Sunteți pe pagina 1din 80

Comunicare în limba engleză Limba modernă 1 Clasa a II-a

Partea I

Comunicare în limba englez ă Limba modern ă 1 Clasa a II-a Partea I

Acest manual este proprietatea Ministerului Educației Naționale.

Manualul școlar a fost aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4783 din 13.10.2014, în urma evaluării, și este realizat în conformitate cu programa școlară aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418 din 19 martie 2013. Manualul este distribuit elevilor în mod gratuit, atât în format tipărit, cât și în format digital, și este transmisibil timp de patru ani școlari, începând cu anul școlar 2014 – 2015.

Inspectoratul școlar ……………………………… ……………………………………………………… Școala/Colegiul/Liceul ………………………………………………………………………………….

Acest manual a fost folosit:

         

Aspectul manualului*

 

Anul

Numele elevului

Clasa

Anul școlar

format tipărit

format digital

la primire

la predare

la primire

la predare

1

             

2

             

3

             

4

             

*Pentru precizarea aspectului manualului se va folosi unul dintre următorii termeni: nou, bun, îngrijit, neîngrijit, deteriorat.

• Cadrele didactice vor verifica dacă informațiile înscrise în tabelul de mai sus sunt corecte.

• Elevii nu vor face niciun fel de însemnări pe manual.

Echipa editorială:

Coordonatorul proiectului: Diana Zografi • Redactor: Alina Ioan • DTP: Vasile Ardeleanu • Ilustraţii: Veronica Neacşu, Sebas- tian Opriţa, Adriana Opriţa-Gheorghe, Amandine Bănescu • Coperta: Alexandru Daş • Ilustraţia copertei: Veronica Neacşu

Realizarea CD-ului:

Soft şi realizare digitală: SC Infomedia Pro SRL • Lectura textelor: Deborah Stowe, Luke Southan • Solişti: Zoltán András, Debo- rah Stowe • Orchestraţia: Zoltán András • Prelucrare sunet: Emil Viciu • Animaţii: Alexandru Daş • Studio: SC ML Consulting SRL

Sursele textelor şi ale melodiilor de pe CD:

Hello, Nino!, p. 10, versuri: Marina Frânculescu, muzică: după Frère Jacques – cântec popular francez; A Party at School, p. 12, versuri: Bianca Popa; There’s a Doggy in the House, p. 17, versuri: autor necunoscut, muzică: după If You’re Happy and You Know It – cântec popular englez; Old McDonald, p. 21, cântec popular englez; Donkey, Donkey, Old and Grey, p. 25, poezie populară pentru copii; Oh, Where Has My Little Dog Gone?, p. 29, versuri: Septimus Winner (1827 – 1902), muzica: după In Lauterbach hab’ ich mein’ Strumpf verlor’n – cântec popular german; Autumn, p. 35, versuri: Bianca Popa; Brown and Purple, p. 39, versuri: Bianca Popa, muzică: după Head, Shoulders, Arms and Legs – cântec din folclorul american şi englez; The Seasons, p. 43, poezie populară pentru copii; Winter Is All Around, p. 47, adaptare după Sugar and Spice and All That’s Nice, poezie populară pentru copii; The Muffin Man, p. 53, cântec popular englez; Pat-a-cake, Pat-a-cake, p. 57, poezie populară pentru copii; Together, p. 61, cântec popular englez; The Gingerbread Man, p. 65, versuri din basmul popular cu acelaşi nume; Jingle Bells, p. 72, cântec american de Crăciun, versuri şi muzică: James Lord Pierpont (1822 – 1893)

Ilustraţii:

Veronica Neacşu: pp. 10, 11, 12 sus, 13 – 15, 18 – 20, 22 –24, 25 sus, 26, 27, 28 jos, 30, 32 – 34, 35 sus, 36, 37, 38 jos, 40 – 42,

43

sus, 44 – 46, 48, 50, 51, 54, 55, 56 jos, 57 sus, 58, 59, 62, 63, 64 sus, 65 sus, 66, 67, 69, 75 – 77; Sebastian Opriţa: pp. 16 jos,

21

sus, 24, 28 sus, 29 sus, 30, 38 sus, 47 sus, 52, 53 sus, 56 sus, 60, 61 sus, 68, 74; Amandine Bănescu: 12 jos, 17 jos, 21 jos, 25

jos, 29 jos, 35 jos, 39 jos, 43 jos, 47 jos, 49, 53 jos, 57 jos, 61 jos, 64 jos, 65 jos, 70 – 72; Adriana Opriţa-Gheorghe: 16 sus, 31

ISBN general: 978-606-710-138-6 ISBN volumul I: 978-606-710-136-2

Grup Editorial ART C.P. 4, O.P. 83, cod 062650, sector 6, Bucureşti tel.: (021) 224 01 30, 0744 300 870, 0721 213 576; fax: (021) 224 17.65 Comenzi online: www.editura-art.ro

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Bianca Popa • Marina Frânculescu Mariana Popa • Diana Zogra

Comunicare în limba engleză

Limba modernă 1 Clasa a II-a

Partea I

Conform programei şcolare pentru disciplina Comunicare în limba modernă 1, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, aprobată de MEN prin Ordinul nr. 3418 din 19.03.2013 Numărul de telefon european de asistenţă pentru copii: 116 111

aprobată de MEN prin Ordinul nr. 3418 din 19.03.2013 Numărul de telefon european de asistenţă pentru
 

Unit/Lesson

 

Introducere

Hello Again!

Lesson 1. Back Together

Lesson 2. I Love Parties!

Unit 1. Big Friends, Little Friends

Lesson 1. Mrs Smith’s Pet

Lesson 2. On the Farm

Lesson 3. The Donkey

Lesson 4. The Bremen Band

I

Can Do It! Unit 1

The Bremen Band. Let’s play!

Unit 2. Autumn and Winter

Lesson 1. My ABC Book

Lesson 2. My Favourite Colour

Lesson 3. My Favourite Season

Lesson 4. Snow Queen

I

Can Do It! Unit 2

Colours. Let’s play!

Unit 3. Guests

Lesson 1. Let’s Make a Cake!

Lesson 2. It Smells Good!

Lesson 3. What about the Film?

Lesson 4. The Gingerbread Man

I

Can Do It! Unit 3

Revision. U1 – U3

 

Test

Birthday

Halloween

Christmas

Instrucţiuni pentru jocuri

Jocuri didactice

Desene cu diferenţe

My Picture Dictionary

Tapescripts

TABLE OF CONTENTS

Topic/Language functions/Competencies

• Revision • Greeting people • Identifying things/colours/people

• Revision • Parties • Identifying things • Locating things/characters

• Pets • Expressing likes • Identifying colours • Locating things

• Animals on the farm • Locating things • Identifying animals

• Animals on the farm • Describing animals

• The story: The Bremen Band • Expressing abilities

• My ABC Book • Expressing abilities

• Colours • Expressing likes

• The Seasons • Expressing likes; expressing abilities

• The story: Snow Queen • Expressing commands

• Food • Locating things • Expressing abilities

• Food • Expressing likes

• Free time activities • Asking for information

• The story: The Gingerbread Man • Expressing abilities

• Pets, animals on the farm, colours, food • Describing things, locating things, expressing abilities

New vocabulary/Structures and phrases

Rhymes/Songs

Pages

   

6 – 9

Hello! How are you? I’m ne, thanks. And you? I’m ne, too, thank you.

• Song: Hello, Nino!

10

– 11

• Where’s the cat? There, on the right.

• Rhyme: A Party at School

12

– 13

• dog, spot, black, brown, on • He has/Come along/Goodbye!

