Sunteți pe pagina 1din 5

Noțiuni generale

Transportul rutier este acea operaţiune de transport ce se realizează cu vehiculele


rutiere pentru deplasarea mărfurilor şi persoanelor, chiar dacă vehiculul rutier este pe o
anumită porţiune a drumului transportat, la rândul său, de un alt mijloc de transport.
Activitatea conexă transportului rutier este activitatea care se desfăşoară în legătură cu
transportul rutier. Operaţiunile şi serviciile conexe sunt considerate operaţiuni de transport
rutier.
Operator de transport rutier este orice întreprindere care efectuează transport rutier,
contra plată, cu autovehicule rutiere deţinute în proprietate, sau cu orice alt titlu şi care, în
prealabil, a obţinut licenţa de transport.
Operatorul de transport rutier de mărfuri este operatorul de transport rutier care
efectuează transport rutier de mărfuri.
Operator de transport rutier român este operatorul de transport rutier cu sediul sau
domiciliul în România.
Operator de transport rutier străin este operatorul de transport rutier cu sediul sau
domiciliul în străinătate, autorizat să efectueze transporturi rutiere internaţionale.

A. Categorii de transport rutier

Transportul rutier se clasifică după mai multe criterii:


Din punct de vedere al ariei de desfăşurare:
a) transport rutier în trafic naţional;
b) transport rutier în trafic internaţional.
Transportul rutier în trafic naţional este operaţiunea de transport rutier care se
efectuează între două localităţi situate pe teritoriul României, fără a depăşi teritoriul statului.
Din punct de vedere al spaţiului geografic şi administrativ în care se desfăşoară
activitatea de transport rutier naţional, legiuitorul distinge două categorii de transport:
- transport rutier judeţean, care reprezintă operaţiunea de transport rutier care se
efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ;
- transport rutier interjudeţean, care reprezintă operaţiunea de transport rutier care se
efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie, situate pe teritoriul a două
judeţe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor judeţe. Transportul rutier între
Municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat interjudeţean.
Din punct de vedere al caracterului activităţii de transport:
a) transport rutier public;
b) transport rutier în cont propriu;
a) Transportul rutier public
Se efectuează pe bază de contract în schimbul unei plăţi de către un agent economic
titular al licenţei deţinute în condiţiile legii, având ca obiect de activitate transportul rutier,
care deţine în proprietate sau cu chirie vehicule rutiere, indiferent de capacitatea de transport a
acestora.
b) Transportul rutier în cont propriu
Se realizează fără încasarea unei taxe în următoarele condiţii:
- e o activitate secundară sau suplimentară celorlalte activităţi ale operatorului de
transport;
- mărfurile sunt proprietatea operatorului de transport sau au fost vândute,
cumpărate sau închiriate sau au fost produse extrase, prelucrate sau reparate de către acesta,
scopul fiind, numai acela de a le deplasa. Scopul deplasării este transportul mărfurilor sau al
persoanelor spre sau de la întreprindere, ori punctele de lucru ale acesteia;
- persoanele transportate sunt angajaţii operatorului de transport, scopul transportului
fiind în interesul activităţii proprii. Întreprinderea foloseşte vehicule rutiere proprii, deţinute în
proprietate, sau obţinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cumpărare, cu plata
ulterioară ori, în baza unui contract de leasing pe termen lung sau, în cazul transportului de
mărfuri, vehiculele putând fi închiriate fără şofer;
- vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de către conducători
auto angajaţi ai întreprinderii sau de persoana fizică însăşi.

B. Tipuri de transport rutier

a) Transport rutier de mărfuri;


- transport rutier de mărfuri generale;
- transport rutier de mărfuri perisabile;
- transport rutier de mărfuri şi deşeuri periculoase;
- transport rutier de deşeuri;
- transport rutier de animale vii;
- transport rutier agabaritic.
b) Transport rutier de persoane;
- transport rutier prin servicii regulate;
- transport rutier prin servicii regulate speciale;
- transport rutier prin servicii ocazionale.

Este convenţia care se încheie de către o unitate specializată în transportul auto


(operator de transport rutier), care se obligă în schimbul unui preţ/tarif să preia şi să transporte
sub paza sa şi înăuntrul unui termen o cantitate de marfă pe care o eliberează destinatarului.

1. Forma:
- este scrisă, tipizată; se completează de ambele părţi şi se numeşte scrisoare de
transport auto.
- forma scrisă se cere ad probationem, contractul producând efecte în lipsa ei.

2. Conţinutul scrisorii de transport auto:


- date privind operaţiunile de transport, denumirea expeditorului şi
destinatarului;
- staţia de plecare, staţia de destinaţie;
- greutatea mărfii;
- numărul coletelor;
- modul de ambalare;
- plata taxei de transport;
- menţiuni privitoare la mijlocul de transport;
- natura produselor transportate.

3. Funcţiile scrisorii de transport auto:


- face dovada perfectării contractului de transport;
- condiţionează prin clauzele sale executarea transportului;
- conţine elementele necesare taxării transportului;
- determină momentul de la care încetează răspunderea expeditorului şi se pune în
discuţie răspunderea operatorului de transport feroviar.

Se întocmeşte în 4 exemplare:
- unul pentru expeditor;
- unul pentru cărăuş;
- unul însoţeşte marfa;
- unul se eliberează destinatarului.

4. Alte documente de transport care însoţesc scrisoarea de transport:


- fişa activităţilor zilnice;
- bonul de transport;
- foaia de parcurs.
FAZ = fişa activităţii zilnice (fişa de transport), are rolul de a evidenţia activitatea
zilnică a mijlocului de transport prin indicarea curselor efectuate, a rutelor parcurse, a
kilometrajului, a staţionărilor, a imobilizărilor şi a altor factori care se reflectă în activitatea de
transport.
Bonul de transport are rolul de a confirma şi atesta existenţa fiecărei curse când într-o
zi au avut loc mai multe curse cu acelaşi mijloc de transport. Relevă distanţa efectiv parcursă,
punctul de plecare şi de sosire şi timpii consumaţi.
Foaia de parcurs este un act cu caracter general, dar concret, în sensul că, cuprinde
date ce vizează efectuarea în concret a transportului. Nu este atât de amănunţită ca FAZ. Se
întocmeşte de obicei pentru un singur transport, indiferent de traseu şi rută.

Obligaţiile operatorului de transport rutier:


 să pună la dispoziţie un mijloc de transport corespunzător, curat şi, pe cât posibil,
cu respectarea cerinţelor de ordin tehnic ale expediţiei;
 să preia marfa prin numărare şi cântărire;
 să verifice modul de încărcare şi fixare;
 să facă obiecţiuni, dacă este cazul;
 să respecte ruta indicată în contract şi, când ruta nu este indicată, să folosească ruta
cea mai scurtă;
 să aducă la cunoştinţa expeditorului eventualele impedimente în executarea
transportului;
 pe timpul transportului răspunde de marfă deoarece este obligat să o păzească şi să
o transporte în bune condiţii;
 să elibereze marfa la destinaţie acelui destinatar care e indicat în documentele de
transport şi să participe la verificare dacă acesta ridică obiecţiuni în legătură cu
cantitatea şi calitatea mărfii transportate; în acest caz se întocmeşte un proces-
verbal în care fiecare dintre participanţi îşi expune punctul de vedere, mai ales în
legătură cu acele cauze care au pricinuit paguba invocată de destinatar.

S-ar putea să vă placă și