Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACTUL DE TRANSPORT RUTIER DE MARFURI

Transportul rutier = opratiunea prin care se realizeaza deplasarea persoanelor sau


marfurilor cu un autovehicul/ansamblu de autovehicule rutiere pe un drum deschis circulatiei
publice, chiar daca vehiculul respectiv este, pe o anume portiune a traseului, transportat de
catre alte vehicule sau daca autovehiculul se deplaseaza fara incarcatura.
Drum public = orice cale de comunicare terestra, destinata traficului rutier, daca este
deschisa circulatiei.
Operator de transport ruter = orice intreprinzator ce detine certificat unic de
inregistrare/ce are ca obiect de activitate activitatea de transport rutier/detinatorul unei
licente de transport care efectueaza transport public rutier cu vehicule rutiere detinute cu orice
titlu, exceptand comodatul .
Licenta de transport = documentul prin care se atesta ca intreprinzatorul indeplineste
conditiile de onorabilitate, capacitate financiara si competenta profesionala, avand acces la
transp. public rutier
Conditii ce se cer a fi indeplinite pentru obtinerea licentei de transport:
conditii de onorabilitate: - persoana care va conduce permanent si efectiv activit de transp
rutier nu a fost condamnata pt infractiuni grave sau de vatamare corporala
- nu a fost declarata inapta pt. a conduce permanent si efectiv
activit de transp. rutier
- nu a indeplinit functia de persoana desemnata pt un operator
de transp. care a fost sanctionat pt incalcari grave ale legislatiei
capacitate financiara : daca operatorul dispune de resurse suficiente pentru a demara
activitatea si pentru a administra activitatea de transp. (nivel financiar de 9.000 pt primul
autovehicul rutier si 5.000 pentru urmatoarele autovehicule)
capacitate profesionala: este indeplinita daca pers. desemnata sa conduce permanent si
efectiv activit de transp rutier este titulara unui certificat care sa ateste detinerea nivelului
necesar de cunostiinte pt a desfasura aceasta activitate
- certificatul se elibereaza de autorit. competente, in urma unei examinari scrise, cu caracter
obligatoriu, care poate fi urmat de un examen oral
- exemplarul original al licentei de transport se elibereaza operatorului cu un termen de
valabilit. de 5 ani
Contractul de transport rutier de marfuri = conventia care se incheie intre o unitate
specializata de transport si un expeditor, conventie prin care unitatea se obliga, in schimbul
unui pret, sa preia si sa transporte cu anumite mijl de transp. si inauntrul unui termen, o
cantitate de marfa pe care s-o elibereze destinatarului
Caractere juridice : - contract bilateral sau sinalagmatic
- contr. cu titlu oneros
- contr. cu caracter comutativ
- contr. real
- contr. principal
- contr. numit
- contr. de prestari servicii
- contr. de transp. rutier se incheie prin intermediul scrisorii de trasura, avand deci o forma
scrisa, tipizata => scris. de trasura probeaza nasterea raaportului juridic, eventualele
neregularitati in legatura cu redactarea scrisorii, iar lipsa/pierderea ei nu afecteaza
valabilitatea contr.
Scrisoarea de trasura trebuie sa contina urmatoarele mentiuni obligatorii:
data si locul intocmirii

numele si adresa expeditorului (in aceasta calitate se mentine o singura pers.


fizica/juridica)
numele si adresa transportatorului
locul si data primirii marfii
numele si adresa destinatarului
denumirea corecta a naturii marfii si modul de ambalare al acesteia, iar pt. marfurile
periculoase se prevede si denumirea general recunoscuta
numarul coletelor, a marcajelor special si nr. acestora
greutatea bruta sau altfel exprimata a marfii
cheltuilelile aferente transportului: pretul transp., cheltuielile accesorii,taxe vamale,alte
cheltuieli
indicatia potrivit careia transportul este supus regimului stabilit de catre conventie, nefiind
acceptate clauze contrarii
- sunt mentiuni cu caracter facultativ, determinat de complexitatea transportului : cheltuielile
pe care expeditorul le ia asupra sa ; totalul sumelor ramburs ce pot fi percepute la eliberarea
marfii ; valoarea declarata a marfii ; instructiuni cu privire la asigurarea marfii ; termenul
convenit pt efectuarea transp.
Functiile scrisorii de trasura:
a) document probator: actul care probeaza perfectarea contractului de transport, fiind forma
scrisa a acestui document tipizat, ceruta ad probationem
b) functia de ghid pt executarea oblig : pe langa mentiunile uzuale, i se dau operatorului de
transp. indicatii cu caracter de indrumari, in legatura cu executarea transp. si predarea marfii
c) functia de legitimare : cel care detine documentul este titular al drepturilor izvorate din
contract; in aceasta calitate isi poate valorifica dr fata de operat. de transp., avand calitate
procesuala activa in cazul eventualelor litigii sau arbitraje comerciale
Documente care insotesc scris. de trasura:
a) Foaia de parcurs = imprimat cu regim special, prevazut cu o serie si un numar, si
constituie baza evidentei primare in transportul rutier
- in temeiul foii de parcurs se pot obtine info. despre activit. desfasurate cu un anume vehicul,
de catre un anume sofer
- prin completarea foii de parcurs se asigura:
-> legalitatea circulatiei autovehicululi, pe ruta stabilita, in perioada determinata si in
folosul beneficiaruui
-> identificarea autovehicului, remorcilor tractate, a personalului de bord si a unitatii
detinatoare
-> confirmarea de catre sofer a starii de functionare a autovehiculului, la plecare din
locul destinat parcarii acestuia
-> desfasurarea pe etape a activit. de transport si confirmarea parcurgerii etapelor
-> inscrierea datelor primare necesare pt a determina prestatiile, tariful, consumul si
retributia soferului
b) Bonul de transport = documentul care serveste la confirmarea fiecarei curse, daca pe
parcursul unei zile autovehiculul executa mai multe transporturi
- in aceasta situatie se elibereaza formulare separate pt care se aplica tarif de h/km/cantitate,
etc.
c) Fisa activitatii zilnice : evidentei rutelor parcurse, km, stationari si altor factori care se
reflecta in activit. de transp., se mai adauga si tahograful + diagramele specifice
- tahograful = aparatul care indica si inregistreaza deplasare si stationarea autovehiculului