• Song: There’s a Doggy in the House

14

– 17

• horse, cock, chicken, farm, behind • a lot of/They have

• Song: Old McDonald

18

– 21

• donkey, head, big, small, long, short • It has/You can ride it.

• Rhyme: Donkey, Donkey, Old and Grey

22

– 25

• musician, band, on, under • Let’s go/We can sing.

• Song: Oh, Where Has My Little Dog Gone?

26

– 29

• Consolidation and assessment

   

30

• Consolidation

   

31

• letters, ABC book, autumn • I can read

• Rhyme: Autumn

32

– 35

• orange, white, purple, brush

• Song: Brown and Purple

 

• I like painting./What’s your favourite colour?

36

– 39

• november, birthday, ski, go sledging, spring, summer, autumn, winter • Can you ski? No, I can’t.

• Rhyme: The Seasons

40

– 43

reindeer, tears • I can’t come./Who are you?/Let’s go home./Go away.

• Rhyme: Winter Is All Around

44

– 47

• Consolidation and assessment

 

48

• Consolidation

   

49

our, butter, sugar, eggs, cake, fridge, in

• Song: The Muf n Man

 

• I can make a cake/I have

50

– 53

• chocolate cake, orange juice, chair

• Rhyme: Pat-a-cake, Pat-a-cake

 

• It smells good./Wait and see.

54

– 57

wild horse, computer, lm

• Song: Together

 

• watch a lm/play a game/What about a lm?

58

– 61

arms, legs, oven, cow, gingerbread, eat

• Rhyme: The Gingerbread Man

 

I can run/You cannot eat me./I’m hungry.

62

– 65

• Consolidation and assessment

 

66

• Consolidation • Vocabulary and structures related to the topics and functions revised

 

67

– 68

• Assessment

   

69

candle, birthday cake

   

70

• How old are you? I’m eight./Happy Birthday!

skeleton, monster, witch, black cat, spooky things

   

71

• Happy Halloween!

Santa Claus, present, bell Merry Christmas!

• Song: Jingle Bells

 

72

     

73

     

73

     

74

   

75

– 77

   

78

– 80

Introducere
Introducere

I. Prezentare generală

Comunicare în limba engleză. Limba modernă 1, clasa a II-a este un manual conceput în conformitate cu sugestiile metodologice şi de conţinut ale programei școlare pentru disciplina Comunicare în limba modernă 1, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a (O.M. nr. 3418/19.03.2013) privind formarea unor competenţe de comunicare elementare în limba străină studiată. Manualul oferă suportul necesar pentru formarea achiziţiilor de comunicare elementare (nivel A1 parţial, din Portofoliul European), a atitudinilor asociate cu deprinderile de comunicare, pentru dezvoltarea de noi aptitudini, în raport cu nevoile şi ritmul propriu de dezvoltare ale copilului. Conform noilor cerinţe pentru procesul educaţional, manualul de faţă oferă ca suport de învăţare manualul clasic, în formă tipărită, însoţit de componenta digitală (CD multimedia).

II. Structura manualului

A. Manualul tipărit

Conţinuturile lexico-tematice şi de comunicare ale manualului sunt repartizate în două volume, corespunzătoare celor două semestre şcolare. Fiecare volum are 80 de pagini şi cuprinde:

• trei unităţi tematice;

şe-test de autoevaluare (I Can Do It) la sfârșitul ecărei unități;

• o recapitulare sumativă, semestrială;

• un test de evaluare semestrială;

• jocuri lexicale (Let’s play!) şi proiecte (Project), care reprezintă modalități complementare de xare și consolidare a cunoștințelor;

• lecții opţionale, consacrate prezentării şi însuşirii unor elemente culturale reprezentative (Christmas, Halloween);

• vocabularul tematic (My Picture Dictionary), ilustrat şi cu suport audio;

• instrucţiuni pentru jocuri;

• sugestii de jocuri didactice;

• transcrierea conţinuturilor audio.

Al doilea volum (semestrul al II-lea) conţine în plus o recapitulare nală, sub forma unor ateliere (Workshops) la dispoziţia profesorului. În tabla de materii a ecărui volum se regăsesc conţinuturile ecărei secţiuni (titluri, tematica abordată, competenţele, vocabularul şi cântecele/poeziile propuse).

B. Manualul digital

CD-ul multimedia include conținuturile din manualul tipărit şi activități multimedia.

III. Structura unei unităţi

Fiecare dintre cele şase unităţi este alcătuită din patru lecţii, organizate pe teme din universul familiar, imediat. Ultima lecţie din unitate, lecţia a patra, este destinată lumii magice a basmelor şi este întotdeauna o secvenţă conturată în jurul unui basm/a unei poveşti (Once upon a Time).

IV. Structura unei lecţii

Fiecare lecţie începe cu un desen complex – pe o pagină dublă – cu caracter situaţional, ca element declanşator al învăţării. Acest desen ilustrează conţinutul dialogului central, regăsibil în format digital audiovizual (animaţie). Pe pagină se a ă şi un set de trei-șase mici desene care ilustrează vocabularul activ (lexicul pe care elevii şi-l vor însuşi şi îl vor utiliza independent). Desenele sunt însoţite de etichete – scrise cu litere de tipar – cu denumirea obiectului sau situaţiei ilustrate. Aceste etichete nu vor face obiectul unei abordări directe, explicite, de citit-scris. Ele constituie o modalitate de vizualizare globală a formei scrise a unui cuvânt, asociat cu imaginea, cu scopul de a-i familiariza pe copii cu elemente gra ce specice. Elevii pot recepta etichetele ca mesaje vizuale, simple, asociate cu imaginile. Pe aceeaşi pagină se a ă o activitate de exploatare a imaginii. Următoarele două pagini ale lecţiei cuprind activităţi diverse de exploatare/consolidare a lexicului, activităţi la dispoziţia profesorului (cântece, poezii).

6
6

Numărul şi titlul unităţii

Pagini duble deschise din manualul tipărit

ă ţ i i Pagini duble deschise din manualul tip ă rit Buton care indic ă

Buton care indică o animaţie

Numărul şi titlul lecţiei

Buton pentru activităţi de ascultare – vocabularul lecţiei

Desen complex – element declanşator al învăţării

Vocabular ilustrat

Buton pentru activităţi de ascultare – exploatarea imaginii

pentru activit ăţ i de ascultare – exploatarea imaginii Cântece/Poezii la dispozi ţ ia profesorului Activit

Cântece/Poezii la dispoziţia profesorului

imaginii Cântece/Poezii la dispozi ţ ia profesorului Activit ăţ i de înv ăţ are f ă
imaginii Cântece/Poezii la dispozi ţ ia profesorului Activit ăţ i de înv ăţ are f ă
imaginii Cântece/Poezii la dispozi ţ ia profesorului Activit ăţ i de înv ăţ are f ă
imaginii Cântece/Poezii la dispozi ţ ia profesorului Activit ăţ i de înv ăţ are f ă

Activităţi de învăţare fără suport digital

Activităţi de învăţare cu suport digital

Activităţi de învăţare cu suport digital

Activităţi de învăţare fără suport digital

7
7

V. Ghid de utilizare a resurselor multimedia din manualul digital. Meniul de navigare

Mergi la pagina precedent ă .

Mergi la pagina precedentă.

Mergi la pagina precedent ă .
Mergi la pagina următoare.
Mergi la pagina
următoare.

Ajutor. Ghid de utilizare a resurselor multimedia

Dă clic, scrie numărul paginii la care vrei să ajungi, apoi apasă butonul OK.

Cuprins Navigare rapidă Dă clic pe pagina/lecţia la care vrei să ajungi.

Fereastră deschisă în manualul digital. Exemplu de activitate interactivă – explicarea butoanelor

de activitate interactiv ă – explicarea butoanelor Închide fereastra. Apas ă pe acest buton pentru a

Închide

fereastra.

