Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea de Stat “Alecu Russo”

Referat
Tema: Contractul de
vinzare - cumparare

Elaborate de: Smatoc Anton


Facultatea: Drept si Stiinte Sociale
Specialitatea: Drept
Grupa: DR32R
Verificat de: Cazacu V.
dr.,lec. univ.

Balti
2016
0
Planul
1. Importanţa și domeniul de aplicare a contractului de vânzare-cumpărare
2. Notiunea si caracterele juridice ale contractuluide vanzare-cumparare
3.Caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare
4.Predarea si expedierea bunului vindut si receptionarea bunului cumparat
5.Obligatiile partilor
6.Drepturile partilor
7.Rascumpararea
8. Optiunea
9. Dreptul de preemtiune
10. Vinzarea la licitatie
11. Vinzarea drepturilor litigioase
12. Tipuri principale de contracte de vinzare - cumparare
13.Concluzii
14. Exemple de contracte de vinzare - cumparare:
 Contract de vanzare cumparare locuinta cu plata in rate
 Contract de vanzare-cumparare mobil
 Contract de vanzare cumparare pentru un vehicul folosit
 Contract de vanzare cumparare bunuri mobile sau imobile

Bibliografie

1
CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE

1. Importanţa și domeniul de aplicare a contractului


de vânzare-cumpărare

Contractul de vânzare-cumpărare pretinde a fi unul din cele mai vechi contracte cunoscute
civilizaţiei uman. Reglementarea raporturilor de vânzare-cumpărare cuprinde o perioadă de dezvoltare de
aproximativ patru mii de ani. Din punct de vedere economic, vânzarea se prezintă ca o variantă mai
evoluată a schimbului, din care își trage rădăcinile. Dreptul roman clasic atribuia vânzarea-cumpărarea
contractelor consensuale. Potrivit lui Gaius, contractul de vânzare-cumpărare se formează prin acordul de
voinţă al părţilor asupra obiectului contractului și preţului acestuia, clauzele referitoare la bun și la preţ
fiind condiţii esenţiale ale contractului. Cunoscând o evoluţie multiseculară, contractul de vânzare-
cumpărare reprezintă și astăzi una din instituţiile tradiţionale principale ale dreptului civil. În prezent
contractul de vânzare-cumpărare este cel mai răspândit contract ce asigură atât circuitul civil, cât și cel
comercial.

2. Notiunea si caracterele juridice ale contractului


de vanzare-cumparare
Conform articolului 753, Codul Civil al Republicii Moldova, Contractul de Vinzare - Cumparare,
este acel contract in baza caruia, o parte (numita vinzator) se oblige sa predea un bun in proprietatea
celeilate parti (numite cumparator), iar aceasta se oblige sa preia bunul sis a plateasca pretul convenit. La
rindul sau, vinzatorul se oblige sa remita, concomitant cu predarea bunul, documentele referitoarela bun,
prevazute de lege, daca in contractul de vinzare – cumparare nu este prevazut altfel.
Suma de bani pe care cumparatorul trebuie sa o achite la primirea bunului se specifica in contract.
Acesta trebuie sa fie exprimat in bani. In art. 753 (3), se mentioneaza: daca pretul nu este indicat direct in
contractul de vinzare - cumparare, partile pot conveni asupra modului de determinare a lui. Astfel se
considera ca partile s-au referit in mod tacit la un pret practicat la data predarii bunurilor. Aceasta se face
cu scopul pastrarii confediantialitatii vinzarii. Pretul este determinabil si atunci cand stabilirea lui este
lasata la aprecierea unui tert ales de comun acord de catre parti sau de catre persoana desemnata de parti.
In cazurile in care exista preturi legale obligatorii, partile trebuie sa se conformeze, respectiv se
subintelege ca partile au avut in vedere pretul legal (deci este determinat), chiar daca contractul nu contine
precizari in aceasta privinta, caci numai conventiile legal facute au putere obligatorie intre parti. Daca
partile au stabilit un alt pret, acesta se inlocuieste de drept cu cel legal, iar daca contractul a fost executat
cu plata unui alt pret, diferenta urmeaza sa fie platita (vanzatorul avand o actiune contractuala in acest
scop.
Pentru ca pretul sa existe, el trebuie sa fie sincer si serios.Prin pret sincer se infelege un pret real,
pe care partile sa-l fi stabilit nu in mod fictiv, ci in scopul de a fi cerut si platit in realitate. Pretul este
fictiv, cand din intentia partilor (exprimata in actul secret) rezulta ca nu este datorat.
In cazul in care pretul este fictiv (simulat), contractul este nul ca vanzare-cumparare caci ii lipseste
pretul (sine pretio nulla est venditio), dar daca partile au urmarit in realitate instrainarea bunului - deci
numai pretul, nu si contractul in intregime este fictiv - el poate fi recunoscut valabil ca o donatie deghizata
(deghizare totala), daca "vanzatorul" a avut intentia de a face o liberalitate si daca sunt indeplinite toate
conditiile cerute pentru validitatea donatiei.
Daca simulatia consta numai in deghizarea partiala a pretului, dar fara ca pretul sa devina
derizoriu, contractul este valabil ca vanzare-cumparare, devenind aplicable regulile simulatiei si cele
fiscale (deghizare partiala se face, de regula, pentru fraudarea fiscului).

2
Daca pretul este sincer si serios (nu fictiv sau derizoriu) contractul de vanzare-cumparare este, in
principiu, valabil, chiar daca pretul este mult inferior (sau superior) valorii reale a lucrului vandut, intrucat
partile sunt libere sa determine pretul sub (sau peste) valoarea lucrului, iar echivalenta este relativa, fiind
raportata nu numai la valoarea lucrului vandut, dar si la subiectivismul partilor, de exemplu, datorita
raporturilor de rudenie.
Daca instrainarea unui lucru se face nu pentru bani, ci in schimbul unui alt lucru, pentru stingerea
unei obligatii sau in schimbul unei alte prestatii, contractul nu mai poate fi calificat vanzare-cumparare, ci
un schimb, o dare in plata sau alt contract, eventual contract nenumit. Astfel, nu poate fi calificat vanzare-
cumparare contractul prin care proprietatea unui lucru se transmite in schimbul intretinerii pe viata.
Obligatia de intretinere a dobanditorului este o obligate de a face, care nu echivaleaza cu un pret. Tot
astfel, daca drept contraechivalent s-a stipulat o prestatie periodica in bani, dar care se plateste pana la
moartea creditorului, contractul nu mai este vanzare, ci renta viagera.
Utilizind Constitutia Republicii Moldova ca pilon de referire, remarcam ca: contractul de vanzare-
cumparare nu poate avea ca obiect drepturi personale nepatrimoniale si nici dreptruri patrimoniale care su
caracter strict personal, precum nici alte drepturi prevazute de lege ori rezultate din acte unilaterale sau
convenite prin contracte intuitu personae.
Daca in contract nu este prevazut altfel, cheltuielile de predare a bunului mobil, particular de
masurare, cintatrire si ambalare, sint puse in sarcina vinzatorului, iar cheltuielile de primire si transportare
a bunului cumparat din locul incheierii contractului de vinzare – cumpararein locul ce-i convine
cumparatorului, este sarcina celui de al doilea. In cazul bunurilor mobile, precum sint: terenuri,
constructii, toate cheltuielile sint puse pe seama cumparatorului.
Dintre cheltuielile pentru cumpararea unui bun imobil fac parte:cheltuielile de intocmire,
autentificare notariala si inscriere a contractului de vinzare – cumparare in registrul bunurilor
immobile;cheltuieli de preluare a documentelor necesare.
Consimtamantul - incheierea contractutului se face prin negocierea lui de catre parti sau prin
acceptarea fara rezerve a unei ofertede a contracta.- trebuie sa fie dat in cunostiinta de cauza si in deplina
libertate-sa nu fie alterat de vicii- sa fie serios- sa provina de la o persoana capabila- sa aprecieze
consecintele juridice care urmeaza a se produce.

