Sunteți pe pagina 1din 13

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr.

4/2010

CE ÎNŢELEGEM PRIN PERFORMANŢA WHAT DO WE MEAN BY


COMPANIEI? „COMPANY PERFORMANCE”?

CLAUDIU MARIAN GRUIAN, PhD


CLAUDIU MARIAN GRUIAN, PhD student, West University of Timişoara
student, West University of Timişoara
Abstract:
Rezumat: This article examines existing approaches in
În articolul de faţă am analizat abordările the Romanian and foreign academic literature
existente în literatura ştiinţifică de specialitate concerning the concept of company performance. It
românească şi străină referitore la conceptul de demonstrates that this concept is used very often
performanţă a companiei. Am demonstrat că acesta este but rarely defined and not sufficiently understood.
foarte des folosit dar rar definit şi nu îndeajuns înţeles, Most studies go to performance measurement and
fiind de regulă întrebuinţat ca atare, fără explicaţii şi improvement without further theoretic explanation
lămuriri suplimentare. În urma analizării opiniilor and clarification. After analyzing the existing
existente am clarificat în mare măsură semnificaţia opinions the article mostly clarifies the significance
performanţei la nivel microeconomic, precum şi a altor of microeconomic performance, and other related
concepte înrudite: productivitate, eficienţă, eficacitate, concepts: productivity, efficiency, effectiveness,
rentabilitate şi profitabilitate, identificând legăturile profitability and identifies the links between them. It
dintre ele. Am pledat pentru o înţelegere unitară, recommends a common understanding of these
comună a acestor concepte precum şi a tuturor concepts and all other concepts used in economics
conceptelor folosite în economie, pentru a da mai multă to give more precision and rigor to field science
precizie şi rigurozitatea ştiinţei economice şi a evita and avoid any ambiguity. For some terms it is yet
orice ambiguităţi. În cazul unora dintre ele este totuşi difficult to unify the various contributions of
dificilă unificarea diferitelor contribuţii deoarece authors because sometimes these are contradictory.
acestea sunt în unele cazuri contradictorii, existând în Thus some authors may still use different
continuare posibilitatea ca autorii din domeniu să approaches.
folosească abordări diferite. Articolul de faţă este
valoros şi original deoarece conturează şi propune o Key words: Company performance, productivity,
viziune unitară şi integrantă asupra opiniilor referitoare efficiency, effectiveness, profitability
la performanţa companiei.
1. Introduction
Cuvinte cheie: Performanţa companiei, productivitate, Performance is important in any
eficienţă, eficacitate, rentabilitate
activity, especially in the economic field.
1. Introducere We all want to be performers. In some
Performanţa este importantă în orice areas of activity performance can easily be
activitate, şi cu atât mai mult în domeniul defined, for example in sports (scores,
economic. Toţi ne dorim să fim performanţi. În times, centimeters, etc.), but in
unele domenii performanţa se poate defini microeconomics this issue is more
foarte uşor, spre exemplu în sport (scor, timpi, complex; on the one hand because there
centimetri, etc.), dar în domeniul are many factors that influence
microeconomic problema este mai complexă. performance; on the other hand because
Pe de o parte pentru că există o multitudine de the economic actors have different points
factori care influenţează performanţa. Pe de of view about company performance
altă parte pentru că diferiţii actori economici depending on their interests. Thus,
văd performanţa în funcţie de interesele lor. managers are interested in the overall
Astfel, managerii sunt interesaţi de performance, investors (actual and
performanţa globală a companiei , investitorii potential) will consider performance in
(actuali si potenţiali) vor percepe performanţa terms of return on investment, employees
prin prisma rentabilităţii investiţiei, salariaţii şi and customers will show interest in the
clienţii vor manifesta interes faţă de stabilitatea stability of the company and creditors will

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
243
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010

întreprinderii iar creditorii au în vedere consider solvency and liquidity [8].


solvabilitatea şi lichiditatea (Ştefănescu, 2005). The concept of company
Conceptul de performanţă a companiei performance is often used within literature,
este des întrebuinţat în literatură, dar este însă but rarely defined. Many studies present
rar definit. Se trece de multe ori la măsurarea performance measurement and
performanţei, fără a se prezenta într-un mod improvement methods without a clear
clar ce anume se măsoară. De asemenea se explanation of what is being measured or
vorbeşte despre diferite faţete ale performanţei improved. Other authors analyze different
(tehnică, operaţională, economică, financiară, facets of performance (technical,
socială, ş.a.) fără a fi clar precizată sfera de operational, economic, financial, social,
cuprindere a acestora, cum anume se contopesc etc.) without clearly indicating their
dând naştere performanţei globale sau care coverage or how they are integrated within
sunt legăturile dintre ele. overall performance.
O altă problemă este cea a confuziilor care se Another issue in performance
fac datorită numărului mare de noţiuni conceptualization is the confusion that
întrebuinţate în definirea performanţei: exists between the many terms used in
productivitate, eficienţă, eficacitate, defining it: productivity, efficiency,
economicitate, rentabilitate, profitabilitate, effectiveness, profitability,
competitivitate, ş.a. O delimitare clară a competitiveness, etc. A clear delineation of
conţinutului fiecăreia dintre aceste noţiuni este the contents for each concept is necessary
necesară pentru a îmbunătăţi cadrul gramatical to improve field grammar and ensure a
şi a asigura o înţelegere comună a acestor common understanding of these categories
categorii în cadrul ştiinţei economice. În within economics. In the attempt to
încercarea noastră de a înlătura aceste remove these misunderstandings the
neînţelegeri vom porni de la diferite definiţii analysis should start with existing
ale conceptul de performanţă. approaches on the performance concept.

