Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

FACULTATEA DE LITERE
TRADIŢIE ŞI EXCELENŢĂ

Str. Horea nr. 31

400202, Cluj-Napoca

Tel: 0264 532238

Fax: 0264 432303

E-mail: lett@lett.ubbcluj.ro

Ghid de practică profesională pentru studenţii Facultăţii de Litere, domeniul FILOLOGIE,


anul universitar 2017-2018

Prezentul Ghid de practică profesională completează Regulamentul Universităţii Babeş-


Bolyai Cluj-Napoca privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii de
specialitate a studenţilor la nivel licenţă şi master cu informaţii suplimentare privind modul de
desfăşurare a stagiilor de practică în cadrul Facultăţii de Litere. Sistemul se implementează
începând cu anul 2016-2017, pentru anii II și III de studii nivel Licență.

I. Prevederi generale ale organizării practicii profesionale studențești


1. Facultatea de Litere înțelege să facă din stagiile de practică profesională ateliere de
pregătire pentru meserii viitoare, implicându-se în crearea de parteneriate cu instituții de stat și
private, de cultură și știință, pentru a oferi studenților posibilitatea de a se forma în meseriile lor
viitoare. Orice realizare exclusiv formală a acestui program de practică este dezavuată de către
Consiliul Facultății de Litere, iar neîndeplinirea sarcinilor cadrelor didactice și ale doctoranzilor
implicați poate conduce la sancțiuni disciplinare, ca și în cazul orelor de predare/consultații din
normele didactice, conform legii.

1
2. Stagiile de practică sunt concepute ca perioade de învățare, sub îndrumarea unor tutori,
a unor meserii pentru care specializările îi pregătesc pe studenții noștri (altele decît cele
pedagogice): redactori de carte, redactori de media, editorialiști, editori – filologi, bibliotecari,
traducători literari, secretari, etnologi, arhivari pentru manuscrise și carte literară etc.
3. Conform Planului de învățământ și Contractului de studii, practica profesională este
obligatorie pentru fiecare student, nivel Licență, în semestrele 3, 4, 5 și 6. Pentru a obţine
creditele necesare, fiecare student va efectua un stagiu de practică profesională,echivalentul a
54de ore (14 săptămâni x 1 oră/săptămână x 3 semestre + 12 săptămâni x 1 oră x 1 semestru).
Pentru studenții din anul II, practica profesională trebuie efectuată în fiecare dintre cele două
semestre (semestrele 3 și 4). Pentru studenții din anul III, practica aferentă semestrelor 5 și 6 este
practică de cercetare, corespunzătoare elaborării lucrării de licență, caz în care conducătorul
științific al lucrării îndeplinește funcție de cadru didactic supervizor al activității de practică.
Calificativele obținute la practica din semestrele 5 și 6 sunt comunicate de profesorul
coordonator al licenței fiecărui student, responsabilului de practică al secției la care studentul are
specializarea A, pentru a fi trecute în catalogul comun al secției.
4. Responsabilitatea organizării stagiilor de practică se distribuie, la nivelul Facultății de
Litere și al departamentelor, astfel:
4.1. Prodecanul responsabil cu planurile de învățămînt și curricula va fi principalul
responsabil al acestui volet al Planurilor de învățământ.
4.2. Prodecanul va desemna un cadru didactic, membru al Comisiei pentru curricula a
Consiliului Facultății, pentru administrarea problemelor curente ale practicii profesionale
(gestionarea acordurilor de parteneriat, a dosarelor de practică, a desfășurării stagiilor, rezolvarea
problemelor curente). Pentru mandatul 2017 – 2020, responsabilul cu practica profesională a
studenților este d-na lector dr. Sanda Moraru.
4.3. La nivelul fiecărei specializări, este desemnat un responsabil cu practica profesională
a studenților din departamentele / secțiile alocate specializării. Acesta organizează practica
profesională – pentru cazurile în care centrele de cercetare ale departamentelor oferă posibilitatea
efectuării unor stagii de practică – și gestionează evidența efectuării practicii profesionale în
acorduri de parteneriat (în afara UBB), pentru care studenții specializărilor alocate pot opta (v.