Partile contractului:
- contr. se perfecteaza intre operatorul de transp. rutier si o alta pers. fizica/juridica, care este
expeditorul, o parte din efectele contr. producandu-se in favoarea destinatarului,desi el nu este
parte la perfectarea lui
- partile contr. pot fi subiecte de dr public, care organizeaza activit. de transp. in interesul
cetatenilor (nu infirma natura comerciala a contr.)
- in calitate de expeditor poate sa apara orice pers. fizica/juridica ce are interes in incheierea
unui contr. transport, contr. ce poate fi incheiat prin mandatari specializati in aceasta activit
(comisionari/ expeditionari), dar in contul expeditorului => comisionarul va fi direct obligat
fata de operat. de transp., iar expeditorul nu are actiune impotriva operat., precum nici
operatorul impotriva sa
- carausul este principlul subiect al contr. si pt a fi caraus trebuie sa indeplineasca cond.
prevazute pt pers. juridice + conditiile speciale necesare desfasurarii activitatii
Modificarea contractului:
- poate fi realizata unilateral, fie de catre expeditor, fie de catre destinatar
Modificarea facuta de catre expeditor, poate consta in aspecte ce vizeaza eliberarea
marfii, locul de eliberare si persoana destinatarului. Expeditorul poate dispune oprirea marfii
pe parcurs. Orice modificare cu privire la executarea contr. poate fi facuta pana in momentul
in care al II-lea exemplar al scris. de trasura a fost remis destinatarului sau pana in mom. in
care destinatarul isi exercita dr. izvorate din contract
Conditii de modif. unilaterala a contr. :
-> expeditorul sa prezinte primul exemplar al scris. de trasura pe care sa fie inscrise noile
mentiuni
-> executarea noilor mentiuni trebuie sa fie posibile din partea transportatorului, sa nu aduca
prejudicii grave acestuia
-> expeditorul trebuie sa despagubeasca pe transportator, daca modificarea a determinat
cheltuieli suplimentare din partea transportatorului
-> instructiunile/modificarile sa nu aiba ca efect divizarea transportului
Modificarea facuta de catre destinatar este posibila chiar din momentul intocmirii
scris. de trasura cu conditia ca expeditorul sa permita acest lucru prin mentiune expresa
- daca, exercitand dr. lui de dispozitie, destinatarul indica o alta persoana pt eliberarea marfii,
aceasta la randul ei nu va putea desemna alt destinatar
- dupa sosirea marfii la destinatie, destinatarul are dr. sa ceara remiterea celui de-al II-lea
exemplar al scris. de trasura, si predarea marfii in schimbul unei dovezi care sa ateste
eliberarea acesteia
In cazul in care se pierde marfa sau se produce o intarziere la transport, destinatarul
este indreptatit sa-si valorifice dr. izvorate din contract, in urmatoarele conditii:
-> sa figureze in contr. de transp. ca persoana indicata de catre expeditor
-> sa plateasca eventualele creante rezultate din contr. de transport
- dispozitiile legale fac referire si la alte situatii care pot justifica modificarea contr. =>
imprejurari de natura obiectiva care afecteaza derularea normala a activit. de transport (cazul
fortuit si forta majora), situatii in care transportatorul este obligat sa instiinteze
expeditorul/destinatarul pt ca acestia sa decida in ce conditii se va desfasura transportul
Obligatii de predare/primire de marfuri ale expeditorului
- sa aleaga si sa verifice mijl de transport
- ambalarea corespunzatoare a acestora, ambalare care se raporteaza la natura marfii, conditii
de transport in siguranta, sa nu fie afectata calitatea si cantitatea marfii

