Sunteți pe pagina 1din 43

Motto: S recunoti def iciena unui indi vid este bine,

s-i ameliorezi starea sau s-l vindeci este mult mai bine,
s-l redai vi eii sociale este tot ul

Pearl Buck
TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
3

CURS 1

Introducere
Importana dezvoltrii acestui domeniu este justificat de
mbuntirea condiiilor de via, creterea nivelului de cultur i civilizaie
n lume.
Sntatea omului este dezideratul de care depinde nsi calitatea
vieii, este domeniul de studiu i activitate al multor tiine, n principal al
celor medicale i sociale ntruct "crearea de resurse sporite necesare
progresului societii rmne dependent i de o cretere numeric a forei de
munc.
Terapia ocupaional i ergoterapia sunt ci de obinere a acestui
proces, cunoscute de mult timp i care se bazeaz pe conceptul c cel mai
bun doctor pe care n-il ofer natura este activitatea, munca.
Caracterul terapeutic al muncii este recunoscut de foarte mult timp, n
acest domeniu munca este considerat metod de tratament.

Obiectivele cursului
- Cunoaterea noiunilor generale privind domeniul de terapie
ocupaional i ergoterapie.
- Cunoaterea aportului la dezvoltarea domeniului.
- nsuirea cunotinelor despre terapie ocupaional i ergoterapie.

1. TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA

1. 1. Noiuni introductive
Munca est e considerat ca fiind o act ivit at e cont ient a
omului, ndr ept at spre realizarea unui anumit scop. " Punnd n
micare organel e corpului su i mijloacele de munc, omul
acioneaz asupra naturii . . . i cheltuiet e f ora f izic i
intelect ual i t ransf orm obi ectele i f orele nat urii n produse
necesare pentru sati sf acerea multiplel or i variatelor sal e
trebui ne. "
1

Tot mai mult e t iin e colaboreaz n prezent pent ru
mbunt ir ea calit ii vie ii omului. Dint re acest ea amint im:
t iin ele socio-umane (economice i polit ice), unele discpline ca
psihologia social, ergonomia, t erapia ocupa ional, ergot erapia
i st udiul muncii, n a cror component e se include i ngr ijirea
snt ii popula iei.


1
Dicionar de economie politic, Editura Politic, 1974, pag. 496
VERONICA BLTEANU
4

Snt at ea omului, deziderat de care depinde nsi
calit at ea vie ii, est e domeniul de st udiu i act ivit at e al mult or
t iin e, n pr incipal al celor medicale i sociale nt ruct
"crearea de resurse sporite necesare progresului soci etii
rmne dependent i de o cretere numeric a f orei de
munc. "
2

Accident ele de munc, accident ele rut iere, condi iile de
via , st ress-ul, bolile, conflict ele ar mat e prezent e n unele zone
ale lumii, det er min cr et erea, din ce n ce mai mar e a
numrului de per soane cu handicapur i de difer it e felur i ( n
nt reaga lume).
n prezent , invalidul sau handicapat ul, care era consider at
subiect de car it at e sau/ i filant ropie, t rebuie t rat at ca oricare om
valid, cu per spect iva r elur ii locului n societ at e, pr in
part icipar e act iv, chiar product iv acolo unde est e posibil.
Snt at ea, conceput ca o st are dinamic, est e expresia
rela iilor int er ne, concr et e ale organismului cu mediul ambiant ,
pe linia realizr ii unui echilibru act iv cu acest a sau, alt fe l
expr imat , est e capacit at ea de a rspunde la modificr ile acest uia
pr int r-o adapt are corespunzt oare. "
1

Pent ru realizarea acest ui echilibr u, a st r ii de snt at e, pe
lng msur ile profilact ice i curat ive se impun msur ile de
recuperar e a capacit ii de munc a ce lor care din anumit e
mot ive devin invalizi (deficien e congenit ale, deficien e
dobndit e n cur sul vie ii). Recuper area prezint un aspect
umanit ar, dar i un caract er economic, pr in fapt ul c tot ce se
invest et e n scopul recuperr ii invalidului i r eint egr r ii lui n
comunit at ea product iv, se compenseaz ult er ior sub for ma
cret er ii pot en ialului uman. Recuper area est e un proces
cont inuu, ncepnd de la pat ul bolnavului pn la rent oarcerea
acest uia n munc.
2

Lumea medical caut ci de recuper are a for ei de
munc, procesul fiind foart e complex, dict at de int eresele
personale ale subiec ilor respect ivi, ct i de int eresele
societ ii, necesit at ea i import an a muncii fiind imperat ivul
comun.

2
Ergoterapia - organizare, finanare, desfurare. Alex. Al. Popescu, Editura Medical, 1986,
pag. 14

1
Ergoterapia - organizare, finanare, desfurare. Alex. Al. Popescu, Editura Medical, 1986,
pag. 14
2
Copenhaga, 1963 - al IX-lea Congres Internaional al "Societii de Recuperarea a
Deficienelor"
TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
5

Complexul de ac iuni i pract ici adopt at e n dir ec ia
recuperr ii deficien elor, indiferent de nat ura acest ora, poart
denumir i difer it e, cu t oat e c ur mr et e acelai scop comun.
Ast fel, t er menul de reabilit are est e folosit de anglo -amer icani,
iar cei de readapt are i reeducar e sunt folosi i n r ile
francofone. Dar, indifer ent de t erminologia folosit , act ivit at ea
de recuper are n esen ur mr et e refacerea deficient ului i
t ransfor marea sa nt r -un membru act iv al comunit ii n care
t riet e. Procesul complex desfurat n acest scop est e
cont inuu, el finalizndu-se odat cu ncadrarea subiect ului
recuperat nt r -o ocupa ie, de prefer in remunerat .
Terapia ocupa ional i ergot erapia sunt ci de ob inere a
acest ui proces, cunoscut e de mult t imp i care se bazeaz pe
concept ul c cel mai bun doctor pe care n- il ofer nat ura est e
act ivit at ea, munca. Caract erul t erapeut ic al muncii est e
recunoscut de foart e mult t imp, iar n acest domeniu munca est e
considerat met od de t rat ament .
Difer en a nt re t erapia ocupa ional i er got erapie const
n diver sit at ea for melor, n mr imea sferei de aplicabilit at e i
adresabilit at e a celor dou met ode care ur mr esc ca bolnavul,
pr in ngr ijir e medical s depeasc st adiul de infir mit at e i s
poat deveni folosit or lui i societ ii.
Terapia ocupa ional ur mret e st imularea int eresului
bolnavului pent ru act ivit i oarecare, eviden iindu- se n acest
cont ext playt erapia, artt erapia, cult t erapia, kinet ot erapia, et c.
Ergot erapia are la baz semnifica ia int rinsec a munci i
remunerat e, exercit at e pr in reinser ie pr ofesional i social a
bolnavului. Pr int re act ivit ile frecvent adopt at e de ct re
bolnavii cu afec iuni de lung durat sunt : esut ul covoarelor,
confec ionarea art icolelor de croit orie, broder ie, act ivit ile
zoot ehnice, agr icole ( legumicult ur a, flor icult ura i
pomicult ura), et c. Acest ea, pr in st imuli corespunzt ori,
ur mr esc s t rezeasc int er esul pent ru munc, pent ru for marea
unor st ereot ipur i dinamice, iar mai apoi s conduc la o
recuperar e social. Recuperarea n cadr ul ergot erapiei are un
sens mai lar g, incluznd aplicar ea procesului medical cu
finalit at e social n t oat e unit ile sanit are i de asist en
social, scopul medical fiind cel ini ial, iar efect ul act ivit ii de
munc fiind considerat cel mai fiziologic i eficace mijloc
t erapeut ic.
Pornind de la const at area c inact ivit at ea prelungit duce
la pierder ea capacit ii de efort i a apt it udinilor psihomot orii,
organizar ea t impului liber al bolnavilor face ca, dup aplicarea
VERONICA BLTEANU
6

t rat ament ului medical i ergot erapeut ic, reluarea muncii s fie
posibil fr dificult i import ant e de ordin fizic i psihic. n
aceast idee, nc din per ioada spit alizr ii, bolnavii t rebuie s
fie pregt i i pent ru act ivit at ea profesional pract icat ( naint e
de mbolnvire) sau dac acest lucru nu est e posibil, t rebuie s
fie reor ient a i i ini ia i n alt e profesii accesibile st r ii lor
act uale.
n cadrul t erapiei ocupa ionale i ergot erapiei,
recuperar ea st r ii de snt at e est e pr imordial, dar nu t rebuie
neglijat scopul economic car e de asemenea are o mare
import an pr in:
- reducerea per ioadei de readapt are la procesul muncii;
- reducerea numr ului de zile de concediu medical;
- valoarea bunur ilor mat er iale produse n t impul
spit alizr ii (conduce la mbunt irea condi iilor de spit alizar e a
bolnavilor, dar i cei n cauz, n afara ob iner ii inst ruir ii sau
reprofesionalizr ii pot ob ine un venit din valor ificarea munci i
prest at e).
Se poat e afir ma c munca dir ijat i supravegheat
medical, n cadrul t erapiei ocupa ionale i ergot erapiei, are at t
efect e morale ct i mat er i ale.
Terapia ocupa ional i ergot erapia s-au dezvolt at mai
ales n cadrul profilelor t radi ionale care sunt psihiat r ia i
unit ile r ecuperat orii pent ru handicapa i mot ori, dar pot fi
ext inse ca met ode t erapeut ice i la alt e profile ca: neurologie,
ger iat r ie, medicin int er n (cu excep ia spit alelor de urgen ),
ct i n unit ile de ocrot ire social. At t t erapia ocupa ional
ct i ergot erapia au la baz realit at ea handicapului.
colar izar ea, inser ia profesional i social a persoanelor
deficient e se spr ijin pe rezult at ele reeducr ii, pe gradul de
aut onomie dobndit .
Ideea care conduce acest proces nu const numai n a - l
reint egra pe deficient n societ at e ci n a- l mpiedica s ias din
ea, dificult at ea fizic nu t rebuie s- l exclud din comunit at e.
Exper ien a dobndit n acest e domenii t erapeut ice se
impune a fi cunoscut de ct re t o i cei implica i n recuperarea
capacit ii de munc, at t sub aspect ul fact orului uman ct i
sub aspect ul fact orului economic pe care l det er min.
n realizarea obiect ivelor t erapiei ocupa ionale i
ergot erapiei sunt numeroase aspect e ce t rebuiesc cunoscut e i
dezvolt at e, cel mai import ant fiind int r oducerea lor n t oat e
unit ile de recuperare indiferent de profilul medical al
acest ora.
TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
7

Aspect ele implicat e, cele int erdisciplinare, problemele
specifice fiecrei specialit i, de ordin fiziologic i
fiziopat ologic, posibilit ile de adapt are ale bolnavului la efort ,
met odele kinet ot erapiei folosit e nu sunt simple i necesit
cunoat erea lor aprofundat .
O alt problem a domeniului est e cea a pregt ir ii
specialit ilor pent ru unit ile sanit are de profil, care s conduc
la cr et erea int er esului i valor ii acest or met ode t erapeut ice.
Crearea unit ilor sanit are i de asist en social de
profil, care s asigure condi iile necesare de t rat ament i t impul
necesar pent ru for marea unor depr inder i corespunzt oare unor
munci adecvat e invalizilor cu anumit e specificit i sunt
necesare, dar n egal msur depind de posibilit ile
economice, de finan are, mai greu de rea lizat n pr ezent .
Unit ile de profil exist ent e n domeniul t erapiei
ocupa ionale i ergot erapiei, au st abilit e met ode de finan ar e,
organizar e i desfurare specifice, iar inst it u iile de st at i
part icular e t rebuie st imulat e s accept e i s ncurajeze
ncadrarea n munc a persoanelor cu handicap, pregt it e pent ru
exercit area unor munci adecvat e posibilit ilor lor.