2
infra). Responsabilul cu practica profesională are, la fiecare departament, un program de întâlniri
cu studenții pe teme de practică, afișat la cabinet (în cadrul programului de consultaţii sau în
afara aceluia), și o evidență clară a studenților pe care îi are în subordine. Lista responsabililor
de practică poate fi consultată AICI. Reponsabilul de practică este, pentru fiecare specializare,
cel care poate trece în catalog notele obţinute de studenţii alocaţi lui, după ce aceştia îşi predau
dosarele de practică. În cazul practii pentru redactarea lucrării de licenţă (semestrele 5 şi 6),
coordonatorii de licenţă vor comunica responsabilului de practică al specializării notele
studenţilor care le revin, pentru a fi trecute de acesta în cataloage.
4.4. La nivelul Facultății, un cadru didactic desemnat va asuma gestiunea procesului de
încheiere/autentificare a acordurilor anuale de practică cu partenerii externi. Pentru anul
academic 2017-2018, această persoană este d-na lect. dr. Dana Conkan (Departamentul de limbi
străine specializate).
5. Fiecare departament decide dacă este necesar să introducă – la nivel de an de studii sau
de specializare – alături de cadrul didactic responsabil al practicii și un tutore-doctorand (exclusiv
dintre doctoranzii cu frecvență, de la buget, cărora orele de tutorat li se vor recunoaște ca ore de
seminar); acest doctorand are un program săptămânal de 2 ore (afișat la cabinet) de tutorat de
practică. Acolo unde numărul studenților alocați depășește 50 de persoane, orele de tutorat ale
doctorandului pot crește proporțional. Doctorandul tutore îl ajută pe responsabilul de practică în
îndeplinirea tuturor sarcinilor ce îi revin. El nu poate da note studenţilor şi nici nu poate trece
note în cataloage pentru această disciplină.
6. Practica profesională se poate realiza – în domeniul specializării A sau B a studentului – la
centre din Facultatea de Litere, precum și la instituții (de stat și private: biblioteci, edituri,
redacții de reviste, redacții media, institute de cercetare ale Academiei Române, teatre, cluburi cu
activități literare etc.) cu care sunt încheiate acorduri de parteneriat în acest scop de către UBB
(Lista partenerilor de practică se descarcă AICI).
7. Conform legii, nici instituțiile unde studenții fac practică, nici studenții practicanți, nici
cadrele didactice și doctoranzii implicați în tutoratul studenților nu pot fi retribuiți pentru
activitatea lor. Studenții pot să își folosească, ulterior, atestatele de practică în concursuri pentru
locuri de muncă, dacă vor considera necesar. Este la latitudinea angajatorului să țină cont de

3
aceste atestate de practică, obținute în timpul studenției, în momentul angajării/selecției de
personal.
8. Cadrele didactice și studenții sunt încurajați să contribuie la încheierea unor parteneriate cu
instituții de prestigiu, în care studenții să se poată forma pentru meseriile viitoare, alături de
specialiști de renume în domeniile respective. De asemenea, studenţii sunt încurajaţi să contribuie
la încheierea acordurilor de practică cu instituţii publice sau private din localitățile de domiciliu,
unde aceștia, în viitor, ar putea fi angajați. Înainte de a încheia un asemenea acord, studenţii vor
solicita obligatoriu asistenţa/îndrumarea prodecanului sau a responsabilului de practică al
Facultăţii pentru realizarea demersului. De asemenea, în cazul efectuării practicii profesionale în
localitatea de domiciliu, studentul-practicant va completa o Declarație de consimțământ
referitoare la locul și condițiile de desfășurare a practicii (Declarația de consimțământ se
descarcă AICI).
9. Un acord de parteneriat intră în vigoare imediat după semnarea sa de către ambele părți.
Documentele și procedeele de încheiere a acestor acorduri sunt cele prevăzute de lege.
10. Pentru stagiile de practică efectuate de studenți în cadrul UBB (centre de cercetare și
culturale, redacții de reviste, biblioteci etc.), nu este nevoie de acorduri de parteneriat, ci de un
document prin care un angajat al UBB, responsabil al respectivului centru, se angajează să
organizeze stagiile de practică ale studenților de la Litere, respectiv descrie succint tipurile de
activități pe care le vor desfășura studenții practicanți (Fișa unității de practică - AICI). Acest
angajament este validat de Decanatul Facultății de Litere și are valoare de acord de parteneriat
intern. Se reînnoiește anual, în lunile septembrie-octombrie, la cererea respectivului centru de a
continua activitatea (cu sau fără modificări de conținut ale angajamentului). În aceste Fișe se vor
preciza explicit numărul de ore de muncă/practică estimat în viitorul an universitar și numărul
studenților ce pot fi preluați în stagiile de practică ale respectivelor unități, pentru a permite o
repartiție judicioasă a studenților.
11. Decanatul va elabora, la începutul fiecărui an universitar, lista acordurilor de parteneriat
încheiate, precum și lista centrelor din UBB unde studenții pot face practică. Această listă va fi
avizată de Consiliul Facultății în prima sa ședință din anul universitar și, ulterior, va fi publicată
pe site-ul Facultății.

