Sunteți pe pagina 1din 2

Comparație între structura intermediarilor financiari de pe piața românească şi cea din țările

dezvoltate (SUA, UK)

Intermedierea financiară se referă la atragerea depozitelor şi plasarea acestor resurse financiare în


credite.
Tipuri de intermediari financiari:
I. Instituțiile depozitare (băncile comerciale, casele de economii și împrumuturi, băncile mutuale de
economii, uniunile de credit);
II. Instituțiile non-depozitare (băncile de investiții; fondurile mutuale; fondurile private de pensii;
companiile de asigurări; companiile de finanțare; fondurile cu capital de risc; societăți de valori
mobiliare).
Analiză comparată între România, SUA si UK privind structura intermediarilor financiari:

România SUA Anglia


Intermedierea România înregistrează una dintre cele mai Intermediarii Ca și în SUA,
financiară – reduse valori ale intermedierii financiare din financiari intermedierea
descriere UE. Astfel, în decembrie 2016, valoarea servesc un rol- financiară în
sumară activelor sistemului financiar relativ la cheie în Marea Britanie
valoarea PIB aferentă anului 2016 a fost de economia este una
75,2 %, în scădere de la 75,5 % în PIB în SUA. Ele sunt diversificată, iar
decembrie 2015. un motiv intermediarii
central pentru joacă un rol
care economia important în
SUA este atat economia
de productivă. statului.
Structura După structura sectoarelor instituționale, În SUA În lumea de azi,
intermediarilor reducerea gradului de intermediere financiară băncile sunt sistemul financiar
financiari a fost generată de sectorul bancar (indicatorul concurate nu mai este
de intermediere înregistrând o ajustare de puternic de dominat doar de
‑1,24 puncte procentuale, decembrie 2016 față companiile de bănci, ci și de alte
de decembrie 2015) și de cel al fondurilor de asigurări, instituții
investiții (‑0,22 puncte procentuale, în aceeași fondurile de financiare. Spre
perioadă de referință). Instituțiile de pensii și exemplu, în
credit continuă să domine sistemul financiar companiile Anglia, băncile
autohton. Ponderea activelor sectorului bancar sau fondurile sunt puternic
în totalul activelor sistemului financiar a fost de investiții. concurate de
de 76,3 % în decembrie 2016, în timp ce companiile de
activele fondurilor de investiții au reprezentat asigurări și de
7,7 %, iar cele ale fondurilor de pensii și ale fondurile de
instituțiilor financiare nebancare câte 6% pensii.
fiecare.
Observații/ Spre deosebire de SUA, în Europa activitatea Unul dintre În ceea ce
Diferențe/ băncilor de investiții este asimilată de băncile multele semne privește
Concluzii comerciale, o parte din activitatea acestora ale dominaţiei: intermedierea
costând în emisiunea / plasarea de instrumente băncile financiară în
cu venit fix emise de companii private. În americane de Marea Britanie,
comparație cu celelalte state membre ale investiţii putem afirma
Uniunii Europene, România prezintă cea mai ocupă fără faptul că se află
mică pondere a activelor sectorului bancar teamă de la polul opus față
relativ la PIB (52 % în PIB), în timp ce media concurenţă de intermedierea
zonei euro este de 301% în PIB, iar a UE‑28 primele locuri financiară din
este de 267 % în PIB (date aferente T3 2016). în România, atât în
Comparând structurile intermediarilor clasamentele diversificarea
financiari de pe piețele din România cu cele mondiale. intermediarilor,
de pe piețele dezvoltate, remarcăm faptul că cât și la nivel de
pe piețele din Marea Britanie și din SUA active.
putem întâlni întreaga tipologie de
intermediari financiari, aceștia fiind dezvoltați
proporțional, în timp ce în țara noastră
predomină băncile.