1. 2. Scurt istori c
Met ode cu orient are ocupa ional se foloseau nc din
ant ichit at e. Valoarea medical a muncii a fost subliniat la
chinezii ant ici, apoi de ct re medici de seam ai ant ichit ii
precum Herodicos, Hipocrat e, Galenos. Pit agora recomanda
for mule muzicale calmant e, relaxant e sau st imulat oare.
Erasist rat e asocia mijloacele t erapeut ice nat urale cu muzica,
exerci iile fizice, dansul, bile i diet a. Grecii i egipt enii ant ici
au remarcat influen a divert isment elor (muzic, dans, pict ur)
asupra spir it ului i organismului uman, n t rat ament ul bolilor
psihice. Acest ea induceau sufer inzilor linit e, bucur ie, speran
i mul umire. Se poat e spune c or iginea ergot erapiei i t erapie i
ocupa ionale se afl n t recut ul ndeprt at. Cu mult t imp naint e,
rolul t erapeut ic al micr ii a fost for mulat de Herodicos, al
crui pr incipiu t erapeut ic avea la baz gimnast ica. Sollea, un alt
medic al ant ichit ii, spunea c un medic complet nu t rebuie s
ignore rolul gimnast icii. Pe par cursul ist oriei, pe msur ce
civiliza ia a evoluat , for ma organizat a terapiei ocupa ionale i
ergot erapiei a fost inst it uit pr in nfiin area aezmint elor
spit alicet i pent ru bolnavii psihici. Phillipe Pinel, n Trat at
Pr ivind Trat ament ul Moral al Demen ei (1791), men ioneaz
folosirea unor act ivit i lucrat ive n vindecarea bolnavilor
VERONICA BLTEANU
8

psihici. Benjamin Ruch (1798), n Amer ica, expr im acelai
punct de vedere cu a renumit ului psihiat r u francez Pinel, care n
1809 a publicat Trat at Medico-Filosofic asupra Alienr i i
Mint ale. n acel t rat at , Pinel cr it ic pract ica epocii de punere
n lan ur i sau a malt rat r ii bolnavilor psihici, recomandnd
exerci ii ale corpului sau recurgerea la o munc mecanic: lege
fundament al a oricrui spit al de aliena i. Met odele
recomandat e de acest a au fost puse n aplicar e n spit alul
Salpt r ire, iar Benjamin Ruch le int r oduce n spit alul din
Pensylvania. J. C. Tissot, renumit chirurg, preci zeaz indica iile
i modalit ile de reducer e a deficien elor aparat ului locomotor
pr in mii de jocur i, ocupa ii sau met eugur i, n lucrar ea
int it ulat Gimnast ica medical i chirurgical (1780). n
secolul al XIX- lea, n Anglia i S. U. A. , acest e idei au fost puse
mai act iv n pr act ic. n acest sens se remar c Adolphe Mayer,
la cercet r ile cruia a cont r ibuit semnificat iv so ia sa, Par y
Pett er Brooks, care est e considerat pr ima asist ent social.
Aceast a recomanda o n eleger e social mai larg i o cer cet are
mai amnun it a cauzelor bolilor n familie i societ at e.
Clifford Beers, care el nsui a sufer it mai mult e episoade
psihot ice i a fost t rat at n spit ale psihiat rice, s - a preocupat de
st udiul i ameliorar ea sit ua iei bolnavilor psihici, condamn nd
met odele folosit e at unci n spit alele respect ive, n lucrarea
Ra iuni care t e descoper pe t ine nsu i. Beer s a promovat
ideea crer ii inst it u iilor civilizat e de ast zi i a psihiat r iei
ext ra muros, care include psihiat r ia prevent iv i reguli de
igien mint al.
Ext inderea procedeelor propuse de cei amint i i ar e loc n
toat lumea. Se organizeaz asocia ii int erna ionale nt re care
Federa ia I nt erna ional de Terapie Ocupa ional (1951), au loc
cursur i, confer in e, apar publica ii, dnd amploare ace st ui mod
de t erapie.
n per ioada ce a ur mat pr imului rzboi mondial, n Europa
s-a dezvolt at cont inuu ergot erapia, din necesit at ea t rat rii i
reeducr ii r ni ilor i invalizilor de rzboi. n 1935, n Anglia i
Danemar ca, s-au pus bazele unor coli pent r u pregt irea
specialit ilor n acest domeniu. Ult er ior import an a t erapiei
ocupa ionale i ergot erapiei a crescut , n paralel nmul indu - se
colile de ergot erapie n care se pregt esc cadrele specializat e
pent ru t oat e domeniile medicinii.
Apar i ia psihiat r iei t iin ifice n ara noast r a dus i la
apar i ia t erapiei ocupa ionale i ergoterapiei. Unit ile de
psihiat r ie organizat e la sfrit ul secolului al XIX- lea i
TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
9

nceput ul secolului XX n Romnia, aveau n mprejur imi mar i
suprafe e agr icole pent ru act ivit ile t erapeut ice pr in munc.
Cele mai renumit e sunt : spit alele din I ai, Sibiu, Tr nveni,
Sighet , Oradea, Lugoj, Jimbolia -Timi, Cr aiova, Bucuret i.
Aa cum am mai amint it , t erapia ocupa ional i
ergot erapia s-au dezvolt at i organizat n pr incipal n cadrul
spit alelor de psihiat r ie dar nu sunt excluse nici alt e profile n
care spit alizarea est e de lung durat , iar recuperarea nu est e
nt ot deauna posibil, uneor i bolnavul fiind nevoit a se reor ient a
profesional.
Per fec ionar ea acest or met ode t erapeut ice, cum est e i
firesc, se dat oreaz unor coli cu t radi ie n domeniu i unor
specialit i de renume, de asemenea unor reglement r i pr in act e
nor mat ive.
Ter menul de ocupat ional t herapy, int rodus de E. Bart on
(New York, 1915), est e adopt at de rile de l imb englez, iar
cel de ergot erapie, propus de E. C. Reil n 1914, n r ile
francofone (provine din limba greac - ergon=munc).
La noi, cele dou no iuni sunt preluat e diferen iat ,
mot iva ia const nd n modul difer it de organizare i desfurare.
Ast fel, specialit ii definesc t erapia ocupa ional ca fiind met oda
t erapeut ic cu semnifica ie mai larg, n care se includ act ivit i
var iat e, al cror scop nu est e obligat oriu de realizare a unor
bunur i mat er iale.
Ergot erapia est e considerat de aceeai spec ialit i n
domeniu, ca fiind met oda care are i un scop product iv, cu
valoare mat er ial bine definit .
Dint re cei mai renumi i specialit i n ara noast r,
amint im: Cl. Baciu, E. Ber lescu, P. Br nzei, C. Ionescu, Al.
Popescu, V. Predescu.
n gener al t o i specialit ii sunt de prer e c t rat ament ul
bolnavilor pr in cele dou met ode depinde n mare msur de
nat ura afec iunii, durat a ei i scopul ur mr it .
Exist i sit ua ii cnd act ivit ile de t erapie ocupa ional
i ergot erapie se suprapun, par ial sau t otal, dat orit modului de
organizar e, desfurare i posibilit ile de finan are. n alt e
sit ua ii ns, dei au punct e comune, se difer en iaz clar. Unul
din aspect ele de diferen iere, prezent at e pe larg de Al. Popescu
n volumul Terapia ocupa ional i ergot erapia - de la
eficacit at e t erapeut ic, la eficien economic est e chiar cel
economic. Aut orul consider t erapia ocupa ional ca o met od
t erapeut ic care include i aspect e ale muncii i pregt ir i i
pent ru munc, act ivit at e finan at de la buget ul de st a t , pr in
VERONICA BLTEANU
10

int er mediul unit ilor sanit are sau de asist en social.
Ergot erapia se despr inde, dup opinia aceluiai aut or,
mbrcnd o for m dist inct n cadrul int repr inder ilor
inst it u ionalizat e. n acest cadru, ergot erapia poat e fi
aut ofinan at , i poat e acoper i chelt uielile n t ot alit at e sau
par ial, pr in venit ur i propr ii, realizat e din act ivit i de
nt re inere, n at elier e, n fer me, et c.
n concluzie, complexul ngr ijir ilor medicale se t raduce
pr in msur i de recuperare a bolnavului, menit e s asigur e
nt oarcerea acest uia la via a nor mal, la int egrarea lui n
societ at e.
Terapia ocupa ional poat e fi socot it o pr im et ap n
care se ur mret e rest abilirea capacit ii func ionale, iar
ergot erapia, o met od specific readapt rii socio -profesionale a
bolnavului.


Rezumat
Terapia ocupaional constituie o metod terapeutic care include
aspecte ale muncii, pregtire pentru munc n cadrul unitilor sanitare sau de
asisten social finanate de la bugetul de stat.
Ergoterapia prezint ca form distinct faptul c prin activitile
realizate poate acoperi n totalitate sau parial cheltuielile aferente.
Complexul ngrijirilor medicale prin msuri de recuperare asigur
deficientului ntoarcerea la viaa normal i reintegrarea lui n societate.

Concepte i termeni de reinut
Terapie ocupaional, ergoterapie, reabilitare, readaptare, reeducare.

Probleme de reflexie i teme de dezbatere
1. Care sunt deosebirile ntre terapia ocupaional i ergoterapia?CURS 2
Introducere
nlt urarea t ulburr ilor func iona le pasagere, reeducarea
mijloacelor de expr imare, rest abilirea independen ei bolnavului
presupune cunoat erea i aplicarea unor met ode specifice.
Recuperarea deficit ului , comandament e ale exist en ei
int egrat e a handicapat ului, medicina de recuperare const it uie
part e a act ivit ilor t erapiei ocupa ionale i ergot erapiei.

TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
11

Obiectivele cursului
Cunoaterea rolului recuperrii i mijloacele
terapi ei ocupaionale i ergoterapiei privind
aspectul f izic, psihic, prof esional i social
nsui rea cunoti nelor despre nlturarea
tulburrilor f uncional e pasagere datorate unor
af eciuni simpl e sau compl exe, n care est e
necesar reeducarea gestual sau recuperarea unui
def icit motor;
nsui rea cunotinelor pent ru reeducarea
mijloacelor de exprimare (vorbire, atit udine,
comportament);
Cunoaterea modului de acionare pentru
restabili rea independenei bolnavului sub aspect
psihosomati c.

2. OBIECTIVELE I EFECTELE TERAPIEI
OCUPAIONALE I ERGOTERAPIEI

2. 1. Rolul recuperrii i mij loacele terapiei
ocupaionale i ergoterapi ei privind aspectul fi zi c,
psihic, profesional i social
Cele mai lar gi domenii de aplicar e i ac iune ale t erapiei
ocupa ionale i ergot erapiei sunt cele cu specific pat ologic de
psihiat r ie, neurologie i recuper are neuro -motorie, pulmonar,
reumat ologic, ger iat r ic, pediat r ic i afec iunile care sunt t rat at e
n cadrul balneofiziot erapiei. n unit ile sanit ar e cu acest e
profile se pot int roduce act ivit i de t erapie ocupa ional i
ergot erapie n scopul mr ir ii eficacit ii medicale i al cret er i i
eficien ei economice.
Obiecti vele principale ale t erapiei ocupa ionale i
ergot erapiei n acest e domenii medicale ur mr esc:
- nlt urarea t ulburr ilor func ionale pasagere dat orat e
unor afec iuni simple sau complexe, n car e est e
necesar reeducarea gest ual sau recuperarea unui
deficit mot or;
- reeducarea mijloacelor de expr imare ( vorbire,
at it udine, comport ament );
- rest abilir ea independen ei bolnavului sub aspect
psihosomat ic.
Ac iunile bolnavilor int repr inse n cadrul t erapiei
ocupa ionale i ergot erapiei au valoare pent ru acet ia . . . numai
VERONICA BLTEANU
12

dac semnifica ia act ului est e recunoscut de alt ul i per mit e
st abilir ea unei rela ii (Louis Pierquin).
Pent ru at ingerea obiect ivelor est e necesar evaluarea
compet ent i r ealist a fiecrui caz, iar recuperarea
deficien elor t rebuie realizat pr int r -un ansamblu de mijloace i
posibilit i medico-sociale individualizat e, suple, cu alt er nat ive
accept abile.
Planul i programul de r ecuperare t rebuie s fie realist ,
elast ic i s evit e st agnarea, regresiunea sau eecul.
Kinet ot erapeut ul i ergot erapeut ul au r ol import ant n
crearea de condi ii i sit ua ii care s dezvolt e ini iat ive noi
pent ru pacien i. Rela iile lor cu pacien ii t rebuie s fie bazat e
pe ncreder e i compet en profesional. De asemenea est e
foart e import ant cunoat erea mediului social i profesional al
pacient ului, a celui cruia ur meaz a se int egra, rela iile sale de
munc i cele familiale.
La fel de import ant e sunt pent ru specialit ii din
act ivit at ea t erapeut ic de acest gen cunot in ele din domeniul
sociologic, sociomet r ic i ergonomic, t oat e acest ea cont r ibuind
la act ivit at ea de recuper are a afec iunilor invalidant e.
Obiect ivele ergot erapiei sunt legat e de solicit area i
ob inerea ct mai r apid a colaborr ii act ive a pacient ului. n
acest fel, din convingere, cu efort de voin i din propr iul su
int eres ncearc s se adapt eze unor noi sit ua ii sau unei vie i
nor male, s se int egr eze n societ at e.
Pe pr imul loc n act ivit at ea de ergot erapie se afl
recuperar ea deficit ului, scurt area per ioadei de incapacit at e de
munc, act ivit at ea const it uind i un mijloc de inst ruire a
deficien ilor pent ru ob iner ea unor ct igur i propr ii, iar
valoarea economic a acest ei t erapii sit undu-se pe plan
secundar. Sarcina pr incipal a ergot erapiei est e de a ajut a
bolnavul s r ealizeze cont iin a de sine i s redobndeasc
rela iile cu societ at ea, cu via a, s- i redea posibilit at ea de a f i
din nou act iv, de a fi ut il lui nsui, dar i pent ru societ at e.
n aceast direc ie, pr in rela iile de ncredere care se
st abilesc nt re t er apeut ul ocupa ional/er got erapeut i pacien i
sunt ndrept at e efort urile de a ext inde n ct mai mult e dir ec ii
act ivit ile creat oare ale pacien ilor.
Organiza ia I nt erna ional a Muncii a cut at difer it e
solu ii pent ru readapt area profesional a per soane lor cu
handicap. Scopul acest ei r eadapt r i est e or ient at spre:
- ob inerea i pst rarea unui loc de munc;
- progresul profesional;
TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
13