4
12. Departamentele vor afișa – la aviziere și pe site-ul departamentului –, la fiecare început
de an universitar, informațiile generale legate de practică: responsabili (cadre didactice), tutori,
doctoranzi), programe de consultații/tutorat etc.
13. Organizarea practicii profesionale le va fi prezentată, explicit, tuturor studenților (inclusiv
celor din anul I), într-un moment definit ca atare, de exemplu, în prima lor întâlnire cu cadrele
didactice ale secției și cu tutorii de an, la începutul fiecărui an universitar. Informațiile le vor fi
furnizate studenților și prin intermediul site-ului Facultății de Litere, ulterior aprobării
conținutului acestora de către Consiliul Facultății, în luna septembrie a fiecărui nou an universitar.
14. Un student își alege locul de practică la începutul fiecărui an universitar și acesta nu mai
poate fi schimbat decît în cazuri excepționale, supuse analizei și aprobării prodecanului de
resort.
15. Pentru anul academic 2017 – 2018, și-au anunțat intenția de a primi studenți în stagii de
practică 34 de unități de practică interne sau externe Facultății de Litere (Lista partenerilor
de practică se descarcă AICI).

II. Dispoziții generale privind practica profesională la Facultatea de Litere


1. Stagiul de practică la Facultatea de Litere se desfăşoară pe parcursul semestrelor
universitare. Perioada de desfăşurare a stagiilor de practică pentru studenţii anului II şi III, nivel
Licenţă, este cuprinsă în intervalul de activitate didactică (cursuri), în concordanță cu structura
anului universitar.
2. Practica profesională este creditată (3 credite/semestru) şi are exact valoarea oricărei
alte discipline obligatorii din Planul de învăţămînt.
3. Practica profesională este evaluată cu notă de la 1 la 10. Notele se trec în cataloage de
către coordonatorul de practică al specializării A a studentului respectiv, inclusiv în cazul notelor
aferente practicii din semestrele 5-6, caz în care coordonatorul lucrării de licență transmite nota
disciplinei Practică profesională și de cercetare coordonatorului de practică al specializării A.
4. Durata de desfăşurare a stagiilor de practică este cea cuprinsă în Planul de învăţământ
al fiecărei specializări (1 oră pe săptămână).

5
5. Este interzisă depăşirea normei de 8 ore pe zi, precum şi efectuarea de activităţi
practice în zilele de sâmbătă, duminică, în sărbători legale sau după ora 20.00.
6. Cu aprobare specială, primită de la cadrul didactic responsabil de practică al
specializării, în baza unei cereri (Cererea pentru efectuarea practicii în avans se descarcă AICI),
practica se poate efectua în avans de către acei studenţi care lipsesc, din motive întemeiate, în
perioada prevăzută în Planul de învăţământ pentru desfăşurarea stagiilor de practică şi care pot să
justifice absenţa cu documente (contracte de muncă în străinătate, deplasări Erasmus, Work and
Travel etc.).
7. O perioadă de activitate practică va fi luată în considerare numai dacă studentul a lucrat
efectiv într-un domeniu direct legat de specializarea sa şi dacă practica profesională s-a desfăşurat
pe parcursul a minimum 14 ore/semestru.
8. Prezenţa la activităţile de practică este obligatorie. În caz de boală sau alte motive
obiective, practica se recuperează.
9. Dosarul de practică se va preda la date stabilite în sesiunile de examene, (ianuarie –
februarie, pentru semestrele 3 și 5, mai – iunie, pentru semestrele 4 și 6) și comunicate prin
intermediul responsabililor de practică ai specializărilor de Licenţă sau prin Secretariat.
10. Dosarul de practică va fi predat personal de către student cadrului didactic responsabil
cu practica profesională de la specializarea A a studentului, care este îndrituit să treacă notele în
cataloagele specializării. Pentru orice nelămurire, studentul va contacta cadrul didactic
responsabil cu practica profesională de la specializarea A. Studenții din anul 3 vor obține pe
dosarul de practică o notă din partea profesorului coordonator de licență și vor preda
responsabilului de practică dosarul astfel notat.
11. Practica psiho-pedagogică nu este considerată practică profesională.
12. Stagiile de voluntariat sunt reglementate printr-o legislaţie specifică şi nu pot fi
echivalate cu stagiile de practică profesională.