Apasă pe acest buton pentru a relua exerciţiul.

Ascultă din nou cerinţa.

Ajutor contextual – indicaţii pentru rezolvarea activităţilor

– indica ţ ii pentru rezolvarea activit ăţ ilor Veri fi c ă rezolvarea. Butoane pentru

Veri că rezolvarea.

Butoane pentru activităţile multimedia

Vizionează anima ţ ia. ă animaţia.

Observă . ă.

C o l o r e a z ă . Colorează.

Ascultă . ă.

Lucrează cu un coleg. ă cu un coleg.

D e s e n e a z ă s a u t r a Desenează sau trage linii.

Aş az ă buc ăţ ile de puzzle la locul potrivit. şază bucăţile de puzzle la locul potrivit.

Lucrează cu colegii t ă i. ă cu colegii tăi.

Scrie numă rul potrivit. ărul potrivit.

Bifează . ă.

Încercuieş te. şte.

Aş az ă imaginile la locul potrivit. şază imaginile la locul potrivit.

Scrie, bifează , încercuie ş te sau coloreaz ă . AMII complex – Autoevaluare ă, încercuieşte sau colorează. AMII complex – Autoevaluare

Scrie, bifează , încercuie ş te sau coloreaz ă ! AMII complex – Evaluare ă, încercuieşte sau colorează! AMII complex – Evaluare

8
8

VI. Concepţia manualului

Demers didactic În proiectarea manualului, autorii au ţinut seama de sugestiile şi recomandările programei şcolare, favorizând: învăţarea în context, cu scopul de a evita memorarea şi recitarea de cuvinte/propoziţii simple şi de a facilita transferarea şi reutilizarea acestora în situaţii noi de comunicare; diversitatea contextelor de învăţare; folosirea nonverbalului pentru intuirea conceptelor, prin experienţă directă; combinarea verbalului (receptat sau exprimat) cu limbajul corporal, vizual sau muzical; abordarea ludică, prin activități atrăgătoare.

Exerciţii şi activităţi

Exerciţiile şi activităţile propuse – ca modalităţi de exersare şi antrenament – ilustrează contexte/tematici sugerate de programă şi acte de vorbire asociate (cuvinte şi structuri prioritare din universul familiar, imediat) şi constituie baza de pornire pentru acumularea unui lexic minimal, care să permită dezvoltarea de deprinderi şi cunoştinţe elementare în limba străină studiată. Ţinta acestora este de a stimula dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea limbajului şi a comunicării, a premiselor de citit – scris, fără a neglija dezvoltarea socio-emoţională, curiozitatea, iniţiativa şi creativitatea. Pentru stimularea dezvoltării cognitive şi a limbajului, dar şi pentru formarea şi dezvoltarea unor competenţe şi capacităţi elementare, recomandate de programă, manualul propune diverse exerciţii şi activităţi, de dicultate progresivă, care urmăresc:

stimularea comunicării receptive: să asculte, să observe, să recunoască şi să înţeleagă sunete, cuvinte uzuale, propoziţii simple, mesajul global al unor cântece/poezii pentru copii etc.; formarea primelor deprinderi de vorbire în limba studiată: să pronunţe după model, să recunoască şi să numească obiecte cunoscute/personaje/acţiuni simple, demonstrând înţelegerea unui desen/unei imagini/unei comenzi, să formuleze mesaje scurte de prezentare personală şi de prezentare a unei persoane/a unui personaj cunoscut, să recunoască poziţiile de bază ale unor obiecte, să exprime cereri simple, să răspundă la întrebări simple, să participe la jocuri de comunicare (Talk with your partner) etc. Pentru a facilita învăţarea şi a consolida achiziţia de comunicare, exerciţiile proiectate sunt realizate în spirit ludic (labirint, puzzle, sudoku, şiruri logice, jocul intrusului – Odd one out – etc.). Dezvoltarea premiselor de citit – scris se rezumă la lucrul cu cartea, la recunoaşterea globală a etichetelor cu litere majuscule, care însoţesc desenele care explicitează lexicul. Majoritatea exerciţiilor şi activităţilor propuse în manualul tiparit au un corespondent digital, identic sau uşor modicat.

. Acestea sunt însoţite de butoane – asociate cerinţei – care indică activitatea principală de efectuat (Listen, Tick etc.). Exerciţiile care nu au corespondent digital nu sunt însoțite de butoane. Manualul are un caracter interdisciplinar: conţinutul îmbină cunoştinţe primare din diferite domenii ale cunoaşterii şi favorizează intersectarea mai multor discipline: discipline artistice (trasare, colorare, desen), matematică (cifre), cunoaşterea mediului (plante, animale), geograe minimală, literatură pentru copii, muzică.

re

ia

Evaluare, autoevaluare, consolidare

În manualul tipărit şi în cel digital sunt prevăzute mai multe secvenţe de evaluare: autoevaluare (I Can Do It !) la sfârşitul

ecărei unităţi • activități de consolidare prin jocuri lingvistice (Let’s play) sau proiecte de grup la nalul ecărei unități; • evaluări sumative parţiale (Test semestrial) • activități de consolidare și evaluare sumativă parțială (Revision U1–U3 şi Revision U4–U6) • evaluare sumativă nală (Final Revision: Workshops).

VII. Surse bibliogra ce

* * *, Ghid de evaluare. Discipline – limbi moderne, coord. Dan Potolea, Ioan Neacșu, Marin Manolescu, Ministerul Educației, Tineretului și Sportului, https://insam.softwin.ro Harmer, J., The Practice of English Language Teaching, Londra, Longman, 2004. Larsen-Freeman, D., Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford, Oxford University Press, 1986. Nunan, D., Designing Tasks for the Communicative Classroom, Cambridge University Press, 1989. Soars, L., J., New Headway. Elementary. English Course, Oxford, Oxford University Press, 2007. Stern, H.H., Fundamental Concepts of Language Teaching, Oxford, Oxford University Press, 1996. Vizental, A., Metodica predării limbii engleze. Strategies of Teaching and Testing English as a Foreign Language, Polirom, Iași, 2008. Wright, A., Art and Crafts with Children, Oxford, Oxford University Press, 2007.

VIII. Concluzii

Prin ilustraţiile de calitate, diversitatea tematică, varietatea şi caracterul ludic al tehnicilor de exersare-învăţare şi prin numeroasele activităţi suplimentare la alegere, manualul oferă o abordare atrăgătoare şi ecientă, o modalitate creativă de învăţare în context a unei limbi străine – ceea ce corespunde întru totul recomandărilor Programei şcolare pentru disciplina opţională Comunicare în limba modernă 1, 2013 – care permite o abordare didactică exibilă, personalizată, adaptată grupului de copii şi opţiunilor metodologice ale profesorului.

9
9

H

o!

l

l

e

i

o

n

,

HELLO AGAIN! 2.22.1 BackMyMMyy NName’sName’sTogetherame’s RRobinsonRobinsonobinson
HELLO AGAIN!
2.22.1 BackMyMMyy NName’sName’sTogetherame’s RRobinsonRobinsonobinson

1 Look and listen!

2 Listen and repeat!

Example:

‘How are you?’ ‘Fine, thanks. And you?’ ‘I’m fine, too. Thank you.’

3

Example:

‘Nino is a frog.’

fine, too. Thank you.’ 3 Example: ‘Nino is a frog.’ 4 Song Listen and sing along.

4

Song

Listen and sing along.