- uurarea inser iei sau semiinser iei n societ at e.
Problema product ivit ii, cu t oat e condi iile creat e i a
voin ei persoanei handicapat e de a o realiza, rmne nc
discut abil. At elierele prot ejat e, fr normalizare, const it uie
deocamdat unica posibilit at e pent ru persoanele din aceast
cat egorie. Pent ru rezolvar ea t ut uror acest or probleme care in de
readapt area profesional, t rebuie respect at e (avut e n vedere)
cele 10 comandament e ale exist en ei int egrat e a handicapat ului,
propuse de Einar Helander: via a familial (cmin, copii),
locuin a, aliment a ia, inst ruc ia - educa ie i for mare, pet recerea
t impului liber, loisir (drept ul de a part icipa la act ivit i
speciale, cult urale-recreat ive-dist ract ive) , ser vicii publice (ex.
accesul la mijloacele de t ransport n comun i n inst it u iile
publice), asocia ie, sit ua ie economic ( compensarea pierder ilor
de venit ca ur mare a infir mit ii), act ivit i publice (ex. drept ul
la vot i de a avea un rol n administ ra ia public). n acelai
t imp ei t rebuie ocrot i i, ndruma i, ajut a i.
n func ie de nat ura afec iunii i a act ivit ii prest at e,
capacit at ea de r eant renare a persoanei cu handicap poat e fi
solicit at fizic, ner vos sau cerebral, munca fiind un proces
complex care implic n propor ii difer it e t oat e cele t rei t ipur i
de solicit are.
Act ivit at ea omului n procesul muncii poat e fi
det er minat i de anumi i fact or i care au influen asupr a
capacit ii de munc. Acet ia sunt :
1. Fact ori fiziologici
- st area snt ii;
- consumul energet ic;
- exerci iul i ant renament ul;
- vrst a;
- sexul.
2. Fact ori psihologici
- personalit at ea;
- apt it udinile de munc;
- int eresul ( mot iva ia) ;
- t emperament ul;
- emot ivit at ea;
- rela iile int erpersonale.
3. Fact ori fizici i mediul de munc
- iluminat ul;
- cromat ica;
- zgomot ul;
- vibr a iile;
VERONICA BLTEANU
14

- muzica;
- microclimat ul;
- noxele.
4. Condi iile sociale
- regimul de munc;
- organizar ea act ivit ii;
- nivelul profesional i cult ural;
- condi iile igienico-sanit are.

Eficien a part icipr ii subiect ului cu sufer in e la o
act ivit at e de munc depinde de adapt area ct mai bun a
mijloacelor i met odelor de lucru la caract er ist icile fizice i
neuropsihice ale acest uia.
Terapia ocupa ional i ergot erapia se opun i nac iunii,
pasivit ii, renun r ii, care sunt efect e ale spit alizr ii de lung
durat .
Act ivit ile specifice acest or met ode t erapeut ice i
st imuleaz, mobilizeaz energia acest ora, voin a, dor in a de
recuperar e. Part iciparea bolnavilor nu se realizeaz pr in
const rngere sau pr in cr earea unor reflexe condi ionat e ci pe
suport ul cont ient izr ii, infor mr ii, sensibilizr ii acest ora de
ct re t erapeut ul ocupa ional i ergot erapeut , de medicul care
prescr ie act ivit ile i dir ijeaz act ivit at ea de recuperare.
Terapia ocupa ional i ergot erapia nu t rebuie confundat e
cu profesionalizar ea, cu t oat e c au dr ept con inut munca i
diverse act ivit i pract ice i recr eat ive.
Efect ele t erapiei ocupa ionale i er got erapiei sunt
mult iple: fizice, psihice i psiho- sociale. Ele au fost eviden iat e
de St eindler i for mulat e n felul ur mt or:
- din punct de vedere f izic - cret e for a muscular,
rezist en a la oboseal, se dezvolt coordonarea mot orie i vit eza
micr ii;
- din punct de vedere intelectual - se const at o influen
nor malizat oare, se micoreaz emot ivit at ea, se eliber eaz
energia pot en ial, se dezvolt at en ia, ncr ederea n sine, se
educ obiceiul de a lucra i posibilit at ea expresiei per sonale, se
dezvolt ini iat iva;
- din punct de vedere social - se dezvolt
responsabilit at ea de grup i de cooperare, se favor izeaz
cont act ele sociale;
- din punct de vedere economic - se descoper voca ii
personale, se creaz obinuin e indust riale, care ajut event ual
TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
15

pacien ii s part icipe mat er ial la nt re inerea lor n i nst it u iile
sanat or iale.

2. 2. Rolul recuperrii i mij loacele terapiei
ocupaionale i ergoterapiei
Ocrot irea snt ii omului include t rei domenii bine
definit e: medicina profilact ic, medicina curat iv i medicina
recuperat orie - de diminuar e pn la anulare a deficien elor
func ionale r est ant e dup o mbolnvir e (T. Sbenghe).
Medicina recuperat orie ut ilizeaz procedee ce folosesc
fact ori fizici, t ehnici de corec ie chirurgical (corec ii i
suplean e ale deficit elor), t erapia ocupa ional i ergot erapia.
Aceast a include un complex de msur i pent ru redobndirea
posibilit ilor de aut oser vir e a bolnavilor, de deplasar e
aut onom, de realizare a act ivit ilor casnice i de reinser ie
social i profesional.
Din difer it e cauze, numrul invalizilor i deficien ilo r, pe
plan mondial cret e cont inuu, depind 10% din t ot alul
popula iei. Volumul mare al solicit r ilor de asist en medical
i social depet e posibilit ile economice ale mult or ri,
reint egrarea socio-economic i evit ar ea st r ii de dependen
fiind o necesit at e sub t oat e aspect ele.
Concept ul de recuperare est e apanajul mult or specialit i
medicale i se r efer la rest abilir ea ct mai deplin a capacit ii
func ionale pierdut e (congenit ale i dobndit e), pr in boal sau
accident . Acest concept vizeaz n unele cazur i dezvolt area unor
mecanisme compensat orii care s- i asigure pacient ului
posibilit at ea de aut oservire sau de munc. Uneor i acest ea impun
recurgerea la dispozit ive a jut toare sau aparat e speciale.
Dint re mijloacele recuperat orii folosit e, sub for ma unor
dispozit ive i aparat e auxiliare, fac part e ort ezele (corset e,
at ele), folosit e pent ru a men ine per manent n pozi ie corect
anumit e segment e ( membre, coloan vert ebral), prot ezele
( membr e art ificiale pent ru nlocuirea celor amput at e sau
prelungirea bont ur ilor), difer it e aparat e i dispozit ive
ingenioase.
Act ivit at ea complex de r ecuperare, care cupr inde msur i
medicale, sociale i profesionale, implic specialit i din diver se
domenii: medici, bioinginer i, psihopedagogi, economit i,
ergonomi, kinet ot erapeu i. Pr int re at r ibu iile acest or specialit i
se includ i cele legat e de imaginarea i r ealizarea unor
dispozit ive t ehnice auxiliare, pent ru persoanele cu difer it e
handicapur i, pent ru a le asigura aut onomia.
VERONICA BLTEANU
16

Dispozit ivele, din punct de vedere a l dest ina iei sunt
clasificat e n:
- mijloace de deplasar e (bast oane, cr je, fotolii rulant e,
t riciclet e, biciclet e, aut omobile speciale, dispozit ive
de acces n mijlocele de t ransport n comun) ;
- dispozit ive folosit e n act ivit at ea curent de fiecare zi
(aut oservir e la mbr care-dezbrcare, la splare,
toalet , ser virea mesei, culcare, et c. );
- mijloace audio- vizuale i recreat ive, inclusiv sport ul i
dansul;
- dispozit ive auxiliare menajere pent ru femei la
domiciliul lor (pent ru cusut , clcat , gt it , splat ,
cur at , amenajarea int er ioar elor);
- dispozit ive i mijloace profesionale ( inst rument e de
lucru adapt at e ca for m, greut at e, mod de ac ionare,
pent ru uurarea prehensiunii i folosir ii, sist eme de
comand i de plasar e la dist an a unor obiect e).
Ca for m moder n i int erdisciplinar, recuper area, pr in
preocupr ile ei fa de individ i pr in scopul final ur mr it , se
realizeaz pr in munca n echip a t ut uror specialit ilor, pr in
colaborarea nt r e medicul specialist (chir urg, neurolog,
cardiolog, psihiat ru, pedi at ru, recuperat or, gerontolog),
psiholog, logoped, t erapist ocupa ional/ ergot erapist , asist ent
social, economist , jur ist , sociolog, prot ezist i ort ezist ,
biot ehnician, et c.
Act ivit at ea t erapeut ului ocupa ional i ergot erapeut ului
ncepe n cent rul de reeducare i se finalizeaz uneor i la
domiciliul per soanei cu handicap.

Recuperarea aspect ului f izic
Recuperarea aspect ului fizic const n ameliorarea sau
recuperar ea int egral a unei func ii deficit are, micar ea fiind
element ul pr incipal care vizeaz ur mt oarele aspect e:
- posibilit at ea de a deplasa segment ul;
- amplit udinea;
- rezist en a la efort ;
- coordonarea micr ilor.
Cunoat erea met odicii dobndir ii i dezvolt r ii acest or
propriet i est e de mare import an pent ru pract icienii
respect ivi.
Recuperarea aspect ului psihic
Modificarea st r ii fizice n ur ma unei per ioade de
inact ivit at e at rage import ant e modificr i ale psihicului
TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
17

bolnavului. Pierderea ncr eder ii n sine est e frecvent nt lnit ,
t eama pierder ii pot en ialului su func ional cr end import ant e
manifest r i psihice i comport ament ale. Se impune solicit area
acest or bolnavi n direc ia capt r ii int er esului i cooperr ii la
propria vindecar e. Execut area unor ac iuni sau angrenarea n
act ivit i, implic libera op iune a bolnavului, apt it udinile i
st area lui mint al de asemenea se adapt eaz capacit ii i
posibilit ii sale psihice i fizice de moment .

Recuperarea aspect ului prof esional
n st adiul ini ial al r ecuperr ii, aspect ul profesional nu
include obligat oriu apelarea la meser ia avut ant er ior
mbolnvir ii. Uneor i se apeleaz la alt e act ivit i, difer it e,
ur mnd ca pe parcurs obiect ivul de baz s devin reluarea
act ivit ii profesionale ant er ioare, acolo unde est e posibil.
Ergot erapia ur mret e parcurgerea progresiv, nat ural i
liber a et apelor de readapt are la munca pacient ului, folosirea
gest ualit ii specifice acest eia.
Cnd acest scop nu mai poat e fi r ealizat , cnd se impune
reorient area profesional, subiect ul est e t est at n at elierul de
ergot erapie sub aspect ul posibilit ilor sale psiho t ehnice.

Recuperarea aspect ului social
Reinser ia social a pacien ilor poat e fi facilit at pr in
recuperar ea unor element e i gest ur i de aut oservire specifice
vie ii de zi cu zi ( igiena corporal, ser virea mesei).
St imularea i pr egt irea gest ualit ii n vederea prot ezr ii
sau de adapt are la act ivit ile menajer e, sunt element e decisive
pent ru reint egrarea familial i social.
Terapeut ul ocupa ional i ergot erapeut ul au rol import ant
n acest e dir ec ii, de pregt ire propr iu-zis a bolnavului, dar i
de consiliere a membr ilor familiei n care acet ia se rent orc, n
pr ivin a adapt r ilor necesare la domiciliu, car e s facilit eze
ac iunile bolnavului respect iv n vederea cret er ii aut onomiei
acest uia.

