Sunteți pe pagina 1din 4

Note de stagiu 283

20. MASAJUL DE SINUS CAROTIDIAN


(indicatii, contraindicatii, tehnica interpretarea rezultatelor)

Scop:
• manevr\ vagal\ simpl\, rapid\, eficient\ de reducere a
frecven]ei cardiace prin stimularea baroreceptorilor din sinusul
carotidian care activeaz\ un arc reflex [i cre[te tonusul vagal
asupra cordului.

Indica]ii:
• diagnosticul [i tratamentul (reducerea) unor tulbur\ri de ritm.

Instrumentar:
• degetul operatorului;
• monitorul ECG.

Contraindica]ii:
• boal\ de nod sinusal (precau]ie);
• bolnavi digitaliza]i (precau]ie) – risc de aritmii ventriculare
complexe;
• sufluri stenotice pe arterele carotide.

Tehnic\:
• compresia sau masajul sinusului carotidian (MSC) se
efectueaz\ dup\ o prealabil\ inspec]ie a pulsului celor dou\
artere carotide incluzând [i asculta]ia unor eventuale sufluri
stenotice (mai ales la vârstnici).
• bolnav `n decubit dorsal, cu o pern\ sub umeri pentru a
men]ine capul `n hiperextensie [i mu[chiul
sternocleidomastoidian relaxat.
• carotida se palpez\ cel mai bine la gonion (unirea ramurei
vericale cu cea orizontal\ a mandibulei).
• de partea pulsatilit\]ii maxime se practic\ timp de 3-5 secunde,
284 Note de stagiu

cu policele, o compresie ini]ial superficial\ (depisteaz\ bolnavii cu


sensibilitate sinocarotidian\) apoi profund\ urm\rind tot timpul
aspectul electrocardiogramei (pe monitor).

Fig. 20.2. Lupta dintre un lapit [i un centaur


(Metape, Parthenon, cc 447-438 `.H). Masaj de
Fig. 20.1. Sinusul carotidian – anatomie. sinus carotidian.

• `n cazul absen]ei unui r\spuns dup\ 30-60 s se va proceda la MSC


controlateral. Nu se va masa niciodat\ simultan de ambele p\r]i (risc crescut
de accidente).

Interpretare:
• corect efectuat, MSC permite instalarea ritmului sinusal la
peste 50% din TPSV.

Fig. 20.3. Masajul sinusului carotidian (MSC) a determinat o oprire ventricular\ de 6.24
secunde (mult peste timpul necesar pentru a certifica hipersensibilitatea sinusului carotidian),
pentru repornirea activit\]ii ventriculare fiind necesar\ efectuarea unei lovituri precordiale
(thumpversion - „pumn”).
Note de stagiu 285

Tabel 20.I. R\spunsul la MSC a unor diferite tulbur\ri de ritm (dup\ Bigger, 1980).

Aritmia R\spunsul la MSC


Tahicardia sinusal\ R\rire progresiv\ a frecven]ei `n cursul MSC, cre[tere
progresiv\ a frecven]ei dup\ `ncetarea MSC.
TPSV (AV jonctional\) F\r\ efect sau conversie brusc\ la ritmul sinusal.
TPSV (sindrom WPW) F\r\ efect, conversie brusc\ la ritmul sinusal sau u[oar\
sc\dere a frecven]ei.
Tahicardia supraventricular\ F\r\ efect, bloc AV cu sc\derea frecven]ei ventriculare sau
neparoxistic\ sc\dere gradat\ a frecven]ei (rar).
Flutter atrial Bloc AV cu sc\derea frecven]ei ventriculare, f\r\ efect sau
fibrila]ie atrial\.
Fibrila]ia atrial\ Bloc AV cu sc\derea frecven]ei ventriculare sau f\r\ efect.
Tahicardia ventricular\ F\r\ efect sau disocia]ie atrioventricular\.

Fig. 20.4. Intreruperea prin MSC drept a unui episod de tahicardie paroxistic\ supraventricular\.

Complica]ii:
• hipotensiune arterial\ (vasodilata]ie periferic\);
• sincop\;
• convulsii;
• asistol\ prelungit\;
• tahiaritmii ventriculare;
• accidente vasculare cerebrale (embolie sau tromboz\).
286 Note de stagiu

Sfaturi:
• manevrele vagale constau `n principal din manevra
Valsalva [i masajul sinusului carotidian (alte manevre vagale,
de exemplu compresia globilor oculari - nu mai sunt
actualmente indicate).
• manevra Valsalva (expir for]at cu glota `nchis\, pe
române[te "scremut") se efectueaz\ cu pacientul `n
clinostatism. Ghidul britanic recomand\ s\ i se solicite
pacientului s\ sufle `ntr-o sering\ de 20 ml pân\ `i va deplasa
acesteia pistonul (pacientul nu va reusi deplasarea pistonului
dar va efectua o manevra Valsalva adecvat\). Este citat\ ca
fiind manevra vagal\ de prim\ inten]ie `n ghiduri.
• manevrele vagale excesive vor determina bradicardii
extreme declan[ând apari]ia fibrila]iei ventriculare `n context
de ischemie miocardic\ acut\ sau de intoxica]ie digitalic\.

Bibliografie:
1. Blomstrom-Lundqvist C, Scheinman MM, Aliot EM at al. ACC/AHA/ESC
guidelines for the management of patients with supraventricular arrhythmias. J
Am Coll Cardiol 2003; 42: 1493–1531.
2. Ionescu DD, Macarie C. Urgen]e cardiace. Ed. Medical\, Bucure[ti, 1989.
3. Marcu C. Diagnostic electrocardiografic (volumul I). Ed. Junimea, Ia[i 1986.
4. Nolan JP, Baskett PJF, eds. European Resuscitation Council guidelines for
resuscitation 2005. Resuscitation 2005; 67(suppl): S1-190.

S-ar putea să vă placă și