- predarea marfii ce face obiectul transp., obligatie strans legata de oblig. de incarcare a marfii
- plata pretului aferent transportului
Obligatii de predare/primire de marfuri ale operatorului de transport:
- de a procura si de a pune la dispozitia expeditorului mijl. de transp. corespunzatoare
- preluarea marfii de la expeditor la data si locul stabilit in contr. si verificarea modului ei de
ambalare
- eliberarea documentelor de transp., care sa contina info complete despre transport, marfa
transportata, ruta, destinatie, tarif + alte elem. esentiale in raport cu natura marfii
Obligatiile operatorului de transp. privind executarea efectiva a transportului
- de a respecta ordinea expeditiei, mai ales daca in temeiul aceluiasi document de transport se
realizeaza expedieri succesive
- de a respecta ruta stabilita in contract, daca printr-o clauza obligatorie s-a mentinut aceasta
ruta
- de a respecta termenul de efectuare a transportului (intervalul de timp stabilit de parti intre
predarea marfii de catre expeditor si preluarea ei de catre destinatar)
- de paza, supraveghere si conservare a marfii de timpul deplasarii acestora (aceasta oblig se
naste din momentul preluarii marfii de catre operat. de transp.)
Obligatiile operatorului de transp. legate de locul de destinatie
- de a identifica si individualiza destinatarul
- de a elibera marfa, predand si cel de-al II-lea exemplar al scris. de trasura
Obligatiile destinatarului legate de locul de destinatie
- preluarea marfii transportate si verificarea starii ei, intocmindu-se un proces verbal de
constatare
- de a descarca marfa din mijl. de transport, daca in scris. de trasura asta se stabileste in
sarcina sa. In momentul descarcarii si acceptarii marfii de catre destinatar inceteaza orice
responsabilitate a operatorului, exceptand situatia cand poate fi invocata culpa grava a
acestuia
- oblig. de a plati sumele datorate operatorului, potrivit contr.
- posibilitatea de a conserva actiuni arbitrare/judiciare impotriva operatorului pt. repararea
eventualelor daune
Conditii de antrenare a raspunderii operatorului de transp. rutier: raspunderea
operatorului este o raspundere contractuala, in temeiul contr. incheiat, dar ea poate fi si una
delictuala, daca: exista prejudiciu ; fapta este ilicita ; exista un raport de cauzalitate intre
prejudiciu si fapta ilicita si exista vinovatie
- prejudiciul trebuie sa fie cert, sigur, prezent, personal si direct
- in cazul antrenarii rasp. contractuale, operat. de transp. rutier este considerat responsabil pt.
pierderea totala/partiala a marfii, avarierea marfii, intarziere pt. eliberarea marfii
Cauze de exonerare de rasp. a operatorului exista cand pierderea/avarierea marfii
rezulta din riscurile inerente uneia sau mai multor din urmatoarele fapte:
-> folosirea de vehicule descoperite, fara prelate, daca s-a convenit expres asupra unui
asemenea mijl de transport in scris. de trasura
-> lipsa/defectuozitatea ambalajului pentru marfurile expuse prin natura lor la avariere
-> manipularea, incarcarea, stivuirea sau descarcarea marfii de catre expeditor sau destinatar
sau o persoana ce actioneaza in contul lor

-> natura unor marfuri expuse, care datorita cauzelor inerente acestei naturi duc la pierderea
totala/partiala/avarie prin spargere, deteriorare interna si spontana, uscare, curgere, pierdere
normala sau prin actiunea insectelor sau a rozatoarelor
-> insuficienta/imperfectiunea marcajelor sau numerelor coletelor
-> transportul de animale vii
- sarcina probei incumba transportatorului
Reclamatii si actiuni: dr. nascute din contract pot fi valorificate prin intermediul unei
reclamatii prealabile si al unei actiuni in justitie
Reclamatia = calea procedurala prin care se urmareste solutionarea litigiilor, fiind
degrevata instanta de judecata, ea putand fi formulata de catre expeditor/destinatar
- efectele reclamatiei: echivaleaza cu o punere in intarziere a operat. de transp. ; determina
curgerea dobanzii de 5% / an ; suspenda cursul prescriptiei extinctive (suspendarea dureaza
pana in momentul in care transportatorul respinge in scris reclamatia si restituie documentele
anexate acesteia)
Actiunea in justitie este de competenta instantelor comerciale, partile putand, de
asemenea, desemna prin contr. tribunalul arbitral care sa solutioneze eventualele litigii
- termenul de prescriptie a dr. la actiune este de 1 an, iar in caz de dol si culpa grava el este de
3 ani si curge de la momente diferite : -> pt. pierdere partiala/avarie/intarziere - curge din ziua
in care marfa a fost eliberata
-> pt. pierdere total, incepe cu a 13-a zi dupa expirarea
termenului convenit de parti
- termenul de prescriptie este susceptibil de susp. si intrerupere, potrivit regulilor de dr. comun