3.Caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare

Deosebim urmatoarele caractere juridice ale contractului de vinzare - cumparare, si anume: este un
contract consensual, bilateral (sinalagmatic), cu titlu oneros, comutativ si translativ de propriatate. In
continuare vom dezvalui caracteristica fiecarui atributiv:
a) Consensual – adica se incheie valabil prin simplul consimtamant al partilor (solo consensu).
Ion Turcu sustine: “Vinderea este perfecta… indata ce partile s-au invoit asupra lucrului si asupra
pretului…”
De la principiul consensualismului exista insa unele exceptii prevazute expres de lege, situatii cand
contractul de vanzare-cumparare, pentru a fi valid, trebuie sa indeplineasca solemnitatea ceruta de aceasta.
Aceste cazuri, cand vanzarea-cumpararea este solemna, sunt strict si limitativ prevazute de lege.
Contractul este valabil numai cu respectarea formelor cerute de lege in cazul vanzarii silite, cand
aceasta trebuie sa fie facuta „ad validitatem” prin licitatie publica.
b) Sinalagmatic (bilateral) - prin incheierea sa da nastere la obligatii recipropce intre partile
contractante. Astfel, vanzatorul are obligatia sa predea lucrul vadut si sa-l garanteze pe cumparator contra

3
evictiunii si pentru viciile ascunse ale bunului vandut, iar cumparatorul are obligatia sa plateasca pretul
convenit si sa preia lucrul. Rezulta ca obligatia fiecarei parti are cauza juridica in obigatia celeilalte.
c) titlu oneros - ambele parti urmaresc anumite interese patrimoniale, adica primire unui
echivalent ( contraprestatie) in schimbul prestatiei la care se obliga. Astfel, vanzatorul urmareste sa
primeasca pretul contra echivalent al prestatiei sale, iar cumparatorul urmareste sa primeasca bunul
cumparat in schimbul sumei oferite.
d) comutativ- existenta drepturilor si obligatiilor reciproce sunt cunoscute de parti la
incheierea contractului si nu depind, ca in cazul contractelor aleatorii, de un eveniment viitor sau incert,
care ar face sa existe sanse de cistig si pierdere pentru oricare din partile contractante, ele fiind cert
determinate sau determinabile.
e) translativ de proprietate, sau translativ de drepturi.Cat priveste transmiterea dreptului de
proprietate sau al altui drept (real sau de creanta), aceasta prezinta un aspect particular al contractului de
vanzare - cumparare. Deosebit de generarea de drepturi pentru vanzator si cumparator, se produce si un
efect exceptional constant in transmiterea unui drept, astfel incat incheiere contractului are drept
consecinta transmiterea dreptului de proprieteate si a riscurilor de la vanzator la cumparator, daca sunt
intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
1. Vanzatorul trebuie sa fie proprietarul bunului vandut cu exceptia
vanzarii
lucrului celuilalt – iar contractu valabil incheiat.
2. Obiectul contractului trebuie sa fie format numai din bunuri
determinate
individual deoarece in cazul bunurilor determinate generic transferul proprietatii nu poate avea
loc in momentul incheierii contractului, intrucat nu se cunosc bunurile care urmeaza a fi efectiv dobandite
de cumparator. In situatia bunurilor determinate generic efectul translativ se produce numai in momentul
individualizarii lor, operatiunea care se face, de regula, prin predarea lucrului vandut cumparatorului.
In cazul bunurilor viitoare, efectul translativ se produce, in general, la o alta data decat a cea a
incheierii contractului.
3. Este necesar ca partile sa nu fi inmanat transferul proprietatii a
dreptului
real ori de creanta printr-o clauza speciala, pana la predarea bunului sau la implinirea unui termen
sau a unei conditii. Asemenea clauze sunt permise si pot fi inserate in contract, intruncat regulile stabilite
nu sunt imperative, ci supletivive putand fii inlaturate chiar daca lucrul vandut este individual determinat.
Astfel, partile contractante pot conveni prin pactul „reservati dominii” ca proprietatea sa se
transfere de la vanzator la cumparator doar la data achitarii integrale a pretului, pana la indeplinirea acestei
conditii suspensive vanzatorul raminind proprietar asupra bunului care formeaza obiectul vanzarii.
4. In legatura cu publicitatea dobandirii drepturilor reale imobiliare,
trebuie
aratat ca aceasta isi gaseste reglementarea in: Legea Republicii Moldova cu privire la notariat, nr
1453-XV din 8.11.2002, Monitorul Oficial al R.Moldova N 154-157 din 21.11.2002; Legea Republicii
Moldova, cu privire la formarea bunurilor imobile, nr.354-XV din 28.10.2004, Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.233-236/999 din 17.12.2004; Legea Republicii Moldova cu privire la cadastrul bunurilor
imobile, nr 1543-XIII din 25.02.98, Monitorul Oficial al R. Moldova nr.44-46 din 21.05.1998.
In ipoteza in care mai multe persoane si-au cedat succesiv una celeilalte dreptul real asupra unui
imobil, iar inscriere nu s-a facut, cel din urma indreptatit, va putea cere birolui de cadre funciare a
judecatoriei, inscrierea dobandirilor succesive odata cu a cea a dreptului sau, cu conditia de a face dovada
prin inscrisuri originale a tuturor actelor juridice pe care se intemeiaza inscrierile.
Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile fata de terti fara inscriere in cartea
funciara, cand provin din vinzare silita, sunt dobandite prin efectul legii sau prin hotarare judecatoreasca.
Referindu-ne la bunurile mobile, mentionam ca nu exista un sistem de publicitate, posesia lor
constitind cel mai bun sistem de publicitate a propriatatii. Astfel daca vanzatorul a vandut bunul mobil la
mai multi cumparatori, potrivit legii va produce efecte, fiind valabil, contractul de vanzare-cumparare

4
incheiat cu cumparatorul care a intrat primul si de buna-credinta in posesia bunului mobil respectiv, chiar
daca primul a vindut ulterior altuia.
f) cu continut patrimonial - contractul de vinzare - cumparare este apreciat in bani.
g) de executare instantanee – dat fiind faptul ca partile contractante isi exercita obligatiunile
imediat, insa nu se exclude stabilirea in contract a unor obligatiuni, executarea carora poate avea loc
succesiv.

4.Predarea si expedierea bunului vindut si receptionarea bunului cumparat


I. Predarea lucrului vandut
Obligatia principala de predare: prin predare se intelege punerea lucrului vandut la dispozitia
cumparatorului. Deoarece proprietatea se transmite, de regula, din momentul incheierii contractului,
predarea nu are semnificatia transferarii dreptului de proprietate si nici chiar a posesiei, ci numai a
detentiei, cumparatorul posedand - din momentul in care a devenit proprietar.
Conform art. 757(1), Codul Civil al Republicii Moldova, vinzatorul trebuie sa predea bunul:
a) la data stabilita in contract sau la data care poate fi dedusa din contract;
b) in orice moment din cursul perioadei stabilite sau determinate prin referire la contract, cu
exceptia cazului in caredin imprejurari rezulta ca alegerea datei revine cumparatorului;
c) intr-un termen rezonabil calculat de la data incheierii contractului, in celelate cazuri.
Abaterile de la data stabilita se executa numai cu consimtamintul cumparatorului, deoarece acesta isi
poate pierde interesul fata de executarea contractului.