2. 3. Rolul aparatelor i dispozitivelor n terapi e
ocupaional i ergoterapie
Act ivit at ea de recuperar e est e complet at n unele sit ua ii
de mijloacele auxiliare realizat e n at elierul de ergot erapie,
dup mult iple ncercr i.
Aparat ele i dispozit ivele conceput e pent ru a facilit a
ac iunea t erapeut ic a muncii, pent ru asigur area post ur ii i
VERONICA BLTEANU
18

suplinirea sau st imularea func iei sunt confec ionat e din diver se
mat er iale (piele, mat er ial plast ic, lemn, met al) i sunt corelat e
st r ict cu infir mit at ea de moment , unele provizor ii, adapt abile,
alt ele pent ru durat mai mar e ca t imp de folosire.
Terapeut ul ocupa ional t rebuie s gseasc for me de
act ivit at e care solicit func ia afect at pr in micr i repet at e,
corespunzt or dozat e ca amplit udine i for , s - i cr eeze
subiect ului senza ia ut ilit ii sale.
Pregt irea t erapeut ului n aceast direc ie impune
cunot in e t emeinice de anat omie i fiziologie pent ru a fi
respect at e condi iile opt ime de reeducare func ional, de
psihologie, pedagogie i despre t ehnologia muncii r espect ive.
De asemenea cunoat erea cazului clinic, pent r u ca acest e
act ivit i s fie aplicat e individualizat sau n grup, dup caz.
Est e de dor it ca t erapeut ul din acest domeniu s aib cunot in e
despre inst rument ele i dispozit ivele de lucru, despr e
posibilit at ea adapt r ii lor speciale i chiar s le poat e
confec iona.
Medicul r ecuperat or colaboreaz cu er got erapeut ul la
precizar ea capacit ilor rest ant e, n pr ivin a cont raindica iilor
care exist . Ergot erapeut ul, dup cunoat erea pe t oat e planur ile
a pacient ului, desfoar act ivit at ea pr act ic pornind de l a
demonst ra ii, exemplificr i, l inst ruiet e i supravegheaz pe
parcursul act ivit ii, ur mr ind pozi iile corect e, execu ia,
micr ile cont raindicat e, pn la dobndirea depr inder ilor cele
mai corect e.

Rezumat
Complexul ngrijirilor medicale prin msuri de recuperare aspectului
fizic, psihic, profesional i social asigur deficientului ntoarcerea la viaa
normal i reintegrarea lui n societate.
Terapia ocupaional constituie o metod terapeutic care include
aspecte ale muncii, pregtire pentru munc n cadrul unitilor sanitare sau de
asisten social finanate de la bugetul de stat.
Ergoterapia prezint ca form distinct faptul c prin activitile
realizate poate acoperi n totalitate sau parial cheltuielile aferente.

Concepte i termeni de reinut
Terapie ocupaional, ergoterapie, medicin recuperatorie, recuperare,
reabilitare, readaptare, reeducare.

Probleme de reflexie i teme de dezbatere
1. Care sunt deosebirile ntre terapia ocupaional i ergoterapia?
TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
19


Motto: S recunoti def iciena unui indi vid este bine,
s-i ameliorezi starea sau s-l vindeci este mult mai bine,
s-l redai vi eii sociale este tot ul

Pearl Buck

CURS 3

Introducere
Afec iunile psihiat r ice, care pert ur b pent ru o per ioad
ndelungat rela iile bolnavului mint al cu exist en a nor mal,
men in un r idicat pot en ial invalidant al acest uia.
Recuperarea n acest e afec iuni necesit un ansamblu
organizat de msur i medico-psiho-sociale, care s conduc spr e
int egrarea durabil a bolnavului, ct mai apropiat de via a
nor mal i cu un grad ct mai redus de dependen social.

VERONICA BLTEANU
20

Obiectivele cursului
nsui rea cunotin elor despre terapia ocupaional
i ergoterapia n bolil e psihi ce;
nsui rea noiuni lor de psihot erapie i
sociot erapie;
Cunoaterea terapiilor neconvenional ef olosite n
asistena bolnavilor psi hici.

3. TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA N
BOLILE PSIHICE
Noiuni generale.
Spre deosebire de t recut , n care spit alele pent ru bolnavi i
psihici erau denumit e ospicii i n majorit at ea cazur ilor cei
ajuni acolo rmneau izola i de lumea din afar , n prezent
st at ut ul bolnavului psihic est e cu t ot ul alt ul. Psihiat r ia dispune
de o lege ergot erapeut ic, de un cadru jur idic pr in care bolnavul
est e prot ejat pent ru a nu deveni vict ima vreunei for me de
exploat are. La bolnavii psihici cupr ini n act ivit i de t erapie
ocupa ional i ergot erapie, numrul fapt elor grave comise de
acet ia ( violen a, fuga, ost ilit at ea) est e n descr et ere.

Psi hoterapia ca defini ie, repr ezint ansamblul met odelor
curat ive car e folosesc mijloacele psihologice. J. D. Frauk
consider element e curat ive comune t ut uror psihot erapiilor
( individuale sau de grup) ur mt oarele:
- rela ia de ncr edere, ncrcat emo ional, cu un
t erapeut cu st at ut social;
- un cadru prot ejat (set t ing) n care pacient ul se
manifest , se ext er ior izeaz, fr a se t eme de
consecin e;
- o t erapie car e s per mit medicului t erapeut explica ia
unor nt mplr i sau probleme din via a pacient ului;
- un proces izvort din aceast t eorie i reunind
adeziunea pacient ului i a psihot erapeut ului;
- caract er ist icile comune or icror orient r i
psihot erapeut ice sunt : ncrederea pacient ului n act ul
t erapeut ic, desct uarea st r ilor sale emo ionale,
redobndir ea ncreder ii n sine, pr in t ri rea unor
exper ien e reuit e.
Acet i fact ori, dei sunt independen i se influen eaz
reciproc.

TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
21

Rolul ncrederii pacientului n actul terapeuti c .
Terapeut ul, pr in descr ierea fcut n prealabil a propr iet ilor
t rat ament ului prescr is, t rebuie s t rezeasc ncrederea
pacient ului i s mobilizeze opt imismul acest uia. Acest e aspect e
influen eaz considerabil efect ul t erapeut ic.

Starea emoi onal i atitudi nea. Un nivel opt im emo ional
influen eaz evolu ia at it udinii pacient ului. St area emo ional
pozit iv est e favorabil schimbur ilor cu mediul ambient al, fiind
n st rns legt ur cu cea a t erapiei ocupa ionale i ergot erapiei.
nlt urarea modului pat ologic de a gndi i a se comport a
favor izeaz at ingerea unui nivel super ior de int egrare a
st ruct urii sale psi hice, st imuleaz recept ivit at ea bolnavului fa
de conduit a t erapeut ic.

Sentimentul ncrederii n sine. n anumit e sit ua ii de
boal, pacient ul nu est e capabil s-i st pneasc sent iment ele,
gndur ile sau comport ament ul, dat orit unor sufer in e, prezint
o st are de descur ajare. Aceast a apare dat orit incapacit ii
individului de a face fa unei sit ua ii exist en iale nor male.
Aceast st are pe care o percepe el nsui, ct i cei din jur, fac
ca persoana n cauz s se replieze asupra ei nsi, s se si mt
izolat , dezar mat , fr speran . Semnele obinuit e de
descurajare sunt : anxiet at ea, depresia, agresivit at ea,
culpabilit at ea, ruinea, amrciunea, simpt ome care reduc
capacit at ea pacient ului de a face fa sit ua iei. Prezen a
simpt omelor respect ive conduce la depresie, iar aceast a
agraveaz simpt omele. Sunt mult e persoane care avnd unele
din acest e simpt ome nu ajung s cear ajut orul specialist ului,
psihot erapeut ului ( n cazur ile obsesiilor, alcoolismului, al
halucina iilor). Caract er ist ica esen ial a psihot erapiei est e de a
rest abili moralul pacient ului, indiferent de nat ura simpt omului
pe care acest a l prezint . Pent ru acest fapt est e mai import ant
part icipar ea medicului dect t ehnica pe care o foloset e, ct i
rela ia dint re sufer in ele bolnavului i st resul specific la car e
acest a est e supus. Prognost icul t erapeut ic depinde de un numr
de caract er ist ici personale care const it uie aa numit a for a
eului. At it udinea medicului t erapeut , de la pr imul su gest , i
poat e trezi pacient ului sent iment ul propriei sale valor i, t erapia
ur mr ind limpezirea t rir ilor sale t ulburat e i favor izarea unor
exper ien e reuit e. Pr in acest ea, se poat e ajunge la un rezult at
favorabil, la consolidar ea sent iment ului de ncredere n sine.

VERONICA BLTEANU
22

Psi hoterapiil e individuale. Rela ia care se st abilet e nt re
pacient i medicul t erapeut , se ncarc de o condi ie
part icular (V. Predescu). Rela ia int er personal, t ransferul
respect iv, const it uie element ul esen ial al t erapiei.
Personalit at ea medicului t erapeut , angajarea act i v a acest uia,
impr im i nuan eaz r ecept ivit at ea bolnavului fa de act ul
t erapeut ic. Met odele psihot erapeut ice individuale vizeaz
linit ea, secur izar ea, asigurarea bolnavului, n scopul
reconst it uir ii disponibilit ilor i posibilit ilor sale de
vindecare.

Psi hoterapia de grup. n cadrul psihot erapiei de grup,
met odele folosit e sunt ac iuni int erpsihologice, ca de exemplu:
improviza ia dramat ic, jocul, pr in car e est e st imulat n scop
t erapeut ic ac iunea binefct oare, rezolut iv, reeducat oare a
int errela iilor dint r -un mediu organizat . Ea se bazeaz pe
ncr ederea bolnavului n medicul t erapeut i pe compara ia pe
care acest a o face cu ceilal i membr i ai grupului. Ident ificarea
pacient ului cu ceilal i duce la n elegerea rezist en elor
personale, per mi nd ameliorarea simpt omat ic, ncurajarea i
asumar ea unor rolur i car e pn acum i se preau inabordabile,
fort ificnd eul per soanei n cauz. Manifest area emo ional
pn at unci repr imat , deschiderea fa de ceilal i conduce la
redobndir ea ncreder ii n sine i la reint egrare social.

Psi hoterapiil e institu ionale. Terapiile inst it u ionale
reprezint ansamblul de msur i care const it uie t rat ament ul unui
bolnav, aplicat nt r -un spit al, ut iliznd organizarea nsi a
spit alului ( J. M. Sut t er). Acest ea sunt : sociot erapia, t erapia
ambient al, t erapia ocupa ional i ergot erapia.

Socioterapia. Or iginea sociot erapiei moderne se afl n
Grecia ant ic, n Pergam i Epidaur. ncepnd cu secolul al
VIII- lea ( Benjamin Rusch, Pinel, Esquirol) s-au pus bazele unei
organizr i de t erapie ocupa ional i ergot erapie n azilele de
bolnavi psihici. n a doua jumt at e a secolului XX, n cadrul
ser viciilor psihiat r ice s-au st ruct urat adevr at e comunit i
t erapeut ice, elaborndu-se i concep ia de t erapeut ic
colect iv inst it u ional, cu ac iune int egrat oare a bolnavului
nt r-un climat social favorabil. Societ ile t erapeut ice nu t rebuie
s fie r igide ci s se adapt eze per manent la schimbr ile
sur venit e, s in cont de int en ia t erapeut ic i de opinia
bolnavilor, de componen a bolnavilor la un moment dat , de
TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
23

evolu ia bolii, de economia, administ ra ia i organizarea
inst it u iei respect ive. Sociot erapia are ca pr im nivel t erapia
ocupa ional n care se st abilesc rela iile de grup, realizarea lor
pr in comunicare i pr int r-o act ivit at e care int en ioneaz s
det er mine o act ivit at e product iv. n cont inuare, ergot erapia ar e
o eficien mult mai mare, mai ales at unci cnd se apropie de
rela iile sociale product ive. n aceast et ap est e necesar
prot ejarea pacient ului de ct re mediul ambiant psihologic,
special creat pent ru trat ament .
Terapia ambiental. Pent ru a preciza noiunile legat e de
t erapia ambient al est e necesar s precizm no iunile de climat
t erapeut ic i rela iile psihot erapeut ice.
Climatul terapeutic. Toat e element ele care cont r ibuie la
t rat ament se nscr iu n concept ul de Milieut hrapie. Aceast a
include echipa t erapeut ic, organizarea spa iilor i a
programului zilnic, ambian a localului sec iei medicale, a
fiecrui salon.
Relaiile psi hoterapeutice. Rela iile echipei t erapeut ice i
a nt regului per sonal cu bolnavul au un rol deosebit de
import ant . De asemenea, rela iile dint re un bolnav i ceilal i,
realizar ea acest ora i car act erul lor const it uie gr ija per manent
a fiecrui ser viciu de acest fel.
Comunit atea t erapeuti c est e const it uit din echipa
t erapeut ic care i asum rolul act iv n organizarea general, n
sens de mediu social n scop t erapeut ic.
Terapia ocupaional. Pent ru sust ragerea bolnavului din
st area nevrot ic sau psihot ic sunt puse la dispo zi ia sa
preocupr i dir ijat e care s det er mine o descrcar e afect iv,
resocializarea i dezalienar ea acest uia. Act ivit ile uoare,
simple i r econfort ant e desfur at e n clubur i, cenaclur i,
reuniuni lit er ar - muzicale, play- i hobyt erapia creaz
posibilit at ea ndeplinir ii acest or obiect ive.
Ergoterapia. Pornind de la pr emiza c munca est e o
dat orie a omului, dar i o modalit at e de comunicare int eruman,
n acest cont ext est e pr ivit sub mai mult e aspect e. Lipsa
posibilit ii de a prest a o act ivit at e de munc, poat e const it ui
pent ru un bolnav cu afec iune psihic un handicap n plus,
accent und psihologic infir mit at ea acest uia. Int egrarea unui
ast fel de bolnav nt r -un flux ergonomic int eruman, devine o
condi ie t erapeut ic pr in reint roducerea bolnavului n lume.
Terapia ocupa ional i ergot erapia, prin int er mediul crora
bolnavii psihici sunt st imula i, nor malizeaz rela iile dint r e
acet ia, dint re acet ia i per sonalul medical i cel de deser vire,
VERONICA BLTEANU
24

repr im st r ile lor agresive sau de veget a ie pasiv, de
inact ivit at e i int rovert ire, conduce la coordonarea gest ur ilor,
reflexelor, gndur ilor, echilibreaz afect ivit at ea, st imuleaz
memor ia, voin a, n gener al act ivit at ea.

