Sunteți pe pagina 1din 4

-Pediatrie-

Plan de ingrijire pacient cu Anemie feripriva


1.Culegerea datelor
Sursa de date:
-apartinatorii/parintii copilului
DATELE PACIENTLI
Nu!ele "i prenu!ele: #.$.
%&rsta : ' ani
Se(ul: )
Starea ci*il+: -
Nr.copii: -
$eligia: ,rtodo(+
Pro-esia: -
,cupa.ia: -
Do!iciliul: r/an
Do!icilia0+ cu: P+rin.ii
,1I2NIN3E DE %IA34
5reutate 16 7g
8n+l.i!e 19: c!
5rup sang*in: 9 I
$;: po0iti* <=>
Alergii: ? nu pre0int+
Prote0e: ? nu pre0int+
Acuitate *i0ual+ "i auditi*+: ? /un+@ An li!ite nor!ale
Ali!enta.ia: ? ec;ili/rat+
CLE5E$EA DATEL,$B ANA#NECA
Circu!stan.e de apari.ie a /olii/a-ec.iunii:Deredo-colaterale: -tata ? nese!ni-icati*e
-!a!a - ane!ie -eripri*a
personale-fiziologice: -nascut prin na"tere ce0arian+E 5rBF 7g@ ApgarB6
-ali!entat natural pri!ele G s+pt+!&ni de *ia.+@ apoi ali!entat cu lapte de *ac+
-Pro-ila(ia ra;itis!ului e-ectuat+ corect cu *igantol G pic/ 0i p&n+ la G ani
-Sc;e!a *accin+rilor corect e-ectuat+
DIA5N,STICE DE 8N5$IHI$E:
-stare general+ alterat+E
-adina!ie
-a!eteli
-transpiratii a/undente
-ta;icardie
-ta;ipnee
-glosita
-sto!atita angulara
NEVOIA
AFECTAT
A
Diagnostic
de ingrijire
P+E+S
OBIECTIVE INTERVENTII


EVALUAR
E
AUTONOME DELEAT
E
!"Ne#oia
de a e#ita
$erico%e%e
!"A%terarea
starii
genera%e
datorita
#ertij&%&i si
adina'iei
'ani(estat
a $rin
an)ietate"
Pacient&% sa
(ie ec*i%i+rat
$si*ic, sa
dis$ara starea
de an)ietate si
sa (ie
co'+at&t
#ertij&% si
adina'ia"
Ca%'e-
$acient&% c&
aj&tor&%
'a'ei,
ase-and&.%
intr.&n sa%on
%inistit" Aj&ta'
%a co'+aterea
an)ietatii
$acient&%&i $rin
distragerea
atentiei
acest&ia $rin
di#erse
'ij%oace/
$o#esti,
joc&ri ,etc"
Di'in&e-
sti'&%ii care %.
ar $&tea
deranja"
Aerisesc
sa%on&%
asig&rand&.i o
stare de
con(ort si
asig&r conditii
o$ti'e $entr&
odi*na"
Starea de
an)ietate a
dis$ar&t si
+o%na#&%
$re-inta o
stare de
+ine"
Pacient&%
'ani(esta
o conditie
(i-ica 'ai
+&na"
0"Ne#oia
de a
res$ira
0"Risc&%
a%terarii
circ&%atiei
si
res$iratiei
din ca&-a
co'$%icatii
.%or +o%ii
'ani(estat
e $rin
ta*icardie
si a
trans$iratii.
%or
a+&ndente
Reec*i%i+rarea
*idroe%ectro%itri
.ca a
$acient&%&i si
in%oc&irea
$ierderi%or $rin
trans$iratii,
#arsat&ri"
Sc*i'+
%enjeria de
cor$ si de $at
ori de cate ori
este ne#oie"
Asig&r conditii
cores$&n-atoa
re de
te'$erat&ra a
'edi&%&i"
Asig&r toa%eta
cor$ora%a
$acient&%&i"
Ad'inistre
-
trata'en.
t&% $rescris
de 'edic/
so%&tii
$er(&-a+i%
e"
Co'+at
#arsat&ri%e
c& aj&tor&%
trata'en.
t&%&i
$rescris
de 'edic"
Pacient&%
'ani(esta
o conditie
(i-ica 'ai
+&na"
1"Ne#oia
de a se
odi*ni
1"
Pert&r+are
a so'n&%&i
datorita
ne%inistii si
an)ietatii
'ani(estat
a $rin
inso'nie
si
irita+i%itate
Pacient&% sa
ai+a &n so'n
odi*nitor"
Asig&r &n
'edi&
a'+iant,
%inistitor, (ara
-go'ote"
Se #or
ad'inistra
sedati#e %a
indicatia
'edic&%&i"
Pacient&%
$re-inta &n
so'n
odi*nitor"
2"Ne#oia
de a.si
$roteja
teg&'ente
.%e
2"Discon(o
rt din
ca&-a
d&reri%or
ca&-ate de
sto'atita
ang&%ara
A'e%iorarea
d&reri%or"
Asig&rarea
a'e%iorarii
d&reri%or
$rin
trata'ent&
% indicat de
'edic/
+adijonari
+&ca%e c&
g%icerina
+ora)ata
c&
sta'icin"
Pacient&%
$re-inta
a'e%iorare
a d&reri%or"
3"Ne#oia a
se
a%i'enta si
*idrata
3"
Di(ic&%tatea
de a se
a%i'enta si
*idrata"
A%i'entarea
co$i%&%&i
cores$&n-ator
#arstei"
N& se o+%iga
co$i%&% sa
'anance" Va
$ri'ii ratii 'ici
si dese"
Daca d&reri%e
s&nt $rea 'ari,
a%i'entatia #a
(i $arentera%"
Co$i%&%
$ri'este
gre&
a%i'entatia
" Se
'areste
n&'ar&%
'ese%or si
se
'icsorea-
a
cantitatea
%or"