Conditiile de validitate a contractului de vinzare – cumparare:


a) capacitatea partilor de a incheia contractul;
b) consimtamintul partilor;
c) obiectul contractului;
d) manifestarea de vointa a persoanelor de a incheia un act juridic;
e) capacitatea juridico-civila – una din conditiile esentiale stipulate de lege pantru validitatea
oricarui contract.
1. In ceea ce priveste modul de executare, predarea presupune, in unele cazuri, numai o atitudine pur
pasiva, din partea vanzatorului, iar, in alte cazuri, indeplinirea unor acte sau fapte pozitive necesare pentru
ca cumparatorul sa intre in stapanirea efectiva a lucrului cumparat, de exemplu, predarea cheilor cladirii,
remiterea titlului de proprietate sau de eliberare a cladirii de catre vanzator si persoanele care nu au un
drept opozabil cumparatorului etc.

2. Cu privire la termenul si dovada predarii se aplica regulile generale referitoare la executarea


obligatiilor.
3. Predarea se face la locul unde se afla lucrul vandut in momentul contractarii. Aceasta regula se
aplica in cazul in care lucrul vandut poate fi localizat din momentul incheierii contractului (este
individualizat). In celelalte cazuri, potrivit regulilor generale, predarea trebuie sa se faca la domiciliul
debitorului (vanzatorului). Rezulta ca, in lipsa de stipulatie contrara, si daca lucrul nu poate fi localizat,
obligatia de predare a lucrului vandut este cherabila, iar nu
4. Cheltuielile de predare (cantarire, masurare, numarare) sunt in sarcina vanzatorului, iar cele ale
ridicarii de la locul predarii (incarcare, transport, descarcare etc.) in sarcina cumparatorului, daca nu este
stipulatie contrara. De exemplu, daca s-a stabilit ca loc al executarii domiciliul cumparatorului, cheltuielile
de transport sunt in sarcina vanzatorului .
portabila.
5. In ceea ce priveste obiectul predarii, vanzatorul este obligat sa predea lucrul vandut "in masura
determinata prin contract" (art. 1326 C. civ.). In cazul unui lucru individual determinat si existent in
momentul incheierii contractului "in starea in care se afla in momentul vanzarii" (art. 1324 C.civ.), iar in

5
cazul lucrurilor de gen si viitoare in cantitatea si calitatea ori alte criterii determinate in contract (monstre,
esantioane, standarde etc.), fiind aplicabile regulile generale referitoare la obiectul platii.
6. In lipsa de stipulatie contrara (expresa sau tacita), vanzatorul este obligat sa predea, o data cu
lucrul vandut, si fructele percepute dupa momentul transferarii dreptului de proprietate. Cumparatorul
are dreptul, de asemenea, la accesoriile lucrului vandut si la tot ce a fost destinat la uzul sau perpetuu (de
exemplu, imobile prin destinatie), precum si la accesoriile convenite (de exemplu, ambalajul).

Obligatia accesorie predarii.


In cazul in care lucrul vandut nu se preda in momentul incheierii contractului, vanzatorul este
obligat sa-l conserve pana in momentul predarii, deoarece lucrul trebuie sa fie predat in starea in care se
afla in momentul incheierii contractului, chiar daca, potrivit conventiei, proprietatea se transmite ulterior,
dar lucrul exista in acel moment si este individualizat.
In caz de deteriorare sau pieire a lucrului, vanzatorul raspunde ca un depozitar (voluntar sau
remunerat), culpa lui fiind prezumata cat timp nu dovedeste o cauza straina exoneratoare de raspundere;
caz fortuit sau forta majora, inclusiv fapta cumparatorului sau a unui tert pentru care nu are a raspunde.
Daca cumparatorul a devenit proprietar din momentul incheierii contractului (intrucat conservarea
se face in numele si pe seama lui), el trebuie sa suporte cheltuielile ocazionate de pastrarea lucrului.

Sanctiunea nerespectarii obligatiei de a preda lucrul.


In caz de neexecuare (totala sau partiala) datorata culpei vanzatorului, potrivit regulilor generale
cumparatorul poate invoca exceptia de neexecutare (exceptio non adimpleti contractus) sau poate cere fie
rezolutiunea vanzarii cu daune-interese, fie executarea in natura a contractului (punerea sa in posesie), iar
daca executarea in natura nu este posibila, daune-interese, nefiind exclusa nici posibilitatea procurarii
lucrurilor de gen de la terti pe seama vanzatorului.
In cazul executarii cu intarziere a obligatiei de predare, cumparatorul are dreptul la daune-interese,
dar numai de la data punerii in intarziere a vanzatorului.
Conform art.760, Codul Civil al Republicii Moldova, obligatia de predare a bunului se considera
executata din momentul:
a) predarii bunului catre cumparator sau catre persoana indicata de el;
b) punerii bunului la dispozitia cumparatorului sau a persoanei indicate de el daca bunul uemeaza
a fi predat la locul aflarii lui.

II. Garantarea lucrului vandut

Obligatia de garantie a vanzatorului decurge din principiul ca el trebuie sa faca tot ce-i sta in
putinta pentru a asigura cumparatorului stapanirea - linistita si utila - a lucrului vandut. Rezulta ca
obligatia de garantie are o dubla infatisare: vanzatorul trebuie sa-l garanteze pe cumparator de linistita
folosinta a lucrului, adica contra evictiunii si de utila folosinta a lucrului contra viciilor.
Garanţia caracteristicilor bunului
În cazul în care vînzătorul, producătorul sau un terţ garantează caracteristicile unui bun,
cumpărătorul beneficiază, fără a aduce atingere drepturilor prevăzute de lege, de drepturile din garanţie în
condiţiile indicate în declaraţia de garanţie şi în reclama respectivă faţă de cel care a acordat garanţia. În
măsura în care a fost preluată o garanţie, se prezumă că din garanţie se nasc drepturi în cazul unui viciu
apărut în perioada de garanţie. Termenul de garanţie începe să curgă din momentul predării bunului de
către vînzător dacă contractul nu prevede altfel. Garanţia este aplicabilă, pe durata garanţiei stabilite
pentru bunurile principale, şi asupra accesoriilor dacă în contract nu este prevăzut altfel.(art.772)
Termenul de valabilitate a bunului
Prin lege, standarde şi alte dispoziţii obligatorii pot fi stabilite termene de valabilitate a calităţii
bunului, după a căror expirare bunul este considerat nesusceptibil de utilizare (termen de valabilitate).
Vînzătorul este obligat să transmită bunul în a cărui privinţă este stabilit un termen de valabilitate astfel

6
încît cumpărătorul să îl poată utiliza la destinaţie pînă la expirarea acestui termen.(art.773)

III. Receptionarea bunului


Codul Civil, si anume art.761 mentioneaza calea juridica exacta pentru o receptionare corecta a bunurilor:
(1) Cumparatorul este obligat sa efectueze actiuni care, in conformitate cu uzantele, sint necesare din
partea lui pentru garantarea predarii si primirii bunului daca legea sau contractul nu prevede altfel.
(2) In cazurile cind cumparatorul, incalcind prevederile legii sau a contractului, nu receprioneaza sau
refuza sa receptioneze bunul, vinzatorul este in drept sa refuze executarea contractului.