2. Analiza literaturii de specialitate 2. Literature review


Realizând o scurtă căutare în literatura If we do a quick search in the
microeconomică folosind cuvântul cheie economic literature, by using the keyword
performanţă vom găsi o multitudine de articole “company performance” we will find a
şi studii care măsoară performanţa companiei multitude of articles and studies that
sau evaluează impactul anumitor factori asupra measure company performance or
ei dar sunt foarte puţine studii în care evaluate the impact of certain factors on
performanţa este conceptualizată (Tangen, performance but we will find few articles
2005, 34). În continuare vom prezenta opiniile about performance conceptualization [10].
unor autori români şi străini în legătură cu In this paper different performance
acest concept. approaches of Romanian and foreign
authors will be presented. Usually the
2.1. Demers în teoria performanţei contributions of different authors are
companiei complementary but we have found that in
În Dicţionarul Explicativ al Limbii some cases they can be contradictory.
Române performanţa este definită ca fiind o 2.1. Company performance approach
realizare deosebită într-un domeniu de The Explanatory Dictionary of
activitate (DEX, 1998). Această definiţie, deşi Romanian Language defines performance
are un caracter general scoate în evidenţă as a special achievement in a field of
faptul că doar cei care au realizări deosebite activity [12]. This definition, although it
faţă de competitori sunt performanţi şi prin has a general nature, highlights that only
urmare nu poate exista decât un număr limitat subjects with better achievements than
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
244
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010

de companii performante. their competitors are performers and


O abordare mai precisă, la nivel therefore it can only exist a limited number
microeconomic, caracterizează performanţa ca of performing companies. A more precise
fiind o stare de competitivitate a entităţii definition, at microeconomic level,
economice, atinsă printr-un nivel de presents performance as a state of
productivitate şi eficacitate care-i asigură o competitiveness characterizing economic
prezenţă durabilă pe piaţă (Niculescu şi entities, achieved through a level of
Lavalette, 1999, 256). Introducem aici în productivity and efficiency that ensures a
analiza noastră concepte asupra cărora vom sustainable market presence [6, 256]. The
reveni: productivitate şi eficacitate. Cei doi authors consider that performance is
autori echivalează deci termenul de equivalent with competitiveness. Two new
performanţă cu cel de competitivitate, cel de-al terms are introduced at this moment in the
doilea fiind mai des utilizat în ultima perioadă. analysis: productivity and efficiency.
Performanţa poate fi considerată ca Performance may be considered as
fiind un rezultat deosebit obţinut în domeniul a special result obtained in management,
managementului, cel economic, comercial etc. economic, commercial and other corporate
ce implică eficienţa, eficacitatea şi activities and involves business efficiency,
competitivitatea companiilor şi effectiveness and competitiveness
comportamentele lor procesuale şi structurale determined by procedural and structural
(Verboncu şi Zalman, 2005, 63). Nu este deci behavior [11, 63]. It is not enough for the
suficient pentru companie să fie performantă company to perform in a certain direction;
într-o anumită direcţie ci este necesar un it needs a good result in all activities
rezultat bun în toate activităţile deoarece because they all affect overall
fiecare dintre ele are influenţă asupra performance. It is also necessary to
performanţei globale. Evidenţiem aici highlight the distinction between the
deosebirea dintre noţiunile de performanţă şi concepts: performance and result.
rezultat. Astfel performanţa este o mărime Performance is a relative value determined
relativă deoarece se determină prin comparaţii by comparison (with objectives, results
cu alte mărimi (obiective, rezultatele obţinute achieved by competitors), but the result
de concurenţi), în timp ce rezultatul apare ca o appears as an absolute concept. Other
noţiune absolută. După alţi autori performanţa authors show that company performance is
companiei arată capacitatea ei de a progresa the ability to progress through constant
graţie eforturilor constante (Albu şi Albu, efforts [1, 30]. The term is associated with
2005, 30). Noţiunea de performanţă este an ideology of progress: the effort to
asociată unei ideologii de progres, de efort, de “always do better”. This dynamic approach
a face întotdeauna mai bine. Această este o links performance to an action, a certain
abordare dinamică legând performanţa de behavior, and not just a result (static view).
acţiune, de un anume comportament, şi nu doar Performance has an abstract
de un rezultat (viziune statică). character, and it is often defined by the use
Noţiunea de performanţă are un of other concepts: efficiency, effectiveness
caracter abstract, iar definirea acesteia se face and value [1, 31]. At company level it
de multe ori prin raportarea la alte concepte: includes the ability to access resources and
eficienţă, eficacitate şi valoare (Albu şi Albu, to allocate them in an efficient manner so
2005, 31). they can generate sufficient remuneration
La nivelul unei companii performanţa for justifying the risk assumed by
include abilitatea de a avea acces la resurse, de investors. Bărbulescu and Bâgu teachers
a le aloca şi utiliza optim în scopul unei [3, 55] state that performance is the highest
remunerări suficiente pentru a acoperi riscul results level obtained. The same authors
asumat şi a justifica interesul, pe traiectoria present a model of high performance