3. 1. Terapii le neconvenionale folosite n asi stena
bolnavi lor psihi ci
n pr ezent , conduit a t erapeut ic n afec iunile
neuropsihice pune accent pe resocializarea bolnavului, pe o ct
mai ar monic reinser ie a acest uia n mediul su so cio-
profesional. Sec ia sau spit alul de psihiat r ie are pe lng
menir ea t erapeut ic i pe aceea de a reint egra n societ at e un
numr de per soane snt oase. n acest scop s -a recurs la o
lrgir e i diver sificar e a inst it u iilor ambulat orii i cu st a ionare
pe t imp de zi, care s preia cu t impul o part e a cazuist icii. Acest
progres est e dat orat pe de o part e psihot ropelor, dar, n cea mai
mar e msur depinde de met odele de fact ur psihot erapeut ic,
dint re care: rela iile medic- bolnav, bolnav- medicament , bolnav-
mediu social i cult ural, int er feren a efect elor psiho -dinamice
far macogene mot ivat e social. Terapiile neconven ionale const au
n acele procedur i i ac iuni medicale nemedicament oase,
asociat e n t erapie, n scopul vindecr ii i resocializr i i
bolnavului. n aceast cat egorie, n afar de t erapia
ocupa ional i ergot erapie care i -au dobndit un st at ut
propriu, se includ:
- inst aur area unei at mosfere de opt imism i ncr edere
(sanogenet ic), pr in folosirea fact orilor ambient ali ai
ncper ilor, asist en a t er apeut ic fiind desfurat nt r -
un cadru opt im pent ru maladiile respect ive;
- kinet ot erapia cu nt reaga palet de procedur i (de la
gimnast ica de nviorare la jocur ile sport ive). Aceast
t erapie ur mret e redarea ncr eder ii bolnavului n
for ele proprii, reinser ia n propr ia schem corporal,
realizr i import ant e ca suport pent ru echilibrul su
psihic;
- procedur ile fiziot erapeut ice, dint re care: duur ile
sco iene, masajul, sauna, not ul, ur mresc aceleai
efect e ca i kinet ot erapia;
- psihot erapia de grup i cea individual, cu act ivit ile
recunoscut e ca: art t erapia, melot erapia, cenaclul
lit erar, et c.
Tot ca for m de t erapie neconven ional se include i
sociot erapia, care ar e rol de mediat or nt re societ at e i bolnav,
TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
25

spr ijinindu- l n problemele de ser viciu, l ocuin , n problemele
jur idice, ser viciul de asist en social poat e cont ribui la
reinser ia bolnavului n societ at e.

Rezumat
Terapiile neconven ionale const n acele procedur i i
ac iuni medicale nemedicament oase, asociat e n t erapie, n
scopul vindecr ii i resocializr ii bolnavului.
Terapia ocupa ional i ergot erapia, pr in care bolnavii
psihici sunt st imula i, nor malizeaz rela iile dint re acet ia,
(dint re acet ia i per sonalul medical), repr im st r ile agr esive
sau de veget a ie pasiv, de inact ivi t at e i int rovert ire, conduce
la coordonarea gest ur ilor, reflexelor, gndur ilor, echilibreaz
afect ivit at ea, st imuleaz memor ia, voin a, n general act ivit at ea.


Concepte i termeni de reinut
Psihoterapia, psihoterapia individual, psihoterapia de grup,
psihoterapiile instituionalizate.
Socioterapia, terapia ambiental, climat terapeutic, comunitatea
terapeutic, terapie neconvenional, terapie ocupaional, ergoterapie.

Probleme de reflexie i teme de dezbatere
1. Ce mijloace utilizeaz psihoterapia?
2. Care sunt terapiile neconvenionale folosite n asistena bolnavilor
psihici?CURS 4

Introducere
Confor m defini iei dat e de OMS copilului cu handicap
mot or este copilul care nu poate parti cipa n decursul unei
perioade apreciabile de timp la activiti l e social e, recreative,
educative sau profesionale al e vrstei sal e.
Terapia ocupa ional i ergot erapia la copil fac part e
dint r-un complex de t rat ament de reeducare a apt it udinilor
fizice i psihice.

Obiectivele cursului
VERONICA BLTEANU
26

nsui rea cunotin elor despre terapia ocupaional
i ergot erapia la copilul cu inf irmit at e motorie
cerebral;
nsui rea pri ncipiilor i a mijloacelor utilizate n
activitat ea de recuperare a copilului cu handicap
motor;
Cunoaterea modul ui de utili zare a terapiei
ocupaionale i ergot erapiei la copilul cu
inf irmitate motorie, vi znd corectarea oricrui tip
de handicap prin int ermediul unor activi ti
adecvate dezvolt rii sale f uncional e.

4. TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA LA
COPILUL CU INFIRMITATE MOTORIE CEREBRAL
(I. M. C. )

Munca cu copilul deficient est e complex, n acest
domeniu t erapia mbinndu- se cu educa ia. Obiect ivele ur mr it e
sunt :
- cont r ibu ia la procesul r ecuperat or;
- pregt irea copilului pent ru int egrarea social i
colar;
- cont r ibu ia la colar izarea ct mai eficient ;
- orient area i int egrar ea profesional.
Act ivit at ea de recuperare a copiilor cu diverse afec iuni
se desfoar n unit i specializat e: sec ii, spit ale, sanat orii
balnoclimat er ice, cmine- spit al, unde copiii sunt int er na i, dar
i ambulat or acolo unde exi st posibili t at ea, n cabinet e sau
cent re specializat e.
Gama larg a t ulburr ilor de snt at e prezent la copii
necesit int er ven ia unei echipe complexe int erdisciplinar e n
scopul recuperr ii: medic, kinet ot erapeut , ergot erapeut,
psiholog, logoped i nu n ult imul rnd a pr in ilor.
Concep ia act ual r efer it oare la t rat ament ul pr in t erapie
ocupa ional i ergot erapie are caract er ist ici ce depesc simpla
joac de copil. n t erapia ocupa ional i ergot erapia la aceast
vrst , copilul est e solicit at pent ru pregt irea sa de mai t rziu,
pent ru rolul de adult pr in int er mediul unor act ivit i adecvat e
dezvolt r ii sale func ionale, viznd corect area oricrui t ip de
handicap.
Pr incipalul mijloc pr in care se poat e int erveni la vrst a
copilului mic est e jocul, care per mit e dezvolt area psiho-social
a copilului. Jocul ofer copilului posibilit at ea de a - i ext inde
TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
27

cunot in ele, l ajut s- i dezvolt e ndemnarea, int eligen a,
afect ivit at ea, sensibilit at ea, psihomot r icit at ea, s se afir me. De
asemenea l poat e ajut a s-i cunoasc corpul i s ia cunot in
de mediul nconjurt or.
Jocur ile vor fi select at e n func ie de vrst a copilului i
de nivelul su int elect ual i fizic. Dac acest e caract er ist ici nu
sunt respect at e, ele nu- i vor ndeplini scopul, act ivit i le care
depesc posibilit ile de moment ale copilului vor deveni
frust rant e, iar cele prea simple sau uoare nu vor st imula
int eresul acest uia, nefiind nici t erapeut ice nici recr eat ive.
Sub denumirea de t erapie ocupa ional, cnd est e vorba
de copil, se n elege orice joc sau act ivit at e at rgtoare care
poat e cont ribui la ameliorarea sa fizic i revenir ea sub aspect
psihologic.
n acest cont ext jocul poat e const it ui o munc, munca
nefiind neaprat o act ivit at e plict isit oare i neplcut ci
dimpot r iv, poat e fi int eresant .
La copilul mic, no iunea de ergot erapie, a crei
semnifica ie est e recuperar ea (reeducarea) pr in munc, pare un
nonsens, adevrat ul n eles at r ibuindu- se per soanelor adult e,
dar, difer it e act ivit i adapt at e vr st ei i posibilit ilo r
copilului, au scopul de a- l pregt i pent ru pract icarea de mai
t rziu a unor act ivit i, pe msura vr st ei i a acumulr ilor
t rept at e, a recuperr ii sale par iale sau totale.
La copiii vict ime ale t raumat ismelor craniene (uneor i
ur mat e de com prelungit ) , met odele ut ilizat e t rebuiesc st r ict
individualizat e, progresiunea adopt at specific fiecrui caz n
part e, n scopul unei reorganizr i psihomot r ice propr ii
( memor ie, logic, schem corporal, or ient are n spa iu), a
for mr ii rela iilor cu ceilal i i a r einser iei sociale. Acet ia au
un progres colar lent , t ulbur r ile de memor ie, at en ie i
concent rare sunt uneor i mai invalidant e dect cele mot orii.
Acest e t ulburr i grave t rebuiesc accept at e mai ales de
proprii pr in i care t rebuiesc ajut a i, consilia i , det er mina i s- i
accept e copilul aa cum est e. nt r -o lume civilizat per soana
handicapat are drept ul de a fi respect at .
Medicul recuperat or, psihiat rul, pedagogul,
kinet ot erapeut ul, t erapeut ul ocupa ional, ergot erapeut ul, t oat e
persoanele implicat e n domeniul asist en ei sociale, cadr ele
didact ice, pr in ii, t o i membr ii societ ii se gsesc frecvent
pui n fa a unor persoane cu handicap. Fiecare at unci cnd est e
nt r-o ast fel de sit ua ie, din punct ul lui de vedere, t rebuie s
rezolve problemele difi cile legat e de acest ea. Societ at ea t rebuie
VERONICA BLTEANU
28

s int er vin act iv, at t din umanit ar ism, dar i din considerent e
economice.
Copiii cu handicapur i mot orii mar i necesit o t erapie ce
ur mr et e educarea gest ual, ct igar ea unei independen e
pent ru act ivit ile zilnice, iar n sit ua iile cu prognost ic
func ional i vit al sumbru, efort ur ile t erapeut ice se concent reaz
asupra pst rr ii vie ii i scopului de a o face suport abil.
n cazul adolescent ului aflat n aceeai sit ua ie, de la caz
la caz t erapia ocupa ional i ergot erapia t rebuie s- i ofer e o
act ivit at e socio-cult ural, int elect ual, ra ional. n sit ua ia n
care se redobndet e o suficient independen , se procedeaz la
inst ruirea cu scop socio-profesional, cu act ivit at e remuner at ,
fie la domiciliu, n at elier prot ejat sau nt r -un loc de munc
amenajat special care s- i per mit desfurarea unei act ivit i
pe msur a posibilit ilor propr ii.
Munca de recuperare cu copiii i adolescen ii infir mi est e
foart e anevoioas, de aceea impune din part ea t ut uror cel or din
jur, familie i echipa t erapeut ic, at it udini speciale i o inst ruir e
de asemeni special. Acet ia, fr deosebire de calit at ea pe car e
o au (pr int e sau t erapeut ), n egal msur au rol de educat ori.
Per manent n munca lor t rebuie s cult ive rela ii benefice pent ru
copiii respect ivi, s ac ioneze n confor mit at e cu nevoile lor,
pent ru a- i ajut a n or ice sit ua ie. Pr in t oat e act ivit ile, de joc,
t erapie ocupa ional i ergot erapie, copilul handicapat trebuie
s nve e s se comport e, s fie ut il lui i celor lal i, pent ru a nu
fi respins de cei din jur, de societ at e.
Aplicarea t erapiei de grup (5-6 copii nt r -o grup) de
prefer in ct mai t impur iu pe cat egor ii de vrst n
kinet ot erapie, t erapie ocupa ional, logopedie, est e modalit at ea
pr in care se ob in rezult at e bune at t n r ecuper area func ional
i specific dar i n socializarea copiilor cu difer it e afec iuni
sau infir mit i. n cadrul acest ora act ivit ile desfurat e sunt
foart e var iat e, execu ia est e supravegheat pent ru a impune
exigen i disciplin, aspect e care dezvolt cunot in e pract ice,
ndemnare, creat ivit at e.
edin ele de t erapie ocupa ional pent ru copiii mici au o
durat de 15-30 de minut e, cele de ergot erapie pent ru copiii mai
mar i pot ajunge la ct eva ore sau chiar la o jum t at e de zi
pent ru a le cret e t rept at rezist en a.
Pract icarea unor sport uri accesibile i dezvolt area
gust ului pent ru un hobby ( filat elie, radiofonie, desen, muzic,
et c. ) pot deveni sur se de plcere i de ocupare a t impului liber
n mod ut il i plcut .
TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
29