N

Hello, Nino. Hello, Nino. How are you? How are you?

along. N Hello, Nino. Hello, Nino. How are you? How are you? Hello, dear Mira. Hello,
along. N Hello, Nino. Hello, Nino. How are you? How are you? Hello, dear Mira. Hello,

Hello, dear Mira. Hello, dear Mira, I’m ne, thank you. I’m ne, thank you.

Look and say!

What are they? A frog, a cat or a hedgehog? Listen to the example and say.

10
10
e and talk to your partne 5 Tick! Listen and tick. 6 Pairwork Listen to
e and talk to your partne
e and talk to your partne

5e and talk to your partne Tick! Listen and tick. 6 Pairwork Listen to the example

Tick!

Listen and tick.

e and talk to your partne 5 Tick! Listen and tick. 6 Pairwork Listen to the

6

Pairwork

Listen to the example and talk to your partner. Use other school objects.

Example:

‘Can I have a pencil, please?’ ‘Here you are.’ ‘Thank you.’

a pencil, please?’ ‘Here you are.’ ‘Thank you.’ 7 Who is it? Nino’s family. Listen and

7 Who is it?

Nino’s family. Listen and point.

8 Groupwork

Listen to the example and talk to your partners.

Example:

‘Mum, this is my friend, John.’ ‘Hello, John. Pleased to meet you.’ ‘Pleased to meet you.’

11
11
HELLO AGAIN! 2.22.2 MyMMyI Lovey NName’sName’sameParties!’s RRobinsonRobinsonobinson
HELLO AGAIN!
2.22.2 MyMMyI Lovey NName’sName’sameParties!’s RRobinsonRobinsonobinson
1 Look and listen! 2 Look and say! Where are they? Look at the picture
1
Look and listen!
2 Look and say!
Where are they? Look at the picture and say.
ure and say.
Example:
‘Where’s Mira the cat?’
‘There, on the right.’
n the right.’
Rhyme
3
Listen and repeat.
A
P
a
r
t
y
l
a
o
o
h
t
Sc

We’re having a party at school. Hat and jeans and new shoes. I look cool!

12
12

Lots of music and joy in the hall, It’s fun and a good time for all.

4 Match! These postcards are invitations to the party. Put the stamps on the right

4

Match!

These postcards are invitations to the party. Put the stamps on the right invitations. What story is it?

Put the stamps on the right invitations. What story is it? 5 Draw lines! Make a
Put the stamps on the right invitations. What story is it? 5 Draw lines! Make a
Put the stamps on the right invitations. What story is it? 5 Draw lines! Make a
Put the stamps on the right invitations. What story is it? 5 Draw lines! Make a
Put the stamps on the right invitations. What story is it? 5 Draw lines! Make a
Put the stamps on the right invitations. What story is it? 5 Draw lines! Make a
Put the stamps on the right invitations. What story is it? 5 Draw lines! Make a

5Put the stamps on the right invitations. What story is it? Draw lines! Make a fruit

Draw lines!

Make a fruit salad for the party. Listen and put the fruit in the basket.

6 Look and say! Describe the dolls’ clothes.
6
Look and say!
Describe the dolls’ clothes.

Example:

1. The hat is green and the dress is yellow.

1
1
6 Look and say! Describe the dolls’ clothes. Example: 1. The hat is green and the
6 Look and say! Describe the dolls’ clothes. Example: 1. The hat is green and the
6 Look and say! Describe the dolls’ clothes. Example: 1. The hat is green and the
6 Look and say! Describe the dolls’ clothes. Example: 1. The hat is green and the
4 3 13 2
4
3
13
2
BIG FRIENDS, LITTLE FRIENDS 2.2.1.1 MrsMyMy Name’sName’sSmith’sRobinsonRobinsonPet
BIG FRIENDS, LITTLE FRIENDS
2.2.1.1
MrsMyMy Name’sName’sSmith’sRobinsonRobinsonPet
14
14
1 Look and listen! 2 Listen and repeat!
1
Look and listen!
2
Listen and repeat!
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! DOG BLACK SPOT BROWN ON 3 Look at

DOG

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! DOG BLACK SPOT BROWN ON 3 Look at

BLACK

SPOT

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! DOG BLACK SPOT BROWN ON 3 Look at

BROWN

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! DOG BLACK SPOT BROWN ON 3 Look at
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! DOG BLACK SPOT BROWN ON 3 Look at

ON

3 Look at the picture. Listen and say YES or NO.

15
15

4Match! Listen and put spots on the dogs. 5 Look and say! Which dog do

Match!

Listen and put spots on the dogs.

4 Match! Listen and put spots on the dogs. 5 Look and say! Which dog do

5

Look and say!

Which dog do you like? Describe it.

Example:

I like the brown dog. It has two black spots.

you like? Describe it. Example: I like the brown dog. It has two black spots. 6

6

Game

Simon says! (See page 73.)

you like? Describe it. Example: I like the brown dog. It has two black spots. 6
1166 16
1166 16

h

i

n

e

H

y

T

g

o

e

h

Dog

e

r

e

a

7

Count!

Count the spots. What colour are they?

e ’ r e a 7 Count! Count the spots. What colour are they? 5 8
5
5
’ r e a 7 Count! Count the spots. What colour are they? 5 8 Song

8

Song

Listen and sing along.

s

t

us

There’s a doggy in the house, in the house. There’s a doggy in the house, in the house. Are you sure it’s not a mouse? No, a doggy in the house. There’s a doggy in the house, in the house.

17 17 1
17
17
1
BIG B FRIENDS, LITTLE FRIENDS 2. 2. 2. 2 On the Farm My Name’s Robinson
BIG B FRIENDS, LITTLE FRIENDS
2.
2.
2.
2
On the Farm
My Name’s Robinson
My Name’s Robinson
18
18
1 Look and listen! 2 Listen and repeat!
1
Look and listen!
2
Listen and repeat!
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! HORSE C O C K CHICKEN FARM BEHIND

HORSE

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! HORSE C O C K CHICKEN FARM BEHIND

COCK

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! HORSE C O C K CHICKEN FARM BEHIND

CHICKEN

and listen! 2 Listen and repeat! HORSE C O C K CHICKEN FARM BEHIND 3 Look

FARM

listen! 2 Listen and repeat! HORSE C O C K CHICKEN FARM BEHIND 3 Look at

BEHIND

listen! 2 Listen and repeat! HORSE C O C K CHICKEN FARM BEHIND 3 Look at

3 Look at the picture. Listen and say YES or NO.

19
19
4 Point! A. What is it? Listen, point and Example: ‘Meow!’ – It’s a cat.

4

Point!

A. What is it? Listen, point and

4 Point! A. What is it? Listen, point and Example: ‘Meow!’ – It’s a cat. B.

Example:

‘Meow!’ – It’s a cat.

Listen, point and Example: ‘Meow!’ – It’s a cat. B. Listen and check. 5 Sudoku A.

B. Listen and check.

‘Meow!’ – It’s a cat. B. Listen and check. 5 Sudoku A. What is missing: a

5 Sudoku

A. What is missing: a horse, a cock, a chicken or a dog? What is missing: a horse, a cock, a chicken or a dog?

a cat. B. Listen and check. 5 Sudoku A. What is missing: a horse, a cock,

B. Listen and check. Listen and check.

20
20

d

O

nal

l

d

M

o

c

6 Look and say!

d O n a l l d M o c 6 Look and say! A. Where

A. Where are they? Where are they?

Example:

The hat is on the table. The mouse is behind the hat.

The hat is on the table. The mouse is behind the hat. B. Listen and check.

B. Listen and check.

7

Song

Listen and sing

D

, E, I, E, I, O.
, E, I, E, I, O.
Listen and check. 7 Song Listen and sing D , E, I, E, I, O. Old

Old McDonald had a farm, E, I, E, I, O.

And on his farm he had some chickens, E, I, E, I, O.