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
245
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010

unei dezvoltări viitoare durabile. companies that is based on the following


Profesorii C Bărbulescu şi C. Bâgu factors:
(2001, 55) afirmă că performanţa este - Performance in supplying
reprezentată de acel nivel al celor mai bune (technical, energy, material, human and
rezultate obţinute. Aceiaşi autori prezintă şi un financial);
model al unei companii de înaltă performanţă - Performance of processes carried
care are la bază următorii factori: out within the company;
- resursele necesare producţiei (tehnice, - Stabile organizational side of the
energetice, materiale, umane, financiare); enterprise (organizational structure and
- procesele de muncă efectuate în cadrul corporate culture);
companiei; - Satisfied business beneficiaries
- latura organizatorică a întreprinderii (stakeholders).
(structura organizatorică şi cultura companiei); By synthesizing the approaches
- beneficiarii afacerii (stakeholders). presented above it can be said that
În concluzie se poate afirma că noţiunea microeconomic performance is closely
de performanţă la nivel microeconomic este related to other concepts such as
strâns legată de alte concepte cum sunt: productivity, efficiency effectiveness,
productivitatea, eficienţa eficacitate, efficiency and profitability. Therefore
economicitate şi rentabilitate. Prin urmare este these concepts will be closely analyzed
necesară studierea aprofundarea acestora. within the following points.

2.2. Productivitatea: sursa iniţială a 2.2. Productivity: the basis of


performanţei performance
Productivitatea este de regulă definită Productivity is generally defined as
ca fiind raportul dintre intrările şi ieşirile unui the rate between the outputs and inputs of
sistem economic. Deşi este o variabilă foarte an economic system. Although it is a very
importantă în luarea deciziilor precum şi un important variable in decision making and
factor determinant al performanţei, conceptul a determinant factor of performance, the
de productivitate este folosit destul de rar în productivity concept is rarely used in
practică. În primul rând ea este legată de practice. First of all it is linked to the
resursele implicate în procesul productiv. inputs used in the productive process.
Acestea trebuie să fie disponibile la momentul Resources must be available at the right
potrivit şi în cantităţile necesare, iar pentru a moment and in the right quantities, and for
maximiza productivitatea activităţii costurile increasing productivity their cost must be
de procurare a resurselor trebuie să fie cât mai minimized. Second of all the results
reduse. În al doilea rând rezultatele obţinute în obtained in the production process must be
procesul de producţie trebuie să fie maxime. maximized. Therefore consumed resources
Prin urmare activităţile şi resursele implicate and activities must add value to the new
trebuie să adauge valoare produsului final product or service
fabricat. A recent study is very helpful in
Înţelegerea conceptului de understanding the concept of productivity
productivitate ne este facilitată de un studiu [10]. The author presents different
(Tangen, 2005) care prezintă în mod sintetic approaches of the concept synthetically
abordările mai multor cercetători , dintre care and chronologically. The most relevant
le vom aminti pe cele mai relevante (Tabelul ones will be presented in Table no. 1.
nr. 1.)
Tabelul nr. 1. Exemple de definiţii ale productivităţii Table no. 1: Examples of productivity
definitions

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
246
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010

By synthesizing the presented


Analizând abordările prezentate mai approaches an opinion can be formed on
sus putem concluziona că majoritatea this matter. The majority of researchers
cercetătorilor sunt de acord că productivitatea agree that productivity can be quantified
se defineşte comparând efectele obţinute cu by comparing the effects obtained in the
eforturile depuse. Productivitatea poate fi activity with the efforts. If we analyze
apreciată în mod global ţinând seama de toate global productivity we will consider all the
resursele consumate pentru obţinerea unui resources consumed for obtaining a
produs, sau în mod parţial, analizându-se product. If we want to analyze partial
productivitatea unuia din factorii de producţie productivity we will only consider one
utilizaţi (muncă, capital, materiale, energie). kind of resource used (labor, capital, raw
Conform Oxford Dictionary of materials and energy).
Economics (2002) productivitatea se exprimă According to Oxford Dictionary of
de regulă prin numărul (sau valoarea) Economics [13] productivity can be
unităţilor de ieşire (output), raportat la o generally quantified as the physical
unitate de intrare (input). Pentru măsurarea number (or value) of output units obtained
productivităţii totale a procesului economic se by consuming one input unit. The most
va lua în calcul valoarea totală a factorilor de popular productivity measure, used in
producţie consumaţi, respectiv valoarea totală various fields of activity is labor
a produselor realizate. Dintre mărimile productivity, indicator that is obtained by
caracteristice productivităţii parţiale cea mai dividing total production (as number or
utilizată este productivitatea muncii. În value of products) to employee number.
literatura autohtonă conceptul de
productivitate este arareori definit, fiind de
obicei întrebuinţat ca atare, şi înţeles ca raport 2.3. Efficiency, effectiveness and
între intrările şi ieşirile unui proces economy
economic. The efficiency concept was used
2.3. Eficienţa, eficacitatea şi economicitatea first in economic literature by classic
activităţii authors like Adam Smith and Karl Marx.
În domeniul economic, referiri la Nowadays it is popular in almost every
eficienţă pot fi întâlnite încă de la economiştii field of activity. According to Oxford
clasici, cum sunt Adam Smith sau Karl Marx. Dictionary of Economics [13] efficiency
Conceptul de eficienţă a cunoscut o largă means obtaining expected results with
răspândire de-a lungul timpului. Potrivit minimum resource consumption or