Aut onomia copilului pe msur ce cret e, reclam
adapt area sau gsir ea unor solu ii mereu schimbt oare, n
confor mit at e cu modificr ile sur venit e n cret erea i
dezvolt area sa (dispozit ive, aparat e, mijloace de t ransport ).
Toat e procesele de adapt are t rebuiesc bine alese, mot ivat e i
exersat e n pract ic.
n Romnia, n 1981, a luat fiin Cent rul de recuperar e
a copilului cu handicap neuromotor la Dezna ( Arad), sub
imper iul speran ei i al aser iunii: Nu exist copil
nerecuperabil, s- i acordm aadar o ans (Corneliu Brsan).
n acest cent ru pr in numeroase for me de t erapie ca:
kinet ot erapia, hidrokinet ot erapia, elect rot erapia, pr in for me
part icular e de recuperar e psiho- int elect ual, realizat e pr in
t erapie ocupa ional, logopedie, melot erapie i playt erapie, sunt
t rat a i o part e din copiii cu difer it e afec iuni nt r -o aa zis
for m de medicin a eroismului.
Rolul t erapeut ului ocupa ional i al ergot erapeut ului n
cazul copilului bolnav est e foart e important . Acest a t rebuie s
fie ca o mam, s- i ofere cldur suflet easc, n eleger e,
pr iet enie, pe lng ut ilizarea mijloacelor specifice recuper r ii.
Alt ur i de acest a, rolul familiei, al colii, al grupului
social din care face part e est e foart e import ant pent ru echilibrul
legt ur ilor afect ive de care copilul are nevoie.
Pedopsihiat r ia moder n sit ueaz copilul nt r -un dublu rol,
de individ, dar i de part e component a unui cont ext social cu
care are raport uri sano sau pat ogenet ice per manent e.
Uneor i, munca de t erapeut ocupa ional i ergot erapeut
poat e fi preluat de kinet ot erapeut , care, n acest fel l poat e
face pe copil s accept e i s n eleag recuperarea.
Dificult at ea cea mai mare se nt lnet e la copilul mic,
unde, kinet ot erapia i t erapia ocupa ional t rebuie s ut ilizeze
mat er ialul educat iv (didact ic) specific grdini elor de copii.
n spit alele mar i, unde se nt lnesc mai mul i copii de
aceeai vrst , cu aceleai probleme, se poat e nfiin a o clas
gen grdini , la care s conlucreze i o educat oare cu at r ibu ii
specifice, aceast a func ionnd ca un cent ru pedagogic.
Pri ncipiil e care t rebuiesc r espect at e n munca de t erapie
ocupa ional i ergot erapie cu copiii deficien i sunt :
- int er ven ia ct mai precoce est e posibil (dat orit
repercursiunilor pe care le au pr iva iunile specifice
copilului handicapat sub aspect ul per for man elor fizice
i psihice, a st r ii senzor iale i percept ive);
VERONICA BLTEANU
30

- solicit area s fie pe msur a posibilit ilor copilului
(s- i respect e r it mul, st ereot ipul dinamic propriu, s
ob in adeziunea copilului la act ivit at ea pr opus, s
nu- l oboseasc) ;
- n t impul act ivit ilor t erapeut ul t rebuie s vorbeasc
cu copilul, s- l ndemne, s- l st imuleze, iar subiect ul
discu iilor s fie adapt at vrst ei i posibilit ilor lui de
n elegere;
- s se aprecieze per manent gradul de independen
at ins, posibilit ile manuale i int elect uale ale
copilului;
- act ivit ile manuale nu t rebuie s aib loc dup alt e
act ivit i int elect uale sau fizice;
- t erapeut ul ocupa ional sau ergot erapeut ul t rebuie s - l
ur mr easc per manent i s fac adapt r ile necesare
at unci cnd acest ea se impun;
- sala de joac (spa iul) t rebuie s fie izolat de alt e
act ivit i pent ru ca at en ia copilului s nu fie dist ras,
mobilierul s fie adapt at la nevoile specifice copilului;
- la copiii mici ( sub 3 ani) munca t erapeut ului va avea
un caract er individual, acet ia neavnd no iunea de
grup, acordndu- se o at en ie deosebit pent ru evit area
accident elor;
- obiect ele pot fi jucr ii diver se, dar i obiect e casnice
ca per ii, lingur i, cut ii, st icle, plnii, vase(din mat er ial
plast ic), pent ru difer it e exer ci ii pract ice;
- la copiii cu probleme post urale, pozi ia opt im se
ob ine progresiv, int egrnd n pract ica de ergot erapie,
pozi iile recomandat e i ob inut e pr in kinet ot erapie;
- rela ia familie-cadru didact ic sau t erapeut (n cazul n
care copilul est e inst it u ionalizat ) t rebuie s fie
organizat , s aib un caract er de colaborare,
ergot erapeut ul t rebuie s solicit e familia n problemele
muncii cu copilul deficient .
TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
31


4. 1. Terapi a ocupaional i ergoterapia n
afeciuni le motorii
Element ele caract er ist ice ale bolnavului mot or rezid n
recurgerea la o act ivit at e corect oare a unui deficit muscular,
necesit nd respect area regulilor unei ergot erapii specifice.
Act ivit ile vie ii cot idiene, alese n func ie de pr ior it i,
impun realizar ea independen ei acest uia n pract icarea lor.
Func ie de nevoile diver se, ant renarea n act ivit ile pr ior it are
de aut oservire, t rebuie asist at i solicit at per manent . Trebuie s
fie ncurajat , ajut at , iar familia s fie infor mat per manent cu
pr ivire la st area n care acest a se afl.
Procesul muncii, n afar de lat ura psihologic pe care o
sus ine, are un caract er fizic t onic, t ravaliul muscular dinamic
avnd n acest sens rolul det er minant .
St area de boal, anor mal pent ru organism, produce
modificr i n act ivit at ea pacient ului. Durat a acest ei st r i
depinde de diagnost ic, de gr adul de inac iune, de per ioada
impus de t rat ament ul medical, dar i de component a psihic a
bolnavului.
n cazul bolnavilor cronici sau al celor greu recuperabili,
inact ivit at ea nt rzie nsnt oirea, duce la pierder ea capacit ii
de aut oser vir e i de munc. Persoanele cu afec iuni cronice, cu
deficien e mot orii marcant e, pr in t erapie ocupa ional i
ergot erapie sunt ajut a i s-i dezvolt e noi for e, noi
ndelet nicir i.
Bolnavii mot ori car e sunt inact ivi o per ioad lung de
t imp, i pierd posibilit ile de a ac iona fizic i ncr ederea n
vindecare i redresare. Infir mii mot ori care beneficiaz de
t erapie ocupa ional i ergot erapie, pr in act ivit ile de munc i
alt e ocupa ii diver se s e clasific dup Louis Pierquin i
colaborat or ii, ast fel:
- infir mi par aplegici i t et raplegici (paralizia membrelor
infer ioare sau a t ut uror celor pat ru membr e);
- infir mi hemiplegici (par alizia pe o jumt at e de corp);
- infir mi mot ori cerebr ali (afec iuni neur ologice
diverse);
- copii cu t raumat isme craniene;
- afec iuni t raumat ice ale membr elor super ioare;
- afec iuni t raumat ice ale membr elor infer ioare;
- copii cu mar i handicapur i mot orii;
VERONICA BLTEANU
32

- adolescent ul handicapat mot or grav, n ur ma
polir adiculonevr it elor, polinevr it elor i neuropat iilor
per ifer ice.
n domeniul neurologiei, recuperarea vizeaz readucerea
bolnavului invalid n ur ma unei boli cu acest specific, la o
per for man fizic i psihic ct mai aproape de nor mal, pr ecum
i prevenir ea i t rat area sechelelor t ardive.
n sit ua ia bolnavilor paraplegici i t et raplegici, t erapia
ocupa ional i ergot erapia, ncearc reducerea deficit ului mot or
rezult at din leziunea sau nt r eruperea cilor medulare, cu
ajut orul micr ilor i gest ur ilor reeducat ive. Acolo unde
deficit ul mot or est e irecuper abil, se recurge la compensar ea
micr ilor pierdut e pr in folosirea apt it udinilor rest ant e, la o
adapt are fizic i psihologic la cer in ele vie ii de zi cu zi.
Dobndirea independen ei la acet i bolnavi est e pr imul scop al
t erapiei de or ice t ip, inclusiv al t erapiei ocupa ionale i
ergot erapiei, uneor i at ins cu efort ur i imense, at t din part ea
pacient ului ct i a t erapeu ilor implica i n recuperarea lui.
Recuperarea bolnavului hemiplegic est e deosebit de mult
ajut at de t erapia ocupa ional i ergot erapie, pr in ant renar ea
membr elor plegice dup reguli neurofiziologice. Acest t ip de
handicap beneficiaz de o solicit are din part ea t erapeut ului pr in
care se caut asigurarea independen ei pacient ului fa de
cer in ele cot idiene. n cazul hemiplegiilor vasculare, un
program de r ecuperare corect i la t imp aplicat , conduce la o
recuperar e par ial sau int egr al a cca. o treime din cazuist ica
de acest profil, la o aut onomie exist en ial la aproximat iv
jumt at e din numrul de cazur i, iar ortost at ismul i mer sul est e
redobndit aproape de t o i cei afect a i de acest fact or morbid.
Recuperarea hemiplegicului vascular est e n concordan cu
gravit at ea handicapului mot or, localizar ea leziunii, nat ura i
vechimea bolii, vrst a i sexul bolnavului. Ree ducarea
handicapului mot or cerebral se realizeaz nt r -un cent ru de
recuperar e, la ea cont ribuind o echip de specialit i pr int r -o
munc specializat , de lung durat . Or ice ct ig pe plan mot or,
spa ial, corporal, sunt fruct ificat e, devenind gest ur i ce t i nd s
confere bolnavului din ce n ce mai mult independen .

4. 2. Terapi a ocupaional i ergoterapia n
recuperarea bolnavi lor cu afeciuni ortopedico-
traumatice ale aparatului locomotor
Afec iunile ortopedico-t raumat ice dat orat e n pr incipal
accident elor ( de munc, de cir cula ie, et c. ) int ereseaz at t
TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
33

capacit at ea fizic ct i psihic a celor n cauz, uneor i pn la
scoat erea lor din act ivit at e.
Frecven a acest ora, n via a de zi cu zi est e nsemnat , iar
consecin ele dest ul de import ant e at t prin gr avi t at ea lor ct i
pr in durat a invalidit ii pe care o ant reneaz.
Persoanele aflat e nt r -o ast fel de sit ua ie, dat orit
scoat er ii pe o per ioad de t imp din act ivit ile i ocupa iile lor,
pe lng sufer in a fizic generat de traumat ism pot avea
t ulburr i ale st r ii psihice, ur mare a izolr ii ce rezult din
invalidit at ea respect iv.
Aspect ul complica iilor sur venit e n cazul acest or
afec iuni a cror recuper are est e uneor i de lung durat , sunt
complexe: fizico-psiho- sociale.
Ele pot afect a via a de famil ie, profesional i social a
bolnavului respect iv.
Diminuarea acest or efect e ct i scurt area per ioadei de
convalescen se poat e realiza apelnd n paralel cu act ul
medical ( n complet area acest uia) la t erapii r ecuperat orii car e
vizeaz n pr imul rnd aut onomia bolnavului.
Terapia ocupa ional i ergot erapia n cazul afec iunilor
t raumat ice complet eaz efect ele medicale curat ive i pr event ive,
alt ur i de celelalt e met ode de reeducar e (ortopedia, chirurgia
plast ic, kinet ot erapia).
Scopul ur mr it est e r ent oarcerea bolnavului ct mai
repede posibil la via a ant er ioar accident ului ( mbolnvir ii)
nt r-o st are fizic i psihic bun.
Act ivit ile de t erapie ocupa ional i ergot erapie sunt
propuse de medicul specialist n ur ma unor t est ri a bolnavului
n pr ivin a pot en ialului su func ional recuperat , cu
part icipar ea psihologului i a ergot erapeutului .