III. Etapele de desfăşurare a stagiului de practică:


1. Alegerea instituţiei partenere de practică:
1.1. studenţii au posibilitatea să opteze între două modalităţi de efectuare a practicii:

6
a. stagiul de practică este propus de Facultatea de Litere: Facultatea facilitează obţinerea
unor locuri de practică pentru studenţi şi publică informaţiile pe site (vezi Lista instituțiilor
partenere);
b. stagiul de practică este propus de student: identificarea locului de desfăşurare a
practicii este obligaţia studentului, o provocare şi un mijloc de pregătire pentru găsirea unui loc
de muncă după absolvire. În acest caz, studentul pune în contact Facultatea cu partenerul de
practică pentru încheierea unui acord de practică, la începutul respectivului an universitar.
1.2. Indiferent de soluţia pentru care optează, studentul are obligaţia de a alege instituţia
parteneră împreună cu profesorul coordonator de practică al specializării A la care este înscris. În
acest sens, fiecare student va preda profesorului coordonator de practică al specializării sale A o
cerere scrisă (Cererea de avizare se descarcă AICI) în care specifică numele instituţiei, numele
tutorelui de practică (tutorele de practică trebuie să aibă studii superioare în domeniul în care
specializează studenții aflați în stagiul de practică), perioada de derulare a stagiilor de practică
precum şi justificarea alegerii respectivei instituţii pentru derularea stagiului de practică.
Studentul poate începe stagiul de practică doar dacă cererea a fost aprobată de profesorul
coordonator de practică.
1.3. Studenţii care sunt angajaţi pot efectua practica la locul de muncă, dacă sunt asigurate
condiţiile pentru acumularea competenţelor prevăzute şi dacă persoanele juridice angajatoare se
încadrează în prevederile legii. Și în această situaţie, studenţii au obligaţia de a înainta o cerere
scrisă către cadrul didactic responsabil de practică, în vederea aprobării efectuării stagiului în
instituţia angajatoare. Orele de practică nu pot fi retribuite de angajatori.
2. Completarea documentelor de practică (etapă premergătoare stagiului de
practică):
2.1. Acordul de practică
2.1.1. Odată ce reprezentantul legal al unității partenere a acceptat să asigure stagii de
practică studenților Facultății de Litere, aceasta va încheia un Acord de practică (formularul se
descarcă de AICI), în 2 exemplare. Acordul prevede obligaţiile esenţiale ale angajatorului, ale
studentului şi ale responsabilului cu practica.
2.1.2. Acordul de practică se obţine de către Facultatea de Litere sau, în situaţia stagiilor
propuse de către student, completarea acordului şi obţinerea semnăturilor reprezentantului legal