Contractul de vinzare – cumparare poate fi emis si in privinta unui, sau unor bunuri viciate. Din aceste
considerente in Codul Civil al Republicii Moldova s-au consacrat citeva articole pentru astfel de
tranzactii. Deci, conform art.765:
(1) Drepturile cumpărătorului în privinţa viciilor sînt excluse dacă, în momentul încheierii
contractului, cunoştea aceste vicii.
(2) Cumpărătorul poate beneficia numai atunci de drepturile care rezultă din viciul pe care nu l-a
cunoscut în urma unei culpe grave cînd vînzătorul a trecut sub tăcere în mod dolosiv viciul sau a preluat o
garanţie pentru existenţa unei caracteristici.
(3) Cumpărătorul care este comerciant trebuie să verifice sau să pună pe cineva să verifice bunul într-un
termen atît de scurt cît permit împrejurările, iar în cazul constatării viciilor, să-l informeze neîntîrziat pe
vînzător.
(4) Cumpărătorul pierde dreptul de a invoca viciul dacă nu l-a comunicat vînzătorului într-un termen
rezonabil din momentul în care a constatat sau trebuia să constate viciul şi felul lui. Vînzătorul nu poate
invoca dispoziţiile prezentului alineat dacă a trecut sub tăcere în mod dolosiv viciul.
(5) Vînzătorul nu poate invoca o înţelegere prin care drepturile cumpărătorului sînt excluse sau limitate
ca urmare a unui viciu dacă a trecut sub tăcere în mod dolosiv viciul sau a preluat o garanţie pentru
existenţa unei caracteristici.
(6) Dacă, prin lege sau contract, este obligat să controleze calitatea bunului, vînzătorul trebuie să
prezinte cumpărătorului dovezi de efectuare a controlului calităţii bunului.
Remedierea:
În cazul în care bunul prezintă vicii, cumpărătorul poate cere remedierea, solicitînd înlăturarea
viciului sau livrarea unui bun fără viciu. Vînzătorul suportă cheltuielile de remediere utile, îndeosebi
cheltuielile de transport, de drum, de executare a lucrărilor şi de procurare a materialelor. Vînzătorul poate
refuza remedierea viciilor dacă aceasta necesită cheltuieli neproporţional de mari. În cazul în care în locul
remedierii viciilor livrează un bun fără viciu, vînzătorul poate cere cumpărătorului restituirea bunului cu
vicii în conformitate cu regulile privind efectele rezoluţiunii contractului. (art.768)În locul rezoluţiunii
contractului sau remedierii viciului de către vînzător, cumpărătorul poate pretinde reducerea preţului într-
un volum echivalent cheltuielilor de remediere a viciului. Se are în vedere preţul stabilit la momentul
încheierii contractului (art.771).
Pentru a contura drepturile atit a cumparatorului cit si a vinzatoruluiin art.784, Codul Civil se
mentioneaza un termen de inaintare a pretentiilor pentru viciile bunului

Termenul de răspundere a vînzătorului pentru viciile bunului cu termen de garanţie


În cazul cînd pentru bunul vîndut este stabilit un termen de garanţie, pretenţiile pentru viciile
depistate pot fi înaintate în acest termen. Dacă bunul cu termen de garanţie a fost dat în posesiunea
cumpărătorului pînă la încheierea contractului şi nu se poate determina data predării, termenul de înaintare
a pretenţiilor se calculează de la data încheierii contractului, iar dacă bunul a fost transportat, de la data
expedierii lui la adresa cumpărătorului. În cazul în care pentru accesorii sînt stabilite prin contract termene
de garanţie mai scurte decît pentru bunul principal, cumpărătorul este în drept să înainteze pretenţii
referitoare la viciile accesoriilor în perioada de garanţie a bunului principal. Dacă pentru accesorii în
contract sînt stabilite termene de garanţie mai mari decît pentru bunul principal, cumpărătorul este în drept
să înainteze pretenţii ce ţin de viciile accesoriilor în perioada lor de garanţie.
Cumpărătorul are dreptul să înainteze vînzătorului, îndată ce a descoperit viciile bunului
7
nedeclarate de acesta pînă la vînzare, pretenţii dar nu mai tîrziu de termenul stabilit în contract. Dacă în
contract nu este stabilit un termen, pretenţiile pot fi înaintate în cel mult 6 luni din ziua predării bunului,
iar în privinţa imobilelor, în cel mult un an. Dacă este imposibilă stabilirea zilei de predare a bunului care
urmează să fie înregistrat sau dacă bunul este predat cumpărătorului înainte de încheierea contractului,
termenul de înaintare a pretenţiilor se calculează din ziua înregistrării bunului în modul stabilit.

Efectele contractului de vinzare – cumparare pot fi de tipul:


 ale incheierii contractului – o constituie dobindirea de catre parti a drepturilor si obligatiilor
partilor contractuale;
 ale neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a contractului – astfel deosebim:
o executarea silita a obligatiilor contractului,
o cererea despagubirii,
o rezolutionarea contractului.
 ale executarii contractului – dobindirea de catre cumparator a dreptului de proprietate a
bunului cumparat si obtinerea pretului solicitat de catre vinzator.

Dacă vînzătorul a vîndut unul şi acelaşi bun mobil mai multor persoane, prioritate are
cumpărătorul în a cărui posesiune a fost dat bunul, iar dacă bunul nu a fost dat nici unuia din ei, prioritate
are cumpărătorul cu care primul s-a încheiat contractul.

5.Obligatiile partilor
Generalizari
1. Locul si data platii. Daca nu s-a prevazut altfel in contract, cumparatorul este obligat sa
plateasca pretul la locul si in momentul in care i se face predarea lucrului vandut.
2. Dobanda pretului. Cumparatorul este obligat sa plateasca dobanda pana la efectiva achitare a
pretului in urmatoarele trei cazuri: daca exista conventie in acest sens; daca lucrul vandut si predat este
producator de fructe (civile sau naturale); in toate celelalte cazuri numai daca si din momentul in care
cumparatorul a fost pus in intarziere printr-o notificare (iar nu neaparat prin chemare in judecata.
3. Sanctiunea neplatii pretului. In caz de neexecutare, totala sau partiala, a obligatiei de plata a
pretului de catre cumparator, vanzatorul poate alege intre mai multe posibilitati.
Astfel, vanzatorul poate cere obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei, care
este totdeauna posibila (daca debitorul este solvabil), deoarece are ca obiect o suma de bani. Actiunea in
plata pretului – avand un asemenea obiect – are caracter personal si se prescrie in termenul general de 3
ani.
Vanzatorul nu este insa obligat sa ceara executarea silita. El poate, renuntand la aceasta
posibilitate, fie sa invoce exceptia de neexecutare (daca lucrul vandut nu a fost predat cumparatorului), fie
– daca a predat sau este gata sa predea lucrul vandut si nu intelege sa invoce exceptia – sa ceara
rezolutiunea contractului pentru neplata pretului (inclusiv a dobanzilor), ambele aceste sauctiuni fiind
indivizibile (de exemplu, in caz de transmitere a obligatiei de plata a pretului asupra mostenitorilor
cumparatorului sau a creantei asupra mostenitorilor vanzatorului).
Rezolutiunea contractului poate fi ceruta de vanzator.