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
247
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010

Oxford Dictionary of Economics (2002) obtaining maximum results by consuming


eficienţa înseamnă a obţine anumite rezultate a certain quantity of resources. Thus there
prestabilite cu un consum minim de resurse sau are two ways to define this concept,
a obţine rezultatele maxime posibile cu o depending on the situation one can
cantitate prestabilită de resurse. Conceptul de encounter. In first case certain levels of
eficienţă este deci definit în două moduri în production are forecasted and they have to
funcţie de premisele de la care se pleacă în be reached with minimum resource
activitatea analizată. Prima variantă este cea în consumption. In second case a certain
care se stabilesc anumite rezultate de atins şi quantity of resources is available and the
cea de-a doua se întâlneşte atunci când goal is to obtain maximum production. In
resursele disponibile sunt limitate şi se doreşte contemporary practice we usually
maximizarea rezultatelor obţinute prin encounter the first situation. Companies
consumarea acestora. În practica plan certain production levels (depending
microeconomică contemporană se întâlneşte de on different criterions) and they want to
regulă prima situaţie. Companiile îşi stabilesc reach them with minimum resource
(în funcţie de diferite criterii) un anumit nivel consumption, so this definition is more
al rezultatelor pe care doresc să le realizeze cu practical.
minimul de resurse consumate, această In Table no. 2 there are presented
definiţie fiind mai practică. certain points of view of foreign authors on
Prezentăm în Tabelul nr. 2. câteva efficiency and effectiveness that are
puncte de vedere asupra eficienţei şi eficacităţii considered more relevant [10, 42].
din literatura străină de specialitate pe care le- Table no. 2: Examples of efficiency and
am considerat mai relevante (Tangen, 2005, effectiveness definitions (foreign authors)
42).
Tabelul nr. 2. Exemple de definiţii ale eficienţei şi
eficacităţii: autori străini

Swedish researcher Stegan Tangen


[10, 41] presents efficiency as the rate
Cercetătorul suedez Stefan Tangen between the minimum level of resources
(2005, 41) prezintă eficienţa ca fiind raportul theoretically necessary to sustain certain
dintre nivelul minim de resurse teoretic activities in a given system (company) and
necesare pentru a desfăşura activităţile dorite the resources actually consumed. In this
într-un sistem dat (companie) şi resursele approach the author presents a method to
quantify efficiency. It can be determined as

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
248
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010

efectiv consumate. În această abordare autorul the rate between expected and incurred
ne prezintă şi modalitatea de cuantificare a expenses.
eficienţei. Astfel aceasta poate fi determinată It can be observed that in the
ca raport între cheltuielile estimate a se realiza opinion of mentioned authors the
şi cheltuielile efectiv realizate. efficiency concept refers only to how well
Observăm că în viziunea autorilor resources are allocated and consumed
străini menţionaţi conceptul de eficienţă se comparing to optimal values known for
referă doar la cât de bine se alocă şi se that specific activity. In consequence
consumă resursele comparativ cu consumul efficiency doesn’t refer to results; it only
optim cunoscut pentru activitatea respectivă. shows how well resources are consumed.
Prin urmare eficienţa nu ţine cont de rezultatele This kind of approach is closer to the
obţinute în urma desfăşurării activităţii ci se Romanian concept of economy (translated
referă doar la cât de bine se utilizează „economicitate”).
mijloacele consumate. O asemenea abordare Romanian authors use in their
corespunde mai mult conceptului de works definitions of efficiency that have a
economicitate decât a celul de eficienţă din unitary character. A presentation of some
literatura de specialitate românească. opinions will be synthesized in Table no. 3
Autorii autohtoni folosesc în lucrările lor de [4].
specialitate definiţii ale conceptului de Table no. 3: Examples of efficiency definitions:
eficienţă care au un caracter unitar. Romanian authors
Prezentarea câtorva opinii ne-a fost înlesnită
de o lucrare recentă (Gruia şi Banc, 2005):
Tabelul nr. 3. Exemple de definiţii ale eficienţei:
autori români