7
al instituţiei partenere revine studentului-practicant. După obţinerea acestora, acordul de practică
este predat la Secretariatul Facultăţii de Litere, în vederea obţinerii semnăturii Rectorului UBB.
Documentul se completează în două exemplare, în original. Un exemplar este predat de către
student instituţiei partenere, iar un exemplar rămâne la UBB. Este obligatoriu ca documentul să
fie semnat înainte de începerea stagiului de practică.
2.1.3. Odată cu acordul de practică, reprezentantul legal al instituţiei partenere va
desemna o persoană din cadrul acesteia care va avea rolul de tutore şi va asista studenţii pe durata
desfăşurării stagiului de practică. În cazul stagiilor propuse de student, acesta are obligaţia de a
solicita reprezentantului legal al instituţiei partenere eliberarea unui document în care să fie
precizat numele tutorelui desemnat, funcţia deţinută de acesta în cadrul instituţiei şi datele de
contact. Decizia de desemnare a tutorelui (se descarcă AICI) este predată cadrului didactic
coordonator de practică.
2.2. Convenția de practică
2.2.1. După alegerea unității de practică partenere şi obţinerea acordului de practică, se
completează, împreună cu profesorul coordonator, Convenţia de practică (se descarcă AICI) şi
Portofoliul de practică (se descarcă AICI pentru anul 2, AICI pentru anul 3). Convenţia de
practică este individuală, se completează în trei exemplare, în original, şi trebuie semnată de
reprezentantul instituției organizatoare de practică (adică, Facultatea de Litere, UBB, unde este
înmatriculat studentul), reprezentantul unității partenere de practică (care poate fi din interiorul
UBB sau nu), studentul-practicant, tutorele de practică (persoana din unitatea parteneră de
practică, care îndrumă studentul respectiv) și cadrul didactic responsabil de practică al
specializării A a studentului practicant. Studentul are obligaţia de a semna acest document, de a
obţine semnăturile tutorelui şi ale reprezentantului instituţiei partenere şi de a preda Convenţia de
practică la responsabilul de practică al specializării A, înainte de începerea stagiului de practică.
Un exemplar din Convenţia individuală de practică rămâne la Facultatea de Litere, al doilea
exemplar este predat de către student instituţiei partenere, iar al treilea exemplar rămâne la
studentul-practicant.
2.3. Portofoliul de practică

8
2.3.1. Portofoliul de practică se completează de către profesorul coordonator de practică,
în colaborare cu tutorele şi studentul-practicant. Atât studentul, cât şi tutorele, respectiv
profesorul coordonator, semnează acest document înainte de începerea stagiului de practică.
2.3.2. Portofoliul de practică rămâne în dosarul de practică al studentului pe toată
perioada de desfăşurare a stagiului şi va fi predat profesorului coordonator, împreună cu tot
dosarul, la finalizarea stagiului de practică.

3. Desfăşurarea stagiilor de practică


3.1. Studenţii din anul II au obligaţia ca până la sfârşitul lunii octombrie să comunice
responsabilului specializării A unde îşi vor efectua practica. Până la sfârşitul lunii octombrie,
studenţii din anul III au obligaţia de a obţine acordul unui cadru didactic, pentru a realiza lucrarea
de licenţă, sub îndrumarea acestuia, în decursul anului. Acest Acord pentru realizarea lucrării de
licenţă (formular descărcat AICI) se va preda responsabilului de practică al specializării A.
3.2. Fiecare student-practicant din anul II are obligaţia să se prezinte la instituţia parteneră,
să contacteze tutorele de practică şi să îi prezinte acestuia, pentru evaluarea finală și obținerea
creditelor aferente, dosarul de practică. Studentul-practicant din anul III are obligația să se
prezinte la coordonatorul lucrării de licență. Orice modificare a coordonatorului de licență nu se
poate face mai târziu de 1 decembrie și este de competența Consiliului Profesoral al Facultății de
Litere.
Dosarul de practică al anului II va conţine următoarele formulare: 1.2. Portofoliul de practică (v.
mai sus), 2.2. Fişa de prezenţă, 3.2. Fişa de autoevaluare a studentului şi 4.2. Fişa de evaluare a
studentului de către tutore.
Dosarul de practică al anului III va conține: 1.3. Portofoliul de practică; 2.3. Fișa de prezență; 3.3.
Fișa de autoevaluare; 4.4. Fișa de evaluare de către coordonatorul lucrării de licență.
3.3. Formularele enumerate mai sus vor fi descărcate de pe site-ul Facultăţii de Litere şi
vor fi completate pe parcursul derulării stagiilor de practică, după cum urmează:
3.3.1. Fişa de prezenţă (pentru anul 2 se descarcă AICI, pentru anul 3 se descarcă AICI)
la activităţile aferente stagiului de practică se completează zilnic de către studentul anului II.
Studentul anului III va completa săptămânal, cu data/ora întâlnirii cu coordonatorul lucrării de
licență. Numărul total de ore trebuie să fie de minimum 14 / semestru, iar pentru semestrul 6, 12 /