8
Obligatiile vinzatorului:
1) expedierea in termen a bunului, impreuna cu documentele de insotire a acestuia;
2) asumarea cheltuielilor de vinzare, de transportare, expediere si livrare;
3) in cazul evectiunii (pierderea proprietatii lucrului (in total ori in parte) sau tulburarea
cumparatorului in exercitarea prerogativelor de proprietar);
4) obligatia de conservare a bunului vindut;
5) de reparare a prejudiciilor aduse din vina vinzatorului sau a actiunilor sale;
6) de a transmite bunurile fara vicii;
7) de a transmite bunul in cantitatea stabilita in contract.

Obligatiile cumparatorului:
1) de plata a pretului stabilit in contract;
2) de primire a bunului si de verificare a calitatii in termenul stabilit.

6. Drepturile partilor
Drepturile vinzatorului:
1) de a primi suma de bani stabilita in contract in urma vinzarii bunului sau serviciului;
2) de a i se oferi un temen pentru remediere: inlaturarea viciului, sau livrarea unui bun fara vicii;
3) de instrainare a bunului la un pret convenabil (art.781 (1));
4) de a cere executarea in natura a obligatiilor cumparatorului.

Drepturile cumparatorului:
1) de a primi bunul cumparat exact dupa achitarea acestuia sau in termenul prestabilit;
2) de a beneficia de un produs fara vicii, cu exceptia cazurilor cind acesta este informat despre viiciile
acestuia (art.765);
3) de a se inlocui bunul sau inlatura viciile, daca a descoperit in termen defectele acestuia;
4) de a cere executarea in natura a obligatiilor vinzatorului.

7. Rascumpararea
Dacă în contractul de vînzare-cumpărare vînzătorul şi-a rezervat dreptul de răscumpărare, aceasta
se face prin declaraţia vînzătorului faţă de cumpărător că va exercita dreptul de răscumpărare. Declaraţia
nu necesită forma stabilită pentru contractul de vînzare-cumpărare. Răscumpărarea se efectuează la preţul
de vînzare. Revînzătorul este în drept să ceară compensarea cheltuielilor aferente bunului cumpărat pînă la
răscumpărare, în cuantum egal cu creşterea valorii bunului datorită acestor cheltuieli. Dacă bunul pe care
trebuie să îl restituie a fost dotat cu un accesoriu, cumpărătorul îl poate reţine dacă nu dăunează bunului.
Răscumpărarea poate fi exercitată doar în termenul stipulat în contract, care nu poate fi mai mare de 10 ani
pentru terenuri şi de 5 ani pentru alte bunuri. Aceste termene nu pot fi prelungite (art.786, 788,791, CC).

8. Optiunea
9
Conform art.792, părţile pot conveni asupra dreptului unilateral al cumpărătorului de a achiziţiona un bun
pînă la un anumit moment (opţiunea de cumpărare) sau asupra dreptului vînzătorului de a vinde în aceleaşi
condiţii un bun cumpărătorului (opţiunea de vînzare). În privinţa contractelor de opţiune se aplică normele
de vînzare-cumpărare dacă părţile nu convin altfel.

9. Dreptul de preemtiune
Ex. In cazul in care proprietarul unui teren agricol din extravilan intentioneaza sa-l vanda, legea
confera un drept preferential de cumparare la pret egal (drept de preemptiune) coproprietarilor,
proprietarilor vecini si arendasului.
1. Dreptul de preemtiune are natura legala, fiind instituit printr-o norma imperativa; vointa
proprietarului-vanzator nu are nici un rol in nasterea si exercitarea dreptului de catre titularul lui. In
masura in care s-a hotarat sa vinda terenul trebuie sa respecte dreptul de preemptiune sub sanctiunea
prevazuta de lege.
Asemanator drepturilor reale, dreptul de preemtiune - fiind un drept absolut - este opozabil erga
omnes: deci daca proprietarul vinde terenul cu nerespectarea lui, se poate cere anularea contractului
indiferent de buna sau rea-credinta tertului cumparator si chiar daca acesta avea calitatea de beneficiar al
unui pact de preferinta sau ar avea dreptul la retractul litigios. In conflictul dintre diferitele drepturi de
preferinta prioritate are dreptul de preemptiune(art.796).
2. Domeniul si conditiile de aplicare ale dreptului de preemtiune se determina in functie de bunul
care formeaza obiectul lui, de actul juridic care urmeaza sa fie incheiat si de dreptul care se instraineaza pe
baza contractului proiectat.
-Dreptul de preemtiune are ca obiect numai terenurile agricole (de exemplu, terenuri arabile,
pasuni, fanete, vii etc.) situate in extravilan. Daca terenul nu este agricol (de pilda, padure) sau, fiind
agricol, este situat in intravilan (inauntrul vetrei localitatii), dreptul de preemptiune nu exista
- Dreptul de preemţiune nu este transmisibil şi nu trece prin succesiune dacă contractul dintre
persoana obligată şi titularul dreptului de preemţiune nu prevede altfel(art.793(3)).
-Dreptul de preemtiune este prevazut de lege numai daca instrainarea se face "prin vanzare" .
Intrucat vanzarea se face cu titlu oneros si comutativ, pentru o suma de bani platibila cu titlu de pret,
dreptul de preemtiune nu poate fi recunoscut daca instrainarea se face fie cu titlu gratuit (de exemplu,
donatie), fie cu caracter aleatoriu (de exemplu, contract de intretinere sau de renta viagera), fie prin
contractul de schimb.
In schimb, in cazul in care se instraineaza proprietatea, dreptul de preemtiune trebuie sa fie
respectat, chiar daca se transmite numai nuda proprietate si indiferent de persoana titularului dreptului (o
terta persoana sau proprietarul-vanzator care isi rezerva acest drept). Evident, daca titularul dreptului de
preemtiune intelege sa-l exercite, va fi obligat sa respecte drepturile reale ca orice dobanditor al dreptului
de proprietate dezmembrat (sau grevat).
3. Titularii dreptului de preemtiune sunt: coproprietarii terenului agricol (daca unul - unii - dintre ei
se hotaraste sa vanda cota-parte din dreptul de proprietate) , proprietarii vecini (prin aceasta intelegandu-se
proprietarii terenurilor agricole invecinate cu terenul agricol care se vinde) si arendasul, in cazul
instrainarii prin vanzare a terenurilor agricole din extravilan, arendate.
Nu excludem nici posibilitatea incheierii contractului de vanzare-cumparare cu mai multi titulari ai
dreptului de preemptiune ofertanti, daca toti sunt de acord in acest sens (de ex., mai multi coproprietari ai
terenului agricol in cauza).
In sfarsit, observam ca alegerea vanzatorului intre ofertantii titulari ai dreptului de preemtiune este
libera, neconditionata de lege. Prin urmare, el poate face alegerea luand in considerare si criterii
subiective, de exemplu, sa-l aleaga pe arendas, desi proprietarul terenului invecinat ofera un pret mai mare
sau conditii de plata a pretului mai avantajoase. Numai optiunea in favoarea unui cumparator care nu este
titular al dreptului de preemptiune deschide calea actiunii in anulare, daca vreun titular a oferit un pret cel
putin egal.
4. Modul de exercitare a dreptului de preemptiune. In scopul exercitarii dreptului de preemptiune,
"vanzatorul va inregistra oferta de vanzare a terenului agricol situat in extravilan la consiliul local in raza
10
caruia este situat terenul. In aceeasi zi, secretarul unitatii administrativ-teritoriale va afisa oferta, sub
semnatura si cu aplicarea stampilei, la sediul primariei. Oferta va cuprinde numele si prenumele
vanzatorului, suprafata si categoria de folosinta, precum si locul unde este situat terenul".
In general, daca vanzatorul se prezinta la biroul notarial cu un cumparator care dovedeste ca este
titular al dreptului de preemtiune (de exemplu, arendasul prezinta dovada inregistrarii contractului de
arendare la consiliul local, contractul de vanzare-cumparare a terenului agricol din extravilan poate fi
autentificat si va fi perfect valabil in raport de prevederile legale referitoare la dreptul de preemtiune.
5. Efectele acceptarii. Prin acceptarea ofertei de cumparare de catre vanzator (sau a contraofertei
de vanzare de catre titularul dreptului de preemtiune), potrivit dreptului comun intre parti s-a incheiat un
contract, oferta devenind irevocabila.
6. Sanctiuni. Instrainarea terenului cu incalcarea dreptului de preemtiune (neinregistrarea "ofertei"
de vanzare la consiliul local, vanzarea terenului inainte de expirarea termenului prevazut pentru
exercitarea dreptului sau la pret inferior - nesimulat - fata de cel prevazut in oferta comunicata etc.) se
sanctioneaza cu nulitatea relativa a contractului incheiat, anularea putand fi ceruta potrivit dreptului
comun in materie, dar - tinand seama de opozabilitatea „erga omnes” a dreptului de preemtiune -
indiferent de persoana ori de buna sau rea-credinta a cumparatorului si cu toate ca titularul dreptului de
preemtiune nu este parte in contractul a carui anulare se cere.
In cazul in care vanzarea s-a facut prin simulare (de exemplu, donatie, contract de intretinere, de
arendare, pret declarat mai mare decat cel platit in realitate), persoanele interesate pot intenta actiunea in
declararea simularii - potrivit dreptului comun -, dublata de actiunea in anulare a vanzarii-cumpararii
(contract secret) incheiat cu nerespectarea dreptului de preemtiune. Termenul de prescriptie (de 3 ani)
curge de la data cand cel indreptatit a cunoscut sau trebuia sa cunoasca incheierea contractului de vanzare-
cumparare cu nerespectarea dreptului de preemtiune (si a simularii, daca este cazul) .
Daca s-a obtinut anularea contractului de vanzare-cumparare incheiat cu incalcarea dreptului de
preemtiune, terenul reintra - cu efect retroactiv - in proprietatea vanzatorului, care il va putea vinde cu
respectarea procedurii de exercitare a dreptului de preemtiune. Nu se prevede posibilitatea substituirii
titularului dreptului de preemtiune in locul cumparatorului .
Dupa expirarea termenului de prescriptie a actiunii in anulare vanzarea se consolideaza, cu toate ca
s-a incheiat cu nerespectarea dreptului de preemtiune.