With a cluck, cluck here and a cluck, cluck there.

Here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck, cluck.

21
21
B BIG FRIENDS, LITTLE FRIENDS 2.3. TheMy Name’sDonkeyRobinson 3 2. My Name’s Robinson
B
BIG FRIENDS, LITTLE FRIENDS
2.3. TheMy Name’sDonkeyRobinson
3
2. My Name’s Robinson
22
22
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! DONKEY HEAD BIG SMALL LONG SHORT 3
1 Look and listen! 2 Listen and repeat!
1
Look and listen!
2
Listen and repeat!
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! DONKEY HEAD BIG SMALL LONG SHORT 3 Look

DONKEY

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! DONKEY HEAD BIG SMALL LONG SHORT 3 Look

HEAD

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! DONKEY HEAD BIG SMALL LONG SHORT 3 Look

BIG

SMALL

and listen! 2 Listen and repeat! DONKEY HEAD BIG SMALL LONG SHORT 3 Look at the

LONG

SHORT

and listen! 2 Listen and repeat! DONKEY HEAD BIG SMALL LONG SHORT 3 Look at the

3 Look at the picture. Listen and say YES or NO.

23
23
4 Point! Find the animals on the farm. Name them. 5 Example: Order! What is
4 Point! Find the animals on the farm. Name them. 5 Example: Order! What is

4

Point!

Find the animals on the farm. Name them.

4 Point! Find the animals on the farm. Name them. 5 Example: Order! What is it?

54 Point! Find the animals on the farm. Name them. Example: Order! What is it? Listen

Example:

4 Point! Find the animals on the farm. Name them. 5 Example: Order! What is it?
4 Point! Find the animals on the farm. Name them. 5 Example: Order! What is it?

Order!

What is it? Listen and put the right number.

Example: Order! What is it? Listen and put the right number. 1. 1. It’s big and
1. 1. It’s big and brown. A A bear. bear.
1. 1.
It’s big and brown.
A A
bear. bear.

It’s big and brown. It has small ears and a short tail.

1 24
1
24

l

O

a

d

G

n

y,

D

onk

e

o

k

D

n

e

y

6l O a d G n y , D o n k e o k D

Order!

What can they do? Listen and put the right number.

6 Order! What can they do? Listen and put the right number. Example: 1. 1. Nino
6 Order! What can they do? Listen and put the right number. Example: 1. 1. Nino

Example:

1. 1. Nino can draw. Nino can draw. 1
1. 1.
Nino can draw.
Nino can draw.
1

7number. Example: 1. 1. Nino can draw. Nino can draw. 1 Rhyme Listen and repeat .

Rhyme

Listen and repeat.

,

Donkey, Donkey,

Old and grey,

Open your mouth

And gently bray.

d

re re y y
re
re
y y
25 25
25 25

Donkey, Donkey, onkey,

Old and grey, rey,

Lift your ears, ars,

Have some e hay. hay.

BIG FRIENDS, LITTLE FRIENDS 4.4 The Bremen Band
BIG FRIENDS, LITTLE FRIENDS
4.4
The Bremen Band
26
26
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! MUSICIAN BAND ON UNDER 3 Look at
1 Look and listen! 2 Listen and repeat!
1
Look and listen!
2
Listen and repeat!
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! MUSICIAN BAND ON UNDER 3 Look at the

MUSICIAN

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! MUSICIAN BAND ON UNDER 3 Look at the

BAND

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! MUSICIAN BAND ON UNDER 3 Look at the
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! MUSICIAN BAND ON UNDER 3 Look at the

ON

UNDER

3 Look at the picture. Listen and say YES or NO.

27
27

4 On or under?

A. Where are they? Point and say. Where are they? Point and say.

Example:

The mouse is under the bed.

they? Point and say. Example: The mouse is under the bed. B. Listen and check. 5
they? Point and say. Example: The mouse is under the bed. B. Listen and check. 5

B. Listen and check. Listen and check.

5 Match!

The mouse is under the bed. B. Listen and check. 5 Match! A. Which words start

A. Which words start with the same sound?

is under the bed. B. Listen and check. 5 Match! A. Which words start with the

B. Listen and check.

is under the bed. B. Listen and check. 5 Match! A. Which words start with the
28
28

?

Dog

O

Little

My

h

Ha

s

W

h

e

r

,

? D o g O L i t t l e M y h H a

6? D o g O L i t t l e M y h H a

On, under or behind?

Look, listen and put the right number.

e g u e .
e
g
u
e .
1 Song 7 Listen and sing along.
1
Song
7
Listen and sing along.

e

G

one

Oh, where, oh, where has my little dog gone? Oh, where, oh, where can he be? With his ears kept short and his tail kept long, Oh, where, oh, where can he be?

29
29

o

n

I

a

C

t

!

I

o n I a C t ! I D 1 Unit 1 Listen and circle YES

D

1 Unit 1
1
Unit 1

Listen and circle YES or NO.

o n I a C t ! I D 1 Unit 1 Listen and circle YES

YES

NO

I a C t ! I D 1 Unit 1 Listen and circle YES or NO.

YES

NO

t ! I D 1 Unit 1 Listen and circle YES or NO. YES NO YES

2 Listen and circle the right pictures.

NO. YES NO YES NO 2 Listen and circle the right pictures. 3 Listen and put
NO. YES NO YES NO 2 Listen and circle the right pictures. 3 Listen and put
NO. YES NO YES NO 2 Listen and circle the right pictures. 3 Listen and put
NO. YES NO YES NO 2 Listen and circle the right pictures. 3 Listen and put
NO. YES NO YES NO 2 Listen and circle the right pictures. 3 Listen and put

3 Listen and put the right number.

Listen and circle the right pictures. 3 Listen and put the right number. Total: 10 F.B.

Total: 10

F.B. : 8–10

B.: 6–7

S.: 4–5

30
30

The Bremen Band

3131 Let’s play! What’s this?
3131
Let’s play!
What’s this?
AUTUMN AND WINTER 1.1 My ABC Book
AUTUMN AND WINTER
1.1
My ABC Book
32
32
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! LETTERS ABC BOOK AUTUMN 3 Look at
1 Look and listen! 2 Listen and repeat!
1
Look and listen!
2
Listen and repeat!
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! LETTERS ABC BOOK AUTUMN 3 Look at the

LETTERS

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! LETTERS ABC BOOK AUTUMN 3 Look at the

ABC BOOK

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! LETTERS ABC BOOK AUTUMN 3 Look at the
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! LETTERS ABC BOOK AUTUMN 3 Look at the

AUTUMN

3 Look at the picture. Listen and say YES or NO.

33
33
4 Look and say! What can they do? Example: The Bremen musicians can sing. 5

4

Look and say!

What can they do?

Example:

The Bremen musicians can sing.

What can they do? Example: The Bremen musicians can sing. 5 Complete! What do they like?
What can they do? Example: The Bremen musicians can sing. 5 Complete! What do they like?

5

What can they do? Example: The Bremen musicians can sing. 5 Complete! What do they like?

Complete!

What do they like? Complete with the missing letter and say.

What do they like? Complete with the missing letter and say. Example: Nino likes D O

Example:

Nino likes D O G S.

the missing letter and say. Example: Nino likes D O G S . Th e boy
the missing letter and say. Example: Nino likes D O G S . Th e boy
the missing letter and say. Example: Nino likes D O G S . Th e boy
the missing letter and say. Example: Nino likes D O G S . Th e boy
the missing letter and say. Example: Nino likes D O G S . Th e boy
the missing letter and say. Example: Nino likes D O G S . Th e boy

The boy likes

E T S.

The girl likes

O O K S.

34
34

The bear likes

O N E Y.

umn

A

t

u

6

Circle!

