea cu cea mai noua te,nica in tot departamentul ( pentru ca personalul sa fie cat mai bine pregatit, efectuarea cursurilor si specializarilor de catre toti anga3atii, nu numai de personalul de conducere (elaborarea de strategii si politici realiste, centrate pe nevoile reale ale sectorului ( cresterea gradului de fundamentare a deciziilor adoptate ( informatizarea in cat mai mare masura a proceselor decizionale

$6