Exercitarea dreptului de preemţiune (art.795)


(1) Dreptul de preemţiune se exercită pe calea informării persoanei obligate.
(2) După primirea informaţiei despre intenţia de vînzare, dreptul de preemţiune poate fi exercitat în
termen de o lună în cazul terenurilor şi în termen de 10 zile în cazul altor bunuri dacă acordul dintre părţi
nu prevede altfel.
(3) Prin declaraţie faţă de persoana obligată, între ea şi persoana împuternicită se încheie un contract de
vînzare-cumpărare în condiţii stabilite de persoana obligată şi de terţ.
(4) Persoana obligată poate cere ca dreptul de preemţiune să se extindă asupra tuturor bunurilor care nu
pot fi separate fără a fi dezavantajate.
(5) Dacă terţului i s-a amînat achitarea preţului de cumpărare, cel care are dreptul de preemţiune poate
beneficia de amînare dacă oferă o garanţie pentru suma ce urmează a fi plătită.
(6) În cazul în care obiectul exercitării dreptului de preemţiune este un teren, nu este necesară garanţie
dacă pentru preţul de vînzare a fost convenită o ipotecă asupra terenului sau dacă la preţul de cumpărare se
adaugă o datorie pentru care există o ipotecă ce grevează terenul.

10. Vinzarea la licitatie


Modalitatea vînzării la licitaţie (art.809)
(1) Vînzarea la licitaţie poate fi benevolă şi silită.

11
(2) Vînzarea silită este supusă regulilor stipulate de prezenta secţiune, în măsura în care nu există
reglementări speciale.

Vînzătorul poate stabili preţul sau alte condiţii de vînzare. Această stipulaţie nu este opozabilă
adjudecatarului dacă nu a fost comunicată persoanelor prezente pînă la primirea ofertelor.
Vînzătorul are dreptul să nu-şi denunţe identitatea la licitaţie, dar, dacă identitatea lui nu a fost
comunicată adjudecatarului, adjudecătorul răspunde personal pentru toate obligaţiile vînzătorului.
Ofertantul nu are dreptul să-şi retragă oferta.
Vînzarea la licitaţie este încheiată prin adjudecarea bunului de către adjudecător ultimului ofertant.
Înscrierea în registrul adjudecătorului a numelui sau a denumirii adjudecatarului şi a ofertei acestuia face
proba vînzării, dar, dacă lipseşte o asemenea înscriere, este admisă proba cu martori.
Întocmirea contractului de vînzare a imobilului
Vînzătorul şi adjudecatarul unui imobil trebuie să întocmească contractul de vînzare-cumpărare a
imobilului în termen de 10 zile de la cererea celeilalte părţi.

11. Vinzarea drepturilor litigioase


Conform art.800 al Codului Civil al Republicii Moldova, un drept este litigios în cazul în care este
incert, contestat sau contestabil de debitor sau în cazul în care a fost intentată o acţiune ori se poate
prezuma că acţiunea va fi necesară. Judecătorii, avocaţii, notarii, procurorii şi executorii judecătoreşti nu
pot dobîndi drepturi litigioase sub sancţiunea nulităţii absolute. În cazul în care un drept litigios a fost
vîndut, cel de la care se reclamă este eliberat dacă plăteşte cumpărătorului preţul vînzării, cheltuielile de
vînzare şi dobînda pentru preţ şi pentru cheltuielile de vînzare calculată de la data cînd preţul şi
cheltuielile au fost plătite. Acest drept nu poate fi exercitat în cazul în care vînzarea este făcută faţă de un
creditor pentru a i se plăti ceea ce i se datorează, faţă de un coproprietar sau faţă de un moştenitor al
bunului care este obiectul dreptului litigios şi nici în relaţiile dintre comercianţi. De asemenea, nu poate fi
exercitat dreptul dacă există o hotărîre judecătorească prin care se confirmă dreptul litigios sau dacă acest
drept a fost stabilit şi litigiul este pregătit pentru a fi judecat.

12. Tipuri principale de contracte de vinzare - cumparare


Alte sectiuni ale contractului de vinzare – cumparare sunt:
 Cumpararea de proba sau la vedere;
 Vinzarea – cumpararea de bunuri pentru consum;
 Vinzarea – cumpararea intreprinderii ca un complex patrimonial.