Find the words that begin with an A, B or C. Circle with the right colour.

C

A

B

begin with an A, B or C. Circle with the right colour. C A B e
begin with an A, B or C. Circle with the right colour. C A B e
begin with an A, B or C. Circle with the right colour. C A B e
begin with an A, B or C. Circle with the right colour. C A B e
begin with an A, B or C. Circle with the right colour. C A B e
e d repeat. when I go to school, 35 35
e
d repeat.
when I go to school,
35 35

7

Rhyme

Listen and repeat.

I like autumn when I go to school,

I like autumn when when the the days days are are cool, cool,

I like autumn when when apples apples are are sweet, sweet,

When red, yellow, ow, brown brown and and other other colours colours meet. meet.

I

like autumn: it’s it’s a a real real treat. treat.

AUTUMN AND WINTER 2.2 My Favourite Colour
AUTUMN AND WINTER
2.2
My Favourite Colour
36
36
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! ORANGE PURPLE WHITE BRUSH 3 Look at
1 Look and listen! 2 Listen and repeat!
1
Look and listen!
2
Listen and repeat!
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! ORANGE PURPLE WHITE BRUSH 3 Look at the

ORANGE

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! ORANGE PURPLE WHITE BRUSH 3 Look at the

PURPLE

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! ORANGE PURPLE WHITE BRUSH 3 Look at the

WHITE

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! ORANGE PURPLE WHITE BRUSH 3 Look at the

BRUSH

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! ORANGE PURPLE WHITE BRUSH 3 Look at the

3 Look at the picture. Listen and say YES or NO.

37
37

4Pairwork What is your favourite colour? Talk with your partner. Listen to the example. what’s

Pairwork

What is your favourite colour? Talk with your partner. Listen to the example.

what’s your favourite colour?
what’s your favourite colour?
our? orange.
our?
orange.

5 Look and say!

A. What colour is it? What colour is it?

example. what’s your favourite colour? our? orange. 5 Look and say! A. What colour is it?
example. what’s your favourite colour? our? orange. 5 Look and say! A. What colour is it?

B. Listen and colour. Listen and colour.

38
38

B

Purple

r

o

w

d

n

a

6 Sudoku

A. What is missing: purple, black, orange or white?

Sudoku A. What is missing: purple, black, orange or white? B. Listen and check. 7 Song

B. Listen and check.

7

Song

Listen and sing along.

n

Brown and purple,

Green and blue,

Green and blue.

Brown and purple,

Green and blue,

Green and blue.

and blue. Brown and purple, Green and blue, Green and blue. And A d white hit

And A d white hit and d yellow ll

And orange and black.

Brown and purple,

Green and blue.

39
39
AUTUMN AND WINTER 3.3 My Favourite Season
AUTUMN AND WINTER
3.3
My Favourite Season
40
40
1 Look and listen! 2 Listen and repeat!
1
Look and listen!
2
Listen and repeat!
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! NOVEMBER SKI BIRTHDAY GO SLEDGING THE SEASONS SPRING

NOVEMBER

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! NOVEMBER SKI BIRTHDAY GO SLEDGING THE SEASONS SPRING

SKI

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! NOVEMBER SKI BIRTHDAY GO SLEDGING THE SEASONS SPRING

BIRTHDAY

and listen! 2 Listen and repeat! NOVEMBER SKI BIRTHDAY GO SLEDGING THE SEASONS SPRING SUMMER AUTUMN

GO SLEDGING

THE SEASONS

and repeat! NOVEMBER SKI BIRTHDAY GO SLEDGING THE SEASONS SPRING SUMMER AUTUMN WINTER 3 Look at

SPRING

repeat! NOVEMBER SKI BIRTHDAY GO SLEDGING THE SEASONS SPRING SUMMER AUTUMN WINTER 3 Look at the

SUMMER

NOVEMBER SKI BIRTHDAY GO SLEDGING THE SEASONS SPRING SUMMER AUTUMN WINTER 3 Look at the picture.

AUTUMN

SKI BIRTHDAY GO SLEDGING THE SEASONS SPRING SUMMER AUTUMN WINTER 3 Look at the picture. Listen

WINTER

SKI BIRTHDAY GO SLEDGING THE SEASONS SPRING SUMMER AUTUMN WINTER 3 Look at the picture. Listen

3 Look at the picture. Listen and say YES or NO.

41
41

4

Listen and answer!

Listen and answer: ‘YES, it is ’ , or ‘NO, it isn’t ’ .

Example:

Is it cold in summer?’ No, it isn’t.’

5

Pairwork

What is your favourite season? Listen to the example. Then talk with your partner.

Example:

‘What’s your favourite season? ’ ‘My favourite season is spring. ’

6

Tick or cross!

What can you do?

A. Tick or cross.

’ 6 Tick or cross! What can you do? A. Tick or cross. B. Listen to
’ 6 Tick or cross! What can you do? A. Tick or cross. B. Listen to

B. Listen to the example. Then talk with your partner. Ask and answer. Listen to the example. Then talk with your partner. Ask and answer.

Example:

Can you swim?’ Yes, I can.’

42
42

Can you ride a horse?’ No, I can’t.’

Seasons

T

h

7

Hobbies

What is your hobby? Listen, point and say.

n s T h 7 Hobbies What is your hobby? Listen, point and say. 8 Pairwork
n s T h 7 Hobbies What is your hobby? Listen, point and say. 8 Pairwork

8 Pairwork

How old are you? Listen to the example. Then talk with your partner.

Example:

How old are you?’ I’m eight.’

43
43

9

Rhyme

Listen and repeat.

e

Spring is green, Summer is bright, Autumn is yellow, Winter is white.

AUTUMN AND WINTER 4.4 Snow Queen
AUTUMN AND WINTER
4.4 Snow Queen
44
44
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! REINDEER TEARS 3 Look at the picture.
1
Look and listen!
2
Listen and repeat!
REINDEER
TEARS
3
Look at the picture.
Listen and say
YES or NO.
45
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! REINDEER TEARS 3 Look at the picture. Listen
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! REINDEER TEARS 3 Look at the picture. Listen
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! REINDEER TEARS 3 Look at the picture. Listen

4

Match!

Find their friends. Pairwork
Find their friends.
Pairwork

5

Who are you? Listen to the example. Then talk with your partner.

Example:

Who are you?’ I’m Mary.’

46
46

How old are you?’ I’m eight.’

W

i

t

n

e

r

6

Pairwork

What is different? Talk with your partner about the picture below and the picture on page 74.

Example:

A: In my picture it’s autumn. A: In my picture the house is …

B: In my picture it’s B: In my picture the house is white and brown.

Picture A
Picture A
d n u I s All Aro 47
d
n
u
I
s All
Aro
47

7

Rhyme

Listen and repeat.

Winter is all around. The trees have no leaves. Chirp, chirp, a birdie grieves For no berries can be found.

o

n

I

a

C

t

!

I

D

o n I a C t ! I D 1 How old are you? Write the

1 How old are you? Write the number.

 

Unit 2

   
 
 
 
 

2

Look, listen and tick YES or NO.

 
 
   
 
   

YES

NO

YES

NO

YES or NO.       YES N O YES NO   3 Listen and colour.
YES or NO.       YES N O YES NO   3 Listen and colour.
YES or NO.       YES N O YES NO   3 Listen and colour.
YES or NO.       YES N O YES NO   3 Listen and colour.
YES or NO.       YES N O YES NO   3 Listen and colour.
YES or NO.       YES N O YES NO   3 Listen and colour.
 

3

Listen and colour.