The meaning of the concept is


different than the one presented above.
În viziunea acestor autori semnificaţia Local authors define efficiency as the rate
conceptului este deci cu totul diferită. Aceştia between the results obtained and the
definesc eficienţa ca fiind raportul dintre resources used. In consequence the term
rezultatele obţinute si mijloacele angajate. Prin efficiency is equivalent with productivity.
urmare termenul de eficienţă este echivalat cu Thus we have two different interpretations
cel de productivitate. Propunem aici o for the same term. This is one of the
interpretare comună asupra eficienţei pornind misunderstandings found in the studied
de la abordarea autorilor străini pentru că este bibliography. However it would be more
mai simplă şi mai precisă, integrând în mod appropriate to use the foreign point of view
armonios cele trei concepte înrudite (eficienţa, because it is more simple and precise, and
eficacitatea şi productivitatea ca sumă a it harmoniously integrates the three

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
249
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010

primelor două). bounded concepts (efficiency,


Cu toate că definiţiile prezente în unele effectiveness, and productivity).
dicţionare tratează similar noţiunile de Although definitions presented in
eficienţă şi eficacitate (DEX, 1998, ş.a.), some dictionaries treat the terms efficiency
acestea nu sunt sinonime. În numeroase lucrări and effectiveness similarly [12], these are
de specialitate, dar mai ales în practică, se not synonyms. In many articles and
produc confuzii, cei doi termeni fiind folosiţi especially in practice, confusions are made
adesea cu acelaşi sens, motiv pentru este regarding the two terms. Sometimes they
necesară o lămurire a acestor noţiuni între care are used with the same meaning and that is
există atât deosebiri de nuanţă, determinate de the reason why a discussion is necessary.
natura etimologică, cât şi deosebiri în ceea ce In most Romanian authors opinion
priveşte conţinutul lor economic. effectiveness refers only to the dimension
În viziunea generală a cercetătorilor of company results. It represents the rate
români eficacitatea se referă numai la between the result obtained and the
dimensiunea rezultatelor activităţii companiei. objective to be reached. This definition
Aceasta este reprezentată de raportul dintre involves the fact that objectives must be
rezultatul obţinut si obiectivul de atins. Această set ex-ante, and the result can be quantified
definiţie presupune ca obiectivul să fie definit or at least estimated. This opinion is
ex-ante, iar rezultatul obţinut să poată fi generally accepted and confirmed by all
măsurat sau cel puţin estimat. Opinia aceasta foreign authors cited above.
este împărtăşită şi de autorii srăini citaţi mai In effectiveness analysis, the most
sus. important issue is objective
Dacă în analiza eficacităţii, problema accomplishment, even by neglecting the
este accentuarea dimensiunii scopului şi efforts. On the other hand resources must
neglijarea celei privind eforturile, în cazul be consumed economically. In Romanian
economicităţii avem de a face cu situaţia language this is described by the concept
inversă. Astfel, se consideră că neajunsul of “economicitate”, which is
principal al formulării anterioare este centrarea conceptualized by Romanian authors. By
sa pe dimensiunea rezultatului neţinând cont analyzing the foreign literature it can be
de nivelul cheltuielilor. Situaţia inversă, în observed that the Romanian word
care se pune accentul doar pe reducerea “economictate” doesn’t have a clear
costurilor formează ceea ce numim correspondent in English and obviously
economicitate şi constituie o altă dimensiune a isn’t conceptualized. In the following part
eficienţei. of the article we will use the word
Unii autori consideră economicitatea ca o “economy” to describe it, with the
categorie economică care exprimă relaţiile meaning: rational utilization of resources.
dintre unităţile economice, dintre acestea şi Some authors consider economy as an
mediul ambiant sau bugetul de stat în economic category that refers to the
legătură cu economisirea resurselor relations between economic entities,
(Băileşteanu şi Matei, 1986 citat de Gruia şi between these and the economic
Banc 2005). În concepţia aceloraşi autori environment or state authorities regarding
trebuie făcută o distincţie clară între categoria the rational and economical use of
de economicitate şi cea de cost, aceasta din resources [4]. In their point of view a clear
urmă având o sferă de cuprindere mai mare, distinction should be made between
referindu-se la toate resursele reflectate în economy and cost concepts, because the
cheltuielile de producţie, în timp ce second has a larger coverage, by referring
economicitatea vizează doar resursele care se to all resources that are reflected in
economisesc. Altfel spus, conţinutul production costs, not only economically
categoriei de economicitate constă în consumed resources. In other words

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
250
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010