13.Concluzii

Fiind o forma veche de reglementare a raporturilor juridice, contractul de vinzare – cumparare a


capatat diverse forme si solicitari in viata atit economico – comerciala, cit si juridico – civila. Aceasta
sectiune a dreptului civil se dezvolta fluctuos si datorita intensitatii dezvoltarii economice si comerciale,
cit si deschiderea pietelor europene si mondiale. Trebuie remarcat faptul ca contractele de vinzare -
cumparare nu se utilizeaza doar la nivel national, ci tot mai dea se intilneste pe plan mondial, adica
incheierea contractelor intre persoanele fizice si/sau juridice din diferite tari. Studiind diversitatea

12
contractelor de vinzare - cumparare, specificam un sir de deosebiri intre tipurile acestora, iar necesitatea
in utlizare ne permite alegerea exacta a tipului recomandat.

14. Exemple de contracte de vinzare - cumparare

Contract de vanzare cumparare locuinta cu plata in rate


Înregistrat la ........
Nr. ... din ...........
CONTRACT
de vânzare-cumpărare cu plata în rate
nr. ..............................
Între subscrişii: Consiliul Local al ..... (Consiliul General al Municipiului Bucureşti), prin ....*), reprezentat prin director ... şi
contabil-şef ....., în calitate de vânzător, pe de o parte,
şi
..............................., născut/născută ............ în ............, judeţul/sectorul ....., la data de ...., fiul/fiica lui ....... şi al/a .......,
legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ........., eliberat/eliberată de ............ la data de .......,
domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ........ nr. ...., bl. ......, et. ...., ap. ......, judeţul/sectorul ...., căsătorit/căsătorită cu ......,
născut/născută în ......, judeţul/sectorul ........, la data de ....., fiul/fiica lui ..... şi al/a ....., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de
identitate seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de .......... la data de ........., domiciliat/domiciliată în localitatea ..........., str. ..........
nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....., în calitate de cumpărător, pe de altă parte,
ca urmare a cererii nr. ........ şi a poziţiei din lista de priorităţi nr. ........... şi în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea locuinţei
nr. 114/1996, republicată, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate.
Art. 1. - ........*) vinde şi .................. cumpără locuinţa situată în localitatea ......., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
judeţul/sectorul ......, conform schiţei şi fişei de calcul al preţului, compusă din .......... camere de locuit, cu o suprafaţă utilă de ....
m2 în proprietate exclusivă, precum şi o cotă indiviză de ....% din suprafaţa părţilor comune ale imobilului.
Terenul aferent locuinţei, în suprafaţă de .... m2, respectiv cota indiviză de ....% din totalul suprafeţei, se concesionează pe
durata existenţei construcţiei, conform Contractului de concesiune nr. ...., încheiat cu Consiliul Local .... .
Predarea-preluarea locuinţei se va efectua pe bază de proces-verbal încheiat între vânzător şi cumpărător.
____________
*) Agentul economic specializat pentru vânzarea de locuinţe.
Art. 2. - Preţul locuinţei este de .............................. lei.
La data prezentului contract cumpărătorul a achitat suma de .... lei, cu chitanţa nr. .... din ...., reprezentând un avans de ....% din
preţul locuinţei, plus T.V.A., precum şi comisionul vânzătorului.
Art. 3. - În baza prevederilor art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cumpărătorul beneficiază de o subvenţie în
sumă de .... lei.
Art. 4. - Diferenţa dintre preţul locuinţei, din care s-a scăzut subvenţia în sumă de .... lei, şi avansul achitat în sumă de .... lei,
precum şi dobânda totală de .... lei, calculată cu .... % pe an şi T.V.A. total de .... lei, vor fi achitate de cumpărător în rate lunare
pe termen de .... ani, astfel:
- rată lunară .... lei + dobânda lunară .... lei + T.V.A. lunară .... lei = .... lei;
- ultima rată .... lei + ultima dobândă .... lei + ultima T.V.A. .... lei = .... lei.
Rata, dobânda şi T.V.A. lunară de .... lei urmează să fie reţinute pe statul de plată al unităţii la care cumpărătorul (girantul plătitor)
.... are de încasat drepturi băneşti, conform dovezii nr. ...., începând cu data de .... până la data de ...., şi vor fi virate în contul
vânzătorului nr. ..., deschis la .... .
Pentru perioada în care cumpărătorul nu are de încasat drepturi băneşti ratele, dobânzile aferente şi T.V.A. se achită la casieria
vânzătorului până la sfârşitul lunii curente.
În cazul neachitării la termen a ratelor lunare, cumpărătorul va plăti o dobândă de 10% anual, aplicată la suma nerambursată.
Toate cheltuielile ocazionate de urmărirea debitorului şi de executarea acestuia în caz de neplată la data scadentă a ratelor vor fi
suportate de cumpărător.
Art. 5. - Până la restituirea integrală a sumelor datorate se instituie ipotecă asupra locuinţei conform prevederilor art. 18 din
Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată.
Art. 6. - Pentru locuinţa dobândită în condiţiile prezentului contract titularul contractului beneficiază de prevederile art. 10 din
Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu privire la scutirea de plata impozitului pe clădiri. Scutirea de plata impozitului pe
clădiri se aplică după recepţia de la terminarea lucrărilor, de la data consemnată în procesul-verbal de predare-preluare a
locuinţei, în care titularul contractului se constituie parte. În condiţiile înstrăinării locuinţei prin acte între vii, începând cu data
predării-preluării acesteia şi după această dată noul proprietar nu mai beneficiază de scutirea de impozit pe clădiri.
Art. 7. - Locuinţa care face obiectul prezentului contract nu poate fi înstrăinată înainte de termenele contractuale decât cu
acceptul vânzătorului şi după ce cumpărătorul achită integral vânzătorului sumele actualizate datorate şi restituie suma
actualizată obţinută ca subvenţie de la bugetul de stat.
Eliberat la data de ........ în .... exemplare, din care .... exemplare se înmânează cumpărătorului.

13
Vřinzator, Cumparator,
............... ...................
Director, Contabil-Sef,
.............. ....................
Vizat Oficiul juridic Vizat C.F.P.
GARANŢII CONTRACTUALE
Subsemnatul/subsemnata ..............., născut/născută în .........., la data de .........., fiul/fiica lui ........ şi al/a .........,
domiciliat/domiciliată în localitatea ........, str. ......... nr. ..., bl. ....., sc. ..... et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ......., legitimat/legitimată
cu buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ..........., eliberat/eliberată de ......... la data de ......, mă oblig să garantez solidar sau
plătitor pentru ................, în cazul neachitării/până la achitarea sumei de .......... lei, reprezentând ratele şi dobânzile la care s-a
angajat cumpărătorul, până la stingerea acestora.
Semnătura garantului solidar sau plătitor