 
 

AB

 

C

3 Listen and colour.     AB   C   4 Listen and put the right
3 Listen and colour.     AB   C   4 Listen and put the right
3 Listen and colour.     AB   C   4 Listen and put the right
 

4

Listen and put the right number.

 
and colour.     AB   C   4 Listen and put the right number.  
and colour.     AB   C   4 Listen and put the right number.  
and colour.     AB   C   4 Listen and put the right number.  
and colour.     AB   C   4 Listen and put the right number.  

Total: 10

Total: 10

F.B.: 8–10

F.B.: 8–10
  C   4 Listen and put the right number.   Total: 10 F.B.: 8–10 B.:
B.: 6–7 48 S.: 4–5
B.: 6–7
48
S.: 4–5
  C   4 Listen and put the right number.   Total: 10 F.B.: 8–10 B.:

this? What colour is it?

Lets play!

Whats

Colours

s ? W h a t c o l o u r i s i t
s ? W h a t c o l o u r i s i t
49
49
GUESTS 1.1 Let’s Make a Cake!
GUESTS
1.1
Let’s Make a Cake!
50
50
1 Look and listen! 2 Listen and repeat!
1
Look and listen!
2
Listen and repeat!
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! FLOUR BUTTER SUGAR EGGS FRIDGE CAKE IN 3
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! FLOUR BUTTER SUGAR EGGS FRIDGE CAKE IN 3

FLOUR

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! FLOUR BUTTER SUGAR EGGS FRIDGE CAKE IN 3

BUTTER

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! FLOUR BUTTER SUGAR EGGS FRIDGE CAKE IN 3

SUGAR

EGGS

and listen! 2 Listen and repeat! FLOUR BUTTER SUGAR EGGS FRIDGE CAKE IN 3 Look at

FRIDGE

listen! 2 Listen and repeat! FLOUR BUTTER SUGAR EGGS FRIDGE CAKE IN 3 Look at the

CAKE

listen! 2 Listen and repeat! FLOUR BUTTER SUGAR EGGS FRIDGE CAKE IN 3 Look at the

IN

3 Look at the picture. Listen and say YES or NO.

51
51
listen! 2 Listen and repeat! FLOUR BUTTER SUGAR EGGS FRIDGE CAKE IN 3 Look at the

4Point The mouse wants to make a cake, too. Help the mouse do the shopping.

Point

The mouse wants to make a cake, too. Help the mouse do the shopping. Listen to the shopping list and point.

do the shopping. Listen to the shopping list and point. 5 Pairwork Help Mira with the

5do the shopping. Listen to the shopping list and point. Pairwork Help Mira with the cake.

Pairwork

Help Mira with the cake. Where is/Where are…? Listen to the example. Then talk to your partner.

Example:

‘Where are the eggs?’ ‘In the fridge.’

52
52
are…? Listen to the example. Then talk to your partner. Example: ‘Where are the eggs?’ ‘In

Ma

n

T

ffin

h

e

u

6M a n T f f i n h e u Pairwork Listen to the example.

Pairwork

Listen to the example. Then talk to your partner. Also use: make a cake, ride a bike, read, draw a house, ski.

can you make a cake? yes, i can.
can you make a cake?
yes, i can.
can you make a cake? no, i can’t.
can you make a cake?
no, i can’t.

7 Odd one out

Which is different? Look, say and circle.

7 Odd one out Which is different? Look, say and circle. 8 Song Listen and sing
7 Odd one out Which is different? Look, say and circle. 8 Song Listen and sing
7 Odd one out Which is different? Look, say and circle. 8 Song Listen and sing
7 Odd one out Which is different? Look, say and circle. 8 Song Listen and sing

8 Song

Listen and sing along.

Look, say and circle. 8 Song Listen and sing along . M Do you know the
Look, say and circle. 8 Song Listen and sing along . M Do you know the
Look, say and circle. 8 Song Listen and sing along . M Do you know the
Look, say and circle. 8 Song Listen and sing along . M Do you know the

M

Do you know the muffin man, The muffin man, the muffin man? Oh, do you know the muffin man Who lives on Drury Lane?

Oh, yes, we know the muffin man, The muffin man, the muffin man. Oh, yes, we know the muffin man Who lives on Drury Lane.

53
53
GUESTS 2. It Smells Good!
GUESTS
2. It Smells Good!
54
54
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! CHOCOLATE CAKE ORANGE JUICE CHAIR 3 Look
1 Look and listen! 2 Listen and repeat!
1
Look and listen!
2
Listen and repeat!
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! CHOCOLATE CAKE ORANGE JUICE CHAIR 3 Look at

CHOCOLATE CAKE

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! CHOCOLATE CAKE ORANGE JUICE CHAIR 3 Look at

ORANGE JUICE

and listen! 2 Listen and repeat! CHOCOLATE CAKE ORANGE JUICE CHAIR 3 Look at the picture.
and listen! 2 Listen and repeat! CHOCOLATE CAKE ORANGE JUICE CHAIR 3 Look at the picture.

CHAIR

3 Look at the picture. Listen and say YES or NO.

55
55
4 Pairwork Listen to the example and talk to your partner. Also use: fruit salad,
4
Pairwork
Listen to the example and talk to your partner. Also use: fruit salad, apple cake,
chocolate, honey and orange juice.
i have something nice for you.
what is it?
chocolate cake.
i love it!

5

Point and say!

A. Find the words beginning with B.

what is it? chocolate cake. i love it! 5 Point and say! A. Find the words
what is it? chocolate cake. i love it! 5 Point and say! A. Find the words
what is it? chocolate cake. i love it! 5 Point and say! A. Find the words
what is it? chocolate cake. i love it! 5 Point and say! A. Find the words
what is it? chocolate cake. i love it! 5 Point and say! A. Find the words
what is it? chocolate cake. i love it! 5 Point and say! A. Find the words

B. Listen and check.

what is it? chocolate cake. i love it! 5 Point and say! A. Find the words
56
56

P

ke

a

t

c

Pat-a

a

-

k

a

e,

c

a

-

-

6

P k e a t c P a t - a a - k a e

Draw!

A. Find the opposites and draw lines.

a e , c a - - 6 Draw! A. Find the opposites and draw lines.
a e , c a - - 6 Draw! A. Find the opposites and draw lines.
a e , c a - - 6 Draw! A. Find the opposites and draw lines.

B. Listen and do!

7

Rhyme

Listen and repeat.

Pat-a-cake, pat-a-cake, Baker’s man, Bake me a cake As fast as you can.

Baker’s man, Bake me a cake As fast as you can. Prick it and pat it,
Baker’s man, Bake me a cake As fast as you can. Prick it and pat it,
Baker’s man, Bake me a cake As fast as you can. Prick it and pat it,
Baker’s man, Bake me a cake As fast as you can. Prick it and pat it,

Prick it and pat it, And mark it with B, And put it in the oven For Baby and me.

57
57
GUESTS 3. What about the Film?
GUESTS
3. What about the Film?
58
58
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! WILD HORSE COMPUTER FILM 3 Look at
1 Look and listen! 2 Listen and repeat!
1
Look and listen!
2
Listen and repeat!
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! WILD HORSE COMPUTER FILM 3 Look at the

WILD HORSE

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! WILD HORSE COMPUTER FILM 3 Look at the

COMPUTER

1 Look and listen! 2 Listen and repeat! WILD HORSE COMPUTER FILM 3 Look at the
1 Look and listen! 2 Listen and repeat! WILD HORSE COMPUTER FILM 3 Look at the

FILM

3 Look at the picture. Listen and say YES or NO.

59
59
4 Match! Listen and put the pictures in the right place. WRITE READ WATCH
4
Match!
Listen and put the pictures in the right place.
WRITE
READ
WATCH
MAKE
MAKE
60
60
4 Match! Listen and put the pictures in the right place. WRITE READ WATCH MAKE 60

T

o

t

g

r

e

e

T o t g r e e 5 Order! Listen, look and write the number. 1

5T o t g r e e Order! Listen, look and write the number. 1 along.