obţinerea de economii în desfăşurarea unei economy means saving a quantity of


activităţi, fenomen sau proces economic. Din resources in an activity, phenomenon or
acest punct de vedere, abordarea economic process. From this point of view
economicităţii ca o categorie economică are o economy is very important at the moment
importanţă deosebită în prezent, când because material, energetic, human and
resursele materiale, energetice, umane, etc. other resources are limited and more
sunt tot mai limitate şi scumpe. expensive.
Analizând literatura de specialitate
constatăm că în limba engleză nu există un 2.4. The correlation between
termen echivalent cu cuvântul economicitate, productivity and profitability
acesta nefiind conceptualizat la fel ca şi în Profitability is the company’s
literatura de specialitate autohtonă. De fapt attribute to create a financial surplus from
termenul de economicitate este mai aproape ca its activities [2, 49]. In the contemporary
semnificaţie de termenul de eficienţă market economy the permanent monitoring
(efficiency) care, după cum am prezentat of profitability is essential to ensure
anterior, înseamnă în viziunea autorilor străini business continuity. For all categories of
consumarea minimului de resurse pentru activity, economic impacts are reflected,
realizarea obiectivelor vizate. ultimately, in the profit obtained by the
2.4. Legătura dintre productivitate, company. In other words profitability
rentabilitate şi profitabilitate measures the ability of company’s
Prin rentabilitate se înţelege financial, material and intellectual
capacitatea unei companii de a degaja un resources to generate profit. In the
excedent financiar din activităţile desfăşurate Romanian literature there are two different
(Andronic, 2000, 49). În economia de piaţă terms used to define this attribute.
monitorizarea permanentă a rentabilităţii este Although they are separately
absolut necesară pentru asigura o continuitate a conceptualized (in Romanian
activităţii. Pentru toate categoriile de activităţi “rentabilitate” and “profitabilitate”) they
economice şi de resurse avansate sau have the same meaning. However for
consumate, efectele economice se simplifying field grammar and avoiding
concretizează, în ultimă instanţă, în profitul confusions the usage of a single term is
obţinut de o întreprindere. Cu alte cuvinte recommended, and this term should be
rentabilitatea măsoară capacitatea mijloacelor “rentabilitate” because it is more often
financiare, materiale şi intelectuale ale used in literature.
întreprinderii de a aduce profit. Profitability is the result of overall
Deşi sunt noţiuni tratate distinct în company performance but it largely
literatura de specialitate românească depends on operating activity, in other
rentabilitatea şi profitabilitatea au acelaşi terms on productivity. Undoubtedly there
înţeles. Dacă vom căuta corespondentul din is a correlation between the two indicators
limba engleză al celor două vom constata că in both short and long terms. Sometimes
ambele au ca şi corespondent cuvântul profitability level can change due to factors
„profitability”, care într-o traducere ad litteram that are not related to productivity such as
înseamnă abilitatea de a genera profit. Autorii inflation or other specific indicators that
străini analizează deci un singur concept: belong to external environment. For this
„profotability”. În continuare vom folosi şi noi, reason some researchers argue that
pentru o mai bună înţelegere, un singur termen productivity is a more appropriate measure
pentru caracterizarea abilităţii companiei de a of company performance than profitability
genera profit: termenul de rentabilitate, [10, 39]. Productivity increase, even if it
deoarece este mai des folosit în literatura doesn’t have an immediate impact due to
autohtonă. factors in the external environment will

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
251
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010

Rentabilitatea companiei este un generate an increase of profitability on the


rezultat al întregii activităţi care depinde în long-term.
mare măsură de productivitatea activităţii de Miller [5] and Stainer [7] presented
exploatare. Fără nici o îndoială există o the relationship between productivity and
corelaţie între cele două mărimi atât pe termen profitability by introducing the concept of
scurt, cât şi pe termen lung. Uneori însă nivelul "price recovery". It shows the influence of
rentabilităţii se poate schimba datorită unor price changes suffered by inputs (inputs)
factori care nu ţin de productivitate cum este and outputs (products) on company
de exemplu inflaţia sau alte mărimi profitability.
caracteristice mediului extern al companiei.
Din acest motiv unii cercetătorilor susţin faptul 2.5. Performance: more than
că productivitatea este o măsură mai adecvată a profitability
performanţei operaţionale a companiei decât Performance is a more
rentabilitatea (Tangen, 2005, 39). Creşterea comprehensive concept than productivity
productivităţii însă, chiar dacă nu are o and profitability. It includes all aspects of
influenţă imediată asupra rentabilităţii din the business: operational, economic,
cauza factorilor din mediul extern, va influenţa financial and commercial (cost, flexibility,
creşterea rentabilităţii pe termen lung. reliability, responsibility for delivery,
Miller (1984) şi Stainer (1997) au quality and speed). Below these issues will
reprezentat relaţia dintre productivitate şi be elaborated as follows [9]:
rentabilitate introducând conceptul de „price - Lower costs allow reaching a
recovery” în traducere liberă: gradul de high profit at current market prices;
recuperare a preţului. Acesta arată influenţa - Flexibility means adapting
modificărilor de preţ suferite de intrările operations quickly to changing market;
(factorii de producţie) şi ieşirile (produsele) - Reliability and responsibility
procesului de producţie asupra rentabilităţii. ensures the development of activities as
planed and no interruptions or unexpected
2.5. Performanţa: mai mult decât events;
rentabilitate - Increasing operating cycle speed
Performanţa este un concept mai means reducing stock and administrative
cuprinzător decât productivitatea şi costs;
rentabilitatea. Acesta include toate aspectele - The production process quality
care ţin de latura economică, operaţională şi helps avoiding situations in which things
comercială a companiei (costuri, flexibilitate, must be done again.
fiabilitate, responsabilitate în livrări, viteză şi For a better understanding of the
calitate). În continuare vom detalia aceste link between productivity, profitability and
aspecte (Slack et al., 2001 citat de Tangen, performance it can be plotted as "The triple
2005, 40): P model”.
- costurile scăzute permit obţinerea unui
profit ridicat la preţurile existente pe piaţă;
- flexibilitatea presupune adaptarea
rapidă a operaţiunilor la schimbările de pe
piaţă;
- fiabilitatea şi responsabilitatea asigură
desfăşurarea activităţilor conform planului şi Figure no. 1 „The triple P model” (Productivity,
fără întreruperi sau evenimente neprevăzute; Profitability and Performance)
- viteza ciclului operaţional înseamnă
reducerea cheltuielilor privind stocurile şi alte
cheltuieli administrative;