9
semestru. Documentul se semnează de către student, tutore şi reprezentantul instituției partenere
care va și ștampila Fișa de prezență. Dacă organizatorul de practică extern al UBB nu
ștampilează fișa de prezență, documentul nu este valabil şi, în consecinţă, stagiul de practică nu
este considerat finalizat.
3.3.2. Fişa de autoevaluare a studentului (pentru anul 2 se descarcă AICI, pentru anul 3
se descarcă AICI) se completează de către student, la sfârşitul stagiului de practică, se datează la
sfârşitul sau după încheierea stagiului de practică şi se semnează de către student.
3.3.3. Fişa de evaluare a studentului de către tutore (pentru anul 2 se descarcă AICI,
pentru anul 3 se descarcă AICI) se completează şi se semnează de către tutore; în cazul anului III,
tutorele este considerat coordonatorul lucrării de licență; se datează la sfârşitul stagiului de
practică.
3.4. Pe parcursul stagiilor de practică, studenţii au obligaţia de a completa un caiet de
practică. Conţinutul caietului, proiectele, rapoartele de practică sau alte materiale pe care
studentul trebuie să le elaboreze pe parcursul stagiului de practică sunt stabilite de către
coordonatorii de practică și de către tutorii de la unitățile de practică partenere.
3.5. Formularele completate, semnate şi ştampilate (dacă este cazul), împreună cu caietele
de practică se predau la finalizarea stagiului de practică profesorului coordonator, în vederea
evaluării finale a stagiului de practică. Se pot ataşa orice alte materiale la care studenţii au lucrat
pe parcursul stagiilor de practică şi care au fost puse la dispoziţia lor de către tutore sau de alţi
specialişti din unitatea de practică parteneră (referate, lucrări, proiecte etc.), dacă acestea sunt
considerate relevante în evaluarea stagiului de practică.

4. Evaluarea stagiului de practică


4.1. Evaluarea stagiului de practică se va face de către responsabilul de practică al
specializării, ţinând cont de performanţa studentului pe parcursul stagiului de practică precum şi
de evaluarea caietului de practică, a fişelor din dosarul de practică şi de nota tutorelui (Fișa de
evaluare de către cadrul didactic supervizor pentru anul 2 se descarcă AICI, pentru anul 3 nu
există fişă separată).
4.2. Evaluarea activităţii studenţilor pe parcursul stagiilor de practică se va finaliza cu
întocmirea Fișei de evaluare de către tutorele de practică cu care a lucrat / coordonatorul lucrării

10
de licenţă. Această Fişă de evaluare va fi comunicată responsabilului de practică al specializării
A a studentului, pentru ca acesta să poată finaliza evaluarea și notarea în catalog. (Fișa de
evaluare de către tutorele de practică pentru anul 2 se descarcă AICI sau de către cadrul didactic
coordonator al licenţei pentru anul 3 se descarcă AICI)
Cadrul didactic responsabil de practică are obligativitatea notării studentului, în baza notei
acordate, studentul urmând să primească numărul de credite aferent disciplinei Practică
profesională prevăzut în Planul de învăţământ. În funcție de numărul de studenți, cadrul didactic
poate organiza colocviu de practică, la o dată stabilită împreună cu studenții, în sesiunea de
examene corespunzătoarte semestrului respectiv.

IV. Prevederi finale


1. Centralizarea acordurilor de parteneriat de practică și a convențiilor de practică revine
responsabilului de practică profesională pe facultate.
2. Arhivarea acordurilor de parteneriat de practică revine secretariatului Facultății. La fel, și
arhivarea unui exemplar din documentele interne care privesc angajarea unui centru al UBB de a
organiza practica studenților de la Litere.
3. Responsabilii cu avizarea cererilor de practică și cu eliberarea adreselor de prezentare a
studentului la locul de desfășurare a stagiului de practică sunt prodecanul de resort (prof. dr.
Ioana Bican) și responsabilul de practică profesională pe facultate (lector dr. Sanda Moraru).
4. Arhivarea dosarelor de practică ale studenților, după depunerea acestora la departamente,
revine departamentelor. Documentele se arhivează în format print şi se păstrează cel puţin 3 ani.
5. Conform dispozițiilor în vigoare, responsabilii cu practica sunt desemnați pe specializări A,
astfel că Departamentul de limbă și lingvistică generală și Departamentul de literatură română și
teorie literară, respectiv Departamentul de limbă maghiară și lingvistică generală și
Departamentul de literatură maghiară vor avea câte un singur cadru didactic responsabil cu
practica profesională sau 2 responsabili pe secție, unde studenții se împart egal, după
specializarea B.
6. Studenții anului II au posibilitatea de a-și efectua stagiul de practică în avans, pentru
ambele semestre ale anului universitar. Nu se pot efectua, în avans, în anul II, stagiile
coresponzătoare anului III. Nu se pot efectua în avans, în semestrul 5, stagiile corespunzătoare
11
semestrului 6. Activitățile de practică se pot transfera din primul semestru, în cel de-al doilea,
similar modului în care creditele unei discipline pot fi obținute în semestrul următor celui în care
figurează respectiva disciplină în Planul de învățământ.
7. Orele de muncă ale responsabililor de practică se socotesc în partea dreaptă a Statelor de
funcții, fiind trecute ca îndrumare proiecte, sau ca practică profesională.
8. În absența depunerii cererii de practică, studenții vor fi alocați de către responsabilii pe
facultate al practicii unităților de practică ale căror locuri nu s-au ocupat; în cazul în care unitățile
de practică partenere (interne și/sau externe) nu dispun de locuri libere, studenții care nu au
depus cereri sunt responsabili cu identificarea unei alte unități în care să-și desfășoare stagiul de
practică.
9. Depunerea documentelor de practică pentru notare se face la responsabilul de practică al
specializării A a studentului, cel târziu în ultima săptămână a semestrului pentru care studentul
dorește acordarea creditelor aferente disciplinei Practica profesională.