Order!

Listen, look and write the number.

1
1
along. er, together, together, For For your your friends friends are are my my friends
along.
er, together, together,
For For your your friends friends are are my my friends friends

And my friends are your friends.

The more we get together,

The happier we’ll be.

61
61

6The more we get together, The happier we’ll be. 61 Song Listen and sing along. h

Song

Listen and sing along.

h

The more we get together, together, together,

The more we get together, er,

The happier we’ll be.

The more we get together, together, together,

The more we get together,

The happier we’ll be.

GUESTS 4. The Gingerbread Man
GUESTS
4. The Gingerbread Man
a head, two arms and two legs: a gingerbread man. Now, in the oven and
a head, two arms and
two legs: a gingerbread man.
Now, in the oven and wait.
1
stop. i’m hungry. eat you? no, i don’t like gingerbread. you can’t eat me, fox.
stop. i’m hungry.
eat you?
no, i don’t like
gingerbread.
you can’t eat me,
fox. I can run fast.
5
let me out! let me out! open the door and let me out! 2
let me out!
let me out!
open the door
and let me out!
2
friends? friends. 6
friends?
friends.
6
1

1

2

2

62
62

Look and listen!

Listen and repeat!

open the door and let me out! 2 friends? friends. 6 1 2 62 Look and

ARMS

open the door and let me out! 2 friends? friends. 6 1 2 62 Look and

LEGS

open the door and let me out! 2 friends? friends. 6 1 2 62 Look and

OVEN

you can’t eat me, horse. i can run fast. stop. i’m hungry. 4
you can’t eat
me, horse. i can
run fast.
stop. i’m hungry.
4
mmm, delicious! 8
mmm, delicious!
8
you can’t eat me, cow. i can run fast. stop. i’m hungry. 3 now, sit
you can’t eat
me, cow. i can
run fast.
stop. i’m hungry.
3
now, sit on my nose.
7

COW

GINGERBREAD

EAT

3 Look at the picture. Listen and say YES or NO.

63
63
Look and say! Look and say! 4 What is missing? What is missing?
Look and say!
Look and say!
4
What is missing?
What is missing?

Sudoku

Look and say! 4 What is missing? What is missing? Sudoku 5 A. What is missing:

5

A. What is missing: a cow, a horse, a fox or a donkey? B. Listen
A. What is missing: a cow, a horse, a fox or a donkey?
B. Listen and check.
64
64

T

h

M

ad

a

n

G

e

bre

i

n

r

g

e

6 Match!

A. Find and say the rhymes.

NOW MAKE FOX LIKE RED
NOW
MAKE
FOX
LIKE
RED

B. Listen and check.

DOG
DOG
rhymes. NOW MAKE FOX LIKE RED B. Listen and check. DOG 7 Rhyme Listen and repeat
rhymes. NOW MAKE FOX LIKE RED B. Listen and check. DOG 7 Rhyme Listen and repeat

7

Rhyme

Listen and repeat.

Run, run, run, As fast as you can. You can’t catch me, I’m the Gingerbread Man.

8 Groupwork. Project: My Animal Farm Make a poster. Draw or glue pictures of animals you want on your farm. Talk about your farm. Example: We have four horses and two cows on the farm.

65
65

o

n

I

a

C

t

!

I

o n I a C t ! I D Unit 3 1 Listen and circle. 2

D

o n I a C t ! I D Unit 3 1 Listen and circle. 2

Unit 3

1 Listen and circle.

o n I a C t ! I D Unit 3 1 Listen and circle. 2
o n I a C t ! I D Unit 3 1 Listen and circle. 2
o n I a C t ! I D Unit 3 1 Listen and circle. 2
2 Listen and tick the right picture.
2
Listen and tick the right picture.
1 Listen and circle. 2 Listen and tick the right picture. Total: 10 F.B.: 8–10 B.:
1 Listen and circle. 2 Listen and tick the right picture. Total: 10 F.B.: 8–10 B.:

Total: 10

Total: 10

F.B.: 8–10

F.B.: 8–10

B.: 6–7

B.: 6–7

S.: 4–5

S.: 4–5

3

Listen and put the pictures in the right place. Draw lines.

Total: 10 F.B.: 8–10 B.: 6–7 S.: 4–5 3 Listen and put the pictures in the
Total: 10 F.B.: 8–10 B.: 6–7 S.: 4–5 3 Listen and put the pictures in the
Total: 10 F.B.: 8–10 B.: 6–7 S.: 4–5 3 Listen and put the pictures in the
Total: 10 F.B.: 8–10 B.: 6–7 S.: 4–5 3 Listen and put the pictures in the
Total: 10 F.B.: 8–10 B.: 6–7 S.: 4–5 3 Listen and put the pictures in the
REVISION
REVISION

U1 U3

1

Write the number!

How many? Look, count and put the right number.

3 ? ? ? ????
3
?
? ?
????

2

Draw!

Listen and draw a monster.

number. 3 ? ? ? ???? 2 Draw! Listen and draw a monster. 3 Look and
number. 3 ? ? ? ???? 2 Draw! Listen and draw a monster. 3 Look and
number. 3 ? ? ? ???? 2 Draw! Listen and draw a monster. 3 Look and
number. 3 ? ? ? ???? 2 Draw! Listen and draw a monster. 3 Look and
number. 3 ? ? ? ???? 2 Draw! Listen and draw a monster. 3 Look and

3 Look and say!

A. Where is the ball?

Example:

a monster. 3 Look and say! A. Where is the ball? Example: The red ball is

The red ball is in the box.

B. Listen and check.

4

Match!

Match, draw lines and say.

B. Listen and check. 4 Match! Match, draw lines and say. The butter is in t
The butter is in t
The butter is in t

Example: The butter is in the fridge.

Match! Match, draw lines and say. The butter is in t E x a m p
Match! Match, draw lines and say. The butter is in t E x a m p
IN
IN
ON
ON
UNDER
UNDER
Match! Match, draw lines and say. The butter is in t E x a m p
67
67

5Complete! Continue the series. Say what is missing. ? ? ? 6 Pairwork What is

Complete!

Continue the series. Say what is missing.

? ? ?
?
?
?

65 Complete! Continue the series. Say what is missing. ? ? ? Pairwork What is different?

Pairwork

What is different? Talk with your partner about the picture A below and the picture B on page 74.

Picture A
Picture A

7 Groupwork. Project

1. My favourite colours

2. Pets

A. Choose a project and make a poster. You can draw, paint and colour, cut and glue pictures on it. Add the appropriate labels.

B. Talk about your project.

68
68
Test
Test

1

Listen and tick the right picture.

sten an t c t e r g t p cture.
sten an
t c
t
e r g
t p cture.
 
 
 

2

What can they do? Put the right number.

 
  2 What can they do? Put the right number.   3 Listen and circle the
  2 What can they do? Put the right number.   3 Listen and circle the
  2 What can they do? Put the right number.   3 Listen and circle the
  2 What can they do? Put the right number.   3 Listen and circle the
  2 What can they do? Put the right number.   3 Listen and circle the
  2 What can they do? Put the right number.   3 Listen and circle the
  2 What can they do? Put the right number.   3 Listen and circle the
  2 What can they do? Put the right number.   3 Listen and circle the
  2 What can they do? Put the right number.   3 Listen and circle the
  2 What can they do? Put the right number.   3 Listen and circle the
  2 What can they do? Put the right number.   3 Listen and circle the
  2 What can they do? Put the right number.   3 Listen and circle the

3