Contract de vanzare-cumparare mobil


CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
Încheiat astăzi ................
la ....................................
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ........................................................................., domiciliat în ...................................................., str. ...................................
nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ......................., născut la data de (ziua, luna,
anul) ................................................... în (localitatea) .............................. sector/judeţ .................................., fiul
lui ................................ şi al ........................, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........, nr. ..........................., eliberat
de ......................., cod numeric personal .................................., în calitate de vânzător, pe de o parte, şi
1.2. D ........................................................................., domiciliat în ......................................................, str. ...................................
nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........., sector/judeţ ......................, născut la data de (ziua, luna,
anul) .................................................... în (localitatea) ................................ sector/judeţ ............................., fiul
lui ................................... şi al ..........................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria .......... nr. ........................ eliberat
de .........................., cod numeric personal .............................................., în calitate de cumpărător, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Eu, vânzătorul vând cumpărătorului următorul bun (se descrie bunul sau bunurile ce formează obiectul vânzării pentru a nu
exista nici o neclaritate).
Bunul pe care îl vând este proprietatea mea (dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare, donaţie, schimb. etc., autentificat
sub nr. .................................... din .......................... la ...................... şi transcris în registrul de transcipţiuni şi inscripţiuni sub
nr. ................................ din ........................ la ................................ sau înscris în cartea funciară ................................. .
III. PREŢUL CONTRACTULUI
3.1. Preţul vânzării este de ........................... lei, care a fost achitat integral astăzi, data autentificării prezentului contract (sau se
va plăti în modul următor: ........................).
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Vânzătorul garantează pe cumpărător împotriva oricărei evicţiuni, cât şi împotriva viciilor ascunse.
4.2. De asemenea, vânzătorul garantează pe cumpărător că bunul vândut nu este sechestrat, ipotecat sau gajat, aşa cum reiese
din certificatul nr. ...................... din data de ....................... eliberat de grefa judecătoriei ......................... .
4.3. Cumpărătorul declară că a cumpărat bunul descris mai sus la preţul de .........................................
şi se obligă a-l plăti integral (sau în condiţiile descrise mai sus).
V. CLAUZE FINALE
5.1. Taxele cu privire la cheltuielile vânzării (autentificarea actului, taxe de timbru, transport etc.), vor fi achitate potrivit acordului
încheiat între părţi.
5.2. Prezentul contract de vânzare-cumpărare a fost încheiat într-un număr de ................... exemplare, din care ......................
astăzi ........................ data semnării lui.
VÂNZĂTOR
CUMPĂRĂTOR

14
Contract de vanzare cumparare pentru un vehicul folosit
CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT
1. VÂNZĂTOR
PERSOANĂ FIZICĂ ........................ act de identitate seria ........ nr. .............
PERSOANĂ JURIDICĂ ................................................... nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului ................... reprezentată
prin ......................
Domiciliul/sediul în ...................... str. ............ nr. ......., bl. ...., sc. ......, ap. ....., sector/judeţ ............... cod .............
2. CUMPĂRĂTOR
PERSOANĂ FIZICĂ ........................ act de identitate seria ........ nr. .............
PERSOANĂ JURIDICĂ ................................................... nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului ................... reprezentată
prin ......................
Domiciliul/sediul în ...................... str. ............ nr. ......., bl. ...., sc. ......, ap. ....., sector/judeţ ............... cod .............
3. OBIECTUL CONTRACTULUI
Vehiculul marca ..................., tipul ....................., număr de identificare .................. serie motor .................., cilindree ........... cmc,
număr de înmatriculare .................., data la care expiră inspecţia tehnică periodică ..................., numărul cărţii de identitate a
vehiculului .......................
4. PREŢUL în cifre ................... lei, în litere ......................
5. Vânzătorul menţionat la punctul (1) declară că vehiculul este proprietatea sa, liberă de orice sarcini. De asemenea, declară că
a predat cumpărătorului menţionat la punctul (2) vehiculul, cheile, fişa de înmatriculare şi cartea de identitate a vehiculului,
primind de la acesta preţul prevăzut la punctul (4).
Cumpărătorul menţionat la punctul (2) declară că a primit de la vânzătorul menţionat la punctul (1) vehiculul, cheile, fişa de
înmatriculare şi cartea de identitate a vehiculului, achitând vânzătorului preţul menţionat la punctul (4).
Anexa la contract: Da Nu
Semnătura vânzătorului ...............
Locul încheierii contractului ................
Data ........................
Semnătura cumpărătorului .............

Contract de vanzare cumparare bunuri mobile sau imobile


CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
Între subsemnaţii:
1. ........... domiciliat în ..........., identificat cu B.I. seria ..... nr. ........, în calitate de VÂNZĂTOR şi
2. ........... domiciliat în ..........., identificat cu B.I. seria ..... nr. ........, în calitate de CUMPĂRĂTOR, a intervenit astăzi, ...........,
prezentul contract în următoarele condiţii:
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. VÂNZĂTORUL vinde CUMPĂRĂTORULUI următoarele bunuri (tipul, marca, seria, cantitatea etc.): ....................
II. PREŢUL
Art. 2. Preţul produselor specificate la art. 1 este de ............. lei.
Art. 3. Preţul va fi plătit de CUMPĂRĂTOR astfel:
a) ........ lei la data încheierii prezentului contract;
b) diferenţa de ......... lei va fi achitată către VÂNZĂTOR în rate lunare de câte lei, ultima rată fiind de lei, scadenţă la data
de ................
Art. 4. Ratele prevăzute la art. 3 se plătesc cel mai târziu în ziua de .......... a fiecărei luni.
III. OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI
Art. 5. VÂNZĂTORUL se obligă:
a) să predea bunurile prevăzute la art. 1:
b) să garanteze pe CUMPĂRĂTOR pentru folosinţa liniştită a bunului (împotriva evicţiunii);
c) să garanteze timp de ......... luni pentru viciile ascunse ale bunurilor vândute, în condiţiile utilizării normale a acestora de către
CUMPĂRĂTOR.
IV. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI
Art. 6. CUMPĂRĂTORUL se obligă:
a) să plătească preţul în suma şi cu eşalonările stabilite la cap. II;
b) să utilizeze în condiţii normale bunurile cumpărate, pe toată perioada de garanţie acordată de VÂNZĂTOR conform art. 5, lit.
c).

15
V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 7. Nerespectarea obligaţiei de plată a preţului în condiţiile stabilite la cap. II de către CUMPĂRĂTOR duce la plata de
penalităţi de ........... ă din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere.
VI. ALTE CLAUZE
Art. 8. CUMPĂRĂTORUL confirmă că pe data prezentului contract bunurile cumpărate au fost recepţionate şi primite şi sunt
sigilate, nefolosite, în stare foarte bună şi fără vicii aparente, iar VÂNZĂTORUL confirmă că, pe aceeaşi dată, a primit de la
CUMPĂRĂTOR suma prevăzută la art. 3, lit. a).
Art. 9. Eventualele litigii născute din executarea prezentului contract sunt de competenţa instanţei de drept comun.
Art. 10. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care a invocat-o în condiţiile legii.
Art. 11. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale în localitatea ............., câte unul pentru fiecare parte.
VÂNZĂTOR,
..........
CUMPĂRĂTOR,
...........

16
Bibliografie:

1. Acte normative
a) Codul Civil al Republicii Moldova, 2011, 384 pagini
b) Constitutia Republicii Moldova, 2008, 56 pagini
c) Legea Republicii Moldova cu privire la notariat, nr 1453-XV din 8.11.2002, Monitorul
Oficial al R.Moldova N 154-157 din 21.11.2002
d) Legea Republicii Moldova, cu privire la formarea bunurilor imobile, nr.354-XV din
28.10.2004, Monitorul Oficial al R.Moldova nr.233-236/999 din 17.12.2004
e) Legea Republicii Moldova cu privire la cadastrul bunurilor imobile, nr 1543-XIII din
25.02.98, Monitorul Oficial al R. Moldova nr.44-46 din 21.05.1998;

2. Manuale si monografii de specializare

f)www.cartier.md „Dreptul civil special”


g)DREPT CIVIL. Contracte speciale. Volumul III, heorghe Chibac, Aurel Baiesu, Alexandru
Rotari, Oleg Efrim., 2005, 688 pagini
h)DREPT CIVIL. Contracte si succesiuni. Volumul III, Gheorghe Chibac , 2010, 568 pagini.

17