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
252
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010

- calitatea procesului de producţie ajută


la evitarea situaţiilor în care lucrurile trebuie
făcute din nou.
Pentru o mai bună înţelegere, legătura
dintre productivitate, rentabilitate şi
performanţă se poate reprezentate grafic sub
forma „Modelului celor 3 P” (Figura nr. 1.).
Figura nr. 1. „Modelul celor 3 P” (Productivitate,
Profitebilitate şi Performanţă)

Source: Tangen, 2005, 43

Figure no. 1 clearly illustrates the


way the three indicators are correlated.
Effectiveness and efficiency refer both to
productivity and at any other aspect of
performance. They are generally applicable
to all targets that the company has to
Sursa: Tangen, 2005, 43
achieve. The triple P model presents an
integrative approach to identified
Putem observa legătura dintre cele 3 performance elements and helps to
mărimi şi diferenţele existente. Eficacitatea şi understand what generates company
eficienţă vizează atât productivitatea cât şi performance and which the factors that
celelalte laturi ale performanţei fiind general influence it are.
aplicabile tuturor obiectivelor pe care
3. Conclusions and recommendations
compania le are de atins. Modelul celor trei P
There is a variety of views on the
ne prezintă o abordare integrativă a
concept of performance and others related
elementelor performanţei identificate de
to it: productivity, efficiency, effectiveness
diferiţi autori şi prezentate anterior şi ne ajută
and profitability. But diversity is not a
să înţelegem de unde „izvorăşte”, cum „se
problem itself, but rather the fact that some
formează” performanţa companiei şi care sunt
views are contradictory and do not help a
principalii factori care o influenţează.
more nuanced understanding of the
concepts described, such as normal, but
3. Concluzii şi recomandări
bring even more confusion. The role of
Există o mare diversitate de opinii cu
definitions is to remove ambiguities and to
privire la conceptul de performanţă şi la
increase understanding. Although
conceptele înrudite cu acesta: productivitate,
important, they are often neglected and in
eficienţă, eficacitate şi rentabilitate.
some cases erroneous interpretation are
Diversitatea nu este însă o problemă în sine, ci
easily taken from other authors without a
mai mult faptul că unele opinii sunt
more detailed analysis of international
contradictorii şi nu ajută la înţelegerea mai
literature, thus spreading different opinions
nuanţată a conceptelor la care se referă, cum ar
and sometimes opposing points of view
fi normal, ci mai de grabă creează confuzii şi
about certain concepts.
mai mari. Rolul definiţiilor este de a elimina
Therefore, to remove any confusion
ambiguităţile şi a creşte gradul de cunoaştere.
it is recommended to use a common
Deşi sunt importante, acestea sunt de multe ori
vocabulary for terms specific to any area

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
253
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010