4. 2. 1. Particulariti le ergoterapiei la subi eci i cu
traumati sme ale membrelor
Recuperarea pr in ergot erapie prezint o import an
deosebit n cazul t raumat is melor membr elor super ioare la car e
se ur mret e redobndir ea for ei, mobilit ii, prehensiunii,
coordonr ii, abilit ii, preciziei.
Un loc deosebit n ob inerea acest or calit i l ar e
exerci iul fizic, micar ea nat ural, pr in act ivit i nor male.
Nu sunt excluse nici element ele de mecanic (aparat e,
dispozit ive) pent ru a ghida i sus ine micarea, dar numai acolo
unde sunt cu adevrat necesare.
VERONICA BLTEANU
34

Kinet ot erapia est e met oda de baz n recuperarea
t raumat ismelor membr elor, ergot erapia const it uind o prelungir e
a acest eia.
Dint re act ivit ile ergot erapeut ice, esut ul i t mplr ia
per mit o inst ruir e dest ul de rapid pent ru ob iner ea unor
obiect e.
Pr in specificul lor, acest e ac iuni solicit subiect ului
repet area acelorai micr i, dozarea lor fcndu-se n acord cu
progresul realizat .
Dispozit ivele de lucru n acest e domenii (act ivit i -
esut , t mplr ie) au ( n at elierele de ergot erapie) posibilit i de
reglare, de adapt are la posibilit ile pacient ului, pe car e
ergot erapeut ul le poat e ut iliza n cazul n car e obser v oboseala
pacient ului sau apare dur erea.
Alegerea act ivit ii se face de comun acord cu pacient ul,
cruia i se explic at t modul de ac ionare ct i influen a
gest ur ilor asupra progresului recuper r ii.
Inst ruirea se face t rept at , n condi ii care respect
posibilit ile de moment ale pacient ului, ur mr indu-se
reant renar ea n munc.
Exer sarea acest or depr inder i se face dup programul
kinet ot erapeut ic, t imp de 1/ 2-1 or, consolidnd efect ele
celor lalt e met ode de recuperare.
Pe lng efect ele t er apeut ice, acest e act ivit i au efect e
benefice asupr a st r ii psihice a bolnavului, rol recreat iv i de
dest indere.
n cazul t raumat ismelor cu necesit at ea amput r ii unor
segment e, t erapia ocupa ional i ergoterapia au rolul de a - l
educa pe invalid n vederea relur ii act ivit ilor specifice
aut oservir ii, a rect igr ii independen ei n via a cot idian.
Ult er ior acest a va ur mr i recuperarea sub aspect socio -
profesional adapt at posibilit ilor rest ant e.

4. 2. 2. Forme de apli care a ergoterapiei n
traumati smele aparatului locomotor
Act ivit ile de ergot erapie n t raumat ismele (afec iunile)
aparat ului locomot or t rebuie folosit e ct mai precoce, incluse n
complexul t rat ament elor recuperat orii, adapt at e st r ii generale a
bolnavului, st adiului i for mei leziunilor s ufer it e.
Ele respect anumit e scheme de t rat ament i sunt aplicat e
de specialit i, ncercnd s dezvolt e calit i i depr inder i cu un
scop precis, mot ivat .
TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
35

Ob inerea micr ilor poat e fi ajut at de mecanisme
conceput e special pent ru o anumit micare, iar inst rument ele
sunt reglat e sau modificat e dup nevoie.
Desfurar ea act ivit ii de t erapie ocupa ional i
ergot erapie poat e ncepe nc din faza n care bolnavul est e la
pat , cnd nu se poat e deplasa n at elier ul de ergot erapie, pr in
adapt r i speciale, n scopul ndeprt r ii monot oniei, ofer indu- i
o preocupare cu efect e t erapeut ice asupra segment ului lezat , dar
i de nt re inere a nt regului organism.
Dint re acest ea amint im:
- jocur i t erapeut ice ( manuale: ahul, int arul sau
adapt at e pent ru picior: jocul de minifot bal, et c. );
- esut ul la rzboi sau gherghef;
- modelaj n plast ilin;
- decupaje;
- desen, pict ur;
- difer it e mplet ir i de fir e, de sfoar, nur, t rest ie,
papur;
- dact ilogr afie r ecreat iv;
- act ivit i ut ilit are i gospodret i.
Pe lng acest ea se ur mr et e reeducarea aut oservir ii:
mncat ul, mbrcat ul i dezbr cat ul, splarea, br bier it ul.

Or ient area i reor ient area profesional a pacien ilor cu
t raumat isme ale aparat ului locomotor
n cazul unor t raumat isme grave, recuper area int egral a
deficit elor nu est e nt ot deauna posibil, fiind necesar
orient area sau reor ient area profesional a persoanelor n cauz.
Act ivit ile n acest e sit ua ii t rebuie alese n confor mit at e
cu infir mit at ea sau deficien a lor, cu apt it udinile fizice i
int elect uale ale pacient ului.
Analizarea fiecrei sit ua ii va ur mr i:
- at it udinea caract er ist ic, pozi ia i dur at a solicit at n
act ivit at ea respect iv;
- micr ile, amplit udinea, for a i r it mul solicit at e;
- solicit area sub aspect ul percep iilor senzoriale i ale
reflexivit ii;
- cont raindica ii ale mediului sau mat er ialelor cu care
vine n cont act .
n cadrul or ient r ii i reor ient r ii profesionale t rebuie
ur mr i i cei pat ru paramet r i vit ali ai fiecrui individ; capacit at e
mor fofunc ional, st are psihic, pregt ir e profesional i
conduit social, care t rebuie s ob in valor i opt ime.
VERONICA BLTEANU
36

Complexul t erapeut ic n cazul persoanelor care au sufer it
t raumat isme ale aparat ului locomotor includ t erapia
ocupa ional i ergot erapia ca met ode t erapeut ice pre ioase,
exper ien a acumulat pe plan mo ndial dovedind acest fapt .

Rezumat
n t erapia ocupa ional i ergot erapia la copilul mic
pr incipalul mijloc pr in care se poat e int erveni est e jocul, care
per mit e dezvolt area psiho-social a copilului.
Jocul ofer copilului posibilit at ea de a-i ext inde
cunot in ele, l ajut s- i dezvolt e ndemnarea, int eligen a,
afect ivit at ea, sensibilit at ea, psihomot r icit at ea, s se afir me. l
poat e ajut a s-i cunoasc corpul i s ia cunot in de mediul
nconjurt or, est e solicit at pent ru pregt irea sa de mai t rziu ,
pent ru rolul de adult pr in int er mediul unor act ivit i adecvat e
dezvolt r ii sale func ionale, viznd corect area oricrui t ip de
handicap.

Concepte i termeni de reinut
Afec iuni mot orii, handicap mot or, t erapie de grup,
pedopsihiat r ie.

Probleme de reflexie i teme de dezbatere
5. Ce mijloace sunt utilizate n terapia copilului cu infir mit at e
mot orie cerebr al?
6. Care sunt terapiile aplicate n t raumat ismele aparat ului
locomotor?


Curs 5
5. TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA N
AFECIUNILE: OSTEOARTICULARE,
REUMATISMALE, TRAUMATICE I LA BOLNAVII
CARDIO-VASCULARI

Introducere
Consecin ele acest or afec iuni, sub aspect func ional sunt
asemnt oare, depinznd mai mult de localizarea leziunilor care
det er min pier derea sau limit area mobilit ii corporale.
Dint re acest ea, unele afec iuni reumat ice duc la
invalidit i mar i.
TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
37

Specific afec iunilor reumat ice, art icula iile sunt
dureroase, umflat e, r igide, defor mat e, t erapia ocupa ional
const it uind o for m specific de reeducare func ional.
Alt ur i de t rat ament ul medical, t erapia ocupa ional i
ergot erapia sunt met odele import ant e care sunt puse n pract ic
corelat e cu mecanismele defor ma iilor art iculare.


Obiectivele cursului
nsui rea cunotin elor despre terapia ocupaional
i ergoterapia n af eciunil e osteoarticul are,
reumatismale i t raumatice;
nsui rea mijloacelor uti lizat e n acti vitatea de
recuperare a bolnavil or cardiovasculari;
Cunoaterea modul ui de utili zare a terapiei
ocupaionale i ergot erapiei n af eciunile
osteoarti culare i cardiovasculare.


5. 1. Terapi a ocupaional i ergoterapia n afeciuni le
osteoart iculare, reumatismale i t raumatice
La fel ca i n afec iunile ortopedico-t raumat ice car e pot
sur veni n unele domenii de act ivit at e, afec iunile reumat ice pot
avea consecin e import ant e sub as pect fizic i psihic, uneor i
pn la scoat erea din act ivit at e. Durat a bolii sau a invalidit i i
pe car e o ant reneaz, imposibilit at ea cont inur ii act ivit ii i
ocupa iei avut e ant er ior mbolnvir ii, duc la pierderea for ei
fizice, iar sub aspect psihic pot duce la apat ie i indifer en .
Pierderea capacit ii de munc nseamn o pierdere a
respect ivului capit al de munc pe care l reprezint fiecar e
persoan, n ur ma cr eia est e afect at at t persoana respect iv
ct i societ at ea.
Deficien ele fizice i psihice de aceast nat ur pot fi
corijat e i depit e iar capacit at ea de efort i munc poat e fi
recuperat , dei exist i r iscul recidivei. Din acest mot iv
respect ivii bolnavi t rebuie ur mr i i cont inuu, t rat ament ul s se
desfoare pe et ape, pn cnd bol navul depet e per icolul i
poat e fi int egrat n act ivit at ea nor mal de munc.
n t oat e cazur ile de afec iuni osteoart iculare i
reumat ismale, cnd ncepe s apar remisiunea bolii, cnd
durerea nu mai mpiedic reeducar ea func ional, t erapia
ocupa ional i ergot erapia, pr in mijloace specifice pot fi
VERONICA BLTEANU
38

aplicat e, nefiind necesar e pozi iile de repaus i de st r ict
imobilizare.
Acest ea ur mresc pr in ocupa ie i munc, corect area
defect elor de execu ie a micr ilor, a gest ur ilor.
Pr incipalele obiect ive ale t erapiei ocupa ionale i
ergot erapiei n afec iunile respect ive sunt :
- tonifier ea musculat ur ii i ob iner ea unei st r i gener ale
bune;
- prevenirea defor ma iilor, anchilozelor, at rofiilor
musculare;
- readapt area sau reor ient area profesional.
Pent ru abordarea acest ui grup de afec iuni, t erapeut ul
t rebuie s aib n veder e o anumit succesiune a met odelor de
reeducare, legat e de act ivit ile necesare bolnavului de la
pr imele ore ale zilei (r idicarea din pat , igiena, gimnast ica,
mbrcarea, manevr area unor obiect e de t oalet , de comunicare,
et c, apoi ut ilizarea aparat elor de uz casnic, pn la cele
profesionale).
Trebuie combt ut nclina ia bolnavilor cu ast fel de
afec iuni de a st a ct mai mult n pat sau n fot oliu.
Specific acest or afec iuni, handicapul fizic e st e resim it
int ens de ct re bolnav.
Echipa t erapeut ic ur mr et e ameliorar ea st r ii fizice pr in
difer it e mijloace, nt re care cele ale kinet ot erapiei, t erapiei
ocupa ionale i ergot erapiei, pr in difer it e prest a ii i pr in
realizar ea de obiect e, manual, fac ca bolnavul s accept e
recuperar ea care, deseor i dureaz mult i est e dur eroas, cu o
evolu ie dificil.
Aspect ul esen ial n r ecuperarea bolnavului t raumat ic i
reumat ic est e ct igarea amplit udinii micr ilor i a for ei
musculare, dar i ob inerea adeziunii sale de a cont r ibui act iv la
rect igarea ut ilit ii pent ru el i pent ru cei din jur.
Ergot erapia ur mret e pr in mijloacele sale ob inerea unor
efect e import ant e ca:
- ef ecte preventi ve - evit area evolu iei defor ma iilor,
apar i iei anchilozelor i a cont ract urilor;
- ef ecte recuperatorii - redar ea t onusului muscular
nor mal, men iner ea art icula iilor nt r -o st are nor mal,
care s asigure execut area micr ilor liber e;
- ef ecte educative - bolnavul est e infor mat asupra st r ii
sale, scopului t erapeut ic i a r ezult at elor care se pot
ob ine.
TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
39

