Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

I. Date generale:
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială sat Ploieștiori
Profesor: Mihai Alexandra Georgiana
Data: 03.12.2015
Clasa: a II-a
Aria Curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie - Cultul Ortodox
Unitatea de învăţare: Dumnezeu Se face cunoscut omului
Subiectul lecţiei: Minunile arată iubirea lui Dumnezeu față de om
Tipul lecţiei: comunicarea/însușirea noilor cunoștințe
Scopul lecţiei: conștientizarea dragostei lui Dumnezeu față de om plecând de la minunile făcute de Mântuitorul Iisus Hristos

Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1 – să definească noțiunea de minune;
O2 – să precizeze tipurile de minuni pe care le-a făcut Mântuitorul Iisus Hristos;
O3 – să identifice cea mai mare minune pe care a făcut-o Mântuitorul;
O4 – să prezinte pe scurt minuni săvârșite de Mântuitorul Hristos;
O5 – să argumenteze rolul minunilor săvârșite de Domnul Iisus Hristos.

Obiectiv formativ-educative:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O5 – să dezvolte dragoste față de Dumnezeu, răspunzând astfel la iubirea Sa.

Strategia didactică:
1. Metode și procedee: explicația, expunerea, conversația, audiția, observarea dirijată;
2. Mijloace de învățare: Sfânta Scriptură, imagini, video-proiector, fișa de lucru, CD;
3. Forme de organizare: activitate frontală.

Resurse
1. Oficiale: 1. Programa şcolară pentru disciplina Religie – Cultul Ortodox, clasa a II-a;
2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a II-a;
3. Proiectarea unităţii de învăţare: Dumnezeu Se face cunoscut omului.
2. Temporale: - număr de lecţii : 1
- durata : 45'
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2002;
2. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
3. Favu, Gabriela, Danciu, Ana Nicoleta, Țițirigă, Ionelia, Lupiș, Daniela, Religie, Cultul Ortodox. Manual pentru clasa a II-a,
Semestrul I, Ed. Corint, București, 2015;
4. Şebu, Pr. Prof. Dr. Sebastian, Opriş, Prof. M., Opriş, Prof. D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

