Sunteți pe pagina 1din 3

Metoda Klapp

Metoda Klapp ublezaazf,pnfia patrupedl pentu activarea musculard in condilia unei coloane orizontale,
neincdrcate.

Principii de execu{ie:
- pozi{ia inifiali (sprijin pe genuncWpatrupedre) este caxacteriztd de relaxare. stare care toebuie menlinuta
pe toatd durata execuliei;
- ritmul de execu{ie al exerci{iului (scurtarea sau prelungirea unui timp) depinde de obiectir,,ul urndrit
in

momentul aplicdrii (intindere axial6---mobilizare-*realiniere; "stretch-reflex" cu rol facilitator pentru


tavaliul necesar tonifierii musculare, unn6nd men{inerea poziliei finale corective);
- deplasarea membrului superior
qi

pentu

xrcalumzirin

general, inaintea deplasErii genunchiului (pentu a crea qpa{iu

a evita tasarea);

- capul este permanent in extensie aldah, im coloan

cervicald este delordozatr (tn barbie dubla)

pozi(ia finali Presupune lucm la limita echilibnrlul de aceea coapsa de sprijin va fi aproape veftical6 (ffud a
d@qi verticala);
- vflrful piciomlui se aflf, in contact cu solul, ridicarea lui rrprezinta o putemicd coaptare a articula{iilor
-

lombare, adesea o basculare

wreia asupra altei4

- echilibml dinte taqiunea exercitdd

asupra coloanei de greutatea capului

gi contatracfilyrea

pelvi-podala

necesitd o verificare permanenti, astrel asigurdndu-se (o decoaptare), o intindere axiald maximd;


- cenfurilerevinobligatoriula oiuantald,, mai pu{in in cazul exerci}iilordederotareacenhnilor;
- toate exercitiile se efectueazd intotdeauna in linie &eaptE, penfu a permite deplasarea
corect6 a segmentelor
corpului.
Pozi{iile lordozantefacthteazA mobilizareaunui anumit segment vertebral, in fi.mcfie de
inclinareatunchiului (in
toate pozitiile, cuprinzAnd Ei pozitiile ,,cifozar$e", se execut[ flexii laterale). Asfel
se descriu:

trei pozifii peste orimntall:


a
a
a

23-

coreqpunde segmentului

U-L5

coresprnde segment ui

Ll -L3
Dl l -D l2

corespurde segmentului

pozi{ie orimntall:
a

coreqpunde segmentului

douE poz(ii sub

D8-D 1 0

orimntali

-coreqpunde segmentr:lui D5-D7

coreqpunde segmentului

Dl-D4

::

i-'

Pozitiile rJordszilnte" qi rrcifozante" din metoda Klapp


Pozifiile cifozante (poza din pdea dreryta

a figrnii de mai sus), in ntrndr de 5, sunt similare celor lonCozante,


fi]nchiul in este mentins in cifozare dorsolombarl. in rceste pozilii, flexibilitatea mloanei dorsale poate
fi rcrnarcaH in pozitiile peste orizontalI, ia a celei lombae in pozitiile de sub orizontal6.

ins6