Recuperarea bolnavilor cu afec iuni reumat ice ur mr et e
ob inerea aut onomiei maxime pent ru act ivit ile zilnice, pr in
efort propriu sau pr in recurgerea la aa-zisele mijloace t ehnice
auxiliare (accesor ii simple sau aut omat izat e).
Terapia ocupa ional i ergot erapia nu au n vedere numai
bolnavii spit aliza i, ele au rol important i n recuperar ea
bolnavilor ambulat or i i a celor imobiliza i la domiciliu. Ast fel,
pe lng t erapia medicament oas, hidrot erapia, kinet ot erapia,
psihot erapia, et c. ergot erapia recurge la gest ualit at ea specific
muncii art izanale i a celei din via a cot idian, la mijloacele de
joac i sport ive, la cele r ecreat ive, ca met ode de recuper are
fizic i psihic.
Echipa t erapeut ic n ser viciile de reumat ologie est e
const it uit din medic, psiholog, kinet ot erapeut . Colaborarea
nt re kinet ot erapie i ergot erapie se impune, ergot erapia fiind
met oda care consolideaz efect ele kinet ot erapiei pr in realizr i
de obiect e n care gest ualit at ea est e repet at i fina lizat , dar i
mot ivat . Pozi ia subiect ului n car e efect ueaz munca est e
foart e import ant , mai import ant dect munca n sine, de
asemenea efort ul solicit at i t ehnica aplicat t rebuie s previn
apar i ia durer ii i a oboselii.
Recuperarea minii reumat ice est e anevoioas i necesit
t imp. Dint re ocupa iile i lucrul obinuit n t erapia ocupa ional
i ergot erapie pent ru recuperarea minii reumat ice amint i m
pent ru poliartrit a reumatoid:
- difer it e jocur i cu mingea de t enis, pe care bolnavul o
pr inde n mn efect und diver se micr i de ext ensie,
flexie, rot a ie;
- cit it ul i r sfoit ul unor albume ( manevrnd cu deget ele
filele acest ora ine policele n abduc ie maxim) ;
- confec ionarea unor bilu e din hrt ie ( mrgele) pr in
rular e pe o andrea sau rularea unei hrt ii folosind
ambele mini;
- rular ea unei fee sau alt e mat er iale n direc ie radial;
- impr imar ea unor modele folosind un rulou sau o
t ampil;
- confec ionarea unor obiect e art izanale ( flor i
art ificiale, coule e, cut ii, jucr ii) ;
- folosirea unor jucr ii (t it irobil, nvrt ind sfr leaza n
sens radial) ;
- jocur i cu bile de difer it e mr imi n care solicit fiecare
deget pe rnd pent ru manevr area acest ora;
- cusut ul, brodat ul, mplet it ul;
VERONICA BLTEANU
40

- modelarea plast ilinei, a lut ului.
Terapia ocupa ional i ergot erapia n poliart r it a
reumat oid ur mret e, pr in micr ile respect ive, nt r ir ea
aparat ului ext ensor al deget elor, nt r irea int erosoilor i
lombr icalilor, opozant ului aur icular i policelui. Un loc
import ant l are reeducarea prehensiunii.
Pent ru recuperarea art rozelor minii t erapia ocupa ional
i ergot erapia recomand gest ur i i micr i ca:
- st rngerea repet at a unor obiect e elast ice n mn
( mingi, jucr ii gonflabile) ;
- modelarea unor mat er iale semimoi (ant reneaz
numeroase grupe muscular e i difer it e t ipur i de
prehensiune) ;
- manevrarea unor obiect e mici ( mrgele, bile,
const ruc ii din be e de chibr it , mplet it ur i din fire,
broder ii, desen, pict ur, cnt at la pian, fluier, et c. ).
Micr i folosit e n cadrul t erapiei ocupa ionale i
ergot erapiei pent ru recuperarea arti culai ei cotului i umrului :
- jocur i i act ivit i care ant reneaz concomit ent mna,
cot ul i umrul;
- per iat ul unor obiect e;
- lust ruirea unor suprafe e orizont ale i vert icale;
- mnuirea fierst rului;
- nurubar ea i deurubarea unor becur i, sigur an e,
robinet e;
- jocul de cr i;
- cusut ul pe gherghef;
- jocul cu mingea ( lovirea de sol i de per et e a mingii i
repr inderea ei) ;
- clcat ul rufelor ;
- cusut ul la maina manevr at manual.
Pent ru af eciunile reumatice ale piciorului , ergot erapia,
pn la un punct , foloset e aceleai mijloace ca i kinet ot erapia:
- biciclet a ergomet r ic;
- exerci iul de apucare a unui prosop cu deget ele
piciorului;
- rular ea piciorului pe un cilindru pe care l deplaseaz
naint e- napoi;
- lansarea unei bile de pe picior pr in ext ensia deget elor
i dorsiflexia acest ora;
- folosirea mainii de cusut cu pedal.
n act ivit at ea de t erapie ocupa ional i ergot erapie la
bolnavii reumat ici se impune respect area pr incipiului de la
TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
41

uor la greu, de la simplu la complex, pent ru a nu depi
pragul durer ii i al oboselii.

Terapia ocupaional i ergoterapia la bolnavii cardio-
vasculari
n cazul afec iunilor cardio- vasculare, t erapia
ocupa ional i ergot erapia includ act ivit i de kinet ot erapie,
playt erapie, artt erapie, melot erapie, ca t erapii inst ruct iv-
recreat iv-dist ract ive, dar nu est e exclus pract icarea
ergot erapiei n unele sit ua ii.
Reant renarea la efort , st imularea apt it udinilor i
posibilit ilor pent ru act ivit ile cot idiene sunt scopur ile
esen iale ale r ecuperr ii bolnavilor cu acest e sufer in e.
Ca n t oat e cazur ile, medicul t erapeut solicit din part ea
pacient ului un efort liber consim it , nat ural i ut ilit ar.
Modalit at ea de ac ionar e, int ensit at ea i durat a efort ului
necesit respect area unor reguli care se impun pr in specificul
afec iunii, dar efort ul depus est e efect uat n mod liber. Acest a
const n gest ur i ut ile care mbin act ivit at ea fizic i psihic n
scopul angajr ii n act ivit i creat ive.
La indica ia medicului specialist , act ivit ilor de
ant renare fizic propr iu-zis, pe msura diminur ii afec iuni i
psihice care sur vine n sit ua ia bolnavului coronar ian, se poat e
recomanda exer sarea gest ur ilor i depr inder ilor de lucru.
Terapeut ul ocupa ional t rebuie s cunoasc foart e bine
aspect ul recuperr ii cardiologice pent ru a put ea doza corect
int ensit at ea efort ului, a sesiza semnele de int oleran .
De asemenea est e necesar cunoat erea sit ua iei fiecrui
subiect , a part icular it ilor sale de adapt are la solicit area
propus.
La aceast cat egorie de bolnavi se vor evit a efort urile
mar i i de durat , prefer ndu- se act ivit ile uoare, cu efort
minim, cele care solicit ndemnarea (din domeniul art ist ic i
int elect ual). Se recomand act ivit i desfurat e n ser, n aer
liber, n gr din, spa ii care ofer climat sedat iv, opt imist
( ngr ijirea flor ilor, lucrul de mn pent ru femei, art izanat ul,
pict ura, care pun n eviden disponibilit ile art ist ice,
decorat ive, de care dispune persoana respect iv).
Men inerea exer ci iului int elect ual al acest or bolnavi se
realizeaz pr in ant renarea lor n act i vit i cu nivel adecvat ,
legat e de bibliot ec, de munca de birou, unde ei vor fi event ual
coopt a i alt ur i de per sonalul angajat .
VERONICA BLTEANU
42

Obiecivele t erapiei ocupa ionale i ergoterapiei n bolile
cardio- vasculare cele mai invalidant e cum sunt : cardiopat ia
ischemic, hipert ensiunea art er ial, valvulopat iile,
vasculopat iile per ifer ice, sunt de recuperare sub aspect
func ional, psihologic i socio-profesional, aspect e care apar
simult an i sunt int ercondi ionat e.
Acest ea, de mult e or i necesit spit alizar e de lung dur at ,
se manifest pr in incapacit at e t emporar de munc i
rencadrar e nt rziat n act ivit at ea social.
Pent ru recuperar e, ser viciul respect iv necesit amenajarea
i dot area unui compart iment de t erapie ocupa ional i
ergot erapie.
n medicina moder n, pract ica t erapeut icii n afec iunile
cardio- vasculare de nat ur coronar ian, a nlocuit repausul
absolut i prelungit care era recomandat n t recut , cu
reant renar ea la efort . Aceast met od a condus la ob inerea unor
rezult at e bune, n special pe linia reint egrr ii sociale. n acest
scop, odat cu aplicarea pr imelor msur i t erapeut ice, se aplic
i pr imele msur i de readapt are func ional.
Act ul medical t erapeut ic care vizeaz simult an aspect ul
func ional, psihologic i socio-profesional, n fiecare caz n
part e urmret e act ivarea i react ivarea bolnavului ast fel:
- n cazul aspect ului f uncional , t erapia ocupa ional pr in
act ivit i cu int ensit at e progresiv at ent supravegheat e,
ur mr et e execu ia, aspect ele neplcut e (durerea, oboseala) sunt
prevenit e de ct re medic i t erapeut ;
- n cazul aspectului psihologi c se ur mr et e ameliorarea
anomaliilor psihologice de comport ament (anxiet at ea,
pesimismul, ct i cele de hiperact ivit at e dunt oare).
Disciplina per sonal est e un remendiu import ant . Aliment a ia
corect i adapt at diagnost icului, supr imar ea t ut unului, a
alcoolului, sunt remedii ce se pot ob ine pr in act ivit at ea
accept at , supravegheat , dar i pr in cont ribu ia pacient ului,
pr in voin a lui de a-i adapt a corect modul de via ;
- n cazul aspect ului socio-prof esional - nt reaga echip
t erapeut ic are dat oria de a part icipa la munca pedagogic
pent ru inst ruirea bolnavului n pr ivin a cunoat er ii sit ua iei
sale, at t n ce pr ivet e organizarea, sarcinile de lucru, ct i a
pet recer ii t impului liber. Munca propr iu-zis t rebuie mbinat
cu exerci iile fizice n vederea ant renr ii pacient ului pent ru
sarcini sociale i profesionale.
n func ie de st area de snt at e de moment , n cadrul
t erapiei ocupa ionale se vor alege ini ial ocupa ii simple, bine
TERAPIA OCUPAIONAL I ERGOTERAPIA .
.
43

mot ivat e n pr ivin a valor ii lor ut ilit are, est et ice. Act ivit at ea
propus t rebuie s- l det er mine pe bolnav s-i aprecieze
posibilit ile, s- l ant reneze nt r -un r it m de execu ie nor mal ca
rapidit at e i int ensit at e a micr ilor, s- l obinuiasc s accept e
pauze frecvent e.
Exper ien a arat c acest e act ivit i sunt accept at e i bine
desfurat e de ct re bolnavii cardiaci. Cu t oat e acest ea, n
cadrul t erapiei ocupa ionale i ergot erapiei, supr avegherea
t rebuie s fie dest ul de st r ict pent ru a ofer i siguran deplin .
n acelai t imp act ivit at ea t rebuie s fie liber pent ru a nu
provoca anxiet at ea bolnavului i a nu ant rena dependen a
acest uia fa de t erapeut .
Ocupa ia la bolnavii cardiaci est e mai mult dect necesar
pent ru ob inerea echilibr ului vit al i pet recere a act iv a
t impului liber. Ocupa ia t rebuie s fie adecvat persoanei
cardiace, gravit ii bolii i fazei de boal n care se afl. Spre
exemplu, n afec iunile cardiace minime, respect ivul bolnav
poat e s-i conduc propr iul aut ot urism, dar nu t rebuie asu mat e
r iscur i majore pent ru secur it at ea public, n unele meser ii cum
ar fi cea de pilot , conduct or de autobuz, locomot iv, mijloace
de t rasport public.

Rezumat
n t erapia ocupa ional i ergot erapie, func ie de st area de
snt at e de moment , se vor alege ini ial ocupa ii simple, bine
mot ivat e n pr ivin a valor ii lor ut ilit are, est et ice. Act ivit at ea
propus t rebuie s- l det er mine pe bolnav s-i aprecieze
posibilit ile, s- l ant reneze nt r -un r it m de execu ie nor mal ca
rapidit at e i int ensit at e a micr ilor, s- l obinuiasc s accept e
pauze frecvent e.
Exper ien a arat c acest e act ivit i sunt accept at e i bine
desfurat e de ct re bolnavii cardiaci. Cu t oat e acest ea, n
cadrul t erapiei ocupa ionale i ergot erapiei, supr avegherea
t rebuie s fie dest ul de st r ict pent ru a ofer i siguran deplin.
n acelai t imp act ivit at ea t rebuie s fie liber pent ru a nu
provoca anxiet at ea bolnavului i a nu ant rena dependen a
acest uia fa de t erapeut .

Concepte i termeni de reinut
Ergot erapia ur mr et e ob inerea efe ct elor: prevent ive,
recuperat orii, educat ive.
Poliart r it reumat oid, art roze.
VERONICA BLTEANU
44

Act ul medical t erapeut ic ar e simult an 3 aspect e:
func ional, psihologic i socio-profesional.

Probleme de reflexie i teme de dezbatere
1. Care sunt principalele mijloace ale terapiei ocupaionele aplicate n
afec iunile ost eoart iculare, reumat ismale i t raumat ice ?
2. Care sunt terapiile aplicate n afec iunile cardiovasculare?