II. Desfășurarea lecției:

Nr. Etapele lecției Ob. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și Mijloace de Forme de Evaluare
crt. op. (min) procedee învățare organizare
1. Momentul 1 Salutul Salutul Activitate
organizatoric Rugăciunea Rugăciunea Exercițiul Icoana din frontală Observare
Notarea absențelor Precizarea absenților clasă sistematică
2. Pregătirea 1 Profesorul face următoarele precizări: Elevii ascultă Expunerea Activitate
elevilor pentru Dumnezeu din iubire pentru oameni, frontală
receptarea L-a trimis în lume pe Fiul Său pentru
noilor a-i apropia pe oameni de El, fiind
cunoștințe separați din cauza neascultării
săvârșite de primii oameni, Adam și
Eva.
O5 Mântuitorul, prin faptele Sale, ne-a
arătat pe de o parte, dragostea lui
Dumnezeu față de oameni, și pe de
altă parte, ne-a învățat să-L iubim pe
Dumnezeu și pe cei din jurul nostru.
Faptele Sale au fost cu totul
deosebite, minunate având ca scop
ajutorarea celor aflați în suferință.
3. Anunțarea 1 Azi vom discuta despre minunile pe Elevii ascultă Expunerea Activitate
tilului lecției și care Mântuitorul Iisus Hristos le-a frontală
a obiectivelor săvârșit înaintea oamenilor, arătând
prin acestea mila și dragostea
dumnezeiască.
Profesorul notează pe tablă titlul Elevii notează în caiete titlul lecției
lecției:
Minunile arată iubirea lui
Dumnezeu față de om
4. Comunicarea/ 25 Profesorul deschide lecția digitală: Elevii observă Observarea Videoproiector Activitate
însușirea Minunile arată iubirea lui Dumnezeu dirijată CD frontală
noilor față de om
cunoștințe Se adresează următoarea întrebare: Elevii răspund: Conversația Aprecieri
O1 „- Ce credeți că înseamnă cuvântul „... un fapt neobișnuit, ieșit din verbale
minune?” comun”
Profesorul notează definiția pe tablă: Elevii notează în caiete definiția. Explicația
minune = fenomen ieșit din comun,
surprinzător, extraordinar, ce poate fi
săvârșit de Dumnezeu
Mântuitorul Iisus Hristos a spus Elevii ascultă Expunerea Activitate
despre Sine că El a venit pentru a frontală
oferi celor bolnavi vindecare, celor
întristați mângâiere, să ofere speranță
celor săraci și deznădăjduiți. Astfel,
activitatea Sa este încărcată de fapte
minunate, săvârșite prin puterea Sa
dumnezeiască.
Minunile Mântuitorului pot fi
O2 împărțite în trei categorii:
- asupra naturii: pescuirea minunată,
potolirea furtunii pe mare, înmulțirea
peștilor și a pâinii, transformarea apei
în vin;
- asupra oamenilor: vindecarea
orbului, a slăbănogului, învierea lui
Lazăr, a fiicei lui Iair;
- asupra Sa: schimbarea la Față,
învierea Sa din morți.
Cea mai mare minune pe care a
O3 făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos este
Învierea Sa din morți, minune prin
care oamenii au fost împăcați cu
Dumnezeu.
Se arată elevilor imagini cu minunile Elevii observă imaginile Observarea Videoproiector Activitate
săvârșite de Mântuitorul Hristos. dirijată CD frontală
O4 Se oferă copiilor spre audiție texte Elevii ascultă textele evanghelice Audiția
evanghelice cu minunile săvârșite de
Mântuitorul Hristos.
Precizare:
Minunile arată pe de o parte
O5 dumnezeirea Mântuitorului Iisus
Hristos, iar pe de altă parte iubirea și
bunătatea față de oameni. Aprecieri
Se adresează elevilor următoarea Elevii răspund: Conversația verbale
întrebare:
„- Credeți că Mântuitorul Iisus „... da”
Hristos mai face și astăzi minuni,
având în vedere că El nu mai este
prezent pe pământ?”
Precizare: Elevii ascultă Explicația
Într-adevăr, chiar dacă Mântuitorul
Hristos S-a înălțat la cer, El continuă
O6 să-și manifeste iubirea față de
oameni, fiindu-le aproape în
momentele grele. Însă de cele mai
multe ori, oamenii nu vor să observe
lucurile minunate care se petrec în
jurul lor.
„- Dați exemple de situații în care ați Elevii oferă diferite exemple Conversația Aprecieri
simțit ajutorul lui Dumnezeu” verbale
Se notează ideile principale Elevii notează în caiete ideile
principale
5. Fixarea și O2 8 Se cere elevilor să rezolve exercițiile Elevii rezolvă exercițiile Exercițiul Fișa de lucru Activitate Aprecieri
sistematizarea O3 1, 2 și 3 de pe fișa de lucru individuală verbale
cunoștințelor O5 Se solicită ca aceștia să prezinte oral Elevii prezintă oral soluțiile Conversația Activitate
modul de soluționare frontală
Se adresează întrebarea: Elevii răspund: Conversația Aprecieri
„- Ce rol au minunile săvârșite de „... ne arată dragostea, bunătatea și verbale
Mântuitorul Hristos?” puterea dumnezeiască față de oameni
și creație”
6. Asocierea, O6 7 Având în vedere minunea vindecării Elevii ascultă textul evanghelic Lectura Activitate
sistematizarea, slăbănogului din Capernaum biblică frontală
generalizarea (profesorul recitește textul
evanghelic), răspundeți la Elevii răspund la întrebări Conversația Aprecieri
următoarele întrebări: verbale
„- Tu îți ajuți prietenii atunci când
aceștia îți cer ajutorul?”
„- Te rogi pentru prietenii tăi?”
„- Care este atitudinea ta față de un
prieten bolnav?”
„- Cum răsplătește Dumnezeu
dragostea noastră față de aproapele?”
Precizare: De multe ori, Dumnezeu Elevii ascultă Explicația
ne trimite oameni şi întâmplări numai
pentru ca noi să învățăm ceva, ca să
devenim mai buni. Trebuie să fim
atenţi la ceea ce se întâmplă în jurul
nostru şi să nu uităm să Îi mulţumin
lui Dumnezeu pentru ceea ce ne
dăruieşte.
7. Aprecierea 1 Se fac aprecieri generale şi Elevii ascultă cu atenţie aprecierile Explicația
activităţii individuale privind implicarea profesorului.
elevilor elevilor în desfăşurarea lecţiei.
Se notează elevii care au participat la
lecţie.
8. Încheierea 1 Rugăciunea Rugăciunea Exercițiul Icoana din Activitate
activităţii Salutul Salutul clasă frontală
OGLINDA TABLEI/CAIETULUI

03.12.2015

Minunile arată iubirea lui Dumnezeu față de om

- minune = fenomen ieșit din comun, neobișnuit, extraordinar, săvârșit de Dumnezeu


- prin minuni, Dumnezeu Își arată iubirea, bunătatea și puterea Sa față de oameni și față de creație.

asupra
naturii

asupra
oamenilor Minunile
Mântuitorului

asupra Sa
Fișă de lucru – Clasa a II-a
Minunile arată iubirea lui Dumnezeu față de om

Aplicații:
1. Citește afirmațiile de mai jos despre Mântuitorul. Completează căsuțele alăturate cu A, dacă
afirmația este adevărată, și cu F, dacă afirmația este falsă.
___ Minunile săvârșite de Mântuitorul arată puterea Sa dumnezeiască.
___ Mântuitorul făcea minuni din iubire pentru oameni.
___ Mântuitorul a săvârșit o singură minune.
___ Mântuitorul a vindecat mulți bolnavi.
___ Hristos nu a săvârșit minuni asupra naturii.

2. Încercuiește varianta corectă de continuare a enunțurilor de mai jos:


Cea mai mare minune săvârșită de Mântuitorul este ...
a) învierea lui Lazăr
b) Învierea Sa
c) vindecarea unui orb
Mântuitorul l-a vindecat pe un slăbănog pe care l-au adus ...
a) părinții lui
b) vecinii lui
c) prietenii lui
Înmulțirea pâinii și a peștilor este o minune asupra ...
a) naturii
b) unui om
c) persoanei Mântuitorului Iisus Hristos

3. Potrivește icoanele cu tipul de minune săvârșit de Hristos:

Minune asupra oamenilor Minune asupra naturii Minune asupra propriei Persoane