Sunteți pe pagina 1din 9

Școala: ........

Clasa: a III-a
Propunator: Pițigoi Oana Georgiana
Data: 13.01.2017
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba engleză

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățare: The nouns


Titlul lecției: The plural of nouns
Tipul lecției: Predare

Competențe specifice:
1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj oral clar articulat în contexte familiare
1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de mesaje orale simple adecvate vârstei
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu pe teme familiare

Obiective operationale (la sfârsitul orei, elevii vor fi capabili să):


O1. să numească regulile de formare a pluralului substantivelor comune;
O2. să folosească forma de plural a substantivelor regulate oral și în scris;
O3. să utilizeze There is/ There are în propoziții;
O4. să construiască propoziții folosind noile structuri.

Resurse procedurale:
- Metodee si procedee: exercițiul, conversația, explicația, joc didactic, demonstrația
- Mod de grupare: frontal, pe echipe
Resurse materiale:
- Mijloace de invatamant: laptop, videoproiector, manual, caiet, fișă de lucru,
carduri, filmuleț, marker, bomboane, flichart, coli de flipchart
Evaluare: observare sistematică, evaluare orală, temă pentru acasă, autoevaluare
Timp de lucru: 45 minute
Bibliografie: manual, programa școlară
Adrese URL: -video https://www.youtube.com/watch?v=WF-yPPHfPPk
- fise de lucru https://en.islcollective.com
- programa școlară http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2014-12/20-
Limba%20moderna_clasele%20a%20III-a%20-%20a%20IV-a.pdf
Nr Momentele Ob. Conținutul învățării Metode și Material Evaluare
crt lecției Oper. procedee didactic
1 Moment - Crearea condițiilor necesare desfășurării orei: Convorbirea Sala de clasa Observare
organizatoric - Aranjarea mobilierului; sistematică
- Pregătirea materialului didactic;
2 Captarea atenției O1 Elevii sunt rugați să numere de la 1 la 10, apoi li se Convorbirea Bomboane Observare
arată o bomboană și li se cere să spună câte Jocul didactic sistematică
bomboane există. În continuare, profesorul le arată
2 bomboane, apoi mai multe bomboane.
Răspunsurile la întrebări vor fi formulate utilizând
singularul și pluralul.
2 Anunțarea - Se anunță subiectul lecției și care sunt obiectivele Convorbirea Sala de clasă Observare
subiectului lecției urmărite (pe înțelesul copiilor) Explicația Marker sistematică
și al obiectivelor Titlul lecției se scrie pe tablă: The plural of nouns.
3 Crearea situațiilor O2 Profesorul explică faptul că, atunci când avem un Conversația Sala de clasă Observare
de învățare/ obiect, facem referire la forma singulară și atunci sistematică
desfășurarea când avem 2 sau mai multe obiecte, această formă
activității se numește plural.
Se explică, de asemenea, că în funcție de modul în
care ele formează pluralul, substantivele pot fi:
A- regulate, B- Neregulate.
O2 Profesorul anunță că activitatea următoare va consta Joc didactic Caiet Răspunsul la
într-un joc: întrebări
- el pune un substantiv comun la singular, elevii vor
numi pluralul, pe rând.
Pe măsură ce participă la joc, elevii notează toate
aceste substantive în caiet.

O4 Profesorul explică și scrie pe tablă regulile de Explicatia Marker Observare


ortografie a substantivelor la plural: Exercițiul sistematică
*numele se termină în consoană, urmate de
schimbare lui Y în i și apoi se adaugă es: baby-
babies
* pentru substantive care se termină în: -ch, -sh, -s,
-ss, -x,o, adăugăm – es: watch-watches
*f/fe –v+es: knife-knives

O3 Profesorul prezintă un flipchart (vezi anexe) cu Exercițiul Flipchart Evaluare orală


There is ... a cat in the garden Demonstrația Coli de flipchart
There are ... two cats in the garden. Marker
Sunt explicate regulile de folosire Caiet
Se exersează noile structuri în propoziții orale.
O3 Elevii vor fi împărțiți pe grupe: Joc Sala de clasă Observare
- le sunt arătate cartonașe cu imagini (vezi sistematică
anexe);
- elevii trebuie să își amintească câte obiecte
erau în imagini și să răspundă, în echipă,
folosindu-se de structurile There is/There
are.
4 Analiza O4 La finalul activității, elevii sunt invitați să - Jurnalul reflexiv Autoevaluare
rezultatelor completeze în Jurnalul reflexiv al învățării: al învățării
activitatii si Am învățat/ Mi-a plăcut/ Am neclarități.
elaborarea Se discută aspectele neclare.
concluziilor/
evaluarea
performantei
5 Asigurarea O3 Profesorul anunță tema pentru acasă. Exercițiul Manual Temă pentru
transferului/ Caiet acasă
încheierea
activității
Flipchart 1.

There is a cat in the garden. There are two cats in the garden
There is a ball in the box. There are 2 balls in the box.
Flipchart 2.
Handout 1.

There are three computers in the picture.


There ___________________ in the picture.
There ___________________ in the picture.
There ___________________ in the picture.
There ___________________ in the picture.
There ___________________ in the picture.
There ___________________ in the picture.