neglijate, iar în unele cazuri sunt preluate cu of performance management and


uşurinţă de la alţi autori interpretări eronate economics. The analysis of all
fără o analiză mai amănunţită a literaturii de performance approaches leaded to certain
specialitate internaţionale, răspândindu-se conclusions. The long-term source of
astfel opinii diferite şi uneori chiar opuse performance is productivity. This implies
despre anumite noţiuni. efficient consumption of resources and
În consecinţă, pentru înlăturarea effective fulfilling of the objectives. But
oricăror confuzii se recomandă folosirea unui productivity doesn’t assure performance,
vocabular comun pentru termenii specifici since it only refers to the operational
managementului performanţei şi oricărui activity. Therefore performance depends
domeniu economic. Analizând toate abordările on company’s financial and commercial
performanţei se propune în cele ce urmează o activity and it is influenced by the prices at
opinie proprie asupra tuturor conceptelor which resources are acquired (total
prezentate anterior, afirmându-se că o expenditure) and by the prices of sold
companie este performantă dacă este în primul products or services performed (total
rând productivă, sursa iniţială pe termen lung a income). The difference between the two
performanţei fiind productivitatea. Aceasta expresses company profitability.
implică consumarea eficientă a resurselor şi According to these considerations
îndeplinirea eficace a obiectivelor stabilite. productivity takes its tool on performance.
Performanţa nu este însă asigurată de Moreover a growing profitability, caused
productivitate, deoarece aceasta se referă by high productivity creates a sound basis
numai la partea operaţională a activităţii. Prin of performance but does not guarantee its
urmare performanţa depinde şi partea future maintenance. To keep this
financiară, de preţurile la care sunt competitive state there are necessary:
achiziţionate resursele consumate (cheltuielile quality and responsibility in delivering
totale) şi preţurile la care se vor vinde products and services, speed (shorter
produsele sau serviciile realizate (veniturile production cycles and delivery), flexibility
totale). Rezultatul diferenţei dintre acestea for quickly adapting to market demands
măsurându-se de fapt prin rentabilitatea and innovation.
companiei. În funcţie de aceste considerente
productivitatea îşi pune amprenta mai mult sau References
mai puţin asupra performanţei. Mai mult decât 1. Albu, N., Albu, C., Soluţii practice
atât o rentabilitate ridicată, datorată unei de eficientizare a activităţilor şi de
productivităţi ridicate constituie o bază solidă a creştere a performanţei organizaţionale,
performanţei prezente dar nu garantează CECCAR Publishing, Bucharest, 2005
menţinerea acesteia în viitor. Pentru păstrarea 2. Andronic, B.C., Performanţa
acestei stări competitive sunt necesare: firmei. Abordare transdisciplinară în
calitatea şi responsabilitatea în livrarea analiza microeconomică, Polirom
produselor şi prestarea serviciilor, viteză Publishing, Iaşi, 2000
(scurtarea timpilor de producţie şi livrare), 3. Bărbulescu, C., Bâgu, C.,
flexibilitate pentru o adaptare rapidă la Managementul producţiei, vol. II - Politici
cerinţele pieţei şi inovare. manageriale de producţie, Economic
Publishing House, Bucharest, 2001
Bibliografie 4. Gruia, D.F., Banc, P. (2005),
1. Albu, N., Albu, C., Soluţii practice de Delimitări teoretice cu privire la conceptul
eficientizare a activităţilor şi de creştere a de eficienţă şi formele sale, National
performanţei organizaţionale, Editura Student Symposium 2005, 1 Decembrie
CECCAR, Bucureşti, 2005 1918 University, Alba Iulia
2. Andronic, B.C., Performanţa firmei. 5. Miller, D.M., Profitability =

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
254
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010

Abordare transdisciplinară în analiza productivity + price recovery, Harvard


microeconomică, Editura Polirom, Iaşi, 2000 Business Review, Vol. 62 No. 3, 145-53,
3. Bărbulescu, C., Bâgu, C., 1984
Managementul producţiei, vol. II - Politici 6. Niculescu, M., Lavalette, G.,
manageriale de producţie, Editura Economică, Strategii de creştere, Economic Publishing
Bucureşti, 2001 House, Bucharest, 1999
4. Gruia, D.F., Banc, P., Delimitări 7. Stainer, A., Capital input and total
teoretice cu privire la conceptul de eficienţă şi productivity management, Management
formele sale, Simpozionul Naţional Decision, Vol. 35 No. 3, 224-32, 1997
Studenţesc, Universitatea 1 Decembrie 1918, 8. Ştefănescu, A.,Performanţa
Alba Iulia, 2005 financiară a întreprinderii între realitate
5. Miller, D.M., Profitability = şi creativitate, Economic Publishing
productivity + price recovery, Harvard House, Bucharest, 2005
Business Review, Vol. 62 Nr. 3, 145-53, 1984 9. Tangen, S., Theoretical Foundation
6. Niculescu, M., Lavalette, G., Strategii for Productivity Measurement and
de creştere, Editura Economică, Bucureşti, Improvement of Automatic Assembly
1999 Systems, Licentiate thesis, Stockholm:
7. Stainer, A., Capital input and total Royal Institute of Technology, chapter 3,
productivity management, Management 19-30, 2002
Decision, Vol. 35 Nr. 3, 224-32, 1997 10. Tangen, S., Demystifying
8. Ştefănescu,A.,Performanţa financiară a productivity and performance,
întreprinderii între realitate şi creativitate, International Journal of Productivity and
Editura Economică, Bucureşti, 2005 Performance Management, Vol. 54, No. 1,
9. Tangen, S., Theoretical Foundation for 34-46, 2005
Productivity Measurement and Improvement of 11. Verboncu, I., Zalman, M.,
Automatic Assembly Systems, Lucrare de Management şi performanţe, Universitary
licenţă, Stockholm: Royal Institute of Publishing House, Bucharest, 2005
Technology, cap. 3, 19-30, 2002 12. xxx - Dicţionar Explicativ al Limbii
10. Tangen, S., Demystifying Române, Univers Enciclopedic Publishing
productivity and performance, International , Bucharest,1998
Journal of Productivity and Performance 13. xxx - The Oxford Dictionary of
Management, Vol. 54, Nr. 1, 34-46, 2005 Economics, John Black Publishing,
11. Verboncu, I., Zalman, M., Oxford University Press. eNotes.com.
Management şi performanţe, Editura 2006, accessed on 09.09.2010, available
Universitară, Bucureşti, 2005 at:
12. xxx - Dicţionar Explicativ al http://www.enotes.com/econ-
Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic, encyclopedia
Bucureşti,1998
xxx - The Oxford Dictionary of
Economics, Ed. John Black, Oxford
University Press. eNotes.com. 2006, accesat
în data de 09.09.2010, disponibil la adresa
web:http://www.enotes.com/econ-
encyclopedia

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
255