Calendarul practicii profesionale, an univ. 2017-2018


I. Etapa inițială, anterioară desfășurării practicii profesionale
11 octombrie – afișarea pe site-ul Facultății de Litere a unităților de practică facilitate de către
Facultate;
17-23 octombrie – depunerea obligatorie a cererilor de practică de către studenții din anul II, la
responsabilul de practică al specializării care oferă unitatea de practică; pe cerere se vor specifica,
în ordinea preferinței, minimum 2, maximum 4 unități de practică în cadrul cărora studentul
dorește să efectueze stagiul;
24 octombrie – soluționarea cererilor de practică în cadrul departamentului / specializării şi într-
o şedinţă coumnă a secţiilor, la Decanat; în cazul depășirii numărului de cereri pentru ocuparea
unui loc în cadrul unei unități de practică, se instituie următoarele criterii de prioritizare a
cererilor: 1. se prioritizează studenții din specializarea A conexă centrului de practică vizat; 2.
justificarea motivației alegerii unității de practică.

12
25 octombrie – informarea studenţilor pe specializări asupra repartizării fiecăruia; soluţionarea
situaţiilor eventual dificile.
27 octombrie – transmiterea către responsabilul practicii pe Facultate )lect. dr. Sanda Moraru) a
listelor finale (studenții-practicanți și unitățile de practică pentru desfășurarea stagiului);
28-30 octombrie – centralizarea listelor de practică la Decanat; distribuţia studenţilor nealocaţi
încă.
31 octombrie – afișarea listelor de practică (studenții-practicanți și unitățile de practică pentru
desfășurarea stagiului) la avizierele specializărilor A ( la departamentele respective).

II. Etapa propriu-zisă a desfășurării practicii profesionale


Practica profesională se desfășoară în timpul activităţii didactice a semestrelor respective,
conform Structurii anului universitar.

III. Etapa finală, ulterioară desfășurării practicii profesionale: evaluarea dosarului de


practică, notarea, trecerea notelor în cataloagele secţiilor.

ANEXE-ANUL II:
1. Cerere de avizare a derulării stagiului de practică la o anumită instituţie
2. Cerere de practică desfășurată în avans
3. Declarație de consimțământ pentru efectuarea practicii în localitatea de domiciliu
4. Acord de practică
5. Decizie de desemnare a tutorelui de practică
6. Convenţie individuală de practică
7. Portofoliu de practică
8. Fişă de prezenţă
9. Fişă de autoevaluare a studentului
10. Fişă de evaluare a studentului de către tutore
11. Fișă de evaluare a studentului de către cadrul didactic supervizor
12. Lista cadrelor didactice supervizoare
13
13. Lista instituțiilor partenere

ANEXE – ANUL III:


1. Declarația de înscriere la coordonatorul de practică
2. Fișa de prezență
3. Portofoliul de practică
4. Fișa de autoevaluare
5. Fișa de evaluare de către coordonatorul lucrării de licență

Avizat în Consiliul Facultății,

DECAN,
Prof. univ. dr. Corin Braga

Prodecan responsabil,
Prof. dr. Ioana BICAN

14