Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMIRIE CANTEMIR” DIN CLUJ NAPOCA

FACULTATEA DE DREPT

REFERAT
Redeschiderea procesului penal în cazul judecăţii
în lipsa persoanei condamnate

MASTERAND
CHIORAN IOAN ANDREI

- 2018 -
Redeschiderea procesului penal în cazul judecăţii în lipsa persoanei
condamnate

Redeschiderea procesului penal în cazul judecăţii în lipsa persoanei condamnate,


reprezintă o cale extraordinare de atac. Această procedură este reglementată în dispoziţiile art.
466-470 din Cod Procedură Penală, după calea extraordinară de atac a revizuirii, întrucât prin
intermediul ei este posibilă rejudecarea unei cauze penale în care s-a pronunţat o hotărâre
definitivă de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei ori de amânare a aplicării
pedepsei.
Scopul acesteia este acela de a garanta dreptul la un proces echitabil, prevăzut de art.
6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, al persoanei condamnate în lipsă, prin
respectarea principiului contradictorialității, al egalității armelor, al exercitării dreptului la
apărare prin propria persoană, al nemijlocirii, oralității, aflării adevărului, precum și a
dreptului de a interoga martorii sau părțile din proces.1
În esenţă, redeschiderea procesului penal în cazul judecăţii în lipsa persoanei
condamnate reprezintă posibilitatea acordată de lege unei persoane care a fost condamnată în
lipsă, faţă de care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei ori s-a dispus amânarea aplicării
pedepsei, de a cere ca procesul penal să fie reluat, în scopul desfăşurării unei noi judecăţi în
aceeaşi cauză în care s-a pronunţat o hotărâre penală definitivă de condamnare.
Condiții

Potrivit legii, este considerată persoană judecată în lipsă:


 persoana condamnată care nu a fost citată la proces şi nu a luat cunoştinţă în niciun
alt mod oficial despre acesta,
 persoana care deşi a avut cunoştinţă de proces, a lipsit în mod justificat de la
judecarea cauzei şi nu a putut încunoştinţa instanţa.
Dimpotrivă, nu este considerată persoană judecată în lipsă;
 persoana condamnată care şi-a desemnat un apărător ales sau un mandatar, dacă
aceştia s-au prezentat în cursul procesului penal cel puţin o dată;

1
M. Udroiu, O. Petrescu, Protecția europeană a drepturilor omului și procesul penal român. Tratat, ED.
C.H.Beck, București, 2008, p. 743
 persoana care după comunicarea legală a sentinţei de condamnare, nu a declarat
apel, a renunţat la apel ori şi l-a retras,
 persoana condamnată care a cerut să fie judecată în lipsă .
Termenul în care se poate cere de către persoana condamnată în lipsă, redeschiderea
procesului penal este de o lună din ziua în care ea a luat cunoştinţă, prin orice notificare
oficială, că s-a desfăşurat un proces penal împotriva sa.
Notificarea oficială ar putea fi mandatul de executare a pedepsei, somaţia emisă de un
executor judecătoresc pentru achitarea prejudiciului cauzat prin infracţiune, etc.
Pentru persoana judecată în lipsă faţă de care un stat străin a dispus extrădarea sau
predarea pe baza mandatului european de arestare, termenul de o lună curge de la data la care,
după aducerea în ţară, i-a fost comunicată hotărârea de condamnare.
Titular al cererii de redeschidere a procesului penal este doar persoana faţă de care s-a
pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare, faţă de care s-a dispus renunţarea la aplicarea
pedepsei ori s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.
Dacă persoana este privată de libertate, cererea se poate depune la administraţia
locului de deţinere care o va trimite instanţei competente. Cererea se formulează în scris şi se
motivează din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor legale pentru ca o persoană să fie
considerată judecată în lipsă. La cerere se vor ataşa înscrisurile considerate relevante,
certificate pentru conformitate cu originalul.
Măsuri premergătoare şi instanţa competentă.
Este competentă să judece cererea, instanţa care a judecat cauza în lipsă, fie în primă
instanţă, fie în apel. După primirea cererii de redeschidere a procesului penal, preşedintele
instanţei fixează termen pentru examinarea admisibilităţii în principiu a cererii. Pentru
aceasta, el va ataşa dosarul cauzei şi va dispune citarea subiecţilor procesuali principali
interesaţi. Persoana privată de libertate care a solicitat redeschiderea procesului penal chiar şi
în altă cauză, este încunoştiinţată despre termen şi i se va desemna un avocat din oficiu. Ea
este adusă la judecată. Judecarea cererii de redeschidere a procesului penal. În etapa
admisibilităţii în principiu a cererii, după ce ascultă concluziile procurorului, ale părţilor şi
ale subiecţilor procesuali principali, instanţa examinează următoarele aspecte:  dacă cererea
a fost formulată de către o persoană condamnată, faţă de care s-a dispus renunţarea la
aplicarea pedepsei ori s-a dispus amânarea aplicării pedepsei;  dacă cererea a fost formulată
în termenul legal de o lună;  dacă motivele cererii de redeschidere a procesului penal sunt
dintre cele prevăzute în lege;  dacă aceste motive nu au mai fost invocate într-o cerere
anterioară de redeschidere a procesului penal care a fost judecată definitiv. După examinarea
acestor aspecte, instanţa poate pronunţa una dintre următoarele soluţii.

admite prin încheiere, cererea de redeschidere a procesului penal dacă va constata că sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute în lege; - respinge prin sentinţă, cererea de redeschidere a
procesului penal. Încheierea de admitere a cererii de redeschidere a procesului penal poate fi
atacată numai odată cu fondul . Sentinţa prin care este respinsă cererea de redeschidere a
procesului penal este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea pronunţată în lipsa persoanei
condamnate. Admiterea cererii de redeschidere a procesului penal va atrage desfiinţarea de
drept a hotărârii pronunţate în lipsa persoanei condamnate. Rejudecarea cauzei se va face
dupa aceleaşi reguli de procedură aplicabile etapei procesuale pentru care s-a dispus
redeschiderea procesului penal. Instanţa poate extinde prin redeschidere, procesul penal şi cu
privire la alte părţi care nu au formulat cerere şi poate hotărî şi în privinţa lor, fără să le poate
crea acestora o situaţie mai grea